ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ"ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Page 1

Κωδικός 033518

Κ. Ταχ. Σάμου 8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ • ΕΤΟΣ 23ο • ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 • ΑΡΙΘΜ. 215

Ἐγκύκλιον Μήνυμα γιά τό Πολεμικό Ναυτικό Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας τῶν πλοίων τοῦ πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ στά πλαίσια τῆς Ναυτικῆς ἀσκήσεως «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 2018» στίς 9 καί 10 Ἰουνίου 2018 στούς λιμένες τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ἐπιθυμῶ νά μοιρασθῶ μαζί σας τά ἐξῆς: Ἡ θάλασσα, ὅπως τήν δημιούργησε ὁ Θεός, «ἡ μεγάλη καί εὐρύχωρος» (ψαλμ. ργ΄ 25), ἐκτός ἀπό πηγή ζωογονίας, ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι πάντοτε γιά τήν Πατρίδα μας μιά ἄνωθεν διακεκριμένη δωρεά. Μάλιστα οἱ Πατέρες μας, πού μᾶς ἐλευθέρωσαν ἀπό τήν τουρκική σκλαβιά, ἀπέδωσαν αὐτήν μεγάλη ἀλήθεια εἰκονίζοντας τό γαλανόλευκο τῆς θάλασσας μέσα ἀπό τήν ἑλληνική μας Σημαία, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ ἱστορικές μαρτυρίες πρωτοϋφάνθηκε ἀπό τόν ὅσιο Νήφωνα τόν Κοινοβιάρχη καί τούς λοιπούς Κολλυβάδες Πατέρες, πού ἔζησαν καί στήν Ἰκαρία, στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα. Οἱ Ἕλληνες ἀνέκαθεν ἀγαπᾶμε τήν θάλασσα καί ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μαρτυρεῖται, ὅτι εἴμαστε ἄρρηκτα συνδεδεμένοι μαζί της. Ἄν φέρουμε στή μνήμη μας τήν ἐλπιδοφόρα ἰαχή «Θάλαττα-θάλαττα», τῶν 10.000

Ἑλλήνων, πού ἀντήχησε ὡς κραυγή ἀνακούφισης γιά τήν λήξη τῶν δυσκολιῶν, πού δοκίμασαν ὡς μισθοφόροι τοῦ Κύρου, ὅταν ἀντίκρυσαν τίς Μικρασιατικές ἀκτές ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν ἀχανῆ Ἀσία στήν Ἑλλάδα, ὅπως τήν καταγράφει ὁ Ξενοφώντας, πού ἦταν ἕνας ἀπό αὐτούς καί ὁ στρατηγός τῆς ἐπιστροφῆς τους, στό ἔργο του «Ἡ κάθοδος τῶν Μυρίων». Ἐν πολλοῖς, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, ἰδίως ὅσοι κατοικοῦμε στά Νησιά καί δή στά ἀκριτικά Νησιά τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων, ὅτι ἡ ζωή μας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν θάλασσα καί παρά τούς κινδύνους της ἀποτελεῖ ἀφορμή χαρᾶς καί ἐλπίδος καί ταυτόχρονα ἀφορμή δοξολογίας στόν Ἅγιο Θεό, ἀλλά καί ποιητικῆς ἔκφρασης τῶν ἀνθρώπων μας, πού μέσα ἀπό τό δημοτικό ἆσμα, ἐκθειάζουν, πανηγυρίζουν, παρηγοροῦν καί ἀνανεώνουν τήν ἐλπίδα τῆς ζωῆς τους. Ἡ παρουσία τῶν πολεμικῶν πλοίων στούς λιμένες τῶν Νησιῶν μας ἰδίως αὐτές τίς ἡμέρες μᾶς ὑπενθυμίζει, πώς ἡ θάλασσα ἀποτελεῖ καί τό προστατευτικό φυσικό ὀχύρωμα τῆς πατρίδος μας κατά τῶν διαφόρων ἐχθρικῶν δυ-


34 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ νάμεων. Ἀβίαστα φέρει στήν μνήμη μας τούς ἀγῶνες τοῦς Ἔθνους μας, στούς ὁποίους διαχρονικά κατά μέγα μέρος στηρίζεται ἡ ἐλευθερία μας. «Εἶναι γνωστή ἀπό τά μαθητικά μας χρόνια ἡ φράση τοῦ Περικλέους Μέγα τό τῆς θαλάσσης κράτος ὅπως μᾶς τήν διασώζει ὁ μεγάλος ἱστορικός Θουκυδίδης, ἐννοώντας βεβαίως πώς εἶναι «Μεγάλη ἡ δύναμη τοῦ κράτους, πού ἐλέγχει τήν θάλασσα». Εἶναι γνωστόν, πώς ὁ Χρυσός αἰώνας τοῦ Κράτους τῶν Ἀθηνῶν, πέρα ἀπό τήν ἰδιαίτερη ἄνθιση τῆς φιλοσοφίας, τῶν τεχνῶν, τῶν ἐπιστημῶν καί συνόλου τοῦ πολιτισμοῦ, δίχως ἄλλο ὀφείλεται καί στήν ναυτική της δύναμη. Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε τήν προτροπή τοῦ Θεμιστοκλέους γιά τά ξύλινα τείχη, πού θά ἔσωζαν τήν Ἀθήνα ἀπό τούς Πέρσες, ἐννοώντας τήν νικηφόρα ἐναντίον τῶν Περσῶν ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας τό 480 π.Χ., ἀλλά καί τό γεγονός, πώς ἡ Σάμος ἀποτελοῦσε ἐπίλεκτο μέλος τῆς Ἀθηναϊκῆς Συμμαχίας, καθώς τροφοδοτοῦσε τήν Ἀθήνα μέ τήν ξυλεία τῆς σαμιακῆς πεύκης γιά τήν κατασκευή τῶν εὐδρόμων τριήρεων, τῶν πολεμικῶν δηλαδή πλοίων τῆς ἐποχῆς. Τά ὁμηρικά ἔπη, ἡ ἀργοναυτική ἐκστρατεία, οἱ ἐπιτυχεῖς ναυμαχίες, ἀπό τήν πρό Χριστοῦ περίοδο μέχρι καί τήν πρόσφατη Ἱστορία μας, ὅπως ἡ νίκη τῶν πατέρων μας στήν ναυμαχία τῆς Μυκάλης, «ὅτε Χριστός Σάμον ἔσωσεν τῇ 6ῃ Αὐγούστου 1824», ἐξυμνοῦν τούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων στήν θάλασσα, γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καί τήν προάσπιση τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος, ἀκόμη καί ἔναντι ὅσων σήμερα τήν ἐποφθαλμιοῦν καί βάλλουν κατά τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, παραθεωρώντας καί ἀμφισβητώντας τά θαλάσσια ὅρια καί σύνορά μας. Ταυτόχρονα δέ προάγουν καί ἀναδεικνύουν τήν ἑλληνική ναυτοσύνη, ἡ ὁποία διαμέσου τῶν αἰώνων, φαίνεται νά εἶναι μιά ἀξεπέραστη ἐθνική μας ἱκανότητα. Αὐτά ὅμως δέν πρέπει νά μᾶς κάνουν νά ἐφησυχάζουμε, ἀλλά νά ἀγωνιζόμαστε μέ ὅλες

