Issuu on Google+

futur una port oberta al futur un porta oberta al futur un porta oberta al futur un porta oberta al futur una port oberta al futur una porta oberta a futur una porta oberta al futur un porta oberta al futur una porta oberta a futur una porta oberta al futur una port oberta al futur una porta oberta al futu una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una p o r t a

Memòria de Sostenibilitat 2011


o al futu al fu obert una

oberta al fu porta ob al futu una porta oberta al f utur u n a


porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta al futur una porta oberta futur una porta oberta al ur una porta oberta utur una porta ta al futur porta

utur una berta ur

Memòria de Sostenibilitat 2011


SUMARI

5. Carta de la presidenta

6. SURT en dades 8. Qui som? 11. Impacte d’activitat 18. Transparència econòmica 22. Equips de professionals

compromeses 25. Impacte en la comunitat 28. Medi ambient 29. Treball de qualitat 30. Perspectives 2012

31. Taula GRI i agraïments

ABAST DE LA MEMÒRIA I CONTINGUTS Número 1ª Període 01/01/2010 a 31/12/2011 Cicle

Anual

Àrees d’activitat Inclusió i Inserció / Mediació / Acció Comunitària / Recerca i Innovació / Consultora Àmbit territorial Catalunya Nivell

C

Cobertura de la memòria La cobertura abasta la totalitat de l’activitat realitzada des de la Fundació SURT Limitacions de l’abast No s’inclouen en aquesta memòria les dades pertanyents a les empreses participades per SURT, Ravaltext i Norai Contacte comunicacio@surt.org

4 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


SURT és una Fundació sense ànim de lucre que porta 18 anys treballant amb les dones i per les dones. Som una entitat de dones – el 95% de les treballadores són dones – i les nostres activitats estan dirigides, des d’angles diversos, a modificar la relació de subordinació i discriminació de les dones en el context econòmic i social. Especialment, facilitant el camí d’accés, la millora de les condicions de treball i la ruptura del sostre de vidre que caracteritza la posició professional de les dones. Enguany presentem per primer cop una memòria de sostenibilitat elaborada amb els paràmetres del GRI (Global Reporting Iniciative). Amb aquesta iniciativa, que ha estat possible gràcies a la participació en el programa Transparència del Consell de Cambres de Catalunya, volem fer palès que el nostre compromís amb els valors d’equitat, d’inclusió i de transformació social s’expressa també amb la ferma voluntat de ser una entitat que incorpora la Responsabilitat Social com un valor i un eix central del seu projecte. En quant als perfils de les persones ateses i les demandes que ens han arribat, es confirma la dinàmica que ja vam copsar clarament al 2010: l’empitjorament en les condicions de vida de les persones ateses i el creixement del nombre de dones en situació de precarietat econòmica, amb mitjanes de temps d’atur que superen, en molts casos, els dos danys. A nivell intern, en tancar, podem dir que ha estat un any difícil en el que s’han produït endarreriments importants en la sortida de convocatòries; han caigut alguns programes que tradicionalment teníem i s’han mantingut les tensions de tresoreria degut a endarreriments en els pagaments . Aquesta situació ha afectat fortament a algunes de les nostres línies

tradicionals d’activitat i també a l’estructura interna. Tanmateix també ha estat un any en el que hem donat passes sòlides per afrontar els reptes que se’ns plantegen actualment i a mig i llarg termini. En el terreny de l’activitat cal destacar l’esforç de revisió i innovació metodològica que, partint de l’experiència dels anys anteriors, ens permet aportar una resposta molt més acurada i adaptada a les noves necessitats: el programa pilot i la Guia de Coaching Ocupacional per a joves; la Plataforma d’Aprenentatge on-line o el projecte de recerca per avançar en el coneixement i metodologies per a l’abordatge de la violència masclista en el col·lectiu de dones gitanes en són alguns dels exemples. També ha estat important la posada en marxa de programes i recursos destinats a donar resposta a les noves necessitats de les persones, cada cop més nombroses, que es troben en situacions d’extrema precarietat, vivint per sota del llindar de la pobresa: el Punt d’Atenció Integral a dones en situació de pobresa i la Xarxa SURT SOLIDÀRIES, han estat les iniciatives més rellevants. A les pàgines següents trobareu un resum de les dades de l’activitat i dels processos de gestió general que volen fer visible la diversitat, l’esforç, i la il·lusió de totes les persones que construeixen, dia a dia, SURT com un projecte transformador, compromès amb les dones en l’esforç per construir una societat amb equitat de gènere en la que els drets econòmics, socials i culturals de les dones siguin realment efectius.

Fina Rubio, Presidenta de la Fundació SURT

“Aquesta es la nostra primera memòria sostenibilitat, elaborada dins el programa Transparència impulsat pel Consell de Cambres de Catalunya”

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 5


SURT en dades 1.235

90%

1.047

44%

1.844

3.394

21

11

67

1.244

11

91

80

2.457.133€

56%

persones s’han incorporat als diferents programes de l’entitat

persones beneficiàris/es d’accions de mediació

accions formatives a professionals externs

empreses col·laboradores

6 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt

dones usuàries.

persones immigrades participen a les sessions d’Acollida

participants en mòduls i cursos de formació externa

de facturació per programes, projectes i serveis

persones ateses en programes d’inserció laboral (90% dones )

programes d’inserció laboral

d’inserció laboral

programes d’acció comunitària, Acollida i Mediació Intercultural

projectes de recerca treballadores (95% dones)

de les persones participants són immigrades


ÀMBITS d’actuació Programes d’inclusió i inserció

Acció comunitària

Consultora especialista en gènere

Intermediació laboral i empresa

Recursos de suport

Projectes internacionals

Recerca i innovació Emprenedoria en femení

Acollida i mediació intercultural

Economia social i solidària

Innovació Durant l’any 2011 SURT ha fet una aposta per consolidar la innovació metodològica en l’atenció dels grups que hem definit com a prioritaris, i per aprofundir en el coneixement de les noves dinàmiques socials per tal d’adaptar les respostes a les noves necessitats.

