Forårshilsen 2021 - Høng Samfundet

Page 1

FORÅRSHILSEN2021 og
2 Indhold ................................................................................................................................................3 nyeogså.......................................3 Endnuetforårudeneleverpåskolen.......................................................................................................4 ................................................................................4 Gl.elevdag/jubilardag...................................................................................................................................5 Erdumedlem?................................................................................................................................................5 AkselAndersensogUffeBondebjergHansenslegat.............................................................................6 HardusetvoresnyeFacebookside?........................................................................................................6 Høng-emblem.................................................................................................................................................6 Måvispareportoogsendedigenmail?..................................................................................................6 Årgang195170årsjubilarer...................................................................................................................7 Årgang196160årsjubilarer...................................................................................................................7
...................................................................................................................7
..................................................................................................................11
.................................................................................................................13
.................................................................................................................14
................................................................................................14 Medlemsliste..................................................................................................................................................15 60årsjubilarerfra1961............................................................................................................................22 EgetræetpåhjørnetafHovedgaden ogStrandvejenisintidplantetaf TomHøyem Kolofon: ForårshilsenfraHøng-SamfundetogHøngGymnasiumogHF,Hovedgaden2,Høng UdgivestilmedlemmerogjubilarerfraHøngGymnasiumogHF-kursus.
Årgang197150årsjubilarer
Årgang198140årsjubilarer
Årgang199625årsjubilarer
Årgang201110årsjubilarer
ÅrsberetningforHøng-Samfundet2020

eogstudenterfraHøng.

Lørdagden11.septembererskolenåbenforos.Vimødes,opfriskerminderogspiseretgodt måltidmadsammen.Rektorfortælleromskolensudviklingogviserrundtpåskolen.Dener nokbyggetom,mendukankendedetheleogatmosfærenerdensamme.

Viblivermangeiår!HerhvorIfårdettebladervistadiginedlukning;menvitrorpå,atvi kanmødestilseptember.Sidsteårvarvinødttilataflyse,ogderforerviiårto jubilarårgangesammen.Dederjubileredesidsteår,ogdederharjubilæumiår.

Nårinvitationenudsendesomkring1.juli,såerdettid,atItilmelderjer,såvikanbliveså mangesommuligttilseptember.Tilmelddigfordinegenskyld,menfaktiskogsåafhensyn tildeandre,somrigtiggernevilhilsepådigigen.Selidtsenereforkonkreteoplysningerom detpraktiske.

Udviklingenisamfundetgårhurtigt.Detpapirbaseredebreverstortsetforsvundet.Derfor harviforetparårsidenkunnesættekontingentetnedtilnogetnærmestsymbolsk(50 kr./år).Vistandsermedatudsendedette forårsskrift.Bladetharværetbrugttil informationsudveksling.Detkanvigørebedre, hurtigereogmeredynamiskviaelektroniske medier.Årsskriftetholdervifastiogprioriterer,at

nytlogo.Vifjernerikke detgamle,menbegynder atbrugedetnyeogså.

Skolenharvalgtetnytlogo.Vifjernerikkedetgamle,menvibegynderatbrugedetnye også.Pådenmådehåberviatafspejlebådefortidognutid.Ognutidenerjosnartfortid.

FindinformationeromHøngsamfundetviaskolenshjemmeside:HøngSamfundet-hoenggymhf.dk(hoeng-gymhf.dk)ogbrugFacebook(20+)HøngSamfundet|Facebook Godlæselystogpågensyntilseptember.Viglæderos.

IvanLilleng

NæstformandiHøngSamfundetsbestyrelse ogmedlemafskolensbestyrelse

3

VinærmerosårsdagenforCoronaudbruddetogpt.harvihafttre tilfældeafsygdommenpåskolen.Ikkedestomindrevalgteviat gøreundervisningenvirtuelistartenafdecember,kortindenalle skolernealligevelblevlukket.

Forenkostskoleerdetikkeheltletatsendeelevernehjem.Vi skalsikreos,atforældreneerforberedtepåatfåderesunge menneskerhjem,atdererpladstildem,ogatdererentilpas stabilinternetforbindelse.

