__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

De Zuidwester 24e jaargang nr. 4

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied: Corpus den Hoorn en Hoornsemeer In deze krant: Wonen in de Dreesflat: ‘‘Ik zou hier nooit meer weg willen’’ Pagina 2

Parkeerproblematiek Martini Ziekenhuis & Huisartsenpost

Pagina 5

November 2017

NIEUW: Taal café bij WIJ Corpus den Hoorn

Pagina 7

Beweegparcours Hoornse Meer In de Zuidwester van juni meldden wij u, dat de werkgroep Beweegparcours Hoornse Meer nieuw leven in was geblazen, na een paar jaar min of meer slapend te zijn geweest. De werkgroep komt nu maandelijks bijeen. En ook uw mening als wijkbewoner van de Hoornse Meer telt daarin mee! Voor wie is het beweegparcours bedoeld? Het beweegparcours is op de eerste plaats bedoeld voor bewoners van de wijk Hoornse Meer en de bezoekers van deze wijk. Het parcours moet wijkbewoners, van jong tot en met oud, uitdagen tot bewegen, recreëren en ontmoeten. De werkgroep richt zich niet alleen op wijkbewoners, maar ook op bedrijven en organisaties in de wijk. Zo is het de bedoeling, dat bijvoorbeeld patiënten van Medisch Centrum Zuid gebruik maken van het parcours. Ook gasten van het Hampshire Hotel kunnen er gaan bewegen en natuurlijk bezoekers van Hoornsemeer en de Hoornse Plas. Bij het beweegparcours gaat het om bewegen, maar het gaat er ook om dat het een plek wordt waar vooral wijkbewoners elkaar zullen ontmoeten. Waar komt het parcours en hoe gaat het eruit zien? Het is de bedoeling, dat het beweegparcours wordt gerealiseerd als onderdeel van de uitbreiding van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer / de herinrichting van het terrein aan de zuidkant van het Hampshire Hotel. Die uitbreiding zal naar verwachting in februari 2018 beginnen. Bij de uitbreidingswerkzaamheden zal het grondwerk voor het beweegparcours worden meegenomen. Dat scheelt de gemeente aanzienlijk in de kosten. Waar de locatie precies zal zijn en hoe het parcours er precies uit zal komen te zien staat nog niet helemaal vast. De werkgroep wil graag in gesprek In de werkgroep zitten enkele bewoners van de wijk, vertegenwoordigers van de gemeente, van het Medisch Centrum Zuid en van het WIJ-team van de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse meer, Hoornse Park en Piccardthof. De werkgroep heeft goed overleg met de heer Jan Legters van Legters & Partners, die nauw betrokken is bij de ontwikkeling en realisatie van de uitbreiding van de Noordoosthoek. Ook met het Hampshire Hotel is vanzelfsprekend regelmatig overleg. Bij de realisatie van het beweegparcours vinden wij als werkgroep het van belang dat onze (toekomstige) gebruiker en zijn of haar wensen centraal staan. U bepaalt immers wanneer de plek voor u uitdaagt tot bewegen, recreëren en ontmoeten. Daarom zullen wij in de komende periode om uw mening vragen. Hoe dit er precies uit komt te zien hoort u nog van ons.

Werkgroep Beweegparkoers Hoornse Meer

Wat gaat er gebeuren met het Corpushuis? Alle sportverenigingen die gebruik maken van het Corpushuis moeten per 1 januari 2019 uit het pand aan de van Swietenlaan. Volgens onze bronnen wordt het Corpushuis afgebroken en komt er op die plaats een flatgebouw. Op de begane grond worden gezondheidsdiensten of iets dergelijks gehuisvest. We houden u op de hoogte in onze volgende uitgave van de Zuidwester.

Voorplein Martini Ziekenhuis en bewegwijzering

Sinds september is de renovatie van het voorplein van het ziekenhuis bezig. We hebben daar al eerder over bericht. De tekening hiernaast geeft een beeld van hoe het er uit zal komen te zien. De werkzaamheden zijn in het voorjaar 2018 klaar. Het parkeren op het voorplein wordt beter gestructureerd. Voor spoedopnames komt er een aparte strook voor het uitstappen. Daarna moet de auto in de parkeergarage geparkeerd worden. Deze is dag en nacht geopend. Ook komt er een aparte parkeerstrook voor taxi’s. Het Martini Ziekenhuis is in overleg met de gemeente Groningen om de wegbewijzering naar het ziekenhuis te verbeteren. De aanrijborden zijn nu op de gekste plaatsen geplaatst en zijn extra onduidelijk zichtbaar bij slecht weer. Een suggestie zou zijn de routeborden zo dicht mogelijk bij een lantaarnpaal te plaatsen of de borden te verlichten. De wegbewijzering naar de Huisartsenpost zal in het in het nieuwe wegbewijzeringplan worden meegenomen.


november 2017 - pagina 2

De Zuidwester

Reacties op het parkeerartikel In het vorige nummer van de Zuidwester hebben we een oproep geplaatst uw mening te geven over de eventuele problemen met het parkeren in onze wijken. Uit de reacties die we hebben ontvangen, kunnen we opmaken, dat onze bewoners totaal geen behoefte hebben aan betaald parkeren in onze wijken. Wel zijn er parkeerklachten en ondervindt men in sommige straten overlast door parkeren door personeel van het ziekenhuis. Ook stoort het sommige bewoners in die straten, dat asbakken worden geleegd op straat, afval wordt gedeponeerd in hun tuinen en er luid gepraat wordt. Een bewoner uit de Boerhaavelaan vindt de verkeerssituatie gevaarlijk door onoverzichtelijke bochten, te hoge bosschages in de bochten, enz. In het verleden waren er veel klachten over veel te hard rijden in de straat. Het was een lange straat, dus vaak een uitnodiging om hard te rijden. Bovendien was het een sluiproute. Deze klachten kwamen binnen bij het NLA project. Samen met een aantal bewoners is er een plan gemaakt en voorgelegd aan alle bewoners op een bewonersavond. Daarna is het plan uitgevoerd. Een mogelijk toekomstig probleem wordt gevreesd door enkele bewoners van het Overwinningsplein. Ze vrezen de komst van de grote Jumbo aan de zuidkant van het plein en dat daardoor de parkeerdruk op het plein veel hoger zal worden. De verwachting is, dat men het ook in de omliggende straten zal gaan vernemen. Hoe los je dit op? Heeft u ideeën? We horen het graag op: redactie@dezuidwesterkrant.nl

