__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

De Zuidwester 25e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied: Corpus den Hoorn en Hoornsemeer In deze krant: Groningen werkt aan toekomst Pagina 3

Buurtinitiatief: DeugdencafĂŠ in de Semmelstee

Maart 2018

Huisartsenspoedpost Groningen in bedrijf

Pagina 4

Pagina 5

Bomen gekapt voor uitbreiding Noordoosthoek Hoornsemeer Zoals in de vorige Zuidwester bericht zijn alle vergunningen rond om te kunnen beginnen met de werkzaamheden voor de uitbreiding van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer. Op de eerste plaats is het nodig een behoorlijk aantal bomen te kappen aan de achterkant van het Hampshire Hotel en op het grasveld aangrenzend aan de Aldo Morostraat. Een Duitse firma trok met groot materieel richting Groningen en heeft in een aantal dagen veel bomen verwijderd. Er is uitgebreid overleg geweest over het aantal te kappen bomen dat gekapt en welke bomen precies. Daarbij waren de projectontwikkelaar (Legters & Partners), het Meerschap Paterswolde en de gemeente Groningen betrokken. De kap van de bomen diende uiterlijk de eerste helft van maart plaats te vinden vanwege het formeel 15 maart beginnende broedseizoen. Nu de bomen zijn gekapt kan begonnen worden met de verdere werk-

zaamheden, waarvan de uitbreiding van het wateroppervlak de komende tijd het meest in het oog springend zal zijn. De aanbesteding van de werkzaamheden na de bomenkap is nog gaande. Wanneer duidelijk is welk bedrijf de verdere werkzaamheden uit zal gaan voeren uit zal gaan voeren, zal zo spoedig mogelijk worden begonnen. Zoals we in de vorige Zuidwester al noemden, komt er voor de wijkbewoners een informatieavond over de verdere uitwerking van het plan. Dan zullen er meer gedetailleerde ontwerpen zijn dan in eerdere plannen zijn gepresenteerd. Op het moment dat deze Zuidwester verschijnt is de datum nog niet bekend, de locatie wel: het Hampshire Hotel Plaza Groningen. Wanneer de datum bekend is, vermoedelijk in mei of begin juni, zal deze via diverse media bekend worden gemaakt. De bewoners van de wijk Hoornse Meer krijgen allen persoonlijk een uitnodiging in de bus.

Waar is de fietsenmaker gebleven? Al jaren stond Zam met zijn keetwagen voor de sporthal aan de Vondellaan. Hij repareerde daar met heel veel plezier fietsen van zijn vaste klanten en passanten. Maar de plannen om de Vondelrotonde te vergroten, in verband met de Aanpak Ring Zuid en de nieuwbouw van de sporthal, moest Zam daar weg. Na lang zoeken naar een nieuwe plek kreeg hij een tip om eens te gaan kijken op het parkeerpleintje van de Maranathakerk aan de van Lenneplaan, naast de Albert Heijn. Zam is in gesprek gegaan met het kerkbestuur en het is gelukt. Hij heeft een vergunning om daar de keet neer te zetten en zijn werk als fietsenmaker weer uit te oefenen. Zijn vaste klanten kunnen hem wel vinden, maar de scholieren en andere passanten moeten hem echt zoeken. Zam heeft nu op zijn oude plek een verwijzing naar zijn nieuwe plek neer gezet en hij hoopt dat ze nu hem kunnen vinden. De verhuizing was geen pretje. Zam moest de keet helemaal leeghalen, omdat de keet inclusief de materialen te zwaar was om te verslepen en alle materialen bij hem thuis moest opslaan. Daarna is de keet verhuisd en moest hij alles opnieuw inrichten. Zam woont al sinds 1999 in Nederland en is een vluchteling uit Oud GeorgiĂŤ. Hij heeft in Groningen, tijdens zijn vrijwilligerswerk, een opleiding gevolgd voor fietsenmaker. Hij repareert fietsen en plaats nieuwe onderdelen, eventueel kunnen goede gebruikte onderdelen geplaatst worden. Zam verkoopt ook gebruikte fietsen. Dus ga eens bij hem kijken. Ook wil hij graag uw oude afgedankte fiets hebben om de goede onderdelen te hergebruiken. Zam Fiets Reparatie Van Lenneplaan 97 Tel. 06-27234602


maart 2018 - pagina 2

De Zuidwester

Vacature Wijkraad Corpus den Hoorn Het dagelijks bestuur van de Wijkraad zoekt een bestuurslid. De werkzaamheden bestaan uit het besturen en het ontwikkelen van beleid inzake het wijkgebeuren, zoals veiligheid, natuur, onderhoud wegen en straten. De wijkraad werkt met vele instan�es samen. Denk aan de Aanpak Ring-Zuid. Met het Mar�ni Ziekenhuis zi�en we regelma�g om tafel. Ook praten we mee over bouwplannen in de wijk. De wijkkrant De Zuidwester wordt uitgegeven door de Wijkraad Corpus den Hoorn. De maandelijkse �jdinverstering zal ongeveer 2 à 3 uren zijn.

