Page 1

2012/13 Ĺ tudijski vodnik

Fakulteta za informacijske ĹĄtudije v Novem mestu


Interno gradivo Fakultete za informacijske študije Pripravila: Klavdija Macedoni Novo mesto, september 2012 Foto: arhiv FIŠ, če ni drugače navedeno 2


Študijsko leto 2012/13 1

Nagovor dekana .......................................................................................................................... 4

2

Bolonjski študij ............................................................................................................................... 5 2.1.

Sistem kreditnih točk ................................................................................................................... 5

2.2.

Redni in izbirni predmeti............................................................................................................. 5

2.3.

Načini ocenjevanja .................................................................................................................... 6

3

Napotki za študij ........................................................................................................................... 7 3.1

Redni nezaposleni študenti ....................................................................................................... 7

3.2

Redni zaposleni študenti ............................................................................................................ 7

3.3

Izredni študenti ............................................................................................................................. 9

3.4

Študenti, ki se vpišejo neposredno v drugi ali tretji letnik .................................................. 10

3.5

Napredovanje po študijskih programih ................................................................................ 10

3.6

Posebnosti urnika ...................................................................................................................... 10

3.7

Študijske obveznosti študentov ............................................................................................... 13

3.8

Delovna praksa (DP) ................................................................................................................ 13

3.9

Diplomska in magistrska naloga ............................................................................................ 16

4

Sodelovanje s študenti ............................................................................................................... 18 4.1

Pogovorne ure ........................................................................................................................... 18

4.2

Tutorstvo ...................................................................................................................................... 18

5

Spletne učilnice Moodle ............................................................................................................ 18

6

MSDN Academic Alliance......................................................................................................... 19

7

Eduroam ...................................................................................................................................... 19

8

VIS – visokošolski informacijski sistem ..................................................................................... 20

9

Organiziranost študentov ........................................................................................................... 26 9.1

Študentski svet ........................................................................................................................... 26

10

Za študente pomembni pravilniki ............................................................................................. 26

11

Študij v tujini ................................................................................................................................. 31

12

Študent v Novem mestu ............................................................................................................. 32

12.1

Kultura in zabava ...................................................................................................................... 32

12.2

Nastanitev in prehrana ............................................................................................................ 33

12.3

Šport ............................................................................................................................................. 33

13

Dodatne dejavnosti in dogodki na FIŠ ..................................................................................... 33

13.1

Poletne šole FIŠ .......................................................................................................................... 33

13.2

ITIS (Conference on Information Society and Information Technologies) ..................... 35

13.3

Posveti dolenjskih in belokranjskih informatikov .................................................................. 36

13.4

Strokovne ekskurzije .................................................................................................................. 37

13.5

Dnevi odprte kode ................................................................................................................... 38

13.6

Zaključek študijskega leta ........................................................................................................ 39

14

Knjižnica ...................................................................................................................................... 40

15

Pomembni kontaktni podatki ................................................................................................... 41

16

Študijski koledar za študijsko leto 2012/13 .............................................................................. 42

3


1 Nagovor dekana Spoštovani študenti,

z vpisom na Fakulteto za informacijske študije ste akademskemu zboru fakultete dali priložnost, da vam posreduje svoje znanje, svoje veščine in vas prek predavanj, vaj, seminarskih nalog in izpitov pripelje do diplome. Ob predstavitvah naše fakultete in študijskih programov smo vam obljubili, da bo znanje, ki ga boste dobili, aktualno, zanimivo in uporabno. Obljubljali smo, da boste po diplomi informatik s širino, torej oseba, ki bo kos kompleksnejšim problemom s področja informatike v organizacijah oz. širše v družbi in boste imeli v tem prednost pred diplomanti računalništva. Obljubljali pa smo tudi, da bo študij zahteven. Na fakulteti si želimo vaših uspehov med študijem in po študiju. Motivirani študenti in uspešni diplomanti so za nas spodbuda in potrditev dobrega dela. Ugotavljamo, da je najpomembnejše prvo leto, ko se mora študent navaditi na študijski ritem, na samostojno delo in na veliko širino vsebin, ki jih sreča v prvem letniku. S tem gradivom vam želimo pomagati, da se predvsem v prvem, kritičnem letu hitreje znajdete na fakulteti, da takoj ujamete dober ritem in da boste tekoče opravljali študijske obveznosti. Obljubljam vam, da boste skozi vztrajno opravljanje študijskih obveznosti ob koncu študija drugačni, z novimi pogledi, s širšim obzorjem, z večjo samozavestjo in opremljeni z aktualnimi znanji. Z vami pa se bomo spreminjali tudi mi. Tudi na bolje. dekan Fakultete za informacijske študije izr. prof. dr. Janez Povh

4


Študijsko leto 2012/13

2 Bolonjski študij Fakulteta za informacijske študije izvaja vse svoje štiri študijske programe – visokošolski strokovni, univerzitetni, magistrski in doktorski– skladno z določili Bolonjske deklaracije. To pomeni, da so študijski programi Informatika v sodobni družbi (I. in II. stopnja) del enotnega slovenskega in evropskega visokošolskega prostora, ki študentom in diplomantom omogoča prosto gibanje in zaposljivost ter sooblikovanje lastnega strokovnega profila prek možnosti izbire predmetov v programu. Interdisciplinarni študijski programi, ki jih izvajamo na FIŠ, so zasnovani tako, da povezujejo temeljno družboslovno znanje z visoko usposobljenostjo za uporabo informacijskih tehnologij ob poudarjenem praktičnem usposabljanju, v katerem se kombinirajo znanja iz družboslovja in informatike. V tem smislu je zasnovan tudi kot odgovor na nekatere ključne izzive sodobne informacijske družbe.

2.1.

Sistem kreditnih točk

Kreditne točke po sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) omogočajo primerljivost posameznih študijskih programov, saj vrednotijo študijski program glede na ure opravljenega študentovega dela pri posameznem predmetu. Ena kreditna točka predstavlja od 25 do 30 ur dela (predavanja, vaje, seminarske naloge, samostojno učenje, iskanje literature itd.), kar pomeni, da pri predmetu, ki je ovrednoten s 6 KT, potrebno vložiti od približno 150 do 180 ur dela. Število KT posameznega predmeta ne vpliva na študentovo oceno pri predmetu. Eno študijsko leto predvideva delo v obsegu 60 KT, kar pomeni, da triletni dodiplomski in doktorski študijski programi obsegajo skupno 180 KT, dvoletni magistrski pa 120 KT.

2.2.

Redni in izbirni predmeti

Študijski programi so strukturirani tako, da temeljijo na štirih vsebinskih stebrih. 1. Obvezni uvodni in strokovni predmeti o IKT; v okviru teh predmetov študent dobi temeljno znanje o IKT, razvoju informacijskih sistemov in programske opreme. 2. Obvezni uvodni in teoretični predmeti s področja družbenih ved; v okviru teh predmetov študent dobi temeljno znanje s področij posameznih družbenih in z njimi povezanih ved. Cilj je pridobitev kompetenc za razumevanje in ovrednotenje kompleksnih družbenih fenomenov v 5


interdisciplinarni perspektivi, kar je osnova za uspešen razvoj organizacijskih in informacijskih rešitev v podjetjih in drugih organizacijah. 3. Obvezni metodološki predmeti; v okviru teh predmetov bo študent pridobil teoretične osnove in ključna metodološka orodja, ki jih potrebuje za samostojno raziskovalno delo pri analizi družbenih fenomenov. 4. Izbirni predmeti; študent predmete izbere bodisi v okviru FIŠ bodisi v okviru drugih slovenskih in tujih visokošolskih ustanov. S tem pomembno sooblikuje lastni intelektualni in strokovni/profesionalni profil. Med izbirnimi predmeti pokrivajo več različnih področij, od metodologij raziskovanja do razvoja mobilnih aplikacij, kar študentom omogoča fokusiranje svojega strokovnega razvoja

2.3.

Načini ocenjevanja

Sestavine ocenjevanja so končni izdelki (pisni in ustni izpiti) študentov in sprotne dejavnosti študentov, ki so pomembne za strokovno in znanstveno delo ter so tesno povezane s študijskim programom. Končna ocena je lahko sestavljena tudi iz kolokvijev ali ocenjenih projektov ter krajših poročil o opravljenem raziskovalnem delu. Različni pristopi zagotavljajo celovitejšo presojo napredka vsakega študenta (portfelj) pri študiju. Tabela 1 Ocenjevalna lestvica Slov. ECTS

Opis ocene

10 - odlično 9 - prav dobro

izjemno znanje z zanemarljivimi napakami nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami

8 - prav dobro

solidno znanje

7 - dobro

dobro znanje, vendar z večjimi napakami

6 - zadostno 5–1 - nezadostno

znanje ustreza minimalnim kriterijem znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

6


Študijsko leto 2012/13

3 Napotki za študij 3.1 Redni nezaposleni študenti Predavanja in vaje za redne nezaposlene študente so delno dopoldne, pri predmetih, ki se hkrati izvajajo za zaposlene študente in za izredne študente, pa so predavanja in vaje popoldne. Priporočamo aktivno udeležbo na predavanjih in vajah ter sprotno delo na seminarskih in projektnih nalogah, saj boste na ta način lažje sproti opravljali svoje obveznosti in diplomirali v rednem roku.

