Page 1

De Zuidwester 23e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Besluit over bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer nabij Pagina 3

Veel werk aan de weg op stapel

Februari 2016

Stip is nu WIJ Corpus den Hoorn

Pagina 4

Pagina 5

Stadsdeelbeheerder Groningen-Zuid, Anne-Krijn Piersma Regelmatig krijgt de redactie vragen over het milieubeleid in de wijk. De meest voorkomende onderwerpen zijn met name de volle afvalbakken, waar men terecht kan voor meldingen en de ganzen die op verschillende plaatsen in de wijken voor overlast zorgen. Wij gingen in contact met Anne-Krijn Piersma, Stadsdeelbeheerder Groningen-Zuid. Wie is Anne-Krijn Piersma? Anne-Krijn is 33 jaar en woonachtig in de Oosterpark. Hij werkt al enige jaren voor de gemeente Groningen en is sinds mei 2015 stadsdeelbeheerder Groningen-Zuid. Hij werkt op de wijkpost in De Wijert. Wat is een wijkpost? Vanuit een wijkpost zorgt de gemeente voor het beheer en onderhoud van de buurt. Je kan hierbij denken aan de wegen/straten, het onderhouden van het groen, speeltoestellen e.d. De wijkpost van Groningen-Zuid bevindt zich precies midden in het gebied van Zuid, namelijk de Van Schendelstraat in de Wijert. Bij de wijkpost bevindt zich ook een grote loods waar o.a. de veegwagens, borstelwagens, afvalgrijpers en ander gereedschap opgeslagen staat. Hoe groot is het onderhoudsgebied van wijkpost Zuid? Wijkpost Zuid bedient een groot gebied in de stad. Het gebied loopt van Bruilweering achter Piccardthof tot en met industrieterrein Euvelgunne en Driebond. Je kunt eigenlijk zeggen dat alles wat onder het station valt onder Groningen-Zuid valt. De Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt horen er ook bij. Er zijn diverse vragen over het maaibeleid. Waarom wordt het ene gedeelte kort gehouden en het andere gedeelte lang? Dit is het zogenaamde verruigingsbeleid, ingegeven door bezuinigingen bij Stadsbeheer. De gemeenteraad heeft sommige delen van het groen aangewezen als ‘verruigingsgebied’, dat betekent dat die nog

maar 2 of 3 keer per jaar worden gemaaid. Dit zijn over het algemeen geen stroken die midden in wijken liggen, maar aan de randen. Waarom zijn er zo weinig afvalbakken en zijn deze ook nog vaak vol? Er is door de gemeente geïnventariseerd op welke plekken afvalbakken nodig zijn. Het is echter niet de bedoeling dat deze vol zitten. Wanneer dit wel zo is dan kan men dit melden via het telefoonnummer 14050 van loket beheer en verkeer, via http:// fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen/ of via de applicatie Meldstad. Via de app MeldStad kun je ook een foto bijvoegen. Je maakt een foto van bijvoorbeeld de volle afvalbak , geeft de locatie aan verzendt deze. De melding komt dan direct bij de wijkpost uit de printer rollen en wordt opgepakt door de medewerkers. Extra afvalbakken plaatsen kost geld. Het is namelijk niet alleen de aanschaf van deze bakken, maar ook het plaatsen en het regelmatig leeghouden en verwisselen van de vuilniszakken kost geld en tijd. Wanneer er op bepaalde plekken vaak veel rommel te vinden is dan wordt er opnieuw gekeken of een bak misschien verplaatst moet worden of dat er toch een nieuwe afvalbak bij moet komen. Daarnaast is het voor bewoners ook mogelijk om een adoptieprullenbak te plaatsen. Dit is een rode prullenbak die men gratis bij de gemeente kan aanvragen. Echter is hiervan de voorwaarde dan 1 of meerdere bewoners deze prullenbak zelf beheren en leeghalen. De beheerder kan indien gewenst ook materiaal krijgen voor het opruimen van zwerfvuil, zoals een grijper en vuilniszakken. Wanneer bewoners geïnteresseerd zijn in een adoptieprullenbak dan kunnen zij hiervoor terecht bij de gemeente. Wat moet ik doen met een klacht over bijvoorbeeld een losse stoeptegel of kapotte straatverlichting. Hiervoor kan men terecht via het telefoonnummer 14050 (loket beheer en verkeer), via de website http: //fleximap.groningen.nl/gnmaps/

meldingen/ of via MeldStad. In het verleden vonden er gesprekken plaats tussen wijkorganisaties en de stadsdeelbeheerder. Wordt dit nu nog gedaan? Ja, dit wordt nog steeds gedaan. In het gebied van Piersma zitten 14 wijkorganisaties. Hij spreekt alle wijkorganisaties sowieso 1 keer per jaar, om elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de buurt op het gebied van beheer en onderhoud. Piersma vindt het minstens zo belangrijk dat wanneer er dingen spelen dit rechtstreeks en direct gemeld wordt bij stadsbeheer! Er kan dan namelijk gelijk gericht naar een oplossing gezocht worden. Wat wordt er gedaan aan de ganzen die op meerdere plekken in de buurt voor overlast zorgen. Op de plaatsen waar de ganzen verblijven wordt vaker de stoep en de vlonders gereinigd. Tevens is er een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om de ganzenpopulatie in de hele stad in de gaten te houden en te zorgen dat er niet teveel jonge ganzen bijkomen. Heeft u nog tips voor bewoners? Wanneer bewoners een melding willen doen over bijvoorbeeld een defecte lantaarnpaal, zwerfvuil, verzakte stoeptegels, hondenpoep of onkruid dan gaat dit het snelst via de Meldstad app voor zowel Android als Iphone. Men legt de locatie vast via GPS of voert zelf een adres in, Maak een foto van het probleem, hang daar vervolgens een categorie aan, voer uw contactgegevens in en verzend deze melding. De melding komt dan direct binnen bij de desbetreffende afdeling. Wanneer men niet over de app beschikt kunt u de gemeente Groningen bellen via 14050 (loket beheer en verkeer) of u stuurt een mail naar de gemeente. Tevens kan het helpen om met elkaar als bewoners zorg te dragen voor de wijk. Spreek uw buur er bijvoorbeeld op aan als hij/zij hondenpoep laat liggen of afval niet in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeert.