INNOVACIÓ METODOLÒGICA: En inclusió i inserció: Guia de Coaching Ocupacional per a Joves (Projecte Pilot Finançat pel Departament de Qualitat en el Treball. Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya ) En programes d’atenció: Punt Integral d’Atenció i Suport per a dones que es troben en situacions de precarietat econòmica i pobresa (Programa Finançat pel Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya) RECERCA: Speak Out!: Treballa sobre violència masclista des d’una perspectiva intercultural per a realitzar un programa de prevenció, empoderament i la creació d’una xarxa de suport amb dones migrades. (Programa Daphne, Comissió Europea) Projecte Forward: Elaborar una metodologia per a treballar amb dones migrades des d’una perspectiva de gènere i intercultural. (EACEA, Comissió Europea) Dones Gitanes: Recerca sobre cultura gitana, gènere i rols de poder PLATAFORMA DIGITAL: Plataforma Digital d’Orientació i Coaching per a noies joves (Projecte finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya–Generalitat de Catalunya) Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 7


QUI som?

UNA PORTA OBERTA AL FUTUR DE LES DONES Projecte de futur

SURT vol ser un projecte socialment transformador, compromès amb les dones en el seu esforç per construir una societat amb equitat de gènere, en la que homes i dones siguem iguals en drets i oportunitats, amb identitats diverses, corresponsables en el repartiment de les tasques i responsabilitats de cura i en la que puguem compartir sense discriminacions ni subordinacions els espais socials i el poder.

Finalitat

Treballem per a fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge. Des d’aquest posicionament actuem, des d’àmbits diversos, promovent l’ocupació de qualitat i en condicions de no discriminació; generant coneixement i sensibilitzant respecte les discriminacions per raó de sexe que marquen la participació social, econòmica i laboral de les dones, especialment en l’àmbit professional; i duent a terme accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural i la defensa dels drets de ciutadania de les dones.

Valors

Amb consonància amb la visió, la finalitat i els objectius, SURT es defineix com una organització de dones, feminista i compromesa amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social: Equitat de Gènere: Compromís en la defensa dels drets econòmics, socials i culturals de les dones. Inclusió sociolaboral: Igualtat de drets i oportunitats, especialment per les dones que es troben en situacions de vulnerabilitat i exclusió social. Diversitat cultural: Un valor essencial en el nostre model organitzatiu perquè enriqueix la societat i les persones. Participació: Incorporació en la gestió de l’entitat de models que integren els valors d’equitat de gènere i d’inclusió social. Responsabilitat i coherència: Per a una gestió transparent, socialment responsable i ètica.

8 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


Usuàries

Els nostres grups d’interès Treballadores

S’ha arribat a identificar un total de 21 grups d’interès de la nostra entitat. En aquesta primera memòria hem decidit centrar-nos en la consulta dels que es troben a un nivell més proper de relació: usuàries, entitats col·laboradores, finançadors, empreses col·laboradores, patronat i treballadores.

Entitats

Patronat Finançadors Empreses

El procés de definició del contingut ha seguit la metodologia elaborada per GRI. En primer lloc s’ha fet un anàlisi participatiu dels impactes en les dimensions econòmica, mediambiental i social de la totalitat d’objectius del Pla Operatiu de l’entitat per a l’any 2011. Partint dels objectius recollits al Pla Operatiu de l’entitat hem fet un anàlisi participatiu dels impactes de la nostra activitat en les dimensions econòmica, mediambiental i social. El resultat de la consulta determina la materialitat desenvolupada en aquest estudi.

Composició patronat

PATRONAT Presidenta Vicepresidenta Secretària Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal

Fina Rubio Maria Ester Ramos Teresa Martínez Anna Maria Fló Anna López Àngels Pujol Montserrat Cervera Neus Moreno Carmen Oriol Remei Sipi Belén Fernández Encarna Bodelón

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 9


Equip gestor

Directora Executiva Responsable de l’àrea d’Inclusió i Inserció Responsable de l’àrea d’Acció Comunitària Responsable de l’àrea de Recerca Responsable de l’àrea de Consultoria Responsable de Finances i Administració

EQUIP GESTOR Fina Rubio Sònia Moragrega Sira Vilardell Mar Camarasa Estel Crusellas Anna López

Organigrama

Unitats Economia Social

Norai

Equip de direcció

Ravaltext Direcció General Àrea de Recerca

Direcció Financera

Consultoria Serveis Centrals

Arees d’acció Social

Acció Comunitària i Cohesió social

Inclusió i Ocupació

Acció Comunitària

Programes Inclusió

Mediació Intercultural Acollida Projectes Internacionals

Programes inserció

Gestió processos generals Comunicació-Imatge

Administració General Justificacions

Creació Empresa

Recepció

Formació Ocupacional

Serveis Neteja

Serveis de Suport

10 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt

Gestió d’equips i persones


IMPACTE d’activitat

PROGRAMES REALITZATS I PARTICIPANTS

El 2011 ha estat un any d’intensa activitat en el que, malgrat les dificultats internes i externes generades per la crisi, hem pogut assolir gran part dels objectius proposats en el Pla d’Acció Anual 2011 en relació a les línies d’activitat i els programes d’atenció.

Programes d’Inclusió i Inserció S’han executat 21 programes d’Inclusió i Inserció en els que han participat 1.145 persones, el 90% dones. El 10% participa en més d’un programa, en funció de l’itinerari personal acordat.

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 11


Participants per programa Nº

Programes d’Inclusió i Inserció

Dones

Homes

TOTAL

% d’inserció

1

Itineraris Personals Inserció 2011 (IPI)

293

84

377

11%

1

DIFIS (Dispositiu Integral d’Inserció) 2011 per Dones

117

117

47%

1

DIFIS (Dispositiu Integral d’Inserció) 2011 per Joves

70

70

36%

1

Itinerari de recol·locació de Treballadores Sexuals 2011-2012 (ITI)

10

10

43% (obert)

2

Itineraris de recol·locació Treballadores Sexuals 2010-2011 (DIR-TS)

41

41

51%

2

Itineraris Renda Mínima Inserció 2011

94

94

33%

1

Programa Integral d’Inclusió per a dones en situació de pobresa

103

103

25%

2

Re-Incorpora. Formació per persones privades de llibertat

4

10

14

19% (obert)

2

“SALTA” Formació i contractació de joves (Inditex/SURT)

