Page 1

SPECIAL

PUBLISHING

E

r is vrijwel geen muzikant die op het moment dat hij of zij begint met musiceren nadenkt over het beheer van muziek en composities. Dat maakt dat beginnende componisten, die optimaal profiteren van een zo efficiĂŤnt mogelijke exploitatie van hun werk, soms niet goed weten wat muziekuitgeverijen, belangenverenigingen en beheerorganisaties nu daadwerkelijk voor hen (kunnen) doen. Waren genoemde partijen in het verleden vooral nog administratief van aard, anno 2014 zijn zij in veel gevallen ook uitgegroeid tot creatieve sparringspartners, verenigd in organisaties als de NVUM (voor componisten van populaire muziek) en VMPLU (specifiek voor Production Music), met Buma/Stemra als partij die voor het incasseren van de inkomsten zorgt. In deze special belichten we deze voor de muziekindustrie steeds belangrijker wordende groep, die in een tijd van teruglopende fysieke muziekverkoop zorgt voor een gezonde exploitatie van muziek.

EB201405_COVER PUBLISHING SPECIAL.indd 29

29-4-2014 11:19:11


achtergrond

Muziekuitgeverijen gebaat bij modernere regelgeving Waar in een ver verleden de uitgeverijen nog voornamelijk als administratieve takken werden gezien, zijn ze inmiddels in veel gevallen uitgegroeid tot creatieve sparringspartners, die voor een optimale exploitatie van auteursrechten zorgen. Waarbij de uitgevers bij uitstek partijen zijn die door een gezamenlijke vuist te maken het speelveld kunnen beïnvloeden. Door: Edgar Kruize

M

uziekuitgeverijen hebben altijd aan de basis gestaan van de muziekindustrie. Ook in Nederland. Ver voor de muziekuitgeverijen die zich nu voornamelijk op populair repertoire richten, was er al de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland (VMN), die in 1909 is opgericht en geldt als een van de oudste muzikale belangenorganisaties in ons land. Waar deze zich nog vooral richtte (en nog steeds richt) op het op de markt brengen en exploiteren van partituren, is het werkterrein van de uitgevers die

zich op populair werk richten, in een wereld waar het muziekgebruik in rap tempo verandert, flink aan het evolueren. In het allesbehalve fijnmazige digitale klimaat moeten er strakkere regels worden gesteld. De muziekuitgeverijen zijn bij uitstek de partijen die hier adequaat mee om kunnen gaan. Uitgevers zijn van oudsher goed georganiseerd en zijn – doorgaans in tegenstelling tot de auteurs wiens werk zij exploiteren – zakelijk ingesteld. “Om ons heen is veel onrust maar rechten blijven waardevol want ‘content is king’. De consumptie van entertainment

groeit en in combinatie met de andere activiteiten binnen onze groep en via onze partners, zien wij juist veel kansen. Deze periode vergt voor uitgevers nog meer ondernemerschap”, aldus Strengholts Brian Dessaur.

Modernisering Bij ondernemen horen duidelijke spelregels en elders in deze Publishing Special komt de wet- en regelgeving meerdere malen ter sprake, omdat het voor de diverse muziekuitgevers een heet hangijzer is. Arno van Berkel van Warner/Chappell Music stelt dat het stellen van regels ervoor zorgt dat een muziekuitgever flexibeler te werk kan gaan. Willem van Kooten van Nanada Music geeft aan dat hij vindt dat Europa meer zeggenschap moet krijgen. Dat laatste is inmiddels in gang gezet. De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de modernisering van het Europese auteursrechtstelsel. De Commissie heeft daarbij belanghebbenden, onder wie de uitgevers, uitgenodigd om hun mening te geven over auteursrecht in relatie tot territorialiteit, harmonisatie, excepties en hoe de effectiviteit van handhaving kan worden verbeterd. Deze raadpleging liep tot februari.

Nieuwe initiatieven D66 Europarlementariër Marietje Schaake heeft de Europese Commissie opgeroepen om snel concrete voorstellen te doen 30

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING OPENINGSVERHAAL.indd 30

Mei 2014

29-4-2014 13:21:07


SPECIAL

PUBLISHING

voor de hervorming en modernisering van het Europese auteursrecht. “Al jaren vragen allerlei mensen, van start-ups tot nietgouvernementele organisaties, maar juist ook gewone internetgebruikers in Europa om een modernisering van het auteursrecht. Commissaris Barnier en zijn collega’s hebben nu geen enkele reden meer om de hervorming van het auteursrecht verder te vertragen”, vindt Schaake. Zij heeft aangegeven dat de lijst met gebreken in het verouderde auteursrecht in Europa lang is en dat nieuwe initiatieven voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk, waaronder muziek, in Europa maar moeilijk van de grond komen doordat ze te maken hebben met 28 verschillende auteursrechtsystemen. “Regels die gemaakt werden toen de typemachine nog modern was, passen niet meer in een tijd waarin computers en internet het eindeloos delen van informatie zonder kwaliteitsverlies mogelijk maken. Het is de hoogste tijd dat cultuur, creativiteit, innovatie en ondernemerschap weer centraal komen te staan, en dat we de digitale markt voltooien. Dat kan niet zonder een modern en gezamenlijk Europees auteursrecht.”

Centrale rol Het doel van de nieuwe Europese wetgeving, waarvan de richtlijnen eind maart zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, is onder meer dat de rechten van auteursrechthebbenden via online

platforms beter worden beschermd en dat het de komende jaren bij muziekgebruik niet meer nodig is in elk EU-land apart een vergunning aan te vragen bij een auteursrechtenorganisatie. “Deze richtlijn is een duidelijk signaal dat het auteursrecht makkelijk aan het internet kan worden aangepast”, aldus de Franse initiatiefnemer Marielle Gallo. “Auteursrecht moet een centrale rol spelen in de digitale economie.” Het is aan de diverse uitgevers om vervolgens met dat auteursrecht in de hand de werken van de auteurs die zij vertegenwoordigen zo goed mogelijk te beheren.

Lokaal niveau Intussen wordt in Nederland ook op lokaal niveau al gewerkt aan regels waarmee de uitgevers efficiënter kunnen werken,

onder de radar bleven, online gaan plaatsen en daar nog regelmatig gewoon muziek onder zetten waar geen toestemming voor is gevraagd of iets is afgedragen. In de ‘oude’ wereld viel dat amper te reguleren of te controleren en het lijkt op de grote schaal onbeduidend. Maar in de digitale wereld is dit te reguleren en moet je gewoon zorgen, ook vanuit principieel oogpunt, dat het wordt ingedamd. Wij als uitgevers kunnen er ook mee in de problemen komen namelijk, want in negen van de tien contracten staat dat voor gebruik van een muziekwerk in een commercial toestemming nodig is en dat de uitgevers hier hun verantwoordelijkheid in hebben. Logisch, niet alle componisten willen zomaar hun muziek onder een spot. Wij zijn op dit moment in gesprek met Buma/Stemra om te zien hoe

'Regels die gemaakt werden toen de typemachine nog modern was, passen niet meer in deze tijd' Europarlementariër Marietje Schaake (D66) zo geeft André de Raaff, voorzitter van de NMUV aan. “Regelgeving is van groot belang, op allerlei vlakken. Advertising wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker en daar spelen wij als uitgevers een grote rol. Je ziet dat bijvoorbeeld ook kleine lokale winkeliers hun spotjes, die vroeger nog wel eens

we dit aan moeten pakken. Dat gaat in het geheel niet makkelijk, moet ik naar alle eerlijkheid zeggen. Maar we kunnen het ongeautoriseerd gebruik niet tolereren en dus wordt er gewerkt aan nieuwe afspraken en een nieuwe brochure om dit duidelijk te maken.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING OPENINGSVERHAAL.indd 31

MEI 2014

31

29-4-2014 13:21:11


BMG_Anzeige.indd 1-2 32 EB_ADVERTENTIES.indd

29-4-2014 10:41:43


Best Together.

Your New Alternative

BMG Talpa Music • Sumatralaan 45 • Gebouw De Matrix • 1217 GP Hilversum • Phone: 035 - 53 33 666 • info@bmgtalpamusic.com

EB_ADVERTENTIES.indd 33

17.04.14 14:16 29-4-2014 10:41:55


NMUV

NMUV is nog niet bekend genoeg en gaat zich beter profileren Als belangenbehartiger van muziekuitgevers heeft de Nederlandse Muziekuitgevers Vereniging (NMUV) de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in het verzet tegen de voorgestelde wijziging Auteurswet artikel 45d. Volgens NMUV-voorzitter André de Raaff zal de vereniging ook meer naar buiten gaan treden. Door: Edgar Kruize

H

et zijn roerige tijden voor de hele entertainmentindustrie, waarin wettelijke ontwikkelingen over elkaar heen buitelen. Voor de NMUV is dat soms goed nieuws, in sommige gevallen minder, zo stelt André de Raaff. “Waar wij als vereniging van muziekuitgevers natuurlijk heel blij mee zijn, is het verbod tegen illegale downloads. Wij hebben ons als uitgevers er al jarenlang hard voor gemaakt en ik moet ook Hein van der Ree van Buma/Stemra complimenteren hoe hij de discussie met hun achterban wat betreft dit onderwerp weer heeft aangezwengeld, ondanks de teneur die er bij veel makers hing dat het gevecht toch niet te winnen was. Het is wat de NMUV betreft allereerst een principiële zaak geweest. Het kan toch niet zo zijn dat je onder het motto van een thuiskopieheffing vervolgens illegaal gebruik van muziek oogluikend toestaat? Daarnaast zijn wij van mening dat legaal gebruik van muziek in potentie financieel voor álle betrokkenen interessanter kan zijn.”

