ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ" ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ" ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Page 1

Κωδικός 033518

Κ. Ταχ. Σάμου 8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ • ΕΤΟΣ 22ο • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 • ΑΡΙΘΜ. 212 Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων

Ἡ ζωή μας νά εἶναι ἀναμονή Χριστοῦ καί μετά τή Γέννησή Του Ἀγαπητά μου παιδιά,

κτακόσια χρόνια πρίν νά γεννηθεῖ ὁ Χρι­ στός, ὁ προφήτης Ἠ­σαΐας εἶδε μέ τά ἰσχυ­ ρά προφητικά του μάτια, τόν «μεγάλης βουλῆς ἄγγελον», τόν «ἰσχυρόν Θεόν» ὡς ἕνα μικρό βρέφος. Καί ὅταν «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου», γεννήθηκε ὁ Κύριός μας στή Βηθλεέμ. Ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσία εἶναι μιά πραγματικότητα. Δέν εἶναι πιά προσδοκία. Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου γίνεται ἄνθρωπος, πού ἔρχεται ἀνά­ μεσα στούς ἀνθρώπους ὡς «Βρέφος ἐσπαργανωμένον», «κείμενον ἐν φάτνῃ». Ὁ διάβολος γιά νά πολεμή­ σει τό Θεό, χρησιμοποίησε τόν ἄνθρωπο. Τό ἴδιο ὅπλο ἐναντίον τοῦ πονηροῦ χρησιμοποιεῖ καί ὁ Ἰησοῦς. Γίνεται «παρομοιο­ πρόσωπος» (Κύριλλος Ἰεροσο­ λύμων) μέ τόν ἄνθρωπο καί ἀναλαμβάνει τό «ὁμοιοπαθές» σέ ὅλα, πλήν τῆς ἁμαρτίας, «ἵν’

εὐμαρέστερον παιδευθῶσιν οἱ ἄνθρωποι», δηλα­ δή γιά νά ζήσουμε αἰώνια ἀπαλλαγμένοι ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτωλῆς δουλείας. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ χαρακτηρίζε­ ται σάν «σεισμός γῆς» (Γρηγόριος Θεολόγος) καί βιώνεται σάν συνέχεια καί νέα φάση τῆς δημι­ ουργίας, σάν νέα δημιουργία, σάν ἀνακαίνιση καί θέωση ὅλης τῆς κτίσεως, σάν ζωοποίηση καί κατά Χριστόν θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μεταβάλλει τούς υἱούς τοῦ Ἀδάμ, τῶν ἀνθρώπων, σέ υἱούς τοῦ Θεοῦ, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο «θεό, ὅσο δυνα­ τό στήν ἀνθρώπινη δύναμη» (ἱερός Χρυσόστομος), γιά νά γίνει πραγματικότητα «ὁ ἀνα­ καινισμός τῆς φύσεώς μας, στήν ὑπόσταση καί μέ τήν ὑπό­ σταση τοῦ Χριστοῦ» ( Ἰσαάκ ὁ Σύρος). Τά Χριστούγεννα ἡ ἀν­θρώ­ πινη φύση ἀνακαινίζεται καθώς ἕνα καινούργιο ρεῦμα ζωῆς περνάει μέσα στό σῶμα τῆς φθορᾶς.


82 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Ὁ Θεός μέ τήν σάρκωσή Του δέν παραβιάζει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀνακαινίζει τήν ἀνθρώπινη φύση του γιά νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά ἀποκτή­ σει τήν ἀρχική του ἀκεραιότητα. Γι’ αὐτό οἱ ἅγιοι Πατέρες καί γενικά οἱ ἅγιοι δέν ἐνδιαφέρονται τόσο γιά τήν σωματική καί βιολογική κατασκευή καί προέλευση τοῦ ἀνθρώ­ που, ἀλλά ἐκπλήσσονται μπροστά στό θαῦμα, τό ὅτι μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε μέ­ λος τοῦ Σώματός Του. Ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει ἀξία γιατί ἁπλῶς γεν­ νιέται βιολογικά, ἀλλά γιατί μέ τό μυστήριο τῆς θεογενεσίας (τό ἅγιο βάπτισμα) γίνεται μέλος τοῦ ἀναστημένου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὅλη ἡ φύση του προσελήφθη ἀπό τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀγαπητά μου παιδιά, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αἰσθανόταν πώς μό­νο μέ τήν πίστη πλησιάζει κανείς τό μυστήριο τῆς Γεννήσεως, γι’ αὐτό καί ἔλεγε γιά τόν ἑαυτό του «ὁ διώκων ὑμᾶς ποτε, νῦν εὐαγγελίζεται τήν πί­ στιν ἥν ποτε ἐπόρθει» (Γαλ. 1, 23). Ἡ περίοδος τῆς ἀναμονῆς τοῦ Μεσσία γιά τούς δικαίους τῆς Π. Διαθήκης ἦταν μιά περίοδος πίστεως. Οἱ πρό Χριστοῦ ἅγιοι ἔζησαν «διά πίστεως», τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τά μάτια τους δέ σταμα­ τοῦσαν στόν κόσμο αὐτό. Μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως διέσχιζαν τούς αἰῶνες καί ἔβλεπαν κα­ θαρά τό πρόσωπο τοῦ ἐρχομένου Μεσσία. Ὅμως ἡ περίοδος τῆς ἀναμονῆς τοῦ Μεσσία γιά τούς πιστούς τῆς Π. Διαθήκης ἦταν μιά περί­ οδος δοκιμασιῶν καί πόνου. Βασικό χαρακτηρι­ στικό ὅλων τῶν πρό Χριστοῦ δικαίων καί πιστῶν ἀνθρώπων ἦταν ὁ πόνος, ὁ διωγμός, τό μαρτύ­ ριο. Ὁ Μεσσίας ἦρθε, αφοῦ προηγουμένως πό­ νεσε πολύ ἡ ἀνθρωπότητα. Ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκαλεῖτο ἀπό τόν ἄγγελο νά χα­ ρεῖ «χαράν μεγάλην» γιά τήν γέννηση τοῦ Σωτή­ ρα ἦταν ἕνας πονεμένος καί πολυβασανισμένος λαός. Καί ἡ χαρά αὐτή ἦταν ἀκριβῶς ὁ καρπός τῆς ἀναμονῆς του ἐν πόνῳ. Ἡ ζωή μας ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μιά ἀνα­ μονή τοῦ Χριστοῦ καί μετά τήν γέννησή Του.

Μιά ἐτήσια ἀναμονή τῆς ἐπετείου τῆς γεννήσε­ ώς Του καί μιά ἰσόβια ἀναμονή τοῦ ἐρχόμενου Κυρίου. Ἡ περίοδος αὐτή καί τῆς δικῆς μας προ­ σμονῆς εἶναι περίοδος πόνου. Βασικό χαρακτη­ ριστικό τῆς ζωῆς μας ὡς πιστῶν εἶναι ὁ πόνος. Τό μῖσος πού τρέφουν καί ἐκδηλώνουν οἱ κακοί ἐναντίων τῶν δικαίων, εἶναι παλαιό καί συνεχίζε­ ται. Ὅμως, τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων εἶναι ὅτι ὁ πόνος κάθε ἀνθρώπου, τῆς ἀνθρωπότητας ὁλόκληρης, θά φέρει τήν χαρά. Τόν θρῆνο θά τόν διαδεχθεῖ ἡ εὐφροσύνη. Κάποιος ἄγγελος ἀργά ἤ γρήγορα θά στα­ λεῖ νά μηνύσει στούς ἀναμένοντας ἐν πόνῳ πιστούς: «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγά­ λην». Ὁ Χριστός ἦρθε καί ἔρχεται καί θά ἔρθει Σωτήρας καί Λυτρωτής. Ἔρχεται μετά τήν πλάση γιά νά ἀναπλάσει τώρα τόν ἄνθρωπο, γιά νά γίνει ὁ «καινός», ὁ νέος ἄνθρωπος τῆς χάριτος, ὁ «κατά Χριστόν κτισθείς». Κι ἄν ὑπάρχει κάτι πού κάνει τόν χρόνο καινούργιο δέν εἶναι ἡ ἐναλλαγή κάποιων ἀριθμῶν, ἀλλά ἡ εἴσοδος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέσα στό χρόνο τῆς ἱστορίας. Ἡ πίστη εἶναι χειραγωγός μέσα στόν κόσμο. Παίρνει τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τό ζοφερό δει­ λινό τῆς πτώσης τοῦ Ἀδάμ καί τό ὁδηγεῖ στό φωτεινό ὄρθρο τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Παραλαμβάνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή φάτνη τῆς Γεννήσεως καί τόν ὁδηγεῖ στόν παράδεισο τῆς αἰώνιας ζωῆς. «Οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν· πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν». Ἄς εἴμαστε σέ ἀναμονή τοῦ Χριστοῦ μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας. Τά Χριστούγεννα πού θά γιορτάσουμε ἄς τονώσουν καί τή δική μας πίστη καί ἐλπίδα στόν ἐρχόμενο Κύριο Ἰησοῦ. Ὁ Κύριος μᾶς τό βεβαί­ ωσε: «Ναί, ἔρχομαι ταχύ». Χρόνια πολλά! Εὐλογημένα Χριστούγεννα! Εὐχέτης πρός τόν Νηπιάσαντα Χριστό Ὁ Ἐπίσκοπός σας † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