μας τίς δυνάμεις γιά νά διαφυλάξουμε ἀλώβητη τήν ἱερή ἐθνική μας κληρονομιά, τήν ἑλληνική θάλασσά μας, τά ἑλληνικά χωρικά μας ὕδατα, τήν ἑλληνική αἰγιαλίτιδα ζώνη, τήν ἑλληνική ναυτοσύνη μας καί νά τά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενιές, ὅπως ἀκριβῶς μέ τό αἷμα τους καί τόν τίμιο ἱδρώτα τους μᾶς τά παρέδωσαν οἱ πατέρες μας. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς σήμερα εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα καί ἐπιτελοῦμε τά μνημόσυνα ὑπἐρ τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν γνωστῶν καί ἀγνώστων ναυτικῶν, πού ἔπεσαν ἡρωικῶς γιά τήν ἐλευθερία καί τήν εὐημερία τοῦ Ἔθνους μας. Ἐπιπλέον δέ σήμερα σέ συνέχεια τῆς εὐχῆς τῆς Ἐκκλησίας μας «ὑπέρ τῶν ἐν θαλάσσῃ καλῶς πλεόντων», ἄς προσευχηθοῦμε γιά ὅλους ἐκείνους, πού μοχθοῦν στήν θάλασσα, ὅσους στελεχώνουν τό Πολεμικό μας Ναυτικό καί τό Λιμενικό Σῶμα, εὐχόμενοι νά τούς ὁδηγεῖ ὁ Θεός σέ κάθε ἔργο εἰρηνικό, ἀγαθό καί εὐάρεστο. Αἰσθανόμαστε δέ τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσουμε ἰδιαιτέρως τό Πολεμικό μας Ναυτικό, διότι ὡς ἄλλος φύλακας Ἄγγελος περιφρουρεῖ τά Νησιά καί τήν ζωή μας καί κυρίως ἐνισχύει τό φρόνημα καί τό ἠθικό μας. Ἐπιθυμοῦμε δέ νά τούς διαβεβαιώσουμε, πώς ἡ καρδιά μας πλημμυρίζει ἀπό εὐγνωμοσύνη, στή σκέψη καί μόνον ὅλων τῶν συγχρόνων αὐτῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Πατρίδος μας, πού ὑπηρετοῦν στόν κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλόχριστο Ἑλληνικό Στρατό, ὅλων ὅσων ἡρωικῶς ἀναλίσκονται στή διακονία τοῦ Ἔθνους καί τῆς Πατρίδος μας καί θέτουν τούς ἑαυτούς τους προμάχους ὑπέρ τῶν ἔκπαλαι βωμῶν καί ἑστιῶν μας, ἄξιοι ἐπίγονοι μεγάλων ἡρώων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, τιμημένοι φρυκτωροί τῆς γαλανόλευκης Ἑλληνικῆς Σημαίας, τῆς Σημαίας τοῦ Σταυροῦ. Μετά πολλῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ ὁ Μητροπολίτης


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

35

Ἡ Ἐκκλησία μας κοντά στούς νέους Ἐγκύκλιον σημείωμα ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν Προαγωγικῶν καί Πανελληνίων ἐξετάσεων Ἀγαπητά μου παιδιά, Κατ’ ἀγαθή συγκυρία οἱ Πανελλήνιες ἐξετάσεις ἐφέτος ξεκινοῦν τήν ἑβδομάδα μετά τήν Πεντηκοστή, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στό Ἅγιο Πνεῦμα, δηλαδή στό τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού συνδοξάζεται καί συμπροσκυνεῖται μαζί μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, ὅπως ὁμολογοῦμε καί στό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Τόσο σήμερα, ὅσο καί τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες αὐτῆς τῆς Ἑβδομάδος οἱ ὕμνοι καί οἱ προσευχές τῆς Ἐκκλησίας μας λαμβάνουν ἀφορμή ἀπό τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς Ἁγίους Ἀποστόλους, κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί ὁμιλοῦν ἀπό τήν μία μεριά γιά τήν πνευματική συγκρότηση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μέ σκοπό τήν ἐξάπλωση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο καί ἀπό τήν ἄλλη ὁμιλοῦν γιά τήν δική μας πνευματική συγκρότηση μέ σκοπό τήν ἐπιτευξη τῆς σωτηρίας μας. Χθές μάλιστα ὅλοι μας γονατίσαμε καί προσευχηθήκαμε διαβάζοντας μιά σειρά ἀπό εὐχές, ζητώντας ταπεινά νά ἔλθει καί σ’ἐμᾶς ὁ φωτισμός καί ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή μας, ὅπως συνέβη τότε καί μέ τούς Ἁγίους Ἀποστόλους. Σήμερα Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὅλοι μας λίγο πρίν τό «Δι’ εὐχῶν» μέ μία σύντομη Ἀκολουθία καί μία εἰδική εὐχή, θά προσευχηθοῦμε ἐκτενῶς παρακαλώ-

ντας τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως τότε μέ τούς Μαθητές Του, ἔτσι καί τώρα νά στείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα, νά φωτίσει ὅλους τούς Μαθητές καί τίς Μαθήτριες, πού θά διαγωνισθεῖτε στίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις γιά νά ἐπιτύχετε τήν εἰσαγωγή σας στά ἀνώτερα καί ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα καί νά συνεχίσετε τίς σπουδές σας. Ἀγαπητά μας παιδιά, Θά πρέπει νά γνωρίζετε, πώς πέρα ἀπό τήν προετοιμασία σας, μέσα ἀπό τήν μελέτη καί τούς κόπους τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, πού ἤδη παρέρχεται, εἶναι ἀπαραίτητη καί ἡ ἐπίκληση τῆς θείας Χάρης γιά τήν ἐπιτυχία σας. Γι’ αὐτό καί στόν σημαντικό αὐτό αγώνα τῆς ζωῆς σας, σᾶς συνοδεύει ἡ ἐγκάρδια προσευχή μας καί ἡ ὁλόθυμη εὐχή μας νά ἀγωνισθεῖτε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις ζητώντας τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τήν συμβουλή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Νά προσπαθεῖς σάν νά ἐξαρτῶνται ὅλα ἀπό σένα καί νά ἀφήνεσαι στόν Θεό σάν νά ἐξαρτῶνται ὅλα ἀπ’ αὐτόν». Εἴμαστε ὅλοι κοντά σας! Καλή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις σας! Μέ πολλή ἀγάπη Χριστοῦ Ὁ πνευματικός σας Πατέρας † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος


36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

…δέν ὑπάρχει δημιουργ ό ς!

