Page 1

Mer norsk dekker alle domenene i læreplanen og tar for seg aktuelle tema fra dagligliv og samfunn. I arbeidsboka gjennomgås grammatikk, ordforråd og tekster i stigende vanskegrad. Alle leksjoner omfatter både oppgaver i tekstproduksjon og samtale- og diskusjonsoppgaver. Verket følger en tydelig progresjon og øver spesielt mot Norskprøve 3.

Gölin Kaurin Nilsen | Ingeborg Gjerseth

Mer norsk er et nytt læreverk med et friskt uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innenfor norsk språk og samfunn. Verket er utviklet for deltakere på spor 2 og 3 og dekker nivå B1 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Gölin Kaurin Nilsen Ingeborg Gjerseth

B1

Gölin Kaurin Nilsen og Ingeborg Gjerseth har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for innvandrere. Nilsen har også revidert den siste utgaven av Ny i Norge og er forfatter av Norsk nå! og Nøkler til Norge. Læreverket består av: • Tekstbok • Arbeidsbok • Lydbok • Øvinger i lytteforståelse • Lærerveiledning • Lærer-CD • Digital læringsressurs: www.fagbokforlaget.no/mernorsk

ARBEIDSBOK

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01451-1

,!7II2B1-abefbb!

B1

ARBEIDSBOK


Gรถlin Kaurin Nilsen Ingeborg Gjerseth

arbeidsbok Norsk og samfuNNskuNNskap for voksNe iNNvaNdrere

b1


Copy right © 2012 by Fagbok forlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved

1. utgave / 1. opplag 2012 ISBN: 978-82-11-01451-1 Grafisk produk sjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign ved forlaget Illustratør: Goedele Teirlinck

Foto: s. 35: © Dreamstime/Santos06 s. 43: © Opplysningskontoret for egg og kjøtt/Astrid Hals s. 71 (ø): © Leger Uten Grenser s. 71 (n): © Leger Uten Grenser/Olga Overbeek s. 77: © NAV s. 116: © Vinmonopolet s. 119: © iStockphoto/Joan Vicent Cantó Roig s. 141 (1): © iStockphoto/xyno s. 141 (2): © Dreamstime/Frofoto s. 141 (3): © ScanStockPhoto/Ganna Poltoratska s. 141 (4): © iStockphoto/morkeman s. 141 (5): © Dreamstime/Sascha Preußner s. 141 (6): © iStockphoto/Rich Legg s. 141 (7): © iStockphoto/SimplyCreativePhotography s. 141 (8): © Getty Images Norge/Vetta s. 141 (9): © ScanStockPhoto/Marek Slusarczyk s. 143: © Foto: Espen Grønli/Norsk Oljemuseum s. 156: © Forlaget Oktober, Bokomslag: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg, EXIL DESIGN

Spørsmål om denne boken kan ret tes til: Fagbok forlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materia let er vernet et ter åndsverk loven. Uten uttryk kelig samtyk ke er eksemplarfremstilling bare til latt når det er hjem let i lov el ler av ta le med Kopinor.


Forord Oppgavene i arbeidsboka er nær knyttet til tekstene i tekstboka. Overskrifene fra tekstboka brukes også her i arbeidsboka slik at det skal være lett å finne fram. Før man begynner på oppgavene i arbeidsboka, er det naturlig å arbeide med snakk sammen-oppgavene i tekstboka. Oppgavene i arbeidsboka og på nettressursen danner en helhet som utfyller hverandre. I arbeidsboka er det lagt vekt på oppgaver som trenger tilbakemelding fra lærer, eller som legger opp til diskusjoner mellom deltakerne. Oppgaver hvor man ikke trenger tilbakemelding fra læreren, slik som drilloppgaver, tekstbearbeiding i form av flervalgsoppgaver, fyll ut-oppgaver og liknende, er lagt til nettressursen. Til hver leksjon er det en grammatikkdel og en skrivedel. Disse delene kommer etter oppgavene til tekstene i tekstboka. Grammatikkoppgavene legger opp til at stoffet skal bearbeides gjennom diskusjoner, samtaler om oppgaver og felles repetisjon av det grammatiske temaet. Til slutt i hver leksjon knyttes leksjonens vokabular og grammatikk sammen i tekstproduksjon. For å skrive gode tekster er det viktig med modeller, og derfor er det en eksempeltekst i hver leksjon. Til hver leksjon er det også et skrivetips som fokuserer spesielt på en del av skriveprosessen. Det er fire ikoner som går igjen i oppgavene i arbeidsboka. Disse er:

Snakk sammen for å løse oppgaven Bruk skriveboka Gjør oppgaven på datamaskin Nyttig tips

Lykke til! Ingeborg Gjerseth Gölin Kaurin Nilsen


INNhold leKsjoN 1 veNNskap ����������������������������������� 7 Sagt om vennskap �������������������������������������� 7 Noen intervjuer ������������������������������������������ 7 Anders (35) og Tom (35) ���������������������������� 8 Astrid (55) og Harald (57) �������������������������� 9 Maja (19) og Hanne (19) �������������������������� 10 Glemte minner ����������������������������������������� 11 Til slutt … ������������������������������������������������ 12 Grammatikk ��������������������������������������������� 13 Skriv ��������������������������������������������������������� 18 leKsjoN 2 familieN ������������������������������������ 19 Sagt om familie ���������������������������������������� 19 Familien ��������������������������������������������������� 19 Kurt blir grusom ��������������������������������������� 21 Hva påvirker barnet? �������������������������������� 22 Når mor og far ikke strekker til ����������������� 22 Fakta: Barnevernet ������������������������������������ 23 Gråt og glede ������������������������������������������� 23 To historier ����������������������������������������������� 23 Gammel – eldre – eldst ����������������������������� 24 Til slutt … ������������������������������������������������ 26 Grammatikk ��������������������������������������������� 27 skriv ��������������������������������������������������������� 29 leKsjoN 3 Bolig og Bomiljø ������������������� 31 Sagt om bolig ������������������������������������������ 31 Hei! ���������������������������������������������������������� 31 Mange bor alene �������������������������������������� 32 Husholdning og forbruk ��������������������������� 33 Boligmarkedet: Petter kjøper bolig ����������� 34 Fakta: Boliglån ������������������������������������������ 35 Bomiljø før og nå �������������������������������������� 35 Visning ����������������������������������������������������� 37 Til slutt … ������������������������������������������������ 38 Grammatikk ��������������������������������������������� 39 Skriv ��������������������������������������������������������� 44 leKsjoN 4 likestilliNg ����������������������������� 46 Sagt om likestilling ����������������������������������� 46 Verdenserklæringen om menneskerettigheter �������������������������� 47 Norge – et likestilt samfunn? �������������������� 47 Kjønnsroller ���������������������������������������������� 48 Mor streiker ���������������������������������������������� 49 Lønn som fortjent? ����������������������������������� 50 Vi har fått barn – men hvem skal være hjemme? ��������������� 52 Til slutt … ������������������������������������������������ 53 Grammatikk ��������������������������������������������� 54 Skriv ��������������������������������������������������������� 56

leKsjoN 5 i fellesskap ������������������������������ 58 Sagt om fellesskap og menneskeverd ������� 58 Ensomhet ������������������������������������������������� 58 Medborger og medmenneske ������������������ 59 Fakta: Statsborger ������������������������������������ 60 «Mange bekker små gjør en stor å» ���������� 61 Mobbing �������������������������������������������������� 62 På vegne av venner ���������������������������������� 64 Til slutt … ������������������������������������������������ 66 Grammatikk ��������������������������������������������� 67 Skriv ��������������������������������������������������������� 70 leKsjoN 6 velferdsstateN ����������������������� 72 Sagt om demokrati og velferdsstat ����������� 72 Velferdsstaten Norge �������������������������������� 72 Takketale til bestefar! �������������������������������� 74 Folketrygden �������������������������������������������� 76 Fakta: Nav ������������������������������������������������ 77 Pensjon ���������������������������������������������������� 77 Einar Gerhardsen �������������������������������������� 77 Hvordan finansieres velferdsstaten? ���������� 78 Til slutt … ������������������������������������������������ 80 Grammatikk ��������������������������������������������� 81 Skriv ��������������������������������������������������������� 83 leKsjoN 7 utdaNNiNg ������������������������������ 85 Sagt om utdanning ���������������������������������� 85 Saynab – Min historie ������������������������������� 85 Obligatorisk grunnskole ���������������������������� 87 Tanker om skolen i Norge ������������������������� 89 Videregående skole ���������������������������������� 90 Fakta: Lærlinger ���������������������������������������� 91 Livet på videregående skole ���������������������� 91 Grunnskole og videregående utdanning i voksen alder �������������������������� 92 Videreutdanning �������������������������������������� 93 Universiteter og høyskoler ������������������������ 95 Fakta: Lånekassen ������������������������������������� 96 Godkjenning av utenlandsk utdanning ����� 97 Til slutt … ������������������������������������������������ 97 Grammatikk ��������������������������������������������� 98 Skriv ������������������������������������������������������� 101 leKsjoN 8 arBeid ������������������������������������� 103 Sagt om arbeid �������������������������������������� 103 Janteloven ���������������������������������������������� 103 Stilling ledig ������������������������������������������� 104 CV og jobbsøknad ���������������������������������� 105 Fakta: Arbeidssøking ������������������������������� 106 Rett til, plikt til – og mulighet for ������������ 106 Fakta: Arbeidstid ������������������������������������ 108


