Page 1

NOVISAD*

UTORAK19.MART2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23739 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

UBA^KOJPALANCIDOGOVORENANOVAKOALICIJA

SNSiDSzajedno, socijalistiizba~eni

str. 3

PRIVREDNISUDNIJEODLU^IVAOOREVIZIJIUSPORUATP„VOJVODINA” PROTIVGRADANOVOGSADA

Tu`ila{tvo zako~ilo od{tetu

DR@AVNIVRHSRBIJESAKOMESAROMEU ZAPRO[IREWE[TEFANOMFILEOM

Nikoli}: Zaslu`ili smodatum

str. 2

Foto: B. Lu~i}

DABIDOBILIZAJAM,GRA\ANISADA UBANKAMAPROLAZEKROZSITOIRE[ETO

st r . 15

Toplije iobla~no Najvi{a temperatura15°S

Zbogkredita naproveri ira~uni zastruju

str. 4

NEZADOVOQSTVONEZAVISNOGSINDIKATANAFTNEINDUSTRIJESRBIJE

NISpunozara|uje, aotpu{taradnike

str. 4

NEVOQE@ITEQAPOPOVICE,KODNOVOGSADA

SUDSKIEPILOGTRAGI^NOGOBRA^UNANANOVOSADSKOJ DETELINARIAPRILAPRO[LEGODINE

Zaubistvomladi}a dvanaestgodinazatvora

str. 9

NASLOVI 5 U Vojvodini 450.000 zaposlenih

Tre}edoba 6 Dede izdr`avaju decu i unuke 6 Penzije mo`da u subotu

Dru{tvo 7 Na{i mirovwaci u devet misija

Crna 8 ^etvorici lisice zbog krijum~arewa qudi

9 Plesa~ica u „Kontrastu”: I gosti imali prskalice

Kultura 11 Nastanak drame i pozori{ta u Srba

Vojvodina

12 Uzdrmana vladaju}a koalicija u Zrewaninu 12 Obnovqena fiskulturna sala u Senti 12 Sombor dobija spomenik Ernestu Bo{waku

NoviSad 15 Goreo podrum pored Radni~kog doma 16 Grad ugostio 700 matemati~kih eksperata iz sveta 12 Kara{ prelio oranice, 17 Marina Perazi}: Sava igrali{te @rtva ispala krivac

Foto: S. [u{wevi}

Ekonomija

Klizi{te ponovo preti

str. 15


2

POLiTikA

utorak19.mart2013.

[TATREBADASADR@I KODEKSNARODNIHPOSLANIKA

DR@AVNIVRHSRBIJESAKOMESAROMEUZAPRO[IREWE[TEFANOMFILEOM

Palma:Dvesta pla}enih dasedeusali Poslanici srpskog parlamenta ubudu}e vi{e ne}e „smeti“ da psuju, prete, zvi`de, pu{taju muziku, igraju se i pri~aju mobilnimtelefonom,ililaptopomda biprekratilivremetokomzasedawa. Nedavno formirana radna grupa parlamenta u ~etvrtak zasedaive}je„za{iqilaolovku“i spremna je za pisawe dokumenta kojitrebadapovratiuglednajvi{eg zakonodavnog doma. Pisawe kodeksa pona{awa zapo~elo je u

pro{lom sazivu i o~ekuje se da novi saziv nadogradi re{ewa iz radneverzije. Od uvo|ewa vi{estrana~ja u Srbiji pod kupolom Skup{tine de{avalisusebrojniincidenti. Spomenu}emo u javnosti „najpopularnije“: 26. novembra 2009. – GordanaPop-Lazi} (SRS)uskup{tinskoj sali skinula cipelu i bacila je u pravcu stola predsedavaju}e Gordane ^omi}, 13. maj 2002. Nata{a Jovanovi} (SRS) polila vodom predsednicu Skup{tine Nata{u Mi}i}, a zatim po~upala skup{tinske kablove, 18. novembar 2002. – Aleksandar Stefanovi} (DHSS) povukao za uvo Rajka Barali}a (SPS), a zatimmulupioi{amarnasednici Administrativnogodbora,9.septembar2007.–Nata{aJovanovi} (SRS){utnulaucevanicuposla-

jan\uri},takavkodeksnebise smeo donositi preglasavawem, tim pre {to je u parlamentima zemaqa EU usvajan kao proizvod dugogodi{we prakse i rasprave. \uri} smatra da su poslanici i bez kodeksa do{li na taj nivo svesti{tanijeprimerenowihovojfunkciji. Lider JS-a Dragan Markovi} Palma ka`eda,kadajeoobla~ewure~,nijedosadamogaoprimetitidasenekoodposlanikanedoli~nopona{a. –Mo`dasmozavremediskusijemogli~utiodpojedinihposlanika ne{to {to nije primereno zaparlament.Alirejtingparlamentanijesamotove}gamogupodi}idobrizakoni–isti~eMarkovi},idodajedaugledSkup{tinezavisiiodtoga{toposlanicikojisutuustalnomradnomodnosu, nisu na svojim radnim mestima.–Imamooko200narodnih poslanikakojisunastalnomradu,ausalizavremediskusije30 ili 40 wih. Svih 200 poslanika moralobidabudenasvojimradnimmestima. Poslanik PUPS-a Momo ^olakovi} podse}a: – Na{a poslani~ka grupa je jo{uprethodnommandatupokrenulatuinicijativuipripremila tekst kodeksa pona{awa poslanika–ka`eon.–Sadasmotako|e prihvatili takvu inicijativu i da}emo podr{ku iz nekolikorazloga.Presvega,mislimo daposlaniciuparlamentutreba dasenadruga~ijina~inme|usobnoophodeudiskusijama,replikama, povredama Poslovnika... Istotako,trebalobiregulisati ina~inobla~ewa,kakoinakoji na~in poslanici primaju stranke,kosvedolaziuparlament.I PUPSsezala`ezatodakodeksomtrebare{itipitaweprisustvanarodnihposlanikauparlamentu,kakonazasedawu,takoiu odborima. Primetili smo da gotovotre}inanarodnihposlanika

Radnagrupa ^lanoviradnegrupusuZoranBabi}(SNS),KatarinaRaki} (SNS), Sr|an Spasojevi} (NS), Ne|o Jovanovi} (SPS), Momo ^olakovi}(PUPS),VojislavVuji} (JS),Sne`anaStojanovi}Plav{i} (URS), Dejan Mihajlov (DSS), Nenand Konstantinovi} (DS),NevenCveti}anin (SDPS)iOlenaPapuga (LSV). nikaG17plusMiloqubaAlbijani}a... Predsednik Administrativnog odbora Zoran Babi} (SNS) obja{wava razloge zbog kojih su takvapravilaneophodna: –Ne`elimodaodredimokoja kravatatrebadasenosiutorkom, sredom,akoja~etvrtkom,nitida stavqamoflasternaustaposlanicima, ve} da se komunikacija me|uposlanicimapodignenavi{i nivo, a time i ugled parlamenta, budu}i da je Skup{tina me|uinstitucijamaukojegra|aniimajunajmawepoverewa–obja{wavaBabi}. Sve stranke u Skup{tini saglasnesuutomedajekodekspona{awa parlamentaraca neophodan.JedinisetomeprotiviLDP, koji je imao predstavnika u radnojgrupiupro{lomsazivu.Kako navodi poslanik te stranke Bo-

dnevnik

ne u~estvuje u radu odbora i na sednicama parlamenta. Ako smo svijednaki,akoprimamoodre|eneiznosekrozplatuilinaknadu, ondaodnosprematojobavezitrebadabudedruga~iji. Po^olakovi}evimre~ima,poslanici u kontaktu s gra|anima ~esto~ujupitawaza{tonarodni poslanici nemaju odgovorno pona{awe,aliizbog~eganemaizvornogpreno{ewastavovagra|anauparlamentu,negosamostavova politi~kih partija i pojedinacaistalnogprepucavawa. Potpredsednik DSS-a Petar Petkovi} tvrdi da se ta stranka zala`e za uvo|ewe reda u radu parlamenta. –DobrojepoznatodaDSSnikada nije ugrozio dostojanstvo ovogvisokogdoma–ukazujePetkovi}. S.Stankovi}

Nikoli}:Zaslu`ili smodatum Srbija zaslu`uje datum jer je u~inila mnogo, a potrebno je da u~inijo{vi{enaputuevrointegracija,izjaviojepredsednikSrbijeTomislavNikoli}tokomju~era{weg susreta sa komesarom EUzapro{irewe[tefanomFileom.Zvani~nikEUjeporu~iosa dobijaweEUdatumazavisiodnapretkauodnosimasaPri{tinom, pozdravqaju}i pritom dinamiku dijalogaBeogradaiPri{tine. - Izneo sam stav da je Srbija u~inilamnogoidajeotvorenada u~ini jo{ vi{e, i da opravdano smatra da treba da otpo~ne prgovoresaEU,kaodr`avakoja`eli da bude ~lan i iz toga izvu~e i

`ivogre{ewazaproblemKosova kojijeprimenqivnaterenu-izjaviojeDa~i}.Onjerekaodajezadovoqan onim {to je u~iweno na planu evrointegracija, da je u~iweno mnogo vi{e od o~ekivanog, alidasuiporedtogao~ekivawa visokaaproblemite{ki. - Poku{avamo da do|emo do odr`ivogre{ewazasrpskuzajednicu na Kosovu. Vide}emo da li }emo dobiti pozitivan odgovor

Gustasatnica

Dobijawedatumaza po~etakpregovorasa EUzavisiodnapretka uodnosima saPri{tinom ([tefanFile) obaveze i privilegije- rekao je predsednik Nikoli} na zajedni~koj konferenciji za novinare sa Fileom odr`anoj nakon ju~era{weg susreta u Palati Srbija. Prema Nikoli}evi} re~ima, Srbija je otvorena za kontinuiran dijalogsaEU,i~inisvekakobi Evropska komisija mogla nacionalnim parlamentima dr`ava

File i Nikoli}: Razgovori o Kosovu i EU

~lanica da uputi pozitivne preporuke. Evropskikomesarjeporu~ioda dobijawedatumazapo~etakpregovora Srbije sa EU zavisi od reformi i napretka u odnosima sa Pri{tinom. -Znamdavassvezanimaho}eli Srbija dobiti datum za po~etak

Nemaslabekarikeuna{emtimu Nikoli}jemedijimaobjasniodanepostojirazlikauporukamakojeonipremijerIvicaDa~i}upu}ujupovodomdijalogasaPri{tinom,ida}e,ukolikotajdijalog„zapne”,obojicatosaop{titigra|anima. -Nemanikakvihrazlikauizjavamapremijeraipredsednikadr`ave,izuzevutomedasamiskazivaooptimizamdamo`epozitivnoda se odgovori na Rezoluciju na{e skup{tine, a premijer, po{to ima vi{ekontakatasaPri{tinom,datone}ei}ilako-rekaojeNikoli}.OnjeistakaodaSrbijaudijalogunemo`edau~ininivi{eni maweodonoga{tojesadr`anourezolucijiSkup{tineSrbijeida, kakobidodogovorado{lo,drugastranatrebadapopusti. -Uslu~ajunegativnogodgovoranaRezolucijuparlamenta,ra~unajteda}emopremijerijasaop{titidasupregovorizapeli,itone zato{toSrbijanijepopustila,jerSrbijajestepopustila-objasnio jeNikoli}. -Iznena|ewaizdr`avnogvrhane}ebitiislabekarikeutomtimunema-poru~iojeNikoli}.

pregovoraujunu.Odgovornapitawezavisiodnaporadaseispuwavajureformeitogaho}elibiti postignutvidqiviodr`ivnapredakuodnosimasaKosovom-rekao jeFile. -ZajednosKetrinE{ton podr`avamoaspiracijeSrbijei`elimodauspeuevropskimnaporimarekaojeFile,dodaju}idaseradujesaradwisapredsednikomNikoli}emnauvo|ewuSrbijeuEU.On jeposebnopohvalio„proboj”koji je na~iwen susretom predsednika Nikoli}aikosovskepredsednice AtifeteJahjage.Filejerekaoda }euizve{tajuEvropskekomisije o napretku Srbije, koji }e biti objavqen16.aprilabitinavedeno sve{tojeu~iwenouispuwavawu reformi,aliiporu~iodaseunekim oblastima poput pravosu|a, dono{ewa antikorupcijske strategije,slobodemedijaiinkluzije „rawivih”gruparadnareformamamoraintenzivirati. SFileomsesastaoipremijer IvicaDa~i}. - Opredeqewe Srbije jeste da bude~lanEUidasedo|edoodr-

URIMURAZGOVARALIPREDSEDNIKSRBIJEIPOTPREDSEDNIKSAD

Va{ingtonnijeimao praveinformacije

Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} izjavio je ju~e, posle razgovora sa potpredsednikom SADXozefomBajdenom,dainformacijekojesustizaleuVa{ingtonnisuodgovaralestawu u odnosima izme|u Pri{tine i Beograda,idanapredakdijaloganijepravilnoocewivan. „Gospodin Bajden kao predstavnik ameri~ke administracije nije bio upoznat sa detaqima o tome {ta je Narodna skup{tina Republike Srbije tra`ila,ikakvuRezolucijuje don el a”, izj av io je Nik ol i} Tanjugu posle sastanka sa ameri~kim potpredsednikom u Rimu. „Potpredsednik SAD je ja-

snorekaodaseose}apozvanim da pomogne da se taj problem re{ i, zat o {to je Amer ik a priznalanezavisnostKosovai Metohije”, istakao je srpski predsednik. Susret Nikoli}a i Bajdena biojeprvinatomnivouposle ~etiri godine, a razgovarali su oko sat vremena, vi{e nego {to je protokolom bilo predvi|eno. „Ovo je bila dobra prilika, inauguracija novog pape, da imam nekoliko bilateralnih razgovora, me|u wima mo`da i najva`niji je bio razgovor sa potpredsednikom Amerike, na wegovpoziv,imislimdajepo-

stalojasnodanekeinformacijekojesustizaleuAmerikunisuodgovaralestawuuodnosima izme|uPri{tineiBeograda,a stepen ili napredak dijaloga nijepravilnoocewivan”,rekao jeNikoli}. Nikoli}jerekaodajeukazao svom sagovorniku da su mnoge dr`ave priznale nezavisnost Kosova zahvaquju}i tom prvom, ameri~kom priznawu, ali i da Srbija ima samo prijateqe u svetuida„nedelidr`aveinarodepotomosnovu,ve}poosnovutogakolikokomo`esaSrbijomdasara|ujeiskreno,otvoreno uz sva optere}ewa i ograni~ewakojapostoje”.

Premijer Da~i} je istakao da sedmica koja je po~ela izuzetnova`nazapoliti~ki`ivotSrbijeinabrojaodajeporedFileauBeograduidelegacijaBundestagasasvojimuslovimauvezisadobijawemdatuma i da }e u sredu biti nastavqena nova runda dijaloga u Briselu,aupetaksednicaSaveta bezbednosti UN posve}enaKosovu. -Sredinomaprilaotpo~e}e proces podno{ewa izve{taja EKona{emnapretkukaEvropi,aKetrinE{tontako|e}e podneti svoj izve{taj. Sve te odluke trebalo bi da budu donete do po~etka juna i zato je o~iglednodasuprednamasedmice u kojima }e se donositi krupneivelikepoliti~keodluke-rekaojeDa~i}. sa druge strane, {to nam je ciq, nezbogdobijawadatumave}zbog iznalaska odr`ivog re{ewa- rekaojeDa~i},kojijeukazaoidaje Srbija napravila velike pomake i po ostalim politi~kim kriterijumimakao{tojeborbaprotiv korupcijeikriminala,reforma pravosu|a, standardizacija zakonodavstva Srbije sa EU. Sa veropskimzvani~nikomju~ejerazgovaro i prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i} koji je posebnonaglasiodajeSrbijapostiglanapredaknaevropskomputu i u~inila mnoge ustupke i da o~ekuje da ustupke u~ini i Pri{tina. D.Milivojevi}

DSS:Odbaciti ultimatumEU Odbacivawem ultimatuma Evropske unije Srbija bi nastaviladabraniKosovoikona~no biuspostavilanormalneodnose sa EU na ravnopravnoj osnovi, izjavio je ju~e portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petkovi}. DSS smatra da je ovo prelomnitrenutakkadaSrbijatrebada odbaci sve ultimatume EU i jasnoiglasnoka`edanetrgujesa Kosovom da bi dobila datum za pregovore,rekaojeon. Petkovi}jerekaodabiseSrbija odrekla svoje teritorije akopristanenaultimatume,ada bi nastavila da brani Kosovo i uspostavila ravnopravne odnose saEUakoihodbaci.DSSsmatra da Srbija ne sme da uni{ti ni srpske dr`avne institucije ni svojudr`avnostnaKosovu,rekao jePetkovi}.

TVIT CRTICA Dr[(q)api} Nalajnisevodi`estokaraspravaoTVduelu VukaJeremi}a iAleksandra[api}a. Savetnica predsednika Srbije Aleksandra Pak jezapisala: Najboqa odbrana od gluposti? Dr. [qapi}, poreklomizNambije,doktoriraonatemu„Reizdavaweposlovnogprostora”. [ef poslanika DS u parlamentu Borislav Stefanovi} poru~uje sa lajne: A hejteri, nije vamzanimqivVuknegosamo[api}?Akovamje ikada vaqao u DS? \in|i}? Vuksanovi}? Znam dabivolelidanemaDS. Oglasiosei[api}:„Akojenajve}azamerka onome{tosamgovorio„gutawe”slovakodNamibije,ondamistvarnokaozemqainarodnemamonikakvihproblema....Daimam20kgvi{e,

20cmmawenao~are,govornumanu,retkukosu, neuglednugra|u,mo`dabisenadamnomsa`alili,pa~uli[TA,neKAKOgovorim...“Ovuposledwu re~enicu „retvitovao“ je i potpredsedikvojvo|anskevladeGoranJe{i}. Sa druge strane, poslanik pokrajinske skup{tineAleksandarMarton (LSV) ka`e:  Nije poenta u [api}evim oma{kamaugovoru,negounazovipatriotskomkanonadamadrugogsagovornika.

TomaiAmfilohije Na Tviter nalogu predsednika Srbije ju~e je obnarodovano: Predsednik Nikoli} prisustvova}e sve~anoj misi povodom intronacije (ustoli~ewa) novog poglavara Rimokatoli~e crkve, papeFrawe.

Direktor Foruma za bezbednost i demoratiju Milan Jovanovi} odgovara analiti~arima na istutemu:AloTuci}u.Naravnodajedobro{to naustoli~ewePapeuimeSrbijeideTomislav Nikoli}! Ali, nije dobro {to u ime SPC ide Amfilohije!

Prelepqivawe

Kokogahvali

Na re~i Branka Ru`i}a “Promena premijera nije pomiwana”, poslanik SNS Dragan [ormaz poru~uje:Nije,alisenadamda}eposlesedniceGO biti,zalaga}usezato...Istovremeno,funkcioner JSSr|anKru`evi} obave{tavatvitera{e:Dule Sunce prelepiosveplakateSPS-auKovinu.

Prenosi na lajni @banovicmilorad: Vu~i}: „Tvrdimdajesistemodbranenajboqisistemkoji danas imamo u Srbiji”... Svaka ~ast @SutanovacDragan GlumacBranislavTrifunovi} „pi{e“eksministru vojnom: Hvali te Vu~i}.. ne{to nije u redu...ilijeovosamozaposledwih{estmeseci.. [utanovac tvrdi: Ne, hvali on od po~etka samotonijeuinteresunekih...

Salajneseju~eoglasioiliderPSSBogoqub Kari}: Previ{e je onih koji su se upla{ili i same pomisli da se u drugoj polovini aprila u Srbiji,pojaviBogoqubKari}... Na pitawe „Ko {titi Kari}a od robije“, Kari} odgovara: Kari}a {titi istina! Neko se upla{iopovratkaBogoqubaKari}a? S.St.

Kosepla{iBogoquba


politika

dnevnik

U BA^KOJ PALANCI DOGOVORENA NOVA KOALICIJA

Napredwacii demokratezajedno, socijalistiizba~eni Ono {to se u Ba~koj Palanci posledwih nedeqa {u{kalo obnarodovano je na ju~era{woj kon fe ren ci ji za {tam pu u

zgra di lo kal nog par la men ta kada je najavqena nova skup{tinska ve}ina po kojoj SPS ispada iz lokalne vlasti, a wihov predsednik Bojan Radman vi{e ne}e biti predsednik op{tine. Novu koalicionu ve}i-

nu, a na osno vu Spo ra zu ma SNS, PS, DS, DSS i SVS koji je u pisanom obliku podeqen novinarima, ~ini}e pomenute

Pri vr `enost no voj ve}i ni na konferenciji za {tampu potvrdili su predsednik Op{tinskog odbora SNS u Ba~koj Pa-

kom Bojanom Radmanom, te da SNS kao pobedni~ka stranka u Op{tini i Republici nije zado voq na br zi nom pro mena

MitaLa~anski(DSS),RankoMarjanov(DS),PredragVuleti}(PS), Aleksandar\edovac(SNS),ViliamSlavka(SVS)

partije sa 24 od 42 odbornika koliko broji ovda{wa Skup{tina. Sednica Skup{tine zakazana je ve} za ~etvrtak 21. marta.

Radmanov gaf ili nova koalicija u Srbiji Nezvani~no u Ba~koj Palanci se smatra da je ovo {to se desilo epilog gafa Bojana Radmana(SPS) koji je „te{kim“ re~ima govorio o Vojsci, odnosno o problemu sukoba Vojne ustanove „Morovi}“ (biv{e VU „Kara|or|evo) i nekih ovda{wih zadruga oko zemqe koju decenijama koristi Vojska Srbije, odnosno nekada{wa JNA. Javno iznete ocene proizvele su kasnije javno izviwewe Vojsci, odnosno ministru vojnom i prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vu~i}u. Ali, izgleda da je to ve} istorija, a da je nova realnost verovatno prva koalicija SNS i DS u Vojvodini, odnosno saradwa dve najja~e politi~ke stranke u Srbiji danas. Da li je to najava i novih koalicija u drugim lokalnim samoupravama, ili mo`da i na vi{em nivou, verovatno }e pokazati vreme.

lan ci Alek san dar \edo vac, Ran ko Mar janov is pred DS, Predrag Vuleti} ispred ovda{weg Po kreta so ci jali sta, Mita La~anski predsednik OO DSS i ak tuel ni predsednik Skup{tine Ba~ke Palanke, kao i Viliam Slavka ispred Stranke vojvo|anskih Slovaka. Do sada su ve}inu ~inili napredwaci, PS, SPS, DSS, „Dveri“, SVM, a sada }e, verovatno ovde opoziciju pored radikala ~initi socijalisti, „Dveri“ i SVM sa zajedno 18 odborni~kih mandata. Pored op{tih principa kojima je nova ve}ina opravdala ovakav potez Aleksandar \edovac ispred SNS, ovde ve} vi|en kao novi predsednik Op{tine, a do sada bio je zamenik, rekao je da je do{lo do nesuglasica sa dosada{wim predsedni-

Strikovi}:Veliko iznena|ewezaSPS Funkcioner Pokrajinskog odbora SPS-a Radosav Strikovi} ka`e za na{ list da je nova koalicija u Ba~koj Palanci „veliko iznena|ewe” za socijaliste, kao i da je „nekorektan” na~in na koji je ona osnovana. - To je za nas veliko izena|ewe. Nekorektan je na~in na koji je to ura|eno i nekorektno je kako je to saop{teno, bez konsultacija sa nama i bez uputa da }e se to desiti - rekao je Strikovi}. On je kazao da ne zna razloge koji su doveli do izbacivawa SPS-a iz koalicije u Ba~koj Palan-

naboqe u Ba~koj Palanci i da je normalno ako se najavquje rekonstrukcija Vlade RS da se to desi i u Ba~koj Palanci. Predstavnici drugih stranaka koje }e biti u koaliciji dale su podr{ku ve}inskim koalicionim partnerima, a predstavnici Stranke vojvo|anskih Slovaka naglasili su da posle pro{logodi{wih izbora nisu u{li u lokalnu vlast, a da sada jesu jer vide {ansu da potpuno ostvare prava svoje nacionalne mawine. Predstavnik DS rekao je da su demokrate bile opozicija, a da su ~ekale i sa~ekale da u|u u koaliciju sa najja~im partnerom, jer jedino tako, obzirom da je DS na vlasti u Vojvodini gra|ani Ba~ke Palanke mogu da o~ekuju boqitak. Tekst i foto: M. Suyum

Kosti}: „Dveri”ne mogusaDS

ci, kao i da }e o tome uskoro razgovarati sa potpredsednikom SNS-a Igorom Mirovi}em koji vodi i Savet te stranke za Vojvodinu. - Pratili smo tu „republi~ku varijantu” koalicije, a sad ovo izlazi iz tih okvira! - rekao je Strikovi}. On je naveo da napredwaci u Ba~koj Palanci u posledwa dva dana nisu komunicirali sa socijalistima, a da su im pre desetak dana „vi{e u {ali rekli da `ele da SNS da predsednika op{tine”. S. K.

U koaliciji u Ba~koj Palanci vi{e nije ni pokret „Dveri”. Ivan Kosti} iz rukovodstva tog pokreta ka`e da su „Dveri” napustile dosada{wu koaliciju. - Napu{tamo koaliciju iz principijelnih razloga. „Dveri” ne mogu u koaliciju mimo obe}awa koje smo dali uo~i izbora da nigde ne idemo sa DS-om, koji je izvor svakog separatizma u Vojvodini - ka`e Kosti}. S. K.

REKLI SU

Stefanovi}:Vu~i} dabudepremijer

Ru`i}:Ni{ta zvani~nonijebilo

Popovi}:\ilasje trgovac

Predsednik parlamenta i potpredsednik Srpske napredne stranke Neboj{a Stefanovi} izjavio je da bi lider SNS-a Aleksandar Vu~i} bio najboqe re{ewe za premijera, ali je naveo da za sada nije bilo re~i o eventualnoj promeni na ~elu Vlade Srbije posle wene rekonstrukcije. „Vu~i} se sam nije o tome izja{wavao i bilo bi nekorektno da ja donosim sud da li }e se to dogoditi ili ne}e. To }e zavisiti od wega i od dogovora koji napravi s predsednikom vlade Ivicom Da~i}em. Za sada se o tome nije razgovaralo”, rekao je Stefanovi} za agenciju. Upitan ~ijim radom u vladi SNS nije zadovoqan, Stefanovi} je rekao da se niko iz te stranke ne}e pojedina~no izja{wavati pre sednice Glavnog odbora koja }e, kako je ranije najavqeno, biti odr`ana posle 20. marta.

Funkcioner Socijalisti~ke partije Srbije Branko Ru`i} izjavio je ju~e da eventualna promena na mestu premijera tokom rekonstrukcije Vlade Srbije „nije zvani~no pomiwana” ni u SPS, ni u komunikaciji sa koalicionim partnerima. „Kao zvani~nik SPS zaista ne mogu da dajem komentar na ne{to {to nigde zvani~no nije spomiwano, niti u SPS, niti u zvani~noj komunikaciji lidera vladaju}e koalicije”, rekao je Ru`i}. On je kazao da Stefanovi}eva izjava mo`e da se tretira „kao legitiman partijski i li~ni stav”, ali da takvi stavovi „mogu dolaziti iz raznih partija, od razli~itih funkcionera i politi~kih lidera”. On je kazao da ne o~ekuje da }e se dogovori oko rekonstrukcije Vlade, ukoliko do we do|e, desiti pre sredine aprila.

Vladimir-Beba Popovi}, biv{i {ef Biroa za informisawe u vladi Zorana \in|i}a, ka`e da je Demokratska stranka, 10 godina od ubistva \in|i}a, u potpunom rasulu da se ne zna ko je predsednik stranke, ko su ~lanovi, a ko potpredsednici. Popovi} je podsetio da su demokrate izgubile izbore, da je izbore izgubio i wihov predsednik, da se stranka, ~iji je lider obi~an trgovac, raspala na nekoliko frakcija. U intervjuu za podgori~ku televiziju TV Atlas, na pitawe novinara ~ime se bavi Dragan \ilas, Popovi} je rekao: Kao i uvek, trgovinom. On je trgovac. Bavi se trgovinom, preprodajom vremena, sekundi sportskog programa i, pored toga, trenutno je na funkciji v. d. predsednika stranke. Kao {to je bio kad je do{ao kod Tadi}a {ef kancelarije za ne{to - odnosno, za finansirawe stranke i pronala`ewe para ze finansirawe stranke - rekao je Popovi}.

utorak19.mart2013.

3

BOJAN PAJTI]

Nemogu}isuvanredni pokrajinskiizbori Nemogu}i su vanredni pokrajinski izbori, izjavio je ju~e u Senti predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajti}, komentari{u}i najavu predsednika Pokrajinskog odbora SPS-a Du{ana Bajatovi}a da }e ih zatra`iti. - Izbori u Vojvodini nemogu}i su do 2016. godine. O tome odlu~uje parlamentarna ve}ina, a ne odlu~uje ni SPS, ni SNS, niti bilo ko drugi ko je van ve}ine u pokrajinskom parlamentu, koja je izuzetno velika i stabilna, a posao opozicije je da stalno tra`i vanredne izbore - rekao je Pajti}. M. Mitrovi}

ZAKON O LUSTRACIJI NEMA KO DA PRIMENI

Ve{toizbegavawe politi~ke odgovornosti Zakon o lustraciji, jedna od onih regulacija koji u Srbiji nikada nisu bili primeweni, presta}e da va`i sredinom ove godine. Jedina stranka koja je poku{ala da ga o`ivi je Liga socijaldemokrata Vojvodine koja je saop{tewem zatra`ila produ`ewe va`ewa zakona do 2023. godine. Liga insistira i na momentalnoj primeni zakona, {to su zahtevi jo{ iz 2010. godine kada je ova stranka predlo`ila izmene Zakona o odgovornosti za kr{ewe qudskih prava. Tada politi~ke podr{ke nije bilo. „Sada u tome o~ekujemo {to {iru podr{ku, kako najvi{ih dr`avih funkcionera i politi~kih stranaka, tako i medija i organizacija civilnog dru{tva i raduje nas {to ta podr{ka ve} sti`e”, navela je ta stranka. Od ovog saop{tewa pro{lo je desetak dana i ~iwenica je da nijedna parlamentarna stranka u ovom sazivu ne `eli da se bavi lustracijom. Ova tema ne postoji u agendi nijednog ministarstva, a nedostatak reakcije na zahtev LSV-a jasno govori o mawku voqe.

mogao da donese bilo kakav rezultat. - Tu mislim ne samo na nedostatak materijalne, nego i moralne podr{ke. U ovom dru{tvu ni izdaleka nije uspostavqen konsenzus u pogledu toga da je lustracija jedan od nezaobilaznih uslova demokratizacije zemqe. Godi{wi buxet komisije u 2008. godini bio je 400 hiqada dinara, u 2011. on je iznosio 16 hiqada dinara, a ove godine komisija nije ni zastupqena u republi~kom buxetu. Ne mo`e se tvrditi da je pro{logodi{wom promenom vlade sve promeweno, zbog toga sam i naveo ranije podatke. Na nivou zemqe po ovom pitawu se ni sa 400 hiqada dinara ne mo`e uraditi ni{ta - rekao je Pastor za „Ma|ar so”. Prema oceni {efa poslani~ke grupe SVM-a, u 2013. godini je ve} nemogu}e zapo~eti ovaj proces. - Kasno je sada zapo~eti lustraciju. Ka`em to, i pored toga {to lustracija predstavqa osnovni uslov za u~vr{}ivawe demokratije u svim tranzicionim zemqama. Deset-petnaest godina

Vodineli}: Mrtvo slovo na papiru Jedan od kreatora Zakona o lustraciji Vladimir Vodineli} u nekoliko navrata je istakao da je ova pravna norma „mrtvo slovo na papiru”. - U svakoj dosada{woj kombinaciji vlasti bilo je onih koji bi bili pogo|eni ovim zakonom, jer je wegov ciq bio da osobe koje su kr{ile qudska prava ne mogu da obavqaju javne funkcije. Ako primena zakona nije odgovarala vlastima posle demokratskih promena, te{ko je poverovati da bi to na ruku i{lo sada{wim vlastima - smatra Vodineli}. On je istakao da, na `alost, Zakon o lustraciji u istoriju odlazi poznat samo po tome {to nikada nije bio primewen. Predsednik poslani~ke grupe Saveza vojvo|anskih Ma|ara Balint Pastor rekao je da SVM svakako podr`ava da se na dnevnom redu Skup{tine Srbije na|e predlog izmena Zakona o odgovornosti za kr{ewe qudskih prava koji je usvojen 2003. godine, uz odredbu da se primewuje 10 godina, i da }e, ukoliko se to dogodi, predstavnici te stranke glasati za izmene. Istovremeno, me|utim, Pastor je za „Ma|ar so” rekao da i pored toga ima ozbiqnih rezervi u pogledu toga da bi produ`avawe roka va`nosti zakona o lustraciji

nakon promene re`ima, naime, lustracija nema smisla - kazao je Balint Pastor. Postavqa se i pitawe da li je jo{ uvek mnogo onih na javnim funkcijama koji bi mogli da strahuju od primene zakona o lustraciji. Prema re~ima Pastora, te{ko bi bilo odgovoriti na to u kojoj meri takve osobe pro`imaju javnu sferu. Istini bi mogli da budemo bli`e da su u Srbiji, sli~no ve}ini nekada{wih komunisti~kih zemaqa tajni dosijei otvoreni, ili ako bi se oni otvorili – smatra Pastor. P. Klai}

@ivkovi}: DSseraspada Nekada{wi premijer Srbije i predsednik Nove stranke u osnivawu Zoran @ivkovi} izjavio je ju~e za agenciju Anadolija da se Demokratska stranka prakti~no raspada. Iza{ao sam iz stranke 4. novembra pro{le godine i na taj dan je, prakti~no, po~eo raspad stranke, odnosno tog dana je bilo jasno da }e se desiti sve ovo {to se sada de{ava, rekao je @ivkovi}. Prema wegovim re~ima, ovo {to se sada de{ava je logi~na posledica lo{e politike koja je vo|ena u DS i uop{te politike koju je vodila DS i moralo je da se desi. To je posledica svih devijacija kroz koje je Demokratska stranka prolazila od 2004. godine, a devijacije su po~ele kada je ta stranka napustila ideologiju i ciqeve Zorana \in|i}a, rekao je @ivkovi}.

Komentari{u}i pregovore Beograda i Pri{tine, @ivkovi} je kazao da od 1990. godine re{ewe krize na Kosovu nije u rukama ni Srba, niti Albanaca, ve} se ~eka re{ewe koje }e usaglasiti Brisel i Va{ington. Biv{i premijer Srbije tvrdi da u Srbiji ne postoji ni ozbiqna vlast, ni ozbiqna opozicija, a wegova Nova stranka spremna je da popuni prazan prostor. Svi lideri partija su ogrezli u kriminalu i korupciji, u bahatosti i nerazumevawu situacije u Srbiji, zbog ~ega je potrebna nova stranka. Na{ ciq nije da bilo kome otimamo bira~e, nego da im ponudimo opciju za koga da glasaju i podr`e reforme koje su neophodne Srbiji, rekao je @ivkovi}.


4

ekonomija

utorak19.mart2013.

dnevnik NEZADOVOQSTVO NEZAVISNOG SINDIKATA NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE

NIS puno zara|uje, a otpu{ta radnike ISTI^U ROKOVI ZA RAZVOJNU BANKU VOJVODINE

Samo jedna banka mera~i RBV? Za desetak dana trebalo bi, nakon vi{e tri meseca, da se okon~a postupak preuzimawa Razvojne banke Vojvodine. Prema posledwim informacijama do kojih je „Dnevnik” do{ao, od pet finansijskih ku}a koje su se, navodno, u decembru pojavile kao zainteresovane, ostala je samo jedna. Posledwa koja je pre nekoliko dana definitivno odustala je Sosijete `eneral banka. Zvani~nih podataka o tome ko bi na kraju u svoje okriqe mogao uzeti RBV nema, ali stru~waci smatraju da je najre-

S obzirom na to da se preuzimawe ~eka ve} du`e od tri meseca i nervoza me|u zaposlenima je porasla. Sigurno je da }e deo slu`benika, i to mawi, pre}i u Razvojni fond Vojvodine, a ostalih oko 500 jo{ uvek samo mo`e da naga|a kakva }e im sudbina biti. U me|uvremenu odr`an je niz sastanaka, ali dok nije poznata ku}a koja ih preuzme, sve je u domenu spekulacija i obe}awa. Zaposlenima je obe}ano da }e dobiti sli~an socijalni program kakav je primewen u Novoj Agrobanci. Odnosno, otpremni-

Po{to preuzimawe banke traje ve} du`e od tri meseca, nervoza me|u zaposlenima je porasla jer wih oko 500 ne zna kakva ih sudbina ~eka alnije da ih preuzme jedna od banaka u ve}inskom vlasni{tvu dr`ave, i to je posledwa {ansa. Ukoliko se to ne dogodi, ste~aj odnosno likvidacija je jedino {to ih ~eka. Na{e finansijsko tr`i{te je deo evropskog, tu va`e jasna pravila i nijedna banka ne mo`e dugo da posluje a da pri tome nema odgovaraju}u adekvatnost kapitala.

nu od 300 evra po godini sta`a. Ovo je veoma primamqivo ali je zakomplikovalo `ivot slu`benicima koji su u prilici da na|u novi posao. Ukoliko negde udome radnu kwi`icu pre nego {to po~ne primena socijalnog programa osta}e bez otpremnine. Mnogi su zato odlu~ili da sa~ekaju finalnu ponudu za radnike pa sa punim xepovima da

potra`e novo radno mesto. U me|uvremenu su snage usmerili u pronala`ewe najboqeg re{ewa. Danas }e se u Banci odr`ati sastanak na kome }e biti i inspektori rada, pa }e se zaposleni upoznati sa svim mogu}nostima koje im zakon pru`a, a u tome im poma`e Savez samostalnh sindikata Srbije, odnosno deo zadu`en za banke i osiguravaju}e kompanije. U ovom trenutku bi}e to samo teoretski ~as, jer dok nema pravog sagovornika, a to mo`e biti samo banka koja preuzme ovu ku}u, mnoga pitawa }e ostati bez odgovora. Novi vlasnik traba da preuzme 80.000 deponenata i 110 miliona evra osiguranih depozita i jo{ sto neosiguranih. Predvi|eno je da se za neosigurane depozite, a koji nisu pokriveni kvalitetnom aktivom, emituju obveznice u iznosu od 70 miliona evra. Skup{tina Vojvodine nedavno je poni{tila odluku o dokapitalizaciji RBV u iznosu od 15 milijardi dinara. RBV je u ve}inskom vlasni{tvu Vlade Vojvodine 62,49 odsto a drugi krupan akcionar je Republika Srbija sa 23,51 odsto. D. Vujo{evi}

Nezavisni sindikat Naftne industrije Srbije uputio je ju~e otvoreno pismo nadle`nima u Vladi Srbije, u kojem se upozorava da se programom re{avawa vi{ka zaposlenih u toj kompaniji kr{i pravo na rad. U saop{tewu iz ovog sindikata ukazano je da poslovodstvo NIS-a planira da otpusti vi{e od 300 radnika, dok u isto vreme, preko uslu`nih preduze}a, anga`uje vi{e od 1.500 radnika. Tako|e, u saop{te wu se na gla {a va da je NIS formirao slu`bu u koju su prebacivani zaposleni koje }e biti progla{eni za tehnolo{ki vi{ak, iako nisu bili utvr|eni nikakvi kriterijumi, osim da su zaposleni na neo d re |e no vre me sku pi za kompaniju, da im je jeftinije koje anga`uje preko uslu`nih preduze}a, a najjeftiniji oni koje anga`uje preko programa „Prva {ansa”. Tako|e, iz ovog sindikata ukazuju da je neverovatno da kompanija koja bele`i izuzetno veliku dobit otpu{ta radnike na takav na~in. S druge strane, iz NIS-a ka`u da otkazivawe ugovora o radu zavisi od tehnolo{kih, ekonomskih ili organizacionih promena u kompaniji, a da je broj zaposlenih u NIS-u uslovqen, pre svega, konkurentno{}u kompanije kao i privrednim prilikama u zemqi, a da je prioritet NIS-a

stvarawe {to boqih uslova za razvoj i, u skladu s tim, zadr`avawe internih kadrova i anga`ovawe najboqih specijalista iz raznih oblasti. Tako se, uz {irewa posla {iri i saradwa sa eksternim partnerima i na projektima kompanije preko partnerskih lizing agencija anga`ovano je vi{e od 3.400 qudi. U pore|ewu sa 2008. godinom, zahvaquju}i velikom investicionom programu, broj zaposlenih, anga`ovanih na projektima kompanije, pove}an je i do sedam puta, ka`u u NIS-u. Tako|e, u NIS-u ka`u da se jo{ ne mo`e govoriti koliko }e radnika biti progla{eno za tehnolo{ki vi{ak, jer

Ponosni na mlade Program „NIS {ansa”, ukazuju u ovoj kompaniji, planirano je da se zaposli oko 300 bez dana radnog iskustva, pa oni ne mogu da do|u na mesto za kojim nema potrebe u kompaniji. NIS je ponosan {to je zaposlio mlade i obrazovane, stru~ne qude bez radnog iskustva, kad je zvani~na stopa nezaposlenosti 23 odsto i kad polovina mladih nema posao, te program „NIS {ansa” nije u koliziji sa progla{ewem tehnolo{kog vi{ka.

treba da postoji potreba za tim korakom. Preduslov je da se formuli{e program tehnolo{kog vi{ka, koji usvaja Upravni odbor kompanije, a program ne mo`e biti sproveden dok mi{qewe ne daju sindikati i Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe. Uz to, u NIS-u ka`u da su ovim programom za{ti}ene sve kategorije radnika koje {titi zakon - samohrani roditeqi, invalidi rada, sindikalni aktivisti. Ina~e, potpisanim aneksom Kolektivnog ugovora, koji je rezultat dogovora sa reprezentativnim sindikatima, predvi|ena je isplata od 500 evra po godini ukupnog radnog sta`a zaposlenog i jednokratna otpremnina, u iznosu od 1,5 prose~ne mese~ne zarade zaposlenog. Do sada je, ukazuju u NIS-u, za svakog radnika, koji je oti{ao iz kompanije, u proseku ispla}eno oko 22.000 evra otpremnine, {to je najve}i socijalni program na Balkanu. D. Mla|enovi}

DA BI DOBILI ZAJAM, GRA\ANI SADA U BANKAMA PROLAZE KROZ SITO I RE[ETO

Za kredit na proveri i ra~uni za struju

Ne zna se da li se gra|ani Srbije sve te`e odlu~uju da uzmu novi kredit ili imaju ve}i problem kod otplate starih obaveza. Podaci Udru`ewa banaka Srbije i Kreditnog birao govore da su se pro{log meseca dugovawa stanovni{tva zaustavila na sumi od 587 milijardi dinara. U najkriti~nijoj situaciji su oni koji kasne s otplatom po vi{e meseci, a svoje obaveze ne mo`e redovno da izmiruje ~ak 130.000 gra|ana du`e od 90 dana. Novi klijenti su sve obazriviji kada treba da se zadu`e, a jo{ oprezniju su bankari koji gra|ane provla~e kroz sito i re{eto. Od Kreditnog biroa vi{e se ne tra`e samo podaci o prostoj zadu`enosti klijenta, odnosno ima li kredit, koliki je i da li ga redovno vra}a, kolika su mu redovna primawa, ve} se tra`i i niz drugih podataka. Recimo, pitaju da li je zajam koji klijent ve} ima indeksiran i u kojoj valuti, da li je u dinarima? Zatim da li je klijent `irant za neki drugi zajam i kako se taj kredit vra}a. Posebno se obra}a pa`wa na” minus” i zadu`ewa po karticama. Kreditni biro sada prati podatke o zadu`enosti i obavezama klijenata kod finansijskih ku}a. Predvi|eno je da u te podatke u|u i druga zadu`ewa poput poreza, ra~una za struju, komunalne usluge i sli~no. Me|utim, prve provere su pokazale da su ti podaci kod nas prili~no nesre|eni pa samim tim i nepouzdani. To zna~i da }e banke, lizing kompanije i sli~ne ku}e jo{ sa~ekati pre nego {to i ovi podaci u|u u zvani~nu sliku finansijske sposobnosti klijenta?

Kada je pre sedam-osam godina po~ela kod nas ekspanzija kredita namewenih gra|anima oni su se lako dobijali. Ko je danas siguran klijent pred kojeg bi banke prostrle crveni tepih, znaju}i da }e im sve rate ispla}ivati na vreme? - Takav ne postoji - ka`e Ra{koToma{evi}iz Kredi Agrikol banke zadu`en za istra`iva-

koje je ste~aj izvestan. Ne{to su sigurniji zaposleni u komunalnim i javnim preduze}ima, upravi i organima lokalne samouprave. Me|utim, ve} se dugo pri~a da }e i tu morati da do|e do racionalizacije poslovawa. To podrazumeva smawewe zaposlenih. Istina o tome se dugo govori ali konkretnih programa nije bilo, me|utim, izvesno je da }e i oni

Sli~an stav imaju i u Komercijalnoj banci. Tako direktor sektora za razvoj novih proizvoda Goran Mili}evi} ka`e da se kod odobravawa kredita pa`qivo procewuju perspektive kompanije u kojoj zaposleni radi. [to se ti~e sigurnog zajma ka`e da je to danas samo onaj koji je pokriven sa sto odsto depozita, bilo preko samog klijenta bilo preko `iranta. Procene sigur-

PREDSEDNIK UO SOSIJETE @ENERAL BANKE GORAN PITI]

Fiksni kurs nije za na{ yep

U najkriti~nijoj situaciji su oni koji kasne s otplatom vi{e meseci, a svoje obaveze du`e od 90 dana ne mo`e redovno da izmiruje ~ak 130.000 gra|ana we tr`i{ta. Kod provera sposobnosti tra`i se obavezno da je zaposlen bar {est meseci kod istog poslodavca. A onda se pogleda i gde radi. Naravno da je problemati~no odobriti zajam klijentu koji radi u preduze}u za

do}i na red. Ipak, taj sloj stanovni{tva ima solidne plate i sigurnije radno mesto od onih zaposlenih u samostalim radwama ili kod preduzetnika. Samim tim ve}e su im {anse da do|u do kredita.

nosti otplate bi}e za banke te{ko pitawe sve dok smo ovde gde smo. Tek kada krene rast bruto doma}eg proizvoda, samim tim i proizvodwe, izvoza, smawi se inflacija, procena sposobnosti klijenta mo}i }e da se radi sa vi{e izvesnosti. Bi}e vi{e klijenata koji }e se ra~unati kao oni koji mogu da servisiraju obaveze bez ve}ih problema. Drugim re~ima, kada krene privredi bi}e lak{e bankama i klijentima koji `ele da se zadu`e. D. Vujo{evi}

Predsednik Upravnog odbora Sosijete `eneral banke, Goran Piti}, ocenio je sino} da ograni~avawe visine kamatnih stopa na kredite, kao i fiksirawe kursa dinara prema evru ne bi bila dobra re{ewa za srpsku ekonomiju. „Ta re{ewa su legitimna i mo`da odgovaraju nekim dr`avama, ali oni koji to predla`u za Srbiju moraju da shvate da situacija u na{oj ekonomiji ne dozvoqava takva re{ewa”, rekao je Piti} u~estvuju}i na Kopaonik biznis forumu. On je ocenio da bi ograni~avawe kamatnih stopa vodilo ka istiskivawu dela bankarskih klijenata i smawenom kreditirawu privrede, jer bi se banke uzdr`avale od davawa kredita za projekte koji nose predznak rizi~nih, kao {to su start ap projekti ili projekti malih i sredwih preduze}a.

Piti} je naglasio da je uloga bankarskog sektora da procewuje rizik svojih plasmana i odre|uje raspon kamatnih stopa u odnosu na cenu kapitala, da obezbedi stabilnost i likvidnost poslovawa, da posao vodi komercijalno, dok dr`ava kroz sni`avawe premije rizika zemqe mo-

Na{a ekonomija ne bi izdr`ala nametnuta re{ewa `e da uti~e na sni`avawe kamatnih stopa. On je naveo i da se pokazalo da adekvatna monetarna politika, uz najavu fiskalne konsolidacije, mo`e da dr`i vrednost dinara na nivou na kojem to odre|uje tr`i{te i da ne treba tra`iti re{ewa za kurs putem wegovog fiksirawa u ekonomiji kakva je srpska.


ekOnOMiJA

dnevnik

utorak19.mart2013.

5

DA LI ]E SE UBRZO MORATI MEWATI TEK USVOJENI ZAKON O UPISU SVOJINE?

Legalizacija{arena la`aod100evra ZASEDAO POKRAJINSKI SES

Zaposleno 450.000 Vojvo|ana -NaosnovuanalizeprivrednihkretawauVojvodiniu2012 godini, koju je uradila Privredna komore Vojvodin, pokazujesestagnacijauoblastiprivrede i proizvodwe, ali ipak, imaipozitivnihtrendova,koji dajunaduda}estawebitiboqe - rekao je na ju~era{oj sednici pokrajinskog Socijalno- ekonomskog saveta(SES) sekretar Sekretarijata za privredu MiroslavVasin.-Ono{tozabriwava je da }e ove godine Vojvodina biti u nepovoqnoj situa- cijijer}eseposledicevelike su{e iz pro{le godine odrazitiuovojgodini. Powegovimre~ima,ekonomski pokazateqi privredne aktivnosti u Vojvodini, i pored

predvideli daqi koraci i re{iliuo~eniproblemi.Powegovim re~ima, na osnovu podatakaRepubli~kogzavodazastatistiku,uodnosuna2011.godinu, lane je na nivou Srbije zabel e` en pad poq op rivredn e prozvodwe za 20,2 odsto, industrijske proizvodwe za 2,9 odsto,prometanamalo6,2ostoi zaposlenostiza1,1odsto.Procen e o padu poq op rivredn e proizvodwe u 2012. godini, sa stanovi{ta vrednosti, ukazuju dajepadjo{dubqiodo~ekivanogidazaregionVojvodineiznosi27,39odsto. Za razliku od Republike , industrijskaproizvodwauVojvodini je, u odnosu na 2011. godinu,jelaneporaslaza2,1od-

Od plate do plate NaosnovupodatakaRSZ,krajemnovembra2012.godineuVojvodinijebilo449.681zaposlenih,dokjeposledwegmesecapro{legodinenaevidencijiNSZbilo200.956osoba.Prose~nazaradauVojvodini,ispla}enaudecembrupro{legodinebilaje 48.266(neto),odnosno67.065(bruto),{tojeuodnosunapro{logodi{winovembarnominalnovi{eza11odsto,arealno1,1odsto,aupore|ewusaprose~nomzaradomispla}enomu2011.godini, pro{logodi{wa decembarska zarada realno je ve}a za 15,3 odsto.Najni`aprose~nazaradauVojvodiniudecembru2012.godinebilajeuop{tiniPlandi{te-27.328dinara,anajvi{au op{tiniVr{ac-65.718dinara.Najvi{uprose~nuzaraduostvarilisuzaposleniuoblastiproizvodweduvanskihproizvoda132.717dinara,anajni`uuoblastikinematografije,televizijskeimuzi~keprodukcije-18.067dinara. nepovoqnihvremenskihprilika i dub ok og pada poq op rivredn e proi zvodw e, bal e` e trend rasta industrijske proizvodwe{todajenaznakudase mo` e o~ek ivati opor avak i rast. Uz to, smawen je i deficitspoqnotrgovinskerazmene, aizVojvodinese,idaqe,najvi{e izvozi, jer izvoz iz Vojvodine ~ini 37,7 odsto ukupnog izvoza. Predsednik Privredne komoreVojvodineRatkoFilipovi}ukazaojedajeanalizaprologodi{wihprivrednihkretawa izuzetno va`na kako bi se

sto, a u decembru je fizi~ki obim industrijske proizvodwe biove}iza13,9odsto. Pro{le godine vojvo|anski privredn ic i ostvar il i su ukupnu robnu razmenu sa inostranstvom od ne{to vi{e od 9,6milijardidolara,{tojeza 8,2 odsto mawe nego 2011. godine,pri~emujeizvozsmawenza 3,2odsto,auvozza11,9odsto.U istomperiodusmawenjespoqnotrgovinski deficit za 34,9 odsto, a zabele`eno je i pove}awe pokrivenosti uvoza izvozom. D. Mla|enovi}

Usvajawe Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgra|enim bez gra|evinske dozvole izazvao je {irokuraspravustru~nejavnosti,kojasmatradaovakavkakav je nije trebalo ni da se donosi. Sekretar Udru`ewa gra|evinarstva u Privrednoj komori SrbijeGoranRodi}izjaviojeza na{listdaovajzakonnere{avaproblemlegalizacijeobjekata zidanih bez gra|evinske dozvole,ve}sesamoodnosinaevidentirawe„divqegradwe”,{to jebilomogu}eibezwegovogdono{ewa.Uzsvetoiduitro{kovi od 100 evra po „legalizaciji”, pa se ne mo`e re}i i da je ovajpostupakbesplatan. - Zakon koji dozvoqava upis svojine na tu|em zemqi{tu mora}eopetdasemewa,jertunije re~opravojlegalizacijiinijedna banka ne}e odobriti ni kredit, ni hipoteku na objekat, kojisenalazinazemqi{tudrugogvlasnika-izjaviojezana{ list Rodi}. - Pitawe vlasni{tva je apsolutno moralo prvo dabudere{eno,tamogdetrebadaseimovinavrativlasnicima, patekposledaseobjekatlegalizuje. S tim u vezi na{e je Udru`ewe jo{pre ~etiri -pet godina tra`ilo da se omogu}i besplatna legalizacija qudima koji su napravili ku}e na sopstvenom zemqi{tu, ali taj zakon nikako nije smeo da ukqu~i legalizaciju objekata na tu|oj imovini. Rodi} smatra da bi trebalo anga`ovati komisije koje }e da naprave ta~nu procenu zemqi{takojabibilakona~na.Ka`e da za dr`avu jeste prednost da odjednom legalizuje {to vi{e

Zakon{titiikoganetreba

Uz `andarme kao u Austrougarskoj Predsednik Stalne konferencije gradova i op{tina Sa{a Paunovi}smatradabiproblemlegalizacijeobjekatatrebalo re{iti tako {to bi se doneli odgovaraju}i propisi, koji bi omogu}ilidadr`avaorganizujeekipezatajposaoiukolikonekonebihteodalegalizujeobjekat,dasetore{inasuduuskladusazakonom.Kakojenaveo,tajposaobitrajaookopetgodina, alibiseokon~ao.OnjerekaodaVojvodinaimaboqeure|enkatastar,jersuaustrougarski~inovnicii{liredompoku}amasa `andarmomiuzpretwusilomzavodilired. objekata, jer }e onda mo}i da ubira vi{e poreza i dobije vi{e prihoda u buxet, ali to kasnijemo`edadovededovelikih komplikacija.

Sagovornikka`edajeodpri~e o besplatnoj legalizaciji bespravno izgra|enih objekata koje su siroma{ni zidali na u{trb kvaliteta `ivota svoje

dece - za koju je nedavno upravo resorni ministar Velimir Ili} slikovito rekao kako nisu i{la ni na letovawe, ni zimovawe... ispala suprotnost, pa se ide na ruku bogata{ima, jer siroma{na deca zasigurno ne `ive u ku}ama do 300 kvadrata, koliko iznosi sada postavqena granica za kvadraturu nekog objekta koji se upisuje u katastar. Rodi} komentari{e da je neshvatqivo da Zakon {titi one koji su bez dozvole zidali na Dediwuidrugimekstrazonama, koje je listom trebalo izuzeti od besplatne legalizacije, odnosnoupisaukatastar.Stimu vezi PKS je predlagala da se besplatnalegalizacijadozvoli samoonimakojiimajustambene objektedo100kvadratnihmetara na gradskom podru~ju. Druga stvar je sa seoskim doma}instvima,kojasusvojkrovnadglavompodiglanasvojimimawima i tu ne bi trebalo ograni~vati kvadraturu. I predsednik Stalne konferencije gradova i op{tina Sa{aPaunovi}smatradaje Zakon oupisuukatastarbespravnosagra|enihobjekatapotpunoobesmi{qen usvajawem amandmana. Zakonom se ni{ta ne re{ava, jer }e prilikom upisa u katastarpostojatizabele`badanijepla}enakomunalnanaknadai kadavlasnikbudehteodaproda objekat,mora}edaplatilokalnojsamoupravi.Onsmatradaje namera bila da se zakonom na brzinuprisvojitu|ezemqi{te, odlokalnihsamouprava,dr`ave ilifizi~kihlica,doksetone osporinaUstavnomsudu. R. Dautovi}

MLEKARI TVRDE DA TREBA GODINU DANA DA SE RE[I PROBLEM

Mlekuostaviti0,5aflatoksina Udru`ewe proizvo|a~a mleka Srbije smatra da dozvoqeni nivoaflatoksinatrebadaostane0,5mikrogramapokilogramu bar u narednih godinu dana, kako bi se celokupan sistem oporavio,azara`enikukuruzupotpunostibiozamewenzdravim. Nema „~arobnog {tapi}a” za re{eweproblemasaaflatoksinom,ve}jeneophodnouspostaviti celokupan sistem kontrole koji }e biti usagla{en sa EU standardima, kako se ovakve situacijenebiponavqale,poru~ili su sa dana{we konferencije za novinare predstavnici tog udru`ewa. PredsednikUpravnogodbora Udru`ewa proizvo|a~a mleka SrbijeQubi{aJovanovi} rekao je da je nemogu}e o~ekivati da postignetenadu`iroknajnovijestandarde,doklegodfarmeri

uishranikoristemakarideozara`enogkukuruza. „^iwenicajedanateritoriji Srbijenajve}ideorodakukuruza zara`enaflatoksinomB1,kaoi dajesistemukontrolepromaklo danavremespre~idatakavkukuruzu|eulanacishrane”,kazaoje Jovanovi}. On je naglasio da je koncentracijaaflatoksinapopostoje}empravilniku(0,5mikrograma po litru) bezbedna po potro{a~ei„va`iucelomsvetu,izuzev uEU”. Jovanovi}jeukazaoidanepostojimogu}nostdakravapre`iviukolikokrozwenotelopro|u visokokontaminirane materije,jerbijojjetrastradala.DodaojedauSrbijinijezabele`en nijedantakavslu~aj. ^lan udru`ewa Vasa Xingurski rekaojedajeuprethod-

nih pet godina broj krava u Srb ij i sa oko 600.000 grl a smawen na 300.000, od kojih je prem a weg ov im re~ im a, 150.000 pod kontrolom. Xin-

gurski tvrdi da je 30 odsto od ukupn ih kol i~ in a sir ov og mlekauSrbijiulegalnimtokovima, a 60 do 70 odsto van kontrole.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Progres, Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`i za za za za devize devize efektivu efektivu 1

109,4130

111,6459

114,2138

109,0780

Australija

dolar

1

87,8960

89,6898

91,7527

87,6269

Kanada

dolar

1

82,8321

84,5226

86,4666

82,5786

Danska

kruna

1

14,6716

14,9710

15,3153

14,6267

Norve{ka [vedska [vajcarska V. Britanija SAD

kruna kruna franak funta dolar

1 1 1 1 1

14,5972 13,1323 88,8595 128,0583 84,8623

14,8951 13,4003 91,6934 130,6717 86,5942

15,2377 13,7085 93,8023 133,6771 88,5859

14,5525 13,0921

Promena %

Cena

10,00

22

2.244

NIS, Novi Sad

1,20

926

5.735.706

AIK banka, Ni{

-0,12

1.630

125.510

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,99

4.100

123.000

NIS, Novi Sad

1,20

926

5.735.706

Poqoprivreda Novo Selo, Orom

0,61

498

108.522

Imlek, Beograd

0,00

3.036

0,00

Energoprojekt Visokogradwa, BG Pet akcija s najve}im padom

0,57 Promena

352 Cena

10.912 Promet

Soja protein, Be~ej

-2,55

801

440.800

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.590

147.870

-13,30

189

1.890

Energoprojekt holding, Beograd

[ajka{ka {e}erana, @abaq

-8,33

4.400

66.000

-2,71

681

136.102

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Alfa plam, Vrawe

-4,57

5.886

64.750

-0,40

492

381.952

Jubmes banka, Beograd

Vital, Vrbas

-3,83

1.106

44.228

0,00

10.389

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

-3,49 Promena

5.800 Cena

290.000 Promet

0,00

3.143

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.290

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,99

4.100

123.000

Alfa plam, Vrawe

-4,57

5.886

64.750

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

490

0,00

Tigar, Pirot

-1,95

201

702.997

Ratko Mitrovi}, Beograd

Montinvest, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

89,5845 127,6663 84,6025

Kursevi iz ove liste primewuju se od 18. 3. 2013. godine

BELEX 15 (576,47 -0,26)

Promet

NIS, Novi Sad

1,20

926

5.735.706

VP Dunav, Ba~ka Palanka

0,00

4.200

659.400

Soja protein, Be~ej

-2,55

801

440.800

Mlekara, Subotica

0,00

1.051

320.650

Neoplanta, Novi Sad

0,00

429

265.122

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


6

TRe]e dOBA

utorak19.mart2013.

MO@E LI SE I KAKO REFORMISATI PENZIJSKI SISTEM SRBIJE

Penzijemo`da usubotu Isplata drugog dela februarske penzije za biv{e zaposlene mogla bi po~eti u subotu, 23. marta, a po{tari bi tokom naredne nedeqe prinadle`nosti doneli svima koji ih primaju na ku}nu adresu. Kako je iz Vlade Srbije najavqeno da }e do kraja meseca penzioneri ~ija su primawa mawa od 15.000 dinara dobiti tre}u ratu socijalne pomo}i od 4.000 dinara, mo`e se o~ekivati da isplata po~ne ove sedmice, a da krajem naredne pola miliona najsiroma{nijih penzionera dobije pomo}.

PRE 80. GODINE NIJE ETI^KI KOREKTNO IKOGA ZVATI STARIM

Donosibebena svetu71.godini U jednom ~lanku objavqenom u „Wujork tajmsu“ gospo|a od 69 godina nazvana je staricom, {to je izazvalo lavinu negativnih ~itala~kih komentara. Ovaj slu~aj u SAD nije usamqen: kada je pre izvesnog vremena u javnost dospela pri~a o 71-godi{woj babici koju su novinari tako|e nazvali starom, mogli su se pro~itati komentari poput: „Napunio sam 70 godina u februaru i uop{te se ne ose}am starcem. Star ~ovek ima najmawe 80 godina“, „Stvarno? Stara babica? Ona ima 71 i donosi bebe na svet! Nema ni{ta starog u tome, naro~ito ne u wenim godinama!“

koji se nalaze u nekim prelaznim godinama i sebe smatraju ravnopravnim ~lanovima dru{tva. Zaista, koliko je star „stariji ~ovek“ – najve}i re~nik engleskog jezika na svetu, Mirijam-Vebster ka`e „prili~no star, koji je pro{ao sredwe godine“. To, naravno, ni{ta ne zna~i i samo unosi dodatnu zabunu. Kao i u engleskom, i u na{em jeziku re~ ’starac’ ima i drugo zna~ewe: „savetnik, mudrac“, ali se ono sve re|e koristi. Danas se pomenuta re~ sve vi{e zamewuje frazom „starija osoba“, ali se i daqe mogu pro~itati

Vragolankesne{tostarijomli~nomkartom

Na sli~an na~in, promenom odnosa prema odre|enim socijalnim grupama promenio se i na~in wihovog imenovawa. ’Hendikepirani’ (engleska re~ koja je ozna~avala osobu koja prosi, dr`e}i u ruci lon~i} za ubacivawe sitnine) danas se nazivaju osobama s posebnim potrebama, a i o ovom terminu raspravqa se kao o nedovoqno dobrom. Tako je i naziv ’stariji, starac’ postao politi~ki i eti~ki nekorektan. - Niko ne `eli da o sebi razmi{qa kao o starom, naro~ito ne kao o jako staroj osobi - ka`e Majkl Volo, voditeq popularne emisije „Leksikon dolina“, koja se bavi lingvisti~kim temama. – Re~ ’stariji’ ~esto nosi skriveno zna~ewe ’slab’ i ’onaj kome je potrebna pomo}’. To je, naravno, uvredqivo za ve}inu qudi

naslovi u kojima se osoba izme|u 50 i 60 godina naziva starom. Ovo se naro~ito odnosi na `ene, koje za medije postanu starice ~im prevale pedesetu. Problem se zao{trava ne samo zbog toga {to smo postali dru{tvo orijentisano ka odr`avawu iluzije ve~ne mladosti, ve} i zbog toga {to je sve vi{e qudi starijih od 40 godina, pa se zna~ewa ’star’ i ’mlad’ drasti~no mewaju. [to se dr`ave ti~e, ona uglavnom povla~i crtu oko 65. godine, ne samo u smislu prestanka radne aktivnosti, ve} i u sociolo{kim i svakim drugim istra`ivawima. Da li }e se i u nau~nim radovima rezultati preispitivati odre|ivawem druge granice za ulazak u starost, ostaje da se vidi. I. Vujanov

Dedeizdr`avaju decu iunuke U dvadesetak okruga u Srbiji vi{e je penzionera nego zaposlenih, a isto toliko ima i okruga gde je tek ne{to vi{e radnog stanovni{tva od penzionisanog. U takvoj situaciji, svakog meseca siguran prihod imaju samo penzioneri, jer me|u zaposlenima ima dosta onih koji mesecima ne dobiju ni dinar ili ku}i nose minimalnu zaradu. Upravo zato {to danas penzioneri imaju je di na si gur na pri ma wa, ~lanovi wihovih doma}instava direktno zavise od wih. Po zvani~noj statistici, ~ak 36 odsto tro{kova prose~ne poro di ce u Sr bi ji pod mi ru ju penzijski ~ekovi. Koliko je to zna~ajno za pre`ivqavawe po ro di ca naj bo qe po ka zu je podatak da u tro{kovima plate u~estvuju svega {est odsto. Ve} nekoliko godina broj za po sle nih i pen zi o ne ra u Srbiji je skoro izjedna~en. Da bi Fond PIO normalno funkcionisao, po procenama stru~ wa ka, tre ba lo bi da imamo 3,5 zaposlena po penzioneru. Konkretno, to bi zna~ilo da na trenutni broj penzionera Srbija treba da ima preko {est miliona zaposlenih od oko sedam miliona stanovnika. To je ve} u domenu nau~ne fantastike, jer {anse da se pove}a broj zaposlenih i za nekoliko hiqada skoro da nema, ako se nastavi s dosada {wim pri vred nim kre ta wima. Stru~waci tvrde da se re{ewe mora tra`iti i u tome da se destimuli{e penzioni sa we, od no sno da dr `a va treba da uvede mere koje }e odlagati odlazak u penziju. Upravo zato ima najava da }e ve} od jeseni biti uvedene mere koje }e poo{triti kriterijume za odlazak u penziju.

DrZoranPopov

Tako se kao mogu}a mera najavquje pove}awe starosne granice, a ima nagove{taja i da }e dr`ava uvoditi penale za one koji u ranijem `ivotnom dobu prestanu da rade. Primera radi, Hrvatska je nedavno najavila da bi Hrvati u penziju mogli sa 67 godina `ivota, jer ih ekonomska situacija na to primorava. Sada u penziju idu sa 65, ali je veliko pitawe ho}e li Hrvatska takva pravila uskoro mo}i da ispo{tuje, jer i tamo ima sve vi{e onih s mirovinskim re{ewem, a sve mawe zaposlenih. U Srbiji se razmi{qa da se izmeni Zakon o PIO i to tako {to bi oni koji se penzioni{u pre regularne starosne granice imali srazmerno ni`a primawa. Procewuje se da bi upravo ta mera destimulisa la za po sle ne da od la ze u

Konkurszabesplatnubawu do31.marta Republi~ki fond za penzijsko i invalidsko osigurawe raspisao je oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u nekoj od 25 bawa Srbije. Konkust je otvoren do 31. marta, a pravo u~e{}a imaju svi ~ije su penzije ni`e od 23.571 dinara. Prijave se podnose op{tinskim organizacijama prema mestu prebivali{ta, a oni sa Kosova i Metohije ispostavi ili filijali Fonda u mestu prebivali{ta. Spisak korinsika pravi se posebno za kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poqoprivrednika. ^lanstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za odlazak u bawu, koji ukqu~uje i lekarski pregled, terapiju, kao i tro{kove prevoza u visini cene autobuske karte, ili vozne drugog razreda. Fond }e snositi i tro{kove za pratioca deteta koje koristi porodi~nu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan `ivot i rad. Q. M.

KAKO LEKAR KA@E

Krpeqivrebajuisagrana S prvim lepim danima, po parkovima, kraj reka ili u obli`wim izleti{tima, sem po`eqne flore, na`alost, budi se i nimalo omiqene vrste fauna. Pa i vrlo aktivni krpeqi, koji `ive u visokoj travi i niskom grmqu, veoma lako se zaka~e na ode}u, odakle neprimetno mile i tra`e zgodno mesto za ubod. Tokom {etwe {umom mogu da padnu s grana na glavu ili ramena prolaznika. Prenose uzro~nike zaraznih bolesti, bakterije, viruse i protozoe, koji `ive u razli~itim sisarima, a krpeq ih prenosi na qude. Ina~e, ubod zara`enog krpeqa mo`e biti vrlo opasan po zdravqe. Najboqa za{tita je prikladna obu}a i ode}a, dakle, visoke cipele, duga~ke pantalone, ko{uqa duga~kih rukava i kapa na glavi. Kako je krpequ potrebno neko vreme da se pri~vrsti za ko`u i po~ne hraniti krvqu, posle povratka iz prirode treba temeqno pregledati telo.

Visokrizik{etwepoparku

Ukoliko se krpeq ve} zario u ko`u, lekari savetuju da se nikako ne premazuje uqem, benzinom ili, recimo, acetonom. Najboqe je da se pincetom uhvati {to bli`e ko`i i okretom suprotnom kazaqkama na satu izvu~e. Ako posle odstrawivawa

dnevnik

ostane deli} hvataqke, nema mesta panici, jer je zara`eni deo, odnosno stomak, odstrawen. Od zaraza koje prenose krpeqi za qude je najopasnija lajmska bolest koju izaziva bakteri ja Borrelia burgdorfer i. Sam ubod je uglavnom bezbolan a po-

~etni simptomi prili~no variraju i li~e na druga obolewa. Po~etni znak lajmske boleti je crveni osip koji se {iri po ko`i. Ne izaziva svrab, niti bol a mo`e se dogoditi i da nestane sam od sebe potpuno neprime}en ako je na skrivenim delovima tela. Desetak dana po inficirawu, po~iwu simptomi koji ukazuju na grip: glavoboqa, malaksalost, groznica, te bol u zglobovima i mi{i}ima. Ukoliko se ne dijagnosticira i blago vremeno po~ ne le~ewe, dolazi do ozbiqnijih tegoba artritisa, hroni~nog oticawa zglobova, o{te}ewa perifernog nervnog sistema, a u osam odsto slu~ajeva zakasnelog tretmana i poreme}aja rada srca. Tako|e je mogu}a pojava meningitisa i encefalitisa, koji se mogu prepoznati po uko~enom vratu, zaboravnosti, konfuziji, groznici i preosetqivosti na svetlost. J. Barbuzan

penziju ~im ispune jedan od uslova. Fiskalni savet Srbije je nakon analize iskustva drugih dr`ava predlo`io da se penzije umawuju u iznosu od {est odsto za svaku godinu ranijeg penzionisawa, a da se svaka godina rada preko starosne granice nagradi pove}awem od sedam odsto. Nadle`ni dr`avni organi jo{ se zva ni~ no ni su iz ja sni li o ovom predlogu, ali ima nagove{taja da }e reformi penzionog sistema biti i da }e one i}i upravo u ovom pravcu. Ono u ~emu se svi u Srbiji sla`u jeste da se ne{to mora mewati u penzijskom sistemu, jer je samo lane na penzije oti{lo ~ak 14 odsto BDP-a, a to je ekonomski neodr`ivo. Kako se ne bi do{lo u situaciju da isplate penzija kasne, a jasno je da to zna~i problem za mnoge porodice koje danas

upravo penzioneri izdr`avaju, pod hitno se mora praviti odr`iv penzijski sistem. S druge strane, nedostatak novca u dr`avnoj kasi uti~e i na to da penzije ve} vi{e od godinu dana ne prate rast cena, odnosno da sve vi{e zaostaju za prose~nom platom. To za posledicu ima naglo siroma{ewe penzionera, koji ve} sada znaju da ne mogu ra~unati na povi{icu koju im „`ivot izra~una„, ve} na onu za koju para u buxetu ima. Tako }e oni ve} u aprilskom uskla|ivawu penzija, koje je unapred odre|eno za uve}awe od samo dva odsto, biti znatno uskra}eni, s obzirom na to da su tro{kovi `ivota daleko ve}i i da bi dobili tri puta vi{e da se prati rast cena. Kako proizilazi da treba da su sre}ni {to redovno primaju ~ek i {to im on sti`e ta~no u dan, pa su samim tim u prednosti na zaposlene, oni pristaju i na mawa primawa. Prema oceni dr Zorana Popova, ekonomiste koji se godinama bavi penzij skim sistemom, ~ak i ako dr`ava odlu~i da uvede penale za one koji se penzioni{u pre starosne granice, u{teda ne}e biti velika niti }e se problem koji ve} godinama postoji re{iti. On isti~e da je u Srbiji problem demografski, a pogor{an je lo{im stawem u privredi. - Problem odr`ivosti penzijskog sistema mo`e se re{iti samo ako se popravi stawe u privredi i sagleda mogu}nost u{tede na nivou ~itave javne potro{we, ukqu~uju }i zdrav stvo, {kol stvo i javne nabavke - istakao je Popov. Qubinka Male{evi}

FUDBALSKE I KONFU^IJANSKE MUDROSTI BANATSKOG GASTARBAJTERA

Srbimasovno postajuAustrijanci Isidor Jablanov (66), rodom iz Banatskog Aran|elova, penziju je stekao u Austriji, gde je kao gastarbajter stigao 1970. a radne navike pre toga overavao i kao akcija{ u Vrbasu i Subotici. U mladosti je igrao fudbal i bio sudija na livadi, uz posao po Be~u osnivao vi{e jugoslovenskih i potom srpskih udru`ewa, pa {est godina bio i se kre tar Sa ve za Sr ba Austrije, koji okupqa 72 kluba. Ni sad ne miruje, ve} je referent za integraciju pri Vladi Austrije, a nedavno je objavio i obim nu mo no gra fi ju „Svetska prvenstva u fudbalu 1930-2010”. - Na prikupqawe gra|e podstaklo me je kad sam u ku}i u Srpskom Krsturu, koju je kupio moj sestri}, na{ao stara izdawa „Politika”, pa krenuo sa istra`ivawem, koje je trajalo dve i po godine. Kwiga obuhvata sve dostignu}a doma}eg fudbala, od prvog odlaska jugoslovenske reprezentacije u Montevideo do posledweg Mondijala u Ju`noj Africi - pri~a Jablanov. Drug Isa, kako ga prijateqi od miqa zovu, pi{e i aforizme, a sakupio je mno{tvo misli umnih qudi, wih ~ak 28.400, od Konfu~ija do danas, od onih sa na{ih prostora pa do Madagaskara, a neke je sam i preveo. Za kwigu „Biseri mudrosti” odabrao je oko 11.500 sentenci, a prikupqa gra|u i za kwigu „40 na{ih godina”, u koju }e spa ko va ti bi ti sa we na {ih klubova u austrijskoj pokrajini Forarlberg, gde sada `ivi oko 5.500 Srba, ali je gotovo 40 odsto uzelo austrijsko dr`avqanstvo.