Derudoverskalviogsåsikreos,atelevernetrives,nårdeerkommethjem.For mangeafvorekostelevererdetflereårsiden,deharboetogpassetskole hjemmefra,ogforallefamiliererdetenudfordring,atalleerhjemmesamtidigog skalfindeenfornuftigarbejdspladsihjemmet.

Viforsøgeratholdetætkontaktmedalle eleverneiundervisningen,ogviharstilletkrav om,atelevernehardereskameratændt,nårde deltager.Fordenenkeltehardetteværetlidt grænseoverskridende,menforklassesammenholdethardetværetenvigtig prioritering.Denenkelteopnårenfølelseafsamhørighedvedatkunnesesine kammerater,mendetduerjokun,hvisalleermed.

kravom,atelevernehar

Mangekosteleverhavdehåbetpåatkunnekommetilbagepåskolenmedudgangen affebruar,ogblevslemtskuffede,dadetikkeblevsådan.Vivalgtederforatbesøge demhverisærdér,hvordeborvækfraskolen.Detblevlidtafenkøreturfor kostlærerneogadministrationen,menogsåenrækkeglædeligegensynmedde elever,visavnersåmegetpåskolen.

Detmesteafpersonaletarbejderogsåhjemmefra,deterstortsetkunpedellerne, somerpåskolen,hvordeudnyttermulighedenforatforetageekstraordinære vedligeholdelsesprojekterpåbygningerne,somellersikkehavdeværetmuligt,hvis elevernehavdeværether.

Førvinterferienhavdekøkkenet,somellersharværetlukket,producereten måltidskassemedentre-rettersmenutilpersonaletogderesfamilier.Ogsådetgav anledningforenkøreturforkøkkenpersonaletogadministrationen,såvikunnemøde kollegernemedenoverraskelse.

Nuserviindietforår,somforhåbentliggivermereåbningisamfundetogpladstilat vikanafvikleenbegrænseteksamensterminogforhåbentligendimissionsfestuden altformangerestriktioner.

Vihåber,atnæsteskoleårkanblivemerenormalt,ogsærligtservifremtilatkunne afvikledobbelt-jubilar-festeniseptember.

MortenOlesen,rektor

4
RektorMortenOlesen

Gl.elevdag/Jubilardag:Lørdagden11.sept.2021(Foreløbigtprogram)

11.00GeneralforsamlingiHøng-Samfundetforallemedlemmerilokale3.Dagsorden eftervedtægterne. 11.45Ankomst,modtagelseispisesalen.

12.00Jubilarmiddagpåskolen.

3-rettersjubilarmiddaginkl.vinisalen.Lad jerfristeafkøkkenchefensherligemiddag inkl.forret,hovedret,vin/ølsamt kaffe/dessertkage.

Pris245,-forkontingentbetalende medlemmer.Andrekr.295,-

Priserneergældendevedindbetalinginden 21/8.Hereftererprisernehenholdsviskr. 295,-formedlemmerogkr.345,-forandre. 15.00Fotograferingafjubilarerogrundvisning. 16.00Detofficielleprogramerslut. INVITATIONENTILSTRÆBESUDSENDTI BEGYNDELSENAFJULI

-Såsparerduogsåpådeltagelsetiljubilardag. StøtHøng-Samfundetogdermedogsåskolensnuværendeelevermedetmedlemskab.

KontingenterforHøng-Samfundet2020/2021 50kroner Livsvarigtmedlemskab...........2000kroner Gælderpr.1/7-20til30/6-21.

SparekassenSjællandreg.nr.0519 kontonummer0001016491 Huskatoplysenavn,adresseogafgangsår. Gavermodtagesmedtakpåsammekonto.

5

Efteransøgningsfristensudløb1.februarvarderiårikkeindkommetansøgninger. Legateteretengangsbeløbpåkr.1.000

LegatetsformålerathjælpeogstøttetidligereHøngere,dermedbeståetHF-eller studentereksamenermedlemmerafHøng-Samfundetogunderuddannelse.

