__MAIN_TEXT__

Page 1

naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

INGRID VÆRUM LARSEN

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

INGRID VÆRUM LARSEN

GRIP 3

Grunnboken GRIP 3 Geografi gir deltakerne basiskunnskaper i geografi og dekker kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen. Arbeidsboken GRIP 3 Geografi inneholder oppgaver til geografi. Eksempler på emner er: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringer, natur-

GRIP digitale ressurser På verkets nettsted finner du GRIP 3 Geografi som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren

GRIP 3

ressurser, energikilder, befolkningstall, mennesker på flukt og fattigdom.

Geografi ARBEIDSBOK

supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Geografi

Forfatteren Ingrid Værum Larsen har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene norsk, samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne og med norskopplæring for spor 1-elever. Værum Larsen er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger.

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acigdb!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02863-1


Copyright © 2019 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2019 ISBN: 978-82-11-02863-1 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Omslagsdesign: Amund Lie Nitter Omslagsillustrasjon: Alicja Gapińska Illustrasjoner: ILLUTYPE og Smaapigerne (Kaja Ødegaard/Sissel Ringstad) Foto og andre illustrasjoner: side 169 Utgivelsen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


FORORD Kjære elev Her er arbeidsboka til GRIP 3 Geografi. Jeg håper at du finner gode og spennende oppgaver her. Jeg håper at du lærer mye. Det er ekstra viktig å trene mye på nye ord. Du kan øve på ordene hjemme, og du kan lage setninger med ordene hjemme. Kanskje du ikke forstår alt i boka og alle oppgavene. Da må du spørre læreren. Det er veldig viktig å spørre. Ingen spørsmål er dumme. Alle lærer mer når de spør. Lykke til med jobben! Hilsen Ingrid

Kjære lærer Du er kanskje en av de lærerne som frustrert har prøvd å holde orden på papirer, papirer, papirer? Her kommer løsningen. Jeg har valgt ut de arbeidsarkene jeg mener er viktigst. De andre arbeidsarkene, samt noen få nye, vil dere finne i lærerressursen. Det er mange av dem. Der vil dere også finne «kapittelprøver». I anførselstegn fordi disse kapittelprøvene vanligvis dekker 10–12 sider lærestoff i boka. Jeg mener at det er mer enn nok for våre elever. Jeg håper denne løsningen gjør hverdagen enklere både for dere og for elevene. Lykke til! Hilsen Ingrid


INNHOLD 1

KART OG MÅLESTOKK ............................................................................................................5

2

INDRE OG YTRE KREFTER .................................................................................................... 16

3

VÆR, KLIMASONER OG KLIMAENDRINGER ..................................................................... 44

4

NATURRESSURSER ............................................................................................................... 64

5

ENERGIKILDER .......................................................................................................................92

6

BEFOLKNING .........................................................................................................................101

7

RIKE OG FATTIGE I VERDEN ...............................................................................................141

VI REPETERER ORD FRA FLERE KAPITLER .............................................................................. 168 BILDER OG ILLUSTRASJONER ..................................................................................................... 169


111 KAR T OG M Ã… L E STOK K


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–13 I GRUNNBOKA

KART

Nye ord, sidene 8–13 Norsk nyttig å kjenne til en oppdager å oppdage sørover en ekspedisjon å seile indre en del å utforske en tegner ulik en grense et klima et terreng en høyde en plante en modell en avstand i virkeligheten en form tre ganger større

66

GEOGRAFI

Morsmål

Setning med ordet


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–13 I GRUNNBOKA

KART

Vi trener på å lese lange og vanskelige ord. Sett strek under den delen av ordet som har mest trykk. opp-dag-er eu-ro-pe-e-re po-li-tisk mo-dell

port-u-gi-ser An-tark-tis

land-e-grens-er av-stand

vir-ke-lig-het-en

Ma-gell-an ut-for-ske

At-lan-ter-hav-et in-for-ma-sjon-en

to-po-graf-isk

ek-sem-pel

by-kart

terr-eng

eks-pe-di-sjon-en kart-tegn-e-re

ve-ge-ta-sjon

ver-dens-kart

størr-el-se

om-råd-e-ne

GEOGRAFI

7


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–13 I GRUNNBOKA

KART

Hva slags kart ser du på disse bildene? Skriv riktig navn under bildet. politisk kart – klimakart – befolkningskart – topografisk kart – bykart Barentshavet

Norskehavet

Island

Sverige Finland Norge

Russland

Nordsjøen Estland

Atlanterhavet

Latvia Danmark

Litauen

Irland Storbritannia

Hviterussland

Belgia

Frankrike

Portugal

Polen

Nederland Tyskland Tsjekkia

Sveits

Spania

Hellas Middelhavet

88

GEOGRAFI

Ukraina Slovakia Østerrike Moldova Ungarn Slovenia Romania Kroatia Bosnia Serbia Svartehavet Italia Tyrkia

Kaspihavet


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–13 I GRUNNBOKA

KART

Rett eller galt? Sett kryss. Rett

Galt

1 De første kartene vi kjenner, er cirka 250 år gamle. 2 Siden menneskene ikke kjente til store deler av verden, var det mange feil på gamle kart. 3 Mange oppdagere reiste fra Amerika til Europa på 1400-tallet og fremover. 4 Magellan var en del av den første ekspedisjonen som seilte rundt hele jorda. 5 Utover på 1800- og 1900-tallet reiste flere oppdagere også til områdene inne i Afrika. 6 Siden karttegnere fikk ny informasjon, ble kartene bedre og bedre. 7 Det finnes bare tre ulike typer kart. 8 Et klimakart viser hvordan været skal bli i neste uke. 9 På et politisk verdenskart vil du se alle grensene mellom land. 10 Når du går på tur i fjellet, må du bruke et politisk kart. 11 Et topografisk kart viser for eksempel hvor høyt et fjell er, eller hvor det er innsjøer og skog. 12 Siden jorda er flat, er et kart den beste modellen av jorda. 13 På et verdenskart blir størrelse og form på områdene litt feil. 14 Afrika er tre ganger større enn Nord-Amerika.

GEOGRAFI

9


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 14–18 I GRUNNBOKA

KART OG MÅLESTOKK

Nye ord, sidene 14–18 Norsk

Morsmål

Setning med ordet

en arkitekt bred bredt en tømrer derfor å forminske en detalj en bekk et tegn en forklaring en skog en åker

Vi leser ord. Sett en strek under den delen av ordet som har mest trykk. må-le-stokk tegn-ing fot-tur

1010

ar-ki-tekt

for-min-ske de-talj

GEOGRAFI

tøm-rer

tøm-rer-ne

cen-ti-me-ter

mill-i-o-ner


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 14–18 I GRUNNBOKA

KART OG MÅLESTOKK

Karttegn Jobb gjerne sammen to og to. Under ser dere forskjellige karttegn. Husker dere hva de betyr? Diskuter. Skriv forklaringen etterpå. Tegnforklaring turkart Skog --------------------------------------Tregruppe --------------------------------------Dyrket mark --------------------------------------Myr --------------------------------------Stor elv --------------------------------------Mindre elv, bekk

377

--------------------------------------Terrengpunkt --------------------------------------Kommunal vei --------------------------------------Tettbebyggelse

--------------------------------------Stor bygning ---------------------------------------

1000 m

Gård --------------------------------------Andre bygninger --------------------------------------Merket sti, gang-, sykkelvei

--------------------------------------Kystlinje. Dybdekurver. 10 m dybdeområde

Jobb sammen. Diskuter hva dere vil svare. Skriv svarene etterpå. 1 Hva kaller vi de brune strekene på dette turkartet? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Hvorfor er det så viktig at vi forstår hva de brune strekene forteller? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Tenk deg at du står på toppen av fjellet Ulriken. Du skal gå ned fra fjellet. Tegn inn på kartet hvor du vil gå. Hvorfor velger du den veien? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEOGRAFI

11


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–18 I GRUNNBOKA

KART OG MÅLESTOKK

Repetisjonsoppgaver til kapittel 1 1 Hvor gamle er de første kartene vi kjenner til?

2 Hvorfor var oppdagerne og deres reiser så viktige for karttegnerne?

3 Gi eksempler på fire ulike typer kart.

4 Hva slags kart bruker vi når vi går tur i fjellet, og hvorfor bruker vi et slikt kart da?

5 Hvorfor blir alle kart litt feil?

6 Blir feilene størst på et kart som viser et stort område, eller på et kart som viser et lite område?

1212

GEOGRAFI


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–18 I GRUNNBOKA

KART OG MÅLESTOKK

7 På et vanlig verdenskart blir størrelsene på områder feil. Det er vanlig at Nord-Amerika og Afrika ser like store ut. I virkeligheten er Afrika mye større. Hvor mye større?

8 En arkitekt bruker ofte en målestokk på 1 : 50 når han eller hun tegner et hus. Hva betyr det at målestokken er 1 : 50?

9 Arkitekten tegner et hus. Det er 20 cm langt på tegningen. Hvor langt er huset i virkeligheten?

10 Hvilken målestokk har et turkart vanligvis?

11 Hvis du har gått 1 cm på et kart med målestokk 1 : 50 000, hvor langt har du gått i virkeligheten?

12 Hvilken farge har vanligvis vann eller sjø på et kart?

GEOGRAFI

13


Tegnforklaring turkart SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–18 I GRUNNBOKA

Skog

KART OG MÅLESTOKK Tregruppe

Tegnforklaring turkart Tegnforklaring Dyrketturkart mark Skog Skog Myr Tregruppe Tregruppe Stor elv

13 Hva betyr disse symbolene på et turkart? Mindre elv, bekk Dyrket mark Dyrket mark

Sett kryss bak riktig alternativ. 377

a b c

Terrengpunkt Myr Myr

Kommunal vei Stor elv  dal Stor elv stor elv

 vei 

Tettbebyggelse Mindre elv, bekk Mindre elv, bekk Tegnforklaring turkart 377 Stor Terrengpunkt bygning 377 Terrengpunkt gård  stor bygning  Skog Kommunal Kommunal veivei Gård turkart Tegnforklaring Tregruppe Tettbebyggelse Tettbebyggelse Andre bygninger Skog dyrket mark  skog 

sykehus  myr 

Dyrket mark Merket sti, gang-, sykkelvei Stor bygning Stor bygning Tregruppe

d e 377

377

Kystlinje. Dybdekurver. Myr dyrket mark  vann  Gård mark Gård Dyrket 10 m dybdeområde Stor elvbygninger Andre bygninger Andre Myr Mindre bekk Merket sti, gang-, sykkelvei sti  elv, vei  elv  Merket sti, gang-, sykkelvei Stor elv Terrengpunkt Kystlinje. Dybdekurver. Kystlinje. Dybdekurver. Mindre elv, bekk dybdeområde 1010 mm dybdeområde Kommunal vei Terrengpunkt Tettbebyggelse Kommunal vei Stor bygning Tettbebyggelse Gård Stor bygning Andre bygninger Gård Merket sti, gang-, sykkelvei Andre bygninger Kystlinje. Dybdekurver. Merket sti, gang-, sykkelvei 10 m dybdeområde Kystlinje. Dybdekurver. 10 m dybdeområde

1414

GEOGRAFI

myr 


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 8–18 I GRUNNBOKA

KART OG MÅLESTOKK

14 a Hva kaller vi de brune strekene på kartet? ------------------------------------------------b Hva viser disse strekene? ------------------------------------------------------------------------------------------------c

Du står oppe på Rundfjellet og skal gå ned fra fjellet. Tegn inn den veien du velger å gå.

d Hvorfor velger du den veien? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e Hvor høyt er Rundfjellet? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------f

Sett en pil (

) til et område med skog på kartet.

g Sett en pil til et område med myr på kartet. h Sett en pil til et vann på kartet. i

Sett en pil til en vei på kartet.

15 Noen folk har bare med seg mobiltelefon med kart når de går på tur. a Hvorfor er ikke det så lurt? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b Hva er det lurt å ha med seg i tillegg (også)? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEOGRAFI

15


2 I NDR E OG YT R E KREFTER

1616


SAMFUNNSFAG – GEOGRAFI

SE SIDENE 20–26 I GRUNNBOKA

INDRE OG YTRE KREFTER

Nye ord, sidene 20–26 Norsk

Morsmål

Setning med ordet

et landskap indre innerst ytre ytterst ei slette en dal en ørken ei øy en forandring en kraft mange krefter et utbrudd en vulkan et vulkanutbrudd havbunn ei skorpe ei jordskorpe et lag å føre til en tsunami GEOGRAFI

17


naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

INGRID VÆRUM LARSEN

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

INGRID VÆRUM LARSEN

GRIP 3

Grunnboken GRIP 3 Geografi gir deltakerne basiskunnskaper i geografi og dekker kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen. Arbeidsboken GRIP 3 Geografi inneholder oppgaver til geografi. Eksempler på emner er: kart og målestokk, jordas indre og ytre krefter, klimaendringer, natur-

GRIP digitale ressurser På verkets nettsted finner du GRIP 3 Geografi som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren

GRIP 3

ressurser, energikilder, befolkningstall, mennesker på flukt og fattigdom.

Geografi ARBEIDSBOK

supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

Geografi

Forfatteren Ingrid Værum Larsen har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere. Hun har jobbet med fagene norsk, samfunnsfag og engelsk på grunnskole for voksne og med norskopplæring for spor 1-elever. Værum Larsen er for tiden tilknyttet Johannes Læringssenter i Stavanger.

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acigdb!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02863-1

Profile for Fagbokforlaget

Grip 3 Geografi Arbeidsbok BM (9788211028631)  

Utdrag fra boka Grip 3 Geografi Arbeidsbok.

Grip 3 Geografi Arbeidsbok BM (9788211028631)  

Utdrag fra boka Grip 3 Geografi Arbeidsbok.