Isidor–IsaJablanov

- Nisam mislio da }u u inostranstvu toliko ostati. Jedan kolega koji je ranije oti{ao, pri~ao je da radi{ tri meseca pa kupi{ „opel olimiju”, pa sam `eleo da imam {to i moji vr{waci. Ali, kad sam oti{ao, ispostavilo se da nakon tri meseca nisam mogao da kupim ni bicikl. Nau~io sam nema~ki u osnovnoj i sredwoj {koli, pa sam se dobro sna{ao i bio prihva}en. Prve generacije gastarbajtera su vezane za zavi~aj i ve}ina mu se vra}a, ali sve kasnije druga~ije razmi{qaju, pa budu}nost sebi grade u inostranstvu, gde se mladi mnogo lak{e snalaze i integri{u nego mi nekad - veli drug Isa. Od kada je u pe~albi, ~esto dolazi u zavi~aj, pa i sada pola go di ne pro vo di u na se qu Si get na do mak za vi ~aj nog Aran|elova. M. Mitrovi}


dru[tvo

dnevnik u „Plave [leMOve” isPra]eni nOvi tiMOvi vOJske srBiJe

Na{imirovwaci udevetmisija ji pomorskih snaga EU u Somaliji pod nazivom “Atlanta” protiv pirata. VS u Kongu sa osam pripadnika u~estvuje od marta 2003. godine sa sanitetskim timom za evakuaciju vazdu{nim putem, u Liberiji sa ~etiri vojna posmatra~a tako|e od 2003. godine u to na spre~avawu ilegalne trgovine, podr{ci razvoju qudskih prava, unapre|ewu i podr{ci razvoju sektora bezbednosti i patrolirawu u podru~ju razme-

Foto:Ministarstvoodbrane

Iz vojne baze „Jug” kod Bujanovca u subotu je sve~ano ispra}en tim Vojske Srbije koji }e u~estvovati u multinacionalnim operacijama na Kipru i u Libanu. Na~elnik General{taba VS general Qubi{aDikovi} uru~io je zastave Republike Srbije komandirima vodova majoru QubomiruPuni}u i kapetanu Milo{uTodorovi}u, pozdravio se sa svim pripadnicima vojske koji odlaze u mirovnu misiju i po`eleo im

utorak19.mart2013.

7

Za neke Zdravstvene usluge Zdravstvena kwi@ica ne va@i

Pijanstvosepla}a izsopstvenogyepa |enih anomalija, estetske rekonstrukcije dojke nastale nakon mastektomije i estetske korekcije posle te{kih povreda neophod-

Zakon je utvrdio usluge koje nisu obuhva}ene obaveznim zdravstvenim osigurawem. Tako, izme|u ostalog, Fond za zdravstveno osigurawe ne pokriva zdravstveni pregled za izdavawe lekarskog uverewa za upis u sredwe {kole, fakultete ili na neke kurseve. Svako mora iz svog xepa da plati i lekarsko uverewe za zasnivawe radnog odnosa. Pla}a se i utvr|ivawe zdravstvenog osigurawa za izdavawe potvrde za polagawe voza~kog ispita ili utvr|ivawe zdravstvene sposobnosti na predlog poslodavca. Osigurawe ne pokriva ni le~ewe pijanstva, kao ni kozmeti~ke, hirur{ke i estetske procedure. Izuzetak su nu`ne korekcije uro-

medicinskih razloga, neobavezna imunizacija, stomatolo{ke usluge koje nisu utvr|ene kao pravo iz obaveznog osigurawa.

Pla}a se i „luksuzniji” sme{taj Ukoliko neki pacijenti `ele posebnu udobnost u stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi moraju to da doplate iz svom xepa. To zna~i da oni pacijenti koji `ele sme{taj u jednokrevetnu ili dvokrevetnu bolni~ku sobu sa posebnim kupatilom, televizorom, telefonom i drugim vanstandardnim uslugama koje nisu medicinski neophodne moraju doplatiti redovan bolni~ki dan jer im se pru`aju dodatne usluge na li~ni zahtev. nih za uspostavqawe bitnih funkcija organa i delova dela. Posebno se pla}a, prema utvr|enom cenovniku zdravstvene ustanove, prekid trudno}e iz ne-

Pla}a se i dijagnostika i le~ewe seksualne disfunkcije ili seksualne neadekvatnosti ukqu~uju}i impontenciju, lekovi i medicinsko-tehni~ka pomagala

vezana za promenu pola. Obavezno zdravstveno osigurawe ne odnosi se ni na redukciju telesne te`ine osim kada je ona medicinski neophodna, kao ni dijetske savete. Gra|ani, i pored toga {to imaju uredno overenu zdravstvenu kwi`icu, moraju sami da plate i sanitetski prevoz u slu~aju da tra`e da budu bezbedno transportovani na hidroterapiju, terapiju hipnozom, elektrohipnozom, psiholo{ko savetovawe u vezi sa promenom pona{awa, tretman lo{ih porodi~nih i radnih odnosa i nesposobnost pam}ewa. Iz nov~anika se pla}aju i medicinsko-tehni~ka pomagala i implanti koji su iznad standarda koji je medicinski neophodan. Q. Male{evi}

udru@ili se direktOri [kOla iZ Ju@ne Ba^ke i sreMa

Asocijacijazaboqirad {taja, dok je od 2004. godine anga`ovano i {est policijskih slu`benika. U mirovnoj operaciji u Obali Slonova~e vojska u~estvuje od 2004. godine s vojnim posmatra~ima na pra}ewu prekida neprijateqstava, nasiqa, spre~avawu ilegalne trgovine i obavqawu redovnih zadataka patrolirawa u podru~ju razme{taja, a na Kipru od 2010. godine sa 46 pripadnika na zadacima nadgledawa linije razdvajawa, spre~avawu obnove neprijateqstava izme|u sukobqenih strana, pru`awa podr{ke u sprovo|ewu humanitarnih operacija. U Libanu vojska u~estvuje od 2010. godine sa 47 pripadnika koji rade na koordinaciji aktivnosti s ci-

U subotu je u Kipar, preko Ma|arske, krenulo 43 stare{ina i vojnika. U Liban }e, preko [panije, oti}i 36 pripadnika Vojske Srbije. Oni }e u [paniji provesti dva meseca na obuci, a ve} krajem godine u Libanu }e biti 160 pripadnika Vojske Srbije Do kraja godine, po re~ima na~elnika Centra za mirovne operacije Zdru`ene operativne komande G[ VS pukovnika Milivoja Pajovi}a, planira se upu}ivawe 475 vojnika Vojske Srbije u razne multinacionalne operacije. Pripadnici Vojske Srbije u 2013. godini u~estvova}e u devet ope ra ci ja pri mi si ja ma Ujediwenih nacija i Evropske uni je. Pri pad ni ci VS }e u ovoj godini u~estvovati u mirov nim ope ra ci ja ma UN u Kongu, Liberiji, Obali Slonova~e, Libanu, Kipru, kao i u mirovnoj operaciji na Bliskom istoku. Pripadnici vojske u~estvova}e i u mirovnim operacijama u okviru sistema stend baj aran`mana UN, potom u misiji EU za obuku bezbedonosnih snaga Somalije u Ugandi, kao i u vojnoj operaci-

qem osmatrawa, pra}ewa i odr`avawa prekida neprijateqstava izme|u sukobqenih strana, pomo}i libanskoj vladi da efektivno uspostavi vlast i kontrolu na sopstvenoj teritoriji. U misiji EU za obuku bezbednosnih snaga Somalije u Ugandi vojska u~estvuje od pro{le godine sa zadacima medicinske podr{ke, obuke, opremawa i odr`avawa stepena spremnosti Somalijskih snaga bezbednosti, a u vojnoj operaciji pomorskih snaga EU u Somaliji u operation “Atlanta” od 2012. godine. Ove godine planirano je da pripadnici MUP-a budu anga`ovani u ~etiri misije. Wihovo anga`ovawe u „plavim {lemovima” ko{ta}e nas oko 839 miliona dinara, a taj novac je obezbe|en buxetom Srbije za 2013. godinu. M. Bozokin

Pro{irenanadle`nost Savetaza{tampu Gra|ani i institucije, koji smatraju da su o{te}eni, mogu podnositi `albe Savetu za {tampu i na sadr`aje koje objavquju novinske agencije i informativni veb portali. Nedavnim izmenama Statuta Saveta za {tampu, samoregulatornog tela koje prati po{tovawe Kodeksa novinara Srbije u {tampanim medijima, pro{irena je wegova nadle`nost time {to je omogu}eno da mu pristupe i onlajn mediji koji nemaju {tampana izdawa, kao i novinske agencije. Izmenama Statuta Saveta za {tampu tako|e je omogu}eno wegovoj Komisiji za `albe da se ubudu}e izja{wava i o tome da li je prekr{en Kodeks novinara u onim medijima koji nisu prihvatili nadle`nost Saveta, {to do sada nije bilo mogu}e. Kako se isti~e u saop{tewu Saveta za {tampu, Komisija za `albe }e u ovakvim slu~ajevima davati mi{qewe koje takvi mediji nisu u obavezi da objave, ali }e ono biti javno saop{teno.

- Ciqevi udru`ewa su podizawe kvaliteta rada rukovode}eg kadra u vaspitnim i obrazovnim ustanovama ova dva okruga i za{tita dostojanstva i podizawe ugleda, stru~no usavr{avawe, strukovno povezivawe, te razmena iskustava direktora obrazovno vaspitnih ustanova - ka`e Milijana Grahovac-Prole. - Pored toga, na{a asocijacija }e davati sugestije i predloge za izmenu pojedinih propisa, organizovati stru~ne rasprave, seminare i savetovawa o donetim propisima ili predloga wihovih izmena, pokretati inicijative za dono{ewe, izmena i dopuna zakona i drugih propisa, davati mi-

{qewa i zauzimati stavove o pojedinim op{tim pitawima od zajedni~kog interesa u oblasti vaspitawa i obrazovawa, organizovati stru~ne skupove, savetovawa, seminare, predavawa i druge oblike stru~nog i profesionalnog usavr{avawa ~lanova Asocijacije, a planiramo i saradwu s republi~kim, pokrajinskim i op{tinskim organima vlasti, kao i s obrazovnim i vaspitnim ustanovama i sli~nim udru`ewima ova dva okruga. Za sva pitawa u vezi rada Asocijacije zainteresovani se mogu obratiti na e-mail asocijacija.direktora@gmail.com. d. deve~erski

nOstriFikaciJa [kOlskiH svedO^anstava i diPlOMa ste^eniH u inOstranstvu

Apostilpotvr|ujeverodostojnost Da do upisa u prvu godinu studija u Srbiji u {kolskoj 2013/14. nije ostalo ba{ mnogo vremena najsvesniji su maturanti koji nisu u prevelikoj „qubavi” s nekim predmetom za budu}i prijemni, pa svakodnevno u~e i broje dane koliko je ostalo do provere znawa za indeks. S druge strane, pred mladi}ima i devojkama koji sredwu {kolu zavr{avaju u inostranstvu, a `ele da studiraju u Srbiji, odnosno u Vojvodini, osim priprema za prijemni bi}e i drugog posla, jer, pre svega, moraju kod na{ih nadle`nih prosvetnih organa da nostrifikuju svoje {kolske isprave, diplomu, odnosno svedo~anstvo posledweg zavr{enog razreda u inostranstvu. Potencijalni bruco{i koji po povratku u zemqu `ele da nastave {kolovawe u Vojvodini (ili `ele da se zaposle) treba da znaju da su poslovi ekvivalencije i nostrifikacije {kolskih svedo~anstava i diploma o ste~enom osnovnom i sredwem obrazovawu u inostranstvu povereni Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice. Nedavno je na sajtu ovog sekretarijata objavqeno va`no obave{tewe o obavezi koju od ove godine moraju po{tovati svi koji `ele da nostrifikuju {kolska dokumenta. Kako je za „Dnevnik” potvrdila i Eva Tomi}, u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe zadu`ena za informacije u vezi s ekvivalencijom i nostrifikacijom, original strane {kolske isprave, diplo-

Foto:B.Lu~i}

Ispra}ajna{ih„plavih{lemova”izbaze„Jug”

sre}u u izvr{avawu tog va`nog zadatka. Vojska Srbije u ovom trenutku ima 111 pripadnika u {est multinacionalnih operacija pod mandatom UN i u dve mi rov ne ope ra ci je pod mandatom EU. U subotu je u Republiku Kipar, preko Ma|arske, krenulo 43 stare{ina i vojnika. U Republiku Liban }e, preko [panije, krenuti 36 pripadnika Vojske Srbije. Oni }e u [paniji provesti dva meseca na obuci, a ve} krajem godine, broj pripadnika Vojske Srbije u Libanu }e narasti na 160 qudi, budu}i da }e, u novembru, biti upu}ena ~eta u zonu multinacionalne operacije u Libanu.

U Novom Sadu je osnovana Asocijacija direktora obrazovnih i vaspitnih ustanova Ju`noba~kog i Sremskog okruga, kao prvo udru`ewe te vrste u Vojvodini. Inicijator osnivawa bio je Aktiv direktora osnovnih {kola iz Novog Sada, a na osniva~koj sku{tini na kojoj je pristupnice potpisalo vi{e od 100 direktora osnovnih i sredwih {kola iz ova dva okruga imenovani su Upravni i Nadzorni odbor, dok je za predsednicu Asocijacije izabrana direktorka veterni~ke Osnovne {kole „Marija Trandafil“ MilijanaGrahovac-Prole.

LawskiupisnaPoqoprivrednomfakultetuuNovomSadu

ma, odnosno posledwi zavr{eni razred „mora biti overen pe~atom apostil, u suprotnom zahtev ne}e biti uzet u razmatrawe”. Me|utim, apostilom ne moraju biti overene {kolske isprave izdate u slede}ih 17 dr`ava: Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, ^e{koj, Slova~koj, Gr~koj, Hrvatskoj, Iraku, Kipru, Ma|arskoj, Makedoniji, Mongo-

liji, Poqskoj, Rumuniji, Rusiji, [vedskoj i Crnoj Gori. Za one koji ne znaju, apostil (Apostille) je potvrda-pe~at, uveden Ha{kom konvencijom (1961) o ukidawu potrebe legalizacije stranih dokumenata. „Potvrda propisno ispuwena, potvr|uje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika dokumenta i istinitost pe~ata ili `iga kojim je do-

kument snabdeven. Potpis i pa~at na potvrdi ({tambiqu) oslobo|eni su bilo kakve overe i tako overen dokument je podoban za upotrebu u svim dr`avama potpisnicama Ha{ke konvencije.” Do sada je pomenutu konvenciju potpisalo sto zemaqa, a SFRJ je to u~inila 1965, da bi kontinuitet u ~lanstvu nastavila SRJ od 2001, pa Srbija od 2006. v. ^eki}

nevladina OrganiZaciJa „stOPMOBing srBiJa”

Zatvorzazlostavqa~enaradu? Nevladina organizacija “Stopmobing Srbija”, sa sedi{tem u Zrewaninu, najavila je ju~e da }e pokrenuti {iroku gra|ansku inicijativu da se te`i oblici zlostavqawa na radu kvalifikuju kao krivi~no delo sa zapre}enom kaznom zatvora od jedne godine. Po re~ima predsednika te organizacije @ike@ivadinovi}a, da bi ova namera bila i realizovana, potrebno je prikupiti 30.000 pot-

pisa gra|ana kako bi predlog u{ao u skup{tinsku proceduru. - “Stopmobing Srbija” }e od 1. maja, zajedno sa sindikatima kao prirodnim partnerima, otpo~eti akciju prikupqawa potpisa kako bi se inicirala promena Zakona o spre~avawu zlostavqawa na radu, u delu kaznenih odredbi. Smatramo da bi zapre}ena kazna zatvorom od jedne godine za te`e oblike mobinga

delovala preventivno na potencijalne zlostavqa~e, tako da o~ekujemo da u tom slu~aju do zlostavqawa na radu ne bi ni dolazilo – kazao je @ivadinovi} na ju~era{woj konferenciji za novinare, odr`anoj u zrewaninskoj Palati pravde, u prostorijama Centra za medijaciju. Ovo mesto nije slu~ajno izabrano za obra}awe javnosti, po{to je udru`ewe “Stopmobing

Srbija” nedavno potpisalo protokol o saradwi sa Javnom ustanovom “Centar za medijaciju”, ~iji su osniva~i Republika Srbija, Advokatska komora Beograda, Narodna banka Srbije i Centar za prava deteta, sa osnovnom idejom da ove dve organizacije aktivno sprovode ideje o medijaciji kao na~inu razre{ewa sporova mirnim putem, bez pokretawa sudskog postupka. @. Balaban


crna hronika

AKCIJE POLICIJE U JU@NOBA^KOM OKRUGU OTKRILE 38 ILEGALACA

^etvoricilisice zbog{vercaqudi U nekoliko odvojenih akcija, na podru~ju Ju`noba~kog okruga, novosadska policija je otkrila ukupno 38 ilegalnih migranata, dr`avqana Pakistana, Tunisa, Avganistana i Irana, bez li~nih isprava kojima bi mogli dokazati svoj identitet. Svi punoletni migranti su prekr{ajno procesuirani, na osnovu zakonskih odredbi o za{titi dr`avne granice i o strancima, tako {to su 23 osobe ka`wene nov~anom i zatvorskom kaznom, tri samo nov~anom, a dvema je nov~ana kazna preina~ena u zatvorsku, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. Sedam maloletnika sme{teno je u Centar za socijalni rad u Novom Sadu. Zbog osnovane sumwe da su po~inili krivi~no delo nedozvoqenog prelaza dr`avne granice i krijum~arewe qudi,

novosadska Policijska uprava uhapsila je B. M. (1985), D. N. (1977) i M. J. (1991) iz Beograda i N. Z. (1961) iz Subotice i podnela protiv wih krivi~ne prijave. Dvojica Beogra|ana zate~ena su u kombiju, u kome se nalazilo 15 ilegalnih migranata, dr`avqana Pakistana, a jo{ ~etiri ilegalna migranta iz Pakistana otkrivena su u „fijatu“ Suboti~anina N. Z. Operativnim radom, policija je do{la do podataka koji za pomenuto krivi~no delo terete i M. J, pa je i on, ju~e, li{en slobode. Posle saslu{awa u Osnovnom sudu jednom okrivqenom odre|en je pritvor, dvojica }e se braniti sa slobode, a ~etvrti }e, u zakonskom roku, biti doveden na saslu{awe nadle`nom istra`nom sudiji, dodaje se u saop{tewu. M. V.

UPre{evuotkriveno18slepihputnika stine i Burkine Faso, otkriveni su kontrolom kompozicije teretnog voza koji saobra}a na relaciji Gr~ka - Zapadna Evropa, navodi se u saop {tewu. Kako se navo di, ilegalni imigranti su bili sakriveni u dve prikolice kojima su prevo`eni kablovi i mineralna voda, a ~ija je kraj wa desti naci ja bi la Austrija. (Tanjug)

Foto: M. Mitrovi}

Zajedni~kom akcijom carinika i policije, ju~e ujutro na `elezni~koj stanici Pre{evo spre~en je poku{aj 18 stranih dr`avqana da ilegalno pre|u dr`avnu granicu, saop{tila je Uprava carine. Sedmorica dr`avqana Saudijske Arabije, petorica Pakistanaca, dvojica Sirijaca, dvojica dr`avqana Maroka i po jedan dr`avqanin Pale-

PolicijskastanicauKawi`i

KAWI[KA POLICIJA OTKRILA LOPOVE PO OKOLNIM SELIMA

Prijaveprotiv 16prestupnika Protiv 16 lica iz Martono{a, Horgo{a i Ba~kih Vinograda pripadnici Policijske stanice u Kawi`i, podneli su krivi~ne prijave zbog osnova sumwe da su sami ili u grupi po~inili devet krivi~nih dela kra|e, te{ke kra|e, uni{tewe i o{te}ewe tu|e stvari. Policija je efikasnim radom rasvetlila ova krivi~na dela po~iwena u posledwih dvadesetak dana. Osumwi~eni se terete da su provaqivali u privatne ku}e i poslovne objekte na teritoriji mesnih zajednica Martono{ i Horgo{ iz kojih su odneli razne predmete ukupne vrednosti od preko 500.000 dinara.

U saop{tewu policije navodi se da su prestupnici u Horgo{u iz Osnovne {kole „10.oktobar” i Mesne zajednice Horgo{ ukrali oko 15 kubnih metara ogrevnog drveta, a iz magacina privatnog preduze}a razne predmete, kablove, parket i drugo. Osumwi~eni se terete da su isekli i odneli stabla iz vo}waka, kao i gvozdene stubove, a tako|e kazan i cisternu iz dve privatne firme u Horgo{u. S bu{otine NIS-a u ataru Martono{a lopovi su ukrali metalnu ogradu, a u centru Martono{a polupali su prozore i roletne na privatnoj ku}i. M. Mr.

dnevnik

ZBOG MALVERZACIJA U SMEDEREVSKOJ „@ELEZARI” UHAP[ENO 13 QUDI

Osumwi~enizaprisvajawe 200.000tona~eli~nogotpada Direktor policije Milorad Veqovi} potvrdio je da je u nastavku akcije suzbijawa finansijskog kriminala uhap{eno 13 osoba, dok se za jednom osobom intenzivno traga. Oni se sumwi~e da su nezakonito prisvojili oko 200.000 tona ~eli~nog otpada i time o{tetili „@elezaru„ za 5,7 miliona evra. Pri padni ci Po li cij ske uprave u Smederevu u saradwi s Vi{im javnim tu`ila{tvom u Smederevu li{ili su slobode direktora smederevske firme „Harsko metals” \or|a J., poslovo|e ove firme Aleksandra R., Igora M. i Milovana N., zatim radnike Miroslava P., Neboj{u P. i Dalibora D. Slobode su li{eni i Boban C. i Miroslav V., kao i vlasnik firme „Pa{er metali” Miodrag J., zatim vlasnik firme „Ema” Goran J., vlasnik firme „Blubis” @ivojin M., kao i Miroslav J., dok se za direktorom firme „Ema” intenzivno traga. Za wih postoji osnovana sumwa da su izvr{ili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja i falsifikovawa slu`benih isprava. Osum wi ~e ni su po sled wih godinu dana, od kada je „@elezara„ u Smederevo u dr`avnom vla sni {tvu, pro tiv prav no prisvojili i otu|ili ~eli~ni otpad u vlasni{tvu „@elezare„, koji je preduze}e „Harsko metals” trebalo da preradi po

Foto: Tanjug

utorak19.mart2013.

Smederevska~eli~anao{te}enaza5,7milionaevra ugovoru i vrati „@elezari„ u daqi proces proizvodwe. Umesto da „@elezari„ u Smederevu vrate oko 200.000 tona ~eli~ nog otpada, vlasni ci „Harsko metals” su otpad u istoj koli~ini prodali preduze}ima u Smederevu za iznos od oko 40.000 evra. „@elezari„ su vratili bezvrednu {qaku , {to je potvr|eno analizom u ovla{}enim laboratorijama.

Privatna preduze}a su ~eli~ni otpad izvozili u Rumuniju i Albaniju, i tako ostvarili vi{estruku zaradu. Kod pri vatnih preduze}a kriminalisti~ka policija je prona{la oko 3.000 tona otpada, koji trebalo da bude izvezen u Rumuniju i Albaniju. Navedenim radwama „@elezara„ u Smederevu o{te}ena je za oko dva miliona evra i vidu

is po ru ~e nog ne u po tre bqi vog ~eli~nog otpada koji je na lageru. Tako|e i {tete nastale prilikom gubitka u proizvodwi od oko pet miliona evra, koji je nastao usled kori{}ewa beskorisnog otpada. Tako je „@e le za ra„ u Sme de re vu o{te}ena za ukupan iznos od 5,7 miliona evra u protivvrednosti. (Tanjug)

GENERALNI DIREKTOR RB „KOLUBARA” MILORAD GR^I] OCEWUJE

Policijskaistraga oKenetuseuozbiqila Generalni direktor Rudarskog basena „Kolubara„ Milorad Gr~i} izjavio je ju~e da novo rukovodstvo preduze}a dostavqa policiji sve neophodne podatke u vezi rasvetqavawa slu~aja Radosava Savatijevi}a Keneta, i ocenio da se „policijska istraga uozbiqila”. Gr~i} je na konferenciji za novinare, povodom sto dana od stupawa na du`nost novog rukovodstva „Kolubare„, rekao da policija, koja se bavi privrednim kriminalom, radi na rasvetqavawu tog slu~aja. - Postoji mogu}nost da na povr{inu isplivaju stvari koje mi ni ne o~ekujemo - rekao je on, uz napomenu da ne mo`e da saop{ti sve detaqe, jer je istraga u toku, kao i da }e obavestiti javnost o tome ~im bude mogao. Gr~i} je ranije izjavio da je Savatijevi}u na ime eksproprijacije ku}e u Vreocima, u vreme prethodnog menaxmenta, is pla }e na ogrom na na kna da, iako objekat uop{te nije bio pred vi |en za ise qe we, dok prethodni direktor, Neboj{a ]eran, isti~e da je sve ura|eno po zakonu. Direktor Gr~i} je potvrdio saznawa vicepremijera Aleksandra Vu~i}a, prema kojima je Savatijevi}u ispla}eno vi{e od 1,2 miliona evra naknade za eksproprisanu ku}u. Gr~i} je dodao da je prilikom unutra{we kontrole, koja se intenzivno sprovodi od trenutka wegovog imenovawa, otkrivena nepravil-

}instvima u Vreocima, i pokrenula eksproprijaciju celog naseqa sa vi{e od 800 doma}instava. Procenu imovine obavqaju ve{taci „Kolubare” za avansne isplate, a kona~an obra~un, kada do|e na red, obavqaju ve{taci

Kralo se pet tona nafte dnevno

Foto: Politika

8

Spornaod{tetazaku}uRadosavaSavatijevi}a

nost u vezi sa pomenutom eksproprijacijom. U saop{tewu „Kolubare” navodi se da se nekretnine nalaze „900 metara od druge granice prioriteta {irewa fronta rudarskih radova”, i dodaje da je RBK preduzeo sve mere koje su mu u nadle`nosti i dokumentaciju predao Birou za borbu protiv korupcije. Istovremeno, biv{i direktor „Kolubare” Neboj{a ]eran, koji je ~lan Glavnog odbora Demokratske stranke, ka`e da je neta~no da je pomenuta ku}a u Vreocima izvan zone eksproprijacije.

MLADI] U SUBOTICI IZA RE[ETAKA

Pritvorzbog dilovawadroge Policija u Subotici odredila je meru zadr`avawa do 48 ~asova T. [. (1976) iz Subotice, zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo nedozvoqena proizvodwa i stavqawe u promet opojnih droga. Na osnovu naredbe Vi{eg suda u Subotici, policijski slu`benici su pretresli ku}u u kojoj T. [. stanuje i tamo prona{li dva paketi}a spida, jednu fla{icu metadona i

paketi} marihuane. Postoji osnov sumwe da je T.[. nabavqenu drogu preprodavao u`ivaocima na podru~ju grada. Nakon policijskog zadr`avawa, osumwi~eni je uz odgovaraju}u krivi~nu prijavu sproveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Subotici, koji mu je odredio pritvor do 30 dana, zakqu~uje se u saop{tewu suboti~ke policije. S. I.

„Dokument Programske osnove preseqewa naseqenog mesta Vreoci, koji je usvojen novembra 2007, predvi|a da se celo naseqe seli a da se doma}instvima na po~etku projekta nudi avans od 30 odsto grube vrednosti imovine”, objasnio je ]eran u pisanoj izjavi za javnost. On navodi i da je Plan generalne regulacije usvojen decembra 2008. a Op{ti interes progla{en februara 2009. godine i to za celo naseqe, tako da je na osnovu tih dokumenata „Kolubara” tokom 2010. godine isplatila vi{e od 350 avansa doma-

U periodu pre nego {to je postavqeno novo rukovodstvo Rudarskog basena „Kolubara” (RBK), kralo se izme|u tri i po i pet tona nafte dnevno, saop{teno je u direkciji RBK. Rukovodstvo je, prema re~ima generalnog direktora „Kolubare” Milorada Gr~i}a, preduzelo sve mere da se potpuno onemogu}i kra|a nafte. On, me|utim, nije iskqu~io mogu}nost da se to i daqe ~ini, ali u minimalnom obimu. Gradskog zavoda za ve{ta~ewe, obja{wava proceduru biv{i direktor ]eran. ]eran podse}a da prostor naseqenog mesta Vreoci obuhvata 500 miliona tona ugqa, ~ija se vrednost meri milijardama evra i koji postaju dostupni za eksploataciju preseqewem naseqenog mesta Vreoci. (Tanjug)

ODLO@EN PO^ETAK PROCESA SINI[I VU^INI]U

Tra`enoizuze}e tu`ioca

Glavni pretres ponovqenog su |e wa Si ni {i Vu ~i ni }u i wegovoj supruzi Mirjani, koji se terete za iznudu, odlo`en je za 26. april, jer je Vu~ini}ev branilac, advokat Zoran Stoj~evi}, tra`io izuze}e vi{eg javnog tu`ioca u Novom Sadu, Branke Atanckovi}. Na samom po~etku ro~i{ta, advokat Stoj~evi} je prvo za-

tra `io iz u ze }e po stu pa ju }eg zamenika vi{eg javnog tu`ioca Vidaka Dakovi}a, a kako je taj zahtev odbijen od strane vi{eg javnog tu`ioca, odbrana je zatra`ila izuze}e VJT, o ~emu treba da se izjasni Apelaciono javno tu`ila{tvo. Zbog ~ega je sudija Svetlana Tomi} Joki}, zakazala naredno ro~i{te za kraj aprila. N. P.


crna HrOnika

dnevnik

utorak19.mart2013.

9

SUDSKI EPILOG TRAGI^NOG OBRA^UNA NA NOVOSADSKOJ DETELINARI APRILA PRO[LE GODINE

Foto:N.Jovi}evi}

Zaubistvomladi}a 12godinazatvora Le{ mladi}a zate~en pored staze

IDENTIFIKOVAN MALOLETNIK KOJI JE PREKJU^E PRONA\EN MRTAV U BE^EJU

Udavioseubari nakontu~e? Be~ejac Ervin Bilicki (1995) prona|en je mrtav prekju~e sat i po nakon pono}i u tom mestu na Petrovoselskom putu ispred ku}nog broja 24, utvr|eno je identifikacijom, saop{tila je novosadska Policijska uprava. Intenzivno se istra`uju sve okolnosti pod kojim je mladi} preminuo, a o rezultatima istrage blagovremeno }e biti obave{tena javnost, dodaje se u kratkom saop{tewu. Kako smo nezvani~no saznali nakon pronalaska be`ivotnog tela, ovaj maloletnik je preminuo usled davqewa, utvr|eno je

obdukcijom. Nije iskqu~eno de je pre smrti u~estvovao u tu~i mo`da i sa vi{e lica sude}i po povredama koje ima po glavi. Le{ je zate~en s licem ka dole u bari, izme|u biciklisti~ke staze i puta, nadomak autobuskog stajali{ta. Uvi|aj koji je trajao do ujutro, obavila je de`urni istra`ni sudija Vi{eg suda u Novom Sadu Tatjana\ura{kovi}, koja je naredila da se utvrdi prisustvo narkotika u organizmu kao i da se urade DNK analize u vezi s tragovima na le{u. M. V.

U SENTI, POSLE GODINU I PO DANA

Rasvetqena pqa~kazlatare Policija u Senti rasvetlila je provalnu kra|u i podnela krivi~nu prijavu protiv IvanaG. (1964) iz Subotice, zbog osnova sumwe da je u Senti pre godinu i po dana provalio u zlataru i poharao je. U ju~era{wem saop{tewu PU Kikinde navodi se da je osumwi~eni 19. septembra 2011. godine no}u provalio u zlataru u Senti i odneo zlatan nakit u vrednosti od oko ~etiri miliona dinara. M. Mr.

PRO[IRENA ISTRAGA ZA MALVERZACIJE U ZREWANINSKOJ „JUGOREMEDIJI”

Uhap{endirektor „Ninifarmacije” Tu`ila{tvo za organizovani kriminal ju~e je protiv direktora firme „Nini farmacija” Dobrice@. i biv{eg direktora „Jugoremedije” JoviceStefanovi}a donelo naredbu o pro{irewu istrage koja je zbog malverzacija u „Jugoremediji” pokrenuta po~etkom novembra pro{le godine.

@iv ko vi} je pri ve den u okviru nastavka te istrage za malverzacije u „Jugoremediji”, koja je pokrenuta 8. novembra 2012. godine protiv Ste fa no vi }a, Zlatk a M. i OlgeA.. Prema navodima krivi~ne pri ja ve ko ju je tu `i la {tvu podnela policija, Dobrica @. je kao direktor „Nini farma-

„Jugoremediji” uve}ane fakture

Po li ci ja je ju ~e pri ve la Do bri cu @. u tu `i la {tvo na sa slu {a we zbog sum we da je zlo u po tre bio slu `be ni po lo `aj i omo gu }io Ste fa no vi }u da ne za ko ni to pri svo ji oko 600 mi li o na di na ra, sa op {te no je iz tu `i la {tva. Ste fa no vi} je uhap {en pro{le godine zbog sumwe da je zlo u po tre bom slu `be nog polo`aja nezakonito stekao 7,5 mi li o na evra na {te tu „Jugoremedije”.

cije” u periodu od 3. marta 2006. do 1. marta 2007. godine i kao li ce ko me je po ve re no upravqawe i preduze}em MD „Nini”, fakturisao isporu~ene aktivne supstance za proizvodwu lekova AD „Jugoremediji” po vi{estruko uve}anim cenama i nakon pla}awa isporu~enih aktivnih supstanci preduze}u i wegovom vlasniku okri vqe nom Ste fa no vi }u, pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 600 miliona dinara .(Tanjug)

Sudsko ve}e Vi{eg suda u Novom Sadu, kojim je predsedavala sudija Zdenka Staki}, osudilo je ju~e DraganaNikoli}a (49) iz Idvora na 12 godina zatvora zbog ubistva Novosa|anina Sr|ana Mandi}a (25), koje se dogodilo u aprilu pro{le godine na Novoj Detelinari u Novom Sadu. Zbog u~estvovawa u tu~i, u kojoj je no`em usmr}en Man-

Mesto obra~una u Ulici Veselina Masle{e

Ubijeni Sr|an Mandi}

di}, osu|eno je jo{ {est osoba. ZdravkoPavlov (32) i Petar Lakatu{ (54), obojica iz Srpskog Itebeja, osu|eni sa na po ~etiri meseca zatvora, dok su Du{koLakatu{ (44) iz Novog Sada i Goran Lakatu{ (44) iz @iti{ta osu|eni na po {est meseci zatvora. Vi {i sud je, ta ko |e zbog u~estvovawa u tu~i, na uslovne kazne od pet meseci, odnosno po la go di ne za tvo ra, s uslovom na dve godine, osudio Novosa|ane @eqkaMilinko-

va (31) i Miroslava^olovi}a (29), koji su te ve~eri bili s pokojnim Mandi}em. Za u~estvovawe u tu~i, optu`en je i Petar Petrovi} (20), koji se tereti da je @eqku Mi lin ko vu na neo lak {e telesne povrede no`em, ali je zbog nepojavqivawa na sudu, po stu pak pro tiv Pe tro vi }a izdvojen. Kako je obrazlo`ila sudija Zdenka Staki}, u postupku su dokazani svi navodi optu`nice, rasvetqene su sve ~iweni-

ce, a osuda od 12 godina predstavqa adekvatnu kaznu za delo koje je Nikoli} po~inio. - Prema mi{qewu suda, ovaj tragi~ni doga|aj nije prouzrokovan me|unacionalnim sukobom, kako je to u odbrani poku{ao da predstavi Dragan Nikoli}, ve} je do sukoba i ubistva do{lo usled konzumirawa alkohola i smawene ura~unqivosti kod svih aktera. Osim toga, osu|eni Nikoli} je manipulacijom i zloupotrebom de te ta, po ku {ao da oprav da

svoje postupke, ali svi wegovi navodi o takvim okolnostima su osporeni tokom postupka rekla je sudija Staki}. Prema wenim re~ima, dodatnu te`inu ovom slu~aju daje ~iwenica da je povod za tu~u, u kojoj je izgubqen mlad `ivot, prakti~no bio bezna~ajan. Prema odluci suda, Draganu Ni ko li }u je pro du `en pri tvor u kojem }e ostati do pravosna`nosti presude. N. Perkovi}

SU\EWE ZA KOBNI PO@AR U NOVOSADSKOM „KONTRASTU”

Plesa~ica:Prskalice dr`aliigostikodbine Od ~etiri igra~ice koje su nastupile 1. aprila lane u novosadskom no}nom klubu „Kontrast”, kada je oko dva sata ujutro poginulo {estoro mladih qudi, za koje se o~ekivalo da }e ju~e svedo~iti na glavnom pretresu, tri se nisu pojavile u Vi{em sudu. Dostava poziva za svedo~ewe nije bila uredna, navela je predsednica ve}a sudija Zora Jamu{akov, ali ~etvrtu svedokiwu policija je ju~e ujutro prona{la, pa se ona ipak pojavila pred ve}em nakon pauze na su|ewu. Igra~ica DijanaJakobovi}, koja je povremeno nastupala u „Kontrastu„, ju~e je kazala da je s koleginicama iz Beograda do{la u klub pre pono}i i da je s jednom plesa~icom imala performans u „kavezu„, odnosno na galeriji iznad centralnnog separea, dok su dve igra~ice igrale dole na bini. - Nas dve gore smo visile na sajlama na kojima se uglavnom prevr}emo za vreme nastupa. U jednom momentu izbila je je vatra na bini. Oti{la sam ka garderobi. U po~etku nije bilo panike, ali dok sam bila u svla~ionici, ~ula se galama i vika. Izvesno vreme sam bila u garderobi s peva~icom Anom Bebi} i wenim plesa~ima koji su ve} nastupili, a odna je Ana rekla da moramo da iza|emo. Kad sam izlazila, od dima se gotovo ni{ta nije videlo na galeriji. Saplitala sam se o stvari. Neko, verovatno konobari, vikali su qudima da iza|u. Bila sam o{amu}ena i nisam mogla da di{em - navela je ova svedokiwa. Ona je tako|e objasnila da za ovaj posao igra~ice imaju ugovor preko studentske zadruge, a za nastupe na ruke, koliko se se}a, dobijaju po 50 evra za jednu no}. - Mislim da su koleginice na bini imale to ve~e prskalice u rukama. Te prskalice se koriste za de~je ro|endane, torte i {ampa-

Svedok tvrdi da su vatrogasci upozoreni da je u vreme po`ara u toaletu bilo qudi

wac. One gore pola minuta ili mawe, a kad se ugase spu{tamo ih pored sebe. Videla sam te no}i prskalice i kod gostiju ispred bine. Ina~e, mi dajemo prskalice publici, ako su nam gosti blizu. Ponekad, kao i to ve~e, u nastupima se koristi CO 2 iz boce, a ne se}am se da li su tom prilikom upotrebqavane i konfete - kazala je Dijana Jakobovi}. Svedok Sr|an Maksovi}, ~lan obezbe|ewa na glavnom ulazu, prisetio se da su gosti po~eli da pristi`u oko pono}i i da je odjednom ~uo galamu i buku kao i da su istr~ale dve devojke koje su prijavile po`ar. - U{ao sam i primetio da qudi tr~e upla{eni i ugledao dim kod bine, koja je blizu ulaznih vrata. Dim je postajao sve intenzivniji, plamen je zahvatio zavesu iznad bine. Nastala je i panika, po~eli

smo da izbacujemo goste. Poku{ali smo da gasimo po`ar vodom koju su konobari donosili. U tom haosu nije se mnogo videlo. Neki konobari i{li su na galeriju da provere da li ima qudi. Vatrogascima smo ponavqali da je neko ostao u toaletu na galeriji - ispri~ao je ju~e Maksovi}. - Govorio sam jednom vatrogascu kako da pri|u veceu, ali oni nisu reagovali, kazali su da je jaka temperatura da tamo ne mo`e da se ode. Video sam da je jedan vatrogasac iza{ao iz upaqenog lokala i da je bio u kolima za hitnu pomo} na kiseoniku. Suvlasnik lokala Slavi{a Stani{i} je krenuo gore, ali smo ga spre~ili. Nagutao sam se dimom. Mi smo posledwi iza{li. Vatrogasci su nas izbacili. - Neko od gostiju je u toj gu`vi spomiwao da je nekom ispala prskalica. U lokalu je bilo pet ili

{est protivpo`arnih aprata, ali ja ih nisam koristio, jer plamen nisam ni video u po~etku, ve} samo dim. Obaveza nam je bila da iza|u gosti. Ja sam zvao Hitnu pomo} i vatrogasce - kazao je Maksovi}. On je dodao u „Kontrastu„, koji je mogao da primi 500 do 600 qudi, nije bilo prozora. Kad je bilo gu`ve i dima, vi{e puta su se otvarala vrata i krov, a postojali su klima ure|aji i na spratu ventilatori, dodao je ovaj svedok. Na pitawe o{te}enog, oca jedne `rtve, da li je na galeriji dozvoqeno pu{ewe, ovaj radnik obezbe|ewa koji je radio po ugovoru na tom poslu, kazao je da mu to nije poznato. On je tako|e izjavio da su strelice panik svetla, koje pokazuju izlaz u slu~aju vanredne situacije, bile upaqene. M. Vuja~i}


10

svet

utorak19.mart2013.

HRVATSKIPREMIJERIPREDSEDNIKOSUDILINAJNOVIJEUVREDEINASIQENADSRBIMA

Desnica{irimr`wu

ZAGREB: Predsednik Vlade Hrvatske Zoran Milanovi} rekao je da stranke desnice {ire mr`wu i da qudi u „crnim ko{uqama” za koje se ne zna ko su ni odakle dolaze govore na televiziji. „Znamo ko stoji iza tog incidenta, a sada podmuklo }uti. Mr`wu i ovu vrstu straha ne dopu{tamo”, poru~io je Milanovi}. Hrvatski premijer o{tro je kritikovao medije i skandaloznim nazvao prilog u Dnevniku HRT-a u kojima su deca koja su napala bogoslove u Kistawu nazvana „Jawevcima”, kako se naziva regionalna hrvatska mawina na Kosovu. Jawevci su dobili ime po gradu Jawevu u blizini Pri{tine. Milanovi} je rekao i

Zoran Milanovi}

da je sramota {to niko nije reagovao na izjave Ru`e Toma{i} iz

Hrvatske stranke prava „Ante Star~evi}”, ~ije izjave je premijer ocenio gorim od onih {to ih je izrekao izvr{ni direktor „Dinama” @eqko Mami}. Toma{i}eva je, naime, pre dva dana izjavila je da je „Hrvatska za Hrvate, a da su svi ostali samo gosti”. „Odlu~io sam da se obratim, uprkos tome {to su moji stru~waci za odnose s javno{}u izri~ito protiv toga. ^ak su mi ne{to i napisali ovde, ali ja to ne ~itam. Ne `elim tako. Moramo da se nau~imo na neka nova pravila, bar {to se mene ti~e”, rekao je Milanovi}. Premijer je rekao da nema uticaja ne medije, da nema svoje medije i da nema nikakve dogovore sa wima.Predsednik

Republike Hrvatske Ivo Josipovi} o{tro je osudio najnoviji niz uvreda i nasiqe prema hrvatskim Srbima i dodao kako je krajwe vreme da se ka`e „ne” onima koji podsti~u na me|unacionalnu mr`wu. „Ima nekih koji bi provocirali me|unacionalne sukobe, pa i fizi~ko nasiqe. Treba im jasno re}i ne i o~uvati na{a ustavna na~ela”, rekao je novinarima Josipovi}. „Posledwe je vreme za poruku kako svi na{i gra|ani imaju svoj dom u Hrvatskoj. Gosti su turisti, privrednici koji dolaze u Hrvatsku, a svi gra|ani ravnopravni su ~lanovi zajednice”, dodao je Josipovi}.

VLADIMIRPUTINO[TROKRITIKOVAOEVROPSKIMODELPOMO]IKIPRU

Kiparskiporezna depoziteopasanpotez MOSKVA: Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je predlo`eni porez na kiparske bankarske depozite nepravednim, neprofesionalnim i opasnim, izjavio je wegov portparol Dmitrij Peskov. Prema wegovim re~ima, Putin je odr`ao specijalni sastanak kako bi se razgovaralo o razvoju doga|aja na Kipru. Ruske banke su krajem 2012. godine imale oko 12 milijardi dolara plasiranih na Kipru i korporativne depozite u iznosu od 19 milijardi dolara, prema procenama ameri~ke agencije za rejting „Mudis”. Rasprava i glasawe o kontroverznom zakonu u kiparskom parlamentu je ponovo odlo`ena. Predsedavaju}i parlamenta Janikis Omiru rekao je da se rasprava odla`e za sutra. Parlament bi trebalo da odlu~i da li }e {tedi{e banaka u toj zemqi pla}ati drakonski namet na depozite na svojim ra~unima, kako je to predvi|eno paketom pomo}i evrozone i Me|unarodnog monetarnog fonda toj zemqi.

Kiparski predsednik Nikos Anastasijades izjavio je da kontroverzni porezi na depozite u bankama, koji su predvi|eni paketom pomo}i evrozone toj zemqi, predstavqaju „najmawe bolnu” opciju za Kipar. „Izabrao sam najmawe bolnu opciju i snosim politi~ku odgovornost za to, kako bi {to vi{e ograni~ili posledice po ekonomiju i po na{e sunarodnike Kiprane”, rekao je Anastasijades u televizijskom obra}awu naciji, prenosi AFP. Anastasijades je pozvao sve politi~ke partije na Kipru da ratifikuju odredbe sporazuma kada se parlament sastane. Predsednik Kipra istakao je da se nada da }e svi zajedno „doneti najmudriju odluku”, dodaju}i da „put koji predstoji nije lak”. „Re{ewe do koga smo do{li, sigurno nije ono koje smo `eleli, ali je najmawe bolno pod ovim okolnostima”, poru~io je Anastasijades. Ministri finansija evrozone i MMF odobrili su deset, od tra-

UKRATKO Tvr|ava zaObamu TEL AVIV: Ameri~ki predsednik Barak Obama vozi}e se po Jerusalimu u „pokretnoj tvr|avi” i oko 5.000 policajaca brinu}e se o wegovoj bezbednosti. Wegov bezbednosni tim nema nameru da rizikuje i zato je odabrano vozilo nazvano “zver”, za koje izraelski dopisnik iz Va{ingtona ka`e da je zapravo tenk pretvoren u automobil, tvr|avu na to~kovima. Obama sti`e u istorijsku posetu Izraelu u podne u sredu 21. marta, gde }e boraviti 48 sati. U Obaminom konvoju bi}e dva vozila od kojih svako staje 300.000 dolara. U konvoju }e biti ogromna pratwa uniformisanih i neuniformisanih bezbedwaka. “Zver” je najnovija i najzna~ajnija promena u predsedni~koj bezbednosnoj proceduri i predstavqena je na prvoj Obaminoj inauguraciji 2008. godine, kada je on rekao da li~i na avion tipa “boing”. Vozilo je, izme|u ostalog, za{ti}eno od hemijskog i biolo{kog oru`ja, prozori su otporni na metke, a vrata napravqena od ~elika, aluminijuma, titana i porcelana da {tite od eksploziva podmetnutog na putu i raketne vatre. Gume mogu da funkcioni{u i kada se probu{e, a u prtqa`niku su boce s kiseonikom. Ameri~ka tajna slu`ba simulirala je razne pretwe, po~ev od poku{aja atentata do op{tih nereda.

Filmskibeg izzatvora

Vladimir Putin

`enih 17 milijardi evra pomo}i Kipru, kako bi i ova ~lanica evrozone izbegla bankrot, a zauzvrat su zahtevali da i vlasnici novca u lokalnim bankama doprinesu spasu ostrvske privrede. U okviru sporazuma, svi bankarski

depoziti na Kipru bili bi jednokratno „oglobqeni” porezom u visini do 9,9 odsto, u zavisnosti od koli~ine novca na bankovnom ra~unu u banci, a bi}e uveden i porez na prihod od kamate po osnovu bankarskog depozita.

KinakritikujeantiraketniplanSAD PEKING,SEUL: Kina smatra da ameri~ki planovi za ja~awe raketne odbrane kao odgovor na provokacije Severne Koreje samo jo{ vi{e podsti~u antagonizam. To antiraketno pitawe direktno ugro`ava globalnu i regionalnu ravnote`u i stabilnost i tako|e uti~e na zajedni~ke strate{ke intrese zemaqa”, rekao je portparol kineskog ministarstva spoqnih poslova Hong Lei na redovnoj dnevnoj konferenciji za {tampu. Ameri~ki sekretar za odbranu ^ak Hejgel je u petak ob-

dnevnik

javio planove za ja~awe ameri~ke raketne odbrane kao odgovor na „neodgovorne i nepromi{qene provokacije” Severne Koreje koja je zapretila preventivnim nuklearnim udarom na SAD. Hong je rekao da Kina veruje da napori za ja~awe bezbednosti i re{avawe problema nuklearne ekspanzije najboqe mogu biti ostvareni diplomatskim putem, preneo je Rojters. Pentagon je saop{tio da su SAD informisale Kinu, suseda Severne Koreje i wenog naj-

bli`eg saveznika, o svojoj odluci da pove}a broj antiraketnih presreta~a kao odgovor na rastu}e pretwe koje sti`u iz Severne Koreje, ali je odbio da okarakteri{e rekciju Pekinga. Ju~e je i zamenik ameri~kog sekretara za odbranu E{ton Karter obe}ao da }e SAD snabdeti Ju`nu Koreju svim vojnim resursima u okviru ameri~kog „nuklearnog ki{obrana”, u vreme ja~awa zategnutosti sa Severnom Korejom, prenela je agencija Frans pres.

MONTREAL: Dvojica zatvorenika pobegla su iz zatvora nedaleko od Montreala otetim helikopterom, ali su kasnije uhva}eni, saop{tili su ju~e zvani~nici u Kvebeku. Policija je saop{tila da su dvojica mu{karaca koji rade izvan zatvora Sen @erom u blizini Montreala otela helikopter i da su primorali pilota da ode iznad krova zatvora gde su ~ekala dvojica zatvorenika, prenela je agencija AFP. Helikopter i pilot su ne{to kasnije prona|eni, pilot je nepovre|en ali je odveden u bolnicu zbog do`ivqenog {oka, navela je policija. Policija Kvebeka je potom pritvorila odbegle zatvorenike i wihove pomaga~e.

Krvavbilans ratauSiriji DAMASK: Vi{e od 6.800 `ena i dece ubijeno je, a ukupno je 59.584 qudi poginulo tokom dvogodi{weg oru`anog sukoba u Siriji, gde pobuwenici ratuju protiv snaga lojalnih predsedniku Ba{aru al Asadu, tvrdi sirijska nevladina organizacija sa sedi{tem u Londonu. Podatak Sirijske opservatorije za qudska prava o ukupnom broju `rtava mawi je od brojke do koje su do{li posmatra~i Ujediwenih nacija ~iji podaci

govore o 70.000 mrtvih. Ta organizacija, koja se u prikupqawu podataka oslawa na bolnice i lokalne aktiviste, navodi da su na wenoj listi samo identifikovane `rtve, prenela je agencija AFP koja se poziva na izjavu direktora sirijske NVO Ramija Abdela Rahmana. Prema istom izvoru 1.086 `rtava me|u pobuwenicima, kao i 1.973 poginula civila jo{ nisu identifikovani. Rahman je saop{tio da je tokom oru`anog sukoba u Siriji `ivot izgubilo i 14.752 vojnika, a da su poginula 4.264 maloletna lica. Borbe u Siriji zapo~ele su u martu 2011. godine, kada je pokrenuta oru`ana pobuna sa ciqem smene Asadovog re`ima.

Dogovoro oru`ju WUJORK: Generalni sekretar UN Ban Ki - mun pozvao svetske sile da na~ine ustupke i postignu dogovor o kqu~nom sporazumu o trgovini konvencionalnim oru`jem. Rok do kog 193 zemqe ~lanice UN treba da postignu sporazum o trgovini ovim oru`jem je 28. mart, a ju~e su po~ele pregovore u sedi{tu svetske organizacije u Wujorku. „Odsustvo vladavine prava u trgovini konvencionalnim oru`jem je neobja{wivo. Imamo me|unarodne standarde koji reguli{u sve, rekao je Ban. On je poru~io da je upravo sada trenutak da se usmeri politi~ka voqa kako bi se uobli~ili kona~ni detaqi sporazuma, javio je AFP. Poku{aj da se ovaj sporazum postigne pro{le godine je propao, jer je argumente protiv wegovog usvajawa iznelo nekoliko zemaqa. Sa~iwen je kompromisni dokument, ali su SAD rekle da im je potrebno vi{e vremena pre nego {to ga prihvate. SAD se i daqe protive tome da sporazumom bude obuhva}ena i municija, a diplomate isti~u da ~vrst stav imaju i drugi veliki proizvo|a~i oru`ja, kao {to su Rusija i Kina.

Kova~iTompson izbeglisud ZAGREB: Estradne zvezde Mate Mi{o Kova~ i Marko Perkovi} Tompson ju~e nisu do{li na su|ewe biv{em premijeru Ivi Sanaderu i HDZ-u gde je trebalo da budu ispitani kao svedoci Sanaderove odbrane u slu~aju „Fimi medija”. Sanaderov advokat ^edo Prodanovi} kazao je na po~etku rasprave da se Kova~ na sudu nije pojavio zbog bolesti, dok je Tompson u Splitu i ne mo`e da se vrati do srede. Tu`ila{tvo u slu~aju „Fimi medija” tvrdi da su oba peva~a, prema Sanaderovoj ideji, dobijali novac iz „crnog” strana~kog fonda, Mi{o za nastupe na predizbornim skupovima, a Tompson da se u to vreme suzdr`i od nastupa za krajwe desni politi~ki tabor.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI HERMANVANROMPEJ Predsednik EU Herman van Rompej (65) saop{tio je ju~e da }e napustiti politiku kada mu istekne mandat na ~elu EU krajem 2014. godine. „^lanovi moje porodice }e biti na politi~kim listama tako da oni koji `ele da glasaju za Van Rompeja }e imati tu mogu}nost. Svoju politi~ku karijeru zavr{avam krajem 2014.”, rekao je biv{i belgijski premijer. televiziji VRT na holandskom jeziku.

AVIGDORLIBERMAN Biv{i {ef izraelske diplomatije Avigdor Liberman izjavio je da je u zabludi svako ko misli da se mo`e posti}i mir s Palestincima. Liberman je to rekao nekoliko sati pre inaguracije nove izraelske vlade u kojoj je wegova partija Izrael na{ dom udru`ila snage s Likudom premijera Bewamina Netanijahua. Liberman, nije u toj vladi dok traje sudski postupak protiv wega.

SERGEJRJABKOV Zamenik ministra spoqnih poslova Rusije Sergej Rjabkov ka`e da stav Moskve nije promewen posle najava SAD o preraspodeli u ameri~kom antiraketnom sistemu „Ne vidim vezu izme|u toga {to se Rusija protivi raspore|ivawu ameri~kog antiraketnog {tita u Evropi i izjave ameri~kog sekretara odbrane” ^aka Hejgela koji je najavio da SAD planiraju , umesto u Poqskoj i eventualno Rumuniji, rasporede presreta~e raketa na Aqasci.

I vaseqenski patrijarh Vartolomej na ustoli~ewu pape Frawe ISTANBUL, MOSKVA, VATIKAN: Ustoli~ewu pape Frawe, predvi|enom za danas, prisustvova}e predstavnici gotovo svih pravoslavnih crkava, a me|u wima i vaseqenski patrijarh Vartolomej . To je prvi put u istoriji da jedan vaseqenski patrijarh prisustvuje ustoli~ewu pape. Susret dvojice poglavara ne}e biti formalan, on je u funkciji unapre|ewa pravoslavno-katoli~kih odnosa. Otuda je, isti~e se, u pratwi patrijarha, mitropolit pergamski Jovan Ziziulas, koji veoma dugo predvodi pravoslavnu stranu u mukotrpnom me|usobnom dijalogu. Carigradska patrijar{ija `eli ovim prisustvom da poka`e da joj je veoma stalo do “nastavka bliskih kontakata”, i to pored “protesta fundamentalista”, posebno iz Gr~ke, koji patrijarha Vartolomeja

optu`uju za “izdaju pravoslavqa” zbog odnosa sa Vatikanom. U Moskvi su ovih dana novom papi Frawi iskazane brojne pohvale, od patrijarha Kirila, a posebno od “drugog ~oveka”, mitropolita volokolamskiog Ilariona Alfejeva, koji je nadle`an za spoqne poslove, javila je Verska informativna agencija. On }e prisustvovati ustoli~ewu, kao i predsednik

ruskog parlamenta. Mitropolit Alfejev o~ekuje intenzivirawe bogoslovskog dijaloga dveju crkava, koji je uspostavqen pre tridesetak godina. Za saradwu postoji “{iroko poqe”, posebno su to: socijalna pitawa, za{tita progananih hri{}ana u svetu, naro~ito na Bliskom istoku, saradwa u spasavawu sveta od “moralne degradacije”.

Papa Frawa je “~ovek autoriteta”, tako|e “blizak ruskoj duhovnosti”, a voli i da ~ita Dostojevskog. U Moskvi isti~u papinu skromnost, “dobar stav prema Rusiji”, poznavawe vizantijskog liturgijskog obreda, koji Frawa i sam slu`i. On poseduje pravoslavne ikone, posebno Bogorodice. “Blizak je {irokim masama”, posebno siroma{nima, izjavio je patrijarhov blizak saradnik. Predsednik Rusije Vladimir Putin ube|en je da }e papa negovati „konstruktivne odnose” s Moskvom i iskazati “plodotvornu delatnost ka ja~awu mira, me|ucivilizacijskog i me|ureligijskog dijaloga”. O~ekuje se da oko 150 delegacija danas prisustvuje ustoli~ewu novog poglavara Rimokatoli~ke crkve, pi{e rimski list „Republika”.


kultura

dnevnik

utorak19.mart2013.

11

НОВА КЊИГА НАДЕ САВКОВИЋ У ИЗДАЊУ МАТИЦЕ СРПСКЕ И УМЕТНОСТИ АКАДЕМИЈЕ

Настанак драме и позоришта у Срба УиздањуАкаденијеуметности у Новом Саду и Матице српске недавно се појавила нова књига књижевне историчарке др Наде Савковић „Театрољубље“. Књига садржиједанаестстудијаиогледа о појавама и личностима које су допринеле настанку драмске књижевности и позоришта у Срба, као и оних који су дали свој несебични допринос раду првог српског професионалног позоришта, Српског народног позориштаоснованог1861.уНовомСаду. По речима ауторке, текстови сунасталиупоследњe четиригодине, имају свој хронолошки след,неповременукадасунаписани, него по трагу стваралаца и појаваотиснутoмунашојисторији културе. Многи су, на жалост, заборављени или неадекватно вредновани. -Књигаодајепочастнизуљуди иидеја,иистичедоприносенеких готовозаборављенихзачетниканаше драмске књижевности и уметности- указује у рецензији ове књигедрЖивкоПоповић,професор Академија уметности уНовом Саду.-НасловкњигеТеатрољубље

подсећадајељубавпремапозориштуврлинакојајеизнедриланаш театаридатаврлиназачетниканашегпозориштанесмедасезаборави у савременом позоришном раду.Утомсмислу,овакњигаима активан однос према савремености.Књигајезанимљивокомпонована,свакитекстуњојоткриванастанакнашегпозориштаизновог, често неочекиваног угла. ...Књига

Промоција у Матици српској Књига „Театрољубље“ ће бити представљена у четвртак, 21. мартау12часова,уСвечанојсалиМатицесрпске.Узпоздравну реч проф.мрНенада Остојића, потпредседника Матицесрпске,о књизи ће говоритипроф.дрЛукаКецман,проф.дрЖивкоПоповићиауторка.Одломкеизкњигеказиваћедрамскауметница АлександраПлескоњић.

Театрољубље др Наде Савковић представљазначајандоприносизучавањупериодаукомејенастајала наша драмска књижевност и уметност.Онанамсаједнестране откривановечињеницеизтограздобља, а са друге осветљава већ познате чињенице луцидним анализама истраживача чија компетентностимпонује.Речјеοтемељном научноистраживачком раду чијирезултатбогатинашасазнања οједномоднајзначајнијихпериода културеиуметностикодСрба.... Поречимапроф.дрЛукерКецмана, данас нам се почесто чини да су оновремени позоришни ствараоци били чудотворци, надљудиивизионари,јерсустварали позориштевођениснагомљубави. Можда је из истих тих разлога проф. др Нада Савковић своју књигу именовала Театрољубље. Ованедоумицапрестајеоногамомента када се прочита последња од једанаест студија и огледа, коликоихимауовојкњизи,којојје заиста заједнички именитељ љубав према позоришту. Тачније, према свим појавама и личностимакојесудопринеледасепозоришниживотуСрбапрофесионализује.Безобзиранатодалисмо,и колико смо, обавештени о појединцима и појавама из позоришногсвета18.и19.века,евидентнајенаучнаиистраживачкабрига НадеСавковићдасвакистариили новиподатакосветлинатакавначин да он више никада не може припадати забораву - указује Кесман. К. Р.

Сцена из филма „Кругови”

НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ У СОФИЈИ

Награда публике филму „Кругови” Филм „Кругови„Срдана Голубовића освојио је награду публике на филмском фестивалу у Софији,саопштио је јуче београдски дистрибутер „Так”. „Кругови„ су, како наводи „Так„, савремена прича о једном херојском делу,и његовим позитивним последицама.ФилмјеинспирисанхеројскимчиномТребињцаСрђанаАлексића,којије1993.годинепогинуоу свом граду бранећи суграђанина Бошњака Алена Главовића,којиданасживиуШведској. Три паралелне приче одвијају се у Београду,Немачкој и Требињу данас пратећи ликове који су, као сведоци догађаја из прошлости,мотивисани да доносе одлуке које ће им променити животе. Небојша,сведок догађаја у ком је страдао његов најбољи пријатељ,превазилази грижу савести суоча-

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА ТАДИЈЕ ЈАНИЧИЋА У ГАЛЕРИЈИ „ХАОС” У БЕОГРАДУ

Свет имагинарне и изврнуте реалности Изложба радова младог црногорског уметника,који живи и ствара у Новом Саду,Тадије Јаничића,биће отворена вечерас у 2о часова у галерији „Хаос„ у Београду (Доситејева 3). На изложби под насловом „Све ово видим први пут„, Јаничић ће представити своју нову серију цртежа на платну и папиру,рађених акрилом и тушем, који су настали у протекле три године. „Серија најновијих радова резултат је уметникових трагања и запитаности над нашим местом и местом уметности у данашњем свету, претрпаном, загушеном разним рекламним трешом, затрованим разним профитним правилима игре. Комбинујући ониричне сцене, фигуре и брендиране рекламе Тадија Јаничић гради један нови свет имагинарне и изврнуте реалности„,наведено је у најави галерије. Кустоскиња Музеја савремене уметности Војводине Марија Радош је у тексту о Јаничићу, написала да је „Све ово видим први пут„изложба дневничких записа младог сликара из једног града, из једне земље,мало даље од центара моћи. „Уметнику није добро, као што није ни нама.Нешто нас гуши,инструира и марги-

нализује. Нешто нас умртвљује, дезоријентише, брише, притиска, трује, изврће вредности,одриче врлине.Једини валидни мерач вредности данас је тржишни кантар. Ако се нисте добро продали, нећете моћи добро да купујете.И ту се врата раја и славе затварају„, приметила је Марија Радош. Јаничић је рођен 1980.године у Никшићу. Дипломирао је на Академији уметности у Новом Саду 2004,у класи професора Милана Блануше. Излагао је на више групних и 18 самосталних изложби у земљи и иностранству - у Београду, Подгорици, Новом Саду, Темишвару, Будимпешти,Бечу,Паризу,Токију.Добио је Награду за цртеж Факултета ликовних умјетности на Цетињу, Награду за најбољег младог ствараоца у категорији цртежа у оквиру пројекта „Перспективе II„Арт клинике, као и Прву награду 37.Новосадског салона за слику. Изложбу ће у галерији „Хаос„ отворити виша кустоскиња Музеја савремене уметности у Београду Светлана Митић,а публика ће моћи да је погледа до 12. априла.

Рад Тадије Јаничића

У АТРИЈУМУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Смотра археолошког филма Традиционална међународна смотра археолошког филма биће одржана од 21. до 30. марта у атријуму Народног музејау Београду.Почасни домаћин овогодишње 14.смотре биће Немачка,те ће на отварању бити приказани филмови немачке продукције „Палмира -поглед из васионе„и „Повратак фараона”. Манифестацију ће отворити министар културе Братислав Петковић и директор Гете института у Београду Матијас МилерВифериг,а обратиће се и в.д. директора Народног музеја Бојана Борић-Брешковић. Публика ће имати прилику да види током овогодишње смотре 24 филма из осам земаља - Немачке (7), Италије (5), Шпаније (4), Француске (2), Грчке (2), Ирана (2),Македоније (1)и Црне Горе (1). Одабрани филмови се, како је наведено, одликују високим продукцијским вредностима, разноликошћу приступа и атрак-

тивним видовима интерпретације културне баштине, омогућавајући тако свим заинтересованима другачије сагледавање драгоцених споменика светске баштине и упознавање са најновијим археолошким открићима. Директор Гете института Милер-Вифериг је истакао да археолошка открића омогућавају стицање сазнања о коренима и пореклу и приметио да савремене технологије данас омогућавају детаљна истраживања како су људи некада живели. Он је рекао да је важно сачувати сва открића археолога, што није увек лако,нарочито у ратним подручјима. „Значај археолошког филма јесте у томе што указује на важност очувања археолошких локалитета и пронађених предмета„,оценио је Милер-Вифериг. Он је додао да филм који ће бити приказан на отварању говори о ископавањима у Луксору (Еги-

пат) на којима је радио међународни тим, што је, према његовим речима,још један показатељ да је то светско,а не само египатско,благо. Смотру археолошког филма реализује Народни музеј у сарадњи са Гете институтом, Италијанским институтом за културу, Институтом Сервантес, Хеленским фондом за културу,Француским институтом, Културним центром Исламске Републике Иран и дипломатским представништвима Македоније и Црне Горе. Улазнице су100 динара. Премијерне пројекције су у 20часова,а репризне сутрадан у 17сати. Прва Међународна смотра археолошког филма у Народном музеју први пут је реализована1998,у сарадњи са организаторима Фестивала у Роверету, часописом „Archeologia Viva„ и Италијанским институтом за културу у Београду.

вајући се са убицом свог пријатеља; Харис, који живот дугује јунаку који се жртвовао за њега,дуг враћа ризикујући све и помажући угроженој жени; а син једног од убица у сусрету са оцем страдалог хероја отвара пут за превазилажење трагичне прошлости. Међународни филмски фестивал у Софији,17.по реду,завршен је прексиноћ доделом награда.Од 7. до 17.марта на фестивалу је приказано 246филмова из 49земаља уз присуство 300гостију. Филм „Кругови” је светску премијеру имао на фестивалууСанденсу (САД),гдеједобиоспецијалну награду жирија, док је на недавно завршеном филмском фестивалу у Берлину добио награду селекције„Форум2013”.

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Изложба о Ериху Кошу Узнаксећањанакњижевника и преводиоца Ериха Коша (1913–2010), од чијег се рођења овегодиненавршавастогодина, Библиотека Матице српске припремила је електронску изложбу грађе из својих збирки. Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, уредник Миро Вуксановић. Изложба се може погледати у јавном каталогу Библиотеке до 15. априла. Електронски каталог изложбе трајно се чува и доступан је на CD-у у Библиотеци, као и на сајту www.bms.rs. ЕрихКошјерођен1913.године у Сарајеву. Дипломирао је на Правном факултету Београду, а наконзавршеткаДругогсветског рата обављао је бројне државне функције (био је потпредседник КомитетазакултурувладеФНРЈ, начелникМинистарствазакултуру и просвету у Савезном извршном већу, помоћник управника Народног музеја, генерални секретар Југословенске лиге за мир, дипломата...). Прву приповетку,Суха,објавиоје1945,апрвузбиркуприча,Каовуци, 1947.

године.Говориојечетиријезика и преводио Гетеа и Шамиса. У његовомбогатомопусу(вишеиздања збирки приповедака, неколикоромана,четирикњигеесеја иогледа,трикњигеаутобиографске прозе, чланци, памфлети и др.),доминирајукњигесатемама из НОБ-а и савременог живота, препознатљивепооштројопсервацији,сликовитомприповедању и сатири. Међу његовим најпознатијимделимасуроманиВеликиМак,Илтифо,Мреже,књиге прича Као вуци, Мешано друштво, Цвеће и бодље, Сатире, есејиТајпроклетизанатсписатељски, аутобиографска проза Узгреднезабелешке идр. Кош је био редовни члан САНУ,председникПЕНцентраСрбије и Задужбине Иве Андрића, члан Управе Савеза књижевника ЈугославијеиУдружењакњижевника Србије. За књижевни рад награђен је готово свим значајним признањима (Октобарска, НИН-оваиСедмојулсканаграда, „Кочићево перо” и „Златни беочуг”заживотноделоидр.).Умро је2010.године.

БРИТАНСКА ТОП-ЛИСТА

Боувијев албум на првом месту Албум„TheNextDay”чувеног британскогмузичараДејвидаБоувија постао је најпродаванији 2013. и после 20 година вратио овумузичкулегендунапрвоместобританскетоп-листе. Албум „The Next Day” је Боувијевпрвиалбумнаврхутоплистепосле„BlackTieWhiteNoise” из 1993. године, подсећа Би-БиСи. Боувијев нови албум продат јеовеседмицеу94.000примеракапревазишавшитакоалбумБон Џовија. Џастин Тимберлејк је и даље на врху листе синглова са „Mirrors”. Вести да 66-годишњи Боуви објављујеновиматеријализненадилојемногеусветумузикеали су критичари албум прогласили најбољим повратничким албумомикада. Ретроспективапосвећенаовом музичарубићеотворена23.мартауВикторијаиАлбертмузејуу ЛондонуинањојћеБоувибити прослављен као музички инова-

торикултурнаикона. ИакоБоуви нијебиодиректноумешануприпремуизложбе,његовАрхивдао је „приступ без преседана” ку-

стосимаВикторијаиАлбертмузејакојисуизабраликостиме,ране фотографије и другу меморабилију. (Танјуг)


12

vOJvOdinA

utorak19.mart2013.

dnevnik

УЗДРМАНА ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА, СНС БОЈКОТОВАЛА СКУПШТИНУ

Фото: Сремске новине

„Водовод”прелива чашу

Сава ипак под контролом

РЕКЕ РАСТУ, СВА ПАЖЊА НА НАСИПИМА

Карашпрекрио оранице, Саваигралиште СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ПАНЧЕВО: Сава се јуче ујутру излила у Сремској Митровици и потопила једно дечје игралиште, ипак, насипи су чврсти, а водостај ове реке је у опадању. Руководилац одбране од поплава на подручју АП Војводина Мирко Галоња изјавио је јуче да на рекама и водотоцима, на подручју покрајине, нема потребе за проглашењем ванредне одбране од поплава. Он је казао да је водостај Тамиша код Јаше Томића кулминирао прекјуче, али да није достигао критеријум за проглашење ванредне одбране и да је јуче почело опадање водостаја на том подручју. -На снази су редовне одбране од поплава а јуче је дужина тих одбрана смањена за око 40 километара изјавио је Галоња, додајући да су редовне одбране од поплава на територији Војводине проглашене на линијама, у дужини од 186 километара. Дужина трасе редовне одбране на Дунаву је 52 километра, на Сави 20 километара, на Тиси 41 километар, на Тамишу 61 километар, на каналу Бегеј 8,8 километар и на рукавцу Надела код Панчева у дужини од 2,3 километра. Дат је налог за затварање рупа у деловима насипа на Дунаву, код Ковина и на Сави, у реону Сремске Митровице, који су ископале лисице и јазавци - рекао је Галоња најавивши да ће се са тим радови кренути током данашњег дана.

Према информацијама шефа Лучке капетаније у Панчеву Зорана Гвозденовића, водостај Тамиша код Панчева од јуче ујутру је 540, што је 10 сантиметара више од редовне коте (530). На Тамишу је било најгоре код насеља Јаша Томић, али је већ од 9 часова река опала за 12 сантиметара. - Водостај се на Тамишу код Панчева највероватније неће даље повећавати - тврди Гвозденовић, али може се очекивати спорије отицање воде, због високог водостаја Дунава. - Ванредна кота одбране на Тамишу је 650 сантиметара, а водостај банатских река, Тамиша и Брзаве и даље је у порасту и ту је уведена редовна одбрана од поплава - рекао је јуче заменик начелника сектора за ванредне ситуације Ђорђе Бабић агенцији Бета и додао да је у осталом делу Србије ситуација на рекама боља него претходних дана. Он је казао и да се прати ситуација на каналу Дунав-Тиса-Дунав и да се по потреби укључују црпне станице и пумпе, како би се смањио ниво подземних вода. Редовна одбрана од поплава проглашена је и на Дунаву код Смедерева и Ковина, на Сави код Шапца, Хртковаца, Купинова и Прогара. Према речима Бабића, прекјуче је било проблема на речи Караш, која се излила и поплавила оранице и пашњаке. В. Х.

ЗРЕЊАНИН: Да нешто озбиљно не штима у владајућој коалицији у Зрењанину, показало се и на седници Скупштине града, одржаној последњег радног дана прошле седмице, када су одборници Српске напредне странке после вишесатног заседања одлучили да напусте скупштинске клупе и тако, због недостатка кворума, прекину даљи рад локалног парламента. Напредњаци су то учинили пре него што је на дневни ред дошло питање разрешења вршиоца дужности директора ЈКП “Водовод и канализација” и именовања директора тог јавног предузећа, што је, како се незванично спомиње и довело до свађе између коалиционих партнера. Спекулише са да садашњи први човек “Водовода и канализације” Бојан Путић кадар Демократске странке Србије, није по мери СНС и да би му ова партија радо видела леђа. Ово је за “Дневник” јуче потврдио и шеф опозиционе одборничке групе Српске радикалне

странке Саша Сантовац који је испричао шта се у петак увече догодило у скупштинској сали. - Одборници СНС су затражили паузу, после које се нису вратили у клупе. Симптоматично је да су неколико тачака пре паузе и одборници Лиге социјалдемократа Војводине напустили салу, тако да није било кворума за даљи рад, па је председник Скупштине прекинуо седницу – препричао је Сантовац прошлонедељна дешавања. Он је, као највећу трагедију, назначио то што се први пут у историји, на овој седници, догодило да се на дневном реду прво нађе тачка именовања директора ЈКП “Водовод и канализација”, а тек затим разрешења вршиоца дужности. - То говори да је још раније било индиција да неко из владајуће већине неће гласати за ове тачке дневног реда – оценио је Сантовац. Шеф радикала у зрењанинском парламенту разлоге за

Директор спреман да положи рачуне В.д. директора “Водовода и канализације” Бојан Путић рекао је за “Дневник” да сматра да не би требало да коментарише спекулације да је седница прекинута само због тачке о именовању директора овог предузећа, јер би то, по његовом мишљењу, било веома неодговорно од одборника који представљају једну озбиљну политичку опцију. На питање да ли је истина да СНС жели да преузме управљање над предузећем, он је одговорио да би то требало питати ту странку и њене представнике. - Мене интересује рад ЈКП “Водовод и канализација” и сматрам да јавна предузећа не смеју бити у средишту евентуалних политичких несугласица, јер то значи да се жртвују интереси грађана – истакао је он. Упитан шта би могао бити разлог незадовољства СНС, Путић је казао да не мисли да би његов рад био разлог било чијег незадовољства. - У сваком тренутку сам спреман да положим рачуне грађанима и Скупштини града. Можда би решење и било у рецепту републичких власти да се периодично предају извештаји о раду, па да се види како који директор или функционер раде – напо-

менуо је саговорник “Дневника”, подсећајући да су персонална комисија, као и Управни одбор предузећа, који чине представници свих странака владајуће коалиције, управо њега предложили за директора “Водовода и канализације”. Путић је додао да не мисли да би Бојан Путић било ко, уколико мисли да одговорном политиком води град, употребио један тако важан пројекат као што је фабрика воде за партијске интересе. - То је пројекат на којем треба сви политички да се ујединимо и да га реализујемо тимским радом, у којем ће учествовати, пре свега, ресорни стручњаци – закључио је Путић.

