Page 1

1

Febrer de 2018

INFORME DE RESULTATS

HÃ bits de lectura i compra de llibres - 2017 Elaborat per a:


ÍNDEX DE CONTINGUTS OBJECTIUS METODOLOGIA

RESULTATS PRINCIPALS 2017 - RESUM RESULTATS DETALLATS Índex de lectors a Catalunya Lectura de llibres La lectura en suport digital Compra de llibres Biblioteques Activitats en temps lliure La lectura en els menors Annex: RÀNQUING DE TÍTOLS I AUTORS

2


OBJETIVOS OBJECTIUS


4

OBJECTIUS Objectiu principal

Hàbits de lectura en temps lliure

Conèixer el comportament lector de la població resident a Catalunya en el moment actual i obtenir informació que permeti formular polítiques i plans de lectura i avaluar-los.

Hàbits de compra de llibres

Internet

Dotació de llibres a la llar

Lectura i hàbits d’oci

Biblioteques

La lectura en nens i adolescents

Aquest document recull els resultats corresponents a l’any 2017.


OBJECTIUS Què entenem per lectura? Per lectura s'entén el procés d'obtenció de determinats tipus d'informació inclosos en un suport particular que són transmesos per mitjà de certs codis, com ara el llenguatge. És a dir, un procés mitjançant el qual es tradueixen determinats símbols per ser entesos. Quan es van fer les primeres edicions d'aquest estudi, la lectura s'emmarcava en l'àmbit de les pràctiques d'oci i de temps lliure. Interessava la lectura voluntària i en quedava fora la lectura obligatòria, tant la que imposava el sistema educatiu, en el cas dels estudiants, com la que es feia per necessitats d'ordre laboral, en el cas dels treballadors. A partir del 2010 es recull en l'informe la lectura per feina i estudis, la lectura d'actualitat (premsa i revistes) i també la feta en els diferents suports de lectura, encara que la part més substancial de l'informe segueix desenvolupant la lectura de llibres en temps lliure.

5


METODOLOGIA


7

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (I) UNIVERS

METODOLOGIA

Individus de més de 10 anys residents a Catalunya. Aquest grup està format per 6.662.046 persones (dades del padró de gener de

Entrevista telefònica assistida per ordinador (CATI), a una mostra mixta de telèfons fixos i telèfons mòbils. •

Segons dades de l’INE (Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars), s'ha tingut en compte el percentatge d'habitatges que no disposen de telèfon fix i només tenen telèfon mòbil.

Aproximadament un 15% de les entrevistes s'han fet a individus que no tenen telèfon fix a casa i només tenen telèfon mòbil. Aquestes entrevistes a mòbils s'han fet a partir d'una extracció aleatòria de números de telèfons mòbils.

Les entrevistes s'han efectuat tant en horari de matí com de tarda, per tal d'entrevistar tota mena d'individus, independentment de la seva relació amb l'activitat econòmica.

2017). •

Les entrevistes a menors d'edat es fan amb l'autorització prèvia dels pares o tutors.

La informació sobre lectura de menors de 10 anys es realitza a partir de la informació subministrada pels pares o tutors del menor.

ÀMBIT

Catalunya, amb representació de totes les províncies i mides de poblament.


8

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (II) TÈCNICA DE MOSTREIG Mixta. Aleatori estratificat per província i grandària de poblament, amb afixació no proporcional per província.

MIDA DE LA MOSTRA S’han fet un total de 1.205 entrevistes: • 1.085 entrevistes a població de 14 anys o més • 120 entrevistes a menors de 10 a 13 anys. La mostra s’ha desproporcionat per províncies, de manera que a les províncies més petites se’ls ha assignat un nombre d’enquestes superior al que els correspondria segons la seva població, perquè cap d’aquestes tingui una mostra inferior a 300 enquestes. Això permet treballar amb un error màxim, per a les províncies més petites, de ± 5,8%, amb un nivell de confiança del 95,5%. Es manté dins de cada província la proporcionalitat per sexe, edat i mida de poblament.

ERROR MOSTRAL

(e=±2 (p*q/n)

El marge d’error màxim aplicable a dades globals no segmentades amb un nivell de confiança del 95,5% en el cas més desfavorable (p = q = 50%), és de: • Per al total de la mostra: 2,9%. • Per províncies, l’error oscil·la del ± 5,4% a Barcelona al ± 5,8% a les tres províncies més petites.

Per a l’anàlisi global, el fitxer de resultats s’equilibra segons la distribució real de la població a Catalunya (segons dades de l’INE). Entrevistes a població de 14 anys o més TOTAL

Mostra feta

Mostra equilibrada

%

1.085

1.080

100%

SEXE Home

461

524

48,6%

Dona

624

556

51,4%

De 14 a 24 anys

139

128

11,9%

De 25 a 34 anys

114

153

14,2%

De 35 a 44 anys

193

218

20,2%

De 45 a 54 anys

212

198

18,3%

De 55 a 64 anys

176

158

14,6%

65 anys o més

251

225

20,8%

Barcelona

275

817

75,6%

Girona

271

91

8,4%

Lleida

269

74

6,9%

Tarragona

270

98

9,1%

EDAT

PROVÍNCIA

MIDA DE POBLAMENT Menys de 10.000 hab.

361

239

22,2%

De 10.000 a 50.000 hab.

345

139

12,9%

De 50.001 a 500.000 hab.

280

422

39,0%

99

280

25,9%

Més de 500.000 hab.

Més les 120 entrevistes a menors de 10 a 13 anys (50% nens / 50% nenes) que s'analitzen per separat.


9

METODOLOGIA

Com ho hem fet? (III) QÜESTIONARI

Estructurat amb preguntes tancades precodificades i alguna pregunta oberta, amb una durada aproximada de 20 minuts. El qüestionari ha seguit l'estructura següent: 1. Screening i autorització als pares de menors 2. Índex lector: lectura de llibres i altres publicacions en diferents formats i raons de no lectura 3. Últim llibre llegit: títol, autor, raó de lectura, matèria, llengua, format, forma d'obtenció 4. Altres hàbits de lectura: llengües i llocs de lectura, llibres a la llar i lectura de vacances 5. Compra de llibres no de text, en paper i format electrònic 6. Últim llibre comprat: moment, títol, autor, matèria, llengua, format, motiu i lloc de compra 7. Compra de llibres de text 8. Activitat en biblioteques: visites, activitats, préstec, tipus de centre i valoració 9. Usos d'internet i consum de mitjans 10.Lectura a menors 11.Equipament i sociodemogràfics

CATEGORIES DE LECTORS Per a una comprensió adequada de les dades de lectura que apareixen a l’informe, es detallen els conceptes que inclouen cadascuna de les categories de lector que s’han tingut en compte. TIPOLOGIA DE LECTORS  Lectors freqüents (setmanals): persones que llegeixen almenys una vegada a la setmana. (Categories 1 i 2)  Si als lectors freqüents (setmanals) se sumen els lectors que declaren llegir almenys un cop al mes, tindríem els lectors habituals (mensuals). (Categories 1, 2 i 3)  Lectors ocasionals: persones que llegeixen llibres amb una freqüència menor que la setmanal i alguna vegada al mes o al trimestre. (Conceptes 3 i 4)  No lectors: persones que no llegeixen llibres gairebé mai o mai. (Categories 5 i 6)

Amb quina freqüència llegeix? 1. Llegeix cada dia o gairebé cada dia. 2. Llegeix una o dues vegades per setmana.

DADES DE CAMP

3. Llegeix almenys un cop al mes.

El treball s’ha dut a terme del maig al desembre de 2017

4. Llegeix almenys un cop cada tres mesos. 5. No llegeix gairebé mai. 6. No llegeix mai.


10 POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

METODOLOGIA

PERFIL DE LES PERSONES ENTREVISTADES Mostra equilibrada

EDAT

SEXE

49%

Home 12%

14%

De 14 a 24 anys años

24 a 34 De 25 anys años

20%

18%

De De 35 35 a a 44 44 anys años

De 45 a 54 anys años

21%

15%

51% Dona

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS

76%

De 55 a 64 anys años

65 65 anys o De o más més años

PROVÍNCIA

45% 28%

27%

Primarios Primaris

Secundarios Secundaris

Universitarios Universitaris

Barcelona Barcelona

8%

7%

9%

Girona Girona

Lleida Lleida

Tarragona Tarragona


RESULTATS

PRINCIPALS

2017

RESUM


Lectura de llibres a Catalunya

Índex de lectors a Catalunya 2017

(Almenys una vegada al trimestre)

(POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS)

(Població de 14 anys o més)

EVOLUCIÓ

% total lectors en qualsevol mitjà o suport

Total

(imprès + digital)

Digital

95,9%

67,6%

67,8%

66,3%

(per oci+ estudis/feina)

61,9%

61,9%

61,0%

%

71,7% 30,1%

26,5%

2017

2016

% lectors

Llegeix llibres per oci

(almenys una vegada al trimestre)

Total

Llegeix llibres per feina o estudis

(imprès + digital)

Digital

30,1%

(Població de 14 anys o més)

Suports de lectura

No lector

32,3% 4,8% 13,9%

38,1%

Mode habitual d'obtenció de llibres digitals (BASE: Lectors de llibres digitals)

25,1%

Només llegeix imprès Tant gratuïts com de pagament

55,5% 23,1%

Font: estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2017 Base: 1.080 entrevistes a població de 14 anys o més

61,9%

Lectura de llibres en suport digital

(% lectors de llibres amb freqüència almenys trimestral)

10,6% 45,3%

PER OCI

FEINA/ESTUDIS

2015

29,8% 67,6%

llegeixen llibres

% llegeixen llibres per

22,4%

48,8% 80,1%

% total llegeixen llibres

Llegeix tant en digital com imprès

6,5% Només llegeix en digital

8,3% Només de pagament

66,6%

Només gratuïts

TOTAL DE PAGAMENT: 33,4% TOTAL DE GRATUÏTS: 91,7%


Lectura en els menors

Compra de llibres el 2017

(Població de 10 a 13 anys) PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre)

(Població de 14 anys o més)

%

% total de lectors en qualsevol mitjà o suport

EVOLUCIÓ

total ha comprat algun llibre

(ja sigui de text com no de text) % llibres

% llibres

62,8%

62,4%

62,0%

no de text

Total

(imprès + digital)

de text 29,5%

9,9 llibres de mitjana comprats el 2017

29,1%

29,0%

14,1%

13,9%

14,1%

2015

2016

2017

Digital

100% 78,7%

% lectors

(almenys una vegada al trimestre)

Biblioteques

Total

(Població de 14 anys o més)

(imprès + digital)

Assistència a la biblioteca l'últim any

Freqüència de visites a la biblioteca 61,9%

EVOLUCIÓ 32,7%

33,7%

56,8% 100%

37,5%

Digital

29,6% 8,5%

2015

2016

2017

Freqüent Frecuente

95,5%

EVOLUCIÓ 38,7%

7,9% 33,2%

41,7% 9,4%

2015

2016

Esporàdic Esporádico

Tipus de biblioteca

Socis de la biblioteca

38,5%

Ocasional Ocasional

2017

Pública Pública

Universitària Universitaria

2,8%

1,6%

Escolar Escolar

Bibliobús Bibliobús

8,6% 45,1%

12,9% 52,4%

60,1%


Idiomes de lectura de llibres (Lectors de llibres per oci en temps lliure)

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS

Català com a idioma de lectura Lectura en català

Últim llibre en català…

llegeix habitualment

27,8%

habitual + ocasionalment

86,0%

TOTAL llegeix en català

95,6%

EVOLUCIÓ 28,1%

23,9%

26,4%

26,4%

21,7%

22,1%

2016

2017

2015

Idioma habitual de lectura

Llegit

Comprat

3,9%

Llegeix en altres idiomes

Llegeix en castellà

68,3%

16,7%

El dels lectors s'estima més llegir llibres en català

27,8% Llegeix en català

POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS

Sexe Hombre Home Mujer Dona

Edat

25,3%

De De14 14aa24 24 años anys

29,8%

De De25 25aa34 34 años anys

De35 35aa44 44 años anys De

Província

24,3% Barcelona Barcelona

40,5%

Girona

48,1%

Lleida

31,5%

Tarragona

52,3% 19,3% 24,6%

De45 45aa54 54 años anys De

21,0%

De55 55aa64 64 años anys De

19,0%

Más Mésde de65 65 años anys

35,6%

Català com a idioma de lectura en els menors Habitual

54,7%

Ocasional Ocasional

45,3%


RESULTATS DETALLATS

2017

Població de 14 anys o més


Resultats 2017

Índex de lectors a Catalunya (població de 14 anys o més)


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 17 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

%

TOTAL DE LECTORS

EVOLUCIÓ

PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre)

en qualsevol mitjà

91,3%

2008

91,7%

2009

90,6%

90,8%

2010

2011

91,9% 93,0%

2012

95,9%

2015

95,3%

2016

13,9% Total que Total lee llegeix

Libros Llibres

Revistas Revistes

Periódicos Diaris

Cómics Còmics

En els últims 10 anys aquesta ràtio ha augmentat del 91,3% al 95,9%.

Es manté la tendència a l’alça que s’ha estat observant els darrers anys.

Per tipus trimestral):

2017

55,5%

45,3%

El 95,9% de la població de 14 anys o més resident a Catalunya declara llegir en qualsevol tipus de material, format i suport (imprès o digital) amb una freqüència almenys trimestral.

95,9%

80,1%

67,6%

Any 2017

2013

94,8%

Webs, blogs i Webs, blogs, foros fòrums

de

lectura

(nivell

d'incidència

80,1% llegeix diaris

67,6% llegeix llibres

55,5% llegeix en webs, blogs i fòrums d'internet

45,3% llegeix revistes

13,9% llegeix còmics

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 18 Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Índex de lectors a Catalunya

%

TOTAL DE LECTORS COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2017

PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) CATALUNYA CATALUNYA

• El percentatge de lectors a Catalunya és superior a la mitjana d'Espanya en tots els tipus de lectura.

