Page 1

MIN HISTORIE EN SANSE- OG ERINDRINGSBOG

INDSÆT FOTO


MIN HISTORIE EN SANSE- OG ERINDRINGSBOG MED EFTERORD AF NINA HENRIKSEN GADS FORLAG

KOM I GANG På de følgende sider kan du fortælle om betydningsfulde begivenheder, mennesker og ledetråde i dit liv, ligesom du kan indsætte fotografier, udklip, illustrationer eller andet, som har været med til at forme din livshistorie.

Anvend bogen til at genkalde minder, både alene og sammen med dine nærmeste relationer og omsorgspersoner. Bagerst i bogen findes en uddybende beskrivelse af bogens formål, opbygning og anvendelsesmuligheder.


PERSONLIGE OPLYSNINGER Nærmeste pårørende, Venner og netværk:

Uddannelse:

Titel og (seneste) arbejdsplads:

Ægtefællens navn og fødselsdag:

1


Børn – navn og fødselsdag:

2


Børnebørn – navn og fødselsdag:

Fotografier indsættes

3


SELVBILLEDE Min yndlingsfrisure?

Min yndlingsmakeup, -creme, -parfume? Evt. duftprøve med parfume

Briller?

4


Mit yndlingstøj?

Fotografier af dig selv og af de omtalte personlige genstande indsĂŚttes

Mine yndlingssko?

Mine yndlingssmykker?

5


UD I NATUREN Udendørsliv og naturoplevelser er sansemættede oplevelser, fyldt med lyde, dufte, farver og lys. Duftspor, tørrede planter og fotografier af dyr og fugle, blomster, træer, skov, strand og vand kan skabe erindringer om dine oplevelser i naturen, såsom skovture, vandreture, cykelture og vandreture. Det kan også skabe erindringer om andre ople-

velser og begivenheder, der knytter sig til udendørsliv og naturen, eksempelvis dit havearbejde, din køkkenhave, dit drivhus, etc. Læsning og samtale om dette tema kan kombineres med forskellige aktiviteter i naturen, f.eks. at plante eller plukke blomster, plukke frugt, fodre fugle, gå en tur, etc.

Mine yndlingsblomster/-planter?

Fotografier, udklip, tørrede blomster/blade etc. indsættes. Evt. duftspor fra æteriske olie.

50


Min(e) yndlingsfarve(r) i naturen?

Mit/mine yndlingssted/-er i naturen?

51


De årstider jeg bedst kan lide?

Hvad er det første, jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker på vinter/forår/sommer/efterår?

52


Lyde fra naturen, som jeg godt kan lide?

Dufte i naturen, som jeg godt kan lide?

53


EFTERORD: Bogens formål og anvendelsesmuligheder Denne bog henvender sig til mennesker, der lider af demenssygdomme samt deres primære omsorgspersoner, pårørende og netværk. Den henvender også til fagprofessionelle, der arbejder med omsorg, pleje og behandling af mennesker med demens. Bogens overordnede formål er at tilbyde en struktureret ramme for, at det enkelte menneske, der lever med en demenssygdom, får mulighed for at fortælle, genfortælle og genopleve sin livshistorie for på den måde at styrke sin identitet, selvfølelse, trivsel og velvære. Bogens andet formål er at styrke samtale, samvær og sociale relationer mellem mennesker, der lider af demenssygdomme, deres omsorgspersoner, pårørende, netværk og fagprofessionelle samt relationer med bofæller, der lider af demenssygdomme. Demenssygdomme og i særdeleshed Alzheimers sygdom medfører en alvorlig svækkelse af den selvbiografiske hukommelse. I takt med sygdommens forværring, fører svækkelsen af den selvbiografiske hukommelse til et betydeligt eller fuldstændigt tab af hukommelsen, hvilket ledsages af en gradvis svækkelse af øvrige almene kognitive, sproglige og funktionelle evner. Mennesker, der lever med demenssygdomme, er derfor ikke alene udfordrede i deres selvforståelse, selvværd og identitet, men er også begrænsede i at kunne orientere sig i 92

tid og rum, og oplever selvsagt store forhindringer i alment socialt samvær med andre mennesker, hvor selvbiografisk erindring og bevidsthed er et omdrejningspunkt. Svækkelsen af den selvbiografiske hukommelse kan derfor føre til en følelse af hjemløshed i eget liv, en basal desorientering, der skaber en følelse af ensomhed og isolation og vanskeliggør samtale og samvær med andre mennesker. Forskning har vist, at anvendelsen af såkaldt sanse- og reminiscensterapi i demensplejen har en gavnlig effekt for mennesker med demenssygdomme. I en guidet samtale omkring let genkendelige genstande og billeder, og ved deltagelse i genkendelige hverdagslige aktiviteter, er det muligt at aktivere en spontan erindringsgenkaldelse, som skaber adgang til den selvbiografiske hukommelse, hvilket bidrager til at styrke selvværd, selvforståelse og almen trivsel såvel som sociale relationer med andre mennesker. ALTERNATIV TILGANG TIL AT FORTÆLLE SIN LIVSHISTORIE

Traditionelt fortælles og skrives en livshistorie som en kronologisk lineær fortælling, der med afsæt i barndom og ungdom trækker forbindelseslinjer til fortællerens nutidige liv. MIN HISTORIE tilbyder en alternativ tilgang til at erindre og fortælle sin livshistorie; en tema- og sansebaseret tilgang,


der tager højde for den svækkelse af erindringsevnen, som mennesker med demenssygdomme er udfordrede af. Forskning viser, at erindringer fra de sene barndomsår og frem til vi bliver ca. 30 år træder klarere frem i erindringen og udviser større modstandskraft mod glemsel end andre senere livsperioder. Ligeledes viser forskning, at spontan erindringsgenkaldelse, der tager afsæt i sansning, er mindre kognitivt krævende end viljestyret erindring.

sene barndomsår og ungdomsårene en stor del af bogen. Bogens billedside kan integrere alt lige fra fotos og udklip, tegninger og illustrationer, duftmærker og mindre genstande, der kan aktivere sanserne og bidrage til at vække den spontane erindring til live. Sansning, følelse, genoplevelse og erindring går på den måde hånd i hånd – og skal give forfatteren mulighed for at opleve, mærke og fortælle sig selv på ny for hver læsning. BOGENS ANVENDELSESMULIGHEDER

Med afsæt i denne viden, er MIN HISTORIE komponeret som en sansemættet scrapbog, der inddrager et kvalificeret udvalg af let genkendelige hovedtemaer og ledetråde i det enkelte menneskes liv – med særlig tanke på de generationer, der havde deres barn- og ungdom i 1950’erne og 1960’erne. Bogen er altså møntet på at kombinere det personlige, livshistoriske og tidstypiske for den enkelte forfatter. Men på en måde hvor forfatteren frit kan udvælge og springe mellem temaer, så de temaer, der giver bedst mening, indgår i den enkelte forfatters fortælling. Hovedtemaer og ledetråde indkredser både fremtrædende større begivenheder, f.eks. barnefødsler og bryllup, og almene hverdagslige gøremål, f.eks. madlavning og fritidsinteresser. Med baggrund i viden om erindrings- og reminiscensterapi udgør de

MIN HISTORIE har mange anvendelsesmuligheder, både for den enkelte forfatter alene og i dialog i én til én-relationer og i mindre grupper. Bogen er først og fremmest kendetegnet ved at være en kilde til vigtig viden om den enkelte forfatters livshistorie og er samtidig et samtaleværktøj, der på forskellige måder kan bidrage til at styrke forfatterens sociale relationer med andre mennesker. For forfatteren selv er MIN HISTORIE et erindringsfremkaldende medie, der kan aktivere den selvbiografiske hukommelse. Forfatteren kan kigge og læse i bogen, i det daglige liv, og derved styrke sin selvforståelse. I samvær med nær familie, venner og netværk kan læsning af bogen danne afsæt for at tale om og mindes en fælles fortid, og på den måde skabe følelser af samhørighed og tryghed. I samtale og samvær med 93


