Høng Samfundets Årsskrift 2019

Page 1

Høng-Samfundet

2019


Redaktion: Janus Kofoed og Mads Skrubbeltrang Sats og layout: Jeppe Guldager


Årsskrift for Høng-samfundet 2019

”Gennem grundtonen i skolens arbejde søger man at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole” Fra skolens formålsparagraf

3


Indholdsfortegnelse Rektors dimensionstale ................................................................... 5 Lærertalen ....................................................................................... 9 Elevtalen ....................................................................................... 11 Ny Pædagogisk leder ..................................................................... 13 Det nye logo .................................................................................. 14

Strategidag .................................................................................... 15 Årets gang i billeder ....................................................................... 19 Uenige sammen ............................................................................. 25 Studietur — 2.g’erne i Manchester ................................................ 28 Studietur — 1.hf’erne i Prag........................................................... 30 Høng samfundet og Høng Fonden .................................................. 32 Høng Gymnasium og HF — Status fra rektor................................... 33 Frivillighedsdag ............................................................................. 34

Høng Fondens sponsorer ............................................................... 35 Årsberetning for Høng Samfundet ................................................. 36 Dimittenter 2019 ........................................................................... 37 Boggaver 2019 ............................................................................... 43 Personale ...................................................................................... 44 Jubilarsammenkomsten ................................................................. 47 Jubilarbilleder................................................................................ 51 Kostelever ..................................................................................... 53

4


Rektors dimissionstale Af Mads Skrubbeltrang Kære studenter, tillykke med jeres huer og jeres eksamen. I er nu fagligt klædt på til at tage næste skridt mht. uddannelse og arbejde. Dette er en stor dag; en festdag. I dag, og i de næste par uger,

skal I fejres - fordi det I har færdiggjort kommer til at betyde noget for jer alle i jeres videre liv. Tillykke! Og hvad er det så, I har fået med fra Høng Gymnasium og HF? I har fået en studentereksamen, som er et bevis på faglighed, på kundskab. I har nu bevis på, at I kan sætte jer ind i komplekse, faglige forbindelser og formidle jeres viden mundtligt og på skrift – gennem musik, film, billeder og andre produkter. I har alle bevist, at I kan løse den opgave, det er at gå til eksamen i vidt forskellige fag,

MEN I har fået meget mere med end det…

inden for vidt forskellige områder. I har bestået

I har ikke kun interesseret jer for det faglige, nej, I

den faglige prøve. Og husk, at selvom nogle vil for-

har også interesseret jer for hinanden. Det vil jeg

tælle os, at en rød og blå hue er uddannelse til en

gerne rose jer for. I er en årgang som har sørget for

støvet bogreol, medmindre man har et tårnhøjt

en positiv stemning på skolen. Jeg syntes, at det

snit, så vil jeg lige minde om, at med 2 i gennem-

har været givende at møde jer i faglige sammen-

snit er der adgang til over 400 forskellige videregå-

hæng, men bestemt også hvad angår de sociale

ende uddannelser. Er gennemsnittet på jeres eksa-

aktiviteter. I fremstår som nogle unge mennesker,

mensbevis derimod 7, åbner det døren til 75 pro-

der hjælper hinanden, støtter hinanden, når der er

cent af alle videregående uddannelser. Husk lige

brug for det. I har fundet sammen i mindre grup-

det, når I overvejer den nærmeste fremtid; I har

per under det store fællesskab, og det er fantastisk

fået et bevis der åbner rigtig mange døre mht. vi-

at se, hvordan der på skolen er opstået venskaber

dere uddannelse.

og forelskelse – sammenhold på tværs af klasser og uddannelser.

5


Udover det sociale aspekt, så har I også udmærket

føje, for det har vist sig meget vanskeligt at fasthol-

jer ved at være engagerede i skolens liv uden for

de alle tre momenter, altså menneske, verden og

undervisningen. Et eksempel er jeres spørgsmål til

forbindelse, i en samtidig analyse. ”

den politiske debat, vi havde i februar måned. Det

Så dannelse er forbindelsen mellem mennesket og

er den bedste debat, jeg har været til længe, da jeg

verden, men hvordan kan det overføres til gymna-

her oplevede, at I som unge mennesker interesse-

sielivet? Jeg tager lige et citat til:

rer jer for hvordan vores samfund kommer til at se ud i fremtiden. Politikeren Zenia Stampe, som deltog i debatten og senere på året var grundlovstaler på gymnasiet, sagde til mig efter debatten, at I havde været nogle af de elever, der havde de mest relevante spørgsmål for den politiske diskussion på de gymnasier, hun havde besøgt. Et tydeligt tegn på engagement. Så jeg tillader mig at konkludere, at I er kendetegnet ved at være sociale og generelt engagerede. Men hvordan forstørrer og forklarer man disse

træk eller kompetencer, når det handler om uddannelse? Måske kan det defineres som dannelse. Et af ungdomsuddannelsernes fortrin er, at man som student ikke kun bliver til noget, nej, man bliver også til nogen. I perioden hvor man går i gymnasiet, møder man mennesker med andre holdninger og værdisæt. Og selvfølgelig lærer man meget om sig selv ved at få afprøvet sine holdninger og skulle argumentere for sin sag. For at komme tættere på en forståelse af begrebet dannelse i gymnasieskolen vil jeg bruge lektor i pædagogisk

