ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 'ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ" ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2018

Page 1

Κωδικός 033518

Κ. Ταχ. Σάμου 8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ • ΕΤΟΣ 23ο • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • ΑΡΙΘΜ. 216

«Ὅποιος θέλει...»

Ἐλεύθερη ἀποδοχή τῆς θεϊκῆς κλήσεως Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν ἑορτή τοῦ Τιμ. Σταυροῦ Ἀγαπητά μου παιδιά,

συμπόρευση μέ τόν Χριστό καί ἡ μαθητεία κοντά Του ἔχουν σέ κάποιο βαθμό καί τήν ἔννοια τῆς μιμήσεως. Στήν Ἐκκλησία ἡ μίμηση τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται κυρίως ὡς μίμηση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μίμηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι μίμηση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι μιμητής τοῦ Πατέρα, εἶναι τέλειος Θεός, ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα. Ἀκόμα ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στόν Πατέρα. Γι᾿ αὐτό καί ὁ χριστιανός καλεῖται νά ἐπαναλάβει στή ζωή του ὅ,τι ἔγινε στή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί νά μιμηθεῖ τίς ἐπίγειες ἐνέρ­ γειες Ἐκείνου, γιά νά ἐξομοιωθεῖ μαζί Του καί στό θεῖο ἐπίπεδο. Ἔτσι, τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ δέν ἀ­ποτελεῖ ἕνα ἁπλό ἐπεισόδιο, πού ἀρκεῖ κάποιος νά τό δεχθεῖ γιά νά σωθεῖ, ἀλλά ἀποτελεῖ ἕνα κεφα­λαιῶδες ἀνθρωπολο­γικό γεγονός, πού κα­λεῖται νά τό βιώσει καί νά τό οἰκειωθεῖ. Προϋπόθεση γιά τή

μίμηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στήν προοπτική τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ· εἶναι ἡ συμπόρευση πρός τόν Σταυρό καί τόν Θάνατο πού σημαίνει ἀπάρνηση τοῦ κόσμου, δηλαδή τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς ἁμαρτίας. Μέ λίγα λόγια ἡ σκέψη τοῦ κάθε χριστιανοῦ πρέπει νά εἶναι στραμμένη στόν Σταυρό καί στό Πάθος τοῦ Κυρίου, ἄν θέλει νά εἶναι πραγματικός μαθητής Του. Ἡ μίμηση τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τόν σταθερό δείκτη τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι γι᾿αὐτούς πού πιστεύουν τό κριτήριο καί τό ἐχέγγυο συνάμα τῆς πνευματικῆς τους πορείας. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του ἔδωσε τή σωτηρία στόν ἄνθρωπο. Ὅμως ὁ ἄν­θρωπος δέν σώζεται, ἅμα καί ὁ ἴδιος δέν σηκώσει τόν σταυρό του καί δέν βιώσει πτυχές τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, ἄν δέν σταυρώσει ἑκού­σια καί γιά τήν ἀγά­ πη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τόν ἑαυτό του.


50 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Ἡ ζωή τῶν πιστῶν στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό τόν Σταυρό καί τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ. Τό βάπτισμα εἶναι ὁ δείκτης τῆς νέας ζωῆς. Γιά τήν ζωή αὐτή ὁπλίζεται ὁ πιστός μέ τό χρίσμα καί τρέφεται μέ τή Θεία Εὐχαριστία. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας προσφέρουν ἐξαρχῆς στόν πιστό τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τόν εἰσάγουν σέ κοινωνία καί μίμηση τῆς θείας ζωῆς. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἐαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι». Ὁ Ἰησοῦς καλεῖ ὅλους γενικά, γιατί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατέρα εἶναι νά μή χαθεῖ κανένας. Ἀπεναντίας ὅσοι θά πιστέψουν στόν Υἱό νά ἀποκτήσουν αἰώνια ζωή καί νά ἀναστηθοῦν μαζί Του. Ὅμως σ’ αὐτό τό «θέλω» τοῦ Θεοῦ, τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, ἀπαντᾶ ὁ καθένας μέ τόν δικό του τρόπο. Ἀκολουθεῖ, «ὅποιος θέλει». Αὐτό σημαίνει πώς ἡ κλήση αὐτή ἐκ μέρους τοῦ Θεανθρώπου καί ἡ ἐκλογή ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου ὅσο εἶναι ἐλεύθερη καί ἀβίαστη, τόσο εἶναι γι᾿ αὐτό καί πράξη ἠθικῆς ἀξίας καί εὐθύνης! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ζητάει σταυρό, ζητάει αὐταπάρνηση καί ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά πάρει θέση ἤ μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ἤ χωρίς Ἐκεῖνον καί μακριά Του. Ἄλλη ἀξία μεγαλύτερη σέ τοῦτο τόν κόσμο ἀπό τήν ψυχή δέν ὑπάρχει! Καί ὁ πιστός πρέπει νά ἐπιλέξει ἀνάμεσα στή σάρκα καί στήν ψυχή· καί σάρκα σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή δέν εἶναι τό σῶμα, ἀλλά ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας. Σ’ αὐτή τήν ἐπιλογή ἔγκειται κυρίως τό «ἀπαρνησάσθω ἐαυτόν». Ἀγαπητά μου παιδιά, Ἡ ἁγία Ἑλένη, μητέρα τοῦ ἁγίου αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, πῆγε στά Ἰεροσόλυμα μέ σκοπό νά βρεῖ τόν Τίμιο Σταυρό. Ἡ εἴδηση τῆς εὕρεσης τοῦ Τιμίου Ξύλου (Μάιος τοῦ 325) περιέτρεξε ὅλη τήν ἐπικράτεια καί ἀπό παντοῦ οἱ πιστοί κατέφθαναν γιά νά προσκυνήσουν καί νά λάβουν τήν εὐλογία Του. Στό σημεῖο τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ κτίστηκε μετά ἀπό διαταγή τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου πανέμορφος ὁ ναός τῆς Ἀναστάσεως, ὅπου ὁ

πατριάρχης Μακάριος ὕψωσε τόν Τίμιο Σταυρό στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 335, ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ. Αὐτή τήν Ὕψωση ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα. Τό 614 πάλι, οἱ Πέρσες μπῆκαν στά Ἱεροσόλυμα καί ἔκαναν μεγάλες καταστροφές. Πῆραν τή μεγάλη λειψανοθήκη, μέσα στήν ὁποία ἡ ἁγία Ἑλένη εἶχε τοποθετήσει τόν Τίμιο Σταυρό, καί ἔσυραν αἰχμαλώτους τόν πατριάρχη Ζαχαρία καί πολλούς πιστούς. Ὕστερα ἀπό 14 χρόνια ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος ἐκστράτευσε ἐναντίον τῶν Περσῶν, τούς κατανίκησε, πῆρε πίσω τόν Τίμιο Σταυρό καί ἐλευθέρωσε τόν πατριάρχη Ζαχαρία καί ὅσους πιστούς ὑπῆρχαν τότε καί ἐπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη. Κατέβηκε μετά στά Ἱεροσόλυμα κι ἐκεῖ ὁ πατριάρχης Ζαχαρίας ὕψωσε τόν Τίμιο Σταυρό πάλι στίς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 628. Προβάλλεται, λοιπόν, ὁ Τίμιος Σταυρός γιά νά ἐνισχύσει τούς πιστούς καί νά θυμίσει ὅτι, στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἄρα καί τοῦ Σταυροῦ Του, ὅλα τα γόνατα θά καμφθοῦν, ἐπουρανίων, ἐπιγείων καί καταχθονίων. Κανένας δέν συμφιλιώθηκε μέ τόν Θεό χωρίς τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Τό νά σηκώσει κανείς τόν σταυρό του σημαίνει νά ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του καί νά εἶναι ἕτοιμος γιά τό θάνατο ὑπέρ τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἀλήθειας. Καί ἀφοῦ ὁ Σεπτέμβριος εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους νά ποῦμε ὅτι ἀφιερώνοντας ὁ πιστός τόν χρόνο τῆς ζωῆς του στό Θεό, γεμίζει μέ τήν παρουσία Του. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Θεός δέν μετράει τά χρόνια της ζωῆς μας, ἀλλά τά ζυγίζει! Χρόνια πολλά! Εὐλογημένο καί καρποφόρο το Νέο Ἐκκλησιαστικό  Ἔτος! Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

