Template addendum huurovereenkomst onroerend goed corona

Page 1

ADDENDUM AAN DE HUUROVEREENKOMST ONROEREND GOED VOOR BEDRIJFSRUIMTEN – KANTOREN DD. [DATUM INVULLEN]

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

De vennootschap [NAAM], met maatschappelijke zetel te …………………… BTW-nummer …………………….., hierbij vertegenwoordigd door …………………. in de functie van ………………………………….., Hierna de verhuurder genoemd, EN De vennootschap [NAAM], met maatschappelijke zetel te …………………… BTW-nummer …………………….., hierbij vertegenwoordigd door …………………. in de functie van ………………………………….., Hierna de huurder genoemd, VOORAFGAANDELIJK: Op datum van [DATUM INVULLEN] sloten verhuurder en huurder een huurovereenkomst af met aanvang DATUM met betrekking tot de huur van een [benaming] te [plaats]van ca. [aantal] m² ruimte [en/of opslagplaats/werkplaats/parkings]. WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Onderhavig addendum heeft betrekking op de uitzonderlijke onvoorzienbare overmachtssituatie waarbij het virus Covid-19, beter gekend als het coronavirus, als pandemie werd erkend dewelke de Europese lidstaten, waaronder België, zwaar heeft getroffen. Teneinde de besmetting zoveel als mogelijk in te trachten te perken werden ten gevolge daarvan door de overheid verschillende economische maatregelen genomen in de horecasector dewelke genoopt hebben tot algehele sluiting van alle horecazaken op vrijdag 13 maart 2020 om middernacht. Onderhavig addendum zal bij de huurovereenkomst [en addenda [indien van toepassing]] worden gevoegd en er aldus integraal deel van uitmaken. Alle overige bepalingen van de huurovereenkomst [en bijlagen] blijven van toepassing voor zover er niet wordt afgeweken in dit addendum. Artikel 1: voorwerp/het verhuurde goed Ongewijzigd, zoals hierboven beschreven en zoals beschreven in de huurovereenkomst. 1


Artikel 2: duur van de overeenkomst Ongewijzigd, zoals hierboven beschreven en zoals beschreven in de huurovereenkomst dd. [datum invullen]. Artikel 3: huur Ongewijzigd, zoals hierboven beschreven en zoals beschreven in de huurovereenkomst dd. [datum].

Artikel 4: registratie Het addendum wordt na registratie door de Verhuurder aangeboden aan de Huurder. Alle kosten van de onderhavige akte, de registratierechten, de zegelrechten en de eventuele boeten komen ten laste van de Huurder. Artikel 5: bijzondere voorwaarden OFWEL: Ten titel van uitzonderlijke commerciële tegemoetkoming in het kader van de maatregelen genomen in de horecasector waarin Huurder actief is, en de crisis die bijzonder hard toeslaat bij de Huurder, kent de Verhuurder aan de Huurder een éénmalige kwijtschelding toe ter waarde van twee maanden huur, zijnde voor de periode maart en april, dan wel een totaalbedrag van [BEDRAG] EUR. OFWEL: Ten titel van uitzonderlijke commerciële tegemoetkoming in het kader van de maatregelen genomen in de horecasector waarin Huurder actief is, en de crisis die bijzonder hard toeslaat bij de Huurder, kent de Verhuurder aan de Huurder een éénmalige kwijtschelding van de huur van de maand maart en april onder de ontbindende voorwaarde van herleving van de schuld bij terugkeer naar een betere toestand, (eventueel gevolgd door “en een kwijtschelding van intresten over de gehele som van de schuldvordering kwijt te schelden op voorwaarde van herleving bij terugkeer naar een betere toestand”), , waarna deze twee maanden terug zullen betaald worden door de Huurder aan de Verhuurder (eventueel verspreid over een periode van [IN TE VULLEN]). OFWEL: Ten titel van uitzonderlijke commerciële tegemoetkoming een éénmalige korting toe te kennen ter waarde van [BEDRAG] EUR (eventueel gelijkmatig gespreid wordt over een periode van … [IN TE VULLEN]).

2


Artikel 6 : bevoegdheid Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter te …………. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, zoals beschreven in de huurovereenkomst dd. [datum]. oOo Aldus opgemaakt te ……….. op ………….. in 3 exemplaren, waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben en waarvan een kopie bestemd is voor de registratie.

De verhuurder ……………

de huurder ………………….

Bijlage: -

Ministerieel besluit dd. 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.