a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 7

Probablement Déu no existeix. I que? lgnasi Farinyes i Gasalla Filosof Almenys a Barcelona. la Ara bé, amb I'eslogan escollit -"Probablement Déu no existeix, campanya dels autobusos ateus deixa de preocupar-te i gaudeix no ha fet ni fred ni calor. Ha rela vida3'- ja es pot veure que cordat els espots publicitaris que la firma Benetton fa servir per I'objectiu perseguit per aquesta vendre samarretes. Res més. campanya té poca consistencia Evidentment, les raons dels social. ¿Els seus promotors seus promotors són benintencios'han imaginat, per exemple, nades i. precisament per aixo. I'efecte que causaria aquesta és una llastima que la idea hagi frase entre la població si els aufregat la frivolitat. tobusos ateus circulessin, de Motius per reivindicar allo cop i volta, pels carrers de Gaque, des de la I.lustració, hauria za? ¿O han pensat quina mena de ser una obvietat -la Ra&, no en falde reacció provocaria entre les families ten. El proselitisme religiós pren formes que viuen de furgar escombraries a La extravagants, especialment als Estats Chureca de Managua si, casualment, un Units i a les altres societats d'influencia d'aquests autobusos creués el seu horitcultural evangelica, on la proliferació de la zó de deixalles? '0. sense anar tan Iluny, ideologia del disseny intel4igent (la tapahan tingut en compte les necessitats redora pseudocientífica del creacionisme) als dels milions de parats europeus que ha arribat a nivells sociologicament preoamb prou feines arriben a final de mes, a cupants. I a les societats de tradició catoI'hora de refregar-los pel nas aquesta lica, on la sepaevidencia varació entre la cua? CertaCal haver adoptat els valors del ciencia i la reliment, no. La capitalisme per creure7sque gió és real i el dels la inexistencia de Déu és una premissa campanya autobusos ateus fenomen de la suficient per poder viure fe es viu d'una va dirigida a una manera mes resense p r e ~ ~ ~ p a ~ i ~ altra n ~classe de laxada, les instipersones. Cal haver adoptat sense pal.liatius els valors tucions religioses continuen fent mans i manigues per posar entrebancs al desen- del capitalisme per creure's que I'alta provolupament complet d'una societat laica. babilitat de la inexistencia de Déu és una premissa suficient per poder viure sense Era esperable i necessari, per tant, que s'alcessin veus per advertir d'aquesta nopreocupacions, i aquesta mena d'adscripva chrrega de I'irracionalisme occidental. ció acrítica només es troba entre els indi-

Profile for Espai de Llibertat

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Espai de Llibertat - núm. 54  

Centenari Francesc Ferrer i Guàrdia

Advertisement