Första Linjen 2/2020

Page 1

Posttidning B

Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning | #2/2020 | Årgång 7 | www.sekostockholm.se | stockholm@seko.se | www.första-linjen.se

CORONAKRISEN

Från varsel och permitteringar till personalbrist och, ja, ingen större skillnad alls. Coronakrisen slår helt olika inom Sekos branscher.

Ledare. Genom ökat statligt ägande kan samhällsviktig produktion prioriteras.

Intervju. Karin Åkersten: Arbetarrörelsen kommer att klara även denna kris.

Kamraten. Kalle Holmqvist skriver gärna om arbetare eller om häxor.

Ledare: Monika Roll, s. 2

Först s.2–3

Kamraten s. 15

Reportage.

Arlanda Express rullar på med en passagerare i varje vagn

När flyget dragits ner till nästan obefintlighet har behovet av att resa till Arlanda minskat. För Arlanda Express har neddragningen blivit dramatisk. Tidigare åkte 10 000 passagerare dagligen, nu är det cirka 300. Reportage, s. 10–11

Årsmöte

Hovstaterna

Infranord

Kultur

Internationellt

Seko Stockholms årsmöte skjuts fram

Guider får sköta slottsträdgårdar

Ovanligt mycket att göra då färre tåg går

Hemmatips i coronatider

”Vi måste skapa ett hållbarare, stabilare och tryggare arbetsliv.”

Nytt årsmöte kommer att hållas den 2 september. Först, s. 2 FOTO: JOSÉ FIGUEROA

Stockholms slott ekar tomt utan besökare. Guider och museiassistenter får nu tillfälligt nya arbetsuppgifter – som att sköta trädgårdar, eller att inventera samlingar av tavlor och mattor. Nyheter, s. 4

Färre tåg innebär ett gyllene tillfälle för att genomföra järnvägsunderhåll. Infranord har alltså ovanligt mycket att göra.

Många bibliotek är stängda, teaterföreställningar ställs in, konserter senareläggs. Första Linjen tipsar om saker som faktiskt går att göra, utan onödiga kollektivtrafiksresor.

Nyheter, s. 7

Kultur, s. 12–13

Guy Ryder, generalsekreterare i ILO, som har lanserat åtgärder inom fyra områden som FN-organisationen vill se genomförda. Utblick, s. 14 Begränsad eftersändning. Returadress: Seko Stockholm, Box 1032, 17121 Solna

Posttidning B


Först

Seko Stockholm: Årsmöte 2 september l Seko Stockholm ställde in vårens årsmöte. Nytt årsmöte kommer att hållas den 2 september. Enligt de preliminära planerna kommer mötet att vara digitalt, men detta är ännu inte helt bestämt.

Seko Stockholm Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 17121 Solna. Postadress: Box 1032, 171 21 Solna. Telefon: 08-454 84 00. E-post: stockholm@seko.se.

Ledare.

Staten visar handlingskraft!

S

edan senaste numret av Första Linjen har Seko Stockholm växt med hundratals nya medlemmar. I tider av oro väljer allt fler att gå med i fack och a-kassa. Coronapandemin har slagit mot Sekos branscher på olika sätt. På några av de arbetsplatser där vi organiserar medlemmar haglar övertidstimmarna, deltidare erbjuds heltid och arbetsgivarna skriker efter att rekrytera mer personal. På andra ställen har uppsägningar eller korttidspermitteringar med en kapning av både lön och arbetstid blivit verklighet samtidigt som ovissheten inför framtiden präglar stämningen. Något som förenar Sekos medlemmar är att vi arbetar i branscher där staten tidigare verkat som arbetsgivare. Detta gäller fortfarande för en del av oss men för flertalet medlemmar är det numera aktiebolag i utsålda branscher som står för betalningen av våra löner. Att man en gång i tiden valde att förstatliga just de branscher där Seko idag har medlemmar beror på något som återigen är på mångas läppar – branscherna ansågs samhällsbärande. Saker som att posten kom fram, tågen gick i tid och att elförsörjningen fungerade ansågs som något som var för viktigt för att låta en vinstdrivande marknad ha ansvaret för. Fyra decennier tillbaka i tiden var detta konsensus i politiken såväl som inom näringslivet.

FOTO: MATS WINGBORG

Första Linjen är Seko Stockholms medlemstidning, den utkommer minst 4 ggr per år. Ansvarig utgivare: Karin Åkersten. Redaktör: Mats Wingborg. Redaktionsråd: Linnea Garli, Charlotte Rinaldo, Stefan Granér och Karin Åkersten. Medverkande i detta nummer: José Figueroa, Linnea Garli, Ida Karlsson, Monika Roll och Mats Wingborg. Grafisk form: Petter Evertsén. Tryck: Hall Media Tryck AB, 2020.

Coronakrisen. Pandemins påverkan på Sekos branscher varierar. Karin Åkersten

Arbetarrörelsen kommer att klara även denna kris

Tvärtemot de senaste årtiondenas dogmer, då statens inbland-

ning i ekonomin bantats ner, uppdagas nu istället statens handlingskraft i fotspåren av pandemin. Det visade sig att marknaden inte fixar allt. I skrivande stund har närmare 1 400 miljarder spenderats av staten på olika krisinsatser. Det motsvarar omkring 30 procent av alla varor och tjänster som produceras i Sverige under ett år - och detta på två månader! Risken finns att alltför många av dessa miljarder kommer gå till att rädda storägarna på börsen snarare än arbetstillfällen, bra arbetsvillkor, trygghet, välfärd och i förlängningen liv. Det är dags att lyfta frågan om huruvida staten återigen bör ställa krav på ägande i utbyte mot det finansiella stöd som företagen erbjuds. För många av Sekos medlemmar var det redan innan krisen ett faktum hur utförsäljningar och upphandlingar bidragit till att försämra villkoren, öka stressen och åsidosätta säkerheten på arbetsplatserna. I kristider blir det än mer tydligt. Vi vet att utan Sekos medlemmar stannar Sverige. Genom ökat statligt ägande och inflytande kan just den produktion som anses samhällsviktig prioriteras – utan något krav på vinst eller avkastning. Till skillnad från när storbankerna ansvarar för att låna ut pengar till företag går pengarna direkt tillbaka till statskassan då vi äger ett företag gemensamt, delvis eller helt och hållet. Detta ger en grund för en långsiktig förändring i ekonomin som kan fortsätta även efter att pandemin är över. En ekonomi där vilka investeringar som ska ske avgörs av samhällsnyttan och vad som är samhällsekonomiskt lönsamt, inte av bankerna. En långsiktig förändring där vi utan några panikåtgärder kan prioritera sysselsättningen, jämlikheten, välfärden och en grön omställning av samhället. Monika Roll Kommunikationsansvarig Seko Stockholm monika.roll@seko.se

ORGANISATION. Karin Åkersten, ordförande för Seko Stockholm, poängterar att coronakrisen påverkat medlemmarna i Seko Stockholm på väldigt olika sätt. En del har förlorat sina jobb medan andra har fått en ökad arbetsbelastning. Även Seko Stockholm har påverkats. Antalet medlemmar har ökat men fackliga möten och kurser har ställts in. Karin är ändå förvissad om att mötena kommer att komma igång igen när coronakrisen är över.

vill handla i butiker ökar försäljningen över nätet. Det har skapat ett ökat tryck på posten. Likaså har neddragningen av tågtrafiken lett till att man passar på att genomföra extra mycket järnvägsunderhåll. Du ger en betydligt mer mångfasetterad bild än den som brukar beskrivas i media. Där nämns bara att belastningen för personalen har ökat inom vården, men det är inte bara inom vården som det är brist

l  I det här numret av Första Linjen finns intervjuer med klubbföreträdare som berättar om hur coronakrisen har påverkat deras branscher, men också det fackliga arbetet. Vad tänker du när du läser intervjuerna?

– Något väldigt slående är de stora skillnaderna mellan olika branscher. På flera arbetsplatser har många permitterats, varslats och sagts upp. Till hårt drabbade Seko-arbetsplatser i Stockholm hör bland annat Arlanda Express,

flygplatserna och färjetrafiken. Sedan finns den exakt motsatta bilden, att arbetsbelastningen har ökat. Sjukskrivningarna har ökat som ett resultat av coronan. Alla som har symptom uppmanas ju att stanna hemma. Det har skapat ett hårt tryck på den personal som arbetar. Belastningen är tuff på pendeltågen, inom kriminalvården, på arbetsförmedlingen och på posten. I vissa fall har arbetsbelastningen också ökat av andra skäl. När människor inte längre

på personal.

– Men för den uppmärksamme stod detta klart redan i ett tidigt skede av coronakrisen då plötsligt turtätheten på bussarna drogs ner. Plötsligt fick personal som exempelvis jobbade på pendeltågen svårt att ta sig till jobbet. Sedan är förstås de som jobbar inom vården mer utsatta än andra. Där har belastningen ökat extremt mycket och personalen tvingas att jobba i obekväma skyddsutrustningar. Men det är absolut också sant att


Sekos skyddsombud fick använda metod som hon själv förespråkat

FOTO: ANDRIY BARANSKYY/CC

l Maria Karlsson, skyddsombud för Seko Pendelklubben, är på bättringsvägen efter att varit sjuk i covid-19 under tre veckor. – Det har varit tufft. Jag fick svårt att andas och fick åka ambulans till sjukhuset. Men där konstaterade man att mina lungor fungerade som de skulle. Så jag behövde aldrig läggas in. Maria Karlsson är skyddsombud men har själv inte kunnat delta i skyddsarbetet under den senaste

tiden då hon har varit sjuk. En av de åtgärder som hon själv varit med om att utforma fick hon däremot själv erfarenhet av. – Det handlar om att ge andra i personalen information om risken för smittspridning. Konkret innebär detta hon fått frågor om vilka andra i personalen hon träffade just innan hon blev sjuk. – Sedan har de personerna fått

Karin Åkersten, Seko Stockholms ordförande. FOTO: MATS WINGBORG

information om att de jobbat med en person med misstänkt coronasmitta. Samtidigt kan personer vara sjukskrivna av många olika orsaker. Det behöver inte alls handla om covid-19. – Men särskilt viktigt är att följa upp personer som blivit sjuka och gått hem under pågående arbetspass. Då är risken stor att de har kunnat smitta andra, säger Maria Karlsson.

Ny satsning på fackliga utbildningar till hösten ORGANISATION. – Tyvärr har alla kurser under våren ställts in på grund av coronasmittan, säger Åsa Einerstam, studieorganisatör på Seko Stockholm.