Stadsdeelbeheerder Anne-Krijn Piersma

Noodopvang Vluchtelingen heeft een plaats in de wijk Intussen zijn de bewoners van de Noodopvang Vluchtelingen al ruim 4 maanden onze medewijkbewoners. De meesten van de bewoners komen uit Syrië. Ruim 400 mensen zijn gehuisvest in het pand aan de van Swietenlaan. Iets meer dan de helft van de bewoners zijn gezinnen. De kinderen van deze gezinnen gaan intussen naar de Boerhaaveschool (kinderen van 4-7 jaar) en naar de Tamarisk (7-12 jarigen). In beide scholen wordt er in de ISK-groepen (ISK is de afkorting van: Internationale Schakelklas) waarin ze zitten heel veel aandacht besteed aan de taal, aan het leren van het Nederlands. De oudere kinderen gaan naar het ISK voor VO-leerlingen in Vinkhuizen. Na fiets- en verkeerslessen te hebben gehad gaan de oudere kinderen fietsend naar school. Ze gaan ook met heel veel plezier naar school. Vanuit de wijken om de Noodopvang Vluchtelingen heen is de afgelopen maanden heel positief gereageerd op de komst van de vluchtelingen. Een groot aantal mensen heeft zich aangemeld om iets te betekenen voor hen. Zo helpen vrijwilligers volwassen bewoners bij het leren van het Nederlands, wordt twee keer per week les gegeven in sjoelen en zijn er vrijwilligers die helpen in de bibliotheek en spelotheek die in het gebouw van de Noodopvang zijn ingericht. Vanuit de bewoners zelf zijn er ook initiatieven. Zo is er een fietswerkplaats en is er een koor opgericht waarin bewoners met zowel een moslim- als een christelijke achtergrond samen zingen. Het koor, New Life geheten, heeft al een paar keer opgetreden en doet dit op verzoek graag vaker. Bewoners hebben in december samen gekookt in De Semmelstee, zoals dat ook gebeurde in 4 andere plaatsen in Groningen Zuid. Voor het ondernemen van activiteiten met de bewoners van de Noodopvang Vluchtelingen zijn er zoals al aangegeven heel veel vrijwilligers. Organisaties waar mensen zich aanmelden zijn vooral Groningen Verwelkomt Vluchtelingen. Link 050, het Rode Kruis, Humanitas en ook buurtcentra zoals De Semmelstee. Er wordt momenteel gewerkt aan het krijgen van duidelijkheid en eenheid in de aanmeldingsprocedure. Voor de Noodopvang zijn er momenteel voldoende vrijwilligers en zou je van een wachtlijst kunnen spreken. Op zo’n wachtlijst kunnen nooit te veel mensen staan. Het duurt nog wel tot vermoedelijk einde dit jaar voordat het eerste Asielzoekerscentrum in Groningen klaar zal zijn om de bewoners te ontvangen, maar dan zijn er ongetwijfeld veel vrijwilligers nodig. En we moeten niet vergeten dat vrijwilligers die al langere tijd in Nederland wonen en bijvoorbeeld door Humanitas worden begeleid, ook zeer gebaat zijn bij mensen die hen als vrijwilliger ondersteunen.

St. Huurdersbelang De Huismeesters Groningen-Zuid zoekt twee bestuursleden die de belangen van onze huurders wil behartigen De kandidaten moeten huurders zijn van De Huismeesters en wonend in de wijken Corpus den Hoorn, de Wijert of Hoornse meer. Voor inlichtingen of vragen kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden. T. 050-5256371 of mailen naar st.huurdehuis@kpnmail.nl