Wonen in de Dreesflat: “Ik zou hier nooit meer weg willen.” Direct aan het Hoornsemeer staat de twaalf verdiepingen tellende Willem Dreesflat. Uniek aan het gebouw is niet alleen dat er uitsluitend 55-plussers wonen en dat nieuwe huurders door een selectiecommissie worden voorgedragen, maar ook dat alle 53 appartementen sociale huurwoningen zijn – van woningcorporatie Nijestee. Bewoners Henny van Hogen (sinds 1990) en Nico Staal (sinds 2015) vertellen over het reilen en zeilen binnen de flat. “Het is heel bijzonder dat juist sociale huurwoningen op deze plek aan het water zijn gekomen”, vertelt Henny van Hogen, bewoonster van het eerste uur. “Woningbouwvereniging Gruno [wat later Nijestee werd] en wethouder Ypke Gietema hebben daarin een grote rol gespeeld.” Van de dik zeventig mensen die in 1990 hun intrek namen in de Dreesflat, wonen er nu nog zeven bewoners. De oudste is 97 jaar. Trefpunt Op de eerste verdieping bevindt zich een algemene ruimte, die door een bewonersvereniging wordt beheerd: het Trefpunt. Bewoners komen daar meerdere keren per week samen voor koffie en activiteiten als sjoelen, rummikuppen, biljarten, bridgen, tekenen en schilderen. Het gaat vooral om de gezelligheid. Van Hogen: “Het praten tijdens de activiteiten speelt een grote rol omdat de meesten alleen zijn, er wonen niet zoveel echtparen meer.” Vanuit elke flat een stukje water Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor een woning. Nico Staal, bestuurslid van de flat: “Wij hebben een unieke situatie die je verder nergens anders in de stad aantreft. De normen om in aanmerking te komen voor een woning zijn dat ze 55-plus moeten zijn, ingeschreven moeten staan bij Woningnet en de inkomensgrens die geldt voor sociale woninghuur. Geïnteresseerden roepen we op voor een gesprek en dan kijken we of dat een beetje past. Vervolgens draagt een bewonerscommissie nieuwe bewoners voor aan Nijestee. Op het moment heb ik 23 aanvragen.” Dat er veel animo is, is niet zo vreemd. Elke verdieping telt vijf woningen met elk een andere indeling, maar allemaal met zicht op het meer. Staal: “Ik houd van het ruimtelijke uitzicht, de rust. Ik zou hier niet meer weg willen.” Van Hogen: “Je went nooit aan het plaatje. Het is altijd weer anders, altijd fascinerend. En het bijzondere is dat je vanuit elke flat een stukje water kunt zien. En mensen die aan de andere kant wonen, vinden het fijn om de stad óók te kunnen zien.” Lees het volledige interview op Nijestee.nl/bewonersverhalen

Foto: Peter Tahl


november 2017 - pagina 3

De Zuidwester

Uitkijktoren ‘De Onlanden’ nadert voltooiing Vlakbij onze wijken, op de grens van Groningen en Drenthe, ligt het bijzondere natuurgebied ‘De Onlanden’. Na de wateroverlast van 1998 in Groningen en Drenthe werd dit gebied van 3.000 hectare een waterberging (wateroverloopgebied) om situaties zoals in oktober dat jaar te voorkomen. Om dit gebied nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, is enkele jaren geleden het idee ontstaan om een uitkijktoren in het gebied te realiseren. Na enig gesteggel over ontwerpen en budgetten, is dit het geworden. Zoals te zien op de foto, is de 25 meter hoge toren zo goed als af. De parkeerplaats en speciale wandelroute zijn in aanleg. De toren is vanaf 28 januari 2018 te bezoeken. In de volgende Zuidwester meer over dit unieke gebied en haar nieuwste ‘attractie’.

Huisartsenpost is in gebruik Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 4e editie 2017 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Thomas Maat, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.500 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van eind maart: uiterlijk 1 maart 2018. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

De huisartsenpost naast het Martini Ziekenhuis is al enige tijd in gebruik. We waren in de gelegenheid op een informatiebijeenkomst enige vragen voor te leggen in verband met onder andere de parkeerdruk die zou kunnen ontstaan. De patiënt die een afspraak heeft bij de Huisartsenpost parkeert de auto op het parkeerterrein tegenover het gebouw. Ook de begeleiders kunnen daar parkeren. Bij het verlaten van de post krijgt men een uitrijkaart en kan men kosteloos weer wegrijden. Clandestiene parkeerders hebben geen uitrijkaart en kunnen niet via de slagboom het parkeerterrein verlaten. Ze moeten aan een betaalautomaat een uitrijkaart kopen en die kaart is niet de goedkoopste. Het parkeerterrein biedt voldoende ruimte voor zowel patiënten als medewerkers van de Huisartsenpost. De huisartsenpost is elke avond en nacht en het hele weekend geopend. Er werken ongeveer 25 a 30 personen, op kantoor, verpleegkundigen en artsen. In het voorjaar 2018 wordt er een open dag georganiseerd. We houden u op de hoogte.

Enthousiaste redactieleden gezocht

De redactie zoekt met spoed enige vrijwilligers die willen helpen de redactie van de wijkkrant De Zuidwester te versterken. Er komt binnenkort een vacature vanwege verhuizing van een redactielid naar elders. Daarnaast kan de redactie uitbreiding gebruiken omdat ze eigenlijk te klein is, slechts 3 leden voor de ‘papieren’ krant. Daarnaast zijn aan de redactie wel 2 mensen verbonden die de website beheren en de sociale media voor hun rekening nemen. De krant verschijnt vier keer per jaar en wordt verspreid in de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse meer. De oplage is 4500 stuks. De werkzaamheden van een redacteur zijn zeer afwisselend: schrijven van een artikel naar aanleiding van bezoek aan een activiteit in de wijk of een informatiebijeenkomst; afnemen van een interview met iemand in de wijk en dat verwerken in een artikel; signaleren van zaken die spelen in de wijk of mogelijk gaan spelen;

-

-

samen met de andere redactieleden de indeling van de krant bepalen; overleg met de vormgever over de indeling en de verdere opmaak; onderhouden van contacten met ondernemers in de wijk, diverse instanties, de gemeente en verenigingen; acquisitie wat betreft advertenties en onderhouden van contacten met de adverteerders;

We hebben in de redactie geen strikte taakverdeling wat betreft wie wat doet. Er wordt rekening gehouden met ieders voorkeuren. We maken de krant echt in gezamenlijk overleg. De tijdsinvestering is gemiddeld 4-6 uur per maand. De voorkeur gaat uit naar vrijwilligers uit onze wijken. Heb je belangstelling en/of wil je verdere informatie …….. neem contact op met: Matthé Snijders: matsnijders@kpnplanet.nl, 050-5268061.


november 2017 - pagina 4

De Zuidwester

Geef u op voor de Nieuwsbrief Stadsnieuws Zuid De gemeente informeert vanaf begin september de inwoners per mail over wat er speelt in hun woonomgeving. Het gaat om korte, zakelijke berichten waar wijkbewoners direct iets aan hebben: wegwerkzaamheden, buurtinitiatieven, inspraakavonden, grote bouwprojecten en dergelijke. Veel berichten verwijzen door naar de gemeentelijke website. De gemeente blijft daarnaast informeren en communiceren via Facebook, Twitter en de Stadsberichten in de Gezinsbode. Wekelijks verschijnen er vijf nieuwsbrieven, één voor elk stadsdeel: Stadsnieuws West, Stadsnieuws Oost, Stadsnieuws Zuid, Stadsnieuws Oude Wijken en Stadsnieuws Centrum. Aanmelden Om de nieuwsbrieven te ontvangen moeten inwoners zichzelf aanmelden. Dat kan via de gemeentesite: www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.