51

Μηνύματα τῆς 6ης Αὐγούστου 1824

Ἑνότητα - Ἐπιμονή - Ὑπομονή

γ

ιορτάζουμε καί φέτος πανηγυρικά τά γεγονότα τῆς 6ης Αὐγούστου 1824, τότε που οἱ Σάμιοι, ἑνωμένοι καί μέ τήν ἐξ ὕψους δύναμη καί βοήθεια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ κατάφεραν νά ἀποκρούσουν τόν ὀθωμανικό στόλο καί νά διατηρήσουν τήν ἐλευ­ θερία τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, τῆς πολυαγαπη­ μένης μας Σάμου. Καί γιορτάζουμε τήν τοπική ἐθνι­ κή ἑορτή μας τήν ἡμέρα τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, συνδυάζοντας, ὅπως εἴθισται νά συμ­ βαίνει στό λαό μας, τήν θρησκευτική καί τήν ἐθνική γιορτή. Τά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἐποχῆς εἶναι γνωστά σέ ὅλους μας, καί ἀπό τούς ἐτήσιους ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου, καί ἀπό τήν μελέτη τῆς ἱστορίας. Ἐκεῖνο ὅμως πού σπανι­ ότερα σημειώνεται εἶναι τά ἠθικά καί ἐθνικά δι­ δάγματα πού μποροῦμε νά ἀντλήσουμε ἀπό τήν ἠρωϊκή ἐκείνη ἐποχή. Διδάγματα ἑρμηνευ­ τικά της ἱστορικῆς ἐκείνης συγκυρίας, ἀλλά καί χρήσιμα γιά τήν ὁριακή καί κρίσιμη περί­ σταση τήν ὁποία βιώνουμε. Τό πρῶτο μήνυμα τῶν γεγονότων τῆς 6ης Αὐγούστου 1824 εἶναι ἡ ἑνότητα τοῦ λαοῦ. Τό θαῦμα ἐκεῖνο τῆς ἐπιβολῆς τοῦ θελήματος καί τῆς ἱκανοποίησης τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ ἑνός μικροῦ νησιοῦ ἀπέναντι στίς ἀντίθετες προβλέψεις τῶν Με­ γάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς ὀφείλεται στό ὅτι οἱ συμπατριῶτες μας ἦταν ἑνωμένοι καί ἀποφασισμέ­ νοι, γι’ αὐτό καί δικαιώθηκαν. Αὐτό ἐπίσης δείχνει

καί τήν δύναμη πού ἀντλοῦν οἱ λαοί, ὅταν ὑποστηρί­ ζουν τά δίκαια αἰτήματά τους, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καί κατά τή σαμιακή ἐπανάσταση τοῦ 1821, ὅπου οἱ Σάμιοι ἑνωμένοι, ἀντλώντας δύναμη ἀπό τό δίκαιο αἴτημά τους, κατάφεραν πράγματα φαινομενικά ἀκατόρθωτα, ἀκριβῶς ἐπειδή ἦταν ἑνωμένοι καί πί­ στευαν στήν ἐπιτυχία τοῦ κοινοῦ στόχου τους. Ἕνα δεύτερο μήνυμα εἶναι ἡ ἐμμονή τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 στήν παράδοση τοῦ Γένους. Στόν ἀγώνα ἐκεῖνο πρωτοστατοῦσε ἡ Ἐκκλησία, καί ἀκολουθοῦσε ὁ πι­ στός λαός τοῦ Θεοῦ. Τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί σέ πνευματι­ κό ἐπίπεδο, οἱ πρωταγωνι­ στές τῆς ἐπανάστασης, μέ πρῶτο τόν ἀρχηγό της Λογοθέτη Λυκοῦργο, πί­ στευαν στό Θεό καί ἀκο­ λουθοῦσαν τά κελεύσμα­ τα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀνέλαβε σέ μεγάλο βαθμό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ ἀγώνα καί τῶν ἀγωνιστῶν. Στό ἐπίπεδο αὐτό μάλιστα μέγιστη ὑπῆρξε ἡ συμβολή τόσο τοῦ κλήρου τῆς Σάμου στό σύνολό του, ὅσο καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σάμου καί Ἰκαρίας Κυρίλλου Β΄ τοῦ Ἀγραφιώτη, ὁ ὁποῖος δέν δίστασε νά πολεμήσει στήν πρώτη γραμμή, διεκδικώντας τά ἐθνικά δίκαια. Τό τρίτο χρήσιμο μήνυμα τῶν ἱστορικῶν ἐκείνων γεγονότων, εἶναι ἡ ὑπομονή καί ἡ ἐπιμονή τῶν Σαμίων στήν διεκδίκηση τῶν προαιωνίων πόθων τους. Παρά τίς δυσμενεῖς ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές συνθῆκες, παρά τήν ἀπείρως μεγαλύτερη ὑπεροπλία


52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ τῶν ἀντιπάλων, παρά τά κελεύσματα τῆς λογικῆς, οἱ πρόγονοί μας δέν ὀλιγοψύχησαν, οὔτε ὀλιγώρησαν. Προσηλωμένοι στό καθῆκον ἔμειναν σταθεροί ἐπί γενεές ὁλόκληρες στήν ἐθνική, θρησκευτική καί πο­ λιτισμική τους ταυτότητα, ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἐλευ­ θερία τους καί τήν διατήρησή της, ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἑλληνορθόδοξη πίστη τους. Καί ὁ Σωτήρας Χριστός, βλέποντας τήν ἐπιμονή καί τήν πίστη τους ἐπευλόγησε τόν ἀγώνα καί τούς ἐπι­ δαψίλευσε τήν τελική σωτήρια νίκη, τήν ὁποία σήμε­ ρα πανηγυρίζουμε. Ἀγαπητά μου παιδιά, Στίς κρίσιμες περιστάσεις πού βιώνει τό ἔθνος μας, τά συμπεράσματα αὐτά μποροῦν νά φανοῦν πολ­ λαπλῶς χρήσιμα. Ἡ ἑνό­ τητα. Ἡ πίστη στίς παρα­ δόσεις. Ἡ ὑπομονή καί ἡ ἐπιμονή. Ἡ ἀπαντοχή στήν πίστη τῶν προγόνων μας. Ἡ ἐμμονή στήν παράδοση καί ἡ παραμονή μας κοντά στήν Ἐκκλη­ σία μποροῦν νά ἀποτελέσουν σωτήρια καί ἀποτελεσματικά μέσα γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσης, πέρα ἀπό οἰκονομικά μεγέθη καί τεχνο­ κρατικές ἀναλύσεις. Καί τοῦτο ἐπειδή, ὅπως πολλές φορές καί μέ διάφορες εὐκαιρίες ἔχουμε τονίσει, ἡ κρίση αὐτή εἶναι πρωτίστως πνευματική καί κρίση ταυτότητας καί τρόπου ζωῆς, καί δευτερευόντως κρίση οἰκονομική, δεδομένου ὅτι ὁ τρόπος ζωῆς καί ἡ νεόκοπη κοσμοπολίτικη νοοτροπία μᾶς ὁδήγησαν καί στόν ἐκτροχιασμό τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν. Ἄν λοιπόν σέ κάτι μπορεῖ νά μᾶς φανεῖ πραγ­ ματικά λυσιτελής ὁ σημερινός ἑορτασμός τῆς ἐπε­ τείου τῆς νικηφόρας καί σωτήριας ναυμαχίας τῆς Μυκάλης, στίς 5 καί 6 Αὐγούστου 1824, αὐτό εἶναι