Wie helpt ons mee? Inlich�ngen bij de penningmeester: Henk Scholtens 06-24758006

������������������������� ���������������

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������

Buurtboomgaard Hoornse Meer De buurtboomgaard in de wijk Hoornse Meer bestaat al ruim 5 jaar. Tussen maart en november werken buurtbewoners regelmatig samen om de boomgaard te onderhouden. Al dat spitten, wieden, snoeien en opbinden levert elk najaar weer een flinke oogst op. De bessen, bramen en frambozen zorgen ervoor dat er heel wat potjes ‘Hoornse- Meer-jam’ gemaakt kunnen worden. En van de appels kun je heerlijke appeltaarten bakken. We werken elke maand een zaterdagmiddag en soms een avond in de boomgaard. Wil je meedoen? Of eens kijken of het je leuk lijkt? Mail naar buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������


maart 2018 - pagina 3

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 1e editie 2018 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Thomas Maat, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.500 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van eind juni uiterlijk 1 juni 2018. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

De Zuidwester

De tijdelijke weg op de noordbaan van de zuidelijke ringweg, vanaf de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg. Bron: Aanpak Ring Zuid.

Groningen werkt aan de toekomst Het gaat nu écht gebeuren. Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan weg en spoor. In 2018 wordt er gewerkt aan de zuidelijke ringweg en zijn er door werkzaamheden aan het spoor momenten dat treinen niet rijden. Met name in het Hemelvaartweekend en het najaar verwachten we hinder op de weg en het spoor.

op de zuidbaan tussen deze twee knooppunten, rijdt dan over 2 versmalde rijstroken. Daarnaast zal van donderdag 10 tot maandag 14 mei het spoor gestremd zijn tussen Groningen en Hoogeveen. Dit is nodig vanwege werkzaamheden aan de Helperzoomtunnel en omdat het nieuwe station van Assen in gebruik wordt genomen.

Om Groningen klaar te maken voor de toekomst, wordt er in en rond de stad fors geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. We zijn al een eind onderweg, zo is de oostelijke ringweg al aangepakt. Maar de komende jaren staan er nog een aantal grote projecten gepland. De zuidelijke ringweg gaat op de schop en het station zal een metamorfose ondergaan. Hierdoor zorgen we voor een mooiere en een beter bereikbare stad, dit kan in de tussentijd wel zorgen voor hinder.

Voor de treinreizigers is vervangend vervoer geregeld en zijn er omleidingen voor het autoverkeer. Reizigers zullen rekening moeten houden met een langere reistijd. Groningen blijft bereikbaar, het is wel verstandig om voor vertrek de verkeerssituatie te checken op de Slimme kaart van Groningen Bereikbaar en bijvoorbeeld met de fiets of via een P+R-terrein te reizen.

Groningen Bereikbaar Het bedrijfsleven, de overheid en vele andere partners houden de stad en regio tijdens deze werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar. Groningen Bereikbaar zorgt voor een goede afstemming van projecten en werkzaamheden. Daarnaast is Groningen Bereikbaar het aanspreekpunt voor alle informatie over verkeershinder, werkzaamheden en reisadvies. Groningen Bereikbaar • stemt projecten op elkaar af om de verkeershinder te beperken • informeert over wegwerkzaamheden, reistijden en reisalternatieven • geeft reisadviezen, bijvoorbeeld via digitale borden langs de weg en navigatiesystemen • stimuleert anders reizen en werken met projecten voor fiets, e-bike, OV en flexibel werken • ondersteunt reizigers bij ander vervoer, door te investeren in de aanleg van P+R-terreinen, nieuwe buslijnen en Park & Bike-voorzieningen Werkzaamheden tijdens Hemelvaart Het eerste moment dat reizigers van en naar Groningen echt te maken krijgen met de werkzaamheden is het Hemelvaartweekend. Vanwege werk aan N7 zal de noordbaan van deze weg gestremd zijn van knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein. Het verkeer in tegengestelde richting,

Tijdelijke weg Tijdens de zomer wordt een tijdelijke weg aangelegd aan de noordkant van de N7. Zo’n tijdelijke weg zorgt voor een stabiele en veilige verkeerssituatie en geeft de aannemer de benodigde ruimte om veilig aan de weg te werken. De tijdelijke weg aan de noordkant van de N7 is nodig om de bouw van het verdiepte weggedeelte - tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep - mogelijk te maken. In beide richtingen krijgt de tijdelijke weg twee versmalde rijstroken. De weg loopt ongeveer vanaf de Zuiderbegraafplaats tot aan de parallelweg van de Europaweg. Zodra het verkeer op deze tijdelijke weg rijdt, kan de zuidbaan van de zuidelijke ringweg worden afgebroken. Op deze plek bouwt Combinatie Herepoort het verdiepte weggedeelte in één keer. Na de zomerperiode rijdt het verkeer over de nieuwe tijdelijke weg. De toenemende verkeersdrukte tijdens het najaar en het feit dat automobilisten moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, zorgt onvermijdelijk voor verkeershinder. Op de hoogte blijven Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden in en rond Groningen, de verkeershinder en reisadviezen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Groningen Bereikbaar via groningenbereikbaar.nl/nieuwsbrief. Volg ons ook via Twitter en Facebook. Op groningenbereikbaar.nl vindt u meer informatie over de projecten en acties voor anders reizen en werken en kunt u de Slimme Kaart, met een overzicht van alle actuele werkzaamheden en hinder, raadplegen.