83

Ἡ συμμετοχή τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας στίς ἐκδηλώσεις Ἑνώσεως τῆς Σάμου

λαός τῆς Σάμου, πιστός στίς παραδόσεις του, μέ λαμπρότητα καί ἐθνικό ἐνθουσιασμό ἑόρτασε τήν ἐπέτειο τῶν 105 χρόνων τῆς ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Μέ σημαιοστολισμένη τήν πόλη τῆς Σάμου καί κωδωνοκρουσίες ἀπό ὅλους τούς ἐνοριακούς Ναούς μέ κέντρο τόν ἱερό καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὅπου καί ὑπεγράφη τό ψήφισμα τῆς ἑνώσεως τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου τοῦ 1912, μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου καί τήν συμμετοχή πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἀκούστηκε τό ἐμπνευσμένο ἐθνικοθρησκευτικό μήνυμα τοῦ ποιμενάρχου μας. Στή συνέχεια τελέσθηκε ἐπίσημη Δοξολογία παρουσία τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου καί ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας. Ἀκολούθησε ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν

ἀνδριάντα τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη καί κατάθεση στεφάνων. Μέ τήν παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε ἡ παρέλαση ἐπί τῆς παραλιακῆς λεωφόρου, μαθητῶν σχολείων τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης τῆς πόλεως Σάμου, καθώς καί ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν Γυμνασίων καί Λυκείων ἀπό ὅλη τή Σάμο, Προσκόπων, Ὁδηγῶν, Λυκείου Ἑλληνίδων, Χορευτικῶν συγκροτημάτων, καθώς καί τμημάτων τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς. Ἰδιαίτερη ἦταν φέτος γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ ἐκπροσώπησή της. Γιά πρώτη φορά συμμετεῖχε στήν παρέλαση μέ δύο τμήματα, τοῦ χορευτικοῦ συνόλου τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Βαθέος καί τμήματος τῶν Νεανικῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα παρέλασαν καί συγκέντρωσαν τά ἐνθουσιώδη χειροκροτήματα τοῦ πιστοῦ καί ἀκριτικοῦ λαοῦ μας.


84 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας

105η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

ορτάζουμε καί φέτος τήν ἐπέτειο τῆς ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα, μέσα σέ ἕνα περιβάλλον πού μόνο σκέψεις καί προβληματισμούς μπορεῖ νά προκαλέσει. Σέ μία περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ἀβεβαιοτήτων, πού ἐπιτείνονται ἀπό τήν κορύφωση τοῦ μεταναστευτικοῦ ρεύματος, τά ἀποτελέσματα τοῦ ὁποίου γίνονται ἀφορμή σκέψεων καί ἀγωνιῶν γιά τό μέλλον τῆς

κοινωνίας μας. Καί ἀκριβῶς μέσα σέ μία τέτοια συγκυρία εἶναι πού ἡ ἐπέτειος αὐτή ἔχει ξεχωριστή σημασία καί πρέπει νά ἑορταστεῖ μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, διότι ἀποτελεῖ τήν ἀφετηρία τοῦ ἐλεύθερου πολιτικοῦ βίου τοῦ νησιοῦ μας, μέσα στά πλαίσια τῆς ἐλευθερίας πού ἡ ἕνωση ἐξασφάλισε γιά τούς Σαμίους. Διότι ἡ πλημμυρίδα τῶν προσφύγων μᾶς κάνει νά σκεφτοῦμε γιά μία ἀκόμη φορά τί θά εἶχε ἀπογίνει τό νησί μας ἄν δέν εἶχε ἑνωθεῖ τότε μέ τήν μητέρα πατρίδα:


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

εἶναι πλέον ἤ βέβαιον ὅτι θά εἶχε ἀκολουθήσει τήν πικρή μοίρα τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου, καί θά εἶχε καταποντιστεῖ στά κύματα τῶν γεωπολιτικῶν κλυδωνισμῶν πού συντάραξαν, καί συνεχίζουν νά συνταράζουν, τήν εὐρύτερη περιοχή μας. Οἱ σκέψεις αὐτές παρουσιάζουν ἀνάγλυφο μπροστά μας τό μέγεθος τοῦ κατορθώματος τῶν προγόνων μας. Ἑνός ἐπιτεύγματος στηριγμένου στόν ἡρωισμό τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ μας, πού βρῆκε ἄξιο καί ἱκανό καθοδηγητή στό πρόσωπο τοῦ πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ νησιοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, πού ἔγινε πραγματικότητα ἐπειδή οἱ Σάμιοι ἤρθησαν στό ὕψος τῶν περιστάσεων, καί ἑνωμένοι καί ἀποφασισμένοι διεκδίκησαν τήν πραγματοποίηση τοῦ προαιώνιου πόθου τῆς ἑνώσεως μέ τό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος, καί μέ τήν αὐτοθυσία, τήν ἀγωνιστικότητα καί τό αἷμα τους ὅταν χρειάστηκε τό πέτυχαν. Ἑνός πόθου πού φλόγιζε τίς καρδιές τῶν συμπατριωτῶν μας ἤδη ἀπό τό 1830, ὅταν ἡ Σάμος ἄδικα ἀποκλείστηκε ἀπό τά ὅρια τοῦ νεοσύστατου τότε ἑλληνικοῦ κράτους, καί ἀπό τό 1834, ὅταν ἐπιβλήθηκε στό νησί μέ τή βία τῶν ὅπλων τό καθεστώς τῆς Ἡγεμονίας. Μίας προσδοκίας ἱερῆς, πού πτέρωνε ὅλες τίς ἐξεγέρσεις καί τίς ἐπαναστάσεις τῶν Σαμίων ἐναντίον πολλῶν Ἡγεμόνων, καί πού περνοῦσε ὡς ὄνειρο πολύτιμο καί ὡς ὅραμα

85

σεπτό ἀπό γενιά σέ γενιά, γιά νά πραγματωθεῖ τελικά τό Νοέμβριο τοῦ 1912, μετά ἀπό τήν ἐξέγερση καί τήν ἀντίσταση τῶν προγόνων μας στή βία τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους καί στήν ἔντεχνη ἀδιαφορία τῶν μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς. Ἡ 11η Νοεμβρίου τοῦ 1912 χάρισε στή Σάμο τήν ἐλευθερία, ἐξασφάλισε τήν ἐθνική, θρησκευτική καί πολιτισμική ταυτότητα τῶν κατοίκων της καί σήμανε τήν ἀρχή τῆς νεότερης καί σύγχρονης ἱστορικῆς της πορείας. Προσδιόρισε τό μέλλον καί τή φυσιογνωμία τοῦ νησιοῦ καί ἔγινε ἀπαρχή πολλῶν ἱστορικῶν,