— Δέν μπορῶ νά καταλάβω, κυρία, πῶς ἐπιμένετε νά λέτε ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο! Ὁ καθηγητής τῆς Φυσικῆς μᾶς ἀποκάλυψε σήμερα τήν ἀλήθεια: Ὅλα ἔγιναν τυχαῖα! Δέν ὑπάρχει Θεός δημιουργός…, φωνάζει θριαμβευτικά ὁ Δημητράκης τῆς Α΄ Γυμνασίου ἀπό τό τελευταῖο θρανίο, μόλις ἀφήνω τά βιβλία στήν ἕδρα. — Ναί, κυρία, μᾶς τό ἐξήγησε κιόλας, συμφωνοῦν μερικοί. Χαμογελῶ μέ τήν παιδική ἀφέλεια. Δέν βιάζομαι νά ἀπαντήσω… Τό σημερινό μάθημα ἴσως μοῦ δώσει τήν ἀφορμή γιά νά προβληματίσω τά παιδιά πού καθημερινά βομβαρδίζονται μέ τόσα μηνύματα. — Καλά, λοιπόν… Ἄς τό ἀφήσουμε πρός τό παρόν τό θέμα. Θά τό συζητήσουμε λίγο ἀργότερα, γιατί θέλω σήμερα νά σᾶς μιλήσω γιά ἕνα σπουδαῖο μνημεῖο τῆς παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς πού ἀνήκει στή χώρα μας. Βρίσκεται στή Σάμο καί εἶναι προσβάσιμο στό κοινό. Θά δοῦμε καί μερικές φωτογραφίες πού θά σᾶς ἀφήσουν μέ τό στόμα ἀνοιχτό! Πρόκειται γιά ἕνα θαῦμα τῆς μηχανικῆς καί τῆς τοπογραφίας. «Ἀμφίστομον ὄρυγμα» τό ἀναφέρει ὁ πολυταξιδεμένος Ἡρόδοτος, πού ἐντυπωσιάστηκε βλέποντάς το. — Πῶς τά κατάφεραν; Ἦταν οἱ Σάμιοι τόσο πλούσιοι;

— Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ δόξα τῆς Σάμου τόν 6ο αἰώνα π.Χ. εἶναι κάτι τό μοναδικό. Τό ἐμπόριο καί ἡ ναυτιλία τῆς παρεῖχαν μεγάλο πλοῦτο. Οἱ κάτοικοι ὅμως δέν εἶχαν εὔκολη πρόσβαση στό νερό. Γι’ αὐτό καί ὁ τύραννος τῆς Σάμου, ὁ Πολυκράτης, ἔδωσε ἐντολή γιά τήν κατασκευή αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Ἤθελε μάλιστα τό ὑδραγωγεῖο νά εἶναι ὑπόγειο, γιά νά μήν εἶναι ὁρατό ἀπό τυχόν εἰσβολεῖς πού θά ἐμπόδιζαν τήν παροχή νεροῦ στήν πόλη σέ περίπτωση πολιορκίας. — Ποιός ἦταν ὁ δημιουργός τοῦ ὀρύγματος; — Μά, δέν ὑπῆρχε κάποιος δημιουργός… — Τί λέτε, κυρία; Πῶς κατασκευάστηκε τότε; Χαμογελῶ καί πάλι. — Λοιπόν, κάποιος πρέπει νά τό κατασκεύασε, ἔ; — Ἐννοεῖται κυρία… — Ἔ, ἀφοῦ ἐπιμένετε θά σᾶς τό πῶ. Γύρω στά 550 π.Χ. ὁ ἀρχιτέκτονας Εὐπαλῖνος ἀπό τά Μέγαρα, σπουδαῖος μηχανικός, μέ ἁπλά ὄργανα μέτρησης ἀλλά καί πολύπλοκους μαθηματικούς ὑπολογισμούς ἀποφάσισε τήν ταυτόχρονη διάνοιξη μίας σήραγγας καί ἀπό τίς δύο πλαγιές τοῦ βουνοῦ! Δύο συνεργεῖα, λαξεύοντας μέ σφυριά καί καλέμια τόν βράχο, τόν σκληρό ἀσβεστόλιθο, ξεκίνησαν τό μακρύ «ταξίδι». Πρίν ξεκινήσει τό σκάψιμο, ὁ Εὐπαλῖνος ἔδωσε ἐντολή νά χαραχτεῖ ἡ διαδρομή τοῦ ὀρύγματος στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους, ὥστε νά μπορεῖ νά παρακολουθεῖ τήν πρόοδο τοῦ ἔργου.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

— Κι αὐτή ἡ τάφρος στό πλάι τί ἐξυπηρετεῖ; — Πλάι σέ αὐτό πού θά λέγαμε κεντρικό διάδρομο κατασκευάστηκε μία τάφρος, σέ βάθος 70 πόντων, προκειμένου νά περνάει τό νερό μέσα ἀπό κεραμικούς σωλῆνες πού τοποθετήθηκαν ἐκεῖ μέ σχολαστικότητα, ἀφοῦ αὐτοί θά ὑδροδοτοῦσαν τήν πόλη. — Δέν ἀντιμετώπισαν προβλήματα κα­ τά τή διάρκεια τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου; — Πολλά προβλήματα. Τό πιό σημαντικό ἦταν ἡ ἀστάθεια τῶν πετρωμάτων σέ κάποια σημεῖα τῆς σήραγγας, ἡ ὁποία θά εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα οἱ δύο πλευρές νά μή συναντηθοῦν ποτέ. — Κυρία, γιατί ἡ βόρεια σήραγγα ἔχει τριγωνικό σχῆμα; — Πολύ ὡραία ἐρώτηση! Ὁ Εὐπαλῖνος δέν τό ἔκανε γιά ὀμορφιά καί χάρη, ἀλλά προκειμένου νά μηδενίσει τίς πιθανότητες νά σημειωθεῖ κάποια ὑποχώρηση τοῦ ἐδάφους ἀπό τό νερό. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια γιά νά ἐξορυχθοῦν 12.500 τόννοι βράχου, νά τοποθετηθοῦν 5.000 πήλινοι σωλῆνες καί νά δαπανηθοῦν πολλά χρήματα ἀπό τό κρατικό ταμεῖο, ὥστε ἄφθονο νερό νά ἀρχίσει νά ρέει στίς κρῆνες τῆς πόλης! — Ὑπάρχει κάποιο ἄλλο ἀντίστοιχο ἔργο στόν κόσμο τήν ἴδια περίοδο; — Ὁ Εὐπαλῖνος κατόρθωσε γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας νά κατασκευάσει ἕνα τέτοιο ἔργο. Στό τέλος γιόρτασε τήν ἐπιτυχία του γράφοντας ἀνεξίτηλα στό σημεῖο συνάντησης τή λέξη παράδειγμα (δηλαδή ὑπόδειγμα) μέ γράμματα ὕψους 30 ἑκατοστῶν. Ἡ ἀρχή τῆς τήρησης τῶν ἀναλογιῶν πού εἰσήγαγε ἐπιστρατεύτηκε τήν περίοδο τῆς Ἀναγέννησης καί ἀκολουθεῖται καί σήμερα στήν κατασκευή τῶν σηράγγων.