maart 2018 - pagina 4

De Zuidwester

WIJ(k) gezichten Binnen WIJ Corpus den Hoorn zijn 4 buurt- en opbouwwerkers actief. Bij ons kun je terecht met vragen over de buurt en de leefbaarheid & veiligheid van de wijk. Hierbij kun je denken aan vragen over verkeer, groenvoorziening, speelplekken, overlast of wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen. Ook wanneer u leuke ideeën/initiatieven/activiteiten heeft voor de buurt kunnen wij u ondersteunen of op weg helpen bij de organisatie hiervan. De komende periode zijn wij veel op straat te vinden, bijvoorbeeld tijdens NL Doet!, met stratenacties of tijdens Lentekriebels. We gaan regelmatig met de bakfiets op pad om behoeftes en vragen uit de buurt op te halen. We maken graag een praatje wanneer we u tegenkomen. Daarnaast kunt u bij vragen, ideeën of opmerkingen contact met ons op via e-mail of telefoon. Iedereen in de wijk kan bij WIJ Groningen terecht voor ondersteuning, zorg, ontmoeting en activiteiten. In Corpus den Hoorn, de Hoornse wijken en Piccardthof kun je terecht bij WIJ Corpus den Hoorn. Voor iedereen Het WIJ-team is er voor iedereen. Voor jong en oud, voor arm en rijk. Voor iedereen die even niet zelf verder kan. Of gewoon een goed idee voor de wijk heeft. Voor vragen die te maken hebben met het ouder worden net zo goed als voor vragen over opvoeden en zorg. Voor uzelf,

voor uw kind of voor een ander waar u voor zorgt. WIJ Groningen is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Kom gerust langs voor een kop koffie en/of een praatje met andere buurtbewoners en de medewerkers van WIJ. Hoe werkt het WIJ-team? In het WIJ-team gaan we er van uit dat iedereen zolang en zoveel mogelijk eigen keuzes in zijn leven maakt. Daarbij is wat iemand (nog) wél kan belangrijker dan wat iemand niet meer kan.

De afgelopen maanden is ons team uitgebreid met nieuwe medewerkers. Wij maken heel graag kennis met u! Dus loopt u rond met een goed idee voor uw buurt of wijk, deel het met WIJ. Denkt u dat uw ervaringen een ander kunnen helpen, vertel het aan WIJ. Of misschien wilt u graag vrijwilligerswerk doen, praat met WIJ. Menno Lutter Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen Bezoek ook onze website: https: //wij.groningen.nl

Samantha Addens - 06-52868022 samantha.addens@wij.groningen.nl

Buurtinitiatief: Deugdencafé in De Semmelstee Sinds januari kun je naar het Deugdencafé in buurtcentrum De Semmelstee. Maandelijks staat er een deugd centraal, zoals Eerlijkheid, Liefde of Doorzettingsvermogen. Wat betekenen ze voor je? Hoe pas je ze in de praktijk toe? Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, afkomst, religie of cultuur. Positief gesprek over een deugd Misschien vind je ‘deugd’ een ouderwets woord. “Dat kan ik best begrijpen,” vertelt Annelies Wiersma, initiatiefnemer van het Deugdencafe, zelf wonende in Hoornsemeerwijk.

Sandra van Os - 06-54352938 sandra.van.os@wij.groningen.nl

over waarden en normen leidt dikwijls tot discussie en onenigheid, terwijl een gesprek over deugden juist verbindt. Iedereen tracht deugden ten goede in te zetten. Soms zien we dat niet en irriteert gedrag van een ander ons. Tijdens het Deugdencafe leer je met een deugdenbril naar situaties te kijken. Je ontwikkelt begrip, openheid en bewustzijn.” Voor wie is het Deugdencafe? “Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, afkomst, religie of cultuur. Je wordt geïnspireerd om de deugd van de maand mee te nemen in je gezin, relatie, school, werk met kinderen of volwassenen, buurt, omgeving, of gewoon voor jezelf. Je helpt mee een positieve rimpel te verspreiden in de wereld. Te beginnen in onze eigen wijken: Corpus den Hoorn, de Piccardthof en Ter Borch, maar Stadjers van buiten deze wijken zijn ook welkom.”

Hoe moet je deugden zien en waarom een Deugdencafe? “Deugden zijn positieve, menselijke kwaiteiten. Moed bijvoorbeeld. Of Respect. Of Geduld. Mijn uitgangspunt is dat iedereen deze kwaliteiten in zich heeft. Het is heel leuk en inspirerend om met elkaar over deze woorden in gesprek te gaan. Ik stel vragen, zoals: op welke manieren kun je eerlijkheid tonen? Wat is het belang van eerlijkheid? Is eerlijkheid altijd positief? Of is tact soms een betere keuze? Of verdraagzaamheid? Deelnemers ontdekken de veelzijdigheid van deugden, en ook hoe ze vaak met andere deugden samenhangen. De gesprekken inspireren om deugden bewuster in te zetten. Deugden vormen de kern van je karakter. Je krijgt meer zelfvertrouwen om jezelf te zijn. Tegelijkertijd krijg je ook meer begrip voor anderen wanneer je hoort hoe zij deugden beleven en toepassen. Dat is vaak heel verrassend, mensen komen tot mooie inzichten.”