ὁ φρονηματισμός μας κατά τό παράδειγμα τῶν προ­ γόνων μας πού ἀγωνίστηκαν γιά νά ἐπιτύχουν τήν ἀπελευθέρωση καί τήν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ταυτότητάς τους, ἡ συμμόρφωσή μας πρός τό παράδειγμά τους καί πρός τίς ἐσώτερες προϋποθέσεις τοῦ τιτάνιου ἔργου τους, καί ἡ σύ­ μπλευση τῆς πορείας μας μέ τό δικό τους ἐπίτευγμα. Μόνον ἔτσι ὁ ἑορτασμός τῆς ἱστορικῆς ἐπετεί­ ου θά ἔχει οὐσιαστικό νόημα, θά ἐπιδράσει θετικά στό παρόν καί στό μέλλον μας, θά δικαιώσει τούς πανηγυρικούς λόγους καί τίς σχετικές τελετές καί θά δώσει ὅραμα καί προοπτική στήν ὕπαρξή μας, ἀλλά καί στήν πορεία τῶν παιδιῶν καί τῶν ἀπογόνων μας. Τώρα, πού περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἡ σωτηρία τῆς πατρί­ δος ἔγκειται στή δική μας προσπάθεια, τό παράδειγμα τῶν προγόνων μας Σαμίων ἀγωνιστῶν τοῦ 1824 εἶναι ὄχι μόνο ἐπίκαιρο, ἀλλά καί οὐσιαστικά καί δραστικά ζω­ ντανό μπροστά μας. Στό χέρι μας εἶναι νά τό ἀξιοποιήσουμε, δικαιώ­ νοντας τούς κόπους, τούς μόχθους καί τίς θυσίες τους. Μακάρι ἡ ἐφετινή ἑορτή τῆς Μετα­ μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ νά μᾶς κάνει νά προβληματισθοῦμε καί νά ἀλλάξουμε πορεία ζωῆς μἐ μόνιμο καθοδηγητή καί συνοδοιπόρο τόν Μετα­ μορφωθέντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως ἐκεῖνοι. «Χριστός Σάμον ἔσωσεν 6ῃ Αὐγούστου 1824» Χρόνια Πολλά Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

53

Ἐπί τῇ ἁγίᾳ Κοιμήσει Της

Παναγία: ἡ εὐαγγελίστρια τῆς ἐλπίδας μας Ἀγαπητά μου παιδιά,

Λ

αμπρή θεομητορική ἑορτή ἐπιτελεῖ κά­θε χρόνο στίς 15 Αὐγούστου ἡ Ἐκ­ κλησία μας. Παντοῦ σέ κάθε γωνιά τῆς πα­ τρίδας μας, σέ πόλεις καί χωριά, σέ βουνά καί σέ παραλίες, σέ σεβάσμια καί ἱστορικά προσκηνύματα, σέ ναούς μεγαλοπρεπεῖς, ταπεινά καί μυροβόλα ἐξωκλήσια καί στά ἀκριτικά νησιά μας ἰδιαίτερα, παντοῦ σπεύ­ δουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, παιδιά, νέοι καί γέροντες γιά νά τιμήσουν τήν Παναγία Μη­ τέρα καί ἔμπρακτα νά ἐπιβεβαιώσουν τό λόγο τοῦ ὑμνωδοῦ: «Αἱ γενεαί πᾶσαι μακαρίζομέν σε τήν μόνην Θεοτόκον». Μιά ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ ἦταν ἡ Παναγία μας. Ἄσημη καί ἄγνωστη σέ κύ­ κλους εὐρύτερους ἀπό τό περιβάλλον τοῦ χω­ ριοῦ της. Δέν εἶχε τίποτα ἀπό τά ἐξωτερικά ἐκεῖνα στοιχεῖα, πού προβάλλουν τούς ἀνθρώ­ πους στή ματαιόδοξη κοινωνία τῆς ἐποχῆς τους. Καί ὅμως ἀναδείχθηκε ἡ πρώτη μετα­ ξύ ὅλων τῶν γυναικῶν κάθε ἐποχῆς, γιατί ὅπως ἀπέδειξε ἡ πραγματικότητα, διέθετε καταπληκτικό πνευματικό πλοῦτο. «Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως ἔσωθεν», εἶχε πεῖ ὁ προφήτης. Καί σ’ αὐτόν τόν πνευ­ ματικό πλοῦτο της ἔγκειται τό μεγαλεῖο της. Ἡ πνευματική της καλλονή τήν ἀνεβάζει σέ

οὐράνια ὕψη καί την καθιστᾶ «ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν καί καθαροτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν». Καί ὁ οὐράνιος ἀπεσταλμένος, πού τῆς φέρνει τό καταπληκτικό μήνυμα, πώς θά «δανείσει σάρκα τῷ παντεχνήμονι Λόγῳ» τήν προσαγορεύει «κεχαριτωμένην καί εὐλογημέ­ νην ἐν γυναιξί». Τό πρῶτο εὐαγγέλιο δόθηκε στόν ἄνθρω­ πο ἀπό τόν Θεό, γιά νά περιμένει, ὅταν θά ἔρθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, τόν Σωτήρα του καί τήν Πρώτη μετά ἀπ’ Ἐκεῖνον, πού θά γίνει ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς τοῦ ἀνθρώπου τῆς πτώσεως. Κι Ἐκείνη ἦρθε! Ὁ οὐρανός ἄνοιξε! Ὁ Θεός μίλησε! Αὐτό πού μέ τήν στάση της ἀρνήθηκε ἡ Εὔα, τό πραγματοποίησε ἡ Πανα­ γία. Ἐκείνη εἶναι τό ἐργαστήριο τῆς χαρᾶς τοῦ κόσμου, γιατί ἡ ὑπακοή της καί ἡ πληρότη­ τα τῆς ἀρετῆς της προσείλκυσαν τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε να γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ Του


54 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

κατά σάρκα καί Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων κατά πνεῦμα. Νά γίνει ἡ Νέα Εὔα, ἡ Μητέρα τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί ἡ εὐαγγελίστρια τῆς ἐλπίδας τῶν χριστιανῶν. Ἡ Παναγία ἔγινε τό ὄργανο τῆς «ἐν Χριστῷ» σωτηρίας μας. Εἶναι τό θεοδόχο χωρίο, δηλαδή τό χωράφι στό ὁποῖο ὁ Θεός Πατέρας μέ τή θελησή Της, ἔγινε γεωργός, σπόρος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καί φυτουργός τό Πανάγιο Πνεῦμα. Ἡ ἀγαθότητα καί ἡ φιλαν­ θρωπία τοῦ Θεοῦ φανε­ ρώθηκε σέ μᾶς, διά τῆς Θεοτόκου. Ἡ Παναγία εἶναι ὁ μακάριος οἰκονό­ μος, πού οἰκονόμησε καί τακτοποίησε ὅλα τά δη­ μιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε νά βρεθεῖ ἡ Πα­ ναμώμητη Κόρη ἀπό τή Ναζαρέτ, ἡ ὁποία θά ἕ­νωνε τόν Θεό καί τόν ἄν­ θρωπο στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ της, καί θά πραγ­ ματοποιοῦσε τό σκοπό τῆς δημιουργίας. Γι’ αὐτό, ἐνῶ γιορτάζουμε τήν Κοίμηση τῆς Παναγίας, ὁ τόνος τῆς ὑμνωδίας εἶναι ἑορ­ ταστικός καί ἡ ἑορτή προσλαμβάνει χαρακτή­ ρα μεγάλου πανηγυριοῦ. Ἡ Κοίμηση τῆς Πα­ ναγίας δέν εἶναι κοίμηση ἑνός κοινοῦ θνητοῦ, γιατί Ἐκείνη, εἶναι ἡ γεννήσασα τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς καί ἑπομένως ἦταν πολύ φυσικό, ὅτι Αὐτήν «τάφος καί νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα πρός τήν ζωήν μετέστη­ σεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον». Στή χάρη της, λοιπόν, προσπίπτουμε. Καί γίνεται ἡ Παναγία Παρθένος καί Μητέρα, ὁδηγός ὅλων τῶν ὀρθοδόξων εἰς Χριστόν. Τό παράδειγμά της, ἡ ἀπέραντη πίστη της,