3.2 Redni zaposleni študenti Na Fakulteti za informacijske študije spodbujamo tudi zaposlene študente, da se vpišejo v redni študij, če le izpolnjujejo pogoje za vpis. Urnik rednega študija je zato prilagojen tudi zaposlenim rednim študentom. To v praksi pomeni: predmete, pri katerih je skrajševanje predavanj in vaj z vidika kakovosti nedopustno, izvedemo (skoraj) v celoti popoldne. Izjemoma se včasih del vaj ali kakšno predavanje izvede dopoldne, vendar je v popoldanskem času toliko predavanj in vaj, da je omogočeno tekoče spremljanje snovi ob predpostavki, da študenti samostojno opravljajo sprotne obveznosti; predmete, pri katerih je zaradi vsebine in zaradi pričakovanih praktičnih izkušenj zaposlenih študentov mogoča krajša izvedba, izvedemo v tretjinskem obsegu. Tovrstna krajša izvedba je izključno ob popoldnevih in sobotah dopoldne. Ti krajši predmeti so namenjeni tudi vsem izrednim študentom. Zaposleni redni študentje najdejo sebi prilagojen urnik, tako da izberejo urnik za izredne študente; pri predmetih, kjer je slušateljev po dosedanjih izkušnjah malo, zaradi racionalnosti izvajamo predavanja v dvoletnih ciklih, za dve generaciji študentov skupaj; v spodnji razpredelnici je razvidno, katere predmete imajo v študijskem letu 2012/13 zaposleni redni študenti (in tudi izredni študenti) na urniku.

Visokošolski strokovni študij Informatika v sodobni družbi Zaposleni redni študenti na visokošolskem strokovnem študiju imajo v študijskem letu 2012/13 naslednje predmete (predmetnik se razlikuje od ostalih rednih študentov). 7


Tabela 2: Seznam predmetov zaposlenih izrednih in rednih študentov na visokošolskem strokovnem študiju v študijskem letu 2012/13 1. letnik Razvoj slovenske družbe Metode raziskovanja Osnove informacijske tehnologije Matematične metode 1 Statistične metode 1 Teorija organizacije Temelji delovanja gospodarstva Matematične metode 2 Statistične metode 2 Osnove programiranja 2. letnik Politični sistemi in javnopolitične analize** Informacijski sistemi Menedžment projektov Baze podatkov in analize podatkov Uvod v družbeno teorijo** Uvod v multivariatno analizo Informacijska družba Oblikovanje in programiranje spletnih strani Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 ** Predmeta sta organizirana skupaj za 2. in 3. letnik za zaposlene študente in za izredne študente. 3. letnik Informacijska podpora poslovnih procesov Politični sistemi in javnopolitične analize** Menedžment projektov Poslovanje v elektronski dobi Uvod v družbeno teorijo** Delovna praksa ** Predmeta sta organizirana skupaj za 2. in 3. letnike za zaposlene študente in za izredne študente. Nadomeščata Osnove podjetništva in Ekonomiko organizacije, ki sta bila organizirana za te študente v študijskem letu 2011/2012.

8

tretjinski obseg polna izvedba polna izvedba polna izvedba tretjinska izvedba tretjinski obseg tretjinski obseg polna izvedba polna izvedba polna izvedba tretjinski obseg polna izvedba polna izvedba polna izvedba tretjinski obseg polna izvedba tretjinski obseg polna izvedba odvisno od izbire predmeta odvisno od izbire predmeta

polna izvedba tretjinski obseg polna izvedba polna izvedba tretjinski obseg polna izvedba


Študijsko leto 2012/13

Univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi Univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi se pri predavanjih v precejšnji meri pokriva z visokošolskim študijskim programom Informatika v sodobni družbi. Čeprav program ni posebej prilagojen zaposlenim rednim študentom, so vsi predmeti, ki so na visokošolskem programu organizirani v popoldanskem času, kot taki dosegljivi tudi študentom univerzitetnega študija. Pri te programu ni mogoč vpis v izredni študij. Če je kakšen študent tega študijskega programa redno zaposlen, se lahko obrne na prodekana za izobraževanje ali referat za študijske in študentske zadeve po nasvet, kako si organizirati študij, da bo izvedljiv skupaj z redno zaposlitvijo. Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi Redni zaposleni podiplomski študenti imajo že v osnovi manj predavanj in vaj, zato so vsi predmeti v polnem obsegu organizirani popoldne in ob sobotah dopoldne. Urnik teh študentov je identičen urniku rednih nezaposlenih študentov. Študentje, ki morajo do zaključka študija opraviti nekatere diferencialne izpite, se lahko na te izpite pripravijo na organiziranih pripravah, ki potekajo v začetku oktobra.

3.3 Izredni študenti Izredna oblika študija pomeni, da imajo izredni študenti vse svoje obveznosti organizirane v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne v obsegu, ki je prilagojen izrednemu študiju. Pri izpitih se od rednih in izrednih študentov zahteva enako znanje.

Izredni študenti visokošolskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi imajo cca 40 % vsebin izvedenih v krajši (1/3) izvedbi, ostale predmete pa imajo organizirane popoldne v polnem obsegu. Ti študentje imajo prilagojen predmetnik, ki je enak predmetniku rednih zaposlenih študentov (glej Tabelo 2). Izredni študenti magistrskega študija imajo popolnoma ločen urnik od rednih študentov magistrskega študija, predavanja in vaje v tretjinskem obsegu potekajo ob petkih popoldan in ob sobotah dopoldan.

9


3.4 Študenti, ki se vpišejo neposredno v drugi ali tretji letnik Ti študentje so že diplomirali na drugem višješolskem ali visokošolskem študijskem programu oz. so končali vsaj en letnik študija drugje. Praviloma opravljajo izpite letnika, v katerega so vpisani, prav tako pa so dolžni do konca študija opraviti tudi nekatere diferencialne izpite iz nižjih letnikov. Seznam diferencialnih izpitov dobijo pred vpisom v študijski program. Priporočamo, da se ti študentje takoj na začetku študijskega leta za informacije o svojih obveznostih obrnejo na nosilce diferencialnih predmetov.

3.5 Napredovanje po študijskih programih Na prvi stopnji študija (VS in UN) mora študent za napredovanje iz 1. v 2. letnik doseči najmanj 45 KT. Za napredovanje iz 2. v 3. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika in doseči najmanj 45 KT iz 2. letnika. Na drugi stopnji mora študent za napredovanje iz 1. v 2. letnik doseči najmanj 45 KT. Fakulteta lahko študentu odobri napredovanje v višji letnik, tudi če ni dosegel zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent izpolni prošnjo v spletnem referatu (rubrika Prošnje – prošnje ob vpisu). Prošnjo lahko odda po izteku jesenskega izpitnega obdobja. Natančen termin določi referat in o tem obvesti študente. Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če v času študija te možnosti še ni izkoristil ali če ni zamenjal študijskega programa. V nasprotnem primeru pavzira, kar pomeni, da študijske obveznosti opravlja neovirano, vendar nima statusa študenta in izpite plačuje. 3. letnika na prvi stopnji in 2. letnika na drugi stopnji ni možno ponavljati, ker je opravljanju manjkajočih obveznosti v teh letnikih namenjen absolventski staž. Za ponovni vpis v isti letnik ni posebnih pogojev, prav tako ne za vpis v absolventski staž.

3.6 Posebnosti urnika Urnik je objavljen na spletni strani http://urnik.fis.unm.si/.

10


Študijsko leto 2012/13

Pedagoške aktivnosti potekajo na naslednjih lokacijah: -FIŠ, Ulica talcev 3, Novo mesto: sejna soba, P1, P2, P3; -URS Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto: P3; -Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3a, Novo mesto: P1 (tretje nadstropje levo): -Srednja šola za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, Novo mesto: P6 (prvo nadstropje). Za izredne študente in zaposlene redne študente se v zimskem semestru izvaja krajša oblika predavanj in vaj za 1. letnik VS pri predmetu Razvoj slovenske družbe in Statistične metode 1. Za 2. in 3. letnik VS skupaj pa pri predmetih Uvod v družbeno teorijo in Politični sistemi in javnopolitične ureditve. Torej tisti študenti, ki boste obiskovali krajšo obliko predavanj, glejte urnik za izredni študij za letnik, v katerega ste vpisani. Delitev v skupine Študenti 1. letnika VS boste pri predmetih Osnove informacijske tehnologije, Matematične metode 1 in Statistične metode 1 razdeljeni v dve skupini (A in B). Skupina B bo v popoldanskih terminih, zato boste vanjo vključeni zaposleni in izredni študenti, kar bo prostih mest pa še ostali študenti. V skupino A boste vključeni vsi ostali študenti. Razdelitev v skupine bo naredil referat fakultete do 5.10.2012, ko bodo vpisi končani. Prehodi med skupinama bodo mogoči po posvetu z asistentom posameznega predmeta, ki bo prehod odobril. Študentje univerzitetnega programa tvorijo svojo skupino. Pri predmetih Družboslovna raziskovalna metodologija/Metode raziskovanja ter Struktura slovenske družbe/Razvoj slovenske družbe boste študenti univerzitetnega in visokošolskega strokovnega programa mešano razdeljeni v dve skupini. Razdelitev izpelje referat. Skupina B bo popoldanska. Prehodi med skupinama bodo mogoči po posvetu z asistentom posameznega predmeta, ki bo prehod odobril. Za študente 2. stopnje bo predmet Upravljanje IKT izjemoma potekal za prvi in drugi letnik skupaj. Predavanja bodo tako skupna, pri vajah pa boste študenti razdeljeni v dve skupini in sicer študenti 1. letnika boste tvorili svojo skupino, študenti 2. letnika pa svojo. Obe skupini bosta popoldnanski, prehodi med skupinama ne bodo mogoči zaradi pokrivanja terminov z ostalimi aktivnostmi urnika.