”Forbindelsen mellem menneske og verden er en vekselvirkning. Vekselvirkningen både forstørrer og

udvider mennesket og verden. Mennesket udvikler sin karakter og sin forståelse af verden omkring sig, og verden åbenbarer nye sammenhænge og lag, som mennesket kan fordybe sig i. Vi ender med dannelse som en dobbelt og udvidende forstørrelses- og fordybelsesproces.” Citat slut. Så dannelse er, når mennesket udvikler sin karakter, sin personlighed, i mødet med en verden, som formår at præsentere emner, der kræver fordybelse og omstilling. Og netop dette gør sig gældende på et gymnasium, og måske specielt på Høng Gymnasium og HF, hvor der både er stx, hf, eux og kostafdeling; i mødet med en verden af ny faglighed og nye sociale relationer skabes jeres karakter – og det er dannelse. I har modtaget undervisning i et læringsfællesskab, hvor der ikke altid findes entydige svar, men hvor man skal tænke selvstændigt og

reflekterende for at kunne forklare og forstå verden og sig selv. At blive noget samtidig med at man bliver nogen.

filosofi, Thomas Aastrup Rømers, definition. Han skriver: ”Dannelse handler om forbindelsen mellem mennesket og verden. Det er sådan set bare det. Så enkelt er det. Og så komplekst bør man til-

6

Hvordan kan jeg så stå her og med sikkerhed sige, at I igennem jeres tid her på gymnasiet har fået noget så vigtigt som f.eks. dannelse med jer videre


i livet? Måske kan jeg hjælpe mit argument på vej

tilbage. Det var mine erfaringer og mit studenter-

ved at inddrage mine egne erfaringer. Jeg husker

bevis, der gjorde det muligt for mig at komme vide-

min gymnasietid som en turbulent tid med masser

re i livet. Jeg læste senere engelsk på Aarhus Uni-

af input fra de forskellige fag og sociale relationer.

versitet, film - og medievidenskab på Københavns

Og lad mig sige det med det samme – min dannel-

Universitet Amager, blev gymnasielærer, pædago-

sesrejse gik i høj grad ud på at finde mig selv og mi-

gisk leder og nu rektor.

ne faglige styrker og interesser. Det gik aldrig ud på at få høje karakterer. Men selvom jeg brugte meget mere tid i et øvelokale med at spille rockmusik og

spille koncerter end at gå i skole, så fik jeg alligevel en vigtig indsigt igennem undervisningen i gymnasiet. Min videre uddannelse skulle omhandle sprog eller kommunikation, og de naturvidenskabelige fag var totalt udelukket i min akademiske karriere. Min studentereksamen var middelmådig, men det var fint med mig, for målet var at finde ud af, hvad jeg kunne fortsætte med, og hvor mine styrker og svagheder var. Dog fandt jeg frem til, at jeg ikke skulle læse lige efter gymnasiet. Så jeg tog tre sabbatår; ja jeg er nok ikke et forbillede på det punkt –

Min konklusion er, at min tid i gymnasiet var afgørende for mit videre liv og karriere. Der går en rød

tråd fra min gymnasietid i 1993- 96 og til 2019, hvad angår lysten til at arbejde med mennesker, sprog, kunst og kultur, undervisning og ledelse. Derfor lover jeg, at jeres tid på Høng Gymnasium og HF vil være til gevinst for jer i fremtiden, ligesom min gymnasietid var det for mig – selv de fag og opgaver I syntes var kedelige har givet jer noget, som I tager med videre i jeres karriere. Først og fremmest er I blevet dannet fagligt og socialt, og I

har fået en uundværlig vejviser, der sender jer videre i livet til uddannelse eller arbejde.

de fleste vil nok mene, at ét sabbatår er nok, men -

Jeg vil gerne sige lidt om, hvordan I har været med

anyway – de tre år væk fra skolebænken, hvor jeg

til at gøre Høng Gymnasium og HF til et spændende

arbejdede som opvasker, rengøringsmedarbejder,

sted at være. Høng Gymnasium har i mere end

lærervikar, pædagogmedhjælper, rockmusiker og

hundrede år været et gymnasium som har givet

arbejdede i New York, og var på højskole, fik mig til

unge mennesker med vidt forskellig baggrund mu-

at indse, at det jeg havde lært i gymnasiet, specielt i

ligheden for at få en uddannelse. Fra folkehøjsko-

engelsktimerne, var det, jeg skulle arbejde videre

lens år hvor det mest var landmænd, der skulle op-

med. Så ved at være væk fra skolemiljøet, ude i et

lyses og uddannes, til at skolen blev et egentligt

ufaglært miljø, hvor mit liv var præget af fysisk ar-

gymnasium, som i mange år var studenterkursus

bejde, nogle gange fysisk hårdt arbejde – uden de

drevet som privatskole, til nutidens offentlige profil

store refleksioner over hverken min egen karakter

med stx, hf, kostafdeling og et samarbejde med

eller livet som sådan, så kom lysten til uddannelse

landbrugsskolen om eux-uddannelsen. Høng Gym-

7


nasium har alle dage været et uddannelsessted

det etablerede og at turde springe ud i nye udfor-

præget af nærhed bl.a. pga. stedets størrelse. Sam-

dringer, der kræver, at I skal tænke nye ideer og

tidig har her været en kostafdeling, som i høj grad

derigennem skabe noget nyt.