ὁ οὐράνιος χαρακτήρας της καί ἡ ἁγιοσύνη της, μᾶς ἐμπνέουν, μᾶς καθοδηγοῦν καί κα­ τευθύνουν τα βήματά μας πιό πολύ πρός τόν Κύριο καί Λυτρωτή μας Ἰησοῦ. Ἐκείνη εἶναι τό καταφύγιό μας στόν καιρό τῶν ἀδυναμιῶν ἤ δυσκολιῶν μας, ὅταν δέν βρίσκουμε διέξοδο. Ἐκείνη δίνει δύναμη στόν ἄρρωστο καί πονε­ μένο. Ἐκείνη εἶναι ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς ὅλου τοῦ κόσμου, γιατί ἡ πικρή ἀπόφαση τῆς καταδί­ κης τοῦ ἀνθρώπινου γένους ἐξαλείφθηκε μέ τήν χαρμόσυνη ἀγγελία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Της. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς οἱ πιστοί ἄς σκύψουμε εὐλα­ βικά στήν «εὐκλεῆ καί ἱερά μνήμη» Της καί ἄς μή μείνουμε μόνο σέ μιά παθητική κατάστα­ ση τιμῆς καί εὐλάβειας, ἀλλά μέ λαχτάρα νά ἀκολουθήσουμε πιστά τά ἴχνη Της, τήν ζωή Της, τόν ἁγιασμό Της τήν ἀγάπη Της, τήν ἁγνό­ τητά Της, τήν πίστη Της καί τήν ὁλόψυχη ἀφοσίω­ σή Της στό Θεό καί τήν κλήση Της. Γιά νά εἴμα­ στε ἀληθινά παιδιά Της. Γιά νά εἶναι πραγ­ ματικά ἡ Μητέρα μας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, μέσα στήν Ἐκκλησία Του. «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» δηλαδή γίνε ἡ (πάντοτε εἰσα­ κουόμενη) Μεσίτριά μας πρός τόν Υἱό καί Θεό σου. Μέ πατρική ἀγάπη Ὁ Ἐπίσκοπός σας † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

55

Ποιμαντική Επίσκεψη στήν Ικαρία Ὁ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπι­ σκέφθηκε τήν Ἰκαρία ἀπό 13ης ἕως καί 17ης Ἰουλίου κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα: • Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 13ης Ἰουλίου συνεκάλεσε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Εὐδήλου Ἱερατική Σύναξη τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Εὐδήλου καί Ραχῶν, καί ἐπέστησε τήν προσοχή τους σέ θέματα ποιμαντικῆς, ἀλλά καί διοικη­ τικῆς φύσεως τῶν Ἐνοριῶν, δεδομένου ὅτι πλέον ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἰκαρίας ἐξυπηρετοῦν δύο καί τρεῖς, ἤ καί περισσότερες Ἐνορίες παράλληλα. • Τό Σάββατο 14η Ἰουλίου τό πρωί ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Γλαρέδων/Λακέδων, ὅπου ἱερούργησε καί ὁμίλησε σχετικῶς μέ τήν εὐεργε­ τική παρουσία τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων στό Νησί τῆς Ἰκαρίας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. • Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 14η Ἰουλίου χορο­ στάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας, ὅπου ἐξ ἀφορμῆς τῆς γενναιότητος τοῦ παιδομάρτυρος Κηρύκου ὁμίλησε γιά τήν ἀνάγκη βιωματικῆς ἐμπειρίας ὀρθόδοξης πνευματικότητας στά παιδιά τῶν συγχρόνων οἰκογενειῶν καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων. • Τήν Κυριακή 15η Ἰουλίου ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό πρωί λει­ τούργησε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Κη­ ρύκου καί Ἰουλίττης καί ὁμίλησε γιά τά γνωρίσματα τῆς αὐθεντικῆς Ὀρθόδοξης πίστης στόν  Ἕνα καί ἀληθινό Θεό. • Τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων/Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιο­ φόρου στήν περιοχή τοῦ Φάρου καί ἀφοῦ ἐπαίνεσε ὅλους τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συμβαλόντας στήν ἀνέγερση καί τόν ἐξωραϊσμό του, ἀναφέρθηκε στήν ἀξία ἑνός νέου ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν προκειμένῳ

καλεῖται νά καλύψει τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν κα­ τοίκων καί τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς ἀναπτυσσόμενης πε­ ριοχῆς τοῦ Φάρου στήν Ἰκαρία καί προανήγγειλε τήν τέλεση τῶν ἐγκαινίων του στή διάρκεια τοῦ ἑπομένου θέρους σύν Θεῷ • Τήν Δευτέρα 16 Ἰουλίου συνεκάλεσε στό Ἐπισκο­ πεῖο Ἁγίου Κηρύκου Σύναξη τῶν Ἱερέων Ἐφημερίων τῆς περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου καί ἀφοῦ ἐπέστησε τήν προσοχή τους στά διάφορα διοικητικά καί ποιμα­ ντικά ζητήματα, συνέστησε πατρικῶς τήν ἐντατικότερη προσπάθεια ὅλων, ὥστε καί ἡ ἱερουργία τῶν θείων Μυστηρίων καί λοιπῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν νά γίνεται κατά τάξιν καί εὐσχημόνως, ἀλλά καί νά ἀναβαθμίζε­ ται ἡ πνευματική ζωή καί παρουσία τῶν Κληρικῶν μας, ἰδίως κατά τήν διάρκειαν τοῦ θέρους, λόγῳ τῶν πολυ­ πληθῶν ἐπισκεπτῶν. • Τήν Τρίτη 17η Ἰουλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης καί τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Κολλυ­ βάδων Πατέρων Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ καί Σισώη τοῦ Πνευματικοῦ λειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελι­ σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδος Ἰκαρίας. Ἀκολούθως στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν της 106ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό, μετέβη στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Κηρύ­ κου καί Ἰουλίττης, ὅπου παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου, προέστη τῆς Δοξο­ λογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ἐν συνεχείᾳ στό Ἡρῷον. • Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς πα­ ραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος συνεκάλεσε τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηρο­ κομείου Ἰκαρίας «Ἡ Στέγη τῆ Παναγίας», ἐνῶ εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς τοπικές Ἀρχές, τόν κ. Ἔπαρχο καί τόν κ. Δήμαρχο Ἰκαρίας, μέ μέλη Ἐκκλη­ σιαστικῶν Συμβουλίων καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυση διαφόρων θεμάτων, ἐνῶ δημοσίᾳ εὐχαρίστησε τούς Ἐφημερίους τῆς Νήσου, οἱ ὁποῖοι μέ ὑπομονή καί βάσει προγράμματος ἐξυπηρετοῦν πλέον τῶν δύο Ἐνο­ ριῶν ἕκαστος.


56 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἀνακοίνωση τῶν Ἐφημερίων Μυτιληνιῶν (4.7.2018) γιά τή μή ἐγκατάσταση προσφύγων στό Στρατόπεδο

μεῖς οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἀρχιερατικῆς περιφερείας Μυτιληνιῶν, Πυθαγορείου καί Χώρας, παριστάμεθα μέ τήν ἔγκριση καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου καί ἐπιθυμοῦμε νά ἀνακοινώσουμε τά κατωθι: « Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι πάντοτε εὐαίσθητη στά θέματα ξενιτείας καί μετανάστευσης καί πάντοτε φροντίζει τόν πονεμένο ἄνθρωπο, χωρίς νά κάνει διάκριση σέ χρῶμα, φυλή ἤ ἔθνος. Σέ συνέχεια τόσο τῶν κοινωνικῶν της δράσεων, ὅσο καί τῶν προσωπικῶν ἐπισκέψεων καί ἐπιστολῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ὄχι μόνον στούς ἁρμόδιους φορεῖς ἀλλά καί στόν ἐξοχώτατο Κύριο Πρωθυπουργό, ὅπου ἐξέφρασε τόν προβληματισμό του, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, στά πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντός της διά τήν συνεχῶς διογκούμενη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσφύγων/μεταναστῶν, γιά μία ἀκόμη φορά εἶναι