På flera arbetsplatser har många permitterats, varslats och sagts upp. Till de hårt drabbade Seko-arbetsplatser i Stockholm hör bland annat Arlanda Express, de som jobbar på flygplatserna och färjetrafiken. Sedan finns den exakt motsatta bilden, att arbetsbelastningen har ökat. Sjukskrivningarna har ökat som ett resultat av coronan. Alla som har symptom uppmanas ju att stanna hemma. Det har skapat ett hårt tryck på den personal som arbetar. Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm

l  Coronasmittan kom olägligt med tanke på att Seko Stockholm satsat stort på fackliga utbildningar för medlemmar. – I år hade vi testat ett koncept där vi ringde upp medlemmar och erbjöd dem att gå vår egen introduktionsutbildning eller en tvärfacklig medlemsutbildning. Upplägget fungerade verkligen bra och vi hade lyckats rekrytera ovanligt många. Nu blev vi tvungna att skjuta på alla kurserna. Samma sak gäller för de tvärfackliga Åsa Einerstam medlemsutbildningarna. Planen är att istället hålla utbildningarna till

hösten. – De som skulle ha gått en kurs under våren kommer att få ett nytt erbjudande. Förhoppningsvis har satsningarna på att rekrytera inte varit förgäves. Åsa Einerstam berättar att coronakrisen samtidigt lett till att det utvecklats nya koncept för digitala utbildningar. ABF var snabba med att ta fram stöd och guidning. – Även vårt förbund har testat digitala utbildningar, bland annat för de personer i klubbarna som använder sig av medlemsregistret. Hittills är det dock bara förbundet och inte Seko

många inom Sekos branscher får slita hårt under coronakrisen. Till det dystra hör, som du nämner, att många har eller riskerar att förlora sina jobb. Vad blir konsekvenserna?

– Många får det ekonomiskt tufft. Det skapar också en väldig osäkerhet. De som har åkt ut först är de med timanställningar. De blir inte ens varslade. Jobbet bara upphör. I nästa skede har vi sett varsel och uppsägningar även av fast anställd personal. Förhoppningen är givetvis att jobben ska komma tillbaka när coronakrisen som småningom är över. Men inget vet riktigt vad som kommer att hända och det är svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna. En sak som jag oroar mig för är att en högre arbetslöshet också ska leda till att kraven och förväntningarna på villkoren i arbetslivet sjunker. I debatten finns ständigt röster som säger att det viktiga ändå är att människor får

– Coronakrisen skapar en väldig osäkerhet. De som har åkt ut först är de med timanställningar. De blir inte ens varslade. Jobbet bara upphör, säger Karin Åkersten, Seko Stockholms ordförande. FOTO: QUIQUE OLIVAR/ UNSPLASH

Stockholm som tagit fram digitala utbildningar, men det är inte osannolikt att de digitala idéerna sprider sig i kölvattnet av coronakrisen. – Samtidigt går det aldrig att ersätta mötet mellan människor. Mötena utgör ett kitt i det fackliga arbetet. Därför ser jag fram emot att våra kurser så småningom ska komma igång igen.

ett jobb och att krav på löner och drägliga villkor inte är lika viktiga. Risken är stor att de åsikterna nu får vind i seglen.

tiga känsla som när hundratals ombud samlas. Jag är samtidigt övertygad om att arbetarrörelsen kommer att klara även denna kris.

Hur har det fackliga arbetet inom

I Sverige idag råder lite av borgfred

Seko Stockholm påverkats av coro-

och nationell samling. Hur länge

nakrisen?

tror du att det klimatet kommer att

Annons

– Även här går tendenserna åt olika håll. På kort sikt har medlemsantalet ökat. Många söker sig till facket i kristider. Sedan finns en risk att vi tvärtom tappar medlemmar om arbetslösheten ökar. Ett väldigt stort problem är också att vi tvingats ställa in kurser, fackliga träffar och att vi har skjutit på årsmötet till hösten. Visserligen har en del av detta kunnat ersättas av digitala möten, inte minst styrelsemöten. Men det är ändå inte samma sak. Att fackligt aktiva kan mötas är en del av det fackliga kittet. I juni har också LO-kongress, även den ska ske digitalt. Jag kommer själv att vara ett ombud. I viss mån kommer debatten kunna föras, men det blir inte samma mäk-

vara? Och när kommer vi att få se

Bli skolinformatör

mer av politiska motsättningar?

– Oerhört svårt att sia om, men vi kan nog vara säkra på att den nuvarande enigheten, även om man inte är enig i allt, inte kommer att vara för evigt. Det finns ju många frågor som ligger framför oss som kommer att skapa motsättningar. Jag tänker på arbetsrätten och frågan om vilka som ska betala för den ekonomiska krisen. Sedan har hårda ord inget egenvärde. Det som jag kan uppskatta med det politiska klimatet idag är att olika politiska riktningar lyssnar mer på varandra och att vi därmed slipper en del av pajkastningen. Mats Wingborg stockhom@seko.se

l Seko söker nu nya skolinformatörer! Som skolinformatör hjälper du till att lära gymnasieelever och SFI-elever om vikten av att vara med i facket. Du jobbar på uppdrag av LO, som ser till att du får den utbildning som krävs. Självklart står LO för förlorad arbetsförtjänst de dagar du håller en skolinformation. Tar du uppdraget och får utbildningen förväntas du avsätta ungefär en dag i månaden för att åka ut och hålla skolinformation. Baskunskaper som krävs är att ha genomgått någon av LO:s utbildningar Om facket eller Medlem i facket. Blir du utsedd till skolinformatör registreras du som Seko-ombud, så att du kan söka ledigt enligt förtroendemannalagen. Det innebär att du är garanterad ledighet från jobbet de dagar som du jobbar för LO. Att bli skolinformatör är ett bra (och roligt) första steg in i den fackliga verksamheten, om du som medlem känner att du är intresserad av att hjälpa till! Intresseanmälan görs till studier.stockholm@seko.se


4

Nyheter

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

Coronakrisen. Nya arbetsuppgifter och kompetensutveckling för slottsanställda.

I brist på besökare har guider fått hjälpa till i slottsträdgårdarna. Timanställda har behövt gå, men den fasta personalen har varken påverkats av permitteringar eller uppsägningar. FOTO: RAPHAEL STECKSÉN

Hovstaterna

Guider får sköta slottsträdgårdar i coronakrisen CIVIL. Stockholms slott ekar tomt utan besökare. Guider och museiassistenter får nu tillfälligt nya arbetsuppgifter – som att sköta trädgårdar, eller att inventera samlingar av tavlor och mattor. l Coronakrisen slår hårt mot besöksmål som är beroende av entréintäkter. Stockholms slott är vanligtvis ett av Sveriges mest besökta turistmål men ligger nu öde, och många guider står utan arbetsuppgifter. Skiftet skedde när de statliga museerna började stänga ner. Då strömmade besökarna inte längre till. – Det blev nervöst i organisationen. Det var som oroligast innan arbetsgivaren meddelade att inga uppsägningar var aktuella, förklarar Daniel Moström. slottsvakt för hovets säkerhetsavdelning placerad på Stockholms slott och är ordDaniel jobbar som

förande i Sekos lokala klubb på de Kungliga Hovstaterna och Kungliga Djurgårdens förvaltning med verksamhet i hela Mälarregionen. Just nu pågår förhandlingar om tillfällig omplacering av ett 30-tal personer inom visningsverksamheten. Timanställda har fått jobba till mitten av april men därefter har det inte funnits några jobb. – Timanställda har fått information om att de under rådande situation inte kan räkna med att arbeta hos oss. När så stora intäkter faller bort så får det stora effekter på hela Kungliga Hovstaternas ekonomi. I år kommer vi behöva minska på skötseln av de kungliga parkerna och byggnaderna. Vi liksom många

andra viktiga besöksmål i Sverige står inför en stor utmaning, säger Staffan Larsson, chef för Ståthållarämbetet. på Drottningholms slott och inventering av samlingar – tavlor, mattor och vävda tapeter – kan nu bli nya uppgifter för de fast anställda som annars brukar arbeta med visningar eller ta hand om besökare. En del kan få hjälpa till med administrativa uppgifter. Dessutom är tanken att ge möjlighet till kompetensutveckling, som att läsa in guidematerial hemifrån. – Det är en bra lösning i den oklara situation vi befinner oss i. Den här organisationen lever mycket på lojaliteten. De anställda jag pratat med är positiva. De ser det här som en möjlighet att bredda sin kompetens, säger Daniel Moström från Seko-klubben. Trädgårdsarbete ute

Arbetsgivaren är

tillmötesgående,

Det är en bra lösning i den oklara situation vi befinner oss i. Den här organisationen lever mycket på lojaliteten. De anställda jag pratat med är positiva. Daniel Moström, ordförande i Sekos lokala klubb på de Kungliga Hovstaterna och Kungliga Djurgårdens förvaltning

menar han. De första veckorna har visningspersonalen fått gå hemma med bibehållen lön. – De har sagt ”vi löser det här”. Vi hör inga tongångar om uppsägningar eller permitteringar. Det finns inga tankar på att dra ner på arbetstid eller sänka löner. De tar det här på allvar och vill behålla sin personal. Arbetsgivaren har också meddelat att så fort beslut tas att samhället öppnar upp igen kommer personalen få gå tillbaka till ordinarie arbetsuppgifter.

Fakta.

Stockholms slott och Drottningholms slott l Drottningholms slott på Lovön i Ekerö kommun är Kungaparets permanenta bostad och upptaget på Unesco:s världsarvslista. Slottet och parken brukar till största delen vara öppna för besökare året om. Stockholms slott är arbetsplats för Kungaparet. Drottningholms slott och Stockholms slott hade över 1,4 miljoner besökare förra året. Källa: Verksamhetsberättelse 2019, Kungl Hovstaterna/Ståthållarämbetet.

Daniel Moström berättar att en posi-

tiv effekt av den rådande krisen är samarbetet mellan facken. – Det tvärfackliga samarbetet har aldrig varit bättre. Vi håller kontakt dagligen. Vi har mer samsyn och pratar om hur vi ska säkra anställdas trygghet och villkor, säger Daniel Moström. Ida Karlsson stockhom@seko.se


Nyheter

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

5

FOTO: PETER KROON

Coronakrisen. Hög sjukfrånvaro pressar Postnord.