februari 2016 - pagina 2

De Zuidwester

Project ‘Laten zien’ vergroot je wereld Hoe leef jij? Dat is de centrale vraag waar project Laten Zien om draait. Binnen dit project gaan studenten van Rijksuniversiteit Groningen en Kunstacademie Minerva, en cliënten van Wooncentrum Groningen van De Noorderbrug aan de Laan Corpus den Hoorn, op ontdekkingsreis door elkaars leefwerelden. Het eindresultaat belooft een indrukwekkende expositie te zijn over hoe jongeren met en zonder een beperking in de maatschappij meedoen. Op reis door elkaars leefwereld In het project werken cliënten van De Noorderbrug samen met studenten. Elke groep bestaat uit drie teamleden die zich verdiepen in elkaars leven en op reis gaan langs plekken die voor ieder van hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld je huis, werkplek, school of favoriete kroeg. Die reis laat zien hoe de teamleden hun leven beleven en welke belangrijke verschillen en gelijkenissen zij daarin ervaren. Om hun ervaringen vast te leggen maken ze foto’s, ieder vanuit zijn eigen perspectief en invalshoek. Dat levert verrassende platen op die iets laten zien van de leefwereld van de cliënt. Veel cliënten en studenten vonden deelname aan project Laten Zien van tevoren best spannend. Want hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld de samenwerking, communicatie en het maken van afspraken goed verloopt? Een uitdaging, maar zeker ook een heel leerzaam proces voor alle deelnemers. Waar nodig bieden medewerkers van De Noorderbrug begeleiding. ‘Laten Zien’ verbindt Een van de deelnemers is Leon Lodder, bewoner van Wooncentrum Groningen. Leon heeft aangeboren hersenletsel, zit in een rolstoel en communiceert via een spraakcomputer. Maar dat weerhoudt hem er niet van om mee te doen aan het project. Leon: “Ik besloot om mee te doen omdat ik graag wil leren omgaan met leeftijdsgenoten zonder een beperking. Gelukkig verloopt de samenwerking heel goed en heb ik echt een klik met mijn team.’’ Hoewel ze nog midden in het project zitten, heeft Leon goede hoop om er mooie contacten aan over te houden. Los van de sociale contacten heeft Laten Zien hem tot nu toe al veel gebracht: “Het doet mij goed om te merken dat ik word geaccepteerd zoals ik ben. Er wordt naar me geluisterd; ik heb zelfs al een paar voorstellen gedaan.” Als je hem vraagt op welke manier hij zijn talenten kan inzetten in dit project, begint hij te glunderen. “Ik maak de mooiste foto’s! Onlangs moesten we een presentatie geven over onze ideeën. Ik kreeg een compliment van een fotografiedocent van Minerva over de foto’s die ik tot nu toe heb gemaakt.” Begeleider Roeleke Heidekamp vult aan: “Deelname aan project Laten Zien vergroot je wereld. Je leert nieuwe mensen kennen en nieuwe talenten en kwaliteiten te ontdekken. Zelfs wij wisten niet dat Leon zo’n talent had voor fotograferen. Ik zie Leons zelfvertrouwen stukje bij beetje groeien. Dat is mooi om te zien.” Bezoek de expositie De expositie start op 17 februari in het Talentencentrum van De Noorderbrug aan de Laan Corpus den Hoorn 110 in Groningen. De expositie duurt tot en met woensdag 24 maart 2016 en is op werkdagen te bewonderen tussen 10.00 en 14.30 uur. Toegang is gratis en geeft bezoekers een unieke, inspirerende kijk in de belevingswereld van cliënten van De Noorderbrug. Komen dus!


februari 2016 - pagina 3

Koningsdag 27 april Op Koningsdag vind er net als voorgaande jaren s’morgens een vrijmarkt plaats op het S. Allendeplein in het Hoornsemeer, Vanaf 7.30 uur kunnen de verkopers hun spullen brengen, en de markt is rond 13.00 uur afgelopen. Kinderen die muziek willen maken zijn van harte welkom. De organisatie verzoekt om de niet verkochte spullen en afval weer mee naar huis te nemen in dit niet achter te laten op het plein.

De Zuidwester

Besluit over bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer nabij Voorafgaand aan de bespreking is door zowel voor- als tegenstanders van het plan gebruik gemaakt van hun inspreekrecht. De woordvoerders van de verschillende raadsfracties stelden daarna een aantal vragen aan de wethouder. De vragen hadden vooral betrekking op de communicatie met de wijkbewoners vanaf 2014 en op de consequenties voor ecologie en natuur bij uitvoering van het plan. Bij de beantwoording van de vragen door de wethouder kwamen er weinig wezenlijk nieuwe gezichtspunten aan de orde. In het bestemmingsplan zelf en in de toelichting daarbij waren door het college de vragen merendeels ook al beantwoord.

Meer Buren bestaat tien jaar En daarom krijgt de tiende algemene ledenvergadering, die op maandag 14 maart van 20:00 tot 22:00 uur in De Semmelstee wordt gehouden, een feestelijk tintje! Na het officiële gedeelte zal de heer G. Zeemans, projectleider Waterberging en beekherstel bij het waterschap Noorderzijlvest, een presentatie geven over De Onlanden. Hij vertelt onder meer hoe in een zeer korte periode de plannen werden gerealiseerd, wie de partijen zijn, welke belangen en doelen zij hebben, en hoe het gebied er in de toekomst uit gaat zien. Voor de leden van Meer Buren is deze avond tevens een mooie kans om het nieuwe buurtcentrum nu ook van binnen te zien. De agenda van de algemene ledenvergadering komt begin maart op de website van Meer Buren te staan. Daar kunt u ook lezen wat die bewonersvereniging zoal bezig houdt. Zie www.meerburen.nl

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 1e editie 2016 Verschijning 4x per jaar Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Annika van Dijk, Tjeerd Flokstra, Matthé Snijders, Henk Cools (Wijkraad)

In de vorige editie van De Zuidwester hebben we een schrijven opgenomen van de bewonersorganisatie Meer Buren uit de wijk Hoornsemeer, waarin een aantal kanttekeningen bij de voorgenomen realisering van het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer. Tot eind september 2015 hadden bewoners van het Hoornsemeer en andere betrokkenen de kans hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken op de website van de gemeente. Door een initiatief van een van de wijkbewoners heeft ook een behoorlijk aantal voorstanders van het plan hun zienswijze kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website. De verschillende reacties zijn in de laatste maanden van 2015 door de gemeente bestudeerd en meege-

nomen in de toelichting bij het nu voorliggende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is een uitwerking van het Masterplan Noordoosthoek Hoornse Meer, dat een onderdeel vormt van het Koepelplan voor het Paterswoldsemeer van het Meerschap (2009). De bedoeling is om de verblijfskwaliteit, de recreatieve aantrekkelijkheid en de toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en waterrecreanten van dit deel van het gebied rond het Hoornse- en Paterswoldsemeer te verbeteren. Het voornemen is om aan de achterzijde van het Hampshire Hotel een boulevard aan te leggen en aanlegsteigers voor recreatieboten en op termijn een paviljoen voor 70 gasten. Een jeu-de-boulesbaan en een beweegtuin maken deel uit van het plan. Op

enkele onderdelen is het ontwerpbestemmingsplan aangepast als reactie op ingediende bezwaren, maar het plan is in essentie onveranderd gebleven. Op woensdag 3 februari is het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer besproken in de Raadscommissie Ruimte en Wonen.