37

— Γιά πόσα χρόνια λειτούργησε τό ὑδραγωγεῖο; — Γιά περίπου 1.100 χρόνια. Στούς βυζαντινούς χρόνους ἡ σήραγγα χρησιμοποιήθηκε ὡς καταφύγιο τῶν κατοίκων κατά τή διάρκεια ἐπιδρομῶν. Ἀνασκάφθηκε ἀπό τό Γερμανικό Ἀρχαιολογικό Ἰνστιτοῦτο τή δεκαετία τοῦ 1970. Ἀπό τότε καί μέχρι τελευταῖα, ἐπισκέψιμα ἦταν μόνο 130 μέτρα. Σήμερα τό ὄρυγμα εἶναι ἐπισκέψιμο σέ ὅλο του τό μῆκος, καθώς ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης καί συντήρησης τοῦ μνημείου, ἕνα ἔργο πού κόστισε συνολικά 3,1 ἑκατομμύρια εὐρώ. — Ἀπίστευτο φαίνεται! — Εἶναι ἀλήθεια θαυμαστό! Ὁ ἀξεπέραστος καί ἀλάνθαστος σχεδιασμός του προκαλεῖ, αἰῶνες μετά, τόν θαυμασμό μας γιά τόν ἐμπνευστή καί δημιουργό του. Ἀλλά ἀναρωτιέμαι, παιδιά: Ἡ φυσική δημιουργία, τό θαυμαστότερο καί τελειότερο θαῦμα, πῶς εἶναι δυνατόν νά μή μᾶς ὁδηγεῖ αὐθόρμητα σέ ἕναν πάνσοφο τεχνίτη καί δημιουργό; Ὅπως τό σημερινό κτίσμα δείχνει τόν κτίστη πού τό ἔκτισε, ὅπως τό πλοῖο τόν ναυπηγό, ὅπως τό ἐργαλεῖο τόν ἐργάτη, ἔτσι ἡ ὕπαρξη τοῦ κόσμου προϋποθέτει τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν νά ὑποστηρίζεται ἀπό μερικούς ὅτι τό θαυμαστό σύμπαν ἔγινε στήν τύχη; — …………. — Δέν θέλω νά μοῦ ἀπαντήσετε τώρα, ἀλλά σήμερα τό βράδυ πρίν κοιμηθεῖτε νά βρεῖτε τρόπο νά ἀτενίσετε τόν οὐρανό, τά ἀστέρια καί τό φεγγάρι γιά λίγα λεπτά καί νά σκεφτεῖτε ὅσα εἴπαμε… Πιστεύω πώς ὁ οὐρανός θά σᾶς δώσει τήν ἀπάντηση! Θά φωνάξει τό ὄνομα τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ· μόνο νά ἔχετε αὐτιά γιά νά ἀκούσετε… Μ.Ε.Χ.


38 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Μακεδονικό:

Θά νομιμοποιήσουμε τή μαζική λεηλασία συνειδήσεων;

Σ

τό ἐνδια­ φ έ ρ ο ν ἱστολόγιο anixneuseis.gr τῆς Θεσσαλονίκης διάβασα προσφάτως μία ἀποκαλυπτική ἔρευνα τοῦ δημ ο σ ι ογρ ά φ ου Χρήστου Νικολαΐδη γιά τήν πραγματική καταγωγή τοῦ Σκοπιανοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκολα Ντιμιτρόφ. Μαθαίνουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Σκοπιανός ἀξιωματοῦχος, πού ἀγωνίζεται διεθνῶς νά πείσει περί τῆς ὑπάρξεως «Μακεδονικοῦ Ἔθνους», κατάγεται ἀπό τούς Τσάκους Ἀλμωπίας (τοῦ Νομοῦ Πέλλης) καί τό ἑλληνικό του ὄνομα εἶναι Νικόλαος Παπαδημητρίου. Ὁ παππούς του ἦταν ἱερεύς καί εἶχε ἑλληνική συνείδηση, ἐνῶ ὁ πατέρας του βρέθηκε στή Γιουγκοσλαβία τοῦ Τίτο μετά τά δραματικά γεγονότα τοῦ 1946-49. Ὁ πατέρας τοῦ Ὑπουργοῦ ἄλλαξε τό ὄνομά του σέ Ντίμιταρ Ντιμιτρόφ καί δήλωνε Βούλγαρος. Ἔγινε καθηγητής Πανεπιστημίου στά Σκόπια καί ἀκολουθώντας τήν προπαγάνδα τοῦ Τίτο

κάποια στιγμή προσ χώρησε σ τό τεχ ν ητό «Μακ εδ ον ικό Ἔθνος». Ὁ Νίκολα Ντιμιτρόφ εἶναι ἡ ζωντανή ἀπόδειξη τῆς κατασκευῆς ἑνός «ἔθνους», τό ὁποῖο δημιουργήθηκε μέ τίς μεθόδους λεηλασίας συνειδήσεων τῶν κομμουνιστικῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων. Τήν ὁμολογία γιά τήν καταπίεση καί τήν κατασκευή συνειδήσεων ἐπί Τίτο ἔχει κάνει πρό μηνός καί ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ. Ἔχει παραδεχθεῖ ὅτι οἱ παπποῦδες του ἦταν Ἀλβανοί, οἱ ὁποῖοι ἀναγκάσθηκαν νά προσχωρήσουν βιαίως στόν «μακεδονισμό». Ὁ ἴδιος μάλιστα κατέφερε ἕνα καίριο πλῆγμα στόν μύθο τῶν ψευδομακεδόνων λέγοντας ὅτι στήν περιοχή Πιρίν τῆς Βουλγαρίας δέν κατοικοῦν «Μακεδόνες», ἀλλά Βούλγαροι. Καλό εἶναι νά θυμηθοῦμε ὅτι καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Λιοῦπτσο Γκεοργκίεφσκι καταρρακώ-


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

39

νει τό ψευδομακεδονικό κατασκεύασμα δηλώνοντας ὅτι εἶναι Βούλγαρος καί ὄχι «Μακεδόνας». Ἐπίσης ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι ἀπό τό 2017 καί ἑξῆς ὅλες οἱ ἐκθέσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τήν Ἀλβανία χαρακτηρίζουν ὡς Βουλγάρους τούς μουσουλμάνους Γκοράνι τῆς ΝΑ Ἀλβανίας. Οἱ Σκοπιανοί διαμαρτύρονται, διότι θέλουν νά τούς παρουσιάζουν ὡς «μακεδονική» μειονότητα ἐκτός συνόρων. Συνοψίζω: Μέσα στά Σκόπια κυβερνοῦν ἄνθρωποι ἑλληνικῆς, ἀλβανικῆς καί βουλγαρικῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν «Μακεδόνες», διότι οἱ ἴδιοι ἤ οἱ γονεῖς τους πέρασαν ἀπό τήν μηχανή τοῦ κιμᾶ, τήν ὁποία χρησιμοποίησε τό καθεστώς τοῦ Τίτο γιά νά κατασκευάσει «Μακεδόνες» καί γιά νά διεκδικήσει τή Βόρειο Ἑλλάδα. Καθημερινά ἔχουμε ἀποκαλύψεις τοῦ ἀνθρωπίνου δράματος, τό ὁποῖο ἐκτυλίχθηκε κατά τήν περίοδο 1944-1990

καί ὁδήγησε ἄλλους μέν σέ ἀλλαγή ἐθνικῆς ταυτότητος καί ἄλλους σέ φυλακίσεις καί διώξεις. Πέραν, ὅμως, τῆς θλίψεως γιά τά ἀνθρώπινα δράματα, στήν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος ἐμφανίζεται ὁ κίνδυνος νά ὑποστοῦμε πολιτιστική γενοκτονία, ἄν ἀναγνωρίσουμε τό πλαστογραφημένο ὄνομα τοῦ κράτους καί τήν ἐθνότητα τῶν ψευδομακεδόνων. Ὅταν αὐτό τό συνονθύλευμα πρώην Ἑλλήνων, Ἀλβανῶν, Βουλγάρων καί ἄλλων ὁμάδων διεκδικεῖ σήμερα τήν κληρονομιά τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν Μακεδόνων ἀγωνιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἡ λύση εἶναι μία: Νά μήν νομιμοποιήσουμε τή λεηλασία συνειδήσεων καί τό τεχνητό «ἔθνος». (περ. «Εὐλογία») ΚΩΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ πολιτικός ἐπιστήμων