Arbetsförmedlingen

Läget är kaotiskt, men alla sliter för att få verksamheten att fungera

Postnord

Brist på arbetskraft, ökad stress och svårt att bedriva fackligt arbete POST. Inom Postnord har sjukfrånvaron ökat dramatiskt under coronakrisen. Periodvis har upp mot 40 procent av de anställda varit sjukskrivna på vissa brevbärarkontor. – Det har skapat ett väldigt pressat läge för dem som jobbar, säger Linda Edholm, ordförande i Postklubb Stockholm norr. l  Det finns dubbla orsaker till att trycket ökat på de anställda inom posten. Det ena är sjukfrånvaron. Alla med symptom kopplade till corona uppmanas att stanna hemma. Det har gett utslag. – Sjukfrånvaron har slagit särskilt mot några mindre kontor, som i Kista och Bromma. Även om antalet sjuka där inte är jättehögt blir andelen sjuka väldigt hög, säger Linda Edholm, ordförande i Sekoklubben. Den andra orsaken till de ökade trycket är att många människor undviker att besöka butiker och istället handlar över nätet. Det har drastiskt ökad hanteringen av paket inom posten. – På kort sikt har behovet av personal ökat. Belastningen på dem som arbetar har blivit mycket hårdare än vanligt. av Seko-medlemmarna inom posten jobbar som brevbärare och delar ut post och paket. – Det accepteras inte att de snörvlar och hostar, då tittar folk snett på dem. Även om det inte beror på coronan utan på pollenallergi. Många

Hög sjukfrånvaro, så hög som 40 procent på vissa kontor, har inneburit ett pressat läge för brevbärarna inom Postnord. FOTO: JOSÉ FIGUEROA

Ett problem är också att många arbetsplatser numera är helt stängda och inte tillåter några besökare. Då kommer inte brevbärarna in med post och paket. – Där har vi fått hitta nya lösningar. Som att posten lämnas utanför arbetsplatsen. och den paketterminal där Seko-klubben har medlemmar har blivit mer slutna. Det har försvårat det fackliga arbetet. – Mötena ligger nere. Vi kan inte heller längre träffa varandra utan håller kontakt digitalt. Det fungerar, men har gjort det fackliga arbetet svårare. Särskilt komplicerat är det att hålla kontakten med de arbetsplatser där vi inte har något ombud. På olika sätt har Seko-klubben engagerat sig i skyddsarbetet mot coronasmittan, bland annat genom att skicka ut flaskor med handsprit till arbetsplatserna. Annat arbete sker i samverkan med arbetsgivaren. Lennart Karlsson, som är Sekos skyddsombud, tycker att arbetsgivaren på det hela ta-

get skött skyddsarbetet på ett bra sätt. – Men för cheferna har det varit en svår balansgång. Å ena sidan kravet från Folkhälsomyndigheten att skicka hem anställda med symptom. Å andra sidan har det rått brist på arbetskraft och inget arbete kan utföras hemifrån. På det stora hela har dock arbetsgivarna klarat detta. Men i enstaka fall har anställda pressats att fortsätta arbeta trots att det borde ha varit sjukskrivna. En svårighet, som Lennart Karlsson

pekar på, är hur brevbärarna ska undvika kundkontakt i samband med hemleveranser. – Ett initiativ har varit att förändra kvittensförfarandet. Den brevbärare som lämnar ett paket har själv kunnat kvittera det utan att kunden har behövt skriva under. Därigenom har en del av de direkta kontakterna kunnat undvikas.

Även de 20 postkontor

Lennart Karlsson att det är ett problem att allt arbetsmiljöarbete för tillfället är inriktat på coronan och att andra frågor kommer i skymundan. – Det handlar bland annat om att förhindra att brevbärare snubblar och ramlar och om tunga lyft. Idag ska en brevbärare kunna leverera paket som väger upp till 35 kilo direkt till dörren, även i flerfamiljshus utan hissar. Sedan menar

35 En brevbärare ska kunna leverera paket som väger upp till 35 kilo direkt till dörren – även i flerfamiljshus utan hissar.

Mats Wingborg stockhom@seko.se

CIVIL. – Det är tufft för de anställda på Arbetsförmedlingen. Först kommer neddragningar, sedan januariavtalet med krav på en privatisering och nu coronakrisen med en snabbt stigande arbetslöshet, säger Mikael Listh, ordförande för Seko klubb Arbetsförmedlingen.

l  Redan innan coronakrisen hade många av de tidigare anställda på Arbetsförmedlingen slutat, både på grund av neddragningarna och turbulensen kring alla förändringar. Totalt varslades 5300 anställda. Det ledde till en ökad belastning på dem som blev kvar. – Nu har också coronakrisen tvingat fram ytterligare förändringar. Dels ökar arbetslösheten snabbt, vilket betyder att Arbetsförmedlingen behövs mer än någonsin. Dels måste Mikael Listh jobbet ställas om så att vi i så liten utsträckning som möjligt behöver ha direkta fysiska möten med arbetssökande, arbetsgivare och kollegor. I väldigt stor utsträckning utförs arbetet av de anställda hemifrån. Vanligtvis brukar det vara omkring  1600 personer på huvudkontoret. Nu är det bara ett 50-tal där. På några platser finns det dock fortfarande kundtorg där arbetssökande kan möta Arbetsförmedlingen. Men där har åtgärder vidtagits för att minska risken för smitta. – Arbetsförmedlingen har satt upp plexiglas och avspärrningsband. En konkret förändring är till följd av krisen är att

många anställda tillfälligt har fått byta arbetsuppgifter. En av flera orsaker är att Arbetsförmedlingen inte kommer att kräva in några aktivitetsrapporter förrän i juli. De som arbetat med att granska aktivitetsrapporter har därför kunnat gå över till andra uppgifter. Det är också vanligt att anställda fått byta arbetsgrupper och under en period arbetar under andra chefer. – Det gäller att prioritera det viktigaste, särskilt att arbetslösa kan registrera sig så att de får rätt till a-kassa. Mikael Listh säger att mycket är kaotiskt men att arbetsgivaren utifrån rådande förhållanden har skött arbetet bra. – Alla sliter för att få verksamheten att fungera. Men på sikt är det här inte hållbart. Stressen och belastningen riskerar att skapa ohälsa bland personalen.


6

Nyheter

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

Coronakrisen. Dråpslag när Rederi Eckerö storvarslar. Skansen

righet som är speciell för ”båtfolk”. Många medlemmar känner stor lojalitet med rederiet. De saknar kollegorna och jobbet och vill tillbaka till vardagen ombord. En del av våra medlemmar har vuxit upp med båtarna och har släktingar som också jobbat i rederiet, säger Fabian Westerlund, som har många år på olika fartyg bakom sig, såväl i Östersjön som på djupare vatten.

Alla evenemang inställda och personalen permitterad CIVIL. – Skansen har drabbats hårt av coronasmittan. Nu under våren skulle verksamheten egentligen ha dragit igång. Men av personalen på omkring 210 personer är de flesta permitterade på 40, 60 eller 80 procent, säger Mikko Svensson, ordförande för Seko-klubben Högskolor & Kultur som bland annat organiserar anställda på Skansen.

Var kommer då besättningen ifrån?

– Hyfsat många anställda bor i Stockholmsområdet, men långt ifrån alla. De bor på många olika platser i Sverige. Sedan finns en hel del som är bosatta i andra länder, inte minst i Finland, säger Fabian Westerlund, som själv bor på Åland. Nu hotar arbetslöshet och ersättning från A-kassa för många av de uppsagda. Enligt LAS har personal som blivit uppsagd företrädesrätt till återanställning om verksamheten drar igång igen inom nio månader. Den rätten finns också bekräftad i Färjeavtalet, som är det kollektivavtal Seko har med arbetsgivaren. – Nu har vi också förhandlat fram en förlängd företrädesrätt.

l  Media har rapporterat om Skansens akuta ekonomiska kris. Enligt ledningen finns risk för att stiftelsen kan gå i konkurs. Åtminstone om inte staten skjuter till extra pengar. På vardagarna har det i princip varit tomt på Skansen sedan coronakrisen blev ett faktum, och på helgerna har antalet besökare minskat till en femtedel. Det som drar ner besöken är också att alla uppträdanden på Skansen har ställts in. En stor del av personalen på Skansen är säsongsanställd och jobbar bara från slutet av våren till början av hösten. I år har coronakrisen kommit att sammanfalla tidsmässigt med när många anställningar skulle börja. Det gör att mycket är oklart. – Vad som händer på sikt är osäkert. Ännu vet vi också ganska lite om arbetsgivarnas skyddsarbete. Bilden kommer att bli klarare så småningom, säger Mikko Svensson. Vägarbetare

Färre personer i bodarna, i övrigt flyter arbetet på

Fabian Westerlund, från Seko Sjöfolk, hoppas att färjetrafiken så småningom kommer igång igen och att de uppsagda vid M/S Birka och M/S Eckerö för tillbaka sina jobb. FOTO: PRIVAT

Rederiet Eckerö

360 uppsagda av Rederi Eckerö Ola Fält FOTO: JOSÉ FIGUEROA

VÄG & BAN. – Våra verksamheter är inte särskilt påverkade. Arbetet är i full gång, nästan som vanligt. Det säger Ola Fält, ordförande i Seko-klubben Väg och Ban med 3 800 medlemmar i Stockholmsområdet.

l  Medlemmarna i klubben Väg och Ban arbetar med väganläggningar, det handlar både om nybyggnation och underhåll. – Det mesta av arbetet sker utomhus. Det har bidragit till att jobbet flyter på trots coronakrisen. Den enda större förändringen som Ola Fält kan peka på är att det inte längre får vara lika många personer i bodarna. Under ombyten och vid raster och måltider uppehåller sig de anställda i bodar. På grund av coronakrisen får det idag vistas högst fyra personer i bodar som vanligtvis är avsedda för sex personer och högst två personer i bodar avsedda för fyra. Det ska alltid vara en stol emellan personerna som sitter i bodarna. – Sedan har kraven på skyddsutrustning höjts radikalt för dem som städar bodar och toaletter. De ska inte riskera att bli smittade. Enligt Ola Fält har det inte heller skett någon tydlig uppgång av sjukfrånvaron. Även om han vet att några av medlemmarna drabbats av coronasmittan. – Däremot påverkas vi av att sjukfrånvaron ökat hos företag som vi samarbetar med, som inom åkeribranschen.

de restriktioner som idag gäller för resor mellan länderna så småningom ska lätta och att färjetrafiken kan komma igång igen. Men det finns många osäkerheter. Det handlar både om hur länge restriktionerna kommer att fortgå och hur människors beteende kommer att se ut när restriktionerna släpper. Det vill säga om människor kommer att börja resa till Åland och/eller vara intresserade av att åka på nöjeskryssning igen. – Jag håller verkligen tummarna för att orsakerna till uppsägningarna, det vill säga coronasmittan, snart ska ebba ut så att verksamheten kan återgå till det normala ASAP. Men ingen av de berörda myndigheterna kan i dagsläget ge något säkert svar gällande rese-restriktionerna, och detta är inte heller något som arbetsgivaren kan påverka. Förhoppningen är att

SJÖFOLK. – Omkring 360 ombordanställda inom Seko sjöfolks avtalsområde sägs upp av Rederi Eckerö. I princip alla är medlemmar i Seko sjöfolk. Därtill är också befäl ombord uppsagda. Arbetsgivaren valde att undanta endast 13 personer ur manskapet, personer som ska hålla fartygen i skick, säger Fabian Westerlund, klubbsektionsordförande i Seko Sjöfolk Eckerö. l  Rederi Eckerö Sverige AB bemannar två fartyg. Det ena är kryssningsfartyget M/S Birka Stockholm som används för kryssningar för Birka Cruises. Det andra är fartyget M/S Eckerö som pendlar för Eckerö Linjen mellan Eckerö och Grisslehamn, det vill säga är en del av trafiken till Åland. Sedan mitten av mars ligger båda fartygen upplagda vid kaj på Åland, på grund av coronakrisen. – Förhandlingarna om uppsägningar avslutades den 3 april. Alla är redan korttidspermitterade och nu börjar alltså uppsägningstiden ticka för de allra flesta. Beroende på ålder avslutas anställningarna från 24 maj och framåt. De som har

längst uppsägningstid har 6 månader. De som blir av med jobben först är de yngsta som ofta även har kortast anställningstid. sina ägare på Åland, men är svenskflaggade sedan 2009. Det betyder att fartygen är arbetsplatser där svenska lagar och kollektivavtal gäller och där Seko sjöfolk organiserar manskapet. – På fartygen bor och arbetar man tätt tillsammans och delar ungefär halva tiden av sitt liv med kollegorna ombord. Att inte kunna åka hem till familjen efter avslutad arbetsdag och att spendera såväl vardag som helg ombord på sin arbetsplats bygger en speciell känsla av samhöBåda fartygen har

Jag håller verkligen tummarna för att orsakerna till uppsägningarna, det vill säga coronasmittan, snart ska ebba ut så att verksamheten kan återgå till det normala ASAP.

Även arbetsgivaren uppger i media

att man vill tillbaka i trafik så snart man kan. Många tror att folk kommer vilja röra på sig när restriktionerna väl släpps, och att den lokala kryssningstrafiken kan komma igång snabbt. Det påstås att folk ’kryssade’ mycket efter förra lågkonjunkturen. – Jag tror och hoppas att vi reder ut detta. Jag önskar inget hellre än att jag kunde säga säkert att vår verksamhet finns kvar på samma sätt som idag efter krisen. Mycket hänger på myndighetsbeslut och förutsättningarna ändras hela tiden. Det är frustrerande. Men hoppet är det sista som överger människan, säger Westerlund. – En orsak var att vi ville nå alla yrkesgrupper och även de som inte är fackligt organiserade. Vid nästa möte i mars kommer däremot de fackliga organisationerna att vara formellt inbjudna. Mats Wingborg stockhom@seko.se


Nyheter

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

7

Coronakrisen. Timanställda riskerar att få gå hos Telia och Telenor. Green Cargo

Neddragning inom industrin kan komma att slå mot godstrafiken TRAFIK. Seko klubb G-Förarna Tomteboda organiserar godslokförare och anställda som växlar och kopplar samman tåg på bangården. Ännu har omfattningen av verksamheten inte påverkats särskilt mycket av coronakrisen. Men på himlen finns mörka moln. – Vi märker redan nu att efterfrågan på transporter har dämpats. Om utvecklingen fortsätter kommer det att slå mot oss, säger klubbordföranden Fredrik Stangel.

Telia & Telenor

Visstidsanställda hotas inom telekom TELEKOM. Ännu har coronakrisen inte lett till några betydande neddragningar inom telekombranschen. Men Sekos företrädare både inom Telia och Telenord är oroliga. Om det blir neddragningar kommer de med visstidsanställningar att åka ut först. l  Ännu har vi inte fått varsel eller några korttidspermitteringar av personal i Telia-butikerna, säger Afrodite Landerö, som är ledamot i Sekos nationella klubb inom Telia och sitter i klubbstyrelsen. Däremot tror hon att det blivit en minskad efterfrågan av tillfälliga visstidsanställningar som kallas in vid behov. – Vi har ett minskat inflöde av kunder till våra butiker, det betyder också ett minskat tryck på personalen. Det innebär även ett delvis minskat behov av timanställda. Sedan har Telia tagit olika initiativ för att klara sysselsättningen, säger Afrodite Landerö. – Bland annat har det handlat om att företaget flyttat framför allt timanställd personal mellan butiker för att stötta upp där det finns ett större behov. Även ordinarie medarbetare i butik har ju varit sjukskrivna då Telia som många andra företag varit mycket tydliga i sin kommunikation att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. ingår i Sekos förhandlingsorganisation inom Telenord, ger en likartad bild. Anna Carlstedt, som

– Telenord har inte lagt några varsel. Inte heller har visstidsanställda fått sluta jobba. Men läget är ansträngt. Inga butiker har stängts, även om öppettiderna minskat något. Många är oroliga för vad som blir nästa steg. Anna Carlstedt konstaterar att det blir de visstidsanställda som åker ut först om det skulle bli fortsatta neddragningar. – Och bland dem är den vanligaste anställningsformen allmän visstid. Det har inga garantier om fortsatt jobb. ombudsman vid Seko Stockholm, gör samma analys. – Mest otrygga inom telekombranschen är de med tillfälliga sms-anställningar. Det är en grupp som är utsatt. Plötsligt kan sms:en bara ta slut och den enskilde har ingen lagliga rätt att kräva att få jobba. De med fasta anställningar har en helt annan trygghet. Även de kan förlora sina jobb, men då krävs förhandlingar och att arbetsgivaren använder turordningsreglerna.

De timanställda riskerar att få gå från Telias och Telenors butiker. FOTO: ANNA LEDIN WIRÉN

Afrodite Landerö

Anna Carlstedt

Mest otrygga inom telekombranschen är de med tillfälliga smsanställningar. Det är en grupp som är utsatt. Plötsligt kan sms:en bara ta slut och den enskilde har ingen lagliga rätt att kräva att få jobba. De med fasta anställningar har en helt annan trygghet. Även de kan förlora sina jobb, men då krävs förhandlingar och att arbetsgivaren använder turordningsreglerna. Alexander Ojanne, ombudsman Seko Stockholm

Även Alexander Ojanne,

Mats Wingborg stockhom@seko.se

Fakta.

Olika former av anställningar l Visstidsanställningar och tidsbegränsade anställningar är samma sak. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) finns flera olika former av visstidsanställningar: provanställningar, säsongsanställningar, vikariat, särskilt anställning för en person över 67 år och allmän visstidsanställning. l Av dessa sticker allmän visstidsanställning ut. Det är den enda form av visstidsanställning där arbetsgivaren inte behöver förklara varför den är tidsbegränsad. På många arbetsplatser talar man dessutom om ytterligare former av tidsbegränsade anställningar, som timanställningar, behovsanställningar etc. Detta är ofta olika former av allmän visstidsanställningar. l Ibland kan det också hända att arbetsmarknadens parter, arbetsgivaren och fackföreningar, i avtal kommit överens om nya anställningsformer. För att en anställningsform ska vara laglig ska den antingen finnas i Las eller ingå i en överenskommelse mellan parterna.

l  Godstågsverksamheten är starkt beroende av beställarna av transporter. Viktigast är stora företag som exempelvis Volvo, SSAB, Boliden och Preem. – Vi hör inte till de värst utsatta branscherna, men vi är starkt beroende av vad som sker inom industrin. Växer krisen där kommer vi att drabbas. Redan tidigare förutspåddes ju en viss konjunkturnedgång. Ovanpå det har vi nu fått en coronakris. Coronasmittan har även påverkat arbetsplatsen på annat sätt. Sjukfrånvaron har ökat vilket på kort sikt skapat en ökad belastning för de anställda. Arbetsgivaren Green Cargo, ett aktiebolag ägt av svenska staten, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som bland annat innebär att alla med symptom i luftvägarna uppmanas att sjukskriva sig. Även skyddsarbetet för att förhindra att smittan sprids har stärkts. – En del nya restriktioner har införts, bland annat ska vi hålla avståndet till andra passagerare i samband med passresor. Det handlar om när anställda färdas på vanliga tåg för att hämta godståg i andra delar av landet.

Infranord

Ovanligt mycket att göra då färre tåg går TRAFIK. – Vi har en minskad tågtrafik. Därför har det uppstår ett gyllene tillfälle för att genomföra järnvägsunderhåll. Vi har alltså ovanligt mycket att göra, säger Håkan Englund, ordförande för Seko Infranord och för Seko klubben inom Infranord i Stockholm.

l  Håkan Englund påpekar att coronakrisen och den efterföljande ekonomiska krisen slår hårt mot ekonomin och hela arbetsmarknaden, men för järnvägsunderhållet gäller det omvända. – Nu när det inte går så många tåg kommer vi åt att göra underhållsarbete. Det betyder att vi har mycket jobb. Almega föreslog att vi skulle skriva under ett avtal om permitteringar. De vill få del av statens permitteringspengar. Men Almega hade helt missförstått situationen. I tysthet drog de tillbaka förslaget. Enligt Håkan Englund har sjukskrivningarna inte ökat dramatiskt inom järnvägsunderhållet trots coronakrisen. Däremot är det en del arbetsuppgifter som tar mer tid. – Tidigare kunde företaget sätta anställda på flyg för att ordna underhåll i olika delar av landet. Nu är flyget inställt och de får köra bil istället. Det tar mer tid. Infranord har infört flera åtgärder för att minska smittan, men de har inte påverkat Sekomedlemmarna i särskilt hög grad. – Det handlar mest om att de som vänder papper jobbar hemifrån. Vi som har orangea arbetskläder och jobbar utomhus har inte påverkats på samma sätt även om vi fått order om att inte tränga ihop oss i lunchrummen.


8

Nyheter

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

Coronakrisen. Ökad sjukfrånvaro leder till personalbrist på anstalterna.

FOTO: ANNA LEDIN WIRÉN

Kriminalvården

Stor brist på personal på grund av sjukskrivningar VÅRD. – Det råder en akut brist på personal, många går på knäna, säger Ylva Borelid som är regional samordnare för Seko inom kriminalvården. l I skuggan av coronakrisen har sjukfrånvaron ökat rejält inom kriminalvården. På vissa ställen är omkring en tredjedel av personalen sjukskrivna. Allra högst är sjuktalen på Österåkeranstalten. Ylva Borelid berättar att kriminalvården infört flera drastiska åtgärder för att klara personalbristen. – För det första har sommarsemestrarna ändrats från att inte bara innefatta juli till augusti, utan även september. Den som tar en sen semester i september får 2 000 kronor extra i betalning i veckan. För det andra får vissa anställda en extra ersättning på 1 500 kr per dag om de går med på arbetsgivaren kan avbryta semestern i upp till fem arbetsdagar. För det tredje får arbetsgivaren temporärt möjlighet att ändra i ordinarie schema inom sju dagar. Den normala gränsen är annars att ändringar ska ske en månad i förväg.

En orsak till ett bristen på arbetskraft

är stor är även att det inte fungerar att ta in outbildad personal. – Det finns stora krav på säkerhet. Introduktionsutbildningen är på 8–10 dagar. Därefter behöver man gå tillsammans med en utbildad kriminalvårdare. Det blir också tungt för ordinarie personal att hela tiden introducera nyanställda. Ylva Borelid är nöjd med att arbetsgivaren har fört en dialog med de fackliga organisationerna om hur arbetet ska organiseras när det råder brist på personal, däribland när man tog fram det rådande krisschemat. – Inom region Stockholm tycker jag att arbetsgivarna har skött sig. Problemen är större på central nivå inom myndigheten. Där har man dröjt med att fatta beslut som efterfrågats på lokal nivå. Ylva Borelid att arbetsgivaren måste stå för extra Samtidigt menar

Ett förslag som drivits igenom är att anställda tillfälligt ska kunna hoppa in på en annan anstalt än där de brukar jobba. Men det innebär ofta längre restider och större reskostnader. Det borde vara självklart att det ska betalas av arbetsgivaren. Det är inte rimligt att personalen själv ska stå för att arbetsgivaren vill att man ska jobba någon annanstans. Ylva Borelid, regional samordnare för Seko inom Kriminalvården

kostnader om anställda tvingas att byta sin fysiska arbetsplats. – Ett förslag som drivits igenom är att anställda tillfälligt ska kunna hoppa in på en annan anstalt än där de brukar jobba. Men det innebär ofta längre restider och större reskostnader. Det borde vara självklart att det ska betalas av arbetsgivaren. Det är inte rimligt att personalen själv ska stå för att arbetsgivaren vill att man ska jobba någon annanstans. också inneburit en rad nya skyddsåtgärder införts, även om variationen är stor mellan olika anstalter. En åtgärd är uppmaningen att personal med symptom ska sjukskriva sig och hålla sig hemma. I vissa fall har också personal som har anhöriga som drabbats av Covid-19 blivit hemförlovade av arbetsgivaren. – Sedan finns intagna som är coronasmittade. Då är det viktigt att både personal och andra intagna skyddas så att smittan inte sprids vidare. För att klara det använder personalen skyddskläder, skyddsmask och visir. Många av visiren som personaCoronasmittan har

len använder är tillverkade av intagna vid Hall. – Ett väldigt bra initiativ som inneburit att vi i stort sett är självförsörjande på visir. Olika myndigheter hjälper också varandra. Skyddsmaskerna har vi fått från Tullverket och Sjöfartsverket. intagna har coronasmittan inneburit nya restriktioner. Däribland har alla permissioner dragits in. Ylva Borelid säger att många i personalen är oroade. Framför allt vet man inte vad som kommer att ske på sikt. – Det är stora omställningar både på våra arbetsplatser och i samhället i stort. Det skapar stress. Totalt sett har Seko omkring 3 500 medlemmar inom kriminalvården, av dessa finns cirka 600 i Stockholm fördelade på anstalten Österåker, häktet Sollentuna och Kronobergshäktet. Vanligtvis brukar klubbarna i Stockholm träffas sex gånger om året. Nu har flera möten ställts in. – Vi får se om vi kan hålla ett möte igen i slutet av maj, säger Ylva Borelid. Även för de


Nyheter

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

9

Coronakrisen. Minskad facklig tid hos MTR. Pendeltågen

”Vi mejlar ut viktig facklig information, många behöver oss i dessa kristider” TRAFIK. – Normalt brukar ungefär 4 procent av lokförarna var sjukskrivna. Nu är det ungefär 15 procent efter en tidigare topp då 19 procent var sjukskrivna eller vabbade, säger Kristoffer Johansson, ordförande i Seko Lok Pendeln.

FOTO: LINN BERGLUND/MTR

l  Den pressade situationen på grund av många sjukskrivningar har lett till att alla kraft koncentreras kring uppdraget att köra tåg. Arbetsgivaren har ställt in utbildningar för personalen och fackklubben har frivilligt gått med på att dra ner på den fackliga tiden. – Inte minst handlar det om att fackklubbsexpeditionen håller stängt. Fackklubben har också drivit på för att få arbetsgivaren, MTR, att stärka skyddsarbetet. – Några saker har också hänt. Däribland har städningen och den

Pendeltågen

Neddragen facklig tid och bristande skydd för städare som ska torka coronaspyor

l  Stämningen mellan arbetsgivaren MTR och Pendelklubben har länge varit kärv. Efter Coronasmittans utbrott har relationen blivit ännu mer kylslagen. – Vi är en klubb med omkring 700 medlemmar. Nu är den fackliga tiden neddragen till en dag i veckan för mig och vice ordföranden. MTR har motiverat den nedkortade fackliga tiden med de höga sjuktalen och att det för tillfället endast finns ett minimalt utrymme för fackligt arbete. Rainer Andersson är medveten om det tuffa läget. Periodvis har 20 procent av personalen varit sjukskrivna.

– Problemet är den totala frånvaron av dialog om den fackliga tiden. Vi förstår att verksamheten måste fungera, men då borde arbetsgivaren samtala med oss om hur vi ska klara situationen. Personalbrist har det varit sedan MTR tog över pendeln. I tre år. att dragkampen om facklig tid i själva verket började långt innan Coronakrisen. – Det har pågått i 8–10 månader. Nu använder MTR coronan för att driva det ännu längre och utan att tala med oss. Den andra frågan som upprör Rainer Andersson är hur MTR skött skyddet. – Under lång tid har våra skyddsombud krävt skyddskläder för städpersonal. De får ofta torka kroppsvätskor i tågen. I bästa fall Rainer Andersson menar

har de tillgång till gummihandskar. Nu har läget blivit mer akut. Det kan handla om att behöva torka upp spyor från coronasmittade personer. Enligt Rainer Andersson råder både

brist på skyddsutrustning och information om vilken utrustning som finns att tillgå. – När någon har fått tag i munskydd har de hänt att de fortsatt att använda samma skydd i flera dagar. Då förlorar det sin funktion. Varje måndag håller företaget en information om coronaläget där de fackliga företrädarna deltar. – Nu har företaget äntligen börjat ta frågan om skyddsutrustning för städare på allvar. Ny utrustning ska finnas, men fortfarande är det många städare som inte är informerade och som inte vet hur de ska få tag i utrustningen.

Arlanda

Först blev alla permitterade, sedan kom varslen TRAFIK. För medlemmarna i Seko klubb Menzies har coronakrisen slagit hårt. Först blev 900 personer varslade, däribland samtliga medlemmar i Seko. Därefter har ytterligare 140 personer varslats. – Krisen har slagit mot flygbranschen. Det mesta talar för att det blir fler varsel, säger klubbordföranden Cecila Hagstedt.

l Seko klubb Menzies har medlemmar både på Arlanda och på Landvetter utanför Göteborg. De är anställda av Menzies Aviation och arbetar incheckning, hantering av bagage, service i lounger etc. Coronkrisen har lett till att

verksamheten mer eller mindre har stannat av. Först åkte de med tidsbegränsade anställningar ut. Sedan kom permitteringarna, oftast till 60 procent av tjänsterna, och sedan varslen. – Men fortfarande är många av de varslade kvar på arbetsplatsen, men en del har inte mycket att göra. Fortfarande går några enstaka flyg, men det är bara en bråkdel av den normala trafiken. Det talar för att det kan bli fler neddragningar. Som facklig företrädare har Cecilia Hagstedt suttit i förhandlingar om permitteringarna och varslen. – I början sköttes förhandlingarna genom fysiska möten. Nu har det inte varit några fortsatta för-

Det fackliga arbetet tagit stryk på grund av indragen facklig tid och inställda möten.

handlingar på två veckor, men det är troligt att de snart blir digitala överläggningar. Menzies Aviation har, så vitt Cecila Hagstedt känner till, inte vidtagit några åtgärder för att minska risken för smitta. Nu handlar det snarare om verksamheten överhuvudtaget ska överleva. De anställda är förstås oroliga, men

inte i den utsträckning som man skulle kunna förvänta sig, hävdar Cecilia Hagstedt. – De inser vad som sker och är mentalt förberedda. Sedan har givetvis statens stöd till för att permitterade ska kunna få behålla sin lön dämpat en del av den akuta oron.

Kristoffer Johansson är någorlunda

nöjd med arbetsgivarnas agerande. – Samtidigt vet jag att problemen är större på städsidan. På kort sikt har dock det fackliga arbetet tagit stryk på grund av indragen facklig tid och inställda möten. Även i vanliga fall är det svårt med möten eftersom de flesta jobbar skift. – Men vi mejlar ut viktig facklig information. Många behöver oss i dessa kristider. Vår kassör har också berättat att vi fått flera nya medlemmar. Men även innan coronakrisen var de flesta fackligt organiserade.

Infrastruktur. Vallöfte infrias inte.

FOTO: LENNART KJÖRLING

TRAFIK. – Arbetsgivaren har stängt av kranen för facklig tid. Helst skulle de nog vilja bli av med oss överhuvudtaget, säger Rainer Andersson, ordförande för Seko Pendelklubben.

återkommande desinficeringen av förarhytterna blivit bättre. Nu städas och torkas hytterna Kristoffer i princip varje Johansson dag, enligt arbetsgivaren. Dessutom har MTR tagit fram engångshandskar för dem som arbetar i kundutsatta miljöer. Några i personalen har ändå blivit smittade. Fram till nu finns fyra bekräftade fall.

Utredning om järnvägsunderhållet får kritik av Seko Infranord l Utredningen Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) lade nyligen fram sitt förslag. Håkan Englund, ordförande för Seko Infranord och aktiv i Seko Stockholm är kritisk: – Det stora felet med utredningen är att den helt bortser från vad som är det stora problemet. Utredaren Erland Olauson ser inte att det är avregleringen som skapat svårigheterna. Underhållet har blivit tre gånger så dyrt, men effektiviteten har inte alls ökat i samma utsträckning. Seko Infranord är också kritiska till att statsminister Stefan Löfven inte uppfyllt sina tidigare vallöften. I februari 2014 lovade

Löfven att föra in Infranord som en underhållsdivision i Trafikverket, så att verket Håkan Englund skulle kunna utföra järnvägsunderhållet i egen regi. Han lovade även att upphöra med upphandlingar av järnvägsunderhåll som berör den dagliga driften. Statsministern ville också låta befintliga kontrakt med privata underhållsentreprenörer som har basentreprenader löpa ut, för att därefter låta Trafikverket utföra järnvägsunderhållet. Hittills har inga av dessa löften infriats.


10

Reportage

Arlanda Express rullar på med en passagerare i varje vagn Normalt skulle det vara rusningstid. Men nu är plattformen öde. Inte heller står några i kö framför biljettluckan. Susanne Ney tittar fram bakom glasrutan och konstaterar att det mesta av verksamheten stannat av. Förklaringen är enkel. När flyget dragits ner till nästan obefintlighet har också behovet av att resa till Arlanda minskat. För Arlanda Express har neddragningen blivit dramatisk. Antalet tåg är omkring en fjärdedel av vad det brukar vara och även på de tåg som går är passagerarna få. Text: Mats Wingborg  l  Foto: José Figueroa

l  Yvonne Boström kommer släntrande från kontoret. Hon växlar några ord med Susanne Ney och tillsammans desinficerar de händerna med hjälp av en ny spray. – Normalt brukar det resa mellan 9 000 och 10 000 personer dagligen med Arlanda Express. Häromdagen var antalet 299. Känslan är nästan surrealistisk, säger Yvonne Boström. Yvonne har arbetat som tågvärd på Arlanda Expressen sedan 2001. Hon viserar biljetter, svarar på frågor, hjälper resenärerna och tar tillvara på kvarglömda saker. – Det är ett jobb med mycket fart och fläkt. Det händer alltid nya saker. Men ofta handlar det om att hjälpa passagerarna att hitta biljetterna på mobilen. Det går att resa till Arlanda på olika sätt – med pendeltåg kombinerat med reguljär buss, med flygbuss och med Arlanda Express. Att resa med Arlanda Express är det dyraste men också snabbaste alternativet. – De som reser i jobbet brukar ofta välja Arlanda Express, men också många andra grupper av människor. Blandningen är stor. Inte sällan är resan med Arlanda Express en liten del av ett större resepaket. Då upp-

Yvonne Boström trivs på sitt jobb: – Vi har världens bästa personal. Även om jag är på dåligt humör när jag kommer till arbetet brukar jag alltid bli glad när jag möter mina kolleger.

levs inte extrakostnaden som så stor. Dessutom ger vi mycket service. Det handlar inte bara om hjälp utan också om ekonomiska garantier. Om tåget är mer än fem minuter försenat så får passageraren en ny biljett. Skulle förseningen bli mer än 30 minuter får passagerarna rätt till merkostnaden. Ytterst kan det handla om pengar till en ny flygbiljett. Allt detta står Arlanda Express för. Det är det inga andra som gör, varken flygbussarna eller taxi. På det stora hela brukar dock Arlanda Express vara i tid. Punktligheten är 98,7 procent, hävdar Yvonne. De gånger de blir förseningar beror det för det mesta på att det blivit stopp på spåren. Trafikverket äger spåren fram till Skavstaby, därefter är det Arlanda Express spår. Men hela sträckan delar Arlanda Express på spåren med andra aktörer, både fjärrtåg och pendeltåg. Blir det stopp där blir det också stopp i hela systemet. Det är ingen slump att Yvonne blivit kvar på Arlanda

Du hittar fler av José Figueroas bilder på: första-linjen.se

Express. Hon trivs bra och det bästa med jobbet, säger hon, är den starka sammanhållningen bland de anställda. – Vi har världens bästa personal. Även om jag är på


11

Min bild är att ägarna hittills har varit beredda att satsa på Arlanda Express. Det är också svårt att se vad de har för annat alternativ. Men avgörande är förstås hur det ser ut när krisen är över. dåligt humör när jag kommer till arbetet brukar jag alltid bli glad när jag möter mina kolleger. Ofta brukar Yvonne börja jobbet på eftermiddagen. Hon jobbar också ofta kväll och nätter. – Det enda jag undviker är de tidigaste morgonpassen. Det första tågen börjar gå redan 4:30. De passar andra bättre. Yvonne är också ordförande i Seko-klubben vid Arlanda Express. Totalt arbetar ungefär 150 personer vid företaget, tågvärdar och förare. Av dessa är omkring 90 medlemmar i Seko. Antalet medlemmar har också ökat sedan coronakrisen bröt ut. Den oroliga tiden har fått fler att söka sig till facket. Sedan finns också anställda som tillhör TCO-förbundet ST och några enstaka som är organiserade inom Saco. Vanligtvis är de stora frågorna för Seko-klubben att försöka få upp lönerna och att få bättre handdatorer att arbeta med, det vill säga de små datorer som tågvärdarna bär med sig för att kunna visera och sälja biljetter. Nu är dock situationen en helt annan. Tågvärdarna är permitterade med 40 procent och förarna med 20 procent. Samtidigt har staten gått in och täckt en stor del av lönerna. Ett litet avbräck blir det dock.

Tågvärdarna har förlorat sju procent av sin tidigare lön och förarna fyra procent. Även för Yvonne har neddragningarna ändrat hennes

arbete. Mycket tid har fått ägnas åt förhandlingar med arbetsgivaren. Klubben delar på facklig tid motsvarande en dag i veckan men vanligen brukar det inte vara Yvonne som tar ut störst andel av den tiden utan snarare sekreteraren eller kassören. – Men under sista tiden har det blivit mycket fackligt arbete även för mig. Det råder också oro bland de anställda, konstaterar Yvonne. – Ingen vet vad som kommer att hända. Många saker är osäkra. Som om flyget någonsin kommer att komma tillbaka till den nivå som det hade innan krisen. Ingen kan svara på sådana frågor. Det går inte. Samtidigt är Yvonne ändå optimist. Hon menar att Arlanda Express är ett stabilt företag. Eftersom hon sitter med i bolagsstyrelsen har hon också insyn. Företaget som driver Arlanda Express heter A-Train AB och har ensamrätt på trafiken fram till 2050. Ägarförhållandena inom företaget har skiftat. Dagens ägare

Fakta.

Arlandaexpress l Trafikerar sedan den 24 november 1999 sträckan Stockholm C och Arlanda flygplats. Arlanda express drivs av A-Train AB och har ensamrätt på trafiken fram till 2050. Ägare är en australiensk pensionsfond och det kinesiska företaget SAFE, som i sin tur kontrolleras av en avdelning inom den kinesiska centralbanken.

består av en australiensk pensionsfond och det kinesiska företaget SAFE, som i sin tur kontrolleras av en avdelning inom den kinesiska centralbanken. – Min bild är att ägarna hittills har varit beredda att satsa på Arlanda Express. Det är också svårt att se vad de har för annat alternativ. Men avgörande är förstås hur det ser ut när krisen är över. På perrongen dyker Husein Husein upp. Han går in i vagnarna och tömmer papperskorgar och plockar bort skräp. I hans jobb ingår också att städa perrongen. Han hör inte till dem som blivit permitterade. Ändå är han orolig. – Blir det neddragningar kan det att komma att påverka även mitt jobb, säger Husein Husein. Ett nytt tåg ska snart lämna perrongen. Denna gång är det inte är det inte Yvonne som är tågvärd utan Eric Lundberg. Trots krisen ser han glad ut. – Det är ingen idé att fundera för mycket på framtiden. Det är ändå ingen som vet vad som kommer att hända. Det blir som det blir. Tåget startar och glider iväg efter perrongen. Någon större risk för smitta råder knappast. Det sitter bara en passagerare i varje vagn.


12

Kultur

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

Kulturtips.

Låt kulturen komma till    Många bibliotek är stängda, teaterföreställningar ställs in, konserter senareläggs. Sportevenemangen blir färre och färre. I det här numret av Första Linjen tipsar vi om saker som faktiskt går att göra, utan onödiga kollektivtrafiksresor. Teater, opera och musik online Många kulturinstitutioner har lagt upp föreställningar och konserter som du annars måste vara på plats för att kunna uppleva. Har du aldrig tänkt tanken att gå på en konsert i Berwaldhallen? Eller på Kungliga Operan? Nu kan du lyssna och titta hemifrån, alldeles gratis. Dramaten visar flera föreställningar online, bland annat Utvandrarna med Rolf Lassgård och Stina Ekblad, Scener ur ett äktenskap med Livia Millhagen och Jonas Karlsson, eller Liv Strömquist tänker på dig.   www.berwaldhallen.se/play   www.operanplay.se   www.dramaten.se/play

På radion Den 25 april nåddes vi av den tråkiga nyheten att författaren, dramatikern och regissören P.O. Enquist gått

Hopsnackat, Frances Tuuloskorpi

bort, 85 år gammal. Han lämnar efter sig en skattkammare av böcker, inte minst Musikanternas uttåg och Livläkarens besök. Även om biblioteken är stängda, och hans självbiografi Ett annat liv är slut hos förlagen, så går det ändå att ta del av boken, inläst av honom själv, på Sveriges Radio. Med västerbottnisk klang, givetvis.   www.sverigesradio.se

Utbilda dig Frances Tuuloskorpi, mångårig facklig aktivist och redaktör för bokserien Folkrörelse på arbetsplatsen, har spelat in några youtube-filmer där hon på pedagogiskt vis berättar om till exempel Lagen om anställningsskydd, LAS. Själv skriver hon så här om filmerna: ”Därför har jag passat på i hemmasittandet att lägga upp en föreläsning om rättigheter i arbetslivet som finns i avtal och lagar. Jag riktar mig mest till personer som inte är så insatta (ännu). Det är inte en komplett eller formell kurs utan jag berättar om sånt som jag tycker är bra att veta. Plus en del egna kommentarer – diskutera gärna!” Den första delen i serien, Hopsnackat, finns för övrigt som gratis ljudbok! Perfekt under promenaden eller i förarhytten på jobbet.   francesblogg.wordpress.com/2020/04/15/dinarattigheter-pa-jobbet

folkrorelselinjen.wordpress.com/bokserien/ hopsnackat/ljudbok

På SVT Play SVT specialsänder alla Sveriges matcher från fotbollsVM -94, bara en sån sak! När du får den här tidningen har sändningarna kanske hunnit försvinna, då de bara ligger uppe i ett par dagar, men det finns mycket annat att titta på. First Aid Kit tolkar Cohen på Dramaten, till exempel. Himlens mörkrum – bilder ur arkivet, och föregångaren Himlens mörkrum, är två dokumentärer som måste ses. Fotografen Jean Hermanson tog fantastiska arbetsplatsbilder från 60-talets industrigolv, och hans fotoassistent Nils Petter Löfstedt far runt i landet för att idag hitta människorna på bilderna. Det blir många kära återseenden och historier från förr. Himlens mörkrum guldbaggenominerades när den kom 2017. På SVT Play kan du också höra Per Olov Enquist intervjuas om kärlek, i programmet Babels bibliotek. Här finns också filmen Sjöwall Wahlöö – berättelsen om ett brott, som handlar om hur böckerna om Martin Beck kom till. Maj Sjöwall var författare och skapade tillsammans med sin livskamrat Per Wahlöö denne banbrytande deckarfigur. Det blev tio kriminalroma-


Kultur

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

13

FOTO: HOLGER ELLGAARD/WIKIPEDIA

Vandra.

Judarskogen, Åkeshov

Fyra tips på vandringar i Stockholm

Fr. v: Dramaten med flera har startat playtjänster. I slutet av april förlorade vi två författargiganter i PO Enquist och Maj Sjöwall. Se när First Aid Kit tolkar Cohen på SVT Play. FOTO: JACOB BENGTSSON, MAGNUS LIAM KARLSSON, PETER KNUTSON, SONY MUSIC/ CC, ROCKNWOOL/ UNSPLASCH

dig i coronatider ner som också filmatiserats med bland annat CarlGustaf Lindstedt, Gösta Ekman och Peter Haber i huvudrollen. Maj Sjöwall gick bort 29 april 2020, 84 år gammal.   www.svtplay.se

Dela med dig Liksom spanska sjukan, månlandningen och fotbolls-VM 94 kommer även tiden vi nu upplever att gå till historien. Nordiska Museet har sedan 1872 samlat in berättelser och föremål, och är på så sätt en ovärderlig resurs för forskare. Nu kan du delta i Coronaviruset i Sverige – berätta för framtiden. På hemsidan fyller du i ett frågeformulär och kan klicka dig vidare på en karta till andra människors berättelser. Ditt bidrag blir ett tidsdokument och hamnar i museets samlingar.   minnen.se/tema/corona

För garnälskaren har Länsmuseet i Gävleborg tagit initiativet Coronafilten. Skicka in en stickad, virkad eller krokad ruta om 15x15 cm till museet, och skriv gärna

också ned något om dig själv och dina tankar om tiden vi befinner oss i. Tanken är att filten ska visas på museet när den sytts ihop.   Länsmuseet Gävleborg, Box 746, 801 28 Gävle   www.lansmuseetgavleborg.se/coronafilten

Forska själv På Kungliga Biblioteket finns i princip samtliga dagstidningar bevarade. Man skriver på hemsidan: ”Av upphovsrättsliga skäl är vanligtvis bara det allra äldsta materialet fritt att ta del av hemifrån. Den som vill läsa dagstidningar utkomna senare än 1904 har behövt besöka ett bibliotek som har anslutit sig till tjänsten. Under den rådande smittspridningen, som gör att många har svårt att ta sig till ett bibliotek, har ett tillfälligt avtal slutits för att öppna upp tjänsten.” Nu kan du alltså sitta hemma och bläddra i gamla (och nyare) tidningar. Fest för släktforskaren eller nostalgikern som vill läsa om sin hembygd och ungdom!   www.tidningar.kb.se Linnea Garli Lokförare och ledamot i Seko Stockholms styrelse stockholm@seko.se

Intresset för att vandra har ökat starkt. Stockholm med omnejd har också flera vandringsleder genom orörd natur och intressanta historiska miljöer. De tre största vandringslederna i Stockholmsregionen är Sörmlandsleden, Mälarölederna, Upplandsleden och Roslagsleden. Alla fyra är möjliga att gå i mindre etapper och det är lätt att nå dem med buss. Men det finns också flera andra vandringsturer som kan rekommenderas. Här följer fyra tips: l  Vandra i Paradisets naturreservat i Huddinge. Där finns såväl Tornbergs-, Brink- och Sameslingan. Även Sörmlandsleden korsar reservatet. Från Huddinge Station går det att åka buss till Ådran eller Bruket, därifrån är det inte långt till Paradiset. Med bil åker man väg 259 och följer sedan skyltarna mot sjön Ådran eller Paradiset. l  Hansta naturreservat är en del av Järvafältet. Särskilt fint är reservatet under våren när vitsipporna blommar. För att komma dit tar du pendeltåget till Häggviks station och går drygt en kilometer i riktning mot Bögs gård. Med bil åker man E4:an norrut, tar av vid Tureberg och håller sedan till vänster mot Bögs gård. l  Judarskogens naturreservat bildades 1995 och är Stockholms första naturreservat. En av stigarna går runt sjön Judarn. Det är enkelt att ta sig dit. Med tunnelbanan åker man till stationen Åkeshov, därifrån fortsätter man i riktning mot Åkeshov gård. På tio minuter är man framme vid reservatet. l  Isbadskärret är ett våtmarksområde på södra Djurgården söder om Djurgårdbrunnskanalen. Längst kärrets västra sida går en stig. Den som vill skåda häger rekommenderas att ta sig dit. Ta buss 67 mot Blockhusudden och hoppa av nära Thielska Galleriet. Därifrån är det en kort väg till Isbadskärret. På nätet finns många fler tips om vandringar i

Stockholm. Den inbitne vandraren rekommenderas också att skaffa den nyutkomna boken Vandra i Stockholm – 62 natursköna dagsvandringar från Skokloster i norr till Nynäshamn i söder (Calazo förlag). Not. Vid denna tidnings pressläggning står det så här på SL:s hemsida: “SL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla till att undvika att resa med kollektivtrafiken i den mån det går, och att den som absolut måste resa ska vara helt frisk och symtomfri. Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du särskilt undvika kollektivtrafiken.” Vi väljer att ha med bussar och pendeltåg i denna artikel, eftersom vandringstipsen går att ta med sig till en framtid då rekommendationerna lättat.

Nyord.

En rejäl coronaspya Det är mycket corona nu. Det har också lett till många nya ord som innehåller corona. I det här numret av Första Linjen används ord som coronakris, coronasmitta och coronaläget. Tyvärr är just ordet coronakris särskilt vanligt. Men i texterna finns också post-corona-tid, coronaviruset och coronaregler. Särskilt nöjda är vi dock med ordet coronaspya som finns med i en av texterna. Vi hoppas att det kommer med i nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista och med en hänvisning till att ordet för första gången dök upp i Första Linjen.


14

Utblick

Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

Coronakrisen i världen.

FOTO: CHAPMAN CHOW/ UNSPLASH

FOTO: IMATTSMART/ UNSPLASH

USA

Globalt

Kapitalismen utsatt för stresstest

Guy Ryder: Covid-19-krisen visar att det globala arbetslivet behöver förändras

l  I en gemensam artikel, publicerad i flera amerikanska tidningar under april, skriver fyra fackliga företrädare i USA att ”den sociala fabriken av kapitalism genomgår en en-gång-i-livet stresstest”. De fackliga företrädarna – Chris Shelton, från för Förbundet för kommunikationsanställda, James P Hoffa från Transport, Randi Weingarten från Lärarförbundet och Mary Kay Henry från Förbundet för Serviceanställda – beskriver hur de fackliga organisationerna tagit initiativ för att minska spridningen av coronaviruset, men att det snart kommer en post-corona-tid då företagen måste ta ett större ansvar. Den kortsiktiga kvartalskapitalismen har visat sig ohållbar, menar de fackliga företrädarna, och hävdar att den nuvarande krisen visar att företagen måste börja agera mer långsiktigt.

Sydkorea

Protest med social distansering

Hyewon Chong, facklig aktivist i Sydkorea deltar i protesterna på Mapo-bron.

l  Den fackliga rörelsen i Sydkorea har initierat en ny form av Covid-19-protester, där demonstranterna står på två meters avstånd från varandra. Deltagarna ropar slagord och blåser i röda vuvuzelor. En av dessa protester genomfördes på bron Mapo i centrala Seoul den 22 april. Den fackliga organisationen KCTU protesterade mot uppsägningar och inskränkningar av fackliga rättigheter. KCTU krävde också ökad demokratisk kontroll av storföretagen och statliga investeringar och för att klara sysselsättningen.

Covid-19-krisen har påverkat 80 procent av den globala arbetskraften. En del har blivit permitterade eller uppsagda. Andra tvingas att jobba hemifrån. På sikt kan krisen leda till att sju procent av det globala lönearbetet slås ut vilket motsvarar 195 miljoner heltidsarbeten. Detta slås fast i en ny rapport utgiven av FNorganet ILO (International Labour Organisation). l  – Många anställda, båda i rika och fattiga länder, blir av med sina jobb. Läget är ytterst allvarligt. Nu behövs gemensamma åtgärder och ekonomiska satsningar för att säkra människors trygghet. Det handlar om överlevnad eller kollaps, säger Guy Ryder, generalsekreterare i ILO. Totalt sett beräknar ILO att omkring 1,25 miljarder människor arbetar inom sektorer som är särskilt påverkade av Covid-19-krisen. Branscher med störst nedgång är hotell- och restaurang, transporter, handel, tillverkning och service. Många av dessa saknar försäkringar som kan täcka utebliven lön. De riskerar att snabbt hamna i djup fattigdom.

Stöd.

ILOs krav ILO vill se åtgärder inom fyra områden. FOTO: BEN GARRATT/UNSPLASH

Skillnaden mellan olika delar av världen är samtidigt

stor. I fattiga stater finns en högre andel som har tillfälliga jobb och som arbetar inom den informella sektorn. Särskilt utsatta är arbetstagare på den afrikanska kontinenten där det är särskilt vanligt med informella arbeten och de sociala skyddsnätet ofta är obefintliga. Totalt sett uppskattar ILO att två miljoner människor arbetar inom den informella sektorn. ILO vill nu se åtgärder inom fyra områden. Det handlar om (1) att stärka arbetstagarnas inkomster och trygghet, (2) att ge stöd till företag som riskerar att slås ut, (3) att stimulera ekonomin genom offentliga satsningar och investeringar och (4) att skapa en social dialog som garanterar att arbetstagarnas röster kommer fram. – Detta är den största utmaningen för internationellt samarbete på 75 år. Om några länder misslyckas kommer vi alla misslyckas. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för hela det globala arbetslivet och särskilt för dem som befinner sig i en utsatt position, säger Guy Ryder. Enligt Guy Ryder kommer de politiska val som görs

Vi måste skapa ett hållbarare, stabilare och tryggare arbetsliv. Det skulle påverka flera miljarder människor och ge ett bättre skydd vid framtida kriser. Guy Ryder, generalsekreterare i ILO

idag få långsiktiga konsekvenser för den framtida arbetsmarknaden. – Vi måste skapa ett hållbarare, stabilare och tryggare arbetsliv. Det skulle påverka flera miljarder människor och ge ett bättre skydd vid framtida kriser. Mats Wingborg stockhom@seko.se

1 Stärka arbetstagarnas inkomster och trygghet

2 Ge stöd till företag som riskerar att slås ut

3 Stimulera ekonomin genom offentliga satsningar och investeringar.

4 Skapa en social dialog som garanterar att arbetstagarnas röster kommer fram.


Första Linjen 2/2020 sekostockholm.se

Fakta.

Men jag har varit timanställd, vilket betyder att jobben för tillfället försvunnit. Plötsligt hörde museerna inte längre av sig. För att dra ner på timanställda behövs det inga uppsägningar. Kalle Holmqvist, författare och timanställd på muséer.

Böcker skrivna av Kalle Holmqvist: l För barn och ungdomar: Tjockskallarnas uppror (Murbruk förlag, 2017) En mystisk typ i Farsta centrum (Unga Lava, 2017) Blodbadet (Liber, 2018) Gudarnas krig (Liber, 2019) Special-Kevin och piraterna (Beta Pedagog, 2020) Det går en mördare lös (Liber, 2020)

l För vuxna: Venezuela och drömmen om ett nytt Amerika (2006) Den nya världen (2008) Frans och Lars (2012) Ondskan i Nordingrå (2012) Gråkoltarna (2013) Bränn biblioteken (2014) Fred med Norge (2015)

K

15

Kamraten

FOTO: MATS WINGBORG

Kalle skriver gärna om arbetare eller om häxor

Kalle Holmqvist slår sig ner vid ett av borden i Hökarängens bilfria centrum. Det blåser snålt, men i dessa tider gäller coronaregler med social distansering och möten utomhus. Kalle Holmqvist är en etablerad författare och skribent. Han har givit ut ett femtontal böcker och medverkar regelbundet på Aftonbladets kultursida. Han skriver både för barn och vuxna. – En av mina drivkrafter är att popularisera historia, att göra den tillgänglig och spännande. Att blicka tillbaka påverkar också hur man ser på samtiden. l

I sina böcker har Kalle Holmqvist ofta skrivit om arbetarrörelsens framväxt. Han tycker att vi har mycket att lära av historien, även om varje tid är ny och det aldrig stämmer helt att historien upprepar sig. – Men många argument kommer igen. Idag får vi ofta höra att radikala reformer är orealistiska, men precis samma sak sas en gång i tiden om förslaget om 8-timmars arbetsdag. Den reformen ansågs omöjlig att genomföra. Ändå blev den verklighet. När Kalle Holmqvist får frågan om hur han ser på dagens svenska arbetarrörelse blir han först tyst och skruvar på sig. Sedan börjar han prata om en tuff tid och om att fackliga organisationer och arbetarrörelse inte lyckats organisera alla grupper. – Samtidigt finns en förskönande bild av hur det varit tidigare. Det har alltid varit tufft att organisera, inget har gått av sig själv. Jag vänder mig också mot föreställningen att det tidigare har funnits en starkare

identitet kopplad till arbetarklass och arbetarrörelse som i sin tur banade väg för organiseringen. Det var snarare tvärtom, att organiseringen skapade den fackliga och politiska identiteten.

