Sirius 2 2017 pdf

Page 34

Miten opettajaopiskelijasta kasvaa reflektiivinen praktikko? Lapin yliopistossa

luokanopettajaopiskelijoita

tuetaan oman pedagogiikan sekä laajaalaisen, tutkivan ja kehittyvän opettajuuden rakentamisessa. Tavoitteena on kouluttaa pedagogiikan ja didaktiikan asiantuntijoita, jotka osaavat toimia yhteistoiminnallisesti, luovasti ja joustavasti muuttuvissa olosuhteissa. Uutena työvälineenä reflektiiviseksi praktikoksi kasvamiseen on otettu käyttöön Video Enhanced Observation (VEO) -sovellus, joka mahdollistaa opetustilanteiden videoimisen, analysoimisen ja kommentoinnin sekä opetustilanteiden tapahtumien tägäämisen kuvauksen aikana ja jälkeenpäin (https://veoeuropa.com/ ). Lapin yliopisto on mukana

ERASMUS+-projektissa, jossa tutkitaan ja kehitetään VEOsovelluksen käyttömahdollisuuksia viidessä maassa (Iso-Britannia, Turkki, Saksa, Bulgaria ja Suomi).

Projektin tavoitteena on parantaa opetuksen ja oppimisen laatua käyttämällä uutta teknologista lähestymistapaa opettajankoulutuksen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää väline, jota käyttäen opettajat voivat tukea oppilaiden oppimista ja dokumentoida heidän edistymistään. Luokanopettajakoulutuksen ensimmäisessä, orientoivassa harjoittelussa opiskelijat tutkivat luokkaa sosiaalisena kasvun kontekstina.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.