Oproep

Tekenaars, schilders, aquarellisten, g�afici, etc. etc. Kunstenaars en amateur kunstenaars: Bij Buur�huis de Semmelstee, Semmelweisst�aat 182, kan je je werk ex�oseren in onze mooie ex�ositier�imtes. Ook als je nog nooit geëx�oseerd hebt, ben je van har�e welkom. Heb je interesse, meld je dan aan: www.semmelstee.nl Graag foto’s van je werk meest�ren. De Kunstcommissie van de Semmelstee Tel. 06 41878782 (Tjalling)

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

Oudebosch verhuisd naar Overwinningsplein Na drie weken hard werken, is het Overwinningsplein een nieuwe winkel rijker: Fruitteeltbedrijf Oudebosch opende 4 oktober jl. hier haar nieuwe verkooppunt. Een bekende naam, de afgelopen 33 jaar zat het bedrijf aan de Paterswoldseweg. Wegens voorgenomen sloop moest de familie van Woudenberg, het familiebedrijf achter Oudebosch, op zoek naar een nieuwe locatie. Els Tolner – van Woudenberg: “Het Overwinningsplein was voor ons een goede keuze, omdat het een levendig winkelgebied is, met goede parkeervoorzieningen en voor onze bestaande klanten niet ver van de vorige locatie. We zijn heel tevreden over de start na de opening, het gebied van het plein waar wij zitten is drukker dan we aanvankelijk dachten.” Met Bakkerij Beukeveld, de Kaasvoordeelshop, Hein

Post en slagerij De Weerd is het Overwinningsplein nu weer een speciaalzaak rijker, terwijl de supermarkt – in haar huidige vorm of wellicht op termijn een stuk groter – op steenworp afstand zit. Hoe onderscheid je je dan? Els Tolner – van Woudenberg: “Onze kracht zijn onze lokale producten. Appels, kersen, pruimen..allemaal uit eigen boomgaard. Ook maken wij zelf fruitsappen. Verder kan men bij ons terecht voor mooie streekproducten, zoals diverse aardappelsoorten van het Groninger land, maar ook bijvoorbeeld boerenkaas van Oldambt. Onze aanvoerlijnen zijn kort, er is weinig of geen tussenhandel en zodoende zijn we concurrerend qua prijs. Maar we zijn geen stunter. Kwaliteit staat voorop. Kom eens langs en laat u verrassen!”


november 2017 - pagina 5

De Zuidwester

Parkeerproblematiek Martini Ziekenhuis & Huisartsenpost In mei van dit jaar heeft het Martini Ziekenhuis een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners rondom het ziekenhuis, met als hoofd onderwerp het parkeerbeleid. Tijdens deze bijeenkomst hebben diverse direct omwonenden hun grieven geuit over het parkeren in de omliggende straten (en de daarmee gepaard gaande overlast), in plaats van de door het ziekenhuis gefaciliteerde parkeermogelijkheden. Vanuit het ziekenhuis zijn medewerkers aangesproken hierop, en is herhaaldelijk gewezen op de mogelijkheid om in de nabijheid van het ziekenhuis te parkeren op een speciaal hiervoor aangelegd terrein tegen een zeer geringe vergoeding, in de avonduren zelfs gratis. Helaas ervaren de bewoners op de bijeenkomst in oktober weinig verbetering. Opvallend is dat de opkomst aanzienlijk lager is dan in mei. Volgens de heer Norda, directeur Facilitair Bedrijf van het ziekenhuis, is het parkeren een ‘principekwestie’. Niet de hoogte van het bedrag, maar het enkele feit dát er betaald moet worden voor het parkeren als medewerker is sommigen zo’n doorn in het oog dat zij er ervoor kiezen niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Resumé: het Martini Ziekenhuis blijft zich inspannen om de overlast te beperken, maar heeft geen mogelijkheid tot handhaven, dat is een taak van de gemeente – denk aan betaald parkeren. Men blijft, tot op straatniveau, sinds de bijeenkomst in mei met elkaar hierover in gesprek, ook buiten de informatie en inspraak gelegenheden, zo werd de aanwezigen verzekerd. Dan de, intussen in gebruik genomen, nieuwe Huisartsenpost (HAP): omwonenden vrezen een toename

Mooie kunst op de Kunstmarkt Hoornse Wijken Zaterdag 14 oktober werd voor de tweede keer de Kunstmarkt Hoornse Wijken in de Semmelstee gehouden. Ruim 20 kunstenaars presenteerden hun werk met veel enthousiasme. Er was veel werk gemaakt van de inrichting van de kramen. De Semmelstee zag er daardoor feestelijk uit. De aanwezige bezoekers waren vol lof over de diversiteit van de kunst en de sfeer op de markt. De gastvrijheid en de medewerking van personeel en vrijwilligers van De Semmelstee was net als vorig jaar weer groot. Daarvoor dank! Zie voor een impressie van de kunstmarkt: www.kunstmarkthoornsewijken.nl / www.meerhoornsemeer.nl.

van de ervaren parkeerproblematiek door de komst van de Doktersdienst Groningen naar de nieuwe locatie. Er is daarom een aparte parkeergelegenheid gecreëerd, enkel bestemd voor medewerkers en bezoekers van de Huisartsenpost en SEH (Spoed Eisende Hulp). Een ticketsysteem (gratis uitrijkaart bij verlaten van de HAP of SEH) moet voorkomen dat bezoekers van het ‘reguliere’ Martini Ziekenhuis hier ook gaan parkeren. Wanneer zij het ticket aanbieden bij een betaalautomaat in het ziekenhuis, geldt er een extra hoog starttarief. Men hoopt dat dit een voldoende grote barrière vormt om te kiezen voor de parkeergarage van het ziekenhuis. Qua capaciteit verwacht men dat de parkeergelegenheid voor de HAP en SEH ruim voldoende zal zijn, indien dit toch niet toereikend blijkt zullen medewerkers worden verzocht elders te parkeren op de daarvoor beschikbare gelegenheden. In het voorjaar van 2018 zal er een open dag door de HAP worden georganiseerd. Hierover meer in de volgende Zuidwester. Tot slot is er ingegaan op de bewegwijzering. In overleg met de gemeente komen er een aantal nieuwe borden (waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met betere belichting) die toekomstige bezoekers bijvoorbeeld naar de parkeergelegenheid van de HAP moet wijzen. Wegens de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg, zal de komende jaren hier voortdurend extra aandacht voor zijn omdat ook het Martini Ziekenhuis en de omliggende straten hinder zullen ondervinden van deze grote infrastructurele operatie.