παρούσα καί ἐκφράζει τήν ἀγωνία της καί τήν ἀντίθεσή της στόν ἐπιχειρούμενο κατακερματισμό τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς τοῦ Νησιοῦ μας. Διαμηνύει καί διαβεβαιώνει πρός κάθε κατεύθυνση, ὅτι θά πράξει ὁτιδήποτε ἐξαρτᾶται ἀπό Αὐτήν μέ σκοπό τή περιφρούρηση τῆς εἰρήνης, τήν διατήρηση τῆς ὁμαλῆς κοινωνικῆς καί πνευματικά ἀναβαθμισμένης δια­ βίωσης καί τή διαφύλαξη τῆς ἑλληνορθόδοξης παραδόσεως καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς μας. Δέν πρέπει νά ἐπιτρέψουμε, οὔτε ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια νά εὐτελίζεται σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης, οὔτε νά διαταράσσεται ἡ οἰκογενειακή γαλήνη τῶν κατοίκων τοῦ Νησιοῦ μας, που δικαίως φοβοῦνται στό ἐνδεχόμενο νά καταστοῦν μετανάστες στόν τόπο τους. Ἀπαιτοῦμε ἄμεση ἀποσυμφόρηση τοῦ Νησιοῦ μας καί ὁπωσδήποτε ὄχι μετεγκατάσταση προσφύγων/μεταναστῶν στό στρατόπεδο ἐντός τῆς πόλεως τῶν Μυτιληνιῶν. Κυρίως δέ ἐναντιωνόμαστε στά οἰκονομικά ἤ ἄλλα ἀνταλλάγματα καί ἐφιστοῦμε τήν προσοχήν ὅλων σέ αὐτήν τήν παγίδα, διότι ἡ ἐξαγγελθεῖσα μείωση τοῦ ΦΠΑ, ἐπ’ οὐδενί δέν μπορεῖ νά ἀποτελέσει δικαιολογία γιά νά συνεχίζεται ἡ ἀκαταστασία πού βιώνουμε στόν τόπο μας τά τελευταῖα χρόνια ἐξαιτίας τῆς ἀνεξέλεγκτης ροῆς προσφύγων/μεταναστῶν στό Νησί μας. Ὁ Θεός νά φωτίσει κάθε ἁρμόδιο καί νά λαλήσει ἀγαθά στήν καρδιά του, γιά τό καλό κάθε δοκιμαζομένου καί ἐμπερίστατου συνανθρώπου μας καί κυρίως γιά τό καλό τῶν πονεμένων ἀνθρώπων τῶν ἀκριτικῶν Νησιῶν μας».


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

57

Ἡ γνώση νά συνοδεύεται ἀπό μελέτη, σοβαρή ἐργασία καί καλλιέργεια τῆς ψυχῆς! Τό Μήνυμα τοῦ Ποιμενάρχου μας πρός τούς μαθητές Ἀγαπητά μου παιδιά,

σημερινή μέρα εἶναι ἀφιερωμένη σέ ἐσᾶς τούς μαθητές. Μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια­ σμοῦ, ζητήσαμε ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά εὐλογήσει καί τήν φετινή χρονιά καί τήν προ­ σπάθεια πού θά καταβάλετε γιά τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσεως. Ἡ μόρφωση εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτε­ ρα ἀγαθά γιά τόν ἄνθρωπο. Γιά νά καρποφορή­ σει, ὅμως πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό συστηματι­ κή μελέτη, σοβαρή ἐργασία, ἀλλά καί καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σας. Σ’ αὐτή τήν ἡλικία διαμορφώνετε τήν προσωπικότητά σας. Καί δυστυχῶς τά ἀρνη­ τικά παραδείγματα πού ὑπάρχουν στήν κοινωνία μας, εἰσβάλλουν μέ διάφορους τρόπους καί στή ζωή σας, ἀκόμα καί στά σχολεῖα σας καί ἀπειλοῦν νά καταστρέψουν ὅ,τι ὄμορφο καί ὡραῖο ὑπάρχει στήν παιδική σας ψυχή. Ἐσεῖς, παιδιά μου, μήν ἐπιτρέπετε νά συλή­ σουν αὐτούς τούς πολύτιμους θησαυρούς τῆς καρδιᾶς σας. Στήν μικρή κοινωνία τοῦ Σχολείου σας νά ἀγωνίζεσθε, νά διακρίνεσθε γιά τήν φιλο­ μάθεια, τήν εὐγένεια, τήν καλοσύνη, τόν ζῆλο γιά τήν ἀναζήτηση τῶν ἀληθειῶν, πού ἀφοροῦν στήν πνευματική πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πάντοτε θά εἶναι συμ­ παραστάτης σας καί πάντοτε θά ἀγωνίζεται νά

σᾶς προστατεύει ἀπό τίς κακές καί ἐπικίνδυνες ἐπιρροές. Κι αὐτόν τόν χειμώνα θά σᾶς περιμένει στίς Κατηχητικές Συνάξεις τῆς Ἐνορίας σας, γιά νά γνωρίσετε καλύτερα τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί βέβαια θά σᾶς περιμένει στίς Κυριακά­ τικες θεῖες Λειτουργίες, ὅπου μπορεῖτε νά ζήσετε στιγμές παραδείσου. Ὡς πνευματικός σας Πατέρας θά παρακο­ λουθῶ τήν πρόοδό σας καί θά χαίρομαι μέ τίς ἐπιτυχίες σας. Εὔχομαι ὁ Κύριός μας νά σᾶς εὐλο­ γεῖ στό ξεκίνημα κι αὐτῆς τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς χαρίζει κάθε ἐπιτυχία στούς εὐγενεῖς ἀγῶνες σας. Στούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας εὔχομαι πολλή δύναμη στό λειτούργημα τό ὁποῖο ἀσκοῦν καί τούς διαβεβαιώνουμε ὅτι πάντοτε θά μᾶς ἔχουν ἀρωγούς στήν μέριμνά τους, νά καλλιερ­ γήσουν στίς παιδικές ψυχές ἦθος, κριτική σκέψη, ἀγάπη καί ἀνθρωπιά. Εὔχομαι σέ ὅλους καλή, εὐλογημένη καί δημι­ ουργική χρονιά! Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ


58 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΦΑΡΟΣ...

Μ

έ τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, τῇ συμμετοχῇ π λήθ ους Ἱερέων καί εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν Θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου πρός τιμήν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, στή θέση Λιβαδάκι, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 30ῆς Ἰουλίου 2018. Ἕνα ὄνειρο ζωῆς, ὅπως τόνισε ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἀμπέλου, ὅπου ἀνήκει ἡ περιοχή, Αἰδ/τος π. Χριστόδουλος Κλεάνθους, ἔγινε πραγματικότητα, χάρη στή δωρεά τοῦ οἰκοπέδου ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Κωνταντίνου Ῥουσσάκη καί τήν σπουδαία οἰκονομική του συνδρομή, ἀλλά καί χάρη στίς ἄοκνες καί φιλότιμες προσπάθειες καί τούς ἐργώδεις κόπους φανερῶν καί κυρίως ἀφανῶν συνεργατῶν, «ὧν τά ὀνόματα ἐν Βίβλῳ ζωῆς». Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἐπεσήμανε τήν ἀξία καί τήν σπουδαιότητα ἑνός ἀκόμη τηλαυγοῦς πνευματικοῦ φάρου, πρός τιμήν μά-

λιστα τῶν θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἀλλά καί τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, τούς ὁποίους χωρίζουν χρονικά 17 αἰῶνες, ἀλλά τούς ἑνώνουν ὁ ἀγώνας γιά τήν πίστη καί τήν ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ἡ ἱεραποστολική προσφορά στόν ἄνθρωπο. Μακάρισε τόν πρό ἔτους ἀποβιώσαντα ἀοίδιμο κτήτορα, ἐπαίνεσε τόν Ἐφημέριο μετά τῆς Πρεσβυτέρας του καί τῶν εὐλαβῶν συνεργατῶν του, ὡς ἐπίσης καί ὅλους, ὅσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμμετέσχον κατά τήν δύναμή τους στήν ἀνέγερση τοῦ ἱεροῦ Παρεκκλησίου καί εὐχήθηκε τήν συνέχιση τῆς προσφορᾶς καί τῆς φροντίδος τους, ὥστε τοῦ χρόνου τέτοια ἐποχή νά ἀξιωθοῦμε νά τελέσουμε καί τά ἐγκαίνια. Ἕνας ἀκόμη φάρος στό ἀκριτικό Νησί τῆς Σάμου γιά νά φωτίζει τόν πλοῦ τῆς ζωῆς στή φουρτουνιασμένη θάλασσα τῆς σύγχρονης δυσμενοῦς συγκυρίας. Ἕνας ἀκόμη φάρος γιά νά μᾶς καθοδηγεῖ σέ ἀσφαλή πορεία πρός ἀποφυγήν τῶν ἑκατέρωθεν κρημνῶν, ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἕνας ἀκόμη φάρος, πού καθιστᾶ ἐμφανέστερους τούς ὑπάρχοντες κρημνούς στό Λιβαδάκι, μέ σκοπό τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς ἀληθινῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Κωδικός 3518

