Page 1

Memòria de l’Institut Català de les Empreses Culturals 2018


Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de reconeixement no comercial 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la còpia, la distribució i la comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi la font. La llicència completa es pot consultar a: <http://creativecommons. org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.ca> Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) Passatge de la Banca, 1-3 08002 Barcelona Telèfon: 933 162 770 icec.cultura@gencat.cat www.gencat.cat/cultura/icec Juny de 2019 ISSN.- 2339-6644 Dipòsit legal B.15763-2013 Memòria anual (Institut Català de les Empreses Culturals. Internet)

2

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


4

1

Estructura i organització

5

1.1

Organigrama

6

1.2

Pressupost

8

1.3

Personal

10

2

Gerència / Àrea de Recursos

12

2.1

Assessoria Jurídica

14

2.2

Gestió Econòmica

16

2.3

Recursos Humans

18

2.4

Anàlisi i Estudis

21

2.5

Sistemes d’Informació

23

2.6

Comunicació i Premsa

25

2.7

Serveis Generals

26

2.8

Ajuts

28

3

Actuacions

30

3.1

Audiovisual

58

3.2

Arts Escèniques

70

3.3

Música

76

3.4

Llibre

80

3.5

Arts Visuals

86

3.6

Cultura Digital

92

3.7

Desenvolupament Empresarial

98

3.8

Mercats

126

3.9

Públics

136

3.10

Filmoteca de Catalunya

152

Resum infogràfic

164

4

Annexos. Detall de les actuacions

166

4.1

Recursos

202

4.2

Audiovisual

228

4.3

Arts Escèniques

248

4.4

Música

260

4.5

Llibre

272

4.6

Arts Visuals

276

4.7

Cultura Digital

278

4.8

Desenvolupament Empresarial

294

4.9

Mercats

308

4.10

Públics

312

4.11

Filmoteca de Catalunya

314

5

Seus i adreces

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

3


1

Estructura i organització 1.1

Organigrama

1.3

Personal

1.2

4

Pressupost

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


1.1

Estructura i organització Organigrama

Organigrama L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia creada l’any 2000. És l’organisme per mitjà del qual el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels sectors culturals implicats, duu a terme les polítiques de suport a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en aquest àmbit. L’objectiu de l’ICEC és impulsar el desenvolupament de les empreses dedicades a la producció, la distribució, la comercialització i la difusió de productes culturals, tant a escala nacional com internacional; la prestació de serveis d’interès en l’àmbit de la cultura i el seu teixit industrial, i la col·laboració amb altres entitats i organismes per fomentar la difusió i el consum culturals. Entre les seves competències cal incloure-hi, també, la gestió de la Filmoteca de Catalunya, amb l’objectiu principal de preservar la memòria i el patrimoni cinematogràfics i de contribuir a la difusió del cinema. Els òrgans de govern de l’ICEC són: • El Consell General, integrat per 25 membres i presidit pel conseller o consellera de Cultura. Al Consell General hi estan representats els sectors culturals per mitjà de 10 vocals. • El Consell d’Administració, integrat per 13 membres, tres dels quals representen els sectors culturals, i presidit pel secretari o secretària general de Cultura. • El director o directora de l’ICEC. Fins al setembre de 2017, l’ICEC estava adscrit a la Direcció General de Creació i Empreses Culturals. Actualment està adscrit al Departament de Cultura en virtut del Decret 142/2017, de 19 de setembre, de reestructuració del Departament de Cultura. Departament de Cultura

Direcció de l’ICEC Xavier Diaz / Miquel Curanta*

Gerència Mònica Arús ÀREES SECTORIALS

ÀREA DE RECURSOS Assessoria Jurídica Gestió Econòmica Recursos Humans Anàlisi i Estudis Sistemes d’Informació Comunicació i Premsa Serveis Generals Ajuts

ÀREES TRANSVERSALS

AUDIOVISUAL Francisco José Vargas

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL Edgar Garcia

ARTS ESCÈNIQUES Nèlida Falcó

MERCATS Antònia Andúgar

MÚSICA Albert Bardolet

PÚBLICS Sílvia Duran

FILMOTECA DE CATALUNYA Esteve Riambau

LLIBRE Joaquim Bejarano

ARTS VISUALS Marta Gustà

CULTURA DIGITAL Marisol López

* Miquel Curanta és director de l’ICEC des del 19 de novembre de 2018; fins a aquella data n’era el director Xavier Díaz.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

5


1.2

Estructura i organització Pressupost 2017

Pressupost Pressupost 2018 i execució pressupostària El Consell d’Administració de l’ICEC, en la seva sessió de 31 de maig de 2017, va elevar al Consell General del dia 26 de juny de 2017, perquè els aprovés, el Pla d’actuació i el projecte de pressupost de 2017 de l’ICEC, per acomplir el que preveu l’article 6.2.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals. El pressupost va ser aprovat definitivament per la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7340, de 30.3.2017. El pressupost de l’ICEC per al 2017, prorrogat per al 2018, aprovat per un import total de 58.663.280,23 euros, és un 16,50% superior al projecte de pressupost de 2015, últim exercici amb pressupostos aprovats anteriorment, aprovat pel Consell General de 10 de desembre de 2014 i que s’inclou a la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El pressupost definitiu per al 2018 suma un total de 49.281.542,83 euros, dels quals un 83,46% el constitueixen les aportacions del Departament de Cultura, un 0,22% provenen de la Unió Europea, un 9,77% del retorn de les aportacions reintegrables, un 2,54% són romanents de tresoreria incorporats i un 4,02% són altres ingressos provinents, bàsicament, de revocacions, prestacions de serveis de la Filmoteca de Catalunya i les taxes per a la qualificació per franges d’edat de les obres cinematogràfiques i audiovisuals. Pel que fa a les aportacions del Departament de Cultura, aquestes experimenten un descens del 17,27%, respecte de l’últim pressupost aprovat de 2017. Aquest decrement s’explica principalment per la declaració d’inconstitucionalitat de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital, aprovat per la Llei 15/2014, de 4 de desembre (Sentència 94/2017, de 6 de juliol, del Tribunal Constitucional dictada pel Ple del Tribunal Constitucional en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 4567-2015, promogut pel president del Govern contra el capítol I (art. d’1 a 13) de la Llei del Parlament de Catalunya 15/2014).

Ingressos Departament de Cultura Capítol IV. Transferències corrents Capítol VII. Transferències de capital Capítol VIII. Aportacions de capital TOTAL

Pressupost inicial 2017

Pressupost definitiu 2017

Pressupost inicial 2018

Pressupost definitiu 2018

Variació entre definitiu 2017 / 2018

48.838.291,79

43.826.385,97

48.838.291,79

35.242.728,79

-8.583.657,18

-17,58%

359.356,59

359.356,59

359.356,59

359.356,59

0,00

0,00%

5.526.800,12

5.526.800,12

5.526.800,12

5.526.800,12

0,00

0,00%

54.724.448,50

49.712.542,68

54.724.448,50

41.128.885,50

-8.583.657,18

-17,27%

Pel que fa a l’execució del pressupost per al 2018, es produeix un resultat pressupostari de -1.945.334,18 euros si comparem els ingressos liquidats al llarg de l’exercici amb les despeses i les inversions fetes. A aquest primer resultat cal afegir els romanents incorporats (1.252.540,01) que no es liquiden en l’exercici perquè provenen de l’any anterior, així com els 3.984.889,71 euros que constitueixen el saldo de 2017, que han romàs a l’ICEC per indicació d’Economia i que han constituït un ingrés menys el 2018.

6

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Estructura i organització Pressupost 2017

Fets aquests ajustos, el saldo final d’operacions corrents ha estat de 3,37 euros i el d’operacions de capital d’1.945.086,17 euros. •

Execució pressupostària de l’exercici 2018. Ingressos i despeses per capítols pressupostaris

Execució del pressupost per a l’exercici 2018. Ingressos/recursos Pressupost d’ingressos

Pressupost prorrogat 2018

Incorporació de romanents

Modificacions

Pressupost definitiu 2018

Ingressos reconeguts 2018

Capítol 3

667.831,52

0,00

1.290.863,54

1.958.695,06

1.948.214,66

Capítol 4

48.944.641,79

0,00

-13.595.563,00

35.349.078,79

35.199.078,79

Capítol 5

0,00

0,00

20.422,06

20.422,06

20.739,72

Capítol 7

359.356,59

0,00

0,00

359.356,59

359.356,59

Capítol 8 TOTAL INGRESSOS

8.691.450,32

1.252.540,01

1.650.000,00

11.593.990,33

6.816.736,03

58.663.280,22

1.252.540,01

-10.634.277,40

49.281.542,83

44.344.125,79

Incorporació de romanents

Modificacions i traspassos

Pressupost definitiu 2018

Obligacions reconegudes 2018

315.455,26

6.910.031,11

6.910.031,11

48.761,44

-232.980,25

4.081.980,30

4.081.054,63

30.525,85

153.805,32

153.805,32

Execució del pressupost per a l’exercici 2018. Despeses/dotacions Pressupost de despeses

Pressupost prorrogat 2018

Capítol 1

6.594.575,85

Capítol 2

4.266.199,11

Capítol 3

123.279,47

Capítol 4

38.628.418,88

1.193.596,77

-12.536.406,21

27.285.609,44

25.779.653,28

Capítol 6

1.064.466,57

5.880,60

0,00

1.070.347,17

967.797,23

Capítol 7

359.356,59

4.301,20

139.127,95

502.785,74

502.640,60

Capítol 8

7.626.983,75

1.650.000,00

9.276.983,75

7.894.477,80

-10.634.277,40

49.281.542,83

46.289.459,97

TOTAL DESPESES

58.663.280,22

1.252.540,01

Pel que fa als imports d’ajuts i subvencions comptabilitzats l’any 2018, agrupats per sectors, les dades són les següents: Subvencions i ajuts als capítols IV, VII i VIII. Execució per sectors Audiovisual

9.359.631,45

Arts escèniques

8.713.991,18

Música

8.851.785,63

Llibre

5.308.842,13

Arts visuals

864.112,81

Videojocs

876.198,21

Multisectorial TOTAL CAP. IV, VII I VIII

85.511,96 34.060.073,37

Les diferències amb el total executat per l’ICEC en aquests capítols responen a la despesa en becaris (82.698,31€ al capítol IV) i a bestretes de personal (34.000,00€ al capítol VIII).

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

7


1.3

Estructura i organització Personal

Personal Durant l’any 2018, la plantilla s’ha mantingut gairebé estable respecte del 2017. El 31 de desembre de 2018, configuren la plantilla de l’ICEC 141 persones. Quadre de distribució del personal Dones

%

Homes

%

Total

%

Personal directiu

5

41,67%

7

58%

12

8,51%

Personal funcionari

2

100,00%

0

0,00%

2

1,42%

95

74,80%

32

25,20%

127

90,07%

102

72,34%

39

27,66%

141

100,00%

Personal laboral TOTAL PLANTILLA ESTRUCTURAL

Distribució del personal entre les diferents àrees de l’ICEC Àrees

Dones

Homes

TOTAL

1

1

2

36

7

43

Audiovisual

6

3

9

Arts Escèniques

3

1

4

Música

2

1

3

Llibre

2

1

3

Arts Visuals

2

0

2

Cultura Digital

1

0

1

Direcció Gerència / Àrea de Recursos

Desenvolupament Empresarial

8

3

11

Mercats

13

2

15

Públics

4

0

4

24

20

44

102

39

141

Filmoteca de Catalunya TOTAL

8

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

9


2

Gerència / Àrea de Recursos 2.1 Assessoria Jurídica 2.2 Gestió Econòmica

2.3 Recursos Humans 2.4 Anàlisi i Estudis

2.5 Sistemes d’Informació

2.6 Comunicació i Premsa 2.7 Serveis Generals 2.8 Ajuts


Gerència / Àrea de Recursos

Àrea de Recursos Aquesta àrea s’encarrega de la coordinació del global de l’activitat de l’ICEC: • • • • • • • • •

irigir la preparació i l’elaboració del pressupost anual, la tramitació de les seves D modificacions i la gestió econòmica, comptable, patrimonial i contractual. Desenvolupar les polítiques en matèria de personal i dirigir les actuacions relatives a la prevenció de riscos i la Seguretat Social, així com a la protecció i la promoció de la salut dels treballadors i les treballadores. Planificar i impulsar les accions encaminades a la màxima integració, rendibilització i optimització de les actuacions de les diferents àrees de l’ICEC. Dirigir les iniciatives encaminades a la millora de l’avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament. Coordinar la gestió de les línies d’ajuts de l’ICEC. Coordinar i supervisar la informatització i els sistemes d’informació. Vetllar pel compliment de la legalitat vigent. Gestionar els aspectes de règim intern inherents a l’activitat de l’ICEC. Coordinar els fluxos d’informació amb el Departament de Cultura i altres organismes i entitats.

Hi estan adscrits tots els serveis d’àmbit general. Són les unitats següents: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Assessoria Jurídica Gestió Econòmica Recursos Humans Anàlisi i Estudis Sistemes d’Informació Comunicació i Premsa Serveis Generals Ajuts

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

11


2.1

Gerència / Àrea de Recursos Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica Les funcions principals de l’Assessoria Jurídica són: • • • • • • • •

• • • • • •

• • •

• •

12

Vetllar pel compliment de la legalitat vigent en l’actuació de l’òrgan i en l’adopció d’acords. Assessorar la direcció de l’ICEC i les diferents àrees de l’Institut en totes les actuacions que tinguin alguna vinculació legal. Revisar diàriament les novetats legislatives i concursals que es publiquen al BOE i al DOGC i difondre entre el personal de l’ICEC les que es considerin d’interès per a la seva activitat. Elaborar informes i notes informatives referents als canvis normatius que es puguin anar produint, així com de jurisprudència, que resultin d’interès. Informar sobre els plecs de contractació i assistir a les meses de contractació. Revisar els anuncis relacionats amb la contractació i tramitar-ne la publicació al DOGC. Sotmetre a l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura, a l’efecte de coordinació, els assumptes que puguin afectar altres departaments o que requereixin la intervenció del Govern. Elaborar les diferents línies de subvenció i d’aportacions reintegrables, així com altres ajuts que concedeix l’ICEC, tant de concurrència pública com exclosos de concurrència pública, aplicant-hi la normativa autonòmica, estatal i comunitària (incidint en l’anàlisi dels ajuts estatals i la fiscalització europea corresponent), fer-ne el seguiment i proposar-ne la resolució. (Vegeu a l’annex les línies de subvenció de 2018, pàg. 167). Gestionar tot el procés per a la publicació al DOGC de les resolucions esmentades. Elaborar i tramitar la publicació al DOGC de les resolucions de convocatòria dels ajuts de concurrència de l’ICEC, i les seves modificacions posteriors. Revisar convenis de col·laboració entre l’ICEC i altres entitats o persones físiques. Revisar els contractes de cessió de drets i de comodat de materials a favor de la Filmoteca de Catalunya. Revisar els contractes d’edició, de coedició o d’altra naturalesa de la Filmoteca de Catalunya. Revisar el contingut jurídic de les resolucions de desistiment i arxivament, inadmissió, incoació de revocació i revocació relacionades amb els expedients d’ajuts de l’ICEC. Revisar el contingut jurídic de les resolucions de desistiment i arxivament o inadmissió de les sol·licituds d’inscripció en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya, així com d’incoació de cancel·lació o cancel·lació de les inscripcions fetes en el registre. Revisar el contingut jurídic de les resolucions de desistiment i arxivament o inadmissió de les sol·licituds de qualificació d’obres audiovisuals. Redactar la proposta de resolució de nomenament dels membres dels òrgans col·legiats adscrits a l’ICEC. Revisar els expedients en relació amb els quals s’hagin interposat recursos de reposició, d’alçada o d’altre tipus; revisar l’informe tècnic de resolució i redactar la resolució dels recursos de reposició i la proposta de resolució en relació amb els d’alçada. Fer el seguiment dels expedients judicials en què l’ICEC és part interessada. Tramitar la publicació al DOGC de les subvencions concedides durant l’any 2017 per un import igual o superior a 3.000 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Gerència / Àrea de Recursos Assessoria Jurídica

• • •

Tramitar la publicació al DOGC dels convenis de col·laboració subscrits per l’ICEC durant l’any 2017. Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats adscrits a l’ICEC que requereixen la participació d’un membre de l’Assessoria Jurídica. Assessorar en qualsevol necessitat de l’ICEC relacionada amb el tractament de dades personals. En aquest sentit, s’ha creat la figura del delegat o delegada de protecció de dades dins de la unitat d’Assessoria Jurídica.

Durant l’any 2018, l’Assessoria Jurídica ha desenvolupat diferents tasques: •

Revisar 37 convenis: Tipologia

Nombre

Cessió de drets d'ús

7

Col·laboració

26

Subvencions

1

Altres

3

Total

37

Revisar totes les resolucions de desistiment i arxivament, inadmissió, incoació de revocació i revocació dels ajuts atorgats per l’Institut.

Tramitar tres acords de Govern durant l’any 2018, els quals van ser aprovats.

Elaborar cinc informes sobre diverses propostes de resolució del Ministeri de Cultura per a convocatòries d’ajuts relatius a les empreses culturals, corresponents a l’any 2018.

evisar totes les bases reguladores d’ajuts de l’Institut aprovades durant el 2018, R així com les seves convocatòries i modificacions, i tramitar la seva publicació al DOGC.

evisar i emetre informe sobre tots els plecs de contractació administrativa dels R contractes, inclosos alguns contractes menors, tramitats per la unitat de Gestió Econòmica de l’lnstitut durant el 2018, i revisar i gestionar la publicació al DOGC dels anuncis corresponents. L’Assessoria Jurídica ha assistit a totes les meses de contractació que va organitzar l’Institut durant el 2018.

evisar 21 recursos d’alçada i tramitar-ne la resolució per part de la consellera de R Cultura.

Revisar i redactar la resolució d’un recurs de reposició.

Revisar i tramitar la publicació al DOGC de les resolucions de publicació dels ajuts concedits per un import superior a 3.000 euros durant l’any 2017, i els convenis de col·laboració subscrits durant el 2017.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

13


2.2

Gerència / Àrea de Recursos Gestió Econòmica

Gestió Econòmica Les funcions i les tasques que ha dut a terme la unitat de Gestió Econòmica al llarg de l’any 2018 s’estructuren en relació amb diversos temes: GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA, COMPTABLE I FINANCERA • • • • • • • • • • •

14

Elaboració de la documentació corresponent a l’avantprojecte i el projecte de pressupost anual de l’ICEC, així com els ajustaments i les modificacions que es fan posteriorment. Confecció de la liquidació pressupostària i els comptes anuals que el Consell General de l’ICEC ha d’aprovar i la seva tramesa a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes. Elaboració dels balanços i altra documentació informativa requerida mensualment pel Departament d’Empresa i Coneixement sobre la situació financera i pressupostària de l’ICEC. Intermediació com a interlocutors amb els representants de la Intervenció General del Departament d’Empresa i Coneixement en les auditories anuals i d’altres que es facin en relació amb temes concrets (subvencions, contractació, etc.). Seguiment de l’execució pressupostària i de les desviacions possibles. Comptabilització dels documents d’ingrés i despesa, pagaments i cobraments, nòmina i documents pressupostaris. Gestió econòmica del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona. Revisió dels comptes anuals, memòries, etc., i seguiment de l’execució pressupostària de les societats o els consorcis dels quals formi part l’ICEC. Elaboració de les declaracions fiscals mensuals, trimestrals i anuals, i gestió de requeriments i inspeccions de l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària. Elaboració d’informes i certificats sobre temes fiscals i tributaris, adreçats tant a les unitats de l’ICEC com a clients i proveïdors nacionals i estrangers, auditories a tercers, jutjats, etc. Gestió de la tresoreria: confecció i comunicació al Departament d’Empresa i Coneixement de les previsions setmanals, mensuals, trimestrals i anuals de les necessitats de tresoreria per afrontar les obligacions de l’ICEC en el marc del sistema de centralització de tresoreria (cash pooling); tramitació de les transferències bancàries per fer els pagaments quinzenals i la tramesa a la Gerència i a la Direcció per a la seva conformitat; gestió i seguiment de les incidències que es produeixin amb les entitats financeres. Seguiment i control de les revocacions de les aportacions reintegrables i de les subvencions de totes les àrees, així com del seu retorn; seguiment de la base de dades d’impagats de l’ICEC i, si escau, gestió amb l’Agència Tributària per poder iniciar la via de constrenyiment dels expedients corresponents. Gestió de compensacions de deutes i crèdits, i gestió de fraccionaments i ajornaments de crèdits i pagaments parcials.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Gerència / Àrea de Recursos Gestió Econòmica

Comptabilitat - gestió pressupostària Modificacions pressupostàries tramitades

7

Traspassos pressupostaris interns

Principals moviments comptabilitzats

81

Nombre de documents

Factures

3.526

Subvencions (OP tramitades)

2.823

Documents de nòmina

1.032

Pagaments

4.295

Ingressos

1.482

Cobraments

1.615

Documents de conciliació bancària

4.579

Assentaments directes TOTAL

179 19.251

Informació addicional Expedients de compensació de deute

6

Fraccionaments i ajornaments tramitats

6

Expedients executats en via de constrenyiment a través de l’Agència Tributària de Catalunya

13

CONTRACTACIÓ • •

Contractació administrativa de l’ICEC, a partir de la detecció de necessitats feta en l’elaboració del pressupost, així com la seva planificació i supervisió posterior. Gestió dels expedients de contractació de l’ICEC; publicacions a les diferents plataformes informatives (Perfil del contractant, DOGC, BOE i DOUE) dels anuncis de contractació i adjudicacions pertinents; control d’extincions, garanties, certificats d’execució correcta i altra documentació; comunicació al Registre públic de contractes de les adjudicacions i les extincions que s’han fet, tant de contractes com d’estudis. Comunicació trimestral a la Intervenció del Departament de Cultura i comunicació anual a l’Oficina de Suport i Avaluació de la Contractació Pública del Departament de Presidència de les contractacions que s’han fet.

Expedients de contractació D’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’ICEC ha tramitat 13 expedients, 5 pròrrogues, 9 contractes basats en acords marc, 1 estudi i 512 contractes menors per un import total adjudicat de 3.408.248,76 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

15


2.3

Gerència / Àrea de Recursos Recursos Humans

Recursos Humans La unitat de Recursos Humans gestiona les relacions laborals, l’administració de personal, la prevenció de riscos i la part de desenvolupament de tota la plantilla de l’ICEC. Aquestes quatre branques es concreten en les funcions principals i les tasques següents: RELACIONS LABORALS • • • • •

Estudiar la normativa en matèria de personal i elaborar resums de les modificacions i les novetats que siguin d’interès per a la Gerència. Elaborar informes tècnics i preparar la documentació necessària per a la relació amb el comitè d’empresa. Assessorar en temes relatius al règim de personal. Fer la interlocució amb el Comitè d’Empresa. Exercir la interlocució ordinària amb el Servei de Recursos Humans del Departament de Cultura i de la Funció Pública.

ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL • • • • •

16

Establir els criteris per al càlcul del capítol I de l’avantprojecte de pressupost. Controlar les desviacions d’aquest capítol i fer-ne el seguiment. Fer els contractes inicials i les modificacions posteriors necessàries de tots els contractes laborals. Fer la nòmina, les assegurances socials i totes les gestions necessàries amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i altres instàncies competents en matèria laboral. Fer el control i el seguiment de l’horari.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Gerència / Àrea de Recursos Recursos Humans

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS • •

Establir la política de prevenció de riscos de l’organització. Planificar, desenvolupar i avaluar el pla de prevenció de riscos anual, a més de fer-ne el seguiment.

Les accions portades a terme el 2018 han estat: Centres on s’han planificat mesures correctores

3

Simulacres d’emergència

3

Formació de reciclatge sobre el DEA

2

Elaboració del nou pla d’emergència

1

Revisió del Pla d’autoprotecció

1

Coordinació d’activitats empresarials Activitats coordinades

22

Empreses coordinades

36

Personal implicat en les activitats Productes / equips / eines

117 32

Activitats formatives Formació d’equips d’emergència i evacuació Formació inicial de noves incorporacions Formació sobre extinció d’incendis

3 13 2

Elaboració del nou pla de prevenció

1

Informe i estudi d’agents físics i condicions ambientals

2

Vigilància de la salut / reconeixements mèdics

74

DESENVOLUPAMENT DE PLANTILLA • • • • • • • •

Elaborar propostes per a la millora de processos i la implantació de noves eines de gestió. Elaborar propostes per a la racionalització de la gestió dels recursos humans. Definir els llocs de treball i els perfils professionals. Planificar i fer les convocatòries de concursos de provisió de treball per al personal fix. Gestionar les peticions de contractació de personal i fer-ne el procés de selecció. Definir i fer processos de mobilitat interna (promoció horitzontal i vertical). Establir polítiques de conciliació i motivació del personal (teletreball). Establir la política de formació de l’organització: elaborar el pla de formació anual, desenvolupar-lo, fer-ne el seguiment i avaluar-lo.

Activitats de formació 2018 Cursos organitzats

106

Cursos fets

94

Assistents

416

Mitjana d’assistència

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

84,46%

17


2.4

Gerència / Àrea de Recursos Anàlisi i Estudis

Anàlisi i Estudis Les funcions principals d’aquesta unitat són: • Publicar i elaborar plans d’actuació, memòries anuals i informes sectorials. • Atendre les peticions de la Llei de transparència i de govern obert. • Implementar l’Observatori de les Empreses Culturals (OEC) i el quadre de comandament integral. • Encarregar estudis i treballs tècnics. • Col·laborar amb fonts d’informació. • Relació amb la Conselleria i altres departaments de la Generalitat. • Coordinar i elaborar respostes a preguntes parlamentàries adreçades a l’ICEC o en què l’ICEC té implicació. Dades sobre les principals tasques que s’han fet: Publicar i elaborar plans d’actuació, memòries anuals i informes sectorials Des de la unitat d’Anàlisi i Estudis es fan informes sectorials que permeten l’avaluació dels serveis i la presa de decisions. És objectiu de la unitat garantir la coherència de la informació de les actuacions de l’ICEC i coordinar-ne els continguts. • •

• • •

• • •

18

Memòria anual de l’ICEC de 2017. Butlletí XCat, d’aparició mensual, amb dades i tendències del mercat de la cultura a Catalunya per sectors, adreçat a l’ICEC i al Departament de Cultura. Es posa una atenció especial a la quota de mercat de la producció catalana i de la llengua catalana. Amb històric des de l’any 2012. Butlletí de dades setmanals de la cultura a Catalunya, amb dades agregades i rànquing dels productes més venuts. Informes de seguiment setmanal de la taquilla de cinema a Catalunya elaborats a partir de la font ComScore (abans Rentrak). Elaboració d’informes sobre els sectors culturals, en col·laboració amb les altres àrees de l’ICEC: amb l’Àrea de Públics, explotació de dades d’“Escena 25” i de “Fas 6 anys. Tria un llibre”; amb l’Àrea de l’Audiovisual, recull i elaboració de dades per al llibret Shoot and coproduce; amb l’Àrea del Llibre, actualització de l’apartat de dades del Pla de lectura 2020, o, amb l’Àrea de Mercats, recull de dades sobre la música a Catalunya per al Primavera Sound. Relats de conferències i trobades, com ara la trobada professional “Àrea metropolitana, la dimensió cultural de Barcelona”, que va tenir lloc el 9 de novembre de 2018. Adquisició i manteniment de documentació a disposició del personal de l’ICEC: biblioteca i implementació del gestor documental. Col·laborar amb Comunicació en la resposta a les demandes d’informació externes (ciutadania, entitats i mitjans de comunicació) sobre l’ICEC i les empreses culturals. Com a exemples, hi ha l’elaboració d’un informe sobre el panorama actual del cinema a Catalunya i la participació en festivals per a La Directa, d’un sobre el cinema de producció catalana i en català per a Televisió de Catalunya i un sobre la internacionalització de la cultura catalana per al diari Ara. Manteniment del cens de festivals, fires i mercats de Catalunya.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Gerència / Àrea de Recursos Anàlisi i Estudis

Atendre les peticions de la Llei de transparència i govern obert Des de la unitat, es dona resposta a les sol·licituds d’accés a la informació pública de la ciutadania associades a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al Departament de Cultura, en coordinació amb el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura. L’ICEC ha col·laborat en la tramitació d’una sol·licitud adreçada al Departament de Cultura i de tres sol·licituds interdepartamentals. Implementar l’Observatori de les Empreses Culturals i el Quadre de Comandament Integral •

Observatori de les Empreses Culturals:

Quadre de Comandament Integral:

El gener de 2018 s’ha posat en marxa l’Observatori de les Empreses Culturals, conceptualitzat amb la col·laboració de l’IESE. Es tracta d’una eina allotjada al web de l’ICEC i posada a l’abast de la ciutadania i del sector cultural per compartir el coneixement sobre el sector. L’objectiu és proveir d’informació i dades quantitatives sobre l’evolució econòmica de les empreses culturals i el mercat dins i fora de Catalunya. S’estructura en set apartats: dades macroeconòmiques, mercat cultural, mercat internacional, oferta, demanda, rànquings i scraping. La informació es presenta en format de gràfics amb accés a les taules de dades i s’acompanya de textos explicatius breus. http://icec.gencat.cat/ca/observatori/dades/ L’any 2018 s’ha iniciat l’altre projecte de la unitat, el Quadre de Comandament Integral d’ús intern per a l’equip de l’ICEC. Consta d’un recull i visualització de les dades corresponents als ajuts de l’ICEC dels darrers dos anys, amb la previsió de l’actualització anual, per disposar d’informació sobre la dimensió i la marxa del suport de l’ICEC al sector cultural per a la presa de decisions. Alguns dels indicadors recollits són el nombre de sol·licituds rebudes, el nombre d’expedients concedits, el pressupost dels projectes i l’import concedit. També s’ofereix informació focalitzada en un determinat subsector o activitat.

Encarregar estudis i treballs tècnics A fi d’aprofundir en el coneixement dels diferents sectors, s’han fet les contractacions següents: • •

studi encarregat a l’empresa Conecta: Hàbits de lectura i compra de llibres a E Catalunya 2018, que complementa l’estudi del Gabinet Tècnic sobre participació cultural en l’àmbit del llibre. El cost d’aquest estudi és de 14.190,00 euros. S’ha encarregat a l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) el treball tècnic corresponent a les dades de 2017 de les sales de concert a Catalunya. El treball s’emmarca en un estudi més ampli d’àmbit europeu que recull indicadors de volum de negoci, d’activitat, etc., de les sales de música en viu. L’import pressupostat és de 12.000,00 euros. S’ha encarregat a l’associació espanyola de desenvolupadors de videojocs DEV l’edició de 2018 de l’informe Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc. Recull dades de 2016 i 2017 de les empreses catalanes del sector. L’import pressupostat és de 4.840,00 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

19


Gerència / Àrea de Recursos Anàlisi i Estudis

Col·laborar amb fonts d’informació Promoure la relació amb les principals fonts d’informació que són referents per als sectors culturals. • •

• • • •

Col·laboracions amb l’Idescat per a l’estadística anual de cinema i per a la implementació de la informació recollida i elaborada per aquesta entitat. Continuïtat de la col·laboració amb GfK pel que fa a les dades de consum mensual de llibre, música i videojocs. Enguany, a més, s’ha disposat de dades de venda de llibres a l’estranger i d’un treball tècnic referent al consum de vídeo a la carta (VOD, per la sigla anglesa) i de videojocs digitals a Catalunya el 2018. S’ha seguit treballant amb ComScore per a les dades immediates sobre la taquilla de cinema a Catalunya i amb SABI per a les dades econòmiques de les empreses catalanes. Manteniment de la contractació de caràcter pluriennal (2017-2019) dels serveis que ofereix BMAT per a l’obtenció de dades d’audiències de música catalana i de música en català a les principals ràdios de Catalunya. Continuïtat del proveïment de dades de venda a les llibreries de Catalunya mitjançant la plataforma Librired. Continuïtat del subministrament de dades per part d’Adetca, SGAE, ICEX i la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya. Adquisició de les publicacions següents: Focus 2018. Film Market Trends, Global Music Report 2018, Global eBook 2018, Art Diary International 2018/2019, Flash Art International i Exit Express.

Relació amb la Conselleria i altres departaments de la Generalitat Establir una xarxa de col·laboracions dins del Departament de Cultura i la Generalitat, i crear vincles de compartició de dades. • • • • •

• • •

20

Seguiment del Pla d’actuació del Departament de Cultura pel que fa als indicadors establerts per a l’ICEC. Implementació del Pla de recerca i innovació (PRI) del Departament de Cultura amb les actuacions de l’ICEC en R+D+I. Col·laboració constant amb el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura a fi d’homogeneïtzar criteris, consensuar i compartir la informació. Participació en l’elaboració de les Estadístiques culturals de Catalunya i en l’Enquesta de participació cultural. Coordinació i elaboració d’informes per a l’Oficina de Relacions Institucionals de la Conselleria: • 4 propostes de resolució • 1 interpel·lació • 12 preguntes orals en comissió • 17 preguntes escrites • 5 sol·licituds d’informació També s’ha respost una petició d’informació demanada pel Síndic de Greuges. Subministrament de dades per a l’elaboració de plans interdepartamentals (dones, immigració, LGTBI, infància, etc.). Informes requerits per altres departaments o direccions generals (Joventut, Política Lingüística, etc.).

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Gerència / Àrea de Recursos Sistemes d’Informació

2.5

Sistemes d’Informació Les funcions principals d’aquesta unitat són: • • • • • • • • •

• • • •

Impulsar, coordinar la implementació i el desenvolupament de les eines de gestió del coneixement i fer-ne el seguiment. Impulsar la millora i la simplificació dels processos administratius. Implementar els indicadors de gestió i estratègics que permetin l’avaluació dels serveis i la presa de decisions, i fer-ne el seguiment. Assessorar, en matèria telemàtica, en el procés d’elaboració de les bases de subvencions i de justificació dels ajuts atorgats per a la simplificació de processos. Coordinar-se amb els diferents serveis departamentals en relació amb les temàtiques d’interès per a la unitat. Estudiar els circuits d’informació, administratius i de règim intern de l’ICEC i fer propostes de millora. Analitzar les eines de gestió utilitzades, detectar mancances i estudiar i proposar la implantació d’aplicacions informàtiques que permetin una gestió diària més eficaç i eficient. Consolidar l’administració electrònica. Impulsar l’aplicació de la nova llei de procediment administratiu amb relació als registres electrònics, els arxius electrònics, la digitalització de documents, les còpies autèntiques i, en general, tot el que estigui relacionat amb la tramitació electrònica. Impulsar el sistema de gestió documental. Col·laborar amb els diferents proveïdors TIC, el Departament de Cultura i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Coordinar la tramitació, la formació i el suport a la gestió de les línies de subvencions amb tramitació electrònica. Coordinar i administrar les aplicacions de gestió de subvencions i l’ús de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

Dades sobre les principals tasques que s’han fet: Gestió de subvencions • • • • • • •

Disseny funcional, coordinació i seguiment de la tramitació telemàtica obligatòria de les línies de subvencions de l’ICEC a “Tràmits gencat” de la Generalitat de Catalunya. Incorporació al programa de subvencions corporatiu TAIS dels ajuts d’aportacions reintegrables i les subvencions i de les línies de subvenció excloses de concurrència pública. Definició, coordinació i seguiment de la tramitació telemàtica de les línies de subvenció de l’ICEC destinades a corporacions locals per a la plataforma EACAT (extranet de les administracions catalanes). Assistència a usuaris en presentació telemàtica de subvencions, en la signatura digital i en la navegació per les plataformes corporatives de tramitació. Assistència d’usuaris en la notificació mitjançant la plataforma e-NOTUM i en la resolució d’incidències. Gestió de continguts GECO+. Actualització dels documents informatius de tots els tràmits de l’ICEC a “Tràmits gencat” i a la plataforma EACAT.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

21


Gerència / Àrea de Recursos Sistemes d’Informació

• • • • • • • • •

Actualització de formularis per a la tramitació telemàtica prevista per a l’any 2018. Definició dels nous requeriments i millores de les aplicacions de gestió de subvencions i gestió documental. Administració, configuració i manteniment de les aplicacions de gestió de subvencions i gestió documental. Tramitació i seguiment dels canvis de creditors: cessió de crèdits i embargaments. Tramitació i seguiment de les incidències referents a la base de dades de subvencions del Departament de Cultura (SDC). Tramitació i seguiment de les incidències referents a les aportacions reintegrables. Elaboració d’informes i consultes de la base de dades de subvencions del Departament de Cultura (SDC). Suport individualitzat als gestors. Formació d’usuaris i creació de píndoles formatives.

Nous projectes • •

Implementació i coordinació de la nova aplicació de gestió de les aportacions reintegrables per a la seva integració amb l’aplicació de subvencions corporativa TAIS. Definició de requeriments, avaluació, anàlisi funcional, seguiment i coordinació del projecte d’un BI (Business Intelligence) de l’Àrea de l’Audiovisual (sistema integrat de totes les aplicacions i bases de dades relacionades de l’àmbit de l’audiovisual). Col·laboració en la definició i el seguiment del nou web de la Filmoteca de Catalunya.

Altres aplicacions de gestió, informació i difusió • •

22

Gestió i resolució de les incidències i les peticions a través del SAU. Tasques de gestió, seguiment i proves del desenvolupament dels projectes següents: • Gestor documental. • Portal SDE. • Cinema. Control de taquilla i quota de pantalla. • Qualificació d’obres audiovisuals. • Form@t. • Gestió dels expedients de contractació. Elaboració i suport a la creació de consultes de les diferents bases de dades personalitzades de l’ICEC per a l’elaboració d’informes.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


2.6

Gerència / Àrea de Recursos Comunicació i Premsa

Comunicació i Premsa Les funcions principals d’aquesta unitat són: • • • •

Coordinar l’activitat comunicativa de les àrees i les unitats de l’ICEC. Fer de nexe entre l’ICEC i l’Oficina de Premsa i el Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, pel que fa a la comunicació institucional. Supervisar l’aplicació dels criteris d’identitat visual i disseny gràfic en els materials de difusió fets per l’ICEC. Redactar continguts, dissenyar i maquetar documents tant interns com externs, principalment notes de premsa, dossiers de premsa, notícies per al web, xarxes socials i materials promocionals.

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ S’han fet les tasques següents: • • • • •

L’elaboració de 37 notes de premsa que s’han enviat als mitjans. La preparació de 16 rodes de premsa, més l’acompanyament al director o directors d’àrees als actes públics, entrevistes o rodes de premsa. L’elaboració de reculls de premsa diaris i específics. L’elaboració del Panoràmic, butlletí d’informació mensual per als treballadors de l’ICEC. L’enviament de newsletters per als professionals del sector.

DISSENY GRÀFIC • • •

Disseny i maquetació dels materials de difusió de les diverses àrees. Creació i adaptació d’anuncis institucionals. Supervisió de l’aplicació dels criteris d’identitat visual.

Disseny i maquetació dels materials de difusió de les diverses àrees. Any 2018 Per tipologia Adaptacions d’anuncis

36

Adaptacions de bàners

15

Anuncis

35

Bàners

20

Cartells

5

Construcció de marca

1

Disseny d’elements web

2

Embalatge i marxandatge Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics Gràfica de l’entorn

3 117 6

Infografia

11

Maquetació de llibrets i catàlegs

46

PowerPoints

28

Roll-ups i vinils

25

Vegeu a l’annex la relació de materials de difusió elaborats. Pàg. 192

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

23


Gerència / Àrea de Recursos Comunicació i Premsa

WEB El nou web, que es va fer realitat el febrer de 2018, permet trobar, d’una manera fàcil i àgil, tota la informació relacionada amb els serveis que l’ICEC ofereix a les empreses culturals, així com tota la informació relacionada amb subvencions i finançament, i també l’actualitat sobre l’activitat pròpia. • • • •

24

Actualització periòdica del web institucional. Elaboració de continguts per al web: anunci d’activitats, notícies, informacions d’interès per als diversos sectors als quals l’ICEC dona suport. Enviament d’alertes als professionals del sector cultural català subscrits a la base de dades de l’ICEC; en data 31/12/2018 en formen part 7.552 contactes. Manteniment de la intranet.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Gerència / Àrea de Recursos Serveis Generals

2.7

Serveis Generals Aquesta unitat s’encarrega de: •

La coordinació i la supervisió del funcionament de les dependències de l’ICEC* pel que fa a les instal·lacions i els subministraments, i de vetllar pel seu estat de conservació i manteniment.

La supervisió dels serveis externs de les diverses dependències i instal·lacions de l’ICEC.*

L’organització del servei de recepció de les dependències de la seu central de l’ICEC.*

L’organització del transport diari dels treballadors de l’ICEC que desenvolupen les seves tasques a l’edifici del 2CR (Terrassa).*

L’organització del transport i de la distribució de petita paqueteria de les diverses unitats de l’ICEC.

La gestió de les compres de material de tot tipus: d’oficina, específic, informàtic, mobiliari, etc.

La interlocució de l’ICEC amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament de Cultura.

Donar suport a la tramitació d’expedients de contractació de subministraments de béns i serveis en l’àmbit de la seva competència.

* Els centres on l’ICEC té instal·lacions a Catalunya són: - Seu central al passatge de la Banca 1-3, 08002, Barcelona. - Seu de la Filmoteca de Catalunya a la plaça de Salvador Seguí, 1-9, 08001, Barcelona. - Seu del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya (2CR) a la carretera BV-1274, quilòmetre 1, 08225, Terrassa (Parc Audiovisual de Catalunya). - Instal·lació frigorífica i espais d’emmagatzematge al magatzem del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, carrer de la Mineria 55, 08038, Barcelona. Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

25


2.8

Gerència / Àrea de Recursos Ajuts

Ajuts L’any 2013, l’ICEC va posar en marxa una oficina centralitzada d’ajuts per tal de gestionar les línies d’ajut de l’entitat i fomentar-ne una tramitació més eficient i coordinada. L’estructura també permet racionalitzar els recursos i unificar criteris entre les diferents àrees. El 2018 aquest equip ha gestionat un total de 39 línies d’ajut (totes les línies excepte les vuit de Desenvolupament Empresarial).

26

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

27


3 Actuacions

3.1 Audiovisual

3.2 Arts Escèniques 3.3 Música 3.4 Llibre

3.5 Arts Visuals

3.6 Cultura Digital

3.7 Desenvolupament Empresarial 3.8 Mercats 3.9 Públics

3.10 Filmoteca de Catalunya Resum infogràfic


3.1

Actuacions Audiovisual

Audiovisual L’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC dona suport al sector audiovisual al llarg de tota la seva cadena de valor i presta serveis al sector en el marc de les seves competències administratives. Les línies d’actuació de l’àrea són: I. Línies de subvenció i ajuts i altres activitats de foment del sector audiovisual II. Serveis prestats directament al sector de l’audiovisual III. Catalunya Film Commission IV. Catalan Films & TV, en coordinació amb l’Àrea de Mercats (vegeu pàgina 98) L’any 2018 s’ha continuat implementant el Pla estratègic de suport a l’audiovisual català per al quadrienni 2017-2020, elaborat de forma participada pel conjunt del sector.

Quadre resum 2018* Concedit 2018

Anualitat 2018

Anualitat 2018**

Total aplicat al pressupost 2018

%

10.388.285,25

2.547.928,53

5.858.436,73

8.406.365,26

99,54%

600.000,00

300.000,00

82.500,00

382.500,00

4,53%

Producció i explotació

7.942.149,97

894.215,00

5.299.138,73

6.193.353,73

73,33%

Difusió i promoció

1.846.135,28

1.353.713,53

310.132,00

1.663.845,53

19,70%

166.666,00

AJUTS Desenvolupament de projectes audiovisuals

Infraestructures

166.666,00

1,97%

ACTUACIONS

39.146,41

39.146,41

0,46%

Catalunya Film Commission

39.146,41

39.146,41

0,46%

8.445.511,67

100,00%

TOTAL

10.388.285,25

2.587.073,93

5.858.436,73

* Vegeu la relació d’ajuts a l’annex (pàgina 202). Vegeu també les pàgines 278, 292 i 308 (Desenvolupament Empresarial, Digital, Àrea de Mercats i Àrea de Públics). **Imports executats el 2018 d’ajuts concedits en convocatòries pluriennals d’anys anteriors.

1. Línies de subvenció i ajuts per a projectes audiovisuals Una part molt important de les línies d’actuació de l’àrea es vehicula mitjançant subvencions de concurrència pública i ajuts per a projectes d’especial interès. SUPORT AL DESENVOLUPAMENT Subvencions al desenvolupament de projectes audiovisuals (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia és donar suport a projectes audiovisuals, siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals

30

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

multimèdia interactius, sèries d’animació o sèries televisives de ficció, en la seva fase de desenvolupament. S’entén per fase de desenvolupament totes les activitats prèvies a l’inici del rodatge, necessàries per a la realització del projecte audiovisual. La finalitat d’aquestes bases és reforçar la capacitat del sector audiovisual, augmentar-ne la capacitat per crear obres audiovisuals de qualitat i amb projecció en diferents mercats, així com ajudar en les activitats destinades a donar suport a les empreses de producció audiovisual amb la finalitat d’aconseguir projecció i finançament per a un projecte audiovisual determinat. S’entén per: a. Minisèrie televisiva: l’obra audiovisual de ficció per a la televisió de caràcter autoconclusiu de dos capítols amb una durada mínima de 60 minuts per capítol. b. Documental multimèdia interactiu: l’obra que vol representar la realitat i, al mateix temps, interactuar-hi, fet que implica la consideració i la utilització d’un conjunt de tècniques o de maneres de fer-ho que acaben convertint-se en l’element clau per assolir els objectius del documental. c. Sèrie d’animació: l’obra audiovisual d’animació seriada amb una durada global mínima superior als 90 minuts. d. Sèrie televisiva de ficció: obra audiovisual de ficció per a televisió d’un mínim de tres capítols que manté una unitat argumental en si mateixa i amb continuïtat, almenys temàtica, entre els diferents capítols que la integren. La dotació de la convocatòria és de 600.000,00 euros; distribuïda en les anualitats següents: un import màxim de 300.000,00 euros per a l’any 2018, i un import de 300.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2019. S’han subvencionat 25 projectes de 27 empreses per l’import total de la dotació. •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 82.500,00 euros

SUPORT A LA PRODUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció i sèries d’animació per a televisió (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors El novembre de 2015 es van aprovar les bases per a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció i sèries d’animació per a televisió. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2016 per un import d’1.636.446,83 euros i s’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 875.000,00 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

31


Actuacions Audiovisual

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de llargmetratges cinematogràfics tant de ficció com documentals. La dotació màxima de la convocatòria és de 4.450.000,00 euros. Un import màxim de 3.950.000,00 euros és per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, distribuït en les modalitats següents: a. 1.400.000,00 euros per a projectes d’autor i les òperes primes o segons llargmetratges d’un nou realitzador, distribuïts en les anualitats següents: un import de 140.000,00 per a l’any 2018; 910.000,00 per a l’any 2019; 210.000,00 euros per a l’any 2020, i 140.000,00 per a l’any 2021. b. 1.400.000,00 euros per a projectes d’autor amb vocació de mercat, distribuïts en les anualitats següents: 140.000,00 euros per a l’any 2018; 910.000,00 euros per a l’any 2019; 210.000,00 euros per a l’any 2020, i 140.000,00 euros amb càrrec a la partida per a l’any 2021. c. 1.150.000,00 euros per a projectes amb alta capacitat d’internacionalització, distribuïts en les anualitats següents: 115.000,00 euros per a l’any 2018; 747.500,00 euros per a l’any 2019; 172.500,00 euros per a l’any 2020, i 115.000,00 euros per a l’any 2021. Un import màxim de 500.000,00 euros és per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals, distribuïts en les anualitats següents: 50.000,00 per a l’any 2018, 325.000,00 euros per a l’any 2019, 75.000,00 euros per a l’any 2020 i 50.000,00 euros amb càrrec per a l’any 2021. S’han subvencionat 20 projectes de 28 beneficiaris per l’import total de la dotació. •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import d’1.250.000,00 euros

Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia és subvencionar la producció de curtmetratges. La dotació de la convocatòria és de 160.000,00 euros, distribuïda en les anualitats següents: 16.000,00 euros per a l’any 2018, i 144.000,00 euros amb càrrec a l’any 2019. S’han subvencionat 22 projectes de 22 empreses per l’import total de la dotació. •

32

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 42.812,79 euros

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia, en règim de concurrència competitiva, és la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió, atenent les modalitats següents: a. Producció de minisèries i llargmetratges televisius de ficció b. Realització de documentals destinats a ser emesos per televisió La dotació és d’1.000.000,00 euros, distribuïts de la manera següent: a. 750.000,00 euros destinats a la producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció, distribuïts en les anualitats següents: un import de 150.000,00 euros per a l’any 2018, un import de 412.500,00 euros per a l’any 2019, i un import de 187.500,00 euros per a l’any 2020. b. 250.000,00 euros a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió, distribuïts en les anualitats següents: un import de 50.000,00 euros per a l’any 2018 i un import de 200.000,00 euros per a l’any 2019. S’han subvencionat 11 projectes de 13 beneficiaris per l’import total de la dotació i l’import total de l’anualitat. •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 319.564,72 euros.

Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors El desembre de 2015 es van aprovar les bases de subvencions per a la realització de documentals televisius per crear productes d’alta qualitat destinats als mercats nacional i internacional. S’ha executat l’anualitat de 2018 de les subvencions concedides l’any 2017 per un import de 40.403,66 euros.

Subvencions per a la producció de sèries audiovisuals de ficció (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia és subvencionar la producció de sèries audiovisuals de ficció que emprin i posin en relleu els valors creatius, artístics i tècnics, amb una voluntat innovadora clara, tant des de la perspectiva formal com des de la tècnica. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per sèrie l’obra audiovisual de ficció seriada amb un mínim de quatre capítols i 200 minuts, i un màxim de 10 capítols i 500 minuts. Únicament pot ser objecte d’aquest ajut la primera temporada de la sèrie audiovisual de ficció. La dotació és 600.000,00 euros, distribuïts en les anualitats següents: 60.000,00 euros per a l’any 2018, 300.000,00 euros per a l’any 2019, 120.000,00 euros per a l’any 2020 i 120.000,00 euros per a l’any 2021.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

33


Actuacions Audiovisual

S’ha subvencionat un projecte d’un beneficiari per l’import total de la dotació i l’import total de l’anualitat de 2018. •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’ha executat l’anualitat de 2018 de les subvencions concedides l’any 2017 per un import de 517.500,00 euros.

Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals d’animació (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia és la producció de projectes d’obres audiovisuals d’animació ateses les modalitats següents: a. Sèries d’animació destinades a ser emeses per televisió, amb una voluntat innovadora clara, tant des de la perspectiva formal com des de la tècnica, amb l’objectiu de fomentar l’aplicació de les noves tecnologies en la producció d’animació i la recerca de nous canals d’explotació, així com la creació de productes d’alta qualitat adreçats als mercats nacionals i internacionals. b. Llargmetratges cinematogràfics d’animació que emprin i posin en relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana. La dotació és d’1.300.000,00 euros, distribuïts de la manera següent: a. 800.000,00 euros per a la modalitat de sèries d’animació destinades a ser emeses per televisió, distribuïts en les anualitats següents: 80.000,00 per a l’any 2018, 520.000,00 euros per a l’any 2019, 120.000,00 per a l’any 2020 i 80.000,00 per a l’any 2021. b. 500.000,00 euros per a la modalitat de llargmetratges cinematogràfics d’animació, distribuïts en les anualitats següents: 50.000,00 euros per a l’any 2018, 325.000,00 euros per a l’any 2019, 75.000,00 euros per a l’any 2020 i 50.000,00 euros per a l’any 2021. S’han subvencionat tres projectes de quatre beneficiaris per un import total d’1.299.928,28 euros i una anualitat de 129.992,83 euros. •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’ha executat l’anualitat de 2018 de les subvencions concedides l’any 2017 per un import de 617.410,73 euros.

Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorir-ne el rendiment industrial derivat de l’explotació i la difusió (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia de subvencions és subvencionar la producció de llargmetratges cinematogràfics, i afavorir-ne el rendiment industrial derivat de l’explotació i la difusió, que hagin estat estrenats a Catalunya en sales d’exhibició cinematogràfica entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. La dotació és de 700.000,00 euros, distribuïts de la manera següent: 70.000,00 euros per a l’any 2018 i 630.000,00 euros per a l’any 2019. S’han subvencionat tres projectes de cinc beneficiaris per un import de 432.221,70 euros i una anualitat de 43.222,17 euros. 34

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ Subvencions per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia és la promoció de llargmetratges cinematogràfics (ficció, animació i documentals) en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa, que hagin obtingut un ajut a l’empara de les resolucions de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció, i sèries d’animació per a televisió resoltes a partir de l’any 2016: Resolució CLT/2962/2015, de 14 de desembre (DOGC núm. 7025, de 24.12.2015) i Resolució CLT/1649/2016, de 22 de juny (DOGC núm. 7156, de 6.7.2016). A l’efecte d’aquest ajut, s’entén per promoció totes les activitats vinculades a la distribució de llargmetratges i que corresponen al seu pressupost de còpies, promoció i publicitat (prints and advertising, P&A). La versió original del llargmetratge és la que es determini d’acord amb la llengua majoritàriament emprada en la versió del rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i de narracions de l’obra audiovisual. La dotació és de 350.000,00 euros, distribuïts en les anualitats següents: 35.000,00 euros per a l’any 2018, 175.000,00 euros per a l’any 2019, i 140.000,00 euros per a l’any 2020. S’han subvencionat dos projectes de dos beneficiaris per un import total de 255.155,98 euros. L’anualitat de 2018 és de 25.515,60 euros. •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’ha executat l’anualitat de 2018 de les subvencions concedides l’any 2017 per un import de 45.132,00 euros.

Subvencions per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia és donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya que fomentin el consum de llargmetratges cinematogràfics: • • • •

en versió original catalana, en versió doblada al català en versió original en una llengua diferent del català i del castellà i subtitulada al català de producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua diferent del català

La dotació de la convocatòria és de 700.000,00 euros, dels quals 5.000,00 euros es financen amb càrrec a la partida 460.0001; 56.250,00 euros, amb càrrec a la partida 470.0001, i 8.750,00 euros amb càrrec a la partida 482.0001 de l’exercici 2018. I un import màxim de 630.000,00 euros, dels quals 45.000,00 euros es financen amb càrrec a la partida 460.0001; 506.250,00 euros, amb càrrec a la partida 470.0001, i 78.750,00 euros, amb càrrec a la partida 482.0001 a l’exercici 2019.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

35


Actuacions Audiovisual

S’han subvencionat 60 cinemes de 38 beneficiaris per un import total de 291.979,30 euros i una anualitat de 29.197,93 euros. Subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals L’objecte d’aquesta línia és subvencionar l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció i difusió. La dotació és de 350.000,00 euros, dels quals 46.434,00 euros es financen amb càrrec a la partida 460.0001; 47.139,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001; 33.749,00 euros amb càrrec a la partida 481.0001, i 222.678,00 euros amb càrrec a la partida 482.0001 per a l’exercici 2018. S’estableixen tres modalitats de festivals i mostres: Modalitat A): festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros: 210.000,00 euros. Modalitat B): festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros: 185.000,00 euros. Modalitat C): festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros: 30.000,00 euros. S’han subvencionat 33 esdeveniments de 31 beneficiaris per l’import total de la dotació. Ajuts singulars. Festivals de cinema: festivals estratègics 2017-2019 •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors L’any 2017 es van subvencionar quatre festivals de cinema considerats estratègics —In-Edit, L’Alternativa, D’A Film Festival i DocsBarcelona—, per a la seva consolidació i l’assoliment de nous reptes en el període 20172019, per un import total de 790.000,00 euros. S’ha executat l’anualitat de 2018 de les subvencions concedides l’any 2017 per un import de 265.000,00 euros.

Ajuts singulars a la difusió i la promoció S’ha donat suport a 8 projectes de difusió i promoció per un import total de 949.000,00 euros. D’aquest 2018 destaca un cop més, per la seva rellevància, l’aportació a la Fundació Privada Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya per un import de 600.000,00 euros. Es va signar un conveni per donar suport a l’organització del festival. Aquesta 51a edició ha tingut com a leitmotiv el film 2001: una odissea de l’espai, que ha celebrat 50 anys. Durant l’any 2018 també s’ha signat un conveni amb l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per impulsar la cinematografia a Catalunya i el seu coneixement, mitjançant el foment d’activitats compreses entre l’1 d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019, que afecten el conjunt del sector audiovisual i dels seus professionals, per un import de 180.000 euros.

36

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

A més, s’han atorgat subvencions excloses de concurrència a associacions representatives del sector, com són Guionistes Associats de Catalunya, Proa, PAC, Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo, Clúster Audiovisual i Federació Catalana de Cineclubs. SUPORT A INFRAESTRUCTURES Ajuts singulars •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors D’acord amb el conveni signat entre l’ICEC i l’Ajuntament de Terrassa, de data 25 de juliol de 2005, l’ICEC efectua a Parc Audiovisual de Catalunya, SL, des de 2006 i durant un termini de 15 anys, una aportació anual de 166.666,00 euros en forma de subvenció corrent per al funcionament del Parc Audiovisual de Catalunya.

2. Serveis prestats directament al sector audiovisual REGISTRE D’EMPRESES AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (REAC) En aquest registre s’inscriuen les empreses domiciliades a Catalunya que es dediquen a les activitats següents: producció i distribució d’obres audiovisuals, exhibició d’obres cinematogràfiques, doblatge d’obres audiovisuals, empreses d’exportació i empreses de serveis tècnics auxiliars. Empreses registrades al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC). 2011-2018 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.466

1.530

1.627

1.713

1.790

1.887

1.997

2.201

APROVACIÓ DE COPRODUCCIONS AUDIOVISUALS Durant l’any 2018 s’han aprovat un total de 28 coproduccions internacionals, 19 aprovades per l’ICEC i 9 aprovades per l’ICAA. D’aquestes 28, 26 són bipartides i 2, multipartides. De les 26 coproduccions bipartides, 13 s’han dut a terme amb empreses europees (quatre amb França, dues amb Itàlia, una amb Portugal, una amb Suïssa, una amb el Regne Unit, una Alemanya, una amb Estònia, una amb Finlàndia i una amb Dinamarca), 10 amb empreses llatinoamericanes (quatre amb Argentina, quatre amb Mèxic i dues amb Colòmbia) i tres amb altres països (una amb els Estats Units, una amb la Xina i una amb Corea del Sud). Quant a les dues multipartides, una s’ha dut a terme amb França, Argentina i Xile i l’altra amb França i Portugal.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

37


Actuacions Audiovisual

Coproduccions amb Europa Empresa

Títol

País coproductor

Bipartides 15-L Films, SL

Bitácoras

Estònia

A Contraluz Films

Los europeos

Alba Sotorra, SL

Comandante Arian

Alemanya

Alba Sotorra, SL

Francesca i l’amor*

França

Arcadia Motion Pictures

Madre*

França

Carlos Gustavo Essmann

After de fire

Gris Medio, SCP

Umami, el quinto sabor

Lastor Media, SL

Libertad

Lastor Media, SL / Tàndem Entertainment

Suro

Mediaproducción, SLU

The Paradise*

Neo Art Producciones, SL

Chicas valientes

Sábado Películas, SL

La cosmética del enemigo

Zentropa International Spain, SL

La Canción Pop

França

Regne Unit Itàlia Dinamarca Suïssa Finlàndia Itàlia França Portugal

Multipartides Andergraund Films, SL

Liberté*

França, Portugal

Coproduccions amb Llatinoamèrica Empresa

Títol

País coproductor

Bipartides Break the Format, SL

Expansivas

Corte y Confección de Películas, SL

Mortales

Argentina Mèxic

Doce Entertainment, SL

Las mil vidas

Mèxic

Estudi Playtime, SL

Amanecer

Colòmbia

Eugenio Canevari Rull

Figuras

Argentina

Juan Carlos Concha Riveros

Nikó y la luna*

Colòmbia

Mago Audiovisual Production, SL

Madre coraje

Mediaproducción, SLU

4x4*

Argentina

Ikiru Films, SL

Taxi a Gibraltar*

Argentina

Oberon Cinematográfica

El diablo entre las piernas

Mèxic

Mèxic

Multipartides Polar Star Films, SL

Duo*

França, Argentina, Xile

Títol

País coproductor

Coproduccions amb altres països Empresa

Bipartides Alba Sotorra, SL

Mujer bajo la lluvia*

Doce Entertainment / Zentropa International Spain

Hanna i els monstres (Zombie Dumb)

Juan Carlos Concha Riveros

Flocky

Xina Corea del Sud Estats Units

*Coproduccions aprovades per l’ICAA

38

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

A més, s’han fet deu modificacions de coproduccions, nou de les quals per part de l’ICAA i una per part de l’ICEC. Totes són coproduccions bipartides excepte dues, que són tripartides. COMUNICATS D’INICI I FINALITZACIÓ DE RODATGE Amb caràcter previ a la qualificació per edats d’obres cinematogràfiques, les empreses productores inscrites al REAC han de declarar les dates d’inici i finalització de rodatge. Declaracions rebudes 2018 Inici

Finalització

Llargmetratges cinematogràfics

54

43

Curtmetratges cinematogràfics

107

101

9

8

170

152

Llargmetratges televisius TOTAL

QUALIFICACIÓ D’OBRES AUDIOVISUALS I CERTIFICAT DE NACIONALITAT ESPANYOLA Qualificació La qualificació audiovisual per grups d’edat és un requisit indispensable per a l’exhibició, la comercialització o la promoció d’una obra audiovisual en qualsevol format. La Comissió de Qualificació d’Obres Audiovisuals s’encarrega de recomanar per a cadascuna de les obres presentades la qualificació més adequada. Juntament amb la qualificació per edats s’expedeix el certificat de nacionalitat espanyola als llargmetratges i els curtmetratges cinematogràfics produïts o coproduïts per empreses inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya (REAC) que compleixin els requisits establerts per la normativa estatal. Taxes ingressades L’import de les taxes ingressades pel servei de qualificació de les obres audiovisuals i l’emissió dels certificats corresponents de distribució ha estat de 42.736,60 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

39


Actuacions Audiovisual

Qualificació d’obres audiovisuals 2014-2018 Obres qualificades per l’ICEC. Inclou la producció catalana exhibida a Catalunya i la producció estrangera distribuïda al territori per empreses catalanes.

2014

2015

2016

2017

2018

Prod. cat.

Prod. no cat.

TOTAL

Prod. cat.

Prod. no cat.

TOTAL

Prod. cat.

Prod. no cat.

TOTAL

Prod. cat.

Prod. no cat.

TOTAL

Prod. cat.

Prod. no cat.

TOTAL

Format cinematogràfic

134

279

413

167

344

511

162

302

464

132

308

440

174

345

519

Llargmetratges

51

189

240

68

226

294

50

156

206

45

168

213

55

177

232

Curtmetratges

65

7

72

67

18

85

72

19

91

65

6

71

96

7

103

Tràilers

18

83

101

32

100

132

40

127

167

22

134

156

23

161

184

Format no cinematogràfic*

72

1.370

1.442

55

1.891

1.946

34

973

1.007

28

338

366

28

228

256

206

1.649

1.855

222

2.235

2.457

196

1.275

1.471

160

646

806

202

573

775

TOTAL

Producció catalana: pel·lícules produïdes o coproduïdes per empreses inscrites al REAC. Producció no catalana: pel·lícules produïdes a la resta de l’Estat espanyol i a l’estranger. * El desembre de 2015 hi va haver un canvi legislatiu per part de l’ICAA que afectava principalment la qualificació no cinematogràfica (DVD i televisió), en el sentit que ja no calia la qualificació de, pràcticament, el 50% del que s’estava qualificant fins aleshores.

PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA CATALANA. 2014-2018 Fonts: ICEC-ICAA Inclou la producció catalana de llargmetratges i curtmetratges qualificats per l’ICEC i per l’ICAA.

Per gènere 2014 Qualificat per

2015

2016

2017

2018

ICEC

ICAA

TOTAL

ICEC

ICAA

TOTAL

ICEC

ICAA

TOTAL

ICEC

ICAA

TOTAL

ICEC

ICAA

TOTAL

Llargmetratges

51

24

75

68

25

93

50

25

75

45

25

70

55

25

80

Ficció

22

20

42

33

17

50

26

16

42

26

18

44

21

17

38

Documental

29

3

32

35

7

42

23

7

30

19

6

25

34

7

41

0

2

2

0

1

1

1

2

3

0

1

1

0

1

1

Curtmetratges

Animació

65

13

78

67

4

71

72

17

89

65

17

82

96

15

111

Ficció

56

8

64

54

4

58

57

15

72

51

12

63

67

12

79

Documental

9

2

11

10

0

10

12

1

13

9

4

13

25

3

28

Animació

0

3

3

3

0

3

3

1

4

5

1

6

4

0

4

40

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Per estructura de la producció 2014

2015

2016

2017

2018

Llargmetratges

75

93

75

70

80

Producció catalana

46

57

40

39

47

Coproducció amb altres CA

19

19

16

17

12

Coproducció amb altres països

7

17

19

14

21

Curtmetratges

78

71

89

82

111

Producció catalana

76

68

86

76

110

Coproducció amb altres CA

1

2

3

5

1

Coproducció amb altres països

1

1

0

1

0

2014

2015

2016

2017

2018

Llargmetratges

75

93

75

70

80

Versió original en català

25

22

19

15

18

33,3%

23,7%

25,3%

21,4%

22,5%

Curtmetratges

78

71

89

82

111

Versió original en català

13

18

24

14

31

16,7%

25,4%

27,0%

17,1%

27,9%

Per llengua

%

%

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

41


Actuacions Audiovisual

EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA DE 2018 La Unitat de Qualificació i Exhibició de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC és la responsable de rebre, revisar, controlar i processar les dades de l’activitat cinematogràfica declarades setmanalment per cadascuna de les sales d’exhibició de l’àmbit territorial de Catalunya. L’any 2018 es van processar 40.480 declaracions, de les quals 37.117 van ser mitjançant la validació de fitxers informatitzats. 2018 Total d’espectadors

18.705.023

Total de recaptació

118.327.163,09

Total de títols exhibits

1.182

Llargmetratges

1.142

Curtmetratges

40

Total de títols estrenats

662

Llargmetratges

637

Curtmetratges

25

Total de sessions

731.198

Pantalles actives

676

Cinemes actius

137

Preu mitjà de l'entrada de cinema

6,33

Espectadors de cinema de producció catalana

993.568

Espectadors de cinema en català

399.179

Inclou llargmetratges i curtmetratges

Dades d’exhibició a Catalunya Font: ICEC

Títols, sessions, espectadors i recaptació. Any 2018. Per províncies Província

Títols

Sessions

Espectadors

Recaptació

Preu mitjà

Barcelona

1.099

515.844

14.009.608

89.401.178,83

6,38

Girona

501

89.604

1.915.996

11.897.706,22

6,21

Lleida

528

31.903

684.003

4.567.887,05

6,68

Tarragona

459

93.847

2.095.416

12.460.390,99

5,95

1.182

731.198

18.705.023

118.327.163,09

6,33

Total Catalunya

42

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Espectadors a Catalunya. Anys 2015-2018. Per províncies 2015

2016

2017

2018

14.412.692

14.682.350

14.615.421,00

14.009.608

Girona

1.929.265

1.983.864

1.966.912,00

1.915.996

Lleida

667.640

676.561

677.533,00

684.003

1.974.439

2.093.274

2.089.207,00

2.095.416

18.984.036,00

19.436.049,00

19.349.073,00

18.705.023

121.180.001,70

122.947.499,54

122.872.520,25

118.327.163,09

Barcelona

Tarragona Espectadors a Catalunya Recaptació a Catalunya Inclou llargmetratges i curtmetratges.

Dades d’exhibició a Catalunya. 2018. Per comarques Comarca

Títols

Sessions

Espectadors

Recaptació

Preu mitjà

Alt Camp + Baix Ebre

294

10.282

100.687

583.341,80

5,79

Alt Empordà

260

15.372

276.770

1.678.718,40

6,07

Alt Penedès + Bages + Berguedà

398

15.294

504.260

3.173.332,80

6,29

Alt Urgell + Aran + Garrigues

240

1.328

22.731

132.790,85

5,84

Anoia

177

1.496

47.475

294.080,30

6,19

Baix Camp

277

8.126

131.567

794.048,30

6,04

Baix Empordà

241

11.498

383.005

2.477.172,70

6,47

Baix Llobregat

480

95.473

2.622.892

15.372.599,76

5,86

Baix Penedès

173

20.946

486.623

3.039.406,40

6,25

1.004

252.946

6.879.741

45.911.885,88

6,67

Cerdanya + Garrotxa

272

7.298

125.129

854.428,90

6,83

Conca de Barberà + Montsià

315

12.260

223.109

1.197.954,54

5,37

Garraf

199

2.468

84.001

521.144,70

6,20

Gironès

430

41.338

730.376

4.419.520,12

6,05

Maresme

296

25.946

809.647

5.246.306,70

6,48

Noguera + Pallars Jussà + Pla d’Urgell + Solsonès

275

902

42.229

229.669,30

5,44

Osona

207

10.548

249.361

1.633.507,00

6,55

66

99

4.890

19.430,20

3,97

Ripollès + Selva

289

14.098

400.716

2.467.866,10

6,16

Segrià

513

28.284

569.411

3.967.147,60

6,97

Tarragonès

290

41.738

1.130.266

6.804.234,97

6,02

Barcelonès

Priorat + Ribera d'Ebre

Terra Alta

64

396

18.274

21.974,78

1,20

Urgell

172

1.389

49.632

238.279,30

4,80

Vallès Occidental

500

89.281

2.223.699

13.423.618,99

6,04

Vallès Oriental

276

22.392

588.532

3.824.702,70

6,50

1.182

731.198

18.705.023

118.327.163,09

6,33

Total Catalunya

*No coincideix amb el total de 1.182 títols exhibits ja que es repeteixen per comarca.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

43


Actuacions Audiovisual

Dades d’exhibició a Catalunya. 2018. Per dies de la setmana Dia

Espectadors

Recaptació

Preu mitjà

dilluns

1.479.948

8.459.447,66

5,72

dimarts

1.443.699

8.028.300,14

5,56

dimecres

3.400.241

16.445.506,84

4,84

dijous

1.646.588

9.549.780,15

5,80

divendres

2.335.415

16.324.721,68

6,99

dissabte

4.358.302

31.373.002,79

7,20

diumenge

4.040.830

28.146.403,83

6,97

18.705.023

118.327.163,09

6,33

TOTAL

Dades d’exhibició a Catalunya per origen de la producció Font: ICEC

Espectadors per origen de la producció. Anys 2015-2018 2015

2016

2017

2018

Catalunya

1.453.462

1.789.295

1.215.370

993.568

Resta de l'Estat

2.026.510

1.386.574

1.630.614

1.741.863

Resta de la UE

3.113.548

2.713.774

3.012.708

3.264.535

11.745.026

13.180.579

13.109.198

12.103.258

645.490

365.827

381.183

601.799

18.984.036

19.436.049

19.349.073

18.705.023

Estats Units Resta del món Total exhibit Inclou llargmetratges i curtmetratges.

Recaptació per origen de la producció. Anys 2015-2018

Catalunya

2015

2016

2017

2018

9.036.108,54

11.171.395,40

7.511.321,95

6.145.287,25

Resta de l'Estat

13.426.569,93

8.863.782,75

10.538.431,78

10.804.256,71

Resta de la UE

19.899.719,92

17.214.613,25

19.143.609,13

20.729.639,80

Estats Units

74.610.045,96

83.443.223,34

83.347.861,38

76.770.301,21

4.207.577,35

2.254.484,80

2.331.296,01

3.877.678,12

121.180.001,70

122.947.499,54

122.872.520,25

118.327.163,09

Resta del món Total exhibit Inclou llargmetratges i curtmetratges.

44

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Espectadors i recaptació pe origen de producció. Detall per països. Any 2018 País

Títols

Sessions

Espectadors

Recaptació

Catalunya

126

45.919

993.568

6.145.287,25

Resta de l'estat

142

82.386

1.741.863

10.804.256,71

Resta de la UE

452

161.229

3.264.535

20.729.639,80

51

8.443

124.592

739.519,12

Àustria

2

106

1.630

9.598,19

Bèlgica

2

3.230

81.779

515.843,96

Bulgària

1

1

31

121,60

Dinamarca

19

1.113

15.089

91.418,45

Eslovàquia

1

3

197

752,49

Finlàndia

1

3

180

693,29

França

142

42.396

623.450

3.927.938,56

Grècia

2

43

1.030

3.607,20

Holanda

3

119

923

4.155,30

Hongria

4

238

1.748

9.815,89

Irlanda

9

1.583

25.420

138.608,30

37

4.617

69.137

419.958,12

Luxemburg

1

869

7.630

49.566,12

Polònia

9

949

18.541

116.223,57

Portugal

2

46

556

3.222,30

120

92.775

2.237.614

14.371.707,46

3

25

142

806,10

Alemanya

Itàlia

Regne Unit República Txeca Romania

2

29

170

903,50

Suècia

25

2.176

25.199

150.954,63

Islàndia

3

572

5.681

34.446,12

Noruega

11

1.461

20.127

117.737,82

Suïssa

1

412

3.323

19.764,15

U.E. sense determinar

1

20

346

2.277,56

Estats Units

319

418.479

12.103.258

76.770.301,21

Resta del món

143

23.185

601.799

3.877.678,12

Argentina

13

2.236

43.437

282.809,99

Austràlia

6

2.938

56.647

381.962,77

Brasil

7

907

7.495

46.018,73

Canadà

6

1.735

30.402

181.001,50

Colòmbia

3

88

2.035

6.581,30

Corea del Nord

1

33

553

1.683,40

Corea del Sud

10

766

10.570

60.274,57

Costa Rica

1

6

29

148,50

Croàcia

1

6

215

913,56

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

45


Actuacions Audiovisual

País

Títols

Sessions

Espectadors

Recaptació

1

61

479

2.666,90

Índia

22

577

16.220

122.323,18

Iran

1

187

1.742

10.945,60

Israel

3

270

2.411

12.463,01

Japó

30

3.012

59.154

381.109,23

Mèxic

10

478

20.701

143.512,59

Níger

1

3

25

75,00

Nova Zelanda

2

4

724

9.531,00

Pakistan

2

31

727

5.631,80

Perú

2

76

704

4.077,60

República Dominicana

1

7

20

91,30

Rússia

7

610

7.151

43.740,96

Sèrbia

1

6

242

1.012,09

Singapur

1

567

5.354

34.598,85

Tunísia

1

3

40

212,80

Uruguai

1

21

76

596,10

Veneçuela

1

7

65

374,90

Xina

6

8.543

334.252

2.142.699,29

Resta sense determinar

2

7

329

621,60

1.182

731.198

18.705.023

118.327.163

Geòrgia

Total general

Dades d’exhibició a Catalunya per versió i llengua Font: ICEC

Espectadors per versió i llengua de projecció. Anys 2015-2018 2015

2016

2017

2018

Original en català

126.604

51.425

213.146

46.887

Doblada en català

443.721

388.520

382.355

246.569

17.609

133.343

133.772

105.723

587.934

573.288

729.273

399.179

Original en castellà

2.811.752

2.255.604

2.198.396

2.603.903

Doblada en castellà

14.035.243

15.157.766

14.981.952

14.174.369

1.443.747

1.438.141

1.425.872

1.516.249

18.290.742

18.851.511

18.606.220

18.294.521

2.062

6.156

5.281

10.208

78

1.930

2.222

930

Sense diàlegs

103.220,00

3.164

6.077

185

TOTAL EXHIBIT

18.984.036

19.436.049

19.349.073

18.705.023

Subtitulada en català TOTAL CATALÀ

Subtitulada en castellà TOTAL CASTELLÀ Original en altres llengües Doblada en altres llengües

Inclou llargmetratges i curtmetratges.

46

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Recaptació per versió i llengua de projecció. Anys 2015-2018 2015

2016

2017

2018

785.693,10

283.179,30

1.334.918,26

277.463,81

2.645.289,76

2.318.960,71

2.273.204

1.413.948,52

66.938,68

437.036,70

442.935,65

392.185,69

3.497.921,54

3.039.176,71

4.051.057,61

2.083.598,02

Original en castellà

18.182.823,77

14.417.819,63

13.930.512,25

16.160.971,99

Doblada en castellà

89.788.275,33

95.933.208,51

95.263.944,36

90.075.291,74

9.084.773,19

9.483.143,97

9.539.860,38

9.934.381,02

117.055.872,28

119.834.172,11

118.734.316,99

116.170.645

13.880,26

45.778,48

38.463,40

66.024,32

394

9.505,20

10.650,60

6.128,00

611.933,61

18.867,04

38.031,65

768,00

121.180.001,70

122.947.499,54

122.872.520,25

118.327.163,09

Original en català Doblada en català Subtitulada en català TOTAL CATALÀ

Subtitulada en castellà TOTAL CASTELLÀ Original en altres llengües Doblada en altres llengües Sense diàlegs TOTAL EXHIBIT

Inclou llargmetratges i curtmetratges.