giver skolen en stærk social profil med hjerterum til

Som det sidste i denne tale vil jeg gerne vende til-

den enkelte og stort fokus på fællesskab. Så I har

bage til skolens nye logo. Logoet forstiller et ege-

været med til at bære skolens traditioner videre, da

træsblad, der er tegnet inde i en cirkel, hvor navnet

I jo som sagt er sociale og engagerede. Men et

på gymnasiet også står. Logoet blev til i et samar-

gymnasium kan ikke stå stille og kun videreføre tra-

bejde mellem elever, lærere og ledelsen, og i den

ditioner uden at tænke nyt. Det har altid været en

kreative proces talte vi en del om egebladets sym-

del af højskolernes dna, at man skal kunne så nye

bolik; egetræet står for noget urokkeligt, noget der

frø i den gamle uddannelses jord. Som Grundtvig,

ikke så let væltes eller flyttes, hvilket vi gerne vi se

der står som åndeligt fyrtårn bag højskolen, skrev i

selve skolen som – en skole der har været her i me-

en konfirmationssang;

re end hundrede år, og som også er her i de næste

”Sønner, der er stort i gære

mange år. Samtidig rækker egetræs-bladet ud af

Gennem en kaotisk tid

logoets cirkel, hvilket symboliserer, at skolens ele-

Der er meget nu at lære

ver er åbensindede og rækker ud mod omverde-

Mest dog at forstå sin tid”

nen. Det har I gjort på mange måde i den tid I har

været på Høng Gymnasium, og det karaktertræk vil Jeg tror, at Grundtvig her fortæller os, at vi bliver

jeg selvfølgelig opfordre jer til at tage med videre i

nødt til at tage vores tids strømninger til os. Og det

næste etape af jeres liv; Tag et sabbatår, få et ar-

syntes jeg faktisk, at I som elevgruppe har gjort, da

bejde, mød nye mennesker, rejs ud i verden og

I har levet op til tidens tendens til at tænke nyt og

kom tilbage med en ny indsigt om jer selv og livet,

sætte viden i spil. Hvis man som jer har været med

for derefter at påbegynde videre uddannelse. Ræk

til at designe et udelokale, lave udviklingsarbejde i

ud efter de muligheder, der byder sig, og vær åben-

Malawi, skabt nye traditioner på kosten, udviklet

sindede og praktiser den mangfoldighed, I har prak-

kostens inde og udemiljø, opstartet skoleavis og

tiseret her på gymnasiet.

sidst men ikke mindst været med til at kreere skolens nye logo – ja, så har man i høj grad tænkt nyt. Og jeg vil hermed opfordre jer alle til at have modet til, også i fremtiden, at stille spørgsmålstegn ved

8

Nu har jeg kun tilbage at sige tak for den tid, vi har haft sammen. Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden. Tillykke.


Lærertalen Af Inger Brøgger Kære 2p, 2q, 4e, 3xy, 3b og 3a. D. 9. oktober 2012 gik en bevæbnet mand ind i en bus fuld af skolepiger. Han skød og sårede tre piger

alvorligt, før han stak af. Hvorfor angreb han en flok forsvarsløse skolepiger? Jo, angrebet fandt sted i Nordvestpakistan, han var Taliban-kriger, og han angreb pigerne, simpelthen fordi de gik i skole, og fordi han ønskede at dræbe en helt bestemt skolepige i bussen, 15-årige Malala Yousafzai. Malala gik nemlig ikke bare i skole, trods det hun var pige, hun havde endda talt og skrevet

om, hvor vigtigt det var at gå i skole. Det ville Taliban stoppe. Malala overlevede angrebet, og to år senere fik hun – sammen med inderen Kailash Satyarthi – Nobels fredspris. Malala sagde i sin takketale i Oslo blandt andet: “Education is one of the blessings of life—and one of its necessities.” Altså,

Er det nu så vigtigt at gå i skole? Hvad får vi i skolen? I dag vil mange sige, at vi/I får en eksamen, et adgangskort, som I kan bruge til at komme videre i uddannelsesforløbet, og det er naturligvis sandt og vigtigt. Men skolen og jeres mange timer brugt på den har skullet give jer meget mere end et karaktergennemsnit.

“Uddannelse er en af livets velsignelser – og noget

I kender alle sammen historier om sørøvere, gul-

helt uundværligt.”

nede skattekort og kister med guld dybt begravet.

Kære elever, I har ikke – mig bekendt – sat livet på spil for at få lov til at gå i skole, og gudskelov for det. Det værste, de fleste af jer nok har været ude for, er ind i mellem at have fundet skolen ret dødssyg – og det er som bekendt ikke livstruende.

Hvis I ikke kender Robert Louis Stevensons roman ”Skatteøen”, så kender I i hvert fald filmene “Pirates of the Caribbean”. At gå i skole er faktisk at være på sådan en skattejagt – bare uden de brutale drab og drukgilderne, ikke sandt? Gilderne bør først komme bagefter . . . Nej, at gå i skole er at få

9


sådan et skattekort udleveret, at lede i den tropiske

det, du og din kultur kommer af. Seneca, en ro-

hede efter det rigtige sted på øen, hvor der skal

mersk filosof har sagt om undervisning, “Non

graves; at tage fat med skovlen og grave til sveden

scholae, sed vitae discimus”; det betyder “vi lærer

springer; at slæbe kisten op, fumle med låsen og så,

ikke for skolen, men for livet.” Umiddelbart drejer

endelig, kunne lade kistens låg glide op, og dér se

det sig om at få et eksamensbevis, en hue, et ad-

guldet, der stråler og blinker – og få lov til at tage

gangskort til en uddannelse; men den egentlige

noget af guldet med sig.

betydning af al jeres viden vil der kunne gå mange

Den største forskel på piraternes skattejagt og jeres

her på skolen, er, at I har fået lov til at kigge i den skatkiste hver dag og tage lidt guld med jer. I har også fået lov til at grave efter skatkisten hver dag – nogle dage så sveden sprang, og I syntes, I aldrig ville kunne overkomme bare eet spadestik mere. Hvad er der i gymnasieskolens skatkiste? Alt, det smukke og vigtige som vores videnskab og kultur har frembragt gennem tiden – vi kalder det også

almen dannelse. Det, der klæder os på til at se og kunne forstå verden, først og fremmest vores del af verden, Danmark, Vesteuropa; men også resten af verden, ja verdensrummet. Det er viden om naturvidenskab, om sprog, om litteratur, om historie, om religion, om kunst, om samfundets indretning. Denne viden er nyttig og praktisk, men den er også med at forme jer som mennesker.