Böcker av Kalle Holmqvist:

Ett annat historiskt tema som fascinerar Kalle Holm-

qvist är häxprocesserna. I boken Ondskan i Nordingrå skildrar han hur över 100 personer i den lilla socknen i Ångermanland under slutet av 1600-talet anklagas för att åka till Blåkulla för att festa med djävulen. En av de frågor som han söker svar på i boken är vad det var som framkallade ondskan i det lilla samhället. – Det som intresserar mig är inte så mycket vidskepelsen i sig, utan den blinda auktoritetstron. Men också att det var samhällets elit som var pådrivande i häxprocesserna, det vill säga präster och akademiker som rest till Tyskland för att utbilda sig. Det är också spännande att häxprocesserna i Sverige ännu inte är särskilt utforskade. Sverige har en otrolig ordning på gamla arkiv och särskilt kyrkan har varit noga med att spara material. Det går fortfarande att gräva fram mycket nytt. Kalle Holmqvists intresse för historia har också lett till att han arbetat på museer, däribland på Armémuseet. – Men jag har varit timanställd, vilket betyder att jobben för tillfället försvunnit. Plötsligt hörde museerna inte längre av sig. För att dra ner på timanställda behövs det inga uppsägningar. Men förhoppningsvis kommer jobben tillbaka när coronakrisen är över. Jobbet på Armémuseet har lett till att Kalle Holmqvist

blivit medlem i Seko. Han har inte varit särskilt aktiv,

Special-Kevin och piraterna (Beta Pedagog, 2020)

även om han har deltagit på ett klubbmöte. Men att vara organiserad är självklart. – Under en period jobbade jag inom särskolan. Då var jag med i Kommunal och var också arbetsplatsombud. Sedan är jag inte en person som engagerar sig så mycket i den aktuella politiska och fackliga debatten. Mitt skrivande handlar mer om de stora perspektiven. Men de stora och små frågorna hänger förstås samman. De stora linjerna behövs för att kunna ta ställning i dagspolitiken. Kalle Holmqvist skriver också läroböcker för skolans SO-ämnen och barnböcker. Nästa bok som kommer ut i maj är just en barnbok. – Barnböckerna blir ofta tagna på större allvar. Förlagen satsar ordentligt och ställer upp med korrläsning. Jag får också många reaktioner på böckerna och har varit ute mycket i skolor och pratat om dem. Även vuxenböckerna blir förstås uppmärksammade, men det är mer osäkert hur många som läser dem. Solen har gått i moln och det börjar bli allt kyligare. Vi

Fred med Norge (Murbruk förlag, 2015)

I varje nummer intervjuar vi en av våra fackligt engagerade medlemmar. Vet du någon som vi borde intervjua? Mejla stockholm@ seko.se

reser på oss från bordet i Hökarängens centrum. Kalle Holmqvist ska hem och jag till tunnelbanan. Någon handslag blir det förstås inte, men ett hejdå. Just när vi ska skiljas leder samtalet in på en ny tråd. Kalle Holmqvist berättar att han var motståndare till att Sverige skulle gå med i EU och röstade nej i folkomröstningen om Euron. – Jag var rädd för att den internationella solidariteten med världen utanför EU skulle klinga av. Och precis så har det blivit, säger Kalle Holmqvist. Mats Wingborg stockholm@seko.se


16

Sist

!

Håll dig uppdaterad

Kontakt Seko Stockholm Besöksadress: Skytteholmsvägen 2, 171 21 Solna. Postadress: Box 1032, 171 21 Solna. Telefon: 08-454 84 00. E-post: stockholm@seko.se.

Besök oss på www.första-linjen.se

Krönika. Vi kan inte gå med på vad som helst, inte ens i pandemitider, uppmanar Linnea Garli.

Corona – men sen då?

I

tjänsten åker jag en del taxi. Ibland blir man skickad att lösa av en kollega efter en olycka och sitter mil efter mil och undrar hur arbetskamraten mår. Kliver ur på en skogsväg, traskar genom sly och makadam för att hitta till tåget. Som tur är, är de flesta taxiresorna inte av det slaget. I stället går de till och från tågdepån. Den senaste tiden har det blivit mycket taxi, när schemat ritats om för att fungera med alla inställda avgångar. Tiden är ur led. Vänner som jobbar inom intensivvården orkar knappt svara på sms, andra vänner lider av ensamheten i isolering. Även hos oss på järnvägen skiljer sig tillvaron åt. Perrongen vid Arlanda Express är övergiven, men gods till matbutiker och sjukhus måste fram. Pendeltågen rullar på. Tur, för alla oss med yrken som inte går att flytta till köksbordet.

alla hjälpas åt. Sant. Men när arbetsgivarnas mål inte är samhällsansvar utan att rädda plånboken, då får vi problem. Om facken tänker moral, och cheferna tänker pengar men kallar det ”corona”, då måste vi passa oss. Vi kan inte gå med på vad som helst, inte ens i pandemitider. Är inte villkoren på jobbet extra viktiga nu, rentav? Se på hemtjänstpersonalen – att de har skyddsutrustning blir i slutändan en fråga om liv och död. Och det där samhällsansvaret, borde inte det ha tagits av politiker och arbetsgivare långt tidigare, när bemanning redan i normalläget skars ner till bristningsgränsen?

D

T

axichaufförerna frågar hur vi har det – är ni permitterade, är många tåg inställda? En chaufför har bara haft en körning under hela dagen, och det är jag. En annan rabblar hur mycket han måste köra in för att kunna betala hyra, avbetalningar på bilen, växelavgift till Cabonline. En tredje är på väg in i konkurs. Chaufförerna har ingen grundlön, de får bara betalt efter hur mycket de kör in. Avgiften på drygt 12 000 kr i månaden vill Cabonline fortfarande ha. Samtidigt säger presschefen i Aftonbladet 4 april, att ”vi sitter i samma bil”. Man kan undra – vad är det för en konstig bil? Presschefens lön är knappast helt och hållet provisionsbaserad, och det är inte han som varje dag riskerar att hamna säte vid säte med Covid-19-sjuka personer, helt utan skydd. Jag hör fackliga röster om samhällsansvar, vi måste

Vi ska inte vara så jäkla tacksamma över att ”vi har i alla fall jobb”. Många jobb inom Sekos branscher måste göras, annars stannar samhället.

Sudoku.

Linnea Garli, lokförare och ledamot i Seko Stockholms styrelse

et är i svåra tider som det fackliga löftet är svårast att hålla, men det är också då det är som viktigast. För vad händer när vi går med på att förlänga våra arbetstider eller gå ner i lön i krisavtalen? Jo, vi ger arbetsgivarna chansen att testa gränserna. Och vi, vi vänjer oss. Snart blir försämringen det nya normala. … Om inte vi på arbetsplatserna gör något åt saken. 26 mars samlades ett stort antal taxichaufförer med sina bilar på Gärdet i Stockholm, för att prata med varandra och protestera mot Cabonline. Gula och svarta bilar i rader på gräsmattan. Det kan vara en början. Att vägra arbeta utan skyddsutrustning en annan. Det kommer en tid även efter corona. När finlandsfärjorna börjar gå och bagagehanteringen på flygplatserna sätter igång, då ska jobben vara sådana att man orkar ha dem till sin pension. Vi ska inte vara så jäkla tacksamma över att ”vi har i alla fall jobb”. Många jobb inom Sekos branscher måste göras, annars stannar samhället. Det är inte vi som ska vara tacksamma.

Quiz. Rätt svar: X, X, X, 1, X, X, 1, 2, 2, X.

9 4 5

7

6 3

2

3 1

4

2 1

Sudoku – lösning Vänd och se om du fick alla rätt!

9

3

4

1 8

5 8

2. Karl Marx diskuterade teorin om den järnhårda lönelagen. Den går ut på att lönerna tenderar att pressas mot ett existensminimum, särskilt under arbetslöshet då arbetsgivaren (särskilt om det inte finns kollektivavtal) kan anställa arbetstagare som går med på lägre lön. Det var dock inte Marx som först lanserade denna teori utan en annan tänkare. Vem då? 1. Kata Dahlström. X. Ferdinand Lassalle. 2. Paulo Freire.

6

2

3

7 3 1 4 6 5 2 8 9

8

5

3

4 9 2 8 7 3 1 6 5

4

5

4

1

6 8 5 1 2 9 4 7 3

9

2

1 2 4 6 3 7 9 5 8

1

5

9 7 8 5 4 1 3 2 6

6

1. Denna tänkare brukar ofta beskrivas som konservatismens grundare. År 1790 kom han ut med boken Reflektioner om franska revolutionen. Vad hette han? 1. David Hume. X. Edmund Burke. 2. Roger Scruton.

3

3 5 6 9 8 2 7 4 1

9

Stora och små tänkare

7

6

2 6 9 3 5 4 8 1 7

3

5 1 7 2 9 8 6 3 4

5

8 4 3 7 1 6 5 9 2

8

3. Denna revolutionär och politiska ideolog dödades tillsammans med Karl Liebknecht av frikåren Garde-Kavallerie-Schützendivision i Berlin 1919. Vad hette tänkaren? 1. Fredrich Engels. X. Rosa Luxemburg. 2. Karl Kautsky.

4. En indisk litteraturvetare har blivit en förgrundsgestalt inom den riktning som kallas för postkolonialism. Vad heter hon? 1. Gayatri Chakravorty Spivak. X. Judith Butler. 2. Amrantayas Shring Raan. 5. Denna socialdemokrat och marxist tog i sin bok Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgift avstånd från tanken på att göra revolution och förordade istället en långsam förändring av samhället genom successiva reformer. Vad hette han? 1. Karl Kautsky. X. Eduard Bernstein. 2. Karl Liebknecht. 6. Denna brittiska filosof, som föddes 1806 i London, brukar räknas till en av liberalismens viktigaste gestalter. Han var också en försvarare av den moralfilosofi som brukar kallas utilitarism (där människors lycka skulle maximeras). Vad hette han?

1. Adam Smith. X. John Stuart Mill. 2. Jeremy Bentham. 7. Hon skrev boken Det andra könet, som utkom 1949. Den räknas till feminismens stora klassiker. Vad hette hon? 1. Simone de Beauvoir. X. Clara Zetkin. 2. Alexandra Kollontaj. 8. Denna nyliberala ekonom fick nobelpriset i ekonomi 1974. Däribland påverkade han den chilenska diktatorn Augusto Pinochet. Vad hette ekonomen? 1. Robert Nozick. X. Milton Friedman. 2. Friedrich Hayek. 9. Denne ryss, som dog 1921, försvarade de anarkistiska idéerna, bland annat i boken Inbördes hjälp. Vad hette han? 1. Pierre-Joseph Proudhon. X. Michail Bakunin. 2. Pjotr Kropotkin. 10. Denna svenska socialdemokrat utvecklade tillsammans med Rudolf Meidner idéerna om löntagarfonder. Vad heter hon? 1. Maj-Inger Klingvall. X. Anna Hedborg. 2. Birgitta Dahl.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.