Næsteansøgningsfrister1.februar2022Sendgerneansøgningenalleredenutil: BertelStenbæk,kassereriHøng-Samfundetbs58853733@gmail.com

HøngsamfundetharfåetsinegensidepåFacebook.Formåletmeddenneeratsamletidligere eleverfraHøngGymnasiumogHFpåtværsafalleårgange,såvinemtkaninformerealleom foreningensarbejdesamtkommendearrangementerderafholdes.Viarbejderløbendepånye tiltag,ogsåisamarbejdemedskolen,såholdøjemeddether.Hardunoglegodeideer?Så kontaktosendelig.

HøngGymnasiumogHFerensærligskole,dergiversærligeminderogdissevilvigernedele mellemos.Såharduengodhistoriefradintidpåskolen,ensærlighilsentildinårgangeller etsjovtbilledevigernemådelepåFacebooksidenfordig,såskrivendeligtilospåe-mail hoengsamfundet@hoeng-gymhf.dk.

Viglæderostilathørefrajer CamillaArends,administratorafFacebooksiden(20+)HøngSamfundet|Facebook

FikduetvarigtmindefraHøng-tiden? Høng-SamfundetstøtterHøng-fondenmedoverskuddetfrasalgaf voresHøng-emblem.

Prisenerkr.58,00-inkl.porto.Dinbestillingafsendes,nårbeløbeter indbetalttilvoreskontoreg.nr.0519kontonummer0001016491i SparekassenSjælland.Duvildereftermodtageemblemetmedposten. Huskvedbetalingatoplyseårgang,navn,adresse.ogomduer studentellerHF.

Høng-Samfundetsforeningsøkonomierikkedårlig,menvivilgernebegrænseudgiftertil porto.

ViudsenderfremoverÅrsskrift,ForårshilsenoginvitationtilJubilardagpr.mailtilsåmange sommuligt.Såfremtmailenkommerretur,vilvievt.forsøgepr.post. Vihåberpåforståelsefor,atvipådennemådeforsøgeratsikreforeningensøkonomi.

Huskatkontaktekassererenvedændringikontaktoplysninger. Sendenmailtilbs58853733@gmail.comogoplys:

Navnogafgangsår,nugældendepostadresse,gernetlf.

-OgMEGETGERNEe-mail-adresse.

6

Høng-Samfundetharikkefåetindlægfradekontakter,somviharforsøgtblandt både60-og70årsjubilarerne,mendeterikkeforsent.

Hardumodpåetgensynmednogleafdinegamlekammerater,såfattelefonen!

Determitindtryk,atLarsBechvardfra1960vilgøreetgodtforsøgpåatsamlesin årgang.Ringevt.tilhampå28638390.

MogensHansen,dererårgangsrepræsentantfor1961,kankontaktespå mogens.hansen@dalsbakkegaard.dk-sefotopåbagsiden.

HF1971

SørenGammelgaardKarlsson:

Mantørnæstenikketænketanken.Nuerdersnartgået50år,sidenviforlodHøngefter2års intenstsamværogstuderen.

Vikomi1969,åretefterdetstorestudenteroprør.Voresoprørbestodi,atvivillehaveadgangtil uddannelser,somviellersikkekunnenå.Formangeafosvardetogsåenafskedmed barndomshjemmetogdermedetafflereskridtmodatblivevoksenogmereselvstændig. EfterHøngtogvipåhvervoresvejudilandettilstudiermedadgangtilerhverv,somharfyldt godtopivoresliv,indtilviblevpensionerede.Nukanvitænketilbagepåetlivmedgodeog hårdetider,menunderalleomstændighederlevedeliv.

Heroptiludgivelsenafforårsskriftetharjegtaltmedendelafjer,hvorkontaktoplysningernevar mangel-ellerfejlbehæftede.Detvarmegettydeligt,atgenhøretomminderneomtideniHøng vakteglædeoveralt.Derforglæderjegmigogsårigtigmegetbådetilatlæsejeresminderogat sejerigend.11.september.

7

(Ellen)MariaHolm:

Efterminhf-eksamenfraHøngstartedejegpåHolbækSeminarium,hvorfrajegblev færdiguddanneti1975.