Praktische informatie: Begeleider: Annelies Wiersma, deugdencoach en communicatietrainer Locatie: Buurtcentrum de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, Groningen Tijd: van 19.30 – 21.30 uur; inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur Bijdrage: € 10,- per keer (of als geld een kwestie is € 5) inclusief koffie, thee en lekkers Aanmelden: via www.actonvirtues.nl/contact of stuur een SMS of Whatsapp naar 06-42625469. Tip: geef u op tijd op, er is maximaal plaats voor 12 deelnemers, vorige Deugdencafé’s waren volgeboekt.

Wat is het verschil met normen en waarden? “Een gesprek over deugden is inderdaad anders dan een gesprek over waarden en normen. Waarden hebben iets abstracts, iets algemeens. Deugden zijn de dagelijkse toepassing van waarden. Deugden zijn ook anders dan normen. Normen begrenzen en sluiten af. Het zijn vaak regels die opgelegd worden en verbieden. Een gesprek

De deugden/thema’s voor 2018 zijn: Liefde (14 februari), Doorzettingsvermogen (14 maart), Eerlijkheid (18 april), Idealisme (16 mei), Mildheid (20 juni), Samenwerking (19 september),Flexibiliteit (17 oktober ), Onthechting/Loslaten (14 november), Eenvoud (12 december). Kijk ook op www.actonvirtues.nl/ agenda.

Petra Mens – 06-25634048 petra.mens@wij.groningen.nl

Ehab Daoud – 06-11304235 ehab.daoud@wij.groningen.nl


maart 2018 - pagina 5

De Zuidwester

Activiteiten in het Buurtcentrum de Semmelstee Pasen is in aantocht dus er worden weer vele activiteiten georganiseerd. Kijk voor de complete lijst op de website van www.semmelstee.nl Hieronder een greep uit de activiteiten en waar u zich kunt aanmelden. Op 24 maart 2018 is er Paas klaverjassen en Paas sjoelen. Vanaf 20.00 uur. Opgave bij Bé 0613513502. Kosten € 6,-. Altijd prijs. Ook dit jaar is er weer paasgourmet op 2 april 2018. ’s Middags om 15.00 uur begint het. Opgave bij Petra 0615901400. Kosten € 10,-. Verder hebben wij op maandag 7 mei om 20.00 uur onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Om daarbij te kunnen zijn kunt u uw lidmaatschapsgeld aan ons overmaken op NL 79 INGB 0003762198 BSV Corpus den Hoorn. Op deze avond is er tevens een gratis leden Bingo. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een grote Bingo in de Semmelstee. U kunt zonder zich vooraf op te geven binnenkomen. Bij betaling van € 10,ontvangt u de loten. Wilt u uw vergadering bij ons houden of een andere activiteit starten, kijk dan op www.semmelstee.nl of kom langs om te kijken of de ruimte geschikt is voor uw activiteit. Bestuur de Semmelstee

Spelcontainer Semmelweis Al ongeveer 7 jaar staat de spelcontainer op het schoolplein van de Boerhaaveschool aan de Semmelweisstraat. Hier mogen kinderen op het schoolplein spelen met het speelgoed wat in de Mobiele Spelcontainer zit, dit onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker. Skelters, fietsjes, steppen, voetballen, basketballen, tennis materiaal, eenwielers en veel ander speelgoed is aanwezig. Het doel is dat de kinderen veilig in hun eigen wijk met elkaar buiten kunnen spelen, hun motorische, cognitieve, creatieve maar zeker hun sociale vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Gemiddeld zijn er 13 tot 18 kinderen per dag aanwezig die bij de spelcontainer spelen. Bij mooi weer wat meer, bij slecht weer wat minder. Elk kind is welkom, maar ben je jonger dan 6 jaar neem dan even je ouders/verzorgers mee. Voor een potje voetbal o.i.d is niemand te oud om mee te mogen doen. Mochten de kinderen dorst hebben zorgt de begeleiding voor een rust momentje met wat ranja en een stuk fruit. Ouders en buurtbewoners zijn meer dan welkom voor extra toezicht, een praatje, hulp vragen of een rondje op de skelter! De spelcontainer is aanwezig op: Maandagen van 15:00 tot 17:00 uur en de woensdagen van 14:00 tot 16:00 uur De fietsklus! In 2017 zijn we gestart met De fietsklus! Wanneer een kind een kapotte fiets heeft kan hij/zij deze meenemen naar de jeugdruimte in het buurthuis De Semmelstee. Hier zijn dan 2 fietsenmakers die, samen met het kind, de fiets weer veilig en rijklaar maken. Het belangrijkste vinden wij dat de fiets veilig is. Daarvoor hebben wij o.a. verlichting, zadels, binnen – buitenbanden en fietsbellen. Voornamelijk kleine reparaties, zodat het kind weer veilig de weg op kan. Het mooiste is dat kinderen zelf leren hoe een lampje te vervangen of een band te plakken en die daarna heel trots met een zelf opgeknapte fiets weer op pad gaan! Er komen binnen 1,5 uur ongeveer 18 kinderen per keer, dus wees op tijd! De Fietsklus is weer in Corpus op: • 19 april • 5 juli • 17 oktober • 20 december

