Page 1

NYE

VINTER 2018/19

BØGER

til sundhedsprofessionerne Bogen giver et kritisk blik på de eksisterende sundhedspolitiske strategier og sundhedsforståelser i Danmark

Folkesundhed

bag om intentioner og strategier

Ny gerontologibog udfordrer de stereotype forestillinger, der hersker om ældre

STINNE GLASDAM OG HANNE BESS BOELSBJERG (RED.)

GADS FORLAG


”Læseren får et godt indblik i, hvordan sociale diskurser og normer bidrager til at opretholde synet på den gode, aktive aldring. Samlet set udgør bogen et interessant og banebrydende syn på gerontologi og gerontologisk forskning.” fra bogens fagfællebedømmelse

Gerontologi Perspektiver på ældre mennesker Det er naturligt at ældes, og der findes mange forskellige måder at ældes på, ligesom der er store variationer i ældres livsforløb og levemåde. Bogen formidler et bredt perspektiv på ældre mennesker og de emner, de sundhedsprofessionelle støder på i mødet med disse mennesker.

BOGEN ER INDDELT I TRE DELE: FØRSTE DEL fokuserer på det at være ældre set i et samfundsmæssigt perspektiv, bl.a. med kapitler om aktiv aldring, aldersgengivelse i medier, fattigdom blandt ældre samt livet som ældre med migrationsbaggrund.

Gerontologi – Perspektiver på ældre mennesker, 1. udgave ISBN: 978-87-12-05546-4 Redigeret af: Stinne Glasdam og Frode F. Jacobsen 464 sider, hæftet Forlagets pris: 399,-

ER UDKOMMET

KAN OGSÅ KØBES SOM E-BOG PÅ LIX

ANDEN DEL omhandler det aldrende menneske som et udtryk for mange normaliteter, bl.a. med kapitler om at leve og ældes som LGBT-person, ældre, der lever deres liv på gaden, og ældre, der tilbringer deres otium i syden.

TREDJE DEL beskriver det syge og svækkede aldrende menneske, bl.a. med kapitler om sårbarhed i ældrelivet, hverdagsrehabilitering i hjemmet, samt tab af livsledsager i alderdommen. De fleste af bogens kapitler er forankret i de enkelte forfatteres egen forskning, og i kraft af forfatternes forskellige faglige baggrunde har bogen et stærkt tværvidenskabeligt præg. Gennem cases og eksempler fra det levede hverdagsliv viser bogen en bred vifte af måder at ældes på og lægger dermed op til refleksion og et kritisk blik på en stereotyp opfattelse af ældre og aldring. Bogen kan læses i sin helhed eller som enkeltstående kapitler.

2

N Y E BØGER TIL SU N DHEDSPROFESSION ER N E


Gamle mennesker er blot voksne, der er blevet ældre Gerontologi – Perspektiver på ældre mennesker udfordrer de stereotype forestillinger, der hersker om ældre. Bogens udgangspunkt er at betragte ældre mennesker som en mangfoldig gruppe af voksne mennesker, der har været igennem et langt livsforløb. ”Der er fokus på det normale ved det at være ældre, modsat mange af de andre bøger på gerontologiområdet, der ofte omhandler det, de sundhedsprofessionelle skal gøre ved og for ældre mennesker. Denne bog har fokus på ældre mennesker og giver en basis for at forstå dem,” siger Stinne Glasdam, der sammen med Frode F. Jacobsen har redigeret bogen. Vi bliver alle gamle, og det er vigtigt at forstå, at ældre som udgangspunkt ikke er svage. ”Det bliver de kun, hvis de bliver ramt af sygdomme – ligesom alle andre. Ellers er ældre – ligesom alle andre mennesker – forskellige individer med forskellige livsforløb, ind-komster og erfaringer,” siger Stinne Glasdam. Flere kapitler i bogen kommer bredt rundt om samfundsvidenskabelige temaer for på den måde at nuancere den generelle forståelse, der hersker omkring ældre mennesker og det at ældes. ”Bogen har primært et sociologisk og antropologisk blik på de forskellige tematikker, der omhandler ældre. I tidligere bøger om gerontologi har der været fokus på sygdom og diagnose, men vi ønsker at udvide blikket på ældre ved at inddrage andre videnskabelige traditioner,” siger Stinne Glasdam. Ligesom nordmanden Frode F. Jacobsen har Stinne Glasdam et godt kendskab til Skandinavien, og det skinner igennem i bogen. Der er et gennemgående skandinavisk perspektiv i kapitlerne, og forfatterne er hentet fra hele Skandinavien. Ud over de to redaktører har 30 forfattere bidraget til bogen, og langt de fleste kapitler bygger på forfatternes egen forskning.