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ», ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: Εὐάγγελος Π. Λέκκος, θεολόγος, νομικός ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ. 210.34.76.090 Ἡ «Μεταμόρφωσις» διανέμεται καί ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ. Γίνονται δεκτές προαιρετικές εἰσφορές στή διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, γιά τό περιοδικό, 831 00 ΣΑΜΟΣ Τηλ. 22730-87640, Fax 22730-87646


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

59

Χαιρετισμός στό 4ο Αἰγαιοπελαγίτικο Ὀδοντιατρικό Συνέδριο (Σάμος 6-8 Ἰουλίου 2018) Ἀγαπητοί μου, Μετά πολλῆς χαρᾶς ἔλαβα τήν πρόσκλησή σας νά παραστῶ στό 4ο Αἰγαιοπελαγίτικο Ὀδοντιατρικό Συνέδριο, ἀλλά λόγῳ ἤδη ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεών μου στήν Ἀθήνα, τοῦτο καθίσταται ἀδύνατο. Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων ἐπιθυμῶ διά τῆς παρούσης νά ἐκφράσω τήν μεγάλη μου χαρά γιά τήν διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου στό Νησί μας. Ἕνα ἰατρικό συνέδριο ἀποτελεῖ πάντοτε, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί μιά ἀφορμή χαρᾶς καί δοξολογίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἰατροί θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ πιό πιστοί ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, καθώς ἐρχόμενοι σέ ἄμεση σχέση μέ τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο, ἀντιλαμβάνονται πώς μόνο ἡ πανσοφία τοῦ Θεοῦ θά μποροῦσε νά δημιουργήσει τήν βιολογική ἁρμονία τῶν σωματικῶν λειτουργιῶν καί τήν ἄρρηκτη σχέση τους μέ τήν λογική ψυχή, πού ἐγκαθιστᾶ στόν ἄνθρωπο ἡ ἄκτιστη πνοή τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του. Αὐτός ὁ πάνσοφος Θεός Δημιουργός μας, ὁ ἕνας καί ἀληθινός Τριαδικός Θεός, γιά χάρη μας, γιά τήν ὑγεία καί τήν σωτηρία μας, ἐμπιστεύθηκε τήν ἰατρική ἐπιστήμη στούς ἰατρούς, εἰς τρόπον ὥστε, ὁ κάθε ἰατρός, ἰδιαιτέρως ὅταν πιστεύει στόν Χριστό, νά καθίσταται ἐν πολλοῖς ἡ ἄκρη τοῦ θεϊκοῦ χεριοῦ τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους. Στό Βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράχ στήν Παλαιά Διαθήκη (κεφ. ΛΗ΄ 1-7) διαβάζουμε: «Νά τιμᾶς τόν ἰατρόν, ὅπως τοῦ ἁρμόζει... διότι ὁ Κύριος τόν ἔκαμε ἰατρό. Ἀπό τόν Ὕψιστο Θεό προέρχεται ἡ θεραπεία, πού παρέχει ὁ ἰατρός... Ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔδωσε στούς ἀνθρώπους

τήν ἰατρική ἐπιστήμη, ὥστε νά δοξάζεται μέ τά θαυμαστά του ἔργα. Διά τῶν ἰατρῶν καί τῶν φαρμάκων ὁ Θεός θεραπεύει καί ἀφαιρεῖ τίς ἐνοχλήσεις τοῦ ἀσθενοῦς ἀνθρώπου». Μέ αὐτές τίς σκέψεις ἐκφράζω τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μου γιά τήν εὐγενή πρόσκληση τοῦ ἀγαπητοῦ Προέδρου κ. Ἐμμανουήλ Μαυρίκη, πολυτίμου συνεργάτου καί ἀφοσιωμένου στήν Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὅπως ἐπίσης καί τῶν ἀξιοτίμων Μελῶν τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου καί ὡς Ποιμενάρχης τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας σᾶς καλωσορίζω στήν ἀκριτική Σάμο, τό Νησί μέ τήν μεγάλη ἱστορία τόσο κατά τούς ἀρχαίους ὅσο κατά τούς παλαιοχριστιανικούς, βυζαντινούς καί νεωτέρους χρόνους. Τό μεγαλεῖο τῆς φυσικῆς ὀμορφιᾶς τοῦ Νησιοῦ μας σέ συνδυασμό μέ τήν διάσπαρτη παρουσία τῶν Ἱερῶν Ναῶν, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί κυρίως τοῦ πλήθους μικρῶν Παρεκκλησίων, ἀπεικονίζουν τήν ὀμορφιά καί τήν εὐγένεια τῆς νησιώτικης ψυχῆς σέ ἄμεση σύνθεση μέ τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια πρός τόν Θεόν, κάτι τό ὁποῖον, εὐκαιρίας δοθείσης, θά ἀντιληφθεῖτε εὐχερῶς, ἐπισκεπτόμενοι τούς παλαιοχριστιανικούς, βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς καί νεωτέρους αὐτούς χώρους τῆς λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας καί κυρίως τῆς Ἱερές Μονές. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Σαμίων Ἁγίων καί τοῦ προστάτου Σας Ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου, νά εὐλογήσει τό Συνέδριό σας καί νά ἀναδείξει τά ἐπιστημονικά του πορίσματα εἰς ὠφέλειαν ὅλων. Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ


60 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

«Eἰς ἔργον διακονίας... ΧΡΟΝΙΚΑ: Ὁ Σεβ. Μητρο­ πολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος κατά τό διάστημα 1.7 ἕως 31.8.2018: • Λειτούργησε ἤ χοροστάτησε καί, κατά περίπτωση, κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στούς ἱερούς ναούς: Ἁγίων Ἀναργύρων Θέρμα Ἰκα­ ρίας (1.7)· Ἁγ. Νικολάου Λάκα Βλαμαρῆς (8.7)· Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς Γλαρέδο Ἰκαρίας (14.7)· Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης Ἁγ. Κηρύκου Ἰκα­ ρίας (14 καί 15.7)· Θυρανοίξια ναοῦ Ἁγ. Ἀναρ­ γύρων καί Ἁγ. Γεωργίου Φάρο Ἰκαρίας (15.7)· Ἁγίας Μαρίνης (16.7)· Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Λευκάδος Ἰκαρίας (17.7)· Προφ. Ἠλιού Βαθέ­ ος (19.7)· Προφ. Ἠλιού Καρλοβάσου (20.7)· Ἁγία Ἄννης Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς, καί Ἁγ. Πα­ ρασκευῆς Σεβαστέικων (25.7)· Ἁγ. Παρασκευῆς Χώρας (26.7)· Ἁγ. Παντελεήμονος Κουμαρα­ δαίων καί Νοσοκομείου Σάμου (26 καί 27.7)· Μητροπολιτικό Ἁγ. Νικολάου Βαθέος, Ἑσπερι­ νός καί λιτάνευση λειψάνων καί εἰκόνων τῶν Σαμίων Ἁγίων (28.7)· Κοιμ. Θεοτόκου Καρλο­ βάσου καί Μνημόσυνο τῶν ἁπανταχοῦ Σαμίων (29.7)· Θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Κων/ νου καί Ἑλένης καί ὁσίου Παϊσίου στόν οἰκισμό «Λιβαδάκι» (30.7). Ταξιαρχῶν Νεοχωρίου (1.8)· Κοιμ. Θε­ οτόκου Πύργου (2.8)· Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλέ­ νης Δρακαίων (3.8)· Ἁγ. Ἀντωνίου Μαραθο­ κάμπου καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου (5.8)· Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου καί Κοιμ. Θεοτόκου Χώρας (6.8)· Ἁγ. Θεοδώρου Βαθέος (7.8)· Προφήτου Ἠλιού Σταυρινήδων (8.8)· Κοιμ. Θεοτόκου Καρλοβάσου (9.8)· Ἀποστ. Παύλου

