Template uitzonderlijke vraag aan verhuurder mbt tegemoetkoming huur

Page 1

AANGETEKEND PER GEWONE BRIEF

Betreft :

Uitzonderlijk verzoek met betrekking tot tegemoetkoming huur

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ik heb een erg persoonlijke vraag. U bent op de hoogte van de verplichte sluiting van alle horecazaken. Initieel werd deze maatregel voorzien tot en met 5 april, doch gelet op de ontwikkelingen van Covid-19 begrijpen wij dat de kans zeer groot is dat de maatregel verlengd zal worden tot minstens eind april. Uiteraard voor een goed doel: het zoveel als mogelijk trachten garanderen van de veiligheid van ons allen. Deze maatregelen brengen anderzijds economische zware schade met zich mee in onze sector. De vaste kosten blijven doorlopen, daar waar het consumentenvertrouwen geschokt is hetwelk een negatief effect heeft op onze omzetcijfers. In navolging van de aangekondigde en reeds genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus dienden wij intern onze boekhouding te analyseren, alsook de financiële doorlopende verplichtingen na te gaan en te berekenen wat de impact van de maatregelen daarop zullen inhouden. Het is in dit kader dat ik mij persoonlijk tot u richt met de volgende vraag. Wij zijn genoodzaakt beroep te doen op de welwillendheid van alle actoren in deze ketting. Onder meer het personeel dewelke geconfronteerd wordt met een economische werkloosheid, de leveranciers die reeds ondersteunende maatregelen hebben aangekondigd, maar ook van u als eigenaar van het pand dat bij wordt gehuurd, gelegen te [adres invullen]. Teneinde de continuïteit van onze onderneming te waarborgen op korte termijn en te verzekeren dat de contractuele verplichtingen kunnen worden nagekomen in de toekomst, en dus op lange termijn, verzoek ik u, in alle nederigheid, om een ernstige hoogst uitzonderlijke tijdelijke commerciële tegemoetkoming te willen overwegen. Ik zou het niet vragen indien we deze steun niet nodig zouden hebben. Concreet vraag ik u om, weliswaar hoogst uitzonderlijk en éénmalig, of u bereid zou kunnen worden gevonden om : -

de huur van de maand maart en april kwijt te willen kwijtschelden, als gunst in onze jarenlange goede commerciële relatie, ofwel;

-

de huur van de maand maart en april te willen kwijtschelding onder de ontbindende voorwaarde van herleving van de schuld bij terugkeer naar een betere toestand, (eventueel

NAAM VENNOOTSCHAP, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - RPR [INVULLEN] - BICC : [INVULLEN]

IBAN : [INVULLEN]

1


gevolgd door “en een kwijtschelding van intresten over de gehele som van de schuldvordering kwijt te schelden op voorwaarde van herleving bij terugkeer naar een betere toestand”), ofwel;

-

Ten titel van uitzonderlijke commerciële tegemoetkoming een éénmalige korting toe te willen kennen ter waarde van [BEDRAG] EUR (eventueel gelijkmatig gespreid wordt over een periode van (IN TE VULLEN)

Alle kleine beetjes helpen zodat dit gebaar ons enorm zou helpen om het hoofd te trachten boven water te houden in deze crisistijden en verliezen zoveel als mogelijk trachten te beperken. Hartelijk dank voor uw tijd en om hier alvast even over te willen nadenken. Wij zijn uw gewaardeerde inzichten graag tegemoet. Met vriendelijke groeten,

Voor de Vennootschap [NAAM]

_________________________ Naam: [●] Functie: zaakvoerder/gedelegeerd bestuurder/vaste vertegenwoordiger/ Bijzonder lasthebber

NAAM VENNOOTSCHAP, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - RPR [INVULLEN] - BICC : [INVULLEN]

IBAN : [INVULLEN]

2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.