86 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ἀλλά καί οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτισμικῶν ἐξελίξεων. Καί νά σήμερα πού οἱ συνθῆκες τείνουν νά ὑπονομεύσουν αὐτό πού κέρδισαν οἱ ἀγωνιστές μέ αἷμα καί αὐτοθυσιαστική προσφορά. Σήμερα, τήν ἐπίσημη αὐτή ἡμέρα τῆς τοπικῆς μας ἑορτῆς, ὀφείλουμε νά διατρανώσουμε τήν θέλησή μας γιά νά συνεχίσει ἡ Σάμος νά διατηρεῖ τήν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα πού μέ τόσους ἀγῶνες κατάφεραν νά κρατήσουν οἱ πρόγονοί μας. Ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε στίς ἀρχές τοῦ κράτους μας ὅτι τά χώματα τοῦ νησιοῦ μας ἔχουν ποτιστεῖ ἀπό τό αἷμα ἑκατοντάδων Σαμίων πού πέθαναν γιά νά κρατηθεῖ ἡ Σάμος ἐλεύθερη, καί ὅτι γι’ αὐτό εἶναι χώματα ἱερά, πού ἀξίζουν σεβασμό, τιμή ἀλλά καί ὑποστήριξη καί ὅτι εἶναι καί δική μας ἀπαράγραπτη ἀπόφαση νά τά ὑπερασπιστοῦμε ὅποτε καί ὅπως ἄν χρειαστεῖ. Ὅτι, σέ τελική ἀνάλυση, ἑλληνική καί ὀρθόδοξη κράτησαν καί μᾶς παρέδωσαν οἱ προπάτορές μας τή Σάμο, καί ἑλληνική καί ὀρθόδοξη θά τήν διατηρήσουμε καί θά τήν κληροδοτήσουμε στά παιδιά μας, ὅσες θυσίες κι ἄν χρειαστοῦν γι’ αὐτό. Ἀγαπητά μου παιδιά Μόνον ἔτσι, μόνο ὑπό αὐτές τίς προϋποθέσεις καί μέ αὐτές τίς συνθῆκες καί τίς προοπτικές ἔχει πραγματικό νόημα ὁ σημερινός ἑορτασμός, ἔχει ἀξία καί ση-

μασία νά ἑορτάζουμε τήν ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Κι ἄν στά χρόνια αὐτά πού πέρασαν οἱ κρατικές πολιτικές καί πρακτικές ἔφεραν κάποτε τό νησί μας καί τούς κατοίκους του σέ θέση δυσχερῆ, εἶναι πάντα ἡ ἀκλόνητη πίστη στήν ἱερή ἔννοια τῆς πατρίδας πού θερμαίνει τίς ψυχές μας καί διώχνει μακριά τό σκοτάδι τῆς πικρίας καί τῆς ἀπογοήτευσης. Ἑορτάζουμε λοιπόν τήν ἐπέτειο τῆς ἕνωσης μέ τήν Ἑλλάδα καί φέτος μέ ὑψηλό φρόνημα, μέ ἐθνικό παλμό, μέ ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί μέ τή βεβαιότητα ὅτι παρά τίς δυσκολίες καί τίς ἐνίοτε δεινές περιστάσεις σύντομα θά ἀνατείλει ἡμέρα εὐοίωνη καί χαρμόσυνη, κατά τήν ὁποία τά προβλήματα θά ἔχουν ἐπιλυθεῖ καί οἱ περιστάσεις θά ἔχουν βελτιωθεῖ, ἀκριβῶς ὅπως ἤλπιζαν οἱ πρωταγωνιστές τῆς ἑνώσεως, ὅταν ἐγκατέλειπαν ἐργασίες, οἰκογένειες καί συγγενεῖς γιά νά ριχτοῦν ὁλόψυχα στόν ἱερό ἀγώνα τους. Χρόνια πολλά Μετ’ εὐχῶν καί πατρικῆς ἀγάπης Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας Εὐσέβιος


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

87

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συμμετέχει καί ἀπευθύνει χαιρετισμό στό Συλλαλητήριο γιά τήν ἀπόσυρση τοῦ νομοσχεδίου γιά τόν Φ.Π.Α. στά ἀκριτικά νησιά μας

πειδή ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς γνήσια καί ἀληθινή Μητέρα, πάντοτε συμπαρίσταται στά δίκαια αἰτήματα, τούς ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες τῶν παιδιῶν της, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μέ τή σημερινή της παρουσία ἐκφράζει τήν ἀμέριστη συμπαράστασή της στόν ἀκριτικό μας Λαό. Διερωτώμεθα βέβαια: τί δέν καταλαβαίνει ἐπιτέλους ἡ Κεντρική Ἐξουσία καί συνεχίζει νά ἐπιθέτει βαρέα καί δυσβάστακτα φορτία στούς ὤμους ἑνός Λαοῦ ἀκριτικοῦ καί ἀπομονωμένου, πού ἀγωνίζεται νά διατηρήσει τήν ἐθνικοθρησκευτική του ταυτότητα καί ἀμείωτα τά ὅριά του; Πῶς θά ἀνταπεξέλθει ἡ ἀκριτική οἰκογένεια τῶν Νησιῶν μας στίς ἀνάγκες καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς σύγχρονης ζωῆς, ἐν μέσῳ μιᾶς πολυεπίπεδης κρίσης, πνευμα-

τικῆς, ὑλικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς, χωρίς τήν στοιχειώδη κρατική συμπαράσταση; Παρακαλοῦμε λοιπόν ὅλους γιά τήν ἑνότητα καί τήν συνοχή μας ἔναντι τοῦ κοινοῦ ἀγῶνος καί θερμή τήν προσευχή γιά τήν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυση καί ἀπαιτοῦμε ἐν ἑνί στόματι τήν ματαίωση καί τήν ἀπόσυρση τοῦ ἐπαχθοῦς νομοσχεδίου γιά τόν ΦΠΑ στά ἀκριτικά μας Νησιά, μέ τήν εὐχή οἱ δυσβάσταχτοι φόροι νά ἀπαλειφθοῦν ἀπό ὅλη τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια. Ἡ δίκαιη αὐτή ἀπαίτηση τῶν Συνοριοφυλάκων καί Ἐθνοφυλάκων κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ἀλλά καί τοῦ Ἀρχιπελάγους ὁλοκλήρου, πρέπει νά εἰσακουσθεῖ καί νά ὑλοποιηθεῖ τό δίκαιο αἴτημα. Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κωδικός 3518

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ», ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: Εὐάγγελος Π. Λέκκος, θεολόγος, νομικός ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ. 210.34.76.090 Ἡ «Μεταμόρφωσις» διανέμεται καί ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ. Γίνονται δεκτές προαιρετικές εἰσφορές στή διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, γιά τό περιοδικό, 831 00 ΣΑΜΟΣ Τηλ. 22730-87640, Fax 22730-87646


88 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἡ Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ

πί γῆς εἰρήνη. Κατά τήν λαμπρή καί χαρμόσυνη νύκτα τῶν Χριστουγέννων ὁ θεσπέσιος χορός τῶν οὐρανίων ἀγγέλων ἀνέμελπε τήν μεγάλη δοξολογία πρός τόν Θεό-Πατέρα γιά τήν ἀποστολή τοῦ Υἱοῦ Του στή Γῆ μέ τή μορφή ἀνθρώπου. Καί μέσα στή χαρμόσυνη ἐκείνη δοξολογία τόνιζαν ἰδιαίτερα οἱ ὁλοφώτεινοι ἄγγελοι ὅτι θεία συγκατάβαση ἦταν τό «ἐπί γῆς εἰρήνη». Δικαιολογοῦσαν δηλαδή οἱ οὐράνιοι ψαλμωδοί ὅτι ὁ Χριστός Κύριος πού γεννᾶται ἀπό τήν ἁγνή Παρθένο μέσα στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ ἦταν ἄρχοντας καί φορέας καί κομιστής τῆς εἰρήνης. Τῆς εἰρήνης πρός τούς ἀνθρώπους, πού τόσο πολυπόθητη ἦταν ἀπό τούς κατοίκους τῆς γῆς. Ἑρμηνεύοντας τόν ἀγγελικό αὐτό ὕμνο ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, παρατηρεῖ ὅτι οἱ μέν ἄγγελοι καί οἱ οὐράνιες δυνάμεις φύλαξαν τή θέση, πού τούς δόθηκε «καί εἰρηνεύουν πρός τόν Θεόν. Διότι μέ κανένα τρόπο δέν ξεφεύγουν πέραν ἀπό αὐτόν, τόν ὁποῖον Ἐκεῖνος ἀποφασίζει, ἀλλά μένουν σταθεροί εἰς τήν δικαιοσύνην καί τόν ἁγιασμόν. Ἐνῶ ἡμεῖς οἱ ταλαίπωροι ὑψώσαμε ἀντιμετώπους τάς ἐπιθυμίας μας ἐμπρός εἰς τό θέλημα τοῦ Δεσπότου, ἐπήραμεν θέσιν ἐχθροῦ ἀπέναντί Του». Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ συμφιλιώνει. Ἡ πηγή τῆς εἰρήνης εἶναι ὁ Θεός. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει: «Οὐδέν οὕτως ἴδιον ὡς τό ἐν τῇ φύσει καί πρός ἑαυτήν εἰρηναῖον». Εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ εἰρήνη, ἡ ὁποία ὡς ἀπό πηγῆς ἐκχύνεται καί στά δημιουργήματα. Ἡ ἀδιατάρακτη, μόνιμη καί αἰώνια εἰρήνη ἐκπηγάζει ἀπό τή μοναδική πηγή, τό Θεό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς προϋπάρχων Θεός σχετίζεται μέ τήν εἰρήνη. Ἡ σχέση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος δηλαδή Θεοῦ, μέ

τήν εἰρήνη τῆς Γεννήσεώς Του –ὅταν μετέφερε τήν εἰρήνη Του «καί ἐπί γῆς»– ἐκτείνεται καί καθόλη τή διάρκεια τῆς δημόσιας δράσεώς Του καί ἐπισφραγίζεται μέ τήν πρώτη ἐμφάνισή Του ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν, ὅταν μετά τήν Ἀνάστασή Του, ἀπηύθυνε σ’ αὐτούς τή γεμάτη ἀγάπη καί ἐλπίδα ἔκφραση «εἰρήνη ὑμῖν». Σέ ἀντίθεση πρός τήν ψεύτικη εἰρήνη τοῦ κόσμου, ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀληθινή κατά βάθος καί πλάτος εἰρήνη. Ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ καταρχήν συμφιλιώνει καί ἐπαναφέρει σέ ἐγκάρδια σχέση τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό. Ὁ Σωτήρας Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του καί τόν σταυρικό θάνατο κατέλυσε τήν ἔχθρα πού εἶχε δημιουργηθεῖ μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας. Τήν παραπάνω ἀλήθεια ἐπιβεβαιώνει καί ὁ ἀπ. Παῦλος, ὅταν ἔγραφε πρός τούς Κολοσσαεῖς: «Ὁ Χριστός εἰρήνευσε καί σᾶς, πού ἄλλοτε εἶσθε ἀποξενωμένοι ἀπό τό Θεό καί ἐχθροί Του μέ τήν προαίρεσή σας καί τό ἐσωτερικό σας καί μέ τά ἔργα τά πονηρά πού κάνατε. Τώρα δέ σᾶς συμφιλίωσε μέ τό θάνατό Του, πού ἦταν σάρκα ἀνθρώπινη δική του, σᾶς συμφιλίωσε μέ τό θάνατό Του, γιά νά σᾶς παραστήσει ἐνώπιόν Του ἁγίους καί ἀμέμπτους καί ἀπαλλαγμένους ἀπό κάθε κατηγορία» (Κολοσ. Α´ 21-22). Στή Β´πρός Κορινθίους ἐπιστολή ὁ ἀπ. Παῦλος ὁμιλεῖ περί τῆς καταλλαγῆς, τήν ὁποία ὁ Θεός γιά τήν ἄπειρη αὐτοῦ φιλανθρωπία χάρισε στούς ἀνθρώπους διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό ἔργο τῆς καταλλαγῆς τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό ἔχει ἀνατεθεῖ ἐν συνεχείᾳ ἀπό τόν Κύριο στούς Ἀποστόλους καί τούς διαδόχους τους. Γράφει λοιπόν ὁ Ἀπόστολος: «Ὅλα προέρχονται ἀπό τό Θεό, ὁ Ὁποῖος μᾶς συμφιλίωσε μέ τόν ἑαυτό Του διά μέσου τοῦ


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔδωσε σέ μᾶς τούς Ἀποστόλους τή δια­κονία τῆς συνδιαλλαγῆς. Μᾶς ἀνέθεσε νά περιοδεύουμε καί μέ τό κήρυγμά μας νά συμφιλιώνουμε τούς ἀνθρώπους μέ Αὐτόν. Ἐννοῶ δηλαδή, ὅτι ὁ Θεός ἦταν ἑνωμένος μέ τόν Χριστό καί συνεπῶς ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπῆρξε θάνατος ἁπλοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά Θεανθρώπου. Καί αὐτός ὁ ἐν τῷ Χριστῷ Θεός συμφιλίωσε τόν κόσμο πρός τόν ἑαυτό του, μή λογαριάζοντας στούς ἀνθρώπους τά ἁμαρτήματά τους. Καί αὐτός μᾶς ἀνέθεσε τό κήρυγμα τῆς συμφιλιώσεως» (Β´ Κορ. Ε´ 18-19). Ἡ εἰρήνη τοῦ Χρι­­στοῦ σώζει καί ἑνώνει. Σ’ ἄλλη δέ ἐπιστολή θά ὁμολογήσει ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ὅτι αὐτή ἡ εἰρήνη μέ τό Θεό σώζει τόν ἄνθρωπο: «Διότι, ἐάν, ὅταν ἤμασταν ἐχθροί, συμφιλιωθήκαμε πρός τόν Θεό μέ τόν θάνατο τοῦ Υἱοῦ Του, πολύ περισσότερο τώρα, πού συμφιλιωθήκαμε, θά σωθοῦμε διά τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος δέν ὑπῆρξε πλέον ἀνάγκη νά ἀποθάνει, ἀλλά ζεῖ ἔνδοξος στούς οὐρανούς ὡς Μεσίτης γιά μᾶς» (Ρωμ. Ε´ 10). Ἐπιπλέον ἡ εἰρήνη αὐτή μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἐπεκτείνεται καί στούς ἁγίους ἀγγέλους: «Εἰρήνην ἔχομεν πρός τόν Θεόν διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. Ε´ 1), ὁ Ὁποῖος εἶναι «Ἐκεῖνος πού εἰρήνευσε μέ τό αἷμα καί τή θυσία τοῦ σταυρικοῦ θανάτου εἴτε τούς ἐπί γῆς ἀνθρώπους μέ τό Θεό καί μεταξύ τους, εἴτε τούς ἀγγέλους, τούς ὁποίους συμ-

89

φιλίωσε μέ ὅλους μας» (Κολ. Α´ 20), θά μᾶς διαβεβαιώσει καί πάλι ὁ ἀπ. Παῦλος. Τίς παραπάνω ἀλήθειες συνοψίζει ὁ Μ. Βασίλειος, ὅταν γράφει: «Ἐκεῖνος πού ζητεῖ εἰρήνη, ζητεῖ μέ πόθο τόν Χριστό, διότι Αὐτός εἶναι ἡ εἰρήνη, ὁ Ὁποῖος ἕνωσε τούς δύο σ’ ἕνα καινούργιο ἄνθρωπο, φέροντας τήν εἰρήνη, καί εἰρήνευσε μέ τό αἷμα καί τή θυσία τοῦ σταυρικοῦ θανάτου εἴτε τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται στή γῆ, μέ τό Θεό καί μεταξύ τους, εἴτε τούς ἀγγέλους, πού βρίσκονται στούς οὐρανούς, τούς ὁποίους συμφιλίωσε μέ ὅλους μας» (P.G. 29, 376). Ὁ ἀπ. Παῦλος στηριζόμενος στόν εὐαγγελισμό τῆς εἰρήνης, πού προλέγει ὁ προφήτης Ἡσαΐας, ἀναφωνεῖ γεμάτος ἐνθουσιασμό γιά τό ἔργο τῶν Ἀποστόλων: «Πόσο ὡραῖα εἶναι τά πόδια ἐκείνων, πού ἀναγγέλλουν τήν εἰρήνη, τήν ὁποία μέ τό αἷμα Του ἀποκατέστησε μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων ὁ Χριστός· τά πόδια ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εὐαγγελίζονται τά ἀγαθά καί τίς εὐλογίες, πού μᾶς ἐξασφάλισε ὁ Λυτρωτής» (Ρωμ. Ι´, 15). Μακάρι νἀ διασφαλίζουμε τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς μας, μέ τό νά πορευόμαστε πάντοτε στά μονοπάτια τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ.