11


Ostale posebnosti Predavanja pri izbirnem predmetu Upravljanje z informacijami in znanjem/Ravnanje podjetja z informacijami in znanjem (2., 3. letnik VS in UN) ter pri predmetu Informatizacija organizacije (1. letnik MAG) se bodo v tem šolskem letu izjemoma izvajala v zimskem semestru, vaje pa v letnem semestru. Predmet Projektni menedžment se izvaja za 2. in 3. letnik programov Informatika v sodobni družbi (VS in UN), zaradi tega ni v 2. letniku predmeta Uvod v analizo omrežij (za VS program) in Analiza omrežij (za UN program). Predmet Upravljanje informacijsko komunikacijske tehnologije se izvaja za redne študente 1. in 2. letnik programa Informatika v sodobni družbi (MAG) skupaj. Zaradi tega prvi letnik nima v urniku predmeta Družbeni vidik upravljanja informacijsko komunikacijske tehnologije – izvajal se bo naslednje študijsko leto. Diferencialni izpiti K diferencialnim izpitom študenti pristopate skladno z lastnimi obremenitvami. Termini za posamezen diferencialni izpit so navedeni v urniku za letnik, v katerem se predmet redno izvaja - torej: študenti 2. oz. 3. letnika visokošolskega študijskega programa preglejte dodatno še urnik za 1. letnik oz. 2. letnik, študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa pa preglejte urnik še za 2. in 3. letnik visokošolskega študijskega programa (velja v primeru, če ne boste obiskovali organiziranih priprav za diferencialne izpite urnik teh priprav bo objavljen ločeno, saj ti termini niso v skupnem urniku). Gostujoči tuji predavatelji V tem študijskem letu se bo na FIŠ v pedagoški proces vključevalo pet visokošolskih učiteljev iz tujine in sicer: 24.11. pri predmetu IPP Kevin Desouza 2.11. in 3.11. pri predmetu PERIS Stefano Zanero 9.11. in 10.11. pri predmetu PERIS Olivier Caleff 16.11. in 17.11. pri predmetu PERIS Rosario Piazzese 18.1. in 19.1. pri predmetu IO Kevin Desouza Ingo Mierswa bo gostval pri predmetu Napredne metode analize podatkov. Natančen datum gostovanja bomo objavili naknadno. V kolikor potrebujete dodatne informacije glede urnika se obrnite na referat.

12


Študijsko leto 2012/13

3.7 Študijske obveznosti študentov Študijske obveznosti študentov so definirane v predmetniku posameznega študijskega programa in lahko vključujejo tako končne izdelke (pisni in ustni izpiti) študentov pri posameznih predmetih, kot tudi sprotne dejavnosti študentov, ki so pomembne za strokovno in znanstveno delo ter so tesno povezane s študijskim programom. Končna ocena je lahko sestavljena tudi iz ocen kolokvijev ali ocenjenih projektov ter krajših poročil o izvedenem raziskovalnem delu. Različni pristopi pri posameznih predmetih zagotavljajo celovitejšo presojo napredka vsakega študenta (portfelj) pri študiju. Učni načrt posameznega predmeta (na voljo na spletni stani FIŠ) natančno definira načine ocenjevanja pri predmetu.

3.8 Delovna praksa (DP) Delovno prakso opravljajo študenti visokošolskega strokovnega študija v 3. letniku oz. v 6. semestru. Delovna praksa obsega 360 pedagoških ur oziroma 45 delovnih dni v skupnem obsegu 18 kreditnih točk. Slika 1: Obseg delovne prakse

Skupni obseg 18 KT

12 KT

360 ur oz. 45 delovnih dni

6 KT

portfolio

zagovor

13


Obrazci Tabela 3: Seznam obrazcev, ki se uporabljajo za potrebe delovne prakse Prijava za opravljanje DP Evidenčni list

obrazec št. 040 obrazec št. 041

Poročilo mentorja

obrazec št. 042

Poročilo nosilca DP

obrazec št. 043

Anketni vprašalnik o DP za študenta in mentorja

obrazec št. 045 in št. 044

Prošnja za priznanje DP

obrazec št. 039

Slika 2: Potek prijave na DP

prijava na DP (obrazec št. 40) do 1. 2. tekočega leta oz. 3 tedne pred začetkom podpis nosilca praksa odobrena pravna služba FIŠ tripartitna pogodba podpis dekana

podpis študenta

najkasneje 3 dni pred začetkom DP podpis izvajalca DP

14


Študijsko leto 2012/13

Obveznosti študenta Zbrati vso predpisano dokumentacijo: • učni načrt DP, • predizpolnjeno poročilo mentorja (obrazec št. 042), • vprašalnik o delovni praksi za mentorja (obrazec št. 044), • sprotno izpolnjevanje evidenčnega lista (obrazec št. 041), ki ga na koncu pregleda in podpiše mentor (in študent), • redno opravljanje prakse v skladu s programom prakse, • urejanje, zbiranje in vodenje predpisane dokumentacije za portfolio. Slika 3: Obveznosti študenta po končani DP

obveznosti študenta po končani DP

pisno poročilo

pozitivna ocena mentorja

negativna ocena mentorja

portfolio (najkasneje 14 dni po opravljeni DP)

vnovično opravljanje DP

evidenčni list (obrazec št. 041)

vprašalnik o DP (obrazcev št. 045)

zagovor

ocena DP (obrazec št. 043)

15


DP študenta z delovnimi izkušnjami Področja, ki sovpadajo s temeljnimi kompetencami študijskega programa: družboslovno raziskovanje (priprava in izvajanje raziskav, zbiranje in analiza podatkov), poznavanje in uporaba IKT v organizacijah in v družbi: oddelek za informatiko delovna mesta, pri katerih je IKT pomembno orodje za učinkovito izvajanje dela – nabava, prodaja, trženje, plansko analitska služba, logistika ... Slika 4: Potek postopka priznavanja delovnih izkušenj

• Prošnja za priznanje delovnih izkušenj (obrazec št. 039) • Pogoj - vsaj 6 mesecev delovne dobe • Poročilo • Zagovor

3.9 Diplomska in magistrska naloga Diplomska naloga je rezultat samostojnega dela študenta, v katerem s pomočjo mentorja strokovno obravnava določen informacijski, organizacijski ali družboslovni problem z vidika vsebinske ali analitsko-metodološke obravnave. Magistrska naloga je rezultat zahtevnejšega samostojnega dela študenta, v katerem s pomočjo mentorja raziskovalno obravnava določen informacijski, organizacijski ali družboslovni problem z vidika vsebinske ali analitskometodološke obravnave. Z izdelavo in uspešnim zagovorom naloge študent dokaže, da je sposoben pisno in ustno obvladati strokoven problem na podlagi predelanega znanja, ki si ga je študent pridobil po študijskem programu fakultete. Diplomsko nalogo lahko prijavi študent, ki je opravil vse izpite prvih štirih semestrov, magistrsko nalogo pa, ko se vpiše v tretji semester študija. Spisek predlaganih tem je del letnega delovnega načrta fakultete in se skupaj z mentorji objavi v spletnem referatu. Študent prijavi temo v referatu za študentske zadeve, tako da predloži pravilno izpolnjen obrazec OBR-006 (Prijava teme diplomske/magistrske 16


Študijsko leto 2012/13

naloge) s podpisom izbranega mentorja. Prijavljene teme obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) običajno enkrat mesečno. Tema je odobrena, ko jo na svoji seji potrdi KŠŠZ in je veljavna 6 mesecev od potrditve. Če študent v tem času naloge ne predloži za zagovor, lahko zaprosi za podaljšanje veljavnosti teme z obrazcem OBR-009 (Prošnja za podaljšanje teme diplomske oziroma magistrske naloge). Pred oddajo obrazca v referat mora študent pridobiti tudi soglasje mentorja, ki ga potrdi s podpisom na obrazcu. O podaljšanju teme odloča KŠŠZ, podaljša se lahko za največ 6 mesecev. Če študent tudi v tem času ne predloži naloge za zagovor, mora izbrati novo temo. Diplomska oz. magistrska naloga se izdela skladno z Navodilom o pisanju strokovnih in znanstvenih del na FIŠ in Pravilnikom o diplomski in magistrski nalogi. V pomoč pa je tudi predloga za seminarske, diplomske in magistrske naloge. Vsi dokumenti so objavljeni v spletnem referatu (Gradiva – Druga – Ostali obrazci in pravilniki za študente). Ko je naloga izdelana, mentor po zadnjem pregledu na obrazcu OBR-007 (Pregled in oddaja diplomske oziroma magistrske naloge) potrdi, da je naloga ustrezna za zagovor. Študent mora poskrbeti tudi za lektoriranje naloge. Lektor potrdi lektoriranje naloge na OBR-007 in priloži dokazilo o ustrezni izobrazbi s področja slovenistike (kopija diplome). Nato študent pošlje nalogo v referat v elektronski obliki, ki omogoča vnos komentarjev, da opravi tehnični pregled. Obvezno je treba predložiti tudi izvirni obrazec OBR-007 s podpisom mentorja in lektorja (poslati po pošti ali dostaviti osebno). Po opravljenem tehničnem pregledu naloge študent odpravi morebitne tehnične pomanjkljivosti in v referat pošlje čistopis naloge v elektronskem formatu. S tem je naloga prijavljena za zagovor. Prijavljene naloge obravnava KŠŠZ, ki določi člane komisije za zagovor. Referat obvesti študenta o članih komisije za zagovor, članom pa poleg sklepa o imenovanju komisije pošlje tudi diplomsko oz. magistrsko nalogo. Člani komisije za zagovor se morajo v roku 14 dni od prejema naloge opredeliti glede primernosti predložene naloge za zagovor. Če ni pripomb na nalogo, se po izteku 14-dnevnega roka razpiše termin za zagovor. Na dan zagovora študent v referat dostavi en vezan izvod naloge, nalogo na CD ter izpisek iz rojstne matične knjige.

