Forårshilsen 2019

Page 1

FORÅRSHILSEN2019 og HøngGymnasiumogHF

Logofraårsskriftet1949

Kolofon:

ForårshilsenfraHøng-SamfundetogHøngGymnasiumogHF,Hovedgaden2,Høng Udgivestilmedlemmer,dimittender,ansattemfl.påHøngGymnasiumogHF-kursus.

2 Indhold ..................................................................................................................................3 dufestedemedkammeraternedublevmåskeenddaforelsket.Nårmanhargåetdet igennem,ermanforandret............................................................................................................3
Nytfrarektor-morgensamlinger................................................................................................4 Vistartersomregelmedensang,davitrorpå,atendagblivermerepositiv,nårmanhar sunget..............................................................................................................................................4 Gl.elevdag/jubilardag.....................................................................................................................6 Erdumedlem?..................................................................................................................................6 AkselAndersenslegat.....................................................................................................................7 Høng-emblem....................................................................................................................................7 Måvispareportoogsendedigenmail?....................................................................................7 Årgang194970årsjubilarer.....................................................................................................8 Årgang195960årsjubilarer.....................................................................................................8 Årgang196455årsjubilarer.....................................................................................................8 Årgang196950årsjubilarer.....................................................................................................9
Årgang197940årsjubilarer....................................................................................................11 Årgang198930årsjubilarer....................................................................................................11 Årgang199425årsjubilarer....................................................................................................11 Årgang200910årsjubilarer...................................................................................................12 ÅrsberetningforHøng-Samfundet2017..................................................................................13 Medlemsliste....................................................................................................................................14 40årsjubilarerfra1979..............................................................................................................23 50årsjubilarerfra1969..............................................................................................................24

eogstudenterfraHøng.

Sætkrydsikalenderenlørdagden14.september.Tilmelddigalleredenu. Skoleneråbenforos.Vimødesmedgamleklassekammerater,opfrisker minderogspiseretgodtmåltidsammen.

Dukomtilenskole,hvorduvarienfølsomogpåvirkeligperiodeitilværelsen. -

opgaver,ogdufestedemedkammeraternedublevmåskeenddaforelsket. Nårmanhargåetdetigennem,ermanforandret.Dendagligeomgangmed kammeraterne,medlærerneogmedfageneskaberenforståelsesomermere endatkunneetfag.Mankankaldedetdannelse.

Derervistikkemangeafos,der hargåetiHøngsomikkeen gangimellem,tænkertilbagepå tideniHøng.

dufestedemedkammeraterne dublevmåskeendda forelsket.Nårmanhargåetdet igennem,ermanforandret.

HøngSamfundeterenforeningforos,derhargåetiHøng.Viharivinterens løbforsøgtatfindejer,foratvikanblivesåmangesommuligttilseptember. Viharkontaktetisærårgangsrepræsentanterne,menogsåandreharviforsøgt attagefati.Dusomlæserdether,menmåskeikkeharhørtfraosellerfraen årgangsrepræsentantendnu:Ringellerskrivtilenfrabestyrelsen.

Meningener,atvigernevilhaveinformationerom,hvadjubilarernehar foretagetsigsidendageneiHøng.

Detvilvigernegivevideretildeandrefraårgangen.Samtidigvilviinviteretil jubilarmiddag.Egentliginvitationmedprism.m.udsendesijuli. Tagbeslutningenalleredenu.Fordinegenskyld,menfaktiskogsåafhensyn tildeandre,somrigtiggernevilhilsepådigigen.

ForHøng-Samfundet IvanLilleng 30518321 ivan@lilleng.dk

3

Enafdetraditionersomvistoltværnerompå gymnasietermorgensamlingerne,hvoralle elevermødestilsang,oplæg,debat, forestillinger,konkurrenceretc.Aktiviteterder, fraetalmentdannendeudgangspunkt,ermed tilatforstærkefællesskabsfølelsenmellem elever,undervisereogandremedarbejdereher påstedet.Morgensamlingerneermedtilat mindeosom,atdetstærkestemødemellem menneskererdetfysiske,ogatvivedat skabeetfastmødestedkanopbyggenogle rutinerdergør,atvikommertilatkende hinandenbedre.