Kunstmarkt Hoornse Wijken verschoven naar zaterdag 8 oktober In de vorige Zuidwester is aangekondigd, dat op zaterdag 28 mei een kunstmarkt wordt gehouden in

Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.600 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl en www.dezuidwesterkrant.nl

Kunstenaars geven een rondje

(Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Werkplaats Bas de Groot aan de Hoornse Dijk

In de raadsvergadering van woensdag 24 februari zal er naar verwachting een besluit worden genomen over het al dan niet aannemen van bestemmingsplan. Wanneer de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan, dan ligt het nogmaals 6 weken ter inzage. Er kan dan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door tegenstanders van het plan die eerder hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben gegeven. Ook de voorstanders die eerder hebben gereageerd kunnen nader toelichten aan de Raad van State waarom zij hopen dat het plan zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. In de volgende editie van De Zuidwester komen we ongetwijfeld op een en ander terug.

Rondje Méér, de open atelierroute van beroepskunstenaars rond het Paterswoldsemeer, vindt plaats op zondag 29 mei. De startlocatie is het Talentencentrum van het Woonzorgcentrum van De Noorderbrug, op de kop van de wijk Hoornse Meer, Laan Corpus den Hoorn 110. Hier kan men op z’n gemak met een kopje koffie de ideale route plannen. De open ateliers zijn te vinden in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe. Behalve van de ateliers kunt u op dit rondje genieten van de natuur op de fietsroute. In de tuinen Piccardthof en Bruilweering is altijd iets te beleven, en Wallhouse is deze dag gratis toegankelijk. In de zuidwesthoek van de route zijn dit jaar meer locaties dan anders te bezoeken: Margriet van Dam opent haar nieuwe atelier, en ook Albert Geertjes heeft een flinke verbouwing achter de rug. In het Familiehotel presenteert Galerie Aanblick schilderijen van gerenommeerde kunstenaars, waarop u wellicht de prachtige plekken herkent waar u zojuist langskwam. Iedereen is welkom op zondag 29 mei tussen 11 en 18 uur! www.kunstenaarsrondjemeer.nl

buurtcentrum De Semmelstee. We moeten deze aankondiging herroepen, omdat we hebben besloten de markt te verschuiven naar het najaar. Er zijn in de maand mei al veel kunstmarkten en andere kunstactiviteiten. De datum voor de Kunstmarkt Hoornse Wijken in De Semmelstee is verplaatst naar zaterdag 8 oktober. Een aantal kunstenaars heeft zich al aangemeld, maar er is zeker nog plaats voor meer kunstenaars. Het wordt een markt met diverse vormen van kunst: schilderijen, sieraden, tekeningen, keramiek, glaswerk, bloemsierkunst kleding of toegepaste kunst. Kortom: kunst in de breedste zin van het woord en in alle prijsklassen. Voor opgave als deelnemer en voor verdere informatie of suggesties: Elly Hohé (050-5265145) of Matthé Snijders (matsnijders@kpnplanet.nl). Zie ook onze site: ww.kunstmarkthoorn sewijken.nl

Weggeefkast In 2014 kwam een stadjer met het idee van een weggeefkast. Spullen die je niet meer nodig hebt plaats je in de weggeefkast en iemand die het nodig heeft kan het meenemen. En wie weet kom je zelf iets tegen in de weggeefkast wat je zelf kunt gebruiken. Op verschillende plekken in de stad staat inmiddels een weggeefkast, ook in Corpus den Hoorn. Onder andere in buurtcentrum de Semmelstee en in de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1, openingstijden: woensdag van 10.00 tot 13.00 u, zaterdag van 10.00 tot 11.00 u)


februari 2016 - pagina 4

De Zuidwester

Veel werk aan de weg op stapel De komende tijd (jaren) staan er om onze wijken heen flink wat wegwerkzaamheden gepland De omvangrijkste operatie is uiteraard het werk aan de zuidelijke ringweg. Een ambitieus project dat heel wat jaren gaat duren. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Maar er is nog geen definitieve goedkeuring door de Raad van State gegeven. Door de “Stichting Leefomgeving” en omwonenden is een procedure tegen het plan aangespannen. De Raad van State heeft de bezwaarmakers op een aantal punten in het gelijk gesteld, maar ook de betrokken overheden de gelegenheid gegeven om het plan aan te passen. Concreet gaat het om de volgende aspecten: de plaatsing van een voetgangersbrug over de A7, de

geschrapte fietstunnel bij De Papiermolen, het geluidonderzoek, en het onderzoek naar de verkeersveiligheid. Ook moet er iets geregeld worden voor de vleermuizen die bivakkeren in de tunnel bij De Papiermolen. De overheden hebben zes maanden de tijd gekregen om hiermee aan de slag te gaan. Over enkele maanden zit deze periode er op. Dan wordt duidelijk of de Raad van State akkoord gaat met de plannen zoals die er nu liggen. Naast de beroepsprocedure zijn er nog een aantal andere bewonersgroeperingen in De Wijert, Rivierenbuurt en Helpman die zich fel blijven verzetten tegen het ringwegplan. De meest opvallende is: Groningen Verdient Beter (GVB). Deze organisatie, onder aanvoering van een kinderarts van het UMCG, strijdt