I32afmine39årsomlærerharjegarbejdetpåKr.Sonnerupskole.Enskole,somjegharværet medtilatbyggeop,mendesværreogsåtilatlukke.Minefagharprimærtværetdansk, natur/teknik,historieogspecialundervisning. Jeghartobørnognuogsåfirebørnebørn. JegboriTuse,hvorjegharboetsiden1983.

CharlotteBruhns:

Jegblevuddannetsocialrådgiveri1980fraDenSocialeHøjskoleiKøbenhavn.Jeghararbejdet fremtilsommeren2017,primærtmedbørnogunge.Sompensionistarbejderjegstadigmed småopgaver,oglidtsomfrivillig.

Harenvoksensønogtobørnebørn,somjegelskeratværesammenmed.Minmandogjeghar vandretendeliNorgeogenenkeltgangiCanada.Ligenugårjegturmedminlillehundide sjællandskeskoveogiSagnlandetiLejre.

Jegfikkonstateretknoglemarvskræftsommeren2020.Detkandesværreikkehelbredes,menjeg harfåetknoglemarvstransplantationmedetgodtresultat,såmithåber,atsygdommenkan sættespå`hold`nogleårindennæsteudbrud.Jeghardetgodt,kanikkemærkejegersygog erfortrøstningsfuldift.fremtiden.

Jegserfremtiletglædeligtgensynmedskolekammerater-oghåbervikankendehinanden MangehilsnerCharlotte(Bruhns)

KarstenJeppesen:

EfterHøngStudenter-ogHF-kursuslæstejegtilfolkeskolelærerpåHolbækSeminarium.Senere harjeglæstcand.pæd.imatematik,fysikogkemiogundervistpåforskelligeuddannelsesinstitutioner,HTX,Tiendeklassecenter,HandelsskoleogSlagteriskole.Jegernupensioneretog boriLejreKommune.Jegvilgernedeltageijubilæumsfestlighederne! MedvenlighilsenKarstenJeppesen.

8
Studenter1971

TakforhenvendelsenomjubilæumiHøng.Jegharmedstorglædedeltageti1981,1996og 2011.Jegvarårgangsrepræsentantfordesprogligefra1971til2011.

Dererjoheldigvisendelfraårgang1971,derermedlemmeriHøngSamfundet.Vihavdeetfint fremmødetil40-årsjubilæetpåenpragtfuldefterårsdagi2011

JoneGiversen:

FraHønggikturentilNr.NissumSeminarium.Efter½årsstudiumvalgtejeglærergerningenfra. Detvargodtformig-ogforeleverne.

VideretogjegtilRibeamtsSygeplejeskoleiEsbjergogblevfærdiguddannetsygeplejerskei1976 medhenblikpåatlæsevideretilsundhedsplejerskeiÅrhus.

ISilkeborgpådenobstetriskeafd.blevdettiletdejligtsommerhalvåriskønnaturmedstadigvæk tydeligesporfrasidsteistid.KuperetterrænerderogsåiMoldeiNorge.Ifritidenblevherikketil såmegetskisport.Nordmændenekaldte:HeiaFleksness!(enstornorskkomiker,lidtsomDirch Passer),dajeglåogrodedeisneen.Medfolkedansengikdetnogetbedre.Dettevinterhalvårpå kirurgiskafd.gavmangespændendeoplevelseraftraditionerbl.a.vedjule-ognytårstid. Ogsåerfaringfraenbørneafdeling(iEsbjerg)oggyn./obstr.afd.iBrøruperengodballast. Videreuddannelsentilsundhedsplejerskeblevnedprioriteret.

I1977giftedeplanteavlsteknikkerAnkerogjegosogfikMartin(-79)ogElin(-81).Som planteavlsteknikkerarbejdeAnkeriAskovpåforsøgsstationforplanteavl.Hanblevtilbudten lignendestillingiFoulumForskningscentersplanteafsnit(Tjele).SamtidigfikjegarbejdepåViborg Sygehus,medicinskafd.

I1997dødevorsønMartin,ogi1999dødeAnker.Derforfikjegi2000enstillingsom landbrugsmedhjælpervedgrisenepåFoulumForsøgscenter.Hervarpatienterneistedetfor tobenedeblevetfirbenede.Ergoingenmanglendepatientinformationeller-klager;ogde pårørendevarslagtet!