ESPANYA ESPAÑA

Dif.: +1,2%

95,9% 94,7% Dif.: +5,5%

80,1%

Dif.: +1,8%

67,6%

74,6% 65,8%

Dif.: +6,0%

55,5%

Dif.: +4,1%

45,3%

49,5% 41,2%

Dif.: +4,3%

13,9%

TotalTotal que lee llegeix

Libros Llibres

Revistas Revistes

Periódicos Diaris

9,6%

Cómics Còmics

Webs, blogs i fòrums

Web, blogs, foros


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 19 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

%

TOTAL DE LECTORS

PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) REVISTES

LLIBRES

CÒMICS

DIARIS

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

82,9% 81,9% 78,1% 79,7% 82,2% 80,1%

67,6% 62,3% 63,6% 65,3% 66,3% 67,8% 46,8% 45,5% 49,3% 47,9% 46,2% 45,3%

43,5% 15,6% 13,4% 15,2% 15,1%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

EVOLUCIÓ

2011 2012 2013 2015 2016 2017

(almenys una vegada al trimestre)

91,9%

2011

2012

93,0%

2013

94,8%

2015

95,3%

2016

95,9%

2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Per tipus de lectura, en els últims anys s'ha estabilitzat el percentatge de lectors de llibres, còmics i webs, blogs i fòrums.

Per contra, el percentatge de lectors de revistes i de diaris presenta una lleugera tendència descendent (revistes des de 2013; diaris des de 2015).

en qualsevol mitjà

90,8%

14,1%13,9%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%)

55,0% 55,5% 46,8% 50,3% 51,5%

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 20 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS –

PER SEXE

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

PER SEXE

95,9%

97,2%

94,6%

• Globalment, la ràtio total de lectors és lleugerament superior entre els homes que entre les dones. • Les dones llegeixen més llibres i revistes. • Els homes llegeixen més premsa, còmics i en webs, blogs i fòrums.

Total llegeix

HomeLee Total

Dona

80,1%

67,6% 62,9% 72,1% 45,3%

85,9%

74,5% 55,5% 59,7% 51,6%

55,8% 34,2% 13,9% 15,9% 12,1%

Libros Llibres

Revistas Revistes

Periódicos Diaris

Cómics Còmics

Webs, blogs blogs iyfòrums foros Webs,


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 21 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL PER EDAT

DELS LECTORS –

PER EDAT

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

95,9%

100,0%

100,0%

99,6%

96,6%

89,3%

91,2% • En general, a partir dels 55 anys el percentatge

de

lectors

descendeix

significativament. Total llegeix

14-24

25-34

35-44

Total Lee

45-54

88,5%

67,6%

75,5% 71,8%68,9% 62,2% 48,6%

55-64

80,1% 53,3%53,7% 46,4% 45,3% 42,0% 38,3% 36,1%

65 i més

92,7% 89,5% 83,2%

80,5% 78,0%

79,3% 71,4%

55,5%

56,0%

45,4% 22,2%23,3%18,9% 12,8%

13,9%

Libros Llibres

Revistas Revistes

63,9%60,9%

Periodicos Diaris

Comics Còmics

20,3% 9,2%

2,4%

Webs, blogs blogs iyfòrums foros Webs,


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 22 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS –

PER NIVELL D’ESTUDIS

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

PER ESTUDIS

95,9%

88,8%

98,6%

98,5%

• En tots els tipus de lectura s'observa una relació directa clara entre el nivell d'estudis

finalitzats

i

la

ràtio

de

lectors. • Aquesta relació és més pronunciada en Total que llegeix

el cas dels llibres i de la lectura a Primaris

86,5%

67,6%

80,1%

69,0%

45,7%

Secundaris

Universitaris

83,1%

internet (webs, blogs, fòrums).

87,3% 76,2%

67,6%

55,5%

46,3% 49,2% 39,6%

45,3%

55,0%

34,9%

13,9%12,0% 14,1%15,6%

Llibres

Revistes

Diaris

Còmics

Webs, blogs i  fòrums


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 23 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS

PER PROVÍNCIA

PER PROVÍNCIA

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà

95,9%

96,2%

95,5%

95,3%

94,5% • No s'observen grans diferències entre els lectors en funció de la província.

Total que llegeix

Barcelona

Girona

80,1% 80,7% 67,6% 68,4%

Lleida

75,9%

81,1%

Tarragona

77,5%

66,6% 63,0% 65,8%

45,3% 45,5% 48,0% 47,3%

55,5% 54,5% 39,9%

13,9% 14,4%

Llibres

Revistes

59,5% 57,9% 59,1%

Diaris

18,2% 10,4%

Còmics

9,1%

Webs, blogs i fòrums


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 24 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS –

PER PROVÍNCIA 2015

PER PROVÍNCIA Total que llegeix

Llibres

Barcelona

Còmics

Webs, blogs i fòrums

2017

Girona

Tarragona

Lleida

95%

95%

96%

96%

95%

96%

98%

95%

95%

95%

97%

95%

67%

70%

68%

66%

61%

63%

65%

63%

66%

64%

65%

67%

46%

46%

46%

51%

38%

48%

54%

48%

47%

54%

52%

82%

81%

81%

81%

85%

76%

89%

85%

81%

86%

85%

78%

15%

15%

14%

18%

15%

18%

17%

14%

10%

16%

11%

9%

51%

56%

55%

51%

49%

60%

53%

52%

58%

53%

55%

59%

Revistes

Diaris

2016

40%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 25 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

%

LECTORS FREQÜENTS Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport, imprès o digital)

TOTAL TOTAL

FREQÜENT FRECUENTE

(almenys 1 cop al trimestre)

El 91,4% de la població de 14 anys o més són lectors freqüents. Llegeixen amb una freqüència almenys setmanal en qualsevol tipus de material, format i suport (imprès o digital).

Globalment, la gran majoria dels lectors són lectors freqüents (el 95,3% dels lectors llegeix almenys un cop cada setmana).

Hi ha més proporció de lectors setmanals de premsa i de webs, blogs i fòrums.

En el cas de la lectura de llibres, un 82,0% ho fa cada setmana.

Un de cada dos lectors de revistes són lectors setmanals, mentre que un de cada tres lectors de còmics ho fan freqüentment.

(almenys 1 cop a la setmana)

Ràtio freqüent/total 95,3%

95,9% 91,4%

Ràtio freqüent/total 92,5%

Ràtio freqüent/total 81,5%

67,6% 55,1%

80,1%

Ràtio freqüent/total 96,0%

74,1% Ràtio freqüent/total 55,4%

55,5% 53,3%

45,3% Ràtio freqüent/total 34,5%

25,1%

13,9% 4,8%

Total que  Total lee llegeix

Libros Llibres

Revistas Revistes

Periódicos Diaris

Cómics Còmics

Webs, blogs i  fòrums

Web, blogs, foros


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 26 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

%

LECTORS FREQÜENTS

EVOLUCIÓ

- EVOLUCIÓ •

El 91,4% de la població de 14 anys o més són lectors freqüents. Llegeixen amb una freqüència almenys setmanal en qualsevol tipus de material, format i suport (imprès o digital).

Per tipus de lectura (nivell d'incidència setmanal):

% LECTORS FREQÜENTS (almenys un cop a la setmana) en qualsevol mitjà

85,7%

2011

89,0%

2012

2013

2015

REVISTES

LLIBRES

52,2% 54,1% 55,3% 52,5% 55,5%

93,2%

91,0%

55,1%

22,2% 24,9%

28,1%

26,1% 25,6%

91,4%

90,7%

2016

2017

72,3% 75,3% 79,5%

79,8%

75,7%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

55,1% llegeix llibres

53,3% llegeix en fòrums d'internet

25,1% llegeix revistes (en descens)

4,8% llegeix còmics

37,4%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

3,9%

7,6%

6,7%

webs,

blogs

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

74,1% 3,3%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

74,1% llegeix diaris (en descens)

CÒMICS

DIARIS

25,1%

3,9%

39,7%

52,9% 45,1% 47,2%

53,3%

4,8%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

i


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 27 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS LECTORS FREQÜENTS

Lectura total vs. lectura freqüent (en qualsevol suport, imprès o digital)

Lector Total

SEXE

(almenys una vegada al trimestre)

Home Dona

97,2% 94,6%

Ràtio freqüent/total

Lector freqüent

(almenys una vegada a la setmana)

92,5%

95,2%

90,3%

95,5%

EDAT De 14 a 24 anys

100,0%

De 25 a 34 anys

100,0%

De 35 a 44 anys

99,6%

De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys Més de 65 anys

96,6% 89,3% 91,2%

94,0% 91,5% 93,9% 95,5% 85,7% 87,7%

94,0% 91,5% 94,3% 98,9% 96,0% 96,2%

NIVELL D’ESTUDIS Primaris

88,8%

Secundaris

98,5%

Universitaris

98,6%

82,7% 92,6% 97,7%

93,1% 94,0% 99,1%

PROVÍNCIA 91,7%

95,3%

Barcelona

96,2%

Girona

95,5%

Lleida

95,3%

90,6%

95,1%

Tarragona

94,5%

91,7%

97,0%

88,5%

• Més proporció de lectors freqüents entre els menors de 55 anys.

92,7%

• Com més nivell d'estudis hi ha una proporció més elevada de lectors freqüents.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 28 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

PERFIL

DELS NO LECTORS • Hi ha un 4,1% de no lectors en la població resident a Catalunya de 14 anys o més (no llegeixen mai en cap mitjà o suport, o llegeixen però ho fan amb una freqüència menor a trimestral).

• Aquesta ràtio de no lectors és lleugerament superior entre les dones (5,4%), entre els més grans de 55 anys (9,6%) i entre aquelles persones sense estudis o amb estudi primaris (11,2%).

Freqüència de lectura

(en qualsevol suport, imprès o digital) Horitzontals (%)

Lectors Ocasionals

4,5%

TOTAL (1.080)

No lectors 91,4%

% horitzontals

4,1

SEXE

TOTAL (1.080)

% NO LECTORS

4,1

EDAT Home (524)

2,8

De 14 a 24 anys (128)

-

Dona (556)

5,4

De 25 a 34 anys (153)

-

De 35 a 44 anys (218)

0,4

11,2

De 45 a 54 anys (198)

3,4

Secundaris (483)

1,5

De 55 a 64 anys (158)

10,7

Universitaris (305)

1,4

Més de 65 anys (225)

8,8

4,1% Lectors freqüents

% NO LECTORS

ESTUDIS Sense estudisPrimaris (292)


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 29 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

IDIOMES

DE LECTURA

• El 26,4% de la població de 14 anys o més llegeix habitualment en català (qualsevol mitjà o suport). • El 83,3% llegeix en català en alguna ocasió, seguit d'un de cada quatre (26,7%), que llegeix en anglès.

Quin és el seu idioma habitual de lectura?

I, a més, llegeix en altres llengües?

En qualsevol mitjà

En qualsevol mitjà Idioma habitual de lectura + ocasional

EVOLUCIÓ

Castellano Castellà

73,6%

Castellà

71,0%

69,9%

70,7%

98,8%

Catalán Català

83,3%

Inglés Anglès Francés Francès 24,4%

26,4%

26,4%

2,0%

2,6%

3,7%

26,4%

Català 2,9%

Italiano Italià

26,7%

8,9%

4,2%

Alemán Alemany

1,3%

Gallego Gallec

0,9%

Altres idiomes

2013

2015

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 30 Base: (1.080)

Índex de lectors a Catalunya

IDIOMA

HABITUAL DE LECTURA • Com a idioma de lectura, el català és més freqüent entre els joves més petits de 24 anys o més grans de 65 anys i entre la població de Lleida i Girona.

2017 Idioma habitual de lectura en qualsevol mitjà

Sexe

Català

Edat

Castellà

44,4%

Un altre idioma

26,5%

33,7%

26,4%

2,9%

18,6%

26,4% Llegeix habitualment en català

Hombre Home

Mujer Dona

20,2%

22,5%

22,7%

De 14 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 Más de 65 De 14 a 24  De 25 a 34  De 35 a 44  De 45 a 54  De 55 a 64  Més de 65  años años años años años años

anys

anys

Nivell d’estudis

anys

anys

anys

anys

Província

70,7% 47,7% 32,5%

26,7%

26,1%

26,8%

23,4%

Estudios Estudis primarios primaris

Estudios Estudis secundarios secundaris

Estudios Estudis universitarios universitaris

Barcelona Barcelona

Girona Girona

29,9%

Lleida Lleida

Tarragona Tarragona


31

Índex de lectors a Catalunya

CONCLUSIONS PRINCIPALS PERCENTATGE TOTAL DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en qualsevol mitjà EVOLUCIÓ

90,8%

2011

91,9%

2012

93,0%

2013

94,8% 95,3%

2015

- RESUM

El 95,9% de la població de 14 anys o més resident a Catalunya declara llegir en qualsevol tipus de material, format i suport (imprès o digital) amb una freqüència almenys trimestral, i un 91,4% llegeix freqüentment (almenys una vegada a la setmana).

95,9%

2016

El percentatge de lectors a Catalunya és superior a la mitjana d'Espanya en tots els tipus de lectura.

Segons el tipus de lectura, diaris (80,1%) i llibres (67,6%) són els dos materials amb un nombre més elevat de lectors, seguit d'internet (webs, blogs...) amb un 55,5%, revistes (45,3%) i còmics (13,9%).

