Page 1

0000 Secundus Mile Beta.book Page 1 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

[start smuss]

pedagogisk veiledning


0000 Secundus Mile Beta.book Page 2 Monday, February 25, 2013 9:10 PM


0000 Secundus Mile Beta.book Page 3 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

tittel]

lars gunnar ling책s og knut-rune olsen (red.)

pedagogisk veiledning


0000 Secundus Mile Beta.book Page 4 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 1. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-44709-7 Omslagsfoto: © Tara Moore / Getty Images Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Layout: Laboremus Prepress AS Sats: Supernova Brødtekst: Minion 10/14,5 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Dimograf, Polen 2013 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo


0000 Secundus Mile Beta.book Page 5 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

[start forord]

Forord

Denne boka har sitt utspring i samarbeidet i Oslofjordalliansen, som omfatter høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold samt UMB (Universitetet for miljøog biovitenskap). Bidragsyterne i denne antologien om pedagogisk veiledning har enten sitt virke i Oslofjordalliansens samarbeidende høgskoler og universitet, eller de er knyttet til veiledningsrelaterte fagmiljøer som vi samarbeider med nasjonalt. Boka er kvalitetssikret gjennom fagfellevurdering og dialoger mellom bidragsytere og redaktører. I innledningen utdypes den redaksjonelle innrammingen av boka. Boka dekker tre viktige behov i feltet. Den gir nye forsknings- og erfaringsbaserte bidrag til forståelse av veiledningens generelle teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger. Videre drøftes lærerutdanningenes behov for å styrke veiledning som en stadig viktigere læringsform når det gjelder å utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter hos kommende profesjonsutøvere. Boka dekker også det pedagogiske praksisfeltet, der lærere, barnehagelærere, rådgivere og andre aktører anvender veiledning som inngang til læring og veivalg. Vi håper at denne antologien vil vekke interesse og bli brukt av alle som er opptatt av lærerutdanning, av lærerstudenter og av rådgiverstudenter. Ikke


0000 Secundus Mile Beta.book Page 6 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

6 forord

minst håper vi at de som deltar i veiledningsvirksomhet i yrkesfeltet, vil bruke boka som et ledd i sitt faglige vedlikehold. Som redaktører vil vi takke alle bidragsyterne for positiv og punktlig innsats. Vi vil dessuten takke forlaget for raskt og grundig forleggerarbeid. Til alle lesere ønsker vi lykke til med bruken av artiklene i boka! Bakkenteigen den 17. januar 2013 Knut-Rune Olsen og Lars Gunnar Lingås


0000 Secundus Mile Beta.book Page 7 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

Innhold

en vei til læring og profesjonalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Gunnar Lingås og Knut-Rune Olsen Fag og felt i bevegelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningens kjerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bokas innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 1 Pedagogisk veiledning i teori og praksis – noen grunnlagsperspektiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 2 Veiledning og lærerutdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Del 3 Veiledning og lærerarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 13 14 15 16 17 20

del 1 pedagogisk veiledning i teori og praksis – noen grunnlagsperspektiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . veiledning og praksislærerrollen i lærerutdanning – mester eller reflekterende samtalepartner? . . . . . . . . . . . . . .

24

Knut-Rune Olsen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærerrollen og elevrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledning og praksislærerrollen i norsk lærerutdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . Karakteristiske trekk ved reflekterende veiledning og mesterlære . . . . . . . . . Reflekterende veiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesterlære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledning og didaktisk analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mot en kontekstuelt betinget veilederrolle? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 25 26 29 29 32 35 38 39

23


0000 Secundus Mile Beta.book Page 8 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

8 innhold

danningsfundert rettleiing – utvida tenking og kraftfulle refleksjonar . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Kari Søndenå og Mariann Solberg Danning på kantiansk grunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sensus communis – ei fornuftsevne som er felles for alle . . . . . . . . . . . . . . . . . Opplysning og danning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflekterande dømmekraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompleks tenking i danningsfundert rettleiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 46 48 50 50 52

etikk i veiledning – veiledning i etikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Gunnar Lingås Etikk i veiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledning i etikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledning som læringsforum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledning som modellforum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledning som diskursforum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 56 60 61 61 62 64

karriereveiledningens ulike historiske og kontekstuelle tilsynekomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Roger Kjærgård Governmentality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genealogi som metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statsrasjonalitet og politireguleringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eneveldet Danmark-Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En «indre» regulering av utdanning og arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velferdsstatlig regulering av utdanning og arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det kunnskapsøkonomiske regime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfordringer i vår egen samtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begrepsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 68 69 71 73 74 75 77 78 80

del 2 veiledning og lærerutdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . profesjonell dannelse gjennom filosofisk dialog refleksjon – bevisstgjøring – modning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 82

Guro Hansen Helskog Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grunnleggende prinsipper for praktisk-filosofisk arbeid i lærerutdanningen . . . . Eksempel 1: Arbeid med praksiserfaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel 2: Arbeid med teoristoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel 3: Arbeid med pedagogiske grunnbegreper . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 84 86 88 89


0000 Secundus Mile Beta.book Page 9 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

innhold 9 Dialoglederens rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avsluttende kommentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 93 95

«det beste var at ingen hadde 'rett'» – om gjensidig studentveiledning som redskap i lærerutdanningen . . . . .