Κωδικός 3518

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ», ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: Εὐάγγελος Π. Λέκκος, θεολόγος, νομικός ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ. 210.34.76.090 Ἡ «Μεταμόρφωσις» διανέμεται καί ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ. Γίνονται δεκτές προαιρετικές εἰσφορές στή διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, γιά τό περιοδικό, 831 00 ΣΑΜΟΣ Τηλ. 22730-87640, Fax 22730-87646


40 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἑξαήμερος ἱεραποδημία (14 - 19 Μαΐου)

στά Ἱεροσόλυμα

Μ

έ τή χάρη τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας στά Ἱεροσόλυμα. Ἑβδομήντα Προσκυνητές ἀπό τά ἀκριτικά μας Νησιά, συνώδευσαν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιο στούς Ἁγίους Τόπους «οὗ

ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ Κυρίου» (βλ. Ψαλμ. ρλα΄ 7) καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί τῆς θείας Ἀναλήψεως περιηγήθηκαν στά ἱερά Προσκυνήματα μέ κέντρο τόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεωςτοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, ὅπου ὁ φρικτός Γολγοθᾶς, ἡ μυροβλύζουσα πλάκα τῆς


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἀποκαθηλώσεως καί ὁ Πανάγιος καί Ζωοδόχος Τάφος Του. Εἶχαν τήν μεγίστη εὐλογία νά συμμετάσχουν στήν βραδινή θεία Λειτουργία, πού ἐτελέσθη στόν Πανάγιο Τάφο γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, ὅπως ἐπίσης στή θεία Λειτουργία, πού ἐτελέσθη στήν Γεθσημανῆ στόν τάφο τῆς Παναγίας μας, ἀλλά καί στόν Ἱ.Ν.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στή Ναζαρέτ. Ἁγιάσθηκαν στά Ἰορδάνεια Ρεῖθρα καί μεταξύ τῶν ἄλλων προσκύνησαν στά σεβάσμια προσκυνήματα τοῦ Χοτζεβᾶ, τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους, τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα καί ἀλλοῦ.

41

Στή διάρκεια τῆς ἑξαήμερης παραμονῆς στά Ἱεροσόλυμα ἔλαβαν τήν εὐλογία τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Θείας Ἀναλήψεως στό Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, πού ἀποκαλεῖται «Μικρή Γαλιλαία». Ἔμπλεοι ἁγιασμοῦ καί θείας χάριτος ἐπεστρεψαν στά ἀκριτικά μας Νησιά ἀπονέμοντες στούς οἰκείους τήν εὐλογία τῆς προσκυνηματικῆς ὁδοιπορίας τους, «δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς» (Λουκ. β΄ 20).


42 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Διήμερο προσκύνημα στή Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου

Μ

έ τήν εὐκαιρία τῆς λήξεως τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔτους 2017-2018 καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς περατώσεως τῶν συναντήσεων τῶν κατά τόπους Συνάξεων Μελέτης καί Ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, πραγματοποίησε διήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Τῆνο τήν Πέμπτη 31η Μαΐου καί τήν Παρασκευή 1η Ἰουνίου 2018. 326 προσκυνητές ἀπό τήν Σάμο καί τήν Ἰκαρία, συνοδεύοντες τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Εὐσέβιο ἔφθασαν μέ τό πλοῖον «Νῆσος Μύκονος» τό βράδυ τῆς Πέμπτης στήν Τῆνο καί εἶχαν τήν μεγάλη εὐλογία νά εὑρεθοῦν ἀπό νωρίς τό πρωί τῆς Παρασκευῆς στόν πάνσεπτο Ἱερό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας, συμμετέχοντες στόν Ὄρθρο καί τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου. Προσευχήθηκαν ἀπό καρδιᾶς ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, μνημόνευσαν τά ὀνοματά τους, ἀφησαν τήν ἐπιθυμία τους, τό δάκρυ καί τόν μύχιο στεναγμό τους, μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, εἰς τρόπον ὥστε οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἐκπλήρωσαν τό τάμα καί τήν ἀπό ἐτῶν ὑπόσχεσή τους γιά ἕνα προσκύνημα στήν Μεγαλόχαρη.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας μετά τήν ἐπίσκεψη στήν Ἱ. Μ. Κεχροβουνίου, ἔψαλαν τήν Παράκλησιν ἐνώπιον τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος καί ἤκουσαν μετά προσοχῆς καί κατανύξεως τόν λόγον τοῦ ἱεροκήρυκος τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὁμιλοῦντος περί τῆς ἱστορίας τῆς εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ καί τῆς πληθύος τῶν θαυμαστῶν ἐμφανίσεων τῆς Θεομήτορος καί τῶν πολλῶν θαυμάτων ἄχρι τῆς σήμερον καί ἀκολούθως κατευθύνθηκαν στόν λιμένα, ὅπου ἐπιβιβάσθηκαν στό πλοῖον «Νῆσος Μύκονος» διά τήν οἴκαδε ἐπιστροφήν. Ἐν εὐγνωμοσύνῃ πρός τόν Θεόν καί τήν Κυρίαν Θεοτόκον, ὀφείλουμε νά ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες μας πρός τήν HELLENICSEAWAYS και κυρίως τόν κύριο Μανόλη Νιώτη διά τήν ἀποδοχήν τοῦ αἰτήματός μας καί τήν τροποποίησιν τοῦ δρομολογίου τοῦ πλοίου «Νῆσος Μύκονος», ὥστε νά πραγματοποιηθῇ ἡ προσκυνηματική μας ἐξόρμηση, ὅπως ἐπίσης τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου κ.κ. Δωρόθεο Β΄ καί τόν Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπο Τήνου π. Γεώργιο Φανερό γιά τήν ὑποδοχή καί τήν φιλοξενία τους καί τέλος τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Εὐσέβιο, ὁ ὁποῖος διερμήνευσε κατά τρόπον ἄριστον τόν πόθο τῶν εὐσεβῶν Ἀκριτῶν μας καί διοργάνωσε μιάν τοιαύτην προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