Johannes V. Jensen skriver i et digt om en del af disse skatte, historisk viden: “Vil selv du fatte dit væsens rod, skøn på de skatte, de efterlod.” Altså, du kender egentligt ikke dig selv, hvis du ikke kender det, som fortiden har givet videre til dig,

10

år, før I ser. Noget af det, I samlede op af gymnasieskolens skatkiste, vil I slide på hver dag, andet vil måske stå og samle støv. Noget af det, I samlede op, synes I måske lige nu ligner gammelt rustent jern; men det venter bare på den dag, hvor I pudser på det og guldet skinner frem. Viden er altid værdifuld, er altid en velsignelse – spørg bare Malala. Nu er det tid til at glæde sig – over at I er så privilegerede at kunne gå i skole uden dødstrusler – drenge OG piger; over den skat af viden, I har samlet jer; over at sommeren er kommet, og at I har fået flotte huer! Tillykke med jeres eksamen.


Elevtalen Af Frederik Raisa

mærke en forskel på min egen person den se-

Dette er min 3. og sidste gang på en gymnasi-

neste tid.

al uddannelse. Første gang på Kalundborg

Derfor kan jeg sige at mit liv begyndte som 21-

Gym,nasium, så VUC Slagelse og til sidst

årige, da jeg startede på Høng Gym, tak.

Høng Gymnasium og HF – og til dem der ikke

Man snakker om at man rammer en eksistenti-

ved det, men måske har tænkt det, så er jeg

el krise når man rammer overgangs-alderen,

lidt ældre, 24 til sommer. Der er jeg så glad for at have havnet i den klasse jeg gjorde, for jeg

men faktisk også ved en 22-23-års alderen, hvor man ikke helt kan se sin plads i livet og

tror ikke den havde gået med andre klasser

ikke ved hvor man skal hen og ikke føler sig

eller de ældre eller yngre generationer som

unik, så det jeg vil give jer med er: I har ikke

jeg har kommet til at kende over disse 3 år, og ved faktisk ikke hvad jeg skulle have gjort af mit selv, hvis jeg ikke havde havnet her. Har

travlt, det tager den tid det tager, i skal være bedre end i var i går og ikke sammenligne jermed andre, vær ikke for stolt og spørg om

aldrig været god social, men kan alligevel

11


hjælp. Så vil i komme tættere på jeres plads

man kender fra fysik så er det kun den farve

ilivet.

man ser som bliver sendt tilbage, de andre bli-

Jeg har fået venner her og ligesom mig har de

ver absorberet. Så de sorte mennesker træk-

deres gode og dårlige sider. Men der eringen

ker de hvide kugler til sig og lader kun meget

helt igennem gode og ingen helt igennem dårli-

lidt undslippe. Man kan også selv bestemme

ge mennesker, og de fleste mennesker er hel-

om man vil være sort eller hvid, vil man holde

ten i deres egen historie med deres egne prin-

på de sorte kugler eller kan man give slip på

cipper og motiver. Men

dem? Folk sætter også mærkater på kuglerne

hvad er det gode menneske? Er det miljøaktivi-

sten? Vidste I at Djenghis Khan har ryddet ca. 700-millioner-tons CO2 fra atmosfæren, men han tog 40-millioner liv i processen. Man siger at man ikke bliver ældre end 25. Og det er for mig skræmmende at tænke på, for det betyder at de voksne vi ser op til og som styrer vores dagligdag ikke er ældre end det.

og behandler det som en valuta. Forvent ikke den samme mængde tilbage som du sender ud, ting forsvinder til omgivelserne og personer som bare ikke vil modtage dem, spild ikke energi på det – du kan også blive absorberet. Bare vær glad og stolt af de kugler du har sendt ud, for man kan også holde på de hvide kugler og det gør folk også.

Men voksne er børn som får børn, og hvis i kig-

Men det er ikke altid man lærer af andres ord,

ger til de voksne nu, så kan i også se de gode

man skal selv brænde nallerne. Så til sidst vil

og dårlige sider. Men vi er ikke undtagelsen.

jeg sige: Husk at få afløb for jeres følelser, nak

Kig ind og vær kritisk, kan du lide den person

eller anden måde. Sandheden gør ondt, men

du er nu? Stræb efter de gode kvaliteter i folk,

godt. Vær gode ved hinanden og sluk lyset når

tilegen jer dem og lær af deres fejl og mangler.

i forlader rummet.

Skab ikke identitet fra en holdning, en interesse eller hobby. I bliver til den person som folk ser jeg som, og hvis det centrere om én ting kommer i til at mangle dimensioner. Jeg er ikke buddhist, men jeg tror på karma – de sorte og hvide kugler. Jo flere du kaster ud, jo flere får du tilbage. Den hvide sender du ud når du smiler til folk, når du samler pant, eller du giver den pant til en hjemløs mand. Den sorte hvis du råber af folk, bagtaler folk eller ikke hjælper i en gruppeopgave. Der findes også et spektrum af sorte og hvide mennesker. Og som

12


Ny Pædagogisk leder Jeg hedder Janus Kofoed og har siden 2013 været

tror på, at spændende og innovativ undervisning

underviser på Høng Gymnasium. Efter et par må-

kan være med til at forme elever, der er stolte af

neders barsel med min anden søn, er jeg nu tilba-

deres eksamensbeviser og deres tid på gymnasiet.

ge i en ny stilling som pædagogisk leder og klar til

Det er vigtigt, at vi klæder dem på til de udfordrin-

at tage fat i en hel række opgaver. Det glæder jeg

ger, samfundet stiller dem.

mig til.

Jeg er også ansvarlig for skolens markedsførings-

I mit virke som pædagogisk leder bliver jeg delt

indsats. Her mener jeg, at vi kan komme langt med

mellem administrative opgaver, som skemalæg-

en strategi, som er baseret på en stærk online til-

ning, eksamensplanlægning, koordination af HF-

stedeværelse og gentagende besøg på lokale sko-

uddannelsen og pædagogisk udvikling. Særligt den

ler.

pædagogiske udvikling står mit hjerte nær, da jeg

13


Det nye logo Af Peter Kristiansen

Om Høng Gymnasium & HF bliver lige så gammelt

Vores traditionelle logo blev i sommer fornyet i

kan kun fremtiden vise. Men som egen vokser

samarbejde med mange kreative elever, og frem-

gymnasiet nedad, opad og udad - solidt, fleksibelt

står nu lysere og lettere, men med livskraft og tyng-

og åbent mod verden.

de fra egetræet symboliseret ved et egeblad.

Og skal vi til sidst med en klapsalve sige pænt far-

Egen er solid og tryg, men stadig fleksibel. Egen

vel til bogen og lyset, som har fulgt Høng Gymnasi-

står med sin kraftige pælerod fast i stormvejr, men

um & HF gennem næsten 100 år, og velkommen til

giver gerne lys og plads til en mangfoldighed af nye

egebladet.

skud. Egen kan vokse på næsten al slags skovbund,

Vi fornyer vores traditioner i fællesskab!

og bliver 400-500 år gammel eller endnu ældre.

14


Strategidag Af Ivan Lilleng

også mellem kost- og ikke dagelever. I øvrigt også

Elever, lærere, ledelse og bestyrelse mødtes i efter-

mellem og til lærere/ledelse. Vi er tæt på hinan-

året 2019 til en strategidag. Det kom der en masse

den.

godt ud af.

Vi mærker hver dag, at Løgstrup har ret: ”Den en-

Det kendetegner os, at eleverne kan gå til en lærer, som de ikke har, og alligevel få hjælp. Der er et fællesskab. Både socialt og i læring mellem eleverne –

kelte har aldrig med et andet menneske at gøre,

uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd… ”

Fremtiden kommer af sig selv, og vi kan og skal gøre noget.

15


Lad fakta tale.

16


Selv i vores nærmeste geografi tror nogle, at det

Man kan bo på skolen. Det giver én flere mulighe-

er dyrt at gå på kostskole. Det er forkert! Nogle

der, hvis man kommer langvejs fra.

har fået den opfattelse, at man ikke får så gode karakterer i Høng. Det er forkert! Vi tager hånd om hinanden, og vi kan rumme mange.

Elever og lærere har et godt sammenhold, og man taler sammen på tværs af årgangene. Der er plads til både kreativ udfoldelse og personlig udvikling,

Alle får det maksimale løft, som de kan klare.

og der er fokus på den enkelte elev. Dette er en

Høng Gymnasium og HF er enestående, fordi fæl-

stærkt redigeret og forkortet tekst af alt det, der

lesskabet er så dominerende. Stedet lever op til

blev arbejdet med på dagen. En fantastisk dag.

sit motto ”plads til den enkelte”.

17


18


Ă…rets gang i billeder

19


20


21


22


23


24


Uenige sammen Af Janus Kofoed

Eleverne diskuterede forskellige politiske emner

Onsdag d. 28. marts var det tid til at være “Uenige

med besøg af DR, der både lavede en artikel og ra-

Sammen” på Høng Gymnasium. Det landsdækken-

dio om arrangementet. Flere af skolens elever blev

de DR-arrangement omhandler den gode dialog –

interviewet af DR.

hvordan vi kan mødes på trods af, at vi kan være

uenige.

25


26


27


Studietur: 2.g’erne i Manchester Af Jakob Lystrup Lolck og Jeppe Guldager I marts 2019 var alle 2.g’erne i Manchester på studietur. Udgangspunktet for turen var industrialiseringen i England, hvor Manchester og omegn spillede en central rolle. Vi besøgte bl.a. Science and Industry Museum, hvor de gamle spindemaskiner larmede og dampmaskinerne var linet op. People’s History Museum fortalte om arbejdernes kamp for ordnede forhold og om kvindernes kamp for ligestilling.

benyttede i Storbritanniens største indkøbscenter,

På National Football Museum hørte vi om fodbold-

Arendale mens andre slog vejen forbi Theater of

spillets historie og på en dagstur til Liverpool be-

Dreams, Manchester Uniteds legendariske hjem-

søgte vi The Beatles History, et museum, der for-

mebane, Old Trafford.

tæller eventyret om de fire Liverpool-drenge,

Det var en fornøjelse at være sammen med ude-

John, Paul, George og Ringo. Undervejs blev der

lukkende positive og glade elever, som repræsen-

også tid til at gå rundt på egen hånd, hvilket nogle

terede skolen på bedste vis.

28


29


Studietur: 1.hf’erne i Prag Af Karen Bengtsson Studieturen i 1.hf gik til Prag. Eleverne rejste i

Projekt Praktik forløbet, der hedder ”Ud at se verden”, og formålet med studieturen var at lave en turistbrochure med særligt fokus på ”Byens rum”. Og selvfølgelig at se en del af verden. Prag bød os velkommen en forårsdag med tonerne fra det astronomiske ur, og oplevelser af ”Byens

30

rum” var skudt i gang. Dette bød blandt andet på byvandring med danskstuderende fra Karlstad Uni-

versitet, analyser af skulpturer og mindesmærker, fotosafari samt Ghost Walk i Prags mørke gader. Turen sluttede med en gåtur til Prague Castle, besøg på et Tjekkisk bryggeri og et cruise på Moldau med fællesmiddag. Og så gik turen tilbage til Høng!