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» Ἡραίου (10.8)· Θεία Λειτουργία στό Κακοπέρατο καί θυρανοίξια τοῦ ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Ὅρμου Μαραθοκάμπου (11.8)· Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Μυτιληνιῶν - Ἐκδήλωση Συλλόγου Μυτιληνιῶν Ἀθηνῶν καί Ζωοδ. Πηγῆς Μανω­ λατῶν (12.8)· Ταξιάρχου Σπαθαραίων (13.8)· Κοιμ. Θεοτόκου Καρλοβάσου (καί περιφορά Ἐπιταφίου, 14.8)· Κοιμ. Θεοτόκου Μυτιληνιῶν (15.8)· Ὁσίου Ἀρσενίου στήν Πάρο (18.8)· Μονῆς Μεγάλης Παναγίας - ἔξοδος καί περι­ φορά Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας (22 καί 23.8)· Ἁγ. Νικολάου Κοκκαρίου (23.8)· Θυρανοί­ ξια ναοῦ ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στή Μονή Μεγάλης Παναγίας (24.8)· Μονῆς Παναγίας Βρον­τιανῆς (ἐπέτειος ἐγκαινίων της, 25.8)· Εἰσ. Θεοτόκου Μεσαίου Καρλοβάσου (καί ἑξάμηνο μνημόσυνο Ζωρζέτ Ἰγγλέση, 26.8)· Ἁγ. Φανουρίου Κοκκαρίου (27.8)· Τιμ. Προ­ δρόμου Λέκκας (28 καί 29.8)· Μονῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς Σάμου (30 καί 31.8). • Τέλεσε: Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τῶν Σταύρου Μαθιουλάκη, ἰατροῦ, μέ τή Στέλλα Γρύλλου, ἀρχιτέκτονος μηχανικοῦ (27.6) καί τῶν Χάρη καί Μαριάνθης Τσολακάκη (28.7). • Δοξολογία καί ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιά τήν ἕνωση τῆς Ἰκαρίας μέ τήν Ἑλλάδα (17.7). • Τήν ὁρκωμοσία τῶν νεοσυλλέκτων στρα­ τιωτῶν τῆς 4ης ΕΣΣΟ (27.7). • Τίμησε μέ τήν παρουσία του: Τήν ἀλλα­ γή Διοικήσεως στή Μονάδα τοῦ Ναυτικοῦ Πα­ ρατηρητηρίου Σάμου (3.8), στό 4ο ΕΤΕΘ (8.8) καί στήν 298 Μονάδα (10.8). • Δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Λάζαρου


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Θεοφίλου, Δ/ντῆ τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, ὁ ὁποῖος τόν ἐνημέρωσε γιά τά πεπραγμένα του κατά τή διετία 2016-2018 (2.7). • Ἐπίσης, προέδρων καί μελῶν Διοικ. Συμβουλίων Συλλόγων Ἀποδήμων Σαμίων, Ἰκαρίων καί Φουρνιωτῶν, καθώς καί πνευ­ ματικῶν του τέκνων ἀπό περιοχές τῆς Ἑλλά­ δος, ἀλλά καί ἀπό ΗΠΑ, Καναδά, Αὐστραλία καί Εὐρώπη.

61

ρες Ἰω. Βαρδαρό καί Νικ. Σταμοῦλο (29.6). Τήν ἴδια ἡμέρα ἐπισκέφθηκε τίς ἐνορίες Μεταμ. Σωτῆρος, Ἁγ. Πο­ λυκάρπου καί Ἁγ. Δημητρίου Ραχῶν καί συνεργάσθηκε μέ τόν ἐφημέριο π. Πρόδρομο Καλογρίδη καί ἐπιτρόπους. Τό ἀπόγευμα πῆγε

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ Ἐκτός ἀπό τήν τελευταία ἐπίσκεψη (βλ. σελ. 55), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας μετέβη στήν Ἰκα­ ρία καί τήν 28η Ἰουνίου. Στή διάρκεια τῆς ἐκεῖ παραμονῆς του (1η Ἰουλίου): Εἶχε συνάντηση μέ τούς ἐφημερίους Γιαλισκαρίου καί Ἀρμε­ νιστῆ (28.6), λειτούργησε καί κήρυξε στό ναό τῶν Πρωτοκορυφαίων στό Πέζι Ραχῶν, τέλεσε Μνημόσυνο τῶν ἱερέων, κτιτόρων καί ἀνακαι­ νιστῶν τοῦ ναοῦ καί προεξῆρχε τῆς λιτανεύσε­ ως τῆς εἰκόνος τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου· ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά του πρός τόν π. Στυ­ λιανό Φωκιανό (πού ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες πολλῶν ναῶν, καί συνεργάστηκε μέ τούς πατέ­

στή Μονή τῆς ὁσίας Θεοκτίστης καί συνεργά­ στηκε μέ τόν Ἀρχιερ. Ἐπίτροπο Ραχῶν π. Στυλ. Κοτσορνίθη. Στίς 29 Ἰουνίου σειρά εἶχε ἡ Μονή Εὐαγγελι­ σμοῦ τῆς Θεοτόκου Μοντέ Ραχῶν καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη στόν ἱερομόναχο π. Εὐφρόσυνο Μιχαλακόπουλο, γιά τό ἐπιτελού­ μενο ἔργο του. Τό βράδυ χοροστάτησε στόν πα­ νηγυρίζοντα ναό τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Καραβο­ στάμου καί τήν Κυριακή 1η Ἰουλίου στό ναό τῶν Ἁγίων στά Θέρμα Ἰκαρίας. Ἐπισκέφθηκε καί τό Νοσοκομεῖο Ἰκαρίας καί ἀφοῦ συναντήθηκε μέ τούς ἱερεῖς τῆς Ἀρχιερατικῆς περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου, ἐπέστρεψε στή Σάμο. ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ἐκπροσωπώντας, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Προ­ έδρου, τήν Ἐκκλ. Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονο­ μικῶν (ΕΚΥΟ), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, μαζί μέ τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Δ.Ι.


62 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Συνόδου Σεβ. Σύρου κ.κ. Δωρόθεο, τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Θεσπιῶν κ. Συ­ μεών καί τόν νομικό της σύμβουλο κ. Θ. Παπαγεωργίου, μετέσχε στή συνεδρί­

αση (19.7.18) τῆς Κοινῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, γιά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Μετεῖχε ἐπίσης ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Κατ᾿ αὐτήν ὁ Σεβα­ σμιώτατος ἔκανε σχετική τοποθέτηση ὡς πρός τούς ἤδη ἰσχύοντες διακριτούς ρόλους τῶν δύο θεσμῶν, ἀλλά καί τό πλαίσιο τῶν τυχόν νομοθε­ τικῶν τροποποιήσεων. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ἀνταποκρινόμενος σέ πρόσκληση τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἀντιστρατήγου Κων. Τσουβάλα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέ­ βιος μετέσχε (6 Ἰουλίου) στή Συνάντηση τῆς Ἡγεσίας της μέ τούς Δ/ντές-Προϊσταμένους τῶν Κεντρικῶν καί Περιφερειακῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Σώματος, στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Ν. Μάκρης Ἀττικῆς. Ἡ Συνάντηση σκοπό εἶχε τήν ἐκ τοῦ σύνεγγυς καλύτερη γνωριμία καί περαιτέρω ἐνίσχυση τῆς ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας τῶν στελεχῶν τοῦ Σώματος.