43

Ὁ περιβάλλων θησαυρός μας

Μ

έ τήν εὐ­ καιρία τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συμποσίου «Γιά μιά πιό πράσινη Ἀττική», ἀλλά καί γιά τήν παγκόσμια ἡμέρα Περιβάλλοντος (6 Ἰουνίου) ἐρωτηθείς ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε: «Ἡ 5η Ἰουνίου ἔχει καθιερωθεῖ ὡς Διεθνής ἡμέρα τοῦ Περιβάλλοντος καί ὅλοι μας φαίνεται πώς ξεχνᾶμε, ὅτι αὐτό τό περιβάλλον, αὐτός ὁ ὄμορφος κόσμος πού μᾶς περιβάλλει «ὁ καλός λίαν», ὅπως τόν δημιούργησε ὁ Θεός, ὅπως Ἐκεῖνος μέ τήν πάνσοφη βουλή του τόν ἐστόλισε καί ἐκόσμησε –ἐξ οὗ καί ἡ λέξη κόσμος– μέ «πᾶν ξῦλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καί καλόν εἰς βρῶσιν» (Γεν. Β΄ 9) εἶναι δικός μας. Μᾶς τόν ἐχάρισεν ὁ Θεός «ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν» (Γεν. Β΄ 15). Ἐμεῖς ὅμως ἀπό ὅ,τι φαίνεται τόν ρυπαίνουμε, τόν καταστρέφουμε, δέν τόν σεβόμαστε καί ἴσως, ἕνεκα τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας καί τῶν μικροσυμφερόντων μας, δέν τόν ἀγαπᾶμε, ὅσο θά ἔπρεπε. Ἰδιαιτέρως δέ γιά τά κατάφυτα καί καταπράσινα Νησιά μας, μέ τίς δαντελένιες ἀκρογιαλιές καί τίς πεντακάθαρες παραλίες τῆς καταγάλανης θάλασσας, θά πρέπει νά εἴμαστε περισσότεροι προσεκτικοί, ἀποτρέποντας τήν ρύπανση τοῦ ἀέρα πού ἀναπνέουμε, τῶν ὑδάτων πού μᾶς περιβάλλουν καί τοῦ ἐδάφους πού πατοῦμε.

Καί κυρίως νά δώσουμε ἰδιαίτερη προσοχή στά δάση μας, ἀπό τά ὁποῖα ἔχουμε τερ άστια ὠ φέλεια καί στήν οἰκονομία, μέσα ἀπό τόν Τουρισμό, ἀ λ λά καί γιά τήν ὑγεία μας. Ἡ προστασία τοῦ δάσους, εἶναι πρωταρχικό καθῆκον καί χρέος μας ἐπιβεβλημένο, διότι ἀποτελεῖ τόν ἐθνικό μας πλοῦτο, εἶναι πηγή ζωογονίας καί χαρᾶς καί διότι ἀνήκει σέ ὅλους μας. Ἄς εἴμαστε λοιπόν ἰδιαιτέρως προσεκτικοί γιά νά μή γίνουμε αἴτιοι μιᾶς καταστροφῆς, ὡσάν αὐτές, πού ἐπανειλημμένα βιώσαμε στά Νησιά μας. Ἄς προστατεύσουμε τά δάση μας. Ἄς ἀποτρέψουμε τίς καταστροφικές πυρκαϊές πού ἀπειλοῦν ἀνθρώπινες ζωές καί περιουσίες. Εἶναι ἀνάγκη ἡ διατήρηση τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν τοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ἀνάγκη ὁ σεβασμός καί ἡ φύλαξη τοῦ μικροῦ ἐπιγείου Παραδείσου μας, μέσα στόν ὁποῖο διά τῆς χάριτος του Θεοῦ «ζῶμεν καὶ κινούμεθα καί ἐσμεν» (βλ. Πράξ. ιζ΄ 28). Ἄς ἔχουμε δέ ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Πορφύριος προτρέπει: «Νά συχνάζεις, ὅπου ὑπάρχουν πουλιά. Ξεκουράζουν, ὑμνοῦν, διδάσκουν. Ἄν δέν ἀγαπᾶς τά φυτά, τά πουλιά καί τούς ἀνθρώπους, δέν ἀγαπᾶς τόν Θεό».


44 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

«Eἰς ἔργον διακονίας... ΧΡΟΝΙΚΑ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος κατά τό διάστημα 22.4 ἕως 28.5: • Λειτούργησε ἤ χοροστάτησε καί, κατά περίπτωση, κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στούς ἱερούς ναούς: Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς (22.4)· Ἁγίου Νικολάου Φούρνων (22.4)· Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Θύμαινας (23.4)· Κοιμ. Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος (29.4)· Ἁγίας Εἰρήνης Βαθέος (5.5)· Νεομάρτυρος Γεωργίου Χώρας (5 καί 6.5)· Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Νικολούδων (7.5)· Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Παλ. Καρλοβάσου (8.5)· Ἁγ. Σπυρίδωνος Βαθέος (13.5)· Ἁγ. Ἰσιδώρου Χιοπολίτου Παλ. Καρλοβάσου (13.5)· 14-19.5 εἰς Ἰεροσόλυμα· Μονῆς Ἁγ. Ζώνης (ἐπέτειος ἐγκαινίων τοῦ καθολικοῦ, 20.5)· Ἁγ. Κωνσταντίνου Βαθέος (21.5)· Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς (27.5)· Ἁγ. Τριάδος Μαραθοκάμπου καί Ἁγ. Τριάδος Μυτιληνιῶν (27.5)· Ἁγ. Τριάδος Παγώνδα καί Ἁγ. Τριάδος Παλ. Καρλοβάσου (28.5). • Τέλεσε: Ἐπιμνημόσυνη Δέηση ὑπέρ τοῦ ἥρωος ἀγωνιστοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καπετάν Λαχανᾶ (29.4). • Τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ ἀείμνηστου Ἰωάννη Χούλη (1.5). • Τόν Ἁγιασμό ἐνάρξεως λειτουργίας τῶν ξενοδοχείων «Πρωτέας» καί «Φυτό» (2.5). • Τόν Ἁγιασμό στούς νέους χώρους τοῦ Β΄ Δημοτικοῦ Σχολείου Σάμου (7.5). • Δοξολογία καί ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιά τούς ἥρωες τῆς Σαμιακῆς Ἐπαναστάσεως. Παρακολούθησε τήν παρέλαση τῶν σχολείων καί στρατιωτικοῦ ἀγήματος. Ἡ Ἐπανάσταση στή

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» Σάμο κηρύχθηκε ἀπό τόν μητροπολίτη Σάμου Κύριλλο καί τόν ἀρχηγό τῆς Σαμιακῆς Ἐπαναστάσεως Λυκοῦργο Λογοθέτη (8.5). • Δοξολογία καί Δέηση γιά τόν ἑορτασμό τῶν ἐθνικῶν Ἀγώνων καί τῆς Ἀντίστασης κατά τοῦ φασισμοῦ καί τοῦ ναζισμοῦ (9.5). • Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν Α΄περιφερειακῶν Ἀγώνων μπάσκετ Βορείου Αἰγαίου παμπαίδων - παγκορασίδων ἀπό Λέσβο, Χίο, Σάμο καί Ἰκαρία. Στό τέλος τοῦ Ἁγιασμοῦ μίλησε πρός τούς ἀθλητές/τριες καί καταχειροκροτήθηκε (10.5). • Δοξολογία καί ἐπιμνημόσυνη Δέηση γιά τήν ἀνάπαυση τῶν θυμάτων τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου (20.5). • Τόν Ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τοῦ νέου Δημαρχιακοῦ Μεγάρου τοῦ Πυθαγορείου (26.5). • Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος τοῦ γιοῦ τοῦ κ. Χαρ. Βαρδίκου (26.5). • Δοξολογία καί Δέηση γιά τήν ἡμέρα τιμῆς τῶν ἀπόστρατων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (3.6). • Τήν ὁρκωμοσία νεοσύλλεκτων ὁπλιτῶν τῆς Γ΄ ΕΣΣΟ 2018 (7.6). • Τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ Τηλαύγη Δημητρίου (8.6). • Τίμησε μέ τήν παρουσία του: Τήν τελετή καθομολόγησης ἀποφοίτων καί ἀπονομῆς μεταπτυχιακῶν τίτλων καί διπλωμάτων τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν. Σέ ὅλους τούς ἀποφοίτους ὁ Σεβ/τος πρόσφερε ἀπό ἕνα ἀντίτυπο τῆς Κ. Διαθήκης ὡς εὐλογία καί ἐφόδιο ζωῆς (4.5).