98

Camilla Wiig og Line Wittek Introduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teoretisk forståelsesramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om undervisningsopplegget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydningen av fagkunnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nye roller og nye perspektiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refleksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konklusjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 99 104 106 106 106 108 112 114 116

systematisk veiledning i lærerutdanningen med pedagogisk utviklingsarbeid som kjerneaktivitet . . . .

118

Kjartan Skogly Kversøy Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan er dette et veiledningsprosjekt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å se, ta på alvor og utfordre gjennom å synliggjøre behov, interesser og ønsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærerstudenter med mange års erfaring som elever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studentene samarbeider om å planlegge pedagogisk utviklingsarbeid i praksisperiodene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan studentene dokumenterer erfaringene sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å dele erfaringer med medstudentene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noen tanker til slutt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 119 120 123 124 127 129 129 131

oppgaveveiledning i lærerutdanningen – en strategi for utvikling av lærerkompetanse . . . . . . . . . . . .

133

Sigrid Gjøtterud og Solveig Strangstadstuen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningsteoretisk forankring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et utvidet veiledningsbegrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningens hensikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningsmøtet i kjærlighet med motstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktiv lytting til tekst – skrivekurs og skrivegrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenfatning av en veiledningsstrategi for utvikling av lærerkompetanse . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133 134 135 137 138 142 145 148


0000 Secundus Mile Beta.book Page 10 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

10 innhold

veiledning av nyutdannede lærere – resultater og utfordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Knut-Rune Olsen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisering av tiltakene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyutdannede læreres utfordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva vet vi om effekten av tiltaket «Veiledning for nyutdannede lærere» i Norge? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utbredelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningsordningene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommentarer til undersøkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veien videre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva skjer i Sverige? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva skjer i Norge? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 151 152 155 156 157 158 159 161 162 163

i møtet med det spesielle og det uventede veiledning som støtte for utvikling av profesjonelt skjønn og kvalifisert improvisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Liv Torunn Eik Profesjonelt skjønn og kvalifisert improvisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyutdannede førskolelæreres møte med yrket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningssamtalene i undersøkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utfordringer i nyutdannedes profesjonsutøvelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledningens muligheter til å støtte utviklingen av skjønn og improvisasjon . . . . Utvikling av skjønn og improvisasjon som en del av felles læringsprosesser i barnehage og skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167 170 171 173 174 176 178

del 3 veiledning og lærerarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 mellom realisme og utopisk idealisme – perspektiver på hverdagslivets pedagogikk . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Willy Aagre En innledende anekdote fra virkeligheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utopisk idealisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnskapsløftets generelle del – en komprimert beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . En pragmatisk pedagogisk realisme – hva ligger i det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To skoleuker i Lones liv – et bidrag til pedagogisk realisme . . . . . . . . . . . . . . . Effekten av tre ulike undervisningskulturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydningen av klassemiljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det allmennkulturelle og det ungdomskulturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering og utsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182 183 185 187 187 190 192 194 197 198


0000 Secundus Mile Beta.book Page 11 Monday, February 25, 2013 9:10 PM

innhold 11

veiledning i pedagogisk arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liv Gjems Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veiledet deltakelse i pedagogisk arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva er veiledet deltakelse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sosiokulturelle perspektiver på læring og undervisning . . . . . . . . . . . . . . . Lærerstøttet læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan kan lærere arbeide med veiledet deltakelse i klasserommet eller barnehagen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRF – et alternativ til IRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva kan IRF-strukturen bidra med? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dialogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunnskap og læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

veiledning og vurdering i yrkesfaglig opplæring . . . . . . . . Per Trondsen Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflekterende veiledning – læring gjennom samtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesterlære – læring gjennom handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring . . . . . . . . . . Praktisk gjennomføring av veiledning og vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faglig veiledning og vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refleksjon og oppsummering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216

forfatteromtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

199 200 200 201 203 205 207 208 210 212 214

216 217 218 219 220 221 225 227

Innholdsfortegnelse  

Pedagogisk veiledning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you