Fakta: Tariffavtaler ���������������������������������� 108 Fakta: Fagforeninger ������������������������������� 108 Fakta: Arbeidsgiverorganisasjoner ����������� 109 Nordmenn og arbeid ����������������������������� 109 Hva er HMS? �������������������������������������������110 Til slutt … �����������������������������������������������113 Grammatikk ��������������������������������������������114 Skriv ��������������������������������������������������������115 leKsjoN 9 medier og massekommuNikasjoN ���������������������������117 Sagt om medier ��������������������������������������117 Oldemor leser fremdeles avisa … �������������117 … men farmor sender MMS … ���������������119 … og far bruker bare Internett ���������������� 120 Radioen under krigen ����������������������������� 121 Har dere TV? ������������������������������������������ 123 Fakta: Lisens ������������������������������������������� 124 Mamma, kan jeg få komme på Facebook? ����������������������������� 125 Halfdan jobber som journalist i ei lokalavis ����������������������������� 126 Fakta: Aviser ������������������������������������������� 127 Vær Varsom-plakaten ����������������������������� 128 Til slutt … ���������������������������������������������� 129 Grammatikk ������������������������������������������� 130 Skriv ������������������������������������������������������� 132

leKsjoN 10 Norge før og Nå ���������������� 134 Tidslinjen ������������������������������������������������ 134 Min barndoms verden ������������������������������134 Innvandring og utvandring før … ����������� 136 Brev fra Amerika ������������������������������������� 138 … og innvandring og utvandring nå ������ 138 Nordmenn på Gran Canaria ������������������� 138 Norge i krig �������������������������������������������� 140 Naturressurser i Norge ��������������������������� 141 Norges oljehistorie ��������������������������������� 142 Nordmenn flest er positive til oljå ����������� 144 Fakta: Oljefondet ������������������������������������ 144 Til slutt … ���������������������������������������������� 146 Grammatikk ������������������������������������������� 147 Skriv ������������������������������������������������������� 148 leKsjoN 11 kulturelle uttrykk ������������ 150 Sagt om nordmenn �������������������������������� 150 Typisk norsk? ������������������������������������������ 150 Fakta: Kultur ������������������������������������������� 151 Fakta: Folkediktning ������������������������������� 152 Fakta: Norske nobelprisvinnere i litteratur ���152 Faderen �������������������������������������������������� 152 Berlinerpoplene �������������������������������������� 153 Mitt lille land ������������������������������������������ 154 Grammatikk ������������������������������������������� 154 Skriv ������������������������������������������������������� 155


leKsjoN 1 veNNskap Kompetansemål I denne leksjonen arbeider du med • ord og uttrykk knyttet til vennskap og møter • å samtale om hvordan du holder kontakt med venner og familie • grammatikk: substantiv og adjektiv • å skrive sammenhengende tekster om egne erfaringer og opplevelser knyttet til vennskap eller minner

Sagt om vennskap oppGave 1.1: sitatene

Hvilket av sitatene liker dere best? Hvorfor?

Noen intervjuer oppGave 1.2: ord

a

og uttrykk

sett strek Sett strek mellom ordene som til sammen danner et uttrykk.

bli ta vare stille B

• • •

setninger Lag setninger med uttrykkene.

• • •

på spørsmål kjent


8

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Anders (35) og Tom (35) oppGave 1.3: riktig

ord

Les teksten i tekstboka. Lukk tekstboka og fyll ut teksten med riktig ord. anders og tom har vært siden de var små� de lekte sammen, gikk på skole sammen og var mye sammen i hele oppveksten� da de ble voksne,

de på forskjellige steder� anders studerte i Bergen,

og tom studerte i polen� men de etter studiene flyttet de

ikke kontakten likevel� til trondheim� de finner alltid raskt

igjen når de er sammen, og de kan om alt� anders synes også at tom er en

oppGave 1.4: hva

sammen lytter�

betyr det?

Sett kryss ved riktig forklaring. a

Han trenger et godt råd�

  

Han har lite penger� Han må få veiledning� Han er flink til å lytte�

b de har vokst fra hverandre�

  

de har ikke de samme interessene lenger� de er ikke like høye nå� de har blitt voksne�

c

de har vokst opp sammen�

  

de er like høye� de liker de samme tingene� de har vært sammen i barndommen�

d de har mistet kontakten�

  

strømmen har gått� de snakker ikke sammen lenger� de har blitt eldre�

e

  

det var et godt forslag� det var fin musikk� det var en fin tid�

det var et godt innspill!


9

l e K sj o N 1 veNNsk ap

oppGave 1.5: hva

er feil?

I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Kan dere finne feilene og skrive setningene korrekt? Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. a

(1)

i polen han studerte medisin�

b

(1)

de kan snakker om absolutt alt�

c

(1)

Han er god lytter�

d

(1)

de er veldig god venner�

e

(2)

de to menn ikke har vokst fra hverandre�

f

(2)

Nå de er tilbake til trondheim�

g

(1)

etter noen minutter finner tonen sammen�

Astrid (55) og Harald (57) oppGave 1.6: spørsmål

Svar på spørsmålene til teksten. a

Hvor ble Harald og astrid kjent?

b

Hva likte astrid ved Harald da hun traff ham?

c

Hva liker Harald spesielt godt ved astrid?

d

Hvilket yrke har astrid?

e

Hvor lenge bodde astrid og Harald i finnmark?

f

Hvorfor reiser de ofte til Nord-Norge?

g

Hvor mange barn har astrid og Harald?

oppGave 1.7: ord

a

og uttrykk

sett strek Sett strek mellom ordene som til sammen danner et uttrykk. legge få flytte spørre

• • • •

• • • •

til merke til om vite


10

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

B

setninger Lag setninger med uttrykkene.

oppGave 1.8: hva

er feil?

I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Kan dere finne feilene og skrive setningene korrekt? Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. a

(1)

etterpå de flyttet til finnmark�

b

(1)

kan vi sette seg her?

c

(1)

vi har bodd her siden tre år�

d

(1)

de ville sitte og så på solnedgangen�

e

(1)

lyset er helt spesiell nordpå�

f

(2)

de fremdeles liker godt reiser på tur sammen�

Maja (19) og Hanne (19) oppGave 1.9: riktig

ord

Les teksten i tekstboka. Lukk tekstboka og fyll ut teksten med riktig ord. maja og Hanne er veldig

venner� de har gått på skole sammen

1� klasse� på barneskolen men

på ungdomsskolen� de har vært

4� klasse� de har de

siden

interessene og har alltid vært mye sammen

på fritiden også� Nå har de sammen, og de har vært at de

de i samme klasse,

til å fortsette å være venner

gått tre år på videregående sammen� de tror av livet�


11

l e K sj o N 1 veNNsk ap

oppGave 1.10: hva

a

betyr uttrykkene?

ordforklaring Finn ut hva disse uttrykkene betyr. hele tiden: det hendte: lenge om gangen: kommer til å:

B

setninger Lag setninger med uttrykkene.

Glemte minner oppGave 1.11: Glemte

minner

a

les høyt Les teksten høyt for hverandre. Finn rimordene. Lytt til sangen.

B

Hva har «han», hovedpersonen i sangen, glemt? Diskuter: Hvorfor tror dere «jeg» gjentar så mange ganger at han har glemt? Hvem tenker han på? Hva husker han om henne? Hvilket forhold tror dere det var mellom «jeg» og «hun»? Får dere noe inntrykk av hvem som avsluttet forholdet mellom dem? Hvilken «diagnose» vil dere gi «jeg»?


12

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

tankekart vennskap

Til slutt ‌

Fyll ut med viktige ord og uttrykk fra denne leksjonen.

interesser

felles minner egenskaper bli kjent

gjore ting sammen

vokse opp

V EN N S KA P

sammen

holde kontakt utvikle seg

glemme

ta vare pa hverandre

huske


l e K sj o N 1 veNNsk ap

13

Grammatikk substantiv og adjektiv I denne leksjonen skal dere arbeide spesielt med substantiv og adjektiv. Begynn med å lese om substantiv og adjektiv på sidene 109–113 i minigrammatikken. Arbeid sammen to og to med oppgavene i arbeidsboka. Diskuter og snakk sammen om oppgavene: Hvilken regel bruker dere? Hvorfor må svaret være slik eller slik? Finnes det alternativer? Hvordan bøyer vi en bror? Kan dere gradbøye liten, stor, gammel og ung? Hvordan er reglene for bruk av superlativ (den fineste, det høyeste …)? Osv. Etterpå kan dere gjøre oppgavene med substantiv og adjektiv til leksjon 1 på nettressursen. Oppgavene på nettressursen er individuelle oppgaver.

oppGave G1: substantiv?