Rammerneomkringmorgensamlingerneer ikkemejsletibeton,mensessomenalsidig størrelse,derkantilpassesdetenkelte arrangement.Viharfastesamlingerca.hver 14.dag,menmedmulighedforatindsætteen samling,nårdererbrugfordet.Vistartersom regelmedensang,davitrorpå,atendagblivermerepositiv,nårmanhar sungetspecieltifællessang.Somudgangspunkterdethøjskolesangbogen, derdannergrundlagforsangvalget,meniprincippetsyngervialleslags sange,derervelegnettilfællessang.

Vistartersomregelmeden sang,davitrorpå,aten dagblivermerepositiv, nårmanharsunget

Indholdetbestemmesaf morgensamlingsudvalget,sombestår afelever,undervisereogledelse.Dog kanalleiprincippetkommetilordepå enmorgensamlingogogsåforslå indholdtilhelesamlingen.

Idetteskoleårharvihaftforskelligeemnerpåmorgensamlingerne: -Viharf.eks.haftbesøgafUngdommensRødeKors,hvilketvar interessant,daemnetpsykisksygdomogdetatkommevidereeftersygdom blevbehandletgennemmonologerfremførtafunge,derharpersonlige erfaringerpåområdet.SamlingenblevdækketafTvØst,derinterviewede flereafvoreseleveromemnet.

-Brutusheltellerskurk?varoverskriftenpåunderviserIngerBrøggers morgensamlingom,hvordanformidlingafhistoriskebegivenheder,bl.a. gennemkunsten,påvirkervoreshistoriskeforståelse.

-PophitsgennemtiderneblevbehandletafmusikunderviserLasseOlsen, dergaveksemplerpå,hvordandetatskriveetpophitharudvikletsigmeget overdesidste50år.

-Spanskholdeti2.gholdtesamlingomjuletraditioneridespansktalendelande,dadeharhaftenudviklingsstuderendefraColumbia.

-Musikholdeneunderholdttilensamling,hv -erfaring, indenderesafsluttendeeksamen.

4
RektorMadsSkrubbeltrangogen talerstol,sommangehusker.

-Talentelever,derharværetmednødhjælpsorganisationenADRAiMalawi, fortalteomderesrejseoplevelserogorienteredeomudviklingsarbejdeanno 2019.

-PolitiskdebatdennesamlingvarendebatmellempolitikerefraRadikale Venstre,Socialdemokratiet,VenstreogDanskFolkeparti.Daderskaludskrives folketingsvalgindensommeren,vardetenmegetaktueltogvedrørendedebat mellemeleverogpolitikerederfandtsted.Flereafvoreseleverer førstegangsvælgeretildettevalg,ogdebattenfortsattedaogså,efterselve samlingenvarovre. Dissesamlingereretudplukafmorgensamlingeridetigangværendeskoleår. Påsigtvilviarbejdepåatfåeleverneinvolveretendnumereisamlingerne bådehvadangårrammerneogindholdet.Iårhardetfungeretfintsomet samarbejdemellemelevogunderviser/ledelse.Menetafdetiltag,vigernevil semereafnæsteskoleår,erdensamling,derskeriapril,hvorudvalgte politiskorganiseredeeleverharfåetensamlingtilrådighed.Elevernesætter selvdagsordenenogstyrerdennesamlingfrastarttilslut.

Fokuspådialogogdetatgivetidtilatmødes påtværsafårgangeoguddannelsererenaf detraditionerfrafolkehøjskolen,derlever viderepåHøngGymnasium.Vitrorpå,atdet ergivetgodtudatsættetidaftilsamtaleog dialogbådenårdetomhandlerpositive oplevelser,menogsånårdererproblemer ang.densocialeogfagligetrivsel.Morgensamlingerneereteksempelpå, hvordantraditionerkanholdesihævdsamtidigmed,atindholdetkan indrammeetaktueltemneoggivestoftileftertankeiendialogiskform.

