Page 1


HABEREXEN

R

14

Sayı 19 / Mayıs 2011

dos y al ar

18

8'&ć6©4 10#-+.&#-#.#0.#4 12-©Ĩ';#<+5+ $'-ć44'Ĩć61ý.7 14*'4&©0'0'6&©0'4/ć! 182#4#&#0;#6#4#-2#4# -#<#0/#&'84ć$ć66ć

24 28

221/¯ŏ&';#$#0%+ 1./#-8#4/+Ĩ 246'-56ć.5#/570ŏ&#0'&'0 /'4&ć8'0#.6+0&# 28241,';ć$'ý'0&ć4'0 *ć$';ć-#2+;14

52

52)©<&'.#<'4#46+-0'&'0 212¯.'4&'ýć. 565#/570ŏ&#57 5214.#4+#6#ý+ 58;'6-ć.ć5'48ć5/ć! 6#/ć4%ć/ć!

58 6

Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 18 / Nisan 2011

7


Editör

Fon pişip düşmüyor dƺƌŬŝLJĞ͕ƐŽŶϭϬLJŦůĚŦƌŚŝďĞŬĂLJŶĂŬůĂƌůĂLJĂŬŦŶĚĂŶ ŝůŐŝůĞŶŝLJŽƌ͘ 7ůŬ ƟĐĂƌŝ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌĞ ƐĂŒůĂŶĂŶ ĨŽŶͲ ůĂƌdƺƌŬŝLJĞƵŵŚƵƌŝLJĞƟ͛ŶŝŶŝůŐŝůŝŬƵƌƵŵůĂƌŦŶĐĂ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌĞǀĞƌŝůŝLJŽƌĚƵ͘ ϮϬϬϬ͛ůŝLJŦůůĂƌĚĂǀƌƵƉĂŝƌůŝŒŝ͛ŶŝŶĚĞƐƺƌĞĐĞĚĂͲ Śŝů ŽůŵĂƐŦLJůĂ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ ĚĂŚĂ ĚĂ ƂŶƉůĂŶĂĕŦŬŵĂLJĂďĂƔůĂĚŦ͘

w w w. h a b e rexe n . co m AYLIK HABER DERGİSİ DĂƌŬĂǀŝũĂŶƐǀĞĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ >ƚĚ͘bƚŝ͘ĚŦŶĂ7ŵƚŝLJĂnj^ĂŚŝďŝ

Mustafa ÇAKIR Ahmet AK ^KZhD>hz/7bZ7DmmZm

ŝƌŵƺƚĞƔĞďďŝƐŝĕŝŶLJĂƨƌŦŵŦŶďŝƌŝŶĐŝƔĂƌƨ͕ƐĞƌͲ ŵĂLJĞ͘ ƺŶLJĂĚĂ ďŝƌ ŐĞƌĕĞŬ ĂŶůĂƔŦůĚŦ͖ ƺƌĞƟŵ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦLJĞƌLJƺnjƺŶƺŶŵƺŵŬƺŶŵĞƌƚĞďĞ ŚĞƌLJĂŶŦŶĂLJĂLJŦůĂŵĂĚŦŬĕĂ͕ĞŬŽŶŽŵŝŶŝŶĕĂƌŬůĂƌŦ njĂŵĂŶůĂƉĂƐůĂŶŦLJŽƌ͘ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦŬƵƌƵůƵƔůĂƌ͕ŚƺŬƺŵĞƚůĞƌǀĞĚŝŒĞƌďĂnjŦŽƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶůĂƌĚŝůĞŐĞƟƌĚŝŒŝŵŝnj ŚĂŬŝŬĂƚLJĂĚĂŵĞĐďƵƌŝLJĞƚĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŽůƵƔƚƵƌĂƌĂŬŝƔLJĂƉŵĂ ĚƺƔƺŶĐĞƐŝŶĚĞŬŝŐŝƌŝƔŝŵĐŝůĞƌŝĚĞƐƚĞŬůŝLJŽƌůĂƌ͘

,ZDZ<7

DƵƐƚĂĨĂ7>7< ,><>7>7b<7>Z dĞů͗ ϬϯϲϮϰϯϮϲϰϲϰ &ĂŬƐ͗ ϬϯϲϮϰϯϱϰϳϳϳ DĂŝů͗ ĂďŽŶĞΛŚĂďĞƌĞdžĞŶ͘ĐŽŵ Z<>DZZs^zKE

ƵŐƺŶ ĂLJĂŬůĂƌŦ LJĞƌĞ ďĂƐĂŶ ǀĞ ƵĨƵŬ ǀĂĂƚ ĞĚĞŶ ƉƌŽũĞ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJĂŶ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ƂƌŐƺƚůĞƌŝ͕ƔŝƌŬĞƚůĞƌ͕LJĞƌĞůLJƂŶĞƟŵůĞƌƌĂŚĂƚůŦŬůĂŚŝďĞďĂnjůŦĮŶĂŶƐƚĞŵŝŶĞĚĞďŝůŝLJŽƌ͘

ZĞnjĞƌǀĂƐLJŽŶdĞů͗ ϬϯϲϮϰϯϮϲϰϲϰ ZĞnjĞƌǀĂƐLJŽŶDĂŝů͗ ƌĞŬůĂŵΛŚĂďĞƌĞdžĞŶ͘ĐŽŵ

ƌŬĂůĂƌŦŶĚĂŬŝĚĂLJŦůĂƌŦŶLJĂƌĚŦŵŦLJůĂĚƺƔƺŬĨĂŝnjůŝŬƌĞĚŝůĞƌŝŬĂƉĂƚŵĂĚĞǀƌŝďŝƫĂƌƨŬ͘ bŝŵĚŝƉĂƌĂ͕ĚƂƌƚďĂƔŦŵĂŵƵƌƉƌŽũĞůĞƌĞĂŬƚĂƌŦůŦLJŽƌ͗ĂLJŦLJĂŚŝďĞǀĞƌŵŝLJŽƌůĂƌ͘

,h<h<E/bDE>Z/

ŝƌďŝƌŝŶĚĞŶĨĂƌŬůŦǀĞĕĞƔŝƚůŝůŝŬĂƌnjĞĚĞŶŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦǀĂƌ͘

s͘,ĂŬĂŶ<ZhDE s͘,ĂƐĂŶdĂŚƐŝŶbE'm> s͘ĚĞŵ<^Kz

WƌŽũĞŶŝŶŬƺĕƺŬLJĂĚĂďƺLJƺŬůƺŒƺƂŶĞŵůŝĚĞŒŝů͘DƺƚĞƔĞďďŝƐŝŶŚĞĚĞĮ͕ŶŝLJĞƟ͕ŬĂďŝůͲ ŝLJĞƟ͕ŬĂƌĂƌůŦůŦŒŦǀĞƉƌŽũĞƐŝŶŝŶƐĂŒůĂŵůŦŒŦŶĂďĂŬŦůŦLJŽƌ͘

TASARIM

^ĞƌĚĂƌ/>'/Eǁǁǁ͘ĨŵĚ͘ĐŽŵ͘ƚƌ

ƵŬŽŶƵĚĂdƺƌŬŝLJĞ͕ǀƌƵƉĂƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞŬŝƐƚĂŶĚĂƌĚŦŚĞŶƺnjƚĂŵŵĂŶĂƐŦLJůĂLJĂŬĂͲ ůĂLJĂŵĂƐĂĚĂ͕ŐĞůŝŶĞŶŶŽŬƚĂŝƟďĂƌŝLJůĞĚƵƌƵŵƵŶ͕ĞƐŬŝƐŝLJůĞŬŦLJĂƐůĂŶŵĂLJĂĐĂŬƂůĕƺĚĞ ĕĂŒĂƚůĂĚŦŒŦƐƂLJůĞŶĞďŝůŝƌ͘

^/DzZ7

ŽŒƌƵǀĞŝƐĂďĞƚŬĂLJĚĞƚŵĞLJĞĂĚĂLJƉƌŽũĞůĞƌŝďĂŬĂŶůŦŬůĂƌĚĂŚŝŚŝŵĂLJĞĞĚŝLJŽƌƵƐƵů ǀĞŵĞǀnjƵĂƚůĂƌŦŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ͘

ƌŽůKĨƐĞƚ>ƚĚ͘bƟ͘ WĂnjĂƌŵŚ͘EĞĐĂƟĨĞŶĚŝ^Ŭ͘EŽ͗ϰϯͬ^D^hE dĞů͗ϬϯϲϮϰϯϭϵϴϵϲ

ƺŶLJĂĚĂ ŽůƵƔĂŶ LJĞŶŝ ŬŽŶƐĞƉƚ͕ LJĞƌĞůĞ ŝŶĚŝ͗ <ŽŵƔƵ ŬŽŵƔƵŶƵŶ ŵƺƚĞƔĞďďŝƐŝŶĞ ŵƵŚƚĂĕ͘

zPEd7DzZ7Z^7

WĞŬŝ͕ ^ĂŵƐƵŶ ďƵ ŚŝďĞůĞƌĚĞŶ ŶĞ ŬĂĚĂƌ ĨĂLJĚĂůĂŶĂďŝůŝLJŽƌ͍ WƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶ ŬĂĕƚĂ ŬĂĕŦ ƔĞŚƌŝŶ ŵĞƌŬĞnjŝŶĚĞŶ ŐĞĕŝLJŽƌ͍ zŽŬƐĂ ŚĂŬ ĞƫŒŝ ŚĂůĚĞ ŝƐƟĨĂĚĞƐŝŶĚĞŶ ƵnjĂŬ ƚƵƚƵůĂŶůĂƌŦƐƂnjŬŽŶƵƐƵŵƵ͍ ƵǀĞďĞŶnjĞƌŝŽŶůĂƌĐĂƐƵĂůŝŶĐĞǀĂďŦŶŦĂƌĂĚŦŬŬĂƉĂŬĚŽƐLJĂŵŦnjĚĂ͘ ŬŽŶŽŵŝĚĞŬŝ ĂŬŦƔ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŬŝ ŚĂƌĞŬĞƚůĞŶŵĞůĞƌŝ ŵŽƟǀĞ ĞĚĞƌŬĞŶ͖ ŝĕŝŶĞ ƐŝŶŵŝƔůŝŬůĞƌŝƐŝůŝƉĂƨLJŽƌ͘^ƚĂƚƺŬŽĚĂĚŝƌĞŶĞŶůĞƌLJĂůŶŦnjůĂƔŦLJŽƌŚĞƌŐĞĕĞŶLJŦů͘ &ŽŶƉŝƔŝƉĚƺƔŵƺLJŽƌ͘,ŝďĞůĞƌĚĞŶĨĂLJĚĂůĂŶŵĂŬĞŵĞŬŝƐƟLJŽƌ͘

hůƵŐĂnjŝDŚ͘ϭϵDĂLJŦƐƵůǀĂƌŦ^ĂƌŦ<ŽŶĂŬůĂƌƉƚ͘ EŽ͗ϭϲͬϭͲϯ^D^hE

zz/EdmZm LJůŦŬzĞƌĞů^ƺƌĞůŝzĂLJŦŶ Ƶ ĚĞƌŐŝ͛ĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ LJĂnjŦ͕ ŵĂŬĂůĞ͕ ĨŽƚŽŒƌĂĨ ǀĞ ŝůůƺƐƚƌĂƐLJŽŶůĂƌŦŶ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ ŽƌƚĂŵůĂƌ ĚĂ ĚĂŚŝů ŽůͲ ŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ĕŽŒĂůƨůŵĂ ŚĂŬůĂƌŦ DĂƌŬĂ ǀŝ ũĂŶƐ ǀĞ ĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ>ƚĚ͘bƟ͚͘LJĞĂŝƫƌ͘zĂnjŦůŦǀĞƂŶ ŝnjŝŶŽůŵĂŬƐŦnjŦŶŚĂŶŐŝĚŝůĚĞǀĞŚĂŶŐŝŽƌƚĂŵĚĂŽůƵƌƐĂ ŽůƐƵŶ ŵĂƚĞƌLJĂůŝŶ ƚĂŵĂŵŦŶŦŶ LJĂ ĚĂ ďŝƌ ďƂůƺŵƺŶƺŶ ĕŽŒĂůƨůŵĂƐŦLJĂƐĂŬƨƌ͘ Ƶ ĚĞƌŐŝ͕ ďĂƐŦŶ ŵĞƐůĞŬ ŝůŬĞůĞƌŝŶĞ ƵLJŵĂLJĂ ƐƂnj ǀĞƌŵŝƔƟƌ͘

8

Sayı 19 / Mayıs 2011


Akılda kalanlar

^ƺƉĞƌ>ŝŐŚĂƐƌĞƟƐŽŶĂĞƌĚŝ

ĂŶŬƐLJĂϭ͘>ŝŐ͛ŝŶϯϮ͘ŚĂŌĂƐŦŶĚĂŬĞŶĚŝƐĂŚĂƐŦŶĚĂ'ƺŶŐƂƌĞŶĞůĞĚŝLJĞƐƉŽƌ͛ƵϯͲϬŵĂŒůƵƉĞĚĞŶ^ĂŵƐƵŶƐƉŽƌ͕>ŝŐŝŶďŝƟŵŝŶĞϮŚĂŌĂ ŬĂůĂ^ƺƉĞƌ>ŝŐ͛ĞĕŦŬŵĂLJŦďĂƔĂƌĂƌĂŬƔĞŚƌŝƐĞǀŝŶĐĞďŽŒĚƵ͘^ĂŵƐƵŶƐƉŽƌĨƵƚďŽůĐƵǀĞƚĞŬŶŝŬŚĞLJĞƟŵĂĕƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂƐĞǀŝŶĐŝŶŝƺƐƚƺĂĕŦŬ ŽƚŽďƺƐůĞƔĞŚŝƌƚƵƌƵĂƚĂƌĂŬƚĂƌĂŌĂƌůĂƌůĂŬƵƚůĂĚŦ͘ƺLJƺŬƐĞǀŝŶĕLJĂƔĂŶĂŶƚĂƌĂŌĂƌůĂƌƔĞŚƌŝĂĚĞƚĂďĂLJƌĂŵLJĞƌŝŶĞĕĞǀŝƌĚŝ͘

10

Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

11


Köşe yazısı

Bekir Reşitoğlu

Yeni gençliğe saklı şifreler

12

,ĂnjŝƌĂŶ ƐĞĕŝŵůĞƌŝ ŶĂƐŦů ƐŽŶƵĕůĂŶŦƌ ǀĞ ĂƌĚŦŶĚĂŶ ŬƵͲ ƌƵůĂĐĂŬ ŚƺŬƺŵĞƚ ƐƺƌƉƌŝnj ŚĂŶŐŝ ŚĂŵůĞůĞƌĞŐŝƌŝƔŝƌ͕ďƵŶƵďƵŐƺŶĚĞŶŬĞƐͲ ƟƌŵĞŬnjŽƌ͘ŶĐĂŬŐĞŶĞůŬĂďƵůƚĞŬƉĂƌƟ ŚƺŬƺŵĞƟŶĚĞŶ LJĂŶĂ͘ ŶĂ ŐĞƌĞŬĕĞ͕ ŝƐƟŬƌĂƌŦŶĚĞǀĂŵĞƚŵĞƐŝ͘'ƂƌƺƔĂLJƌŦůŦŒŦ ǀĞ ŬŦƐŦƌ ĚƂŶŐƺ ŝƐƚĞŶŵŝLJŽƌ ĂƌƨŬ͘ <ĂƌƔŦƚ ŐƂƌƺƔƚĞŬŝůĞƌ ĕŽŬ ƉĂƌƟůŝ ŬĂďŝŶĞLJĞ ĚƺŶͲ ĚĞŶ ƌĂnjŦ͘ ƺŶŬƺ ĞŬĂƌƚĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞͲ ŬĞŶ ĚĂǀĂůĂƌ ǀĂƌ͘ PƚĞ LJĂŶĚĂŶ ďĂnjŦ ŝƔůĞƌ ĚĞƚĞƌƐŝŶĞĚƂŶĚƺƌƺůŵĞůŝƚĞnjĞůĚĞŶ͘ ĞƌŝŶ ĚĞǀůĞƟ ƚĂƌƨƔŦƌ ĚƵƌƵƌƵnj͘ bƵŶĂ ŝŶĂŶŦŶ Ŭŝ͕ ĚĞǀůĞƟŶ ĚĞƌŝŶŝ͕ LJƺŬƐĞŒŝ LJĂ ĚĂ ĂůĕĂŒŦ LJŽŬ͘ ĞƌŝŶůŝŬůĞƌŝ͕ ŝĕŝ͕ LJƺnjĞLJŝ͕ ƺƐƚĞ͖ ĕƵŬƵƌ ǀĞ ƐŦŒ LJĂŶůĂƌŦ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵ͘ dŦƉŬŦ ĚĞŶŝnj Őŝďŝ͘ 'Ğŵŝ͕ ŽƚŽŵŽďŝů ǀĞ ƵĕĂŬƚĂŶ ŝďĂƌĞƚ ƐĂŶŵĂLJŦŶ ƵůĂƔŦŵ ĂƌĂĕůĂƌŦŶŦ͘ DĞƚƌŽ ǀĞ ďŝůŚĂƐƐĂ ĚĂ ĚĞŶŝnj ĂůƨůĂƌŦ ŚĂƨƌůĂLJŦŶ͘ ,Ğƌ LJĞƌŝ ŝŶƐĂŶ ĚŽůƵ ďƵ LJĂƉŦŶŦŶ͘ <ŝŵŝƐŝ ŝLJŝ͕ ŬŝŵŝƐŝ ŬƂƚƺ͘ WĂƌĂƔƺƚĕƺůĞƌ͕ ďĂůŦŬ ĂĚĂŵůĂƌ͕ ^d͛ůĂƌ͕ ƉŝůŽƚůĂƌ͕ ŵĂŬŝŶŝƐƚůĞƌ͕ ƔŽĨƂƌůĞƌ ǀĞ ĚĂŚĂ ŶŝĐĞůĞƌŝ͙ ƺŶLJĂLJŦ ĕŦŬĂƌ ŝůŝƔŬŝůĞƌŝ LJƂŶĞƟLJŽƌ LJĂ͕ ĚĞǀůĞƚůĞƌŝĚĞƂLJůĞ͘>ŽĐĂůĂƌĂĚŝŬŬĂƚ͙mĕ ďƺLJƺŬůĞƌŝŶ ƐƚĂƚůĂƌŦŶĚĂŬŝůĞƌŝ ĚĞ ƂŶĞŵůŝ ĂŵĂƂnjĞůƌŝƚƺĞůůŝůĞƌĞƉƺƌĚŝŬŬĂƚ͙ĂnjĞŶ ŬŝŵŝŶĞůŝŬŝŵŝŶĐĞďŝŶĚĞ͕ďĞůůŝĚĞŒŝů͘Ƶ ŝƟĐŝ ƚĞŬĞƌůĞŵĞ ĚĞǀůĞƚůĞƌ ŵƵǀĂnjĞŶĞͲ ƐŝŶĚĞĚĞŐĞĕĞƌůŝ͘ƺƌŽŬƌĂƐŝLJƺƌƺƚŵĞŶŝŶ ƚĞŬĞƌůĞŒŝ͘ ZŽƚͲďĂůĂŶƐ ĂLJĂƌůĂƌŦ ďŽnjƵŬƐĂ ƉƌŽďůĞŵ ŽůƵƔƵLJŽƌ͘ ,Ğƌ ŚŝnjŵĞƚ ŬĂĚƌŽͲ

12

ůĂƌůĂ ŐƂƚƺƌƺůƺLJŽƌ͘ sĞLJĂ ďĂůƚĂůĂŶŦLJŽƌ͘ ^ŽŶƵĕƚĂŵĞƐĞůĞĚƂŶƺƉĚŽůĂƔŦƉ͕ŬĂůŝƚĞůŝ ŝŶƐĂŶŵĞǀnjƵƵŶĂŽĚĂŬůĂŶŦLJŽƌ͘ ϭϵ DĂLJŦƐ 'ĞŶĕůŝŬ͕ ^ƉŽƌ ǀĞ ƚĂƚƺƌŬ͛ƺ ŶŵĂ ĂLJƌĂŵŦ͛ŶŦ ŬƵƚůĂLJĂĐĂŒŦ ďƵ ĂLJ͘ 'ĞŶĕ ĐƵŵŚƵƌŝLJĞƚ ŬĂůŦďŦ ĚƺƔŵĞLJĞĐĞŬ ĚŝůůĞƌĚĞŶ͘ 7Ŭŝ ŚĂŬŝŬĂƟ ŚĂƨƌůĂƚŵĂůŦLJŦŵ͘ ŝƌ ĚĞĨĂ dƺƌŬŝLJĞ͕ ŐĞŶĕ ƐĂLJŦůŵĂnj͘ PƚĞ ƚĂƌĂŌĂŶ͕ϭϵϮϯ͛ƚĞŶĂĚŽůƵƚŽƉƌĂŬůĂƌŦŶĂ ƵnjĂLJĂŶ ŦƔŦŶůĂŶŵĂĚŦŬ͘ PŶĐĞƐŝŶĚĞ ϲϬϬ LJŦůůŦŬ ŝŵƉĂƌĂƚŽƌůƵŬ ŐĞĕŵŝƔŝŶĞ ƐĂͲ Śŝďŝnj͘KƐŵĂŶůŦŝůĞdƺƌŬŝLJĞ͛LJŝŬŽƉĂƌŵĂŬ ŝƐƚĞLJĞŶůĞƌ ŐƂƌƺŶƚƺĚĞŬŝ ƚĂďůŽLJĂ ŐƂƌĞ ŚĂŬůŦ͘ ƺƚƺŶ ƉůĂŶ ǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ ďƵ ŬŽƉŵĂ ƺnjĞƌŝŶĞ ŬƵƌŐƵůƵ͘ ͚ZĞũŝŵ ĞůĚĞŶ ŐŝĚŝLJŽƌ͛ ĕŦŒůŦŬůĂƌŦŶŦŶ ĂƌŬĂ ƉůĂŶŦŶĚĂ ďƵ ĚĞƚĂLJ LJĂƨLJŽƌ͘ můŬĞLJĞ ƔĞƌŝĂƨŶ ŐĞƟƌŝůĚŝŒŝŶŝ͕ ŬŽŵƺŶŝƐƚůĞƔĞĐĞŒŝŵŝnjŝ LJĂ ĚĂ ďƂůƺŶĞĐĞŒŝŵŝnjŝ ŝůĞƌŝ ƐƺƌĞƌĞŬ͕ ƵnjĂŬƚĂŶ ŬƵŵĂŶĚĂLJůĂ ŝĚĂƌĞ ĞĚŝůĞŶ ďŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ĚĂLJĂƴůĂƌ ŽŶůĂƌĐĂ LJŦů͘ ŝŶ ǀĞ ǀŝĐĚĂŶ ƂnjŐƺƌůƺŒƺŶƺ ůĂŝŬůŝŬ ĨĂŶƵƐƵŶĂ ŚĂƉƐĞƫůĞƌ͘ &ĂƌŬůŦ ĞƚŶŝŬ ǀĞ ŬƺůƚƺƌĞů ŬƂŬůĞƌŝ ƵůƵƐĂůĐŦůŦŬ ƉŽƚĂƐŦŶĚĂ ĞƌŝƚŵĞͲ LJĞ ĕĂůŦƔƨůĂƌ͘ ϭϮ LJůƺů ϭϵϴϬ ĚĂƌďĞƐŝŶĞ njĞŵŝŶ ŚĂnjŦƌůĂLJĂŶ ŝĚĞŽůŽũŝŬ ƂƌŐƺƚůĞƌŝ͖ ŽŶďŝŶůĞƌĐĞĐĂŶǀĞŵŝůLJĂƌůĂƌĐĂůŝƌĂŬĂLJͲ ďĞƫƌĞŶ W<<͛LJŦ ŬƵƌĚƵůĂƌ͘ ƌŐĞŶĞŬŽŶ LJĂƉŦůĂŶŵĂƐŦLJůĂ ĚĞǀůĞƟŶ ĚĞƌŝŶůŝŬůĞƌŝŶͲ ĚĞ ƐĂŬůĂŶŦƉ͕ ůĞŐĂů ƐĂŚĂůĂƌĚĂ ƚĞŚĚŝƚ ǀĞ ƔĂŶƚĂũůĂ ƚŽƉ ŬŽƔƚƵƌĚƵůĂƌ͘ 7ƔŝŶ Ƃnjƺ ŶƺͲ ĨƵƐƵŶ ďĞůŬŝ ĚĞ ďŝŶĚĞ ďŝƌŝ ŵŝŬƚĂƌŦŶĚĂŬŝ ͚ĂLJƌŦĐĂůŦŬůŦůĂƌ͟ ƺůŬĞŶŝŶ ŶĞƌĞLJĞ LJƵǀĂƌůĂŶĚŦŒŦŶŦ Śŝĕ ĚŝŬŬĂƚĞ ĂůŵĂŬƐŦnjŦŶ ƔĂŚƐŝ ǀĞ ĐĂŵŝĂůĂƌŦŶŦŶ ĕŦŬĂƌůĂƌŦŶŦ ŚĂŬ ďŝůŝƉƂŶůĞƌŝŶĞŐĞůĞŶŝĞnjĚŝůĞƌ͘ƵŶƵŶŽƌͲ

ƚĂLJĂĕŦŬŵĂƐŦŶĚĂŶŬŽƌŬƚƵůĂƌŚĞƉ͘ ^ĂŵƐƵŶ͖ ŬƵƌƚƵůƵƔ ŵƺĐĂĚĞůĞƐŝŶŝŶ ďĂƔůĂĚŦŒŦ ƔĞŚŝƌ͘ ƚĂůĞƟ ŬŦƌŦLJŽƌ LJĂǀĂƔ LJĂǀĂƔ͘ 'ƺnjĞů ŐƺŶůĞƌ ďĞŬůŝLJŽƌ ƔĞŚŝƌ ŚĂůŬŦŶŦ͘ ƵŶĂ ŝŶĂŶĂŶůĂƌŦŶ ƐĂLJŦƐŦ͕ ŝŶĂŶŵĂLJĂŶůĂƌŦ ŐĞĕƟ͘ ^ĂŵƐƵŶƐƉŽƌ͛ƵŶ ƐƺƉĞƌ ůŝŐŝŶ ŬĂƉŦƐŦŶŦ ƐŽŶƵŶĂ ĚĞŬ ĂƌĂůĂŵĂƐŦŬƌŝƟŬďŝƌĞƔŝŬ͘ŝĚŝLJĞƚŚŝƐƐŝŶŝ ĚŽƉŝŶŐůĞLJĞĐĞŬ͘^ŦŶĂŝǀĞƟĐĂƌŝLJĂƨƌŦŵůĂƌ ŐŝƫŬĕĞĕŽŒĂůŦLJŽƌ͕sĂŬŦĨmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝŶŝŶ ŝŶƔĂƐŦ ƐƺƌĂƚůĞ ĚĞǀĂ ĞĚŝLJŽƌ͘ ϭϵ DĂLJŦƐ mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ ŝƐĞ ŐƺĐƺŶĞ Őƺĕ ŬĂƨLJŽƌ͘ <ĂƌĂĚĞŶŝnj͛ŦŶ ŬĂƌƔŦ ŬŦLJŦůĂƌŦ ŬĞƔĨĞĚŝůŝLJŽƌ ŚŦnjůĂ͘ƵĂŬŦƔŦĚƵƌĚƵƌŵĂŬŝŵŬĂŶƐŦnj͘ <ŽnjŵŽƉŽůŝƚ ĚĞŵŽŐƌĂĮŬ ƂƌŐƺƐƺLJůĞ ǀŝůĂLJĞƚ ďŝƌ ĂŶůĂŵĚĂ ŬƺĕƺŬ 7ƐƚĂŶďƵů͘ ŶĐĂŬ ŽƌƚĂŬ ƌƵŚůĂ ŚĞƌ ĞŶŐĞů ĂƔŦůĂďŝůŝƌ͘ zĞƚĞƌ Ŭŝ ŵŝůůĞƚǀĞŬŝůŝ ǀĞ ŵƺƚĞƔĞďďŝƐ ŐƂŒƐƺŶƺ ŐĞƌĞ ŐĞƌĞ ^ĂŵƐƵŶůƵLJƵŵ ĚŝͲ LJĞďŝůƐŝŶ͘ můŬĞŶŝŶ Ƃďƺƌ ƚĂƌĂŇĂƌŦŶĚĂŶ LJĂƨƌŦŵĐŦůĂƌ ĚĂ ƔĞŚƌŝŶ ĂǀĂŶƚĂũŦŶŦ ĕƂnjͲ Ěƺ ďƵ ĂƌĂĚĂ͘ WůĂŶ ǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦLJůĂ ŐĞnjŝLJŽƌůĂƌ ƔĞŚŝƌĚĞ͘ EĞ ŽŶůĂƌ ŶĞ ĚĞ LJĞƌůŝ ŵƺƚĞƔĞďďŝƐůĞƌ ŚŽƌůĂŶŵĂŵĂůŦ͘ <ŝŵƐĞ ŬƵƐƵƌĂ ďĂŬŵĂƐŦŶ͗ 7ĕ ďŝůĞŶŝŶ͕ ŬŦůŦĕ ŬƵƔĂŶĂŶŦŶĚŦƌ͘ <ŦƔ ƵLJŬƵƐƵŶĚĂŶ ƵLJƵŶŵĂŵĂŬƚĂ ĚŝƌĞŶĞŶůĞƌ ĚĞ ďŝƌ ŐƺŶ ŚĂƌĞŬĞƚůĞŶĞĐĞŬ͘ K ŐƺŶ͕ ŐĞƌĕĞŒŝ ďƺͲ ƚƺŶ ĕŦƉůĂŬůŦŒŦLJůĂ ŐƂƌĞĐĞŬůĞƌ͘ 'Ğĕ ŬĂůͲ ŵĂĚĂŶ ŚĂLJĚŝ ǀĞƌŝŶ ĞůůĞƌŝŶŝnjŝ͘ 'ĞŶĕůĞƌ ƂƌŶĞŬ ĚĂǀƌĂŶŦƔůĂƌ ǀĞ ƚƵƚƵůĂƐŦ ƂŒƺƚůĞƌĞ ŵƵŚƚĂĕ͘ PnjďĞŶůŝŒŝŶŝnj ǀĞ ƚĂƌŝŚŝŵŝnjĚĞ ƐĂŬůŦƔŝĨƌĞůĞƌŝ͘ŽŬŬŽůĂLJŚĞŵĚĞ͘^ĂŬůŦ ĚĞĚŝLJƐĞŬ͕ ŐŝnjůĞŶŵŝLJŽƌ͘ DƵŚĂĨĂnjĂ ĞĚŝͲ LJŽƌĂŶůĂŵŦŶĚĂ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 14 / Aral覺k 2010

13


İş dünyası

Her dönen et, döner mi ? ƂŶĞƌ͕ďŝůŚĂƐƐĂ ^ĂŵƐƵŶůƵůĂƌŝĕŝŶ ǀĂnjŐĞĕŝůŵĞnjďŝƌƚĂƚ͘ ƵLJƺnjĚĞŶŵŽĚĞƌŶ ŬƺůƚƺƌƺŶĚĂLJĂƴŒŦ ƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦŐƺĐĞ ƐĂŚŝƉĨĂƐƞŽŽĚ njŝŶĐŝƌůĞƌŝŶŝŶ ŚĂŵďƵƌŐĞƌůĞƌŝƉĞŬ ƐĞǀŝůĞŵĞĚŝďƵƔĞŚŝƌĚĞ͘ 7ƐƚĂŶďƵů͛ĚĂ ŚĂŵďƵƌŐĞƌĞŬĂĨĂ ƚƵƚĂŶƐŝŵŝƚƐĂƌĂLJůĂƌŦ ďŝůĞǀĂƌůŦŬŐƂƐƚĞƌĞŵŝLJŽƌ ĚƂŶĞƌŝŶŬĂƌƔŦƐŦŶĚĂ͘ WĞŬŝLJĞĚŝŒŝŵŝnjĚƂŶĞƌŝŶ ŬĂůŝƚĞƐŝǀĞŚŝũLJĞŶŝŶĞŶĞ ŬĂĚĂƌƂnjĞŶ ŐƂƐƚĞƌŝLJŽƌƵnj͍

ĞLJĂnjǀ͛ŝŶƔƵďĞůĞƌŝŶĚĞŐƺŶĚĞ ϮϱϬŬŝůŽŐƌĂŵĚƂŶĞƌƐĂƨůŦLJŽƌ͘

D

ƺŶLJĂ ŐĞŶĞůŝŶĚĞ LJĂLJŐŦŶ ŵĞƌŝŬĂŶ ŵĞŶƔĞůŝ ĨĂƐƚͲ ĨŽŽĚ njŝŶĐŝƌůĞƌŝ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ĚĞ ĕŽŬ ƐĂLJŦĚĂ ƔƵďĞLJůĞ ŚŝnjŵĞƚǀĞƌŝƌŬĞŶ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂƚƵƚƵŶŵĂLJŦ ďŝƌ ƚƺƌůƺ ďĂƔĂƌĂŵŦLJŽƌ͘ bĞŚŝƌ ŚĂůŬŦ ƚĂŵ ŵĂŶĂƐŦLJůĂ ĚƂŶĞƌ ƐĞǀĚĂůŦƐŦ͘ ^ŝŵŝƚ ƐĂƌĂLJůĂƌŦ ďŝůĞ ďƵ ƐĞǀĚĂLJĂ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ŽůƵƔƚƵƌĂŵĂĚŦ͘ <ĂƌĂĚĞŶŝnjůŝůĞƌ ĚĂŵĂŬ njĞǀŬůĞƌŝŶĚĞŶ ƚĂǀŝnjĞ LJĂŶĂƔŵŦLJŽƌ͘ 'ĞůĞͲ ŶĞŬƐĞůƚĂƚůĂƌŚŝĕďŝƌnjĂŵĂŶƺůŬĞĕĂƉŦŶĚĂ ŝƚŚĂů ĨĂƐƞŽŽĚĂ LJĞŶŝůŵĞĚŝ ĂƐůŦŶĚĂ͘ ŝƌ ĂƌĂ ŚĂŵďƵƌŐĞƌ ĨƵƌLJĂƐŦ LJĂƔĂŶƐĂ

14

ĚĂ͕ Ɛŝŵŝƚ ĂŒŦƌůŦŬůŦ LJĞƌůŝ ŚŦnjůŦ ƚƺŬĞƟŵ ĚƺŬŬĂŶůĂƌŦƚĂŚƚĂŽƚƵƌŵĂLJŦďĂƔĂƌĚŦ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ĚƂŶĞƌ ĚĞŶĚŝŒŝŶĚĞ ĂŬůĂ ŝůŬŝŶ ĞLJĂnj ǀ ŐĞůŝLJŽƌ͘ K ďŝƌ ŵĂƌŬĂ ĂƌƨŬ͘ 'ĞĕŵŝƔŝ ϭϵϴϬ͛ŶĞ ŬĂĚĂƌ ŐŝƚƐĞ ĚĞ͕ ϭϵϵϯ͛ĚĞŶ ďĞƌŝ ďƵ ŝƐŝŵůĞ ďŝůŝŶŝͲ LJŽƌ͘ bĞŚŝƌĚĞ ϱ ĨĂƐƞŽŽĚ ƔƵďĞƐŝ ǀĞ ďŝƌ ƌĞƐƚŽƌĂŶŦ ǀĂƌ͘ ĞLJĂnj ǀ ďĂLJƌĂŒŦŶŦ dĂLJŦŶĐŦ ŬĂƌĚĞƔůĞƌ ĚĂůŐĂůĂŶĚŦƌŦLJŽƌ͘ ,ƺƐĞLJŝŶ dĂLJŦŶĐŦ ŝůĞ ^ĂŵƐƵŶ ĚƂŶĞƌŝŶŝ ŬŽŶƵƔƚƵŬ͘ <ĂƌĂĚĞŶŝnj ŚĂůŬŦŶŦŶ͕ ďŝůͲ ŚĂƐƐĂ ĚĂ ^ĂŵƐƵŶůƵůĂƌŦŶ ŬŦƌŵŦnjŦ ĞƚĞ ĚƺƔŬƺŶůƺŒƺŶƺŶĚƂŶĞƌƐĞŬƚƂƌƺŶƺĂLJĂŬͲ

ƚĂƚƵƩƵŒƵŶƵƐƂLJůƺLJŽƌ͘ WĞŬ ĕŽŬ ĚĞǀ ĨĂƐƞŽŽĚ njŝŶĐŝƌŝ ĚƂŶĞƌŝ ƚĂŚƨŶĚĂŶŝŶĚŝƌŵĞLJĞĕĂďĂƐĂƌĨĞƚƐĞĚĞ͕ ŚĞƉ ĂŬĂŵĞƚĞ ƵŒƌĂŵŦƔůĂƌ͘ ^ĂĚĞĐĞ ďŝƌ sD͛ĚĞƚĞŬƔƵďĞŝƔůĞƟůĞďŝůŝLJŽƌƔƵĂŶĚĂ͘ ƵŶĂ ŬĂƌƔŦůŦŬ ŬĂůŝƚĞ ǀĞ ĚĂŵĂŬ ƚĂĚŦLJůĂ ƂŶĞ ĕŦŬĂŶ ĚƂŶĞƌ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝ ƐƺƌĞŬůŝ ďƺLJƺLJŽƌ͘ WĂƐƚĂ ďƵ ĚĞŶůŝ ƐĞƌƉŝůŝŶĐĞ͕ ďŝůŵĞLJĞŶůĞƌ ĚĞ ĚƂŶĞƌĐŝůŝŒĞ LJƂŶĞůŝLJŽƌ ƔĞŚŝƌĚĞ͘<ĂůŝƚĞƐŝnjŵĂůnjĞŵĞĚĞŶƺƌĞƟůĞŶ ĚƂŶĞƌŝLJĞƌŬĞŶĂŶůĂŵĂŬnjŽƌ͘ŝŌůŝŬĐĂĚͲ ĚĞƐŝĂƌĂƐŽŬĂŬůĂƌĚĂŚŝůĚƂŶĞƌďƺĨĞůĞƌŝLJͲ ůĞĚŽůƵ͘7ŬŝĚƺŬŬĂŶĚĂŶďŝƌŝĚƂŶĞƌĐŝ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


dĂƌŦŵ ǀĞ <ƂLJ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝ ĂŬĂŶůŦŒŦ͕ ϮϬϬϲ͛ĚĂLJƺƌƺƌůƺŒĞŐŝƌĞŶLJĂƐĂLJůĂ͕ďĞLJĂnj LJĂĚĂŬŦƌŵŦnjŦĞƚĚƂŶĞƌŝƐĂƚĂŶŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝ LJĂ ŬĞŶĚŝ ŝŵĂůĂƚŚĂŶĞůĞƌŝŶŝ ŬƵƌŵĂLJĂ LJĂ ĚĂŬƵƌƵůƵĞŶƚĞŐƌĞƚĞƐŝƐůĞƌĚĞŶƺƌƺŶƚĞͲ ĚĂƌŝŬ ĞƚŵĞLJĞ ŵĞĐďƵƌ ŬŦůĚŦ͘ ĞLJĂnj ǀ͕ ĞŶƚĞŐƌĞ Ğƚ ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝ ĚĞǀƌĞLJĞ ƐŽŬĂƌĂŬ ƐŝƐƚĞŵĞ ĚĞƌŚĂů ĂĚĂƉƚĞ ŽůƵLJŽƌ͘ 7ƔůĞĚŝŒŝ ĞƚůĞƌŝ ĞŶƚĞŐƌĞ ƚĞƐŝƐĞ ŐƺĐƺ LJĞƚŵĞLJĞŶ ĚƂŶĞƌĐŝůĞƌĞ ĚĞ ƉĂnjĂƌůŦLJŽƌ͘ ƂLJůĞůŝŬůĞ ͚ĞLJĂnjǀĚƂŶĞƌŝ͛ŵĂƌŬĂůĂƔŦLJŽƌ͘ ĞLJĂnjǀƚŶƚĞŐƌĞdĞƐŝƐůĞƌŝ͕ŬĂŶƵŶƵŶ ƉƌĂƟŬƚĞ ŚĂǀĂĚĂ ŬĂůŵĂƐŦ ƐĞďĞďŝLJͲ ůĞ ŚĞĚĞŇĞĚŝŒŝ ƉĂnjĂƌ ƉĂLJŦŶĂ ŚĞŶƺnj ƵůĂƔĂŵĂŵŦƔ͘ DĞƌĚŝǀĞŶ Ăůƨ ŝŵĂůĂƚ ƐƺƌƺLJŽƌ͘ dĂƚůŦ ŬĂƌ͕ ƐĂŒůŦŬ ǀĞ ŚŝũLJĞŶŝ ŐƂůŐĞůŝLJŽƌ͘ zŽŬƐĂ͕ ďĂƔŬĂ ŶĂƐŦů ĂLJƌĂŶŦ LJĂŶŦŶĚĂϮůŝƌĂLJĂĚƂŶĞƌƐĂƨůĂďŝůŝƌŬŝ͙ ĞLJĂnj ǀ͕ ĞƟ ŬŽŶƚƌŽůůĞƌŝŶĚĞŬŝ ŚĂLJǀĂŶůĂƌŦŶĚĂŶ ĞůĚĞ ĞĚĞĐĞŬ ƐŝƐƚĞŵŝ ĚĞ ŚĂLJĂƚĂ ŐĞĕŝƌŵŝƔ ĞŶƚĞŐƌĞůĞƔŝƌŬĞŶ͘ bŝƌŬĞƟŶǀĞƚĞƌŝŶĞƌŚĞŬŝŵǀĞƟĐĂƌŝƵnjŵĂͲ ŶŦŶŦŶ ŝůĕĞůĞƌĚĞŬŝ ĂŶůĂƔŵĂůŦ ĂŚŦƌůĂƌĚĂŶ ŐƂƌĞƌĞŬ ĂůĚŦŬůĂƌŦ ŚĂLJǀĂŶůĂƌ ^ĂŵĞƐ ͘b͛LJĞĂŝƚŵĞnjďĂŚĂŶĞĚĞŬĞƐŝůŝLJŽƌ͘ ƂŶĞƌĚĞ ŽƚŽƌŝƚĞ ďŝƌ ŝƐŵŝ ďƵůŵƵƔŬĞŶ ďƵ ŐƺnjĞů LJĞŵĞŒŝŶ ƐŦƌůĂƌŦ ƺnjĞƌŝŶĞ ĚĞ ƐŽŚďĞƚ ĞƫŬ͘ ,ƺƐĞLJŝŶ dĂLJŦŶĐŦ͕ ŝůŬŝŶ ƔƵŶůĂƌŦ ƐƂLJůƺLJŽƌ͗ ͞Ŷ ďĂƔƚĂ ƐƂLJůĞŵĞŬ ŐĞƌĞŬŝƌ Ŭŝ ŬĞůůĞ ĞƟŶĚĞŶ ĚƂŶĞƌ ŽůŵĂnj͘ &ĂŬĂƚ ƵĐƵnj ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ďƵ LJĂƉŦůŦLJŽƌ͘ ŝƌĚĞŬĞŵŝŬůĞƌĚĞŶƐŦLJƌŦůĂŶĞƚůĞƌŝŶLJĂŶŦ ƐŦƌĂ ƐŽLJĂ ŬŦLJŵĂƐŦ ŬĂƌŦƔƨƌŦůĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂŶ ĚƂŶĞƌůĞƌ ĚĞ ŵĞǀĐƵƚ͘ ƵŶůĂƌŦŶ ĨĂƌŬŦŶŦ ŵƺƔƚĞƌŝŶŝŶĂLJŦƌƚĞƚŵĞƐŝŵƺŵŬƺŶĚĞŒŝů͘ dĂŵĂŵĞŶ ŝƔůĞƚŵĞŶŝŶ ǀŝĐĚĂŶŦ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ďŝƌĚƵƌƵŵ͘'ĞƌĕĞŬĚƂŶĞƌŚĂLJǀĂŶŦŶďƵƚ ŬŦƐŦŵůĂƌŦŶĚĂŶƂŶŬŽůǀĞĂƌŬĂďĂĐĂŬůĂƌͲ ĚĂŶ LJĂƉŦůŦƌ͘ Ƶ ďƂůƺŵƺŶ ĞƚůĞƌŝ LJĂƉƌĂŬ LJĂƉƌĂŬ ĂĕĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝnj ƔĞŬŝůĚĞĚŝƌ͘ ŝnj ĚƂŶĞƌ ŝĕŝŶ ďƵ ďƂůŐĞůĞƌ ŚĂƌŝĕ Ğƚ ŬƵůůĂŶŵŦLJŽƌƵnj͘ ,ĂLJǀĂŶŦŶ ŝLJŝ ĚƂŶĞƌ LJĂƉŦůĂďŝůĞĐĞŬŬŦƐŦŵůĂƌŦŶŦĂůŦLJŽƌ͕ŬĂůĂŶŦŶŦ ƌĞƐƚŽƌĂŶŦŵŦnjĚĂ ǀĞ ƉĞƌĂŬĞŶĚĞ Ğƚ ƐĂƨƔ ŵĂŒĂnjĂŵŦnjĚĂĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝLJŽƌƵnj͘͟ <ŦLJŵĂ ĚƂŶĞƌŝ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ĚĂ ƔƵ ďŝůŐŝůĞƌŝ ǀĞƌŝLJŽƌ͗ ͞<ŦLJŵĂ ĞƩĞŶ ĚĞ ĚƂŶĞƌ ŽůƵƌ͘ &ĂŬĂƚ ƐĂĚĞĐĞ 7ƐŬĞŶĚĞƌ ĚƂŶĞƌŝ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ͘LJƌŦĐĂƐĂĚĞĐĞƐŦŒŦƌĞƟŬŦLJŵĂ ŚĂůŝŶĞ ŐĞƟƌŝůĞƌĞŬ 7ƐŬĞŶĚĞƌ ĚƂŶĞƌ LJĂƉŦůŵĂnj͘ 7ĕŝŶĞ ŵƵƚůĂŬ ƐƵƌĞƚůĞ ŬŽLJƵŶ Sayı 19 / Mayıs 2011

ĞLJĂnjǀƚŶƚĞŐƌĞdĞƐŝƐůĞƌŝŚĂŌĂůŦŬ ϱƚŽŶĞƚŝƔůĞŵĞŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĞƐĂŚŝƉ͘ ƚůĞƌƂnjĞůǀĞƚĞƌŝŶĞƌǀĞƟĐĂƌŝƵnjŵĂŶŦŶ ďŝnjnjĂƚŐƂƌĞƌĞŬŝůĕĞůĞƌĚĞŶƐĂƨŶ ĂůĚŦŒŦŚĂLJǀĂŶůĂƌĚĂŶĞůĚĞĞĚŝůŝLJŽƌ͘

ǀĞŬƵnjƵĞƟŝůĂǀĞĞĚŝůŝƌ͘ƵĞƚůĞƌŬŦLJŵĂ ŵĂŬŝŶĞƐŝŶĚĞŶ ďŝƌůŝŬƚĞ ŐĞĕŝƌŝůŝƌ͘ zĂƉƌĂŬ ĚƂŶĞƌ ĚŝLJĞƌĞŬ ŬŦLJŵĂĚĂŶ ĞůĚĞ ĞĚŝͲ ůĞŶ ĚƂŶĞƌ ŝůĞ 7ƐŬĞŶĚĞƌ ŚĂƌŝĐŝ ŬƵůůĂŶŦŵ ŵƺƔƚĞƌŝLJŝŬĂŶĚŦƌŵĂŬƨƌ͘ƺƌƺŵLJĂƉƌĂŬ ĚƂŶĞƌĚĞŶ͕ 7ƐŬĞŶĚĞƌ ŬŦLJŵĂ ĚƂŶĞƌĚĞŶ LJĂƉŦůŦƌĂŬƐŝŽůŵĂnj͘KĚƵŶĂƚĞƔŝŝůĞĚƂŶĞƌ ƚƺƉƚĞ ƉŝƔŝƌŝůĞŶĚĞŶ ĚĂŚĂ ůĞnjnjĞƚůŝĚŝƌ͘ ŝnj ĚĞ ĞŶ ďĂƔƚĂ ŽĚƵŶ ĂƚĞƔŝ ŝůĞ ĚƂŶĞƌ LJĂƉŵĂLJĂ ĕĂůŦƔƨŬ͘ &ĂŬĂƚ ďƵ LJƂŶƚĞŵŝŶ ŵƺƔƚĞƌŝƐŝƌŬƺůĂƐLJŽŶƵŶĂĐĞǀĂƉǀĞƌĞĐĞŬ ŚŦnjĚĂŽůŵĂƐŦŵƺŵŬƺŶĚĞŒŝůĚŝ͕ǀĂnjŐĞĕͲ ƟŬ͘ŽŒĂůŐĂnjŝůĞďŝƌůŝŬƚĞŽĚƵŶĂƚĞƔŝŶŝŶ ůĞnjnjĞƟŝůĞĂƌĂĚĂĨĂƌŬŬĂůŵĂĚŦ͘͟ ƂŶĞƌŝŶƉŝƔŝƌŝůŵĞLJƂŶƚĞŵŝŶĚĞŶďĂŚͲ

ƐĞƚŵŝƔŬĞŶƐĂďĂŚƚĂŶĂŬƔĂŵĂŬĂĚĂƌĞƟŶ ĂƚĞƔŬĂƌƔŦƐŦŶĚĂĚƵƌŵĂƐŦĚĂĚŽŒƌƵĚĞŒŝů͘ DĂůnjĞŵĞŶŝŶƂnjĞůůŝŒŝŬĂLJďŽůƵLJŽƌ͘ĞLJĂnj ĞǀϯϬLJŦůŦŶƚĞĐƌƺďĞƐŝLJůĞ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŚĂŶͲ ŐŝŐƺŶůĞƌĚĞŬĂĕŬŝůŽĚƂŶĞƌƚƺŬĞƚĞĐĞŒŝŶŝ ŚĞƐĂƉůĂLJĂďŝůŝLJŽƌ͘ ,ĂŌĂ ƐŽŶůĂƌŦ ƚĂůĞƉ ƉĂƚůŦLJŽƌ ďŝƌ ŬĞƌĞ͘ mƌƺŶƺ ƐĂďĂŚƚĂŶ ĂŬƔĂŵĂ ĚĞŒŝŶ ĂƐŬŦĚĂ ďĞŬůĞƚŵŝLJŽƌ͘ Ɵ ĂnjĂŵŝ ϱ ƐĂĂƚ ĂƚĞƔƚĞ ƚƵƚƵLJŽƌ͘ DƺƔƚĞƌŝ ƐŝƌŬƺůĂƐLJŽŶƵ LJĞƚĞƌƐŝnj ĚƂŶĞƌĐŝůĞƌĚĞŶ ŬŝŵŝůĞƌŝ͕ ďŝƚŵĞLJĞŶ ŵĂŵƵůƺ ĞƌƚĞƐŝ ŐƺŶ ŚĂůŬĂLJĞŶŝĚĞŶƐƵŶƵLJŽƌŵƵƔ͘ ƂŶĞƌĚĞ ŝƚŚĂů Ğƚ ŬƵůůĂŶŦůŦLJŽƌ ŵƵ͍ ŶͲ ŐƵƐ ĞƟŶŝŶ ƚĂĚŦŶŦ ŵĞƌĂŬ ĞƚŵĞLJĞ ƉĞŬ ŐĞƌĞŬ LJŽŬ͘ ƂŶĞƌ ŵƺĚĂǀŝŵůĞƌŝ ďƵ

15


İş dünyası ƚĂĚĂĕŽŬƚĂŶĂůŦƔŵŦƔƨƌ͕Ŭŝŵďŝůŝƌ͍ĞLJĂnj ǀ ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞŶ ƔŝŵĚŝLJĞ ĚĞŬ ŶŐƵƐ ŐĞĕŵĞŵŝƔ͘ ŽůĂLJŦƐŦLJůĂ͕ ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌŝ ĚĞƌŝŶ ďŝƌ ŽŚ ĕĞŬĞďŝůŝƌ͘ dĂLJŦŶĐŦ͛ LJĂ 'ƺƌĐŝƐƚĂŶ͛ĚĂŶ͕ŬŝůŽďĂƔŦŶĂϱůŝƌĂLJĂǀĂƌĂŶ ƵĐƵnjůƵŬƚĂ ŬĂƉŦLJĂ ƚĞƐůŝŵ ƚĞŵŝnjůĞŶŵŝƔ ŚĂnjŦƌĞƚƚĞŬůŝĨĞĚŝůŵŝƔ͘dĂďŝŬŝĐĞǀĂƉƌĞƚ͘ ,ŝũLJĞŶŝŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ͕ ĞƟŶ ĚŝŶŝ ǀĞĐŝďĞůĞƌĞ ƵLJŐƵŶ ŬĞƐŝůŝƉ ŬĞƐŝůŵĞĚŝŒŝ ĚĞ ďƺLJƺŬ ƂŶĞŵƚĂƔŦLJŽƌƔƺƉŚĞƐŝnj͘ ^ŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ƚĂǀƵŬ ĞƟŶĚĞŶ ĚƂŶĞƌ ĚĞ ŚŦnjůĂ LJĂLJŐŦŶůĂƔŦLJŽƌ͘ <ŦƌŵŦnjŦ ĞƚůĞ ƚĂƚ ĨĂƌŬŦ ŽƌƚĂĚĂ͘ ŶĐĂŬ ŬŦƐŵĞŶ ƵĐƵnjůƵŒƵ ǀĞ ŚĂĮŇŝŒŝ LJƺnjƺŶĚĞŶ ƌĂŒďĞƚ ŐƂƌĚƺŒƺ ŬĂLJĚĞĚŝůĞďŝůŝƌ͘ PƚĞ LJĂŶĚĂŶ ŝLJŝ ďŝƌ ĂůͲ ƚĞƌŶĂƟĨ͘ ĞLJĂnj ǀ͛ŝŶ LJĂůŶŦnjĐĂ ďŝƌ ƔƵďĞƐŝŶĚĞ͕ Ž ĚĂ͕ ƐĂŒůŦŬ ŐĞƌĞŬĕĞƐŝLJͲ ůĞ ŬŦƌŵŦnjŦ Ğƚ LJĞŵĞŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬĞŶ ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌ ĚƺƔƺŶƺůĞƌĞŬ ƚĂǀƵŬ ĚƂŶĞƌ ƐĂƨůŦLJŽƌ͘ dĂLJŦŶĐŦ ŬĂƌĚĞƔůĞƌ͕ ĞLJĂnj ǀ ƚ ŶƚĞŐͲ ƌĞ dĞƐŝƐůĞƌŝ͛Ŷŝ ŬƵƌŵĂLJŦ ƉůĂŶůĂƌŬĞŶ͕ ŐĞƌĞŬ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ŐĞƌĞŬ <ĂƌĂĚĞŶŝnj͛ĚĞ ŐĞƌĞŬƐĞ ƺůŬĞ ŐĞŶĞůŝŶĚĞ ďŝƌ ĨĂƌŬŦŶĚĂůŦŬ ŽůƵƔƚƵƌŵĂ ĂƌĂLJŦƔŦŶĂ ŐŝƌŵŝƔůĞƌ͘ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ŵĂƌŬĂůĂƔĂŶ ĚŽŶĚƵƌƵůŵƵƔ ĚƂŶĞƌŝŵĂůĂƚĕŦůĂƌŦǀĂƌ͘ĞLJĂnjǀƚŶͲ ƚĞŐƌĞ dĞƐŝƐůĞƌŝ͛ŶĚĞ ƺƌĞƟůĞŶ ĚƂŶĞƌŝŶ ĨĂƌŬŦŶĞŽůĂĐĂŬ͍ Ƶ ĂLJƌŦŶƨLJŦ ,ƺƐĞLJŝŶ dĂLJŦŶĐŦ ƔƂLJůĞ ĂŶůĂƨLJŽƌ͗ ͞ ĞLJĂnj Ğǀ ƉŝLJĂƐĂLJĂ ĚŽŶĚƵƌƵůŵƵƔ ĚĞŒŝů͕ ƐŽŒƵƚƵůŵƵƔ ĚƂŶĞƌ ƐƵŶĂƌĂŬ ƚŽƉƚĂŶ ĚƂŶĞƌ ŝƔŝ LJĂƉŦLJŽƌ͘ ƺŶŬƺ ĚŽŶĚƵƌƵůŵƵƔ ĚƂŶĞƌ ŝƔŝŶĚĞ ĚƂŶĞƌ ĞƟ ŚĂnjŦƌ ŚĂůĞ ŐĞƟƌŝůĚŝŬͲ ƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ͲϰϬ K ĚĂ ĚŽŶĚƵƌƵůƵLJŽƌ͘ Ƶ ĚƂŶĞƌ ƐŽŒƵŬ ŚĂǀĂ ĚĞƉŽůĂƌŦŶĚĂ ϴ ĂLJ ďŽLJƵŶĐĂ ŵƵŚĂĨĂnjĂ ĚĂ ĞĚŝůĞďŝůŝLJŽƌ͘ &ĂŬĂƚͲϰϬKĚĂĚŽŶĚƵƌƵůĂŶĞƚŬƌŝƐƚĂͲ ůŝnjĞ ŽůĂƌĂŬ ŬĞŶĚŝ ƂnjĞůůŝŒŝŶŝ ŬĂLJďĞĚŝLJŽƌ͘ ŝnjŝŵ ƐŽŒƵƚƵůŵƵƔ ĚƂŶĞƌ ĚĞĚŝŒŝŵŝnj ŝƐĞ ŐƺŶůƺŬ ŽůĂƌĂŬ ŝŶƐĂŶůĂƌŦŶ ŬƵůůĂŶĚŦŒŦ ĞƚůĞƌŝ ŵƵŚĂĨĂnjĂ ĞƚŵĞůĞƌŝŶĞ ďĞŶnjŝLJŽƌ͘ ŝnjŝŵ ƺƌƺŶƺŵƺnjƺŶ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌůŝŒŝ ŬŦƔ ĂLJůĂƌŦŝĕŝŶϭϱŐƺŶLJĂnjĂLJůĂƌŦŝĕŝŶϳŐƺŶ͘ ŝnj ƂŶĐĞ ^ĂŵƐƵŶ ŵĞƌŬĞnjŝŶĞ ƐŽŶƌĂ ŝůͲ ĕĞůĞƌŝŶĞ ƐŽŶƌĂĚĂ ŬŽŵƔƵ ŝůůĞƌĞ ƺƌƺŶƺͲ ŵƺnjƺ ƵůĂƔƨƌĂďŝůŵĞŬ ŝƐƟLJŽƌƵnj͘ ŝnjŝŵ ĞLJĂnj ǀ ŽůĂƌĂŬ ĂŵĂĐŦŵŦnj LJŦůůĂƌĚŦƌ ŬĞŶĚŝ ƔƵďĞůĞƌŝŵŝnjĚĞ ƐĂƴŒŦŵŦnj ĚƂŶĞƌ ŝůĞ ďĂƔŬĂ ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌŝŵŝnjĞ ǀĞƌĚŝŒŝŵŝnj ƐŽŒƵƚƵůŵƵƔĚƂŶĞƌĂƌĂƐŦŶĚĂůĞnjnjĞƚĨĂƌŬŦ

16

ŶŝLJŝLJĂƉƌĂŬ ĚƂŶĞƌŚĂLJǀĂŶŦŶ ŶĞƌĞƐŝŶĚĞŬŝ ĞƚůĞƌĚĞŶ LJĂƉŦůŦLJŽƌ͍ <ŦLJŵĂĚƂŶĞƌůĞ LJĂƉƌĂŒŦŶƚĞŵĞů ĨĂƌŬůĂƌŦŶĞůĞƌ͍ ƚĞŶĨĂnjůĂ ĂƚĞƔƚĞŶĞ ŬĂĚĂƌŬĂůŵĂůŦ͍ 7ƚŚĂůĞƚ LJĞŵĞĚŝŒŝŶŝnjĚĞŶ ĞŵŝŶŵŝƐŝŶŝnj͍ ŽŶĚƵƌƵůŵƵƔ ǀĞƐŽŒƵƚƵůŵƵƔ ŚĂnjŦƌĚƂŶĞƌŝ ďŝƌďŝƌŝŶĚĞŶ ĂLJŦƌĂŶŵƺŚŝŵ ĚĞƚĂLJůĂƌĚĂŶ ŚĂďĞƌĚĂƌŵŦƐŦŶŦnj͍

ŽůŵĂŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ͘ ^ŽŒƵƚƵůŵƵƔ ĚƂŶĞƌ ŝůĞ ĚŽŶĚƵƌƵůŵƵƔ ĚƂŶĞƌŝŶ ƉŝƔŝƌŝůŵĞƐŝŶĚĞ ĚĞ ĨĂƌŬůĂƌ ǀĂƌ ĞůͲ ďĞƩĞ͘ ͲϰϬ K ĚŽŶĚƵƌƵůŵƵƔ ĚƂŶĞƌŝŶ ŵƺƔƚĞƌŝLJĞƐƵŶƵůĂďŝůŵĞƐŝŝĕŝŶĞŶĂnjϮϬϬ K͛ĚĂƉŝƔŝƌŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŝLJŽƌ͘ƚͲϰϬK ĚĂŶƉŝƔŵĞƐĞǀŝLJĞƐŝŶĞŐĞĕĞŶĞĚĞŬĐŝĚĚŝ ĚĞŒŝƔŝŵ LJĂƔĂŵĂŬƚĂ͘ Ƶ ĚƵƌƵŵĚĂ ƚƺŵ ďĞƐŝŶ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ ƂůĞŶ Ğƚ ƐĂŵĂŶŦŵƐŦ ďŝƌ ƚĂĚĂ ŬĂǀƵƔƵLJŽƌ͘ ŝnj ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌŝŵŝnjĞ ŝŬŝ ƐĞĕĞŶĞŬ ƐƵŶƵLJŽƌƵnj͘ ŝƌŝŶĐŝƐŝ ƔŝƔĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ŚĂnjŦƌ ƐĂĚĞĐĞ ƉŝƔŝƌŝůĞƌĞŬ ƐĂƨůĂďŝůĞĐĞŬ ĚƂŶĞƌ͘ 7ŬŝŶĐŝƐŝ ŝƐĞ ŬĞŶĚŝ ƂnjĞů ĨŽůLJŽůƵ ŬƵƚƵůĂƌŦŵŦnjĚĂ ŵƵŚĂĨĂnjĂ ĞƫŒŝŵŝnjƔŝƔĞŐĞĕŝƌŝůŵĞŵŝƔŽůĂŶĚƂŶĞƌ͘ Ƶ ŝŬŝŶĐŝ ƐĞĕĞŶĞŬƚĞ ŵƺƔƚĞƌŝ ŶĞ ŬĂͲ ĚĂƌĚƂŶĞƌĂƌnjƵĞĚŝLJŽƌŝƐĞƔŝƔĞŽŬĂĚĂƌ ƚĂŬŦƉ ƐĂƚĂďŝůŵĞ ŝŵŬĂŶŦŶĂ ƐĂŚŝƉ͘ bŝƔĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔŽůĂŶůĂƌĚĂƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝŵŝnjϭϬͲ ϮϬͲϯϬ <' ŽůĂƌĂŬ͕ ŬŽǀĂůĂŶŵŦƔ ĚƂŶĞƌĚĞ ŝƐĞĞŶĂnjϯϬŬŐŽůŵĂŬƔĂƌƨŝůĞŝƐƚĞŶŝůĞŶ ŬŝůŽĚĂĚƂŶĞƌƐĂƨŶĂůŵĂŬŵƺŵŬƺŶ͘ůͲ ďĞƩĞ LJŝŶĞ ďƵ ĚƂŶĞƌĚĞ ĞLJĂnj ǀ ƐŽƐƵ ŝůĞ ƚĞƌďŝLJĞůĞŶŵŝƔ ŚĂnjŦƌůĂŶŵŦƔ ǀĞ ƔŝƔĞ ŐĞĕŝƌŝůŵĞLJĞŚĂnjŦƌǀĂnjŝLJĞƩĞ͘͟ ƚ ĚƂŶĞƌ ƚĞnjŐĂŚŦŶĂ ĕŦŬŵĂĚĂŶ ďŝƌ ŐƺŶ ƂŶĐĞ ŵƵƚůĂŬĂ ƐŽƐĂ LJĂƨƌŦůĂƌĂŬ ďĞŬůĞƟůŵĞůŝ͘ Ƶ ƐŽƐƵŶ ƐŦƌƌŦ ŝƐĞ ŚĞƌ ŝƔůĞƚŵĞĚĞ ĨĂƌŬůŦ ǀĞ ǀĞƌŝůŵŝLJŽƌ͘ 7ĕŝŶĚĞ ƐŽŒĂŶĚĂŶ LJŽŒƵƌĚĂ ǀĞ LJƵŵƵƌƚĂ ƐĂƌŦƐŦŶĂŬĂĚĂƌĕŽŬĕĞƔŝƚůŝŵĂůnjĞŵĞůĞƌŝŶ ďƵůƵŶĚƵŒƵďƵƐŽƐůĂƌĚƂŶĞƌŝŶŵŝŬƚĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ĚĞ ďŝƌ ƌĞĕĞƚĞ ŝůĞ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂŬƚĂ͘ Ƶ ƐŽƐůĂ ƚĞƌďŝLJĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ďŝƌ ŐƺŶ ďŽLJƵŶĐĂŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞďĞŬůĞƟůĞŶĚƂŶĞƌĞƟ LJƵŵƵƔĂLJĂƌĂŬŬŦǀĂŵĂŐĞůŵĞŬƚĞŝŵŝƔ͘

zsKZd<ZE7͛ AÇILIYOR ĞLJĂnj ǀ ƚ ŶƚĞŐƌĞ dĞƐŝƐůĞƌŝ͛ŶĚĞŶ ĕŦŬĂŶ ĚƂŶĞƌůĞƌ 'ŝƌĞƐƵŶ͛ĂŬĂĚĂƌƵůĂƔŦLJŽƌ͘dĞƐŝƐ͕ KŶĚŽŬƵnjDĂLJŦƐmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝǀĞ ĚŝŒĞƌ ďĂnjŦ ƂŶĞŵůŝ ŬƵƌƵŵůĂƌŦŶ Ğƚ ŝŚƟLJĂĐŦŶŦ ĚĂ ŬĂƌƔŦůĂŵĂŬƚĂ͘ ƂŶĞƌ ŐƂŶĚĞƌŝůĞŶ ŝů ĚŦƔŦŶĚĂŬŝ ƉĂnjĂƌůĂƌĂ ǀĞ ŝůĕĞůĞƌĞ ĨƌĂŶĐŚŝƐͲ ŝŶŐƐŝƐƚĞŵŝLJůĞƵůĂƔŵĂLJŦŚĞĚĞŇŝͲ LJŽƌĞLJĂnjǀ͘ŵĂƐLJĂ͕KƌĚƵǀĞ ŽƌƵŵ͕ĚƺƔƺŶƺůƺLJŽƌŝůŬĞƚĂƉƚĂ͘

Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

17


Ekonomi

Günümüzde klasik yatırım türü altına yöneliş hız kazandı

Paradan yatarak para kazanma devri bitti <ĂƉƚĂŶƂǀŝnjͲ<ƵLJƵŵĐƵůƵŬb͛ĚĞŶ&ŝŶĂŶƐhnjŵĂŶŦƵƌƐƵŶĞƟŶ͕͞PŶĐĞĚĞŶƂnjĞůͲ ůŝŬůĞ ĚĞ ĚƺŒƺŶ ƐĞnjŽŶůĂƌŦŶĚĂ ŐƺŶůƺŬ ϮϱϬʹϯϬϬ ĕĞLJƌĞŬ ĂůƨŶ ƐĂƨůŦƌŬĞŶ ƔŝŵĚŝůĞƌĚĞ ϱϬʹϭϬϬŐŝďŝƌĂŬĂŵůĂƌĂĚƺƔƺůĚƺ͘ůƨŶŚĞƌĚƂŶĞŵŝŶŐƺǀĞŶůŝůŝŵĂŶŦ͘ůƨŶŦŶďƵĚĞŶůŝ LJƺŬƐĞůŝƔŝĞŬŽŶŽŵŝLJŝĚĞĐĂŶůĂŶĚŦƌŵŦƔĚƵƌƵŵĚĂ͘ƺŶŬƺŝŶƐĂŶůĂƌLJƺŬƐĞŬĚĞŒĞƌĚĞŶ ĂůƨŶƐĂƚĂƌĂŬĚƺƔĞŶĨĂŝnjůĞƌĚĞŶĚĞĨĂLJĚĂůĂŶĂƌĂŬĞǀǀĞLJĂĂƌĂďĂĂůŵĂƚĞůĂƔŦŶĂŐŝƌͲ ĚŝůĞƌ͘͟ĚŝLJŽƌ͘ &ŝŶĂŶƐƵnjŵĂŶŦ ƵƌƐƵŶĞƟŶ

18

Sayı 19 / Mayıs 2011


ŝůůŝ'ƺǀĞŶůŝŬ<ƵƌƵůƵ͛ŶĚĂ ;D'<ͿƵŵŚƵƌďĂƔŬĂŶŦ ŚŵĞƚ EĞĐĚĞƚ ^ĞnjĞƌ ŝůĞ ĂƔďĂŬĂŶ ƺůĞŶƚ ĐĞǀŝƚ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŐĞƌŐŝŶůŝŬ͕ ƵŵŚƵƌŝLJĞƚ ƚĂƌŝŚŝŶŝŶ ĞŶ ďƺLJƺŬ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ŬƌŝnjŝŶĞ ƐĞďĞďŝLJĞƚ ǀĞƌĚŝ͘ϮϭbƵďĂƚϮϬϬϭŬƌŝnjŝ͕ƚĂƌŝŚĞ͚<ĂƌĂ ĂƌƔĂŵďĂ͛ ĚŝLJĞ ŐĞĕƟ͘ ϭϰ ĂLJĚŦƌ ƵLJŐƵͲ ůĂŶĂŶ ƐŦŬŦ ƉĂƌĂ ƉŽůŝƟŬĂƐŦ ƌĞǀŝnjLJŽŶĂ ƵŒƌĂĚŦ͘ <Ƶƌ ĚĂůŐĂůĂŶŵĂLJĂ ƚĞƌŬ ĞĚŝůĚŝ͘ <ƌŝnjŝŶ ĞƚŬŝůĞƌŝ ƵnjƵŶ ƐƺƌĚƺ͘ ŽŬ ƐĂLJŦĚĂ ŝƔLJĞƌŝ ŬĂƉĂŶŦŶĐĂ͕ ďŝŶůĞƌĐĞ ŬŝƔŝ ŝƔƐŝnj ŬĂůĚŦ͘ 'ĞĐĞůŝŬ ĨĂŝnj LJƺnjĚĞ ϳϱϬϬ ŽůĚƵ͘ 7D< ĞŶĚĞŬƐŝ LJƺnjĚĞ ϭϴ͘ϭ ŝůĞ ĚƺƔƚƺ͘

M

ƺŶLJĂ ĂŶŬĂƐŦ͛ŶŦŶ dƺƌŬ ďĂƔŬĂŶ LJĂƌĚŦŵĐŦůĂƌŦŶĚĂŶ <ĞŵĂů ĞƌǀŝƔ͕ ŶŬĂƌĂ͛LJĂĕĂŒƌŦůĚŦ͘ƂŶĞŵŝŶĂƔďĂŬĂŶŦ ĐĞǀŝƚ ŝůĞ ŐƂƌƺƔƚƺ͘ ĞǀůĞƚ ĂŬĂŶŦ ƐŦĨĂƨLJůĂ͕ ,ĂnjŝŶĞ DƺƐƚĞƔĂƌůŦŒŦ͕ DĞƌŬĞnj ĂŶŬĂƐŦ͕ ŝƌĂĂƚ ĂŶŬĂƐŦ͕ ^ĞƌŵĂLJĞ WŝLJĂƐĂƐŦ <ƵƌƵůƵ ;^W<Ϳ͕ dƺƌŬŝLJĞ ,ĂůŬ ĂŶŬĂƐŦ͕ dƺƌŬŝLJĞ <ĂůŬŦŶŵĂ ĂŶŬĂƐŦ͕ dƺƌŬŝLJĞ ŵůĂŬ ĂŶŬĂƐŦ ŝůĞ ĂŶŬĂĐŦůŦŬ ƺnjĞŶůĞŵĞ ǀĞ ĞŶĞƚůĞŵĞ <ƵƌƵůƵ ;<ͿĞƌǀŝƔ͛ĞďĂŒůĂŶĚŦ͘ zƵŬĂƌŦĚĂŬŝ ŵĞƟŶ ďŝƌ Įůŵ ƐĞŶĂƌLJŽͲ ƐƵŶĚĂŶ ĚĞŒŝů͘ ŝnjnjĂƚ LJĂƔĂĚŦ ďƵ ƺůŬĞ Ž ŬĂƌĂ ŐƺŶůĞƌŝ͘ K ƚĂƌŝŚƚĞŶ ƂŶĐĞ ƉĂƌĂƐŦŶŦ ĚƂǀŝnjĞ LJĂƨƌĂŶ ŚĞƌŬĞƐ ŬĂnjĂŶĚŦ͘ Ƃǀŝnj ĂĚĞƚĂ dƺƌŬ ŚĂůŬŦŶŦŶ ŵŝůůŝ LJĂƨƌŦŵ ĂƌĂĐŦ ŚĂůŝŶŝ ĂůĚŦ͘ ϯ <ĂƐŦŵ ϮϬϬϮ ƐĞĕŝŵůĞƌŝLJůĞ ƚĞŬƉĂƌƟůŝŚƺŬƺŵĞƟŶŬƵƌƵůŵĂƐŦŝƐƟŬƌĂƌ ƐĂŒůĂĚŦ͘ ,ƺŬƺŵĞƚ ĞƌǀŝƔ ƉŽůŝƟŬĂůĂƌŦŶŦ ƐƺƌĚƺƌĞƌĞŬ ĞŬŽŶŽŵŝLJŝ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ĚĂƌ ďŽŒĂnjĚĂŶ ĕŦŬĂƌŵĂLJŦ ďĂƔĂƌĚŦ͘ ƂǀŝnjĞ ƌĂŒďĞƚ LJĂǀĂƔ LJĂǀĂƔ ŐĞƌŝůŝLJŽƌĚƵ͘ ϮϬϬϴ ŐůŽďĂů ĞŬŽŶŽŵŝŬ Ŭƌŝnjŝ dƺƌŬŝLJĞ͛LJŝ ƚĞŒĞƚ ŐĞĕŝŶĐĞ ĚƂǀŝnjĞ LJĂƨƌŦŵ ƚĂŵĂͲ ŵĞŶĂŶůĂŵƐŦnjůĂƔƨ͘'ƺŶƺŵƺnjĚĞĚƂǀŝnj ǀĞ ĂƌĂĐŦůŦŬ ŚŝnjŵĞƚůĞƌŝŶĚĞŬŝ ĚƵƌƵŵƵ ǀĞ ƉĂƌĂŶŦŶ ƌŽƚĂƐŦŶŦ ŝƔŝŶ ƵnjŵĂŶůĂƌŦ ŝůĞ ŐƂƌƺƔƚƺŬ͘ Ƶ ŚĂďĞƌŝ ŽŬƵŵĂĚĂŶ LJĂƨƌŦŵŦŶŦnjŦďĞůŝƌůĞŵĞLJŝŶ͊ &ŝŶĂŶƐ ƵnjŵĂŶŦ ƵƌƐƵŶ ĞƟŶ ;<ĂƉƚĂŶ ƂǀŝnjͲ<ƵLJƵŵĐƵůƵŬ͘b͘Ϳ͕dƺƌŬŚĂůŬŦŶŦŶ ĂůƨŶŦ ƂnjĞůůŝŬůĞ ƐĞǀĚŝŒŝŶŝ ďĞůŝƌƟLJŽƌ͗ ͞ƐŬŝĚĞŶ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ŵŝůLJŽŶ ĚŽůĂƌ ƐĞͲ ǀŝLJĞƐŝŶŝ ďƵůĂŶ ďŝƌ ĚƂǀŝnj ƐŝƌŬƺůĂƐLJŽŶƵ LJĂƔĂŶŦƌŬĞŶŐƺŶƺŵƺnjĚĞďƵŶƵŶĞƐĂŵŝƐŝ ĚĂŚŝŽŬƵŶŵƵLJŽƌ͘͟ ŽůĂƌŦŶ ĚƺŶLJĂ ŐĞŶĞůŝŶĚĞ ĐŝĚĚŝ ĕĂƉƚĂ ƉƌĞƐƟũŬĂLJďĞƫŒŝŶŝƐƂLJůĞLJĞŶĞƟŶ͕͞ϭϭ LJůƺů ƐĂůĚŦƌŦůĂƌŦ ĂƌĚŦŶĚĂŶ ĨŐĂŶŝƐƚĂŶ ǀĞ /ƌĂŬ ďĂƚĂŬůŦŒŦ ŵĞƌŝŬĂŶ ĚŽůĂƌŦŶŦŶ ŝƟďĂƌŦŶŦ LJĞƌůĞ ďŝƌ Ğƫ͘ Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ LJĂƨƌŦŵĐŦƐŦĚĂƉĂƌĂŬĂLJďĞƚŵĞLJĞďĂƔůĂĚŦ ǀĞĚƂǀŝnjĞŽůĂŶŝůŐŝŬĂLJďŽůĚƵ͘ƵĚƵƌƵŵ Sayı 19 / Mayıs 2011

'ƺŶĞƔƂǀŝnj ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝb DƺĚƺƌƺ DƵƌĂƚƐůĂŶ ŶĂŬŝƚƐĂŚŝƉůĞƌŝŶĞ ƐĞƉĞƚLJƂŶƚĞŵŝŶŝ ƂŶĞƌŝLJŽƌ͗ ͞ŽůĂƌ͕ƵƌŽ͕ ůƨŶǀĞůŝƌĂďŝƌ ĂƌĂĚĂ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂůŦ͘ ƺŶŬƺƺůŬĞŵŝnjĞ ŐŝƌĞŶLJĂďĂŶĐŦ ƉĂƌĂďƵƌĂĚĂ ďĂŶŬĂǀĞďŽƌƐĂĚĂ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝLJŽƌ͘ mƌĞƟŵŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵŦLJŽƌ͘ KŐĞůĞŶƉĂƌĂůĂƌ ŝůĞĨĂďƌŝŬĂŐŝďŝ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌ ŬƵƌƵůŵƵƔŽůƐĂ ƺůŬĞĞŬŽŶŽŵŝŵŝnj ŐƺĕůĞŶƐĞƌŝƐŬ ĂůŦŶĂďŝůŝƌ͘ &ĂŬĂƚďŝnjŝŵ ƺůŬĞŵŝnjĚĞ ĞŬŽŶŽŵŝƉĂŵƵŬ ŝƉůŝŒŝŶĚĞ͘͟

ĂƐůŦŶĚĂ ďŝnjŝŵ ŝŚƌĂĐĂƚ LJĂƉŵĂŵŦnjĚĂ ƐŦŬŦŶƨůĂƌĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵƵLJŽƌ ĚĂ ĚĞŒŝů͘ ƺŶŬƺƉĂƌĂŵŦnjĚŽůĂƌŬĂƌƔŦƐŦŶĚĂĚĞŒĞƌůŝ ǀĞƺƌĞƫŒŝŵŝnjƺƌƺŶůĞƌƉĂŚĂůŦLJĂŐĞůŵĞŬͲ ƚĞ͘ŦƔĂƌŦĚĂŶƺƌƺŶĂůŵĂŬŝƐĞĕŽŬĚĂŚĂ ƵĐƵnjĂ ŵĂů ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ŝƚŚĂůĂƨŵŦnj ĂƌƚͲ ŵĂŬƚĂ͘ ƵĚĂ ĐŝĚĚŝ ĐĂƌŝ ĂĕŦŬůĂƌĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵLJŽƌ͘ Ƶ ĚĞĨĂ ƺƌĞƚĞŶ ĚĞŒŝů ƚƺŬĞƚĞŶ ƚŽƉůƵŵŽůŵĂLJĂďĂƔůŦLJŽƌǀĞŝŶĚƺŶLJĂͲ LJĂƵĐƵnjŵĂůƐĂƚŵĂƉŽůŝƟŬĂƐŦŶŦƉĂƌĂƐŦŶŦ

ĚĞŒĞƌƐŝnjůĞƔƟƌŵĞŬůĞ ĚĞ ĚĞƐƚĞŬůŝLJŽƌ͘͟ ĚŝLJĞŬŽŶƵƔƵLJŽƌ͘ ƂǀŝnjĞ LJĂƨƌŦŵŦ ƚĞƌŬ ĞĚĞŶůĞƌ ĂůƨŶĂ LJƂŶĞůŵŝƔ͘ϮϬϬϭŬƌŝnjŝŶĚĞŶŚĞŵĞŶƂŶĐĞ ϱůŝƌĂŝĚŝ͘bŝŵĚŝůĞƌĚĞϳϬůŝƌĂĐŝǀĂƌŦŶĚĂ͘ >ŝƌĂ ďĂnjŦŶĚĂ ϭϰ͕ ĚŽůĂƌĂ ŐƂƌĞ ĚĞ ϲ ŬĂƚ ĂƌƨƔ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵ͘ ŵĞƌŝŬĂŶ ĞŬŽŶŽͲ ŵŝƐŝϭϭLJůƺůĚĂƌďĞƐŝĂŬĂďŝŶĚĞĚĂŒŐŝďŝ ďŽƌĕ LJƺŬƺŶĞ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ĚĂLJĂŶĂŵĂĚŦ͘ ƂŬƺƔ͕ϮϬϬϴLJŦůŦŶĚĂĚƺŶLJĂLJĂďƺLJƺŬŬƌŝnj LJĂƔĂƴ͘'ůŽďĂůŬƌŝnj͕ϮϬϬϴ͛ĞĚĞŬŝLJŝŐŝĚĞŶ ǀƌŽ͛LJƵĚĂƐĂƌƐƨ͘zƵŶĂŶŝƐƚĂŶ͕7ƌůĂŶĚĂ͕ WŽƌƚĞŬŝnj ǀĞ 7ƐƉĂŶLJĂ njŽƌ ĂŶůĂƌ LJĂƔŦLJŽƌ͘ ĞƟŶĚƵƌƵŵƵƔƂLJůĞƚĂƐǀŝƌĞĚŝLJŽƌ͗͞ƐͲ ŬŝĚĞŶ ďŝůĞnjŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĂůŦŶĂŶ ĂůƨŶŦŶ ĕŽŬ ĐŝĚĚŝďŝƌLJĂƨƌŦŵĂƌĂĐŦŚĂůŝŶĞŐĞůŵĞƐŝLJůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ LJĂƨƌŦŵ ĂůŦŵ ƐĂƨŵŦŶĚĂ ĞŶ Ănj ŬĂLJŦƉ ǀĞƌŝůĞŶ ŬƺůĕĞ ĂůƨŶĂ LJƂŶĞůĚŝ ŝŶͲ ƐĂŶůĂƌ͘zĂƨƌŦŵĐŦŽůŵĂLJĂŶǀĂƚĂŶĚĂƔŝƐĞ ĂůƨŶƚĂǀĂŶLJĂƉŦŶĐĂĕĞLJƌĞŬĂůƨŶĂůŵĂLJĂ ĚĂŚŝ ŐƺĐƺ LJĞƚŵĞnj ďŝƌ ŚĂůĞ ŐĞůĚŝ͘ PŶͲ ĐĞĚĞŶƂnjĞůůŝŬůĞĚĞĚƺŒƺŶƐĞnjŽŶůĂƌŦŶĚĂ ŐƺŶůƺŬϮϱϬʹϯϬϬĕĞLJƌĞŬĂůƨŶƐĂƨůŦƌŬĞŶ ƔŝŵĚŝůĞƌĚĞ ϱϬʹϭϬϬ Őŝďŝ ƌĂŬĂŵůĂƌĂ ĚƺƔƺůĚƺ͘ ůƨŶ ŚĞƌ ĚƂŶĞŵŝŶ ŐƺǀĞŶůŝ ůŝŵĂŶŦ͘ ůƨŶŦŶ ďƵ ĚĞŶůŝ LJƺŬƐĞůŝƔŝ ĞŬŽͲ ŶŽŵŝLJŝ ĚĞ ĐĂŶůĂŶĚŦƌŵŦƔ ĚƵƌƵŵĚĂ͘ ƺŶŬƺ ŝŶƐĂŶůĂƌ LJƺŬƐĞŬ ĚĞŒĞƌĚĞŶ ĂůƨŶ ƐĂƚĂƌĂŬ ĚƺƔĞŶ ĨĂŝnjůĞƌĚĞŶ ĚĞ ĨĂLJĚĂůĂͲ ŶĂƌĂŬ Ğǀ ǀĞLJĂ ĂƌĂďĂ ĂůŵĂ ƚĞůĂƔŦŶĂ ŐŝƌĚŝůĞƌ͘ &ĂŬĂƚ ďƵƌĂĚĂ ƂŶĞŵůŝ ŽůĂŶ ŝŶƐĂŶůĂƌŦŶ ĞůŝŶĚĞ ĂůƨŶ ŬĂůĚŦ ŵŦ͍ ƐͲ ŬŝƐŝ ŬĂĚĂƌ ĂůƨŶ ŬĂůŵĂŵĂƐŦ ŵƵŚƚĞŵĞů͘ ƺŶŬƺ ŬŝůŽůĂƌĐĂ ĂůƨŶ ďŽnjĚƵƌŵĂLJĂ ŐĞƚͲ ŝƌĞŶŝŶƐĂŶůĂƌŦŶƐĂLJŦƐŦŽůĚƵŬĕĂĨĂnjůĂ͘^ŽŶ ƺĕLJŦůĚĂĕŽŬĐŝĚĚŝďŽLJƵƚůĂƌĚĂĂůƨŶďŽnjͲ ĚƵƌƵůĚƵ͘ DĞƌŬĞnj ĂŶŬĂƐŦ͛ŶŦŶ ĨĂŝnjůĞƌŝ ĚƺƔƺƌŵĞƐŝĚĞƉŝLJĂƐĂĚĂĚĂůŐĂůĂŶŵĂůĂƌĂ ŶĞĚĞŶŽůŵĂŬƚĂ͘ƺŶLJĂŐĞŶĞůŝŶĚĞĚŽůͲ ĂƌĂǀĞƌŝůĞŶƌĞĞůĨĂŝnjŝLJŝ͘ŵĞƌŝŬĂLJƺnjĚĞ Ϭ͕ϮϱĨĂŝnjǀĞƌŝLJŽƌ͘KLJƐĂdƺƌŬŝLJĞ͛ŶŝŶĚŽůͲ ĂƌĂ ƵLJŐƵůĂĚŦŒŦ ĨĂŝnj ŽƌĂŶŦ LJƺnjĚĞ ϲ͕ϱ͘ zĂďĂŶĐŦůĂƌ ĚĂ ďƵ ŶĞĚĞŶůĞ ƉĂƌĂůĂƌŦŶŦ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ LJŽůƵŶĂ ŐŝƚͲ ŵĞŬƚĞůĞƌ͘ ĂƚĞŶ DĞƌŬĞnj ĂŶŬĂƐŦ͛ŶŦŶ ĨĂŝnjůĞƌŝ LJƺŬƐĞůƚŵĞŬƚĞ Ŭŝ ĂŵĂĐŦ ďƵ͘ ƺŶLJĂŶŦŶ Śŝĕďŝƌ LJĞƌŝŶĚĞ ĚŽůĂƌ ďƵ ĨĂŝnjŝ ŐƂƌĞŵŝLJŽƌ͘ ŝnjŝŵ ĞŬŽŶŽŵŝŵŝnj ŚĞŶƺnj ŬĞŶĚŝ ĂLJĂŬůĂƌŦ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚƵƌͲ ŵĂLJĂĕĂůŦƔƨŒŦŝĕŝŶƺůŬĞŵŝnjĚĞŬŝLJĂďĂŶĐŦ ŵĞŶƔĞůŝƉĂƌĂůĂƌďŝnjŝŵŝĕŝŶƂŶĞŵůŝ͘KŶůĂƌŦ ŬĂĕŦƌŵĂŬ ĞŬŽŶŽŵŝŵŝnjĞ ĕŽŬ ĐŝĚĚŝ ĚĂƌͲ ďĞůĞƌǀƵƌĂďŝůŝƌ͘ƵŶĂƌĂŒŵĞŶŐĞĕƟŒŝŵŝnj ƐĞŶĞůĞƌĚĞ LJƺnjĚĞ ϭϬ ĨĂŝnj ǀĞƌŝůĚŝŒŝ ĚƺƔƺŶƺůĚƺŒƺŶĚĞLJƺnjĚĞϲ͕ϱʹϳŽůƵŵůƵ ďŝƌĂƌĂůŦŬ͘ϮϬϬϭŬƌŝnjŝŶĚĞLJƺnjĚĞϳϬŝĚŝ͘͟ ͞ƌƨŬĕĂůŦƔĂƌĂŬƉĂƌĂŬĂnjĂŶŵĂnjĂŵĂŶŦ͘ WĂƌĂĚĂŶ ƉĂƌĂ ŬĂnjĂŶŵĂŬ LJĂƚĂƌĂŬ ƉĂƌĂ ŬĂnjĂŶŵĂŬ ĚĞǀƌŝ ďŝƫ͘ ĂƚĞŶ LJĂƨƌŦŵ LJĂƉŵĂŬǀĞĕĂůŦƔŵĂŬŝĕŝŶƵLJŐƵŶŝƐƟŬƌĂƌ ŽƌƚĂŵŦŵĞǀĐƵƚ͘͞ĚŝLJŽƌĞƟŶ͘

19


Ekonomi 'ƺŶĞƔƂǀŝnj,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ͘bDƺĚƺƌƺ DƵƌĂƚƐůĂŶ

'ƺŶĞƔ Ƃǀŝnj ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ ͘b DƺĚƺƌƺ DƵƌĂƚ ƐůĂŶ͛Ă ŐƂƌĞ͕ ƉĂƌĂĚĂŶ ƉĂƌĂ ŬĂͲ njĂŶŵĂĚĞǀƌŝŶŝŶĚƺŶLJĂŐĞŶĞůŝŶĚĞƐŽŶĂ ĞƌĚŝ͘ dƺƌŬ ŝŶƐĂŶŦ͕ LJĂƨƌŦŵŦLJůĂ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚƵLJŐƵƐĂůďĂŒŬƵƌĚƵŒƵ͕ŚĂƩĂĂƔŦŬŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶŬĂLJďĞĚŝLJŽƌ͗͞DĞƐĞůĂLJĂďĂŶĐŦůĂƌĚĂ ďƵƐƂnjŬŽŶƵƐƵĚĞŒŝů͘KŶůĂƌƉƌŽĨĞƐLJŽŶĞů LJĂŬůĂƔŵĂŬƚĂůĂƌ͘ zĂƨƌŦŵƐĂ LJĂƨƌŦŵĚŦƌ͕ ƐĞǀŐŝůŝ ĚĞŒŝů͘ ŝnj ĂůƨŶ ĂůŦLJŽƌƵnj͘ KŶĚĂŶ ǀĂnjŐĞĕĞŵŝLJŽƌƵnj͘ƂǀŝnjĂůŦLJŽƌƵnjŽŶĚĂŶ ǀĂnjŐĞĕĞŵŝLJŽƌƵnj͘ zĂƨƌŦŵ ŝĕŝŶ ŐĂLJƌŝͲ ŵĞŶŬƵů ĂůŦLJŽƌƵnj ŽŶĚĂŶ ǀĂnjŐĞĕĞŵŝͲ LJŽƌƵnj͘ zĂƨƌŦŵůĂƌŦŶŦ LJĂƐƨŒŦŶŦŶ ĂůƨŶĂ ĚŽůĚƵƌĂŶůĂƌ ĮLJĂƚůĂƌ ƚĂǀĂŶ LJĂƉƨŒŦŶĚĂ ƚĂŵ ƐĂƚŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬĞŶ ŬĂnjĂŶĕůŦ ŽůĂĐĂŒŦ njĂŵĂŶĚĂ ŽŶůĂƌŦ ƐĂƚŵŦLJŽƌ ǀĞ ĞůŝŶĚĞ ƚƵƚŵĂLJĂ ĚĞǀĂŵ ĞĚŝLJŽƌůĂƌ͘ ,ŝĕďŝƌ ŵĂů ƐŽŶƐƵnjĂ ĚĞŒŝŶ ŬĂnjĂŶĕ ŐĞƟƌͲ ŵĞnj͘ DƵŚĂŬŬĂŬ ŬŦƌŦůŵĂůĂƌ ŽůĂĐĂŬƨƌ͘͟

Ps7Wh^>h,s>Z/^s7zKZ PŶĐĞĚĞŶ ĚƂǀŝnj LJĂƨƌŦŵĐŦůĂƌŦŶŦŶ ŶĂŬĚŝ ĞƌŝŵĞ ŚŝƐƐĞƚŵĞĚŝŒŝŶŝ͕ ƺƐƚĞůŝŬ ƉĂƌĂƐŦŶĂ ƉĂƌĂŬĂƴŒŦŶŦ͖ĂŶĐĂŬƔŝŵĚŝůĞƌĚĞĚƂǀŝnjŝŶ ĐĂnjŝďĞƐŝŶŝ LJŝƟƌĚŝŒŝŶŝ ďĞůŝƌƟLJŽƌ ƐůĂŶ͗ ͞Ƃǀŝnj ƉƵƐůƵ ŚĂǀĂůĂƌŦ ƐĞǀŝLJŽƌ͘ ŝƌ ŬĂƌŵĂƔĂ ŽƌƚĂŵŦ ďƵůŵĂƐŦ ůĂnjŦŵ LJƺŬͲ ƐĞůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ͘ bŝŵĚŝŬŝ ŽƌƚĂŵĚĂ LJĂƌŦ LJĂƌŦLJĂ ĚƂǀŝnj ĂůŦŵ ƐĂƨŵŦŶĚĂ ĚƺƔƺƔ LJĂƔĂŶĚŦ͘ ^ĂĚĞĐĞ ƟĐĂƌĞƚ ŝĕŝŶ ĚƂǀŝnj ŬƵůůĂŶŦůŦƌ ŽůĚƵ͘ ƐŬŝĚĞŶ ĚƂǀŝnj LJĂƨƌŦŵ ĂƌĂĐŦ ŝĚŝ͘ ƐŬŝĚĞŶ ŝŶƐĂŶůĂƌ ďŝƌďŝƌŝŶĞ ĚƂǀŝnj ŝůĞ ďŽƌĕ ƉĂƌĂ ǀĞƌŝƌĚŝ͘ bŝŵĚŝůĞƌĚĞ ďƵŶƵŶ LJĞƌŝŶŝ ĚĂŚŝ ĂůƨŶ ĂůĚŦ͘ PnjĂů

20

ĚƂŶĞŵŝŶĚĞŶ ϮϬϬϭ ŬƌŝnjŝŶĞ ŬĂĚĂƌ ŝŶƐĂŶůĂƌŦŶĞůŝŶĚĞĐŝĚĚŝƉĂƌĂůĂƌǀĂƌĚŦǀĞ ďƵŶƵ LJĂƨƌŦŵĂ ƺƌĞƟŵĞ ĚƂŶƺƔƚƺƌŵĞŬ LJĞƌŝŶĞ ĚƂǀŝnjĞ LJĂƨƌŦƉ ƉĂƌĂĚĂŶ ƉĂƌĂ ŬĂnjĂŶŦLJŽƌůĂƌĚŦ͘ Ƃǀŝnj LJĂƨƌŦŵĐŦƐŦŶĂ ĐŝĚĚŝ ƉĂƌĂůĂƌ ŬĂnjĂŶĚŦƌŦLJŽƌĚƵ͘ ϮϬϬϭ Ŭƌŝnjŝ ŬŦƌŦůŵĂ ŶŽŬƚĂƐŦ ŽůĚƵ͘ <ƌŝnjŝŶ ŝůŬ ĂŶůĂƌŦŶĚĂĞůŝŶĚĞĚƂǀŝnjďƵůƵŶĂŶůĂƌďŝƌĞ ƺĕ ŬĂnjĂŶĚŦ͘ ŝƌ ĂŶĚĂ ĚƂǀŝnj njĞŶŐŝŶůĞƌŝ ŽůƵƔƵǀĞƌĚŝ͘ ƌĚŦŶĚĂŶ ŝƐĞ ĕŽŬ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞůĞĐĞŒŝďĞŬůĞŶƟƐŝŝůĞĚƂǀŝnjŝŶƚĂǀĂŶ LJĂƉƨŒŦĮLJĂƚůĂƌĚĂŶĚĂŚŝĂůŦŵǀĞLJĂƨƌŦŵ ĚĞǀĂŵĞƫ͘&ĂŬĂƚŚĞŵĞŶĂŬĂďŝŶĚĞĚƵͲ ƌƵŵƵŶƚŽƉůĂŶŵĂƐŦŝůĞďŝƌůŝŬƚĞĚƂǀŝnjŚŦnjůŦ ďŝƌ ĚƺƔƺƔ ŝǀŵĞƐŝŶĞ ŐŝƌĚŝ͘ 7ŶƐĂŶůĂƌŦŶ ƚĂǀĂŶ ĮLJĂƚůĂƌĚĂŶ ĂůĚŦŬůĂƌŦ ĚƂǀŝnj ĞůůĞƌͲ ŝŶĚĞ ŬĂůĚŦ ǀĞ ĮLJĂƨ ĕŽŬ ĚƺƔƚƺ͘ Ƶ ĚĞͲ ĨĂĚĂ ĚƂǀŝnj njĞĚĞůĞƌ ŽůƵƔŵĂLJĂ ďĂƔůĂĚŦ͘ Ƶ ĚƂǀŝnjnjĞĚĞůĞƌŝŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂƐŦ ŝůĞ ŝŶƐĂŶůĂƌ ĂƌƨŬ ĚƂǀŝnjĚĞŶ ƵnjĂŬůĂƔŵĂ ĞŒŝůŝŵŝŝĕĞƌŝƐŝŶĞŐŝƌĚŝůĞƌ͘dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞĕŽŬ ĐŝĚĚŝƐĂLJŦĚĂĚƂǀŝnjnjĞĚĞǀĂƌ͘ϮϬϬϭLJŦůŦŶĚĂ ƚĂǀĂŶ ĮLJĂƩĂŶ ĂůĚŦŒŦ ĚŽůĂƌ ĞůŝŶĚĞ ĚƵͲ ƌĂŶ ĕŽŬ ƐĂLJŦĚĂ ŝŶƐĂŶ ǀĂƌ͘ ϮϬϬϴ ĚƺŶLJĂ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ŬƌŝnjŝŶŝŶ ƉĂƚůĂŬ ǀĞƌŵĞƐŝ ŝůĞ LJĞŶŝĚĞŶ ĚƂǀŝnj ŬŦƐĂ ƐƺƌĞůŝ ďŝƌ LJƺŬƐĞůŝƔ ŝǀŵĞƐŝ ŐƂƐƚĞƌĚŝ͘ zŝŶĞ ďƵ ƚĂǀĂŶ ĮLJĂƚͲ ůĂƌĚĂŶĚƂǀŝnjĂůĂƌĂŬĚĂŚĂLJƺŬƐĞůŝƌĚŝLJĞ ďĞŬůĞLJĞŶ ŝŶƐĂŶůĂƌŦŶ ĞůŝŶĚĞ ĚĞ ĚƂǀŝnj ŬĂůĚŦ͘ zĞŶŝĚĞŶ ĚƂǀŝnj ƐĂƨŶ ĂůĚŦŬůĂƌŦ ĚĞŒĞƌŝ LJĂŬĂůĂLJĂĐĂŬƨƌ͘ &ĂŬĂƚ ŬĂĕ ƐĞŶĞ ƐŽŶƌĂ ŽŶƵ ŬĞƐƟƌŵĞŬ ŵƺŵŬƺŶ ĚĞŒŝů͘ ƂǀŝnjƔƵĂŶϮϬϬϭŬƌŝnjŝŶĚĞƚĂǀĂŶĮLJĂƚůĂƌͲ ĚĂŶĂůŦŶĂŶĚĞŒĞƌůĞƌĚĞǀĞnjĂƌĂƌŦŶŦĂŶĐĂ ŬƵƌƚĂƌĚŦ͘ ϭϬ LJŦů ĂƌĂĚĂŶ ƐŽŶƌĂ͘ 7ŶƐĂŶůĂƌ

njĂƌĂƌŦŶŦ ĚĂŚŝ ŬƵƌƚĂƌĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ϭϬ LJŦů ďĞŬůĞŵĞŬnjŽƌƵŶĚĂŬĂůĚŦ͘,ĂůďƵŬŝĂůƨŶĂ LJĂƨƌŦŵ LJĂƉĂŶůĂƌ͕ ďĂŶŬĂLJĂ LJĂƨƌĂŶůĂƌ LJĂ ĚĂ ƺƌĞƟŵĞ LJĂƨƌŦŵ LJĂƉĂŶůĂƌ ďƵ ƐƺƌĞ njĂƌķŶĚĂ ƉĂƌĂůĂƌŦŶĂ ƉĂƌĂ ŬĂƴůĂƌ͘͟ ƌĂƉ ƺůŬĞůĞƌŝ ǀĞ KƌƚĂĚŽŒƵ͛ĚĂŬŝ ƐŽŶ ŝĕ ŬĂƌŦƔŦŬůŦŬůĂƌ dƺƌŬŝLJĞ Őŝďŝ ƺůŬĞůĞƌĞ LJĂƌŦLJŽƌ͘ ĞŶŐŝŶ ƌĂƉůĂƌ ŝĕŝŶ͕ ŐƺǀĞͲ Ŷŝůŝƌ ďŝƌ ůŝŵĂŶ ŚƺǀŝLJĞƟŶĚĞLJŝnj͘ Ƶ ƺůͲ ŬĞůĞƌĚĞŶ LJƺŬůƺ ĚƂǀŝnj ŐŝƌŝƔŝLJůĞ ĚĞ ŬƵƌ ĚƺƔƺLJŽƌďŝƌŵŝŬƚĂƌ͘DƵƌĂƚƐůĂŶƉĂƌĂƐŦ ŽůĂŶůĂƌĂ ƐĞƉĞƚ LJƂŶƚĞŵŝŶŝ ƂŶĞƌŝLJŽƌ͗ ͞ŽůĂƌ͕ ƵƌŽ͕ ůƨŶ ǀĞ ůŝƌĂ ďŝƌ ĂƌĂĚĂ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂůŦ͘ ƺŶŬƺ ďŝnjŝŵ ƺůŬĞͲ ŵŝnjĞŐŝƌĞŶLJĂďĂŶĐŦƉĂƌĂďƵƌĂĚĂďĂŶŬĂ ǀĞ ďŽƌƐĂĚĂ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝLJŽƌ͘ mƌĞͲ Ɵŵ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵŦLJŽƌ͘ K ŐĞůĞŶ ƉĂƌĂůĂƌ ŝůĞ ĨĂďƌŝŬĂ Őŝďŝ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌ ŬƵƌƵůŵƵƔ ŽůƐĂ ƺůŬĞ ĞŬŽŶŽŵŝŵŝnj ŐƺĕůĞŶƐĞ ƌŝƐŬ ĂůŦŶĂďŝůŝƌ͘ &ĂŬĂƚ ďŝnjŝŵ ƺůŬĞŵŝnjĚĞ ĞŬŽͲ ŶŽŵŝ ƉĂŵƵŬ ŝƉůŝŒŝŶĚĞ͘ WĂƌĂƐŦ ŽůĂŶ LJĂďĂŶĐŦĐĂŶŦŶĞnjĂŵĂŶŝƐƚĞƌƐĞƉĂƌĂƐŦŶŦ ďƵƌĂĚĂŶ ĕĞŬĞďŝůŝƌ͘ Ƶ ŬĂĚĂƌ ƉĂƌĂ ŐĞůŵĞƐŝ ĂƐůŦŶĚĂ ŝLJŝ ĚĞŒŝů͘ ŝƌ ĚĞ ďƵ ƉĂƌĂŶŦŶ ĕŦŬŦƔŦ ŽůĂĐĂŬ ĞŶŝŶĚĞ ƐŽŶƵŶĚĂ͘ ŵĞƌŝŬĂŶ ĚŽůĂƌŦŶŦŶ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŵŝŬƚĂƌŦŶŦŶ ŬĂƌƔŦůŦŒŦ LJŽŬ ĂƐůŦŶĚĂ͘ zĂŶŝ ŵĞƌŝŬĂ͛ŶŦŶ ĂůƨŶ ƌĞnjĞƌǀŝŶĚĞŶ ŬĂƚ ǀĞ ŬĂƚ ĨĂnjůĂ ĚŽůĂƌ ǀĂƌ ĚƺŶLJĂĚĂ͘ ,ĂůĞŶ ĚĂŚĂ ĚŽůĂƌ ďĂƐŵĂLJĂ ĚĞǀĂŵ ĞĚŝůŝLJŽƌ͘ &ĂŬĂƚ ŵĞƌŝŬĂ ďƵŶƵ LJĂƉƨŒŦ ƺƌĞƟŵůĞ ĚƺŶLJĂLJĂ ŵĂů ƐĂƚŵĂƐŦ ŝůĞ ĂďƐŽƌǀĞ ĞĚŝͲ LJŽƌ͘ zĂŶŝ ĂůƨŶ ŬĂƌƔŦůŦŒŦ ŽůŵĂLJĂŶ ƉĂƌĂLJŦ ƺƌĞƟŵĞ ĚƂŶƺƔƚƺƌĞƌĞŬ Őƺĕůƺ ŬŦůŦLJŽƌ͘͟

Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

21


Eğitim

Uluslararası İlişkiler Birimi’nden geleceği yatırım

OMÜ’de yabancı olmak varmış KDmhůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ7ůŝƔŬŝůĞƌŝƌŝŵŝďƺŶLJĞƐŝŶĚĞŬŝzĂďĂŶĐŦhLJƌƵŬůƵPŒƌĞŶĐŝKĮƐŝ͕ƔĞŚƌĞ LJĂďĂŶĐŦƵLJƌƵŬůƵƂŒƌĞŶĐŝĕĞŬĞďŝůŵĞŬĂŵĂĐŦLJůĂĐĂŶůĂďĂƔůĂĕĂůŦƔŦLJŽƌ͘ƵƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĚĞŶ ďŝƌĕŽŒƵŐĞůĞĐĞŬƚĞƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞƺƐƚĚƺnjĞLJŐƂƌĞǀůĞƌŝƺƐƚůĞŶĞĐĞŬ͘dƺƌŬŝLJĞ͛LJŝǀĞ^ĂŵƐƵŶ͛Ƶ ƚĂŶŦƚĂĐĂŬ͘ŶĐĂŬĂƌĂůĂƌŦŶĚĂŶďĂnjŦůĂƌŦĐŝĚĚŝďŽLJƵƩĂďƵƌƐĂŵƵŚƚĂĕ͘bĞŚŝƌŚĂůŬŦŝĕŝŶŝůͲ ĞƌŝLJĞĚƂŶƺŬLJĂƨƌŦŵĂĚŦŶĂďƺLJƺŬďŝƌķƌƐĂƚĂƐůŦŶĚĂďƵ͘ zĂďĂŶĐŦƵLJƌƵŬůƵůĂƌŬĞŶĚŝůĞƌŝŝĕŝŶĚƺnjĞŶůĞŶĞŶ ƐŦŶĂǀĚĂďĂƔĂƌŦŐƂƐƚĞƌĚŝŬůĞƌŝƚĂŬƟƌĚĞKDm͛ĚĞ ŽŬƵLJĂďŝůŝLJŽƌůĂƌ͘hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦĕĂƉƚĂŬĂďƵůŐƂƌĞŶ ƐŦŶĂǀŦŶƉƵĂŶůĂƌŦKDm͛ĚĞĚĞŐĞĕĞƌůŝ͘

22

Sayı 19 / Mayıs 2011


hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ7ůŝƔŬŝůĞƌ ŝƌŝŵĂƔŬĂŶŦWƌŽĨ͘ƌ͘ ,ƺƐƌĞǀDĞŶŶĂŶ

ϱϬϬ͛ƺ ĂƔŬŦŶ LJĂďĂŶĐŦ ƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝ KŶĚŽŬƵnj DĂLJŦƐ mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ͛ŶĚĞ ;KDmͿůŝƐĂŶƐĞŒŝƟŵŝĂůŦLJŽƌ͘ŽŒƵŶůƵŒƵ dƺƌŬŠ ƵŵŚƵƌŝLJĞƚůĞƌ͕ ĨƌŝŬĂ ǀĞ KƌƚĂ ƐLJĂ͛ĚĂŶ͘ ĂůŬĂŶůĂƌ͕ ŚĂƩĂ ǀƌƵƉĂ͛ĚĂŶ ŐĞůĞŶĚĞǀĂƌ͘ĂŚĂnjŝLJĂĚĞƨƉŝůĞĞŒŝƟŵ ĨĂŬƺůƚĞƐŝŶŝƚĞƌĐŝŚĞĚŝLJŽƌůĂƌ͘dƺƌŬŝůŝǀĞ ĚĞďŝLJĂƨƂůƺŵƺ͛ŶƺďŝƟƌĞŶůĞƌƺůŬĞůĞƌͲ ŝŶĚĞ dƺƌŬĕĞ ƂŒƌĞƚŵĞŶůŝŒŝ LJĂƉĂďŝůŝLJŽƌ͘ Ƶ ďƌĂŶƔ͕ ǀƌƵƉĂ͛ĚĂ dƺƌŬůĞƌŝŶ LJŽŒƵŶ LJĂƔĂĚŦŒŦ ďƂůŐĞůĞƌĚĞ ďŝƌ ŚĂLJůŝ ƉŽƉƺůĞƌ͘ zƵƌƚĚŦƔŦŶĚĂŬŝdƺƌŬŽŬƵůůĂƌŦŶĚĂĚĂĂƌĂŶͲ ĂŶďŝƌĚĂů͘dŦƉĨĂŬƺůƚĞƐŝƚĞƌĐŝŚŝŶŝŶĂƌŬĂ ƉůĂŶŦŶĚĂLJƐĂ͕ ĚĞŶŬůŝŬ ƐŦŶĂǀŦŶŦ ŐĞĕĞƌĞŬ ĞŒŝƟŵĞǀƌƵƉĂ͛ĚĂĚĞǀĂŵĮŬƌŝLJĂƨLJŽƌ͘ <ŽŶƚĞŶũĂŶǀĞLJĂďĂƔŬĂƐĞďĞƉůĞƌůĞƨďďŦ ŬĂnjĂŶĂŵĂLJĂŶůĂƌďƵLJŽůƵŝnjůŝLJŽƌ͘ KDm͕ ŬƵƌĚƵŒƵ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ 7ůŝƔŬŝůĞƌ ŝƌŝŵŝ͛LJůĞ͕ ďƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĞ ƵLJƵŵ ƐƺƌĞͲ ĐŝŶĚĞ ĚĞƐƚĞŬ ƐĂŒůŦLJŽƌ͘ PƚĞ LJĂŶĚĂŶ͕ dƺƌŬŝLJĞ͛ŶŝŶ ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝ͛ŶĞ ;Ϳ ǀĞ ĚƺŶLJĂLJĂ ĂĕŦůŵĂ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌ ŐĞƌĞŒŝ ďƵ͘ ϮϬϬϬͲϮϬϬϭ ŬŦƔ LJĂƌŦLJŦůŦ ďĂƔůĂŶŐŦĕůŦďŝƌŝŵďƺŶLJĞƐŝŶĚĞŬŝzĂďĂŶĐŦ hLJƌƵŬůƵPŒƌĞŶĐŝKĮƐŝ͕LJĂďĂŶĐŦƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĞ ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ ŚŝnjŵĞƟ ǀĞƌŝͲ LJŽƌ͘ KDm ŝƌĂĂƚ &ĂŬƺůƚĞƐŝ ŝƚŬŝ <ŽƌƵŵĂ Ƃůƺŵƺ PŒƌĞƟŵ mLJĞƐŝ ǀĞ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ 7ůŝƔŬŝůĞƌ ŝƌŝŵ ĂƔŬĂŶŦ WƌŽĨ͘ ƌ͘ ,ƺƐƌĞǀ DĞŶŶĂŶ͕ ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ Ŭƺůƚƺƌ ĞůĕŝůŝŒŝ LJĂƉĂĐĂŬůĂƌŦ ŐĞƌĕĞŒŝLJůĞ LJĂďĂŶĐŦ ƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĞ ŵƺŵŬƺŶ ŵĞƌƚĞďĞ ŬĂƉŦLJŦ ĂƌĂůĂĚŦŬůĂƌŦŶŦ ďĞůŝƌƚĞƌͲ ĞŬ͕ƔƵŶůĂƌŦŬĂLJĚĞĚŝLJŽƌ͗͞KDm͛ĚĞŶŵĞͲ njƵŶŽůĂŶďŝƌƂŒƌĞŶĐŝŶŝŶŬĞŶĚŝƺůŬĞƐŝŶĚĞ ƺƐƚ ĚƺnjĞLJ ďŝƌ ŐƂƌĞǀĚĞ ďƵůƵŶŵĂƐŦŶŦŶ dƺƌŬŝLJĞ ǀĞ ^ĂŵƐƵŶ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƂŶĞͲ ŵŝŶŝŶ ŬĂǀƌĂŶŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬůŝ͘ &ĂŬĂƚ LJĂďĂŶĐŦ ƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌ <ƌĞĚŝ zƵƌƚůĂƌ <ƵƌƵŵƵ͛ŶĚĂ ŬĂůĂŵŦLJŽƌ͕ ĚĞǀͲ ůĞƚ ďƵƌƐůĂƌŦŶĚĂŶ ǀĞ ŬƌĞĚŝůĞƌŝŶĚĞŶ ĚĞ ĨĂLJĚĂůĂŶĂŵŦLJŽƌůĂƌ͘ƵƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĞďƵƌƐ ƐĂŒůĂŵĂŬĂŵĂĐŦŝůĞĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŵŦnjŦ Sayı 19 / Mayıs 2011

zE/ hzZh<>h P)ZE7 K&7^7͛E7E'PZs>Z7͗ zĂďĂŶĐŦ hLJƌƵŬůƵ PŒƌĞŶĐŝ KĮƐŝ͛ŶĚĞŬŝŐƂƌĞǀĚĂŒŦůŦŵŦŶĂŐƂƌĞ͖ zĂƌĚ͘ Žĕ͘ ƌ͘ KƐŵĂŶ <ĞƐŬŝŶĞƌ͕ KƌƚĂĚŽŒƵǀĞĨƌŝŬĂƺůŬĞůĞƌŝ͖Žĕ͘ ƌ͘ ZŦĚǀĂŶ <ŦnjŦůŬĂLJĂ͕ <ĂŅĂƐLJĂ͕ ZƵƐLJĂ ǀĞ dƺƌŬŝ ƵŵŚƵƌŝLJĞƚůĞƌŝ͖ WƌŽĨ͘ ƌ͘ ĞŬŝ <ĂƌĂŬĂLJĂ͕ ǀƌƵƉĂ ƺůŬĞůĞƌŝ͖WƌŽĨ͘ƌ͘DƵnjĂīĞƌĞůĞďŝ ŝůĞ WƌŽĨ͘ ƌ͘ ,ƺƐƌĞǀ DĞŶŶĂŶ ĚĂ ŵĞƌŝŬĂ ǀĞ <ĂŶĂĚĂ ǀĞ WƌŽĨ͘ ƌ͘ zƺŬƐĞů <ĞƐŝŵ ǀĞ zĂƌĚ͘ Žĕ͘ ƌ ,ĂƐĂŶ ƚƐŦnj͕ ĂůŬĂŶůĂƌĚĂŶ ƐŽͲ ƌƵŵůƵ͘

ƐƺƌĚƺƌƺLJŽƌƵnj͘ ^ĂŵƐƵŶ ŚĂůŬŦŶĚĂŶ ĚĂ ďƵ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƌĚŦŵ ďĞŬůŝLJŽƌƵnj͘ ŝnjŝŵ ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞŵŝnjĚĞŶ ŵĞnjƵŶ ĨƌŝŬĂ ǀĞ njĞƌďĂLJĐĂŶ ŬƂŬĞŶůŝ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌ ƔƵĂŶ ŬĞŶĚŝ ƺůŬĞƐŝŶĚĞ ďĂŬĂŶůŦŬ ŵĂŬĂŵŦŶĂ ĞƌŝƔŵŝƔĚƵƌƵŵĚĂ͘K^ĂŵƐƵŶŚĂůŬŦŶŦǀĞ dƺƌŬ ŚĂůŬŦŶŦ LJĂŬŦŶĚĂŶ ƚĂŶŦLJŽƌ͘ Ƶ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝ͘ zĂďĂŶĐŦ ƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌŝŶ ŚĞƌďŝƌŝŶŝŶŬĞŶĚŝƺůŬĞůĞƌŝŶĞ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ ƚĂŶŦƨŵ ŶĞĨĞƌůĞƌŝ ŽůĂƌĂŬ ŐĞƌŝ ĚƂŶĞĐĞŬůĞƌŝŶŝ ƵŶƵƚŵĂŵĂůŦLJŦnj͘ EĞ ŬĂͲ ĚĂƌ ĕŽŬ ƂŒƌĞŶĐŝ ŐĞƟƌĞďŝůŝƌƐĞŬ ƺŶŝǀĞƌͲ ƐŝƚĞŵŝnjĞŽŬĂĚĂƌĕŽŬƚĂŶŦƨŵŶĞĨĞƌŝŵŝnj ŽůĂĐĂŬƨƌ͘ PŒƌĞŶĐŝůĞƌ ŶĞƌĞĚĞ ĚĂŚĂ ĕŽŬ ďƵƌƐ ŝŵŬąŶŦ ďƵůƵLJŽƌ ŝƐĞ Ž ƺŶŝǀĞƌƐŝƚͲ ĞLJŝ ǀĞ Ž ƔĞŚƌŝ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝLJŽƌ͘ ŝnjůĞƌŝŶ ďƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĞ ďƵƌƐ ƐĂŒůĂLJĂďŝůŵĞůĞƌŝ ǀĞ ŽŶůĂƌŦ ƔĞŚƌŝŵŝnjĞ ǀĞ ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞŵŝnjĞ ŬĂnjĂŶĚŦƌĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵƂƌŐƺƚůĞƌŝŶĞďƺLJƺŬŝƔĚƺƔƺLJŽƌ͘͟ <ŝŵŝ LJĂďĂŶĐŦ ƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌ ĐŝĚĚŝ ĂŶůĂŵĚĂ ďƵƌƐĂ ŵƵŚƚĂĕ͘ KĮƐŝŶ ŐƂƌĞǀͲ ůĞƌŝŶĚĞŶ ďŝƌŝ ĚĞ͕ ďƵ ŬŝƔŝůĞƌŝŶ ŽƌLJĂŶͲ ƚĂƐLJŽŶƵ͘ ^ŽƐLJĂů ǀĞ ŬƺůƚƺƌĞů ĂůĂŶĚĂŬŝ ŝŚƟLJĂĕůĂƌŦŶŦŶŬĂƌƔŦůĂŶŵĂƐŦŶŦŶLJĂŶŦƐŦƌĂ͖ LJĂƔĂĚŦŬůĂƌŦƐŽƌƵŶůĂƌŦŶŦŶŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝĚĞ ĂLJŶŦ ŬĂƉƐĂŵĚĂ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ ŬƺůƚƺƌĞů͕ ƐŽƐLJĂů ǀĞ ƚĂƌŝŚŝ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝ͕ ƚĂďŝŝ ŐƺnjĞůͲ ůŝŬůĞƌŝ ŐĞnjŝůĞƌůĞ ƚĂŶŦƨůŦLJŽƌ͘ můŬĞůĞƌĞ͕ ^ĂŵƐƵŶ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ĂŶůĂƚĂĐĂŬ ďŝƌĕŽŬ ďŝůŐŝLJůĞ ĚƂŶƺůƺLJŽƌ͘ ůďĞƩĞ ŽŶůĂƌ ĚĂ ŬĞŶĚŝƺůŬĞŬƺůƚƺƌůĞƌŝŶŝďƵƌĂĚĂƚĂŶŦƚŵĂŬ ŝƐƟLJŽƌ͘KDm͕ŬƺůƚƺƌǀĞLJĂƔĂŵƚĂƌnjůĂƌŦŶŦ ƐĞƌŐŝůĞLJĞďŝůĞĐĞŬůĞƌŝ ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌ ĚƺnjĞŶͲ ůŝLJŽƌ͘ ƂLJůĞĐĞ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌ ďŝƌďŝƌůĞƌŝLJůĞ ŬƺůƚƺƌĞƚŬŝůĞƔŝŵŝŶĞŐŝƌŝLJŽƌ͘ zĂďĂŶĐŦƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĞ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶƐĞǀĚŝͲ ŝůŝƉďĞŶŝŵƐĞƟůŵĞƐŝŶŝŶĞŬŽŶŽŵŝŬďŽLJƵͲ ƚƵ ĚĂ ǀĂƌ ƚĂďŝ Ŭŝ͘ ^ĂLJŦŶŦŶ ŝŬŝͲƺĕ ďŝŶĞ LJƺŬƐĞůŵĞƐŝ͕ ƔĞŚŝƌĚĞŬŝ ƟĐĂƌŝ ĐĂŶůŦůŦŒŦ ĂƌƨƌĂĐĂŬƔƺƉŚĞƐŝnj͘

- KDm͛ĚĞ ƂŒƌĞŶŝŵ ŐƂƌŵĞŬ ŝĕŝŶ ďĂƔǀƵƌĂŶ͕ŬĂLJŦƚLJĂƉƨƌĂŶǀĞŚąůŝŚĂͲ njŦƌ ĚĂ ŽŬƵLJĂŶ LJĂďĂŶĐŦ ƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌŝŶ ŽƌLJĂŶƚĂƐLJŽŶƵ͘ ^ŽƐLJĂů ǀĞ ŬƺůƚƺƌĞů ĂůĂŶĚĂŬŝ ŝŚƟLJĂĕůĂƌŦŶŦŶ ŬĂƌƔŦůĂŶŵĂƐŦ͘zĂƔĂĚŦŬůĂƌŦƐŽƌƵŶůĂƌŦͲ ŶŦŶŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ͘

ͲPŒƌĞŶĐŝůĞƌĞ͕ŐĞƌĞŬĂŬĂĚĞŵŝŬ ĂůĂŶĚĂ ŐĞƌĞŬƐĞ ƐŽƐLJŽͲŬƺůƚƺƌĞů ďĂŒůĂŵĚĂ KŶĚŽŬƵnj DĂLJŦƐ mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ͛ŶĚĞ ƂŒƌĞŶŝŵ ŐƂƌͲ ŵĞŶŝŶĂLJƌŦĐĂůŦŒŦŶŦŚŝƐƐĞƫƌŵĞŬ͘ Ͳ zĂďĂŶĐŦ ƵLJƌƵŬůƵ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌĞ ŶŝͲ ƚĞůŝŬůŝ ĞŒŝƟŵͲƂŒƌĞƟŵ ĚƂŶĞŵŝ LJĂƔĂƚŵĂŬ͘

Ͳ PŒƌĞŶĐŝůĞƌŝŶ ƂŒƌĞŶŝŵůĞƌŝŶŝ ŚƵͲ njƵƌ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ƚĂŵĂŵůĂŵĂůĂƌŦŶĂ LJĂƌĚŦŵ͘ ͲPŒƌĞŶĐŝůĞƌŝŶĞŒŝƟŵĞ͕ƐŽƐLJĂůLJĂƔĂͲ ŵĂ ǀĞ ŬƺůƚƺƌĞů ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌĞ ĞƔŝƚĕĞ ŬĂƨůŦŵůĂƌŦŶŦƚĞŵŝŶĞƚŵĞŬ͘

ͲmůŬĞůĞƌŝŶĞĂLJŶŦĚŽŶĂŶŦŵǀĞĚƵLJͲ ŐƵůĂƌůĂĚƂŶŵĞůĞƌŝŶŝƐĂŒůĂŵĂŬ͘ Ͳ ŝŒĞƌ ƺůŬĞ ŬƺůƚƺƌůĞƌŝLJůĞ LJĂŬŦŶůŦŒŦ ĂƌƨƌŵĂŬ͕ƺůŬĞŵŝnjŝŶŬƺůƚƺƌĞůǀĞƐŽƐͲ LJĂů LJĂƉŦƐŦŶŦ ƚĂŶŦƚŵĂŬ ǀĞ KŶĚŽŬƵnj DĂLJŦƐ mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ͛ŶĚĞ ƂŒƌĞŶŝŵ ŐƂƌŵĞLJŝ ƂnjĞŶĚŝƌŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ LJƵƌƚĚŦƔŦĞŒŝƟŵĨƵĂƌůĂƌŦŶĂŬĂƨůŵĂŬ͘

ͲmŶŝǀĞƌƐŝƚĞĂƐŦŶǀĞ,ĂůŬůĂ7ůŝƔŬŝͲ ůĞƌ ďŝƌŝŵŝ ŝůĞ ŝƔďŝƌůŝŒŝŶĞ ŐŝĚĞƌĞŬ͕ LJĂďĂŶĐŦůĂƌĂ ĚƂŶƺŬ KDm͛LJƺ ƚĞƌͲ ĐŝŚ ĞƫƌŝĐŝ ĚŽŬƺŵĂŶ ǀĞ ŬĂƚĂůŽŐ ŚĂnjŦƌůĂŵĂŬ͘

23


Sektör

İşsizliği kökten çözecek sektöre el atmanın zamanı gelmedi mi artık?

Tekstil Samsun’da neden merdiven altında ? ĞǀƌĞ ŝů ǀĞ ŝůĕĞůĞƌŝŶ ĂŬƐŝŶĞ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƚĞŬƐƟů ƚĞƔǀŝŬ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĚĞŒŝů͘ KƌƚĂĚĂ ďĞůŝƌůŝďŝƌƉůĂŶǀĞƉƌŽŐƌĂŵĚĂLJŽŬ͘ϮϬďŝŶŬŝƔŝŶŝŶŐĞĕŝŵŝďƵƐĞŬƚƂƌĞďĂŒůŦƔĞŚŝƌĚĞ͘ ŵĂŝƔůĞƌŵĞƌĚŝǀĞŶĂůƨŶĚĂ͕ŬĂLJŦƚĚŦƔŦLJƺƌƺLJŽƌ͘ĂƌƔĂŵďĂǀĞĂĨƌĂŽǀĂůĂƌŦŶĚĂŬĞͲ ƚĞŶďŝƚŬŝƐŝLJĞƟƔƟƌŝůĞďŝůŝƌƌĂŚĂƚůŦŬůĂ͘dĂƌŦŵĂĚĂLJĂůŦƐĂŶĂLJŝĚŝLJĞĕŦƌƉŦŶŦƌŬĞŶ͕ďƵŝŵͲ ŬĂŶĚĂŶLJĂƌĂƌůĂŶŦůŵĂŵĂƐŦďƺLJƺŬƚĞnjĂƚ͘PƚĞLJĂŶĚĂŶĞŒŝƟŵƐŝnjůŝŬĚĞǀƵƌƵLJŽƌƐĞŬͲ ƚƂƌƺŶŵĞǀĐƵƚŚĂůŝŶŝ͘ƌƨŬĂƚĂĚĂŶŬĂůŵĂŵĞƚŽƚůĂƌůĂŝƔLJƺƌƺŵƺLJŽƌ͘'ůŽďĂůůĞƔĞŶ ĚƺŶLJĂŶŦŶĕĂƌŬůĂƌŦŶŦǀĞƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝƂŒƌĞŶŝƉƚĂƚďŝŬĞƚŵĞŬŐĞƌĞŬŝLJŽƌ͘

^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶĞŶƂŶĞŵůŝ ƉƌŽďůĞŵůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝĚĞ ŝƔƐŝnjůŝŬ͘dĞŬƐƟůƐĞŬƚƂƌƺŶĞ ĞůĂƨůŵĂƐŦLJůĂĞŵĞŬLJŽŒƵŶ ŝƐƟŚĚĂŵƉŽƚĂŶƐŝLJĞůůŝŝƔ ƐĂŚĂůĂƌŦLJůĂƉƌŽďůĞŵ ŬƂŬƺŶĚĞŶŚĂůůĞĚŝůĞďŝůŝƌ͘

24

Sayı 19 / Mayıs 2011


ŬŝŶ<Žĕ;^ŽůĚĂͿPŵĞƌĂƔĂƌ;KƌƚĂĚĂͿ^ƺůĞLJŵĂŶŬďƵůƵƚ;^ĂŒĚĂͿ

ƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞƐĞŬƚƂƌĞůŐŝƌŝƔŝŵͲ ůĞƌŬĞŶĚŝůŝŒŝŶĚĞŶŐĞůŝƔŝLJŽƌ͘ DƺƚĞƔĞďďŝƐůĞƌĞ͖LJƂŶůĞŶͲ ĚŝƌŝĐŝ ƉŽůŝƟŬĂ ǀĞ ƉůĂŶͲ ůĂƌůĂ LJŽů ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝLJŽƌ͘ ƵŶƵŶ ĞŶ ŝLJŝ ƂƌŶĞŬůĞƌŝ <ĂƌĂĚĞŶŝnj͛ŝŶ LJƺŬƐĞůĞŶ ĚĞŒĞƌŝ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƔĂŚŝƚ ŽůƵŶƵLJŽƌ͘ dĞŬƐƟů ĚĞ ŽƚŽŵŽƟǀ LJĞĚĞŬ ƉĂƌĕĂƐŦŶĚĂŬŝ Őŝďŝ ƚĞǀĂĨƵŬůĂƌůĂ ďŽLJ ĂƨLJŽƌďƵƔĞŚŝƌĚĞ͘,ĂŵŵĂĚĚĞLJĞǀĞŝůŐŝůŝ ƐĂŶĂLJŝ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶĂ ƵnjĂŬůŦŒĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ ϭϵ DĂLJŦƐ bĞŚƌŝ͛ŶĚĞ ĚƺŶLJĂĐĂ ďŝůŝŶĞŶ ŽƚŽ ƉĂƌĕĂƐŦ ŝŵĂůĂƚĕŦůĂƌŦŶŦŶ ďŽLJ ĂƴŒŦŶŦ ŬĂƉĂŬƚĂŶĚƵLJƵƌŵƵƔƚƵŬ͘

T

EĞ LJĂnjŦŬ Ŭŝ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŬŝ ƚĞŬƐƟů ĮƌŵĂůĂƌŦŶŦŶ ƚĂŵĂŵŦŶĂ LJĂŬŦŶŦ ͞ŵĞƌͲ ĚŝǀĞŶ Ăůƨ͟ ƚĂďŝƌ ĞĚŝůĞŶ ƚĂƌnjĚĂ͕ ͞ŬĂLJŦƚ ĚŦƔŦ͟ ŝƔůĞƟůŝLJŽƌ͘ ^ĞŬƚƂƌ ĞŵĞŬ LJŽŒƵŶ͘ Ŷ ǀĂƐŦĨƐŦnjůĂƌ ĚĂŚŝ ŝƔ ďƵůƵƉ͕ ďŝƌ ŝŬŝ ĂLJĚĂ ŬĞŶĚŝŶĞ LJĞƌ ĞĚŝŶĞďŝůŝLJŽƌ͘ 7ƐƟŚĚĂŵ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝďŝƌĂĕŦĚĂŶŵĞŵŶƵŶŝLJĞƚǀĞƌŝĐŝ ĂŵĂ ƔĞŚƌŝŶ ŝƐŵŝ ƐĞŬƚƂƌĚĞ ĂŶŦůŵŦLJŽƌ ďŝůĞ͘ ,Ăů ďƂLJůĞLJŬĞŶ͕ ĐŝǀĂƌ ŝů ǀĞ ŝůĕĞͲ ůĞƌĚĞ ƚĞƔǀŝŬůĞƌůĞ ƐƺƌĞŬůŝ ďƺLJƺLJŽƌ ƚĞŬͲ ƐƟů LJĂƨƌŦŵůĂƌŦ͘ dĞƔǀŝŬƐŝnjůŝŬ ŵĞƌĚŝǀĞŶ ĂůƨŶĚĂŬŝŶŝĚĞŬŽƉĂƌŦƉĂƚĂĐĂŬďƂLJůĞŐŝĚͲ ĞƌƐĞ͘ Ϯϯϴ ŬĂLJŦƚůŦ ƚĞŬƐƟů ŝƔůĞƚŵĞƐŝ ĨĂĂů ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ͘ <ĂLJŦƚ ĚŦƔŦŶĚĂŬŝůĞƌůĞ ƐĂLJŦ ϯϱϬ͛LJŝ ďƵůƵLJŽƌ͘ ϳ ďŝŶ ŝƔĕŝ ĕĂůŦƔŦLJŽƌ ďƵƌĂůĂƌĚĂ͘ ,Ğƌ ďŝƌŝŶŝŶ ϰ ŬŝƔŝůŝŬ ĂŝůĞĚĞ LJĂƔĂĚŦŒŦ ŬĂďƵů ĞĚŝůĚŝŒŝŶĚĞ͕ ϮϬ ďŝŶ ŝŶƐĂŶŦŶŐĞĕŝŵŝďƵƐĞŬƚƂƌĞďĂŒůŦ͘ dĞŬƐƟů ŚĂŵŵĂĚĚĞůĞƌŝŶĚĞŶ ŬĞƚĞŶ ůŝĮ ĞnjĞůĚĞŶ ďĞƌŝ ĞŶ ĨĂnjůĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj͛ĚĞ ƺƌĞƟůŝLJŽƌ͘ dĂƌŦŵĂ ĚĂLJĂůŦ ƐĂŶĂLJŝ ĚŝLJĞ ĕŦƌƉŦŶŦƌŬĞŶ͖ ĂƌƔĂŵďĂ ǀĞ ĂĨƌĂ ŽǀĂůĂƌŦŶĚĂ ďƵ ďŝƚŬŝ LJĞƟƔƟƌŝůĞŵĞnj ŵŝ͍ ,ŽůůĂŶĚĂ ĚĂ ƵnjƵŶ LJŦůůĂƌĚŦƌ ŦƐŦƌŐĂŶ ůŝŇĞͲ

Sayı 19 / Mayıs 2011

ƌŝŶĚĞŶ ĂŶƟ ďĂŬƚĞƌŝLJĂů ŬƵŵĂƔ ŝŵĂů ĞĚͲ ŝůŝLJŽƌ͘<ĂLJŶĂŬůĂƌŦŶƉůĂŶƐŦnjůŦŒŦ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ ĞŶ ďƺLJƺŬ ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶĚĂŶ ďŝƌŝ͘ ^ĂŶĂLJŝ ŚĂƐďĞů ŬĂĚĞƌ ŝůĞƌůŝLJŽƌ͘ 7ƔƐŝnjůŝŬ ĚĞ ĚŝŒĞƌ ĕĂƉůŦ ƉƌŽďůĞŵ͘ dĞŬƐƟů ƐĞŬƚƂƌƺ ŝƔƐŝnjůŝŬ ŝůĞ ŵƺĐĂĚĞůĞĚĞ ĞĚŝůĞďŝůĞĐĞŬ ĞŶ ŵƺͲ ƐĂŝƚ ƐĂŚĂůĂƌĚĂŶ͘ <ĞƚĞŶ ƚĂƌŦŵŦŶŦŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ƉĂƌĂůĞů͕ ĂĚŦ ŐĞĕĞŶ ƐĞŬͲ ƚƂƌ ƉƌŽŐƌĂŵůĂŶĂďŝůŝƌ͘ 'ĞůĞĐЌРĚƂŶƺŬ ƉůĂŶůĂƌůĂŝƐƟŚĚĂŵŵĞƐĞůĞƐŝĂƔŦůĂďŝůŝƌ͘ bĞŚŝƌĚĞŬŝ ďŝƌ ŬŦƐŦŵ ŬŽŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ƺƌĞƟͲ ĐŝůĞƌŝ͕ ďŝƌďŝƌůĞƌŝŶĞ ĨĂLJĚĂ͕ ŽƌƚĂŬ ŚĂƌĞŬĞƚ ĞƚŵĞ ǀĞ ƐĞŬƚƂƌĞ ŝǀŵĞ ŬĂnjĂŶĚŦƌŵĂ ĂŵĂĐŦLJůĂ ^ĂŵƐƵŶ dĞŬƐƟů ǀĞ <ŽŶĨĞŬƐŝͲ LJŽŶ 7ŵĂůĂƚĕŦůĂƌŦ ĞƌŶĞŒŝ͛Ŷŝ ŬƵƌƵLJŽƌ͘ 7ů PnjĞů7ĚĂƌĞƐŝƌ'ĞĂŝƌĞƐŝĂƔŬĂŶůŦŒŦ͛ŶŦŶ ĐĞƐĂƌĞƚůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ ĚĞ ƌŽů ŽLJŶƵLJŽƌ ďƵ Ɛŝǀŝů ŽůƵƔƵŵ ĂƚĂŒŦŶĚĂ͘ dĞŬƐƟů ƐĞŬͲ ƚƂƌƺŶƺŶ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ŬƺŵĞůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ďƵŬŽŶƵĚĂĂůƚLJĂƉŦŶŦŶŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŝĕŝŶ ĚĞƌŶЌРŵĂŶĞǀŝ ĚĞƐƚĞŬ ĚĞ ƐƵŶƵLJŽƌ ĚĂŝƌĞďĂƔŬĂŶůŦŒŦ͘ϮϬϬϵŒƵƐƚŽƐ͛ƚĂ7Ɣ<Ƶƌ ŝůĞ͚7ƐƟŚĚĂŵŐĂƌĂŶƟůŝŝƔŐƺĐƺLJĞƟƔƟƌŵĞ ŬƵƌƐůĂƌŦ͛ĚƺnjĞŶůŝLJŽƌĚĞƌŶĞŬ͘ϱϮĨĂĂůƺLJĞͲ ƐŝLJůĞĂLJĂŬƚĂĚƵƌƵLJŽƌ͘ ĞƌŶĞŬĂƔŬĂŶzĂƌĚŦŵĐŦƐŦPŵĞƌĂƔĂƌ͖ ĚĞƐƚĞŬůĞƌůĞ ƐĞŬƚƂƌƺŶ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ĚĂ ƂŶƺ ĂĕŦůŦƌƐĂ ŝƔƐŝnjůŝŬ ƐŦŬŦŶƨƐŦŶŦŶ ƐŽŶĂ ĞƌĞĐĞŒŝŶĞŝŶĂŶŦLJŽƌ͘ĂƔĂƌ͛ĂŐƂƌĞdƺƌŬŝLJĞ͕ ƚĞŬƐƟůĚĞŝŶŬĂƌƔŦƐŦŶĚĂŬŝĞŶƔĂŶƐůŦƌĂŬŝƉ͘ ǀƌƵƉĂ͛LJĂLJĂŬŦŶůŦŒŦ͖LJĂƉƨŒŦŝƐŝŵǀĞŬĂůŝͲ ƚĞƐŝLJůĞĕŽŬĂǀĂŶƚĂũůŦ͘7ŶƐĂŶŽŒůƵŶƵŶŚĞŵ ĚŽŒĚƵŒƵŶĚĂ͕ŚĞŵĚĞƂůĚƺŒƺŶĚĞƚĞŬƐƟů ƺƌƺŶůĞƌŝŶĞ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJĚƵŒƵŶƵ ďĞůŝƌƚĞŶ ĂƔĂƌ͕ ͞^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƚĞŬƐƟů ƐĞŬƚƂƌƺŶƺŶ ŚĂŬ ĞƫŒŝ LJĞƌŝ ĂůĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƐĞŬƚƂƌƺŶ ŬĞŶƩĞ ǀĂƌ ŽůĚƵŒƵŶƵŶ ďŝůŝŶŵĞƐŝ ŐĞƌͲ ĞŬŝƌ͘ŝnjŝŵŝĕŝŶĞŶƂŶĞŵůŝƵŶƐƵƌŬĞŶƟŶ ĕĞǀƌĞƐŝŶĚĞŬŝ ƚƺŵ ŝů ǀĞ ŝůĕĞůĞƌŝŶ ƚĂŵ ƚĞƌƐŝŶĞ ƚĞŬƐƟů ĂůĂŶŦŶĚĂ ƚĞƔǀŝŬ ĂůĂŵŦLJŽƌ ŽůŵĂƐŦ͘^ĂŵƐƵŶůŽũŝƐƟŬŝŵŬąŶůĂƌŦŝůĞǀĂƌ

ŽůĂŶĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦŽƌƚĂĚĂŶŬĂůĚŦƌĂďŝůŝƌ͘ PƌŶĞŒŝŶ ŚĂŵŵĂĚĚĞLJĞ ǀĞ ŶŝŚĂŝ ƺƌƺŶ ƉĂnjĂƌŦŶĂ ƵnjĂŬ ŽůŵĂƐŦ ůŽũŝƐƟŬ ŝŵŬąŶůĂƌŦ ŝůĞĕƂnjƺůĞďŝůŝƌ͘ŝnjĚĞƌŶĞŬŽůĂƌĂŬƐŽŶƵŶĂ ŬĂĚĂƌ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƚĞŬƐƟů ƐĞŬƚƂƌƺŶƺŶ ŐĞůŝƔŵĞƐŝǀĞŝůĞƌůĞŵĞƐŝĂĚŦŶĂŵƺĐĂĚĞůĞ ǀĞƌĞĐĞŒŝnj͘͞ĚŝLJŽƌ͘ ĂƔĂƌ͛ŦŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚƵƌĚƵŒƵ ƔƵ ŚƵͲ ƐƵƐ ĕŽŬ ŵƺŚŝŵ͘ 7ƔůĞƚŵĞ ƐĂŚŝƉůĞƌŝ ǀĞ ŵƺƚĞƔĞďďŝƐůĞƌ ĞŒŝƟŵĚĞŶ ŐĞĕŵĞůŝ͘ ƚĂĚĂŶ ŬĂůŵĂ LJƂŶƚĞŵůĞƌ ĂƌƨŬ ŐĞĕĞƌůŝ ĚĞŒŝů͘ ƌƨŬ ƐŦŶŦƌůĂƌŦŶ ŬĂůŬƨŒŦ ĚƺŶLJĂĚĂ ŚĞƌŬĞƐ ŬĞŶĚŝŶŝ LJĞƟƔƟƌŵĞŬ njŽƌƵŶĚĂ͗ ͞ŝůŐŝŶŝŶ ƐŦŶŦƌŦ LJŽŬ ĚĞƌŝŶĞ ŝŶĚŝŬĕĞ ďŝƌ ƔĞLJůĞƌ ƂŒƌĞŶŝLJŽƌƐƵŶƵnj͘ ŝƌ ŝƔǀĞƌĞŶ ŽůĂƌĂŬĕŽŒƵŝƔŬĂŶƵŶƵŶĚĂŶďŝůĞŚĂďĞƌͲ ĚĂƌŽůŵĂĚŦŒŦŵŦnjŦŐƂƌĚƺŬƂƌŶĞŒŝŶ͘͞ ĞƌŶĞŬ<ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌƺdĞŬƐƟůDƺŚĞŶĚŝƐŝ ŬŝŶ<Žĕ͕ƐĞŬƚƂƌĚĞŬŝϮϬƐĞŶĞůŝŬƚĞĐƌƺďĞͲ ƐŝŶŝƔĞŚŝƌŝĕŝŶŬƵůůĂŶŦLJŽƌ͘<ŽĕŝůŬŝŶƔƵŶƵ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚĞƌ͗ ŝŒĞƌ ƔĞŚŝƌůĞƌĚĞŶ ŐĞůĞŶ ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌĞ ŐĞnjĚŝƌŝůŝƉ ŐƂƐƚĞƌŝůĞďŝůĞĐĞŬ ƚĞƐŝƐƐĂLJŦƐŦƐĂĚĞĐĞďŝƌŝŬŝƚĂŶĞĚŝƌ͘PŶĐĞ ďƵƌĂĚĂŶ ďĂƔůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͘ ͞^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ŽůĚƵŬĕĂ ŐƺnjĞů ƚĞƐŝƐůĞƌĞ ƐĂŚŝƉ ďƺLJƺŬ ĮƌŵĂůĂƌ ǀĂƌ͘ &ĂŬĂƚ͕ ďŝnjŝŵ ĂŵĂĐŦŵŦnj ƐĞŬƚƂƌƺŶƚƺŵƺŶƺŬĂůŬŦŶĚŦƌŵĂŬ͘ƵŶƵŶ ŝĕŝŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ďĂƔůĂĚŦŒŦŵŦnjĚĂ ĕŽŬ ďƺLJƺŬ ŵŝŬƚĂƌůĂƌĚĂ ŝƔ ĂůƐĂŬ ĚĂŚŝ ŝŵĂůͲ ĂƚŚĂŶĞůĞƌĞ ĚĞ Ž ŽƌĂŶĚĂ ŚĂŵŵĂĚĚĞ ŐĞůĞĐĞŬ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌ ƐŽŬĂŬ ĂƌĂůĂƌŦŶĚĂ ŬŽŶƵƔůĂŶŵŦƔůĂƌ͘ ŽŬ ĚĂ ƐĂŒůŦŬůŦ ŽůŵĂLJĂŶ ďƵ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌĞ LJƺŬůͲ ĞŵĞ ďŽƔůĂƚŵĂ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ŶĞƌĞĚĞ ŝƐĞ ŝŵŬąŶƐŦnj͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ ƚĂŵ ŐƂďĞŒŝŶĚĞ ďƵůƵŶĂŶďƵŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶŽůĚƵŒƵƐŽŬĂŒĂ ŬĂŵLJŽŶůĂƌŦŶ ŐŝƌŝƔ ĕŦŬŦƔŦ ŝŵŬąŶƐŦnj njĂƚĞŶ͘ ŝnjĞďŝƌd/Z͛ůŦŬŝƔůĞƌƐƂLJůĞŶŝLJŽƌ͘ĞƉŽůĂƌŦ LJŽŬ͕ ŵĞƌĚŝǀĞŶůĞƌĚĞŶ ďƵ ŵĂŵƵůůĞƌŝŶ ƚĂƔŦŶŵĂůĂƌŦ ŝŵŬąŶƐŦnj͘ &ĂƐŽŶ LJĂƉŦůĂŶ

25


Sektör ŝƔůĞƌĚĞ ĞŶ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞĚĞ ĞŶ ŝLJŝ ƺƌƺŶƺ ĕŦŬĂƌƚŵĂŬ ǀĞ ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌŝŶŝnjŝŶ ŵĂŵƵůͲ ůĞƌŝŶŝŬŽƌƵŵĂŬnjŽƌƵŶĚĂƐŦŶŦnj͘͞ ĞƌŶĞŬK<͛ŶŦŶĚŽŒƌƵĚĂŶŐĞůŝƌĚĞƐƚĞŒŝ ŚŝďĞ ƉƌŽũĞƐŝŶĞ ĚĞ ŵƺƌĂĐĂĂƚ ĞƚŵŝƔ ĨĂͲ ŬĂƚ Ğůŝ ďŽƔ ĚƂŶŵƺƔ͘ ƌĚŦŶĚĂŶ K<͛ŶŦŶ LJĞƌĞů LJƂŶĞƟŵůĞƌĞ ĂĕƨŒŦ ŬƺĕƺŬ ƂůĕĞŬůŝ Ăůƚ LJĂƉŦ ŚŝďĞ ƉƌŽũĞƐŝŶĞ 7ů PnjĞů 7ĚĂƌĞƐŝ ŬĂŶĂůŦLJůĂ ŵƺƌĂĐĂĂƚ ĞƚŵĞŬ ŝƐƚĞŵŝƔůĞƌ͘ ƵďĂƔǀƵƌƵ͕ƚĞŬƐƟůŝƔLJĞƌůĞƌŝŶŝŶŵĞƌŬĞnjͲ ĚĞŶĕŦŬĂƌƨůŵĂƐŦĂŵĂĐŦLJůĂĚƺƔƺŶƺůŵƺƔ͘ &ĂŬĂƚ ŵŝŵĂƌŝ ƉƌŽũĞ͕ ƚĞƐůŝŵ ƚĂƌŝŚŝŶĞ LJĞƟƔƟƌŝůĞŵĞŵŝƔ͘ sŝůĂLJĞƩĞŬŝůĞƌĞĚŽŶĂŶŦŵůŦǀĞƌĂŶƚĂďůďŝƌ ƚĞŬƐƟů ĮƌŵĂ ƂƌŶĞŬůĞƌŝ ŐƂƐƚĞƌĞďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ƚĞŬŶŝŬ ďŝƌ ŐĞnjŝ ĚƺnjĞŶůĞƌ ĚĞƌŶĞŬ͘ ϭϯ ŬĂƨůŦŵĐŦŶŦŶ <ĂŚƌĂŵĂŶŵĂƌĂƔ ǀĞ ĚŦLJĂŵĂŶ͛ĚĂŬŝ njŝLJĂƌĞƚůĞƌůĞ ǀŝnjLJŽŶůĂƌŦ ƚĂŵĂŵĞŶ ĚĞŒŝƔŝƌ͘ 7ƉůŝŬ͕ ƂƌŵĞ͕ ĚŽͲ ŬƵŵĂ ǀĞ ŬŽŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĞ ƵŒƌĂŶŦƌ͘ ĂƔĂƌŦŶŦŶ ƚĂŵĂŵĞŶ ďŝůŐŝLJĞ ĞŶĚĞŬƐůĞŶĚŝŒŝƚĞƐƉŝƚĞĚŝůŝƌ͘ ĂƔĂƌŦLJŦ LJĂŬĂůĂŵŦƔ ƔĞŚŝƌůĞƌĚĞ ƚĞŬͲ ƐƟů ^ƺŵĞƌďĂŶŬ ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ ďĂƔůĂƴŒŦ ƂƌŶĞŬůĞ ďƺLJƺŵƺƔ͘ DƺŚĞŶĚŝƐͲ ůŝŬ ǀĞ ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ ŚŝnjŵĞƚůĞƌŝ ĚŝLJĞ ĂĚůĂŶĚŦƌĂďŝůĞĐĞŒŝŵŝnjďŝůŐŝLJĂƨƌŦŵůĂƌŦŶŦŶ ǀĂnjŐĞĕŝůŵĞnjůŝŒŝLJĞƌůĞƔŵŝƔĂƌĚŦŶĚĂŶ͘ bĞŚŝƌĚĞŬŝ ϮͲϯ ŝƔůĞƚŵĞĚĞ ďƵ ĂŶůĂLJŦƔůĂ ŚĂƌĞŬĞƚ ĞĚŝůĚŝŒŝŶŝ͕ ŚĂůĞŶ ĚĂŚĂ ŽŶůĂƌĂ ŐĞƌĞŬĞŶůĞƌŝŶ ĚŝůĞ ŐĞƟƌŝůĚŝŒŝŶŝ ďĞůŝƌƚĞŶ <Žĕ͕ ƔƵŶůĂƌŦ ƐƂLJůƺLJŽƌ͗ ͞^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝ Śŝĕ ƐŽƌŵĂĚĂŶ͕ ƂŒƌĞŶŵĞĚĞŶ͕ ŐĞƌĞŬĞŶŝ LJĂƉŵĂĚĂŶ͕ ĚĞŶĞŵĞĚĞŶ͕ LJĂƨƌŦŵ LJĂƉŵĂĚĂŶ ƐŽŶƵĕ ĂůŵĂŬ ŝƐƟLJŽƌ͘ ,ĂŶŝ ĚĞƌůĞƌ LJĂ ŚĞƌŬĞƐ ĐĞŶŶĞƚĞ ŐŝƚŵĞŬ ŝƐƟLJŽƌ ĂŶĐĂŬ ŬŝŵƐĞ ƂůŵĞŬ ŝƐƚĞŵŝLJŽƌ͘ ŝŒĞƌ ďƺLJƺŬƔĞŚŝƌůĞƌĚĞ ŝƔĕŝ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ĕĂůŦƔĂŶůĂƌŝŶƐĂŶŬĂLJŶĂŬůĂƌŦŽůĂƌĂŬŐƂƌƺůͲ ƺLJŽƌ ǀĞ LJĂƨƌŦŵ ŽůĂƌĂŬ ŶŝƚĞůĞŶĚŝƌŝůŝLJŽƌ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƂŶĐĞ ŝŶƐĂŶĚĂŶ ďĞŬůĞŶĞƌĞŬ ŬĂnjĂŶĚŦƌŦƌƐĂ ŚĂŬŬŦŶŦ ǀĞƌŝƌŝŵ ĚƺƔƺŶĐĞƐŝ ǀĂƌ͘KLJƐĂŝŶƐĂŶŦŶŶĞŬĂnjĂŶĚŦƌĚŦŒŦŶŦƂůĕĞͲ ďŝůĞĐĞŬ ďŝƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ƂůĕĞŒŝ LJŽŬ͘ ^ĂŵƐƵŶ ƚƺŵ ķƌƐĂƚůĂƌŦŶ ŚĞƌŬĞƐĞ ĞƔŝƚ ŵĞƐĂĨĞĚĞĚƵƌĚƵŒƵďŝƌƔĞŚŝƌ͘ŽŬƂŶĞŵůŝ ĚĞŒĞƌůĞƌŝǀĂƌ͘dƺŵĚĞǀůĞƚŬƵƌƵŵůĂƌŦŶĚĂ͕ LJĞƌĞů LJƂŶĞƟŵůĞƌŝŶĚĞ͕ ƟĐĂƌĞƚ ǀĞ ƐĂŶĂLJŝ ŽĚĂůĂƌŦŶĚĂ͕ ĞƐŶĂĨ ŽĚĂůĂƌŦŶĚĂ͕ ĂĕŦŬ ĮŬŝƌůŝ͕ ƚĂƌĂĨƐŦnj͕ ƌĂƐLJŽŶĞů͕ ďŝůŐŝLJĞ ĂĕŦŬ ǀĞ ƐƺƌĞŬůŝ ďŝůŐŝ ĂůĂŶ ŝLJŝ LJĞƟƔŵŝƔ͕ ŝŶƐĂŶĂ ĚĞŒĞƌǀĞƌĞŶ͕ŐƺǀĞŶĞŶǀĞƚĞŬƚĞŬŝůŐŝůĞͲ ŶĞŶ ŝŶƐĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝ ǀĂƌ͘ LJƌŦĐĂ ŬƵƌƵŵůĂƌ ĂƌĂƐŦ ŝůŝƔŬŝůĞƌ ĚĞ ŬƵǀͲ ǀĞƚůŝ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ŽƌƚĂŬ ƐŽŶƵĕ ĂůŵĂLJĂ ĚĂŚĂ LJĂƚŬŦŶ ďŝƌ LJĂƉŦ ǀĂƌ͘ Ƶ ķƌƐĂƚůĂƌŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌĞďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ LJĂƉŵĂŶŦnj ŐĞͲ

26

ƌĞŬĞŶůĞƌ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ĚĞƚĂLJůŦ ďŝůŐŝůĞƌ ĚĞ ĂůĂďŝůŝLJŽƌƐƵŶƵnj ǀĞ ƐƺƌĞĕ ďŽLJƵŶĐĂ ďƵ ĚĞƐƚĞŬ ƐƺƌƺLJŽƌ͘ dĞŬ LJĂƉŵĂŶŦnj ŐĞƌĞŬĞŶ ŝLJŝ ŶŝLJĞƚůŝ͕ĚƺƌƺƐƚ͕ŐĞƌĕĞŬƚĞŶŬĂnjĂŶŵĂŬ ǀĞ ŬĂnjĂŶĚŦƌŵĂŬ ŝƐƚĞLJĞŶ ĂĕŦŬ ďŝƌ ŬŝƔŝ ŽůŵĂŶŦnj͘zĂŶŝ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂďĂƔĂƌŦůŦŽůŵĂŬ ŝĕŝŶĕŽŬƐĞďĞƉǀĂƌ͘7ƐƚĞŵĞŬǀĞŐĞƌĞŬĞŶŝ LJĂƉŵĂŬLJĞƚĞƌůŝ͘^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŬƺĕƺŬŽůŵĂŬ ĚƺƔƺŬĚĞŒĞƌůŝŽůĂƌĂŬŐƂƌƺůƺLJŽƌǀĞŬƺĕƺŬ ŝƔůĞƚŵĞĐŝĂƔŦƌŦƚĞǀĂnjƵƵŝůĞƐĂŬůĂŶŦLJŽƌǀĞ ĚĞŒŝƔŝŵĞ ŐĞƌĞŬ ĚƵLJŵƵLJŽƌ͘ zĂŶŝ ĞŐŽůĂƌ LJƺŬƐĞŬ͘ WĂnjĂƌůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŶĂƐŦůĂ ĚĞŒŝů ŶĞ ŬĂĚĂƌĂ ďĂŬŦůŦLJŽƌ͘ ƵŶƵŶůĂ ĕĞůŝƔĞĐĞŬ ǀĞ ƚĂŬĚŝƌ ĞĚŝůĞĐĞŬ ƔĞŬŝůĚĞ ďĂƔŬĂůĂƌŦŶĂ ŬĂƌƔŦ ĂƔŦƌŦ ďŝƌ ŚŽƔŐƂƌƺ ǀĞ ŬĂďƵůůĞŶŝĐŝůŝŬ ǀĂƌ͘<ĞŶĚŝĚĞŒĞƌŝŶŝĨĂƌŬĞĚŝƉŬŽƌƵŵĂŬůĂ͕ ďĂƔŬĂůĂƌŦŶĂĚĞŒĞƌǀĞƌŵĞŬĚĞŶŐĞƐŝŶŝŝLJŝ ŬƵƌŵĂŬ ŐĞƌĞŬŝLJŽƌ͘ Ƶ ĚĞŒĞƌ ĚƵLJŐƵƐƵ ĕĞůŝƔŬŝƐŝ ƐƚĂƚƺůĞƌĚĞ ĚĞ ŬĞŶĚŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŝͲ LJŽƌ͘ PƌŶĞŒŝŶ ŝƔLJĞƌŝŶĞ ƐĂŚŝƉ ŽůŵĂŬ͕ ĚĞŒĞƌůŝ͕ŝƔĕŝŽůŵĂŬĚĞŒĞƌƐŝnjŐŝďŝLJĂƌŐŦůĂƌŦ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌŵĂŬ ŐĞƌĞŬ͘ zĂƉƨŒŦŶĚĂŶ ǀĞLJĂƔĂĚŦŒŦŶĚĂŶƚĂƚŵŝŶŽůŵĂďĞĐĞƌŝƐŝŶĞ ƐĂŚŝƉŽůŵĂŵŦnjŝLJŝŽůĂďŝůŝƌ͘͟ 'ƺĕůƺ͕ ŝŚƌĂĐĂƚ LJĂƉĂďŝůĞŶ ďŝƌ ŝŬŝ ĮƌŵĂ ŐĞƌĞŬŝLJŽƌ ďĂƔůĂŶŐŦĕƨ͘ ŝŒĞƌůĞƌŝ ďƵŶͲ ůĂƌĂ ĨĂƐŽŶ ƺƌĞƚĞƌĞŬ ĂLJĂŬƚĂ ŬĂůĂĐĂŬůĂƌ ďĂƔƚĂ͘ LJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬůĞƌ ĚĞ͘ 'ŝĚĞƌĞŬ ŬƺŵĞůĞŶŝůĞĐĞŬ͘ 'ƺŶƺͲ ŵƺnjĚĞ ͚ĚƺŶLJĂ ďŝƌ ƨŬ ƂƚĞĚĞ͛ ŐĞƌĕĞŒŝŶĞ ĚŝŬŬĂƚ ŬĞƐŝůŝŶĐĞ ƉĂnjĂƌ ƐŽƌƵŶƵŶĚĂŶ ƐƂnj ĞĚŝůĞŵĞLJĞĐĞŒŝŐƂƌƺůƺLJŽƌƌĂŚĂƚůŦŬůĂ͘ dĞŬƐƟů ƐĞŬƚƂƌƺ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ŬĂĚŦŶŦŶ ƐŽƐLJĂů ƐƚĂƚƺƐƺŶƺŶ ĚƺnjĞůƟůŵĞƐŝŶĚĞ ĞŶ ĞƚŬŝůŝ ƌŽůƺ ƺƐƚůĞŶĞďŝůĞĐĞŬ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůůͲ ĞƌĞ ĚĞ ƐĂŚŝƉ͘ <ŦƌƐĂů ĂůĂŶůĂƌĚĂ LJĂŚƵƚ ƔĞŚŝƌůĞƌŝŶǀĂƌŽƔůĂƌŦŶĚĂƚĞŵĞůŝůŬƂŒƌĞƟŵ ĞŒŝƟŵŝŶŝĂůĂŶŬŦnjĕŽĐƵŬůĂƌŦĞǀůŝůŝŬĕĂŒŦŶĂ ŐĞůĚŝŬůĞƌŝŶĚĞ LJĂ ĚĂ ďƵ ĕĂŒĂ ŐĞůĚŝŒŝ ĚƺƔƺŶƺůŵĞLJĞ ďĂƔůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ LJĞŶŝ ďŝƌ ĂŝůĞ ŬƵƌƵLJŽƌ͘ Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŐĞƌĞŬ ĞǀďƺƚĕĞƐŝŶĞŬĂƚŬŦĚĂďƵůƵŶŵĂŬŐĞƌĞŬƐĞ ĞǀůŝůŝŬ ŚĂLJĂƨŶĚĂŶ ŵĞŵŶƵŶ ĚĞŒŝůƐĞ ŬĞŶĚŝŶĞ ďĂƔŬĂ ďŝƌ LJŽů ƐĞĕĞďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ŬĂnjĂŶĕ ƐĂŒůĂŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝLJŽƌ͘ Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ Śŝĕďŝƌ ǀĂƐķ ďƵůƵŶŵĂLJĂŶ ŬĂĚŦŶůĂƌŦŵŦnjŦŶƚĞƌĐŝŚĞĚĞďŝůĞĐĞŬůĞƌŝƚĞŬͲ ƐƟůƐĞŬƚƂƌƺ͕ĐĂŶŬƵƌƚĂƌĂŶŝƔůĞǀŝŐƂƌƺLJŽƌ͘ ŽŬŬŦƐĂnjĂŵĂŶĚĂŝƔĕŝLJĞƟƔƟƌŝůĞďŝůĞŶďƵ ƐĞŬƚƂƌĚĞ ƉĞƌƐŽŶĞů ƚĂůĞďŝ Śŝĕ ďŝƚŵŝLJŽƌ͘ ĂůŦƔŵĂƐŦŝůĞďŝƌůŝŬƚĞƐŽƐLJĂůůĞƔĞŶŬĂĚŦŶŦŶ ĚƺŶLJĂLJĂďĂŬŦƔĂĕŦƐŦǀĞLJĂƔĂŵĚĞŒŝƔŝLJŽƌ͘ dĞŬƐƟů &ŝƌŵĂƐŦ ^ĂŚŝďŝ ^ƺůĞLJŵĂŶ ŬďƵͲ ůƵƚ͕ϭϵϴϬ͛ĚĞŶďĞƌŝƐĞŬƚƂƌĚĞ͘ϮϬϭϭLJŦůŦŶĂ ĚĞŬ ƔĞŚŝƌĚĞ ƚĞŬƐƟů ĂĚŦŶĂ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ ĕĂƉůŦ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬ LJĂƔĂŶŵĂĚŦŒŦŶŦ ƐƂLJůƺLJͲ Žƌ͗ ͞^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƚĞŬƐƟůĞ ĚĞǀĂŵůŦ ƺǀĞLJ ĞǀůĂƚ ŐƂnjƺ ŝůĞ ďĂŬŦůĚŦ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ϮϬϬϰ

LJŦůŦŶĚĂ KƌŐĂŶŝnjĞ ^ĂŶĂLJŝ ƂůŐĞƐŝ͛ŶĚĞ ĕŽŬ ĐŝĚĚŝ ďŝƌ ƚĞƐŝƐ ŬƵƌĂƌĂŬ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŝƐƟŚĚĂŵ ƐĂŒůĂĚŦŵ͘ 7ƔůĞƚŵĞŵĚĞ ĚƂŶĞŵŝŶ ^ĂŵƐƵŶ ŵŝůůĞƚǀĞŬŝůůĞƌŝŶĞ ďŝƌ ŬĂŚǀĂůƨ ĚĂǀĞƟ ĚƺnjĞŶůĞLJĞƌĞŬ ďŝƌ ĂƌĂLJĂ ŐĞůĚŝŵ͘ <ĞŶĚŝůĞƌŝŶĞ ĚĞǀůĞƩĞŶ ƚĞŬ ŬƵƌƵƔ ĚĞƐƚĞŬ ŝƐƚĞŵĞĚŝŒŝŵŝ ƚĞƐͲ ŝƐůĞƌŝŵŝŬĞŶĚŝŝŵŬąŶůĂƌŦŵůĂŬƵƌĚƵŒƵŵƵ ĂŶůĂƴŵ͘ dĞŬ ŝƐƚĞŒŝŵŝŶ ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ ĕĞǀƌĞŝůǀĞŝůĕĞůĞƌĚĞŶĂLJƌŦƚƵƚƵůŵĂLJĂƌĂŬ ƚĞŬƐƟů ĂůĂŶŦŶĚĂ ƚĞƔǀŝŬƚĞŶ ŵĂŚƌƵŵ ďŦƌĂŬŦůŵĂŵĂƐŦ ŝĚŝ͘ ƺŶŬƺ ƚĞƔǀŝŬ ĂůĂŶ ŝůůĞƌĚĞŬŝ ƚĞŬƐƟů ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ ^^< ŐŝĚͲ ĞƌůĞƌŝ ǀĞƌŐŝůĞƌ ĞůĞŬƚƌŝŬ ĨĂƚƵƌĂůĂƌŦŶŦŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĚĂŶ ŵƵĂĨ ƚƵƚƵůƵLJŽƌ ǀĞ ŵĂůŝLJĞƚůĞƌŝ LJĂƌŦ LJĂƌŦLJĂ ĂnjĂůŵŦƔ ŽůƵLJͲ ŽƌĚƵ͘ ŝŶ͛ŝ ƵnjĂŬƚĂ ĂƌĂŵĂLJĂ ŐĞƌĞŬ LJŽŬ͘ Ƶ ŝŵŬąŶůĂƌůĂ ƚĞƔǀŝŬůŝ ŝůůĞƌ ŝŶ Őŝďŝ ĕŽŬ ƵĐƵnjĂŵĂůŝŵĂůĞĚĞďŝůŝLJŽƌůĂƌĚŦ͘ŝnjŝŵŽ ĚƂŶĞŵĚƂƌƚůŝƌĂLJĂLJĂƉĂďŝůĚŝŒŝŵŝnjďŝƌŝƔŝ ƚĞƔǀŝŬĂůĂŶŝůůĞƌĚĞŬŝƚĞŬƐƟůĐŝůĞƌŝŬŝůŝƌĂLJĂ LJĂƉĂƌĂŬ ŬĂƌ ĞůĚĞ ĞĚŝLJŽƌůĂƌĚŦ͘ ŝnjĚĞ ďƵ ŝŵŬąŶůĂƌĚĂŶĨĂLJĚĂůĂŶŵĂŬŝƐƚĞĚŝŬ͘&ĂŬĂƚ ƚĞƔǀŝŬ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ŶĞůĞƌ LJĂƔĂŶĚŦŒŦŶŦ ďƵ ƔĞŚŝƌĚĞŬŝŚĞƌŬĞƐďŝůŝLJŽƌ͘ƺƚƺŶďƵƐƺƌĞͲ ĐŝŶ ƐŽŶƵŶĚĂ ďĞŶ ƔƵ ĂŶ ŝƔůĞƚŵĞŵŝ ϯϬ ŬŝƔŝĕĂůŦƔƨƌĚŦŒŦŵďŝƌƐĞǀŝLJĞLJĞŬƺĕƺůƚŵĞŬ njŽƌƵŶĚĂŬĂůĚŦŵ͘ŽŬƐĂLJŦĚĂƉĞƌƐŽŶĞůŝŵŝ ŝƔƚĞŶĕŦŬĂƌƚŵĂŬnjŽƌƵŶĚĂŬĂůĚŦŵ͘͟ ŬďƵůƵƚ͕ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƚĞŬƐƟů ƐĞŬƚƂƌƺŶĚĞ ŚĞƌƺĕŬŝƔŝĚĞŶŝŬŝƐŝŶŝŶŬĂLJŦƚĚŦƔŦǀĞŵĞƌͲ ĚŝǀĞŶĂůƨĚŝLJĞƚĂďŝƌĞĚŝůĞŶŝƔůĞƚŵĞůĞƌĚĞ ĕĂůŦƔƨŒŦŶŦ ĚĂ ŬĂLJĚĞĚŝLJŽƌ͘ dĞƔǀŝŬ ĂůŦŶĂŶ ŝůůĞƌĚĞ^^<ŐŝĚĞƌůĞƌŝŵŝŶŝŵƵŵĚƺnjĞLJĚĞ͘ DĂůŝLJĞƚĂĕŦƐŦŶĚĂŶŽŶůĂƌŝůĞLJĂƌŦƔŦůĂŵŦLJŽƌ͘ ƚbĞŚŝƌĚĞŬŝ ƚĞŬƐƟů ĂƚƂůLJĞůĞƌŝŶŝ ͚ŚŝũLJĞŶͲ ĚĞŶLJŽŬƐƵŶƐŽŶĚĞƌĞĐĞƐĂŒůŦŬƐŦnjĕĂůŦƔŵĂ ŬŽƔƵůůĂƌŦŶĂ ƐĂŚŝƉ͛ ĚŝLJĞ ŶŝƚĞůĞLJĞŶ ŬͲ ďƵůƵƚ͕ ƺLJƺŬƔĞŚŝƌ ĞůĞĚŝLJĞƐŝ͛ŶŝŶ ĚĞǀƌͲ ĞLJĞ ŐŝƌŝƔŝLJůĞ ƐŽƌƵŶƵŶ ĕƂnjƺůĞďŝůĞĐĞŒŝ ĮŬƌŝŶŝ ƐĂǀƵŶƵLJŽƌ͗ ͞^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƚĞŬƐƟů ŬĞŶƚ ďĞŶnjĞƌŝ ĂůĂŶůĂƌĂ ŝŚƟLJĂĕ ǀĂƌ͘ bĞŚŝƌ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ĂƚƂůLJĞůĞƌ ƐŽŶ ĚĞƌĞĐĞ ƐĂŒůŦŬƐŦnj ǀĞĕĂůŦƔĂŶůĂƌŦŚĂƐƚĂĞĚĞďŝůĞĐĞŬďŽLJƵƩĂ͘ PƚĞLJĂŶĚĂŶƔĞŚŝƌĚĞŐŦĚĂŽƌŐĂŶŝnjĞƐĂŶĂLJŝ ĚĂŚŝůŽůŵĂŬƺnjĞƌĞĕŽŬƐĂLJŦĚĂƐĂŶĂLJŝƐŝͲ ƚĞƐŝŶĚĞďŽƔĂůĂŶůĂƌŵĞǀĐƵƚ͘ƺLJƺŬƔĞŚŝƌ ĞůĞĚŝLJĞƐŝƔĞŚŝƌŝĕŝŶĚĞŬŝĂƚƂůLJĞůĞƌŝďƵƌĂͲ LJĂ ŐŝƚŵĞLJĞ njŽƌůĂƌ ŝƐĞ ŚĞŵ ĕĂůŦƔĂŶůĂƌ ĚĂŚĂƐĂŒůŦŬůŦŽƌƚĂŵĂŬĂǀƵƔƵƌŚĞŵĚĞďŝƌ ĂƌĂĚĂƐŝŶĞƌũŝŽůƵƔƚƵƌĂďŝůĞĐĞŬƚĞŬƐƟůĐŝůĞƌ ĚŝŬŬĂƚ ĕĞŬŵĞLJŝ ďĂƔĂƌĂďŝůŝƌ͘ Ŷ ĂnjŦŶĚĂŶ njĂƚĞŶ ƐŝŐŽƌƚĂƐŦnj ĕĂůŦƔĂŶ ŝƔĕŝůĞƌ ƐĂŒůŦŬƐŦnj ĕĂůŦƔŵĂ ŽƌƚĂŵůĂƌŦŶĚĂŶ ŬƵƌƚƵůƵƌ͘ zĞƌͲ ŝŶŝ ŵĂůŝLJĞƚ ŚĞƐĂƉůĂƌŦ ŝůĞ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞŬ ŝƐƚĞŵĞLJĞŶůĞƌ ŽůĂĐĂŬƨƌ͘ Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ďƺLJƺŬƔĞŚŝƌŬĂƌĂƌĂůŦƉƵLJŐƵůĂŵĂůŦLJŽŬƐĂ ŝůĕĞďĞůĞĚŝLJĞůĞƌŝďƵŶƵďĂƔĂƌĂŵĂnj͘͟ Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

27


Kapak

Unutulmamalı ki, hiçbir zaman armut pişip ağza düşmeyecek…

Projeyi beğendiren Hibe’yi kapıyor Dünyada oluşan yeni konsept, yerele kadar indi Komşu komşunun, müteşebbisine muhtaç mƌĞƟŵ ǀĞ ƚƺŬĞƟŵ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ĚĞŶŐĞ͕ ŬƺƌĞƐĞů ďŽLJƵƩĂ ƂŶĞŵĞ ƐĂŚŝƉ ĂƌƨŬ͘ Ͳ ƟĐĂƌĞƚĂůĚŦďĂƔŦŶŦŐŝĚŝLJŽƌ͘DƺƚĞƔĞďďŝƐŝĕŝŶŚĞƌLJĞƌǀĂƚĂŶ͘sĂƌŦůĂŶŶŽŬƚĂ͕ƺƌĞͲ Ɵŵ ĕĂƌŬůĂƌŦŶŦŶ ĚƺŶLJĂŶŦŶ ŚĞƌ LJĂŶŦŶĚĂ ĚƂŶŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬƟƌŝLJŽƌ͘ ĞůŬŝ ĚĞ ďƵ ƐĞͲ ďĞƉůĞ ďĂƔƚĂ ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝ ;Ϳ ǀĞ ƺŶLJĂ ĂŶŬĂƐŦ ŚŝďĞ ŶŝƚĞůŝŒŝŶĚĞ ŬƌĞĚŝůĞƌ ŬƵůůĂŶĚŦƌƨLJŽƌ͘dĂďŝŬŝŚĂŬĞĚĞŶƉƌŽũĞůĞƌĞǀĞƌŝůŝLJŽƌďƵĚĞƐƚĞŬ͘

KOSGEB

28

Sayı 19 / Mayıs 2011


ŝƌŵƺƚĞƔĞďďŝƐŝĕŝŶLJĂƨƌŦŵŦŶ ďŝƌŝŶĐŝ ƔĂƌƨĚŦƌ͕ ƐĞƌŵĂLJĞ ŐŝƌĚŝƐŝ͘ 7Ɣ ŐƺĐƺ ƚĞŵŝŶŝ ǀĞ ŵĞŬĂŶ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ͕ ĚŽůĂLJŦƐŦLJůĂĚĂŝůŬƔĂƌƚĂďĂŒůŦ ŐĞƌĞŬŝƌůŝŬůĞƌĚĞŶĚŝƌ͘ ƺŶLJĂĚĂ ďŝƌ ŐĞƌͲ ĕĞŬ ĂŶůĂƔŦůĚŦ͘ mƌĞƟŵ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦ LJĞƌLJƺnjƺŶƺŶ ŵƺŵŬƺŶ ŵĞƌƚĞďĞ ŚĞƌ LJĂŶŦŶĂ LJĂLJŦůĂŵĂĚŦŬĕĂ͕ ĞŬŽŶŽŵŝŶŝŶ ĕĂƌŬůĂƌŦ njĂŵĂŶůĂ ƉĂƐůĂŶŦLJŽƌ͘ ^ĂŶĂLJŝ͕ ĞŶĚƺƐƚƌŝ ǀĞ ƟĐĂƌŝ ĂŬƟǀŝƚĞůĞƌŝ ŐĞŶĞůĞ LJĂLJŵĂ ŵĂŶƨŒŦŶŦ ďĞůŬŝ Ŭŝŵŝ ŬĂƉŝƚĂůͲ ŝƐƚ ĂŶůĂLJŦƔůĂƌ ĚĂ njŽƌůƵLJŽƌĚƵƌ͘ ŶĐĂŬ ďƵ ŵĞƐĞůĞŶŝŶ ƚĂůŝ ďŽLJƵƚƵ͘ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌ͕ ŚƺŬƺŵĞƚůĞƌ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ďĂnjŦ ŽƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶůĂƌ ĚŝůĞ ŐĞƟƌĚŝŒŝŵŝnj ŚĂŬŝͲ ŬĂƚ LJĂ ĚĂ ŵĞĐďƵƌŝLJĞƚ ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ ŽůƵƔƚƵƌĂƌĂŬ ŝƔ LJĂƉŵĂ ĚƺƔƺŶĐĞƐŝŶĚĞŬŝ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝůĞƌŝ ĚĞƐƚĞŬůŝͲ LJŽƌůĂƌLJŦůůĂƌĚŦƌ͘ƵƚƺƌŵĂĚĚŝĚĞƐƚĞŬůĞƌůĞ ϭϬ LJŦů ƂŶĐĞ dƺƌŬŝLJĞ ĚĞ ƚĂŶŦƔƨ͘ ƵŐƺŶ ĂLJĂŬůĂƌŦ LJĞƌĞ ďĂƐĂŶ ǀĞ ƵĨƵŬ ǀĂĂƚ ĞĚĞŶ ƉƌŽũĞ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJĂŶ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ƂƌŐƺƚͲ ůĞƌŝ͕ƔŝƌŬĞƚůĞƌ͕LJĞƌĞůLJƂŶĞƟŵůĞƌǀĞŬĂŵƵ ŵƺĞƐƐĞƐĞůĞƌŝ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ ƌĂŚĂƚůŦŬůĂ ŚŝďĞ ďĂnjůŦ ĮŶĂŶƐ ƚĞŵŝŶ ĞĚĞďŝůŝLJŽƌ͘ ƌŬĂůĂƌŦŶĚĂŬŝĚĂLJŦůĂƌŦŶLJĂƌĚŦŵŦLJůĂĚƺƔƺŬ ĨĂŝnjůŝŬƌĞĚŝůĞƌŝŬĂƉĂƚŵĂĚĞǀƌŝďŝƫĂƌƨŬ͘ bŝŵĚŝƉĂƌĂ͕ĚƂƌƚďĂƔŦŵĂŵƵƌƉƌŽũĞůĞƌĞ ĂŬƚĂƌŦůŦLJŽƌ͘ WƌŽũĞŶŝŶ ŬƺĕƺŬ LJĂ ĚĂ ďƺLJƺŬůƺŒƺ ƂŶĞŵůŝ ĚĞŒŝů͘ DƺƚĞƔĞďďŝƐŝŶ ŚĞĚĞĮ͕ ŶŝLJĞƟ͕ ŬĂďŝůŝLJĞƟ͕ ŬĂƌĂƌůŦůŦŒŦ ǀĞ ƉƌŽũĞƐŝŶŝŶ ƐĂŒůĂŵůŦŒŦŶĂ ďĂŬŦůŦLJŽƌ͘ PƚĞ LJĂŶĚĂŶ ŝĐƌĂĂƚ ĂĚŦŵ ĂĚŦŵ ŝnjůĞŶŝLJŽƌ͘ ,Ğƌ ƚĂƚďŝŬĂƚ ƐŦŬŦ ŬŽŶƚƌŽů ĂůƨŶĚĂ͘ Ƶ ŬŽŶƵĚĂ dƺƌŬŝLJĞ͕ ǀƌƵƉĂ ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞŬŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚŦ ŚĞŶƺnj ƚĂŵ ŵĂŶĂƐŦLJůĂ LJĂŬĂͲ ůĂLJĂŵĂƐĂ ĚĂ͕ ŐĞůŝŶĞŶ ŶŽŬƚĂ ŝƟďĂƌŝLJůĞ ĚƵƌƵŵƵŶ͕ ĞƐŬŝƐŝLJůĞ ŬŦLJĂƐůĂŶŵĂLJĂĐĂŬ ƂůĕƺĚĞ ĕĂŒ ĂƚůĂĚŦŒŦ ƐƂLJůĞŶĞďŝůŝƌ ŐƂŶƺů ĨĞƌĂŚůŦŒŦLJůĂ͘

B

ŝƌďŝƌŝŶĚĞŶĨĂƌŬůŦǀĞĕĞƔŝƚůŝůŝŬĂƌnjĞĚĞŶ ŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦǀĂƌ͘/W7ŶƐĂŶ<ĂLJŶĂŬͲ Sayı 19 / Mayıs 2011

<K^'͕ŚĞƌ ƐĞŬƚƂƌĚĞŬŝ <K7͛ůĞƌĞ ĂƌŬĂĕŦŬŦLJŽƌ͘ <ĂůŬŦŶŵĂĂũĂŶƐůĂƌŦ ƉƌŽũĞLJůĞLJĂƨƉ ƉƌŽũĞLJůĞŬĂůŬŦLJŽƌ͘ PnjĞů7ĚĂƌĞ ďƺŶLJĞƐŝŶĚĞŬŝ ƌͲ'ĞĂŝƌĞůĞƌŝ ŚĂƌŦůŚĂƌŦůĕĂůŦƔŦLJŽƌ͘ ŽŬƐĂLJŦĚĂ ĞŬŽŶŽŵŝƚĂŶĚĂŶƐůŦ ƐŝǀŝůĚĞƌŶĞŬǀĞ ĨĞĚĞƌĂƐLJŽŶůĂƌĚĂ ďƵƵŒƵƌĚĂĕĂďĂ ŐƂƐƚĞƌŝLJŽƌ͘ zŝŶĞĚĞƵnjĂƨůĂŶ ĞůůĞƌĞLJĞƚĞƌŝŶĐĞ ŬĂƌƔŦůŦŬǀĞƌŝůĚŝŒŝŶŝ ƐƂLJůĞŵĞŬŐƺĕ͘ hŶƵƚŵĂŵĂůŦŬŝ͕ ŚŝĕďŝƌnjĂŵĂŶ ĂƌŵƵƚƉŝƔŝƉĂŒnjĂ ĚƺƔŵĞLJĞĐĞŬ͘

ůĂƌŦŶŦŶ 'ĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ KƉĞƌĂƐLJŽŶĞů WƌŽŐƌĂŵŦĚĂŚŝůŝŶĚĞŬŝůĞƌ͖ƂůŐĞƐĞůZĞŬĂͲ ďĞƚ ĚŝůĞďŝůŝƌůŝŬ KƉĞƌĂƐLJŽŶĞů WƌŽŐƌĂŵŦ͖ ͞<ŦƌƐĂů <ĂůŬŦŶŵĂ ;/WZͿ WƌŽŐƌĂŵŦ͖͟ 7b<hZ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ͖ ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝ ;Ϳ ĨŽŶůĂƌŦ͖ dm7d< ŝŵŬĂŶůĂƌŦ͖ ^ŦŶŦƌ PƚĞƐŝ 7ƔďŝƌůŝŒŝ͕ <ƺƌĞƐĞů ĞǀƌĞ &ŽŶƵ ŬƺĕƺŬ ĚĞƐƚĞŬ WƌŽŐƌĂŵŦ ;'&Ϳ͖ <ĂůŬŦŶŵĂ ĂũĂŶƐůĂƌŦ͖ <K^'͕ dƺƌŬŝLJĞ dĞŬŶŽůŽͲ ũŝ 'ĞůŝƔƟƌŵĞ sĂŬķ͖ ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞůĞƌŝŶ ƚĞŬŶŽůŽũŝ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝ͖ ŚĂƌŝĐŝ ǀƌƵƉĂ ĨŽŶůĂƌŦ͕ ƺŶLJĂ ĂŶŬĂƐŦ ŝůĞ ŝƌůĞƔŵŝƔ DŝůůĞƚůĞƌ ĨŽŶůĂƌŦ ďŝƌ ĕŦƌƉŦĚĂ ƐĂLJĂďŝůͲ ĚŝŬůĞƌŝŵŝnj͙ ŽŒƌƵ ǀĞ ŝƐĂďĞƚ ŬĂLJĚĞƚͲ ŵĞLJĞ ĂĚĂLJ ƉƌŽũĞůĞƌŝ ďĂŬĂŶůŦŬůĂƌ ĚĂŚŝ ŚŝŵĂLJĞ ĞĚŝLJŽƌ ƵƐƵů ǀĞ ŵĞǀnjƵĂƚůĂƌŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ͘ WĞŬŝ͕ ^ĂŵƐƵŶ ďƵ ŚŝďĞůĞƌĚĞŶ ŶĞ ŬĂĚĂƌ ĨĂLJĚĂůĂŶĂďŝůŝLJŽƌ͍WƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŬĂĕƚĂ ŬĂĕŦ ƔĞŚƌŝŶ ŵĞƌŬĞnjŝŶĚĞŶ ŐĞĕŝLJŽƌ͍ zŽŬƐĂ ŚĂŬ ĞƫŒŝ ŚĂůĚĞ ŝƐƟĨĂĚĞƐŝŶĚĞŶ ƵnjĂŬ ƚƵƚƵůĂŶůĂƌŦ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵ ŵƵ͍ DĂͲ ĚĂůLJŽŶƵŶ ĚŝŒĞƌ ƚĂƌĂķŶĚĂ ĚĂ͕ ĂƚĂůĞƩĞŶ ƐŝůŬŝŶŝƉ ƂŶƺŶĚĞŬŝ ķƌƐĂƚůĂƌŦ ŐƂƌĞďŝůĞŶ ŬŝƚůĞŶŝŶLJŽŒƵŶůƵŒƵŶƵǀĞŚĂƌĞŬĞƚŬĂďŝůŝͲ LJĞƟŶŝĂƌĂŵĂůŦLJŦnjŬĞƐŝŶůŝŬůĞ͘,ŝďĞůĞƌ͕ŚĂŶͲ Őŝ ƂůĕƺĚĞ ŚĞLJĞĐĂŶ ƵLJĂŶĚŦƌĂďŝůŝLJŽƌ ϭϵ DĂLJŦƐbĞŚƌŝ͛ŶĚĞ͍<ĂƌĂĚĞŶŝnj͛ŝŶĚƺŶLJĂLJĂ ĂĕŦůĂŶ ŬĂƉŦƐŦŶĚĂ ŝŬĂŵĞƚ ĞĚŝůĚŝŒŝŶŝŶ ĂLJƌŦĐĂůŦŒŦŶŦŬĂƌ͕ŝƐƟŚĚĂŵǀĞŬĂůŬŦŶŵĂLJĂ ĚƂŶƺƔƚƺƌŵĞLJĞ ŚĞǀĞƐůŝ ŬŝƔŝůĞƌ ĚŝƌƐĞŬ ƚĞŵĂƐŦŝĕŝŶĚĞůĞƌŵŝƂƚĞƚĂƌĂŌĂŶ͍ƵǀĞ ďĞŶnjĞƌŝ ŽŶůĂƌĐĂ ƐƵĂůŝŶ ĐĞǀĂďŦŶŦ ĂƌĂĚŦŬ ŬĂƉĂŬ ĚŽƐLJĂŵŦnjĚĂ͘ 7ůŐŝůŝ ĕĞǀƌĞůĞƌůĞ ŐƂƌƺƔƚƺŬ͘PƌŶĞŬLJĂŬůĂƔŦŵůĂƌĂ͕ĂƌŦnjĂůĂƌĂ͕ ƉƌŽũĞůĞƌĞ͕ ƚĂƚďŝŬĂƚůĂƌĂ͕ ĂŬĂŵĞƚůĞƌŝŶ ƐĞͲ ďĞƉůĞƌŝŶĞǀĞŚĂŬŝŬĂƚůĞƌĞŽĚĂŬůĂŶĚŦŬ͘ ƺŶLJĂĚĂ ŽůƵƔĂŶ LJĞŶŝ ŬŽŶƐĞƉƚ͕ LJĞƌĞůĞ ŝŶĚŝ͗ <ŽŵƔƵ ŬŽŵƔƵŶƵŶ ŵƺƚĞƔĞďďŝƐŝŶĞ ŵƵŚƚĂĕ͘ŬŽŶŽŵŝĚĞŬŝĂŬŦƔ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŬŝ ŚĂƌĞŬĞƚůĞŶŵĞůĞƌŝ ŵŽƟǀĞ ĞĚĞƌŬĞŶ͖ ŝĕŝŶĞƐŝŶŵŝƔůŝŬůĞƌŝƐŝůŝƉĂƨLJŽƌ͘^ƚĂƚƺŬŽĚĂ ĚŝƌĞŶĞŶůĞƌLJĂůŶŦnjůĂƔŦLJŽƌŚĞƌŐĞĕĞŶLJŦů͘

29


Kapak

Orta Karadeniz’de parlayan yıldız: OKA ŵĂƐLJĂsĂůŝƐŝ ,Ăůŝů7ďƌĂŚŝŵĂƔƂnj͕ ͞KƌƚĂ<ĂƌĂĚĞŶŝnj<ĂůŬŦŶŵĂũĂŶƐŦ͛ŶĐĂ ƐĂŒůĂŶĂĐĂŬĚĞƐƚĞŬůĞƌĞŝůŝƔŬŝŶŝůŬĞǀĞ ŬƵƌĂůůĂƌ͖ƵůƵƐĂůƉůĂŶǀĞƐƚƌĂƚĞũŝůĞƌ͕ ďƂůŐĞƉůĂŶǀĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŝůĞĂũĂŶƐŦŶ LJŦůůŦŬĕĂůŦƔŵĂƉƌŽŐƌĂŵŦŶĚĂďĞůŝƌƟůĞŶ ƂŶĐĞůŝŬůĞƌĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘͟ĚŝLJŽƌ͘

KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ ;K<Ϳ ƂŶĞŵ ĂƔŬĂŶŦ ǀĞ ŵĂƐLJĂ sĂůŝƐŝ,Ăůŝů7ďƌĂŚŝŵĂƔƂnj͕ŵĂƐLJĂ͕ŽƌƵŵ͕^ĂŵƐƵŶǀĞdŽŬĂƚ͛ŦŬĂƉƐĂLJĂŶdZʹϴϯ ďƂůŐĞƐŝŶĞŝůŝƔŬŝŶƉƌŽũĞǀĞŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦĞƌŐŝ,ĂďĞƌĞdžĞŶ͛ĞĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌĚŝ͘

K

ƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ ;K<Ϳ͕ dZͲϴϯ ďƂůͲ ŐĞƐŝŶĚĞŬŝ ŵĂƐLJĂ͕ ŽͲ ƌƵŵ͕ ^ĂŵƐƵŶ ǀĞ dŽŬĂƚ ŝůůĞƌŝŶŝ ŬĂƉƐŦLJŽƌ͘ <ĂůŬŦŶŵĂ ĂũĂŶƐůĂƌŦŶŦŶ ŝůŬ ĂŵĂĐŦ ŬƵƌƵŵůĂƌ ĂƌĂƐŦ ŝƔďŝƌůŝŒŝŶŝ ŐĞůŝƔƟƌŵĞŬ͘ <ĂLJŶĂŬůĂƌŦŶ LJĞƌŝŶĚĞ ǀĞ

30

ĞƚŬŝŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶ ƚĞŵŝŶŝ͕ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ͘ PŶĐĞůŝŬůĞ LJĞƌĞů ƉŽͲ ƚĂŶƐŝLJĞůŝŶ ŚĂƌĞŬĞƚĞ ŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬŝͲ LJŽƌŚĂůŝLJůĞ͘hůƵƐĂůŬĂůŬŦŶŵĂƉůĂŶůĂƌŦǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĚĂƂŶŐƂƌƺůĞŶŝůŬĞǀĞƉŽůŝͲ ƟŬĂůĂƌĂŶĐĂŬďƂLJůĞůŝŬůĞƌƵŚŬĂnjĂŶĂďŝůŝͲ LJŽƌ͘ zŽŬƐĂ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůůĞ ƂŶŐƂƌƺůĞƌ

ƵLJƵƔŵƵLJŽƌ ďŝƌ ƚƺƌůƺ͘ Ŷ ŶŝŚĂLJĞƟŶĚĞ ďƂůŐĞůĞƌŝŶ LJĂ ĚĂ ĂLJŶŦ ďƂůŐĞĚĞŬŝ ǀŝůĂLJͲ ĞƚůĞƌŝŶďŝƌďŝƌůĞƌŝLJůĞŐĞůŝƔŵŝƔůŝŬĨĂƌŬůĂƌŦŶŦ ĂnjĂůƚŵĂLJŦŚĞĚĞŇŝLJŽƌĂũĂŶƐůĂƌ͘K<ƂͲ ŶĞŵ ĂƔŬĂŶŦ ǀĞ ŵĂƐLJĂ sĂůŝƐŝ ,Ăůŝů 7ďƌĂŚŝŵ ĂƔƂnj ŝůĞ ĂũĂŶƐŦŶ LJƺƌƺƩƺŒƺ ƉƌŽũĞůĞƌƺnjĞƌŝŶĞƐŽŚďĞƚĞƫŬ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


Ͳ K<͛ŶŦŶ ďƂůŐĞƐŝŶĞ ŬĂLJŶĂŬ ŬĂnjĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦĂŵĂĐŦLJůĂLJƺƌƺƩƺŒƺŚŝďĞ ƉƌŽũĞůĞƌŝŚĂŬŬŦŶĚĂďŝůŐŝǀĞƌŝƌŵŝƐŝŶŝnj͍

KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ͛ŶĐĂ ƐĂŒůĂŶĂĐĂŬ ĚĞƐƚĞŬůĞƌĞ ŝůŝƔŬŝŶ ŝůŬĞ ǀĞ ŬƵƌĂůůĂƌ͖ ƵůƵƐĂů ƉůĂŶ ǀĞ ƐƚƌĂƚĞͲ ũŝůĞƌ͕ ďƂůŐĞ ƉůĂŶ ǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ ŝůĞ ĂũĂŶƐŦŶ LJŦůůŦŬ ĕĂůŦƔŵĂ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶĚĂ ďĞůŝƌƟůĞŶ ƂŶĐĞůŝŬůĞƌ ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ϮϬϬϲLJŦůŦŶĚĂĞǀůĞƚ WůĂŶůĂŵĂdĞƔŬŝůĂƨ͛ŶŦŶ;WdͿŽŶĂLJůĂĚŦŒŦ zĞƔŝůŦƌŵĂŬ ,ĂǀnjĂ 'ĞůŝƔŝŵ WƌŽũĞƐŝ ŶĂ WůĂŶŦŶĚĂ ϱ ĂĚĞƚ ŐĞůŝƔŵĞ ĞŬƐĞŶŝ ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔƟƌ͗ ͻ ƚŬŝŶ ďŝƌ ŵĞŬąŶƐĂů ŽƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ͘ ͻ 7ŶƐĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦŶŦŶ ǀĞ ƚŽƉůƵŵƐĂů LJĂƉŦŶŦŶŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͘ ͻ7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶƌĞŬĂďĞƚŐƺĐƺŶƺŶĂƌƨƌŦůͲ ŵĂƐŦǀĞĚŦƔĂĂĕŦůŵĂ͘ ͻŬŽůŽũŝŬĚĞŶŐĞůĞƌŝŶ͕ĕĞǀƌĞŶŝŶŬŽƌƵŶͲ ŵĂƐŦǀĞĚƵƌƵŵƵŶƵŶŝLJŝůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ͘ ͻ<ƵƌƵŵƐĂůLJĂƉŦŶŦŶŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͘ ũĂŶƐdZʹϴϯďƂůŐĞƐŝŶĚĞŬŝĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶŦ ďƵĞŬƐĞŶůĞƌƺnjĞƌŝŶĚĞƉůĂŶůŦLJŽƌ͘ũĂŶƐŦŶ ƂŶĞŵůŝ ŵƺĚĂŚĂůĞ ĂƌĂĕůĂƌŦŶĚĂŶ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦLJůĂ ǀĂƚĂŶĚĂƔůĂƌ ǀĞ ŬƵͲ ƌƵŵůĂƌ ĚŽŒƌƵĚĂŶ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŝLJŽƌ͘ <ĂůŬŦŶŵĂ ĂũĂŶƐŦ͖ LJĞƌĞů ŝĚĂƌĞůĞƌŝŶ͕ ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞůĞƌŝŶ͕ ĚŝŒĞƌ ŬĂŵƵ ŬƵƌƵŵ ǀĞ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶŦŶ͕ ŬĂŵƵ ŬƵƌƵŵƵ ŶŝƚĞůŝŒŝŶĚĞ ŵĞƐůĞŬ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶŦŶ͕ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶŦŶ͕ Ŭąƌ ĂŵĂĐŦ ŐƺĚĞŶ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ͕ ŬŽŽƉĞƌĂƟŇĞͲ ƌŝŶ͕ďŝƌůŝŬůĞƌŝŶǀĞĚŝŒĞƌŐĞƌĕĞŬǀĞƚƺnjĞů ŬŝƔŝůĞƌŝŶ ƐŦƌĂůĂLJĂĐĂŒŦŵ ƚƺƌĚĞŬŝ ƉƌŽũĞ ǀĞLJĂĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶŝĚĞƐƚĞŬůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͗ ͻ ƂůŐĞ ƉůĂŶ ǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦŶ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂLJŦĐŦ ƉƌŽũĞ ǀĞ ĨĂĂͲ ůŝLJĞƚůĞƌ͕ ͻ ƂůŐĞ ƉůĂŶ ǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĂ ƵLJŐƵŶ ŽůĂƌĂŬ͕ďƂůŐĞŶŝŶŬŦƌƐĂůǀĞLJĞƌĞůŬĂůŬŦŶŵĂ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦĚĂďƵůƵŶĂŶƉƌŽũĞǀĞĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌ͕ ͻ <ĂŵƵ ŬĞƐŝŵŝ͕ ƂnjĞů ŬĞƐŝŵ ǀĞ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝƔďŝƌůŝŒŝŶŝ ǀĞŽƌƚĂŬůŦŬŬƺůƚƺƌƺŶƺŐĞůŝƔƟƌĞŶƉƌŽũĞůĞƌ͕ ͻƂůŐĞŶŝŶŬĂLJŶĂŬǀĞŝŵŬąŶůĂƌŦŶŦƚĞƐƉŝƚ ĞƚŵĞLJĞ͕ĞŬŽŶŽŵŝŬǀĞƐŽƐLJĂůŐĞůŝƔŵĞLJŝ ŚŦnjůĂŶĚŦƌŵĂLJĂ͕ ƌĞŬĂďĞƚ ŐƺĐƺŶƺ ǀĞ LJĞͲ ŶŝůŝŬŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝĂƌƨƌŵĂLJĂǀĞƵůƵƐĂůǀĞ ƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ ĚƺnjĞLJĚĞ ĞƚŬŝ ǀĞ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ĂƌƨƌŵĂLJĂ LJƂŶĞůŝŬ ŚĞƌ ƚƺƌůƺ ĂŶĂůŝnj͕ ƐƚƌĂƚĞũŝ͕ƉůĂŶĕĂůŦƔŵĂƐŦ͕ĂƌĂƔƨƌŵĂǀĞŝŶͲ ĐĞůĞŵĞŐŝďŝĕĂůŦƔŵĂůĂƌ͕ ͻ ƂůŐĞŶŝŶ ŝƔ ǀĞ LJĂƨƌŦŵ ŝŵŬąŶůĂƌŦŶŦŶ ƚĂŶŦƨŵŦŶĂ ǀĞ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ƉƌŽũĞǀĞĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌ͕ ͻ zƂŶĞƟŵ͕ LJĞŶŝůŝŬĕŝ ǀĞ ǀĞƌŝŵůŝ ƺƌĞͲ Ɵŵ͕ ƚĂŶŦƨŵ͕ ƉĂnjĂƌůĂŵĂ͕ ƚĞŬŶŽůŽũŝ͕ Sayı 19 / Mayıs 2011

K<ŝůŬƉƌŽŐƌĂŵŦŶŦ ͞7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ZĞŬĂďĞƚ'ƺĐƺŶƺŶ ƌƨƌŦůŵĂƐŦǀĞŦƔĂ ĕŦůŵĂůĂƌŦŶĂ DĂůŝĞƐƚĞŬ͟ ĂĚŦLJůĂϯϬƌĂůŦŬ ϮϬϬϵ͛ĚĂŝůĂŶĞĚŝLJŽƌ͘ ϭϯƌĂůŦŬϮϬϭϬƐŽŶ ƚĂƌŝŚůŝŵĂůŝĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶĂƐƵŶƵůĂŶ ϭϱϳƉƌŽũĞŬĂďƵů ĞĚŝůŝLJŽƌ͘ϭϱϳ ƉƌŽũĞŶŝŶϮϰ͛ƺ ŵĂƐLJĂ͕ϯϯ͛ƺ ŽƌƵŵ͕ϱϰ͛ƺ ^ĂŵƐƵŶǀĞϰϲ͛ƐŦ ŝƐĞdŽŬĂƚ͛ƚĂŶ͘ ^ŽŶƵĕƚĂϱ͛ŝLJĞĚĞŬƚĞŶ ϰϭƉƌŽũĞLJĞĮŶĂŶƐ ĚĞƐƚĞŒŝƐĂŒůĂŶŦLJŽƌ͘ ĂƌĂƔƨƌŵĂ ǀĞ ŐĞůŝƔƟƌŵĞ͕ ĮŶĂŶƐŵĂŶ͕ ƂƌŐƺƚůĞŶŵĞ ǀĞ ŝƔŐƺĐƺ ĞŒŝƟŵŝ Őŝďŝ ŬŽͲ ŶƵůĂƌĚĂ͕ŬƺĕƺŬǀĞŽƌƚĂƂůĕĞŬůŝŝƐůĞƚŵĞͲ ůĞƌůĞ LJĞŶŝ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝůĞƌŝ ĚŽŒƌƵĚĂŶ ǀĞLJĂ ĚŽůĂLJůŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĞƐƚĞŬůĞLJĞĐĞŬ ƉƌŽũĞ ǀĞ ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌ͕ ͻ dƺƌŬŝLJĞ͛ŶŝŶ ŬĂƨůĚŦŒŦ ŝŬŝůŝ ǀĞLJĂ ĕŽŬ ƚĂƌĂŇŦ ƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌĂ ŝůŝƔŬŝŶ ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶ ďƂůŐĞĚĞ ƚĂŶŦƨŵŦŶŦ LJĂͲ ƉĂŶ͕ďƵƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂƉƌŽũĞ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ǀĞ ŬĂLJŶĂŬ ƚĞŵŝŶŝŶĞ ŬĂƚŬŦƐĂŒůĂLJĂŶƉƌŽũĞǀĞĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌ͕ ͻƂůŐĞĚĞŬŝŬƵƌƵŵǀĞŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶŝŶƐĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦǀĞŬƵƌƵŵƐĂůŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌŝŶŝŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦŶĂ͕ ƉƌŽũĞ ƺƌĞƚŵĞ ǀĞ ƵLJŐƵͲ ůĂŵĂŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌŝŶŝŶŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ ǀĞŚŝnjŵĞƚƐƵŶƵŵƵŶĚĂŬŝďĞĐĞƌŝǀĞŶŝƚĞͲ ůŝŬůĞƌŝŶŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ƉƌŽũĞ ǀĞĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌ͘ Ͳ K<͛ŶŦŶ ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ŵĂůŝ ĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĞůĞƌĚŝƌ͍

K< ϮϬϬϵ LJŦůŦŶĚĂ ͞7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ZĞͲ

ŬĂďĞƚ 'ƺĐƺŶƺŶ ƌƨƌŦůŵĂƐŦ ǀĞ ŦƔĂ ĕŦůŵĂůĂƌŦŶĂ DĂůŝ ĞƐƚĞŬ WƌŽŐƌĂŵŦ͟ ĂĚŦLJůĂϯϬƌĂůŦŬϮϬϬϵ͛ĚĂŝůŬŵĂůŝĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶŦŝůĂŶĞƚŵŝƔƟƌ͘ƵƉƌŽŐƌĂŵŦŶ ŐĞŶĞů ĂŵĂĐŦ͖ dZʹϴϯ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ ƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ŬĂůŬŦŶŵĂŶŦŶ ƚĞƔǀŝŬ ĞĚŝůŵĞƐŝ͕ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ƌĞŬĂͲ ďĞƚ ŐƺĐƺŶƺŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦ ǀĞ ĚŦƔĂ ĂĕŦůŵĂůĂƌŦŶŦŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ͕ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ LJƺŬƐĞŬƚĞŬŶŽůŽũŝŬŬĂďŝůŝLJĞƚĞǀĞŶŝƚĞůŝŬůŝ ŝƔŐƺĐƺŶĞƐĂŚŝƉ͕ĚĞŒŝƔĞŶƔĂƌƚůĂƌĂƵLJƵŵ ƐĂŒůĂLJĂďŝůĞŶďŝƌLJĂƉŦLJĂŬĂǀƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ ǀĞLJĞƌĞůƂŶĐĞůŝŬůĞƌĞƵLJŐƵŶŵĂůŝĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦŶ LJƺƌƺƚƺůŵĞƐŝŶĚĞ͕ ďƂůͲ ŐĞƐĞůĚƺnjĞLJĚĞĚĞŶĞLJŝŵǀĞŬĂƉĂƐŝƚĞŶŝŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦĚŦƌ͘ K<͕ <K7 DĂůŝ ĞƐƚĞŬ WƌŽŐƌĂŵŦ͛ŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŝŬŝŶĐŝ ďĂƔůĂƨůĂŶ ƉƌŽŐƌĂŵ ͞<ƺĕƺŬ PůĕĞŬůŝ ůƚLJĂƉŦ 'ĞůŝƔƟƌŵĞ͕ <ƺůƚƺƌĞů͕ dƵƌŝƐƟŬ ĞŒĞƌůĞƌŝ ǀĞ ŬŽůŽũŝŬ ĞŶŐĞůĞƌŝ <ŽƌƵŵĂ ǀĞ 7LJŝůĞƔƟƌŵĞDĂůŝĞƐƚĞŬWƌŽŐƌĂŵŦ͟ĚŦƌ͘ WƌŽŐƌĂŵŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂŬĞŶƚƐĞůĚŽŬƵůĂƌŦŶ ŬŽƌƵŶŵĂƐŦ͕ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƌĞƐƚŽƌĂͲ ƐLJŽŶƵ͕ ŝƔ ŐĞůŝƔƟƌŵĞ͕ ƚƵƌŝnjŵ͕ ƺƌĞƟŵ ǀĞ ƟĐĂƌĞƚĞ LJƂŶĞůŝŬ ŬĞŶƚƐĞů Ăůƚ LJĂƉŦŶŦŶ ŝLJŝůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ĕĞǀƌĞƐĞů ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶ ƐƺƌĚƺƌĞďŝůŝƌ ďŝƌ LJĂŬůĂƔŦŵůĂ ĕƂnjƺůŵĞƐŝ͕ ĕĞǀƌĞƐĞů ŬĂůŝƚĞŶŝŶ ĂƌƴƌŦůŵĂƐŦ LJŽůƵ ŝůĞ LJĂƔĂŵ ŬŽƔƵůůĂƌŦŶŦŶ ŝLJŝůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ĂŵĂĕůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ Ƶ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬ ƉƌŽũĞůĞƌ ŝĕŝŶƚĂŚƐŝƐĞĚŝůĞŶŚŝďĞŬĂLJŶĂŬƚƵƚĂƌŦϭϴ ŵŝůLJŽŶůŝƌĂĚŦƌ͘ WƌŽŐƌĂŵĂ ǀĂůŝůŝŬůĞƌ͕ ŬĂLJŵĂŬĂŵůŦŬůĂƌ͕ ďƂůŐĞ͕ ŝů ǀĞ ŝůĕĞ ŵƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ͕ ďĂŬĂŶůŦŬůĂƌĂ ďĂŒůŦ ŬƵƌƵŵ͕ ŬƵƌƵůƵƔ ǀĞ ĞŶƐƟƚƺůĞƌ͕ LJĞƌĞů LJƂŶĞƟŵůĞƌ͕ ϱϯϱϱ ^ĂLJŦůŦ DĂŚĂůůŝ 7ĚĂƌĞ ŝƌůŝŬůĞƌŝ <ĂŶƵŶƵ ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŬƵƌƵůŵƵƔ ďŝƌůŝŬůĞƌ͕ ƺŶŝͲ ǀĞƌƐŝƚĞůĞƌ͕ ƟĐĂƌĞƚ ǀĞ ƐĂŶĂLJŝ ŽĚĂůĂƌŦ͕ ŽƌŐĂŶŝnjĞƐĂŶĂLJŝďƂůŐĞůĞƌŝ͕ŬƺĕƺŬƐĂŶĂLJŝ ƐŝƚĞůĞƌŝ͕ƟĐĂƌĞƚďŽƌƐĂůĂƌŦďĂƔǀƵƌƵƐĂŚŝďŝ ŶŝƚĞůŝŒŝLJůĞ ƉƌŽũĞ ŚĂnjŦƌůĂŵŦƔůĂƌĚŦƌ͘ DĂůŝ ĞƐƚĞŬWƌŽŐƌĂŵŦ͛ŶĂŝůŝƔŬŝŶLJƂŶĞƟŵŬƵͲ ƌƵůƵŵƵnjƵŶĚĂŐƂƌƺƔůĞƌŝĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŚĂnjŦƌůĂŶĂŶ͞ŝůĞƟƔŝŵƉůĂŶŦ͟ĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞ ŝůŬ ĞƚĂƉƚĂ ŵĂƐLJĂ͕ ŽƌƵŵ͕ ^ĂŵƐƵŶ ǀĞ dŽŬĂƚ ŝů ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝ ǀĞ ŝůĕĞůĞƌŝŶĚĞ ďƺƚƺŶ LJĞƌĞů ƉĂLJĚĂƔůĂƌŦŶ ĚĂ ŬĂƨůŦŵŦLJůĂ ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ ǀĞ ĞŒŝƟŵ ƚŽƉůĂŶƨůĂƌŦ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ͘ ƵŶƵŶ ĂƌĚŦŶĚĂŶ͕ ŵĂůŝ ĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶĂ ƐŽŶ ďĂƔǀƵƌƵ ƚĂƌŝŚŝ ϭϯ ƌĂůŦŬ ϮϬϭϬ ŐƺŶƺ ŝƟďĂƌŝLJůĞ ϭϱϳ ƉƌŽũĞ ďĂƔǀƵƌƵƐƵ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵŝƔƟƌ͘ ^ŽŶďĂƔǀƵƌƵnjĂŵĂŶŦŶĚĂŶƐŽŶƌĂũĂŶƐĂ ƵůĂƔĂŶ ϰ ĂĚĞƚ ƉƌŽũĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ĚŦƔŦ ďŦƌĂŬŦůŵŦƔƨƌ͘ dĞƐůŝŵ ĂůŦŶĂŶ ϭϱϳ ƉƌŽũĞĚĞ ƚŽƉůĂŵ ϮϯϮ͘ϯϮϵ͘ϳϵϲ͕ϯϮ ůŝƌĂ LJĂƨƌŦŵ ƂŶŐƂƌƺůŵƺƔ ǀĞ ũĂŶƐ͛ƚĂŶ ϭϱϰ͘ϳϲϭ͘ϱϵϬ͕ϭϲ ůŝƌĂ ĚĞƐƚĞŬ ƚĂůĞƉ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ͘

31


Kapak

WƌŽũĞůĞƌŝŶ ŝůůĞƌ ďĂnjŦŶĚĂ ĚĂŒŦůŦŵůĂƌŦŶĂ ďĂŬŦůĚŦŒŦŶĚĂ ϭϱϳ ƉƌŽũĞŶŝŶ Ϯϰ ĂĚĞƟ ŵĂƐLJĂ ŝůŝŶĚĞ͕ ϯϯ ĂĚĞƟ ŽƌƵŵ ŝůŝŶĚĞ͕ ϱϰ ĂĚĞƟ ^ĂŵƐƵŶ ŝůŝŶĚĞ͕ ϰϲ ĂĚĞƟ ŝƐĞ dŽŬĂƚ ŝůŝŶĚĞŶ ƐƵŶƵůĚƵŒƵ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞͲ Ěŝƌ͘zƂŶĞƟŵ<ƵƌƵůƵƚĂƌĂķŶĚĂŶĂƐŝůůŝƐƚĞ ŝůĞLJĞĚĞŬǀĞďĂƔĂƌŦƐŦnjƉƌŽũĞůĞƌůŝƐƚĞůĞƌŝ ŬĂƌĂƌĂ ďĂŒůĂŶŵŦƔƨƌ͘ dĞŬůŝĨ ĕĂŒƌŦƐŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ƐƺƌĞĕůĞƌŝŶĚĞŶ ŐĞĕŵŝƔ ǀĞ ƐŽŶƵĕƚĂ ĮŶĂŶƐŵĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝŶĞ ŚĂŬ ŬĂnjĂŶŵŦƔ ŽůĂŶ ĂƐŝů ůŝƐƚĞĚĞ ϯϲ͕ LJĞĚĞŬ ůŝƐƚĞĚĞŝƐĞϱĂĚĞƚƉƌŽũĞLJĞƌĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ƐŝůůŝƐƚĞĚĞLJĞƌĂůĂŶƉƌŽũĞůĞƌŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ďƂůŐĞŵŝnjĚĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞĐĞŬ ϯϲ͘ϳϳϭ͘ϯϭϭ͕ϵϯ ůŝƌĂůŦŬ ƚƵƌŝnjŵ ǀĞ ĕĞǀƌĞ ĂůƚLJĂƉŦƐŦLJĂƨƌŦŵŦŶŦŶϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬůŝƌĂƐŦŶŦ ĂũĂŶƐŚŝďĞƔĞŬůŝŶĚĞŬĂƌƔŦůĂLJĂĐĂŬ͘ ŽŒƌƵĚĂŶ ĨĂĂůŝLJĞƚ ĚĞƐƚĞŒŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĂ ŐĞůŝŶĐĞ͖ K<͕ dZʹϴϯ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ ƐŽƐLJŽĞŬŽŶŽŵŝŬ ŐĞůŝƔŵĞLJŝ ŚŦnjůĂŶĚŦƌĂďŝůĞĐĞŬ ƂŶĞŵůŝ ķƌƐĂƚůĂƌŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƐŽƐLJŽĞŬŽŶŽŵŝŬ ŐĞůŝƔŵĞ ƂŶƺŶĚĞŬŝ ĚĂƌ ďŽŒĂnjůĂƌŦŶ ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ƚĞĚďŝƌůĞƌŝ ǀĞ ƉůĂŶůĂŵĂͬĂƌĂƔƨƌŵĂ ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝ ĚĞ ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ Ƶ ƉƌŽŐƌĂŵ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬ ƉƌŽũĞůĞƌ ŝĕŝŶϲϰϬďŝŶd>ƚĂŚƐŝƐĞĚŝůŵŝƔƟƌ͘ ŽŒƌƵĚĂŶ &ĂĂůŝLJĞƚ ĞƐƚĞŒŝŶĞ ďĂƔǀƵƌƵůĂƌ ϭϮ <ĂƐŦŵ ϮϬϭϬ ƚĂƌŝŚŝŶĚĞ ƚĂŵĂŵůĂŶŵŦƔ͕ ƚŽƉůĂŵĚĂ ϲϮ ƉƌŽũĞ ďĂƔǀƵƌƵƐƵ ĂůŦŶŵŦƔƨƌ͘ ƵŶƵŶ ϭϴ͛ŝ dŽŬĂƚ͛ƚĂŶ͘ĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞůĞƌƐŽŶƵĐƵŶͲ ĚĂ dZʹϴϯ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ ϭϰ ƉƌŽũĞ ĚĞƐƚĞŬ ĂůŵĂLJĂ ŚĂŬ ŬĂnjĂŶŵŦƔƨƌ͘ ^ĂŵƐƵŶ d^K͗ dZϴϯ ƂůŐĞƐŝ >ŽũŝƐƟŬ DĂƐƨƌ WůĂŶ ,ĂnjŦƌůĂŵĂ ŝůĞ ^ĂŵƐƵŶ 7ů PnjĞů 7ĚĂƌĞƐŝ͗ ^ĂŵƐƵŶ ŬŽŶŽŵŝƐŝŶĞ zƂŶ sĞƌĞŶ ^ĞŬͲ ƚƂƌůĞƌŝŶZĞŬĂďĞƚŶĂůŝnjŝZĂƉŽƌƵƉƌŽũĞůͲ ĞƌŝŶĚĞƵLJŐƵůĂŵĂƐƺƌĞĐŝĚĞǀĂŵĞĚŝLJŽƌ͘ ͲK<͛ŶŦŶĨŽŶůĂƌŦŶĂLJƂŶĞůŝŬƉƌŽũĞůĞƌŝŶĚĞŬŝƐŽŶĚƵƌƵŵŶĞĚŝƌ͍

 ƺLJĞůŝŬ ƐƺƌĞĐŝŶĚĞ ŬĂƚŬŦ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƚŽƉůƵŵƐĂů ĚŝLJĂůŽŐ ǀĞ ŬĂƨůŦŵĐŦůŦŒŦ ŐƺĕůĞŶĚŝƌŵĞƐŝŶŝ ǀĞ ƺLJĞůŝŒŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ƺůŬĞŵŝnjĞ ƚĂŚƐŝƐ ĞĚŝůĞĐĞŬ ŽůĂŶ LJĂƉŦƐĂů ĨŽŶůĂƌŦŶ ďƂůŐĞ ĚƺnjĞLJŝŶĚĞ ŚĂnjŵĞĚŝůŵĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ ĂƌƴƌŵĂLJŦ ĂŵĂĕůĂLJĂŶ

32

ƉƌŽũĞůĞƌŚĂnjŦƌůĂŵĂŬƚĂLJŦnj͘ zĞŶŝůŝŬĕŝLJƂŶƚĞŵůĞƌůĞŬĂLJŦƚůŦŝƐƟŚĚĂŵŦŶ ƚĞƔǀŝŬ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ũĂŶƐ ĂĚŦŶĂ ŚĂnjŦƌůĂŶĂŶ ǀĞ ďƂůŐĞŵŝnjĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ d^K͛ůĂƌŦŶ ŽƌͲ ƚĂŬ ŽůĚƵŒƵ ͞KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ <ĂLJŦƚĚŦƔŦ 7ƐƟŚĚĂŵůĂ DƺĐĂĚĞůĞ ĚŝLJŽƌ͟ ƉƌŽũĞƐŝ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘ dZͲ ϴϯ ƂůŐĞƐŝŶĚĞ ; ŵĂƐLJĂ͕ dŽŬĂƚ͕ ŽƌƵŵ͕ ^ĂŵƐƵŶͿ ŝŶƔĂĂƚ ǀĞ ŚĂĨƌŝLJĂƚ ƐĞŬƚƂƌƺŶĚĞ ĕĂůŦƔĂĐĂŬ ŬĂůŝĮLJĞ ĞůĞŵĂŶ LJĞƟƔƟƌŵĞŬ LJŽůƵLJůĂ ŐĞŶĕ ŝƔƐŝnjůĞƌŝŶ ŝƐͲ ƟŚĚĂŵ ŝŵŬąŶůĂƌŦŶŦŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦŶĂ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶŵĂLJŦ ǀĞ ŬĂLJŦƚ ĚŦƔŦ ŝƐƟͲ ŚĚĂŵ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ĚƺnjĞŶůĞŶĞĐĞŬ ĞƚͲ ŬŝŶůŝŬůĞƌ LJĂƌĚŦŵŦLJůĂ ďƂůŐĞĚĞ ŬĂLJŦƚ ĚŦƔŦ ŝƐƟŚĚĂŵŦŶ ƂŶůĞŶŵĞƐŝŶŝ ŚĞĚĞŇĞLJĞŶ ƉƌŽũĞϭϱdĞŵŵƵnjϮϬϭϬ͛ĚĂďĂƔůĂŵŦƔƨƌ͘ WƌŽũĞ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ϭϴʹϮϵ LJĂƔ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĞŶ Ănj ŝůŬŽŬƵů ŵĞnjƵŶƵ ϴϬ ŬŝƔŝŶŝŶ ŝƔ ŵĂŬŝŶĞůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ĞŒŝƟůŵĞƐŝ ǀĞ ŝƐƟŚĚĂŵŦ͕ ŬĂůŝĮLJĞ ĞůͲ ĞŵĂŶ LJĞƟƔƟƌŝůŵĞƐŝ LJŽůƵLJůĂ ŝŶƔĂĂƚ ƐĞŬƚƂƌƺŶĚĞŬŝ ŬĂLJŦƚůŦ ŝƐƟŚĚĂŵŦŶ ĂƌƴƌŦůŵĂƐŦ͕ ĚƺnjĞŶůĞŶĞĐĞŬ ƐĞŵŝŶĞƌ ǀĞ ƉĂŶĞůůĞƌ͕ LJĂƌŦƔŵĂůĂƌ͕ ĂƌĂƔƨƌŵĂ ƌĂƉŽƌůĂƌŦ͕ ŚĂnjŦƌůĂŶĂĐĂŬ ŚĞƌ ƚƺƌůƺ ŵĞͲ ĚLJĂ ƺƌƺŶůĞƌŝ ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ŬŽŶƵŶƵŶ ƚƺŵ ƚĂƌĂŇĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĨĂƌŬŦŶĚĂůŦŬ LJĂƌĂƚŵĂ LJŽůƵLJůĂŬĂLJŦƚůŦŝƐƟŚĚĂŵŦŶƚĞƔǀŝŬĞĚŝůŵĞͲ Ɛŝ͕ƉƌŽũĞƐĂLJĞƐŝŶĚĞŬĂLJŦƚĚŦƔŦŝƐƟŚĚĂŵůĂ ŵƺĐĂĚĞůĞŬŽŶƵƐƵŶĚĂdZϴϯƂůŐĞƐŝŶĚĞ <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦŵŦnjŦŶ ƂŶĚĞƌůŝŒŝŶĚĞ ŵĞƐůĞŬƂƌŐƺƚůĞƌŝ͕ŬĂŵƵŬƵƌƵŵůĂƌŦ͕ŝƔĕŝ ǀĞŝƔǀĞƌĞŶƐĞŶĚŝŬĂůĂƌŦ͕LJĞƌĞůLJƂŶĞƟŵůĞƌ ǀĞ ^d<͛ůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝƔďŝƌůŝŒŝŶŝŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦ͕ <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦŶŦŶ ďƂůŐĞĚĞLJƺƌƺƚĞĐĞŒŝĕĂůŦƔŵĂůĂƌŝĕŝŶƉƌŽͲ ũĞ ĕŦŬƨůĂƌŦŶĚĂŶ LJĂƌĂƌůĂŶĂƌĂŬ ĂůƚůŦŬůĂƌ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂƐŦŚĞĚĞŇĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ͲK<͕dZʹϴϯďƂůŐĞƐŝŶĚĞŚĂŶŐŝƵnjƵŶǀĂĚĞůŝĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦƉůĂŶůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͍

ƵŵŚƵƌŝLJĞƟŵŝnjŝŶ ϭϬϬ͛ƺŶĐƺ LJŦů ĚƂŶƺͲ ŵƺŶĚĞ ϵ͛ƵŶĐƵ <ĂůŬŦŶŵĂ WůĂŶŦ͛ŶŦŶ ϰ͛ƺŶĐƺ ŐĞůŝƔŵĞ ĞŬƐĞŶŝŶĚĞ ĚĞ ďĞůŝƌƟůĚŝŒŝ ƔĞŬŝůĚĞ ƺůŬĞŵŝnjŝŶ ďƂůŐĞƐĞů ŐĞůŝƔŵĞ ƐŽƌƵŶƵŶƵ ĕƂnjŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬŵĞͲ ŬƚĞĚŝƌ͘ Ƶ ďĂŒůĂŵĚĂ K< ƔĞŵƐŝLJĞƐŝ ĂůƨŶĚĂďƂůŐĞĚĞŬŝƚƺŵƉĂLJĚĂƔůĂƌŦ

;<ĂŵƵ͕ PnjĞů͕ ^ŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ǀĞ mŶŝǀĞƌͲ ƐŝƚĞůĞƌŝŶŝͿ ďŝƌ ĂƌĂLJĂ ŐĞƟƌĞƌĞŬ ďƂůŐĞƐĞů ŐĞůŝƔŵĞ ƐŽƌƵŶƵŶƵŶ ĕƂnjƺůŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦŚĞĚĞŇĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ŝůŐŝLJĞ ĚĂLJĂůŦ ĚĞŒĞƌ ƺƌĞƚĞŶ ďŝƌ ŬƵƌƵŵ ŽůŵĂŚĞĚĞĮLJůĞK<͕ƚƺŵƉĂLJĚĂƔůĂƌŦŝůĞ dZͲϴϯƂůŐĞƐŝŶŝϮϬϮϯLJŦůŦŶĚĂzĞƔŝůŦƌŵĂŬ ,ĂǀnjĂ 'ĞůŝƔŝŵ WůĂŶŦ͛ŶĚĂ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔ͖ ͞dƺƌŬŝLJĞ͛ŶŝŶ <ĂƌĂĚĞŶŝnj͛Ğ ĂĕŦůĂŶ ŬĂƉŦƐŦ ŽůŵƵƔ͕ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝ LJƺŬƐĞůƚŵŝƔ ǀĞ ĕĞǀƌĞLJĞ ĚƵLJĂƌůŦ͕ ƌĞŬĂďĞƚĕŝ ǀĞ ŚŦnjůĂ ŐĞůŝƔĞŶ ďŝƌ ďƂůŐĞ͟ ŬŽŶƵŵƵŶĂ ŐĞƟƌŵĞ LJƂŶƺŶĚĞĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶŦƐƺƌĚƺƌĞĐĞŬƟƌ͘ KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ ƂŶƺͲ ŵƺnjĚĞŬŝ ĚƂŶĞŵĚĞ ƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ ĮͲ ŶĂŶƐŵĂŶ ŬĂLJŶĂŬůŦ ƉƌŽũĞůĞƌŝ ƵLJŐƵͲ ůĂŵĂLJĂ ĚĞǀĂŵ ĞĚĞĐĞŬƟƌ͘ /W ZKW WƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ƐƵŶƵůĂŶ dZʹϴϯ ƂůŐĞƐŝ͛ŶĚĞ<ĂůŬŦŶŵĂ,ĞĚĞŇĞƌŝK<7ůĞ ƺLJƺLJŽƌƉƌŽũĞƐŝŶŝŶϮϬϭϭLJŦůŦŶĚĂƵLJŐƵͲ ůĂŶŵĂLJĂďĂƔůĂŶŵĂƐŦǀĞϮϬϭϯLJŦůŦŶŦŶŝůŬ LJĂƌŦƐŦŶĚĂ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂƐŦ ƂŶŐƂƌƺůŵĞͲ ŬƚĞĚŝƌ͘ K< <ĂLJŦƚ ĚŦƔŦ 7ƐƟĚĂŵůĂ DƺĐͲ ĂĚĞůĞ ĚŝLJŽƌ WƌŽũĞƐŝ ŝƐĞ ϮϬϭϭ LJŦůŦŶĚĂ ƚĂŵĂŵůĂŶĂĐĂŬƨƌ͘ ϮϬϭϬ LJŦůŦŶĚĂ ϳ͛ŝŶĐŝ ĞƌĕĞǀĞ WƌŽŐƌĂŵŦ͛ŶĂ ŝůŐŝ ƂůͲ ŐĞůĞƌŝ ďĂƔůŦŒŦŶĚĂ ƐƵŶƵůĂŶ ŶƚĞŐƌĞ >ŽͲ ũŝƐƟŬzƂŶĞƟŵŝ7ĕŝŶzĞŶŝůŝŬĕŝzĂŬůĂƔŦŵůĂƌ ŝƐŝŵůŝƉƌŽũĞŶŝŶŬĂďƵůĞĚŝůŵĞƐŝĚƵƌƵŵĚĂ LJůƺůϮϬϭϭǀĞϮϬϭϰLJŦůůĂƌŦĂƌĂƐŦŶĚĂƉƌŽͲ ũĞ LJƺƌƺƚƺůĞĐĞŬƟƌ͘ ŝƌůĞƔŵŝƔ DŝůůĞƚůĞƌ <ĂĚŦŶĂ zƂŶĞůŝŬ bŝĚĚĞƟŶ PŶůĞŶŵĞͲ ƐŝŶĞzƂŶĞůŝŬ,ŝďĞƉƌŽŐƌĂŵŦŶĂƐƵŶƵůĂŶ ƉƌŽũĞŶŝŶ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞƐŝ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ ϮϬϭϭʹϮϬϭϯ LJŦůůĂƌŦŶĚĂ LJĂƉŦůĂĐĂŬƨƌ͘ LJƌŦĐĂ͕ <ĂƌĂĚĞŶŝnj ^ŦŶŦƌ PƚĞƐŝ 7ƔďŝƌůŝŒŝ WƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ƂŶŐƂƌƺůŵĞŬͲ ƚĞĚŝƌ͘ &Ăŝnj ǀĞ ĨĂŝnjƐŝnj ŬƌĞĚŝ ĚĞƐƚĞŬ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ŚĂnjŦƌůŦŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ϮϬϭϭ LJŦůŦŶĚĂ LJĂƉŦůĂĐĂŬ ǀĞ ĚĞƐƚĞŬ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶŦŶ ŬĂƉƐĂŵŦ͕ ŚĞĚĞĨ ŬŝƚůĞƐŝ͕ ƵLJŐƵůĂŵĂ ĞƐĂƐůĂƌŦ͕ ŵƵŚƚĞŵĞů ƉĂLJĚĂƔ ŬƵƌƵŵ ǀĞ ďĂŶŬĂůĂƌŦŶ ƚĞƐƉŝƟ͕ ƚĂƐůĂŬ ŝƔďŝƌůŝŒŝ ƉƌŽͲ ƚŽŬŽůůĞƌŝŶŝŶ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂƐŦ ƵLJŐƵůĂŵĂ ĞƐĂƐůĂƌŦŶŦŶŶĞƚůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝǀĞƉƌŽƐĞĚƺƌͲ ůĞƌŝŶŝŶ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂƐŦ ĂƔĂŵĂůĂƌŦ ƚĂŵĂŵůĂŶĂĐĂŬƨƌ͘ Ƶ ŚĂnjŦƌůŦŬ ƐƺƌĞĐŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂϮϬϭϮǀĞϮϬϭϯLJŦůůĂƌŦŶĚĂďƵ ĚĞƐƚĞŬƵLJŐƵůĂŶŵĂLJĂďĂƔůĂŶĂĐĂŬƨƌ͘

Sayı 19 / Mayıs 2011


Kapak

Samsun’da yere sağlam basan ve isabetli projeler himaye altında…

Özel İdare AR-GE dairesi proje fabrikası gibi ^ĂŵƐƵŶ 7ů PnjĞů 7ĚĂƌĞƐŝ ƌͲ'Ğ ĂŝƌĞ ĂƔŬĂŶŦ LJƺƉ ůŵĂƐ͕ ƔĞŚƌŝ ŬĂůŬŦŶĚŦƌŦƉ ƚĂŶŦƚĂĐĂŬ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ŚĞŵ ŵŝŬƚĂƌŦŶŦ ŚĞŵ ĚĞ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝ ĂƌƨƌŵĂLJŦ͖ ŚĞƌ LJƂŶĚĞŶ ƐĂŚŝƉůĞŶŝůŵŝƔůĞƌŝŶŝ ĚĞ ŚŝďĞ ŝůĞ ƚĂĕůĂŶĚŦƌŵĂLJŦ ŚĞĚĞŇĞĚŝŬůĞƌŝŶŝ ƐƂLJůƺLJŽƌ͘ ĂƔŬĂŶůŦŬ ĂĚĞƚĂ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĂ ƉƌŽũĞ ŚĂnjŦƌůĂŵĂ ĨĂďƌŝŬĂƐŦ Őŝďŝ ĕĂůŦƔŦLJŽƌ͘

^ĂŵƐƵŶĨŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ ŚŝďĞŬƵůůĂŶŵĂĚĂ<ŽŶLJĂ͕ sĂŶ͕<ĂLJƐĞƌŝ͕7ƐƚĂŶďƵů͕ ŶŬĂƌĂ͛ŶŦŶŚĞŵĞŶ ĂƌĚŦŶĚĂŶŐĞůŝLJŽƌ͘ hLJŐƵůĂŶĂŶƉƌŽũĞ ƐĂLJŦƐŦŶĚĂĚĂ ϲ͛ŦŶĐŦ͘

^ĂŵƐƵŶ 7ů PnjĞů 7ĚĂƌĞƐŝ ƌͲ'Ğ ĂŝƌĞ ĂƔŬĂŶŦ LJƺƉ ůŵĂƐ͕ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĂ ƉƌŽũĞ ŽůƵƔƚƵƌƵƌŬĞŶ ŝůͲ Őŝůŝ ƚĂƌĂŇĂƌŦŶ ŝƔŝŶ ďĂƔŦŶĚĂ ƐĞĕŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ďŝƌůŝŬƚĞ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬƟŒŝŶŝ͖ ĂŬƐŝ ƚĂŬĚŝƌĚĞ ƵLJŐƵůĂŵĂĚĂ ĐŝĚĚŝ ƐŦŬŦŶƨůĂƌůĂ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůĂďŝůĚŝŒŝŶŝ ďĞůŝƌƟLJŽƌ͗ ͞,ŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĂ ƉƌŽũĞ LJĂnjĂƌŬĞŶ ĚŽŒƌƵ LJƂŶƚĞŵůĞƌ ŝůĞ ďƺƚĕĞƐŝ͕ ŵĂůŝLJĞƚůĞƌŝ͕ ƵLJŐƵůĂͲ ŵĂĞŬŝďŝ͕ĨĂĂůŝLJĞƚƚĂŬǀŝŵŝ͕LJĂƉŦůĂĐĂŬŝƔůĞƌŝŶƚĂŶŦŵŦ ǀĞ ƚĂŶŦƨŵŦŶŦŶ ĚƂƌƚ ĚƂƌƚůƺŬ ĚƺƔƺŶƺůŵĞƐŝ͕ ŚĞĚĞĨ ŬŝƚůĞŶŝŶ ĚŽŒƌƵ ƐĞĕŝŵŝ ǀĞ ŽŶĂ ŐƂƌĞ ŚĂnjŦƌůĂŶŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝƌ͘͟ ůŵĂƐ͕ ǀŝůĂLJĞƚ ŐĞŶĞůŝŶĚĞŬŝ ĚƵLJƵƌƵůĂƌůĂ ŚŝďĞ ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦŶŦ ŚĞĚĞĨ ŬŝƚůĞůĞƌĞ ƚĂŶŦƴŬůĂƌŦŶŦ ĚĂ ǀƵƌŐƵůƵLJŽƌ͗ ͞'ĞƌĞŬ ƵůƵƐĂů ŐĞƌĞŬƐĞ ƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ ĨŽŶ ƐĂŒůĂLJŦĐŦ ŬƵƌƵŵůĂƌĂ LJƂŶĞůŝŬ ĂĕŦůĂŶ ŚĞƌ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶŦŶ ŝůŝŵŝnjĚĞ ƚĂŶŦƨŵŦ LJĂƉŦůŵĂŬƚĂ͕ ŵĞƐůĞŬ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ͕ŽĚĂǀĞ^d<͛ůĂƌůĂďŝƌůŝŬƚĞůŝŬƐĂŒůĂŶŵĂŬƚĂ͕ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ĚŽŒƌƵ LJĂnjŦůŵĂƐŦŶĂ ĚĞƐƚĞŬ ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞ͕ ďŝůŐŝ ĂŵĂĕůŦ ŽĮƐŝŵŝnjĞ LJĂƉŦůĂŶ ďĂƔǀƵƌƵůĂƌĚĂ ƌĞŚͲ ďĞƌůŝŬLJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂďƵĂŶůĂŵĚĂĐŝĚĚŝ ďŝƌƉƌŽũĞLJĂnjŵĂŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŽůƵƔƚƵ͘^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂďŝƌ ĕŽŬŬƵƌƵŵĂƌƨŬŐƂnjƺŬĂƉĂůŦŚŝďĞƉƌŽũĞƐŝLJĂnjŵĂŬƚĂ͘ <K^'͛ŚŝďĞĚĞƐƚĞŒŝŝĕŝŶƉƌŽũĞLJĂnjĂďŝůĞŶŬŝƔŝǀĞLJĂ ŬƵƌƵŵǀƌƵƉĂŝƌůŝŒŝŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĂĚĂƉƌŽũĞ LJĂnjĂďŝůŝƌ ŚĂůĞ ŐĞůŝLJŽƌ͘͟ ,ŝďĞ ŬŽŶƵƐƵŶƵ ůŵĂƐ ŝůĞ ĞŶŝŶĞďŽLJƵŶĂŝƌĚĞůĞĚŝŬ͘

34

Sayı 19 / Mayıs 2011


Ͳ bĞŚŝƌĚĞ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĚĂŶ ĚĞƐƚĞŬ ĂůŦŶĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƉƌŽũĞůĞƌ ŚĂŶŐŝůĞƌŝĚŝƌ͍

^ĂŵƐƵŶsĂůŝůŝŒŝ͕,ŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦŶ ŝůŝŵŝnjĚĞ ƐŽƌƵŶ ǀĞ ŝŚƟLJĂĕ ĂůĂŶůĂƌŦŶĚĂ ƐĂŒůĂLJĂĐĂŒŦ ŬĂƚŬŦŶŦŶ ƂŶĞŵŝŶŝ ŝLJŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌĞƌĞŬ ďƵ ƐƺƌĞĕƚĞŶ ĞŶ ĞƚͲ ŬŝŶ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ LJĂƌĂƌůĂŶŵĂ ĂŶůĂLJŦƔŦŶŦ ŬƵƌƵŵƐĂů ĚƺnjĞLJĞ ƚĂƔŦŵŦƔƨƌ͘ ϮϬϬϱ zŦůŦ dZϴϮ͕ dZϴϯ s dZϭ ƺnjĞLJ Ϯ ƂůͲ ŐĞůĞƌŝ <ĂůŬŦŶŵĂ WƌŽŐƌĂŵŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ϭϬ ŬĂŵƵ ŐƂƌĞǀůŝƐŝ ŐƂƌĞǀůĞŶĚŝƌŝůĞƌĞŬ WƌŽũĞKĮƐŝŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘ƂůŐĞͲ ƐĞů ŬĂůŬŦŶŵĂ ƉƌŽŐƌĂŵ ƐƺƌĞĐŝŶĚĞ ĞƚŬŝŶ ďŝƌ ƚĂŶŦƨŵ͕ ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ ƚŽƉůĂŶƨůĂƌŦ͕ ƉƌŽũĞ ĞŒŝƟŵůĞƌŝ͕ ƉƌŽũĞůĞƌĞ ƚĞŬŶŝŬ ĚĞƐƚĞŬ ǀď͘ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ LJƺƌƺƚƺůŵƺƔƚƺƌ͘ ƂůŐĞƐĞůŬĂůŬŦŶŵĂƉƌŽŐƌĂŵŦŶĂƐƵŶƵůĂŶ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶĂĕŦŬůĂŶŵĂƐŦLJůĂďŝƌůŝŬƚĞƉƌŽũĞ ŽĮƐŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ŝƔůĞǀƐĞů ǀĞ ŬƵƌƵŵƐĂů ŶŝͲ ƚĞůŝŬ ŬĂnjĂŶŵĂƐŦ ƉůĂŶůĂŶŵŦƔƨƌ͘ WƌŽũĞ ŽĮƐŝ ƔĞŬůŝŶĚĞ ĂŵĂƚƂƌĐĞ ďĂƔůĂƨůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ͕ ŝůŝŵŝnjĚĞ ŝůŐŝůŝ ƚƺŵ ƚĂƌĂŇĂƌĂ ǀĞ ƐĞŬƚƂƌůĞƌĞ ŚŝnjŵĞƚ ĞĚĞĐĞŬ ŶŝƚĞůŝŬƚĞ ĞƚŬŝŶ ǀĞ ŬƵƌƵŵƐĂů ĚƺnjĞLJĞ LJƺŬƐĞůƟůĞƌͲ ĞŬ ^ĂŵƐƵŶ sĂůŝůŝŒŝ <ĂůŬŦŶŵĂ KĮƐŝ ŬƵƌƵůŵƵƔƚƵƌ͘^ĂŵƐƵŶsĂůŝůŝŒŝ<ĂůŬŦŶŵĂ KĮƐŝ dZϴϮ͕ dZϴϯ ǀĞ dZϭ ƺnjĞLJ Ϯ ƂůŐĞƐĞů <ĂůŬŦŶŵĂ ,ŝďĞ WƌŽŐƌĂŵŦ ƐƺƌĞĐŝŶĚĞ ƌƺŬƐĞů͛Ğ ƐƵŶƵůĂŶ ǀĞ ƵLJŐƵͲ ůĂŶĂŶ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĚŝŒŝ͕ ĂŬƐĂŬůŦŬůĂƌ ǀĞ ƂŶĞƌŝůĞƌŝŶ LJĞƌ ĂůĚŦŒŦ ͞/ŶƚĞƌŝŵ ǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƉĞĂŶ hŶŝŽŶ WƌĞͲĐĐĞƐƐŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŝŶ dƵƌŬĞLJ͟ ƌĂƉŽƌƵŶĚĂ ^ĂŵƐƵŶ sĂůŝůŝŒŝ WƌŽũĞ KĮƐŝŶŝŶ LJĂƉŦůĂŶŵĂƐŦŶĚĂŶ ǀĞ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶĚĂŶƂǀŐƺLJůĞďĂŚƐĞĚŝůŵŝƔƟƌ͘ ϮϬϬϱLJŦůŦďƂůŐĞƐĞůŬĂůŬŦŶŵĂƉƌŽŐƌĂŵŦŶĚĂ ϴϮ ƉƌŽũĞŶŝŶ Wd DƺƐƚĞƔĂƌůŦŒŦ ĂĚŦŶĂ ŝnjůĞŵĞ ǀĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ďĂƔĂƌŦLJůĂ LJƺƌƺƚƺůŵƺƔ ŽůƵƉ͕ ŝůŝŵŝnj ϭϬ ŝů ĂƌĂƐŦŶĚĂ͕ ŐĞĕĞŶ ƉƌŽũĞ ƐĂLJŦƐŦŶĚĂ ďŝƌŝŶĐŝ ŽůŵƵƔƚƵƌ͘ ϰϳ <K7͕ Ϯϳ zĞƌĞů <ĂůŬŦŶŵĂ 'ŝƌŝƔŝŵůĞƌŝ͕ ϴ <ƺĕƺŬ PůĕĞŬůŝ ĂůƚLJĂƉŦ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ƚŽƉůĂŵ ϴϮ ƉƌŽũĞ ƵLJŐƵůĂŶŵŦƔƨƌ͘ϳ͘ϴŵŝůLJŽŶǀƌŽŚŝďĞǀĞ LJĂŬůĂƔŦŬ ϭϮ͕ϯ ŵŝůLJŽŶ ǀƌŽ͛ůƵŬ LJĂƨƌŦŵ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵŝƔƟƌ͘ ƂůŐĞƐĞů <ĂůŬŦŶŵĂ ,ŝďĞ WƌŽŐƌĂŵŦ <ĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĞůĚĞ ĞĚŝͲ ůĞŶ ƚĞĐƌƺďĞůĞƌ ďĂƔŬĂ ďƂůŐĞůĞƌĞ ;dZ ϵϬͲdZϱϮͿĂŬƚĂƌŦůŵŦƔ͕ϭϬŝůĚĞĞŒŝƟŵůĞƌ ǀĞƌŝůŵŝƔƟƌ͘ ƂůŐĞƐĞů <ĂůŬŦŶŵĂ WƌŽŐƌĂŵŦ͕ 7b<hZ ϮϬϬϮ ǀĞ ϮϬϬϲ WƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ͕ ^d< ϮϬϬϱ͕ ^ŝǀŝů dŽƉůƵŵ ŝLJĂůŽŐƵ͕ ^ŝǀŝů dŽƉůƵŵƵŶ 'ƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ sĞ ^ƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌ <ĂůŬŦŶŵĂ͕ ,ĂLJĂƚ ŽLJƵ PŒƌĞŶŵĞŶŝŶ ĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ͕ <ĂLJŦƚůŦ 7ƐƟŚĚĂŵŦŶ Sayı 19 / Mayıs 2011

dĞƔǀŝŬŝ͕ <ĂĚŦŶ 7ƐƟŚĚĂŵŦŶŦŶ ĞƐƚĞŬůĞŶͲ ŵĞƐŝ͕ ^ŝǀŝů dŽƉůƵŵ ŝLJĂůŽŒƵͲ//ͲDŝŬƌŽ ,ŝďĞ͕ 'ĞŶĕ 7ƐƟŚĚĂŵŦŶŦŶ ĞƐƚĞŬůĞŶͲ ŵĞƐŝ ͕ PnjĞůůŝŬůĞ <Ŧnj ŽĐƵŬůĂƌŦŶŦŶ KŬƵůůĂƔŵĂƐŦŶŦŶ ƌƴƌŦůŵĂƐŦ͕ KŬƵů PŶĐĞƐŝ ŒŝƟŵŝŶ 'ƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ,ŝďĞ WƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĂ ƐƵŶƵůĂŶ ƉƌŽũĞůĞƌĚĞ ƚŽƉůĂŵ ϭϭ͘Ϯϰϳ͘ϯϵϲ ǀƌŽ ŚŝďĞ ŝůŝŵŝnjĞ ĂŬƚĂƌŦůŵŦƔƨƌ͘ 7ůŝŵŝnj ĂůĚŦŒŦ ďƵ ŚŝďĞůͲ ĞƌůĞ ƺůŬĞŵŝnjĚĞ <ŽŶLJĂ͕ sĂŶ͕ <ĂLJƐĞƌŝ͕ 7ƐƚĂŶďƵů͕ŶŬĂƌĂ͛ĚĂŶƐŽŶƌĂϲ͘ƐŦƌĂĚĂLJĞƌ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ͘hLJŐƵůĂŶĂŶƉƌŽũĞƐĂLJŦƐŦŶĚĂ ŝƐĞŝůŝŵŝnjϲ͘^ŦƌĂĚĂďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘

ϵϬϬ͘ϬϬϬ ǀƌŽ͘ ƵŶƵŶ LJƺnjĚĞ ϵϬ͛Ŧ ŚŝďĞ͘ WƌŽũĞ ŽƌƚĂŒŦ ŽůĂƌĂŬ ƚŽƉůĂŵĚĂ ϵϲϬ͘ϬϬϬ ǀƌŽŚŝďĞĂůŵĂLJĂŚĂŬŬĂnjĂŶŦůĚŦ͘ ŝŒĞƌ ďŝƌ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵŦ ŝƐĞ͖ 7ƔͲ<Ƶƌ ŝƐƟŚĚĂŵ ŐĂƌĂŶƟůŝ ƉƌŽŐƌĂŵŦ͘ Ƶ ĕĞƌͲ ĕĞǀĞĚĞ ϳϬ ƉƌŽũĞ ƐƵŶƵůĚƵ͘ dĞŬƐƟů ƐĞŬͲ ƚƂƌƺŶĚĞŬŝůĞƌŝŶ ƚĂŵĂŵŦ ŝƐƟŚĚĂŵ ŐĂͲ ƌĂŶƟůŝLJĚŝ͘ϮϬƉƌŽũĞbƵďĂƚͲEŝƐĂŶϮϬϭϬ ƚĂƌŝŚůĞƌŝŶĚĞ ƵLJŐƵůĂŶĚŦ͘ 'ĞƌŝLJĞ ŬĂůĂŶ ϱϬ ƉƌŽũĞ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ dŽƉůƵŵ zĂƌĂƌŦĂůŦƔŵĂWƌŽŐƌĂŵŦ͛ŶĂDĂLJŦƐϮϬϭϬ ĚĂϱĂĚĞƚƉƌŽũĞŬĂďƵůĞĚŝůĚŝ͘ƵŶůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ

ƂůŐĞƐĞů <ĂůŬŦŶŵĂͲ KƉĞƌĂƐLJŽŶĞů WƌŽŐƌĂŵŦͲ ĞǀƌĞ ĂƔůŦŒŦŶĚĂ 7ůŝŵŝnj ĂƌƔĂŵďĂ 7ůĕĞƐŝŶĚĞ ƨŬ ƐƵ ĂƌŦƚŵĂ dĞƐŝƐŝ WƌŽũĞƐŝ ƵLJŐƵůĂŶĂĐĂŬƨƌ͘ dŽƉůĂŵ ďƺƚĕĞƐŝ ϭϬ͘ϬϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ǀƌŽ͛ĚƵƌ͘ Ƶ ďƺƚĕĞŶŝŶ й ϳϱ͛ŝ ;ϳ͘ϱϭϴ͘ϳϱϬ͕ϬϬͿ ŚŝďĞƐŝ͛Ěŝƌ͘йϭϬĞǀƌĞĂŬĂŶůŦŒŦŬĂƚŬŦƐŦ ;ϭ͘ϬϬϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬͿ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƐĂĚĞĐĞ ďƵ ďĂƔůŦŬƚĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ŚŝďĞ ƚƵƚĂƌŦ ϴ͘ϱϮϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ ǀƌŽ ŽůĂĐĂŬƨƌ͘ WƌŽũĞ ƵLJŐƵůĂŵĂĂƔĂŵĂƐŦŶĂŐĞůŵŝƔƟƌ͘

Ͳ ƂůŐĞŵŝnjĚĞ ƂŶĞŵůŝ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂͲ ƌŦŶĂŝŵnjĂĂƚĂŶKƌƚĂ<ĂƌĂĚĞŶŝnj<ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ͛ŶĂ;K<ͿƐƵŶƵůĂŶƉƌŽũĞůĞƌĚĞŶĚĞ ďĂŚƐĞĚĞƌŵŝƐŝŶŝnj͍

ϮϬϬϴ LJŦůŦ /W͖ /// ĂƔůŦŒŦŶĚĂ ƂůŐĞͲ ƐĞů ZĞŬĂďĞƚ ĚŝůĞďŝůŝƌůŝŬ KƉĞƌĂƐLJŽŶĞů WƌŽŐƌĂŵŦ ;ZKWͿ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ŝůŝŵŝnj ǀĞ ďƂůŐĞŵŝnjĞ ĚƂŶƺŬ ƉƌŽũĞ ƺƌĞƚŵĞLJĞ LJƂŶĞůŝŬĞLJůĞŵƉůĂŶŦŵŦnjĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ƚŽƉůĂŵĚĂ ϰ͘ϭϵϮ͘ϱϬϬ ǀƌŽůƵŬ Ϯ ƉƌŽũĞ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵŝƔƟƌ͘ ϲϵ͘ϱϯϲ͘ϵϱϰ ƚŽƉůĂŵ ďƺƚĕĞůŝƉƌŽŐƌĂŵŦŶйϲ͛ůŦŬĚŝůŝŵŝŝůŝŵŝnjĞ ŬĂnjĂŶĚŦƌŦůŵŦƔƨƌ͘ Ͳ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŚĞƉĚŝůĞŐĞƟƌŝůĞŶŝƐƟŚĚĂŵ ƐŽƌƵŶƵŶĕƂnjƺŵƺŶĞŝůŝƔŬŝŶŬĂƚŬŦƐĂŒůĂLJĂŶ ƉƌŽũĞůĞƌŚĂŬŬŦŶĚĂďŝůŐŝǀĞƌŝƌŵŝƐŝŶŝnj͍

ƵŶůĂƌŦŶ ŝůŬŝ ϮϬϬϵ LJŦůŦ ŝŶƐĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦŶŦŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵŦĚŦƌ͘ϮϬϬϵLJŦůŦĚĞŒŝƔŝŬĂLJůĂƌŦŶĚĂ ĂĕŦůĂŶĂůƨďĂƔůŦŬƚĂŬŝŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĂ ƚŽƉůĂŵ ϲϭ ƉƌŽũĞ ŚĂnjŦƌůĂŶĂƌĂŬ ƐƵŶƵůŵƵƔƚƵƌ͘bƵĂŶĂŬĂĚĂƌϲƉƌŽũĞŵŝnj ŬĂďƵů ĞĚŝůŵŝƔƟƌ͘ Ƶ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌĚĂ ƔƵ ĂŶĂ ŬĂĚĂƌ ĂĕŦŬůĂŶĂŶ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ͖ ďĂƔǀƵƌƵ ƐĂŚŝďŝ ŽůĂƌĂŬ͖ ͞ŒŝƟŵĞ ďŝƌ ĚĞƐƚĞŬ ŐĞůĞĐЌРďŝŶ ŦƔŦŬ ƉƌŽũĞƐŝ͟ ŝĕŝŶ ϭϰϱ͘ϬϬϬ ǀƌŽ ŚŝďĞLJĞ ŚĂŬ ŬĂnjĂŶŦůĚŦ͘ ͞>ŽũŝƐƟŬůĞ ĞŒŝƟůŝLJŽƌƵnj ƉƌŽũĞͲ Ɛŝ͟ ŝĕŝŶ ϮϮϰ͘ϬϬϬ͕ ͞ŬŽůŽũŝŬ KLJƵŶĐĂŬ͟ ƉƌŽũĞƐŝŝĕŝŶϮϮϬ͘ϬϬϬǀĞ͞'ĞŶĕůĞƌĞĂŶ ^ŝŵŝĚŝ͟ ƉƌŽũĞƐŝ ŝĕŝŶƐĞ ϭϭϲ͘ϬϬϬ ǀƌŽ͘ dŽƉůĂŵ ŬĂnjĂŶŦŵ ϳϬϱ͘ϬϬϬ ǀƌŽ͘ WƌŽũĞ ŽƌƚĂŒŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ͞ĞŶďŝů PƌƺĐƺůƺŒƺ͟ ŝĕŝŶ ϭϱϬ͘ϬϬϬ ǀƌŽ ŚŝďĞ ĂůĚŦŬ͘ ͞dĞŬƐƟů ^ĞŬƚƂƌƺŶĚĞ 7ŶƐĂŶ <ĂLJŶĂŬůĂƌŦ ŒŝƟŵŝ͟ ŝĕŝŶƐĞ ϭϰϮ͘ϬϬϬ ǀƌŽ͛ůƵŬ ƉƌŽũĞ ŬĂͲ ďƵů ĞĚŝůĚŝ͘ dĞŬƐƟůĚĞŬŝ ƚŽƉůĂŵ ŬĂďƵů

ϮϬϬϵ LJŦůŦ KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ;K<ͿĚŽŒƌƵĚĂŶĨĂĂůŝLJĞƚĚĞƐƚĞŒŝ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶĚĂŶ ďĂƔůĂLJĂůŦŵ͘ ^ĂŵƐƵŶ ŬŽŶŽŵŝƐŝŶĞ zƂŶ sĞƌĞŶ ^ĞŬƚƂƌůĞƌŝŶ ZĞŬĂďĞƚ ŶĂůŝnjŝ ZĂƉŽƌƵ͛ WƌŽũĞƐŝ͘ ^ĂŵͲ ƐƵŶ 7ů PnjĞů 7ĚĂƌĞƐŝ͛ŶŝŶ KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ ;K<Ϳ ŽŒƌƵĚĂŶ &ĂĂͲ ůŝLJĞƚ ĞƐƚĞŒŝ ƉƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ LJĂnjĚŦŒŦ ϲϮ͘ϰϰϬ͘ϬϬ ůŝƌĂ ďƺƚĕĞůŝ ͚^ĂŵƐƵŶ ŬŽŶŽŵŝƐŝŶĞ zƂŶ sĞƌĞŶ ^ĞŬƚƂƌůĞƌŝŶ ZĞŬĂďĞƚ ŶĂůŝnjŝ ZĂƉŽƌƵ͛ WƌŽũĞƐŝ͛ŶŝŶ ƐƂnjůĞƔŵĞƐŝŝŵnjĂůĂŶĚŦ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ŐĞůŝƔŝŵŝŶŝ ŚŦnjůĂŶĚŦƌŵĂŬ ǀĞ ƌĞŬĂďĞƚ LJĞƚĞŶĞŬůĞƌŝͲ LJůĞ ƂŶĞ ĕŦŬĂŶ ƐĞŬƚƂƌůĞƌĚĞ ŐĞůĞĐĞŬ ĚƂŶĞŵůĞƌĚĞ ďĂƔůĂƨůĂĐĂŬ ŬƺŵĞůĞŶŵĞ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ŝĕŝŶ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůĂŶ ĂŬĂĚĞŵŝŬ ǀĞ ƚĞŬŶŝŬ ĂůƚLJĂƉŦŶŦŶ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ ĂŵĂĐŦLJůĂ͖ LJĞƌĞů ƉĂLJĚĂƔůĂƌĐĂ ƂŶĞƌŝůĞŶ ƐĞŬƚƂƌůĞƌŝŶ ƌĞŬĂͲ ďĞƚ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝŶ ƐĂŚĂ ĂƌĂƔƨƌŵĂůĂƌŦ͕ ďƂůŐĞƐĞů ǀĞƌŝůĞƌŝŶ ĚĞƌůĞŶŵĞƐŝ͕ ƐĞŬƚƂƌ ƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝ͕ ŬĂŶĂĂƚ ƂŶĚĞƌůĞƌŝ͕ ƺŶŝǀĞƌͲ ƐŝƚĞǀĞĚŝŒĞƌLJĞƌĞůŬƵƌƵŵǀĞŬƵƌƵůƵƔůĂƌůĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞĐĞŬƚŽƉůĂŶƨůĂƌ͕ŐƂƌƺƔŵĞ ǀĞĕĂůŦƔƚĂLJůĂƌLJŽůƵLJůĂŐƂƌƺƔůĞƌŝŶŝŶĚĞƌͲ ůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ĂŶĂůŝnj ĞĚŝůŵĞƐŝLJůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂĐĂŬ ŽůĂŶ ƌĂƉŽƌƵŶ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂƐŦ ďƵ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶĂŵĂĐŦŶŦŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ϮϬϭϬ LJŦůŦ ŬƺĕƺŬ ƂůĕĞŬůŝ ĂůƚLJĂƉŦ ŵĂůŝ ĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶĚĂŶ ĚĂ ƐƂnj ĞĚĞůŝŵ͘ KƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ͛ŶŦŶ ĂĕƨŒŦ <ƺĕƺŬ PůĕĞŬůŝ ůƚLJĂƉŦ DĂůŝ ĞƐƚĞŬ WƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ^ĂŵƐƵŶ 7ů PnjĞů 7ĚĂƌĞƐŝ ƌͲ'Ğ ĂŝƌĞ ĂƔŬĂŶůŦŒŦ ŽůĂƌĂŬ ϱϯ ƉƌŽũĞŶŝŶ ŚĂnjŦƌůŦŬůĂƌŦ LJĂƉŦůĚŦ͘ ϯϯ͛ƺ K<͛ LJĂ ƐƵŶƵůĚƵ͘ ^ƵŶƵůĂŶůĂƌĚĂŶ ϭϯ͛ƺďŝnjnjĂƚŬƵƌƵŵƵŵƵnjĐĂLJĂnjŦůĚŦǀĞϲ͛ƐŦ ĚĞƐƚĞŬ ĂůĚŦ͘ <ƵƌƵŵƵŵƵnjƵŶ ĚĞƐƚĞŒŝ ǀĞ ƌĞŚďĞƌůŝŒŝ ŝůĞ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ƉƌŽũĞ ƐĂLJŦƐŦ ŝƐĞϮϬ͛Ěŝƌ͘

35


Kapak K< ƉƌŽũĞůĞƌŝŶŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ƐŽͲ ŶƵĐƵŶĚĂ͕ ϰ ŝůĚĞŶ ĮŶĂŶƐŵĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝ ŬĂnjĂŶŵŦƔ ϯϲ ƉƌŽũĞ ĂƐŝů ůŝƐƚĞĚĞ͕ ϱ ƉƌŽũĞ ĚĞLJĞĚĞŬůŝƐƚĞĚĞLJĞƌĂůŵŦƔƨƌ͘ƐŝůůŝƐƚĞĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ŝůůĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŒŦůŦŵŦ ƔƂLJůĞĚŝƌ͗ŵĂƐLJĂϵ͕ŽƌƵŵϴ͕^ĂŵƐƵŶϭϬ ǀĞdŽŬĂƚϵ͘zĞĚĞŬůŝƐƚĞĚĞĚĂŒŦůŦŵŝƐĞ͕dŽͲ ŬĂƚϭ͕ŵĂƐLJĂϭǀĞ^ĂŵƐƵŶϯ͘ƐŝůůŝƐƚĞĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ ƉƌŽũĞůĞƌ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ďƂůŐĞŵŝnjͲ ĚĞϯϲ͘ϳϳϭ͘ϯϭϭ͕ϵϯůŝƌĂůŦŬdƵƌŝnjŵǀĞĞǀƌĞ ůƚLJĂƉŦƐŦ LJĂƨƌŦŵŦ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞĐĞŬ͘ ƵŶƵŶ ϭϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ůŝƌĂůŦŬ ŬŦƐŵŦŶŦ ũĂŶƐ ŚŝďĞ ƔĞŬůŝŶĚĞ ŬĂƌƔŦůĂLJĂĐĂŬ͘ WĞƌƐŽͲŶĞͲ ůŝŵŝnjĐĞ LJĂnjŦůĂŶ ǀĞ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŶ ĮŶĂŶƐͲ ŵĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝ ŬĂnjĂŶĂŶ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ƚŽͲ ƉůĂŵ ďƺƚĕĞƐŝ ϲ͘Ϭϲϵ͘ϴϯ͕ϴϭ ůŝƌĂĚŦƌ͘ ƵŶƵŶ Ϯ͘ϳϵϳ͘Ϯϱϭ͕ϵϱ ůŝƌĂƐŦ ŚŝďĞĚŝƌ͘ Ƶ ŚŝďĞ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ŚĞƌ ŬƵƌƵŵ ĞŶ ĨĂnjůĂ Ϯ ƉƌŽͲ ũĞĚĞŶLJĂƌĂƌůĂŶĂďŝůĞĐĞŒŝŝĕŝŶŬƵƌƵŵƵŵƵnjͲ ĐĂLJĂnjŦůĂŶƉƌŽũĞůĞƌĚĞŶŐĞƌŝLJĞŬĂůĂŶϰ͛ƺŶƺ ĚŝŒĞƌŬĂŵƵŬƵƌƵŵůĂƌŦŶĐĂƐƵŶƵůĚƵ͘ ƵƉƌŽũĞůĞƌŝƔƂLJůĞƐŦƌĂůĂLJĂďŝůŝƌŝnj͗ 1- dĞƌŵĂůĚĞ йϭϬϬ ƂŶŐƺ WƌŽũĞƐŝ͗ ĂƔǀƵƌƵ ƐĂŚŝďŝ ^ĂŵƐƵŶͲ,ĂǀnjĂ dĞƌŵĂů ^Ƶ zƂŶĞƟŵ ŝƌůŝŒŝ͛Ěŝƌ͘ WƌŽũĞŶŝŶ ďƺƚͲ ĕĞƐŝ ϭϯϰ͘Ϭϭϱ͕ϬϬ ůŝƌĂĚŦƌ͘ ,ŝďĞ ŵŝŬƚĂƌŦ ĚĂ ϭϬϬ͘ϱϭϭ͕Ϯϱ ůŝƌĂĚŦƌ͘ WƌŽũĞŵŝnjŝŶ ĂŵĂĐŦ͖ ŝůĕĞŵŝnj ƚĞƌŵĂů ƚƵƌŝnjŵ ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦŶŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬƟƌ͘ DĞǀĐƵƚ ƐŝƐƚĞŵŝ ƌĞͲ ŚĂďŝůŝƚĞĞĚĞƌĞŬƚĞƌŵĂůƐƵĚĂŶĚĂŚĂĞƚŬŝŶ LJĂƌĂƌůĂŶŵĂŬ ǀĞ ŬĂLJŶĂŬ ŝƐƌĂķŶŦ ƂŶůĞŵĞͲ ŬƟƌ͘ dƵƌŝnjŵ ŬĂƚŬŦůŦ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ŐĞůŝƔŝŵŝŶŝ ƐĂŒůĂŵĂLJĂ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶŵĂŬƨƌ͘ dĞƌŵĂů ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦŶǀĞŵĞǀĐƵƚƐŝƐƚĞŵŝƌĞŚĂďŝůŝƚĞ ĞĚĞƌĞŬĂĕŦŒĂĕŦŬĂĐĂŬƚĞƌŵĂůƐƵLJƵŶƵƚĞƌͲ ŵĂůďƂůŐĞŝůĂŶĞĚŝůĞŶďƂůŐĞLJĞƚĂƔŦLJŦƉƚƵƌͲ

ŝnjŵLJĂƨƌŦŵĐŦůĂƌŦŶŦŝůĕĞLJĞĕĞŬŵĞŬƟƌ͘ 2- <ŦnjŦůŦƌŵĂŬ ĞůƚĂƐŦ <ƵƔ ĞŶŶĞƟ zŽůƵ͗ ĂƔǀƵƌƵ ƐĂŚŝďŝ 7ů ĞǀƌĞ ǀĞ KƌͲ ŵĂŶ DƺĚƺƌůƺŒƺ͛Ěƺƌ͘ WƌŽũĞŶŝŶ ďƺƚĕĞƐŝ ϭ͘ϮϳϮ͘ϭϰϮ͕ϱϲ ůŝƌĂĚŦƌ͘ ,ŝďĞ ŵŝŬƚĂƌŦ ŝƐĞ ϲϵϮ͘ϴϬϴ͕ϴϰ ůŝƌĂ͘ WƌŽũĞŶŝŶ ĂŵĂĐŦ͖ njĞŶŐŝŶ ŬƺůƚƺƌĞů ǀĞ ĚŽŒĂů ĚĞŒĞƌůĞƌĞ ƐĂŚŝƉ ǀŝůĂLJͲ ĞƟŵŝnjŝ ŵĂƌŬĂůĂƔƨƌŵĂŬƨƌ͘ dƵƌŝƐƚůĞƌ ŝĕŝŶ ďŝƌ ĕĞŬŝŵ ŶŽŬƚĂƐŦ ŚĂůŝŶĞ ŐĞƟƌŵĞŬƟƌ͘ dƵƌŝnjŵ ĂůƚLJĂƉŦƐŦŶŦ ŐĞůŝƔƟƌŵĞŬ ǀĞ ĞŬŽ ƚƵƌŝnjŵĞLJƂŶĞůŝŬĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂLJĞƌĞůŝĚĂƌĞ ǀĞŝůŐŝůŝŬƵƌƵůƵƔůĂƌůĂŝƔďŝƌůŝŒŝLJĂƉŦůŵĂƐŦĚŦƌ͘ ƂLJůĞĐĞĂůƚLJĂƉŦǀĞƺƐƚLJĂƉŦĞŬƐŝŬůŝŬůĞƌŝŶŝŶ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂƐŦ Őŝďŝ ĮnjŝŬƐĞů ǀĞ ƐŽͲ ƐLJĂů ĚƺnjĞŶůĞŵĞůĞƌŝŶ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŚĞĚĞŇĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ϯͲ 7ƉĞŬ zŽůƵŶĚĂ ŝƌ ƵƌĂŬ ĂŬĂůůŦ ,ĂŶ͗ ĂƔǀƵƌƵƐĂŚŝďŝ^ĂŵƐƵŶ7ůPnjĞů7ĚĂƌĞƐŝ͛Ěŝƌ͘ WƌŽũĞŶŝŶ ďƺƚĕĞƐŝ ϭ͘ϲϰϭ͘ϴϴϴ͕ϯϰ͖ ŚŝďĞ ŵŝŬƚĂƌŦLJƐĂ ϲϵϴ͘Ϯϵϱ͕ϭϭ ůŝƌĂĚŦƌ͘ WƌŽũĞŶŝŶ ĂŵĂĐŦ͖ dZͲϴϯ ƂůŐĞƐŝ͛ŶĚĞ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ǀĞ ŬƺůƚƺƌĞů ŬĂůŬŦŶŵĂ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůůĞƌŝŶŝ ŚĂƌĞŬĞƚĞ ŐĞĕŝƌĞƌĞŬ ƚƵƌŝnjŵĞ LJƂŶĞůŝŬ ŬĞŶƚƐĞůĂůƚLJĂƉŦŶŦŶǀĞLJĂƔĂŵŬŽƔƵůůĂƌŦŶŦŶ ŝLJŝůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂŵĂŬƨƌ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ <ĂǀĂŬ ŝůĕĞƐŝŶĚĞŬŝ ĂŬĂůůŦ ŚĂŶŦŶŦ ĂƐůŦŶĂ ƵLJŐƵŶ LJĞŶŝůĞLJĞƌĞŬ ŐƂƌͲ ƐĞů ĂůŐŦůĂŵĂ ǀĞ ĕĞǀƌĞ ĚƺnjĞŶŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƚƵƌŝƐƚůĞƌŝŶ ƵŒƌĂŬ LJĞƌŝ ŚĂůŝŶĚĞ ŐĞƟƌŵĞŬ ǀĞ ƚĂƌŝŚŝ LJĂƔĂƚĂƌĂŬ ŐĞůĞĐĞŬ ŬƵƔĂŬůĂƌĂ ĂŬƚĂƌŵĂŬƨƌ͘ ϰͲdƵƌŝƐƚŝůŐŝ^ŝƐƚĞŵŝ͗ĂƔǀƵƌƵƐĂŚŝďŝ^ĂŵͲ ƐƵŶ7ůPnjĞů7ĚĂƌĞƐŝ͛Ěŝƌ͘ƺƚĕĞϯϳϳ͘ϳϱϬ͕ϬϬ͕ ŚŝďĞ ŵŝŬƚĂƌŦ ĚĂ ϮϲϬ͘ϲϰϳ͕ϱϬ ůŝƌĂĚŦƌ͘ Ƶ

ƉƌŽũĞŶŝŶ ĂŵĂĐŦLJƐĂ͖ <ĂƌĂĚĞŶŝnj͛ĚĞ dZͲϴϯ ƂůŐĞƐŝ͛ŶĚĞŬŝ͖ƚƵƌŝnjŵĕĞƔŝƚůŝůŝŒŝŶŝ͕ƵůĂƔŦŵ ŽůĂŶĂŬůĂƌŦŶŦ ǀĞ ĚŽŒĂƐŦͲŚĂǀĂƐŦͲĚĞŶŝnjŝLJůĞ ŚĞƌ ƚƺƌůƺ ƚƵƌŝnjŵ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝŶŝ͖ ƚĞŬŶŽůŽͲ ũŝLJŝ ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ ĞŶ ŵŽĚĞƌŶ͕ ĞŶ ŬŽůĂLJ ƔĞŬŝůĚĞŐĞŶŝƔŬŝƚůĞůĞƌĞƐƵŶŵĂŬƨƌ͘ƵŶƵŶ ŝĕŝŶ ŽŒƌĂĮ ŝůŐŝ ^ŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĞ ;^Ϳ ĚĂͲ LJĂͲŶĂŶ ƚĞŬŶŽůŽũŝLJůĞ͕ ƚƵƌŝnjŵ ĂůƚLJĂƉŦƐŦŶŦŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ĞƐĂƐ ďŝůŐŝ ĂůƚLJĂƉŦƐŦŶŦŶ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦŚĞĚĞŇĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ 5- ŽŒĂ ǀůĞƌŝ͗ ĂƔǀƵƌƵ ƐĂŚŝďŝ LJǀĂĐŦŬ <ƂLJůĞƌĞ ,ŝnjŵĞƚ 'ƂƚƺƌŵĞ ŝƌůŝŒŝ͛Ěŝƌ͘ ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬůŝƌĂďƺƚĕĞůŝǀĞϯϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬůŝƌĂ ŚŝďĞŵŝŬƚĂƌůŦĚŦƌ͘ŽŒĂƚƵƌŝnjŵŝďĂŬŦŵŦŶĚĂŶ LJǀĂĐŦ͕dƌĂďnjŽŶ͛ĚĂŬŝhnjƵŶŐƂů͛ƺŶLJĂŬůĂƔŦŬ ϭϬ ŬĂƨ ďƺLJƺŬůƺŒƺŶĚĞĚŝƌ͘ ,Ğƌ LJƂŶƺLJůĞ ƚƵƌŝƐƚ ĕĞŬĞďŝůĞĐĞŬ ƂnjĞůůŝŬƚĞĚŝƌ͘ ϮϬ ŬŝͲ ůŽŵĞƚƌĞ ƵnjƵŶůƵŒƵŶĚĂŬŝ ŐƂů͕ ƚƵƌŝnjŵ ǀĞ ƐƵ ƐƉŽƌůĂƌŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ďƺLJƺŬ ďŝƌ ĂǀĂŶƚĂũ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ LJƌŦĐĂ ϭϱϬ͘ϬϬϬ ĚƂŶƺŵͲ ůƺŬ ŵĞƐŝƌĞ ĂůĂŶůĂƌŦ ĚĂ ƉŝŬŶŝŒĞ ďŝƌ ŚĂLJůŝ ĞůǀĞƌŝƔůŝĚŝƌ͘ƵŬĂƉƐĂŵĚĂƉƌŽũĞŶŝŶŐĞŶĞů ĂŵĂĐŦ ƚĞƐŝƐůĞƔŵĞLJĞ LJƂŶĞůŝŬ ďŝƌ ĂůƚLJĂƉŦ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŽůƵƔƚƵƌĂƌĂŬLJǀĂĐŦŬ͛ƚĂƚƵƌŝnjŵŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝĚŝƌ͘ ϲͲ ^ĂŵƐƵŶ ŶŐĞůůŝůĞƌ ŒŝƟŵͲŝŶůĞŶŵĞ DĞƌŬĞnjŝ ǀĞ WůĂũŦ͗ ĂƔǀƵƌƵ ƐĂŚŝďŝ ^ĂŵͲ ƐƵŶ ƺLJƺŬƔĞŚŝƌ ĞůĞĚŝLJĞƐŝ͛Ěŝƌ͘ WƌŽũĞ Ϯ͘ϮϬϰ͘Ϭϯϱ͕ϵϭůŝƌĂďƺƚĕĞůŝĚŝƌ͘,ŝďĞŵŝŬƚĂƌŦ ŝƐĞ ϳϭϰ͘ϵϴϵ͕Ϯϱ ůŝƌĂĚŦƌ͘ WƌŽũĞLJůĞ͖ ^ĂŵͲ ƐƵŶ ƐĂŚŝů ŬĞƐŝŵŝŶĚĞ ĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶ ĚĞŶŝnjͲ ĚĞŶ LJĂƌĂƌůĂŶĂĐĂŒŦ ƉůĂũ ŝůĞ ĞŒŝƟŵ ŬĂŵƉŦ ŽůƵƔƚƵƌŵĂƐŦ͖ ďƵ ŝŶƐĂŶůĂƌŦŶ LJĂƔĂŵ ŬĂͲ ůŝƚĞƐŝŶŝŶ ŝLJŝůĞƔŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ ĂŵĂĕůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘

ZͲ'7Zb<E>/)/͛E/E^d<>7)7WZK:>Z ƌͲ'Ğ ĂŝƌĞ ĂƔŬĂŶůŦŒŦ͛ŶŦŶ ƚĞŬŶŝŬ ĚĞƐƚĞŬ ǀĞƌĚŝŒŝ ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ ĂƐŝů ůŝƐƚĞLJĞ ŐŝƌĞŶůĞƌŝ ƔƵŶůĂƌ͗ ^ĂŵƐƵŶ ƺLJƺŬƔĞŚŝƌ ĞůĞĚŝLJĞƐŝͲĚŶĂŶ DĞŶĚĞƌĞƐ ƵůǀĂƌŦ ƚĂŬĞŶƚ^ĂŚŝůzŽůƵƺnjĞŶůĞŵĞWƌŽũĞƐŝ͘ sĞnjŝƌŬƂƉƌƺ <ĂLJŵĂŬĂŵůŦŒŦͲsĞnjŝƌƐƵLJƵ

dƵƌŝnjŵ sĞ ZĞŬƌĞĂƐLJŽŶ WƌŽũĞƐŝ͘ ƚĂͲ ŬƵŵ ĞůĞĚŝLJĞƐŝͲůƨŶŬƵŵ <ƺůƚƺƌ ǀĞ dƵƌŝnjŵ dĞƐŝƐŝ WƌŽũĞƐŝ͘ 7ůŬĂĚŦŵ ĞůĞĚŝͲ LJĞƐŝͲdĞŵŝnj ŝƌ 'ĞůĞĐĞŬ ǀĞ ^ĂŒůŦŬůŦ zĂƔĂŵ7ĕŝŶ^D7^WƌŽũĞƐŝ͘zĞĚĞŬůŝƐƚͲ ĞĚĞŬŝůĞƌĚĞƔƂLJůĞ͗>ĂĚŝŬ<ĂLJŵĂŬĂŵůŦŒŦͲ

<Ăƌ ŬĚĂŒ͛ĚĂ <ĂůƐŦŶ͕ <ĂLJĂŬ <ĞLJĮ ^ƺƌƐƺŶ͖ KDmͲKŶĚŽŬƵnjŵĂLJŦƐ ƂůŐĞƐĞů ,ĂǀĂƉĂƌŬŦ &ƵĂƌ ůĂŶŦ ĞǀƌĞ ƺnjĞŶͲ ůĞŵĞƐŝ͖ KDmͲKƌƚĂ <ĂƌĂĚĞŶŝnj͛ŝŶ ŬŽͲ ƚƵƌŝnjŵ WŽƚĂŶƐŝLJĞůŝ ǀĞ ŶĚĞŵŝŬ ŝƚŬŝ DƺnjĞƐŝ͛ŶŝŶ<ƵƌƵůŵĂƐŦ͘

dZ/D>E/E<7,7>Z dĂƌŦŵĂŬĂŶůŦŒŦŬŦƌƐĂůŬĂůŬŦŶŵĂLJĂƨƌŦŵůĂƌŦĚĞƐƚĞŬůĞŵĞŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵŦŝĕŝŶ<ĂůŬŦŶŵĂzĂƨƌŦŵůĂƌŦŶŦŶĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝWƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂŚĂnjŦƌůĂŶĂŶǀĞĂƔĂŒŦĚĂŬŝƚĂďůŽĚĂĚĞƚĂLJďŝůŐŝůĞƌŝƐŦƌĂůĂŶĂŶϯƐƵůĂŵĂƉƌŽũĞƐŝKĐĂŬϮϬϭϬ͛ĚĂŬĂďƵůĞĚŝůĚŝ͘

36

7ůĕĞ

'ƂůĞƚ ĚŦ

^ƵůĂŶĂŶ <ƂLJůĞƌ

ůĂŶŦ

WƌŽũĞdŽƉůĂŵ ƺƚĕĞƐŝ

,ŝďĞƐĂƐ dƵƚĂƌŦ

LJŶŝ<ĂƚŬŦ dƵƚĂƌŦ

,ŝďĞ

ĂĨƌĂ

7ŬŝnjƉŦŶĂƌ

7ŬŝnjƉŦŶĂƌ ^ƺƌŵĞůŝ ǀƌĞŶƵƔĂŒŦ

ϮϱϬŚĂ

ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϵϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

,ĂǀnjĂ

<ĂůĞŬƂLJ

<ĂůĞŬƂLJ

ϳϬŚĂ

ϰϲϵ͘ϯϰϯ͕ϵϮ

ϰϲϵ͘ϯϰϯ͕ϵϮ

Ͳ

ϯϱϮ͘ϬϬϳ͕ϵϰ

sĞnjŝƌŬƂƉƌƺ

zƵŬĂƌŦŶĂƌůŦ

zƵŬĂƌŦŶĂƌůŦ

ϮϱϬŚĂ

ϭ͘Ϯϵϳ͘ϳϬϵ͕ϬϬ

ϰϵϵ͘ϰϰϲ͕ϬϬ

ϳϵϴ͘Ϯϲϯ͕ϬϬ

ϯϳϰ͘ϱϴϰ͕ϱϬ

Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

37


Kapak

Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınmaya 1 milyar 165 milyon AVRO dĂƌŦŵ ǀĞ <ŦƌƐĂů <ĂůŬŦŶŵĂLJŦ ĞƐƚĞŬůĞŵĞ <ƵƌƵŵƵ ^ĂŵƐƵŶ 7ů <ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌƺ ƌ͘ƺůĞŶƚdƵƌĂŶ͕dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞϮϬϬϳͲϮϬϭϯ<ŦƌƐĂů<ĂůŬŦŶŵĂ;/WZͿWƌŽŐƌĂŵŦĕĞƌͲ ĕĞǀĞƐŝŶĚĞϴϳϰŵŝůLJŽŶǀƌŽ͛ƐƵ͛ĚĞŶϮϵϭŵŝůLJŽŶǀƌŽ͛ƐƵĚĂ,ĂnjŝŶĞ͛ĚĞŶƚŽƉͲ ůĂŵĚĂϭŵŝůLJĂƌϭϲϱŵŝůLJŽŶǀƌŽŚŝďĞĚĞƐƚĞŒŝŬƵůůĂŶĚŦƌŦůĂĐĂŒŦŶŦďĞůŝƌƟLJŽƌ͘ ϮϬϬϳʹϮϬϭϯĚƂŶĞŵŝ<ŦƌƐĂů<ĂůŬŦŶŵĂ ;/WZͿWƌŽŐƌĂŵŦ͛ŶŦĚŝŒĞƌŬĂŵƵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦLJůĂĚĂLJĂŬŦŶŝƔďŝƌůŝŒŝŝĕŝŶĚĞdĂƌŦŵ ǀĞ<ƂLJŝƔůĞƌŝĂŬĂŶůŦŒŦŚĂnjŦƌůŦLJŽƌ͘ <ŽŵŝƐLJŽŶƵ͕ϮϱbƵďĂƚϮϬϬϴ͛ĚĞƉƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂďƵůĞƚŵŝƔ͘

ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝ ;Ϳ ĂĚĂLJ ǀĞ ƉŽƚĂŶͲ ƐŝLJĞů ƺůŬĞůĞƌŝŶ ŬĂƨůŦŵ ŚĂnjŦƌůŦŬůĂƌŦŶĂ ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ͕ ŬĂƨůŦŵ ƂŶĐĞͲ Ɛŝ LJĂƌĚŦŵ ŬƵƌƵŵƵŶƵ ;/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ĨŽƌ WƌĞͲĐĐĞƐƐŝŽŶ ƐƐŝƐƚĂŶĐĞͲ /WͿ ŚĂLJĂƚĂ ŐĞĕŝƌŝLJŽƌ͘ mLJĞůŝŬ LJŽůƵŶĚĂŬŝ ƺůͲ ŬĞůĞƌĞ  ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌŦ͕ ƉŽůŝƟŬĂůĂƌŦ ǀĞ ŵƺŬƚĞƐĞďĂƨŶĂƵLJƵŵŬŽŶƵƐƵŶĚĂŵĂůŝ ĚĞƐƚĞŬ ƚĞŵŝŶ ĞĚŝůŝLJŽƌ͘ <ƵƌƵŵƵŶ ďĞƔ ďŝůĞƔĞŶŝ ǀĂƌ͘ ĚĂLJ ƺůŬĞ ƐƚĂƚƺƐƺŶĚĞͲ Ŭŝ dƺƌŬŝLJĞ͕ <ĂƨůŦŵ PŶĐĞƐŝ zĂƌĚŦŵ ƌĂĐŦ͛ŶŦŶ ;/WͿ ďƺƚƺŶ ďŝůĞƔĞŶůĞƌŝŶĚĞŶ LJĂƌĂƌůĂŶŵĂŚĂŬŬŦŶĂƐĂŚŝƉ͘ <ŦƌƐĂů <ĂůŬŦŶŵĂ ;/WZͿ͕ /W͛ŶŦŶ ďĞƔŝŶĐŝ ďŝůĞƔĞŶŝ͘ ͛ŶŝŶ ŽƌƚĂŬ ƚĂƌŦŵ͕ ŬŦƌƐĂů ŬĂůŬŦŶŵĂ ǀĞ ŝůŐŝ ƉŽůŝƟŬĂůĂƌŦŶŦŶ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ƵLJƵŵ ŚĂnjŦƌůŦŬůĂƌŦŶŦ ǀĞ ƉŽůŝƟŬĂ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶŝ ĚĞƐƚĞŬůŝͲ

38

LJŽƌ͘LJƌŦĐĂ͕ƚĂƌŦŵƐĞŬƚƂƌƺŶƺŶǀĞŬŦƌƐĂů ĂůĂŶůĂƌŦŶƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌĂĚĂƉƚĂƐLJŽŶƵŶĂ ŬĂƚŬŦĚĂďƵůƵŶƵLJŽƌ͘ ϮϬϬϳʹϮϬϭϯ ĚƂŶĞŵŝ <ŦƌƐĂů <ĂůŬŦŶŵĂ ;/WZͿ WƌŽŐƌĂŵŦ͛ŶŦ ĚŝŒĞƌ ŬĂŵƵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦLJůĂ ĚĂ LJĂŬŦŶ ŝƔďŝƌůŝŒŝ ŝĕŝŶĚĞ dĂƌŦŵ ǀĞ <ƂLJŝƔůĞƌŝ ĂŬĂŶůŦŒŦ ŚĂnjŦƌůŦLJŽƌ͘ ůĂŬĂůŦ LJĞƌĞů ŬƵƌƵůƵƔůĂƌ͕ ƐŽƐLJĂů͕ ĞŬŽͲ ŶŽŵŝŬ ǀĞ ĕĞǀƌĞƐĞů ŽƌƚĂŬůĂƌ͕ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ ŝůĞ ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞůĞƌŝŶ ĚĞŐƂƌƺƔůĞƌŝĂůŦŶŦLJŽƌŚĂnjŦƌůŦŬƐƺƌĞĐŝŶĚĞ͘ <ŽŵŝƐLJŽŶƵ͕ Ϯϱ bƵďĂƚ ϮϬϬϴ͛ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŦŬĂďƵůĞĚŝLJŽƌ͘ dĂƌŦŵǀĞ<ŦƌƐĂů<ĂůŬŦŶŵĂLJŦĞƐƚĞŬůĞŵĞ <ƵƌƵŵƵ ^ĂŵƐƵŶ 7ů <ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌƺ ƌ͘ ƺůĞŶƚ dƵƌĂŶ͕ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ <ŦƌƐĂů <ĂůŬŦŶŵĂ ;/WZͿ WƌŽŐƌĂŵŦ ĕĞƌͲ

ĕĞǀĞƐŝŶĚĞ ϴϳϰ ŵŝůLJŽŶ ǀƌŽ͛ƐƵ ͛ĚĞŶ ϮϵϭŵŝůLJŽŶǀƌŽ͛ƐƵĚĂ,ĂnjŝŶĞ͛ĚĞŶƚŽƉͲ ůĂŵĚĂ ϭ ŵŝůLJĂƌ ϭϲϱ ŵŝůLJŽŶ ǀƌŽ ŚŝďĞ ĚĞƐƚĞŒŝŬƵůůĂŶĚŦƌŦůĂĐĂŒŦŶŦďĞůŝƌƟLJŽƌ͘ ƌ͘ ƺůĞŶƚ dƵƌĂŶ͛ŦŶ ĂŬƚĂƌĚŦŒŦ ďŝůŐŝůĞƌĞ ŐƂƌĞ͕ /WZ WƌŽŐƌĂŵŦ͛ŶŦ ƵLJŐƵůĂLJĂĐĂŬ dĂƌŦŵǀĞ<ŦƌƐĂů<ĂůŬŦŶŵĂLJŦĞƐƚĞŬůĞŵĞ <ƵƌƵŵƵ ;d<<Ϳͬ;/WZ ũĂŶƐŦͿ ǀĞ 7ů <ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŬůĞƌŝϭϴDĂLJŦƐϮϬϬϳƚĂƌŝŚ ǀĞ ϱϲϰϴ ƐĂLJŦůŦ <ĂŶƵŶ͛ůĂ ŬƵƌƵůƵLJŽƌ͘ 7ů <ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŒƺ͛ŶƺŶ ϭ͛ŝ ŬŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌ͕ ϯϳ͛ƐŝƵnjŵĂŶǀĞϲ͛ƐŦĚĞƐƚĞŬƉĞƌƐŽŶĞůŝƚŽͲ ƉůĂŵϰϰĕĂůŦƔĂŶŦǀĂƌ͘ϮϬϭϬDĂLJŦƐĂLJŦŶĚĂ hůƵƐĂů ŬƌĞĚŝƚĂƐLJŽŶ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ,ĂͲ njŝŶĞ DƺƐƚĞƔĂƌůŦŒŦ͛ŶĐĂ ŐƂƌĞǀůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ďĂŒŦŵƐŦnj ĚŦƔ ĚĞŶĞƚĕŝůĞƌ͕ ŬƵƌƵŵ ŵĞƌŬĞnjŝŶĚĞ ǀĞ ϮϬ ŬŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŬƚĞ ƵLJŐƵŶůƵŬ ĚĞŶĞƟŵůĞƌŝŶŝ ƚĂŵĂŵůŦLJŽƌ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


ŦƔ ĞŶĞƟŵ ZĂƉŽƌƵ ŽůƵŵůƵ ĕŦŬŦLJŽƌ͘ hůƵƐĂů zĞƚŬŝůĞŶĚŝƌŵĞ 'ƂƌĞǀůŝƐŝ͕ hůƵͲ ƐĂů ŬƌĞĚŝƚĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞĐŝŶŝ ƉŽnjŝƟĨ ďŝƟƌŵĞLJŝ ďĂƔĂƌŦLJŽƌ͘ d<< ŵĞƌŬĞnj ǀĞ ϮϬ ŬŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŬ Ϯϭ dĞŵŵƵnj ϮϬϭϬ ƚĂƌŝŚŝŶĚĞ ƌĞƐŵĞŶ ĂŬƌĞĚŝƚĞ ĞĚŝůŝLJŽƌ͘ zĞƚŬŝ ĚĞǀƌŝŶŝŶ ƐŽŶ ĂƔĂŵĂƐŦŶĚĂ͕ <ŽŵŝƐLJŽŶƵ͛ŶƵŶ͕ ŵĞƌŬĞnj ǀĞ ŬŽŽƌĚŝͲ ŶĂƚƂƌůƺŬůĞƌĚĞŬŝ ĚĞŶĞƟŵŝŶŝ ƐƺƌƺLJŽƌ͘ ^ĂŵƐƵŶ 7ů <ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŒƺ͛ŶƺŶ ϵʹϮϭ KĐĂŬ ϮϬϭϭ ƚĂƌŝŚůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞͲ ŶĞƟŵĚĞŶ ŐĞĕƟŒŝŶŝ ŬĂLJĚĞĚĞŶ ƺůͲ

ĞŶƚ dƵƌĂŶ͕ ͞ĞŶĞƟŵůĞƌŝŶ ďĂƔĂƌŦLJůĂ ƐŽŶƵĕůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦŶŦ ŵƺƚĞĂŬŝƉ LJĞƚŬŝ ĚĞǀƌŝ ǀĞƌŝůĞĐĞŬ ŽůƵƉ͕ /WZ ƉƌŽŐƌĂŵŦ ďƺƚĕĞƐŝŬƵůůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬƟƌ͘͟ĚŝLJŽƌ͘ĐĂͲ ďĂƔƵĂŶĂĚĞŬŬĂĕƉƌŽũĞLJĞŚŝďĞĚĞƐƚĞŒŝ ŬĂnjĂŶĚŦƌŦůĚŦ͍,ĂŶŐŝƉƌŽũĞůĞƌŚŝďĞĂůĚŦ͍ ,ŝďĞŵŝŬƚĂƌŦŶĞŬĂĚĂƌ͍dƵƌĂŶ͕ƐŽƌƵůĂƌŦ ƔƂLJůĞ ĐĞǀĂƉůŦLJŽƌ͗ ͞Ϯϴ dĞŵŵƵnj ϮϬϭϬ ƚĂƌŝŚŝŶĚĞ͕ d<< ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƔĂƌƚůŦ ĂƔǀƵƌƵ ĂŒƌŦ 7ůĂŶŦŶĂ ĕŦŬŦůŵŦƔ ŽůƵƉ͖ ϭ LJůƺůͲϯϬ<ĂƐŦŵϮϬϭϬƚĂƌŝŚůĞƌŝĂƌĂƐŦŶĚĂ ďĂƔǀƵƌƵůĂƌĂůŦŶŵŦƔƨƌ͘ƵďĂƔǀƵƌƵĕĂŒƌŦ

ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ 7ů <ŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌůƺŒƺŵƺnjĞ ŝůŐŝůŝ ƐĞŬƚƂƌůĞƌĚĞŶ ƚŽƉůĂŵ ϰϲ ƉƌŽũĞ ďĂƔǀƵƌƵƐƵ LJĂƉŦůŵŦƔƨƌ͘ WƌŽũĞůĞƌ ŬŽŵŝƐLJŽŶƵ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ǀĞƌŝůĞĐĞŬ ŽůĂŶ LJĞƚŬŝ ĚĞǀƌŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ŬƵƌƵŵƵŵƵnjĐĂ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƉ ƐŽŶƵĕůĂŶĚŦƌŦůĂĐĂŬƨƌ͘ /WZ ƉƌŽŐƌĂŵŦ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ƵLJŐƵůĂͲ ŶĂĐĂŬ ƚĞĚďŝƌůĞƌĚĞ ŚŝďĞ ĚĞƐƚĞŒŝ ŽƌĂŶŦ ƵLJŐƵŶ ŚĂƌĐĂŵĂůĂƌŦŶ LJƺnjĚĞ ϱϬ͛ƐŝͲ Ěŝƌ͘ Ƶ ŽƌĂŶ ŚĂLJǀĂŶĐŦůŦŬ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝ LJĂƨƌŦŵůĂƌŦŶĚĂ LJƺnjĚĞ ϲϱ͛Ğ ŬĂĚĂƌ ĕŦŬĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘͟

/WZWZK'ZD/<W^D/E^d<>E<^<dPZ>Z dĞĚďŝƌ

dĞĚďŝƌĚŦ

^ĞŬƚƂƌͬůƚdĞĚďŝƌ

101

dĂƌŦŵƐĂů ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ƚŽƉůƵůƵŬ ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌŦŶĂ LJƺŬƐĞůƟůŵĞƐŝ ǀĞ LJĞŶŝĚĞŶ LJĂƉŦůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦŶĂ LJƂŶĞůŝŬLJĂƨƌŦŵůĂƌ

102

mƌĞƟĐŝ'ƌƵƉůĂƌŦŶŦŶ<ƵƌƵůŵĂƐŦŶĂĞƐƚĞŬ

ϭϬϯ

dĂƌŦŵ ǀĞ ƐƵ ƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ ŝƔůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ƉĂnjĂƌůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƚŽƉůƵůƵŬ ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌŦŶĂLJƺŬƐĞůƟůŵĞƐŝŶĞLJƂŶĞůŝŬLJĂƨƌŦŵůĂƌ

ϭ͘^ƺƚǀĞƐƺƚƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ Ϯ͘<ŦƌŵŦnjŦĞƚǀĞĞƚƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ ϯ͘DĞLJǀĞǀĞƐĞďnjĞůĞƌŝŶ ϰ͘^ƵƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶŝƔůĞŶŵĞƐŝǀĞƉĂnjĂƌůĂŶŵĂƐŦ

ϯϬϮ

<ŦƌƐĂůĞŬŽŶŽŵŝŬĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶĕĞƔŝƚůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞLJƂŶĞůŝŬLJĂƨƌŦŵůĂƌ

ϭ͘ŝŌůŝŬĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶŝŶĕĞƔŝƚůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ Ϯ͘zĞƌĞůƺƌƺŶůĞƌǀĞŵŝŬƌŽŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ϯ͘<ŦƌƐĂůƚƵƌŝnjŵŝŶŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ϰ͘<ƺůƚƺƌďĂůŦŬĕŦůŦŒŦŶŦŶŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ

ϭ͘^ƺƚƺƌĞƚĞŶƚĂƌŦŵƐĂůŝƔůĞƚŵĞůĞƌ Ϯ͘<ŦƌŵŦnjŦĞƚƺƌĞƚĞŶƚĂƌŦŵƐĂůŝƔůĞƚŵĞůĞƌ

WZK:hz'hEzd/Z/DdhdZ>Z/ dĞĚďŝƌͬůƚdĞĚďŝƌͬƺƚĕĞ<ĂůĞŵŝĚŦ

ůƚ>ŝŵŝƚ;ƵƌŽͿ

mƐƚ>ŝŵŝƚ;ƵƌŽͿ

^ƺƚmƌĞƚĞŶdĂƌŦŵƐĂů7ƔůĞƚŵĞůĞƌ

ϭϱ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

<ŦƌŵŦnjŦƚmƌĞƚĞŶdĂƌŦŵƐĂů7ƔůĞƚŵĞůĞƌ

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

^ƺƚ ǀĞ ^ƺƚ mƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ 7ƔůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ WĂnjĂƌůĂŶŵĂƐŦ;^ƺƚ7ƔůĞŵĞdĞƐŝƐŝͿ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

^ƺƚ ǀĞ ^ƺƚ mƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ 7ƔůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ WĂnjĂƌůĂŶŵĂƐŦ;^ƺƚdŽƉůĂŵĂDĞƌŬĞnjŝͿ

Ϯϱ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

<ŦƌŵŦnjŦƚǀĞƚmƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ7ƔůĞŶŵĞƐŝǀĞWĂnjĂƌůĂŶŵĂƐŦ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

DĞLJǀĞǀĞ^ĞďnjĞůĞƌŝŶ7ƔůĞŶŵĞƐŝǀĞWĂnjĂƌůĂŶŵĂƐŦ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ

^ƵmƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ7ƔůĞŶŵĞƐŝǀĞWĂnjĂƌůĂŶŵĂƐŦ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ŝŌůŝŬ&ĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶŝŶĞƔŝƚůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ'ĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ

zĞƌĞůmƌƺŶůĞƌǀĞDŝŬƌŽ7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ'ĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ

<ŦƌƐĂůdƵƌŝnjŵŝŶ'ĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ

ϭϱ͘ϬϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

<ƺůƚƺƌĂůŦŬĕŦůŦŒŦŶŦŶ'ĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ

ϭϱ͘ϬϬϬ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

Sayı 19 / Mayıs 2011

39


Kapak

Kuruluş AB ve Dünya Bankası ile imzaladığı 6 projeden ikisini bitirdi

Hibenin Kasif’leri burada ! ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂƉƌŽũĞǀĞŚŝďĞĚĞŶĚŝŒŝŶĚĞŝůŬĂŬůĂŐĞůĞŶŬƵƌƵůƵƔůĂƌĚĂŶďŝƌŝĚŝƌ <ĂƌĂĚĞŶŝnj^ĂŶĂLJŝĐŝǀĞ7ƔĂĚĂŵůĂƌŦĞƌŶĞŬůĞƌŝ&ĞĚĞƌĂƐLJŽŶƵ;<^7&Ϳ͘,ŝďĞůĞƌǀĞ ĚƺnjĞŶůĞĚŝŒŝƉƌŽŐƌĂŵůĂƌůĂŚĞŵ<K7͛ůĞƌŝŶŚĞŵŐĞůŝƔŝŵŝŶĞŚĞŵĚĞŝƐƟŚĚĂŵ ƐŽƌƵŶƵŶƵŶĕƂnjƺŵƺŶĞLJƂŶĞůŝŬĐŝĚĚŝĂĚŦŵůĂƌĂƨLJŽƌ͘

<^7&'ĞŶĞů^ĞŬƚĞƌŝ zĂƔĂƌŦLJŦŬůŦ͛ĚĂŶ ĐŝĚĚŝďŝƌŝŬĂnj͗͞,Ğƌ ŚŝďĞĕĂŒƌŦƐŦŶĂĚĂ ďĂƔǀƵƌƵůŵĂnj͘ŒĞƌŽ ŬĂLJŶĂŒĂŝŚƟLJĂĐŦŶŦnj ǀĂƌƐĂŽŶĂƉƌŽũĞ ŚĂnjŦƌůĂLJŦŶ͘^ŦƌĨĨŽŶ ĂůĂLJŦŵĚŝLJĞƉƌŽũĞ ƐƵŶƵůŵĂnj͘͟

<ĂƌĂĚĞŶŝnj^ĂŶĂLJŝĐŝǀĞ7ƔĂĚĂŵůĂƌŦĞƌŶĞŬůĞƌŝ&ĞĚĞƌĂƐͲ LJŽŶƵ ;<^7&Ϳ͕ ŚŝďĞ ĂůĂŶŦŶĚĂŬŝ ĞƚŬŝŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ǀĞ ŚĂnjŦƌůĂĚŦŒŦƉƌŽũĞůĞƌůĞƚĂŶŦŶŦLJŽƌ^ĂŵƐƵŶǀĞĕĞǀƌĞƐŝŶĚĞ͘ ĂƔĂƌŦƐŦŶŦŶďŝƌƚĂŬŦŵƐŦƌůĂƌŦŽůŵĂůŦLJĚŦĞůďĞƩĞ͘'ĞŶĞů ^ĞŬƌĞƚĞƌzĂƔĂƌŦLJŦŬůŦ͛LJůĂŐƂƌƺƔŵĞŵŝnjĚĞďŝƌĕŽŬLJĞŶŝ ďŝůŐŝƂŒƌĞŶĚŝŬ͘ĕŦŬĕĂƐŦ͕ƉůĂŶůŦǀĞƉƌŽŐƌĂŵůŦďŝƌŽƌŐĂͲ ŶŝnjĂƐLJŽŶLJƺƌƺƚƺůŵĞŬƚĞLJĚŝ͘ Ͳ<^7&͛ŝŶŝůŬŚŝďĞƉƌŽũĞƐŝŶĞŝĚŝ͍

7ůŬ ƉƌŽũĞŵŝnj 7b<hZ ǀĞ ƺŶLJĂ ĂŶŬĂƐŦ ŝƔďŝƌůŝŒŝ ŝůĞ LJƺƌƺƩƺŒƺŵƺnj͚^ĂƨƔǀĞWĂnjĂƌůĂŵĂůĞŵĂŶůŦŒŦDĞƐůĞŬ ĚŝŶĚŝƌŵĞ <ƵƌƐƵ WƌŽũĞƐŝ͛Ěŝƌ͘ WƌŽũĞ ƐŽŶƵŶĚĂ ϮϬ ŝƔƐŝnj ŐĞŶĐŝŵŝnjŵĞƐůĞŬƐĂŚŝďŝŽůĚƵ͘ ͲbƵĂŶĂŬĂĚĂƌŬĂĕƉƌŽũĞŶŝnjŚŝďĞĂůĚŦ͍EĂƐŦůƉƌŽũĞůĞƌĚŝ ďƵŶůĂƌ͍

 ǀĞ ƺŶLJĂ ĂŶŬĂƐŦ͛LJůĂ ďŝnjnjĂƚ ƚŽƉůĂŵ ϲ ƉƌŽũĞ ŝŵnjĂůĂĚŦŬ͕ ďƵŶůĂƌŦŶ ŝŬŝƐŝ ƚĂŵĂŵůĂŶĚŦ͕ ĚƂƌĚƺ ŝƐĞ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ŝŒĞƌ ƚĂƌĂŌĂŶ ĚĂ &ĞĚĞƌĂƐLJŽŶ ŽůĂƌĂŬ͕ ŝůŝŵŝnjĚĞŬŝ ǀĞ ďƂůŐĞŵŝnjĚĞŬŝ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶĂ͕ ŵĞƐůĞŬ ŽĚĂůĂƌŦŶĂ͕ LJĞƌĞů LJƂŶĞƟŵůĞƌĞ ǀĞ ĞŒŝƟŵ ŬƵƌƵŵůĂƌŦŶĂ ƉƌŽũĞ ĚĞƐƚĞŒŝ ǀĞƌŝLJŽƌƵnj͘ 'ĞĕĞŶ LJŦů LJƺƌƺƩƺŒƺŵƺnj ƉƌŽũĞ ƵnjŵĂŶůŦŒŦ ŬƵƌƐƵ ŝůĞ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂϯϬǀĞdƌĂďnjŽŶ͛ĚĂϯϬŽůŵĂŬƺnjĞƌĞϲϬƉƌŽͲ ũĞƵnjŵĂŶŦLJĞƟƔƟƌĚŝŬ͘ƵŶůĂƌŦŶďƂůŐĞŵŝnjĞĕŽŬďƺLJƺŬ ŬĂƚŬŦƐŦŽůĚƵ͘^ĂŵƐƵŶƉƌŽũĞůĞƌĚĞŐĞĕĞŶLJŦůϳ͘^ŦƌĂĚĂLJĚŦ ďƵLJŦůϲ͘^ŦƌĂLJĂLJƺŬƐĞůĚŝ͘

40

Sayı 19 / Mayıs 2011


Ͳ<ĂĕƉƌŽũĞŶŝnjƚĂŵĂŵůĂŶĚŦ͍<ĂĕŦĚĞǀĂŵ ĞĚŝLJŽƌ͍

ŝƔ ďƵůŵĂŬ͘ Ƶ ƉƌŽũĞĚĞ ĚĞ ƐĞĕŵĞůĞƌ ƚĂŵĂŵůĂŶĚŦǀĞĞŒŝƟŵůĞƌƐƺƌƺLJŽƌ͘

<^7& ŽůĂƌĂŬ ďƂůŐĞ ĞŬŽŶŽŵŝƐŝŶŝŶ ŬĂůŬŦŶŵĂƐŦ͕ ŝƐƟŚĚĂŵŦŶ ǀĞ ƺƌĞƟͲ ŵŝŶ ĂƌƴƌŦůŵĂƐŦ ĂŵĂĐŦLJůĂ ,ŝďĞ WƌŽŐƌĂŵůĂƌŦĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞLJƺƌƺƩƺŒƺͲ ŵƺnjǀĞŽƌƚĂŒŦǀĞĚĞƐƚĞŬĕŝƐŝŽůĚƵŒƵŵƵnj ƉƌŽũĞůĞƌ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ ϮϬϬϴͲϮϬϬϵ LJŦůůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ,ŝďĞ ĞƐƚĞŬůĞƌŝ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂLJƺƌƺƩƺŒƺŵƺnjŦƔdŝĐĂƌĞƚ ǀĞ WƌŽũĞ hnjŵĂŶůŦŒŦ ŬƵƌƐůĂƌŦŶŦ ƚĂŵĂͲ ŵůĂLJĂŶ ϴϱ ŬƵƌƐŝLJĞƌŝŶ ϲϳ͛Ɛŝ ŝƔ ƐĂŚŝďŝ ŽůŵƵƔƚƵƌ͘ &ĞĚĞƌĂƐLJŽŶƵŵƵnj ϰ ƉƌŽũĞ LJƺƌƺƚŵĞŬƚĞ͘ LJƌŦĐĂ ϭϯ ƉƌŽũĞŶŝŶ ĚĞ ŽƌƚĂŒŦƐƚĂƚƺƐƺLJůĞĚĞƐƚĞŬĕŝƐŝLJŝnj͘

Ͳ ,ŝďĞůĞƌ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ďƵ ĚĞŶůŝ ĚŝŬŬĂƚ ĕĞŬŝĐŝůŝŒŝŶĂƐŦůďĂƔĂƌŦLJŽƌƐƵŶƵnj͍

,ŝďĞůĞƌŬŽŶƵƐƵŶĚĂďƵŬĂĚĂƌĚŝŬŬĂƚĕĞŬͲ ŵĞŵŝnjŝŶĂŶĂƐĞďĞďŝŚĞƌĕĂŒƌŦLJĂLJƂŶĞͲ ůŝŬ ďŝƌĚĞŶ ĨĂnjůĂ ƉƌŽũĞ ƐƵŶŵĂŵŦnjĚĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶŦLJŽƌ͘ PƌŶĞŒŝŶ ŐĞĕĞŶ LJŦů ďŝƌ ĕĂŒƌŦLJĂ ϲ ƉƌŽũĞ ƐƵŶĚƵŬ͕ ďƵŶůĂƌĚĂŶ ďŝƌ ƚĂŶĞƐŝ ŬĂďƵů ĞĚŝůĚŝ͘ ŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ŚĞƌ ĕĂŒƌŦLJĂďŝƌĚĞŶĨĂnjůĂƉƌŽũĞƐƵŶĚƵŒƵŵƵnj ŝĕŝŶ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŶ ƉƌŽũĞůĞƌŝŵŝnjŝŶ ƐĂLJŦƐŦ ĚĂĨĂnjůĂŽůƵLJŽƌ͘ŝŒĞƌƚĂƌĂŌĂŶĚĂ ƐĂĚĞĐĞŬĞŶĚŝŵŝnjĞƉƌŽũĞŚĂnjŦƌůĂŵŦLJŽƌƵnj͕ Ƃďƺƌ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ͕ ŵĞƐůĞŬ ŬƵƌƵůƵƔƵǀĞLJĞƌĞůLJƂŶĞƟŵůĞƌĞĚĞƉƌŽũĞ ĚĞƐƚĞŒŝǀĞƌŝLJŽƌƵnj͘

ͲzƺƌƺLJĞŶƉƌŽũĞůĞƌŚĂŬŬŦŶĚĂďŝůŐŝǀĞƌŝƌ ŵŝƐŝŶŝnj͍

zƺƌƺƩƺŬůĞƌŝŵŝnjĚĞŶ ŝůŬŝ ^ĂŵƐƵŶ͕ dŽͲ ŬĂƚ͕ ŽƌƵŵ ǀĞ ŵĂƐLJĂ͛ĚĂŬŝ <ĂĚŦŶůĂƌŦŶ 7ƐƟŚĚĂŵŦŶŦ ĞƐƚĞŬůĞŵĞ WƌŽũĞƐŝ͛Ěŝƌ͘ ƂůŐĞĚĞLJĂƔĂLJĂŶϭϴͲϯϱLJĂƔĂƌĂƐŦĞŶĂnj ůŝƐĞ ŵĞnjƵŶƵ ϭϲϬ ŝƔƐŝnj ďĂLJĂŶĂ LJƂŶĞƟĐŝ ĂƐŝƐƚĂŶůŦŒŦ͕ ƨďďŝ ƐĞŬƌĞƚĞƌůŝŬ ǀĞ ŚƵͲ ŬƵŬ ƐĞŬƌĞƚĞƌůŝŒŝ ĂůĂŶŦŶĚĂ ϰ ĂLJ ĞŒŝƟŵ ƐĂŒůŦLJŽƌƵnj͘ <ƵƌƐŝLJĞƌůĞƌŝŶ ĞŶ Ănj LJĂƌŦƐŦŶŦ ŝƔĞ LJĞƌůĞƔƟƌŵĞLJŝ ĂŵĂĕůŦLJŽƌƵnj͘ WƌŽũĞ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ϰ ŝůĚĞ ĂĕŦůĂŶ ϴ ŬƵƌƐĂ ƚŽƉͲ ůĂŵ ϭϲϬ ŬŝƔŝ ĚĞǀĂŵ ĞĚŝLJŽƌ͘ 7ŬŝŶĐŝƐŝLJƐĞ <K7 ĂŶŦƔŵĂŶůŦŒŦ WƌŽũĞƐŝ͘ ^ĂŵƐƵŶ ŝůŝŶĚĞ ĨĂĂůŝLJĞƚ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ϯϮ <K7͛LJĞ ͞^ĂƨƔ ǀĞ WĂnjĂƌůĂŵĂ͕ ŦƔ dŝĐĂƌĞƚ͕ zƂŶĞƟŵ ǀĞ KƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶ͕ 7ůĞƟƔŝŵ ǀĞ ZĞŬůĂŵ͟ ŬŽŶƵůĂƌŦŶĚĂ ϭϯϮ ƐĂĂƚ ĞŒŝƟŵ ǀĞƌĞƌĞŬ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ LJƂŶĞƟŵ ǀĞ ŽƌͲ ŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ ŐĞůŝƔŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ ŚĞĚĞŇĞŶŝLJŽƌ ďƵŶƵŶͲ ůĂ͘ŝŒĞƌƚĂƌĂŌĂŶĚĂ<K7͛ůĞƌŝŶŵĞǀĐƵƚ LJĞƌĞůǀĞƵůƵƐĂůŚŝďĞ͕ŬƌĞĚŝǀĞĚĞƐƚĞŬůĞƌ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ͕ ĮƌŵĂůĂƌŦŶ ĞŶ Ănj ϭ ĚĞǀůĞƚ ĚĞƐƚĞŒŝŶĚĞŶ LJĂƌĂƌůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦ ĂŵĂĕůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ LJƌŦĐĂ͕ <K7͛ůĞƌĞ ͞DƺƔƚĞƌŝ DĞŵͲ ŶƵŶŝLJĞƟ Půĕƺŵƺ͟ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ƺĐƌĞƚͲ Ɛŝnj ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ ĚĞƐƚĞŒŝ ǀĞƌŝůĞƌĞŬ ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌŝŶ ƺƌƺŶ ǀĞ ŚŝnjŵĞƚůĞƌĚĞŶ ĚƵLJĚƵŒƵ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƚ ĚĞƌĞĐĞƐŝ͕ ŝƔůĞƚŵĞĚĞŶ ďĞŬůĞŶƟ ǀĞ ƔŝŬąLJĞƚůĞƌŝ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůĞĐĞŬƟƌ͘ bƵ ĂŶ ĞŒŝƟŵůĞƌŝŶŝ ƚĂŵĂŵůĂLJĂŶ ĮƌŵĂůĂƌĂ ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ ŚŝnjŵĞƟ ƐƵŶƵůƵLJŽƌ͘ dZͲϴϯ ǀĞ dZͲϵϬ ƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞ <ĂLJŦƚůŦ ŝƐƟŚĚĂŵŦŶ dĞƔǀŝŬŝ WƌŽũĞƐŝ ĚĞ ƺĕƺŶĐƺƐƺ͘ ,ĂnjŦƌůĂĚŦŒŦŵŦnj ƉƌŽũĞLJůĞ͖dZͲϴϯ;ŵĂƐLJĂ͕ŽƌƵŵ͕^ĂŵͲ ƐƵŶ͕dŽŬĂƚͿǀĞdZͲϵϬ;ƌƚǀŝŶ͕'ŝƌĞƐƵŶ͕ 'ƺŵƺƔŚĂŶĞ͕ KƌĚƵ͕ ZŝnjĞ͕ dƌĂďnjŽŶͿ ďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞ ŝŵĂůĂƚ ƐĂŶĂLJŝŶĚĞ ĨĂĂͲ Sayı 19 / Mayıs 2011

Ͳ 7Ɣ ĚƺŶLJĂƐŦŶŦŶ ďƂůŐĞĚĞ ĞŶ ĂŬƟĨ Ɛŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶŦŶ ďĂƔŦŶĚĂ ŐĞůĞŶ <^7& ƺLJĞůĞƌŝŶŝŶ ŚŝďĞůĞƌĚĞŶ LJĂƌĂƌůĂŶĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ŶĞ ƚƺƌ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ LJƺƌƺƚŵĞŬƚĞ͍

ůŝLJĞƚ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌ ďĂƔƚĂ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ͕<K7͛ůĞƌŝŶďŝƌďŝƌůĞƌŝLJůĞƟĐĂƌĞƟŶŝ ĂƌƨƌŵĂLJŦŚĞĚĞŇŝLJŽƌƵnj͘ƵĂŵĂĕůĂ^ĂŵͲ ƐƵŶǀĞdƌĂďnjŽŶ͛ĚĂϱŐƺŶƐƺƌĞĐĞŬϮĂLJƌŦ ŬƺŵĞůĞŶŵĞ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ĚƺnjĞŶůĞŶĞĐĞŬƟƌ͘ <ƺŵĞůĞŶŵĞ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ŝůĞ͕ ϯϬϬ <K7͛ŶŝŶ ƐƚĂŶĚŬƵƌĂƌĂŬĮƌŵĂƐŦŶŦƚĂŶŦƚŵĂƐŦ͕ϰϬϬ <K7͛ŶŝŶŝŬŝůŝŝƔŐƂƌƺƔŵĞƐŝLJĂƉĂƌĂŬƟĐĂͲ ƌŝďĂŒůĂŶƨƐĂŒůĂŵĂƐŦĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬƟƌ͘ ,ĞƌďŝƌĞƚŬŝŶůŝŒŝ͕ƺƌƺŶǀĞĮƌŵĂƚĂŶŦŵĂ͕ ƐƚĂŶƚ njŝLJĂƌĞƟ͕ ďĂLJŝůŝŬ͕ ŽƌƚĂŬůŦŬ ǀĞ ŝƔ ŐƂƌƺƔŵĞƐŝLJĂƉŵĂŬƺnjĞƌĞϭϬ͘ϬϬϬ<K7 ƚĞŵƐŝůĐŝƐŝŶŝŶ njŝLJĂƌĞƚ ĞƚŵĞƐŝ ŚĞĚĞŇĞŶͲ ŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ƚŬŝŶůŝŬůĞƌĞ ŬĂƨůĂĐĂŬ <K7͛ůĞƌĚĞŶ ƺĐƌĞƚ ƚĂůĞƉ ĞĚŝůŵĞLJĞĐĞŬͲ Ɵƌ͘ dƌĂďnjŽŶ͛ĚĂŬŝ ĞƚŬŝŶůŝŬ ϮϱͲϮϵ DĂLJŦƐ ϮϬϭϭƚĂƌŝŚůĞƌŝĂƌĂƐŦŶĚĂdƌĂďnjŽŶƺŶLJĂ dŝĐĂƌĞƚ DĞƌŬĞnjŝ͛ŶĚĞ͕ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŬŝ ŬƺŵĞůĞŶŵĞ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ŝƐĞ ϮϬͲϮϱ ,ĂnjŝͲ ƌĂŶ ϮϬϭϭ ƚĂƌŝŚůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĂŶŝŬ <ƺůͲ ƚƺƌ DĞƌŬĞnjŝ͛ŶĚĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞĐĞŬ͘ ϰ͛ƺŶĐƺƐƺ͕ ͞zĞŶŝ hŵƵƚůĂƌ Ɣŝƚ &ŦƌƐĂƚůĂƌ WƌŽũĞƐŝ͟ ĂĚŦŶŦ ƚĂƔŦLJŽƌ͘ ^ĂŵƐƵŶ ǀĞ dƌĂďnjŽŶ͛ĚĂ LJĂƔĂLJĂŶ ϭϴͲϮϵ LJĂƔ ĂƌĂƐŦ͕ ĞŶĂnjůŝƐĞŵĞnjƵŶƵϲϬŝƔƐŝnjŐĞŶĐĞ͕ϲĂLJ ďŽLJƵŶĐĂ'ĂnjĞƚĞDƵŚĂďŝƌůŝŒŝǀĞZĂĚLJŽͲ dsDƵŚĂďŝƌůŝŒŝĂůĂŶůĂƌŦŶĚĂĞŒŝƟŵǀĞƌŝͲ ůĞĐĞŬ͘ŵĂĕ͕ŐĞŶĕůĞƌŝŶŝƐƟŚĚĂŵĞĚŝůĞͲ ďŝůŝƌůŝŬůĞƌŝŶŝ ĂƌƨƌŵĂŬ ǀĞ LJƺnjĚĞ ϱϬ͛ƐŝŶĞ

mLJĞůĞƌŝŵŝnjŝŶŚŝďĞůĞƌĚĞŶLJĂƌĂƌůĂŶŵĂůĂƌŦ ŝĕŝŶ ĞƌŬĞŶ ƵLJĂƌŦ ƐŝƐƚĞŵŝ ĚĞĚŝŒŝŵŝnj ďŝůͲ ŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ ƚŽƉůĂŶƨůĂƌŦ LJĂƉŵĂŬƚĂLJŦnj͘ LJƌŦĐĂ ƐƺƌĞŬůŝ ƵLJĂƌŵĂŬƚĂLJŦnj ƺLJĞͲ ůĞƌŝŵŝnjŝ͕ ŚŝďĞůĞƌŝ ƚĂŬŝƉ ĞƚŵĞůĞƌŝ ŝĕŝŶ͘ zĂLJŦŶůĂŶĂŶ ŚŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦ ǁĞď ƐŝƚĞŵŝnjĚĞŶĂŶŦŶĚĂĚƵLJƵƌƵLJŽƌƵnj͘WƌŽũĞ LJĂnjĚŦƌŵĂŬ ŝƐƚĞLJĞŶ ƺLJĞůĞƌŝŵŝnj ĚĞ ďƵ ŬŽŶƵĚĂĚĞŶĞLJŝŵƐĂŚŝďŝĮƌŵĂůĂƌĂLJƂŶͲ ůĞŶĚŝƌŝLJŽƌƵnj͘ Ͳ 7Ɣ ĂĚĂŵůĂƌŦŵŦnj ďƵ ŚŝďĞůĞƌĚĞŶ LJĂƌĂƌůĂŶŵĂŬŝĕŝŶĂŶĂŚĂƚůĂƌŦŝůĞŶĞůĞƌĞĚŝŬŬĂƚ ĞƚŵĞůŝůĞƌ͍ mLJĞ ŝƔ ĂĚĂŵůĂƌŦŶŦnjĂ ŶĞ Őŝďŝ ƚƺLJŽůĂƌǀĞƌŵĞŬƚĞƐŝŶŝnj͍

7Ɣ ĚƺŶLJĂƐŦ ŚŝďĞůĞƌĚĞŶ LJĂƌĂƌůĂŶŵĂŬ ŝƐƟLJŽƌƐĂ ĂĕŦŬůĂŶĂŶ ŚŝďĞůĞƌŝ ŝLJŝ ƚĂŬŝƉ ĞƚŵĞŬ ĚƵƌƵŵĚĂ͘ ŶĐĂŬ LJĞƌĞů ǀĞ ƵůƵͲ ƐĂůŚŝďĞůĞƌŽŬĂĚĂƌĕŽŬŬŝŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ďƵŶůĂƌŦƚĂŬŝƉĞƚŵĞůĞƌŝnjŽƌ͘ƵŶƵŶŝĕŝŶ͕ ƺLJĞƐŝ ŽůĚƵŒƵ ĚĞƌŶĞŬůĞƌĚĞŶ͕ ŵĞƐůĞŬ ŽĚĂůĂƌŦŶĚĂŶ ĚĞƐƚĞŬ ĂůŵĂůŦ͘ DƺŵͲ ŬƺŶƐĞ͕ ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶŝŶ LJĂŶŦŶĚĂ͕ <K^'͕ 7'D͕ 7b<hZ ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶŝ ĚĞ ƚĂŬŝƉ ĞĚĞŶ ďŝƌ ƉƌŽĨĞƐLJŽŶĞů ĞůĞͲ ŵĂŶ ĕĂůŦƔƨƌŵĂůŦĚŦƌůĂƌ͘ 7ŶĂŶŦŶ ďƵ ĞůĞͲ ŵĂŶ ŝƔůĞƚŵĞLJĞ ŵĂĂƔŦŶŦŶ ϭϬ ŬĂƨŶŦ ŬĂnjĂŶĚŦƌĂĐĂŬƨƌ͘ ŝŒĞƌ ƚĂƌĂŌĂŶ ŚĞƌ ŚŝďĞ ĕĂŒƌŦƐŦŶĂ ĚĂ ďĂƔǀƵƌƵůŵĂnj͘ ŒĞƌ Ž ŬĂLJŶĂŒĂ ŝŚƟLJĂĐŦŶŦnj ǀĂƌƐĂ ŽŶĂ ƉƌŽũĞ ŚĂnjŦƌůĂLJŦŶ͘ ^ŦƌĨ ĨŽŶ ĂůĂLJŦŵ ĚŝLJĞ ƉƌŽũĞ ƐƵŶƵůŵĂnj͘

41


Kapak

SAMSİAD Başkanı Emin Bahri Uğurlu:

“İşadamlarımızın hibe eğitimine ihtiyacı var” ^D^7ĂƔŬĂŶŦŵŝŶĂŚƌŝhŒƵƌůƵ͕ƐŽŶLJŦůůĂƌĚĂŚŝďĞƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦŶ ŬƵƌƵŵƐĂůLJĂƉŦLJĂŬĂǀƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦLJůĂ͚ŬŦǀƌĂƚƚĞůĞĨŽŶƵ͕ĂůŚŝďĞLJŝ͛ĚƂŶĞŵŝŶŝŶ ďŝƫŒŝŶŝŝĨĂĚĞĞĚŝLJŽƌ͘ hŒƵƌůƵ͕͞<ĂůŬŦŶŵĂ ĂũĂŶƐŦƂLJůĞƐŝŶĞŐƺǀĞŶ ǀĞƌŝLJŽƌŬŝ͕ďŝƌŝƔĞ ŐŝƌĞĐĞŬƐŝŶŝnjLJĂƌŦƐŦK< ŚŝďĞůŝŝƐĞďĂŶŬĂůĂƌƐŝnjŝŶ ƺnjĞƌŝŶŝnjĞĚƺƔĞŶĚŝŒĞƌ LJĂƌŦŵŝŬƚĂƌŵĞďůĂŒŦ ŬƌĞĚŝŽůĂƌĂŬƐƵŶƵLJŽƌ͘͟ ĚŝLJĞŬŽŶƵƔƵLJŽƌ͘

,ŝďĞ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶĚĂŬŝ ŬƵƌƵŵƐĂůůĂƔŵĂLJĂ ĚŝŬŬĂƚ ĕĞŬĞŶ ^ĂŵƐƵŶ ^ĂŶĂLJŝĐŝ ǀĞ 7Ɣ ĚĂŵůĂƌŦ ĞƌŶĞŒŝ ;^D^7Ϳ ĂƔŬĂŶŦ ŵŝŶ ĂŚƌŝ hŒƵƌůƵ͕ ͞,ŝďĞůĞƌĚĞ ŬƵƌƵŵƐĂů LJĂƉŦ ŽůƵƔŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞŬŝ ƐƺƌĞĕƚĞ ƐŝLJĂƐŝůĞͲ ƌŝŶƉĂƌŵĂŬŚĂƌĞŬĞƟŝůĞŝƔůĞƌŝŶŚĂůůŽůĚƵŒƵĚƂŶĞŵĚĞ ďĂŶŬĂůĂƌĂƚĂůŝŵĂƚǀĞƌŝůŝƌǀĞĚƺƔƺŬĨĂŝnjůŝŬƌĞĚŝĂůŦŶŦƌĚŦ͕ ŚŝďĞůĞƌ͕ĚĞƐƚĞŬůĞƌƐĂŒůĂŶŦƌĚŦ͘͟ĚŝLJŽƌ͘ hŒƵƌůƵ͕ĂƌƨŬŬƵƌĂůůĂƌŦŶŝƔůĞĚŝŒŝŶŝǀƵƌŐƵůƵLJŽƌ͗͞PŶĐĞͲ ůŝŬůĞ ďƵ ĚƵƌƵŵƵŶ ďŝƫŒŝŶŝ ǀĞ ĂƌƨŬ ŬƵƌĂůůĂƌŦŶ ŚƺŬͲ ŵƺŶƺŶ ŽůĚƵŒƵŶƵŶ ďŝůŝŶŵĞƐŝ ůĂnjŦŵ͘ Ƶ ŬƵƌĂůůĂƌĂ ƵLJĂŶůĂƌ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJĚƵŒƵ ŚŝďĞLJŝ ĂůŵĂŬƚĂ͘ <ƵƌĂůůĂƌ ŝůĞ ĕĂůŦƔŵĂŶŦŶ ĞŶ ŝLJŝ ƂƌŶĞŬůĞƌĚĞŶ ďŝƌ ƚĂŶĞƐŝ K<͘ <ĂůŬŦŶŵĂĂũĂŶƐŦƂLJůĞƐŝŶĞŐƺǀĞŶǀĞƌŝLJŽƌŬŝ͕ďŝƌŝƔĞŐŝͲ ƌĞĐĞŬƐŝŶŝnjLJĂƌŦƐŦK<ŚŝďĞůŝŝƐĞďĂŶŬĂůĂƌƐŝnjŝŶƺnjĞƌŝͲ ŶŝnjĞ ĚƺƔĞŶ ĚŝŒĞƌ LJĂƌŦ ŵŝŬƚĂƌ ŵĞďůĂŒŦ ŬƌĞĚŝ ŽůĂƌĂŬ ƐƵŶƵLJŽƌ͘͞ ,ŝďĞ ĚĞƐƚĞŒŝ ŬĂĚĂƌ͕ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ďƵŶƵŶ ŶĂƐŦů ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦŶŦŶ ƚĂŬŝďŝ ĚĞ ŐĞƌĞŬŝLJŽƌ͘ hŒƵƌůƵ͕ ŚŝďĞůĞͲ ƌŝŶ ďĂƔŬĂ ĂŵĂĕůĂƌ ŝĕŝŶ ŚĂƌĐĂŶĂďŝůĚŝŒŝŶŝ ĚĞ ƐƂLJůƺLJŽƌ ĂĕŦŬĕĂ͗͞PƌŶĞŒŝŶŝŶƐĂŶůĂƌĂůĚŦŬůĂƌŦŚŝďĞůĞƌŝůĞŝƔůĞƌŝŶŝ ŐĞůŝƔƟƌŵĞŬ LJĞƌŝŶĞ ŬĞŶĚŝůĞƌŝŶĞ Ğǀ ĂƌĂďĂ ĂůĂďŝůŝLJŽƌͲ ůĂƌ͘^D^7ŽůĂƌĂŬďŝnjŬĞŶĚŝďƺŶLJĞŵŝnjĚĞ<K^'͕ /WZ ǀĞ K< Őŝďŝ ŬƵƌƵŵůĂƌŦŶ ŚŝďĞůĞƌŝŶĚĞŶ ĨĂLJͲ ĚĂůĂŶŵĂŬŝĕŝŶŝƔĂĚĂŵůĂƌŦŶĂLJƂŶĞůŝŬĞŒŝƟŵƐĞŵŝŶĞƌͲ ůĞƌŝĚĞĚƺnjĞŶůĞŵĞŬƚĞLJŝnjƐƺƌĞŬůŝ͘WƌŽũĞŶĂƐŦůLJĂnjŦůŵĂůŦ͕ ƉƌŽũĞĚĞŶĞůĞƌĞĚŝŬŬĂƚĞƚŵĞůŝƔĞŬůŝŶĚĞŝƔĂĚĂŵůĂƌŦŶĂ ĚƺnjĞŶůŝďŝůŐŝƐĞŵŝŶĞƌůĞƌŝĚƺnjĞŶůĞŶŝLJŽƌƵnj͘ŵĂĕ^ĂŵͲ ƐƵŶůƵ ŝƔ ĂĚĂŵůĂƌŦŶŦŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŚŝďĞůĞƌĚĞŶ LJĂƌĂƌͲ ůĂŶĂďŝůŵĞƐŝ͘7ƔĂĚĂŵůĂƌŦŵŦnjŦŶĞŒŝƟŵĞŝŚƟLJĂĐŦǀĂƌ͘͞

42

Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

43


Kapak

Bafra’daki Elifya Baza’dan, örnek başarı öyküsü…

OKA’yı ikna etti, hibeyle büyüdü ůŝĨLJĂĂnjĂ͛ŶŦŶƐĂŚŝďŝ,ĂůŝƚĂLJ͕K<͛ĚĂŶĂůĚŦŬůĂƌŦŚŝďĞŬƌĞĚŝŶŝŶƔŝƌŬĞƟŶĞĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂŝƟďĂƌǀĞƐĂLJŐŦŶůŦŬŬĂnjĂŶĚŦƌĚŦŒŦŶŦĚĂǀƵƌŐƵůƵLJŽƌ͚͘zĂďŽƌĐƵŶƵƂĚĞLJĞŵĞnjƐĞ͛ ŬƵƔŬƵƐƵŶƵŶƐƂŬƺůƺƉĂƨůĚŦŒŦŶŦŚŝƐƐĞƚŵŝƔƺnjĞƌŝŶĚĞŶ͘ƂLJůĞĐĞŚĂŵŵĂĚĚĞ ƐĂŒůĂLJŦĐŦůĂƌŦŶĚĂŶŬŽůĂLJĐĂŵĂůnjĞŵĞĕĞŬĞďŝůŵŝƔŝŵĂůĂƚŚĂŶĞƐŝŶĞ͘

,ĂůŝƚĂLJ

,ŝďĞLJůĞŶĞLJĂƉŦůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝƂƌŶĞŬůĞƌŝLJůĞ ĂŶůĂƚŵĂŬĚĂƔĂƌƚƚĂďŝŬŝ͘ĂƔĂƌŦƂLJŬƺůĞƌŝ ĂƌĂƌŬĞŶĂĨƌĂ^ĂŶĂLJŝ^ŝƚĞƐŝ͛ŶĚĞĨĂĂůŝLJĞƚ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ůŝĨLJĂ ĂnjĂ ĕŦŬƨ ŬĂƌƔŦŵŦnjĂ͘ dĞŵĞůůĞƌŝϭϵϴϵLJŦůŦŶĚĂĂƨůŵŦƔƔŝƌŬĞƟŶ͘ ŽŬ ƐĂLJŦĚĂ Ğǀ ĞƔLJĂƐŦ ƺƌĞƚŵĞŬ LJĞƌŝŶĞ ďŝƌŝŶĚĞ ƵnjŵĂŶůĂƔŵĂLJŦ ƚĞƌĐŝŚ ĞƚŵŝƔ ,Ăůŝƚ ĂLJ ǀĞ ϭϵϵϳ LJŦůŦŶĚĂ ďĂnjĂ ƺƌĞƟͲ ŵŝŶĞ ŐĞĕŵŝƔ͘ &ĂŬĂƚ ŵƺƔƚĞƌŝ LJĂƚĂŬ ĚĂ ŝƐƚĞŵĞŬƚĞĚŝƌ ďĞƌĂďĞƌŝŶĚĞ͘ <ĂLJƐĞƌŝ ǀĞ 7ŶĞŐƂů Őŝďŝ ƉĂnjĂƌůĂƌŦŶĂ ƵnjĂŬƨƌ ĂLJ͘ zĂƚĂŬŵĂŵƵůůĞƌŝŶĞŝƐƚĞĚŝŒŝŶĚĞŬŽůĂLJĐĂ ƵůĂƔĂŵĂnj͘ DĞŵůĞŬĞƟŶŝ ƚĞƌŬ ĚĞ ĞĚĞͲ ŵĞnj͘ ĂĨƌĂ͛ĚĂ ŬĂůĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ĚŝƌĞŶŝƌ͘

44

ŶĐĂŬ͕ĂŶůĂŵŦƔƨƌŬŝ͕LJĂƚĂŬŝŵĂůĞƚŵĞŬ njŽƌƵŶĚĂĚŦƌ͘PŶƺŶĚĞŬŝĞŶďƺLJƺŬĞŶŐĞů͕ ŝƔŝŶĮŶĂŶƐŵĂŶďŽLJƵƚƵĚƵƌ͘KƌƚĂ<ĂƌĂĚͲ ĞŶŝnj <ĂůŬŦŶŵĂ ũĂŶƐŦ͛LJůĂ ;K<Ϳ ƚĂŶŦƔŦƌ ƐŦŬŦŶƨŝĕŝŶĚĞLJŬĞŶ͘,ŝďĞĚĞƐƚĞŒŝLJůĞŝƐƟŚͲ ĚĂŵĂƌƨƔŦƐĂŒůĂLJĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝŬĂŶŦƚůĂLJĂŶ ďŝƌ ƉƌŽũĞLJůĞ K<͛LJĂ ďĂƔǀƵƌƵƌ ůŝĨLJĂ ĂnjĂ͘zĂƚĂŬĨĂďƌŝŬĂƐŦŵĂŬŝŶĞďĞĚĞůŝŶŝŶ LJĂƌŦƐŦŶŦ ŚŝďĞ ŶŝƚĞůŝŒŝŶĚĞ ŬĂƌƔŦůĂƌ K<͘ ũĂŶƐ͕ ƉƌŽũĞůĞƌŝ ŝƌĚĞůĞƌŬĞŶ ŝŶĐĞ ĞůĞLJŝƉ ƐŦŬĚŽŬƵŵĂŬƚĂĚŦƌ͘ĂLJ͛ŦŶƺƌĞƟŵŝĕŝŶϴ ŵĂŬŝŶĞƐĂƨŶĂůŵĂƐŦŶŦŽŶĂLJůĂƌ͘ĂLJ͛ĚĂŶ ďŝƌŚĂLJůŝŬƌŝƟŬďŝůŐŝ͘K<ŚŝďĞůŝĮƌŵĂůĂƌ ƉŝLJĂƐĂĚĂ ĐŝĚĚŝ ďŽLJƵƩĂ ŝƟďĂƌ ŐƂƌŵĞŬͲ

ƚĞĚŝƌǀĞƐĂLJŐŦŶĚŦƌ͘ƵŐƂnjůĞŵŝ͕ĂLJ͛ĚĂŬŝ ĐĞƐĂƌĞƟĚĂŚĂĚĂŬĂǀŝůĞƔƟƌŝƌ͘ ĂLJ͕ ŚŝďĞ ƐƺƌĞĐŝŶŝ ƔƂLJůĞ ĂŶůĂƨLJŽƌ͗ ͞ K<͛ĚĂŶŚŝďĞĚĞƐƚĞŒŝĂůŵĂLJŦďĂƔĂƌŵŦƔ ĮƌŵĂůĂƌ ŝĕŝŶ ƉŝLJĂƐĂĚĂ ŽůƵŵůƵ ďŝƌ ŬĂŶĂĂƚ ǀĂƌ͘ K< ŚĞƌ ƉƌŽũĞLJĞ ǀĞ ŚĞƌ ĮƌŵĂLJĂŚŝďĞĚĞƐƚĞŒŝǀĞƌĞŶďŝƌŬƵƌƵůƵƔ ĚĞŒŝů͘ 7ŶƐĂŶůĂƌ͕ ͚ K<͛ ĚĂŶ ĚĂŶ ŚŝďĞ ĚĞƐƚĞŒŝ ĂůŵŦƔƐĂ ďƵ ĮƌŵĂ ŐƺǀĞŶŝůŝƌ ǀĞ ƐĂŒůĂŵďŝƌĮƌŵĂĚŦƌ͛͘ĚŝLJĞĚƺƔƺŶƺLJŽƌůĂƌ͘ ƵƐƺnjŐĞĕƚĞŶŐĞĕĞŶĮƌŵĂůĂƌĞŬŽŶŽŵŝŬ ĂĕŦĚĂŶ͕ ƉĂnjĂƌůĂŵĂ ŐƺĐƺ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƺƌĞƟŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŬĞŶĚŝŶŝ ŬĂŶŦƚůĂŵŦƔ ŽůƵLJŽƌ͘ ŝnj ŚĂŵŵĂĚĚĞ ĂůŦŵŦ ŝĕŝŶ ďĂƔŬĂ ĮƌŵĂůĂƌĂ ŐŝƫŒŝŵŝnjĚĞ ĐĞďŝŵŝnjĚĞ ƉĂƌĂŵŦnj ŬĂůŵĂŵŦƔƨ͘ ĂͲ ƚĞŶƐĞŬƚƂƌĞLJĞŶŝŐŝƌĞŶůĞƌLJĂĚĂŝƔůĞƌŝŶŝ ďƺLJƺƚĞŶůĞƌ ĞůŝŶĚĞŬŝŶŝ ĂǀƵĐƵŶĚĂŬŝŶŝ ŚĂƌĐĂĚŦŒŦŶĚĂŶ͕ ŚĂŵŵĂĚĚĞ ǀĞƌĞŶ ĮƌͲ ŵĂůĂƌ ǀĞƌĞƐŝLJĞLJĞ ĕŽŬ LJĂŶĂƔŵĂnjůĂƌ͘ ƺŶŬƺ ďŽƌĐƵŶ ƂĚĞŶĞŵĞŵĞ ƌŝƐŬŝ ĕŽŬ ďƺLJƺŬƚƺƌ͘ KLJƐĂ ďŝnjŝŵ K<͛ ĚĂŶ ŚŝďĞ ĚĞƐƚĞŒŝ ĂůĚŦŒŦŵŦnjŦ ƂŒƌĞŶĞŶ ƚƺŵ ŚĂŵͲ ŵĂĚĚĞ ƚĞĚĂƌŝŬĕŝƐŝ ĮƌŵĂůĂƌ ŬĂƉŦůĂƌŦŶŦ ƐŽŶƵŶĂŬĂĚĂƌĂĕƨďŝnjĞ͘͟ ůŝĨLJĂ ĂnjĂ͛ŶŦŶ ĕĂůŦƔƨƌĚŦŒŦ ƉĞƌƐŽŶĞů ƐĂLJŦƐŦ ŚŝďĞĚĞŶ ƺĕ ĂLJ ƐŽŶƌĂ LJƺnjĚĞ ϯϱ ĕŽŒĂůŦLJŽƌ͘ zĞŶŝ ĚƵƌƵŵ ŝŵĂůĂƚĂ LJƺnjĚĞ ϰϱ ďƺLJƺŵĞ ƔĞŬůŝŶĚĞ LJĂŶƐŦLJŽƌ͘ DƺƔƚĞƌŝůĞƌĞ ĚĞ LJƺnjĚĞ ϭϱ ĞŬůĞŶŝLJŽƌ ďƵ ĂƌĂĚĂ͘ ϲϬϬ ŵĞƚƌĞŬĂƌĞůŝŬƺƌĞƟŵĂůĂŶŦ͕ŚŝďĞĂŬĂďŝŶĚĞ ϮϱϬϬŵĞƚƌĞŬĂƌĞLJĞĕŦŬŦLJŽƌƂƚĞLJĂŶĚĂŶ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

45


Kapak

1990 doğumlu kuruluş, 2009’dan beri her sektördeki KOBİ’lere kol kanat geriyor.

KOSGEB’ten KOBİ’lere can desteği <K^'͕ďŝƌĕŽŬĂůĂŶĚĂĕĞƔŝƚůŝĂĚůĂƌůĂ<K7͛ůĞƌŝĚĞƐƚĞŬůŝLJŽƌ͘<ůĂƐŝŬLJĂĚĂƚĞŵĂƟŬ ƉƌŽũĞůĞƌ͕ŝƔďŝƌůŝŒŝͲŐƺĕďŝƌůŝŒŝ͖ĂƌͲŐĞͲŝŶŽǀĂƐLJŽŶͲĞŶĚƺƐƚƌŝLJĞůƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌ͕ŐĞŶĞů͕ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŬǀĞŐĞůŝƔĞŶŝƔůĞƚŵĞůĞƌĚŝLJĞƐŦƌĂůĂŶŦLJŽƌĚĞƐƚĞŬƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ͘<ƵƌƵůƵƔŝůŬ ďĂƔƚĂƐĂĚĞĐĞŝŵĂůĂƚƐĂŶĂLJŝŽĚĂŬůŦLJĚŦ͘LJůƺůϮϬϬϵ͛ĚĂŶďĞƌŝĚŝŒĞƌƐĞŬƚƂƌůĞƌĚĞŬŝ <K7͛ůĞƌŝĚĞŬŽůůƵLJŽƌ͘ <ƺĕƺŬǀĞKƌƚĂPůĕĞŬůŝ7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝ'ĞůŝƔƟƌŵĞǀĞĞƐƚĞŬůĞŵĞ 7ĚĂƌĞƐŝ ĂƔŬĂŶůŦŒŦ ;<K^'Ϳ ϭϵϵϬ͛ĚĂ ϯϲϮϰ ^ĂLJŦůŦ <ĂŶƵŶ͛ůĂ ŝŵĂůĂƚ ƐĂŶĂLJŝ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶŝŶ ĞŬŽŶŽŵŝĚĞŬŝ LJĞƌůĞƌŝŶŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝĂŵĂĐŦLJůĂŬƵƌƵůƵLJŽƌ͘ŝƌŬĂŵƵŬƵƌƵůƵƔƵ͘ϭϵϵϬͲ ϮϬϬϵLJŦůůĂƌŦĂƌĂƐŦŶĚĂŝŵĂůĂƚƐĂŶĂLJŝLJůĞŵĞƔŐƵů<ƺĕƺŬǀĞKƌƚĂ

46

ƺLJƺŬůƺŬƚĞŬŝ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌ͛Ğ ;<K7Ϳ LJƂŶĞůŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ  ƚĂŬͲ Ɵƌ ƚŽƉůĂLJŦŶĐĂ͕  ĚŝŒĞƌ ƐĞŬƚƂƌͲůĞƌĚĞŬŝ <K7͛ůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŐƂƌĞǀŝŶŝ ƺƐƚůĞŶŝLJŽƌ͘ zĞŶŝ ŐƂƌĞǀ ƐĂŚĂƐŦ ϭϴ LJůƺů ϮϬϬϵ ƚĂƌŝŚůŝ ĂŬĂŶůĂƌ<ƵƌƵůƵ<ĂƌĂƌŦ͛LJůĂďĞůŝƌůĞŶŝLJŽƌ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


<K^'͛ŝŶ<K7͛ůĞƌĞƐĂŒůĂĚŦŒŦĚĞƐƚĞŬƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ͗ Ϳ<K7WZK:^d<WZK'ZD/ WƌŽŐƌĂŵŦŶ ĂŵĂĐŦ ǀĞ ŐĞƌĞŬĕĞƐŝ͗ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌĞ ƂnjŐƺ ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌĐĞ ƉƌŽũĞůĞŶĚŝƌŝůĚŝŒŝ ǀĞ ƉƌŽũĞůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ŵĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶ ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞďŝůĚŝŒŝ ďŝƌ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůŵĂƐŦ͘ <K7͛ůĞƌĚĞ ƉƌŽũĞ Ŭƺůƚƺƌƺ ǀĞ ďŝůŝŶĐŝŶŝŶ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ͘ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ƉƌŽũĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌŝŶŝŶŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͘ƐŶĞŬĚĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝƐƚĞŵŝŝŚƟLJĂĐŦ͘

ƟĐĂƌĞƚ͕ŝŶƐĂŶŬĂLJŶĂŬůĂƌŦ͕ŵĂůŝŝƔůĞƌǀĞĮŶĂŶƐ͕ďŝůŐŝLJƂŶĞƟŵŝ ǀĞďƵŶůĂƌůĂŝůŝƔŬŝůŝĂůĂŶůĂƌĚĂƐƵŶĂĐĂŬůĂƌŦƉƌŽũĞůĞƌ͘

ĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬƉƌŽũĞŐŝĚĞƌůĞƌŝ͗ Ƶ ƉƌŽŐƌĂŵ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬ ƉƌŽũĞ ŐŝĚĞƌůĞƌŝŶĞ ŬƵƌƵůŬĂƌĂƌǀĞƌŝLJŽƌ͘ŶĐĂŬ͕ĂƌƐĂ͕ďŝŶĂ͕ŝŶƔĂĂƚ͕ƚĂĚŝůĂƚ WƌŽŐƌĂŵǀĞƉƌŽũĞůŝŵŝƚůĞƌŝ ƚĞĨƌŝƔĂƚǀĞďĞŶnjĞƌŝ͕ƚĂƔŦƚĂƌĂĐŦ͕ǀĞƌŐŝ͕ƌĞƐŝŵǀĞŚĂƌĕůĂƌ͕ƐŽƐLJĂů WƌŽŐƌĂŵ^ƺƌĞƐŝϯLJŦů ŐƺǀĞŶůŝŬƉƌŝŵůĞƌŝ͕ŚĂďĞƌůĞƔŵĞ͕ƉƌŽũĞLJůĞŝůŐŝƐŝnjƉĞƌƐŽŶĞů͕ĞŶĞƌͲ WƌŽũĞ^ƺƌĞƐŝϲͲϮϰĂLJ;нϭϮĂLJͿ ũŝͲƐƵ͕ŬŝƌĂ͕ĮŶĂŶƐŵĂŶŐŝĚĞƌůĞƌŝLJůĞƉƌŽũĞŝůĞŝůŝƔŬŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞŵŝƔ ĞƐƚĞŬmƐƚ>ŝŵŝƟϭϱϬ͘ϬϬϬd> ĚŝŒĞƌ ŵĂůŝLJĞƚůĞƌ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵŝLJŽƌ͘ WƌŽũĞLJůĞ ŝƌƟďĂƚůĂŶĚŦƌŦůŵŦƔ ĞƐƚĞŬKƌĂŶŦϭ͘ǀĞϮ͘ƂůŐĞŝĕŝŶйϱϬϯ͘ǀĞϰ͘ƂůŐĞŝĕŝŶйϲϬ ŵĂŬŝŶĞͲƚĞĕŚŝnjĂƚ͕ ŚĂŵŵĂĚĚĞ ǀĞ ŵĂůnjĞŵĞLJĞ ŝůŝƔŬŝŶ <K^' ĚĞƐƚĞŒŝ͕ŬƵƌƵůƵŶŬĂƌĂƌůĂƔƨƌĚŦŒŦƚŽƉůĂŵƚƵƚĂƌŦŶLJƺnjĚĞϭϬ͛ƵŶƵ ĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬƉƌŽũĞŬŽŶƵůĂƌŦ͗ ĂƔĂŵĂnj͘ WƌŽũĞ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĂůŦŶĂĐĂŬ LJĂnjŦůŦŵĂ ƐĂŒůĂŶĂĐĂŬ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ͖ ƺƌĞƟŵ͕ LJƂŶĞƟŵͲŽƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶ͕ ƉĂnjĂƌůĂŵĂ͕ ĚŦƔ ĚĞƐƚĞŬďƵƐŦŶŦƌůĂŵĂLJĂĚĂŚŝůĚĞŒŝů͘

ͿdDd7<WZK:^d<WZK'ZD/ WƌŽŐƌĂŵŦŶĂŵĂĐŦǀĞŐĞƌĞŬĕĞƐŝ͗<K7͛ůĞƌŝŶŬĞŶĚŝŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶŝ ŐĞůŝƔƟƌŵĞůĞƌŝ ǀĞ ŵĞƐůĞŬ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦŶĐĂ ŬƺĕƺŬ ǀĞ ŽƌƚĂ ƂůĕĞŬůŝ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ĂŵĂĐŦLJůĂ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ƉƌŽũĞ ŚĂnjŦƌůĂŵĂůĂƌŦŶŦŶ ƚĞƔǀŝŬ ĞĚŝůŵĞƐŝ͘ DĂŬƌŽ ƐƚƌĂƚĞũŝ

ĚŽŬƺŵĂŶůĂƌŦŶĚĂŝƔĂƌĞƚĞĚŝůĞŶƂŶĐĞůŝŬůĞƌĚŝŬŬĂƚĞĂůŦŶĂƌĂŬďĞͲ ůŝƌůĞŶĞŶ ƚĞŵĂƟŬ ĂůĂŶůĂƌĚĂ ďƂůŐĞƐĞů ǀĞ ƐĞŬƚƂƌĞů ŝŚƟLJĂĕůĂƌŦŶ ŬĂƌƔŦůĂŶŵĂƐŦ͘<K7͛ůĞƌŝŶƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦŵĞǀnjƵĂƚǀĞƂŶĐĞůŝŬůĞƌĞ ƵLJƵŵůƵŚĂůĞŐĞƟƌŝůŵĞƐŝ͘

dĞŵĂƟŬƉƌŽũĞĚĞƐƚĞŬƉƌŽŐƌĂŵŦĚĞƐƚĞŬƵŶƐƵƌůĂƌŦ͗ ĂŒƌŦƐĂƐůŦdĞŵĂƟŬWƌŽŐƌĂŵ

DĞƐůĞŬ<ƵƌƵůƵƔƵWƌŽũĞĞƐƚĞŬWƌŽŐƌĂŵŦ

ĂƔǀƵƌƵzĂƉĂďŝůĞĐĞŬůĞƌ

<K7͛ůĞƌǀĞDĞƐůĞŬ<ƵƌƵůƵƔůĂƌŦ

DĞƐůĞŬ<ƵƌƵůƵƔůĂƌŦ

WƌŽŐƌĂŵ^ƺƌĞƐŝ

Ͳ

ϯzŦů

WƌŽũĞ^ƺƌĞƐŝ

WƌŽũĞdĞŬůŝĨĂŒƌŦƐŦŶĚĂĞůŝƌůĞŶŝƌ

ϮϰLJ;нϭϮLJͿ

ĞƐƚĞŬ^ƺƌĞƐŝ

ϭ͘ǀĞϮ͘ƂůŐĞĚĞйϱϬ

ϭ͘ǀĞϮ͘ƂůŐĞĚĞйϱϬ

ϯ͘ǀĞϰ͘ƂůŐĞĚĞйϲϬ

ϯ͘ǀĞϰ͘ƂůŐĞĚĞйϲϬ

ĞƐƚĞŬPĚĞŵĞƐŝ

'ĞƌŝPĚĞŵĞůŝǀĞ'ĞƌŝPĚĞŵĞƐŝnj ^ĞĕĞŶĞŬůĞƌůĞ

'ĞƌŝPĚĞŵĞƐŝnj

ĞƐƚĞŬmƐƚ>ŝŵŝƟ

WƌŽũĞdĞŬůŝĨĂŒƌŦƐŦŶĚĂĞůŝƌůĞŶŝƌ

ϭϱϬ͘ϬϬϬd>

ĂŒƌŦĞƐĂƐůŦƚĞŵĂƟŬƉƌŽŐƌĂŵĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬƉƌŽũĞŐŝĚĞƌůĞƌŝ͗ WĞƌƐŽŶĞů ƺĐƌĞƚůĞƌŝ͖ ƐĞLJĂŚĂƚ͕ ŵĂŬŝŶĞͲĞŬŝƉŵĂŶ͕ LJĂnjŦůŦŵ ǀĞ ĚŽŶĂŶŦŵ ĂůŦŵŦ ǀĞLJĂ ŬŝƌĂůĂŶŵĂƐŦ ;ĂnjĂŵŝ LJƺnjĚĞ ϮϱͿ͕ ƐĂƌĨ ŵĂůͲ njĞŵĞƐŝ͕ŚŝnjŵĞƚĂůŦŵǀĞŐĞŶĞůŝĚĂƌĞ;ĂnjĂŵŝLJƺnjĚĞϭϬͿŐŝĚĞƌůĞƌŝ͘ DĞƐůĞŬ ŬƵƌƵůƵƔƵ ƉƌŽũĞ ĚĞƐƚĞŬ ƉƌŽŐƌĂŵŦ ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬ ƉƌŽũĞŐŝĚĞƌůĞƌŝ͗

<ƵƌƵůĐĂ ƵLJŐƵŶ ǀĞ ƔƵ ďĞůŝƌƟůĞŶůĞƌ ĚŦƔŦŶĚĂŬŝ ŐŝĚĞƌůĞƌ ĚĞƐƚĞŬ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ͘ŝŶĂ ŝŶƔĂĂƚ LJĂƉŦŵŦ͕ ƚĂĚŝůĂƨ͕ ŐĂLJƌŝŵĞŶŬƵů ĂůŦŵŦ͕ ŵĂŬŝŶĞͲƚĞĕŚŝnjĂƚ͕ ƚĞĨƌŝƔĂƚ͕ ƚĂƔŦƚ ĂƌĂĐŦ͕ ǀĞƌŐŝ͕ ƌĞƐŝŵ ǀĞ ŚĂƌĕůĂƌ͕ ƐŽƐLJĂů ŐƺǀĞŶůŝŬ ƉƌŝŵůĞƌŝ͖ ŚĂďĞƌůĞƔŵĞ͕ ĮŶĂŶƐŵĂŶ͕ ƉƌŽũĞLJůĞ ĂůĂŬĂƐŦnj ƉĞƌƐŽŶĞů͕ ĞŶĞƌũŝ͕ ƐƵ͕ ŬŝƌĂ͕ ƉƌŽũĞ ŽƌƚĂŬůĂƌŦŶĚĂŶ ĂůŦŶĂŶ ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬǀĞŚŝnjŵĞƚĂůŦŵŦŐŝĚĞƌůĞƌŝ͘LJƌŦĐĂƉƌŽũĞLJůĞŝƌƟďĂƚƐŦnj ŵĂůŝLJĞƚůĞƌ͘

Ϳ7b7Z>7)7'm7Z>7)7^d<WZK'ZD/ WƌŽŐƌĂŵŦŶĂŵĂĐŦǀĞŐĞƌĞŬĕĞƐŝ͗<K7͛ůĞƌŝŶŝƔďŝƌůŝŒŝͲŐƺĕďŝƌůŝŒŝ ĂŶůĂLJŦƔŦŶĚĂďŝƌĂƌĂLJĂŐĞůĞƌĞŬ͞KƌƚĂŬ^ŽƌƵŶůĂƌĂKƌƚĂŬƂnjƺŵͲ ůĞƌ͟ ƺƌĞƟůŵĞƐŝ͘ <K7͛ůĞƌŝŶ ƚĞĚĂƌŝŬ͕ ƉĂnjĂƌůĂŵĂ͕ ĚƺƔƺŬ ŬĂƉĂͲ ƐŝƚĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦ͕ ƌĞŬĂďĞƚ ŐƺĐƺ njĂLJŦŇŦŒŦ͕ ďĂƔƚĂ ĮŶĂŶƐŵĂŶ ƚĞŬ ďĂƔůĂƌŦŶĂ ŚĂͲůůŝŶĚĞ njŽƌůĂŶĚŦŬůĂƌŦ ďŝƌĕŽŬ ƐŽƌƵŶĂ ĕƂnjƺŵ ďƵůƵŶŵĂƐŦ͘<K7͛ůĞƌŝŶďŝƌĂƌĂLJĂŐĞůĞƌĞŬŬĂƉĂƐŝƚĞǀĞƌĞŬĂďĞƚ ŐƺĐƺ LJƺŬƐĞŬ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌĞ ĚƂŶƺƔŵĞƐŝ͘ PůĕĞŬ ĞŬŽŶŽŵŝƐŝŶĚĞŶ LJĂƌĂƌůĂŶŦůĂƌĂŬŬĂLJŶĂŬƚĂƐĂƌƌƵĨƵŶƵŶƚĞŵŝŶŝ͘<K7͛ůĞƌĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽƌƚĂŬůŦŬǀĞŝƔďŝƌůŝŒŝŬƺůƚƺƌƺŶƺŶŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011

7ƔďŝƌůŝŒŝʹŐƺĕďŝƌůŝŒŝŽƌƚĂŬůŦŬŵŽĚĞůůĞƌŝ͗ WƌŽũĞ ŽƌƚĂŒŦ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ŵĞǀĐƵĚŝLJĞƚůĞƌŝŶŝ ŬŽƌƵLJĂƌĂŬ ŬƵͲ ƌƵůĂĐĂŬ ŝƔůĞƟĐŝ ŬƵƌƵůƵƔĂ ŽƌƚĂŬůŦŬ͘ WƌŽũĞ ŽƌƚĂŒŦ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶŦŶ LJĂ ĚĂ ƚĂŵĂŵŦŶŦŶ ŬĞŶĚŝůĞƌŝŶŝ ĨĞƐŚĞĚĞƌĞŬ ŬƵͲ ƌƵůĂĐĂŬ ŝƔůĞƟĐŝ ŬƵƌƵůƵƔĂ ŽƌƚĂŬůŦŬ͘ WƌŽũĞ ŽƌƚĂŒŦ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶŦŶ ŬĞŶĚŝůĞƌŝŶŝ ĨĞƐŚĞĚĞƌĞŬ ŽƌƚĂŬůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝŶŝŶ ďƺŶLJĞƐŝŶĚĞďŝƌůĞƔŵĞƐŝ͘,ĞƌďŝƌŽƌƚĂŬůŦŬŵŽĚĞůŝŶĚĞ͕ĞŶĂnjϱ ŝƔůĞƚŵĞŶŝŶďŝƌĂƌĂLJĂŐĞůŵĞƐŝƔĂƌƚ͘

47


Kapak ĞƐƚĞŬůĞŶĞĐĞŬƉƌŽũĞŬŽŶƵůĂƌŦ͗ ,ĂŵŵĂĚĚĞ͕ĂƌĂŵĂŵƵů͕ŵĂŵƵů͕ůŽũŝƐƟŬǀĞĚŝŒĞƌŚŝnjŵĞƚůĞƌŝ ĚĂŚĂŚŦnjůŦǀĞƵĐƵnjƚĞŵŝŶĞĚĞďŝůŵĞůĞƌŝĂŵĂĐŦLJůĂŽƌƚĂŬƚĞĚĂƌŝŬ͘ DƺƔƚĞƌŝ ŝƐƚĞŬůĞƌŝ ǀĞ ƉĂnjĂƌŦŶ ƚĂůĞďŝ ĚŽŒƌƵůƚƵƐƵŶĚĂ ƺƌƺŶ ǀĞ ŚŝnjŵĞƚŐĞůŝƔƟƌŵĞůĞƌŝ͕ƺƌĞƫŬůĞƌŝƺƌƺŶǀĞŚŝnjŵĞƚůĞƌŝLJĞŶŝƉĂnjͲ ĂƌůĂƌĂƐƵŶŵĂůĂƌŦĂŵĂĐŦLJůĂŽƌƚĂŬƚĂƐĂƌŦŵ͘mƌƺŶǀĞŚŝnjŵĞƚŬĂͲ ůŝƚĞůĞƌŝŶŝLJƺŬƐĞůƚŵĞŬƵůƵƐĂůǀĞƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦƉĂnjĂƌƉĂLJůĂƌŦŶŦ

ĂƌƨƌŵĂŬ͕ ŵĂƌŬĂ ŝŵĂũŦ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬ͕ ƵůƵƐůĂƌ ĂƌĂƐŦ ƉĂnjĂƌŦŶ ŝŚƟLJĂĕůĂƌŦŶĂĐĞǀĂƉǀĞƌŵĞůĞƌŝĂŵĂĐŦLJůĂŽƌƚĂŬƉĂnjĂƌůĂŵĂ͘mƌƺŶ ǀĞŚŝnjŵĞƚƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌŦŶŦŐĞůŝƔƟƌŵĞůĞƌŝĂŵĂĐŦLJůĂŽƌƚĂŬůĂďŽƌĂͲ ƚƵĂƌ͘mƌĞƟŵǀĞŚŝnjŵĞƚŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌŝŶŝ͕ĕĞƔŝƚůĞƌŝŶŝ͕ǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŶŝ ǀĞŬĂůŝƚĞůĞƌŝŶŝĂƌƨƌŵĂŬĂŵĂĐŦLJůĂŽƌƚĂŬŝŵĂůĂƚǀĞŚŝnjŵĞƚƐƵŶƵͲ ŵƵŬŽŶƵůĂƌŦŶĚĂƐƵŶƵůĂĐĂŬƉƌŽũĞůĞƌĚĞƐƚĞŬůĞŶŝLJŽƌ͘

ͿZͲ'͕7EKs^zKEsEm^dZ7z>hz'h>D^d<WZK'ZD/ WƌŽŐƌĂŵŦŶĂŵĂĐŦǀĞŐĞƌĞŬĕĞƐŝ͗ŝůŝŵǀĞƚĞŬŶŽůŽũŝLJĞĚĂLJĂůŦLJĞŶŝ ĮŬŝƌ ǀĞ ďƵůƵƔůĂƌĂ ƐĂŚŝƉ <K7 ǀĞ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͘ dĞŬŶŽůŽũŝŬ ĮŬŝƌůĞƌĞ ƐĂŚŝƉ ƚĞŬŶŽͲŐŝƌŝƔŝŵĐŝůĞƌŝŶ ĚĞƐƚĞŬůĞŶͲ ŵĞƐŝ͘ <K7͛ůĞƌĚĞ ƌͲ'Ğ ďŝůŝŶĐŝŶŝŶ LJĂLJŐŦŶůĂƔƨƌŦůŵĂƐŦ ǀĞ ƌͲ

'Ğ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦ͘ DĞǀĐƵƚ ƌͲ'Ğ ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͘ 7ŶŽǀĂƟĨ ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ͘ƌͲ'Ğ ǀĞ 7ŶŽǀĂƐLJŽŶƉƌŽũĞƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶƟĐĂƌŝůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝǀĞĞŶĚƺƐƚƌŝLJĞů ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦŶĂLJƂŶĞůŝŬĚĞƐƚĞŬŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦŶĂŝŚƟLJĂĕ͘

WƌŽũĞƐƺƌĞƐŝ ƌͲ'ĞǀĞ7ŶŽǀĂƐLJŽŶWƌŽŐƌĂŵŦŝĕŝŶĞŶĂnjϭϮ͕ĞŶĕŽŬϮϰĂLJ͘ŶĚƺƐƚƌŝLJĞůhLJŐƵůĂŵĂWƌŽŐƌĂŵŦŝĕŝŶĞŶĕŽŬϭϴĂLJ͘,ĞƌŝŬŝƉƌŽŐƌĂŵ ŝĕŝŶĚĞŬƵƌƵůŬĂƌĂƌŦLJůĂϭϮĂLJĂŬĂĚĂƌĞŬƐƺƌĞǀĞƌŝůĞďŝůŝƌ͘ ƌͲŐĞ͕ŝŶŽǀĂƐLJŽŶǀĞĞŶĚƺƐƚƌŝLJĞůƵLJŐƵůĂŵĂĚĞƐƚĞŬƉƌŽŐƌĂŵŦ ZͲ'͕7EKs^zKEsEm^dZ7z>hz'h>D ^d<WZK'ZD/

ĞƐƚĞŬmƐƚ>ŝŵŝƟ ;d>Ϳ

ĞƐƚĞŬKƌĂŶŦ %

ƌͲ'ĞǀĞ7ŶŽǀĂƐLJŽŶWƌŽŐƌĂŵŦ 7ƔůŝŬĞƐƚĞŒŝ

7ƔůŝŬůĞƌĚĞŶďĞĚĞůĂůŦŶŵĂnj ϭϮ͘ϬϬϬ

ϳϱ

DĂŬŝŶĞͲdĞĕŚŝnjĂƚ͕ ŽŶĂŶŦŵ͕ ,ĂŵŵĂĚĚĞ͕ zĂnjŦůŦŵ ǀĞ ,ŝnjŵĞƚůŦŵŦ'ŝĚĞƌůĞƌŝĞƐƚĞŒŝ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϱ

DĂŬŝŶĞͲdĞĕŚŝnjĂƚ͕ ŽŶĂŶŦŵ͕ ,ĂŵŵĂĚĚĞ͕ zĂnjŦůŦŵ ǀĞ ,ŝnjŵĞƚůŦŵŦ'ŝĚĞƌůĞƌŝĞƐƚĞŒŝ;'ĞƌŝPĚĞŵĞůŝͿ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϱ

WĞƌƐŽŶĞů'ŝĚĞƌŝĞƐƚĞŒŝ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϱ

ϮϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ

<ŝƌĂĞƐƚĞŒŝ

ĂƔůĂŶŐŦĕ^ĞƌŵĂLJĞƐŝĞƐƚĞŒŝ WƌŽũĞĂŶŦƔŵĂŶůŦŬĞƐƚĞŒŝ ŒŝƟŵĞƐƚĞŒŝ WƌŽũĞ 'ĞůŝƔƟƌŵĞ ĞƐƚĞŒŝ

Ϯϱ͘ϬϬϬ ϱ͘ϬϬϬ

^ŦŶĂŝǀĞ&ŝŬƌŝDƺůŬŝLJĞƚ,ĂŬůĂƌŦĞƐƚĞŒŝ WƌŽũĞdĂŶŦƨŵĞƐƚĞŒŝ

Ϯϱ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

zƵƌƚĚŦƔŦ<ŽŶŐƌĞͬ<ŽŶĨĞƌĂŶƐͬ&ƵĂƌŝLJĂƌĞƟ ͬdĞŬŶŽůŽũŝŬ7ƔďŝƌůŝŒŝŝLJĂƌĞƟĞƐƚĞŒŝ

ϳϱ

ϭϱ͘ϬϬϬ

dĞƐƚ͕ŶĂůŝnj͕ĞůŐĞůĞŶĚŝƌŵĞĞƐƚĞŒŝϮϱ͘ϬϬϬ ŶĚƺƐƚƌŝLJĞůhLJŐƵůĂŵĂWƌŽŐƌĂŵŦ <ŝƌĂĞƐƚĞŒŝ

ϭϴ͘ϬϬϬ

WĞƌƐŽŶĞů'ŝĚĞƌŝĞƐƚĞŒŝ

48

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϱ ϳϱ

DĂŬŝŶĞͲdĞĕŚŝnjĂƚ͕ŽŶĂŶŦŵ͕^ĂƌĨDĂůnjĞŵĞƐŝ͕zĂnjŦůŦŵ ǀĞdĂƐĂƌŦŵ'ŝĚ͘ĞƐƚĞŒŝ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ

ϳϱ

DĂŬŝŶĞͲdĞĕŚŝnjĂƚ͕ŽŶĂŶŦŵ͕^ĂƌĨDĂůnjĞŵĞƐŝ͕zĂnjŦůŦŵǀĞ dĂƐĂƌŦŵ'ŝĚĞƌůĞƌŝĞƐƚĞŒŝ;'ĞƌŝPĚĞŵĞůŝͿ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϱ

Sayı 19 / Mayıs 2011


Ϳ'E>^d<WZK'ZD/ WƌŽŐƌĂŵŦŶ ĂŵĂĐŦ ǀĞ ŐĞƌĞŬĕĞƐŝ͗ WƌŽũĞ ŚĂnjŦƌůĂŵĂ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ĚƺƔƺŬ <K7͛ůĞƌ ŝůĞ <K^' ŚĞĚĞĨ ŬŝƚůĞƐŝŶĞ LJĞŶŝ ĚĂŚŝů ƐĞŬͲ ƚƂƌůĞƌĚĞŬŝůĞƌŝŶ ĚĞ ŵĞǀĐƵƚ ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶĚĞŶ ĨĂLJĚĂůĂŶŵĂƐŦ͘ <K7͛ůĞƌŝŶ ŬĂůŝƚĞůŝ ǀĞ ǀĞƌŝŵůŝ ŵĂůͬŚŝnjŵĞƚ ƺƌĞƚŵĞůĞƌŝ͘ DĞǀͲ ĐƵƚ ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŶ ƌĞǀŝnjĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ <K7͛ŶŝŶ ďƵŶůĂƌͲ

ĚĂŶ LJĂLJŐŦŶĐĂ ĨĂLJĚĂůĂŶŵĂƐŦ͘ <K7͛ůĞƌŝŶ ƌĞŬĂďĞƚ ŐƺĕůĞƌŝŶŝ ǀĞ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝ LJƺŬƐĞůƚŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ŐĞŶĞů ŝƔůĞƚŵĞ ŐĞůŝƔƟƌŵĞ ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌŝŶŝŶƚĞƔǀŝŬĞĚŝůŵĞƐŝ͘<K7͛ůĞƌŝŶLJƵƌƚŝĕŝǀĞLJƵƌƚĚŦƔŦ ƉĂnjĂƌƉĂLJůĂƌŦŶŦĂƌƨƌŵĂŬĂŵĂĐŦLJůĂƚĂŶŦƨŵǀĞƉĂnjĂƌůĂŵĂĨĂĂͲ ůŝLJĞƚůĞƌŝŶŝŶŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͘

'E>^d<WZK'ZD/ ^d<>Z7

^d<KZE/;йͿ

^d<m^d >7D7d7;d>Ϳ

1zƵƌƚ7ĕŝ&ƵĂƌĞƐƚĞŒŝ

ϯϬ͘ϬϬϬ

2zƵƌƚŦƔŦ7Ɣ'ĞnjŝƐŝĞƐƚĞŒŝ

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ǀĞϮ͘ ƂůŐĞůĞƌ

ϯdĂŶŦƨŵĞƐƚĞŒŝ ϭϱ͘ϬϬϬ ϰƔůĞƔƟƌŵĞĞƐƚĞŒŝ ϭϱ͘ϬϬϬ5EŝƚĞůŝŬůŝůĞŵĂŶ7ƐƟŚĚĂŵĞƐƚĞŒŝ ϮϬ͘ϬϬϬϲĂŶŦƔŵĂŶůŦŬĞƐƚĞŒŝ

ϭϱ͘ϬϬϬϭϬ͘ϬϬϬϴŶĞƌũŝsĞƌŝŵůŝůŝŒŝĞƐƚĞŒŝ ϯϬ͘ϬϬϬ9dĂƐĂƌŦŵĞƐƚĞŒŝ ϭϱ͘ϬϬϬ7ŒŝƟŵĞƐƚĞŒŝ

10 ^ŦŶĂŝDƺůŬŝLJĞƚ,ĂŬůĂƌŦĞƐƚĞŒŝ

ϮϬ͘ϬϬϬϭϬ͘ϬϬϬ12dĞƐƚ͕ŶĂůŝnjǀĞ<ĂůŝďƌĂƐLJŽŶĞƐƚĞŒŝ ϮϬ͘ϬϬϬϭϯĂŒŦŵƐŦnjĞŶĞƟŵĞƐƚĞŒŝϭϬ͘ϬϬϬ11ĞůŐĞůĞŶĚŝƌŵĞĞƐƚĞŒŝ

йϱϬ

ϯ͘ǀĞϰ͘ ƂůŐĞůĞƌ

йϲϬ

&Ϳ'7Z7b7D7>7<^d<WZK'ZD/ WƌŽŐƌĂŵŦŶĂŵĂĐŦǀĞŐĞƌĞŬĕĞƐŝ͗ŬŽŶŽŵŝŬŬĂůŬŦŶŵĂǀĞŝƐƟŚͲ ĚĂŵ ƐŽƌƵŶůĂƌŦŶŦŶ ĕƂnjƺŵƺŶƺŶ ƚĞŵĞů ĨĂŬƚƂƌƺ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŒŝŶ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝǀĞLJĂLJŐŦŶůĂƔƨƌŦůŵĂƐŦ͘ĂƔĂƌŦůŦǀĞƐƺƌĚƺƌƺͲ ůĞďŝůŝƌŝƔůĞƚŵĞůĞƌŬƵƌƵůŵĂƐŦ͘'ŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŬŬƺůƚƺƌƺŶƺŶ LJĂLJŐŦŶůĂƔƨƌŦůŵĂƐŦ͘ 7Ɣ 'ĞůŝƔƟƌŵĞ DĞƌŬĞnjůĞƌŝ ƚĂŚƐŝƐ ĞĚĞƌĞŬ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŒŝŶ ŝůĞƌůĞƟůŵĞƐŝ͘ 7ƐƟŚĚĂŵŦŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦ͘ zĞƌĞů ĚŝŶͲ ĂŵŝŬůĞƌĞĚĂLJĂůŦŐŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŒĞĂƌŬĂĕŦŬŦůŵĂƐŦ͘ 'ŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŬĞƐƚĞŬWƌŽŐƌĂŵŦϯĂůƚƉƌŽŐƌĂŵĚĂŶŽůƵƔƵLJŽƌ͗ 1- hLJŐƵůĂŵĂůŦ'ŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŬŒŝƟŵŝ͗DŝŶŝŵƵŵϲϬƐĂĂƚůŝŬĞŒŝƟŵ

ǀĞ ĂƚƂůLJĞ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂŶ ŽůƵƔĂŶ ĞŒŝƟŵ ƉƌŽŐƌĂŵŦŶŦ ŬĂƉƐĂƌ ;'ŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŬƂnjĞůůŝŬůĞƌŝƐŦŶĂŶŦƌ͘7ƔĮŬƌŝĞŐnjĞƌƐŝnjůĞƌŝLJĂƉŦůŦƌǀĞŝƔ ƉůĂŶŦ ŚĂnjŦƌůĂŶŦƌ͘Ϳ͘hLJŐƵůĂŵĂůŦ 'ŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŬ ŒŝƟŵůĞƌŝ͕ <K^' ǀĞLJĂĚŝŒĞƌŬƵƌƵŵǀĞŬƵƌƵůƵƔůĂƌĐĂ;ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞ͕7b<hZ͕ŵĞƐůĞŬ ŬƵƌƵůƵƔƵ͕ ďĞůĞĚŝLJĞ ǀ͘ď͘Ϳ ĚƺnjĞŶůĞŶĞďŝůŝƌ͘ ŒŝƟŵůĞƌ͕ ŐĞŶĞů ǀĞ ƂnjĞů ŚĞĚĞĨ ŐƌƵƉůĂƌŦ ;ŐĞŶĕůĞƌ͕ ŬĂĚŦŶůĂƌ͕ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůŦ ŐƌƵƉůĂƌͿ ŝĕŝŶĚŝƌ͘mĐƌĞƚƐŝnjĚŝƌ͘ 2- zĞŶŝ 'ŝƌŝƔŝŵĐŝ ĞƐƚĞŒŝ͗ Ƶ ĚĞƐƚĞŬƚĞŶ͖ ƵLJŐƵůĂŵĂůŦ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝůŝŬĞŒŝƟŵŝŶŝƚĂŵĂŵůĂLJĂƌĂŬŝƔŝŶŝŬƵƌĂŶŐŝƌŝƔŝŵĐŝůĞƌǀĞ 7b'DŐŝƌŝƔŝŵĐŝůĞƌŝĨĂLJĚĂůĂŶĂďŝůŝƌ͘

zĞŶŝ'ŝƌŝƔŝŵĐŝĞƐƚĞŒŝĞƐƚĞŬhŶƐƵƌůĂƌŦ m^d >7D7d7;d>Ϳ

^d<hE^hZh 7ƔůĞƚŵĞ<ƵƌƵůƵƔĞƐƚĞŒŝ

'ĞƌŝƂĚĞŵĞƐŝnj

ϱ͘ϬϬϬ

<ƵƌƵůƵƔ ƂŶĞŵŝ DĂŬŝŶĞ͕ dĞĕŚŝnjĂƚ ǀĞ KĮƐ ŽŶĂŶŦŵ ĞƐƚĞŒŝ

'ĞƌŝƂĚĞŵĞƐŝnj

ϭϬ͘ϬϬϬ

7ƔůĞƚŵĞ'ŝĚĞƌůĞƌŝĞƐƚĞŒŝ

'ĞƌŝƂĚĞŵĞƐŝnj

ϭϮ͘ϬϬϬ

^ĂďŝƚzĂƨƌŦŵĞƐƚĞŒŝ

'ĞƌŝƂĚĞŵĞůŝ

ϳϬ͘ϬϬϬ

Sayı 19 / Mayıs 2011

^d<KZE/ ;йͿ;ϭ͘ǀĞϮ͘ƂůŐĞͿ

^d<KZE/ ;йͿ;ϯ͘ǀĞϰ͘ƂůŐĞͿ

ϲϬ ;<ĂĚŦŶ ǀĞLJĂ Ƃnjƺƌůƺ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝ͗ϳϬͿ

ϳϬ ;<ĂĚŦŶ ǀĞLJĂ Ƃnjƺƌůƺ ŐŝƌŝƔŝŵĐŝ͗ϴϬͿ

49


Kapak

ϯͲ 7Ɣ 'ĞůŝƔƟƌŵĞ DĞƌŬĞnjŝ ĞƐƚĞŒŝ͗ 7Ɣ 'ĞůŝƔƟƌŵĞ DĞƌŬĞnjůĞƌŝ͕ ďƺŶLJĞƐŝŶĚĞ ďĂƌŦŶĚŦƌĚŦŒŦ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌĞ͕ ŝƔůĞƚŵĞ ŐĞůŝƔƟƌŵĞ ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŒŦ͕ ƵLJŐƵŶ ŬŽƔƵůůĂƌĚĂ ŝƔ LJĞƌŝ ŵĞŬąŶŦ͕ ŽƌƚĂŬ ŽĮƐ ĞŬŝƉŵĂŶŦ͕ŽĮƐŚŝnjŵĞƚůĞƌŝŐŝďŝŚŝnjŵĞƚůĞƌƐƵŶĂƌĂŬŝƔůĞƚŵĞůĞƌŝŶ ĂnjĂŵŝŬŦƌŦůŐĂŶůŦŬƚĂŬŝŝůŬLJŦůůĂƌŦŶŦƐĂŒůŦŬůŦďŝƌƔĞŬŝůĚĞĂƔŵĂůĂƌŦŶŦ

ǀĞ ďƺLJƺŵĞůĞƌŝŶŝ ƐĂŒůĂŵĂŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ŬƵƌƵůƵƌ ǀĞ ŝƔůĞƟůŝƌ͘ <ƵƌƵůƵƔ ďĂƔǀƵƌƵƐƵ͖ ďĞůĞĚŝLJĞůĞƌ͕ ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞůĞƌ͕ ƂnjĞů ŝĚĂƌĞůĞƌ͕ ŬĂůŬŦŶŵĂ ďŝƌůŝŬůĞƌŝ͕ ŵĞƐůĞŬ ŬƵƌƵůƵƔůĂƌŦ ǀĞ ŬĂƌ ĂŵĂĐŦ ŐƂnjĞƚͲ ŵĞLJĞŶŬŽŽƉĞƌĂƟŇĞƌĐĞŵƺŶĨĞƌŝĚĞŶǀĞLJĂďŝƌůŝŬƚĞLJĂƉŦůĂďŝůŝƌ͘

7Ɣ'ĞůŝƔƟƌŵĞDĞƌŬĞnjŝĞƐƚĞŒŝĞƐƚĞŬhŶƐƵƌůĂƌŦ m^d >7D7d7;d>Ϳ

^d<hE^hZh 7b'D<ƵƌƵůƵƔ ĞƐƚĞŒŝ;ϭϴĂLJͿ ŝŶĂƚĂĚŝůĂƨ DŽďŝůLJĂŽŶĂŶŦŵ 7b'DzƂŶĞƟŵ 7b'D7ƔůĞƚŵĞĞƐƚĞŒŝ ;ϯϲĂLJͿWĞƌƐŽŶĞů ŒŝƟŵ͕ĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ <ƺĕƺŬƚĂĚŝůĂƚ

'ĞƌŝƂĚĞŵĞƐŝnj

ϳϱϬ͘ϬϬϬ ϲϬϬ͘ϬϬϬ

'ĞƌŝƂĚĞŵĞƐŝnj

ϭϮϱ͘ϬϬϬ Ϯϱ͘ϬϬϬ

'ĞƌŝƂĚĞŵĞƐŝnj

^d<KZE/ ;йͿ;ϭ͘ǀĞϮ͘ƂůŐĞͿ

^d<KZE/ ;йͿ;ϯ͘ǀĞϰ͘ƂůŐĞͿ

ϲϬ

ϳϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ

'Ϳ'>7bE7b>dD>ZW7z^^/<K7^d<WZK'ZD/ WƌŽŐƌĂŵŦŶ ĂŵĂĐŦ͗ 'ĞůŝƔĞŶ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌ WŝLJĂƐĂƐŦ <K7 ĞƐƚĞŬ WƌŽŐƌĂŵŦ͟ ŝůĞ <K7͛ůĞƌŝŶ ƐĞƌŵĂLJĞ ƉŝLJĂƐĂůĂƌŦŶĚĂŶ ŬĂLJŶĂŬ ƚĞŵŝŶ ĞƚŵĞŶŝŶ LJĂŶŦŶĚĂ ŚĂůŬĂ ĂĕŦůĂĐĂŬ ŝƔůĞƚŵĞůĞƌĞ͖ ƂŶĞŵůŝ ďƺLJƺŬůƺŬƚĞŬƵƌƵŵƐĂůǀĞŬĂůŦĐŦĮŶĂŶƐŵĂŶŬĂLJŶĂŒŦŶĂƵůĂƔŵĂ ŝŵŬĂŶŦ͘KƌƚĂŬůĂƌŦŶĂǀĞLJĂƨƌŦŵĐŦůĂƌĂŬĞŶĚŝŚŝƐƐĞƐĞŶĞƚůĞƌŝŝĕŝŶ ďŝƌƉŝLJĂƐĂŽůƵƔƚƵƌŵĂƐŦ͘7ƐƟŬƌĂƌůŦǀĞŐƺǀĞŶǀĞƌŝĐŝďŝƌŐƂƌƺŶƺŵ Ăƌnj ĞƚŵĞƐŝ ǀĞ ŝƟďĂƌ ĂƌƨƔŦ͘ <ĂŵƵLJƵ ĂLJĚŦŶůĂƚŵĂ LJƺŬƺŵůƺůͲ ƺŬůĞƌŝŝůĞďŝƌůŝŬƚĞŽƌƚĂŬůŦŬůĂƌĂĚĂŚĂƔĞīĂĨŽůŵĂǀĞĚĂŚĂLJĂLJŐŦŶ ƚĂŶŦƨŵŝŵŬĂŶůĂƌŦƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ͘,ĂůŬĂĂĕŦŬŚĂůĞŐĞůŝŶŵĞƐŝ͕ĂŝůĞ ƔŝƌŬĞƟ LJĂƉŦƐŦŶĚĂŶ ĕŦŬŦƉ͕ ŵƺůŬŝLJĞƚ ǀĞ LJƂŶĞƟŵŝŶ ĂLJƌŦůŵĂƐŦŶĂ ǀĞďƵƐƵƌĞƚůĞƔŝƌŬĞƟŶƉƌŽĨĞƐLJŽŶĞůLJƂŶĞƟĐŝůĞƌĐĞŝĚĂƌĞƐŝƚĞŵŝŶ ĞĚŝůĞĐĞŬƟƌ͘

WƌŽŐƌĂŵŦŶƵŶƐƵƌůĂƌŦ͕ŽƌĂŶŦǀĞƺƐƚůŝŵŝƟ͗ƌŽŐƌĂŵŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ƐĂŒůĂŶĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝŶ ƚŽƉůĂŵ ƺƐƚ ůŝŵŝƟ ϭϬϬ͘ϬϬϬ ůŝƌĂĚŦƌ͘ ĞƐƚĞŬ ƵŶƐƵƌůĂƌŦŶŦŶƺƐƚůŝŵŝƚǀĞŽƌĂŶůĂƌŦƚĂďůŽĚĂŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ^d<PD^7m^d >7D7d7;d>Ϳ

^d<hE^hZ>Z/ WŝLJĂƐĂĚĂŶŦƔŵĂŶŦĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬŚŝnjŵĞƚďĞĚĞůŝ;ĂnjĂŵŝϮLJŦůͿ ĂŒŦŵƐŦnjĚĞŶĞƟŵŚŝnjŵĞƟďĞĚĞůŝ

WƌŽŐƌĂŵŦŶ ŬĂƉƐĂŵŦ͗ WƌŽŐƌĂŵ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ͕ <K7͛ůĞƌŝŶ ƉĂLJůĂƌŦŶŦŶ 'ĞůŝƔĞŶ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌ WŝLJĂƐĂƐŦ͛ŶĚĂ ŝƔůĞŵ ŐƂƌŵĞŬ ƺnjĞƌĞŚĂůŬĂĂĕŦůŵĂƐƺƌĞĐŝŶĚĞ͕ƉŝLJĂƐĂĚĂŶŦƔŵĂŶŦĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ ŚŝnjŵĞƚ ďĞĚĞůŝ͖ ďĂŒŦŵƐŦnj ĚĞŶĞƟŵ ŚŝnjŵĞƟ ŬĂƌƔŦůŦŒŦ͕ ^ĞƌͲ ŵĂLJĞWŝLJĂƐĂƐŦ<ƵƌƵůƵ;^W<ͿŬƵƌƵůŬĂLJĚŦŶĂĂůŵĂƺĐƌĞƟ͖7D< 'ĞůŝƔĞŶ 7ƔůĞƚŵĞůĞƌ WŝLJĂƐĂƐŦ >ŝƐƚĞƐŝŶĞ ŬĂďƵů ƺĐƌĞƟ͖ DĞƌŬĞnjŝ <ĂLJŦƚ <ƵƌƵůƵƔƵ ;D<<Ϳ ŵĂƐƌĂķ͖ ĂƌĂĐŦ ŬƵƌƵůƵƔĂ ƂĚĞŶĞĐĞŬ ĂƌĂĐŦůŦŬŬŽŵŝƐLJŽŶƵ<K^'͛ĐĞŬĂƌƔŦůĂŶĂĐĂŬƨƌ͘

KZE/ ;йͿ

ϲϬ͘ϬϬϬ ϳϱ

ϮϬ͘ϬϬϬ ϳϱ

^W<ŬƵƌƵůŬĂLJĚŦŶĂĂůŵĂƺĐƌĞƟ 7D<'ĞůŝƔĞŶ7ƔůĞƚŵĞůĞƌWŝLJĂƐĂƐŦ>ŝƐƚĞƐŝŶĞŬĂďƵůƺĐƌĞƟ

ϭϬ͘ϬϬϬ ϭϬϬ

DĞƌŬĞnjŝ<ĂLJŦƚ<ƵƌƵůƵƔƵŵĂƐƌĂķ ƌĂĐŦŬƵƌƵůƵƔĂƂĚĞŶĞĐĞŬĂƌĂĐŦůŦŬŬŽŵŝƐLJŽŶƵ ϭϬ͘ϬϬϬ ϳϱ

50

Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

51


Sağlık

Excimer Lazer tedavisinde merak edilenleri Prof. Dr. Hakkı Birinci’den öğrendik

Gözde lazer artık neden popüler değil ? Ŷ ĕŽŬ ŵŝLJŽƉ͕ ŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉ ǀĞ ĂƐƟŐŵĂƚ ĂĚŦ ǀĞƌŝůĞŶ ŐƂƌŵĞ ;ŬŦƌŵĂͿ ŬƵƐƵƌůĂƌŦLJůĂ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůŦLJŽƌ͘ KŶĚŽŬƵnj DĂLJŦƐ mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ ;KDmͿ dŦƉ &ĂŬƺůƚĞƐŝ 'Ƃnj ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ ŶĂ ŝůŝŵ ĂůŦ ĂƔŬĂŶŦ WƌŽĨ͘ ƌ͘ ,ĂŬŬŦ ŝƌŝŶĐŝ͕ ďƵ ŬƵƐƵƌůĂƌŦŶ ƺĕ LJƂŶƚĞŵůĞ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌŦůĚŦŒŦŶŦ ƐƂLJůƺLJŽƌ͗ 'ƂnjůƺŬ͕ ŬŽŶƚĂŬƚ ůĞŶƐ ǀĞ ƌĞĨƌĂŬƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ͘ džĐŝŵĞƌ >ĂnjĞƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝ͕ ďŝƌ ĚƂŶĞŵ ƐŽŶ ĚĞƌĞĐĞ ƉŽƉƺůĞƌĚŝ͘ ŶĐĂŬ ƔŝŵĚŝůĞƌĚĞ ƂŶĐĞŬŝ ƌĂŒďĞƩĞŶ ĞƉĞLJĐĞ ƵnjĂŬ͘ WƌŽĨ͘ ƌ ,ĂŬŬŦ ŝƌŝŶĐŝ͛LJĞ ŐƂƌĞ ďƵŶƵŶ ƐĞďĞďŝ͕ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŬ ĚĞŒŝů͘ ƐŬŝĚĞŶ ďĞŬůĞŶƟ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ŚĂƐƚĂ ƐĂLJŦƐŦ ĕŽŬƚƵ͕ ďŝƌŝŬŵŝƔƟ͘ bƵ ƐŦƌĂůĂƌĚĂŬŝ ƚƌĂĮŬ ŶŽƌŵĂůƐĞLJƌĞĚŝLJŽƌ͘

7

ŶƐĂŶ ŐƂnjƺ ŐĞůŝƔŵŝƔ ďŝƌ ŬĂŵĞƌĂ Őŝďŝ ĕĂůŦƔŦLJŽƌ͘ 'ƂnjĚĞŬŝ ŬŽƌŶĞĂ ǀĞ ůĞŶƐŝŶ ŐƂƌĞǀŝŶŝ͕ ŬĂŵĞƌĂůĂƌĚĂ ŽďũĞŬƟĨ ƺƐƚůĞŶŝLJŽƌ͘ <ĂŵĞƌĂ͕ ŽďͲ ũĞŬƟŌĞŶ LJĂŶƐŦLJĂŶ͖ ďĞLJŶŝŵŝnjƐĞ ƌĞƟŶĂĚĂŶ ŐĞůĞŶ ŐƂƌƺŶƚƺLJƺ ĂůŐŦůŦLJŽƌ͘ <ŽƌŶĞĂǀĞůĞŶƐŦƔŦŒŦŬŦƌĂƌĂŬŐƂƌƺŶƚƺLJƺ ƌĞƟŶĂ ƚĂďĂŬĂƐŦ ƺnjĞƌŝŶĞ ĚƺƔƺƌƺƌ͘ 'ƂƌƺŶƚƺ ĞůĞŬƚƌŝŬ ƐŝŶLJĂůůĞƌŝLJůĞ ďĞLJŶĞ

52

ƵůĂƔŦƌ͘ŵĞƚƌŽƉĚĞŶĞŶŶŽƌŵĂůŐƂnjůĞƌĚĞ ŐƂƌƺŶƚƺ ƚĂŵ ƌĞƟŶĂ ƺnjĞƌŝŶĞ ŽĚĂŬůĂŶŦƌ͘ <ŽƌŶĞĂǀĞůĞŶƐƚĞŦƔŦŬŬŦƌŵĂŬƵƐƵƌƵǀĂƌͲ ƐĂ͕ ŐƂƌƺŶƚƺ ďƵ ŬĞnj ƌĞƟŶĂ ƚĂďĂŬĂƐŦŶŦŶ ƂŶƺŶĞ ǀĞLJĂ ĂƌŬĂƐŦŶĂ ĚƺƔĞƌ͘ DŝLJŽƉ͕ ŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉLJĂĚĂĂƐƟŐŵĂƚĂĚůŦŐƂƌŵĞ ŬƵƐƵƌůĂƌŦŶŦŵĞLJĚĂŶĂŐĞůŝƌ͘ <ŦƌŦůĂŶ ŦƔŦŶůĂƌŦŶ ƌĞƟŶĂ ƚĂďĂŬĂƐŦŶŦŶ

ƂŶƺŶĞ ĚƺƔŵĞƐŝŶĞ ŵŝLJŽƉ͕ ĂƌŬĂƐŦŶĂ ĚƺƔŵĞƐŝŶĞLJƐĞ ŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉ ĚĞŶŝLJŽƌ͘ ƐƟŐŵĂƚ ŬƵƐƵƌƵ ĚĂ ŐƂnjƺŶ LJĂƚĂLJ ǀĞ ĚŝŬĞLJŝŬŝĞŬƐĞŶŝŶŝŶŬŦƌŦĐŦůŦŒŦŶŦŶďŝƌďŝƌŝŶͲ ĚĞŶ ĨĂƌŬůŦ ŽůŵĂƐŦĚŦƌ͘ 7Ŭŝ ĞŬƐĞŶ ĚĞ ŵŝͲ LJŽƉ ǀĞLJĂ ŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉƐĂ ƐŽƌƵŶ LJŽŬ͘ ŬƐĞŶůĞƌŝŶ ĚĞƌĞĐĞůĞƌŝ ĂLJƌŦLJƐĂ͕ ŬŝƔŝ LJĂ ŵŝLJŽƉ ĂƐƟŐŵĂƚ LJĂ ĚĂ ŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉ ĂƐƟŐŵĂƴƌ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


KŶĚŽŬƵnj DĂLJŦƐ mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ ;KDmͿ dŦƉ &ĂŬƺůƚĞƐŝ 'Ƃnj ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ ŶĂ ŝůͲ ŝŵ ĂůŦ ĂƔŬĂŶŦ WƌŽĨ͘ ƌ͘ ,ĂŬŬŦ ŝƌŝŶͲ Đŝ͕ ŬŦƌŵĂ ŬƵƐƵƌůĂƌŦŶŦŶ ƺĕ LJƂŶƚĞŵůĞ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌŦůĚŦŒŦŶŦ ƐƂLJůƺLJŽƌ͗ ͞zƂŶͲ ƚĞŵůĞƌĚĞŶ ŝůŬŝ ǀĞ ĞŶ LJĂLJŐŦŶŦ ŐƂnjůƺŬͲ ƚƺƌ͘ PƚĞ LJĂŶĚĂŶ ĞŶ ŬŽůĂLJ ƵůĂƔŦůĂďŝůĞŶŝ ǀĞ ĞŶ Ănj njĂƌĂƌůŦƐŦĚŦƌ͘ &ĂŬĂƚ ŬŝŵŝƐŝ ŐƂͲ njůƺŬƚĞŶ ŚŽƔůĂŶŵŦLJŽƌ͘ 'ƂƌŵĞƐŝŶĚĞŶ ĨĞƌĂŐĂƚ ĞĚĞƌĞŬ ŐƂnjůƺŬ ƚĂŬŵĂLJĂŶůĂƌ ǀĂƌ͘ ,ĂůŬ ĂƌĂƐŦŶĚĂ LJĂŶůŦƔ ďŝůŝŶĚŝŒŝ Őŝďŝ͖ ŐƂnjůƺŬ ŬƵůůĂŶŵĂŬ ŐƂnj ŶƵŵĂƌĂůĂƌŦŶŦŶ ĚĞŒŝƔŵĞƐŝŶŝ ĞŶŐĞůůĞŵĞnj͘ ͚'ƂnjůƺŬ ŬƵůůĂŶƐĂLJĚŦŵ ŐƂnj ŶƵŵĂƌĂŵ ďƵ ŬĂĚĂƌ ďƺLJƺŵĞnjĚŝ͛͘ LJĂƌŐŦƐŦ LJĂŶůŦƔƨƌ͘ 'ƂnjůƺŬ ŶĞ ŐƂnj ŶƵŵĂƌĂƐŦŶŦŶ ďƺLJƺŵĞƐŝŶĞ ŶĞ ĚĞ ŐĞƌŝůĞŵĞƐŝŶĞ ĞƚŬŝ ĞƚŵĞnj͘ ŝŒĞƌ LJƂŶƚĞŵ ŝƐĞ ŬŽŶƚĂŬƚ ůĞŶƐůĞƌĚŝƌ͘ <ŦƌŵĂ ŬƵƐƵƌůƵďŝƌĕŽŬŚĂƐƚĂŐƂnjůƺŬůĞƌŝǀĞŬŽŶͲ ƚĂŬůĞŶƐůĞƌŝƐĂLJĞƐŝŶĚĞŶĞƚŐƂƌƺƌ͘ŶĐĂŬ ďĂnjŦĞƌŝƔŬŝŶůĞƌŝŶŝƔůĞƌŝǀĞŬĂƌŝLJĞƌůĞƌŝƐĞͲ ďĞďŝLJůĞ͕ŐƂnjůƺŬƐƺnjŵƺŵŬƺŶŽůĂďŝůĞĐĞŬ ĞŶŶĞƚŐƂƌŵĞLJĞŝŚƟLJĂĕůĂƌŦǀĂƌĚŦƌ͘ĂnjŦ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĚĂ ŐƂnj LJĂƉŦƐŦ ǀĞ ĕĞǀƌĞƐĞů ŶĞĚĞŶůĞƌůĞ ŬŽŶƚĂŬ ůĞŶƐ ƚĂŬŵĂůĂƌŦ njŽƌ ǀĞLJĂŐƂnjůĞƌŝĂĕŦƐŦŶĚĂŶƚĞŚůŝŬĞůŝŽůĂďŝůŝƌ͘ <ŦƌŵĂŬƵƐƵƌůĂƌŦŶŦŶƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞƺĕƺŶĐƺ LJƂŶƚĞŵĚĞ͕ĐĞƌƌĂŚŝŵƺĚĂŚĂůĞĚŝƌ͘͟ ĞƌƌĂŚŝ ŵĞƚŽĚĂ džĐŝŵĞƌ >ĂnjĞƌ ƚĞĚĂͲ ǀŝƐŝ͕ ĚĞŶŝůŵĞŬƚĞ͘ ŝƌ ĚƂŶĞŵ ƐŽŶ ĚĞͲ ƌĞĐĞ ƉŽƉƺůĞƌĚŝ͘ zĂǀĂƔ LJĂǀĂƔ ƵnjƵŶ ĚƂͲ ŶĞŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ĚĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůŝLJŽƌ͘ ŶĐĂŬ ƔŝŵĚŝůĞƌĚĞ ƂŶĐĞŬŝ ƌĂŒďĞƩĞŶ ĞƉĞLJĐĞ ƵnjĂŬ͘ WƌŽĨ͘ ƌ ,ĂŬŬŦ ŝƌŝŶĐŝ͛LJĞ ŐƂƌĞ ďƵŶƵŶ ƐĞďĞďŝ͕ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŬ ĚĞŒŝů͘ ǀĞƚ͕ ĞƐŬŝĚĞŶ ŽůĂŒĂŶƺƐƚƺ ƐĂLJŦĚĂ ŵƺƌĂĐĂĂƚ ǀĞ ŝůŐŝ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵLJĚƵ͘ ƺŶŬƺ ďĞŬůĞŶƟ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ŚĂƐƚĂ ƐĂLJŦƐŦ ĕŽŬƚƵ͕ ďŝƌŝŬŵŝƔƟ͘ bƵƐŦƌĂůĂƌĚĂŬŝƚƌĂĮŬŶŽƌŵĂůƐĞLJƌĞĚŝLJŽƌ͘ ŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ĕŦŬƨŒŦ LJŦůůĂƌĂ ŶĂnjĂƌĂŶ LJƂŶͲ

DŝLJŽƉͲŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉͲ ĂƐƟŐŵĂƚŐŝďŝŬŦƌŵĂ ŬƵƐƵƌůĂƌŦŶŦŶdžĐŝŵĞƌ >ĂnjĞƌŝůĞƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ͕ ŬƵƌĂůůĂƌŽƚƵƌŵƵƔ͕ ƐŽŶƵĕůĂƌŵĞŵŶƵŶ ĞĚŝĐŝǀĞƌŝƐŬĕŽŬ ĚƺƔƺŬƚƺƌ͘'ƺǀĞŶŝůŝƌ ďŝƌLJƂŶƚĞŵĚŝƌ͘ ϭϵϴϬ͛ůŝLJŦůůĂƌŦŶ ƐŽŶƵŶĚĂŶŝƟďĂƌĞŶ ŵŝůLJŽŶůĂƌĐĂŬŝƔŝ ďƵLJƂŶƚĞŵŝůĞ ƚĞĚĂǀŝĞĚŝůĞƌĞŬ͕ ƐŽƐLJĂůǀĞŵĞƐůĞŬŝ LJĂƔĂŶƨůĂƌŦŶĚĂ ŐƂnjůƺŬǀĞŬŽŶƚĂŬƚ ůĞŶƐŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ŬŦƐŦƚůĂŵĂůĂƌĚĂŶ ŬƵƌƚƵůŵƵƔƚƵƌ͘ EŽƌŵĂůƔĂƌƚůĂƌĚĂ ǀĞƵLJŐƵŶŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦŶĚĂůĂnjĞƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦŵŝLJŽƉůĂƌĚĂ LJƺnjĚĞϵϯ͕ ŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉůĂƌĚĂ ŝƐĞLJƺnjĚĞϳϬ ĐŝǀĂƌůĂƌŦŶĚĂĚŦƌ

ƚĞŵĚĂŚĂĂnjŐƺŶĚĞŵĚĞLJĞƌďƵůƵLJŽƌ͘ 'ƂnjůƺŬ ǀĞ ůĞŶƐƐŝnj ŶĞƚ ďŝƌ ŐƂƌƺƔ ŝĕŝŶ ŬŝƔŝŶŝŶ ŐƂnj LJĂƉŦƐŦŶĂ ǀĞ ĚĞƌĞĐĞůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ƚĂƚďŝŬ ĞĚŝůĞŶ džĐŝŵĞƌ >ĂnjĞƌ ǀĞLJĂ ĚŝŒĞƌĐĞƌƌĂŚŝƚĞĚĂǀŝLJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ƚƺŵƺŶĞ ƌĞĨƌĂŬƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ĚĞŶŝůŝLJŽƌ͘ <ŦƌŵĂ ŬƵƐƵƌůƵůĂƌŦŶ LJƺnjĚĞ ϳϱ͛ŝ ŐƂnjůƺŬ ǀĞLJĂ ŬŽŶƚĂŬ ůĞŶƐƐŝnj ŐƂƌŵĞLJŝ ĂƌnjƵͲ ůƵLJŽƌ͘ ŝŒĞƌůĞƌŝŶŝŶ ƌĞĨƌĂŬƟĨ ƚĞƌĐŝŚŝŶŝŶ ĂƌĚŦŶĚĂ ŬŽnjŵĞƟŬ ŐƂƌƺŶƺƔ Őŝnjůŝ͘ ZĞͲ ĨƌĂŬƟĨĐĞƌƌĂŚŝĚĞĂŶĂƵŶƐƵƌ͖ŬŽƌŶĞĂŶŦŶ LJƺnjĞLJŝ ĕĞƔŝƚůŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌůĞ LJĞŶŝĚĞŶ ƔĞŬŝůůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝĚŝƌ͘ <ŦƌŵĂ ŐƺĐƺŶƺŶ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ ĚĞŒŝƔƟƌŝůŝƌ͘ ZĞĨƌĂŬƟĨ ĐĞƌƌĂͲ ŚŝĚĞϭϵϴϯ͛ƚĞŶďĞƌŝƂďƺƌƚĞŬŶŝŬůĞƌŝLJĞƌŝͲ ŶŝŐĞůŝƔŝŵŐƂƐƚĞƌĞŶdžĐŝŵĞƌůĂƐĞƌƚĞĚĂǀŝ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĞ;ƌĂĚLJĂůŬĞƌĂƚŽŵŝĞƉŝŬĞƌĂͲ ƚŽĨĂŬŝͿ ďŦƌĂŬƨ͘ <ŽƌŶĞĂŶŦŶ ŝĕŝŶĞ ƂnjĞů LJƂŶƚĞŵůĞƌůĞŬŽŶƚĂŬůĞŶƐLJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ĚĞ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůĞŶ ĚŝŒĞƌ ďŝƌ LJƂŶƚĞŵ͘ >ĞŶƐŝŶ ŬŦƌŵĂ ŐƺĐƺŶƺŶ ĚĞŒŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͖ ƔĞīĂĨ ůĞŶƐŝŶ ƚĞŵŝnjůĞŶĞƌĞŬ LJĞƌŝŶĞ ƐƵŶŝ ŵĞƌĐĞŬ ŬŽŶŵĂƐŦLJůĂ ƐĂŒůĂŶĂďŝůĞĐĞŒŝ Őŝďŝ ůĞŶƐŝŶ ƂŶ LJƺnjĞLJŝŶŝŶ ƂŶƺŶĞ ƂnjĞů ůĞŶƐůĞƌLJĞƌůĞƔƟƌŝůĞƌĞŬĚĞLJĂƉŦůĂďŝůŝƌ͘ DŝLJŽƉͲŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉͲĂƐƟŐŵĂƚ Őŝďŝ ŬŦƌŵĂ ŬƵƐƵƌůĂƌŦŶŦŶ džĐŝŵĞƌ >ĂnjĞƌ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ͕ ŬƵƌĂůůĂƌ ŽƚƵƌŵƵƔ͕ ƐŽŶƵĕůĂƌ ŵĞŵŶƵŶ ĞĚŝĐŝ ǀĞ ƌŝƐŬ ĕŽŬ ĚƺƔƺŬƚƺƌ͘ 'ƺǀĞŶŝůŝƌĚŝƌ͘ ϭϵϴϬ͛ůŝ LJŦůůĂƌŦŶ ƐŽŶƵŶĚĂŶ ŝƟďĂƌĞŶ ŵŝůLJŽŶůĂƌĐĂ ŬŝƔŝ ďƵ LJƂŶƚĞŵ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞƌĞŬ͕ ƐŽƐLJĂů ǀĞ ŵĞƐůĞŬŝ LJĂƔĂŶƨůĂƌŦŶĚĂ ŐƂnjůƺŬ ǀĞ ŬŽŶͲ ƚĂŬ ůĞŶƐ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ŬŦƐŦƚůĂŵĂůĂƌĚĂŶ ŬƵƌƚƵůŵƵƔƚƵƌ͘ ƺŶLJĂĚĂ ϯϭ͕ϰ ŵŝůLJŽŶͲ ĚĂŶ ĨĂnjůĂ ŬŝƔŝ ďƵ ƚĞĚĂǀŝLJůĞ ƔŝĨĂ ĂƌĂĚŦ͘ EŽƌŵĂů ƔĂƌƚůĂƌĚĂ ǀĞ ƵLJŐƵŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦŶĚĂůĂnjĞƌƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ ŵŝLJŽƉůĂƌĚĂ LJƺnjĚĞ ϵϯ͕ ŚŝƉĞƌŵĞͲ ƚƌŽƉůĂƌĚĂŝƐĞLJƺnjĚĞϳϬĐŝǀĂƌůĂƌŦŶĚĂĚŦƌ͘

WƌŽĨ͘ƌ͘,ĂŬŬŦŝƌŝŶĐŝ

dŽƉůƵŵƵŶLJƺnjĚĞ ϯϱͲϰϬ͛ŦŶŦŶ ŐƂnjƺŶĚĞŬŦƌŵĂ ŬƵƐƵƌƵǀĂƌ͘ >ĂnjĞƌĂŵĞůŝLJĂƨ ŝƐƚĞLJĞŶůĞƌŝŶ ƐĂĚĞĐĞLJƺnjĚĞ ϱϬ͛ƐŝŶŝŶŐƂnjůĞƌŝďƵ ƚĞĚĂǀŝLJĞĞůǀĞƌŝƔůŝ͘

Sayı 19 / Mayıs 2011

53


Sağlık

<ŝŵůĞƌĞhLJŐƵůĂŶŦƌ͍ ,ĂŶŐŝ ƚĞŬŶŝŬůĞ ŝĐƌĂ ĞĚŝůŝƌƐĞ ĞĚŝůƐŝŶ džͲ ĐŝŵĞƌůĂƐĞƌƚĞĚĂǀŝƐŝƂŶĐĞƐŝŶĚĞŐƂnjǀĞƌĞƚͲ ŝŶĂŵƵĂLJĞŶĞƐŝƔĂƌƚ͘<ŽƌŶĞĂƚŽŵŽŐƌĂĮůĞƌŝ ;ŚĂƌŝƚĂůĂƌŦͿ ǀĞ ŬĂůŦŶůŦŒŦ ŵƵƚůĂŬĂ ĚŝŬŬĂƚůĞ ŝŶĐĞůĞŶŵĞůŝ͘ zƂŶƚĞŵ ƉƌĞŶƐŝƉ ŐĞƌĞŒŝ ϮϬ LJĂƔŦŶĚĂŶ ŬƺĕƺŬůĞƌĞ ǀĞ ĂLJƌŦĐĂ ŝƔůĞŵŝ ĞŶŐĞůůĞLJĞďŝůĞĐĞŬ ďĂƔŬĂ ďŝƌ ŐƂnj ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ďƵůƵŶĂŶůĂƌĂ ƚĂƚďŝŬ ĞĚŝůŵŝLJŽƌ͘ <ĂƚĂƌĂŬƚ ǀĞLJĂ ŬĂƚĂƌĂŬƚĂ͕ ŶƺŬůĞĞƌ ƐŬůĞƌŽnj LJŽŬƐĂ ƚĞĚĂǀŝ ŝĕŝŶ ƺƐƚ LJĂƐ ƐŝŶŝƌŝ ĂƌĂŶŵŦLJŽƌ͘ PƚĞ LJĂŶĚĂŶ ŚĂƐƚĂ ŵƵƚůĂŬĂ ĚĞƚĂLJůŦĐĂ ďŝůŐŝůĞͲ ŶĚŝƌŝůŵĞůŝ͘DƵŚƚĞŵĞůŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌǀĞ ŝLJŝůĞƔŵĞ ƐƺƌĞĐŝ ĂŶůĂƨůŵĂůŦ͘ ĞŬůĞŶƟůĞƌŝ ĚĞŝLJŝĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝ͘dĞĚĂǀŝLJĞƉƐŝŬŽůŽͲ ũŝŬ ŚĂnjŦƌůŦŒŦ ƚĂƌƨůŵĂůŦ͘ 'ĞƌĞŬƟŒŝŶĚĞ ĚƺƔƺŶŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƐƺƌĞ ƚĂŶŦŶŵĂůŦ͘ zƺŬƐĞŬ ďĞŬůĞŶƟůŝůĞƌĞŬƐƚƌĂŝnjĂŚůĂƌůĂŝŬĂnjĞĚŝůŵĞůŝ͘ 7ůŬDƵĂLJĞŶĞǀĞdĞƚŬŝŬůĞƌ PŶ ƚĞƚŬŝŬ ǀĞ ŵƵĂLJĞŶĞůĞƌĚĞ ůĂnjĞƌ ĂŵĞůŝLJĂƨŶĚĂďĂƔĂƌŦLJŦƚĂLJŝŶĞĚĞŶŝŬŝĂŶĂ ƐŽƌƵLJĂ ĐĞǀĂƉ ĂƌĂŶŦƌ͘ ŝƌŝŶĐŝƐŝ͖ ŐƂnjƺŶ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ŵƺƐĂŝƚůŝŒŝ͘ hLJŐƵŶƐĂ͕ ŚĂŶŐŝ ƌĞͲ ĨƌĂŬƟĨĐĞƌƌĂŚŝƚƺƌƺŶƺŶŽŐƂnjƺŶLJĂƉŦƐŦLJůĂ ƵLJƵŵ ŐƂƐƚĞƌĚŝŒŝ͘ 7ůŬ ŵƵĂLJĞŶĞ͖ ŐƂnjĞ ĞŶ ƵLJŐƵŶ ǀĞ ŐƺǀĞŶůŝ ƚĂƌnjŦŶ ƉůĂŶůĂŶŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ďŝƌ Ěŝnjŝ ĂLJƌŦŶƨůŦ ƚĞŬƟŬ ŝĕĞƌŝƌ ǀĞ ĞŶ Ănj ĂŵĞůŝLJĂƚ ŬĂĚĂƌ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘ DƵĂLJͲ ĞŶĞ ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ͕ LJƵŵƵƔĂŬƐĂ ϱ ;ŝĚĞĂůŝ ďŝƌ ŚĂŌĂͿ͖ ƐĞƌƚ ǀĞLJĂ LJĂƌŦ ƐĞƌƚƐĞ ϭϬ ŐƺŶ ;ŝĚĞĂůŝ ϯ ŚĂŌĂͿ ŬŽŶƚĂŬ ůĞŶƐ ƚĂŬŦůŵĂŵĂůŦ͘ ŬĂďŝŶĚĞ ĚŝŒĞƌ ĂƔĂŵĂůĂƌ ďĂƔůĂƌ͘ dŽƉŽͲ ůĂnjĞƌ ǀĞ KƌďƐĐĂŶ ƚĞƚŬŝŬůĞƌŝLJůĞ ƂnjƺŶ ŬŽƌͲ ŶĞĂ ƚĂďĂŬĂƐŦŶŦŶ ĂLJƌŦŶƨůĂƌŦLJůĂ ƚŽƉŽŐƌĂĮŬ ŚĂƌŝƚĂƐŦ ďĞůŝƌůĞŶŝƌ͘ WĂŬŝŵĞƚƌĞLJůĞ ŬŽƌŶĞĂ ŬĂůŦŶůŦŒŦ Ƃůĕƺůƺƌ͘ ĞƌƌĂŚŝ LJƂŶƚĞŵŝŶ ƚĞƌͲ ĐŝŚŝŶĚĞ͕ ŐƂnjĚĞŬŝ ŬƵƐƵƌƵŶ ŶƵŵĂƌĂƐŦ Őŝďŝ ďƵ Ƃůĕƺ ĚĞ ĕŽŬ ĞŚĞŵŵŝLJĞƚ Ăƌnj ĞĚĞƌ͘ WƵƉŝůůŽŵĞƚƌĞ ŝůĞ ĚĞ ŐƂnj ďĞďĞŒŝŶŝŶ ĕĂƉŦ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŝƌ͘ 'ƂnjďĞďĞŒŝ ŚĞƌ ŚĂƐƚĂĚĂ ĨĂƌŬůŦ ďƺLJƺŬůƺŬƚĞĚŝƌ ǀĞ ŦƔŦŬ ƔŝĚĚĞƟŶĞ ŐƂƌĞ ďƺLJƺLJƺƉ ŬƺĕƺůĞďŝůŝƌ͘ Ƶ LJƺnjĚĞŶ

54

Ƃůĕƺŵ ďŝƌ ŚĂLJůŝ ŚĂƐƐĂƐƨƌ͘ dĞƚŬŝŬůĞƌůĞ ƚĞͲ ĚĂǀŝ ĚŽŒƌƵ ƉůĂŶůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ͕ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŦƔŦŬƉĂƌůĂŵĂƐŦ͕ŐƂƌƺŶƚƺĚĞĚĂŒŦůŵĂ͕ŐĞĐĞ ŐƂƌƺƔ ƉƌŽďůĞŵůĞƌŝ Őŝďŝ ŝƐƚĞŶŵĞLJĞŶ ĚƵͲ ƌƵŵůĂƌĞŶĂnjĂŝŶĞƌ͘7ůŬƺĕĂƔĂŵĂĚĂŬŝƚĞƚͲ ŬŝŬůĞƌƚĂŵĂŵůĂŶŦŶĐĂďƵǀĞƌŝůĞƌĞƔůŝŒŝŶĚĞ ĂLJƌŦŶƨůŦŐƂnjŵƵĂLJĞŶĞƐŝŶĞŐĞĕŝůŝƌ͘'ƂƌŵĞ ŬĞƐŬŝŶůŝŒŝ͕ ŐƂnjůƺŬ ŶƵŵĂƌĂƐŦ ǀĞ ŬŽŶƚƌĂƐƚ ƚĞƐƟLJůĞ ƂůĕƺŵůĞƌ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůŝƌ͘ ŝLJŽͲ ŵŝŬƌŽƐŬŽďŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞŶŝŶ ĂŬĂďŝŶĚĞ ŐƂnj ƚĂŶƐŝLJŽŶƵŶĂ ĚĂ ďĂŬŦůŦƌ͘ >ĂnjĞƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶͲ ĚĞŶŶĞďĞŬůĞŶŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͍ĞŬůĞŶƟŶŝŶŶĞ ŬĂĚĂƌŦ ŬĂƌƔŦůĂŶĂďŝůŝƌ͍ Ƶ ŝŬŝ ƐŽƌƵ ĚĂ ĕŽŬ ŚĂLJĂƟĚŝƌ͘zĂƔŐŝďŝŵĞƐůĞŬĚĞƐŽƌŐƵůĂŶŦƌ͘ <ŝƔŝƚĞƌnjŝ͕ƂŒƌĞƚŵĞŶ͕ďŝůŐŝƐĂLJĂƌŵƺŚĞŶĚŝͲ Ɛŝ͕ŵŝŵĂƌLJĂĚĂƉŝůŽƚŵƵĚƵƌǀƐ͙7ůĂǀĞƚĞŶ ƔĞŬĞƌ͕ŐƵĂƚƌ͕LJƺŬƐĞŬƚĂŶƐŝLJŽŶŐŝďŝƐŝƐƚĞŵŝŬ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌĚĂĚĞƚĂLJůŦĐĂŝƌĚĞůĞŶŝƌ͘7ŚƟLJĂĐĂ ŐƂƌĞtĂǀĞĨƌŽŶƚǀĞLJĂdŽƉŽůĂnjĞƌŝůĞƌŝƚĞƚͲ ŬŝŬůĞƌŝŶĞŝŚƟLJĂĕĚƵLJƵůĂďŝůŝƌ͘ 'ƂnjďĞďĞŬůĞƌŝŶĞŐĞŶŝƔůĞƟĐŝďŝƌĚĂŵůĂ ĚĂŵůĂƨůŦƉ LJĂŬůĂƔŦŬ ϯϬ ĚĂŬŝŬĂ ďĞŬůĞͲ Ŷŝƌ͘ ĂŵůĂůŦ ŚĂůĚĞLJŬĞŶ ŐƂnj ŶƵŵĂƌĂůĂƌŦ LJĞŶŝĚĞŶƂůĕƺůƺƌ͘'ĞŶŝƔůĞŵŝƔŐƂnjďĞďĞŒŝŶͲ ĚĞŶ ŐƂnj Ěŝďŝ͕ LJĂŶŝ ƌĞƟŶĂ ĚĂŵĂƌ ǀĞ ƐŝŶŝƌ ƚĂďĂŬĂƐŦ ŵƵĂLJĞŶĞ ĞĚŝůŝƌ͘ ZĞƟŶĂĚĂ ŝŶͲ ĐĞůŵĞ͕ LJŦƌƨŬ ǀĞ ĚĞůŝŬ ŶĞǀŝŶĚĞŶ ƌŝƐŬůŝ ĂůĂŶůĂƌ ǀĂƌƐĂ ďƵ ďƂůŐĞůĞƌ ĂƌŐŽŶ ůĂnjĞƌ LJƂŶƚĞŵŝ ŝůĞ ŬƵǀǀĞƚůĞŶĚŝƌŝůŝƌ͘ ƌŐŽŶ ůĂnjĞƌ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ ĞdžĐŝŵĞƌ ůĂnjĞƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶ ϯ ŚĂŌĂ ĞƌƚĞůĞŶŵĞƐŝŶŝ ŐĞƌĞŬƟƌĞďŝůŝƌ͘ ,ĞͲ ŵĞŶǀƵƌŐƵůĂLJĂůŦŵ͕ďƵĂŶĂƚĞĚĂǀŝLJĞĞŶŐĞů ĚĞŒŝůĚŝƌ͘ĂŚĂŐƺǀĞŶůŝĐĞƚĂƚďŝŬŝĕŝŶĚŝƌ͘ Ƶ ŵƵĂLJĞŶĞ ǀĞ ĂŶĂůŝnjůĞƌ LJĂŬůĂƔŦŬ Ϯ͕ϱ Ͳ ϯ ƐĂĂƚ ƐƺƌĞƌ͘ ZĞĨƌĂŬƟĨ ĐĞƌƌĂŚͲ ůĂƌ͕ ǀĞƌŝůĞƌŝ ŝŶĐĞůĞLJŝƉ ĞŶ ƵLJŐƵŶ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝŶŝ ŬĂƌĂƌůĂƔƨƌŦƌ͘ ĂŵůĂLJůĂ ŐƂnj ďĞďĞŬůĞƌŝ ďƺLJƺĚƺŒƺŶĚĞŶ ĂLJŶŦ ŐƺŶ ĂŵĞůŝLJĂƚ ŝŵŬĂŶƐŦnjĚŦƌ͘ Ŷ ĞƌŬĞŶ ďŝƌ ŐƺŶ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂĚŦƌ͘ dĞĚĂǀŝƐŽŶƌĂƐŦŐƺŶůƺŬLJĂƔĂŵ͙ hŵƵŵŝLJĞƚůĞďŝƌŐƺŶŝĕŝŶĚĞŝƔĞŐŝĚŝůĞďŝůŝƌ͘

WĞŬĕŽŬŚĂƐƚĂŬŽŶƚƌŽůĞĂƌĂďĂƐŦŶŦƐƺƌĞƌĞŬ ŐĞůŝƌ͘ 7ůĂĕůĂƌŦŶ ĚŽŬƚŽƌ ƚĂǀƐŝLJĞ ƺnjĞƌŝŶĞ ĚƺnjĞŶůŝĐĞ ĂůŦŶŵĂƐŦ͕ ŶĞƌĞĚĞLJƐĞ ĂŵĞůŝͲ LJĂƚ ĚĞŒĞƌŝŶĚĞ ŬƌŝƟŬƟƌ͘ ZĂŚĂƚƐŦnj ĞĚŝĐŝ ŦƔŦŶůĂƌŦŶĞŶŐĞůůĞŶŵĞƐŝŝĕŝŶŐƺŶĞƔŐƂnjůƺŒƺ ƚĂŬŦůĂďŝůŝƌ͘ zƺƌƺLJƺƔ͕ ďŝƐŝŬůĞƚĞ ďŝŶŵĞŬ͕ ǀĞ ĂĞƌŽďŝŬ ƚƺƌƺ ƐƉŽƌƟĨ ĞƚŬŝŶůŝŬ ǀĞ ƐŽƐLJĂů ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌ ƐĞƌďĞƐƫƌ͘ hĕĂŬ ƐĞLJĂŚĂƟŶĞ ĞŶŐĞů LJŽŬƚƵƌ͘ ŶĨĞŬƐŝLJŽŶĚĂŶ ŬŽƌƵŶŵĂŬ ŝĕŝŶϮϬŐƺŶŚĂǀƵnjĂǀĞLJĂĚĞŶŝnjLJĂƐĂŬ͘'Ƃnj͕ ďŝƌ ĂLJĚĂ ŬŽnjŵĞƟŬ ĂŵĂĕůŦ ƌĞŶŬůŝ ůĞŶƐůĞƌĞ ŵƺƐĂŝƚůĞƔŝƌ͘ >ĂnjĞƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŚĞĚĞĨ ŐƂnjĚĞŬŝ Ăƌƨ ǀĞLJĂ ĞŬƐŝ ĚĞƌĞĐĞůĞƌŝŶŝ Ϭ͕ϱϬ ŵĞƌƚĞďĞƐŝŶĞ ĕĞŬĞďŝůŵĞŬƟƌ͘ 'ƂnjĚĞŬŝ ŬƵƐƵƌƵŶ ĚĞƌĞĐĞƐŝŶĞ ŐƂƌĞ LJƺnjĚĞ ϵϬͲϵϱ ďĂƔĂƌŦLJĂƵůĂƔŦůŦƌ͘7ůŬŽƉĞƌĂƐLJŽŶĚĂŶĞŶĂnjϲ ĂLJƐŽŶƌĂŬŝŬŽŶƚƌŽůĚĞŐƂnjƺŶƺnjĚĞŶƵŵĂƌĂ ŬĂůĚŦŒŦ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŝƌƐĞ͕ ƚƺŵ ŵƵĂLJĞŶĞ ǀĞ ƚĞƚŬŝŬůĞƌ ƚĞŬƌĂƌůĂŶŦƌ͘ WĂŬŝŵĞƚƌĞ͕ ŽƌďƐĐĂŶ ǀĞ ƚŽƉŽůĂnjĞƌ LJĂƌĚŦŵŦLJůĂ ŬŽƌŶĞĂ ŬĂůŦŶůŦŒŦ ǀĞ ŶƵŵĂƌĂŶŦŶ ŝŬŝŶĐŝ ůĂnjĞƌĞ ƵLJŐƵŶůƵŒƵ ĂƌĂƔƨƌŦůŦƌ͘ hLJŐƵŶƐĂ͖ ďŝƌŝŶĐŝ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ďŝůŐŝůĞƌŝ ŦƔŦŒŦŶĚĂ͕ ĞƐŬŝ ŇĞƉ ŬĞƐŝůŵĞĚĞŶ ŝƔůĞŵƚĞŬƌĂƌůĂŶŦƌ͘dĞŬƌĂƌƐĂŬŦŶĐĂůŦĚĞŒŝůĚŝƌ͘ ,ĂƐƚĂŶĞůĞƌ ŝĕŝŶ ĕŽŬ ĐŝĚĚŝ ŵĂůŝLJĞƚůĞƌ ŐĞͲ ƟƌĞŶ džĐŝŵĞƌ >ĂnjĞƌ ĐŝŚĂnjůĂƌŦ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ KŶĚŽŬƵnjDĂLJŦƐmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ;KDmͿ^ĂŒůŦŬ hLJŐƵůĂŵĂ ǀĞ ƌĂƔƨƌŵĂ ,ĂƐƚĂŶĞƐŝ ĚĞ ĚĂŚŝů Śŝĕďŝƌ ĚĞǀůĞƚ ŚĂƐƚĂŶĞƐŝŶĚĞ LJŽŬ͘ PDm͛LJĞďŝƌĐŝŚĂnjŐĞůŝLJŽƌĂŵĂƚĞĚĂƌŝŬĕŝĮƌͲ ŵĂLJĞƚĞƌŝŶĐĞŬĂnjĂŶĂŵĂLJŦŶĐĂŐĞƌŝĕĞŬŝLJŽƌ͘

<ŝŵůĞƌ>ĂnjĞƌdĞĚĂǀŝƐŝKůĂďŝůŝƌ͍ PŶ ŵƵĂLJĞŶĞ ǀĞ ƚĞƚŬŝŬůĞƌ ŶĞƚͲ ŝĐĞƐŝŶĚĞ ŐƂnj LJĂƉŦƐŦ ĂŵĞůŝLJĂƚĂ ƵLJŐƵŶ ŬŝƔŝůĞƌ ůĂnjĞƌůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝͲ ůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ hLJŐƵŶůƵŬ ŝĕŝŶ ƔƵ ƔĂƌƚůĂƌĚĂŐĞƌĞŬŝƌ͗ ͻϭϴLJĂƔŦŶŦĚŽůĚƵƌŵĂŬ͘ ͻ 'Ƃnj ŬƵƐƵƌƵŶƵŶ ƐŽŶ ŝŬŝ LJŦůĚĂ Ϭ͕ϱϬ ĚĞƌĞĐĞĚĞŶ ĨĂnjůĂ ĚĞŒŝƔŵĞŵĞƐŝ͘ ͻͲϭϬĚŝŽƉƌŝLJĞŬĂĚĂƌŵŝLJŽƉůƵŬ͘ ͻͲϳĚŝŽƉƌŝLJĞŬĂĚĂƌĂƐƟŐŵĂƚ͕нϳ ĚŝŽƉƌŝLJĞŬĂĚĂƌŚŝƉĞƌŵĞƚƌŽƉůƵŬ͘ ͻ <ŽƌŶĞĂ ĚŽŬƵƐƵ ŬĂůŦŶůŦŒŦŶĚĂ LJĞƚĞƌůŝůŝŬ͘ <ŝŵůĞƌ>ĂnjĞƌdĞĚĂǀŝƐŝKůĂŵĂnj͍ ͻZŽŵĂƟnjŵĂŚĂƐƚĂůĂƌŦ͘ ͻŝLJĂďĞƚůŝůĞƌ͘;bĞŬĞƌŚĂƐƚĂůĂƌŦͿ ͻ,ĂŵŝůĞůĞƌ͕͘ ͻĞďĞŬĞŵnjŝƌĞŶŬĂĚŦŶůĂƌ͘ ͻĂŚĂƂŶĐĞŐƂnjĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŐĞĕŝƌŵŝƔůĞƌ͘ ͻ<ĞƌĂƚŽŬŽŶƵƐŚĂƐƚĂůĂƌŦ͘ ͻ 'Ƃnj ƚĂŶƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ŬĂƚĂƌĂŬƚ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ͘

Sayı 19 / Mayıs 2011


1952’den bugüne...