31


Høng Samfundet og Høng Fonden Af Bertel Stenbæk, kasserer i Høng-Samfundet

skud på godt 7.000 kr. til Høng Fonden. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke behov for at akku-

I tidens løb har mange tidligere elever og lærere

mulere mere kapital i Høng-Samfundet, efter at vi

ønsket at støtte deres gamle skole og dens elever.

er gået over til digitalt tryk og formidling.

Mange har også skønnet på, at der bliver holdt styr

Foreløbig er det kun gjort for i år, men bestyrelsen

på kontaktoplysninger til deres gamle skolekam-

har under overvejelse at spørge næste års general-

merater, så de har kunnet samles til jubilarsam-

forsamling, om der er opbakning til en yderligere

menkomster. Så vi har med stor glæde modtaget

slankning af foreningens formue, eller om vi blot

gaver til både foreningen og fonden. Det har ikke

skal fortsætte med at donere årets overskud til

mindst været særdeles opmuntrende at se, hvor

Høng Fondens arbejde.

store beløb, der er samlet ind i forbindelse med jubilarsammenkomsterne. På det seneste bestyrelsesmøde i Høng-Samfundet blev det besluttet at overføre hele sidste års over-

32

Vi fastholder naturligvis udlodning af legat til en studerende, samt gave til en af årets afgangselever.


Høng Gymnasium og HF – status fra rektor Af Mads Skrubbeltrang, rektor

der er dig. De perfekte ram-

Nærvær, fællesskab og engagement. Disse tre ord

mer, når du vil udfolde din

er grundstenene for det bedste uddannelsesforløb

kreativitet og fordybe dig i

på Høng Gymnasium og HF. Disse tre ord beskriver

det, du elsker.

hvad der kendetegner skolen nu og hvad der skal

Skolen er kendetegnet ved

kendetegne skolen i fremtiden. Det er konklusio-

at lærerne går langt for at

nen som står tydeligt frem efter årets strategidag,

eleverne får de bedst mulige

som blev afholdt d. 17. september med deltagelse

faglige resultater. Der er et tydeligt engagement

af både elever, undervisere, TAP’ere, ledelse og

fra lærernes side, som man mærker i hverdagen,

bestyrelse. I det følgende vil jeg prøve at uddybe

når det omhandler både elevernes progression og

hvad vi mener med de tre udvalgte ord, og hvad vi

trivsel. På et lille gymnasium forsvinder man ikke i

på sigt vil gøre for at bibeholde og værne om det

mængden, man har mulighed for at blive set og

stærke sociale miljø og faglige engagement, der er

hørt. Hos eleverne mærker man engagementet i

på skolen, og samtidig tiltrække kommende elever.

begejstringen: her kan du udfolde din personlighed

Vi har valgt nærvær, fordi vi mener, at det er vig-

og forfølge dine drømme.

tigt at være tilstede i nuet – vi sætter mange res-

I fremtiden vil gymnasiet arbejde aktivt for at til-

sourcer af til dialog, da vi mener, at det er den

trække elever. Det er nødvendigt i en tid med fal-

bedste metode til at løse udfordringer. På Høng

dende ungdomsårgange. Som en del af skolens

Gymnasium skal man som elev kunne mærke nær-

strategiske arbejde, vil vi derfor gøre os synlige

været fra alle medarbejdere. Vi forpligter os på at

overfor relevante grundskoler gennem besøg ude

tage den enkelte elev seriøst, hvilket vi vurderer

på skolerne, men også ved at tilbyde udvidet bro-

gøres bedst gennem det fysiske møde og dialog.

bygning og fagligt samarbejde. Vi vil åbne dørene

Fællesskabet er naturligt for eleverne, da gymnasi-

op for omverdenen – folk skal kende gymnasiet

et for mange af eleverne også er et hjem. Det fak-

som et sted, der ikke kun er en skole, men også et

tum at vi er et kostgymnasium giver tryghed og

kulturhus der huser koncerter, forestillinger debat

åbenhed for alle. Her kan du komme med alt det,

og kunst.

33


Frivillighedsdag Af Janus Kofoed "At gøre noget for andre" - det var mottoet for årets frivilligheds-dag d. 7. november. Eleverne fik mulighed for at afprøve forskellige former for frivilligt arbejde. Mange valgte at tilbyde deres hjælp i

forskellige folkeskoler, eller besøge plejecenteret i Slagelse, hvor de sørgede for afveksling i hverdagen med brætspil, højtlæsning og meget mere. Andre skabte glade både på skolen og i byen med de mange litterære indslag man kan se uventede steder eller med et street-art projekt. Blandt aktiviteterne var der også indsamling af skrald, beregning af skolens energiregnskab og køkkenhjælp. Sidst men ikke mindst var der en del elever, der deltog i Operation Dagsværk, hvor de havde fundet et job og støttede årets formål med deres løn. "At gøre noget for andre" er ikke blot et motto, men har fået mening for eleverne.

34


Høng Fondens sponsorer Jeppe Guldager

Nina Kiærskou

Mads Skrubbeltrang

Grænseforeningen

Christine Eie Eriksen

Karl-Åge Poulsen

Anne-Bente Mylsted

Henrik Andersen

John Lansner

Anne Højgaard Christiansen

Erling Jensen

Lise Boeskov Andersen

Inger Brøgger

Leif Nielsen

Rasmus Hansen

Erling Skovdal

Jakob Lystrup Lolck

Den lille Legetøjsfabrik

Niels Kristian Kragh

Bent Frandsen

Peter Kristiansen

H.S. Rådgivning

Lasse Olsen

H. Andreasen

Janus Kofoed

Kurt Frederiksen

Christian Kronow

Maryam Azadegan

Susanne Arends

Peter Lorenzen

Karen Poppel

Hans Gustav Christensen, Ryegård

Jesper Stubberup

Aage G. Gram

Susanne Æbelø

Aksel Goth, rektor emer.

Allan Asgaard Jensen

Gunnar Thaarup

Laura Petersen

Erling Skovdal

Lone Varming

Mogens Hansen

Birger Jensen

Allan Martens Andersen

Høng Samfundet

Jenis av Rana

Karina Haupt

Henry Boye Larsen

Jørgen Arman-Olsen

35


Årsbretning for Høng Samfundet Af: Lene Jensen, formand

xy. Den bestod af Sommerfugledalen af Inger Chri-

Det nye foreningsår startede traditionen tro med at

stensen og Gitterporten af Fred Uhlman. Det er

årsberetningen blev godkendt af generalforsamlin-

også godt at være med til at sende unge menne-

gen, og derefter havde 76 deltagere valgt at lægge

sker ud og se, hvad livet har at byde på.

vejen forbi til jubilarmiddagen og sammenkomst på

Det er rigtig godt at Høng Gymnasium bakker op og

Høng Gymnasium, det blev som altid en rigtig hyg-

er interesseret i at Høng Samfundet er en del af

gelig dag, hvor ordet er frit, og hvor jubilarer talte

skolen.

om deres tid på Høng Gymnasium.

Jeg vil gerne sige tak til Høng Samfundets bestyrel-

Ved juletid var det tid at Høng Samfundet skulle

se for godt samarbejde i dette foreningsår.

deltage i Høng Fondens fordeling af økonomisk

Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige en

hjælp til elever der havde søgt Høng Fonden. Det er

stor tak til Høng Gymnasium og HF og til Køkkenet

altid godt at kunne hjælpe nuværende elever på

der hvert år i september stiller op og er med til at

skolen som måtte have brug denne slags hjælp til at

gøre denne dag til noget specielt for de jubilarer

kunne klare deres tid på skolen. Der blev uddelt ca

som deltager i denne traditionsrige og meget hyg-

28000 kr fra Høng Fonden til nuværende elever på

gelige dag på skolen og genopfriske gamle minder

skolen.

fra deres gymnasie og HF tid.

Af udgivelser kan nævnes Årsskriftet, som kom ud ved juletid og Forårsskriftet, som kom ud ved påsketid. Det bliver sendt på mail og det kan ses på

udgiftssiden i regnskabet, men det vil kassereren komme ind på i kassererberetningen. Endnu en hyggelig tradition som Høng Samfundet er repræsenteret til er dimissionen og i år var det tid igen til at overrække årets Boggave fra Høng Samfundet. I år gik Boggaven til Janni Nissen fra 3.

36


Dimittenter 2019 3.a

Nederste fra venstre Nicoline Køllgaard Rasmussen, Sine Pihl Jensen, Melanie Malena Skipper Rahr, Emma Faurskov Sørensen, Nathalie Esther Berggren, Michelle Nicholine Lysholm Jensen Miderste fra venstre Katja Kaad, Jasmin Holm Sørensen, Katrine Døngart Mortensen, Berta Tryggvadottir, Freya Leschly Jørgensen, Katharina Hay Christiansen Øverste fra venstre Maja Dysted Birkmose, Emilie Døngart Larsen, Malene Drost Henriksen, Sofie Hjermind Pedersen, Krestine Hougaard

37


Dimittenter 2019 3.b

Nederste fra venstre Camilla Erholt, Királyfalvy, Laura Baltzer Larsen, Senia Maria Løvgren Bahn Petersen, Christophe Alexandre Le Lay, Trine Westi Rasmussen, Kathrine Bratved Jørgensen Øverste fra venstre Rasmus Græbe Hansen, Alex Ambus Bergkvist Hansen, Lasse Dam Drescher, Magnus Funchs Nielsen, Tobias Sonn Wagner Bräuner

38


Dimittenter 2019 3.xy

Nederste fra venstre Natasja Thorius, Ida-Marie Scheel Grøndal, Vicky Ahlgreen Hansen, Bahishta Yaqubi, Janni Nissen, Emilie Stana Hagen Larsen Miderste fra venstre Patrick Kyed Jespersen, Nikolai Søgren Blunk Raisa, Rasmus Hjeds, Frederik Søgren Blunk Raisa, Nicklas Kinimond Hassø, Michael Henning Siø Grell

Øverste fra venstre Andreas Graversgaard Kristensen, Peter András Adorján Dyhr, Tobias Balagi Vetterstein, Naja Marie Søndergård van Wonterghem, Line Trampenberg Kragh

39


Dimittenter 2019 4.e

Nederste fra venstre Patricia Mille Jeziorski, Louise Staben, Stephanie Søe Pedersen, Kristina Bjørk Brandstrup, Christina Stausholm Larsen, Freia Lysén Eriksen Miderste fra venstre Taja Cecilie N. Herbst, Cecilie Nelly Bendsen Pedersen, Maibrit Lotte Jørgensen, Stina Skjold Seemann, Nikolaj Glavind Hansen, Astrid Fischer Sonne

Øverste fra venstre Nikolaj Nordstrøm Pedersen, Mads Svendsen, Laurits Dahl, Christian Friis, Mads Clemmensen, Kasper Børresen Mortensen, Alexander Bidstrup Lassen, Morten Jørgen Dalsgaard Israelsen, Casper Bonde Hansen, Sebastian Myron

40


Dimittenter 2019 2.p

Nederste fra venstre Ann-Sofie Jensen, Nathalie Edel Plambæk, Laura Mona Westi Madsen, Maja Thymann Gabrielsen Hansen, Monique Elmeskov Jensen, Emilie Rostgaard Pedersen Miderste fra venstre Ida Victoria Kærshøj Melin, Frederik Karasawa Christensen, Mads Stefano Johansen, Signe Madsen, Lea Agathe Madsen Øverste fra venstre Sarah Kystgaard Hansen, Carl-Gustav Bjerremann Eller, Dennis Ismail Tokmak, Daniel Hjorth Bach, Kim Divine Olsen, Christoffer Loft Lerkær

41


Dimittenter 2019 2.q

Nederste fra venstre Luna Kirstine Carrig, Emma Bruhn Rasmussen, Rebecca Cecilie Hvalsøe Olsen, Tugce Beyaztuna, Sofie Sabrina Nielsen, Mie Thylkjær Mattison Øverste fra venstre Philip Loft Lerkær, Mike Wieth Jacobsen, Frederik Sejs Nielsen, Martin Jakob Byø Knudsen, Mads Juel Christiansen

42


Boggaver 2019 Skolens boggaver Freya Jørgensen, 3a Rasmus Græbe 3b Naja marie Wonterghem, 3xy Maja Hansen, 2p Luna Carrig, 2q Astrid Fischer, 4e Kostenafdelingens boggave Martin Byø Høng-Samfundet Jannie Nissen Gunnar Lannungs Legat Alex A. B. Hansen Rotary Maja Birkmose og Lasse Drescher

Boggaven for fremmøde Sofie Hjermind

43


Personale

CE Christine Eie Eriksen Engelsk/filosofi

CK Christian Kronow Dansk/mediefag

EO Emil Olsen Pedelmedhjælper

FJ Freya Munk Jørgensen Sekretær

JE Joan Egede Rather Socialpæd./stvjl.

JG Jeppe Guldager Fysik

JJ Jørgen Sten Jensen Køkkenleder

JO John Lansner Matematik

JS Jesper Stubberup Idræt/historie

JT Jørn Toft Matematik/ samfundsfag

BS Bjarke Salling Matematik/fysik

CA Carina Kronvold Køkkenmedarbejder

DI Ditte Henriksø Idræt

EJ Erling Jensen Matematik/fysik

HE Helle Havbro Køkkenmedarbejder

IB Inger Krarup Brøgger Engelsk/oldtidsk.

JK Janus Kofoed Mediefag/historie Pædagogisk leder

JL Jakob Lystrup Lolck Historie/samfundsfag

AB Anne– Bente Mylsted Spansk/stvjl.

CN Conni Lund Nielsen Økonomisekretær

44


Personale

JU Julie Thygesen Dansk/psykologi

KB Karen Kirstine Bengtson Dansk/historie

LP Lene Pfeiffer Petersen Naturgeografi

LY Lykke Grønbech Andersen Biologi/samfundsfag

MM Marie Broue Mikkelsen Fransk

RA Rasmus Hansen Samfundsfag/ erhvervsøkonomi

MS Mads Skrubbeltrang Rektor

RH Rene Hansen Pedel

KP Karen Poppel Tysk

LI Lisbeth Samuttis Medarbejder i bogkælderen

LO Lasse Olsen Musik/historie Tillidsmand

MB Marie Breumsø Dansk/engelsk

MF Martin Fotel Kemi/naturgeografi

MI Mie Schytte Dansk/psykologi

OH Oliver Holm Dansk/engelsk

PN Poul Niemann Nielsen IT-medarbejder

PK Peter Kristiansen Billedkunst/religion

RS Rasmus Spangsberg Engelsk/historie

SA Susanne Arends Økonomisekretær

RL Rikke Lücking Larsen Vicerektor

45


Personale

SO Søren Olsen Pedelmedhjælper

46

SS Sabine Strauss Kemi/biologi

SAE Susanne Æbelø Matematik/religion

UF Uffe A. Fredens Fysik/psykologi

VI Vinni Kristensen Køkkenmedarbejder


Jubilarsammenkomsten Lørdag den 14. september 2019

Øverst: 50 års jubilarer fra 1969. Fra v.: Helene Invernizzi, Bent Hyldegaard-Pedersen, Inger Miller og Bjarne Dueholm. Midten og nederst: Yngre jubilarer fra flere årgange og Inge Lise Eisbo

47


Arne Vagn Rasmussen, årgang 1944 og dermed 75 års jubilar i snak med rektor Mads Skrubbeltrang, Lene Jensen, formand for Høng-Samfundet og tidligere lærer Allan Asgaard Jensen.

Tidligere lærere er flinke til at glæde os med deres deltagelse. Her fra v. Finn Sønderstrup, Bent Frandsen og Nina Kiærskou. (fotos: Jonna og Bertel)

48


Skolens køkkenpersonale havde sørget for en dejlig tre-retters middag med forret, en lækker buffet og dessert til kaffen. Skolens nye køkkenchef, Jørgen, delte rundhåndet ud af den møre oksesteg.

49


Også godt humør hos de yngre jubilarer, hvor både 25- og 30-års jubilarerne var godt repræsenteret.

50


Jubilarbilleder

51


Jubilarbilleder

52


Kostelever 2019

53


Høng Gymnasium og HF, fotograferet den 1. maj 2018

54