Ὁ Σεβ. κ.κ. Εὐσέβιος, πού ὡς γνωστόν διε­τέλεσε ἐπί σειράν ἐτῶν, ὡς Ἀρχιμανδρίτης, προϊστάμενος τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἀστυνομί­ ας, ἔγινε ἀντικείμενο ἐκδηλώσεων ἀγάπης καί σεβασμοῦ, δεδομένου ὅτι σχεδόν τό σύνολο τῶν σημερινῶν διευθυντῶν καί προϊσταμένων ὑπῆρξαν, ὥς τό 1995, πνευματικά του παιδιά. Αὐτό φανέρωσε καί ἡ ἐπιγραφή στόν ἀργυ­ ρό δίσκο, πού τοῦ πρόσφερε ὁ Ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ.: «Ἐλάχιστο δεῖγμα παντοτινῆς τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης γιά τήν ἀδιάλειπτη ἔργῳ καί λόγῳ διακονία του στήν Ἑλλ. Ἀστυνομία καί τό προσωπικό της». ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Ι.Π.Μ. Ὅπως κάθε χρόνο, ἀπό τό 2012 πού ἱδρύ­ θηκε ἀπό τόν καί πρόεδρό του Σεβ. κ.κ. Εὐσέ­ βιο, τό Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτιστικῶν Μελετῶν (με διευθυντή τόν Καθη­ γητή τοῦ Παν/μίου Θράκης κ. Μαν. Βαρβούνη), ἔτσι καί τό φετινό καλοκαίρι ὀργάνωσε μέ ἐπι­ τυχία τίς ἑξῆς ἐκδηλώσεις: • 29 Ἰουλίου στήν πλατεία τῆς Χώρας, μέ τή συμμετοχή τῆς Κοινότητας καί τοῦ Συλλόγου «Εἰρήνη», ὁμιλία τοῦ κ. Μ. Βαρβούνη κάι θέμα «Χωρίτες πατριάρχες Ἰεροσολύμων καί Ἁγιοτα­ φίτες κληρικοί». • 1 Αὐγούστου στό Νεοχώριο, μέ ὁμιλητή τόν κ. Μ. Βαρβούνη καί θέμα σχετικό μέ τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. • 3 Αὐγούστου στούς Δρακαίους, μέ ὁμι­ λήτρια τήν πρεσβυτέρα Εὐαγγελία Γραμματι­ κή-Χριστοδουλάκη. Θέμα της, ἡ ἱστορία καί οἱ παραδόσεις τῶν Δρακαίων. • 5 Αὐγούστου στό Μαραθόκαμπο, μέ ὁμι­ λητές τούς Σεβ. Μητροπολίτες Βεροίας καί Να­


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

63

ούσης κ.κ. Παντελεήμονα καί Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἱερόθεο, τόν Σεβ. Σάμου, τόν κ. Ἀλέξ. Ζαβό (συγγενή τοῦ τιμηθέντος) καί τόν κ. Μ. Βαρβούνη. Ἡ ἐκδήλωση ἀπέ­ βλεπε στό νά τιμηθεῖ ὁ Μαραθοκαμπίτης Ἀλέξανδρος Δηλα­ νάς, Μητροπολίτης Βεροίας (ἀπό Μυρί­ νης, Ἀνέων, Περγά­ μου καί Ζιχνῶν), μέ τήν εὐκαιρία 60 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του. • 6 Αὐγούστου, ἑόρτια πολιτιστική ἐκδήλωση-ἀντάμωμα στό Πυθαγόρειο. • 8 Αὐγούστου στήν πρό τοῦ ναοῦ πλατεία τῶν Σταυρινήδων, μέ ὁμιλητή τόν κ. Νικ. Ὀρφα­ νό. • 23 Αὐγούστου, πολιτιστική ἐκδήλωση στό προαύλιο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοκ­ καρίου.

– Παγκόσμιο Βῆμα Θρησκειῶν καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Κύκκου (Κύ­ προς) – Πολιτιστική Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» τῆς Ἱ. Μητρ. Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου – Ἁγιορείτικη Ἑστία. • Τόν κ. Μ. Βαρβούνη τίμησε στό Βόλο ἡ Ἱ. Μητρόπολη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ μέ τό «Χρυσό Σταυρό» (18.6.18) στή διάρκεια ἐκδή­ λωσης, γιά τό ἐν γένει ἔργο καί τήν προσφορά του, ἰδιαίτερα στόν τομέα τῆς Λαογραφίας. Πα­

ΤΟ Κ.Ε.Ι.Π.Μ. ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΚΛ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΣΑΜΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μέ πρωτοβουλία καί εἰσήγησή του (πού ἐνέ­ κρινε ὁ Σεβ. Πρόεδρός του), τό Κ.Ε.Ι.Π.Μ. διά τοῦ διευθυντοῦ του, καθηγητοῦ κ. Μ. Βαρβού­ νη, ὑπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας μέ τά ἑξῆς ὁμόλογα ἱδρύματα: Πατριαρχικό Ἵδρυμα Πα­ τερικῶν Μελετῶν – Ἰνστιτοῦτο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Γενεύη) – Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης – Πατριαρχι­ κό Ὀρθόδοξο Ἰνστιτοῦτο «Πατριάρχης Ἀθηνα­ γόρας» (ΗΠΑ) – Θεολογική Σχολή Ἐκκλησίας Κύπρου – Ἀκαδημία Θεολ. Σπουδῶν Βόλου

ρών ἦταν καί ὁ Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβεῖ στό Βόλο προσκεκλημένος γιά τίς ἐκδηλώσεις τῆς «Ναυτικῆς Ἑβδομάδος».

Οἱ τοπικοί μας Ἅγιοι τιμήθηκαν καί φέτος τήν τελευταία Κυριακή τοῦ Ἰουλίου, κατά τό ἀκόλουθο πρόγραμμα: Τό Σάββατο 28.7 μέ πανηγυρικό ἁρχιε­ ρατικό Ἑσπερινό στό μητροπολιτικό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου (ὥρα 7:30 μ.μ.). Μέ λιτά­ νευση τῶν ἱερῶν Λειψάνων καί τῶν Εἰκόνων τους στήν παραλία, ἀρτοκλασία καί κήρυγμα ἀπό τόν Σεβ. κ.κ. Εὐσέβιο στήν πλατεία Πυ­ θαγόρα. Τήν Κυριακή μέ ἀρχιερατική θεία Λειτουρ­ γία στό ναό Κοιμ. Θεοτόκου Καρλοβάσου (μο­


64 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

νοεκκλησιά), μνημόσυνο ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν ἁπανταχοῦ Σαμίων, λιτά­ νευση Λειψάνων καί Εἰκόνων συνοδείᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς Καρλοβάσου, δεξίωσησυνάντηση μέ ἀποδήμους καί προέδρους ἀπο­ δήμων στό Ἐπισκοπεῖο Καρλοβάσου. Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐξέ­ φρασε δι᾿ ἐπιστολῆς του πρός τόν Σεβασμιώ­ τατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ.κ. Κύριλλον τή συμπαράσταση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν καταστροφική πυρακαϊά, πού ἔπληξε μεγάλο μέρος τῆς Μη­ τροπολιτικῆς του Περιφερείας καί ἀνήγγειλε τήν ἀποστολή οἰκονομικῆς βοηθείας πρός τούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας. Τό χρηματικό ποσό ἐστάλη στόν πρός τοῦτο εἰδικό Συνοδικό λογαριασμό, ὁ δέ Σεβ. κ.κ. Κύ­ ριλλος, σε εὐχαριστήριο ἔγγραφό του σημείωνε καί τά ἑξῆς: «...Εὐχαριστοῦντες πάλιν καί πολλάκις διά τήν ἀγάπην Ὑμῶν, κλίνομεν γόνυ πρός τόν Ὑπέρτατον τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν μόνον “ἐξουσίαν

ἔχοντα ἐπί τοῦ πυρός” (Ἀπ. 14,18) δεόμενοι ὅπως ἀποτρέψῃ πᾶσαν πε­ ραιτέρω σκληράν δοκιμασίαν». ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΛΗΞΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ Ἑκατοντάδες παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, ἔδωσαν καί φέτος τό καλοκαίρι τό παρών στίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στή Ζωοδ. Πηγή τοῦ Κότσικα, σέ 4 περιόδους (ἀπό 2-29 Ἰουλίου). Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας τά ἐπισκε­ πτόταν συχνά, συνέτρωγε καί συνομιλοῦσε μέ

τούς κατασκηνωτές/τριες, τά στελέχη καί τό λοι­ πό προσωπικό. Ὅλοι ἔδωσαν ὑπόσχεση νά ξα­ νασυναντηθοῦν στόν ἴδιο χῶρο καί τοῦ χρόνου, μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Οἰκουμ. Πατρι­ άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος μετέβη στήν ΚΠολη καί μετέ­ σχε στήν ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου (1-3 Σεπτεμβρίου). Στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν της συζητήθηκαν, μετά ἀπό σχετικές εἰσηγήσεις, θέματα πού ἀπα­ σχολοῦν τό Πατριαρχεῖο, ἀλλά καί ἄλλα, διορ­ θοδόξου ἐνδιαφέροντος.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.