Viering Koningsdag 27 april op S. Allendeplein • Net als in voorgaande jaren is er ’s morgens een vrijmarkt op het S. Allendeplein in het Hoornse Meer. Vanaf 07.30 uur kunt u een plekje zoeken om uw spullen te verkopen, rond 13.00 uur is de markt afgelopen. • Deze markt is uitgegroeid tot een gezellige grote vrijmarkt, waar altijd wel iets leuks te vinden is voor uzelf, voor een kind of kleinkind. Voor de prijs hoeft u het meestal niet te laten. • Kinderen die muziek willen maken zijn van harte welkom. Dat voegt iets feestelijks toe aan deze mooie dag. • Vriendelijk verzoek van de organisatie om de niet verkochte spullen weer mee naar huis te nemen en géén afval achter te laten.

Huisartsenspoedpost Groningen in bedrijf De redactie van de Zuidwester en de Wijkraad Corpus den Hoorn kregen samen met enkele buurbewoners onlangs een rondleiding door de gloednieuwe Huisartsenspoedpost Groningen. Sinds maandag 27 november 2017 is deze volop in werking op het terrein van het Martini Ziekenhuis aan de van Swietenlaan 2b. De post op het Damsterdiep is vanaf die datum gesloten. De entree van de Huisartsenpost is tegelijkertijd de ingang van de afdeling Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis. Vandaar ook de naam ‘spoedingang’ die in grote letters boven de ingang prijkt. In de hal werden we opgewacht door mw. Uilkema-Bulthuis, project- en communicatieadviseur van de Doktersdienst Groningen. Zij heette ons van harte welkom en heeft ons trots het nieuwe gebouw laten zien. In de hal is de centrale balie voor zowel de Huisartsenpost als de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis. De hal is ook de wachtkamer voor de Spoedeisende Hulp, voor zowel patiënten als degene die hen brengen. Bezoekers voor die Spoedeisende Hulp gaan voor behandeling rechtsaf het Martini Ziekenhuis in. Degenen die een afspraak op de Huisartsenspoedpost hebben gaan linksaf en komen in een mooie en kleurrijk ingerichte wachtkamer. Er is ook een separate wachtruimte om mensen op te vangen die beter even apart kunnen zitten. Vanuit de wachtkamer worden de patiënten opgehaald en komen voor onderzoek en zo nodig behandeling in een 1 van de 10 royale spreek-/behandelkamers. Hier werken naast de huisarts verpleegkundig specialisten en g physician assistants (PA’s). Zij zijn geen huisarts, maar kunnen wel zelfstandig taken van de arts overnemen. In de Huisartsenspoedpost zijn doordeweeks altijd minimaal 2 huisartsen aanwezig. Alle huisartsen uit de stad Gro-

ningen draaien diensten op deze post. De artsen uit de provincie draaien periodiek een nacht dienst op deze huisartsenspoedpost. U kunt dus uw eigen huisarts treffen. Alle spreekkamers zijn royaal opgezet en door het vele glas doen ze ook prettig aan. Op de benedenverdieping is ook de ‘huiskamer’ van de medewerkers van de Huisartsenspoedpost. Daar is plaats voor ontspanning en overleg en is ook aan ‘de inwendige mens’ gedacht. De bovenverdieping wordt ingenomen door bureaus voor de telefonisten en de zogenaamde triagisten van de Doktersdienst Groningen. De telefonisten zijn studenten geneeskunde met voldoende medische kennis om te bepalen hoe urgent de melding is en hoe spoedeisend de situatie. Indien meteen hulp noodzakelijk is, verbindt de telefonist door naar de spoedassistent. In alle gevallen wordt er binnen 30 minuten teruggebeld door de triagist. Dat is een ervaren doktersassistent, die samen met degene die belt vaststelt hoe ernstig de klachten zijn en of er direct hulp geboden is. Misschien is de beller alleen bezorgd en kan hij of zij door de triagist gerust worden gesteld. Misschien is ook een bezoek aan de eigen huisarts de volgende dag het beste advies. Verder is op de bovenverdieping het bureau van de Doktersdienst Groningen gevestigd met afdelingen als ICT, communicatie, financiën en administratie. De rondleiding sluit weer af in de hal, waar mw. Uilkema ons bedankt en wij haar vanzelfsprekend ook voor de boeiende rondleiding. Het is een gebouw waar je liever niet komt, tenzij het echt nodig is. Maar ….. er een rondleiding krijgen is zeer plezierig en bijna een uitje. Bij voldoende belangstelling zullen er in de toekomst met plezier nieuwe rondleidingen gegeven worden.


maart 2018 - pagina 6

De Zuidwester

Stiltehoek Immanuelkerk Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven

Hier is een plek voor wie stil wil zijn. Hier mag je zijn met alles wat in je leeft. Sta even stil……. Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u koffie in de kerk. En de weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te bezoeken. Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 u is er buurtsoep in de Immanuelkerk. Een heerlijke verse kop soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. Kom ook eens buurten! Welkom.

Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Wanneer: 22 aprilCreatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven 2018 en 17 juni 2018 Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers Bijdrage: 1 euro per persoon Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, emailadres: Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Na drie jaar verplaatst de ruilwinkel ’t Ruilertje vanuit de Maranathakerk acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504 Wanneer: zondag 5 februari 2017 van 15.30 tot 17.30 u naar de Immanuelkerk. (volgende kliederkerk: 26 maart 2017) Op vrijdag 13 april heten we u allen van harte welkom tijdens een feesteWat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes lijke heropening! Bijdrage: 1 euro per persoon De winkel zal elke vrijdag open zijn van 13.30 uur tot 16.00 uur. Het concept is eenvoudig. U brengt een kledingstuk en krijgt hiervoor een Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, tegoed om een ander kledingstuk uit te zoeken. Er is voor elk wat wils. emailadres: acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504 Feestkleding, casual en meer. Een initiatief in Groningen Zuid Voor jong en oud! Wekelijks verandert het aanbod! voor wandelliefhebbers. We wanWe hopen van harte dat u uw kleding ook een tweede leven geeft en er iets delen een mooie route in en rond de anders voor uitzoekt! wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te Koffie en thee met wat lekkers staat klaar! ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken Hartelijke groet, namens het team ‘Ruilertje’, een aantal gedichten of uitspraken Annemarie Wiersma, Anita Akkerman die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil koffie en thee en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ongeveer een uur.

Opening van het ‘Ruilertje’ in de Immanuelkerk op vrijdag 13 april!

Mijmerwandeling

Datum: 21 maart, 18 april, 16 mei 2018 (iedere derde woensdagavond van de maand, in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk Organisatie Ina de Vries en Anita Akkerman Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Open plein Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open. In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren of een kaarsje aan te steken.

Muziek voor vrede in de Immanuelkerk op 4 en 6 mei

Bijbel en soep Iedere eerste en derde donderdag van de maand samen lezen en eten: bijbel en soep. Een tweewekelijks bijbeluurtje, waarin we uit de bijbel lezen. Voor wie zich wil verdiepen in de bijbel en daar met anderen over wil uitwisselen. Voorkennis is niet nodig! Lezen, uitwisselen, ontmoeting, samen eten (soep en brood, wordt voor gezorgd). Aanmelding is niet nodig en je kunt per keer bekijken of je komt. Data: donderdag 15 maart, 5 en 19 april 2018 Tijd: 12.00 tot 13.00 u Plaats: Immanuelkerk Begeleiding: Jannet van der Spek of Anita Akkerman Meer info: Jannet van der Spek: jmtvdspek@gmail.com of Anita Akkerman: acakkerman1@gmail.com.

Een groot projectkoor o.l.v. Cobien Nieuwpoort preedt op met muziek van Karl Jenkins uit The Armed Man en the Peacekeepers. Op vrijdagavond 4 mei om 21 uur in het kader van dodenherdenking, op zondag 6 mei om 10 uur in het kader van bevrijdingsdag in een kerkdienst. Toegang is gratis, wel is uw vrijwillige bijdrage aan de uitgang meer dan welkom. Wij hopen op een grote opkomst. N.B. Goede mannenstemmen kunnen zich in overleg nog bij het projectkoor aansluiten. Aanmelden bij @: ingridwebbink@gmail.com Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, www.immanuelkerk-groningen.nl

Arie Stuivenberg overleden Op 8 februari kregen we bericht dat Arie Stuivenberg op 4 februari is overleden. Arie is vele jaren secretaris geweest van Wijkraad Corpus den Hoorn. Hij was altijd aanwezig op ons kantoor om de wijkbewoners te woord te staan en de administratie te doen. In al die jaren heeft hij zich enorm ingezet voor onze wijk. Een paar jaren geleden is hij verhuisd naar zijn eiland, Vlieland. Hij genoot daar samen met zijn vrouw van hun geliefde eiland, te midden van hun familie. Helaas is zijn vrouw kort na de verhuizing plotseling overleden en is Arie nooit meer de oude geworden.