Sett strek under substantivene i teksten.

Fra:

Rigmor Sande

Til:

Anne Pedersen

Emne: Kjære Anne

Hei sann! Hvordan går det? Jeg har det bra. Jeg trives på lærerskolen her i Bergen, men jeg liker ikke været. Det regner nesten hver dag! Jeg blir deprimert av det. I går var jeg i byen. Jeg kjøpte nytt regntøy. Jeg trenger det! Jeg kjøpte nye støvler også. De er veldig stilige, synes jeg. Men de var dyre! Jeg tar bussen til universitetet hver dag nå. Ja, jeg kjøpte sykkel i august. Jeg vet det. Men været! Jeg ser ut av vinduet hver morgen og tenker: Skal jeg sykle i dag? Men så regner det. Eller det blåser. Og så tar jeg bussen … Jeg liker å studere språk. Det er spennende. Nå studerer jeg spansk. Til neste år skal jeg studere engelsk. I kveld skal jeg på kino. Jeg må jo slappe av litt også, vet du! Vi snakkes! Stor klem fra Rigmor


14

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave G2: Ubestemt

eller bestemt form?

Sett inn substantivene til venstre i riktig form i setningene til høyre. a

far

espen er

til even, maria og leif�

b

oppgave

er du sikker på at det er hennes

c

menneske

Han kjenner utrolig mange

d

venn

e

ord

det er dine

f

klokke

Hvor er

g

bord

Hvor mange

h

spørsmål

Har dere flere

i

spørsmål

læreren besvarer alltid alle

? �

dine er utrolig hyggelige� � jeg synes at ola er veldig grei! di? trenger dere til festen? ? våre�

oppGave G3: artikkel?

Skal det være ubestemt artikkel i setningene? Hva synes dere høres mest riktig ut? + artikkel

– artikkel

jeg er gift med en fantastisk mann�

jeg er gift med fantastisk mann�

de har gått på en skole sammen i alle år�

de har gått på skole sammen i alle år�

skal vi gå i kantina og drikke en kaffe?

skal vi gå i kantina og drikke kaffe?

kan du spille en tennis?

kan du spille tennis?

ola er en prest�

ola er prest�

 Han skal bli en lege når han blir stor, sier han� 

Han skal bli lege når han blir stor, sier han�

dette har vært en deilig ferie!

dette har vært deilig ferie!

Han går i en barnehage�

Han går i barnehage�

oppGave G4: ord

for mengder

Sett inn mengdesubstantivet i riktig form. Er det flere alternativer? a

kaffe

vil du ha melk i

b

vann

Hva vil du ha å drikke –

c

vann

du må drikke mer

d

melk

Æsj, denne

er sur!

e

sukker

har jammen blitt dyrt� Nå koster det 15 kroner kiloet�

f

salt

kan du sende meg

?

g

smør

jeg har sluttet å bruke

på brødet�

h

kaffe

jeg synes at smaker utrolig godt�

? eller saft?

fra ecuador


15

l e K sj o N 1 veNNsk ap

oppGave G5: adjektiv?

Sett strek under adjektivene i teksten.

Til:

Ole Olsen

Fra:

Even Andvik

Emne: Ny bil

Hei! Hvordan går det? Vi har det bare bra. I går kjøpte vi ny bil. Ja, du vet, kona og jeg har jo hatt en lang diskusjon om det, men endelig ble vi enige. Den gamle bilen er for liten. Vi trenger noe større nå med tre små barn og en stor hund, så nå har vi kjøpt en praktisk stasjonsvogn. Jeg er veldig fornøyd med kjøpet, må jeg si. Jeg fant bilen på Internett. Den er brukt, selvfølgelig. Vi har ikke råd til helt ny bil. Men den er fra 2010, og den har gått bare 58 000 kilometer. Vi fikk den for 138 000, og det er garanti i to år. Jeg liker fargen også, selv om det ikke betyr så mye. Den er mørkeblå, og det er svarte skinnseter. Den har også flere morsomme funksjoner enn den gamle bilen. Ja, jeg synes at vi har gjort et godt kjøp. Hva mener du? Hilsen Even

oppGave G6: Bøy

substantiv og adjektiv

I skjemaet under står noen av substantivene og adjektivene fra teksten i oppgave G5. Fyll ut. Finn flere substantiv og adjektiv som står sammen i teksten, og bøy dem i skjemaet. eNtall

Ubestemt form en ny bil

Flertall

Bestemt form den nye bilen

Ubestemt form nye biler

en lang diskusjon den gamle bilen tre små barn

Bestemt form de nye bilene


16

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave G7: den

hyggelige læreren er fransk

Arbeid sammen to og to. Lag en setning hver med ordene til venstre. Se på eksemplet. lærer – hyggelig – fransk

Den hyggelige læreren er fransk. Den franske læreren er hyggelig.

kjole – fin – billig gutt – snill – flink skjørt – ny – dyr dame – flott – engelsk vindu – stor – ny Etterpå: Hvordan blir setningene i flertall? oppGave G8: rett

form

Sett inn adjektivene til venstre i riktig form i setningene til høyre. a

stor

Huset deres er veldig

� men så har de fire barn

og venter nummer fem, så de trenger b

søt

Har du sett den

c

gul

ola har kjøpt tre nye,

d

enkel

Noen av disse oppgavene er veldig

e

god

de har alltid vært

f

vakker

Han maler fantastisk

g

ny

vil du ha det

h

flott, skyfri

for en en

plass�

hunden til naboen? hagestoler til terrassen� , synes jeg�

venner� bilder� skjørtet mitt? jeg liker det ikke� dag å gifte seg på! sola skinner fra

himmel�


17

l e K sj o N 1 veNNsk ap

oppGave G9: Uregelrette

adjektiv

Fyll ut tabellen. posItIv

KomparatIv

sUperlatIv

god billigere enkel mest åpen størst hyggelig

oppGave G10: Gradbøying

Sett inn adjektivene til venstre i riktig form i teksten til høyre: komparativ eller superlativ. Husk å bøye superlativene riktig. a

stor

petter har kjøpt ny bil� den nye bilen er den gamle�

enn

b

stygg

lurer du på hvor ola bor? Han bor i det i gata�

huset

c

ung

jeg er den

d

søt

tja, jeg synes at eva er

enn ada�

e

hyggelig

alle sier at geir er den

læreren på skolen�

f

god

Hva sier du? skal vi gå ut og spise en i kveld? jeg spanderer�

g

trøtt

jeg er

h

varm

for en dag! det må være den

i

kald

for en dag! Blir det

j

spennende

ola synes at den tredje filmen i star Wars-serien er den �

i vennegjengen�

middag

i dag enn jeg pleier å være� dagen hittil i år! nå, så flytter jeg!


18

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Skriv I denne leksjonen har du arbeidet med mange nye ord og uttrykk. Du har også jobbet spesielt med deler av norsk grammatikk. Du skal nå skrive en sammenhengende tekst hvor du viser hva du har lært. Velg én av oppgavene. Les gjerne eksempelteksten først.

Skriv stikkord før du begynner. Husk overskrift og avsnitt! a

en god venn Skriv en tekst om en god venn. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Beskriv vennen: Hvordan er personen? Hva liker han eller hun? Hvorfor liker du denne personen? Hva har personen betydd for deg?

B

minner Skriv en tekst om minner. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Du kan for eksempel skrive om en opplevelse eller en hendelse du husker godt. EksEmpE

ltEkst

(oppgavE

Min venn Ask

a)

Da jeg var liten, hadde jeg en god venn. Han het Ask. Vi vokste opp sammen. Jeg har mange gode minner fra den tiden. Ask var en morsom gutt. Han var livlig og fant alltid på mye rart. Han hadde en fantastisk fantasi og laget sine egne historier. Det var aldri kjedelig å være sammen med Ask. Vi bodde ved siden av hverandre. Foreldrene mine var venner med foreldrene til Ask. Da jeg var 13 år, fikk faren min jobb i en annen by. Vi måtte flytte. Det var en vanskelig tid. Vi besøkte hverandre i feriene, men etter hvert mistet vi kontakten. Jeg savner Ask og lengter tilbake til den tiden da vi var små. Jeg har prøvd å søke etter navnet hans på Facebook, men jeg finner ham ikke. Jeg lurer på hvor i verden han er nå, og hva han gjør. Jeg håper han har det bra.


leKsjoN 2 familieN Kompetansemål I denne leksjonen arbeider du med • ord og uttrykk knyttet til familie • å samtale om egne erfaringer, forventninger og meninger knyttet til barndom, barneoppdragelse, oppvekst, voksenliv og alderdom • å gjengi innholdet i ulike tekster, muntlig og skriftlig • å skrive brev og sammendrag • grammatikk: ordstilling • å skrive sammenhengende tekster om familie eller barneoppdragelse

Sagt om familie oppGave 2.1: sitatene

Hvilket av sitatene liker dere best? Hvorfor?

Familien oppGave 2.2: spørsmål

Les teksten og diskuter disse spørsmålene. a

Hva tenker du på når du hører ordet familie?

b

Hvordan holder du kontakten med din familie?

c

Hvordan vil du beskrive en kjernefamilie?

d

Hvordan vil du beskrive en typisk norsk familie?


20

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave 2.3: ord

a

og uttrykk

sett sammen Hvilke ord hører sammen? Skriv inn ord på skrivelinjene slik at de til sammen danner et uttrykk. Velg fra boksen. kontakten

B

B

for

og vondt

på godt

å være opptatt

rive i

å inngå

å holde

å ha ansvar

setninger Lag setninger med uttrykkene.

oppGave 2.4: hva

a

partnerskap

betyr det?

ordforklaring Finn ut hva disse ordene betyr. a

fosterbarn:

b

adoptivbarn:

c

surrogatmødre:

d

stesøsken:

e

halvsøsken:

setninger Lag en setning med hvert av ordene.

stykker

av


21

l e K sj o N 2 familieN

Kurt blir grusom oppGave 2.5: spørsmål

Svar på spørsmålene til teksten. a

Hvilket yrke har kurt?

b

Hvilket yrke har anne-lise?

c

Helena er datteren til kurt og anne-lise� Hvorfor kalles hun først «den tynne Helena» og så «den tykke Helena»?

d

Hvorfor tisser Bruse-kurt så mye?

e

Hvem er Bud?

oppGave 2.6: sammendrag

Fortell hverandre hva teksten handler om. oppGave 2.7: hva

å overdrive

betyr det?

å være gal etter

a

finn uttrykkene Finn disse uttrykkene i teksten.

B

setninger Lag nye setninger med uttrykkene.

å være misunnelig på

å bli nødt til

å gidde


22

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Hva påvirker barnet? oppGave 2.8: slekt

Skriv inn hva vi kaller disse slektningene. a

min mors mor er min

b

min fars far er min

c

min brors kone er min

d

min søsters mann er min

e

søsteren til min mor er min

f

Broren til min far er min

g

sønnen til min bror er min

h

datteren til min søster er min

i

min onkels far kan være både min

og min

j

min tantes mor kan være både min

og min

Når mor og far ikke strekker til oppGave 2.9: verb

Sett inn verbene på rett plass i teksten. Husk å bøye verbene i riktig tid. ta

hjelpe

dra

mene

det er ikke alltid foreldre klarer å barnevernet de

klare

plassere

pass

godt på barna sine� da kan

foreldrene� Noen ganger

foreldre at

seg bra, men samfunnet kan være uenig� Barnevernet kan over ansvar for barn i en kort periode� Hvis barna ikke kan tilbake til sine foreldre, kan barnevernet

fosterhjem�

dem i et


23

l e K sj o N 2 familieN

Fakta: Barnevernet oppGave 2.10: påstander

Er dette riktig eller feil? Sett kryss. riktig

feil

Barnevernet er en offentlig etat� Barnevernet hjelper kun barn� Hvis du er bekymret for et barn, bør du ikke kontakte barnevernet� alle som ønsker det, kan melde fra om saker til barnevernet� Hjelpetiltak og omsorgstiltak er det samme� støttekontakt er en form for omsorgstiltak� Besøkshjem er en form for hjelpetiltak�

Gråt og glede oppGave 2.11: Beskriv

dem

a

Beskriv mor.

b

Beskriv far.

c

Mener dere dette diktet gir en god beskrivelse av fedre og mødre? Hvorfor / hvorfor ikke?

oppGave 2.12: rim

og diktlesing

a

Det er flere rim i diktet, for eksempel: skade – sjokolade. Kan dere finne flere rim i diktet?

b

Kan dere finne andre norske ord som rimer på hverandre?

c

Les diktet høyt for hverandre og framfør diktet (med innlevelse) for resten av gruppen.

To historier oppGave 2.13: pronomen

Fortell historien om Lilly (37), men skift pronomen fra jeg til hun. da lilly var liten, hendte det at hun fikk juling, eller ris, som de kalte det hjemme hos henne� det begynte gjerne med at faren hennes truet med det en stund, …


24

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave 2.14: hva

er feil?

I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Kan dere finne feilene og skrive setningene korrekt? Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. a

(1)

Hjemme hos oss mor var problemet�

b

(1)

foreldre mine ble skilt da jeg var 8 år gammel�

c

(2)

far flyttet i en andre by�

d

(1)

jeg har en søster eldre�

e

(1)

mange vintre jeg frøs�

f

(1)

Hvorfor ikke lærerne sa noe?

g

(2)

Han måtte flytter til å bo hos faren sin�

Gammel – eldre – eldst oppGave 2.15: hva

a

B

betyr det?

ordforklaring Finn ut hva disse ordene/uttrykkene betyr. a

forventet levealder:

b

å nyte:

c

en pensjonisttilværelse:

d

en utfordring:

e

å ha behov for:

f

en sykehjemsplass:

setninger Lag setninger med noen av ordene/uttrykkene.


25

L e k sj o n 2 Familien

oppgave 2.16: Hvem

mener hva?

Skriv inn hvem som kan si dette: Ragnhild, Olav eller John.

«Hvis jeg må ha pleie, vil jeg helst ikke bli stelt av ukjente.»

oppgave 2.17: Min

«Det er vanskelig å vite hvordan situasjonen vil bli.»

«Det er viktig for meg at mine nærmeste har gode minner fra mine siste leveår.»

alderdom

Skriv en kort e-post. Skriv til en venn og fortell hva du ønsker for deg selv når du blir gammel.

oppgave 2.18: samtale

Diskuter disse spørsmålene. a

Hva skal til for at et familieliv skal fungere?

b

Skilsmissetallene i norge er nokså høye. Hva tror dere er årsaken til det?

c

er barnehage bra eller dårlig for de minste barna? Begrunn synspunktene dine.

d

Finnes det alternativer til barnehage?

e

Hva mener dere om alders- og sykehjem?


26

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Til slutt ‌

Fyll ut med viktige ord og uttrykk fra denne leksjonen. tankekart familie

samliv oppvekst husholdning

omsorg

kjernefamilie

FA M I L I E barnevern

arv

fosterhjem

samlivsbrudd

alderdom


27

l e K sj o N 2 familieN

Grammatikk ordstilling Riktig ordstilling er viktig på B1-nivået. I denne leksjonen skal dere arbeide med set­ ningsledd. Setningsleddene er de forskjellige delene en setning består av. Det er viktig å kunne skille setningsledd fra hverandre. Da er det lettere å lage riktige setninger. Begynn arbeidet med å lese om setningsledd på side 127 i minigrammatikken. Gjør oppgavene her sammen to og to, og husk å snakke om og diskutere svarene. Hva er subjektet – og hvorfor? Hvordan fant du svaret? Hvor kan adverbialer med tid og sted stå? Vanlig ordstilling på norsk er: Subjekt (S) – verbal 1 (v) – adverbial (a) – verbal 2 (V) – indirekte objekt (IO) – direkte objekt (O) – adverbial (A) Pettersen (S) har (v) aldri (a) gitt (V) kona (IO) blomster (O) på en lørdag (A). Når dere er ferdige med oppgavene, repeterer dere sammen: Hva er et subjekt, og hvordan finner du det? Hvilke ordklasser kan være subjekt? Er subjekt et obligatorisk eller valgfritt setningsledd? Still slike spørsmål til hverandre om alle setningsleddene. Til slutt kan dere gjøre flere oppgaver på nettressursen. Da arbeider dere individuelt.

oppGave G1: setningsledd

Hva heter det markerte setningsleddet? Skriv inn rett svar. a

jeg kjøper blomster�

b

gustav spiser middag med familien�

c

anne og even skal gifte seg til sommeren�

d

du har ikke besøkt bestemor denne uken�

e

petter gir eva ei av bøkene sine�

f

Hvor bor du?

g

den gamle mannen i nabohuset har ingen venner�

Subjekt

kan dere lage flere setninger til hverandre? merk av setningsledd� er dere enige om hvilket setningsledd det er? dere kan også se på en tekst sammen og finne setningsledd i teksten�


28

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave G2: spørsmål

Når vi bruker hv-spørsmål, ønsker vi ofte informasjon om et spesifikt setningsledd. Hvilket setningsledd ønsker vi informasjon om i disse spørsmålene? Se eksemplene. hvor er du? hvem fikk jobben? a b c d e f g

jeg er hjemme� petter fikk jobben�

setningsledd: adverbial setningsledd: subjekt

hvor bor du? jeg bor i oslo�

setningsledd:

hvem lager mat hjemme hos dere? mannen min lager mat�

setningsledd:

hvilket bord vil du sitte ved? jeg vil sitte ved et vindusbord�

setningsledd:

hvilken ost vil du ha? jeg vil ha brunost�

setningsledd:

hvem kjøpte bilen? ola kjøpte bilen�

setningsledd:

hvordan går det? det går bra�

setningsledd:

hvorfor gråter du? jeg gråter fordi hunden min er død�

setningsledd:

oppGave G3: verbalet

på plass 2

Flytt adverbialet (A) fra slutten av setningen til begynnelsen av setningen. Se eksemplet.

Om to uker drar naboene på ferie.

a

Naboene drar på ferie om to uker�

b

Han har arbeidet på fabrikken i mange år�

c

det finnes mange måter å leve sammen på i dag�

d

sønnen min skal begynne på skolen til høsten�

e

kusinen min er på tv av og til�

f

foreldrene mine skilte seg for fire år siden�

g

olav har vært pensjonist i to år�


29

l e K sj o N 2 familieN

oppGave G4: jeg

spiser alltid frokost

Arbeid sammen to og to. En er A, og en er B. A leser setningene i kolonne 1 høyt. B lukker boka, lytter til A og gjentar setningen med alltid på rett plass. A kontrollerer. Etterpå bytter dere. jeg spiser frokost�

jeg spiser alltid frokost�

jeg drikker jus til frokost�

jeg drikker alltid jus til frokost�

Han leser ikke� likevel klarer han eksamen�

Han leser ikke� likevel klarer han alltid eksamen�

kommer du til å elske meg?

kommer du alltid til å elske meg?

petter kan svarene�

petter kan alltid svarene�

vi har bodd i stavanger�

vi har alltid bodd i stavanger�

arbeider han så mye?

arbeider han alltid så mye?

ragnhild tenker på andre�

ragnhild tenker alltid på andre�

de prøver å gjøre det som er riktig�

de prøver alltid å gjøre det som er riktig�

Bjørnen går i hi når vinteren kommer�

Bjørnen går alltid i hi når vinteren kommer�

slekta kommer på besøk om sommeren�

slekta kommer alltid på besøk om sommeren�

du vil visst være best, du!

du vil visst alltid være best, du!

Han har lyst på mer popkorn�

Han har alltid lyst på mer popkorn�

Barn prøver å unnskylde foreldrene sine�

Barn prøver alltid å unnskylde foreldrene sine�

Skriv I denne leksjonen har du arbeidet med mange nye ord og uttrykk. Du har også jobbet spesielt med deler av norsk grammatikk. Du skal nå skrive en sammenhengende tekst hvor du viser hva du har lært. Velg én av oppgavene. Les gjerne eksempelteksten først. Når du er ferdig med oppgaven, er det lurt å gjennomgå teksten: Er ordstillingen riktig?

Du skal velge én av oppgavene. Hvilken oppgave vet du mest om? Studer oppgaveteksten nøye.


30

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

a

familie Skriv en tekst om familie. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Først kan du for eksempel si litt om hvordan familier vanligvis lever i ditt opprinnelsesland. Etterpå kan du si noe om familieliv i Norge: Hva gjør en vanlig familie? Hvem jobber? Hvem passer barn? Hvem lager mat? Hva gjør familier i ferier? Prøv å sammenlikne: Hva er likt? Hva er ulikt?

B

Barneoppdragelse Skriv en tekst om barneoppdragelse. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Først kan du for eksempel si litt om hva som påvirker barn. Du kan gjerne gi eksempler på egne erfaringer. Etterpå kan du si dine meninger om hvordan en god barneoppdragelse bør være. Begrunn synspunktene dine.

EksEmpE

ltEkst

(oppgavE

Barneoppdragelse

B)

Barn blir påvirket av ulike faktorer. Når de er små, er foreldre og nær familie viktigst. Når barna blir eldre, blir venner og fritidsinteresser viktigere. Da jeg var liten, syntes jeg alltid at mine foreldre var strengere enn foreldrene til vennene mine. Jeg fikk ikke være ute lenge om kveldene, jeg fikk ikke se alle de TV-programmene jeg ville, og jeg fikk heller aldri overnatte hos venner. Nå er jeg glad for at jeg hadde foreldre som satte klare grenser. Jeg var misfornøyd noen ganger, men jeg følte meg alltid trygg. For meg var det viktig at hverdagene var forutsigbare. Jeg visste at det ikke hjalp å mase. Folk har ulike meninger om barneoppdragelse, men de fleste er vel enige om at trygghet og kjærlighet er viktig.


leKsjoN 3 Bolig og Bomiljø Kompetansemål I denne leksjonen arbeider du med • ord og uttrykk knyttet til bolig og bomiljø • å samtale om egen bolig og planer og ønsker for bolig og bomiljø • å diskutere boforhold i Norge: pris, boligmarked, boutgifter og bosted • å samtale om boforhold før og nå • å svare skriftlig på en e-post og skrive en boligannonse • grammatikk: verb • å skrive sammenhengende tekster om bolig og boligpriser

Sagt om bolig oppGave 3.1: sitatene

Hvilket av sitatene liker dere best? Hvorfor? oppGave 3.2: By

og land

Finn to bilder av steder du er glad i. Fortell om stedene.

Hei! oppGave 3.3: ett

ord – mange betydninger

Noen ord kan ha flere betydninger. Se på eksemplene under. Diskuter hva ordene betyr i de forskjellige setningene. a

marianne har pakket ut av kasser i hele dag�

lisa sitter i kassa på rimi�

b

du må ikke bekymre deg� det går nok bra!

for et bråk� Nå er det nok!

c

det er ikke vits i å bruke så mye penger på møbler nå�

marianne kan mange gode vitser�

d

man venner seg til alt, sier mariannes mor�

jeg tror at marianne vil få mange nye venner etter hvert�


32

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave 3.4: svar

fra Kjell

Skriv et svar fra Kjell til Marianne.

Til:

Marianne

Fra:

Kjell

Emne:

Hei, Marianne!

Hilsen Kjell

Mange bor alene oppGave 3.5: hva

a

betyr det?

antonymer Hva betyr omtrent det motsatte? Skriv inn et antonym ved siden av ordet i tabellen. Velg fra boksen.

mange ingen alene etter

alle

B

kortere

fĂĽ

sammen

før

finn ordet Hva betyr omtrent det motsatte? Skriv inn et synonym ved siden av ordet i tabellen.

lengre

mann vanlig flere barn ofte mest øke


33

l e K sj o N 3 Bolig og Bomiljø

Husholdning og forbruk oppGave 3.6: preposisjoner

Sett inn riktig preposisjon i teksten. Let i teksten i tekstboka hvis du er usikker. jeg er ikke enig i at vi skal bruke penger

dette nå�

det siste året har forbruket fete meieriprodukter som smør, fløte og rømme gått kraftig opp� Hvor mange prosent statens budsjett brukes skole og utdanning? Han har flyttet fem ganger vi fikk oppvaskmaskin

oppGave 3.7: hva

løpet

tre år!

1984�

er feil?

I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Kan dere finne feilene og skrive setningene korrekt? Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. a

(1)

Hva vi bruker penger på?

b

(1)

de bruker omtrent 10 prosent av budsjett sitt på mat�

c

(1)

men bruker vi ikke bare penger på mat�

d

(2)

før i tiden spiste folk ikke så mange kjøtt�

e

(2)

familien olsen har fått også ny bilen�

f

(2)

for eksempel husholdningene bruker mye penger for bolig nå�

g

(2)

Nå nesten alle har oppvaskmaskinen�


34

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Boligmarkedet: Petter kjøper bolig oppGave 3.8: spørsmål

Svar på spørsmålene til teksten. a

Hvor gammel er petter?

b

Hvor arbeider petter?

c

Hva har petter nettopp gjort?

d

Hvorfor ville petter kjøpe sitt eget sted og ikke leie?

e

Hvor kommer petter fra?

f

Hvorfor vil han bo i byen?

g

Hvor stor er leiligheten som petter har kjøpt?

h

Hva betalte petter for leiligheten?

i

Hvor mange bød på leiligheten?

j

Når kan petter tenke seg å flytte ut på landet igjen?

oppGave 3.9: hva

a

synonymer Hva betyr omtrent det samme? Skriv inn et synonym ved siden av ordet i tabellen. Velg fra boksen. enkelt

B

betyr det?

kanskje

nettopp

tilfreds

ordforklaring Finn ut hva disse ordene betyr. en investering: å stifte familie: en budrunde: å delta:

C

setninger Lag setninger med noen av ordene/uttrykkene i a eller b.

nok fornøyd lett akkurat


35

l e K sj o N 3 Bolig og Bomiljø

oppGave 3.10: setninger

Skriv setningene riktig. Begynn med det markerte ordet. petter – kjøpt – ny bolig – har – akkurat leide – en leilighet – tidligere – han I 10 år – spart – han – penger – har bo – vil – i sentrum – han – Nå kjøpt – har – han – en leilighet – i første etasje han – heldigvis – budrunder – slapp om noen år – vil – flytte – kanskje – han – ut på landet – igjen

Fakta: Boliglån oppGave 3.11: hva

a

betyr det?

ordforklaring Forklar disse ordene/uttrykkene for hverandre med deres egne ord. fast jobb

B

egenkapital

BsU

lånekalkulator

lånebeløp

sum

Hva mener dere? Diskuter disse spørsmålene, og dra gjerne inn egne erfaringer: er det vanskelig eller lett å få lån i Norge? er dere kunder i en bank? Hvilken? Hvilke produkter bruker dere? Hvilket inntrykk har dere av norske banker?

Bomiljø før og nå oppGave 3.12: jenny

Skriv en kort tekst om Jenny: alder, familie, barndom og oppvekst.


36

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave 3.13: ord

a

og uttrykk

sett sammen Hvilke ord hører sammen? Skriv inn ord ved siden av ordene i tabellen slik at de til sammen danner et uttrykk. Velg fra boksen.

å se å passe å være hjemme

på tilbake på sammen enn med

B

å bo annerledes

setninger Lag setninger med uttrykkene.

oppGave 3.14: setninger

Skriv setningene en gang til, men begynn med uttrykket. a

Boligforholdene var annerledes enn i dag� da jenny vokste opp,

b

var boligforholdene annerledes enn i dag.

det var alltid nok å gjøre� på barnehjemmet

c

det var tydelige skiller mellom by og land� for 150 år siden

d

det var store økonomiske forskjeller i samfunnet� på den tiden


37

l e K sj o N 3 Bolig og Bomiljø

Visning oppGave 3.15: lag

spørsmål

Lag spørsmål til svarene. a

? anne vil gjerne ha en lys og fin bolig�

b

? Nei, anne bor alene�

c

? de har ett barn�

d

? Hun er 58 år�

e

? de har bodd i rekkehus�

f

? de skal se på en leilighet like utenfor byen�

oppGave 3.16: en

fin bolig

Lag en samtale om denne boligen. En er A, og en er B. a

Du har funnet denne boligen på Internett, og du har vært på visning. Er det et rekkehus, en enebolig eller en leilighet? Hvordan ser det ut rundt boligen? Er boligen en del av et borettslag, eller er det en selveierbolig? Ligger boligen i nærheten av skole, transport og butikk? Hva koster boligen? Bruk fantasien.

B

A forteller at han eller hun har vært på visning i en bolig. Visste du at A ville kjøpe ny bolig? Hva er du interessert i å vite om boligen? Still spørsmål til A, diskuter boligen med ham eller henne. Hvilke råd vil du gi til A?

oppGave 3.17: Boligannonse

Arbeid sammen to og to. Les noen boligannonser på nettet (for eksempel www.finn.no) eller i avisa. Finn et bilde av en bolig og lag en boligannonse til bildet. Vis annonsen til de andre i klassen. Hvem klarer å selge boligen sin først?


38

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Til slutt ‌

tankekart bolig Fyll ut med viktige ord og uttrykk fra denne leksjonen.


39

l e K sj o N 3 Bolig og Bomiljø

Grammatikk verb Dere har helt sikkert arbeidet mye med verb på A1- og A2-nivået. Nå skal dere repetere noe av det som dere har lært før, og arbeide med noen flere måter å bruke verbet på. Les først om verb på sidene 113–116 i minigrammatikken. Arbeid sammen to og to og gjør oppgavene her. Diskuter svarene underveis, og prøv å formulere reglene med deres egne ord: Husker dere reglene for bøying av de regelrette verbene? Når bruker vi presens perfektum, og når bruker vi preteritum? Hva er et partisipp? Når bruker vi passiv, og hvordan kan vi lage det? Etter at dere har gjort oppgavene, lager dere 5 spørsmål til hverandre om verb. Diskuter svarene, og spør læreren hvis dere er usikre. Til slutt kan dere gjøre flere oppgaver på nettressursen. Da arbeider dere individuelt.

oppGave G1: Finn

verbet

Se på teksten på side 27 i tekstboka: «Og hva mener megleren?». Finn verbene i teksten. Hvilken tid er de bøyd i? Hvor mange verb står i infinitiv? Hvorfor har eller har ikke infinitiven å? oppGave G2: verbbøying

tommelfingerregel: regelrette verb med 1 konsonant til slutt i stammen bøyer vi med -te i preteritum� regelrette verb med 2 (eller flere) konsonanter til slutt i stammen bøyer vi med -et i preteritum�

a

verbets stamme Hva er stammen i disse verbene?

kjøpe

fikse

like

mene

ønske

betale

flytte

pusse

lete

vise

håpe

tjene

tenke

øke

Stam m impe en = rativ


40

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

B

Bøying Hvordan bøyes verbene? INFINItIv

oppGave G3: rett

preseNs

preterItUm

preseNs perFeKtUm

tid

Sett inn rett tid i dialogene under. å gå (uv) kan du

ut med fido nå?

Nei, jeg

tur med fido i dag�

Når gjorde du det? jeg

en lang tur med fido etter skolen�

å snakke (v1) skal du

med lars i dag?

Nei, jeg

med lars�

Når gjorde du det? jeg

med lars i går ettermiddag�

å skrive (uv) skal du

en e-post til mora di i dag?

Nei, jeg

til mor�

Når gjorde du det? jeg

en e-post til mor i formiddag�


41

l e K sj o N 3 Bolig og Bomiljø

å lese (v2) vil du

avisa nå?

Nei, jeg

den�

Når leste du den? jeg

den etter middag� Bare ta den du!

å spille (v2) skal dere

fotball i dag?

Nei, vi

fotball� vi er ferdige�

Når spilte dere da? vi

fra klokka tre til klokka fem�

Hvem

dere mot?

et lag fra våland� vi vant! å hente (v1) kan du

ove i barnehagen i dag?

jeg

allerede

ove�

sier du det! Når gjorde du det da? jeg

ove klokka tre�

å arbeide (v1) må du

i hagen i dag?

Nei, jeg

i hagen� jeg er ferdig�

så fint! Når arbeidet du da? jeg

i hagen hele søndag�

oppGave G4: Fra

presens til preteritum

Fortell denne historien til hverandre i preteritum. petter vil kjøpe leilighet� før han begynner å gå på visninger, har han vært i banken� Han har fått en låneramme på 2,5 millioner� petter har spart penger på Bsu-konto i 10 år, så han har en god egenkapital� det hjelper! Han går på mange visninger� Han vil gjerne ha en lys og moderne leilighet, men den trenger ikke å være stor� til slutt bestemmer han seg for en liten leilighet i første etasje i en tomannsbolig�


42

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave G5: Fra

preteritum til presens

Fortell denne historien for hverandre i presens.

petter skulle kjøpe møbler til den nye leiligheten� først sjekket han annonser på internett for å se om han kunne finne noen billige møbler der� Han fant en brukt salong og en nesten ny komfyr� Han fikk hjelp av en kamerat til å hente møblene� seng hadde han fra før� Han trengte også en sofa, et spisebord og noen stoler� foreldrene hans hadde lovet at han skulle få med seg det gamle, fine skapet etter bestefaren� petter var glad for det� Han ville ikke at den nye leiligheten skulle se ut som en katalogside fra et boligmagasin�

oppGave G6: «det

a

kom en jente gående …»

presens partisipp Lag presens partisipp av verbene.

B

sykle

skrike

lese

leve

skrive

øke

løpe

se

setninger Bruk noen av partisippene i A til å lage setninger.


l e K sj o N 3 Bolig og Bomiljø

oppGave G7: mors

kjøttkaker

a

finn passivene Les teksten og finn passivene.

B

fra passiv til aktiv Skriv noen av setningene fra oppskriften i aktiv. Se eksemplet.

Løken kuttes i biter. Du må kutte løken i biter.

43


44

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave G8: Kokte

a

poteter

perfektum partisipp Lag perfektum partisipp av disse verbene?

B

steke

male

bruke

finne

bake

skade

setninger Bruk noen av partisippene i A til å lage setninger.

Skriv I denne leksjonen har du arbeidet med mange nye ord og uttrykk. Du har også jobbet spesielt med deler av norsk grammatikk. Du skal nå skrive en sammenhengende tekst hvor du viser hva du har lært. Velg én av oppgavene. Les gjerne eksempelteksten først. Når du er ferdig med oppgaven, er det lurt å gjennomgå teksten: Er ordstillingen riktig? Hvilken verbtid bruker du – presens eller preteritum? Har du brukt verbtidene riktig?

Sett inn et bilde. Søk gjerne på Internett. Bruk for eksempel www.google.com.

a

min bolig Skriv en tekst om boligen din. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Beskriv boligen du bor i nå, og en bolig du har bodd i tidligere. Beskriv også nærområdet rundt disse to boligene. Sammenlikn de to boligene og nærområdene. Hvilket sted likte du best å bo? Hvorfor? Begrunn svaret ditt. Sett gjerne inn to bilder som kan illustrere teksten din.


45

l e K sj o N 3 Bolig og Bomiljø

B

Boligpriser (leserbrev) Skriv et leserbrev om boligpriser. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Hva er et leserbrev? Hvilke kjennetegn har et leserbrev? Hvor kan du finne eksempler på leserbrev?

C

By og land Skriv en tekst om å bo i byen og på landet. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Du kan for eksempel skrive om boligpriser, natur, jobbmuligheter og kulturtilbud. Sammenlikn forholdene i en by med hvordan det er på mindre steder. Hva er positivt, og hva er negativt? Begrunn synspunktene dine. Sett gjerne inn noen bilder.

EksEmpE

ltEkst

(oppgavE

Boligpriser

B)

Nå må snart politikerne gjøre noe med boligprisene i de store byene! Det er umulig for oss unge å skaffe en egen bolig. Med dagens regler må man ha minst 15 % av kjøpesummen i egenkapital. Hvis politikerne ikke gjør noe for å regulere prisene nå, så kommer de bare til å stige og stige. De som ikke har råd til å kjøpe, blir tvunget til å flytte ut av byene eller leie for resten av livet. Denne situasjonen skaper et nytt klasseskille. Folk uten høy inntekt, single, aleneforsørgere og arbeidsledige blir presset ut av markedet. Hilsen fortvilet leietaker


leKsjoN 4 likestilliNg Kompetansemål I denne leksjonen arbeider du med • ord og uttrykk knyttet til likestilling og kjønnsroller • å diskutere ulike sider ved temaet ved å uttrykke synspunkter og personlige meninger og utveksle erfaringer • å argumentere for ulike måter å fordele oppgaver på når det gjelder barn og hjem • å skrive e-post hvor du uttrykker egne meninger og begrunner dine synspunkter • grammatikk: adverb • å skrive sammenhengende tekster om likestilling, kjønnsroller eller menneskerettigheter

Sagt om likestilling oppGave 4.1: sitat

(Wikipedia)

I sitatet fra Wikipedia står det at likestilling handler om rettferdighet og makt. Det står videre at alle skal ha like rettigheter og muligheter på alle samfunnsområder. Diskuter sitatet: Mener dere dette er realistisk? Hva må til for at dette skal skje i praksis? Det står også at reell likestilling innebærer lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar og byrder, rett til å føle seg trygg med hensyn til overgrep, og respekt for menneskeverd. Hva forutsetter dette? Hvem bestemmer hva som er rettferdig? Hvem passer på at folk føler seg trygge? Hvem tar ansvar for at folk respekterer menneskeverd? oppGave 4.2: likestilling

Diskuter disse påstandene: 1

vi har full likestilling i Norge!

2

menn bør bytte bleier, og kvinner bør skifte dekk på bilen!

3

det er vanskelig å få jobb når man ikke har et norsk navn!


47

l e K sj o N 4 likestilliNg

Verdenserklæringen om menneskerettigheter oppGave 4.3: artikkel

1

Diskuter innholdet i Artikkel 1: Hva menes med «brorskapets ånd»? oppGave 4.4: artikkel

2

Diskuter innholdet i Artikkel 2: I Artikkel 2 står det at mennesker ikke skal bli diskriminert på grunn av for eksempel kjønn, religion eller nasjonal opprinnelse. Har dere selv vært vitne til eller opplevd diskriminering? Gi gjerne eksempler på diskriminering, både av enkeltpersoner og grupper. Hvordan kan vi hindre at slike situasjoner oppstår, og hva kan vi gjøre hvis de først oppstår?

Norge – et likestilt samfunn? oppGave 4.5: påstander

Er dette riktig eller feil? Sett kryss. rIKtIG

FeIl

det er ledig stilling hos en optiker� det er mange søkere� even er utdannet optiker� du må ha optikerutdanning for å få stillingen� sabah kom til Norge for 17 år siden� Både even og sabah kommer til intervju� sabah får jobben� Butikken mener det er viktig å kunne godt norsk�

oppGave 4.6: lag

spørsmål

Lag spørsmål til svarene. a

? vi har to lover om likestilling i Norge�

b

? lovene kalles likestillingsloven og diskrimineringsloven�

c

? den skal fremme likestilling mellom kvinner og menn�

d

? den skal blant annet sørge for at mennesker ikke blir diskriminert på grunn av sin tro�


48

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave 4.7: ordstilling

Skriv om setningene. Begynn med det markerte leddet. a

det er to søkere til jobben�

b

i Norge har vi to lover om likestilling�

c

vi har full likestilling i Norge�

d

i dag gjør både menn og kvinner husarbeid�

e

i gamle dager var det vanlig at kvinner passet barna og menn jobbet ute�

f

etter en lang arbeidsdag er det godt å sette seg i sofaen�

g

på mandag begynner jeg i den nye jobben�

h

i går var det mange møter på kontoret vårt�

Kjønnsroller oppGave 4.8: Gutter

og jenter

Les teksten og diskuter disse spørsmålene: Behandler vi gutter og jenter ulikt? Hvorfor? På hvilken måte? Er det forskjell på hva gutter og jenter kan/bør gjøre? Er menn og kvinner ulike fra fødselen av, eller blir vi ulike etter hvert som vi vokser opp og blir formet av omgivelsene?


49

l e K sj o N 4 likestilliNg

Mor streiker oppGave 4.9: spørsmål

Svar på spørsmålene til teksten. a

Hva heter moren i teksten?

b

Hvilket yrke har hun?

c

Hva heter de fire barna?

d

Hva heter farens treningskamerat?

e

Hvem har far planlagt å dra på jakt med?

f

Hva er det moren planlegger å gjøre?

g

Hvordan reagerer faren da han får høre om planen hennes?

h

Hva synes du om teksten? likte du den? Hvorfor / hvorfor ikke?

i

Hva tror du forfatteren ønsker å fortelle med teksten?

oppGave 4.10: verb

Det er mange nye verb i teksten «Mor streiker». Her er noen av dem (i infinitiv):

å oppfatte

å snøfte

å stønne

å skjenne

å glippe

å gløtte

å administrere

å minke

å droppe

å rasjonalisere

å rynke

å innrette

å slippe

å akte

å overtale

a finn ordet Finn verbene i teksten.

B Hva betyr de? Finn ut hva verbene betyr.

C Bøying Bruk ordbok og bøy verbene.


50

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave 4.11: hva

a

betyr det?

ordforklaring Sett strek til riktig forklaring.

• avslappende • stressende • yrkesaktiv • i ett kjør •

hjemmeværende

B

• • • • •

uten stans travel ikke i lønnet arbeid behagelig i arbeid

Bruk ordene Sett inn riktig ord eller uttrykk fra første kolonne i A-oppgaven. da min mormor var ung, var mange kvinner

med to små barn, full jobb og et stort hus kan hverdagen være før var jeg det er

, men nå er jeg hjemmeværende� å ha ferie!

jeg har aldri et ledig øyeblikk� det går

for tiden!

oppGave 4.12: e-post

Skriv én av disse to oppgavene. a Skriv en e-post til moren og fortell hva du synes om saken. b Skriv en e-post til faren og gi ham noen gode råd for hvordan han kan gjøre morens hverdag lettere.

Lønn som fortjent? oppGave 4.13: spørsmål

Snakk sammen om spørsmålene til teksten: Hva gruer Anne seg til? Anne er snart ferdig med sykepleierutdanningen. Hvilken jobb drømmer hun om? Hvilken utdanning har Konrad? Hva sier Anne om lønnen til sykepleiere og ingeniører? Hvilken jobb er viktigst: sykepleier eller ingeniør? Hvorfor? Diskuter!


51

l e K sj o N 4 likestilliNg

oppGave 4.14: hva

sier anne?

Skriv om fra direkte til indirekte tale. a

«jeg har eksamen på fredag», sier anne�

b

«jeg hadde glemt det», svarer konrad�

c

«jeg gruer meg til å lete etter jobb», sier anne�

d

«jeg trodde du hadde jobb allerede», sier konrad�

e

«jeg har lyst til å arbeide på en fødeavdeling», sier anne�

f

«det blir verre for meg», sier konrad�

g

«tenk på hva du kommer til å tjene!» sier anne�

h

«ingeniører tjener 200 000 mer enn sykepleiere», sier anne�

i

«det er så urettferdig», sier anne�

Anne sier at hun har eksamen på fredag.

oppGave 4.15: ett

ord – mange betydninger

Noen ord kan ha flere betydninger. Se på eksemplene under. Diskuter hva ordene betyr i de forskjellige setningene. a

mannen var høy�

julen er en høytid�

Hesten spiser høy�

b

oppgaven var lett�

den bagen var lett�

det er ikke lenge til flyet letter�

c

det kan ikke stemme!

vi stemmer ved valget�

det var mange nydelige stemmer i dette koret�

d

stort sett blir det riktig�

Har du sett bagen min?

sett deg ned!

e

dette er helt urettferdig!