Ἀρχιμ. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Ν. ΛΥΡΑΚΗΣ (†) τ. Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν


90 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἡ προσφορά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στή Σαμιακή κοινωνία

προσφορά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας σέ πολλά καί ποικίλα ζητήματα καί ἐπίπεδα, πνευματικά, ἐκπαιδευτικά καί ὑλικά ἀκόμη, ἀποτελεῖ μία ἀναμφισβήτητη πραγματικότητα, ἡ ὁποία καταδεικνύει τή σπουδαιότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου στό νησί μας, διαχρονικά. Τήν προσφορά αὐτή τιμᾶ τό «Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν μέ τήν διοργάνωση ἐπιστημονικῆς ἡμερίδας, στήν ὁποία παρουσιάστηκαν τά πορίσματα τῆς ἔρευνας γιά τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στήν ὑγεία, στήν ἐκπαίδευση, στήν ἄμυνα, στούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας καί σέ κάθε εἴδους κοινωφελῆ προσπάθεια. Μία προσφορά πού ἀποτελεῖ βασικό παράγοντα κοινωνικῆς συνοχῆς καί ἑνότητας, καί ἡ ὁποία φανερώνει τήν οὐσιαστική καί καθοριστική συμβολή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας στήν βελτίωση τῆς καθημερινότητας ἀλλά καί τῆς πολιτισμικῆς καί ἐθνικῆς ταυτότητας τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ μας. Ἡ Ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τό Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στό Καρλόβασι καί ἐπαναλήφθηκε τήν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στό Βαθύ, κατά τό ἀκόλουθο:

Π Ρ ΟΓ ΡΑ Μ Μ Α 18:00 – 18:30: Προσέλευση ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης Διευθυντής τοῦ ΚΕΙΠΜ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί  Ἰκαρίας

18:30 – 18:50: π. Σωτήριος Κοσμόπουλος, Πρωτοσύγκελος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, Τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας. 18:50 – 19:10: Μαν. Γιαννοῦτσος, Δρ φ., Ἡ  Ἐκκλησία τῆς Σάμου καί οἱ πρόσφυγες τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τοῦ 1922. 19:10 – 19:30: π. Γεώργιος Ἀρχοντούλης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, Παραχωρήσεις σαμιακῶν μοναστηριακῶν κτημάτων γιά κοινωφελεῖς σκοπούς. 19:30 – 19:50: Ἀνδρ. Ἀναγνωστόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Ἡ ὑποστήριξη τοῦ ἔργου τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί τῆς ἄμυνας τῆς Σάμου ἀπό τήν τοπική Ἐκκλησία. 19:50 – 19:10: Διάλειμμα ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Πρόεδρος: π. Σωτήριος Κοσμόπουλος Πρωτοσύγκελος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας 19:10 – 19:30: π. Ἀμφιλόχιος, Ἡγούμενος  Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Ζώνης, Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στήν ἀνάπτυξη τῆς ἐκπαίδευσης στή Σάμο. 19:30 – 19:50: Μιχ. Καραβασίλης, Διευθυντής Νοσοκομείου Σάμου, Ἡ ὑποστήριξη τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας στήν ὀργανωμένη ὑγειονομική περίθαλψη καί στίς ὑγειονομικές δομές. 19:50 – 20:00: Μ. Γ. Βαρβούνης, Καθηγητής ΔΠΘ, Ἡ συμβολή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στήν ἀντιμετώπιση τῆς λέπρας στή Σάμο. 20:00 – 20:15: Κλείσιμο τῆς ἐκδήλωσης, συμπεράσματα καί προοπτικές, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου καί Ἰκα­ ρίας κ. Εὐσέβιο.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

91

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

πατριάρχης Ἰακώβ συναισθανόμενος τό τέλος του κάλεσε κοντά του τούς δώδεκα γιούς του. «Συναχθῆτε γύρω μου, εἶπε, γιά νά σᾶς ἀναγγείλω τί πρόκειται νά σᾶς συμβεῖ μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου». Ἀφοῦ συγκεντρώθηκαν ὅλοι, ἄρχισε ἀπό τόν μεγαλύτερο, τόν Ρουβήν, νά τούς εὐλογεῖ καί νά προφητεύει μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ τά μέλλοντα. Ἰδιαίτερη εὐλογία ἔδωσε στόν τέταρτο γιό του, τόν Ἰούδα: «Ἰούδα, θά σέ ὑμνήσουν οἱ ἀδερφοί σου. Ἡ δύναμή σου θά εἶναι ἰσχυρή πάνω στούς ἐχθρούς σου. Οἱ ἀπόγονοι τοῦ πατέρα σου θά σέ προσκυνήσουν. Εἶσαι σκύμνος λέοντα (νεαρό λιοντάρι), Ἰούδα. Ἀπό βλαστό φύτρωσες, γιέ μου. Ξάπλωσες καί κοιμήθηκες ὅπως κοιμᾶ­ ται ὁ λέοντας καί ὁ σκύμνος. Ποιός τολμάει νά τόν πλησιάσει γιά νά τόν ξυπνήσει; Δέν θά λείψει ἄρχοντας ἀπό τή φυλή τοῦ Ἰούδα καί ἀρχηγός ἀπό τούς ἀπογόνους του, ὥσπου νά ἔλθει ἐκεῖνος στόν ὁποῖο ἀπόκεινται (ὅλες) οἱ ἐξουσίες καί αὐτός θά εἶναι ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν» (Γεν. 49, 1-10). Μέ τά λόγια του αὐτά ὁ Ἰακώβ προφητεύει ὁλοκάθαρα τήν προέλευση τοῦ Μεσσία ἀπό τή φυλή τοῦ Ἰούδα. Κλάδοι τοῦ γενεαλογικοῦ του δένδρου ἦταν οἱ κατά σάρκα πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ, μέ ἐξέχοντα τόν ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ βασιλιά Δαυΐδ. Ἔτσι λοιπόν «ἄρχων καί ἡγούμενος» δέν ἔλειψαν ποτέ ἀπό τή φυλή τοῦ Ἰούδα, μέχρις ὅτου ἦλθε ὁ Χριστός, γιά τόν ὁποῖο μιλοῦσαν ὅλες οἱ προφητεῖες καί ὁ ὁποῖος ἦταν ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσδοκία ὅλων τῶν ἐθνῶν. Μόνο κατά τόν καιρό «τῆς ἐπί γῆς παρουσίας» του, ὅταν ἦλθε πλέον νά γεννηθεῖ ὡς «Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» ὁ Χριστός (Ἡσ. 9,6), ἔλειψαν ἀπό τούς Ἰουδαίους οἱ ἄρχοντες καί βασίλευσε

τότε ὁ Ἡρώδης, Ἰδουμαῖος τήν καταγωγή καί ὄχι ἰουδαῖος, ἀπό τήν Ἀσκάλωνα τῆς Παλαιστίνης. Στήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ Ἰακώβ ἀναφέρεται τό α´ τροπάριο τῆς δ´ ᾠδῆς τοῦ α´ κανόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ («Ὅν πάλαι προεῖπεν Ἰακώβ ἐθνῶν ἀπεκδοχήν, Χριστέ, φυλῆς Ἰούδα ἐξανέτειλας…»): Ἐξανέτειλες, Χριστέ, ἀπό τή φυλή τοῦ Ἰούδα σύ γιά τόν ὁποῖο προφήτευσε τόν παλαιό καιρό ὁ Ἰακώβ, ὅτι πρόκειται νά γίνεις ἡ «ἀπεκδοχή», ἡ ἐλπίδα δηλαδή καί προσδοκία ὅλων τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθνῶν. Ὁ Ἰούδας ἀξιώθηκε, μετά τόν πατέρα του Ἰακώβ, νά γίνει ἡ ρίζα ἀπ’ τήν ὁποία ἀνέτειλε σάν ἄνθος ὁ Χριστός. Δέν ἔλαβαν ὅλοι οἱ γιοί τοῦ Ἰακώβ τήν ἴδια εὐλογία. Δέν εἴχαν ἐπιδείξει ὅλοι ἀνεπίληπτη συμπεριφορά. Μερικοί (Ρουβήν, Συμεών, Λευΐ) εἶχαν περιπέσει σέ βαριά ἁμαρτήματα. Ὁ Δάν παρομοιάζεται μέ φίδι πού, κρυμμένο στό δρόμο, παραμονεύει τόν διερχόμενο καβαλλάρη. Ὁ καθένας λοιπόν λαμβάνει κατά τήν ἀξία του. Ὁ Ἰακώβ, ὁ Ἰούδας, ὁ Δαυῒδ καί ἄλλοι ἀξιώθηκαν νά γίνουν λαμπεροί κρίκοι στήν ἁλυσίδα τῶν προπατόρων τοῦ Χριστοῦ. Πάνω ἀπ’ ὅλους βέβαια στέκει ἡ πανάχραντη μητέρα του, ἡ Παναγία, πού μέ τήν ἀξία της ξεπέρασε κάθε ἄλλο δημιούργημα. Καί ὅμως δέν ἀδικεῖ κανένα. Μᾶς κάλεσε νά γίνουμε ὅλοι κατά σάρκα συγγενεῖς του: πραγματικά ἀδέρφια καί μητέρα του. Ἄν ἐφαρμόσουμε τό θέλημά του (Ματθ. 12, 50). Τί μᾶς ἐμποδίζει λοιπόν ν’ ἀρχίσουμε κι ἐμεῖς τή μυστική κυοφορία τοῦ Χριστοῦ, νά τόν ἀφήσουμε νά (δια)μορφωθεῖ (Γαλ. 4,19), νά γεννηθεῖ, νά ζεῖ γιά πάντα μέσα μας;