2017

 % TRIMESTRAL

% SETMANAL

TOTAL

95,9%

91,4%

LLIBRES

67,6%

55,4%

REVISTES

45,3%

DIARIS

Els darrers anys s'ha estabilitzat el percentatge de lectors de llibres,, còmics i webs, blogs i fòrums. Per contra, el percentatge de lectors de revistes i de diaris presenta una lleugera tendència descendent (revistes des de 2013; diaris des de 2015).

Hi ha més proporció de lectors de diaris o de webs, blogs i fòrums entre els homes, mentre que les dones són més lectores de llibres i revistes.

25,1%

Amb l'edat es redueix la proporció de lectors, especialment a partir dels 55 anys.

80,1%

74,1%

CÒMICS

13,9%

4,8%

S'observa una relació directa clara entre el nivell d'estudis finalitzats i la ràtio de lectors. Aquesta relació és més pronunciada en el cas dels llibres i de la lectura a internet (webs, blogs, fòrums).

WEBS, FÒRUMS

55,5%

53,3%

El 26,4% de la població de 14 anys o més llegeix habitualment en català (qualsevol mitjà o suport), i el 83,3% en alguna ocasió. *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Resultats 2017

Lectura de llibres (poblaciĂł de 14 anys o mĂŠs)


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 33 Base: (1.080)

Lectura de llibres

% LECTORS DE LLIBRES % LECTORS (almenys una vegada al trimestre) 95,9%

67,6%

Total que llegeix llibres:

67,6%

Nombre mitjà de llibres llegits en un any: 10,8

80,1%

(10,5 el 2016)

55,5%

45,3%

Total que llegeix llibres per oci en temps lliure:

13,9%

Nombre mitjà de llibres llegits en un any: 11,5

Total que  Total lee llegeix

Libros Llibres

Revistas Revistes

Periódicos Diaris

Cómics Còmics

Webs, blogs i  Webs, fòrums blogs, foros

No llegeix llibres

32,4%

37,5%

Llegeix només per oci en el seu temps lliure 2016: 41,3%

61,9%

2016: 61,9%

(10,6 el 2016)

Total que llegeix per feina o estudis: Nombre mitjà de llibres llegits en un any: 10,6

2016: 32,2%

2016: 67,8%

30,1%

2016: 26,5%

(12,4 el 2016)

• El 67,6% de la població resident a Catalunya de 14 anys o més llegeix llibres. • El 61,9% llegeix llibres per oci en el seu temps lliure i el 30,1% llegeix llibres per motius de feina o estudis. • La lectura de llibres per motius de feina o estudis s'ha incrementat respecte de l'any passat (2017 – 30,1%; 2016 –

Llegeix per treball/estudis i en el seu temps lliure 2016: 20,6%

24,5%

26,5%).

5,7%

Llegeix només per feina o estudis 2016: 5,9%

• Els lectors llegeixen una mitjana (pràcticament un llibre al mes).

de

10,8

llibres

a

l'any


34 POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Lectura de llibres

% LECTORS DE LLIBRES COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2017

CATALUNYA 2017 Total que llegeix llibres:

67,6%

Total que llegeix llibres:

Total que llegeix llibres per oci en temps lliure: Total que llegeix per feina o estudis:

No llegeix llibres

32,4%

24,5% Llegeix per treball/estudis i en el seu temps lliure

37,5%

Informe hàbits de lectura i compra de llibres ESPANYA 2017

61,9%

30,1%

Llegeix només per oci en el seu temps lliure

5,7% Llegeix només per feina o estudis

65,8%

Total que llegeix llibres per oci en temps lliure: Total que llegeix per feina o estudis:

No llegeix llibres

34,2%

22,0%

Llegeix per treball/estudis i en el seu temps lliure

37,6%

59,7%

28,1%

Llegeix només per oci en el seu temps lliure

6,1% Llegeix només per feina o estudis


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 35 Base: (1.080)

Lectura de llibres

LECTORS EVOLUCIÓ

62,3%

2011

DE LLIBRES PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

63,6%

2012

65,3%

2013

66,3%

2015

67,8%

-0,2%

2016

67,6%

2017

• El 67,6% de la població resident a Catalunya de 14 anys o més llegeix llibres. Es manté estable el percentatge total de lectors de llibres • El 61,9% llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure, dada estabilitzada respecte de l'any anterior. • El 30,1% llegeix llibres

Lectura de llibres… 58,5%

Ocio Oci

59,4%

20,1%

20,4%

2011

2012

Trabajo/Estudios Feina/estudis

60,5%

61,0%

25,0%

22,4%

2013

2015

61,9%

26,5%

2016

0%

+3,6%

61,9%

per motius de feina o estudis. La lectura de llibres per motius de feina o estudis s'ha incrementat respecte de l'any passat (2017 - 30,1%; 2016 – 26,5%).

30,1%

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 36 Base: (1.080)

Lectura de llibres

PERFIL

DELS LECTORS DE LLIBRES

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

SEXE

Total Home

Oci en temps lliure 62,9%

Dona

Feina o estudis 33,7%

55,9%

72,1%

26,8%

67,6%

EDAT De 14 a 24 anys De 25 a 34 anys

71,8%

De 35 a 44 anys

68,9%

De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys Més de 65 anys

70,0%

88,5%

75,5%

62,2%

48,6%

74,5%

67,1%

45,9%

66,1%

31,8%

63,6%

61,6%

48,6%

36,5%

11,4%

0,0%

Més proporció d'homes lectors de llibres per motius de feina o estudis, mentre que hi ha més dones lectores de llibres per oci


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 37 Base: (1.080)

Lectura de llibres

PERFIL

DELS LECTORS DE LLIBRES

PERCENTATGE DE LECTORS DE LLIBRES (%) (almenys una vegada al trimestre)

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS Primaris Secundaris

Total

Oci en temps lliure 45,7%

Feina o estudis

42,4%

69,0%

Universitaris

17,0%

61,5%

86,5%

32,9%

81,3%

• A mesura que augmenta el nivell d'estudis, creix el percentatge de lectors, tot i que aquest efecte és més pronunciat en la lectura per oci.

38,2%

• No s'observen gaires diferències per província.

PROVÍNCIA Barcelona Girona

68,4%

63,0%

62,9%

57,1%

29,8%

28,9%

Lleida

65,8%

60,8%

31,8%

Tarragona

66,6%

59,6%

32,5%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 38 Base: (1.080)

Lectura de llibres

LECTORS EVOLUCIÓ

FREQÜENTS DE LLIBRES % LECTORS DE LLIBRES (almenys una vegada a la setmana)

• El 55,1% de la població catalana llegeix llibres freqüentment (almenys una vegada a la setmana).

52,2%

54,1%

55,3%

52,5%

2011

2012

2013

2015

55,5%

-0,7%

55,1%

2016

2017

• Un 50,7% llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure, i un 22,4% llegeix llibres per motius de feina o estudis, dades que segueixen una tendència ascendent en els últims anys.

Lectura de llibres… Oci Ocio

Feina/estudis Trabajo/Estudios

47,1%

48,0%

48,6%

17,3%

17,7%

20,7%

2011

2012

2013

48,7%

14,6% 2015

49,7%

22,0%

2016

+2,0%

+1,8%

50,7%

22,4%

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 39 Base: (1.080)

Lectura de llibres

PERFIL

DELS LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES

% LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES (llegeix almenys un cop a la setmana)

SEXE

Total Home Dona

Oci en temps lliure 53,1%

57,0%

Feina o estudis •

27,5%

48,1%

(almenys una vegada a la setmana) entre els

17,6%

53,1%

homes i entre els més petits de 25 anys.

EDAT De 14 a 24 anys

67,0%

De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys Més de 65 anys

Més proporció de lectors de llibres freqüents per feina i estudis

61,9%

55,4%

58,3%

53,3%

41,8%

54,4%

48,1%

54,5%

38,8%

51,1%

26,1%

53,2%

52,8%

41,8%

24,5%

9,6%

0,0%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 40 Base: (1.080)

Lectura de llibres

PERFIL

DELS LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES

% LECTORS FREQÜENTS DE LLIBRES (llegeix almenys un cop a la setmana)

NIVELL D’ESTUDIS ACABATS Primaris Secundaris

Total

Oci en temps lliure

34,3%

Feina o estudis

33,7%

53,7%

Universitaris

17,0%

47,7%

77,2%

32,9%

71,5%

38,2%

PROVÍNCIA Barcelona

55,7%

Girona

55,0%

Lleida Tarragona

48,6%

55,2%

51,9%

49,6%

42,6%

47,2%

21,5%

23,2%

26,4%

25,8%

• La lectura freqüent és més alta com més elevat sigui el nivell d’estudis finalitzats, tant per oci com per motius de feina o estudis.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 41 Base: (1.080)

Lectura de llibres

LECTURA

DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE

EVOLUCIÓ

57,9%

2008

% llegeixen llibres per oci (almenys una vegada al trimestre)

57,6%

2009

58,2%

58,5%

2010

2011

LECTOR FREQÜENT (setmanal) Any 2017

59,3%

2012

60,5%

61,0%

2013

2015

61,9%

2016

50,7%

2013

2015

2016

2017

NO LECTOR (mai o gairebé mai) Any 2017

11,3%

38,1%

41,5% 40,7%

11,4% 11,2% 11,8% 12,3% 12,2% 2012

• El 50,7% són lectors freqüents, llegeixen llibres per oci com a mínim un cop per setmana. En aquesta edició han augmentat els lectors setmanals.

-0,9% respecte de 2016

47,1% 48,1% 48,7% 48,7% 49,7% 50,7%

2011

61,9%

LECTOR OCASIONAL (trimestral / no setmanal) Any 2017

+1,0% respecte de 2016

• El 61,9% declara llegir llibres per oci en el seu temps lliure com a mínim una vegada al trimestre (mateixa dada que el 2016).

2017

2011

2012

2013

2015

2016

39,5%

39,0%

38,1%

38,1%

11,3%

2017

2011

2012

2013

2015

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2016

2017


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE 42 Base: (669)

Lectura de llibres

LLIBRES

LLEGITS EN UN ANY Percentatge (%)  de lectura per oci

% Lectura por ocio

61,9%

67,6% 55,9%

Mitjana de llibres llegits Media de libros leidos

81,3%

70,0% 67,1% 66,1% 63,6% 61,6%

61,5% 48,6%

11,5

11,9

11,1

12,2

11,7

11,1

11,8

TOTAL TOTAL

Hombre Home

Mujer Dona

De 14 a 24 De 14 a 24  años

De 25 a 34 De 25 a 34  años

De 35 a 44 De 35 a 44  años

De 45 a 54 De 45 a 54  años

anys

anys

anys

anys

9,7

De 55 a 64 De 55 a 64  años

anys

12,4

Más de 65 Més de 65  años

anys

42,4%

8,2

Estudios Estudis Primarios primaris

10,4

14,5

Estudios Estudios Estudis Estudis  Secundarios secundaris Universitarios universitaris

• Encara que hi ha més proporció de dones lectores de llibres per oci que d'homes, el nombre mitjà de llibres que han llegit és similar. • Per edat, els més grans de 55 anys són els que han llegit menys llibres. • Segons els estudis finalitzats, els que tenen estudis universitaris són els que més llegeixen i també presenten una mitjana de llibres llegits més elevada.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 43 Base: (1.080)

Lectura de llibres

LECTURA

DE LLIBRES PER OCI EN TEMPS LLIURE Lectors de llibres en temps lliure segons SEXE

EVOLUCIÓ

(almenys una vegada al trimestre)

Home 55,5% 55,7%

53,5% 52,9% 53,3%

55,9%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

EVOLUCIÓ De 14 a 24 anys 71,0% 68,2% 68,1% 74,2% 69,8% 70,0%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

63,5%

65,5%

67,4%

66,3%

67,9%

67,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Lectors de llibres en temps lliure segons EDAT (almenys una vegada al trimestre) De 35 a 44 anys

De 25 a 34 anys

69,0% 66,3% 67,3% 66,5% 66,7% 66,1%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

61,3% 63,3%

66,1% 65,1% 65,4% 63,6%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

53,9% 53,2% 54,1% 57,9% 60,1%

61,6%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Més de 65 anys 39,1% 45,0%

(almenys una vegada al trimestre)

47,1% 43,3%

Estudis secundaris 43,2%

42,4%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

60,1% 60,7% 61,3%

60,9%

61,8%

61,5%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Estudis universitaris

82,9% 78,3% 79,2%

78,8%

80,6%

47,1% 45,9% 48,7% 48,6%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Lectors de llibres en temps lliure segons NIVELL D'ESTUDIS Estudis primaris

41,7% 44,7%

De 55 a 64 anys

De 45 a 54 anys

64,4% 61,1% 63,0% 62,6% 64,6%67,1%

EVOLUCIÓ

• Els últims anys, s'observa una tendència ascendent en el percentatge de lectors de llibres per oci en temps lliure entre la població de 25 a 34 anys o amb estudis universitaris.

Dona

81,3%

2011 2012 2013 2015 2016 2017 *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Lectura de llibres per oci

MATÈRIA

DE L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE 44 Base: (669)

Quina era la matèria de l’últim llibre llegit? 75,2%

LITERATURA LITERATURA Novel∙la i conte Novela y Cuento

71,7%

• La literatura és la matèria més llegida, amb un 75,2%. La gran majoria (71,7%) dels llibres pertanyen al gènere “Novel·la i conte”. • En segon lloc hi ha la lectura de llibres d'humanitats i ciències socials (18,2%).