Hun er min helt!

jeg vil gjerne ha et helt brød�


52

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Vi har fått barn – men hvem skal være hjemme? oppgave 4.16: Hvem

mener hva?

Skriv inn hvem som mener eller kan si dette: Roar, Anne-Lise, Steffen eller Kristina.

«Fedre bør ikke tvinges til å være hjemme.»

«Fedrekvoten er stor nok.»

«For oss er det praktisk at fedrekvoten utvides.»

«Det er positivt at kvinner har fått ammepauser.»

oppgave 4.17: preposisjoner

Sett inn preposisjoner som passer i teksten. Vi har fått barn, og jeg skal være hjemme jeg meg

8 måneder. Det gleder

. når jeg er ferdig med min permisjon, skal mannen

min være hjemme 4 måneder. Han vil helst vente til datteren vår blir så stor at hun kan spise litt vanlig mat. Heldigvis får jeg ammepauser. Vi bor nærheten

jobben min, så da tar det kort tid

å svippe hjemom. Vi er på jakt etasje

ny leilighet. Den vi har, ligger

en tomannsbolig. Det er skikkelig upraktisk. Det er ikke

bare enkelt å få vogn og varer med seg en leilighet

andre

trappene. Helst vil vi ha

første etasje eller en blokkleilighet med heis.


53

l e K sj o N 4 likestilliNg

Til slutt …

WRPWWDQNHNDUW

Fyll ut med viktige ord og uttrykk fra denne leksjonen.


54

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

Grammatikk adverb I denne leksjonen skal dere arbeide med adverb. Adverbene har mange funksjoner, og vi deler dem i flere undergrupper. Begynn med å lese om adverb på side 117 i minigrammatikken. Arbeid sammen to og to. Lukk boka og snakk sammen om det dere har lest: Hva er et adverb? Hvilke undergrupper av adverb har vi? Hvordan lager vi adverb av adjektiv, og hvilken gruppe adverb tilhører disse ordene vanligvis? Hva er et setningsadverb? Hvilket setningsledd blir et adverb vanligvis? Gjør oppgavene sammen og diskuter svarene underveis. Etterpå kan dere gjøre oppgaver med adverb på nettressursen.

oppGave G1: Finn

adverbene

Se på teksten på side 31 i tekstboka: «Eva forteller». Finn adverbene i teksten. Hvilken gruppe adverb hører de til? oppGave G2: hjem

eller hjemme?

Sett inn riktig stedsadverb i setningene. a her – hit

kom

! det er mye å gjøre

b hjem – hjemme ola bor

fremdeles� til helgen kommer den eldste

søstera hans hun har snakket om å flytte studiene� c ut – ute

Blir du med

i dag�

på besøk� Hun studerer i oslo� men når hun er ferdig med i dag? vi skal på kino og etterpå på

kafé� det er jo så varmt i dag, så kanskje vi kan sitte d inn – inne

mamma, kan ivar få være det er så stygt vær ute!

hos meg?

?


55

l e K sj o N 4 likestilliNg

oppGave G3: adjektiv

eller adverb?

Sett kryss ved riktig alternativ. adjeKtIv

adverB

a for en kald dag! b anna smilte vakkert, og ivan ble øyeblikkelig forelsket� c du snakker godt for deg! d så gode kjøttkaker har jeg aldri smakt før! e lille gunn kom gråtende nedover gata� f jo da, jeg innrømmer at han har et vinnende smil� g stjernene lyser så fint� det er en vakker kveld� h Han synger fryktelig falskt�

oppGave G4: tidsadverb

Sett inn tidsadverb som passer i tekstene. Noen av adverbene kan du bruke flere ganger. først a

etterpå

seinere

eva har flyttet mye�

seint

tidlig

da

bodde hun i Bergen� da hun var seks

år, flyttet familien til Bodø� de bodde der i nesten tre år�

flyttet

de tilbake til Bergen� flyttet eva til kristiansand for å studere� traff hun pedro� pedro er argentiner, så etter studiene flyttet de til argentina� b

det er fredag� oskar har mye å gjøre� heten, og

skal han rydde i leilig-

skal han handle� Han venter gjester klokka åtte, og

alt må være klart� Han skal lage mat� brød, og skal de få kaker og kaffe� c

skal de få fiskesuppe�

jeg liker ikke at folk kommer for vil heller komme for en avtale�

skal gjestene få rekesmørpå kvelden

� det er frekt, synes jeg� jeg enn å komme for

til


56

M E R N O R S K A R b E i dS b O K

oppGave G5: derfor

– likevel

Sett inn derfor eller likevel i den andre av setningene. Se eksemplet. Han liker ikke å gå på ski� Han reiser på fjellet sammen med familien�

Han liker ikke å gå på ski. Likevel reiser han på fjellet sammen med familien. a

petter har kjøpt ny leilighet� Han trenger flere møbler�

b

Naboen ble skilt i fjor� Han ser etter en ny og litt mindre leilighet nå�

c

Naboen ble skilt i fjor� Han kommer til å bli boende i det store huset�

d

den nye senga er altfor hard� vi kommer ikke til å bytte den�

Skriv I denne leksjonen har du arbeidet med mange nye ord og uttrykk. Du har også jobbet spesielt med deler av norsk grammatikk. Du skal nå skrive en sammenhengende tekst hvor du viser hva du har lært. Velg én av oppgavene. Les gjerne eksempelteksten først. Når du er ferdig med oppgaven, er det lurt å gjennomgå teksten: Er ordstillingen riktig? Hvilken verbtid bruker du – presens eller preteritum? Har du brukt verbtidene riktig? Hvordan bruker du adverb?

Husk å begynne med en kort innledning. a

likestilling Skriv et leserbrev om likestilling. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Få med hva du selv mener om likestilling i Norge, om likestilling mellom kvinne og mann og mellom etnisk norske og mennesker med utenlandsk opprinnelse. Begrunn synspunktene dine.


57

l e K sj o N 4 likestilliNg

B

kjønnsroller før og nå Skriv en tekst om kjønnsroller før og nå. Velg overskrift selv. Skriv ca. 100 ord. Hvorfor har rollene endret seg? Er det positivt eller negativt? For hvem? Begrunn synspunktene dine.

EksEmpE

ltEkst

(oppgavE

Likestilling

a)

Før var alt mye bedre. Da kunne man komme hjem fra jobb, slenge beina på bordet og få ferdig middag. Da fiksa kjerringa opp, og vi mannfolk kunne ta livet med ro mellom 17.00 og leggetid. Da var rollene klare. Vi skulle være harde og tøffe og damene snille og oppvartende. Nå skal plutselig alle gjøre alt. Mannfolka skal være myke og følsomme, og kvinnfolka vil ha eget verktøyskrin! Nå er det bare stress. Først skal vi ut og tjene penger til hus og mat, og så rekker vi så vidt å sluke maten før vi må følge barna på fotball, ballett og svømming. Når det er slutt, må vi hjem og lage kveldsmat, legge unger, og så må vi pinadø vaske klærne selv. Alt dette gjør vi mens kjerringene skal ta videreutdanning, gå til frisøren, realisere seg selv … Nå har det gått for langt! Det var mye bedre før. Hans Hansen


Mer norsk dekker alle domenene i læreplanen og tar for seg aktuelle tema fra dagligliv og samfunn. I arbeidsboka gjennomgås grammatikk, ordforråd og tekster i stigende vanskegrad. Alle leksjoner omfatter både oppgaver i tekstproduksjon og samtale- og diskusjonsoppgaver. Verket følger en tydelig progresjon og øver spesielt mot Norskprøve 3.

Gölin Kaurin Nilsen | Ingeborg Gjerseth

Mer norsk er et nytt læreverk med et friskt uttrykk, rettet mot voksne innvandrere som ønsker å øke sin kompetanse innenfor norsk språk og samfunn. Verket er utviklet for deltakere på spor 2 og 3 og dekker nivå B1 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Gölin Kaurin Nilsen Ingeborg Gjerseth

B1

Gölin Kaurin Nilsen og Ingeborg Gjerseth har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for innvandrere. Nilsen har også revidert den siste utgaven av Ny i Norge og er forfatter av Norsk nå! og Nøkler til Norge. Læreverket består av: • Tekstbok • Arbeidsbok • Lydbok • Øvinger i lytteforståelse • Lærerveiledning • Lærer-CD • Digital læringsressurs: www.fagbokforlaget.no/mernorsk

ARBEIDSBOK

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-01451-1

,!7II2B1-abefbb!

B1

ARBEIDSBOK

Mer norsk arbeidsbok utdrag ss  
Mer norsk arbeidsbok utdrag ss