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ БОЈАН ПАЈТИЋ У СЕНТИ

Капитална улагања и у образовање

Представљена макета споменика

ТРИ СОМБОРСКА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА СПОМЕНИК СВОМ ВЕЛИКАНУ

Ернест Бошњак наглавномсокаку

СОМБОР: Након што је главну сомборску Улицу краља Петра Првог, пре две године, украсио споменик највећем поети српског романтизма Лази Костићу, три овдашња удружења су изашла са новом, пажње вредном, иницијативом за споменичко обележје још једном (не само) градском великану. Наиме, УГ „Мој Сомбор“, „Буњевачко коло“ и „Мађарска касина“ су јуче презентовали пројекат постављања споменика пиониру филмске уметности на овим просторима Ернесту Бошњаку, који је своју бесмртност у светским размерама заслужио изумом званим „швенк“, односно оног момента када је у својим пионирским филмским остварењима, први пут у историји седме уметности, камеру са фиксног троношца почео да помера у складу са радњом коју бележи. - Наша морална обавеза и жеља је да спомен обележјима подсетимо наше суграђане и госте Сомбора на варошке легенде, људе који су оставили свој значајан траг у историји, као што је то случај са Лазом Костићем или, у овој најновијој иницијативи, са пиониром филмске уметности Ернестом Бошњаком - образложио је разлоге за ову грађанску иницијативу координатор пројекта, угледни члан УГ „Мој Сомбор“ Борис Бакић. - Надлежна градска ко-

мисија за споменике и споменичка обележја је већ дала „зелено светло“ овој нашој иницијативи, а данас вам представљамо и макету споменика Ернесту Бошњака, коју је урадио Игор Шетер, аутор који је више него успешно овековечио и „нашег“ Лазу Костића - казао је Бакић, уз напомену да би по плану, споменик Ернесту Бошњаку у природној величини, био завршен, постављен и откривен до 7. јуна ове године, уколико кроз донације грађана окупљених у ова три удружења, али и уз помоћ продајне изложбе сомборских ликовних уметника, буде скупљено неопходних 3.000 евра. Определили смо се за јефтинију, све уобичајенију варијанту израде споменика, која подразумева израду полиестерског модела, који се након тога прекрива бронзаним прахом. - Првобитна идеја је била да споменик Ернесту Бошњаку буде лоциран у близини споменика Лази Костићу и Светођурђевског крста, али ближи смо решењу да он ипак буде постављен на Главном Сокаку, у близини Читаоничке улице у којој је на броју седам, Бошњак имао своју штампарију и печаторезницу, којима се увек враћао не би ли могао да финансира своје филмске снове казао је туристички посленик Милан Војновић. М. Миљеновић

Горан Каурић

овакво понашање дела владајуће коалиције види у томе што СНС жели да преузме управљање над “Водоводом и канализацијом” и то из два разлога. - Један је можда поновно расписивање тендера за изградњу

СЕНТА: Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић посетио је јуче Сенту, где је разговарао са општинским челницима. Пајтић је, у присуству председника општине Рудолфа Цегледија, његовог заменика Ференца

деценије на територији Војводине, али нису капиталне инвестиције само у оно што кошта милијарде и милијарде динара. За децу у Школи „Турзо Лајош„, која ове године слави стогодишњицу, ово је итекако капитална инве-

Пајтић у обиласку обновљенoj фискултурнoj сали у Сенти

Борбеља, председнице СО Анико Ширкове, републичких и покрајинских посланика из ове средине Золтана Пека, Јожефа Шандора, Кароља Чизика и Анико Жирош Јанкелић и домаћина из матичне Основне школе „Стеван Сремац„ директорке Габријеле Шароши и педагошког руководиоца Ференца Тандарија, у Основној школи „Турзо Лајош„ присуствовао предаји на употребу обновљене фискултурне сале. - Сигруно да је овај инвестициони талас највећи у последње три

стиција, јер ће деца моћи да одрастају на здрав начин, да се баве спортом у изузетно лепој спортској сали, а и одраслима ће ово бити прилика и могућност да се у вечерњим сатима укључе у рекреативне активности - рекао је Пајтић. За обнову фискултурне сале обезбеђено је 2,7 милиона динара за обнову пода. Извођач је помогао донацијом за кречење, а из општинске касе је финансирано постављање нових радијатора нагласио је Цегледи. М. Митровић

Саша Сантовац

фабрике воде и проналажење другог партнера, јер СНС до сада није показала велике амбиције да добије државне гаранције за изградњу фабрике, која би била препуштена немачкој фирми са којом је већ потписан уговор. Други разлог је реконструкција водоводне мреже, јер је у питању посао који многима може донети финансијску корист – објаснио је Сантовац и додао да би, по његовим информацијама, СНС и прихватила да Путић остане на челу предузећа, али под условом да његов помоћник Братислав Томић добије сва овлашћења директора. Поводом прекидања седнице Скупштине града јавности се, на ванредној конференцији за новинаре, обратио и шеф одборничке групе Демократске странке Горан Каурић. Он је оценио да је то кулминација неспособности градске власти. - Владајућа гарнитура је покушала да противзаконито смени директоре јавних предузећа. Овај ток догађаја води ка увођењу привремених мера, па и до нових избора. Очекујемо да ће грађани умети да препознају неспособност и нерад ове власти – навео је Каурић. Ж. Балабан

Агроиндустријска зона у Кикинди КИКИНДА: Председник Општине Кикинда Саво Добранић потписао је са представницима компанија „Електровојводина„ и „Телеком Србија„ Споразум о заједничком улагању у агроиндустријску зону. У овом пројекту учествоваће и Јавно предузеће „Србијагас„ које ће са „Телекомом„ и „Електровојводином„ уложити близу шест милиона динара. У буџету локалне самоуправе за агроиндустријску зону планирано је 20 милиона динара, колико ће уложити и Министарство за грађевинарство и урбанизам. Припремни радови - зацевљење и уређење атмосферског канала, који вишак воде одводи из града према каналу су у току, док је за избор извођача који ће рашчистити терен расписана јавна набавка. Члан Општинског већа Ненад Грбић рекао је да је за ки-

киндску општину важно развијати пољопривреду, а циљ агроиндустријске зоне, која има 18 хектара, је да се организује тржиште пољопривредне производње, боља конкурентност пољопривредника, запошљавање и развој општине. Директор Јавне агенције за локални и економски развој Мирослав Кресоја додао је да је предрачунска вредност за завршетак радова 350 милиона динара. -На пројекту је ангажован и УСАИД који је дао средства за ограђивање простора и набавку пластеника. Јавно предузеће „Воде Војводине„, Покрајински секретаријат за шумарство, водопривреду и пољопривреду, такође ће учествовати. Конкурисали смо за новац и у Фонду за капитална улагања. У зависности од прилива средстава зависиће и радови - рекао је Кресоја. А. Ђ.

Трибина уКултурном центру

Војвођанска елегија

ЗРЕЊАНИН: У оквиру Циклуса герусијанских предавања, у малој сали Културног центра Зрењанина, данас ће бити одржана трибина, под називом “Неолиберализам и брисање класе (Политичко – идеолошки механизми прерасподеле класне моћи)”. Уводничар је филозоф Иван Раденковић, а модератор је уредник трибинског програма у Културном центру Мирослав Самарџић. Трибина почиње у 19 часова. Ж. Б.

БЕЧЕЈ: Дебитантско чедо режисерке Изабеле Шантић, позоришну представу „Војвођанска елегија“, које је настало према мотивима књиге Ђорђа Балашевића „Три послератна друга“ и чију је драматизацију потписао Жељко Хубач, видеће Бечејци вечерас у извођењу Камерне сцене „Мирослав Антић“ из Сенте. Представа ће се извести на сцени Градског позоришта Бечеј, почиње у 19 сати, а улаз је бесплатан. В. Ј.


dnevnik

utorak19.mart2013.

13


14

monitor

utorak19.mart2013.

dnevnik

H o r o s k o p 19. mart 2013. OVAN 21.3-19.4.

Иницијативавасненапушта,али вамданаскомуникацијасаукућаниманијејачастрана.Можетесенаћи ураскоракуизмеђувашихзахтеваи њиховихочекивања.Опрезносновцем.

BIK 20.4-20.5.

Променљивогстерасположењаи не превише расположени за комуникацију.Неподноситеникакавтип наређивања и наметнутих ауторитета. Будите опрезни у саобраћају, посебноугужвама.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Помало сте расејани и имате проблем с концентрацијом. Будите опрезнисановцем,посебноприликомплаћањарачуна.Могућјегубитак новчаника. Емотивни однос је напет.

Нисте превише распол ожени. Иматеутисакдауљубавинедобијате колико заслужујете. Такође, са укућаниманеделитеистеставовеи погледе на будућност. Избегавајте већекуповине.

Нематепревишеразлогазабригу, али вас прати напетост. У комуникацијисапретпостављенимамогуће неразумевање. Ако сте возач, будите орезни, могуће су материјалнештете.

Интуицијавамједанасвеоманаглашена,следитеје.Поузданипријатељћевамдатипредлогкакода унапредите финансије. Добро размислите о понуђеној инвестицији, могућисугубици.

Zoran Delibos VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Чврсто заступате своје ставове иуверењаизнатедареткокоможедавамсесупротстави.СлободнеШкорпије,очекујтељубавнупонуду од особе која има породичне обавезе.

Добро сте расположени, али будите опрезни на пољу посла и са финансијама. Немојте брзоплето улазити у непроверене комбинације,безобзиранапоузданегаранције.Смањитехрану.

Неслагање са партнером је све израженије, посебно око породичних трошкова. Са претпостављенима,такође,нематенајбољукомуникацију, па се потрудите да не износитесугестије.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Нисте превише сигурни у наметнутисистемвредностинапољупосла.Али,данаснемојтеправитиникакве искораке, понајмање немојте исправљати криве Дрине. Проблемиснесаницом.

Динамичнистеитемпераментни, али немојте претеривати са нефлексибилним ставовима, посебно напослу.Такође,упојединимпериодима дана напета комуникација с партнером.

Могућисунеспоразумисаукућанима,посебноакостеповезанипородичнимпослом.Покушајтедабудете што толерантнији с млађим члановимапородице,какобистеизбеглинепотребнепрепирке.

TRI^-TRA^

Хит лутка из Фејсбуковог излога V REMENSKA

Топлије и променљиво облачно

Vojvodina Novi Sad

12

Subotica

10

Sombor

11

Kikinda

10

Vrbas

12

B. Palanka

12

Zreњanin

10

S. Mitrovica 15 Ruma

15

Panчevo

15

Vrшac

11

Srbija Beograd

14

Kragujevac

16

K. Mitrovica 15 Niш

PROGNOZA

17

НОВИ САД: Топлије и променљиво облачно с пролазном кишом. Бићеисунчанихинтервала.Ветарујутрупојачанјугоисточни,аодсрединеданаумерензападни.Притисакисподнормале.Минималнатемпература4,амаксимална12 степени. ВОЈВОДИНА: Топлијеипроменљивооблачнос пролазномкишом. Бићеисунчанихинтервала.Ветарујутруумерендопојачанјужниијугоисточни,апо поднеумерензападни.Притисакисподнормале.Минимална температура 3степена,амаксимална 15степени. СРБИЈА: Топлијеипроменљивооблачнос пролазномкишом.Бићеисунчанихинтервала.Ветарујутруумерендопојачанјужниијугоисточни,по поднезападни.Притисакисподнормале.Минимална температура 2,амаксимална 17степени. Прогноза за Србију у наредним данима: Усредудужисунчанипериодиитоплије.Учетвртаккишовитоузпостепенпадтемпературе.У петак хладније са кишом у нижим пределима и снегом у планинама, алипадавинебрзопрестају.Усуботусунчанипериодитокомдана.У недељунаоблачењеимогућакишакрајемдана.Одидућегпонедељка јемогућеновозахлађење. БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗА ЗАСРБИЈУ: Хронични болесницимогуосећатиизвеснетегобе,паимсесаветују адекватноодевањеи умерене физичкеактивности. Метеоропатскереакцијеувидуглавобољеинервозебићеизраженеублажојформи.Свим учесницимаусаобраћајујепотребнапојачанапажња.

Evropa Madrid

11

Rim

15

London

9

Cirih

5

Berlin

0

Beч

8

Varшava

3

Kijev

3

Moskva

-7

Oslo

-3

St. Peterburg -6 Atina

19

Pariz

6

Minhen

6

Budimpeшta

8

Stokholm

-3

На Фејсбук страници Women’s Rights News пре неколико дана је 29-годишња Ребека поставила фотографију лутке коју је снимила у излогу једне шведске продавнице доњег веша. Лутка изгледа као већина просечних жена и због тога је привукла Ребекину пажњу, али и многих који су је потом видели на Фејсбуку - за само неколико дана добила је преко 60.000 лајкова. Женама је досадила тортура премршавих лутака које изгледају нереално и једва су дочекале да у излогу виде лутку са облинама, која „подесећа на људско биће”, како је написала девојка која је поставила фотографију. У љубичастом доњем вешу, с доколеницама, немарно огрнута марамом преко рамена, ова лутка изгледа као свака друга жена. Она није дебела, већ нормалних, уобичајених пропорција. „Она изгледа здраво”, написала је Ребека, која је критиковала лутке у бутицима ХиМ: „Имају струк широк као моја цеваница.„

VIC DANA УпознајусеЈапанациХасо. Јапанац:„Онорико-Сан,карате, црнипојас,трећидан.” Хасо:„Ха-Сам,ишијас, вуненипојас,свакидан.”

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

TISA

Bezdan

406 (-14)

Slankamen

510 (10)

Apatin

496 (-6)

Zemun

552 (11)

Tendencija opadawa

Senta

472 (10)

Bogojevo

465 (1)

Panчevo

540 (10)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

418 (14)

Tendencija stagnacije

Baч. Palanka

446 (7)

Smederevo

616 (-4)

Titel

519 (11)

NERA

Novi Sad

444 (6)

Tendencija opadawa i stagnacije

Jaшa Tomiћ

Hetin

504 (-22) N. Kneжevac

SAVA

136 (30)

Tendencija porasta

465 (8)

Tendencija porasta

S. Mitrovica 625 (-14) Beograd

Kusiћ

505 (12)

164 (-24)

Reшeњe:

DUNAV


Overadokumenatasamo uzakazanomterminu OverapotpisauOsnovnomsuduoddanassemo`eobavitisamo ako se unapred zaka`e termin.Na{alteruzainformacije u Osnovnom sudu ili putem sajta www.ns.os.sud.rs gra|ani moguzakazatita~andanivreme zaoverudokumenata. Na sajtu suda nalaze se i sve informarmacije vezane za overudokumenata,podaciovisini

Goreopodrum kodRadni~kogdoma

takse,broju`irora~unasudana kojijepotrebnouplatititaksu, aliidrugeinformacijekoje}e gra|animaomogu}itidapredolaskausudbudublagovremenoi ta~noobave{teni. Kako saop{tavaju iz slu`be overe ove ustanove, ciq nove mere je boqi i efikasniji rad {altera. A.L.

UpodrumuzgradenaBulevaruMihajlaPupina26ju~eoko 13satiizbiojepo`arukojem, na sre}u, niko nije povre|en. Po`arjeizbiouprostorijama koje se nalaze ta~no pored popularnog no}nog bara „Kis”, nedaleko od Radni~kog doma. Troje vatrogasnih kola ubrzo

Novosadska utorak19.mart2013.

nakon dojave stiglo je na lice mesta i po`ar je lokalizovan za nekoliko minuta. Pretpostaqa da se vatra pro{irila kadajezahvatilastolariju,ali ta~neuzrokepo`ara,kaoivisinu materijalne {tete, utvrdi}einspekcija. A.J.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

PRIVREDNISUDNIJEODLU^IVAOOREVIZIJIUSPORUATP„VOJVODINA”PROTIVGRADA

Tu`ila{tvozako~ilood{tetu ni o ~emu da se izja{wava. Umestokopijepresude,ovajsudjeposlaotu`ila{tvuoriginalpredmeta, te do povratka originala, prinudna naplata ne mo`e da se provede. Privredni sud u Novom Sadu ju~e nije poslao zahtev reviziju Vrhovnom kasacionom sudu po inicijativi Grada posle izgubqenogsudaodATP„Vojvodine”. Naime,upetakjeistekaorokod 30dana,posleizre~enepravosna-

`ne sudske presude do kada su straneupostupkumogledaulo`e vanredni pravni lek, koji dodu{e, ne odla`e da se odluka suda ne sprovede. Privredni sud je u postupku revizije imao zadatak dapregledadalijerevizijaurednaidozvoqena,iukolikojeste, dokumentaciju Grada i „Vojvodine”po{aqeuVrhovnikasacioni suduBeograd. Zahtev za reviziju u ime NovogSadapodnelajegradskijav-

Nekadisad

EmirJa{arevi}

javnom tu`ila{tvu, jer je Grad tra`io za{titu zakonitosti, i dokgatu`ila{tvonevrati,PrivrednomsuduuNovomSadususvezane ruke – izjavila je ju~e za „Dnevnik”portparolkaPrivrednog suda Olivera Lazi}-Rusov, dodaju}idazbogtogasudnemo`e

PremadokumentacijikojuimaATP„Vojvodina”,LidijaJarmaz -Lisicakaogradskijavnipravobranilac10.aprila2007.godine tra`ilaodnekada{wegMinistarstvazakapitalneinvesticije dadonesere{eweozatvarawuMe|umesneautobuskestanicekod @elezni~ke stanice. Tada je Ministarstvu dostavila odluke Upravnog odbora Zavoda za izgradwu grada da je MAS-u istekao rokzaprivremenokori{}ewegradskoggra|evinskogzemqi{ta, po{to gradsko zemqi{te nije dato na trajno kori{}ewe. Posle togastiglojeizMinistarstvazakapitalneinvesticijere{ewe daseautobuskastanicazatvori,alibezpotpisaipe~ata.„Vojvodina”je,ka`eadvokatJa{arevi},zbogtogapodnelavi{ekrivi~nih prijava za zloupotrebu slu`benog polo`aja protiv odgovornihizMinistarstva,asudbinatihprijavajo{nijepoznata.

NEVOQE@ITEQAPOPOVICE

Klizi{teponovo pretiporodicama Klizi{te, nadomak Lova~kog doma na Popovici, koje se prethodnihgodinanekolikoputaaktiviralo,ju~eseponovoobru{iloitonasamonekolikometara od porodi~ne ku}e u kojoj `ivi trojemaledece.Poredtoga,klizi{teseaktiviraloiispodmosti}anazemqanomputukojivodidoku}a,pabiuslu~ajudase potpuno uru{i me{tani ostali bez prilaza svojim domovima. Atmosferske vode na ovom delu Popovicesvakegodinepravesve ve}e i ve}e odrone. U blizini `ivi 18 porodica, koje se mogu na}inaudaruklizi{ta. - Obra}ali smo se svima, ve} nekolikogodina,alidokrajanijeni{taura|eno.Sadajekrenulodaseodrawaiispredmojeku}e, ali mi sud nije dozvolio da napravimzidkojibizadr`aozemqu. Odron je otkrio i sturjne kablove, koji mogu biti veoma opasni. Tako|e, nekoliko desetina metara daqe, atmosferske vode napravili su pravi kawon,

RadenkoBrki}krajklizi{takojeugro`avaput

dubokprekodesetmetara,isamo jepitawevremenakada}eseput uru{iti. To mesto nije ~ak ni pravilnoobezbe|eno,ve}jesamo stavqena traka za opasnost. Jedino{tomenezanima,jebezbednost moje dece, koja svakog dana morajutudaprolaziti-ka`eRadenkoBrki}.

Atmosferskevodeotvorilekawon

Pre nekoliko godina, nakon pisawa na{eg lista, Zavod za izgradwu grada delimi~no je re{io problem, postavqaju}i 100 kubika kamena, kako bi se zaustavilo klizi{te, ali je to bilo samo kratkoro~no re{ewe. Vodoprivredno preduze}e „[ajka{ka”, sa kojom Gradska uprava za komunalne poslove svake godine potpisuje ugovor za odr`avawe kanala za odvod atmosferskihvoda,pro{legodinejepo~elosagradwomodvoda,alije,kakosmonezvani~no saznali,do{lodozastoja,jerje odvod trebao da prolazi kroz privatni posed. U ovom predu- ze}uju~enismouspelidadobijemoodgovor,jerjeradnovreme ve}bilozavr{eno. Predsednik Saveta Mesne zajednice „Sremska Kamenica” Qubomir Lasica, potvrdio nam je da }e preduze}e „[ajka{ka” uskoronastavitiradovenagradwi odvoda i da }e ovaj problem bitiuskorore{en. G.^etnik Foto:S.[u{wevi}

Foto:F.Baki}

ATP „Vojvodina” u reorganizaciji jo{ ne mo`e prinudno da naplatiod{tetuodGradapopravosna`noj presudi Apelacionog privrednog suda u iznosu od 1,3 milijardu dinara, bez kamate. – Predmetjeidaqeurepubli~kom

Od{tetazapraznustanicu~ekaoriginalpresudu

nipravobranilacLidijaJarmaz Lisica, koja je sudu prilo`ila re{ewe o imenovawu na tu funkciju. Beogradski advokat Emir Ja{arevi} koji u sporu „Vojvodina” protiv Grada, zastupa ume{a~aupostupku,biv{egvlasnikapreduze}aIlijuDevi}a,ka-

`e da je gradski pravobranilac u Novom Sadu trebala sudu da prilo`i da ima izri~ito ovla{}ewe,punomo}zaizjavqivawe revizije,{toJarmazLisicanijepokazalasudu. Ja{arevi} ka`e da Grad nije odredbe odluke Gradskog javnog pravobranila{tva uskladio sa

izmenama i dopunama Zakona o parni~nompostupku.Utomzakonupropisanesuizri~iteodredbe oko ovla{}ewa za izjavqivawe vanrednih pravnih lekova prema kojima je, podvla~i beogradski advokat,potrebnodirektnoovla{}ewezarevizijskozastupawe. ZorkaDeli}

DANASNASPENSU

„Novosadskoprole}e” otvaravrata Tradicionalnaekolo{kamanifestacija „Novosadsko prole}e”,23.poredu,bi}eotvorena danas u 11 ~asova na Spensu. PokretgoranaNovogSadaokupiojevi{eod200izlaga~aiorganizovaomnogobrojneobrazovne,kulturneizabavnesadr`aje. Bi}e organizovane izlo`be cve}a,sadnica,opremezahortikulturu,medaizdravstvenobezbedne hrane, suvenira i rukotvorina, a posebna pa`wa u~esnika bi}e posve}ena vodi, jer su Ujediwene nacije 2013. proglasile godinom tog resursa. Otvarawu}eprisustvovatigradona~elnikMilo{Vu~evi},au sve~anomdelu}enastupitide~jihorizvrti}a„Pal~ica”.Bi}e pro~itane i tri najlep{e ekolo{keporukekonkursakoji jeorganizovanuosnovnim{kolama. U 11.55 sati u amfiteatru Spensabi}epredstavqenastrategijarazvojazelenihprostora „NoviSad-zelenigrad”,au18 satiusve~anomsalonuodr`a}e se ekolo{ka radionica za osnovceo{tedwiiza{titivode. U 19 ~asova na bini }e se predstavitiplesniklubPSNi

do~arati mambo, ~a-~a-~a i engleskivalcer. Tokompetdanamanifestacijenanekolikoprometnihmesta bi}e postavqene kutije za prikupqawe pomo}i za mlade qude

Polavekagimnazije „SvetozarMarkovi}” Gimnazija„SvetozarMarkovi}” ove godine obele`ava 50 godina postojawa i rada. Tim povodom u {koli }e se odr`atinizaktivnosti,aglavnaceremonija predvi|ena je za petak 22. marta, kada }e u sve~anoj sali Gimnazije biti uprili~ en a sve~ an a akad em ij a, a bi}e uru~ena i priznawa i zahvalnicepojedincimaiinsti-

tucijama za izuzetne doprinoseuradu{kole.Zahvalnice}e dob it i i min is tar pros vet e @eqkoObradovi}, kaoidramskipisacinekada{wiu~enik {kole Du{an Kova~evi}. Ova gimnazija je jedna od vode}ih {kolauPokrajiniiRepublici, o ~emu svedo~e brojna priznawainagrade. Q.Na.

kojima je neophodna operacija koja im `ivot zna~i. Ulaz je besplatan,avrata”Novosadskog prole}a”otvorenasuzaposetiocedo23.martaod8do20sati. A.J.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak19.mart2013.

AKCIJA „DNEVNIKA” I „VULKAN IZDAVA[TVA”

„Biblijski kod 2 – odbrojavawe” Iz¬ d a¬ v a~ ka ku¬ } a “Vul kan izdava{tvo” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji ni su bi li do bit ni ci, bi }e dari va ni pri¬ m e¬ r kom kwi ge “Biblijski kod 2 - odbrojavawe” MajklaDrosnina u izdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”, Zmaj Jovina 24. Biblijski kod, drevnu {ifru koja se nalazi u Bibliji i

mo`e predvideti na{u budu}nost, svetu je otkrio novinar Majkl Drosnin u svom neprikosnovenom bestseleru. Sada nam predstavqa potpuno nova predvi |awa koja nas upozoravaju da mo`da imamo samo tri godine da izbegnemo armagedon. Ova dra ma ti~ na kwi ga po~iwe doga|ajima koji su se zbili 11. septembra 2001, a za koje je Drosnin otkrio da su pred ska za ni Bi blij skim ko dom starim tri hiqade godina. Me|utim, 11. septembar samo je po~etak. Biblija ka`e da smo ve} zakora~ili u kraj vremena. A. Va.

DNEVNIK

NOVI SAD CENTAR MATEMATIKE I MEHANIKE

Grad ugostio preko 700 eksperata iz sveta Srpsko narodno pozori{te ju~e je bilo prepuno eksperata i doktoranata matematike i mehanike, u~esnika prvi put u Srbiji organizovane godi{we konferencije Me|unarodne asocijacije primewenih matemati~ara i mehani~ara (GAMM). Konferencija traje do 22. marta i okupqa preko 700 u~esnika iz vi{e od 50 zemaqa sveta koji }e razmeniti saznawa iz oblasti primewene matematike i mehanike. Organizatori su Fakultet tehni~kih nauka i Prirodno-matemati~ki fakultet. Prema re~ima jedne od glavnih organizatorki skupa, profesorke sa PMF-a Qiqane Cvetkovi}, Novi Sad se u posledwih 10 godina preporu~io ne samo kao prepoznatqiv univerzitet u ovim nau~nim oblastima, ve} i kao dobar doma}in. - Pored benefita koji }e imati sam grad dolaskom vi{e stotina u~esnika i wihovih pratilaca, najve}u korist ima}e sami studenti jer su dobili priliku sa slu{aju dva popularna preda-

Foto: R. Hayi}

16

vawa koja }e se odr`ati ve~eras i sutra u 18.15 ~asova na FTN-u, a dotica}e se mesta primewene matematike i mehanike u sistemu nauka - navela je Cvetkovi}. Dodala je da }e biti organizovano i 10 plenarnih preda-

vawa i 12 mini simpozijuma u SNP-u i „Areni Sinepleks”, dok }e se na FTN-u odvijati 23 sek ci je. Rek tor no vo sad skog Uni ver zi te ta (UNS) Mir oslav Veskovi} istakao je zna~aj ova kvog sku pa kao de la

„pro ce sa in ter na ci o na li za cije u strategiji razvoja visokog obrazovawa”. - Ovim pokazujemo da je do}i u Novi Sad lepo, da i mi imamo izuzetne istra`iva~e koji se mogu takmi~iti sa svetskim, te da je me|unarodna saradwa uvek bila karakteristika na{eg univerziteta. Matematika i mehanika jedne su od perjanica istra`iva~kih projekata na na{em Univrzitetu i posve}uje im se velika pa`wa - rekao je Veskovi}. Predsednik GAMM-a Volker Merman predo~io je da su ove grane nauke jedan od kqu~nih zamajaca za razvoj nauka kao {to su biologija ili medicina, kao i prilikom izrade aviona, automobila, novih materijala. Istakao je veliko zadovoqstvo jer se konferencija odr`ava upravo u Novom Sadu, i to prvi put od osnivawa Asocijacije, 1922. godine. Na prostorima nekada{we SFRJ samo je jednom odr`an ovaj skup i to u Dubrovniku 1985. godine. A. Jerini} PREDAVAWE U DOMU ZDRAVQA

PLANOVI PRED[KOLSKE USTANOVE „RADOSNO DETIWSTVO”

Voza~i autobusa igrali {ah U prostorijama Javnog gradskog saobra}ajnog preduze}a „Novi Sad” ju~e je odr`ana {ahovska simultanka radi podr{ke razvoju {aha. Fide majstor @eqko Medar igrao je protiv zaposlenih u Gradskom saobra}ajnom preduze}u. Za {ahovsku tablu seo je i direktor preduze}a MilanBala}. Kazao je da }e preduze}e kada god bude u prilici podr`ati akciju koja poma`e razvoju pozitivnih dru{tvenih vrednosti i zdravih `ivotnih stilova. Zaposleni koji su uspeli da izbegnu poraz, nagra|eni su Medarevom kwigom „Nau~ite {ah uz svoje dete”. Z. D.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.10), „Pet legendi” (12.35), „Hobit” (12.30), „Zvon~ica i tajna krila” (12.05, 13.15), „Semijeva velika avantura” (13), „\angova osveta” (22), „Ana Karewina” (19.30), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (22.25), „Krugovi” (20.10), „Jadnici” (19.20), „Falsifikator” (20.20, 22.15), „Mama” (22.25), „OZ veliki i mo}ni” (20), „Vrati mi ime” (20.15, 22.20), „Let” (22.30), „Kruds 3D” (12, 14)

POZORI[TA SNP: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Sluga dvaju gospodara„ (19.30), Scena „Jovan \or|evi}”, opera „Trubadur” (19) Novosadskopozori{te:velika sala „Povodom galeba” (20)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Ma{aRisti} iz Sremskih Karlovaca (de~aci), DEVOJ^ICE: Radmila @ivanov, Biqana Matijevi}, Ivana Isajevi} Budi}, JelenaObenovi} i MarinaKuki} iz Novog Sada, Sne`ana Velicki iz Ka}a, Nada Domowi iz Stare Pazove, Danijela Savi} iz Ba~kog Jarka, Marija[qivka iz @abqa, ZorkaKrsti} iz Ba~ke Palanke, BojanaBau{ka iz Maradika i MirjanaMikuli} iz Temerina, DE^AKE: SlobodankaTojaga, IvanaJovi~in, RadaLagunxin, Dragana ^olovi}, Jelena Kizi}, Ivana Kru{kowa Sari}, Adriana Bekan, Milana Radisavqevi}, Svjetlana Krajinovi}, Milana Ferati, SandaAlimanovi}, QiqanaGakovi}Duki}, GorankaPonorac, SvjetlanaSimi} i AndreaFekete iz Novog Sada, TawaPalana~ki iz Kule, DraganaEri} iz ^elareva, KatarinaRadul iz ^uruga i Teodora Hasuki} iz Rumenke.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Josip Josipa Olah (1936) u 10.30 sati, Borislav Tome Basta (1936) u 11.15, Zdravko Slavka Vujkov (1930) u 12, Qubinka Bo`idara Radin (1934) u 12.45, [arlota \ule Komnenov (1952) u 13.30, \or|e Vlade Keki} (1948) u 14.15 i Jovan Milana Teodorovi} (1942) u 15 sati. Na Uspenskom grobqu bi}e sahrawena Ivanka Ivana Grubje{i} (1926) u 13 sati. Na mesnom grobqu u Veterniku bi}e sahrawen Stevan @arka Bekvalac (1958) u 15 sati.

Nadogradwa vrti}a „^igra” Od 180 miliona dinara, koje je Grad izdvojio za Pred{kolsku ustanovu „Radosno detiwstvo”, sem izgradwe vrti}a u Radni~koj ulici, nadogradi}e se i objekat „^igra” u Ulici Jo`e Vlahovi}a u Petrovaradi nu. Na do grad wom bi se u „^igri” dobilo dodatnih 800 metara kvadratnih, a za taj posao je potrebno 64.000.000 dinara. Direktor „Radosnog detiw stva” Mark o Grg ur ev i}

TElEfONI

ka`e za „Dnevnik” da }e radovi po~eti ~im im na ra~un bude upla}en novac i zavr{i se procedura za izbor izvo|a~a. - Izgradwom vrti}a u Radni~koj i nadogradwom obdani{ta u Petrovaradinu stvori}emo uslove za rad jo{ 30 grupa, {to bi znatno rasteretilo listu ~ekawa - ka`e Grgurevi}. Lista ~ekawa u ovoj ustanovi je stara boqka. Na woj je

vi {e od 1.000 ma li {a na, a prema najavama Grgurevi}a, u aprilu }e biti raspisan konkurs za prijem nove dece u ustanovu. Za sada jo{ ne znaju koliko }e grupa upisati, ali je izvesno da }e najvi{e mesta biti za decu mla|eg jaslenog uzrasta i za pred{kolce kojima je pripremni program obavezan, jer bez wega ne mogu da krenu u {kolu. Q. Na.

Komplikacije dijabetesa U Savetovali{tu za dijabetes Doma zdravqa koje se nalazi u ambulanti na Limanu, danas u 17 ~asova bi}e odr`ano predavawe „Komplikacije dijabetesa”. Predavawe na istu temu bi}e odr`ano sutra u objektu „Jovan Jovanovi} Zmaj”, u Zmaj Ogwena Vuka 19. Broj telefona za dodatne informacije u Savetovali{tu na Limanu je 4879-833, a u Zmaj Ogwena Vuka 4879-437. I. D.

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 19991, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, i 6350-740


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

@rtvaispalakrivac je o{te}en i za zakupninu, ali i za tro{kove „Informatici“ od 322.727 dinara, koje Mr|an nije pla}ao, iako je uzimao pare od podstanara – izjavio je [iman. Onjedodaodasupokrenulinekoliko sudskih postupaka protiv Mr|ana,ukqu~uju}iionajzanaknadu{tete.

Tadi}senadovezaodajeStevan Mr|anznaodanijevlasnikstana zakojijenapla}ivaokiriju. -NovinarisujednostavnoprihvatiliMr|anovuizjavubezproveravawa ~iwenica, preneli su ~akidasetuklasagazdom.Perazi}jeshvatiladasene{tode{avatekkadjedobilapozivsudada seiseliizstanaipredagaunuku, iakojepla}alazakup.Za{toMr-

OKonstantinuVelikom Predavawe „Konstantin Veliki i umetnost wegovog doba” povodom obele`avawa17vekovaodMilanskogediktabi}eodr`anosutrau19~asovauMuzejuVojvodine,Dunavska35.Predava~isuistori~arumetnosti MilicaBogosavqevi} iistori~arVojislavMartinov. G. ^.

Tribinana„Edukonsu” Tribina“Uticajpopularnekulturenasistemvrednostikodmladih”bi}eodr`anave~erasu19~asovanaUniverzitetu“Edukons”u SremskojKamenici,VojvodePutnika87.Ulazjeslobodaniva`iza svestudenteisredwo{kolce. A. Va.

Za{titnikgra|ana uGradskojbiblioteci Za{titnikgra|anaAleksandarGruji} idirektorGradskebibliotekeDraganKoji} razgovara}edanasod18~asovasasugra|animau ogrankubiblioteke„KostaTrifkovi}”naDetelinari. J. Z.

Foto:B.Lu~i}

Zabrinuta za bezbednost -Upitawujenovinarski lin~ i pitam se {ta bi se desilo da se ovo de{avalo nekoj anonimnoj osobi? Brinem se za bezbednost svojeporodiceisebe–kroz suze je rekla Perazi}e, napomenuv{idajewena}erka spre~ila Mr|ana, koji je imao ~eki}, da provali u stan,adajeonapozvalapolicijukojagajeprivela.

Marina Perazi}

|annetu`iPerazi}evu,akomuje du`na3.500evrazakiriju?–upitaojeTadi}. OnjenaveodajeMarinaPerazi}prihvatilare{ewesudaida jesamotra`iladaidaqeiznajmquje stan. Tako je odmah nakon sudskognaloga,zakqu~ilaugovor ozakupusaMr|anovimunukomi, kako navodi Tadi}, uredno izmirujeobaveze. -Mismomewalivratanastanu,jerjeMr|anve}poku{avaoda blokira vrata sipaju}i u bravu super lepak i guraju}i gran~ice. Nadankadmijesudnalo`iodase iselim,onjedo{aodamiprovali u stan. Sre}om, predsednik skup-

Dvorcii letwikovci Vojvodine Promocijakwige„Dvorcii letw ik ovc i Vojv od in e” dr Branke Kuli} bi}e odr`ana danasu12~asovausve~anojsali Matice srpske, Ulica Matice srpske 1. Pored autorke govori}eprof.drDraganStani}, Zoran Vapa, Du{an Vuji~i} imrDubravka\ukanovi} Vapa. G. ^.

Odlagawe krupnog otpada Kont ejn er i za odl ag aw e krupn og otp ad a bi} e do sut ra u ulic am a Mik ol e Ko~ i{ a i Pas ter ov oj 8, te na uglov im a ulic a Ilij e Bir~ an in a i Haxi Ruv im ov e i Cank ar ev e i Jank a ^mel ik a u Mes noj zajedn ic i „Det el in ar a”. Od danasdo~et vrtk akont ejn er iza odl ag aw e krupn og otp ad a bi}epos tav qen iiuMZ„Omladins ki pok ret” na uglov im a ulic a Jov an a Hran il ov i} a i Stjep an aM.Qub i{ e,Bog ob oja Atan ack ov i} a i Omlad inskog pok ret a, Gag ar in ov e i Omlad ins kog pok ret a i u Ba~k ojulic iuprol az uprem a Rum en a~k oj. A. L.

17

VESTI

MARINA PERAZI] O PODSTANARSKIM PROBLEMIMA

DapodstanarskemukeuNovom Sadumu~eipoznatejavnostsenedavno upoznala preko pojedinih medija kada je i objavqeno da je poznata peva~ica Marina Perazi} do{lausukobsastanodavcem StevanomMr|anom,kojiseizrodiouko{kawepredvratimastana koji je Perazi}eva iznajmqivala.WenadvokatNikolaTadi} rekaojenaju~era{wojkonferencijizanovinaredautimneodmerenim napisima nisu iznete ~iwenice.Powemu,Mr|anjepo~inio nekoliko krivi~nih dela, ukqu~uju}i la`no predstavqawe iprevarukadajepotpisaougovor onajmustanasPerazi}evom,ada po pravosna`noj sudskoj presudi tajstanpripadawegovomunuku. AdvokatIgor[iman,kojizastupamaloletnogMr|anovogunuka,potvrdiojedasevodiosudski sporokostana29uuliciNarodnog fronta, u kojem je podstanar MarinaPerazi}istana28,ukojimajeStevanMr|anbiovlasnik polovine nakon smrti unukove majkeisvoje}erke,dabinasudu unukdobiostan29,aMr|ansusedni,broj28. -Ujulu2010.godinestupilaje na snagu pravosna`nost sudske presude,auseptembrusePerazi}eva useqava u taj stan i sklapa ugovorsaStevanomMr|anom,ne znaju}i za presudu. I ranije je Mr|anizdavaotajstan,adapolovinunovcanijedavaounuku,koji

utorak19.mart2013.

{tinestanarauhvatiogajenadelu,jernikoodnasnijebioustanu – rekla je Marina Perazi} i dodaladajenakon{tojekom{ija rekaoda}epozvatipoliciju,Mr|anpobegaosajo{dvapomaga~a. Onaka`eidajeslu~ajprijavqen policiji,tedajeugovorsMr|anovimunukomsklopqennakonzavr{etka parnice koju su vodili dedaiunuk. „Dnevnik“jepoku{aoda~ujei drugu stranu pri~e od Stevana Mr|ana,kojinasjeuputionawegovog advokata Milana Unkovi}a,kojinamjerekaoda}emowegovodgovordobitidanas. Svetozar Krsti}

Iskqu~ewa struje NoviSad:od9do10sati Pan~eva~kaodV.MiskinadoObla~i}aRada,Obla~i}aRadaodPan~eva~ke do Bo{ka Vrebala, Kamewar4od1do17iod55do59;od8 do9sati Ru`ingajod2do32iod 1do29,PolgarAndra{a18,Suboti~ka 29; od 11 do 12 sati \or|a Krsti}a,IsidoreSekuli}iMiloja^ipli}a;od9.30do10.30sati Petefi[andoraod104do150,od 91 do 133, [umska od 6 do 10 i 5, GoranaKova~i}aod2do34iod1 do37,JovanaPopovi}aod28do60 iod57do63,IlarionaRuvarcaod 27do31,30i32,KapetanaBeri}a od2do10iod1do11; od8do9sati Petefi[andoraod150do194 iod133do203,[umskaod10do14 i11e,MilanaSavi}aod4do62i od1do47; od8do13 satipovremenoupojedinimulicamanaAdamovi}evom nasequ i na Telepu. SremskaKamenica:od12do13 sati vikend naseqe ~ardak, Jurija Gagarina, put Sremskog odreda, Bora~ka, Partizanski put, Paragovskiput,Slavujeva,^etinarska i Fru{kogorski put; od 10.30 do 11.30sati Gajeva,SlobodanaBaji}a, Petra Ko~i}a, Ribwak dowi put,Ribwakgorwiput,Kameni~ki put, betonska baza, pilana SOS „De~ije selo”, „Gradsko zelenilo”, pumpa za kanalizaciju, „VodeVojvodine„;od8.30do12.30 sati Cvetna i Sowe Marinkovi} od29do39.Rakovac:od8.30do9.30 satiMiteBeli}aod2do36iod1 do31,Dunavskaod2do8iod1do 25,deo@elezni~keod2do14iod

^ITAOCI PI[U SMS

1 do 17, deo Novosadske, po{ta i kanalizacija.^erevi}:od8do13 sati deovikendnaseqaBareiVenecija.

Koncertu Tribinimladih Koncert meco sporana Lucie Todoran, soprana Ate Kuara i pijaniste Strahiwe \oki}a u okviruciklusa“Paviqonmuzike”bi}eodr`anve~erasu20~asova u “Tribini mladih” Kulturnogcentra,Katoli~kaporta 5.Ulazjebesplatan. A. Va.

FilmoviuCK13 UokviruNedeqeborbeprotiv rasizma u Omladinskom centru CK13bi}eprikazanadvafilma. Ve~erasod20~asovabi}eprikazan film Sr|ana Ke~e „Posle rata”, dok }e u ~etvrtak u isto vreme biti prikazan film MarkaAjzaka „Svejebeloubarkingu”.Ulazjebesplatan. B. M.

Slanokopovou fotografijama Ilo`bafotografija„^etiri lica Slanog kopova” Geze Farka{a bi}e otvorena danas u 17 ~asova na Spensu. Ona je nas tal a kao deo proj ekt a za kwigu„Slanokopovo”,aautor jegodinudanafotografisaou ovom spec ij aln om rez erv at u prirode prate}i promene `ivogsvetakrozsva~etirigodi{wadoba. B. M.

065/47-66-452

Majstorskaposla PodnelismozahtevTelekomu za prenos fiksnog broja u novi stan.Nakonnekolikodananajavquju da }e kolega do}i sutra. Majstor sutradan dolazi, pita gde je prikqu~ak, pokazujem mu, stavqa neke slu{alice, ka`e ima signal, daje mi papir da potpi{emiodlazi.Vremezadr`avawaod30do50sekundi.Dok isti jo{ nije iza{ao iz zgrade, prikqu~ujemtelefon,alikako nemasignala,ane}udadozivam majstora po stepeni{tu, sa mobilnog zovem broj sa kojeg su istognajaviliika`emimdanemamsignal.Poslenekolikominutazovemedoti~nimajstorna mobilniiobra}amisebezpozdravare~ima:Nepadaminapametdasevra}am!Biojesignal, ne vaqa vam mo`da kabl, otkud znam,ne}uvamjatoodr`avati, voditera~unaosvomstanu!Zate~ena,uspevamdaka`emsamou redu.Nakraju,bezpomo}iTelekoma,ustanovqavamodajeneispravna zidna uti~nica, a ne kabl.Izaistamo`danijedoTelekomadatoispravqa,alistav „ne pada mi na pamet da se vra}am”!! Iliti, nije moj posao da vidimdali}evamtelefonraditi,tomijejo{10sekundiposla. Sramota kako ima neposlovnih i nekulturnih qudi. Ina~e, usluga prenosa fiksnog brojako{ta1.000dinara. 064/1861... *** Gospodine Mara{, gra|ani Vojvodine su dali poverewe i onisadavladajusavesnoistru~no i mi smo zadovoqni. Vidite kolikoihimauParlamentu. 063/1264... *** Novosa|ani, dok vi spavate napredwaci tajno ote{e Sajam. ZarseodirektoruSajmare{ava iza zatvorenih vrata Skup{tine grada pod obezbe|ewem da ne u|u novinari? Gradona~elni~e, takvo bezakowe nije bilo ni za vreme na{e Maje i ZoranaVu~evi}a.Sramota! 064/2952... *** Ba{ smo mi prakti~ni, za jedanpotpisNoviSad}edaplati milijarduipodinara,asedi{te novogministrakulture}ezaslu`eno da bude u novoj stanici ATP-aVojvodina.Danezvrji!! 060/6394... *** Ko{tunici bi jednostavno trebalozabranitidasepojavqu-

jeidagovoriujavnostiitozbog one stare: „Da je prazna pu{ka opasnijaodpune”. 060/0227... *** ^itamu{tampipqa~kaZobnatice. Da je samo to, gde je NIS, kombinati, poqoprivrednazemqa?Sadapripremaju da rasture Institut za ratarstvo, verovatno ho}e da ga prebace u Beograd, a nama narodne kuhiweda~ekamomilostiwuiz Beogradaidanampatriotilepeplakateiprosipajupamet. 063/1264... *** ^it am da je DS obj av il a da ima plan izl as ka iz kriz e, pa da nij e tu` no, bil o bi sme-

{no. Nai m e, prv o nek a re{ i kriz uusvoj ojku} i,aimablokir an ra~ un ve} ned eq u dan a, apit aw ejeuop{ te{ta}ebiti sa DS-om, da li }e i ta strank a nas tav it i da rad i u kak vom obim u i sa kak vim sastav om. Na sve to i ko }e je fin ans ir at i,akao{toznam o nov ac je br. jed an, a o wen im fin ans ij am aifin ans ij er im a znam osve. 063/5847... *** Vaterpolista [api} je u na{oj reprezentaciji bio veliki snagatoridanasgaDStakotretirasamo{totamonikonezna dapliva. 063/3345..


18

tv program

utorak19.mart2013.

Документ Статистик а потврђује да расте број атеиста. Гости: Мирослав Кевежди - филозоф и религиолог, отац Стефан - старешина манастира Велика Ремета, Динко Грухоњић-НДВН,ВладанБеара - психолог, Александар Шибул - психолог, Андрија Шрек - друштво атеиста Србије, Слободан Саџаков етичариЗоранКостићЦане -Партибрејкерс. Ауторк а: Ержика Пап-Рељин (РТВ1,19.00)

Добро јутро,Војводино Државни посао Универзум Вести Палета Најглупљи амерички преступници 11.25 Двоугао 11.30 Агро мозаик 11.55 Име мог сокака 12.00 Вести 12.10 Таблоид 13.05 Грување 14.00 Вести 14.05 Нека песма каже 15.00 Вести за особе са оштећеним слухом 15.05 Оперативци 16.00 Изблиза 16.50 Временска прогноза 17.00 ТВ Дневник 17.20 Један на један 17.50 Разгледнице 18.55 Државни посао 19.00 Документ 19.30 ТВ Дневник 20.05 Оперативци 21.00 Радар 22.00 Војвођански дневник 22.35 Један на један 23.00 Универзум 23.45 Лутер 00.40 Најглупљи амерички преступници 01.00 Документ 01.30 Радар 02.20 Хор „Цвеће цанфало“ 03.15 Таблоид 04.10 Гламур тужур

06.00 07.00 07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 11.00 12.05 13.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30

Забавни програм Документарни програм ВОА Панорама Кратке вести Свет животиња Културни програм Документарни програм Излог страсти Документарни програм Без цензуре Војвођанске вести Панорама Свет животиња Војвођанске вести Излог страсти Документарни програм Војвођанске вести Документарни програм Изазов истине Војвођанске вести Културни програм

06.30 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00

06.55 Додати живот годинама 08.00 Здраво живо 08.21 Здравље пре свега 08.45 Све(т)око нас 09.20 Гламур тужур 10.00Концерт Европског студентског камерног оркестра 11.10 Хроника Славоније,Барање и западног Срема 11.40 Зелени сат 12.05 Чари риболова 12.30 Вести (мађ) 12.40 Изравно (хрв) 13.05 Додати живот годинама 14.05 Вреди знати 14.35 Све(т)око нас 15.00 Потрошачки репортер 15.10 Наши дани (мађ) 16.10 Омладинска емисија (мађ) 16.40 Недељни магазин (ром) 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Романе ђиља-емисија ромске музике 20.00 Добро вече,Војводино (ром) 21.30 Лутер 22.25 Грување 23.20 Палета 00.10 ТВ Продаја

ИванаСелаков

Песмабез граница У овонедељној емисији „Песмабезграница”гостису: БиљанаЈефтић,АцаИлић, Ивана Селаков, Чеда Марковић... Водитељка емисије јеСветланаАлексић. (РТС1,20.52) 06.05 08.00 08.15 09.05 09.35 09.54 10.19 10.55 12.15 12.31 12.37 13.18 13.24

Новосадско јутро Храна и вино Трас Велике тајне малог места Вести Азбука родитељства Сремски Карловци од суботе до суботе 12.00 Документарнипрограм 13.10 Пут за Евонли

06.30 09.10 10.00 10.05 11.00 11.10 11.35

Какосекаже Водич кроз српски језик. Најчешће грешке, заблуде и недоумице. Савети за исправно,лепоикреативноизражавањеиодговорнапитање:„Акакосекаже?” Ауторка: НадаЗековић (НовосадскаТВ,18.50) 14.05 14.30 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.18 17.30 18.45 18.50 19.00 19.30 20.20 20.30 21.25 22.00 22.30

Истрага Спринт Мистерије КГБ-а Храна и вино Објектив (слов) Објектив (мађ) Закон улице Трас Новосадско поподне Реч за данас Како се каже Објектив Пут за Евонли Неон сити Седам слика Мистерије КГБ-а Објектив Велике тајне малог места

10.30 Преглед Евролиге 11.30 Премијер лига:Тотенхем – Фулам 13.40 Преглед холандске лиге 14.30 Евролига Магазин 15.00 Бициклизам 15.30 Преглед АТП Мастерс Индијан Велс 16.30 Преглед шпанске лиге 17.30 Преглед Премијер лиге 19.10 Преглед Чемпионшипа 19.40 Преглед руске лиге 20.45 Лига 1:Јеовил –Свиндон 22.45 Седмица пред нама 23.10 НБА недељно

14.23 15.10 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 18.58 19.30 20.05 20.52 21.45 21.50 22.00 22.55 23.50

06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.15 20.20 20.30 21.45 22.15 00.15 00.30

Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Позориште у кући Гастрономад Квадратура круга Путопис Београд вечити град Спорт плус Појмовник раног хришћанства До усијања Евронет Циклус-редитељи ТВ Београд (Милош Радовић):Загреб-Београд преко Сарајева Како се то ради Ово је Србија Бољи живот Гастрономад Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Бољи живот Песма без граница Вести Упитник Вести До усијања Дневник

Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Несреће у ваздуху Тачно 1 ВИП Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Љубав и казна Лото Како време пролази Дама без блама Филм:Шифра сабљарка Ноћни журнал Филм:Др Ти и њeгове жене

Парада Радмило и Мирко су геј пар који непрекидно доживљава непријатности од хомобичара у Београду. Радмило, жели да живи дискретно као ветеринар и да не истиче своју сексуалну оријентацију... Улоге:Никола Којо,Милош Самолов,Горан Јевтић,Христина Поповић-Мијин,Млађа Андрејевић, Наташа Марковић, Тони Михајловски, Горан Навојец Режија:Срђан Драгојевић (Прва,22.15)

06.42 07.03 07.08 07.18 07.45 08.08 08.14 08.44 08.50 09.05 09.31 10.01 10.25 10.55 11.25 11.54 12.30 13.00 14.01 14.31 14.37 14.52 15.18 15.48 16.23 16.52 17.48 18.54 19.18 19.41 19.47 20.00 20.28 21.00 21.55 00.01 00.45 01.26 02.25 02.53 03.28 04.30 05.15

Слагалица Датум Верски календар Тролови Пчелица Маја Ана Добрић Енциклопедијазарадознале Досије икс и окс Ликовне технике Математика у срцу Све боје живота Магазин Лиге шампиона Меразамузику Траг Грађанин Мађарски национални балет: Прича из бечке шуме Породичникругови Трезор Енциклопедија за радознале Досије икс и окс Ликовне технике Математика у срцу Насиље над децом:сигурна кућа Време је за бебе Екоглобал Свилена тога Ја имам таленат Путчасногкрста Пчелица Маја Ана Добрић Верскикалендар ТВ мрежа Други век Свилена тога Хотелодмилиондолара, филм Све што треба знати о... БигбендРТС Трезор Насиље на децом:сигурна кућа Време је за бебе Јаимамталенат-специјал Свештотребазнатио... БигбендРТС

АлександраЈефтановић и ОгњенАмиџић

Фарма –улазак Вечерасће 22такмичара започети своју игру на надалеко познатом ранчу у Лисовићима. Преко 90 дана гледаћемо ривалство, али и пријатељство, можда и неку нову љубав.Али, само један ће освојити главну награду –50.000евра. Водитељи: Александра Јефтановић иОгњенАмиџић (Пинк,21.00) 07.00 11.00 13.00 13.05 14.00 15.15 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 21.00 23.30 00.00 01.00 01.30 03.00 04.30

Добро јутро Звезде гранда Први Национални дневник Звезде гранда Тачно у подне Наследници Национални дневник Кување и мување Прељубници Национални дневник Мала невеста Фарма,улазак уживо Прељубници Пабло Ескобар Кување и мување Филм:Моцарт и кит Филм:Хероина пакла Филм:Моцартикит

dnevnik

ЕмаВотсон

ХариПотери дворанатајни Пред почетак нове школске године Харија посећује кућни вилењак Доби. Он га упозораваданесмедаидеу Хогвортсјерћемуседесити страшне ствари. Хари га не слуша и заједно са својим пријатељима Роном и Хермионом започиње нову, магичнугодину. Улоге: Данијел Редклиф, РупертГринт,ЕмаВотсон Режија:КрисКолумбус (Б92,21.00) У здравом телу Топшоп Доме слатки доме Топшоп Кажипрст Интернат Ларинизбор Цртанифилмови Топ шоп Филм:Ратници из пакла Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Титова кухиња Ларин избор Нинџаратници Филм:Хари Потер и дворана тајни 00.00 Вести 00.35 Спортски преглед 07.35 08.05 08.25 09.15 09.30 10.35 12.05 13.05 14.00 14.15 16.00 16.40 17.00 18.00 19.15 20.25 21.00

Магaзин ин Филм:Бегунац Филм:Остани мртав Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Коп на Пинку Тјудорови Ескобар-господар зла Филм:Ошамари је...она је Францускиња 22.00 Филм:Животи су у питању 00.00 Филм:Деветороукући 09.00 10.00 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.00 19.00 20.00

05.00 08.00 08.20 08.50 09.15 09.20 09.40 09.45 10.00 10.50 11.10 11.50 12.15 13.00 13.40 13.55 14.00 14.45 15.00 15.55 16.00 17.20 17.55 18.30 18.50 20.00 21.00 22.10 23.15 01.00

Добро јутро,Србијо Покемони Авантуре малог Пере Повратак малог тигра Мегаминималс Зоки на веселој фарми Монстер хај Телешоп Сабрина Винкс 5 Монсуно Бен 10 Покемони Моћни ренџери Телешоп Вести Вип24 Телешоп Гламур Вести Сузе Босфора Црни Груја Телемастер Насловна страна,квиз Филм Чађава механа Граница Позајми ми ауто Филм Филм

ЗоранЦвијановић

СЕРИЈА

ЦрниГруја Серијакојаправинајсјаjнију пародијунасрпскуисторијуи њене великане! Карађорђе је грубијан и женскарош који се обрачунавасанеистомишљеницима претходно их проглашавајућииздајницима... Улоге: Сергеј Трифуновић, Борис Миливојевић, Никола Којо, Никола Пејаковић, Зоран Цвијановић, Маринко Маџгаљ, Душанка Стојановић Редитељ: Игор Стоименов (Хепи,17.20)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Суботом поподне,14.00Живети свој живот,15.00Спортски преглед,16.00Освета,17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

9:07.00Аморе Латино,08.00Фарма,09.00Кухињица,10.00У нашем атару,11.00Ауто флеш, 12.00 Биографије, 13.00 Отворени екран – ретроспектива,14.00Здраво је лепо,14.55Инфо,16.00Аморе Латино,16.55 Инфо,17.30Бибер,18.00Култура тела,18.30Кухињица,18.55Инфо,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Улови трофеј,22.00Бибер,22.30Инфо, 23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале,13.00Квиз, 14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас, 19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Тајни знак,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем.


dnevnik

utorak19.mart2013.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

16

19

BAUKLIBERALIZMANADVOJVODINOM

Pi{e:Mirko ^anadanovi}

23.40

Грађевинске интервенције Шминкање са Клио Паклена Кели Четири венчања -Америка Најбољи британски ресторан са Гордоном Ремзијем Повратак Хани Бу Бу Дечији рођендани за памћење Прекомерна тежина у трудноћи Велике ромске свадбе Америка Мали људи,велики свет Краљ посластичара као кувар Грађевинске интервенције Шминкање са Клио Паклена Кели Алесандрова кухиња Стручњак за торте 24сата у Ургентном центру Гојазни (УК) Шокантне породичне тајне У спаваћој соби са др Лором Берман Ургентни центар

08.10 09.10 10.20 11.25 12.30 13.40 14.40 15.40 16.50 17.50 18.50 19.50 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Наполеон Барок! Египат 1066. Импресионисти Најгори послови у историји Тајм тим година Барок! Ловци на митове Најгори послови у историји Ратници Германска племена Оруђа смрти Наполеон Ловци на митове Тајм тим година Германска племена

07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 12.45 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45

07.00 Добројутро,Хрватска 09.30 Мисаинуагурацијепапе ФрањеуПетровуслужбу, пренос 12.35 Дневник1 13.14 Пркоснаљубав 13.57 ДрОз2,ток-шоу 14.53 Међунама 15.25 Културнабаштина 15.55 Судијиноновоодело 16.45 Хрватскауживо 17.45 Позориштеукући 18.20 8.спрат,ток-шоу 19.10 Темадана 19.30 Дневник 20.10 Параван 21.05 Циклусхрватскогфилма: Каменитаврата 22.45 Дневник3 23.22 ПаклениМалоне,филм 00.56 Убиствомеђупријатељима, филм 02.20 Самохраниотац

ЕмаТомпсон

Накрајудана 08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

ЗавераРозвел КунгфусториоТаијипанди Торањсмрти Нортфорк Сведоци Правилослужбе Времепромена Гласницизла Еротскифилм Еротскифилм

Гласницизла Породица Соломон напустила је ужурбани живот и Чикагу и заменила га повученимнафармиуСеверној Дакоти. Проблеми настају када шеснaестогодишња Џесупољуоткривакакоповученост може бити застрашујућа,кадаонаињентрогодишњи брат Бен угледају наказекојеникодругиневиди... Улоге: Кристен Стјуарт, Дилан Мекдермот, Џон Корбет Режија:МајклФајфер (Синеманија,22.00)

Време је Другог светског рата. На имању британског лорда Дарлингтона ради беспрекорни батлер Џејмс. Он је одан својој дужности и послодавцу,никаднепоказује осећања, не изражава мишљење ни о чему нити има икаквепотребе.Јединакојау њему види људско биће је нова домаћица, мис Кентон, којасвојпосаорадиистотако беспрекорнокаоиЏејмс... Улоге: Ентони Хопкинс, Ема Томпсон, Џејмс Фокс, КристоферРив,ПитерВон Режија:ЏејмсАјвори (ХРТ2,20.00) 07.03МалаТВ 07.33 Шаолинскипажеви 07.55 Телетабис 08.19 ЏонииЈохана 08.45 Амика 09.10 Школскисат 09.57 Долинасунца 10.43 Грофица,филм 13.00 Музика,музика... 13.23 Убиствомеђупријатељима, филм 14.48 Деграси 15.10 Школскисат 16.00 Регионалнидневник 16.35 Долинасунца 17.18 Дамингамбит,токшоу 18.01 Ниданине 18.51 Цртанифилм 19.01 МалаТВ 19.31 Кришкесира5,док.серија 20.00 Накрајудана,филм 22.13 Самохраниотац 23.07 Закониред 23.49 Увекјесунчаноу Филаделфији 00.09 Ловцинанатприродно 00.50 Заштитницасведока 01.31 Трачара 02.12 Сексиград 02.40 Ноћнимузичкипрограм

КристенСтјуарт

06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 09.55 10.45 11.15 11.40 11.50 13.40 14.35 15.30 16.00 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55

Судијезастил СофиПаркер АлиМекбил СофиПаркер Првапеторка Какосамупознаовашумајку Приватнапракса Џордан МелисаиЏои КугарТаун Брзаиталијанскакухиња ЛудницауКливленду Суперзвездеплеса Свештонистезналио љубави Судијезастил АлиМекбил Првапеторка Какосамупознаовашумајку МелисаиЏои КугарТаун Очајнедомаћице Џордан Освета Очајнедомаћице Приватнапракса Очајнедомаћице

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.15 02.20

Џеронимо:Америчкалегенда Љубавиплес Разоткривено ПанТадеуш Војничине Бинго Смртоноснемисли Надаислава Врелинатела Поноћниекспрес Еротскифилм Еротскифилм Еротскифилм

07.30Узбуна:Рубиконовазавера 09.00 МомцисМедисона 10.00Очајничкопутовање:Прича АлисонВилкокс 11.30 Засвавремена 13.00 МомцисМедисона 14.00 Невин 16.00 Игра 17.30Биографија-СофијаЛорен 18.30Узбуна:Рубиконовазавера 20.00 МомцисМедисона 21.00 Тешкамета 23.00Мумија

Prepredenisu efikasnijiodpametnih -Jane}ugovoritiotomeuostavci–rekaosam ito ne samo {to nije smenio Tepavca kad je, po se}awu Dorowskog, saznao za „mr- mu-alinemogunidaspre~imdatobudekomenqu“uwegovojbiografiji-{tobibilou tarisanoinana~inkojipoja~avasumwuuprivrskladu s lako}om kojom se osloba|ao svakog u `enost demokratiji u na{oj partiji. Najmawe kogajepoliti~kiposumwao-negoikadjeTepa- samspremandatopredupre~avamdodatnomsamovac po drugi put tra`io da ga oslobodi mini- kritikom. Vrlo se kajem i zbog kompromisa na starskedu`nostiuoktobru1972.smatraodaon kojesamume|uvremenupristajao.Politikanije treba da ostane do kraja mandata. U strogo poverqivompismo,kojeje{efwegovogkabineta uputio svim saveznim funkcionerima, pa i meni, kao predsedniku PK, wemu pi{e: „Drug Predsednik je izrazio mi{qewe da je boqe da se odlazak druga Tepavca sa du`nosti obavi na prole}e, kad se navr{i ~etiri godine, a da forma napu{tawa du`nosti bude ’ostavka po sopstvenom zahtevu’, {to i jeste“.IotomejeDorowski bio obave{ten, ali sujeta i netrpeqivostsubileja~e. Dorowskijesmatraodaje„zaVojvodinuboqe re{ewe“dana~eluPKbudeBataVlajkovi},ane Tepavac, i zatim ja. A kakvo je bilo to „ re{ewe“?SamDorowskijeovakoopisaoVlajkovi}eveintelektualne,politi~keimoralneosobine: „Nikad nije ~itao, ni u~io. Politi~ka kultura mujeuska.Znaop{te,ali~imsekreneupojedine oblasti, kao {to su dru{tveno-ekonomski i politi~ki sistem, a pogotovo ideologiji, on to U sve razo~aran Veqko Vlahovi} ne zna. Kad o tome nekad govori uvek se stidim, jersevididaneznanikategorijalnisistem.Ne- bilamoj `ivotni ciq, ine}u patitizbogizlakad se sti~e utisak da ni materijale sa sednica skaizwe.@alimsamozanekimizgubqenimidene ~ita, ve} slu{a nekoliko diskutanata i na alimai`elimdasevratimnaonoradnopoqena osnovu toga improvizuje svoju re~. Zato sam na kojemsambiodokmenisuubedilidajeimojagenekim sednicama posle wega (nikad direktno, neracijadu`nadaposvetikojugodinuostvarewu ve}kasnije)uzimaore~iosporavaonekewegove op{tedru{tvenih potreba. Nadam se da u tome stavove.Mo`damujetosvesmetalo,ose}aojeda ne}ubitiometan. jeprevazi|enwegovautoritet–asujetamujesiVeqkomejemirnoslu{ao,paondarekao: gurno bila povre|ena. Mo`da je kompleksiran -Neznam{tajerazlogdatedrugTitonijedomojomli~no{}u.Nijeprvi!Mo`damusmetamoj sadprimio.Mo`dajezauzet.RazumemtvojenezaugleduVojvodiniiJugoslaviji.Awegovaosobi- dovoqstvo.Primetiosamidauposledwevreme najeina~edanevoliqude.Odwegagodinamani- istupa{ nekako nervozno, nesigurno. Samo bih sam ~uo dobro mi{qewe o bilo kom ~oveku. Ta- tisavetovaodase~uva{razo~arawaizbogqutkavjekarakter“. wenapojedinequdeizgubi{veruuPartiju.Ija [tonijepro{lo1967.i1969.(adajepro{lo, sam imao te{kih trenutaka, ali me je odr`ala „nebibiloliberalizmauVojvodini“,ka`eDo- veraukomunisti~kuideju.Meni}ebitinajte`e rows ki, {to nij e bez daobjasnimtvojuostavku osnova, jer liberale nisu mojim sinovima i wihoDorowskijeupornoza~elnikaSK vim drugovima. Kako da pobedili pametniji nego prep reden i) pro} i }e VojvodineguraoBatuVlajkovi}a,o shvate da si ba{ ti, naj1974. Tad je Dor ows ki komejepisao:„Nikadne~ita,niti mla|ime|unama,najve}i imaoapsolutanautoritet u~i.Politi~kakulturamujeuska. krivac?! u Vojvodini, pa mu nije Ja sam dve godine bio Nevoliqude.Odwegagodinama bilote{kodaVlajkovi}a resorski upu}en (kao jenisam~uodobromi{qeweobilo danodtrojicesekretara uzdigne na polo`aj prvog preds edn ik a Preds edn iPKzadu`enzakulturii kom~oveku.Takavkarakter“ {tvaVojvodine,posle~eprosveti) na neposredu ga }e on lako sti}i i do saradwu sa Vlahovi}em, dr`avnogvrha.^ovekkojinikada nije ~itao ni ibiowomezadovoqan.@ivosese}amikakomi u~io inije voleo qude postaoje1985.predsednik je - kada sam ga, u pauzi sednice Predsedni{tva Predsedni{tva SFRJ! Kao da je trebalo potvr- SKJnakojojse}utkepre{loprekodoga|ajaveditikolikojeupravuonajvladarkojijenasled- zanihzastaweuHrvatskojiJugoslaviji,upitao nika hrabrio re~ima: Vide}e{, sine, s koliko „[taseovode{avasnama?“-odgovorio:„Pomimalo pameti se mo`e upravqati svetom. {qaosamdaodemkodStarog(Tita),damuka`em PisaosamTitu11.decembra1972:„Predvada- mnogo{ta,{tomedugomu~i,alisamzakqu~io nakazanomijedaVismatratedatrebadasepo- dajeboqedaovozdravqa{tomijeostaloutrovu~emsafunkcijepredsednikaPK.Na~innako- {im na dovr{avawe onog {to ve} godinama `ejisamstimeupoznatjevrloneprijatan,alisad limdanapi{em.Sadvimla|imoratedaponesetonijenajva`nije.UrazgovorunaBrionimare- teteretpoliti~keborbezaboqedru{tvo. kaosamVamkakveprigovorepojedinacauvezisa Delovao je umorno i razo~arano. Nisam, zato, mojim dosada{wim radom ne mogu da prihvatim. o~ekivaoda}emisad,narastanku,kazatine{to Ali,mo}i}udarazumemakoimadrugihrazloga. vi{e o tome {ta se de{ava s nama. Ali, nisam Zato Vas molim da me primite ~im budete mo- o~ekivaonida}emeohrabrivativerom upartigli.“ ju. ^ekaosamodgovortridana,aondazamolioza Kao da je partija metafizi~ki fenomen, borazgovor Veqka Vlahovi}a, tad predsedavaju}eg `anstvo.Nerop}inapartiju,{tagoddatesnaPredsedni{tvuSKJ.Onmejeodmahprimio. |e!

T

СЕРИЈА

Монк (Универзал,13.20) 07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20 00.20 01.20

Три реке Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Све по закону Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Све по закону Монк Видовњак Премијера Скандал Добра жена Браћа и сестре Видовњак Све по закону

08.05Ју-Ги-Ох! 08.30Вирусатек 09.00Ружаветрова 10.00Кобра11 11.25Ексклузивтаблоид 11.45Крвнијевода 12.55Ружаветрова 13.55СулејманВеличанствени 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00СулејманВеличанствени 22.20Пехдодаске,филм 00.20Љупкекости,филм

ЛиндзиЛохан

Пехдодаске Ешли је девојка којој се срећаувекосмехивала–лепа, успешна, окружена добрим пријатељима, привлачна. Џејк није ни приближно толикосрећан–неспретани склон повредама, ствари никада не иду у смеру у којем онжели… Улоге: Линдзи Лохан, Крис Пејн, Самаир Армстронг,БриТарнер,ФаизонЛов Режија:ДоналдПетри (РТЛ,22.20)

09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Генералка Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Разоткривањемитова Упозоренисте! Темељиметропола ПениТелер–Лажили истина 00.00 Чарипутовања

08.45 10.30 11.30 12.15 13.00 13.30 15.30 17.00 18.15 21.00 23.00 23.30 00.15

Карлинг Скијашки скокови Биатлон Фудбал Тенис Карлинг Бициклизам Билијар Фудбал Бокс Аутомобилизам Скијашки скокови Биатлон

Књигу Мирка Чанадановића „БАУК ЛИБЕРАЛИЗМА НАД ВОЈВОДИНОМ” можете купити у књижари „Службеног гласника”(Јеврејска 13,Нови Сад)за 756динара, или наручити преко телефона 021/6622–609и мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{an Vlaovi} (480-6802).GlavniiodgovorniurednikAleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: Nada Vujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),Dejan Uro{evi} (ekonomija480-6859), Vlada @ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),Aleksandar Savanovi} (novosadskahronika,528-765,faks6621-831), Nina Popov-Briza (kultura480-6881),Svetlana Markovi} (vojvo|anskahronika480-6837), Vesna Savi} (svet480-6885),\or|e Pisarev (dru{tvo480-6815),Mi{ko Lazovi} (reporta`eifeqton480-6857), Branislav Puno{evac (sport480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), Ivana Vujanov (revijalnaizdawa480-6822),Slobodan [u{wevi} (foto480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), Nedeqka Klincov (tehni~kiurednici480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`baprodaje480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasnisektor480-68-68),Filip Gligorovi} (Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa:Politika[tamparijad.o.o. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


20

^iTUQe l POMeni

utorak19.mart2013.

Posledwi pozdrav bratu

dnevnik

Posledwi pozdrav te~i - dedi

Sa bolom i tugom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je preminuo na{ voqeni suprug, otac i tast

Jovanka Kova~i} 1929 - 2013. Draga mama, tvoj odlazak ostavi}e za ceo `ivot veliku tugu i bol u mom `ivotu. Tvoja k}i Qiqana i zet Bata. Sahrana pokojnice obavi}e se u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu.

Stevanu Bekvalcu

od: sestre Zorice i brata Vase sa porodicom.

Dragan i Dane Xepina sa porodicama.

71205

71217

71226

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav dragoj majci, babi i ta{ti

Posledwi pozdrav kumu

Draga

Jovanu Teodorovi}u

Zdravko Vujkov 1930 - 2013. dipl. veterinar

Jovanu Teodorovi}u Bati

Aka Stevanu Bekvalcu

1929 - 2013. malo je re~i koje mogu da opi{u radost tvog postojawa i tugu {to si nas napustila.

Stevica i Joka sa porodicom.

iz Koviqa

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

od porodice Isakovi}. Tvoji: Lela, Sr|ana i Dejan sa porodicama.

71224

Posledwi pozdrav dragom kumu

Mariji Samo~eti

71206

71225

3

Posledwi ispra}aj je danas, 19. 3. 2013. godine, u 14 ~asova, u Koviqu.

Posledwi pozdrav svom dragom i voqenom bratu Ve~no o`alo{}eni: }erka Seka, unuci Mi}a, Maja, ^eda, Marija i zet \or|e.

Posledwi pozdrav prijatequ

O`alo{}eni: supruga Julka, }erke Ru`ica i Slavica i Franco Paolelli.

71191

71188

Miroslavu Rodi}u ^ombetu

Zdravku Vujkovu

Posledwi kom{iji

pozdrav

Posle duge i te{ke bolesti, u 74. godini napustila nas je draga majka i baba

A za{to i ti?

veterinar Milivoje Koprivica sa porodicom.

Stevanu Bekvalcu

od Keke i Stevice.

Sestra Sowa sa porodicom.

71219

71220

71208

dragom

Posledwi pozdrav na{em bratu

Posledwi pozdrav dragom drugu

Marija Samo~eta

\or|e Keki}

iz Koviqa

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 14 ~asova, u Koviqu.

Zdravku Vujkovu

Zdravku

Stevici

od: Bebe Mihojevi} i Nikole Novakovi} sa porodicama.

od wegovih drugova: \oke, Ratka, \ure, Mo{e, Zdravka, Gere, Mi}e, Spomenke, Jelice, Milice, Lekija i Raje.

71221

71203

71209

Posledwi pozdrav dugogodi{wem drugu i prijatequ

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Jovanu Teodorovi}u Gu`i

Stevanu Bekvalcu

Kom{ije iz D. Avramovi}a 6.

Ve~no o`alo{}ena }erka Slavica i unuk Miroslav.

71222

71211

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi

Stevan Bekvalac

Jovanka Kova~i}

1958 - 2013.

Sahrana je u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu. od Sini{e i Tamare.

71218

71189

Dana, 18. 3. 2013. godine napustila nas je na{a draga mama, ta{ta, baka i prabaka u 84. godini.

od: Tome i Mire Bu`an~i} sa decom.

Posledwi pozdrav divnom prijatequ od kolega iz Tenis kluba: Filip~i}, Gospo|ina~ki, Repac, Rude{, Jovanovi}, Topoli}, Krwetin, Teofanovi}, Vasi}, Debeqa~ki, Vrawe{, Jovovi}, Batini} i Jockov.

Sahrana }e se obaviti 19. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na Veterni~kom grobqu.

]erka Dragica i zet Petar Begojev sa porodicom.

Ispra}aj iz ku}e `alosti je u 14 ~asova. O`alo{}eni: supruga Sofka, sin Nemawa i }erka Nevena i tetka Ru`a.

71223

71207


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa bolom, tugom i qubavqu koju smrt ne mo`e da prekine opra{tamo se od

21

utorak19.mart2013.

Posledwi pozdrav

Zdravku Vujkovu Porodica Petrov.

71167

Tijana Ze~evi} 19. 3. 1985 - 19. 3. 2013.

\or|a Keki}a

Bio si deo na{e mladosti, veseqa i radosti. Tvoja dobrota }e ve~no `iveti u na{im srcima.

Porodica \ilas.