met name tegen de, in hun ogen, onaanvaardbare gezondheidsrisico’s met name voor ouderen en kinderen. Zij stellen dat vanwege de gezondheidsrisico’s er binnen 300 meter van drukke wegen geen scholen, kinderdagverblijven of bejaardencentra mogen liggen. Dat is hier wel het geval. Het Longfonds deelt hun mening. De gemeente onderschrijft de bezwaren niet, maar heeft wel toegezegd de luchtkwaliteit het eerste halfjaar na de ingebruiksstelling goed in de gaten te houden. Voor burgers die dat ook willen controleren, wordt een speciaal soort app ontwikkeld waarmee de uitstoot aan fijnstof te meten is. Een ander project dat dit jaar wordt uitgevoerd is de aanleg van een verbinding van de P+R Hoogkerk (bij de A7) richting Eelderwolde. Deze weg loopt langs de wijk Ter Borch. Het talud ligt er voor een deel al. Hiermee krijgen de zuidelijke stadswijken een verbeterde verbinding met Hoogkerk en Peize/Roden. De bewonersorganisatie van Ter Borch vreest voor veel sluipverkeer tijdens de aanleg van de nieuwe ringweg en heeft bezwaar aangetekend. Uit onderzoeken blijkt overigens dat deze vrees niet gegrond is. Langs deze nieuwe verbindingsweg wordt, ten noorden van de Bruilweering en ten zuiden van de Woldsloot, een nieuw crematorium gebouwd door Monuta. Het bestemmingsplan is hiervoor al aangepast en goedgekeurd. Alleen een procedure bij de Raad van State kan nog roet in het eten gooien. Aanvankelijk was op deze locatie een bungalowwijk gepland. Over een paar jaar heeft Groningen dan drie crematoria, want behalve de bestaande in Paddepoel (van Yarden) wordt er tussen Vinkhuizen en Hoogkerk ook nog eentje gebouwd door DELA. Keus te over dus.

MAART 2016 Bibliotheek gesloten tijdens feestdagen Locatie De Wijert: Maandag 28 maart (2e Paasdag) Boekenweek: Was ich noch zu zagen hätte 81ste Boekenweek staat onder het motto ‘Was ich noch zu zagen hätte’ stil bij Duitse verhalen. Groninger Forum | locatie Oude Boteringestraat 18 | Zaterdag 12 t/m zondag 20 maart Esther Gerritsen Boekenweekgeschenkschrijfster Esther Gerritsen wordt geïnterviewd door Louis Stiller. Groninger Forum | locatie Oude Boteringestraat 18 | Vrijdag 18 maart, 20.00 uur | Meer informatie op www.groningerforum.nl. Ouder&kindcafé050 Elke tweede woensdag en vierde vrijdag van de maand is er het

Ouder&Kindcafé050 op de Jeugdafdeling van de Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Ouders, verzorgers en grootouders kunnen er met al hun vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk. Er is altijd een lactatiekundige aanwezig om vragen over borstvoeding te beantwoorden. Maar ook eigen vragen kunnen worden ingebracht. De goed bezochte Ouder&Kind/ café’s050 bieden ook de gelegenheid andere ouders met kleine kinderen te ontmoeten en van elkaar te leren. Groninger Forum | Locatie Oude Boteringestraat 18 | Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand | Vanaf 10.00 uur | Gratis entree Leesclub Makkelijk lezen De Wijert Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft met lezen, maar er wel graag beter in wil worden is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de deelnemers krijgen een boek cadeau. Groninger Forum | Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183 | Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur | Gratis entree

APRIL 2016 Bibliotheek gesloten tijdens feestdagen

Locatie De Wijert: Woensdag 27 april (Koningsdag) Ouder&kindcafé050 Elke tweede woensdag en vierde vrijdag van de maand is er het Ouder&Kindcafé050 op de Jeugdafdeling van de Groninger Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18. Ouders, verzorgers en grootouders kunnen er met al hun vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk. Er is altijd een lactatiekundige aanwezig om vragen over borstvoeding te beantwoorden. Maar ook eigen vragen kunnen worden ingebracht. De goed bezochte Ouder&Kindcafé’s050 bieden ook de gelegenheid andere ouders met kleine kinderen te ontmoeten en van elkaar te leren. Groninger Forum | Locatie Oude Boteringestraat 18 | Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand | Vanaf 10.00 uur | Gratis entree Leesclub Makkelijk lezen De Wijert Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft met lezen, maar er wel graag beter in wil worden is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de deelnemers krijgen een boek cadeau. Groninger Forum | Locatie De Wijert, Van Iddekingeweg 183 | Iedere dinsdag, 9.30 - 10.30 uur | Gratis entree

De Vriendenbus van Dignis Een bezoekje aan de familie of een concert, een visje eten in Lauwersoog of een rondrit door de provincie. Het is sinds enige maanden allemaal mogelijk met de Vriendenbus van Dignis. Bewoners van het Heymanscentrum maken er gebruik van, maar de bus is ook bestemd voor cliënten van Dignis die in de wijk wonen. De bus is geschonken door de Stichting Vrienden van Dignis. Bewoners en cliënten zijn er blij mee. Vooral de bezoeken aan familie en vrienden zijn populair. En de tochten naar Duitsland. De passagiers komen terug met enthousiaste verhalen over de mooie rondrit, het gezellige koffiedrinken en het lekkere eten. ‘Het was fantastisch’ is een veel gehoorde reactie. Een enthousiaste ploeg van vrijwil-

lige chauffeurs staat klaar om met de bus te rijden. Dat kan ook ’s avonds en in het weekend. De bus is comfortabel en kan rolstoelen vervoeren. Iedere passagier betaalt slechts een euro, ongeacht de afstand. Familie en vrienden kunnen ook mee. Binnenkort wordt de bus ingezet voor een nieuwe activiteit. Voor cliënten in de wijk is het mogelijk om te gaan eten bij de Confiance. Het vervoer van huis naar het restaurant en terug gebeurt met de Vriendenbus. Wilt u meer weten over dit volledige arrangement voor een gezellig avondje uit? Meer informatie over de Vriendenbus kunt u krijgen via de receptie van het Heymanscentrum, telefoon (050) 521 4999. Daar kunt u de bus ook reserveren.