NunyderjegpensionisttilværelsenheriØrum,hvorogsåElinbormedsinfamilie.

MedvenlighilsenJoneGiversen

JensKjærOlsen:

EfterminHF-eksameniHøngi1971blevjegoptagetpåHolbækSeminarium,hvorjegfikmin lærereksameni1976.

JeghavdefamilieiCAPETown,SydafrikaogvillegerneopleveApartheidsamfundetindenfor murene1årstid.Detblevsåtil5årmedlærerjobssomsløjdlærerpåforskelligeskolersamt nogetfreelancejournalistikomSydafrika.

I1981vardetpåtideatkommetilbageDanmark.TilbageiDanmarkfikjeglærerjobiGladsaxe kommune.IenperiodevarjeglederafMellemfolkeligtSamvirkesOplysningsforbund.Jegvar megetaktivisolidaritetsarbejdetmedDetsydligeAfrika.HeltspecieltatopleveNelsonMandela den11.februar1990bliveenfrimand!

I1993fikjeglærerjobiHolbækområdet.SenereblevdetpåUngdomscenteretGlostrup10. klasse.Sombl.a.ITKvejlederjegvarmegetoptagetafatintegrereITKifageneiFolkeskolen. I2013gikjegefterløn.DettegavmigtidtilmangerejserogprojekteromkringITKogvirtuel undervisning.

NusompensionisterjegTurlederhosDanskVandrelaug.Jegarrangerervandreturelokalt ReersørundtJammerlandsbugtenogHolbæk.OgsåiSydafrika,IslandogNepal. MineegneCaminovandringerSpanienogPortugaloptagermigmeget.Viharsommerhusved BjergeSydstrand.GiftogboriHolbæk.Jegharensønpå40årogendatterpå35årsamt1 barnebarnpå3.

9
JensA.Kofod:

HansHare:

KæreHøngstudenterårgang1971

Underligtatderergået50årsidenvisluttedevoresskoletidiHøng.Istartenoplevedejegen storomvæltning.Nytstedatbo,nyemedstuderendeognydagligdag(komligefraen mejetærsker).Komheldigvishurtigtindirytmen,ogsynesjegselv,flittig.

Havdenoglegodeundervisere,somvelnokidagvillefremstågammeldags,menpædagogikken virkedeihvertfaldpåmig.Huskerspecieltdegladedage,hvorvikunnefejreenveloverstået studentereksamen.

SidenblevjegindkaldtsomsoldatiNæstved.Detvaredeetparår.Varmegetitvivlom,hvadjeg såskullelæse.Detblevsåveterinærstudiet.Eftergodtfemårendtejegsomdyrlæge. Imellemtidenhavdejegovertagetminfødegårdoghererjegsåmereel.mindreblevet hængende.Har kombineret kødkontrolmed landmandsliv. Beggedelehar jegnydt,oggør detstadigt.Er giftmedPiaog har4store drenge. Glædermigtilat gense forhåbentlig mangejubilarer tilseptember. Påglædeligt gensynHans Hare

10

IngeLyremark:

Kæreårgang1981

Iårerdet40årsiden,viensommerdagijuniforlodHøngStudenter-ogHF-kursusogblevspredt forallevinde.

Davivar10-årsjubilarermødtesmangeafostilethyggeligtgensynvedjubilarfestend.2.lørdag iseptember.Dengangvardetstadigmuligtatfindeheleårgangenigen.Detblevstrakssværere, daviskullemødesefter25år,hvorvivarfærre,dermødtes,ognuhardetværetendnusværere. Nogleerdetlykkedesatfindeadresserpå,andreerfundetpåfacebookogkankontaktesvia Messenger.Mangehardetikkeværetmuligtatfinde.

Megetersketpå40år,ogjegerblevetbedtomatfortællelidtom,hvordanmitlivharudformet sigsidentideniHøng.JegharkiggetiHøng-Samfundetsårsskriftfra1991foratse,hvadjeg skrev,davivar10-årsjubilarerogvilfortsættederfra.

DengangarbejdedejegpådetdaværendeNVE(seas-nve)iSvinninge,hvorjegvaransati13år, størstedelenaftidensomenergirådgiverindenforbelysningogstorkøkkenogsomunderviseri energibesparelser.

Korsør,hvorjegvaransatsomrejsekoordinatorietparår.

Drømmenomatlæsetillærervardogstadigintaktfraungdommen,såforsvaretblevbyttetud medHolbækSeminariumi2005ogfireårfrem.

Efterendtuddannelsemedlinjefagidansk,historie,kristendomogsamfundsfagblevjegansatpå KildebjergskoleniMørkøv,hvorjegundervisteiudskolingenfremtilefteråret2017.

MitmålhavdeheletidenværetatfåansættelsepåSorøPrivatskole,hvorjegselvvarelevsom barn.Iefteråret2017åbnededennemulighedsig,ogiskrivendestundharjegværetansatpå SorøPrivatskolesiden1.nov.2017,somudskolingslærer.Jegharprimært8.og9.årgang.

PåhjemmefrontenerjegstadiggiftmedFinnogharværetdetsiden1986.Viharingenbørnmen ensødlilledværggravhund.ViharboetietvillakvarteriHøngsiden1989.Fritidenbrugespå vandretureoglitteratur,ognårdetigenblivermuligt,glæderjegmigtiligenatkunnegåiteatret ognydeandrekulturelleindslagiKøbenhavn.

IgeniårerderjubilarfestpåHøngGymnasium.Traditionentroandenlørdagiseptember.Deteri ård.11.september,ogdetvilleværerigtighyggeligt,hvissåmangeafossommuligtkunne mødestiletfornøjeligtgensyn.Jegskrevindledningsvis,atdetharværetsværtatfindeårgangen igen,såkenderDUadressenpåenellerflerefraårgangen,viljegbededigsendedentil undertegnede,såformidlerjegoplysningernevideretilHøng-Samfundet. Medønsketomethyggeligtgensynd.11.septemberiHøng.

DebedstehilsnerfraIngeIngeLyremark,Snæbumgårdsvej29,4270Høng e-mail:sofie.lyremark@gmailcom

11
12
13
ForstanderforefterskolenLarsJonassenogfruemedbestyrelsesformandAsgerGyldenkærne. Grønnestudenter,1996medforstanderOveBechJensen

CamillaArendshargjortetstortarbejdemedatsamlemailadresserfraårgangen,såmangefår dennehilsenogsenereeninvitation.Vihåber,atdetgiverlysttiletgensyn.Følgogsåmedpå foreningenssidepåFacebook.

FormandLeneJensensberetningblevfremlagtoggodkendtafgeneralforsamlingen. Denertryktiskolensårsskrift2020.

Beretningfrakassererforregnskabsåret2019-2020.

Resultateteriåretunderskudpå5.403kr.DenprimæreårsagerbidragtilHøng Fondenpåsamlet9.186kr.Jubilarsammenkomstengavetmindreunderskud,men frivilligegavertilHøngFondenunderfestenopvejerrigeligtunderskuddet.Dereriår uddeltenlegatportionpå1.000kr.afAkselAndersenslegattilAsbjørnLyngPoulsen tilstudieopholdiAustralien.

Bestyrelsenharbesluttet,atendelafdenstorekassebeholdning,dernutrækker dæmpes.Vortlokalepengeinstituterikkevenligtstemtoverforforeninger. Udgifternetilgebyrerognegativerenterforventesatbalanceremedudbytterneaf voreværdipapirer,mendriftenslankesstadigsomfølgeaf,atviudsendermereog merepåmail.

Somfølgeafdelavereomkostningertilatservicerelivsvarigemedlemmer,sårejser spørgsmåletsig,omdetertidenatnedskrivekontoenforlivsvarigemedlemmer? BertelStenbæk,kasserer

ÆndringiPersondataloven

FolketingetharvedtagetnyereglermedPersondataloven. Dubedeshenvendedigtilkassereren,hvisduikkeønskerdinadresseopført,nårvi fremoverudsendermedlemsfortegnelse.

VedHøng-Samfundets50-årsjubilæumlavedeEsmannEriksendennegrafovermedlemstalletiforeningen.

14
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.