Medvenlighilsenoghåbetometsolrigtforår, MadsSkrubbeltrang,rektor

5
Vitrorpå,atdeter givetgodtudatsætte tidaftilsamtaleog dialog

Gl.elevdag/Jubilardag:Lørdagden14.sept.2019(Foreløbigtprogram)

11.00GeneralforsamlingiHøng-Samfundetforallemedlemmerilokale3. Dagsordeneftervedtægterne.

11.45Ankomst,modtagelseispisesalen.

12.00Jubilarmiddagpåskolen. 3-rettersjubilarmiddaginkl.vinisalen.Ladjerfristeafkøkkenchefens herligemiddaginkl.forret,hovedret,vin/ølsamtkaffe/dessertkage.

Pris245,-forkontingentbetalendemedlemmer.Andrekr.295,Priserneergældendevedindbetalinginden22/8.Hereftererpriserne henholdsviskr.295,-formedlemmerogkr.345,-forandre.

15.00Fotograferingafjubilarerogrundvisning. 16.00Detofficielleprogramerslut.

INVITATIONENTILSTRÆBESUDSENDTIBEGYNDELSENAFJULI

-Såsparerduogsåpådeltagelsetiljubilardag.-Seher,hvaddetkosteratmeldesig ind.StøtHøng-Samfundetogdermedogsåskolensnuværendeelevermedet medlemskab.

KontingenterforHøng-Samfundet2018/2019 50kroner

Livsvarigtmedlemskab...........2000kroner Gælderpr.1/7-18til30/6-19.

SparekassenSjællandreg.nr.0519 kontonummer0001016491 Huskatoplysenavn,adresseogafgangsår. Gavermodtagesmedtakpåsammekonto.

6

Efteransøgningsfristensudløb1.februarvarderiårikkemodtagetansøgninger. Legateteretengangsbeløbpåkr.1.000,-.

LegatetsformålerathjælpeogstøttetidligereHøng´ere,derefterbeståetHF-eller studentereksamenermedlemmerafHøng-Samfundetogunderuddannelse.

Næsteansøgningsfrister1.februar2020Sendgerneansøgningenalleredenutil: BertelStenbæk,kassereriHøng-Samfundetbs58853733@gmail.com

FikduetvarigtmindefraHøng-tiden?

DuharmulighedenforatkøbeetHøng-emblem, derfortæller,atduharhaft2-3godeåriHøng.

Høng-SamfundetstøtterHøng-fondenmedoverskuddetfra salgafvoresHøng-emblem.Emblemeterfremstilletsomen lillerundplademedlåsenålpåbagsidenogmedmotiv afhængigtaf,ommanerstudentellerHF´er.

Prisenerkr.58,00-inkl.porto.Dinbestillingafsendes,nårbeløbeterindbetalttilvores kontoreg.nr.0519kontonummer0001016491iSparekassenSjælland.Duvilderefter modtageemblemetmedposten.Huskvedbetalingatoplyseårgang,navn,adresse.og omduerstudentellerHF.

Høng-Samfundetsforeningsøkonomierikkedårlig,menvivilgernebegrænseudgiftertil porto.

ViudsenderfremoverÅrsskrift,ForårshilsenoginvitationtilJubilardagpr.mailtilså mangesommuligt.Såfremtmailenkommerretur,vilvievt.forsøgepr.post Vihåberpåforståelsefor,atvipådennemådeforsøgeratsikreforeningensøkonomi. Huskatkontaktekassererenvedændringikontaktoplysninger. Sendenmailtilbs58853733@gmail.comogoplys:

Navnogafgangsår

Nugældendepostadresse Gernetlf.

-OgMEGETGERNEe-mail-adresse.