Redaktørerne er bl.a. selv forfattere til et kapitel om, hvordan ældre mennesker omtales i uddannelsesdokumenter, og hvilken betydning det har for sundhedsprofessionelles forståelser af ældre mennesker. Der er ligeledes et kapitel, der belyser ældre mennesker og deres liv på gaden, mens et andet kapitel har fokus på ældre mennesker, der rejser sydpå i deres otium. Andre kapitler beskriver ældre med migrationsbaggrund, ældres forhold til it og omgivelsernes betydning i en plejehjemskontekst – og meget mere. Bogen formidler således en bred vifte af perspektiver, som kan være med at øge forståelsen af ældre mennesker og deres levevilkår. Bogen henvender sig primært til sundhedsprofessionsbacheloruddannelser, til fx sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer samt til de pædagogiske professionsbacheloruddannelser. Men også socialrådgivere samt kandidat- og masteruddannelser med nicheinteresse for ældre mennesker kan have gavn af bogen.

Om redaktørerne Stinne Glasdam er uddannet sygeplejerske, cand. cur. fra Aarhus Universitet i 1996 og ph.d. fra Københavns Universitet i 2003. Hun er ansat som lektor ved Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund Universitet, hvor hun bl.a. har ansvaret for specialistsygeplejerskeuddannelsen inden for kræftsygepleje. Frode F. Jacobsen er sygeplejerske med hovedfag og doktorgrad i socialantropologi fra Universitetet i Bergen. Han er professor ved Høgskulen i Bergen, professor II ved VID Diakonale Høgskole og forskningsleder for Senter for omsorgsforskning ved Høgskulen på Vestlandet. Han har over længere tid forsket i ældreomsorg og organisering af kommunale omsorgstjenester i Norge.

”Som noget nyt belyses eksempelvis emner som pensionssystemer, fattigdom, aldersforståelser, forskellige måder at leve liv på samt seksualitet, herunder LGBT-personer. Det giver stof til eftertanke” Redaktør Stinne Glasdam

Stinne Glasdam

Frode F. Jacobsen

GADS FORLAG

3


“Bogen udgør efter min vurdering et aktuelt og vigtigt bidrag såvel til sundhedsprofessionsuddannelserne som til etablerede sundhedsprofessionelle (...) da det fremgår meget klart både af værket som helhed og dets enkelte kapitler, at der er behov for grundig refleksion på et oplyst grundlag hvad angår mange af de rammer, tiltag og interventioner, der aktuelt udspiller sig med sigte på at styrke folkesundheden.”

Folkesundhed

bag om intentioner og strategier STINNE GLASDAM OG HANNE BESS BOELSBJERG (RED.)

fra bogens fagfællebedømmelse

GADS FORLAG

Folkesundhed – bag om intentioner og strategier

Folkesundhed - bag om intentioner og strategier, 1. udgave ISBN: 978-87-12-05609-6 Redaktører: Stinne Glasdam og Hanne Bess Boelsbjerg Ca. 300 sider, hæftet Forlagets pris: ca. 349,-