Poesia Poesía

1,6%

Ensayo Assaig

1,4%

EVOLUCIÓ

Teatro Teatre

0,5%

75,8%

75,6% 73,5% 75,9%

75,7% 75,2%

18,2%

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS LIBROS PRÁCTICOS/ENSEÑANZA LLIBRES PRÀCTICS / ENSENYAMENT

2,2%

CIENTÍFICO TÉCNICO, MEDICINA, BIOLOGÍA CIENTIFICOTÈCNIC, MEDICINA, BIOLOGIA

1,5%

INFANTIL Y JUVENIL INFANTIL I JUVENIL

0,8%

OTRAS ALTRES

LITERATURA

2,1%

2011

EVOLUCIÓ 16,9% 2011

2012

2013

2015

2016

2017

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

17,4% 20,0% 19,2% 2012

2013

2015

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

17,8% 18,2% 2016

2017


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE 45 Base: (669)

Lectura de llibres per oci

LECTURA Lectura en català

Habitual Habitual

DE LLIBRES EN CATALÀ

Llegeix habitualment

27,8%

Habitualment + ocasional

86,0%

TOTAL llegeix en català

95,6%

Ocasional Ocasional

Puede leer en catalán Pot llegir en català

No lee en catalán No llegeix en català

• El 27,8% dels lectors llegeix habitualment llibres per oci en català, i un 58,2% ho fa ocasionalment. • Per a un 22,1% dels lectors, l'últim llibre que han llegit estava escrit en català. • Es mantenen estables els nivells de lectura en català, tant en la lectura habitual com en l'últim llibre llegit.

27,8%

58,2%

Català

9,6% 4,4%

Català

Idioma habitual de lectura EVOLUCIÓ

21,2%

22,0%

Últim llibre llegit EVOLUCIÓ

22,1%

26,4%

27,4%

27,8%

15,9%

15,4%

17,1%

2011

2012

2013

23,9%

Δ 0,4% 2011

2012

2013

2015

2016

2017

21,7%

22,1%

Δ 0,4% 2015

2016

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2017


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (669)

Lectura de llibres per oci

LECTURA

DE LLIBRES EN CATALÀ

% llegeix habitualment BARCELONA

GIRONA

EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ

40,5% 20,1%

20,2%

22,6%

26,2%

26,4%

24,3%

24,8%

28,1%

25,2%

28,2%

31,6% +8,9%

-2,1%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2011

2012

LLEIDA

2013

2015

2016

• Per províncies, el percentatge de lectors de llibres en català és clarament superior a Lleida i a Girona (amb

una tendència ascendent en els últims anys).

2017

TARRAGONA

EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ 48,1%

28,8%

31,0%

28,2%

30,2%

34,3% +13,8%

21,3%

22,7%

29,6%

24,2%

26,9%

31,5% +4,6%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2015

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

46


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE 47 Base: (669)

Lectura de llibres per oci

LECTURA

DE LLIBRES EN CATALÀ

2017 Idioma habitual de lectura

• El 52,3% dels joves de 14 a 24 anys llegeix habitualment en català. • El 35,6% dels més grans de 65 anys també llegeix habitualment en català.

Català

Sexe

Castellà Altres idiomes

Home Hombre

3,9%

27,8%

Mujer Dona

Llegeix habitualment en català

25,3%

70,4%

4,3% 29,8%

66,6%

3,6%

26,5% Primarios Primaris

Edat

68,3% De 14 a 24 anys De 14 a 24 años De 25 a 34 anys De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys De 45 a 54 años De 55 a 64 anys De 55 a 64 años Més de 65 anys Más de 65 años

Nivell d’estudis 73,5% 0,0%

52,3% 46,0%

1,7%

19,3% 10,7%

24,6% 7,3%

21,0% 0,9%

19,0% 0,0% 1,7%

35,6%

32,0%

Secundaris Secundarios 70,0% 68,1% 78,1% 81,0% 62,7%

62,6% 5,4% 23,4%

Universitarios Universitaris

72,5% 4,1%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (669)

Lectura de llibres per oci

IDIOMES

DE LECTURA

48

Si tinguéssiu la possibilitat de llegir un llibre en català o castellà, què preferiríeu? Indiferent

37,2%

• El 16,7% dels lectors prefereix llegir llibres en català, mentre que un 46,1% prefereix llegir en castellà. • Entre els que van llegir l'últim llibre en castellà, ho van fer perquè els resulta més senzill (52,5%), no l’havien triat (19,5%), o bé perquè no estava editat en català (13,6%).

Prefereix català 16,7%

46,1% Prefereix castellà

Llengua de l’últim llibre

80,2%

36,4% entre els 14 anys i els 24

llegit

Per què no heu llegit aquest llibre en català?

EVOLUCIÓ Castellà

80,3%

79,8% 72,3%

74,6%

71,7%

52,5%

Le resulta más més sencillo leer en en castellano Li resulta senzill llegir castellà

19,5%

lo elegí No No el vaig triar yo jo No está editado enencatalán No està editat català

Català Altres idiomes

15,9% 3,9%

2011

No rebutja el català 53,9%

15,4% 4,3%

2012

17,1%

23,9%

No es fácil enencatalán No ésencontrarlo fàcil trobar-lo català

21,7%

3,1%

3,8%

3,6%

2013

2015

2016

22,1% 6,2%

Lollegeixo leo en en el idioma El l’idioma original original Otros Altres

66,7% entre els 35 anys i els 44

29,9% entre els 25 anys i els 34 / el 31,1% a Tarragona

13,6% 8,9% 0,8% 4,7%

2017 *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Lectura de llibres en temps lliure per oci

ACCÉS

A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT Com vau obtenir l'últim llibre que heu llegit? El va comprar

38,2%

(l’entrevistat o algun membre de la família)

L'hi han prestat

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE Base: (669)

• Les principals fonts d'obtenció de llibres són la compra (38,2%), el préstec (21,2%) o el regal (19,2%). • En el 23,2% dels casos va ser un llibre de butxaca.

21,2%

L’hi van regalar

19,2%

TOTAL que el va baixar d’internet

8,8%

Era un llibre de butxaca? Sí, era de butxaca

23,2% El va baixar d’internet gratuïtament

El va baixar d’internet pagant

Era a casa El va agafar en préstec a la biblioteca

7,4%

1,4%

6,3%

5,2%

No ho sap / 2,1% no contesta

74,7% No, era d'un altre tipus

49


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE 50 Base: (669)

Lectura de llibres en temps lliure per oci

ACCÉS

A L’ÚLTIM LLIBRE LLEGIT Com vau obtenir l'últim llibre que heu llegit?

EVOLUCIÓ

38,2%

El va comprar

40,9% 42,4%

(l’entrevistat o algun membre de la família)

20,5% 15,5%

2016

20,2% 22,5%

• La descàrrega de llibres a través d'internet és més freqüent entre els lectors de 35 a 44 anys.

2015

8,8%

TOTAL que el va baixar d’internet

8,7% 8,9%

7,4%

El va baixar d’internet gratuïtament

El va agafar en préstec a la biblioteca

• Es manté el percentatge de llibres descarregats d'internet (8,8%), en la seva majoria descàrregues gratuïtes (7,4%).

2017

19,2%

L’hi van regalar

Era a casa

• Per la seva banda, continua la tendència creixent cap al préstec de llibres (21,2%).

21,2%

L'hi han prestat

El va baixar d’internet pagant

• En aquesta edició continua la tendència a la baixa dels últims anys presentada en el principal mitjà d'accés al llibre, “la compra”, tot i que continua sent la primera via d'accés a llibres.

7,5% 7,3%

Horitzontals (%)

1,2% 1,6%

6,3% 4,9% 6,7%

5,2% 4,8% 4,0%

TOTAL (669)

8,8

Home (293) Dona (376)

9,1 7,5

De 14 a 24 anys (90)

1,2

De 25 a 34 anys (103)

8,7 21,3 8,3 6,7 0,8

SEXE

1,4%

TOTAL (%) que el va baixar d’internet

EDAT

De 35 a 44 anys (144) De 45 a 54 anys (126) De 55 a 64 anys (97) Més de 65 anys (109)


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE 51 Base: (669)

Lectura de llibres en temps lliure per oci

LLOCS

HABITUALS DE LECTURA EVOLUCIÓ

En quins llocs acostumeu a llegir habitualment? Resposta múltiple

2017

97,2%

A casa

97,4% 97,2%

2016

24,3%

Al transport públic

27,8% 21,1%

2015

16,2%

A l’aire lliure

A la feina

13,2% 11,9%

13,0% 8,1%

3,7%

Al centre d’estudis

3,6%

En altres llocs (perruqueries, sales d’espera, clubs de socis)

La lectura a l'aire lliure acostuma a ser més freqüent entre dones (20,7%) i persones de 55 a 64 anys (24,4%).

10,8%

En una biblioteca

En un bar o cafeteria

En el segment de 25 a 34 anys (54,2%) i a Barcelona, augmenta la ràtio de lectors al transport públic.

3,9% 4,1%

4,8% 3,3%

1,7% 2,1% 3,3%

0,3% 2,1% 2,9%

Els joves de fins a 24 anys llegeixen en més proporció al centre d'estudis (26,1%).


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES EN EL SEU TEMPS LLIURE 52 Base: (669)

Lectura de llibres per oci

RAONS

DE LECTURA

Per quin motiu vau llegir el darrer llibre? Resposta múltiple

Per entreteniment

93,6%

Per consulta

7,5%

• La principal raó de lectura en temps lliure segueix sent la lectura per entreteniment (93,6% dels lectors de llibres per oci).

Per millorar el nivell cultural

7,4%

• No s'observen gaires diferències entre homes i dones en les raons de lectures.

Per estudis

Per feina

Altres raons

• Per edat, són els joves els que acostumen a llegir més en el seu temps lliure. No obstant això, l'interès per temes d'entreteniment o per millorar el nivell cultural va augmentant amb l'edat.

4,7% 3,1% 0,1%

Total

Home

Dona

De 14 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Més de 65 anys

669

293

376

90

103

144

126

97

109

93,6

91,6

95,1

83,3

88,4

94,5

95,3

99,4

98,5

Per consulta

7,5

10,1

5,5

3,6

7,6

7,8

7,1

8,5

9,8

Per millorar el nivell cultural

7,4

4,5

9,7

4,4

5,1

11,6

9,9

9,9

1,6

Per estudis

4,7

4,0

5,2

21,8

6,0

1,1

0,7

3,1

Per feina

3,1

4,4

1,9

1,2

6,1

2,6

3,7

4,6

Altres raons

0,1

0,1

0,1

0,8

Percentatge (%) verticals Base

Per entreteniment


53

Lectura de llibres

RAONS DE NO LECTURA

A què es deu que no llegiu llibres o que no els llegiu amb més freqüència?

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Base: població de 14 anys o més que no llegeix llibres o ho fa de manera ocasional (482)

Resposta múltiple

Li falta temps

Lector freqüent

49,5%

(feina, estudis, motius familiars, etc.)

Lector ocasional

(almenys una vegada a la setmana)

12,2% 55,4%

No li agrada llegir / No li interessa llegir

44,6%

No lector 32,4%

29,3%

Prefereix emprar el seu temps lliure en altres entreteniments

19,8% 15,5%

Motius de vista, salut Llegeix amb dificultat

Altres raons

0,3% 1,1%

Home

Dona

14-34 anys

35-54 anys

55 anys i més

243

239

98

180

204

(feina, estudis, motius familiars, etc.)

39,7%

59,4%

46,4%

67,6%

34,8%

No li agrada llegir / No li interessa llegir

37,9%

20,6%

30,3%

29,4%

28,8%

Prefereix emprar el seu temps lliure en altres entreteniments

23,6%

15,9%

23,8%

13,5%

23,4%

Motius de vista, salut

Resposta múltiple Base

Li falta temps

14,8%

16,3%

-

6,9%

30,5%

Llegeix amb dificultat

0,2%

0,5%

-

0,1%

0,6%

Altres raons

1,1%

1,0%

0,3%

-

2,3%

• La manca de temps segueix sent la raó principal dels no lectors per explicar la seva falta d'hàbit, especialment entre les

dones i la població amb edats compreses entre els 35 i els 54 anys.

Per als més grans de 55 anys, els principals motius de no llegir més són els problemes de salut (30,5%) i preferir altres entreteniments abans de la lectura.

Els homes que no llegeixen llibres o ho fan ocasionalment no ho fan perquè no els interessa i prefereixen fer altres activitats.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES Base: (730)

Lectura de llibres

BIBLIOTECA

A CASA

Aproximadament, quants llibres teniu a casa sense comptar els de text?

Mitjana de llibres a la llar

• En un 39,8% de llars tenen menys de 50 llibres.

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

• En un 20,2% de llars tenen de 51 a 100 llibres.

190

193

195

194

188

189

187

• En un 15,8% de llars tenen de 100 a 200 llibres. • En un 24,2% de llars se superen els 200 llibres.

• El 2017, a Catalunya hi ha mitjana de 187 llibres per llar.

una

EVOLUCIÓ FINS A 50 46,3%

2011

45,4%

2012

43,1%

2013

40,6%

2015

DE 51 A 100 41,3% 39,8%

2016

2017

DE 101 A 200

22,5%

19,9%

19,3%

19,1%

19,3%20,2%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

MÉS DE 200

14,0%

13,4%

14,8%

15,6%

15,9%15,8%

21,1%

21,3%

22,8% 24,7% 23,5% 24,2%

2011

2012

2013

2015

2016

2011

2012

2013

2017

2015

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2016

2017

54


55

Lectura de llibres a Catalunya

CONCLUSIONS PRINCIPALS Total que llegeix llibres:

- RESUM  El 67,6% de la població catalana de 14 anys o més llegeix llibres.

67,6%

 El 61,9% llegeix llibres per oci (almenys una vegada al trimestre): Total que llegeix llibres per oci en temps lliure: Total que llegeix per feina o estudis:

No llegeix llibres

Llegeix per feina/estudis i en el seu temps lliure

Lectura en català

30,1%

Llegeix només per oci en el seu temps lliure

Llegeix només per feina o estudis

Llegeix habitualment Habitualment + ocasional TOTAL llegeix en català

61,9%

Un 50,7% són lectors freqüents (llegeixen almenys un cop per setmana),

Tot i que hi ha més proporció de dones lectores de llibres per oci que d'homes, el nombre mitjà de llibres que han llegit és similar.

En els últims anys, s'observa una tendència ascendent en el percentatge de lectors de llibres per oci en temps lliure entre la població de 25 a 34 anys o amb estudis universitaris.

Literatura (principalment novel·la i conte), amb un 75,2%, és la matèria més llegida, seguida dels llibres d'humanitats i ciències socials, amb un 18,2%.

El 27,8% dels lectors llegeix habitualment llibres per oci en català, i un 58,2% ho fa ocasionalment.

dada que s'ha incrementat el 2017.

 El 30,1% llegeix llibres per motius de feina o estudis: 

S'observa una tendència ascendent en la lectura per feina o estudis en els últims anys.

Hi ha més proporció d'homes lectors de llibres per motius de feina o estudis.

 La falta de temps segueix sent la raó principal dels no lectors per explicar la seva falta d'hàbit, especialment entre les dones i la població amb edats compreses entre els 35 i els 54 anys.


Resultats 2017

La lectura en suport digital (poblaciĂł de 14 anys o mĂŠs)


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 57 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

SEGONS EL SUPORT DIGITAL**

** Es consideren lectors en suport digital els que llegeixen en un ordinador, un telèfon mòbil o un telèfon intel·ligent, un lector de llibres digitals, una tauleta o una agenda electrònica.

• El 2017, el 71,7% de la

Percentatge de lectors en suport digital (%)

EVOLUCIÓ

població són lectors en suport digital,** cosa que

(almenys 1 cop al trimestre)

57,1%

52,9%

47,7%

66,0%

64,9%

68,7%

Δ +3,0%

representa un augment del 3% respecte de 2016.

71,7%

• A més, continua en ascens el percentatge de lectors digitals freqüents i ocasionals. • El 2017, la mitjana de llibres en format digital llegits va ser de 8,8.

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Freqüència de lectura en suport digital LECTOR FREQÜENT

45,5%

51,2%

59,9%

60,2%

60,3%

47,1%

61,8% 7,4%

2011

2012

2013

2015

Lector freqüent  (almenys setmanalment)

2016

NO LECTOR

LECTOR OCASIONAL

2017

2011

8,3% 2012

5,0% 2013

5,8% 2015

8,4% 2016

42,9%

35,1%

34,0%

31,3%

2015

2016

26,3%

11,9% 2017

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

2011

2012

2013

No lector (gairebé mai o mai) *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

2017


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 58 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

SEGONS EL SUPORT DIGITAL

EVOLUCIÓ

47,7%

52,9%

2010

2011

Percentatge de lectors en suport digital (%) (almenys un cop al trimestre) 57,1%

64,9%

71,7%

• La ràtio de lectors de diaris, revistes i còmics s'ha reduït lleugerament respecte de l'any anterior.

2012

2013

2015

REVISTES

LLIBRES

29,8%

19,3% 6,5% 9,9%

68,7%

66,0%

• Segueix en augment (tot i que s'alenteix) el percentatge de lectors de llibres en format digital.

2011 2012 2013 2015 2016 2017

DIARIS

34,3%

24,3% 29,1%

2016

36,5% 38,7%

CÒMICS

48,3% 51,0%48,8%

6,9% 6,9% 5,9% 9,5% 10,3%10,6% 2011 2012 2013 2015 2016 2017

2017

WEBS, BLOGS I FÒRUMS

50,3% 43,5% 46,8%

51,5% 55,0% 55,5%

2,3% 2,0% 6,8% 6,2% 5,2% 4,8% 2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

El 2017 es van llegir de mitjana 8,8 llibres en format digital *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 59 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS

EN QUALSEVOL SUPORT VS. EN SUPORT DIGITAL PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) Qualsevol suport vs. digital

Ràtio digital/total 74,8%

lectura total Lectura total

95,9%

71,7%

lectura Lectura digital digital Ràtio digital/total 60,9%

Ràtio digital/total 44,1%

67,6%

80,1% Ràtio digital/total 100%

Ràtio digital/total 23,4%

55,5% 55,5% 48,8%

45,3%

Ràtio digital/total 34,5%

29,8%

13,9%

10,6% Total Total que lee llegeix

• A més de la lectura digital en webs, blogs i fòrums (54,8%), els continguts que es llegeixen majoritàriament en suport digital segueixen sent la premsa (48,8%) i els llibres (29,8%).

Libros Llibres

Revistas Revistes

4,8% Periódicos Diaris

Cómics Còmics

Webs,blogs, Blogs,fòrums... Foros… Webs,


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 60 Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Lectura en suport digital

LECTORS EN SUPORT DIGITAL COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2017

• Més percentatge de lectors a Catalunya que a Espanya en tots els suports digitals.

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) en suport digital Catalunya

• Especialment en la lectura de digitals i de webs, blogs i fòrums.

Espanya

Dif.: +6,0%

55,5%

Dif.: +7,3%

49,5%

48,8% 41,5% Dif.: +2,6%

29,8%

27,2% Dif.: +3,1%

10,6%

Dif.: +2,8%

7,5%

Libros Llibres

Revistas Revistes

4,8% Periódicos Diaris

2,0%

Cómics Còmics

Webs, blogs Blogs,i fòrums… Foros… Webs,

diaris


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 61 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

PERFIL DELS LECTORS • El percentatge de lectors homes en suport digital s'ha incrementat el 2017, mentre que entre les dones es manté en nivells pròxims al 2016.

EVOLUCIÓ

Percentatge de lectors en suport digital (%) (almenys 1 cop al trimestre)

PER SEXE

Home Hombre

55,0%

40,5%

2010

Δ 2010-2011 9%

Δ 2010-2011 14%

59,7%

46,3%

2011

Δ 2011-2012 8%

Δ 2011-2012 8%

64,6%

49,8%

2012

Δ 2012-2013 10%

Δ 2012-2013 18%

71,3%

58,8%

2013

Dona Mujer Δ 2013-2015 3%

Δ 2013-2015 -0,3%

73,8%

58,6%

2015

Δ 2015-2016 -1%

Δ 2015-2016 +10%

73,1%

64,5%

2016

Δ 2016-2017 +4%

Δ 2015-2016 +2%

77,7%

66,0%

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 62 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

PERFIL DELS LECTORS • En totes les províncies s'observa un augment similar en el percentatge de lectors en suport digital.

EVOLUCIÓ PER PROVÍNCIA

GIRONA

BARCELONA

53,7%

56,7%

64,0%

66,5%

68,9%

72,2% 47,5%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2011

56,4%

2012

2011

57,7%

2012

67,5% 67,3% 66,5% 68,7% 52,3%

2013

2015

2013

63,3%

2015

68,8%

71,6%

2016

2017

69,7%

69,9%

2016

2017

TARRAGONA

LLEIDA

51,7%

70,5%

2016

2017

2011

60,4%

64,0%

64,1%

2012

2013

2015

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 63 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

TIPOLOGIA

DE LECTORS Lector en format digital

• El percentatge de població lectora en format digital continua amb la tendència ascendent.

DIGITAL

NO DIGITAL

EVOLUCIÓ 63,3% 52,9%

No lector ni en format digital ni imprès

Lector només en format imprès

NO LECTOR

66,0%

68,7%

71,7%

57,1%

47,7% 42,9%

9,4%

2010

37,9%

9,2%

2011

34,8% 29,7%

28,8%

8,1%

7,0%

2012

2013

26,6%

24,2%

5,2%

4,7%

4,1%

2015

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Lectura en suport digital

TIPOLOGIA

DE LECTORS

En qualsevol suport

-

POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 64 Base: (1.080)

PERFIL Sexe

2017

71,7%

Lector digital

77,7% Hombre Home

19,5%

• És més probable trobar el lector digital entre els homes, joves fins a 34 anys i amb estudis secundaris o universitaris.

2,8%

Lector en format digital

66,0% 28,6%

Mujer Dona 5,4%

4,1% No lector No lector ni en format digital ni imprès

Nivell d’estudis

Edat 24,2%

24anys años DeDe 1414 a a24

Lector no digital

34anys años DeDe 2525 a a34

Lector només en format imprès

44anys años DeDe 3535 a a44 54anys años DeDe 4545 a a54 64anys años DeDe 5555 a a64 Más 65anys años Més dede65

88,9%

11,1%

0,0%

11,2%

94,1%

5,9%

49,7% 39,1%

Primarios Primaris

0,0%

76,5%

23,1%

0,4%

17,0% 28,6%

60,7%

10,7%

42,6% 48,6%

22,9%

75,6%

1,5%

79,6%

3,4%

8,8%

Secundarios Secundaris

Universitaris Universitarios

12,0% 1,4%

86,6%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 65 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

PERFIL

DELS LECTORS DE LLIBRES EN SUPORT DIGITAL

% Lectors de

llibres

Lector no digital

Sexe

EVOLUCIÓ

2011

Lector digital que no llegeix llibres digitals

(almenys 1 cop al trimestre)

Llibres

6,5%

Lector de llibres digitals

en suport digital

9,9% 2012

19,3%

2013

24,3%

29,1%

33,2%

29,8%

Hombre Home

76,1% 19,5%

2015

2016

26,7%

Dona Mujer

2017

Nivell d’estudis 61,6% Primarios Primaris

28,6%

12,5%

47,0% 39,1%

Edat De

• És més probable trobar el lector de llibres en format digital entre els homes, joves de 25 a 34 anys i amb estudis universitaris.

De 14 a 24anys años 14 a 24

De 25 a 34anys años De 25 a 34 De 35 a 44anys años De 35 a 44 De 45 a 54anys años De 45 a 54 De 55 a 64anys años De 55 a 64 años MésMás de de 6565anys

35,3% 11,1%

84,9%

43,7%

23,1%

38,4% 17,0%

25,3% 28,6%

9,6%

45,5%

Universitarios Universitaris

74,2%

73,1%

22,9%

92,6%

5,9%

33,1%

30,4%

Secundaris Secundarios

12,0%

75,3%

53,5%

42,5% 48,6% *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

82,4%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 66 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTORS DE LLIBRES PER PROVÍNCIA BARCELONA

GIRONA

EVOLUCIÓ

EVOLUCIÓ

21,0% 6,8% 2011

24,5%

29,7%

30,7%

10,6%

2012

3,1% 2013

2015

2016

2017

2011

2012

2012

2015

2016

2017

EVOLUCIÓ

28,5%

2011

2013

TARRAGONA

EVOLUCIÓ

6,3%

25,1%

9,5%

5,3%

LLEIDA

6,2%

26,0%

22,6%

14,7%

2013

16,9%

23,3% 7,7%

2015

2016

2017

2011

11,5%

2012

17,5%

2013

24,2%

2015

• El percentatge total de lectors de llibres en suport digital és lleugerament superior a Barcelona i a Tarragona, mentre que és una mica més baix que la mitjana a Lleida i a Girona.

32,1%

28,0%

2016

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 67 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

SUPORTS

DE LECTURA DIGITAL DE LLIBRES

En quins dispositius digitals acostumeu a llegir llibres? Resposta múltiple

10,6%

Tablet Tauleta

13,1%

Lector Ebooks Lector de de llibres digitals

• El 29,8% de la població catalana més gran de 14 anys afirma llegir llibres en format digital:

6,7%

8,4%

Móvil Mòbil

Pc / Ordenador PC/ordinador

• Els dispositius més utilitzats són el llibre digital (13,1%) i la tauleta (10,6%).

• El 33,4% ha adquirit algun llibre de pagament (un 8,3% únicament llegeix llibres en format digital de pagament), mentre que un 66,6% obté tots els llibres sense pagar per ells.

TOTAL: 29,8% llegeix llibres en suport digital Com obteniu els llibres que heu llegit en suport digital?

Base població de 14 anys o més lectora de llibres digitals: (322)

Tant gratuïts com de pagament

66,6%

25,1%

Només gratuïts

8,3% Només de pagament

TOTAL DE GRATUÏTS: 91,7% TOTAL DE PAGAMENT: 33,4%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS LECTORA DE LLIBRES DIGITALS Base: (322)

Lectura de llibres en suport digital

PLATAFORMES

DE LECTURA DES DE LES QUALS ACCEDIR A LLIBRES ELECTRÒNICS O A DESCARREGAR-LOS L’ha utilitzat algun cop Amazon/Kindle Amazon/ Kindle

45,7%

Casa Casadel del Libro libro

18,8%

AppStore//iBooks Apple AppStore iBooksde d’Apple Google play Google Play

14,7% 6,5%

Nubico 4,7% Nubico

Fnac Fnac 24Symbols 24symbols

2,2%

15,9% 6,0%

3,9%

1,7%

Ebookgratis Ebookgratis

1,3%

Amabook Amabook

0,9%

Libros gratis gratis Llibres

0,4%

QuedeLibros Quedelibros

0,4%

No sapno / no recorda nom de No ho sabe/ recuerda el el nombre de la la plataforma plataforma

6,8%

58,2% 28,4%

19,0%

Total coneix

68


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 69 Base: (1.080)

Lectura en suport digital

LECTURA

DE LLIBRES

Lector de llibres TOTAL Lector de llibres només en paper (no digital) Lector de llibres digitals i en paper Lector de llibres només digital (no en paper)

Llibres % lectors de llibres en suport digital (almenys 1 cop al trimestre)

EVOLUCIÓ

62,3% 55,7%

63,6%

65,3%

2011

67,8%

67,6%

LECTOR DE LLIBRES

TOTAL

NOMÉS PAPER

DIGITAL I PAPER

NOMÉS DIGITAL

Total

67,6

38,1

23,1

6,5

Horitzontals (%)

SEXE

18,1%

0,5%

66,3%

53,7% 46,0%

6,0%

• Un 6,5% de la població catalana llegeix llibres exclusivament en format digital, enfront del 38,1%, que ho fa només en paper. El 23,1% restant llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper.

42,0%

20,8%

9,1% 0,8% 2012

1,2%

3,5%

38,8%

23,7%

5,4%

38,1%

23,1% 6,5%

Home

62,9

30,2

26,4

6,2

Dona

72,1

45,5

19,9

6,8

De 14 a 24 anys

88,5

55,5

24,8

8,2

De 25 a 34 anys

71,8

28,1

39,6

4,1

EDAT

De 35 a 44 anys

68,9

35,8

25,1

8,0

De 45 a 54 anys

75,5

37,1

25,4

13,0

De 55 a 64 anys

62,2

36,9

22,5

2,8

Més de 65 anys

48,6

38,9

7,2

2,4

45,7

33,2

6,6

6,0

NIVELL D’ESTUDIS Primaris

2013

2015

2016

2017

Secundaris

69,0

39,2

22,6

7,1

Universitaris

86,5

41,0

39,5

6,0

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


70

Lectura en suport digital

CONCLUSIONS EVOLUCIÓ

PRINCIPALS -

% lectors de llibres en suport digital (almenys 1 cop al trimestre)

LLIBRES

 El 71,7% de la població llegeix algun contingut en suport digital. 

Continua en ascens el percentatge de lectors digitals, tant freqüents com ocasionals.

Segueix en augment (tot i que s'alenteix) el percentatge de lectors de llibres en format digital.

És més probable trobar el lector digital entre els homes, joves fins a 34 anys i amb estudis universitaris.

Més percentatge de lectors a Catalunya que a Espanya en tots els suports digitals.

Com obteniu els llibres que heu llegit en suport digital?

TOTAL DE GRATUÏTS: 91,7% TOTAL DE PAGAMENT: 33,4% Només gratuïts

El 2017 es van llegir de mitjana 8,8 llibres en format digital

RESUM

Tant gratuïts com de pagament

 El 29,8% de la població catalana més gran de 14 anys afirma llegir llibres en format digital: • Els dispositius més utilitzats són el llibre digital (13,1%) i la tauleta (10,6%).

 El 33,4% ha adquirit algun llibre de pagament (un 8,3% únicament llegeix llibres en format digital de pagament), mentre que un 66,6% obté tots els llibres sense pagar per ells. Només de pagament

 Un 6,5% de la població catalana llegeix llibres exclusivament en format digital, enfront del 38,1% que ho fa només en paper. El 23,1% restant llegeix tant llibres digitals com llibres impresos en paper.

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Resultats 2017

Compra de llibres (poblaciĂł de 14 anys o mĂŠs)


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 72 Base: (1.080)

Compra de llibres

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY

EVOLUCIÓ

57,1%

59,1%

59,7%

Compra de llibres el darrer any

60,5%

60,1%

61,7%

62,0%

62,4%

• El 2017, el 62,8% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre

62,8%

(qualsevol tipus de llibre, tant de text com no de text).

• El percentatge de compradors es manté estable respecte dels exercicis anteriors.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Nre. mitjà de llibres comprats • La mitjana de llibres comprats el darrer exercici augmenta lleugerament (9,9 llibres), cosa que trenca amb la tendència negativa registrada els últims anys.

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

10,5

10,2

9,6

10,5

9,7

9,1

9,9

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 73 Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Compra de llibres

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY

COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2017 EVOLUCIÓ Compra de llibres el darrer any

Catalunya Espanya

57,1%

59,1%

59,7%

60,5%

55,8%

55,6%

56,2%

57,3%

2008

2009

2010

2011

60,1%

61,7%

62,0%

62,4%

62,8% 61,3%

55,4%

2012

2013

2015

2016

• A Catalunya la compra de llibres està lleugerament per sobre de la compra de llibres a Espanya.

2017

Catalunya vs. Espanya Mitjana global (de llibres comprats)

• La mitjana de llibres comprats a Catalunya és lleugerament superior a la mitjana d'Espanya (9,9 llibres enfront de 9,4 llibres).

2010

2011

2012

2013

Catalunya

10,5

10,2

9,6

10,5

Espanya

10,6

9,6

10,3

2014

2015

2016

2017

9,7

9,1

9,9 9,4

*No es va fer l'estudi


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 74 Base: (1.080)

Compra de llibres

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY Van comprar llibres el 2017: 62,8%

EVOLUCIÓ

LLIBRES NO DE TEXT

LLIBRES DE TEXT

28,9% 28,8% 28,6% 29,5% 29,0%29,1%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Va comprar només llibres no de text

• En els últims cinc anys, el percentatge de catalans que ha comprat tant llibres de text com llibres no de text continua a l'alça.

LLIBRES DE TEXT I NO DE TEXT

NO VA COMPRAR LLIBRES

14,0% 15,0% 14,9% 14,1% 13,9%14,1%

17,6% 16,3% 18,2% 18,4% 19,5%19,7%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Va comprar només llibres de text

Un 29,1% dels enquestats va comprar només llibres no de text Un 19,7% va comprar ambdós tipus de llibres El 14,1% va comprar només llibres de text Un 37,2% no va comprar cap llibre

39,5% 39,9% 38,3% 38,0% 37,6% 37,2%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Va comprar llibres de text i no de text

No va comprar llibres

2016

Diferència

Un 48,8% en total ha comprat llibres no de text

48,5%

+0,3%

Un 33,8% en total ha comprat llibres de text

33,4%

+0,4%

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 75 Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Compra de llibres

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY

COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2017 Catalunya

Van comprar llibres el 2017 Catalunya 62,8% Espanya 61,3%

Espanya

Catalunya

Espanya

Total ha comprat llibres no de text

48,8%

47,3%

Total ha comprat llibres de text

33,8%

32,8%

EVOLUCIÓ LLIBRES NO DE TEXT

LLIBRES DE TEXT

LLIBRES DE TEXT I NO DE TEXT

NO VA COMPRAR LLIBRES

42,7% 44,6%

38,7%

28,9% 28,8% 28,6% 29,5% 29,0%29,1%

25,3% 23,9%

28,5%

16,3% 16,4%

18,8%

14,0% 15,0% 14,9% 14,1% 13,9%14,1%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Va comprar només llibres no de text

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Va comprar només llibres de text

19,7% 17,6% 16,3% 18,2% 18,4% 19,5% 15,7% 15,1%

14,0%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Va comprar llibres de text i no de text

39,5% 39,9% 38,3% 38,0% 37,6% 37,2%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

No va comprar llibres

*No es va fer l'estudi


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 76 Base: (1.080)

Compra de llibres NO de text

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY

• Un de cada dos catalans ha comprat almenys un llibre (no de text) el 2017, amb una mitjana de 7,4 llibres. • La compra de llibres no de text manté la tendència ascendent observada des de 2012.

EVOLUCIÓ

45,1%

Van comprar llibres no de text el 2017: 48,8%

46,9%

46,5%

45,1%

46,8%

47,9%

48,6%

Mitjana de llibres no de text comprats

48,8%

Any Any Any Any Any Any

+0,3%

42,4%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Any 2017: 7,4 2016: 2015: 2013: 2012: 2011: 2010:

2017

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

7,2 7,0 7,3 7,8 7,9 8,4


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 77 Base: (1.080)

Compra de llibres NO de text

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY

Per edat De 14 a 24 anys 65% 65% 62% 65%

De 25 a 34 anys 59% 57% 61% 58%

57% 60%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

5,5

52% 54%

De 35 a 44 anys

49% 48% 48%

De 45 a 54 anys

56% 54% 59%

53% 54% 54% 51% 53%

De 55 a 64 anys

51%

49%

32% 29% 35% 29%

Més de 65 anys

44%

33% 30% 32% 24% 21% 28%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

8,8

7,3

7,3

9,7

6,0

Per nivell d’estudis PRIMARIS

23,8%

25,4%

2011

2012

SECUNDARIS

31,8%

28,4%

27,5%

27,6%

2013

2015

2016

2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

4,1

UNIVERSITARIS

48,2%

47,0%

52,2%

51,0%

50,8%

45,4%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

6,6

78,1%

71,9%

60,8%

62,1%

65,8%

2011

2012

2013

2015

2016

74,3%

2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

9,5

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 78 Base: (1.080)

Compra de llibres NO de text

COMPRA

DE LLIBRES EL DARRER ANY • El darrer any creix la compra de llibres no de text a totes les províncies, a excepció de Barcelona, que registra un descens suau.

Per província

• La província on més llibres no de text s'han comprat ha estat Girona, seguida de prop de Lleida.

EVOLUCIÓ

BARCELONA

GIRONA

48,7%

47,6%

48,2%

48,5%

49,1%

47,7%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

36,5%

37,4%

41,0%

2011

2012

2013

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

49,4%

2011

2012

2013

52,2%

2015

2016

2017

TARRAGONA 53,1%

2016

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

10,2

47,7%

11,4

LLEIDA

44,5%

2015

41,0%

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

6,7

45,9%

45,6%

54,4% 41,2%

2017

2011

35,5%

2012

41,3%

44,0%

2013

2015

49,9%

2016

54,3%

2017

Mitjana llibres no de text comprats l’any 2017:

7,2

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT 79 Base: (534)

Compra de llibres NO de text

IDIOMA

DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT  Una quarta part dels llibres comprats estaven escrits en català.

L’últim llibre que vau comprar, en quina llengua estava escrit?

EVOLUCIÓ

CASTELLÀ

CATALÀ

Horitzontals (%)

72,2% 71,4% 71,7% 70,3% 70,6% 69,7%

Total 28,1% 26,4%26,4% 23,1% 23,3% 24,8%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Català (%)

2011 2012 2013 2015 2016 2017

ANGLÈS

ALTRES

26,4

SEXE Home

24,9

Dona

27,6

De 14 a 24 anys

36,1

De 25 a 34 anys

25,7

De 35 a 44 anys

24,9

De 45 a 54 anys

22,9

De 55 a 64 anys

12,1

Més de 65 anys

37,9

EDAT

NIVELL D’ESTUDIS 3,3%

3,5%

3,4%

1,5%

2,4%

2,8%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

1,4%

1,8%

0,1%

0,1%

0,6%

1,1%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Primaris

39,5

Secundaris

29,7

Universitaris

18,3

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DETEXT 80 Base: (534)

Compra de llibres NO de text

LLOC

DE COMPRA Quin és el vostre lloc habitual de compra? I on vau fer la vostra última compra? Llibreria

52,8%

Cadena de llibreries

17,8%

Internet

8,5%

14,7% 9,9%

Grans magatzems Fira del llibre, mercats

5,5% 1,4%

Hipermercat

5,4% 2,1% 3,2% 0,5%

Editorial

0,8% 0,0%

Col·legi / centre d’estudis

0,5% 0,1%

Correu / porta a porta / crèdit / telèfon

0,2% 0,2%

Altres

29,3% Compra habitual Darrera compra Última compra

7,3% 5,1%

Círculo de Lectores

Quiosc

20,7%

72,4%

1,6% 1,5%

• El canal habitual de compra de llibres no de text són les llibreries (72,4%). • Un de cada dos compradors de llibres, la seva última compra va ser en una llibreria.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT 81 Base: (534)

Compra de llibres NO de text

LLOC

DE L'ÚLTIMA COMPRA On vau fer la vostra última compra?

EVOLUCIÓ

52,8%

Llibreria

48,5% 48,4% 17,8% 20,4% 20,6%

Cadena de llibreries 8,5% 9,5% 9,9%

Internet

9,9% 10,3% 12,5%

Grans magatzems Fira del llibre, mercats Círculo de Lectores Hipermercat Quiosc Col·legi / centre d’estudis Altres

2017

2016

2015

5,1% 3,2% 1,2% 1,4% 1,8% 1,1% 2,1% 2,7% 3,4% 0,5% 1,4% 0,2% 0,1% 1,2% 1,5% 1,7% 1,5%

• Augmenten lleugerament la compra a la llibreria tradicional i a la fira del llibre / mercat.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT 82 Base: (534)

Compra de llibres NO de text

RAONS

DE COMPRA Per què vau comprar el darrer llibre (no de text)?

EVOLUCIÓ

68,1% 72,8%

Oci/entreteniment

68,1%

2017

21,6% Per regalar

19,6% 23,3%

2016

5,1% Consulta

8,6%

2015

7,6%

4,7% Li agrada l’autor

5,8% 3,4%

5,7% Estudis

3,9% 6,5%

2,9% Feina

2,1% 2,5%

1,4% Altres

2,2% 2,6%

• Tot i haver disminuït lleument respecte de l'exercici anterior, oci o entreteniment es manté com el principal motiu per comprar un llibre no de text (68,1%). • Per la seva banda, ha crescut la compra de llibres per regal (21,6%), per estudis (5,7%) i per feina (2,9%).


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT 83 Base: (534)

Compra de llibres NO de text

MATÈRIA

DE L’ÚLTIM LLIBRE COMPRAT

EVOLUCIÓ

Quina era la matèria de l’últim llibre comprat? 68,7%

Literatura

69,1% 66,9%

15,2%

Humanitats i ciències socials

14,7%

2017

Teatre

15,2%

0,0%

2016: 0,1%

4,1%

Cientificotècnic, medicina i biologia

5,0% 6,0%

5,0%

Llibres pràctics

2016

5,8% 4,2%

Poesia

3,1%

2015

2016: 1,3%

Assaig

2,0%

2016: 0,9%

Novel·la i conte

94,9% 2016: 97,7%

3,8%

Infantil i juvenil

3,8% 4,1%

• Com és habitual, la literatura és la matèria més comprada (68,7%). 3,2%

Altres

1,6% 3,6%

• Dins d'aquesta, la gran majoria de llibres van ser de novel·la i conte (94,9%).


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES NO DE TEXT 84 Base: (534)

Compra de llibres NO de text

FACTORS

QUE INFLUEIXEN EN LA COMPRA A l’hora de triar un llibre, què teniu més en compte? 1ª 1aMención menció

EVOLUCIÓ

La temàtica L’autor El consell d’amics o familiars

15,9% 11,6%

23,3% 16,3%

12,3%

9,2%

11,6%

21,9%

El títol 4,9% 5,6% 7,7% 18,2% La portada L’editorial

3ª 3a Mención menció

61,8%

La crítica i l’opinió dels 4,9% 16,1% professionals El preu

2ª 2a Mención menció

5,2% 1,9%

16,1% 16,1%

17,5%

32,6%

45,4%

8,0%

85,9%

55,3%

• La temàtica del llibre és el primer que es té en compte quan es va a comprar un nou llibre (85,9%). • En segon lloc, es trien segons l'autor (55,3%) i per consell de familiars i amics (45,4%).


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 85 Base: (1.080)

Compra de llibres DE TEXT

COMPRA

A L'ÚLTIM ANY

• El 33,8% de la població de 14 anys o més a Catalunya ha comprat algun llibre de text el darrer any, amb una mitjana anual de 8,4 llibres.

EVOLUCIÓ

Compra de llibres de text el darrer any 30,4%

29,0%

31,6%

31,3%

33,1%

32,5%

33,4%

33,8%

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

8,3

8,6

9,2

8,4

8,7

8,8

8,4

8,4

Mitjana de llibres comprats

Total

Per edat

Per sexe

57,1%

52,5% 33,8%

33,7%

46,0% 32,0%

33,8%

18,3% 1,6%

Mitjana de llibres comprats l’any 2017

Total

Home

Dona

De 14 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Més de 65 anys

8,4

7,6

9,2

7,3

7,2

10,1

8,4

6,2

7,7

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA COMPRAT LLIBRES DE TEXT 86 Base: (365)

Compra de llibres DE TEXT

LLOC DE COMPRA EVOLUCIÓ

On vau comprar els llibres de text?

Resposta múltiple

61,9%

Llibreria

61,6% 64,9%

Centre d’estudis

29,8% 36,5% 36,8%

Internet

8,9% 8,7%

2017

5,7%

Hipermercats

4,5% 4,6%

Cadena de llibreries

0,6%

3,2% 3,4%

Grans magatzems

0,3%

1,4%

Altres

2016

1,8% 0,2%

1,0% 0,6% 2,0%

2015

• Molt per sobre de la resta, les llibreries segueixen sent el canal més utilitzat per a la compra de llibres de text (61,9%). • S'observa un descens en els centres d'estudis, com a segona opció (29,8%). • Les compres a través d'internet augmenten un any més, fins al 8,9%.


87

Compra de llibres

CONCLUSIONS PRINCIPALS

- RESUM

EVOLUCIÓ

Compra de llibres el darrer any % Total ha comprat algun llibre (ja sigui de text com no de text)

60,5%

60,1%

61,7%

% llibres

no de text 62,0%

% llibres

de text 62,4%

62,8%

46,5%

45,1%

46,8%

47,9%

48,6%

48,8%

31,6%

31,3%

33,1%

32,5%

33,4%

33,8%

 El 2017, el 62,8% de la població catalana de 14 anys o més ha comprat algun llibre (tant de text com no de text).  

Es van comprar una mitjana de 9,9 llibres per persona el 2017. Gairebé un de cada dos catalans va comprar algun llibre no de text, mentre que un de cada tres va comprar almenys un llibre de text.

 Una quarta part dels llibres comprats estaven escrits en català. 2011

2012

2013

2015

2016

2017

 La compra habitual de llibres se sol fer majoritàriament a les llibreries tradicionals (72,4%).

EVOLUCIÓ

 El motiu principal de compra de llibres és l'entreteniment (68,1%), seguit de la compra per regal (21,6%).

Català com a idioma de l'últim llibre comprat 23,1%

23,3%

24,8%

2011

2012

2013

28,1%

26,4%

26,4%  La literatura torna a posicionar-se com la matèria més comprada (68,7%), majoritàriament de novel·la i conte.

2015

2016

2017 *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Resultats 2017

Biblioteques (població de 14 anys o més)


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Biblioteques

VISITA EVOLUCIÓ

A LA BIBLIOTECA

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

36,5%

35,8%

36,3%

33,9%

2010

2011

2012

2013

32,7%

2015

33,7%

Sou socis d’alguna biblioteca?

37,5%

42,3%

43,6%

42,8%

2017

2011

2012

2013

2016

38,5%

2015

38,7%

41,7%

2016

2017

Assistents a biblioteques per sexe i edat Horitzontals (%)

Ha visitat alguna biblioteca

És soci d’alguna biblioteca

%

%

TOTAL (1.080)

37,5

41,7

Home (524)

30,0 44,5

34,2 48,8

59,7 51,0 41,2 39,6 28,0 16,7

55,1 54,7 49,4 45,7 39,0 16,2

SEXE Dona (556) EDAT De 14 a 24 anys (139) De 25 a 34 anys (114) De 35 a 44 anys (193) De 45 a 54 anys (212) De 55 a 64 anys (176) Més de 65 anys (251)

• El 2017 han augmentat tant els visitants a biblioteques o bibliobús (33,7%) com el percentatge que són socis d'alguna biblioteca (41,7%). • Les dones segueixen sent més usuàries de biblioteques que els homes. I l'ús de les biblioteques augmenta segons es redueix l'edat.

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

89


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 90 Base: (1.080)

Biblioteques

VISITA

A LA BIBLIOTECA

• El 29,6% (11,1% del total de la població) dels assistents a una biblioteca hi van almenys una vegada a la setmana.

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o el bibliobús? Base població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any: (405)

34,7%

No 62,5%

27,2%

25,8%

37,5% 8,5% 3,8% Cada dia oogairebé Todos casi… cada dia

Una oodues Com a mínimuna… una a mínim un cop Una dosvegades veces… Al menos AlCom menos una vez… per setmana

29,6% freqüent

vegada al mes

cada tres mesos

61,9% ocasional Diàriament: 15,8% Només caps de setmana: 8,9% Diàriament i caps de setmana: 4,9%

Ambmenor… menys Con freqüència

8,5% Esporàdic


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 91 Base Catalunya: (1.080) Base Espanya: (4.800)

Biblioteques

VISITA

A LA BIBLIOTECA

COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2017 El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

Amb quina freqüència visiteu la biblioteca o el bibliobús? Catalunya

Espanya

Base població de 14 anys o més que ha anat a una biblioteca en el darrer any: (405)

34,7% 34,3%

Dif.: +5,6%

37,5% Catalunya 31,9%Espanya

27,2%

25,8%

22,6%

19,9%

14,8% 8,4% 3,8%

• A Catalunya, el percentatge d'assistents a una biblioteca és més alt que per al total d'Espanya.

8,5%

Cada dia oogairebé Todos casi… cada dia

Una oodues Com a mínimuna… una a mínim un cop Una dosvegades veces… Al menos AlCom menos una vez… per setmana

Freqüent

vegada al mes

cada tres mesos

Ocasional

Ambmenor… menys Con freqüència

Esporàdic

Catalunya

29,6%

61,9%

8,5%

Espanya

28,3%

56,9%

14,8%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY 92 Base: (405)

Biblioteques

VISITA

A LA BIBLIOTECA • Pràcticament tots els que han visitat una biblioteca el darrer any han anat a una biblioteca pública (95,5%). Els segueixen a molta distància les biblioteques universitàries, amb un 9,4%, i només un 2,8% ho han fet a una d'escolar.

Assistents a les biblioteques per edat

A quin tipus de biblioteca? Resposta múltiple

Pública

Més de 65 anys

95,5%

De 14 a 24 anys

9,3% De 55 a 64 anys

Universitària

Escolar

Bibliobús o una altra

9,4%

2,8%

De 45 a 54 anys

18,9%

10,9%

19,3%

19,4%

De 25 a 34 anys

22,2%

1,6% De 35 a 44 anys


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY Base: (405)

Biblioteques

ACTIVITATS

A LA BIBLIOTECA Per què acostumeu a anar a la biblioteca? Resposta múltiple

60,3%

Agafar llibres en préstec o retornar-los Consulta de llibres allà mateix / lectura en sala

37,5%

TOTAL HI VA A ESTUDIAR

23,9%

Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis (sala d’estudi) Hi va a estudiar o fer treballs del curs amb materials propis i de la biblioteca

15,8% 8,1% 18,9%

UTILITZA RECURSOS INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS Consulta/lectura/audició de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.) Préstec de mitjans audiovisuals (DVD, CD, etc.) Ús de l’ordinador / navegar per internet amb l’ordinador de la biblioteca Navegar amb el seu propi ordinador utilitzant la connexió Wi-Fi de la biblioteca Acompanya una altra persona (fill, net, familiar, amic) Lectura de diaris o revistes Queda allà amb altres persones, lloc de trobada Altres activitats

9,4% 8,0% 1,4% 0,1% 10,8% 6,5% 1,1% 6,1%

• El 60,3% dels visitants de biblioteques el darrer any ha utilitzat el préstec de llibres. • Un 37,5% dels visitants llegeix o consulta els llibres allà mateix. • El 23,9% ha fet servir recursos informàtics o electrònics.

93


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY Base: (405)

Biblioteques

PRÉSTECS

A LA BIBLIOTECA

El darrer any, heu anat a alguna biblioteca o bibliobús?

36,5%

2010

35,8%

2011

36,3%

2012

33,9%

2013

32,7%

2015

33,7%

2016

• El 77,7% dels catalans assistents a biblioteques en l'últim any ha agafat prestat algun material en l'últim trimestre, principalment llibres (71,0%).

37,5%

2017

Heu agafat materials en préstec l’últim mes…? I en l’últim trimestre? Tipus de materials Último mes Últim mes

Llibres Ha agafat en préstec algun tipus de material l’últim trimestre (77,7%)

No ha agafat en préstec cap material (22,3%)

Audiovisuals

Último trimestre Últim trimestre

51,5%

19,5%

71,0%

8,4%

Revistes

5,1%

Documents

5,0%

Cap dels anteriors

22,3%

22,3% *L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

94


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS QUE NO HA ANAT A UNA BIBLIOTECA EL DARRER ANY Base: (675)

Biblioteques

MOTIUS

PER NO ANAR A LA BIBLIOTECA Per què no heu anat a la biblioteca?

Assistència a la biblioteca

45,7%

No li interessa, no hi té costum

30,8%

No té temps

Sí, va a biblioteques 37,5%

14,5%

Aconsegueix els llibres per altres mitjans

No va a biblioteques

10,7%

Prefereix llegir / estudiar a casa Motius de salut / està malalt

62,5%

Resposta múltiple

6,6%

No hi ha biblioteques on viu

2,6%

No en coneix cap, no sap on és

2,3%

L’horari no li convé, li va malament

0,9%

No troba els llibres que li interessen

0,5%

• Els dos motius principals pels quals la població de 14 anys o més no va a la biblioteca són la manca d'interès o de costum (45,7%) i la manca de temps (30,8%).

Resposta múltiple

Percentatge (%) verticals (base)

No li interessa, no hi té costum No té temps Aconsegueix els llibres per altres mitjans Prefereix llegir / estudiar a casa Motius de salut / està malalt No hi ha biblioteques on viu No en coneix cap, no sap on és L’horari no li convé, li va malament No troba els llibres que li interessen

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i més

(52)

(75)

(128)

(119)

(114)

(187)

39,9 30,5 13,5

48,2 36,9 7,8

51,9 40,5 6,9

53,2 31 15,4

35,1 35,3 10,1

43,7 19,1 24,9

16,7 ‐ 2,6 ‐ 2,8 ‐

3,1 1,3 3,3 ‐ 0,9 ‐

8,6 0,8 1,1 1,3 2,2 0,1

14,8 0,9 1,6 9,8 ‐ 2,8

11 21,7 3,7 1,6 0,1 0,1

TOTAL

Home

Dona

14-24

(675)

(367)

(308)

45,7 30,8 14,5

52,7 27,0 14,2

37,4 35,5 15,0

10,7 6,6 2,6 2,3 0,9 0,5

12,9 2,1 2,0 0,9 0,4 0,9

8,1 11,9 3,3 4,1 1,4 0,1

15,7 ‐ 2,3 0,3 ‐ ‐

95


96

Biblioteques

CONCLUSIONS PRINCIPALS

- RESUM

EVOLUCIÓ

41,7%

 El 2017 augmenten tant els visitants a biblioteques o bibliobús (33,7%) com el percentatge que són socis d'alguna biblioteca (41,7%).

32,7%

33,7%

37,5%

 Un de cada tres dels que van a biblioteques ho fan de manera freqüent.

2015

2016

2017

Socis de biblioteques Assistència a la biblioteca l'últim any 42,3%

43,6%

35,8%

36,3%

2011

2012

42,8%

38,5%

38,7%

33,9% 2013

Freqüència d'assistència a biblioteques

Tipus de biblioteca Pública

61,9% 29,6%

Universitària

95,5% 9,4%

8,5%

Frecuente Freqüent

 La biblioteca pública és la més utilitzada per la majoria de catalans.

Escolar

2,8%

Bibliobús o una altra

1,6%

 Les raons principals per anar a la biblioteca són agafar o retornar llibres en préstec (60,3%), llegir o consultar llibres (37,5%) i utilitzar recursos informàtics/electrònics (23,9%).  Entre els motius principals per no anar a la biblioteca hi ha la manca d'interès/costum (45,7%) o la manca de temps (30,8%).

Ocasional Esporádico Esporàdic

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya


Resultats 2017

Activitats en temps lliure


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 98 Base: (1.080)

Activitats en temps lliure

ACTIVITATS

FETES ELS DARRERS TRES MESOS Heu fet alguna d'aquestes activitats en els darrers tres mesos?

Resposta múltiple

92,4%

Ha escoltat música

83,4%

Ha escoltat la ràdio

78,0%

Ha sortit a sopar fora de casa

61,9%

Llegeix llibres en temps lliure

52,1%

Ha practicat algun esport Ha sortit de copes

48,4%

Ha anat al cinema

47,8% 35,0%

Ha anat a algun museu, exposició o espectacle Ha assistit a algun esdeveniment esportiu Ha assistit a xerrades/conferències Ha assistit a algun concert

En l’últim trimestre, les activitats principals que han realitzat els catalans en el seu temps lliure han estat les següents:

Escoltar música (92,4%)

Escoltar la ràdio (83,4%)

Sortir a sopar fora (78,0%)

La lectura de llibres se situa en quart lloc, amb un 61,9%

28,7% 27,1% 25,0%

Ha participat en alguna activitat cultural

21,7%

Ha anat al teatre

21,4%


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 99 Base: (1.080)

Activitats en temps lliure

ACTIVITATS

FETES ELS DARRERS TRES MESOS Heu fet alguna d'aquestes activitats en els darrers tres mesos?

Resposta múltiple

91,7% 93,5%

Ha escoltat música

81,3% 86,7%

Ha escoltat la ràdio

81,2% 72,7%

Ha sortit a sopar fora de casa Ha practicat algun esport Ha sortit de copes

41,1%

Ha anat al cinema Ha anat a algun museu, exposició o espectacle Ha assistit a algun esdeveniment esportiu Ha assistit a xerrades/conferències Ha assistit a algun concert

59,5%

39,9%

39,2%

53,0%

Total lector de libros por ocio de lectors de llibres per oci

46,4%

16,3% 21,8%

Total NO lector de libros por ocio de no lectors de llibres per oci

33,0%

29,9% 22,6% 18,9%

52,9%

28,7%

Ha participat en alguna activitat cultural

24,6% 17,0%

Ha anat al teatre

23,9% 17,3%

En general, la realització d'activitats en temps lliure del públic lector supera el públic no lector.


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 100 Base: (1.080)

Activitats en temps lliure

ACTIVITATS

FETES ELS DARRERS TRES MESOS

Resposta espontània i múltiple

Heu fet alguna d'aquestes activitats en els darrers tres mesos? TOTAL

Home

Dona

14-34 anys

35-54 anys

55 anys i més

(1.080)

(524)

(556)

(282)

(416)

(382)

Ha escoltat música

92,4

90,7

94,0

98,7

95,6

84,4

Ha escoltat la ràdio

83,4

90,3

76,8

76,9

88,2

82,9

Ha sortit a sopar fora de casa

78,0

79,7

76,3

87,7

81,7

66,8

Llegeix llibres en temps lliure

61,9

55,9

67,6

68,4

64,9

54,0

Ha practicat algun esport

52,1

62,5

42,3

80,7

47,0

36,6

Ha sortit de copes

48,4

50,1

46,9

62,9

52,2

33,8

Ha anat al cinema

47,8

50,5

45,2

61,6

54,0

30,8

Ha anat a algun museu, exposició o espectacle

35,0

33,8

36

41,4

35,6

29,5

Ha assistit a algun esdeveniment esportiu

28,7

34,2

23,5

33,8

34,1

19,1

Ha assistit a xerrades/conferències

27,1

29,3

25,0

33,0

30,8

18,7

Ha assistit a algun concert

25,0

27,7

22,4

37,4

22,9

18,1

Ha participat en alguna activitat cultural

21,7

21,4

22,1

23,9

21,6

20,2

Ha anat al teatre

21,4

22,6

20,1

19,4

20,2

24,1

Percentatge (%) verticals (per sexe i edat) Base

Remarcats: superen en almenys dos punts el percentatge total


Resultats 2017

La lectura en els mĂŠs menuts


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS 102 Base: (1.080)

Lectura en els menors

LA

LECTURA I ELS MENORS A LA LLAR Lectura a menors de 6 anys

Lectura entre els 6 i els 14 anys

Hi ha menors de 6 anys a la llar?

Hi ha nens d’entre 6 i 14 anys?

13,7%

No

86,3%

Habitualment, llegiu llibres a aquests nens o ho fa algú de la vostra família?

9,0%

91,0%

No

Aquests nens, llegeixen llibres que no siguin de text?

Base hi ha menors de 6 anys (149)

Base hi ha menors d’entre 6 i 14 anys (98*) * Mostra reduïda

No 12,8%

Catalunya 2016: 97,2% 87,2%

Hores de lectura a la setmana (mitjana): 2 h i 40 min

No

18,7% 81,3%

Catalunya 2016: 94,2%

Hores de lectura a la setmana (mitjana): 3 h i 42 min


POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Lectura en els menors

LECTURA

EN ELS MENORS

(DE 10 A 13 ANYS)

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) TOTAL que llegeix llibres per oci, en el seu temps lliure 100,0%

100,0% 45,1%

Total que lee Total llegeix

87,8%

Libros Llibres

Revistas Revistes

33,2%

Periódicos Diaris

52,4%

Cómics Còmics

60,1%

Webs, Webs, Blogs, blogs i fòrums Foros

El 87,8% dels menors catalans llegeix llibres per oci. Percentatge que s'incrementa fins al 95,1% entre les nenes.

Arriba a un 60,1% la lectura de webs, blogs i fòrums, i és una mica superior en nens. La lectura de revistes és clarament superior entre les nenes d'aquesta edat.

Percentatge (%) verticals

TOTAL

Nens

Nenes

Total que llegeix

100,0

100,0

100,0

Llibres

100,0

100,0

100,0

Llibres per oci

87,8

81,1

95,1

Revistes

45,1

18,7

73,3

Diaris

33,2

29,6

37,1

Còmics

52,4

66,8

37,1

Webs, blogs i fòrums

60,1

74,0

45,3

103


POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS 104

Lectura en els menors

LECTURA

Base Catalunya: (120)

EN ELS MENORS

Base Espanya: (200)

(DE 10 A 13 ANYS)

COMPARATIVA AMB DADES DE L'ESTUDI D’HÀBITS DE LECTURA I COMPRA DE LLIBRES ESPANYA 2017

PERCENTATGE DE LECTORS (%) (almenys una vegada al trimestre) • Catalunya

Espanya

Hi ha més proporció de lectors entre els menors catalans que a Espanya.

Dif.: +0,4%

100% 100%

100% 99,6%

Dif.: +28,8%

Dif.: +11,1%

45,1%

Dif.: +11,8%

34,0%

Llibres Libros

Revistes Revistas

Diaris Periódicos

60,1% 42,0%

33,2% 21,4%

Total Total que lee llegeix

52,4%

Dif.: +18,1%

23,6%

Còmics Cómics

blogs i Webs, Blogs, fòrums Foros


POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Lectura en els menors (de 10 a 13 anys)

FREQÜÈNCIA DE LECTURA DE LLIBRES EN EL TEMPS LLIURE EVOLUCIÓ 81,9%

2011

86,1%

2012

LECTOR FREQÜENT

67,6%

88,3%

2013

86,3%

2015

86,7%

2016

LECTOR OCASIONAL

87,8%

2017

NO LECTOR

El 87,8% dels més petits de 10 a 13 anys llegeix llibres en el seu temps lliure, un 73,3% llegeix almenys un cop a la setmana, mentre que un 12,2% no llegeix mai o gairebé mai.

De mitjana, els nens de 10 a 13 anys llegeixen 10,3 llibres en el seu temps lliure, una xifra que es manté estable.

Mitjana de llibres llegits l’any 2017: • Mitjana 2016: 10,0 • Mitjana 2015: 10,4

72,8% 72,2% 73,3% 72,6%73,3%

14,3% 13,3% 16,1% 13,0% 14,1%14,5%

18,1%

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

2011 2012 2013 2015 2016 2017

Lector freqüent (almenys setmanalment)

Lector ocasional (alguna vegada al mes o alguna vegada al trimestre)

No lector (gairebé mai o mai)

13,9% 11,7% 13,7% 13,3%12,2%

• Mitjana 2013: 9,8 • Mitjana 2012: 10,5 • Mitjana 2011: 9,2

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

10,3

105


POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Lectura en els menors (de 10 a 13 anys)

IDIOMA

DE LECTURA •

Català

EVOLUCIÓ

Habitual Habitual

Ocasional Ocasional

Puede leeren encatalà catalán Pot llegir

54,7%

No en catalán No lee llegeix en català

TOTAL habitual: 54,7% TOTAL habitual + ocasional: 100%

45,3%

Idioma habitual de lectura

Idioma habitual i ocasional de lectura

54,3%

50,3%

50,4%

54,8%

55,4%

54,7%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Català

El 54,7% dels nens de 10 a 13 anys llegeix habitualment en català, aquesta xifra es manté estable respecte dels dos últims anys.

95,8%

96,4%

95,4%

100,0%

100,0%

100,0%

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Català

*L’any 2014 no es va elaborar l’estudi d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya

106


POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS Base: (120)

Lectura en els menors (de 10 a 13 anys)

QUI

LLEGEIX (TOTAL

I DIGITAL)

Percentatge de lectors en suport digital (%) 21,3%

No lector en suport digital

78,7%

El 78,7% dels nens catalans de 10 a 13 anys llegeix en format digital, i un 56,8% llegeix llibres en suport digital.

Lector en suport digital

Què llegeixen en suports digitals? 100,0%

100,0%

Lectura total total Lectura

Lectura digital digital Lectura

78,7% 56,8%

45,1% 8,6%

Total Total que lee llegeix

Llibres Libros

Revistes Revistas

52,4%

60,1%

33,2% 7,9% Diaris Periódicos

12,9% Còmics Cómics

Webs, blogs Blogs,i fòrums Foros,…

107


POBLACIÓ DE 10 A 13 ANYS 108 Base: (120)

Lectura en els menors (de 10 a 13 anys)

ASSISTÈNCIA

A LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Vas a la biblioteca sol o amb els professors?

Amb professors

Quin tipus d’activitat hi fas? Resposta múltiple

58,9%

Estudiar

54,5% Agafar llibres en préstec

38,2%

45,5% Sol

Consultar materials per als treballs

Consultar internet

26,7%

24,2%


109

La lectura en els menors

CONCLUSIONS PRINCIPALS

- RESUM Suports de lectura Lectura lectura total total

TOTAL lectors de llibres per oci

EVOLUCIÓ

(almenys una vegada al trimestre)

81,9% 2011

86,1%

88,3%

2012

86,3%

2013

2015

100,0%

86,7% 87,8% 2016

Lectura lectura digital

100,0%

78,7% 56,8%

45,1% 8,6%

2017 lee Total que llegeix

Libros Llibres

Revistas Revistes

52,4%

60,1%

33,2% 7,9% Periódicos Diaris

12,9% Cómics Blogs, Foros,… Còmics Webs, Webs, blogs i fòrums

Freqüència de lectura de llibres

 El 87,8% dels menors catalans llegeix llibres per oci.

72,2%

Frecuente Freqüent

14,5%

12,2%

Ocasional Ocasional

No No lector lector

Català com a idioma de lectura Habitual Habitual 54,7%

Ocasional Ocasional Ocasional 45,3%

 7 de cada 10 menors catalans llegeixen freqüentment.  Més de la meitat ho fan habitualment en català.  El 78,7% llegeix en format digital en qualsevol suport i un 56,8% llegeix llibres en suport digital.


Resultats 2017

RĂ nquing de tĂ­tols i autors


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Rànquing de títols i autors

LLIBRES

MÉS LLEGITS TOTAL DE MATÈRIES Títol

1. PATRIA

ESCRIPTORS MÉS LLEGITS

Autor

Autor més llegit

FERNANDO ARAMBURU

1.

ILDEFONSO FALCONES

CARLOS RUIZ ZAFÓN

2.

CARLOS RUIZ ZAFÓN

PAULA HAWKINS

3.

JULIA NAVARRO

ILDEFONSO FALCONES

4.

DOLORES REDONDO

E. L. JAMES

5.

KEN FOLLET

SANTIAGO POSTEGUILLO

6.

E. L. JAMES

7. HISTORIA DE UN CANALLA

JULIA NAVARRO

7.

FERNANDO ARAMBURU

8. EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

MARÍA DUEÑAS

8.

SANTIAGO POSTEGUILLO

9. VICTUS

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

9.

JEFF KINNEY

10. ORIGEN

DAN BROWN

10.

DAN BROWN

2. EL CEMENTERIO DE LOS LIBROS OLVIDADOS* 3. LA CHICA DEL TREN 4. LA CATEDRAL DEL MAR 5. CINCUENTA SOMBRAS DE GREY* 6. TRILOGÍA DE TRAJANO

*Agrupats tots els llibres de la saga

111


POBLACIÓ DE 14 ANYS O MÉS Base: (1.080)

Rànquing de títols i autors

LIBRES

MÉS LLEGITS EN CATALÀ

LLIBRES EN CATALÀ Títol 1. LA NOIA DEL TREN

2. VICTUS 3. EL TEMPS ENTRE COSTURES

Autor PAULA HAWKINS

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL MARÍA DUEÑAS

4. L’ESGLÉSIA DEL MAR

ILDEFONSO FALCONES

5. LA VIDA QUE APRENC

CARLES CAPDEVILA

112


Paseo de de la la Castellana, Castellana 167 Passeig (entrada per por Rosario Rosario Pino, Pino 1) (entrada

28046 Madrid 28046, (+34) 91 155 96 76 conectarc@conectarc.com www.conectarc.com

Hàbits de lectura i compra de llibres 2017  
Hàbits de lectura i compra de llibres 2017