7

Fraårsskrifteti1949erderbilledeafhovedbygningeneftertilbygning:

Høng-Samfundetharikkefåetresponspåhenvendelsertildekontakter,somvi harforsøgtblandtbåde60-og70årsjubilarerne,mendeterikkeforsent. Hardumodpåetgensynmednogleafdinegamlekammerater,såfattelefonen!

RektorMonradskreviårsskriftet1959:

Voresudmærkedehjælpiskoleåret58-59,landinspektørUffe Flembergkunnedesværreikkepåtagesigfleretimer,men vanskelighederneblevløstvedansættelseafcand.psych.Lars G.Hansen,derienårrækkeharundervistidekrævedefagiet omfang,derharmuliggjortmyndighedernesvelvilligeindstilling tilhanstilknytningtilskolen.Vihåber,atdetkanordnes således,attilknytningenblivervarig.Hr.LarsG.Hansenog hansfruegiverindtrykafatværefaldetgodttilogsåi lærerkollegiet.

BettyogLisbeth(annalundorf@hotmail.com)samlerårgangeniFrederikshavn. Høng-Samfundetønskeralleengoddag.

8
LarsG.Hansen

21.januar2019 KærestudenterfraHøngStudenterkursusårgang1969.

IHøng-Samfundetsårsskriftfor1969errektorMonradsdimissionstaletilostrykt isinfuldelængde.SomInaturligvishusker,handlededenomungdomsoprøret! langtudaf halsen

generationssynspunkterneskiftersåhurtigtivortid.Vimåprøveatlyttetildet nye,men,somvorret,vurderedetpågrundlagafvoreerfaringer.Ogsåvihører

Jeghavdeheltglemt,hvormegetungdomsoprøretfyldtedengang.Derersketså megetsiden,menpludseligtdukkededevoldsommespændinger,derimin studietidvarpåhistoriestudiet,opierindringen.PåHøngtænktejegaldrigover, atjegvarendelafetungdomsoprør.OgjegtroregentlighellerikkeMonradselv oplevedeoprøretsomsåvoldsomtpåstudenterkurset,somandrestederi samfundet.

Deterenudbredtopfattelse,atosfraungdomsoprørsgenerationenharbevaret trangentilatfokuserepåosselv.Viharbrugtfleregenerationersopsparing, organiseretosiældresagenogkræverallemuligeydelserfradetøvrigesamfund. Forlangervoresret.

Omvendterisærdenteknologiskeudviklingsiden1969forløbetiettempo,som ingenkunneforudse.DefærresteafoskanhamleopmedbørnebørnenepåITområdet.Herkanviikkevurderedet,derforegår,påbaggrundafvoreerfaringer. Viersataf.

Såpådeneneside,forlangerviopmærksomhedogfortrinogpådenandenervi sataf.

JegglædermigtilatsesåmangesommuligtiHøngden14.september.Vikanjo såudveksleminderfradengang,drøftevoreserfaringerogoplevelsergennemet langtlivogvurdere,omvistadighørermediverden?

BentHyldegaard-Pedersen Årgangsrepræsentantforsproglige1969

KæregamleHøngelever.

Kokkedal,den11.februar2019

Jegerikkeensærliggodårgangsrepræsentant,idetjegikkeharhaftkontakt medenenesteafdegamleeleversiden25-årsjubilæet,meddenundtagelseat jegmener,atjegsåmingamleHøng-kæresteMarianneJaatunKnudsenståpå Strandvejen,dajegenmorgenvarpåvejtilarbejde.

EfterHøngvendtejegtilbagetilhospitalsomgivelserneiGlostrupsomlaboranti blodbankensamtidigmedatjegpåbegyndtemedicinstudiet.Efterkorttidfandt

9

jegsammenmedmintidligerekæreste,dervarsygeplejerskepåhospitalet, flyttedesammen,blevgift,ogindsåsnart,atdagstudiemedaftenarbejdeikkei detlangeløbhangsammenmedfamilielivogbørn.