UDKOMMER JANUAR 2019 Viden om folkesundhed og sundhed på individniveau bidrager til en forståelse af, hvordan samfundet indretter sig på de forskellige sundhedsudfordringer, der viser sig. Og det bidrager til forståelse af, hvordan vi som borgere lever vores liv og reagerer på disse udfordringer. Hensigten med denne bog er at etablere en nuanceret tværvidenskabelig forståelse af folkesundhed, bl.a. gennem at se på medicinske, sundhedspolitiske, sociologiske, juridiske og miljømæssige perspektiver og initiativer, som har betydning for befolkningens sundhed og de tværprofessionelle intentioner, som er knyttet hertil. Formålet er at komme bag om intentionerne med folkesundhedsinitiativer og -strategier i håb om at sætte folkesundhed til diskussion for i sidste ende også at kunne bidrage til udviklingen af folkesundhed. Den første del omhandler ”Folkesundhed – politiske strategier og samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed.” Andel del handler om ”Sundhedsforståelser og selvteknologier – borgernes møde med den biomedicinske rationalitet”. Bogen kan som helhed ses som et kalejdoskopisk blik på folkesundhed, som søger at indkredse folkesundhed bredt, og hvor de enkelte kapitler går i dybden med konkrete fokusområder. Bogen kan læses både i sin helhed og som enkeltstående kapitler, alt afhængig af læserens interesser og præferencer.

4

N Y E BØGER TIL SU N DHEDSPROFESSION ER N E

KAN OGSÅ KØBES SOM E-BOG PÅ LIX

”Vi vil blandt andet gerne sætte fokus på, hvordan samfundets struktur og politiske initiativer med fokus på at øge folkesundheden også har nogle iboende paradokser, som giver problemer for folkesundheden. Bogen lægger på et oplyst grundlag op til en diskussion af og refleksion over de samfundsforhold, vi har i dag. Derfor ville politikere nok også have godt af at læse den” Redaktør Hanne Bess Boelsbjerg


Et kritisk blik på samfundets sundhedsforståelse

Stinne Glasdam

Folkesundhed – bag om intentioner og strategier er en bog, der stiller skarpt på de eksisterende sundhedspolitiske strategier og sundhedsforståelser i Danmark.

”Bogen tager nogle samtidsrelevante emner, der ikke er blevet belyst i andre lærebøger, op. For eksempel HPV-vacciner, luftforurening og organdonation,” siger Stinne Glasdam.

”I dag er der fra politisk hånd lagt op til, at sund levevis er noget, alle mennesker skal tilstræbe, samtidig med at det betones, at det er den enkeltes eget ansvar, hvordan vi lever,” siger den ene af bogens redaktører, Stinne Glasdam.

De problemstillinger, som bogens forfattere fremstiller, giver indblik i, hvordan aktuelle samfundsforhold kan have direkte indflydelse på befolkningens sundhedstilstand. Samtidig belyser flere af bidragene, at patientens diagnose kan være et resultat af samfundets struktur.

Sygdom og sundhed fylder meget i den sundhedspolitiske debat og i menneskers forståelser af hinanden. Denne tværvidenskabeligt sammensatte bog formidler et kritisk perspektiv på de rammer, tiltag og interventioner, der retter sig mod at styrke folkesundheden. Bogen tilbyder bl.a. en forståelse af, hvordan og hvorfor samfundet er indrettet for at håndtere nutidens sundhedsmæssige problemstillinger. Sundhedsbegrebet kan ofte fremstå ganske entydigt, og de to redaktører, Stinne Glasdam og Hanne Bess Boelsbjerg, ønsker at komme bag om det umiddelbare for bedre at kunne gennemskue kompleksiteten bag nutidens forståelse af sundhed. ”Vi vil blandt andet gerne sætte fokus på, hvordan samfundets struktur og politiske initiativer med fokus på at øge folkesundheden også har nogle iboende paradokser, som giver problemer for folkesundheden. For eksempel en tendens til overdiagnosticering, stigmatisering, ensretning og økonomiske interesser,” siger Hanne Bess Boelsbjerg. De to redaktører har samlet et stærkt hold forfattere, som alle bidrager til at give et bredt blik ind på folkesundhedsområdet. Forfatterne kommer fra forskellige videnskabelige traditioner og bidrager med den nyeste forskning inden for området, både på et individuelt og et strukturelt niveau. ”For eksempel er der et kapitel om det sociale pres, der ligger på unge kvinder og deres krops- og skønhedsopfattelser, der nogle gange er forklædt som sundhedsidealer,” siger Hanne Bess Boelsbjerg. Derudover kan man i bogen finde kapitler om alternative behandlingsmetoder og få indsigt i, hvordan samfundets socialgrupper behandles forskelligt, alt efter hvor de kommer fra, eller hvordan de ser ud.

Hanne Bess Boelsbjerg

”Det er nyttig viden for de sundhedsprofessionelle, der arbejder direkte med mennesker, men også for dem der beskæftiger sig med, hvordan samfundet indvirker på den enkeltes livssituation og sundhedsforhold. På den måde illustrerer kapitlerne, hvordan mennesker og menneskers kroppe forstås, behandles og på sin vis skabes af samfundet,” siger Hanne Bess Boelsbjerg.

Folkesundhed – bag om intentioner og strategier henvender sig i særdeleshed til studerende på professionsbacheloruddannelserne, der ønsker at beskæftige sig med problemstillinger ved det enkelte individs sundhed og folkesundhed generelt. Ligeledes henvender den sig til bachelor-, kandidatog masterstuderende inden for sundhedssociologi, folkesundhed, medicin og andre relaterede studier.

Om redaktørerne Stinne Glasdam er uddannet sygeplejerske, cand. cur. fra Aarhus Universitet i 1996 og ph.d. fra Københavns Universitet i 2003. Hun er ansat som lektor ved Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund Universitet, hvor hun bl.a. har ansvaret for specialistsygeplejerskeuddannelsen inden for kræftsygepleje. Hanne Bess Boelsbjerg er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet i 2008 og ph.d. fra Københavns Universitet i 2017. Hun er ansat som ekstern lektor ved Sociologisk institut, Københavns Universitet, hvor hun bl.a. underviser i fagene ”Sundhedssociologi” og ”Kroppens sociologi”.

GADS FORLAG

5


KAN OGSÅ KØBES SO E - B O G P Å LIMX

170 mm

16,3 mm

Bogen skal ses i sammenhæng med Innovation i sundhedsvæsnet (2017) samt Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet (på vej). Disse tre bøger rummer såvel udviklings- som implementeringsaspektet i forhold til anvendelse af teknologiske løsninger i sundhedsvæsnet.

Det danske sundhedsvæsen gennemgår markante forandringer i disse år i et stadigt stigende tempo. Sundhedssektoren mærker effekterne af større demografiske, strukturelle og teknologiske bevægelser. Data skal i stigende grad deles mellem faggrupper, med patienter og pårørende samt over sektorgrænser – og ny avanceret teknologi tages i brug. Alt dette medfører ændringer i de måder, der arbejdes på i sundhedssektoren, og der stilles derfor krav om nye kompetencer hos de sundhedsprofessionelle. Det er disse forhold Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet retter fokus på. Bogen henvender sig primært til sundhedsprofessionelle og studerende på de sundhedsfaglige uddannelser, men vil også kunne anvendes af mange andre faggrupper, der interesserer sig for eller beskæftiger sig med informationsteknologi.

(RED.)

mange andre faggrupper, der interesserer sig for eller beskæftiger sig med velfærdsteknologi og innovation.

D O R T E D A L KJÆ R

henvender sig primært til sundhedsprofessionelle og studerende på de sundEn bog om sundhedsvæsnet i en digital Bogen tidsalder. hedsfaglige professionsbacheloruddannelser, men bogen vil også kunne anvendes af

TRINE UNGERMANN FREDSKILD R AY M O N D K O L B Æ K ANNE SORNÆS ULLA GARS JENSEN

TRINE UNGERMANN FREDSKILD

19 forskellige forfattere bidrager i bogen med deres viden og erfaring inden for området, og bogen er redigeret af Trine Ungermann Fredskild og Dorte Dalkjær, der begge i mange år har beskæftiget sig med velfærdsteknologi og sundhedsinnovation inden for uddannelsesområdet og i klinisk praksis.

Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet (RED.)

Gads forlag

gad.dk

9 788712 053217

Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet, 1. udgave ISBN: 978-87-12-05457-3 Redaktører: Trine Ungermann Fredskild, Raymond Kolbæk, Anne Sorknæs, Ulla Gars Ca. 352 sider, hæftet Forlagets pris: 299,-

UDKOMMER NOVEMBER 2018 Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra, og få adgang til spændende ekstramateriale

Om redaktørerne Bogen er opdelt i tre dele: Sundhedsinformatikkens grundlag – forståelsesrammer og reaktioner. Med kapitler om bl.a. teknologi-forståelse, teknostress og etiske problemstillinger. Administration, implementering og evaluering. Med kapitler om bl.a. databehandlingsregler, ledelse og implementering af digitale forandringer, samt diverse evaluerings- og analyseredskaber. Sundhedsinformatik i praksis. Med kapitler om bl.a.robotteknologi, telemedicin, samt fællesoffentlige tiltag som sundhed.dk, FMK og EPJ. Til sidst samles der op på de nye digitale tendenser i en brydningstid.

6

N Y E BØGER TIL SU N DHEDSPROFESSION ER N E

Trine Ungermann Fredskild er cand.cur., ph.d. og bl.a. ansat som ekstern lektor ved Århus Universitet. Hun forsker i og arbejder med innovation og velfærdsteknologi i det sundhedsprofessionelle arbejdsfelt. Raymond Kolbæk er cand.cur., ph.d. og forskningslektor på VIA UC. Han er forskningsleder i Center for Sygeplejeforskning og forsker bl.a. i digitaliseringens betydning for ydelse af sygepleje. Anne Dichmann Sorknæs er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Hun er ansat som forskningssygeplejerske og postdoc på OUH og Syddansk Universitet. Hendes primære forskningsområder er Telemedicin og Familiesygepleje. Ulla Gars er sygeplejerske, cand.scient.soc og lektor ved Professionshøjskolen København. Hun underviser på sygeplejerskeuddannelsen i teknologiforståelse, velfærdsteknologi og innovation.

240 mm

Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet

Udviklingen inden for digitalisering, sociale medier og ny teknologi kommer således til at spille en stor rolle i fremtidens sundhedsvæsen. I denne nye udgave af Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet inddrages de nyeste tiltag på området, og der beskrives nogle af de menneskelige, økonomiske samt teknologiske problemstillinger og udfordringer, som sundhedsprofessionelle står overfor.

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

I Danmark har man gennem mange års politisk arbejde med bl.a. digitaliserings- og innovationsstrategier for det offentlige opnået et solidt fundament for implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Den hastige digitale udvikling har skabt ændringer i både erhvervs- og hverdagslivet og givet muligheder, de færreste ville undvære i dag. Samtidig har den forandret den måde, den offentlige sektor yder service og velfærd på.

170 mm


KAN OGSÅ KØBES SO E - B O G P Å LIMX

ULLA SKJØDT OG INGE JEKES (RED.)

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

SYGEPLEJE I DET

NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

En bog, der ser sygeplejen i et nyt lys. Sygepleje i det nære sundhedsvæsen giver et fornyet blik på den kommunale sundhedspraksis med særligt henblik på de forandringer, der over de sidste mange år er pågået som led i moderniseringen af den offentlige sektor. GADS FORLAG

Mange sygeplejefaglige opgaver er flyttet fra regionalt til kommunalt regi, og den organisatoriske ændring med såvel flere behandlingstiltag som pleje- og rehabiliteringsopgaver i kommunerne bevirker, at der ganske enkelt er behov for at gentænke sygeplejen i et nyt lys. Bogen sætter fokus på et kommunalt sygeplejefagligt professionsfelt, der i disse år er under særlig forandring og forankring, og den fremhæver det stigende behov for samarbejde og opgaveløsning på tværs af professioner og sektorer i en ny, mere borgernær sundhedssektor.

Eksempler på emner i bogen • Det tværsektorielle samarbejde • De organisatoriske rammer, herunder standardiseringsregler og lovgivning • Brugerorientering og selvbestemmelse • Møder mellem standardiserede systemer og individuelle borgere • Hjemmesygeplejerskens rolle som tovholder i borgerforløb • Telemedicin og kommunikationsformer i den borgernære sygepleje • Fokuspunkter i mødet med kronisk syge, demensramte og palliative patienter • Inddragelse af pårørende og frivillige

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen, 1. udgave ISBN: 978-87-12-05657-7 Redaktører: Ulla Skjødt og Inge Jekes Ca. 288 sider Forlagets pris: 299,-

UDKOMMER JANUAR 2019

Om redaktørerne Ulla Skjødt er sygeplejerske, master i Etik og værdier i organisationer og ph.d. fra Afdeling for filosofi og idehistorie på Aarhus Universitet. Hun har klinisk erfaring fra både sekundær og primær sektor samt ledelseserfaring fra sekundær sektor. Hun er ansat som lektor på sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, hvor hun underviser og forsker, primært inden for områderne: ældreliv, teknologi og social innovation. Hun er endvidere koordinator i det nationale netværk NUVO, der er et netværk med repræsentation fra alle professionshøjskoler i Danmark. Inge Jekes har klinisk erfaring fra både primær og sekundær sektor og har blandet andet arbejdet som projektleder med implementering af opfølgende hjemmebesøg i Region Sjælland og de tilhørende 17 kommuner. Hun har været formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne siden 2010 og har repræsenteret det faglige selskab i mange arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening.

GADS FORLAG

7


SYGEPLEJEBOGEN, 5. udgave Sygeplejebogen 1-3 Redigeret af: Marianne Hjortsø og Charlotte Malling Ca. 1000 sider i alt Forlagets pris: 475,- pr. stk. Sygeplejebogen 1 – Profession og patient ISBN: 978-87-12-05402-3 Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov ISBN: 978-87-12-05404-7 Sygeplejebogen 3 – Kompleks sygepleje ISBN: 978-87-12-05406-1

ER UDKOMMET

Som noget nyt ligger alle bogens illustrationer nu frit tilgængeligt for undervisere og læsere. Find PowerPoints med illustrationerne på www.sygeplejebogen.dk

0%

2 Nu får du alle Gads i rabat på medlem bøger som r SLS via af DSR elle k www.dsr.d

ANMELDELSE ”En god kending er udkommet i en ny flot, fagfællebedømt version. Det er et værk, der hænger godt sammen. Denne 5. udgave er reduceret til overskuelige 3 bind – i sig selv en præstation, når man kender stoftrængslen i sygeplejerskeuddannelsens pensum. Værket, som kan bruges gennem hele uddannelsen, er gennemgående præget af relevans, overskuelighed og skarp prioritering. Det er gennemgribende revideret og opdateret på en række punkter og er absolut vellykket i sin helhed.” - Sygeplejersken, anmeldt af lektor Ole Bjørke

Følg ”Gad Sygepleje” på Facebook, hvor vi løbende opdaterer med nyheder fra den sundhedsfaglige redaktion.

Gads Forlag · Fiolstræde 31-33 · 1171 København K · E-mail: reception@gad.dk

Sabine Brandt Studio

Den velkendte Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Den giver et solidt fagligt fundament til observation, vurdering og intervention i forhold til patientens sygeplejefaglige problemstillinger og sundhedsudfordringer. Sidste år udkom den i en ny, stærkt revideret udgave, der favner tendenser fra 2016-bekendtgørelsen.

Nye Bøger til sundhedsprofessionerne - Vinter 2018/19  
Nye Bøger til sundhedsprofessionerne - Vinter 2018/19  
Advertisement