De Conciërge helpt u graag Marktplaats.nl, Klus.startpagina.nl, Conciërge-groningen.nl Offerteaanvragen.nl, Werkspot.nl. Niet elk bedrijf of internet site is bij iedereen even bekend. Er zit in dit rijtje echter één regionaal bedrijf tussen en dat is Conciërge-Groningen.nl. Wat maakt ons bedrijf nou zo anders dan die vele internetsites , klus- en / of aannemersbedrijven! Je ziet en leest al snel op onze site dat wij niet alleen voor de grote klussen gaan. Sterker nog, Ons bedrijf spits zich toe op de veelzijdigheid aan werkzaamheden die men in een bedrijf en in een huishouden tegen kan komen. Makelaars maken gebruik van onze diensten, om huizen klaar te maken. Marktplaats.nl, Klus.startpagina.nl, Conciërge-groningen.nl, Offerteaanvragen.nl, Werkspot.nl. Niet elk bedrijf of internet site is bij iedereen even bekend. Er zit in dit rijtje echter één regionaal bedrijf tussen en dat is Conciërge-Groningen.nl. Wat maakt ons bedrijf nou zo anders dan die vele internetsites , klus- en / of aannemersbedrijven! Je ziet en leest al snel op onze site dat wij niet alleen voor de grote klussen gaan. Sterker nog, Ons bedrijf spits zich toe op de veelzijdigheid aan werkzaamheden die men in een bedrijf en in een huishouden tegen kan komen. Makelaars maken gebruik van onze diensten, om huizen klaar te maken voor verhuur of verkoop. Particulieren kloppen bij De ConciërgeGroningen aan voor onderhoud, reparatie en herstel werkzaamheden. Door snel en adequaat te reageren op e-mail, SMS en WhatsApp is een afspraak bij ons zo gerealiseerd. Navraag bij huidige klanten leert ons dat onze conciërges zeer open en sociaal zijn. Daardoor is het voor dit bedrijf ook een vanzelfsprekendheid dat zij objectief advies geven en zij zonder verplichtingen langskomen, prijzen en offertes afgeven en zelfs abonnement / onderhoud voorstellen doen. Wij vinden het leuk om te zien hoe goed het concept, van dit Start up bedrijf, aanslaat. Hartelijke groet, Best regards Marcel Visscher De Conciërge Henri Dunantlaan 23-2 9728 HA Groningen www.concierge-groningen.nl T 050-2809502 WhatsApp 06-21587954


maart 2018 - pagina 7

De Zuidwester

Stemmen over de supermarkt Tynaarlo Deze Zuidwester verschijnt rond de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 21 maart. In de gemeente Groningen zijn de verkiezingen uitgesteld vanwege de gemeentelijke herindeling. De inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen 21 maart wel hun stemmen laten horen over de gewenste samenstelling van de gemeenteraad. Ze zullen daarbij hun mening over ander de vestiging van een supermarkt in de wijk Ter Borch mee kunnen laten spelen. Op de website van de bewonersvereniging (www.bewonersverenigingterborch.nl) staat een speciale stemwijzer over onderwerpen die in Ter Borch spelen. Alle partijen geven daar hun mening over onder andere een supermat aan de Borchsingel. Vóór de komst van een supermarkt zijn het CDA, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA en D66. Tegen het plan voor het vestigen van een supermarkt in zijn Gemeentebelangen

Tynaarlo, Groen links en Leefbaar Tynaarlo. Bij voorstanders speelt onder andere het argument, dat in een wijk met de omvang van Ter Borch een supermarkt hoort voor met name de sociale samenhang. Ook het dichtbij huis boodschappen kunnen doen wordt genoemd, waardoor minder de auto te hoeven gebruiken. Meerdere partijen die voorstander zijn noemen dat de komst van een supermarkt in Ter Borch een democratisch genomen besluit is waar je nu niet meer aan moet gaan tornen. Niet alle voorstanders zijn het eens met het nu voorliggende ontwerp van de supermarkt en meerdere partijen die voor de komst zijn pleiten voor extra aandacht voor de verkeersveiligheid in de omgeving van de supermarkt. De tegenstanders wijzen onder andere op de plannen die er in de eerste fase van de ontwikkeling van de wijk lagen en zoals die aan de

eerste bewoners zijn gepresenteerd. Daar werd niet gerept over een supermarkt en werd de landelijkheid van het gebeid juist geroemd. Tegenstanders noemen ook de verwachte verkeersonveiligheid en geluidsoverlast bij de komst van een supermarkt. Zowel voor als tegenstanders wijzen erop, dat het Entreegebied van de wijk het landelijk karakter zo veel mogelijk moet behouden. Meerdere partijen wijzen erop, dat in dat gebied zeker ook plaats moeten zijn voor sociale huurwoningen en voor speelgelegenheid voor kinderen. Op sociale media wordt veel gesproken over al dan niet de wenselijkheid van een supermarkt in Ter Borch. Als suggestie wordt onder andere gedaan om, wanneer er dan toch een supermarkt moet komen, dat dan maar in een van de leegstaande panden aan de van Swietenlaan in Groningen te doen. Wordt vervolgd!

De Zuidwester 24e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

Maart 2017

Wie wil ons helpen?? De redactie van De Zuidwester zoekt op korte termijn een vrijwilliger die de administratie wil verzorgen. • Contacten onderhouden met onze adverteerders en instellingen. • Planningen opstellen. • Vergaderingen bijwonen en notuleren (8x per jaar). • Facturering. De Zuidwester verschijnt vier maal per jaar en vraagt een inverstering van gemiddeld 3 uren per maand. Inlichtingen en sollicitaties bij Matthe Snijders. Tel.: 050-5268061 E-mail: matsnijders@kpnplanet.nl

WALL House # 2 / A.J. Lutullistraat 17 Groningen

Groninger Museum presenteert Wall House Weekenden! Op zaterdag 31 maart is de seizoensopening van het Wall House #2. Evenals vorig jaar presenteert Groninger Museum: Wall House Weekenden. Een bezoek aan deze architectonische parel is een attractie op zich, daarbij zorgen nieuwe tentoonstellingen en activiteiten wederom voor een aantrekkelijk programma.