Dajegefterhåndenhavdeprøvetdetmesteafdet,jeghavdelysttil,varderkun økonomitilbage,såmedlidtrådgivningstoddetmigklart,atjegskullestarte somrevisor.UgenefterstartedejegiCentralanstaltenforRevisionpåfuldtid,og læsteHDsidstepådagen.5årsenerebestodjegHDiøkonomi,ogflyttedetil RevisionsfirmaetAskgaardOlesen,hvorjeg6årsenereblevstatsautoriseret revisorog2årsenerepartnerifirmaet.Senerefusioneredevimedandre selskaber,ogjegendtesompartneriPWCHellerup,hvorjegblev kontraktmæssigpensioneretsom61-årig.2årsenerefandtjegudaf,atjeg kededemig,såjegstartedeigensomrevisoriegenvirksomhed.Detgørjeg stadig,mennuimindreomfang,dajegtrodsalter74år.

Privathavdevii1976købthusiKokkedalogfåettobørn,menefter10år knirkedeægteskabet,ogviblevskilt.MinførstekonehedMeretheogvar operationssygeplejerske.Denæsteparårløbjegrundtsomungkarl,menensen natpåennatklubiVedbækimegetopløftettilstandmødtejegensødpige,som togmedmighjem.Næstemorgenvågnedejegopoghuskede,athendeved sidenafmigvaroperationssygeplejerskeoghedMeretejegtogdynenover hovedetogtænkte,atVorherrevareftermig,menhunblevnuliggendederide næste20år.Undervejsblevvigiftogfikenskøndatter. Efter20årblevvienigeomatgåhverttilsit,ogjegvarsom60-årigatter ungkarl,ogdetvarlangtfrakedeligtfordating-sidernevarkommetpånettet.Et parårseneremødtejegAnne,derersekretærietrevisionsfirmaiKøbenhavn, ogviharnuværetkæresterigodt12år.Anneerfraskiltogharensønpå40år. Davinuerflerefamiliermedfællesbørn,ogvierenigeomatliveterforkorttil jalousi,såmødesvitilfællesfamiliesammenkomster.Sidstholdtjegjuleaften medtoekskoner,minkæreste,allevorebørn,ægtefællerogbørnebørnvivar 17ialt.Det i26år.

megetpåjagt.Desidstemangeårharjegbrugtca.45dageårligtpåjagtiDK ogSverige.Jeggårlidtpåskydebanenmedmithaglgevær,menforetrækker riflenogskoven,oghartildatonedlagt148rådyr,5dådyr,3kronhjorte,3elge, 9vildsvinogdiversemindrevildt.Detergodtatværeselvlærtslagtermeden storfryser,ogsåhåberjeg,atdyreneh

HvisnogenafjeresdøtrefølgerenmodebloggervednavnChristinaDueholm,så erdetmindatter.Sandsynlighedenerder,forhunharvistca.200.000følgere. JegborstadigpåHjortevænget202,2980Kokkedal,ogskulleIkommeforbi,eri altidvelkommentilatkommeindogfåensludderomgamledage. Visesden14.september2019.Debedstehilsner

BjarneDueholm,Mobil40363442

10

Sefotopånæstsidsteside. Viharintetmodtaget

BromølleKrovarimangeårstedet,hvormanmødtestilmorgenkaffeogfikatvide,hvilkefagman skulleopitileksamen.I1959blevåensænket,ogderblevbyggetnybro.Th.:Pigekollegiet,1949.

KamillaSerup,1994:

Jeghararbejdetca.15årpåendøgninstitutionforvoksnefysiskogpsykisk handicappedeiKalundborg.Herefterfikjegarbejdeienspecialgruppeien børnehave.Mensjegvardérlæstejegtilpædagog.Efterendtuddannelsevarjeg medtilatstarteenbo-afdelingoppåetautismecenterforvoksne.Blevså headhuntettilatstarteenspecialgruppeopieneksisterendeinstitution.Senere startedejegienintegreretinstitutionførstivuggestuensenereibørnehaven. Blevsouschefogseneredagtilbudsledersammested.Hererjegstadigoger samtidigligebegyndtatlæsediplomiledelse.