π. Δημήτριος Μπόκος


92 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

* Ἐ

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

*

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

λᾶτε νά γιορτάσουμε! Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε! Εἶναι παράξενος ὁ τρόπος τῆς γιορτῆς – ὅσο παράξενος εἶναι κι ὁ λόγος τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά. Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε. Ὁ θάνατος καταργήθηκε. Ὁ παράδεισος ἀνοίχτηκε. Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἁμαρτία διώχτηκε. Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε. Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε. Τό κήρυγμα τῆς εὐσέβειας ξεχύθηκε καί διαδόθηκε παντοῦ. Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στή γῆ. Οἱ ἄγγελοι συνομιλοῦν μέ τούς ἀνθρώπους. Ὅλα ἔγιναν ἕνα. Γιατί; Γιατί κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ κι ὁ ἄνθρωπος ἀνέβηκε στούς οὐρανούς. Κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ καί πάλι βρίσκεται στόν οὐρανό. Ὁλόκληρος εἶναι στόν οὐρανό κι ὁλόκληρος στή γῆ. Ἔγινε ἄνθρωπος κι εἶναι Θεός. Εἶναι Θεός καί πῆρε σάρκα. Κρατιέται σέ παρθενική ἀγκαλιά καί στά χέρια Του κρατάει τήν οίκουμένη. Τρέχουν κοντά Του οἱ μάγοι. Τρέχουμε κι ἐμεῖς. Τρέχει καί τ’ ἀστέρι γιά νά φανερώσει τόν Κύριο τ’ οὐρανοῦ. Μά… κι Ἐκεῖνος τρέχει. Τρέχει πρός τήν Αἴγυπτο. Καί φαίνεται, βέβαια, πώς πηγαίνει ἐκεῖ γιά ν’ ἀποφύγει τήν ἐπιβουλή τοῦ Ἡρώδη. Ὅμως τοῦτο γίνεται γιά νά ἐκπληρωθοῦν τά προφητικά λόγια: «Τήν ἡμέρα ἐκείνη ὁ ἰσραηλιτικός λαός θά πάρει τρίτος, μετά τούς Ἀσσυρίους καί τούς Αἰγυπτίους, τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ» (Ἡσ. 19:24). Τί λές, Ἰουδαίε; Ἐσύ πού ἤσουν πρῶτος ἔγινες τρίτος; Οἱ Αἰγύπτιοι καί οἱ Ἀσσύριοι μπῆκαν μπροστά, καί ὁ πρωτότοκος Ἰσραήλ πῆγε πίσω; Ναί. Ἔτσι εἶναι. Οἱ Ἀσσύριοι θά γίνουν πρῶτοι, ἐπειδή αὐτοί πρῶτοι μέ τοῦς μάγους τους προσκύνησαν τόν Κύριο. Πίσω τους οἱ Αἰγύπτιοι, πού Τόν δέχτηκαν, ὅταν κατέφυγε στά μέρη τους γιά ν’ ἀποφύγει τήν ἐπιβουλή τοῦ Ἡρώδη. Τρίτος καί τελευταῖος ὁ Ἰσραηλιτικός λαός, πού γνώρισε τόν Κύριο ἀπό τούς ἀποστόλους, μετά τή βάφτισή Του στόν Ἰορδάνη. Τί ἄλλο μένει νά πῶ; Δημιουργό καί φάτνη βλέπω… Βρέφος καί σπάργανα… Λεχώνα παρθένα, περιφρονημένη. Φτώχεια πολλή… Ἀνέχεια πολλή… Εἶδες ὅμως τί πλοῦτος μέσα στή μεγάλη φτώχεια;

Ὁ Πλούσιος ἔγινε φτωχός γιά χάρη μας. Δέν ἔχει οὔτε κρεβάτι οὔτε στρῶμα. Μέσα σέ ταπεινό παχνί Τόν ἔχουν ἀποθέσει… Ὦ φτώχεια, πλούτου πηγή! Ὦ πλοῦτε ἀμέτρητε, κρυμμένε μές στή φτώχεια! Μέσα στή φάτνη κείτεσαι καί τήν οἰκουμένη σαλεύεις. Μέσα σέ σπάργανα τυλίγεσαι καί σπᾶς τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Λέξη ἀκόμα δέν ἄρθρωσες καί δίδαξες στούς μάγους τή θεογνωσία. Τί νά πῶ καί τί νά λαλήσω; Νά Βρέφος σπαργανωμένο! Νά ἡ Μαρία, Μητέρα καί Παρθένος μαζί! Νά ὁ Ἰωσήφ, πατέρας τάχα τοῦ Παιδιοῦ! Ἐκείνη ἡ γυναίκα, αὐτός ὁ ἄνδρας. Νόμιμες οἱ ὀνομασίες, ἀλλά χωρίς περιεχόμενο. Ὁ Ἰωσήφ μνηστεύθηκε μόνο τή Μαρία, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἐπισκίασε. Ἔτσι, γεμάτος ἀπορία, δέν ἤξερε τί νά ὑποθέσει γιά τό Βρέφος: Νά πεῖ πώς ἦταν καρπός μοιχείας, δέν τολμοῦσε. Νά προσφέρει λόγο βλάσφημο ἐναντίον τῆς Παρθένου, δέν μποροῦσε. Οὔτε πάλι δεχόταν τό Παιδί σάν δικό του, γιατί τοῦ ἦταν ἄγνωστο τό πῶς καί ἀπό ποιόν γεννήθηκε. Ἀλλά νά, πού πάνω στή σύγχυσή του, παίρνει ἀπάντηση ἀπό τόν οὐρανό, μέ τή φωνή τοῦ ἀγγέλου: «Ἰωσήφ, μή διστάσεις νά πάρεις στό σπίτι σου τή Μαριάμ, γιατί τό παιδί πού περιμένει προέρχεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα» (Ματθ. 1:20). Καί φανέρωσε ἔτσι σ’ ἐκεῖνον καί σ’ ἐμᾶς ὅτι τό Ἄγιο Πνεῦμα ἐπισκίασε τήν Παρθένο. Γιατί ὅμως ὁ Χριστός θέλησε νά γεννηθεῖ ἀπό παρθένα, ἀφήνοντας ἀβλαβή τήν παρθενία της; Νά γιατί: Κάποτε ὁ διάβολος ἐξαπάτησε τήν παρθένα Εὔα. Τώρα ὁ ἄγγελος ἔφερε τό λυτρωτικό μήνυμα στήν Παρθένο Μαριάμ. Κάποτε ἡ Εὔα ξεστόμισε λόγο, πού ἔγινε αἰτία θανάτου. Τώρα ἡ Μαρία γέννησε τό Λόγο, πού ἔγινε αἰτία αἰώνιας ζωῆς. Ὁ λόγος τῆς Εὔας ἔδειξε τό δέντρο, πού ἔβγαλε τόν Ἀδάμ ἀπό τόν παράδεισο. Ὁ Λόγος τῆς Μαρίας ἔδειξε τό Σταυρό, πού ἔβαλε τόν Ἀδάμ πάλι στόν παράδεισο. Σ’ αυτόν λοιπόν, τό Λόγο τοῦ Θεοῦ καί Υἱό τῆς Παρθένου, πού ἄνοιξε δρόμο μέσα σέ τόπο ἀδιάβατο, ἄς ἀναπέμψουμε δοξολογία μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα στούς αἰῶνες τῶν αἰῶνων. Ἀμήν.