32

15

57

66%

1

Itinerari dones Gitanes barri de La Mina

67

67

27%

1

Itinerari d’Inserció de Joves de Sant Boi (Aurora)

66

66

34%

1

Programa Pilot – Coaching Ocupacional per noies joves

12

12

33%

1

Enpoderament Joves Gitanes

19

19

1

SADI 2010 (Servei d’atenció laboral per a dones immigrades)

74

-

74

43%

1

CAM-RAVAL Formació Tècnica per a dones immigrades

9

-

9

45%

1

UNNIM Formació Tècnica per a dones immigrades

5

-

5

100%

1

Programa de Reagrupament i Treball (PRT)

20

-

20

35%

21

TOTAL PARTICIPANTS

1.036

109

1.145

12 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


RESULTATS D’INSERCIÓ • En global la mitjana d’inserció ha estat del 44% per al conjunt de programes. Un 4% per damunt de l’objectiu anual del 40% marcat en el Pla d’Acció 2011 • Tot i haver superar la mitjana objectiu , en relació als resultats de 2010 suposa una baixada del 2%. • El 25% de la inserció realitzada ha estat amb contractes de més de 6 mesos, front el 28% de 2010 i el 27% de 2009. • Analitzant el període 2008-2011 es constata una caiguda progressiva dels índex d’inserció, que s’explica pel context de crisi que ha comportat un tancament important de les contractacions, alhora que una major dificultat per a la contractació de més de sis mesos.

EVOLUCIÓ ANUAL DE LA INSERCIÓ Resultats Globals d’Inserció Contractació de més de sis mesos

2008

2011

22% 55%

25% 44% 2010 28% 46%

2009 27% 46%

Emprenedoria en femení

Durant aquest any 25 dones han participat en el Programa Inicia (finançat pel Departament d’Empresa i Ocupació) duent a terme accions de formació i desenvolupament de competències emprenedores per a dones que volen muntar el seu propi negoci. El 60% de les quals han pres part dels itineraris d’acompanyament a la creació i consolidació de l’empresa.

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 13


Recursos Transversals de suport

Amb l’objectiu de recolzar els processos d’inserció engegats per les dones, especialment en els casos de major vulnerabilitat, durant el 2011 han estat actius 4 Serveis Transversals de Suport. Un d’ells, el Punt d’Atenció Integral a persones en situació de pobresa, és de nova creació. 370 persones han estat beneficiares d’aquests Serveis. El 100% han estat dones.

Persones beneficiàries Nº

Serveis Tranversals de SuportIntercultural

TOTAL

% dones

1

Servei d’Assessorament legal, laboral i d’estrangeria

119

100%

1

Servei de tramitació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)

7

100%

1

Servei de suport per a l’abordatge de la violència masclista

58

100%

1

Punt d’Atenció i Suport Integral a persones en situació de pobresa

116

100%

4

TOTAL PARTICIPANTS

370

Programes d’Acció Comunitària i Mediació Intercultural

S’han implementat un total d’11 programes que aposten per impulsar processos de desenvolupament comunitari en contextos de diversitat cultural, incloent al conjunt de la comunitat: persones autòctones i immigrades i amb un enfocament de gènere. • 652 persones han participat en els tallers realitzats pels diversos programes • 1.844 persones han estat beneficiaries de les accions de mediació • 3.394 persones immigrades han pres part a les sessions d’Acollida • S’ha arribat a 103 professionals que han participat en sessions de formació i/o assessorament executades des dels programes.

14 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


Programes d’Acció Comunitària i Mediació Intercultural

Continguts

1

PIADI (Punt Integral Acollida Dones Immigrades)

Accions d’acollida i acompanyament per 110 dones immigrades

1

Gestió del Programa de l’Ajuntament de Barcelona de Sessions Acollida als Barris

3.096 participants en sessions informatives fixes i itinerants.

1

Servei de mediació intercultural del Raval

858 participants: 374 persones en tallers de convivència i salut i 484 en accions d’acollida i mediació

1

Servei de Mediació Sanitària – Lleida i Barcelona

1.253 beneficiaris d’accions de mediació sanitària

1

Joves i diverses – Programa de suport a la salut sexual, reproductiva

566 joves i 108 professionals formats en competència intercultural

2

Raval -Un Barri en plural

340 participants en tallers de convivència i 146 en accions d’acollida

1

Espai Públic, mediació i Convivència - Raval

Vincles de col·laboració amb veïnatge i capacitació d’agents comunitaris

2

Taller d’Habilitats Socioeducatives per a dones immigrades de Cunit

30 dones en tallers de desenvolupament de competències

1

Programa de Intervenció Comunitària –ICI implementat als barris del Clot - Sant Martí

Participació i enfortiment de les relacions en la comunitat i més de 100 agents socials contactats

Consultora social, especialitzada en gènere Formació a professionals: • 67 accions de formació (cursos, mòduls i tallers) • 1.244 participants en formació • Àmbits de formació: Conciliació de la vida laboral, personal i familiar, Perspectiva de gènere i llenguatge no sexista, Empoderament, Abordatge de la violència masclista, Mediació intercultural, Model de competències, Emprenedoria

Plans d’Igualtat: • 4 Plans d’Igualtat per Ajuntaments de la província de Barcelona Assessorament i transferència metodològica: • 4 Projectes d’assessorament tècnic per a diverses entitats • 3 Projectes Internacionals d’assessorament i transferència metodològica

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 15


Projectes de Recerca L’àrea d’estudis i recerca constitueix un espai de reflexió, innovació i intercanvi d’experiències tant sobre la pròpia activitat de SURT com sobre temàtiques de gènere, treball i exclusió social. Construeix coneixement, desenvolupa noves formes de treball i genera propostes polítiques que col·laborin a la transformació social en termes d’equitat de gènere. Projectes de Recerca coordinats per SURT:

· Estudi sobre la comunitat gitana del Barri de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat (Ajuntament de Sant Boi) · Estudi sobre la Seguretat subjectiva i objectiva de les dones que pateixen una situació de violència masclista i el seu agressor té una ordre d’allunyament (Oficina de Promoció dels DDHH, Generalitat de Catalunya)

· FORWARD. Competence portfolio and pedagogical tools to identify, recognise, validate and improve the competences acquired by migrant women in formal, non-formal and informal learning context. (EACEA, Comissió Europea)

· EMPOW-AIR. Empowering Women Against Intimate partnership violence in Roma communities. (EACEA, Comissió Europea) Participació com entitat sòcia en els següents projectes:

· Raising a child through prison bars (Coordinat per l’ Institute of Child Health-M.H.S.W. Finançat pel Programa Daphne, CE)

· En Vogue (Coordinat per UE. BEST –Àustria. Finançat pel programa Grudtvic, CE) · SPEAK OUT (Coordinat per University of Padova. Finançat pel Programa Daphne, CE) · LINK (Coordinat per Bulgarian Foundation for Education. Finançat pel Programa Leonardo da Vinci, CE)

Economia social

Projectes generadors de sinèrgies entre diferents actors socials del territori i la ciutat i que alhora promouen l’ocupació. Norai és un projecte cultural i de responsabilitat social impulsat conjuntament pel Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona que a més implica a diferents agents socials i culturals del barri del Raval. Gestionat conjuntament per Impulsem SCCL i Fundació SURT, durant el 2011 ha consolidat i ampliat la seva activitat com empresa d’inserció i ha dut a terme diferents projectes culturals i gastronòmics. Una de les seves activitats principals és la gestió del restaurant del Museu Marítim. RAVALTEXT s.l, Empresa d’Inserció, és un projecte d’inclusió i responsabilitat social nascut al 2005 fruit de la col·laboració entre el sector social i el tèxtil amb l’objectiu de generar ocupació per a sectors de població vulnerables a l’àrea de Barcelona i sobretot al Raval. 2011 ha estat un any de reajust i aplicació d’un Pla de Viabilitat per fer front als efectes de la crisi. Això ha suposat la reducció de llocs de treball i l’inici d’un estudi sistemàtic de les possibilitats de futur que es definirà al 2012.

16 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


Intermediació laboral i treball amb empreses La nostra relació amb les empreses té com a objectiu crear vincles i aliances de col·laboració que afavoreixin l’execució del projecte professional de cada dona atesa, la consecució dels objectius empresarials i la seva sensibilització envers l’enfocament de gènere des de l’òptica de la responsabilitat i sostenibilitat empresarial. · 80 empreses col·laboradores · 16 nous convenis de col·laboració signats · 377 ofertes de treball gestionades · 409 llocs de treball ocupats

Programa Incorpora de “la Caixa” Programa d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit social i empresarial. Ofereix a les empreses un servei professional d’assessorament, gestió d’ofertes laborals i acompanyament a la contractació. També fa possible el treball en xarxa entre entitats del mateix territori. Resultats assolits: · 111 persones ateses · 44 persones inserides · 61 empreses vinculades · 40% d’inserció

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 17


TRANSPARÈNCIA econòmica

COMPTES ANUALS

L’any 2011 ha estat, en el terreny econòmic, un any difícil en el que hem hagut de fer front a moltes tensions derivades de l’impacte de la crisi en les polítiques socials que ens han afectat tant en l’activitat com, per derivació, al pressupost i a l’estructura financera de l’entitat. El 2011 el vam iniciar ja amb la càrrega d’haver de fer front a les fortes pèrdues generades el 2010 alhora que amb una previsió de contenció de l’activitat i dels ingressos, fet que ens va obligar a fer un pressupost molt ajustat amb l’objectiu prioritari de no generar nou dèficit. Pel que fa als ingressos, podem dir que, tot i les dificultats, hem aconseguit incrementar en un 13% els ingressos previstos, fruit de l’obertura de noves línies d’activitat i de l’ampliació d’alguns dels programes. Aquests increments han equilibrat la pèrdua d’altres programes i serveis que tradicionalment havia dut a terme la nostra entitat i que no s’han pogut executar el 2011. En relació a la despesa hem tancat l’any amb un increment del 15% sobre el pressupost planificat, tancant el compte de pèrdues i guanys amb un resultat negatiu de 1.898€. Els elements mes importants d’aquesta desviació estan en les partides de personal, lloguers, professionals externs, despeses financeres i despeses extraordinàries. El creixement de la despesa financera està generat pel retard en els pagaments per part dels clients finançadors, que ha requerit l’ús de productes bancaris per poder front a les despeses corrents. Aquestes dificultats de cobrament ha comportat també fortes tensions de tresoreria que, entre altres coses, han incidit en l’endarreriment dels pagaments de Seguretat Social i Hisenda, amb la conseqüència de la pèrdua de les bonificacions i les penalitzacions pertinents.

Balanç de situació

Passiu

Actiu

18 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt

Immobilitzat

31,1%

Inversions financeres a llarg termini

0,7%

Deutors per activitats

63,9%

Inversions en entitats del grup

1,3%

Inversions financeres a curt termini

0,6%

Efectiu i altres actius líquids

2,1%

1.587.999

Patrimoni net

27,1%

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

4,1%

Creditors per arrendament financer

0,4%

Altres passius financers

4,0%

Deutors a curt termini

35,4%

Periodificacions a curt termini

4,15%

Creditors a curt termini

22,7%


Tot i que els resultats de l’any 2011 s’han tancat amb unes pèrdues de 1.898€, l’exercici es tanca amb uns resultats força equilibrats, dins l’objectiu proposat en el pla d’acció anual de sostenibilitat econòmica.

Compte de resultats

Despeses 2.459.031 €

Ingressos 2.457.133 €

Despeses financeres 77.545 € Ajuts concedits 370.373 €

Altres ingressos Ingressos explotació financers Ingressos per 22.643 € 83 €1.587.999 les activitats 846.412 €

Diferencia negativa canvi 29 €

Amortitzacions 15.310 € Despeses explotació 435.068 €

1.587.999

Despeses personal 1.522.764 €

Ingressos per subvenció 1.587.999 €

Evolució dels ingressos

En l’anàlisi de l’evolució dels ingressos del període 2006-2011 es pot veure que hi ha un creixement sostingut des de l’any 2006 fins el 2009. El 2010 es dóna una forta baixada, conseqüència dels primers impactes de la crisi, que es recupera lleugerament en l’exercici actual, tot i que es mantenen en un nivell inferior als generats el 2008.