Cinemes i pantalles Font: ICEC

Municipis, cinemes, sales i aforament. Any 2018. Per província Província

Municipis

Cinemes

Pantalles

Aforament

Barcelona

39

75

453

87.411

Girona

15

20

87

18.261

Lleida

14

16

37

8.464

Tarragona

24

26

99

18.858

Total Catalunya

92

137

676

132.994

Pantalles actives a Catalunya. Anys 2014-2018. Per província Província

2014

2015

2016

2017

2018

%

Barcelona

494

483

461

458

453

67,01%

Girona

90

86

87

88

87

12,87%

Lleida

54

49

37

36

37

5,47%

Tarragona

118

111

97

105

99

14,64%

Total Catalunya

756

729

682

687

676

100,00%

Nota: S’entén per pantalla activa aquella que ha tingut projecció cinematogràfica durant l’any

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

47


Actuacions Audiovisual

Cinemes amb activitat cinematogràfica. Anys 2014-2018. Per província Província

2014

2015

2016

2017

2018

%

Barcelona

80

76

73

73

75

54,74%

Girona

22

20

21

22

20

14,60%

Lleida

22

19

16

15

14

10,22%

Tarragona

34

31

27

28

26

18,98%

158

146

137

138

137

100,00%

Total Catalunya

Cinemes i pantalles. Any 2018. Per comarca

48

Comarca

Municipis

Cinemes

Pantalles

Aforament

Alt Camp

2

2

10

1.545

Alt Empordà

2

3

17

3.453

Alt Penedès

1

2

2

503

Alt Urgell

1

1

2

375

Anoia

3

3

4

812

Aran

1

1

1

140

Bages

1

1

12

2.335

Baix Camp

3

4

10

1.649

Baix Ebre

1

1

6

1.124

Baix Empordà

5

5

12

2.621

Baix Llobregat

9

11

90

12.953

Baix Penedès

3

3

17

2.662

Barcelonès

3

27

197

41.233

Berguedà

1

1

1

150

Cerdanya

1

2

2

939

Conca de Barberà

2

2

2

1.225

Garraf

3

5

5

1.369

Garrigues

1

1

1

400

Garrotxa

1

1

8

1.458

Gironès

2

5

35

6.663

Maresme

6

8

26

5.970

Montsià

1

1

11

1.458

Noguera

2

2

2

189

Osona

2

3

11

3.158

Pallars Jussà

1

1

1

348

Pla d'Urgell

1

1

1

196

Priorat

1

1

1

495

Ribera d'Ebre

2

2

2

1.379

Ripollès

2

2

2

763

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Comarca

Municipis

Cinemes

Pantalles

Aforament

Segrià

3

5

24

5.303

Selva

2

2

11

2.364

Solsonès

1

1

1

489

Tarragonès

3

4

34

6.027

Terra Alta

6

6

6

1.294

Urgell

3

3

4

1.024

Vallès Occidental

6

9

84

15.171

Vallès Oriental

4

5

21

3.757

92

137

676

132.994

Total Catalunya

Nombre de cinemes. Any 2018. Per pantalles i província Província

1 pantalla

2 pantalles

3-5 pantalles

6-8 pantalles

més de 8 pantalles

TOTAL

Barcelona

24

6

10

13

22

75

Girona

10

0

3

3

4

20

Lleida

11

2

2

0

1

16

Tarragona

17

0

0

5

4

26

Total Catalunya

62

8

15

21

31

137

Nombre de cinemes. Any 2018. Per pantalles i comarca Comarca

1 pantalla

2 pantalles

3-5 pantalles

6-8 pantalles

més de 8 pantalles

TOTAL

Alt Camp

1

0

0

0

1

2

Alt Empordà

0

0

2

1

0

3

Alt Penedès

2

0

0

0

0

2

Alt Urgell

0

1

0

0

0

1

Anoia

2

1

0

0

0

3

Aran

1

0

0

0

0

1

Bages

0

0

0

0

1

1

Baix Camp

3

0

0

1

0

4

Baix Ebre

0

0

0

1

0

1

Baix Empordà

4

0

0

1

0

5

Baix Llobregat

1

1

1

5

3

11

Baix Penedès

1

0

0

2

0

3

Barcelonès

3

2

7

5

10

27

Berguedà

1

0

0

0

0

1

Cerdanya

2

0

0

0

0

2

Conca de Barberà

2

0

0

0

0

2

Garraf

5

0

0

0

0

5

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

49


Actuacions Audiovisual

Comarca

1 pantalla

2 pantalles

3-5 pantalles

6-8 pantalles

més de 8 pantalles

TOTAL

Garrigues

1

0

0

0

0

1

Garrotxa

0

0

0

1

0

1

Gironès

1

0

1

0

3

5

Maresme

6

0

0

1

1

8

Montsià

0

0

0

0

1

1

Noguera

2

0

0

0

0

2

Osona

1

1

0

1

0

3

Pallars Jussà

1

0

0

0

0

1

Pla d'Urgell

1

0

0

0

0

1

Priorat

1

0

0

0

0

1

Ribera d'Ebre

2

0

0

0

0

2

Ripollès

2

0

0

0

0

2

Segrià

2

0

2

0

1

5

Selva

1

0

0

0

1

2

Solsonès

1

0

0

0

0

1

Tarragonès

1

0

0

1

2

4

Terra Alta

6

0

0

0

0

6

Urgell

2

1

0

0

0

3

Vallès Occidental

0

1

1

1

6

9

Vallès Oriental

3

0

1

0

1

5

62

8

15

21

31

137

TOTAL

50

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Cinema en català. Fedicine L’any 2018 es manté vigent l’acord entre el Departament de Cultura, el Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya i la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (FEDICINE). Aquest acord té com a objecte establir una xarxa de sales d’exhibició cinematogràfica a Catalunya que projectin de manera permanent cinema d’estrena doblat en llengua catalana, amb la finalitat d’afavorir i d’incrementar la presència de la llengua catalana a les pantalles de cinema. Aquest conveni està obert a l’adhesió de tota la resta del sector de la distribució i l’exhibició a Catalunya, i està en línia amb els objectius establerts a la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. Espectadors i recaptació de les pel·lícules doblades i subtitulades al català de l’acord amb FEDICINE estrenades l’any 2018 Estrena

Pel·lícula

Versió

Distribuïdora

Sessions

Espectadors

Recaptació

11/05/2018

Sherlock Gnomes

VD

Paramount

552

7.559

46.858,54

07/06/2018

Jurassic World: el regne caigut

VD

Universal

1.037

21.124

137.761,28

13/07/2018

Hotel Transsilvània 3

VD

Sony

1.130

29.615

166.392,96

03/08/2018

Els increïbles 2

VD

Disney

1.558

45.969

262.817,16

17/08/2018

Quines bestioles!

VD

A Contracorriente

343

5.143

27.773,30

21/09/2018

L'escàndol Ted Kennedy

VOSC

A Contracorriente

29

128

743,00

11/10/2018

Smallfoot

VD

Warner

567

11.107

71.071,31

26/10/2018

La societat literària i el pastís de pela de patata

VD ‐ VOSC

A Contracorriente

384

6.779

39.178,60

16/11/2018

Bèsties fantàstiques 2

VD

Warner

631

10.254

67.860,18

05/12/2018

En Ralph destrueix Internet

VD

Disney

576

12.783

80.789,87

21/12/2018

Spider Man: un nou univers

VD

Sony

358

4.839

31.287,54

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

51


Actuacions Audiovisual

Rànquings d’exhibició a Catalunya. 2018 Top 25 de les pel·lícules més vistes l’any 2018 Títol

Distribuïdora

Estrena

País

Sessions

Espectadors

Recaptació

1

Bohemian Rhapsody

Hispano Fox Film, SAE

23-oct-18

Estats Units

14.086

816.110

5.431.914,44

2

Jurassic World: El Reino caído

Universal Films Española, SA

08-juny-18

Estats Units

19.266

756.243

4.907.617,45

3

Los Increïbles 2

The Walt Disney Company Iberia, SL

03-ag-18

Estats Units

15.146

675.306

4.056.523,57

4

Vengadores: Infinity War

The Walt Disney Company Iberia, SL

26-abr-18

Estats Units

12.408

663.748

4.199.385,48

5

Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Sony Pictures Releasing de España, SA

13-jul-18

Estats Units

11.200

442.398

2.590.085,89

6

Mamma Mia! Una y otra vez

Universal Pictures Internacional Spain, SL

20-jul-18

Regne Unit

11.071

419.480

2.571.538,95

7

Campeones

Universal Pictures Internacional Spain, SL

06-abr-18

Resta de l'Estat

14.151

407.532

2.506.824,73

8

Cincuenta sombras liberadas

Universal Pictures Internacional Spain, SL

08-febr-18

Estats Units

9.125

338.052

2.266.706,51

9

Megalodón

Warner Bros Entertainment España, SL

10-ag-18

Xina

8.432

333.107

2.136.155,29

10

La forma del agua

Hispano Fox Film, SAE

13-febr-18

Estats Units

9.560

308.270

2.027.591,68

11

Monja, La

Warner Bros Entertainment España, SL

07-set-18

Estats Units

7.894

295.583

1.891.426,51

12

Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald

Warner Bros Entertainment España, SL

16-nov-08

Regne Unit

8.053

292.926

1.970.261,99

13

Deadpool 2

Hispano Fox Film, SAE

18-maig-18

Estats Units

9.780

285.463

1.891.619,39

14

Misión imposible. Fallout

Paramount Spain, SL

27-jul-18

Estats Units

8.020

259.776

1.630.350,89

15

Superlópez

The Walt Disney Company Iberia, SL

23-nov-18

Catalunya

7.373

256.639

1.643.047,72

16

Venom

Sony Pictures Releasing De España, SA

05-oct-18

Estats Units

7.305

256.317

1.649.828,46

17

Ralph rompe Internet

The Walt Disney Company Iberia, SL

05-des-18

Estats Units

5.841

247.367

1.579.120,67

18

El mejor verano de mi Vida

A Contracorriente Films, SL

13-jul-18

Resta De L'estat

9.704

233.580

1.405.594,66

19

Black Panther

The Walt Disney Company Iberia, SL

16-febr-18

Estats Units

7.306

227.835

1.511.668,93

20

Ready Player One

Warner Bros Entertainment España, SL

29-març-18

Regne Unit

8.036

226.008

1.553.126,67

21

Peter Rabbit

Sony Pictures Releasing De España, SA

23-març-18

Estats Units

6.411

219.270

1.350.364,37

22

Jumanji: Bienvenidos A La Jungla

Sony Pictures Releasing De España, SA

17-des-17

Estats Units

6.735

212.216

1.335.771,69

23

Gorrión Rojo

Hispano Fox Film, SAE

02-març-18

Regne Unit

7.370

211.114

1.390.049,95

24

Tres anuncios en las afueras

Hispano Fox Film, SAE

12-gen-18

Estats Units

7.575

211.100

1.399.139,68

25

Perfectos desconocidos

Universal Pictures Internacional Spain, SL

01-des-17

Resta de l'Estat

7.577

207.532

1.375.619,04

52

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Top 25 de les pel·lícules més vistes l’any 2018 de producció catalana Títol

Distribuïdora

Estrena

País

Sessions

Espectadors

Recaptació

1

Superlópez

The Walt Disney Company Iberia, SL

23-nov-18

Catalunya

7.373

256.639

1.643.047,72

2

Yucatán

Hispano Fox Film, SAE

31-ag-18

Catalunya

6.435

159.785

961.099,49

3

El Cuaderno de Sara

The Walt Disney Company Iberia, SL

02-febr-18

Catalunya

5.784

131.948

846.849,73

4

El fotógrafo de Mauthausen

Castelao Pictures, SL

28-oct-18

Catalunya

3.771

94.212

598.785,50

5

El pacto

Sony Pictures Releasing de España, SA

17-ag-18

Catalunya

3.324

54.254

327.168,25

6

La sombra de la Ley

Hispano Fox Film, SAE

11-oct-18

Catalunya

2.564

40.820

252.722,96

7

La librería

A Contracorriente Films, SL

10-nov-17

Catalunya

1.247

25.538

153.921,16

8

Down a Dark Hall

Aurum Producciones, SA

03-ag-18

Catalunya

1.691

24.464

147.745,44

9

*Les distàncies

Sherlock Films, SL

07-set-18

Catalunya

1.243

20.896

131.515,92

10

Durante la tormenta

Warner Bros Entertainment España, SL

30-nov-18

Catalunya

1.345

17.955

119.744,67

11

Yuli

Aurum Producciones, SA

14-des-18

Catalunya

1.120

17.496

116.678,26

12

Kilian Jornet, Camino al Everest

No consta

09-març-18

Catalunya

318

14.804

100.949,65

13

*Estiu 1993

Avalón Producciones, SL

30-juny-17

Catalunya

614

11.036

66.924,19

14

Mi querida cofradía

A Contracorriente Films, SL

26-abr-18

Catalunya

803

10.755

53.216,68

15

Las leyes de la termodinámica

Sony Pictures Releasing de España, SA

20-abr-18

Catalunya

1.264

9.159

56.337,66

16

El árbol de la sangre

Diamond Films España Dist. y Prod. Audiovisual, SL

31-oct-18

Catalunya

782

8.624

53.714,81

17

Petra

Wanda Visión, SA

19-oct-18

Catalunya

602

8.058

46.207,19

18

Tiempo después

Aurum Producciones, SA

28-des-18

Catalunya

392

7.971

55.457,63

19

Una mujer fantástica

Setembro Cine, SL

12-oct-17

Catalunya

311

7.457

29.258,20

20

Mi obra maestra

A Contracorriente Films, SL

16-nov-18

Catalunya

576

6.706

44.026,13

21

Formentera Lady

Vertice Cine, SL

29-juny-18

Catalunya

556

6.625

39.929,00

22

La llamada

Dea Planeta, SL

29-set-17

Catalunya

187

5.714

17.712,71

23

Entre dos aguas

Bteam Pictures, SL

30-nov-18

Catalunya

282

4.568

29.761,86

24

El club de los buenos infieles

No consta

29-març-18

Catalunya

427

4.435

30.740,32

25

Miss Dalí

Raig d'Idees i Propostes Visuals, SL

07-abr-18

Catalunya

181

3.939

19.277,40

*títols que tenen alguna de les seves versions en català

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

53


Actuacions Audiovisual

Top 25 de les pel·lícules més vistes l’any 2018 en català Títol

Distribuïdora

Estrena

País

Sessions

Espectadors

Recaptació

1

Els increïbles 2

The Walt Disney Company Iberia, SL

03-ag-18

Estats Units

1.558

45.969

262.817,16

2

Hotel Transsilvània 3: unes vacances monstruoses

Sony Pictures Releasing de España, SA

13-jul-18

Estats Units

1.130

29.615

166.392,96

3

Jurassic World: el regne caigut

Universal Films Española, SA

08-juny-18

Estats Units

1.037

21.124

137.761,28

4

*Les distàncies

Sherlock Films, SL

07-set-18

Catalunya

1.243

20.896

131.515,92

5

Ralph destrueix Internet

The Walt Disney Company Iberia, SL

05-des-18

Estats Units

576

12.783

80.789,87

6

Cavernícola

Vertice Cine, SL

02-febr-18

Regne Unit

593

11.568

69.621,80

7

Smallfoot

Warner Bros Entertainment España, SL

11-oct-18

Estats Units

567

11.107

71.071,31

8

*Estiu 1993

Avalón Producciones, SL

30-juny-17

Catalunya

593

10.920

66.265,59

9

Wonder

Aurum Producciones, SA

01-des-17

Estats Units

440

10.821

52.510,65

10

Bèsties fantàstiques: els crims de Grindelwald

Warner Bros Entertainment España, SL

16-nov-08

Regne Unit

631

10.254

67.860,18

11

Detectiu Conan: el cas Zero

Alfa Pictures, SLU

09-nov-18

Japó

348

8.524

54.431,52

12

Sherlock Gnomes

Paramount Spain, SL

11-maig-18

Estats Units

552

7.559

46.858,54

13

La societat literària i del pastís de pela de patata de Guernsey

A Contracorriente Films, SL

31-maig-18

Regne Unit

384

6.779

39.178,60

14

Leo Da Vinci, Missió Mona Lisa

Vercine 2007, SL

13-abr-18

Itàlia

309

5.895

32.381,00

15

Quines bestioles!

A Contracorriente Films, SL

17-ag-18

França

343

5.143

27.773,30

16

Lluís i els alienígenes

Flins & Piniculas, SL

29-juny-18

Alemanya

382

5.069

27.157,31

17

Wonder Wheel

A Contracorriente Films, SL

15-des-17

Estats Units

353

4.950

27.213,90

18

La malvada guineu ferotge

Watson & Holmes, SLU

01-juny-18

França

348

4.931

27.796,64

19

Spider-Man: un nou univers

Sony Pictures Releasing de España, SA

21-des-18

Estats Units

358

4.839

31.287,54

20

The Party

Avalón Distribución Audiovisual, SL

16-febr-18

Regne Unit

136

4.310

15.880,00

21

The Florida Project

Diamond Films España Dist. y Prod. Audiovisual, SL

09-febr-18

Estats Units

161

4.080

14.462,00

22

Una raó brillant

Bteam Pictures, SL

29-març-18

França

131

4.065

14.613,00

23

Lucky

Avalón Distribución Audiovisual, SL

04-maig-18

Estats Units

129

4.032

14.743,00

24

*La Llibreria

A Contracorriente Films, SL

10-nov-17

Catalunya

177

3.774

16.541,80

25

La colla de la selva

Alfa Pictures, SLU

12-gen-18

França

217

3.406

18.827,54

*títols que són de producció catalana

54

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

3. Catalunya Film Commission (CFC) La Catalunya Film Commission (CFC)1 és un servei que promociona, tant en l’àmbit internacional com en l’estatal, la indústria audiovisual i el territori de Catalunya a fi que s’hi facin rodatges. L’objectiu és promoure les inversions interiors i exteriors pel que fa a les activitats audiovisuals, els serveis professionals i els de postproducció. La CFC ajuda les empreses audiovisuals en la coordinació i la realització de filmacions, assessorant-les en la cerca de localitzacions i actuant com a intermediària entre les produccions i les diferents administracions públiques. Coordina una xarxa de més de 200 municipis catalans que ofereixen el seu territori com a espai de rodatge. Dades de 2018 •

Al llarg de 2018, la CFC ha registrat un total de 4.123 produccions a Catalunya (cal tenir en compte que en el total de produccions a Catalunya només es compten una vegada les grans produccions —llargmetratges de ficció i documentals, telefilms, minisèries i sèries de televisió— que han passat tant per Barcelona com per altres municipis catalans). • •

.166 produccions a Barcelona ciutat (un 1,8% menys que el 2017, en què la 3 ciutat va acollir 3.223 produccions), 995 produccions a la resta del territori català, un increment del 3,6% respecte de l’any 2017 (959 produccions, les mateixes que l’any 2016). Aquesta xifra resulta d’eliminar les repeticions entre produccions que han passat per més d’un municipi.

En matèria de grans produccions (llargmetratges de ficció i documentals, telefilms, minisèries i sèries de televisió), es registra un descens a tot el territori d’un 19%, i passa de 105 grans produccions el 2017 a 88 el 2018. D’aquestes, 36 han rodat exclusivament a la ciutat de Barcelona, 37 han combinat escenaris de la capital amb altres d’arreu de Catalunya i només 15 no han passat per Barcelona.

Entre les produccions més destacades que han rodat a Catalunya el 2018 hi ha Elisa y Marcela, d’Isabel Coixet, produïda per Rodar y Rodar, Televisió de Catalunya, Zenit TV, La Nube Películas i Movies Production 2017 AIE, i que va tenir l’estrena mundial a la secció oficial a competició de la Berlinale 2019. La pel·lícula es va rodar a Barcelona, Figueres, el Maresme i les Terres de l’Ebre i es pot veure actualment a Netflix. Paradise Hills, un llargmetratge produït per Nostromo Pictures i dirigit per Alice Waddington, que es va estrenar al Festival de Sundance, és una altra de les produccions catalanes amb projecció internacional rodada en diversos escenaris de Barcelona i la Costa Brava. L’any 2018 es confirma l’atractiu de Catalunya per a produccions asiàtiques. Sèries de televisió com la coreana 알함브라 궁전의 추억 (Recuerdos de la Alhambra) o la xinesa 带着爸爸去留学 (Over the Sea I Come to You) han passat per Barcelona, Girona, Terrassa, el Garraf i la Costa Brava, i els llargmetratges Belok Kanan: Barcelona, de Guntur Soeharjanto (Indonèsia), i Mastermind, d’Azita Mougouie (Iran), han rodat a la capital. El territori també ha acollit grans produccions provinents d’Alemanya, Argentina, França, Hondures, Itàlia, Marroc, Països Baixos i el Regne Unit. A més, Hache, una sèrie original de Netflix produïda per Weekend Studio, ha escollit diverses localitzacions de Catalunya, com Igualada, Manresa o Tarragona, per recrear la Barcelona dels anys seixanta, on se situa aquest thriller protagonitzat per Eduardo Noriega, Ingrid Rubio, Marc Martínez, Adriana Ugarte i Javier Rey.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

55


Actuacions Audiovisual

Tipologia de produccions a Catalunya el 2018 (suma de Barcelona i municipis, eliminant-ne les repeticions en grans produccions) Rodatges a Barcelona i Catalunya. 2018 GRANS PRODUCCIONS (llargmetratges —cine i documental—, telefilms, minisèries i sèries de televisió)

%

Llargmetratge (ficció)

42

1,0%

Llargmetratge (documental)

27

0,7%

5

0,1%

14

0,3%

Espot publicitari

874

21,2%

Fotografia comercial

552

13,4%

Exercici acadèmic

447

10,8%

Curtmetratge

417

10,1%

Programa de televisió

306

7,4%

Reportatge/documental

259

6,3%

Videoclip

240

5,8%

Fotografia no comercial

198

4,8%

Corporatiu/institucional

189

4,6%

Altres filmacions

553

13,4%

4.123

100,0%

Llargmetratge (telefim/minisèrie) Sèrie de televisió: nova categoria a partir de 2016 ALTRES PRODUCCIONS

TOTAL

Rodatges a Catalunya (excepte Barcelona). 2018 GRANS PRODUCCIONS (llargmetratges —cine i documental—, telefilms, minisèries i sèries de televisió que no han rodat exclusivament a Barcelona) Llargmetratge (ficció)

26

2,6%

Llargmetratge (documental)

12

1,2%

5

0,5%

10

1,0%

Llargmetratge (telefilm/minisèrie) Sèrie de televisió: nova categoria a partir de 2016 ALTRES PRODUCCIONS

%

Espot publicitari

289

29,0%

Fotografia comercial

174

17,5%

Programa de televisió

100

10,1%

Curtmetratge

88

8,8%

Reportatge/documental

64

6,4%

Videoclip

56

5,6%

Corporatiu/institucional

25

2,5%

Fotografia no comercial

25

2,5%

Altres filmacions

47

4,7%

995

100,0%

TOTAL

56

%

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Audiovisual

Evolució dels rodatges als municipis catalans 2013-2018 Dades dels 16 municipis i agrupacions de municipis amb més rodatges de Catalunya l’any 2018 (excepte Barcelona). A l’annex es detallen tots els rodatges fets als municipis de Catalunya l’any 2018 (pàg. 224).

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Variació 2017-2018

108

135

172

164

194

166

-17%

El Prat de Llobregat

85

81

121

143

155

129

-20%

Tarragona

Produccions per municipi

L’Hospitalet de Llobregat

98

100

100

124

114

121

6%

Garraf / 2017 i anteriors: les dades sumen Sitges i Vilanova i la Geltrú

60

71

88

85

135

117

-15%

Terrassa

60

90

117

102

99

114

13%

Girona

42

30

55

56

53

58

9%

25

27

23

37

33

57

42%

N/D

N/D

15

32

41

48

15%

Sabadell

42

37

40

43

45

41

-10%

Sant Cugat del Vallès

18

40

23

32

1

37

97%

Lloret de Mar

13

13

8

13

19

30

37%

Tossa de Mar

3

5

17

16

22

28

21%

Cadaqués

15

19

28

21

20

27

26%

Castelldefels

10

N/D

23

18

13

18

28%

Banyoles

11

10

18

19

14

16

13%

N/D

4

1

4

7

16

56%

Maresme 2018: Alella, Argentona, Cabrils, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, el Masnou, Mataró, Montgat, Ocata, Òrrius, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt Maresme 2017: Alella, Caldes d’Estrac, el Masnou, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Vilassar de Dalt Cerdanya 2018: Alp, Das, Ger, Lles de Cerdanya, Llívia, Montellà i Martinet, Meranges, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà Cerdanya 2017: Alp, Bellver de Cerdanya, Das, Fontanals, Ger, Guils, la Molina, Lles de Cerdanya, Llívia, Montellà i Martinet, Prullans, Puigcerdà

La Garrotxa 2018: Besalú, Castellfollit de la Roca, Olot, les Preses, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Vall d’en Bas, Vall de Bianya La Garrotxa 2017: Castellfollit de la Roca, la Vall de Bianya, les Preses, Olot, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau

La CFC tanca el 2018 amb un total de 2.019 municipis membres de la xarxa. Al llarg d’aquest any quatre municipis han formalitzat la seva participació en la xarxa: • • • •

Avinyonet del Penedès La Bisbal d’Empordà Montclar Roda de Berà

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

57


3.2

Actuacions Arts Escèniques

Arts Escèniques L’activitat de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’Institut Català de les Empreses Culturals centra tots els seus esforços en el desenvolupament de la cultura del teatre, la dansa el circ i les noves escenes en l’àmbit professional privat amb un objectiu clar: fomentar el creixement i la consolidació d’aquest sector. L’àrea desplega les línies d’actuació següents, que es poden agrupar en: 1. Línies de subvenció i ajuts: • Subvencions a la formació, la producció, l’explotació i la difusió • Subvencions a la programació estable en sales • Subvencions a la millora de les infraestructures i l’adquisició d’equipament tècnic 2. Altres actuacions que cal destacar. Quadre resum 2018* Concedit 2018

Anualitat 2018

Anualitat 2018**

Total aplicat al pressupost 2018

%

AJUTS

3.373.759,51

1.496.962,78

4.505.616,09

6.002.578,87

96,24%

Formació, producció, explotació i difusió

2.597.259,51

1.401.137,78

3.924.566,23

5.325.704,01

85,39%

Programació estable en sales

716.500,00

35.825,00

581.049,86

616.874,86

9,89%

Equipament i infraestructures

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,96%

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9.445,00

9.445,00

0,15%

Treballs encarregats

9.445,00

9.445,00

0,15%

ACTUACIONS

225.000,00

225.000,00

3,61%

Consorci del Pla de Rehabilitació ***

225.000,00

225.000,00

3,61%

6.237.023,87

100,00%

TOTAL

3.373.759,51

1.731.407,78

4.505.616,09

* Vegeu la relació d’ajuts a l’annex (pàgina 228) i a les pàgines 278, 294 i 308 (Cultura Digital, Desenvolupament Empresarial, Àrea de Mercats i Àrea de Públics). ** Imports executats el 2018 d’ajuts concedits en convocatòries pluriennals d’anys anteriors. *** Aportació de l’ICEC al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona.

1. Línies de subvenció i ajuts La reformulació del sistema d’ajuts al sector escènic català i el replantejament dels ajuts pluriennals amb sales, productores i companyies privades de circ, teatre i dansa ha estat un dels eixos principals de treball de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’Institut Català de les Empreses Culturals per enfortir el teixit empresarial escènic català, fomentar-ne la professionalització i impulsar la qualitat de les creacions. Aquestes línies de subvenció tenen com a destinatàries les companyies professionals d’arts escèniques, les productores d’arts escèniques i les sales privades que exhibeixen espectacles de teatre, circ i dansa. Com a novetats de 2018, s’han tornat a convocar els ajuts pluriennals al desenvolupament i a la producció de circ i de dansa. També s’ha convocat la línia de suport a l’exhibició per a la temporada 2018-2019, que facilita la viabilitat de les sales privades en l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques,

58

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Escèniques

promou la diversitat de disciplines en la programació estable i facilita la presència de companyies joves al circuit d’exhibició amb unes condicions de contractació i programació estables. SUPORT A LA FORMACIÓ, LA PRODUCCIÓ, L’EXHIBICIÓ I LA DIFUSIÓ Subvencions per al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Execució d’anualitats d’anys anteriors L’any 2017 es van aprovar les bases que regien la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020. S’entén per desenvolupament totes les tasques necessàries per dur a terme un projecte de teatre que no siguin estrictament necessàries per a la seva producció. L’activitat subvencionada s’ha de dur a terme durant les temporades 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 2.080.608,49 euros.

Subvencions per al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020. S’entén per desenvolupament totes les tasques necessàries per dur a terme un projecte de circ que no siguin estrictament necessàries per a la seva producció. L’activitat subvencionada s’ha de dur a terme durant les temporades 2018-2019 i 2019-2020. La dotació és de 270.000 euros i s’han subvencionat cinc projectes, corresponents a cinc companyies i empreses, per un import de 242.800 euros, dels quals 6.070,00 euros corresponen a l’anualitat de 2018. Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Execució d’anualitats d’anys anteriors L’any 2015 es van aprovar les bases que regien la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes i la producció d’espectacles de circ de caràcter professional. L’objecte d’aquestes bases és donar suport al desenvolupament de projectes de circ de caràcter professional. S’entén per desenvolupament totes les tasques necessàries per dur a terme un projecte de circ que no siguin estrictament necessàries per a la seva producció. L’activitat subvencionada s’havia de dur a terme durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2016 per un import de 95.617,50 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

59


Actuacions Arts Escèniques

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020. S’entén per desenvolupament totes les tasques necessàries per dur a terme un projecte de dansa que no siguin estrictament necessàries per a la seva producció. L’activitat subvencionada s’ha de dur a terme durant les temporades 2018-2019 i 2019-2020. La dotació és de 850.000 euros i s’han subvencionat 10 projectes, corresponents a 10 companyies i empreses, per un import de 667.502,02 euros, dels quals 16.687,55 euros corresponen a l’anualitat de 2018. Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Execució d’anualitats d’anys anteriors L’any 2015 es van aprovar les bases que regien la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes i la producció d’espectacles de dansa de caràcter professional. L’objecte d’aquestes bases és donar suport al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional. S’entén per desenvolupament totes les tasques necessàries per dur a terme un projecte de dansa que no siguin estrictament necessàries per a la seva producció. L’activitat subvencionada s’havia de dur a terme durant les temporades 20162017 i 2017-2018. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2016 per un import de 191.767,82 euros.

Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Execució d’anualitats d’anys anteriors L’any 2017 es van aprovar les bases que regien la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges de teatre de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020. L’activitat subvencionada s’havia de dur a terme durant les temporades 201-2018, 2018-2019 i 2019-2020. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import d’1.424.640,84 euros.

Subvencions per a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal a la producció d’espectacles de circ de caràcter professional. L’activitat subvencionable s’ha de dur a terme en el

60

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Escèniques

període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 d’agost de 2020. Cal fer, per a cada espectacle de circ objecte d’aquestes subvencions, un mínim de cinc representacions a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos des de la data de l’estrena. La dotació és de 148.500 euros i s’han subvencionat cinc projectes de cinc beneficiaris per un import de 128.821,50 euros, dels quals 3.220,54 euros corresponen a l’anualitat de 2018. Subvencions a la producció d’espectacles de circ de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Execució d’anualitats d’anys anteriors L’any 2016 es van aprovar les bases i la convocatòria de les subvencions per a la producció d’espectacles de circ de caràcter professional. L’activitat subvencionada s’havia de dur a terme durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2016 per un import de 64.048,62 euros.

Subvencions per a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal a la producció d’espectacles de circ de caràcter professional. L’activitat subvencionable s’ha de dur a terme en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 d’agost de 2020. Cal fer, per a cada espectacle de dansa objecte d’aquestes subvencions, un mínim de 10 representacions de les quals tres han de ser a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos des de la data de l’estrena. La dotació és de 231.750 euros i s’han subvencionat cinc projectes de cinc beneficiaris per un import de 187.668 euros, dels quals 4.691,70 euros corresponen a l’anualitat de 2018. Subvencions a la producció d’espectacles de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Execució d’anualitats d’anys anteriors L’any 2016 es van aprovar les bases i la convocatòria de les subvencions per a la producció d’espectacles de dansa de caràcter professional. L’activitat subvencionada s’havia de dur a terme durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2016 per un import de 67.882,96 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

61


Actuacions Arts Escèniques

Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional Aquesta modalitat de subvencions està destinada a donar suport a les produccions de teatre estrenades durant la temporada 2017-2018 (entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018). És objecte de la convocatòria la despesa en concepte de producció, incloent-hi la derivada de l’estrena; en cap cas no es consideren subvencionables les despeses d’explotació posteriors a l’estrena de l’espectacle. La dotació de la convocatòria és de 455.000 euros i s’han subvencionat 38 projectes, corresponents a 33 companyies i empreses, per un import de 442.254,99 euros. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional Aquesta modalitat de subvencions està destinada a donar suport a les activitats de circ fetes durant la temporada 2017-2018 (entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018). És objecte de la convocatòria la despesa en concepte de producció, incloent-hi la derivada de l’estrena, les despeses d’explotació i les activitats de difusió i de formació en l’àmbit del circ. La dotació és de 168.213,00 euros. S’han subvencionat 15 projectes, corresponents a 13 companyies i empreses, per l’import total de la dotació. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional Aquesta modalitat de subvencions està destinada a donar suport a les activitats de dansa fetes durant la temporada 2017-2018 (entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018). És objecte de la convocatòria la despesa en concepte de producció, incloent-hi la derivada de l’estrena, les despeses d’explotació i les activitats de difusió i de formació en l’àmbit de la dansa. La dotació és de 680.000 euros. S’han subvencionat 20 projectes, corresponents a 20 companyies i empreses, per l’import total de la dotació. Ajuts singulars a projectes d’arts escèniques d’especial interès S’ha donat ajuts a dos projectes d’especial interès dins de l’àmbit de la dansa per un import total de 80.000 euros. Els dos projectes subvencionats corresponen a les accions “Fem dansa” i “Parelles de ball” incloses en el Pla d’impuls de la dansa del Pla integral de la dansa.

62

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Escèniques

SUPORT A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE EN SALES Subvencions per col·laborar amb sales privades per al suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (subvencions de caràcter pluriennal) Són subvencions destinades a afavorir les sales dedicades a oferir amb regularitat una programació estable d’espectacles d’arts escèniques fetes durant les temporades 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. S’entén per programació estable un mínim anual de 200 representacions d’arts escèniques de caràcter professional si és a la ciutat de Barcelona, o bé de 60 representacions si és en una altra localitat. Temporada 2016-2017 • Execució d’anualitats d’anys anteriors S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 88.074,24 euros. Temporada 2017-2018 • Execució d’anualitats d’anys anteriors S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 492.975,62 euros. Temporada 2018-2019 La dotació d’aquesta línia d’ajuts és de 716.500,00 euros. S’han subvencionat 24 projectes de 23 beneficiaris per l’import total de la dotació. L’import de l’anualitat de 2018 és de 35.825,00 euros. SUBVENCIONS A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES I ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT TÈCNIC Subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona L’objecte d’aquesta línia de subvencions és col·laborar en la millora d’infraestructura o l’adquisició d’equipament per a companyies d’arts escèniques i sales privades de teatre, excepte de la ciutat de Barcelona. Les inversions s’han de dur a terme durant la temporada 2017-2018. La dotació és de 60.000 euros i s’han concedit 27 projectes, corresponents a 23 companyies i empreses, per l’import total de la dotació.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

63


Actuacions Arts Escèniques

CONSORCI DEL PLA DE REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DE TEATRES DE BARCELONA El Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona està integrat pel Departament de Cultura de la Generalitat (per mitjà de l’ICEC), el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (per mitjà de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música —INAEM—) i l’Ajuntament de Barcelona (per mitjà de l’Institut de Cultura —ICUB—). L’aportació total de les administracions consorciades per a l’any 2018 és de 462.000,00 euros, dels quals l’ICEC n’ha aportat 225.000,00. La nova pròrroga de conveni signat té vigència fins a l’exercici pressupostari de 2020. Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament de teatres ubicats a la ciutat de Barcelona L’objecte d’aquesta línia és col·laborar en les inversions en obres i dotació d’equipament per millorar les mesures de seguretat i accessibilitat. Es poden subvencionar també altres inversions en obres de millora i dotació d’equipament sempre que el teatre, d’acord amb el projecte presentat, tingui suficientment cobertes les mesures de seguretat i d’accessibilitat. La dotació és de 823.771,64 euros i s’han subvencionat 10 projectes de 10 teatres per un import de 537.401,36 euros. La dotació d’aquesta convocatòria incorpora romanents de convocatòries anteriors.

2. Altres actuacions que cal destacar ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS En el marc de la seva tasca d’impuls de la creativitat, la producció, la distribució i l’exhibició en les arts escèniques i el desenvolupament d’altres mesures de suport al sector, l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICEC regularment fa estudis i activitats orientats a diagnosticar la situació i les necessitats en l’àmbit de les arts escèniques. Entre d’altres, això inclou l’anàlisi de les diverses disciplines i expressions que formen un sector de les arts escèniques que és, per naturalesa, divers. En aquest context, s’ha encarregat: • Un treball tècnic sobre el recull i l’elaboració de dades sectorials. • Un estudi tècnic sobre l’estat actual i propostes d’intervenció en matèria d’accessibilitat, seguretat i dotació d’equipaments en teatres privats de Catalunya, excepte la ciutat de Barcelona.

Tipologia

Autor

Temàtica

Treball tècnic

ITD, SL

Recull i elaboració de dades sectorials

5.445,00

UPC

Estat actual i propostes d’intervenció en matèria d’accessibilitat, seguretat i dotació d’equipaments en teatres privats de Catalunya

4.000,00

Treball tècnic

64

Import

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Escèniques

DISSENY D’ITINERARIS FORMATIUS PER A LES EMPRESES D’ARTS ESCÈNIQUES Les eines i les tecnologies digitals fa dècades que són presents en quasi totes les etapes de creació i difusió d’un espectacle en viu. Que passin a formar part també del mateix espectacle és un pas natural que alguns autors ja fa anys que exploren de manera intensa. Durant els últims anys hem pogut veure com les companyies de teatre i dansa han decidit endinsar-se en el món de la tecnologia, creant espectacles que desperten la imaginació i la sensibilitat del públic. Grans noms de l’escena internacional han optat per aprofitar una eina que els permet ampliar el llenguatge escènic, renovar les disciplines i acostar-se a nous públics. Conscients d’aquest corrent internacional i amb l’objectiu d’apropar-lo a companyies i espais escènics catalans, l’SDE, l’Àrea de les Arts Escèniques i l’Àrea de Cultura Digital de l’ICEC, a proposta de l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP), van organitzar una jornada el 22 de maig de 2018 a L’Estruch. Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, amb la voluntat d’aportar reflexió, informació i eines, tant a creadors com a programadors, sobre la implicació de la tecnologia en les arts escèniques. Aquesta jornada és el punt de partida d’un itinerari formatiu el 2019. MERCATS ESTRATÈGICS L’ICEC ha dut a terme durant els últims cinc anys una tasca intensa d’harmonització i coordinació dels principals mercats de les arts escèniques, posant l’accent en el seu paper estratègic com a espais de trobada i intercanvi, com a plataformes idònies per presentar noves propostes i fomentar els contactes entre professionals. Aquests mercats són fonamentals per a la dinamització de les diferents disciplines artístiques, ja que afavoreixen la contractació i impulsen la creació de públics. L’Àrea de les Arts Escèniques acompanya l’Àrea de Mercats de l’ICEC en la gestió dels mercats següents: La Mostra d’Igualada (4-7 d’abril), Sismògraf d’Olot (25-28 d’abril), Trapezi de Reus (9-12 de maig), FiraTàrrega (5-8 de setembre), Mercat de Música Viva de Vic (18-21 de setembre). A més, es col·labora amb la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural en la Fira Mediterrània de Manresa (1013 d’octubre). Aquests mercats tenen un paper de facilitador de contractacions i fomenten el desenvolupament de la resta de baules de la cadena de valor dels projectes escènics. Tots ells compleixen àmpliament la seva funció com a autèntiques eines d’articulació. D’altra banda, els creadors, les empreses que els representen, els programadors i tots els professionals del sector de les arts escèniques troben un marc idoni per desenvolupar la seva activitat.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

65


Actuacions Arts Escèniques

ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PLANS ESTRATÈGICS Declaració de Palma El 20 de febrer de 2017, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana signen la Declaració de Palma. Aquest document manifesta la voluntat d’iniciar una nova etapa de relacions per enfortir els lligams històrics i culturals i la col·laboració per al benefici comú dels tres territoris. En aquest sentit, les tres parts destaquen la necessitat de consolidar un mercat que garanteixi la circulació i la viabilitat dels projectes culturals balears, catalans i valencians, així com fomentar l’ampliació i l’interès dels públics. En el marc de l’Acord de Palma i pel que fa a l’àmbit de les arts escèniques i la música, les tres administracions públiques implicades inicien el 2018 l’elaboració d’un possible marc d’actuació per impulsar un seguit de mesures per estudiar-ne la viabilitat de cara al 2019. Pla Integral de la Dansa El 2009 s’impulsa un pla integral de la dansa en cooperació amb l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, que estableix un estat de la qüestió i detecta les mancances del sector. Sorgit dels acords estratègics establerts en el Pla integral de la dansa per al desenvolupament del sector, des de 2016 l’Àrea de les Arts Escèniques impulsa i lidera, amb la col·laboració del Mercat de les Flors, el festival Sismògraf, l’Associació́ de Professionals de la Dansa de Catalunya, l’Associació́ de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la complicitat de més de 48 municipis de Catalunya, el Pla d’impuls de la dansa 2016-2018, una iniciativa que fixa mesures específiques per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat i fomentar una difusió més gran en l’esfera pública de la dansa per generar nou públic. El Pla d’impuls de la dansa, fins avui, ha generat un increment addicional de les contractacions de companyies de dansa catalanes als municipis de Catalunya durant els anys 2017 i 2018 del 56%, i un impacte de públic de més de 450.000 espectadors del conjunt de mesures impulsades. L’any 2018 l’ICEC i el Departament de Cultura han aportat 125.000 euros al Pla d’impuls de la dansa que ha articulat les accions següents: 1. GIRA DE LA PRODUCCIÓ NACIONAL DE DANSA Durant els primers mesos de 2018 han continuat les actuacions de la Producció Nacional de Dansa de Catalunya 2017-2018 —L’estol, de Roser López Espinosa i Many, de Thomas Noone. Concretament, la producció s’ha exhibit al Teatre-Auditori de Sant Cugat, al Teatre Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet, al Teatre Municipal El Jardí de Figueres, al Teatre Alegria de Terrassa, al Teatre Municipal de Girona, al Teatre Auditori de Granollers i al Teatre Principal de Sabadell.

66

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Escèniques

2. DANSA NACIONAL EN GIRA Fins a 11 produccions han estat escollides per formar part de Dansa Nacional en Gira (DNG), una iniciativa que impulsen el Departament de Cultura, a través de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICEC, el Mercat de les Flors i els 19 equipaments d’arts escèniques i musicals de Catalunya que ja van participar en la Producció Nacional de Dansa de Catalunya 2017-2018 i que formen part, entre d’altres, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM). La llista de companyies participants a DNG —escollides per convocatòria pública a través d’una comissió formada per tres representants dels equipaments participants, un representant del Mercat de les Flors i un representant de l’ICEC— es va publicar el 21 de desembre de 2018. Els espectacles i les companyies seleccionats són: Cuculand Souvenir, de Roberto Olivan Performing Arts; Aire, de la Companyia Habemus Corpus; My Baby is a Queen, de La Petita Malumaluga; Sweet Tyrany, de La Diürna; A vore, una creació de la coreògrafa Sònia Gómez, el realitzador audiovisual Ramon Balagué i el trio musical Asstrio que va obtenir el Premi Butaca de Dansa 2018; El vuitè dia, de la companyia La Taimada; Triple Bill, de la Fundació Ballet de Catalunya; Set of Sets, de Guy Nader i Maria Campos; Carmina Burana, de Crea Dance Foundation; Handle with care, de Tangen Benzal, i La partida, de la Companyia Vero Cendoya. 3. TERCERA EDICIÓ DE “FEM DANSA” Acció organitzada per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya que ha permès la creació d’un circuit de programació de dansa de mitjà format integrat per set municipis catalans l’any 2018. Aquesta acció s’ha vehiculat mitjançant un ajut exclòs de concurrència pública per un import de 50.000,00 euros des de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICEC (vegeu la pàg. 241 de l’annex). 4. TERCERA EDICIÓ DE “PARELLES DE BALL” Acció organitzada per l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya que ha afavorit la creació i la consolidació d’accions promogudes durant l’any 2018 entre sis municipis catalans i professionals de la dansa. Aquesta acció s’ha vehiculat mitjançant un ajut exclòs de concurrència pública per un import de 30.000,00 euros des de l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICEC (vegeu la pàg. 241 de l’annex). 5. TERCERA EDICIÓ DE “TOTS DANSEN” Acció organitzada pel Mercat de les Flors i el Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals. Durant la primavera de 2018 els coreògrafs Inés Boza, Constanza Brnic i Toni Mira han treballat amb 2.046 alumnes de 32 instituts de 18 municipis per presentar una coreografia de dansa en set equipaments teatrals municipals col·laboradors amb la realització d’un total de 16 funcions. El cost d’aquesta actuació s’ha assumit des del Departament de Cultura.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

67


Actuacions Arts Escèniques

6. “PRO365/SISMO” Acció organitzada pel festival Sismògraf que ha proporcionat a 10 programadors d’equipaments públics de Catalunya coneixements i eines sobre la dansa per fer-la més present en les programacions de les seves ciutats a través de diverses visites a centres de creació i festivals durant el 2018. Aquesta acció s’ha vehiculat mitjançant un ajut exclòs de concurrència pública per un import de 20.000 euros tramitats des de l’Àrea de Mercats de l’ICEC (vegeu la pàg. 302 de l’annex). 7. “BALLAR” A principis de l’any 2018 s’han continuat emetent episodis d’aquest programa coproduït amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i conduït pel ballarí Pere Faura. Aquesta actuació s’ha vehiculat des de l’Àrea de Públics. Més informació a:

<http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Produccio-Nacional-de-Dansa> <http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/Ambits/Arts_esceniques/Pla_impuls_dansa_2016_2017.pdf>

Continuació del II Pla Integral del Circ Sorgit dels acords estratègics establerts en el II Pla integral del circ per al desenvolupament del sector, el 2018 se segueix treballant, amb els principals agents sectorials, en l’elaboració d’un pla d’impuls del circ amb accions específiques a fi de crear un escenari a Catalunya amb oportunitats per a la recerca, la creació i la producció del circ, per a la seva difusió, visibilitat i sociabilització. Enllaç a: II Pla Integral del Circ Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics El 2010 s’impulsa un pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics en cooperació amb les associacions representatives del sector. Aquest pla pretén aconseguir la millora general de les condicions de producció́, exhibició́ i distribució́ de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a Catalunya i proposa diverses accions. El 2018 s’estableix un acord amb la TTP segons el qual, a partir de 2018, el Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots el públics queda absorbit pel Pla integral del teatre de Catalunya, que inicia el seu procés d’elaboració. Enllaç a: Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics

68

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Escèniques

Pla integral del teatre de Catalunya El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les associacions del sector, i en el marc de la seva tasca de foment del desenvolupament i la consolidació de les arts escèniques, ha previst elaborar un pla integral del teatre de Catalunya. Aquest pla té com a objectiu principal propiciar un marc de reflexió a l’entorn del teatre català i aportar coneixement per a l’orientació general de les futures polítiques públiques envers aquest sector. El 2018 s’ha desenvolupat, juntament amb la col·laboració de set associacions professionals del sector de les arts escèniques (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya —AADPC—, Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya —ADETCA—, Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya —CIATRE—, el Col·lectiu de Companyies de Teatre Independent de Catalunya, Plataforma Arts de Carrer —PAC—, TTP i UNIMA), la metodologia per fer el procés d’elaboració del pla, basada en la participació, la transversalitat, la cooperació entre administracions, i la construcció d’una visió compartida entre els principals agents teatrals per abordar problemàtiques complexes de manera conjunta. Per elaborar aquest pla integral s’ha comptat amb el suport de l’oficina tècnica ITD, SL, amb un cost de 5.000 euros. També s’ha establert la governança, els àmbits que cal abordar (creació i producció; exhibició; públics; formació i desenvolupament; marc legal; internacionalització i mercats; teatre aplicat; educació; gènere; articulació, desenvolupament i governança; dades sectorials) i els membres que participaran en les taules de debat i reflexió que abordaran els 11 àmbits específics per fer propostes per millorar la situació actual del sector. En total, 190 experts, dels quals, més de 110 són creadors i professionals del sector privat teatral, 12 són entitats del sector públic escènic, i hi ha 9 entitats i administracions públiques i 5 universitats. El procés d’elaboració del Pla integral del teatre s’iniciarà el 2019 amb la previsió de la realització de 22 reunions i la redacció del document final.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

69


3.3

Actuacions Música

Música Les línies d’actuació de l’àrea són: . Línies de subvenció i ajuts 1 2. Convenis Durant el 2018, l’Àrea de Música de l’ICEC ha seguit en la línia, per una banda, de potenciar totes les manifestacions de música en viu en les seves múltiples expressions (festivals, sales, produccions en viu, activitat de les formacions estables), i ha ajudat, així, a la consolidació dels creadors, els músics i les empreses culturals dedicades a la indústria del directe; i, per l’altra, de potenciar els ajuts a les produccions fonogràfiques i videogràfiques. El 2018 continua la implementació del Pla integral de la música a Catalunya, elaborat durant l’any 2016, i es manté el conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a la tornada a la freqüència modulada de l’emissora iCat. Quadre resum 2018*

AJUTS Producció Exhibició, promoció i difusió

Concedit 2018

Anualitat 2018

Anualitat 2018**

Total aplicat al pressupost 2018

%

2.325.789,76

2.190.789,76

2.170.000,00

4.360.789,76

91,12%

360.000,00

360.000,00

360.000,00

7,52%

1.965.789,76

1.830.789,76

2.170.000,00

4.000.789,76

83,60%

25.000,00

400.000,00

425.000,00

8,88%

400.000,00

400.000,00

8,36%

25.000,00

0,52%

4.785.789,76

100,00%

CONVENIS Conveni amb la CCMA Conveni amb l’AIE TOTAL

25.000,00 2.325.789,76

2.215.789,76

2.570.000,00

* Vegeu la relació d’ajuts a l’annex (pàg. 248) i les pàgines 276, 278, 294 i 308 (Cultura Digital, Desenvolupament Empresarial, Àrea de Mercats i Àrea de Públics). ** Imports executats el 2018 d’ajuts concedits en convocatòries pluriennals d’anys anteriors.

1. Línies de subvenció i ajuts Els ajuts de l’ICEC en l’àmbit de la música es poden agrupar en les línies bàsiques següents: • •

70

Suport a la producció discogràfica i videogràfica Suport a l’exhibició, la promoció i la difusió • Suport a l’activitat de les orquestres prioritàries i les formacions estables de Catalunya • Suport a l’exhibició (festivals i sales de música en viu) i a la promoció de la música de caràcter professional • Ajuts singulars a projectes de música

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Música

SUPORT A LA PRODUCCIÓ DISCOGRÀFICA I VIDEOGRÀFICA Subvencions per a activitats de les empreses discogràfiques L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció, l’edició i la promoció d’enregistraments musicals, amb independència del suport, sigui físic o digital, i del format. Hi tenen accés totes les empreses discogràfiques privades que hagin editat comercialment un mínim de 40 enregistraments d’obres musicals diferents o bé enregistraments amb una durada de 180 minuts durant l’any anterior al de la concessió de la subvenció. Més del 50% dels enregistraments musicals o més dels 90 minuts d’enregistraments fets durant l’any anterior han de correspondre a intèrprets residents a Catalunya. La dotació és de 320.000,00 euros i s’han subvencionat 24 projectes discogràfics per l’import total de la dotació. Subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial L’objecte d’aquesta línia de subvencions és col·laborar en l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial, d’autoria catalana. Hi tenen accés les empreses discogràfiques. La dotació és de 40.000,00 euros i s’han subvencionat vuit projectes de vuit beneficiaris per l’import total de la dotació. SUPORT A L’EXHIBICIÓ, LA PROMOCIÓ I LA DIFUSIÓ SUPORT A L’ACTIVITAT DE LES ORQUESTRES I LES FORMACIONS ESTABLES DE CATALUNYA Subvencions per a les activitats de les orquestres prioritàries (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors L’any 2017 es van aprovar les bases que regien la concessió de subvencions per a les activitats de les orquestres prioritàries. L’objecte d’aquesta línia és donar suport a les activitats de les orquestres prioritàries que, per la seva tipologia i funció, esdevenen formacions de referència per a l’ordenació del panorama orquestral català. S’inclou el suport a la producció, a l’exhibició (concerts) i a les activitats de promoció d’aquests concerts. La convocatòria està oberta a orquestres simfòniques, orquestres de cambra, orquestres o formacions especialitzades en la interpretació de música antiga amb instruments originals i orquestres o conjunts instrumentals especialitzats en la interpretació de música clàssica contemporània amb repertori creat a partir de la segona meitat del segle XX. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 935.000,00 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

71


Actuacions Música

Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables L’objecte d’aquesta línia és donar suport a les formacions musicals estables de caràcter professional, siguin empreses privades, persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals, que facin un mínim de deu concerts i en les quals participin un mínim de set o cinc músics segons la tipologia de la formació. La convocatòria està oberta a orquestres simfòniques, orquestres de cambra, formacions especialitzades en música antiga o en música contemporània, cors que treballen en circuits professionals, jazz bands, bandes simfòniques i cobles en format concert. La dotació és de 320.000,00 euros i s’han subvencionat 15 projectes de 15 beneficiaris per un import de 319.999,76 euros. SUPORT A L’EXHIBICIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA DE CARÀCTER PROFESSIONAL Subvencions per a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística de la programació duta a terme de música en viu de caràcter professional que inclou, entre d’altres, festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen, així com programació de música en viu (festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) duta a terme per empreses i entitats privades. La dotació és de 800.000,00 euros i s’han subvencionat 80 projectes de 74 beneficiaris per l’import total de la dotació. Subvencions a festivals de música L’objecte d’aquesta línia de subvencions, de concurrència competitiva, és donar suport a festivals de música especialitzats en un gènere musical concret o que siguin de naturalesa pública. Té dues modalitats: a) festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb finançament majoritàriament públic, i b) subvencions triennals a festivals d’alt interès cultural. Se subvencionen tres edicions consecutives d’un únic festival de cadascuna de les especialitats següents: música clàssica; música clàssica catalana; música antiga; música clàssica contemporània; lied i música de cambra; lírica, música clàssica i dansa; pop rock; cançó d’autor; música d’arrel tradicional i música de jazz. La convocatòria d’enguany ha estat de 125.000,00 euros per a la modalitat a). S’han subvencionat 19 festivals de 18 beneficiaris per l’import total de la dotació. •

72

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 corresponents a la modalitat b) de la línia, per un import de 845.000,00 euros corresponents a 10 festivals subvencionats.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Música

Subvencions per a la promoció de la música L’objecte d’aquesta línia és donar suport a les activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals. Les produccions musicals han de ser de nova creació i s’han d’estrenar dins del període subvencionable. Els sol·licitants poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat i les entitats públiques no poden optar-hi. La dotació és de 220.000,00 euros i s’han subvencionat 23 projectes de 23 beneficiaris per l’import total de la dotació. Addicionalment, s’ha incorporat un expedient per un import de 2.792,00 euros a conseqüència de l’estimació d’un recurs d’alçada. AJUTS SINGULARS A PROJECTES DE MÚSICA Ajuts singulars a les Cases de la Música (ajuts de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors L’any 2017 es van concedir cinc ajuts singulars a les Cases de la Música del Gironès, Manresa, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Mataró per a les seves activitats durant els anys 2017-2019. L’objectiu d’aquest programa és la consolidació d’una proposta cultural la finalitat de la qual és la formació, la creació, l’exhibició i la dinamització de la música popular a Catalunya, que complementi els equipaments culturals existents en la majoria de ciutats mitjanes i que doni resposta a les noves expressions musicals de la nostra societat. L’import concedit l’any 2017 per al període 2017-2019 va ser d’1.050.000,00 euros. S’han executat les anualitats de 2018 dels cinc ajuts singulars a les Cases de la Música per un import de 350.000,00 euros.

Altres ajuts singulars S’han concedit ajuts a dos projectes per un import global de 358.000,00 euros: un ajut de 80.000,00 euros a l’Acadèmia Catalana de la Música per a la consolidació i la professionalització d’aquest organisme com a principal agent articulador del sector de la música, i una aportació de 278.000,00 euros a la Fundació Privada Taller de Músics com a node de creació i difusió musicals. Altres ajuts singulars de caràcter pluriennal L’any 2018 s’ha concedit un ajut pluriennal de 140.000,00 euros al Centre d’Iniciatives del Teatre de les Arts, SL, per als 25 anys de l’Òpera de Butxaca i Nova Creació (anualitat de 5.000,00 euros el 2018). •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors L’any 2017 es va donar suport a la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya mitjançant un contracte programa de caràcter pluriennal per al període 2017-2020 per un import global de 160.000,00 euros. S’ha executat l’anualitat de 2018 de l’ajut pluriennal a la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya per un import de 40.000,00 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

73


Actuacions Música

2. Convenis Conveni amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) •

Anualitats de 2018 de convenis pluriennals d’anys anteriors L’any 2018 l’ICEC manté el compromís de suport a l’emissora iCat.fm, mitjançant el conveni de transferència que es va tramitar el juliol de 2017 amb la finalitat de retornar l’emissora iCat.fm a la freqüència modulada. iCat havia nascut el 2006 i des de 2012, per motius pressupostaris, només es podia escoltar per internet. L’emissora continua apostant pel sector cultural català, amb programes informatius, divulgatius, formatius i participatius que inclouen les arts d’una manera transversal, i activitats de difusió de la música catalana i, en especial, de la música en català. El conveni 2017-2019 es va acordar per un total d’1.000.000,00 d’euros. L’anualitat de 2018 és de 400.000,00 euros.

Conveni amb l’Associació d’Intèrprets i Executants (AIE) A fi d’afavorir la participació de grups catalans en el circuit estatal de gires de concerts que organitza l’AIE, l’Àrea de Música de l’ICEC ha renovat el conveni subscrit amb l’AIE pel qual l’ICEC aporta 25.000,00 euros al programa Artistas en Ruta, que permet que un total de sis grups catalans es puguin acollir al programa que els permet actuar en diverses sales de concerts de tota la geografia espanyola. Com a contrapartida, l’AIE pacta amb l’ICEC les seves ajudes a projectes musicals que es desenvolupen a Catalunya.

74

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

75


3.4

Actuacions Llibre

Llibre Des de l’Àrea del Llibre es treballa amb l’objectiu de reforçar el mercat interior i exterior, enfortir l’oferta i fer créixer la demanda, així com incentivar l’accessibilitat als continguts editorials amb l’ús de les noves tecnologies, tot modernitzant la cadena de valor del llibre. Les línies d’actuació es basen en subvencions de concurrència pública, en l’acció directa amb les entitats representatives i corporatives dels sectors i en ajuts singulars. L’any 2018, l’Àrea ha donat continuïtat a la línia d’ajuts adreçada a les fires i els mercats del llibre de Catalunya iniciada l’any passat, amb l’objectiu d’ordenar i ajudar millor els esdeveniments que s’organitzen en el sector. Les línies d’actuació de l’àrea són: 1. Línies de subvenció i ajuts 2. Altres actuacions que cal destacar

Quadre resum de 2018* Total aplicat al pressupost 2018

%

1.612.493,57

1.612.493,57

99,69%

905.548,22

905.548,22

905.548,22

55,98%

323.345,35

323.345,35

323.345,35

19,99%

383.600,00

383.600,00

383.600,00

23,72%

ACTUACIONS

5.042,14

5.042,14

0,31%

Pla de fires

5.042,14

5.042,14

0,31%

1.617.535,71

1.617.535,71

100,00%

Concedit 2018

Anualitat 2018

1.612.493,57

Producció Llibreries

AJUTS

Difusió i promoció

TOTAL

1.612.493,57

Anualitat 2018**

* Vegeu la relació d’ajuts a l’annex (pàgina 260) i a les pàgines 278, 294 i 308 (Desenvolupament Empresarial, Àrea de Mercats i Àrea de Públics). ** L’any 2018, l’Àrea del Llibre no té anualitats corresponents a subvencions concedides en anys anteriors.

1. Línies de subvenció i ajuts SUPORT A LA PRODUCCIÓ L’ajut a la producció s’articula amb la comercialització, de manera que se’n garanteixi la inserció al mercat. En aquesta primera baula de la cadena s’apliquen dues mirades: una d’industrial, que representa el gros de l’ajut a la producció i també al sector, i una altra de prescriptiva, no automàtica, que vol ajudar a inserir al mercat les produccions a priori poc comercials, però d’interès cultural.

76

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Llibre

Subvencions a la producció editorial en català i en occità Aquesta convocatòria de caràcter automàtic té per objecte reforçar la capacitat operativa de les editorials catalanes i actuar com a correctora del mercat del llibre en català i occità, subvencionant la producció editorial en català i occità. Per a obres en català, el tiratge ha de ser d’un mínim de 500 exemplars i d’un màxim de 2.000. En occità, d’un mínim de 300 i un màxim de 1.500 exemplars. Aquest model, que representa un dels principals ajuts de l’Àrea per al sector del llibre, es complementa amb el Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB) de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, la Institució de les Lletres Catalanes i els ajuts de la Direcció General de Política Lingüística. La dotació de la convocatòria és de 700.000 euros, per a llibres publicats entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. S’ha subvencionat l’edició de 643 llibres de 87 editorials per l’import total de la convocatòria. Addicionalment, s’ha incorporat un expedient per un import de 758,26 euros a conseqüència de l’estimació d’un recurs d’alçada. Subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural Aquestes subvencions tenen com a objecte la concessió de subvencions a la producció editorial d’especial interès cultural en llengua catalana o occitana. S’hi inclouen tant els projectes com les obres publicades de títols individuals o col·leccions de llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement, com l’assaig i el pensament, les obres científiques i tècniques, els clàssics, l’edició cartogràfica i la literatura. Pel que fa a les obres de caràcter literari, són subvencionables les traduccions a les llengües catalana o occitana i no ho són les escrites originàriament en les llengües esmentades, amb una línia pròpia d’ajut a la Institució de les Lletres Catalanes. La dotació inicial és de 120.000 euros. S’han subvencionat 45 projectes de 25 empreses per un import de 114.789,96 euros. Subvencions a empreses editorials de música L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les empreses editorials de música en les modalitats següents: a. L’edició de partitures de professionals de la composició musical de Catalunya d’especial interès cultural o de difícil comercialització. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per professional de la composició musical de Catalunya el que resideix a Catalunya i, en cas de professionals de la composició musical de Catalunya difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya. b. La digitalització de partitures no digitals i la transformació d’aquestes, ja digitalitzades, a formats actualitzats per a la seva comercialització. c. La realització d’activitats adreçades a la promoció i la comercialització del catàleg editorial de partitures, ja sigui a través dels mitjans de comunicació o bé mitjançant plataformes a la xarxa. La dotació és de 90.000 euros i s’han subvencionat 25 projectes de sis editorials de música per l’import total de la dotació. Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

77


Actuacions Llibre

SUPORT A LES LLIBRERIES PLA LLIBRERIA ACTIVA En el marc del Pla de foment de la lectura, l’any 2018 es vol continuar reforçant el paper de les llibreries en la comercialització del llibre i, alhora, donar suport a aquest sector en un moment d’adaptació al mercat canviant i als nous hàbits de lectura, de consum i d’accés a la informació mitjançant la implementació de noves tecnologies. El conjunt d’aquestes accions rep el nom de Pla Llibreria Activa. Subvencions per a la modernització de llibreries Convocatòria de concurrència no competitiva per a la modernització de llibreries fenthi obres o bé mitjançant l’adquisició de béns i equipaments, la incorporació de noves tecnologies o les accions de promoció del llibre i la lectura, amb repercussió directa en la qualitat del servei prestat a l’usuari i en la comercialització del llibre. La facturació de la llibreria per a la qual se sol·licita l’ajut per la venda de llibres de l’any anterior ha de ser superior o igual a 50.000 euros (excepte si és una llibreria de nova creació). La dotació és de 300.000 euros i s’han subvencionat 65 projectes de 64 llibreries per l’import total de la dotació. Addicionalment, s’ha incorporat un expedient per un import de 3.345,35 euros a conseqüència de l’estimació d’un recurs d’alçada. Escola de Llibreria Ajut al Gremi de Llibreters de Catalunya en col·laboració amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, amb l’objecte de formar el personal de les llibreries per reforçar el seu valor com a prescriptor. S’han concedit 20.000,00 euros mitjançant un conveni amb el Gremi de Llibreters al postgrau de Llibreria. SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ ubvencions a l’organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català o S occità Convocatòria de subvencions iniciada l’any 2017 per a l’organització de fires i salons del llibre en català o occità que tinguin lloc a Catalunya. S’exclouen els esdeveniments amb un pressupost superior a 200.000,00 euros i els que s’adrecin exclusivament a professionals. La fira o el saló ha de tenir per objectiu la promoció, la difusió i la comercialització del llibre en llengua catalana o occitana i ha de comercialitzar els llibres al consumidor final. La dotació és de 80.000,00 euros i s’han subvencionat 8 projectes de 8 empreses i entitats per l’import total de la dotació.

78

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Llibre

Altres ajuts singulars a fires i salons del llibre S’han subvencionat tres fires que, per la seva dimensió, no es podien acollir a la nova línia d’ajuts a l’organització de fires i salons. L’import total ha estat de 227.000,00 euros. Altres ajuts singulars a entitats i associacions S’han subvencionat l’Associació Lectura Fàcil i el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil per la seva repercussió significativa en el sector, amb un import global de 76.600,00 euros.

2. Altres actuacions que cal destacar PLA DE FIRES Oferta àmplia i activitats entorn del llibre durant tot l’any Per reforçar la indústria del llibre i donar visibilitat al llibre en català, des de l’any 2006 l’ICEC té un Pla de fires que posa l’atenció, amb abast territorial, en la diversitat temàtica de les publicacions, l’acostament al públic i el calendari de les fires, de manera que el llibre sigui notícia al llarg de tot l’any. Així, trobem fires històriques, com la Fira del Llibre d’Ocasió al passeig de Gràcia; d’especialitzades, com la de la Muntanya i del Llibre, la del Llibre Ebrenc o el Mercat del Llibre Vell de Poesia; de gran repercussió mediàtica i de públic, com el Saló del Còmic; fires que han anat definint el seu model i el seu emplaçament al llarg dels anys, com la Setmana del Llibre en Català, o fires noves que s’estan fent el seu espai, com la d’Editorials Independents de Besalú o la Literal, fira de llibres i idees radicals, a Barcelona. També cal esmentar el Liber, fira professional de referència per al llibre d’àmbit espanyol i iberoamericà que se celebra de manera alterna entre Madrid i Barcelona. L’Àrea del Llibre incorpora enguany una línia d’ajuts per a l’organització de fires i salons que promouen el català o l’occità i manté els ajuts singulars a diverses fires rellevants del sector. L’edició del material promocional Fires del Llibre a Catalunya, que serveix de calendari exhaustiu de les fires que tenen lloc a Catalunya, completa el suport a la difusió que es fa des de l’ICEC. L’ICEC i el Servei de Biblioteques organitzen conjuntament un projecte mitjançant el qual diferents biblioteques compren títols a diferents fires de llibres que se celebren a Catalunya anualment. Els objectius d’aquest programa són diversos: beneficiar les fires (i els llibreters i els editors que hi participen), atès que se’ls garanteix una quantitat d’ingressos addicional; i també les biblioteques, que poden ampliar el seu catàleg i disposar de les novetats editorials amb més celeritat de l’habitual. A més, es fa seguiment i assessorament continuat de les fires al llarg de l’any en temes com la creació de públics, l’augment dels prescriptors i la millora de l’oferta i de la comercialització, entre altres. El cost d’aquestes actuacions al llarg de 2018 ha estat de 5.042,14 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

79


3.5

Actuacions Arts Visuals

Arts Visuals L’objectiu principal d’aquesta àrea és, d’una banda, el foment de la difusió i la promoció de les arts visuals, i la seva activitat s’adreça, sobretot, a donar suport a les galeries d’art, el col·lectiu empresarial més representatiu del sector, i a les associacions de professionals. I, d’altra banda, es dona suport a les fires d’art contemporani especialitzades de Catalunya i a les iniciatives corporatives de les associacions pel seu paper dinamitzador i cohesionador. L’any 2018 no s’ha donat continuïtat a la línia de difusió i promoció per a les galeries d’art que es va convocar i recuperar l’any anterior i s’ha convocat la línia d’adquisició o millora d’equipament tecnològic. Les línies d’actuació de l’àrea són: 1. Les línies de subvenció i ajuts: subvencions de concurrència pública, acció directa amb les entitats representatives i corporatives dels sectors i ajuts singulars. 2. La participació en altres actuacions relacionades amb el sistema de l’art de Catalunya mitjançant la coordinació i el seguiment de la implementació del Pla integral de les arts visuals. Quadre resum 2018*

AJUTS

Concedit 2018

Anualitat 2018

Anualitat 2018**

Total aplicat al pressupost 2018

%

474.995,95

474.995,95

23.729,28

598.725,23

100,00%

23.729,28

23.729,28

3,96%

100.000,00

550.000,00

91,86%

24.995,95

4,17%

598.725,23

100,00%

Difusió i promoció Ajuts singulars

450.000,00

450.000,00

24.995,95

24.995,95

474.995,95

474.995,95

Adquisició o millora d’equipament tecnològic TOTAL

123.729,28

* Vegeu també la relació d’ajuts a l’annex (pàg. Xx) i les pàgines xxx i xx (Desenvolupament Empresarial, Àrea de Mercats i Àrea de Públics). ** Anualitat d’ajuts concedits en anys anteriors.

1. Línies de subvenció i ajuts Els ajuts de l’ICEC en l’àmbit de les arts visuals es poden agrupar en dos conceptes bàsics: • •

80

Suport a la difusió i la promoció Suport a l’adquisició o millora d’equipament tecnològic

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Visuals

SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ ubvencions a galeries d’art per a les activitats de difusió i promoció de la seva S programació a Catalunya (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors L’any 2017 es van aprovar les bases que regien la concessió de subvencions a galeries d’art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya. Les activitats objecte de la subvenció s’havien de portar a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. Els ajuts pluriennals concedits tenen vigència durant el període 2017-2018. L’any 2018 no s’ha convocat aquesta línia de subvencions. S’han executat les anualitats de 2018 de la convocatòria de l’any 2017 per un import de 23.729,28 euros.

Ajuts singulars a projectes d’arts visuals d’especial interès S’han concedit sis ajuts singulars a quatre entitats i empreses per a activitats de difusió i promoció per un total de 450.000,00 euros. A més, s’ha executat l’anualitat de 2018 de l’ajut a Arts Libris, concedit l’any anterior per un import de 100.000,00 euros. Ajuts a les principals associacions S’ha concedit un ajut al Gremi de Galeries d’Art de Catalunya per a les activitats de promoció del gremi i del sector per un import de 45.000,00 euros. Entre les actuacions que ha fet el Gremi, cal destacar la Nit del Galerisme. Organitzada per primer cop l’any 2008 per iniciativa del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya, l’objectiu d’aquesta trobada anual és destacar i difondre el paper de les galeries d’art en el mercat artístic i en la promoció dels artistes. Com cada any, des de l’Àrea d’Arts Visuals s’ha col·laborat amb els organitzadors d’aquesta vetllada, durant la qual es lliuren els Premis GAC a galeries, artistes, crítics i col·leccionistes d’art que han destacat durant l’últim any. A més, s’ha concedit un ajut a l’Associació de galeries Art Barcelona per a la promoció i la difusió de les galeries d’art contemporani associades per un import de 15.000,00 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

81


Actuacions Arts Visuals

Fires i congressos BARCELONA GALLERY WEEKEND Fa quatre anys que l’associació Art Barcelona va traslladar a la ciutat de Barcelona el model d’aquest esdeveniment que es fa a ciutats com Berlín, París o Viena. La quarta edició ha tingut lloc del 26 al 30 de setembre de 2018 (un dia més que en l’edició anterior) i ha convertit la ciutat en un pol del sector artístic contemporani, amb la participació de 29 galeries i més de 40 artistes amb obra exposada. En aquesta edició s’ha creat un espai polivalent, el Village, que ha funcionat com a espai de trobada. S’hi han exposat propostes d’artistes com ara Ignasi Aballí i Oriol Vilanova, Joan Cardells, Pedro Cabrita Reis, Esther Ferrer & Tom Johnson, Yago Hortal, Yamandú Canosa, Marc Larré, Pere Llobera, Gina Thorstensen i Vicenç Viaplana. L’objectiu és mobilitzar els col·leccionistes d’àmbit internacional, dinamitzar el mercat de l’art a la ciutat i fomentar el coneixement d’aquestes propostes artístiques entre la ciutadania. L’aportació de 2018 per a l’organització d’aquesta quarta edició ha estat de 40.000,00 euros. SWAB Com cada any, des de l’Àrea d’Arts Visuals de l’ICEC s’ha col·laborat amb Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, SL, per a l’organització de SWAB 2018, Fira Internacional d’Art Contemporani de Barcelona, que ha tingut lloc del 27 al 30 de setembre. En aquesta onzena edició, la fira ha comptat amb 300 artistes de 70 galeries i espais de tot el món, un acurat programa de col·leccionistes, a més de diversos premis i activitats dins i fora del recinte firal. Entre els premis i els programes d’adquisicions hi ha el de la Fundació Banc Sabadell a la millor galeria, el DKV al millor artista espanyol, el Mango al millor artista emergent, el Grisart a la millor fotografia, l’Idea Art Marset a la millor obra innovadora i el premi de dibuix Col·lecció Diezy7. L’edició d’enguany ha estat subvencionada amb 75.000,00 euros. TALKING GALLERIES Aquesta plataforma adreçada especialment als galeristes i als professionals de l’art, amb seu a Barcelona i única en aquest gènere, ha seguit afavorint el debat al voltant del galerisme contemporani i dels reptes que planteja el mercat de l’art. Des de l’Àrea d’Arts Visuals s’ha col·laborat perquè Talking Galleries segueixi liderant des de Barcelona aquest debat tot establint complicitats amb les grans ciutats del món de l’art per destacar la pràctica del galerisme i promoure’n el desenvolupament. Aquesta sisena edició ha tingut lloc els dies 22 i 23 de gener de 2018 al MACBA. Talking Galleries ha rebut un ajut de l’ICEC de 25.000,00 euros.

82

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Arts Visuals

LOOP BARCELONA: Festival, fira i fòrum de debat Creada el 2003, la fira Loop s’ha anat consolidant com un gran esdeveniment internacional en l’art contemporani, amb la creació d’una marca potent i una xarxa que fa que en aquests moments sigui reconeguda com el referent més important del panorama internacional de l’art en format vídeo i imatge en moviment. També programa activitats durant la resta de l’any, algunes fora de l’Estat espanyol. Paral·lelament a la fira s’organitza també el festival, de més durada i en diferents espais de la ciutat amb una gran afluència de públic, i el fòrum de debat, en què participen tant professionals com experts de l’àmbit universitari. La setzena edició de la fira s’ha mogut del mes de maig al novembre, del 20 al 22. I també ha canviat d’escenari, s’ha instal·lat a l’Hotel Almanac. Hi han participat més de 40 galeries —entre les quals hi ha la Galeria Presença de Porto, la Galerie Paris-Beijing de París, la Galeria Analix Forever de Ginebra, la Galeria Ron Mandos d’Amsterdam o l’ADN Galeria de Barcelona—, i el jurat del premi Adquisició Loop 2018 ha estat format per Ferran Barenblit, Marcella Lista, Dirk Snauwaert i Benjamin Weil, en què s’ha premiat l’obra Venom - A Diva in Exile, de Péter Forgács. Pel que fa al festival, la setzena edició s’ha celebrat del 12 al 22 de novembre i, per segon any consecutiu, s’ha dedicat als orígens del vídeo a casa nostra: s’ha recuperat En la ciudad, film impulsat per Eugeni Bonet i José Miguel Gómez l’any 1976, en què van participar artistes com Iván Zulueta, Eugènia Balcells, Antoni Miralda, Fina Miralles o Manuel Huerga. S’ha concedit un ajut de 250.000,00 euros a Loop Barcelona. •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits els anys anteriors ARTS LIBRIS La fira internacional del llibre d’artista i l’edició contemporània Arts Libris té l’objectiu de promoure i divulgar l’edició d’autor al voltant de l’art i l’experimentació gràfica, i ser un punt de trobada per a professionals, afeccionats, productors i col·leccionistes. Així, la fira és a la vegada un mercat del llibre d’autor, un congrés d’editors i un fòrum d’artistes. La novena edició d’Arts Libris, que s’ha celebrat a l’Arts Santa Mònica del 21 al 23 d’abril de 2018 coincidint amb la diada de Sant Jordi, ha aconseguit la presència de 95 expositors nacionals i internacionals i ha disposat d’un programa d’activitats en què destaca la tercera edició del Simposi Internacional sobre l’Edició del Llibre d’Artista. El projecte convidat ha estat Fun Fan Fest, un festival i una plataforma de treball sobre la intersecció entre l’autoedició gràfica i la sonora. Per segona vegada, Arts Libris ha presentat una càpsula de la fira al recinte d’IFEMA durant la celebració de la 36a edició d’ARCOmadrid, que va tenir lloc del 22 al 26 de febrer de 2018. A més, del 25 de novembre al 3 de desembre de 2018, a l’estand de la Generalitat de Catalunya organitzat per l’ICEC a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), Arts Libris ha presentat al mercat americà una mostra amb exemplars de la col·lecció del Banc de Sabadell i els llibres de la sèrie AL, editada per Arts Libris. Per a l’organització de tota l’activitat durant els anys 2017, 2018 i 2019, es va concedir l’any passat un ajut pluriennal de 300.000,00 euros repartits en tres anualitats de 100.000,00 euros cadascuna. L’any 2018 s’ha executat la segona anualitat.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

83


Actuacions Arts Visuals

SUPORT A L’ADQUISICIÓ O MILLORA D’EQUIPAMENT TECNOLÒGIC Subvencions per col·laborar amb les galeries d’art de Catalunya per a l’adquisició o la millora d’equipament tecnològic L’objectiu és donar suport en l’adquisició o la millora d’equipament tecnològic per a les galeries d’art que portin a terme la seva activitat de programació de temporada en espais d’exposició de Catalunya. Les inversions objecte de subvenció s’han d’haver dut a terme de l’1 de novembre de 2017 al 31 d’octubre de 2018. La dotació és de 25.000,00 euros i han rebut l’ajut 15 projectes de 15 galeries per l’import total de la dotació.

2. Altres actuacions que cal destacar PLA INTEGRAL DE LES ARTS VISUALS DE CATALUNYA L’Àrea d’Arts Visuals de l’ICEC coordina la implementació del Pla integral i s’impulsen les accions prioritàries en una tasca compartida amb l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística de la Direcció General de Cooperació Cultural. Durant l’any 2018 s’ha completat l’estudi de la Cartografia d’artistes visuals de Catalunya amb l’anàlisi dels resultats de l’enquesta portada a terme el 2017 pels autors Cèlia del Diego i Jordi Ribas. També s’han fet les tasques de disseny i maquetació per a la impressió posterior. L’altra actuació destacada en el marc del Pla integral de les arts visuals de Catalunya és la reactivació d’un fons per a l’adquisició d’obres per a la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de la Generalitat de Catalunya. Des de la coordinació del Pla s’han organitzat totes les reunions de la Comissió d’Adquisicions i Patrimonialització d’Art Contemporani.

84

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

85


3.6

Actuacions Cultura Digital

Cultura Digital L’Àrea de Cultura Digital vol reunir totes les actuacions relacionades amb el món digital i la innovació en cultura, siguin les nascudes digitalment, com els videojocs, o bé les que s’hi vinculen per mitjà de contingut transmèdia o la implementació digital. És una àrea de caràcter transversal i incideix especialment en els sectors dels videojocs, la realitat virtual i augmentada, la interactivitat, la recerca, la connectivitat, la innovació i, en general, la cultura que es relaciona amb la tecnologia. Les línies d’actuació de l’àrea segueixen les prioritats que marca el Pla de cultura digital. Des de l’àrea, i per la seva transversalitat, es treballa en diversos projectes en col·laboració amb altres àrees de l’ICEC, com ara els préstecs participatius digitals; les línies de finançament, d’ajuts i de formació; la presència en fires, etc. L’any 2018 no s’ha pogut convocar la línia de subvencions per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de contingut cultural digital. Les línies d’actuació de l’àrea es poden resumir en: 1. Línies de subvenció i ajuts 2. Actuacions que cal destacar Quadre resum 2018* Concedit 2018

Anualitat 2018

Anualitat 2018**

TOTAL aplicat al pressupost 2018

%

AJUTS

345.000,00

215.000,00

27.300,00

242.300,00

100,00%

Continguts digitals

345.000,00

215.000,00

27.300,00

242.300,00

100,00%

TOTAL

345.000,00

215.000,00

27.300,00

242.300,00

100,00%

* Vegeu la relació d’ajuts a l’annex (pàgina 276) i a les pàgines 278 i 294 (Desenvolupament Empresarial i Àrea de Mercats) ** Imports executats el 2018 d’ajuts concedits en anys anteriors.

1. Línies de subvenció i ajuts PROJECTES DE CULTURA DIGITAL Ajuts singulars a projectes digitals d’especial interès S’ha donat suport a dos projectes dins l’àmbit dels continguts digitals, per un import total de 345.000,00 euros. SÓNAR+D Del 14 al 16 de juny de 2018 va tenir lloc la sisena edició del Sónar+D, lligat al festival Sónar, com a evolució de les àrees professional i new media del festival. El seu objectiu és fer més visible i accessible la relació entre creativitat, tecnologia, mobilitat, innovació i negoci. L’ICEC ha donat suport a l’organització de l’esdeveniment mitjançant una subvenció exclosa de concurrència pública per un import de 165.000,00 euros.

86

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Cultura Digital

Sónar+D és un espai d’interacció que combina exposicions, tallers i conferències. El fet que tingui lloc juntament amb el Sónar fa que el públic tradicional del festival s’apropi a aquestes noves creacions de tecnologia relacionada amb la cultura. En l’edició de 2018 hi ha hagut 5.900 professionals acreditats de 61 països i 3.300 empreses (de les quals 1.804 eren catalanes). Han assistit 4.000 persones a les 27 conferències programades i n’han participat 525 en els 21 tallers organitzats. Des de l’Àrea de Cultura Digital es col·labora amb el Sónar+D en tots els seus aspectes, des de la conceptualització del projecte fins a la selecció del programa i la difusió entre els sectors culturals catalans. L’ICEC considera que consolidar un esdeveniment d’aquestes característiques requereix una inversió important que repercutirà de manera gradual i considerable en el desenvolupament d’un sector i de l’entorn empresarial on es duu a terme. GAMELAB A fi d’assegurar la continuïtat a Barcelona d’aquest congrés de referència del sector dels videojocs, l’ICEC ha concedit un ajut singular de caràcter pluriennal (2018-2020) a l’organització del Gamelab per un import de 180.000 euros, la primera anualitat del qual és de 50.000 euros. La catorzena edició del Gamelab ha tingut lloc del 27 al 29 de juny a l’Hotel Hesperia Tower de l’Hospitalet de Llobregat i s’ha centrat a analitzar les noves tendències, l’evolució de la tecnologia, el llenguatge interactiu i els models de negoci en l’àmbit del videojoc. Destaca el fet que en aquesta edició s’ha incrementat el nombre de dones conferenciants. •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits els anys anteriors STARTING LAB El 2016 es va posar en marxa la incubadora Starting Lab, una iniciativa del professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Carles Sora, que té la col·laboració d’Incubio i de l’ICEC. El 2017 l’ICEC va donar suport a l’organització de Starting Lab mitjançant una subvenció exclosa de concurrència pública. L’any 2018 s’ha executat l’anualitat de 2018 de l’ajut concedit l’any anterior per un import de 27.300 euros. Els projectes provinents dels graus en Comunicació Audiovisual i Humanitats de la UPF van ser el videojoc Be As Me, el curtmetratge interactiu Latentes i la mostra fotogràfica interactiva “Postfotgrafia i entorn urbà. Comissariat digital”. Aquesta incubadora, situada a l’espai del Canòdrom, acull projectes formats per estudiants de comunicació audiovisual especialitzats en comunicació interactiva, que hi poden desenvolupar els treballs de final de grau.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

87


Actuacions Cultura Digital

Préstecs participatius digitals El 2014 l’ICEC va posar en marxa una línia de préstecs participatius adreçada exclusivament a projectes culturals amb un fort component tecnològic i digital, amb l’objectiu de fomentar la creació d’empreses emergents (start-ups) en el sector cultural. Des de la seva creació fins a finals de 2018 han passat per la comissió d’avaluació 148 projectes, dels quals s’han concedit 47. El 2018 es van valorar 18 projectes, nou dels quals van ser aprovats amb un finançament de 760.000,00 euros. (Vegeu-ne l’evolució anual a la pàg. 96) Els vuit projectes aprovats el 2018 són: Cinc desenvolupadores de videojocs: dues especialitzades en videojocs infantils multiplataforma i transmèdia, Petoons i Melbot; Giantfox, amb el seu joc d’estratègia Rise of Titans; Garage51 amb el joc per a mòbils Demon Blade, basat en el Japó medieval, i HeroBeats amb el preciós joc Endlings, que vol conscienciar sobre el canvi climàtic i la sobreexplotació dels recursos naturals posant-nos en la pell de la darrera guineu i els seus cadells. Pel que fa a la resta, trobem una empresa de venda d’obres d’art en línia, Koyac, que relaciona les galeries d’art amb els nous col·leccionistes; Filmarket Hub, un marketplace de cinema i sèries en desenvolupament que aplega creadors, productors, plataformes, agents de vendes i distribuïdors per fer possibles els projectes, i, finalment, Unison Rights, una empresa que vol ser el nou model de recaptació i repartiment de drets musicals basada en un model de cadena de blocs.

2. Actuacions que cal destacar PLA DE CULTURA DIGITAL Després del Pla de cultura digital 2014-2016, amb el qual s’ha volgut contribuir a situar les empreses culturals i creatives catalanes en primera línia del món digital, s’ha treballat en un nou pla de cultura digital pendent d’aprovació. GAMEBCN 3 El 2014 es va posar en marxa la incubadora de videojocs GameBCN. Van crear aquest projecte l’ICEC, Incubio —incubadora de projectes tecnològics— i Caixa Capital Risc, que es va acabar retirant. El 2017 hi va entrar l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte és donar sortida professional als projectes que es generen als cursos universitaris i que, d’aquests equips, en sorgeixin empreses. Aquesta iniciativa és com la “masia” dels nous talents per crear noves empreses o professionals. El 2017 l’ICEC va donar suport a l’organització del GameBCN 3 mitjançant una subvenció exclosa de concurrència pública (vegeu la pàg. 79 de la Memòria de 2017 de l’ICEC). El 2017 es va fer la convocatòria i la selecció dels cinc equips.

88

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Cultura Digital

Durant el 2018, aquests equips han participat en les activitats següents: •

• •

Incubació: els equips seleccionats pel programa van gaudir de l’equipament del Canòdrom en un entorn d’empreses de videojocs en un règim de coworking, que van assegurar el correcte pla executor del producte i assentar les bases d’un projecte empresarial. Formació/esdeveniments: es van organitzar una sèrie de xerrades, tallers i classes per millorar algunes de les competències dels equips incubats, obertes a tota la comunitat de GameBCN (incubats, coworkers del Canòdrom o equips externs). Serveis: orientat als processos de desenvolupament de producte, els equips van disposar de sessions de mentoria i serveis especialitzats prescrits i coordinats per l’equip de GameBCN. Tot aquest projecte va tenir un tancament amb el Demo Day, un pitching de tots els projectes davant inversors, publishers i professionals de la indústria, que es va celebrar el mes de juny dins de Gamelab.

4YFN (4 YEARS FROM NOW) L’ICEC va ser present a la quarta edició de 4YFN amb un estand amb la seva marca d’internacionalització, Catalan Arts. Va posar l’estand a disposició de 14 empreses catalanes de cultura digital i a la incubadora de videojocs GameBCN, a fi d’impulsarne la notorietat a escala internacional. 4YFN és un dels congressos d’empreses emergents de l’ecosistema mòbil i digital més importants del món. Va néixer juntament amb el Mobile World Congress com una fórmula per destacar la innovació i la creativitat tecnològica, i per acollir, sota un mateix sostre, emprenedors, inversors, empreses, institucions públiques i organitzadors d’esdeveniments. 4YFN ofereix activitats personalitzades de networking, tallers d’habilitats tècniques, xerrades, eines de connectivitat i programes d’innovació amb l’objectiu d’afavorir la bona salut del sector tecnològic. El cost d’aquesta actuació s’ha vehiculat mitjançant l’Àrea de Mercats. BARCELONA GAMES WORLD L’ICEC ha participat el 2018 en la tercera edició de la fira de videojocs Barcelona Games World (BGW). Mitjançant la marca Catalan Arts Video Games, l’ICEC ha ofert a 33 desenvolupadores independents catalanes un estand de 208 m2 perquè poguessin mostrar, amb un espai propi, els jocs —tant als professionals del sector com al públic assistent— i hi poguessin fer reunions de negoci i trobades amb professionals d’altres països. A més, en les setmanes prèvies a la fira i mitjançant el Servei de Desenvolupament Empresarial, els participants van rebre tres sessions formatives sobre com es fa un pla de negoci, com es prepara la presència en una fira i com es fa un pitching en anglès, que els va servir per estar més preparats de cara a les reunions amb els publishers i els inversors. Durant el BGW es va repartir el fullet amb informació de les empreses catalanes presents a l’estand i també el llibret Empreses de videojocs a Catalunya 2019, amb informació de 53 empreses en tres idiomes.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

89


Actuacions Cultura Digital

Aquesta tercera edició del Barcelona Games World, que ha tingut lloc del 29 de novembre al 2 de desembre, ha estat organitzada conjuntament per Fira de Barcelona i està dirigida tant a consumidors com a professionals. Durant els dies de la fira, els tècnics de l’Àrea de Cultura Digital, de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial i de l’Àrea de Mercats de l’ICEC han mantingut reunions i han treballat per fer d’enllaç entre els professionals internacionals i les empreses catalanes. El cost d’aquesta actuació s’ha vehiculat mitjançant l’Àrea de Mercats. BLOG DE CULTURA DIGITAL. TENDÈNCIES I CULTURA DIGITAL A CATALUNYA https://culturadigital.blog.gencat.cat/ El blog de Cultura Digital de l’ICEC és un espai obert de reflexió i conversa al voltant de totes les formes que adopta, ha adoptat i adoptarà el món de la cultura digital, tant a l’escenari internacional com a les seves manifestacions al territori català. Vol oferir una petita finestra cap a un paisatge dibuixat amb uns i zeros i que, ara per ara, és el sector més estimulant i sorprenent de l’àmbit cultural. Els objectius són afavorir la força expressiva dels creadors, reflexionar sobre els reptes i les oportunitats professionals que comporta l’obertura de noves fronteres i difondre els resultats dels encreuaments entre els sectors culturals tradicionals i les noves formes, així com fer un seguiment a l’actualitat i a les activitats relacionades que es portin a terme a Catalunya. Com a informacions fixes, cada any s’hi recullen els videojocs catalans de l’any a partir dels posts que es fan cada mes amb les novetats al sector, i també el cinema d’animació produït l’any abans. Visitants i pàgines vistes al blog de Cultura Digital 2016-2018 2016

2017

2018

Pàgines vistes

20.427

21.628

24.674

Visitants

10.825

11.923

14.302

Pàgines vistes per visitant

1,89

1,81

1,73

Posts

157

91

110

Rànquing de les pàgines més vistes del blog de Cultura Digital. 2018

90

1

Fake news: com saber si una imatge és vertadera o falsa

1.015

2

Colònies i campaments tecnològics. Estiu 2018

883

3

Saps què és un algoritme?

809

4

Formació 2018-2019

498

5

Intel·ligència artificial: què és? Què som? Què ens diferencia dels robots?

486

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Cultura Digital

BUTLLETÍ DE CULTURA DIGITAL També com a part del Pla de cultura digital, i per donar difusió tant a les notícies del sector digital com a les tendències mundials en aquest sector, es va crear el Butlletí de Cultura Digital, amb una periodicitat quinzenal. Durant el 2018 s’han enviat 18 edicions del butlletí. CATÀLEG 2018 D’EMPRESES DE VIDEOJOCS A CATALUNYA Amb l’objectiu de promocionar la indústria i els creadors de videojocs catalans i donar-los visibilitat, l’Àrea de Cultura Digital ha produït un catàleg per distribuir-lo en fires, congressos, trobades i esdeveniments vinculats amb el món dels videojocs en particular i amb la cultura digital en general. Aquest catàleg inclou dades de la indústria local, línies de finançament ofertes per l’ICEC al sector i informació actualitzada sobre 53 estudis de desenvolupament. LLIBRE BLANC DELS VIDEOJOCS L’any 2017 l’ICEC va encarregar el primer Llibre blanc de la indústria catalana del videojoc, que descrivia amb detall la realitat del sector de desenvolupament de videojocs a Catalunya gràcies a la informació aportada pels mateixos estudis i recaptada mitjançant una enquesta feta durant el mes d’abril de 2016. L’any 2018 s’ha donat continuïtat a la iniciativa per tenir dades actualitzades del nombre d’empreses del sector a Catalunya, la seva antiguitat, la facturació, els professionals empleats, la procedència del capital, els models de negoci, el tipus de contractes, els esdeveniments o el suport públic al sector. Es recullen dades de 2017 i la comparativa amb el 2016. El Llibre blanc detecta tendències, defineix els reptes de futur i incorpora un apartat amb propostes sectorials adreçades als governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat. (Vegeu el cost a la pàgina 19 corresponent a la Unitat d’Anàlisi i Estudis.)

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

91


3.7

Actuacions Desenvolupament Empresarial

Desenvolupament Empresarial L’Àrea de Desenvolupament Empresarial treballa amb l’objectiu de consolidar les empreses culturals catalanes amb un vessant empresarial, sigui per mitjà del finançament de projectes concrets o del finançament empresarial amb préstecs per a inversions i circulant, facilitant les condicions d’accés al finançament o oferint formació i consultories a les empreses per tal de facilitar-ne el desenvolupament i la professionalització. Així mateix, dona suport a actuacions orientades a fomentar l’emprenedoria cultural en negocis de l’entorn digital per mitjà d’una línia de préstecs participatius. Les actuacions principals que s’han fet l’any 2018 han estat: 1. Línies de finançament: • Ajuts en les modalitats de subvenció i aportació reintegrable 2. Convenis de col·laboració amb l’Institut Català de Finances • Informes d’elegibilitat fets per a la tramitació de préstecs (actiu fix i circulant) • Préstecs participatius per a empreses culturals digitals 3. Suport a la professionalització i la formació (Servei de Desenvolupament Empresarial) • Formació directiva • Consultoria Cultura Quadre resum 2018* Total aplicat al pressupost 2018

%

10.056.007,00

10.056.007,00

98,88%

9.956.389,00

9.956.389,00

9.956.389,00

97,90%

99.618,00

99.618,00

99.618,00

0,98%

ACTUACIONS

113.653,64

113.653,64

1,12%

SDE (formació directiva)

113.653,64

113.653,64

1,12%

10.169.660,64

10.169.660,64

100,00%

AJUTS

Concedit 2018

Anualitat 2018

10.056.007,00

Anualitat 2018**

Línies de finançament Ajuts en la modalitat de subvenció i aportació reintegrable Suport a la professionalització Consultoria Cultura

TOTAL

* Vegeu més dades de la memòria d’activitats de l’Àrea a l’annex (pàgina 278). ** El 2018 l’Àrea de Desenvolupament Empresarial no té ajuts concedits en convocatòries pluriennals d’anys anteriors.

1. Línies de finançament AJUTS EN LA MODALITAT DE SUBVENCIÓ I APORTACIÓ REINTEGRABLE Ajuts a projectes culturals, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions Instrument de finançament a priori per a projectes culturals que tinguin una voluntat clara de rendibilitat i d’inserció en el mercat de béns i serveis culturals, amb una proposta econòmicament viable en un termini màxim de dos anys i mig. Representa

92

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Desenvolupament Empresarial

un compromís de retorn dels fons concedits en funció dels resultats d’explotació comercial del bé cultural o de l’espectacle en viu de què es tracti. La dotació inicial era d’1.200.000,00 euros i posteriorment s’ha ampliat, de manera que la dotació final ha estat de 2.300.000,00 euros. S’han subvencionat 16 projectes, corresponents a 15 companyies i empreses, per un import de 2.272.238,00 euros (299.883 euros en la modalitat de subvenció i 1.972.355,00 euros en la modalitat d’aportació reintegrable). Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles a Catalunya en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions Amb l’objectiu de promoure les gires i l’explotació a risc d’espectacles ja estrenats, es planteja la concessió d’ajuts amb tres tipologies diferents: a) Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya en localitats diferents de la ciutat de Barcelona dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques. b) Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. c) Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya. L’any 2018 la dotació inicial era de 360.000,00 euros i posteriorment s’ha ampliat, de manera que la dotació final ha estat de 603.485,00 euros, i s’han concedit set ajuts per l’import total de la dotació (118.000,00 euros en la modalitat de subvenció i 485.485,00 euros en la modalitat d’aportació reintegrable). Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions Amb la voluntat de donar continuïtat al suport a la distribució audiovisual catalana per tot el territori estatal, des de l’any 2013 l’ICEC ha volgut dotar les distribuïdores audiovisuals independents catalanes d’un mecanisme de finançament per a la distribució i l’exhibició de films catalans i europeus basat en l’anàlisi de la viabilitat dels projectes. L’any 2018 s’han publicat dues convocatòries per a la concessió d’aquests ajuts, la dotació total dels quals és d’1.883.000,00 euros (la primera convocatòria amb una dotació inicial de 625.000,00 euros més una ampliació de 633.000,00 euros i la segona convocatòria amb una dotació de 625.000,00 euros), i s’han concedit vuit ajuts de sis distribuïdores per valor d’1.663.807,00 euros (48.090,00 euros en la modalitat de subvenció i 1.615.717,00 euros en la modalitat d’aportació reintegrable). Ajuts a projectes i plans editorials en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions Des de l’any 2012 l’ICEC ha implementat una línia d’aportació reintegrable específica per al sector editorial, que té per objecte els projectes i plans editorials en el seu conjunt o segmentats.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

93


Actuacions Desenvolupament Empresarial

L’any 2018 s’han publicat dues convocatòries per a la concessió d’aquests ajuts, la dotació total dels quals és de 2.916.650,00 euros (la primera convocatòria amb una dotació inicial d’1.850.000,00 euros i la segona convocatòria amb una dotació de 385.000,00 euros més una ampliació de 681.650,00 euros), i s’han concedit 66 ajuts de 31 editorials per valor de 2.280.409,00 euros (698.751,00 euros en la modalitat de subvenció i 1.581.658,00 euros en la modalitat d’aportació reintegrable). Ajuts a projectes i plans discogràfics en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions Des de l’any 2012 l’ICEC ha implementat una línia d’aportació reintegrable específica per al sector musical, que té per objectiu dotar les empreses discogràfiques catalanes independents d’un mecanisme de finançament per als seus projectes basat en l’anàlisi de la viabilitat dels projectes, que faciliti el múscul financer d’aquestes empreses i posi l’accent en la distribució de productes discogràfics vers la producció. L’any 2018 s’ha publicat una convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts, la dotació total dels quals és de 175.000,00 euros. No s’ha concedit cap ajut corresponent a aquesta convocatòria. Ajuts a festivals o cicles musicals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions L’any 2015 l’ICEC va crear una línia nova per a festivals i cicles de música de gran format, concretament dirigida a festivals i cicles amb pressupostos superiors a 500.000,00 euros i amb una antiguitat mínima de dues edicions. Amb l’objectiu d’incentivar una millor gestió de l’economia del festival i de l’empresa, fins a un màxim del 50% de l’import de subvenció assolit pot quedar exempt de retorn, en funció de la valoració de l’evolució del festival i de l’empresa. L’any 2018 s’han publicat dues convocatòries per a la concessió d’aquests ajuts. La dotació total és de 2.477.250,00 euros (la primera convocatòria amb una dotació inicial d’1.965.000,00 euros i la segona convocatòria amb una dotació inicial de 466.000,00 euros més una ampliació de 46.250,00 euros) i s’han concedit vuit ajuts a sis empreses per valor de 2.328.066,00 euros (742.105,00 euros en la modalitat de subvenció i 1.585.961,00 en la modalitat d’aportació reintegrable). Ajuts a projectes de l’àmbit dels videojocs i multimèdia en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions La necessitat d’adaptar les bases per acomplir la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajuts d’estat, concretament al Reglament (UE) núm. 615/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior i, concretament, en la consideració (72) del seu preàmbul, en què s’exclouen específicament els videojocs en ser considerats una “activitat comercial”, ha estat el motiu perquè l’ICEC hagi proposat, des de l’any 2015, unes bases específicament per als àmbits del videojoc i multimèdia, sota un plantejament d’ajut de minimis.

94

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Desenvolupament Empresarial

L’any 2018 s’han publicat dues convocatòries per a la concessió d’aquests ajuts. La dotació total és d’1.023.000,00 euros (la primera convocatòria amb una dotació inicial de 280.000,00 euros més una ampliació de 463.000,00 euros i la segona convocatòria amb una dotació de 280.000,00 euros) i s’han concedit quatre ajuts per valor de 808.384,00 euros (56.400,00 euros en la modalitat de subvenció i 751.984,00 euros en la modalitat d’aportació reintegrable). Distribució per sectors dels ajuts concedits l’any 2018 Projectes

%

Import

%

16

14,68%

2.272.238,00

22,82%

Arts escèniques

6

5,50%

958.452,00

9,63%

Llibre

4

3,67%

712.744,00

7,16%

Música

6

5,50%

601.042,00

6,04%

Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles

7

6,42%

603.485,00

6,06%

Arts escèniques

5

4,59%

213.254,00

2,14%

Música

2

1,83%

390.231,00

3,92%

Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges

8

7,34%

1.663.807,00

16,71%

Audiovisual

8

7,34%

1.663.807,00

16,71%

Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials

66

60,55%

2.280.409,00

22,90%

Llibre

66

60,55%

2.280.409,00

22,90%

Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit discogràfic o de la producció musical

0

0,00%

0

0,00%

Música

0

0,00%

0

0,00%

Aportacions reintegrables a festivals o cicles musicals

8

7,34%

2.328.066,00

23,38%

Música

8

7,34%

2.328.066,00

23,38%

Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit dels videojocs i multimèdia

4

3,67%

808.384,00

8,12%

Videojocs

4

3,67%

808.384,00

8,12%

109

100,00%

9.956.389,00

100,00%

Aportacions reintegrables a projectes culturals (genèric)

TOTAL

Distribució per sectors de les aportacions reintegrables concedides (per imports) Arts escèniques

1.171.706,00

11,77%

Llibre

2.993.153,00

30,06%

Música

3.319.339,00

33,34%

Audiovisual

1.663.807,00

16,71%

808.384,00

8,12%

9.956.389,00

100,00%

Videojocs TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

95


Actuacions Desenvolupament Empresarial

2. Convenis de col·laboració amb l’Institut Català de Finances Préstecs participatius per a empreses culturals digitals El 20 de desembre de 2013 l’ICEC va signar un conveni amb l’Institut Català de Finances (ICF) amb l’objectiu d’impulsar la creació d’una línia de préstecs participatius que facilitin l’accés al crèdit de les empreses i els emprenedors culturals digitals per al conjunt del seu projecte empresarial. L’any 2013 l’ICEC va aportar 1,5 milions d’euros a aquesta línia de préstecs i no es va formalitzar cap operació. L’any 2014, l’ICEC va aportar 950.000,00 euros addicionals per permetre el desplegament de mesures de suport financer amb els mitjans de l’ICF. L’any 2015 es van aportar 1.344.205,77 euros. L’any 2017 l’ICEC va aportar 1 milió d’euros a aquesta línia de préstecs. L’any 2018 l’ICEC no ha fet cap aportació a aquesta línia de préstecs. El 2018 s’han presentat un total de 18 empreses. Durant aquest any s’han aprovat 8 projectes i el finançament total ha estat de 760.000,00 euros. Els beneficiaris són empreses culturals digitals constituïdes com a màxim en els quatre anys anteriors a la sol·licitud del préstec, amb projectes empresarials de creixement, en funció de projectes o serveis digitals interactius, amb seu social o seu operativa a Catalunya. Préstecs participatius aprovats 2014-2018 2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Nombre d’empreses que s’hi han presentat

35

47

24

24

18

148

Empreses que han obtingut finançament

6

16

9

8

8

47

Finançament aprovat

500.000,00

1.540.000,00

580.000,00

724.000,00

760.000,00

4.104.000,00

Informes d’elegibilitat per a la tramitació de préstecs L’any 2018 es manté la línia de préstecs directes que atorga i tramita l’ICF basats en informes d’elegibilitat emesos per l’ICEC, en condicions preferents, en les modalitats següents: a) Préstecs per al finançament de les inversions o els plans de millora de la competitivitat b) Préstecs per al finançament de l’actiu circulant de les empreses culturals L’acord entre el Departament de Cultura i l’ICF signat l’any 2013 ha de permetre formalitzar préstecs fins a un import de 25 milions d’euros, acompanyats per un fons de garantia del Departament de Cultura per valor de 10 milions d’euros. Durant l’any 2018 l’ICEC ha rebut vuit sol·licituds per un import total d’1.987.125,00 euros, de les quals l’ICF n’ha formalitzat sis per un import d’1.427.125,00 euros. A més, s’ha formalitzat una operació sol·licitada el 2017 per un import de 43.125,00 euros.

96

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Desenvolupament Empresarial

D’acord amb el conveni establert, l’ICF és l’organisme encarregat de concedir i gestionar els préstecs (formalització, desemborsament, recuperació del préstec, etc.) d’acord amb els informes d’elegibilitat emesos per l’ICEC.

3. Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) FORMACIÓ L’ICEC, el gener de 2006, crea el Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), una unitat que forma part de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial i que té com a missió impulsar el creixement professional i empresarial del sector creatiu i cultural de Catalunya, proporcionant formació i serveis per millorar la competitivitat i la innovació de les empreses i entitats culturals catalanes. A partir del 2017, l’SDE endega una nova conceptualització de continguts: els itineraris SDE, un format que estructura i connecta els continguts amb l’objectiu d’oferir una programació més integrada. Els itineraris tenen un ordre cronològic i segueixen un recorregut recomanat, amb un fil conductor. Són de pagament i de caràcter pràctic. També s’han incorporat els mòduls formatius, amb un focus més específic. Són paquets de continguts, segmentats segons els àmbits temàtics de la programació SDE. A diferència dels itineraris, no proposen cap recorregut i són de format més flexible. L’any 2018 l’SDE ha organitzat 71 activitats de formació, en què han participat 2.784 professionals de les empreses i entitats del sector cultural i creatiu. El cost global de la producció d’aquestes activitats ha estat de 113.653,64 euros. Dins d’aquestes activitats, 29 jornades corresponen a col·laboracions externes, i també ha participat en la difusió de 3 sessions organitzades per altres operadors. CONSULTORIA CULTURA L’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC, mitjançant el Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), ofereix la Consultoria Cultura, una línia d’ajuts per a la realització de consultories adreçades al teixit empresarial i a les entitats del sector cultural i creatiu català que, l’any 2018, disposa de dues modalitats: la consultoria preferent (digitalització, internacionalització i pla estratègic i model de negoci) i la consultoria específica per a la resta de temàtiques. L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és millorar la professionalització i la competitivitat de les empreses culturals catalanes i el desenvolupament d’estratègies de gestió empresarial. La dotació per a l’any 2018 ha estat de 100.000,00 euros i s’han concedit 39 subvencions: 27 per a projectes de consultories de la modalitat específica i 12 per a consultories de la modalitat preferent. L’import total concedit ascendeix a 99.618,00 euros, dels quals 74.400,00 euros corresponen a projectes de consultories de la modalitat específica i 25.218,00 euros a consultories de la modalitat preferent.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

97


3.8

Actuacions Mercats

Àrea de Mercats L’objectiu d’aquesta àrea és desenvolupar diverses línies d’acció que contribueixin a augmentar la competitivitat de les empreses culturals catalanes en els mercats nacional i internacional, bàsicament donant suport a la comercialització dels seus serveis, productes i creacions. L’Àrea de Mercats de l’ICEC treballa per promoure la presència de creacions i empreses catalanes en mercats, fires i esdeveniments professionals clau, amb l’aixopluc de dues marques per a les seves actuacions: la marca Catalan Arts per als sectors de les arts escèniques, la música, el llibre, les arts visuals i els videojocs, i Catalan Films & TV per a l’audiovisual. A més, ofereix tot tipus de materials i recursos als professionals de Catalunya que cerquen desenvolupar els seus projectes internacionalment, així com a professionals d’altres països que busquen produccions artístiques per als seus festivals o espais culturals. D’acord amb aquests objectius, durant el 2018, des de l’Àrea de Mercats de l’ICEC s’han dut a terme les línies d’actuació següents: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Línies de subvenció i ajuts a la internacionalització Convenis de col·laboració Assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals Presència en xarxes internacionals Eines de promoció, màrqueting i difusió Oficines de l’ICEC a Europa Unitat Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya

Quadre resum de 2018* Total aplicat al pressupost 2018

%

2.216.678,55

2.216.678,55

78,25%

748.678,55

748.678,55

748.678,55

26,43%

238.000,00

238.000,00

238.000,00

8,40%

1.230.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

43,42%

Concedit 2018

Anualitat 2018

2.216.678,55

Subvencions a projectes d’internacionalització Esdeveniments

AJUTS

Mercats estratègics CONVENIS

Anualitat 2018**

21.418,82

21.418,82

0,76%

ACCIONS

594.625,45

594.625,45

20,99%

Assistència i participació en fires

369.099,18

369.099,18

13,03%

Accions de promoció i networking

90.793,96

90.793,96

3,21%

Eines de difusió

27.037,93

27.037,93

0,95%

107.694,38

107.694,38

3,80%

2.832.722,82

2.832.722,82

100,00%

Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya TOTAL

2.216.678,55

* Vegeu la relació d’ajuts a l’annex (pàgina xxx). ** L’any 2018, l’Àrea de Mercats no té anualitats corresponents a subvencions concedides en anys anteriors.

98

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

Distribució sectorial dels ajuts i els convenis de l’Àrea de Mercats. 2018

Sector Arts escèniques

Subvencions per a la internacionalització

Esdeveniments

82.448,89

Música

117.551,11

150.000,00

Llibre

199.999,99

63.000,00

Arts visuals

250.000,00

Audiovisual

78.678,56

Digital

20.000,00

TOTAL

748.678,55

Mercats estratègics

Convenis de col·laboració

Total suport (ajuts i convenis)

%

870.000,00

21.418,82

973.867,71

43,51%

627.551,11

28,04%

262.999,99

11,75%

250.000,00

11,17%

103.678,56

4,63%

20.000,00

0,89%

2.238.097,37

100,00%

360.000,00

25.000,00

238.000,00

1.230.000,00

21.418,82

1. Línies de subvenció i ajuts SUBVENCIONS PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES CULTURALS CATALANES Aquestes subvencions estan adreçades a les empreses de tots els sectors que són competència de l’ICEC: arts escèniques i música, editorial, audiovisual, galeries d’art i videojocs. Distribució sectorial de les cinc línies d’ajut a projectes d’internacionalització Sector

Projectes

Nre. projectes (%)

Concedit 2018

Import (%)

Arts escèniques

29

15,03%

82.448,89

11,01%

Música

27

13,99%

117.551,11

15,70%

Llibre

66

34,20%

199.999,99

26,71%

Arts visuals

32

16,58%

250.000,00

33,39%

Audiovisual

29

15,03%

78.678,56

10,51%

Videojocs

10

5,18%

20.000,00

2,67%

193

100,00%

748.678,55

100,00%

TOTAL

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses o entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixen a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén com a creació cultural de Catalunya la creació que és d’autoria catalana (en què l’autor resideix a Catalunya i, en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya). El pla d’internacionalització ha d’incloure

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

99


Actuacions Mercats

accions fetes entre el 31 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i s’han de portar a terme fora de Catalunya. La dotació total de la línia d’arts en viu és de 200.000 euros. ARTS ESCÈNIQUES En el cas de les arts escèniques, s’han subvencionat els projectes d’internacionalització de 29 empreses per un import de 82.448,89 euros. Aquests 29 projectes subvencionats inclouen la realització d’un total de 229 accions d’internacionalització al llarg de 2018, en què destaquen, per països: l’Estat espanyol (59 accions), França (37 accions), Alemanya (26 accions), Portugal (13 accions), Colòmbia (10 accions), Bèlgica i el Regne Unit (9 accions cadascun). MÚSICA En el cas de la música, s’han subvencionat els projectes de 27 empreses per un import de 117.551,11 euros. Aquests 27 projectes subvencionats inclouen la realització d’un total de 155 accions d’internacionalització al llarg de 2018, en què destaquen, per països: l’Estat espanyol (50 accions), França (21 accions), el Regne Unit (20 accions), els Estats Units (13 accions), els Països Baixos (10 accions) i Alemanya (8 accions). LLIBRE Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector del llibre que contribueixin a la presència i a la comercialització a l’exterior de la creació i la producció cultural de Catalunya en l’àmbit del llibre. S’entén com a creació i producció culturals de Catalunya les que són d’autoria catalana (en què l’autor resideix a Catalunya i, en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya). El pla d’internacionalització ha d’incloure accions fetes entre el 31 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i s’han de portar a terme fora de Catalunya. La dotació de la línia és de 200.000,00 euros i s’han subvencionat els projectes de 66 empreses per l’import global de la dotació. Aquests 66 projectes subvencionats inclouen la realització d’un total de 270 accions d’internacionalització al llarg de 2018, en què destaquen, per països: Alemanya (46 accions), Mèxic (43 accions), Itàlia (35 accions), el Regne Unit (24 accions), l’Estat espanyol (23 accions), Colòmbia (20 accions), l’Argentina (19 accions) i els Estats Units (18 accions). ARTS VISUALS Subvencions a projectes d’internacionalització de galeries d’art L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als projectes d’internacionalització de les galeries d’art. El pla d’internacionalització ha d’incloure accions fetes entre el 31 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018. El projecte

100

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

s’ha de portar a terme fora del territori de Catalunya i, en cas que sigui dins l’Estat espanyol, han de ser accions de caràcter internacional. La dotació és de 250.000,00 euros i s’han subvencionat els projectes de 32 empreses per l’import global de la dotació. Aquests 32 projectes subvencionats inclouen la realització d’un total de 208 accions d’internacionalització al llarg de 2018, en què destaquen, per països: l’Estat espanyol (32 accions), França (30 accions), els Estats Units (24 accions), el Regne Unit (23 accions), Suïssa (18 accions) i els Països Baixos (16 accions). AUDIOVISUAL Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals L’objecte d’aquesta línia és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. El pla d’internacionalització ha d’incloure accions fetes entre el 31 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i s’han de portar a terme fora de Catalunya. La dotació és de 80.000,00 euros i s’han subvencionat els projectes de 29 empreses per un import global de 78.678,56 euros. VIDEOJOCS Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs L’objecte d’aquesta línia és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs que contribueixin a la comercialització de la seva producció. El pla d’internacionalització ha d’incloure accions fetes entre el 31 d’octubre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, i s’han de portar a terme fora de Catalunya. La dotació és de 20.000,00 euros i s’han subvencionat els projectes de 10 empreses de videojocs per l’import total de la dotació. Els 10 projectes subvencionats van incloure el desenvolupament de 38 accions d’internacionalització al llarg de 2018, principalment al territori europeu (17 accions), en què destaquen, per països: Alemanya (6 accions) i França (4 accions), però també destaquen altres mercats, com els Estats Units (12 accions), el Japó (4 accions), Corea del Sud (2 accions) i Taiwan (2 accions). AJUTS SINGULARS A ESDEVENIMENTS I ACCIONS CLAU PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES CULTURALS Suport a esdeveniments professionals a Catalunya de caire internacional S’han subvencionat tres projectes d’empreses i associacions culturals catalanes per col·laborar en la internacionalització de la producció cultural, sigui a projectes d’obertura de mercats internacionals o a l’organització de trobades internacionals destinades a donar a conèixer la producció cultural catalana. L’import global dels ajuts concedits l’any 2018 és de 238.000,00 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

101


Actuacions Mercats

Distribució sectorial dels ajuts singulars a esdeveniments Sector

Projectes

%

Concedit 2018

%

Música

1

33,33%

150.000,00

63,03%

Llibre

1

33,33%

63.000,00

26,47%

Audiovisual

1

33,33%

25.000,00

10,50%

TOTAL

3

100,00%

238.000,00

100,00%

MÚSICA En l’àmbit de la música, l’Àrea de Mercats ha col·laborat amb el Primavera Sound amb un ajut de 150.000,00 euros per a l’organització del Primavera Pro, que va tenir lloc del 30 de maig a l’1 de juny paral·lelament a la celebració del festival. L’edició del Primavera Pro ha estat un punt estratègic d’intercanvi cultural entre Europa, Amèrica del Nord i els països llatinoamericans, i es presenta com l’enclavament idoni per canalitzar les sinergies entre professionals de diferents àrees del sector musical, la qual cosa representa una oportunitat immillorable per al networking i la internacionalització de la música feta a Catalunya, així com per impregnar-se de les últimes novetats en el terreny musical. En el marc del Primavera Pro, l’Àrea de Mercats va dur a terme diverses accions de networking amb l’objectiu que el sector de la música a Catalunya tragués el màxim profit de la presència de 3.300 professionals de 55 països diferents. En la jornada inaugural del 30 de maig es va tornar a organitzar la botifarrada de benvinguda (Catalan Welcome Lunch), per crear un marc distès de trobada, complementat amb l’actuació de tres grups catalans: Marion Harper, The Zephyr Bones i North State. El 31 de maig va ser el torn d’una sessió exclusiva per a premsa internacional, amb l’assistència de 26 periodistes, per donar-los a conèixer de primera mà l’escena musical catalana amb alguns dels mànagers dels 28 artistes catalans que van actuar als múltiples escenaris del Primavera Sound. A banda d’aquestes trobades, l’Àrea de Mercats va editar un directori amb informació de totes les bandes catalanes programades, que es va incloure a la bossa oficial per a professionals, així com llistes de reproducció dels mateixos grups a Spotify i Apple Music. LLIBRE En l’àmbit del llibre, l’Àrea va col·laborar amb l’Associació d’Editors en Llengua Catalana (AELC) amb un ajut de 63.000,00 euros per ser presents a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt. S’hi va organitzar un estand col·lectiu amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Ramon Llull, el Gremi d’Editors de Catalunya, l’AELC i el Departament de Cultura, amb una imatge conjunta que portava la denominació “Catalonia, Land of Books. Barcelona, City of Literature”. L’edició de 2018 va tenir lloc del 10 al 14 d’octubre a Frankfurt i van participar-hi 22 segells editorials directament a l’estand, que també servia de punt de trobada per a la resta d’empreses catalanes que visitaven la fira.

102

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

AUDIOVISUAL L’Àrea de Mercats ha col·laborat amb l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED) amb una aportació de 25.000,00 euros per a l’organització del Medimed, que aquest 2018 va tenir lloc de l’11 al 14 d’octubre a Sitges. El Medimed és el mercat específic per a la promoció, el desenvolupament i la distribució de projectes i produccions documentals dels països de la Unió Europea i el sud de la Mediterrània, en què la producció catalana rep una atenció especial. En aquesta edició es van presentar 689 documentals (525 programes acabats i 164 projectes en desenvolupament) de 61 països, i hi van ser presents 60 compradors de 25 països. MERCATS ESTRATÈGICS L’àrea és responsable del suport i la coordinació dels mercats estratègics de les arts en viu a Catalunya per impulsar-ne l’activitat i el posicionament internacional, així com de reforçar-ne el paper com a plataformes de contractació per a les empreses catalanes. També dona suport a altres esdeveniments estratègics per a la comercialització dels diferents sectors culturals. L’Àrea de Mercats de l’ICEC, des de l’any 2013, està implicada en la gestió integrada dels principals mercats creatius i culturals de Catalunya per afavorir-ne el paper de generadors de negoci per al sector. Durant tot l’any es treballa estretament amb els equips directius dels mercats i amb els ajuntaments que organitzen aquests esdeveniments per coordinar les diferents accions, optimitzar els recursos i vetllar per la consecució dels objectius establerts. Durant el 2018 ha continuat aquesta col·laboració de l’ICEC amb l’objectiu d’harmonitzar i de coordinar aquests mercats culturals dels sectors de la dansa, el circ, el teatre, les arts de carrer i la música per fomentar-ne el paper estratègic com a espai de trobada i d’intercanvi i perquè es converteixin en plataformes idònies per presentar noves propostes i fomentar els contactes professionals. La professionalització d’aquests mercats ha de servir per ampliar la presència de la creació cultural a les programacions habituals dels espais escènics catalans i per enllaçar sinergies entre els programadors nacionals, estatals i internacionals. L’import global del suport de l’ICEC als mercats estratègics (La Mostra d’Igualada, el Sismògraf d’Olot, el Trapezi de Reus, FiraTàrrega i el Mercat de Música Viva de Vic) ha estat d’1.210.000,00 euros el 2018. Addicionalment, en el marc del Sismògraf d’Olot s’ha donat suport al projecte Pro365/ Sismo, el dispositiu del Pla d’impuls de la dansa per a la formació dels programadors en aquesta disciplina, per un import de 20.000 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

103


Actuacions Mercats

ARTS ESCÈNIQUES FiraTàrrega Des de l’Àrea de Mercats s’ha coordinat la presència del Departament de Cultura a la zona professional de FiraTàrrega amb un estand informatiu a la Llotja professional, en el qual es van fer 111 entrevistes i assessoraments. A més, a FiraTàrrega l’Àrea va organitzar una nova edició del Lunch Meeting, que va tenir lloc el 7 de setembre i que va aplegar 157 programadors internacionals i de la resta de l’Estat espanyol i 24 companyies catalanes. Aquesta trobada celebrava el tretzè aniversari de la seva creació i en mantenia l’objectiu fonamental: posar en contacte, en un marc informal, una selecció (realitzada per la direcció artística de FiraTàrrega) de companyies catalanes amb espectacles a la programació oficial, amb professionals i programadors internacionals. A més, el 2018 s’hi van sumar també programadors espanyols. L’Àrea de Mercats també va editar un llibret amb la informació més rellevant de cada companyia consultable al web de Catalan Arts. També, en relació amb el Lunch Meeting, es van organitzar dues sessions adreçades a les companyies convidades per preparar la seva participació. La primera va tenir lloc al juny i se’ls va explicar el context amb què es trobarien i es van treballar de manera concreta les presentacions de cadascuna de les companyies, en anglès. D’altra banda, hores abans que s’iniciés el Lunch Meeting, les responsables de les oficines de l’ICEC a l’estranger i els tècnics de l’Àrea a Barcelona es van reunir amb els representants de les companyies per compartir informació sobre cadascun dels agents internacionals que havien confirmat la seva assistència al dinar. En l’edició de 2018 FiraTàrrega va programar 227 representacions de 50 companyies (52% de Catalunya, 18% de la resta de l’Estat i 30% d’internacionals). Pel que fa a la presència de professionals, es van acreditar 588 entitats de 37 països dels cinc continents. S’ha fet una aportació a FiraTàrrega de 400.000,00 euros. Trapezi de Reus L’Àrea de Mercats va col·laborar durant el 2018 amb la direcció del festival per posicionar Trapezi en el panorama internacional de les fires de circ contemporani, mostrant una programació extensa de produccions catalanes i d’àmbit internacional que aposten per la qualitat i la contemporaneïtat. En aquesta 22a edició es van acreditar 190 professionals, dels quals 75 eren programadors (un 44% d’internacionals) de fins a 166 entitats diferents. Durant els dies del festival es van programar 32 companyies, de les quals 19 eren catalanes, 4 de la resta de l’Estat i 9 d’internacionals. A més, es van acreditar 64 periodistes de 33 mitjans de comunicació diferents. S’ha aportat a Trapezi 150.000,00 euros.

104

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

La Mostra d’Igualada La Mostra és l’esdeveniment de referència del teatre infantil i juvenil a Catalunya. L’Àrea de Mercats treballa des del 2013 amb els organitzadors de La Mostra per aprofundir en la professionalització del sector, facilitar l’accés de les companyies als mercats, augmentar la presència de programadors estatals i internacionals, consolidar les activitats de l’àrea professional i posicionar La Mostra en els mercats estatal i internacional. La programació aposta per treballs de qualitat, amb llenguatges contemporanis, innovadors i més arriscats. En l’edició de 2018 s’han pogut veure espectacles de 53 companyies (41 de catalanes, 8 de la resta de l’Estat i 4 d’internacionals) seleccionats entre les més de 650 propostes rebudes. En aquesta edició es van acreditar 682 professionals de 328 entitats diferents. D’aquestes entitats, 275 eren de Catalunya, 40 de l’Estat espanyol i 13 internacionals. L’Àrea de Mercats va ser present a l’espai PRO de La Mostra, on va mantenir reunions concertades amb companyies i empreses del sector. La major part de les consultes eren referents a temes d’internacionalització. S’ha contribuït a l’organització de La Mostra amb 150.000,00 euros. Sismògraf d’Olot La col·laboració de l’Àrea de Mercats amb el festival Sismògraf i l’Ajuntament d’Olot té com a primer i principal objectiu fomentar que el Sismògraf esdevingui la plataforma d’exhibició i contractació especialitzada en dansa contemporània de i a Catalunya, així com posar les bases d’un futur treball d’internacionalització de l’esdeveniment. El Sismògraf vol ser un gran aparador per a la dansa per enllaçar sinergies entre els programadors nacionals, els professionals de la dansa i el públic: atansar el llenguatge de la dansa contemporània a un públic poc avesat a consumir-la i treballar per ampliar la base d’espectadors de dansa. En l’edició de 2018, la quarta com a mercat estratègic, es van acreditar 200 professionals. Es van programar 27 espectacles de formats molt més grans que en les edicions precedents. S’han aportat 150.000 euros a l’organització del Sismògraf. A més, en el marc del Sismògraf, s’han aportat 20.000 euros al projecte Pro365/ Sismo, una acció que forma part del Pla d’impuls de la dansa associada al festival. Es tracta d’un dispositiu d’acompanyament per a professionals de la gestió escènica en l’àmbit de la dansa, les arts del moviment i la creació contemporània. Pro365/ Sismo ha estat dirigit a professionals de la gestió escènica dels equipaments públics de Catalunya i el seu objectiu és fomentar-ne la capacitació i la sensibilització per incloure la dansa en les seves programacions culturals.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

105


Actuacions Mercats

MÚSICA Mercat de Música Viva de Vic L’edició de 2018 del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV), celebrada del 12 al 16 de setembre, va consolidar tots els canvis iniciats en l’edició de 2016, amb el trasllat de tota l’activitat professional al recinte de l’Atlàntida. L’Àrea de Mercats va coordinar la presència del Departament de Cultura a la zona professional amb un punt informatiu obert a les consultes dels professionals catalans. El MMVV, en col·laboració amb el Departament de Cultura, va organitzar una sessió específica per als programadors i tècnics municipals, que va centrar la primera jornada del Mercat, durant la qual van tenir lloc showcases de grups catalans, seleccionats prèviament pels mateixos programadors, i presentacions ràpides de projectes per part d’empreses de gestió. Uns 300 professionals van participar en aquesta jornada. En col·laboració amb el MMVV, els dies 4 i 5 de maig es van organitzar unes jornades de treball sobre les estratègies promocionals i de contractació per accedir al mercat musical del Regne Unit. Les sessions tenien com a objectiu donar a conèixer la realitat actual del mercat musical d’aquest país a les empreses catalanes, així com oferir una visió general a partir de l’experiència dels diferents agents que el formen, des de festivals, sales de concerts i associacions, fins a empreses de gestió i agències de reserves. Aquestes jornades, celebrades a la sala d’espectacles El Molino, van aplegar nombrosos professionals catalans, que van poder participar en una sessió de speed meetings durant la qual van tenir l’oportunitat de contactar directament amb els vuit professionals britànics assistents. A les jornades també hi va haver showcases de tres grups catalans: Núria Graham, The Sey Sisters i Museless. Com a prolongació d’aquestes jornades, durant el MMVV es va dedicar la jornada de divendres als programadors i les empreses de gestió internacionals, amb un accent marcat a Itàlia, mentre que la jornada de dijous es va centrar en programadors i empreses de gestió de les comunitats autònomes espanyoles. L’edició de 2018 del MMVV va atreure 665 professionals (504 de Catalunya, 103 de la resta de l’Estat i 58 internacionals). Durant el mercat van tenir lloc 712 speed meetings. Les delegades de l’ICEC a Berlín, Brussel·les Londres i París, així com els tècnics de l’oficina de Barcelona, van atendre consultes en diverses sessions de speed meetings. Pel que fa a la programació artística, van actuar 80 bandes, 44 de Catalunya, 20 de la resta de l’Estat i 16 d’internacionals. L’ajut econòmic al MMVV ha estat de 360.000,00 euros.

2. Convenis de col·laboració L’Àrea de Mercats col·labora amb entitats i empreses del teixit cultural en l’organització d’esdeveniments que permetin establir relacions comercials per millorar les condicions d’accés als mercats i reforçar el tram central de la cadena de valor de la cultura. Cal potenciar l’obertura de mercats per a les empreses catalanes del sector i impulsar l’exportació, la difusió i la promoció dels seus productes en els circuits nacionals, estatals i internacionals. El 2018 es van signar tres convenis de col·laboració per a l’organització del Grec_PRO, la jornada professional Espai de Carrer i l’Àrea PRO del Festival TNT per un import total de 21.418,82 euros, que correspon al capítol II del pressupost de l’ICEC.

106

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

ARTS ESCÈNIQUES Grec_PRO La trobada internacional de professionals va tenir lloc entre el 4 i el 8 de juliol de 2018 dins del marc del Grec Festival de Barcelona. L’objectiu principal de la trobada, com en edicions anteriors, ha estat contribuir a generar nous projectes i consolidar les relacions entre companyies i artistes catalans amb professionals de l’escena de tot el món. Un total de 49 programadors (35 d’internacionals) hi han participat i han pogut assistir a les representacions de 5 espectacles programats especialment per a ells, 13 espectacles ja inclosos en la programació del Festival Grec i 8 activitats de diversa índole, com presentacions de projectes, visites a espais de creació de la ciutat o accions de networking. L’import del conveni de col·laboració ha estat de 1.645,60 euros. Jornada Espai de Carrer El 27 de febrer va tenir lloc la quarta jornada Espai de Carrer, desenvolupada al Cúbic de Viladecans. Es tracta d’una jornada dirigida principalment a tècnics de cultura dels ajuntaments de Catalunya, a programadors públics i privats de festes majors, festivals o d’altres programacions culturals i festives en general. Els objectius principals d’aquesta jornada són fomentar la contractació d’espectacles de carrer i facilitar la connexió entre companyies, tècnics municipals i programadors públics i privats en general. A la jornada es van inscriure 178 professionals d’arreu de Catalunya. Els assistents van poder veure actuacions de 20 minuts de les 12 companyies d’arts escèniques seleccionades d’entre 105 propostes rebudes. L’import del conveni de col·laboració ha estat de 16.773,21 euros. Festival TNT El Festival TNT de Terrassa impulsa i difon la creació contemporània i multidisciplinària i les arts en viu amb propostes per a tots els públics. El conveni signat amb l’Àrea de Mercats estava adreçat a facilitar la presència de professionals internacionals i la celebració d’una trobada de networking. En aquesta trobada van participar 75 professionals. El TNT va rebre el 2018 una àmplia delegació de productors i agents alemanys (25) coordinada per l’oficina d’ICEC Berlín. L’import del conveni de col·laboració ha estat de 3.000,01 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

107


Actuacions Mercats

3. Assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals L’Àrea de Mercats és present a les fires i els mercats internacionals més importants de l’escena cultural amb l’objectiu de facilitar l’accés de les empreses culturals catalanes als mercats internacionals i promoure la producció cultural catalana en esdeveniments estratègics dins de cada sector. El cost d’aquesta participació en fires, festivals i mercats internacionals i les accions de foment implícites ha estat de 459.893,14 euros (369.099,18 euros en assistència i participació en fires i 90.793,96 euros en despeses d’accions de promoció i networking). En total, l’àrea ha fet 110 accions entre les 105 fires i les 5 reunions de les xarxes internacionals de les quals som membres. Les 105 fires pertanyen a més de 15 països (Alemanya, l’Argentina, Bèlgica, el Canadà, Catalunya, l’Estat espanyol, els Estats Units, Estònia, França, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Mèxic, els Països Baixos, Portugal, el Regne Unit i Xile). En 56 d’aquestes fires, l’Àrea de Mercats s’ha responsabilitzat de la producció d’un estand promocional o bé de l’organització d’accions de networking professional. A més d’aquesta presència, des de les oficines de l’ICEC i l’Àrea a Barcelona s’han fet visites de prospecció a unes altres 49 fires i mercats per conèixer de primera mà esdeveniments professionals que no disposen de recinte firal, fer prospecció de noves convocatòries per copsar el potencial interès per als professionals catalans, assistir a trobades de networking amb altres institucions equivalents o empreses i donar suport a la presència i les actuacions de les companyies catalanes. Fires. Classificació per territoris i tipus d’activitat. 2018 País Alemanya

Fires amb estand / acció directa

Visites de prospecció

Reunions de les xarxes internacionals

Total accions

5

10

3

18

Argentina

1

1

Bèlgica

6

6

1

2

3

20

4

24

6

5

11

Estats Units

1

1

Estònia

1

1

8

22

1

1

Canadà Catalunya Estat espanyol

França

14

Hongria Itàlia

1

Luxemburg

1 1

Mèxic

2

Països Baixos

2

4

2

5

3

Portugal Regne Unit Xile Total

108

1

2

8

2

2

1

9

2 56

49

2 8

113

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

Fires. Classificació per sector i tipus d’activitat. 2018 Fires amb estand / acció directa

Empreses

Visites de prospecció

Total fires

Arts escèniques

14

237

19

33

Música

16

87

12

28

Llibre

4

65

3

7

Arts visuals

.

.

3

3

Sector

Digital

2

51

6

8

Audiovisual

20

230

6

26

Total

56

670

49

105

ARTS ESCÈNIQUES 33 van ser les fires i els mercats professionals de les arts escèniques amb presència de l’Àrea de Mercats durant el 2018. Es van organitzar estands o accions professionals en 14 d’aquestes fires, amb la participació de 237 empreses catalanes i 19 prospeccions. Entre els estands i les accions organitzades, cal destacar les que van tenir lloc a l’Internationale Kulturbörse de Friburg, la fira de teatre Feten de Gijón, la Tanzmesse de Düsseldorf, la Fira de Teatre i Dansa d’Osca, el Mercartes de Valladolid, així com l’organització d’una missió comercial al Canadà que incloïa un estand al CINARS. MÚSICA Durant el 2018, l’Àrea de Mercats va ser present en 28 fires i mercats professionals de la música. Es van organitzar estands o accions professionals en 16 d’aquestes fires, amb la participació de 87 empreses i la realització de 83 showcases. Hem d’afegir a l’activitat les 12 prospeccions efectuades per l’equip a noves fires. Entre els estands i les accions organitzades, cal destacar les que van tenir lloc a Eurosonic Noorderslag de Groningen, Jazzahead! a Bremen, Musicora a París, MIDEM a Cannes i WOMEX a Las Palmas de Gran Canaria. A més, l’Àrea de Mercats va organitzar amb resultats excel·lents una missió comercial i conferències a les fires Mundial Montréal i M pour Montréal. ARTS VISUALS L’any 2018, l’Àrea de Mercats va fer tres visites de prospecció a fires d’arts visuals. LLIBRE Durant el 2018, l’Àrea de Mercats va ser present en set fires i mercats professionals del sector del llibre, va organitzar estands o accions professionals en quatre d’aquestes i hi van participar 65 empreses.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

109


Actuacions Mercats

Cal destacar que, després d’uns anys, es va tornar a participar en la Fira del Llibre de Londres, amb un estand que funcionava com a punt de trobada per a les empreses catalanes que hi participaven. També es va organitzar un estand a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, amb la presència de 39 editorials i un altre estand a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara de Mèxic, amb la participació de 26 editorials. VIDEOJOCS L’Àrea de Mercats va assistir durant el 2018 a vuit fires i mercats professionals de l’àmbit de la cultura digital, va organitzar estands o accions directes en dos d’aquests i hi van participar 51 empreses. En concret, es van organitzar sengles estands al 4YFN (Four Years From Now) a Barcelona, amb la participació de 12 empreses emergents i dues incubadores de projectes, i al Barcelona Games World, amb 39 empreses i una incubadora de videojocs. A més, es va donar suport a Acció en l’organització d’una missió de videojocs a Corea del Sud, en la qual van participar sis empreses catalanes. AUDIOVISUAL Catalan Films & TV és la marca de l’ICEC per a les accions d’internacionalització de l’audiovisual català, amb l’objectiu d’augmentar la participació de la indústria audiovisual catalana en mercats internacionals i incentivar la coproducció i la distribució. A més, també dona suport a produccions i talent seleccionat en els festivals internacionals del món i representa la indústria en festivals i mercats clau. Durant el 2018 vam ser presents en 26 fires i mercats professionals del sector audiovisual. En 20 d’aquests es van organitzar estands o accions directes amb la participació de 230 empreses. A Catalunya, es van organitzar estands institucionals o accions directes al MECAL, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona; DocsBarcelona; el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges; Medimed; L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, i REC, Festival de Cinema Internacional de Tarragona. A escala internacional, les principals fires i mercats en què es va organitzar un estand institucional o una acció directa van ser: el Festival de Curtmetratges a ClermontFerrand, CineMart (Rotterdam), la Berlinale - European Film Market, el Festival de Cinema de Guadalajara, Spanish Screenings - Festival de Màlaga, MIPTV (Cannes), el Marché du Film (Cannes), el Mercat Internacional del Cinema d’Animació - MIFA (Annecy), Sunny Side of the Doc (La Rochelle), MIPCOM (Cannes), el Festival de Sant Sebastià, IDFA (Amsterdam) i Ventana Sur (Buenos Aires). A més, Catalan Films & TV va negociar descomptes o avantatges per als professionals catalans en diversos festivals i mercats en els quals no hi va haver presència institucional: Sheffield Doc/ Fest i Animation Production Day (Stuttgart). Es mantenen reunions periòdiques amb els diferents programadors dels festivals internacionals per donar-los a conèixer la producció catalana i mantenir-los al corrent dels films que poden ser susceptibles de ser seleccionats. A més, es conviden alguns

110

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

programadors a visionar a Catalunya i, d’aquesta manera, conèixer les produccions de més a prop com va ser el cas de la programadora del Festival Internacional de Cinema de Toronto o l’equip del Festival de Màlaga. També es fa un seguiment de les produccions seleccionades als festivals internacionals més importants. És una dada que es difon públicament i que s’ha utilitzat en diferents àmbits com, per exemple, a la festa d’estiu de l’Acadèmia de Cinema Català o al llibret Shoot and Coproduce que editem cada any. El 2018, la filmografia catalana va tenir 1.307 seleccions en 278 festivals nacionals i internacionals en què va rebre 172 premis. A més, va obtenir 42 premis d’entre 223 nominacions a 7 cerimònies (Goya, EFA, Platino, Forqué, Ciutat de Barcelona, Proyecta, Ariel, Fénix, Premis Oscar, Golden Globe...).

4. Presència en xarxes internacionals L’ICEC —a través de l’Àrea de Mercats— és soci de diferents xarxes i associacions internacionals amb l’objectiu d’establir relacions i col·laborar en projectes que siguin beneficiosos per a les empreses culturals catalanes. ARTS ESCÈNIQUES L’ICEC és soci de l’IETM (Xarxa Internacional per a les Arts Escèniques Contemporànies). Com a membres de l’IETM, des de l’Àrea de Mercats s’ha participat en les dues trobades plenàries de 2018, la de primavera (26-29 d’abril) a Porto i la de tardor (1-4 de novembre) a Munic. Així mateix, també som socis de l’ISAN (Independent Street Arts Network), una xarxa britànica que busca potenciar les arts de carrer en totes les seves facetes i vam participar en la reunió plenària al Regne Unit. MÚSICA L’ICEC és soci de la plataforma ETEP (plataforma d’intercanvi de talent europeu) i de l’EMEE (European Music Exporters Exchange), el qual vehicula la seva participació a través de l’Àrea de Mercats. Gràcies a l’ETEP, cinc grups catalans (Pavvla, Akkan, Muyayo Rif, Boxinbox i Twersky) es van programar a l’Eurosonic, un festival, fira i mercat de promoció internacional de la música, sobretot del gènere del pop-rock, que té lloc el mes de gener a Groningen. L’ETEP, que rep finançament de la Unió Europea a través del programa Europa Creativa, vol afavorir la mobilitat dels artistes fora de les seves pròpies fronteres, posant en contacte bandes que tenen l’aval de les oficines d’exportació de la música dels diferents països socis i el centenar de festivals europeus adscrits a la xarxa ETEP. Tots els socis de la plataforma ETEP s’han reunit, a més de fer-ho a Groningen, a Hamburg durant el festival Reeperbahn. Per la seva banda, l’EMEE és una xarxa formal d’oficines d’exportació de la música d’arreu d’Europa dins la qual es comparteixen bones pràctiques i informació de cara a l’elaboració de potencials projectes que afavoreixin la difusió de la música al continent. Les trobades que s’han dut a terme durant el 2018 i en les quals hem participat activament han estat a Groningen, durant l’Eurosonic; a Guimarães, durant el Westway LAB Festival, i a Hamburg, durant el Reeperbahn.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

111


Actuacions Mercats

5. Eines de promoció, màrqueting i difusió L’Àrea elabora informació i documentació actualitzada sobre mercats, eines de comunicació (portal web), eines de promoció i difusió (documentació per a cada esdeveniment i butlletins mensuals i temàtics), a més de tenir una presència activa a les xarxes socials. Com a part de la seva tasca de difusió i promoció als mercats tant nacional com internacional de les empreses culturals catalanes, i d’acord amb l’objectiu de potenciar la presència dels sectors culturals catalans, durant el 2018 l’Àrea de Mercats de l’ICEC ha fet un seguit d’accions en l’àmbit de la difusió i la comunicació. Aquestes actuacions han tingut un cost de 27.037,93 euros. 1. Difusió a través del portal www.catalanarts.cat. El web té l’objectiu de ser una plataforma vàlida per al coneixement internacional de l’activitat cultural de les empreses de Catalunya. El web en català i en castellà ofereix informació als professionals catalans i de l’Estat sobre oportunitats de negoci i convocatòries i activitats organitzades per l’Àrea de Mercats. El web en anglès dona informació als professionals internacionals sobre totes les activitats i les actuacions dels artistes catalans fora de Catalunya, i sobre les accions desenvolupades per l’Àrea de Mercats. A més, el web conté una agenda d’actuacions internacionals d’artistes i companyies catalanes. Durant el 2018, el web ha registrat 26.966 visites, amb 16.483 usuaris i 91.101 pàgines vistes. Espanya, els Estats Units, França, Alemanya, el Regne Unit i l’Argentina són els països des d’on més ens visiten, coincidint majoritàriament amb els països on l’ICEC ha desenvolupat accions el 2018. Visites al portal Catalan Arts. 2018 Visites al web*

26.966

Usuaris

16.483

Pàgines vistes

91.101

Posició al rànquing Alexa

8.371.513

*Al novembre de 2014 el web www.catalanarts.cat esdevé www.creativecatalonia.cat fins al 2017, en que se’n torna a recuperar el domini. Les dades de 2015 són aproximades a causa d’aquest canvi de domini. Dades de 2017 disponibles en el mes de març

Presència de la marca Catalan Arts en diverses xarxes socials. 2018 Facebook (admiradors)

16.187

Twitter (seguidors)

14.314

YouTube (visualitzacions)

62.574

YouTube (vídeos disponibles)

123

Spotify (subscriptors)

113

Spotify (playlists disponibles)

112

41

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

2. Enviament de butlletins d’informació mensual en català, castellà, anglès, francès i alemany, així com un butlletí específic en anglès per al Benelux. El butlletí d’informació en català informa les empreses culturals catalanes sobre convocatòries de fires, festivals i esdeveniments internacionals. Els altres cinc butlletins, destinats a productors i programadors internacionals, ofereixen informació sobre les actuacions que fan els grups i les companyies catalanes fora de Catalunya. El contingut es crea especialment per a cada butlletí en funció del mercat al qual s’adreça. Subscrits als mailings de Catalan Arts. 2018 Butlletí de convocatòries professionals (català)

814

Convocatòries específiques de música (català)

522

Convocatòries específiques d’arts escèniques (català)

606

Convocatòries específiques de llibre i edició (català)

223

Convocatòries específiques de digital i videojocs (català)

178

Convocatòries específiques d’arts visuals (català)

303

Convocatòries específiques de films i TV (català)

147

Informes bimestrals sobre fires (català)

756

Butlletí d’informació en anglès

346

Butlletí d’informació en alemany

149

Butlletí d’informació en castellà

344

Butlletí d’informació en francès

122

Butlletí d’informació del Benelux en anglès Total subscrits únics a la llista de Catalan Arts

96 1.334

3. Edició de directoris d’empreses assistents a les fires amb estand organitzat per l’ICEC. L’Àrea de Mercats edita directoris físics i digitals amb les dades de contacte de les empreses catalanes assistents a les principals fires internacionals per contribuir a fer-les més visibles: Eurosonic, Platea 18 (Santiago a Mil) & Santiago Off, Internationale Kulturbörse Freiburg, 4YFN, Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, Jazzahead!, Primavera Pro, Musicora, Tanzmesse, FiraTàrrega, Womex, CINARS, Mundial Montréal i M pour Montréal, Fira del Llibre de Guadalajara, Barcelona Games World, Sónar+D, Focus Wales, BIS Nantes, IEPER, MIDEM, MEPPEL. 4. Balanç de les gires internacionals dels artistes catalans. A partir de les dades aportades per les empreses i les companyies per ser incloses a l’agenda del web www.catalanarts.cat, cada dos mesos l’Àrea de Mercats fa un balanç de les gires internacionals dels artistes catalans. Durant el 2018 es van comptar 2.287 actuacions: 557 de teatre, 808 de música, 206 de dansa, 403 de circ i 313 d’art de carrer. Els països principals on van actuar els artistes catalans són França, Bèlgica i Alemanya a escala europea, i els Estats Units, la Xina i el Canadà a la resta de continents.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

113


Actuacions Mercats

MÚSICA L’ICEC produeix llistes de reproducció que recullen les novetats discogràfiques dels artistes que participen en les delegacions catalanes a fires i mercats internacionals. En total el 2018 s’han creat set llistes de reproducció a Spotify i YouTube. L’objectiu és donar més difusió al talent creatiu dels grups del país, i també evidenciar la vitalitat del sector discogràfic català. A més, el 2018 s’han acabat de distribuir, entre els professionals internacionals a les diferents fires a les quals ha assistit l’Àrea de Mercats, les quatre compilacions de música en format físic CD editades l’any anterior: Pop Rock from Catalonia 2017, World Music from Catalonia 2017, Jazz from Catalonia 2017 i Electronic Music from Catalonia 2017. El disc de música electrònica es va distribuir entre els periodistes internacionals acreditats al Sónar+D. AUDIOVISUAL Per donar suport a la internacionalització del sector s’utilitzen diferents eines de difusió de les activitats mitjançant la unitat de Catalan Films: Catàlegs: catàleg digital anual de la producció catalana. A finals de l’any 2018 es va començar a preparar el catàleg de producció de 2019. El catàleg és un minilloc web que recull les produccions catalanes més recents, que es troben en desenvolupament o bé acabades que s’estrenaran el 2019, ordenat amb filtres segons el tipus de producció i l’estat de producció. Vegeu-ne el quadre resum: Acabat

Upcoming

Total

109

78

187

Llargmetratges

38

49

87

Curtmetratges

59

16

75

Telefilms

5

4

9

Sèries de TV

5

9

14

FICCIÓ

Sèries web

2

0

2

DOCUMENTAL

49

34

83

Llargmetratges

23

30

53

Curtmetratges

21

1

22

Documentals per a TV

2

1

3

Docusèries

2

1

3

Transmèdia

1

1

2

ANIMACIÓ

4

12

16

Llargmetratges

0

0

0

Curtmetratges

3

3

6

Sèries

1

9

10

Apps

0

0

0

Sèries web

0

0

0

FORMATS

3

1

4

165

125

290

TOTAL

114

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

Shortcat

El Shortcat és el catàleg de promoció internacional del curtmetratge català. L’edició de 2018 va ser publicada l’octubre de 2017. A partir de desembre es van començar a fer els enviaments a festivals (s’elabora una estratègia del voltant de cent festivals per a cada curt) i la presentació internacional es va fer durant el Festival Internacional de Curtmetratges de Clermont-Ferrand. A banda de les inscripcions directes a festivals, s’envia el catàleg a unes 300 institucions relacionades amb el món del curtmetratge, per tal de donar a conèixer la selecció. A continuació mostrem un resum de les inscripcions fetes i de les seleccions dels curtmetratges del Shortcat de 2018. Curtmetratge* Compatible

Inscripcions des de CF&TV

Seleccions totals

Premis Totals

99

108

19

Nobody is Perfect

105

10

2

Password Fajara

101

15

2

RIP

90

50

25

Rocco

96

10

2

Santa Ana

90

21

3

The Interior City

93

19

2

*Dins del catàleg també trobem Els desheretats de Laura Ferrés (Inicia Films) com a reconeixement per haver guanyat el premi Discovery Leica a La Semaine de La Critique del Festival de Cannes de 2017.

Alertes: dirigides al sector de Catalunya per informar-lo de les accions internacionals dutes a terme a les quals poden participar i dels festivals als quals es fa una tramesa i poden apuntar-hi les seves produccions. Al llarg de 2018 s’han enviat 107 comunicacions a una base de dades de 1.544 subscrits, tenint en compte diferents activitats: • 55 d’alertes de trameses • 46 de “Vine i participa en mercats” • 3 d’“Informa’t”: jornades informatives i formatives. Subvencions • 3 de Shortcat, catàleg Line-ups: mailings a la indústria internacional per informar de les seleccions de pel·lícules i productores catalanes en festivals internacionals. S’han enviat 34 campanyes digitals, la majoria line-ups amb la selecció o la participació catalana en els principals mercats i festivals internacionals. Aquestes campanyes s’envien a 4.055 persones, entre les quals hi ha institucions, productores, distribuïdores, programadors de festivals, responsables de mercats i institucions homòlogues internacionals. Web: el web catalanfilms.cat recull l’actualitat de l’audiovisual català en el seu apartat de notícies. Així mateix, conté la base de dades de la producció audiovisual catalana (empreses, produccions, professionals) amb diferents cercadors que permeten fer cerques creuades. A més, l’usuari pot consultar les nostres guies de festivals i mercats internacionals on trobarà informació sobre cada esdeveniment, les seves dates

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

115


Actuacions Mercats

límits, els films catalans que hi han participat, etc. També s’inclouen, en l’apartat de comunicació, totes les alertes i line-ups que s’envien a la base de dades, així com PDF dels materials físics que es confeccionen per a cada mercat o festival. Durant el 2018 s’han rebut 210.821 visites de 162.047 usuaris i hi ha hagut 538.664 pàgines vistes amb una mitjana de 00:02:08 i 2,56 pàgines per visita. Les visites segueixen provenint bàsicament d’Espanya, els Estats Units, Mèxic, l’Argentina, França, Colòmbia, el Regne Unit, Alemanya, Xile i Itàlia. Xarxes socials: s’utilitza aquest mitjà per fer difusió de les notícies sobre l’actualitat audiovisual catalana a l’exterior (presència a festivals i mercats). Facebook (6.040 seguidors), Twitter (7.313 seguidors) i Instagram (1.500) són canals emprats de comunicació. Disposem d’un canal de Vimeo on tenim els curtmetratges del Shortcat per visionar en privat. Anuncis: com en anys anteriors, es creen anuncis específics per als catàlegs dels festivals MECAL, D’A Film Festival Barcelona, DocsBarcelona, MAFIZ de Màlaga, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i Medimed, en què es destaca la participació de títols catalans o es promociona Catalan Films & TV. També durant la Berlinale es va publicar un Spotlight Catalonia a la revista amb un anunci on es felicitava les produccions catalanes seleccionades al festival i un Focus Catalonia a la revista Screen-Daili al Festival de Cannes on es felicitava la producció seleccionada, en aquest cas el film Petra de Jaime Rosales.

6. Oficines de l’ICEC a Europa Les oficines de l’Àrea de Mercats de l’ICEC a Europa (París, Berlín, Londres i Brussel·les), així com l’oficina de Barcelona, han fet durant el 2018 diverses accions d’assessorament i coordinació amb empreses i organitzacions culturals catalanes dirigides a contribuir a la seva internacionalització. Durant el 2018, l’oficina de Barcelona ha atès un miler de consultes (a través d’entrevistes personals, per correu electrònic o telèfon) sobre aspectes diversos d’internacionalització. D’altra banda, cada oficina a Europa ha estat coordinant juntament amb l’oficina de Barcelona els estands a les fires més importants dels seus països respectius. A continuació es destaquen les accions més importants de cada oficina. OFICINA DE BERLÍN •

116

Des de l’oficina s’han fet 175 consultories i assessoraments personalitzats a professionals de les empreses creatives i culturals que volen internacionalitzarse dins de l’àrea d’acció geogràfica de l’oficina: la zona D-A-CH (Alemanya, Àustria, Suïssa) i els països nòrdics i de l’Europa de l’Est (territoris de tutela), i a professionals locals amb interès en el mercat cultural català. Aquests assessoraments s’han concretat en reunions a l’oficina, trucades telefòniques, videoconferències i en mercats estratègics i fires i esdeveniments professionals sectorials, tant de Catalunya com de les zones geogràfiques d’acció de l’oficina.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

S’ha donat suport en la promoció d’activitats i actuacions de 254 professionals catalans, principalment de les arts en viu amb accions directes, principalment a Alemanya. Els sectors principals han estat les arts en viu (música i arts escèniques).

Realització de 80 fitxes informatives vinculades a la pàgina web catalanarts.cat per a la promoció internacional de les actuacions de professionals catalans.

Difusió de 41 convocatòries internacionals multisectorials rellevants per als professionals catalans.

Participació en més de 20 esdeveniments professionals en representació de l’ICEC.

Pel que fa a les accions desenvolupades en fires i mercats professionals, destaquen la coordinació de la presència de les delegacions de professionals catalans i l’organització dels estands paraigües sota la marca Catalan Arts en tres fires estratègiques del mercat internacional: Internationale Kulturbörse de Freiburg (IKF), amb 13 companyies i 5 actuacions en el programa oficial; Jazzahead de Bremen, amb 18 entitats participants, i Tanzmesse de Düsseldorf, amb una participació de 26 entitats i 4 actuacions i presentacions en el programa oficial. També s’ha donat suport a la delegació catalana participant en la Berlinale i el European Film Market i s’ha participat en la trobada professional de la xarxa d’arts escèniques IETM a Munic, de què l’ICEC és soci.

Elaboració de 16 informes d’activitats i prospeccions fetes en esdeveniments professionals, que han estat publicats a la pàgina web catalanarts.cat.

S’ha assessorat i acompanyat el Festival MIRA en la seva segona edició a Berlín, que ha tingut lloc el 5 de maig de 2018, per establir una connexió entre les ciutats de Berlín i Barcelona en l’àmbit de les arts digitals i fomentar l’intercanvi tant a escala artística com institucional.

Organització d’una missió inversa a Barcelona i Terrassa, coincidint amb el Festival TNT, durant els dies 27 i 28 de setembre de 2018, d’una trentena de professionals alemanys de dues de les entitats clau en el sector de les arts escèniques independents i de la dansa alemanyes, en concret, les entitats Dachverband Tanz Deutschland (DTD) i Performing Arts Programm (PAP) Berlin. S’ha organitzat l’agenda i acompanyat en el desenvolupament de la seva trobada anual de professionals. Sota la temàtica “Distribució internacional” es van programar sessions de treball, de divulgació de casos de bones pràctiques i visites a tres espais clau de les arts escèniques i la dansa a Barcelona, i es va participar en el dinar professional d’inauguració del Festival TNT. Durant totes les activitats es van facilitar espais de trobada, d’intercanvi i networking entre professionals catalans i alemanys durant la seva estada a Catalunya.

S’ha donat suport als mercats i els esdeveniments estratègics a Catalunya, principalment pel que fa a la prescripció de contactes i de professionals internacionals de la zona d’acció de l’oficina. S’ha acompanyat els participants internacionals en alguns d’aquests mercats estratègics.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

117


Actuacions Mercats

Amb relació a la difusió d’activitats i informació d’interès en canals digitals, s’han elaborat 12 newsletters adreçades a una base de dades professional. I a les xarxes socials, en concret, a Twitter s’han fet més de 130 piulades. El compte @playcatalanDE ha arribat a tenir 1.074 seguidors en data 31 de desembre de 2018. La progressió continua ascendent, amb un augment del 8% respecte de l’any 2017.

OFICINA DE BRUSSEL·LES

118

Al llarg de 2018 s’ha fet promoció i difusió de 331 actuacions del sector cultural català en el territori geogràfic de Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. La majoria, 121 actuacions, han estat concerts de música, després s’han presentat 81 produccions de circ, 48 de teatre, la majoria gestual, i 15 de dansa. Finalment, hi ha hagut 44 accions de promoció de les arts visuals i del llibre. I, a més, 22 accions de promoció de pel·lícules catalanes participants en festivals de cinema del Benelux.

Del suport a la promoció i la difusió en les arts escèniques, cal destacar les 17 companyies catalanes que han estat programades a la fira, festival i mercat De Gevleugelde Stad Ieper, a Bèlgica, d’arts de carrer, amb presència de més de 150 programadors internacionals. I les sis companyies catalanes de titelles que han protagonitzat el focus català, subvencionat per l’Institut Ramon Llull, del festival biennal Puppet International Festival, dels Països Baixos.

Del suport a la promoció i la difusió en música s’ha posat l’accent, una edició més, en els cinc grups catalans que han tocat en format showcase al festival Eurosonic (Groningen, Països Baixos) davant de 4.200 professionals i de tots els festivals de música que formen part de la xarxa ETEP, que facilita la circulació de la música fora de les fronteres pròpies. De Catalunya, en són membres el MMVV, el Vida Festival i el Primavera Sound.

Pel que fa a assessorament i consultoria, s’han atès unes 250 consultes (que arriben a 294 si considerem que una mateixa empresa —sigui professional resident a Catalunya o professional resident al mercat del Benelux— sol·licita assessorament pel mateix tema més d’una vegada). La forma en què s’han atès les consultes va des del correu electrònic fins a la reunió presencial passant per una trucada telefònica, speed meetings, una reunió al despatx, una reunió en una fira professional o una reunió durant els mercats estratègics de Catalunya.

El sector de les arts escèniques és, seguint la tendència d’anys anteriors, el que més sol·licituds d’informació ha generat, sobretot de les arts de carrer. El gran nombre de festivals d’arts de carrer que hi ha al Benelux és una bona plataforma de promoció internacional per al sector del circ i arts de carrer català. Després se situa el sector de la música, en què destaca el pop-rock amb consultes sobre les opcions que ofereix l’Eurosonic i la xarxa ETEP, i la música clàssica i la world music, en què s’interessen, sobretot, per tenir contactes de bookers que es vulguin ocupar de la distribució de grups catalans.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

En relació amb la difusió d’activitats, s’han elaborat 9 newsletters, s’han enviat 11 e-flyers promocionals i s’han presentat les produccions dels actors culturals catalans, presents al Benelux, mitjançant el web de catalanarts.cat, de facebook.com/catalanarts i de twitter.com/playcatalan.

Prospecció d’una desena de festivals, fires i mercats de l’àmbit geogràfic del Benelux. S’ha fet un informe de descripció i valoració de cadascun dirigit al sector cultural català. Destaquen la fira d’arts de carrer STRTFSTVL, Rabobank Jazz Festival, InJazz, Cirk! Aalst, De Betovering i Sonic Visions.

Assistència, juntament amb l’APCC, Trapezi, l’Institut Ramon Llull i la Fira Mediterrània, a la trobada professional Fresh Circus del sector del circ, que va tenir lloc a Brussel·les.

Assistència, com a soci de la plataforma ETEP, subvencionada per la Comissió Europea a través del programa Europa Creativa, a la reunió que va tenir lloc a Hamburg durant el festival Reeperbahn. Entre altres temes, es van definir les estratègies d’exportació i promoció dels grups que es programen a Eurosonic.

Assistència a vuit reunions de la xarxa RICC (Regional Initiative for Culture and Creativity), formada per 23 regions (Catalunya en forma part a través del Departament de Cultura), que té per objecte impulsar el treball de les autoritats regionals en pro de les indústries culturals i creatives davant les institucions europees (fer lobby).

Assistència a una dotzena de conferències i trobades internacionals organitzades principalment per les institucions europees i organismes internacionals. Destaca la participació en la European Week of Regions que, per segon any consecutiu, va presentar, en un dels seminaris organitzats, les aportacions reintegrables de l’ICEC com a bona pràctica dels ajuts financers a les indústries culturals. Així mateix, assistència al Forum Jazz, a la World Music Network Meeting o al Festival Propulse.

Incorporació de nous contactes i actualització dels existents de la base de dades del mercat del Benelux, que és una font d’informació important per atendre moltes de les consultories que es demanen.

En relació amb els mercats i els esdeveniments estratègics a Catalunya, la col·laboració amb aquests és contínua i es fa a través de la prescripció de contactes i de professionals internacionals de la zona del Benelux i de l’acompanyament dels participants internacionals en alguns d’aquests mercats estratègics.

OFICINA DE LONDRES •

Suport a la difusió i la promoció de quasi 650 actuacions dutes a terme als territoris d’acció de l’oficina de Londres (el Regne Unit, Irlanda, els Estats Units, el Canadà i Àsia), fetes per 82 companyies, de les quals 31 són grups de música, 11 d’arts de carrer, 18 de dansa, 9 de teatre, 10 de circ i 3 d’arts visuals.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

119


Actuacions Mercats

120

En total s’han atès més de 200 consultes i s’han dut a terme una trentena d’assessoraments presencials a professionals de la cultura que volen internacionalitzar-se al Regne Unit i a Irlanda, o als altres territoris d’acció de l’oficina de Londres, així com a institucions o festivals internacionals interessats en les indústries creatives a Catalunya.

Col·laboració en l’organització i la logística de l’estand de l’ICEC a la Fira del Llibre de Londres, i també participació i coordinació durant els dies de la fira.

Participació i moderació de panels durant la jornada professional organitzada pel Mercat de Música Viva de Vic, centrada a donar a conèixer la realitat actual del mercat de la música al Regne Unit, amb l’objectiu de facilitar el contacte entre les empreses catalanes i els seus homòlegs britànics i proporcionar estratègies promocionals i de contractació per accedir al mercat britànic.

Coorganització dels showcases de grups catalans a Gal·les, fruit de la col·laboració entre l’ICEC, el Mercat de Música Viva de Vic i Focus Wales per afavorir l’intercanvi de grups i professionals catalans i gal·lesos. També es va dur a terme una recepció per potenciar el networking entre programadors i professionals catalans. Focus Wales és una de les trobades del sector de la música al Regne Unit que més està creixent en els darrers anys, tant en el nombre d’espectadors com en assistència de professionals internacionals.

Participació al panel sobre internacionalització: reimaginant la relació entre les comunitats de Gal·les i la resta del món, i el paper de les arts dins el fòrum internacional Artists in Wales Connecting the World and our Communities que va tenir lloc a Cardiff, organitzat per Wales Arts International, amb la participació del ministre de Cultura, Turisme i Esports del Govern de Gal·les, Lord Elis-Thomas.

Coordinació d’una acció de networking a l’Out There Festival, festival internacional de circ i teatre de carrer, amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi entre les companyies catalanes programades al festival i la resta de professionals assistents, i de donar més projecció a la seva participació en aquest festival britànic.

Coorganització de la missió al Quebec de l’Àrea de Mercats, adreçada a professionals dels sectors de les arts escèniques i de la música. Presència a CINARS (biennal d’arts escèniques i música), així com als festivals de música M pour Montréal i Mundial Montréal. En total hi van participar una cinquantena de professionals catalans, es van fer visites a equipaments, taules rodones sobre les arts escèniques i la música a Catalunya, reunions i showcases, i es van atendre consultes a l’estand.

Col·laboració i assistència en l’organització de la participació de les film commissions de Catalunya, Barcelona i les Illes Balears a la fira FOCUS, trobada internacional de localitzadors i productors per a TV, cinema i publicitat.

El compte de Twitter @playcatalanuk segueix sumant seguidors des de la seva creació ja fa sis anys. El número actual és de 1.756, 146 més que l’any 2017. Via Twitter es fa difusió de les actuacions dels professionals catalans, principalment al Regne Unit i Irlanda, però també als Estats Units, el Canadà, i l’Àsia, i es comparteix informació d’interès.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

OFICINA DE PARÍS •

Des de l’oficina s’han comptabilitzat més de 150 consultories i assessoraments personalitzats i accions de suport que han arribat per via telefònica, per correu electrònic o de forma presencial, tant a l’oficina com durant fires i altres trobades professionals. La majoria són de professionals catalans que volen conèixer millor el sector de les indústries culturals i creatives a França, però també de festivals, institucions o distribuïdors francesos interessats en la creació catalana o que busquen algun tipus de contacte al territori. A banda d’aquests assessoraments, s’han elaborat llistes de contactes de professionals francesos a 66 empreses catalanes (15 més que el 2017) interessades a obrir mercat a França.

Durant el 2018 s’ha seguit utilitzant el compte @PlayCatalanFR com a eina de difusió d’activitats i notícies destacades, i per detectar influencers del sector de les indústries culturals a França o buscar informació sobre aquests professionals. S’han fet un total de 105 tuits, a partir dels quals el compte de Twitter ha rebut: 162 retuits, 415 m’agrada, 6 respostes, i una mitjana de 318 impressions per dia (la qual va baixar a 219 durant el trimestre de juny a agost, els mesos de les vacances d’estiu). D’altra banda, s’ha arribat a tenir 759 seguidors en data de 31 de desembre de 2018, xifra que representa un increment del 3% respecte de 2017.

S’ha prosseguit la tasca de detectar, i ampliar, les distribuïdores franceses que tenen artistes catalans al seu catàleg. N’hi ha un total de 32 (dues més que l’any passat).

S’han organitzat i coordinat dos estands: un a les Biennales Internationales du Spectacle de Nantes, del 17 al 18 de gener, a l’espai de compravenda La Place des Tournées i on es van acollir vuit empreses durant dos dies; i l’altre fou al Midem de Cannes del 5 al 8 de juny i on es van acollir 12 empreses durant quatre dies. La valoració que les empreses participants van fer de les dues fires va ser molt bona i es demana la continuïtat de la presència catalana.

Es va organitzar i coordinar la presència del director artístic del festival Petits et Grands de Nantes, el Cyrille Planson, a La Mostra d’Igualada perquè pogués veure espectacles i descobrir artistes i companyies catalanes per fer la programació al focus Catalunya previst per al març de 2019 del seu festival. A banda de veure espectacles, també va participar en la sessió de speed meetings del divendres.

S’ha organitzat i coordinat una missió catalana a la fira Musicora que es va fer de l’1 al 3 de juny a la Grande Halle de La Villette (París). Hi van participar dos programadors, l’Auditori Pau Casals i el Festival de Torroella de Montgrí i dos ensembles, l’Orquestra Simfònica del Vallès i l’Orquestra Simfònica de Cadaqués. A banda, el grup AupaQuartet va fer un showcase el divendres 1 de juny. Durant els tres dies de fira es va muntar un corner català a l’espai professional i de networking.

S’ha donat suport, com a representant de Catalan Films & TV, a les dues presentacions de projectes catalans a la trobada de coproductors francoespanyola “Small is Beautiful”, que fa tenir lloc a París el 29 de juny en el marc del festival de cinema Different 11! S’hi van presentar Estela, de Liliana Díaz Castillo (Boogaloo Films), i El Practicante, de Carles Torras (Zabriskie Films).

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

121


Actuacions Mercats

S’ha organitzat un aperitiu professional al festival d’arts de carrer més important de França, Chalon dans la Rue, que va tenir lloc del 18 al 22 de juliol i va programar quatre companyies catalanes: Mumusic Circus, Los Galindos, Circ Pànic i Leandre, amb la presència de més de 50 professionals. Durant el MaMA Festival and Convention, que va tenir lloc a París del 17 al 19 d’octubre, i en ressò de l’actuació de la catalana Museless i dels balears Zulu Zulu, el dijous 18 d’octubre es va organitzar, juntament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, un aperitiu de networking al qual van participar uns 50 professionals.

7. Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya Europa Creativa és el programa de la Comissió Europea que dona suport als sectors audiovisual i cultural en el període 2014-2020. Tot donant continuïtat als antics programes Culture Programme i MEDIA Programme, Europa Creativa hi afegeix 120 milions per al nou instrument de garantia financera. Amb un pressupost d’1,46 bilions d’euros (un 9% més que en les etapes anteriors), dona suport a: • • •

Activitats del sector cultural que promouen la cooperació transfronterera, les plataformes, les xarxes i la traducció literària. Activitats del sector audiovisual, com ara les que promouen el desenvolupament, la distribució o l’accés a les obres audiovisuals. Un capítol intersectorial, que inclourà un instrument de garantia financera i de cooperació transnacional.

El programa, per tant, consisteix en dos subprogrames: el subprograma Cultura, per promoure el sector cultural, i el subprograma MEDIA, per donar suport al sector audiovisual i l’instrument de garantia financera que dona suport a les petites i mitjanes empreses en la cerca de crèdit. El pressupost de l’oficina Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya per a 2018 ha estat de 214.044,38 euros, dels quals l’aportació de l’ICEC ha estat del 50,3%, és a dir: 107.694,38 euros. L’oficina Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya, així com l’enllaç d’Europa Creativa - Cultura mantenen una relació continuada amb empreses i professionals del sector cultural i en fomenten la participació en projectes d’àmbit europeu. Des de l’oficina s’informa, s’assessora i s’acompanya les empreses, i es fa el seguiment dels projectes. Concretament, es tenen competències reals i específiques sobre el programa Europa Creativa. Sobre la resta de programes, la missió de l’oficina és identificar i derivar als punts d’informació corresponents. S’acompanya els projectes al llarg del procés per aconseguir fons europeus, tot proporcionant-los assessorament inicial, acompanyament administratiu i suport en la cerca de socis internacionals. SUBPROGRAMA MEDIA Des dels seus inicis l’any 1991, el programa MEDIA de la Unió Europea treballa per donar suport a la indústria audiovisual europea, posant l’èmfasi en la circulació d’obres, el desenvolupament de projectes, la formació —tant de professionals consolidats com de joves que comencen— o la promoció a través de mercats i festivals. En la seva evolució, el programa ha incorporat ajuts per potenciar l’ús de

122

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

noves tecnologies i nous formats, així com per obrir la col·laboració més enllà de les fronteres europees. Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya informa i assessora els professionals de l’audiovisual i la cultura sobre les diverses possibilitats que ofereix el programa i fa d’enllaç entre el sector audiovisual català i la Comissió Europea, i a l’inrevés. Des de l’any 2011 s’ha vinculat orgànicament a l’Àrea de Mercats. Catalunya ha rebut novament i al llarg de 2018 més de 3 milions d’euros (3.072.354,07 euros) del subprograma MEDIA, que es repartiran entre 35 empreses audiovisuals catalanes beneficiàries —des del sector de la producció fins al de la distribució. Ajuts del subprograma MEDIA a empreses catalanes Línia d’ajut

2018

Desenvolupament

462.853,00

Difusió per televisió

730.000,00

Distribució digital

387.171,88

Distribució (modalitat de suport selectiu i automàtic)

773.521,00

Festivals, promoció i accés a mercats

172.000,00

Educació en la imatge

234.308,19

Exhibició (xarxa Europa Cinemas)

312.500,00

TOTAL

3.072.354,07

Informació i assessorament Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya serveix de via d’informació i assessorament als professionals catalans sobre les diverses possibilitats del programa Europa Creativa. En aquest sentit, i només per al subprograma MEDIA, durant el 2018 es van fer 58 assessoraments presencials i es van atendre un total de 300 consultes (per telèfon o correu electrònic) de professionals del sector audiovisual. Activitats organitzades i edició de guies S’han organitzat, a més, i a banda de la marca #EuropeCalls, un total de sis jornades en col·laboració amb altres esdeveniments audiovisuals a Catalunya, com ara el Festival Mecal, el DocsBarcelona, el Festival Serielizados, l’Atlàntida Film Fest, el Festival In-Edit i el D’A Film Festival. A més, s’han organitzat dues tandes de sessions gratuïtes de desenvolupament de continguts per a documentals i ficció amb Sources i hem participat en la iniciativa “Talent Week” organitzada pel Clúster Audiovisual de Catalunya. MEDIA Films Data Base (MFDB), lloc web, comunicació i xarxes socials La MEDIA Films Database (MFDB) és una base de dades de totes les produccions amb suport MEDIA. En aquesta base de dades, liderada per Europa Creativa Desk MEDIA Catalunya, hi col·labora la resta d’oficines europees per a l’actualització de les dades.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

123


Actuacions Mercats

El lloc web www.europacreativamedia.cat ha rebut 12.880 visites el 2018 i se n’han visionat 29.795 pàgines. L’oficina també ha estat molt activa a les xarxes socials. Així, el perfil de Facebook d’Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya ha arribat als 1.790 seguidors el 2018, i ha publicat 1.087 posts. Twitter té un total de 341 seguidors nous i 1.502 piulades enviades durant el 2018. El nostre canal de YouTube ha aconseguit 4.200 visionaments del total de 326 vídeos (60 vídeos nous afegits el 2018) que hi tenim pujats. Durant el 2018 hem obtingut 28 subscriptors més al nostre canal YouTube. Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya ha editat el número 18 de l’eMEDIAcat, la revista digital de l’oficina. Pel que fa a presència en catàlegs i revistes, s’han publicat anuncis tant en publicacions impreses (suplement dels Premis Gaudí de La Vanguardia) com en catàlegs de festivals (Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, DocsBarcelona, D’A, festival L’Alternativa i Animac de Lleida). SUBPROGRAMA CULTURA Enllaç de l’oficina Europa Creativa - Cultura Catalunya Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya actua també com a enllaç a Catalunya de l’oficina Europa Creativa - Cultura, tot informant i assessorant sobre les diferents convocatòries del subprograma Cultura d’Europa Creativa. Durant el 2018, es van dur a terme 10 assessoraments presencials sobre el subprograma Cultura d’Europa Creativa i més de 3 sobre altres fons europeus, i es va atendre un total de 52 consultes (per telèfon o correu electrònic) de professionals del sector cultural. La davallada creixent en el nombre d’assessoraments presencials respecte de les xifres de l’any 2014 es deu al fet que l’oficina Europa Creativa Desk - Cultura Espanya reclama la potestat de fer la consultoria integral dels projectes. La tasca de l’oficina de Catalunya el 2018 es limita, doncs, a detectar i derivar les consultes. Ajuts del subprograma Cultura d’Europa Creativa a projectes amb participació catalana Línia d’ajut

2018

Nre. de projectes

Projectes de cooperació europea

9.205.562,51 euros

17 (7 de petita escala + 5 de gran escala + 5 de relacionats amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural)

TOTAL

9.205.562,51 euros

17

Nre. d’entitats catalanes

17 (2 líders + 15 socis)

17 (2 líders + 15 socis)

#EuropeCalls Les sessions de #EuropeCalls consisteixen en activitats mensuals (i, en alguns casos, quinzenals) d’informació i assessorament adreçades a les empreses culturals creatives catalanes per poder accedir als diferents fons de finançament europeus. La idea és acostar Europa a través de jornades de format obert i flexible, organitzades per Europa

124

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Mercats

Creativa Desk - MEDIA Catalunya i que tenen lloc a la sala d’actes de l’Arts Santa Mònica. El calendari s’estableix en funció de les dates límit de presentació de sol·licituds de cada convocatòria i de la disponibilitat de la sala d’actes de l’Arts Santa Mònica. La seu de la SGAE també s’utilitza com a segona opció amb la seva col·laboració i a cost zero. OBJECTIUS Apropar al sector cultural i creatiu català els programes de finançament europeu, així com altres oportunitats de negoci, formació, recerca o desenvolupament per a emprenedors que possibilita la Unió Europea. BALANÇ Del total de cinc sessions de #EuropeCalls celebrades al llarg de 2018, tres han estat dedicades a diferents convocatòries d’Europa Creativa. En concret, dues s’han centrat en la convocatòria MEDIA de suport al desenvolupament de projectes (dates límit de maig i desembre) i una a la convocatòria de suport a traduccions literàries del subprograma Cultura. Altres programes com Euroregió o Eurimages, per posar-ne alguns exemples, han estat també presentats al sector cultural i creatiu català com a altres línies de finançament europeu a les quals cal prestar atenció. Sessions fetes de gener a desembre de 2018 Data

Programa

23/02/2018

#EuropeCalls “Ajut al desenvolupament de projectes audiovisuals individuals”

20

16/03/2018

#EuropeCalls “Ajut a la traducció d’obres literàries europees”

14

04/05/2018

#EuropeCalls “Euroregió”

58

07/06/2018

#EuropeCalls “Eurimages”

35

09/11/2018

#EuropeCalls “Ajut al desenvolupament de projectes audiovisuals individuals”

37

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Nombre d’assistents

125


3.9

Actuacions Públics

Públics El foment d’hàbits culturals és un dels objectius prioritaris de les polítiques culturals actuals. D’una banda, es vol aprofundir en el coneixement de les audiències (estudis de públics, treball en equip amb els agents culturals, enquestes, segmentació, ús de les xarxes socials, implementació de mesures tecnològiques i d’eines digitals, o elaboració de plans de desenvolupament de públics). De l’altra, es potencien les actuacions en què el públic és clau des de l’inici de tot el projecte. A partir del coneixement dels públics i de la seva dieta cultural, l’àrea vol eixamplar els públics de la cultura, fidelitzar-los i crear-ne de nous. Això es tradueix en el disseny d’estratègies integrals de creació i promoció de públics que miren tant l’oferta com la demanda. En aquest sisè any de funcionament, s’ha continuat treballant i teixint complicitats amb els actors implicats: creadors, equipaments, institucions, agents culturals, responsables de comunicació, màrqueting i públics, mitjans, experts en les noves tecnologies que ofereixen el coneixement i l’explotació de les dades dels nostres públics, etc. S’han fet noves edicions de les dues campanyes de l’àrea: “Escena 25”, adreçada als joves i ja consolidada, i “Fas 6 anys. Tria un llibre”, de la qual s’han fet tres edicions amb una molt bona acollida. També s’ha continuat incidint en la creació de públics mitjançant els mitjans de comunicació, gràcies a la col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Xarxa Audiovisual Local (XAL). Quant a les línies de subvenció, s’ha donat continuïtat a les dues convocatòries establertes l’any passat: activitats de desenvolupament de públics per a la cultura —amb una modalitat pròpia per a la cultura inclusiva—, i organització de premis i concursos. Les actuacions principals de l’Àrea de Públics són: 1. 2. 3. 4. 5.

Línies de subvenció i ajuts Convenis de col·laboració Actuacions destacades: “Escena 25” i “Fas 6 anys. Tria un llibre” Jornades de formació Blog Públics Culturals. Connectant Comunitats

Quadre resum 2018* Total aplicat al pressupost 2018

%

888.205,92

888.205,92

92,38%

888.205,92

888.205,92

92,38%

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

20.000,00

20.000,00

2,08%

Convenis amb la CCMA

20.000,00

20.000,00

2,08%

ACTUACIONS

53.258,73

53.258,73

5,54%

“Escena 25”

53.258,73

53.258,73

5,54%

961.464,65

961.464,65

100,00%

Concedit 2018

Anualitat 2018

AJUTS

888.205,92

Creació i fidelització de públics per a la cultura

888.205,92

TOTAL

888.205,92

Anualitat 2018**

* Vegeu la relació d’ajuts a l’annex (pàgina 308). ** L’any 2018, l’Àrea de Públics no té anualitats corresponents a subvencions concedides en anys anteriors.

126

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Públics

1.Línies de subvenció i ajuts CREACIÓ I FIDELITZACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura Aquesta línia d’ajut té per objecte la concessió de subvencions per als projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música, amb les modalitats següents: a) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats al públic en general. b) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social. S’entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s’entén per risc d’exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions o la privació de llibertat. Les activitats poden consistir en activitats concretes o en projectes que incloguin un conjunt d’activitats amb una estratègia i un objectiu comuns i que tinguin per objecte la creació, la fidelització o l’increment de públics mitjançant la creació de comunitats culturals; l’estímul de l’interès per la cultura; la interacció dels usuaris de la cultura amb els creadors i els productors artístics, i d’altres que millorin l’accés i l’experiència lúdica o emocional del públic en els àmbits culturals establerts. Aquestes activitats es poden fer en forma de jornades, tallers, cursos, trobades o altres actuacions de l’àmbit de la formació reglada o no reglada. S’exclouen les activitats desenvolupades en el marc de l’ensenyament en cicles formatius de grau mitjà i superior de les especialitats d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments artístics superiors i dels ensenyaments universitaris; les activitats desenvolupades en el marc de festivals, mostres o cicles que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle; les organitzades en casals d’aprenentatge o lleure per a infants i adolescents, com ara els casals d’estiu o de Setmana Santa; les encarregades per entitats públiques; les no presencials, entre d’altres. La dotació és de 300.000 euros i s’han subvencionat 40 projectes de 39 beneficiaris per un import de 298.205,92 euros. En total, 27 projectes han rebut ajuts per a activitats adreçades al públic en general (modalitat A); 11 projectes han rebut ajuts per a les accions adreçades a col·lectius de cultura inclusiva amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social (modalitat B), i dos projectes n’han rebut per a les dues modalitats A i B. Pel que fa als ajuts atorgats per àmbits culturals de la modalitat A, d’accions a públics en general, s’han distribuït de la manera següent: 19 projectes d’arts escèniques, quatre accions d’arts visuals, tres projectes d’audiovisual i un projecte de música. De la modalitat B, s’han atès cinc projectes d’arts escèniques, tres projectes multidisciplinaris, dos projectes d’arts visuals i un projecte de música. I dos projectes d’arts escèniques han rebut ajuts per a accions de les dues modalitats.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

127


Actuacions Públics

Subvencions a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura Aquesta línia d’ajut té per objecte la concessió de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura. S’exclouen els premis i els concursos amb un pressupost superior a 200.000,00 euros; els que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, la mostra o el cicle; els encarregats per una entitat pública, i els no presencials. La dotació és de 90.000 euros i s’ha donat suport a tres premis d’arts escèniques, un premi i un concurs de música i un premi multidisciplinari per l’import total de la dotació. Ajuts singulars S’han atorgat dues subvencions excloses de concurrència pública per un import total de 500.000,00 euros: A l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya per la presentació de la temporada teatral “Catalunya aixeca el teló 2018”, per un import de 50.000,00 euros. Al Gremi de Llibreters de Catalunya, en concepte de les aportacions a les llibreries i la comunicació dins la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”, per un import de 450.000,00 euros.

2.Convenis de col·laboració SUPERNIT A LES BIBLIOTEQUES Tant l’ICEC com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tenen el compromís de dur a terme diferents línies d’actuació per al foment de la lectura, desenvolupar, així, els objectius que estableix el Pla de lectura 2020. Una d’aquestes accions és la “Supernit a les biblioteques”, que té per objectiu potenciar la passió per la lectura entre els nens i nenes de fins a 12 anys. La “Supernit” és el colofó d’una de les històries creades pel Super3 protagonitzades pels personatges Nenúfar i Matoll, i que des de finals d’abril s’ha desenvolupat de manera transmèdia a través de les diferents plataformes de difusió del Super3 (televisió, web, app, HbbTV). Els lectors infantils han participat presencialment en la resolució de la trama gràcies a la “Supernit”, que ha tingut lloc el 25 de maig a més de 270 biblioteques de Catalunya. L’ICEC valora positivament la iniciativa de cara a afavorir i a fomentar el gust per la lectura entre el públic infantil i ha signat un conveni amb la Corporació per a aquest fi amb una aportació de 20.000 euros.

128

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Públics

PAQUETS ESPECIALS PUBLICITARIS AMB LA CCMA Arran del conveni marc de col·laboració amb la CCMA, signat el 2 de novembre de 2016, els promotors que s’acullen a la campanya “Escena 25” poden adquirir uns paquets publicitaris amb condicions més avantatjoses que si contracten la publicitat directament amb la CCMA. Resum de paquets Paquet (TV + ràdio + internet): 6 paquets Paquet (ràdio, 69 falques): 6 paquets Paquet (ràdio, 37 falques): 4 paquets Paquet (només TV): 4 paquets Paquet (només en línia): 1 paquet Resta de sectors Aquests paquets publicitaris s’han ampliat a la resta de sectors i s’han mantingut els preus exclusius per als promotors d’“Escena 25”. Paquet A (TV + ràdio + MD): 3 paquets Paquet B (TV + MD): 2 paquets Paquet C (ràdio): 9 paquets PRESCRIPTOR ICAT I “ESCENA 25” El 4 de juliol de 2018 es va signar el conveni de col·laboració entre l’ICEC i la CCMA, SA, mitjançant l’emissora iCat.fm, per a la realització d’un concurs de selecció d’un jove locutor prescriptor o una jove locutora prescriptora de cultura entre els joves registrats al programa “Escena 25”. Es va enviar la convocatòria als joves d’“Escena 25” i entre les més de 100 candidatures que s’hi van presentar, es va triar el jove Joan Pol Alcaraz. Aquest jove disposa d’un espai setmanal de 5 a 10 minuts aproximadament, de setembre de 2018 a juliol de 2019, dins del programa “Els experts” que s’emet de dilluns a divendres de 7 a 10 h a iCat.fm. Aquest espai es destina a la prescripció de propostes musicals i culturals que també inclouen els espectacles i els concerts oferts per “Escena 25”. FESTIVAL GREC I “ESCENA 25” En el marc d’“Escena 25”, s’ha signat un conveni amb l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per a la participació del Festival Grec en la campanya “Escena 25”, amb l’objectiu d’apropar el festival i les arts escèniques als joves de 18 a 25 anys. Gràcies a aquest conveni, que no comporta cap aportació econòmica, els joves registrats a la campanya “Escena 25” han pogut accedir als espectacles del Festival Grec a preus d’entre 3 i 10 euros.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

129


Actuacions Públics

3.Actuacions destacades ESCENA 25 “Escena 25” és una campanya de promoció de la música i les arts escèniques entre els joves catalans, fruit de la col·laboració entre el Departament de Cultura i els equipaments públics i privats catalans, amb la complicitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Consisteix a promoure l’assistència a les arts en viu entre els joves catalans de 18 a 25 anys. La campanya té lloc durant els mesos d’octubre i novembre. El cost global d’aquesta campanya ha estat de 53.258,73 euros. La sisena edició de la campanya ha mantingut el sistema de descomptes iniciat el 2015, en què les entrades s’ofereixen als joves a uns preus d’entre 3 i 10 euros, sense límit d’entrades. S’ha continuat amb un ús intens de les xarxes socials i amb l’oferta d’activitats paral·leles relacionades amb les obres. Dades bàsiques. “Escena 25”. Octubre i novembre, 2017 Equipaments

2018

Promotors

68

Sales

90

Espectacles

455

Sessions

1.898

Entrades Entrades reservades

8.802

Entrades disponibles per a la campanya

30.120

Joves Joves registrats

130

23.632

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Públics

Des de l’any 2017 i amb la voluntat de mantenir la comunitat de joves durant tot l’any, cada 25 de mes s’ha obert la plataforma d’“Escena 25” durant 24 hores perquè els joves puguin aconseguir entrades per als espectacles que s’ofereixen a la web a preus d’entre 3 i 10 euros. Campanya “Escena 25” de gener a juny de 2018 9 de gener

25 de gener

25 de febrer

25 de març

25 d’abril

25 de maig

25, 26 i 27 de juny

20.254

20.501

20.566

20.596

20.883

20.810

20.745

Registres Registres nous

396

346

296

313

459

213

223

Joves de + 25

-206

-212

-273

-305

-193

-189

-286

43

50

48

47

60

37

34

Entrades ofertes

4.201

5.442

4.337

4.531

5.269

3.083

6.342

Entrades venudes

1.163

1.332

1.166

1.594

2.006

779

1.165

Ingressos totals

8.238

9.237

7.908

9.904

15.139

5.011

8.503

M’agrades a Facebook

10.231

10.237

10.234

10.226

10.218

10.191

10.182

Seguidors a Facebook

10.183

10.190

10.189

10.180

10.174

10.174

10.138

Seguidors a Twitter

1.373

1.390

1.387

1.389

1.427

1.444

1.451

Seguidors a Instagram

1.259

1.275

1.314

1.411

1.432

1.459

2.057

Equipaments adherits

FAS 6 ANYS. TRIA UN LLIBRE La bona acollida d’aquesta campanya per part de les famílies i de les llibreries durant el 2016 ha portat a celebrar-ne la segona i tercera edicions. L’objectiu és estimular els hàbits de lectura dels infants de 6 anys, en un moment en què la lectura comença a ser autònoma. Els infants que han fet 6 anys durant el 2018 han rebut una targeta que els convidava a anar a la llibreria més propera, on podien bescanviar-la per un llibre d’un import de fins a 13 euros. S’ha tingut la complicitat d’un gran nombre de llibreries catalanes, especialitzades i generalistes, per mitjà del Gremi de Llibreters de Catalunya. Així, es pretén que els infants descobreixin les llibreries i que comencin la seva pròpia biblioteca. També es vol donar valor al llibre i reforçar les vendes de llibres infantils. Per dur a terme la campanya, s’ha atorgat un ajut singular al Gremi de Llibreters per un import de 450.000 euros. L’ajut preveu la compra de llibres i les tasques de comunicació.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

131


Actuacions Públics

Dades bàsiques. “Fas 6 anys. Tria un llibre”, 2018 Infants

2018

Nombre d’infants de 6 anys censats

78.635

Nombre d’infants que hi han participat

33.447

%

42,5%

Llibreries i editorials participants Llibreries

317

Editorials

364

Títols Titols venuts

6.307

4.Jornades de formació Per tractar els temes dels públics culturals des de diferents disciplines i punts de vista, l’Àrea de Públics, juntament amb l’SDE1, ha continuat la línia de formació durant el 2017. Aquestes sessions s’han adreçat als agents del sector cultural. I V Jornada de Màrqueting Cultural. Públics Non-Stop. El públic 360º (19 d’abril de 2018) La finalitat de la quarta edició de la Jornada de Màrqueting Cultural va ser presentar experiències destacades de diferents sectors de la cultura en què el públic forma part del projecte des de la gènesi fins al final. Trencar els processos de treball lineals fets fins ara per donar pas a una metodologia de 360 graus, on el públic és actiu, és a dir, col·labora i participa en les fases de creació i producció per, finalment, veure’s reconegut en el resultat. La jornada es va plantejar com una oportunitat per conèixer pràctiques nacionals i internacionals que treballen els públics culturals des de l’inici, de maneres diferents i des de disciplines diferents. Els casos i els ponents convidats van ser: • Katie Elston, subdirectora de Màrqueting de Roundhouse del Regne Unit. “Roundhouse. Treballant amb gent jove”. • Xavier Vidal, director de la llibreria Nollegiu de Barcelona. “La comunitat. La base de tot”. • Marianne Furevold, productora del projecte SKAM de Noruega. “Coneix el teu públic per ser rellevant”. • Cristian Palazzi, director de PlayGround DO. “De l’audiència passiva a l’audiència activa. Casos d’èxit de PlayGround DO”. Arts comunitàries: públics i cultura col·laborativa (29 de maig de 2018) A la segona edició de la jornada sobre cultura inclusiva i art comunitari, es va posar el focus en la col·laboració com a base de la sostenibilitat i com a metodologia clau per al desenvolupament de projectes de creació artística comunitària. Professionals, no professionals, agents de proximitat i institucions s’uneixen per desenvolupar 1

132

Vegeu altres jornades de formació organitzades per l’SDE a la pàgina 287.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Públics

un projecte comú que respon a objectius diversos dels col·laboradors, que tant poden anar en la línia del fet artístic com dels drets humans, i on aquests mateixos col·laboradors, alhora, esdevenen públics naturals dels seus projectes. Es va continuar amb el format presentat a la primera edició que estructurava la sessió en tres parts: primer, hi va haver una ponència marc, “Com podem col·laborar-hi?”, a càrrec de Claudia González Fernández, de l’equip de CiudaDistrito - Intermediæ Matadero Madrid. Després, hi va haver un espai performatiu, un tast en directe de dues peces: • •

“ Una vivencia de construcción de empatía”, a càrrec d’Ana Leitão, de Tudanzas. A més, vam comptar amb la presència de Carlos Caño (Casal de Joves Palau Alòs). “Treblinka”, a càrrec de Queralt Prat, d’ARTransforma. També ens van acompanyar Júlia Matas i Anna Raig.

I una part expositiva amb els treballs gràfics de La Casa de Carlota, un estudi de disseny i innovació creativa, i Un regalo para Kushbu, una novel·la gràfica de Mescladís i d’Astiberri Ediciones. Finalment, va tenir lloc un diàleg i una taula rodona amb els representants dels quatre projectes per parlar de les experiències de col·laboració entre professionals i amateurs que, des de vessants i mirades diferents, s’han unit en el procés de creació artística per fer projectes comunitaris singulars. inema, festivals i públics C (26 de juny de 2018) Per dur a terme aquesta jornada es va comptar amb la col·laboració de Catalunya Film Festivals i la Barcelona Film Commission. Va ser una jornada pensada per als festivals de cinema d’arreu del territori, per tractar i afrontar els principals reptes i preocupacions del sector i donar pas a un tractament qualitatiu i quantitatiu dels públics que assisteixen als diferents festivals i mostres. Aquesta jornada es va plantejar en el marc d’una nova línia de treball encetada entre l’ICEC i Catalunya Film Festivals per sistematitzar el coneixement dels públics dels festivals de cinema a través d’un protocol per mesurar, conèixer i compartir millor els públics dels festivals de cinema i audiovisuals. La jornada va permetre conèixer dos festivals de cinema que treballen els públics i la seva diversitat des de fa temps: • Jodie Wilkinson, Public Engagement Coordinator, Glasgow Film: GFT I Glasgow Film Festivals, “Desenvolupament i creació d’audiències en festivals de cinema”. • Gemma Beltran, responsable de premsa internacional del Festival de Sant Sebastià, “Paisatge global i accions locals”. Tot seguit, amb el títol “Un paisatge de públics: diferent programació, diferents públics?”, es va presentar una taula rodona amb diferents formats de festivals de cinema arrelats a Catalunya amb propostes ben diferenciades. •

Carolina Ciuti, LOOP Barcelona; Carolina López, Animac; Albert Olivas, Temporada Alta; Cristian Pascual, IN-Edit i Moritz Feed Dog; Carlos R. Ríos, D’A Film Festival, i Víctor Sala, SerielizadosFest.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

133


Actuacions Públics

5.Blog Públics Culturals. Connectant Comunitats http://publicsculturals.blog.gencat.cat/ Aquest blog vol ser una eina de comunicació entre els agents culturals i el públic que permeti interaccionar i convidar a la creació i la fidelització de les persones. Se’n vol incentivar la participació des de l’inici de tots els àmbits de les arts. L’objectiu és conèixer millor els públics per facilitar la planificació, la gestió, la participació i el foment d’accions dels diferents agents i equipaments culturals, així com de polítiques culturals, amb el propòsit de construir un punt de trobada i diàleg entre comunitats artístiques. El catàleg Bones pràctiques de gestió de públics culturals recull les diferents accions dels agents culturals de manera sistematitzada i es va enriquint a mesura que es destaquen noves actuacions i s’interactua amb ells. Enguany s’han afegit noves segmentacions, com, per exemple, arts i tecnologia (https://publicsculturals.blog. gencat.cat//page/1/?s=arts+i+tecnologia&x=10&y=12), arts i nouvinguts (https:// publicsculturals.blog.gencat.cat//page/1/?s=interculturalitat+i+cohesi%C3%B3+soc ial&x=11&y=8) o aliances entre agents (https://publicsculturals.blog.gencat.cat/tag/ alianca-entre-agents/), entre d’altres. Pel que fa a l’evolució de les visites i els visitants, aquest blog ha tingut una tendència ascendent des dels seus inicis. Els usuaris han evolucionat cap a un seguiment més gran dels continguts de desenvolupament de públics culturals fins a assolir més de 10.000 visites l’any 2018. Visitants i pàgines vistes al blog Públics Culturals. 2016-2018 2016

2017

2018

Pàgines vistes

6.337

7.932

10.067

Visitants

2.960

3.765

4.130

1,85

2,08

2,41

72

101

101

Pàgines vistes per visitant Entrades

Rànquing de les pàgines més vistes del blog Públics Culturals. 2018

134

1

Continguts de coproduccions de l’ICEC, amb XAL i TV3

897

2

Seccions del blog: “Bones pràctiques”, “Estudis i informes” i “Qui? Què? A qui?”

629

3

Subvencions, activitats de desenvolupament de públics

372

4

Formació: Públics Non-Stop. L’accés a la cultura i el màrqueting per als públics i els no públics

186

5

Campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”

165

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

135


3.10

Actuacions Filmoteca de Catalunya

Filmoteca de Catalunya La Filmoteca de Catalunya és un equipament cultural adscrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Els seus antecedents històrics arrenquen com a delegació barcelonina de la Filmoteca Nacional d’Espanya, que depenia del Ministeri de Cultura. L’any 1981 va ser traspassada a la Generalitat de Catalunya, dins el Servei de Cinematografia del Departament de Cultura i, des de 2012, disposa de dues noves seus, una és la del barri del Raval de Barcelona i l’altra és el Centre de Conservació i Restauració, a Terrassa, presentades internacionalment al 69è Congrés de la FIAF (Federació Internacional d’Arxius Fílmics), celebrat l’abril de 2013. Funcions, línies d’actuació i estructura D’acord amb l’article 46.2 de la Llei del cinema, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2010, les funcions pròpies de la Filmoteca són: • Recuperar, preservar, catalogar i restaurar el patrimoni fílmic i documental. • Investigar i donar suport a la difusió de la cultura cinematogràfica amb una atenció especial a la producció i la cultura cinematogràfica catalana. La Filmoteca de Catalunya s’estructura en quatre unitats amb les competències següents: 1. Difusió: fer la programació de les sales de projeccions i exposicions; impulsar les activitats dels Serveis Educatius, i coordinar les publicacions. 2. Documentació: preservar, catalogar, divulgar i, eventualment, restaurar el fons documental a través de la Biblioteca del Cinema i el repositori digital. 3. Conservació: recuperar, preservar, catalogar, restaurar i divulgar les pel·lícules que constitueixen el patrimoni fílmic del país. 4. Administració: coordinar la gestió econòmica, jurídica, de comunicació i d’atenció al públic. SEUS Les actuacions de la Filmoteca de Catalunya es duen a terme a les seves dues seus: Raval El 21 de febrer de 2012 es va obrir al públic la seu de la Filmoteca de Catalunya, situada a la plaça de Salvador Seguí del barri del Raval, al centre històric de Barcelona. Es tracta d’un edifici de 7.000 m2 dissenyat per l’arquitecte Josep Lluís Mateo que allotja dues sales de projeccions (la Sala Laya, de 175 butaques, i la Sala Chomón, de 360 butaques), una sala d’exposicions temporals, espais d’exposició permanent, la Biblioteca del Cinema i els seus fons documentals, així com les oficines, a més d’una llibreria especialitzada i una cafeteria. Centre de Conservació i Restauració (2CR) El juny de l’any 2013 es va posar en funcionament el Centre de Conservació i Restauració (2CR), que allotja el patrimoni fílmic, situat al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. És un edifici de 2.250 m2, amb una planta baixa on hi ha tres sales per al tractament del material fotoquímic, una àrea per a la conservació

136

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

del material digital nadiu i per a la preservació i la restauració digital, una sala de formació, equipada amb projectors de 35 mm i digital, i quatre cambres petites climatitzades destinades als materials en trànsit. La planta soterrània, de 1.400 m2, allotja 18 cambres climatitzades per a la conservació d’un màxim de 200.000 bobines de cel·luloide en condicions adequades de temperatura i humitat.

1. Difusió PROGRAMACIÓ Durant el 2018, a la seu del Raval s’hi han programat 1.297 sessions de cinema amb un total de 139.352 espectadors, amb una mitjana de 107 espectadors per sessió. Aquestes xifres indiquen un increment global de públic respecte a l’any anterior, tot i que el nombre de sessions va ser inferior a causa dels 18 dies de setembre en els quals les sales van estar tancades a conseqüència d’una inundació. La mitjana d’espectadors per sessió, en canvi, ha augmentat en un 10% fins al nivell més alt obtingut els darrers set anys.

Nombre de sessions a la seu del Raval Nombre d’espectadors a la seu del Raval Nombre de sessions a la resta de Catalunya Nombre d’espectadors a la resta de Catalunya

2016

2017

2018

1.390

1.377

1.297

143.369

131.880

139.352

195

157

135

8.265

6.953

5.576

Pel que fa a la programació fora de la seu de la Filmoteca, en set localitats de Catalunya s’han projectat 95 sessions amb el suport i el segell de la Filmoteca de Catalunya, que han aplegat 3.649 espectadors. La Federació Catalana de Cineclubs també ofereix Sessions de Filmoteca amb material cedit pel 2CR, amb un total de 1.927 espectadors en 40 sessions. El novembre de 2018 es va posar en marxa la FilmoXarxa, una programació de cinema europeu en versió original subtitulada en català a través d’una vintena de cineclubs catalans adherits. El 2018 es van dur a terme les tres primeres sessions d’aquesta iniciativa liderada per la Filmoteca de Catalunya. També cal destacar, en l’àmbit internacional, les projeccions que s’han fet del programa “Bàsics del cinema català” en diferents institucions, filmoteques o universitats d’arreu del món. Principals cicles Els cicles de programació pròpia que durant el 2018 han gaudit de més espectadors han estat “Simfonia Bergman” (10.153 espectadors), “Stanley Kubrick. Un gegant” (5.127), “Jeanne Moreau” (4.558) i “Ken Loach” (4.454). Altres cicles programats han estat els dedicats als realitzadors Patricio Guzmán, Pere Portabella, els germans Taviani o Lav Diaz, tots ells amb la seva presència. S’ha dedicat una carta blanca a l’actor Sergi López i s’han revisat les filmografies de Kenki Mizoguchi, David Lean,

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

137


Actuacions Filmoteca de Catalunya

Robert Altman, Yasuzô Masumura i Stanley Kubrick, aquesta última en sintonia amb la gran exposició al CCCB. El cicle “Van començar en silenci” ha recuperat la memòria dels cineastes del sonor que havien debutat durant el període mut. S’han tributat homenatges pòstums a Jean Rochefort, Federico Luppi, Harry Dean Stanton, Jaume Genover, Javier Coma, Johann Johannson, Angela Ricci Lucchi, André S. Labarthe, Josep Miquel Aixalà, Ramon Freixas, Ermanno Olmi, Milos Forman i J. A. Pérez Giner. S’han commemorat els centenaris d’Ingmar Bergman —amb una retrospectiva completa de la seva obra—, Maria Aurèlia Capmany, Rita Hayworth, Jean-Pierre Melville, Teresa Wright, Ben Johnson i Ida Lupino, o els 50 anys del Maig del 68 a través de la filmografia de l’actor Pierre Clementi. S’han projectat films candidats als premis Gaudi i Goya o els finalistes dels premis Lux del Parlament Europeu. Marisa Paredes, Goya d’Honor, va ser objecte d’una sessió de reconeixement amb la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català. La incorporació de la tecnologia en 3D ens ha permès incorporar a la programació films en aquest format, tant de títols recents com de clàssics dels anys cinquanta.

S’han programat retrospectives de Ken Loach i Jeanne Moreau, els 100 anys d’Ingmar Bergman i els 50 del Maig del 68

La Filmoteca de Catalunya ha tornat a ser una de les 46 seus europees que va acollir, el dia 6 de maig, la proclamació del Premi del Públic Jove de Cinema Europeu (European Young Award). Es tracta d’una iniciativa de l’Acadèmia de Cinema Europeu en què 80 joves de 12 a 14 anys visionen els tres films finalistes i voten el guanyador, en aquesta edició Wallay, una coproducció entre França, Burkina Faso i Qatar dirigida per Berni Goldblat. Diverses preestrenes han tingut lloc a la Filmoteca, sempre amb la presència dels seus realitzadors, com ara Yuli d’Iciar Bollaín, La villa de Robert Guédiguian, La cifra negra d’Ales Payà, Terra cremada de Sílvia Quer, Pater (Antoni Vives Fierro) de Claudia Vives Fierro, Les unwanted de Europa de Fabrizio Ferraro i Petra de Jaime Rosales, acompanyada d’una retrospectiva completa del cineasta. Per tercera temporada consecutiva s’ha programat el cicle “Per amor a les arts”, coorganitzat amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i amb la complicitat de L’Auditori, la Fundació Mies Van der Rohe, el Liceu, la Institució de les Lletres Catalanes, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya. Aquest any s’hi ha afegit la Fundació Miró i el FAD amb el Museu del Disseny. Els festivals o les mostres acollits han estat: Americana, amb una retrospectiva dedicada a Alex Ross Perry; el Festival de Cinema d’Autor de Barcelona, amb una retrospectiva del japonès Nobuhiro Suwa, Arqu[in]Film; la Mostra de Cinema Alemany actual; la XXVI Mostra Internacional de Films de Dones; el XVIII Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona; el Festival de Cinema Jueu; Choreoscope; la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani; L’Alternativa, amb una retrospectiva sobre dones muntadores; la Mostra de Cinema Espiritual amb una retrospectiva de Carl T. Dreyer; Bachcelona; la Mostra de Cinema Romanès, el Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona; El Meu Primer Festival, i el Festival Flic. Durant l’any 2018 ha continuat la col·laboració amb el programa radiofònic El séptimo vicio, dirigit per Javier Tolentino, que R3/RNE emet periòdicament en directe amb la presència de convidats i actuacions musicals. La Filmoteca de Catalunya commemora anualment el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, promulgat per la UNESCO el 27 d’octubre. Aquest any es va projectar Un cine en concreto (2017), un film argentí presentat per la realitzadora Luz Ruciello.

138

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

Taules rodones i presentacions Moltes de les projeccions cinematogràfiques han estat acompanyades de presentacions, taules rodones i col·loquis, amb realitzadors, directors de fotografia, crítics, acadèmics, conservadors, etc. Entre les personalitats de primer nivell internacional que han participat en aquests actes destaquen: Ken Loach, Patricio Guzmán, Patrice Leconte, Terry O’Neill, Robert Guédiguian, Ariane Ascaride, Pere Portabella, Sergi López, Paolo Taviani, Katinka Farago, Lav Diaz, Marisa Paredes, Jaime Rosales, Jan Svankmajer, Jan Harlan i Katharine Kubrick. FILMOTECA AL TERRITORI I CINECLUBS Sis convenis de col·laboració permeten impulsar la programació de cinema en versió original subtitulada a sales de cinema distribuïdes per tot el territori català. És una iniciativa de programació que, en nom de la Filmoteca de Catalunya, posa èmfasi en la revisió de la història del cinema o l’exploració de noves tendències contemporànies. Els convenis de col·laboració vigents fins al 2018 són: • Girona: Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. • Lleida: Cercle de Belles Arts de Lleida i Universitat de Lleida. • Manresa: Ajuntament de Manresa i Cineclub Manresa. • Olot: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. • Terrassa: Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA. • Vic: Institut Municipal d’Acció Cultural de Vic. El 2018 s’han programat un total de 95 sessions, que han aplegat 3.649 espectadors. Sales

Sessions 2017

Sessions 2018

Espectadors 2017

Espectadors 2018

Girona

15

17

649

497

Lleida

28

10

410

287

Manresa

17

17

1.436

1.465

Olot

14

15

764

836

Terrassa

31

21

833

333

Vic

15

15

761

231

126

95

5.035

3.649

TOTAL

Addicionalment, “Sessions Filmoteca” és un programa procedent del patrimoni fílmic de la Filmoteca de Catalunya que es posa a disposició gratuïta de cineclubs i entitats sense ànim de lucre, en el marc d’un acord amb la Federació Catalana de Cineclubs. A partir de programes com ara Laya Films (I) Noticiaris, Laya Films (II), documentals independents, cinema amateur, Segundo de Chomón, patrimoni cinematogràfic català, i documentals com Fuego en España, aquesta iniciativa permet difondre el patrimoni fílmic de Catalunya. El nombre de sessions ha passat de 31 l’any 2017 a 40 el 2018 i el nombre d’espectadors de 1.918 el 2017 a 1.927 el 2018. En conjunt, sumant les sis entitats amb què col·labora la Filmoteca i la programació de la Federació Catalana de Cineclubs, durant l’any 2018 s’han programat al territori 135 sessions, amb 5.576 espectadors.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

139


Actuacions Filmoteca de Catalunya

FilmoXarxa: aquest és el nom amb què l’ICEC crea la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya segons la Llei del cinema de 2010. El seu objectiu és contribuir a la difusió del cinema català i europeu, incrementar l’oferta cinematogràfica en llengua catalana i fomentar la cultura cinematogràfica a Catalunya, a través de totes les pantalles cinematogràfiques públiques i privades que voluntàriament s’hi adhereixin, amb la voluntat que la seva oferta de programació arribi de manera equilibrada arreu del territori de Catalunya. Liderada per la Filmoteca de Catalunya i coordinada per la Federació Catalana de Cineclubs, la FilmoXarxa es va posar en funcionament el novembre de 2018 amb una vintena de cineclubs adherits per beneficiar-se d’una programació en versió original subtitulada en català que inclou pel·lícules europees inèdites al nostre país, cinema català recent, clàssics restaurats per la Filmoteca i documentals procedents de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El seu funcionament substituirà i ampliarà, en la pràctica, els convenis fins ara existents amb les sis entitats col·laboradores amb la Filmoteca.

S’ha posat en marxa la FilmoXarxa, una iniciativa per expandir la programació de la Filmoteca al territori

140

SERVEIS EDUCATIUS L’objectiu fonamental dels serveis educatius és apropar el llenguatge audiovisual a joves i grans, així com donar a conèixer i fer valdre el patrimoni fílmic. Per això desenvolupen diferents programes adreçats a l’alumnat i recursos pedagògics específics perquè els docents puguin treballar el llenguatge del cinema. També es col·labora amb altres entitats, escoles, professionals i institucions amb l’objectiu comú de potenciar l’esperit crític i la creativitat a través de la cultura cinematogràfica. Filmoteca per a les Escoles •

Sessions de cinema i fragments audiovisuals: les activitats pedagògiques es fan amb la participació de Drac Màgic, Modiband, A Bao A Qu i la Federació Catalana de Cineclubs. S’han fet 39 sessions amb 4.134 participants.

15 tallers lúdics “Cinema: més que imatges en moviment”, amb 417 assistents.

17 sessions en col·laboració amb altres entitats, amb un total de 1.441 participants: Museu d’Història de Catalunya, amb quatre sessions del “Consell dels Savis va a la Filmoteca” (272 participants); Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Departament d’Ensenyament i Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament: set sessions del cicle “Cinema, memòria, pau i drets humans” (586 participants); Fundació Brossa, amb els tallers “La mirada creadora: taller de creació entorn l’imaginari de Joan Brossa” i l’itinerari “Si volem, el secret consisteix, només, a saber mirar. Itinerari brossià per les Rambles” (101 participants). S’ha fet una sessió amb la projecció del film Caure del niu comentat per la directora Susanna Barranco (159 assistents). S’ha seguit amb la col·laboració de l’Institut Goethe amb la projecció del film Historia de una chica (173 assistents) i amb el Festival REC s’ha projectat la pel·lícula La sort és per als valents (150 assistents).

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

Visites guiades: El curs 2017-2018 s’han organitzat 15 visites a la seu del Raval i 7 visites a la seu de Terrassa, amb un total de 573 participants.

Visites-taller a les exposicions temporals de la Filmoteca (10 tallers amb un total de 275 participants).

Se segueix, per tercer any, amb les visites “Els oficis de la Filmo”, gestionades directament pels Serveis Educatius i amb la participació de personal de les diferents unitats de la Filmoteca (4 visites amb 69 participants).

Maletes didàctiques El curs 2017-2018 s’han fet 15 préstecs de les maletes didàctiques d’educació primària i 26 de secundària (17 de la maleta física i 9 de la maleta virtual) a centres de recursos pedagògics (CRP) i centres educatius de Catalunya. Aula de cinema Cada dimecres, d’octubre a maig, es programa aquest curs acadèmic setmanal, que comprèn 30 sessions d’història del cinema destinades a estudiants de Comunicació Audiovisual, Història de l’Art o Cinema de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona Elisava, l’escola Bande à Part, l’escola FX Cinema, l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB), la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l’escola La Casa del Cine, però també obertes a públic en general. S’hi projecten clàssics de la història del cinema presentats per professors de les institucions implicades. Cada sessió també va acompanyada d’un full de sala informatiu. El curs 2017-2018 es van fer 30 sessions, amb una assistència de 4.659 espectadors. Altres activitats educatives Per cinquè curs consecutiu, s’ha participat en el programa “Apadrina el teu equipament”, una iniciativa coordinada per la Fundació Tot Raval que impulsa la col·laboració entre els grans equipaments culturals i els centres educatius del barri per desenvolupar projectes dins el currículum acadèmic i al llarg d’un curs escolar. El curs 2017-2018 s’ha col·laborat amb l’Institut Miquel Tarradell, l’Institut Milà i Fontanals i l’Escola Drassanes. El curs 2017-2018 s’ha iniciat una col·laboració de llarga durada amb l’escola Pau Casals de Rubí en el marc del programa Magnet, impulsat per la Fundació Jaume Bofill. Consisteix en la col·laboració d’una institució de referència amb un centre educatiu que permet dur a terme un projecte innovador, de qualitat i atractiu per a les famílies.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

141


Actuacions Filmoteca de Catalunya

FILMOTECA PER A LES ESCOLES

CURS 2015-2016

CURS 2016-2017

CURS 2017-2018

Sessions

99

113

107

Alumnes

7.248

7.028

6.909

ANY 2015-2016

ANY 2016-2017

ANY 2017-2018

30

30

30

5.411

4.482

4.659

AULA DE CINEMA Sessions Espectadors

EXPOSICIONS La seu del Raval ha acollit quatre exposicions temporals, dues de les quals de producció pròpia i una en coproducció, a partir de materials procedents dels fons documentals de la Filmoteca de Catalunya. •

“La quadratura del Cercle A”. Producció: Filmoteca de Catalunya. Comissari: Octavi Martí. Del 19 d’octubre a l’11 de febrer.

“Terry O’Neill. El rostre de les llegendes”. Producció: Fundación Telefónica. Comissària: Cristina Carrillo de Albornoz. De l’1 de març al 13 de maig.

“Prop de Hollywood. Fotografies de Claudi i Frederic Gómez Grau”. Producció: Filmoteca de Catalunya. Comissari: Esteve Riambau. Del 6 de juny al 17 de setembre.

“El joc del cinema”. Coproducció: Filmoteca de Catalunya, Museu del Cinema (Girona), Museu del Joguet de Catalunya (Figueres) i Lluís Benejam. Comissària: Anna Fors. Del 8 de novembre al 6 de gener.

En total, els visitants de les exposicions temporals durant l’any han estat 7.406. Les itineràncies d’exposicions anteriors en altres equipaments o institucions han estat:

142

“Cineastes al seu lloc. Retrats d’Óscar Fernández Orengo”. Una producció de la Filmoteca de Catalunya. Comissari: Óscar Fernández Orengo. Mostra de Cinema Llatinoamericà, Lleida. Abril i maig de 2018.

“El cinema és fantàstic. 50 anys del Festival de Sitges”. Una coproducció de la Filmoteca de Catalunya i el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Comissari: Diego López. Festival Internacional de Cinema a Guadalajara (Mèxic). Del 8 de març al 20 d’abril de 2018; Ferratum, Festival Internacional de Cinema Fantàstic (Mèxic). Maig de 2018.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

2. Documentació (Biblioteca del Cinema) CATALOGACIÓ DE FONS DOCUMENTALS El catàleg bibliogràfic consta de 75.450 documents (llibres, revistes, DVD i Blu-ray) registrats per la Filmoteca de Catalunya en el catàleg de les BEG (Biblioteques Especialitzades de la Generalitat), que inclouen material bibliogràfic, publicacions periòdiques, DVD i CD. Un 40% està disponible en préstec i la resta es pot consultar a la biblioteca. El 2018 s’han incorporat 1.456 documents (principalment llibres, publicacions periòdiques i material audiovisual) al catàleg bibliogràfic. 2017

2018

Var. 2018/2017

73.566

75.450

+2,5%

Incorporacions BEG*

4.088

1.456

-64,3%

Doc. repositori digital

26.846

33.452

24,6%

Documents en línia de BEG*

* BEG: Catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya http://catalegclassicbeg.cultura.gencat.cat/*spi.

Aquest fons documental de la Biblioteca del Cinema es pot consultar en línia mitjançant tres catàlegs col·lectius especialment dirigits al públic investigador: el de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG), el Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, i el col·lectiu de la Red BiblioCi (Bibliotecas de Cine de Iberoamérica). PRESERVACIÓ La digitalització de les col·leccions documentals en facilita l’accés als continguts i en potencia la consulta. Amb aquesta finalitat, la Filmoteca de Catalunya disposa, des de 2013, d’un repositori digital destinat a preservar i divulgar el seu fons documental no fílmic. Aquest repositori és accessible mitjançant el web de manera gratuïta i està a disposició de qualsevol persona interessada a consultar-lo. El 2018 s’ha implementat una nova versió més intuïtiva, amb una interfície més amigable i que permet la descàrrega de documents en domini públic. Actualment inclou la col·lecció completa de novel·les cinematogràfiques i s’han incorporat 34 títols de revistes, entre les quals, Primer Plano i Cine Experimental. A finals de 2018 conté 33.452 documents, dels quals 22.983 són de consulta pública. http://repositori.filmoteca.cat/?locale-attribute=es El 2018, la col·lecció digital ha rebut un total de 20.732 visites en línia per mitjà dels seus dos punts d’accés, el web del repositori de la Filmoteca i el de la Memòria Digital de Catalunya.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

143


Actuacions Filmoteca de Catalunya

ADQUISICIONS Tipus de document

Adquisicions de 2018

Total

720

46.355

Capçaleres de revistes

75

2.222

Documents sonors

31

3.379

Vídeos, DVD, Blu-ray

983

22.478

Fotografies

343

193.480

5.749

260.764

0

84.934

16

15.413

7

107

Llibres

Premsa digitalitzada (pàgines) Altre material gràfic (cromos, postals, dossiers de premsa) Cartells Llegats personals o d’entitats

Increment de fons patrimonials: dipòsits o donacions: • • • • • • •

Cartes del consultori de Mr. Belvedere per a la revista Fotogramas (1964-2003). Patrick Somacarrera. Margarida Oliva (revistes, programes de mà, fotografies). Carles Auferil (fotografies d’actors). Mercè Dabre (cartells cubans de cine). Joaquim Jordà (llibres, guions, documentació). Richard France (documents i entrevistes originals sobre Orson Welles i el teatre).

CONSULTA I MOVIMENT DE FONS 2017

2018

Variació 2018/2017

Usuaris presencials

6.019

7.083

+17,7%

Documents en préstec

5.216

4.666

-10,5%

Documents consultats

8.528

5.431

-36,3%

12.829

16.724

+30,3%

5.768

4.008

-30,5%

Repositori digital, nombre de consultes Catàleg de la Memòria Digital

L’any 2018 la Biblioteca del Cinema ha emès 385 carnets d’usuaris nous i ha rebut 7.083 usuaris presencials, 1.064 més que l’any 2017. El préstec i la consulta han disminuït a causa de les inundacions que es van patir el setembre i que han obligat a limitar la consulta del fons. Pel que fa a la consulta de continguts en format digital, els webs del repositori digital i la Memòria Digital de Catalunya han rebut 20.732 consultes. El servei d’informació ha atès i respost 1.007 consultes externes, una mitjana de 4 diàries, i s’han deixat en préstec un total de 4.666 documents, una mitjana de 19 per dia d’obertura.

144

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

CATALOGACIÓ, DIFUSIÓ I RECERCA La Biblioteca del Cinema participa en el Projecte PIP de la Comissió de Documentació de la FIAF amb el buidatge de les revistes especialitzades Dirigido por i Caimán: cuadernos de cine, buidatges que es poden consultar a les bases de dades especialitzades en cinema que la Biblioteca del Cinema posa a disposició dels seus usuaris. Aquest any també s’ha acabat la digitalització i catalogació de la col·lecció patrimonial de novel·les cinematogràfiques, formada per un fons inèdit de publicacions de l’editoral barcelonina Bistagne (1922-1932), de l’editoral Alas (1929-1948), així com d’altres editorials menors de Barcelona i Madrid. Així, aquest 2018 s’han pujat al repositori 532 exemplars d’aquest fons. Pel que fa a altres fons, al llarg de l’any també s’ha fet un primer inventari del fons de cartes del consultori de Mr. Belvedere que van de 1964 a 2003, i s’ha ordenat i classificat el fons de Jaime Camino. ALTRES ACTIVITATS DE DOCUMENTACIÓ El servei d’assessorament adreçat a docents i estudiants de secundària, ofert en coordinació amb els Serveis Educatius, ha tutoritzat la realització de 53 treballs de recerca relacionats amb el fet cinematogràfic i s’han fet 45 nous dossiers bibliogràfics. L’Àrea de Documentació ha continuat amb la generació de contingut divulgatiu, en format audiovisual, relacionat amb la programació de la Filmoteca. En aquest àmbit, al llarg de l’any, s’han elaborat 26 vídeos que, en conjunt, han estat visionats un total de 13.526 vegades.

3. Conservació (2CR) D’acord amb les normatives europees en la lluita contra el canvi climàtic i els gasos responsables de l’efecte d’hivernacle, el gas refrigerant R507A ha estat substituït pel nou R449A. Principals indicadors

2015

2016

2017

2018

Ítems fotoquímics nous rebuts/entrats

1.930

10.114

2.810

1.252

Ítems digitals nous rebuts/entrats

5.833

901

524

3.375

Títols cinematogràfics preservats

0

0

4

21

Títols cinematogràfics restaurats

0

0

9

163

20

38

14

28

Títols de films catalogats

704

640

377

375

Sol·licituds ateses

399

401

571

400

Minuts cedits per a produccions externes

883

1.050

1.570

1.022

Préstecs de pel·lícules per a projecció pública

115

96

96

52

Títols de cine digitalitzats, pendents de passar a 35 mm

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

145


Actuacions Filmoteca de Catalunya

RECUPERACIÓ: LLIURAMENTS OBLIGATÒRIS, DIPÒSITS I DONACIONS El 2018 s’han rebut 290 entrades de materials, que corresponen a 519 títols. Comptabilitzats com a ítems (llaunes, cassets, vídeos…), equivalen a 4.704 materials nous. Entre aquests, destaquen els més de 3.000 vídeos procedents del productor Antoni Llorens. Tipus de material

Ítems entrats

Total col·lecció

1.085

131.633

139

13.309

Vídeos

3.066

14.079

Digital

414

8.884

4.704

167.905 catalogats, dels 197.820 totals

35 mm / 16 mm 9,5 mm / 8 mm / S8

Total

La majoria de materials entrats prové dels lliuraments obligatoris per ordre de subvenció, és a dir, tots els films que han rebut subvencions del govern de Catalunya. Aquest any s’han rebut les donacions o els dipòsits particulars següents: • • • •

Família Díaz-Plaja (1928-1936), cinema familiar de rellevància cultural. Vidal Barraquer (1868- 1943), cinema familiar de relleu històric. Col·lecció Norbert Simó, pel·lícules de 35 mm en suport nitrat, del període mut. Productor i distribuïdor Antoni Llorens, Lauren Films.

PRESERVACIÓ / RESTAURACIÓ El nou projecte de conservació digital a llarg termini ja està en marxa. La memòria introduïda en el nou sistema és de 30 TB, capacitat que en garanteix l’autenticitat i la traçabilitat en el temps. Amb aquest objectiu, durant el procés d’ingrés es fan, de manera automàtica, anàlisis i validacions dels documents que es conserven. Aquest procés, tanmateix, resulta molt lent, a causa de la mida i la complexitat dels documents audiovisuals, especialment els llargmetratges de més de 4 TB. Al total de 310 TB actualment disponibles cal afegir els 58 TB que ocupen els materials de consulta i difusió, o els que corresponen a processos de producció interna per a restauració o digitalització. Unitats de conservació NAS CTTI

TB ocupats 28,77 TB

NAS PRODUCCIÓ

29,4 TB

NAS CONSERVACIÓ

310 TB

Total

368,17 TB

El 2018 s’han escanejat a alta resolució 40 títols de la col·lecció del cinema dels orígens per després fer-ne la restauració digital i la correcció de color. Per completar el procés de restauració, en laboratoris estrangers s’han fet transferències a 35 mm de 21 títols.

146

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

Aquest any, el gran projecte de restauració ha estat la digitalització a 4K del llargmetratge De quelques événements sans signification (Mostafa Derkaoui, 1974), una producció marroquina d’elevat valor històric. Els seus materials, procedents del laboratori Fotofilm, són actualment propietat de la Filmoteca de Catalunya. En termes de conservació passiva, s’han inspeccionat 334 documents fílmics, corresponents a 405.420 metres de pel·lícula i 340 dispositius digitals (discs durs i cintes). CATALOGACIÓ Mobydoc, la nostra base de dades, actualment inclou 193.964 fitxes, de les quals 31.957 són títols, corresponents a més de 71.890 exemplars fílmics (inventariats o catalogats). Aquest any s’han catalogat 375 títols nous, 1.593 exemplars nous, i s’han revisat 432 fitxes per actualitzar dades històriques, tècniques o administratives.

2016

2017

2018

Evolució de títols catalogats

24.535

24.912

25.287

Evolució de materials catalogats

79.078

82.310

85.560

DIFUSIÓ S’han realitzat els set primers capítols de la sèrie La gran il·lusió. Relat intermitent del cinema català, dirigida per Àlex Gorina i Esteve Riambau i coproduïda entre TVC i la Filmoteca de Catalunya / ICEC. Una part important del material d’arxiu procedeix dels fons de la Filmoteca de Catalunya. La Filmoteca de Catalunya participa en el projecte I-Media Cities, promogut per l’ACE (Associació de Cinemateques Europees), una col·laboració entre nou cinemateques d’altres tantes ciutats europees, sis centres de recerca i tres desenvolupadors tecnològics. Una selecció dels nostres fons és actualment accessible a Europeana gràcies al projecte European Film Gateway de l’Associació de Cinemateques Europees (ACE). Es tracta de documentals de Laya Films, el noticiari de propaganda produït pel govern català durant la Guerra Civil, i una selecció representativa de l’obra del pioner Segundo de Chomón. Aquest any s’hi han afegit els films sobre la ciutat de Barcelona involucrats en el projecte I-Media Cities. El Servei d’Accés a les Col·leccions ha atès 400 sol·licituds entre investigadors, festivals, productores audiovisuals, museus, etc. En total s’han consultat 352 documents, majoritàriament vídeos. Aquestes sol·licituds han generat la cessió de 17 hores perquè s’utilitzin en 28 noves produccions audiovisuals televisives, museístiques o acadèmiques; i també 136 préstecs a festivals, filmoteques i altres institucions culturals que fan projeccions públiques. També s’han generat 83 còpies digitals de consulta als propietaris dels drets d’explotació o autors, així com a centres de documentació públics especialitzats. El DCP es consolida com el format de préstec per a festivals, mentre que les còpies en 35 mm es reserven per a filmoteques. Entre els títols més sol·licitats destaca Vida en sombras (Llobet Gràcia, 1952).

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

147


Actuacions Filmoteca de Catalunya

El programa “Bàsics del cinema català”, iniciat el 2014, inclou actualment 12 sessions amb 23 títols representatius de la història del cinema català. S’ofereixen còpies en DCP subtitulades en anglès, francès i castellà sense costos per a l’exhibició cultural en filmoteques i festivals. PUBLICACIONS DVD: el paquet de Llorenç Llobet Gràcia, editat per Intermedio a partir de materials proporcionats per la Filmoteca de Catalunya, inclou la restauració del seu únic llargmetratge, Vida en sombras, així com la seva versió original prèvia a l’estrena comercial. L’edició també aporta els 22 films amateurs restaurats, així com un documental sobre la primera restauració, textos i fitxes catalogràfiques, en versió catalana, espanyola, anglesa i francesa.

4. Altres actuacions LÍNIA D’AJUT Concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya (Subvencions de caràcter pluriennal) L’objecte d’aquesta línia és concedir beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de la Filmoteca de Catalunya, adreçades a estudiants i titulats universitaris, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte, per completar la seva formació pràctica, contribuir a la inserció laboral i aproximar les persones becades al context professional. La dotació d’aquesta convocatòria de caràcter pluriennal és de 45.000,00 euros distribuïda en dues anualitats: un import màxim de 13.500,00 euros per a l’any 2018, i un import màxim de 31.500,00 euros al pressupost de l’any 2019. S’han concedit 5 beques a 5 persones per un import de 43.000,00 euros. L’import de l’anualitat 2018 és de 12.900,00 euros. ACORDS DE COL·LABORACIÓ Les activitats desenvolupades durant el 2018 s’han dut a terme gràcies a acords de col·laboració amb les entitats públiques i privades següents:

148

Filmoteques: Filmoteca Española (ICAA), MoMA (Nova York), Cineteca Nazionale, Cineteca Bologna, Cinémathèque de Toulouse, Institut Jean Vigo (Perpinyà), Projecte I-Media Cities (programa europeu Horitzó 2020, amb el suport del Parlament i del Consell d’Europa).

Equipaments i institucions: Museu Nacional d’Art de Catalunya, L’Auditori, Fundació Mies van der Rohe, Gran Teatre del Liceu, Institució de les Lletres Catalanes, Mercat de les Flors, Palau de la Música, Teatre Lliure, Teatre Nacional de Catalunya, Museu del Disseny de Barcelona.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

Universitats i escoles de cinema: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Bande-à-Part Escola de Cinema, Fundació Privada Elisava Escola Universitària, Universitat Ramon Llull, Escola La Casa del Cine, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat de Barcelona, Barcelona 3D School, SL, Escola de Cinema de Barcelona, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Festivals i mostres: Mostra Internacional de Films de Dones, D’A Film Festival Barcelona, Festival Internacional de Curtmetratges Future Shorts, El Meu Primer Festival, Festival Flic, Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani, Festival L’Alternativa, Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona, Mostra de Cinema Espiritual (Direcció General d’Afers Religiosos), Mostra de Cinema Romanès, Arqui[in]Film, Bachcelona, Festival de Cinema Jueu, Mostra de Cinema Brasiler, Mostra de Cinema Alemany Actual, FICAB, Festival Wallay, Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, Choreoscope, Festival Gollut; Festival Grec de Barcelona, BCN Sports Film Festival, Festival Americana.

Entitats internacionals: consolats de la República Txeca, Institut Polonès de Cultura, AVA Arts Fundation, Ambaixada del Brasil, Fundación Cultura Hispano Brasileña, Institut i Fundació Goethe, Consolat de Turquia, Consolat General de Suïssa a Barcelona, Confederació Suïssa, Institut Cultural Romanès, British Council, Institut Français, Istituto Italiano di Cultura, Centro di Studi sul Cinema Italiano, Studi, Swedish Film Institute, Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Casa Amèrica Catalunya.

Fundacions, associacions i entitats públiques i privades: Acadèmia del Cinema Català, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, Drac Màgic, Nou Cinema d’Art, Fundació Joan Brossa, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Memorial Democràtic, Departament de Justícia, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Departament d’Ensenyament, Associació de Mestres Rosa Sensat, Fundació Tot Raval, Fundació Romea, Federació Catalana de Cineclubs, Fundació Mies van der Rohe, Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Casa Àsia, La Casa de la Paraula, Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, Arquinfad, Sodepau, Piovra, Fundació Palau i Fabre, Fundació Foto Colectania; Barcelona Ciutat Refugi; Museu de la Música, Visual Phonic, Telefónica Fundación, Fundació Vila Casas, Museu del Joguet de Catalunya, Museu del Cinema a Girona, col·lecció particular Lluís Benejam, Fundació del Museu del Cinema; col·lecció Tomàs Mallol; Col·lectiu de Crítics del Cinema Girona, Associació Catalana de la Crítica i Escriptura Cinematogràfica.

Productores de cinema: Atelier de l’Observatoire & Aflam Berkaoui (Ex Basma Production), Kaleo Films, P. C. Guerin & Orfeo Films, SL.

Mitjans de comunicació: TVC, RNE-Radio 3, Diari Ara, Caiman Cuadernos de Cine, Dirigido, Fotogramas, Time Out BCN, La Vanguardia.

Patrocinadors: Fundació DAMM.

Agraïment especial a totes les persones convidades a presentar desinteressadament les sessions de cinema i a totes les que han col·laborat amb les exposicions.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

149


Actuacions Filmoteca de Catalunya

PROJECCIÓ INTERNACIONAL La Filmoteca de Catalunya ha participat o ha estat present en les manifestacions internacionals següents: • • • • • • •

S’han programat retrospectives de cinema català al MoMA de Nova York, al festival d’Oberhausen o a la Cinemateca de México

MoMA (Nova York): Retrospectiva Catalan Cinema. The Radical Years (1968-1978). Rabat: Jumelage entre le Maroc et l’Union Européenne pour le renforcement institutionnel du Ministère de la Culture et de la Communication du Maroc / La Filmoteca lidera l’apartat d’arxius fílmics. FilmMuseum (Viena): presentació de Vida en sombras a Film Forever, celebració del 80 aniversari de la FIAF. Simposi “Sharing” (Congrés de la FIAF, Praga): ponència “Doing archivism, sharing the world”. Atenes: seminari “Digital Cinephilia in the Archives: European Cities from Grain to Pixel”. Congrés internacional Coup de Fouet (Barcelona): presentació de La ciutat filmada (Barcelona). Bàsics del Cinema Català: Festival de Guadalajara (Mèxic), Cinemateca de México, Festival de Cine de Cali (Colòmbia). Festival d’Oberhausen: sessió de curtmetratges experimentals.

Mariona Bruzzo, responsable del Centre de Conservació i Restauració és membre de: • •

Grup de treball per establir l’estàndard europeu CTN 050/SC 02 “Preservació digital d’obres cinematogràfiques”. Comitè Executiu de l’Associació de Cinemateques Europees (ACE).

PREMIS I RECONEIXEMENTS DVD Llobet Gràcia: • •

Premi a la millor edició, programa Días de cine RTVE. Millor edició en DVD, segons la revista especialitzada Caimán.

CESSIÓ D’ESPAIS La Filmoteca de Catalunya ha cedit els seus espais per a l’organització de nou actes al marge de la programació habitual. Entre aquests destaquen l’estrena de la sèrie La gran il·lusió. Relat intermitent del cinema català, coproduïda per TV3 i l’ICEC o les projeccions de Catalan Films per a programadors de festivals internacionals de pel·lícules catalanes. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya va organitzar dues jornades de treball sobre “L’experiència: valoració i evolució de criteris i tractaments en la restauració del material petri”. També s’ha col·laborat amb l’oficina del Parlament Europeu, el Departament de Treball i Afers Socials, el Departament d’Afers Religiosos, l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, l’Escola de Cinema Bande à Part i diverses ONG de Catalunya, com la Federació Catalana de l’Esplai o Ingeniería Social, SL. L’assistència global ha estat de 2.600 persones.

150

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Actuacions Filmoteca de Catalunya

POLÍTICA DE PREUS L’any 2018 es van mantenir els preus públics d’accés a les projeccions, les exposicions i la biblioteca. PREMSA • • •

9 rodes de premsa 95 notes de premsa i 10 dossiers de premsa 120 peticions de mitjans ateses

WEB I XARXES SOCIALS El web de la Filmoteca de Catalunya ha tingut 25.400 usuaris únics amb 320.110 pàgines visitades al llarg de 2018. Les pàgines/perfils de la Filmoteca a Facebook i Twitter compten, en data 31 de desembre de 2018, amb 56.316 seguidors de Facebook (2,1% d’increment respecte de 2017), 26.832 de Twitter (10,15% d’increment) i 2.488 d’Instagram.

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

151


Resum infogràfic

152

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

153


*Vegeu més informació a la pàg. 7


4

Detall de les actuacions (annexos) 4.1

Recursos

4.3

Arts Escèniques

4.2 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Audiovisual Música Llibre

Arts Visuals

Cultura Digital

Desenvolupament Empresarial Mercats

4.10 Públics

4.11 Filmoteca de Catalunya

164

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

165


4.1

Detall de les actuacions (annexos) Recursos /Assessoria Jurídica

Recursos ASSESSORIA JURÍDICA Mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) va publicar les noves bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència pública de l’ICEC, adaptades al model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol. Mitjançant l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, el Govern va modificar el model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol. L’objecte de la modificació consistia, bàsicament, a ajustar el model tipus de bases a les previsions, en matèria de subvencions, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. A fi d’adaptar les seves bases generals a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, el Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar, en data de 20 de juliol de 2016, l’acord de modificació de les bases generals esmentades, el qual es va fer públic mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016). Amb la finalitat de possibilitar l’aprovació d’una nova línia de bases específiques per a la concessió de beques per fer pràctiques a la Filmoteca de Catalunya, el 19 de juliol de 2017, el Consell d’Administració de l’ICEC va aprovar la segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, per la qual es regulava el dret de les persones beneficiàries de les beques d’absentar-se per motius de maternitat o de paternitat, durant tot el temps que duri el permís, d’acord amb la legislació aplicable en aquesta matèria, i sense que això impliqui la pèrdua de la condició de persona beneficiària. Aquest acord es va publicar mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència (DOGC núm. 7454, de 14.9.2017). Amb l’objectiu d’adaptar les bases generals de l’ICEC a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/ UE, de 26 de febrer de 2014, en data 31 de gener de 2018, el Consell d’Administració de l’ICEC va aprovar la tercera modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, la qual es va publicar al DOGC núm. 7555, de 9.2.2018, mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer. L’any 2018, l’ICEC va publicar les bases específiques reguladores de 17 línies d’ajut, i va publicar 29 modificacions de bases específiques. Durant el 2018, l’ICEC va convocar 47 línies d’ajut, de les quals, quatre van ser convocades per segona vegada dins del mateix any 2018. Tots els ajuts convocats l’any 2018 es regien per les bases específiques corresponents i per les bases generals vigents en el moment de la convocatòria.

166

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Assessoria Jurídica

TOTAL ICEC

47 línies

Total Àrea de l’Audiovisual

10 línies

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorir-ne el rendiment industrial derivat de l’explotació i la difusió

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d’obres audiovisuals d’animació

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de sèries audiovisuals de ficció

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió

Àrea de l’Audiovisual

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa

Total Àrea de les Arts Escèniques

9 línies

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de caràcter professional

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de caràcter professional

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020

Àrea de les Arts Escèniques

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020

Total Àrea de Música

6 línies

Àrea de Música

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals de música

Àrea de Música

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats de les formacions musicals estables

Àrea de Música

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial

Àrea de Música

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música

Àrea de Música

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de les empreses discogràfiques

Àrea de Música

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional

Total Àrea del Llibre

5 línies

Àrea del Llibre

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses editorials de música

Àrea del Llibre

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització de fires i salons del llibre en català o en occità a Catalunya

Àrea del Llibre

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries

Àrea del Llibre

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural

Àrea del Llibre

Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

167


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

Total Àrea de les Arts Visuals

1 línia

Àrea de les Arts Visuals

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per col·laborar amb les galeries d’art de Catalunya per a l’adquisició o millora d’equipament tecnològic

Total Àrea de Desenvolupament Empresarial

8 línies

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Ajuts a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Ajuts a projectes de l’àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Àrea de Desenvolupament Empresarial

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Total Àrea de Mercats

5 línies

Àrea de Mercats

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música

Àrea de Mercats

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals

Àrea de Mercats

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització de galeries d’art

Àrea de Mercats

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre

Àrea de Mercats

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs

Total Àrea de Públics

2 línies

Àrea de Públics

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura

Àrea de Públics

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura

Total Filmoteca de Catalunya

1 línia

Filmoteca de Catalunya

Beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya

168

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

GESTIÓ ECONÒMICA Pressupost 2018: execució pressupostària Detall de l’execució pressupostària que distingeix —en el quadre de despeses— els tres programes d’actuació de l’ICEC: • • •

441 - Creadors i empreses culturals 442 - Internacionalització de la cultura 443 - Protecció i conservació del patrimoni cultural

Ingressos/recursos

Modificacions

Pressupost disponible el 2018

Ingressos reconeguts el 2018

0,00

1.290.863,54

1.958.695,06

1.948.214,66

413.000,00

0,00

0,00

413.000,00

421.444,70

36.000,00

0,00

0,00

36.000,00

53.522,50

218.831,52

0,00

1.160.863,54

1.379.695,06

1.344.186,27

0,00

0,00

130.000,00

130.000,00

129.061,19

48.944.641,79

0,00

-13.595.563,00

35.349.078,79

35.199.078,79

48.838.291,79

0,00

-13.595.563,00

35.242.728,79

35.092.728,79

106.350,00

0,00

0,00

106.350,00

106.350,00

0,00

0,00

20.422,06

20.422,06

20.739,72

article 52 - interessos de comptes corrents

0,00

0,00

20.422,06

20.422,06

20.422,06

article 53 - diferències d'operacions financeres

0,00

0,00

0,00

0,00

317,66

Capítol 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos

Pressupost prorrogat el 2018

Incorporació de romanents

667.831,52

article 30 - venda de béns article 31 - prestació de serveis article 32 - taxes article 38 - reintegraments article 39 - altres ingressos Capítol 4. Transferències corrents article 41 - de l’administració de la Generalitat article 49 - de l’exterior Capítol 5. Ingressos patrimonials

Capítol 7. Transferències de capital

359.356,59

0,00

0,00

359.356,59

359.356,59

article 71 - de l’administració de la Generalitat

359.356,59

0,00

0,00

359.356,59

359.356,59

Capítol 8. Variació d’actius financers

8.691.450,32

1.252.540,01

1.650.000,00

11.593.990,33

6.816.736,03

article 81 - reintegrament de préstecs i bestretes

3.164.650,20

0,00

1.650.000,00

4.814.650,20

5.274.825,62

article 83 - realització d’altres inversions financeres

5.526.800,12

0,00

0,00

5.526.800,12

1.541.910,41

0,00

1.252.540,01

0,00

1.252.540,01

58.663.280,22

1.252.540,01

-10.634.277,40

49.281.542,83

article 87 - romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Total ingressos/ recursos 2018

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

44.344.125,79

169


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

Despeses/dotacions - Programa 441: creadors i empreses culturals

Capítol 1. Remuneracions del personal article 12 - personal funcionari article 13 - personal laboral

Pressupost prorrogat 2018

Incorporació de romanents

Retencions i modificacions

Pressupost definitiu de 2018

Obligacions reconegudes 2018

3.855.421,23

0,00

217.500,98

4.072.922,21

4.072.922,21

48.156,00

-4.277,88

43.878,12

50.700,69

2.906.877,20

195.911,33

3.102.788,53

3.103.175,25

900.388,03

25.867,53

926.255,56

919.046,27

38.391,36

975.307,68

975.307,56

25.083,60

22.155,07

-2.500,00

41.500,00

20.965,86

26.975,29

880.464,52

903.879,90

article 15 - incentius al rendiment article 16 - assegurances i cotitzacions socials Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis

917.023,65

article 20 - lloguers i cànons

25.083,60

article 21 - conservació i reparació

44.000,00

19.892,67

article 22 - material, subministraments i altres

833.596,56

article 23 - indemnitzacions per raó del servei

14.343,49

13.916,07

28.259,56

28.306,73

1.825,11

5.858,26

7.683,37

7.683,37

-12.012.182,45

25.015.555,94

23.518.999,65

400.000,00

1.040.000,00

1.040.000,00

Capítol 3. Despeses financeres Capítol 4. Transferències corrents article 44 - a empreses/ens de la Generalitat i a universitats públ. article 46 - a ens i corporacions locals article 47 - a empreses privades article 48 - a famílies i institucions sense ànim de lucre i ens corp. Capítol 6. Inversions reals

35.841.666,42

19.892,67

1.186.071,97

640.000,00 413.100,00

25.940,44

14.074,33

453.114,77

383.397,03

32.573.539,42

916.027,04

-13.719.083,58

19.770.482,88

17.789.897,26

2.215.027,00

244.104,49

1.292.826,80

3.751.958,29

4.305.705,36

0,00

0,00

137.423,24

137.423,24

82.386,87

article 61-en edificis

0,00

0,00

article 64 - en mobiliari i estris

0,00

30.000,00

30.000,00

973,19

article 65 - en equips de procés. de dades i telecomunicacions

0,00

21.263,03

21.263,03

1.118,43

article 67 - en altre immobilitzat material

0,00

10.000,00

10.000,00

46,72

article 68 - en immobilitzat immaterial

0,00

76.160,21

76.160,21

80.248,53

139.127,95

502.785,74

502.640,60

0,00

225.000,00

225.000,00

4.096,54

137.567,40

276.020,53

276.020,53

204,66

1.560,55

1.765,21

1.620,07

0,00

1.650.000,00

9.276.983,75

7.894.477,80

1.620.803,00

9.247.786,75

7.865.281,00

29.197,00

29.197,00

29.196,80

-9.823.880,66

39.988.661,93

37.054.418,06

Capítol 7. Transferències de capital

359.356,59

article 74 - a empreses/ens de la Generalitat i a universitats públ.

225.000,00

article 77 - a empreses privades

134.356,59

article 78 - a families Capítol 8. Variació d'actius financers article 83 - concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic

7.626.983,75

4.301,20

7.626.983,75

article 88 - altres aportacions per compte de capital i assim. article 89 - altres variacions d’actius financers Total despeses/dotacions 441

170

48.602.276,75

1.210.265,84

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

Despeses/dotacions - Programa 442: Internacionalització de la cultura

Capítol 1. Remuneracions del personal

Pressupost prorrogat el 2018

Incorporació de romanents

Retencions i modificacions

Pressupost definitiu de 2018

Obligacions reconegudes el 2018

710.003,37

0,00

123.852,68

833.856,05

833.856,05

article 13 - personal laboral

542.154,66

105.901,68

648.056,34

639.641,89

article 16 - assegurances i cotitzacions socials

167.848,71

17.951,00

185.799,71

194.214,16

-82.888,66

734.601,08

734.599,54

247.450,00

-34.866,71

212.583,29

210.421,44

Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis article 20 - lloguers i cànons article 21 - conservació i reparació

817.489,74

0,00

1.980,10

0,00

1.980,10

2.468,40

article 22 - material, subministraments i altres

547.280,67

-57.895,18

489.385,49

487.372,63

article 23 - indemnitzacions per raó de servei

20.778,97

9.873,23

30.652,20

34.337,07

Capítol 3. Despeses financeres Capítol 4. Transferències corrents

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.741.594,16

7.524,80

-508.461,44

2.240.657,52

2.231.257,65

-5.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

-146.534,19

865.990,61

861.414,35

-356.927,25

144.666,91

139.843,30

-467.497,42

3.809.114,65

3.799.713,24

article 44 - a altres entitats del sector públic, a universitats públiques i altres entitats participades article 46 - a ens i corporacions locals

1.235.000,00

article 47 - a empreses privades

1.005.000,00

article 48 - a famílies i institucions sense ànim de lucre i ens corp.

501.594,16

Total despeses/dotacions Programa 442

4.269.087,27

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

7.524,80

7.524,80

171


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

Despeses/dotacions - Programa 443: Protecció i conservació del patrimoni cultural

Capítol 1. Remuneracions del personal article 12 - personal funcionari article 13 - personal laboral article 16 - assegurances i cotitzacions socials Capítol 2. Despeses corrents de béns i serveis

Incorporació de romanents

Retencions i modificacions

Pressupost definitiu de 2018

Obligacions reconegudes el 2018

2.029.151,25

0,00

-25.898,40

2.003.252,85

2.003.252,85

30.362,20

950,00

31.312,20

31.689,73

1.518.565,05

-2.351,60

1.516.213,45

1.523.895,04

480.224,00

-24.496,80

455.727,20

447.668,08

-188.482,95

2.372.071,54

2.371.147,53

2.531.685,72

28.868,77

article 20 - lloguers i cànons

272.500,00

8.345,00

280.845,00

258.744,35

article 21 - conservació i reparació

220.070,25

38.000,00

258.070,25

232.758,25

-234.827,95

1.830.156,29

1.875.031,20

3.000,00

0,00

3.000,00

4.613,73

121.454,36

24.667,59

146.121,95

146.121,95

-15.762,32

29.395,98

29.395,98

-15.762,32

29.395,98

29.395,98

-137.423,24

932.923,93

885.410,36

article 22 - material, subministraments i altres article 23 - fons d’acció social Capítol 3. Despeses financeres Capítol 4. Transferències corrents article 48 - a famílies i institucions sense ànim de lucre i ens corp. Capítol 6. Inversions reals

2.036.115,47

45.158,30

28.868,77

0,00

45.158,30 1.064.466,57

5.880,60

article 61 - en edificis

505.277,27

0,00

505.277,27

490.993,10

article 62 - en maquinària, instal·lacions i utillatge

200.000,00

-45.542,76

154.457,24

98.570,30

article 64 - en mobiliari i estris

150.000,00

-31.880,48

118.119,52

41.326,83

article 65 - en equips de processament de dades i telecomunicacions

150.000,00

-60.000,00

90.000,00

80.630,45

article 67 - en altre immobilitzat material article 68 - en immobilitzat immaterial Total despeses/dotacions Programa 443

172

Pressupost prorrogat el 2018

55.000,00

0,00

55.000,00

58.691,41

4.189,30

5.880,60

0,00

10.069,90

115.198,27

5.791.916,20

34.749,37

-342.899,32

5.483.766,25

5.435.328,67

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

Expedients de contractació Els expedients que s’han donat d’alta al Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació (TEEC) de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat de Catalunya són els següents:

PROCEDIMENT

MOTIU

Serveis

Obert

Serveis d’interpretació, traducció, correcció i transcripció per a l’Institut Català de les Empreses Culturals

Traducciones y Tratamiento de la Documentación, SL

102.000,00

K0676 G2024 N18/02

Serveis

Obert

Serveis de disseny d’estands, aplicació del grafisme, muntatge i desmuntatge, coordinació tècnica i transport dels estands promocionals per a les fires europees a les quals assistirà l’Institut Català de les Empreses Culturals

Tema Events, SL

208.000,00

K0644 G2024 N18/03

Serveis

Obert

Servei d’enregistrament i edició audiovisual, i disseny de caràtules per a les activitats de l’Institut Català de les Empreses Culturals

Máximo Tiemblo Díaz

Obert

Servei de subtitulació electrònica al català i seqüenciació de pel·lícules o muntatges audiovisuals per a la Filmoteca de Catalunya, situada a la plaça de Salvador Seguí, 1-9, de Barcelona, equipament adscrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals

Videolab, SA

168.000,00

Videolab, SA

393.000,00

K0644 G2024 N17/01 Pròrroga

K0596 G2024 N17/04

Serveis

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

TIPUS DE CONTRACTE

EXPEDIENT

50.000,00

K0596 G2024 N18/15

Serveis

Harmonitzat

Servei de subtitulació electrònica al català i seqüenciació de pel·lícules o muntatges audiovisuals per a la Filmoteca de Catalunya, situada a la plaça de Salvador Seguí, 1-9, de Barcelona, equipament adscrit a l’Institut Català de les Empreses Culturals, pels anys 2018-2019, amb possibilitat de pròrroga pels anys 2019-2020

K0644 G2024 N17/05

Serveis

Obert

Serveis públics de recepció, punt d’informació, visites i taquilles de les dependències de l’Institut Català de les Empreses Culturals a la plaça Salvador Seguí, 1-9, de Barcelona

Euro-Tomb Barcelona, SL

75.000,00

K0644 G2024 N18/06

Serveis

Obert

Servei de lliurament de dades del mercat del llibre, música i videojocs a Catalunya, per a l’Institut Català de les Empreses Culturals

GFK Retail & Technology España, SA

105.400,00

K0644 G2024 N17/06 Pròrroga

Serveis

Obert

Serveis d’impressió dels materials de comunicació i difusió de l’Institut Català de les Empreses Culturals

Uan Tu Tri, SL

104.000,00

K0596 G2029 N18/08

Serveis

Derivat d’acord marc

Servei de vigilància, seguretat, control d’accessos i paqueteria a les dependències de l’Institut Català de les Empreses Culturals, a la plaça Salvador Seguí, 1-9, de Barcelona

Seguridad Profesional Mediterránea, SA

122.640,00

K0644 G2104 N18/09

Serveis

Negociat sense publicitat

Servei d’anàlisi de dades del mercat d’exhibició cinematogràfica per a l’Institut Català de les Empreses Culturals

Rentrak Spain, SL

139.200,00

Serveis

Derivats d’acord marc

Servei aliè de prevenció de riscos laborals, en totes les disciplines (seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball), per a l’Institut Català de les Empreses Culturals

Munby 2004, SL

Negociat sense publicitat

Pròrroga del contracte dels serveis de les sessions de cinema dins del programa per a les escoles dels serveis educatius de la Filmoteca, durant el curs escolar 2016-2017 amb possibilitat de pròrroga per al curs 2017-2018

Lot 1: A Bao A Qu Lot 2: Drac Màgic Lot 3: Modiband Lot 4: Federació Catalana de Cineclubs

Lot 1: 6.030,00 Lot 2: 6.030,00 Lot 3: 6.030,00 Lot 4: 4.500

Obert

Serveis de les sessions de cinema dins del programa per a les escoles dels serveis educatius de la Filmoteca, durant el curs escolar 2018-2019 amb possibilitat de pròrroga per al curs 2019-2020

Lot 2: Drac Màgic Lot 3: Modiband Lot 4: Federació Catalana de Cineclubs

Curs 2018-2019: Lot 1: desert Lot 2: 5.940,00 Lot 3: 6.420,00 Lot 4: 4.200,00

K0644 G935 N18/10

K0596 G2104 N16/14 Pròrroga

K0596 G2024 N18/12

Serveis

Serveis

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

51.960,00

173


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

K0596 G2024 N18/13

Serveis

Obert

Servei de canvi de refrigerant de la instal·lació frigorífica de la Filmoteca de Catalunya

GEA Refrigeración Ibérica, SA

K0644 G935 N13/22 Pròrroga 2

Serveis

Obert

2a pròrroga del contracte de la gestió del servei de restaurant bar de la Filmoteca de Catalunya

Discreto Encanto, SL

K0596 G2033 N18/16

Serveis

Negociat sense publicitat

Servei de difusió d’anuncis als mitjans de comunicació: campanya “Escena 25” i Pla nacional de dansa

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

EXPEDIENT

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

70.631,60 0,00

2.756,00 Cànon fix de 260,00 euros i cànon variable del 2,20% sobre la facturació trimestral.

K0596 G2024 N18/18

Concessió de serveis

Obert

Llibreria de la Filmoteca de Catalunya

Infobibliotecas, SL

Derivat 001

Subministraments

Derivat d’acord marc

Derivat d’acord marc del subministrament d’energia (exp. CCS 2017 2)

Gas Natural Comercializadora, SA

226.158,49

Derivat 002

Serveis

Derivat d’acord marc

Derivat d’acord marc de serveis postals (exp. CCS 2016 23)

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SAE

7.438,02

Derivat 003

Serveis

Derivat d’acord marc

Derivat d’acord marc de serveis postals (exp. CCS 2016 23)

Ara Vinc, SL

15.413,22

K0596 G2024 N18/15

Serveis

Obert

Servei de manteniment multitècnic del Centre de Conservació i Restauració Filmoteca de Catalunya (2CR)

Istem, SLU

46.386,51

K0596 G2029 N18/19

Serveis

Derivat d’acord marc

Contracte derivat de la neteja

Lacera Servicios y Mantenimiento, SA

K0596 G2024 N18/20

Serveis

Obert

Producció, subministrament, muntatge i desmuntatge dels elements expositius de l’exposició “El joc de cinema” de la Filmoteca de Catalunya

Maud Gran Format, SL

24.240,00

A Bao A Qu

6.420,00

9.000,00

80.881,92 (x 2)

K0596 G2024 N18/21

Serveis

Obert

Lot 1 dels serveis de les sessions de cinema dins del programa per a les escoles dels serveis educatius de la Filmoteca, durant el curs escolar 2018-2019 amb possibilitat de pròrroga per al curs 2019-2020

K0644 G2104 N18/22

Serveis

Negociat sense publicitat

Contractació de l’empresa Mobydoc per al projecte d’exportació de dades per a la Filmoteca de Catalunya, en el marc del projecte Europeana

Mobydoc

K0644 G2104 N18/24

Serveis

Derivat d’acord marc

Servei d’inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació per a la difusió i la promoció de la campanya d’“Escena 25”

Havas Media Group Spain, SAU

21.851,42

K0596 G2033 N18/25

Serveis

Negociat sense publicitat

Servei de difusió d’anuncis als mitjans de comunicació: campanya “Escena 25” i “Fas 6 anys. Tria un llibre”

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

39.134,70

Menor 001

Subministraments

Menor

Rènting de la furgoneta de l’ICEC

ALD Autorenting, SA

4.166,78

Menor 002

Subministraments

Menor

Servei de carsharing per a l’ICEC

Zipcar Carsharing, SAU

1.074,38

Menor 003

Servei

Menor

Servei de jardineria

Fundació Privada Proa

Menor 004

Servei

Menor

Àpats del xofer del 2CR el 2018

Restaurant Premiere

1.322,31

Menor 005

Subministraments

Menor

Material d’oficina

Temo 2, SL

9.090,91

Menor 006

Subministraments

Menor

Material d’oficina

Vicenç Piera, SL

1.239,67

Menor 007

Subministraments

Menor

Subministrament de llet i sacarines per a la màquina de cafè

Nesscat

Menor 008

Servei

Menor

Producció i lliurament d’imatges tèxtils per a tòtems de la Filmoteca de Catalunya

Aura Identidad Visual, SL

3.636,36

Servei

Menor

Plana publicitària dels monogràfics sobre Gaudí per a la Filmoteca de Catalunya

Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes

1.652,89

Menor 009

174

900,00

661,16

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Menor 010

Servei

Menor

Neteja i desbrossament de l’edifici de la Filmoteca de Catalunya a Terrassa

Fundació Privada Proa

1.392,56

Menor 011

Subministraments

Menor

Servei de contenidors higiènics per a WC

Serkonten, SA

1.446,28

Menor 012

Servei

Menor

Manteniment conductiu de l’edifici 2CR del gener a l’abril

Capta Renovables, SL

4.025,77 5.561,98

Menor 013

Servei

Menor

Manteniment preventiu de l’edifici 2CR del gener a l’abril

Sogesa Instalaciones Integrales, SAU

Menor 014

Servei

Menor

Manteniment correctiu de l’edifici 2CR del gener a l’abril

Sogesa Instalaciones Integrales, SAU

2.479,34

Menor 015

Servei

Menor

Manteniment de l’ascensor de l’edifici 2CR

Ascensores Mar, SL

1.266,92

Menor 016

Servei

Menor

Suport al projecte ETEP (sigla anglesa del programa europeu d’intercanvi de talent) a la fira Eurosonic 2018

Obiols Rovira, Júlia

Menor 017

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Casalini Libri, SPA

2.479,34

Menor 018

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Grandes Almacenes FNAC España, SA

1.652,89

Menor 019

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Laietana de Llibreteria, SL

4.132,23

Menor 020

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Pórtico Librerías, SL

413,22

Menor 021

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Ascra Distribucions, SL

826,45

Menor 022

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Companyia Central Llibretera, SL

Menor 023

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Tatarana, SL

909,09

Menor 024

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Cameo Media, SL

826,45

Menor 025

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Infobibliotecas, SL

2.066,12

Menor 026

Subministraments

Menor

Adquisició per al fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya de llibres i pel·lícules

Librería Medios, SCCL

5.289,26

Menor 027

Servei

Menor

Custòdia i trasllat de fons bibliogràfics

MDA Archivos, SL

2.892,56

Menor 028

Servei

Menor

Tasques per al web de la Filmoteca

P. Modernos Creativos, SLU

1.600,00

Menor 029

Servei

Menor

Servei de hosting del web de l’ICEC

Inte, SL

3.780,00 8.801,65 9.980,00

702,48

1.818,18

Menor 030

Servei

Menor

Manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de CTTV de la Filmoteca de Catalunya

Telecomunicación Electrónica y Conmutación, SA

Menor 031

Servei

Menor

Catalogació del fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Nubilum, SL

Menor 032

Servei

Menor

Quota anual de soci de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Associació d’Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya

Menor 033

Servei

Menor

Colorejat i retoc digital de la pel·lícula Érase una vez per a la Filmoteca de Catalunya

La Bestia Produce, SLU

17.970,25

Menor 034

Servei

Menor

Pla d’actuació de conservació preventiva del fons de la Biblioteca de Catalunya

Bumaga Conservació, SL

14.960,00

Menor 035

Servei

Menor

Manteniment del sistema de videovigilància de la Filmoteca de Catalunya

Paradís Blau, SL

348,00

Menor 036

Servei

Menor

Transports dels materials de l’exposició sobre el Cercle A de la Filmoteca de Catalunya

SIT Grupo Empresarial, SL

415,00

Menor 037

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

Celia Díaz Cecilio

826,45

Menor 038

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

Albert Mèlich Lorente

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

169,42

2.851,24

175


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 039

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

Maria del Roser Mila Gallego

2.231,40

Menor 040

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

Antonio Latorre Romero

1.818,18

Menor 041

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

Cristina Planesas Araque

3.636,36

Menor 042

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

Pau Roigé Gargallo

3.553,72

413,22

Menor 043

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

M. Dolores Recio Paradas

Menor 044

Servei

Menor

Comissió de qualificació de pel·lícules per a l’ICEC

Alberto Souza Gonçalves

2.479,34

Menor 045

Servei

Menor

Quota de membre anual de l’associació Cine Regio 2018

Cine Regio European Network of Regional Film Funds

2.479,34

Menor 046

Servei

Menor

Material de neteja durant el 2018 per al Raval i el 2CR

Brecamp, SA

2.500,00

Menor 047

Servei

Menor

Servei de xofer sense vehicle

Tour, SA

5.619,83

Menor 048

Servei

Menor

Subscripció anual a l’American Film Institute

Proquest, LLC

8.286,78

Menor 049

Subministraments

Menor

Subministrament de paper per a les fotocopiadores

Galcor, SL

Menor 050

Servei

Menor

Subscripció a la base dades SABI Extended

Bureau van Dijk

Menor 051

Subministraments

Menor

Espai ESCI per a itineraris

Escola Superior de Comerç Internacional

4.956,00

Menor 052

Subministraments

Menor

Subministrament de gasoil per a la furgoneta de l’ICEC el 2017

Dition, SL

4.049,59

Menor 053

Servei

Menor

Seguretat de l’edifici 2CR

Iman Seguridad, SA Identificacion Care, SL

4.400,00 600,00

647,50 13.500,00

12.066,12

Menor 054

Servei

Menor

Manteniment de l’estació d’autoservei i programaris de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Menor 055

Subministraments

Menor

Etiquetes RFID per a la biblioteca

Identificacion Care, SL

Menor 056

Servei

Menor

Subscripció de les revistes de la biblioteca

Sustec Outsourcing, SL

Menor 057

Servei

Menor

Equip de mesurament d’aigua de la Filmoteca de Catalunya

Aqualogy Solutions, SA

Menor 058

Servei

Menor

Pla d’execució del manteniment del 2CR

LD Integral Facility Services, SL

5.909,25

1.450,00

7.909,35 61,98

Menor 059

Servei

Menor

Redacció dels plecs tècnics de la climatització del 2CR

Coldsulting Proyectos y Soluciones en Refrigeración Industrial, SL

Menor 060

Servei

Menor

Recollida selectiva ordinària del Raval i el 2CR

Fundació Privada Trinijove

5.631,40

Menor 061

Servei

Menor

Manteniment de la cambra frigorífica de la Campana

Asesoramiento y Proyectos

1.500,00

Menor 062

Servei

Menor

Porta de substitució de la cabina de projecció de la Filmoteca de Catalunya

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

4.650,21

Menor 063

Servei

Menor

Manteniment preventiu dels equipaments instal·lats al 2CR

Provitec Instalaciones y Sistemas, SL

Menor 064

Servei

Menor

Participació del grup Odina a Eurosonic 2018

Primavera Sound, SL

619,83

Menor 065

Servei

Menor

Manteniment anual del programa de comptabilitat Dimoni

Gestió Informàtica Aplicada, SL

548,00

Servei

Menor

Desratització i desinsectació de l’edifici del Raval

Gestior Químics, SL

1.632,00

Servei

Menor

Desratització i desinsectació de l’edifici del 2CR

Gestior Químics, SL

816,00

Menor 066

176

14.049,59

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 067

Servei

Menor

Instal·lació del termòstat de la nevera de la Campana

Asesoramiento y Proyectos

Menor 068

Servei

Menor

Visites a la Filmoteca del Raval i el 2CR dels serveis educatius

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals

4.950,00

Menor 069

Servei

Menor

Dinamització de la Filmoteca per als joves

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals

2.600,00

Menor 070

Servei

Menor

Disseny i maquetació de material de difusió

Ellen Diedrich

17.475,00

Menor 071

Servei

Menor

Distribució/manteniment setmanal de la difusió

Jaume Trabal Bendicho

360,05

Menor 072

Servei

Menor

Manteniment dels equips de la cabina de projecció de la Filmoteca de Catalunya

Kelonik Digital, SL

2.880,00

Menor 073

Subministraments

Menor

Subministrament d’una làmpada Xenon (OSRAM) de 4.000 W

Kelonik Digital, SL

1.088,00

293,00

Menor 074

Servei

Menor

Producció de l’exposició sobre Terry O’Neill

Expomon Produccions i Muntatges, SL

Menor 075

Servei

Menor

Tractament de neteja i desinfecció del fons de la biblioteca

Olivé Soler, Ariadna

Menor 076

Servei

Menor

Cartells de les botigues de l’exposició de Terry O’Neill

Pòsters David, SL

396,69 760,33

17.498,21 7.554,00

Menor 077

Servei

Menor

Comissariat de l’exposició de Terry O’Neill

Cristina Carrillo de Albornoz Fisac

Menor 078

Servei

Menor

Adequació de la sala de la Filmoteca per canvi d’exposició

Pinta-Croma, SL

1.542,91 4.456,80

Menor 079

Servei

Menor

Cardioprotecció per als edificis de la Banca i el Raval

Batega Electromédica, SL

Menor 080

Subministraments

Menor

Material específic

Temo 2, SL

2.066,12 1.292,99

Menor 081

Servei

Menor

Servei de registre i manteniment de marques

Consulpi Propiedad Industrial, SL

Menor 082

Servei

Menor

Transports per a l’exposició de Terry O’Neill

SIT Expedición Arte y Seguridad, SL

1.950,00

Menor 083

Servei

Menor

Disseny de l’exposició de Terry O’Neill

Ámbito Cero, SL

3.500,00

Menor 084

Servei

Menor

Quota anual de la FIAF 2018

Fédération Internationale des Archives du Film

2.550,00

Menor 085

Servei

Menor

Manteniment dels equips de la cabina de la Filmoteca de Catalunya

Bienvenido Gil, SL

5.279,20

Menor 086

Subministraments

Menor

12 tapes per a micròfon

Bienvenido Gil, SL

180,17

Menor 087

Servei

Menor

Instal·lació del commutador Extron

Bienvenido Gil, SL

1.530,58

Menor 088

Subministraments

Menor

Enregistradores de vídeo per les dues sales de projecció de la Filmoteca de Catalunya

Bienvenido Gil, SL

7.805,17

Menor 089

Servei

Menor

Desmuntatge de la moviola de repàs de la Filmoteca de Catalunya

Suministros Kelonik, SA

Menor 090

Servei

Menor

Col·laboració externa

Eva Biescas Duarte

246,00 5.000,00

Menor 091

Servei

Menor

Despeses de la Catalan Film Commission

Garcia Huertas, Vicente

Menor 092

Servei

Menor

Escàner de l’arxiu de la Filmoteca de Catalunya. Manteniment anual

FilmLight, LTD

8.450,00

Menor 093

Servei

Menor

Transports diversos de la Filmoteca de Catalunya

Garcia Huertas, Vicente

4.132,23

Menor 094

Servei

Menor

Transports dels materials de l’exposició sobre el Cercle A de la Filmoteca de Catalunya

SIT Expedición Arte y Seguridad, SL

Menor 095

Servei

Menor

Tallers educatius per a l’Espai Caralt sobre l’exposició de Terry O’Neill

Montserrat Casas Estradé

3.966,94

Menor 096

Servei

Menor

Tallers educatius per a l’Espai Caralt sobre l’exposició de Terry O’Neill

Ortiz Antoranz, Maria Eugènia

3.966,94

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

826,45

360,00

177


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Menor 097

Servei

Menor

Manteniment del programa DIAMANT per a la Filmoteca de Catalunya

HS-ART Digital Service GmbH

5.600,00

Menor 098

Subministraments

Menor

Material de suport audiovisual i gràfic de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Elisenda Triadó Fernández

1.200,00

Menor 099

Servei

Menor

Manteniment anual del programa Mobydoc per a la Filmoteca Mobydoc de Catalunya

8.540,00

Menor 100

Subministraments

Menor

Articles de marxandatge per a Media Antena

Connect The Point, SL

1.087,50

Menor 101

Subministraments

Menor

Ulleres per a equips 3D de les sales Chomón i Laya

Volfoni Iberia, SL

9.100,00

Menor 102

Servei

Menor

Curs de conservació i digitalització de fotografia

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

384,30

Menor 103

Servei

Menor

Convidats a la Filmoteca

Discreto Encanto, SL

3.305,79 1.652,89

Menor 104

Servei

Menor

Taxi VIP. Acompanyament de convidats

Limousines Barbany, SL

Menor 105

Servei

Menor

Acompanyament de DJ

Javier Verdes Anton

1.652,89

Menor 106

Subministraments

Menor

Lloguer i còpies de la fotocopiadora de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

STM Mantenimiento, SL

1.520,66

Menor 107

Servei

Menor

Contracte de manteniment de hardware

International Softmachine Systems, SL

1.875,00

Menor 108

Servei

Menor

Impressió de material d’oficina divers de la Filmoteca de Catalunya

Centre Iniciat. per a la Reinserció

826,45

Menor 109

Servei

Menor

Participació al Festival de Cinema de Guadalajara

Inedit Producciones, SL

826,45

Menor 110

Servei

Menor

Membre de la xarxa d’arts escèniques IETM

IETM Communication

1.834,71

Menor 111

Servei

Menor

Hotel dels convidats

Barceló Raval

3.305,79

Menor 112

Servei

Menor

Lloguer de l’espai MIDEM

Reed Midem, SA

7.703,31

Menor 113

Servei

Menor

Comissariat de l’exposició de Terry O’Neill.

Cristina Carrillo de Albornoz Fisac

Menor 114

Servei

Menor

Manteniment de la tauleta RateNow i informe de públics anual

Lean Lemon, SL

3.052,79

Menor 115

Servei

Menor

Disseny i coordinació de la il·luminació de l’exposició de Terry O’Neill

Ilm BCN, SL

2.433,00

Menor 116

Servei

Menor

Servei d’àpats i menús per a la Filmoteca de Catalunya

Serunion, SA

1.239,67

211,12

Menor 117

Servei

Menor

Suport a la formació de Raquel Aranda

Aranda Puignau, Raquel

Menor 118

Servei

Menor

Projecte de cinema amateur, 2CR

Enrique Fibla Gutiérrez

17.500,00

Menor 119

Servei

Menor

Audiovisual de l’exposició de Terry O’Neill

La Casa de Kuleshov, SL

3.200,00

Menor 120

Servei

Menor

Manteniment dels ambientadors de la Filmoteca de Catalunya

Higienes Alpematic, SL

1.628,10

Menor 121

Subministraments

Menor

Material específic de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Cumellas Ruiz, Jordi

462,30

Menor 122

Servei

Menor

Promoció del projecte audiovisual ETEP

Obiols Rovira, Júlia

944,63

Menor 123

Servei

Menor

Participació al Festival de Cinema de Guadalajara (Mèxic)

Mago Audiovisual Production, SL

826,45

Menor 124

Subministraments

Menor

Lloguer de l’estand Marché du Film / Festival de Cannes

Marché du Film

9.602,48

Menor 125

Servei

Menor

Restauració de so d’El sol del membrillo

Ralda World, SL

3.000,00

Menor 126

Servei

Menor

Subscripció a El Punt Avui

Hermes Comunicacions, SA

427,77

Menor 127

Servei

Menor

Subscripció anual a La Vanguardia

La Vanguardia Ediciones, SL

379,34

178

619,83

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 128

Servei

Menor

Subscripció al diari Ara

Edició de Premsa Periòdica Ara, SL

371,90

Menor 129

Servei

Menor

Subscripció a El Periódico

El Periódico de Catalunya, SLU

366,12

Menor 130

Servei

Menor

Subscripció a El País

Ediciones El País, SL

314,05

Menor 131

Servei

Menor

Servei de difusió d’anuncis als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que va consistir en la campanya del Pla d’impuls de la dansa

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2.756,00

Menor 132

Servei

Menor

Caixes de conservació per al 2CR

Desarrollos y Fabricación DYF, SA

8.122,04

Menor 133

Servei

Menor

Investigació, inventari i catalogació de films per al 2CR

Ferran Alberich

17.900,00

Mediclinics, SA

697,00

Menor 134

Subministraments

Menor

Eixugamans per al lavabo d’homes de la planta -2 de la Filmoteca de Catalunya

Menor 135

Servei

Menor

Transport de pel·lícules per a la Filmoteca de Catalunya.

Transports Hispan Exprés, SA

Menor 136

Subministraments

Menor

Material específic per al 2CR

Dancan Cinema Services, SL

884,93

Menor 137

Servei

Menor

Participació al Festival de Cinema de Guadalajara

Inicia Films, SL

826,45

Menor 138

Servei

Menor

Participació al Festival de Cinema de Guadalajara

GusanoFilms, SCP

826,45

Menor 139

82,64

Servei

Menor

Alta per a abonats sense dades

CCALGIR, SL

600,00

Menor 140

Servei

Menor

Taller de videomàrqueting amb M. Peñarroya

Quadrant Alfa, SL

826,45

Menor 141

Servei

Menor

Taller de Twitter i Facebook amb M. Peñarroya

Quadrant Alfa, SL

826,45

Menor 142

Subministraments

Menor

Bosses de marxandatge per a la Filmoteca de Catalunya.

T-Shirt Project, SL

850,00

Menor 143

Servei

Menor

Reparació del sistema de compactes de la biblioteca

Eun Sistemas, SL

289,26

Menor 144

Servei

Menor

Fons de prestatgeries mòbils amb calaixos

Eun Sistemas, SL

540,00

Menor 145

Subministraments

Menor

Disc dur per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Alexon Video, SL

401,50

Menor 146

Servei

Menor

Instal·lació de làmpades per a l’escàner del 2CR

FilmLight, LTD

11.500,00 898,95

Menor 147

Servei

Menor

Servei d’atenció al públic per a la fira 4YFN

Euro-Tomb Barcelona, SL

Menor 148

Servei

Menor

Coordinació i producció del nou portal web de l’ICEC

Ferré Panisello, M. Teresa

Menor 149

Servei

Menor

Desmuntatge de l’exposició sobre el Cercle A

Maud Gran Format, SL

960,00

Menor 150

Servei

Menor

Repàs i creació de formats pendents de la cabina de la Filmoteca de Catalunya

Kelonik Digital, SL

383,71

Menor 151

Servei

Menor

Reparació del torn de la planta 0

Gunnebo España, SA

213,72 190,91

1.200,00

Menor 152

Servei

Menor

Servei d’àpats del networking dels plans d’accessibilitat

Menjars Típics Catalans, SL

Menor 153

Servei

Menor

Prestació del servei LIBRIDATA 2018

Cambra del Llibre de Catalunya

Menor 154

Subministraments

Menor

Material específic per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Cornejo Antón, Gregorio

Menor 155

Servei

Menor

Afinacions dels pianos de les sales Laya i Chomón de la Filmoteca de Catalunya

Jorquera Pianos, SA

Menor 156

Servei

Menor

Cafè i pausa al networking dels plans d’accessibilitat

Menjars Típics Catalans, SL

Menor 157

Servei

Menor

Sessió fotogràfica, edició i retoc digital

Lucia Faraig Ferrando

1.300,00

Menor 158

Servei

Menor

Sessió fotogràfica, edició i retoc digital

Quim Vives

1.300,00

Menor 159

Servei

Menor

Presència del directori i guia en línia The Location Guide

The Location Guide, LTD

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

17.999,00 66,90 1.320,00 272,73

444,75

179


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Menor 160

Servei

Menor

Organització de la missió catalana al Focus Wales

Focus Wales

2.479,34

Talent & Training Solutions, SL

1.518,60 216,94

Menor 161

Servei

Menor

Curs de tècniques d’extinció d’incendis a tres persones de Recursos Humans

Menor 162

Servei

Menor

Curs de tècniques d’extinció d’incendis a 24 persones de la Filmoteca de Catalunya

Talent & Training Solutions, SL

Menor 163

Subministraments

Menor

Mobile videowall per a la difusió de les exposicions de la Filmoteca de Catalunya

E-Ideas Produccions i Muntatges, SL

Menor 164

Servei

Menor

Vermut del networking a la jornada ICAT

Menjars Típics Catalans, SL

Menor 165

Servei

Menor

Servei de neteja al 2CR, abril-desembre

Neteges Coral, SL

8.301,65 4.109,32

4.381,99 235,45

Menor 166

Servei

Menor

Servei d’àpats de la trobada professional Espai de Carrer

Eica, la Cuina sense Fronteres, SL

Menor 167

Servei

Menor

Servei d’àpats arcuteria Berli CFC

Somarc, SCP

136,20 776,86

Menor 168

Servei

Menor

Despeses de l’estand de la London Book Fair

The Freeman Company

Menor 169

Servei

Menor

Preparació i digitalització de diversos fons del 2CR

Vinyals Jubany, Laura

Menor 170

Servei

Menor

Acompanyament al piano a les sales de la Filmoteca

Joan Pineda Sirvent

3.500,00 6.000,00

15.000,00

Menor 171

Servei

Menor

Disseny de l’exposició “Silenci... es juga”

Antoni Pallejà Office, SL

Menor 172

Servei

Menor

Afiliació a l’EUFCN de 2018 de la CFC

Filming Europe, EUF

413,22

Menor 173

Servei

Menor

Assessorament de préstecs participatius

Servicios Agregados de Negocio, SL

1.500,00

Menor 174

Servei

Menor

Condicionament de l’Espai de Carrer, Viladecans

Eleven Adworks

9.369,36

Menor 175

Servei

Menor

Desmuntatge i muntatge del terra tècnic a l’arxiu de la planta -2 de la Filmoteca

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

891,07

Menor 176

Servei

Menor

Actuació d’urgència per desembussos a la Filmoteca el dia 03/03/2018

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

932,96

Menor 177

Servei

Menor

Neteja i desinfecció extraordinària a la planta -2 de la Filmoteca

LD Limpieza y Desinfección Catalunya, SL

400,00

Menor 178

Servei

Menor

Banderoles de la campanya de programació d’estiu

M.M. Barcelona, SL

2.910,00

Menor 179

Servei

Menor

Presentació de la jornada Espai de Carrer, Viladecans

Jordi Pedrós Miquel

400,00 551,25 1.400,00

Menor 180

Servei

Menor

Manteniment del web de l’SDE

Enginyworks Technologies, SL

Menor 181

Servei

Menor

Manteniment del web de l’SDE

Enginyworks Technologies, SL

Menor 182

Servei

Menor

Servei d’àpats per a la sessió de treball de pressupostos

Mailan y Marce, SL

Menor 183

Servei

Menor

Direcció d’obra de canvi de gas refrigerant al 2CR

Coldsulting Proyectos y Soluciones en Refrigeración Industrial, SL

Menor 184

Servei

Menor

Participació de Les Kol·lontai al Pla 2020 de lectura

Festival Barnasants, SL

800,00

Menor 185

Servei

Menor

Assistència tècnica a la sala d’actes de l’Arts Santa Mònica

Iniciatives Events, SL

371,90

Menor 186

Servei

Menor

Web d’“Escena 25”

Servei per a la Gestió d’Espectacles

1.800,00

Menor 187

Servei

Menor

Tècnic audiovisual per a la sessió sobre LOPD

Iniciatives Events, SL

90,00

Menor 188

Subministraments

Menor

Subministrament del pistó de la cadira de la Filmoteca de Catalunya

Comercial Contel, SA

40,03

Menor 189

Servei

Menor

Acompanyament musical Chaplin - Buster Keaton

Anahit Simonian

180

119,05 1.800,00

1.487,60

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 190

Subministraments

Menor

Lloguer de peces de Toy Story per a l’exposició “El joc del cinema” de la Filmoteca de Catalunya

Nexred, SL

1.600,00

Menor 191

Subministraments

Menor

Instal·lació de contenidors i adequació de la zona de magatzem de la Filmoteca de Catalunya

Central de Projectes Massens, SL

9.922,00

Menor 192

Subministraments

Menor

Mobiliari per a l’adequació d’espais al 2CR

Noción Gráfica, SL

7.443,12

Menor 193

Servei

Menor

Servei de manteniment del programa SIP

T-Systems ITC Iberia, SAU

Menor 194

Subministraments

Menor

Adquisició d’una càmera fotogràfica

Foto Casanova, SL

1.093,40

Menor 195

Servei

Menor

Coordinació de les conferències de la jornada al Mecal

Paramotion Films, SRL

2.000,00

Menor 196

Servei

Menor

Transport de ponents de les conferències de la jornada al Mecal

Paramotion Films, SRL

561,98

Menor 197

Subministraments

Menor

Adquisició d’un carret portallibres per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Metalundia, SL

387,82

Menor 198

Subministraments

Menor

Adquisició d’un carret metàl·lic per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Metalundia, SL

390,00

Menor 199

Subministraments

Menor

Fotografies dels cineastes convidats per la Filmoteca de Catalunya

Óscar Fernández Orengo

Menor 200

Servei

Menor

Assistència al festival MID Talent amb BCD

Fundació BCD, Barcelona Centre de Disseny

Menor 201

Servei

Menor

Cessió dels drets de les fotografies de l’exposició dels germans Grau

Álbum Archivo Fotográfico, SL

144,00

Menor 202

Subministraments

Menor

DCP de les pel·lícules dels Premis Europeus

EFA Productions GgMBh

400,00

Menor 203

Servei

Menor

Taller Tendències digitals: continguts i presentació.

Sola Cabrero, Álex

1.200,00

Menor 204

Subministraments

Menor

Adquisició de set cadires per a l’exposició de Gómez Grau

Infobibliotecas, SL

329,75

Menor 205

Servei

Menor

Inspecció de la baixa tensió, d’acord amb el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA

234,05

Menor 206

Servei

Menor

Producció i muntatge de l’exposició dels germans Gómez Grau de la Filmoteca de Catalunya

Grop Exposicions i Museografia, SL

14.291,95

Menor 207

Servei

Menor

Revestiment i escenografies de l’exposició dels germans Gómez Grau de la Filmoteca de Catalunya

Sostracs Idees i Projectes, SL

Menor 208

Servei

Menor

Servei de neteja de la Filmoteca de Catalunya durant abril i maig

TEB Solucions, SCCL

Menor 209

Servei

Menor

Servei de neteges extres al 2CR

Neteges Coral, SL

826,45

Menor 210

Servei

Menor

Pausa i cafè de la Jornada Tecnologia i Arts Escèniques

Associació Mecal

331,00

Associació Mecal

114,17

13.309,12

2.160,00 12.396,69

9.778,61 11.490,00

Menor 211

Servei

Menor

Àpats dels ponents de la Jornada Tecnologia i Arts Escèniques

Menor 212

Servei

Menor

Allotjament dels ponents de la Jornada Tecnologia i Arts Escèniques

Associació Mecal

215,00

Menor 213

Servei

Menor

Transport dels ponents de la Jornada Tecnologia i Arts Escèniques

Associació Mecal

50,58

Menor 214

Servei

Menor

Coordinador i conductor de la Jornada Tecnologia i Arts Escèniques

Sora Domenjo, Carles

Menor 215

Servei

Menor

Instal·lació del nou sistema Duwings del 2CR

Queraltó Bonell, Josep Maria

Menor 216

Subministraments

Menor

Reserva d’espai per a la sessió de màrqueting cultural del 19 d’abril

Fundació Blanquerna

Menor 217

Servei

Menor

Treball tècnic d’anàlisi a l’efecte de l’IVA de les subvencions

Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios, SLP

Menor 218

Servei

Menor

Dinar de treball amb ponents de la Jornada de Màrqueting Cultural

Restaurant Silenus

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

991,74 2.500,00 470,00 6.000,00 102,48

181


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 219

Subministraments

Menor

Lloguer d’una cambra frigorífica mòbil al 2CR per al canvi de gas

Zarzoso i Catasus, SL

1.630,00

Menor 220

Servei

Menor

Desmuntatge de l’exposició de Terry O’Neill

E-Ideas Produccions i Muntatges, SL

1.248,93

Menor 221

Subministraments

Menor

Reposició de la cortina veneciana de la 5a planta

Loprint, SL

Menor 222

Servei

Menor

Comunicació i gestió del programa Filmoxarxa

Federació Catalana de Cineclubs

Menor 223

Servei

Menor

Disseny i coordinació de la il·luminació de l’exposició dels germans Grau

ILM BCN, SL

Menor 224

Servei

Menor

Participació al Focus Wales

Fina Estampa Produccions, SL

991,74

Menor 225

Servei

Menor

Producció gràfica de l’estand a la Fira de Cinema Guadalajara

Standtek de Occidente, SA

826,45

Menor 226

Servei

Menor

Formació d’àudio del personal de cabina de la Filmoteca de Catalunya

Jaume Solé

1.198,35

Menor 227

Subministraments

Menor

Subministració i instal·lació de llum a la cambra mòbil

Capta Renovables, SL

1.212,84 400,00 572,73

236,20 12.500,00 1.672,00

Menor 228

Servei

Menor

Neteja i desinfecció extraordinària de la planta -2

LD Integral Facility Services, SL

Menor 229

Servei

Menor

Jornada de Màrqueting Cultural Cafè durant el networking

Menjars Típics Catalans, SL

Menor 230

Servei

Menor

Recollida de ponents de la Jornada de Màrqueting Cultural a l’aeroport

Limousines Barbany, SL

Menor 231

Servei

Menor

Treballs de soldadura a les portes de les sales de cinema

Apling, AcústicaInsonorización, SL

Menor 232

Servei

Menor

Reparació dels aparells mesuradors de temperatura i humitat

Instrumentos Testo, SA

Menor 233

Servei

Menor

Revisió anual del SAI

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

Menor 234

Servei

Menor

Instal·lació de retenidors a les portes acústiques

GEZE Iberia, SRLU

Menor 235

Subministraments

Menor

Subministrament de microones a la cuina

ACTIVA

Menor 236

Subministraments

Menor

Substitució de tres compressors d’aire al 2CR

Sogesa Instalaciones Integrales, SAU

4.513,67

Menor 237

Servei

Menor

Manteniment preventiu i correctiu

Sogesa Instalaciones Integrales, SAU

3.195,92

Menor 238

Servei

Menor

Càtering del Pla d’impuls de la dansa.

La Nevateria Alimentaria, SL

Menor 239

Servei

Menor

Blu-rays, discs durs i caixes protectores

Alexon Video, SL

Menor 240

Servei

Menor

Quota de l’ACE de 2018

Association des Cinémathèques

700,00

Menor 241

Servei

Menor

Acompanyament musical de les sessions de Charles Chaplin

Anahit Simonian

743,80

Menor 242

Subministraments

Menor

Adquisició d’una càmera fotogràfica

Foto Casanova, SL

112,48

Menor 243

Servei

Menor

Manteniment preventiu al 2CR, maig-juny de 2018

Capta Renovables, SL

4.444,20

Edicions Cal·lígraf, SL

1.289,26

95,45 750,00 16,00 678,30 5.652,97 102,48

80,17 1.443,60

Menor 244

Servei

Menor

Redacció i publicació de dos articles a la revista Encesa Literària

Menor 245

Subministraments

Menor

Compra de còpies de nitrats de 35 mm per al 2CR

Yuri Aguilar Sanz

3.900,00

Menor 246

Servei

Menor

Reparació del reproductor Sony U-Matic VP9000 i del KV

Ignacio Pérez de Olaguer Córdoba

2.337,32

Menor 247

Servei

Menor

Patrocini EFA de 2018

European Film Academy

8.264,46

Menor 248

Subministraments

Menor

Compra de DVD i Blu-rays per a la biblioteca

Video Instan, SL

1.081,82

Assessorament jurídic sobre la FUNDACC

Despatx d’Advocats Badia, SL

1.405,56

Menor 249

182

Servei

Menor

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Menor 250

Servei

Menor

Servei d’àpats de la trobada professional al Mecal

Encazeshem, SL

495,87

Menor 251

Subministraments

Menor

Guants per a repàs a la Filmoteca de Catalunya

Arte y Memoria, SL

185,63 1.528,93 2.817,00

Menor 252

Servei

Menor

Formació sobre coproduccions i finançament audiovisual

Singular Law Asesores y Consultores

Menor 253

Servei

Menor

Manteniment del programari Euromus 2018

CCALGIR, SL

Menor 254

Subministraments

Menor

Subministrament de senyals de sortida d’emergència al Raval

Señalizaciones y Suministros 1981, SL

Menor 255

Servei

Menor

Seguiment de la implementació del disseny al nou web

Latent User Experience, SL

Menor 256

Servei

Menor

Quota de co-hosting al Festival de Cannes de la CFC

Bridging Visions EV

826,45 600,00 189,00

79,10 6.750,00

Menor 257

Servei

Menor

Servei d’àpats de la trobada professional al Festival D’A.

El Catering de la Bibi, SL

Menor 258

Subministraments

Menor

Capçal per a la impressora de la taquilla de la Filmoteca de Catalunya

Micros Tarragona Informática, SL

Menor 259

Servei

Menor

Suport i dinamització del jurat dels Premis Europeus

Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals

2.249,75

Menor 260

Subministraments

Menor

Subministrament de paper DIN-A4 i DIN-A3

Lyreco España, SA

1.212,00 280,00

Menor 261

Servei

Menor

Manteniment de tres projectors a la Filmoteca i antivirus

Instalaciones CRAM 23, SL

Menor 262

Servei

Menor

Participació al Focus Wales

A Tota Castanya, SL

1.239,67 1.517,25

Menor 263

Servei

Menor

Instal·lació del cablejat per a retenidors de portes acústiques

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

Menor 264

Subministraments

Menor

Adquisició de llibres per a la biblioteca

Loring Art

902,98

Menor 265

Subministraments

Menor

Cartells a les botigues de la programació d’estiu

Pòsters David, SL

480,00

Menor 266

Servei

Menor

Inserció de l’anunci Catalan Film Screen International

Media Business Insight

Menor 267

Servei

Menor

Producció de l’estand al mercat MIFA d’Annecy

CATM Events

Menor 268

Servei

Menor

Inscripció de Catalan Films al Sunny Side of the Doc

Doc Services, Sunny Side of the Doc

3.305,79

Menor 269

Servei

Menor

Coordinació i producció de la jornada professional D’A

Nou Cinemart, SLU

2.500,00

Menor 270

Servei

Menor

Sessions Sources a Barcelona 2018

Stitching Sources

2.991,74

Menor 271

Servei

Menor

Interdocs al DocsBcn 2018

Planeta Med, SL

4.478,39

Menor 272

Servei

Menor

Transport de pel·lícula

Transports Hispan Exprés, SA

Menor 273

Servei

Menor

Direcció d’obra del projecte d’obertura de pas

Guàrdia Riera, Josep

Menor 274

Servei

Menor

Festival D’A, col·laboració externa

Nou Cinemart, SLU

2.262,80

Menor 275

Servei

Menor

Servei d’àpats a la jornada Game Bcn

Manuela Events, SL

169,63

Menor 276

Servei

Menor

Festival Mecal, col·laboració externa

Associació Mecal

Menor 277

Subministraments

Menor

Subministrament de certificats digitals

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Menor 278

Servei

Menor

Servei d’àpats de la jornada professional PrimaveraPro

El Catering de la Bibi, SL

1.963,64

Menor 279

Servei

Menor

Transport i embalatge de peces de l’exposició “El joc del cinema”

SIT Expedición Arte y Seguridad, SL

2.560,00

Menor 280

Servei

Menor

Servei d’àpats de la trobada professional DocsBarcelona

Sam Karim

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

1.500,00 648,18

8,74 300,00

2.892,56 661,16

250,91

183


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 281

Servei

Menor

Inserció de l’anunci de Catalan Films al DocsBarcelona

Tintaprint Arts Gràfiques

Menor 282

Servei

Menor

Aplicació de pagament TPV per l’SDE

Enginyworks Technologies, SL

4.860,00

Menor 283

Servei

Menor

Encàrrec d’auditoria de comptes de 2016

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA

7.575,00

Menor 284

Servei

Menor

Acte del Pla de cultura digital

Consorci del Mercat de les Flors

304,92

Menor 285

Servei

Menor

Espectacle “L’amor fora de mapa” a PNL

Big Bag Estudio, SL

1.450,00

Menor 286

Servei

Menor

Comissió de valoració Consultoria Cultura

Get a Partner, SL

Menor 287

Servei

Menor

Publicitat de Producció nacional de dansa

Carat España, SAU

244,00

108,00 1.545,52

Menor 288

Servei

Menor

MID Talent per a l’Escola d’Arquitectura a Barcelona

Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya

Menor 289

Servei

Menor

Hotel dels participants al MID Talent

Twentytu Innovat Hotels, SL

Menor 290

Servei

Menor

Viatges de Maria Contreras, MID

Viajes Personalizados, SL

358,70

Menor 291

Servei

Menor

Arts inclusives, espai i tècnic

Associació Cultural TRAM

550,00

Menor 292

Servei

Menor

Disseny d’una nadala institucional

Bis Dixit, SL

350,00

Menor 293

Servei

Menor

Instal·lació d’estructura per a informació a la recepció

Porosonic Systems, SL

2.925,44

Menor 294

Servei

Menor

Identificació de bacteris i fongs del fons de documentació de la biblioteca

Universitat Autònoma de Barcelona

Menor 295

Servei

Menor

Instal·lació de deshumidificador pels nitrats emmagatzemats

Asesoramiento y Proyectos

1.482,00

Menor 296

Servei

Menor

Revestiment de les portes de les sales de cinema

Estudi Ferran Sendra, SL

3.583,00

Menor 297

Servei

Menor

Tres inspeccions normatives obligatòries al 2CR

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA

1.442,15

Menor 298

Servei

Menor

Audiovisual per a l’exposició dels germans Grau de la Filmoteca de Catalunya

La Casa de Kuleshov, SL

2.500,00

Menor 299

Servei

Menor

Servei d’àpats amb la premsa del Primavera Pro

Sam Karim

Menor 300

Servei

Menor

Jornada Arts Escèniques i Tecnologia, servei d’àpats

Villabros, SL

1.467,64

Menor 301

Subministraments

Menor

Extractor d’aire calent a la cabina de la Filmoteca de Catalunya

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

1.412,41

Menor 302

Servei

Menor

Sessions de coaching

Feedback Desarrollo Humano y Organizacional

1.760,00

Menor 303

Servei

Menor

Jornada d’arts inclusives, cafè durant el networking

Fundació Privada Ciutadania Multicultural

Menor 304

Subministraments

Menor

Monitor TFT per al 2CR

Niotec Consultoría e Ingeniería

1.191,03

Menor 305

Subministraments

Menor

Làmpades del projector Panasonic ET-LAD600W per a cabina

Bienvenido Gil, SL

1.809,22

Menor 306

Servei

Menor

Duplicat del DVD de Vida en sombras

Base World Trading, SL

2.498,13

Menor 307

Servei

Menor

Itineraris de l’SDE, ajudant de producció Anna Trilla

Trilla Prieto, Anna

184

826,45 2.388,58

75,00

408,00

524,73

82,64

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 308

Subministraments

Menor

Lloguer de peces per a l’exposició “El joc del cinema”

Fundación Aula de Cine Colección

430,00

Menor 309

Servei

Menor

Intèrpret per al SIFF de Xangai

Talking China Translation Services

692,85

Menor 310

Servei

Menor

Trasllat, muntatge i desmuntatge de l’exposició “Scouting in Catalonia”

Tema Events, SL

1.206,61

Menor 311

Subministraments

Menor

Material específic per al 2CR

Dancan Cinema Services, SL

1.278,93

Menor 312

Subministraments

Menor

Material específic per al 2CR (cues blanques de 120 mm)

Wittner Cinetec GmbH & Co. KG

Menor 313

Servei

Menor

Assessorament i valoració de llocs de treball

NKIP Consulting, SL

Menor 314

Servei

Menor

Tendències digitals, assistència tècnica

Iniciatives Events, SL

Menor 315

Servei

Menor

Jurat dels premis Creamedia, Oriol Altell

Oriol Altell Albajes

100,00

Lluís Pera i Moner

6.000,00

981,24 11.800,00 67,50

Menor 316

Servei

Menor

Concepció, disseny i direcció de l’exposició dels germans Grau

Menor 317

Subministraments

Menor

Compra de segells per a la biblioteca

Filatelia Numismática Monge

349,43

Menor 318

Servei

Menor

Quota de servidor segur (SLL) per al web de “Fas 6 anys. Tria un llibre”

Trevenque Sistemas de Información, SL

30,00

Menor 319

Servei

Menor

Assistència tècnica per a pitching al Grec Pro ASM

Iniciatives Events, SL

90,00

Menor 320

Subministraments

Menor

Subministrament de recanvis per a projector de 35 mm

Suministros Kelonik, SA

Menor 321

Servei

Menor

Localització i inspecció de pel·lícules catalanes

Encarnación Rus Aguilar

Menor 322

Servei

Menor

Assistència tècnica a l’acció de formació per al Lunch Tàrrega

Iniciatives Events, SL

Menor 323

Servei

Menor

DJ d’acompanyament de pel·lícules

Javier Verdes Anton

Menor 324

Servei

Menor

Equip tècnic de la jornada de cinema, festivals i públics

Dsolitav Contract, SL

70,00

Menor 325

Servei

Menor

Taxi de recollida a Jodie Wilkinson

Limousines Barbany, SL

95,45

Menor 326

Servei

Menor

CFF, cafès per als assistents

Sauleda Pastissers, SL

Menor 327

Servei

Menor

Pitching a la Fira Mediterrània, tècnic

Iniciatives Events, SL

90,00

Menor 328

Servei

Menor

Servei d’àpats amb la premsa del Sónar+D

Advanced Music, S L

909,09 702,48

231,20 4.000,00 133,06 2.066,12

320,83

Menor 329

Servei

Menor

Suport i assessorament al festival Mercartes

Troguet Taull, Margarida

Menor 330

Subministraments

Menor

Adquisició d’un carret metàl·lic per a les exposicions

Metalundia, SL

380,00

CCALGIR, SL

750,00

Menor 331

Subministraments

Menor

Tinta de la impressora de la taquilla de la Filmoteca de Catalunya

Menor 332

Servei

Menor

Instal·lació de cinc sirenes contra incendis

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

1.141,69

Menor 333

Subministraments

Menor

Material de neteja per al Raval i el 2CR 2T i 3T

Brecamp, SA

5.000,00 311,40

Menor 334

Servei

Menor

Reparació de la placa de so CI AES per a cabina

Suministros Kelonik, SA

Menor 335

Subministraments

Menor

Lloguer dels rodets de dents per als passis del fil

Suministros Kelonik, SA

388,00

Menor 336

Servei

Menor

Cinta adhesiva per a pel·lícules de 35 mm

Suministros Kelonik, SA

84,00

Menor 337

Servei

Menor

Presentació de Catalan Music al Primavera Pro

Marta Salicru Serra

61,98

Menor 338

Servei

Menor

Servei d’àpats a les accions professionals de GrecPro

Sam Karim

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

632,73

185


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 339

Servei

Menor

Servei d’àpats a les accions professionals de GrecPro

El Catering de la Bibi, SL

800,00

Menor 340

Servei

Menor

Transport de fotografies de l’exposició “Jeff Bridges”

Técnica de Transportes Internacionales, SA

270,00

Menor 341

Servei

Menor

Manteniment preventiu al 2CR, maig-juny de 2018

Capta Renovables, SL

2.222,10

Menor 342

Servei

Menor

Servei de neteja a la Filmoteca el juny de 2018

TEB Solucions, SCCL

3.315,50

Menor 343

Servei

Menor

Custòdia i trasllat de fons bibliogràfics al CRBI

MDA Archivos, SL

Menor 344

Servei

Menor

Disseny i coordinació de l’estand al FIL a Guadalajara (Mèxic)

Mandaruixa Design, SL

13.500,00

Menor 345

Subministraments

Menor

Adquisició del telecine Flashtransfer de 35 mm per a la Filmoteca de Catalunya

MWA Nova GmbH

11.000,00

Menor 346

Subministraments

Menor

Bosses de congelació per al 2CR

Industrias Lindamer, SL

Menor 347

Servei

Menor

Duplicat de negatius: Ollaires de Breda

Javier Mosqueda Orellana

1.658,25

Menor 348

Servei

Menor

Duplicat de negatius: Transfusió de sang

Javier Mosqueda Orellana

1.156,08

Menor 349

Servei

Menor

Duplicat de negatius: Auberge du bon repos

Javier Mosqueda Orellana

873,07

Menor 350

Servei

Menor

Reparació per canvi de làmpada per a la cabina de la Filmoteca de Catalunya

Suministros Kelonik, SA

174,00

Menor 351

Servei

Menor

Curs de mindfulness

BLC, Desarrollo Barcelona, SL

Menor 352

Servei

Menor

Instal·lació de retenidors a les portes acústiques de les sales de cinema de la Filmoteca de Catalunya

GEZE Iberia, SRLU

Menor 353

Servei

Menor

Transport de telecine des de Berlín a Barcelona

Garcia Huertas, Vicente

Menor 354

Servei

Menor

Adquisició i modificació de cablejats d’ordinadors al 2CR

Niotec Consultoría e Ingeniería

705,00

Menor 355

Servei

Menor

Servei d’àpats per a l’acció professional al Lunch Tarrega

Miquel Boneu Casol

3.801,65

Menor 356

Servei

Menor

MBI, publicitat al web de la CFC

Media Business Insight

605,26

Menor 357

Servei

Menor

Taller Poder estatus, dels Serveis Educatius

Associació Cameresiacció

360,00

Menor 358

Servei

Menor

Quota de carnets ADETCA 2018-2019

Associació d’Empreses de Teatre

297,52

Menor 359

Servei

Menor

Trasllat de fons de la biblioteca al CRBI

MDA Archivos, SL

2.786,78

Menor 360

Servei

Menor

Tractament de neteja i desinfecció del fons de la biblioteca de la Filmoteca

Olivé Soler, Ariadna

7.000,00

Menor 361

Servei

Menor

Tractament de neteja i desinfecció del fons de la biblioteca de la Filmoteca

Gallego López, Ángela

7.000,00

Menor 362

Subministraments

Menor

Material específic per al trasllat del fons de la biblioteca al CRBI

Cumellas Ruiz, Jordi

3.074,00

Menor 363

Subministraments

Menor

Material específic per al trasllat del fons de la biblioteca al CRBI

Arte y Memoria, SL

1.241,00

Menor 364

Servei

Menor

Gravació i edició del vídeo de la Col·lecció Queraltó

La Casa de Kuleshov, SL

500,00

Menor 365

Servei

Menor

Subscripció a revistes per a la biblioteca 2018

Sustec Outsourcing, SL

393,67

Menor 366

Servei

Menor

Subscripció anual del hosting de Catalan Films

Producciones Multimedia Anfibic

500,00

Menor 367

Servei

Menor

Reparació de la màquina de clima del 2CR

Felix Viala, SL

186

361,20

53,71

4.941,31 235,03 3.119,13

5.390,31

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Menor 368

Servei

Menor

Treballs de material de manteniment del compressor

Capta Renovables, SL

464,16

Menor 369

Servei

Menor

Treballs de subministrament de Drive motor

Capta Renovables, SL

904,95

Menor 370

Servei

Menor

Servei d’assistència per avaria al compressor del 2CR

Capta Renovables, SL

126,88

Menor 371

Servei

Menor

Transformació de telecine DIXI a HD (2CR)

José Luis Sanz Peñalba

Menor 372

Subministraments

Menor

Lloguer de grup electrogen al 2CR (1-13 d’agost) per al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya

GAM España Servicios de Maquinaria

2.921,28

Menor 373

Servei

Menor

Curs de Google Analytics (9 h)

ESIC

1.822,31

Menor 374

Subministraments

Menor

Adquisició de carrets per al transport d’ulleres 3D per a la Filmoteca de Catalunya

Kelonik Digital, SL

Menor 375

Servei

Menor

Servei d’àpats per a la presentació professional al festival TNT

Teatre Alegria

Menor 376

Servei

Menor

Allotjament dels programadors internacionals del festival TNT

Global International Hotels Business, SA

Menor 377

Servei

Menor

Curs de llengua de signes catalana

Accessibilitat Global i Interpretació en Llengua de Signes de Comunicació, SL

1.450,41

Menor 378

Servei

Menor

Modificacions del web d’“Escena 25” i backoffice

Servei per a la Gestió d’Espectacles

3.290,00

Menor 380

Servei

Menor

Transferències a pel·lícula IN 35 mm per a la Filmoteca de Catalunya

Cinelab London Ltd.

7.725,00

Menor 381

Servei

Menor

Participació del grup Marinah al festival WOMEX 2018

Balaio Producciones, SL

3.057,85

Menor 382

Servei

Menor

Participació del grup Aurora al festival WOMEX 2018

Fundació Privada Taller de Músics

619,75

Menor 383

Servei

Menor

Renovació de subscripcions de les revistes de la biblioteca

Sustec Outsourcing, SL

621,56

Menor 384

Subministraments

Menor

Tovalloles de marxandatge d’Europa Creativa

SJ Regalo Empresas Promociones Publicitarias, SL

995,80

Menor 385

Servei

Menor

Neteja de la moqueta a les sales de cinema per inundació

Desincolvet, SL

3.873,94

Menor 386

Servei

Menor

Participació de la missió catalana al festival Mundial Montréal

M. Montréal

7.272,73 5.371,90

13.045,00

797,75 2.066,12 413,22

Menor 387

Servei

Menor

Participació de la missió catalana al festival Mundial Montréal

Festival Mundial Montréal

Menor 388

Subministraments

Menor

Guants de nitril per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Duerto, SL

Menor 389

Servei

Menor

Desmuntatge i muntatge del terra tècnic de l’arxiu de la Filmoteca de Catalunya

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

1.726,45

Menor 390

Servei

Menor

Actuació als seients de la sala de cinema per facilitar-ne la neteja després de la inundació

Copisa Proyectos y Mantenimiento Industrial, SA

812,83

Menor 391

Subministraments

Menor

Material per a la prevenció de riscos laborals

AT Protección, SL

490,07

Menor 392

Servei

Menor

Manteniment correctiu i reparació del SAI de la Filmoteca de Catalunya

Provitec Instalaciones y Sistemas, SL

2.197,00

Menor 393

Servei

Menor

Extensor Gefen i fons d’alimentació dels extensors de la Filmoteca de Catalunya

Provitec Instalaciones y Sistemas, SL

632,00

Menor 394

Servei

Menor

Punt de xarxa per a TV a la Filmoteca de Catalunya

Abast Systems & Solutions, SL

325,00

Menor 395

Servei

Menor

Correcció de les proves de traducció de la licitació de les traduccions de 2019 i 2020

Paradela López, David

2.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

266,55

187


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 396

Servei

Menor

Assecatge dels llibres per liofilització a causa dels aiguats

Coolvacuum Technologies, SL

5.000,00

Menor 397

Servei

Menor

Desinfecció de fongs de les cadires de les sales a causa dels aiguats

Gestior Químics, SL

1.300,00

Menor 398

Servei

Menor

Custòdia, dipòsit, trasllat de fons de la biblioteca de la Filmoteca al CRBI

Aliance-Brother, SL

698,84

Menor 399

Subministraments

Menor

Adquisició de material informàtic per al 2CR

Neovideo Digital, SL

4.040,18

Menor 400

Subministraments

Menor

Adquisició de material informàtic per al 2CR

Alexon Video, SL

9.910,00

Menor 401

Subministraments

Menor

Vinils de panells de l’estand a la Fira de Teatre i Dansa d’Osca

Octasystem, SL

Menor 402

Servei

Menor

Substitució de les càmeres del CCTV avariades per l’aiguat

Telecomunicación Electrónica y Conmutación, SA

Menor 403

Servei

Menor

Servei d’àpats a professionals al Festival de Cinema de Sant Sebastià

Ixo Restauración, SL

172,73

Menor 404

Subministraments

Menor

Material de protecció per al tractament de fongs per a la Filmoteca de Catalunya

AT Protección, SL

510,69

Menor 405

Subministraments

Menor

Capçal per a la impressora de la taquilla de la Filmoteca de Catalunya

Micros Tarragona Informática, SL

189,00

Menor 406

Subministraments

Menor

Adquisició d’una bateria Lenovo per a la Filmoteca de Catalunya

Instalaciones CRAM 23, SL

139,40

Menor 407

Subministraments

Menor

Centraleta d’extinció d’incendis per a la Filmoteca de Catalunya

ISTEM, SL

1.135,62

Menor 408

Subministraments

Menor

Detector de gasos tòxics per a la Filmoteca de Catalunya

ISTEM, SL

1.049,96

Menor 409

Subministraments

Menor

Targeta PCB ML2 per a la Filmoteca de Catalunya

ISTEM, SL

335,70

Menor 410

Subministraments

Menor

Substitució de l’antiga centraleta d’extinció d’incendis de la Filmoteca de Catalunya

ISTEM, SL

1.981,78

Menor 411

Servei

Menor

Gravació i edició del vídeo de l’exposició “El joc del cinema” de la Filmoteca de Catalunya

La Casa de Kuleshov, SL

1.500,00

Menor 412

Servei

Menor

Suport extra per a les tasques de desinfecció de fongs de la Filmoteca de Catalunya

Comsa Service Facility Management, SAU

Menor 413

Subministraments

Menor

Envasadora al buit industrial per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Futur-Bar, SA

2.315,00

Menor 414

Servei

Menor

Manteniment de registres bibliogràfics (BID)

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

2.114,78

Menor 415

Servei

Menor

Manteniment del repositori digital MDC

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

489,12

Menor 416

Servei

Menor

Cafè durant el networking de la sessió del Festival de Sitges del 10 d’octubre de 2018

Inversiones y Explotaciones

382,27

Menor 417

Servei

Menor

Impressió d’entrades en paper tèrmic per a la taquilla de la Filmoteca de Catalunya

Rotagrama, SA

Menor 418

Subministraments

Menor

Carret metàl·lic per a seients de la sala VIP de la Filmoteca de Catalunya

Blanco Llorente, Enrique

460,00

Menor 419

Servei

Menor

Web de l’ICEC: borsa de 20 hores

Trevenque Sistemas de Información, SL

820,00

Menor 420

Servei

Menor

Espot i postproducció de la campanya “Escena 25”

Minifilms, SL

380,00

Menor 421

Subministraments

Menor

Tubs per a enviament de cartró

Temo 2, SL

225,12

Menor 422

Servei

Menor

Honoraris de la corredoria d’assegurances de 2018

Nou Tres, Corredoria d’Assegurances

Menor 423

Servei

Menor

Col·locació a les botigues dels cartells “El joc del cinema” de la Filmoteca de Catalunya

Pòsters David, SL

188

553,72 2.283,58

74,52

1.818,18

12.396,69 480,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 424

Servei

Menor

Tractament de neteja de desinfecció de fons infestats de la Filmoteca de Catalunya

Francesca Tort Vilà

5.000,00

Menor 425

Servei

Menor

Tractament de neteja de desinfecció de fons infestats de la Filmoteca de Catalunya

Ariadna Garrigolas Ferrés

5.000,00

Menor 426

Servei

Menor

Disseny i coordinació de la il·luminació de l’exposició “El joc del cinema” de la Filmoteca de Catalunya

ILM BCN, SL

2.180,00

Menor 427

Subministraments

Menor

Material d’il·luminació de l’exposició “El joc del cinema” de la Filmoteca de Catalunya

ILM BCN, SL

960,80

Menor 428

Servei

Menor

Tractament biològic amb ambientadors pels aiguats de la Filmoteca de Catalunya

Higienes Alpematic, SL

Menor 429

Subministraments

Menor

Ventilador per a la reparació del SAI (2CR)

Provitec Instalaciones y Sistemas, SL

142,00

Menor 430

Subministraments

Menor

Lloguer de l’espai ESCI, espai per a tendències digitals

Escola Superior de Comerç Internacional

290,50

Menor 431

Servei

Menor

Revisió i manteniment de les cortines de les sales de la Filmoteca de Catalunya

Acor, SCCL

460,00

Menor 432

Subministraments

Menor

Làmpades per al projector Barco de la Filmoteca de Catalunya

Kelonik Digital, SL

1.816,00

Menor 433

Subministraments

Menor

Bosses de marxandatge de la Filmoteca de Catalunya

T-Shirt Project, SL

850,00

Menor 434

Subministraments

Menor

Targetes per reparar l’avaria del projector Barco de la Filmoteca de Catalunya

Kelonik Digital, SL

2.250,00

Menor 435

Servei

Menor

Acompanyament musical de les sessions de Buster Keaton de la Filmoteca de Catalunya

Anahit Simonian

1.487,60

Menor 436

Servei

Menor

Mobiliari i vinils de l’estand de Mercartes

Feria de Valladolid

1.839,93 2.450,00

3.012,86

Menor 437

Servei

Menor

Adaptació del web de Catalan Films per al catàleg anual

Producciones Multimedia Anfibic

Menor 438

Subministraments

Menor

Tres data loggers per controlar la temperatura de les sales de la Filmoteca de Catalunya

Testo Industrial Services Empresarial

615,00

Menor 439

Subministraments

Menor

Tubs de cartró per als enviaments amb motiu de la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”

Temo 2, SL

225,12

Menor 440

Subministraments

Menor

Lloguer de sala per a la conferència Farming Arts a Tàrrega

Hostal del Carme, SL

578,51

Menor 441

Subministraments

Menor

100 branques per a ulleres 3D per a la Filmoteca de Catalunya

Volfoni Iberia, SL

125,00

Menor 442

Subministraments

Menor

Compra de segells per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Filatelia Numismática Monge

194,79

Menor 443

Servei

Menor

Trasllat de fons de la biblioteca de la Filmoteca al CRBI

Aliance-Brother, SL

198,00

Menor 444

Servei

Menor

Bitllet d’AVE del convidat Jaime Rosales

Wanda Visión, SA

99,70

Menor 445

Servei

Menor

Col·locació i retirada de les tertúlies d’“Escena 25”

Imagina-A Tres, Solucions Gràfiques

Menor 446

Servei

Menor

Projecte executiu de reforma dels banys i sanejament del soterrani de la Filmoteca de Catalunya

Guàrdia Riera, Josep

4.314,35

Menor 447

Servei

Menor

Tallers educatius de l’exposició “El joc del cinema” de la Filmoteca de Catalunya

Digital Films Productions, SLU

5.101,00

Menor 448

Servei

Menor

Reparació del programa informàtic de gestió d’alarmes

Elecnor, SA DRAGO Broadcast Service

582,40

878,00

Menor 449

Subministraments

Menor

Càmera amb control d’imatge per a la cabina de la Filmoteca de Catalunya

Menor 450

Servei

Menor

Nova senyalística de l’edifici de la Filmoteca de Catalunya

Muntañola Comunicació, SL

Menor 451

Servei

Menor

Presentació i promoció del programa ETEP

Laietana de Llibreteria, SL

273,55

Menor 452

Servei

Menor

Assistència de la delegació catalana a Ventana Sur 2018

Compacto, SCCL

826,45

Menor 453

Servei

Menor

Servei d’àpats als professionals al Festival Alternativa

Sam Karim

495,87

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

7.504,00 14.910,00

189


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

Menor 454

Subministraments

Menor

Compra d’exemplars “Laya Films...” a la Filmoteca de Catalunya

L’Avenç, SL

312,36

Menor 455

Subministraments

Menor

Tres data loggers per controlar la temperatura de les sales de la Filmoteca de Catalunya

Instrumentos Testo, SA

615,00

Menor 456

Servei

Menor

Tallers educatius a l’Espai Caralt per a l’exposició de Terry O’Neill per a la Filmoteca de Catalunya

Ortiz Antoranz, Maria Eugènia

630,17

Menor 457

Servei

Menor

Col·locació de cartells a les botigues per a la programació de la Filmoteca 2019

Pòsters David, SL

480,00

Menor 458

Servei

Menor

Millores al formulari web per al registre de producció de l’Àrea de l’Audiovisual de l’ICEC

Whats Media Estudios, SL

Menor 459

Servei

Menor

Valoració de les proves d’enregistraments de la licitació d’enregistraments 2019

Monzo Rodríguez Víctor Xavier

600,00

Menor 460

Servei

Menor

Dinar dels ponents de patrocini i mecenatge

Sam Karim

161,16

Menor 461

Servei

Menor

Trasllat de fons de la biblioteca al CRBI

MDA Archivos, SL

585,12

Menor 462

Servei

Menor

Transports diversos de la Filmoteca de Catalunya

Garcia Huertas, Vicente

247,93

Menor 463

Servei

Menor

Impressió i col·locació de la lona de la façana amb la programació de la Filmoteca de Catalunya

Aura Identidad Visual, SL

1.074,00

Menor 464

Servei

Menor

Serigrafia a recepció de la nova programació de la Filmoteca de Catalunya

Porosonic Systems, SL

1.278,25

Menor 465

Subministraments

Menor

Adquisició de vitrines de metacrilat per a exposicions de la Filmoteca de Catalunya

Maud Gran Format, SL

2.847,54

Menor 466

Servei

Menor

Tractament d’urgència dels fons de la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya pels aiguats

Gallego López, Ángela

1.110,00

Menor 467

Servei

Menor

Inscripció al seminari de coaching d’equips

Fundació Factor Humà

Menor 468

Servei

Menor

Compilació de dades per al catàleg de Catalan Films

Marta Giorgini Garcia

Menor 469

Servei

Menor

Suport a la promoció del projecte europeu ETEP

Obiols Rovira, Júlia

636,36

Fosca Films, SL

826,45

1.800,00

165,00 2.892,56

Menor 470

Servei

Menor

Participació de Fosca Films al festival Ventana Sur de Buenos Aires (Argentina)

Menor 471

Servei

Menor

Participació de Corte y Confección al festival Ventana Sur de Buenos Aires (Argentina)

Corte y Confección, SLL

826,45

Menor 472

Servei

Menor

Participació d’Un Capricho de Producciones al festival Ventana Sur de Buenos Aires (Argentina)

Un Capricho de Producciones, SL

826,45

Menor 473

Servei

Menor

Participació de What’s Up Doc al festival Ventana Sur de Buenos Aires (Argentina)

What’s Up Doc, SL

826,45

Menor 474

Servei

Menor

Neteja i desinfecció del terra i el sostre dels compactes de la Filmoteca de Catalunya

Gestior Químics, SL

Menor 475

Subministraments

Menor

Marc per al cartell de l’“Any Pompeu Fabra 2018”

Batlle Argimon, Jordi

104,44

Menor 476

Servei

Menor

Assessorament de projectes per a préstecs participatius

Sahunt Reguant, Oscar

500,00

Menor 477

Servei

Menor

Assessorament de projectes per a préstecs participatius

Servicios Agregados de Negocio, SL

500,00

Menor 478

Servei

Menor

Assessorament de projectes per a préstecs participatius

Delgado Vilanova, Lau

500,00

Menor 479

Subministraments

Menor

Banderoles de la campanya de la programació de la Filmoteca de 2019

M.M. Barcelona, SL

Menor 480

Subministraments

Menor

Material específic per al 2CR (blue film cores 35 × 75 mm)

Dancan Cinema Services, SL

586,78

Menor 481

Servei

Menor

Col·laboració amb el projecte KM 0 - Llums de Nadal al Raval

Tot Raval Fundació Privada

619,83

Menor 482

Subministraments

Menor

Sala de mescles per al Festival Inèdit

Inedit Producciones, SL

2.765,45

Menor 483

Subministraments

Menor

Adquisició de fons de llibres i pel·lícules per a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Tatarana, SL

1.366,55

190

3.490,00

2.910,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Gestió Econòmica

IMPORT D’ADJUDICACIÓ (IVA exclòs)

EXPEDIENT

TIPUS DE CONTRACTE

PROCEDIMENT

MOTIU

EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Menor 484

Servei

Menor

Col·laboració de Media Antena amb el 25è aniversari de L’Alternativa

La Fàbrica de Cinema Alternatiu

Menor 485

Subministraments

Menor

Lloguer de la sala per a la sessió professionals al Festival REC

AG Planning Gourmet, SL

495,87

Menor 486

Servei

Menor

Hotel dels ponents de Sitges per als rodatges sostenibles

Fundació Privada Sitges Festival Internacional de Cinema

242,98

Menor 487

Servei

Menor

Recull i elaboració de dades sectorials del teatre català

ITD, SL

Menor 488

Servei

Menor

Canvi de vàlvula de nevera de l’edifici de la Campana

Asesoramiento y Proyectos

Menor 489

Servei

Menor

Custòdia i transport dels fons de la biblioteca al CRBI

MDA Archivos, SL

Menor 490

Servei

Menor

Reportatge fotogràfic de l’acte de Media Europa Creativa a Sevilla (13.12.2018)

Castilla Romero, Luis

170,00

Menor 491

Servei

Menor

Enregistrament en vídeo de l’acte de Media Europa Creativa a Sevilla

López Borrero, Neftali

250,00

Menor 492

Servei

Menor

Participació del grup Pavvla a l’Eurosonic 2019

Seven Hundred Little Records, SL

826,45

Menor 493

Servei

Menor

Participació del grup Muyayo a l’Eurosonic 2019

Producciones Son de Tres y Eventos Musicales, SL

Menor 494

Servei

Menor

Identificació de bacteris i fongs a la biblioteca de la Filmoteca de Catalunya

Universitat Autònoma de Barcelona

611,57

Menor 495

Servei

Menor

Participació del grup Akkan a l’Eurosonic 2019

Todo Sigue Intacto, SL

619,83

Menor 496

Servei

Menor

Participació del grup Boxinbox a l’Eurosonic 2019

Porta Perelló, José María

413,22

Menor 497

Servei

Menor

Assessoria externa de lectura de guions per a l’Àrea de l’Audiovisual

Angels Diemand Hartz Martin

2.000,00

Menor 498

Servei

Menor

Assessoria externa de lectura de guions per a l’Àrea de l’Audiovisual

Guillermo Tato Reig

2.000,00

Menor 499

Servei

Menor

Despeses de convidat. Viatge d’Iciar Bollaín

Morena Films, SL

293,70

Luis Vega Martin

1.625,00 1.342,98

1.983,47

4.500,00 630,00 1.270,00

1.859,50

Menor 500

Servei

Menor

Assessoria externa de lectura de guions per a l’Àrea de l’Audiovisual

Menor 501

Servei

Menor

Assessoria externa de lectura de guions per a l’Àrea de l’Audiovisual

Marça Cebrian Jubany

Menor 502

Servei

Menor

Col·laboració en la preestrena del film Yuli

Morena Films, SL

293,70

Menor 503

Servei

Menor

Persona de suport a l’estand de l’ICEC de la Fira Barcelona Games World

Euro-Tomb Barcelona, SL

585,92

Menor 504

Servei

Menor

Participació del grup Tversky a l’Eurosonic 2019

Sitback Produccions, SL

619,83

Menor 505

Servei

Menor

Activitat Docs&Wine a l’International Documentary Filmfestival Planeta Med, SL Amsterdam 2018

1.461,03

Menor 506

Servei

Menor

Transport de pel·lícules a la Cinémathèque Suisse

Bas Josa, SL

738,55

Menor 507

Subministraments

Menor

Bosses per a la restauració de llibres a Valldoreix

Futur-Bar, SA

51,00 600,00

Menor 508

Servei

Menor

Promoció del programa ETEP i Eurosonic a iCAT

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA

Menor 509

Servei

Menor

Custòdia i trasllat de fons bibliogràfics al CRBI

Aliance-Brother, SL

198,00

Menor 510

Servei

Menor

Acte de cloenda de la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”

Associació Tantàgora Serveis Culturals

696,33

Menor 511

Servei

Menor

Pitching en el marc de la Setmana del Talent Audiovisual

Planeta Med, SL

Modificacions de programació al web de Catalan Films

Producciones Multimedia Anfibic

Menor 512

Servei

Menor

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

1.831,51 363,64

191


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

COMUNICACIÓ I PREMSA Materials de difusió Àrea

Títol

Suport

Arts Escèniques

Ajuts de l’ICEC a les arts escèniques

PowerPoints

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Clermont-Ferrand International Short Film

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Clermont-Ferrand International Short Film

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Cinema de Guadalajara

Anunci

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

International Film Festival Rotterdam

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

ShortCat

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Anunci de la CFC a Variety

Anunci

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Catalonia, a country for film

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Tax incentives

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Media

Bossa Media

Embalatge i marxandatge

Audiovisual. Media

Animac

Anunci

Audiovisual. Media

Bolígraf Media

Embalatge i marxandatge

Cultura Digital

4YFN

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

SDE. Itineraris

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

SDE. Itineraris 2018

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

SDE. Itineraris

Bàner

Desenvolupament Empresarial

Préstecs per a inversions

Infografia

Desenvolupament Empresarial

Tutorial de l’SDE

Bàner

Desenvolupament Empresarial

Mòduls formatius

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

Mòduls formatius

Bàner

Desenvolupament Empresarial

10 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

6 convocatòries de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Filmo Joves

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Mostra de Cinema Llationamericà

Anunci

Filmoteca de Catalunya

Cicle Terry O’Neil

Cartells

Mercats

Gires internacionals

Infografia

GENER

192

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Mercats

Kulturbörse Freiburg

Bàner

Mercats

Santiago a Mil

Bàner

Mercats

Eurosonic

Bàner

Mercats

Kulturbörse Freiburg. Catalan Wine

Bàner

Recursos Humans

Observatori de dades culturals

PowerPoints

Recursos Humans

Mapa de xarxes socials

Infografia

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Berlinale. European Film Market

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Mecal

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Berlinale. European Film Market

Anunci

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Cinema de Guadalajara

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Cinema de Guadalajara

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Catalonia, a country for film

Construcció de marca

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Llibreta de Catalunya Film Commission

Embalatge i marxandatge

Desenvolupament Empresarial

8 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

8 convocatòries de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Llibre

Comissió Sectorial del Llibre

PowerPoints

Mercats

Díptic sobre ajuts digitals

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Panell de l’oficina de París

Gràfica de l’entorn

Mercats

Fira de Bolonya

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Focus Wales

Bàner

Mercats

Focus Wales

Anunci

Música

Pla integral de la música

Maquetació de llibrets i catàlegs

Música

Taula del Pla integral de la música

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Servei d’obres

Senyalística de l’ICEC

Gràfica de l’entorn

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

MIPTV. Cannes

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Màlaga. MAFIZ

Anunci

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Cinema D’A

Anunci

FEBRER

MARÇ

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

193


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Shoot & Coproduce

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Media

Festival de Cinema D’A

Anunci

Desenvolupament Empresarial

7 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Festival de Cinema D’A

Anunci

Desenvolupament Empresarial

7 convocatòria de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Direcció

Prezi, pressupost

Prezi

Filmoteca de Catalunya

Un estiu de cinema

Roll-ups i vinils

Mercats

Gires internacionals

Infografia

Mercats

Tríptic Bologna Books

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Jazzahead. Bremen

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

London Book Fair

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Ajuts d’internacionalització d’Arts Escèniques i Música

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Fira de Bolonya

Bàner

Mercats

Jazzahead. Bremen

Roll-ups i vinils

Arts Escèniques

Producció nacional de dansa

PowerPoints

Audiovisual

DocsBarcelona

Anunci

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Málaga Spanish Film Festival

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Cannes. Marché du Film

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Cinema de Màlaga

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Anunci de CF&TV per a Variety

Anunci

Audiovisual. Media

Guia de la indústria DocsBarcelona

Anunci

Desenvolupament Empresarial

Cinc convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Públics Non-Stop

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Convocatòria de formació de l’SDE (5)

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Som el que veiem

Anunci

Filmoteca de Catalunya

Premi del Públic Jove del Cinema Europeu

Anunci

Filmoteca de Catalunya

Premi del Públic Jove del Cinema Europeu

Roll-ups i vinils

Mercats

Primavera Sound

Anunci

ABRIL

194

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Mercats

ETEP

Anunci

Públics

Escena 25

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Recursos Humans

Memòria de 2017

Maquetació de llibrets i catàlegs

Recursos Humans

Senyalística a l’edifici de l’ICEC

Roll-ups i vinils

Recursos Humans

Senyalística. Cartells de reciclatge

Roll-ups i vinils

Servei d’obres

Cartells de reciclatge

Gràfica de l’entorn

Audiovisual

Línies i accions

PowerPoints

Audiovisual. Catalan Films & TV

Annecy International Animated Film Festival

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TV

Festival de Cannes

Bàner

Audiovisual. Catalan Films & TV

MIFA

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalan Films & TV

Sunny Side of the Doc

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Anunci de Catalan Films & TV

Anunci

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Anunci a la Xina

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Media

Revista eMEDIAcat

Maquetació de llibrets i catàlegs

Cultura Digital

Ajuts i finançament per a videojocs

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Jornada de treball ICIB-ICEC

PowerPoints

Desenvolupament Empresarial

10 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Jornada Arts Escèniques i Tecnologia

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

Jornada Arts Escèniques i Tecnologia

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Arts comunitàries

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

Arts comunitàries

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

10 convocatòria de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Prop de Hollywood

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Un estiu de cinema. Botigues

Cartells

Filmoteca de Catalunya

Un estiu de cinema

Bàner

Filmoteca de Catalunya

Un estiu de cinema

Anunci (+ 9 adaptacions)

Filmoteca de Catalunya

Invitació a Prop de Hollywood

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Gires internacionals

Infografia

MAIG

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

195


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Mercats

Primavera Sound

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Musicora. París

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Primavera Sound

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

ETEP

Bàner (+ 3 adaptacions)

Mercats

Primavera Sound

Roll-ups i vinils

Mercats

Primavera Sound. Botifarrada

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Sónar

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Primavera Sound. Aperitiu

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Primavera Sound. Botifarrada

Anunci

Mercats

Musicora

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Primavera Sound

Bàner

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Sunny Side of the Doc

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Capçaleres del web

Disseny d’elements web

Desenvolupament Empresarial

Programa de mà

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

5 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

4 convocatòries de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Programació familiar

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Tanzmesse

Roll-ups i vinils

Mercats

Lunch meeting Tàrrega

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Públics

Anuari d’Enderrock

Anunci

Públics

“Fas 6 anys. Tria un llibre”

Infografia

Públics

“Fas 6 anys. Tria un llibre”

Anunci (+ 17 adaptacions)

Servei d’obres

Cartells de videovigilància

Gràfica de l’entorn

Arts Escèniques

Comissió Sectorial de les Arts Escèniques

PowerPoints

Arts Visuals

Comissió Sectorial de les Arts Visuals

PowerPoints

Audiovisual

Comissió Sectorial de l’Audiovisual

PowerPoints

Audiovisual

Programa de Jumelage UE-Marroc. Part I. Versió en català

PowerPoints

JUNY

JULIOL

196

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Audiovisual

Programa de Jumelage UE-Marroc. Part I. Versió en francès

PowerPoints

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Signatura al peu de la CFC

Disseny d’elements web

Cultura Digital

Comissió Sectorial Digital

PowerPoints

Cultura Digital

Introducció al videojoc com a objecte cultural

PowerPoints

Cultura Digital

Rombes de finançament digital

Infografia

Desenvolupament Empresarial

Una convocatòria d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Postal de bones vacances

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

Convocatòria de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Cicle de Rita Hayworth

Anunci

Mercats

Gires internacionals

Infografia

Mercats

Internationale Tanzmesse. Düsseldorf

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Lunch meeting

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Lunch meeting

Maquetació de llibrets i catàlegs

Música

Comissió Sectorial de Música

PowerPoints

Públics

“Fas 6 anys. Tria un llibre”

Cartells

Públics

“Fas 6 anys. Tria un llibre”. Punt de Llibre

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Públics

Escena 25. Aixeca el Teló

Anunci

Arts Visuals

Cartografia de les arts visuals

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Sitges

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Media

Medimed

Anunci

Cultura Digital

Empreses de videojoc a Catalunya

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

Glossari d’accessibilitat

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

Bones pràctiques ambientals dels equipaments culturals

Maquetació de llibrets i catàlegs

Filmoteca de Catalunya

Programació familiar. Dissabtes i diumenges

Anunci

Mercats

Tanzmesse

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Públics

“Fas 6 anys. Tria un llibre”

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Públics

“Fas 6 anys. Tria un llibre”

PowerPoints

AGOST

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

197


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Cinema de Sant Sebastià

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

MIPCOM. Cannes

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Festival de Sitges

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Newsletter de Sitges

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Catalunya Film Commission

MIPCOM Cocktail

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Media

Festival de Sitges

Anunci

Desenvolupament Empresarial

4 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

4 convocatòria de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Cicle de Rita Hayworth

Bàner

Filmoteca de Catalunya

Prop de Hollywood

Roll-ups i vinils

Filmoteca de Catalunya

Toy Story 3

Anuncis

Filmoteca de Catalunya

Mizoguchi

Anuncis

Filmoteca de Catalunya

Mizoguchi

Bàner

Mercats

Gires internacionals

Infografia

Mercats

Cinars. Mont-real

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Fira del Llibre de Guadalajara. Mèxic

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Womex

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Missió Quebec

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Genèric Catalan Arts

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Festival d’Osca

Roll-ups i vinils

Mercats

Missió Quebec

Anunci

Mercats

Womex

Maquetació de llibrets i catàlegs

Públics

“Fas 6 anys. Tria un llibre”

Bàner (+ 6 adaptacions)

Audiovisual

Programa de Jumelage UE-Marroc. Part II. Versió en francès

PowerPoints

Arts Escèniques

Espai de Carrer

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Arts Escèniques

Teatre visual i de titelles

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

MIPCOM. Cannes

Maquetació de llibrets i catàlegs

SETEMBRE

OCTUBRE

198

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Audiovisual. Catalan Films & TVFilms

Medimed

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Focus London

Roll-ups i vinils

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Focus London

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Media

Premis Gaudí

Anunci

Desenvolupament Empresarial

Apunta’t a l’SDE

Bàner

Desenvolupament Empresarial

Placa de càmera

Gràfica de l’entorn

Desenvolupament Empresarial

9 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

9 convocatòries de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

El joc del cinema

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

El joc del cinema

Anunci (+ 3 adaptacions)

Filmoteca de Catalunya

El joc del cinema. Invitació

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

El joc del cinema

Bàner

Filmoteca de Catalunya

Laia Films

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Llibre

Ajuts editorials

PowerPoints

Llibre

Invitació a Frankfurt

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Catalonia. Trade & Investment. Corea

Roll-ups i vinils

Mercats

Mercartes

Roll-ups i vinils

Mercats

Mercartes

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Mercats

Barcelona Games World

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Mercartes

Roll-ups i vinils

Servei d’obres

Placa d’enregistrament

Gràfica de l’entorn

Audiovisual. Catalans Films & TV

IDFA. Amsterdam

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Catalans Films & TV

Anunci de Catalan Films & TV

Anuncis

Audiovisual. Catalans Films & TV

Ventana Sur

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Catalunya Film Commission

Shoot & Postproduce in Catalonia

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Media

Revista eMEDIA.cat

Maquetació de llibrets i catàlegs

Audiovisual. Media

Postal de Nadal

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Audiovisual. Media

Media Film Database

Anunci

NOVEMBRE

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

199


Detall de les actuacions (annexos) Recursos / Comunicació i Premsa

Àrea

Títol

Suport

Desenvolupament Empresarial

4 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

4 convocatòria de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Direcció

Calendari de paret

Maquetació de cartell

Filmoteca de Catalunya

Carnet de la Filmoteca

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Alfred Hitchcock

Roll-ups i vinils

Filmoteca de Catalunya

Alfred Hitchcock

Anunci (+ 7 adaptacions)

Filmoteca de Catalunya

Llibreta d’Alfred Hitchcock

Maquetació de llibrets i catàlegs

Filmoteca de Catalunya

Joan Brossa

Bàner (+ 6 adaptacions)

Filmoteca de Catalunya

Postal de Nadal

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Joan Brossa

Roll-ups i vinils

Llibre

Fires del llibre

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Media

Calendari de taula

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Gires internacionals

Infografia

Desenvolupament Empresarial

Itineraris de 2019

Bàner

Desenvolupament Empresarial

Itineraris de 2019

Maquetació de llibrets i catàlegs

Desenvolupament Empresarial

10 convocatòries d’activitats de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Desenvolupament Empresarial

3 convocatòries de formació de l’SDE

Fulls de mà en paper i electrònics, tríptics i díptics

Filmoteca de Catalunya

Joves programadors

Cartell

Mercats

Gires internacionals

Infografia

Mercats

Internationale Kulturbörse Freiburg

Maquetació de llibrets i catàlegs

Mercats

Internationale Kulturbörse Freiburg

Roll-ups i vinils

DESEMBRE

200

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

201


4.2

Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Audiovisual Resum de les línies d’ajuts. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

600.000,00

600.000,00

300.000,00

SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS Desenvolupament de projectes audiovisuals Convocatòria de 2017

82.500,00

SUPORT A LA PRODUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ Producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció i sèries d’animació per a televisió Convocatòria de 2016

1.636.446,83

Convocatòria de 2017

875.000,00

Llargmetratges cinematogràfics

4.450.000,00

4.450.000,00

Convocatòria de 2017 Curtmetratges cinematogràfics

1.250.000,00 160.000,00

160.000,00

16.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

200.000,00

Convocatòria de 2017 Obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió

445.000,00

42.812,79

Convocatòria de 2017

319.564,72

Documentals destinats a ser emesos per televisió Convocatòria de 2017 Sèries audiovisuals de ficció

40.403,66 600.000,00

600.000,00

Convocatòria de 2017 Obres audiovisuals d’animació

517.500,00 1.300.000,00

1.299.928,28

Convocatòria de 2017 Producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorir-ne el rendiment industrial derivat de l’explotació i la difusió

60.000,00

129.992,83 617.410,73

700.000,00

432.221,70

43.222,17

350.000,00

255.155,98

25.515,60

SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ Promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa Convocatòria de 2017

45.132,00

Foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició

700.000,00

291.979,30

29.197,93

Organització a Catalunya de festivals, fires i mostres

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Ajuts singulars. Festivals de cinema estratègics Ajuts de 2017

265.000,00

Ajuts singulars a la difusió i la promoció

949.000,00

949.000,00

SUPORT A INFRAESTRUCTURES Ajuts singulars TOTAL

202

166.666,00 10.210.000,00

10.388.285,26

8.406.365,26

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Resum d’expedients de subvencions de 2018 Nre. expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

125

2

8

88

27

27

25

36

36

36

36

Convocatòria de 2016

35

35

31

29

Convocatòria de 2017

22

22

21

16

28

28

20

23

22

19

22

22

22

29

23

29

13

13

11

6

6

6

6

Convocatòria de 2017

8

8

8

8

Sèries audiovisuals de ficció

2

1

1

1

Convocatòria de 2017

2

2

2

2

4

4

3

4

4

4

SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS Desenvolupament de projectes audiovisuals Convocatòria de 2017 SUPORT A LA PRODUCCIÓ I L'EXPLOTACIÓ Producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció i sèries d’animació per a televisió

Llargmetratges cinematogràfics Convocatòria de 2017 Curtmetratges cinematogràfics Convocatòria de 2017 Obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió Convocatòria de 2017

88

2

15

43

23 67

-

4

41

-

7

2

29 22

Documentals destinats a ser emesos per televisió

Obres audiovisuals d’animació Convocatòria de 2017 Producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorirne el rendiment industrial derivat de l’explotació i la difusió

6

-

-

1

2

-

-

4 7

2

-

-

5

5

3

5

-

3

-

2

2

2

3

3

3

SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ Promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa Convocatòria de 2017

3

Foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició

82

22

-

-

60

38

60

Organització a Catalunya de festivals, fires i mostres

52

0

10

9

33

31

33

4

4

4

4

8

8

8

8

1

1

1

1

376

340

345

Ajuts singulars. Festivals estratègics Ajuts de 2017 Ajuts singulars a la difusió i la promoció SUPORT A INFRAESTRUCTURES Ajuts singulars TOTAL

637

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

28

50

183

203


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1647/2018 Dotació

600.000,00

Dotació de l’anualitat 2018

300.000,00

Data de publicació al DOGC

24/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

20/09/2018

Import concedit

600.000,00

Import de l’anualitat 2018

Beneficiari

300.000,00

Nombre de projectes

25

Nombre de beneficiaris

27

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DE FICCIÓ Batabat, SCCL

1 d’octubre

12.500,00

6.250,00

BCN Visiona TV, SL

1 d’octubre

12.500,00

6.250,00

Avalon Productora Cinematográfica, SL

Alcarràs

25.000,00

12.500,00

Colosé Producciones, SL

El nido

24.500,00

12.250,00

Neo Art Producciones, SL

El resto de la vida

25.000,00

12.500,00

Polar Star Films, SL

Entre actes

25.000,00

12.500,00

Ha Vuelto la Película, AIE

Franco ha vuelto

25.000,00

12.500,00

A Contracorriente Films, SL

La contadora de películas

25.000,00

12.500,00

Coming Soon Films, SL

La mujer dormida

25.000,00

12.500,00

Nostromo Pictures, SL

Love gets a room

25.000,00

12.500,00

Mapa de Canciones, AIE

Quiéreme siempre

25.000,00

12.500,00

Euphoria Productions, SL

Relat d’un crim

25.000,00

12.500,00

Castelao Pictures, SL

Si te he visto no me acuerdo

25.000,00

12.500,00

Nanouk Films, SL

Stalagmite

25.000,00

12.500,00

Zabriskie Films, SL

Upon Entry

25.000,00

12.500,00

Distinto Films, SL

Vasil

25.000,00

12.500,00

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DOCUMENTALS Lukimedia, SL

Álbumes de posguerra

25.000,00

12.500,00

Intropia Media, SL

Rapsodia sueca

24.252,00

12.126,00

Minimal Films, SL

Retorn a Raqqa

15.000,00

7.500,00

Zeta Audiovisual, SA

Retorn a Raqqa

10.000,00

5.000,00

Kepler Mission Films, SL

We die

20.000,00

10.000,00

204

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

La pel·lícula de la vida

21.248,00

10.624,00

Jasmine & Jazzman

25.000,00

12.500,00

Break the Format, SL

25 días

25.000,00

12.500,00

Link Up Productions, SL

Barcelona

25.000,00

12.500,00

Estimada Sara

10.000,00

5.000,00

Parlaré a classe

25.000,00

12.500,00

600.000,00

300.000,00

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS D’ANIMACIÓ Citoplasmas Stop Motion, SL SÈRIES D’ANIMACIÓ Teidees Audiovisuals, SL SÈRIES DE FICCIÓ

DOCUMENTALS PER A TELEVISIÓ (TVD) Gadea Productions, SL LLARGMETRATGES PER A TELEVISIÓ (TVM) Oberon Cinematográfica, SA TOTAL

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

85.000,00

82.500,00

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DE FICCIÓ Tàndem Entertainment, SL

El cometa Halley

2.500,00

Sound and Fury Films, SL

El juicio de Álvaro Brechner

2.500,00

Zabriskie Films, SL

El practicant

2.500,00

Producciones Kilimanjaro, SL

L’infern i la glòria

2.500,00

Sábado Películas, SL

La cosmètica de l’enemic

2.500,00

Avalon P. C.

Libertad

2.500,00

Suspense Entertainment, SL

Marisol

2.500,00

Lastor Media, SL

Mediterráneo

2.500,00

Castelao Pictures, SL

Pan de limón con semillas de amapola

2.500,00

Oberon Cinematográfica, SA

Paterno

2.500,00

KaBoGa Art & Films Creacions Audiovisuals, SL

Sinjar

2.500,00

Inicia Films, SL

Todos para uno

2.500,00

Nadir Films, SL

Tres

2.500,00

Massa d’Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL

Un mar roig

1.950,00

Omicron Persei 8, SL

Vera, de Mireia Pujol

2.421,00

La Drecera Produccions, SL

Volenska

2.500,00

Yo No Soy Esa, AIE

Yo no soy esa

2.492,30

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

205


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

DOCUMENTAL INTERACTIU Al Pati Produccions, SL

Orgull d’Horta

2.500,00

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DOCUMENTALS Visualsuspects, SL

An American Satan

2.500,00

Ottokar Editora Audiovisual, SL

El negociador

2.500,00

Alba Sotorra, SL

Francesca i l’amor

2.500,00

Ringo Media, SL

Los Vivancos

1.400,00

Gusanofilms, SCP

Robin Bank (o manual per expropiar bancs)

2.205,00

Boogaloo Films, SL

The Braves (Les braves)

2.500,00

Zentropa International Spain, SL

21 presoneres

2.500,00

Doce Entertainment, SL

Hanna i els monstres

1.244,20

Pinkapple Media Digital, SL

TAO

2.500,00

Neo Art Producciones, SL

La saga Vanir

2.500,00

Brutal Media, SL

Yo soy Cristóbal Colón

2.287,50

Desarrollos Mediáticos Internacionales, SL

Petita i gran

2.000,00

Mago Audiovisual Production, SL

Staff Only

2.500,00

Polar Star Films, SL

Control remot

2.500,00

Bettina Walter Production

Secrets i mentides: la història de l’educació sexual

2.500,00

Distinto Films, SL

Frederica Montseny, la dona que parla

2.500,00

Minimal Films, SL

Quico Sabaté, sense destí

1.500,00

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS D’ANIMACIÓ

SÈRIES DE FICCIÓ

SÈRIES D’ANIMACIÓ

LLARGMETRATGES TELEVISIUS (TVM)

DOCUMENTALS PER A TELEVISIÓ (TVD)

TOTAL

82.500,00

SUPORT A LA PRODUCCIÓ I L’EXPLOTACIÓ DE PEL·LÍCULES CINEMATOGRÀFIQUES I PRODUCCIONS PER A TELEVISIÓ Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció i sèries d’animació per a televisió (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors Convocatòria de 2016

206

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

1.900.000,00

1.636.446,83

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS Sábado Películas, SL

1921: la ley del plomo

86.961,84

Arcadia Motion Pictures, SL

Abracadabra

338,56

Persefone Films, AIE

Abracadabra

33.517,56

Zeta Cinema

Algo muy gordo

17.610,03

De-De-Ema Visual, SL

Ara

Nostromo Pictures, SL

Blackwood (títol anterior: Down a Dark Hall)

45.401,70

Pontas Films, SL

Cold Skin (La pell freda)

26.636,74

Ikiru Films, SL

El pacte

87.391,34

Fosca Films, SL

Formentera Lady

550,88

Good Machine Films, AIE

Formentera Lady

53.986,15

Zentropa International Spain, SL

Isaac

70.792,28

Zeta Cinema

La enfermedad del domingo

49.772,33

La Perifèrica Produccions, SL

La vida lliure

16.980,72

Turkana Films

La vida lliure

50.942,16

Coming Soon Films, SL

Les distàncies (títol anterior: Voldria parar el temps)

69.296,85

A Contracorriente Films, SL

Nieve negra

174,95

Black Snow, AIE

Nieve negra

87.298,97

Miñarro Albero, Lluís

No m’estimis (també conegut com Love me not)

43.679,32

Els Films de la Rambla, SA

Oh, quina joia!

79.553,10

Fresdeval Films, SL

Petra

32.724,00

Oberon Cinematográfica, SA

Petra

27.276,00

Els Films de la Rambla, SA

Sabates grosses

50.646,95

Castelao Pictures, SL

Sin retorno (títol anterior: Cross the Line)

60.022,66

El Kinògraf, SL

Staff Only

32.212,70

Ikiru Films, SL

Staff Only

39.594,48

Alba Sotorra, SL

Comandante Arian (títol anterior: Amazones)

18.132,72

Minoria Absoluta, SL

Espanya en dues trinxeres. La Guerra Civil en color

37.412,50

Boogaloo Films, SL

Hayati (títol anterior: Amal)

19.985,74

Justin Webster Productions, SL

Mort a Lleó

18.389,30

Cicely Films, SL

Rêve de Mousse (Somni d’escuma)

Ikiru Films, SL

San Mao i l’ombra de l’olivera

26.889,95

Relea Ventura, Ariadna

Singled Out (Solteres)

12.965,49

Batabat, SCCL

Amics per sempre

49.601,54

Lastor Media, SL

Amics per sempre

49.601,54

Serveis de l’Espectacle Focus, SA

El nom

64.842,48

9.431,75

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DOCUMENTALS

7.883,81

LLARGMETRATGES TELEVISIUS DE FICCIÓ

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

207


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Diagonal Televisió, SLU

Els fills del sol

37.657,52

Batabat, SCCL

Jo, Ramon

60.000,00

Distinto Films, SL

La dona del segle

99.563,94

Horaci, l’inuit (segona temporada)

60.726,29

SÈRIES D’ANIMACIÓ DESTINADES A SER EMESES PER TELEVISIÓ Imagic Telecom, SL TOTAL

1.636.446,83

Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

875.000,00

875.000,00

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES TELEVISIUS DE FICCIÓ Galápagos Media, SL

Cançó per a tu

85.000,00

Diagonal Televisió, SLU

Vilafranca

52.500,00

Tomavision, SL

Bradley & Bee (En Brauli i la Bet)

75.687,05

Wuji House, SL

Jo, Elvis Riboldi

28.947,84

Peekaboo Animation, SL

Jo, Elvis Riboldi

38.152,78

Insomne Estudi, SCP

Jo, Elvis Riboldi

21.698,70

Cornelius Films, SL

Mironins

75.800,00

Wuji House, SL

Mironins

15.000,00

Motion Pictures Entertainment, SL

Mya Go

53.459,50

Rodar y Rodar Cine, SL

El fotógrafo de Mauthausen

31.280,45

We Produce 2017, AIE

El fotógrafo de Mauthausen

54.773,05

Nanouk Films, SL

L’ofrena

81.247,36

Colosé Producciones, SL

Mirage (Durante la tormenta)

75.378,23

Zeta Cinema

Superlópez

85.605,31

Sisifo Films, AIE

Viaje al cuarto de una madre

17.345,31

Amorós Producciones, SLU

Viaje al cuarto de una madre

178,82

SÈRIES D’ANIMACIÓ DESTINADES A SER EMESES PER TELEVISIÓ

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DE FICCIÓ

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DOCUMENTALS Un Capricho de Producciones, SL

Ainhoa

REC Videoproduccions, SCP

Eugenio, blanc o negre

17.529,60

Polar Star Films, SL

Idrissa, crònica d’una mort qualsevol

14.550,00

Metromuster, SCCL

Idrissa, crònica d’una mort qualsevol

9.700,00

La Fábrica Naranja de Películas, SL

Peret: jo soc la rumba

10.271,80

Lastor Media, SL

Petitet

26.460,09

TOTAL

208

4.434,11

875.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1644/2018 Dotació

4.450.000,00

Dotació de l’anualitat de 2018

445.000,00

Data de publicació al DOGC

25/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

20/09/2018

Import concedit

4.450.000,00

Import de l’anualitat 2018

445.000,00

Nombre de projectes

20

Nombre de beneficiaris

28

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DE FICCIÓ Modalitat a): projectes d’autor i òperes primes o segons llargmetratges d’un nou realitzador La Charito Films, SL

Asombrosa Elisa

239.632,90

23.963,29

Chavalas la Película, AIE

Chavalas

199.637,43

19.963,74

Polar Star Films, SL

Dúo

112.031,74

11.203,17

Inicia Films, SL

Las niñas

295.354,63

29.535,46

Atiende Films, SL

Sense sostre

51.185,09

5.118,51

Alhena Production, SL

Sense sostre

51.185,09

5.118,51

KaBoGa Art & Films Creacions Audiovisuals, SL

Sinjar

266.190,80

26.619,08

Mmuaka Entertainment, SL

Una girafa al balcó

179.531,79

17.953,18

Modalitat b): projectes d’autor amb vocació de mercat Films de l’Orient, SL

Fred

274.562,40

27.456,24

Sábado Películas, SL

La cosmètica de l’enemic

362.937,92

36.293,79

Lastor Media, SL

Libertad

200.000,00

20.000,00

Avalon Productora Cinematográfica, SL

Libertad

200.000,00

20.000,00

Sentimentalfilm, AIE

Sentimental

367.750,20

36.775,02

Modalitat c): projectes amb alta capacitat d’internacionalització Amorós Producciones, SLU

Bajo cero

89.096,58

8.909,66

Morena Films, SL

Bajo cero

327.242,56

32.724,26

Nostromo Pictures, SL

Legado en los huesos

91.473,85

9.147,39

Mantecadas Salazar, AIE

Legado en los huesos

365.895,41

36.589,54

Neo Art Producciones, SL

Mi hermano persigue dinosaurios

149.751,24

14.975,12

Ikiru Films, SL

Taxi a Gibraltar

15.653,04

1.565,30

Sacromonte Films, SL

Taxi a Gibraltar

79.948,20

7.994,82

La Mano de Dios la Película, AIE

Taxi a Gibraltar

30.939,12

3.093,91

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

209


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DOCUMENTALS Minimal Films, SL

Abusos en l’església, causa general

4.428,71

442,87

Zeta Audiovisual, SA

Abusos en l’església, causa general

14.762,56

1.476,26

Zeta Cinema

Abusos en l’església, causa general

10.332,15

1.033,22

Alba Sotorra, SL

Francesca i l’amor

92.663,40

9.266,34

Nanouk Films, SL

La nova escola

88.413,81

8.841,38

Gusanofilms, SCP

Robin Bank (o manual per expropiar bancs)

61.700,00

6.170,00

Steamroller Media, AIE

Steve McCurry: mes enllà de la mirada

227.699,37

22.769,94

4.449.999,99

445.000,00

TOTAL

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

1.250.000,00

1.250.000,00

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DE FICCIÓ Modalitat a): projectes d’autor i òperes primes o segons llargmetratges d’un nou realitzador Producciones del Interior, AIE

7 raons per fugir

63.862,67

Oberon Cinematográfica, SA

El hermano

72.585,98

Lastor Media, SL

La bona espera

45.582,36

Un Capricho de Producciones, SL

La innocència

75.469,00

Andergraun Films

Personalien

23.750,00

Modalitat b): projectes d’autor amb vocació de mercat A Contraluz Films, SL

Els europeus

817,88

Apache Films, SL

Els europeus

817,88

Gonita Filmaccion, SL

Els europeus

817,88

Los Europeos la Película, AIE

Els europeus

79.334,68

Segarra Films, SL

La dona il·legal

74.073,18

Brutal Media, SL

La vampira de Barcelona

Yo Hombre la Película, AIE

Yo hombre

81.638,48

Ikiru Films, SL

El cuaderno de Sara

31.946,20

On Cinema 2018, AIE

Gente que viene y bah

95.787,50

Zeta Cinema

Gente que viene y bah

29.212,50

200.000,00

Modalitat c): projectes amb alta capacitat d’internacionalització

210

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Nostromo Pictures, SL

Paradise Hills

Ikiru Films, SL

Yucatán

80.744,26 112.309,55

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS DOCUMENTALS Set Màgic Audiovisual, SL

Andrea Motis, interpretant el silenci

30.256,18

Loto Films, SL

L’home que ho volia veure tot

Minimal Films, SL

Miró, l’assassí de la pintura

Promarfi Futuro 2010, SL

Quinqui Stars

Distinto Films, SL

Sis dies corrents

87.500,00

Polar Star Films, SL

Violeta

33.533,02

8.778,39 12.034,55 9.147,86

TOTAL

1.250.000,00

Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1605/2018 Dotació

160.000,00

Dotació de l’anualitat de 2018

16.000,00

Data de publicació al DOGC

12/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

30/07/2018

Import concedit

160.000,00

Import de l’anualitat 2018

16.000,00

Nombre de projectes

22

Nombre de beneficiaris

22

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Nadir Films, SL

Ascenso

6.000,00

600,00

LaCima Producciones, SL

Caçador de mitjanit

10.000,00

1.000,00

Cornelius Films

Can Gardell

10.000,00

1.000,00

Innovació Més Gestió Empresarial, SL

Candela

6.000,00

600,00

Nanouk Films, SL

Daucus Carota

6.000,00

600,00

Alba Sotorra, SL

Dona sota la pluja

6.000,00

600,00

Jaume Fargas Coll

El bus de la cárcel

6.000,00

600,00

Promarfi Futuro 2010, SL

El lazo de la verdad

6.000,00

600,00

Travelogue Studio, SL

El màrtir

10.000,00

1.000,00

Fosca Films, SL

El pas de Sant Joan

3.700,00

370,00

El Dedo en el Ojo, SL

El rei del falafel

10.000,00

1.000,00

Batabat, SCCL

Els que callen

8.626,37

862,64

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

211


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Euphoria Productions, SL

GIGI 33

6.000,00

600,00

Zentropa International Spain, SL

Homo Erectus

6.000,00

600,00

Estudi Puche, SL

Jo tenia una bessona

1.673,63

167,36

Fractal 7, SCP

L’estrany

10.000,00

1.000,00

Boogaloo Films, SL

L’intrús

10.000,00

1.000,00

Amor y Lujo, SL

Las infantas

6.000,00

600,00

Alhena Production, SL

Lunes

6.000,00

600,00

Tàndem Entertainment, SL

Maria

10.000,00

1.000,00

Caduco Films, SL

Sintra III

10.000,00

1.000,00

Coming Soon Films, SL

Una casa en el campo

6.000,00

600,00

160.000,00

16.000,00

TOTAL

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

45.000,00

42.812,79

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

El Dedo en el Ojo, SL

C-302

701,76

Minimal Films, SL

Cent u

2.000,00

Un Capricho de Producciones, SL

Daura, o també Negre de merda

1.975,04

Innovació Més Gestió Empresarial, SL

El cocodril no em fa por

1.245,50

Alesa Produccions, SL

El rellotger

2.000,00

Ringo Media, SL

Els ulls del bosc

2.000,00

Tomavision, SL

Emmy, GooRoo i les estrelles (títol provisional)

2.000,00

Juan Carlos Concha Riveros

Flocky

1.200,00

El Dedo en el Ojo, SL

Imatge eterna

1.800,00

Cornelius Films, SL

La dignitat

2.000,00

Cornelius Films, SL

La higuera

1.200,00

Miss Wasabi Lab, SL

La lección

1.190,49

Nanouk Films, SL

La primera nit

2.000,00

Fuera de Campo Producciones, SL

M

1.200,00

Fuera de Campo Producciones, SL

Matarlas callando

1.200,00

Most Wanted Studio, SL

Me, a Monster?

212

Anualitat 2018

700,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Films de l’Orient, SL

Mustapha

1.200,00

Antivaho Cinematográfico, SL

Panteres

2.000,00

Nanouk Films, SL

Restos de cosas

1.200,00

Lamalanga Produccions Audiovisuals, SL

Rutina

2.000,00

Polar Star Films, SL

Sobre gel prim

2.000,00

Distinto Films, SL

Suc de síndria

2.000,00

Fuera de Campo Producciones, SL

Tanto como siempre

1.200,00

Turkana Films

Tara and the blue

2.000,00

Inicia Films, SL

Toloriu

2.000,00

Tàndem Entertainment, SL

Vera

2.000,00

Promarfi Futuro 2010, SL

Yo no fui

800,00

TOTAL

42.812,79

Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1645/2018 i CLT/1645/2018 Dotació

1.000.000,00

Dotació de l’anualitat 2018

200.000,00

Data de publicació al DOGC

23/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

20/09/2018

Import concedit

1.000.000,00

Import de l’anualitat 2018

200.000,00

Nombre de projectes

11

Nombre de beneficiaris

13

* Inclou la minoració de la dotació inicial.

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

7.463,00

1.492,60

DOCUMENTALS DESTINATS A SER EMESOS PER TELEVISIÓ Zeba Produccions, SL

Brossa

Ottokar Editora Audiovisual, SL

Ernest Lluch, retrat d’un home bo

18.700,00

3.740,00

Un Capricho de Producciones, SL

És a l’aire (títol provisional)

17.850,00

3.570,00

BCN Visiona TV, SL

Les cintes dels Maragall

9.629,90

1.925,98

Raw Lab JC 20, SL

Milicianes

11.900,00

2.380,00

Rolling Basis Films, SL

Operació Globus

19.950,00

3.990,00

Produccions Saurines, SCCL

Paradís pintat

5.145,00

1.029,00

Films Nòmades GS, SL

Pau, Jesús & Rock’n’Roll

11.060,00

2.212,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

213


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES I MINISÈRIES TELEVISIUS DE FICCIÓ Set Màgic Audiovisual, SL

Èxode, de la batalla a la frontera

400.000,00

80.000,00

Diagonal Televisió, SLU

L’enigma Verdaguer

398.261,50

79.652,30

Lastor Media, SL

La mort de Guillem

22.557,27

4.511,45

Batabat, SCCL

La mort de Guillem

24.197,99

4.839,60

Suica Productions, SL

La mort de Guillem

53.285,34

10.657,07

1.000.000,00

200.000,00

TOTAL

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

460.000,00

319.564,72

Anualitat 2018

DOCUMENTALS DESTINATS A SER EMESOS PER TELEVISIÓ Ottokar Editora Audiovisual, SL

Els homes del silenci

7.956,00

Lavinia Audiovisual, SLU

Joan Gamper. Un nom que el sap tothom

10.438,53

Rodar y Rodar Cine, SL

Elisa y Marcela

91.314,55

Compacto, SCCL

El mort viu

12.954,23

Bausan Films, SL

La fossa

96.901,41

Massa d’Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL

La vida sense la Sara Amat

LLARGMETRATGES I MINISÈRIES TELEVISIUS DE FICCIÓ

TOTAL

214

100.000,00 319.564,72

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

64.000,00

40.403,66

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Turkana Films

Des-extinción

Incís Films, SL

Imagina un país. El Congrés de Cultura Catalana

4.940,00

Promarfi Futuro 2010, SL

José Padilla o el Don

6.482,64

Bruandros Product, SL

La Bressola. 40 anys d’immersió a la Catalunya Nord

5.364,84

De-De-Ema Visual, SL

La meva vida com una pel·lícula

1.659,46

La Lupa Produccions, SL

Les pal·liatives

5.829,20

Intropia Media, SL

Ocultas e impecables

4.618,35

Clack Audiovisual, SCCL

Polifonia basca, conduït per Antoni Batista

1.249,17

10.260,00

TOTAL

40.403,66

Subvencions per a la producció de sèries audiovisuals de ficció (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1646/2018 Dotació

600.000,00

Dotació de l’anualitat 2018

60.000,00

Data de publicació al DOGC

24/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

20/07/2018

Import concedit

600.000,00

Import de l’anualitat 2018

60.000,00

Nombre de projectes

1

Nombre de beneficiaris

1

Beneficiari

Objecte

Nova Veranda 2010, SL

Àlex

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

Anualitat 2018

600.000,00

60.000,00

600.000,00

60.000,00

215


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors Convocatòria de 2016

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

517.500,00

517.500,00

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Benecé Produccions, SL

Jaume I. La conquesta de València

247.500,00

Diagonal Televisió, SLU

Si no t’hagués conegut

270.000,00

TOTAL

517.500,00

Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals d’animació (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1607/2018 Dotació

1.300.000,00

Dotació de l’anualitat de 2018

130.000,00

Data de publicació al DOGC

12/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

30/07/2018

Import concedit

1.299.928,28

Import de l’anualitat 2018

Beneficiari

129.992,83

Nombre de projectes

3

Nombre de beneficiaris

4

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS D’ANIMACIÓ Doce Entertainment, SL

Hanna i els monstres

475.000,00

47.500,00

Zentropa International Spain, SL

Hanna i els monstres

24.928,28

2.492,83

SÈRIES D’ANIMACIÓ PER A TELEVISIÓ Teidees Audiovisuals, SL

Producció de la tercera temporada de la sèrie d’animació: Misha, la gata violeta

500.000,00

50.000,00

Producciones Jevis, SL

Roni

300.000,00

30.000,00

1.299.928,28

129.992,83

TOTAL

216

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors Convocatòria de 2017

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

725.000,00

617.410,73

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Cide Productions Toons and Games, SLU

My Preeschool Monsters

156.630,18

Mago Audiovisual Production, SL

Polinopolis

210.780,55

Teidees Audiovisuals, SL

Sota el sofà

250.000,00

TOTAL

617.410,73

Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics i per afavorir-ne el rendiment industrial derivat de l’explotació i la difusió CLT/1606/2018 Dotació

700.000,00

Dotació de l’anualitat de 2018

70.000,00

Data de publicació al DOGC

12/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

30/07/2018

Import concedit

432.221,70

Import de l’anualitat 2018

43.222,17

Nombre de projectes

3

Nombre de beneficiaris

5

4 Cats Pictures

Atrapa la bandera

289.270,80

28.927,08

Ikiru Films, SL

Atrapa la bandera

37.928,80

3.792,88

Los Rockets la Pel·lícula, AIE

Atrapa la bandera

36.800,40

3.680,04

Compacto, SCCL

El camí més llarg per tornar a casa

32.568,61

3.256,86

El Dedo en el Ojo, SL

No todo es vigilia

35.653,09

3.565,31

432.221,70

43.222,17

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

217


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ Subvencions per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1604/2018 Dotació

350.000,00

Dotació de l’anualitat 2018

35.000,00

Data de publicació al DOGC

12/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

30/07/2018

Import concedit

255.155,98

Import de l’anualitat 2018

Beneficiari

25.515,60

Nombre de projectes

2

Nombre de beneficiaris

2

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018 12.195,60

Good Machine, AIE

Formentera Lady

121.955,98

Ikiru Films, SL

Staff Only

133.200,00

13.320,00

255.155,98

25.515,60

TOTAL

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors

Convocatòria de 2017

75.000,00

45.132,00

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Inicia Films, SL

Estiu 1993

El Sentit de la Vida, AIE

Jean-François i el sentit de la vida

22.500,00

Alhena Production, SL

Mil coses que faria per tu

18.312,00

4.320,00

TOTAL

45.132,00

Subvencions per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició

218

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

CLT/1643/2018 Dotació

700.000,00

Dotació de l’anualitat 2018

70.000,00

Data de publicació al DOGC

24/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

25/09/2018

Import concedit

291.979,30

Import de l’anualitat 2018

29.197,93

Nombre de projectes

60

Nombre de beneficiaris

38

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

2011 Cines Llobregat, SL

Cinemes Full HD

17.453,10

1.745,31

Ajuntament de Cardedeu

Cinema Esbarjo

3.289,40

328,94

Ajuntament de Vilallonga del Camp

Cinema Vilallonga del Camp

1.687,90

168,79

Alcazar Cinema, SA

Cines Imperial

9.222,70

922,27

Associació Cinebaix

Cinebaix

6.375,10

637,51

Ateneu Igualadí de la Classe Obrera

Ateneu Cinema

1.099,40

109,94

Bogart Multicines, SL

Cinema Kubrick

2.916,60

291,66

CINESA - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA

Cinesa Diagonal

8.568,00

856,80

CINESA - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA

Cinesa Diagonal Mar

6.881,40

688,14

CINESA - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA

Cinesa Heron City

9.038,40

903,84

CINESA - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA

Cinesa La Farga

4.407,90

440,79

CINESA - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA

Cinesa Parc Vallès

13.240,50

1.324,05

CINESA - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, SA

Cinesa Sant Cugat

2.021,10

202,11

Circuit Urgellenc, SA

Itinerant

1.337,00

133,70

Circuit Urgellenc, SA

Casal Agramuntí

996,00

99,60

Circuit Urgellenc, SA

Cinema Armengol

767,40

76,74

Circuit Urgellenc, SA

Sala d’Actes

1.259,00

125,90

Circuit Urgellenc, SA

Casal Montblanquí

1.190,60

119,06

Circuit Urgellenc, SA

La Lira

908,60

90,86

Circuit Urgellenc, SA

Er Audiovisuau

317,40

31,74

Circuit Urgellenc, SA

Comtal

817,80

81,78

Circuit Urgellenc, SA

Majèstic

1.924,20

192,42

Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona

Cinema Truffaut

3.201,30

320,13

El Centre de Llorenç del Penedès

El Centre

279,90

27,99

Espectacles de l’Empordà, SL

Cinemes Cat

5.000,70

500,07

Espectáculos Balaña, SA

Palau Balaña Multicines

Espectáculos Padró y Cabot, SL

Bages Cinemes

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

4.454,70

445,47

16.694,20

1.669,42

219


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Espectarama, SA

Cinemes Verdi Park

12.622,10

1.262,21

Espectarama, SA

Cinemes Verdi

11.468,70

1.146,87

Gloribal, SA

Aribau Club

8.695,50

869,55

Granollers Cinemes, SL

Ocine Granollers

10.705,20

1.070,52

Immobles Albéniz, SL

Cinemes Albéniz Plaça

2.922,50

292,25

Immobles Albéniz, SL

Cinemes Albéniz Centre

6.078,30

607,83

Inmobiliaria Azius, SL

Arenas

5.997,00

599,70

J. J. Bero, SL

Odeon Multicines Girona

4.734,00

473,40

Jocalber, SL

Sucre

6.427,50

642,75

Jocalber, SL

Vigatà

2.431,90

243,19

Jordi Cortada Argilés, SL

JCA Alpicat

9.885,60

988,56

Jordi Cortada Argilés, SL

JCA Valls

1.707,30

170,73

José María Miró Casulà

Alhambra

2.675,70

267,57

Josep Codina Tristany

París

1.309,60

130,96

Miguel Ángel Carrillo Forcén

Screenbox Funatic

6.992,90

699,29

Mònica Escrivà i Pedrol

Cine Maldà

1.196,20

119,62

Multicinemes Olot, SL

Multicinemes Olot

6.023,10

602,31

Multicines Arenys, SLU

Ocine Arenys

1.837,90

183,79

Multicines Tortosa, SL

Ocine Roquetes

1.161,20

116,12

Multicisa, SA

Cines Atrium

1.716,90

171,69

Ocine BCN, SL

Ocine Sant Celoni

1.244,50

124,45

Ocine Girona, SL

Ocine Girona

8.023,20

802,32

Ocine Platja d’Aro, SL

Ocine Platja d’Aro, SL

4.174,90

417,49

Ocine Tarraco, SL

Ocine Les Gavarres

13.842,10

1.384,21

Olwyn Films, SL

Rambla de l’Art

575,40

57,54

Societat Municipal de Comunicació, SA

Cinema Catalunya

4.986,00

498,60

Yelmo Films, SLU

Abrera Yelmo Cines

4.343,20

434,32

Yelmo Films, SLU

Baricentro Yelmo Cines

3.811,70

381,17

Yelmo Films, SLU

Icària Yelmo Cines

4.808,10

480,81

Yelmo Films, SLU

Sant Cugat Yelmo Cines

5.387,60

538,76

Yelmo Films, SLU

Castelldefels Yelmo Cines

4.608,80

460,88

Yelmo Films, SLU

Comedia Yelmo Cines

3.025,30

302,53

Zumzeig Cinecooperativa, SCCL

Zumzeig Cooperativa

1.209,10

120,91

291.979,30

29.197,93

TOTAL

220

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals, fires i mostres CLT/454/2018 Dotació

350.000,00

Data de publicació al DOGC

16/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

05/04/2018

Import concedit

350.000,00

Nombre de projectes

33

Nombre de beneficiaris

31

Beneficiari

Objecte

Ajuntament de Lleida

Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, 24a edició

Ajuntament de Lleida

ANIMAC. Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, 22a edició

25.573,33

Associació Accions 3E

FICMA. Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona, 25a edició

10.521,11

Associació Art NonStop Dibuix i Moviment

NonStop Barcelona Animació, Festival Internacional d’Animació de Barcelona, 5a edició

2.217,78

Associació Choreoscope

Choreoscope, Festival Internacional de Cinema de Dansa de Barcelona, 6a edició

2.174,30

Associació Cultural Modiband

El Meu Primer Festival. 11a edició

23.385,00

Associació Cultural per la Difusió del Cinema Nordamericà

Americana Film Fest, 5a edició

11.222,22

Associació Drets en Acció

Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, 15a edició

9.308,91

Associació Festival Protesta

Festival Protesta, 6a edició

5.409,44

Associació FIC-CAT

Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada, 11a edició

5.553,89

Associació Galacticat

Mostra de Cinema Fantàstic i de Terror de Ponent. GALACTICAT, 5a edició

3.992,02

Associació Grup de Recerca de Cerdanya

Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. Cerdanya Film Festival, 9a edició

2.735,83

Associació Inclús

Inclús, Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, 6a edició

Associació Mecal

Mecal, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, 22a edició

Associació Mostremp, Amics del Cinema de Tremp

Mostremp, Cinema Rural al Pallars, 7a edició

Associació Nits de Cinema Oriental

Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, 15a edició

23.038,33

Associació Serielizados

Serializados. Festival Internacional de Sèries de Barcelona, 5a edició

11.222,22

Ateneu Igualadí de la Classe Obrera

ZOOM. Festival Internacional de Ficció Televisiva i Formats, 16a edició

Badalona Comunicació, SA

Filmets de Badalona Film Festival, 44a edició

10.988,89

Casa Àsia

Asian Film Festival de Barcelona, 6a edició

11.802,00

Casal Lambda

FIRE!! Mostra Internacional Cinema Gai i Lesbià de Barcelona, 23a edició

12.033,33

Comunidad Filmin, SL

Atlàntida Film Fest, 8a edició

8.079,17

Dinàmic Enginy, SLU

Festival Gollut. Mostra de Cinema Compromès i Fotoperiodisme Social, 5a edició

7.105,49

Espectarama, SA

Festival Internacional de Cinema de Barcelona - Sant Jordi (BCN FILM FEST), 2a edició

14.208,33

Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei

Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, 37a edició

3.422,00

Festival Internacional de Cinema de Navarcles (FICNA)

CLAM. Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, 15a edició

4.335,56

Fundació Festival Cinema de Muntanya de Torelló

Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, 36a edició

Institut Municipal Reus Cultura

FEC Festival, Festival Europeu de Curtmetratges de Reus, 20a edició

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018 8.450,00

3.751,50 22.031,67 3.044,39

9.047,50

15.728,57 8.146,67

221


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Beneficiari

Objecte

Institut Municipal Reus Cultura

Memorimage, Festival Internacional de Cinema de Reus, 13a edició

Concedit 2018

Oh là là Associació Cultural

Ohlalà! Festival de Cinema Francòfon de Barcelona, 1a edició

PLAY Acció Cultural

REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona, 18a edició

14.973,33

Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL

Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, 26a edició

21.435,00

VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, 8a edició

14.538,33

TOTAL

16.353,33 4.170,56

350.000,00

Ajuts singulars. Festivals de cinema estratègics •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Inedit Producciones, SL

Organització de l’In-Edit, Festival de Cinema Documental de Barcelona 2017-2019

60.000,00

La Fàbrica de Cinema Independent

Organització de L’Alternativa, Festival de Cinema Independent de Catalunya 2017-2019

50.000,00

Noucinemart, SLU

Organització del D’A Film Festival 2017-2019

70.000,00

Planeta Med, SL

Organització del festival DocsBarcelona i activitats d’indústria 2017-2019

85.000,00

TOTAL

265.000,00

Ajuts singulars a la difusió i la promoció Beneficiari

Objecte

Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques

Activitats de l’Acadèmia del Cinema Català, d’abril de 2018 a març de 2019

Associació Guionistes Associats de Catalunya

Activitats de dinamització sectorial previstes per a 2018

12.000,00

Associació Clúster Audiovisual Catalunya

Connecta Talent 2018

35.000,00

Associació Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo

Pla estratègic de 2018

Federació Catalana de Cineclubs

Activitats de la Federació Catalana de Cineclubs per a l’any 2018

Fundació Privada Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya

Organització del Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, 51a edició

PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya

Les productores fem via cap al futur. Pla d’acció 2018

15.000,00

PROA, Productors Audiovisuals Federats

Reforç de posicionament i propostes de futur

45.000,00

TOTAL

222

Concedit 2018 180.000,00

9.000,00 53.000,00 600.000,00

949.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

SUPORT A INFRAESTRUCTURES Ajuts singulars •

Anualitats de 2018 d’ajuts singulars pluriennals concedits en anys anteriors

Beneficiari

Objecte

Parc Audiovisual de Catalunya, SL

Funcionament de la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici 2018

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Anualitat 2018 166.666,00 166.666,00

223


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

CATALUNYA FILM COMMISSION Total de rodatges a Catalunya Al llarg de 2018, la Catalunya Film Commission (CFC) ha registrat un total de 4.459 produccions a Catalunya en 113 municipis i agrupacions de municipis. Al quadre següent es comptabilitzen les produccions que han passat per cadascun dels municipis dels quals es tenen dades, sense eliminar-ne les repeticions entre diferents localitats, però sí comptant una sola vegada dins de cada municipi aquelles produccions que han sol·licitat més d’un permís de rodatge en un lloc determinat. Aquest recompte dona una xifra superior a les 4.123 produccions esmentades a la pàg. 55.

Municipi

Produccions 2018

Barcelona

3166

L'Hospitalet de Llobregat

166

El Prat de Llobregat

129

Tarragona

121

Film Clúster Costa Barcelona: Garraf

117

Terrassa

114

Girona

58

Maresme Film Commission: Alella, Argentona, Cabrils, Cabrera de Mar, Caldes d'Estrac, El Masnou, Mataró, Montgat, Ocata, Òrrius, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt

57

Cerdanya Film Commission: Alp, Das, Ger, Lles de Cerdanya, Llívia, Martinet, Meranges, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà

48

Sabadell

41

Sant Cugat del Vallès

37

Lloret de Mar

30

Tossa de Mar

28

Cadaqués

27

Castelldefels

18

Banyoles

16

Turisme Garrotxa: Besalú, Castellfollit de la Roca, Olot, Les Preses, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Vall d'en Bas, Vall de Bianya

16

Consell Comarcal del Vallès Oriental: Fogars de Montclús, Santa Eulàlia de Ronçana

15

Bellaterra

14

Manresa

14

Oficina de Turisme de Catalunya a les Terres de l’Ebre: Alcanar, Amposta, Arnes, Corbera d'Ebre, Deltebre, La Pobla de Massaluca, La Sénia, Móra d'Ebre, Móra la Nova, Sant Jaume d'Enveja, Tortosa, Ulldecona

12

Torroella de Montgrí-l'Estartit

12

Cardedeu

9

Calella

8

Badalona

7

Begur

7

Cerdanyola del Vallès

7

Granollers

7

Sant Just Desvern

7

Vilafranca del Penedès

7

Blanes

6

224

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Municipi

Produccions 2018

Castell-Platja d'Aro

5

Sant Quirze del Vallès

5

Agència de Desenvolupament del Berguedà: Berga, Cercs, Puig-reig

4

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

4

Figueres

4

Lleida

4

Sant Adrià de Besòs

4

Vilassar de Mar

4

Begues

3

Montmeló

3

Rubí

3

Salou

3

Sant Boi de Llobregat

3

Sant Joan Despí

3

Santa Coloma de Gramenet

3

Valldoreix

3

Consell Comarcal de l’Alt Urgell: La Seu d'Urgell, Peramola

2

Arenys de Mar

2

Canet de Mar

2

Cardona

2

Gavà

2

Hostalric

2

Llinars del Vallès

2

Montserrat

2

Palau-solità i Plegamans

2

Consell Comarcal del Pallars Jussà: Llimiana

2

Reus

2

Sentmenat

2

Foment Torisme Val d'Aran

2

Vila-seca

2

Albinyana

1

Avinyonet del Penedès - Les Gunyoles

1

Badia del Vallès

1

Barberà del Vallès

1

Borges Blanques

1

Calaf

1

Calafell

1

Cambrils

1

Castellbisbal

1

Castellvell i el Vilar

1

Castellví de Rosanes

1

Celrà

1

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

225


Detall de les actuacions (annexos) Audiovisual

Municipi

Produccions 2018

Corçà

1

Cornellà de Llobregat

1

Cubelles

1

El Morell

1

El Vendrell

1

Esplugues de Llobregat

1

Gelida

1

Igualada

1

La Garriga

1

La Granyanella (La Móra)

1

La Molsosa

1

La Pobla de Mafumet

1

La Roca del Vallès

1

L'Ametlla del Vallès

1

L'Arboç

1

Medinyà

1

Molins de Rei

1

Montcada i Reixac

1

Montmaneu

1

Pallejà

1

Roses

1

Sant Andreu Salou

1

Sant Antoni de Vilamajor

1

Sant Feliu de Codines

1

Sant Fruitós de Bages

1

Sant Miquel de Campmajor

1

Sant Pere de Vilamajor

1

Santa Coloma de Cervelló

1

Solsona

1

Tàrrega (El Talladell)

1

Tivisa

1

Torrelles de Llobregat

1

Vallgorguina

1

Verges

1

Vic

1

Viladecans

1

Viladecavalls

1

Vilalba dels arcs

1

Vilalba Saserra

1

Vilanova de Sau

1

TOTAL

226

4.459

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

227


4.3

Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Arts Escèniques Resum de línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

FORMACIÓ, PRODUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I DIFUSIÓ Desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017 Desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

2.080.608,49 270.000,00

242.800,00

Desenvolupament de projectes de circ de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016 Desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

95.617,50 850.000,00

667.502,02

Desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016

1.424.640,84 148.500,00

128.821,50

Producció d’espectacles de circ de carrer de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016 Producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

16.687,55 191.767,82

Producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 20172020 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017 Producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

6.070,00

3.220,54 64.048,62

231.750,00

187.668,00

Producció d’espectacles de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016

4.691,70 67.882,96

Producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional

455.000,00

442.254,99

442.254,99

Activitats de circ de caràcter professional

168.213,00

168.213,00

168.213,00

Activitats de dansa de caràcter professional

680.000,00

680.000,00

680.000,00

80.000,00

80.000,00

Ajuts singulars a la difusió i la promoció PROGRAMACIÓ ESTABLE EN SALES Sales privades per al suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (pluriennal) Temporada 2016-2017 Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017

88.074,24

Temporada 2017-2018 Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017

492.975,62

Temporada 2018-2019

716.500,00

716.500,00

35.825,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

3.579.963,00

3.373.759,51

6.002.578,87

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES Millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades (excepte la ciutat de Barcelona) TOTAL

L’aportació de l’ICEC al Consorci del Pla de Rehabilitació el 2018 és de 225.000,00 euros.

Consorci del Pla de Rehabilitació

228

Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

823.771,64

537.401,36

537.401,36

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Resum d’expedients de subvencions tramitats. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

38

38

38

5

5

5

5

5

5

10

10

10

FORMACIÓ, PRODUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I DIFUSIÓ Desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017

38

Desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

7

Desenvolupament de projectes de circ de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016

5

Desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

2

11

Desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016

1

6

6

6

6

Producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017

35

35

35

35

Producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

5

5

5

5

Producció d’espectacles de circ de carrer de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016

5

5

5

5

Producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (pluriennal)

10

10

10

10

Producció d’espectacles de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (pluriennal) Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2016

7

7

7

7

Producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional

59

2

13

6

38

33

38

Activitats de circ de caràcter professional

23

1

2

5

15

13

15

Activitats de dansa de caràcter professional

23

1

2

20

20

20

2

2

2

Ajuts singulars a la difusió i la promoció

2

PROGRAMACIÓ ESTABLE EN SALES Sales privades per al suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (pluriennal) Temporada 2016-2017 Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017

13

13

13

13

Temporada 2017-2018 Pluriennal d’anys anteriors. Convocatòria de 2017

24

24

24

24

Temporada 2018-2019

27

2

1

24

23

24

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES Millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades (excepte la ciutat de Barcelona) TOTAL

Consorci del Pla de Rehabilitació (any 2018)

38

1

5

5

27

23

27

338

5

22

22

289

277

289

15

2

3

10

10

10

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

229


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

SUPORT A LA FORMACIÓ, LA PRODUCCIÓ, L’EXPLOTACIÓ I LA DIFUSIÓ Subvencions al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors Convocatòria de 2017

Dotació de l’anualitat 2018

Atorgat l’anualitat 2018

2.200.000,00

2.080.608,49

Beneficiari

Objecte

Agrupación Señor Serrano, SCCL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Agrupación Señor Serrano

40.000,00

Antic Teatre - Espai de Creació, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de l’Antic Teatre

38.435,81

Bitò Produccions, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de Bitò Produccions

Bonnin-Julve, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de La Seca Espai Brossa

80.000,00

Ca l’Ubú, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Ca l’Ubú

40.000,00

Centre d’Investigació i Recerca Teatral i Artística, SA

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de La Villarroel

80.000,00

Companyia i Produccions Lazzigags, SCP

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Lazzigags

33.000,00

Cia. Pepa Plana, SCCL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Pepa Plana

35.646,75

Companyia de Comediants La Baldufa, SCCL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia La Baldufa

80.000,00

Companyia de Teatre Anna Roca, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Anna Roca

22.264,00

Companyia d’Espectacles La Tal, SCCL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia La Tal

40.000,00

Dagoll Dagom, SA

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Dagoll Dagom

98.944,53

Farrés Brothers i Cia., SCCL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Farrés Brothers

20.812,00

Flyhard Produccions, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la Sala Flyhard

40.000,00

Jordi Pedrós Miquel

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Campi Qui Pugui

18.360,00

Jove Teatre, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 del Jove Teatre Regina

75.000,00

La Brutal, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de La Brutal

80.000,00

La Conquesta del Pol Sud, SCP

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia La Conquesta del Pol Sud

27.550,00

La Perla 29, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de La Perla 29

La Virgueria, SCP

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia La Virgueria

Les Antonietes Teatre, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Les Antonietes

22.954,65

Marfúrius, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 d’El Maldà

24.116,67

Misògines, SA

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia T de Teatre

80.000,00

230

Anualitat 2018

140.000,00

140.000,00 7.300,33

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Mithistòrima Produccions, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de La Planeta

40.000,00

Obsidiana XXI, SCP

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 d’Obsidiana

45.485,00

Ramon Molins Marqués

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Zum-Zum Teatre

38.393,41

Serveis Actualitzats de l’Espectacle, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 d’Anexa

104.000,00

Serveis de l’Espectacle Focus, SA

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de Focus

140.000,00

Serveis Escènics Romea, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 del Teatre Romea

140.000,00

Tantarantana Teatre, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 del Tantarantana Teatre

80.000,00

Teatre Nu, SCCL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Teatre Nu

40.000,00

Teatrium, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la Sala Atrium

40.000,00

Titus Andrònic, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la companyia Heartbreak Hotel

12.524,26

Trono Serveis Culturals, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 de la Sala Trono

31.320,33

Unicoop Cultural, SCCL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 del Teatre de l’Aurora

26.588,38

Versus Teatre, SL

Desenvolupament del projecte teatral per al període 2017-2020 del Versus Teatre

77.912,37

TOTAL

2.080.608,49

Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/569/2018 Dotació

270.000,00

Dotació de l’anualitat de 2018

6.750,00

Data de publicació al DOGC

28/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

25/04/2018

Import concedit

242.800,00

Anualitat de 2018

6.070,00

Nombre de projectes

5

Nombre de beneficiaris

5

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Centre de Recerca de les Arts del Circ, SL (CRAC)

Desenvolupament del projecte de circ per al període 2018-2020 de la companyia Circ Cric

60.000,00

1.500,00

Escarlata Circus, SCCL

Desenvolupament del projecte de circ per al període 2018-2020 de la companyia Escarlata Circus

44.000,00

1.100,00

Los Galindos, SCCL

Desenvolupament del projecte de circ per al període 2018-2020 de la companyia Los Galindos

30.000,00

750,00

Cíclicus Espectacles, SL

Desenvolupament del projecte de circ per al període 2018-2020 de la companyia Cíclicus Espectacles

48.800,00

1.220,00

Baró d’Evel Cirk Cie.

Desenvolupament del projecte de circ per al període 2018-2020 de la companyia Baró d’Evel Cirk

60.000,00

1.500,00

242.800,00

6.070,00

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

231


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

128.250,00

95.617,50

Convocatòria de 2016

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Centre de Recerca de les Arts del Circ, SL (CRAC)

Desenvolupament del projecte de circ per al període 20162018 de la companyia Circ Cric

24.795,00

Cíclicus Espectacles, SL

Desenvolupament del projecte de circ per al període 20162018 de la companyia Cíclicus

12.872,50

Circo EIA, SCP

Desenvolupament del projecte de circ per al període 20162018 de la companyia Circo EIA

22.800,00

Escarlata Circus, SCCL

Desenvolupament del projecte de circ per al període 20162018 de la companyia Escarlata Circus

20.900,00

Los Galindos, SCCL

Desenvolupament del projecte de circ per al període 20162018 de la companyia Los Galindos

14.250,00

TOTAL

95.617,50

Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/568/2018 Dotació

850.000,00

Dotació de l’anualitat de 2018

21.250,00

Data de publicació al DOGC

28/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

25/04/2018

Import concedit

667.502,02

Anualitat de 2018

Beneficiari

Objecte

Brodas Bros, SL

16.687,55

Nombre de projectes

10

Nombre de beneficiaris

10

Concedit 2018

Anualitat 2018

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Brodas Bros

42.000,00

1.050,00

Cielo Drive, SL

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia El Conde de Torrefiel

58.500,00

1.462,50

Malumaluga, SL

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia La Petita Malumaluga

70.000,00

1.750,00

232

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Ariadna Peya Rigolfas

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Les Impuxibles

48.400,00

1.210,00

Mal Pelo, SCCL

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Mal Pelo

100.000,00

2.500,00

Compañía de Danza Mar y Javier, SL

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Mar Gómez

70.000,00

1.750,00

Plataforma Cultural La Diürna, SL

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Pere Faura

69.300,00

1.732,50

Societat Doctor Alonso, SL

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Societat Doctor Alonso

70.000,00

1.750,00

Sol Picó Cia. de Danza, SL

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Sol Picó

99.372,02

2.484,30

Verónica Cendoya Serra

Desenvolupament de projectes de dansa per al període 20182020 de la companyia Vero Cendoya

TOTAL

39.930,00

998,25

667.502,02

16.687,55

Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors Convocatòria de 2016

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

403.750,00

191.767,82

Beneficiari

Objecte

Compañía de Danza Mar y Javier, SL

Desenvolupament del projecte per al període 2016-2018 de la companyia Mar Gómez

33.250,00

Enclave Companyia de Dansa, SL

Desenvolupament del projecte per al període 2016-2018 de la companyia Roberto Olivan

23.682,90

Mal Pelo, SCCL

Desenvolupament del projecte per al període 2016-2018 de la companyia Mal Pelo

47.500,00

Pere Faura Gay

Desenvolupament del projecte per al període 2016-2018 de la companyia Pere Faura

9.737,50

Societat Doctor Alonso, SL

Desenvolupament del projecte per al període 2016-2018 de la companyia Societat Doctor Alonso

33.132,20

Sol Picó Cia. de Danza, SL

Desenvolupament del projecte per al període 2016-2018 de la companyia Sol Picó

44.465,22

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Anualitat 2018

191.767,82

233


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

1.513.125,00

1.424.640,84

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

Agrupación Señor Serrano, SCCL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Agrupación Señor Serrano

25.500,00

Antic Teatre - Espai de Creació, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de l’Antic Teatre

17.215,50

Bitò Produccions, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de Bitò Produccions

123.750,00

Bonnin-Julve, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de La Seca Espai Brossa

43.125,00

Ca l’Ubú, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Ca l’Ubú

25.500,00

Companyia i Produccions Lazzigags, SCP

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Lazzigags

23.707,33

Centre d’Investigació i Recerca Teatral i Artística, SA

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de La Villaroel

43.125,00

Companyia de Comediants La Baldufa, SCCL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia La Baldufa

24.427,50

Companyia de Teatre Anna Roca, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Anna Roca

16.374,00

Companyia d’Espectacles La Tal, SCCL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia La Tal

19.804,12

Dagoll Dagom, SA

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Dagoll Dagom

123.750,00

Farrés Brothers i Cia., SCCL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Farrés Brothers

13.926,90

Flyhard Produccions, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la Sala Flyhard

25.500,00

Jordi Pedrós Miquel

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Campi Qui Pugui

19.255,50

Jove Teatre, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 del Jove Teatre Regina

15.435,67

La Brutal, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de La Brutal

43.125,00

La Conquesta del Pol Sud, SCP

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia La Conquesta del Pol Sud

25.500,00

La Perla 29, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de La Perla 29

La Virgueria, SCP

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia La Virgueria

20.000,00

Les Antonietes Teatre, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Les Antonietes

13.369,45

Marfúrius, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 d’El Maldà

18.850,00

234

Anualitat 2018

123.750,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Misògines, SA

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia T de Teatre

43.125,00

Mithistòrima Produccions, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de La Planeta

25.500,00

Obsidiana XXI, SCP

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 d’Obsidiana

13.919,14

Ramon Molins Marqués

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Zum-Zum Teatre

24.032,25

Serveis Actualitzats de l’Espectacle, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 d’Anexa

116.475,00

Serveis de l’Espectacle Focus, SA

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de Focus

123.750,00

Serveis Escènics Romea, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 del Teatre Romea

123.750,00

Tantarantana Teatre, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 del Teatre Tantarantana

43.125,00

Teatre Nu, SCCL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la companyia Teatre Nu

25.500,00

Trono Serveis Culturals, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 de la Sala Trono

25.166,67

Unicoop Cultural, SCCL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 del Teatre de l’Aurora

12.181,81

Versus Teatre, SL

Producció de nous muntatges teatrals per al període 2017-2020 del Versus Teatre

43.125,00

TOTAL

1.424.640,84

Subvencions per a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1641/2018 Dotació

148.500,00

Dotació de l’anualitat de 2018

3.712,50

Data de publicació al DOGC

03/09/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

04/10/2018

Import concedit

128.821,50

Anualitat de 2018

3.220,54

Nombre de projectes

5

Nombre de beneficiaris

5

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Baró d’Evel Cirk Cie.

Producció d’espectacles de circ per al període 2018-2020 de la companyia Baró d’Evel Cirk

33.750,00

843,75

Cíclicus Espectacles, SL

Producció d’espectacles de circ per al període 2018-2020 de la companyia Cíclicus

33.750,00

843,75

Escarlata Circus, SCCL

Producció d’espectacles de circ per al període 2018-2020 de la companyia Escarlata Circus

14.071,50

351,79

Los Galindos, SCCL

Producció d’espectacles de circ per al període 2018-2020 de la companyia Los Galindos

13.500,00

337,50

Centre de Recerca de les Arts del Circ, SL (CRAC)

Producció d’espectacles de circ per al període 2018-2020 de la companyia Circ Cric

33.750,00

843,75

128.821,50

3.220,54

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

235


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Subvencions per a la producció d’espectacles de circ de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors Convocatòria de 2016

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

70.537,50

64.048,62

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Centre de Recerca de les Arts del Circ, SL (CRAC)

Producció d’espectacles de circ per al període 2016-2018 de la companyia Circ Cric

16.031,25

Cíclicus Espectacles, SL

Producció d’espectacles de circ per al període 2016-2018 de la companyia Cíclicus

16.031,25

Circo EIA, SCP

Producció d’espectacles de circ per al període 2016-2018 de la companyia Circo EIA

16.031,25

Escarlata Circus, SCCL

Producció d’espectacles de circ per al període 2016-2018 de la companyia Escarlata Circus

11.400,00

Los Galindos, SCCL

Producció d’espectacles de circ per al període 2016-2018 de la companyia Los Galindos

4.554,87

TOTAL

64.048,62

Subvencions per a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020 (subvencions de caràcter pluriennal) CLT/1642/2018 Dotació

231.750,00

Dotació de l’anualitat de 2018

5.793,75

Data de publicació al DOGC

03/09/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

04/10/2018

Import concedit

187.668,00

Anualitat de 2018

4.691,70

Nombre de projectes

10

Nombre de beneficiaris

10

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Brodas Bros, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Brodas Bros

18.000,00

450,00

Cielo Drive, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia El Conde de Torrefiel

13.500,00

337,50

Malumaluga, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia La Petita Malumaluga

18.000,00

450,00

236

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Ariadna Peya Rigolfas

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Les Impuxibles

17.968,50

449,21

Mal Pelo, SCCL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Mal Pelo

31.392,00

784,80

Compañía de Danza Mar y Javier, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Mar Gómez

18.000,00

450,00

Plataforma Cultural La Diürna, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Pere Faura

18.000,00

450,00

Societat Doctor Alonso, SLU

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Societat Doctor Alonso

13.536,00

338,40

Sol Picó Cia. de Danza, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Sol Picó

28.021,50

700,54

Verónica Cendoya Serra

Producció d’espectacles de dansa per al període 2018-2020 de la companyia Vero Cendoya

TOTAL

11.250,00

281,25

187.668,00

4.691,70

Subvencions a la producció d’espectacles de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018 (subvencions de caràcter pluriennal) •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

110.081,25

67.882,96

Convocatòria de 2016

Beneficiari

Objecte

Àngels Margarit, SLU

Producció d’espectacles de dansa per al període 2016-2018 de la companyia Àngels Margarit / Mudances

4.740,43

Compañía de Danza Mar y Javier, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2016-2018 de la companyia Mar Gómez

8.550,00

Mal Pelo, SCCL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2016-2018 de la companyia Mal Pelo

14.293,53

Pere Faura Gay

Producció d’espectacles de dansa per al període 2016-2018 de la companyia Pere Faura

5.343,75

Roberto Olivan Performing Arts, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2016-2018 de la companyia Roberto Olivan

15.675,00

Societat Doctor Alonso, SLU

Producció d’espectacles de dansa per al període 2016-2018 de la companyia Societat Doctor Alonso

8.550,00

Sol Picó Cia. de Danza, SL

Producció d’espectacles de dansa per al període 2016-2018 de la companyia Sol Picó

10.730,25

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Anualitat 2018

67.882,96

237


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional CLT/491/2018 i CLT/1380/2018 Dotació

455.000,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

12/04/2018

Import concedit

442.254,99

Nombre de projectes

38

Nombre de beneficiaris

33

* Inclou ampliacions de la dotació inicial.

Beneficiari

Objecte

Amici Miei Produccions, SL

La producció de l’espectacle Making a Faker: el cas de Marina Prados, de Marina Prados, Paula Knüpling i Carlos Perelló

8.263,55

Amici Miei Produccions, SL

La producció de l’espectacle Julivia, de Marc Garcia Coté i Cristina Arenas

8.227,47

Amici Miei Produccions, SL

La producció de l’espectacle Así empezó la guerra, de Laia Alberch i Eduard Tudela

5.773,66

Amici Miei Produccions, SL

La producció de l’espectacle El percebeiro y otros relatos sobre la filosofía del no me voy a caer, de David Menéndez

4.330,25

Bitò Produccions, SL

La producció de l’espectacle Que rebentin els actors, de Gabriel Calderón

19.846,96

Cascai Teatres, SL

La producció de l’espectacle El comediant, de Marcel Tomàs i Susanna Lloret

19.819,33

Chroma Teatre, SCP

La producció de l’espectacle Prácticas de vuelo para acabar con el olvido, d’Antonio Zúñiga

4.834,72

Discos a Mà, SL

La producció de l’espectacle Els cistells de la Caputxeta, de Xavi Múrcia i Mirna Vilasís

8.703,91

Engruna Produccions, SCP

La producció de l’espectacle Tufff! d’Oriol Berch i Òscar Castellví

9.743,05

EQM Serveis Culturals, SCCL

La producció de l’espectacle A la recerca del drac màgic, de Joan Fernández i Andreu Banús

4.351,95

Factoria Artípolis, SL

La producció de l’espectacle La visita inesperada, d’Agatha Christie

Factoria Escènica Internacional, SL

La producció de l’espectacle Frankenstein, de Guillem Morales

Fadunito Produccions, SL

La producció de l’espectacle Belle Image, d’Ivan Alcoba i Ferran Orobitg

Rafael Faixedas Caralt

La producció de l’espectacle Faixedas i punt, de Fel Faixedas

7.217,10

Flyhard Produccions, SL

La producció de l’espectacle La noia de la làmpada, de Marta Aran

2.831,21

Gagman Produccions, SL

La producció de l’espectacle Turist (or not Turist), d’Enric Ases

5.773,66

Jeloudoli, SL

La producció de l’espectacle La nit de la Molly Bloom, de José Sanchis Sinisterra

12.340,90

Jaume Jové Martí

La producció de l’espectacle Clack, Jaume Martí

10.337,34

La Brutal, SL

La producció de l’espectacle ¿La vida es sueño?, de Norbert Martínez i Gemma Brió

La Virgueria, SCP

La producció de l’espectacle Medusa, de Ricardo Menénedez Salmón

12.291,31

Los Montoya, SCP

La producció de l’espectacle Esmorza amb mi, d’Iván Morales

15.612,45

Magandango, SL

La producció de l’espectacle ¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra

2.026,77

Marlia Produccions, SL

La producció de l’espectacle Vaig ser pròsper o recordant la tempesta, de Projecte Ingenu

14.133,37

Mosica Mix, SL

La producció de l’espectacle I deien que plouria, de Paco Mir

12.434,15

Pecatteatre, SL

La producció de l’espectacle Recòndita harmonia, de Roger Peña

16.786,11

238

Concedit 2018

12.434,15 7.217,08 10.825,62

9.860,49

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

Pelevin, SL

La producció de l’espectacle Res em fa major, de Carles Gilabert

Concedit 2018

Pital, SL

La producció de l’espectacle Extints, de Miquel Setó

12.993,69

Q-Ars Teatre, SL

La producció de l’espectacle Carola, de Maria Aurèlia Capmany

18.259,21

Roc Produccions BCN, SL

La producció de l’espectacle Jojo, de Borja González Martínez

19.673,75

Somfònics, SL

La producció de l’espectacle Troia, una veritable odissea!, de David Costa Bosch

24.651,23

Somfònics, SL

La producció de l’espectacle Romeo & Julieta, de William Shakespeare

6.217,08

Teatre La Puntual, SL

La producció de l’espectacle Malic a la Xina, de La Puntual

2.702,80

Teia Moner, SCCL

La producció de l’espectacle Tropic, de Teia Moner

6.969,68

The Beat Brown Productions, SL

La producció de l’espectacle Flota... Dos, de David Moreno Sastre

14.578,50

Titzina Teatre, SL

La producció de l’espectacle La Zanja, de Diego Lorca i Pako Merino

24.617,09

Vania Produccions, SL

La producció de l’espectacle Jazz Bodas de Fígaro, de Paco Mir

11.190,74

Velvet Events, SL

La producció de l’espectacle Rhumans, de Jordi Aspa, Jordi Martínez, Roger Julià, Pep Pasqual, Joan Arqué i Mauro Paganini

24.651,23

Velvet Events, SL

La producció de l’espectacle Immortal, de Marc Angelet i Alejo Levis

21.651,23

TOTAL

8.082,20

442.254,99

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional CLT/492/2018 Dotació

168.213,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

12/04/2018

Import concedit

168.213,00

Nombre de projectes

15

Nombre de beneficiaris

13

Beneficiari

Objecte

La Bonita, SCCL

Activitats de la companyia Dulce Duca durant la temporada 2017-2018

3.548,86

La Bonita, SCCL

Activitats de la companyia Animal Religion durant la temporada 2017-2018

4.232,60

Cristina Solé Freixa

Activitats de la companyia Cris-is durant la temporada 2017-2018

2.789,16

Manuel Alcántara Pàrraga

Activitats de la companyia Manolo Alcántara durant la temporada 2017-2018

4.492,68

Centre de Recerca de les Arts del Circ, SL (CRAC)

Activitats de la companyia Circ Cric durant la temporada 2017-2018

Coopdecirc, SCCL

Activitats de la companyia Stefano d’Argenio durant la temporada 2017-2018

Maravillosas Producciones de Arte y Circo, SL

Activitats de la companyia Paki Paya durant la temporada 2017-2018

11.282,96

Circo EIA, SL

Activitats de la companyia Circo EIA durant la temporada 2017-2018

20.181,85

Roc Produccions BCN, SL

Activitats de la companyia El Cup durant la temporada 2017-2018

10.806,20

Javier Ariza Barcina

Activitats de la companyia Javier Ariza durant la temporada 2017-2018

Coopdecirc, SCCL

Activitats de la companyia Psirc durant la temporada 2017-2018

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

40.695,25 3.409,09

1.724,15 11.415,02

239


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

Los Excéntricos, SCCL

Activitats de la companyia Los Excéntricos durant la temporada 2017-2018

Concedit 2018 3.440,16

Cia. Passabarret, SL

Activitats de la companyia Passabarret durant la temporada 2017-2018

7.038,81

Los Galindos, SCCL

Activitats de la companyia Los Galindos durant la temporada 2017-2018

15.177,98

Calvet Viñets, Marçal

Activitats de la companyia Mumusic Circus durant la temporada 2017-2018

27.978,23

TOTAL

168.213,00

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional CLT/490/2018 Dotació

680.000,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

12/04/2018

Import concedit

680.000,00

Nombre de projectes

20

Nombre de beneficiaris

20

Beneficiari

Objecte

Bàcum Produccions, SL

Activitats de la companyia Múcab Dans durant la temporada 2017-2018

17.539,31

BDDansa, SCP

Activitats de la companyia Toni Jodar durant la temporada 2017-2018

11.600,74

Brodas Bros, SL

Activitats de la companyia Brodas Bros durant la temporada 2017-2018

63.534,90

Verónica Cendoya Serra

Activitats de la companyia Vero Cendoya durant la temporada 2017-2018

62.975,45

Cobosmika Company, SL

Activitats de la companyia Cobosmika durant la temporada 2017-2018

40.414,99

Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, SL

Activitats de la companyia Cesc Gelabert durant la temporada 2017-2018

13.857,51

Giferman, SL

Activitats de formació a la Sala Hiroshima durant la temporada 2017-2018

5.565,73

Kiting-Kità, SL

Activitats de la companyia Camut Band durant la temporada 2017-2018

13.287,35

La Intrusa Danza, SL

Activitats de la companyia La Intrusa durant la temporada 2017-2018

35.627,78

La Veronal, SL

Activitats de la companyia La Veronal durant la temporada 2017-2018

31.370,00

Malumaluga, SL

Activitats de la companyia La Petita Malumaluga durant la temporada 2017-2018

44.410,33

Mons Dansa i Educació, SL

Activitats de la companyia Mons Dansa durant la temporada 2017-2018

25.265,18

Ariadna Peya Rigolfas

Activitats de la companyia Les Impuxibles durant la temporada 2017-2018

15.082,03

Plataforma Cultural La Diürna, SL

Activitats de la companyia Pere Faura durant la temporada 2017-2018

RGA-Roada, SCCL

Activitats de la companyia Roberto G. Alonso durant la temporada 2017-2018

Roberto Olivan Performing Arts, SL

Festival Deltebre Dansa 2018

Roseland Musical, SL

Activitats de la companyia Roseland durant la temporada 2017-2018

Salometa, SL

Activitats de la companyia Marta Carrasco durant la temporada 2017-2018

Sol Picó Cia. de Danza, SL

Activitats de la companyia Sol Picó durant la temporada 2017-2018

58.766,90

Thomas Noone Dance, SLU

Activitats de la companyia Thomas Noone Dance durant la temporada 2017-2018

54.523,48

TOTAL

240

Concedit 2018

7.043,31 14.092,13 123.007,41 34.162,16 7.873,31

680.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Ajuts a projectes d’arts escèniques d’especial interès Beneficiari

Objecte

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya

Concedit 2018

Suport a les activitats de l’acció "Fem dansa" de 2018

50.000,00

Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya

Suport a les activitats de l’acció "Parelles de ball" de 2018

30.000,00

TOTAL

80.000,00

SUPORT A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE EN SALES Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (subvencions de caràcter pluriennal) TEMPORADA 2016-2017 •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

143.300,00

88.074,24

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

Antic Teatre - Espai de Creació, SL

Suport a l’exhibició de l’Antic Teatre durant la temporada 2016-2017

7.865,38

Giferman, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Hiroshima durant la temporada 2016-2017

8.968,23

Marfúrius, SL

Suport a l’exhibició d’El Maldà durant la temporada 2016-2017

8.206,09

Mithistòrima Produccions, SL

Suport a l’exhibició de la Sala La Planeta durant la temporada 2016-2017

1.785,23

N54 Produccions, SL

Suport a l’exhibició del Sant Andreu Teatre durant la temporada 2016-2017

6.402,55

Paralelos Musicales, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Barts durant la temporada 2016-2017

7.848,53

Rialles, Espectacles Infantils i Juvenils

Suport a l’exhibició de la Sala Miguel Hernández durant la temporada 2016-2017

8.270,98

Serveis Escènics Romea, SL

Suport a l’exhibició del Teatre Romea durant la temporada 2016-2017

Teatre La Puntual, SL

Suport a l’exhibició de La Puntual durant la temporada 2016-2017

Tres per 3, SA

Suport a l’exhibició del Teatre Poliorama durant la temporada 2016-2017

7.958,63

Unicoop Cultural, SCCL

Suport a l’exhibició del Teatre de l’Aurora durant la temporada 2016-2017

8.383,74

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Anualitat 2018

22.000,00 384,88

88.074,24

241


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

TEMPORADA 2017-2018 •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

501.550,00

492.975,62

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

Antic Teatre - Espai de Creació, SL

Suport a l’exhibició de l’Antic Teatre durant la temporada 2017-2018

Bárbara Granados Simón

Suport a l’exhibició del Teatre de la Gleva durant la temporada 2017-2018

Bonnin-Julve, SL

Suport a l’exhibició de La Seca Espai Brossa durant la temporada 2017-2018

17.813,95

Centre d’Investigació i Recerca Teatral i Artística, SA

Suport a l’exhibició de La Villarroel durant la temporada 2017-2018

49.779,99

Factoria Artípolis, SL

Suport a l’exhibició del Teatre del Raval durant la temporada 2017-2018

16.916,17

Flyhard Produccions, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Flyhard durant la temporada 2017-2018

14.035,93

Giferman, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Hiroshima durant la temporada 2017-2018

13.819,93

Jove Teatre, SL

Suport a l’exhibició del Jove Teatre Regina durant la temporada 2017-2018

11.358,94

Magandango, SL

Suport a l’exhibició de l’Almeria Teatre durant la temporada 2017-2018

23.295,31

Marfúrius, SL

Suport a l’exhibició d’El Maldà durant la temporada 2017-2018

18.493,20

Mithistòrima Produccions, SL

Suport a l’exhibició de la Sala La Planeta durant la temporada 2017-2018

15.044,35

N54 Produccions, SL

Suport a l’exhibició del Sant Andreu Teatre durant la temporada 2017-2018

20.504,09

Paralelos Musicales, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Barts durant la temporada 2017-2018

19.630,00

Remolins Escena, SL

Suport a l’exhibició del Llevant Teatre durant la temporada 2017-2018

13.385,93

Rialles, Espectacles Infantils i Juvenils

Suport a l’exhibició de la Sala Miguel Hernández durant la temporada 2017-2018

22.813,31

Serveis Escènics Romea, SL

Suport a l’exhibició del Teatre Romea durant la temporada 2017-2018

63.984,43

Solmon Tros, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Muntaner durant la temporada 2017-2018

19.101,00

Tantarantana Teatre, SL

Suport a l’exhibició del Tantarantana Teatre

23.215,92

Teatre de la Nau, SL

Suport a l’exhibició del Teatre Gaudí durant la temporada 2017-2018

15.053,71

Teatre La Puntual, SL

Suport a l’exhibició de La Puntual durant la temporada 2017-2018

11.384,97

Tres per 3, SA

Suport a l’exhibició del Teatre Poliorama durant la temporada 2017-2018

46.155,58

Trono Serveis Culturals, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Trono durant la temporada 2017-2018

12.706,89

Unicoop Cultural, SCCL

Suport a l’exhibició del Teatre de l’Aurora durant la temporada 2017-2018

18.925,63

TOTAL

242

Anualitat 2018 15.758,02 9.798,37

492.975,62

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

TEMPORADA 2018-2019

CLT/1173/2018 Dotació

716.500,00

Dotació de l’anualitat de 2018

35.825,00

Data de publicació al DOGC

12/06/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

04/07/2018

Import concedit

716.500,00

Anualitat de 2018

35.825,00

Nombre de projectes

24

Nombre de beneficiaris

23

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Antic Teatre - Espai de Creació, SL

Suport a l’exhibició de l’Antic Teatre durant la temporada 2018-2019

33.304,18

1.665,21

Artisteando Barcelona, SL

Suport a l’exhibició de l’Aquitània Teatre durant la temporada 2018-2019

12.253,70

612,68

Bonnin Julve, SL

Suport a l’exhibició de l’Escenari Joan Brossa durant la temporada 2018-2019

29.371,33

1.468,57

Centre d’Investigació i Recerca Teatral i Artística, SA

Suport a l’exhibició de La Villarroel durant la temporada 2018-2019

71.307,38

3.565,37

Factoria Artípolis, SL

Suport a l’exhibició del Teatre del Raval durant la temporada 2018-2019

27.679,82

1.383,99

Flyhard Produccions, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Flyhard durant la temporada 2018-2019

24.221,66

1.211,08

Bárbara Granados Simón

Suport a l’exhibició de La Gleva Teatre durant la temporada 2018-2019

21.937,71

1.096,89

Jove Teatre, SL

Suport a l’exhibició del Jove Teatre Regina durant la temporada 2018-2019

26.040,33

1.302,02

Magandango, SL

Suport a l’exhibició de l’Almeria Teatre durant la temporada 2018-2019

25.879,26

1.293,96

Marfúrius, SL

Suport a l’exhibició d’El Maldà durant la temporada 2018-2019

31.054,40

1.552,72

Mithistòrima Produccions, SL

Suport a l’exhibició de La Planeta durant la temporada 2018-2019

23.341,90

1.167,09

N54 Produccions, SL

Suport a l’exhibició del Sant Andreu Teatre durant la temporada 2018-2019

27.641,73

1.382,09

Paralelos Musicales, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Barts durant la temporada 2018-2019

14.629,17

731,46

Remolins Escena, SL

Suport a l’exhibició del Llevant Teatre durant la temporada 2018-2019

6.640,71

332,03

Rialles, Espectacles Infantils i Juvenils

Suport a l’exhibició de la Sala Miguel Hernández durant la temporada 2018-2019

32.318,34

1.615,92

Serveis Escènics Romea, SL

Suport a l’exhibició del Teatre Romea durant la temporada 2018-2019

81.750,29

4.087,51

Tantarantana Teatre, SL

Suport a l’exhibició del Tantarantana Teatre durant la temporada 2018-2019

38.467,90

1.923,39

Teatre de la Nau, SL

Suport a l’exhibició del Teatre Gaudí durant la temporada 2018-2019

24.642,45

1.232,12

Teatre La Puntual, SL

Suport a l’exhibició de La Puntual durant la temporada 2018-2019

18.046,34

902,32

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

243


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Tres per 3, SA

Suport a l’exhibició del Teatre Poliorama durant la temporada 2018-2019

49.012,21

2.450,61

Tres per 3, SA

Suport a l’exhibició del Teatre Victòria durant la temporada 2018-2019

39.800,95

1.990,05

Trono Serveis Culturals, SL

Suport a l’exhibició de la Sala Trono durant la temporada 2018-2019

20.379,56

1.018,98

Unicoop Cultural, SCCL

Suport a l’exhibició del Teatre de l’Aurora durant la temporada 2018-2019

21.417,12

1.070,86

Versus Teatre, SL

Suport a l’exhibició del Versus Teatre durant la temporada 2018-2019

15.361,56

768,08

716.500,00

35.825,00

TOTAL

SUPORT A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES O L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT TÈCNIC Subvencions per a la millora d’infraestructura o l’adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona CLT/489/2018 Dotació

60.000,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

12/04/2018

Import concedit

60.000,00

Nombre de projectes

27

Nombre de beneficiaris

23

Beneficiari

Objecte

Anna Alavedra Cabeza

Adquisició d’equipament tècnic

362,94

Gisela Juanet Garcia

Adquisició d’equipament tècnic

3.269,06

Ramon Molins Marques

Millora d’infraestructura

1.029,92

Ariadna Peya Rigolfas

Millora d’infraestructura

1.052,95

Bàcum Produccions, SL

Adquisició d’equipament tècnic

1.382,76

Brodas Bros, SL

Adquisició d’equipament tècnic

818,30

Cascai Teatre, SL

Adquisició d’equipament tècnic

804,56

Centre de Recerca de les Arts del Circ, SL (CRAC)

Adquisició d’equipament tècnic

1.004,36

Centre de Recerca de les Arts del Circ, SL (CRAC)

Millora d’infraestructura

3.681,32

Cíclicus Espectacles, SL

Adquisició d’equipament tècnic

Circ Los, SCP

Millora d’infraestructura

Circ Los, SCP

Adquisició d’equipament tècnic

680,60

Circo Raluy Legacy, SL

Adquisició d’equipament tècnic

6.582,99

Companyia d’Espectacles La Tal, SCCL

Adquisició d’equipament tècnic

1.000,94

244

Concedit 2018

597,80 4.383,36

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Beneficiari

Objecte

EQM Serveis Culturals, SCCL

Adquisició d’equipament tècnic

Concedit 2018 785,85

La Bonita, SCCL

Adquisició d’equipament tècnic

451,79

La Bonita, SCCL

Millora d’infraestructura

3.266,70

La Brutal, SL

Millora d’infraestructura

3.301,93

La Perla 29, SL

Adquisició d’equipament tècnic

5.483,90

La Virgueria, SCP

Millora d’infraestructura

837,71

Los Galindos, SCCL

Millora d’infraestructura

3.989,54

Mithistòrima Produccions, SL

Adquisició d’equipament tècnic

Remolins Escena, SL

Millora d’infraestructura

Teia Moner, SCCL

Adquisició d’equipament tècnic

380,06

Teia Moner, SCCL

Millora d’infraestructura

666,11

Trono Serveis Culturals, SL

Millora d’infraestructura

8.048,77

Unicoop Cultural, SCCL

Adquisició d’equipament tècnic

843,24 4.694,48

598,06

TOTAL

60.000,00

CONSORCI DEL PLA DE REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DE TEATRES DE BARCELONA Aportacions anuals de les administracions consorciades. Any 2018 Beneficiari

Aportació 2018

ICEC (Generalitat de Catalunya)

225.000,00

INAEM (Ministeri d’Educació, Cultura i Esports)

125.000,00

Ajuntament de Barcelona

112.000,00

TOTAL

462.000,00

Ajuts del Consorci corresponents a les inversions fetes durant l’any 2018 Resolució de 16 d’abril de 2018 Dotació*

823.771,64

Data de publicació al DOGC

08/05/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

29/05/2018

Import concedit

537.401,36

Nombre de projectes

10

Nombre de beneficiaris

10

* Inclou ampliacions de la dotació inicial

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

245


Detall de les actuacions (annexos) Arts Escèniques

Sol·licitant

Beneficiari

Objecte

Centre d’Investigació i Recerca Teatral i Artística, SA

Sala La Villarroel

Inversions en obres de seguretat i adquisició d’equipament

20.107,08

Serveis Escènics Comtal, SL

Teatre Condal

Inversions en obres de seguretat i adquisició d’equipament

294.490,26

Serveis Escènics Romea, SL

Teatre Romea

Inversions en obres de seguretat i adquisició d’equipament

78.294,90

Tres per 3, SA

Teatre Poliorama

Inversions en obres i equipaments de seguretat, millora d’infraestructura i adquisició d’equipaments

48.210,96

Factoria Artípolis, SL

Teatre del Raval

Inversions en obres de seguretat i millora d’infraestructura

3.733,20

Jove Teatre, SL

Jove Teatre Regina

Inversions en adquisició d’equipament

1.923,40

Teatre Tívoli

Inversions en obres i equipaments de seguretat, millora d’infraestructura i adquisició d’equipaments

62.758,61

Teatre Coliseum

Inversions en obres i equipaments de seguretat, millora d’infraestructura i adquisició d’equipaments

13.134,29

Teatre Capitol

Inversions en obres de millora d’infraestructura i adquisició d’equipament

Teatre Borràs

Inversions en obres i equipaments de seguretat, millora d’infraestructura i adquisició d’equipaments

Cines Balaña, SA Metropolitan, SA Empresa Alianza, SL Cine Teatro Borràs, SA TOTAL

246

Concedit 2018

2.936,15 11.812,51 537.401,36

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

247


4.4

Detall de les actuacions (annexos) Música

Música Resum de línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

320.000,00

320.000,00

320.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

PRODUCCIÓ Activitats d’empreses discogràfiques Edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals EXHIBICIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 935.000,00

Activitats de les orquestres prioritàries Formacions musicals estables

320.000,00

319.999,76

319.999,76

Programacions de música en viu de caràcter professional

800.000,00

800.000,00

800.000,00

Festivals de música. Finançament públic

125.000,00

124.998,00

124.998,00 845.000,00

Convocatòria de 2017. Modalitat B 222.792,00

220.000,00

Subvencions per a la promoció de la música

222.792,00

Ajuts a les cases de la música popular 350.000,00

Pluriennals d’anys anteriors 498.000,00

Altres ajuts singulars

363.000,00 40.000,00

Pluriennals d’anys anteriors. 2017 TOTAL

1.825.000,00

2.325.789,76

4.360.789,76

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

2

24

24

24

11

8

8

8

5

5

5

Resum d’expedients tramitats. Any 2018 Nre. Expedients

Inadmesos

Activitats d’empreses discogràfiques

29

3

Edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals

24

4

PRODUCCIÓ

1

EXHIBICIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ Activitats de les orquestres prioritàries

5 25

6

1

3

15

15

15

109

25

4

-

80

74

80

Festivals de música. Finançament públic

56

19

1

17

19

18

19

Convocatòria de 2017. Modalitat B

10

10

10

10

24

24

24

Formacions musicals estables Programacions de música en viu de caràcter professional

Subvencions per a la promoció de la música

53

7

3

19

Ajuts a les cases de la música popular Anys anteriors

5

5

5

5

Altres ajuts singulars

3

3

3

3

Anys anteriors

1

1

1

1

194

187

194

TOTAL

248

320

64

10

52

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Música

SUPORT A LA PRODUCCIÓ DISCOGRÀFICA I VIDEOGRÀFICA Subvencions per a activitats de les empreses discogràfiques CLT/1683/2018 Dotació

320.000,00

Data de publicació al DOGC

03/09/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

25/09/2018

Import concedit

320.000,00

Nombre de projectes

24

Nombre de beneficiaris

24

Beneficiari

Objecte

A Tota Castanya, SL

Activitat discogràfica de La Castanya el 2017

7.032,00

Aloud Music, SL

Aloud Music, SL

2.920,00

BCore Disc, SLU

Activitat discogràfica el 2016 de BCore Disc, SLU

Columna Música, SL

Edició de CD

Discmedi, SA

Projecte discogràfic de Discmedi 2017

Edicions Albert Moraleda, SL

Activitat discogràfica, any 2017

6.803,00

Halley Records, SCP

Activitat discogràfica de 2017 de Halley Records

6.722,00

Ignasi Terraza Tora

Activitat discogràfica de Swit Records 2017

4.446,00

Joan Casulleras Serrano

El Genio Equivocado

3.041,00

Kasba Music, SL

Activitat de Kasba Music de 2017

16.305,00

La Cupula Music, SL

La Cupula Music 2017

20.298,00

La Mà de Guido, SL

Activitats i produccions de La Mà de Guido durant el 2017

2.883,00

Louise Joanne Sansom

Activitat discogràfica de 2017 de Hidden Track Records / Louise Joanne Sansom

2.444,00

Music Creativos, SL

Music Bus Records 2017

4.591,00

Música Global Discogràfica, SL

Projecte discogràfic, 2017

40.458,00

Picap, SL

Enregistraments editats l’any 2017 per la discogràfica Picap en suport físic i digital

33.968,00

Pickpocket, SL

Bankrobber

13.318,00

Primavera Sound, SL

Activitat de 2017 d’El Segell del Primavera i Nitsa traxx

10.411,00

Propaganda pel Fet!, SCCL

Activitat discogràfica de Propaganda pel Fet! el 2017

11.707,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

18.861,00 3.513,00 40.458,00

249


Detall de les actuacions (annexos) Música

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

RGB Music, SL

Activitat discogràfica de 2017 d’RGB Suports

Seed Music, SCP

Activitat discogràfica de 2017 de Seed Music, SCP, (Seed clàssica + col·lecció ADEP de música del món)

5.796,00

Temps Record, SL

Activitats discogràfiques Temps Record, SL 2017

4.284,00

T-Sunami Merch, SL

Edició i promoció de diversos projectes discogràfics, 2017

U98 Music, SL

Producció i edició de grups emergents

TOTAL

16.740,00

40.458,00 2.543,00 320.000,00

Subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial CLT/198/2018 Dotació

40.000,00

Data de publicació al DOGC

15/02/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

20/03/2018

Import concedit

40.000,00

Nombre de projectes

8

Nombre de beneficiaris

8

Beneficiari

Objecte

Blue Moon Producciones Discográficas, SL

Las revistas del teatro cómico de Barcelona, música d’Enrique Clará

2.120,35

Edicions Albert Moraleda, SL

Albéniz, Songs, Arias and Romances

1.689,07

Ficta Edicions i Produccions, SL

Primers passos: dos trios de Gerhard i dos nocturns de Pedrell (títol provisional)

6.826,57

La Mà de Guido, SL

Joan Manén. Música de cambra

1.519,99

Neu Música Contemporània, SL

Images. Ensemble Works

Seed Music, SCP

Edició del llibre disc Offertorium (Seed 005)

5.879,06

Solfa Recordings

Mompou: Chatuncha. Obres primerenques de Mompou

3.023,94

Trito Ediciones, SL

Granados i el teatre líric català

8.582,12

TOTAL

250

Concedit 2018

10.358,90

40.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Música

SUPORT A L’EXHIBICIÓ, LA PROMOCIÓ I LA DIFUSIÓ SUPORT A L’ACTIVITAT DE LES ORQUESTRES I LES FORMACIONS ESTABLES DE CATALUNYA Subvencions per a les activitats de les orquestres prioritàries •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors Convocatòria de 2017

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

935.000,00

935.000,00

Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Associació CrossingLines Ensemble

Subvenció de les activitats de les orquestres prioritàries

40.000,00

Associació Orquestra de Cambra Terrassa 48

Temporada de concerts de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48

60.000,00

Ateneu d’Història i Art

Temporades de Vespres d’Arnadí

50.000,00

Orquestra de Cadaqués, SL

Temporada de concerts 2016-2017 i 2017-2018 de l’Orquestra de Cadaqués

185.000,00

Orquestra Simfònica del Vallès, SAL

Subvenció de les activitats de les orquestres prioritàries

600.000,00

TOTAL

935.000,00

Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables CLT/201/2018 Dotació

320.000,00

Data de publicació al DOGC

16/02/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

05/04/2018

Import concedit

319.999,76

Nombre de projectes

15

Nombre de beneficiaris

15

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Associació Camera Musicae

Temporada 2017-2018 de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae

Associació Cor Madrigal de Barcelona

Temporada 2017-2018 del Cor Madrigal

6.515,60

Associació Cultural de Granollers

Big Band de Granollers

6.690,53

Associació Francesc Valls

Cor de Cambra Francesc Valls

Associació Música Actual

Barcelona Modern Ensemble

120.908,56

11.732,00 8.913,50

Associació Musical Eduard Toldrà

Temporada 2017-2018 de la Camerata Eduard Toldrà

12.392,20

Associació Orquestra de Cambra Catalana

Orquestra de Cambra Catalana. Temporada 2017-2018

17.488,65

Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia

Gira de concerts de l’Orquestra Simfònica Harmonia 2017-2018

7.422,63

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados

Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados

6.050,00

Fundació Julià Carbonell

Activitats de la temporada 2017-2018 de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

29.531,93

251


Detall de les actuacions (annexos) Música

Beneficiari

Objecte

Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra

Orquestra Simfònica Sant Cugat

Concedit 2018 19.539,92

Gio Productions, SL

Giorquestra, temporada de concerts 2017-2018

30.420,11

Lieder Càmera, Cor de Cambra

Cor Lieder Càmera

11.355,99

Lluïsos de Gràcia

Coral Cantiga

12.064,00

Societat Coral Amics de la Unió

Veus - Cor Infantil Amics de la Unió

18.974,14

TOTAL

319.999,76

SUPORT A L’EXHIBICIÓ I A LA PROMOCIÓ DE LA MÚSICA DE CARÀCTER PROFESSIONAL Subvencions per a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional CLT/468/2018 Dotació

800.000,00

Data de publicació al DOGC

19/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

17/04/2018

Import concedit

800.000,00

Nombre de projectes

80

Nombre de beneficiaris

74

Beneficiari

Objecte

A. C. L’Alternativa Empordanesa

10 Anys Brave Coast. Programació 2016-2017: El Ressupó, Festival Hivernacle, Electrovinyes

3.174,00

Abadia de Montserrat

Festival Internacional Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in memoriam

2.985,00

Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l’Escala - Adet

Portalblau, Festival de Música i Art a la Mediterrània

Ajuntament d’Altafulla

4a edició del Festival Altacústic, 2017

2.756,00

Ajuntament de Caldes de Montbui

Festival Molí de l’Esclop

3.342,00

Ajuntament de Cassà de la Selva

Festival Solfejant

4.525,00

Ajuntament de Lloret de Mar

Clon Festival

3.511,00

Ajuntament de Sudanell

Festa de la Música

4.145,00

Ajuntament d’Igualada

Festival Anòlia 2017

14.842,00

Alberto Pons Carrera

Música en viu a 23 Robadors

4.756,00

Alter Sinergies, SL

Festival de Cançons i Músiques dels Avis, Càntut

3.549,00

Alter Sinergies, SL

Gastromusical 2017

3.090,00

Amics de les Arts i Joventuts Musicals

Temporada estable, Nova Jazz Cava de Terrassa

18.183,00

Associació Àgora Alta Segarra, SBC

Festivals Alta Segarra

14.998,00

Associació Amics de la Música de Valls

Temporada de concerts “Nits de clàssics”

12.212,00

Associació Amics de l’Orgue de les Comarques de Lleida

XVII Festival de Música de Tardor Orgues de Ponent i del Pirineu, 2016

252

Concedit 2018

26.174,00

5.099,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Música

Beneficiari

Objecte

Associació BioRitme

Festival Bioritme 2017

Associació Catalana de l’Orgue

37è cicle “Els Orgues de Catalunya”

Associació Cultural Acampada Jove

Festival Acampada Jove 2017

Associació Cultural AMF

Festival AMFest 2016

Associació Cultural Cinètica+

Festival Tempo sota les Estrelles

Associació Cultural i Recreativa Unió Calafina

Festival MEB (Músiques per Escampar la Boira) del Casino de Calaf

2.727,00

Associació d’Amics de la Música de Cervera

XXIX Cicle de Tardor, XXXVII Cicle de Primavera, XXXVII Festival Internacional de Música de Cervera i Concerts Vila Closa

8.826,00

Associació de Concerts de Reus

Cicle de Música

Associació Joan Manén

6è cicle de música catalana Joan Manén

3.023,00

Associació Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat

13es Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat

4.197,00

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove

Embassa’t 2017

2.900,00

Associació Memorial Eduard Casajoana

XXIII Festival Internacional de Música Clàssica “Memorial Eduard Casajoana”, Sant Fruitós de Bages

5.123,00

Associació Multicultural Alternativa (AMA)

Radar Palmfest i Twinpalm 2016-2017

3.935,00

Associació Musical de la Vall d’en Bas

Concerts d’estiu de la Vall d’en Bas

2.835,00

Associació Musical la Brufaganya

Nits Musicals de la Brufaganya 2017. 6è Festival d’Estiu

3.434,00

Associació musical l’Intèrpret

XX Cicle Diumenges a Tot Ritme

4.510,00

Associació per la Música d’Orgue de Cabrera de Mar

XXVI Cicle de Concerts d’Orgue a Cabrera de Mar

3.342,00

Associació Sant Andreu Jazz Band

Jazzing - 4t Festival de Jazz de Sant Andreu

2.443,00

Autopark, SA

Programació de la Sala Apolo i La 2 de l’01/10/2016 al 30/09/2017

23.135,00

Concerts Estudio, SL

V Festival Jardins del Palau Reial de Pedralbes

32.606,00

Consell Català de la Música

Jardí dels Tarongers - Música en la Intimitat

4.108,00

Depo Produccions, SLNE

Festival Petit Format 2017

2.183,00

Depo Produccions, SLNE

Maremagnum Fest

3.333,00

Festival’Era, SL

Festival’Era 2017

6.841,00

Fesvi, SL

Concerts de música en viu al bar El Paraigua

2.945,00

Flexifoodmusic, SL

Talarn Music Experience, concerts a Lo Quiosc de Talarn

3.994,00

Foment Mataroní

14a temporada de Cicles de Música al Foment

13.396,00

Fundació Castell de Peralada

Festival Castell de Peralada, 31a edició

32.606,00

Fundació Cultural Privada Caixa Terrassa

Temporada de música

8.964,00

Fundació Orfeó Lleidatà

Temporada estable de concerts

6.962,00

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Músiques del Món

2.776,00

Guerssen Musical Adventures, SL

MUD, Músiques Disperses

3.100,00

Hanan Boumenjel Saber

Festival de Flamencos y Otras Aves, Festival Flamencos y Catalanes, Festival Flamencos por Derecho, Cicle Los Lunares

32.606,00

Ibercamera, SA

Temporada 2017

29.283,00

Iluminario Associació

VI Garrigues Guitar Festival, Memorial Emili Pujol

2.614,00

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

Flors i Violes 2017

3.159,00

Jazz Granollers

44è i part del 45è Cicle de Jazz i 27è Festival de Jazz

Joventuts Musicals de Sant Cugat del Vallès

Cicle de concerts de cambra “Regala’t un concert”

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018 11.683,00 3.694,00 30.595,00 2.219,00 10.612,00

10.285,00

10.398,00 2.448,00

253


Detall de les actuacions (annexos) Música

Beneficiari

Objecte

Joventuts Musicals de Sabadell

XVIII Festival Internacional de Música de Sabadell 2017

4.651,00

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

Jazz Festival L’Estartit

7.004,00

L’Afluent, SCCL

Programació regular de concerts de petit format a la Sala BeGood

3.979,00

Link Produccions, SL

Festival Ítaca 2017

Mancomunitat de la Vall de Camprodon

XVII Festival de Música de la Vall de Camprodon

4.625,00

Màrius McGuinness Martí

Festival VinyaSons

6.123,00

Multi-Art Produccions, SL

La Planeta i La Mirona

12.542,00

Multi-Art Produccions, SL

Black Music Festival 2017

15.384,00

No Sonores, SL

Festival Petits Camaleons, 2017

16.856,00

Pelaimas, SL

San Miguel Mas i Mas Festival 2017

27.859,00

Pistatxo Produccions, SL

EnciSAT

Pistatxo Produccions, SL

Festivalot. Festival de Música en Família de Girona

Plectrum Associació

Festival de Guitarra de Girona - Costa Brava, Girona Guitar Season

3.342,00

Produccions Fila6 Girona, SL

17è Girona Jazz Festival

5.184,00

Quadrant Produccions, SCP

JazzTardor 16 - XXIII Festival de Jazz de Lleida

5.009,00

RGB Music, SL

Festival de Música de Begur 2017

8.625,00

RGB Music, SL

46è Festival Internacional de Música de Cadaqués

Roberto Tierz Royo

Programació estable de concerts al Sidecar

6.868,00

Sociedad Recreativa Ampuriabrava, SL

Concerts a Passarel·la

3.675,00

Taller de Música de Banyoles

FemJazz! 24è Festival d’Emergències Musicals de Banyoles

Tarantos Jamboree, SL

Música en viu al Jamboree Jazz Club

32.606,00

Tem Productions, SL

Empúries - Concerts al Fòrum Romà

19.067,00

The Project Music Company, SL

Concerts Estel·lars - The Project

32.606,00

White Summer, SL

White Summer

22.806,00

Zingaria Produccions, SL

Festival MPB - Música Popular de Barcelona

Zingaria Produccions, SL

Concerts Harlem Jazz Club

TOTAL

254

Concedit 2018

19.267,00

3.066,00 17.066,00

28.721,00

2.696,00

7.657,00 11.535,00 800.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Música

Subvencions a festivals de música CLT/1171/2018 Dotació

125.000,00

Data de publicació al DOGC

12/06/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

04/07/2018

Import concedit

124.998,00

Nombre de projectes

19

Nombre de beneficiaris

18

Beneficiari

Objecte

Ajuntament de Bolvir

XI Cicle de Jazz de Bolvir

2.671,00

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Festival Nits de Jazz 2018

14.386,00

Ajuntament de Martorelles

Festival Brunzit 2018

2.149,00

Ajuntament de Prades

XIV Festival Internacional de Música de Prades

1.396,00

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Festival Altaveu 2018

7.000,00

Ajuntament de Sentmenat

9è Festival Internacional de l’Arpa de Sentmenat

4.612,00

Alter Sinergies, SL

Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica

Amics de la Música de Ripoll

39è Festival de Música de Ripoll

1.537,00

Associació Cívica Cultural Vic Bang Jazz Cava

20è Festival de Jazz de Vic 2018

3.130,00

Associació Cultural la Química

Festival ElMini 2018

3.015,00

Associació de Música Moderna de Girona

Rumbesca, Setmana de la Rumba Catalana

2.855,00

Associació Paupaterres

Festival Paupaterres 2018

4.966,00

Centre d’Ensenyaments Musicals Felip Pedrell, SL

XXV Mostra Jazz Tortosa

16.524,00

Centre d’Ensenyaments Musicals Felip Pedrell, SL

XVI International Music Festival Ebre Terra de Vent

8.863,00

Coral Shalom

Musiquem Lleida! - XIII Festival Internacional de Música

5.013,00

De-De-Ema Visual, SL

Girona a Cappella Festival 2018

6.125,00

Anualitat 2018 Pascual Arts Music, SLU

Sons del Món 2018

8.240,00

Prosceni El Vendrell, SLM

38è Festival Internacional de Música Pau Casals

Taller de Música de Banyoles

FemJazz! 25è Festival de Jazz de Banyoles

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

14.935,00

15.040,00 2.541,00 124.998,00

255


Detall de les actuacions (annexos) Música

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

845.000,00

845.000,00

Convocatòria de 2017

Modalitat B Beneficiari

Objecte

Anualitat 2018

Amics de les Arts i Joventuts Musicals

36è Festival de Jazz de Terrassa

70.000,00

Associació Col·lectiu Mixtur

Festival Mixtur

50.000,00

Associació Cultural per a la Tradició Musical (TRAM)

XXX Festival Folk Internacional Tradicionàrius

60.000,00

Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus

Festival de Música dels Pirineus 2017, 2018, 2019

Associació Franz Schubert

Schubertíada a Vilabertran

40.000,00

Associació Promotora de la Fundació Autoria

Projecte cultural de cançó d’autor Barnasants 2017-2018-2019

75.000,00

Fundació Castell de Peralada

Festival Castell de Peralada, XXXI edició

200.000,00

Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí

37è, 38è, 39è Festival de Músiques de Torroella de Montgrí

155.000,00

Paeria de Cervera

Festival de Pasqua de Cervera

40.000,00

Pascual Arts Music, SLU

Festival Acústica

50.000,00

TOTAL

105.000,00

845.000,00

Subvencions per a la promoció de la música CLT/547/2018 Dotació

220.000,00

Data de publicació al DOGC

27/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

10/05/2018

Import concedit

220.000,00

Nombre de projectes

23

Nombre de beneficiaris

23

Beneficiari

Objecte

Associació Amics de l’OCGr

L’OCGr amb Guy Van Waas i Mariona Camats

10.088,00

Associació Amics de l’Òpera de Sarrià

L’inganno felice, G. Rossini. Òpera en un acte

9.458,00

Associació Concertante

Activitats de l’Associació Concertante. 24è Concurs Josep Mirabent Magrans i Cicle de Concerts d’Estiu

5.926,00

Associació d’Amics de la Música d’Avinyó

XVI Tallers Musicals d’Avinyó, juliol de 2018

Associació d’Amics de la Música de Cervera

XXXVIII Curs Internacional de Música de Cervera

Associació de Músics del Baix Penedès

Projecte global de l’Associació de Músics del Baix Penedès 2018

5.489,00

Associació Joventuts Musicals de Banyoles

Residència artística de l’Ateneu - Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM) 2018: Marco Mezquida

4.697,00

256

Concedit 2018

5.127,00 16.874,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Música

Beneficiari

Objecte

Associació Música Actual

Curs Internacional de Composició Barcelona Modern, 4a edició

Concedit 2018 7.147,00

Associació Orquestra del Caos

Activitats genèriques de l’Orquestra del Caos

3.412,00

Associació per la Música d’Orgue de Cabrera de Mar

XX Curs d’orgue del Maresme 2018

2.305,00

Camerata Sant Cugat

Cantata de Nadal 2017 i curs internacional de cant 2018

4.431,00

Fundació de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona

Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS)

15.206,00

I Festival Internacional de Guitarra “Ferran Sor”

Acadèmia de Quartet

12.536,00

Fundació Mirna Lacambra - Xavier Gondolbeu

XXII Concurs i Curs de l’Escola d’Òpera de Sabadell, dedicat a l’òpera Falstaff de G. Verdi

21.687,00

Fundació Victoria de los Ángeles

Projecte global de la Fundació VDA, de novembre de 2017 a octubre de 2018

25.882,00

Grabaciones Silvestres, SL

Refugi

Gràcia Territori Sonor

Associació Gràcia Territori Sonor - Projecte d’activitats 2018

Indigestió Musical, SL

Indigestió 2018

7.677,00

Joventuts Musicals de Barcelona

Activitats anuals de l’entitat (concurs de Composició, cicle de concerts, butlletí d’informatiu).

4.772,00

Joventuts Musicals de Vilafranca del Penedès

48è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya 2018 i 4t Festival de Música i Veu 2018

2.798,00

Orquestra Barroca Catalana

Tresors amagats. Producció de la III Temporada de Música Antiga

Phonos Fundació Privada

Activitats de Phonos 2018

10.421,00

Sociedad Flamenca Barcelonesa El Dorado

FlamenCAT

10.565,00

6.256,00

TOTAL

24.724,00

2.522,00

220.000,00

Incorporació d’expedient Beneficiari

Objecte

Associació Catalana d’Escoles de Música

Formació ACEM 2018

Concedit 2018 2.792,00

*Aquest expedient s’ha incorporat com a conseqüència de l’estimació d’un recurs d’alçada.

AJUTS SINGULARS A PROJECTES DE MÚSICA Ajuts singulars a les cases de la música popular •

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors

Beneficiari

Objecte

Fundació Privada Casa de la Música del Gironès

Casa de la Música del Gironès

77.000,00

Potemkin Events, SL

Casa de la Música de Manresa

60.000,00

Salamandra BCN, SL

Casa de la Música de l’Hospitalet

88.000,00

Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL

Casa de la Música de Terrassa

55.000,00

Visualsonora, SCCL (CLAP)

Casa de la Música de Mataró

70.000,00

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Anualitat 2018

350.000,00

257


Detall de les actuacions (annexos) Música

Altres ajuts singulars Beneficiari

Objecte

Associació Acadèmia Catalana de la Música

Projecte de l’Acadèmia Catalana de la Música de 2018

Concedit 2018

Fundació Privada Taller de Músics

Taller de Músics. Node de creació i difusió musicals. Projecte 2018

80.000,00 278.000,00

TOTAL

358.000,00

Altres ajuts singulars de caràcter pluriennal Beneficiari

Objecte

Centre d’Iniciatives del Teatre de les Arts, SL

25 anys de l’Òpera de Butxaca i Nova Creació

TOTAL

Objecte

Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya

Activitat de la JONC per al període 2017-2020

258

Anualitat 2018

140.000,00

5.000,00

140.000,00

5.000,00

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors

Beneficiari

TOTAL

Concedit 2018

Anualitat 2018 40.000,00 40.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

259


4.5

Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Llibre Resum de les línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

A la producció editorial en català o en occità

700.000,00

700.758,26

700.758,26

A la producció editorial d’especial interès cultural en llengua catalana o occitana

120.000,00

114.789,96

114.789,96

90.000,00

90.000,00

90.000,00

300.000,00

303.345,35

303.345,35

20.000,00

20.000,00

80.000,00

80.000,00

227.000,00

227.000,00

76.600,00

76.600,00

1.290.000,00

1.612.493,57

1.612.493,57

PRODUCCIÓ

A les editorials de música LLIBRERIES Modernització de les llibreries Ajut singular DIFUSIÓ I PROMOCIÓ A l’organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català o occità

80.000,00

Ajuts singulars a fires i congressos Altres ajuts singulars TOTAL

Resum d’expedients de subvencions tramitats. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

A la producció editorial en català i en occità

797

105

48

644

87

644

A la producció editorial d’especial interès cultural en llengua catalana o occitana

138

9

6

78

45

25

45

33

4

4

25

6

25

72

1

5

66

65

66

1

1

1

8

8

8

3

3

3

PRODUCCIÓ

A les editorials de música LLIBRERIES Modernització de les llibreries Ajut singular

1

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ A l’organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català o occità

8

Ajuts singulars a fires i congressos

3

Altres ajuts singulars TOTAL

260

2 1.054

115

63

82

2

2

2

794

197

794

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

SUPORT A LA PRODUCCIÓ Subvencions a la producció editorial en català i en occità CLT/1122/2018 Dotació

700.000,00

Data publicació al DOGC

07/06/2018

Data límit de presentació de sol·licituds Import concedit Nombre de projectes Nombre de beneficiaris

Editorial

04/07/2018 i 05/11/2018 700.000,00 643 87

Títols

Concedit 2018

Accent Llibres, SL

4

3.784,89

Albur Producciones Editoriales, SL

3

2.599,69

17

11.152,39

Ara Llibres, SCCL

2

2.155,35

Arola Editors, SL

20

30.186,38

Arpa & Alfil Editores, SL

1

1.376,46

Associació de Mestres Rosa Sensat

3

2.943,70

Atmarcadia, SL

4

4.558,19

Bang Ediciones, SL

2

1.278,54

Bernat Cussó Grau

3

1.864,61

Birabiro Editorial, SL

4

3.861,34

14

11.562,47

Club Editor, SLU

4

5.981,33

Coco Books, SL

2

2.365,49

Columna Edicions, SA

11

18.537,22

Combel Editorial

20

20.323,76

Cultura21, SCCL

10

12.853,42

Edebé Ediciones Don Bosco

16

17.706,11

3

3.735,92

Animallibres Editorial, SL

Casa Marista Baula - Edicions Baula

Ediciones de la Tempestad, SL (Llibres de l’Índex) Ediciones Jaguar, SAU

4

3.214,45

Edicions 62, SA

11

7.065,90

Edicions Bromera, Empresa Editorial, SL

13

13.649,24

3

1.846,43

Edicions Cal·lígraf, SL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

261


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Editorial

Títols

Concedit 2018

12

15.015,81

Edicions del Bullent, SL

4

2.367,52

Edicions del Periscopi, SL

6

12.065,77

Edicions Salòria, SL

6

4.742,54

Edicions Sidillà, SL

7

10.267,23

Edicions Tres i Quatre

1

435,37

Editorial Afers, SL

3

2.211,66

Editorial Alpina, SL

11

14.209,77

Editorial Alrevés, SL

7

6.725,07

Editorial Comanegra, SL

8

8.544,15

Editorial Corimbo, SL

1

622,83

Editorial de Música Boileau, SL

3

1.943,12

Editorial Flamboyant, SL

7

7.349,93

Editorial Fonoll

4

4.655,54

18

20.223,22

1

1.501,35

12

16.516,33

Editorial Les Hores

7

6.236,94

Editorial Males Herbes, SCP

7

4.760,86

Editorial Mediterrània, SL

3

3.101,81

Editorial Meteora, SL

2

2.060,45

Editorial Miguel A. Salvatella, SA

9

5.980,23

Editorial Minúscula, SL

1

1.621,92

Enciclopèdia Catalana, SLU

7

9.925,88

Enric Soler Raspall

2

1.465,32

Eumo Editorial

11

7.949,19

Flor Edicions, SL

16

21.532,28

Francesc Gil Lluch

6

6.425,41

Francesc Prats Armengol

7

5.472,50

Godall Edicions, SL

4

2.976,77

Grup Editorial 62, SLU

21

26.222,92

Imatge-9, SL

21

23.489,88

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL

1

1.084,11

Ivette Noguera Garcia Edicions, SL (ING Edicions, SL)

4

4.479,39

Jordi Raventós Barlam

9

8.277,59

Jordi Solé Camardons

6

3.001,98

Jordi Suades Marigot

7

7.110,67

19

16.797,66

Edicions de 1984, SL

Editorial Juventud, SA Editorial Kairós, SA Editorial La Galera, SAU

Kalandraka Catalunya, SL

262

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Editorial

Títols

Concedit 2018

Kalandraka Editora, SL

1

1.133,52

La Mar de Fàcil, SL

1

480,12

L’Altra Editorial, SL

4

5.234,69

L’Avenç, SL

6

5.525,77

Lletra Impresa Edicions

1

291,93

Llibres del 9 Angle, SL

10

13.475,00

Llibres del Delicte, SL

4

3.464,15

Maria Luisa Samaranch Lacambra

3

4.561,00

Mercè París Leza

2

2.524,14

Núria Sales Rovira

8

13.032,74

Onada Edicions, SL

22

26.647,57

Pagès Editors, SL

22

15.745,93

Pol·len Edicions, SCCL

3

4.954,51

Profit Editorial I., SL

3

2.619,01

21

23.203,42

Quaderns Crema, SA

2

1.903,19

Rafael Català Dalmau

3

2.233,84

12

11.823,00

Rayo Verde Editorial, SL

8

10.020,97

RBA Libros, SA

2

6.024,71

Sembra Llibres, Cooperativa Valeciana

3

4.032,39

Takatuka, SL

5

4.775,88

Terracel, SCP

22

23.999,45

1

717,26

18

26.131,71

1

1.469,85

643

700.000,00

1

758,26

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA

Raval Edicions, SLU

Thinka Diseño y Comunicación, SL Viena Serveis Editorials, SL Zenobita Edicions, SL TOTAL

Incorporació d’expedient Kalandraka Catalunya, SL Aquest expedient s’ha incorporat a conseqüència de l’estimació d’un recurs d’alçada

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

263


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Subvencions a la producció editorial d’especial interès cultural CLT/219/2018 Dotació

120.000,00

Data de publicació al DOGC

21/02/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

15/03/2018

Import concedit

114.789,96

Nombre de projectes

45

Nombre de beneficiaris

25

Beneficiari

Objecte

Ara Llibres, SCCL

Dones (títol provisional)

1.857,39

Ara Llibres, SCCL

Manual de Pedrolo

2.254,75

Ara Llibres, SCCL

Pompeu Fabra. Retrat literari. Correspondència

1.578,32

Català Dalmau, Rafael

Atles del comtat de Barcelona (801-993)

4.444,31

Cep i Nansa, SL

Edició del llibre Narrativa obscena, de Hilda Hilst

1.935,79

Cep i Nansa, SL

Edició del llibre Tot el teatre II, de Natalia Ginzburg

1.979,78

Curial Edicions Catalanes

Edició del llibre Literatura de la Revolució i la Contrarevolució (1789-1849) V, de Max Cahner

4.159,54

Edicions 62

Història mundial de Catalunya, dirigit per Borja de Riquer

Edicions de 1984, S L

Traducció al català en edició bilingüe de Poesia completa, d’Orides Fontela

2.096,80

Editorial Alpha, SL

Metafísica, vol. I, d’Aristòtil

3.885,65

Editorial Alpha, SL

Tragèdies, vol. I, de Sèneca

3.885,65

Editorial Alpha, SL

Tragèdies, vol. V, d’Eurípides

3.884,37

Editorial Alpha, SL

Vides i doctrines dels filòsofs més il·lustres, vol. II, de Diògenes Laerci

3.885,65

Editorial Alrevés, SL

Jaume Fuster, gènere negre sense límits

Editorial Barcino, SA

Edició i publicació del títol Curial e Güelfa

4.061,31

Editorial Comanegra, SL

El gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya

4.164,54

Editorial Fonoll

Teatre català avui. 2000-2017 Actes del 4t Encontre d’Escriptors i Crítics a les Garrigues

1.913,79

Ferro Publicaciones Editoriales, SL

Cyrano de Bergerac

1.849,79

Ferro Publicaciones Editoriales, SL

La guerra dels mons

1.791,80

Gedisa, SA

Producció del llibre Claude Lefort. La inquietud de la política

998,74

Gedisa, SA

Producció editorial de Jacques Rancière. L’assaig de la igualtat

964,64

Gedisa, SA

Producció editorial de Thomas Hobbes: la fundació de l’Estat Modern

982,93

Gedisa, SA

Producció editorial de Alain Badiou: allò polític i la política

967,89

Gedisa, SA

Producció editorial de Giorgio Agamben: política sense obra

967,89

Gedisa, SA

Producció editorial de Jacques Derrida: Democràcia i sobirania

967,89

Gedisa, SA

Producció editorial de Michael Foucault: Biopolítica i governamentalitat

967,89

La Mar de Fàcil, SL

L’edat de la innocència

1.912,59

La Mar de Fàcil, SL

Madame Bovary

1.956,58

264

Concedit 2018

14.723,37

894,75

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Beneficiari

Objecte

Lynx Promocions, SL

Guia de les papallones diürnes de Catalunya

Concedit 2018 4.999,45

Obrador Edèndum, SL

La relativitat a l’abast de tothom, d’Albert Einstein

2.050,58

Obrador Edèndum, SL

El dret i la llei, de Victor Hugo

1.423,84

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA

Maria Aurèlia Capmany, escriptora compromesa (1963-1977)

1.899,95

Quaderns Crema, SA

Publicació de La penúltima bondat, de Josep Maria Esquirol

2.189,69

Quaderns Crema, SA

Publicació de Por, de Stefan Zweig

1.662,76

Raval Edicions, SLU

Tots els contes, de Katherine Mansfied

2.999,67

Raventós Barlam, Jordi

Producció editorial del llibre Els avantatges i els desavantatges de les lletres

1.785,10

Raventós Barlam, Jordi

Producció editorial del llibre Poesia completa, d’Edward Thomas

2.237,45

Raventós Barlam, Jordi

Producció editorial en llengua catalana del llibre Eureka, d’Edgar Alan Poe

1.624,62

Rayo Verde Editorial, SL

Els desposseïts

3.645,56

Sembra Llibres Cooperativa Valenciana

Manuel de Pedrolo. La llibertat insubornable

2.247,14

Vaccaro Ribó, Joel

Diàlegs amb Leucò, Cesare Pavese

Viena Serveis Editorials, SL (Viena Edicions)

Traducció i edició del llibre La presonera I, de Marcel Proust

2.495,42

Viena Serveis Editorials, SL (Viena Edicions)

Traducció i edició del llibre Les memòries de Sherlock Holmes

2.750,94

Villalonga Garriga, Marta Pilar

Decameró, de Giovanni Boccaccio, traducció de M. Aurèlia Capmany

1.895,79

Villalonga Garriga, Marta Pilar

Apunt i comentaris, de Josep Yxart

1.952,78

994,83

TOTAL

114.789,96

Subvenció a empreses editorials de música CLT/217/2018 Dotació

90.000,00

Data de publicació al DOGC

21/02/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

15/03/2018

Import concedit

90.000,00

Nombre de projectes

25

Nombre de beneficiaris

6

Beneficiari

Objecte

Brotons & Mercadal, Edicions Musicals, SL

Edició de l’obra: Doble concert “L’andorrà”, de Salvador Brotons

1.592,50

Brotons & Mercadal, Edicions Musicals, SL

Edició de l’obra: Fagot Concerto, de Salvador Brotons

1.557,50

Brotons & Mercadal, Edicions Musicals, SL

Projecte de promoció “B&M en xarxa 2018”

3.300,00

Clivis Publicacions, SL

Promoció del repertori i butlletins editorials

1.199,59

Dinisc Publicacions Musicals, SL

Digitalització del catàleg de Dinsic 2018

10.345,00

Dinisc Publicacions Musicals, SL

Promoció en línia de Dinsic 2018: empresa i catàleg

12.014,88

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

265


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Beneficiari

Objecte

Dinisc Publicacions Musicals, SL

Publicació de l’obra Moviment Simfònic per a gran orquestra, de Carles Guinovart i Rubiella

3.724,00

Dinisc Publicacions Musicals, SL

Publicació de l’obra Punts cardinals, cantata per a cor mixt i conjunt de cambra, de Joan Guinjoan

2.499,00

Dinisc Publicacions Musicals, SL

Publicació de l’obra per a orquestra Anàbasi, de Jesús Rodríguez Picó

3.178,00

Dinisc Publicacions Musicals, SL

Publicació del Concert per a piano i orquestra, de Carles Guinovart i Rubiella

2.968,00

Editorial de Música Boileau, SL

Cançons infantils, de Narcisa Freixas

2.891,77

Editorial de Música Boileau, SL

Davallament, de Ferran Cruixent i Àlex Susanna

1.597,52

Editorial de Música Boileau, SL

Digitalització col·lecció LAZ - llibres del professor (vol. 1, 2, 3, 4 i 5)

Editorial de Música Boileau, SL

Obres recents de Jordi Cervelló

5.371,58

Editorial de Música Boileau, SL

Promoció de l’obra compositiva de Jaume Torrent. 65è aniversari

5.206,36

Ficta Edicions i Produccions, SL

Mestres catalans antics, vol. 11

2.975,00

Ficta Edicions i Produccions, SL

L’àngel terrible (quartet de corda), de Miquel Oliu

1.487,00

Ficta Edicions i Produccions, SL

Projecte de promoció i comercialització del catàleg de Ficta el 2018

6.565,37

Ficta Edicions i Produccions, SL

Te Deum i Missa Sagrada Família, de Josep Vila

1.487,00

Ficta Edicions i Produccions, SL

Trio 1 de Robert Gerhard

1.500,00

La Mà de Guido, SL

Confecció d’àudio digital de partitures i difusió d’aquestes per internet

3.704,74

La Mà de Guido, SL

Edició de cinc obres corals de Llorenç Balsach

966,00

La Mà de Guido, SL

Set obres per a orgue de la compositora Anna Bofill

497,00

La Mà de Guido, SL

Divertiment, per a saxo tenor i orquestra de Gerard López Boada

1.214,00

La Mà de Guido, SL

Edició de sis obres de Marcos Bosch

1.627,00

TOTAL

266

Concedit 2018

10.531,19

90.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

SUPORT A LES LLIBRERIES PLA LLIBERIA ACTIVA Subvencions per a la modernització de les llibreries CLT/216/2018 Dotació

300.000,00

Data de publicació al DOGC

21/02/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

15/03/2018

Import concedit

300.000,00

Nombre de projectes

65

Nombre de beneficiaris

64

Beneficiari

Objecte

Alba Martí Busquets

Llibreria L’Ombra

5.009,01

Alibri Llibreria, SL

Remodelació d’escala i aparador

6.688,59

Andrea Giovannoli

Modernització de la llibreria

2.004,28

Anna Soler Esteller

Modernització de la llibreria

6.688,59

Atelier Libros, SA

Renovació d’equips i programari

4.518,52

Bauça i Vila Electronica, SL

Millora de la llibreria

4.644,85

Buc de Llibres, SCCL

Modernització de llibreries

5.019,27

Carles Ramon Mansa

Modernització de la llibreria

5.308,98

Casa Usher Llibreters, SL

Manteniment i modernització de la llibreria i promoció de la lectura

3.801,35

Cecilia Picun Fuentes

Modernització de la llibreria

3.106,48

Companyia Central Llibretera, SL

Activitats de promoció de la lectura i la literatura

6.688,59

Companyia Central Llibretera, SL

Adequació d’una zona de la llibreria de connexió al jardí i d’una zona de presentacions i cursos

6.688,59

Cultural Rocaguinarda, SCCL

Dinamització cultural, 40è aniversari

2.972,71

Desvan del Lector Llibreters, SL

Ampliació, modernització i canvi d’imatge

6.688,60

Distribución Edición y Librerías, SA

Modernització de la llibreria

6.688,59

Editorial Claret, SLU

Modernització de la llibreria

5.807,00

Editorial de Música Boileau, SL

Modernització de la llibreria Boileau

4.018,86

El Tramvia de Mataró, SL

Promoció de la lectura i Fira de Sant Jordi (3 dies), més renovació d’equip informàtic

1.989,48

Els Nou Rals, SCCL

Modernització de la llibreria

6.688,59

Fe Fernández Villaret

Millora de la llibreria i foment de la lectura

5.260,21

Fernando Velasco Chapinal

Modernització de la llibreria

6.284,88

Flamma Tea, SL

Renovació d’ordinadors per a l’atenció al client i per desenvolupar comunicació i màrqueting

4.094,37

Galatea Llibres, SLU

Actualització d’equipaments

2.554,13

Germán Machado Lens

Modernització de la llibreria El Petit Tresor

4.117,20

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

267


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Beneficiari

Objecte

Gorigiba, SL

Modernització de la llibreria

5.667,88

Grama Llibres, SL

Modernització de la Llibreria Carrer Major

6.688,59

Irene Bonet Martin

Adquisició de béns i equipaments, promoció de la literatura, adaptacions tecnològiques

5.960,28

Jaumes Llibreria Francesa, SL

Activitats de promoció del llibre i la lectura, i adquisició d’elements per millorar la llibreria

5.981,09

Josep Mitjans Benach

Modernització de la llibreria

5.500,95

Karim Kemmat

Modernització de la llibreria

6.688,59

La Caixa d’Eines, SL

Modernització de la llibreria

6.688,59

La Carbonera Llibreria, SCCL

Modernització i actualització dels diferents serveis de vendes en línia

1.114,77

La Gralla, SCCL

Dinamització i modernització de la llibreria

6.688,59

La Impossible, SCCL

Programació i difusió de les activitats culturals de La Impossible

6.688,59

Laietana de Llibreteria, SL

Renovació d’equips cap a noves tecnologies a la Llibreria Laie de Pau Claris 2018

6.688,59

Llibreria A Peu de Pàgina, SLNE

Nou sistema informàtic, marcadors de preus, dispositius electrònics per controlar estocs, projector

4.459,06

Llibreria Adserà, SL

Substitució del rètol lluminós de la façana, ordinadors i activitats infantils

3.715,89

Llibreria Anglesa, SL

Ampliació del mobiliari

1.893,71

Llibreria Antinous, SL

Modernització de la llibreria i promoció del llibre i la lectura

3.532,46

Llibreria Aqualata, SL

Presentacions, contacontes i adequació d’espais

2.780,76

Llibreria Cinta, SL

Modernització de la sala de presentacions i l’equipament informàtic

6.688,59

Llibreria l’Altell, SL

Modernització de la llibreria

6.032,26

Llibreria La Llopa, SL

Creació d’una pàgina web pròpia per a la venda per internet

2.418,97

Llibreria Sendak, SCCL

Incorporació de noves tecnologies i accions de promoció de la lectura

1.114,77

Llibreria Viladrich, SL

Il·luminació, comerç electrònic i Setmana del Llibre en Català

2.366,33

Llibres Parcir, SL

Obres, nous equipaments, noves tecnologies i promoció de la lectura

2.833,73

Mar Soledad Ferrer Arpa

Modernització de la llibreria

6.053,73

Marcombo, SA

Obres "Makerspace" de Bits & Books

6.688,59

Maria Pagès Sàez

“El Poblenou vol escoltar” i modernització del comerç electrònic

2.721,26

Marina Meneses Amate

Modernització de la llibreria

2.377,25

Marta Farre Corbera

Activitats de promoció del llibre i la lectura el 2018 i adquisició de material informàtic per a fires

3.802,03

Marta Gil Soler

Activitats per a la promoció del llibre i la lectura

1.114,77

Muntanya de Llibres, SLU

Substitució de mobiliari, màrqueting digital i noves activitats culturals

6.279,85

Nollegiu, SL

Programa d’activitats per al foment de la lectura a la llibreria Nollegiu de Barcelona

6.688,59

Olivia Pascual Pastor

Modernització de la llibreria

3.715,89

Oriol Massó Barnadas

Modernització i consolidació de la Llibreria Horitzons

3.371,27

Papereria Llibreria Campus, SL

Botiga en línia

5.015,51

Papereria Llibreria Núria, SL

Incorporació de noves tecnologies, renovació del web

6.390,96

Perutxo Llibres, SL

Modernització de la llibreria

1.287,35

Procultura, SL

Millores a Documenta 2017

5.697,20

268

Concedit 2018

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Racó del Llibre, SL

Modernització d’equips informàtics, canvi de persiana de l’entrada principal i projecte Libelista

3.848,48

Ramon Inglada Juncosa

Modernització de la llibreria

3.989,12

Saltamartí Llibres, SAL

Adquisició de nou aparell servidor del sistema informàtic

Tapide, SA

Jornades Sabadell Negre i adaptació de la porta d’entrada per fer-la accessible

3.784,12

Wordsinprogress, SL

Obres, ampliació i adequació a nous usos, modernització de La Petita.

6.688,59

960,68

TOTAL

300.000,00

Incorporació d’expedient Dòria Llibres, SL

Modernització de la llibreria

3.345,35

Aquest expedient s’ha incorporat a conseqüència de l’estimació d’un recurs d’alçada

Ajuts singulars Beneficiari

Objecte

Gremi de Llibreters de Catalunya

Postgrau de Llibreria 2018-2019

Concedit 2018 20.000,00

TOTAL

20.000,00

SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ Subvencions per a l’organització a Catalunya de fires i salons del llibre en català i occità CLT/218/2018 Dotació

80.000,00

Data de publicació al DOGC

21/02/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

26/04/2018

Import concedit

80.000,00

Nombre de projectes

8

Nombre de beneficiaris

8

Beneficiari

Objecte

Associació Cultural del Llibre de Muntanya

Fira del Llibre de Muntanya a Vic

8.862,00

Associació Fira del Conte de Medinyà

9a Fira del Conte de Medinyà

4.000,00

Associació pel Foment de la Literatura Infantil i Juvenil Judit Sendra García

6a Fira Conte Va! Va de contes

4.375,00

Associació Saló de les Arts

Liberisliber

Casino Menestral Figuerenc

Fira del Llibre Vell i d’Ocasió de Figueres

Club Català de Cultura, SL

Mercat de Nadal del Llibre

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

14.400,00 2.000,00 11.163,00

269


Detall de les actuacions (annexos) Llibre

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Cultura21, SCCL

Literal, Fira d’Idees i Llibres Radicals

Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya

67a Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Modern

TOTAL

16.200,00 19.000,00 80.000,00

Ajuts singulars a fires Beneficiari

Objecte

Associació d’Editors en Llengua Catalana

36a Setmana del Llibre en Català

Concedit 2018

Federació d’Institucions Professionals del Còmic

36è Saló Internacional del Còmic de Barcelona

Federació de Gremis d’Editors d’Espanya

Liber, Fira Internacional del Llibre

TOTAL

145.000,00 57.000,00 25.000,00 227.000,00

Altres ajuts singulars a entitats i associacions Beneficiari

Objecte

Associació Lectura Fàcil

Activitats de 2018 de l’entitat

30.000,00

Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil

Activitats de promoció i difusió del llibre infantil i juvenil i de la lectura

46.600,00

TOTAL

270

Concedit 2018

76.600,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

271


4.6

Detall de les actuacions (annexos) Arts Visuals

Arts Visuals Resum de les línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

450.000,00

450.000,00

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ Activitats de difusió i promoció de galeries Convocatòria de 2017

23.729,78

Ajuts singulars Ajuts d’anys anteriors. 2017

100.000,00

ADQUISICIÓ O MILLORA D’EQUIPAMENT TECNOLÒGIC Adquisició o millora d’equipament tecnològic

25.000,00

24.995,95

24.995,95

TOTAL

25.000,00

474.995,95

598.725,73

Resum d’expedients de subvencions tramitats. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

28

28

28

28

6

6

4

6

1

1

1

1

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ Activitats de difusió i promoció de galeries Convocatòria de 2017 Ajuts singulars Ajuts d’anys anteriors. 2017 ADQUISICIÓ O MILLORA D’EQUIPAMENT TECNOLÒGIC Adquisició o millora d’equipament tecnològic

17

2

15

15

15

TOTAL

52

2

50

48

50

272

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Visuals

SUPORT A LA DIFUSIÓ I LA PROMOCIÓ Subvencions a galeries d’art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya •

Anualitats de 2018 de subvencions pluriennals concedides en anys anteriors Pluriennals d’anys anteriors

Dotació anualitat 2018

Atorgat anualitat 2018

40.000,00

23.729,28

Convocatòria de 2017

Beneficiari

Objecte

3 Punts Galeria, SL

Edició del catàleg de l’exposició de Samuel Salcedo

1.290,00

ADN Art Space, SL (ADN Galeria)

Diverses accions de difusió del programa de la galeria i organització de programes públics

2.614,60

Agrícola Rovira Carbonell, SLU (galeria Palmadotze)

Organització d’un maridatge de poesia, art i vi

Àmbit Galeria d’Art, SL

Comunicació i difusió de les activitats de la galeria

171,28

Anespe, SA (Galeria Estrany-de la Mota)

Organització del programa “Displays of Affection”

325,00

Artgràfic, SA (Galeria Joan Prats)

Diverses accions de difusió del programa de la galeria

218,86

BCN-11, SL (Galeria Antoni Pinyol)

Difusió de les activitats de la galeria i organització d’intervencions artístiques

432,84

Bernat Daviu Quera (Bombon Projects)

Activitats de difusió i exploració de l’art des del menjar i el beure

340,00

Cecilia Lobel (L&B Contemporary Art Gallery)

Diverses accions de difusió del programa de la galeria

228,14

Cristina Requena (Artemisia, Art & Tendències)

Promoció de la galeria per diversos mitjans i organització de programes públics

179,56

Dumaca, SL (Galeria Senda)

Diverses accions de difusió del programa de la galeria i organització de programes públics

660,22

Emilio Álvarez Costa (galeria Àngels Barcelona)

Organització de programes públics

299,00

Espai Cavallers, SL

Promoció de les activitats mitjançant web, xarxes socials i publicitat

249,00

Establiments Maragall, SA (Sala Parés)

Diverses accions de difusió del programa de la galeria i edició del catàleg commemoratiu

Ignasi Cabanas Castells (Sala Rusiñol)

Promoció d’activitats mitjançant web i xarxes socials

Imaginart Gallery, SL

Diverses accions de difusió del programa de la galeria

José Antonio Carulla Roca (N2 Galeria)

Activitats de difusió i promoció de la galeria

Josep Canals Gual (Canals Galeria d’Art)

Difusió del nou espai mitjançant web i xarxes socials

Mod & Con Art, SL (Galeria Marc Domènech)

Edició dels catàlegs de Jacques Léonard, Esteban Vicente i Le Corbusier

1.363,35

Nogueras Blanchard, SL

Diverses accions de difusió i organització del programa “On Affection”

1.775,17

Pigment Gallery, SL

Diverses accions de difusió del programa de la galeria

780,00

Pitu Gómez Canals (Dieu, moviment creatiu)

Diverses accions de difusió del programa de la galeria

1.161,00

Primer Crit, SL (Galeria Contrast)

Diverses activitats de difusió de les exposicions

658,20

Promociones Inmobiliarias y Artísticas, SL (Sala Dalmau)

Difusió de les activitats de la galeria

152,80

Setami Inversiones, SL (Ana Mas Projects)

Organització de conferències vinculades a les exposicions

336,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Anualitat 2018

70,00

2.900,78 500,00 453,30 1.266,63 511,36

273


Detall de les actuacions (annexos) Arts Visuals

Beneficiari

Objecte

Starting Investments, SL (Galeria Mayoral)

Diverses accions de difusió del programa de la galeria i publicacions

3.000,00

Wilhelmina Wittevrongel (Galeria Horizon)

Edició de la publicació anual Outer Horizons i organització del 25è aniversari

1.478,88

ZB Difusión Cultural, SL (Galeria Miguel Marcos)

Difusió de les activitats de la galeria

Anualitat 2018

313,81

TOTAL

23.729,78

Ajuts a projectes d’arts visuals d’especial interès Beneficiari

Objecte

Associació de galeries Art Barcelona

Activitats de promoció i difusió de l’associació i de les galeries associades l’any 2018

Concedit 2018 15.000,00

Associació de galeries Art Barcelona

Barcelona Gallery Weekend 2018

40.000,00

Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, SL

SWAB Barcelona, Fira Internacional d’Art Contemporani 2018

75.000,00

Gremi de Galeries d’Art de Catalunya

Accions de promoció del gremi durant el 2018

45.000,00

Screen Projects, SL

Talking Galleries 2018

25.000,00

Screen Projects, SL

Loop Barcelona 2018

250.000,00

TOTAL

450.000,00

Anualitats de 2018 d’ajuts pluriennals concedits en anys anteriors

Beneficiari

Objecte

Raíña Lupa, SL

Fira Internacional de l’Edició Contemporània Arts Libris

Anualitat 2018 100.000,00

TOTAL

100.000,00

SUPORT A LA MILLORA D’EQUIPAMENT TECNOLÒGIC Subvencions per col·laborar amb les galeries d’art de Catalunya per a l’adquisició o la millora d’equipament tecnològic CLT/200/2018 Dotació

25.000,00

Data de publicació al DOGC

16/02/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

10/04/2018

Import concedit

24.995,95

Nombre de projectes

15

Nombre de beneficiaris

15

Beneficiari

Objecte

ADN Art Space, SL (ADN Galeria)

Adquisició i millora de l’equipament tecnològic

2.555,28

Álvarez Costa, Emilio (galeria Àngels Barcelona)

Adquisició i millora de l’equipament tecnològic

3.431,40

Agrícola Rovira Carbonell, SLU (galeria Palmadotze)

Confecció de la pàgina web

274

Concedit 2018

364,50

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Arts Visuals

Beneficiari

Objecte

BCN-11, SL (Galeria Antoni Pinyol)

Millora de l’equipament tecnològic

329,46

Dumaca, SL (Galeria Senda)

Millora de l’equipament tecnològic

1.193,01

Espai 292, SL (LAB 36)

Millora de l’equipament tecnològic

1.626,73

Espai d’Art Puntoaparte, SL (Artevistas Gallery)

Millora de l’enllumenat de la galeria i adquisició de material tecnològic

1.460,40

Galeria Espai Cavallers, SL

Millora per a la promoció i la visualització de les exposicions

Galeria Joan Gaspar, SL

Millora de l’enllumenat de la galeria i adquisició de material tecnològic

5.460,00

Galeria Miquel Alzueta, SL

Millora de l’equipament tecnològic

2.511,00

Imaginart Gallery, SL

Millora de l’enllumenat de la galeria i adquisició de material tecnològic

1.385,10

Nogueras Blanchard, SL

Millora per a la producció audiovisual

2.867,77

Primer Crit, SL (Galeria Contrast)

Millora de l’espai expositiu

626,34

Requena Villalba, Cristina (Artemisia, Art & Tendències)

Adquisició i millora de l’equipament tecnològic

471,53

Promociones Inmobiliarias y Artísticas, SL (Sala Dalmau)

Adaptació del web a les noves mesures de navegació segura

176,63

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

536,80

24.995,95

275


4.7

Detall de les actuacions (annexos) Cultura Digital

Cultura Digital

Resum de les línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

TOTAL aplicat al pressupost 2018

345.000,00

215.000,00

345.000,00

242.300,00

CONTINGUTS DIGITALS Ajuts singulars Anualitats d’anys anteriors. 2017

27.300,00

TOTAL

Resum d’expedients de subvencions tramitats. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

2

2

2

CONTINGUTS DIGITALS Ajuts singulars Anualitats d’anys anteriors. 2017 TOTAL

2 1

1

1

1

3

3

3

3

CONTINGUTS DIGITALS Ajuts singulars a projectes digitals d’especial interès Beneficiari

Objecte

Advanced Music, SL

Festival Sónar 2018 - Sónar+D 2018

Concedit 2018

Anualitat 2018

165.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

TOTAL

Ajuts singulars a projectes digitals d’especial interès de caràcter pluriennal Beneficiari

Objecte

AC Gamelab

Conferències Gamelab 2018-2019-2020

TOTAL

Objecte

Incubation and Open Innovation Services, SL

Incubadora UPF Starting Lab

276

Anualitat 2018

180.000,00

50.000,00

180.000,00

50.000,00

Anualitats de 2018 d’ajuts singulars de caràcter pluriennal concedits en anys anteriors

Beneficiari

TOTAL

Concedit 2018

Anualitat 2018 27.300,00 27.300,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

277


4.8

Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Desenvolupament Empresarial Resum de les línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

2.300.000,00

2.272.238,00

2.272.238,00

AR a la distribució/explotació d’espectacles

603.485,00

603.485,00

603.485,00

AR a plans de distribució de llargmetratges

1.883.000,00

1.663.807,00

1.663.807,00

AR a projectes i plans editorials

2.916.650,00

2.280.409,00

2.280.409,00

175.000,00

0,00

0,00

AR a festivals i cicles de música

2.477.250,00

2.328.066,00

2.328.066,00

AR a projectes de l’àmbit dels videojocs i multimèdia

1.023.000,00

808.384,00

808.384,00

11.378.385,00

9.956.389,00

9.956.389,00

100.000,00

99.618,00

99.618,00

11.478.385,00

10.056.007,00

10.056.007,00

LÍNIES DE FINANÇAMENT Aportacions reintegrables (AR) per a projectes culturals (genèric)

AR a projectes de l’àmbit discogràfic o de la producció musical

Total Aportacions reintegrables SUPORT A LA PROFESSIONALITZACIÓ I LA FORMACIÓ (SDE) Consultoria Cultura TOTAL

Resum d’expedients tramitats. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

AR a projectes culturals (genèric)

21

3

2

0

16

15

16

AR a la distribució/explotació d’espectacles

14

2

2

3

7

6

7

AR a plans de distribució de llargmetratges

8

0

0

0

8

6

8

81

1

6

8

66

31

66

LÍNIES DE FINANÇAMENT

AR a projectes i plans editorials AR a projectes de l’àmbit discogràfic o de la producció musical AR a festivals i cicles de música AR a projectes de l’àmbit dels videojocs i multimèdia

0

0

0

0

0

0

0

10

1

1

0

8

6

8

8

1

1

2

4

4

4

68

0

1

28

39

37

39

210

8

13

41

148

105

148

SUPORT A LA PROFESSIONALITZACIÓ I LA FORMACIÓ (SDE) Consultoria Cultura TOTAL

278

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Línies de finançament AJUTS EN LES MODALITATS DE SUBVENCIÓ I APORTACIÓ REINTEGRABLE Ajuts a projectes culturals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions CLT/453/2018, CLT/2095/2018 i CLT/1762/2018 Dotació*

2.300.000,00

Data de publicació al DOGC

16/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

26/07/2018

Import concedit

2.272.238,00

Nombre de projectes

16

Nombre de beneficiaris

15

* Inclou ampliacions de la dotació inicial.

Beneficiari

Objecte

Arts escèniques

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

93.164,00

865.288,00

958.452,00

14.173,00

74.438,00

88.611,00

-

151.775,00

151.775,00

Bitò Produccions, SL

Producció d’El Precio

Ethika Global Real Estate, SL

Producció de Sherlock Holmes y el destripador

Nostromo Live, SL

Producció del musical La jaula de las locas

-

400.581,00

400.581,00

Serveis Actualitzats de l’Espectacle, SL

Producció de Pel davant i pel darrera

24.170,00

81.328,00

105.498,00

Serveis de l’Espectacle Focus, SA

Producció de l’espectacle Ben-Hur

12.760,00

104.207,00

116.967,00

Titus Andronic, SL

Producció de Macho Man

42.061,00

52.959,00

95.020,00

0,00

712.744,00

712.744,00

Llibre Editorial Alpha, SL

Edició d’Aurea dicta, de Miquel Barceló

-

325.213,00

325.213,00

Enciclopèdia Catalana, SLU

Edició de Catalunya 1980-2015. Història en fotografies

-

136.292,00

136.292,00

Enciclopèdia Catalana, SLU

Edició de Pintura Catalana. Les avantguardes

-

145.005,00

145.005,00

Lynx Promocions, SL

Edició de Handbook of the Mammals of the World, vol. 8

-

106.234,00

106.234,00

Música

206.719,00

394.323,00

601.042,00

Arts Managers, SL

5è Festival Clownia. 2018

31.747,00

85.390,00

117.137,00

Camera Musicae, SLU

7a temporada de concerts de l’OCM al Palau de la Música Catalana

41.700,00

95.281,00

136.981,00

Orquestra Simfònica del Vallès, SAL

Cicle de concerts simfònics al Palau de la Música Catalana de gener a juny de 2018

50.338,00

60.570,00

110.908,00

Rafael Moreno Sánches

Daurada Escena. Festival Líric Internacional 2018

4.291,00

9.434,00

13.725,00

Tem Productions, SL

Cicle Músiques Sensibles (6a edició)

14.556,00

27.643,00

42.199,00

Trito Ediciones, SL

Cicle BCN Clàssics (Palau de la Música). Temporada 2018-2019

64.087,00

116.005,00

180.092,00

299.883,00

1.972.355,00

2.272.238,00

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

279


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles a Catalunya en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions CLT/317/2018 i CLT/1050/2018

TOTAL

Dotació*

603.485,00

Data de publicació al DOGC

02/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

17/04/2018

Import concedit

603.485,00

Nombre de projectes

7

Nombre de beneficiaris

6

* Inclou ampliacions de la dotació inicial.

Beneficiari

Objecte

Arts escèniques

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

54.215,00

159.039,00

213.254,00

La Brutal, SL

Temporada de La importància de ser Frank, d’Oscar Wilde, al Poliorama

12.272,00

33.845,00

46.117,00

Misògines, SA

Temporada de l’obra teatral E.V.A., al Teatre Romea

25.870,00

44.372,00

70.242,00

Q-ars Teatre, SL

Explotació d’Ausencias, a La Seca Espai Brossa

644,00

2.025,00

2.669,00

Serveis Actualitzats de l’Espectacle, SL

Explotació de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid

8.455,00

52.546,00

61.001,00

Serveis Actualitzats de l’Espectacle, SL

Explotació de Marín, al Club Capitol de Barcelona

6.974,00

26.251,00

33.225,00

63.785,00

326.446,00

390.231,00

Música Cadame, SL

Explotació del Gran Festival Flamenc de Barcelona, al Palau de la Música

20.099,00

116.956,00

137.055,00

Novaria Artists, SL

Explotació de 14 actuacions d’òpera al Palau de la Música

43.686,00

209.490,00

253.176,00

118.000,00

485.485,00

603.485,00

TOTAL

280

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions CLT/88/2018, CLT/839/2018*

CLT/1640/2018

TOTAL

1.258.000,00

625.000,00

1.883.000,00

Data de publicació al DOGC

30/01/2018

16/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

07/03/2018

02/08/2018

Dotació

Import concedit

1.663.807,00

Nombre de projectes

8

Nombre de beneficiaris

6

* Inclou ampliacions de la dotació inicial.

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

Distribució de 2 llargmetratges

3.969,00

246.994,00

250.963,00

A Contracorriente Films, SL

Distribució de 3 llargmetratges

10.279,00

243.155,00

253.434,00

Alfa Pictures, SL

Distribució de 4 llargmetratges

5.354,00

135.975,00

141.329,00

Alfa Pictures, SL

Distribució de 7 llargmetratges

12.811,00

125.241,00

138.052,00

Castelao Pictures, SL

Distribució de 18 llargmetratges

4.791,00

607.214,00

612.005,00

Planeta Med, SL

Distribució d’11 llargmetratges

4.663,00

35.337,00

40.000,00

Twelve Oaks Pictures, SL

Distribució d’1 llargmetratge

3.075,00

53.067,00

56.142,00

Vercine 2007, SL

Distribució de 6 llargmetratges

3.148,00

168.734,00

171.882,00

48.090,00

1.615.717,00

1.663.807,00

Beneficiari

Objecte

A Contracorriente Films, SL

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

281


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Ajuts a projectes i plans editorials en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions CLT/145/2018

CLT/1495/2018, CLT/2751/2018*

TOTAL

1.850.000,00

1.066.650,00

2.916.650,00

Data de publicació al DOGC

07/02/2018

04/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

08/03/2018

09/08/2018

Dotació

Import concedit

2.280.409,00

Nombre de projectes

66

Nombre de beneficiaris

31

*Inclou ampliacions de la dotació inicial.

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

Edició d’1 títol

2.176,00

11.245,00

13.421,00

Albur Producciones Editoriales, SL

Edició d’1 títol

2.911,00

21.835,00

24.746,00

Albur Producciones Editoriales, SL

Edició de 10 títols

11.100,00

98.907,00

110.007,00

Animallibres Editorial, SL

Edició de 2 títols

2.401,00

2.470,00

4.871,00

Ara Llibres, SCCL

3 títols el 2n semestre de 2018

-

35.225,00

35.225,00

Ara Llibres, SCCL

7 títols el 2n semestre de 2018

-

25.679,00

25.679,00

Ara Llibres, SCCL

Edició de 5 títols

13.467,00

13.467,00

26.934,00

Ara Llibres, SCCL

Edició de 6 títols

12.683,00

12.683,00

25.366,00

Arola Editors, SL

Edició d’1 títol

6.843,00

6.843,00

13.686,00

Arpa & Alfil Editores, SL

Edició de 3 títols

9.728,00

10.072,00

19.800,00

Bernat Cussó Grau

Edició de 4 títols

3.153,00

7.504,00

10.657,00

Brau Edicions, SL

Edició d’1 títol

2.645,00

3.055,00

5.700,00

Brau Edicions, SL

Edició d’1 títol

3.026,00

3.649,00

6.675,00

Cep i Nansa, SL

Edició de 12 títols

8.574,00

18.754,00

27.328,00

Cep i Nansa, SL

Edició de 12 títols

14.092,00

23.185,00

37.277,00

Cep i Nansa, SL

Edició de 17 títols

12.663,00

24.075,00

36.738,00

Cep i Nansa, SL

Edició de 8 títols

12.458,00

20.317,00

32.775,00

Cep i Nansa, SL

Pla editorial 2018 - 2n semestre

16.054,00

29.851,00

45.905,00

Columna Edicions, Llibres i Comunicació, SA

Edició de 14 títols

31.932,00

82.410,00

114.342,00

Beneficiari

Objecte

Albur Producciones Editoriales, SL

282

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

Pla editorial del 2n semestre de 2018

53.974,00

136.754,00

190.728,00

Economia Digital, SL

Edició de 10 títols

11.478,00

17.546,00

29.024,00

Edicions 62, SA

Edició de 3 títols

14.401,00

17.366,00

31.767,00

Edicions 62, SA

Pla editorial del 2n semestre de 2018

14.109,00

18.364,00

32.473,00

Edicions Bromera, SLU

Edició de 4 títols

2.379,00

2.447,00

4.826,00

Editorials Alpina, SL

Edició de 3 títols

2.784,00

2.784,00

5.568,00

Editorial Comanegra, SL

Edició de 6 títols

15.021,00

22.640,00

37.661,00

Editorial Comanegra, SL

Edició de 6 títols

16.168,00

21.863,00

38.031,00

Editorial Comanegra, SL

Edició de 8 títols

15.319,00

20.260,00

35.579,00

Editorial Comanegra, SL

Edició de 8 títols

13.175,00

20.275,00

33.450,00

Editorial Efadós, SL

Edició de 4 títols

11.919,00

11.919,00

23.838,00

Editorial Efadós, SL

Edició de 5 títols

14.684,00

14.684,00

29.368,00

Editorial Flamboyant, SL

Edició de 7 títols

10.815,00

39.541,00

50.356,00

Editorial Flamboyant, SL

Edició de 10 títols

9.573,00

22.378,00

31.951,00

Editorial Juventud, SA

Edició de 10 títols

12.887,00

30.405,00

43.292,00

Editorial Juventud, SA

Pla editorial del 2n semestre de 2018

-

44.690,00

44.690,00

Editorial La Mar Salada, SL

Edició de 12 títols

5.840,00

18.984,00

24.824,00

Editorial Mediterrània, SL

Edició de 8 títols

7.996,00

10.104,00

18.100,00

Fragmenta Editorial, SLU

Edició d’1 títol

3.420,00

3.518,00

6.938,00

Fragmenta Editorial, SLU

Edició de 5 títols

9.384,00

14.754,00

24.138,00

Fragmenta Editorial, SLU

Edició de 6 títols

3.894,00

5.176,00

9.070,00

Grup Editorial 62, SLU

Edició de 39 títols

51.768,00

175.324,00

227.092,00

Grup Editorial 62, SLU

Pla editorial del 2n semestre de 2018

46.602,00

156.191,00

202.793,00

Imatge-9, SL

Edició de 3 títols

9.795,00

24.598,00

34.393,00

Imatge-9, SL

Edició de 4 títols

13.141,00

23.753,00

36.894,00

Imatge-9, SL

Edició de 5 títols

8.888,00

20.931,00

29.819,00

Imatge-9, SL

Edició de 5 títols

8.383,00

16.754,00

25.137,00

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL

Edició d’1 títol

1.004,00

2.825,00

3.829,00

Beneficiari

Objecte

Columna Edicions, Llibres i Comunicació, SA

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

283


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

Edició d’1 títol

1.104,00

3.150,00

4.254,00

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL

Edició d’1 títol

762,00

762,00

1.524,00

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL

Edició de 2 títols

655,00

760,00

1.415,00

Llibres del 9 Angle, SL

Edició de 2 títols

6.612,00

12.724,00

19.336,00

Llibres del 9 Angle, SL

Edició de 3 títols

9.412,00

13.837,00

23.249,00

Llibres del 9 Angle, SL

Edició de 5 títols

12.959,00

19.279,00

32.238,00

Llibres del 9 Angle, SL

Edició de 5 títols

10.042,00

13.722,00

23.764,00

Pagès Editors

Edició d’1 títol

3.010,00

3.709,00

6.719,00

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA

Edició d’A Punt 1

13.734,00

15.616,00

29.350,00

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA

Edició d’1 títol

8.107,00

9.514,00

17.621,00

Raval Edicions, SLU

Edició de 4 títols

9.228,00

11.069,00

20.297,00

Raval Edicions, SLU

Pla editorial del 2n semestre de 2018

16.563,00

23.085,00

39.648,00

Takatuka, SL

Edició de 6 títols

8.366,00

21.087,00

29.453,00

Takatuka, SL

Edició de 9 títols

10.275,00

22.012,00

32.287,00

Terracel, SCP

Edició de 3 títols

4.346,00

6.104,00

10.450,00

Terracel, SCP

Edició de 4 títols

6.950,00

7.150,00

14.100,00

Titiris Editorial, SL

Edició de 7 títols

8.558,00

12.306,00

20.864,00

Titiris Editorial, SL

Edició de 7 títols

8.940,00

13.169,00

22.109,00

Viena Serveis Editorials, SL (Viena Edicions)

Edició d’1 títol

4.421,00

4.549,00

8.970,00

698.751,00

1.581.658,00

2.280.409,00

Beneficiari

Objecte

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL

TOTAL

284

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Ajuts a projectes de l’àmbit discogràfic o de la producció musical en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions CLT/319/2018

TOTAL

Dotació

175.000,00

Data de publicació al DOGC

02/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

26/04/2018

Import concedit

0,00

Nombre de projectes

0

Nombre de beneficiaris

0

Ajuts a festivals o cicles musicals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions CLT/493/2018

CLT/1499/2018 CLT/2093/2018*

TOTAL

1.965.000,00

512.250,00

2.477.250,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

04/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

04/04/2018

26/07/2018

Dotació

Import concedit

2.328.066,00

Nombre de projectes

8

Nombre de beneficiaris

6

* Inclou ampliacions de la dotació inicial.

Beneficiari

Objecte

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

Barcelona Events Musicals, SL

Festival Cruïlla 2018

112.962,00

238.038,00

351.000,00

Clipper’s Live, SL

Festival de Cap Roig 2018

112.962,00

353.414,00

466.376,00

Ibercamera, SA

Temporada 2018-19

83.963,00

202.513,00

286.476,00

Sitback Produccions, SL

Festival Vida 2018

94.979,00

225.705,00

320.684,00

Sun Music BCN, SL

CanetRock 2018

73.338,00

121.431,00

194.769,00

The Project Music Company, SL

Festival de la Porta Ferrada 2018

91.754,00

151.922,00

243.676,00

The Project Music Company, SL

Festival Internacional de Jazz 2018

82.037,00

143.737,00

225.774,00

The Project Music Company, SL

Guitar Festival BCN 2018

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

90.110,00

149.201,00

239.311,00

742.105,00

1.585.961,00

2.328.066,00

285


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Ajuts a projectes de l’àmbit dels videojocs i multimèdia en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions CLT/87/2018 CLT/1051/2018*

CLT/1494/2018

TOTAL

Dotació*

743.000,00

280.000,00

1.023.000,00

Data de publicació al DOGC

30/01/2018

04/07/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

04/04/2018

20/09/2018

Import concedit

808.384,00

Nombre de projectes

4

Nombre de beneficiaris

4

* Inclou ampliacions de la dotació inicial.

Subvenció

Aportació reintegrable

Concedit 2018

9.588,00

159.957,00

169.545,00

Desenvolupament del videojoc Indiecalypse

13.002,00

20.739,00

33.741,00

Novarama Technology, SL

Desenvolupament del videojoc Squad Skills

20.412,00

53.037,00

573.449,00

Unfinished Pixel, SL

Desenvolupament del videojoc Super Tennis Blast

13.398,00

18.251,00

31.649,00

56.400,00

751.984,00

808.384,00

Beneficiari

Objecte

Dark Curry, SL

Desenvolupament del videojoc Undead Citadel

JanduSoft, SL

TOTAL

Evolució anual dels projectes i les empreses beneficiàries d’ajuts reintegrables 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de projectes

36

51

59

98

129

117

138

143

109

Nombre d’empreses

28

35

39

59

73

66

82

86

68

Evolució anual dels imports concedits

Import concedit

286

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.126.244

3.015.902

3.944.655

6.015.896

7.266.670

7.526.952

9.196.787

9.087.662

9.956.389

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) FORMACIÓ DIRECTIVA Activitats de les sessions de l’SDE per sectors Àmbits d’actuació

%

Gestió empresarial

36,62

Internacional

2,82

Màrqueting i comunicació

14,08

Transformació digital

36,62

Creativitat i innovació

7,04

Competències transversals

2,82

TOTAL

100%

Activitats de formació de l’SDE Data

Activitat

Gestió empresarial

26 activitats

14/02/2018

Presentació de Consultoria Cultura de 2018

60

15/02/2018

Claus per protegir les creacions en el món digital

38

22/02/2018

Esmorzars Label Lab. Música i cinema

22

28/02/2018

Curs d’elaboració de plans d’accessibilitat dels equipaments culturals

65

15/03/2018

Les plataformes de continguts i les llicències a la xarxa

24

20/03/2018

Aplicació del reglament de la llei orgànica de protecció de dades (LOPD)

21/03/2018

El pla director per a equipaments escènics i musicals

50

22/03/2018

Esmorzars Label Lab. Música en viu i música registrada

16

16/04/2018

RESET

69

24/04/2018

Tipologia de societats, persones jurídiques en l’àmbit cultural

23

26/04/2018

Esmorzars Label Lab. Contractes intel·ligents

17

30/05/2018

Bizbarcelona. Finançament de projectes culturals

45

04/06/2018

Lliurament dels Premis Creamedia

30

20/06/2018

Curs sobre l’atenció a les persones amb discapacitat

36

28/06/2018

Esmorzars Label Lab. Spotify, com podem treure’n màxim profit

24

27/09/2018

APECAT. Conèixer els influenciadors

31

04/10/2018

De la gestió del risc a l’assegurança: Fira Mediterrània de Manresa

20

16/10/2018

Finances per a no financers I

14

22/10/2018

BGW (Barcelona Games World). Formació Pla d’Empresa (2 sessions)

20

24/10/2018

BGW (Barcelona Games World). Formació Pla d’Empresa (2 sessions)

13

25/10/2018

Esmorzars Label Lab. Directiva sobre els drets d’autor en el mercat únic digital. Quin impacte es preveu en el mercat?

13

06/11/2018

BGW. Formació: com anar a fires

17

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Assistents 982

102

287


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Data

Activitat

06/11/2018

L’obra audiovisual i fotogràfica. Legislació: confluència d’ambdues creacions

11

13/11/2018

Finances per a no financers II

23

15/11/2018

L’Alternativa – Festival de Cinema Independent de Barcelona

45

27/11/2018

L’abecé del camí del mecenatge (col·laboració FCC)

154

Internacional

2 activitats

170

16/11/2018

L’Alternativa – Festival de Cinema Independent de Barcelona

145

20/11/2018

Està el teu projecte escènic llest per internacionalitzar-se?

Màrqueting i comunicació

10 activitats

06/03/2018

iCat, una ràdio per promoure el consum musical i cultural

04/04/2018

Pitching a la Mostra d’Igualada

19/04/2018

PÚBLICS NON-STOP. El públic 360 graus

143

02/05/2018

Jornada Professional D’A

115

25/05/2018

Esmorzars Label Lab. Música i publicitat

16

26/06/2018

Cinema, festivals i públics

48

28/06/2018

Pitching al festival Grec Pro

10/07/2018

Iniciació a la comunicació cultural

18/09/2018

Pitching a la Fira Mediterrània de Manresa

20/11/2018

BGW. Formació sobre pitching, publishers i inversors

Transformació digital

26 activitats

17/01/2018

Taller de Facebook i Twitter

45

24/01/2018

Google Adwords I: campanyes per promocionar la nostra empresa

48

25/01/2018

Esmorzars Label Lab. L’impacte de la blockchain en la gestió dels drets

40

26/01/2018

Google Adwords II: campanyes per promocionar la nostra empresa

43

07/02/2018

YouTube: taller de videomàrqueting

48

21/02/2018

Posicionament orgànic als cercadors (SEO) I

45

23/02/2018

Posicionament orgànic als cercadors (SEO) II

43

14/03/2018

Eines per al community manager

29

22/03/2018

Tendències digitals (1)

63

23/03/2018

Com hauria de ser el lloc web d’una empresa cultural?

29

11/04/2018

Taller d’Instagram

41

27/04/2018

Taller d’e-mail màrqueting

40

09/05/2018

Taller de xarxes socials: Spotify

19

16/05/2018

L’ús de LinkedIn i altres xarxes professionals

25

22/05/2018

Jornada d’arts escèniques i noves tecnologies

73

25/05/2018

El web 3.0. L’internet mòbil

12

06/06/2018

Analítica Web I

40

08/06/2018

Analítica Web II

26

13/06/2018

Taller de Periscope

12

21/06/2018

Tendències digitals (2)

18

288

Assistents

25 451 54 6

2 46 5 16 938

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Data

Activitat

29/06/2018

Pla estratègic de comunicació en línia

41

04/07/2018

Taller de WordPress II

32

11/07/2018

Taller de WordPress II

30

18/07/2018

Taller de WordPress III

26

25/10/2018

Tendències digitals (3)

46

30/11/2018

APECAT. Sessió de tancament

24

Competències transversals

2 activitats

34

19/09/2018

Com presentar amb èxit

17

23/10/2018

Comunicació en la negociació

17

Creativitat i innovació

5 activitats

209

11/03/2018

MID Talent

20

29/05/2018

Jornada sobre arts inclusives

68

27/09/2018

Escenes híbrides: work-in-progress. TNT

34

10/10/2018

Rodatges sostenibles

55

24/10/2018

Equipaments culturals i sostenibilitat

32

TOTAL

Assistents

2.784

Col·laboracions externes Data

Activitats

Col·laboracions externes

29 activitats

25/01/2018

Esmorzars Label Lab. L’impacte de la blockchain en la gestió de drets

40

22/02/2018

Esmorzars Label Lab. Música i cinema

22

06/03/2018

iCat, una ràdio per promoure el consum musical i cultural

54

11/03/2018

MID Talent

20

22/03/2018

Esmorzars Label Lab. Música en viu i música registrada

16

04/04/2018

Pitching a la Mostra d’Igualada

16/04/2018

RESET

69

26/04/2018

Esmorzars Label Lab. Contractes intel·ligents

17

02/05/2018

Jornada Professional D’A 2018 / Nou talent. Mirades emergents

25/05/2018

Esmorzars Label Lab. Música i publicitat

16

04/06/2018

Lliurament dels Premis Creamedia

30

26/06/2018

Cinema, festivals i públics

48

28/06/2018

Esmorzars Label Lab. Spotify, com podem treure’n màxim profit

24

28/06/2018

Pitching al festival Grec Pro

2

18/09/2018

Pitching a la Fira Mediterrània de Manresa

5

27/09/2018

APECAT. Conèixer els influenciadors

31

27/09/2018

Escenes híbrides: work-in-progress. TNT

34

04/10/2018

De la gestió del risc a l’assegurança: Fira Mediterrània de Manresa

20

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Assistents 1.096

6

115

289


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Data

Activitats

10/10/2018

Rodatge sostenible en el marc del Sitges. Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Assistents 55

22/10/2018

BGW (Barcelona Games World). Formació Pla d’Empresa (2 sessions)

20

24/10/2018

BGW. Formació Pla d’Empresa (2 sessions)

13

25/10/2018

APECAT. Esmorzars Label Lab. Directiva sobre els drets d’autor en el mercat únic digital. Quin impacte es preveu en el mercat?

13

06/11/2018

BGW. Formació: com anar a fires

17

15/11/2018

L’Alternativa – Festival de Cinema Independent de Barcelona

45

16/11/2018

L’Alternativa – Festival de Cinema Independent de Barcelona

145

20/11/2018

BGW. Formació pitching, publishers i inversors

16

20/11/2018

Està el teu projecte escènic llest per internacionalitzar-se? (TTP, APCC, AAPC, APDC)

25

27/11/2018

L’abecé del camí del mecenatge (col·laboració FCC)

30/11/2018

APECAT. Sessió de tancament

154 24

Difusió i promoció Data

3 activitats

30/05/2018

Primavera Pro

13/06/2018

Descobreix Sónar+D

03/07/2018

Programa CREAMEDIA

CONSULTORIA CULTURA Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals CLT/95/2018

TOTAL

Dotació

100.000,00

Data de publicació al DOGC

31/01/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

08/03/2018

Import concedit

Beneficiari

99.618,00

Nombre de projectes

39

Nombre de beneficiaris

37

Objecte

Àmbit

Arts visuals Establiments Maragall, SA

Concedit 2018 1.802,00

Consultoria de digitalització

Preferent digital

Arts escèniques

1.802,00 33.256,00

Associació Cultural Viu el Teatre

Consultoria de mobilitat i internacionalització

Preferent internacionalització

2.100,00

Associació de Professionals de Circ de Catalunya - APCC

Proposta i pressupost de consultoria específica de transformació digital per a l’APCC

Preferent digital

2.450,00

290

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Beneficiari

Objecte

Àmbit

Anna Ros Llobet

Internacionalització

Preferent internacionalització

1.800,00

Bitò Produccions, SL

Planificació estratègica de temporada-alta.net

Específica

2.520,00

Bitò Produccions, SL

Qualificació de la programació del festival Temporada Alta

Específica

3.500,00

Bonnin Julve, SL

Consultoria d’estratègia de públics de La Seca Espai Brossa

Específica

1.704,00

Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny

Consultoria específica de patrocinis per al festival Ésdansa

Específica

2.656,00

Fundació Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya

Consultoria de comunicació externa per a la millora de públics de la Fundació Xarxa

Específica

3.500,00

Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya

Pla estratègic de la Fundació Xarxa: Visió 2520

Específica

3.000,00

Nus Processos Socials i Creatius, SCCL

Teatre fòrum a escena

Específica

1.276,00

Porta4 Teatro y Sociedad, SCP

La internacionalització de Porta4

Preferent internacionalització

1.800,00

Serveis Escènics Goya, SL

Consultoria específica: estudi energètic

Específica

3.500,00

Tantarantana Teatre, SL

Pla del Tantarantana

Específica

3.450,00

Arpa Films, SL

Redefinició del model de negoci

Preferent estratègica

2.100,00

Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya

Posicionament i estratègia de continguts

Específica

3.157,00

Planeta Med, SL

Disseny de l’estratègia de màrqueting per correu electrònic a partir d’anàlisis i públics

Específica

Audiovisual

Concedit 2018

7.587,00

Llibre

2.330,00 17.226,00

Cep i Nansa, SL

Consultoria de la nova línia de negoci

Específica

1.840,00

Editorial Alpha, SL

Pla de treball de la consultoria estratègica del projecte La Casa dels Clàssics

Específica

3.500,00

Editorial Claret, SLU

Diagnòstic de l’estructura i el negoci de l’empresa. Proposta de pla d’actuació

Específica

3.500,00

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL

Assessoria de digitalització

Preferent digital

2.436,00

Laietana de Llibreteria, SL

Pla estratègic de la Llibreria Laie de Pau Claris

Preferent estratègica

2.450,00

PEN Català

Consultoria de diagnosi i anàlisi de bones pràctiques amb públic jove en l’àmbit literari català

Específica

3.500,00

Música

15.615,00

Ensemble O Vos Omnes

Consultoria per a la internacionalització

Preferent internacionalització

1.800,00

Jesús Díaz Lorenzo

Pla estratègic per a Making Music in Silence

Específica

2.050,00

Link Produccions, SL

Consultoria específica d’anàlisi de vendes i comunitats

Específica

3.000,00

Primavera Sound, SL

Anàlisi d’organització energètica

Específica

3.168,00

Produccions Musicals Hispania Artis, SL

Diagnosi per al projecte formatiu en ensenyament musical JOFICAT, Jove Filharmònica Catalana

Específica

3.500,00

Rafael Moreno Sánches

Consultoria per a l’Assessorament Estratègic de Daurada Escena. Festival Líric Internacional

Preferent estratègica

2.097,00

Videojocs Giantfox, SL

1.550,00 Intel·ligència artificial en videojoc d’estratègia per torns

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Específica

1.550,00

291


Detall de les actuacions (annexos) Desenvolupament Empresarial

Beneficiari

Objecte

Àmbit

Arquitectura

Concedit 2018 6.226,00

2BMFG Arquitectes, SLP

Revisió del model de negoci: pla de viabilitat i planificació estratègic

Específica

3.338,00

Batllori & Trepat Arquitectes, SLP

Nou model de negoci

Específica

2.888,00

Altres

16.356,00

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya

Consultoria preferent per a la transformació digital de l’entitat

Preferent digital

2.360,00

Ateneu Barcelonès

Servei de continguts del pla de patrocini

Específica

1.350,00

Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

El “Centru”. Un nou model col·lectiu per a la cultura

Preferent estratègica

2.023,00

Club Català de Cultura

Consultoria per al TR3SC: estratègia de màrqueting per correu electrònic

Específica

2.140,00

Fundació Iluro, Fundació Privada Especial

Disseny de l’estratègia de continguts

Específica

2.935,00

Fundació La Ciutat Invisible

Planificació estratègica

Específica

2.048,00

Som Cultura, SCCL

Estudi de públics i proposta d’estratègia de comunicació per a la captació de socis de la cooperativa

Específica

3.500,00

TOTAL

292

99.618,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

293


4.9

Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Mercats Resum de les línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i la música

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre

200.000,00

199.999,99

199.999,99

Subvencions a projectes d’internacionalització de galeries d’art

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals

80.000,00

78.678,56

78.678,56

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs

20.000,00

20.000,00

20.000,00

238.000,00

238.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

2.216.678,55

2.216.678,55

PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ

ESDEVENIMENTS Ajuts singulars MERCATS ESTRATÈGICS Ajuts singulars a mercats estratègics TOTAL

750.000,00

Resum d’ajuts. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i la música

69

1

12

56

56

56

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre

70

2

2

66

66

66

Subvencions a projectes d’internacionalització de galeries d’art

38

2

4

32

32

32

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals

37

1

7

29

29

29

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs

11

1

10

10

10

3

3

3

3

6

6

6

6

202

202

202

ESDEVENIMENTS Ajuts singulars MERCATS ESTRATÈGICS Ajuts singulars TOTAL

294

234

6

26

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i la música CLT/497/2018 Dotació

200.000,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

19/04/2018

Import concedit

200.000,00

Nombre de projectes

56

Nombre de beneficiaris

56

Àmbits

Total expedients

Total concedit

Arts escèniques

29

82.448,89

Música

27

117.551,11

TOTAL

56

200.000,00

Beneficiari

Objecte

Arts escèniques

Concedit 2018 82.448,89

ASC D-creaN Dansa

Projecte d’internacionalització de Humanhood

Art Republic, SL

Distribució internacional d’arts escèniques

Associació Cultural Escena Activa

Projecte d’internacionalització del col·lectiu Lamajara Danza

1.716,33

Associació Cultural El Sitial Blau

Projecte d’internacionalització de la companyia SEGAFE

1.379,99

Associació Cultural Elclimamola

Projecte d’internacionalització d’Elclimamola

2.271,00

Associació Festival de Creació Contemporània del Poblenou

Projecte d’internacionalització dels espectacles de l’artista multidisciplinària Ada Vilaró

2.123,14

Ca l’Ubú, SL

Projecte d’internacionalització de Ca l’Ubú, SL

1.817,72

Carrer 88, SL

Projecte d’internacionalització de la companyia Kamchàtka

4.790,19

Cíclicus Espectacles, SL

Projecte d’internacionalització de l’activitat de Cíclicus Espectacles

1.263,55

Circo EIA, SL

Gira d’InTarsi

7.669,06

Cobosmika Company, SL

Projecte d’internacionalització de Cobosmika Company, fase 1

1.728,67

Compañía de Danza Mar y Javier, SL

Projecte d’internacionalització de la Cia. Mar Gómez

1.633,19

Companyia d’Espectacles La Tal, SCCL

Projecte d’internacionalització 2017-2018

4.296,54

Cop de Clown, SL

Projecte d’internacionalització

2.371,05

Diego Xavier Caicedo Melchiade

Internacionalització de la companyia Holoqué

1.073,72

Estefania Benages Mas

Activitats de promoció internacional de l’agència Fani Benages

1.735,62

Fadunito Produccions, SL

Projecte d’internacionalització

3.044,11

Jordi Pedrós Miquel

Projecte d’internacionalització de 2018 de Campi Qui Pugui. Àsia i Amèrica del Sud

3.178,43

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

3.381,16 14.360,76

295


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Beneficiari

Objecte

La Conquesta del Pol Sud, SCP

Difusió de La Conquesta del Pol Sud al mercat europeu i llatinoamericà

La Intrusa Danza, SL

Projecte d’internacionalització

3.492,63

Leandre, SL

Activitat d’internacionalització de la companyia Leandre

3.363,01

Los Galindos, SCCL

Promoció de l’espectacle UduL i de la companyia Los Galindos

1.963,51

Malumaluga, SL

Projecte d’internacionalització

1.150,72

Obsidiana XXI, SCP

Projecte d’internacionalització d’Obsidiana

1.930,83

Parabrisa, SCP

Promoció i contractació internacional del projecte "No em va fer Joan Brossa"

1.125,35

Rialles, Espectacles Infantils i Juvenils

Projecte d’internacionalització de Lasala i El Més Petit de Tots

1.794,06

Sergi Ots Gil

Projecte d’internacionalització de la companyia Ponten Pie - Sergi Ots

1.105,16

Thorus Arts, SCP

Projecte d’internacionalització de Not a moment too soon i de les activitats de Thorus Arts

4.362,88

Vicenç Mayans

Distribució i management

1.715,27

Concedit 2018

Música

611,24

117.551,11

A Tota Castanya, SL

Projecte d’internacionalització

9.532,86

Anarela Susana Santiago Sánchez

Projecte d’internacionalització de Rhythm and Flow

4.727,83

Apotools, SL

Projecte d’internacionalització de Duende. Difusió de la música d’Abraham Espinosa

1.526,35

Arts Managers, SL

Projecte d’internacionalització

6.559,94

Bymedio Submarino International, SL

Projecte d’internacionalització de Produccions Submarines

4.189,49

Che Sudaka 2005, SCP

Projecte d’internacionalització

4.437,45

Col·lectiu LDS, SCCL

Projecte d’internacionalització de Lágrimas de Sangre

5.174,56

Escena.Upart, SL

Presentació en showcase i presència en fires per internacionalitzar els artistes d’Escena.Upart

4.337,13

Ficta Edicions i Produccions, SL

Projecte d’internacionalització de Ficta 2018

1.355,35

Fundació Privada Taller de Músics

Projecte d’internacionalització del Taller de Músics: indústria, mercat internacional 2018

7.623,73

It’s Alive, SL

Projecte d’internacionalització de Bacana Internacional

6.697,03

Jazz to Jazz, SL

Projecte d’internacionalització de Jazz to Jazz - Andrea Motis

1.594,53

Jordi Freixa Barnola

Projecte d’internacionalització de Chesapik

La Cúpula Music, SL

Projecte d’internacionalització de La Cúpula Music Records: promoció internacional i llicenciament del catàleg d’artistes i llançaments

7.300,40

Las Montañas del Canada, SL

Projecte d’internacionalització de Canada Editorial

6.123,00

Laurene Chanson

Contractació i promoció internacional

5.241,27

L’Impresa Management Manel Sanchez, SL

Campanya de producció a Europa 2017-2018

2.952,50

Marco Mezquida Mateos

Projecte d’internacionalització

3.768,89

Orquestra Simfònica del Vallès, SAL

Projecte d’internacionalització

4.429,87

Pickpocket, SL

Projecte d’internacionalització

810,02

Primavera Sound, SL

Projecte d’internacionalització d’El Segell del Primavera

8.099,42

Proud Events, SL

Projecte d’internacionalització de Sonde 3

7.731,06

Santiago Arnal Caparrós

Assistència a fires

1.749,15

Sitback Produccions, SL

Sitback Productions, agència de producció i booking

5.115,49

296

989,96

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Beneficiari

Objecte

Sounds Aupa, SCP

Pla d’internacionalització d’AupaQuartet 2018

1.564,14

The Excitements

Projecte d’internacionalització de The Excitements als Estats Units, Sud-amèrica, Austràlia, Europa i el Japó

2.261,34

Todo Sigue Intacto, SL

Projectes d’internacionalització

1.658,35

Concedit 2018

TOTAL

200.000,00

Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre CLT/494/2018 Dotació

200.000,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

19/04/2017

Import concedit

199.999,99

Nombre de projectes

66

Nombre de beneficiaris

66

Beneficiari

Objecte

A Buen Paso, SCP

Participació a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya

Concedit 2018

Akiara Books, SLU

Participació a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya i a la Fira de Frankfurt

Algar Libros, SLU

Projecte d’internacionalització d’Algar Libros

1.986,60

Animallibres, SL

Projecte d’internacionalització de Bromera

1.171,88

Ara Llibres, SCCL

Assistència a les fires del llibre de Londres i Frankfurt 2018

Arpa i Alfil Editors, SL

Projecte d’internacionalització

3.662,64

Barcelona Multimèdia, SL

Projecte d’internacionalització

777,03

Brotons & Mercadal, Edicions Musicals, SL

Projecte d’internacionalització

3.512,31

El Cep i la Nansa Edicions, SL

Projecte d’internacionalització

1.073,15

Cinco Tintas, SL

Exportació i difusió de la literatura

2.243,52

Club Editor 1959, SLU

Assistència a fires internacionals

3.079,24

Coco Books, SL

Projecte d’internacionalització

2.146,09

Columna Edicions, Llibres i Comunicació, SA

Assistència a les fires de Londres i Frankfurt

Combel Editorial, SA

Promoció del fons editorial als mercats internacionals

9.034,40

Dos Mil Set Zahorí de Ideas, SL

Realització i edició de llibre infantil i d’adult de no-ficció

2.602,61

Ediciones Don Bosco Salesianos Provincia de Barcelona - Edebé

Realització de viatges de prospecció i assistència a fires internacionals

Edicions 62, SA

Assistència a les fires de Londres i Frankfurt

Edicions Bromera, SLU

Projecte d’internacionalització de Bromera

Edicions Somnins 2010, SL

Venda de drets de catàleg de Somnins i organització de coedicions internacionals

1.119,56 811,77

922,44

214,15

11.689,50 284,80 3.906,73 779,91

Edigol Ediciones, SA

Cartografia escolar i làmines didàctiques

2.337,13

Editorial Alrevés, SL

Assistència a fires internacionals i actes de projecció́ internacional de l’editorial

3.083,59

Editorial Casals, SA

Promoció del fons editorial als mercats internacionals

7.175,59

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

297


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Beneficiari

Objecte

Editorial Comanegra, SL

Assistència a la FIL 2017 (Fira Internacional del Llibre de Guadalajara)

1.235,65

Editorial de Música Boileau, SL

Internacionalització dels autors i el catàleg

2.954,94

Editorial del Nuevo Extremo, SL

Assistències a les fires del llibre de Bogotà i Buenos Aires, abril de 2018

Editorial Flamboyant, SL

Projecte d’internacionalització

6.982,35

Editorial Gustavo Gili, SL

Projecte d’internacionalització

1.402,05

Editorial Juventud, SA

Projecte d’internacionalització

5.305,09

Editorial Mediterrània, SL

Projecte d’internacionalització

536,66

Editorial Milenio

Projecte d’internacionalització

1.962,91

Editorial Minúscula, SL

Projectes d’internalització: fires del llibre de Londres i Frankfurt

1.741,29

Editorial Océano, SL

Assistència a la Fira del Llibre de Frankfurt

1.097,25

Editorial Reverté, SA

Projecte d’internacionalització

Ekaré Europa, SL

Assistència a les fires de Guadalajara, Bolonya, Madrid, Granada, Montreuil i Còrdova. Visites de prospecció a Colòmbia i a l’Equador

7.934,83

Galaxia del Libro, SA

Projecte d’internacionalització

2.758,70

Gedisa, SA

Projecte de Gedisa 2017-2018: internacionalització de contribucions culturals i acadèmiques de Catalunya

1.752,29

Gemser Publications, SL

Projecte d’internacionalització

6.021,11

Geointeractiva, SL

Projecte d’internacionalització

554,14

Grup Editorial 62, SLU

Assistència a fires el 2018: Londres, Bolonya i Frankfurt

1.066,34

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL

Projecte de prospecció de mercats a Colòmbia i Mèxic

700,79

Kalandraka Editora

Assistència a fires del llibre el 2018

3.055,44

Libros del Asteroide, SLU

Assistència a fires del llibre i prospecció de mercats

1.074,83

Lynx Promocions, SL

Projecte d’internacionalització

1.941,76

M. Moleiro Editor, SA

Projecte d’internacionalització

12.042,21

Marcombo, SA

Projecte d’internacionalització

1.866,54

Naturart, SA

Projecte d’internacionalització

1.485,21

Nuevo CL, SL

Projecte d’internacionalització

4.573,33

Núria Sales Rovira

Assistència a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya

Pagès Editors

Projecte d’internacionalització

1.400,11

Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Projecte d’internacionalització

6.021,11

Pluton Ediciones X, SL

Projecte d’internacionalització

2.946,04

Profit Editorial I., SL

Projecte d’internacionalització

3.267,86

Pujol & Amadó Agent, SL

Assistència a fires internacionals: Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2018

Pujol Amadó, SL

Assistència a fires internacionals: Fira del Llibre de Guadalajara 2017, Fira de Buenos Aires 2018 i Fira de Bogotà

Quaderns Crema, SA

Assistència a les fires de Frankfurt i Londres

RBA Holding de Comunicació, SLU

Projecte d’internacionalització

6.021,11

RBA Libros, SA

Projecte d’internacionalització

7.526,38

RM Verlag, SL

Projecte d’internacionalització

5.992,34

Schavelzon Graham Agencia Literaria, SL

Projecte d’internacionalització

2.642,25

298

Concedit 2018

334,47

12.024,51

496,94

384,01 2.788,89 466,27

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Takatuka, SL

Projecte d’internacionalització

1.712,76

The Foreign Office Agencia Literaria, SL

Assistència a fires internacionals del llibre i viatges de prospecció de mercats

1.942,81

Thinka Diseño y Comunicación, SL

Internacionalització i consolidació de vendes internacionals per a editorial de contes infantils

3.281,50

Thule Ediciones, SL

Assistència a fires internacionals

1.550,43

Ute Körner Literary Agent, SLU

Projecte d’internacionalització

2.478,15

Vega & Sevilla Literary and Film Agency, SL

Assistència a la Fira del Llibre de Frankfurt 2018

1.140,80

Vetaqui Rights, SL

Projecte d’internacionalització

1.920,91

TOTAL

199.999,99

Subvencions a projectes d’internacionalització de galeries d’art CLT/495/2018 Dotació

250.000,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

19/04/2018

Import concedit

250.000,00

Nombre de projectes

32

Nombre de beneficiaris

32

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

3 Punts Galeria, SL

Projecte d’internacionalització

9.506,51

Adn Art Space, SL

Projecte d’internacionalització

11.407,81

Agrícola Rovira Carbonell, SLU

Assistència a la Fira Artissima 2018 a Torí (Itàlia)

Anespe, SA

Projecte d’internacionalització

Anne Cecilia Lobel Sundqvist

Intermediació en la venda d’obres d’art, serveis culturals

755,05 7.144,96 2.253,50

Artgràfic, SA

Projecte d’internacionalització

11.407,81

Artur Ramon, SL

Participació en fires internacionals: TEFAF Maastricht, Salon du Dessin, etc.

10.457,16

Bernat Daviu Quera

Assistència a fires

1.152,66

Claudia Costa Oropeza

Projecte d’internacionalització

4.274,72

Dumaca, SL

Projecte d’internacionalització de la galeria SENDA amb la participació a fires

10.457,16

Emilio Álvarez Costa

Projecte d’internacionalització de la galeria Àngels Barcelona

11.407,81

Ervium Trade, SL

Projecte d’internacionalització

8.555,86

Establiments Maragall, SA

Assistència a fires i accions internacionals de la Sala Parés

2.752,08

Galeria Joan Gaspar, SL

Assistència a l’India Art Fair i a la fira Contemporary Istanbul

5.703,91

Galeria Miquel Alzueta, SL

Internacionalització i promoció dels artistes de la galeria

9.506,51

Galeria Valid Foto BCN, SL

Participació a la Fira Internacional d’Art de Tblisi (Geòrgia), 1a edició

1.542,19

Gothsland Art i Cultura, SL

Projecte d’internacionalització

8.555,86

Imaginart Gallery, SL

Assistència a fires internacionals als EUA i Llatinoamèrica

9.506,51

Jorge Bravo Callizo

Assistència a una fira internacional i viatge de prospecció

2.851,95

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

299


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

José Antonio Carulla

Projecte d’internacionalització

8.555,86

Maria Josepa Quinteiro Giner

Projecte d’internacionalització de la galeria d’art Anquin’s

9.506,51

Mod & Con Art, SL

Assistència a les fires Art Genève, ARCO i Art Paris

9.506,51

Nogueras Blanchard, SL

Projecte d’internacionalització

Pigment Gallery, SL

11.407,81

Projecte d’internacionalització

9.506,51

Polígrafa Obra Gràfica, SL

Projecte d’internacionalització

11.407,81

Primer Crit, SL

Projecte d’internacionalització

8.555,86

Rocío Santa Cruz, SL

Projecte d’internacionalització

10.457,16

Setami Inversiones, SL

Projecte d’internacionalització de la galeria Ana Mas Projects

10.457,20

Starting Investments, SL

Projecte d’internacionalització de la Galeria Mayoral 2018

9.506,51

Success Projects XXI, SL

Projecte d’internacionalització de la galeria de fotografia Fifty Dots Gallery

2.919,22

Víctor Lope Benítez

Projecte d’internacionalització

9.506,51

ZB Difusión Cultural, SL

Participació a ARCOmadrid 2018, Art Shenzhen i CIGE 2018

9.506,51

TOTAL

250.000,00

Subvencions per a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals CLT/496/2018 Dotació

80.000,00

Data de publicació al DOGC

21/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

19/04/2018

Import concedit

78.678,56

Nombre de projectes

29

Nombre de beneficiaris

29

Beneficiari

Objecte

15-L. Films, SL

Projecte d’internacionalització de 15-L. Films

1.949,28

Alhena Production, SL

Projecte d’internacionalització d’Alhena Production

2.170,65

Andergraun Films, SL

Projecte d’internacionalització de Personalien, A Treatise on Limnology i La mort de Lluís XIV

1.295,00

Batabat, SCCL

Pla d’internacionalització de Batabat 2018-2020

2.327,47

Brutal Media, SL

Projecte d’internacionalització

4.753,07

Caduco Films, SL

Projecte d’internacionalització de Bastian Films

Castelao Pictures, SL

Assistència a festivals i mercats

Coming Soon Films, SL

Projecte d’internacionalització

918,79

Desarrollos Mediáticos Internacionales, SL

Projecte d’internacionalització

3.091,60

Diagonal Televisió, SLU

Pla d’internacionalització

4.592,88

Distinto Films, SL

Projecte d’internacionalització

745,01

Doce Entertainment, SL

Projecte d’internacionalització

4.815,61

Film Factory Entertainment

Assistència a mercats i festivals internacionals

5.000,00

300

Concedit 2018

919,34 4.065,12

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Beneficiari

Objecte

Goldbee Entertainment Studios, SL

Projecte d’internacionalització de la segona temporada d’El Petit Drac Coco

5.000,00

Gris Medio, SCP

Projecte d’internacionalització de Seràs home

1.257,06

Lukimedia, SL

Projecte d’internacionalització

3.350,91

Mago Audio Visual Production, SL

Projecte d’internacionalització

2.975,05

Magrana Films, SL

Projecte d’internacionalització

1.800,18

Motion Pictures Entertainment, SL

Producció i distribució d’obres audiovisuals

5.000,00

Peekaboo Animation, SL

Internacionalització del catàleg audiovisual

5.000,00

Polar Star Films, SL

Internacionalització dels documentals de Polar Star Films

3.100,37

Rolling Basis Films, SL

Projecte d’internacionalització: Operació Globus i Rolling Basis Films

537,53

Sábado Películas, SL

Projecte d’internacionalització

943,02

Scenic Rights, SL

Comercialització i internacionalització del catàleg de produccions i autors de Scenic Rights

960,88

Sound And Fury, SL

Projecte d’internacionalització

2.998,85

Teidees Audiovisuals, SL

Assistència a mercats i festivals

1.394,50

Tomavision, SL

Internacionalització del paquet de sèries Emmy and GooRoo, Bradley & Bee, entre d’altres

2.559,88

Trueday Films, SL

Projecte d’internacionalització

1.049,95

Zentropa International Spain, SL

Projecte d’internacionalització

4.106,56

Concedit 2018

TOTAL

78.678,56

Subvencions per a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs CLT/1172/2018 Dotació

20.000,00

Data de publicació al DOGC

12/06/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

04/07/2018

Import concedit

20.000,00

Nombre de projectes

10

Nombre de beneficiaris

10

Beneficiari

Objecte

Altered Matter Games, SL

Internacionalització del videojoc Etherborn

3.005,86

Appnormals Team, SL

Accions d’internacionalització del videojoc Stay

3.622,82

Barspin Studios SL

Promoció internacional de Barspin Studios i BMX The Game

1.770,81

Beautiful Glitch, SLU

Internacionalització de Monster Prom i Kawaii King

2.066,16

Lince Works, SL

Internacionalització del videojoc Rise of Dakudaga

1.783,53

Mango Protocol, SL

Internacionalització del videojoc Agatha Knife per a consoles

Melbot Studios, SL

Projecte d’internacionalització

1.422,07

Pablo Hernández Delgado

Internacionalització del videojoc Endling

1.426,00

Sensing Emotions and Knowledge Group, SL

Internacionalització de Sekg Play

2.629,25

Undergames, SL

Assistència a fires internacionals de videojocs de 2018

1.595,80

TOTAL Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018

677,70

20.000,00

301


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

SUPORT A ESDEVENIMENTS Ajuts singulars Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Música Primavera Sound, SL

Contribució al finançament del Primavera Pro 2018

150.000,00

Llibre Associació d’Editors en Llengua Catalana

Contribució a les despeses de la participació a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt de 2018

63.000,00

Audiovisual Apimed

Contribució a l’organització del Medimed Doc Market 2018

TOTAL

25.000,00 238.000,00

MERCATS ESTRATÈGICS Ajuts singulars Beneficiari

Objecte

Ajuntament d’Igualada

Contribució a l’organització de la Mostra d’Igualada, 29a Fira de Teatre Infantil i Juvenil

Concedit 2018 150.000,00

Ajuntament d’Olot

Contribució a l’organització del festival Sismògraf 2018

150.000,00

Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Contribució a l’organització de la 38a edició de FiraTàrrega

400.000,00

Institut Municipal d’Acció Cultural

Contribució a l’organització de Trapezi, la Fira de Circ de Catalunya 2018

150.000,00

Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic

Contribució a l’organització del Mercat de Música Viva de Vic 2018

360.000,00

TOTAL

1.210.000,00

Beneficiari

Objecte

Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot

Organització del projecte Pro365/Sismo

TOTAL

302

Concedit 2018 20.000,00 20.000,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya SUBPROGRAMA MEDIA Distribució dels ajuts del subprograma MEDIA a les empreses catalanes. Any 2018 Empresa (beneficiari)

Projecte

Desenvolupament d’un projecte

Ajut 2018 130.000,00

Alhena Production

Each of us (ficció)

50.000,00

Alba Sotorra

Francesca i l’amor (doc.)

25.000,00

Lukimedia

Postwar albums (doc.)

25.000,00

Lastor Media

Suro (ficció)

Desenvolupament de videojocs Mango Protocol, SL

30.000,00 29.853,00

Clem

29.853,00

Desenolupament Slate Funding

303.000,00

Inicia Films

103.000,00

Filmax-Castelao

200.000,00

Festivals Association Mecal

33.000,00 Mecal

Promoció i accés a Mercats

33.000,00 139.000,00

Apimed

Medimed

Planeta Med, SL

DocsBcn

Programació de televisió

80.000,00 59.000,00 730.000,00

Peekaboo Animation, SL

Elvis Riboldi

JWP (Justin Webster)

Nisman

Distribució / Suport selectiu

500.000,00 230.000,00 177.200,00

Vercine 2007, SL

L’apparition

67.400,00

La Aventura Audiovisual

Undir trénu

46.300,00

Vercine 2007, SL

Twarz

17.200,00

Paycom Multimedia

Los bando

46.300,00

Distribució / Suport automàtic

596.321,00

A Contracorriente

332.430,00

BTEAM Pictures

73.782,00

DEA Planeta

42.120,00

La Aventura AV

48.453,00

Selecta Visión

65.098,00

Watson & Holmes

34.438,00

Distribució digital

387.171,88

Comunidad Filmin

Filmin

Educació fílmica

387.171,88 234.308,19

A Bao A Qu

Moving Cinema

A Bao A Qu

CinEd

PLAY Acció Cultural

Wrap 2018-2020

Exhibició - Xarxa Europa Cinemas

148.562,50 50.617,47 35.128,22 312.500,00

Cinema Truffaut, Girona

15.500,00

CineBaix, Sant Feliu de Llobregat

27.500,00

Cinemes Girona, Barcelona

20.500,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

303


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Empresa (beneficiari)

Projecte

Ajut 2018

Cinema Méliès, Barcelona

18.000,00

Renoir Floridablanca, Barcelona

29.500,00

Cinemes Verdi, Verdi Park, Barcelona

33.500,00

Cinema Texas, Barcelona

23.000,00

Aribau Multicines, Barcelona

50.000,00

Boliche Cinemes, Barcelona

23.000,00

Cinema Maldà, Barcelona

15.500,00

Screenbox Funatic, Lleida

20.500,00

Cinema Catalunya, Terrassa

18.000,00

Zumzeig i Rbla de l’Art, Barcelona i Cambrils

18.000,00

TOTAL

3.072.354,07

Informació i assessorament del subprograma MEDIA L’any 2018 es van fer 58 assessoraments presencials i es van atendre un total de 300 consultes per telèfon i per correu electrònic. •

300 consultes sobre el subprograma MEDIA. Any 2018

Còmput anual Informació general Formació

% 15 11

3,67%

Single

107

35,67%

Slate

32

10,67%

9

3,00%

16

5,33%

6

2,00%

Videojocs Difusió per televisió Selectiu Automàtic

29

9,67%

Agents de vendes

1

0,33%

Xarxes de cinema

0

0,00%

Festivals

5

1,67%

Mercats

19

6,33%

Audiències

13

4,33%

0

0,00%

Fons de coproducció VoD Altres TOTAL:

0

0,00%

37

12,33%

300

100,00%

58 assessoraments presencials sobre el subprograma MEDIA. Any 2018

Còmput anual Informació general Formació Single

304

5,00%

% 4

6,90%

3

5,17%

27

46,55%

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Còmput anual

%

Slate

3

5,17%

Videojocs

3

5,17%

Difusió per televisió

2

3,45%

Selectiu

0

0,00%

Automàtic

4

6,90%

Agents de vendes

0

0,00%

Xarxes de cinema

0

0,00%

Festivals

1

1,72%

Mercats

0

0,00%

Audiències

4

6,90%

Fons de coproducció

0

0,00%

VoD

0

0,00%

Altres TOTAL:

2

3,45%

58

100,00%

SUBPROGRAMA CULTURA Beneficiaris de Catalunya del subprograma Cultura per a projectes amb participació catalana. Any 2018 En total, el subprograma Cultura ha concedit 9.205.562,51 euros a projectes en què han participat 17 entitats catalanes en la línia d’ajut als projectes de cooperació europea. Cal considerar que l’import dels ajuts no és només per a les entitats catalanes, sinó que es reparteix entre tots els socis participants dels projectes. •

Projectes de cooperació europea

Títol del projecte

Import total de la subvenció

Països participants

Nre. d’empreses participants

Participació

Entitat catalana

Materials Designers. Boosting Talent towards Circular Economies

Coordinador

Fundació Privada Elisava, Escola Universitària

200.000,00

ES, UK, IT

3

Parallel Traces “A new lents for Jewish Heritage”

Coorganitzador

Patronat Call de Girona

197.439,77

LU, BE, PL, RO, ES, GE, RS

8

Extended Universe

Coorganitzador

Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia

198.653,02

UK, EL, ES, DK

4

Creative Food Cycles

Coorganitzador

Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya

198.000,00

DE, ES, IT

3

Make a Move

Coorganitzador

Institute of the Arts Barcelona Culture & Innovation, SL

200.000,00

HR, IE, ES, RO

4

Literary Europe Live Plus

Coorganitzador

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

200.000,00

UK, PL, ES, IT, HR, MT, DE, BE, LV

11

Teen Ambassadors across Europe

Coorganitzador

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa

198.653,56

IT, BE, UK, ES, NO, DK

6

Categoria 1 (petita escala)

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

305


Detall de les actuacions (annexos) Mercats

Títol del projecte

Import total de la subvenció

Països participants

Nre. d’empreses participants

Participació

Entitat catalana

Dancing Museums - The Democracy of Beings

Coorganitzador

Consorci Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment

561.246,00

FR, IT, ES, UK, DE, NL, CZ

Future Songwriting

Coorganitzador

Universitat Pompeu Fabra

419.805,64

FI, UK, FR, HU, ES, DE

7

Our Many Europes

Coorganitzador

Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona

2.000.000,00

ES, SE, SI, BE, PL, IE, NL

8

Be SpectActive!

Coorganitzador

Universitat de Barcelona

2.000.000,00

IT, PT, SK, HE, BE, ES, FR, HR, IE, AT, SI, SE, CZ, RO, RS

19

We are Europe

Coorganitzador

Advanced Music

2.000.000,00

FR, El, ES, DE, AT, PL, NO, NL

8

Categoria 2 (gran escala) 11

Categoria 3 (projectes de cooperació relacionats amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018) Where the city loses its name

Coordinador

LaFundició

129.132,00

ES, PT, RO

3

Crafting Europe in the Bronze Age and Today

Coorganitzador

Universitat Autònoma de Barcelona

104.760,52

ES, HU, NO, DE, RS

8

Textile Heritage Inspiring Creativities

Coorganitzador

Ajuntament de Gironella

198.000,00

IT, ES, PL, PT, SE

5

Future Epics

Coorganitzador

Tasca Serveis d’Animació

199.872,00

RS, HR, ES, SE

4

Imagine Europe. A House History

Coorganitzador

EPE Fundació Mies van der Rohe

200.000,00

BE, ES, IT

3

TOTAL projectes cooperació 2018

9.205.562,51

Informació i assessorament del subprograma Cultura i altres fons europeus Durant el 2018, es van dur a terme 10 assessoraments presencials sobre el subprograma Cultura d’Europa Creativa i més de 3 sobre altres fons europeus, i es va atendre un total de 52 consultes (per telèfon o correu electrònic) de professionals del sector cultural. La davallada en el nombre d’assessoraments presencials respecte de l’inici d’implementació del programa es deu al fet que l’oficina Europa Creativa Desk Cultura Espanya reclama la potestat de fer la consultoria integral dels projectes. La tasca de l’oficina de Catalunya el 2018 s’ha limitat, doncs, a detectar i derivar les consultes per a les línies d’ajut de Cultura. Còmput anual Proj. de cooperació

76,92%

Erasmus+

1

7,69%

Horitzó 2020

2

15,38%

13

100,00%

TOTAL

306

% 10

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


52 consultes ateses per telèfon i correu electrònic sobre el subprograma Cultura (i altres fons europeus). Any 2018 Còmput anual Informació general

% 1

1,92%

Projectes de cooperació

25

48,08%

Traducció

10

19,23%

Xarxes

0

0,00%

Plataformes

0

0,00%

Euroregió

9

17,31%

Horitzó 2020

3

5,77%

Europa amb els ciutadans

0

0,00%

Erasmus+

2

3,85%

Experts

0

0,00%

Interreg

0

0,00%

FEDER

0

0,00%

Joventut en Acció

0

0,00%

EYE

1

1,92%

Altres

1

1,92%

52

100,00%

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

307


4.10

Detall de les actuacions (annexos) Públics

Públics Resum de les línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

300.000,00

298.205,92

298.205,92

90.000,00

90.000,00

90.000,00

500.000,00

500.000,00

390.000,00

888.205,92

888.205,92

Desenvolupament de públics per a la cultura Organització de premis i concursos Ajuts a projectes de públics d’especial interès TOTAL

Resum d’expedients de subvencions tramitats. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

109

11

18

40

40

39

40

4

6

6

6

2

2

2

44

48

47

48

Desenvolupament de públics per a la cultura Organització de premis i concursos

10

Ajuts a projectes de públics d’especial interès

2

TOTAL

121

11

18

DESENVOLUPAMENT DE PÚBLICS PER A LA CULTURA Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura CLT/466/2018

Àmbits

Mod. A Creació de públics culturals Expedients

Imports

Dotació

300.000,00

Data de publicació al DOGC

19/03/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

12/04/2018

Import concedit

298.205,92

Nombre de projectes

40

Nombre de beneficiaris

39

Mod. B Cultura inclusiva Expedients

Imports

Arts escèniques

19

105.159,44

5

51.079,69

Arts visuals

4

38.477,33

2

Música

1

2.046,67

1

Audiovisual

3

49.993,34

Multidisciplinari TOTAL

308

27

195.676,78

Mod. A i B Expedients

Imports 169.286,63

8.672,75

6

47.150,08

2.046,67

2

4.093,34

3

49.993,34

3

27.682,53

40

298.205,92

27.682,53

11

89.481,64

2

13.047,50

Expedients 26

3

2

Totalexpedients Imports

13.047,50

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Públics

Import genèric

Import TIC

Concedit 2018

MODALITAT A: CREACIÓ DE PÚBLICS PER A LA CULTURA

194.636,73

1.040,05

195.676,78

Arts escèniques

105.038,11

121,33

105.159,44

Beneficiari

Objecte

Àmbit

Amics de La Perla29 (#AsSocPerla)

Creació i consolidació de públic al voltant de l’activitat de La Perla 29 en particular i del teatre

Arts escèniques

1.033,57

1.033,57

Associació Cultural La Nave Va

En Clau Escènica: òpera a l’escola

Arts escèniques

3.070,00

3.070,00

Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre

Promoció del teatre i el circ a les Terres de l’Ebre

Arts escèniques

1.589,18

Associació Projecte Ingenu

Escena Germinal

Arts escèniques

2.225,75

2.225,75

Cascai Teatre, SL

Tallers participatius per a no experts i sinergies interprofessionals

Arts escèniques

2.617,18

2.617,18

L’Arc, Taller de Música Fundació Privada

Creació, producció i estrena d’un espectacle: Temps de sorra

Arts escèniques

7.163,33

7.163,33

Rialles, Espectacles Infantils i Juvenils

Dinamització de públics a LaSala

Arts escèniques

5.778,85

5.778,85

Teatre La Puntual, SL

La Puntual per a tots els públics

Arts escèniques

1.839,44

1.839,44

Teatre Nu, SCCL

La Casa del Teatre Nu

Arts escèniques

15.350,00

15.350,00

Associació Agost Produccions

Jocs reunits per a espectadors

Arts escèniques

2.302,50

2.302,50

Associació sociocultural de circ Tub d’Assaig 7,70

Circ per a tothom 2018

Circ

10.233,33

10.233,33

Associació Sociocultural de Circ: LaCrica

Formacions de LaCrica 2018

Circ

17.886,32

Cia Passabarret, SL

La Circoteca / Passabarret Educació

Circ

4.796,45

4.796,45

Associació Sudansa

Projecte d’educació artística i cultural amb dansa a Catalunya

Dansa

6.140,00

6.140,00

Bddansa, SCP

Explica Dansa

Dansa

5.986,50

5.986,50

Iliacan, SLU

Activitats d’Iliacan d’octubre de 2017 a setembre de 2018

Dansa

6.140,00

6.140,00

Mons Dansa i Educació, SL

Dansa a les escoles de Mons Dansa

Dansa

4.771,29

4.771,29

Compañía de Danza Mar y Javier, SL

Activitats formatives i de divulgació de la dansa de la companyia Mar Gómez

Dansa

4.835,25

4.835,25

Nus Processos Socials i Creatius, SCCL

“Jo mai mai...” Prevenció de la violència de gènere entre joves a través del teatre social

Teatre

1.279,17

1.279,17

38.477,33

38.477,33

10.233,33

10.233,33

1.535,00

1.535,00

23.025,00

23.025,00

3.684,00

3.684,00

Arts visuals Associació A Bao A Qu

Fotografia en curs

Associació Cultural 48h Open House Barcelona

Projecte OpenExtra

Experimentem amb l’Art

Espai EART, programació i articulació de públics

H. Associació per a les Arts Contemporànies

Art i escola

Audiovisual

99,32

22,01

1.688,50

17.908,33

49.074,62

918,72

49.993,34

Associació A Bao A Qu

Cinema en curs

20.051,66

215,01

20.266,67

Associació Educativa i Cultural Sahrazad

Filmclub (FILMLAB)

13.622,96

703,71

14.326,67

Promotora de Mitjans Audiovisuals, SCCL

Construir mirades: formació en llenguatges audiovisuals

15.400,00

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

15.400,00

309


Detall de les actuacions (annexos) Públics

Beneficiari

Objecte

Àmbit

Música Associació Amics de la Música de Terrassa

Activitats de 2018

Música en viu

Import genèric

Import TIC

Concedit 2018

2.046,67

2.046,67

2.046,67

2.046,67

MODALITAT B: CULTURA INCLUSIVA

88.961,14

520,50

89.481,64

Arts escèniques

51.012,97

66,72

51.079,69

Art&Coop, Produccions i Processos Comunitaris, SCCL

Creació de XIC, arts escèniques per a la inclusió i la cohesió

Arts escèniques

9.951,92

Pallapupas

L’humor com a eina per al benestar dels pacients d’hospitals i els seus familiars

Arts escèniques

22.001,67

AFEV

Acompany’Art

Circ

5.049,95

Associació Cultural Lantana-Sifasol

Activitats de dansa inclusiva, Moviment Lantana

Dansa

3.070,00

3.070,00

Associació d’Oci Inclusiu Saräu

Impuls a la cultura inclusiva

Dansa

10.939,43

10.939,43

Arts visuals

8.672,75

9.951,92 22.001,67 66,72

0,00

5.116,67

8.672,75

Fundació Photographic Social Vision

Més gent genial, taller de fotografia participativa

4.605,00

4.605,00

IDENSITAT Associació d’Art Contemporani

NEXES

4.067,75

4.067,75

2.046,67

2.046,67

2.046,67

2.046,67

Música Associació Joventuts Musicals de Banyoles

Projecte Kumbalawé

Multidisciplinari

27.228,75

Fundació privada cultural de Granollers AC

Activitats culturals per a centres de secundària al Vallès Oriental

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Torrents d’Art

Ruido Photo

Audiovisuals i el projecte participatiu en presons

453,78

27.682,53

7.351,46

7.351,46

13.303,33

13.303,33

6.573,96

453,78

7.027,74

MODALITAT A I B: Arts escèniques Associació Artescena Social

Projecte Estratègies: tallers de teatre i circ social a Cardedeu i Granollers

Arts escèniques

Cobosmika Company, SL

Projecte socioartístic de CobosMika per a la creació i la consolidació de públics de dansa

Dansa

TOTAL

310

13.047,50

13.047,50

1.790,83

1.790,83

11.256,67

11.256,67

296.645,37

1.560,55

298.205,92

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Detall de les actuacions (annexos) Públics

Subvencions per a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura CLT/675/2018 Dotació

90.000,00

Data de publicació al DOGC

12/04/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

08/05/2018

Import concedit

90.000,00

Nombre de projectes

6

Nombre de beneficiaris

6

Àmbits

Total expedients

Total concedit

Arts escèniques

3

42.701,96

Música

2

40.947,07

Multidisciplinari

1

6.350,97

TOTAL

6

90.000,00

Beneficiari

Objecte

Àmbit

Arts escèniques

Concedit 2018 42.701,96

Associació Premis Butaca

XXIV edició dels Premis Butaca de teatre de Catalunya

Arts escèniques

10.295,27

Recomana, Associació per a la Promoció de les Arts Escèniques

Premis de la Crítica 2017

Arts escèniques

3.158,78

Associació Zirkòlika

Premis Zirkòlika de Circ

Circ

29.247,91

Associació del Concurs Maria Canals

63è Concurs Maria Canals

Música en viu

23.565,46

Grup Enderrock Edicions, SL

Premis Enderrock 2018 Premis de la Música Catalana

Música enregistrada

17.381,61

Música

40.947,07

Multidisciplinari Time Out Spain Media, SL

6.350,97 Premis Time Out

Multidisciplinari

TOTAL

6.350,97 90.000,00

Ajuts a projectes de públics d’especial interès Beneficiari

Objecte

Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya

Gala Catalunya aixeca el teló 2018

Gremi de Llibreters de Catalunya

Acció de foment “Fas 6 anys. Tria un llibre” adreçada a infants que fan 6 anys el 2018

TOTAL

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

Concedit 2018 50.000,00 450.000,00 500.000,00

311


4.11

Detall de les actuacions (annexos) Filmoteca de Catalunya

Filmoteca de Catalunya Resum de les línies d’ajut. Any 2018 Dotació de la convocatòria 2018

Concedit 2018

Total aplicat al pressupost 2018

Beques per fer pràctiques al 2CR

45.000,00

43.000,00

12.900,00

TOTAL

45.000,00

43.000,00

12.900,00

BEQUES

Resum d’expedients de subvencions tramitats. Any 2018 Nre. d’expedients

Inadmesos

Desistits/ arxivats

Desestimats

Concedits

Beneficiaris

Projectes

Beques per fer pràctiques al 2CR

28

7

8

8

5

5

5

TOTAL

28

7

8

8

5

5

5

LÍNIA D’AJUT Concessió de beques per fer pràctiques al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya (Subvenció de caràcter pluriennal) CLT/570/2018 Dotació

45.000,00

Dotació de l’anualitat 2018

13.500,00

Data de publicació al DOGC

5/04/2018

Data límit de presentació de sol·licituds

25/04/2018

Import concedit

43.000,00

Import de l’anualitat 2018

12.900,00

Nombre de projectes

5

Nombre de beneficiaris

5

Beneficiari

Objecte

Concedit 2018

Anualitat 2018

Ainhoa Rodríguez Romero

Catalogació de fons fílmics

8.600,00

2.580,00

Laura Martinez Quiles

Catalogació de fons fílmics

8.600,00

2.580,00

Sara Llobregat Vidal

Conservació de béns culturals en l’especialitat de cinema

8.600,00

2.580,00

Judith Iglesias Moles

Conservació digital de fons fílmics

8.600,00

2.580,00

Aina Rocosa Moll

Restauració digital de béns culturals en l’especialitat de cinema

8.600,00

2.580,00

43.000,00

12.900,00

TOTAL

312

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018

313


5 Seus i adreces

Institut Català de les Empreses Culturals Passatge de la Banca, 1-3 08002 Barcelona Tel.: 933 162 770 icec.cultura@gencat.cat www.gencat.cat/cultura/icec Europa Creativa Desk MEDIA Catalunya Tel.: 935 524 948 europacreativamedia@gencat.cat www.europacreativamedia.cat Catalunya Film Commission Tel.: 935 529 163 / 695 35 79 61 cfc@gencat.cat www.catalunyafilmcommission.cat Filmoteca de Catalunya Sales de projecció Biblioteca del cinema Plaça de Salvador Seguí, 1-9 08001 Barcelona Tel.: 935 671 070 filmoteca.cultura@gencat.cat

Oficines de l’ICEC a l’estranger Brussel·les Delegació del Govern de Catalunya davant de la Unió Europea 227, Rue de la Loi /Wetstraat B-1040 Bruxelles / Brussel Tel.: +32 223 072 21 brussels.icec@gencat.cat Berlín Friedrichstr. 185-186 Haus E D-10117 Berlín Tel.: +49 30 551 95 40 berlin.icec@gencat.cat Londres 17 Fleet Street EC4Y 1AA Londres Tel.: +44 207 842 0853 london.icec@gencat.cat París 50, Rue Saint-Ferdinand (Pavillon sur cour) F-75017 París Tel.: +33 143 250 435 paris.icec@gencat.cat

Centre de Conservació i Restauració Ds. Parc Audiovisual, Edifici I, BA L1 Carretera BV-1274, km.1 08225 Terrassa arxiufilmoteca.cultura@gencat.cat www.filmoteca.cat

314

Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Empreses Culturals, memòria 2018


Memòria 2018 de l’Institut Català de les Empreses Culturals

Profile for Institut Català de les Empreses Culturals

Memòria 2018  

Institut Català de les Empreses Culturals

Memòria 2018  

Institut Català de les Empreses Culturals