Initiatievencafés Hoornse Wijken Het Initiatievencafé is een ontmoetingsplek waar bewoners hun ideeën en initiatieven met elkaar én met behulp van andere bewoners, gemeente, actieve wijkorganisaties als de Wijkraden en WIJ Corpus den Hoorn verder kunnen brengen. In het afgelopen jaar zijn in de Hoornse Wijken drie Initiatievencafés georganiseerd. 31 mei in Il Lago, 12 september tijdens de opening van het nieuwe buurtcentrum De Semmelstee. En vanwege de overweldigende hoeveelheid initiatieven die bewoners daar aangaven te willen oppakken is 18 november, nogmaals in De Semmelstee, een derde initiatievencafé georganiseerd. Bewoners en bewonersorganisaties hebben een “pitch” gehouden of zijn in gesprek gegaan met andere actieve bewoners die mee wilden denken of doen. De ideeën en initiatieven die zijn genomen varieerden van individueel, straat, buurt, wijk of zelfs op stadsniveau. Ruim honderd diverse ideeën en initiatieven rondom groen, leefomgeving, activiteiten, kunst & cultuur, kinderen en jongeren zijn binnengekomen, gedeeld, in de week gezet en zijn of worden opgepakt. Digitaal overzicht Voor de Hoornse Wijken en Piccardthof is een dynamisch overzicht gemaakt met info over buurtinitiatieven zoals de Buurtboomgaard in de OJS Palmelaan, buurtsoep in de Immanuelkerk, vrouwengroep Lotus in De Semmelstee, Confiance à la Carte in De Confiance, Wijkkoor Hoorngeschal, etc.. Dit overzicht staat op de website van de gemeente en WIJ (Stip) kan helpen om bewoners met ideeën in contact te brengen met deze actieve bewonersinitiatieven. Gerealiseerde en lopende buurtinitiatieven Voorbeelden van initiatieven die zijn genomen zijn: de komst van de “Weggeefkast” in de Immanuelkerk en De Semmelstee. Er is meegedaan aan NLdoet en Burendag van het Oranje Fonds en de Lentekriebelactie van de gemeente. De kerstmarkt is georganiseerd in De Semmelstee en een week later in de Hoornse Meer. In Corpus zijn bewoners met elkaar in contact rondom het behoud van vrij parkeren, ganzenpoepoverlast, (verkeers)veiligheid, onderhoud kunstwerken. Er zijn bewoners met grijpers zwerfvuil aan het opruimen. Nieuwe bewoners in La Liberté worden verwelkomd door een actieve bewoner. Voor dit jaar hebben bewoners plannen om een activiteit in de eigen straat/buurt en de kunstmarkt in het najaar te organiseren in De Semmelstee. Het is mooi om te zien dat er zoveel initiatieven door bewoners worden genomen om de leefbaarheid in onze wijken te behouden en te verbeteren. Heeft u een idee of een initiatief? Heeft u meehelpers of meedenkers nodig? Wilt u info, advies of ondersteuning hierbij? Kom langs of neem contact op met WIJ Corpus den Hoorn in De Semmelstee.


februari 2016 - pagina 5

De Zuidwester

WIJ Corpus den Hoorn is uit de startblokken! Onlangs vond een startbijeenkomst van het WIJ-team plaats in De Semmelstee. Een afvaardiging van het team stelde zich die avond voor aan bewoners en organisaties uit de wijken en vertelde over de diensten en de werkwijze van het team. Heeft u het gemist? Kom dan gerust een ander moment bij ons langs voor een praatje en een kop koffie! WIJ Corpus den Hoorn is begonnen! Bewoners van de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Wijken en Piccardthof kunnen met ondersteuningsvragen op meerdere leefgebieden bij het team terecht. Het team neemt de behoefte en vraag van de wijkbewoner als uitgangspunt en gaat erop af als dat nodig is. ‘Eigen kracht’ van bewoners en ‘zelfregie’ zijn dé pijlers van de aanpak. Het team bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten met kennis en kunde van o.a. mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvoeding, schuldhulp en psychiatrie (waaronder autisme en verslaving) en verstandelijke problematiek. Maar ook als u een goed idee heeft voor de wijk en die graag wilt delen bent u bij WIJ aan het juiste adres! WIJ Corpus den Hoorn is géén nieuwe organisatie maar wel een nieuwe manier van samenwerken. Het team is nog ontwikkeling en hoopt na de zomer op volle sterkte te zijn.

Contactgegevens: Het WIJ-team is maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 17.00u bereikbaar. T 050 367 74 50 E wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl www.wij.groningen.nl Adres: Buurtcentrum De Semmelstee Semmelweisstraat 182 9728 NN Groningen WIJ Corpus den Hoorn Op onze Facebookpagina vindt u regelmatig nieuws over de wijk, over onze diensten en stedelijk nieuws dat relevant voor u kan zijn. Like onze pagina en u blijft op de hoogte!

Een avondje WIJ in de wijk Op dinsdagavond 25 januari presenteerden de medewerkers van het WIJ-team zich aan de buurt. Elders in deze krant stelt het WIJteam van onze wijk zich aan u voor. De WIJ-teams zijn in feite het vervolg op de sociale teams die al langere tijd in de gehele gemeente werkzaam zijn. Het is de bedoeling dat in september 2016 alle 11 WIJ-teams in de gemeente Groningen volledig draaien. Op de avond in de Semmelstee was een 25-tal bewoners aanwezig. Een aantal vertegenwoordigers van het Wij-team Corpus den Hoorn, Hoornse Wijken en Piccardthof gaven een toelichting op wat ze nu al doen in de wijk en wat hun plannen zijn voor de toekomst. Uit deze presentaties kwam heel duidelijk de grote betrokkenheid naar voren op wat er speelt en ‘leeft’ in de wijk. Door de intensieve samenwerking en de ‘korte lijnen’ tussen de betrokken instanties en de zorgverleners daarbinnen is het mogelijk adequater te voldoen aan de hulpvragen die er zijn. Nadrukkelijk gaven alle sprekers aan, dat

het vooral ook de bedoeling is om preventief te werken. De communicatie met de bewoners in onze wijken is daarbij van het grootste belang. De Semmelstee heeft daarbij een belangrijke functie, is als het ware een ‘eerste loket’. Iedereen die wat te melden of te vragen heeft kan daar terecht, ‘live’, telefonisch of per mail. Daarbij kan het gaan om individuele zorgvragen, op welk gebied dan ook, maar ook om bijvoorbeeld voorstellen voor activiteiten in de wijk die de bewoners met elkaar in contact kunnen brengen. Er waren diverse vragen van wijkbewoners over wat wel of niet bij de taken van het WIJ-team hoort en in hoeverre medewerkers van het team gebonden zijn aan regels ‘van hogerhand’ in het kader van de zorgtaken die vanuit de landelijke overheid naar de gemeenten zijn gegaan. Open en reëel werd op deze vragen ingegaan en vooral werd steeds weer benadrukt, dat het een kwestie is van samen werken aan de realisering van een WIJ-team dat echt een team is voor de wijk.

Groningen Verwelkomt bewoners van de Noodopvang in De Semmelstee De Semmelstee is een buurtcentrum waar iedereen welkom is, dat werd dinsdagavond 8 december jl. wederom duidelijk tijdens een diner voor 80 bewoners van de nabijgelegen Noodopvang. Initiatievencafé Tijdens het Initiatievencafé van november jl. waar vooral bewoners van Corpus den Hoorn, Hoornse wijken en Piccardthof tijdens een korte presentatie, initiatieven kunnen presenteren kwam een vrijwilliger van Stichting Groningen Verwelkomt (www.Groningenverwelkomt.n l) in contact met De Semmelstee. Al snel werd duidelijk dat De Semmelstee een geschikte locatie was voor het initiatief om de dagelijkse magnetronmaaltijd van de bewoners van de Noodopvang, eenmalig te vervangen door een zelfbereide maaltijd. In nauwe samenwerking met de COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en het sociaal team hebben vijf bewoners van de Noodopvang de gehele dag in de keuken van de Semmelstee gestaan om een maaltijd voor een grote groep bewoners voor te bereiden. Bovenste rij van links naar rechts: Klaas Kruizinga, Maaike Wessels, Ina Cieremans, Betty Veenstra, Nelleke Steenhuis, Kobi Bosma. Daaronder: Rahim Saqeb, Helian Cheng, Trinet Aukema, Tine Masselman, Petra Mens en Bianca Rekker Op de foto ontbreken: Bianca Zwaagman, Andrea Schriever, Laurie van der Meer, Sarah Ottens, Tineke Weessies, Mona Flohr en Janny Boer.

‘s Avonds hebben ruim 60 volwassenen en 20 kinderen een heerlijke zelfbereide maaltijd genoten, in een ontspannen sfeer wat bij iedereen voor een goede bekomst heeft gezorgd! Kobi Bosma

Expositie Loes Rijks Tot en met 21 maart exposeert Loes Rijks met haar schilderijen op de eerste etage van Maartenshof. Zelf zegt Loes over haar werken: Ik schilder graag een verzonnen stad op de grens van het “land”. Hoge gebouwen en torens en daarnaast een huisje met een stadstuin. Het is spannend om tussen de gebouwen te lopen. Het beeld komt vaak uit zoals ik zelf woon, op de stadsgrens, in een huisje tussen de grote gebouwen. Met mijn fantasie maakt ik er een eigen wereld van. Je ziet ook een wandelend figuurtje. Beest (en) kind, mannetje.... Kontrast....


februari 2016 - pagina 6

De Zuidwester LenteKriebels vind dit jaar plaats tussen 4 en 23 april. Dit is de jaarlijkse schoonmaakactie van de Gemeente Groningen. Het doel van Lentekriebels is dat bewoners gezamenlijk de straat, vereniging, school of werkomgeving schoon houden. Iedereen kan mee doen aan Lentekriebels. Deelnemers als groep kunnen hiervoor een subsidie aanvragen via de gemeente. De hoogte van het bedrag bepaalt de gemeente op basis van de grootte van de groep en de omvang en aard van de actie. De basissubsidie bedraagt 50 euro en per groep kan dit oplopen tot een maximum van 200 euro. Groepen die willen deelnemen kunnen zich inschrijven via www.groningrn.nl.lentekriebels. Je kunt je aanmelden door een groep te vormen van bijvoorbeeld buren, collega’s, vereniging of als school. Vervolgens kun je je via de site aanmelden tot 5 maart. In april wordt de actie uitgevoerd. Vanuit de wijkposten en milieustewards worden materialen bezorgd in de dagen voorafgaand aan de actie. Deze materialen worden na de actie weer opgehaald. De groepen die meedoen kunnen een naam aan hun groep geven. Onder de origineelste groepsnamen zijn prijzen beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website en op de facebookpagina “Groningen schoon dankzij mij”.

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


februari 2016 - pagina 7

De Zuidwester

Zondagmiddagconcerten in Maartenshof 6 maart Didier Kugel Harpist Didier Kugel speelt betoverende muziek 20 maart Dameskoor Opwierde II Het repertoire is divers met liedjes van vroeger en nu. 3 april Big Band Dutch Spirit Tijd voor Glenn Miller 17 april Frans Bloem Zanger Frans Bloem brengt een ode aan Wim Zonneveld

Foto expositie de Ziel van Zuid De foto expositie laat zien hoe een aantal wijkbewoners de ziel van Groningen Zuid ervaren. Mooie foto’s bij uitspraken als : contact is de sleutel van de ziel, bloemen zijn een glimlach van de natuur, eten brengt mensen samen en met elkaar de wijk optillen. Openingstijden: woensdag van 10.00 tot 13.00 u Zaterdag van 10.00 tot 11.00 u Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Welkom!

Open kerk in de buurt Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open. In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren of een kaarsje aan te steken. Er hangen gedichten die willen inspireren.

Stiltehoek Immanuelkerk Hier is een plek voor wie stil wil zijn. Hier mag je zijn met alles wat in je leeft. Sta even stil…….

Pleindiner!

Iedere vierde dinsdag van de maand wordt het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. Een grote groep mensen, alleenstaanden en echtparen, in leeftijd variërend van 30 tot ruim 80 jaar eet samen een hoofdgerecht met een toetje. Afsluitend wordt er een heerlijk kopje koffie of thee gedronken. Een groepje enthousiaste vrijwilligers maakt een warme maaltijd voor iedereen, die mee wil eten. De Hollandse keuken afgewisseld met een pasta, rijstgerecht of iets anders voor € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig eten?

De concerten starten om 15.00 uur. de zaal is geopend vanaf 14.30 uur. De entree voor bewoners Maartenshoek bedraagd 2.50 en voor bezoekers 4.50

Data 2016: 22 maart en 26 april Tijd: 17.30 uur Plaats: de Immanuelkerk Prijs: € 5,00 Opgave kan door: – in te tekenen op de lijst in de Immanuelkerk of – door u op te geven via pleindiner @gmail.com of telefonisch bij Griet v.d Velde, tel.: 050-5253590 of Nel Dijkstra, tel: 050-5266377 (maximaal 25 mensen per maaltijd) Een smakelijke groet van het Pleindiner kookteam.

Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 koffie in de kerk. Van 12.00 tot 13.00 u is er buurtsoep. Welkom!

Meditatie Mediteren is in. Heel begrijpelijk als je rust zoekt en verdieping. Er zijn vele vormen van meditatie. Deze cursus wordt aangeboden vanuit de kerk. Zoeken naar verstilling, oefenen van aandacht, ontvankelijk worden voor wat op je afkomt. Christelijke meditatie is eenvoudig. Het is vooral een kwestie van doen. We besteden aandacht aan lichaamshouding en ademhaling en mediteren vervolgens aan de hand van religieuze teksten, muziek of afbeeldingen Meditatiegroep Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 elke twee en vierde maandag van de maand Nieuwkomers van harte welkom. Het maakt niet uit of je ervaring hebt met meditatie of niet. 19.45 inloop met thee en koffie, 20.00 uur meditatie tot 21 uur Inlichtingen en opgave bij Ds Jannet van der Spek, jmtvspek@hetnet.nl

Een initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil iets te drinken en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ruim een uur.

Goedzooi markt Op zaterdag 19 maart 2016 wordt er in de Immanuelkerk een goedzooimarkt gehouden. Een gezellige markt vol kraampjes met mooie spullen. Ook is er een rad van avontuur met mooie prijzen en natuurlijk allerlei lekkere hapjes. Datum: zaterdag 19 maart 2016 Tijd: van 10.00 tot 17.00 u

Datum: woensdag 16 maart, woensdag 20 april, woensdag 18 mei 2016, woensdag 15 juni 2016 (iedere derde woensdagavond van de maand in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk , Overwinningsplein 1, Groningen Zuid Organisatie Ina de Vries (woont in Groningen Zuid en is wandelliefhebber) Anita Akkerman (werkt in Groningen Zuid als dominee van de Immanuelkerk) Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Doe 11 of 12 maart mee met NLdoet! Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. Doe mee Corpus den Hoorn, Hoornse Meer of Piccardthof! Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Als uw organisatie meedoet, heeft u 1 of 2 dagen extra hulp. Daarnaast levert NLdoet u veel publiciteit, nieuwe netwerken en… misschien ook nog eens nieuwe vrijwilligers op! In Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en Piccardthof worden er bij verengingen, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties leuke klussen georganiseerd. Draag een steentje bij in uw wijk en help mee! U helpt niet alleen een organisatie met een klus waar ze vaak geen menskracht voor hebben, het is ook nog eens heel gezellig! Of u nu met uw hele gezin ergens wilt helpen, met collega’s, met de klas, in uw eentje of met vrienden, alles kan. Zoek een leuke klus uit op www.nldoet.nl en meld u aan! Buurtwerker is intermediair voor NLdoet Doet u als organisatie mee en heeft u nog laatste vragen over NLdoet? De Buurtwerker van Corpus den Hoorn is intermediair voor NLdoet. Zij kan tips geven om NLdoet voor uw organisatie een succes te maken. Maar ook als u juist bij een klus wilt helpen maar u weet niet wat geschikt is, helpt zij u graag. Neem daarvoor contact op met Bianca Rekker, Buurtwerker in Corpus den Hoorn: b.rekker@mjd.nl of 06 42 452 241.


februari 2016 - pagina 8

De Zuidwester

Overwinningsplein Postkantoor - Kantoorbenodigdheden - Boekwinkel Overwinningsplein 71-73, 9728 GR Groningen Openingstijden: Ma-Vr: 8.30-18.00 uur Za: 8.30-17.00 uur Tel: 050-5259156 E-mailadres: bruna8227@brunawinkel.nl Facebook: www.facebook.com/brunaoverwinningsplein

Zuidwester februari 2016  

Krant februari

Zuidwester februari 2016  

Krant februari

Advertisement