La Hacienda helpt jongeren op weg Vanaf 1 augustus woont een aantal jongeren in appartementen op het terrein van Maartenshof aan de Schaaksport in het Hoornse Meer. De jongeren wonen er zelfstandig, maar worden wel intensief begeleid door medewerkers van La Hacienda. De redactie had een interview met Wim Koerts, algemeen directeur van La Hacienda.

den samen met de jongere bepaald. Wanneer de jongere nog een goede relatie met zijn of haar ouders heeft, worden deze bij de vaststelling van de doelen betrokken. De jongere werkt samen met slechts enkele, vaste begeleiders. Kleinschaligheid en een vertrouwensband tussen de jongere en de begeleider is de sleutel tot succes volgens Wim Koerts.

De naam La Hacienda is geïnspireerd op landgoederen in LatijnsAmerika waar veel mensen met elkaar wonen en werken. La Hacienda in Groningen wil met de keuze voor deze naam vooral de ongedwongen en huiselijke sfeer weergeven. Wim Koerts benadrukt meerdere keren de grote betrokkenheid van de begeleiders op de jongeren. Daarbij is het altijd de jongere zelf die centraal staat. De begeleider is stimulerend en ondersteunend bij het bereiken van zijn of haar doelen. Het gaat om jongeren van over het algemeen 17 tot 24 jaar met een ontwikkelingsstoornis. Alle jongeren worden gestimuleerd hun eigen talenten te ontdekken en zo goed mogelijk te benutten.

Niet elke jongere met een ontwikkelingsstoornis komt in aanmerking voor begeleiding door het team van La Hacienda. Voorwaarde om begeleid te worden door La Hacienda is, dat de jongere gemotiveerd is te werken aan vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te worden. In principe hebben de jongeren ook dagbesteding door onderwijs te volgen of werk te hebben. Een belangrijk onderdeel van het verblijf in een woning van La Hacienda is het leren invullen van de vrije tijd. In dat kader gaat het niet alleen om bijvoorbeeld boodschappen doen en het huis op orde leren houden, maar ook om bijvoorbeelden wandelen, sporten of muziek maken. Een jongere kan ervoor kiezen dat alleen te doen, maar zeker wordt ook gestimuleerd dat samen met andere jongeren van La Hacienda te doen. Zo liepen jongeren van La Hacienda onlangs samen de 4 Mijl van Groningen.

Wim Koerts had vóór zijn functie als algemeen directeur bij La Hacienda diverse andere functies en ‘bezigheden’, onder andere had hij de leiding bij voormalig restaurant Tijdloos aan de Oosterhaven. Daar werkte ook Rebecca Dijkstra. Zij heeft La Hacienda opgezet en een aantal jaren geleid. Zij vroeg Wim Koerts op een gegeven moment haar te helpen bij de verdere ontwikkeling van La Hacienda. Vanaf eind 2016 is hij algemeen directeur. Hij benadrukt voortdurend, dat het team van La Hacienda een hecht team is. Er is geen hiërarchie, zoals die er in wezen ook niet is tussen de jongeren die begeleid worden en de medewerkers van La Hacienda. De doelen die de jongere wil behalen wor-

De locatie aan de Schaaksport is de locatie waar de jongeren wonen vlak voordat ze ‘uitstromen’ naar helemaal op eigen benen staan. In de fases daarvoor is er vanuit La Hacienda nog meer toezicht en begeleiding. Er zijn verschillende woonlocaties in de stad Groningen, waaronder het Menno Lutterhuis in Corpus den Hoorn. De jongeren in de locatie Maartenshof hebben het liefst, dat niet bekend is dat ze begeleid worden. Ze willen wonen zonder een etiket te hebben. Er is dan ook alleen maar een klein naam-

bordje bij de ingang waardoor de bezoeker weet dat aan de Schaaksport het ‘hoofdkantoor’ van La Hacienda is gevestigd. De jongeren ‘delen hun voordeur’ met de bewoners van Maartenshof, merendeels meer dan 50 jaar ouder. Het levert vrijwel geen problemen op, mede door het goede overleg tussen Maartenshof en het team van La Hacienda. De jongeren van La Hacienda hebben geen behoefte zich te profileren in de wijk. Ze willen graag op hun eigen manier hun weg vinden naar zelfstandigheid en niet gezien worden als ‘anders dan anderen’. Toch wonen ze in de wijk Hoornse Meer en gaan, al dan niet met hun begeleiders, de wijk in. Wim Koerts benadrukt ook het belang van actief zijn van de jongeren in hun directe leefomgeving. Waarschijnlijk zal La Hacienda ook deel gaan nemen in de werkgroep Beweegparcours Hoornse Meer. Ook zullen er contacten worden gelegd met de conservator van het Wall House. Dat staat aan de rand van het Hoornsemeer en is van 1 april tot 1 november in de weekenden open gesteld voor allerhande vormen van deelnemen aan en als bezoeker genieten van kunst. Sommige jongeren zullen altijd een vorm van begeleiding nodig blijven hebben, maar een deel kan op een gegeven moment helemaal zelfstandig wonen. Ook dan blijven ze meestal nog een tijdlang begeleiding houden vanuit de ambulante begeleiders van La Hacienda. Voor meer informatie: www.lahacienda.nu


november 2017 - pagina 6

De Zuidwester

Kerstmarkt in de Semmelstee Op Zaterdag 16 December is er in het Buurtcentrum een kerstmarkt. Van 11:00 uur tot 16:00. Zeker de moeite waard om te komen we hebben lekker eten,kadootjes ,kerststukjes, mooie kaarten,modieuze kleding ook voor een maatje meer en nog veel meer. Ons adres is Semmelweistraat 182 Groningen

U zoekt een vakman? Paterswoldseweg 552 www.concierge-groningen.nl Die ene klus die maar steeds blijft liggen, waardoor uw woonomgeving niet optimaal op orde is. Onze conciĂŤrges ondersteunen u in de werkzaamheden die gedaan moeten worden of het nou gaat om tuinieren, timmeren, schilderen of zonnepanelen en ramen reinigen. We helpen u graag en zorgen dat het woongenot verbeterd en u weer optimaal kunt genieten van uw eigen (t)huis. Kijk op www.congierge-groningen.nl Vragen? bel ons op 050-280 9502 of stuur ons een e-mail; info@congierge-groningen.nl

9728 BE Groningen tel. 050 525 39 54 drogisterij@despaansevlieg.nl


november 2017 - pagina 7

De Zuidwester

Fietsles Op de dinsdag wordt er fietsles gegeven door Narges. Iedereen die wil leren fietsen kan dit aangeven bij Narges en dan gaat ze samen met jou en een WIJ fiets oefenen op de parkeerplaats van WIJ Corpus den Hoorn. Daar kan je in alle rust leren fietsen en daar wordt je niet gestoord door auto’s, fietsers of nieuwsgierige ogen! Samen leer je stap voor stap zelfstandig te fietsen! En wanneer je zelfstandig kan fietsen, kan je overal komen in Groningen!

December activiteiten Ook in december staat er weer activiteiten klaar om uitgevoerd te worden. De wijkbewoners komen met verschillende ideeën en hier wordt graag op ingespeeld. Op het moment staan activiteiten zoals het maken van een feestboom, een sint activiteit voor ouder & kind, een pompon kerstboom maken, lekker eten met kerst, kerststerren maken en het nieuwe jaar inluiden met een Nieuwjaars-ontbijt of -lunch. Graag horen WIJ meer ideeën of iniatieven. Dus heb je een leuk idee of een leuke activiteit, kom vooral langs met je idee en dan gaan we samen kijken hoe we dit gaan realiseren!

Wensenboom In de Entree van WIJ Corpus den Hoorn staat een mooie wensenboom. Deze boom is niet alleen mooi, maar ook erg functioneel. In de boom hangen kaartjes, waarop je ideeën of iniatieven kan schrijven. Deze kaartjes worden om de zoveel tijd uit de boom gehaald om te kijken wat de wijkbewoners anders willen binnen de wijk of wat ze juist willen gaan doen in de wijk, zodat we samen met diegene die het idee heeft opgeschreven het idee of iniatief het idee kunnen gaan realiseren of uitzoeken wat je als wijkbewoner graag anders wilt zien! Dus als je iets anders wilt zien in 2018, in de straat of in de wijk? Kom dan vooral langs om je wens op te schrijven en in de boom te hangen!

Ruilwinkel De ruilwinkel in het Menno Lutter, nu WIJ Corpus den Hoorn, is sinds kort geopend en opgestart door wijkbewoners en vrijwilligers uit de wijk Corpus den Hoorn. De ruilwinkel voorziet in de behoefte van mensen die het bijvoorbeeld financieel zwaar hebben of zat zijn van hun eigen spulletjes en een ander daarmee graag een plezier willen doen. Er kan op een informele manier spulletjes worden ingebracht waar een ander weer heel blij van wordt. De ruilwinkel is nog maar net gestart en

staat nog in de steigers. Er wordt ook hard aan gewerkt door vrijwilligers om de ruilwinkel een leuke en gezellige aanblik te geven. Hierbij zijn een paar extra handen om te helpen altijd welkom! Iedereen is van harte welkom om spulletjes te komen ophalen, inbrengen of te komen helpen in de Ruilwinkel. Het is wel belangrijk dat de ingebrachte spulletjes schoon en heel zijn.

NIEUW: Taal café bij WIJ Corpus den Hoorn

Nieuw in de wijk Sinds kort hebben WIJ een bakfiets tot onze beschikking waarmee we zichtbaar de wijk in kunnen. De bakfiets nemen we mee wanneer er kinderactiviteiten in de wijk zijn, of bijvoorbeeld op straatrondes waar collega’s door de wijk fietsen. Ook is de bakfiets mee geweest tijdens de stratenactie van afgelopen oktober. Zo is WIJ Corpus den Hoorn nog meer zichtbaar in de wijk

Nieuw in Corpus den Hoorn is het Taalcafé, een plek waar bewoners die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn op een gezellige en ontspannen sfeer kunnen oefenen met spreken, lezen en schrijven. Tot nu toe hanteren we praktisch twee werkvormen. Een groepsgedeelte, waarbij we met een bord thema’s en de bijbehorende woorden bij langs gaan (denk aan kleding: schoen, muts etc.). Daarnaast we gaan ook in verschillende groepjes uiteen omdat het niveauverschil soms best groot is. Daar lezen we dan samen de krant, helpen met formulieren of doen een spelletje. Het is per keer verschillend waar de behoefte van de groep ligt, daar spelen we dan op in.

Het Taalcafé is een groot succes! De groep blijft groeien, maar we zien ook iedere keer dezelfde gezichten terugkomen, een teken dat we op een goede manier bezig zijn. Gevolg van de groeiende groep is wel dat de huiskamer wat krap wordt. We denken daarom na over een andere ruimte of een tweede moment in de week. Daarnaast hebben we behoefte aan mensen die mee willen helpen. Dus; ken je of ben je iemand die gevoel voor taal heeft en anderen graag op weg wil helpen? Schroom dan niet en neem contact op met Marije of Jorik! Marije.smid@wij.groningen.nl Jorik.kuiper@wij.groningen.nl


november 2017 - pagina 8

De Zuidwester

Herfstvakantieactiviteiten voor en door de jeugd Het was een gezellige drukte bij Jump XL eind oktober. Alle kinderen stonden te wachten tot ze erin konden. Deze activiteit is tot stand gekomen door een tweetal meiden uit de wijk. Samen met de jeugdwerker een aantal dingen op papier uitgewerkt en werven maar. Het duurde niet lang of de lijst was vol. Wil je wat voor elkaar krijgen moet je er wat voor doen! Een compliment voor onze meiden. De kinderen die mee zijn geweest zullen het niet snel vergeten, de rode wangen en glimlachen waren tot ver in de middag op hun gezichtjes te zien! Het was een herfstvakantie van de ene activiteit springen naar de andere. De dag daarvoor konden de kinderen die zich hadden opgegeven van het ene luchtkussen naar het andere luchtkussen verplaatsen in de Martinihal. Deze activiteit werd mogelijk gemaakt door stedelijk aanbod van de Gemeente Groningen.