Feestelijke opening: zaterdag 31 maart * april-mei 1. Mirjam Offringa (video en fotografie) 2. Mariëlle Gebben (fotografie, beeldende kunst) * juni-augustus 1. Presentatie Gemeente Groningen o.a. maquettes Hoornse Meer 2. Margriet Stegmeyer (beelden) * september -oktober 1. Laura Hospes (fotografie) 2. Frank Sciarone (sculpturen) Kunstenaars De kunstenaars die aan bod komen zijn allen woonachtig in de stad Groningen. We willen ze graag voorstellen aan de stadjers: voor Stadjers, door Stadjers. Het idee is uiteraard dat exposure via Wall House #2 kansen creeert. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking Jan Swart (beeldend kunstenaar) met Tanny Dobbelaar (schrijfster). Jan Swart exposeerde vorig jaar in het Wall House, zijn werk bestaande uit collages, deze werden opgemerkt door Tanny Dobbelaar. Afgelopen maanden werkten ze samen aan een boek. Het boek zal dit voorjaar worden gepresenteerd in Wall House #2. Wijk Hoornse Meer Het Wall House #2 staat midden in de wijk De Hoornse Meer. Het Groninger Museum beheert het Wall House #2 sinds 2016 en waarborgt de openbare functie en de culturele bestemming. Door kunstenaars en creatieve ondernemers uit de buurt betrekken bij het programma versterkt het museum de relatie tussen Wall House #2 en de bewoners van de wijk Hoornse Meer. Gea Schenk, zelf woonachtig in de wijk, is fotograaf en haalt buurtbewoners naar het Wall House door ze te portretteren. Alle portretten worden bij elkaar getoond aan de Wall of Fame. Er komen steeds meer portretten bij, het breidt zich als een ‘olievlek’ uit. Symbool voor het aantal bezoekers en belangstellenden welke zich vermenigvuldigen. Behalve fotograaf is Gea Schenk, door het Groninger Museum aangesteld als, gastconservator Wall House #2. Openingstijden: Zaterdag en zondag (+feestdagen) geopend van 12:00 tot 17:00 uur. Houdt voor actuele informatie onze website in de gaten: www.groningermuseum.nl/wallhouse Volg ons op Facebook en Instagram, zo hoeft u niets te missen.

Leerling Praktijkonderwijs maakt indruk in de Praktijk Amber Gremmer uit Vries, Leerlinge van het Gomarus College Praktijkonderwijs in Groningen, heeft deze week uit handen van haar stagebegeleider, Dhr. Roel Kremer van Mennoos Kookerij Groningen een praktijkverklaring op MBO niveau gekregen. De samenwerking tussen, onderwijs, het bedrijfsleven en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven zorgt ervoor dat leerlingen vanuit het Praktijkonderwijs, een praktijkverklaring op MBO niveau kunnen halen. Daarmee kan de leerling(e) aantonen welke vaardigheden en onderdelen van een MBO opleiding hij/zij beheerst. Deze praktijkverklaring is erkend door de brancheorganisaties als bewijs van vakbekwaamheid. Dat geeft een goede start op de arbeidsmarkt. Zowel scholen als gemeenten en bedrijfsleven zetten dit middel steeds meer in om de sterke kanten van een leerling in kaart te brengen. ‘Wij zijn ontzettend trots op Amber dat ze zo goed gepresteerd heeft. Ze is een voorbeeld van wat je met de juiste inzet en begeleiding kunt bereiken’ aldus Roel Kremer. Mennoos Kookerij is een sfeervol restaurant in het oude Menno Lutterhuis. Hier wordt een unieke balans nagestreefd tussen een commercieel horeca bedrijf en een locatie voor dagbesteding en ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u gerust even binnen lopen of een kijkje nemen op onze website www.mennooskookerij.nl

Wijkraad Corpus den Hoorn


maart 2018 - pagina 8

De Zuidwester

Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s Direct klaar! Geschikt voor o.a. identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs.

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Op die manier valt er wat te kiezen.

Ook voor visum USA en India Horlogebatterij leeg? Laat hem voordelig bij ons vervangen

Voor alle A-merken inktcartridges vanaf

€ 6,99 Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

Mosterdsoep *** Diverse broodsoorten met zoete en luxe beleg *** Pastasalades, aardappelsalade en huzarensalade *** Vlees-, vis- en vegetarische gerechten *** Dessertbuffet met diverse lekkernijen *** Onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en vruchtensap

1e PAASDAG | 12:00 – 15:00 uur alleen op reservering, reserveren t/m 28 maart tel. 050-230 18 48 mail: info@mennooskookerij.nl

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

Profile for Marc

Zuidwester maart 2018  

Zuidwester Maart 2018

Zuidwester maart 2018  

Zuidwester Maart 2018

Profile for hugelt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded