Page 1

Psykologi

Nyheter v책ren 2011


Kontaktinformasjon Psykologi Cathrine Idsøe Beate Molander Redaktør Markedskonsulent cathrine.idsoe@gyldendal.no beate.molander@gyldendal.no Tlf: 22 99 04 24 Tlf: 22 99 05 72


The Arbinger Institute

Konfliktens anatomi Konfliktløsning i praksis

ISBN bind 1: 978-82-05-40907-1 1. utg. • 2011 • ca 200 s. • 299,-

Elisabeth Arnet

Terapi Hva passer for meg?

Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut? Men, hva skal du velge? Hva står de forskjellige retningene for? Hvordan jobber de? Og, hva innebærer det egentlig å gå i terapi?

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN 978-82-05-39693-7 1. utg. • 2010 • 276s. • Kr 365,-

1 Psykologi

Boken tar oss til konfliktenes kjerne, og hjelper oss til å finne løsninger, enten konfliktene finner sted på arbeidsplassen, i skolen, i familien eller mellom ulike samfunnsgrupper. Det mest grunnleggende ved en konflikt blir belyst, nemlig at vi selv er en del av problemet og følgelig også løsningen. Når vi er i konflikt, tenker vi sjelden at det er oss selv som er problemet og trenger endring. Vi legger skyld på den andre part. Vi blir altså mer opptatt av å ha rett, enn å finne løsninger. Gjennom boken oppdager vi at kilden til vår innflytelse og muligheter til å skape forandring, ligger i måten vi ser oss selv og andre på.

Hver fjerde nordmann vil en eller an- Torkil Berge, Arne Repål nen gang i livet søke hjelp for psykiske Den indre samtalen problemer, og psykoterapimarkedet Lær deg kognitiv terapi har eksplodert de siste tiårene. ElisaDen indre sambeth Arnet kommer nå med boka som talen gir deg som skal gjøre det lettere å finne frem i teleser en praksisrapijungelen. I Terapi - hva passer for nær beskrivelse av meg? gjennomgår hun de vanligste og de grunnleggende mest anerkjente terapiformene. I boka elementene i kogskriver hun også om hva som kjennenitiv terapi. Den tegner en god terapeut, om når det er viser hvordan papå tide å søke hjelp og hva det koster. sient og terapeut i samarbeid kan gå ISBN 978-82-05-38898-7 1. utg. • 2009 • 212 s. • Kr 295,fremfor å oppnå kontroll over psykiske vansker som Edvard Befring, Ivar Frønes, Mari-Anne angst, depresjon,personlighetsforank Sørlie rede tilpasningsproblemer og psykoser. Sårbare unge Gjennom kliniske vignetter får du konkrete eksempler fra den terapeutiske Nye perspektiver og tilnærminger hverdagen. Dette erden tredje utgaven Sårbarhet i barneav boken, og den har gjennomgått en og ungdomsgrupomfattende revisjon og oppdatering. per utvikles i et Kognitiv terapi fremheves i helsemynsamspill mellom dighetenes retningslinjer foranbefalt kjennetegn ved behandling, og er også en viktig meindividet, famitode for selvhjelp. lien, skolen og «En meget leseverdig bok. ... Den samfunnsmesinformative og orienterende stilen gjør sige forhold. Dette at den trygt kan anbefales, ikke bare til kan blant annet psykologer som ønsker å holde seg orikomme til uttrykk entert om en terapiform som får stadig gjennom samhandlingsproblemer i større anvendelse, men også til intresbarnehagen, tilkortkomming på skolen, serte utenfor psykologenes rekker ... psykiske og fysiske helseproblemer, enikke minst klienter og deres pårørende.» somhet, kriminalitet, alkohol- og stoffTidsskrift for Norsk Psykologforening misbruk og arbeidsledighet. Sårbare unge formidler kunnskap om barn og ISBN 978-82-05-39065-2 unge, og deres omsorgs-, utviklings- og 3. utg. • 2010 • 308 s. • Kr 420,læringsbehov. Bokens bidragsytere gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelsesmåter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans.


Anne Inger Helmen Borg

Resiliens Risiko og sunn utvikling

2 Psykologi

Møte med risiko og en oppvekst under vanskelige kår trenger ikke å lede til utvikling av problemer. Denne boken retter fokuset nettopp mot de barna som i møte med risiko viser en god utvikling. Det er dette som kalles resiliens. Gjennom å identifisere de prosessene som leder til sunn utvikling, skapes nye muligheter for intervensjon og forebyggende tiltak for barn som befinner seg i risikosituasjoner. Slik gir boken et nytt, ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. Resiliens er skrevet for barnevernspedagoger, psykologer, sosionomer og andre som arbeider med barn, unge og familier i risiko. ISBN 978-82-05-39066-9 2. utg. • 2010 • 197 s. • Kr 345,-

Svein Eikeseth, Frode Svartdal (red.)

Anvendt atferdsanalyse Teori og praksis

Moderne atferdsanalyse har bidratt til forståelse av kompleks menneskelig atferd, og ikke minst bidratt til effektiv behandling av en rekke tilstander og psykopatologier som autisme, ADHD, conduct disorder, antisosial atferd, problematferd, angst, fobier, astma, og epilepsi, samt problemer i familie og nettverk.

En forutsetning for effektiv og etisk forsvarlig anvendelse av bokens metoder er at man har inngående kjennskap til atferdsanalytisk teori, noe som gjør at man i større grad evner å tilpasse metodene til klientens behov og forutsetninger. I denne utgaven har vi blant annet innlemmet tre nye temaer. Disse er aksept- og forpliktelsesterapi, behandling av kroniske smerter, og behandling av rusmisbruk. I tillegg er boken omarbeidet og oppdatert i tråd med nyere kunnskap og forskning. Bokens bidragsytere er norske og utenlandske fagfolk med spisskompetanse på sentrale områder innen atferdsanalysen, og boken presenterer et oppdatert bilde av teori og forskningsresultater.

Gry Espedal

Ros Om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø

Lær deg kunsten å rose dine medarbeidere! Å være en anerkjennende leder eller coach handler om en holdning, et tenkesett og en tilnærming som bringer det beste frem i andre, enten det er medarbeidere, kollegaer eller ledere. Det handler om å gi tilbakemeldinger som skaper engasjement og lyst, og om å jobbe med arbeidsmiljøet slik at det kjennes verdsettende. ISBN 978-82-05-39067-6 Forfatteren viser deg hvordan du kan 2. utg. • 2010 • 520 s. • Kr 598,bli bevisst på det du allerede gjør som er av anerkjennende art, og hvordan du Martin G. Erikson kan handle og tenke annerledes for å Riktig Kildebruk fokusere på anerkjennelse, både som Kunsten å referere og sitere leder og coach. Å referere er et Vi er ofte ikke gode nok til å rose anhåndverk som dre og gode medarbeidere kan slutte i krever refleksjon. jobben sin fordi de ikke opplever å bli Hvordan unngår satt pris på. Mange ledere roser medjeg plagiat? Hvilke arbeidere med korte kommentarer som: uttalte og uuttalte «Det var bra!» eller «Så flink du er!». funksjoner har refe- Men, å være en anerkjennende leder ransene i en tekst? eller coach handler om så mye mer. Hvordan vurderes Hvis du som leder blir god til å rose og ulike kilder? anerkjenne andre får du medarbeidere Boken behandler disse spørsmålene og med økt produktivitet, interesse for sine hvordan litteraturhenvisninger funge- kollegaer, lojalitet, gode tilbakemeldinrer som verktøy når man skriver, samt ger og tilfredse kunder. hvordan man skriver formelt korrekte ISBN 978-82-05-39993-8 referanser. Boken gir en detaljert gjennomgang 1. utg. • 2010 • 200 s. • Kr 345,av den måten å referere på som kalles APS-systemet. Det bygger på American Psychological Associations manual fra 2001 og oppdateringen om elektroniske kilder fra 2007. ISBN 978-82-05-39860-3 1. utg. • 2010 • 139 s. • Kr  225,-


Peter Fisher & Adrian Wells

Metakognitiv terapi

Helsepsykologien handler om hvordan følelser, tanker og atferd påvirker vår helsetilstand, samt psykologiens bidrag til behandling og forebygging. Psykologiens innflytelse i generelt helsearbeid er økende av flere grunner: Livsstilssykdommer øker, helse defineres som livskvalitet fremfor fravær av sykdom, forebyggende arbeid blir stadig viktigere, og det er en økt interesse for samspillet mellom kropp og sjel. Mer spesifikke temaer er blant annet røykeavvenning, smertehåndtering, kostholdsendring, hvordan leve med kroniske lidelser, rehabilitering, helseopplysning og stressmestring. Boka gir en praksisnær innføring i helsepsykologisk kunnskap, og er rettet mot yrkesutøvere og studenter innen helse- og sosialfag.

Praksis med ulike klientgrupper

ISBN 978-82-05-39075-1 2. utg. • 2009 • 448 s. • Kr 445,-

www.gyldendal.no/akademisk

Boken er en introduksjon til teoretisk underlag og terapeutiske prinsipper for metakognitiv terapi. Boken er en viktig ressurs for både studenter og profesjon som ønsker en grunnleggende forståelse for metakognitiv tekning og hvordan denne står sammenlignet med tradisjonell kognitiv terapi. ISBN 978-82-05-41544-7 1. utg. • vår 2011

Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom

Hvordan oppleves det å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan lever en best mulig med de utfordringene det innebærer? I denne boken rettes søkelyset mot de psykologiske aspektene ved kronisk somatisk sykdom. Gjennom eksempler fra mennesker med kroniske sykdommer belyser forfatteren denne krevende balansekunsten; å være syk og frisk på samme tid. Forfatteren kombinerer en grundig gjennomgang av forskning med teoretiske bidrag fra blant annet utviklingspsykologi, helsepsykologi, positiv psykologi og kognitiv psykologi. I boken presenteres konkrete verktøy til bruk

i samtaler med både barn og voksne med kroniske sykdommer. Boken er skrevet for alle helsearbeidere som møter pasienter med kronisk sykdom, og for studenter innenfor helsefag som psykologi, medisin, sykepleie, ergoterapi og fysioterapi. Den som selv er kronisk syk, eller er pårørende, trenger den samme kunnskapen. For hvordan holde seg så frisk som mulig, og hva slags hjelp trenger en for å få det til? ISBN 978-82-05-40235-5 1. utg. • 2010 • 304s. • Kr  349,-

Svein Gran, Kåre A. Lie og Andries Kroese

Oppmerksomhetstrening En historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness

Fra rundt år 2000 har interessen for oppmerksomhetstrening – eller mindfulness – akselerert. I forskningslitteraturen er spørsmålet ikke lenger om oppmerksomhetstrening virker, men hvordan og for hvem den virker best. For stressmestring og egenutvikling har teknikken lenge vært etablert, nå er den i ferd med å bli en integrert del også innenfor psykisk helsevern. I denne boken introduserer psykolog Svein Gran oss for oppmerksomhetstrening ved å knytte den til moderne psykologi og medisin. Hans to medforfattere viser oss på andre måter hva oppmerksomhetstrening er: Religionshistoriker Kåre A. Lie går til de grunnleggende tekstene og viser oss røttene i Buddhas lære, mens Andries Kroese, professor i kirurgi og erfaren kursholder, forteller om sine personlige erfaringer

3 Psykologi

Geir Arild Espnes, Geir Smedslund

Helsepsykologi


og møter med de ulike retningene innenfor mindfulness-tradisjonen ISBN bind 1: 978-82-05-41573-7 1. utg. • 2011 • ca 200 s.• ca kr 299,-

Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke

Perspektiver på psykisk lidelse - å forstå, beskrive og behandle

4 Psykologi

Perspektiver på psykisk lidelse gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinskpsykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer. ISBN 978-82-05-38519-1 5. utg. • 2009 • 414 s • 499,-

Sverre Hoem

Ape 2.0 En liten bok om å finne tilbake til seg selv

I Fra interaksjon til relasjon ser Susan Hart og Rikke Schwartz spesielt på fem forfatterskap, som alle på sin måte har bidratt til forståelsen av tilknytningens betydning for personlighetsdannelsen: Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern, Allan N. Schore og Peter Fonagy. Et fellestrekk ved de fem er poengteringen av at tilknytning er et gjensidig fenomen: Tilstrekkelig omsorg gjør det mulig får barnet å utfolde sitt medfødte potensial; samtidig er barnets aktive bidrag en forutsetning for skapelsen av velfungerende relasjoner til omsorgspersonene.

I dagens samfunn stiller omgivelsene andre krav enn det hjernen vår er utviklet for å mestre. Menneskets biologi er lite endret de siste 200 000 årene, mens omgivelsene er totalt forandret i den samme perioden. På bakgrunn av dette paradokset tar Ape 2.0 opp temaer omkring livsmestring ISBN 978-82-05-39449-0 og det å finne tilbake til seg selv. Boka 1. utg. • 2009 • 280 s. • Kr 349,handler blant annet om å leve i krysspresset mellom hjerne og samfunn, om Børge Holden, Johnny Finstad (red.) å være menneske i moderne tid, og om Atferdavtaler å utvikle større grad av ansvar og selvstendighet. Den kan leses med motiv Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig om å endre noe hos seg selv, eller som atferd et lite stykke popularisert psykologi. Vi gjør stadig formelle og uforISBN 978-82-05-38478-1 melle avtaler med 1. utg. • 2009 • 191 s. • Kr 279,hverandre. Vi blir enige om noe vi Susan Hart, Rikke Schwartz skal gjøre eller Fra interaksjon til relasjon ikke gjøre, og om Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, konsekvenser av Schore og Fonagy å holde og bryte avtalen. Formelle I de senere årene avtaler inneholder har det vært en formelle konsekvenser, som premier, voksende interesse bonuser eller gebyrer. Uformelle avfor tilknytningsteori. Omdreinings- taler har mer uformelle konsekvenser, punktet i teorien er særlig i form av økt eller redusert sosial en forståelse av at anseelse. barnet har behov Avtaler er et viktig redskap for å påvirke for å knytte seg til egen og andres atferd, og kan også brukjærlige og pålite- kes i behandling av ulike atferdsforstyrlige omsorgspersoner for å utvikle sin relser. Da kalles de atferdsavtaler, som er en godt dokumentert metode. Atpersonlighet. ferdsavtaler brukes blant annet innenfor


psykiatri og omsorg for personer med utviklingshemning, for barn og unge på ulike arenaer og i skolen. Metoden kan utformessvært individuelt og tilpasses svært ulike situasjoner.

for atferden, enten den oppfattes som normal eller problematisk.

Børge Holden

Vernepleiere og andre som arbeider med personer med utviklingshemning, vil ha særlig nytte av boken. Metodene som blir presentert, er imidlertid aktuelle for alle som blir berørt av problematisk eller utfordrende atferd.

Utfordrende atferd og utviklingshemning

ISBN 978-82-05-39069-0 1. utg. • 2009 • 284 s. • Kr 335,-

ISBN 978-82-05-39876-4 1. utg. • 2010 • 216 s. • Kr 299,-

Atferdsanalytisk forståelse og behandling

Kjell Magne Håkonsen

Innføring i psykologi

Innføring i psykologi gir en bred og omfattende innføring i psykologifaget, i kommunikasjon og i relasjonens kunst, samt i psykiske lidelser og i behandlingsarbeid. Dette utgjør til sammen helt sentrale kunnskapsområder for ISBN 978-82-05-40745-9 sykepleiere, vernepleiere, barneverns- 1. utg. • 2011 • 138 s. • Kr  235,pedagoger, sosionomer og andre helseog sosialarbeidere og andre faggrupper Karl Jacobsen, Hilde Borg Gjertsen Forståelse i miljøterapi som daglig arbeider med mennesker. I denne nye utgaven er det lagt til flere Teori, forståelsesramme, kognisjon, viktige tema. Den største endringen emosjonell og psykologisk fungering, helse inkluderer en helt ny del om psykiske og miljø lidelser, der de mest sentrale lidelsene Forståelse i milsom rammer mennesker i dag blir gjenjøterapi retter nomgått. Nytt er også at en tar opp beoppmerksomhehandling av psykiske lidelser og arbeid ten mot å forstå med mennesker med psykiske lidelser, hvordan mennoe som er særlig relevant for sykenesker med repleiere og andre faggrupper som møter duserte kognitive mennesker med psykiske lidelser i sitt funksjoner, emoarbeid. Det er også inkludert og gjort sjonelle vansker rede for flere nye begreper, som gir ny eller store helinnsikt og forståelse i psykologifaget seplager har det. og som danner grunnlag for en videre Boken synliggjør den kompleksiteten utvikling og praksis i faget. som er nødvendig i god miljøterapi:

ISBN 978-82-05-39070-6 4. utg. • 2009 • 456 s. • Kr 545,-

www.gyldendal.no/akademisk

I møte med unge overgripere er en praktisk veileder for fagfolk som møter barn og unge som har begått seksuelle overgrep, som viser seksuelt upassende atferd eller som viser seksuelt utagerende og aggressiv atferd. Siden 1980-årene har seksuelle overgrep vært et aktuelt tema, men oppmerksomheten har vært rettet mot den voksne overgriperen. De senere årene har vi måttet erkjenne at opp mot tretti prosent av seksuelle overgrep begås av barn og unge. Dette stiller hjelpeapparatet overfor betydelige utfordringer. Boken er en hjelp på veien i møte med den unge overgriperen i utredning og behandling.

5 Psykologi

Nærmere halvparten av alle som har utviklingshemning og som får en eller annen form for omsorgstjenester, har det man kan kalle en problematisk eller utfordrende atferd. Denne boken er den første som skrives ut fra et tydelig atferdsanalytisk perspektiv, det vil si den faglige tilnærmingen som er best dokumentert når det gjelder resultater av behandling. Psykolog Børge Holden går innledningsvis gjennom en rekke årsaker til utfordrende atferd, for eksempel lærevansker, helsemessige forhold og psykiske lidelser. Deretter tar han for seg ulike behandlingsperspektiver, fra psykoterapi til typiske miljøtiltak. Forebygging står sentralt, og gjennom hele boken er det lagt stor vekt på praktiske eksempler. Etikk og lovverk vies også stor plass. Atferdsanalyse er et alternativ til tradisjonell psykologi. Den forklarer atferd ved hjelp av konkrete hendelser både i de ytre omgivelsene, og i våre indre tanker og følelser. Derfor er også språklige, eller verbale, faktorer avgjørende

Eili Knudsen Ingnes & Helle Kleive

I møte med unge overgripere


personens kognitive, emosjonelle og Hilde Eileen Nafstad, Rolf Mikkel Blakar psykologiske fungering, og helse og (red.) miljøet rundt personen. Med utgangs- Fellesskap og individualisme punkt i utviklingspsykologi, viser forMed solidaritet, fatterne hvordan en god miljøterapi omsorg, sosiale springer ut fra en forståelse av det bånd, fellesskap mennesket det gjelder, og gjennom og samfunnsansyv faser viser de hvor ulikt grunnsvar som kjernelag de kan ha for å utøve miljøterapi. temaer, er dette 978-82-05-39886-3 1. utg. • 2010 •172 s• 249,-

Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli

Vi må snakke sammen! Hvordan du kan gjøre parforholdet ditt bedre

6 Psykologi

Utgangspunkt for denne boken er at det viktigste i livet er hvordan man har det sammen med andre mennesker. Parforholdet er for de fleste av oss den viktigste selvvalgte relasjonen vi har. Når vi går inn i et parforhold, tar vi en stor sjanse. Vi risikerer å bli skuffet, avvist eller utnyttet. Likevel tar vi sjansen, i håp om et fellesskap vi ikke så lett kan klare oss uten. Det er denne modige investeringen vi forsøker å beskytte når vi prøver å gjøre noe med problemene i parforholdet vårt. Det står mye på spill når et par har det vanskelig. Utgangspunktet for denne boka er at vi selv kan ta initiativet til å skape endringer i parforholdet vårt, uavhengig av hva partneren vår i utgangspunktet ønsker å bidra med. Forfatterne er psykologer med bred og variert erfaring. De har arbeidet med par, familier, ungdom og voksne med ulike problemer, rusmisbrukere, innlagte på psykiatrisk sykehus og familier som har kontakt med barnevernet. ISBN 978-82-05-39088-1 1. utg. • 2009 • 166 s. • Kr. 249,-

en bok som er kritisk til den rådende forestillingen om mennesket som primært individualistisk, fleksibelt og konkurrerende. Det å være menneske handler om å være sårbar og avhengig av andre, av relasjoner og av fellesskapets og samfunnets institusjoner. Fellesskap, ansvar og omsorg for (hver) andre utgjør derfor nødvendigvis essensielle dimensjoner i menneskets liv. Mulighetene og forutsetningene for at vi skal ta ansvar for hverandre, dele og gi omsorg, blir gjennom fem kapitler drøftet og analysert med utgangspunkt i sosialpsykologi, kulturpsykologi, språkpsykologi og kommunikasjonsteori, utviklingspsykologi, sosiologi, vitenskapsteori, sosialfilosofi og etikk. ISBN 978-82-05-38481-1 1. utg. • 2009 • 171 s. • Kr 299,-

Einar Kringlen

Psykiatri

Psykiatri foreligger nå i sin 10. reviderte utgave. Som i tidligere utgaver gir boken en grundig innføring i individuell psykopatologi. Boken gir en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne kapitler om barnepsykiatri, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. Psykiatri er skrevet for alle med faglig tilknytning til psykiatrien – leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, medisinstudenter og andre studenter innen helsefag. Men også jurister, helsebyråkrater, politikere og pårørende til psykiatriske pasienter vil finne stoff av interesse. ISBN 978-82-05-41218-7 10. utg. • 2011 • 640 s. • 565,

Anna Kåver

Himmel, helvete og alt imellom

«Uten følelser ville vi ikke fungere, vi ville ganske enkelt ikke være menneskelige.» Himmel, helvete og alt imellom er en bok om følelser. Den forklarer hvordan følelsene er veivisere i livene våre. De gir oss mening, identitet og selvfølelse. Når vi er oss bevisste hva vi føler og hvorfor, er det lettere å håndtere livet. Da kan vi øke gleden og redusere sorgen, vi kan


ISBN 978-82-05-39886-3 1. utg. • 2011 •388 s• 489,-

www.gyldendal.no/akademisk

Grethe Nordhelle

Manipulasjon Forståelse og håndtering

Manipulasjon har ofte en bedøvende effekt på den som blir utsatt for det. Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Skal man avsløre fenomenet, kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til manipulasjonens mekanismer. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man kan avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn. Siden manipulasjon også foregår i behandlingssammenhenger, er det særlig viktig for fagpersoner å være oppmerksom på den. Denne boken henvender seg derfor særlig til psykologer, dommere, advokater, leger og andre helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker i krevende situasjoner. ISBN 978-82-05-39072-0 1. utg. • 2009 • 188 s. • Kr 335,-

7 Psykologi

omdanne redsel til utfordringer, og sin- Åsa Nilsonne ne kan gjøres om til en konstruktiv kraft. Mindfulness I denne boken inviterer Anna Kåver deg Treningsredskap for hjernen med til å utforske følelsene dine. HvorVi får den dan kjennes følelsene i kroppen? Hvilke hjernen vi selv budskap gir de deg? Og hvordan kan du skaper! Mindgjenkjenne andres følelser? God kunnfulness er en skap om følelser gjør tilværelsen mer metode for å begripelig og mer spennende, både for trene og forme deg selv og dem rundt deg. sin egen hjerne ISBN 978-82-39856-6og denne boken 1. utg. • 2010 • 207 s. • Kr  265,er som et muskelatlas for Kari Lossius (red.) hjernen – endeHåndbok i rusbehandling lig begynner nevropsykologien å Til pasienter med moderat til alvorlig kunne gi oss svar på spørsmålet om rusmiddelavhengighet hvordan hjernen fungerer. Hva er rus? Hvilke funksjoner kan rus Åsa Nilsonne – en av de som har ha i menneskers introdusert mindfulness i Sverige liv? Hvordan skal – beskriver her «arbeidsplassen behandlere for- hjernen» og viser hvordan mostå fenomenet? derne nevropsykologi kan møte og Rusproblemer er utdype den kunnskapen som finnes komplekse tilstan- i mindfulness-tradisjonen. Hun der der både ge- tar dels utgangspunkt i sitt eget ner, miljø og ulike kliniske arbeid med mindfulness, og former for stress dels i moderne nevropsykologi. virker inn. Det er sjeldent bare en forkla- ISBN 978-82-05-39859-7 ring på hvorfor noen får et rusproblem, 1. utg. • 2010• 124 s. • Kr 225,og rusavhengige er like forskjellige som alle andre. Håndbok i rusbehandling viser at rusbehandling må legges opp individuelt i samråd med pasienten. Sentrale spørsmål er: Hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Hvordan kan jeg bistå på best mulig måte i personens egenutvikling, og hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen. Forfatterne drar veksler på mange års erfaring som terapeuter innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp Barn

8 Psykologi

En verktøyspakke som kan hjelpe barn med å takle vanskelige tanker og situasjoner. I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy man kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rettet mot barn, enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet. Alle barn opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil kunne bidra til at de opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de derfor kan styre unna mange vansker.

loger og annet helsepersonell, lærere, foreldre og barn. Psykologisk førstehjelp kan både brukes som et selvhjelpsopplegg, i samarbeid med foreldre, i en klasseromssituasjon, i samtalegrupper, på helsestasjonen eller andre lignende fora. Jeg har fått et problem med at bøkene og tankegangen har blitt så populær at jeg har behov for flere bøker. Responsen er utrolig god fra mange hold» Sitat fra en Helsesøster ISBN 978-82-05-40002-3 1. utg. • 2010 • 64 s. • Kr 449,-

Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp Ungdom

En verktøyspakke som kan hjelpe ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoneren. I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy man kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rettet mot ungdom, enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet.

Å vite hva man føler - og hvor sterkt - er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med dette førstehjelpsskrinet er å hjelpe barn til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Bruk av denne selvhjelpspakken vil kunne gjøre barn og deres foreldre bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner, og virke forebyggende i forhold til utvikling av psykiske lidelser. All ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å Forfatteren Solfrid Raknes er psykolog- lære seg å takle følelsestrøbbel og spesialist. Hun har utviklet Psykologisk vanskelige situasjoner på gode måter, førstehjelp i tråd med hovedprinsippene vil kunne bidra til at de opplever mer i kognitiv terapi, og i samarbeid med en glede, mestring og trygghet, og at de bred og faglig sterk referansegruppe. derfor kan styre unna mange vansker. En testversjon av dette skrinet har fått For mer se Psykologisk førstehjelp, svært gode tilbakemeldinger fra psyko- barn ISBN 978-82-05-40003-0 1. utg. • 2010 • 64 s. • Kr 449,-

Grace Inga Romsland

Kognitiv svikt Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade

Boken handler om hvordan kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom, og hvordan mennesker kan oppleve å leve med kognitiv svikt etter ervervete hjerneskader. Boken belyser bl.a. strategier mange med kognitiv svikt bruker for å leve med og mestre hverdagen sin og hvordan opplevelse av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter ved kognitiv svikt. Kognitiv svikt gir videre kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves slik at fagfolk kan ta hensyn til dette i planleggingen av tjenester eller behandlingsopplegg Denne boken er aktuell for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag eller sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen vil også ha stor glede og nytte av boken. ISBN 978-82-05-41567-6


Lisbeth Iglum Rønhovde

Anne Røer

Per Saugstad

Spiseforstyrrelser

Psykologiens historie

Om hjernen, tenåringer og pedagogisk

Symptomforståelse og

praksis

behandlingssforståelse

Ny, revidert utgave

Tenåringers reaksjoner og handlinger påvirker daglig lærere, foreldre og andre som på nært hold får oppleve ungdomshjernens modning og utvikling. Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en berg-og-dal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Konklusjoner i nyere forskning på tenåringshjernen gir et viktig og spennende utgangspunkt for problemstillinger som:

Boken tar for seg fenomenet spiseforstyrrelser og de ulike måtene å behandle lidelsen på. Spiseforstyrrelser er en av våre mest utbredte psykiske lidelser og kjennetegnes ved at den endrer karakter over tid. Denne lidelsen er sammensatt og krever derfor stor grad av fleksibilitet hos behandlerne. Boken er for alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser. Den egner seg også for pasientgruppen selv og deres pårørende.

...og noen går det trill rundt for!

ISBN 978-82-05-39571-8 1. utg. • 2010 • 244 s. • Kr 350,-

www.gyldendal.no/akademisk

hvordan sanser vi omverdenen? hvordan lærer og husker vi? hva er følelser og tenkning? hva gjør oss unike som individer? hvordan påvirker vi hverandre?

Psykologiens historie blir et uunnværlig hjelpemiddel til å forstå og vurdere de fremskritt som har funnet sted innenfor psykologien. I denne nye reviderte Sagt om revisjonen: utgaven er det lagt større vekt på å vise ”En god bok har blitt enda bedre og enda hvordan de europeiske historiske røtklokere ... Forfatteren evner å gjøre tene forstatt former den dominerende tungt stoff lett tilgjengelig og oversikteamerikanske psykologien. lig. Man får hennes kunnskap opparbeiSagt om førsteutgaven: det gjennom mange år servert på fat”. «Mye taler for at denne utgivelsen om Tidsskrift for Norsk Psykologforening psykologiens historie rager helt i topISBN 978-82-05-39245-8 pen blant norske akademikeres arbeid i 2. utg. • 2009 • 168 s. • Kr 275,dette tiåret… Lesegleden er stor.» Dagens Næringsliv ISBN 978-82-05-32637-8 2. utg. • 2009 • 668 s. • Kr 545,-

9 Psykologi

Hvordan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst? Hvordan hente frem det beste i den enkelte tenåring? Hvordan få ungdom som trøbler til å ta ut mer av sitt positive potensial? Noen forskere peker på at det skjer så mye med hjernen i denne perioden at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen ”Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes!”

Ved å gå til historien får vi en unik mulighet til bedre å forstå hva psykologer studerer og hvilken betydning denne forskningen har for de spørsmålene vi stiller oss i dagliglivet:


Michael Helge Rønnestad, Anna L. von der Lippe (red.)

Åse Gruda Skard

Det kliniske intervjuet

Ungene våre ble utgitt første gang i 1948, og er ikke bare en klassiker innen barneoppdragelse og et enestående stykke popularisert barnepsykologi, den er i tillegg en viktig påminnelse om at det å være foreldre også er et samfunnsoppdrag. Åse Gruda Skard (1905–1985) var talsperson for barnas sak. Som barnepsykolog oppnådde hun stor anerkjennelse internasjonalt, og i Norge ble flere av bøkene hennes folkelesning. Boka er en samling korte artikler med svar på praktiske problemstillinger som kan oppstå i vår omgang med barn. På henvendelser i brev eller telefonoppringninger, eller gjennom observasjon av sine egne fem barn, skriver Skard konkret om renslighet, mat, avstraffelser, søskensjalusi og sykdom. Men også om kjønnsrollemønstre, likestilling i og utenfor hjemmet, solidaritet og menneskeverd. Hennes oppfordring til oss voksne er todelt: Å hele tiden å forsøke å se verden fra barnets synsvinkel, og å oppdra ungene våre til et demokratisk sinnelag gjennom å fremme selvstendighet, deltakelse og utfoldelse.

Det kliniske intervjuet viser mangfoldet av tilnærminger til det første møtet med en klient, et møte som har to målsettinger: Hvordan kan hjelper og klient danne seg et bilde av klientens problemer og behov, og skape en profesjonell relasjon som fremmer vekst? I to ord dreier derfor det første møtet seg om informasjon og relasjon.

10

ISBN 978-82-05-39073-7 2. utg. • 2009 • 304 s. • Kr 369,-

Psykologi

Anna L. von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.)

Det kliniske intervjuet, bind 2 Praksis med ulike klientgrupper

Bind I behandlet det kliniske intervjuet i lys av en rekke sentrale teoretiske perspektiver for psykologisk behandling. Bind II bygger videre på dette og beskriver kunnskap om forståelse og konkret tilnærming i møte med ulike klientgrupper hva gjelder alder og problembilder. Som i det første bindet er forfatterne sentrale bidragsytere til klinisk psykologi i Norge. (For mer, se bind 1) ISBN 978-82-05-39972-3 2. utg. • 2011 • 356 s. • Kr  369,-

Ungene våre

ISBN 978-82-05-38151-3 1. utg. • 2009 • 236 s. • Kr 315,-

Vibeke Moe, Kari Slinning, Marit Bergum Hansen (red.)

Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

Denne boken handler om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene. Psykisk helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, men forskning har gitt oss økt forståelse for at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt. Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken. Boken består av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker: • Grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling • Barn i risiko • Kartlegging og diagnostisering • Tiltak og behandling ISBN 978-82-05-539071-3 1. utg. • 2010 • 800 s. • Kr 549,-


Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke

Psykiatriboken Sinn - kropp - samfunn

ISBN 978-82-05-38027-1 1. utg. • 2010 • 544 s. • Kr 495,-

Hva er brukermedvirkning i psykisk helsearbeid? Hva innebærer brukermedvirkning i samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter i en psykiatrisk avdeling i et psykiatrisk sykehus eller i et distriktspsykiatrisk senter? Hvordan får brukermedvirkning utslag i konkrete handlinger? Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid søker å gi svar på slike spørsmål. Boken presenterer konkrete forskningsbaserte verktøy for arbeid med brukermedvirkning. Intensjonen er å sette brukermedvirkning på dagsordenen hos helsepersonell og pasienter ved å legge systematisk til rette for at brukermedvirkning konkretiseres og videreutvikles i et samarbeid mellom pasienter, deres pårørende, brukerrepresentanter og helsepersonell. Boken er gjennomgående supplert med nyttige erfaringer fra tidligere pasienter og brukerrepresentanter. Boken egner seg for alle som ønsker både et teoretisk fundament og en praktisk veileder til arbeid med brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Den henvender seg til nyutdannende så vel som erfarne fagfolk, til studenter og ansatte ved utdanningsinstitusjonene, til brukere av sosial- og helsetjenester, og til politikere og ledere innen sosial- og helsefeltet. ISBN 978-82-05-39166-6 1. utg. • 2009 • 156 s. • Kr 235,-

www.gyldendal.no/akademisk

Frode Svartdal (red.)

Psykologi En introduksjon

Denne revisjonen foreligger i to bind. Bind 1 omfatter det vi gjerne ser på som en klassisk introduksjonsbok, med emner som forskningsmetode, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi og persepsjon. Bind 2: Psykologi i praksis består av korte temaspesifikke kapitler til fordypning, som diskusjonsunderlag eller som utgangspunkt for en forelesning. Sammen utgjør de to bøkene en fullverdig innføring til psykologien som fagfelt. ISBN bind 1: 978-82-05-40529-5 2. utg. • 2011 • 266 s. •kr 349,ISBN bind 2: 978-82-05-41572-0 2. utg. • 2011• 352 s. •kr 399,-

11 Psykologi

Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykisk sykdom, knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier. Å beskrive fenomener som psykiske lidelser, åpner språklig mer mot den subjektive erfaringen av å lide. Slik representerer dette et innenfra-perspektiv. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Det minner oss om at mange av de psykiske lidelsesformene som omtales i denne boken, ikke bare er sykdomstilstander, men også livsformer som uttrykker både personlig identitet og forsøk på mestre komplekse erfaringer. Boken er en innføring i psykiatri og psykiske lidelser, og er skrevet for grunnutdanningene i helse- og sosialfagene.

Marianne Storm

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid


Helge A. Sølvberg

Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende

12 Psykologi

Hvordan er det å vokse opp med psykisk sykdom hos mor eller far? Barn av psykisk syke er den mest utsatte risikogruppen for utvikling av psykiske lidelser, men hva gjøres for å hjelpe dem? Forfatteren beskriver hvordan en slik oppvekst kan prege et menneske på godt og vondt, og gir en innføring i hvordan samtalegrupper kan være en meningsfull metode som hjelp til å unngå uheldige følger for senere psykisk helse. Boken er viktig fordi stemmen til barn av psykisk lidende i liten grad har kommet frem i faglitteratur og forskning, og fordi voksne med slik bakgrunn kan formidle verdifull erfaring til de som skal ta vare på dem som er barn i dag. Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende henvender seg helseutdanningene, til profesjonen og til pasienter og deres pårørende. ISBN 978-82-05-40887-6 1. utg. • 2011 • ca 200 s.

Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen

Allianser Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid

Aksel Tjora

Kvalitative metoder

Dette er en enkel og instruktiv innføring i emnet kvalitative metoder. Forfatteren har tatt med en rekke praktiske eksempler, særlig fra helsefagene, men også fra andre områder som benytter kvalitative forskningsmetoder. Forfatteren har tidligere vært redaktør for bøkene Den moderne pasienten (2008) og Digitale pasienter (2010)..

Hvilke verdier og hva slags teori ligger til grunn for sosialt arbeid? Hvilke virkemidler har sosialarbeideren til rådighet i arbeid med barn og unge som trenger omsorg og behandling? Allianser gir leserne mange ideer til det å nærme seg barn og unge og til å drive systematisk og målrettet sosialfaglig arbeid. Forfatterne har utviklet en me- ISBN 978-82-05-40545-5 todebeskrivelse som er praksisnær til 1. utg. • 2010 • ca 150 s. • 285,det å forholde seg til mennesker som på ulike måter strever med livet sitt, og Gry Bruland Vråle beskriver kjerneideer innenfor sentral Møte med det selvmordstruede terapitradisjoner som har gitt sosialt mennesket arbeid et språk og verktøy. Selvmord og selvmordsplaner skaBoken tar opp utviklingspsykologisk og per sterke og vangruppepsykologisk kunnskap, metoder skelige reaksjoner knyttet til kontakt- og relasjonsutvikling, hos oss alle, ikke endringsoptimisme og ressursorienteminst hos helsering, familieoppfølging og normer og personell. Det er grenser i sosialt arbeid. Ved hjelp av derfor viktig at vi mange historier fra praksis diskuteres på forhånd har hvilke ferdigheter som er viktig å ha tenkt gjennom med seg, hvilke rolleforventninger som temaer knyttet til finnes og hvilke etiske utfordringer som selvmord, slik at vi har retningslinjer å ofte melder seg. arbeide ut i fra. Denne lille boka er en hjelp til dette. Her gis vi ideer til hvorISBN bind 1: 978-82-05-40025-2 dan vi kan være med på å gi mennesker 1. utg. • 2010 • 320 s.• kr 399,tillit til livet som mulighet, men også ideer om hvordan vi kan ivareta personalet etter selvmord og selvmordsforsøk. Boka er praktisk orientert og viser oss hvordan vi kan legge rammer for møte med selvmordstruede mennesker, samt hvilket innhold disse møtene kan


ha. Denne boka handler om følelsen av oss selv. Vi får høre om hva selvfølelse er og hvordan den oppstår og utvikles. Hva er egentlig bevissthet? ISBN 978-82-05-38514-6 3. utg. • 2009 • 182 s. • Kr 325,-

Guro Øiestad

Selvfølelsen

Hvordan kan vi utvikle og styrke selvtilliten vår? Psykolog og forfatter Guro Øiestad leder oss gjennom selvfølelsens kjerneområder, og viser oss veier til å bli aktør i eget liv.

ISBN 978-82-05-38476-7 1. utg. • 2009 • 243 s. • Kr 295,-

www.gyldendal.no/akademisk

Det er selve relasjonen til foreldrene og andre voksne som bygger barns selvfølelse, ikke teknikker for barneoppdragelse. Dette er utgangspunktet i denne boka. Barn har behov for kloke, sterke og snille voksne som både kan gi beskyttelse og trøst, og oppmuntre til selvstendig bevegelse ut i verden. Voksne som kan hjelpe barnet til å få et språk om ”mine behov, dine behov og fellesskapets beste”. Barnets selvfølelse bygges i samvær med bevisste voksne som er tydelige med seg selv og sensitive på barnets sammensatte behov, slik at det får hjelp til å bli kjent med seg selv, og trygg samme med andre. Men viktigst av alt; barn behøver voksne som er villige til selv å være i utvikling, fordi ingen er alltid kloke, sterke og snille. Guro Øiestad har ingen fiks ferdige oppskrifter, men med utgangspunkt i utviklingspsykologi, hjerneforskning og tilknytningsteori gir hun leseren noen lett anvendelige råd som kan hjelpe foreldre til å bygge en robust og god selvfølelse hos barna sine. Boken er tredelt: en del om hva selvfølelse er, en del om barnet fra 0 til 12 og en del om tenåringen. ISBN bind 1: 978-82-05-40746-6 1. utg. • 2011

13 Psykologi

Et godt og balansert liv forutsetter mot til å jakte på lykken og styrke til å tåle lidelsen. Selvfølelsen handler nettopp om hvordan vi håndterer både lykke og lidelse. I boken leder forfatteren oss gjennom selvfølelsens kjerneområder. Bevisstheten vår er en av grunnpilarene for selvfølelsen. Nærvær til deg selv og til andre er en forutsetning for god selvfølelse. Å akseptere er både en metode for nærvær og et resultat av nærværet, og er sentralt for å utvikle selvfølelsen. Kroppen og selvfølelsen er nært forbundet med hverandre, og det er viktig å ikke bare å ta vare på kroppen, men også å glemme den. Gjennom disse fire områdene viser Guro Øiestad deg vei til å bli aktør i eget liv.

Guro Øiestad

Selvfølelsen hos barn og ungdom


Gyldendal Akademisk, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

Telefon: +47 22 03 43 00 www.gyldendal.no/akademisk

Psykolog katalog  

katalog psykologi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you