bofæller kan bogen indgå som værktøj til at skabe dialog og relationer. Og set i forhold til professionelle omsorgsgivere er bogen både en kilde til vigtig basisviden om forfatterens liv, et samtaleværktøj i det daglige liv såvel som et værktøj, der kan anvendes i målrettet sanse- og reminiscensterapi. Således kan bogen også være et afsæt til at udføre de aktiviteter og gøremål, som beskrives i den, såsom madlavning, måltider, rengøring, indkøb, gåture, tøjvask, gæstebud, højtider, lytte til musik med mere. For både pårørende og professionelle er det vigtigt at være opmærksom på, at den enkelte forfatters præferencer og personlighed kan ændre sig i takt med, at demenssygdommen skrider frem. Ligeledes vil forfatterens fokus for de enkelte samtaleemner typisk ændre sig over tid, idet hukommelsen for tidsperioden efter de ca. 30 år over tid vil blive svækket i takt med sygdommens udvikling. Ved fremskreden demenssygdom vil begivenheder i forfatterens liv, der ligger efter de 30 år, være meget vanskelige for forfatteren at erindre. Disse begivenheder er ikke lagret tilstrækkeligt godt i hukommelsen, og forfatteren vil derfor ikke være i stand til at genkalde dem kognitivt, men kan vække dem til live ved hjælp af sanserne, f.eks. ved at lytte til musik, at smage livretter eller at dufte eller høre naturen.

94

BOGENS OPBYGNING, SKRIVE- OG LÆSEVEJLEDNING

MIN HISTORIE er inddelt i særligt udvalgte almene hovedtemaer og ledetråde som dels fylder noget i de fleste menneskers liv, dels på forskellige måder er særligt velegnede til sansning og sanserelaterede aktiviteter. Hver farve indikerer et nyt livsaspekt. Livsaspekterne indledes med en kort tekst til forfatteren, der dels beskriver formålet med at inddrage det enkelte livsaspekt i livshistorien, dels giver inspiration til de dialogskabende spørgsmål, der kan indgå i samtalen om de enkelte livsaspekter, både ved bogens tilblivelse og ved senere læsning og samtale om bogens indhold. Spørgsmålene skal ikke opfattes som udtømmende og heller ikke som spørgsmål, der nødvendigvis skal besvares, men som en understøttende hjælp og inspiration til skrivning og samtale. Bogen indledes af tre temaer, der kort tegner et portræt af forfatteren med angivelse af basale personlige oplysninger, selvbillede/udseende samt rutiner og døgnrytme. De tre temaer er altså i høj grad rettet mod en professionel omsorgsgiver, enten i eget hjem eller i plejebolig, som ikke på forhånd kender forfatteren. MIN HISTORIE indeholder flere afsnit, der handler om forfatterens barndom og ung-


dom. I disse afsnit indgår/gentages de samme emner og spørgsmål, som også indgår i bogens øvrige afsnit (bopæl, hobbies, venner, rejsemål, mit første job, musik, idol osv.). Bogen har på den måde en dynamisk opbygning, der giver mulighed for, at den enkelte forfatter fortæller den del af sin livshistorie, som erindringen har adgang til, alt efter hvilket sygdomsstadie forfatteren befinder sig på. Ved bogens tilblivelse vil den enkelte forfatter eventuelt i større eller mindre omfang have brug for assistance – alt afhængig af sygdommens fase – til at skrive, fortælle og forme bogen i alle dens facetter. Tilblivelsesprocessen bærer sin egen værdi som en social skabelsesproces. Bogen kan gradvis skrives og formes i et tempo, som både forfatter og hjælper kan overskue. Bogens

tomme sider er tiltænkt at danne rammen omkring bogens sanseaspekter og kan f.eks. bruges til at tegne på, sætte fotos og udklip ind m.m., eller til det, som lige falder en ind, ligesom der er mulighed for at lægge udklip, fotos, eksamensbeviser etc. i lommen bagest i bogen. Orte, marts 2019 Nina Henriksen

Nina Henriksen er mag.art. i Litteraturvidenskab og ph.d. i Humanistisk Sundhedsforskning. Hun har tidligere forsket i krydsfelter mellem livshistorie og sygdomshistorie, og mellem ord og billeder. Hun er og har været pårørende til familie med demenssygdom.

EN SÆRLIG TAK for faglig sparring skal rettes til cand.psych., ph.d. Marie Kirk fra Center

for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE) på Aarhus Universitet samt cand. cur. May Bjerre Eiby, leder for demensplejehjemmet Dagmarsminde i Græsted og Søstersanatoriet på Frederiksberg.

95

Profile for Gads Forlag

Min historie - en sanse- og erindringsbog  

Min historie - en sanse- og erindringsbog  

Advertisement