1.842.114 €

2.842.514 €

2.946.879 €

2.311.642 €

1.316.742 €

2006

2007

2008

2009

2010

2.457.133 €

2011

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 19


FONTS DE FINANÇAMENT Ingressos per tipologia La major part dels ingressos rebuts durant l’any 2011 provenen de subvencions, que representen el 54%. En segon lloc es troben els ingressos generats per facturació d’activitats i serveis que representen el 34%; i en tercer lloc els generats mitjançant convenis d’activitats amb diferents organismes públics i privats

Pes relatiu per categories d’ingrès 2011

Facturació 31,6%

Facturació càtering 2,3%

Conveni 10,4%

Pel que fa al tipus d’ingrés, una de les dades més significatives del període és el creixement de la facturació de serveis en detriment de les vies de subvencions i convenis.

Subvenció 54,1%

Donatius, premis i altres 1,4%

Ingressos per línies d’activitat Ingressos per línies d’activiat Inclusió i Inserció

48%

Acció Comunitària i Interculturalitat

19%

Beques i partners

19%

Recerca

6%

Consultora

5%

Càtering

2%

Altres (donacions/ ingressos excepcionals)

1%

La principal línia d’activitat està vinculada als programes d’Inclusió i Inserció, que representa el 48% de l’activitat total de l’entitat. En segon lloc, tot i que lluny de l’activitat d’Inclusió i Inserció, hi ha la línia de programes d’Acció Comunitària i Interculturalitat, que representa el 19% de l’activitat total. D’altra banda, aquesta línia ha anat increment el seu pes en els darrers anys.

Principals clients finançadors Considerant la totalitat dels projectes executats al 2011, els cinc principals clients han estat el Departament d’Empresa i Ocupació, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Benestar i Família, la Comissió Europea i l’Obra Social de “la Caixa”.

Comissió Europea 14%

Departament d’Empresa i Ocupació 27%

Dep. Benestar i Familia 19% Ajuntament de Barcelona 26%

20 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt

Obra Social “la Caixa” 14% Principals finançadors · Projectes executats en 2011


Transparència

Des de l’inici de l’activitat de la fundació s’han realitzat auditories comptables i de qualitat, els informes de les quals han estat sempre favorables. Busquet Auditors i Cortés y Asociados son les empreses externes que duen a terme periòdicament aquests estudis. Aquestes auditories contenen la informació necessària per a la seva interpretació i comprensió, de conformitat amb els principis i les normes comptables acceptats. A més, cada any son presentades davant el Protectorat de Fundacions seguint el que dicta la Llei de Fundacions de Catalunya. La nostra Fundació està inclosa entre les entitats regulades pel Títol II de la Llei 49/2002 del 23 de desembre de “règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge”.

Auditories Els comptes anuals de la Fundació estan sotmesos des de 2003 a una auditoria externa, que en els tres darrers anys ha estat realitzada per Cortés y Asociados Auditores, S.L. Durant l’any 2011 s’han fet, a més, auditories externes de 4 programes, executats en l’any anterior, com a mesura de transparència i per tal de constatar la correcció de la destinació i gestió dels fons rebuts.

Projecte Entitat Finançadora Import POIN-2010 SOC-Direcció General Igualtat Oportunitats 153.319 IPI-2010 SOC- D. Economia i Ocupació. Generalitat 105.302 Plans Ocupació SOC - D. Economia i Ocupació. Generalitat 68.002 ICI Fundació La Caixa 155.000

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 21


EQUIPS de

professionals compromeses Durant l’any 2011 l’equip de la Fundació SURT ha estat format per un total de 77 professionals. Durant un període de 6 mesos s’han incorporat també 14 persones dins el programa de Plans d’Ocupació (formació i treball) finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Total personal per sexe 2009 Dones 95% Homes 5%

2010 94% 6%

2011 94% 6%

· El 100% dels equips directius són dones · La mitjana d’edat de la plantilla al 2011 és de 38,8 anys. El 68% tenen entre 30 i 45 anys.

Mitjana d’edat < 30 anys 30-45 anys >45 anys

· El 94% de la plantilla són dones. Al 2011 s’ha incrementat lleugerament la proporció d’homes que treballen a l’entitat.

2009 20% 61% 19%

2010 15% 67% 18%

Total personal per contracte 2009 2010 Temporal 60% 44% Indefinit 40% 56% Total personal per jornada 2009 Parcial 22% Completa 78%

2010 39% 61%

2011 14% 68% 18%

2011 42% 58%

2011 39% 61%

· El 42% han tingut contracte temporal vinculat a l’execució de programes de durada determinada. · Entre 2009 i 2011 la contractació temporal s’ha reduït en un 18% · El 39% de la plantilla ha estat treballant en jornades parcials i el 61% a jornada completa.

Motius Jornades Parcials Nec. Personals 20%

Req. Lloc Feina 80%

Del total de professionals que ha estat treballant a jornada parcial, el 80% ho ha fet per requeriments del lloc de feina i el 20% per conciliació de la vida personal i professional.

Rotació

En el transcurs de l’any 2011 l’impacte de la crisi estructural ha incidit en l’execució de programes i serveis - tancament d’alguns dels serveis oberts i retard o no aprovació d’altres- i ha obligat prendre mesures relatives a la finalització de contractes de personal. Sempre que ha estat possible s’ha gestionat la reubicació en altre lloc de treball de la pròpia entitat. De gener a desembre 2011 s’han produït un total de 37 cessaments.

22 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


Acomiadament Objectiu 20%

Baixa Voluntària 30%

Motius cessaments 2011 El 30% dels cessaments han estat baixes voluntàries, el 51% correspon a finalitzacions d’obra i servei i el 19% a acomiadaments objectius, produïts per la reducció de l’activitat i l’ajust pressupostari.

Finalització Obra i Servei 51%

Model de competència professional La organització del personal s’estructura a partir dels 5 nivells de competència articulats per criteris de competència professional que agrupen diferents llocs de treball. Cada nivell integra diferents graus de desenvolupament de competència professional (principiant/ confirmat/ expert/valor afegit) a partir dels quals la persona desenvolupa les seves funcions. La política salarial de SURT estableix un barem retributiu propi per a cada nivell de competència, integrant també la professionalitat individual. En cada nivell, totes les i els professionals poden fer trajectòries d’acord amb la seva avaluació de competències, movent-se des del nivell inicial de principiant fins al final, d’expertesa.

L’estructura retributiva segueix uns criteris determinats pel codi ètic de l’entitat: 1. El salari mínim inicial (Nivell 1 - Principiant) no serà inferior a 1,5 vegades el SMI (salari mínim interprofessional). 2. La franja salarial té un desenvolupament progressiu i equilibrat. 3. El salari màxim (Nivell 5 - Valor Afegit) no superarà més de 5 vegades el salari mínim definit (Nivell 1 - Principiant). Tots els salaris estipulats pels barems salarials propis estan per damunt de conveni des dels nivells inicials (principiant), i molt més en els nivells d’expertesa. Les diferències salarials s’han mantingut per sota del criteri establert en el codi ètic i al 2011 la mitjana salarial més alta (nivell 5) és només 3 vegades superior a la mitjana més baixa (nivell 1)

Distribució de la plantilla per nivells de competència

Nivell 2

65%

Nivell 3

21%

Nivell 4

6%

Nivell 1

5%

Nivell 5

3%

Entenem per valor afegit el/la professional que,dins del seu nivell de competència, aporta un valor extra al desenvolupament de les funcions com ara innovació, formació i transferència de coneixements.

El 65% del personal de l’entitat s’ubica al nivell 2 de competència i el 21% en el nivell 3. El nivell 1 representa el 5% del total de professionals i en el nivell 4 i 5 s’hi troba el 9%

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 23


Conveni d’aplicació i mesures de flexibilitat i millora El Conveni Col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc és el marc regulador de les relacions laborals de SURT. A banda del Conveni Col·lectiu el personal de l’entitat gaudeix de millores desenvolupades que fins al 31/12/2010 eren d’aplicació a tota la plantilla. El context del sector i la situació de SURT va portar al 2010 a la revisió de la sostenibilitat d’algunes d’aquestes millores. Al 2010 es modificà l’aplicació de la millora vinculada als dies totals de vacances: - Els contractes anteriors a la data 1/1/2011 han mantingut 31 dies laborables de vacances per any treballat - Per a les persones contractades a partir de 2011 s’ha aplicat el còmput de vacances estipulat al Conveni Col·lectiu de 22 dies laborals.

En 2011 s’han mantingut amb caràcter general les millores vinculades a la conciliació i la flexibilitat: • Jornada laboral de 37,5 hores setmanals (el CC n’estipula 38,5 h/s). • Ampliació de permisos retribuïts: - 1 dia per casament familiar de 1r grau de consanguinitat. - 16 hores per a l’acompanyament de familiars 1r grau de consanguinitat. • Ampliació de la lactància fins als 12 mesos del nadó (per CC són 9 mesos). • Incapacitat Temporal: totalitat del salari els 3 primers mesos (el CC estipula el 85% de salari en els 15 primers dies) • Flexibilitat horària (horaris d’entrada a mida), pactats en funció de les necessitats de la persona i les possibilitats del programa o servei. • Compactació de la jornada per poder treballar només 2 tardes (distribució horària en jornada continuada), sempre que el servei ho permet. • Flexibilitat per donar respostes a situacions personals incorporant el criteri de borsa d’hores.

24 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


IMPACTE en la Comunitat Treball cooperatiu i aliances estratègiques Fruit de l’anàlisi realitzat en les Jornades de Reflexió Estratègica realitzades en juny de 2010 i juliol de 2011 vam situar com a objectiu estratègic el desenvolupament d’iniciatives de treball cooperatiu amb altres organitzacions que ens permetessin donar respostes més efectives i sòlides als reptes que se’ns plantegen en el nou context social obert per la crisi econòmica. En consonància amb aquesta visió i en el marc del treball d’aliances del projecte Creix.Cat d’ECAS durant el 2011 hem dedicat esforços importants per engegar el projecte de l’agència de col·locació conjuntament amb altres tres entitats: Fundació FIAS; Fundació IRES; i SUARA Cooperativa, que s’ha acabat constituint com a Fundació INTERMÈDIA, entitat d’economia social, sense ànim de lucre, però que vol arribar a un ventall ampli de sectors, activitat i col·lectius.

Incidència El treball en xarxa, la col·laboració i cooperació entre entitats i persones són valors als que donem un lloc i un espai cabdal en l’activitat de l’entitat. Per això participem en diverses xarxes, plataformes i comissions de treball vinculades als nostres àmbits d’activitat. En el Pla Estratègic 2010-2013 es fixaren els eixos en els que la Fundació SURT focalitza el treball d’incidència en aquest període: • L’equitat de gènere i la denúncia de les discriminacions, especialment en l’àmbit laboral. • La millora laboral i professional dels grups més febles des d’un enfocament d’empoderament i construcció de capacitats i competències. • La defensa de la diversitat i la interculturalitat com a eixos clau, enriquidors i irrenunciables de la cohesió social i la ciutadania activa. • La visibilització del paper de les organitzacions del Tercer Sector com a agents socials cabdals en la construcció d’una ciutadania activa i el canvi social.

XARXES EN LES QUE HEM MANTINGUT UNA PRESÈNCIA ACTIVA ECAS - Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social SURT és membre d’ECAS i participa en diverses estructures i espais de treball que organitza la Federació • Junta Directiva - Vocalia de Gènere • Comissió d’Immigració • Comissió d’Inserció i sub comissió PIRMI • Comissió de Gènere • Vocalia d’Internacionalització

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 25


Fundació Tot Raval. Plataforma de 60 associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval que es crea al 2002 amb l’objectiu comú de la millora de la qualitat de vida al barri. SURT és una entitat membre del patronat de la Fundació Tot Raval i de la seva junta de govern. Participem, a més, en diferents espais i comissions de treball • • • •

Comissió Social de la Fundació Tot Raval Xarxa laboral del Raval Diàlegs per la Convivència Comissió Territori Socialment Sostenible

Coop-57 Cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris, és una cooperativa de serveis que destina els recursos propis a donar préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

ALTRES XARXES EN LES QUE HEM PARTICIPAT DURANT EL 2011 • • • • •

Xarxa Antirumors. Pla Barcelona Interculturalitat XESAJE (Ajuntament de Barcelona) Xarxa d’Inserció Socio-laboral de Barcelona Activa. Xarxa d’Entitats del barri de la Mina Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona.

PLATAFORMES I ALTRES ESPAIS EN ELS QUE HEM ESTAT PRESENTS EN EL 2011

• • • •

Pla d’Interculturalitat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) Pla integral del Poble Gitano Taula Tècnica de l’Agència ABITS. Ajuntament de Barcelona. Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.

COMISSIONS DE TREBALL EN LES QUE HEM PARTICIPAT • Comissió de Ciutadania del Pla de Desenvolupament Comunitari del Besòs • ICQP (Institut Català de Qualificacions Professional) Comissió de Treball per a l’homologació del perfil de mediador/a intercultural • Procés d’actualització del Pla d’Acollida Municipal. Xarxa d’Entitats d’Acollida de BCN. • Comissió tècnica del Grup de Treball per a l’abordatge de situacions de prostitució, en especial de les de “tracta” d’éssers humans amb la finalitat d’explotació sexual. • Comissió anàlisi, prova pilot i nova convocatòria d’IPI (Departament Empresa i Ocupació) • Comissió tècnica del Grup de Treball per a l’abordatge de situacions de prostitució, en especial de les de tracta d’essers humans amb la finalitat d’explotació sexual. • Grups de Treball Contra la Pobresa d’ECAS-ICASS Fundació SURT és membre d’altres xarxes en les que, en 2011, no hi ha pogut mantenir una presència activa:

Red Europea de Microfinanzas (REM) creada a l’abril de 2003 el seu objectiu és promoure les microfinances en la Unió Europea en tant que eina de lluita contra l’atur i l’exclusió social mitjançant la creació de microempreses. SURT és membre actiu de la xarxa

26 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


Projecció pública Per tipus:

Per mitjans:

Reportatges

4

Premsa

9

Entrevistes

3

Ràdio

1

Notícies

9

TV

3

Notes de premsa

1

Mitjans digitals

4

El 2011 SURT va tenir una presència significativa als mitjans de comunicació a través de notícies de premsa, reportatges o entrevistes en relació a la nostra activitat. En conjunt ha aparegut 17 vegades en els mitjans de comunicació. La premsa i la televisió van ser els tipus de mitjans on més es va parlar de la Fundació, sobretot a través de notícies i reportatges. També des de les pròpies eines de comunicació virtuals de l’entitat vam donar a conèixer les activitats i els diferents programes i projectes a través dels quals volem fer realitat els objectius i la finalitat de l’entitat.

Sensibilització

Al llarg del 2011, SURT ha participat en diferents jornades i xerrades organitzades per altres entitats, organitzacions i institucions, en les que hem presentat ponències i col·laboracions.

PARTICIPACIÓ EN JORNADES I SEMINARIS · Iª Conferència sarda sobre violència de gènere: “Feminas e Mujeres: donne sarde e donne spagnole a confronto”. Organitzada per Istituto Autonomo Sardo Fernando Santi i per Assessorato al Lavoro, Politiche Sociali, Emigrazione e Immigrazione. Març de 2011. · Taula rodona: “La cura dels demés, la crisi, l’educació i la desigualtat de les dones no acadèmiques” Organitzada per Isonomia i la Universitat Jaume I de Castelló dins el “Curso de Verano Número 3: Crisis, género y educación”. Juliol de 2011. · Jornades Euroempleo, organitzades per la Fundación Forja XXI. Sevilla, novembre de 2011

XERRADES I CONFERÈNCIES · Conferència: “Talent femení, aportant solucions”. Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet. Terrassa, març de 2011. · Xerrada: “Impacte de la crisi sobre la inserció laboral de les dones”. Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona, febrer de 2011. · Conferència: “Abordant els nous reptes: metodologies d’inclusió i inserció amb perspectiva de gènere.” Celebració dels 10 anys de trajectòria dels Serveis d’Integració Laboral d’ASPID. Setembre de 2011. · VII Fòrum contra les violències de gènere: Taula rodona sobre la crisi. Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere. Novembre de 2011. · Conferència Raising a child through prison bars. Ponència “Women in EU prisons: at the crossroad of interecting forms of discrimination”. Novembre de 2011.

El treball d’incidència política i social és un component transversal de l’acció de SURT que respon al nostre compromís vers la finalitat de la Fundació: “treballar per a fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe, promovent l’equitat de gènere.” Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 27


MEDI AMBIENT

Iniciant el camí cap a una major sostenibilitat mediambiental CONSUM D’ENERGIA 2010 2011 Elèctrica 83.1444 kWh 81.467 kWh Aigua 347 m3 304 m3 Gas 24.945 m3 25.752 m3 Paper 437.500 folis 312.500 folis

MESURES IMPLEMENTADES:

Gestió selectiva de residus de paper, cartró, plàstic i tòners, i de la totalitat de residus generats per l’activitat de càtering.

28 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt

Incorporació de bateries d’estalvi d’energia reactiva que han reduït notablement la despesa i l’impacte ambiental

Contracte amb l’empresa Ecològic per la recollida de paper i tòners


TREBALL DE QUALITAT Nivell de satisfacció de la clientela D’acord amb el que tenim definit en el nostre sistema de qualitat, recollim la satisfacció dels diferents grups d’interès prioritaris per a la nostra activitat en les diferents fases dels processos de treball. L’objectiu és obtenir una visió acurada de l’impacte de la nostra activitat i poder identificar així els punts crítics, que ens interessa especialment analitzar per buscar noves accions de millora. El sistema de recollida de la satisfacció és un qüestionari que manté una estructura homogènia, però amb ítems específics per a cada àmbit i tipologia. Aquest any s’han incorporat vies de valoració alternatives com l’avaluació on-line, que ha permès incorporar noves maneres més àgils de recollida de dades.

RESULTATS 2011: · S’ha millorat la satisfacció de les persones usuàries, tan en el procés d’acollida inicial (94% de les participants) com durant l’execució dels programes i serveis (53%) · Totes les mitjanes de satisfacció superen l’objectiu de valor 4 · El nombre de qüestionaris amb valors crítics (1-2) és insignificant i més del 80% dels qüestionaris estan en valors òptims (entre 4 i 5) · 83% de satisfacció de les persones ateses en el procés d’acollida inicial · 83% de satisfacció de les persones participants en els programes · 100% de satisfacció de les empreses col·laboradores

Política de protecció de dades

No hi hagut cap incidència en relació amb el respecte a la privacitat i la fuga de dades personals de clients. Totes les mesures que marca la corresponent llei estan incorporades al nostre sistema de qualitat.

Sistema de qualitat incloent-hi la incorporació de millores al sistema Tenim Certificació de Qualitat des de l’any 2004. El 12 de novembre de 2010 el sistema de gestió de la qualitat de SURT va ser revisat per APPLUS, amb l’auditoria per a la renovació del certificat NORMA ISO 9OO1:2008 - Certificat Núm. EC-1601/ 04. L’auditoria 2011 destaca, entre d’altres punts forts, la generació d’oportunitats de millora en les diferents àrees de l’organització així com la manera de documentar-les i informar-les internament.

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 29


PERSPECTIVES 2012

Les perspectives pel proper període venen marcades per l’aprofundiment del context de crisi que ja vam patir al 2010 i 2011 i, en concret, per la recessió en nombre de projectes i volum econòmic d’accions que preveiem per 2012. Per això cal centrar molt bé els objectius específics que facin possible navegar i mantenir el rumb en aquests moments tan complexos. Amb aquesta idea, tota la proposta del Pla d’Acció 2012 s’ha construït a partir de tres prioritats clau: • Assegurar la sostenibilitat de l’entitat econòmica i humanament • Assegurar la qualitat de l’atenció en els projectes que es mantinguin oberts per tal de poder donar una resposta adequada a les necessitats de les persones usuàries • Posar les condicions per remuntar a curt termini la situació de recessió En el terreny de l’activitat, els canvis produïts tant en les condicions socials i econòmiques com especialment en el context laboral, ens reafirmem en el manteniment de la nostra prioritat d���atenció de dones i d’aquells col·lectius més febles que estan patint de manera més profunda i crítica els efectes de la crisi. Des d’aquest punt de partida, al 2012 ens plantegem com a objectius centrals: 1) La consolidació dels programes d’Atenció Integral que contemplen eines de suport personal, econòmic i social. 2) El manteniment dels programes dirigits a la inserció laboral dels grups més febles. 3) Programes d’Acció Comunitària per a la cohesió social i la convivència intercultural. En paral·lel, conscients de la seva importància per al sosteniment dels processos d’inclusió i inserció, volem destinar energies i recursos al manteniment dels serveis transversals de suport, especialment el Servei Integral de Suport per a dones que pateixen o han patit situacions de violència de gènere. En un moment de recessió econòmica com l’actual, en el que hi ha el perill de deixar d’invertir en R+I, des de l’entitat apostem per mantenir aquesta línia de treball, per tal de conèixer les característiques dels grups d’atenció prioritària i orientar així millor la nostra intervenció. Alhora, volem consolidar la innovació metodològica en l’atenció de grups - ja iniciada al 2011- desplegant la reorientació de les metodologies de treball que posen l’èmfasi en els processos d’empoderament amb la incorporació de tècniques de coaching per a la gestió del canvi personal i professional. En el terreny econòmic, les pèrdues generades l’any 2010, que no s’ha pogut remuntar totalment al 2011, i les previsions d’activitat pel 2012 configuren un escenari restrictiu que obliga a posar l’èmfasi en assegurar la viabilitat econòmica de l’entitat, mantenint l’equilibri pressupostari. Tanmateix ens cal endegar accions que obrin vies de sostenibilitat a més llarg termini. En aquest sentit apostem per l’extensió de l’acció territorial de l’entitat i també per l’ampliació de la línia de gestió de serveis que ja hem iniciat al 2011. Alhora, volem mantenir l’objectiu d’avançar en iniciatives de treball cooperatiu i aliances estratègiques amb altres entitats. 30 - Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt


Taula d’indicadors del Global Reporting Initiative RELACIÓ D'INDICADORS SEGONS GRI

PÀG.

1. Estratègia i anàlisi

5

2. Perfil de l’organització

8

3. Paràmetres de la memòria

4-5

4. Govern, compromisos i participació dels grups d’interès

8-10

EC1.Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent ingressos, costos d’explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions en la comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a proveïdores de capital i a governs

18-19

EC4. Ajudes financeres significatives rebudes de governs

20

ONG8. Fonts de finançament i categoria de 5 donants més importants i valor econòmic de la seva contribució

20

SO2. Percentatge i nombre total d’unitats de negoci analitzades respecte dels riscos relacionats amb la corrupció

21

ONG7. Assignació de recursos (processos interns de control financer, norma de control, norma d’assignació de recursos)

20-21

LA13. Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, desglossat per sexe, grup d’edat, pertinència a minories i altres indicadors de diversitat

9-10, 22

LA1. Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus de feina, per contracte i per regió

22

LA2. Nombre total d’empleats i rotació mitjana, desglossats per grup d’edat, sexe i regió

22-23

LA3. Beneficis socials que no s'ofereixen als temporals

24

LA4. Percentatge de treballadores cobertes per conveni col·lectiu

24

EC5. Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local en llocs on es desenvolupin operacions significatives

23

SO5. Posició en las polítiques públiques i participació en el desenvolupament de las mateixes i d’activitats de “lobbying”.

25-26

ONG6. Processos a tenir en compte i coordinar amb les activitats d'altres actors

25

EN18. Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i les reduccions aconseguides

28

PR8. Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb el respecte a la privacitat i la fuga de dades personals de clients.

29

ONG3. Sistema per al seguiment, avaluació i aprenentatge (incloent-hi l'eficàcia de programes de mesura i el seu impacte), els canvis resultants dels programes i com es comuniquen.

29

PR5. Pràctiques respecte de la satisfacció del client, incloent-hi els resultats dels estudis de satisfacció del client

29

ONG4. Mesures per incorporar el gènere i la diversitat (organització de polítiques de diversitat, eines en el disseny, seguiment i avaluació)

8

AGRAÏMENTS Institucions finançadores

Memòria de Sostenibilitat de la Fundació Surt - 31


SURT. Fundació de Dones. Fundació Privada - c/Guàrdia 14 baixos Barcelona 08001 Es Tel.+34 933428380 - Fax. +34 933428381 - surt@surt.org - www.surt.org


Memoria Fundació Surt 2011