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

• Τήν ἑόρτια ἐκδήλωση τῆς Ἑνώσεως Μικρασιατῶν Σάμου (10.6). • Τήν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου Κρητικῶν Σάμου γιά τήν 77η ἐπέτειο τῆς Μάχης τῆς Κρήτης (10.6). • Τούς ἀγῶνες δρόμου τοῦ Δήμου Σάμου καί τοῦ ΔΟΠΠΟΝΑΚ μέ τήν ἐπωνυμία «Τρόπαιο Λυκούργου Λογοθέτη», στό τέλος δέ ἀπένειμε στούς νικητές τά μετάλλια, ἀφοῦ τούς εὐχήθηκε καί τρόπαια πνευματικά (13.5). • Τήν ἐκδήλωση γιά τήν παρουσίαση τῶν δράσεων τῆς Ἐθνοφυλακῆς καί τῆς τοπικῆς ἐφεδρείας τῆς 79 ΑΔΤΕ (16.5). ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ Ἐρωτηθείς ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Εὐσέβιος σχετικῶς μέ τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου Σάμου, παρέπεμψε στίς κατά καιρούς σχετικές ἐγκυκλίους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί κατέληξε λέγοντας: «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν». Τοῦτο μέ ἁπλά λόγια σημαίνει, πώς ὅποιος θέλει νά εἶναι πράγματι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, δέν μπορεῖ νά εἶναι συγχρόνως καί ροταριανός. Ἡ χριστιανική ἰδιότητα τοῦ ἀρκεῖ καί πρέπει νά εἶναι ὑπερήφανος γι’ αὐτήν. ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ (1453) Τήν Κυριακή 20 Μαΐου 2018, καί ὥρα 19.00, στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Δημαρχιακοῦ μεγάρου τοῦ Δήμου Σάμου, στήν πόλη τῆς Σάμου, τό «Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν», σέ συνεργασία μέ τήν «Ἕνωση Μικρασιατῶν Σάμου», διοργάνωσε ἐκδήλωση γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Τούρκους, στίς 29 Μαΐου 1453. Ἡ ἐκδήλωση ἀποσκοποῦσε στή διατήρηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης καί στήν

45

προβολή τῶν καίρων σημείων της, πού εἶναι κρίσιμα γιά τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς καί πολιτισμικῆς μας ταυτότητας, καί μάλιστα στούς κρίσιμους καιρούς μας. Κύριος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ Καθηγητής κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελόπουλος, ἐνῶ στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή ἀδελφοποίησης τοῦ Κέντρου μέ τό «Ἵδρυμα Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ Προβληματισμοῦ Θεσσαλονίκης», τοῦ ὁποίου ὁ ὁμιλητής εἶναι Διευθύνων Σύμβουλος. Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε μέ ἐπίκαιρο μουσικό πρόγραμμα μέ τραγούδια ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τήν Κωνσταντινούπολη, πού ἐπιμελήθηκε ἡ «Ἕνωση Μικρασιατῶν Σάμου», καί ὁλοκληρώθηκε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρός τόν Σεβασμιώτατο Ὁ Σύλλογος Διδασκόντων καί οἱ μαθητές τοῦ Δημ. Σχολείου ΕΑΕ Σάμου, σᾶς ἐκφράζουν τίς εὐχαριστίες τους ἀπό καρδιᾶς γιά τήν εὐαισθησία τήν ὁποία δείξατε πρός τά θέματα πού ἀφοροῦν τό Σχολεῖο μας. Ἡ προσφορά σας ἦταν μιά σημαντική κίνηση ἀνθρωπιᾶς, ἀγάπης καί σεβασμοῦ στά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες πού ἔχουν δικαίωμα ἴσης ἀντιμετώπισης καί ἔνταξης στό κοινωνικό σύνολο. Ἐλπίζουμε σέ μελλοντική συνεργασία γιά τό ὄφελος πάντα τοῦ Σχολείου καί τῶν μαθητῶν μας. Μέ σεβασμό Ἡ Δ/ντρια Ζέρβα Εὐαγγελία


46 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Ἡ καθιερωμένη «Ἡμέρα τιμῆς τῶν ἀποστράτων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας» ἑορτάστηκε τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, 3 Ἰουνίου, στή Σάμο καί στήν ὑπόλοιπη χώρα. Στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἡμέρας, ἔλαβαν χώρα ἐκδηλώσεις ἀπό τίς Ὑπηρεσίες τῆς Γενικῆς Περιφερειακῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Βορείου Αἰγαίου. Ἀναλυτικότερα, μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, πού πραγματοποιήθηκε τό πρωί σέ Ἱερούς Ναούς στή Μυτιλήνη, στή Χίο καί στή Σάμο, ἀντίστοιχα, τελέστηκαν δοξολογίες ὑπέρ τῶν Ἀποστράτων Ἀστυνομικῶν καί ἀναγνώστηκε ἡ Ἡμερήσια Διαταγή τοῦ κ. Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἐνῶ ἀκολούθησε ἡ παράθεση δεξιώσεων.

Στίς ἐκδηλώσεις παρευρέθηκαν, μεταξύ ἄλλων, ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, ἀπόστρατοι Ἀστυνομικοί καθώς καί πολίτες. H ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία ὡς ἡμέρα τιμῆς στούς ἀπόστρατους Ἀστυνομικούς, γιά τήν ἐπιβράβευσή τους καί τήν ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τους στό Σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί γενικότερα στό κοινωνικό σύνολο, κατά τή διάρκεια τῆς θητείας τους.

ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ Μέ ἐπιτυχία καί νεανικό παλμό πραγματοποιήθηκε ἡ λήξη τῆς ἐφετινῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου 2017-2018 γιά τίς κατηχητικές συνάξεις νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, τό Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στήν Ἱ. Μ. Μεγάλης Παναγίας Σάμου, παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου. Πάνω ἀπό 300 παιδιά συνάχθηκαν ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Σάμου, προσευχήθηκαν καί ἔλαβαν τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου στό Καθολικό τῆς Μονῆς, ἔπαιξαν, τραγούδησαν, γευμάτισαν καί τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψαν στούς τόπους τους, δίδοντας ὑπόσχεση γιά τήν ἑπόμενη συνάντησή τους στίς Κατασκηνώσεις τοῦ Κότσικα καί σύν Θεῷ στίς Συνάξεις τῆς ἑπομένης Κατηχητικῆς περιόδου μέ τήν νέα ἱεραποστολική χρονιά. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαίνεσε τό Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τούς κατά τόπους Ἱερεῖς-Ἐφημερίους, πού μερίμνησαν στή διάρκεια τοῦ ἔτους γιά τήν πραγματοποίηση τῶν κατηχητικῶν αὐτῶν συνάξεων, ἀλλά καί τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες, πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν κατήχηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν μετάδοση τοῦ μηνύματος τῆς σωτηρίας στά παιδιά. Μεταξύ τῶν


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ἄλλων ἐπίσης ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη αὐτῶν τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τόσο γιά τήν πνευματική συγκρότηση τῶν Νέων μας, πού ἀποτελοῦν τήν χρυσή ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ Ἔθνους μας, ὅσο καί γιά τήν πρόοδο καί ἀνάπτυξη τῶν ἀκριτικῶν Νησιῶν καί τῆς Πατρίδος μας σέ ὅλους τούς τομεῖς. ΚΑΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΖΩΗ Τήν Πέμπτη 10η Μαΐου 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό τῆς ἐνάρξεως τῶν Α΄ Περιφερειακῶν Ἀγώνων Καλαθοσφαίρισης Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου, πού πραγματοποιοῦνται στό κλειστό γυμναστήριο Βαθέος. Στή διάρκεια τῆς σύντομης προσλαλιᾶς του τόνισε πρός ὅλους τούς ἀγωνιζομένους, τήν ἀξία τῆς εὐγενοῦς ἅμιλλας καί τῆς νομίμου ἀθλήσεως, ὅπως μάλιστα τήν ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν Β΄ἐπιστολή του πρός τόν Τιμόθεο, ὅπου λέει κανείς ἀθλητής δέν βραβεύεται, ἐάν δέν ἀγωνισθεῖ νόμιμα καί σωστά (Βλ. Β΄ Τιμ. β΄5). Τούς κάλεσε δέ σέ συνέχεια τῆς ἀθλητικῆς τους δραστηριότητος νά ἀγωνίζωνται καί γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἀθανάτου ψυχῆς τους, νά παραμένουν κοντά στόν Χριστό καί τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ὡς πραγματικοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες νά διαφυλάσσουν τήν παράδοση τῆς Πατρίδος καί τοῦ Γένους μας. Τέλος εὐχήθηκε, οἱ ἀναπτυξιακοί ἀγῶνες τῆς καλαθοσφαίρισης Βορείου Αἰγαίου, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου καί Ἰκαρίας νά γίνουν ἀπαρχές προαγωγῆς τοῦ γνησίου πνεύματος τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς συνεργασίας καί τῆς ἀγάπης τῶν νέων τῶν Νησιῶν μας.

47

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μέ λαμπρότητα γιορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐκ Χώρας Σάμου καί ἐν Ἐφέσῳ μαρτυρίσαντος τό ἔτος 1801. Τήν παραμονή Σάββατο 5 Μαΐου τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώρα ἡ λιτάνευσις τῆς τιμίας Κάρας καί τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἁγίου Νεο­ μάρτυρος Γεωργίου, πέριξ τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ του. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέστηκε ὁ Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου μέ τή συμμετοχή πλήθους λαοῦ, παρά τίς δυσχερεῖς καιρικές συνθῆκες. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Καρλοβάσου «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσει καί διά τοῦ Τύπου τούς δωρητές γιά τήν εὐγενή προσφορά τους πρός τό ἵδρυμά μας: Ψαρροπούλου Ἀθηνά εὐρώ 50, Παπαγεωργίου Οὐρανία εἰς μνήμην Ἀντωνίου Βαλασκατζῆ 50, Ἵδρυμα Κ.Μ. Ζημάλη 500, Church of the Archangels - Ladies Philoptochos 500, Κάρπου Μαρία 100, Χατζηγρηγορίου Μαρία 50, Πετμεζάκη Ἰάκωβο 200, Παυλῆ Νικόλαο 25, Δανᾶ Κωστούλα εἰς μνήμην συζύγου της Δημητρίου 50, Ψαρροπούλου Ἀθηνά 50, Κάρλα Δέσποινα 100, π. Στέφανο Γρυδάκη 100, Μαλαγάνη Μάριο 40, Ἀνώνυμο εἰς μνήμην Σταύρου Δ. Κυρμιζᾶ 300, Παπουτσιδάκη Δημήτριο 50, Σύλλογο Καρλοβασιτῶν Ἀθήνας 200, Ἀνδριτσάκη Εἰρήνη 50, Χουβαρδᾶ Ἀγάπη 20, Δημόπουλο Χριστόδουλο 50, Βουλουμπασάκη Ἐμ.Θεοδοσία 30, Δραν-


48 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

δάκη Παγώνα εἰς μνήμην Ἰωάννου Δρανδάκη 50, Βασιλείου Ἐλπίδα 80, Παπαγεωργίου Οὐρανία εἰς μνήμην Εὐγενίας Παπαγεωργίου 800, Ἀνώνυμο εἰς μνήμην Δημητρίου ἱερέως μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ, Διαμαντῆ, Καλλιόπης, Κωνσταντίνου, Εὐαγγελίας καί Καλλιόπης 3.000, Πετσινό Μιχάλη εἰς μνήμην Διαμαντῆ Μυτιληνοῦ 50, Χριστοδούλου Ἀναστάσιο καί Αἰκατερίνη εἰς μνήμην Χριστοδούλου Πατσιμᾶ (ἀντί στεφάνου) 100, Κατσίκα Ἰωάννη εἰς μνήμην Ἰωάννου Βακιρτζῆ 50, Κακαβῆ Στράτο καί Σταματία εἰς μνήμην Ἰωάννου Βακιρτζῆ 100, Samos Steam Ship C.O. εἰς μνήμην μητρός του Γεωργίας (Ζωρζέτ) Ἰγγλέση 10.000, ΑΡΓΩ TRAVEL εἰς μνήμην Γεωργίας (Ζωρζέτ) Ἰγγλέση 500, Βασιλοπούλου Σούλα 20, Κατεβαίνη Δ. Ρένα καί Μανώλη εἰς μνήμην Γεωργίας (Ζωρζέτ) Ἰγγλέση 50, Ἰωαννίδου Εὐαγγελία εἰς μνήμην συζύγου της Στεφάνου Ἰωαν-

νίδη 200, Κυριακοπούλου Χαρά εἰς μνήμην ἱερέως Δημητρίου Δεσκέ καί πρεσβυτέρας Παρασκευῆς 20, Ἰγγλέση Νικόλαο εἰς μνήμην Γεωργίας (Ζωρζέτ) Ἰγγλέση 2.000, Ἰγγλέση Νικόλαο εἰς μνήμην Ἀλεξίου Βορεάδη 500, Ἀγγελινάρα Γεώργιο 50, Δρανδάκη Παγώνα εἰς μνήμην Ἰωάννου Δρανδάκη καί γονέων 50, Ποθητό Πολύδωρα εἰς μνήμην Δεσποίνης Κονταξῆ 35, Κάρπου Μαρία 100, π. Στέφανο Γρυδάκη 100, Μαλαγάνη Μάριο 50, Δημόπουλο Χριστόδουλο 50, Κυριακοπούλου Χαρά εἰς μνήμην ἱερέως Δημητρίου Δεσκέ καί πρεσβυτέρας Παρασκευῆς καί Σταύρου 20, Παυλῆ Νικόλαο 25, Μυτιληνό Ἄγγελο 30, Κουτσοῦ Χ. Μαρία εἰς μνήμην πατρός της Χρυσοστόμου Κουτσοῦ 50, Καραδημητρίου Μαρία εἰς μνήμην Ἰάσωνα Καραδημητρίου 100, Τζαννῆ Θεοδώρα εἰς μνήμην Παναγιώτου Σουβαλτζῆ καί Εὐαγγελίας Σουβαλτζῆ-Μυλωνᾶ 50.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.