17


Po uspešno opravljenem zagovoru študent dobi Potrdilo o diplomiranju oz. magistriranju, ki je veljavno do izdaje diplome.

4 Sodelovanje s študenti 4.1 Pogovorne ure Študentom so za vsa vprašanja ali nejasnosti, povezane s študijskim procesom in vsebino, na voljo tudi pogovorne ure, na katerih se individualno obrnejo na izvajalce študijskega procesa. Vsak izvajalec ima na spletni strani FIŠ objavljene termine pogovornih ur oziroma dosegljivost prek elektronskih medijev, kot so e-pošta, Facebook, Skype ipd.

4.2 Tutorstvo V študijskem letu 2012/13 bomo na Fakulteti za informacijske študije nadaljevali z izvajanjem tutorstva, ki je namenjen vsem študentom prvih letnikov na prvi in na drugi stopnji študija.

5 Spletne učilnice Moodle Študentom, profesorjem in asistentom je na voljo spletno učno središče Moodle, ki je dosegljivo na spletnem naslovu: http://moodle.fis.unm.si/ Na prvi strani so povezave do spletnih središč iz minulih let. Za dostop do sistema sta potrebna uporabniško ime ter geslo. Vsi študenti prvih letnikov imajo uporabniško ime ter geslo enako vpisni številki. Geslo si morajo ob prvi prijavi spremeniti. Na spletnem središču se študenti prijavijo na predmete, ki jih obiskujejo. V okviru posameznega predmeta profesorji in asistenti naložijo na središče učno gradivo, domače naloge, primere kolokvijev in izpitov. Prav tako lahko študenti oddajajo domače in seminarske naloge. Pri vsakem predmetu je odprt tudi forum, na katerem se lahko postavljajo vprašanja glede predmeta. Za vso pomoč glede Moodla je na voljo elektronska pošta: moodle@fis.unm.si.

18


Študijsko leto 2012/13

6 MSDN Academic Alliance Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN Academic Alliance) ali MSDNAA je program, ki je namenjen akademskim ustanovam, fakultetam, laboratorijem in študentom študijskih programov. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica progama Microsoft IT Academy in s tem posledično MSDNAA programa. Članstvo v MSDNAA dopušča rednim študentom in pedagoškim delavcem FIŠ brezplačno namestitev in uporabo licenčne programske opreme podjetja Microsoft, za uporabo na osebnem računalniku doma v pedagoške in/ali nekomercialne raziskovalne namene. Postopek pridobitve dostopa do MSDNAA Za dodelitev dostopa do MSDNAA oz. ELMS mora študent podati vlogo – obrazec, ki se nahaja spletni strani. Za prijavo je potreben Microsoft Live@edu poštni račun na domeni »student.fis.unm.si«. Za dostop obiščite spletno stran: http://www.fis.unm.si/si/studij/programska-oprema/. Na podstraneh so podrobna navodila za pridobitev poštnega predala na domeni student.fis.unm.si, ki je pogoj za včlanitev v MSDNAA in uporabo portala ELMS, s katerega si presnamete programsko opremo in aktivacijske ključe. Za dodatna vprašanja pišite na admin@student.fis.unm.si.

7 Eduroam Na fakulteti za informacijske študije smo vzpostavili povezavo v federacijo izobraževalnih omrežij Eduroam. Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Uporabnik se z istim uporabniškim imenom ter geslom povezuje v omrežje Eduroam ne glede na lokacijo tega omrežja tako v Sloveniji kot v tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje se nahaja, na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu.

19


Več

o

Eduroam

omrežju

si

lahko

preberete

na

povezavi:

http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/eduroam.html Navodila za povezavo Uporabniška imena ter gesla za dostop do omrežja so enaka kot za spletni referat le pri uporabniškemu imenu dodamo na koncu @fis.unm.si Najprej si je na računalnik potrebno namestiti certifikat strežnika, ki ga najdete na naslovu: http://fis.unm.si/etc/Eduroam_FIS.der Windows 7 (pdf - 714 KB) Windows 7 alternativno (pdf - 410 KB) Nekateri telefoni, dlančniki in tablični računalniki s podporo brezžičnih omrežij ne podpirajo preverjanja certifikatov, ki jih eduroam uporablja za seznanitev telefona in brezžičnega omrežja. To pomeni, da povezava, ki jo vzpostavimo na ta način ni varna, saj omogoča prestrezanje gesla. Priporočamo uporabo le z močnimi gesli. Če imate vsaj Android 2.1 so navodila za vzpostavitev omrežja sledeča: 1. kliknite na omrežje eduroam 2. za EAP metodo izberite: TTLS 3. druga faza overitve: PAP 4. uporabniško ime v stilu: uporabnik@fis.unm.si 5. anonimni uporabnik: anonymous@fis.unm.si 6. geslo: vaše geslo 7. Navodila za ostale operacijske sisteme najdete na uradni strani Akademske in raziskovalne mreže Slovenije ARNES:http://www.arnes.si/pomocuporabnikom/eduroam/navodila-za-povezavo.html Če potrebujete dodatne informacije ali pomoč, se obrnite na eduroam@fis.unm.si.

8 VIS – visokošolski informacijski sistem VIS omogoča poslovanje študentov FIŠ, ki so že pridobili uporabniško ime in geslo prek interneta na naslovu: www.fis.unm.si. V VIS vstopite prek spletnega referata. Če geslo pozabite oziroma izgubite, se osebno oglasite v Referatu za študentske zadeve, kjer dobite novega. VIS študentom omogoča opravljanje sledečih storitev: Moji Osebni podatki 20


Študijsko leto 2012/13

Gesla Moj indeks Izpiti Prijava na izpit Odjava od izpita Pregled prijav Pregled izpitnih rezultatov Izpitni roki Kolokviji Prijava na kolokvij Odjava od kolokvija Rezultati kolokvija Razpisani kolokviji Gradiva Druga Prošnje Navodila Prošnje Ankete Izpolnjevanje Razno Obvestila Naročanje dokumentov Podatki o zaposlenih Oglasna deska Dodiplomski Podiplomski Vpis (v času, ko poteka vpis) Vpisni list (Vpis v letnik študija) Tiskanje vpisnega lista Osebni podatki V levem meniju izberite Osebni podatki. V tem meniju lahko pregledujete svoje podatke.

21


V primeru napak pri vaših osebnih podatkih vas prosimo, da zadeve takoj uredite v referatu za študentske zadeve. Določene podatke lahko tudi spremenite (naslov, e-pošta, številka GSM) s pritiskom na gumb Uredi. Podatke spremenite ter jih s pritiskom na gumb Shrani potrdite. Gesla V levem meniju izberite Geslo. Na zaslonu se vam prikaže obrazec, s pomočjo katerega si lahko spremenite geslo za dostop do VIS. Moj indeks V levem meniju izberite Moj indeks. Na zaslonu se v tabeli izpišejo vse študijske obveznosti, ki ste jih že opravili. Izpis zajema predmet, število kreditnih točk, oceno in datum opravljanja izpita. Pod njimi se izpiše povprečna ocena ter skupno število doseženih kreditnih točk. Za svoj arhiv si lahko seznam natisnete s pritiskom na gumb Natisni. Prijava na izpit V levem meniju izberite Prijava na izpit. Na desni strani zaslona v polju Predmet izberite predmet, pri katerem se želite prijaviti na izpit (izpišejo se vam predmeti, ki jih imate vnesene v svoj indeks). Izbiro predmeta potrdite s pritiskom na gumb Potrditev. Odpre se vam seznam izpitnih rokov, ki so razpisani pri izbranem predmetu. S pritiskom na gumb << ob izpitnem roku izberite želeni izpitni rok. Če vam sistem napiše, da ste se na izpit uspešno prijavili, je s tem prijava zaključena. Če imate za izbrani predmet že odprto neko nezaključeno prijavo (vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita), se na isti predmet ne morete prijaviti. Odprte prijave lahko vidite z izbiro Pregled prijav v levem meniju. Zadnji rok za prijavo na izpit je dva dneva pred izpitnim rokom. Pomembno: če ste izpit opravili s kolokviji se prijavite na prvi izpitni rok, da bo ocena vpisana v indeks.

Odjava od izpita V levem meniju izberite Odjava od izpita. Na desni strani zaslona izberite prijavo na izpit, od katerega se želite odjaviti. Izpišejo se vam samo izpiti, na katere ste prijavljeni in od katerih se lahko še odjavite. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb << na levi strani preglednice. Če vam sistem napiše, da ste se od izpita uspešno odjavili, je s tem odjava končana. Druge odprte prijave, od katerih odjava ni več možna, lahko vidite 22


Študijsko leto 2012/13

z izbiro Pregled prijav v levem meniju. Zadnji rok za odjavo od izpita je en dan pred izpitnim rokom. Pregled odprtih prijavnic V levem meniju izberite Pregled prijav. Na zaslonu se vam izpišejo vse vaše odprte prijave. Prijava je odprta, dokler ni zaključena z oceno ali odjavo. Pregled izpitnih rezultatov V levem meniju izberite Rezultati izpitov. Na desni strani zaslona v polju Predmet izberite predmet, za katerega vas zanima rezultat. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb Potrditev. Izpiše se rezultat, ki ste ga dosegli pri zadnjem opravljanju izpita iz izbranega predmeta. Pregled izpitnih rokov V levem meniju izberite Izpitni roki. Na desni strani zaslona v polju Predmet izberite predmet, za katerega vas zanimajo izpitni roki, in pritisnite gumb Potrditev. Izpišejo se vam vsi prihodnji izpitni roki iz izbranega predmeta. Če sta že določeni predavalnica, v kateri bo izpit, ter ura začetka izpita, sta vidna tudi ta dva podatka. Prijava na kolokvij V levem meniju izberite Prijava na kolokvij. Na desni strani zaslona v polju Predmet izberite predmet, na katerega kolokvij se želite prijaviti. Izbiro predmeta potrdite s pritiskom na gumb Potrditev. Odpre se vam seznam izpitnih rokov kolokvijev pri izbranem predmetu. S pritiskom na gumb << izberite želeni izpitni rok. S tem je prijava končana. Prijava na kolokvij je možna tudi, če ocena predhodnega opravljanja kolokvija ni vpisana v podatkovno bazo Spletnega referata. Odjava od kolokvija V levem meniju izberite Odjava od kolokvija. Na desni strani zaslona se vam izpiše seznam predmetov, na katerih kolokvij ste prijavljeni in od katerih se lahko še odjavite. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb << na levi strani preglednice.

23


Pregled rezultatov kolokvijev V levem meniju izberite Rezultati izpitov. Na desni strani zaslona v polju Predmet izberite predmet, za katerega vas zanima rezultat kolokvija. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb Potrditev. Izpiše se rezultat, ki ste ga dosegli pri kolokviju iz izbranega predmeta. Pregled vseh razpisanih kolokvijev V levem meniju izberite Pregled razpisanih kolokvijev. Na desni strani zaslona v polju Predmet izberite predmet, za katerega vas zanimajo datumi v prihodnosti razpisanih rokov kolokvijev, in pritisnite tipko Najdi. Gradiva V levem meniju izberite Druga. Na desni strani se vam odpre izbirno okno. Izberite tematiko, pri kateri bi želeli pregledati gradivo, ki je na voljo (obrazci in pravilniki, teme diplomskih/magistrskih nalog …). Izbiro potrdite z gumbom Potrditev. V novem oknu se vam odpre seznam vseh gradiv, ki so na voljo. Pri tem so objave zbrane po posameznih sklopih objav, pri vsaki objavi pa vidite: datum objave, ime objave, velikost ter ime datoteke. S klikom na levi gumb miške nad besedo izberi se vsebina datoteke odpre, a bolj uporabno je, če nad izberi kliknete z desnim gumbom miške ter izberete možnost Shrani kot. S tem boste vsebino datoteke prenesli na lokalni računalnik (na mesto, ki ga izberete v oknu, ki se vam odpre), kjer jo boste lahko poljubno uporabljali. Prošnje V levem meniju izberite Navodila. Odpre se vam zapis navodil za oddajo prošnje. Ko izberete Prošnje, se na desni odpre izbirno okno, v katerega vnašate prošnje, jih urejate in pregledujete. Za vnos prošnje izberete vrsto prošnje in izbiro potrdite z gumbom <<. Po vnosu podatkov izberete gumb oddaj in natisni prošnjo. Natisnjeno in podpisano prošnjo se skupaj s prilogami odda v referatu za študentske zadeve. Urejanje prošnje in pritožbe potrdite z gumbom <<. Odprejo se prošnje, ki jih je možno urejati. Prav tako prošnje lahko pregledate.

24


Študijsko leto 2012/13

Ankete V levem meniju izberete Izpolnjevanje in po navodilu izpolnite pripravljene ankete. Obvestila V levem meniju izberite Obvestila. Na desni strani se vam odpre novo okno, v katerem lahko vidite morebitna obvestila profesorjev oz. referata za študentske zadeve. Obvestila, ki ste jih že prebrali, se shranijo pod Prebrana obvestila. Naročanje dokumentov Če izberete Naročanje dokumentov se v desnem oknu odpre možnost izbire potrdila o vpisu oz. potrdila o opravljenih izpitih. Izberete količino in potrdite. Podatki o zaposlenih Z izbiro Podatki o zaposlenih se v desnem oknu odpre možnost izbire zaposlenega in s pritiskom na gumb Poišči se izpišejo podatki. Oglasna deska – dodiplomski, podiplomski V levem meniju izberite Oglasna deska. Tu so objavljena sporočila/spremembe/dopolnitve referata za študentske zadeve. Oglasna deska je ločena za dodiplomski in podiplomski študij.

razna

Vpis v letnik študija Vpis v letnik študija omogoča vpis in tiskanje izpolnjenega vpisnega lista. V vpisnem listu natančno izpolnite vse podatke, ki manjkajo in ki jih sistem zahteva. Ko vnesete osebne podatke, izberite gumb Potrditev. Odprlo se vam bo novo okno, v katerem morate vnesti podatke o prvem vpisu na fakulteto (za obstoječe študente so polja že izpolnjena). Po pritisku na gumb se vam bo odprlo novo okno, v katerem imate možnost izbirati izbirne predmete (če je za vaš letnik in vrsto študija to določeno). Na tej strani dobite spisek izbirnih predmetov ter zahtevano število izbirnih predmetov, ki jih morate izbrati. Ko predmete označite, kliknite na gumb Potrditev.

25


V naslednjem oknu se vam vnovič izpišejo vsi vneseni podatki, to pa zato, da pregledate ali so vsi vpisani podatki točni. S pritiskom gumba Potrditev vaš vpisni list tudi oddate. Z izbiro Tiskanje v levem meniju vpisni list natisnite, podpišite ter skupaj z vsemi prilogami oddajte/pošljite v referat za študentske zadeve.

9 Organiziranost študentov 9.1

Študentski svet razpravlja in oblikuje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, oblikuje mnenje o Statutu FIŠ, daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, oblikuje mnenja študentov FIŠ in voli člane delovnih teles in organov FIŠ iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Statutom FIŠ, obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih, obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti, oblikuje mnenje o kandidatih za dekana.

Volitve za člane ŠS potekajo vsako leto v začetku novembra. Razpis volitev bo objavljen na oglasni deski in na spletni strani fakultete v začetku oktobra.

10 Za študente pomembni pravilniki Pravilniki za študente so dostopni v spletnem referatu: 1. Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS št. 117/08, 56/12) 99. člen:

(1) Status študenta preneha, če študent: diplomira, ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, se izpiše, se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, je bil izključen iz FIŠ. dokonča podiplomski študij, 26


Študijsko leto 2012/13

ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku. (2) Ne glede na določbi druge in sedme alineje prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. (3)V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alineje prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. 107. a člen:

Strokovni oziroma znanstveni naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi: da diplomant ni imel z zakonom zahtevane izobrazbe za vpis; da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu; da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot svoje lastno delo; da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska naloga, doktorska disertacija), ki je predpisano po študijskem programu, v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov.

2. Pravilnik o študentski izkaznici (SA-FIS-1009-01) Študentska izkaznica začne veljati, ko se študent vpiše na fakulteto, preneha pa veljati: če ne vsebuje veljavne nalepke, s prenehanjem statusa študenta med letom, ob izgubi statusa študenta skladno s 70. členom Zakona o Visokem šolstvu, če je poškodovana oz. obrabljena ali če iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna.

27


3. Pravilnik za študente s posebnim statusom (SA-FIS-1024-01) Posebni statusi: študent športnik, študent umetnik/kulturnik, študent s posebnimi potrebami, študent s priznanimi zaslugami v obštudijskih dejavnostih, v organih in komisijah FIŠ. Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, študenta športnika ali študenta kulturnika/ umetnika vloži študent v referatu praviloma ob vpisu. 4. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov (SA-FIS-101901) Vsebina opisana pod točko 3 tega priročnika. 5. Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje znanja in spretnosti (SAFIS-1019-01) Priznavanje pridobljenega znanja na podlagi formalnega izobraževanja Podlage za priznavanje takih znanj so javno veljavne listine o opravljenem programu, v katerih so navedeni obseg, zahtevnost in vsebina programa (diploma, spričevalo, potrdilo o izobraževanju, certifikat ipd.). Prošnjo za priznanje formalnega izobraževanja (izpita) na obrazcu OBR-001 se odda v referatu fakultete, o njeni razrešitvi pa odloča nosilec predmeta. Podlaga za priznavanje znanj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem Podlaga za priznavanje je lahko: potrdilo ali druga listina o opravljenem programu, v katerem so navedeni datum in ustanova, število kreditnih točk (če je to določeno) in program z vsebino, ki ga je kandidat obiskoval, spričevalo o neformalnem izobraževanju, potrdilo podjetja o praktičnem usposabljanju, izvedbi projekta ipd., znanje, ki ga je kandidat pridobil z opravljanjem dela, samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem, pisna priporočila delodajalca. Postopek priznavanja se začne na zahtevo kandidata, ki vloži vlogo za priznavanje na obrazcu OBR-020 v referatu fakultete. Odloča Komisija za študentske in študijske zadeve.

28


Študijsko leto 2012/13

6. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov na FIŠ (SA-FIS-1021-02) Lažje kršitve so: neprimerno vedenje, ki škodi ugledu fakultete, neprimeren odnos do drugih študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih zaposlenih na fakulteti, oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu ali pri drugem delu na fakulteti, kršitve v postopku preverjanja znanja po določilih Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja študenta. Težje kršitve so: kršitve v postopku preverjanja znanja po določilih Pravilnika, plagiatorstvo pri zaključnih delih oziroma nalogah (diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije) ter pri seminarskih nalogah in drugih pisnih izdelkih, ponarejanje uradnih listin, dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi neupravičeno okoristil sebe ali koga drugega, nepooblaščeno pridobivanje izpitnih testov in drugih gradiv, namenjenih preverjanju znanja študentov, ter uporaba ali posredovanje tako pridobljenih gradiv drugim osebam, vnovična ali večkratna predložitev istega ali v večjem delu enakega pisnega izdelka (npr. seminarska naloga, poročilo ...) pri različnih predmetih brez odobritve nosilcev predmetov, težja kršitev reda in discipline na predavanjih, vajah in seminarjih, prihajanje v prostore fakultete ter prostore oziroma kraje, kjer se izvaja izobraževalni proces, v vinjenem stanju ali pod vplivom mamil oziroma uživanje alkohola ali mamil v navedenih prostorih, poškodovanje premoženja fakultete, povzročeno naklepno ali iz velike malomarnosti, težje kršitve javnega reda in miru v prostorih fakultete ter v prostorih ali na kraju, kjer se izvaja izobraževalni proces, vsako dejanje ali opustitev dejanja, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih zaposlenih na fakulteti, druga dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku RS in se preganjajo po uradni dolžnosti, tretja in nadaljnje ponovitve lažjih kršitev.

29


Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov se lahko izrečejo naslednji ukrepi: opomin, ukor, prepoved opravljanja izpita za določeno obdobje, začasna izključitev s fakultete, dokončna izključitev s fakultete. Disciplinske postopke na 1. stopnji vodi dekan fakultete, na 2. stopnji pa senat fakultete. 7. Navodilo za pisanje strokovnih in znanstvenih del (SA-FIŠ-1010-01) Vsebina opisana pod točko 3 tega priročnika. 8. Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi (SA-FIS-1008-06) Vsebina opisana pod točko 3 tega priročnika. 9. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FIŠ (SA-FIS-1004-03) Cenik vključuje naslednje stroške: prispevke ob vpisu, šolnine, druge prispevke za študij in druge storitve na področju izobraževalne dejavnosti, različna potrdila, sklepe in ostale dokumente ter reševanje vlog, knjižnične storitve, postopek izvolitve v naziv, najem prostorov in opreme. Cenik je objavljen na spletni strani fakultete in v spletnem referatu. 10. Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov (SA-FIS-1028-01) Vsebina opisana pod točko 10 tega priročnika.

11. Pravilnik o izvajanju delovne prakse študentov (SA-FIS-1026-01) Vsebina opisana pod točko 3.8 tega priročnika. 12. Pravilnik o sistemu tutorstva (SA-FIS-1029-01) Vsebina opisana pod točko 4.2 tega priročnika. 30


Študijsko leto 2012/13

11 Študij v tujini Študij v tujini danes ni več le prednost. V sodobnem in globalnem svetu postaja nuja, še posebej ob skupnem evropskem trgu in integraciji članic držav EU, katerih del je že nekaj časa tudi Slovenija. Študij v tujini razširja obzorja in znanja, prinaša mnoge izkušnje in prakse v karieri posameznika, s katerimi si odpira vrata v svet, prav tako pa ga pripravi na izzive, ki so pred nami. Zato študentom na Fakulteti za informacijske študije omogočamo, da pri študiju izkoristijo priložnosti, ki so na voljo, in se odpravijo novim znanjem naproti ter del izkušenj pridobijo na priznanih tujih univerzah in fakultetah, s katerimi Fakulteta za informacijske študije vzpostavlja povezave. Študenti zraven znanja pridobijo mnoge izkušnje in se tako naučijo jezikov, kulture, drugačnih pogledov in novih vrednot. Fakulteta za informacijske študije sodeluje v dveh programih. To sta SOCRATES ERASMUS in CEEPUS. SOCRATES ERASMUS je program Evropske unije, ki je namenjen spodbujanju evropskega sodelovanja in izboljšanja kakovosti izobraževanja s sodelovanjem prek nacionalnih meja. Program nudi podporo univerzam za razvoj evropske razsežnosti študija. Njihov cilj je z mednarodnim sodelovanjem izkoristiti raznolikost v različnih državah. ERASMUS je eden od podprogramov SOCRATESA. Njegov cilj je povečati mobilnost študentov in izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja. Prek ERASMUS izmenjave študentje opravijo del rednega študija na ustanovi v eni od držav članic Evropske unije. Obdobje študija je časovno omejeno na od 3 do 12 mesecev. Pogoj za izmenjavo so podpisani bilateralni sporazumi med matično in partnersko ustanovo v Institucionalni pogodbi za tekoče leto. Fakulteta za informacijske študije ima podpisanih več pogodb z ustanovami v tujini. V prvi vrsti so to države v sosednjih regijah, kot so Hrvaška, Avstrija, Italija, možnosti pa so odprte v celotnem evropskem prostoru (na primer Finska, Francija, Anglija, Norveška ...). CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študijev. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev srednje Evrope. Izmenjave so časovno omejene in trajajo od 1 do 12 mesecev. Za več informacij se obrnite na ERASMUS in CEEPUS koordinatorja na fakulteti doc. dr. Mateja Mertika (matej.mertik@fis.unm.si).

31


O programih si lahko več preberete tudi na: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx http://www.cmepius.si/ceepus.aspx

12 Študent v Novem mestu 12.1 Kultura in zabava Poleti v Novem mestu poteka kar nekaj festivalov: Rock Otočec, Fotopub in Jazzinty, Filmski festival Novo mesto, Festival uličnega gledališča in domišljije – Rudi Potepuški, Festival na trgu, lutkovni festival Guncl fest, Novomeški poletni večeri, kantavtorski festival Trubadur, festival komedij Pljunek smeha, Noč na Krki, pestro pa je dogajanje tudi na Muzejskih vrtovih. Udeležite se lahko literarnih večerov v Knjigarni Goga in Knjižnici Mirana Jarca, najnovejše filme ogledate v eni od 5 filmskih dvoran nakupovalnega središča TUŠ. Klub LokalPatriot prireja koncerte, razstave, potopisna predavanja, gledališke predstave ... Tu so še Čajarna pri Starem mostu, Narodni dom, San Sebastian s svojimi dogodku na vrtu. Ažurne informacije o dnevnih dogodkih na: www.edolenjska.si, www.lokalno.si Društvo novomeških študentov (DNŠ) skupaj s svojimi zavodi (LokalPatriot, Goga, Park in Situla) že dve desetletji skrbi za dogajanje tako v Novem mestu kot tudi širše. DNŠ poznajo mladi predvsem kot organizatorja projektov Grem domov v Novo mesto, Cvičkarija, Jadranje DNŠ, Parkliga … Društvo deluje na petih različnih resorjih, in sicer: izobraževanje, sociala, šport, kultura in turizem. Najpomembneje pa je to, da si lahko izkušnje z delom na društvu nabira vsak študent, ki pokaže voljo. Več: www.dns.com , www.situla.si , www.lokalpatriot.si. Poleg festivalov, ki v prestolnico Dolenjske vsako leto privabijo množico mladih, bogato kulturno ponudbo nudijo še Kulturni center Janeza Trdine, Anton Podbevšek Teater, Galerija Simulaker in Dolenjski muzej.

32


Študijsko leto 2012/13

12.2 Nastanitev in prehrana V Novem mestu sta dva študentska domova: Situla je v starem mestnem jedru, popolnoma prenovljen študentski dom pa najdete v Šmihelu (nekaj minut iz središča mesta) poleg Šolskega centra Novo mesto. Na voljo je tudi pestra gastronomska ponudba (plačevanje s študentskimi boni za prehrano). 12.3 Šport Mesto s svojo okolico je idealno za izvajanje različnih športnih dejavnosti. Pod okriljem množice športnih društev se lahko preizkusite v različnih športnorekreativnih aktivnostih: veslanje po reki Krki z izposojo čolna kolesarjenje z izposojo kolesa tenis jahanje leti z baloni plezanje smučanje Študentom, ki so jim ljubše individualne športne dejavnosti izven organiziranih oblik, pa že pokrajina s svojo okolico ponuja množico navdihov za tek, kolesarstvo, pohodništvo ...

13 Dodatne dejavnosti in dogodki na FIŠ 13.1 Poletne šole FIŠ Poletne šole so namenjene tako sedanjim kot novim dodiplomskim in podiplomskim študentom kot tudi tistim, ki jih vsebine posamezne Poletne šole zanimajo ter si želijo pridobiti poglobljena in praktična znanja. Izvajalci poletne šole so strokovnjaki, ki na posameznem področju dnevno in praktično delujejo. Udeležba je za vse udeležence brezplačna. Poletna šola 2010 - Uvedba ERP sistemov v podjetja Poletna šola v 2010 je obravnavala uvedbo ERP (poslovno-informacijskih) sistemov v podjetja, udeleženci so pridobili in poglobili znanja s področja celovitih programskih rešitev. Letošnja Poletna šola se je osredotočila na razvoj aplikacij za mobilne platforme. Namen poletne šole je bil udeležence seznaniti s temeljnimi tehničnimi znanji s področja razvoja mobilnih aplikacij, s 33


čimer so pridobili osnovno zavedanje o zmogljivostih mobilnih platform. Poleg tehničnih znanj so ves čas trajanja poletne šole skušali skupaj analizirati tudi različne pristope k uporabniški izkušnji. Udeleženci so spoznali osnove mobilnega in vseprisotnega računalništva. Primerjali so prevladujoče platforme, ki so s tehnološkega pogleda precej sorodne, s psiho- in filozofskega pogleda pa diametralno nasprotne. Predstavljeni so bili izbrano razvijalsko ogrodje, osnovne funkcije in sestavni deli ter osnove razvoja v programskem jeziku Java. Udeleženci so izdelali prvo mobilno aplikacijo in jo dodobra prevetrili. Ostale delavnice Poletne šole so bile namenjene obdelavi različnih vidikov razvoja mobilnih aplikacij na platformi Android. Poletna šola 2011 - Razvoj aplikacij za mobilne platforme Na Poletni šoli 2011 so uveljavljeni strokovnjaki na področju razvoja aplikacij za mobilne platforme v okviru poletne šole pripravili delavnice, kjer so se ukvarjali z aktualnim problemom vključitve uporabnika pri razvoju aplikacij. Namen poletne šole je bil udeležence seznaniti s temeljnimi tehničnimi znanji s področja razvoja mobilnih aplikacij, s čimer so pridobili osnovno zavedanje o zmogljivostih mobilnih platform. Poleg tehničnih znanj so ves čas trajanja poletne šole skušali skupaj analizirati tudi različne pristope k uporabniški izkušnji. Poletni šoli 2012 - Varnost računalništva v oblaku in Osnovni koraki razvoja aplikacij na pametnih napravah Na obeh Poletnih šolah 2012 so sodelovali domači in tuji gospodarstveniki s področja tehničnih ved kot tudi družboslovnih, pravnih in upravnih ved ter tuji visokošolski učitelji iz Slovenije ter dveh mednarodnih univerz: Velike Britanije in Hrvaške. Junijska poletna šola je temeljila na varnostnih smernicah neprofitne organizacije Cloud Security Alliance, katere vizija je promocija in izobraževanje na področju varne uporabe računalništva v oblaku. Cilj poletne šole je bil seznaniti udeležence s prednostmi in tveganji, ki ga prinaša računalništvo v oblaku na področju varnosti, prožnosti in zasebnosti. Udeleženci so pridobili znanja o ključnih konceptihna področjih varnosti, korporativnega upravljanja, zagotavljanja skladnosti, upravljanja s tveganji in zasebnosti v okolju računalništva v oblaku. Prav tako je bil namen poletne šole seznaniti udeležence z načini, kako vpeljati stabilne, varne temelje za delovanje v oblaku in nuditi praktično in učinkovito kazalo upravljalcem, ki želijo prisvojiti računalništvo v oblaku na varen način kot alternativo ali zamenjavo tradicionalni infrastrukturi.

34


Študijsko leto 2012/13

Izvedeni sta bili tudi dve okrogli mizi, kjer so udeleženci imeli priložnost sodelovati pri izmenjavi mnenj o ključnih vprašanjih ob prehodu na računalništvo v oblaku in sicer okrogla miza »Prednosti in slabosti prehoda na računalništvo v oblaku iz vidika CEO/CFO« in okrogla miza »Vpliv računalništva v oblaku na IT izvajanje«. Vsebina celotnega sklopa delavnic avgustovske poletne šole je bila sestavljena iz petih glavnih smeri: 1. Idejni koncept razvoja aplikacije za pametne naprave 2. Vizualizacija projekta in osnovne lastnosti odličnega grafičnega vmesnika 3. Učinkovito vodenje projektov: iskrenost in odgovornost 4. Tehnološki pregled osnovnih razvojnih orodij (Adobe Flex, iOS, Android, Samsung BADA) 5. SEO in osnovne veščine izdelave uspešnih spletnih oglasnih kampanij ter orodja Google Adwords.

13.2 ITIS (Conference on Information Society and Information Technologies) Vsak november v Dolenjskih Toplicah v organizaciji FIŠ poteka mednarodna znanstvena konferenca ITIS, na kateri lahko s svojimi prispevki sodelujejo tudi študenti. Na ITIS 2010 je izvršni direktor podjetja Rapid-I GmbH iz Nemčije Ingo Mierswa predaval o odprti kodi. Soustanovitelj in predsednik podjetja World Jenny iz ZDA Les Squires je govoril o socialnih medijih, vodja Cloud Computing in kompetenčnega centra za SOA iz Slovenije Matjaž B. Jurič pa o oblačnih storitvah. ISIT 2011 je bil namenjen obvladovanju večje količine podatkov in rudarjenju podatkov (tudi geo lokacijske analize), pokrival je tudi tematike socialnih mrež in spletnih tehnologij. Še posebej smo veseli, da so se kot glavni predavatelji predstavili Nada Lavrač in Marko Bohanec z Inštituta Jožef Stefan ter Simon Fischer iz podjetja Rapid I iz Nemčije, ki je med vodilnimi podjetji v svetu pri storitvah podatkovnega rudarjenja. Zanimivo predavanje je pripravila tudi Nataša Pržulj z oddelka za računalništvo iz Imperial College London.

35


(Foto Boštjan Pucelj) ITIS 2012 bo potekal med 7. in 11. novembrom 2012 v Dolenjskih Toplicah v Hotelu Balnea. Konferenca ITIS2012 bo v znamenju treh izpostavljenih tem: tehnologije

obvladovanja velikih količin podatkov, spletne tehnologije s poudarkom na konceptu Internet stvari in interakcije med človekom in računalnikom. Glavne teme bodo predstavili odlični slovenski in tuji znanstveniki, ki so na svojem področju v samem svetovnem vrhu. Razprave pa se bodo odvijale v vsebinsko zaokroženih skupinah z naslednjimi delovnimi naslovi: tehnologije znanja, računalništvo v oblaku, sistemi za podporo odločanju, menedžment procesov, IKT in varnost, semantično prilagodljiva družabna omrežja ter razvoj IKT rešitev in storitev.

13.3 Posveti dolenjskih in belokranjskih informatikov Na Otočcu vsako leto v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter Fakultete za informacijske študije poteka posvet informatikov, ki je namenjen informatikom in vsem, ki bi želeli vedeti, kako lahko sodobna informacijska tehnologija prispeva h konkurenčnosti podjetja. Na 3. posvetu dolenjskih in belokranjskih informatikov so govorniki osvetlili dve temi in sicer varnost informacijskih sistemov ter informacijska podpora vodenju projektov. Sodobno informacijsko okolje je izjemno pomemben konkurenčni dejavnik poslovanja. S svojimi pristopi, orodji in izdelki lahko odločilno vpliva na položaj organizacije v okolju, še posebno v povezavi z obvladovanjem poslovnih procesov v širokem pomenu te besede. V uvodnem nagovoru sta udeležence pozdravila dekan Fakultete za informacijske študije doc. dr. Janez Povh in g. Brendan Peo, generalni direktor korporacije HansaWorld. V nadaljevanju pa so predavatelji naslovno tematiko osvetlili s treh različnih vidikov in sicer z akademskega, z uporabniškega ter z vidika ponudnikov rešitev. Udeleženci posveta so skušali odgovoriti na vprašanji koliko varnosti je pravzaprav potrebno ter kako z informacijsko tehnologijo podpreti projektno organizacijo dela. 36


Študijsko leto 2012/13

Korporacija HansaWorld je ob tej priložnosti Fakulteti z informacijske študije podarila računalniško in programsko opremo za potrebe študentov.

Foto Boštjan Pucelj)

Na 4. Posvetu dolenjskih in belokranjskih informatikov z naslovom »Odprta koda, konkurenčna prednost podjetij?« so različne tematike s področja odprte kode in računalništva v oblaku predstavili koordinator Centra odprte kode Slovenije Andrej Kositer,

sekretar na Ministrstvu za javno upravo Tomaž Zver, Jerneja Šavrič in Matej Mertik s Fakultete za informacijske študije Novo mesto, Miha Vuk iz podjetja XLAB, d. o. o., Matjaž Vidovič iz podjetja Trimo, d. d., in Tomaž Novak iz podjetja Adria Mobil, d. o. o. 5. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov je imel naslov »Računalništvo v oblaku - gibalo razvoja IKT?« Zadnjih nekaj let je vse več govora o računalništvu v oblaku (ang. cloud computing). Gre za storitve programske opreme, računalniške obdelave, shrambe in dostopa do podatkov, ki s strani končnega porabnika ne zahtevajo ne fizične lokacije ne konfiguracije sistemov, ki zagotavljajo storitve. Novi koncepti uporabnikom omogočajo številne prednosti, od zmanjševanja potreb po začetnih naložbah v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT), nižanja stroškov za IKT, lažjega in hitrejšega vstopa na trg, prilagajanja njihovim potrebam, do novih poslovnih modelov in plačevanja po porabi. Vse to pomeni, da se podjetja lahko posvetijo svoji osnovni dejavnosti. To je še posebej aktualno in pomembno v času, ko se soočamo z obdobjem gospodarske negotovosti. Kljub jasnim prednostim pa se porajajo tehnična, pravna in druga vprašanja. Dogodek je organizirala Sekcija za informatiko v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu.

13.4 Strokovne ekskurzije Vsako leto organiziramo nekajdnevno strokovno ekskurzijo v tujino. Namen tovrstnih ekskurzij je študentom predstaviti načine dela vodilnih svetovnih podjetij in univerz s področja informatike in računalništva in njihove projekte. 37


Žal se vsako leto študenti ne odločijo za udeležbo v zadostnem številu, zato ekskurzija dvakrat ni bila izvedena. V študijskem letu 2012/13 bo organizirana ekskurzija v severno Italijo, ki bo potekala od 29.-30.4.2013. Ko bodo znane podrobnosti o programu in ceni, bomo obvestili vse študente. Strokovna ekskurzija v Švico

V maju 2009 so se študenti FIŠ in FUDŠ odpravili na strokovno ekskurzije v Švico, kjer so si v Ženevi ogledali OZN in WIPO (World Intelectual Property Organization) in se sestali z veleposlanikom g. Andrejem Logarjem in ministrom svetovalcem in namestnikom na Stalnemu predstavništvu v Ženevi g. Boštjanom Jermanom. V Zürichu so si ogledali ETH (Swiss Federal Institute of Technology Zurich), University of St. Gallen in IBM Zurich Research Laboratory. Več o obisku IBM preberite tukaj. V soboto pa so nekaj ur namenili tudi ogledu Lichtenstein-a. Strokovna ekskurzija na Nizozemsko V februarju 2010 so se študenti odpravili na štiri dnevno ekskurzijo v Amsterdam. V sklopu strokovnega in turističnega dela so si ogledali High Tech Campus Eindhoven, Microsoft Netherlands Amsterdam, IBM Netherlands Amsterdam, Space Expo (European Space Agency) Noordwijk, Utrecht University, Veleposlaništvo Republike Slovenije na Nizozemskem, Haag. Galerijo slik si lahko ogledate na facebook strani FIŠ.

13.5 Dnevi odprte kode Novembra 2010 je FIŠ podpisal pogodbo o sodelovanju s Centrom Odprte Kode Slovenije (COKS) in se tako dejavno vključil v promocijo in uvajanje znanj o odprtokodni programski opremi v visokošolskem izobraževanju. Organizator Dneva odprte kode 2011 in 2012 je bil predsednik Študentskega sveta fakultete Nino Vranešič. Fakulteta za informacijske študije kot edina visokošolska izobraževalna institucija, ki prireja dogodke na temo odprte kode, vključuje odprtokodne programe tudi v sam raziskovalni in izobraževalni proces. 38


Študijsko leto 2012/13

Dan odprte kode 2011 je bil zastavljen precej teoretično in je predstavil osnovne koncepte delovanja odprte kode. V 2012 pa smo dodali še praktični del in predavanja naredili še bolj zanimiva za udeležence. Dopoldan so tako spoznali osnove brezžičnih omrežij ter se naučili prilagoditi usmerjevalnik za uporabo v omrežju Wlan Slovenija. Udeleženci pa so usmerjevalnike odnesli domov in postavili dostopno točko. Popoldanski termin je odprl organizator dogodka, ki je tudi sam član odprtokodne skupnosti Mozilla. Govora je bilo o hitrem razvojnem ciklu priljubljenega spletnega brskalnika Firefox, Firefox Mobile, ki je namenjen mobilnim napravam ter prvemu odprtemu mobilnemu operacijskemu sistemu, ki nosi ime Boot to Gecko. Celotna predstavitev pa je zajemala tudi veliko praktičnih predstavitev. Iz Free Software Foundation Europe je Matija Šuklje razložil, zakaj morajo biti standardi in formati odprti. Predstavljajte si namreč, da vaše priljubljene datoteke ne morete odpreti, ker se je zamenjal format dokumenta. Kot primer je navedel slovenska sodišča, ki so se spopadala s podobnim problemom. Tudi Društvo Uporabnikov Linuxa Slovenije (LUGOS) je predstavljal Jure Repinc in prikazal zmogljivo grafično okolje KDE. Zoran Tkavc je predstavil praktično rešitev, ki jo uporabljajo na Šolskem centru KrškoSevnica. S pomočjo večsedežnih delovnih postaj lahko tako v času, ko gospodarstvo ne cveti zmanjšamo stroške nabave računalnikov, stroške elektrike ter zmanjšamo hrup v samem prostoru. Dogodek so zaključili s sproščeno temo o igrah na Linuxu. Temo je raziskal Andrej Mernik in predstavil svoje poglede na igre v okolju Linux.

13.6 Zaključek študijskega leta Ob zaključku poletnega semestra vsako leto organizirano družabni piknik, ki je bil lansko leto prvič organiziran kot športno-družabni dogodek vseh novomeških fakultet, visokih in višjih šol in je potekal na Loki.

39


(Foto Martin Vrščaj)

14 Knjižnica Knjižnica je namenjena študentom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Knjižnična zbirka ima okoli 10 000 enot knjižničnega gradiva (knjige, revije …) in dnevno raste. Obsega obvezno študijsko literaturo in ostalo literaturo, ki je pomembna za študijski proces, ter literaturo, ki je zaradi svoje strokovnosti dostopna samo v naši knjižnici. Poleg knjižnega gradiva nudimo tudi oddaljen dostop do podatkovnih baz člankov, abstraktov in drugih besedil v polnem formatu (PDF), do katerih se lahko dostopa z uporabniškim imenom in geslom prek oddaljenega dostopa tudi od doma. Na naši spletni strani lahko dobite vse informacije o knjižnici, storitvah, iščete po njenem katalogu, dostopate do podatkovnih zbirk prek oddaljenega dostopa ... ter se seznanite z novostmi. Knjižnica je za uporabnike odprta: v PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK IN PETEK: od 12. do 16. ure ter v SREDO: od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.

40


Študijsko leto 2012/13

15 Pomembni kontaktni podatki Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu Ul. talcev 3 8000 Novo mesto Referat Kontaktna oseba: Marjana Miškovič Elektronski naslov: referat@fis.unm.si Telefon: 07/37 37 884 Fax: 059 08 79 03 Uradne ure: v torek in sredo od 9. do 11. ure, v četrtek od 14. do 16. ure Referat je od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro dostopen tudi na Facebooku in Twitterju, prek katerih obvešča študente o vseh spremembah in pomembnih dogodkih. Spletna stran: http://www.fis.unm.si/si/ Urnik: http://urnik.fis.unm.si/ Delovna praksa viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc Elektronski naslov: andrej.dobrovoljc@fis.unm.si Prodekan za izobraževanje doc. dr. Blaž Rodič Telefon: 059 08 79 01 Gsm: 041 358 208 Elektronski naslov: blaz.rodic@fis.unm.si ERASMUS in CEEPUS koordinator doc. dr. Matej Mertik Gsm: 051 319 542 Elektronski naslov: matej.mertik@fis.unm.si Spletne učilnice Moodle, MSDN Academic Alliance, Eduroam Jernej Gabrič Tel.: 059 08 20 64 Elektronski naslov: jernej.gabric@fis.unm.si 41


16 Študijski koledar za študijsko leto 2012/13 Začetek študijskega leta Zimski semester FIŠfest – Uvodni teden novega študijskega leta ISIT 2012 Podelitev diplomskih in magistrskih listin Božično-novoletne počitnice Zimsko izpitno obdobje Informativni dnevi Zimski tabor FIŠ in FUDŠ Poletni semester Študentska ekskurzija FIŠ piknik/NM študentske igre: Poletno izpitno obdobje Jesensko izpitno obdobje Konec študijskega leta

1. 10. 2012 1. 10. 2012–25. 1. 2013 1. 10. 2012–5. 10. 2012 7. 11. 2012–9. 11. 2012 V začetku junija 2013, točen datum bo objavljen naknadno. 26. 12. 2012–2. 1. 2013 28. 1. 2013 – 15. 2. 2013 8. 2. 2013 in 9. 2. 2013 25. 1. 2013-27. 1. 2013 18. 2. 2013 – 7. 6. 2013 29. 4. 2013 – 30. 4. 2013 17. 5. 2013 10. 6. 2013 – 5. 7. 2013 19. 8. 2013 – 13. 9. 2013 30. 9. 2013

Pedagoškega procesa prosti dnevi - 24. 12. 2012 – 31. 12. 2012 božično-novoletne počitnice - 29. - 30. 4. 2013 (ponedeljek) – prvomajske počitnice - 17. 4. 2013 Dan odprte kode (Svetovni dan informacijske družbe) - 29. - 30. 4. 2013 Strokovna ekskurzija - 8. - 9. 11. 2012 ITIS 2012 Dela prosti dnevi - 31. 10. 2012 – Dan reformacije - 1. 11. 2012 – Dan spomina na mrtve - 25. 12. 2012 – Božič - 26. 12. 2012 – Dan samostojnosti in enotnosti - 1. 1. 2013 – Novo leto - 8. 2. 2013 – Kulturni praznik - 1. 4. 2013 – Velikonočni ponedeljek - 1. 5. 2013 – Praznik dela - 2. 5. 2013 - Praznik dela - 25. 6. 2013 – Dan državnosti - 15. 8. 2013 – Marijino vnebovzetje

42

Študijski vodnik 2012/2013  

Interno gradivo za študente Fakultete za informacijske študije v Novem mestu