(Ἱ. Μονή Παρακλήτου Ὠρωποῦ)


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

93

Ἱερόν Σαρανταλείτουργον 2017 Ἡ

θεία Λειτουργία εἶναι ἡ σπουδαιότερη καί τελειότερη λατρευτική ἐκδήλωσή μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τόν Ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό μας. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στή διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τέλεσε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία πάνω στή γῆ καί τήν ἐπισφράγισε λέγοντας: «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» (Λουκ. κβ΄ 19). Ὑπέδειξε στούς Μαθητές καί κατ’ ἐπέκτασιν σέ ὅλους μας, ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του, τόν μυστικό τρόπο γιά νά Τόν ἐνθυμούμαστε, μέσα ἀπό τήν θεία κοινωνία τοῦ Ἀχράντου Σώματός Του καί τοῦ Τιμίου Του Αἵματος. Ἡ αἱματηρή θυσία τοῦ Χριστοῦ, πού τελέσθηκε ἅπαξ καί διά παντός ἐπί τοῦ Σταυροῦ, τελεῖται ἀναιμάκτως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας σέ κάθε Θεία Λειτουργία, μέ μόνο σκοπό τήν συμμετοχή μας στό Ποτήριον τῆς ζωῆς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον». Ὁ Χριστός δέν ζήτησε νά ἐνθυμούμαστε ἁπλά τήν θυσία του, ἀλλά τήν Θεανθρώπινη παρουσία Του, ὡς Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ. Τοῦτο σημαίνει, πώς δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά ἐκκλησιαζόμαστε, ἀλλά ὀφείλουμε ἐνσυνείδητα νά μεταλαμβάνουμε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, γιά νά ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό, ἀλλά καί μεταξύ μας, νά ἐνισχυόμαστε στήν πάλη μέ τόν διάβολο καί νά προγευόμαστε τήν χαρά τῆς Βασιλείας Του, ὅπως προτυπώνεται μέσα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας παρέλαβε ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους τήν παράδοση νά τελεῖ καθημερινῶς τήν θεία Λειτουργία, ὥστε οἱ πιστοί νά ἔχουν ζωή καί σωτηρία, ὅπως λέμε καί στήν ἁγία Ἀναφορά. Ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν περίοδο τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἡ καθημερινή τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας δίδει σέ ὅλους μας τήν εὐκαιρία μιᾶς καλύτερης προετοιμασίας, ἀφοῦ παράλληλα μέ τόν πνευματικό ἀγώνα τῆς νηστείας, ἔχουμε τήν δυνατότητα διά τῆς συχνῆς κοινωνίας τῶν ἀχράντων Μυστηρίων νά φιλο-

ξενοῦμε συνεχῶς τόν Χριστό στίς καρδιές μας, ὅπως λέμε καί στίς εὐχές τῆς προετοιμασίας γιά τήν θεία Μετάληψη. Γιά ὅλα αὐτά στήν ἀκριτική μας Ἱερά Μητρόπολι Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν θά τελεῖται καθημερινῶς ἀπό 15ης Νοεμβρίου ἕως καί 25ης Δεκεμβρίου 2017 ἡ θεία Λειτουργία:

Στούς Ἱερούς Ναούς - Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Νικολάου Βαθέος - Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος - Ἱερός Ναός Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου Ἀμπέλου - Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος Παγώνδου - Ἱερός Ναός Γεννήσεως Χριστοῦ Παγώνδου - Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας - Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φούρνων Κορσεῶν Καί στίς Ἱερές Μονές - Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου - Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Καρλοβασίων - Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Μαυρατζαίων Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Πλησίον μας: ὁ δρόμος γιά τόν Θεό

94 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

νας μοναχός κάποτε ἔφυγε ἀπό τό κοινόβιο καί πῆγε στήν ἔρημο, νά ζήσει μόνος του ὡς ἡσυχαστής. Ἤθελε νά ἀφοσιωθεῖ μέρα νύχτα στά πνευματικά, χωρίς νά τόν ἀπασχολεῖ καί νά τόν διακόπτει τίποτε. Νόμιζε πώς μέσα στήν ἐρημιά καί τήν ἡσυχία θά μποροῦσε νά πετύχει πιό εὔκολα τήν ἕνωση μέ τόν Θεό.  Ὕστερα ὅμως ἀπό δύο-τρεῖς ἡμέρες, μέσα στήν πνευματική του προσήλωση, ἔνιωσε κοντά του μία παρουσία. Ἕνα μικρό ποντίκι εἶχε σκαρφαλώσει στήν τρύπια παντόφλα του καί περιεργαζόταν τό μεγάλο δάκτυλο τοῦ ποδιοῦ του. Ἡ προσοχή του ἀποσπάστηκε τότε ἀπό τήν προσευχή καί τή μνήμη τοῦ Θεοῦ. Ἐνοχλήθηκε, γιατί ἤθελε νά εἶναι ἐντελῶς ἀμέριμνος στήν ἐπικοινωνία του μέ τόν Θεό. Λέγει λοιπόν θυμωμένος στό ποντίκι: – Γιατί, βρέ σιχαμένο, μοῦ διακόπτεις τήν προσευχή μου; – Γιατί πεινάω, ἀπάντησε τό ποντίκι. Καί χωρίς νά συνειδητοποιήσει ὅτι τό ποντίκι μίλησε μέ ἀνθρώπινη φωνή, ὁ ἐρημίτης εἶπε: – Φύγε ἀπό δῶ, μαγαρισμένο, ἐγώ προσπαθῶ μέ χίλιους κόπους νά ἑνωθῶ μέ τόν Θεό, καί σύ μοῦ ζητᾶς νά ἀσχοληθῶ μέ τήν κοιλιά σου; Τίναξε ἀμέσως τό πόδι του καί πέταξε τόν ποντικό στήν ἄλλη ἄκρη τῆς σπηλιᾶς.

Τότε τό ποντίκι γυρίζει καί, κοιτάζοντάς τόν μέ ἠρεμία στά μάτια, τοῦ λέει: – Ἄκου λοιπόν καί μάθε το γιά πάντα: Ἄν δέν βρεῖς τόν Θεό μέσα ἀπ’ τήν φροντίδα σου γιά τούς συνασκητές σου, καί γιά τόν γέρο Ἀββακούμ, πού ψήνεται στόν πυρετό καί πεθαίνει ἀπό τήν πείνα στή διπλανή σου σπηλιά, ἀλλά καί γιά τόν κάθε Ἀββακούμ, δηλαδή τόν πλησίον σου, πού πονάει, ὑποφέρει, πεινάει, διψάει καί κεῖται γυμνός καί πληγωμένος, καί δέν τόν συμπονέσεις καί δέν τοῦ σταθεῖς στά προβλήματά του, τότε ποτέ, μά ποτέ, δέ θά μπορέσεις νά ἑνωθεῖς μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους. Καί χάθηκε ὁ ποντικός. Ὥστε ὁ δρόμος μας γιά τόν Θεό περνάει πάντα ἀπό τόν πλησίον μας. Ἀλ­ λιῶς καταντάει μία ἐπανάληψη τῆς ἀπο­τυ­χη­μένης προσπάθειας γιά θέωση τοῦ πρώτου ἀνθρώπου, πού σημαδεμένη ἀπ’ τήν κακομοιριά τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ ἀπεργάζεται μέσα μας τόν πνευματικό θάνατο καί ὄχι τήν ἐπιστροφή στή ζωή. Καλό θά ἦταν νά μήν τό ξεχνάει αὐτό κανένας χριστιανός! π. Δ.Μ.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