11

JaneHansen,sproglig1994:

LæsteBAierhvervssprogiengelskogtyskefterstudentereksamenmedhenblik påatblivetranslatørogoversættebøgerogtekstefilm/tv-serier.Droppedeud eftertoår,dadetalligevelikkevarsagen.Fikjobsom"ungiarbejde"påHøng Bibliotekietårogvillenugerneværebibliotekar.

BegyndtepåDanmarksBiblioteksskolei'97,flyttedeindpåGrønjordskollegieti Københavni'98ogmødteherThomas,denheltstorekærlighed.Droppedeudaf Biblioteksskoleneftertoår,dadetalligevelikkevarsagen.

TogHgSiefteråret'00ogbegyndtesomboghandlereleviGadpåStrøgeti startenaf'01.Oplevedeheratværepåsinrettehyldeblandtbøgerog mennesker.Harværetboghandlersiden,arbejderidagiBog&IdéiField's. BoriHerlevmedThomas(gift2005),datterLaurapå5årogetstort hjemmebibliotek. Mangevenligehils'ner JaneHansen,Årgang'94

JanDavid,1994.

JeghedJanOleJensendengang.NuerdetfuldenavnJanDavid, somjegoprindeligerdøbt.

EfterstudentereksamenaftjentejegværnepligtvedSlesvigske FodregimentiHaderslev.Herefterhavdejeg4årsomkonstabeli hæren.SåflyttedejegtilNordsverige,hvorjegarbejdedepåenIT-supporti1½ årogdrogsåattertilbagetilDanmarkforatstartepådatamatikeruddannelsen. EfterendtuddannelsefikjegjobsomITansvarligienstyrelseunder UndervisningsministerietogsenerebegyndtejegatarbejdemedITsikkerhed, hvilketjeghargjortsiden,ogdeseneste3årharjegværetITServiceManageri EuropasstørsteITsikkerhedsfirma. Minadresseer; Birkeallé7 3630Jægerspris

Årgangsrepræsentanten,JørgenStenbækkankontaktespå jorgenstenbak@gmail.com.

12

FormandLeneJensensberetningblevfremlagtoggodkendtaf generalforsamlingen.Denertryktiskolensårsskrift2018.

Beretningfrakassererforregnskabsåret2017-2018.

Kopiafdetreviderederegnskabmedrevisorpåtegningfindespåskolens hjemmeside .

Overskudpå11.416kr.skyldesisærenmarkantændringiomkostningertiltryk ogforsendelseafårsskrift.Generalforsamlingengodkendteiseptember bestyrelsensforslagomsomenkonsekvensafovergangtilforsendelserpåmail atsænkekontingentetfra150til50kr.omåret.

Databasenhar5.332navnevedregnskabsåretsslutning,heraf1.572med mailadressemod1.326sidsteår.

AkselAndersenslegathavdei2018ingenansøgere.Bestyrelsenharbesluttetat nedskrivelegatetitaktmedudbetalingerne,daviogsåhar10.000kr.fraUffe BondebjergHansenståendetilsammeformål.

Høng-Samfundettakkerallekontingentbetalendemedlemmer,derønskerat bevarekontaktentilforeningenogikkemindredemedlemmer,derbetænkeros medgaverellerkøbafHøng-nålen.

BertelStenbæk,kasserer

ÆndringiPersondataloven

FolketingetharvedtagetnyereglermedPersondataloven. Dubedeshenvendedigtilkassereren,hvisduikkeønskerdinadresseopført,når vifremoverudsendermedlemsfortegnelse.

NinaAntal

NinaKiærskouharoplystos,atNina Antaldødeden20.februarefterlang tidssygdom.NinaAntalunderviste påskolenidanskfra19712003.

13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.