NÕUWDVL\HELOJLVD\DURILV

ev’de RÀV’de okul’da ELOJLVD\DU’da önce DND’ya Daha Güvenli... Daha Ucuz... Daha %ROdHĚLW İstiklal Cad. İstiklal İşhanı No: 20 İlkadım / SAMSUN akakirtasiye@akakirtasiye.com.tr www.akakirtasiye.com.tr

0 362 431 06 71 Sayı 19 / Mayıs 2011

55


Spor

Gençlik ve Spor Müdürü Altunsoy, dur durak bilmiyor

Samsun’da su sporları atağı ĞŶŝnjŝ͕ĂŬĂƌƐƵůĂƌŦǀĞŐƂůůĞƌŝLJůĞƐƵƐƉŽƌůĂƌŦŝĕŝŶŵƺƚŚŝƔƉŽƚĂŶƐŝLJĞůĞƐĂŚŝƉ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ͕'ĞŶĕůŝŬǀĞ^ƉŽƌDƺĚƺƌƺPŵĞƌůƚƵŶƐŽLJ͛ƵŶŐĂLJƌĞƚůĞƌŝLJůĞŚŦnjůĂ ŵĞƐĂĨĞŬĂƚĞĚŝůŝLJŽƌ͘,ĞĚĞĨƔĞŚƌŝďƵďƌĂŶƔƚĂƂŶĐĞƵůƵƐĂů͕ĂƌĚŦŶĚĂŶĚĂƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ ďŝƌŵĞƌŬĞnjŚĂůŝŶĞŐĞƟƌŵĞŬ͘sŝůĂLJĞƩĞƔƵĂŶĚĂϯϵƐƉŽƌĚĂůŦĨĂĂů͘'ƺƌĞƔƚĞĚĞďƺLJƺŬ ĂƨůŦŵůĂƌƐƂnjŬŽŶƵƐƵ͘7ůĕĞůĞƌĂƌĂƐŦŐƺƌĞƔůŝŐŝLJůĞŐĞŶĕLJĞƚĞŶĞŬůĞƌŝŶŚĞŵŬĞƔĮ͕ ŚĞŵĚĞĂŬƟĨƚƵƚƵůŵĂƐŦĂŵĂĕůĂŶŦLJŽƌ͘

S

ĂŵƐƵŶ 'ĞŶĕůŝŬ ǀĞ ^ƉŽƌ DƺĚƺƌƺ PŵĞƌ ůƚƵŶͲ ƐŽLJ͕ ƔĞŚŝƌĚĞ zĞůŬĞŶ <Ƶůƺďƺ͛ŶĐĞ LJƺƌƺƚƺůĞŶ ĚƺƔƺŬƐĞǀŝLJĞĚĞŬŝLJĞůŬĞŶĐŝůŝŬŚĂƌŝĐŝŶĚĞƐƵ ƐƉŽƌůĂƌŦLJůĂƵŒƌĂƔŦůŵĂĚŦŒŦŶŦĨĂƌŬĞƫŒŝŶĚĞ ĚĞƌŚĂůŬŽůůĂƌŦƐŦǀŦLJŽƌ͘ĞŶŝnjŝ͕ĂŬĂƌƐƵůĂƌŦ ǀĞ ŐƂůůĞƌŝLJůĞ ƔĞŚŝƌ ŚĂŬŝŬĂͲƚĞŶ LJĞůŬĞŶ͕ ŬĂŶŽ ǀĞ ŬƺƌĞŬ ƐƉŽƌůĂƌŦ ŝĕŝŶ ďŝĕŝůŵŝƔ ŬĂŌĂŶ͘ 'ƂƌĞǀĞ ďĂƔůĂĚŦŒŦŶĚĂŶ ďƵ LJĂŶĂ ǀŝůĂLJĞƟŶƐƉŽƌƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝŶŝĂƌĂƔƨƌĂŶůͲ ƚƵŶƐŽLJ͕ 'ĞŶĕůŝŬ ǀĞ ^ƉŽƌ 'ĞŶĞů DƺĚƺƌƺ zƵŶƵƐ ŬŐƺů͛ƺ ĚĂǀĞƚ ĞĚĞͲƌĞŬ LJǀĂĐŦŬ͕ ĂƌƔĂŵďĂ͕ĂĨƌĂŝůĕĞůĞƌŝLJͲůĞŵĞƌŬĞnjĚĞŬŝ ƐƵ ƐƉŽƌƵ ŝŵŬĂŶůĂƌŦŶŦ LJĞƌŝŶĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝƌ͘ <ĂŶŽ &ĞĚĞƌĂƐLJŽŶƵ dĞŬŶŝŬ <ŽŵŝƚĞ ĂƔŬĂŶŦ ǀĞ <ƺƌĞŬ &ĞĚĞƌĂƐLJŽŶƵ͛ŶĚĂŶ͛ ĚĂďŝƌLJĞƚŬŝůŝLJĞĚĞŐĞnjĚŝƌŝůŝƌĂLJŶŦLJĞƌůĞƌ͘ KƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ƌĂƉŽƌƵŶ Ƃnjƺ ƔƵĚƵƌ͗ 7ů͕ ƐƵ ƐƉŽƌůĂƌŦŝĕŝŶďŝƌĐĞŶŶĞƚ͘

<ĂŶŽ ϯ ďƌĂŶƔůŦ ďŝƌ ƐƉŽƌ͖ ĚƵƌŐƵŶ ƐƵ͕ ĂŬĂƌƐƵ ǀĞ ƐůĂůŽŵ͘ ƵƌŐƵŶ ǀĞ ĂŬĂƌƐƵ

56

ŽůŝŵƉŝŬ ŬĂƚĞŐŽƌŝĚĞ͘ PŵĞƌ ůƚƵŶƐŽLJ͕ ƂŶĐĞůŝŒŝ ŽůŝŵƉŝŒĞ ǀĞƌŝLJŽƌ͘ ^ƉŽƌĂ ĚƵƌͲ ŐƵŶ ƐƵĚĂ ďĂƔůĂŶŦLJŽƌ͘ 7ůŬŝŶ ďŝƌ ŬĂŶŽ ƚĞͲ ƐŝƐŝ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ĂƌƔĂŵďĂ ĞůĞĚŝLJĞ ĂƔŬĂŶŦ ,ƺƐĞLJŝŶ ƺŶĚĂƌ ĞůŝŶŝ ƚĂƔŦŶ ĂůƨŶĂŬŽLJŵĂŬƚĂŶŬĂĕŦŶŵĂnj͘ĚĂWĂƌŬ͛ƚĂ ŬĂŶŽ ŝĕŝŶ ƚĞƌƟƉ ĞĚŝůĞŶ ďƂůƺŵƺŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂĚŝŒĞƌďƌĂŶƔůĂƌĚĂĚĂŬƵůůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ĂůĂŶŦ ϯ ĂLJĚĂ ŚĂnjŦƌůĂƌ͘ 'ĞŶĕůŝŬ ǀĞ ^ƉŽƌ 7ů DƺĚƺƌůƺŒƺ ĚĞ ŵĂůnjĞŵĞ ǀĞ ŵĂĚĚŝ ĚĞƐƚĞŬ ƐĂŒůĂƌ ďƵ ƂnjǀĞƌŝůŝ ĕĂďĂLJĂ͘ <ĂŶŽ ĞŒŝƟŵůĞƌŝ ďƵƌĂĚĂ ŐƂƌƺůĞĐĞŬ͘ ŝƌŝŶĐŝ ĚĞƌƐ ďƵ ĂƌĂĕƚĂ ĚĞŶŐĞŶŝŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦŶŦ ŬĂƉƐŦLJŽƌ͘ ŶƚƌĞŶŵĂŶůĂƌ ĂƌƔĂŵďĂ͛ŶŦŶ ŵƵŚƚĞůŝĨLJĞƌůĞƌŝŶĚĞƐƺƌĚƺƌƺůĞĐĞŬ͘'ĞŶŝƔ ďŝůŐŝ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŵƐƵŶͲŐƐŝŵ͘ŐŽǀ͘ƚƌ ĂĚƌĞƐŝŶĚĞ͘ <ĂŶŽ ĂŶƚƌĞŶƂƌůƺŒƺŶĞ ŶŝLJĞƚůĞŶĞŶͲ ůĞƌ͕ ĚƺŶLJĂĐĂ ŵĞƔŚƵƌ <ƂůŶ ^ƉŽƌ ŬĂĚĞŵŝƐŝ͛ŶĚĞŶďŝƌŚŽĐĂŶŦŶϭϱŐƺŶůƺŬ ŬƵƌƐƵŶĂ ŬĂƨůŦƌ͘ ƺLJƺŬƔĞŚŝƌ ĞůĞĚŝLJĞ ĂƔŬĂŶŦzƵƐƵĨŝLJĂzŦůŵĂnjĚĂĚĞƐƚĞŒŝŶŝ

ĞƐŝƌŐĞŵĞnj͘^ĞǀŐŝĂĨĞLJĂŶŦŶĚĂŬŝƉƌĞĨĂďͲ ƌŝŬŬƵůƺďĞŶŝŶŝŬŝďƂůƺŵƺŶƺďƵŚŝnjŵĞƚĞ ƚĂŚƐŝƐĞĚĞƌ͘ĂƌƔĂŵďĂ͛ŶŦŶĚŦƔŦŶĚĂ^ĂŵͲ ƐƵŶŵĞƌŬĞnjĚĞĚĞĕŽĐƵŬůĂƌŬĂŶŽLJĂŵĞƌͲ ŚĂďĂĚŝLJĞďŝůĞĐĞŬůĞƌĚŝƌĂƌƨŬ͘ ĂĨƌĂ͛ĚĂǀĞLJǀĂĐŦŬ͛ĚĂŝƐĞĚĂŚĂĨĂƌŬůŦ ďŝƌ ƉƌŽũĞ ĚƺƔƺŶƺůƺLJŽƌ͘ ĂĨƌĂ ĞƌďĞŶƚ ďĂƌĂũŦŬĞŶĂƌŦŶĚĂďĂĚŵŝŶƚŽŶĨĞĚĞƌĂƐLJŽͲ ŶƵŶĂ Ăŝƚ ďŝƌ ŬĂŵƉ ĞŒŝƟŵ ŵĞƌŬĞnjŝ ǀĂƌ͘ &ĞĚĞƌĂƐLJŽŶ ďƵƌĂLJŦ ϰ LJŦůĚŦnjůŦ ďŝƌ ŽƚĞůĞ ĚƂŶƺƔƚƺƌŵĞŬ ŝƐƟLJŽƌ͘ ůƚƵŶƐŽLJ ƚĞƐŝƐŝ͕ Ăƨů njĂŵĂŶůĂƌĚĂ ŬĂŶŽĐƵůĂƌŦŶ ŝƐƟĨĂĚĞͲ ƐŝŶĞ ƐƵŶŵĂLJŦ ĂŵĂĕůŦLJŽƌ͘ ,ĂƩĂ ŬĂŶŽ ŵŝůůŝ ƚĂŬŦŵŦŶŦŶ ŚĂnjŦƌůŦŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶĂ Ğǀ ƐĂŚŝƉůŝŒŝŶŝ ĚĞ ƉůĂŶůŦLJŽƌ͘ <ƺůƚƺƌ ǀĞ dƵƌŝnjŵĂŬĂŶůŦŒŦĚĂƌĞŬůĂŵǀĞƚĂŶŦƨŵ ŽƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶůĂƌŦŶŦƺƐƚůĞŶŝLJŽƌ͘ >ĞƚŽŶLJĂ ǀĞ ƐƚŽŶLJĂ͛ĚĂ ŬĂŶŽ ďŝƌ ŚĂLJůŝ ƉŽƉƺůĞƌ͘ƵƺůŬĞůĞƌĚĞŶƚĂŬŦŵůĂƌĂŬĂŵƉ LJĂƉƨƌŦůŵĂƐŦLJůĂ͕ ŵĞŬĂŶ ƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ ŚƺǀŝLJĞƚŬĂnjĂŶĂĐĂŬ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


LJǀĂĐŦŬ͛ƚĂĚĂďƵĕĂƉƚĂLJĂƌŦƔŵĂůĂƌĂŵƺͲ ƐĂŝƚ ƚĞƐŝƐ ƉƌŽũĞƐŝ ŽůƵƔƵŵ ĂƔĂŵĂƐŦŶĚĂ͘ zƵƌƚ ĚŦƔŦŶĚĂ ƂƌŶĞŬ ƉƌŽũĞůĞƌĞ ďĂŬŦůŦLJŽƌ͘ <ƂůŶůƺ ŚŽĐĂ LJǀĂĐŦŬ͛Ŧ ŐƂƌƺŶĐĞ͕ ƐƵ ƐƉŽƌůĂƌŦŶŦŶ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞĚŝŒŝŶĞ ŝŶĂŶĂŵĂŵŦƔ͘ sĂůŝ ,ƺƐĞLJŝŶ ŬƐŽLJ͛ƵŶ ƚĂůŝŵĂƨŬĞƐŝŶ͗͞EĞŐĞƌĞŬŝLJŽƌƐĂLJĂƉŦŶ͘͟ ŬƐŽLJ͛ƵŶ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌŝ ŝůĞ ϭϵ DĂLJŦƐ ƚĂƚƺƌŬ͛ƺ ŶŵĂ 'ĞŶĕůŝŬ ǀĞ ^ƉŽƌ ĂLJƌĂŵŦĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌŝĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞƵůƵƐĂů ŬĂŶŽLJĂƌŦƔŵĂƐŦLJĂƉŦůĂĐĂŬ͘LJƌŦĐĂϮϭͲϮϮ DĂLJŦƐƚĂƌŝŚůĞƌŝŶĚĞĚĞŽīƐŚŽƌĞLJĂƌŦƔůĂƌŦ ƚĞƌƟƉ ĞĚŝůĞĐĞŬ͘ ŬƐŽLJ͕ DĞƌƐŝŶ ǀĂůŝůŝŒŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƐƵ ƐƉŽƌƵ ŽƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶůĂƌŦLJůĂ ďŝnjnjĂƚ ŝůŐŝůĞŶŵŝƔ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŬŝ LJĂƌŦƔ ƺůŬĞŐĞŶĞůŝŶĞŚŝƚĂƉĞĚĞŶďŝƌŬĂŶĂůĚĂŶ ĐĂŶůŦLJĂLJŦŶůĂŶĂĐĂŬ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ƵŶ ďĞŶ ĚĞ ǀĂƌŦŵ ĚĞĚŝŒŝ ƐƉŽƌ ĚĂůŦ ƐĂLJŦƐŦ ϯϵ͛Ă LJƺŬƐĞůĚŝ͘ ůƚƵŶƐŽLJ LJĞŶŝ ĞŬůĞŶĞŶ ďƌĂŶƔůĂƌĂ ŝůŝƔŬŝŶ ƔƵŶůĂƌŦ ƐƂLJůĞĚŝ͗͞dĂďĂŶĐĂƨƔŦ͕ƐŬƌŝŵ͕zƺnjŵĞ͕ ŝŶŝĐŝůŝŬǀĞ<ŽƔƵƐƉŽƌůĂƌŦŶŦďƺŶLJĞƐŝŶĚĞ ƚŽƉůĂLJĂŶDŽĚĞƌŶWĞŶƚĂƚůŽŶŽůŝŵƉŝŬďŝƌ ďƌĂŶƔ͘ ^ƉŽƌĐƵ ƚƺŵ ďƵ ĚĂůůĂƌĚĂŶ ĂLJƌŦ ĂLJƌŦ ƉƵĂŶ ƚŽƉůƵLJŽƌ͘ dƺŵ ƉƵĂŶůĂƌŦŶŦŶ ŽƌƚĂůĂŵĂƐŦŶĞƟĐĞƐŝŶĚĞƐŦƌĂůĂŵĂƐŦďĞůůŝ ŽůƵLJŽƌ͘^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂĚĂŚĂƂŶĐĞŽůŵĂLJĂŶ DŽĚĞƌŶ WĞŶƚĂƚůŽŶ ƐƉŽƌƵ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ĚĞ ĚĂŚĂ LJĞŶŝ͘ ĞƔ ďƌĂŶƔŦ ĚĂ LJĂƉĂͲ ďŝůĞŶ ƚĞŬ ŝů ŶŬĂƌĂ ŝĚŝ͘ K ĚĂ ĚĂŚĂ ďƵ ĂůĂŶĚĂ ĚĂŚĂ ĕŽŬ LJĞŶŝ͘ 7ŬŝŶĐŝƐŝ ^ĂŵͲ ƐƵŶ ŽůĂĐĂŬ͘ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ŶŽƌŵĂůĚĞ ƺĕůƺ ďƌĂŶƔLJĂƌŦƔŵĂƐŦLJĂƉŦůŦLJŽƌ͘ƨƔ͕LJƺnjŵĞ͕ ŬŽƔƵ LJĂŶŝ ĂƚůĞƟnjŵ͘ &ĂŬĂƚ ďƵ ŚĂůŝLJůĞ ŵŽĚĞƌŶ ƉĞŶƚĂƚůŽŶ ŽůŝŵƉŝŬ ŽůŵƵLJŽƌ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŶ ŝŬŝ ĕŽĐƵŒƵŵƵnjĚĂ ŵŽĚĞƌŶ ƉĞŶƚĂƚůŽŶĚĂ ŵŝůůŝ ƚĂŬŦŵĂ ŐŝƌĚŝ͘ ŝƌ ƚĂͲ ŶĞƐŝ ƵůƵƐůĂƌ ĂƌĂƐŦ ŵƺƐĂďĂŬĂůĂƌĚĂ ŵŝůůŝ Sayı 19 / Mayıs 2011

ƚĂŬŦŵŦŵŦnjŦŶ ĞŶ ŝLJŝ ĚĞƌĞĐĞůĞƌŝŶŝ LJĂƉƨ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƐĂĚĞĐĞ ĞƐŬƌŝŵ ƐƉŽƌƵ ĞŬƐŝŬ ĕŽŬ LJĂŬŦŶ njĂŵĂŶĚĂ Ž ĚĂ ĨĂĂůŝLJĞƚĞ ŐŝͲ ƌĞĐĞŬ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŚĂůƚĞƌ ƐƉŽƌƵ ĚĂ LJŽŬƚƵ͘ dĞůĞǀŝnjLJŽŶůĂƌĚĂŶ ŚĞƉ ƐĞLJƌĞĚĞƌŝnj ŚŽƔƵŵƵnjĂ ŐŝĚĞƌ͘ &ĂŬĂƚ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ďƵ ƐƉŽƌĚĂ LJŽŬƚƵ͘ Ƶ ƐƉŽͲ ƌƵŶ ŬĞŶƚĞ ŐĞůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĕŽŬ ƵŒƌĂƔƨŬ͘ ĂŶŝŬďĞůĞĚŝLJĞƐŝŚĂůƚĞƌƐƉŽƌƵŶƵ,ĂƐĂŶ ŽŒĂŶ^ƉŽƌdĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞŚĂLJĂƚĂŐĞĕŝƌĚŝ͘ dďƺŶLJĞƐŝŶĚĞďƵůƵŶĂŶĂŶƚƌĞŶƂƌƺͲ ŵƺnjůĞ ĚĞŵŝƌ ƐƉŽƌ ŬĞŶĚŝ ďƺŶLJĞƐŝŶĚĞ ĨĂĂůŝLJĞƚĞ ďĂƔůĂĚŦ ǀĞ 'ĞŶĕůŝŬ ǀĞ ^ƉŽƌ 7ů DƺĚƺƌůƺŒƺ ŽůĂƌĂŬ ďŝnjĚĞ ŚĂůƚĞƌ ƐƉŽͲ ƌƵŶƵ ŬƵƌĚƵŬ͘ bŝŵĚŝůŝŬ ϮϬ Ͳ Ϯϱ ƐƉŽƌĐƵ ŝůĞ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ďĂƔůĂŶĚŦ͘ d ƉĞƌƐŽͲ ŶĞůŝ ŽůĂŶ ĂŶƚƌĞŶƂƌƺŵƺnj ĕŽŬ LJĞƚĞŶĞŬůŝ ĕŽŬŚŦƌƐůŦǀĞďĂƔĂƌŦůŦ͘bĞŚŝƌĚĞďƵƐƉŽƌĂ LJĂƚŬŦŶ ƐƉŽƌĐƵůĂƌŦ ďƵůŵĂŬ ŝĕŝŶ LJĞƚĞŶĞŬ ĂǀŦŶĚĂ͘ ,ĞĚĞĨ ŝƐĞ ŚĞŵ ƵůƵƐĂů ŚĞŵ ĚĞ ƵůƵƐůĂƌ ĂƌĂƐŦ ďĂƔĂƌŦůĂƌ͘ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƵůƵͲ ƐĂů ďŝƌ ŚĂůƚĞƌ ƔĂŵƉŝLJŽŶĂƐŦ ĚƺnjĞŶůĞŶͲ ŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ,ĂůƚĞƌ ĨĞĚĞƌĂƐLJŽŶƵ ďĂƔŬĂŶŦ ŝůĞ ŐƂƌƺƔƚƺŬ ǀĞ ƐƂnj ĂůĚŦŬ͘ KůŝŵƉŝŬ ďƌĂŶƔůĂƌĚĂŶďŝƌŝĚĞďŝŶŝĐŝůŝŬ͘,Ğŵ^ĂŵͲ ƐƵŶƺLJƺŬƔĞŚŝƌĞůĞĚŝLJĞƐŝŝŶŝĐŝůŝŬdĞͲ ƐŝƐůĞƌŝŶĚĞŚĞŵĚĞĂŶĚĂůdĞƐŝƐůĞƌŝ^ĂŵͲ ƐƵŶŝŶŝĐŝůŝŬ7ŚƟƐĂƐ<ƵůƺďƺďƺŶLJĞƐŝŶĚĞ ďƵ ƐƉŽƌůĂƌĚĂ ƔĞŚŝƌĚĞ ǀĂƌ ĂƌƨŬ͘ LJƌŦĐĂ dƺƌŬŝLJĞ͛ŶŝŶ ƚĞŬ ĂƚůĂŵĂ ŬƵůĞƐŝ ŽůĂŶ ŬĂƉĂůŦ ŚĂǀƵnjƵ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ KDm͛LJĞ Ăŝƚ KŵƚĞů KƚĞů LJĂŶŦŶĚĂ ďƵůƵŶĂŶ ŽůŝŵƉŝŬ ŬĂƉĂůŦ LJƺnjŵĞ ŚĂǀƵnjƵ͘ &ĂŬĂƚ ďƵŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŬƵůĞ ĂƚůĂŵĂ ƐƉŽƌƵ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ Śŝĕďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂ LJĂƉŦůŵĂŵŦƔ͘ Ƶ ĂůĂŶĚĂ ĚĂ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ďĂƔůĂĚŦŬ͘ bƵ ĂŶ ϭϱ ƐƉŽƌĐƵ ŝůĞ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ďĂƔůĂŶĚŦ͘ DĂůnjĞŵĞůĞƌŝŶŝƚĞŵŝŶĞƫŬ͘ƵƌĂĚĂZĞŬͲ ƚƂƌƺŵƺnj ,ƺƐĞLJŝŶ ŬĂŶ͛ŦŶ ĕŽŬ ďƺLJƺŬ

ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝŽůĚƵ͘ ^ĂLJŦŶ sĂůŝŵŝnj ,ƺƐĞLJŝŶ ŬƐŽLJŝĕŝŶŝƐĞƐƉŽƌĚĞŶĚŝŒŝŶĚĞĂŬĂƌƐƵͲ ůĂƌĚƵƌƵLJŽƌ͘͟ ^ĂŵƐƵŶ ĂĚĞƚĂ ŽůŝŵƉŝLJĂƚůĂƌĚĂ ďĂƔĂƌŦ ǀĂĂƚ ĞĚĞŶ ƐƉŽƌĐƵ ĕŽĐƵŬ ŬĂLJŶĂŒŦ͘ dƺƌŬŝLJĞ͛ŶŝŶ ŝůŬ KůŝŵƉŝŬ ^ƉŽƌĐƵ dĂŬŝƉ DĞƌŬĞnjŝ͛ŶĚĞ ďƵ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ďŝůŐŝůĞƌŝ ŵƵŚĂĨĂnjĂ ĞĚŝůŝLJŽƌ͖ ƐŦŬ ƐŦŬ ŐƺŶĐĞůůĞŶŝͲ LJŽƌ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ͘ ŽĐƵŒƵŶ ďĂƔĂƌŦƐŦ͕ ŬŝůŽƐƵ LJĂ ĚĂ ƌƵŚƐĂů ƐĂŒůŦŒŦŶĚĂ ŶĞŐĂƟͲ ŇŝŬ ďĞůŝƌůĞŶĚŝŒŝŶĚĞ ŚĞŵĞŶ ŵĞŬĂŶŝnjͲ ŵĂůĂƌ ĚĞǀƌĞLJĞ ƐŽŬƵůƵLJŽƌ͘ DĞƌŬĞnj͕ ŶĂĚŝƌ LJĞƟƔĞŶ LJĞƚĞŶĞŬůĞƌŝŶ ďŝƌ ĂŶĚĂ ŬĂLJďŽůŵĂƐŦŶĂŐƂnjLJƵŵŵĂŵĂLJĂLJĞŵŝŶ ĂŒŦƌůŦŒŦŶĚĂŬĂƌĂƌůŦ͘,ĂůŝŚĂnjŦƌĚĂŽůŝŵƉŝŬ ŐĞůĞĐĞŬ ƂŶŐƂƌƺůĞŶ ϭϱ ĕŽĐƵŬ ƐƉŽƌĐƵ ŵĂĂƔĂůŦLJŽƌ͘ ĂŚĂ ƂŶĐĞ Dŝůůŝ ŒŝƟŵ ĂŬĂŶůŦŒŦ KŬƵů ŝĕŝĞĚĞŶŒŝƟŵŝ^ƉŽƌǀĞ7njĐŝůŝŬĂŝƌĞƐŝ ĂƔŬĂŶůŦŒŦ͛ŶĐĂ ƉƌŽŐƌĂŵůĂŶĂŶ ŽŬƵůͲ ůĂƌ ĂƌĂƐŦ LJĂƌŦƔŵĂůĂƌŦ͕ ďƵŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ 'ĞŶĕůŝŬ ^ƉŽƌ 'ĞŶĞů DƺĚƺƌůƺŒƺ ŽƌŐĂͲ ŶŝnjĞ ĞĚĞĐĞŬ͘ DƺĚƺƌůƺŒƺŶ ŬĂƚŬŦůĂƌŦLJůĂ ŽŬƵůůĂƌŦŶ ŚĂƌĐŦƌĂŚ ƉƌŽďůĞŵŝ ĚĞ ŬĂůͲ ŵĂLJĂĐĂŬ͘ ^ĂŵƐƵŶ 'ĞŶĕůŝŬ ǀĞ ^ƉŽƌ 7ů DƺĚƺƌůƺŒƺďƺŶLJĞƐŝŶĚĞŬŝŽŬƵůƐƉŽƌůĂƌŦ ďŝƌŝŵŝdƺƌŬŝLJĞ͛LJĞŵŽĚĞůŶŝƚĞůŝŒŝƚĂƔŦLJŽƌ͘ 7ů ŵŶŝLJĞƚ DƺĚƺƌůƺŒƺ ǀĞ ƺLJƺŬƔĞŚŝƌ ĞůĞĚŝLJĞƐŝ ďƺŶLJĞůĞƌŝŶĚĞ ŐƺƌĞƔ ŬƵůƺďƺ ŬƵƌƵůƵLJŽƌ͘ bĞŚƌŝŶ ŝůĕĞůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŐƺƌĞƔ ůŝŐŝ ĚĞ ŽůƵƔƚƵƌƵůƵLJŽƌ͘ ƂLJůĞůŝŬůĞ ƐƉŽƌĐƵůĂƌŦŶ LJŦů ďŽLJƵ ĂŬƟĨ ƚƵƚƵůŵĂƐŦ ǀĞ LJĞŶŝ ŬĂďŝůŝLJĞƚůĞƌŝŶ ŬĞƔĮ ŚĞĚĞŇĞŶŝͲ LJŽƌ͘ DŝŶĚĞƌ ŚĞƌ ĂLJ ďĂƔŬĂ ďŝƌ ŝůĕͲ ĞLJĞ ƐĞƌŝůĞĐĞŬ͘ &ŝŶĂů ŬŽnjƵ ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ ƉĂLJůĂƔŦůĂĐĂŬ͘ ůďĞƩĞ ďƵ ŽƌŐĂŶŝnjĂƐLJŽŶ ŬƺůĨĞƚůŝĚŝŒĞƌůĞƌŝŐŝďŝ͘^ƉŽŶƐŽƌĂƌĂŶŦLJŽƌ͘ >ŝŐ͕ƐƉŽŶƐŽƌĮƌŵĂŶŦŶĂĚŦLJůĂĂŶŦůĂĐĂŬ͘

57


Otomotiv

Oto sahiplerinin içinden çıkamadıkları sorunun cevabını aradık…

Yetkili servis mi ? tamirci mi ? ƌĂĕůĂƌŦŵŦnjŦŚĞƌďĂŬŦŵnjĂŵĂŶŦŶĚĂǀĞŚĞƌƚƺƌůƺƚĂŵŝƌŝĕŝŶLJĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐůĞƌĞŐƂƚƺƌŵĞŬnjŽƌƵŶĚĂ ŵŦLJŦnj͍ǀƌƵƉĂŝƌůŝŒŝ;ͿƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞϮϬϬϮ͛ĚĞŶďĞƌŝƵLJŐƵůĂŶĂŶǀĞdƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞĚĞϭKĐĂŬϮϬϬϲ͛ĚĂ LJƺƌƺƌůƺŒĞŐŝƌĞŶ͚ůŽŬDƵĂĮLJĞƟzĂƐĂƐŦ͛ŶĞŐĞƟƌŝLJŽƌǀĞďƵŶĚĂŶŚĞƌŬĞƐŚĂďĞƌĚĂƌŵŦ͍zĞƚŬŝůŝƐĞƌͲ ǀŝƐůĞƌďƵLJĂƐĂŶŦŶƉƌĂƟŒĞŐĞĕŵĞƐŝŶŝŶĞĚĞŶŬŽůĂLJůĂƔƨƌŵŦLJŽƌ͍

^

ĂŵƐƵŶ͛ĚĂ &ŽƌĚ͕ sŽůǀŽ ǀĞ ĂŝŚĂƚƐƵ ŵĂƌŬĂůĂƌŦŶĂ LJĞƚͲ Ŭŝůŝ ƐĞƌǀŝƐ͖ ŝƚƌŽĞŶ ŵĂƌŬĂƐŦŶĂ ŝƐĞ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐ LJĂŶŦŶĚĂ ƐĂƨƔ ŚŝnjŵĞƟ ĚĞ ƐƵŶĂŶ 7ƐŵĂŝů KŬƵƚŐĞŶ͕ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ŝůĞ ŽƚŽ ƚĂŵŝƌĐŝůĞƌŝŶŝ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦƌŬĞŶ͕ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝ ŬĞƐŝŶůŝŬůĞ ƌĂŬŝƉ ŐƂƌŵĞĚŝŬůĞƌŝŶŝ͕ ƉŝLJĂƐĂĚĂ ŽŶůĂƌĂ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůĚƵŒƵŶƵ ďĞůŝƌƟLJŽƌ͗ ͞ ^ĂŶĂͲ LJŝĚĞŬŝŽƚŽƚĂŵŝƌĐŝůĞƌŝƐƺƌĞĐŝŶǀĞƚĞŬŶŽůŽͲ ũŝŶŝŶĨĂƌŬŦŶĂǀĂƌŵĂůŦ͘'ƺĕďŝƌůŝŒŝLJĂƉĂƌĂŬ ŬƵƌƵŵƐĂů LJĂƉŦ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ƚĞŬŶŽůŽũŝŬ ďŝƌ Ăůƚ LJĂƉŦ ƐĂŒůĂLJĂƌĂŬ ŝƔůĞǀůĞƌŝŶŝ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƔĂƌƚůĂƌŚĂůŝŶĚĞƐƺƌĚƺƌŵĞůŝůĞƌ͘͟ KŬƵƚŐĞŶ͛Ğ ŐƂƌĞ͕ ƐĂŶĂLJŝĚĞŬŝ ŽƚŽ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝ ĚĞ ƺůŬĞ ĞŬŽŶŽŵŝƐŝŶŝŶ ďŝƌ ŐĞƌĕĞŒŝ͘zŽŬƐĂLJŵĂŬŝŵŬĂŶƐŦnj͘&ĂŬĂƚĚŝͲ ƐŝƉůŝŶ ƉƌŽďůĞŵŝ ǀĂƌ͘ <ƺĕƺŬ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůͲ Ğƌ ďŝƌůĞƔĞƌĞŬ ŬĂůŝƚĞůŝ ƂnjĞů ƐĞƌǀŝƐůĞƌĞ ĚƂŶƺƔŵĞůŝ͕ ŬƵƌƵŵƐĂůůĂƔŵĂůŦ͘ PŶĞŵůŝ ďŝůŐŝ ďŝƌŝŬŝŵŝ ǀĞ ƚĞĐƌƺďĞLJĞ ƐĂŚŝƉůĞƌ͗ ͞ ^ĂŶĂLJŝĚĞƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌĚĞƐŦŚŚŝŽůŵĂLJĂŶ ƔĂƌƚůĂƌĚĂǀĞLJĂŶůĂƌŦŶĚĂďŝƌŝŬŝĕŦƌĂŬůĂďƵ ŝƔŝ ŐƂƚƺƌŵĞůĞƌŝ ĕŽŬ njŽƌ͘ 'ŝƚ ŐŝĚĞ ƉĂƐƚĂͲ ĚĂŬŝ ƉĂLJůĂƌŦ ĚĂƌĂůĚŦ͘ ^ĂLJŦůĂƌŦ ĂnjĂůŵĂLJĂ ďĂƔůĂĚŦ͘͟ DĂƌŬĂůĂƌ Ănj ŝŬĞŶ ŽƚŽŵŽďŝů ďĂLJŝůĞƌŝŶĞ ƐĂĚĞĐĞ ĂƌĂĐŦŶ ƐĂƨƔŦŶĚĂŶ ĞůĚĞ ĞƫŬůĞƌŝ ŬĂƌ LJĞƟLJŽƌĚƵ͘ ƌĂĕ ŝĕŝŶ ƐŦƌĂLJĂ ŐŝƌŝůͲ

58

ŝƌĚŝ͘ ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ƐĞƌǀŝƐ ŚŝnjŵĞƟ ŝŬŝŶĐŝ ƉůĂŶĚĂLJĚŦ͘^ĂƨƔďĂLJŝŝďƵůƵŶĂŶĕŽŒƵŶͲ ĂĚŽůƵƔĞŚƌŝŶĚĞƐĞƌǀŝƐLJŽŬƚƵ͘ƵŝƔƐĂŶĂLJͲ ŝĚĞŬŝ ďĞůŝƌůŝ ƵƐƚĂůĂƌĂ ĞŵĂŶĞƚ ĞĚŝůŝƌĚŝ͘ 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ƐŝƐƚĞŵ ĚĞŒŝƔƟ͘ ƺŶŬƺ LJĞŶŝ ŶĞƐŝůĂƌĂĕůĂƌŦŶŐĂƌĂŶƟƐƺƌĞůĞƌŝϱLJŦůŦĚĂŚŝ ďƵůĂďŝůŵĞŬƚĞ͘ ƐŬŝĚĞŶ ďĂŬŦŵůĂƌ ϱ ďŝŶ

ŬŝůŽŵĞƚƌĞĚĞ ďŝƌĚŝ͕ ƔŝŵĚŝ ϭϱ ʹ ϮϬ ďŝŶĞ ĕŦŬƨ͘,ĞƌďŝƌŝŽƌƚĂůĂŵĂϯϬϬͲϯϱϬůŝƌĂ͘zĂŒ ǀĞ ĮůƚƌĞ LJĞŶŝůĞŶŵĞƐŝŶŝŶ ŚĂƌŝĐŝŶĚĞ ĂƌĂĕ ƚĞƉĞĚĞŶ ƨƌŶĂŒĂ ŬŽŶƚƌŽůĚĞŶ ŐĞĕŝLJŽƌ͘ K ŐƺŶůĞƌĚĞŬŝ ƐĞƌǀŝƐ ŝŵĂũŦŶŦŶ ŬŽůĂLJ ŬŽůĂLJ LJŦŬŦůŵĂLJĂĐĂŒŦ ŐƂƌƺůƺLJŽƌ͘ ,ĂůĂ ƵnjĂŬ ĚƵͲ ƌƵůƵLJŽƌƐĞƌǀŝƐůĞƌĚĞŶ͘

7ƐŵĂŝůKŬƵƚŐĞŶ

ϮϬϬϰLJŦůŦŶĚĂ^ĂŵƐƵŶ͛ĚĂŬŝϮϱŵĂƌŬĂŶŦŶϮϬLJĞƚŬŝůŝƐĂƨĐŦƐŦďŝƌĂƌĂLJĂŐĞůĞƌĞŬ^ĂŵƐƵŶKƚŽŵŽƟǀzĞƚŬŝůŝ^ĂƨĐŦůĂƌŦĞƌŶĞŒŝ͛ŶŝŬƵƌƵLJŽƌ͘ĂƔŬĂŶŦ7ƐŵĂŝůKŬƵƚŐĞŶ͘bĞŚŝƌĚĞƺĕLJŦůƺƐƚƺƐƚĞ ŽƚŽŵŽďŝůĨƵĂƌŦĚĂĚƺnjĞŶůŝLJŽƌĚĞƌŶĞŬ͘&ĂŬĂƚĨƵĂƌ͕ĂůĂŶƐŦŬŦŶƨƐŦLJƺnjƺŶĚĞŶĚĞǀĂŵĞƚŵŝLJŽƌ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


ƔĂƌƚůĂƌŦǀĂƌŐĂƌĂŶƟŶŝŶ͘PƌŶĞŒŝŶĞŶƂŶĞŵͲ ůŝƐŝďĂŬŦŵƐƺƌĞůĞƌŝŶŝŶŐĞĕŝƌŝůŵĞŵĞƐŝ͘ ĂnjŦ ĂƌĂĕ ƐĂŚŝƉůĞƌŝ ďƵ ƐƺƌĞĚĞŶ ŚĂďĞƌƐŝnjŵŝƔ͗ ͞ĂŬŦŵ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ ďŝŶͲďŝŶ ϱϬϬŬŝůŽŵĞƚƌĞŐĞĕŵĞƐŝĕŽŬŵƺŚŝŵĚĞŒŝů͘ ŶĐĂŬ͕ĂƌĂĕďĂŬŦŵůĂƌŦŶŦϭϬŝŶŬŝůŽŵĞƚͲ ƌĞ ŐĞĕŝƌĞŶůĞƌ ǀĂƌ͘ mƐƚ ƺƐƚĞ ŝŬŝ ƉĞƌŝLJŽĚŝŬ ďĂŬŦŵĂƚůĂŶŦƌƐĂŐĂƌĂŶƟĚƺƔƺLJŽƌ͘<ŝůŽŵĞͲ ƚƌĞůŝŵŝƟĚŽůŵĂƐĂĚĂƉĞƌŝLJŽĚŝŬďĂŬŦŵŦŶ LJŦůĚĂďŝƌLJĂƉŦůŵĂƐŦƂŶŐƂƌƺůƺLJŽƌ͘͞

zĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐůĞƌŝŶƐƵŶĚƵŒƵƺĐƌĞƚƐŝnj ĐŚĞĐŬƵƉŚŝnjŵĞƟŶĚĞŶďŝƌĕŽŬĂƌĂĕ ƐĂŚŝďŝŚĂďĞƌĚĂƌĚĞŒŝů͘

DƺƔƚĞƌŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌĞ ͚ŝƌ LJĂŒ ĚĞŒŝƔŝŵŝ ŝĕŝŶ ďƵ ŬĂĚĂƌ ƉĂƌĂ ŝƐƚĞŶŝƌ ŵŝ͍ ^ĂŶĂLJŝ ĚĞ ďƵŶƵŶ LJĂƌŦƐŦŶĂ ďƵ ŝƔŝ LJĂƉŦLJŽƌůĂƌ͛͘ ƔĞŬůŝŶĚĞ ƐĞƌnjĞŶŝƔůĞƌĚĞ ďƵůƵŶƵLJŽƌ͘ KŬƵƚŐĞŶ͕ ŵĂĚĚŝ ĨĂƌŬƚĂŶ ĚĂŚĂ ŵƺŚŝŵ ďŝƌ ĚĞƚĂLJŦŶ ŐƂnjĚĞŶ ŬĂĕŦƌŦůĚŦŒŦŶŦ ŝĨĂĚĞ ĞĚŝLJŽƌ͗ ͞ zĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌŝŶ LJĂƉƨŒŦ ŚĞƌ ŝƔůĞŵ ǀĞ ĚĞŒŝƔƟƌĚŝŒŝ ŚĞƌ ƉĂƌĕĂ ŐĂƌĂŶͲ Ɵůŝ͘ ŒĞƌ ĂƌĂĐŦŶŦnjĚĂ ďƵ ŝƔůĞŵůĞƌ ŝůĞ ŝůͲ Őŝůŝ ďŝƌ ƉƌŽďůĞŵ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝLJŽƌ ŝƐĞ͖ ŐĂƌĂŶƟ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ŬŽƌƵŶƵLJŽƌƐƵŶƵnj͘ ^ĂŶĂLJŝĚĞďƵŐĂƌĂŶƟLJŽŬ͘LJƌŦĐĂŚĞƌƐĞƌͲ ǀŝƐďĂŬŦŵŦŶĚĂĂƌĂĕ͛ĚĂŶ͛LJĞďĂŬŦŵĚĂŶ ŐĞĕŝƌŝůŝLJŽƌ͘  ŝůĞŶŝnjŝ ƚĂƔŦĚŦŒŦŶŦnj ĂƌĂĐŦŶŦnj ŝĕŝŶ ŚĂƌĐĂŵĂŬƚĂŶ ĕĞŬŝŶĚŝŒŝŶŝnj ĨĂnjůĂ Őŝďŝ ŐƂnjƺŬĞŶ ŵĂĚĚŝ ĨĂƌŬůĂƌ Ɛŝnjŝ ŬƵƌƚĂƌŵĂLJͲ Ăďŝůŝƌ͘ƵƌĂĚĂƚĞƌĂnjŝLJĞŬŽŶƵůŵĂƐŦŐĞƌĞŬĞŶ ŐƺǀĞŶůŝŬ ŵŝ͍ zŽŬƐĂ ĂƌĂĚĂŬŝ Đƺnjŝ ŵĂĚĚŝ ĨĂƌŬůĂƌ ŵŦ͍ ŝnjĚĞ ƐĂŶĂLJŝĚĞŬŝ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƉĂƌĕĂůĂƌŦ ŬƵůůĂŶƐĂŬ ĂƌĂĚĂ ŵĂĚĚŝ ĨĂƌŬƚĂ ŬĂůŵĂLJĂĐĂŬ͘&ĂŬĂƚďŝnjďƵŶƵLJĂƉĂŵĂLJŦnj͘͞ zĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ĂƌĂĕůĂƌŦŶ ǀŝƚĞƐůĞƌͲ ŝŶĚĞ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůĞďŝůĞŶ ƉƌŽďůĞŵ ŝĕŝŶ ĚĂŚŝ ƔĂŶnjŦŵĂŶŦ ƚĂŵĂŵĞŶ ŐĂƌĂŶƟĚĞŶ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞLJŝ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝLJŽƌ͘ dĂŵĂŵĞŶ ŵŽƚŽƌ ĚĞŒŝƔŝŵŝŶŝŶ LJĂƉŦůĚŦŒŦ ĚƵƌƵŵůĂƌ ǀĞĂƌŦnjĂůĂƌĚĂŵĞǀĐƵƚŝŵŝƔ͘ůďĞƩĞďĂnjŦ Sayı 19 / Mayıs 2011

ŝůŝŶĕůŝĂƌĂĕƐĂŚŝƉůĞƌŝŐĂƌĂŶƟƐƺƌĞƐŝďŝƟͲ ŵŝŶĚĞĚĞLJĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐůĞƌĞƵŒƌƵLJŽƌŵƵƔ͘ ŝŶĞŬ ĂƌĂĕ ƐĂŚŝƉůĞƌŝŶĚĞ ŽƌĂŶŦŶ LJƺnjĚĞ ϵϬ͛ŦďƵůĚƵŒƵŶƵƐƂLJůƺLJŽƌKŬƵƚŐĞŶ͗͞^ĞƌͲ ǀŝƐůĞƌ ĂƔŦŶĂŶ ƉĂƌĕĂůĂƌ ŚĂƌŝĐŝŶĚĞŬŝ ƚƺŵ ĚĞŒŝƔƟƌĚŝŒŝ ƉĂƌĕĂůĂƌ ŝĕŝŶ Ϯ LJŦů ŐĂƌĂŶƟ ǀĞƌŝLJŽƌ͘^ĂŶĂLJŝĚĞŝƐĞLJĂƉŦůĂŶŝƔůĞŵůĞƌŝŶ ǀĞ ĚĞŒŝƔĞŶ ƉĂƌĕĂůĂƌŦŶ ŝŬŝ LJŦů ŐĂƌĂŶͲ ƟƐŝ ŽůŵƵLJŽƌ͘ ^ĂŶĂLJŝĚĞ ƉĂƌĕĂ ĚĞŒŝƔŝŵŝ LJĂƉƨƌĚŦŒŦŶŦnjĚĂ ŝŬŝ LJŦů ŐĞĕŵĞĚĞŶ ĂƌŦnjĂůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ƚĞŬƌĂƌ ƺĐƌĞƚ ƂĚĞLJĞƌĞŬ ƉĂƌĕĂĚĞŒŝƔŝŵŝLJĂƉƨƌŵĂŬŐĞƌĞŬůŝ͘zĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌĚĞŝƐĞƺĐƌĞƚƂĚĞŶŵŝLJŽƌ͘ƐůŦŶĚĂ ĂƌĂĕ ƐĂŚŝƉůĞƌŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ƵĐƵnjĂ ŐĞůĚŝŒŝŶŝ ĚƺƔƺŶĚƺŒƺƚĂŵŝƌĂƚĚĂŚĂƉĂŚĂůŦLJĂŐĞůŵŝƔ ŽůƵLJŽƌ͘ dŝĐĂƌŝ ĂƌĂĕ ƐƺƌƺĐƺůĞƌŝ ĚĂŚĂ ĕŽŬ ƐĂŶĂLJŝ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝŶŝ ƚĞƌĐŝŚ ĞƚƐĞ ĚĞ ďŝŶĞŬĂƌĂĕƐĂŚŝƉůĞƌŝŶŝŶLJƺnjĚĞϵϬ͛ŦŐĂƌĂŶͲ ƟďŝƟŵŝŶŝŶĂƌĚŦŶĚĂŶĚĂLJĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐůĞƌŝ ƚĞƌĐŝŚĞĚŝLJŽƌ͘dŝĐĂƌŝŵƺƔƚĞƌŝůĞƌĚĞĚĞďƵ ĂůŦƔŬĂŶůŦŬ ŐŝĚĞƌĞŬ ĂƌƚŵĂLJĂ ďĂƔůĂŵŦƔ͘ PŶĐĞĚĞŶ LJƺnjĚĞ ϳϬ͛ŝ ƐĂŶĂLJŝ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞͲ ůĞƌŝŶĞ ŐŝĚĞƌŬĞŶ LJƺnjĚĞ ϯϬ ͚Ƶ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌͲ ǀŝƐůĞƌŝƚĞƌĐŝŚĞƚŵĞŬƚĞLJĚŝ͘bŝŵĚŝůĞƌĚĞĚƵͲ ƌƵŵƚĂŵƚĞƌƐŝ͘^ĂĚĞĐĞLJƺnjĚĞϯϬ͛ƵƐĂŶĂLJŝ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝŶĞ ŐŝĚĞƌŬĞŶ LJƺnjĚĞ ϳϬ͛ŝ LJĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐůĞƌŝƚĞƌĐŝŚĞƚŵĞŬƚĞ͘͟

ƐŝŶŝĂƌƴƌŵĂŬŝĕŝŶĕĂďĂƐĂƌĨĞĚŝLJŽƌ͘ŬƐŝ ƚĂŬĚŝƌĚĞ ŝŶƐĂŶůĂƌ ŵƺƔƚĞƌŝ ŚŝnjŵĞƚůĞƌŝŶŝ ĂƌĂLJĂƌĂŬ ƔŝŬąLJĞƚůĞƌŝŶŝ ĚŝůĞ ŐĞƟƌĚŝŬůĞƌͲ ŝŶĚĞ ŚĞŵ ƐŽƌƵŶ ĕƂnjƺůƺLJŽƌ ŚĞŵ ĚĞ ƐĞƌǀŝƐ ƉƵĂŶ ŬĂLJďĞĚŝLJŽƌ͘ ƌĂƔƨƌŵĂůĂƌ͖ ƐĞƌǀŝƐƚĞŶ ŵĞŵŶƵŶ ĂLJƌŦůĂŶůĂƌŦŶ ĚƵƌƵͲ ŵƵ͕ ϰ ŐĂLJƌŝŵĞŵŶƵŶůĂƌŦŶƐĂ ϮϬ ŬŝƔŝLJůĞ ƉĂLJůĂƔƨŒŦŶŦŽƌƚĂLJĂŬŽLJƵLJŽƌ͘ WZK&^zKE> Dm,E7^7

dD7Z7

D<7E

ϭϵϵϱ͛ƚĞ dK&b ƐĞƌǀŝƐŝŶĚĞ LJƂŶĞƟĐŝůŝŬůĞ ƐĞŬƚƂƌůĞ ƚĂŶŦƔĂŶ DĂŬŝŶĞ DƺŚĞŶĚŝƐŝ ďƌƵ ŬĂů͕ ϮϬϬϭ͛ĚĞŶ ďƵ LJĂŶĂ͕ ͚WƌŽͲ ĨĞƐLJŽŶĞů KƚŽŵŽƟǀ͛ ĂĚůŦ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞLJŝ ŝƔůĞƟLJŽƌ͘<ŽŶƵLJĂ͕ŚĞŵLJĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐŚĞŵ ĚĞ ƚĂŵŝƌĐŝůĞƌ ƉĞŶĐĞƌĞƐŝŶĚĞŶ ǀĂŬŦĨ͘ ƌĂͲ ĚĂŬŝŝƔůĞƚŵĞŵĂůŝLJĞƚĨĂƌŬůĂƌŦŶŦĚĂĕŽŬŝLJŝ ďŝůŝLJŽƌ͘ zĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌŝŶĚĞŬŝ ƉĂŚĂůŦůŦŒŦ͕ ŝƔůĞƚŵĞ ŵĂůŝLJĞƟŶŝŶ ƐĂŶĂLJŝ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůͲ ĞƌŝŶĚĞŶĨĂnjůĂůŦŒŦŶĂďĂŒůŦLJŽƌ͘ zĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐůĞƌĚĞƉĞƌƐŽŶĞůŝŶLJĞƟƔƟƌŝůͲ ŵĞƐŝ ĂŵĂĐŦLJůĂ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŚŝnjŵĞƚ ŝĕŝ ĞŒŝƟŵ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌ ĕŽŬ ŚĂLJĂƟ͘ ^ĂŶĂLJŝ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝŶĚĞ ĂůĂLJůŦ ƵƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐ ĞŒŝƟŵůŝ ƉĞƌƐŽŶĞů ĚĞ ĕĂůŦƔŦLJŽƌ͘ 'ƺŶƺŵƺnj ĂƌĂĕůĂƌŦŶĚĂŬŝ ĞůĞŬͲ ƚƌŽŶŝŬĚŽŶĂŶŦŵŚĞƐĂďĂŬĂƨůĚŦŒŦŶĚĂƚĞŬͲ ŶŽůŽũŝŬĂůƚLJĂƉŦĚĂŐĞƌĞŬŝLJŽƌ͘ƵŶĂĞŒŝůĞŶ ŽƚŽƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝĂLJĂŬƚĂŬĂůĂďŝůŝLJŽƌ͘

ďƌƵŬĂů

7ƐŵĂŝů KŬƵƚŐĞŶ LJĞŶŝ ŶĞƐŝů ĂƌĂĕůĂƌŦŶ ƐĂŶĂLJŝŽƚŽƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝŶĞƉĞŬĚĞĞŵĂͲ ŶĞƚĞĚŝůĞŵĞLJĞĐĞŒŝŶŝĚŝůĞŐĞƟƌŝLJŽƌ͗͞zĞŶŝ ŶĞƐůŝ ĂƌĂĕůĂƌ ŽůĚƵŬĕĂ ŬĂƌŦƔŦŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌĞ ƐĂŚŝƉ͘&ĂŬĂƚĞƐŬŝĂƌĂĕůĂƌǀĞƂnjĞůůŝŬůĞLJĞƌůŝ dK&bʹZĞŶĂƵůƚ͛ƵŶdKZK^ŐŝďŝŵŽĚĞůͲ ůĞƌŝŶŝŶ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌĞ ŐƂƚƺƌƺůŵĞƐŝŶĞ ŐĞƌĞŬLJŽŬ͘KŶůĂƌƐĂŶĂLJŝĚĞŬŝƚĂŵŝƌŚĂŶĞͲ ůĞƌĚĞ ďĂƔƚĂŶ ĂƔĂŒŦ LJĞŶŝůĞŶĞďŝůŝLJŽƌ͘ ĂͲ ƚĞŶ ďƵ ŶĞĚĞŶůĞ ϭϵϵϴ ŵŽĚĞů ŽŒĂŶ ŵĂƌŬĂ ĂƌĂĕ͕ ϮϬϬϯ ŵŽĚĞů ďŝƌ ǀƌƵƉĂ ĂƌĂĕƚĂŶ ĚĂŚĂ ƉĂŚĂůŦ͘ ƺŶŬƺ ďĂŬŦŵŦ ŬŽͲ ůĂLJ͕ŵĂƐƌĂĨƐŦnj͕ƉĂƌĕĂƐŦƵĐƵnj͘zĂŶŝŝŶƐĂŶͲ ůĂƌĂƌĂĕĂůŦƌŬĞŶƐŽŶƌĂƐŦŶŦĚĂĚƺƔƺŶƺLJŽƌ͘ ͚WĂƌĕĂďƵůĂďŝůŝƌŵŝLJŝŵ͍hĐƵnjĂƚĂŵŝƌĞƚͲ ƟƌĞďŝůŝƌŵŝLJŝŵ͍͛ƐŽƌƵůĂƌŦŝŶƐĂŶůĂƌŦďƵƚƺƌ ƵĐƵnjŵĂůŝLJĞƚůŝĂƌĂĕůĂƌĂŝƟLJŽƌ͘͞ dƺŵ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ŵĂƌŬĂ ĂLJƌŦŵƐŦnj ƺƌĞƟĐŝĮƌŵĂǀĞĚŝƐƚƌŝďƺƚƂƌĐĞƉƵĂŶůĂŵĂ ƐŝƐƚĞŵŝLJůĞ ĚĞŶĞƚůĞŶŝLJŽƌ͘ zĂŶŝ ƐĞƌǀŝƐ ŝLJŝ ŚŝnjŵĞƚǀĞƌŝLJŽƌƐĂƂĚƺůĞůĂLJŦŬŐƂƌƺůƺƌŬĞŶ͖ ŶŽƚƵ ŬƂƚƺLJƐĞ ĐĞnjĂůĂŶĚŦƌŦůŦLJŽƌ͘ dƺŵ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ŚŝnjŵĞƚůĞƌŝŶŝŶ ŬĂůŝƚĞ ƐĞǀŝLJĞͲ

59


Otomotiv ůŽŬDƵĂĮLJĞƟzĂƐĂƐŦ͛ŶĂŐƂƌĞƚĞŬŶŝŬƔĂƌƚůĂƌŦƐĂŒůĂŵŦƔ ƂnjĞůďŝƌƐĞƌǀŝƐĞŐŝĚŝƉƉĞƌŝLJŽĚŝŬďĂŬŦŵLJĂƉƨƌŦƌƐĂŶŦnj͕ LJĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐƚĞŬŝŐŝďŝĂƌĂĐŦŶŦnjŦŶŐĂƌĂŶƟƐŝĚĞǀĂŵĞĚŝLJŽƌ͘ &ĂŬĂƚŚĞƌŶĞĚĞŶƐĞLJĞƚŬŝůŝƐĞƌǀŝƐůĞƌďƵLJĂƐĂŶŦŶ ŐĞƌĞŬůĞƌŝŶŝLJĞƌŝŶĞŐĞƟƌŵŝLJŽƌ͘

ŬĂů͕ ƐĂŶĂLJŝ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝŶĚĞŬŝ ŝŶƐĂŶŝ ŝůŝƔŬŝůĞƌŝŶƐŦĐĂŬůŦŒŦŶĂĚŝŬŬĂƟĕĞŬŝLJŽƌ͘Ƶ LJĂŬůĂƔŦŵƚƺƌƺŐƺǀĞŶƚĞŵŝŶĞĚŝLJŽƌ͘dŦƉŬŦ ƐƺƉĞƌŵĂƌŬĞƚůĞƌ ŝůĞ ŵĂŚĂůůĞ ďĂŬŬĂůůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŐƺůĞƌ LJƺnj ĨĂƌŬŦ Őŝďŝ͘ KƚŽ ƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝŶĚĞƵƐƚĂLJĂŐƺǀĞŶŝůŝƌ͘dĂŵŝͲ ƌĂƚŬĂLJŶĂŬůŦƐŦŬŦŶƨĚĂƵƐƚĂŐĞƌĞŒŝŶŝLJĂƉĂƌ͘ ^ŝƐƚĞŵ ďƂLJůĞĐĞ ŝƔůĞƌ͘ zĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌĚĞ ŝƐĞ ƔĂƌƚůĂƌ ďĞůůŝĚŝƌ͘ <ƵƌƵŵƐĂůůĂƔĂŶ ƐŝƐƚĞͲ ŵŝŶĚŦƔŦŶĂĕŦŬŦůĂŵĂnj͘

>K<Dh&7zd7z^^/ ďƌƵ ŬĂů͕ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐ ǀĞ ĂƌĂĕ ŐĂͲ ƌĂŶƟƐŝ ƺnjĞƌŝŶĞ ĚĞ ĕŽŬ ĕĂƌƉŦĐŦ ďŝůŐŝůĞƌ ǀĞƌŝLJŽƌ͗ ͞ ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ ϮϬϬϮ LJŦůŦŶĚĂŶ ŝƟďĂƌĞŶ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ǀĞ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ĚĞ ϭ KĐĂŬ ϮϬϬϲ͛ĚĂ LJƺƌƺƌůƺŒĞ ŐŝƌĞŶ ͚ůŽŬ DƵĂĮLJĞƟ LJĂƐĂƐŦ͛ ǀĂƌ͘ Ƶ LJĂƐĂ ϭ KĐĂŬ ϮϬϬϳ ƚĂƌŝŚŝŶĚĞ ƵLJŐƵůĂŵĂLJĂ ŬŽŶƵůĚƵ͘ Ƶ ŬĂŶƵŶ ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ĚŦƔŦŶĚĂ ĂƌĂĕůĂƌŦŶ ďĂŬŦŵŦ ǀĞ ŽŶĂƌŦŵŦ ŝůĞ ŝƔƟŐĂůĞĚĞŶĚŝŒĞƌƚĞƔĞďďƺƐůĞƌŝŶǀĞƂnjĞů ƐĞƌǀŝƐůĞƌŝŶ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌůĞ ƌĞŬĂďĞƚ ĞĚĞďŝůĞŶ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĂ ŐĞůĞďŝůŵĞůĞƌŝ ŝĕŝŶ ŵĂŬƵů ďŝƌ ƺĐƌĞƚ ŬĂƌƔŦůŦŒŦŶĚĂ ƺƌĞƟĐŝĚĞŶ ĂƌĂĐŦŶďĂŬŦŵǀĞŽŶĂƌŦŵŦŶĂŝůŝƔŬŝŶƚĞŬŶŝŬ ďŝůŐŝ͕ĞŒŝƟŵ͕ĚŽŶĂŶŦŵǀĞLJĞĚĞŬƉĂƌĕĂLJŦ ƚĞŵŝŶ ĞƚŵĞůĞƌŝ ƐĂŒůĂŶĂďŝůĞĐĞŬ͘ ƵŶƵŶ ƐŽŶƵĐƵŽůĂƌĂŬĂƌƨŬLJĞƚŬŝůŝŽůŵĂLJĂŶƐĞƌͲ ǀŝƐůĞƌĞ͕ŽĂƌĂĐŦŶƺƌĞƟĐŝƐŝŝůĞŽƌŐĂŶŝŬďŝƌ ŝůŝƔŬŝƐŝŽůŵĂĚŦŒŦǀĞďƵŶĞĚĞŶůĞŵƵŚĂƚĂƉ ŬĂďƵůĞĚŝůĞŵĞLJĞĐĞŬůĞƌŝLJƂŶƺŶĚĞďŝƌŝƟͲ ƌĂnjLJĂƉŦůĂŵĂLJĂĐĂŬƨƌ͘zĂŶŝƚĞŬŶŝŬƔĂƌƚůĂƌŦ

60

ƐĂŒůĂŵŦƔ ƂnjĞů ďŝƌ ƐĞƌǀŝƐĞ ŐŝĚŝƉ ƉĞƌŝLJŽͲ ĚŝŬ ďĂŬŦŵ LJĂƉƨƌŦƌƐĂŶŦnj LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐƚĞ LJĂƉƨƌŵŦƔƐŦŶŦnj Őŝďŝ ĂƌĂĐŦŶŦnjŦŶ ŐĂƌĂŶƟƐŝ ĚĞǀĂŵ ĞĚĞďŝůĞĐĞŬ͘ &ĂŬĂƚ ƵLJŐƵůĂŵĂĚĂ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ͚WĞƌŝLJŽĚŝŬ ďĂŬŦŵůĂƌĚĂ ďŝnjĞ ŐĞůŵĞĚŝŶŝnj͘ PnjĞů ďŝƌ ƐĞƌǀŝƐĞ ŐŝƚͲ ƟŶŝnj͘ Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ĂƌĂĐŦŶŦnjĚĂ ďŝƌ ƐŽƌƵŶ ŽůƵƔŵƵƔ ŽůĂďŝůŝƌ͘ ŝnj ƐŽƌƵŵůƵůƵŬ ŬĂďƵů ĞĚĞŵĞLJŝnj͛͘bĞŬůŝŶĚĞŬŝďŝƌLJĂŬůĂƔŦŵůĂďƵ LJĂƐĂŶŦŶ ƉƌĂƟŬƚĞ ŚĂLJĂƚĂ ŐĞĕŝƌŝůĞŵĞŵĞͲ ƐŝŶĞŶĞĚĞŶŽůƵLJŽƌůĂƌ͘͟ ŬĂů͕ ŽƌŝũŝŶĂů ƉĂƌĕĂ ŝƐƚĞLJĞŶ ŵƺƔƚĞƌŝůĞƌĞ ŐĂƌĂŶƟůŝ ƉĂƌĕĂ ƚĂŬŦůĚŦŒŦŶŦ͕ ŵƵĂĚŝů ƉĂƌͲ ĕĂ ŝƐƚĞLJĞŶůĞƌĞ ĂƌnjƵůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ƉĂƌĕĂ ƚĞŵŝŶ ĞĚŝůĚŝŒŝŶŝ ǀĞ ŽŶĂ ĚĂ ŐĂƌĂŶƟ ǀĞƌŝůĚŝŒŝŶŝ ĂŶůĂƨLJŽƌ͗ ͞ ŝnj ƂnjĞů ŐĂƌĂŶͲ Ɵůŝ ĂƌĂĕůĂƌĂ ƉĞƌŝLJŽĚŝŬ ďĂŬŦŵ LJĂƉĂďŝůŝͲ LJŽƌƵnj͘ &ĂŬĂƚ ĂƌĂĕ ŐĂƌĂŶƟƐŝŶĚĞŶ ƉĂƌĕĂ ĚĞŒŝƔƟƌĞŵŝLJŽƌƵnj͘ŝnjLJĂƉƨŒŦŵŦnjƉĞƌŝLJŽͲ ĚŝŬ ďĂŬŦŵůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶĚŦŒŦŵŦnj ĮůƚƌĞůĞƌĞ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ƉĂƌĕĂůĂƌĂ ĚĂ ŐĂƌĂŶƟ ǀĞƌĞďŝůŝͲ LJŽƌƵnj͘ LJƌŦĐĂ ǀĞƌĚŝŒŝŵŝnj ďĂŬŦŵ ĨĂƚƵƌĂƐŦ ͚ůŽŬ DƵĂĮLJĞƟ zĂƐĂƐŦ͛ŶĂ ŐƂƌĞ ŐĂƌĂŶƟ ďĞůŐĞƐŝ LJĞƌŝŶĞ ŐĞĕŝLJŽƌ͘ ƵƌĂĚĂ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬĞŶŶŽŬƚĂŝƐĞƂnjĞůƐĞƌǀŝƐŝŶ <ƵƌĂůůĂƌĂƵLJŐƵŶŽůĚƵŒƵĂŶůĂŵŦŶĂŐĞůĞŶ d^ϭϮϬϰϳďĞůŐĞƐŝŶĞƐĂŚŝƉŽůŵĂůĂƌŦ͘͟ ŬĂů͕ LJĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ŝůĞ ĂƌĂůĂƌŦŶĚĂŬŝ ĮͲ LJĂƚĨĂƌŬŦŶŦ͕ŝƔůĞƚŵĞŐŝĚĞƌůĞƌŝŶŝŵƵŬĂLJĞƐĞ ĞĚĞƌĞŬ ŶŽƌŵĂů ŬĂƌƔŦůŦLJŽƌ͘ ůďĞƩĞ Ŭŝ ƐĂŶĂLJŝƚĂŵŝƌŚĂŶĞůĞƌŝŶĚĞŬŝĞŚŝůƵƐƚĂůĂƌŦŶ ŚĂŬŬŦŶŦŶ LJĞŶŝůŵĞŵĞƐŝŶĚĞŶ LJĂŶĂ͘

KŶůĂƌŦŶŝƔĕŝůŝŒŝŶŝŶĚĞŐƺǀĞŶůŝŬĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƉƌŽďůĞŵ ŽůƵƔƚƵƌŵĂLJĂĐĂŒŦŶĚĂŶ ĞŵŝŶ͘ <ƵůĂŒŦŶŦŬĂƉƵƚĂĚĂLJĂLJĂƌĂŬĂƌŦnjĂLJŦŶŽŬƚĂ ĂƨƔŦƚĞƔŚŝƐĞĚĞŶƵƐƚĂůĂƌŦŶŵĞǀĐƵĚŝLJĞƟŶŝ ŐƂƌŵĞnjĚĞŶŐĞůŵŝLJŽƌ͘ ďƌƵ ŬĂů͕ ͚dĂŵŝƌ ǀĞ ďĂŬŦŵ ƐŽŶƌĂƐŦ ŵƵŚƚĞŵĞů ƐŦŬŦŶƨůĂƌĚĂ ƐŽƌƵŶƵ ĕƂnjĞĐĞŬ ŝLJŝ ŶŝLJĞƚůŝ ŵƵŚĂƚĂƉ͛ ĚĞƚĂLJŦŶŦ ĚĂ ǀƵƌͲ ŐƵůƵLJŽƌ͘ zĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌŝŶ ŬƵƌƵŵƐĂů LJĂƉŦůĂƌŦǀĞŵƺƔƚĞƌŝŚŝnjŵĞƚůĞƌŝŽƌŐĂŶŝnjĂƐͲ LJŽŶƵLJůĂŐƺǀĞŶLJĂŶƐŦƴŬůĂƌŦŶŦŬĂďƵůĞĚŝͲ LJŽƌ͘LJŶŦŐƺǀĞŶŽƌƚĂŵŦŶŦŶŬĞŶĚŝůĞƌŝŝĕŝŶ ǀĂnjŐĞĕŝůŵĞnjůŝŒŝŶŝĚĞďĞůŝƌƟLJŽƌ͘

&ZEsE'^7^dD7E KZ7:7E>WZ ŬĂůǀĞKŬƵƚŐĞŶ͖ĨƌĞŶǀĞĚĞŶŐĞƐŝƐƚĞŵŝ ƵŶƐƵƌůĂƌŦŶĚĂŬŝ ŚĂLJĂƟLJĞƚĞ ŝƔĂƌĞƚ ĞĚŝͲ LJŽƌ͘ <ĂůŝƚĞůŝ ǀĞ ŽƌŝũŝŶĂů ƉĂƌĕĂĚĂŶ ƂĚƺŶĞ ƐŽŒƵŬďĂŬŦLJŽƌ͘ĐŦƐŽŶƵĕůĂƌ͕ĂƌĂĚĂŬŝĮLJĂƚ ĨĂƌŬŦLJůĂƚĞůĂĮĞĚŝůĞŵĞnjŬŝ͙hĐƵnjďŝƌĨƌĞŶ ďĂůĂƚĂƐŦŶŦŶĚƵƌƵƔŵĞƐĂĨĞƐŝŶĚĞŬŝnjĂĮLJĞƟ ƚƌĂũĞĚŝLJĞnjĞŵŝŶŚĂnjŦƌůĂLJĂďŝůŝLJŽƌ͘ zĞƚŬŝůŝ ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ŚĞƌ ƉĂƌĕĂLJŦ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞŬƚĞŶ LJĂŶĂ͘ WĂƌĕĂLJŦ ĕĂůŦƔĂŶ ǀĞĕĂůŦƔŵĂLJĂŶŬŦƐŦŵůĂƌŦĚŝLJĞĂLJŦƌŵĂĚĂŶ ŚƵƌĚĂLJĂ ŐƂŶĚĞƌŝLJŽƌ͘ zĞŶŝ ƉĂƌĕĂLJŦ ŐĂͲ ƌĂŶƟ ŬĂƉƐĂŵŦŶĂ ĂůŦLJŽƌ͘ PnjĞů ƐĞƌǀŝƐůĞƌ ŝƐĞ ƉĂƌĕĂLJŦ ƚĂŵŝƌ ĞĚŝLJŽƌ͘ PƌŶĞŒŝŶ͕ ďŝƌ ŵĂƌƔ ŵŽƚŽƌƵŶƵŶ ŬƂŵƺƌůĞƌŝ ĚĞŒŝƔŝLJŽƌ͕ ďŽďŝŶŝLJĞŶŝĚĞŶƐĂƌŦůŦLJŽƌ͘ƂLJůĞĐĞŵĂƐƌĂĨ ĂnjĂůŦLJŽƌ͘ ĞŒŝƔĞŶ ŬƂŵƺƌ ǀĞ ƐĂƌŦůĂŶ ďŽͲ ďŝŶŝŐĂƌĂŶƟůŝLJŽƌĂLJƌŦĐĂ͘ Sayı 19 / Mayıs 2011


Say覺 19 / May覺s 2011

61


Haberexen #19 Mayıs 2011  

Haberexen 19. Sayı Mayıs 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you