«Eἰς ἔργον διακονίας... ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κ.κ. Εὐσέβιος κατά τό ἐν λόγῳ δίμηνο: • Λειτούργησε ἤ χοροστάτησε καί, κατά περίπτωση, κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στούς ἱερούς ναούς: Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Γ´ Σῶμα Στρατοῦ (Θεσ/ νίκη, 5.11)· Ἁγίου Ἀντωνίου Μαραθόκαμπου (7.11)· Ταξιαρχῶν Σπαθαραίων (8.11)· Ἁγίου Νεκταρίου Κοντακέικων (9.11)· Ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος (12.11)· Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (19.11)· Μονῆς Παναγίας Σπηλιανῆς (20.11)· Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος (21.11)· Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (26.11). Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (3.12)· Ἱ. Μετοχίου Ἁγίας Βαρβάρας Βλαμαρής (4.12)· Ἁγίου Νικολάου Παλαιοῦ Καρλοβάσου (5.12)· Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου (καί λιτάνευση ἱ. εἰκόνας, 6.12)· Ἁγίου Νικολάου μητροπολιτικό Βαθέος (καί λιτάνευση ἱ. εἰκόνας, 6.12)· Ἁγίας Ἄννης στην Ἱ. Μονή Ζωοδ. Πηγῆς (9.12)· Μονῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς (10.12)· Ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος (11 καί 12.12)· Ἁγίου Χαραλάμπους-Ἐλευθερίου Βαθέος (15.12)· Ἁγίου Χαραλάμπους Βαθέος (ἑορτή Τριῶν Παίδων ἐν καμίνῳ καί Πυροσβεστικού Σώματος, 17.12)· Μεταμ. Σωτῆρος Πυθαγορείου ( Ὄρθρος) καί Ἁγίου Νικολάου (μητροπολιτικό) Βαθέος (24.12)· Ἁγίου Σπυρίδωνος (καθεδρικό) Βαθέος (25.12)· Μονῆς Προφ. Ἠλιού Καρλοβάσου (26.12)· Μονῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαραθοκάμπου (31.12)· Ἁγίου Νικολάου Βαθέος (Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, 31.12). • Τέλεσε: Τρισάγιο στό Μνημεῖο Ἱερολοχιτῶν (στήν Ἱ. Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς) γιά τήν 74η ἐπέτειο τῆς ἀεροαποβατικῆς ἐπιχείρησης τοῦ Ἱεροῦ Λόχου στή Σάμο (30/31 Ὀκτωβρίου 1943). • Δοξολογία καί ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιά τήν ἕνωση τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα, στό Μνημεῖο τοῦ Γ´ Σώματος Στρατοῦ, στή Θεσσαλονίκη (5.11). • Ἁγιασμό ἐγκαινίων τῆς Δημοτικῆς Πινακοθήκης Σάμου (11.11). • Δοξολογία πρός τιμήν τῆς Παναγίας, προστάτιδας τοῦ Στρατοῦ καί ἐπιμνημόσυνη Δέηση (21.11). • Δοξολογία στό στρατόπεδο Πούλμαν (Μαλαγάρι) πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, προστάτιδος τοῦ Πυροβολικοῦ (4.12). • Δοξολογία πρός τιμήν τῶν Τριῶν Παίδων ἐν καμίνῳ, προστατῶν τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, στό ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Βαθέος (17.12). • Τίμησε μέ τήν παρουσία του τήν ἑορταστική ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Σάμου, μέ Δοξολογία καί ἐπιμνημόσυνη Δέηση στόν ἀνδριάντα τοῦ Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, παρέλαση μαθητῶν σχολείων, παραδοσιακούς χορούς συγκροτημάτων,

95

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» Πολιτιστικῶν Συλλόγων Σάμου καί δεξίωση στό Δημαρχιακό Μέγαρο. Ο ΣΕΒ. Σισανίου καΙ ΣιατΙστης κ. Παῦλος στΙς ΣυνΑξεις ΓονΕων τῆς Ιερᾶς ΜητροπΟλεως Μέ μεγάλη συμμετοχή κόσμου ἔγινε ἡ δεύτερη συνάντηση γιά τό νέο Ἱεραποστολικό ἔτος τῶν Συνάξεων Γονέων καί Νέων της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν τό Σάββατο 18/11 στό Βαθύ καί Κυριακή 19/11 στό Καρλόβασι στά Πνευματικά κέντρα τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κατ’ αὐτάς, ὁμίλησε ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, μέ θέμα «Προβλήματα Ἀγωγῆς στή σύγχρονη Ἑλληνική οἰκογένεια». Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο διά τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑπεβλήθη ἐν μέσῳ χειμῶνος νά ἔρθει στό ἀκριτικό μας νησί γιά νά στηρίξει τήν προσπάθεια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, συνεχάρη ὅλους γιά τήν πληθωρική τους παρουσία καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά του γιά τόν ἀποδοτικό τρόπο λειτουργίας τῶν Συνάξεων Γονέων καί Νέων της Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

ΕΥχαριστΗριο τῶν ΣαμΙων ΘεσσαλονΙκης Ἀπό τό Διοικ. Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου Σαμίων Θεσσαλονίκης «Ὁ Πυθαγόρας», λάβαμε τό ἀκόλουθο εὐχαριστήριο ἔγγραφο (ἀρ. πρωτ. 22/14.11.17): Σεβασμιώτατε, Τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου μας εὐσεβάστως Σᾶς ὑποβάλλει ἐγκάρδιες τίς εὐχαριστίες του, διότι ἀσμένως ἀπεδέχθητε τήν πρόσκλησή του καί χωρίς νά φεισθεῖτε κόπου καί χρόνου ἱερουργήσατε, ἐκηρύξατε τόν Θεῖο Λόγον, ἐτελέσατε Δοξολογίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί  Ἑλένης τοῦ Γ΄ Σώματος Στρατοῦ, κατά τόν ἑορτασμό ἀπό τό Σύλλογό μας τῆς ἑκατοστῆς πέμπτης ἐπετείου ἀπό τῆς ἐνσωματώσεως τῆς Σάμου μετά τῆς Μητρός Ἑλλάδος.


96 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Ὠσαύτως Σᾶς ἐκφράζει εὐγνώμονες τίς εὐχαριστίες του, διότι εὐλογήσατε τόν ἑορτασμό, ἐκηρύξατε τήν ἔναρξη τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων, μᾶς ἀπευθύνατε πατρικούς καί πατριωτικούς λόγους καί διά τῆς Ὑψηλῆς Σας παρουσίας ἐλαμπρύνατε τήν ἐπετειακή μας ἐκδήλωση. Κατασπαζόμενοι Σεπτήν Δεξιάν Σας ὁλοψύχως εὐχόμεθα, ὅπως ὁ Κύριος ἐπευλογεῖ τό ποιμαντικόν, φιλανθρωπικόν, κοινωνικόν καί πολιτιστικόν Σας ἔργον καί Σᾶς διατηρεῖ ὑγιαίνοντα καί ἀκμαῖον εἰς μακρότητα ἡμερῶν. Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ Ἡ Πρόεδρος Γρηγορίου Σταματία Ὁ Γραμματέας Ἀποστολάτος Νικόλαος TO EKKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Καρλοβάσου «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσει καί διά τοῦ τύπου τούς δωρητές γιά τήν εὐγενῆ προσφορά τους πρός τό ἵδρυμά μας. • Σπανό Χριστόδουλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100€ • Χουβαρδᾶ Φωτεινή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150€ • Κουντούρη  Ἐλπίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20€ • Παπουτσιδάκη Δημήτριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ • Γαβαλᾶ Δημήτριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200€ •Δ ημητρίου Ἀντώνιο καί Βασιλική – εἰς μνήμην γονέων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300€

• Καλαφάτη Χαράλαμπο καί Κυριακή – εἰς μνήμην γονέων καί ἀνιψιᾶς Τζορτζίνας . . . . . . . . . . . . . . 150€ • Ἀνώνυμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60€ • Καλησπέρη Νικόλαο – εἰς μνήμην Μαργαρίτας Λυμπέρη. . . . 106,57€ • Καλησπέρη Νικόλαο – εἰς μνήμην Ἀλέκας Κόκκα . . . . . . . . . . . . . . . 121,21€ • Κυριακοπούλου Χαρίκλεια – εἰς μνήμην Δημητρίου Ἱερέως Δεσκέ, Παρασκευῆς Δεσκέ καί Σταύρου Δεσκέ . . . . . . . . . 20€ • Μπαλουξῆ Μαρία καί Κόμπλιτο Καλλιόπη – εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφῶν . . . . . . . . . . . . 150€ • Σκλαβοῦνο Ἰωάννη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200€ • Σύλλογο Πυθαγορείου Σάμου – εἰς μνήμην Ἀγγέλας Μισιτζῆ, ἀντί στεφάνου . . . 100€ • Μιχαλιοῦ Σταυρούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20€ • Κυριακοπούλου Χαρίκλεια – εἰς μνήμην Δημητρίου Ἱερέως Δεσκέ, Παρασκευῆς Πρεσβυτέρας καί Σταύρου Δεσκέ . . . . 20€ • Σούρμπη Κατερίνα – εἰσπράξεις Ἐκκλ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σταυρινίδων . . . 250€ • Ἰωαννίδου Εὐαγγελία – εἰς μνήμην συζύγου της Στεφάνου Ἰωαννίδη . . . 200€ • Κληρονόμου Ἰουλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30€ • Σιαφάκα  Ἰωάννα – εἰς μνήμην συζύγου της Παναγιώτου, Δημητρίου, Δημητρίου καί Παρασκευῆς . . . . . . . . . .50€

Τό Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 • Τό πρῶτο (σπιράλ) ἀφιερωμένο στίς ἱερές Μονές τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ πλῆρες Ἁγιολόγιο. • Τό δεύτερο (τσέπης), εἶναι ἀφιερωμένο στήν 20ετή λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεών μας.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.