We hebben het hier over illegaal muziekgebruik in de breedste zin van het woord dat verboden wordt. Het is opbeurend te zien hoe gelijktijdig de legale streamingopties zich ontwikkelen. Ik heb het altijd knap gevonden hoe deze zich in een aanvankelijk onwelwillend klimaat staande hebben gehouden en hoe het nu eindelijk gelukt is om voet aan de grond te krijgen. Nu hopen wij als NMUV dat er meer komen,

Rooskleurige toekomst De Raaff bestrijdt dat het hier om een achterhoedegevecht gaat en geeft aan dat de term ‘downloadverbod’ niet te strikt moet worden genomen wat de NMUV betreft. “We zijn ervan overtuigd dat downloads, al dan niet illegaal, alleen maar in populariteit af zullen nemen de komende jaren. 34

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING NMUV.indd 34

gehoord om hun visie op en mening over het voorontwerp tot wijziging van artikel 45d van de Auteurswet te geven toen deze werd opgesteld. “Dat men ons niet heeft weten te vinden én dat er vanuit de NMUV aanvankelijk niets is ondernomen, is wel iets wat we onszelf ook aanrekenen”, aldus De Raaff. “Wij hebben toen we werden geconfronteerd met het voorstel vernomen dat er een aantal partijen is gehoord, maar

'We zijn ervan overtuigd dat downloads alleen maar in populariteit af zullen nemen' daar het voor onze branche niet goed is als er één grote marktleider is. Die opkomst zien we echter rooskleurig tegemoet, met naast Spotify ook partijen als Deezer, Beats Music en binnenkort Pono. Initiatieven die zich allemaal op een andere manier positioneren en de gebruikers een keuze geven.”

ook dat er een aantal partijen uit eigen beweging kenbaar heeft gemaakt dat zij hun mening zouden willen geven. De NMUV heeft echter wel heel actief namens de achterban een rol gespeeld in het kenbaar maken van onze mening met betrekking tot de potentiële Auteurswetwijziging.”

Actieve rol

Heldere taal

Een bedreiging voor de branche kwam er begin dit jaar vanuit de voorgestelde wijziging Auteurswet artikel 45d. De NMUV heeft richting de leden een voorlichtende functie en geeft advies op juridisch, fiscaal en economisch gebied. Desondanks is de vereniging in de besluitvorming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet

De NMUV heeft samen met de Vereniging van Muziekhandelaren en –uitgevers in Nederland (VMN) een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd, waarin hun visie op en mening over het voorontwerp tot wijziging van artikel 45d van de Auteurswet kenbaar is gemaakt. Middels de door Mr. Patrice Katz opge-

Mei 2014

29-4-2014 12:24:12


SPECIAL

PUBLISHING

NMUV-VOORZITTER ANDRÉ DE RAAFF

stelde brief wordt beargumenteerd dat de uitzonderingspositie van muziekauteurs behouden moet blijven en het gewijzigde artikel, die ervoor kan zorgen dat componisten de controle over het eigen intellectueel eigendom kwijtraken als dit in films, televisieseries en commercials wordt gebruikt, niet op muziekwerken van toepassing moet zijn. De Raaff: “Wij hebben een convenant met de VMN waarin staat dat we waar mogelijk de samenwerking zullen zoeken om zo de gezamenlijke belangen kenbaar te maken. Dit is typisch een item dat voor alle betrokkenen van belang is. We gaan absoluut uit van de goede bedoelingen van de ambtenaren die de wetswijziging hebben geopperd. We denken echter dat zij met de beperkte informatie die zij hadden zich niet genoeg hebben gerealiseerd wat de maatregel voor onze achterban betekent. Vandaar dat we deze brief in heldere taal door een jurist hebben laten opstellen.”

Lachende derde Volgens De Raaff is het moment daar om als NMUV nog meer naar buiten te treden en te communiceren wat een uitgever nu eigenlijk precies doet. “Naar de politiek

toe, iets waar we nooit eerder echt actief mee bezig zijn geweest, maar ook naar het publiek. Uitgevers zijn – om onterechte redenen – soms negatief in het nieuws geweest. Die onterechte redenen komen voort uit het feit dat men niet goed weet wat een uitgever nu eigenlijk doet. Wat wij dus van plan zijn als NMUV is om ons vak op bredere schaal te gaan promoten. Wij hebben de behoefte om onze kant van het

tijk, maar stelt dat er in de diverse pop- en rockacademies in Nederland niet de juiste aandacht wordt besteed aan dit stuk dat onlosmakelijk bij het muzikant/componistzijn hoort. “We worden regelmatig uitgenodigd voor lezingen, maar dan vertrek je twee uur later weer en heb je het gevoel dat de in die korte tijd overgedragen kennis verdampt. Nu zijn we in overleg of we niet wellicht een hele lesgang moeten samen-

'Uitleggen waarom het werk als publisher belangrijk is, is onze kerntaak' verhaal te vertellen aan mensen die geen benul hebben wat uitgevers nu eigenlijk doen en hebben het idee dat in ieder geval de politiek daar wel voor openstaat.”

Het vak uitdragen Het actief promoten van ‘het vak muziekuitgever’ gaat ook richting het onderwijs ingezet worden, als het aan de NMUV ligt. De Raaff haalt de cursus van de Johann A. Alsbach Stichting aan die een beginneling wegwijs maakt op het gebied van publishing, de juridische aspecten en de prak-

stellen en aanbieden. Als er genoeg interesse is, zetten wij dat door. Ons vak begint namelijk bij muzikanten en bij jonge muzikanten moet duidelijker worden wat een publisher nu eigenlijk doet. Dan kunnen ze met gedegen kennis vervolgens de beslissing maken om wel of niet met een uitgever in zee te gaan. Wat wij altijd uitdragen is dat als je op wereldwijd niveau kijkt, bijna alle auteurs een uitgever hebben. Dat is niet voor niets. Het uitleggen waarom dat zo belangrijk is, is voor ons een kerntaak voor de komende jaren.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING NMUV.indd 35

MEI 2014

35

29-4-2014 12:24:18


PHOTOGRAPHY BY LOIC SCHUTZ / CLUBBING VISION

JOHN EWBANK & BLINDERS  SOUTH BEACH STUDIOS MIAMI

:

:

SUPPORTING TALENT

EB_ADVERTENTIES.indd 36

29-4-2014 10:42:06


SPECIAL

PUBLISHING

‘De breedte van onze catalogus is onze kracht’ Als major beschikt Universal Music Publishing over een roster en catalogus die een enorme breedte bestrijken. Door scherp de focus te houden, het netwerk in te zetten en goed op de nationale en internationale markt in te spelen, blijft Universal Music Publishing in Nederland en daar buiten toonaangevend. DOOR: EDGAR KRUIZE

Z

eker in dance, met de internationale potentie van Nederlandse producties, is een internationaal netwerk van groot belang. We verwachten dat nieuwe signings als Erik Arboris en Martijn Garrix daarvan gaan profiteren”, zo stelde Mark Bremer, managing director Universal Music Publishing Group Benelux in 2012 tegenover Entertainment Business. Nog geen twee jaar later is laatstgenoemde producer, echte naam Martijn Garritsen, een wereldster, die met zijn single Animals de eerste plek in de Britse hitlijsten behaalde en op het moment van schrijven de 21ste plek in de Amerikaanse Billboardlijst bezet. Garrix was medio april een van de headliners op het immense Coachella-festival en met Animals is er een wereldwijde sync tot stand gekomen voor een commercial van modehuis Dior. “Het is fantastisch dat Martijn met zelfgeproduceerd en zelfgeschreven werk wereldwijd zulke successen genereert”, aldus Bremer. “Natuurlijk zit daar een heel team achter waar wij als publisher een deel van zijn. Maar zijn succes geeft goed weer hoe elke partij binnen het team, waaronder Universal Music als publisher, van meerwaarde kan zijn voor een artiest die zelf enorm hard werkt aan zijn carrière.”

Internationaal netwerk Het succes van Garrix gaat de landsgrenzen over, waar een componist als John Ewbank het momenteel ook steeds meer zoekt. Bremer: “In Nederland doet hij het erg goed, het laatste album van Marco Borsato geldt als een van de best verkochte van de afgelopen tijd. Doordat hij muzikaal geïnspireerd is door de internationale dancescene en hij met This Is What It Feels Like met Armin van Buuren een Grammy-nominatie heeft gekregen, gaan er veel deuren open. Als publisher ondersteunen wij hem daarin en andersom brengen mensen als John en Martijn door de samenwerkingen die ze

MARTIN GARRIX OP COACHELLA

aangaan ook weer nieuw talent binnen.” Nieuw internationaal talent in het roster komt niet alleen uit de dancehoek. Recent zijn Jake en Matthew Crosby, zonen van producer Rob Crosby, getekend. “We zijn op hen gewezen door Ilse DeLange en de klik wederzijds was er. We gaan de komende tijd de lijnen uitzetten om het optimale uit de samenwerking te halen.”

Woesthoff, met wie vorig jaar een meerjarige overeenkomst is gesloten. Kane heeft een sabbatical genomen, maar hij werkt momenteel aan andere projecten, waarvan het Olympische nummer Legendary Lane voor het Holland Heineken House er een was. Net zo goed als het inspirerend is met een vooruitstrevend label als Top Notch te mogen werken.”

Lokale syncs

Werken in de breedte

Voor Universal Music Publishing geldt dat Nederlandse successen, syncs en signings net zo belangrijk zijn als internationale. Zoals de campagne van Qurrent met daaronder een sync met Dotans nummer Home II, een track van zijn album 7 Layers. “Tot stand gekomen in samenwerking met Amp.Amsterdam, dat voor syncs een exclusieve overeenkomst met Universal Music Publishing heeft. Een samenwerking die al in vroeg stadium ontstaan is en waarbij de campagne en de albumrelease van Dotan elkaar versterken.” Op dat vlak wijst Bremer ook op de syncs van Bløf onder spots van ING. “Daarnaast zijn we trots om te kunnen werken met Dinand

Volgens Mark Bremer vormen de breedte van de Universal Music Publishingcatalogus plus -roster de grote kracht van het bedrijf, waarmee zowel op lokaal als internationaal niveau goed gewerkt kan worden. “We zijn in vrijwel alle takken van muziek goed vertegenwoordigd en met die brede catalogus en artiesten kunnen we een lokale visie ontwikkelen en vanuit die lokale visie met eigen signings ook weer internationaal stappen zetten. Natuurlijk zijn we als publisher verantwoordelijk voor een goede rechtenadministratie. Vanuit onze positie is het ondersteunen van carrièreontwikkeling en het zo succesvol mogelijk exploiteren van de songs echter net zo belangrijk.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING UNIVERSAL.indd 37

MEI 2014

37

29-4-2014 11:18:43


adv_A4_apr2014_LC.pdf 1 25-4-2014 16:05:11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EB_ADVERTENTIES.indd 38

29-4-2014 10:42:19


SPECIAL

PUBLISHING

Met een kleine groep zoveel mogelijk bereiken CTM Publishing is steeds actiever op de Nederlandse markt. Na onder andere de internationale hit Watch Out For This (Bumaye) van Major Lazer ft. The Flexican & FS Green is het bedrijf bezig om verder uit te bouwen. DOOR: JEROEN VAN TRIERUM

D

e internationale koers van CTM Publishing heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo exploiteert het bedrijf onder andere het copyright van de internationale hit Watch Out For This (Bumaye). Het nummer werd gebruikt in een wereldwijde Pepsi-commercial met Lionel Messi in de hoofdrol en in een Australische telefooncommercial. Ook onder contract bij CTM staat DJ Alvaro, die samen met M.I.A. het nummer Y.A.L.A. componeerde dat nu wordt gebruikt in een Amerikaanse Nissan-commercial. Twee voorbeelden van de manier waarop CTM actief bezig is met het exploiteren van Nederlands copyright. Managing Director Jitze de Raaff: “Daar zijn we enorm trots op. De combinatie van goede copyrights en grote sub-publishingcatalogi maakt ons bedrijf een sterke en grote speler.”

BOBBY SUKHRAJ, A&R-MANAGER VAN CTM PUBLISHING

CTM helpt daarnaast ook nationaal talent om internationaal door te breken. “Wij gebruiken ons netwerk en onze expertise om onze componisten internationaal te laten werken. Bijvoorbeeld Leon Palmen, die verantwoordelijk is voor de tune van Utopia, die nu ook in verschillende andere landen worden gebruikt. Hij werkt ook samen met de Duitse superster Scooter maar schrijft hier ook mee aan het nieuwe album van Nicky Romero.” A&R-manager Bobby Sukhraj vult aan: “Verder zijn we bijvoorbeeld ook de exclusieve uitgever van het nieuwe album van Wouter Hamel en zijn we druk bezig om zijn carrière in andere landen van de grond te krijgen.”

Informatie Succes van de componisten is ook goed voor het imago van publishers, meent De Raaff. “In de laatste jaren zijn er wel eens negatieve woorden gevallen over onze branche. Dat komt mede door gebrek aan kennis. Men weet niet altijd waarom je een uitgever in dienst zou moeten nemen. Maar dan te bedenken dat grote namen als Armin van Buuren en John Ewbank zelf ook een uitgever hebben. De wanklanken zijn vaak afkomstig van mensen met minder succes. Om dat tegen te gaan, willen wij aanwezig en bereikbaar zijn. Zo investeren we al voor de derde keer in een showcase op Noorderslag. Tijdens het event geven we onze talenten een podium om ontdekt te worden door dj’s, radiostations of platenmaatschappijen. Er zijn daar meer bands met een publishingdeal dan met een platendeal. Ik vind het daarnaast ook belangrijk dat we er zijn voor iedereen die vragen heeft over publishing. Heeft een artiest of band een vraag of opmerking, dan zullen wij die beant-

woorden. Het is belangrijk dat men weet wie wij zijn en wat wij voor hen kunnen betekenen.”

Persoonlijke aandacht Bij het zoeken naar een talent kijkt CTM naar drie dingen: meerwaarde, talentontwikkeling en succespotentie. “Het is niet ons doel met een zak geld de markt op te gaan en iedereen die denkt te kunnen schrijven aan ons te binden”, zegt De Raaff. “Wij willen niet te groot zijn. Niemand is bij ons een nummer. 150 componisten zullen we nooit hebben. 20 à 30 kunnen we nog stuk voor stuk persoonlijke aandacht geven.” Sukhraj: “Wij hebben een relatief klein groepje waar we zoveel mogelijk, in de breedte, mee proberen te bereiken.” ◾

JITZE DE RAAFF, MANAGING DIRECTOR CTM PUBLISHING

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING IMAGEM.indd 39

MEI 2014

39

29-4-2014 13:22:53


VPMLU

Production music steeds prominenter op de voorgrond Muziek is overal, maar production music al helemaal. In commercials, onder documentaires, ter omlijsting van radio- en tv-programma’s of als markering van een reclameblok. Zonder al die langere en kortere muziekjes zouden mediaproducties maar een saaie bedoening zijn. Prominent, maar bij het grote publiek onbekend, al komt daar steeds meer verandering in. DOOR: WERNER SCHLOSSER

P

roduction music, ook wel library of stock music genoemd, wordt speciaal gecomponeerd ter ondersteuning van mediaproducties. Gebruikers zijn onder meer rtv-producenten, reclamebureaus, dj’s, omroepen en producenten van bioscoopfi lms, instructiefilms en andere av-producties.

Ad hoc en goedkoop Er was een tijd dat library music het imago had van ‘goedkoop en slecht van kwaliteit’. “Die reputatie was ontstaan door de verwarring met rechtenvrije muziek voor gebruik in de horeca”, vertelt Dennis Bosheck, eigenaar van uitgeverij Dennis Music en voorzitter van de Vereniging Production Music Library Uitgevers

Music Publishing, constateert dan ook dat de laatste jaren in een steeds vroeger stadium muziek gezocht wordt bij een programma of commercial, terwijl het voorheen vaak op het laatste moment aankwam. Publishing manager Danny ter Weeme van Top Format/TRX Music weet wel waarom: “In tegenstelling tot commercieel repertoire staan bij library music de tarieven vast en hoeven er geen morele rechten gecleard te worden. Hierdoor kan er ad hoc en relatief goedkoop gebruik van gemaakt worden.” Bosheck: “In de crisistijd was er minder reclamebudget, waren er minder promotiecampagnes en andere producties en was er dus minder vraag naar production music. Het begint nu weer aan te trekken.” De toepassing van library music zelf

'Voor ‘online only’-gebruik zijn aangepaste tarieven ontwikkeld' Dennis Bosheck, voorzitter VPMLU (VPMLU). “Stock music is echter een vak apart, het is hoogwaardige muziek, gemaakt door gespecialiseerde componisten. Als je niet goed bent, overleef je niet in deze markt.” Steeds meer gebruikers beseffen dat. Mascha Cerfontaine, production music manager Benelux bij Universal 40

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING VPMLU.indd 40

evolueert ook. “Vroeger was het voornamelijk achtergrondmuziek en instrumentaal”, zegt Cerfontaine, “maar tegenwoordig is het ook prominenter op de voorgrond.”

Online distributie Werd de muziek vroeger op lp’s en la-

ter cd’s geleverd, nu gebeurt dat online. Ferry van Beek, eigenaar van All Music Publishing, merkt daarover op: “Leuk om zoveel honderdduizenden tracks te hebben, maar als je klant ze niet snel kan vinden heb je er niks aan.” Daarom gebruiken we allemaal gesofistikeerde online zoeksystemen zodat de muziek met de juiste trefwoorden en selectiecriteria makkelijk te vinden is. Vervolgens kunnen gebruikers de bestanden in hoge kwaliteit wav of mp3 downloaden. Wat volgens Van Beek de kracht is van de VPMLU-leden is dat ze lokaal actief zijn. “Als er iets niet werkt of als je vragen hebt, kun je gewoon bellen. Bij buitenlandse partijen blijkt e-mailen de enige manier van communicatie en duurt het vaak lang voordat je antwoord krijgt. Daarnaast zijn die vaak niet bekend met de lokale copyrightregelgeving.”

Onrechtmatig gebruik Bosheck schat het risico dat die hoge kwaliteitsbestanden ongeoorloofd gebruikt worden in als ‘miniem’. De meeste uitgevers leveren hun muzieklibrary’s desgevraagd zelfs op harde schijven aan, maar ook Ter Weeme is niet bang voor het rondzwerven van kopieën. “Het illegaal downloaden van ons repertoire is geen probleem en zal ook niet snel gebeuren, het gaat om het gebruik van ons repertoire.”

MEI 2014

29-4-2014 14:06:38


SPECIAL

PUBLISHING

Gebruik is onrechtmatig als het niet wordt opgegeven en er dus niet wordt afgedragen. “Dit komt echter zelden voor”, zegt Bosheck, “omdat het gebruik vaak hoorbaar en dus traceerbaar is. Bovendien is dankzij de online distributie zichtbaarder geworden wie wat downloadt, hoewel

te voorkomen en je hiermee bezighouden geeft alleen maar negatieve energie.”

Belangenvereniging Voor die energie heeft de VPMLU wel andere bestemmingen. Bij de belangenvereniging zijn tien library-uitgevers

'Wij geloven niet in het vervolgen van misbruik' Ferry van Beek, eigenaar All Music Publishing niet elke download ook gelijk staat aan gebruik.” Cerfontaine voegt daaraan toe dat ongeautoriseerd muziekgebruik op internet in toenemende mate in de gaten gehouden wordt door geautomatiseerde systemen. Die kunnen een video blokkeren of er advertenties rondom plaatsen. “Als aantoonbaar een licentie is geregeld, kan dit worden aangepast.” Daarnaast wordt al het muziekgebruik op radio en televisie gedetecteerd door SoundAware, een bedrijf dat dag en nacht radio- en tv-stations monitort en op basis van een fi ngerprint de muziek herkent. Verschillende bedrijven gebruiken fi ngerprinting ook om te kijken welke library, muziekstijl of componist populair is. “Met deze informatie proberen we het aanbod van muziek op de wensen van de klanten af te stemmen”, zegt Van Beek daarover. “Verder geloven wij niet heel erg in het vervolgen van misbruik. Dit is niet

aangesloten, die volgens Cerfontaine het overgrote deel van de markt vertegenwoordigen. Ter Weeme voegt daaraan toe: “De aangeslotenen bij de VPMLU hebben niet altijd allemaal dezelfde belangen, maar er zijn uiteraard genoeg factoren die ons binden. Het belangrijkste is natuurlijk het structurele overleg met Buma/Stemra en Sena. Zo werd wel gekeken naar het gebruik van commerciële muziek in de horeca en de media, maar hobbelde de library-industrie er vaak een beetje achteraan. Daar is men na overleg nu ook meer bewust van. Datzelfde geldt voor het gebruik van muziek op bijvoorbeeld YouTube. In eerste instantie was alleen voor commerciële muziek een regeling getroffen. We hebben nu veel overleg met Buma/Stemra om te kijken hoe we dat als VPMLU breder kunnen aanpakken.” Volgens Cerfontaine is het voor muziekgebruikers vaak onduidelijk dat ▶

Vereniging Production Music Library Uitgevers Doelstellingen » De belangen behartigen van aangeslotenen » Toezicht houden op een correcte toekenning en uitkering van gelden » Bekendheid van production music vergroten » Onrechtmatig gebruik van production music tegengaan » Haar leden de mogelijkheid geven in een gezonde markt werkzaam te zijn Aangeslotenen All Music Publishing Imagem Production Music AMP MusicDirector Dennis Music TRX Music EMI Production Music Universal Publishing Production Music Greenheart Publishing VHU Europe Contactgegevens VPMLU Postbus 585 1200 AN Hilversum info@vpmlu.nl

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING VPMLU.indd 41

MEI 2014

41

29-4-2014 14:06:38


MUSICDIRECTOR BV PUBLISHING & LICENSING

IMAGEM PRODUCTION MUSIC

UNIVERSAL PUBLISHING PRODUCTION MUSIC

DENNIS MUSIC PUBLISHERS

Sumatralaan 45 (gebouw De Matrix) 1217 GP Hilversum Telefoon: +31 (0)35 760 1480 Website: www.musicdirector.nl Email: info@musicdirector.nl

Emmastraat 21 1211 NE Hilversum Telefoon: +31 (0)35 647 4040 Website: www.imagempm.com/NL/ Email: pm.nl@imagem.com

Gerrit van der Veenlaan 4 3743 DN Baarn Telefoon: +31 (0)35 626 1676   Website: www.unippm.nl Email: productionmusic.nl@umusic.com

Wandelpad 32 1211GN Hilversum Telefoon: +31 (0)35 621 2761 Website: www.dennismusic.nl Email: info@dennismusic.nl

allmusic.nl AUDIO MUZIEK PRODUKTIES De Vang 1 6581 DN Malden Telefoon: +31 (0)24 785 0520 Website: www.amplibrary.com Email: info@amplibrary.com

TRX MUSIC PUBLISHING

EMI PRODUCTION MUSIC Damrak 20c 1012 LH Amsterdam Telefoon: +31 (0)20 520 0190 Website: holland.emiproductionmusic.com Email: synch.benelux@sonyatv.com

GREENHEART PUBLISHING Postbus 170 2740 AD Waddinxveen Telefoon: +31 (0)18 261 5666 Website: www.stockmuziek.nl Website: www.greenheartpublishing.nl

ALL MUSIC Skoon 8 1511 HV Oostzaan Telefoon: +31 (0)88 008 3000 Website: www.allmusic.nl Email: info@allmusic.nl

Postbus 6040 | 2001HA | Haarlem | Nederland

Website: trxsearch.trxmusic.com

VPMLU Advertentie.indd 42 1 EB_ADVERTENTIES.indd

29-04-14 09:34 29-4-2014 10:42:20


SPECIAL

PUBLISHING

PRODUCTION MUSIC VOOR HELE SPECIFIEKE DOELENDEN

op internet naast openbaarmaking ook synchronisatie plaatsvindt en dat daar een aparte licentie voor nodig is. “In overleg met Buma/Stemra zetten wij ons dan ook in voor een transparante regelgeving omtrent muziekgebruik ten behoeve van internetproducties.” Dat de VPMLU namens alle aangeslotenen praat, is volgens Van Beek niet alleen efficiënt voor iedereen. “Het maakt ook direct duidelijk dat dit geen individuele problemen zijn, maar kwesties die door een groot deel van de markt worden ervaren.” Spotify is hier een voorbeeld van. Ter Weeme: “Dit kan een verdienmodel voor ons zijn vanwege de commercials in de gratis variant. Maar welke tarieven moeten dan worden gehanteerd? Dat soort zaken bespreken we in VPMLU-verband.”

Veranderende markt Enkele van de belangrijkste recente ontwikkelingen in de wereld van production music zijn mede het gevolg van de economie. Low-budgetproducties voor op websites, zoals corporate video’s voor zzp’ers of snelle reportages van camjo’s, vormen een nieuwe markt. Bosheck: “In navolging van die trend hebben wij gezorgd voor aangepaste ‘online only’-tarieven, zodat ook die producties van professionele muziek kunnen worden voorzien zonder dat

de muziekrechten een onevenredig deel van de productiekosten innemen.” Hierop wordt tevens ingespeeld door het instellen van plafondtarieven en kortingstaffels voor high-budgetproducties. “Ook voor pre-rolls, commercials die voorafgaand aan een internetfi lmpje worden vertoond, bieden wij een speciaal tarief aan”, zegt Cerfontaine. Ter Weeme ziet daarnaast de verschuiving dat ook apps, games en mobiele telefoons steeds meer gebruikmaken van production music. “Daar spelen we uiteraard op in.” Van Beek vat de belangrijkste ontwikkeling dan ook samen als

Facturatie Verschillende partijen houden zich bezig met het factureren, innen en uitkeren van door gebruik van librarymateriaal verschuldigde gelden. Stichting Derdengelden SYNC doet dit namens Dennis Music, EMI Music Publishing, Greenheart, Imagem Production Music en Universal Publishing Production Music. All Music, Audio Muziek Produkties en TRX Music regelen dit voor hun eigen repertoire en Stemra voor dat van onder meer MusicDirector.

‘de klant’. “Wat voor producties maakt hij? Welke muziek heeft hij daarvoor nodig? Wat is een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan? Meer dan ooit bepaalt de klant hoe, wat, wanneer en waar...” ◾

Tarieven Voor production music worden verschillende tariefstructuren gehanteerd. Bij omroepen of coproducties met een omroep worden de muziekrechten voor alle muziek geregeld via het omroepcontract. De rechthebbenden ontvangen van Buma een afrekening voor iedere gebruikte seconde van een titel. Bij alle andere vormen van gebruik moeten synchronisatierechten betaald worden (synchronisatie is het samenvoegen van beeld en geluid op een drager). Deze synchronisatierechten kunnen berekend worden per eenheid van 30 seconden, per productie of als een jaarlicentie. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het soort gebruik; een nationale tv-commercial kost meer dan een bedrijfsfilm met een productiebudget van 2.000 euro.

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING VPMLU.indd 43

MEI 2014

43

29-4-2014 14:06:40


Airplayclaim.nl

Is uw muziekwerk tijdens een radio- of televisie-uitzending gebruikt, maar heeft u hier als Buma/ Stemra lid nog geen uitkering over ontvangen? Neem dan eens een kijkje op

AirplayClaim

EB_ADVERTENTIES.indd 44

Airplayclaim.nl en bekijk of uw muziekwerk hier tussen staat. Als u uw muziekwerk op deze website heeft gevonden, kunt u het eenvoudig claimen door het uploaden van de cue-sheet of soundfile. En als we een match geconstateerd hebben, zullen we het gereserveerde bedrag voor dit gebruik alsnog aan u uitkeren. Met de website Airplayclaim.nl streeft Buma/ Stemra naar een honderd procent identificatie van uitgezonden muziek van haar leden.

AirplayClaim

AirplayClaim

Foto tillate.com

Airplayclaim.nl is een website waar niet ge誰dentificeerde muziekwerken, die gebruikt zijn op radio en televisie, te beluisteren zijn en waar aangesloten componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers deze werken kunnen claimen.

29-4-2014 10:42:24


SPECIAL

PUBLISHING

Buma/Stemra: ‘Wijziging Auteurswet geen goed idee’ Als het aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie ligt, dragen componisten de rechten van hun speciaal voor een filmwerk gecomponeerde muziek in de toekomst over aan de filmproducent. Onacceptabel, aldus Buma/Stemra, die in actie is gekomen tegen dit wetsvoorstel. DOOR: ARNOLD LE FÈBRE

B

egin maart presenteerden de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie een voorstel voor een wetswijziging. Normaal gesproken zou zoiets amper het nieuws halen, ware het niet dat deze wijziging betrekking heeft op de Auteurswet, artikel 45d. Onderdeel van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht om precies te zijn. In het voorstel van de ministeries valt te lezen dat ‘de regeling beoogt te bevorderen dat de exploitatierechten worden geconcentreerd bij de producent. Tegelijkertijd worden filmmakers beter in staat gesteld te delen in de opbrengsten van de exploitatie.’ Met andere woorden: alle exploitatierechten van een film worden overgedragen aan de filmproducent. In ruil hiervoor krijgen de acteurs, componisten en andere ‘belangrijke makers’ een ‘(proportionele) billijke vergoeding’ en delen ze in de opbrengsten. En ‘filmwerk’ moet je breed opvatten: niet alleen speelfilms en televisieseries, maar ook documentaires, entertainmentprogramma’s, commercials enzovoort.

Financiële aderlating Filmmakers, zoals regisseurs, acteurs en scenarioschrijvers, zijn tevreden over deze aanpassing in het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Voor componisten en tekstschrijvers is het echter nog maar de vraag of deze wijziging wel zo gunstig voor hen is. Auteursrechtenorganisatie Buma/ Stemra is dan ook in actie gekomen en roept haar leden op protest aan te tekenen. Nu is het namelijk nog zo dat filmcomponisten hun auteursrechten op speciaal gecomponeerde muziek ook bij de exploitatie van dat filmwerk behouden. Ze mogen dus bepalen wie hun muziek in die films openbaar mag maken en verveelvoudigen. Buma/Stemra ‘rekent af’ met de bioscoop, producenten van dvd’s, omroepen, distributeurs en vod-aanbieders en zorgt ervoor dat de componist zijn geld ontvangt. Als het voorstel wordt aangenomen, is

dit bij de eerste twee genoemde exploitaties niet meer het geval en moet de componist zélf onderhandelen met de filmproducent over een vergoeding.

Onoverzichtelijker en duurder “Als er één bedrijfstak is die de belangen van de auteurs goed en efficiënt behartigt, dan is het onze muziekbranche wel. Het huidige exploitatiemodel werkt al 30 jaar prima, waarom zou je dat wijzigen?” Dat zegt Anja Kroeze, General Counsel bij Buma/Stemra. “Als het huidige systeem op de schop gaat, zal het er alleen maar onoverzichtelijker en duurder op worden. Bovendien wordt er op deze manier voor gezorgd dat Nederland internationaal een uitzonderingspositie krijgt. De componisten, tekstschrijvers en uitgevers gaan er – als dit voorstel er doorheen komt – financieel op achteruit. Om nog maar te zwijgen over de bijkomende extra administratie waarvan zij uiteindelijk de kosten zullen moeten betalen. Op dit moment wordt niet bijgehouden of een muziekwerk speciaal voor een filmwerk wordt gecomponeerd en zo ja, voor welke dan. Kortom, het voorstel is niet te handhaven.”

Uitzonderingspositie Kroeze: “Als een filmwerk wordt gebruikt door bijvoorbeeld omroepen of video-ondemand-diensten, heeft de componist of tekstschrijver in de toekomst recht op een ‘proportioneel billijke vergoeding’ voor zijn speciaal gecomponeerde muziek-

werken, die wel door Buma/Stemra kan worden geïnd. Een proportioneel billijke vergoeding zegt, net zoals bij een billijke vergoeding, niets over de werkelijke hoogte van de uiteindelijke vergoeding, maar gaat uit van een percentage van de inkomsten van de gebruiker. Bovendien kan daarbij voor reclamewerken en dergelijke helemaal niet meer worden geïncasseerd. Dat is volstrekt onacceptabel. Het zet de hele business op zijn kop.” De uitzonderingspositie die nu door muziekauteurs wordt ingenomen, is er niet voor niets, zo vertelt Kroeze. “In veel gevallen wordt bestaand repertoire en speciaal gecomponeerde werken door elkaar gebruikt en de muziek uit films vaak hergebruikt in een andere context. Daarmee verschilt muziek van de andere werken in dat filmwerk. Denk bijvoorbeeld aan Alles Is Liefde van Bløf, dat is opgenomen voor de gelijknamige film, maar ook wordt gebruikt in een reclamespot of een verzamelalbum.” “Hoe het nu verder gaat? Alle argumenten en aanvullende informatie worden nu verzameld en bekeken door de ambtenaren op de Ministeries. Zij hebben gezegd ook nog advies te zullen vragen aan de Commissie Auteursrecht. Uiteindelijk wordt een defi nitief voorstel voor artikel 45d Auteurswet via een Nota van wijziging op het in de Kamer liggende wetsvoorstel Auteurscontractenrecht ingebracht. Het is de bedoeling dat alles voor de zomer is afgerond. Vrij ambitieus, wat ons betreft.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING BUMA STEMRA.indd 45

MEI 2014

45

29-4-2014 11:03:04


Untitled-3 1 EB_ADVERTENTIES.indd 46

23-04-14 15:52 29-4-2014 10:42:26


SPECIAL

PUBLISHING

‘Doordat we regels opstellen, krijgen we meer ruimte’ Publishing en licensing zijn takken van sport die in rap tempo aan het ontwikkelen zijn. Warner/Chappell Music Holland gaat mee in die ontwikkeling en wil als Nederlands kantoor van een internationaal opererende major met duidelijke richtlijnen het pad voor de toekomst uitzetten. DOOR: EDGAR KRUIZE

D

ankzij de grote catalogus weten bedrijven die iets met een bepaald nummer willen Warner/Chappell Music goed te vinden. Volgens Jeannette Masri, verantwoordelijk voor licensing, heeft het overgrote deel van de aanvragen te maken met een specifieke track. “Het is nog steeds zo dat in veel gevallen muziek pas in een heel laat stadium ter sprake komt bij het maken van commercials en dat het licenseren daarvan onder deadlinedruk moet gebeuren. Wij zetten echter ook actief in op een meer adviserende rol in een vroegtijdiger stadium en wijzen onze contacten op nieuwe artiesten door hen uit te nodigen voor concerten van bands die aan het doorbreken zijn. Daarnaast hebben we playlists samengesteld rond bepaalde thema’s om zo muziek onder de aandacht te brengen.”

Problemen omdraaien Traditionele commercials op de radio, in bioscopen en op televisie hebben er met de steeds verder vorderende techniek op het internet een belangrijke nieuwe audiovisuele poot bij gekregen. Het open karakter van het internet maakt dat daarvoor een heel nieuwe set regels gedefi nieerd moet worden. “Als je heel globaal de markt bekijkt, merk je dat de inzet van radio en televisie (bioscoop was altijd maar een heel klein onderdeel) als platform voor commercials is teruggelopen”, zegt Arno van Berkel, Managing Director Warner/ Chappell Music Holland. “Internet is enorm toegenomen. Maar waar traditionele commercials per defi nitie op een lokale markt gericht zijn, is het internet van nature een wereldwijd fenomeen, waarvoor geen duidelijke regels gelden. Het afgelopen jaar heeft Warner/Chappell Music

goed gekeken waar nu echt de problemen liggen, hoe we die om kunnen draaien en een gezond model kunnen realiseren.”

Begrip kweken Met ‘gezond’ doelt Van Berkel op een situatie waar elke betrokkene goed mee kan leven. Jeannette Masri geeft aan dat een sleutel hiervoor is om veel te praten en uit te leggen. “Als je helder de mogelijkheden en onmogelijkheden communiceert

reclamebureaus hun portfolio mee naar opdrachtgevers. Tegenwoordig zetten ze het op YouTube, waar dus een groter potentieel publiek is dan alleen die opdrachtgevers. Dat kan dus ook niet zomaar. Doordat we daar helder over communiceren ontstaat er begrip en voorkom je problemen.”

Zoekende Arno van Berkel stelt dat met laatstgenoemde problematiek, juist doordat er

'De inzet van radio en televisie als platform voor commercials is teruggelopen' Arno van Berkel, Warner/Chappell Music Holland en uitlegt waarom dat zo is, begrijpt men het vaak goed. Een spot voor een lokale Nederlandse markt, daar hangt een heel ander prijskaartje aan dan voor een spot voor de internationale markt. Zodoende moeten commercials op het internet aan regio’s gebonden worden. Het gaat ook om kleine dingen. In het verleden namen

regels worden opgesteld, ook weer wat losser kan worden omgesprongen. “We zijn daarin nog een beetje zoekende in wat wel en wat niet wordt toegestaan. Het probleem met nieuwe media is het ontbreken van regels en het wachten op wie deze gaat opstellen. Als major vertegenwoordigen we toprepertoire van grote namen. Het is je taak als publisher om dat zo goed mogelijk te beschermen en te vertegenwoordigen. Een positie als major maakt enerzijds dat je vanuit de overkoepelende groep iets meer gebonden bent dan een independent, maar ook dat je de stootkracht hebt om regels te kunnen stellen. Toen we begonnen met het zetten van regels, lieten we overal een ‘lock’ of ‘block’ op zetten. Je moet ergens beginnen en duidelijk je grenzen afbakenen. Je wilt echter niet dat de regelgeving vervolgens maakt dat niemand meer een kant op kan. Doordat we regels opstellen, kunnen we daar nu weer wat vrijer mee omgaan en krijgen we meer ruimte wat betreft het gebruik van het repertoire.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING WARNER.indd 47

MEI 2014

47

29-4-2014 13:29:34


Maker CopyRightPower.indd EB_ADVERTENTIES.indd 48 2

24-04-14 16:54 29-4-2014 10:42:27


SPECIAL

PUBLISHING

Copyright Power International neemt rompslomp weg De muziekbranche is een branche vol passie. De administratieve rompslomp die er onvermijdelijk bij hoort, heeft meestal niet de hoogste prioriteit. Begrijpelijk, maar niet verstandig: er moet tenslotte ook geld worden verdiend. Copyright Power International zorgt ervoor dat muzikale creatieven én hun vertegenwoordigers zich weer compleet kunnen focussen op de muziek. DOOR: MARTIJN VET

A

dministratie is voor iedereen die actief met muziek bezig is meestal niet de hoogste prioriteit. Toch moet je je muziekwerken registreren, controleren of de afrekeningen van de uitgeverijen, platenlabels en rechtenorganisaties kloppen. Verder moet je eventuele naclaims indienen, je uitstaande rechten in de gaten houden en nog veel meer. En dat terwijl jij je hart wilt volgen en al je energie in de muziek wilt steken. Copyright Power International werkt voor verschillende (media)componisten, dj's, artiesten, studio's, reclamebureaus en managementkantoren. Het in Aalsmeer gevestigde bedrijf is een onafhankelijk back office en richt zich in de hoedanigheid van muziekuitgever onder andere op het optimaliseren van de incasso en muziekrechtenadministratie van derden, eventueel in eigen beheer. Daarbij neemt het bedrijf steeds de belangen van creatieve geesten en hun vertegenwoordigers in ogenschouw. Het kantoor is gespecialiseerd in het afhandelen van het gehele auteurs- en naburig rechterlijke traject inzake organisaties als Buma/Stemra, Sena, Norma en hun buitenlandse zusterorganisaties.

Royalty Scan Copyright Power is onder andere ook in te huren voor het opstellen van basiscontracten, de verzorging van muzieklicenties voor horeca en evenementen, en het clearen van muziekrechten voor commercials en fi lms. Oprichtster Edith Severs licht een nieuwe dienst van haar bedrijf toe. "Met Royalty Scan helpen we je branchebreed te checken of je alle royalty’s ontvangt waar je recht op hebt. Daarbij gaat het

licentietraject om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen", zegt Edith Severs.

Veranderende markt Klantgerichtheid, transparantie, discretie en een duurzame relatie staan bij Copyright Power voorop. Daarbij liggen er voor het bedrijf in een volop veranderende markt voldoende uitdagingen, zoals momenteel met de voorgestelde Auteurswetswijziging en het flexibelere rechtenEDITH SEVERS VAN COPYRIGHT POWER INTERNATIONAL: 'WE beheer van Buma/ DOEN ER ALLES AAN TE VOORKOMEN DAT GELDEN BIJ DE DIVERSE RECHTENORGANISATIES OP DE PLANK BLIJVEN LIGGEN' Stemra. Edith Severs: "We houden de vervan auteursrechten tot en met naburige anderingen nauwlettend in de gaten. De rechten en van publishing, master en positie van de mediacomponist dreigt digitale verkopen tot en met airplay. De nog meer in het gedrang te komen dan praktijk wijst uit dat het voor gevestigde nu soms al het geval is. Door het onderuit Nederlandse en internationaal operehalen van de collectiviteit, zou uiteindelijk rende componisten en artiesten zeker de ook de positie van de individuele auteur moeite waard is. We bieden deze dienst – op de langere termijn ondermijnd kunnen in samenwerking met MBS Benelux – aan worden." ◾ om te voorkomen dat gelden bij de diverse rechtenorganisaties op de plank blijven Finalcue.eu liggen en niet terechtkomen waar ze Wie op zoek is naar muziek om op horen: bij de artiest, componist, manager professionele basis bij zijn producties of andere betrokkene."

Sync Nieuwsbrief Een andere dienst is de Sync-nieuwsbrief. "Wij promoten muziekrepertoire bij de reclame- en filmindustrie door periodiek muziek aan te bieden die geschikt is voor gebruik. Uiteraard begeleiden we het hele

te gebruiken, kan sinds kort terecht op www.finalcue.eu. Hier is muziek te vinden die exclusief voor dit platform is gecomponeerd. De muziek is bijvoorbeeld te gebruiken voor films, reclames en games.

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING COPYRIGHT POWER.indd 49

MEI 2014

49

29-4-2014 13:32:35


EB_ADVERTENTIES.indd 50

29-4-2014 10:42:28


SPECIAL

PUBLISHING

Grote toewijding, groot netwerk Met meer dan twee miljoen werken wereldwijd in zijn catalogus, is Sony/ATV Music Publishing ’s werelds grootste muziekuitgeverij. Maar hoe groot en internationaal ook, er is altijd aandacht voor lokaal talent. Vier auteurs van Sony/ATV aan het woord. DOOR: MARCEL DEBETS

T

he proof of the pudding is in the eating, zoals de Engelsen zo treffend weten te zeggen. Sony/ATV Music Publishing wil graag bewijzen dat ze een wereldwijde mega-speler zijn, en tóch oog houden voor het lokale talent. Managing director Niels Walboomers: “En hoe kunnen we dat beter doen dan onze protegés zelf aan het woord te laten? Zonder hen en hun liedjes kunnen we ons vak niet uitoefenen en hebben we geen bestaansrecht. Wij zijn dan ook trots een aantal van hen hier te kunnen presenteren. Voor de één heeft dat ene liedje alles veranderd, voor de ander zijn we ervan overtuigd dat dat nog gaat gebeuren, maar voor al onze auteurs geldt: ‘One song can change everything.’”

Motto Dat motto staat als een huis, vinden alle auteurs. Voor Hellen Vissers, singer/songwriter en drummer van Bells of Youth, betekent het vooral serieus genomen worden. “Dat ene liedje kan je doorbraak betekenen”, zegt Vissers. “Dan gaat iedereen ook naar je andere werk luisteren.” Ook volgens Sharon Kovacs, singer/songwriter die werkt met producer Oscar Holleman, is de doorbraak met dat ene liedje de bedoeling achter deze slagzin. Holleman, zelf gelouterd producent van onder meer Within Temptation en Krezip, denkt alweer verder: “Een doorbraak betekent dat deuren internationaal opengaan, ook voor liveoptredens en albumverkoop.” Producer Jordy Saämena, die schrijft onder de naam GANZ, heeft zo’n doorbraak net beleefd. Zijn remix van een Flume-remix van een song van de Australische hiphopband Hermitude werd internationaal opgepikt

en leverde hem grote erkenning op in het bass-genre. “Na zoveel jaren muziek te hebben gemaakt, werd dit nummer eruit gepikt. Ik zeg niet dat het een hit is, maar het heeft gelukkig wel veel mensen wakker geschud.” Wat heet: het leidde ertoe dat een andere, originele track van GANZ werd gebruikt voor een commercial voor een Nokia Lumia-telefoon. Heb je eenmaal die eerste hit gescoord, dan komt er ruimte voor reflectie. Benno de Goeij, vaste coproducer van onder andere Armin van Buuren, heeft net weer een grote hit gehad met This Is What It Feels Like. “Het gaat net om dat ene liedje dat je raakt, al is dat natuurlijk voor iedereen anders. Een hit betekent dat je veel mensen tegelijk kunt raken.”

Via via De weg die iedereen aflegt om uiteindelijk in de stal van Sony/ATV te belanden is heel verschillend. Holleman kende Suzanne van den Dool in de tijd dat hij Krezip produceerde. Van den Dool verhuisde naar Sony/ ATV en Holleman ging mee. “Ik heb gewoon een erg goede band met Suzanne, dus de stap was logisch.” Zijn ‘pupil’ Kovacs kwam daardoor als vanzelf ook bij SATV terecht. Hellen Vissers studeerde nog aan de Rockacademie in Tilburg en ontmoette Niels Walboomers tijdens een songwritingweekend. “Er was een masterclass ‘songwriting’ op de academie, en aan het eind konden drie studenten zich inschrijven voor een songwritingweekend. Ik was de eerste, en ook de enige. Dat weekend was in Amsterdam en Niels was er ook. We hebben altijd contact gehouden en bij mijn afstuderen heb ik hem gevraagd ▶

Favoriete track Vier Sony/ATV-auteurs vertellen over hun favoriete eigen nummer. Helen Vissers Bad Boy en Feel – “Ik kan niet kiezen, sorry. Beide staan dicht bij me qua feeling en lyrics. Maar ook commercieel zouden ze goed kunnen werken. Ze zouden door veel verschillende artiesten kunnen worden uitgevoerd. Sharon Kovacs My Love – “Het is mijn eerste single en betekent heel veel voor me. Oorspronkelijk waren het twee nummers, waarvan ik de beste stukken heb samengevoegd.” Jordy Saämena It’s All Good – “Het nummer wordt momenteel gebruikt in de nieuwe Nokia Lumia-commercial. Ik had nooit verwacht dat mijn nummers geschikt zouden kunnen zijn voor zoiets. Het is een relatief onbekend genre, dat je nauwelijks op de radio hoort.” Benno de Goeij Intense – “Het titelnummer van het meest recente album van Armin van Buuren. We experimenteren hierin met tempoveranderingen en diverse dance-stijlen, maar hebben het toch tot één geheel kunnen maken.”

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING SONY ATV.indd 51

MEI 2014

51

29-4-2014 13:36:07


SONY/ATV MUSIC PUBLISHING

Hellen Vissers - Singer-songwriter

HELLEN VISSERS (TWEEDE VAN LINKS) VAN BELLS OF YOUTH. (FOTO: EVELINE VROONLAND)

Hellen is afgestudeerd aan de Rock Academie in Tilburg. Ze heeft cuts op dancetracks van onder meer Jochen Miller, op de albums van Lisa Lois, Karolien (BE) en KEET!, maar Hellen is nu vooral bekend als zangeres én drummer in de band Bells Of Youth. OOR magazine bestempelde Bells of Youth tot een van de beloftes van 2014 en de band is inmiddels uitgeroepen tot Radio 2 Talent en 3FM Serious Talent. Hun debuutalbum BOY verscheen in maart 2014.

als externe beoordelaar. Daarna zijn we om de tafel gaan zitten en sindsdien ben ik actief voor SATV.” Saämena herinnert zich nog dat hij ‘via via’ in contact is gekomen met Sony/ATV. “Het begon met een mailtje van Michèle Hamelink om een keer koffie te gaan drinken en kennis te maken en na een aantal gesprekken hebben we besloten om samen te gaan werken.” Benno de Goeij is al zo lang bij SATV, dat hij het zich niet meer precies kan herinneren. “Ik heb ooit aangegeven bij mijn platenmaatschappij dat ik wat meer wilde en zij hebben toen Sony/ATV aangeraden.”

Warm bad Maar hoe verschillend ook de manier

Oscar Holleman en Sharon Kovacs (KOVACS) - Producer en zangeres KOVACS introduceerde zichzelf 2 jaar geleden via Facebook aan producer Oscar Holleman (Within Temptation, Krezip). Holleman was zo onder de indruk van haar stem dat hij haar direct uitnodigde in zijn studio. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk en hebben ze de afgelopen tijd gewerkt aan songmateriaal. KOVACS tekende intussen een wereldwijde deal met Atlantic/Warner Duitsland, reisde de wereld over voor sessies met onder meer Billy Mann, Fred Ball en Liam Howe en is dit jaar te bewonderen op Bospop en het North Sea Jazz Festival. KOVACS' debuut-EP wordt in mei gereleased.

52

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING SONY ATV.indd 52

ZANGERES SHARON KOVACS

MEI 2014

29-4-2014 13:36:23


SPECIAL

PUBLISHING

Jordy ‘GANZ’ Saämena - Producer Jordy Saämena heeft al onder meerdere namen muziek geproduceerd, maar zijn grote doorbraak kwam met zijn GANZ flip van de Flume x Hermitude Hyperparadise remix, die al meer dan een miljoen keer online is beluisterd, op Youtube en Soundcloud. Met support van de grotere namen zoals Rustie, Flume en Hudson Mohawke verovert GANZ langzamerhand zijn plek binnen het bass-genre. Zijn talent werd definitief bevestigd toen Nokia de originele track It's All Good ging gebruiken voor een Nokia Lumia-commercial. Op dit moment toert GANZ met zijn future beats door Australië en Nieuw Zeeland.

PRODUCER JORDY ‘GANZ’ SAÄMENA

waarop iedereen bij SATV is beland, ze zijn unaniem vol lof over het bedrijf. “Ze hebben een gigantisch netwerk”, zegt Vissers. “Als songwriter en zeker als je jong bent – ik was 21 toen ik bij SATV tekende – is samenwerken met anderen essentieel. SATV brengt me voortdurend in contact met muzikanten, producers en songwriters, waardoor ik me enorm kan ontwikkelen.” Saämena bevestigt Vissers verhaal: “Je leert mensen kennen, je leert hoe bepaalde dingen te werk gaan, hoe synchs werken, wat je beter wel en niet kunt doen om een nummer beter te maken, en natuurlijk het samenwerken met verschillende andere artiesten. Een wijdere wereld gaat voor je open.” Ook de toewijding van SATV aan zijn auteurs is voor de meesten van belang. Holleman: “SATV gaat een langdurige relatie met je aan, waarbij ze vol voor je gaan. Ze laten merken dat ze echt in je geloven.”

“Een warm bad”, beaamt Kovacs. De Goeij benadrukt de zakelijke kant. “Ze werken niet met sub-publishers, waardoor alles in één hand blijft. Ze hebben een groot portfolio en werken internationaal, wat voor ons in de dance heel belangrijk is. Dance is gelukkig geen ondergeschoven kindje meer, en een van de belangrijkste creatieve exportproducten van Nederland. SATV gaat daar goed mee om.”

Ambities Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Wat is ieders ambitie? Holleman: “Ik heb nu even mijn handen vol aan Sharon, haha. Al mijn aandacht is nu gericht op het lanceren van KOVACS.” Sharon Kovacs zelf kijkt nog niet heel veel verder dan dat. “Ik wil eerst maar eens gewoon platen maken, en in de toekomst misschien ook samenwerken met anderen. Maar mijn focus ligt nu op

de eerste stappen naar het grote podium.” Voor Hellen Vissers is de band, Bells of Youth, momenteel het belangrijkst. “Het gaat heel goed met de band en we krijgen veel exposure, dus dat heeft nu veel aandacht nodig. Maar het schrijven is voor mij zo’n grote passie, dat ga ik nooit loslaten.” Saämena houdt het praktisch: “Ik hoop in de aankomende maanden een nieuwe EP te kunnen releasen met hier en daar wat remixes tussendoor. Ook wil ik graag met meer mensen samenwerken , me meer zien te verdiepen in het vak en eventueel masterclasses geven.” De Goeij kent het klappen van de zweep: “Ik maak geen concrete plannen, want de ervaring leert dat het toch vaak anders loopt. Maar ik zou ooit nog wel eens wat experimenteler willen werken. Heb de juiste mensen daarvoor nog niet ontmoet, maar dat komt vast nog wel een keer.” ◾

Benno de Goeij – Producer Benno´s carrière als producer begon in 1996 met zijn werk als Rank1 en Kamaya Painters met Piet Bervoets en Tiësto. Sinds 2007 is de Goeij de vaste co-producer van dj Armin van Buuren. Zijn meest recente hitproductie, Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like, was afgelopen jaar goed voor een Grammy-nominatie voor Best Dance Recording, drie Buma Awards en diverse internationale awards, waaronder een Canadese Juno Award voor Dance Recording Of The Year.

PRODUCER BENNO DE GOEIJ

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING SONY ATV.indd 53

MEI 2014

53

29-4-2014 13:36:26


Van links naar rechts: Joanne Bokhorst, Jessica van Engelen, Jose Teerink, Edu van Hasselt, Mieke Balk, Willem van Kooten en Cora Romein.

HERINNERT U ZICH DEZEN NOG?? Nanada Music B.V. Alexanderlaan 2 1213 XS Hilversum Email: info@nanadamusic.nl

EB1405_ADV Nanada Music.indd 34 EB_ADVERTENTIES.indd 54

24-04-14 12:23 29-4-2014 10:42:31


SPECIAL

‘Toezicht oké, bemoeizucht nee!’

PUBLISHING

Het op 1 april 1968 door Willem van Kooten opgerichte Nanada Music is een van de oudste onafhankelijke muziekuitgeverijen in Nederland. Op diezelfde datum startte Van Kooten ook Red Bullet Productions waardoor alle faciliteiten van een platenproductiemaatschappij, muziekuitgeverij, artiestenmanagement, boekingskantoor en audiovisuele productiemaatschappij onder één dak kwamen. DOOR: ED HOOGE VEEN

I

k werkte al met het 360˚ model, ver voordat die term werd uitgevonden”, zegt Van Kooten. “Mijn filosofie is altijd geweest om zowel de masters als de songs in handen te hebben. Dan kun je dieper gaan met je investeringen en heb je betere exploitatiemogelijkheden. Goed voor artiest en auteur. Het verschil is dat iedereen tegenwoordig zo opereert. Ik ben in de eerste plaats een uitgever die ook platen maakt. En dat doe ik het liefst zonder bemoeienissen van onze niet door kennis van zaken gehinderde overheid.”

Embrace Recordings Als platenproducent, uitgever en diskjockey droeg Van Kooten zijn steentje bij aan de gouden eeuw van de Nederlandse popmuziek. Zo stond Van Kooten aan de basis van de internationale successen van onder anderen Shocking Blue, Golden Earring, Focus, Earth & Fire en Stars On 45. Daarnaast scoorde hij nationale hits met Het Goede Doel, Wolter Kroes en Jeroen van der Boom. Nog steeds is Van Kooten op zoek naar nieuw talent, zij het op een andere manier. “Ik heb er de oren niet meer voor, maar mijn zoon Branko gelukkig wel. Hij is eigenaar van Embrace Recordings. Met Nanada Music regelen we een hoop zaken voor hem, van publishing tot en met internationale contacten.” In dat kader houdt Nanada Music zich volop bezig met de ontwikkeling van de carrières van My Baby, de nieuwe band van broer en zus Joost en Cato van Dijck en gitarist Daniel de Vries, en de Haarlemse singer/songwriter Aïscha Traïdia, wier debuutalbum Mr. Marshall zojuist is uitgebracht door Embrace Recordings.

IJshockeyclub Daarnaast vertegenwoordigt Nanada Music als uitgever in de Benelux de belangen van grote artiesten als Bruce Springsteen, Bob Seger, Donna Summer en de Sugarhill Gang. Van Kooten: “Nanada Music bezit veel Amerikaanse copyrights. Zo ben ik druk bezig met I Like It I Love It waarvan het refrein wordt gebruikt door de Amerikaanse ijshockeyclub Nashville Predators als er wordt gescoord en nu ook door een groot aantal Amerikaanse casino’s bij het vallen van de jackpot.” Verder is Nanada constant bezig met de internationale exploitatie van popklassiekers als Venus – al twaalf jaar geadopteerd door Gillette – en Hocus Pocus, dat nu wordt gebruikt in de nieuwe Robocop-film. “Daar zijn we goed in. We hebben agenten in Amerika, Engeland en Frankrijk, onze belangrijkste synchmarkten. Ook op nationaal gebied blijven we actief met als meest sprekende voorbeelden André van Duin (Bol.com) en Stef Bos (Old Amsterdam). Nanada werkt ook samen met filmproducenten. Zo zitten veel nummers van ons in de film Toen Was Geluk Heel Gewoon.”

Regelgeving De afgelopen jaren heeft Van Kooten zich groen en geel geërgerd aan de bemoeizucht van de Nederlandse overheid betreft copyrights. Van Kooten is voor-

stander van Europese regelgeving op dit gebied en juicht de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie aangaande het verbod op illegaal downloaden dan ook van harte toe. “We worden bestuurd vanuit Brussel dus zorg er dan ook voor dat de regelgeving Europees is gestroomlijnd. Zo werd Nederland het piratenland bij uitstek. Wees er maar trots op! Downloaden uit illegale bron werd hier jarenlang ‘gedoogd’ maar is nu door de uitspraak van het Europese Hof verboden. Fantastisch! BREIN kan dus weer achter The Pirate Bay en al die andere booswichten aanjagen. Het is namelijk gewoon diefstal. “

Verkeerde mensen “Nog zo’n voorbeeld van de bemoeizucht van onze overheid: de voorgenomen wijziging van het auteursrecht waardoor auteurs van fi lmmuziek gelijk worden geschakeld met scenarioschrijvers en in plaats van hun auteursrecht een eenmalige afkoopsom ontvangen. Ik zeg: niet doen! Daarmee jaag je de topauteurs weg. De overheid suggereert dat Buma/Stemra – een van ’s werelds beste organisaties in zijn soort – wordt gefi nancierd met subsidiegelden. Dat is pertinent onjuist! Dat is geld van auteurs en uitgevers en daar moet de overheid van afblijven. Toezicht is okay, maar bemoeizucht nee! Die Kees Verhoeven van D66 luistert echt naar de verkeerde mensen. Hij en de andere fractiespecialisten mogen mij dag en nacht bellen voor advies, behalve 's nachts!” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING NANADA MUSIC.indd 55

MEI 2014

55

29-4-2014 11:11:23


EB_ADVERTENTIES.indd 56

29-4-2014 12:13:24


SPECIAL

PUBLISHING

Publishing met een managementinsteek Publishing is voor AT Productions geen ‘core activiteit’. Toch is het voor het Haagse bedrijf wel een middel om de eerste stappen met jonge artiesten te zetten. De manier waarop met publishing wordt omgegaan is onderscheidend en dat past perfect in het DNA van het bedrijf. DOOR: EDGAR KRUIZE

D

e muziekuitgeverij van entertainmentbedrijf AT Productions benadert publishing als een manier om op een laagdrempelige manier jonge en getalenteerde mensen aan zich te binden, zo stelt Stefan Blonk, hoofd van AT Publishing. “Wij hebben niet de stootkracht van een grote publishingmaatschappij, dat zeg ik ook direct in ieder gesprek dat we met jong talent aangaan. We kunnen dan ook niet garanderen dat we liedjes richting grote, internationale artiesten kunnen brengen. Tegelijkertijd kunnen de majors dat eigenlijk ook niet garanderen. Wat wij wel kunnen, is gezamenlijk en met korte lijnen werken om iemand op een hoger niveau te krijgen.”

Laagdrempelige instap Blonk geeft aan dat een publishingdeal bij AT Publishing in veel gevallen ook een eerste stap is om talent te binden aan de AT-stal. “Binnen het roster van AT Publishing zijn de componisten in alle gevallen ook uitvoerende artiesten. Dat is heel belangrijk. Daarmee onderscheidt AT Publishing zich van andere partijen en daarmee ligt hetgeen wij doen direct in het verlengde van de managementactiviteiten van ons bedrijf. Direct management aangaan met een artiest is een dure aangele-

genheid. Door een publishingdeal kun je een uitvoerend artiest met eigen werk op een laagdrempelige manier in een vroeg stadium binden en daarvandaan gaan bouwen. Wij omschrijven het werk dat we doen als publishing met een managementinsteek, want we zijn heel actief met en voor ons roster aan het werk.”

Samenwerken Vanuit dat actief werken, is AT Publishing ook continu op zoek naar de beste manieren om hun artiesten en hun werk onder de aandacht te brengen in Nederland en daarbuiten. Samenwerkingen met andere partijen zijn daarbij van belang. Zoals de samenwerking met Talpa Music onder de vlag Electric Zoo, dat sinds eind 2012

tiviteiten, maakt dat we daar grote stappen in hebben kunnen zetten.”

Naburige rechten Waar met (dance)producers naar het buitenland wordt gekeken, heeft AT zich andersom opgeworpen als faciliterende Nederlandse partij voor internationale artiesten voor het collecteren van naburige rechten. Dit onder de noemer AT Collect. “Wij hebben gemerkt dat naburige rechten lange tijd niet goed of nauwelijks worden geïncasseerd door buitenlandse artiesten. Wij hebben dit op ons genomen en verzorgen dit voor een steeds groter groeiende groep internationale rechthebbenden. AT Collect is, omdat het puur administratief is, een andere manier van werken. Dat be-

'Naburige rechten worden vaak niet goed geïncasseerd' Stefan Blonk, hoofd van AT Publishing de exploitatie van de muziekrechten van talentvolle producers op het gebied van EDM verzorgt. “Als independent publisher moet je goede partners zoeken om te kunnen groeien. Als bedrijf komen wij uit de rockhoek, maar Nederlandse dancemuziek groeit alsmaar harder en om daarin mee te gaan heb je een partner nodig die ook internationaal een enorm netwerk heeft. Hun netwerk, in combinatie met onze ac-

tekent echter niet dat we het ‘er even naast doen’. AT Publishing valt daadwerkelijk op te delen in twee verschillende divisies, met enerzijds de echte publishingtak en anderzijds AT Collect. We hebben gemerkt dat er op dat gebied meer behoefte is en zijn dan ook actief acquisitie hierop aan het plegen, zodat we met AT Collect de komende tijd nog meer internationale artiesten kunnen vertegenwoordigen.” ◾

WWW.ENTERTAINMENTBUSINESS.NL

EB201405_PUBLISHING AT PRODUCTIONS.indd 57

MEI 2014

57

29-4-2014 11:23:16


RTL Nederland Music Publishing music

the global independent

Ook lid worden? Ga naar nmuv.nl

g i t h c a Pr

Muziekuitgeven is een vak.

De NMUV behartigt de belangen van muziekuitgevers. Zij geeft haar leden voorlichting en adviseert op juridisch-, fiscaal- en economisch gebied. De NMUV onderhoudt contacten met Buma Stemra en andere entertainment organisaties en voert promotie voor een rechtvaardig auteursrecht bij overheid en media.

Onze bestuursleden: AndrĂŠ de Raaff (voorzitter) / Raymond van Vliet (vice-voorzitter) / Tony Berk / Arno van Berkel / Dennis Bosheck / Brian Dessaur / Frans de Wit (secretaris).

Stationslaan 117 - 5 / 3844 GC Harderwijk / T +31 (0) 341 43 18 40 / E info@nmuv.nl

041614_NMUV_Adv_210x297_FC_EntertainmentBusiness.indd 1 EB_ADVERTENTIES.indd 58

www.nmuv.nl 22-04-14 09:33 29-4-2014 10:42:33


N É S N A F L A V I T S E F R VOO

N E R O T A S I N A G R O L A FESTIV L

.N S D I G L A V I IJNFEST

.M W W W : K C CHE al

/MijnFestiv

ds ijnFestivalgi

twitter.com

NL

Festivalgids

com/+Mijn

plus.google.

ivalgids

m/MijnFest

youtube.co

om/M

facebook.c

MFG ADV A4.indd 1 EB201405_MIJN FESTIVALGIDS.indd 59

27-02-14 15:33 29-4-2014 11:56:30


NYMPHOMANIAC I & II vanaf 15 mei verkrijgbaar als luxe DUBBEL-DVD en BLU-RAY www.wildbunch.nl

Nymphomaniac_EntBusiness_210x297.indd 1 EB_ADVERTENTIES.indd 60

/WILDBUNCHblx

4stg

18-04-14 15:35 29-4-2014 10:42:38

EB / 2014, 05 - Mei / Publishing special  

Entertainment Business is dé vakuitgave voor de home- en live-entertainmentbranche.