71150

Posledwi pozdrav tati na{eg kuma

\or|u Keki}u

Tijana Ze~evi} Dan za danom prolazi, tuga ne odlazi. U srcu tuga, na grobu ti{ina, a u domu velika praznina. Pitawe jedno ne da mi mira, za{to te nemam, za{to mi ode, sestru da nemam, da me puti bez tebe vode. Dani prolaze, a tebe nema. Kome majka ro|endan da sprema. Tvoj brat Nemawa.

Danas je tvoj ro|endan. Svaka na{a suza prolivena moli tvog An|ela da ti gore bude boqe, da si sretna i vesela. Tvoj grob pun je cve}a, tiho pla~e svaka sve}a. Da mirno spava{ i ptice se trude, tiho pevaju da te ne probude. An|eli dragi mi vas molimo, ~uvajte je jer je mnogo volimo.

\or|e Keki}

Tvoji: mama i tata.

1948 - 2013.

71176

71177

Obave{tavamo rodbinu, mnogobrojne prijateqe, zaposlene i poslovne saradnike da je dana 17. 3. 2013. preminuo na{ dragi i voqeni suprug, otac i deka

Ostajemo u dubokom bolu, sa se}awem na sve sre}ne godine koje smo proveli zajedno.

Kolektiv „Univerzal”.

\or|e Keki} 1948 - 2013.

od porodice An|elkovi}.

u 65-oj godini `ivota. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 19. 3. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu. Porodica Keki}.

71161

59990-P2

59990-P2

\or|e Keki} 1948 - 2013. ^ovek nikada nije spreman na rastanak. Zato }e{ ti `iveti ve~no kroz svoja dela, na{e misli i se}awa. Neka se tvoja du{a sada u miru odmori od te{ke bolesti koja nam te je tako nemilosrdno odnela. Vole te zauvek tvoji „mornari”. Supruga Zora, }erka Sandra i sin Dejan sa porodicama. 59990-P1


22

^iTUQe l POMeni

utorak19.mart2013.

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom

Opra{tamo se od

Dragom bratu

\or|a Keki}a

\or|u

dugogodi{weg poslovnog saradnika i prijateqa

Gordana Radosavqevi}.

Advokat Qubica @iki} sa saradnicima i porodicom.

71183

71186

Posledwi pozdrav stricu i deveru

Opra{tamo se od

\or|u Keki}u Kada smo bili mla|i delili smo uspomene, sada si ti postao uspomena. Po~ivaj u miru. Zdravku Vujkovu Tvoja sestra Tawa sa porodicom.

\or|a Keki}a dragog prijateqa i saradnika

od Neboj{e i Vukice Vujkov.

Advokat Milan [a{i} sa porodicom.

71181

71187

71179

Sa tugom se opra{tamo od na{eg

Posledwi kom{iji.

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav kom{iji.

S dubokim po{tovawem opra{tamo se od dugogodi{weg prijateqa, kolege i saradnika

Posledwi pozdrav zetu

Zdravko Vujkov Porodice: Papi}, Nikoli} i Kuqi{. 71212

\or|a Keki}a

Tu`nim srcem i bolom u du{i, obave{tavamo sve ro|ake i prijateqe da je na{a draga

\or|e Keki}

od: Vlade i Nade Petrov, Sowe i Nata{e sa porodicama.

Ivan Zavrtanik sa porodicom.

71214

71210

Posledwi pozdrav na{em deda Bati

Tu`ni smo, nije vi{e sa nama na{ kum

Jovana Teodorovi}a

Zdravku Vujkovu

1942 - 2013.

1930 - 2013.

KOLEKTIV NOVOSADSKOG OTVORENOG UNIVERZITETA.

od porodica: Maletin, Jan~i} i Stojkovi}.

71198

71192

Posledwi pozdrav dragom kumu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminuo na{ dragi

\uja Nestorovi} preminula 18. 3. 2013. godine, u 75. godini. Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na ^eratskom grobqu, u Sremskim Karlovcima.

Jovanu Teodorovi}u

Jovan Teodorovi} Bata

\or|u Keki}u

\or|e

1942 - 2013.

Po~ivaj u miru. od: Jovane, Milane, Mirjane i porodice Latas.

Milena, Helena, Branislav i Steva.

71215

71204

O`alo{}eni: sin Sava i snaja Dragica, unuci \or|e i Kristina i }erka Qubica, zet Rade i unuci Petar i Aleksandra.

Porodice: Masnov i Milovanovi}.

71199

71197

Jovanu Teodorovi}u Gugici

Nevena Markovi} - Pasternak

pozdrav

dragom

Jovanu Teodorovi}u Bati

Sahrana }e se obaviti u Italiji. O`alo{}ena majka Danica i sestre Dragica i Maja sa porodicama. 71195

od: Radosavqevi} Radeta i Vere sa decom.

71196

Dobri qudi idu u Raj, gde idu predobri? O`alo{}eni: supruga Jovanka, sin Sa{a i unuke Jovana i Milana.

Posledwi stricu

Posledwi pozdrav kumu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je posle te{ke bolesti preminula moja }erka

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

71178

Posledwi pozdrav na{em dragom bratu, {ogoru i ujaku

Posledwi pozdrav na{em dragom bratu, deveru i stricu

Jovanu Teodorovi}u Bati

Jovanu Teodorovi}u Bati

od: Mikice Teodorovi}a, @ivkice, Sawe i Du{ke.

od: sestre Branke, {ogora Vlade i sestri}a Jovana Dobrovskog sa porodicom.

od: Du{ka, Ka}e, Brace i Qiqe Teodorovi}.

71184

71182

71180


^iTUQe l POMeni

dnevnik

utorak19.mart2013.

Posledwi pozdrav, povodom iznenadne smrti, na{em drugu i prijatequ

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav

23

Sa tugom se rastajem od moje drugarice

Milene @ivojinovi} ro|. @ivkovi} iz Ade

\or|e Keki} Posledwi pozdrav prijatequ.

\or|u Keki}u

Andrija, Jovanka, Vera, Jovana i Igor.

od prijateqa iz „Pera�: Marice, Joke, Buce, Dragana, Koke, \erma, Igora, Lakija i Vase.

Stanari zgrade Borislava Beri}a br. 14 i 16.

Radojka Proti} - Palov.

71160

71154

71152

71155

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 73. godini preminuo na{ dragi i voqeni

Posledwi pozdrav dragoj snaji i ujni

POMEN Pro{lo je 40 dana od kako nije sa nama na{a draga, mila i nezaboravna

Branko Pelevi}

Bojani Tati}

Jelena Milkov

POMEN

^lanovi T.K. AS.

71166

Olga Mladenovi} ro|. Bogdanovi} 19. 3. 1998 - 19. 3. 2013.

Posledwi pozdrav dragom drugu

[arloti Komnenov

Dragu Poli}u

Pro{lo je 15 godina od kako smo se prividno rastali. Kako vreme prolazi, sve nam vi{e nedostaje{.

1940 - 2013.

1948 - 2013.

Sahrana je u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Se}awa ne blede. Praznina i bol ostaju ve~no. Tvoja qubav i dobrota je iznad svega i nikada se ne}e izbrisati iz na{ih srca.

Uro{, Vujadin i Marko.

O`alo{}eni: supruga Milica, }erka Tatjana, sin Milenko i unuke Jelena i Sara.

71173

71172

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je nakon duge bolesti preminula na{a draga

\or|u Keki}u

od: Savete, Qubice, Marice Kova~i}, Miroslave Simunovi} i Gordane [vowe sa porodicama.

Ve~no }e{ `iveti u srcima i se}awima tvojih najmilijih. 71158

71165

3

GODI[WI POMEN bratu

Danas, 19. 3. 2013. godine navr{ava se tu`nih petnaest godina od kako nije sa nama na{ dragi

Cobule sa porodicom. 71168

Posledwi pozdrav majci po{tovanog kolege

[arlota Komnenov

Du{anu ]ur~inu

ro|. @igmond 11. 12. 1952 - 17. 3. 2013.

19. 3. 2012 - 19. 3. 2013. trgovac iz ^uruga

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug, sin sa porodicom, majka i sestra. 71151

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 72. godini preminula na{a draga supruga, majka, svekrva i baka

Zorki Zeqkovi}

Ivan Mitreski

Brat Aleksa, snaja Du{ka, sinovac Marko sa porodicom i sinovica Qiqa sa porodicom.

Ostaje{ ve~no u na{im srcima i ne zaboravqamo svu qubav i po`rtvovanost. Ve~no o`alo{}ene porodice: \ur|evi}, \uki}, Kilibarda i Mitreski.

70024

71162

Posledwi pozdrav gospodinu

Miwa Zeqkovi} sa porodicom. 175-P

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Bojana Tati}

Zdravku Vujkovu

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine u 13 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Rumenki. O`alo{}eni: suprug Rajko, sin Miroslav, snaja Savka i unuci Borislav i Milan.

Porodice: Macedoni} i Eremi}.

71163

71194

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 18. 3. 2013. godine, u 94. godini preminula na{a mati, baka, prabaka i svekrva

Posledwi pozdrav majci po{tovanog kolege

in`. Dimitriju Kova~evu Mi}i obele`i}emo u sredu, 20. 3. 2013. godine, na Gradskom grobqu. Mi}o, ne postoje re~i kojima se mo`e opisati tuga i bol za Tobom. Osta}e{ u na{im srcima i mislima zauvek.

Eva Bogi}

Zorki Zeqkovi}

ro|ena Jakovqevi}

Tuguju za tobom: supruga i deca sa svojim porodicama.

Sahrana je u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Kolektiv Best izgradwa.

71100

175-1-P

O`alo{}eni sinovi: Bane i Mi{a Bogi} sa porodicama. 71185


24

utorak19.mart2013.

OGLASi

PRODAJEM stan ili mewam za mawi 86m2, Ulica Du{ana Danilovi}a 7, 1. sprat, odli~an raspored, Novo naseqe, vlasnik. Telefon 063/101-1481. 70981

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti:odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 71001

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 71094

dnevnik


SPORT

dnevnik

KO[ARKA Druga liga Srbije (m)

1. Meridiana 2. Crnokosa 3. Napredak (K) 4. Morava 5. Napredak (A) 6. Mladost (Z) 7. @elezni~ar 8. Beovuk 9. Radni~ki 10. Proleter 11. Plana 12. Partizan 13. Mladost (^) 14. Spartak

21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 20 21 21

17 13 13 13 12 11 10 9 9 9 8 9 8 5

4 8 8 8 9 10 11 12 12 11 13 11 13 16

68:63 74:77 78:73 80:69 102:92 90:98 82:71 1737:1584 1683:1577 1565:1527 1594:1540 1588:1545 1685:1681 1636:1618 1727:1762 1578:1635 1499:1528 1642:1721 1620:1649 1569:1650 1500:1606

38 34 34 34 33 32 31 30 30 29 29 29 29 26

Prva srpska liga – sever (m) Vojvodina – Dunav Veternik – Vrbas Akademik – Topola Jedinstvo – Sv. \or|e Srem – N. Pazova Mladost – Oyaci 1. Vojvodina 20 2. Srem 20 21 3. Topola 20 4. Akademik 5. Mladost 21 20 6. Vrbas 7. Sv. \or|e 21 8. Dunav 20 9. Jedinstvo 20 10. Vojvodina SG 20 19 11. S. Pazova 12. N. Pazova 21 13. Oyaci 21 14. Veternik 26

17 16 13 13 12 12 11 11 10 9 9 6 6 0

74:64 0:20 84:80 83:79 93:68 83:77 3 4 8 7 9 8 10 9 10 11 10 15 15 26

1577:1224 1558:1320 1434:1281 1511:1433 1486:1450 1458:1380 1503:1475 1448:1335 1397:1473 1398:1511 1415:1388 1428:1625 1431:1629 0

37 36 34 33 33 32 32 31 30 29 28 27 27

V. Kikinda – Sport Ki Kadet – Mladost Vet. Hajduk – Futog ^oka – Crvenka SO Ko{ – Apatin 18 17 1. Hajduk 2. V. Kikinda 18 14 3. Mladost Vet. 18 13 4. Futog Tehn. 18 11 18 10 5. Sport Ki 6. Crvenka 18 8 18 6 7. SO Ko{ 8. Kadet 18 6 9. Apatin 18 5 10. ^oka 18 0

1 4 5 7 8 10 12 12 13 18

Prva liga (`)

67:58 104:91 20:0 0:20 89:62 1464:1002 35 1276:1133 32 1387:1250 31 1236:1083 28 1306:1259 28 1204:1287 25 1319:1361 24 1293:1478 24 1172:1444 23 0

Druga srpska liga – sever/jug (m) Vojka – Omladinac 60:70 Petrovgrad – LSK 78:91 75:61 BNS – Kris Kros 113:70 Ruma – Radni~ki 16 13 3 1443:1148 29 1. Ruma 2. Omladinac 16 12 4 1223:1148 28 16 10 6 1122:1119 26 3. Dinamo 16 8 8 1207:1093 24 4. BNS 5. Kris Kros 16 7 9 1217:1153 23 16 7 9 1081:1152 23 6. Vojka 7. Radni~ki 16 7 9 1134:1304 23 8. LSK 16 7 9 1160:1144 22 9. Petrovgrad 16 1 15 1062:1388 17

Druga liga – sever (`) Sivac – Proleter Kovin – Vojvodina Vr{ac – Gimnazija Ruma – Topol~anka Spartak – Basket Star 16 16 1. Spartak 16 12 2. Kovin 3. Sivac 16 10 4. Ruma 16 10 5. Basket Star 16 8 6. Topol~anka 15 9 7. Gimnazija 16 7 17 6 8. Vojvodina 9. Proleter 16 3 18 0 10. Vr{ac

0 4 6 6 8 6 9 11 13 18

104:57 74:64 0:20 73:69 114:32 1304:645 32 1108:966 28 1011:929 26 1047:876 25 859:956 24 901:877 24 973:1104 23 941:1010 22 763:1184 19 0:360 0

RUKOMET Superliga (M) Jugovi} U. – Kolubara 31:28 C. zvezda – Vojvodina 20:26 Vrbas K. – Partizan 27:36 Rudar – Zaje~ar 29:27 Metaloplastika – Crvenka J. 40:27 PKB – Radni~ki 29:32 Napredak – @elezni~ar 29:30 1. Partizan 19 17 2 0 584:466 36 2. Vojvodina 19 17 0 2 531:447 34 3. Vrbas 19 12 1 6 501:501 25 4. Rudar 19 9 1 9 500:495 19 5. Metalopl. 19 9 0 10 478:464 18 6. Jugovi} 19 7 3 9 504:509 17 7. Kolubara 19 8 1 10 541:551 17 8. Napredak 19 8 1 10 493:507 17 9. Zaje~ar 19 8 0 11 540:542 16 10. Radni~ki 19 8 0 11 490:513 16 11. PKB 19 5 4 10 519:527 14 12. C. zvezda (–8)19 9 1 9 492:499 11 13. @elezn. (–2)19 5 0 14 498:560 8 14. Crvenka 19 3 2 14 476:566 8 U 20. kolu (23/24. marta) sasta}e se: Vojvodina – Vrbas Karneks, Crvenka Jafa – Rudar, Radni~ki – Jugovi} Unimet (odgo|eno), Partizan – Napredak, @elezni~ar – PKB, Kolubara – Metaloplastika, Zaje~ar – Crvena zvezda.

Superliga (@) Radni~ki (K) – K. Milo{ 33:33 Naisa – Radni~ki 1949 43:29 Jagodina – Radni~ki (S) 32:24 Zaje~ar – @elezni~ar 39:18 M. sport – BMS Milenium 21:21 1. Zaje~ar 15 14 1 0 514:335 2. Jagodina 16 14 1 1 461:369 3. Rad. (K) 16 8 5 3 438:423 4. Milenium 15 9 2 4 381:378 5. M. sport 15 6 3 6 360:364 6. C. zvezda 15 6 1 8 424:425 7. Naisa 15 6 0 9 427:433 8. @elezn. 15 6 0 9 342:394 9. K. Milo{ 16 4 1 11 449:492 10. Rad. (S) 16 4 1 11 413:471 11. Rad.1949 16 0 1 15 446:571

29 29 21 20 15 13 12 12 9 9 1

Prva liga (M) Proleter A. – Lavovi 34:26 C. zvezda – Mladost TSK 32:23 @elezni~ar – Somborelektro29:25 @SK – N. Pazova31:24 Titel XD – Dinamo29:30 Vojput – Metalac27:19 1. Vojput 17 16 1 0 515:374 2. Proleter 17 14 0 3 489:390 3. Dinamo 17 10 0 7 484:450 4. C. zvezda 17 10 0 7 465:436 5. Titel 17 8 0 9 472:483 6. Mladost 17 6 3 8 428:459 7. N. Pazova 17 6 2 9 445:481 8. @SK 17 6 1 10 465:477 9. @elezni. 17 6 1 10 456:487 10. Lavovi 17 6 1 10 449:483

33 28 20 20 16 15 14 13 13 13

11. Sombore. 12. Metalac

17 6 0 11 419:493 12 17 3 1 13 370:425 7

Prva liga (@) Pan~evo – Jabuka 9528:20 Vojvodina – Temerin24:17 Dolovo – Kikinda11:40 Srem – H. Jo`ef25:15 Mladost – Proleter S.15:27 Radni~ki – Spartakodgo|eno 1. Kikinda 15 13 1 1 467:312 2. Vojvodina 15 12 1 2 439:304 3. Spartak 14 11 0 3 363:337 4. Pan~evo 15 8 1 6 373:395 5. H. Jo`ef 15 7 0 8 366:356 6. Temerin 15 6 2 7 356:355 7. Radni~ki 14 6 1 7 372:331 8. Srem 15 6 1 8 380:379 9. Mladost 15 5 2 8 339:399 10. Proleter 15 5 1 9 369:386 11. Jabuka 95 15 3 2 10 345:442 12. Dolovo 15 1 0 14 316:478

27 25 22 17 14 14 13 13 12 11 8 2

27 23 23 23 18 18 17 13 13 13 12 8 8 4

Druga liga (@) Vrbas – Unirea36:25 @eqa – Apatin21:21 Laki – Sloven20:26 Obili} – Topola11:27 Jadran – Spartakodgo|eno Ravangrad – Mileti} odgo|eno 1. Jadran 11 10 1 0 327:234 2. Ravangrad 11 8 0 3 269:219 3. Sloven 12 8 0 4 320:272 4. Laki 12 7 1 4 307:275 5. Topola 12 7 0 5 321:266 6. Mileti} 11 7 0 4 271:262 7. Apatin 12 5 1 6 270:271 8. @eqa 12 5 1 6 246:296 9. Obili} 12 5 0 7 214:244 10. Vrbas 12 3 1 8 315:363 11. Spartak 11 1 1 9 206:277 12. Unirea (–2) 12 1 0 10 227:314

Bawica – Radni~ki 4:12, @AK – Partizan 5:13, Vojvodina – Beograd 16:4, Crvena zvezda – Dunav 16:1, slobodan je Singidunum. 1. Radni~ki 14 13 0 1 258:68 39 2. C. zvezda 14 13 0 1 174:73 39 3. Partizan 14 11 0 3 175:70 30 4. Vojvodina 14 8 0 6 146:112 24 5. Bawica 15 7 1 7 116:131 22 6. @AK 14 5 1 8 115:161 16 7. Dunav 14 3 0 11 70:163 9 8. Singidunum 14 2 0 12 80:181 6 9. Beograd 15 1 0 14 66:239 3

Prva B liga Zemun Bosal – [abac 8:10, Proleter – Be~ejac 2:22, TENT– Spartak Prozivka 22:6, Nais – Partizan 2 8:5.

60:15 50:19 48:18 43:25 39:35 39:37 29:40 30:46 32:44 28:48 24:45 5:55

Prva liga (m) Jedinstvo (SP) – Topli~anin Klek – Novi Pazar Obili} – Borac K. Mitrovica – Dunav volej Jagodina – Mladenovac Smederevo – Sloven 1. Jedins. (SP) 19 18 1 2. N. Pazar 19 18 1 3. Borac 19 13 6 4. Smederevo 19 14 5 5. Mladenovac 19 10 9 6. K. Mitrovica19 10 9 7. Klek 19 9 10 8. Dunav v. 19 7 12 9. Obili} 19 6 13 10. Sloven 19 5 14 11. Jagodina 19 4 15 12. Topli~anin 19 0 19

56:8 54:10 47:27 47:30 36:38 32:37 33:39 31:41 27:44 27:42 25:48 6:57

3:0 1:3 0:3 3:0 2:3 3:2 54 53 40 39 27 27 26 23 19 19 14 1

Druga liga – sever (`) Vr{ac – Ruma Omladinac – Ki 0230 Mladost (I) – NS volej tim Dunav – Vrbas Srem – Klek 1. Mladost 14 12 2 2. Klek 14 12 2 3. Srem 14 12 2 4. Ruma 14 9 5 5. NS v. t. 14 7 7 6. Vrbas 14 6 8 7. Ki 0230 14 5 9 8. Vr{ac 14 3 11 9. Omladinac 14 2 12 10. Dunav 14 2 12

39:9 37:10 39:14 30:21 26:26 18:25 22:29 13:35 10:37 10:38

1:3 3:1 3:0 0:3 3:0 36 36 35 25 22 18 17 8 7 6

FOK – Novi Sad Futog – Bavani{te Proleter – Mladost In|ija – Vrbas Vojvodina 2 – Srem 1. In|ija 14 2. Novi Sad 14 3. Proleter 14 4. Vojvodina 14 5. Futog 14 6. Srem 14 7. Bavani{te 14 8. FOK 14 9. Vrbas 14 10. Mladost 14

14 0 9 5 9 5 8 6 9 5 7 7 5 9 4 10 3 11 2 12

42:1 29:20 29:21 31:24 29:26 30:31 22:30 16:36 20:39 18:38

0:3 3:1 3:0 3:0 2:3 42 27 25 24 22 20 17 12 11 10

Prva vojvo|anska liga – centar (`) Grbi} – Vojvodina 2 ^emp 07 – @abaq Futog vest – VST NS volej tim 2 – Novi Sad FOK – NS tim Varadin 2 – Partizan 1. VST 16 15 1 2. Novi Sad 16 13 3 3. Futog vest 16 11 5 4. Partizan 16 10 6 5. Grbi} 16 9 7 6. Varadin 16 7 9 7. NS tim 16 7 9 8. ^emp 07 16 6 10 9. @abaq 16 5 11 10. Vojvodina 16 5 11 11. FOK 16 5 11 12. NS v. t. 16 3 13

47:12 42:17 39:27 33:23 29:28 29:34 26:31 27:33 23:37 24:40 23:39 21:42

3:2 3:1 3:2 3:2 0:3 2:3 44 38 31 29 26 22 21 21 15 15 14 12

Prva vojvo|anska liga – sever (`) Mladost (BP) – Merkur NIS Spartak 2 – Partizan Apatin – Hajduk Turija – Volejstars CVS – Be~ej 1. NIS Spartak14 13 1 2. CVS 14 10 4 3. Mladost (BP)14 10 4 4. Merkur 14 10 4 5. Volejstars 14 8 6 6. Hajduk 14 8 6 7. Be~ej 14 4 10 8. Turija 14 3 11 9. Apatin 14 3 11 10. Partizan 14 1 13

40:8 35:17 32:16 33:21 30:27 29:23 17:33 13:33 13:35 7:41

3:0 3:0 1:3 0:3 3:0 38 31 29 29 25 24 13 9 9 3

21 16 16 15 14 14 11 11 10 7 3 0

Radinci – Maks Mitrovica – Srem 2 Prvi tempo – Sloga Mladost (NP) 1. Srem 14 2. Mladost (NP) 13 3. Maks 14 4. Prvi tempo 13 5. Sloga 12 6. Radinci 14 7. Mitrovica 14

12 12 12 12 12 12 12 12

11 10 7 6 5 4 3 0

0 1 1 1 1 0 0 0

1 1 4 5 6 8 9 12

141:84 134:81 102:81 144:107 121:95 119:94 99:152 57:223

33 31 22 19 16 12 9 0

14 0 10 3 9 5 6 7 5 7 3 11 0 14

Prvenstvo za `ene Partizan Rajfajzen – Vra~ar 18:4, Ta{ 2000 – Senta sino}, slobodna je Vojvodina. 1. Partizan 2 2 0 0 34:16 6 2. Vra~ar 2 1 0 1 19:20 3 3. Senta 1 0 0 1 12:16 0 4. Vojvodina 1 0 0 1 2:15 0 5. Ta{ 2000 0 0 0 0 0:0 0

hing.Klubjeveomadobariorganizovan,svejenavisokomnivou. l Ostajete li u Qubqani, ili }ete promeniti sredinu? –Po{toklubimaproblemasa buxetom,ostanakuSlovenijimi

Prva vojvo|anska liga – Banat (`) Banat – MD Zrewanin 2 Kikinda – Radni~ki Klek 2 – Kraji{nik Hercegovina – Koral @iti{te 1. Kikinda 12 11 1 2. Radni~ki 13 10 3 3. @iti{te 12 8 4 4. Klek 13 7 6 5. Hercegovina 13 6 7 6. Banat 12 4 8 7. Zrewanin 13 5 8 8. Koral 12 3 9 9. Kraji{nik 12 2 10

2:3 3:0 3:0 2:3 slobodan 33:13 31 32:12 29 28:18 23 26:22 22 25:26 21 21:25 16 22:32 13 12:20 8 11:32 5

Prva vojvo|anska liga – centar (m) Vo{a – [id Stra`ilovo – Botafogo Dunav volej 2 – Vest Sirig – Kulpin 1. Stra`ilovo 12 12 2. Kulpin 12 10 3. [id 12 8 4. Dunav volej 12 6 5. Sirig 12 5 6. Vest 12 4 7. Botafogo 12 3 8. Vo{a 12 0

0 2 4 6 7 8 9 12

36:7 31:11 28:17 21:21 16:25 21:29 17:28 4:36

0:3 3:1 3:0 1:3 35 29 24 18 14 14 10 0

Prva vojvo|anska liga – sever (m) Kikinda – Spartak 2 Mladost (T) – Partizan Magli} 1953 – Be~ej Mladost (BP) – Merkur 1. Merkur 12 11 1 2. Magli} 12 9 3 3. Kikinda 12 7 5 4. Mladost (T) 12 6 6 5. Partizan 12 5 7 6. Spartak 12 5 7 7. Be~ej 12 3 9 8. Mladost (BP) 12 2 10

33:14 33:17 25:21 23:26 21:23 21:24 18:30 15:34

3:0 3:0 2:3 2:3 29 29 22 16 16 16 9 7

Prva vojvo|anska liga – jug (m) Radni~ki – Hercegovina Banat – Gorwi grad Srem 2 – Sloven 2 Prvi tempo 1. Radni~ki 10 9 2. Hercegovina 10 7 3. Banat 10 6 4. G. grad 10 4 5. Srem 11 5 6. P. tempo 10 3 7. Sloven 11 2

1 3 4 6 6 7 9

3:1 3:0 2:3 slobodan 28:5 27 26:11 23 21:15 18 17:21 12 18:28 11 12:23 10 10:29 7

POLUFINALE PLEJ-OFA ZA DAME

Odbojka{iceCrvenezvezdeisuboti~kogNISSpartakaslavile supobedeuprvimme~evimapolufinalaplej-ofa. Aktuelni{ampionCrvenazvezdaposlepreokretajepovelaupolufialnoj seriji protiv u`i~kog Jedinstva 3:2, po setovima 19:25, 25:11,23:25,25:21,15:10.VodilojeJedinstvo1:0i2:1usetovima,ali suBeogra|ankepedvo|eneAnomBjelicom(27poena)preokrenulei slavileposletaj-brejka. VizurajenapravilabrejkuSuboticisavladav{iNISSpartak 3:2 (9:25, 28:26, 21:25, 25:21, 15:11) i povela u polufinalnoj seriji. Uprkoslaganomgubitkuprvogseta,ajkulicesustizalezaostataki slavileposletaj-brejka. Revan{i se igraju sutra: Crvena zvezda - Jedinstvo (U) (17.30), NIS Spartak - Vizura (19). U finale }e se plasirati ekipe koje stignudotripobedeuseriji. M. R.

Blistala Katarina Katarina Panteli}, u~enica osmog razreda novosadske O[ „SvetozarMarkovi}Toza”,naprvenstvudr`aveuskijawu(Alpski kup Srbije), odr`anom na Staroj planini, osvojila je tri zlatne i srebrnumedaquuslalomuiveleslalomu. Sa ~etiri medaqe, pio- nirska reprezentativka Srbije bila je najuspe{nija u konkurenciji150takmi~ara.OnajeiugeneralnomplasmanuzaAlpskikup zauzelaprvomestousvomuzrastu. Darovita Novosa|anka sutra pu-

Posle nestanka Poatijea sa francuske odbojka{ke mape, povremenireprezentativac Srbije, sredwi bloker BorislavPetrovi}pre{aojeuredove aktuelnog {ampiona SlovenijeA]VolejizQubqane,s

3:0 0:3 odgo|eno slobodan 42:7 40 32:12 30 31:16 28 20:21 18 18:25 15 14:33 10 0:42 0

KUP SRBIJE U SKIJAWU

1. Be~ejac 2. Nais 3. [abac 4. TENT 5. Zemun 6. Partizan 2 7. Spartak 8. Proleter

Qubqana je bila dobar izbor

Prva vojvo|anska liga – Srem (`)

Pobede Zvezde i Vizure

VATERPOLO Prva A liga

2 3 4 6 9 10 10 13 13 14 14 18

2:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:0 57 47 45 39 29 29 24 22 21 17 15 3

Druga liga – sever (m)

Druga liga (M) Radni~ki ([) – B: Karlovac31:24 Hercegovina – Jedinstvo (NB) 29:24 Potisje P. – Hajduk23:21 Jabuka – Apatin(21. Mart, 20) Jedinstvo (K) – Dalmatinac 38:31 Crvenka 2 – Radni~ki (NS)31:30 Ruma – Napredak nije igrana 1. Hercegovina16 12 3 1 494:403 2. Jedin. (K) 16 11 1 4 493:411 3. B. Karlovac 16 10 3 3 471:427 4. Radn. (NS) 16 11 1 4 455:421 5. Napredak 15 9 0 6 432:402 6. Apatin 15 9 0 6 422:403 7. Radn. ([) 16 8 1 7 393:416 8. Crvenka 2 16 6 1 9 420:430 9. Jedin. (NB) 16 6 1 9 396:411 10. Hajduk 16 6 1 9 431:458 11. Jabuka 15 5 2 8 404:423 12. Dalmatinac16 3 2 11 429:452 13. Ruma 15 4 0 11 400:502 14. Potisje 16 2 0 14 403:484

Radni~ki (B) – Vojvodina Futog – Kraguj Lazarevac – Takovo Po{tar – Sme~ 5 MD Zrewanin – Obili} Radni~ki (K) – Crnokosa 1. Sme~ 5 21 19 2. Radni~ki (K) 19 16 3. Kraguj 19 15 4. Crnokosa 19 13 5. Takovo 19 10 6. Futog 20 10 7. Zrewanin 19 9 8. Radni~ki (B) 19 6 9. Lazarevac 20 7 10. Po{tar 19 5 11. Vojvodina 19 5 12. Obili} 19 1

25

BORISLAV PETROVI], NEKADA[WI PRVOTIMAC VOJVODINE

ODBOJKA

Druga srpska liga – sever (m)

Napredak (A) – Spartak Morava – Mladost (Z) Radni~ki – Proleter NG Mladost (^) – Napredak (K) Beovuk – Crnokosa Partizan – Meridiana Plana – @elezni~ar

utorak19.mart2013.

tujeuItalijunanaja~epionirsko takmi~ewe i nada se dobrim rezultatima. Ina~e je odli~na u~enica, sa sve samim peticama u dnevniku. J. G.

Borislav Petrovi} s peharom Sredwoevropske lige

kojimjeovesezoneosvojioKup iSredwoevropskuliguinajve}ijefavoritzatitulu.Petrovi}jeodbojka{kistasaounovosadskoj Vojvodini, sada je u organizovanom klubu, u kojem je veomacewen. –PosleosvajawaKupaSlovenije,prenekolikodanasmouzeli i trofej u Sredwoevropskoj ligi. Tokom ~itave lige imali smo samo jedan poraz, a finalnom turniru u Bratislavi prigrlili smo trofej lak{e od o~ekivanog.Glavnismofavoriti za odbranu nacionalne titule,{tome~iniveomazadovoqnim–saop{tiojePetrovi}. l Kako ste do{li u Sloveniju? – Kada se raspao Poatije, imao sam nekoliko ponuda, izabrao sam A] Volej pre Fridrihshafenaismatramdanisam pogre{io. Odli~no sam se sna{ao,svismojednakikodtreneraLukeSalabe,kojijeujednoi selektor Slovenije. Pa`wu na sebe skrenuli smo igrawem u Ligi {ampiona, posebno kada smopobedilinema~kiUnterha-

je bar trenutno u drugom planu. Imamnekolikoponuda,najboqe su iz Nema~ke, pa }u da izvagam do kraja sezone. U A] Voleju i ranijejebiloproblemasfinansijama,alisusviigra~iostali, zaista smo kao porodica, pa mi

Jezik l Kako ste se sna{li sa slovena~kim jezikom? –Imaosamnapo~etkumaloproblemadarazumemslovena~ki, s tim {to su oni menesavr{enorazumeli.Ne znaju Slovenci da pri~aju srpskialigarazumeju,stim {tosamijane{tonau~ioi nemamo problema s komunikacijom. ne bi te{ko palo i da ostanem. NoviSadnijeprekosveta,~esto skoknemdoku}e,mojido|uovde, pa je i to jedan od razloga zbog kojegbimogaodaostanemuQubqani,madajeodlazakrealniji– istakaojeBorislavPetrovi}. M. Risti}

PRVA @ENSKA LIGA

Lak{e se di{e MD Zrewanin – Obili} 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) ZREWANIN: Nova hala sportova,gledalacaoko100.Sudije: [u}ur i Glu{ac (Novi Sad). MD ZREWANIN: Koprivica,Bolozan,Nikoli},Milo{evi},Novakovi},Dap~evi},Deuri},Vukovi},Mileki},Vujni}, Pu{owa,Bakmaz. OBILI]: Vesi},A.Kova~evi},Bla`i},J.Kova~evi},Plazini}, Ivankovi}, Rodi}, Bjeli},Mirkovi},Jeremi}.

Odbojka{ice MD Zrewanina opravdale su ulogu favorita i bez velikih napora savladala beogradski Obili} 3:0 (25:16, 25:19, 25:16). Zrewaninke su do{le do veoma va`nih bodova u borbizaopstanak(Takovouzelo bod Lazarevcu), pa sada lak{edi{u.Doma}itimjestrpqivo sakupqao bodove, a istakla se u prijemu @eqka Pu{owa, ~imejesaigra~icamaolak{ala daosvajajupoene. N. J.

@REB MASTERS TURNIRA U MAJAMIJU

Novak na Janka u ~etvrtfinalu? Najb oq i svets ki teniser Novak \okovi}odbranutitulena Mastersu u Majamiju po~e}e u drugom kolu protiv boqeg iz duela @il Miler – Luka{ Rosol. Ve} je odre|eno ida}esrpskiteniserme~drugog kola igrati u no}i izme|u petka i subote s po~etkom u 3 sata.Novakjeimaodobar`reb naFloridi,u~etvrtfinalubi mog ao da igra prot iv Jank a Tipsarevi}a.Tipsarevi}jepostav qen za sedm og nos io c a, slobodanjekaoi\okovi}uprvoj rundi, a u drugoj ga ~eka

kvalifikantiliMarinkoMato{evi}. Tre}i srpski predstavnik Viktor Troicki startuje od prvog kola gde ga ~eka [panacPabloAnduhar. Bojana Jovanovski u prvom kolu turnira u Majamiju igra}esaAndreomPetkovi}izNema~ke,aAnaIvanovi}iJelena Jank ov i} kao nos it eqk e slobodne su na startu. Ana }e seudrugomkolusastatisaboqomizme~aAnikaBek–Ursula Radvawska, dok }e Jankovi}eva ~ekati pobednicu duela ViktorijaDuval–AndreaHlava~kova.


26

sport

utorak19.mart2013.

dnevnik

SA[ABO[KOVI]OKUPIOREPREZENTATIVKE

ZIMSKOPRVENSTVOSRBIJE

Oboreno 16rekorda

MakedonketestirajuSrpkiwe

Rafael Nadal pobednik je turnira u Indijan Velsu. On je u dvoipo~asovnom finalnom me~u pobedio Argentinca Huana Martina del Potra sa 4:6, 6:3, 6:4. Ovo je Nadalu 53. trofej u karijeri, a 22. na turnirima Masters serije. Tako|e, to je prva Nadalova titula na betonu jo{ od oktobra 2010. godine i trijumfa u Tokiju. - Ovo je definitivno veoma emotivna pobeda. Tokom sedmomese~ne pauze se sva{ta desilo. Bilo je zaista te{kih trenutaka, sumwao sam u sebe, ali sam sada dokazao i sam sebi neke stvari - rekao je Nadal i osvrnuo se na finalni okr{aj: - Fantasti~no sam u{ao u me~, ali je onda Del Potro po~eo da igra mnogo agresivnije. Igrao sam previ{e agresivno, kada sam se umirio po~eo sam da igram boqe i sporije, ali moje kretawe na terenu je bilo neverovatno. Od tada sam odigrao fantasti~an me~ - istakao je Nadal, koji }e propustiti naredni turnir u Majamiju. INDIJANVELS

[arapovoj trofej Ruska teniserka Marija [arapova osvojila je 28. titulu u karijeri, po{to je u finalu turnira u Indijan Velsu pobedila Dankiwu Karolinu Voznijacki sa 6:2, 6:2. [arapova je bila superiorna tokom celog me~a. Oba seta tekla su po identi~nom kalupu – [arapova je u prvom gemu napravila brejk, zatim bi bez problema ~uvala tu prednost, a u zavr{nici bi pravila jo{ jedan brejk. Na kraju, zavr{ila je posao za jedan ~as i 22 minuta igre – 6:2, 6:2. [arapova je posledwi put titulu u Indijan Velsu osvojila 2006. godine, a pro{le sezone izgubila je u finalu. ATPLISTA

Novakubedqiv Prvi teniser sveta Novak \okovi} i ove nedeqe je ubedqivo prvi na listi najuspe{nijih igra~a sveta (ATP) sa 13.280 bodova. Prvi reket Srbije je pove}ao prednost u odnosu na drugoplasiranog Roxera Federera koji sada ima 8.715 poena. Janko Tipsarevi} i daqe je deveti sa 3.090 bodova, dok je Viktor Troicki sa 925 poena zadr`ao 44. poziciju. Du{an Lajovi} trenutno je 154, a Boris Pa{anski je 164. TOP 10: 1.(1) Novak \okovi} (Srbija) 13.280 bodova, 2.(2) Roxer Federer ([vajcarska) - 8.715, 3.(3) Endi Marej (V. Britanija) 8.350, 4. (5) Rafael Nadal ([panija) 6,745, 5. (4) David Ferer ([panija) 6.630, 6. (6) Toma{ Berdih (^e{ka) 5.010, 7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.830, 8. (8) @o Vilfred Conga (Francuska) 3.750, 9. (9) Janko Tipsarevi} (Srbija) 3.090, 10. (10) Ri{ar Gaske (Francuska) 2.960. VTALISTA

Na{epopadale Ana Ivanovi} pala je za ~etiri mesta na VTA listi i sada zauzima 17. poziciju sa 2.466 bodova. Jelena Jankovi} se spustila na listi za jedno mesto i trenutno je 24. sa 1.760 bodova, a plasman za jednu poziciju pokvarila je i Bojana Jovanovski koja je sada 41. sa 1.295 poena. TOP 10: 1. (1) Serena Vilijams (SAD) 10.365 bodova, 2. (3) Marija [arapova (Rusija) 10.015, 3. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) 9.575, 4. (4) Agwe{ka Radvanska (Poqska) 7.395, 5. (5) Na Li (Kina) 5.880, 6. (6) An|elika Kerber (Nema~ka) 5.400, 7. (8) Sara Erani (Italija) 5.160, 8. (7) Petra Kvitova (^e{ka) 5.150, 9. (10) Karolina Voznijacki (Danska) 4. 130, 10. (9) Samanta Stosur (Australija) 4.005.

Sastav Na okupu su - golmani: Katarina Toma{evi}, Jovana Risovi} i Ana Ka~arevi}, leva krila: Svetlana Ogwenovi}, Jelena Ni{avi} i Jovana Barto{i}, desna krila: Katarina Krpe`, Ivana Milo{evi} i Maja Lukovi}, pivoti: Sla|ana Pop – Lazi}, Dragana Cviji} i Marija Lojpur, bekovi: Andrea Leki}, Sawa Damwanovi}, Biqana Filipovi}, Jelena Eri}, Jovana Stoiqkovi}, Kristina Li{~evi}, Marina Dmitrovi}, Jelena Popovi}, Ivana Filipovi} i Jelena @ivkovi}.

SawaDamwanovi}iSa{aBo{kovi}

na @ivkovi} i Maju Lukovi}. - Skupili smo se posle tri meseca sa `eqom da nastavimo tamo gde smo stali. Ciq je da u decembru osvojimo medaqu na Svetskom prvenstvu, a da bismo to ostvarili moramo ~e{}e da se okupqamo i uigravamo. Ovo je po~etak pri-

prema i nadam se da }emo ih dobro iskoristiti - rekao je Bo{kovi} i dodao da do medaqe na SP ne}e biti nimalo lako do}i. - Sada svi tra`e vi{e od nas. Svesni smo da rezultati ne}e sami do}i i da moramo mnogo vi{e da radimo. Imamo zacrtani

ciq, ne}e nam biti lako, ali sve {to se na|e na tom putu mora}emo da pre|emo. Selektor }e u narednih nekoliko dana imati priliku da proveri formu ekipe. - Ima}emo dva treninga u Kragujevcu pred utakmice sa Makedonijom. To }e biti dobra provera da se podsetimo {ta smo radili pro{le godine. Prezadovoqan sam formom seniorki, svaka igra odli~no i verujem da }e to i pokazati na predstoje}im utakmicama - rekao je Bo{kovi}, dodaju}i da je posle EP sve vi{e devoj~ica po~elo da igra rukomet, {to ga ~ini posebno sre}nim. Jedna od najboqih srpskih rukometa{ica Sawa Damwanovi} istakla je da }e me~evi sa Ma ke do ni jom bi ti od li ~an test. - Za EP me ve`u samo lepa se}awa. Svetsko prvenstvo je opet kod nas, a dve utakmice sa selekcijom Makedonije pomo}i}e nam da se pripremimo. Svaka utakmica nam zna~i, gledamo da je odradimo {to boqe, radi}emo na taktici i sve devojke }e se okrenuti ka Svetskom {ampionatu - najavila je Sawa Damwanovi}. J.G.

RadovanSiqevski

PRVAMU[KALIGA–SEVER

PRVA@ENSKALIGA –SEVER

Ukro}eniPalan~ani

Razlika uklasi

ProleterAgro`iv–Lavovi34:26(16:8)

Mladost(SC) ZREWANIN: Nova hala sportova, gledalaca: –ProleterSuperprotein 200. Sudije: Ban~ov i Ivankov (Pan~evo). Sedmer15:27(7:16) ci: Proleter Agro`iv 4(2) , Lavovi 1(1), iskqu~ewa: Proleter Agro`iv 14, Lavovi 12 minuta. PROLETER AGRO@IV: Xami} (7 odbrana), Sl. Dimitri}, O.Joki} 7, Trnini}, V.Kne`evi} 2, Bjelica 3, ^agaq, Doko 3, A}imovi}, Ga}inovi} (8 odbrana, sedmerac), F.Joki}3, St.Dimitri} 3(2), Kostelac 3, Davidovi} 3, Gojkovi}, M. Kne`evi} 6. LAVOVI: Porobi} 4, Kne`evi} 7, Pejak 1, Kolesar, Ra|enovi}1 , Kova~evi} 2, \uki} ( 2 odbrane, sedmerac), Kraq 2, Stanoj~i} (6 odbrana), Tankosi}, Jovi} 4, Novakovi} ({est odbrana, sedmerac), Perleta, Pu|a 5. Rukometa{i Proletera savladali su Lavove iz Ba~ke Palanke, koji mogu da budu zadovoqni porazom od osam golova, jer kako je doma}in igrao trebalo je da pobeda bude mnogo ubedqivija. Veoma dobre role na golu doma}ina imali su Xami} i Ga}inovi}, a efikasni su bili Ogwen Joki} i kod gostiju Milan Kne`evi}. N.J.

ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 200. Sudije: Dunkler (Sombor) i Martinovi} (NS). Sedmerci: Mladost 4(3), Proleter 5(4), iskqu~ewa: Mladost 8, Proleter 6 minuta. MLADOST(SC): Trnini}, Ra{eta 2, Jo{anovi} 3, Ze~evi} 1, Markov 1, Grmi} 2, Lakovi} 1, Arsi} 2, Krsti}, ]osi} 1. PROLETER SUPERPROTEIN: Dabi} 1, ^au{evi} 5, Gagi} 5, Mesaro{, Mo.I{panovi} 2, ^eti} 8, T. Savkovi} 3, Pocik, Tot 1, Brankovan, Jovica 1, M.Savkovic, Rajkovi}, Novakovi}, Vukovi}. Zrewaninske rukometa{ice nisu imale mnogo pote{ko}a da savladaju ekipu Mladsti iz Srpske Crwe (27:15)i tako naprave jo{ jedan korak ka sredini prvoliga{ke tabele. Iskusni trener Dragan Lazarov pripremo je tim da u istom ritmu odigra ve}i deo me~a, a kao rezultat toga stigla je ubedqiva pobeda, mada je razlika u klasi bila o~igledna. N.Jowev

TrijumfMilicionara iTemerinki Veterani Milicionara iz Novog Sada i veteranke Temerina pobednici su osmog me|unarodnog rukometnog turnira prijateqa, koji je proteklog vikenda odr`an, u organizaciji RK Novi Sad 021, u ka}kim dvoranama Hram i O[ „\ura Jak{i}”. Ovogodi{wa rukometna svetkovina biv{ih asova s pro-

Lagano dobodova Vojvodina-Temerin 24:17(11:7) NOVI SAD: Mala dvorana Spensa, gledalaca: 100, sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad), sedmerci: Vojvodina 5 (5), Temerin 8 (3), iskqu~ewa: Vojvodina 10, temerin 6 minuta. VOJVODINA: Gute{a (13 odbrana, 3 sedmerca), Pudar 2, Ahac 4 (2), Pavlov 1 (1), Bojani} 1, Caki} 1, Ivanovi} 2, Paji}, Andrija{evi} 4, Berak, Ze~evi} 2, Beli} 5, Marjanac, Dmitrovi} 1 (1), Tamburi}, Koji} 1 (1). TEMERIN: Ivanov (10 odbrana), Mari~i} 2, Tepi}, Drugovi} 5 (2), Vukovi} 2 (1), Nikoli} 2, Blanu{a 1, Te{anovi}, Pani} (3 odbrane), Kremenovi}, Mora~a 2, Pavlov 3. Rukometa{ice Vojvodine nisu imale te`ak zadatak da osvoje bodove u duelu s Temerinkama. Predube|ewe da je razlika u kvalitetu na wihovoj strani uticalo je na to da ne prika`u igru spram svog renomea, mada ih Temerinke ni u jednom momentu nisu rezultatsku ugrozile. Zahvaquju}i odbranama Jasmine Gute{e i dobrim rolama Jelene Andrija{evi} i Marte Beqi}, Vojvodina je osvojenim bodovima nastavila da prati lidera Kikindu. J.Gali}

SlobodanDimitri}(ProleterAgro`iv)

TURNIRVETERANA

Ninkov (Jugovi}), a strelac Zoran Kusovi} (NS 021). I Temerinkama je ovo drugi trofej, u finalu pobedile su Izolu, dok je ekipi Akciji iz Qubqane pripalo tre}e mesto, a ~etvrto Virovitici. Za najboqu igra~icu progla{ena je Du{ica [piranec (Virovitica), najboqi ~uvar mre`e je Adel

Kapitenipobednika:MilenkoZe~evi}iBranislavaVajagi}-Stevi}

stora SFR Jugoslavije (Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, BiH, Crne Gore i Srbije) nadma{ila je sva o~ekivawa, posebno po broju u~esnika. Na turniru se nadmetalo 34 veteranske ekipe (24 mu{ke i 10 `enskih). Milicionaru je drugi put po{lo za rukom da osvoji ovaj turnir, drugo mesto osvojio je Novi Sad 021, a tre}e Jugovi}. Za najboqeg igra~a progla{en je Du{ko Milinovi} (Milicionar), najboqi golman je Dimitrije

Ivan~i} (Izola), strelac Marina Bulovi} (Temerin), dok je MVP Sawa [trbac iz Izole. U ime organizatora, Petar Voki} zahvalio se gradona~elniku Milo{u Vu~evi}u i ~lanu Gradskog ve}a za sport Predragu Svilaru na podr{ci, kao i sponzorima i donatorima: DOO Stringer, DOO Romaks trejd, Kwigovostvena agencija Klaris, RK Jugovi} Unimet, O[ „\ura Jak{i}” i Hotelu „Novi Sad”. J.Gali}

Na Zimskom dr`avnom prvenstvu u plivawu za kadete, omladince i apsolutnu kategoriju, odr`anom u Zrewaninu, oboreno je 16 dr`avnih rekorda (osam u apsolutnoj, tri u juniorskoj i pet u kadetskoj). Nastupilo je 353 pliva~a i pliva~ica iz 51 kluba. Prvak u ekipnoj kadetskoj kategoriji je Novi Sad, ispred Vojvodine i Spartaka. U juniorskoj kategoriji najboqa ekipa je Partizan iz Beograda, druga je Vojvodina, a tre}i Novi Sad. Po {est zlatnih odli~ja u tri dana takmi~ewa osvojili su ~lanovi novosadske Vojvodine Radovan Siqevski i Stefan [orak. Siqevski je slavio na 50 i 100 slobodno i 50 delfin i u {tafetama na 4h100 slobodno, 4h200 slobodno (nacionalni rekord) i 4h100 me-

Foto:F.Baki}

Nadalu titula

Foto:F.Baki}

RafaelNadal

TURNIRUINDIJANVELSU

Rukometa{ice Srbije }e u Kragujevac, u okviru EHF sedmice, odraditi nekoliko treninga i odigrati dve kontrolne utakmice s Makedonijom, prvu u ~etvrtak u 18 ~asova, a drugu u subotu u 14 ~asova. Selektor Sa{a Bo{kovi} je okupio rukometa{ice koje su se takmi~ile na Evropskom prvenstvu 2012. Jedino izostaje Sawa Rajovi} (povreda), ali zato ozbiqno ra~una na Draganu Cviji}, Jele-

{ovito (nacionalni rekord), dok je srebro uzeo na 100 delfin. [orak je najboqi bio na 200, 400 (nacionalni rekord) i 800 slobodno (nacionalni rekord) i u {tafetama 4h100 i 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito. ^aba Sila|i iz zrewaninskog Proletera je bio zlatni na 50, 100 i 200 le|no (nacionalni rekord), Igor Terzi} iz Vojvodine je bio zlatni na 1500 slobodno i u {tafetama 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito, te srebrni na 200 le|no i bronzani na 800 slobodno, a Ivan Len|er (Proleter) je dominirao u svojoj disciplini na 100 delfin. Kod devojaka Tijana Vukanovi} iz novosadske Vojvodine osvojila je {est zlatnih medaqa: na 100 (nacionalni rekord) i 200 delfin (nacionalni rekord), 200 slobodno, kao i u {tafetama 4h10 i 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito. Miroslava Najdanovski (Novi Sad) dominirala je na 50 i 100 slobodno i na 100 me{ovito. Jovana Bogdanovi} iz beogradskog Partizana zlatna je bila na 50, 100 i 200 prsno, a uzela je dva srebra u {tafetama 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito. G.M.

GEARDAJETOVI]SEPRIPREMA ZAODBRANUEVROPSKETITULE

SpektakluSpensu Na{ profesionalni bokser Geard Ajetovi} u oktobru pro{le godine osvojio je evropsku titulu u VBO asocijaciji, u supersredwoj kategoriji. Sada se sprema za odbranu {ampionskog pojasa( 6. aprila u velikoj sali novosadskog Spensa) i o~ekuje veliku podr{ku qubiteqa boksa iz rodnog Beo~ina i Novog Sada. Redovno trenira sa poznatim stru~wakom Stevanom Pa{}anom u BK Novi Sad. Proveo je Ajetovi} osam dana u Hrvatskoj, gde je speringovao sa Stjepanom Bo`i}em i Crnogorcem Miloradom @i`i}em. - Dobro mi je do{ao sparing s tim momcima, a vi{e sam radio sa @i`i}em, koji se sprema da napadne mediteransku titulu u VBC verziji. On je ne{to lak{i od mene i veoma je dobar bokser – rekao je Geard. Rival bi trebalo da mu bude Italijan Lorenco Di \akomo.

Ulaznice odutorka Ulaznice za profesionalni me~ Gearda Ajetovi}a prodava}e se od utorka na blagajni Spensa i u htelu Park, karta za tribine je 500 dinara, a za parter 800 dinara. Uz Gejin me~, odr`a}e se jo{ ~etiri uvodne borbe.

GeardAjetovi}

- On je odli~an borac. Do sada je u profesionalnom ringu ostvario 41 pobedu, do`iveo je sedam poraza i jednom boksovao nere{enu. Bio je evropski prvak i borio se za svetsku titulu. Ima Ajetovi} problema oko pronalaska novca za me~, {to ga ne}e spre~iti da Novosa|anima, Beo~incima i ostalim po{tovaocima plemenite ve{tine ne pru`i {ansu da ga vide u najboqem svetlu. - ^ini mi se da se kod na uspesi ba{ ne vrednuju mnogo. Ipak, odavde sam krenuo u osvajawe bokserskih visina, a mnogo mi je pomogla Elektrovojvodina i jo{ nekoliko qudi dobre voqe, kao {to je Ratko Butorovi}. Dakle, oni su zaslu`ili da se borim i poklonim im titulu, a ja verujem da }e to biti pravi bokserski spektakl – naglasio je Ajetovi}. M.Pavlovi}


SPORT

dnevnik UZ NEUSPEH HAJDUKA U KRAGUJEVCU

utorak19.mart2013.

27

VOJVODINA DOMA]IN DOWEM SREMU (14.30)

Nakon odli~ne igre i ubedqivepobedeprotivJagodineu me~u s OFK Beogradom (3:0) fudbaleri Hajduka su napustili stadion u Kragujevcu pognutih glava, iako su ih bukvalno sekundedelileodboda(2:3). - Poraz nam je te{ko pao, ali treba imati u vidu ~iwenicu da mi nismo Man~ester padamo`emopobe|ivatiunizu.Na{ejedaigramonapobeduimitoradimo.Nikogsene bojimo, nigde se nismo povukliispredprotivnikasamegdana.IuKragujevcusmodobro odi g ral i drug o pol uv rem e. Smatram da smo nadigrali doma}ina,sre}enamjenedostajaloizatosmoizgubili.Naravno, izgubili smo zbog na{ih gre{aka,adoma}injeverovatno i zaslu`io tu sre}u. Sre}a do|e i ode, pa mi ostaje da se nadam da }e slede}i put biti na na{oj strani – ka`e {ef stru~nog {taba Hajduka MilanMilanovi}. [tazamerateigra~ima? - Napravili smo gre{ke kod sva tri gola, a pobedonosni je pri~azasebe,savi{eod30metara lopta je letela i u{la u na{u mre`u. Mogli smo i trebalodruga~ijedareagujemo. Je li se moglo u tim zavr{nimminutimasaklupereagovati? - U tim trenucima veoma te{kojedozvatiigra~e,asvisa klupe smo ih zvali, ne samo ja. Upu}ivali smo i primedbe i preporuke, ali nismo uspeli u tome,aizmenesuve}bileobavqene. Hajduk je nastupio sa novom {toperskomlinijom,Pekari} iLali}nisumoglidanastupe. - O kadrovskim problemima nismogovorilinipreutakmice i to ne treba da bude alibi zaneuspeh–jasanjeMilanMilanovi}. \. Bojani}

Motiva na pretek Sportskojepravilo da je najte`e pobediti unapreddobijenuutakmicu, {to je slu~aj s fudbalerima Vojvodine u dana{wem duelu s ni malo naivnim timom Doweg Srema (zbog vremenskih neprilika ova utakmica je od nedeqe pomerena za danas). Uloga favorita pripada Novosa|ana,stim{toiSremci imaju svoje planove, tako da se na„Kara|or|u”mo`eo~ekivati dobarfudbalizanimqivautakmica. -Na{ajeobaveza,iprednama samimaipredna{imnavija~ima, da ponovimo dobru igru iz duela s OFK Beogradom i da u susretu|emosistimnivoom`eqe i motivacije. Pred nama je te`ak zadatak, jer Sremci nisu nimalonaivanrival.Radiseo defanzivno dobro organizovanoj ekipi koja {ansu tra`i u kontranapadima i zbog toga isti~em da moramo da budemo oprezni.Kvalitetzapobeduposedujemo, zna~i moramo „samo“ dabudemomotivisaniidanaterenu poka`emo kvalitet koji evidentno posedujemo - rekao je {ef stru~nog {taba Neboj{a Vigwevi}. Vigwevi} ne}e mo}i da ra~unanaNemawuRadojazbogobaveze u mladoj reprezentaciji Sr-

Tradicija uz Novosa|ane Do sada su se Vojvodina i DowiSremsastajalipetputauprvenstvenimkupiprijateqskimme~evima.Tradicija je na strani Novosa|ana,kojisuzabele`ili~etiri pobede, uz jedan nere{en ishod(olrazlika4:0).

borbenostiube|ensamda}etakoibiti.Pozivamnavija~edau {tove}embrojuispunetribine na „Kara|or|u“, jer nam je lak{eilep{edaigramokadasuuz nasikadasuna{12.igra~.Ukolikopobedimo,anadamsedaho}emo,imamoprilikudasenatabeli izjedna~imo s Crvenom zvezdomiverujemdajetodovoqan poziv gledaocima za dobru posetu.Zna~i,imamomotivana pretekdaodigramomaksimalno motivisanoidastignemodo`eqene pobede. Ose}am se veoma dobro posle povrede, radim pu-

Bez provera tokom pauze Posle susreta s Dowim Sremom, prva naredna prvenstvena utakmica fudbalere Vojvodine o~ekuje 30. marta u Jagodini. Pitali smo Vigwevi}a da li tokom pauzeplaniranekuproverenuutakmicu. - Imali smo neke ideje, alismoodwih,zasada,odustali. Najverovatnije ne}emo odigrati ni jednu kontrolnu utakmicu, mada nije nemogu}e da promenimo odluku. Sve zavisi od vremenskih prilika - odgovorio je trener.

Foto:F.Baki}

Gre{kama u poraz

BukoraciPoletanovi}idanas}esena„Kara|or|u”nadigravati

bijeiEnverAlivodi}zbog`utihkartona. -Neizvesnojeiu~e{}eBojana Nasti}a kojeg sam planirao dapo~nedana{wisusret–objasnio je Vigwevi}. – Imamo, ipak,dovoqnoigra~aurotaciji i siguran sam da oni koji su do sadautakmicepo~iwalisklupe goreod`eqeihtewadapoka`u da na wih mo`emo i moramo da

PROMENA NA KLUPI ZVEZDE

Sa Pinto mewa Jankovi}a AleksandarJankovi}okon~ao je svoj drugi trenerski mandat na Marakani. Bilo je jasnodanakonjo{jednogbledog izdawa i poraza u Ni{u krizu igre i rezultata mo`e samo da zaustavi promena na klupi.Tra`iosemoduszarastanak. - Nema smene ili ostavke, ve} je po sredi sporazumni prekid saradwe. Jankovi} je veliki Zvezda{, po{ten momak, koji je preuzeo ekipu u te{kim trenucima. Shvatio je da ne ide vi{e ovako, pa smo se prijateqski razi{li. Vrata kluba }e mu uvek biti otvor en a- sao p{ tio je potpredsedniki kluba Slavi{a Kokeza, odluku Upravnog odbora koja se naslu}ivala i presednice. Rukovodstvo Zvezde je muwevitoreagovalo,asportski direktorZoranStojadinovi}

RikardoSaPinto

imao je spremnog „xokera” iz inostranstva,PortugalcaRikardaSaPinta(41). Nekadavrsni,veomatemperamentni,napada~imaojebogatu igra~ku karijeru u kojoj je branio boje Salgeiro{a, Sport ing a, Sos ij ed ad a i Standarda. Dres reprezentacijePortugalanosioje45puta,apostigaojedevetgolova. U trenerskoj karijeri nema punoiskustva,sedeojenaklupi Leirije (kao pomo}nik) i lis ab ons kog Sport ing a gde mu je posle pola godine uru~en otkaz zbog neuspeha na evrops koj scen i, por az a od Videotona. Ekipu}epreuzetiodsrede, prethodno }e biti uprili~ena promocija, a u prilog mu ide i dvnoedeqna puaza u prvenstvu,kakobiseupoznaosa igra~kimkadrom. Z. Rangelov

DOBRO RASPOLO@EWE U PARTIZANU

Caruju na vrhu tabele FudbaleriPartizanasuuprva ~etiri kola prole}ne polusezone zabele`ili sve ~etiri pobedeisuverenocarujunavrhu tabele. Trijumf nad OFK Beogradom(2:0)u~vrstiojeBeogra|anenaprestolu,sa~ak11bodova vi{e u odnosu na pratioce. Dvonedeqnupauzucrno-belisu sa~ekali u sjajnom raspolo`ewu,namernidaserijupobedaposletogainastave. Partizan ovog prole}a igra jedan sasvim druga~iji fudbal. Uformaciji4-4-2sviu~estvuju u napadu, kao i u defanzivi. Presingnapoloviniprotivnikadoneojekvalitetkojidosada nisu imali. Protivnik se primoranagre{ku,aondamuwevito sevne kontra. Zbog toga ne ~udedvagoladesnogveznogPre-

dragaLuke,kaoisve~e{}iulazak u {anse bekova, pre svega AleksandraMiqkovi}a,kojije protivOFKBeogradaimaokolosalnupriliku,alijenijeiskoristio. -@aomije{tonisampostigaogol.Dasambioprecizanu 41. minutu daleko lak{e bismo igralidrugopoluvreme.Nasre}u,unastavkusmobrzopostigli dvagolaizaslu`enotrijumfovali-ka`eMiqkovi}. Zbog proma{aja Miqkovi} sena{aonaudarunavija~akoji su mu zvi`dali pri svakom narednomkontaktusaloptom. - Hteo sam najboqe, ali nije tako ispalo. Razumem gnev navija~a, propustio sam priliku da na~nem protivnika. Ipak, mislimdanisamzaslu`iozvi-

`duke jer mi se ~ini da mi je ovo jedna od boqih sezona u Partizanu.TrenerVermezovi} mi je dao slobodu i mislim da napravina~intokoristim.A, uverensamda}edo}iigolovi. Miqkovi}jedeoodbranekoja ovog prole}a nije primila nijedangol.Desnibekitoisti~eusvojuodbranu. - Trener Vermezovi} je postavio dobro taktiku tako da protivnici {to mawe ulaze u {anse.Igramovisokpresingi utandemusaveznimredomprekidamo akcije rivala ve} na sredini terena. Mi defanzivci se sjajno snalazimo pri takvojigri,{tojevidqivoipo rezultatima. Samo da tako nastavimo - nada se desni bek Partizana. I. Lazarevi}

ra~unamo. Tu su [u{war i Smiqni}kojikaozapetepu{ke ~ekajupriliku,znamdajesli~nasituacijaisostalimfudbalerima.O~ekujemda}esvipru`iti maksimum i ne pla{im se zaishodutakmice,verujemuna{upobedukojabinamomogu}ila miran odlazak na pauzu i mirnepripremezautakmicekojesuprednama.

Jedan od igra~a koji }e danas sigurnozaigratiodprvogminutajeMarkoPoletanovi}. - Dowi Srem je dobra ekipa kojarezultatimatokomprole}a to nije pokazala u punoj meri. Kvalitet je, ipak, na na{oj strani,stim{totakavstavmoramo da potvrdimo i na terenu. Svako od nas treba da poka`e veliku `equ, odgovornost i

nim tempom i verujem u jo{ boqe rezultate Vojvodine u nastavku prvenstva - rekao je mladi reprezentativac Poletanovi}. Besplatneulaznicezatribinegledaoci}emo}idasepreu- zmunablagajnamastadionakoje }e biti otvorene od 12.30, a utakmicapo~iweu14.30~asova. A. Predojevi}


Sport

MARKO POLETANOVI], PRVOTIMAC VOJVODINE Dowi Srem je kvalitetna ekipa, ~iji rezultati ovog prole}a to ne potvr|uju u punoj meri.Ipak, kvalitet je na na{oj strani i uz podr{ku navija~a verujem da }emo pobediti i izjedna~iti se sa Zvezdom po broju bodova na tabeli. Str. 27.

REPREZENTACIJA SRBIJE PO^ELA PRIPREME ZA DUELE SA HRVATSKOM I [KOTSKOM

UkolikorovitiMarko[}epovi} ne bude spreman za me~ u Zagrebu, selektor Mihajlovi} najavio je mogu}nost poziva jo{ jednom napada~u. Izbor je pao na AleksnadraMitrovi}a,kojijeju~euPazoviobaviorazgovorsaselektorom. - Bi}u na stend-baju, na raspolagawu mladoj reprezentaciji, spreman da usko~im u A tim, ako selektor tako odlu~i - kratko je saop{tioMitrovi}.

Stankovi} uz orlove Nova povreda omela je Dejana Stankovi}a da reaktivira svoj status u nacionalnom timu. StigaojenavremeuStaruPazovuda pozdravi reprezentativce, potom dugo razgovarao sa selektorom Mihajlovi}em, a bi}e uz ekipu i nasusretuuZagrebu.

Promocija Kwiga„^ileanci”(autorGrada Brankovi}, a projekat izdava~ke ku}e „Vi{e od sporta”, novinara VladimiraStankovi}a)promovisanajeuSportskomcentruFSS. Pored brojnih predstavnika medija, promociji su prisustvovala idvojicareprezentativacaiz~ileanske generacije, Gordan Petri}iDejanAntoni},kaoitada{wi lekar plavih dr Milorad Erceg, koji je ponosno pokazao zlatnumedaqusaMondijala.

VLADIMIR STOJKOVI] O DUELU SA HRVATSKOM

Jedna sasvim (ne)obi~na utakmica Oper ac ij a Zag reb i kas nij e [kots ka po~elajeokupqawem rep rez ent at iv ac a u Sportskom centru u Staroj Pazovi. Dok se selektor Sini{a Mihajlovi} relaksirao futingompristizalisuigra~i iz razl i~ it ih kraj ev a Evrope i odmah bili na meti izuzetno velikog broja predstavnikasedmesile,me|ukojimasubileiTVekipeizHrvatske. - Kakva gu`va, jel ovo neka svadba - na{alio se kapiten orlovaBranislavIvanovi}. U centru pa`we na{ao se golman Vladimir Stojkovi}, komesumedijiuHrvatskojposvetiliogromnupa`wu,uzne ba{prikladnetonove. -Svesamvideoipro~itao, nazivaju me Mustafa. Nemam nikakav komentar. Utakmica je u petak, neka na terenu doka`u svoje tvrdwe da su za klasu boqi - konstatovao je Stojkovi}. StrahaodpaklauMaksimirunema. -Tolikosepla{imdaovih dananemogumirnodaspavam. [alimse,naravno.Ovojejednaobi~nautakmica,nemaelemenata da se ulazi u bilo kakvu paniku - dodao je Stojkovi}. Bez obzira na `eqe da se izbegne specifi~nost predstoje}eg megdana, to prosto izgledakaonemogu}amisija. - Svestan sam da zbog svih de{avawaiburneistorijena

ovim prostorima me~ dobija etiketu „vi{e od igre”, da tenzija postoji. Ali, to je i daqesamofudbal.Nawimaje dasebodre,datra`emotiveu sporedniminebitnimstvarima.Ovojesport.Mi}emooti}i tamo da odigramo najboqe {tomo`emo,dapru`imomaksimumidaprobamodaizvu~emo najboqi mogu}i rezultat mirnoka`eStojkovi}. Provokacije sa trbina su sasvimizvesne. -Tojeudana{wemfudbalu normalno.Konijespremanda ihizdr`inetrebadasebavi sportom. Svaki profesionalac trebalo bi da bude spreman i na provokacije. Petak je blizu, vide}emo {ta }e i kako biti - iskazao je punu psiholo{ku stabilnost na{ ~uvarmre`e. Re~-dve i o vrsnim napada~imaManxuki}u,Oli}u,Eduardu,Modri~u... -Realno,vrhunskasureprezentacija,kojaimane11,nego mo`dai30odli~nihfudbalera,odkojihpretiopasnostod prvog do posledweg minuta. Da iza|u i sa drugim timom, bili bi podjednako jaki. Favoriti su na papiru. Imamo veliki respekt prema wihovomkvalitetuiiskustvu,ali neistrah.Sve}esevidetina terenu - zavr{io je Stojkovi}. Orlovi su u popodnevnim ~as ov im a odr ad il i i prv i trening. Z. Rangelov

Foto:Starsportfoto

Mitrovi} u rezervi

Nemastraha:VladimirStojkovi}

NASTASI] NAJAVIO PODR[KU ORLOVIMA IZ MAN^ESTERA

Yeko navija za Srbiju

MihajloJankovi}iTomislavKarayi}

„Akva viva” novi sponzor FudbalskisavezSrbijedobiojezna~ajno„poja~awe”irenomiranogpartnerapo{tojepotpisaosponzorskiugovorsa„Akvavivom”. Sve~anaceremonijaozvani~ewadvogodi{wesaradweodr`anajeu SportskomcentruuStarojPazovi,apotpisnaugovorosponzorstvustavilisuTomislavKaraxi},predsednikFSSiMihailoJankovi},generalnidirektorKompanije„KwazMilo{”.

Matija Nastasi}, defanzivac an~ester sitija i jedan od stubova srpske odbrane veruje dasemo`eprona}ire{eweza favorizovaneHrvate. -O~ekujenasizuzetnautakmica o kojoj se mnogo pri~alo preth odn ih mes ec i. Mi smo spremni. Narednih dana }emo pok u{ at i da se {to boq e uigramoipripremimopsihi~ki, {to je veoma bitno pred ovakvu vrstu me~eva. Trudi}emosedamotivacijanebudetolikovelikakakonasnebisputala na terenu - smatra Nastasi}. Atomski napad Hrvata je u punojformi. - Izuzetna su reprezentacija,aliistotakoimiimamona{e adute. Nadam se da }emo to pokazatiuZagrebu.Imamopotencijal da napadnemo Hrvate. Ali,svezavisiodtogakako}e seodvijatime~.Naravnoda}emo se u odre|enim delovima utakmice i braniti, u nekim napadati.Va`nojedasa~uvamo

MatijaNastasi}

koncentraciju i mir kako bismo sproveli u delo takti~ke zamisli-dodaojeNastasi}. Na kraj u pouz dani {toper orlova otkriva da se o duelu Srbija i Hrvatska pri~a i u

wegovomklubu,Ma~estersitiju. - Edin Xeko, moj saigra~, poru~iojeKolarovuimenida}e navijati za na{u reprezentaciju-ka`eNastasi}. Z. R.

DARIJO SRNA, KAPITEN HRVATA

Hladne glave do pobede Utakmicasvihutakmicanestrpqivosei{~ekujeve}mesecima, a Hrvati najavquju pobedu. U hotel „As“, bazu hrvatskog tima, stiglajeve}inafudbalera,DarijoSrna,LukaModri},NikicaJelavi}, Mario Manxuki}, Ogwen Vukojevi},DejanLovreniEduardodaSilva. -Pobedi}emoSrbiju.OvojeposebnautakmicazasveHrvate-rekaojekapitenSrna. Napitawedaprokomentari{e izjavu selektora Srbije Sini{e Mihajlovi}a da orlovi dolaze u Zagrebdasezabave,Srnajerekao: -Moguonidasezabavqaju,ali smomiboqitim.Po{tujemoprotivnika, ali }emo juriti pobedu. Istoriju treba da ostavimo iza sebe,smirimostrastiiostanemo hladneglave.Takomo`emodopobede. IGOR [TIMAC, SELEKTOR HRVATSKE

Ako sam ja zabrinut, kako je Mihi? Selektor Hrvatske Igor [timacrekaojedawegovtimne}eponovitigre{keizme~asaSrbijom napravqene1999. -Najsre}nijisam~oveknasvetu jer moji igra~i igraju dobro u svojimklubovima.Drugastvarkojameposebnozadovqavajeatmosfera.Ovajtim}esamonapredovati. Ne bavimo se previ{e kalkulacijama,alismostvoriliodli~ne uslove da sa nova tri boda prakti~noelimini{emoSrbijurekaoje[timac.-Dobrastvarje {tojaimamiskustvoigrawaovakvihutakmicaisvestansamnekih gre{akaizpro{lostiime~evau kojoj smo izgoreli i nismo oti{li na veliko takmi~ewe. To se sadane}edesiti.Neose}ameuforiju,onanasne}ezahvatiti. Srpskenovinareposebnojezanimalodalihrvatskogselektora brinedobraformasrpskihnapada~a. -Akobionemenezabriwavali, onda bi Sini{a Mihajlovi} bio na psihijatriji zbog Jelavi}a, Oli}a, Manxuki}a - istakao je [timac. [timac je, tako|e, istakao da srpska odbrana nije boqa od hrvatske. -Jakisukadaihgledampojedina~noipotitulamakojesuosvojili. Izazivaju veliko po{tovawe,alinebihrekaodasuboqiod nas.Akopogledatekolikosmogolova primili mi, a koliko oni, vide}etedasmomiboqi-smatra [timac.


NOVISAD*

UTORAK19.MART2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23739 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

UBA^KOJPALANCIDOGOVORENANOVAKOALICIJA

SNSiDSzajedno, socijalistiizba~eni

str. 3

PRIVREDNISUDNIJEODLU^IVAOOREVIZIJIUSPORUATP„VOJVODINA” PROTIVGRADANOVOGSADA

Tu`ila{tvo zako~ilo od{tetu

DR@AVNIVRHSRBIJESAKOMESAROMEU ZAPRO[IREWE[TEFANOMFILEOM

Nikoli}: Zaslu`ili smodatum

str. 2

Foto: B. Lu~i}

DABIDOBILIZAJAM,GRA\ANISADA UBANKAMAPROLAZEKROZSITOIRE[ETO

st r . 15

Toplije iobla~no Najvi{a temperatura15°S

Zbogkredita naproveri ira~uni zastruju

str. 4

NEZADOVOQSTVONEZAVISNOGSINDIKATANAFTNEINDUSTRIJESRBIJE

NISpunozara|uje, aotpu{taradnike

str. 4

NEVOQE@ITEQAPOPOVICE,KODNOVOGSADA

SUDSKIEPILOGTRAGI^NOGOBRA^UNANANOVOSADSKOJ DETELINARIAPRILAPRO[LEGODINE

Zaubistvomladi}a dvanaestgodinazatvora

str. 9

NASLOVI 5 U Vojvodini 450.000 zaposlenih

Tre}edoba 6 Dede izdr`avaju decu i unuke 6 Penzije mo`da u subotu

Dru{tvo 7 Na{i mirovwaci u devet misija

Crna 8 ^etvorici lisice zbog krijum~arewa qudi

9 Plesa~ica u „Kontrastu”: I gosti imali prskalice

Kultura 11 Nastanak drame i pozori{ta u Srba

Vojvodina

12 Uzdrmana vladaju}a koalicija u Zrewaninu 12 Obnovqena fiskulturna sala u Senti 12 Sombor dobija spomenik Ernestu Bo{waku

NoviSad 15 Goreo podrum pored Radni~kog doma 16 Grad ugostio 700 matemati~kih eksperata iz sveta 12 Kara{ prelio oranice, 17 Marina Perazi}: Sava igrali{te @rtva ispala krivac

Foto: S. [u{wevi}

Ekonomija

Klizi{te ponovo preti

str. 15


2

POLiTikA

utorak19.mart2013.

[TATREBADASADR@I KODEKSNARODNIHPOSLANIKA

DR@AVNIVRHSRBIJESAKOMESAROMEUZAPRO[IREWE[TEFANOMFILEOM

Palma:Dvesta pla}enih dasedeusali Poslanici srpskog parlamenta ubudu}e vi{e ne}e „smeti“ da psuju, prete, zvi`de, pu{taju muziku, igraju se i pri~aju mobilnimtelefonom,ililaptopomda biprekratilivremetokomzasedawa. Nedavno formirana radna grupa parlamenta u ~etvrtak zasedaive}je„za{iqilaolovku“i spremna je za pisawe dokumenta kojitrebadapovratiuglednajvi{eg zakonodavnog doma. Pisawe kodeksa pona{awa zapo~elo je u

pro{lom sazivu i o~ekuje se da novi saziv nadogradi re{ewa iz radneverzije. Od uvo|ewa vi{estrana~ja u Srbiji pod kupolom Skup{tine de{avalisusebrojniincidenti. Spomenu}emo u javnosti „najpopularnije“: 26. novembra 2009. – GordanaPop-Lazi} (SRS)uskup{tinskoj sali skinula cipelu i bacila je u pravcu stola predsedavaju}e Gordane ^omi}, 13. maj 2002. Nata{a Jovanovi} (SRS) polila vodom predsednicu Skup{tine Nata{u Mi}i}, a zatim po~upala skup{tinske kablove, 18. novembar 2002. – Aleksandar Stefanovi} (DHSS) povukao za uvo Rajka Barali}a (SPS), a zatimmulupioi{amarnasednici Administrativnogodbora,9.septembar2007.–Nata{aJovanovi} (SRS){utnulaucevanicuposla-

jan\uri},takavkodeksnebise smeo donositi preglasavawem, tim pre {to je u parlamentima zemaqa EU usvajan kao proizvod dugogodi{we prakse i rasprave. \uri} smatra da su poslanici i bez kodeksa do{li na taj nivo svesti{tanijeprimerenowihovojfunkciji. Lider JS-a Dragan Markovi} Palma ka`eda,kadajeoobla~ewure~,nijedosadamogaoprimetitidasenekoodposlanikanedoli~nopona{a. –Mo`dasmozavremediskusijemogli~utiodpojedinihposlanika ne{to {to nije primereno zaparlament.Alirejtingparlamentanijesamotove}gamogupodi}idobrizakoni–isti~eMarkovi},idodajedaugledSkup{tinezavisiiodtoga{toposlanicikojisutuustalnomradnomodnosu, nisu na svojim radnim mestima.–Imamooko200narodnih poslanikakojisunastalnomradu,ausalizavremediskusije30 ili 40 wih. Svih 200 poslanika moralobidabudenasvojimradnimmestima. Poslanik PUPS-a Momo ^olakovi} podse}a: – Na{a poslani~ka grupa je jo{uprethodnommandatupokrenulatuinicijativuipripremila tekst kodeksa pona{awa poslanika–ka`eon.–Sadasmotako|e prihvatili takvu inicijativu i da}emo podr{ku iz nekolikorazloga.Presvega,mislimo daposlaniciuparlamentutreba dasenadruga~ijina~inme|usobnoophodeudiskusijama,replikama, povredama Poslovnika... Istotako,trebalobiregulisati ina~inobla~ewa,kakoinakoji na~in poslanici primaju stranke,kosvedolaziuparlament.I PUPSsezala`ezatodakodeksomtrebare{itipitaweprisustvanarodnihposlanikauparlamentu,kakonazasedawu,takoiu odborima. Primetili smo da gotovotre}inanarodnihposlanika

Radnagrupa ^lanoviradnegrupusuZoranBabi}(SNS),KatarinaRaki} (SNS), Sr|an Spasojevi} (NS), Ne|o Jovanovi} (SPS), Momo ^olakovi}(PUPS),VojislavVuji} (JS),Sne`anaStojanovi}Plav{i} (URS), Dejan Mihajlov (DSS), Nenand Konstantinovi} (DS),NevenCveti}anin (SDPS)iOlenaPapuga (LSV). nikaG17plusMiloqubaAlbijani}a... Predsednik Administrativnog odbora Zoran Babi} (SNS) obja{wava razloge zbog kojih su takvapravilaneophodna: –Ne`elimodaodredimokoja kravatatrebadasenosiutorkom, sredom,akoja~etvrtkom,nitida stavqamoflasternaustaposlanicima, ve} da se komunikacija me|uposlanicimapodignenavi{i nivo, a time i ugled parlamenta, budu}i da je Skup{tina me|uinstitucijamaukojegra|aniimajunajmawepoverewa–obja{wavaBabi}. Sve stranke u Skup{tini saglasnesuutomedajekodekspona{awa parlamentaraca neophodan.JedinisetomeprotiviLDP, koji je imao predstavnika u radnojgrupiupro{lomsazivu.Kako navodi poslanik te stranke Bo-

dnevnik

ne u~estvuje u radu odbora i na sednicama parlamenta. Ako smo svijednaki,akoprimamoodre|eneiznosekrozplatuilinaknadu, ondaodnosprematojobavezitrebadabudedruga~iji. Po^olakovi}evimre~ima,poslanici u kontaktu s gra|anima ~esto~ujupitawaza{tonarodni poslanici nemaju odgovorno pona{awe,aliizbog~eganemaizvornogpreno{ewastavovagra|anauparlamentu,negosamostavova politi~kih partija i pojedinacaistalnogprepucavawa. Potpredsednik DSS-a Petar Petkovi} tvrdi da se ta stranka zala`e za uvo|ewe reda u radu parlamenta. –DobrojepoznatodaDSSnikada nije ugrozio dostojanstvo ovogvisokogdoma–ukazujePetkovi}. S.Stankovi}

Nikoli}:Zaslu`ili smodatum Srbija zaslu`uje datum jer je u~inila mnogo, a potrebno je da u~inijo{vi{enaputuevrointegracija,izjaviojepredsednikSrbijeTomislavNikoli}tokomju~era{weg susreta sa komesarom EUzapro{irewe[tefanomFileom.Zvani~nikEUjeporu~iosa dobijaweEUdatumazavisiodnapretkauodnosimasaPri{tinom, pozdravqaju}i pritom dinamiku dijalogaBeogradaiPri{tine. - Izneo sam stav da je Srbija u~inilamnogoidajeotvorenada u~ini jo{ vi{e, i da opravdano smatra da treba da otpo~ne prgovoresaEU,kaodr`avakoja`eli da bude ~lan i iz toga izvu~e i

`ivogre{ewazaproblemKosova kojijeprimenqivnaterenu-izjaviojeDa~i}.Onjerekaodajezadovoqan onim {to je u~iweno na planu evrointegracija, da je u~iweno mnogo vi{e od o~ekivanog, alidasuiporedtogao~ekivawa visokaaproblemite{ki. - Poku{avamo da do|emo do odr`ivogre{ewazasrpskuzajednicu na Kosovu. Vide}emo da li }emo dobiti pozitivan odgovor

Gustasatnica

Dobijawedatumaza po~etakpregovorasa EUzavisiodnapretka uodnosima saPri{tinom ([tefanFile) obaveze i privilegije- rekao je predsednik Nikoli} na zajedni~koj konferenciji za novinare sa Fileom odr`anoj nakon ju~era{weg susreta u Palati Srbija. Prema Nikoli}evi} re~ima, Srbija je otvorena za kontinuiran dijalogsaEU,i~inisvekakobi Evropska komisija mogla nacionalnim parlamentima dr`ava

File i Nikoli}: Razgovori o Kosovu i EU

~lanica da uputi pozitivne preporuke. Evropskikomesarjeporu~ioda dobijawedatumazapo~etakpregovora Srbije sa EU zavisi od reformi i napretka u odnosima sa Pri{tinom. -Znamdavassvezanimaho}eli Srbija dobiti datum za po~etak

Nemaslabekarikeuna{emtimu Nikoli}jemedijimaobjasniodanepostojirazlikauporukamakojeonipremijerIvicaDa~i}upu}ujupovodomdijalogasaPri{tinom,ida}e,ukolikotajdijalog„zapne”,obojicatosaop{titigra|anima. -Nemanikakvihrazlikauizjavamapremijeraipredsednikadr`ave,izuzevutomedasamiskazivaooptimizamdamo`epozitivnoda se odgovori na Rezoluciju na{e skup{tine, a premijer, po{to ima vi{ekontakatasaPri{tinom,datone}ei}ilako-rekaojeNikoli}.OnjeistakaodaSrbijaudijalogunemo`edau~ininivi{eni maweodonoga{tojesadr`anourezolucijiSkup{tineSrbijeida, kakobidodogovorado{lo,drugastranatrebadapopusti. -Uslu~ajunegativnogodgovoranaRezolucijuparlamenta,ra~unajteda}emopremijerijasaop{titidasupregovorizapeli,itone zato{toSrbijanijepopustila,jerSrbijajestepopustila-objasnio jeNikoli}. -Iznena|ewaizdr`avnogvrhane}ebitiislabekarikeutomtimunema-poru~iojeNikoli}.

pregovoraujunu.Odgovornapitawezavisiodnaporadaseispuwavajureformeitogaho}elibiti postignutvidqiviodr`ivnapredakuodnosimasaKosovom-rekao jeFile. -ZajednosKetrinE{ton podr`avamoaspiracijeSrbijei`elimodauspeuevropskimnaporimarekaojeFile,dodaju}idaseradujesaradwisapredsednikomNikoli}emnauvo|ewuSrbijeuEU.On jeposebnopohvalio„proboj”koji je na~iwen susretom predsednika Nikoli}aikosovskepredsednice AtifeteJahjage.Filejerekaoda }euizve{tajuEvropskekomisije o napretku Srbije, koji }e biti objavqen16.aprilabitinavedeno sve{tojeu~iwenouispuwavawu reformi,aliiporu~iodaseunekim oblastima poput pravosu|a, dono{ewa antikorupcijske strategije,slobodemedijaiinkluzije „rawivih”gruparadnareformamamoraintenzivirati. SFileomsesastaoipremijer IvicaDa~i}. - Opredeqewe Srbije jeste da bude~lanEUidasedo|edoodr-

URIMURAZGOVARALIPREDSEDNIKSRBIJEIPOTPREDSEDNIKSAD

Va{ingtonnijeimao praveinformacije

Predsednik Srbije Tomislav Nikoli} izjavio je ju~e, posle razgovora sa potpredsednikom SADXozefomBajdenom,dainformacijekojesustizaleuVa{ingtonnisuodgovaralestawu u odnosima izme|u Pri{tine i Beograda,idanapredakdijaloganijepravilnoocewivan. „Gospodin Bajden kao predstavnik ameri~ke administracije nije bio upoznat sa detaqima o tome {ta je Narodna skup{tina Republike Srbije tra`ila,ikakvuRezolucijuje don el a”, izj av io je Nik ol i} Tanjugu posle sastanka sa ameri~kim potpredsednikom u Rimu. „Potpredsednik SAD je ja-

snorekaodaseose}apozvanim da pomogne da se taj problem re{ i, zat o {to je Amer ik a priznalanezavisnostKosovai Metohije”, istakao je srpski predsednik. Susret Nikoli}a i Bajdena biojeprvinatomnivouposle ~etiri godine, a razgovarali su oko sat vremena, vi{e nego {to je protokolom bilo predvi|eno. „Ovo je bila dobra prilika, inauguracija novog pape, da imam nekoliko bilateralnih razgovora, me|u wima mo`da i najva`niji je bio razgovor sa potpredsednikom Amerike, na wegovpoziv,imislimdajepo-

stalojasnodanekeinformacijekojesustizaleuAmerikunisuodgovaralestawuuodnosima izme|uPri{tineiBeograda,a stepen ili napredak dijaloga nijepravilnoocewivan”,rekao jeNikoli}. Nikoli}jerekaodajeukazao svom sagovorniku da su mnoge dr`ave priznale nezavisnost Kosova zahvaquju}i tom prvom, ameri~kom priznawu, ali i da Srbija ima samo prijateqe u svetuida„nedelidr`aveinarodepotomosnovu,ve}poosnovutogakolikokomo`esaSrbijomdasara|ujeiskreno,otvoreno uz sva optere}ewa i ograni~ewakojapostoje”.

Premijer Da~i} je istakao da sedmica koja je po~ela izuzetnova`nazapoliti~ki`ivotSrbijeinabrojaodajeporedFileauBeograduidelegacijaBundestagasasvojimuslovimauvezisadobijawemdatuma i da }e u sredu biti nastavqena nova runda dijaloga u Briselu,aupetaksednicaSaveta bezbednosti UN posve}enaKosovu. -Sredinomaprilaotpo~e}e proces podno{ewa izve{taja EKona{emnapretkukaEvropi,aKetrinE{tontako|e}e podneti svoj izve{taj. Sve te odluke trebalo bi da budu donete do po~etka juna i zato je o~iglednodasuprednamasedmice u kojima }e se donositi krupneivelikepoliti~keodluke-rekaojeDa~i}. sa druge strane, {to nam je ciq, nezbogdobijawadatumave}zbog iznalaska odr`ivog re{ewa- rekaojeDa~i},kojijeukazaoidaje Srbija napravila velike pomake i po ostalim politi~kim kriterijumimakao{tojeborbaprotiv korupcijeikriminala,reforma pravosu|a, standardizacija zakonodavstva Srbije sa EU. Sa veropskimzvani~nikomju~ejerazgovaro i prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i} koji je posebnonaglasiodajeSrbijapostiglanapredaknaevropskomputu i u~inila mnoge ustupke i da o~ekuje da ustupke u~ini i Pri{tina. D.Milivojevi}

DSS:Odbaciti ultimatumEU Odbacivawem ultimatuma Evropske unije Srbija bi nastaviladabraniKosovoikona~no biuspostavilanormalneodnose sa EU na ravnopravnoj osnovi, izjavio je ju~e portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petkovi}. DSS smatra da je ovo prelomnitrenutakkadaSrbijatrebada odbaci sve ultimatume EU i jasnoiglasnoka`edanetrgujesa Kosovom da bi dobila datum za pregovore,rekaojeon. Petkovi}jerekaodabiseSrbija odrekla svoje teritorije akopristanenaultimatume,ada bi nastavila da brani Kosovo i uspostavila ravnopravne odnose saEUakoihodbaci.DSSsmatra da Srbija ne sme da uni{ti ni srpske dr`avne institucije ni svojudr`avnostnaKosovu,rekao jePetkovi}.

TVIT CRTICA Dr[(q)api} Nalajnisevodi`estokaraspravaoTVduelu VukaJeremi}a iAleksandra[api}a. Savetnica predsednika Srbije Aleksandra Pak jezapisala: Najboqa odbrana od gluposti? Dr. [qapi}, poreklomizNambije,doktoriraonatemu„Reizdavaweposlovnogprostora”. [ef poslanika DS u parlamentu Borislav Stefanovi} poru~uje sa lajne: A hejteri, nije vamzanimqivVuknegosamo[api}?Akovamje ikada vaqao u DS? \in|i}? Vuksanovi}? Znam dabivolelidanemaDS. Oglasiosei[api}:„Akojenajve}azamerka onome{tosamgovorio„gutawe”slovakodNamibije,ondamistvarnokaozemqainarodnemamonikakvihproblema....Daimam20kgvi{e,

20cmmawenao~are,govornumanu,retkukosu, neuglednugra|u,mo`dabisenadamnomsa`alili,pa~uli[TA,neKAKOgovorim...“Ovuposledwu re~enicu „retvitovao“ je i potpredsedikvojvo|anskevladeGoranJe{i}. Sa druge strane, poslanik pokrajinske skup{tineAleksandarMarton (LSV) ka`e:  Nije poenta u [api}evim oma{kamaugovoru,negounazovipatriotskomkanonadamadrugogsagovornika.

TomaiAmfilohije Na Tviter nalogu predsednika Srbije ju~e je obnarodovano: Predsednik Nikoli} prisustvova}e sve~anoj misi povodom intronacije (ustoli~ewa) novog poglavara Rimokatoli~e crkve, papeFrawe.

Direktor Foruma za bezbednost i demoratiju Milan Jovanovi} odgovara analiti~arima na istutemu:AloTuci}u.Naravnodajedobro{to naustoli~ewePapeuimeSrbijeideTomislav Nikoli}! Ali, nije dobro {to u ime SPC ide Amfilohije!

Prelepqivawe

Kokogahvali

Na re~i Branka Ru`i}a “Promena premijera nije pomiwana”, poslanik SNS Dragan [ormaz poru~uje:Nije,alisenadamda}eposlesedniceGO biti,zalaga}usezato...Istovremeno,funkcioner JSSr|anKru`evi} obave{tavatvitera{e:Dule Sunce prelepiosveplakateSPS-auKovinu.

Prenosi na lajni @banovicmilorad: Vu~i}: „Tvrdimdajesistemodbranenajboqisistemkoji danas imamo u Srbiji”... Svaka ~ast @SutanovacDragan GlumacBranislavTrifunovi} „pi{e“eksministru vojnom: Hvali te Vu~i}.. ne{to nije u redu...ilijeovosamozaposledwih{estmeseci.. [utanovac tvrdi: Ne, hvali on od po~etka samotonijeuinteresunekih...

Salajneseju~eoglasioiliderPSSBogoqub Kari}: Previ{e je onih koji su se upla{ili i same pomisli da se u drugoj polovini aprila u Srbiji,pojaviBogoqubKari}... Na pitawe „Ko {titi Kari}a od robije“, Kari} odgovara: Kari}a {titi istina! Neko se upla{iopovratkaBogoqubaKari}a? S.St.

Kosepla{iBogoquba


politika

dnevnik

U BA^KOJ PALANCI DOGOVORENA NOVA KOALICIJA

Napredwacii demokratezajedno, socijalistiizba~eni Ono {to se u Ba~koj Palanci posledwih nedeqa {u{kalo obnarodovano je na ju~era{woj kon fe ren ci ji za {tam pu u

zgra di lo kal nog par la men ta kada je najavqena nova skup{tinska ve}ina po kojoj SPS ispada iz lokalne vlasti, a wihov predsednik Bojan Radman vi{e ne}e biti predsednik op{tine. Novu koalicionu ve}i-

nu, a na osno vu Spo ra zu ma SNS, PS, DS, DSS i SVS koji je u pisanom obliku podeqen novinarima, ~ini}e pomenute

Pri vr `enost no voj ve}i ni na konferenciji za {tampu potvrdili su predsednik Op{tinskog odbora SNS u Ba~koj Pa-

kom Bojanom Radmanom, te da SNS kao pobedni~ka stranka u Op{tini i Republici nije zado voq na br zi nom pro mena

MitaLa~anski(DSS),RankoMarjanov(DS),PredragVuleti}(PS), Aleksandar\edovac(SNS),ViliamSlavka(SVS)

partije sa 24 od 42 odbornika koliko broji ovda{wa Skup{tina. Sednica Skup{tine zakazana je ve} za ~etvrtak 21. marta.

Radmanov gaf ili nova koalicija u Srbiji Nezvani~no u Ba~koj Palanci se smatra da je ovo {to se desilo epilog gafa Bojana Radmana(SPS) koji je „te{kim“ re~ima govorio o Vojsci, odnosno o problemu sukoba Vojne ustanove „Morovi}“ (biv{e VU „Kara|or|evo) i nekih ovda{wih zadruga oko zemqe koju decenijama koristi Vojska Srbije, odnosno nekada{wa JNA. Javno iznete ocene proizvele su kasnije javno izviwewe Vojsci, odnosno ministru vojnom i prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vu~i}u. Ali, izgleda da je to ve} istorija, a da je nova realnost verovatno prva koalicija SNS i DS u Vojvodini, odnosno saradwa dve najja~e politi~ke stranke u Srbiji danas. Da li je to najava i novih koalicija u drugim lokalnim samoupravama, ili mo`da i na vi{em nivou, verovatno }e pokazati vreme.

lan ci Alek san dar \edo vac, Ran ko Mar janov is pred DS, Predrag Vuleti} ispred ovda{weg Po kreta so ci jali sta, Mita La~anski predsednik OO DSS i ak tuel ni predsednik Skup{tine Ba~ke Palanke, kao i Viliam Slavka ispred Stranke vojvo|anskih Slovaka. Do sada su ve}inu ~inili napredwaci, PS, SPS, DSS, „Dveri“, SVM, a sada }e, verovatno ovde opoziciju pored radikala ~initi socijalisti, „Dveri“ i SVM sa zajedno 18 odborni~kih mandata. Pored op{tih principa kojima je nova ve}ina opravdala ovakav potez Aleksandar \edovac ispred SNS, ovde ve} vi|en kao novi predsednik Op{tine, a do sada bio je zamenik, rekao je da je do{lo do nesuglasica sa dosada{wim predsedni-

Strikovi}:Veliko iznena|ewezaSPS Funkcioner Pokrajinskog odbora SPS-a Radosav Strikovi} ka`e za na{ list da je nova koalicija u Ba~koj Palanci „veliko iznena|ewe” za socijaliste, kao i da je „nekorektan” na~in na koji je ona osnovana. - To je za nas veliko izena|ewe. Nekorektan je na~in na koji je to ura|eno i nekorektno je kako je to saop{teno, bez konsultacija sa nama i bez uputa da }e se to desiti - rekao je Strikovi}. On je kazao da ne zna razloge koji su doveli do izbacivawa SPS-a iz koalicije u Ba~koj Palan-

naboqe u Ba~koj Palanci i da je normalno ako se najavquje rekonstrukcija Vlade RS da se to desi i u Ba~koj Palanci. Predstavnici drugih stranaka koje }e biti u koaliciji dale su podr{ku ve}inskim koalicionim partnerima, a predstavnici Stranke vojvo|anskih Slovaka naglasili su da posle pro{logodi{wih izbora nisu u{li u lokalnu vlast, a da sada jesu jer vide {ansu da potpuno ostvare prava svoje nacionalne mawine. Predstavnik DS rekao je da su demokrate bile opozicija, a da su ~ekale i sa~ekale da u|u u koaliciju sa najja~im partnerom, jer jedino tako, obzirom da je DS na vlasti u Vojvodini gra|ani Ba~ke Palanke mogu da o~ekuju boqitak. Tekst i foto: M. Suyum

Kosti}: „Dveri”ne mogusaDS

ci, kao i da }e o tome uskoro razgovarati sa potpredsednikom SNS-a Igorom Mirovi}em koji vodi i Savet te stranke za Vojvodinu. - Pratili smo tu „republi~ku varijantu” koalicije, a sad ovo izlazi iz tih okvira! - rekao je Strikovi}. On je naveo da napredwaci u Ba~koj Palanci u posledwa dva dana nisu komunicirali sa socijalistima, a da su im pre desetak dana „vi{e u {ali rekli da `ele da SNS da predsednika op{tine”. S. K.

U koaliciji u Ba~koj Palanci vi{e nije ni pokret „Dveri”. Ivan Kosti} iz rukovodstva tog pokreta ka`e da su „Dveri” napustile dosada{wu koaliciju. - Napu{tamo koaliciju iz principijelnih razloga. „Dveri” ne mogu u koaliciju mimo obe}awa koje smo dali uo~i izbora da nigde ne idemo sa DS-om, koji je izvor svakog separatizma u Vojvodini - ka`e Kosti}. S. K.

REKLI SU

Stefanovi}:Vu~i} dabudepremijer

Ru`i}:Ni{ta zvani~nonijebilo

Popovi}:\ilasje trgovac

Predsednik parlamenta i potpredsednik Srpske napredne stranke Neboj{a Stefanovi} izjavio je da bi lider SNS-a Aleksandar Vu~i} bio najboqe re{ewe za premijera, ali je naveo da za sada nije bilo re~i o eventualnoj promeni na ~elu Vlade Srbije posle wene rekonstrukcije. „Vu~i} se sam nije o tome izja{wavao i bilo bi nekorektno da ja donosim sud da li }e se to dogoditi ili ne}e. To }e zavisiti od wega i od dogovora koji napravi s predsednikom vlade Ivicom Da~i}em. Za sada se o tome nije razgovaralo”, rekao je Stefanovi} za agenciju. Upitan ~ijim radom u vladi SNS nije zadovoqan, Stefanovi} je rekao da se niko iz te stranke ne}e pojedina~no izja{wavati pre sednice Glavnog odbora koja }e, kako je ranije najavqeno, biti odr`ana posle 20. marta.

Funkcioner Socijalisti~ke partije Srbije Branko Ru`i} izjavio je ju~e da eventualna promena na mestu premijera tokom rekonstrukcije Vlade Srbije „nije zvani~no pomiwana” ni u SPS, ni u komunikaciji sa koalicionim partnerima. „Kao zvani~nik SPS zaista ne mogu da dajem komentar na ne{to {to nigde zvani~no nije spomiwano, niti u SPS, niti u zvani~noj komunikaciji lidera vladaju}e koalicije”, rekao je Ru`i}. On je kazao da Stefanovi}eva izjava mo`e da se tretira „kao legitiman partijski i li~ni stav”, ali da takvi stavovi „mogu dolaziti iz raznih partija, od razli~itih funkcionera i politi~kih lidera”. On je kazao da ne o~ekuje da }e se dogovori oko rekonstrukcije Vlade, ukoliko do we do|e, desiti pre sredine aprila.

Vladimir-Beba Popovi}, biv{i {ef Biroa za informisawe u vladi Zorana \in|i}a, ka`e da je Demokratska stranka, 10 godina od ubistva \in|i}a, u potpunom rasulu da se ne zna ko je predsednik stranke, ko su ~lanovi, a ko potpredsednici. Popovi} je podsetio da su demokrate izgubile izbore, da je izbore izgubio i wihov predsednik, da se stranka, ~iji je lider obi~an trgovac, raspala na nekoliko frakcija. U intervjuu za podgori~ku televiziju TV Atlas, na pitawe novinara ~ime se bavi Dragan \ilas, Popovi} je rekao: Kao i uvek, trgovinom. On je trgovac. Bavi se trgovinom, preprodajom vremena, sekundi sportskog programa i, pored toga, trenutno je na funkciji v. d. predsednika stranke. Kao {to je bio kad je do{ao kod Tadi}a {ef kancelarije za ne{to - odnosno, za finansirawe stranke i pronala`ewe para ze finansirawe stranke - rekao je Popovi}.

utorak19.mart2013.

3

BOJAN PAJTI]

Nemogu}isuvanredni pokrajinskiizbori Nemogu}i su vanredni pokrajinski izbori, izjavio je ju~e u Senti predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajti}, komentari{u}i najavu predsednika Pokrajinskog odbora SPS-a Du{ana Bajatovi}a da }e ih zatra`iti. - Izbori u Vojvodini nemogu}i su do 2016. godine. O tome odlu~uje parlamentarna ve}ina, a ne odlu~uje ni SPS, ni SNS, niti bilo ko drugi ko je van ve}ine u pokrajinskom parlamentu, koja je izuzetno velika i stabilna, a posao opozicije je da stalno tra`i vanredne izbore - rekao je Pajti}. M. Mitrovi}

ZAKON O LUSTRACIJI NEMA KO DA PRIMENI

Ve{toizbegavawe politi~ke odgovornosti Zakon o lustraciji, jedna od onih regulacija koji u Srbiji nikada nisu bili primeweni, presta}e da va`i sredinom ove godine. Jedina stranka koja je poku{ala da ga o`ivi je Liga socijaldemokrata Vojvodine koja je saop{tewem zatra`ila produ`ewe va`ewa zakona do 2023. godine. Liga insistira i na momentalnoj primeni zakona, {to su zahtevi jo{ iz 2010. godine kada je ova stranka predlo`ila izmene Zakona o odgovornosti za kr{ewe qudskih prava. Tada politi~ke podr{ke nije bilo. „Sada u tome o~ekujemo {to {iru podr{ku, kako najvi{ih dr`avih funkcionera i politi~kih stranaka, tako i medija i organizacija civilnog dru{tva i raduje nas {to ta podr{ka ve} sti`e”, navela je ta stranka. Od ovog saop{tewa pro{lo je desetak dana i ~iwenica je da nijedna parlamentarna stranka u ovom sazivu ne `eli da se bavi lustracijom. Ova tema ne postoji u agendi nijednog ministarstva, a nedostatak reakcije na zahtev LSV-a jasno govori o mawku voqe.

mogao da donese bilo kakav rezultat. - Tu mislim ne samo na nedostatak materijalne, nego i moralne podr{ke. U ovom dru{tvu ni izdaleka nije uspostavqen konsenzus u pogledu toga da je lustracija jedan od nezaobilaznih uslova demokratizacije zemqe. Godi{wi buxet komisije u 2008. godini bio je 400 hiqada dinara, u 2011. on je iznosio 16 hiqada dinara, a ove godine komisija nije ni zastupqena u republi~kom buxetu. Ne mo`e se tvrditi da je pro{logodi{wom promenom vlade sve promeweno, zbog toga sam i naveo ranije podatke. Na nivou zemqe po ovom pitawu se ni sa 400 hiqada dinara ne mo`e uraditi ni{ta - rekao je Pastor za „Ma|ar so”. Prema oceni {efa poslani~ke grupe SVM-a, u 2013. godini je ve} nemogu}e zapo~eti ovaj proces. - Kasno je sada zapo~eti lustraciju. Ka`em to, i pored toga {to lustracija predstavqa osnovni uslov za u~vr{}ivawe demokratije u svim tranzicionim zemqama. Deset-petnaest godina

Vodineli}: Mrtvo slovo na papiru Jedan od kreatora Zakona o lustraciji Vladimir Vodineli} u nekoliko navrata je istakao da je ova pravna norma „mrtvo slovo na papiru”. - U svakoj dosada{woj kombinaciji vlasti bilo je onih koji bi bili pogo|eni ovim zakonom, jer je wegov ciq bio da osobe koje su kr{ile qudska prava ne mogu da obavqaju javne funkcije. Ako primena zakona nije odgovarala vlastima posle demokratskih promena, te{ko je poverovati da bi to na ruku i{lo sada{wim vlastima - smatra Vodineli}. On je istakao da, na `alost, Zakon o lustraciji u istoriju odlazi poznat samo po tome {to nikada nije bio primewen. Predsednik poslani~ke grupe Saveza vojvo|anskih Ma|ara Balint Pastor rekao je da SVM svakako podr`ava da se na dnevnom redu Skup{tine Srbije na|e predlog izmena Zakona o odgovornosti za kr{ewe qudskih prava koji je usvojen 2003. godine, uz odredbu da se primewuje 10 godina, i da }e, ukoliko se to dogodi, predstavnici te stranke glasati za izmene. Istovremeno, me|utim, Pastor je za „Ma|ar so” rekao da i pored toga ima ozbiqnih rezervi u pogledu toga da bi produ`avawe roka va`nosti zakona o lustraciji

nakon promene re`ima, naime, lustracija nema smisla - kazao je Balint Pastor. Postavqa se i pitawe da li je jo{ uvek mnogo onih na javnim funkcijama koji bi mogli da strahuju od primene zakona o lustraciji. Prema re~ima Pastora, te{ko bi bilo odgovoriti na to u kojoj meri takve osobe pro`imaju javnu sferu. Istini bi mogli da budemo bli`e da su u Srbiji, sli~no ve}ini nekada{wih komunisti~kih zemaqa tajni dosijei otvoreni, ili ako bi se oni otvorili – smatra Pastor. P. Klai}

@ivkovi}: DSseraspada Nekada{wi premijer Srbije i predsednik Nove stranke u osnivawu Zoran @ivkovi} izjavio je ju~e za agenciju Anadolija da se Demokratska stranka prakti~no raspada. Iza{ao sam iz stranke 4. novembra pro{le godine i na taj dan je, prakti~no, po~eo raspad stranke, odnosno tog dana je bilo jasno da }e se desiti sve ovo {to se sada de{ava, rekao je @ivkovi}. Prema wegovim re~ima, ovo {to se sada de{ava je logi~na posledica lo{e politike koja je vo|ena u DS i uop{te politike koju je vodila DS i moralo je da se desi. To je posledica svih devijacija kroz koje je Demokratska stranka prolazila od 2004. godine, a devijacije su po~ele kada je ta stranka napustila ideologiju i ciqeve Zorana \in|i}a, rekao je @ivkovi}.

Komentari{u}i pregovore Beograda i Pri{tine, @ivkovi} je kazao da od 1990. godine re{ewe krize na Kosovu nije u rukama ni Srba, niti Albanaca, ve} se ~eka re{ewe koje }e usaglasiti Brisel i Va{ington. Biv{i premijer Srbije tvrdi da u Srbiji ne postoji ni ozbiqna vlast, ni ozbiqna opozicija, a wegova Nova stranka spremna je da popuni prazan prostor. Svi lideri partija su ogrezli u kriminalu i korupciji, u bahatosti i nerazumevawu situacije u Srbiji, zbog ~ega je potrebna nova stranka. Na{ ciq nije da bilo kome otimamo bira~e, nego da im ponudimo opciju za koga da glasaju i podr`e reforme koje su neophodne Srbiji, rekao je @ivkovi}.


4

ekonomija

utorak19.mart2013.

dnevnik NEZADOVOQSTVO NEZAVISNOG SINDIKATA NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE

NIS puno zara|uje, a otpu{ta radnike ISTI^U ROKOVI ZA RAZVOJNU BANKU VOJVODINE

Samo jedna banka mera~i RBV? Za desetak dana trebalo bi, nakon vi{e tri meseca, da se okon~a postupak preuzimawa Razvojne banke Vojvodine. Prema posledwim informacijama do kojih je „Dnevnik” do{ao, od pet finansijskih ku}a koje su se, navodno, u decembru pojavile kao zainteresovane, ostala je samo jedna. Posledwa koja je pre nekoliko dana definitivno odustala je Sosijete `eneral banka. Zvani~nih podataka o tome ko bi na kraju u svoje okriqe mogao uzeti RBV nema, ali stru~waci smatraju da je najre-

S obzirom na to da se preuzimawe ~eka ve} du`e od tri meseca i nervoza me|u zaposlenima je porasla. Sigurno je da }e deo slu`benika, i to mawi, pre}i u Razvojni fond Vojvodine, a ostalih oko 500 jo{ uvek samo mo`e da naga|a kakva }e im sudbina biti. U me|uvremenu odr`an je niz sastanaka, ali dok nije poznata ku}a koja ih preuzme, sve je u domenu spekulacija i obe}awa. Zaposlenima je obe}ano da }e dobiti sli~an socijalni program kakav je primewen u Novoj Agrobanci. Odnosno, otpremni-

Po{to preuzimawe banke traje ve} du`e od tri meseca, nervoza me|u zaposlenima je porasla jer wih oko 500 ne zna kakva ih sudbina ~eka alnije da ih preuzme jedna od banaka u ve}inskom vlasni{tvu dr`ave, i to je posledwa {ansa. Ukoliko se to ne dogodi, ste~aj odnosno likvidacija je jedino {to ih ~eka. Na{e finansijsko tr`i{te je deo evropskog, tu va`e jasna pravila i nijedna banka ne mo`e dugo da posluje a da pri tome nema odgovaraju}u adekvatnost kapitala.

nu od 300 evra po godini sta`a. Ovo je veoma primamqivo ali je zakomplikovalo `ivot slu`benicima koji su u prilici da na|u novi posao. Ukoliko negde udome radnu kwi`icu pre nego {to po~ne primena socijalnog programa osta}e bez otpremnine. Mnogi su zato odlu~ili da sa~ekaju finalnu ponudu za radnike pa sa punim xepovima da

potra`e novo radno mesto. U me|uvremenu su snage usmerili u pronala`ewe najboqeg re{ewa. Danas }e se u Banci odr`ati sastanak na kome }e biti i inspektori rada, pa }e se zaposleni upoznati sa svim mogu}nostima koje im zakon pru`a, a u tome im poma`e Savez samostalnh sindikata Srbije, odnosno deo zadu`en za banke i osiguravaju}e kompanije. U ovom trenutku bi}e to samo teoretski ~as, jer dok nema pravog sagovornika, a to mo`e biti samo banka koja preuzme ovu ku}u, mnoga pitawa }e ostati bez odgovora. Novi vlasnik traba da preuzme 80.000 deponenata i 110 miliona evra osiguranih depozita i jo{ sto neosiguranih. Predvi|eno je da se za neosigurane depozite, a koji nisu pokriveni kvalitetnom aktivom, emituju obveznice u iznosu od 70 miliona evra. Skup{tina Vojvodine nedavno je poni{tila odluku o dokapitalizaciji RBV u iznosu od 15 milijardi dinara. RBV je u ve}inskom vlasni{tvu Vlade Vojvodine 62,49 odsto a drugi krupan akcionar je Republika Srbija sa 23,51 odsto. D. Vujo{evi}

Nezavisni sindikat Naftne industrije Srbije uputio je ju~e otvoreno pismo nadle`nima u Vladi Srbije, u kojem se upozorava da se programom re{avawa vi{ka zaposlenih u toj kompaniji kr{i pravo na rad. U saop{tewu iz ovog sindikata ukazano je da poslovodstvo NIS-a planira da otpusti vi{e od 300 radnika, dok u isto vreme, preko uslu`nih preduze}a, anga`uje vi{e od 1.500 radnika. Tako|e, u saop{te wu se na gla {a va da je NIS formirao slu`bu u koju su prebacivani zaposleni koje }e biti progla{eni za tehnolo{ki vi{ak, iako nisu bili utvr|eni nikakvi kriterijumi, osim da su zaposleni na neo d re |e no vre me sku pi za kompaniju, da im je jeftinije koje anga`uje preko uslu`nih preduze}a, a najjeftiniji oni koje anga`uje preko programa „Prva {ansa”. Tako|e, iz ovog sindikata ukazuju da je neverovatno da kompanija koja bele`i izuzetno veliku dobit otpu{ta radnike na takav na~in. S druge strane, iz NIS-a ka`u da otkazivawe ugovora o radu zavisi od tehnolo{kih, ekonomskih ili organizacionih promena u kompaniji, a da je broj zaposlenih u NIS-u uslovqen, pre svega, konkurentno{}u kompanije kao i privrednim prilikama u zemqi, a da je prioritet NIS-a

stvarawe {to boqih uslova za razvoj i, u skladu s tim, zadr`avawe internih kadrova i anga`ovawe najboqih specijalista iz raznih oblasti. Tako se, uz {irewa posla {iri i saradwa sa eksternim partnerima i na projektima kompanije preko partnerskih lizing agencija anga`ovano je vi{e od 3.400 qudi. U pore|ewu sa 2008. godinom, zahvaquju}i velikom investicionom programu, broj zaposlenih, anga`ovanih na projektima kompanije, pove}an je i do sedam puta, ka`u u NIS-u. Tako|e, u NIS-u ka`u da se jo{ ne mo`e govoriti koliko }e radnika biti progla{eno za tehnolo{ki vi{ak, jer

Ponosni na mlade Program „NIS {ansa”, ukazuju u ovoj kompaniji, planirano je da se zaposli oko 300 bez dana radnog iskustva, pa oni ne mogu da do|u na mesto za kojim nema potrebe u kompaniji. NIS je ponosan {to je zaposlio mlade i obrazovane, stru~ne qude bez radnog iskustva, kad je zvani~na stopa nezaposlenosti 23 odsto i kad polovina mladih nema posao, te program „NIS {ansa” nije u koliziji sa progla{ewem tehnolo{kog vi{ka.

treba da postoji potreba za tim korakom. Preduslov je da se formuli{e program tehnolo{kog vi{ka, koji usvaja Upravni odbor kompanije, a program ne mo`e biti sproveden dok mi{qewe ne daju sindikati i Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe. Uz to, u NIS-u ka`u da su ovim programom za{ti}ene sve kategorije radnika koje {titi zakon - samohrani roditeqi, invalidi rada, sindikalni aktivisti. Ina~e, potpisanim aneksom Kolektivnog ugovora, koji je rezultat dogovora sa reprezentativnim sindikatima, predvi|ena je isplata od 500 evra po godini ukupnog radnog sta`a zaposlenog i jednokratna otpremnina, u iznosu od 1,5 prose~ne mese~ne zarade zaposlenog. Do sada je, ukazuju u NIS-u, za svakog radnika, koji je oti{ao iz kompanije, u proseku ispla}eno oko 22.000 evra otpremnine, {to je najve}i socijalni program na Balkanu. D. Mla|enovi}

DA BI DOBILI ZAJAM, GRA\ANI SADA U BANKAMA PROLAZE KROZ SITO I RE[ETO

Za kredit na proveri i ra~uni za struju

Ne zna se da li se gra|ani Srbije sve te`e odlu~uju da uzmu novi kredit ili imaju ve}i problem kod otplate starih obaveza. Podaci Udru`ewa banaka Srbije i Kreditnog birao govore da su se pro{log meseca dugovawa stanovni{tva zaustavila na sumi od 587 milijardi dinara. U najkriti~nijoj situaciji su oni koji kasne s otplatom po vi{e meseci, a svoje obaveze ne mo`e redovno da izmiruje ~ak 130.000 gra|ana du`e od 90 dana. Novi klijenti su sve obazriviji kada treba da se zadu`e, a jo{ oprezniju su bankari koji gra|ane provla~e kroz sito i re{eto. Od Kreditnog biroa vi{e se ne tra`e samo podaci o prostoj zadu`enosti klijenta, odnosno ima li kredit, koliki je i da li ga redovno vra}a, kolika su mu redovna primawa, ve} se tra`i i niz drugih podataka. Recimo, pitaju da li je zajam koji klijent ve} ima indeksiran i u kojoj valuti, da li je u dinarima? Zatim da li je klijent `irant za neki drugi zajam i kako se taj kredit vra}a. Posebno se obra}a pa`wa na” minus” i zadu`ewa po karticama. Kreditni biro sada prati podatke o zadu`enosti i obavezama klijenata kod finansijskih ku}a. Predvi|eno je da u te podatke u|u i druga zadu`ewa poput poreza, ra~una za struju, komunalne usluge i sli~no. Me|utim, prve provere su pokazale da su ti podaci kod nas prili~no nesre|eni pa samim tim i nepouzdani. To zna~i da }e banke, lizing kompanije i sli~ne ku}e jo{ sa~ekati pre nego {to i ovi podaci u|u u zvani~nu sliku finansijske sposobnosti klijenta?

Kada je pre sedam-osam godina po~ela kod nas ekspanzija kredita namewenih gra|anima oni su se lako dobijali. Ko je danas siguran klijent pred kojeg bi banke prostrle crveni tepih, znaju}i da }e im sve rate ispla}ivati na vreme? - Takav ne postoji - ka`e Ra{koToma{evi}iz Kredi Agrikol banke zadu`en za istra`iva-

koje je ste~aj izvestan. Ne{to su sigurniji zaposleni u komunalnim i javnim preduze}ima, upravi i organima lokalne samouprave. Me|utim, ve} se dugo pri~a da }e i tu morati da do|e do racionalizacije poslovawa. To podrazumeva smawewe zaposlenih. Istina o tome se dugo govori ali konkretnih programa nije bilo, me|utim, izvesno je da }e i oni

Sli~an stav imaju i u Komercijalnoj banci. Tako direktor sektora za razvoj novih proizvoda Goran Mili}evi} ka`e da se kod odobravawa kredita pa`qivo procewuju perspektive kompanije u kojoj zaposleni radi. [to se ti~e sigurnog zajma ka`e da je to danas samo onaj koji je pokriven sa sto odsto depozita, bilo preko samog klijenta bilo preko `iranta. Procene sigur-

PREDSEDNIK UO SOSIJETE @ENERAL BANKE GORAN PITI]

Fiksni kurs nije za na{ yep

U najkriti~nijoj situaciji su oni koji kasne s otplatom vi{e meseci, a svoje obaveze du`e od 90 dana ne mo`e redovno da izmiruje ~ak 130.000 gra|ana we tr`i{ta. Kod provera sposobnosti tra`i se obavezno da je zaposlen bar {est meseci kod istog poslodavca. A onda se pogleda i gde radi. Naravno da je problemati~no odobriti zajam klijentu koji radi u preduze}u za

do}i na red. Ipak, taj sloj stanovni{tva ima solidne plate i sigurnije radno mesto od onih zaposlenih u samostalim radwama ili kod preduzetnika. Samim tim ve}e su im {anse da do|u do kredita.

nosti otplate bi}e za banke te{ko pitawe sve dok smo ovde gde smo. Tek kada krene rast bruto doma}eg proizvoda, samim tim i proizvodwe, izvoza, smawi se inflacija, procena sposobnosti klijenta mo}i }e da se radi sa vi{e izvesnosti. Bi}e vi{e klijenata koji }e se ra~unati kao oni koji mogu da servisiraju obaveze bez ve}ih problema. Drugim re~ima, kada krene privredi bi}e lak{e bankama i klijentima koji `ele da se zadu`e. D. Vujo{evi}

Predsednik Upravnog odbora Sosijete `eneral banke, Goran Piti}, ocenio je sino} da ograni~avawe visine kamatnih stopa na kredite, kao i fiksirawe kursa dinara prema evru ne bi bila dobra re{ewa za srpsku ekonomiju. „Ta re{ewa su legitimna i mo`da odgovaraju nekim dr`avama, ali oni koji to predla`u za Srbiju moraju da shvate da situacija u na{oj ekonomiji ne dozvoqava takva re{ewa”, rekao je Piti} u~estvuju}i na Kopaonik biznis forumu. On je ocenio da bi ograni~avawe kamatnih stopa vodilo ka istiskivawu dela bankarskih klijenata i smawenom kreditirawu privrede, jer bi se banke uzdr`avale od davawa kredita za projekte koji nose predznak rizi~nih, kao {to su start ap projekti ili projekti malih i sredwih preduze}a.

Piti} je naglasio da je uloga bankarskog sektora da procewuje rizik svojih plasmana i odre|uje raspon kamatnih stopa u odnosu na cenu kapitala, da obezbedi stabilnost i likvidnost poslovawa, da posao vodi komercijalno, dok dr`ava kroz sni`avawe premije rizika zemqe mo-

Na{a ekonomija ne bi izdr`ala nametnuta re{ewa `e da uti~e na sni`avawe kamatnih stopa. On je naveo i da se pokazalo da adekvatna monetarna politika, uz najavu fiskalne konsolidacije, mo`e da dr`i vrednost dinara na nivou na kojem to odre|uje tr`i{te i da ne treba tra`iti re{ewa za kurs putem wegovog fiksirawa u ekonomiji kakva je srpska.


ekOnOMiJA

dnevnik

utorak19.mart2013.

5

DA LI ]E SE UBRZO MORATI MEWATI TEK USVOJENI ZAKON O UPISU SVOJINE?

Legalizacija{arena la`aod100evra ZASEDAO POKRAJINSKI SES

Zaposleno 450.000 Vojvo|ana -NaosnovuanalizeprivrednihkretawauVojvodiniu2012 godini, koju je uradila Privredna komore Vojvodin, pokazujesestagnacijauoblastiprivrede i proizvodwe, ali ipak, imaipozitivnihtrendova,koji dajunaduda}estawebitiboqe - rekao je na ju~era{oj sednici pokrajinskog Socijalno- ekonomskog saveta(SES) sekretar Sekretarijata za privredu MiroslavVasin.-Ono{tozabriwava je da }e ove godine Vojvodina biti u nepovoqnoj situa- cijijer}eseposledicevelike su{e iz pro{le godine odrazitiuovojgodini. Powegovimre~ima,ekonomski pokazateqi privredne aktivnosti u Vojvodini, i pored

predvideli daqi koraci i re{iliuo~eniproblemi.Powegovim re~ima, na osnovu podatakaRepubli~kogzavodazastatistiku,uodnosuna2011.godinu, lane je na nivou Srbije zabel e` en pad poq op rivredn e prozvodwe za 20,2 odsto, industrijske proizvodwe za 2,9 odsto,prometanamalo6,2ostoi zaposlenostiza1,1odsto.Procen e o padu poq op rivredn e proizvodwe u 2012. godini, sa stanovi{ta vrednosti, ukazuju dajepadjo{dubqiodo~ekivanogidazaregionVojvodineiznosi27,39odsto. Za razliku od Republike , industrijskaproizvodwauVojvodini je, u odnosu na 2011. godinu,jelaneporaslaza2,1od-

Od plate do plate NaosnovupodatakaRSZ,krajemnovembra2012.godineuVojvodinijebilo449.681zaposlenih,dokjeposledwegmesecapro{legodinenaevidencijiNSZbilo200.956osoba.Prose~nazaradauVojvodini,ispla}enaudecembrupro{legodinebilaje 48.266(neto),odnosno67.065(bruto),{tojeuodnosunapro{logodi{winovembarnominalnovi{eza11odsto,arealno1,1odsto,aupore|ewusaprose~nomzaradomispla}enomu2011.godini, pro{logodi{wa decembarska zarada realno je ve}a za 15,3 odsto.Najni`aprose~nazaradauVojvodiniudecembru2012.godinebilajeuop{tiniPlandi{te-27.328dinara,anajvi{au op{tiniVr{ac-65.718dinara.Najvi{uprose~nuzaraduostvarilisuzaposleniuoblastiproizvodweduvanskihproizvoda132.717dinara,anajni`uuoblastikinematografije,televizijskeimuzi~keprodukcije-18.067dinara. nepovoqnihvremenskihprilika i dub ok og pada poq op rivredn e proi zvodw e, bal e` e trend rasta industrijske proizvodwe{todajenaznakudase mo` e o~ek ivati opor avak i rast. Uz to, smawen je i deficitspoqnotrgovinskerazmene, aizVojvodinese,idaqe,najvi{e izvozi, jer izvoz iz Vojvodine ~ini 37,7 odsto ukupnog izvoza. Predsednik Privredne komoreVojvodineRatkoFilipovi}ukazaojedajeanalizaprologodi{wihprivrednihkretawa izuzetno va`na kako bi se

sto, a u decembru je fizi~ki obim industrijske proizvodwe biove}iza13,9odsto. Pro{le godine vojvo|anski privredn ic i ostvar il i su ukupnu robnu razmenu sa inostranstvom od ne{to vi{e od 9,6milijardidolara,{tojeza 8,2 odsto mawe nego 2011. godine,pri~emujeizvozsmawenza 3,2odsto,auvozza11,9odsto.U istomperiodusmawenjespoqnotrgovinski deficit za 34,9 odsto, a zabele`eno je i pove}awe pokrivenosti uvoza izvozom. D. Mla|enovi}

Usvajawe Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgra|enim bez gra|evinske dozvole izazvao je {irokuraspravustru~nejavnosti,kojasmatradaovakavkakav je nije trebalo ni da se donosi. Sekretar Udru`ewa gra|evinarstva u Privrednoj komori SrbijeGoranRodi}izjaviojeza na{listdaovajzakonnere{avaproblemlegalizacijeobjekata zidanih bez gra|evinske dozvole,ve}sesamoodnosinaevidentirawe„divqegradwe”,{to jebilomogu}eibezwegovogdono{ewa.Uzsvetoiduitro{kovi od 100 evra po „legalizaciji”, pa se ne mo`e re}i i da je ovajpostupakbesplatan. - Zakon koji dozvoqava upis svojine na tu|em zemqi{tu mora}eopetdasemewa,jertunije re~opravojlegalizacijiinijedna banka ne}e odobriti ni kredit, ni hipoteku na objekat, kojisenalazinazemqi{tudrugogvlasnika-izjaviojezana{ list Rodi}. - Pitawe vlasni{tva je apsolutno moralo prvo dabudere{eno,tamogdetrebadaseimovinavrativlasnicima, patekposledaseobjekatlegalizuje. S tim u vezi na{e je Udru`ewe jo{pre ~etiri -pet godina tra`ilo da se omogu}i besplatna legalizacija qudima koji su napravili ku}e na sopstvenom zemqi{tu, ali taj zakon nikako nije smeo da ukqu~i legalizaciju objekata na tu|oj imovini. Rodi} smatra da bi trebalo anga`ovati komisije koje }e da naprave ta~nu procenu zemqi{takojabibilakona~na.Ka`e da za dr`avu jeste prednost da odjednom legalizuje {to vi{e

Zakon{titiikoganetreba

Uz `andarme kao u Austrougarskoj Predsednik Stalne konferencije gradova i op{tina Sa{a Paunovi}smatradabiproblemlegalizacijeobjekatatrebalo re{iti tako {to bi se doneli odgovaraju}i propisi, koji bi omogu}ilidadr`avaorganizujeekipezatajposaoiukolikonekonebihteodalegalizujeobjekat,dasetore{inasuduuskladusazakonom.Kakojenaveo,tajposaobitrajaookopetgodina, alibiseokon~ao.OnjerekaodaVojvodinaimaboqeure|enkatastar,jersuaustrougarski~inovnicii{liredompoku}amasa `andarmomiuzpretwusilomzavodilired. objekata, jer }e onda mo}i da ubira vi{e poreza i dobije vi{e prihoda u buxet, ali to kasnijemo`edadovededovelikih komplikacija.

Sagovornikka`edajeodpri~e o besplatnoj legalizaciji bespravno izgra|enih objekata koje su siroma{ni zidali na u{trb kvaliteta `ivota svoje

dece - za koju je nedavno upravo resorni ministar Velimir Ili} slikovito rekao kako nisu i{la ni na letovawe, ni zimovawe... ispala suprotnost, pa se ide na ruku bogata{ima, jer siroma{na deca zasigurno ne `ive u ku}ama do 300 kvadrata, koliko iznosi sada postavqena granica za kvadraturu nekog objekta koji se upisuje u katastar. Rodi} komentari{e da je neshvatqivo da Zakon {titi one koji su bez dozvole zidali na Dediwuidrugimekstrazonama, koje je listom trebalo izuzeti od besplatne legalizacije, odnosnoupisaukatastar.Stimu vezi PKS je predlagala da se besplatnalegalizacijadozvoli samoonimakojiimajustambene objektedo100kvadratnihmetara na gradskom podru~ju. Druga stvar je sa seoskim doma}instvima,kojasusvojkrovnadglavompodiglanasvojimimawima i tu ne bi trebalo ograni~vati kvadraturu. I predsednik Stalne konferencije gradova i op{tina Sa{aPaunovi}smatradaje Zakon oupisuukatastarbespravnosagra|enihobjekatapotpunoobesmi{qen usvajawem amandmana. Zakonom se ni{ta ne re{ava, jer }e prilikom upisa u katastarpostojatizabele`badanijepla}enakomunalnanaknadai kadavlasnikbudehteodaproda objekat,mora}edaplatilokalnojsamoupravi.Onsmatradaje namera bila da se zakonom na brzinuprisvojitu|ezemqi{te, odlokalnihsamouprava,dr`ave ilifizi~kihlica,doksetone osporinaUstavnomsudu. R. Dautovi}

MLEKARI TVRDE DA TREBA GODINU DANA DA SE RE[I PROBLEM

Mlekuostaviti0,5aflatoksina Udru`ewe proizvo|a~a mleka Srbije smatra da dozvoqeni nivoaflatoksinatrebadaostane0,5mikrogramapokilogramu bar u narednih godinu dana, kako bi se celokupan sistem oporavio,azara`enikukuruzupotpunostibiozamewenzdravim. Nema „~arobnog {tapi}a” za re{eweproblemasaaflatoksinom,ve}jeneophodnouspostaviti celokupan sistem kontrole koji }e biti usagla{en sa EU standardima, kako se ovakve situacijenebiponavqale,poru~ili su sa dana{we konferencije za novinare predstavnici tog udru`ewa. PredsednikUpravnogodbora Udru`ewa proizvo|a~a mleka SrbijeQubi{aJovanovi} rekao je da je nemogu}e o~ekivati da postignetenadu`iroknajnovijestandarde,doklegodfarmeri

uishranikoristemakarideozara`enogkukuruza. „^iwenicajedanateritoriji Srbijenajve}ideorodakukuruza zara`enaflatoksinomB1,kaoi dajesistemukontrolepromaklo danavremespre~idatakavkukuruzu|eulanacishrane”,kazaoje Jovanovi}. On je naglasio da je koncentracijaaflatoksinapopostoje}empravilniku(0,5mikrograma po litru) bezbedna po potro{a~ei„va`iucelomsvetu,izuzev uEU”. Jovanovi}jeukazaoidanepostojimogu}nostdakravapre`iviukolikokrozwenotelopro|u visokokontaminirane materije,jerbijojjetrastradala.DodaojedauSrbijinijezabele`en nijedantakavslu~aj. ^lan udru`ewa Vasa Xingurski rekaojedajeuprethod-

nih pet godina broj krava u Srb ij i sa oko 600.000 grl a smawen na 300.000, od kojih je prem a weg ov im re~ im a, 150.000 pod kontrolom. Xin-

gurski tvrdi da je 30 odsto od ukupn ih kol i~ in a sir ov og mlekauSrbijiulegalnimtokovima, a 60 do 70 odsto van kontrole.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Progres, Beograd

Sredwi Prodajni Kupovni Kupovni za Va`i za za za za devize devize efektivu efektivu 1

109,4130

111,6459

114,2138

109,0780

Australija

dolar

1

87,8960

89,6898

91,7527

87,6269

Kanada

dolar

1

82,8321

84,5226

86,4666

82,5786

Danska

kruna

1

14,6716

14,9710

15,3153

14,6267

Norve{ka [vedska [vajcarska V. Britanija SAD

kruna kruna franak funta dolar

1 1 1 1 1

14,5972 13,1323 88,8595 128,0583 84,8623

14,8951 13,4003 91,6934 130,6717 86,5942

15,2377 13,7085 93,8023 133,6771 88,5859

14,5525 13,0921

Promena %

Cena

10,00

22

2.244

NIS, Novi Sad

1,20

926

5.735.706

AIK banka, Ni{

-0,12

1.630

125.510

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,99

4.100

123.000

NIS, Novi Sad

1,20

926

5.735.706

Poqoprivreda Novo Selo, Orom

0,61

498

108.522

Imlek, Beograd

0,00

3.036

0,00

Energoprojekt Visokogradwa, BG Pet akcija s najve}im padom

0,57 Promena

352 Cena

10.912 Promet

Soja protein, Be~ej

-2,55

801

440.800

Komercijalna banka, Beograd

0,00

1.590

147.870

-13,30

189

1.890

Energoprojekt holding, Beograd

[ajka{ka {e}erana, @abaq

-8,33

4.400

66.000

-2,71

681

136.102

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Alfa plam, Vrawe

-4,57

5.886

64.750

-0,40

492

381.952

Jubmes banka, Beograd

Vital, Vrbas

-3,83

1.106

44.228

0,00

10.389

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

-3,49 Promena

5.800 Cena

290.000 Promet

0,00

3.143

0,00

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.290

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,99

4.100

123.000

Alfa plam, Vrawe

-4,57

5.886

64.750

Veterinarski zavod, Subotica

0,00

490

0,00

Tigar, Pirot

-1,95

201

702.997

Ratko Mitrovi}, Beograd

Montinvest, Beograd Vojvo|anskih top-pet akcija

89,5845 127,6663 84,6025

Kursevi iz ove liste primewuju se od 18. 3. 2013. godine

BELEX 15 (576,47 -0,26)

Promet

NIS, Novi Sad

1,20

926

5.735.706

VP Dunav, Ba~ka Palanka

0,00

4.200

659.400

Soja protein, Be~ej

-2,55

801

440.800

Mlekara, Subotica

0,00

1.051

320.650

Neoplanta, Novi Sad

0,00

429

265.122

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Svi iznosi su dati u dinarima


6

TRe]e dOBA

utorak19.mart2013.

MO@E LI SE I KAKO REFORMISATI PENZIJSKI SISTEM SRBIJE

Penzijemo`da usubotu Isplata drugog dela februarske penzije za biv{e zaposlene mogla bi po~eti u subotu, 23. marta, a po{tari bi tokom naredne nedeqe prinadle`nosti doneli svima koji ih primaju na ku}nu adresu. Kako je iz Vlade Srbije najavqeno da }e do kraja meseca penzioneri ~ija su primawa mawa od 15.000 dinara dobiti tre}u ratu socijalne pomo}i od 4.000 dinara, mo`e se o~ekivati da isplata po~ne ove sedmice, a da krajem naredne pola miliona najsiroma{nijih penzionera dobije pomo}.

PRE 80. GODINE NIJE ETI^KI KOREKTNO IKOGA ZVATI STARIM

Donosibebena svetu71.godini U jednom ~lanku objavqenom u „Wujork tajmsu“ gospo|a od 69 godina nazvana je staricom, {to je izazvalo lavinu negativnih ~itala~kih komentara. Ovaj slu~aj u SAD nije usamqen: kada je pre izvesnog vremena u javnost dospela pri~a o 71-godi{woj babici koju su novinari tako|e nazvali starom, mogli su se pro~itati komentari poput: „Napunio sam 70 godina u februaru i uop{te se ne ose}am starcem. Star ~ovek ima najmawe 80 godina“, „Stvarno? Stara babica? Ona ima 71 i donosi bebe na svet! Nema ni{ta starog u tome, naro~ito ne u wenim godinama!“

koji se nalaze u nekim prelaznim godinama i sebe smatraju ravnopravnim ~lanovima dru{tva. Zaista, koliko je star „stariji ~ovek“ – najve}i re~nik engleskog jezika na svetu, Mirijam-Vebster ka`e „prili~no star, koji je pro{ao sredwe godine“. To, naravno, ni{ta ne zna~i i samo unosi dodatnu zabunu. Kao i u engleskom, i u na{em jeziku re~ ’starac’ ima i drugo zna~ewe: „savetnik, mudrac“, ali se ono sve re|e koristi. Danas se pomenuta re~ sve vi{e zamewuje frazom „starija osoba“, ali se i daqe mogu pro~itati

Vragolankesne{tostarijomli~nomkartom

Na sli~an na~in, promenom odnosa prema odre|enim socijalnim grupama promenio se i na~in wihovog imenovawa. ’Hendikepirani’ (engleska re~ koja je ozna~avala osobu koja prosi, dr`e}i u ruci lon~i} za ubacivawe sitnine) danas se nazivaju osobama s posebnim potrebama, a i o ovom terminu raspravqa se kao o nedovoqno dobrom. Tako je i naziv ’stariji, starac’ postao politi~ki i eti~ki nekorektan. - Niko ne `eli da o sebi razmi{qa kao o starom, naro~ito ne kao o jako staroj osobi - ka`e Majkl Volo, voditeq popularne emisije „Leksikon dolina“, koja se bavi lingvisti~kim temama. – Re~ ’stariji’ ~esto nosi skriveno zna~ewe ’slab’ i ’onaj kome je potrebna pomo}’. To je, naravno, uvredqivo za ve}inu qudi

naslovi u kojima se osoba izme|u 50 i 60 godina naziva starom. Ovo se naro~ito odnosi na `ene, koje za medije postanu starice ~im prevale pedesetu. Problem se zao{trava ne samo zbog toga {to smo postali dru{tvo orijentisano ka odr`avawu iluzije ve~ne mladosti, ve} i zbog toga {to je sve vi{e qudi starijih od 40 godina, pa se zna~ewa ’star’ i ’mlad’ drasti~no mewaju. [to se dr`ave ti~e, ona uglavnom povla~i crtu oko 65. godine, ne samo u smislu prestanka radne aktivnosti, ve} i u sociolo{kim i svakim drugim istra`ivawima. Da li }e se i u nau~nim radovima rezultati preispitivati odre|ivawem druge granice za ulazak u starost, ostaje da se vidi. I. Vujanov

Dedeizdr`avaju decu iunuke U dvadesetak okruga u Srbiji vi{e je penzionera nego zaposlenih, a isto toliko ima i okruga gde je tek ne{to vi{e radnog stanovni{tva od penzionisanog. U takvoj situaciji, svakog meseca siguran prihod imaju samo penzioneri, jer me|u zaposlenima ima dosta onih koji mesecima ne dobiju ni dinar ili ku}i nose minimalnu zaradu. Upravo zato {to danas penzioneri imaju je di na si gur na pri ma wa, ~lanovi wihovih doma}instava direktno zavise od wih. Po zvani~noj statistici, ~ak 36 odsto tro{kova prose~ne poro di ce u Sr bi ji pod mi ru ju penzijski ~ekovi. Koliko je to zna~ajno za pre`ivqavawe po ro di ca naj bo qe po ka zu je podatak da u tro{kovima plate u~estvuju svega {est odsto. Ve} nekoliko godina broj za po sle nih i pen zi o ne ra u Srbiji je skoro izjedna~en. Da bi Fond PIO normalno funkcionisao, po procenama stru~ wa ka, tre ba lo bi da imamo 3,5 zaposlena po penzioneru. Konkretno, to bi zna~ilo da na trenutni broj penzionera Srbija treba da ima preko {est miliona zaposlenih od oko sedam miliona stanovnika. To je ve} u domenu nau~ne fantastike, jer {anse da se pove}a broj zaposlenih i za nekoliko hiqada skoro da nema, ako se nastavi s dosada {wim pri vred nim kre ta wima. Stru~waci tvrde da se re{ewe mora tra`iti i u tome da se destimuli{e penzioni sa we, od no sno da dr `a va treba da uvede mere koje }e odlagati odlazak u penziju. Upravo zato ima najava da }e ve} od jeseni biti uvedene mere koje }e poo{triti kriterijume za odlazak u penziju.

DrZoranPopov

Tako se kao mogu}a mera najavquje pove}awe starosne granice, a ima nagove{taja i da }e dr`ava uvoditi penale za one koji u ranijem `ivotnom dobu prestanu da rade. Primera radi, Hrvatska je nedavno najavila da bi Hrvati u penziju mogli sa 67 godina `ivota, jer ih ekonomska situacija na to primorava. Sada u penziju idu sa 65, ali je veliko pitawe ho}e li Hrvatska takva pravila uskoro mo}i da ispo{tuje, jer i tamo ima sve vi{e onih s mirovinskim re{ewem, a sve mawe zaposlenih. U Srbiji se razmi{qa da se izmeni Zakon o PIO i to tako {to bi oni koji se penzioni{u pre regularne starosne granice imali srazmerno ni`a primawa. Procewuje se da bi upravo ta mera destimulisa la za po sle ne da od la ze u

Konkurszabesplatnubawu do31.marta Republi~ki fond za penzijsko i invalidsko osigurawe raspisao je oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u nekoj od 25 bawa Srbije. Konkust je otvoren do 31. marta, a pravo u~e{}a imaju svi ~ije su penzije ni`e od 23.571 dinara. Prijave se podnose op{tinskim organizacijama prema mestu prebivali{ta, a oni sa Kosova i Metohije ispostavi ili filijali Fonda u mestu prebivali{ta. Spisak korinsika pravi se posebno za kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poqoprivrednika. ^lanstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za odlazak u bawu, koji ukqu~uje i lekarski pregled, terapiju, kao i tro{kove prevoza u visini cene autobuske karte, ili vozne drugog razreda. Fond }e snositi i tro{kove za pratioca deteta koje koristi porodi~nu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan `ivot i rad. Q. M.

KAKO LEKAR KA@E

Krpeqivrebajuisagrana S prvim lepim danima, po parkovima, kraj reka ili u obli`wim izleti{tima, sem po`eqne flore, na`alost, budi se i nimalo omiqene vrste fauna. Pa i vrlo aktivni krpeqi, koji `ive u visokoj travi i niskom grmqu, veoma lako se zaka~e na ode}u, odakle neprimetno mile i tra`e zgodno mesto za ubod. Tokom {etwe {umom mogu da padnu s grana na glavu ili ramena prolaznika. Prenose uzro~nike zaraznih bolesti, bakterije, viruse i protozoe, koji `ive u razli~itim sisarima, a krpeq ih prenosi na qude. Ina~e, ubod zara`enog krpeqa mo`e biti vrlo opasan po zdravqe. Najboqa za{tita je prikladna obu}a i ode}a, dakle, visoke cipele, duga~ke pantalone, ko{uqa duga~kih rukava i kapa na glavi. Kako je krpequ potrebno neko vreme da se pri~vrsti za ko`u i po~ne hraniti krvqu, posle povratka iz prirode treba temeqno pregledati telo.

Visokrizik{etwepoparku

Ukoliko se krpeq ve} zario u ko`u, lekari savetuju da se nikako ne premazuje uqem, benzinom ili, recimo, acetonom. Najboqe je da se pincetom uhvati {to bli`e ko`i i okretom suprotnom kazaqkama na satu izvu~e. Ako posle odstrawivawa

dnevnik

ostane deli} hvataqke, nema mesta panici, jer je zara`eni deo, odnosno stomak, odstrawen. Od zaraza koje prenose krpeqi za qude je najopasnija lajmska bolest koju izaziva bakteri ja Borrelia burgdorfer i. Sam ubod je uglavnom bezbolan a po-

~etni simptomi prili~no variraju i li~e na druga obolewa. Po~etni znak lajmske boleti je crveni osip koji se {iri po ko`i. Ne izaziva svrab, niti bol a mo`e se dogoditi i da nestane sam od sebe potpuno neprime}en ako je na skrivenim delovima tela. Desetak dana po inficirawu, po~iwu simptomi koji ukazuju na grip: glavoboqa, malaksalost, groznica, te bol u zglobovima i mi{i}ima. Ukoliko se ne dijagnosticira i blago vremeno po~ ne le~ewe, dolazi do ozbiqnijih tegoba artritisa, hroni~nog oticawa zglobova, o{te}ewa perifernog nervnog sistema, a u osam odsto slu~ajeva zakasnelog tretmana i poreme}aja rada srca. Tako|e je mogu}a pojava meningitisa i encefalitisa, koji se mogu prepoznati po uko~enom vratu, zaboravnosti, konfuziji, groznici i preosetqivosti na svetlost. J. Barbuzan

penziju ~im ispune jedan od uslova. Fiskalni savet Srbije je nakon analize iskustva drugih dr`ava predlo`io da se penzije umawuju u iznosu od {est odsto za svaku godinu ranijeg penzionisawa, a da se svaka godina rada preko starosne granice nagradi pove}awem od sedam odsto. Nadle`ni dr`avni organi jo{ se zva ni~ no ni su iz ja sni li o ovom predlogu, ali ima nagove{taja da }e reformi penzionog sistema biti i da }e one i}i upravo u ovom pravcu. Ono u ~emu se svi u Srbiji sla`u jeste da se ne{to mora mewati u penzijskom sistemu, jer je samo lane na penzije oti{lo ~ak 14 odsto BDP-a, a to je ekonomski neodr`ivo. Kako se ne bi do{lo u situaciju da isplate penzija kasne, a jasno je da to zna~i problem za mnoge porodice koje danas

upravo penzioneri izdr`avaju, pod hitno se mora praviti odr`iv penzijski sistem. S druge strane, nedostatak novca u dr`avnoj kasi uti~e i na to da penzije ve} vi{e od godinu dana ne prate rast cena, odnosno da sve vi{e zaostaju za prose~nom platom. To za posledicu ima naglo siroma{ewe penzionera, koji ve} sada znaju da ne mogu ra~unati na povi{icu koju im „`ivot izra~una„, ve} na onu za koju para u buxetu ima. Tako }e oni ve} u aprilskom uskla|ivawu penzija, koje je unapred odre|eno za uve}awe od samo dva odsto, biti znatno uskra}eni, s obzirom na to da su tro{kovi `ivota daleko ve}i i da bi dobili tri puta vi{e da se prati rast cena. Kako proizilazi da treba da su sre}ni {to redovno primaju ~ek i {to im on sti`e ta~no u dan, pa su samim tim u prednosti na zaposlene, oni pristaju i na mawa primawa. Prema oceni dr Zorana Popova, ekonomiste koji se godinama bavi penzij skim sistemom, ~ak i ako dr`ava odlu~i da uvede penale za one koji se penzioni{u pre starosne granice, u{teda ne}e biti velika niti }e se problem koji ve} godinama postoji re{iti. On isti~e da je u Srbiji problem demografski, a pogor{an je lo{im stawem u privredi. - Problem odr`ivosti penzijskog sistema mo`e se re{iti samo ako se popravi stawe u privredi i sagleda mogu}nost u{tede na nivou ~itave javne potro{we, ukqu~uju }i zdrav stvo, {kol stvo i javne nabavke - istakao je Popov. Qubinka Male{evi}

FUDBALSKE I KONFU^IJANSKE MUDROSTI BANATSKOG GASTARBAJTERA

Srbimasovno postajuAustrijanci Isidor Jablanov (66), rodom iz Banatskog Aran|elova, penziju je stekao u Austriji, gde je kao gastarbajter stigao 1970. a radne navike pre toga overavao i kao akcija{ u Vrbasu i Subotici. U mladosti je igrao fudbal i bio sudija na livadi, uz posao po Be~u osnivao vi{e jugoslovenskih i potom srpskih udru`ewa, pa {est godina bio i se kre tar Sa ve za Sr ba Austrije, koji okupqa 72 kluba. Ni sad ne miruje, ve} je referent za integraciju pri Vladi Austrije, a nedavno je objavio i obim nu mo no gra fi ju „Svetska prvenstva u fudbalu 1930-2010”. - Na prikupqawe gra|e podstaklo me je kad sam u ku}i u Srpskom Krsturu, koju je kupio moj sestri}, na{ao stara izdawa „Politika”, pa krenuo sa istra`ivawem, koje je trajalo dve i po godine. Kwiga obuhvata sve dostignu}a doma}eg fudbala, od prvog odlaska jugoslovenske reprezentacije u Montevideo do posledweg Mondijala u Ju`noj Africi - pri~a Jablanov. Drug Isa, kako ga prijateqi od miqa zovu, pi{e i aforizme, a sakupio je mno{tvo misli umnih qudi, wih ~ak 28.400, od Konfu~ija do danas, od onih sa na{ih prostora pa do Madagaskara, a neke je sam i preveo. Za kwigu „Biseri mudrosti” odabrao je oko 11.500 sentenci, a prikupqa gra|u i za kwigu „40 na{ih godina”, u koju }e spa ko va ti bi ti sa we na {ih klubova u austrijskoj pokrajini Forarlberg, gde sada `ivi oko 5.500 Srba, ali je gotovo 40 odsto uzelo austrijsko dr`avqanstvo.

Isidor–IsaJablanov

- Nisam mislio da }u u inostranstvu toliko ostati. Jedan kolega koji je ranije oti{ao, pri~ao je da radi{ tri meseca pa kupi{ „opel olimiju”, pa sam `eleo da imam {to i moji vr{waci. Ali, kad sam oti{ao, ispostavilo se da nakon tri meseca nisam mogao da kupim ni bicikl. Nau~io sam nema~ki u osnovnoj i sredwoj {koli, pa sam se dobro sna{ao i bio prihva}en. Prve generacije gastarbajtera su vezane za zavi~aj i ve}ina mu se vra}a, ali sve kasnije druga~ije razmi{qaju, pa budu}nost sebi grade u inostranstvu, gde se mladi mnogo lak{e snalaze i integri{u nego mi nekad - veli drug Isa. Od kada je u pe~albi, ~esto dolazi u zavi~aj, pa i sada pola go di ne pro vo di u na se qu Si get na do mak za vi ~aj nog Aran|elova. M. Mitrovi}


dru[tvo

dnevnik u „Plave [leMOve” isPra]eni nOvi tiMOvi vOJske srBiJe

Na{imirovwaci udevetmisija ji pomorskih snaga EU u Somaliji pod nazivom “Atlanta” protiv pirata. VS u Kongu sa osam pripadnika u~estvuje od marta 2003. godine sa sanitetskim timom za evakuaciju vazdu{nim putem, u Liberiji sa ~etiri vojna posmatra~a tako|e od 2003. godine u to na spre~avawu ilegalne trgovine, podr{ci razvoju qudskih prava, unapre|ewu i podr{ci razvoju sektora bezbednosti i patrolirawu u podru~ju razme-

Foto:Ministarstvoodbrane

Iz vojne baze „Jug” kod Bujanovca u subotu je sve~ano ispra}en tim Vojske Srbije koji }e u~estvovati u multinacionalnim operacijama na Kipru i u Libanu. Na~elnik General{taba VS general Qubi{aDikovi} uru~io je zastave Republike Srbije komandirima vodova majoru QubomiruPuni}u i kapetanu Milo{uTodorovi}u, pozdravio se sa svim pripadnicima vojske koji odlaze u mirovnu misiju i po`eleo im

utorak19.mart2013.

7

Za neke Zdravstvene usluge Zdravstvena kwi@ica ne va@i

Pijanstvosepla}a izsopstvenogyepa |enih anomalija, estetske rekonstrukcije dojke nastale nakon mastektomije i estetske korekcije posle te{kih povreda neophod-

Zakon je utvrdio usluge koje nisu obuhva}ene obaveznim zdravstvenim osigurawem. Tako, izme|u ostalog, Fond za zdravstveno osigurawe ne pokriva zdravstveni pregled za izdavawe lekarskog uverewa za upis u sredwe {kole, fakultete ili na neke kurseve. Svako mora iz svog xepa da plati i lekarsko uverewe za zasnivawe radnog odnosa. Pla}a se i utvr|ivawe zdravstvenog osigurawa za izdavawe potvrde za polagawe voza~kog ispita ili utvr|ivawe zdravstvene sposobnosti na predlog poslodavca. Osigurawe ne pokriva ni le~ewe pijanstva, kao ni kozmeti~ke, hirur{ke i estetske procedure. Izuzetak su nu`ne korekcije uro-

medicinskih razloga, neobavezna imunizacija, stomatolo{ke usluge koje nisu utvr|ene kao pravo iz obaveznog osigurawa.

Pla}a se i „luksuzniji” sme{taj Ukoliko neki pacijenti `ele posebnu udobnost u stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi moraju to da doplate iz svom xepa. To zna~i da oni pacijenti koji `ele sme{taj u jednokrevetnu ili dvokrevetnu bolni~ku sobu sa posebnim kupatilom, televizorom, telefonom i drugim vanstandardnim uslugama koje nisu medicinski neophodne moraju doplatiti redovan bolni~ki dan jer im se pru`aju dodatne usluge na li~ni zahtev. nih za uspostavqawe bitnih funkcija organa i delova dela. Posebno se pla}a, prema utvr|enom cenovniku zdravstvene ustanove, prekid trudno}e iz ne-

Pla}a se i dijagnostika i le~ewe seksualne disfunkcije ili seksualne neadekvatnosti ukqu~uju}i impontenciju, lekovi i medicinsko-tehni~ka pomagala

vezana za promenu pola. Obavezno zdravstveno osigurawe ne odnosi se ni na redukciju telesne te`ine osim kada je ona medicinski neophodna, kao ni dijetske savete. Gra|ani, i pored toga {to imaju uredno overenu zdravstvenu kwi`icu, moraju sami da plate i sanitetski prevoz u slu~aju da tra`e da budu bezbedno transportovani na hidroterapiju, terapiju hipnozom, elektrohipnozom, psiholo{ko savetovawe u vezi sa promenom pona{awa, tretman lo{ih porodi~nih i radnih odnosa i nesposobnost pam}ewa. Iz nov~anika se pla}aju i medicinsko-tehni~ka pomagala i implanti koji su iznad standarda koji je medicinski neophodan. Q. Male{evi}

udru@ili se direktOri [kOla iZ Ju@ne Ba^ke i sreMa

Asocijacijazaboqirad {taja, dok je od 2004. godine anga`ovano i {est policijskih slu`benika. U mirovnoj operaciji u Obali Slonova~e vojska u~estvuje od 2004. godine s vojnim posmatra~ima na pra}ewu prekida neprijateqstava, nasiqa, spre~avawu ilegalne trgovine i obavqawu redovnih zadataka patrolirawa u podru~ju razme{taja, a na Kipru od 2010. godine sa 46 pripadnika na zadacima nadgledawa linije razdvajawa, spre~avawu obnove neprijateqstava izme|u sukobqenih strana, pru`awa podr{ke u sprovo|ewu humanitarnih operacija. U Libanu vojska u~estvuje od 2010. godine sa 47 pripadnika koji rade na koordinaciji aktivnosti s ci-

U subotu je u Kipar, preko Ma|arske, krenulo 43 stare{ina i vojnika. U Liban }e, preko [panije, oti}i 36 pripadnika Vojske Srbije. Oni }e u [paniji provesti dva meseca na obuci, a ve} krajem godine u Libanu }e biti 160 pripadnika Vojske Srbije Do kraja godine, po re~ima na~elnika Centra za mirovne operacije Zdru`ene operativne komande G[ VS pukovnika Milivoja Pajovi}a, planira se upu}ivawe 475 vojnika Vojske Srbije u razne multinacionalne operacije. Pripadnici Vojske Srbije u 2013. godini u~estvova}e u devet ope ra ci ja pri mi si ja ma Ujediwenih nacija i Evropske uni je. Pri pad ni ci VS }e u ovoj godini u~estvovati u mirov nim ope ra ci ja ma UN u Kongu, Liberiji, Obali Slonova~e, Libanu, Kipru, kao i u mirovnoj operaciji na Bliskom istoku. Pripadnici vojske u~estvova}e i u mirovnim operacijama u okviru sistema stend baj aran`mana UN, potom u misiji EU za obuku bezbedonosnih snaga Somalije u Ugandi, kao i u vojnoj operaci-

qem osmatrawa, pra}ewa i odr`avawa prekida neprijateqstava izme|u sukobqenih strana, pomo}i libanskoj vladi da efektivno uspostavi vlast i kontrolu na sopstvenoj teritoriji. U misiji EU za obuku bezbednosnih snaga Somalije u Ugandi vojska u~estvuje od pro{le godine sa zadacima medicinske podr{ke, obuke, opremawa i odr`avawa stepena spremnosti Somalijskih snaga bezbednosti, a u vojnoj operaciji pomorskih snaga EU u Somaliji u operation “Atlanta” od 2012. godine. Ove godine planirano je da pripadnici MUP-a budu anga`ovani u ~etiri misije. Wihovo anga`ovawe u „plavim {lemovima” ko{ta}e nas oko 839 miliona dinara, a taj novac je obezbe|en buxetom Srbije za 2013. godinu. M. Bozokin

Pro{irenanadle`nost Savetaza{tampu Gra|ani i institucije, koji smatraju da su o{te}eni, mogu podnositi `albe Savetu za {tampu i na sadr`aje koje objavquju novinske agencije i informativni veb portali. Nedavnim izmenama Statuta Saveta za {tampu, samoregulatornog tela koje prati po{tovawe Kodeksa novinara Srbije u {tampanim medijima, pro{irena je wegova nadle`nost time {to je omogu}eno da mu pristupe i onlajn mediji koji nemaju {tampana izdawa, kao i novinske agencije. Izmenama Statuta Saveta za {tampu tako|e je omogu}eno wegovoj Komisiji za `albe da se ubudu}e izja{wava i o tome da li je prekr{en Kodeks novinara u onim medijima koji nisu prihvatili nadle`nost Saveta, {to do sada nije bilo mogu}e. Kako se isti~e u saop{tewu Saveta za {tampu, Komisija za `albe }e u ovakvim slu~ajevima davati mi{qewe koje takvi mediji nisu u obavezi da objave, ali }e ono biti javno saop{teno.

- Ciqevi udru`ewa su podizawe kvaliteta rada rukovode}eg kadra u vaspitnim i obrazovnim ustanovama ova dva okruga i za{tita dostojanstva i podizawe ugleda, stru~no usavr{avawe, strukovno povezivawe, te razmena iskustava direktora obrazovno vaspitnih ustanova - ka`e Milijana Grahovac-Prole. - Pored toga, na{a asocijacija }e davati sugestije i predloge za izmenu pojedinih propisa, organizovati stru~ne rasprave, seminare i savetovawa o donetim propisima ili predloga wihovih izmena, pokretati inicijative za dono{ewe, izmena i dopuna zakona i drugih propisa, davati mi-

{qewa i zauzimati stavove o pojedinim op{tim pitawima od zajedni~kog interesa u oblasti vaspitawa i obrazovawa, organizovati stru~ne skupove, savetovawa, seminare, predavawa i druge oblike stru~nog i profesionalnog usavr{avawa ~lanova Asocijacije, a planiramo i saradwu s republi~kim, pokrajinskim i op{tinskim organima vlasti, kao i s obrazovnim i vaspitnim ustanovama i sli~nim udru`ewima ova dva okruga. Za sva pitawa u vezi rada Asocijacije zainteresovani se mogu obratiti na e-mail asocijacija.direktora@gmail.com. d. deve~erski

nOstriFikaciJa [kOlskiH svedO^anstava i diPlOMa ste^eniH u inOstranstvu

Apostilpotvr|ujeverodostojnost Da do upisa u prvu godinu studija u Srbiji u {kolskoj 2013/14. nije ostalo ba{ mnogo vremena najsvesniji su maturanti koji nisu u prevelikoj „qubavi” s nekim predmetom za budu}i prijemni, pa svakodnevno u~e i broje dane koliko je ostalo do provere znawa za indeks. S druge strane, pred mladi}ima i devojkama koji sredwu {kolu zavr{avaju u inostranstvu, a `ele da studiraju u Srbiji, odnosno u Vojvodini, osim priprema za prijemni bi}e i drugog posla, jer, pre svega, moraju kod na{ih nadle`nih prosvetnih organa da nostrifikuju svoje {kolske isprave, diplomu, odnosno svedo~anstvo posledweg zavr{enog razreda u inostranstvu. Potencijalni bruco{i koji po povratku u zemqu `ele da nastave {kolovawe u Vojvodini (ili `ele da se zaposle) treba da znaju da su poslovi ekvivalencije i nostrifikacije {kolskih svedo~anstava i diploma o ste~enom osnovnom i sredwem obrazovawu u inostranstvu povereni Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe, upravu i nacionalne zajednice. Nedavno je na sajtu ovog sekretarijata objavqeno va`no obave{tewe o obavezi koju od ove godine moraju po{tovati svi koji `ele da nostrifikuju {kolska dokumenta. Kako je za „Dnevnik” potvrdila i Eva Tomi}, u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovawe zadu`ena za informacije u vezi s ekvivalencijom i nostrifikacijom, original strane {kolske isprave, diplo-

Foto:B.Lu~i}

Ispra}ajna{ih„plavih{lemova”izbaze„Jug”

sre}u u izvr{avawu tog va`nog zadatka. Vojska Srbije u ovom trenutku ima 111 pripadnika u {est multinacionalnih operacija pod mandatom UN i u dve mi rov ne ope ra ci je pod mandatom EU. U subotu je u Republiku Kipar, preko Ma|arske, krenulo 43 stare{ina i vojnika. U Republiku Liban }e, preko [panije, krenuti 36 pripadnika Vojske Srbije. Oni }e u [paniji provesti dva meseca na obuci, a ve} krajem godine, broj pripadnika Vojske Srbije u Libanu }e narasti na 160 qudi, budu}i da }e, u novembru, biti upu}ena ~eta u zonu multinacionalne operacije u Libanu.

U Novom Sadu je osnovana Asocijacija direktora obrazovnih i vaspitnih ustanova Ju`noba~kog i Sremskog okruga, kao prvo udru`ewe te vrste u Vojvodini. Inicijator osnivawa bio je Aktiv direktora osnovnih {kola iz Novog Sada, a na osniva~koj sku{tini na kojoj je pristupnice potpisalo vi{e od 100 direktora osnovnih i sredwih {kola iz ova dva okruga imenovani su Upravni i Nadzorni odbor, dok je za predsednicu Asocijacije izabrana direktorka veterni~ke Osnovne {kole „Marija Trandafil“ MilijanaGrahovac-Prole.

LawskiupisnaPoqoprivrednomfakultetuuNovomSadu

ma, odnosno posledwi zavr{eni razred „mora biti overen pe~atom apostil, u suprotnom zahtev ne}e biti uzet u razmatrawe”. Me|utim, apostilom ne moraju biti overene {kolske isprave izdate u slede}ih 17 dr`ava: Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, ^e{koj, Slova~koj, Gr~koj, Hrvatskoj, Iraku, Kipru, Ma|arskoj, Makedoniji, Mongo-

liji, Poqskoj, Rumuniji, Rusiji, [vedskoj i Crnoj Gori. Za one koji ne znaju, apostil (Apostille) je potvrda-pe~at, uveden Ha{kom konvencijom (1961) o ukidawu potrebe legalizacije stranih dokumenata. „Potvrda propisno ispuwena, potvr|uje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika dokumenta i istinitost pe~ata ili `iga kojim je do-

kument snabdeven. Potpis i pa~at na potvrdi ({tambiqu) oslobo|eni su bilo kakve overe i tako overen dokument je podoban za upotrebu u svim dr`avama potpisnicama Ha{ke konvencije.” Do sada je pomenutu konvenciju potpisalo sto zemaqa, a SFRJ je to u~inila 1965, da bi kontinuitet u ~lanstvu nastavila SRJ od 2001, pa Srbija od 2006. v. ^eki}

nevladina OrganiZaciJa „stOPMOBing srBiJa”

Zatvorzazlostavqa~enaradu? Nevladina organizacija “Stopmobing Srbija”, sa sedi{tem u Zrewaninu, najavila je ju~e da }e pokrenuti {iroku gra|ansku inicijativu da se te`i oblici zlostavqawa na radu kvalifikuju kao krivi~no delo sa zapre}enom kaznom zatvora od jedne godine. Po re~ima predsednika te organizacije @ike@ivadinovi}a, da bi ova namera bila i realizovana, potrebno je prikupiti 30.000 pot-

pisa gra|ana kako bi predlog u{ao u skup{tinsku proceduru. - “Stopmobing Srbija” }e od 1. maja, zajedno sa sindikatima kao prirodnim partnerima, otpo~eti akciju prikupqawa potpisa kako bi se inicirala promena Zakona o spre~avawu zlostavqawa na radu, u delu kaznenih odredbi. Smatramo da bi zapre}ena kazna zatvorom od jedne godine za te`e oblike mobinga

delovala preventivno na potencijalne zlostavqa~e, tako da o~ekujemo da u tom slu~aju do zlostavqawa na radu ne bi ni dolazilo – kazao je @ivadinovi} na ju~era{woj konferenciji za novinare, odr`anoj u zrewaninskoj Palati pravde, u prostorijama Centra za medijaciju. Ovo mesto nije slu~ajno izabrano za obra}awe javnosti, po{to je udru`ewe “Stopmobing

Srbija” nedavno potpisalo protokol o saradwi sa Javnom ustanovom “Centar za medijaciju”, ~iji su osniva~i Republika Srbija, Advokatska komora Beograda, Narodna banka Srbije i Centar za prava deteta, sa osnovnom idejom da ove dve organizacije aktivno sprovode ideje o medijaciji kao na~inu razre{ewa sporova mirnim putem, bez pokretawa sudskog postupka. @. Balaban


crna hronika

AKCIJE POLICIJE U JU@NOBA^KOM OKRUGU OTKRILE 38 ILEGALACA

^etvoricilisice zbog{vercaqudi U nekoliko odvojenih akcija, na podru~ju Ju`noba~kog okruga, novosadska policija je otkrila ukupno 38 ilegalnih migranata, dr`avqana Pakistana, Tunisa, Avganistana i Irana, bez li~nih isprava kojima bi mogli dokazati svoj identitet. Svi punoletni migranti su prekr{ajno procesuirani, na osnovu zakonskih odredbi o za{titi dr`avne granice i o strancima, tako {to su 23 osobe ka`wene nov~anom i zatvorskom kaznom, tri samo nov~anom, a dvema je nov~ana kazna preina~ena u zatvorsku, saop{tila je ju~e Policijska uprava u Novom Sadu. Sedam maloletnika sme{teno je u Centar za socijalni rad u Novom Sadu. Zbog osnovane sumwe da su po~inili krivi~no delo nedozvoqenog prelaza dr`avne granice i krijum~arewe qudi,

novosadska Policijska uprava uhapsila je B. M. (1985), D. N. (1977) i M. J. (1991) iz Beograda i N. Z. (1961) iz Subotice i podnela protiv wih krivi~ne prijave. Dvojica Beogra|ana zate~ena su u kombiju, u kome se nalazilo 15 ilegalnih migranata, dr`avqana Pakistana, a jo{ ~etiri ilegalna migranta iz Pakistana otkrivena su u „fijatu“ Suboti~anina N. Z. Operativnim radom, policija je do{la do podataka koji za pomenuto krivi~no delo terete i M. J, pa je i on, ju~e, li{en slobode. Posle saslu{awa u Osnovnom sudu jednom okrivqenom odre|en je pritvor, dvojica }e se braniti sa slobode, a ~etvrti }e, u zakonskom roku, biti doveden na saslu{awe nadle`nom istra`nom sudiji, dodaje se u saop{tewu. M. V.

UPre{evuotkriveno18slepihputnika stine i Burkine Faso, otkriveni su kontrolom kompozicije teretnog voza koji saobra}a na relaciji Gr~ka - Zapadna Evropa, navodi se u saop {tewu. Kako se navo di, ilegalni imigranti su bili sakriveni u dve prikolice kojima su prevo`eni kablovi i mineralna voda, a ~ija je kraj wa desti naci ja bi la Austrija. (Tanjug)

Foto: M. Mitrovi}

Zajedni~kom akcijom carinika i policije, ju~e ujutro na `elezni~koj stanici Pre{evo spre~en je poku{aj 18 stranih dr`avqana da ilegalno pre|u dr`avnu granicu, saop{tila je Uprava carine. Sedmorica dr`avqana Saudijske Arabije, petorica Pakistanaca, dvojica Sirijaca, dvojica dr`avqana Maroka i po jedan dr`avqanin Pale-

PolicijskastanicauKawi`i

KAWI[KA POLICIJA OTKRILA LOPOVE PO OKOLNIM SELIMA

Prijaveprotiv 16prestupnika Protiv 16 lica iz Martono{a, Horgo{a i Ba~kih Vinograda pripadnici Policijske stanice u Kawi`i, podneli su krivi~ne prijave zbog osnova sumwe da su sami ili u grupi po~inili devet krivi~nih dela kra|e, te{ke kra|e, uni{tewe i o{te}ewe tu|e stvari. Policija je efikasnim radom rasvetlila ova krivi~na dela po~iwena u posledwih dvadesetak dana. Osumwi~eni se terete da su provaqivali u privatne ku}e i poslovne objekte na teritoriji mesnih zajednica Martono{ i Horgo{ iz kojih su odneli razne predmete ukupne vrednosti od preko 500.000 dinara.

U saop{tewu policije navodi se da su prestupnici u Horgo{u iz Osnovne {kole „10.oktobar” i Mesne zajednice Horgo{ ukrali oko 15 kubnih metara ogrevnog drveta, a iz magacina privatnog preduze}a razne predmete, kablove, parket i drugo. Osumwi~eni se terete da su isekli i odneli stabla iz vo}waka, kao i gvozdene stubove, a tako|e kazan i cisternu iz dve privatne firme u Horgo{u. S bu{otine NIS-a u ataru Martono{a lopovi su ukrali metalnu ogradu, a u centru Martono{a polupali su prozore i roletne na privatnoj ku}i. M. Mr.

dnevnik

ZBOG MALVERZACIJA U SMEDEREVSKOJ „@ELEZARI” UHAP[ENO 13 QUDI

Osumwi~enizaprisvajawe 200.000tona~eli~nogotpada Direktor policije Milorad Veqovi} potvrdio je da je u nastavku akcije suzbijawa finansijskog kriminala uhap{eno 13 osoba, dok se za jednom osobom intenzivno traga. Oni se sumwi~e da su nezakonito prisvojili oko 200.000 tona ~eli~nog otpada i time o{tetili „@elezaru„ za 5,7 miliona evra. Pri padni ci Po li cij ske uprave u Smederevu u saradwi s Vi{im javnim tu`ila{tvom u Smederevu li{ili su slobode direktora smederevske firme „Harsko metals” \or|a J., poslovo|e ove firme Aleksandra R., Igora M. i Milovana N., zatim radnike Miroslava P., Neboj{u P. i Dalibora D. Slobode su li{eni i Boban C. i Miroslav V., kao i vlasnik firme „Pa{er metali” Miodrag J., zatim vlasnik firme „Ema” Goran J., vlasnik firme „Blubis” @ivojin M., kao i Miroslav J., dok se za direktorom firme „Ema” intenzivno traga. Za wih postoji osnovana sumwa da su izvr{ili krivi~no delo zloupotrebe slu`benog polo`aja i falsifikovawa slu`benih isprava. Osum wi ~e ni su po sled wih godinu dana, od kada je „@elezara„ u Smederevo u dr`avnom vla sni {tvu, pro tiv prav no prisvojili i otu|ili ~eli~ni otpad u vlasni{tvu „@elezare„, koji je preduze}e „Harsko metals” trebalo da preradi po

Foto: Tanjug

utorak19.mart2013.

Smederevska~eli~anao{te}enaza5,7milionaevra ugovoru i vrati „@elezari„ u daqi proces proizvodwe. Umesto da „@elezari„ u Smederevu vrate oko 200.000 tona ~eli~ nog otpada, vlasni ci „Harsko metals” su otpad u istoj koli~ini prodali preduze}ima u Smederevu za iznos od oko 40.000 evra. „@elezari„ su vratili bezvrednu {qaku , {to je potvr|eno analizom u ovla{}enim laboratorijama.

Privatna preduze}a su ~eli~ni otpad izvozili u Rumuniju i Albaniju, i tako ostvarili vi{estruku zaradu. Kod pri vatnih preduze}a kriminalisti~ka policija je prona{la oko 3.000 tona otpada, koji trebalo da bude izvezen u Rumuniju i Albaniju. Navedenim radwama „@elezara„ u Smederevu o{te}ena je za oko dva miliona evra i vidu

is po ru ~e nog ne u po tre bqi vog ~eli~nog otpada koji je na lageru. Tako|e i {tete nastale prilikom gubitka u proizvodwi od oko pet miliona evra, koji je nastao usled kori{}ewa beskorisnog otpada. Tako je „@e le za ra„ u Sme de re vu o{te}ena za ukupan iznos od 5,7 miliona evra u protivvrednosti. (Tanjug)

GENERALNI DIREKTOR RB „KOLUBARA” MILORAD GR^I] OCEWUJE

Policijskaistraga oKenetuseuozbiqila Generalni direktor Rudarskog basena „Kolubara„ Milorad Gr~i} izjavio je ju~e da novo rukovodstvo preduze}a dostavqa policiji sve neophodne podatke u vezi rasvetqavawa slu~aja Radosava Savatijevi}a Keneta, i ocenio da se „policijska istraga uozbiqila”. Gr~i} je na konferenciji za novinare, povodom sto dana od stupawa na du`nost novog rukovodstva „Kolubare„, rekao da policija, koja se bavi privrednim kriminalom, radi na rasvetqavawu tog slu~aja. - Postoji mogu}nost da na povr{inu isplivaju stvari koje mi ni ne o~ekujemo - rekao je on, uz napomenu da ne mo`e da saop{ti sve detaqe, jer je istraga u toku, kao i da }e obavestiti javnost o tome ~im bude mogao. Gr~i} je ranije izjavio da je Savatijevi}u na ime eksproprijacije ku}e u Vreocima, u vreme prethodnog menaxmenta, is pla }e na ogrom na na kna da, iako objekat uop{te nije bio pred vi |en za ise qe we, dok prethodni direktor, Neboj{a ]eran, isti~e da je sve ura|eno po zakonu. Direktor Gr~i} je potvrdio saznawa vicepremijera Aleksandra Vu~i}a, prema kojima je Savatijevi}u ispla}eno vi{e od 1,2 miliona evra naknade za eksproprisanu ku}u. Gr~i} je dodao da je prilikom unutra{we kontrole, koja se intenzivno sprovodi od trenutka wegovog imenovawa, otkrivena nepravil-

}instvima u Vreocima, i pokrenula eksproprijaciju celog naseqa sa vi{e od 800 doma}instava. Procenu imovine obavqaju ve{taci „Kolubare” za avansne isplate, a kona~an obra~un, kada do|e na red, obavqaju ve{taci

Kralo se pet tona nafte dnevno

Foto: Politika

8

Spornaod{tetazaku}uRadosavaSavatijevi}a

nost u vezi sa pomenutom eksproprijacijom. U saop{tewu „Kolubare” navodi se da se nekretnine nalaze „900 metara od druge granice prioriteta {irewa fronta rudarskih radova”, i dodaje da je RBK preduzeo sve mere koje su mu u nadle`nosti i dokumentaciju predao Birou za borbu protiv korupcije. Istovremeno, biv{i direktor „Kolubare” Neboj{a ]eran, koji je ~lan Glavnog odbora Demokratske stranke, ka`e da je neta~no da je pomenuta ku}a u Vreocima izvan zone eksproprijacije.

MLADI] U SUBOTICI IZA RE[ETAKA

Pritvorzbog dilovawadroge Policija u Subotici odredila je meru zadr`avawa do 48 ~asova T. [. (1976) iz Subotice, zbog postojawa osnova sumwe da je izvr{io krivi~no delo nedozvoqena proizvodwa i stavqawe u promet opojnih droga. Na osnovu naredbe Vi{eg suda u Subotici, policijski slu`benici su pretresli ku}u u kojoj T. [. stanuje i tamo prona{li dva paketi}a spida, jednu fla{icu metadona i

paketi} marihuane. Postoji osnov sumwe da je T.[. nabavqenu drogu preprodavao u`ivaocima na podru~ju grada. Nakon policijskog zadr`avawa, osumwi~eni je uz odgovaraju}u krivi~nu prijavu sproveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Subotici, koji mu je odredio pritvor do 30 dana, zakqu~uje se u saop{tewu suboti~ke policije. S. I.

„Dokument Programske osnove preseqewa naseqenog mesta Vreoci, koji je usvojen novembra 2007, predvi|a da se celo naseqe seli a da se doma}instvima na po~etku projekta nudi avans od 30 odsto grube vrednosti imovine”, objasnio je ]eran u pisanoj izjavi za javnost. On navodi i da je Plan generalne regulacije usvojen decembra 2008. a Op{ti interes progla{en februara 2009. godine i to za celo naseqe, tako da je na osnovu tih dokumenata „Kolubara” tokom 2010. godine isplatila vi{e od 350 avansa doma-

U periodu pre nego {to je postavqeno novo rukovodstvo Rudarskog basena „Kolubara” (RBK), kralo se izme|u tri i po i pet tona nafte dnevno, saop{teno je u direkciji RBK. Rukovodstvo je, prema re~ima generalnog direktora „Kolubare” Milorada Gr~i}a, preduzelo sve mere da se potpuno onemogu}i kra|a nafte. On, me|utim, nije iskqu~io mogu}nost da se to i daqe ~ini, ali u minimalnom obimu. Gradskog zavoda za ve{ta~ewe, obja{wava proceduru biv{i direktor ]eran. ]eran podse}a da prostor naseqenog mesta Vreoci obuhvata 500 miliona tona ugqa, ~ija se vrednost meri milijardama evra i koji postaju dostupni za eksploataciju preseqewem naseqenog mesta Vreoci. (Tanjug)

ODLO@EN PO^ETAK PROCESA SINI[I VU^INI]U

Tra`enoizuze}e tu`ioca

Glavni pretres ponovqenog su |e wa Si ni {i Vu ~i ni }u i wegovoj supruzi Mirjani, koji se terete za iznudu, odlo`en je za 26. april, jer je Vu~ini}ev branilac, advokat Zoran Stoj~evi}, tra`io izuze}e vi{eg javnog tu`ioca u Novom Sadu, Branke Atanckovi}. Na samom po~etku ro~i{ta, advokat Stoj~evi} je prvo za-

tra `io iz u ze }e po stu pa ju }eg zamenika vi{eg javnog tu`ioca Vidaka Dakovi}a, a kako je taj zahtev odbijen od strane vi{eg javnog tu`ioca, odbrana je zatra`ila izuze}e VJT, o ~emu treba da se izjasni Apelaciono javno tu`ila{tvo. Zbog ~ega je sudija Svetlana Tomi} Joki}, zakazala naredno ro~i{te za kraj aprila. N. P.


crna HrOnika

dnevnik

utorak19.mart2013.

9

SUDSKI EPILOG TRAGI^NOG OBRA^UNA NA NOVOSADSKOJ DETELINARI APRILA PRO[LE GODINE

Foto:N.Jovi}evi}

Zaubistvomladi}a 12godinazatvora Le{ mladi}a zate~en pored staze

IDENTIFIKOVAN MALOLETNIK KOJI JE PREKJU^E PRONA\EN MRTAV U BE^EJU

Udavioseubari nakontu~e? Be~ejac Ervin Bilicki (1995) prona|en je mrtav prekju~e sat i po nakon pono}i u tom mestu na Petrovoselskom putu ispred ku}nog broja 24, utvr|eno je identifikacijom, saop{tila je novosadska Policijska uprava. Intenzivno se istra`uju sve okolnosti pod kojim je mladi} preminuo, a o rezultatima istrage blagovremeno }e biti obave{tena javnost, dodaje se u kratkom saop{tewu. Kako smo nezvani~no saznali nakon pronalaska be`ivotnog tela, ovaj maloletnik je preminuo usled davqewa, utvr|eno je

obdukcijom. Nije iskqu~eno de je pre smrti u~estvovao u tu~i mo`da i sa vi{e lica sude}i po povredama koje ima po glavi. Le{ je zate~en s licem ka dole u bari, izme|u biciklisti~ke staze i puta, nadomak autobuskog stajali{ta. Uvi|aj koji je trajao do ujutro, obavila je de`urni istra`ni sudija Vi{eg suda u Novom Sadu Tatjana\ura{kovi}, koja je naredila da se utvrdi prisustvo narkotika u organizmu kao i da se urade DNK analize u vezi s tragovima na le{u. M. V.

U SENTI, POSLE GODINU I PO DANA

Rasvetqena pqa~kazlatare Policija u Senti rasvetlila je provalnu kra|u i podnela krivi~nu prijavu protiv IvanaG. (1964) iz Subotice, zbog osnova sumwe da je u Senti pre godinu i po dana provalio u zlataru i poharao je. U ju~era{wem saop{tewu PU Kikinde navodi se da je osumwi~eni 19. septembra 2011. godine no}u provalio u zlataru u Senti i odneo zlatan nakit u vrednosti od oko ~etiri miliona dinara. M. Mr.

PRO[IRENA ISTRAGA ZA MALVERZACIJE U ZREWANINSKOJ „JUGOREMEDIJI”

Uhap{endirektor „Ninifarmacije” Tu`ila{tvo za organizovani kriminal ju~e je protiv direktora firme „Nini farmacija” Dobrice@. i biv{eg direktora „Jugoremedije” JoviceStefanovi}a donelo naredbu o pro{irewu istrage koja je zbog malverzacija u „Jugoremediji” pokrenuta po~etkom novembra pro{le godine.

@iv ko vi} je pri ve den u okviru nastavka te istrage za malverzacije u „Jugoremediji”, koja je pokrenuta 8. novembra 2012. godine protiv Ste fa no vi }a, Zlatk a M. i OlgeA.. Prema navodima krivi~ne pri ja ve ko ju je tu `i la {tvu podnela policija, Dobrica @. je kao direktor „Nini farma-

„Jugoremediji” uve}ane fakture

Po li ci ja je ju ~e pri ve la Do bri cu @. u tu `i la {tvo na sa slu {a we zbog sum we da je zlo u po tre bio slu `be ni po lo `aj i omo gu }io Ste fa no vi }u da ne za ko ni to pri svo ji oko 600 mi li o na di na ra, sa op {te no je iz tu `i la {tva. Ste fa no vi} je uhap {en pro{le godine zbog sumwe da je zlo u po tre bom slu `be nog polo`aja nezakonito stekao 7,5 mi li o na evra na {te tu „Jugoremedije”.

cije” u periodu od 3. marta 2006. do 1. marta 2007. godine i kao li ce ko me je po ve re no upravqawe i preduze}em MD „Nini”, fakturisao isporu~ene aktivne supstance za proizvodwu lekova AD „Jugoremediji” po vi{estruko uve}anim cenama i nakon pla}awa isporu~enih aktivnih supstanci preduze}u i wegovom vlasniku okri vqe nom Ste fa no vi }u, pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 600 miliona dinara .(Tanjug)

Sudsko ve}e Vi{eg suda u Novom Sadu, kojim je predsedavala sudija Zdenka Staki}, osudilo je ju~e DraganaNikoli}a (49) iz Idvora na 12 godina zatvora zbog ubistva Novosa|anina Sr|ana Mandi}a (25), koje se dogodilo u aprilu pro{le godine na Novoj Detelinari u Novom Sadu. Zbog u~estvovawa u tu~i, u kojoj je no`em usmr}en Man-

Mesto obra~una u Ulici Veselina Masle{e

Ubijeni Sr|an Mandi}

di}, osu|eno je jo{ {est osoba. ZdravkoPavlov (32) i Petar Lakatu{ (54), obojica iz Srpskog Itebeja, osu|eni sa na po ~etiri meseca zatvora, dok su Du{koLakatu{ (44) iz Novog Sada i Goran Lakatu{ (44) iz @iti{ta osu|eni na po {est meseci zatvora. Vi {i sud je, ta ko |e zbog u~estvovawa u tu~i, na uslovne kazne od pet meseci, odnosno po la go di ne za tvo ra, s uslovom na dve godine, osudio Novosa|ane @eqkaMilinko-

va (31) i Miroslava^olovi}a (29), koji su te ve~eri bili s pokojnim Mandi}em. Za u~estvovawe u tu~i, optu`en je i Petar Petrovi} (20), koji se tereti da je @eqku Mi lin ko vu na neo lak {e telesne povrede no`em, ali je zbog nepojavqivawa na sudu, po stu pak pro tiv Pe tro vi }a izdvojen. Kako je obrazlo`ila sudija Zdenka Staki}, u postupku su dokazani svi navodi optu`nice, rasvetqene su sve ~iweni-

ce, a osuda od 12 godina predstavqa adekvatnu kaznu za delo koje je Nikoli} po~inio. - Prema mi{qewu suda, ovaj tragi~ni doga|aj nije prouzrokovan me|unacionalnim sukobom, kako je to u odbrani poku{ao da predstavi Dragan Nikoli}, ve} je do sukoba i ubistva do{lo usled konzumirawa alkohola i smawene ura~unqivosti kod svih aktera. Osim toga, osu|eni Nikoli} je manipulacijom i zloupotrebom de te ta, po ku {ao da oprav da

svoje postupke, ali svi wegovi navodi o takvim okolnostima su osporeni tokom postupka rekla je sudija Staki}. Prema wenim re~ima, dodatnu te`inu ovom slu~aju daje ~iwenica da je povod za tu~u, u kojoj je izgubqen mlad `ivot, prakti~no bio bezna~ajan. Prema odluci suda, Draganu Ni ko li }u je pro du `en pri tvor u kojem }e ostati do pravosna`nosti presude. N. Perkovi}

SU\EWE ZA KOBNI PO@AR U NOVOSADSKOM „KONTRASTU”

Plesa~ica:Prskalice dr`aliigostikodbine Od ~etiri igra~ice koje su nastupile 1. aprila lane u novosadskom no}nom klubu „Kontrast”, kada je oko dva sata ujutro poginulo {estoro mladih qudi, za koje se o~ekivalo da }e ju~e svedo~iti na glavnom pretresu, tri se nisu pojavile u Vi{em sudu. Dostava poziva za svedo~ewe nije bila uredna, navela je predsednica ve}a sudija Zora Jamu{akov, ali ~etvrtu svedokiwu policija je ju~e ujutro prona{la, pa se ona ipak pojavila pred ve}em nakon pauze na su|ewu. Igra~ica DijanaJakobovi}, koja je povremeno nastupala u „Kontrastu„, ju~e je kazala da je s koleginicama iz Beograda do{la u klub pre pono}i i da je s jednom plesa~icom imala performans u „kavezu„, odnosno na galeriji iznad centralnnog separea, dok su dve igra~ice igrale dole na bini. - Nas dve gore smo visile na sajlama na kojima se uglavnom prevr}emo za vreme nastupa. U jednom momentu izbila je je vatra na bini. Oti{la sam ka garderobi. U po~etku nije bilo panike, ali dok sam bila u svla~ionici, ~ula se galama i vika. Izvesno vreme sam bila u garderobi s peva~icom Anom Bebi} i wenim plesa~ima koji su ve} nastupili, a odna je Ana rekla da moramo da iza|emo. Kad sam izlazila, od dima se gotovo ni{ta nije videlo na galeriji. Saplitala sam se o stvari. Neko, verovatno konobari, vikali su qudima da iza|u. Bila sam o{amu}ena i nisam mogla da di{em - navela je ova svedokiwa. Ona je tako|e objasnila da za ovaj posao igra~ice imaju ugovor preko studentske zadruge, a za nastupe na ruke, koliko se se}a, dobijaju po 50 evra za jednu no}. - Mislim da su koleginice na bini imale to ve~e prskalice u rukama. Te prskalice se koriste za de~je ro|endane, torte i {ampa-

Svedok tvrdi da su vatrogasci upozoreni da je u vreme po`ara u toaletu bilo qudi

wac. One gore pola minuta ili mawe, a kad se ugase spu{tamo ih pored sebe. Videla sam te no}i prskalice i kod gostiju ispred bine. Ina~e, mi dajemo prskalice publici, ako su nam gosti blizu. Ponekad, kao i to ve~e, u nastupima se koristi CO 2 iz boce, a ne se}am se da li su tom prilikom upotrebqavane i konfete - kazala je Dijana Jakobovi}. Svedok Sr|an Maksovi}, ~lan obezbe|ewa na glavnom ulazu, prisetio se da su gosti po~eli da pristi`u oko pono}i i da je odjednom ~uo galamu i buku kao i da su istr~ale dve devojke koje su prijavile po`ar. - U{ao sam i primetio da qudi tr~e upla{eni i ugledao dim kod bine, koja je blizu ulaznih vrata. Dim je postajao sve intenzivniji, plamen je zahvatio zavesu iznad bine. Nastala je i panika, po~eli

smo da izbacujemo goste. Poku{ali smo da gasimo po`ar vodom koju su konobari donosili. U tom haosu nije se mnogo videlo. Neki konobari i{li su na galeriju da provere da li ima qudi. Vatrogascima smo ponavqali da je neko ostao u toaletu na galeriji - ispri~ao je ju~e Maksovi}. - Govorio sam jednom vatrogascu kako da pri|u veceu, ali oni nisu reagovali, kazali su da je jaka temperatura da tamo ne mo`e da se ode. Video sam da je jedan vatrogasac iza{ao iz upaqenog lokala i da je bio u kolima za hitnu pomo} na kiseoniku. Suvlasnik lokala Slavi{a Stani{i} je krenuo gore, ali smo ga spre~ili. Nagutao sam se dimom. Mi smo posledwi iza{li. Vatrogasci su nas izbacili. - Neko od gostiju je u toj gu`vi spomiwao da je nekom ispala prskalica. U lokalu je bilo pet ili

{est protivpo`arnih aprata, ali ja ih nisam koristio, jer plamen nisam ni video u po~etku, ve} samo dim. Obaveza nam je bila da iza|u gosti. Ja sam zvao Hitnu pomo} i vatrogasce - kazao je Maksovi}. On je dodao u „Kontrastu„, koji je mogao da primi 500 do 600 qudi, nije bilo prozora. Kad je bilo gu`ve i dima, vi{e puta su se otvarala vrata i krov, a postojali su klima ure|aji i na spratu ventilatori, dodao je ovaj svedok. Na pitawe o{te}enog, oca jedne `rtve, da li je na galeriji dozvoqeno pu{ewe, ovaj radnik obezbe|ewa koji je radio po ugovoru na tom poslu, kazao je da mu to nije poznato. On je tako|e izjavio da su strelice panik svetla, koje pokazuju izlaz u slu~aju vanredne situacije, bile upaqene. M. Vuja~i}


10

svet

utorak19.mart2013.

HRVATSKIPREMIJERIPREDSEDNIKOSUDILINAJNOVIJEUVREDEINASIQENADSRBIMA

Desnica{irimr`wu

ZAGREB: Predsednik Vlade Hrvatske Zoran Milanovi} rekao je da stranke desnice {ire mr`wu i da qudi u „crnim ko{uqama” za koje se ne zna ko su ni odakle dolaze govore na televiziji. „Znamo ko stoji iza tog incidenta, a sada podmuklo }uti. Mr`wu i ovu vrstu straha ne dopu{tamo”, poru~io je Milanovi}. Hrvatski premijer o{tro je kritikovao medije i skandaloznim nazvao prilog u Dnevniku HRT-a u kojima su deca koja su napala bogoslove u Kistawu nazvana „Jawevcima”, kako se naziva regionalna hrvatska mawina na Kosovu. Jawevci su dobili ime po gradu Jawevu u blizini Pri{tine. Milanovi} je rekao i

Zoran Milanovi}

da je sramota {to niko nije reagovao na izjave Ru`e Toma{i} iz

Hrvatske stranke prava „Ante Star~evi}”, ~ije izjave je premijer ocenio gorim od onih {to ih je izrekao izvr{ni direktor „Dinama” @eqko Mami}. Toma{i}eva je, naime, pre dva dana izjavila je da je „Hrvatska za Hrvate, a da su svi ostali samo gosti”. „Odlu~io sam da se obratim, uprkos tome {to su moji stru~waci za odnose s javno{}u izri~ito protiv toga. ^ak su mi ne{to i napisali ovde, ali ja to ne ~itam. Ne `elim tako. Moramo da se nau~imo na neka nova pravila, bar {to se mene ti~e”, rekao je Milanovi}. Premijer je rekao da nema uticaja ne medije, da nema svoje medije i da nema nikakve dogovore sa wima.Predsednik

Republike Hrvatske Ivo Josipovi} o{tro je osudio najnoviji niz uvreda i nasiqe prema hrvatskim Srbima i dodao kako je krajwe vreme da se ka`e „ne” onima koji podsti~u na me|unacionalnu mr`wu. „Ima nekih koji bi provocirali me|unacionalne sukobe, pa i fizi~ko nasiqe. Treba im jasno re}i ne i o~uvati na{a ustavna na~ela”, rekao je novinarima Josipovi}. „Posledwe je vreme za poruku kako svi na{i gra|ani imaju svoj dom u Hrvatskoj. Gosti su turisti, privrednici koji dolaze u Hrvatsku, a svi gra|ani ravnopravni su ~lanovi zajednice”, dodao je Josipovi}.

VLADIMIRPUTINO[TROKRITIKOVAOEVROPSKIMODELPOMO]IKIPRU

Kiparskiporezna depoziteopasanpotez MOSKVA: Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je predlo`eni porez na kiparske bankarske depozite nepravednim, neprofesionalnim i opasnim, izjavio je wegov portparol Dmitrij Peskov. Prema wegovim re~ima, Putin je odr`ao specijalni sastanak kako bi se razgovaralo o razvoju doga|aja na Kipru. Ruske banke su krajem 2012. godine imale oko 12 milijardi dolara plasiranih na Kipru i korporativne depozite u iznosu od 19 milijardi dolara, prema procenama ameri~ke agencije za rejting „Mudis”. Rasprava i glasawe o kontroverznom zakonu u kiparskom parlamentu je ponovo odlo`ena. Predsedavaju}i parlamenta Janikis Omiru rekao je da se rasprava odla`e za sutra. Parlament bi trebalo da odlu~i da li }e {tedi{e banaka u toj zemqi pla}ati drakonski namet na depozite na svojim ra~unima, kako je to predvi|eno paketom pomo}i evrozone i Me|unarodnog monetarnog fonda toj zemqi.

Kiparski predsednik Nikos Anastasijades izjavio je da kontroverzni porezi na depozite u bankama, koji su predvi|eni paketom pomo}i evrozone toj zemqi, predstavqaju „najmawe bolnu” opciju za Kipar. „Izabrao sam najmawe bolnu opciju i snosim politi~ku odgovornost za to, kako bi {to vi{e ograni~ili posledice po ekonomiju i po na{e sunarodnike Kiprane”, rekao je Anastasijades u televizijskom obra}awu naciji, prenosi AFP. Anastasijades je pozvao sve politi~ke partije na Kipru da ratifikuju odredbe sporazuma kada se parlament sastane. Predsednik Kipra istakao je da se nada da }e svi zajedno „doneti najmudriju odluku”, dodaju}i da „put koji predstoji nije lak”. „Re{ewe do koga smo do{li, sigurno nije ono koje smo `eleli, ali je najmawe bolno pod ovim okolnostima”, poru~io je Anastasijades. Ministri finansija evrozone i MMF odobrili su deset, od tra-

UKRATKO Tvr|ava zaObamu TEL AVIV: Ameri~ki predsednik Barak Obama vozi}e se po Jerusalimu u „pokretnoj tvr|avi” i oko 5.000 policajaca brinu}e se o wegovoj bezbednosti. Wegov bezbednosni tim nema nameru da rizikuje i zato je odabrano vozilo nazvano “zver”, za koje izraelski dopisnik iz Va{ingtona ka`e da je zapravo tenk pretvoren u automobil, tvr|avu na to~kovima. Obama sti`e u istorijsku posetu Izraelu u podne u sredu 21. marta, gde }e boraviti 48 sati. U Obaminom konvoju bi}e dva vozila od kojih svako staje 300.000 dolara. U konvoju }e biti ogromna pratwa uniformisanih i neuniformisanih bezbedwaka. “Zver” je najnovija i najzna~ajnija promena u predsedni~koj bezbednosnoj proceduri i predstavqena je na prvoj Obaminoj inauguraciji 2008. godine, kada je on rekao da li~i na avion tipa “boing”. Vozilo je, izme|u ostalog, za{ti}eno od hemijskog i biolo{kog oru`ja, prozori su otporni na metke, a vrata napravqena od ~elika, aluminijuma, titana i porcelana da {tite od eksploziva podmetnutog na putu i raketne vatre. Gume mogu da funkcioni{u i kada se probu{e, a u prtqa`niku su boce s kiseonikom. Ameri~ka tajna slu`ba simulirala je razne pretwe, po~ev od poku{aja atentata do op{tih nereda.

Filmskibeg izzatvora

Vladimir Putin

`enih 17 milijardi evra pomo}i Kipru, kako bi i ova ~lanica evrozone izbegla bankrot, a zauzvrat su zahtevali da i vlasnici novca u lokalnim bankama doprinesu spasu ostrvske privrede. U okviru sporazuma, svi bankarski

depoziti na Kipru bili bi jednokratno „oglobqeni” porezom u visini do 9,9 odsto, u zavisnosti od koli~ine novca na bankovnom ra~unu u banci, a bi}e uveden i porez na prihod od kamate po osnovu bankarskog depozita.

KinakritikujeantiraketniplanSAD PEKING,SEUL: Kina smatra da ameri~ki planovi za ja~awe raketne odbrane kao odgovor na provokacije Severne Koreje samo jo{ vi{e podsti~u antagonizam. To antiraketno pitawe direktno ugro`ava globalnu i regionalnu ravnote`u i stabilnost i tako|e uti~e na zajedni~ke strate{ke intrese zemaqa”, rekao je portparol kineskog ministarstva spoqnih poslova Hong Lei na redovnoj dnevnoj konferenciji za {tampu. Ameri~ki sekretar za odbranu ^ak Hejgel je u petak ob-

dnevnik

javio planove za ja~awe ameri~ke raketne odbrane kao odgovor na „neodgovorne i nepromi{qene provokacije” Severne Koreje koja je zapretila preventivnim nuklearnim udarom na SAD. Hong je rekao da Kina veruje da napori za ja~awe bezbednosti i re{avawe problema nuklearne ekspanzije najboqe mogu biti ostvareni diplomatskim putem, preneo je Rojters. Pentagon je saop{tio da su SAD informisale Kinu, suseda Severne Koreje i wenog naj-

bli`eg saveznika, o svojoj odluci da pove}a broj antiraketnih presreta~a kao odgovor na rastu}e pretwe koje sti`u iz Severne Koreje, ali je odbio da okarakteri{e rekciju Pekinga. Ju~e je i zamenik ameri~kog sekretara za odbranu E{ton Karter obe}ao da }e SAD snabdeti Ju`nu Koreju svim vojnim resursima u okviru ameri~kog „nuklearnog ki{obrana”, u vreme ja~awa zategnutosti sa Severnom Korejom, prenela je agencija Frans pres.

MONTREAL: Dvojica zatvorenika pobegla su iz zatvora nedaleko od Montreala otetim helikopterom, ali su kasnije uhva}eni, saop{tili su ju~e zvani~nici u Kvebeku. Policija je saop{tila da su dvojica mu{karaca koji rade izvan zatvora Sen @erom u blizini Montreala otela helikopter i da su primorali pilota da ode iznad krova zatvora gde su ~ekala dvojica zatvorenika, prenela je agencija AFP. Helikopter i pilot su ne{to kasnije prona|eni, pilot je nepovre|en ali je odveden u bolnicu zbog do`ivqenog {oka, navela je policija. Policija Kvebeka je potom pritvorila odbegle zatvorenike i wihove pomaga~e.

Krvavbilans ratauSiriji DAMASK: Vi{e od 6.800 `ena i dece ubijeno je, a ukupno je 59.584 qudi poginulo tokom dvogodi{weg oru`anog sukoba u Siriji, gde pobuwenici ratuju protiv snaga lojalnih predsedniku Ba{aru al Asadu, tvrdi sirijska nevladina organizacija sa sedi{tem u Londonu. Podatak Sirijske opservatorije za qudska prava o ukupnom broju `rtava mawi je od brojke do koje su do{li posmatra~i Ujediwenih nacija ~iji podaci

govore o 70.000 mrtvih. Ta organizacija, koja se u prikupqawu podataka oslawa na bolnice i lokalne aktiviste, navodi da su na wenoj listi samo identifikovane `rtve, prenela je agencija AFP koja se poziva na izjavu direktora sirijske NVO Ramija Abdela Rahmana. Prema istom izvoru 1.086 `rtava me|u pobuwenicima, kao i 1.973 poginula civila jo{ nisu identifikovani. Rahman je saop{tio da je tokom oru`anog sukoba u Siriji `ivot izgubilo i 14.752 vojnika, a da su poginula 4.264 maloletna lica. Borbe u Siriji zapo~ele su u martu 2011. godine, kada je pokrenuta oru`ana pobuna sa ciqem smene Asadovog re`ima.

Dogovoro oru`ju WUJORK: Generalni sekretar UN Ban Ki - mun pozvao svetske sile da na~ine ustupke i postignu dogovor o kqu~nom sporazumu o trgovini konvencionalnim oru`jem. Rok do kog 193 zemqe ~lanice UN treba da postignu sporazum o trgovini ovim oru`jem je 28. mart, a ju~e su po~ele pregovore u sedi{tu svetske organizacije u Wujorku. „Odsustvo vladavine prava u trgovini konvencionalnim oru`jem je neobja{wivo. Imamo me|unarodne standarde koji reguli{u sve, rekao je Ban. On je poru~io da je upravo sada trenutak da se usmeri politi~ka voqa kako bi se uobli~ili kona~ni detaqi sporazuma, javio je AFP. Poku{aj da se ovaj sporazum postigne pro{le godine je propao, jer je argumente protiv wegovog usvajawa iznelo nekoliko zemaqa. Sa~iwen je kompromisni dokument, ali su SAD rekle da im je potrebno vi{e vremena pre nego {to ga prihvate. SAD se i daqe protive tome da sporazumom bude obuhva}ena i municija, a diplomate isti~u da ~vrst stav imaju i drugi veliki proizvo|a~i oru`ja, kao {to su Rusija i Kina.

Kova~iTompson izbeglisud ZAGREB: Estradne zvezde Mate Mi{o Kova~ i Marko Perkovi} Tompson ju~e nisu do{li na su|ewe biv{em premijeru Ivi Sanaderu i HDZ-u gde je trebalo da budu ispitani kao svedoci Sanaderove odbrane u slu~aju „Fimi medija”. Sanaderov advokat ^edo Prodanovi} kazao je na po~etku rasprave da se Kova~ na sudu nije pojavio zbog bolesti, dok je Tompson u Splitu i ne mo`e da se vrati do srede. Tu`ila{tvo u slu~aju „Fimi medija” tvrdi da su oba peva~a, prema Sanaderovoj ideji, dobijali novac iz „crnog” strana~kog fonda, Mi{o za nastupe na predizbornim skupovima, a Tompson da se u to vreme suzdr`i od nastupa za krajwe desni politi~ki tabor.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI HERMANVANROMPEJ Predsednik EU Herman van Rompej (65) saop{tio je ju~e da }e napustiti politiku kada mu istekne mandat na ~elu EU krajem 2014. godine. „^lanovi moje porodice }e biti na politi~kim listama tako da oni koji `ele da glasaju za Van Rompeja }e imati tu mogu}nost. Svoju politi~ku karijeru zavr{avam krajem 2014.”, rekao je biv{i belgijski premijer. televiziji VRT na holandskom jeziku.

AVIGDORLIBERMAN Biv{i {ef izraelske diplomatije Avigdor Liberman izjavio je da je u zabludi svako ko misli da se mo`e posti}i mir s Palestincima. Liberman je to rekao nekoliko sati pre inaguracije nove izraelske vlade u kojoj je wegova partija Izrael na{ dom udru`ila snage s Likudom premijera Bewamina Netanijahua. Liberman, nije u toj vladi dok traje sudski postupak protiv wega.

SERGEJRJABKOV Zamenik ministra spoqnih poslova Rusije Sergej Rjabkov ka`e da stav Moskve nije promewen posle najava SAD o preraspodeli u ameri~kom antiraketnom sistemu „Ne vidim vezu izme|u toga {to se Rusija protivi raspore|ivawu ameri~kog antiraketnog {tita u Evropi i izjave ameri~kog sekretara odbrane” ^aka Hejgela koji je najavio da SAD planiraju , umesto u Poqskoj i eventualno Rumuniji, rasporede presreta~e raketa na Aqasci.

I vaseqenski patrijarh Vartolomej na ustoli~ewu pape Frawe ISTANBUL, MOSKVA, VATIKAN: Ustoli~ewu pape Frawe, predvi|enom za danas, prisustvova}e predstavnici gotovo svih pravoslavnih crkava, a me|u wima i vaseqenski patrijarh Vartolomej . To je prvi put u istoriji da jedan vaseqenski patrijarh prisustvuje ustoli~ewu pape. Susret dvojice poglavara ne}e biti formalan, on je u funkciji unapre|ewa pravoslavno-katoli~kih odnosa. Otuda je, isti~e se, u pratwi patrijarha, mitropolit pergamski Jovan Ziziulas, koji veoma dugo predvodi pravoslavnu stranu u mukotrpnom me|usobnom dijalogu. Carigradska patrijar{ija `eli ovim prisustvom da poka`e da joj je veoma stalo do “nastavka bliskih kontakata”, i to pored “protesta fundamentalista”, posebno iz Gr~ke, koji patrijarha Vartolomeja

optu`uju za “izdaju pravoslavqa” zbog odnosa sa Vatikanom. U Moskvi su ovih dana novom papi Frawi iskazane brojne pohvale, od patrijarha Kirila, a posebno od “drugog ~oveka”, mitropolita volokolamskiog Ilariona Alfejeva, koji je nadle`an za spoqne poslove, javila je Verska informativna agencija. On }e prisustvovati ustoli~ewu, kao i predsednik

ruskog parlamenta. Mitropolit Alfejev o~ekuje intenzivirawe bogoslovskog dijaloga dveju crkava, koji je uspostavqen pre tridesetak godina. Za saradwu postoji “{iroko poqe”, posebno su to: socijalna pitawa, za{tita progananih hri{}ana u svetu, naro~ito na Bliskom istoku, saradwa u spasavawu sveta od “moralne degradacije”.

Papa Frawa je “~ovek autoriteta”, tako|e “blizak ruskoj duhovnosti”, a voli i da ~ita Dostojevskog. U Moskvi isti~u papinu skromnost, “dobar stav prema Rusiji”, poznavawe vizantijskog liturgijskog obreda, koji Frawa i sam slu`i. On poseduje pravoslavne ikone, posebno Bogorodice. “Blizak je {irokim masama”, posebno siroma{nima, izjavio je patrijarhov blizak saradnik. Predsednik Rusije Vladimir Putin ube|en je da }e papa negovati „konstruktivne odnose” s Moskvom i iskazati “plodotvornu delatnost ka ja~awu mira, me|ucivilizacijskog i me|ureligijskog dijaloga”. O~ekuje se da oko 150 delegacija danas prisustvuje ustoli~ewu novog poglavara Rimokatoli~ke crkve, pi{e rimski list „Republika”.


kultura

dnevnik

utorak19.mart2013.

11

НОВА КЊИГА НАДЕ САВКОВИЋ У ИЗДАЊУ МАТИЦЕ СРПСКЕ И УМЕТНОСТИ АКАДЕМИЈЕ

Настанак драме и позоришта у Срба УиздањуАкаденијеуметности у Новом Саду и Матице српске недавно се појавила нова књига књижевне историчарке др Наде Савковић „Театрољубље“. Књига садржиједанаестстудијаиогледа о појавама и личностима које су допринеле настанку драмске књижевности и позоришта у Срба, као и оних који су дали свој несебични допринос раду првог српског професионалног позоришта, Српског народног позориштаоснованог1861.уНовомСаду. По речима ауторке, текстови сунасталиупоследњe четиригодине, имају свој хронолошки след,неповременукадасунаписани, него по трагу стваралаца и појаваотиснутoмунашојисторији културе. Многи су, на жалост, заборављени или неадекватно вредновани. -Књигаодајепочастнизуљуди иидеја,иистичедоприносенеких готовозаборављенихзачетниканаше драмске књижевности и уметности- указује у рецензији ове књигедрЖивкоПоповић,професор Академија уметности уНовом Саду.-НасловкњигеТеатрољубље

подсећадајељубавпремапозориштуврлинакојајеизнедриланаш театаридатаврлиназачетниканашегпозориштанесмедасезаборави у савременом позоришном раду.Утомсмислу,овакњигаима активан однос према савремености.Књигајезанимљивокомпонована,свакитекстуњојоткриванастанакнашегпозориштаизновог, често неочекиваног угла. ...Књига

Промоција у Матици српској Књига „Театрољубље“ ће бити представљена у четвртак, 21. мартау12часова,уСвечанојсалиМатицесрпске.Узпоздравну реч проф.мрНенада Остојића, потпредседника Матицесрпске,о књизи ће говоритипроф.дрЛукаКецман,проф.дрЖивкоПоповићиауторка.Одломкеизкњигеказиваћедрамскауметница АлександраПлескоњић.

Театрољубље др Наде Савковић представљазначајандоприносизучавањупериодаукомејенастајала наша драмска књижевност и уметност.Онанамсаједнестране откривановечињеницеизтограздобља, а са друге осветљава већ познате чињенице луцидним анализама истраживача чија компетентностимпонује.Речјеοтемељном научноистраживачком раду чијирезултатбогатинашасазнања οједномоднајзначајнијихпериода културеиуметностикодСрба.... Поречимапроф.дрЛукерКецмана, данас нам се почесто чини да су оновремени позоришни ствараоци били чудотворци, надљудиивизионари,јерсустварали позориштевођениснагомљубави. Можда је из истих тих разлога проф. др Нада Савковић своју књигу именовала Театрољубље. Ованедоумицапрестајеоногамомента када се прочита последња од једанаест студија и огледа, коликоихимауовојкњизи,којојје заиста заједнички именитељ љубав према позоришту. Тачније, према свим појавама и личностимакојесудопринеледасепозоришниживотуСрбапрофесионализује.Безобзиранатодалисмо,и колико смо, обавештени о појединцима и појавама из позоришногсвета18.и19.века,евидентнајенаучнаиистраживачкабрига НадеСавковићдасвакистариили новиподатакосветлинатакавначин да он више никада не може припадати забораву - указује Кесман. К. Р.

Сцена из филма „Кругови”

НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ У СОФИЈИ

Награда публике филму „Кругови” Филм „Кругови„Срдана Голубовића освојио је награду публике на филмском фестивалу у Софији,саопштио је јуче београдски дистрибутер „Так”. „Кругови„ су, како наводи „Так„, савремена прича о једном херојском делу,и његовим позитивним последицама.ФилмјеинспирисанхеројскимчиномТребињцаСрђанаАлексића,којије1993.годинепогинуоу свом граду бранећи суграђанина Бошњака Алена Главовића,којиданасживиуШведској. Три паралелне приче одвијају се у Београду,Немачкој и Требињу данас пратећи ликове који су, као сведоци догађаја из прошлости,мотивисани да доносе одлуке које ће им променити животе. Небојша,сведок догађаја у ком је страдао његов најбољи пријатељ,превазилази грижу савести суоча-

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА ТАДИЈЕ ЈАНИЧИЋА У ГАЛЕРИЈИ „ХАОС” У БЕОГРАДУ

Свет имагинарне и изврнуте реалности Изложба радова младог црногорског уметника,који живи и ствара у Новом Саду,Тадије Јаничића,биће отворена вечерас у 2о часова у галерији „Хаос„ у Београду (Доситејева 3). На изложби под насловом „Све ово видим први пут„, Јаничић ће представити своју нову серију цртежа на платну и папиру,рађених акрилом и тушем, који су настали у протекле три године. „Серија најновијих радова резултат је уметникових трагања и запитаности над нашим местом и местом уметности у данашњем свету, претрпаном, загушеном разним рекламним трешом, затрованим разним профитним правилима игре. Комбинујући ониричне сцене, фигуре и брендиране рекламе Тадија Јаничић гради један нови свет имагинарне и изврнуте реалности„,наведено је у најави галерије. Кустоскиња Музеја савремене уметности Војводине Марија Радош је у тексту о Јаничићу, написала да је „Све ово видим први пут„изложба дневничких записа младог сликара из једног града, из једне земље,мало даље од центара моћи. „Уметнику није добро, као што није ни нама.Нешто нас гуши,инструира и марги-

нализује. Нешто нас умртвљује, дезоријентише, брише, притиска, трује, изврће вредности,одриче врлине.Једини валидни мерач вредности данас је тржишни кантар. Ако се нисте добро продали, нећете моћи добро да купујете.И ту се врата раја и славе затварају„, приметила је Марија Радош. Јаничић је рођен 1980.године у Никшићу. Дипломирао је на Академији уметности у Новом Саду 2004,у класи професора Милана Блануше. Излагао је на више групних и 18 самосталних изложби у земљи и иностранству - у Београду, Подгорици, Новом Саду, Темишвару, Будимпешти,Бечу,Паризу,Токију.Добио је Награду за цртеж Факултета ликовних умјетности на Цетињу, Награду за најбољег младог ствараоца у категорији цртежа у оквиру пројекта „Перспективе II„Арт клинике, као и Прву награду 37.Новосадског салона за слику. Изложбу ће у галерији „Хаос„ отворити виша кустоскиња Музеја савремене уметности у Београду Светлана Митић,а публика ће моћи да је погледа до 12. априла.

Рад Тадије Јаничића

У АТРИЈУМУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Смотра археолошког филма Традиционална међународна смотра археолошког филма биће одржана од 21. до 30. марта у атријуму Народног музејау Београду.Почасни домаћин овогодишње 14.смотре биће Немачка,те ће на отварању бити приказани филмови немачке продукције „Палмира -поглед из васионе„и „Повратак фараона”. Манифестацију ће отворити министар културе Братислав Петковић и директор Гете института у Београду Матијас МилерВифериг,а обратиће се и в.д. директора Народног музеја Бојана Борић-Брешковић. Публика ће имати прилику да види током овогодишње смотре 24 филма из осам земаља - Немачке (7), Италије (5), Шпаније (4), Француске (2), Грчке (2), Ирана (2),Македоније (1)и Црне Горе (1). Одабрани филмови се, како је наведено, одликују високим продукцијским вредностима, разноликошћу приступа и атрак-

тивним видовима интерпретације културне баштине, омогућавајући тако свим заинтересованима другачије сагледавање драгоцених споменика светске баштине и упознавање са најновијим археолошким открићима. Директор Гете института Милер-Вифериг је истакао да археолошка открића омогућавају стицање сазнања о коренима и пореклу и приметио да савремене технологије данас омогућавају детаљна истраживања како су људи некада живели. Он је рекао да је важно сачувати сва открића археолога, што није увек лако,нарочито у ратним подручјима. „Значај археолошког филма јесте у томе што указује на важност очувања археолошких локалитета и пронађених предмета„,оценио је Милер-Вифериг. Он је додао да филм који ће бити приказан на отварању говори о ископавањима у Луксору (Еги-

пат) на којима је радио међународни тим, што је, према његовим речима,још један показатељ да је то светско,а не само египатско,благо. Смотру археолошког филма реализује Народни музеј у сарадњи са Гете институтом, Италијанским институтом за културу, Институтом Сервантес, Хеленским фондом за културу,Француским институтом, Културним центром Исламске Републике Иран и дипломатским представништвима Македоније и Црне Горе. Улазнице су100 динара. Премијерне пројекције су у 20часова,а репризне сутрадан у 17сати. Прва Међународна смотра археолошког филма у Народном музеју први пут је реализована1998,у сарадњи са организаторима Фестивала у Роверету, часописом „Archeologia Viva„ и Италијанским институтом за културу у Београду.

вајући се са убицом свог пријатеља; Харис, који живот дугује јунаку који се жртвовао за њега,дуг враћа ризикујући све и помажући угроженој жени; а син једног од убица у сусрету са оцем страдалог хероја отвара пут за превазилажење трагичне прошлости. Међународни филмски фестивал у Софији,17.по реду,завршен је прексиноћ доделом награда.Од 7. до 17.марта на фестивалу је приказано 246филмова из 49земаља уз присуство 300гостију. Филм „Кругови” је светску премијеру имао на фестивалууСанденсу (САД),гдеједобиоспецијалну награду жирија, док је на недавно завршеном филмском фестивалу у Берлину добио награду селекције„Форум2013”.

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Изложба о Ериху Кошу Узнаксећањанакњижевника и преводиоца Ериха Коша (1913–2010), од чијег се рођења овегодиненавршавастогодина, Библиотека Матице српске припремила је електронску изложбу грађе из својих збирки. Ауторке поставке су Ивана Гргурић и Силвија Чамбер, уредник Миро Вуксановић. Изложба се може погледати у јавном каталогу Библиотеке до 15. априла. Електронски каталог изложбе трајно се чува и доступан је на CD-у у Библиотеци, као и на сајту www.bms.rs. ЕрихКошјерођен1913.године у Сарајеву. Дипломирао је на Правном факултету Београду, а наконзавршеткаДругогсветског рата обављао је бројне државне функције (био је потпредседник КомитетазакултурувладеФНРЈ, начелникМинистарствазакултуру и просвету у Савезном извршном већу, помоћник управника Народног музеја, генерални секретар Југословенске лиге за мир, дипломата...). Прву приповетку,Суха,објавиоје1945,апрвузбиркуприча,Каовуци, 1947.

године.Говориојечетиријезика и преводио Гетеа и Шамиса. У његовомбогатомопусу(вишеиздања збирки приповедака, неколикоромана,четирикњигеесеја иогледа,трикњигеаутобиографске прозе, чланци, памфлети и др.),доминирајукњигесатемама из НОБ-а и савременог живота, препознатљивепооштројопсервацији,сликовитомприповедању и сатири. Међу његовим најпознатијимделимасуроманиВеликиМак,Илтифо,Мреже,књиге прича Као вуци, Мешано друштво, Цвеће и бодље, Сатире, есејиТајпроклетизанатсписатељски, аутобиографска проза Узгреднезабелешке идр. Кош је био редовни члан САНУ,председникПЕНцентраСрбије и Задужбине Иве Андрића, члан Управе Савеза књижевника ЈугославијеиУдружењакњижевника Србије. За књижевни рад награђен је готово свим значајним признањима (Октобарска, НИН-оваиСедмојулсканаграда, „Кочићево перо” и „Златни беочуг”заживотноделоидр.).Умро је2010.године.

БРИТАНСКА ТОП-ЛИСТА

Боувијев албум на првом месту Албум„TheNextDay”чувеног британскогмузичараДејвидаБоувија постао је најпродаванији 2013. и после 20 година вратио овумузичкулегендунапрвоместобританскетоп-листе. Албум „The Next Day” је Боувијевпрвиалбумнаврхутоплистепосле„BlackTieWhiteNoise” из 1993. године, подсећа Би-БиСи. Боувијев нови албум продат јеовеседмицеу94.000примеракапревазишавшитакоалбумБон Џовија. Џастин Тимберлејк је и даље на врху листе синглова са „Mirrors”. Вести да 66-годишњи Боуви објављујеновиматеријализненадилојемногеусветумузикеали су критичари албум прогласили најбољим повратничким албумомикада. Ретроспективапосвећенаовом музичарубићеотворена23.мартауВикторијаиАлбертмузејуу ЛондонуинањојћеБоувибити прослављен као музички инова-

торикултурнаикона. ИакоБоуви нијебиодиректноумешануприпремуизложбе,његовАрхивдао је „приступ без преседана” ку-

стосимаВикторијаиАлбертмузејакојисуизабраликостиме,ране фотографије и другу меморабилију. (Танјуг)


12

vOJvOdinA

utorak19.mart2013.

dnevnik

УЗДРМАНА ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА, СНС БОЈКОТОВАЛА СКУПШТИНУ

Фото: Сремске новине

„Водовод”прелива чашу

Сава ипак под контролом

РЕКЕ РАСТУ, СВА ПАЖЊА НА НАСИПИМА

Карашпрекрио оранице, Саваигралиште СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ПАНЧЕВО: Сава се јуче ујутру излила у Сремској Митровици и потопила једно дечје игралиште, ипак, насипи су чврсти, а водостај ове реке је у опадању. Руководилац одбране од поплава на подручју АП Војводина Мирко Галоња изјавио је јуче да на рекама и водотоцима, на подручју покрајине, нема потребе за проглашењем ванредне одбране од поплава. Он је казао да је водостај Тамиша код Јаше Томића кулминирао прекјуче, али да није достигао критеријум за проглашење ванредне одбране и да је јуче почело опадање водостаја на том подручју. -На снази су редовне одбране од поплава а јуче је дужина тих одбрана смањена за око 40 километара изјавио је Галоња, додајући да су редовне одбране од поплава на територији Војводине проглашене на линијама, у дужини од 186 километара. Дужина трасе редовне одбране на Дунаву је 52 километра, на Сави 20 километара, на Тиси 41 километар, на Тамишу 61 километар, на каналу Бегеј 8,8 километар и на рукавцу Надела код Панчева у дужини од 2,3 километра. Дат је налог за затварање рупа у деловима насипа на Дунаву, код Ковина и на Сави, у реону Сремске Митровице, који су ископале лисице и јазавци - рекао је Галоња најавивши да ће се са тим радови кренути током данашњег дана.

Према информацијама шефа Лучке капетаније у Панчеву Зорана Гвозденовића, водостај Тамиша код Панчева од јуче ујутру је 540, што је 10 сантиметара више од редовне коте (530). На Тамишу је било најгоре код насеља Јаша Томић, али је већ од 9 часова река опала за 12 сантиметара. - Водостај се на Тамишу код Панчева највероватније неће даље повећавати - тврди Гвозденовић, али може се очекивати спорије отицање воде, због високог водостаја Дунава. - Ванредна кота одбране на Тамишу је 650 сантиметара, а водостај банатских река, Тамиша и Брзаве и даље је у порасту и ту је уведена редовна одбрана од поплава - рекао је јуче заменик начелника сектора за ванредне ситуације Ђорђе Бабић агенцији Бета и додао да је у осталом делу Србије ситуација на рекама боља него претходних дана. Он је казао и да се прати ситуација на каналу Дунав-Тиса-Дунав и да се по потреби укључују црпне станице и пумпе, како би се смањио ниво подземних вода. Редовна одбрана од поплава проглашена је и на Дунаву код Смедерева и Ковина, на Сави код Шапца, Хртковаца, Купинова и Прогара. Према речима Бабића, прекјуче је било проблема на речи Караш, која се излила и поплавила оранице и пашњаке. В. Х.

ЗРЕЊАНИН: Да нешто озбиљно не штима у владајућој коалицији у Зрењанину, показало се и на седници Скупштине града, одржаној последњег радног дана прошле седмице, када су одборници Српске напредне странке после вишесатног заседања одлучили да напусте скупштинске клупе и тако, због недостатка кворума, прекину даљи рад локалног парламента. Напредњаци су то учинили пре него што је на дневни ред дошло питање разрешења вршиоца дужности директора ЈКП “Водовод и канализација” и именовања директора тог јавног предузећа, што је, како се незванично спомиње и довело до свађе између коалиционих партнера. Спекулише са да садашњи први човек “Водовода и канализације” Бојан Путић кадар Демократске странке Србије, није по мери СНС и да би му ова партија радо видела леђа. Ово је за “Дневник” јуче потврдио и шеф опозиционе одборничке групе Српске радикалне

странке Саша Сантовац који је испричао шта се у петак увече догодило у скупштинској сали. - Одборници СНС су затражили паузу, после које се нису вратили у клупе. Симптоматично је да су неколико тачака пре паузе и одборници Лиге социјалдемократа Војводине напустили салу, тако да није било кворума за даљи рад, па је председник Скупштине прекинуо седницу – препричао је Сантовац прошлонедељна дешавања. Он је, као највећу трагедију, назначио то што се први пут у историји, на овој седници, догодило да се на дневном реду прво нађе тачка именовања директора ЈКП “Водовод и канализација”, а тек затим разрешења вршиоца дужности. - То говори да је још раније било индиција да неко из владајуће већине неће гласати за ове тачке дневног реда – оценио је Сантовац. Шеф радикала у зрењанинском парламенту разлоге за

Директор спреман да положи рачуне В.д. директора “Водовода и канализације” Бојан Путић рекао је за “Дневник” да сматра да не би требало да коментарише спекулације да је седница прекинута само због тачке о именовању директора овог предузећа, јер би то, по његовом мишљењу, било веома неодговорно од одборника који представљају једну озбиљну политичку опцију. На питање да ли је истина да СНС жели да преузме управљање над предузећем, он је одговорио да би то требало питати ту странку и њене представнике. - Мене интересује рад ЈКП “Водовод и канализација” и сматрам да јавна предузећа не смеју бити у средишту евентуалних политичких несугласица, јер то значи да се жртвују интереси грађана – истакао је он. Упитан шта би могао бити разлог незадовољства СНС, Путић је казао да не мисли да би његов рад био разлог било чијег незадовољства. - У сваком тренутку сам спреман да положим рачуне грађанима и Скупштини града. Можда би решење и било у рецепту републичких власти да се периодично предају извештаји о раду, па да се види како који директор или функционер раде – напо-

менуо је саговорник “Дневника”, подсећајући да су персонална комисија, као и Управни одбор предузећа, који чине представници свих странака владајуће коалиције, управо њега предложили за директора “Водовода и канализације”. Путић је додао да не мисли да би Бојан Путић било ко, уколико мисли да одговорном политиком води град, употребио један тако важан пројекат као што је фабрика воде за партијске интересе. - То је пројекат на којем треба сви политички да се ујединимо и да га реализујемо тимским радом, у којем ће учествовати, пре свега, ресорни стручњаци – закључио је Путић.

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ БОЈАН ПАЈТИЋ У СЕНТИ

Капитална улагања и у образовање

Представљена макета споменика

ТРИ СОМБОРСКА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА СПОМЕНИК СВОМ ВЕЛИКАНУ

Ернест Бошњак наглавномсокаку

СОМБОР: Након што је главну сомборску Улицу краља Петра Првог, пре две године, украсио споменик највећем поети српског романтизма Лази Костићу, три овдашња удружења су изашла са новом, пажње вредном, иницијативом за споменичко обележје још једном (не само) градском великану. Наиме, УГ „Мој Сомбор“, „Буњевачко коло“ и „Мађарска касина“ су јуче презентовали пројекат постављања споменика пиониру филмске уметности на овим просторима Ернесту Бошњаку, који је своју бесмртност у светским размерама заслужио изумом званим „швенк“, односно оног момента када је у својим пионирским филмским остварењима, први пут у историји седме уметности, камеру са фиксног троношца почео да помера у складу са радњом коју бележи. - Наша морална обавеза и жеља је да спомен обележјима подсетимо наше суграђане и госте Сомбора на варошке легенде, људе који су оставили свој значајан траг у историји, као што је то случај са Лазом Костићем или, у овој најновијој иницијативи, са пиониром филмске уметности Ернестом Бошњаком - образложио је разлоге за ову грађанску иницијативу координатор пројекта, угледни члан УГ „Мој Сомбор“ Борис Бакић. - Надлежна градска ко-

мисија за споменике и споменичка обележја је већ дала „зелено светло“ овој нашој иницијативи, а данас вам представљамо и макету споменика Ернесту Бошњака, коју је урадио Игор Шетер, аутор који је више него успешно овековечио и „нашег“ Лазу Костића - казао је Бакић, уз напомену да би по плану, споменик Ернесту Бошњаку у природној величини, био завршен, постављен и откривен до 7. јуна ове године, уколико кроз донације грађана окупљених у ова три удружења, али и уз помоћ продајне изложбе сомборских ликовних уметника, буде скупљено неопходних 3.000 евра. Определили смо се за јефтинију, све уобичајенију варијанту израде споменика, која подразумева израду полиестерског модела, који се након тога прекрива бронзаним прахом. - Првобитна идеја је била да споменик Ернесту Бошњаку буде лоциран у близини споменика Лази Костићу и Светођурђевског крста, али ближи смо решењу да он ипак буде постављен на Главном Сокаку, у близини Читаоничке улице у којој је на броју седам, Бошњак имао своју штампарију и печаторезницу, којима се увек враћао не би ли могао да финансира своје филмске снове казао је туристички посленик Милан Војновић. М. Миљеновић

Горан Каурић

овакво понашање дела владајуће коалиције види у томе што СНС жели да преузме управљање над “Водоводом и канализацијом” и то из два разлога. - Један је можда поновно расписивање тендера за изградњу

СЕНТА: Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић посетио је јуче Сенту, где је разговарао са општинским челницима. Пајтић је, у присуству председника општине Рудолфа Цегледија, његовог заменика Ференца

деценије на територији Војводине, али нису капиталне инвестиције само у оно што кошта милијарде и милијарде динара. За децу у Школи „Турзо Лајош„, која ове године слави стогодишњицу, ово је итекако капитална инве-

Пајтић у обиласку обновљенoj фискултурнoj сали у Сенти

Борбеља, председнице СО Анико Ширкове, републичких и покрајинских посланика из ове средине Золтана Пека, Јожефа Шандора, Кароља Чизика и Анико Жирош Јанкелић и домаћина из матичне Основне школе „Стеван Сремац„ директорке Габријеле Шароши и педагошког руководиоца Ференца Тандарија, у Основној школи „Турзо Лајош„ присуствовао предаји на употребу обновљене фискултурне сале. - Сигруно да је овај инвестициони талас највећи у последње три

стиција, јер ће деца моћи да одрастају на здрав начин, да се баве спортом у изузетно лепој спортској сали, а и одраслима ће ово бити прилика и могућност да се у вечерњим сатима укључе у рекреативне активности - рекао је Пајтић. За обнову фискултурне сале обезбеђено је 2,7 милиона динара за обнову пода. Извођач је помогао донацијом за кречење, а из општинске касе је финансирано постављање нових радијатора нагласио је Цегледи. М. Митровић

Саша Сантовац

фабрике воде и проналажење другог партнера, јер СНС до сада није показала велике амбиције да добије државне гаранције за изградњу фабрике, која би била препуштена немачкој фирми са којом је већ потписан уговор. Други разлог је реконструкција водоводне мреже, јер је у питању посао који многима може донети финансијску корист – објаснио је Сантовац и додао да би, по његовим информацијама, СНС и прихватила да Путић остане на челу предузећа, али под условом да његов помоћник Братислав Томић добије сва овлашћења директора. Поводом прекидања седнице Скупштине града јавности се, на ванредној конференцији за новинаре, обратио и шеф одборничке групе Демократске странке Горан Каурић. Он је оценио да је то кулминација неспособности градске власти. - Владајућа гарнитура је покушала да противзаконито смени директоре јавних предузећа. Овај ток догађаја води ка увођењу привремених мера, па и до нових избора. Очекујемо да ће грађани умети да препознају неспособност и нерад ове власти – навео је Каурић. Ж. Балабан

Агроиндустријска зона у Кикинди КИКИНДА: Председник Општине Кикинда Саво Добранић потписао је са представницима компанија „Електровојводина„ и „Телеком Србија„ Споразум о заједничком улагању у агроиндустријску зону. У овом пројекту учествоваће и Јавно предузеће „Србијагас„ које ће са „Телекомом„ и „Електровојводином„ уложити близу шест милиона динара. У буџету локалне самоуправе за агроиндустријску зону планирано је 20 милиона динара, колико ће уложити и Министарство за грађевинарство и урбанизам. Припремни радови - зацевљење и уређење атмосферског канала, који вишак воде одводи из града према каналу су у току, док је за избор извођача који ће рашчистити терен расписана јавна набавка. Члан Општинског већа Ненад Грбић рекао је да је за ки-

киндску општину важно развијати пољопривреду, а циљ агроиндустријске зоне, која има 18 хектара, је да се организује тржиште пољопривредне производње, боља конкурентност пољопривредника, запошљавање и развој општине. Директор Јавне агенције за локални и економски развој Мирослав Кресоја додао је да је предрачунска вредност за завршетак радова 350 милиона динара. -На пројекту је ангажован и УСАИД који је дао средства за ограђивање простора и набавку пластеника. Јавно предузеће „Воде Војводине„, Покрајински секретаријат за шумарство, водопривреду и пољопривреду, такође ће учествовати. Конкурисали смо за новац и у Фонду за капитална улагања. У зависности од прилива средстава зависиће и радови - рекао је Кресоја. А. Ђ.

Трибина уКултурном центру

Војвођанска елегија

ЗРЕЊАНИН: У оквиру Циклуса герусијанских предавања, у малој сали Културног центра Зрењанина, данас ће бити одржана трибина, под називом “Неолиберализам и брисање класе (Политичко – идеолошки механизми прерасподеле класне моћи)”. Уводничар је филозоф Иван Раденковић, а модератор је уредник трибинског програма у Културном центру Мирослав Самарџић. Трибина почиње у 19 часова. Ж. Б.

БЕЧЕЈ: Дебитантско чедо режисерке Изабеле Шантић, позоришну представу „Војвођанска елегија“, које је настало према мотивима књиге Ђорђа Балашевића „Три послератна друга“ и чију је драматизацију потписао Жељко Хубач, видеће Бечејци вечерас у извођењу Камерне сцене „Мирослав Антић“ из Сенте. Представа ће се извести на сцени Градског позоришта Бечеј, почиње у 19 сати, а улаз је бесплатан. В. Ј.


dnevnik

utorak19.mart2013.

13


14

monitor

utorak19.mart2013.

dnevnik

H o r o s k o p 19. mart 2013. OVAN 21.3-19.4.

Иницијативавасненапушта,али вамданаскомуникацијасаукућаниманијејачастрана.Можетесенаћи ураскоракуизмеђувашихзахтеваи њиховихочекивања.Опрезносновцем.

BIK 20.4-20.5.

Променљивогстерасположењаи не превише расположени за комуникацију.Неподноситеникакавтип наређивања и наметнутих ауторитета. Будите опрезни у саобраћају, посебноугужвама.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Помало сте расејани и имате проблем с концентрацијом. Будите опрезнисановцем,посебноприликомплаћањарачуна.Могућјегубитак новчаника. Емотивни однос је напет.

Нисте превише распол ожени. Иматеутисакдауљубавинедобијате колико заслужујете. Такође, са укућаниманеделитеистеставовеи погледе на будућност. Избегавајте већекуповине.

Нематепревишеразлогазабригу, али вас прати напетост. У комуникацијисапретпостављенимамогуће неразумевање. Ако сте возач, будите орезни, могуће су материјалнештете.

Интуицијавамједанасвеоманаглашена,следитеје.Поузданипријатељћевамдатипредлогкакода унапредите финансије. Добро размислите о понуђеној инвестицији, могућисугубици.

Zoran Delibos VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Чврсто заступате своје ставове иуверењаизнатедареткокоможедавамсесупротстави.СлободнеШкорпије,очекујтељубавнупонуду од особе која има породичне обавезе.

Добро сте расположени, али будите опрезни на пољу посла и са финансијама. Немојте брзоплето улазити у непроверене комбинације,безобзиранапоузданегаранције.Смањитехрану.

Неслагање са партнером је све израженије, посебно око породичних трошкова. Са претпостављенима,такође,нематенајбољукомуникацију, па се потрудите да не износитесугестије.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Нисте превише сигурни у наметнутисистемвредностинапољупосла.Али,данаснемојтеправитиникакве искораке, понајмање немојте исправљати криве Дрине. Проблемиснесаницом.

Динамичнистеитемпераментни, али немојте претеривати са нефлексибилним ставовима, посебно напослу.Такође,упојединимпериодима дана напета комуникација с партнером.

Могућисунеспоразумисаукућанима,посебноакостеповезанипородичнимпослом.Покушајтедабудете што толерантнији с млађим члановимапородице,какобистеизбеглинепотребнепрепирке.

TRI^-TRA^

Хит лутка из Фејсбуковог излога V REMENSKA

Топлије и променљиво облачно

Vojvodina Novi Sad

12

Subotica

10

Sombor

11

Kikinda

10

Vrbas

12

B. Palanka

12

Zreњanin

10

S. Mitrovica 15 Ruma

15

Panчevo

15

Vrшac

11

Srbija Beograd

14

Kragujevac

16

K. Mitrovica 15 Niш

PROGNOZA

17

НОВИ САД: Топлије и променљиво облачно с пролазном кишом. Бићеисунчанихинтервала.Ветарујутрупојачанјугоисточни,аодсрединеданаумерензападни.Притисакисподнормале.Минималнатемпература4,амаксимална12 степени. ВОЈВОДИНА: Топлијеипроменљивооблачнос пролазномкишом. Бићеисунчанихинтервала.Ветарујутруумерендопојачанјужниијугоисточни,апо поднеумерензападни.Притисакисподнормале.Минимална температура 3степена,амаксимална 15степени. СРБИЈА: Топлијеипроменљивооблачнос пролазномкишом.Бићеисунчанихинтервала.Ветарујутруумерендопојачанјужниијугоисточни,по поднезападни.Притисакисподнормале.Минимална температура 2,амаксимална 17степени. Прогноза за Србију у наредним данима: Усредудужисунчанипериодиитоплије.Учетвртаккишовитоузпостепенпадтемпературе.У петак хладније са кишом у нижим пределима и снегом у планинама, алипадавинебрзопрестају.Усуботусунчанипериодитокомдана.У недељунаоблачењеимогућакишакрајемдана.Одидућегпонедељка јемогућеновозахлађење. БИОМЕТЕОРОЛОШКАПРОГНОЗА ЗАСРБИЈУ: Хронични болесницимогуосећатиизвеснетегобе,паимсесаветују адекватноодевањеи умерене физичкеактивности. Метеоропатскереакцијеувидуглавобољеинервозебићеизраженеублажојформи.Свим учесницимаусаобраћајујепотребнапојачанапажња.

Evropa Madrid

11

Rim

15

London

9

Cirih

5

Berlin

0

Beч

8

Varшava

3

Kijev

3

Moskva

-7

Oslo

-3

St. Peterburg -6 Atina

19

Pariz

6

Minhen

6

Budimpeшta

8

Stokholm

-3

На Фејсбук страници Women’s Rights News пре неколико дана је 29-годишња Ребека поставила фотографију лутке коју је снимила у излогу једне шведске продавнице доњег веша. Лутка изгледа као већина просечних жена и због тога је привукла Ребекину пажњу, али и многих који су је потом видели на Фејсбуку - за само неколико дана добила је преко 60.000 лајкова. Женама је досадила тортура премршавих лутака које изгледају нереално и једва су дочекале да у излогу виде лутку са облинама, која „подесећа на људско биће”, како је написала девојка која је поставила фотографију. У љубичастом доњем вешу, с доколеницама, немарно огрнута марамом преко рамена, ова лутка изгледа као свака друга жена. Она није дебела, већ нормалних, уобичајених пропорција. „Она изгледа здраво”, написала је Ребека, која је критиковала лутке у бутицима ХиМ: „Имају струк широк као моја цеваница.„

VIC DANA УпознајусеЈапанациХасо. Јапанац:„Онорико-Сан,карате, црнипојас,трећидан.” Хасо:„Ха-Сам,ишијас, вуненипојас,свакидан.”

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

TISA

Bezdan

406 (-14)

Slankamen

510 (10)

Apatin

496 (-6)

Zemun

552 (11)

Tendencija opadawa

Senta

472 (10)

Bogojevo

465 (1)

Panчevo

540 (10)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

418 (14)

Tendencija stagnacije

Baч. Palanka

446 (7)

Smederevo

616 (-4)

Titel

519 (11)

NERA

Novi Sad

444 (6)

Tendencija opadawa i stagnacije

Jaшa Tomiћ

Hetin

504 (-22) N. Kneжevac

SAVA

136 (30)

Tendencija porasta

465 (8)

Tendencija porasta

S. Mitrovica 625 (-14) Beograd

Kusiћ

505 (12)

164 (-24)

Reшeњe:

DUNAV


Overadokumenatasamo uzakazanomterminu OverapotpisauOsnovnomsuduoddanassemo`eobavitisamo ako se unapred zaka`e termin.Na{alteruzainformacije u Osnovnom sudu ili putem sajta www.ns.os.sud.rs gra|ani moguzakazatita~andanivreme zaoverudokumenata. Na sajtu suda nalaze se i sve informarmacije vezane za overudokumenata,podaciovisini

Goreopodrum kodRadni~kogdoma

takse,broju`irora~unasudana kojijepotrebnouplatititaksu, aliidrugeinformacijekoje}e gra|animaomogu}itidapredolaskausudbudublagovremenoi ta~noobave{teni. Kako saop{tavaju iz slu`be overe ove ustanove, ciq nove mere je boqi i efikasniji rad {altera. A.L.

UpodrumuzgradenaBulevaruMihajlaPupina26ju~eoko 13satiizbiojepo`arukojem, na sre}u, niko nije povre|en. Po`arjeizbiouprostorijama koje se nalaze ta~no pored popularnog no}nog bara „Kis”, nedaleko od Radni~kog doma. Troje vatrogasnih kola ubrzo

Novosadska utorak19.mart2013.

nakon dojave stiglo je na lice mesta i po`ar je lokalizovan za nekoliko minuta. Pretpostaqa da se vatra pro{irila kadajezahvatilastolariju,ali ta~neuzrokepo`ara,kaoivisinu materijalne {tete, utvrdi}einspekcija. A.J.

hronika

Telefoni:0214806-834,528-765,faks:6621-831e-mail: nshronika@dnevnik.rs

PRIVREDNISUDNIJEODLU^IVAOOREVIZIJIUSPORUATP„VOJVODINA”PROTIVGRADA

Tu`ila{tvozako~ilood{tetu ni o ~emu da se izja{wava. Umestokopijepresude,ovajsudjeposlaotu`ila{tvuoriginalpredmeta, te do povratka originala, prinudna naplata ne mo`e da se provede. Privredni sud u Novom Sadu ju~e nije poslao zahtev reviziju Vrhovnom kasacionom sudu po inicijativi Grada posle izgubqenogsudaodATP„Vojvodine”. Naime,upetakjeistekaorokod 30dana,posleizre~enepravosna-

`ne sudske presude do kada su straneupostupkumogledaulo`e vanredni pravni lek, koji dodu{e, ne odla`e da se odluka suda ne sprovede. Privredni sud je u postupku revizije imao zadatak dapregledadalijerevizijaurednaidozvoqena,iukolikojeste, dokumentaciju Grada i „Vojvodine”po{aqeuVrhovnikasacioni suduBeograd. Zahtev za reviziju u ime NovogSadapodnelajegradskijav-

Nekadisad

EmirJa{arevi}

javnom tu`ila{tvu, jer je Grad tra`io za{titu zakonitosti, i dokgatu`ila{tvonevrati,PrivrednomsuduuNovomSadususvezane ruke – izjavila je ju~e za „Dnevnik”portparolkaPrivrednog suda Olivera Lazi}-Rusov, dodaju}idazbogtogasudnemo`e

PremadokumentacijikojuimaATP„Vojvodina”,LidijaJarmaz -Lisicakaogradskijavnipravobranilac10.aprila2007.godine tra`ilaodnekada{wegMinistarstvazakapitalneinvesticije dadonesere{eweozatvarawuMe|umesneautobuskestanicekod @elezni~ke stanice. Tada je Ministarstvu dostavila odluke Upravnog odbora Zavoda za izgradwu grada da je MAS-u istekao rokzaprivremenokori{}ewegradskoggra|evinskogzemqi{ta, po{to gradsko zemqi{te nije dato na trajno kori{}ewe. Posle togastiglojeizMinistarstvazakapitalneinvesticijere{ewe daseautobuskastanicazatvori,alibezpotpisaipe~ata.„Vojvodina”je,ka`eadvokatJa{arevi},zbogtogapodnelavi{ekrivi~nih prijava za zloupotrebu slu`benog polo`aja protiv odgovornihizMinistarstva,asudbinatihprijavajo{nijepoznata.

NEVOQE@ITEQAPOPOVICE

Klizi{teponovo pretiporodicama Klizi{te, nadomak Lova~kog doma na Popovici, koje se prethodnihgodinanekolikoputaaktiviralo,ju~eseponovoobru{iloitonasamonekolikometara od porodi~ne ku}e u kojoj `ivi trojemaledece.Poredtoga,klizi{teseaktiviraloiispodmosti}anazemqanomputukojivodidoku}a,pabiuslu~ajudase potpuno uru{i me{tani ostali bez prilaza svojim domovima. Atmosferske vode na ovom delu Popovicesvakegodinepravesve ve}e i ve}e odrone. U blizini `ivi 18 porodica, koje se mogu na}inaudaruklizi{ta. - Obra}ali smo se svima, ve} nekolikogodina,alidokrajanijeni{taura|eno.Sadajekrenulodaseodrawaiispredmojeku}e, ali mi sud nije dozvolio da napravimzidkojibizadr`aozemqu. Odron je otkrio i sturjne kablove, koji mogu biti veoma opasni. Tako|e, nekoliko desetina metara daqe, atmosferske vode napravili su pravi kawon,

RadenkoBrki}krajklizi{takojeugro`avaput

dubokprekodesetmetara,isamo jepitawevremenakada}eseput uru{iti. To mesto nije ~ak ni pravilnoobezbe|eno,ve}jesamo stavqena traka za opasnost. Jedino{tomenezanima,jebezbednost moje dece, koja svakog dana morajutudaprolaziti-ka`eRadenkoBrki}.

Atmosferskevodeotvorilekawon

Pre nekoliko godina, nakon pisawa na{eg lista, Zavod za izgradwu grada delimi~no je re{io problem, postavqaju}i 100 kubika kamena, kako bi se zaustavilo klizi{te, ali je to bilo samo kratkoro~no re{ewe. Vodoprivredno preduze}e „[ajka{ka”, sa kojom Gradska uprava za komunalne poslove svake godine potpisuje ugovor za odr`avawe kanala za odvod atmosferskihvoda,pro{legodinejepo~elosagradwomodvoda,alije,kakosmonezvani~no saznali,do{lodozastoja,jerje odvod trebao da prolazi kroz privatni posed. U ovom predu- ze}uju~enismouspelidadobijemoodgovor,jerjeradnovreme ve}bilozavr{eno. Predsednik Saveta Mesne zajednice „Sremska Kamenica” Qubomir Lasica, potvrdio nam je da }e preduze}e „[ajka{ka” uskoronastavitiradovenagradwi odvoda i da }e ovaj problem bitiuskorore{en. G.^etnik Foto:S.[u{wevi}

Foto:F.Baki}

ATP „Vojvodina” u reorganizaciji jo{ ne mo`e prinudno da naplatiod{tetuodGradapopravosna`noj presudi Apelacionog privrednog suda u iznosu od 1,3 milijardu dinara, bez kamate. – Predmetjeidaqeurepubli~kom

Od{tetazapraznustanicu~ekaoriginalpresudu

nipravobranilacLidijaJarmaz Lisica, koja je sudu prilo`ila re{ewe o imenovawu na tu funkciju. Beogradski advokat Emir Ja{arevi} koji u sporu „Vojvodina” protiv Grada, zastupa ume{a~aupostupku,biv{egvlasnikapreduze}aIlijuDevi}a,ka-

`e da je gradski pravobranilac u Novom Sadu trebala sudu da prilo`i da ima izri~ito ovla{}ewe,punomo}zaizjavqivawe revizije,{toJarmazLisicanijepokazalasudu. Ja{arevi} ka`e da Grad nije odredbe odluke Gradskog javnog pravobranila{tva uskladio sa

izmenama i dopunama Zakona o parni~nompostupku.Utomzakonupropisanesuizri~iteodredbe oko ovla{}ewa za izjavqivawe vanrednih pravnih lekova prema kojima je, podvla~i beogradski advokat,potrebnodirektnoovla{}ewezarevizijskozastupawe. ZorkaDeli}

DANASNASPENSU

„Novosadskoprole}e” otvaravrata Tradicionalnaekolo{kamanifestacija „Novosadsko prole}e”,23.poredu,bi}eotvorena danas u 11 ~asova na Spensu. PokretgoranaNovogSadaokupiojevi{eod200izlaga~aiorganizovaomnogobrojneobrazovne,kulturneizabavnesadr`aje. Bi}e organizovane izlo`be cve}a,sadnica,opremezahortikulturu,medaizdravstvenobezbedne hrane, suvenira i rukotvorina, a posebna pa`wa u~esnika bi}e posve}ena vodi, jer su Ujediwene nacije 2013. proglasile godinom tog resursa. Otvarawu}eprisustvovatigradona~elnikMilo{Vu~evi},au sve~anomdelu}enastupitide~jihorizvrti}a„Pal~ica”.Bi}e pro~itane i tri najlep{e ekolo{keporukekonkursakoji jeorganizovanuosnovnim{kolama. U 11.55 sati u amfiteatru Spensabi}epredstavqenastrategijarazvojazelenihprostora „NoviSad-zelenigrad”,au18 satiusve~anomsalonuodr`a}e se ekolo{ka radionica za osnovceo{tedwiiza{titivode. U 19 ~asova na bini }e se predstavitiplesniklubPSNi

do~arati mambo, ~a-~a-~a i engleskivalcer. Tokompetdanamanifestacijenanekolikoprometnihmesta bi}e postavqene kutije za prikupqawe pomo}i za mlade qude

Polavekagimnazije „SvetozarMarkovi}” Gimnazija„SvetozarMarkovi}” ove godine obele`ava 50 godina postojawa i rada. Tim povodom u {koli }e se odr`atinizaktivnosti,aglavnaceremonija predvi|ena je za petak 22. marta, kada }e u sve~anoj sali Gimnazije biti uprili~ en a sve~ an a akad em ij a, a bi}e uru~ena i priznawa i zahvalnicepojedincimaiinsti-

tucijama za izuzetne doprinoseuradu{kole.Zahvalnice}e dob it i i min is tar pros vet e @eqkoObradovi}, kaoidramskipisacinekada{wiu~enik {kole Du{an Kova~evi}. Ova gimnazija je jedna od vode}ih {kolauPokrajiniiRepublici, o ~emu svedo~e brojna priznawainagrade. Q.Na.

kojima je neophodna operacija koja im `ivot zna~i. Ulaz je besplatan,avrata”Novosadskog prole}a”otvorenasuzaposetiocedo23.martaod8do20sati. A.J.


NOVOSADSKA HRONIKA

utorak19.mart2013.

AKCIJA „DNEVNIKA” I „VULKAN IZDAVA[TVA”

„Biblijski kod 2 – odbrojavawe” Iz¬ d a¬ v a~ ka ku¬ } a “Vul kan izdava{tvo” u sa¬rad¬wi s “Dnev¬ni¬kom” u na¬red¬nom pe¬ri¬o¬du da¬ri¬va¬}e ~i¬ta¬o¬ce na¬{eg li¬sta sa po dve kwi¬ge. Dva ~i¬ta¬o¬ca, ko¬ja se prva ja¬ve danas od 13 do 13.05 ~a¬so¬va na broj te¬le¬fo¬na 528-765, a do sada u ovoj akciji ni su bi li do bit ni ci, bi }e dari va ni pri¬ m e¬ r kom kwi ge “Biblijski kod 2 - odbrojavawe” MajklaDrosnina u izdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari “Vulkan”, Zmaj Jovina 24. Biblijski kod, drevnu {ifru koja se nalazi u Bibliji i

mo`e predvideti na{u budu}nost, svetu je otkrio novinar Majkl Drosnin u svom neprikosnovenom bestseleru. Sada nam predstavqa potpuno nova predvi |awa koja nas upozoravaju da mo`da imamo samo tri godine da izbegnemo armagedon. Ova dra ma ti~ na kwi ga po~iwe doga|ajima koji su se zbili 11. septembra 2001, a za koje je Drosnin otkrio da su pred ska za ni Bi blij skim ko dom starim tri hiqade godina. Me|utim, 11. septembar samo je po~etak. Biblija ka`e da smo ve} zakora~ili u kraj vremena. A. Va.

DNEVNIK

NOVI SAD CENTAR MATEMATIKE I MEHANIKE

Grad ugostio preko 700 eksperata iz sveta Srpsko narodno pozori{te ju~e je bilo prepuno eksperata i doktoranata matematike i mehanike, u~esnika prvi put u Srbiji organizovane godi{we konferencije Me|unarodne asocijacije primewenih matemati~ara i mehani~ara (GAMM). Konferencija traje do 22. marta i okupqa preko 700 u~esnika iz vi{e od 50 zemaqa sveta koji }e razmeniti saznawa iz oblasti primewene matematike i mehanike. Organizatori su Fakultet tehni~kih nauka i Prirodno-matemati~ki fakultet. Prema re~ima jedne od glavnih organizatorki skupa, profesorke sa PMF-a Qiqane Cvetkovi}, Novi Sad se u posledwih 10 godina preporu~io ne samo kao prepoznatqiv univerzitet u ovim nau~nim oblastima, ve} i kao dobar doma}in. - Pored benefita koji }e imati sam grad dolaskom vi{e stotina u~esnika i wihovih pratilaca, najve}u korist ima}e sami studenti jer su dobili priliku sa slu{aju dva popularna preda-

Foto: R. Hayi}

16

vawa koja }e se odr`ati ve~eras i sutra u 18.15 ~asova na FTN-u, a dotica}e se mesta primewene matematike i mehanike u sistemu nauka - navela je Cvetkovi}. Dodala je da }e biti organizovano i 10 plenarnih preda-

vawa i 12 mini simpozijuma u SNP-u i „Areni Sinepleks”, dok }e se na FTN-u odvijati 23 sek ci je. Rek tor no vo sad skog Uni ver zi te ta (UNS) Mir oslav Veskovi} istakao je zna~aj ova kvog sku pa kao de la

„pro ce sa in ter na ci o na li za cije u strategiji razvoja visokog obrazovawa”. - Ovim pokazujemo da je do}i u Novi Sad lepo, da i mi imamo izuzetne istra`iva~e koji se mogu takmi~iti sa svetskim, te da je me|unarodna saradwa uvek bila karakteristika na{eg univerziteta. Matematika i mehanika jedne su od perjanica istra`iva~kih projekata na na{em Univrzitetu i posve}uje im se velika pa`wa - rekao je Veskovi}. Predsednik GAMM-a Volker Merman predo~io je da su ove grane nauke jedan od kqu~nih zamajaca za razvoj nauka kao {to su biologija ili medicina, kao i prilikom izrade aviona, automobila, novih materijala. Istakao je veliko zadovoqstvo jer se konferencija odr`ava upravo u Novom Sadu, i to prvi put od osnivawa Asocijacije, 1922. godine. Na prostorima nekada{we SFRJ samo je jednom odr`an ovaj skup i to u Dubrovniku 1985. godine. A. Jerini} PREDAVAWE U DOMU ZDRAVQA

PLANOVI PRED[KOLSKE USTANOVE „RADOSNO DETIWSTVO”

Voza~i autobusa igrali {ah U prostorijama Javnog gradskog saobra}ajnog preduze}a „Novi Sad” ju~e je odr`ana {ahovska simultanka radi podr{ke razvoju {aha. Fide majstor @eqko Medar igrao je protiv zaposlenih u Gradskom saobra}ajnom preduze}u. Za {ahovsku tablu seo je i direktor preduze}a MilanBala}. Kazao je da }e preduze}e kada god bude u prilici podr`ati akciju koja poma`e razvoju pozitivnih dru{tvenih vrednosti i zdravih `ivotnih stilova. Zaposleni koji su uspeli da izbegnu poraz, nagra|eni su Medarevom kwigom „Nau~ite {ah uz svoje dete”. Z. D.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.10), „Pet legendi” (12.35), „Hobit” (12.30), „Zvon~ica i tajna krila” (12.05, 13.15), „Semijeva velika avantura” (13), „\angova osveta” (22), „Ana Karewina” (19.30), „Ivica i Marica: lovci na ve{tice” (22.25), „Krugovi” (20.10), „Jadnici” (19.20), „Falsifikator” (20.20, 22.15), „Mama” (22.25), „OZ veliki i mo}ni” (20), „Vrati mi ime” (20.15, 22.20), „Let” (22.30), „Kruds 3D” (12, 14)

POZORI[TA SNP: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Sluga dvaju gospodara„ (19.30), Scena „Jovan \or|evi}”, opera „Trubadur” (19) Novosadskopozori{te:velika sala „Povodom galeba” (20)

MUZEJI Muzejgrada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”; postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini”

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od petka u 7 sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Ma{aRisti} iz Sremskih Karlovaca (de~aci), DEVOJ^ICE: Radmila @ivanov, Biqana Matijevi}, Ivana Isajevi} Budi}, JelenaObenovi} i MarinaKuki} iz Novog Sada, Sne`ana Velicki iz Ka}a, Nada Domowi iz Stare Pazove, Danijela Savi} iz Ba~kog Jarka, Marija[qivka iz @abqa, ZorkaKrsti} iz Ba~ke Palanke, BojanaBau{ka iz Maradika i MirjanaMikuli} iz Temerina, DE^AKE: SlobodankaTojaga, IvanaJovi~in, RadaLagunxin, Dragana ^olovi}, Jelena Kizi}, Ivana Kru{kowa Sari}, Adriana Bekan, Milana Radisavqevi}, Svjetlana Krajinovi}, Milana Ferati, SandaAlimanovi}, QiqanaGakovi}Duki}, GorankaPonorac, SvjetlanaSimi} i AndreaFekete iz Novog Sada, TawaPalana~ki iz Kule, DraganaEri} iz ^elareva, KatarinaRadul iz ^uruga i Teodora Hasuki} iz Rumenke.

SAHRANE Na Gradskom grobqu u Novom Sadu danas }e biti sahraweni: Josip Josipa Olah (1936) u 10.30 sati, Borislav Tome Basta (1936) u 11.15, Zdravko Slavka Vujkov (1930) u 12, Qubinka Bo`idara Radin (1934) u 12.45, [arlota \ule Komnenov (1952) u 13.30, \or|e Vlade Keki} (1948) u 14.15 i Jovan Milana Teodorovi} (1942) u 15 sati. Na Uspenskom grobqu bi}e sahrawena Ivanka Ivana Grubje{i} (1926) u 13 sati. Na mesnom grobqu u Veterniku bi}e sahrawen Stevan @arka Bekvalac (1958) u 15 sati.

Nadogradwa vrti}a „^igra” Od 180 miliona dinara, koje je Grad izdvojio za Pred{kolsku ustanovu „Radosno detiwstvo”, sem izgradwe vrti}a u Radni~koj ulici, nadogradi}e se i objekat „^igra” u Ulici Jo`e Vlahovi}a u Petrovaradi nu. Na do grad wom bi se u „^igri” dobilo dodatnih 800 metara kvadratnih, a za taj posao je potrebno 64.000.000 dinara. Direktor „Radosnog detiw stva” Mark o Grg ur ev i}

TElEfONI

ka`e za „Dnevnik” da }e radovi po~eti ~im im na ra~un bude upla}en novac i zavr{i se procedura za izbor izvo|a~a. - Izgradwom vrti}a u Radni~koj i nadogradwom obdani{ta u Petrovaradinu stvori}emo uslove za rad jo{ 30 grupa, {to bi znatno rasteretilo listu ~ekawa - ka`e Grgurevi}. Lista ~ekawa u ovoj ustanovi je stara boqka. Na woj je

vi {e od 1.000 ma li {a na, a prema najavama Grgurevi}a, u aprilu }e biti raspisan konkurs za prijem nove dece u ustanovu. Za sada jo{ ne znaju koliko }e grupa upisati, ali je izvesno da }e najvi{e mesta biti za decu mla|eg jaslenog uzrasta i za pred{kolce kojima je pripremni program obavezan, jer bez wega ne mogu da krenu u {kolu. Q. Na.

Komplikacije dijabetesa U Savetovali{tu za dijabetes Doma zdravqa koje se nalazi u ambulanti na Limanu, danas u 17 ~asova bi}e odr`ano predavawe „Komplikacije dijabetesa”. Predavawe na istu temu bi}e odr`ano sutra u objektu „Jovan Jovanovi} Zmaj”, u Zmaj Ogwena Vuka 19. Broj telefona za dodatne informacije u Savetovali{tu na Limanu je 4879-833, a u Zmaj Ogwena Vuka 4879-437. I. D.

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 19991, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, i 6350-740


nOvOSAdSkA HROnikA

dnevnik

@rtvaispalakrivac je o{te}en i za zakupninu, ali i za tro{kove „Informatici“ od 322.727 dinara, koje Mr|an nije pla}ao, iako je uzimao pare od podstanara – izjavio je [iman. Onjedodaodasupokrenulinekoliko sudskih postupaka protiv Mr|ana,ukqu~uju}iionajzanaknadu{tete.

Tadi}senadovezaodajeStevan Mr|anznaodanijevlasnikstana zakojijenapla}ivaokiriju. -NovinarisujednostavnoprihvatiliMr|anovuizjavubezproveravawa ~iwenica, preneli su ~akidasetuklasagazdom.Perazi}jeshvatiladasene{tode{avatekkadjedobilapozivsudada seiseliizstanaipredagaunuku, iakojepla}alazakup.Za{toMr-

OKonstantinuVelikom Predavawe „Konstantin Veliki i umetnost wegovog doba” povodom obele`avawa17vekovaodMilanskogediktabi}eodr`anosutrau19~asovauMuzejuVojvodine,Dunavska35.Predava~isuistori~arumetnosti MilicaBogosavqevi} iistori~arVojislavMartinov. G. ^.

Tribinana„Edukonsu” Tribina“Uticajpopularnekulturenasistemvrednostikodmladih”bi}eodr`anave~erasu19~asovanaUniverzitetu“Edukons”u SremskojKamenici,VojvodePutnika87.Ulazjeslobodaniva`iza svestudenteisredwo{kolce. A. Va.

Za{titnikgra|ana uGradskojbiblioteci Za{titnikgra|anaAleksandarGruji} idirektorGradskebibliotekeDraganKoji} razgovara}edanasod18~asovasasugra|animau ogrankubiblioteke„KostaTrifkovi}”naDetelinari. J. Z.

Foto:B.Lu~i}

Zabrinuta za bezbednost -Upitawujenovinarski lin~ i pitam se {ta bi se desilo da se ovo de{avalo nekoj anonimnoj osobi? Brinem se za bezbednost svojeporodiceisebe–kroz suze je rekla Perazi}e, napomenuv{idajewena}erka spre~ila Mr|ana, koji je imao ~eki}, da provali u stan,adajeonapozvalapolicijukojagajeprivela.

Marina Perazi}

|annetu`iPerazi}evu,akomuje du`na3.500evrazakiriju?–upitaojeTadi}. OnjenaveodajeMarinaPerazi}prihvatilare{ewesudaida jesamotra`iladaidaqeiznajmquje stan. Tako je odmah nakon sudskognaloga,zakqu~ilaugovor ozakupusaMr|anovimunukomi, kako navodi Tadi}, uredno izmirujeobaveze. -Mismomewalivratanastanu,jerjeMr|anve}poku{avaoda blokira vrata sipaju}i u bravu super lepak i guraju}i gran~ice. Nadankadmijesudnalo`iodase iselim,onjedo{aodamiprovali u stan. Sre}om, predsednik skup-

Dvorcii letwikovci Vojvodine Promocijakwige„Dvorcii letw ik ovc i Vojv od in e” dr Branke Kuli} bi}e odr`ana danasu12~asovausve~anojsali Matice srpske, Ulica Matice srpske 1. Pored autorke govori}eprof.drDraganStani}, Zoran Vapa, Du{an Vuji~i} imrDubravka\ukanovi} Vapa. G. ^.

Odlagawe krupnog otpada Kont ejn er i za odl ag aw e krupn og otp ad a bi} e do sut ra u ulic am a Mik ol e Ko~ i{ a i Pas ter ov oj 8, te na uglov im a ulic a Ilij e Bir~ an in a i Haxi Ruv im ov e i Cank ar ev e i Jank a ^mel ik a u Mes noj zajedn ic i „Det el in ar a”. Od danasdo~et vrtk akont ejn er iza odl ag aw e krupn og otp ad a bi}epos tav qen iiuMZ„Omladins ki pok ret” na uglov im a ulic a Jov an a Hran il ov i} a i Stjep an aM.Qub i{ e,Bog ob oja Atan ack ov i} a i Omlad inskog pok ret a, Gag ar in ov e i Omlad ins kog pok ret a i u Ba~k ojulic iuprol az uprem a Rum en a~k oj. A. L.

17

VESTI

MARINA PERAZI] O PODSTANARSKIM PROBLEMIMA

DapodstanarskemukeuNovom Sadumu~eipoznatejavnostsenedavno upoznala preko pojedinih medija kada je i objavqeno da je poznata peva~ica Marina Perazi} do{lausukobsastanodavcem StevanomMr|anom,kojiseizrodiouko{kawepredvratimastana koji je Perazi}eva iznajmqivala.WenadvokatNikolaTadi} rekaojenaju~era{wojkonferencijizanovinaredautimneodmerenim napisima nisu iznete ~iwenice.Powemu,Mr|anjepo~inio nekoliko krivi~nih dela, ukqu~uju}i la`no predstavqawe iprevarukadajepotpisaougovor onajmustanasPerazi}evom,ada po pravosna`noj sudskoj presudi tajstanpripadawegovomunuku. AdvokatIgor[iman,kojizastupamaloletnogMr|anovogunuka,potvrdiojedasevodiosudski sporokostana29uuliciNarodnog fronta, u kojem je podstanar MarinaPerazi}istana28,ukojimajeStevanMr|anbiovlasnik polovine nakon smrti unukove majkeisvoje}erke,dabinasudu unukdobiostan29,aMr|ansusedni,broj28. -Ujulu2010.godinestupilaje na snagu pravosna`nost sudske presude,auseptembrusePerazi}eva useqava u taj stan i sklapa ugovorsaStevanomMr|anom,ne znaju}i za presudu. I ranije je Mr|anizdavaotajstan,adapolovinunovcanijedavaounuku,koji

utorak19.mart2013.

{tinestanarauhvatiogajenadelu,jernikoodnasnijebioustanu – rekla je Marina Perazi} i dodaladajenakon{tojekom{ija rekaoda}epozvatipoliciju,Mr|anpobegaosajo{dvapomaga~a. Onaka`eidajeslu~ajprijavqen policiji,tedajeugovorsMr|anovimunukomsklopqennakonzavr{etka parnice koju su vodili dedaiunuk. „Dnevnik“jepoku{aoda~ujei drugu stranu pri~e od Stevana Mr|ana,kojinasjeuputionawegovog advokata Milana Unkovi}a,kojinamjerekaoda}emowegovodgovordobitidanas. Svetozar Krsti}

Iskqu~ewa struje NoviSad:od9do10sati Pan~eva~kaodV.MiskinadoObla~i}aRada,Obla~i}aRadaodPan~eva~ke do Bo{ka Vrebala, Kamewar4od1do17iod55do59;od8 do9sati Ru`ingajod2do32iod 1do29,PolgarAndra{a18,Suboti~ka 29; od 11 do 12 sati \or|a Krsti}a,IsidoreSekuli}iMiloja^ipli}a;od9.30do10.30sati Petefi[andoraod104do150,od 91 do 133, [umska od 6 do 10 i 5, GoranaKova~i}aod2do34iod1 do37,JovanaPopovi}aod28do60 iod57do63,IlarionaRuvarcaod 27do31,30i32,KapetanaBeri}a od2do10iod1do11; od8do9sati Petefi[andoraod150do194 iod133do203,[umskaod10do14 i11e,MilanaSavi}aod4do62i od1do47; od8do13 satipovremenoupojedinimulicamanaAdamovi}evom nasequ i na Telepu. SremskaKamenica:od12do13 sati vikend naseqe ~ardak, Jurija Gagarina, put Sremskog odreda, Bora~ka, Partizanski put, Paragovskiput,Slavujeva,^etinarska i Fru{kogorski put; od 10.30 do 11.30sati Gajeva,SlobodanaBaji}a, Petra Ko~i}a, Ribwak dowi put,Ribwakgorwiput,Kameni~ki put, betonska baza, pilana SOS „De~ije selo”, „Gradsko zelenilo”, pumpa za kanalizaciju, „VodeVojvodine„;od8.30do12.30 sati Cvetna i Sowe Marinkovi} od29do39.Rakovac:od8.30do9.30 satiMiteBeli}aod2do36iod1 do31,Dunavskaod2do8iod1do 25,deo@elezni~keod2do14iod

^ITAOCI PI[U SMS

1 do 17, deo Novosadske, po{ta i kanalizacija.^erevi}:od8do13 sati deovikendnaseqaBareiVenecija.

Koncertu Tribinimladih Koncert meco sporana Lucie Todoran, soprana Ate Kuara i pijaniste Strahiwe \oki}a u okviruciklusa“Paviqonmuzike”bi}eodr`anve~erasu20~asova u “Tribini mladih” Kulturnogcentra,Katoli~kaporta 5.Ulazjebesplatan. A. Va.

FilmoviuCK13 UokviruNedeqeborbeprotiv rasizma u Omladinskom centru CK13bi}eprikazanadvafilma. Ve~erasod20~asovabi}eprikazan film Sr|ana Ke~e „Posle rata”, dok }e u ~etvrtak u isto vreme biti prikazan film MarkaAjzaka „Svejebeloubarkingu”.Ulazjebesplatan. B. M.

Slanokopovou fotografijama Ilo`bafotografija„^etiri lica Slanog kopova” Geze Farka{a bi}e otvorena danas u 17 ~asova na Spensu. Ona je nas tal a kao deo proj ekt a za kwigu„Slanokopovo”,aautor jegodinudanafotografisaou ovom spec ij aln om rez erv at u prirode prate}i promene `ivogsvetakrozsva~etirigodi{wadoba. B. M.

065/47-66-452

Majstorskaposla PodnelismozahtevTelekomu za prenos fiksnog broja u novi stan.Nakonnekolikodananajavquju da }e kolega do}i sutra. Majstor sutradan dolazi, pita gde je prikqu~ak, pokazujem mu, stavqa neke slu{alice, ka`e ima signal, daje mi papir da potpi{emiodlazi.Vremezadr`avawaod30do50sekundi.Dok isti jo{ nije iza{ao iz zgrade, prikqu~ujemtelefon,alikako nemasignala,ane}udadozivam majstora po stepeni{tu, sa mobilnog zovem broj sa kojeg su istognajaviliika`emimdanemamsignal.Poslenekolikominutazovemedoti~nimajstorna mobilniiobra}amisebezpozdravare~ima:Nepadaminapametdasevra}am!Biojesignal, ne vaqa vam mo`da kabl, otkud znam,ne}uvamjatoodr`avati, voditera~unaosvomstanu!Zate~ena,uspevamdaka`emsamou redu.Nakraju,bezpomo}iTelekoma,ustanovqavamodajeneispravna zidna uti~nica, a ne kabl.Izaistamo`danijedoTelekomadatoispravqa,alistav „ne pada mi na pamet da se vra}am”!! Iliti, nije moj posao da vidimdali}evamtelefonraditi,tomijejo{10sekundiposla. Sramota kako ima neposlovnih i nekulturnih qudi. Ina~e, usluga prenosa fiksnog brojako{ta1.000dinara. 064/1861... *** Gospodine Mara{, gra|ani Vojvodine su dali poverewe i onisadavladajusavesnoistru~no i mi smo zadovoqni. Vidite kolikoihimauParlamentu. 063/1264... *** Novosa|ani, dok vi spavate napredwaci tajno ote{e Sajam. ZarseodirektoruSajmare{ava iza zatvorenih vrata Skup{tine grada pod obezbe|ewem da ne u|u novinari? Gradona~elni~e, takvo bezakowe nije bilo ni za vreme na{e Maje i ZoranaVu~evi}a.Sramota! 064/2952... *** Ba{ smo mi prakti~ni, za jedanpotpisNoviSad}edaplati milijarduipodinara,asedi{te novogministrakulture}ezaslu`eno da bude u novoj stanici ATP-aVojvodina.Danezvrji!! 060/6394... *** Ko{tunici bi jednostavno trebalozabranitidasepojavqu-

jeidagovoriujavnostiitozbog one stare: „Da je prazna pu{ka opasnijaodpune”. 060/0227... *** ^itamu{tampipqa~kaZobnatice. Da je samo to, gde je NIS, kombinati, poqoprivrednazemqa?Sadapripremaju da rasture Institut za ratarstvo, verovatno ho}e da ga prebace u Beograd, a nama narodne kuhiweda~ekamomilostiwuiz Beogradaidanampatriotilepeplakateiprosipajupamet. 063/1264... *** ^it am da je DS obj av il a da ima plan izl as ka iz kriz e, pa da nij e tu` no, bil o bi sme-

{no. Nai m e, prv o nek a re{ i kriz uusvoj ojku} i,aimablokir an ra~ un ve} ned eq u dan a, apit aw ejeuop{ te{ta}ebiti sa DS-om, da li }e i ta strank a nas tav it i da rad i u kak vom obim u i sa kak vim sastav om. Na sve to i ko }e je fin ans ir at i,akao{toznam o nov ac je br. jed an, a o wen im fin ans ij am aifin ans ij er im a znam osve. 063/5847... *** Vaterpolista [api} je u na{oj reprezentaciji bio veliki snagatoridanasgaDStakotretirasamo{totamonikonezna dapliva. 063/3345..


18

tv program

utorak19.mart2013.

Документ Статистик а потврђује да расте број атеиста. Гости: Мирослав Кевежди - филозоф и религиолог, отац Стефан - старешина манастира Велика Ремета, Динко Грухоњић-НДВН,ВладанБеара - психолог, Александар Шибул - психолог, Андрија Шрек - друштво атеиста Србије, Слободан Саџаков етичариЗоранКостићЦане -Партибрејкерс. Ауторк а: Ержика Пап-Рељин (РТВ1,19.00)

Добро јутро,Војводино Државни посао Универзум Вести Палета Најглупљи амерички преступници 11.25 Двоугао 11.30 Агро мозаик 11.55 Име мог сокака 12.00 Вести 12.10 Таблоид 13.05 Грување 14.00 Вести 14.05 Нека песма каже 15.00 Вести за особе са оштећеним слухом 15.05 Оперативци 16.00 Изблиза 16.50 Временска прогноза 17.00 ТВ Дневник 17.20 Један на један 17.50 Разгледнице 18.55 Државни посао 19.00 Документ 19.30 ТВ Дневник 20.05 Оперативци 21.00 Радар 22.00 Војвођански дневник 22.35 Један на један 23.00 Универзум 23.45 Лутер 00.40 Најглупљи амерички преступници 01.00 Документ 01.30 Радар 02.20 Хор „Цвеће цанфало“ 03.15 Таблоид 04.10 Гламур тужур

06.00 07.00 07.30 08.00 09.00 09.15 10.05 10.30 11.00 12.05 13.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30

Забавни програм Документарни програм ВОА Панорама Кратке вести Свет животиња Културни програм Документарни програм Излог страсти Документарни програм Без цензуре Војвођанске вести Панорама Свет животиња Војвођанске вести Излог страсти Документарни програм Војвођанске вести Документарни програм Изазов истине Војвођанске вести Културни програм

06.30 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00

06.55 Додати живот годинама 08.00 Здраво живо 08.21 Здравље пре свега 08.45 Све(т)око нас 09.20 Гламур тужур 10.00Концерт Европског студентског камерног оркестра 11.10 Хроника Славоније,Барање и западног Срема 11.40 Зелени сат 12.05 Чари риболова 12.30 Вести (мађ) 12.40 Изравно (хрв) 13.05 Додати живот годинама 14.05 Вреди знати 14.35 Све(т)око нас 15.00 Потрошачки репортер 15.10 Наши дани (мађ) 16.10 Омладинска емисија (мађ) 16.40 Недељни магазин (ром) 17.45 ТВ Дневник (хрв) 18.00 ТВ Дневник (слов) 18.15 ТВ Дневник (рус) 18.30 ТВ Дневник (рум) 18.45 ТВ Дневник (ром) 19.00 ТВ Дневник (мађ) 19.25 Спортске вести (мађ) 19.30 Романе ђиља-емисија ромске музике 20.00 Добро вече,Војводино (ром) 21.30 Лутер 22.25 Грување 23.20 Палета 00.10 ТВ Продаја

ИванаСелаков

Песмабез граница У овонедељној емисији „Песмабезграница”гостису: БиљанаЈефтић,АцаИлић, Ивана Селаков, Чеда Марковић... Водитељка емисије јеСветланаАлексић. (РТС1,20.52) 06.05 08.00 08.15 09.05 09.35 09.54 10.19 10.55 12.15 12.31 12.37 13.18 13.24

Новосадско јутро Храна и вино Трас Велике тајне малог места Вести Азбука родитељства Сремски Карловци од суботе до суботе 12.00 Документарнипрограм 13.10 Пут за Евонли

06.30 09.10 10.00 10.05 11.00 11.10 11.35

Какосекаже Водич кроз српски језик. Најчешће грешке, заблуде и недоумице. Савети за исправно,лепоикреативноизражавањеиодговорнапитање:„Акакосекаже?” Ауторка: НадаЗековић (НовосадскаТВ,18.50) 14.05 14.30 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.18 17.30 18.45 18.50 19.00 19.30 20.20 20.30 21.25 22.00 22.30

Истрага Спринт Мистерије КГБ-а Храна и вино Објектив (слов) Објектив (мађ) Закон улице Трас Новосадско поподне Реч за данас Како се каже Објектив Пут за Евонли Неон сити Седам слика Мистерије КГБ-а Објектив Велике тајне малог места

10.30 Преглед Евролиге 11.30 Премијер лига:Тотенхем – Фулам 13.40 Преглед холандске лиге 14.30 Евролига Магазин 15.00 Бициклизам 15.30 Преглед АТП Мастерс Индијан Велс 16.30 Преглед шпанске лиге 17.30 Преглед Премијер лиге 19.10 Преглед Чемпионшипа 19.40 Преглед руске лиге 20.45 Лига 1:Јеовил –Свиндон 22.45 Седмица пред нама 23.10 НБА недељно

14.23 15.10 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 18.58 19.30 20.05 20.52 21.45 21.50 22.00 22.55 23.50

06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.15 20.20 20.30 21.45 22.15 00.15 00.30

Јутарњи програм Јутарњи дневник Јутарњи програм Позориште у кући Гастрономад Квадратура круга Путопис Београд вечити град Спорт плус Појмовник раног хришћанства До усијања Евронет Циклус-редитељи ТВ Београд (Милош Радовић):Загреб-Београд преко Сарајева Како се то ради Ово је Србија Бољи живот Гастрономад Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Бољи живот Песма без граница Вести Упитник Вести До усијања Дневник

Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Несреће у ваздуху Тачно 1 ВИП Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Љубав и казна Лото Како време пролази Дама без блама Филм:Шифра сабљарка Ноћни журнал Филм:Др Ти и њeгове жене

Парада Радмило и Мирко су геј пар који непрекидно доживљава непријатности од хомобичара у Београду. Радмило, жели да живи дискретно као ветеринар и да не истиче своју сексуалну оријентацију... Улоге:Никола Којо,Милош Самолов,Горан Јевтић,Христина Поповић-Мијин,Млађа Андрејевић, Наташа Марковић, Тони Михајловски, Горан Навојец Режија:Срђан Драгојевић (Прва,22.15)

06.42 07.03 07.08 07.18 07.45 08.08 08.14 08.44 08.50 09.05 09.31 10.01 10.25 10.55 11.25 11.54 12.30 13.00 14.01 14.31 14.37 14.52 15.18 15.48 16.23 16.52 17.48 18.54 19.18 19.41 19.47 20.00 20.28 21.00 21.55 00.01 00.45 01.26 02.25 02.53 03.28 04.30 05.15

Слагалица Датум Верски календар Тролови Пчелица Маја Ана Добрић Енциклопедијазарадознале Досије икс и окс Ликовне технике Математика у срцу Све боје живота Магазин Лиге шампиона Меразамузику Траг Грађанин Мађарски национални балет: Прича из бечке шуме Породичникругови Трезор Енциклопедија за радознале Досије икс и окс Ликовне технике Математика у срцу Насиље над децом:сигурна кућа Време је за бебе Екоглобал Свилена тога Ја имам таленат Путчасногкрста Пчелица Маја Ана Добрић Верскикалендар ТВ мрежа Други век Свилена тога Хотелодмилиондолара, филм Све што треба знати о... БигбендРТС Трезор Насиље на децом:сигурна кућа Време је за бебе Јаимамталенат-специјал Свештотребазнатио... БигбендРТС

АлександраЈефтановић и ОгњенАмиџић

Фарма –улазак Вечерасће 22такмичара започети своју игру на надалеко познатом ранчу у Лисовићима. Преко 90 дана гледаћемо ривалство, али и пријатељство, можда и неку нову љубав.Али, само један ће освојити главну награду –50.000евра. Водитељи: Александра Јефтановић иОгњенАмиџић (Пинк,21.00) 07.00 11.00 13.00 13.05 14.00 15.15 15.55 16.15 17.00 18.30 19.10 21.00 23.30 00.00 01.00 01.30 03.00 04.30

Добро јутро Звезде гранда Први Национални дневник Звезде гранда Тачно у подне Наследници Национални дневник Кување и мување Прељубници Национални дневник Мала невеста Фарма,улазак уживо Прељубници Пабло Ескобар Кување и мување Филм:Моцарт и кит Филм:Хероина пакла Филм:Моцартикит

dnevnik

ЕмаВотсон

ХариПотери дворанатајни Пред почетак нове школске године Харија посећује кућни вилењак Доби. Он га упозораваданесмедаидеу Хогвортсјерћемуседесити страшне ствари. Хари га не слуша и заједно са својим пријатељима Роном и Хермионом започиње нову, магичнугодину. Улоге: Данијел Редклиф, РупертГринт,ЕмаВотсон Режија:КрисКолумбус (Б92,21.00) У здравом телу Топшоп Доме слатки доме Топшоп Кажипрст Интернат Ларинизбор Цртанифилмови Топ шоп Филм:Ратници из пакла Вести Спортски преглед Два и по мушкарца Титова кухиња Ларин избор Нинџаратници Филм:Хари Потер и дворана тајни 00.00 Вести 00.35 Спортски преглед 07.35 08.05 08.25 09.15 09.30 10.35 12.05 13.05 14.00 14.15 16.00 16.40 17.00 18.00 19.15 20.25 21.00

Магaзин ин Филм:Бегунац Филм:Остани мртав Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Коп на Пинку Тјудорови Ескобар-господар зла Филм:Ошамари је...она је Францускиња 22.00 Филм:Животи су у питању 00.00 Филм:Деветороукући 09.00 10.00 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.00 19.00 20.00

05.00 08.00 08.20 08.50 09.15 09.20 09.40 09.45 10.00 10.50 11.10 11.50 12.15 13.00 13.40 13.55 14.00 14.45 15.00 15.55 16.00 17.20 17.55 18.30 18.50 20.00 21.00 22.10 23.15 01.00

Добро јутро,Србијо Покемони Авантуре малог Пере Повратак малог тигра Мегаминималс Зоки на веселој фарми Монстер хај Телешоп Сабрина Винкс 5 Монсуно Бен 10 Покемони Моћни ренџери Телешоп Вести Вип24 Телешоп Гламур Вести Сузе Босфора Црни Груја Телемастер Насловна страна,квиз Филм Чађава механа Граница Позајми ми ауто Филм Филм

ЗоранЦвијановић

СЕРИЈА

ЦрниГруја Серијакојаправинајсјаjнију пародијунасрпскуисторијуи њене великане! Карађорђе је грубијан и женскарош који се обрачунавасанеистомишљеницима претходно их проглашавајућииздајницима... Улоге: Сергеј Трифуновић, Борис Миливојевић, Никола Којо, Никола Пејаковић, Зоран Цвијановић, Маринко Маџгаљ, Душанка Стојановић Редитељ: Игор Стоименов (Хепи,17.20)

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

07.00Уз кафу,07.30Бели лук у папричица,08.30 Цртани филм,09.00Одељење за убиства,10.00 Шоу -Парови,11.00Кућа 7жена,12.00Суботом поподне,14.00Живети свој живот,15.00Спортски преглед,16.00Освета,17.00 Политикон, 18.00 Одељење за убиства, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00Ток шоу,22.00Објектив,22.30Жива ватра,00.00Објектив,00.30Ток шоу

08.15 Школа, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп, 09.10 Туристичке, 09.25 Тандем, 09.30 Фокус, 10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке, 13.05Фокус,13.45Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем,16.40Булевар, 17.30 Златибор, 18.00 Мозаик, 20.00 Фокус, 21.00 Фам, 21.25 Филм, 23.15Фокус,23.40Туристичке,00.25Ауто шоп,00.35Хај-фај,01.30Фокус

08.00 555 личности, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 09.40 НС инфо, 10.15 Док. филм,11.00Пун гас,12.15Уторком у 21,13.20 ИнЏој,14.00Акценти,14.15Писмо глава,15.15Токови моћи,16.00Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 20.05 Икс арт, 21.00Екстреми,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм

9:07.00Аморе Латино,08.00Фарма,09.00Кухињица,10.00У нашем атару,11.00Ауто флеш, 12.00 Биографије, 13.00 Отворени екран – ретроспектива,14.00Здраво је лепо,14.55Инфо,16.00Аморе Латино,16.55 Инфо,17.30Бибер,18.00Култура тела,18.30Кухињица,18.55Инфо,19.30 Бибер,20.15Отворени екран,21.15Улови трофеј,22.00Бибер,22.30Инфо, 23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

12.00Срем на длану:Шид,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Спорт СТВ-а, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: Рума, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Док.програм,21.15Ток шоу:Очи уочи, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак,10.00Филм,12.00Катедрале,13.00Квиз, 14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас, 19.00Мозаик дана,19.30Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Тајни знак,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем.


dnevnik

utorak19.mart2013.

IZBORIZSATELITSKOGPROGRAMA

FEQTON

16

19

BAUKLIBERALIZMANADVOJVODINOM

Pi{e:Mirko ^anadanovi}

23.40

Грађевинске интервенције Шминкање са Клио Паклена Кели Четири венчања -Америка Најбољи британски ресторан са Гордоном Ремзијем Повратак Хани Бу Бу Дечији рођендани за памћење Прекомерна тежина у трудноћи Велике ромске свадбе Америка Мали људи,велики свет Краљ посластичара као кувар Грађевинске интервенције Шминкање са Клио Паклена Кели Алесандрова кухиња Стручњак за торте 24сата у Ургентном центру Гојазни (УК) Шокантне породичне тајне У спаваћој соби са др Лором Берман Ургентни центар

08.10 09.10 10.20 11.25 12.30 13.40 14.40 15.40 16.50 17.50 18.50 19.50 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Наполеон Барок! Египат 1066. Импресионисти Најгори послови у историји Тајм тим година Барок! Ловци на митове Најгори послови у историји Ратници Германска племена Оруђа смрти Наполеон Ловци на митове Тајм тим година Германска племена

07.40 08.35 09.30 10.25 11.20 12.15 12.45 13.10 14.05 15.00 15.25 16.20 17.15 18.10 19.05 19.35 20.00 20.55 21.50 22.45

07.00 Добројутро,Хрватска 09.30 Мисаинуагурацијепапе ФрањеуПетровуслужбу, пренос 12.35 Дневник1 13.14 Пркоснаљубав 13.57 ДрОз2,ток-шоу 14.53 Међунама 15.25 Културнабаштина 15.55 Судијиноновоодело 16.45 Хрватскауживо 17.45 Позориштеукући 18.20 8.спрат,ток-шоу 19.10 Темадана 19.30 Дневник 20.10 Параван 21.05 Циклусхрватскогфилма: Каменитаврата 22.45 Дневник3 23.22 ПаклениМалоне,филм 00.56 Убиствомеђупријатељима, филм 02.20 Самохраниотац

ЕмаТомпсон

Накрајудана 08.00 09.30 11.00 13.15 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.00

ЗавераРозвел КунгфусториоТаијипанди Торањсмрти Нортфорк Сведоци Правилослужбе Времепромена Гласницизла Еротскифилм Еротскифилм

Гласницизла Породица Соломон напустила је ужурбани живот и Чикагу и заменила га повученимнафармиуСеверној Дакоти. Проблеми настају када шеснaестогодишња Џесупољуоткривакакоповученост може бити застрашујућа,кадаонаињентрогодишњи брат Бен угледају наказекојеникодругиневиди... Улоге: Кристен Стјуарт, Дилан Мекдермот, Џон Корбет Режија:МајклФајфер (Синеманија,22.00)

Време је Другог светског рата. На имању британског лорда Дарлингтона ради беспрекорни батлер Џејмс. Он је одан својој дужности и послодавцу,никаднепоказује осећања, не изражава мишљење ни о чему нити има икаквепотребе.Јединакојау њему види људско биће је нова домаћица, мис Кентон, којасвојпосаорадиистотако беспрекорнокаоиЏејмс... Улоге: Ентони Хопкинс, Ема Томпсон, Џејмс Фокс, КристоферРив,ПитерВон Режија:ЏејмсАјвори (ХРТ2,20.00) 07.03МалаТВ 07.33 Шаолинскипажеви 07.55 Телетабис 08.19 ЏонииЈохана 08.45 Амика 09.10 Школскисат 09.57 Долинасунца 10.43 Грофица,филм 13.00 Музика,музика... 13.23 Убиствомеђупријатељима, филм 14.48 Деграси 15.10 Школскисат 16.00 Регионалнидневник 16.35 Долинасунца 17.18 Дамингамбит,токшоу 18.01 Ниданине 18.51 Цртанифилм 19.01 МалаТВ 19.31 Кришкесира5,док.серија 20.00 Накрајудана,филм 22.13 Самохраниотац 23.07 Закониред 23.49 Увекјесунчаноу Филаделфији 00.09 Ловцинанатприродно 00.50 Заштитницасведока 01.31 Трачара 02.12 Сексиград 02.40 Ноћнимузичкипрограм

КристенСтјуарт

06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 09.55 10.45 11.15 11.40 11.50 13.40 14.35 15.30 16.00 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55

Судијезастил СофиПаркер АлиМекбил СофиПаркер Првапеторка Какосамупознаовашумајку Приватнапракса Џордан МелисаиЏои КугарТаун Брзаиталијанскакухиња ЛудницауКливленду Суперзвездеплеса Свештонистезналио љубави Судијезастил АлиМекбил Првапеторка Какосамупознаовашумајку МелисаиЏои КугарТаун Очајнедомаћице Џордан Освета Очајнедомаћице Приватнапракса Очајнедомаћице

04.00 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 01.15 02.20

Џеронимо:Америчкалегенда Љубавиплес Разоткривено ПанТадеуш Војничине Бинго Смртоноснемисли Надаислава Врелинатела Поноћниекспрес Еротскифилм Еротскифилм Еротскифилм

07.30Узбуна:Рубиконовазавера 09.00 МомцисМедисона 10.00Очајничкопутовање:Прича АлисонВилкокс 11.30 Засвавремена 13.00 МомцисМедисона 14.00 Невин 16.00 Игра 17.30Биографија-СофијаЛорен 18.30Узбуна:Рубиконовазавера 20.00 МомцисМедисона 21.00 Тешкамета 23.00Мумија

Prepredenisu efikasnijiodpametnih -Jane}ugovoritiotomeuostavci–rekaosam ito ne samo {to nije smenio Tepavca kad je, po se}awu Dorowskog, saznao za „mr- mu-alinemogunidaspre~imdatobudekomenqu“uwegovojbiografiji-{tobibilou tarisanoinana~inkojipoja~avasumwuuprivrskladu s lako}om kojom se osloba|ao svakog u `enost demokratiji u na{oj partiji. Najmawe kogajepoliti~kiposumwao-negoikadjeTepa- samspremandatopredupre~avamdodatnomsamovac po drugi put tra`io da ga oslobodi mini- kritikom. Vrlo se kajem i zbog kompromisa na starskedu`nostiuoktobru1972.smatraodaon kojesamume|uvremenupristajao.Politikanije treba da ostane do kraja mandata. U strogo poverqivompismo,kojeje{efwegovogkabineta uputio svim saveznim funkcionerima, pa i meni, kao predsedniku PK, wemu pi{e: „Drug Predsednik je izrazio mi{qewe da je boqe da se odlazak druga Tepavca sa du`nosti obavi na prole}e, kad se navr{i ~etiri godine, a da forma napu{tawa du`nosti bude ’ostavka po sopstvenom zahtevu’, {to i jeste“.IotomejeDorowski bio obave{ten, ali sujeta i netrpeqivostsubileja~e. Dorowskijesmatraodaje„zaVojvodinuboqe re{ewe“dana~eluPKbudeBataVlajkovi},ane Tepavac, i zatim ja. A kakvo je bilo to „ re{ewe“?SamDorowskijeovakoopisaoVlajkovi}eveintelektualne,politi~keimoralneosobine: „Nikad nije ~itao, ni u~io. Politi~ka kultura mujeuska.Znaop{te,ali~imsekreneupojedine oblasti, kao {to su dru{tveno-ekonomski i politi~ki sistem, a pogotovo ideologiji, on to U sve razo~aran Veqko Vlahovi} ne zna. Kad o tome nekad govori uvek se stidim, jersevididaneznanikategorijalnisistem.Ne- bilamoj `ivotni ciq, ine}u patitizbogizlakad se sti~e utisak da ni materijale sa sednica skaizwe.@alimsamozanekimizgubqenimidene ~ita, ve} slu{a nekoliko diskutanata i na alimai`elimdasevratimnaonoradnopoqena osnovu toga improvizuje svoju re~. Zato sam na kojemsambiodokmenisuubedilidajeimojagenekim sednicama posle wega (nikad direktno, neracijadu`nadaposvetikojugodinuostvarewu ve}kasnije)uzimaore~iosporavaonekewegove op{tedru{tvenih potreba. Nadam se da u tome stavove.Mo`damujetosvesmetalo,ose}aojeda ne}ubitiometan. jeprevazi|enwegovautoritet–asujetamujesiVeqkomejemirnoslu{ao,paondarekao: gurno bila povre|ena. Mo`da je kompleksiran -Neznam{tajerazlogdatedrugTitonijedomojomli~no{}u.Nijeprvi!Mo`damusmetamoj sadprimio.Mo`dajezauzet.RazumemtvojenezaugleduVojvodiniiJugoslaviji.Awegovaosobi- dovoqstvo.Primetiosamidauposledwevreme najeina~edanevoliqude.Odwegagodinamani- istupa{ nekako nervozno, nesigurno. Samo bih sam ~uo dobro mi{qewe o bilo kom ~oveku. Ta- tisavetovaodase~uva{razo~arawaizbogqutkavjekarakter“. wenapojedinequdeizgubi{veruuPartiju.Ija [tonijepro{lo1967.i1969.(adajepro{lo, sam imao te{kih trenutaka, ali me je odr`ala „nebibiloliberalizmauVojvodini“,ka`eDo- veraukomunisti~kuideju.Meni}ebitinajte`e rows ki, {to nij e bez daobjasnimtvojuostavku osnova, jer liberale nisu mojim sinovima i wihoDorowskijeupornoza~elnikaSK vim drugovima. Kako da pobedili pametniji nego prep reden i) pro} i }e VojvodineguraoBatuVlajkovi}a,o shvate da si ba{ ti, naj1974. Tad je Dor ows ki komejepisao:„Nikadne~ita,niti mla|ime|unama,najve}i imaoapsolutanautoritet u~i.Politi~kakulturamujeuska. krivac?! u Vojvodini, pa mu nije Ja sam dve godine bio Nevoliqude.Odwegagodinama bilote{kodaVlajkovi}a resorski upu}en (kao jenisam~uodobromi{qeweobilo danodtrojicesekretara uzdigne na polo`aj prvog preds edn ik a Preds edn iPKzadu`enzakulturii kom~oveku.Takavkarakter“ {tvaVojvodine,posle~eprosveti) na neposredu ga }e on lako sti}i i do saradwu sa Vlahovi}em, dr`avnogvrha.^ovekkojinikada nije ~itao ni ibiowomezadovoqan.@ivosese}amikakomi u~io inije voleo qude postaoje1985.predsednik je - kada sam ga, u pauzi sednice Predsedni{tva Predsedni{tva SFRJ! Kao da je trebalo potvr- SKJnakojojse}utkepre{loprekodoga|ajaveditikolikojeupravuonajvladarkojijenasled- zanihzastaweuHrvatskojiJugoslaviji,upitao nika hrabrio re~ima: Vide}e{, sine, s koliko „[taseovode{avasnama?“-odgovorio:„Pomimalo pameti se mo`e upravqati svetom. {qaosamdaodemkodStarog(Tita),damuka`em PisaosamTitu11.decembra1972:„Predvada- mnogo{ta,{tomedugomu~i,alisamzakqu~io nakazanomijedaVismatratedatrebadasepo- dajeboqedaovozdravqa{tomijeostaloutrovu~emsafunkcijepredsednikaPK.Na~innako- {im na dovr{avawe onog {to ve} godinama `ejisamstimeupoznatjevrloneprijatan,alisad limdanapi{em.Sadvimla|imoratedaponesetonijenajva`nije.UrazgovorunaBrionimare- teteretpoliti~keborbezaboqedru{tvo. kaosamVamkakveprigovorepojedinacauvezisa Delovao je umorno i razo~arano. Nisam, zato, mojim dosada{wim radom ne mogu da prihvatim. o~ekivaoda}emisad,narastanku,kazatine{to Ali,mo}i}udarazumemakoimadrugihrazloga. vi{e o tome {ta se de{ava s nama. Ali, nisam Zato Vas molim da me primite ~im budete mo- o~ekivaonida}emeohrabrivativerom upartigli.“ ju. ^ekaosamodgovortridana,aondazamolioza Kao da je partija metafizi~ki fenomen, borazgovor Veqka Vlahovi}a, tad predsedavaju}eg `anstvo.Nerop}inapartiju,{tagoddatesnaPredsedni{tvuSKJ.Onmejeodmahprimio. |e!

T

СЕРИЈА

Монк (Универзал,13.20) 07.20 08.20 10.20 12.20 13.20 14.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20 00.20 01.20

Три реке Убиства у Мидсамеру Вокер,тексашки ренџер Све по закону Монк Вокер,тексашки ренџер Убиства у Мидсамеру Све по закону Монк Видовњак Премијера Скандал Добра жена Браћа и сестре Видовњак Све по закону

08.05Ју-Ги-Ох! 08.30Вирусатек 09.00Ружаветрова 10.00Кобра11 11.25Ексклузивтаблоид 11.45Крвнијевода 12.55Ружаветрова 13.55СулејманВеличанствени 15.00Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Крвнијевода 20.00Ружаветрова 21.00СулејманВеличанствени 22.20Пехдодаске,филм 00.20Љупкекости,филм

ЛиндзиЛохан

Пехдодаске Ешли је девојка којој се срећаувекосмехивала–лепа, успешна, окружена добрим пријатељима, привлачна. Џејк није ни приближно толикосрећан–неспретани склон повредама, ствари никада не иду у смеру у којем онжели… Улоге: Линдзи Лохан, Крис Пејн, Самаир Армстронг,БриТарнер,ФаизонЛов Режија:ДоналдПетри (РТЛ,22.20)

09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Врхунскоградитељство Генералка Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Разоткривањемитова Упозоренисте! Темељиметропола ПениТелер–Лажили истина 00.00 Чарипутовања

08.45 10.30 11.30 12.15 13.00 13.30 15.30 17.00 18.15 21.00 23.00 23.30 00.15

Карлинг Скијашки скокови Биатлон Фудбал Тенис Карлинг Бициклизам Билијар Фудбал Бокс Аутомобилизам Скијашки скокови Биатлон

Књигу Мирка Чанадановића „БАУК ЛИБЕРАЛИЗМА НАД ВОЈВОДИНОМ” можете купити у књижари „Службеног гласника”(Јеврејска 13,Нови Сад)за 756динара, или наручити преко телефона 021/6622–609и мејла knjizara4@slglasnik.com

Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{an Vlaovi} (480-6802).GlavniiodgovorniurednikAleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: Nada Vujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),Dejan Uro{evi} (ekonomija480-6859), Vlada @ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),Aleksandar Savanovi} (novosadskahronika,528-765,faks6621-831), Nina Popov-Briza (kultura480-6881),Svetlana Markovi} (vojvo|anskahronika480-6837), Vesna Savi} (svet480-6885),\or|e Pisarev (dru{tvo480-6815),Mi{ko Lazovi} (reporta`eifeqton480-6857), Branislav Puno{evac (sport480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), Ivana Vujanov (revijalnaizdawa480-6822),Slobodan [u{wevi} (foto480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), Nedeqka Klincov (tehni~kiurednici480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`baprodaje480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasnisektor480-68-68),Filip Gligorovi} (Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa:Politika[tamparijad.o.o. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


20

^iTUQe l POMeni

utorak19.mart2013.

Posledwi pozdrav bratu

dnevnik

Posledwi pozdrav te~i - dedi

Sa bolom i tugom obave{tavamo ro|ake i prijateqe da je preminuo na{ voqeni suprug, otac i tast

Jovanka Kova~i} 1929 - 2013. Draga mama, tvoj odlazak ostavi}e za ceo `ivot veliku tugu i bol u mom `ivotu. Tvoja k}i Qiqana i zet Bata. Sahrana pokojnice obavi}e se u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 14.15 sati, na Gradskom grobqu.

Stevanu Bekvalcu

od: sestre Zorice i brata Vase sa porodicom.

Dragan i Dane Xepina sa porodicama.

71205

71217

71226

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav dragoj majci, babi i ta{ti

Posledwi pozdrav kumu

Draga

Jovanu Teodorovi}u

Zdravko Vujkov 1930 - 2013. dipl. veterinar

Jovanu Teodorovi}u Bati

Aka Stevanu Bekvalcu

1929 - 2013. malo je re~i koje mogu da opi{u radost tvog postojawa i tugu {to si nas napustila.

Stevica i Joka sa porodicom.

iz Koviqa

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

od porodice Isakovi}. Tvoji: Lela, Sr|ana i Dejan sa porodicama.

71224

Posledwi pozdrav dragom kumu

Mariji Samo~eti

71206

71225

3

Posledwi ispra}aj je danas, 19. 3. 2013. godine, u 14 ~asova, u Koviqu.

Posledwi pozdrav svom dragom i voqenom bratu Ve~no o`alo{}eni: }erka Seka, unuci Mi}a, Maja, ^eda, Marija i zet \or|e.

Posledwi pozdrav prijatequ

O`alo{}eni: supruga Julka, }erke Ru`ica i Slavica i Franco Paolelli.

71191

71188

Miroslavu Rodi}u ^ombetu

Zdravku Vujkovu

Posledwi kom{iji

pozdrav

Posle duge i te{ke bolesti, u 74. godini napustila nas je draga majka i baba

A za{to i ti?

veterinar Milivoje Koprivica sa porodicom.

Stevanu Bekvalcu

od Keke i Stevice.

Sestra Sowa sa porodicom.

71219

71220

71208

dragom

Posledwi pozdrav na{em bratu

Posledwi pozdrav dragom drugu

Marija Samo~eta

\or|e Keki}

iz Koviqa

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 14 ~asova, u Koviqu.

Zdravku Vujkovu

Zdravku

Stevici

od: Bebe Mihojevi} i Nikole Novakovi} sa porodicama.

od wegovih drugova: \oke, Ratka, \ure, Mo{e, Zdravka, Gere, Mi}e, Spomenke, Jelice, Milice, Lekija i Raje.

71221

71203

71209

Posledwi pozdrav dugogodi{wem drugu i prijatequ

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Jovanu Teodorovi}u Gu`i

Stevanu Bekvalcu

Kom{ije iz D. Avramovi}a 6.

Ve~no o`alo{}ena }erka Slavica i unuk Miroslav.

71222

71211

S tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi

Stevan Bekvalac

Jovanka Kova~i}

1958 - 2013.

Sahrana je u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu. od Sini{e i Tamare.

71218

71189

Dana, 18. 3. 2013. godine napustila nas je na{a draga mama, ta{ta, baka i prabaka u 84. godini.

od: Tome i Mire Bu`an~i} sa decom.

Posledwi pozdrav divnom prijatequ od kolega iz Tenis kluba: Filip~i}, Gospo|ina~ki, Repac, Rude{, Jovanovi}, Topoli}, Krwetin, Teofanovi}, Vasi}, Debeqa~ki, Vrawe{, Jovovi}, Batini} i Jockov.

Sahrana }e se obaviti 19. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na Veterni~kom grobqu.

]erka Dragica i zet Petar Begojev sa porodicom.

Ispra}aj iz ku}e `alosti je u 14 ~asova. O`alo{}eni: supruga Sofka, sin Nemawa i }erka Nevena i tetka Ru`a.

71223

71207


^iTUQe l POMeni

dnevnik

Sa bolom, tugom i qubavqu koju smrt ne mo`e da prekine opra{tamo se od

21

utorak19.mart2013.

Posledwi pozdrav

Zdravku Vujkovu Porodica Petrov.

71167

Tijana Ze~evi} 19. 3. 1985 - 19. 3. 2013.

\or|a Keki}a

Bio si deo na{e mladosti, veseqa i radosti. Tvoja dobrota }e ve~no `iveti u na{im srcima.

Porodica \ilas.

71150

Posledwi pozdrav tati na{eg kuma

\or|u Keki}u

Tijana Ze~evi} Dan za danom prolazi, tuga ne odlazi. U srcu tuga, na grobu ti{ina, a u domu velika praznina. Pitawe jedno ne da mi mira, za{to te nemam, za{to mi ode, sestru da nemam, da me puti bez tebe vode. Dani prolaze, a tebe nema. Kome majka ro|endan da sprema. Tvoj brat Nemawa.

Danas je tvoj ro|endan. Svaka na{a suza prolivena moli tvog An|ela da ti gore bude boqe, da si sretna i vesela. Tvoj grob pun je cve}a, tiho pla~e svaka sve}a. Da mirno spava{ i ptice se trude, tiho pevaju da te ne probude. An|eli dragi mi vas molimo, ~uvajte je jer je mnogo volimo.

\or|e Keki}

Tvoji: mama i tata.

1948 - 2013.

71176

71177

Obave{tavamo rodbinu, mnogobrojne prijateqe, zaposlene i poslovne saradnike da je dana 17. 3. 2013. preminuo na{ dragi i voqeni suprug, otac i deka

Ostajemo u dubokom bolu, sa se}awem na sve sre}ne godine koje smo proveli zajedno.

Kolektiv „Univerzal”.

\or|e Keki} 1948 - 2013.

od porodice An|elkovi}.

u 65-oj godini `ivota. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 19. 3. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu. Porodica Keki}.

71161

59990-P2

59990-P2

\or|e Keki} 1948 - 2013. ^ovek nikada nije spreman na rastanak. Zato }e{ ti `iveti ve~no kroz svoja dela, na{e misli i se}awa. Neka se tvoja du{a sada u miru odmori od te{ke bolesti koja nam te je tako nemilosrdno odnela. Vole te zauvek tvoji „mornari”. Supruga Zora, }erka Sandra i sin Dejan sa porodicama. 59990-P1


22

^iTUQe l POMeni

utorak19.mart2013.

dnevnik

Posledwi pozdrav dragom

Opra{tamo se od

Dragom bratu

\or|a Keki}a

\or|u

dugogodi{weg poslovnog saradnika i prijateqa

Gordana Radosavqevi}.

Advokat Qubica @iki} sa saradnicima i porodicom.

71183

71186

Posledwi pozdrav stricu i deveru

Opra{tamo se od

\or|u Keki}u Kada smo bili mla|i delili smo uspomene, sada si ti postao uspomena. Po~ivaj u miru. Zdravku Vujkovu Tvoja sestra Tawa sa porodicom.

\or|a Keki}a dragog prijateqa i saradnika

od Neboj{e i Vukice Vujkov.

Advokat Milan [a{i} sa porodicom.

71181

71187

71179

Sa tugom se opra{tamo od na{eg

Posledwi kom{iji.

pozdrav

dragom

Posledwi pozdrav kom{iji.

S dubokim po{tovawem opra{tamo se od dugogodi{weg prijateqa, kolege i saradnika

Posledwi pozdrav zetu

Zdravko Vujkov Porodice: Papi}, Nikoli} i Kuqi{. 71212

\or|a Keki}a

Tu`nim srcem i bolom u du{i, obave{tavamo sve ro|ake i prijateqe da je na{a draga

\or|e Keki}

od: Vlade i Nade Petrov, Sowe i Nata{e sa porodicama.

Ivan Zavrtanik sa porodicom.

71214

71210

Posledwi pozdrav na{em deda Bati

Tu`ni smo, nije vi{e sa nama na{ kum

Jovana Teodorovi}a

Zdravku Vujkovu

1942 - 2013.

1930 - 2013.

KOLEKTIV NOVOSADSKOG OTVORENOG UNIVERZITETA.

od porodica: Maletin, Jan~i} i Stojkovi}.

71198

71192

Posledwi pozdrav dragom kumu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je iznenada preminuo na{ dragi

\uja Nestorovi} preminula 18. 3. 2013. godine, u 75. godini. Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na ^eratskom grobqu, u Sremskim Karlovcima.

Jovanu Teodorovi}u

Jovan Teodorovi} Bata

\or|u Keki}u

\or|e

1942 - 2013.

Po~ivaj u miru. od: Jovane, Milane, Mirjane i porodice Latas.

Milena, Helena, Branislav i Steva.

71215

71204

O`alo{}eni: sin Sava i snaja Dragica, unuci \or|e i Kristina i }erka Qubica, zet Rade i unuci Petar i Aleksandra.

Porodice: Masnov i Milovanovi}.

71199

71197

Jovanu Teodorovi}u Gugici

Nevena Markovi} - Pasternak

pozdrav

dragom

Jovanu Teodorovi}u Bati

Sahrana }e se obaviti u Italiji. O`alo{}ena majka Danica i sestre Dragica i Maja sa porodicama. 71195

od: Radosavqevi} Radeta i Vere sa decom.

71196

Dobri qudi idu u Raj, gde idu predobri? O`alo{}eni: supruga Jovanka, sin Sa{a i unuke Jovana i Milana.

Posledwi stricu

Posledwi pozdrav kumu

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je posle te{ke bolesti preminula moja }erka

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

71178

Posledwi pozdrav na{em dragom bratu, {ogoru i ujaku

Posledwi pozdrav na{em dragom bratu, deveru i stricu

Jovanu Teodorovi}u Bati

Jovanu Teodorovi}u Bati

od: Mikice Teodorovi}a, @ivkice, Sawe i Du{ke.

od: sestre Branke, {ogora Vlade i sestri}a Jovana Dobrovskog sa porodicom.

od: Du{ka, Ka}e, Brace i Qiqe Teodorovi}.

71184

71182

71180


^iTUQe l POMeni

dnevnik

utorak19.mart2013.

Posledwi pozdrav, povodom iznenadne smrti, na{em drugu i prijatequ

Posledwi pozdrav dragom

Posledwi pozdrav

23

Sa tugom se rastajem od moje drugarice

Milene @ivojinovi} ro|. @ivkovi} iz Ade

\or|e Keki} Posledwi pozdrav prijatequ.

\or|u Keki}u

Andrija, Jovanka, Vera, Jovana i Igor.

od prijateqa iz „Pera�: Marice, Joke, Buce, Dragana, Koke, \erma, Igora, Lakija i Vase.

Stanari zgrade Borislava Beri}a br. 14 i 16.

Radojka Proti} - Palov.

71160

71154

71152

71155

Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da je u 73. godini preminuo na{ dragi i voqeni

Posledwi pozdrav dragoj snaji i ujni

POMEN Pro{lo je 40 dana od kako nije sa nama na{a draga, mila i nezaboravna

Branko Pelevi}

Bojani Tati}

Jelena Milkov

POMEN

^lanovi T.K. AS.

71166

Olga Mladenovi} ro|. Bogdanovi} 19. 3. 1998 - 19. 3. 2013.

Posledwi pozdrav dragom drugu

[arloti Komnenov

Dragu Poli}u

Pro{lo je 15 godina od kako smo se prividno rastali. Kako vreme prolazi, sve nam vi{e nedostaje{.

1940 - 2013.

1948 - 2013.

Sahrana je u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 12 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Se}awa ne blede. Praznina i bol ostaju ve~no. Tvoja qubav i dobrota je iznad svega i nikada se ne}e izbrisati iz na{ih srca.

Uro{, Vujadin i Marko.

O`alo{}eni: supruga Milica, }erka Tatjana, sin Milenko i unuke Jelena i Sara.

71173

71172

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je nakon duge bolesti preminula na{a draga

\or|u Keki}u

od: Savete, Qubice, Marice Kova~i}, Miroslave Simunovi} i Gordane [vowe sa porodicama.

Ve~no }e{ `iveti u srcima i se}awima tvojih najmilijih. 71158

71165

3

GODI[WI POMEN bratu

Danas, 19. 3. 2013. godine navr{ava se tu`nih petnaest godina od kako nije sa nama na{ dragi

Cobule sa porodicom. 71168

Posledwi pozdrav majci po{tovanog kolege

[arlota Komnenov

Du{anu ]ur~inu

ro|. @igmond 11. 12. 1952 - 17. 3. 2013.

19. 3. 2012 - 19. 3. 2013. trgovac iz ^uruga

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}eni: suprug, sin sa porodicom, majka i sestra. 71151

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je u 72. godini preminula na{a draga supruga, majka, svekrva i baka

Zorki Zeqkovi}

Ivan Mitreski

Brat Aleksa, snaja Du{ka, sinovac Marko sa porodicom i sinovica Qiqa sa porodicom.

Ostaje{ ve~no u na{im srcima i ne zaboravqamo svu qubav i po`rtvovanost. Ve~no o`alo{}ene porodice: \ur|evi}, \uki}, Kilibarda i Mitreski.

70024

71162

Posledwi pozdrav gospodinu

Miwa Zeqkovi} sa porodicom. 175-P

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Bojana Tati}

Zdravku Vujkovu

Sahrana je danas, 19. 3. 2013. godine u 13 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Rumenki. O`alo{}eni: suprug Rajko, sin Miroslav, snaja Savka i unuci Borislav i Milan.

Porodice: Macedoni} i Eremi}.

71163

71194

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 18. 3. 2013. godine, u 94. godini preminula na{a mati, baka, prabaka i svekrva

Posledwi pozdrav majci po{tovanog kolege

in`. Dimitriju Kova~evu Mi}i obele`i}emo u sredu, 20. 3. 2013. godine, na Gradskom grobqu. Mi}o, ne postoje re~i kojima se mo`e opisati tuga i bol za Tobom. Osta}e{ u na{im srcima i mislima zauvek.

Eva Bogi}

Zorki Zeqkovi}

ro|ena Jakovqevi}

Tuguju za tobom: supruga i deca sa svojim porodicama.

Sahrana je u sredu, 20. 3. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Kolektiv Best izgradwa.

71100

175-1-P

O`alo{}eni sinovi: Bane i Mi{a Bogi} sa porodicama. 71185


24

utorak19.mart2013.

OGLASi

PRODAJEM stan ili mewam za mawi 86m2, Ulica Du{ana Danilovi}a 7, 1. sprat, odli~an raspored, Novo naseqe, vlasnik. Telefon 063/101-1481. 70981

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti:odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 71001

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33-943, 063/84-85-495. 71094

dnevnik


SPORT

dnevnik

KO[ARKA Druga liga Srbije (m)

1. Meridiana 2. Crnokosa 3. Napredak (K) 4. Morava 5. Napredak (A) 6. Mladost (Z) 7. @elezni~ar 8. Beovuk 9. Radni~ki 10. Proleter 11. Plana 12. Partizan 13. Mladost (^) 14. Spartak

21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 20 21 21

17 13 13 13 12 11 10 9 9 9 8 9 8 5

4 8 8 8 9 10 11 12 12 11 13 11 13 16

68:63 74:77 78:73 80:69 102:92 90:98 82:71 1737:1584 1683:1577 1565:1527 1594:1540 1588:1545 1685:1681 1636:1618 1727:1762 1578:1635 1499:1528 1642:1721 1620:1649 1569:1650 1500:1606

38 34 34 34 33 32 31 30 30 29 29 29 29 26

Prva srpska liga – sever (m) Vojvodina – Dunav Veternik – Vrbas Akademik – Topola Jedinstvo – Sv. \or|e Srem – N. Pazova Mladost – Oyaci 1. Vojvodina 20 2. Srem 20 21 3. Topola 20 4. Akademik 5. Mladost 21 20 6. Vrbas 7. Sv. \or|e 21 8. Dunav 20 9. Jedinstvo 20 10. Vojvodina SG 20 19 11. S. Pazova 12. N. Pazova 21 13. Oyaci 21 14. Veternik 26

17 16 13 13 12 12 11 11 10 9 9 6 6 0

74:64 0:20 84:80 83:79 93:68 83:77 3 4 8 7 9 8 10 9 10 11 10 15 15 26

1577:1224 1558:1320 1434:1281 1511:1433 1486:1450 1458:1380 1503:1475 1448:1335 1397:1473 1398:1511 1415:1388 1428:1625 1431:1629 0

37 36 34 33 33 32 32 31 30 29 28 27 27

V. Kikinda – Sport Ki Kadet – Mladost Vet. Hajduk – Futog ^oka – Crvenka SO Ko{ – Apatin 18 17 1. Hajduk 2. V. Kikinda 18 14 3. Mladost Vet. 18 13 4. Futog Tehn. 18 11 18 10 5. Sport Ki 6. Crvenka 18 8 18 6 7. SO Ko{ 8. Kadet 18 6 9. Apatin 18 5 10. ^oka 18 0

1 4 5 7 8 10 12 12 13 18

Prva liga (`)

67:58 104:91 20:0 0:20 89:62 1464:1002 35 1276:1133 32 1387:1250 31 1236:1083 28 1306:1259 28 1204:1287 25 1319:1361 24 1293:1478 24 1172:1444 23 0

Druga srpska liga – sever/jug (m) Vojka – Omladinac 60:70 Petrovgrad – LSK 78:91 75:61 BNS – Kris Kros 113:70 Ruma – Radni~ki 16 13 3 1443:1148 29 1. Ruma 2. Omladinac 16 12 4 1223:1148 28 16 10 6 1122:1119 26 3. Dinamo 16 8 8 1207:1093 24 4. BNS 5. Kris Kros 16 7 9 1217:1153 23 16 7 9 1081:1152 23 6. Vojka 7. Radni~ki 16 7 9 1134:1304 23 8. LSK 16 7 9 1160:1144 22 9. Petrovgrad 16 1 15 1062:1388 17

Druga liga – sever (`) Sivac – Proleter Kovin – Vojvodina Vr{ac – Gimnazija Ruma – Topol~anka Spartak – Basket Star 16 16 1. Spartak 16 12 2. Kovin 3. Sivac 16 10 4. Ruma 16 10 5. Basket Star 16 8 6. Topol~anka 15 9 7. Gimnazija 16 7 17 6 8. Vojvodina 9. Proleter 16 3 18 0 10. Vr{ac

0 4 6 6 8 6 9 11 13 18

104:57 74:64 0:20 73:69 114:32 1304:645 32 1108:966 28 1011:929 26 1047:876 25 859:956 24 901:877 24 973:1104 23 941:1010 22 763:1184 19 0:360 0

RUKOMET Superliga (M) Jugovi} U. – Kolubara 31:28 C. zvezda – Vojvodina 20:26 Vrbas K. – Partizan 27:36 Rudar – Zaje~ar 29:27 Metaloplastika – Crvenka J. 40:27 PKB – Radni~ki 29:32 Napredak – @elezni~ar 29:30 1. Partizan 19 17 2 0 584:466 36 2. Vojvodina 19 17 0 2 531:447 34 3. Vrbas 19 12 1 6 501:501 25 4. Rudar 19 9 1 9 500:495 19 5. Metalopl. 19 9 0 10 478:464 18 6. Jugovi} 19 7 3 9 504:509 17 7. Kolubara 19 8 1 10 541:551 17 8. Napredak 19 8 1 10 493:507 17 9. Zaje~ar 19 8 0 11 540:542 16 10. Radni~ki 19 8 0 11 490:513 16 11. PKB 19 5 4 10 519:527 14 12. C. zvezda (–8)19 9 1 9 492:499 11 13. @elezn. (–2)19 5 0 14 498:560 8 14. Crvenka 19 3 2 14 476:566 8 U 20. kolu (23/24. marta) sasta}e se: Vojvodina – Vrbas Karneks, Crvenka Jafa – Rudar, Radni~ki – Jugovi} Unimet (odgo|eno), Partizan – Napredak, @elezni~ar – PKB, Kolubara – Metaloplastika, Zaje~ar – Crvena zvezda.

Superliga (@) Radni~ki (K) – K. Milo{ 33:33 Naisa – Radni~ki 1949 43:29 Jagodina – Radni~ki (S) 32:24 Zaje~ar – @elezni~ar 39:18 M. sport – BMS Milenium 21:21 1. Zaje~ar 15 14 1 0 514:335 2. Jagodina 16 14 1 1 461:369 3. Rad. (K) 16 8 5 3 438:423 4. Milenium 15 9 2 4 381:378 5. M. sport 15 6 3 6 360:364 6. C. zvezda 15 6 1 8 424:425 7. Naisa 15 6 0 9 427:433 8. @elezn. 15 6 0 9 342:394 9. K. Milo{ 16 4 1 11 449:492 10. Rad. (S) 16 4 1 11 413:471 11. Rad.1949 16 0 1 15 446:571

29 29 21 20 15 13 12 12 9 9 1

Prva liga (M) Proleter A. – Lavovi 34:26 C. zvezda – Mladost TSK 32:23 @elezni~ar – Somborelektro29:25 @SK – N. Pazova31:24 Titel XD – Dinamo29:30 Vojput – Metalac27:19 1. Vojput 17 16 1 0 515:374 2. Proleter 17 14 0 3 489:390 3. Dinamo 17 10 0 7 484:450 4. C. zvezda 17 10 0 7 465:436 5. Titel 17 8 0 9 472:483 6. Mladost 17 6 3 8 428:459 7. N. Pazova 17 6 2 9 445:481 8. @SK 17 6 1 10 465:477 9. @elezni. 17 6 1 10 456:487 10. Lavovi 17 6 1 10 449:483

33 28 20 20 16 15 14 13 13 13

11. Sombore. 12. Metalac

17 6 0 11 419:493 12 17 3 1 13 370:425 7

Prva liga (@) Pan~evo – Jabuka 9528:20 Vojvodina – Temerin24:17 Dolovo – Kikinda11:40 Srem – H. Jo`ef25:15 Mladost – Proleter S.15:27 Radni~ki – Spartakodgo|eno 1. Kikinda 15 13 1 1 467:312 2. Vojvodina 15 12 1 2 439:304 3. Spartak 14 11 0 3 363:337 4. Pan~evo 15 8 1 6 373:395 5. H. Jo`ef 15 7 0 8 366:356 6. Temerin 15 6 2 7 356:355 7. Radni~ki 14 6 1 7 372:331 8. Srem 15 6 1 8 380:379 9. Mladost 15 5 2 8 339:399 10. Proleter 15 5 1 9 369:386 11. Jabuka 95 15 3 2 10 345:442 12. Dolovo 15 1 0 14 316:478

27 25 22 17 14 14 13 13 12 11 8 2

27 23 23 23 18 18 17 13 13 13 12 8 8 4

Druga liga (@) Vrbas – Unirea36:25 @eqa – Apatin21:21 Laki – Sloven20:26 Obili} – Topola11:27 Jadran – Spartakodgo|eno Ravangrad – Mileti} odgo|eno 1. Jadran 11 10 1 0 327:234 2. Ravangrad 11 8 0 3 269:219 3. Sloven 12 8 0 4 320:272 4. Laki 12 7 1 4 307:275 5. Topola 12 7 0 5 321:266 6. Mileti} 11 7 0 4 271:262 7. Apatin 12 5 1 6 270:271 8. @eqa 12 5 1 6 246:296 9. Obili} 12 5 0 7 214:244 10. Vrbas 12 3 1 8 315:363 11. Spartak 11 1 1 9 206:277 12. Unirea (–2) 12 1 0 10 227:314

Bawica – Radni~ki 4:12, @AK – Partizan 5:13, Vojvodina – Beograd 16:4, Crvena zvezda – Dunav 16:1, slobodan je Singidunum. 1. Radni~ki 14 13 0 1 258:68 39 2. C. zvezda 14 13 0 1 174:73 39 3. Partizan 14 11 0 3 175:70 30 4. Vojvodina 14 8 0 6 146:112 24 5. Bawica 15 7 1 7 116:131 22 6. @AK 14 5 1 8 115:161 16 7. Dunav 14 3 0 11 70:163 9 8. Singidunum 14 2 0 12 80:181 6 9. Beograd 15 1 0 14 66:239 3

Prva B liga Zemun Bosal – [abac 8:10, Proleter – Be~ejac 2:22, TENT– Spartak Prozivka 22:6, Nais – Partizan 2 8:5.

60:15 50:19 48:18 43:25 39:35 39:37 29:40 30:46 32:44 28:48 24:45 5:55

Prva liga (m) Jedinstvo (SP) – Topli~anin Klek – Novi Pazar Obili} – Borac K. Mitrovica – Dunav volej Jagodina – Mladenovac Smederevo – Sloven 1. Jedins. (SP) 19 18 1 2. N. Pazar 19 18 1 3. Borac 19 13 6 4. Smederevo 19 14 5 5. Mladenovac 19 10 9 6. K. Mitrovica19 10 9 7. Klek 19 9 10 8. Dunav v. 19 7 12 9. Obili} 19 6 13 10. Sloven 19 5 14 11. Jagodina 19 4 15 12. Topli~anin 19 0 19

56:8 54:10 47:27 47:30 36:38 32:37 33:39 31:41 27:44 27:42 25:48 6:57

3:0 1:3 0:3 3:0 2:3 3:2 54 53 40 39 27 27 26 23 19 19 14 1

Druga liga – sever (`) Vr{ac – Ruma Omladinac – Ki 0230 Mladost (I) – NS volej tim Dunav – Vrbas Srem – Klek 1. Mladost 14 12 2 2. Klek 14 12 2 3. Srem 14 12 2 4. Ruma 14 9 5 5. NS v. t. 14 7 7 6. Vrbas 14 6 8 7. Ki 0230 14 5 9 8. Vr{ac 14 3 11 9. Omladinac 14 2 12 10. Dunav 14 2 12

39:9 37:10 39:14 30:21 26:26 18:25 22:29 13:35 10:37 10:38

1:3 3:1 3:0 0:3 3:0 36 36 35 25 22 18 17 8 7 6

FOK – Novi Sad Futog – Bavani{te Proleter – Mladost In|ija – Vrbas Vojvodina 2 – Srem 1. In|ija 14 2. Novi Sad 14 3. Proleter 14 4. Vojvodina 14 5. Futog 14 6. Srem 14 7. Bavani{te 14 8. FOK 14 9. Vrbas 14 10. Mladost 14

14 0 9 5 9 5 8 6 9 5 7 7 5 9 4 10 3 11 2 12

42:1 29:20 29:21 31:24 29:26 30:31 22:30 16:36 20:39 18:38

0:3 3:1 3:0 3:0 2:3 42 27 25 24 22 20 17 12 11 10

Prva vojvo|anska liga – centar (`) Grbi} – Vojvodina 2 ^emp 07 – @abaq Futog vest – VST NS volej tim 2 – Novi Sad FOK – NS tim Varadin 2 – Partizan 1. VST 16 15 1 2. Novi Sad 16 13 3 3. Futog vest 16 11 5 4. Partizan 16 10 6 5. Grbi} 16 9 7 6. Varadin 16 7 9 7. NS tim 16 7 9 8. ^emp 07 16 6 10 9. @abaq 16 5 11 10. Vojvodina 16 5 11 11. FOK 16 5 11 12. NS v. t. 16 3 13

47:12 42:17 39:27 33:23 29:28 29:34 26:31 27:33 23:37 24:40 23:39 21:42

3:2 3:1 3:2 3:2 0:3 2:3 44 38 31 29 26 22 21 21 15 15 14 12

Prva vojvo|anska liga – sever (`) Mladost (BP) – Merkur NIS Spartak 2 – Partizan Apatin – Hajduk Turija – Volejstars CVS – Be~ej 1. NIS Spartak14 13 1 2. CVS 14 10 4 3. Mladost (BP)14 10 4 4. Merkur 14 10 4 5. Volejstars 14 8 6 6. Hajduk 14 8 6 7. Be~ej 14 4 10 8. Turija 14 3 11 9. Apatin 14 3 11 10. Partizan 14 1 13

40:8 35:17 32:16 33:21 30:27 29:23 17:33 13:33 13:35 7:41

3:0 3:0 1:3 0:3 3:0 38 31 29 29 25 24 13 9 9 3

21 16 16 15 14 14 11 11 10 7 3 0

Radinci – Maks Mitrovica – Srem 2 Prvi tempo – Sloga Mladost (NP) 1. Srem 14 2. Mladost (NP) 13 3. Maks 14 4. Prvi tempo 13 5. Sloga 12 6. Radinci 14 7. Mitrovica 14

12 12 12 12 12 12 12 12

11 10 7 6 5 4 3 0

0 1 1 1 1 0 0 0

1 1 4 5 6 8 9 12

141:84 134:81 102:81 144:107 121:95 119:94 99:152 57:223

33 31 22 19 16 12 9 0

14 0 10 3 9 5 6 7 5 7 3 11 0 14

Prvenstvo za `ene Partizan Rajfajzen – Vra~ar 18:4, Ta{ 2000 – Senta sino}, slobodna je Vojvodina. 1. Partizan 2 2 0 0 34:16 6 2. Vra~ar 2 1 0 1 19:20 3 3. Senta 1 0 0 1 12:16 0 4. Vojvodina 1 0 0 1 2:15 0 5. Ta{ 2000 0 0 0 0 0:0 0

hing.Klubjeveomadobariorganizovan,svejenavisokomnivou. l Ostajete li u Qubqani, ili }ete promeniti sredinu? –Po{toklubimaproblemasa buxetom,ostanakuSlovenijimi

Prva vojvo|anska liga – Banat (`) Banat – MD Zrewanin 2 Kikinda – Radni~ki Klek 2 – Kraji{nik Hercegovina – Koral @iti{te 1. Kikinda 12 11 1 2. Radni~ki 13 10 3 3. @iti{te 12 8 4 4. Klek 13 7 6 5. Hercegovina 13 6 7 6. Banat 12 4 8 7. Zrewanin 13 5 8 8. Koral 12 3 9 9. Kraji{nik 12 2 10

2:3 3:0 3:0 2:3 slobodan 33:13 31 32:12 29 28:18 23 26:22 22 25:26 21 21:25 16 22:32 13 12:20 8 11:32 5

Prva vojvo|anska liga – centar (m) Vo{a – [id Stra`ilovo – Botafogo Dunav volej 2 – Vest Sirig – Kulpin 1. Stra`ilovo 12 12 2. Kulpin 12 10 3. [id 12 8 4. Dunav volej 12 6 5. Sirig 12 5 6. Vest 12 4 7. Botafogo 12 3 8. Vo{a 12 0

0 2 4 6 7 8 9 12

36:7 31:11 28:17 21:21 16:25 21:29 17:28 4:36

0:3 3:1 3:0 1:3 35 29 24 18 14 14 10 0

Prva vojvo|anska liga – sever (m) Kikinda – Spartak 2 Mladost (T) – Partizan Magli} 1953 – Be~ej Mladost (BP) – Merkur 1. Merkur 12 11 1 2. Magli} 12 9 3 3. Kikinda 12 7 5 4. Mladost (T) 12 6 6 5. Partizan 12 5 7 6. Spartak 12 5 7 7. Be~ej 12 3 9 8. Mladost (BP) 12 2 10

33:14 33:17 25:21 23:26 21:23 21:24 18:30 15:34

3:0 3:0 2:3 2:3 29 29 22 16 16 16 9 7

Prva vojvo|anska liga – jug (m) Radni~ki – Hercegovina Banat – Gorwi grad Srem 2 – Sloven 2 Prvi tempo 1. Radni~ki 10 9 2. Hercegovina 10 7 3. Banat 10 6 4. G. grad 10 4 5. Srem 11 5 6. P. tempo 10 3 7. Sloven 11 2

1 3 4 6 6 7 9

3:1 3:0 2:3 slobodan 28:5 27 26:11 23 21:15 18 17:21 12 18:28 11 12:23 10 10:29 7

POLUFINALE PLEJ-OFA ZA DAME

Odbojka{iceCrvenezvezdeisuboti~kogNISSpartakaslavile supobedeuprvimme~evimapolufinalaplej-ofa. Aktuelni{ampionCrvenazvezdaposlepreokretajepovelaupolufialnoj seriji protiv u`i~kog Jedinstva 3:2, po setovima 19:25, 25:11,23:25,25:21,15:10.VodilojeJedinstvo1:0i2:1usetovima,ali suBeogra|ankepedvo|eneAnomBjelicom(27poena)preokrenulei slavileposletaj-brejka. VizurajenapravilabrejkuSuboticisavladav{iNISSpartak 3:2 (9:25, 28:26, 21:25, 25:21, 15:11) i povela u polufinalnoj seriji. Uprkoslaganomgubitkuprvogseta,ajkulicesustizalezaostataki slavileposletaj-brejka. Revan{i se igraju sutra: Crvena zvezda - Jedinstvo (U) (17.30), NIS Spartak - Vizura (19). U finale }e se plasirati ekipe koje stignudotripobedeuseriji. M. R.

Blistala Katarina Katarina Panteli}, u~enica osmog razreda novosadske O[ „SvetozarMarkovi}Toza”,naprvenstvudr`aveuskijawu(Alpski kup Srbije), odr`anom na Staroj planini, osvojila je tri zlatne i srebrnumedaquuslalomuiveleslalomu. Sa ~etiri medaqe, pio- nirska reprezentativka Srbije bila je najuspe{nija u konkurenciji150takmi~ara.OnajeiugeneralnomplasmanuzaAlpskikup zauzelaprvomestousvomuzrastu. Darovita Novosa|anka sutra pu-

Posle nestanka Poatijea sa francuske odbojka{ke mape, povremenireprezentativac Srbije, sredwi bloker BorislavPetrovi}pre{aojeuredove aktuelnog {ampiona SlovenijeA]VolejizQubqane,s

3:0 0:3 odgo|eno slobodan 42:7 40 32:12 30 31:16 28 20:21 18 18:25 15 14:33 10 0:42 0

KUP SRBIJE U SKIJAWU

1. Be~ejac 2. Nais 3. [abac 4. TENT 5. Zemun 6. Partizan 2 7. Spartak 8. Proleter

Qubqana je bila dobar izbor

Prva vojvo|anska liga – Srem (`)

Pobede Zvezde i Vizure

VATERPOLO Prva A liga

2 3 4 6 9 10 10 13 13 14 14 18

2:3 1:3 3:2 0:3 3:0 3:0 57 47 45 39 29 29 24 22 21 17 15 3

Druga liga – sever (m)

Druga liga (M) Radni~ki ([) – B: Karlovac31:24 Hercegovina – Jedinstvo (NB) 29:24 Potisje P. – Hajduk23:21 Jabuka – Apatin(21. Mart, 20) Jedinstvo (K) – Dalmatinac 38:31 Crvenka 2 – Radni~ki (NS)31:30 Ruma – Napredak nije igrana 1. Hercegovina16 12 3 1 494:403 2. Jedin. (K) 16 11 1 4 493:411 3. B. Karlovac 16 10 3 3 471:427 4. Radn. (NS) 16 11 1 4 455:421 5. Napredak 15 9 0 6 432:402 6. Apatin 15 9 0 6 422:403 7. Radn. ([) 16 8 1 7 393:416 8. Crvenka 2 16 6 1 9 420:430 9. Jedin. (NB) 16 6 1 9 396:411 10. Hajduk 16 6 1 9 431:458 11. Jabuka 15 5 2 8 404:423 12. Dalmatinac16 3 2 11 429:452 13. Ruma 15 4 0 11 400:502 14. Potisje 16 2 0 14 403:484

Radni~ki (B) – Vojvodina Futog – Kraguj Lazarevac – Takovo Po{tar – Sme~ 5 MD Zrewanin – Obili} Radni~ki (K) – Crnokosa 1. Sme~ 5 21 19 2. Radni~ki (K) 19 16 3. Kraguj 19 15 4. Crnokosa 19 13 5. Takovo 19 10 6. Futog 20 10 7. Zrewanin 19 9 8. Radni~ki (B) 19 6 9. Lazarevac 20 7 10. Po{tar 19 5 11. Vojvodina 19 5 12. Obili} 19 1

25

BORISLAV PETROVI], NEKADA[WI PRVOTIMAC VOJVODINE

ODBOJKA

Druga srpska liga – sever (m)

Napredak (A) – Spartak Morava – Mladost (Z) Radni~ki – Proleter NG Mladost (^) – Napredak (K) Beovuk – Crnokosa Partizan – Meridiana Plana – @elezni~ar

utorak19.mart2013.

tujeuItalijunanaja~epionirsko takmi~ewe i nada se dobrim rezultatima. Ina~e je odli~na u~enica, sa sve samim peticama u dnevniku. J. G.

Borislav Petrovi} s peharom Sredwoevropske lige

kojimjeovesezoneosvojioKup iSredwoevropskuliguinajve}ijefavoritzatitulu.Petrovi}jeodbojka{kistasaounovosadskoj Vojvodini, sada je u organizovanom klubu, u kojem je veomacewen. –PosleosvajawaKupaSlovenije,prenekolikodanasmouzeli i trofej u Sredwoevropskoj ligi. Tokom ~itave lige imali smo samo jedan poraz, a finalnom turniru u Bratislavi prigrlili smo trofej lak{e od o~ekivanog.Glavnismofavoriti za odbranu nacionalne titule,{tome~iniveomazadovoqnim–saop{tiojePetrovi}. l Kako ste do{li u Sloveniju? – Kada se raspao Poatije, imao sam nekoliko ponuda, izabrao sam A] Volej pre Fridrihshafenaismatramdanisam pogre{io. Odli~no sam se sna{ao,svismojednakikodtreneraLukeSalabe,kojijeujednoi selektor Slovenije. Pa`wu na sebe skrenuli smo igrawem u Ligi {ampiona, posebno kada smopobedilinema~kiUnterha-

je bar trenutno u drugom planu. Imamnekolikoponuda,najboqe su iz Nema~ke, pa }u da izvagam do kraja sezone. U A] Voleju i ranijejebiloproblemasfinansijama,alisusviigra~iostali, zaista smo kao porodica, pa mi

Jezik l Kako ste se sna{li sa slovena~kim jezikom? –Imaosamnapo~etkumaloproblemadarazumemslovena~ki, s tim {to su oni menesavr{enorazumeli.Ne znaju Slovenci da pri~aju srpskialigarazumeju,stim {tosamijane{tonau~ioi nemamo problema s komunikacijom. ne bi te{ko palo i da ostanem. NoviSadnijeprekosveta,~esto skoknemdoku}e,mojido|uovde, pa je i to jedan od razloga zbog kojegbimogaodaostanemuQubqani,madajeodlazakrealniji– istakaojeBorislavPetrovi}. M. Risti}

PRVA @ENSKA LIGA

Lak{e se di{e MD Zrewanin – Obili} 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) ZREWANIN: Nova hala sportova,gledalacaoko100.Sudije: [u}ur i Glu{ac (Novi Sad). MD ZREWANIN: Koprivica,Bolozan,Nikoli},Milo{evi},Novakovi},Dap~evi},Deuri},Vukovi},Mileki},Vujni}, Pu{owa,Bakmaz. OBILI]: Vesi},A.Kova~evi},Bla`i},J.Kova~evi},Plazini}, Ivankovi}, Rodi}, Bjeli},Mirkovi},Jeremi}.

Odbojka{ice MD Zrewanina opravdale su ulogu favorita i bez velikih napora savladala beogradski Obili} 3:0 (25:16, 25:19, 25:16). Zrewaninke su do{le do veoma va`nih bodova u borbizaopstanak(Takovouzelo bod Lazarevcu), pa sada lak{edi{u.Doma}itimjestrpqivo sakupqao bodove, a istakla se u prijemu @eqka Pu{owa, ~imejesaigra~icamaolak{ala daosvajajupoene. N. J.

@REB MASTERS TURNIRA U MAJAMIJU

Novak na Janka u ~etvrtfinalu? Najb oq i svets ki teniser Novak \okovi}odbranutitulena Mastersu u Majamiju po~e}e u drugom kolu protiv boqeg iz duela @il Miler – Luka{ Rosol. Ve} je odre|eno ida}esrpskiteniserme~drugog kola igrati u no}i izme|u petka i subote s po~etkom u 3 sata.Novakjeimaodobar`reb naFloridi,u~etvrtfinalubi mog ao da igra prot iv Jank a Tipsarevi}a.Tipsarevi}jepostav qen za sedm og nos io c a, slobodanjekaoi\okovi}uprvoj rundi, a u drugoj ga ~eka

kvalifikantiliMarinkoMato{evi}. Tre}i srpski predstavnik Viktor Troicki startuje od prvog kola gde ga ~eka [panacPabloAnduhar. Bojana Jovanovski u prvom kolu turnira u Majamiju igra}esaAndreomPetkovi}izNema~ke,aAnaIvanovi}iJelena Jank ov i} kao nos it eqk e slobodne su na startu. Ana }e seudrugomkolusastatisaboqomizme~aAnikaBek–Ursula Radvawska, dok }e Jankovi}eva ~ekati pobednicu duela ViktorijaDuval–AndreaHlava~kova.


26

sport

utorak19.mart2013.

dnevnik

SA[ABO[KOVI]OKUPIOREPREZENTATIVKE

ZIMSKOPRVENSTVOSRBIJE

Oboreno 16rekorda

MakedonketestirajuSrpkiwe

Rafael Nadal pobednik je turnira u Indijan Velsu. On je u dvoipo~asovnom finalnom me~u pobedio Argentinca Huana Martina del Potra sa 4:6, 6:3, 6:4. Ovo je Nadalu 53. trofej u karijeri, a 22. na turnirima Masters serije. Tako|e, to je prva Nadalova titula na betonu jo{ od oktobra 2010. godine i trijumfa u Tokiju. - Ovo je definitivno veoma emotivna pobeda. Tokom sedmomese~ne pauze se sva{ta desilo. Bilo je zaista te{kih trenutaka, sumwao sam u sebe, ali sam sada dokazao i sam sebi neke stvari - rekao je Nadal i osvrnuo se na finalni okr{aj: - Fantasti~no sam u{ao u me~, ali je onda Del Potro po~eo da igra mnogo agresivnije. Igrao sam previ{e agresivno, kada sam se umirio po~eo sam da igram boqe i sporije, ali moje kretawe na terenu je bilo neverovatno. Od tada sam odigrao fantasti~an me~ - istakao je Nadal, koji }e propustiti naredni turnir u Majamiju. INDIJANVELS

[arapovoj trofej Ruska teniserka Marija [arapova osvojila je 28. titulu u karijeri, po{to je u finalu turnira u Indijan Velsu pobedila Dankiwu Karolinu Voznijacki sa 6:2, 6:2. [arapova je bila superiorna tokom celog me~a. Oba seta tekla su po identi~nom kalupu – [arapova je u prvom gemu napravila brejk, zatim bi bez problema ~uvala tu prednost, a u zavr{nici bi pravila jo{ jedan brejk. Na kraju, zavr{ila je posao za jedan ~as i 22 minuta igre – 6:2, 6:2. [arapova je posledwi put titulu u Indijan Velsu osvojila 2006. godine, a pro{le sezone izgubila je u finalu. ATPLISTA

Novakubedqiv Prvi teniser sveta Novak \okovi} i ove nedeqe je ubedqivo prvi na listi najuspe{nijih igra~a sveta (ATP) sa 13.280 bodova. Prvi reket Srbije je pove}ao prednost u odnosu na drugoplasiranog Roxera Federera koji sada ima 8.715 poena. Janko Tipsarevi} i daqe je deveti sa 3.090 bodova, dok je Viktor Troicki sa 925 poena zadr`ao 44. poziciju. Du{an Lajovi} trenutno je 154, a Boris Pa{anski je 164. TOP 10: 1.(1) Novak \okovi} (Srbija) 13.280 bodova, 2.(2) Roxer Federer ([vajcarska) - 8.715, 3.(3) Endi Marej (V. Britanija) 8.350, 4. (5) Rafael Nadal ([panija) 6,745, 5. (4) David Ferer ([panija) 6.630, 6. (6) Toma{ Berdih (^e{ka) 5.010, 7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.830, 8. (8) @o Vilfred Conga (Francuska) 3.750, 9. (9) Janko Tipsarevi} (Srbija) 3.090, 10. (10) Ri{ar Gaske (Francuska) 2.960. VTALISTA

Na{epopadale Ana Ivanovi} pala je za ~etiri mesta na VTA listi i sada zauzima 17. poziciju sa 2.466 bodova. Jelena Jankovi} se spustila na listi za jedno mesto i trenutno je 24. sa 1.760 bodova, a plasman za jednu poziciju pokvarila je i Bojana Jovanovski koja je sada 41. sa 1.295 poena. TOP 10: 1. (1) Serena Vilijams (SAD) 10.365 bodova, 2. (3) Marija [arapova (Rusija) 10.015, 3. (2) Viktorija Azarenka (Belorusija) 9.575, 4. (4) Agwe{ka Radvanska (Poqska) 7.395, 5. (5) Na Li (Kina) 5.880, 6. (6) An|elika Kerber (Nema~ka) 5.400, 7. (8) Sara Erani (Italija) 5.160, 8. (7) Petra Kvitova (^e{ka) 5.150, 9. (10) Karolina Voznijacki (Danska) 4. 130, 10. (9) Samanta Stosur (Australija) 4.005.

Sastav Na okupu su - golmani: Katarina Toma{evi}, Jovana Risovi} i Ana Ka~arevi}, leva krila: Svetlana Ogwenovi}, Jelena Ni{avi} i Jovana Barto{i}, desna krila: Katarina Krpe`, Ivana Milo{evi} i Maja Lukovi}, pivoti: Sla|ana Pop – Lazi}, Dragana Cviji} i Marija Lojpur, bekovi: Andrea Leki}, Sawa Damwanovi}, Biqana Filipovi}, Jelena Eri}, Jovana Stoiqkovi}, Kristina Li{~evi}, Marina Dmitrovi}, Jelena Popovi}, Ivana Filipovi} i Jelena @ivkovi}.

SawaDamwanovi}iSa{aBo{kovi}

na @ivkovi} i Maju Lukovi}. - Skupili smo se posle tri meseca sa `eqom da nastavimo tamo gde smo stali. Ciq je da u decembru osvojimo medaqu na Svetskom prvenstvu, a da bismo to ostvarili moramo ~e{}e da se okupqamo i uigravamo. Ovo je po~etak pri-

prema i nadam se da }emo ih dobro iskoristiti - rekao je Bo{kovi} i dodao da do medaqe na SP ne}e biti nimalo lako do}i. - Sada svi tra`e vi{e od nas. Svesni smo da rezultati ne}e sami do}i i da moramo mnogo vi{e da radimo. Imamo zacrtani

ciq, ne}e nam biti lako, ali sve {to se na|e na tom putu mora}emo da pre|emo. Selektor }e u narednih nekoliko dana imati priliku da proveri formu ekipe. - Ima}emo dva treninga u Kragujevcu pred utakmice sa Makedonijom. To }e biti dobra provera da se podsetimo {ta smo radili pro{le godine. Prezadovoqan sam formom seniorki, svaka igra odli~no i verujem da }e to i pokazati na predstoje}im utakmicama - rekao je Bo{kovi}, dodaju}i da je posle EP sve vi{e devoj~ica po~elo da igra rukomet, {to ga ~ini posebno sre}nim. Jedna od najboqih srpskih rukometa{ica Sawa Damwanovi} istakla je da }e me~evi sa Ma ke do ni jom bi ti od li ~an test. - Za EP me ve`u samo lepa se}awa. Svetsko prvenstvo je opet kod nas, a dve utakmice sa selekcijom Makedonije pomo}i}e nam da se pripremimo. Svaka utakmica nam zna~i, gledamo da je odradimo {to boqe, radi}emo na taktici i sve devojke }e se okrenuti ka Svetskom {ampionatu - najavila je Sawa Damwanovi}. J.G.

RadovanSiqevski

PRVAMU[KALIGA–SEVER

PRVA@ENSKALIGA –SEVER

Ukro}eniPalan~ani

Razlika uklasi

ProleterAgro`iv–Lavovi34:26(16:8)

Mladost(SC) ZREWANIN: Nova hala sportova, gledalaca: –ProleterSuperprotein 200. Sudije: Ban~ov i Ivankov (Pan~evo). Sedmer15:27(7:16) ci: Proleter Agro`iv 4(2) , Lavovi 1(1), iskqu~ewa: Proleter Agro`iv 14, Lavovi 12 minuta. PROLETER AGRO@IV: Xami} (7 odbrana), Sl. Dimitri}, O.Joki} 7, Trnini}, V.Kne`evi} 2, Bjelica 3, ^agaq, Doko 3, A}imovi}, Ga}inovi} (8 odbrana, sedmerac), F.Joki}3, St.Dimitri} 3(2), Kostelac 3, Davidovi} 3, Gojkovi}, M. Kne`evi} 6. LAVOVI: Porobi} 4, Kne`evi} 7, Pejak 1, Kolesar, Ra|enovi}1 , Kova~evi} 2, \uki} ( 2 odbrane, sedmerac), Kraq 2, Stanoj~i} (6 odbrana), Tankosi}, Jovi} 4, Novakovi} ({est odbrana, sedmerac), Perleta, Pu|a 5. Rukometa{i Proletera savladali su Lavove iz Ba~ke Palanke, koji mogu da budu zadovoqni porazom od osam golova, jer kako je doma}in igrao trebalo je da pobeda bude mnogo ubedqivija. Veoma dobre role na golu doma}ina imali su Xami} i Ga}inovi}, a efikasni su bili Ogwen Joki} i kod gostiju Milan Kne`evi}. N.J.

ZREWANIN: Hala sportova Medison, gledalaca 200. Sudije: Dunkler (Sombor) i Martinovi} (NS). Sedmerci: Mladost 4(3), Proleter 5(4), iskqu~ewa: Mladost 8, Proleter 6 minuta. MLADOST(SC): Trnini}, Ra{eta 2, Jo{anovi} 3, Ze~evi} 1, Markov 1, Grmi} 2, Lakovi} 1, Arsi} 2, Krsti}, ]osi} 1. PROLETER SUPERPROTEIN: Dabi} 1, ^au{evi} 5, Gagi} 5, Mesaro{, Mo.I{panovi} 2, ^eti} 8, T. Savkovi} 3, Pocik, Tot 1, Brankovan, Jovica 1, M.Savkovic, Rajkovi}, Novakovi}, Vukovi}. Zrewaninske rukometa{ice nisu imale mnogo pote{ko}a da savladaju ekipu Mladsti iz Srpske Crwe (27:15)i tako naprave jo{ jedan korak ka sredini prvoliga{ke tabele. Iskusni trener Dragan Lazarov pripremo je tim da u istom ritmu odigra ve}i deo me~a, a kao rezultat toga stigla je ubedqiva pobeda, mada je razlika u klasi bila o~igledna. N.Jowev

TrijumfMilicionara iTemerinki Veterani Milicionara iz Novog Sada i veteranke Temerina pobednici su osmog me|unarodnog rukometnog turnira prijateqa, koji je proteklog vikenda odr`an, u organizaciji RK Novi Sad 021, u ka}kim dvoranama Hram i O[ „\ura Jak{i}”. Ovogodi{wa rukometna svetkovina biv{ih asova s pro-

Lagano dobodova Vojvodina-Temerin 24:17(11:7) NOVI SAD: Mala dvorana Spensa, gledalaca: 100, sudije: Radakovi} i Bakmaz (Novi Sad), sedmerci: Vojvodina 5 (5), Temerin 8 (3), iskqu~ewa: Vojvodina 10, temerin 6 minuta. VOJVODINA: Gute{a (13 odbrana, 3 sedmerca), Pudar 2, Ahac 4 (2), Pavlov 1 (1), Bojani} 1, Caki} 1, Ivanovi} 2, Paji}, Andrija{evi} 4, Berak, Ze~evi} 2, Beli} 5, Marjanac, Dmitrovi} 1 (1), Tamburi}, Koji} 1 (1). TEMERIN: Ivanov (10 odbrana), Mari~i} 2, Tepi}, Drugovi} 5 (2), Vukovi} 2 (1), Nikoli} 2, Blanu{a 1, Te{anovi}, Pani} (3 odbrane), Kremenovi}, Mora~a 2, Pavlov 3. Rukometa{ice Vojvodine nisu imale te`ak zadatak da osvoje bodove u duelu s Temerinkama. Predube|ewe da je razlika u kvalitetu na wihovoj strani uticalo je na to da ne prika`u igru spram svog renomea, mada ih Temerinke ni u jednom momentu nisu rezultatsku ugrozile. Zahvaquju}i odbranama Jasmine Gute{e i dobrim rolama Jelene Andrija{evi} i Marte Beqi}, Vojvodina je osvojenim bodovima nastavila da prati lidera Kikindu. J.Gali}

SlobodanDimitri}(ProleterAgro`iv)

TURNIRVETERANA

Ninkov (Jugovi}), a strelac Zoran Kusovi} (NS 021). I Temerinkama je ovo drugi trofej, u finalu pobedile su Izolu, dok je ekipi Akciji iz Qubqane pripalo tre}e mesto, a ~etvrto Virovitici. Za najboqu igra~icu progla{ena je Du{ica [piranec (Virovitica), najboqi ~uvar mre`e je Adel

Kapitenipobednika:MilenkoZe~evi}iBranislavaVajagi}-Stevi}

stora SFR Jugoslavije (Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, BiH, Crne Gore i Srbije) nadma{ila je sva o~ekivawa, posebno po broju u~esnika. Na turniru se nadmetalo 34 veteranske ekipe (24 mu{ke i 10 `enskih). Milicionaru je drugi put po{lo za rukom da osvoji ovaj turnir, drugo mesto osvojio je Novi Sad 021, a tre}e Jugovi}. Za najboqeg igra~a progla{en je Du{ko Milinovi} (Milicionar), najboqi golman je Dimitrije

Ivan~i} (Izola), strelac Marina Bulovi} (Temerin), dok je MVP Sawa [trbac iz Izole. U ime organizatora, Petar Voki} zahvalio se gradona~elniku Milo{u Vu~evi}u i ~lanu Gradskog ve}a za sport Predragu Svilaru na podr{ci, kao i sponzorima i donatorima: DOO Stringer, DOO Romaks trejd, Kwigovostvena agencija Klaris, RK Jugovi} Unimet, O[ „\ura Jak{i}” i Hotelu „Novi Sad”. J.Gali}

Na Zimskom dr`avnom prvenstvu u plivawu za kadete, omladince i apsolutnu kategoriju, odr`anom u Zrewaninu, oboreno je 16 dr`avnih rekorda (osam u apsolutnoj, tri u juniorskoj i pet u kadetskoj). Nastupilo je 353 pliva~a i pliva~ica iz 51 kluba. Prvak u ekipnoj kadetskoj kategoriji je Novi Sad, ispred Vojvodine i Spartaka. U juniorskoj kategoriji najboqa ekipa je Partizan iz Beograda, druga je Vojvodina, a tre}i Novi Sad. Po {est zlatnih odli~ja u tri dana takmi~ewa osvojili su ~lanovi novosadske Vojvodine Radovan Siqevski i Stefan [orak. Siqevski je slavio na 50 i 100 slobodno i 50 delfin i u {tafetama na 4h100 slobodno, 4h200 slobodno (nacionalni rekord) i 4h100 me-

Foto:F.Baki}

Nadalu titula

Foto:F.Baki}

RafaelNadal

TURNIRUINDIJANVELSU

Rukometa{ice Srbije }e u Kragujevac, u okviru EHF sedmice, odraditi nekoliko treninga i odigrati dve kontrolne utakmice s Makedonijom, prvu u ~etvrtak u 18 ~asova, a drugu u subotu u 14 ~asova. Selektor Sa{a Bo{kovi} je okupio rukometa{ice koje su se takmi~ile na Evropskom prvenstvu 2012. Jedino izostaje Sawa Rajovi} (povreda), ali zato ozbiqno ra~una na Draganu Cviji}, Jele-

{ovito (nacionalni rekord), dok je srebro uzeo na 100 delfin. [orak je najboqi bio na 200, 400 (nacionalni rekord) i 800 slobodno (nacionalni rekord) i u {tafetama 4h100 i 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito. ^aba Sila|i iz zrewaninskog Proletera je bio zlatni na 50, 100 i 200 le|no (nacionalni rekord), Igor Terzi} iz Vojvodine je bio zlatni na 1500 slobodno i u {tafetama 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito, te srebrni na 200 le|no i bronzani na 800 slobodno, a Ivan Len|er (Proleter) je dominirao u svojoj disciplini na 100 delfin. Kod devojaka Tijana Vukanovi} iz novosadske Vojvodine osvojila je {est zlatnih medaqa: na 100 (nacionalni rekord) i 200 delfin (nacionalni rekord), 200 slobodno, kao i u {tafetama 4h10 i 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito. Miroslava Najdanovski (Novi Sad) dominirala je na 50 i 100 slobodno i na 100 me{ovito. Jovana Bogdanovi} iz beogradskog Partizana zlatna je bila na 50, 100 i 200 prsno, a uzela je dva srebra u {tafetama 4h200 slobodno i 4h100 me{ovito. G.M.

GEARDAJETOVI]SEPRIPREMA ZAODBRANUEVROPSKETITULE

SpektakluSpensu Na{ profesionalni bokser Geard Ajetovi} u oktobru pro{le godine osvojio je evropsku titulu u VBO asocijaciji, u supersredwoj kategoriji. Sada se sprema za odbranu {ampionskog pojasa( 6. aprila u velikoj sali novosadskog Spensa) i o~ekuje veliku podr{ku qubiteqa boksa iz rodnog Beo~ina i Novog Sada. Redovno trenira sa poznatim stru~wakom Stevanom Pa{}anom u BK Novi Sad. Proveo je Ajetovi} osam dana u Hrvatskoj, gde je speringovao sa Stjepanom Bo`i}em i Crnogorcem Miloradom @i`i}em. - Dobro mi je do{ao sparing s tim momcima, a vi{e sam radio sa @i`i}em, koji se sprema da napadne mediteransku titulu u VBC verziji. On je ne{to lak{i od mene i veoma je dobar bokser – rekao je Geard. Rival bi trebalo da mu bude Italijan Lorenco Di \akomo.

Ulaznice odutorka Ulaznice za profesionalni me~ Gearda Ajetovi}a prodava}e se od utorka na blagajni Spensa i u htelu Park, karta za tribine je 500 dinara, a za parter 800 dinara. Uz Gejin me~, odr`a}e se jo{ ~etiri uvodne borbe.

GeardAjetovi}

- On je odli~an borac. Do sada je u profesionalnom ringu ostvario 41 pobedu, do`iveo je sedam poraza i jednom boksovao nere{enu. Bio je evropski prvak i borio se za svetsku titulu. Ima Ajetovi} problema oko pronalaska novca za me~, {to ga ne}e spre~iti da Novosa|anima, Beo~incima i ostalim po{tovaocima plemenite ve{tine ne pru`i {ansu da ga vide u najboqem svetlu. - ^ini mi se da se kod na uspesi ba{ ne vrednuju mnogo. Ipak, odavde sam krenuo u osvajawe bokserskih visina, a mnogo mi je pomogla Elektrovojvodina i jo{ nekoliko qudi dobre voqe, kao {to je Ratko Butorovi}. Dakle, oni su zaslu`ili da se borim i poklonim im titulu, a ja verujem da }e to biti pravi bokserski spektakl – naglasio je Ajetovi}. M.Pavlovi}


SPORT

dnevnik UZ NEUSPEH HAJDUKA U KRAGUJEVCU

utorak19.mart2013.

27

VOJVODINA DOMA]IN DOWEM SREMU (14.30)

Nakon odli~ne igre i ubedqivepobedeprotivJagodineu me~u s OFK Beogradom (3:0) fudbaleri Hajduka su napustili stadion u Kragujevcu pognutih glava, iako su ih bukvalno sekundedelileodboda(2:3). - Poraz nam je te{ko pao, ali treba imati u vidu ~iwenicu da mi nismo Man~ester padamo`emopobe|ivatiunizu.Na{ejedaigramonapobeduimitoradimo.Nikogsene bojimo, nigde se nismo povukliispredprotivnikasamegdana.IuKragujevcusmodobro odi g ral i drug o pol uv rem e. Smatram da smo nadigrali doma}ina,sre}enamjenedostajaloizatosmoizgubili.Naravno, izgubili smo zbog na{ih gre{aka,adoma}injeverovatno i zaslu`io tu sre}u. Sre}a do|e i ode, pa mi ostaje da se nadam da }e slede}i put biti na na{oj strani – ka`e {ef stru~nog {taba Hajduka MilanMilanovi}. [tazamerateigra~ima? - Napravili smo gre{ke kod sva tri gola, a pobedonosni je pri~azasebe,savi{eod30metara lopta je letela i u{la u na{u mre`u. Mogli smo i trebalodruga~ijedareagujemo. Je li se moglo u tim zavr{nimminutimasaklupereagovati? - U tim trenucima veoma te{kojedozvatiigra~e,asvisa klupe smo ih zvali, ne samo ja. Upu}ivali smo i primedbe i preporuke, ali nismo uspeli u tome,aizmenesuve}bileobavqene. Hajduk je nastupio sa novom {toperskomlinijom,Pekari} iLali}nisumoglidanastupe. - O kadrovskim problemima nismogovorilinipreutakmice i to ne treba da bude alibi zaneuspeh–jasanjeMilanMilanovi}. \. Bojani}

Motiva na pretek Sportskojepravilo da je najte`e pobediti unapreddobijenuutakmicu, {to je slu~aj s fudbalerima Vojvodine u dana{wem duelu s ni malo naivnim timom Doweg Srema (zbog vremenskih neprilika ova utakmica je od nedeqe pomerena za danas). Uloga favorita pripada Novosa|ana,stim{toiSremci imaju svoje planove, tako da se na„Kara|or|u”mo`eo~ekivati dobarfudbalizanimqivautakmica. -Na{ajeobaveza,iprednama samimaipredna{imnavija~ima, da ponovimo dobru igru iz duela s OFK Beogradom i da u susretu|emosistimnivoom`eqe i motivacije. Pred nama je te`ak zadatak, jer Sremci nisu nimalonaivanrival.Radiseo defanzivno dobro organizovanoj ekipi koja {ansu tra`i u kontranapadima i zbog toga isti~em da moramo da budemo oprezni.Kvalitetzapobeduposedujemo, zna~i moramo „samo“ dabudemomotivisaniidanaterenu poka`emo kvalitet koji evidentno posedujemo - rekao je {ef stru~nog {taba Neboj{a Vigwevi}. Vigwevi} ne}e mo}i da ra~unanaNemawuRadojazbogobaveze u mladoj reprezentaciji Sr-

Tradicija uz Novosa|ane Do sada su se Vojvodina i DowiSremsastajalipetputauprvenstvenimkupiprijateqskimme~evima.Tradicija je na strani Novosa|ana,kojisuzabele`ili~etiri pobede, uz jedan nere{en ishod(olrazlika4:0).

borbenostiube|ensamda}etakoibiti.Pozivamnavija~edau {tove}embrojuispunetribine na „Kara|or|u“, jer nam je lak{eilep{edaigramokadasuuz nasikadasuna{12.igra~.Ukolikopobedimo,anadamsedaho}emo,imamoprilikudasenatabeli izjedna~imo s Crvenom zvezdomiverujemdajetodovoqan poziv gledaocima za dobru posetu.Zna~i,imamomotivana pretekdaodigramomaksimalno motivisanoidastignemodo`eqene pobede. Ose}am se veoma dobro posle povrede, radim pu-

Bez provera tokom pauze Posle susreta s Dowim Sremom, prva naredna prvenstvena utakmica fudbalere Vojvodine o~ekuje 30. marta u Jagodini. Pitali smo Vigwevi}a da li tokom pauzeplaniranekuproverenuutakmicu. - Imali smo neke ideje, alismoodwih,zasada,odustali. Najverovatnije ne}emo odigrati ni jednu kontrolnu utakmicu, mada nije nemogu}e da promenimo odluku. Sve zavisi od vremenskih prilika - odgovorio je trener.

Foto:F.Baki}

Gre{kama u poraz

BukoraciPoletanovi}idanas}esena„Kara|or|u”nadigravati

bijeiEnverAlivodi}zbog`utihkartona. -Neizvesnojeiu~e{}eBojana Nasti}a kojeg sam planirao dapo~nedana{wisusret–objasnio je Vigwevi}. – Imamo, ipak,dovoqnoigra~aurotaciji i siguran sam da oni koji su do sadautakmicepo~iwalisklupe goreod`eqeihtewadapoka`u da na wih mo`emo i moramo da

PROMENA NA KLUPI ZVEZDE

Sa Pinto mewa Jankovi}a AleksandarJankovi}okon~ao je svoj drugi trenerski mandat na Marakani. Bilo je jasnodanakonjo{jednogbledog izdawa i poraza u Ni{u krizu igre i rezultata mo`e samo da zaustavi promena na klupi.Tra`iosemoduszarastanak. - Nema smene ili ostavke, ve} je po sredi sporazumni prekid saradwe. Jankovi} je veliki Zvezda{, po{ten momak, koji je preuzeo ekipu u te{kim trenucima. Shvatio je da ne ide vi{e ovako, pa smo se prijateqski razi{li. Vrata kluba }e mu uvek biti otvor en a- sao p{ tio je potpredsedniki kluba Slavi{a Kokeza, odluku Upravnog odbora koja se naslu}ivala i presednice. Rukovodstvo Zvezde je muwevitoreagovalo,asportski direktorZoranStojadinovi}

RikardoSaPinto

imao je spremnog „xokera” iz inostranstva,PortugalcaRikardaSaPinta(41). Nekadavrsni,veomatemperamentni,napada~imaojebogatu igra~ku karijeru u kojoj je branio boje Salgeiro{a, Sport ing a, Sos ij ed ad a i Standarda. Dres reprezentacijePortugalanosioje45puta,apostigaojedevetgolova. U trenerskoj karijeri nema punoiskustva,sedeojenaklupi Leirije (kao pomo}nik) i lis ab ons kog Sport ing a gde mu je posle pola godine uru~en otkaz zbog neuspeha na evrops koj scen i, por az a od Videotona. Ekipu}epreuzetiodsrede, prethodno }e biti uprili~ena promocija, a u prilog mu ide i dvnoedeqna puaza u prvenstvu,kakobiseupoznaosa igra~kimkadrom. Z. Rangelov

DOBRO RASPOLO@EWE U PARTIZANU

Caruju na vrhu tabele FudbaleriPartizanasuuprva ~etiri kola prole}ne polusezone zabele`ili sve ~etiri pobedeisuverenocarujunavrhu tabele. Trijumf nad OFK Beogradom(2:0)u~vrstiojeBeogra|anenaprestolu,sa~ak11bodova vi{e u odnosu na pratioce. Dvonedeqnupauzucrno-belisu sa~ekali u sjajnom raspolo`ewu,namernidaserijupobedaposletogainastave. Partizan ovog prole}a igra jedan sasvim druga~iji fudbal. Uformaciji4-4-2sviu~estvuju u napadu, kao i u defanzivi. Presingnapoloviniprotivnikadoneojekvalitetkojidosada nisu imali. Protivnik se primoranagre{ku,aondamuwevito sevne kontra. Zbog toga ne ~udedvagoladesnogveznogPre-

dragaLuke,kaoisve~e{}iulazak u {anse bekova, pre svega AleksandraMiqkovi}a,kojije protivOFKBeogradaimaokolosalnupriliku,alijenijeiskoristio. -@aomije{tonisampostigaogol.Dasambioprecizanu 41. minutu daleko lak{e bismo igralidrugopoluvreme.Nasre}u,unastavkusmobrzopostigli dvagolaizaslu`enotrijumfovali-ka`eMiqkovi}. Zbog proma{aja Miqkovi} sena{aonaudarunavija~akoji su mu zvi`dali pri svakom narednomkontaktusaloptom. - Hteo sam najboqe, ali nije tako ispalo. Razumem gnev navija~a, propustio sam priliku da na~nem protivnika. Ipak, mislimdanisamzaslu`iozvi-

`duke jer mi se ~ini da mi je ovo jedna od boqih sezona u Partizanu.TrenerVermezovi} mi je dao slobodu i mislim da napravina~intokoristim.A, uverensamda}edo}iigolovi. Miqkovi}jedeoodbranekoja ovog prole}a nije primila nijedangol.Desnibekitoisti~eusvojuodbranu. - Trener Vermezovi} je postavio dobro taktiku tako da protivnici {to mawe ulaze u {anse.Igramovisokpresingi utandemusaveznimredomprekidamo akcije rivala ve} na sredini terena. Mi defanzivci se sjajno snalazimo pri takvojigri,{tojevidqivoipo rezultatima. Samo da tako nastavimo - nada se desni bek Partizana. I. Lazarevi}

ra~unamo. Tu su [u{war i Smiqni}kojikaozapetepu{ke ~ekajupriliku,znamdajesli~nasituacijaisostalimfudbalerima.O~ekujemda}esvipru`iti maksimum i ne pla{im se zaishodutakmice,verujemuna{upobedukojabinamomogu}ila miran odlazak na pauzu i mirnepripremezautakmicekojesuprednama.

Jedan od igra~a koji }e danas sigurnozaigratiodprvogminutajeMarkoPoletanovi}. - Dowi Srem je dobra ekipa kojarezultatimatokomprole}a to nije pokazala u punoj meri. Kvalitet je, ipak, na na{oj strani,stim{totakavstavmoramo da potvrdimo i na terenu. Svako od nas treba da poka`e veliku `equ, odgovornost i

nim tempom i verujem u jo{ boqe rezultate Vojvodine u nastavku prvenstva - rekao je mladi reprezentativac Poletanovi}. Besplatneulaznicezatribinegledaoci}emo}idasepreu- zmunablagajnamastadionakoje }e biti otvorene od 12.30, a utakmicapo~iweu14.30~asova. A. Predojevi}


Sport

MARKO POLETANOVI], PRVOTIMAC VOJVODINE Dowi Srem je kvalitetna ekipa, ~iji rezultati ovog prole}a to ne potvr|uju u punoj meri.Ipak, kvalitet je na na{oj strani i uz podr{ku navija~a verujem da }emo pobediti i izjedna~iti se sa Zvezdom po broju bodova na tabeli. Str. 27.

REPREZENTACIJA SRBIJE PO^ELA PRIPREME ZA DUELE SA HRVATSKOM I [KOTSKOM

UkolikorovitiMarko[}epovi} ne bude spreman za me~ u Zagrebu, selektor Mihajlovi} najavio je mogu}nost poziva jo{ jednom napada~u. Izbor je pao na AleksnadraMitrovi}a,kojijeju~euPazoviobaviorazgovorsaselektorom. - Bi}u na stend-baju, na raspolagawu mladoj reprezentaciji, spreman da usko~im u A tim, ako selektor tako odlu~i - kratko je saop{tioMitrovi}.

Stankovi} uz orlove Nova povreda omela je Dejana Stankovi}a da reaktivira svoj status u nacionalnom timu. StigaojenavremeuStaruPazovuda pozdravi reprezentativce, potom dugo razgovarao sa selektorom Mihajlovi}em, a bi}e uz ekipu i nasusretuuZagrebu.

Promocija Kwiga„^ileanci”(autorGrada Brankovi}, a projekat izdava~ke ku}e „Vi{e od sporta”, novinara VladimiraStankovi}a)promovisanajeuSportskomcentruFSS. Pored brojnih predstavnika medija, promociji su prisustvovala idvojicareprezentativacaiz~ileanske generacije, Gordan Petri}iDejanAntoni},kaoitada{wi lekar plavih dr Milorad Erceg, koji je ponosno pokazao zlatnumedaqusaMondijala.

VLADIMIR STOJKOVI] O DUELU SA HRVATSKOM

Jedna sasvim (ne)obi~na utakmica Oper ac ij a Zag reb i kas nij e [kots ka po~elajeokupqawem rep rez ent at iv ac a u Sportskom centru u Staroj Pazovi. Dok se selektor Sini{a Mihajlovi} relaksirao futingompristizalisuigra~i iz razl i~ it ih kraj ev a Evrope i odmah bili na meti izuzetno velikog broja predstavnikasedmesile,me|ukojimasubileiTVekipeizHrvatske. - Kakva gu`va, jel ovo neka svadba - na{alio se kapiten orlovaBranislavIvanovi}. U centru pa`we na{ao se golman Vladimir Stojkovi}, komesumedijiuHrvatskojposvetiliogromnupa`wu,uzne ba{prikladnetonove. -Svesamvideoipro~itao, nazivaju me Mustafa. Nemam nikakav komentar. Utakmica je u petak, neka na terenu doka`u svoje tvrdwe da su za klasu boqi - konstatovao je Stojkovi}. StrahaodpaklauMaksimirunema. -Tolikosepla{imdaovih dananemogumirnodaspavam. [alimse,naravno.Ovojejednaobi~nautakmica,nemaelemenata da se ulazi u bilo kakvu paniku - dodao je Stojkovi}. Bez obzira na `eqe da se izbegne specifi~nost predstoje}eg megdana, to prosto izgledakaonemogu}amisija. - Svestan sam da zbog svih de{avawaiburneistorijena

ovim prostorima me~ dobija etiketu „vi{e od igre”, da tenzija postoji. Ali, to je i daqesamofudbal.Nawimaje dasebodre,datra`emotiveu sporedniminebitnimstvarima.Ovojesport.Mi}emooti}i tamo da odigramo najboqe {tomo`emo,dapru`imomaksimumidaprobamodaizvu~emo najboqi mogu}i rezultat mirnoka`eStojkovi}. Provokacije sa trbina su sasvimizvesne. -Tojeudana{wemfudbalu normalno.Konijespremanda ihizdr`inetrebadasebavi sportom. Svaki profesionalac trebalo bi da bude spreman i na provokacije. Petak je blizu, vide}emo {ta }e i kako biti - iskazao je punu psiholo{ku stabilnost na{ ~uvarmre`e. Re~-dve i o vrsnim napada~imaManxuki}u,Oli}u,Eduardu,Modri~u... -Realno,vrhunskasureprezentacija,kojaimane11,nego mo`dai30odli~nihfudbalera,odkojihpretiopasnostod prvog do posledweg minuta. Da iza|u i sa drugim timom, bili bi podjednako jaki. Favoriti su na papiru. Imamo veliki respekt prema wihovomkvalitetuiiskustvu,ali neistrah.Sve}esevidetina terenu - zavr{io je Stojkovi}. Orlovi su u popodnevnim ~as ov im a odr ad il i i prv i trening. Z. Rangelov

Foto:Starsportfoto

Mitrovi} u rezervi

Nemastraha:VladimirStojkovi}

NASTASI] NAJAVIO PODR[KU ORLOVIMA IZ MAN^ESTERA

Yeko navija za Srbiju

MihajloJankovi}iTomislavKarayi}

„Akva viva” novi sponzor FudbalskisavezSrbijedobiojezna~ajno„poja~awe”irenomiranogpartnerapo{tojepotpisaosponzorskiugovorsa„Akvavivom”. Sve~anaceremonijaozvani~ewadvogodi{wesaradweodr`anajeu SportskomcentruuStarojPazovi,apotpisnaugovorosponzorstvustavilisuTomislavKaraxi},predsednikFSSiMihailoJankovi},generalnidirektorKompanije„KwazMilo{”.

Matija Nastasi}, defanzivac an~ester sitija i jedan od stubova srpske odbrane veruje dasemo`eprona}ire{eweza favorizovaneHrvate. -O~ekujenasizuzetnautakmica o kojoj se mnogo pri~alo preth odn ih mes ec i. Mi smo spremni. Narednih dana }emo pok u{ at i da se {to boq e uigramoipripremimopsihi~ki, {to je veoma bitno pred ovakvu vrstu me~eva. Trudi}emosedamotivacijanebudetolikovelikakakonasnebisputala na terenu - smatra Nastasi}. Atomski napad Hrvata je u punojformi. - Izuzetna su reprezentacija,aliistotakoimiimamona{e adute. Nadam se da }emo to pokazatiuZagrebu.Imamopotencijal da napadnemo Hrvate. Ali,svezavisiodtogakako}e seodvijatime~.Naravnoda}emo se u odre|enim delovima utakmice i braniti, u nekim napadati.Va`nojedasa~uvamo

MatijaNastasi}

koncentraciju i mir kako bismo sproveli u delo takti~ke zamisli-dodaojeNastasi}. Na kraj u pouz dani {toper orlova otkriva da se o duelu Srbija i Hrvatska pri~a i u

wegovomklubu,Ma~estersitiju. - Edin Xeko, moj saigra~, poru~iojeKolarovuimenida}e navijati za na{u reprezentaciju-ka`eNastasi}. Z. R.

DARIJO SRNA, KAPITEN HRVATA

Hladne glave do pobede Utakmicasvihutakmicanestrpqivosei{~ekujeve}mesecima, a Hrvati najavquju pobedu. U hotel „As“, bazu hrvatskog tima, stiglajeve}inafudbalera,DarijoSrna,LukaModri},NikicaJelavi}, Mario Manxuki}, Ogwen Vukojevi},DejanLovreniEduardodaSilva. -Pobedi}emoSrbiju.OvojeposebnautakmicazasveHrvate-rekaojekapitenSrna. Napitawedaprokomentari{e izjavu selektora Srbije Sini{e Mihajlovi}a da orlovi dolaze u Zagrebdasezabave,Srnajerekao: -Moguonidasezabavqaju,ali smomiboqitim.Po{tujemoprotivnika, ali }emo juriti pobedu. Istoriju treba da ostavimo iza sebe,smirimostrastiiostanemo hladneglave.Takomo`emodopobede. IGOR [TIMAC, SELEKTOR HRVATSKE

Ako sam ja zabrinut, kako je Mihi? Selektor Hrvatske Igor [timacrekaojedawegovtimne}eponovitigre{keizme~asaSrbijom napravqene1999. -Najsre}nijisam~oveknasvetu jer moji igra~i igraju dobro u svojimklubovima.Drugastvarkojameposebnozadovqavajeatmosfera.Ovajtim}esamonapredovati. Ne bavimo se previ{e kalkulacijama,alismostvoriliodli~ne uslove da sa nova tri boda prakti~noelimini{emoSrbijurekaoje[timac.-Dobrastvarje {tojaimamiskustvoigrawaovakvihutakmicaisvestansamnekih gre{akaizpro{lostiime~evau kojoj smo izgoreli i nismo oti{li na veliko takmi~ewe. To se sadane}edesiti.Neose}ameuforiju,onanasne}ezahvatiti. Srpskenovinareposebnojezanimalodalihrvatskogselektora brinedobraformasrpskihnapada~a. -Akobionemenezabriwavali, onda bi Sini{a Mihajlovi} bio na psihijatriji zbog Jelavi}a, Oli}a, Manxuki}a - istakao je [timac. [timac je, tako|e, istakao da srpska odbrana nije boqa od hrvatske. -Jakisukadaihgledampojedina~noipotitulamakojesuosvojili. Izazivaju veliko po{tovawe,alinebihrekaodasuboqiod nas.Akopogledatekolikosmogolova primili mi, a koliko oni, vide}etedasmomiboqi-smatra [timac.

Dnevnik 19.mart 2013.  
Dnevnik 19.mart 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement