Page 1

Memòria 2014

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2014

1


Memòria 2014

Presentació

Un any més arriba a SURT el moment d’aturar-nos un instant, fer una mirada enrere i repassar la feina feta. Una acció que ens és útil, tant per avaluar l’assoliment dels objectius que ens havíem proposat i els resultats obtinguts, com per a reflexionar sobre els canvis i els nous reptes que ens planteja el futur. Un canvis i reptes dels que no és gens aliena la forta crisi econòmica i social general que ha sacsejat també a les entitats socials. En aquest context, el 2014 ha estat un any de treball intens i productiu en el que l’Entitat ha estat enfocada a consolidar la reorientació de l’activitat, iniciada en 2012; la renovació i innovació metodològica; la renovació de l’estructura organitzativa i la recuperació econòmica. En els quatre aspectes, que configuraven les línies estratègiques del Pla d’Acció anual, podem dir que els resultats han estat molt positius. Com podreu veure en les pàgines següents, s’han ampliat les línies d’activitat i s’han obert nous programes, alhora que s’han consolidat línies i programes oberts per donar resposta a necessitats detectades a rel dels profunds impactes generats per la crisi en la població més vulnerable. L’Àrea d’Acció comunitària ha incorporat nous territoris d’actuació i tot i les dificultats de finançament s’ha pogut mantenir l’àmbit d’atenció i prevenció de la violència masclista. En la dimensió interna, i malgrat el context de dificultat, s’ha posat en marxa una nova estructura organitzativa que cerca donar una resposta més ajustada al moment actual de l’entitat; s’ha ampliat el nombre de persones vinculades a l’entitat; s’han iniciat processos de revisió metodològica ; s’han diversificat les fonts de finançament i s’ha tancat l’exercici econòmic amb resultats positius que ens permeten plantejar-nos la sostenibilitat de l’acció de l’entitat en el futur. Cal dir, però, que es tracta de processos i dinàmiques que encara s’han enfortir i consolidar. Hem començat a posar fil a l’agulla, però encara resta feina a fer fins arribat a tenir enllestit l’ordit que estem teixint per donar resposta als reptes plantejats en aquest nou període. En les pàgines següents trobareu un resum de les dades de l’activitat i dels processos de gestió general que volen fer visible la diversitat, l’esforç, i la il·lusió de totes les persones que construeixen, dia a dia, SURT com un projecte transformador, compromès amb les dones en l’esforç per construir una societat amb equitat de gènere en la que els drets econòmics, socials i culturals de les dones siguin realment efectius. Fina Rubio Presidenta de la Fundació SURT

2


Memòria 2014

SURT, una porta oberta al futur

El projecte de futur SURT vol ser un projecte socialment transformador, compromès amb les dones en el seu esforç per construir una societat amb equitat de gènere, en la que homes i dones siguem iguals en drets i oportunitats, amb identitats diverses, corresponsables en el repartiment de les tasques i responsabilitats de cura, i en la que puguem compartir sense discriminacions ni subordinacions, els espais socials i el poder.

La finalitat SURT treballa per a fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge. Ho fem des d’àmbits diversos, promovent l’ocupació de qualitat i en condicions de no discriminació; generant coneixement i sensibilitzant respecte les discriminacions per raó de sexe que marquen la participació social, econòmica i laboral de les dones, especialment en l’àmbit professional; i duent a terme accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural i la defensa dels drets de ciutadania de les dones.

El valors compartits Amb consonància amb la visió, la finalitat i els objectius, SURT es defineix com una organització de dones, compromesa amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social, amb una gestió transparent, professional i socialment eficient.

3


Memòria 2014

SURT en Xifres

1.308 413 174 3.752 1.885 47 9 18 7 107 87,9%

4

• Persones ateses en en programes de SURT • Persones ateses en en Serveis Externs • Professionals participants en accions de formació • Participants en programes comunitaris • Persones ateses en el Programa D'acollida de Noves Famílies

• Programes d'atenció

• Projectes de recerca i innovació metodològica

• Projectes de Consultora

Serveis Externs gestionats

• Professionals han treballat en l'entitat

• Dones


Memòria 2014

L’Organització

EL PATRONAT o o o o o o o

Fina Rubio: Presidenta Teresa Martinez : Secretaria Carmen Oriol Anna Fló Remei Sipi Belén Fernández Esther Ramos

EQUIP DIRECTIU DIRECCIÓ EXECUTIVA Direcció General Direcció Administrativa i Financera Direcció Operativa Direcció Expansió i Projectes DIRECCIÓ D’ÀREES Àrea de Recerca i Innovació Àrea d’Acció Comunitària i Intercultural Àmbit d’Atenció i Prevenció Violència Inclusió Emprenedoria i Ocupació Consultora de gènere

Fina Rubio Anna López Sira Vilardell Carolina Pallas

Mar Camarasa Saray Bazaga Carme Porta Mònica merino Cristina Sànchez Laura Cañadell

5


Memòria 2014

Els àmbits d’activitat

SURT ha iniciat durant aquest any 2014 un procés de reorganització interna per tal d’ajustar l’organització de treball a les noves línies obertes i també als objectius de futur que ens plantegem. Això ha suposat modificacions i canvis en l’estructura d’àrees endegats a mitjans d’any amb l’objectiu de que poguessin estar totalment implementats en iniciar l’any 2015. Per això, en l’informe d’activitat d’aquesta memòria es recull l’acció de l’entitat per àrees temàtiques: Programes Integrals d’Inclusió sociolaboral. En aquest àmbit de treball s’integren el conjunt de programes i itineraris que tenen per objectiu la inclusió sociolaboral de col·lectius i grups específics. Els Programes que es duen a terme des d’aquest àmbit d’activitat cerquen oferir eines i facilitar camins d’inclusió, inserció laboral i empoderament personal. Abasten un ventall molt ampli d’activitat que va des del desenvolupament d’ Itineraris Integrals de Inclusió i Professionalització, a programes específics de formació i altres accions innovadores que garanteixin la inclusió social de col·lectius amb major vulnerabilitat. Programes d’Atenció social. Des d’aquest àmbit d’acció es duen a terme un seguit de programes i s’activen diferents recursos de suport què, estan dirigits a facilitar a les dones participants en els programes, el desenvolupament i la sostenibilitat dels processos endegats, donant resposta a les demandes de necessitats bàsiques de moltes dones què, degut a la crisi, es troben en situacions de pobresa. Entre els recursos de suport que s’activen s es troben el Servei d’Assessorament Jurídic, que dona suport en diferents àmbits; jurídic, estrangeria i també en violència de gènere, i el Servei d’habitatges d’inclusió. Programes d’Acció Comunitària i Intercultural. Des d’aquest àmbit es duu a terme una intervenció comunitària amb l’objectiu d’impulsar processos de desenvolupament comunitari en contextos de diversitat cultural, que han d’incloure al conjunt de la comunitat, les persones autòctones i immigrades, prestant especial atenció als grups més vulnerables, i incorporant en tota la metodologia un enfocament de gènere. Programes d’Acollida i Acompanyament a persones migrades. Els programes de tenen com a objectiu facilitar a les persones nouvingudes la incorporació en la societat d'acolliment i oferir informació sobre l’entorn i la societat d’acollida; orientació personal i professional; i acompanyament en els processos d’inclusió social i laboral Àmbit d’Atenció i Prevenció de la Violència Masclista. Des d’aquest ’àmbit es duen a terme diferents activitats d’atenció a dones que han patit o estan patint situacions de violència de gènere i les seves filles i fills, integrades en el SIARE, Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament, es coordinen les accions de prevenció i sensibilització dirigides al conjunt de dones participants dels programes de l’entitat, així com les activitats de formació i suport a les

6


Memòria 2014

tècniques dels programes i d’altres entitats. Emprenedoria. Des de l’àmbit d’emprenedoria i empresa s’ofereix suport i acompanyament a les dones que volen crear i/o consolidar la seva pròpia empresa, contemplant totes les fases necessàries per a la seva creació: generació i anàlisi de la idea; creació; consolidació; creixement. Des d’aquest àmbit es desenvolupen també programes de formació per a emprenedores per tal que puguin gestionar de manera òptima el seu negoci o activitat professional. Recerca i Innovació. L’àmbit de Recerca i Innovació constitueix un espai de reflexió, investigació feminista, innovació i intercanvi d'experiències tant sobre la pròpia activitat de SURT com sobre el context social que ens envolta. Des d'aquesta àrea duem a terme recerques en diversos àmbits d’entre els que destaquen la violència masclista en les seves múltiples formes i contextos, la situació social de les dones, el treball i l’exclusió social. Partint de la recerca, no només construïm coneixement per tal de guiar i complementar la nostra intervenció, sinó que també desenvolupem noves metodologies de treball amb les dones i generem propostes polítiques que col·laborin a la transformació social en termes d’equitat de gènere. Els projectes de recerca que desenvolupem s’emmarquen tant en l’àmbit local, nacional com europeu. Consultoria i Serveis. La Fundació Surt és també consultora de gènere especialitzada en assessoraments i formació per a l'equitat entre dones i homes en els àmbits socials, econòmics, educatius i culturals. Des de la consultoria de Gènere s'ofereixen diferents serveis a Entitats, Administracions públiques i empreses. Amb un equip de professionals altament qualificat, la Fundació treballa amb una metodologia fonamentada en la participació i la gestió del canvi combinant l'assessorament i la formació. Les línies de treball de la Consultora abasten un ventall molt ampli d’activitat: Auditories i diagnòstics de gènere; Disseny de Plans d’Igualtat Interns; Disseny de Plans de polítiques d’igualtat per a la ciutadania; Informes d’impacte de gènere; Suport i assessorament tècnic per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió de les persones, en projectes d’acció social i programes i polítiques públiques; elaboració de materials de sensibilització, metodologies i formació en matèria de gènere i formacions per a professionals.

7


Memòria 2014

Programes d’Inclusió Sociolaboral

Durant 2014 s’han dut a terme 24 Programes d’Inclusió i Inserció en els que han participat 694 persones, 3l 88,2% dones. El treball que es du a terme està fonamentat en tres enfocaments clau que, travessats per l’eix de gènere, s’articulen i potencien entre sí: una perspectiva constructivista en el terreny socioeducatiu ; una metodologia de treball centrada en desenvolupament de capacitats i competències personals i professionals; una aproximació intercultural a partir del reconeixement recíproc i la valoració de les diferències culturals. Aquests quatre eixos fonamentadors s’enfoquen de manera comuna cap a l’objectiu central de l’empoderament de les dones, situant en el centre de tota acció a la dona com a subjecte actiu del seu procés. Nº

2

4 1

1 1 1

1

1

1

1

1 8

24

8

Programes Projecte RAI – Recuperació, Apoderament i inserció sociolaboral de dones víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual.(2013-2014) DIR-TS Dispositiu Integral de Recol·locació de dones que han exercit la prostitució. 4 Edicions (2013-2014) ITI Itinerari Personal d’assessorament a la professionalització de les dones que han exercit la prostitució - 2014 Itinerari d’Inserció sociolaboral per a dones del barri de La Mina Posa’t en Forma – Projecte per a l’empoderament i la visibilització de les dones gitanes ( Sabadell) Posa’t en Forma - Projecte per a l’empoderament i la visibilització de les dones gitanes ( Sant Adrià) ESKALA – Dispositiu Integral d’Empoderament, Inclusió i ocupació de joves menors de 30 anys (Sant Boi) MIRA’T – Projecte d’Empoderament i Capacitació professional per a noies joves de Montcada i Reixac (20142015)- Programa obert E-Dona -Empoderament i desenvolupament d’habilitats socials de dones migrades sense competències lingüístiques (Espai dona –Sabadell) Itineraris d’Ocupabilitat i desenvolupament de competències – 7 Itineraris en 2014. Programa Obert – (Consell comarcal del Maresme) Servei Préstec Mobiliari Urbà- Glories- Projecte d’ocupació i Servei (2 edicions) Cursos de formació Ocupacional amb certificats de professionalitat: 4 anglès comercial; 2 Gestió comercial de Vendes; 2 de Mediació Comunitària

Dones

Homes

Participant s Totals

31

-

31

83

-

83

27

-

27

170

-

170

20

-

20

49

-

49

20

13

33

15

-

15

54

-

54

46

38

84

7

-

7

90

31

121

612

82

694


Memòria 2014

Programes d’Atenció Social

L’Atenció Social que duu a terme l’entitat, des de l’any 2012, s’emmarca dins programa “Obrint Portes”, que integra diversos programes específics, sostingut per diferents entitats finançadores, que permeten donar resposta a les necessitats de les dones i les seves famílies que, a causa de la crisi econòmica, es troben en una situació de pobresa i d’exclusió social que suposa una forta barrera per endegar, de manera efectiva, itineraris d’inserció sociolaboral. Obrint Portes, vol ser una eina per a la inclusió que, tot i cobrir també les necessitats bàsiques de les dones que s’incorporen al programa, defuig de visions assitencialistes per centrar-se en els processos d’empoderament personal i professional i en refer les xarxes de suport i solidaritat, tan des d’una dimensió individual com col·lectiva. Des del programa es despleguen diferents línies d’acció i programes específics: Atenció Social –cobertura de necessitats bàsiques a les dones i les seves famílies Grups d’Empoderament Orientació i capacitació professional Habitatge temporal d’inclusió Xarxes de suport i solidaritat 139 dones ateses i 102 210 persones nens i nenes participants beneficiaries indirectes

Obrint Portes - Resultats

Atenció social i empoderament Atenció Social

139 dones ateses i 102 infants

Grups d’empoderament Orientació laboral i seguiment Curs professionalització - Marmitó

4 grups d’empoderament 81 dones participants 14 dones participants

82 reben ajudes a necessitats bàsiques (alimentació; roba; ajuts econòmics; i altres) 36 dones participants 42 insercions (19 sense contracte 9 insercions

4 dones i 4 filles/fills

Estada mitjana 1 any

26 usuàries del programa 96 persones assistents 1 parada de difusió 27 participants al taller

7 voluntaris i 32 visitants 10 voluntaris i voluntàries 4 usuàries i 2 voluntàries participen Organitza l’equip del programa

70 dones i 102 infants

Actuacions i activitats amb voluntaris i voluntàries Donacions de productes; voluntariat corporatiu 10 voluntaris/es d’empreses – voluntariat corporatiu

Habitatge temporal d’Inclusió 1 Pis d’inclusió amb suport

Xarxes de solidaritat -Activitats Mercat de roba solidària Concert solidari Sant Jordi al Raval Taller sensibilització a la d’Entitats de La Mercé Acte cloenda amb famílies

Fira

Xarxa de Solidaritat comunitària

30 empreses col·laboradores

Suport de voluntariat

19 persones han participat com voluntàries en el programa

9


Memòria 2014

Acció Comunitària i Intercultural

Al llarg de 2014 s’ha implementat 4 programes de desenvolupament comunitari en els que s’han dut a terme un ampli ventalls d’accions i activitats en les que han participat 2.023 persones i s’han promogut espais tècnics de relació i comissions de treball en els que han participat 87 entitats i recursos dels barris i 128 recursos tècnics. Programa Projecte ICI-CLOT. Projecte d’intervenció comunitària i Intercultural als barris del Clot –Camp de l’Arpa Programa impulsat i coordinat per L’Obra Social de La Caixa Projecte ICI – Badalona. Projecte d’intervenció comunitària i intercultural a Badalona Sud Programa impulsat i coordinat per L’Obra Social de La Caixa

Accions

Participants

Projecte Ràdio Jove II Sant Jordi Intercultural “A l’Estiu... Mou-te Espai Comunitats Saludables Espai Tècnic de Relació Comissions tècniques

53 nois i noies joves 413 - ciutadania 732 joves i nens/nenes 90 Persones grans 7 Recursos Tècnics 26 Recursos Tècnics

Elaboració diagnòstic compartit

3 representants institucions 23 recursos tècnics 13 representants d’entitats 3 representants institucions 38 recursos tècnics 24 representants d’entitats 2 representants institucions 24 recursos tècnics 16 ciutadans/es 16 persones Taula Cívica 18 persones Espai Tècnic 53 persones col·loquis (37 dones i 16 homes) 2 tallers 26 veïns i veïnes 300 persones participants (infants; joves i veïns i veïnes) 54 persones participants (52 dones i 2 homes)

Taules tècniques i espais relacions en el territori

de

Procés de construcció de l’Acció Global Ciutadana

Gestió del Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri de La Ribera (Ajuntament de Montcada i Reixac)

Xarxa Comunitària de solidaritat i suport a persones grans als barris del Clot i del Coll de Barcelona (Projectes MESxMENYS i GRANS PERSONES)

10

Programa Participació social (dinamització Taula Tècnica; Dinamització Espai Tècnic; Pla Informatiu; Monografia ) Programa de Salut comunitària – Tallers de Salut Programa de convivència, civisme i cohesió social Programa de Promoció social – cursos de lectoescriptura; castellà oral i Taller de reciclatge de roba Creació de la xarxa comunitària i accions de suport i acompanyament a persones grans. Suport als projectes RADARS i NADAL PER TOTHOM

5 Tècnics/es 127 Comerciants 131 persones (gent gran, infants i voluntaris i voluntàries)


Memòria 2014

Acollida i Acompanyament

Des de l’àmbit d’Acollida i acompanyament a les persones migrades, en el 2014, s’han dut a terme 3 programes d’atenció a dones migrades, en els que s’ha atès 94 dones i s’ha portat la gestió del Servei d’Acompanyament al Reagrupament Familiar: Noves famílies de l’Ajuntament de Barcelona, que s’implementa en 10 districtes de la ciutat. Des d’aquest Servei s’han atès 1.885 persones nouvingudes i s’ha fet acompanyament a 1.902 nuclis familiars.

Programa

Gestió del Servei d’Acompanyament al Reagrupament Familiar: Noves Famílies (Ajuntament de Barcelona)

PIADI – Programa d’Acollida, Informació per a dones immigrades SADI – Servei d’Atenció, assessorament i millora de les competències personals per a dones migrades PRT – Programa de Reincorporació al treball. Millora professional i inserció per a dones immigrades en situació d’irregularitat sobrevinguda

Accions

Participants

Contacte inicial persones nouvingudes (informes d’habitatge i altres) Seguiment nuclis familiars Espai Estable de pares i mares Tallers per a dones nouvingudes Punt de Trobada de joves Programa A l’Estiu Barcelona T’Acull Atenció psicopedagògica a joves Acollida inicial i coneixement de l’entorn i la llengua

1.885 persones

Informació de serveis i recursos Assessorament jurídic i laboral Mòduls de Balanç de Competències Itinerari formatiu d’Ajudant de cuinamarmitó. Pràctiques en empresa i inserció

1.902 nuclis familiars 57 persones 139 participants 67 participants 149 joves 174 joves 75 dones participants 62 dones realitzen l’itinerari sencer

19 dones 25% inserció

11


Memòria 2014

Atenció i Prevenció Violència Masclista

L’àmbit d’atenció i prevenció de la violència masclista integra diverses línies d’activitat i programes que cerquen un abordatge integral de la violència. El SIARE –Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament - és el programa central d’atenció i prevenció de la violència Masclista que es duu a terme des de l’any 2006, amb l’objectiu d’oferir un suport integral específic que permeti a les dones que pateixen o han patit violència masclista poder afrontar amb èxit el seu procés d’inserció sociolaboral endegant un procés paral·lel de suport i recuperació terapèutica individual i/o grupal, que té com eix transversal el seu empoderament.

En les diferents accions i programes dutes en 2014 a terme han participat 162 dones.

Programa

Accions

SIARE – Servei Integral d’Atenció, Recuperació i Empoderament de dones que pateixen o han patit violència masclista

-Entrevistes individuals d’exploració, diagnòstic i definició del Pla Individual -Atenció psicoterapèutica individual -Accions grupals (grups d’empoderament) 1 grup psicosocial 13 sessions de 3 h. Consolidació de la xarxa de suport Taller d’Art-Teràpia per generar estratègies d’afrontament emocional

Grups d’atenció psicosocial – Violència Tolerància 0 Xarxa de Mentores Programa de prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere a joves de CRAE de Barcelona “Espai Dones” - Punt d’Informació i assessorament per a dones de Badalona Sud (gener- juliol) Grups de Sensibilització

12

Participants

48 dones ateses

10 dones participants

11 dones participants

4 Tallers de sensibilització

38 joves de 14-18 anys

Atenció individual i assessorament

30 dones ateses

2 grups de prevenció i sensibilització

25 dones de programes de l’entitat


Memòria 2014

Emprenedoria

En l’àmbit d’emprenedoria, l’any 2014 s’ha iniciat un treball de col·laboració amb la Cooperativa Impulsem, entitat del Barri del Raval amb la què, des de fa uns any, mantenim estratègies i espais de treball conjunt en altres projectes cooperatius. Amb aquesta perspectiva de treball, s’ha dut a terme de manera conjunt el programa Catalunya Empren, que ha estat un centre de recursos, de caràcter integral, que sensibilitza, informa, orienta, forma i assessora a emprenedors i emprenedores, alhora que també impulsa noves iniciatives empresarial per generar activitat econòmica, aprofitant les forces endògenes del territori i la xarxa de contactes i necessitats que es produeixen entre els diferents projectes. Resum de resultats generals: • 285 persones beneficiaries • 68 accions de formació • 325 hores de formació • 211 persones assessorades • 80 Plans d’empresa realitzats • 47 empreses creades Activitat de SURT en el marc del projecte conjunt: • 150 persones participants (74% dones) • 28 accions formatives - 140 hores de formació • 197 hores d’assistències tècniques • 35 Plans d’empresa realitzats • 11 empreses creades

13


Memòria 2014

Consultora de Gènere

La Fundació Surt és també consultora de gènere especialitzada en assessoraments i formació per a l'equitat entre dones i homes en els àmbits socials, econòmics i culturals. Des de la Consultora de Gènere es treballa en diferents línies de serveis a Entitats i empreses: Formació a professionals en matèria de treball per competències, gènere, llenguatge no sexista, mercat laboral, violència masclista, mediació intercultural i altres temàtiques relacionades. Diagnòstic, Disseny i elaboració de Plans d’Igualtat Suport i assessorament tècnic per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió de les persones, en projectes d’acció social i programes i polítiques públiques. Elaboració de materials de sensibilització, guies, materials de formació, etc. en matèria de gènere, plans d’igualtat, violència masclista, metodologies d’inserció per competències. Activitat realitzada durant 2014 Formació a Professionals 10 cursos de formació en diverses especialitats, amb 175 hores de formació impartides, en els que han participat 174 professionals (84% dones). Plans d’Igualtat Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Pla d’Igualtat Intern de l’ajuntament de Gavà Procés participatiu complementari al Pla d’Igualtat de Gavà Pla d’Igualtat intern de l’ajuntament del Prat (2014-2015) Tallers d’Empoderament Taller “stratègies d’Empoderament” per a dones del consell de Dones d’HortaGuinardó Procés Integral d’Empoderament i inclusió de dones dels PIAD de Barcelona. S’han fet 3 edicions (PIAD de Gràcia; PIAD de Sant Martí; PIAD Sants Montjuic) Gestió de Serveis Dinamitzaxió de la Xarxa d’Empreses NUST. Empreses Innovadores en mesures de Temps i Concuiliació. Iniciativa creada per l’Ajuntament de Barcelona en el marc programa Nous Usos Socials del Temps. Gestió del CIRD de Barcelona. Servei Municipal destinat a promoure la igualtat efectiva i real entre dones i homes basada en el respecte i l’equitat. La gestió del Servei es fa en UTE amb Suara Serveis SCCL.

14


Memòria 2014

Recerca i Innovació

L’àmbit de Recerca i Innovació constitueix un espai de reflexió, investigació feminista, innovació i intercanvi d'experiències tant sobre la pròpia activitat de SURT com sobre el context social que ens envolta. Des d'aquesta àrea duem a terme recerques en diversos àmbits d’entre els que destaquen la violència masclista en les seves múltiples formes i contextos, la situació social de les dones, el treball i l’exclusió social. Durant l’any 2014 s’han estat duent a terme els projectes següents: Recerques i Estudis: • Recerca sobre la realitat dels i les joves nascudes a Catalunya amb pares i mares d’origen immigrant i residents a l’Alt Empordà. (Abril-Juny 2014). Projecte finançat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb l’objectiu de conèixer i analitzar les necessitats i potencialitats, els obstacles i les dificultats que es troben els i les joves del territori en els seus itineraris formatius i laborals. •

Estudi sobre l’impacte de la crisi econòmica en les dones de la ciutat de Barcelona. (AbrilOctubre 2014). Estudi encarregat i finançat pel Programa dona de l’Ajuntament de Barcelona, ha tingut per objecte conèixer l’impacte de la crisi econòmica sobre la situació laboral, social i personal de les dones de Barcelona, incorporant la dimensió de gènere.

Estudi sobre la prostitució en la ciutat de Barcelona. (Maig-Desembre 2014) Recerca encarregada i finançada per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de realitzar una fotografia detallada sobre el fenomen de la prostitució en la ciutat.

Projectes Internacionals Coordinats per SURT: • EMPOWERING CARE. Empoderament de noies tutelades contra la violència masclista. (Gener 2013 – Desembre 2014). Projecte europeu coordinat per SURT amb la participació d’organitzacions de Catalunya, Finlàndia, Itàlia, Xipre i Bulgària. (Projecte Daphne III – Direcció General de Justícia, Comissió Europea) Projectes Internacionals en els que hem participat com entitat sòcia: • Parti GE.MI. Obrint vies de participació: mentoria i desenvolupament d’habilitats per a la ciutadania activa des d’una perspectiva de gènere (Octubre 2013-Abril 2015). Coordinat per l’organització grega DIOTIMA, s’ha desenvolupat a l’Estat Espanyol, Grècia, Itàlia i Alemanya. (Finançat per la D.G. d’Immigració i Asil de la CE). •

WOMPOWER – Empowering Women –ROM. Empoderant les dones per lluitar contra la violència de gènere a través d’un model integrat de formació, suport i assessorament. (Gener 2013- Desembre 2014) Projecte coordinat por l’entitat romanesa Romania Society for Lifelong Learnig, s’ha dut a terme a L’Estat Espanyol, Romania, Gràcia, Finlàndia, Suècia, Estonia, Letoniai Austria. (Projecte Daphne– Direcció General de Justícia, Comissió Europea)

15


Memòria 2014

GendeRIS. La dimensió de gènere en les polítiques i activitats de prevenció del tràfic d’essers humans (Maig 2013-Maig 2015). Coordinat per la Fundació Giacomo Brodolini d’Itàlia, participem organitzacions de l’Estat Espanyol i Romania. L’objectiu principal del projecte és fomentar la introducció de la perspectiva de gènere en les actuacions i les polítiques de prevenció del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. (Finançat pel Programa de Prevenció i lluita contra el crim de la UE, ISEC).

STOP Traffic for Domestic Work. (Juny 2013-Juny 2015). Coordinat per l’organització EDEXEducational Excellence Corporation Limited de Xipre, l’objectiu del projecte és obtenir informació i dades sobre el tràfic de dones amb fins d’explotació laboral en l’àmbit domèstic, i poder fer recomanacions polítiques. La recerca es du a terme a l’Estat Espanyol, Grècia, Xipre i Lituània. (Finançat pel Programa Europeu ISEC).

GIRL, -Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women and Girls victims of trafficking for sexual explotation. (Setembre 2014-Agost 2016). Coordinat per l’entitat romanesa Centul Partenariat pentru Egalité. L’objectiu central del projecte és conèixer amb major profunditat la trata de dones romaneses per a l’explotació sexual i introduir la perspectiva de gènere en l’atenció a les víctimes. Es du a terme a l’Estat Espanyol, Romania i Itàlia. (Finançat pel Programa Europeu ISEC).

16


Memòria 2014

La Gestió econòmica

Els comptes anuals de la Fundació han estat elaborats aplicant els principis i normes de comptabilitat vigents i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya. Des de l’inici de l’activitat de la Fundació es duen a terme auditories comptables que estan publicades el web de l’entitat. Anualment els comptes auditats es presenten al Protectorat de fundacions. El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys correspon als resultats de la Fundació SURT incorporant el 50% de l'UTE que gestiona el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) de l'Ajuntament de Barcelona.

Balanç de situació a 31 de desembre de 2014

Actiu 2.470.516,08

Passiu 2.470.516,08

Passiu corrent 58%

Patrimoni net 33%

Actiu corrent 61%

Passiu no corrent 9%

Actiu no corrent 39%

Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2014

Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2.466.738,46

2.368.567,18

98.171,28 INGRESSOS

DESPESES

Els resultats de 2014 s’han tancat amb uns resultats positius de 98.171,28 € que ha permès situar en positiu els Fons Propis de l’Entitat que era un dels objectius de sostenibilitat marcats en el Pla d’Acció per al 2014

RESULTAT

17


Memòria 2014

Desglossament dels Ingressos i despeses La principal font d’ingressos de la fundació és la seva activitat. Els ingressos per aquest concepte representen el 98,74% del total.

Ingressos per tipologia 31,72% 28,31%

25,49%

13,22%

1,26% Licitacions Subvencions Convenis

Facturació Serveis

Donacions

En relació a la tipologia d’ingressos, s’ha assolit totalment l’objectiu de diversificació plantejat en el Pla d’Acció anual, amb l’increment del volum de licitacions i de convenis. Els ingressos relacionats amb donacions es mantenen en un nivell reduït que no ha arribat a l’objectiu del Pla d’Acció Anual.

Evolució dels ingressos 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La principal despesa de l’entitat és la de personal, que suposa el 74,65% del total.

Distribució de la despesa Empreses associades

1,35%

Despeses Financeres

1,43%

Amortització immobilitzat Altres despeses d'explotació Aprovisionaments Ajuts monetaris i beques Despeses de personal

18

La gràfica d’evolució dels ingressos dóna la imatge clara tan de l’impacte de la crisi en la reducció dels ingressos de l’entitat com, també, el procés de recuperació experimentat en els dos darrers anys i que respon a la implementació sistemàtica de les mesures de sostenibilitat adoptades, que tenen a veure tant amb l’increment i diversificació de l’activitat, com a la gestió pressupostària.

Un 4,71% del pressupost es destina a ajuts directes a les persones participants en els programes, especialment les ateses des del programa Obrint Portes, juntament a les beques que s’inclouen en alguns programes d’inclusió.

4,00% 11,79% 2,07% 4,71% 74,65%

La resta de despeses es correspon, majoritàriament a compres i serveis rebuts


Memòria 2014

Professionals compromeses

Durant l’any 2014 l’equip de la Fundació SURT ha estat format per un total de 107 professionals, vinculades als diferents projectes i a les estructures de gestió. Al llarg del 2014 s’han creat 53 nous llocs de treball, el 92,5% vinculats a projectes i el 7,5% a estructures de gestió. El 87,9% del total de professionals contractades són dones i el 12,10% homes. El percentatge d’homes, tot i continuar essent reduït, ha augmentat significativament respecte d’anys anteriors. L’any 2011 representava el 6,49%.

%Homes/Dones Homes 12%

Dones 88%

Les dones també són majoritàries en el Patronat, composat íntegrament per dones, i en els equips de direcció, amb percentatges per damunt del seu pes en el conjunt de l’entitat. (100% en el Consell Directiu; 89% en els equips de coordinació de projectes). El 75,7% de la plantilla està en la franja d’edat de 30 a 45 anys; el 10,28 té més de 45 anys i el 14,02% menys de 30. L’increment més important de contractació al llarg del 2014 s’ha produït en la franja central d’edat (30-45 anys) i també en professionals de menys de 30 anys. El 40,19% de les persones que treballen a l’SURT fan jornada completa i el 59,81% jornada parcial. El 16% de les persones que tenen jornada parcial ha estat per elecció pròpia i el 84% per requisits dels programes i/o serveis.

19


Memòria 2014

Participació

El treball en xarxa, la col·laboració i cooperació entre entitats i persones són valors que als que donem un lloc i un espai cabdal en l’activitat de l’entitat. Per això participem en diverses xarxes, plataformes i comissions de treball vinculats als nostres àmbits d’activitat.

Xarxes de les que som part: • •

• • • • • • •

ECAS - Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social. SURT som part de la Junta Directiva i participem en diverses estructures i espais de treball que organitza la Federació. DDIPAS –Xarxa de dones Directives i Professionals de l’Acció Social. Xarxa promoguda per ECAS que integra més de 100 dones professional del sector social. Som part de la Xarxa i de la Junta de Govern. Fundació Tot Raval, plataforma de 60 associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval. Surt és membre del Patronat de la Fundació Tot Raval i de la seva Junta de govern, participem a més en diferents espais i comissions de treball. Coop-57 cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris. Cooperativa de Serveis financers, formem part del Consell de Secció de Catalunya i del Consell Rector. Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona. Xarxa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona – Direcció d’Immigració. Xarxa Anti-Rumors, dins el Pla de Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona. Formem part dels Grups de Formació i de Comunicació. XESAJE, Xarxa d’entitats que tenen serveis d’atenció jurídica per a persones estrangeres, impulsada per l’ajuntament de Barcelona. Som membres de la xarxa XEBS, Xarxa d’Economia Solidària Xarxa d'economia social de Barcelona, per a potenciar l’Economia Social a la ciutat i impulsar l’emprenedoria social i la innovació social XARXA ROMEST, Xarxa d’entitats que intervenen amb la població gitana. Som membres de la xarxa. Xarxa d’habitatges d’inclusió de l’ajuntament de Barcelona.

Espais de Participació ciutadana: • •

20

Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), és l'òrgan participatiu i consultiu de l'Institut Català de les Dones. Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona. SURT és membre del Consell i de la Comissió Permanent i participem en els Grups de Treball de Dona i el Grup de Treball d’Acció Comunitària


Memòria 2014

• • •

Consell Municipal de les Dones de Barcelona, i Comissió Permanent del Consell. El Consell de les Dones de Barcelona és l'òrgan de participació de les dones de la ciutat en les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona. Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, format per entitats de persones immigrants i entitats que treballen per l’acompanyament de persones immigrades. Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. És l’espai de participació, de cooperació publicoprivada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

Plataformes i Altres Espais de treball en les que hem participat Pla d’Interculturalitat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) Pla integral del Poble Gitano Taula tècnica agència ABITS. Ajuntament de Barcelona. Xarxa d’Entitats del Barri de La Mina Plataforma unitària contra les violències de gènere.

21


Memòria 2014

22


Memòria 2014

23

Memoria surt 2014 cat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you