Het team van WIJ Cor�us den Hoor� wenst iedereen fijne feestdagen en een fantastisch 2018!


november 2017 - pagina 9

De Zuidwester

Herfstvakantie activiteit Kinderspeeldag

Beste lezers en bezoekers van de Semmelstee De afgelopen maanden was het weer lekker druk met allerlei activiteiten in de Semmelstee. - Zo hebben we onderdak gegeven aan vele vergaderingen, bijeenkomsten en presentaties. - Is de kunstmarkt er geweest op zaterdag 14 oktober. Er waren mooie kunstobjecten te koop. - AtHomeFirst heeft al vele bijeenkomsten voor medewerkers en klanten gehouden. - Zit Happy Families nog steeds in ons gebouw en doen zij goed werk op scholen om de kinderen en ouders zo goed mogelijk te helpen in moeilijke situaties. - Hadden we in de herfstvakantie een grote kinderactiviteit op maandag 23 oktober met o.a. pizza’s en smoothies maken. Met t’shirts beschilderen en nog veel meer activiteiten voor kinderen inclusief een springkussen. - Als bestuur hebben we een vergadering van de Speeltuincentrale bezocht. We hebben Ideeën uitgewisseld over diverse projecten die gestart gaan worden op diverse locaties. Wat denkt u van een speel-sport plek naast ons gebouw, waar nu betonnen palen liggen? - Hebben we een vergadering van de SGSB (stichting gezamenlijk stedelijk beheer) bezocht, om te praten over de inzet van de beheerders op alle buurt- en speeltuinverenigingen. Het budget is niet toereikend dus doen we nu een beroep op alle raadsleden om ervoor te zorgen dat er geld genoeg gereserveerd wordt zodat de buurtcentra’s open kunnen blijven. - Hebben we in de Semmelstee nieuwe biljartlakens en stootkussens gekregen in de kleur blauw. Met dank aan alle leden die het geld hiervoor hebben verzameld. - Is er weer een Heel de buurt Kookt geweest. Hier werden weer heerlijke gerechten uit allerlei landen gepresenteerd. De opkomst van 62 mensen exclusief alle vrijwilligersdie gekookt, bediend en opgeruimd hebben en exclusief de bestuursleden die het georganiseerd hebben. Het was weer een groot feest. - Ook de 2de dinsdag van de maand is er nog steeds een

-

kookgroep die vers voor u kookt. U kunt zich opgeven bij info@semmelstee.nl of per telefoon 0505267217. U eet vanaf 18.00 uur. De kesrtreis op 18 november naar Oberhausen is intussen al geweest als deze Zuidwester uitkomt.

Ook de komende maand december is het weer druk met kerstactiviteiten. - Er is een Bingo Sinterklaas op 1 december. - Koken voor alleenstaanden op vrijdag 15 december met muziek en de kerstman. Vanaf 14.00 uur bent u welkom, mits u zich op heeft gegeven bij Petra telefoon 0615901400. Let wel op VOL = VOL. - Op 15 december is er een kerstmarkt buiten in Helpman aan de Groenensteinlaan. - Een dag later op 16 december is er een overdekte kerstmarkt met leuke spulletjes en lekker eten in het Buurtcentrum in de Semmelstee. U kunt zich nog opgeven voor een tafel van € 5,- bij Petra telefoon 0615901400. - Op 23 december is er ’s avonds weer kerst kaarten en sjoelen. Opgave bij Bé 0613513502 Mocht u zich op willen geven en weet u de data niet meer of heeft u vragen op de website www.semmelstee.nl vind u alle activiteiten. Maar ook kunt u één van onze beheerders bellen op 050 526 7217 voor al uw vragen. Ook hangt er weer een nieuwe expositie met mooie schilderijen aan de wand. U kunt dan gerust een kopje koffie drinken aan de stamtafel. 6 januari is er weer een nieuwjaarsborrel. Tussen 20.00 – 24.00 uur bent u welkom om met ons te proosten onder het genot van een hapje en muziek.

Het WIJ – Jeugdwerk tourt langs 9 Groningse speeltuinen met een boordevol activiteitenpakket. Maandag 23 oktober ging het los in “de Semmelstee” Corpus den Hoorn. De middag was een vrije inloopmiddag waar de kinderen konden pizza maken op een Pizzarette, omelet bakken op een gourmetstel, petjes, T-shirt, tassen versieren met stiften, glitter en verf. Er lag van alles op tafel om leuk creatief bezig te zijn. Er was zelfs nog ruimte voor een eigen fotolijstje. Een Mason Jar versieren was voor velen de favoriet. Een van glas met deksel en rietje zelf gevuld met water en lekkere fruitsoorten afgemaakt met verse kruiden. Jammie! Ook konden de kinderen springen op een leuke luchtkussen met een spannende glijbaan. Het maakte niet uit wat voor weer het was. De opkomst was goed, 45 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Ook de Ouders en/of verzorgers kwamen mee en konden genieten van een lekkere kop koffie of thee. Tussen de activiteiten konden ze hun mening geven op een formulier hoe hun buurtcentrum fysiek nog mooier kon worden. Veel ideeën zijn meegenomen en wie weet …. Deze activiteit was gratis en iedereen kon meedoen. Door de opkomst en sfeer is het een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.

Kerstmiddag alleenstaande ouderen Ook dit jaar hebben we weer een gezellige middag op vrijdag 15 december inloop vanaf 14:00 uur . Met een bingo, lekker eten en niet te vergeten live muziek. O, ja en misschien komt de Kerstman ook nog. Opgave is verplicht op het buurtcentrum bij het beheer of op telefoonnummer 050 5267217 .

Sinterklaas komt op 29 november naar het Hoornse Meer Alle kinderen opgelet: Sinterklaas komt op bezoek in de wijk Hoornse Meer. Op woensdag 29 november is er vanaf 13.30 uur een speciale dj die oude en nieuwe Sinterklaasliedjes met jullie gaat zingen. De Pieten geven een spetterende show. Ze dansen en springen er op los en delen ondertussen pepernoten uit. Om 14.15 uur arriveert Sinterklaas per boot samen met de Groninger Reddingsbrigade aan de Gasthuiskade (bij het S. Allendeplein). Rond 15.15 uur vertrekken Sint en de Pieten weer. Kom op 29 november en neem je vriendjes, vriendinnetjes en natuurlijk papa, mama, opa of oma mee. Miss Bean verkoopt vanuit haar mobiele espressobar vanaf 13.00 uur cappuccino’s en warme chocolademelk. We maken er een geweldig feest van. Laat Sinterklaas maar zien en horen hoe blij we zijn dat hij ons komt bezoeken!

Kerstmarkt Hoornse Meer zaterdag 16 december Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt van 10.30 tot 16.30 uur op het S. Allendeplein van stichting Meer Hoornse Meer. De tent wordt feestelijk verlicht en verwarmd. Er staan 25 kramen met een gevarieerd aanbod. Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, kaarsen, sieraden, kerstengelen en kerstdecoraties, er is van alles te vinden. Ook de buurtboomgaard is aanwezig met eigen gemaakte producten. Hier vindt u de mooiste cadeautjes en de lekkerste hapjes. Miss Bean verkoopt vanuit haar mobiele espressobar koffie, cappuccino en warme chocolademelk. Bij de kraam van onze stichting kunt u voor 2 euro een kop snert, een heerlijk broodje warme worst of een glaasje glühwein kopen. U wilt deelnemen en een kraam huren? Er is nog een aantal kramen beschikbaar. Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.


november 2017 - pagina 10

De Zuidwester

Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven

Bijbel en soep

Een initiatief in Groningen Zuid Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun voor wandelliefhebbers. We wanouders/verzorgers delen een mooie route in en rond de Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningswijk. Oog hebben voor de natuur, plein 1 Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven Wanneer: 26 november 2017, 28 januari 2018, 15 april 2018 en 17 juni ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie 2018 Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers delen. Tijdens de wandeling klinken Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes een aantal gedichten of uitspraken persoon Bijdrage: 1 euro per die willen inspireren. Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, emailadres: Na de wandeling is er voor wie wil Wanneer: zondag 5 februari 2017 van 15.30 tot 17.30 u koffie en thee en iets lekkers (bioacakkerman1@gmail.com, T. 06(volgende kliederkerk: 26 maart 2017) 17067504 logisch). Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes De wandeling duurt ongeveer een Bijdrage: 1 euro per persoon uur. Datum: 15 november 2017, 20 Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman, december (iedere derde woensdagemailadres: acakkerman1@gmail.com, T. 06 17067504 avond van de maand, in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk Organisatie Ina de Vries en Anita Akkerman Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Ruilochtend met koffieplein! Ruilen van spullen, diensten, tips en inspiratie. Kinderspeelhoek aanwezig Ruimte voor ontmoeting en inspiratie met koffieplein (koffie/thee en lekkers, recepten) Datum: woensdagochtend 29 november 2017 van 10.00 u tot 11.30 u. Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Hoe? Je kunt een aantal spullen meenemen die je inbrengt (speelgoed, boeken etc). Er hangen vraag en aanbod borden die je ter plekke kunt invullen. Informatie: Anita Akkerman, tel.: 06 17067504, email: acakkerman1@gmail.com

Stiltehoek Immanuelkerk Hier is een plek voor wie stil wil zijn. Hier mag je zijn met alles wat in je leeft. Sta even stil……. Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u koffie in de kerk. En de weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te bezoeken. Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 u is er buurtsoep in de Immanuelkerk. Een heerlijke verse kop soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. Kom ook eens buurten! Welkom.

Proef de stilte cursus kennismaken met christelijke meditatie Mediteren is in. Heel begrijpelijk als je rust zoekt en verdieping. Deze cursus wordt aangeboden vanuit de kerk, maar je hoeft beslist niet kerks te zijn. Zoeken naar verstilling, oefenen van aandacht, ontvankelijk worden voor wat op je afkomt, op een andere manier met geloof bezig zijn en dat midden in het alledaagse leven. Meditatie is eenvoudig. Het is vooral een kwestie van doen. We besteden aandacht aan lichaamshouding en ademhaling en beoefenen vervolgens een aantal vormen van christelijke meditatie. Data: 13 en 27 november en 11 december (=2e en 4e maandag v/d maand) van 20.00 tot 21.15 uur (zaal open 19.45 uur) Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, www.immanuelkerk-groningen.nl

Activiteitenkrant 2017 – 2018 Immanuelkerk De Immanuelkerkgemeente organiseert ook andere activiteiten voor buurtbewoners. U vindt ze onder meer in de kleurrijke activiteitenkrant van de Immanuelkerk en van de Ark (Helpman). Deze is te vinden op onze website www.immanuelkerk-groningen.nl. ie een papieren exemplaar in de bus wil, kan contact opnemen: wijbengahalma8@gmail.com of tel. 5255248.

Open plein Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open. In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren of een kaarsje aan te steken.

Iedere eerste en derde donderdag van de maand samen lezen en eten: bijbel en soep. Een tweewekelijks bijbeluurtje, waarin we uit de bijbel lezen. Voor wie zich wil verdiepen in de bijbel en daar met anderen over wil uitwisselen. Voorkennis is niet nodig! Lezen, uitwisselen, ontmoeting, samen eten (soep en brood, wordt voor gezorgd). Aanmelding is niet nodig en je kunt per keer bekijken of je komt. Data: donderdag 16 november, 7 december Tijd: 12.00 tot 13.00 u Plaats: Immanuelkerk Begeleiding: Jannet van der Spek of Anita Akkerman Meer info: Jannet van der Spek: jmtvdspek@gmail.com of Anita Akkerman: acakkerman1@gmail.com.

Leven na verlies Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van vader, moeder, partner of soms ook een (klein)kind. En wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het land van het verlies, een land waar je de weg niet kent. In de Immanuelkerk start in januari 2018 een gespreksgroep ’leven na verlies’ voor mensen die de afgelopen jaren met zo’n verlies te maken hebben gehad. We willen ruimte bieden aan lotgenoten om ieder vanuit de eigen ervaringen deze met elkaar te delen. De groep is bedoeld voor mensen met alle achtergronden. U hoeft niet gelovig te zijn. We zullen vijf keer bij elkaar komen om de twee weken, met nog een terugkombijeenkomst in het najaar. De groep bestaat uit maximaal 8 personen. Iedere bijeenkomst heeft een thema. De begeleiding is in handen van pastoraal werker Sjettie Tjeerdsma en ds Jannet van der Spek. Deze groep is minder geschikt als u nog geen half jaar geleden een dierbare hebt verloren. Uiteraard bent u dan wel van harte welkom om een afspraak te maken met een van de begeleiders voor een persoonlijk gesprek. De tijd en data spreken we af in onderling overleg met degene die zich aanmelden. Wilt u zich opgeven of aarzelt u of dit iets voor u is, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Sjettie Tjeerdsma, 06-29255929, sjtjeerdsma@upcmail.nl of Jannet van der Spek, 050-5252633, jmtvdspek@hetnet.nl Graag voor 31 december. Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, Groningen

Voltooid leven? Het thema Voltooid Leven is actueel en staat volop in de belangstelling. Een wetsvoorstel dat ouderen de mogelijkheid biedt met hulp van buiten hun leven af te ronden als zij dat voltooid achten, is in de maak. Steeds meer worden we geconfronteerd met de vraag hoe wij ons leven willen of kunnen beëindigen. Het denken over een voltooid leven roept allerlei vragen op. Wat verstaan we onder een voltooid leven? Wie bepaalt wanneer een leven voltooid is? Of gaat het eigenlijk meer om de zorg om wat staat mij nog te wachten? Wat doet de keuze voor een voltooid leven met de naaste omgeving en de samenleving? Moet er nu echt nieuwe wetgeving komen of voldoet de huidige euthanasiewet ook? Het is belangrijk het gesprek over voltooid leven zorgvuldig te voeren en van diverse kanten te belichten. Om zo recht te doen aan de gevoeligheid en de vragen die er zijn rondom dit thema. In de Immanuelkerk zal op 24 januari een debat zijn over dit thema met o.a. Manon van der Kaa (directeur van de Protstantse en Katholieke ouderenbond), Ton Vink (filosoof en betrokken bij Stichting De Einder) en Frits de Lange (hoogleraar ethiek) Een droom En man loopt een winkel binnen. Achter de toonbank staat een engel. Hij vraagt:: ‘Wat verkoopt u hier?’ ‘Alles wat u maar wilt’, zegt de engel. ‘O’, zegt hij, ‘echt waar?’ ‘Ik wil dan graag vrede op aarde. Geen honger en armoede meer. Vrijheid en respect voor iedereen. Een huis voor alle vluchtelingen. Liefde voor alle mensen.’ ‘Wacht even’, zegt de engel, ‘u begreep me verkeerd.’ ‘We verkopen hier geen vruchten, enkel zaden ...’ Bron: naar een chassidisch verhaal


november 2017 - pagina 11

De Zuidwester

Voorjaar 2018 start werkzaamheden uitbreiding Noordoosthoek!

Filmavonden in de Immanuelkerk Vrijdag 19 januari 2018, 19.30 uur: Paterson (2016) Een onopvallend bestaan: daar gaat deze recente film van Jim Jarmusch over. Buschauffeur Paterson rijdt dagelijks zijn vaste routes – hij kan ze wel dromen, en hij kent zijn passagiers. Daardoor heeft hij tijd om op na te denken over allerlei details te letten. Hij noteert wat hem opvalt en maakt er later gedichten van. Het speelt zich af in een slaperig stadje, waar verder ook maar weinig gebeurt. Paterson is een milde, poëtische film, vol geestige, liefdevolle observaties.

In het voorjaar van 2018 zullen de werkzaamheden voor de uitbreiding van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer daadwerkelijk van start gaan. In de vorige Zuidwester moesten we nog een vraagteken zetten boven het artikel waarin we over de voortgang berichtten. Nu is dat niet meer nodig: alle vergunningen zijn rond. Het waren vooral de omgevingsvergunning en de watervergunning waar een aantal omwonenden op onderdelen nog bezwaar tegen hadden. In goed overleg tussen deze bewoners, de projectontwikkelaar (Legters & Partners) en de gemeente is intussen overeenstemming bereikt. Degenen die bezwaren hadden hebben deze

Vrijdag 18 maart, 19.30 uur: Bonhoeffer De Duitse theoloog en pastor Dietrich Bonhoeffer werd vier weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s geëxecuteerd. Deze indrukkende documentaire zoomt in op zijn leven en zijn gedachtegoed. Wat bracht de vredelievende Bonhoeffer ertoe zich aan te sluiten bij het verzet tegen Hitler? En hoe moeilijk was het voor hem om de diepe liefde voor zijn vaderland ondergeschikt te maken aan de bestrijding van het kwaad? Welke keuzes maak je als het evangelie haaks staat op wat er in de samenleving gebeurt, maar ook op het beleid van je eigen kerk? De film wordt ingeleid door ds. Jannet van der Spek. Toegang is 3 euro, inclusief koffie of thee.

Intussen is door de projectontwikkelaar, in overleg met het Hampshire Hotel, de opdracht gegeven voor het verder voorbereiden van de werkzaamheden. In de loop van de komende maanden zal duidelijk worden wie de werkzaamheden uit

gaat voeren. Ook zullen de verdere uitwerkingen van het plan duidelijk worden. De projectontwikkelaar en het Hampshire Hotel geven nadrukkelijk aan veel waarde te hechten aan informatie aan de wijkbewoners, om samen naar de uitwerkingen te kijken. Vermoedelijk begin januari, misschien al eind december, zal er een ‘inloopbijeenkomst’ in het Hampshire Hotel zijn. Dan kunnen onder andere de uitvoeringstekeningen worden bekeken. Bij het verschijnen van deze krant is de exacte datum nog niet bekend. Alle wijkbewoners zullen echter een uitnodiging voor de bijeenkomst in het Hampshire Hotel in hun brievenbus ontvangen.

De redactie van De Zuidwester wenst alle lezers en adverteerders

Donderdag 1 februari weer een Stamtafel: wie is jouw held? Wat is er boeiender dan verhalen te vertellen en aan te horen aan de stamtafel? Aan onze stamtafel zitten maximaal 15 mensen, die nieuwsgierig zijn, luisteren, zelf een verhaal willen vertellen, of een kort verhaal voorlezen. Om de tongen los te maken serveren we niet alleen koffie, thee en drankjes, maar er is ook elke keer een thema.

ingetrokken onder de voorwaarde, dat de gemaakte afspraken onverbrekelijk onderdeel zijn van de omgevingsvergunning. De gemeente heeft in een brief bevestigd hiermee akkoord te gaan. Tevens hebben de betreffende bewoners aangegeven, als onderdeel van de ‘deal’, geen procedure meer te beginnen ten aanzien van de watervergunning.

fijne kerstdagen en een

voorspoedig en gezond 2018

Op donderdag 1 februari is de volgende Stamtafel. Deze keer gaat het over Helden. Iedereen heeft wel iemand die hij bewondert. Dat kan een idool zijn, een historisch figuur, of iemand uit je nabije omgeving. We komen bijeen in de cafézaal van de Immanuelkerk. We zorgen ook voor een verhalenverteller. Wie een boeiende avond wil meemaken is van harte welkom! De entree is gratis, en opgave van te voren niet nodig. We beginnen om 19.30 uur.

Hollandse keuken afgewisseld met pasta, rijst of iets anders met een heerlijk toetje en afsluitend een kopje koffie of thee voor € 5,00. Komt u ook een keer gezellig eten? Vooraf individueel aanmelden is wel nodig en kan vanaf de eerste dag van de maand waarin het pleindiner plaatsvindt. Data 2017: 28 november Data 2018: 23 januari, 20 februari, 27 maart, 24 april Tijd: 17.30 uur Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningsplein, Prijs: € 5,00 Iedere vierde (soms de derde) dinsdag van de maand wordt het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk voor alle inwoners uit Groningen Zuid. Elke keer is er een grote groep mensen, alleenstaanden en echtparen, in leeftijd variërend van 30 tot ruim 80 jaar die samen eet.

Opgave kan door: – in te tekenen op de lijst in de Immanuelkerk of – door u op te geven via pleindiner@gmail.com of telefonisch bij Griet v.d Velde, tel.: 050 – 5253590 of Nel Dijkstra, tel: 050-526 63 77

(maximaal 30 mensen per maaltijd Een groepje enthousiaste vrijwilligers kookt Een smakelijke groet van het Pleindiner een smakelijke verse warme maaltijd. De kookteam

������������������������� ���������������

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������


november 2017 - pagina 12

De Zuidwester

Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s Direct klaar! Geschikt voor o.a. identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs.

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen in vrijwel alle wijken van de stad Groningen, ook in Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in uw wijk? Volg dan onze wijkcoördinator via www.twitter.nl/corpusdenhoorn.

Ook voor visum USA en India Horlogebatterij leeg? Laat hem voordelig bij ons vervangen

Voor alle A-merken inktcartridges vanaf

€ 6,99 Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

Profile for Marc

Zuidwester november 2017  

Zuidwester november 2017  

Profile for hugelt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded