Page 1

DRAGANMARKOVI]PALMA

Ugledajmo senanacije uokru`ewu

NOVISAD*

ADVOKATMILUTINOVI]:

REKERASTU

Odbranaod vodena412 kilometara

str.2

str.7

Radulovi}evi kontaktibili drugarski

PETAK5.APRIL2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23756 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

UZMAWEIVE]EPREPREKERESTITUCIJAISPRAVQAISTORIJSKENEPRAVDE

Vra}eno800zgrada,placevi i1.000hektaradedovine

INTERVJU

NASLOVI Politika

str.3

DSS: [ta se desilo s akcijama u Tesla banci

Ekonomija

str.4-5

Sindikalci pitaju {ta }e biti u RBV-u Socijalna korpa puna populizma

Dru{tvo

str.7

I pacijenti biraju lekove i pomagala

Crna

str.8-9

Novi Sad: Pregovara~i spre~ili tragediju Mladi}u i devojci pet decenija za ubistvo `ene

Kwiga

str.10

Ostvaruju se Pavi}eva proro~anstva

Vojvodina

str.12-13

Sombor: Klubovima najvi{e novca iz gradske kase Zrewanin: Protestovali biv{i radnici propalih firmi

NoviSad

Foto: R. Hayi}

Dr`ava je po~ela da vra}a ijmovinu otetu nakon Drugog svetskog rata. Do sada je naslednicima vra}eno oko 800 objekata, to jeste zgrada, stambenih i poslovnih prostora, kao i preko 70.000 kvadratnih metara neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta. Neki su natrag dobili i wive - preko 1.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta do{lo je u ruke starim vlasnicima. Za godinu dana, koliko se primewuje Zakon o restituciji, vra}eno je i preko 600 hektara {umskog zemqi{ta. Od zna~ajnijih objekata vra}enih vlasnicima u Vojvodini su: deo lokala u Tanuryi}evoj palati, Baletska {kola u Jevrskoj ulici, potom Visoka {kola strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a, vi{e lokala u Zmaj Jovinoj ulici. U Subotici je vra}eno petnaest objekata, u Pan~evu devetnaest, u Srbobranu dva, Somboru dva, Zrewaninu tri, u Senti jedan, Ba~kom Gradi{tu i Kikindi po jedan a u Sremskoj Mitrovici ~etiri. U Agenciji za restituciju napomiwu da su sve te zgrade u strogom centru pomenutih gradova i samim tim predstavqaju veliku vrednost. Agenciji je do sada podneto preko 15.000 zahteva za vra}awe imovine a tre}ina ih je stigla iz Vojvodine. str.4

str.9

Akademci mogu, smeju, zaslu`uju Darko Radi}: Za puteve potrebno {est milijardi

U novosadskoj Tanuryi}evoj palati deo lokala u rukama pravih vlasnika

NOVISAD:GRADESEBI,[TETEKOM[IJAMA

MIROSLAVVASIN,[EFPODS

Rupazjapiusobi

Predsednik vojvo|anskih demokrata Miroslav Vasin ocenio je da bi izostanak dogovora u pregovorima izme|u Beograda i Pri{tine mogao ozbiqnije ugroziti proces evrointegracija Srbije, kao i nove strane investicije u zemqi, ali i izazvati ve}e politi~ke turbulencije. Vasin je u intervjuu za „Dnevnik” kazao i da DS podr`ava napore aktuelne republi~ke vlasti da se u tom dijalogu prona|e re{ewe koje }e obezbediti za{titu dr`avnih interesa Srbije. str.3

Foto: S. [u{wevi}

Srbijazrela zanoveizbore

str.15-17

Zid ku}e Josipa Tipure u Tolstojevoj 42 uru{io se u sredu ujutru usled radova koji se odvijaju u kom{iluku. U vreme pada zida, u sobi se nalazila Tipurina `ena, ali je sre}on ostala nepovre|ena. Tipure upiru prstom u gra|evince na susednoj parceli da su prilikom ru{ewa stare ku}e {utom napunili wihov oluk koji je popustio od tereta, pa se voda slivala po zidu, dok nije na kraju i pao. Investitor Dragan Spasojevi} spreman je da Tipurama izgradi novi zid i navodi da je kom{ijska ku}a stradala jer je stara i izgra|ena od naboja. str.15

SPORT

POMO] KLADIONI^ARIMA str.24

Toplije, ski{om

Najvi{a temperatura15°S

\OKOVI]IIZNER OTVARAJUME^ str.26


2

POLITIKA

petak 5. april 2013.

NEBOJ[ASTEFANOVI]

Strankedase izjasneoKosovu –SNSzahtevaodsvihpoliti~kih ~inilaca da donesu jedinstvenu politi~ku odluku o Kosovu – saop{tio je ju~e na konferenciji za novinare u Skup{tini Srbije predsednik parlamenta i potpredsednik SNS-a Neboj{a Stefanovi}, u prisustvu parlamentaraca iz poslani~kogklubatestranke. Onjeporu~iodanapredwaci podr`avaju sve predstavnike dr`avnog vrha u iznala`ewu najboqeg mogu}eg re{ewa za kosovskopitawe,aposebnoprvogpotpredsednikaVladeilidera SNS-a Aleksandra Vu~i}a. Ovo„nijetrenutakzasticawe jeftinih politi~kih poena” niti za “politi~ko prepucavawe”okobirselskihpregovora. S.St.

\ilas: Vlastneka nepereruke Preds edn ik Dem ok rats ke stranke Dragan \ilas zatra`iojeju~eodvladaju}ekoalicije da poka`e odgovornost i gra|animaka`eistinuida„ne pererukeodpregovorakojisu Srbijudoveliunepovoqnupoziciju”. \ilas je na konferenciji za medije poru~io dr`avnom vrhu da, ako nema hrabrosti da preuzme odgovornost, do|uuparl amentika`uistinu„kakvagoddaje”. –Umestodaprednasiza|us re{ewima i jasnim stavovima, premijer }uti, potpredsednik Vladekuka,apredsednikdr`ave se krije iza telefonskih razgovorasPutinom–rekaoje \ilas.

SNS: Onjenajve}a kukavica Srps ka nap redn a strank a ocenilajedaliderDS-aDragan \ilas „sramno koristi te{kusituac ijuukojojseSrbija na{la da bi sakupio koji jeftinpoliti~kipoen”,inazvala ga „najve}om kukavicom koja pos toji na pol it i~k oj scen i Srbije”. „Srpskanaprednastrankaje u`asnuta posledwim izjavama Dragana \ilasa, koji je, zajedno sa svojom Dem ok rats kom strankom,najve}a{teto~inau Srbiji”.

SRPSKIPREMIJERJU^EUPARIZU

Da~i}:Dijalogvi{e nemao~emudasevodi – Srb ija nem a nijedn og iskrenog prijateqa na Zapadu, ne onog koji bi bio na na{oj strani,negoonogkojibiimao vi{erazumevawazana{estavove o najva`wim pitawima kojamu~eregionBalkana–ocenio je ju~e u Parizu premijer SrbijeIvicaDa~i}poslerazgovora sa francuskim premijerom @an Mark Eroom. – To Srbiju dovodi u situac iju da se nalazi u `ivom pesku, `ivom blatu, i da svake godine tonemosvedubqejernemana~ina da ono za {ta se zala`emo dopre do svesti onih koji danasodlu~ujuoEvropskijuniji i nekim najva`nijim procesimauEvropi. Onjeistakaodajenai{aona „veliko razumevawe” francuskog premijera, koga je upoznao

INTERVJU

s tokom dijaloga Beograda i Pri{tine u Briselu, u koji je Beogradmnogoulo`io. – Taj dijalog je nama vezan i s pitawem evropskih integracija – rekao je Da~i}, uz napomenudaSrbijanijeu~estvovalaupregovorima„ve}jedinou na~inu kako da ukine svoje institucijeiSrbesaseveraKosovaubaciukosovskisistem”. – Govorilo se da }e oni nama pon ud it i {ir ok u auton om iju zaSrbeunutarKosova,odtoga nemani{ta,isadaimamorok do utorka da se izajsnimo o tom predlogu. On smatra da dijalognemao~emudasevodi jer Pri{tina ne}e da pomeri svojestavove. –Francuskipremijerjeobe}aoda}eseFrancuskazalo`itizatodaSrbija{topredo-

bije datum, da oni apsolutno podr`avaju Srbiju i stoje iza Sporazumaostrate{kompartnerstvuizainteresovanisuza todasvetopreto~imourealnu politiku – rekao je Da~i}. Powegovimre~ima,tozna~ida Srbijaimanekurukuzakojumo`edaseuhvatiiiza|eiz`ivogpeska,atojejedinomogu}e u strate{kom partnerstvu s Francuskom. Da~i} je napomenuo da premijer Srbije sedam godina nije bio u Francuskoj, dok predsednik Francuske od 2001. godine nije bio u Srbiji. OnjeistakaodaSrbijuiFrancuskuve`etradicionalnoprijateqstvo,alijeono,nawegovu `alosti`alost~itaveSrbije, u proteklih nekoliko decenija vi{e bilo u uybenicima iz istorijenegourealnosti.

Ivica Da~i} i @an-Mark Ero

DRAGANMARKOVI]PALMA,LIDERJEDINSTVENESRBIJE,OKOSOVUIEVROPI

Ugledajmosenanacijeuokru`ewu Lider JS-a Dragan Markovi}Palmaizjaviojeza„Dnevnik”dapodr`avapozivSNS-a na jedinstvo stranaka u odluci o Kosovu koji je stigao u vremenu koje je prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i}nazvao„96satiizme|u~eki}ainakovwa”. –Postojijedinstvodr`avnog vrha,alimorabitiostvareni nacionalni konsenzus, ~iji deo trebadabuduistrankekojesu uopoziciji,jerjeovonacionalno pitawe. Ugledajmo se na sve dr`aveinacijeuokru`ewukojesuoovakvimpitawimajedinstvene, i samo nas u istoriji pratinejedinstvo.Zatonamse sve ovo i de{avalo posledwe tri decenije – ka`e Markovi}, koji je sat pred ovaj razgovor, kako otkriva, telefonom razgovarao s premijerom Ivicom Da~i}em koji je u zvani~noj posetiParizu. l Da li je premijer optimista kada je u pitawu daqi sled de{avawa? – Da ne postoji optimizam u `ivotu, ne treba ni{ta da raditeve}daidetei~uvatekoze

iovce.Moratedabudeteoptimistausvemu{toradite. l Mo`ete li otkriti {ta vam je rekao?

–Patodadr`avnivrhmora doutorkadausaglasiono{to od srps ke del eg ac ije tra` i visoka predstavnica EU Ketrin E{ton, i mislim da do tadatrebadasedonesepravo re{ ew e. Mor am o da imam o stavotomeho}emoliiline}emo.Svedosada{tosugovorilidane}emo,nakrajujebilo zavr{eno bez na{e saglasnosti. l Pred posledwu rundu govorilo se da je novi dan i nakon 2. aprila, ali izgleda da je taj datum veoma uticao na na{u delegaciju? –Problemjeutome{toAlbancinepopu{tajuitra`ise daSrbijapopusti,idaSrbija dasveono{totra`eme|unarodnazajednicaiAlbanci,ali miimamoiUstavkojimorada sepo{tujeine{to{tonasvezuje, Rezoluciju 1244 SB UN. Mislim da }e dr`avni vrh da napravi dobro i pravo re{ewe. l [ta je vama do sada najvi{e zasmetalo u pregovara~kom procesu i posledwoj briselskoj rundi?

–Zasmetalomije{toseodu`ilo, {to Evropa uvek tra`i ne{tonovo,amislimdamivi{e nemamo vremena da ~ekamo. Treba ili da zavr{imo s dogovorom ili da ka`emo ne. Vi{e sam za to da se prihvati, i da dobijemodatumzapo~etakpregovora s EU, i da Srbija vrlo brzopostane~lanUnije,dabi-

Vi{esamzatodase prihvatidogovori dadobijemodatumza po~etakpregovorasEU smo{tovi{estranihinvestitoradoveliuzemqu.Bezstranihinvesticijanemanovihradnihmesta. l Dakle, vi ste da se prihvati ono {to nudi Ketrin E{ton? –Ne,jasamzaono{toodlu~idr`avnivrh. l Koja je, po vama, trenutna opasnost otvorena s posledwom rundom? – Gore stawe na Kosovu i Metohijinepostojiposledwih

godina.Iukolikobisepostigao taj dogovor, siguran sam danebibilogore.Akoni{ta drugo, da se vi{e ne ubijaju Srbi, da se ne ru{e srpska grobqa, da se vrate oni koji `eletamoda`ive,dapostoji po{tovaweSrbaodve}inskih Albanaca, da postoji bezbednost,itojeonoza{tasemi zala`emo. l Koje su to stranke koje bi trebalo da se odazovu pozivu na jedinstvo o Kosovu? – To ne mogu da licitiram, ali trebalo bi sve partije, i da na stolu budu argumenti i ~iwenice, a ne politi~ki poe- ni. l Da li je potrebno taj konsenzus zatra`iti u samom parlamentu? –Nijeva`nodajeuparlamentu, Vladi ili kod predsednika dr`ave,jeruSrbijipartijevode lideri, svi ostali ~lanovi podr`avaju to {to oni ka`u. Kod nas je dosta stranaka, a praksajepokazaladafuncioneri i ~lanstvo slu{aju ono {to ka`epredsednik. D.Milivojevi}


politika INTERVJU

MIROSLAVVASIN,POKRAJINSKISEKRETARZAPRIVREDUI[EFPODS

Srbijajezrela zanoveizbore Po kra jin ski se kre tar za privredu i predsednik vojvo|anskih demokrata Miroslav Vasin ocenio je da bi izostanak dogovora u pregovorima izme|u Beograda i Pri{tine mogao ozbiqnije ugroziti proces evro in te gra ci ja Sr bi je, kao i nove strane investicije u zemqi, ali i izazvati ve}e politi~ke turbulencije u zemqi. Vasin je u intervjuu za „Dnevnik” kazao i da DS podr`a va na po re ak tu el ne re pu bli~ke vlasti da se u tom dijalogu prona|e re{ewe koje }e obezbediti za{titu dr`avnih interesa Srbije. – DS ~vrsto veruje u to da je na{e mesto u EU, iako smo u prethodnim godinama i sami imali vi{e sudara na tom putu i u okviru na{e dr`ave i u me|unarodnoj zajdnici – kazao je on. Dodao je da demokrate ipak ne}e kritikovati poteze aktuelne Vlade jer znaju „koliko je to te`ak proces i osetqivo pitawe„. – U interesu je svih, bez obzira na strana~ku pripadnost, da se taj problem re{i tako da se za{tite interesi Srbije – kazao je Vasin. l Kako bi se odlagawe datuma za pregovre s EU odrazilo na razvoj APV, s obzirom na to da bi to zna~ilo i daqu nemogu}nost kori{}ewa evropskih fondova namewenih za regionalni razvoj? – Vojvodina je Evropa u malom i wome Srbija treba da se ponosi, upravo zbog evropskih vred-

sredna {teta negativnog ishoda tih pregovora. l Koliko su, me|utim, ba{ pitawe Kosova i aktuelni dijalog u tom pogledu, a ne problemi u privredi, prelomni kad je re~ o mogu}nosti vanrednih parlamentranih izbora u Srbiji?

Na`alost,umandatuprethodnevlade, kojujevodioDS,napravqenesuozbiqnegre{ke kojesuproizveleposledicepoVojvodinu – Mislim da je Srbija zrela za izbore, pre svega ako se gleda ekonomska situacija, ali i nesporazumi u vladaju}oj koaliciji. O tome ipak ne odlu~uje DS ve} aktuelna ve}ina. A o~igledno je da ta wihova odluka o izborima zavisi prvenstveno od

[iraautonomijaVojvodine interesjeSrbije l Da li vojvo|anske demokrate podr`avaju inicijative za ustavne promene, jer i sami konstatujete da postoje}a autonomija Pokrajine zavisi iskqu~ivo od ve}inske voqe u republi~kom parlamentu? – Na{ stav je da mora da se ispo{tuje autonomija Vojvodine koju garantuje va`e}i Ustav Srbije. Ali, na{a `eqa je i da ustav omogu}i i {iru autonomiju jer smatramo da bi to bilo korisnije i za Republiku Srbiju. I ako se otvori pitawe ustavnih reformi, DS }e se svakako zalagati za {iri okvir vojvo|anske autonomije, ali bez obele`ja dr`avnosti. nosti koje se ovde neguju kroz multikulturnost, su`ivot i toleranciju. U Pokrajini je i vi{e od 45 odsto svih stranih investicija u zemqi i apsolutni interes Vojvodine je da se proces integracija ubrza. Vojvodina ima ambiciju i da bude nosilac evropske pri~e u Srbiji. Pla{im se, me|utim, da bi zastoj na evropskom putu umawio i interes stranih investitora da ovde ula`u i onemogu}io pristup zna~ajnijim evropskim fondovima, {to bi bila nepo-

pak, one koje su ve} dokazane, kao {to je slu~aj s ATP „Vojvodina„ u Novom Sadu. Neistina je da je borba protiv korupcije po~ela dolaskom ove vlade, ona je intenzivno vo|ena u prethodne ~etiri godine, kada su uhap{eni neki od najve}ih kriminalaca u ovoj zemqi i kad je dr`avi vra-

aktuelnih kosovskih pregovora, a uveren sam i u to da }e eventualni izostanak dogovora o tom pitawu ubrzati izbore. l Me|utim, va{i politi~ki protivnici iz SNS-a poku {a va ju da iz dej stvu ju i prevremene pokrajinske izbore? – Ne mogu se tra`iti prevremeni izbori u Vojvodini zbog nekih pretpostavqenih afera, dok se istovremeno toleri{u stvarne afere na nivou republi~ke administracije, ili,

}ena ogromna imovina tih kriminalaca. l Da li prevremeni republi~ki izbori DS-u zapravo ne odgovaraju, kako zbog unutar{wih pregrupisavwa i osipawa ~lanstva, tako i zbog afera koje se otvaraju, poput slu~aja RBV-a, ali i zbog finansijskih problema i blokade strana~kog ra~una? – Nama izbori odgvoraju i zato {to su na{e unutra{we turbulencije zavr{ene i zato {to smo pokazali da smo odgovorni i otvoreni da pri~amo i o gre{akama na{ih funckionera, pa makar oni bili i na najvi{im strana~ki pozicijama. Ne znam nijednu drugu stranku koja je u stawu da to u~ini nakon izbornog neuspeha. l Koliko su slu~aj RBV-a, kao i problemi oko kredita koji je stranka podigla u toj banci, ugrozili rejting DS-a u Vojvodini? – Mi smo u prethodna dva izborna ciklusa potvrdili ve}insku poziciju DS-a u Pokrajini, a gra|ani su nam ukazali poverewe upravo zbog toga jer vlast u Vojvodini nije imala ni ti jed nu afe ru. Me |u tim, taktika na{ih politi~kih protivnika jeste da u javnosti kreiraju sasvim druga~iju sliku i oni od RBV-a prave slu~aj samo zarad politi~kog obra~una s nama. To najboqe potvr|uju wi-

hova ekspresna saop{tewa nakon pritvarawa troje biv{ih direktora te banke kojom tra`e ostavku Vlade APV-a, iako je RBV tad objavio da nisu ta~ni navodi i sumwe zbog kojih su oni pritvoreni. Dakle, „presudu„ su doneli politi~ki. Kad je re~ o kreditu, mi smo ga, kao i sve druge stranke, podigli za finansirawe izborne kampawe, ra~unaju}i na garantovane prihode iz buyeta Srbije, zbog ~ega uop{te nije ni sporno pitawe wegovog vra}awa. l Za{to je DS kredit uzeo ba{ od RBV-a? – Procenili smo da tako najbr`e mo`emo podi}i kredit, kao komitenti te banke, ali i da mo`emo obezbediti wegovo vra}awe. A to }emo uskoro i dokazati. l [ta u takvim okolnostima aktuelna pokrajinska vlast mo`e u~initi u ovom mandatu po pitawu funkcionisawa autonomije, koje je otvoreno odlukom USS-a o osporavawu dela nadle`nosti, ali i zbog nere{avawa pitawa finansirawa i eventualnog preispitivawa va`e}eg Statuta APV? – Osnovno opredeqewe demokrata u Vojvodini bi}e da preuzmemo vode}u ulogu u za{titi interesa AP Vojvodine. I beskompromisno }emo se boriti za ostvarivawe autonomije u okviru va`e}eg Ustava Srbije, kao i za o~uvawe vojvo|anskih vrednosti, su`ivota i bogatstva razli~itosti. Na`alost, u mandatu prethodne vlade, koju je vodio DS, napravqene su ozbiqne gre{ke koje su proizvele posledice po Vojvodinu. Jer, da je ta vlada donosila odgovaraju}e odluke, APV sad ne bi bila u polo`aju da jo{ uvek ne mo`e da realizuje veliki broj nadle`nosti koje nam pripadaju po va`e}em Ustavu, niti bismo imali probleme vezane za prihode i imovinu Pokrajine, a koji se ovih dana mogu videti u funkcionisawu Novosadskog sajma i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, ali i na nizu drugih primera. l Koliko su za DS zna~ajni predstoje}i lokalni izbori u Kovinu? – Na izborima u Kovinu ne smeju se ponoviti scene koje smo imali na nedavnim dopunskim pokrajinskim izborima u Srbobranu, a koji su se pretvorili u partijske ratove. @eqa nam je da taj izborni dan pro|e bez konflikata i o~ekujemo da }emo ostvariti odli~an rezultat na nivou ugleda koji DS u toj op{tini ve} ima, te o~uvati svoje bira~e u Kovinu i poja~ati svoj uticaj u toj op{tini. B.D.Savi}

REKLI SU

Kirbi:Srbijada prigrabipriliku

Pribi}evi}:Za neuspehodgovornaiEU

Radun:Ta~ipreti iliblefira

Ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi izjavio je ju~e da je pitawe dijaloga Beograda i Pri{tine veoma va`no i da ~vrsto veruje u to da Srbija treba da „prigrabi priliku” i bori se za dobijawe datuma za po~etak pregovora za ulazak u EU. – Po povratku delegacije Srbije iz Brisela i daqe se mnogo govori o dijalogu Beograda i Pri{tine – rekao je Kirbi u Bujanovcu, gde je u~estvovao u radu okruglog stola „Dijalogom protiv stereotipa – svi smo isti”. Ameri~ki ambasador smatra da je pitawe pregovora veoma va`no i da ~vrsto veruje da Srbija treba da „prigrabi” ovu priliku i bori se za ulazak u EU, jer mora da dobije ono mesto koje joj pripada i gde `ivi – a to je Evropa”. Kirbi je dodao da je veliki deo Evrope o kojoj se govori u dana{we vreme upravo EU.

Nekada{wi ambasador Srbije u Nema~koj Ogwen Pribi}evi} ocenio je da EU snosi odgovornost za nepostizawe dogovora u posledwoj rundi dijaloga Beograda i Pri{tine, kao i da je Srbiji u Briselu ponu|eno mawe od onoga {to je tra`ila. – EU i sama u posledwe vreme trpi velike neuspehe, i tim pre, trebalo bi da je zainteresovana za to da se to pitawe, koje se vodi pod wenim okriqem – re{i – rekao je Pribi}evi}, i dodao da EU s druge strane ima SAD, koje se mogu pohvaliti uspesima u svojoj spoqnoj diplomatiji, poput Dejtonskog sporazuma, Iraka, Avganistana. – U ponu|enom dokumentu nije bilo ni re~i o tome kako }e se re{iti dva kqu~na pitawa – pravosu|a i policije, a ne treba zaboraviti da ovaj prostor nije ni Italija, ni Austrija, ve} je re~ o Balkanu, gde je pitawe bezbednosti veoma va`no.

Izjava kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija da nepostizawe sporazuma s Beogradom mo`e dovesti do pogor{awa sada{we situacije bez sumwe je prete}a poruka Pri{tine, upozoravaju vojni i politi~ki analiti~ari za Tanjug. Tako analiti~ar Branko Radun ka`e da ne sumwa da je re~ o pretwi Srbiji, „kako Ta~ija, tako i onih koji stoje iza wega u me|unarodnoj zajednici”. On isti~e da Ta~ijeva izjava jeste gotovo direktna pretwa Srbiji i kosovskim Srbima, ali ukazuje i na to da to mo`e biti i blef u funkciji pritiska na Srbiju. – Mo`e biti blef, ali i realna pretwa ako dobiju zeleno svetlo za neku vrstu agresije na Srbe. Za sada to deluje kao blef, ali je velika odgovornost na{ih vlasti kako }e na to reagovati – ocenio je Radun u izjavi Tanjugu.

petak 5. april 2013.

3

NOVAPITAWADSS-aVLADIVOJVODINE

[tasedesilo sakcijama uTeslabanci? [ta se desilo s akcijama Vlade Vojvodine u Tesla banci u Hrvatskoj, koje su pre dve godine bile 76 odsto, a sada su 29 procenata, novo je pitawe koje DSS javno postavqa predsedniku Pokrajinske vlade Bojanu Pajti}u. Naime, portparol Pokrajinskog odbora DSSa Mileno Jovanov rekao je ju~e na konferenciji za novinare u Novom Sadu da ta stranka ponovo pita koliko novca je ulo-

sajta vojvo|anske vlade od 4. jula 2011, kada je u Zagrebu odr`ana prva sednica Glavne skup{tine akcionara Tesla banke, i citirao Pajti}eve re~i: „Vlada Vojvodine je vlasnik 76 odsto akcija i na taj na~in u~estvuje u istorijskom poduhvatu koji podsti~e saradwu Srbije i Hrvatske”. – Kako je to Pokrajina za nepune dve godine sa 76 odsto akcija do{la na 29 odsto? [ta se

TemazaSkup{tinuVojvodine – Videli smo {ta se desilo s Razvojnom bankom, a vide}emo {ta }e biti s Tesla bankom – kazao je Jovanov. On je najavio da }e poslanici DSS-a na sednici Skup{tine Vojvodine u slede}u sredu tra`iti dopunu dnevnog reda s predlogom zakqu~aka da se Pokrajinska vlada obave`e na to da odgovori parlamentu {ta se desilo s tom bankom. `eno u Tesla banku i ko je od toga imao koristi, ali i da postavqa nova pitawa, nakon {to je pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman nedavno izjavio da Vojvodina u toj banci ima 29 odsto udela. – Ali, po zvani~nom sajtu Vlade Vojvodine, 4. jula 2011. godine, predsednik Vlade Bojan Pajti} i tada{wa direktorka Fonda za razvoj Vojvodine Sne`ana Repac rekli su da Pokrajina raspola`e sa 76 odsto kapitala – rekao je Jovanov. On je novinarima podelio od{tampanu stranicu – vest sa

desilo s akcijama? – zapitao je Jovanov. Komentari{u}i nedavnu izjavu pokrajinskog sekretara za finansije da „o Tesla banci odlu~uje politika”, portparol PO DSS-a je tako|e zapitao „kako je mogu}e da je sudbina i ove banke politi~ko pitawe”, i ocenio da ono nije politi~ko ve} da je to „pitawe izve{taja i bilansa banke”. Po wegovim re~ima, predsednik Vlade Pajti} je „nazivao ove doga|aje istorijskim, a sada }uti”, „sakrio se i {aqe druge da odgovaraju” na pitawa DSS-a. S.K.

PREDIZBORNAKAMPAWAUKOVINU

Dinki}obe}ava prosperitet

Predsednik Ujediwenih regiona Srbije Mla|an Dinki} izjavio je preksino} u Kovinu da }e biti sre}an ako Kovin, zahvaquju}i budu}em investirawu u privredu i poqoprivredu, postane op{tina prosperiteta poput Kragujevca, Zaje~ara, Loznice i drugih u kojima je URS na vlasti. Na zavr{noj predizbornoj konvenciji koalicije „Sava Krsti} – Pokret za preporod –

URS” uo~i lokalnih izbora u Kovinu, koji }e biti odr`ani u nedequ, 7. aprila, Dinki} je predstavio gra|anima te op{tine vi{e uspe{nih predsednika op{tina ili gradona~elnika iz Srbije, predstavnika URS-a koji su znatno doprineli privla~ewu investicija, otvarawu novih radnih mesta i poboq{awu uslova `ivota u Loznici, Zaje~aru, Ra~i, Boqevcu, Kragujevcu i drugim op{tinama.

„Dveri”zovunaprotest usubotu Pokret „Dveri” poziva gra|ane na protest „Ovako vi{e ne mo`e” koji u subotu, 6. aprila, na beogradskom Trgu Republike po~iwe u 13 sati, saop{teno je ju~e na konferenciji za novinare tog pokreta u Novom Sadu. – Za svakog Srbina dileme nema: Kosovo je iznad EU. A to

po ka zu ju i sva is tra `i va wa javnog mwewa: kada god se posta vi lo pi ta we Ko so vo ili EU, gra|ani Srbije su se u apsolutnoj ve}ini izjasnili za Kosovo i Metohiju – rekao je Marko Tesli} iz rukovodstva „Dveri”. S.K.

Policijaistra`ujepretwe Kostre{uiStoj{i}u Zameniku predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojanu Kostre{u i potpredsedniku stranke \or|u Stoj{i}u upu}ene su pretwe smr}u, o kojima je obave{tena policija u Zrewaninu i Novom Sadu, saop{tio je LSV. Kostre{u je u Zrewaninu poru~eno da }e „dobiti metak u ~elo”, dok je nepoznati mu{karac u sredu na Glavnom odboru stranke u Novom Sadu uputio jasne pretwe Stoj{i}u. Stoj{i} je novinarima u parlamentu rekao da je Kostre{ovim roditeqima stiglo pismo u kojem pi{e da }e „wihov sin dobiti metak u ~elo”, i dodao da je „neki anonimni ~ovek kontaktirao Glavni odbor LSV-a s porukom da Stoj{i} treba da ostane kod ku}e”.

– Najnovije pretwe su, kao i druge koje redovno sti`u na adresu LSV-a, prijavqene policiji – dodao je Stoj{i}, i naglasio da se nada da }e policija adekvatno reagovati. – Policija je ju~e povodom pretwi obavila uvi|aj u E~ki – izjavila je Tanjugu portparolka Policijske uprave u Zrewaninu Valerija ^awi ne navode}i detaqe u vezi s tim doga|ajem. – Izve{taj je dostavqen Osnovnom javnom tu`ila{tvu u Zrewaninu. Saop{tewem za javnost i osudom pretwi upu}enih funkcioneru LSV-a Kostre{u, ro|enom u Zrewaninu, oglasio se i Gradski odbor Srpske napredne stranke u Zrewaninu, uz poruku da „u Srbiji svako ima pravo na sopstveno mi{qewe i izra`avawe”.


4

petak 5. april 2013.

ekonomija UZMAWEIVE]EPREPREKERESTITUCIJAISPRAVQAISTORIJSKENEPRAVDE

Vra}eno800zgrada,placevi i1.000hektaradedovine SINDIKALCIPITAJU [TA]ESEDESITIURBV-u

Rastenervozazbog para,imovine... Kako se bli`i kraj Razvojnoj banci Vojvodine, tako raste i nervoza. Posle jednog odlagawa, odluka o prestanku postojawa te finansijske ku}e i prenosu dela kapitala na banku primaoca trebalo bi da bude doneta danas na sednici Vlade Srbije. Ve} danima se zna da je preuzima banka Po{tanska {tedionica, odnosno da je to gotova stvar. Depoziti su obezbe|eni, sto miliona osiguranih i gotovo isto toliko neosiguranih. Isto se ne mo`e re}i za zaposlene u banci: za wih je izvesno da je s rukovodstvom postignut dogovor o socijalnom programu. Za tu namenu ve} je obezbe|eno 350 miliona dinara, a svi zaposleni dobi}e 300 evra po godini sta`a ili zakonski minimum, ako je to za wih povoqnije. Dogovor je postignut u ponedeqak. Ali, izgleda da je ostalo jo{ dosta pitawa koja mu~e jo{ uvek zaposlene u RBV-u. Javnosti se ju~e obratio Sindikat „Virtus” sa spiskom zahteva. Oni, izme|u ostalog, `ele dokaze o upla}enom novcu za socijalni program, spisak zaposlenih koji }e

pre}i u Razvojno fond Vojvodine odnosno ostati u RBV-u u ste~aju, osnov po kojem se od wih tra`i da se opredele za naknadu o neiskori{}enom godi{wem odmoru. Na spisku zahteva je i zapisnik o vo|ewu pregovora s ku}om koja preuzima banku, zatim finansijski izve{taj o poslovawu RBV-a za 2012. i presek za prvo tromese~je ove godine. Tu je i zahtev za procenu imovine koja se prebacuje u Fond koji }e se formirati i pitawe {ta se s wom planira. S obzirom na to da se o~ekuje da Po{tanska {tedionica preuzme RBV tokom vikenda, izgleda da }e veliki deo tih pitawa ostati ste~janom upravniku. Od naredne sedmice vi{e te{ko}a }e imati deponenti koji treba da se jave novoj banci, ali o tom – potom. U Po{tanskoj {tedionci ka`u da treba sa~ekati da se ceo postupka zvani~no obavi, ali i da }e ovoga puta sve biti br`e i jednostavnije nego kada su im preba~eni depoziti Agrobanke. Imaju iskustva, a {irom Vojvodine 24 poslovne jedinice u gradovima i svim ve}im mestima. D.V.

Od kada je u Srbiji po~ela restitucija, wenim gra|anima vra}eno je oko 800 objekata, to jeste zgrada, stambenih i poslovnih prostora, kao i vi{e od 70.000 kvadratnih metara neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta. Neki su natrag dobili i wive – vi{e od 1.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta je do{lo u ruke starim vlasnicima. Za godinu dana, koliko se primewuje Zakon o restituciji, vra}eno je i vi{e od 600 hektara {umskog zemqi{ta. Ina~e, Agenciji za restituciju do sada je podneto vi{e od 15.000 zahteva za vra}awe imovine a tre}ina ih je stigla iz Vojvodine. Kako je „Dnevniku” re~eno u Agenciji, podru~noj jedinici Novi Sad, koja pokriva celu teritoriju Vojvodine, podneto je vi{e od 5.000 zahteva. Nakon vi{e od 2.500 zakazanih i odr`anih rasprava, doneto je gotovo 3.000 prvostepenih odluka. Najvi{e objekata do sada je vra}eno starim vlasnicima u Beogradu, u ~emu predwa~e op{tine Stari grad i Vra~ar, prva s oko 200, druga s oko 140 realizovanih zahteva. U Vojvodini predwa~i Novi Sad, gde su vra}ena 73 obejkata (stanovi i poslovni prostori). U vrhu spiska gradova i op{tina u kojima je sprovedena restitucija, kada je o objektima re~, su i Ni{, Pan~evo, Savski venac... Gradskog gra|evinskog zemqi{ta je najvi{e vra}eno u ^ajetini –vi{e od 18.000 kvadratnih metara, a od vojvo|anskih mesta na tom spisku su Novi Sad s vi{e od 17.000 vra}e-

nih kvadrata i Be~ej s oko 1.300. U svakom slu~aju, Agencija za restituciju ima pune ruke posla a mese~no donosi oko 200 re{ewa. Problem joj prave nere{eni imovinskopravni odnosi, lo{a evidencija nepokretnosti, neure|en katastar... Pomenimo da

zahteve za vra}awe imovine gra|ani mogu podneti do marta 2014. godine. Ako budu pristizali ovim tempom, u Agenciji za restituciji veruju da }e ih do tog roka biti 35.000. Za sada se vra}a imovina u naturi, a obe{te}ewe u novcu, za koje je dr-

LokaliuTanuryi}evojpalati, Baletska{kola... Od zna~ajnijih objekata vra}enih pravim vlasnicima u Vojvodini su: deo lokala u Tanuryi}evoj palati, Baletska {kola u Jevrskoj ulici, potom Visoka {kola strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a, vi{e lokala u Zmaj Jovinoj ulici. U Subotici je vra}eno 15 objekata, u Pan~evu 19, u Srbobranu i Somboru po dva, Zrewaninu tri, u Senti, Ba~kom Gradi{tu i Kikindi po jedan, dok su u Sremskoj Mitrovici ~etiri objekta dospela pravim vlasnicima. U Agenciji za restituciju napomiwu da su sve te zgrade u strogom centru pomenutih gradova i samim tim predstavqaju veliku vrednost.

`ava predvidela dve milijarde evra, bi}e mogu}e tek od 2015. godine. One koji potra`uju poqoprivredno zemqi{te, a takvih je najvi{e u Vojvodini, zanima da li }e biti omogu}ena supstitucija, to jest zamenska restitucija jer postoje wive na kojima su izgra|eni va`ni objekti ili zbog drugih razloga ne mogu biti vra}ene starim gazdama. U Agenciji za restituciju obja{wavaju da zakonodavac za sada nije predvideo klasi~nu supstituciju, ali ju je fakti~ki uveo na mala vrata zakonskom odredbom da se vra}a zemqi{te iz komasacione mase. Za sada se potra`uje vi{e od 20.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta. Restitucija ispravqa vi{edecenijske nepravde, ali de{ava se i da oni koji su kona~no do~ekali dedovinu, imaju problema i nakon wenog vra}awa. Recimo, lane su naslednici Tanuryi}eve palate u Novom Sadu, wih 11, dobili re{ewe za povra}aj nekoliko nacionalizovanih lokla, ali, kako je pre nekoliko dana izjavio jedan od wih, sada me|u naslednicima ne postoji saglasnost o tome {ta da rade s imovinom koja im je vra}ena. Naime, u naredne tri godine zakupcima ne mogu biti pove}avane zakupnine koje je odredio gradski poslovni prostor, a one su, vele naslednici, ispod tr`i{ne vrednosti Oni, ina~e, o~ekuju da }e im uskoro biti vra}en i prostor biv{eg bioskopa koji je u unutra{wosti poznate novosadske palate. S.Glu{~evi}


EKONOMIJA

5

petak 5. april 2013.

EKONOMIJU ^EKAJU TE[KI DANI AKO EVROINTEGRACIJE STANU

Privreda ide u Evropu ili u tamni vilajet – Nepostizawe dogovora u dijalogu izme|u Beograda i Pri{tine, odnosno obustavqawe evrointegrativnih tokova zemqe, dovelo bi do dramati~nih posledica po ekonomiju i `ivotni standard gra|ana – tvrdi saradnik Instituta za tr`i{na istra`ivawa Sa{a \ogovi}. On je ocenio da bi, u slu~aju da se ne postigne sporazum, Srbija bila stavqena u poziciju „vagona na slepom koloseku, i u{la bi u neizvesnu politi~ku i ekonomsku sudbinu”. Takva situacija, smatra on, dovela bi do pada poverewa stranih investitora, porastao bi rizik poslovawa na tr`i{tu i pao kreditni rejting zemqe, {to bi poskupelo daqe zadu`ivawe koje je zemqi trenutno neophodno, i sve to bi, kako ka`e, „pribli`ilo Srbiju gr~koj krizi u punom kapacitetu”. – Tako|e postoji mogu}nost da postoje}i investitori u dr`avne hartije od vrednosti naprave postepeni otklon, {to bi uticalo na smaweni priliv deviza u zemqu i naglo slabqewe dinara, a posledi~no i na rast cena i daqe erodirawe kupovne mo}i gra|ana – naveo je \ogovi}. On je istakao da bi, imaju}i u vidu postoje}u ekonomsku situaciju u zemqi, negativne posledice nepostizawa dogovora bile sigurne, ali da se ne mo`e znati u kojem obimu. \ogovi} je naglasio i da je do takvog stawa ekonomije dovela „neodgovorna ekonomska poli-

A mo`da i ni{ta – Srpska privreda ne gubi gotovo ni{ta zbog neuspelih pregovora u Briselu – ka`e za „Dnevnik” ekonomista Miroslav Prokopijevi}. – Taj uticaj je minoran. To nije vi{e ona ista pri~a kao kada je bilo pro{irewe Unije 2004. godine i neuspeh pregovora ne}e negativno uticati ni na privla~ewe investitora. Hrvatska, na primer, u posledwe dve godine, otkako se sigurno znalo da }e postati ~lanica, nije nikoga privukla. Ne pije vi{e vode privla~ewe ulaga~a na pri~u o ~lanstvu ili nekom drugom statusu. To vi{e nikoga u Evropi ne zanima. Dajte, napravite ambijent koji }e stvoriti ulaga~ima uslove za normlan rad pa }e do}i bez obzira u kakvom ste statusu u odnosu na EU – poru~uje Prokopijevi}.

tika prethodnih godina – neosmi{qena privatizacija, slabqewe proizvodnih i izvoznih performansi, kao i ‘narkomanska zavisnost’ od inostranih izvora finansirawa zbog nereformisanog javnog sektora”. Kako je naveo, nova Vlada je u prvim mesecima napravila odre|ene pozitivne pomake kroz „pro~e{qavawe” parafiskalnih nameta, poo{travawe fiskalne discipline, obustavqawe pla}awa naknade za konverziju prava kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta u pravo svojine, re{avawe imovinskopravnih sporova na Koridoru 11. \ogovi} je ocenio da bi mnogi od tih pozitivnih signala mogli biti neutralisani i da bi zemqa mogla u}i u „tamni vilajet” ako budu obustavqene evropske integracije. Predsednik Asocijacije malih i sredwih preduze}a Milan Kne`evi} jo{ ranije je za „Dnevnik” upozorio na to da }e se zbog eventualnog nedobijawe datuma i zastoja evrointegracija pove}ati rizik investirawa, inostrane investicije }e i daqe padati, a mi }emo ostati nestabilna zemqa, ne samo za strane ulaga~e ve} i za nas sa me. Po to nu }e mo u anarhiju strana~kih interesa, oligarha i apsolutista, izbegavaju}i osnovni postulat ure|enog dru{tva a to je da wime vladaju institucije a ne pojedinci. – Kosovo je muka za sve, ali moramo razmi{qati {ta sa zemqom – rekao je Kne`evi}.

„DENJUB FUDS GRUPA” BI USKORO MOGLA PROMENITI VLASNIKA

„Salford” ve} pet godina prodaje mlekare – Prodaja „Imleka„ je otvorena, ali je o toj temi nezahvalno govoriti dok postupak ne bude u zavr{noj fazi – izjavila je ju~e direktorka korporativnih poslova „Denjub fuds grupe„, u okviru koje posluje „Imlek„, Svetlana Glumac. Investicioni fond „Salford„, koji je osniva~ DFG-a, u Srbiji je prisutan od 2003. godine i „negde je pri kraju, pri izlasku” s tr`i{ta Srbije, kazala je ona, istakav{i da }e se „Salford„ sve dok posluje u Srbiji, truditi da {to vi{e ula`e u na{u zemqu. – Jedino {to mi `elimo je zadovoqstvo potro{a~a, koje se i potvr|uje kroz to {to smo lider na tr`i{tu Srbije, a i u regionu – naglasila je Svetlana Glumac. Ona je podsetila na to da u okviru DFG-a, osim „Imleka„,

posluju jo{ tri kompanije na teritoriji Srbije, kao i da je od 2003. kada je ta grupa kupila „Imlek„, u wega godi{we u proseku ulagala deset miliona evra. – Zahvaquju}i tim ulagawima, „Imlekova„ fabrika u Padinskoj Skeli je „od stawa u kojem smo je zatekli”, postala lider na Balkanu i trenutno je najboqa i najopremqenija fabrika na tom podru~ju – kazala je Svetlana Glumac novinarima prilikom obilaska te fabrike. Ona je naglasila da se u toj fabrici po{tuju najvi{i standardi kontrole sirovine, uz najsavremenije ma{ine, {to garantuje kvalitet asortimana koji obuhvata ~ak 120 vrsta mle~nih proizvoda – kiselomle~ne, vo}ne jogurte, pudinge... Ona je na kraju podsetila na to

da kompanija „Imlek„ ove godine obele`ava 60 godina uspe{nog poslovawa. „Salford„ je, da podsetimo, jo{ 2008. godine najavio da }e

do kraja te sezone prodati mlekare, ali ih je svetska ekonomska kriza preduhitrila te od prodaje nije bilo ni{ta. E. Dn.

STANDARD MO@E DA POPRAVI SAMO VE]A PROIZVODWA

Socijalna korpa puna populizma – Socijalna korpa mo`e samo delimi~no ubla`iti ekstremno nepovoqnu situaciju pada kupovne mo}i i `ivotnog standarda – ocenio je ekspert u Privrednoj komori Srbije Vojislav Stankovi}. – @ivotni standard stanovni{ta u Srbiji mo`e se pove}ati samo rastom bruto doma}eg proizvoda, {to bi doprinelo ve}oj zaposlenosti i primawima stanovni{tva. On je podsetio na to da je pro{le godine prose~nom doma}instvu na raspolagawu bilo 51.604 dinara, {to je malo i skromno, pri ~emu je za tro{kove hrane i pi}a odlazilo 42,9 odsto. Ministarstvo spoqne i unutra{we trgovine iniciralo je dobrovoqnu akciju prodaje osnovnih namirnica i sredstava za ku}nu i li~nu higijenu u okviru socijalne korpe, u proseku jeftinijih deset odsto od uobi~ajenih cena tih proizvoda u maloprodaji.

Prose~na potro{a~ke korpa u januaru ove godine vredela je 64.449 dinara i za weno pokri}e bila je potrebna 1,64 prose~na zarada od 39.197 dinara. U odnosu na januar 2012. godine, prose~na potro{a~ka korpa bila je skupqa 15,19 posto. Stankovi} je napomenuo da su na svetskom tr`i{tu cene hrane pale oko 15 procenata i da u Srbiji treba o~ekivati stabilne cene. U Institutu za tr`i{na istra`ivawa ocewuju da je uvo|ewe socijalne korpe populisti~ki potez jer samo na kratak rok daje privid ne{to boqe kupovne mo}i stanovni{tva, ali ne re{ava problem niskog `ivotnog standarda. Socijalna korpa uistinu obezbe|uje potro{a~ima da neke osnovne namirnice kupe po ni`im cenama, ali se time ne re{ava problem niskog standarda ve} mu se samo daju „ve{ta~ka plu}a”.

MLA\AN DINKI]

Rusija daje 500 miliona Ministar finansija Mla|an Dinki} izjavio je da je Rusija ponudila Srbiji 500 miliona dolara zajma za podr{ku buyetu. Kredit se daje na deset godina, uz dve godine po~eka, s fiksnom kamatom od 3,5 posto. Dinki} je rekao da }e se Vlada Srbije odmah izjasniti o ponudi Rusije i da }e sporazum o zajmu biti potpisan 9. aprila u Moskvi. Ministar je najavio da }e se tokom posete Moskvi razgovarati i o bescarinskom prometu automobila izme|u dve zemqe. – Postoje {anse da se sporazum o tom pitawu postigne. U Rusiji se gradi jedna fabrika „Fijata„, ali sa sasvim druga~ijim programom. Oni }e raditi ‘krajslerove’ yipove. O~ekujemo da razgovaramo o mogu}em utvr|ivawu kvote za bescarinski promet – dodaje Dinki}. On je kazao i da ne postoji plan da se Srbija u skorije vreme zadu`i novom emisijom evroobveznica.

– Ideja je da se do kraja aprila vrati polovina duga Londonskom klubu, dok }e se ostatak duga toj instituciji izmiriti u drugoj polovini godine – naveo je Dinki}. Ministar finansija je rekao da idu}eg vikenda sti`u sirovine u smederevsku @elezaru i da }e ovog meseca biti upaqena prva visoka pe} u `elezari, ~ime }e, u tom privrednom gigantu, biti obnovqena proizvodwa.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`i za

1

Kupovni za devize

109,6604

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 111,8984

114,4721

109,3247

Australija

dolar

1

89,3364

91,1596

93,2563

89,0629

Kanada

dolar

1

84,1858

85,9039

87,8797

83,9281

Danska

kruna

1

14,7111

15,0113

15,3566

14,6660

Norve{ka

kruna

1

14,6666

14,9659

15,3101

14,6217

[vedska

kruna

1

13,1096

13,3771

13,6848

13,0694

[vajcarska

franak

1

90,2629

92,1050

94,2234

89,9866

V. Britanija

funta

1

129,1338

131,7692

134,7999

128,7385

dolar

1

85,4452

87,1890

89,1943

85,1837

Kursevi iz ove liste primewuju se od 2. 4. 2013. godine

Cena

Promet

Go{a monta`a, Velika Plana

20,02

2.944

7.293.448

Milan Blagojevi}, Smederevo

20,00

480

52.800

@itoprodukt, Kragujevac

16,67

AMS Osigurawe, Beograd

5,74

Komercijalna banka, Beograd

3,70

Pet akcija s najve}im padom

14.000 41.762.000 350

8.760

1.680 13.776.546

Promena

Cena

Promet

Ba~kau restrukturirawu, Sivac

-14,29

60

1.200

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-11,50

177

89.957

Ming kova~nica, Ni{

-9,66

290

1.450

Univerzal banka, Beograd

-8,19

706

3.530

Jabuka, Pan~evo

-8,00

920

127.880

Promena

Cena

Promet

Vojvo|anskih top-pet akcija

SAD

Promena %

NIS, Novi Sad

1,05

Dijamant agrar, Zrewanin

0,00

Soja protein, Be~ej

-2,11

963 10.192.073 2.400 741

518.400 276.804

Neoplanta, Novi Sad

0,00

436

209.130

Lu~i} Prigrevica, Novi Sad

0,00

500

162.500

BELEX 15 (585,51 0,19) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,18

1.630

61.318.618

NIS, Novi Sad

1,05

963

10.192.073

Imlek, Beograd

-1,64

3.000

30.000

Soja protein, Be~ej

-2,11

741

276.804

Komercijalna banka, Beograd

3,70

1.680

13.776.546

Energoprojekt holding, Beograd

-1,16

765

261.000

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

1,02

495

7.977.381

Jubmes banka, Beograd

0,00

9.240

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

-4,23

2.988

119.500

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.390

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.151

124.530

Alfa plam, Vrawe

-4,77

7.600

509.200

Veterinarski zavod, Subotica

-0,22

460

46.000

Tigar, Pirot

-0,99

200

20.000

Svi iznosi su dati u dinarima


6

svet

petak 5. april 2013.

UKRATKO

PJONGJANGPRETINAPADOMMAWIMNUKLEARNIMORU@JEMNASAD

Ameri~kiprotivraketni {tituPacifiku PJONGJANG: Severna Koreja saop{tila da je wenim oru`anim snagama odobreno da napadnu Sjediwene Ameri~ke Dr`ave „mawim, lak{im i raznovrsnim„ nuklearnim oru`jem. Iz Va{ingtona saop{teno da }e za{tita regiona biti poja~ana razme{tawem protivraketnog sistema na ostrvo Guam u Pacifiku.Nemilosrdne operacije„ severnokorejskih snaga „kona~no su ispitane i odobrene„, navodi se u saop{tewu vlasti Pjongjanga, koje je prenela Korejska centralna novinska agencija. Rat mo`e po~eti „danas ili sutra„, dodaje se u saop{tewu. Vojska Severne Koreje navela je da ima dozvolu za neutralisawe ameri~ke „agresije„ pomo}u „mo}nih, prakti~nih vojnih sredstava odupirawa„ koje ukqu~uju atomsko oru`je.Pentagon je najavio da }e na ostrvo Guam, ameri~ku teritoriju u Tihom okeanu, razmestiti sistem za odbranu od raketnih napada kako bi se poja~ala regionalna za{tita od mogu}eg nuklearnog napada. Ameri~ki sekretar za odbranu ^ak Hejgel rekao je da Va{ington ~ini sve, a sli~nu izjavu je ju~e dao dr`avni sekretar SAD Yon Keri. „Neki od poteza koje su oni (Severnokorejci) povukli u posledwih nekoliko sedmica predstavqaju vrlo jasnu opasnost i pretwu interesima sasvim sigurno na{ih saveznika, po~ev od Ju`ne Koreje i Japana, i direktnu pretwu SAD u vezi sa na{om bazom na Guamu, Havajima i sa zapadnom obalom Ame-

Ju`na Koreja se priprema za odbranu

rike”, rekao je Hejgel. Ministarstvo odbrane Ju`ne Koreje saop{tilo je da je wena vojska spremna da se izbori sa svakom provokacijom Severne Koreje, rekao je novinarima zamenik ministra odbrane Vi Jong Sub. Uprkos ratobornoj retorici Pjongjanga, analiti~ari ne o~ekuju nuklearni napad Severne Koreje i ukazuju da vlasti te zemqe znaju da bi takav potez bio saomubila~ki za ~itavu tu zemqu. Eksperti za atomsko oru`je smatraju da Pjongjang jo{ nema mogu}nost da lansira nuklearne bojeve glave. Me|utim, ostali nuklearni kapaciteti te zemqe nisu sa-

svim poznati, rekao je jedan visoki zvni~nik vlade u Seulu, ali naveo da bi u slu~aju nuklearnog napada na glavni grad Ju`ne Koreje ili neko drugo mesto, radioaktivna pra{ina ugrozila i napada~a - Pjongjang. Zato taj neimenovani zvani~nik smatra da atomski napad nije verovatan. Kineski analiti~ari, me|utim, ne iskqu~uju mogu}nost da Severna Koreja zaista krene u rat sa Amerikom, pre svega zbog neiskustva wenog lidera Kim Yong Una. U ovom trenutku Kim je nepredvidiv i opasan, rekao je politikolog Kim Heng Kju, koji veruje da bi severnokorejski

lider zbog mladosti i neiskustva mogao da krene u avanturu kako bi svom narodu pokazao koliko je veliki. Zato je kineska armija podigla borbenu gotovost i trenutno se prave planovi za hitno reagovawe zbog izuzetno visokih tenzija i mogu}nosti da do|e do ratnih sukoba na Korejskom poluostrvu, prenela je agencija DPA. Evropska unija poziva Pjongjang da prestane sa podizawem napetosti i da stupi u dijalog s me|unarodnom zajednicom. Visoka predstavnica EU za spoqnu politiku i bezbednost Ketrin E{ton `ali zbog saop{tewa Pjongjanga da }e ponovo otvoriti nuklearni reaktor Jongbjon iz koga dobija plutonijum potreban za svoj nuklearni program. Generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Kimun „duboko je zabrinut porastom tenzija na Korejskom poluostrvu, {to je izazvano negativnom, zapaqivom retorikom Severne Koreje„. Ban Kimun je razo~aran zbog odluke Severne Koreje da radnicima iz Ju`ne Koreje zabrani da u|u u zajedni~ku industrijsku zonu Kesong. Kako je ju~e javila novinska agencija Sinhua, svim kompanijama je nalo`eno da do 10. aprila napuste Kesong. Ta industrijska zona je na teritoriji Severne Koreje i simbol je me|ukorejske saradwe uprkos vi{egodi{wem pogor{avawu odnosa. Fabrike u Kesongu pokre}u ju`nokorejski kapital i znawe, a posao obavqaju severnokorejski radnici.

ME\UNARODNIKONZORCIJUMISTRA@IVA^KIHNOVINARAPOKRENUO

Gr~kiof{orra~unipodistragomvlade ATINA: Preko 100 gr~kih of{or ra~una na}i }e se pod istragom vlasti u toj zemqi, nakon {to je jedna me|unarodna novinska grupacija objavila informacije o preko 122.000 ra~una koji se nalaze u poreskim rajevima, saop{tila je gr~ka vlada. Zvani~nik gr~kog ministarstva finansija, Haris Teokaris, potvrdio je Frans presu navode koje je izneo za gr~ki dnevnik „Ta Nea„, prenosi Frans pres. Ovu istragu je pokrenuo va{ingtonski Me|unarodni konzorcijum istra`iva~kih novinara (ICIJ). Istraga pod nazivom „Tajnost na prodaju: Unutar globalnog lavirinta of-{or novca”, prati navodnu

ume{anost zvani~nika, wihovih porodica i saradnika u Francuskoj, Azerbejyanu, Rusiji, Kanadi, Pakistanu, Filipinima, Tajlandu, Mongoliji i drugim zemqama. U Gr~koj, samo ~etiri od 107 of{or ra~una, koji su u vlasni{tvu gr~kih dr`avqana na Britanskim Devi~anskim Ostrvima i drugim poreskim uto~i{tima, zavedeno je u vladine poreske kwige. Neki ra~uni su povezani sa dr`avnom kupovinom oru`ja, dok su na primer dva kori{}ena za kupovinu jahte „Kristina O”, koja se nekada nalazila u vlasni{tvu legendarnog gr~kog tajkuna Aritotela Onazisa, navodi „Ta Nea”.

SusretPutinai Obame MOSKVA: Predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Barak Obama odr`a}e razgovore na marginama samita G8 koji }e se odr`ati krajem juna u Severnoj Irskoj, rekao je savetnik ruskog predsednika Jurij U{akov za Itar-Tass. On je dodao da su u toku pripreme kako bi sastanak protekao {to sadr`ajnije.

Neredina Zapadnojobali TEL AVIV, HEBRON: Desetine Palestinaca bacalo je ju~e kamenice na izraelske vojnike i palilo automobilske gume u Hebronu, na Zapadnoj obali, uo~i sahrane jednog palestinskog zatvorenika koji je umro u utorak u izraelskom zatvoru od karcinoma. U me|uvremenu su u Tulkarmu sahrawena i dva palestinska mladi}a koje su izraelski vojnici ubili preksino}, kada su tokom protesta zbog smrti tog zatvorenika napali vojni punkt. Izraelska vojska o~ekivala je nerede tokom ~itavog dana, a palestinski predsednik Mahmud Abas osudio je Izrael da je izazvao eskalaciju napetosti na Zapadnoj obali u posledwa dva dana. U saop{tewu iz svog kabineta Abas je naveo da Palestinska uprava ne mo`e da }uti suo~ena s doga|ajima na Zapadnoj obali i da je „izraelska vlada odgovorna za posledice tih incidenata koji }e naneti {tetu ameri~kim naporima da se obnove pregovori”.

Fotografije razqutile kancelarku BERLIN: Fotografije sa odmora nema~ke kancelarke Angele Merkel, koje su osvanule u mnogim medijima, nastale su bez wenog znawa i objavqene bez wene saglasnosti, rekao je zamenik portparola nema~ke vlade Georg [trajter. ‘’To su sve fotografije koje su nastale, fotografisawem iz nekog skrovi{ta’’, rekao je [trajter, a mediji prenose da je Merkelova quta zbog tih fotografija, odnosno, da nije time odu{evqena.

Pregovori oprogramu „Pa`qivo }emo ispitati do ka ze ob ja vqe ne od stra ne ICIJ i poku{a}emo da ih iskoristimo u najboqoj mogu}oj meri”, izjavio je Teokaris za taj dnevnik.

Vlasnici gr~kih of{or ra~una o~igledno su izvr{ni direktori preduze}a i brodovlasnici, ali tako|e i gra|ani sredwe klase sa siroma{nijeg severa zemqe, dodaje „Ta Nea”.

„Mislimo da mogu da otvore dana{we pregovore jednom frazom - da prihvataju pravo Irana, pre svega pravo na oboga}ivawe”, rekao je Yalili u govoru na Univerzitetu u Almatiju, u Kazahstanu, pred po~etak pregovora. „Nadamo se da u Almatiju oni ne}e ponoviti gorko iskustvo kroz koje su pro{li tokom 34 godine na{e revolucije i da }e ovog prole}a doneti ispravnu odluku”, dodao je Yalili, mi-

TEHERAN: Iran }e insistirati na priznawu svojih prava na oboga}ivawe uranijuma u ovonedeqnim pregovorima sa svetskim mo}nicima o svom nuklearnom programu, izjavio je ju~e glavni iranski pregovara~ Saed Yalili.

Teheran

sle}i na islamsku revoluciju iz 1979. kojom je zba~en iranski {ah. „Ono {to na{a zemqa o~ekuje je da SAD koriguju svoje pona{awe, ne samo na re~ima i oni }e danas u Almatiju biti na jo{ jednom testu”, rekao je Yalili. „Oni koji do|u na pregovore treba da do|u sa logikom, a ne sa pretwama”, dodao je on. Iran i zemqe, poznate kao P5+1 - pet stalnih ~lanica Saveta bezbednosti Ujediwenih nacija i Nema~ka - po~iwu u danas svoju petu rundu pregovora za posledwe dve godine..

Abramovi~ doneopismo MOSKVA, LONDON: Ruski milijarder Roman Abramovi~ je „misteriozna” osoba koja je donela pokajni~ko pismo preminulog tajkuna Borisa Berezovskog predsedniku Vladimiru Putinu. Londonski „Telegraf” prenosi re~i vi{e neimenovanih izvora koji su ruskom listu „Vedomosti” potvrdili da je Berezovski dao Abramovi~u pismo da ga li~no odnese Putinu. Berezovski je u tom pismu, kako navode mediji, napisao da `eli da se vrati ku}i i da je tra`io „opro{taj za svoje gre{ke”. Ukoliko se poka`e da je ta~na informacija da je Abramovi~ odneo pismo Putinu, to }e biti ogroman preokret budu}i da su dvojica milijardera vodila sudsku parnicu, vrednu nekoliko miliona funti, koju je na kraju Berezovski izgubio.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAKOBAMA U znak solidarnosti sa dr`avnim slu`benicima, ~ija }e primawa biti smawena zbog smawewa buyeta, ameri~ki predsednik Barak Obama se odri~e pet posto svoje plate. Pet odsto godi{we predsedni~ke plate od 400.000 dolara iznosi 20.000 dolara, a novac }e biti vra}en u dr`avnu blagajnu. Plata predsednika, kao i ~lanova Kongresa, odre|ena je zakonom i ne mo`e da se mewa.

YEJKOBLU Ameri~ki ministar finansija Yejkob Lu razgovarao je s generalnom direktorkom MMF Kristinom Lagard o „perspektivama svetske ekonomije, posebno o razvoju situacije u Evropi „, izjavio je portparol ministarstva finansija SAD.. Yejkob Lu }e se 8. aprila u Briselu sastati s predsednikom Evropskog saveta Hermanom van Rompejem i drugim zvani~nicima EU.

BA[ARELASAD Sirija {aqe pripadnike neregularnih milicija na obuku za gerilsku borbu u tajnoj bazi u Iranu kako bi oja~ala svoje oru`ane snage Taj diskretni program naziva se i javnom tajnom u nekim oblastima lojalnim predsedniku Sirije Ba{aru El - Asadu, koji poku{ava da slomi pobunu protiv vladavine wegove porodice. Iz sirijskih bezbednosnih snaga demantovao je da Sirija {aqe borce u Iran.

I {panska princeza Kristina osumwi~ena za korupciju MADRID: U zamahu borbe protiv korupcije koji je zahvatio Evropu na listi onih koji su osumwi~eni za utaju poreza ili sakrivawe imovine na{la se k}erka {panskog kraqa, doskora{wi ministar buyeta u vladi Francuske, a ruski predsednik Vladimir Putin je upozorio dr`avne funkcionere da zatvore bankarske ra~une u inostranstvu. [panska princeza Kristina osumwi~ena je da je koristila polo`aj za sticawe koristi. Bi}e saslu{ana u okviru istrage protiv svog supruga, nekada{weg kapitena {panske rukometne reprezentacije, osumwi~enog da je prisvojio oko pet miliona evra iz dr`avnih fondova. Gra|ani [panije ne pokazuju iznena|ewe i ka`u da princeza treba da odgovara ako je uradila ne{to lo{e. U Francuskoj, donedavni ministar za buyet @erar Kajzak priznao je da ve} 20 godina dr`i novac na ra~unima u [vajcarskoj i Singapuru, {to su tvrdili mediji a on uporno negirao.

Princeza Kristina

Francuski predsednik Fransoa Oland nije krio bes zbog takvog pona{awa Kajzaka. „On je izdao najvi{e institucije Francuske - {efa dr`ave, vladu, parlament i Francuze. To je {okantno, jer zna~i odsustvo svakog morala. Zato donosim odluku, izme|u ostalog, o `estokoj borbi protiv sukoba javnog i privatnog interesa i o obavezi prijavqivawa i kontrole imovine ~lanova parlamenta i ministara”, rekao je Oland. Da razo~arawe bude ve}e, re~ je o ~oveku koji se proslavio vode}i borbu protiv izbegavawa poreza, a ~ija su meta bili upravo Francuzi koji dr`e novac van zemqe. Kajzaku preti vi{egodi{wa zatvorska ali i nov~ana kazna od 375.000 evra. Ruskim ministrima i drugim zvani~nicima preti smena ako ne poslu{aju naredbu predsednika Vladimira Putina da zatvore ra~une u bankama van Rusije i prijave imovinu. Procewuje se da je samo pro{le godine iz Rusije nezakonito izneto 50 milijardi dolara, {to je u centar pa`we do{lo s bankarskom krizom na Kipru.


dru[tvo

I pacijenti biraju lekove i pomagala Predstavniciudru`ewapacijenata skre}u pa`wu Republi~kom fondu za zdravstvenoosigurawenatodacenalekova i medicinskih pomagala nesmeuvekdabudepresudna, pogovotoukolikoidena{tetukvalitetale~ewa.Onio~ekujuda}eFondna}ina~inada tenderske komisije, u primeni novog Zakona o javnim nabavkama,uzmuuobzirwihove specifi~ne potrebe. Taj zakonstupiojenasnagu1.aprila. Kako navode u Udru`ewu pacijenata sa stomom, wihov `ivotjenezamislivbezkesa idiskova,panijesvejednokojegsuonikvaliteta.IuUdru`ewu dijabeti~ara i Udru`ewu bubre`nih bolesika smatraju da kod izbora lekova i pomagala mora biti presudan kvalitet. –U~esnicinajavnimtenderima uvek nude ni`e cene jer seradiovelikimkoli~inama – izjavio je predsednik Save-

zabubre`nihinvalidaSrbije NikolaGruber.–Praksauzemqamauokru`ewupotvrdila je da se u jakoj konkurenciji mogu ostvariti u{tede ~ak i do20i30odsto.Oko4.000pacijenata koji su u redovnom programudijalizeuna{ojzemqi sada se suo~ava s ponudom proizvoda vrlo razli~itog kvaliteta pa u{teda ne smedabudenara~unkvaliteta. Komentari{u}i zahteve udru`ewapacijenata,uRFZOupodse}ajunatodasuodlu~ili da wihove predstavnike ubudu}eukqu~euradkomisija itenderakojesprovodiFond dabizajednoswimare{avaliprobleme.Udru`ewapacijenata bi}e ukqu~ena u komisijezanabavkelekovaipomagala,izradupravilnikaomedicinsko-tehni~kimpomagalimaiostandardimazadijalizu, kao i u komisiju za retke bolesti. J. B.

petak 5. april 2013.

7

REKE U VOJVODINI LAGANO RASTU

Odbrana od poplave na 412 kilometara vodotoka JVP „Vode Vojvodine” obznanile su ju~e da odbranu od poplava sprovode na ukupno 412 kilometara odbrambene linije na podru~ju Vojvodine, dok se bele`iblagrastvodostaja.Mere vanredne odbrane sprovode senablizu25kilometaraito na {est kilometara Save kod Klenka i Hrtkovaca, na brani „Veliko Sredi{te” na Markova~kompotokuinaZlatici,od Kikindskog kanala do dr`avne granice. Mereredovneodbraneodpoplava na snazi su na 387 kilometaranapojedinimdeonicama

Dunava,Save,Tise,Tami{a,Nere,zatim,naStaromBegejuina kanaluBegej,vodotokuNadelai crpnojstaniciIvanovo. Vanrednaodbranaodpoplava podrazumeva da se stawe odbrambenihnasipaiobjekataneprekidno prati te da se otklawaju o{te}ewa, saop{tili su iz„VodaVojvodine„. Osim toga, na dunavskim nasipima kod Kovina registrovanojepedesetakrupakojesunapravile lisice. Takva o{te}ewanasipa,koja,na`alost,nisu retkost, mogu znatno ugroziti bezbednost brawenog podru~ja

^i{}ewe kanala u kawi{koj op{tini Op{tinski{tabzavanrednesituacijeuKawi`idoneojeju~eodlukuoprogla{avawuvanrednesituacijenateritorijikawi{ke op{tine zbog visokog nivoa podzemnih i povr{inskih voda,kaoivisokogvodostajaTise.Popreporuci[taba,gra|animabitrebalodao~istekanaleipropusteispredsvojihku}adabisepredupredileposlediceo~ekivanogporastanivoa voda.Poqoprivrednicimajepreporu~enodavodusasvojihwivausmeredonajbli`ihodvodnihkanala. M. Mr.

Zatvarawelisi~jihrupa

jerukrajwemslu~ajumogudovestidoprolomanasipaiproboja vode. Tokom pro{le nedeqe radnici „Voda Vojvodine„ zatvorili su dvadesetak takvih rupa, a ukoliko vremenske prilikedozvole,ostatakbitreba-

lo da bude saniran u narednih desetak dana. Rupe, koje su {irokeod50do80cm,adubokei do pet metara, zatvaraju se ugradwom bentonita (specijalnavrstagline)podpritiskom. P. Klai}

ONLAJN PRIPREMA ZA MALU MATURU

Kompjuter zadu`en za besplatne privatne ~asove JU^E POSLE PODNE DVE DETONACIJE U OKOLINI BEOGRADA, NOVOG SADA I ZREWANINA

Vojni avioni probili zvu~ni zid Vojni avion Mig-21 probio je ju~e u okolini Beograda zvu~ni zidoko16.20~asovaposle~ega se ~ula jaka detonacija, potvrdilajeSawaVuksanovi}@ugi} iz Sektora za vanredne situacijaBeograda. Detonacija se ~ula ~ak do Zrewanina i izazvala je uznemirewegra|ana. Oko 17,35 ~asova jo{ jedan avion vazduhoplovstva Vojske Srbijejeprobiozvu~nizidovoga puta u rejonu Zrewanina, pa sedetonacija~ulaiupojedinim delovimaNovogSada..

Kako „Dnevnik” saznaje u Ministarstvuodbrane,upitawuje bila tehni~ka proba vazduhoplovnogtipaMig21izvedenau zonirezervisanojzaizvr{avawetakvihproba. Probijawe zvu~nog zida nastajekadaavionletibr`eod zvuka (1227,6 kilometara na ~asnanivoumora).Detonacija, odnosno zvuk koji nastaje posledicajenaglogzgu{wavawa i razre|ivawa vazduha na mestu gde avion dostigne brzinuzvuka. M. B.

Zbirkezadatakazapripremu zavr{nog ispita na kraju osnovnog {kolovawa odavno supredmalimmaturantimai doksesazadacimauwimanekinosesamostalno,ponekim proc en am a, svak om tre} em osmaku potrebna je dodatna pomo}.Wusuroditeqiranije morali da pla}aju, a od pro{le godine mogu je dobiti i besplatno, i to posredstvom kompjutera. Naime, nastavnik informatike iz Ni{a Sa{a Popovi} kreirao je pro{le godine sajt „U~i slobodno„ – www.ucislobodno.com – i klipove s 330 zadataka iz matematike postavio na „Jutjub„. U junu pro{le godine to je bio najgledaniji obrazovni portal u Srbiji, na kojem se za malu maturu besplatno pripremalo

~ak 10.000 osmaka. Ove godine „U~i slobodno akademija” nudi na„Jutjubu„ibesplatnepripremezazavr{niispitizsrpskog jezika i korisnika je sve vi{e. Sa{a Popovi} je u me|uvremenu,s tutorijalomukojemobja{wava kako snima „Jutjub„ klipove iz matematike, pobedio na konkursuuAmerici. Taj na~in pripremawa, po wegovim re~ima, osmacima je veoma prijem~iv jer je na sajtu kojioni radoi~estokoriste,a istovremeno ima efekat individualnog ~asa, na kojem svako napreduje u skladu sa svojim mogu}nostima, u~i kad `eli i tempomkoji`eli,mo`edasevra}a naono{tonije dovoqnosavladao,akorisnicimajenaraspolagawuipodr{kanastavnika. Od ove godine mali maturanti mo gu bespl atno da se

pripremajuzazavr{niispiti putem sajta www.mala-mat ura.com, na kojem mogu, dok prelaze lekciju i testove, istovremeno slati pitawazadelovekoji suim ostalinejasni, a odgovore }e u kratkom roku dobijati od profesora Sredwe {kole za informacionetehnologije,kojajezajedno s Visokom {kolom strukovnih studija za informacionetehnologijeikompanijom „LINK group„ realizovala taj projekat. Dovoqno je da se u~enik registruje na sajt i mo`e da bira oblasti iz srpskog i matematike. Gradivo je zanimqivo obra|eno, uz ilustracije i video-materijale, a na kraju svake oblasti je test kojim se proverava znawe. Uskoro }e |aci na tom sajtu mo}i da zakazuju i onlajn kon-

sultacije s profesorima, a u maju}eimbitinaraspolagawu isimulacijazavr{nogispita. – Od kada je pre mesec i po dana ovaj sajt po~eo da radi, posetilo ga je vi{e od 30.000 korisnika,avi{eod4.700jeregistrovano i aktivno se onlajn priprema za malu maturu – obja{wava profesor srpskog jezika u Sredwoj {koli za informacione tehnologije Aleksandra Prokopijevi}. –Zanimqivojedasenalekcijama iz srpskog jezika osmaci zadr`avaju ~e{}e nego {to re{avajuzadatkeizmatematike. Najpopularnije su fonetika i morfologija, dok im u matematici pa`wu najvi{e okupiraju brojevi i operacije s wima. Od pojedina~nih pitawa i dilema, naj~e{}e ih mu~e glasovne promene. D. Deve~erski

INICIRANO DONO[EWE ZAKONA O REZERVISANIM ZANIMAWIMA

Na dr`avnoj „listi” sudije, lekari, u~iteqi Dr`avabitrebalodaodredi posebneuslovezaobavqaweodre|enihprofesija:pravnih,medicinskihiprosvetnih,inicijativa je Konferencije dr`avnih pravnihfakulteta,odr`ane15. i 16. marta, na Dr`avnom univerzitetu u Novom Pazaru. Predlogjedasetomorau~initiposebnimzakonomorezervisanimzanimawima{toje,ka`e za„Dnevnik”dekanPravnogfakulteta Univerziteta u Novom Saduprof.drRankoKe~a,pro{lenedeqeprihvatioiRektorskisavetKonferencijeuniverzitetaSrbije,apredlogjepodr`aoiministarprosvete,nauke itehnolo{kograzvojaprof.dr @arkoObradovi}.

–Osnovnaidejateinicijative, prisutne jo{ od 2003. godine,jedapodignenivokvaliteta studirawazaprofesijekojese obavqajuudr`avnimslu`bama, odnosnoustanovama:pravo,medicinu, obrazovawe i vaspitawe,bezbednost.Tojeneophodno zbogizuzetnovelikogzna~ajaza `ivot gra|ana i funkcionisawenekihvitalnihslu`bi–ka`edekanKe~a. On osporava prigovore, koji susemogli~utipresvegasprivatnih fakulteta /univerziteta,otomedasetimefavorizujudr`avnifakulteti. –Tonestoji.Prvo,dr`avaje kao poslodavac sasvim slobodnadaodre|ujeusloveiposebne

Nema diskriminacije –Podvla~imponovodanijeidejadasestvoriodnosneravnopravnostiidiskriminacijeizme|udr`avnihiprivatnihfakulteta,negodasepodigneop{tinivoobrazovawapomenutih profesija.Naravno,dr`avamorastvoritiuslovedafakulteti~ijijeonaosniva~funkcioni{uikadatonijekowukturno. Privatnifakultetimogukadgodpo`eleodustatiododre|enedelatnosti.[taondauraditi?Ko}enamobrazovatiu~iteqa,lekara,pravnika?Tosusvebilirazlozikojisuuticalina todaKonferencijadr`avnihpravnihfakultetadonesepomenutezakqu~kekojejepodr`aoiRektorskisavetKONUS-a–ka`edekanKe~a.

RankoKe~a,dekanPravnogfakultetauNovomSadu

kriterijume za prijem kadrova koji }e obavqati te funkcije u oblasti pravosu|a u naj{irem zna~ewu.Dr`avaimasasvimlegitimno pravo da odredi uslove,agra|aniimajusasvimlegitimnupotrebudasetefunkcijeobavqajukvalitetnijeiboqe –nagla{avaKe~a,iukazujenato da to nije usmereno ni protiv privatnih fakulteta ni u prilogwima,negojejednostavnoinspirisanoidejompodizawakvalitetaobrazovawauovimoblastima. – Podse}am, tako|e, na todajeskupuslovakojejetre-

balo ispuniti u akreditacionompostupkuutvr|enkaominimumuslovapatakome|upojedinim fakultetima imamo veoma velikerazlikeunastavnimplanovimaiprogramima. Na primer, na nekim dr`avnim pravnim fakultetima, fond ~asova iz Obligacionog pravaje~etirinedeqnoplusve`be i tako puna dva semestra, dok ima i akreditovanih privatnih fakulteta gde je isti predmet jednosemestralni i studentigaslu{ajusamodva~asanedeqno.Ke~apotvr|ujedaje

to slu~aj u nizu predmeta i disciplina i konstatuje da se onda,normalno,name}epitaweda litakavobimnastave,takvavrsta obrazovawa daje potreban kvalitetdaseuspe{noradina veoma odgovornim mestima u okvirima pravosu|a i dr`avne uprave. Isto va`i i za lekare iliu~iteqekojimasepoverava obrazovawe i vaspitawe dece odnajmla|eguzrasta... – Evidentno je da se dilema dr`avniiliprivatnifakultetiitaidejadiskriminacijepostavqa samo na liniji prema dr`avnom sektoru – isti~e dekanPravnogfakultetaUNS-a.– Ali, na{e iskustvo s Pravnog fakulteta u Novom Sadu je da privatni poslodavci u svoje firmeveomaretkoprimajuone koji su zavr{ili privatne fakultete te da je `eqa da se „prodre„ s tim fakultetima usmerena prema dr`avnoj slu`bijersesmatrada}esevremenom, u praksi, ste}i potrebna znawa, ali kad se ~ovek ve} zaposlio,aneprethodno. Ke~a decidirano tvrdi da je neta~an eventualni prigovor o tome da je inicijativa dr`avnih pravnih fakulteta usmerenakafavorizovawuwihsamih, i tu tvrdwu potkrepquje time

dajeiustrukturiveomazna~ajnogprivatnoguniverziteta,kakav je “Megatrend„, podr`ana pomenuta inicijativa. Procewujedasu„verovatnoionido{lidosaznawadatavrstapristupa u krajwim i dugoro~nim sagledavawima mo`e stvarati ozbiqanproblemisasvimkompromitovatiobrazovawe”. – Zato su i oni su podr`ali inicijativu o potrebi dono{ewazakonaorezervisanimzanimawima i da se u tim kqu~nim profesijama zahteva znatno ve}i stepen kvaliteta obrazovawa, naravno, kada se dr`ava pojavquje kao poslodavac. S druge strane, dolazimo u priliku da, de fakto, razli~iti kriterijumi i sli~no, stvaraju i u ozbiqnoj meri ugro`avaju interesena{ihstudenata,koji potro{eogromnuenergijudabi sekvalitetnoobrazovali,aondado|uusituacijudasena|uu nepovoqnijem polo`aju u nekoj konkurenciji sa studentima onihfakultetagdeselakodolazidoocena.Mimoramo{tititiinteresena{ihstudenata zato{tojetoprviulazuprofesiju: smer, du`ina studirawa i prose~na ocena – isti~e na{sagovornik. V. ^eki}


8

crna hronika

petak 5. april 2013.

RASTENASIQEUPORODICIUKOJEMIPO^INIOCIODUUSMRT

Pobijusvojenajbli`e paodmahpresudesebi U porodi~noj ku}i u Vrani}u kod Beograda prekju~e posle podne prona|ena je mrtva tro~lana porodica – otac, majka i sin. Sumwa se da je sin Dragan S.(52)ubiosvogoca(81)imajku(78),apotomizvr{iosamou- bistvo. Po podacima MUP-a Srbije, pro{le godine izvr{eno je 51 porodi~noubistvoite{koubistvo, u kojima je stradalo 57 osoba, od kojih samo jedna nije bila ~lan porodice. U deset slu~ajeva ubice su posle zlo~inapresudileisebi.Pro{legodineuSrbijijepo~iweno40porodi~nih ubistava, a usmr}ene su 43 osobe, od kojih dve nisu bile ~lanovi porodica. ^etvorica ubica po~inila su samoubistvo. Izgodineugodinurastebroj najdrasti~nijihoblikanasiqau porodici. Stru~waci tvrde da je to posledica vi{egodi{we nema{tineiborbezagoluegzistenciju mnogih gra|ana koji “pucaju”.Uzto,porodica,kojaje u prethodnim decenijama bila kamentemeqacmentalnogzdravqa svakog pojedinca, prestala je da ima tu ulogu jer je i sama

Suboti~kaku}aukojojselanedogodilaporodi~natragedija

razorena i uni{tena nema{tinomigolimpre`ivqavawem. Psihoterapeut Zoran Milivojevi}obja{wavadaute{kim vremenimavladaekonomskipesimizam i qudi ne vide perspektivu pa tra`e uto~i{te u

Koodgovarazbogpogre{neprocene? KoordinatorkaSavetovali{tazaborbuprotivnasiqauporodiciVesnaStanojevi}konstatujedadecasve~e{}eubijaju roditeqe,kaoidajetrenddasepsihi~kiobolelipu{tajuna ku}nole~ewe. –Mo`dabiimoglidafunkcioni{unaodgovaraju}imterapijama,aliwihovemajkese`aledane}edauzimajulekove.Ne znasekoprocewujedalijenekibolesnikdovoqnozdravdanapustizatvorskubolnicuiodeku}inavikend.Idalijeikada ikoodgovaraozbogpogre{neprocenekadatajpo~iniubistvo– pitaseVesnaStanojevi}.

porodi~nomkrugu,aondakadai tu ne{to nije u redu, to do`ivqavaju katastrofi~no, strasno,itovodiutragediju. Uporodi~nimtragedijamanasilnici su naj~e{}e mu{karci, neretko bahati i bu~ni u dru{tvu, koji vole da skre}u pa`wunasebejertimeprikrivajukomplekse,nesigurnostiunutra{weprobleme. @rtvesu`eneideca,alii ostareli roditeqi koji su previ{e popustqivi prema svojoj deci,pa~akikadaonaimajunekoliko decenija. Mnogi qudi su silom prilika prinu|eni na to dado`ivotno`ivesroditeqimajersuostalibezposlaimogu}nostidadonovogdo|u.Psihijatar i psihoterapeut Zoran \uri}, koji svakokog dana na

Klinici za neuropsihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarevi}” u Beogradu radi s osobama koje pate od ozbiqnih psihijatrijskihbolesti,isti~eda“ludilo” koje vodi u porodi~no nasiqe nijetoupsihijatrijskomsmislu tere~ive}ukolokvijalnom. –Umojuordinacijusvakogdanadolazequdiu{estojdeceniji`ivotakojisupotpunoo~ajni jer nemaju posao, a imaju svega nekolikogodinadopenzije–kazaojedr\uri}.–Oninemajuod ~egadahraneporodicuiodmene naj~e{}e tra`e da ih po{aqem u invalidsku penziju. Na`alost, o~aj nije dovoqan “uslov” za tu vrstu penzije. Te osobe nisu lude u psihijatrijskomzna~ewutere~i,alisuim vi{egodi{wa briga i nerviraweuvelikojmeriistawilinerveiozbiqnoporemetilifunkcionisawe, razdra`qivi su i “pucaju” zbog svake sitnice, imaju ~ir i visok pritisak pa imlekaripi{uuputzapsihijatra. Ja bih re{io sve wihove probleme kada bih mogao da ih zaposlim. Uprkosvelikombrojuzlo~ina kojepo~ineonikojisui{lina psihijatrijsko le~ewe, Zoran Milivojevi} tvrdi da je glavni povod porodi~nim tragedijama ipak qubomora. Ona je posebno karakteristi~nazaubistvakojasupra}enasamoubistvomjer seradioosvetiodba~enogmu{karca koji ne prihvata da je odba~en i koji ne vidi budu}nost. – Posebno zabriwava to {to u posledwe vreme takvi mu{karciusmrteizajedni~kodete ili decu – isti~e Milivojevi}. Q.M.

[ESTORKAIZBEOGRADATERETISEZARAZBOJNI[TVAIDROGU

Paliposlepqa~kepo{tenaVo`dovcu Efikasnom akcijom beogradske policije, posle po~iwenog razbojni{tva u po{ti u beo- gradskojop{tiniVo`dovacli{eno je slobode {est osoba zbog postojawa osnova sumwe da su po~inile vi{e krivi~nih delarazbojni{tva,neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga i te{ke kra|e. Kako je saop{teno ju~e iz MUP-a, li{eni su slobode Milo{ F. (19), Marko S. (21), ZoranN.(22),MarioK.(25),Gojko \.(21)iMarkoZ.(22),sviizBeograda.

Postoje osnovi sumwe da su Milo{F.iMarkoS.uutorak,3. februara, uz pretwu plasti~nim pi{toqem i no`em, iz po{te na Vo`dovcu oduzeli oko 1.500.000 dinara. Sumwa se da su ih do po{te u iznajmqenom automobiludovezliosumwi~eni MarioK.iGojko\.,kojisuposle po~iwenog krivi~nog dela voziloostaviliublizinipo{te. Upopodnevnimsatimapoautomobilisudo{liosumwi~eniZoran N. i Mario K., koji su ubrzo nakon{tosupreuzeliautoli{enislobode,augepekuautomobilaprona|enoje1.500.000dinara,

garderoba, fantomke, plasti~ni pi{toqino`. Postoje osnovi sumwe i da su osumwi~eni tokom februa- ra i marta ove godine po~inilivi{ekrivi~nihdelarazbojni{tva u po{tama, prodavnicama i trafikama na teritoriji Beograda. Sumwa se da su Zoran N. i Mario K. krajem mart a ove god in e po~ in il i krivi~no delo razbojni{tva u po{ti na ^ukarici, iz koje su uz pretwu plasti~nim pi{toqem oduzeli vi{e od 200.000 dinara, dok su Marko S. i Milo{F.osumwi~enidasupo~i-

nili razbojni{tvo na benzinskojpumpiuZemunu. Tako|e, postoje osnovi sumwe dasuMarkoZ.iMilo{F.po~etkommartauStarojPazovipo~inilite{kukra|uujednojprodavnici,doksesumwadajeMarkoS. krajemfebruarapo~iniorazbojni{tvoutraficiuZemunu. Prilikom pretresa stanova, kod Zorana N. je prona|ena marihuana,dokjekodMarkaS.prona|enkokain.Osumwi~eni}e,uz krivi~nu prijavu, biti privedeni de`urnom istra`nom sudiji Vi{egsudauBeogradu,navedeno jeusaop{tewu. (Tanjug)

DRAMANANOVOSADSKOMLIMANUSRE]NOOKON^ANA

Foto:B.Lu~i}

Pregovara~ispre~ilitragediju

Nakondvo~asovnedramenakrovuzgrade u ulici Jo`efa Mar~oka 1 u Novom Sadu, policijskipregovara~iivatrogasciuspeli sudaubedeM.M.(1969)dasi|eskrova,nakon~egajekolimaHitnepomo}isproveden ubolnicu. Naime,ovaj~etrdesetrogodi{wakjeoko 13~asovakrozprozorstanaukojem`ivis majkom,iza{aonakrovzgrade,skinuosego dopojasaiseonavrhzgrade.Desetakminuta kasnije, na poziv wegove majke, na lice mestasustiglipolicija,vatrogasciiHit-

napomo}.Policijskipregovara~isupolako uspostavqali kontakt s wim, da bi nakon polu~asovnih pregovora pri{li ~oveku na sveganekolikometara.Prvosuuspelidaga nagovoredaobu~ejaknukojusumudodali,a nakon45minutasuuspelidagaprihvatei uvukuuzgradu. Kako smo nezvani~no saznali, on se s majkom u ovu zgradu doselio jesenas iz Apatina,akom{ijesugaopisalekaomirnog i povu~enog. Po re~ima stanara, nekoliko sati pre nego {to se popeo na krov

zgrade, bio je u prodavnici u prizemqu i ni~imnijepokazivaodabimogaopoku{atisamoubistvo. Navodno su wegovi psihi~ki problemi uzrokovani te{kom `ivotnom sudbinom, jersumuuratutokomdevedesetihgodina poginulatribrata. Ina~e,uistojzgradiseprenekolikogodina dogodilo samoubistvo, kada je jedan mladi} sko~io s terase stana na {estom spratu. N.P.

NI[TAODPROCESA„ACATOMI]PROTIV BORISATADI]A”

Generalova tu`bazastarela

AcoTomi}

–PrviosnovnisuduBeograduodbioje,zbognastupawaapsolutne zastarelosti, optu`ni predlog protiv biv{eg predsednika Srbije Borisa Tadi}a kojijeprotivwegapodneonekada{wina~elnikUpravebezbednostiVojskeJugoslavijeAcoTomi}zbognezakonitogpenzionisawa – izjavila je ju~e portparolkasudaIvanaRami}. Onajepreciziraladajeoptu`ni predlog podnet 13. marta ovegodine,adajesudutvrdio da je apsolutna zastarelost u tom slu~aju nastupila 26. marta. Tomi}jeprivatnutu`buprotiv Tadi}a podneo 2004. jer ga je 2003, tokom akcije „Sabqa„, kao ministar odbrane, Tadi} protivzakonitoibezovla{}e-

BorisTadi}

wa penzionisao i tako omogu}io civilnim vlastima da ga uhapse i dr`e u pritvoru. Istra`nisudija,kojijeuprethodnompostupkutrebalodasaslu{aoptu`nogisvedoke,tonije ~inio zbog Tadi}evog imunitetakaopredsednikadr`ave. Nakon odlaska s funkcije i vi{e poku{aja uru~ivawa sudskogpoziva,Tadi}se25.janua- raovegodineodazvaoidaoiskazistra`nomsudiji,anovinarima je rekao da nije po~inio nikakvu gre{ku i da bi ponovo penzionisaoTomi}a. Potuma~ewuTomi}evogadvokata Gorana Petronijevi}a, ukaz o penzionisawu mogao je doneti samo predsednik tada{we dr`avne zajednice Srbije iCrneGore. (Tanjug)

VESTI Pesnicomuglavu Novosa|anki Novosadskakriminalisti~ka policijaodredilajemeruzadr`avawame{taninuM.P.(1994) zbogsumwedaje,zajednospetnaestogodi{wakom iz vrbaske op{tineijo{dvojicomzasada nepoznatih izgredanika, pretio no`em jednoj Novosa|anki, udariojerukomuglavuizatim joj oteo novac, mobilni telefonili~neisprave. Osumwi~eni M. P. bi}e, uz krivi~nu prijavu za razbojni{tvo, priveden istra`nom sudijiVi{egsudauNovomSadu,a protiv maloletnika sledi krivi~na prijava u redovnom postupku. Intenzivno se traga za ostalim izvr{iocima tog krivi~nog dela, saop{tila je ju~e novosadskaPolicijskauprava.

Pritisci nasvedoka PolicijauVrbasuuhapsilaje me{taninaS.S.(1993)podsumwomdajeizvr{iokrivi~nadelaometawaispre~avawadokazivawa,ugro`avawasigurnosti i uni{tewa i o{te}ewa tu|e stvari.Onseteretidajepresreo sugra|anina, `rtvu krivi~nog dela protivpravnog li{ewa slobode, i pretio mu da bigaprimoraonatodasvedo~iuwegovukorist. Kasnije tog dana pretio je i wegovom ocu i dvojici bra}e, kojisumuuzvratilipretwe.Tako|e,osumwi~enomsepripisuje da je komadom betona o{tetio automobil te porodice, koji je bioparkiranispredku}e. S.S.}e,uzkrivi~nuprijavu, bitidovedenistra`nomsudijiOsnovnogsudauNovomSadu nasaslu{awe,aprotivostale ~etvorice u~esnika bi}e podnetekrivi~neprijaveuredovnom pos tupk u zbog osnov an e sumwe da su izvr{ili krivi~no delo ugro`avawa sigurnosti,navodiseusaop{tewuPU uNovomSadu. M.V.

Pritvor za20provala Pripadnici Policijske uprave u Zrewaninu li{ili su slobode i odredili meru zadr`a-

vawaS.@.(21),S.I.(22)iM.S. (22), svi iz Zrewanina, zbog sumwedasupo~inilivi{ekrivi~nihdelate{kekra|e. Oniseteretedasuoddecembra2012.dosredinemartaove godinepo~inilivi{eoddvadesetprovalanapodru~juZrewanina. Provaqivali su u ku}e, radwe, ugostiteqske objekte i kralinovacitehni~keure|aje. Osumwi~enisuuzkrivi~nuprijavuprivedeniistra`nomsudiji Osnovnog suda u Zrewaninu, koji im je nakon saslu{awa odrediopritvor. @.B.

Osumwi~en zasilovawe Ni{ka policija identifikovalajeiprivelaMilanaS.(22) iz sela Batu{inac zbog sumwe dajesilovaodvadesetdvogodi{wu devojku pored Ni{ave, saop{teno je ju~e iz Policijske upraveutomgradu. Sumwa se da je Milan S. devojkusilovaoutri~asaizapono}i u neosvetqenom delu grada tako {to ju je presreo, onesvestio,azatimisilovao,navode u policiji. Intenzivnom pretragom terena i anga`ovawem policije, Milan S. je u kratkomrokuprona|enili{en slobode. (Tanjug)

Poku{aj ubistvano`em Pripadnici {aba~ke kriminalisti~kepolicijeli{ilisu slobodeiodredilimeruzadr`avawa do 48 sati Draganu P. (26)iz[apcazbogsumwedaje izvr{io krivi~no delo ubistva u poku{aju. Kako se navodiusaop{tewu{aba~kepolicije, Dragan P. se sumwi~i da je prekju~e oko 18.30 sati u Ulic i Avd e Kar ab eg ov i} a o{trim predmetom vi{e puta ubo u grudi i le|a vlasnika frizerskog salona. Povre|enom su u {aba~koj op{toj bolnicikonstatovanete{ketelesnepovrede. Poistekumerezadr`avawa, osumwi~eni }e, u zakonskom rokuiuzkrivi~nuprijavu,biti priv ed en u daq u nadl e`nost istra`nom sudiji Vi{egsudau[apcu,navodiseu saop{tewu. (Tanjug)


crna hronika

Svedokiwa demantovalapolicajce Predkrivi~nimve}emVi{eg sudauNovomSadu,kojempredsedava sudija Svetlana Tomi}Joki}, ju~e je nastavqeno su|eweRadosavuVuja~i}u(58),biv{em zameniku generalnog direktora„Srbijagasa„, kojijeoptu`en za izazivawe saobra}ajnenesre}eukojojjepregotovo tri godine u novosadskom vikend-nasequ„Kamewar”poginuo biciklistaMilanLutovac(15). Naju~era{wemro~i{tupred sudomsusvojeiskazedalisui svedoci Mira A~ i wen suprug drAleksandarMilovan~ev,koji suutrenutkunesre}ebiliuvoziluizaRadosavaVuja~i}a,kao i ve{taci koji su predstavili svoje nalaze o toj saobra}ajnoj nesre}i. SvedokiwaMiraA~jenegirala navode policajaca iz patrolekojajestiglanalicemesta, koji su u svojim iskazima naveli da im je po dolasku na lice mestaupravoMilovan~evsaop{tiodajevoziloRadosavaVuja~i}a s lica mesta pomerila wegovasuprugaMira.Onajeod sudazatra`ilasuo~ewewe,wenogsuprugaipolicajacakojisu izneli takvu tvrdwu, rekav{i da jeste nakon nesre}e ulazila u Vuja~i}ev automobil, ali samodabipokupilatorbicuitelefone koje je Vuja~i} tra`io damudonese. Weno svedo~ewe je,uz opomene za pona{awe,u nekoliko navrata prekidala sudijaSvetlana Tomi}-Joki},da bi joj na kraju izrekla i nov~anu kaznu od 100.000 dinara zbog vre|awa sudausudniciivanwe. Iskaz Mire A~je pred sudom potvrdio i wen suprugdrAleksandar Milovan~ev, koji je rekao da nije ta~no da je policaj-

cima, koji su do{li na uvi|aj, rekao da je wegova `ena pomerila Vuja~i}ev „audi„. Milovan~ev je rekao da je ~uo da je neko pomerao Vuja~i}ev automobil s lica mesta i da pretpostavqa da je to uradio neko od gostiju sa svadbe iz restorana kod kojeg se desila nesre}a jer je,kako je naveo,~uo neke qude kako se bune {to ne mogu da isparkiraju svoja kola po{to im smeta Vuja~i}ev automobil koji je ostao na putu. Osimtoga,onjerekaoidaje poku{avaodareanimirade~aka sve do dolaska Hitne pomo}i, ali da de~ak vi{e nije davao znake`ivota. Sudski saobra}ajni ve{tak I{tvan Bodol je, izme|u ostalog,rekaodatokomve{ta~ewa nijeprona{aotrag kojibiukazivaonatodajevoza~„audija“ pre kontakta s biciklom smawiobrzinu. O okolnostima samog izlaska na uvi|aj i stawa zate~enog na licu mesta, pred sudom je ju~e svedo~ila i Qubinka ^eman,istra`ni sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,kao i istra`ni sudija Vi{eg suda Miroslav Alimpi}. Optu`nica Vuja~i}a tereti daje,voze}i„audiA-4“brzinom od83kilometranasat,svi{e od1,9promilaalkoholaukrvi, udario u bicikl koji je vozio Milan Lutovac, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Nastavak su|ewe je zakazan za 22. maj, kada bi pred sudom trebalo da se pojavi Vuja~i}eva supruga, kojoj je sudsko ve}e odobrilo da svedo~i u postupku koje se vodi protiv wenog mu`a. N.Perkovi}

9

UNOVOSADSKOMVI[EMSUDUPRESU\ENOZAZLO^INNATELEPU

Mladi}uidevojcipet decenijazaubistvo`ene Sudskove}eVi{egsudauNovom Sadu, kojem je predsedava sudija Zdenka Staki}, osudilo jeju~eMilo{aNikoli}a(32)na 30 godina zatvora, a Doroteu Buterer (26) na 20 godina zbog te{kog ubistva Vere Lovri} (1948)kojesuizvr{iliumartu pro{le godine u novosadskom nasequTelep. U obrazlo`ewu presude, sudija Staki} je navela da je tokom postupka nesumwivo utvr|eno da su wih dvoje po~inili delote{kogubistvakojeimje optu`nicom stavqeno na teret,kaoidajenavisinuodre|ene kazne uticala svirepost koju su pokazali u izvr{ewu dela. Naime,Milo{Nikoli}iDoroteaButerersuuno}iizme|u12.i13.martapro{legodine,uve~erwimsatima,u{liu ku}uVereLovri}uSuboti~koj uliciuNovomSadusnamerom dajeopqa~kajujersu~ulidaje

Skinulii zlatnenavlake svilice Svirepost u izvr{ewu ovog ubistva posebno je nagla{ena u ~iwenici da su `eni uz pomo} nekog oru|a skinuli s vilice zlatne navlake. Ve{ta~ewem nastalih rana utvr|eno je da je VeraLovri}utomtrenutku jo{uvekbila`iva.

Foto:F.Baki}

PROCESRADOSAVUVUJA^I]UZAUDES NANOVOSADSKOMKAMEWARU

petak 5. april 2013.

UbijenaVeraLovri}

Ku}aukojojsedogodiozlo~in

nedavnoprodalaku}uidaima dostanovcakodsebe. Kako se navodi u optu`nici, nesre}nu `enu su zatekli na spavawu i kada se probudila i po~eladavi~e,Milo{Nikoli} jujeudarionekolikoputadrvenomnogarompoglaviitelu.Dorotea je zatim uhvatila `enu i sru{ilajenakrevet,nakon~ega je Milo{ nastavio da je udara. Me|utim, po{to se `ena borila,Milo{jojjesdvano`a,koja je na{ao u ku}i, zadao ukupno petuboda,odkojihjedanulicei ~etiri u le|a. Po{to je `ena i daqe davala znake `ivota, oni su joj lice prekrili jastukom i ~ekalidaizdahne.Kadasuvidelidavi{enepru`anikakavot-

por, izvr{ili su premeta~inu ku}eizkojesuizneli200evra, 2.500dinara,ne{tozlatnognakita,tamburice,gusleitrilitrealkoholnihpi}a. Nakon toga su pobegli s lica mestauku}uMilo{aNikoli}a, dabikasnijeoti{likodMilo{eve rodbine u Pivnice, kod Ba~kePalanke,gdesuuhap{eni 15.martapro{legodine. Tokomsu|ewa,obojeosu|enih nisu formalno priznali izvr{ewe dela koje im je stavqeno nateret,alijesuopisivalidoga|aje iz kobne no}i. Iako je DoroteatvrdiladajesveradilaizstrahaodMilo{a,skojim je bila u vezi, sud je procenio da ona ne samo da nije u~inila

ni{tadaspre~iubistvove}je uwemuaktivnou~estvovala. Osim toga, kako je re~eno u obrazlo`ewu presude, ona je ve}sutradani{launekenovosadske zlatare gde je prodala zlato odneto iz ku}e ubijene `ene,{togovoridajebilasvesnasvojihpostupaka. Sudsko ve}e je tako|e delimi~no uva`ilo neura~unqivost po~inilaca,jersubilipoddejstvomalkoholaidroge,alineu bitnojmeri,po{toseizwihovih postupaka i izjava pred sudomvididasusezaupaduku}u VereLovri}pripremaliiimalijasnunamerudajeopqa~kaju, od~eganisuodustalinikadaih jeonaugledala. N.Perkovi}

PO^ELOSU\EWEBIZNISMENURODOQUBURADULOVI]U –MI[IBANANIZA[VERCKOKAINA PRIJAVAPROTIVKIKIN\ANINA

Gozbanaprevaru PolicijauKikindipodnelajekrivi~nuprijavuprotivNedeqkaZ.(1982)izKikinde,zbogosnovasumwedajepo~inioprevaruna{tetuNarodnogpozori{tauKikindi.Onjesvojimpotpisomnara~unu,zautro{enuhranuipi}eujednomugostiteqskom lokaluuKikindi,stavionateretNarodnogpozori{ta,adaza tonijeimaoovla{}ewe,kaoipravopotpisa,saop{tenojeizPu Kikinda. M.Mr.

NAGRANI^NOMPRELAZUGRADINA

Zaplewena „libanska klopka” Carinici su na grani~nom prelazu Gradina u autobusu bugarskih registracija zaplenili spravu poznatu pod nazivom „libanska klopka” koju koriste kriminalci i falsifikatori platnih kartica za podizawa novcasbankomata. „Libanska klopka” je bila u prtqagu bugarskog dr`avqaninaNikol~eP.,{tojepregledom prtqaga otkrio carinski slu`benikZoranStojanovi},re~enojeju~eTanjuguutojcarinskoj ispostavi. [ef Car ins ke isp os tav e Gradina Vladimir Stojanovi} izjavio je Tanjugu da je re~ o kompletnom mehanizmu za nelegalno podizawe novca s bankomataidajeprotivvlasnika

ure|aja podenta krivi~na prijava. – Oprema se sastoji od plasti~nih proreza za ubacivawe kartica,zatimelektronskogdela koji sadr`i ~ita~ kartica i prakti~no„krade”podatkesoriginalnihkartica–naveojeon. Stojanovi} je objasnio i da taj ure|aj sadr`i i takozvane skinere koji su deo mehanizma zakra|unovcasbankomata.Kako je kazao, re~ je o krivi~nom delu koje spada u visokotehnolo{kikriminalpajeceoslu~aj u daqu proceduru preuzela policijaPirotskapolicijajepre nekoliko godina razbila vi{e grupaizBugarskekojesusebavile tom vrstom visokotehnolo{kogkriminala.

Advokat:Radulovi}evikontakti sDa~i}embilidrugarski

Advokat biznismena RodoqubaRadulovi}aVelisavMilutinovi} ju~e je kategori~no odbacio spekulacije o „kriminalnopoliti~kim“ primesama,wegovogklijentaspremijeromSrbije Ivicom Da~i}em, isti~u}i da ni{ta od toga nema veze s istinom. U izjavi za medije ispred zgrade Specijalnog suda je, advokatMilutinovi}jejekazaoadasu„u pitawu su prijateqski i drugarski odnosi, kakve je Radulovi}imao s mnogim politi~arima. -Zamolio sam Tu`ila{tvo da se prekine ta kampawa uvezis prislu{kivanimrazgovorima i preslu{avawem130diskovasa snimcimaRadulovi}evih razgovorasvelikimbrojemqudi.To ne govorim zato {to tamo ima kompromituju}ih materijala za bilo koga, ve} zato {to kao pravnik po{tujem Ustav.Ne postoji ustavninizakonski osnov da se obelodani sadr`aj prislu{kivanih razgovora,nitida se, posle isteka {est meseci, tako prikuqeni materijali koriste u procesnom smislu, pa stoga o~ekujem pozitivan odgovor – rekao je advokat Milutinovi}. – Rodoqub Radulovi} je biznismenkojijeuposledwihtrideset godina, kao ugledan pri-

vrednik, imaoposloveuAmerici, [vajcarskoj, Ujediwenim Arapskim Emiratima, Rusiji, Francuskoj, Italiji, Crnoj Gori, a osnovna delatnost u biznisumujebilabrodarstvo.To }u i dokazati – kazao je pred Specijalnimsudomwegovadvokat Velisav Milutinovi},negiraju}i bilo kakvu vezu Radulovi}a s doga|ajima obuhva}enim najnovijom optu`nicom protiv odbeglog Pqevqaka Darka [ari}a,ukojojjejedanodokrivqenih. Nakon {to je ju~e pro~itana optu`nica protiv ukupno trinaestorookrivqenih,ukojojse na osmom mestu na{ao i Radoqub Radulovi}, u {iroj javnostipoznatponadimkuMi{aBanana,braniocisuocenilidaje „zasnovana na neproverqivim pri~ama“. – Tu`ilac proizvoqno i neta~no predstavqa ~iwenice – rekao je advokat Milutinovi}, i najavio da }e u narednih mesecdanadostavitisuduspisak dokaznih predloga odbrane Radulovi}a,komese,ina~e,sudiu odsustvu. Optu`nicateretiokrivqene Darka [ari}a, Gorana Sokovi}ai@eqkaVujanovi}a,dasusa sada pokojnim Draganom Dudi}em, krajem 2008. i po~etkom 2009.godine„organizovalikri-

RodoqubRadulovi}

jum~areweoko1,8tonekokaina“ izJu`neAmerikeuEvropu,ada je droga od voda Argentine do pu~inekodGibraltarskogmoreuza, prokrijum~arena brodom ‘Verti’ koji je bio u vlasni{tvu Rodoquba Radulovi}a i imao legalno ugovoren prevoz soje iz Argentine, ali je transportsojebiougovorenkaokamufla`a, po nalogu [ari}a i Dudi}a“.Optu`badaqenavodi da su „u vodama Gibralatara, NNpripadnici[ari}evegrupe preuzeli kokain i odvezli ga ribarskim~amcem“.

Mnogo primedaba je odbrana iznela povodom optu`nice, a ve}ina advokata je tra`ila da im se dostave dokazi. Advokat Vladimir Gaji} je rekao da je „optu`nica iskonstruisana na pretpostavkama,adokaznabaza svih~iwenicajeupri~iode{avawima u Argentini, ~ija je osnovnaosobinadaje neproverqiva“. Advokat Velisav Milutinovi} je, osporavaju}i sve optu`be koje se odnose na wegovog brawenika, naglasio da Rodoqub Radulovi} nije kriv i da navodinisuta~ni. –Radulovi}je spreman da se odazove sudskom pozivu kada odbrana uspe da demontira te neta~nosti dokazima koje }emo dostaviti. Jedino je ta~no to dasunekewegovefirmeimale u vlasni{tvu brodove ‘Verti’ i ‘Golden’. Radulovi} nije upravqao tim brodovima, ve} su za wih bile nadle`ne brokerske ~arter-kompanije koje su odre|ivale rute.I to }emo dokazati tokom postupka – kazao jeMilutinovi}. Odbrana}e,dodaojeadvokat, „pru`iti dokaze o brodarskim i drugim poslovima kojima se Radulovi} bavio u posledwih tridestgodinaidokaza}ekako jestakaoimovinu“. J. J.

EPILOGNELEGALNETRGOVINEORGANIMAUPRI[TINSKOJKLICI„MEDIKUS”

Jo{jedanpriznaokrivicu

Jedanoddevetorooptu`enihzanelegalnutrgovinuorganimauslu~ajuklinike„Medikus„naKosovuizjasnioseju~ekrivimza nelegalnumedicinskuaktivnost. Klinika „Medikus„, koja je zatvorena 2008.godine,kadajepo~elaistraga,pomenuta je i u izve{taju Dika Martina o u~e{}u pripadnika Oslobodila~ke vojske Kosova u trgovini organima otetih Srba i drugih zarobqenika tokom sukoba 1999.godine.

DritonJiqta,komesesudizanelegalnu trgovinububrezima,izjasniosekrivimpo optu`nici koja ga tereti za zloupotrebu slu`benedu`nostiiautoritetainelegalnumedicinskuaktivnost. - Obave{ten sam koje su posledice mog izja{najvawaikojukaznu}udobiti-rekao jeJiqtapredsudomuPri{tini. Tu`ila{tvo je optu`ilo sedam kosovskihAlbanacaidvojicustranacazatrgovinu qudima, organizovani kriminal i neza-

konitu medicinsku aktivnost u klinici „Medikus„ubliziniPri{tine,pi{e„Balkaninsajt.” Premaoptu`nici,natojklinicije2008. godine izvr{eno 30 nelegalnih transplantacija bubrega. Siroma{niqudiizTurske,Rusije,MoldavijeiKazahstanasunavodnonavo|enida do|uuklinikula`nimobe}awemda}eprimitido15.000evrazasvojeorgane. (Tanjug)


10

KWIGA

petak 5. april 2013.

IZLEGATAMILORADAPAVI]AUBEOGRADU

Ostvarujeliseproro~anstvo gra|aninasveta Od smrti Milorada Pavi}a (1929-2009)dodanas,iza{loje 56 izdawa wegovih kwiga. Od toga 48 izdawa je u inostranstvu,asvega7jedoma}ih.Prevodi razli~itih naslova objavqeni su u: Americi, Rusiji, Francuskoj,Kini,Ju`nojKoreji, Meksiku, Mongoliji, Bugarskoj, Gr~koj,Slova~koj,Gruziji,Azerbejyanu, Albaniji, Crnoj Gori, Turskoj, ^e{koj, Litvaniji, saop{tavaju iz Legata Milorada Pavi}auBeogradu.Odprevoda svakako treba ista}i nedavno kineskoponovqenoizdawe“Hazarskogre~nika”,kojetrenutno do`ivqavaogromanuspehme|u ~itaocima ove mnogoqudne zemqe. Zato je {angajski izdava~ otkupiopravazajo{petPavi}evihkwiga. Kuriozitet predstavqaju dve Pavi}eve kwige prevedene na albanski – “Hazarski re~nik” i zbirka “Stra{ne qubavne pri~e”. Naime, albanski jezik je jedini evropski jezik na koji do sada“Hazarskire~nik”nijebio preveden. Iz Legata podse}aju da je, do sada u svetu iza{lo preko 300 prevoda Pavi}evih kwigana36jezika,{tobezmalo predstavqa malo kulturno ministarstvoinostranihposlova. Albanski izdava~ “Onufri” je objavio luksuzno tvrdo izdawe “Hazara”, dokjeprevodilacdruge kwige, “Stra{nih qubavnih pri~a”NikolaSudarmnogou~inio na promociji srpske kwi`evnostiuAlbaniji.Obekwige su imale sve~anu promociju na nedavnomSajmukwigauTirani. Izvedenesui~etiripozori{ne predstave po Pavi}evim testovima ili adaptacijama: u Rusiji, Rumuniji, Republici Srpskoj i mega-spektakl u Poqskoj. U Srbiji je izvedena samo radio-drama,“Krevetzatroje”, ure`ijiMilanaJeli}aiadaptaciji Vladimira B. Popovi}a. Nesumwivo,Pavi}evaslavakoja se sa Zapada preselila u Rusiju,sadaposthumnoidenaDaleki istok, u Kinu, Indoneziju, Mongoliju, Ju`nu Koreju, a o~ekujeseuskoroivijetnamskoizdawe“Hazarskogre~nika”.

TOP-LISTA

Najtra`enijinaslovi ukwi`ari„Kairos” 1.„Veprovosrce”,DragoKekanovi}-SKZ 2.„Sagmajsterovaistraga”,Bo{koKrsti} -„Kairos” 3.„Sjajuokuzvezde”,QiqanaHabjanovi} -\urovi}-„Globosino” 4.„Sivivuk”,S.Dansten;Y.Vilijams -„Admiralbuks” 5.„Srpskageopoliti~kaparadigma”, Qubi{aDespotovi}-„Kairos” 6.„Bu|eweEvrope”,DarkoGavrilovi} -„Kairos” 7.„Angelosagapis”,TamaraDespotovi} -]ur~i}-„Kairos” 8.„Velikirat”,AleksandarGatalica -„MonoiMawana” 9. „Obna`enapredtobom”,SilvijaDej -„^arobnakwiga” 10.„Sabraniroboti”,IsakAsimov -„^arobnakwiga”

UZPETOGODI[WICUZAVODAZAKULTURU VOJVO\ANSKIHRUMUNA

Srpsko-rumunsko kapitalnoizdawe

USrbijije,kao{toseimo`e pretpostaviti, situacija znatno druga~ija. Ve} dve godine u Zavodu za uybenike ne mogu da iza|u ~etiri Pavi}eve kwige. One su potpuno spremne za {tampu, opremqene pogovorima,alijeneizvesnokadaidali }e iza}i. Nosilac autorskih pravanaPavi}evekwige,wegovasupruga,kwi`evnicaJasmina Mihajlovi}imajo{odjuna2011. potpisanihsedamugovorasaZavodom,alijeodtogaiza{aosamo yepni “Hazarski re~nik” tokom pro{logodi{weg Sajma kwigauBeogradu.IakojeLegat Milorada Pavi}a na Dor}olu, ~ijijeosniva~Skup{tinagrada Beograda jo{ pro{log septembra otvoren za javnost tokom “Danaevropskeba{tine”,info spomen-plo~ajo{nijepostavqena iako su odavno sve administrativne procedure i dozvole odstraneGradadobijene.

RuskivajarGrigorijPotocki, autor Pavi}evog spomenika u centruMoskve,obra}aosegraduBeogradusmolbomdaosvom tro{ku postavi spomen-plo~u, kojabibilareplikamoskovskog spomenika,alinijedobionikakav odgovor od nadle`nih. Tako|e, ambasada Azerbejyana je predlagala da skulptor Natigu Alijev, autor ta{majdanskog spomenika, postavi plo~u, ali bezuspeha. Malopomalo,kaodaseostvarujePavi}evoliterarnoproro~anstvoda}ebitipisacsvih drugih naroda, sem srpskog naroda,kojemjepripadaoina~ijem je jeziku stvarao, upozoravajuizwegovoglegata. PovodomMe|unarodnogdana pozori{ta, Teatar Jana Kohanovskog u gradu Opole (Poqska)nedavnojedodelionagradu “Zlatna maska” za performansgodinepredstavi„Hazar-

skire~nik.Decasnova“,ra|enoj prema istoimenom romanu Milorada Pavi}a. Nagrada je pripala re`iseru Pavelu Pasiniju i scenografkiwi SuzaniSrebrnoj.Ina~e,uSrbijije jedina pozori{na adaptacija ovog planetarno poznatog romanaMiloradaPavi}aizvedena u re`iji Toma`a Pandura i wegove internacionalne trupe,svega~etiriputa.Usvetu, pak,adaptacija„Hazarskogre~nika“ igrana je od Wujorka do Moskve. MiloradPavi}jero|enuBeogradu, gde je proveo ve}i deo `ivota, a u srpskom glavnom gradu je i sahrawen. Wegova kwi`eva slava i za `ivota je bila vi{e planetarna nego lokalna. Mo`da je tako i boqe, bar za budu}nost kwiga jednog od najve}ih pisaca srpskog jezika. R. L.

U izdawu Zavoda za kulturu vojvo|anskih Rumuna upravo je iza{aoiz{tampenovisrpskorumunskire~nik.Grupastalnih saradnikaZavoda,ukojojseporedjezi~kihstru~wakanalazei istaknutiprevodiociinovinari, posle vi{e od pola veka priredila je novo kapitalno leksikografskodelonameweno korisnicimasvihprofesija.

IZBANATSKOGKULTURNOGCENTRA

Pozivnakwi`evni konkurs Povodom “Prole}a Sime Cuci}a”, memorijalne kulturne manifestacije koju organizuje {esti put, Banatski kulturni centarizNovogMilo{evaraspisaojetradicionalnikwi`evni konkurs. Tra`i se najboqa kwiga iz oblasti nauke o kwi`evnostizadecu(istorija,teorijailikritikakwi`evnosti zadecu)koja}edobitinagradu “Sima Cuci}”, a darodavac je Banatskikulturnicentar. Prema propozicijama , mogu dakonkuri{uautoriodnsnonaslovi objavqeni na srpskom je-

zikutokom2012/13godine.Konkurs je otvoren do 10. maja ove godine,akwiguu~etiriprimerka treba poslati na adresu Banatskog kulturnog centra u NovomMilo{evu,ul.JNA35. @iri u sastavu Tihomir Petrovi}(predsednik),PredragJa{ovi}iRadovanVlahovi}dodeli}enagradukojanosiimeSime Cuci}a, rodona~elnika kwi`evnekritikekwi`evnostizadecu kodSrba.Priznawe}ebitiuru~enotokom[estog“Prole}aSime Cuci}a”, koje }e se odr`ati krajemmajauNovomBe~eju. R. L.

Naokohiqadustranasa~iwen jeizborodgotovo50.000pojmova, sintagmi i stru~nih izraza iz svih oblasti, od ekonomije, finansija, politike, prirodnih i dru{tvenih nauka do tehnike, kulture, umetnosti i religije. Prvisrpsko-rumunskire~nikna ovim prostorima objavio je dr RaduFlora1952.godine.Kasnije je, 1970.godine „Libertatea” u Pan~evu,{tampalasrpskohrvatsko-rumunski re~nik autora iz Rumunije Dorina Gamuleskua i Mirka @ivkovi}a koji je, me|utim,odavnoprevazi|en. Osnivawem Zavoda za kulturuvojvo|anskihRumunastvore-

ni su uslovi za institucionalni rad u oblasti istra`ivawa jezika i o~uvawa kulturnih tekovinarumunskemawine.Zato kratkovrememalobrojnaekipa radnikaZavoda,predvo|enanovinaremipublicistomKostom Ro{uom, realizovala je pedesetakraznihnau~nihprojekata. Poredpomenutogre~nika,objavilaje~etrdesetakdrugihstudija~ijisuautoriakademicii eksperti iz Srbije, Rumunije, Hrvatske, Crne Gore i ostalih susednihdr`ava. Novi srpskorumunskire~nik je efikasno i prakti~no leks i k o g r a f s k o {tivo nameweno {irojjavnosti.U re~niksuukqu~ene odrednice izabranepresvega na osnovu u~estalosti u svakodnevnoj komunikaciji. Uvr{tene su re~ikojepripadaju savremenom re~ni~kom fondu, ali i pojmovi koji se re|e susre}u u svakodnevnoj komunikaciji, a koji su senametnuliuprocesu komunikacija izme|u srpskihirumunskihstru~waka. Sobziromnatodajere~nik nam ew en op{ toj upot reb i, autori su pri tuma~ewu zna~ewa odrednica nastojali da budu{tojasnijipastogaponekad dajuiopisnaobja{wewa.Uslu~ajubiqakai`ivotiwanavode se i nau~ni nazivi na latinskomjeziku.Odrednicesudate abecednim redom sa gramati~kim naznakama. Na preporuku Zavodaautoriovogkapitalnog dela prihvatili su se obaveze da pripreme i rumunsko- srpskuverzijure~nika. P. Tomi}

BA[TINA

Manesrpskog javnog`ivota Humoristi~ko-satiri~ni list “Starmladi”, izlazio je u NovomSadu1907–1911,1.i16. umesecu,alisprekidima.Vlasnikiizdava~bio jeM.Krstono{i},aodgovorniurednikPetar Krstono{i}. [tampan je u [tampariji d. d. „Branika“, u [tampariji U~iteqskog D. D. „Nato{evi}“iuSrpskoj{tamparijidr Sv.Mileti}a.List je donosio humoristi~ko-satiri~netekstove,prozneiustihovima,ukojimajevrloo{trorazotkrivao mane tada{weg srpskogjavnog`ivotaivodio borbu s radikalima, liberalima i demokratama,auskladusatim jeibogatoilustrovan. D. G.

Причекојесеједу И док пола света пати за књигама које ће чаробним штапићем скинути сало са њиховихстомакаиопајатипаучинуспатика,другаполовинауживакњигамакојесе једу.Не,нисуупитањукулинарскечаролијепознатих,нитидијететскисавети–књигекојесеједусууправото:колачииторте уобликукњига,сфигурицамаглавнихликоваистраницамаисписанимшлагом. Међународни Фестивал јестивих књига одржавасеширомсветајошод2000.године,аускојевезанзаДаншале,1.април. Ипак, пропозиције нису толико строге, па сенекифестивали,каоштојепредстојећи у америчком граду Бафало, одржавају и читаведвенедељекасније.ПоредАмериканаца, који подједнако воле слаткише и хумор,уовомфестивалууживајуистановнициАустралије,Бразила,Индије,Итали-

је,Јапана,Луксембурга,Мексика,Марока, Холандије,РусијеиХонгКонга. Фестивал јестивих књига првобитно је био посвећен књизи „Психологија укуса“, француског гастронома Жан-Антелма Брила-Саварина, духовите књиге о гастрономији која је инспирисала Џудит ХофбергиБеатрисКоронданаправефестивал – гастрономску изложбу, на којем ће једини експонати бити слаткиши направљени по ликовима и радњи омиљенихимдела. Идејасебрзораширилаширомсвета,а омиљена узречица учесника је да је ово приликада„поједусвојеречиубуквалном смислу“. УСједињенимАмеричкимДржавамаовајфестивалвезујесезатрадиционалну Националну недељу библиотека, а ове године мото су речи сер Френсиса

 E [ O ] T Бејкона:„Некекњиге N E

треба пробати, друге треба прогутати, а самореткетребасажвакатиисварити“. Сваке године представљају се различите такмичарске категорије, међу којима је „Најнејестивија књига“ општи фаворит.Фестивалсеорганизујеуформи изложбе, судије су обично познати кувари, а такмиче се у три групе: аматери, професионалци и млади. Све фотографије постављају се на сајт www.books2eat.com,апослерегистрацијеможетеисамиизабратисвојефаворите.Учесници фестивала широм света на крају своја дела обично поклањају деци, у добротворнесврхе. I. Vujanov


kultura

petak 5. april 2013.

11

INTERVJU ANDONISFOWADAKIS,KOREOGRAF„SVADBE”,GOSTUJU]EPREDSTAVEBEOGRADSKOG FESTIVALAIGREUNOVOMSADU

Pre`ivqavawe usamqenostisdrugima Doma}ifilm“Qubavdolazi kasnije”,scenaristeirediteqa HayiAleksandra\urovi}a,premijerno }e biti prikazan ve~eras, u 20.30 ~asova, u novosadskom bioskopu “Arena sinepleks”,nakon~ega}esepublici predstavitiekipaovogfilma. Uulogamasu:MilicaStefanovi},Andrej[epetkovski,Goran Jevti}, Qubinka Klari}, Aleksandar \urica, Jadranka SeleciTanasijeUzunovi}.Scenograf je Andrea Mileti}, kostimograf Jelena \or|evi}, monta`er je rediteq \urovi}, snimateqzvukaNovicaJankov, a dizajner zvuka i kompozitor jeSa{aMirosavqevi}. Uovojqubavnojdramiseprepli}utripri~e~ijiakteripoku{avaju da, tokom jedne no}i,

re{e svoje emotivne probleme inere{enevezeizpro{losti. Svako od likova pre`ivqava svojuusamqenostsadrugima. Film je snimqen tokom sedamno}iujulu,nalokacijamau Beogradu. Ovo je debitantski igrani film Hayi Aleksandra \urovi}a, koji je diplomirao televizijskure`iju2010.naAkademiji umetnosti u Beogradu, gde je asistentod2011.Autorjekratkih igranih filmova “Tuga” (2009)i“Nakon{tojepetaozapojao”(2010)kaoinekolikodokumentarnihfilmova.Radioje kao asistent re`ije na serijama „Greh wene majke“, „Miris ki{enaBalkanu“ifilmovima „Parada“, „Zveriwak“ i „Kad svanedan“. K.R.

POPULARNIBENDGOSTUJE30.JUNAUKOMBANKARENI

„Yamirokvai”tre}iput uSrbiji

kognito” i „Brend wu heviz”, ali daleko ih prevazilaze}i u popularnosti.I posle vi{e od dve decenije, Yej Kej i ekipa “verni su sopstvenom izrazu pro{aranimfankom,elektroi popdeonicama.Kombinacijalepr{avogglasaibezbrojotka~enih{e{irasamuzikomkojazovenaples,pru`ilaimjekarijerupunuhitsinglova,kao{to su „Cosmic Girl„, „Love Fool„, „LittleL„,„SpaceCowboy“,„Deeper Underground“...”Bend je tokom karijere prodao preko 25 miliona albuma, a pobrao je i brojne nagrade, ukqu~uju}i pet MTV priznawa i “Gremi”.Pre dve godine “Yamirokvai” je nastupionafestivalu„Egzit”;na kojem je promovisan wihov posledwialbum.K.R.

Iz predstave „Svadba” italijanske trupe „Ma|odanca”

se radi o muzici savremenih kompozitora? -Razlikupronalazimou~iwenicidajemuzikaklasi~nihkompozitoradotaklapublikumnogo putatakodaoniose}ajupovezanost ne samo sa muzikom, ve} i saemocijomkojujetamuzikaranijeizazvala.Nijelakoposti}i dapublikaosetii~ujemuzikuna nov, ubedqiv i uzbudqiv na~in. Sigurno je da koreografi imaju ve}u slobodu kada kreiraju na muziku savremenih kompozitora. l Kako biste na{oj publici najavili predstavu “Svadba”? S kakvim koreografskim idejama ste ovo delo zamislili na sceni? -Mojaverzija“Svadbe”zasniva se, iznad svega, na me|usobnom odnosu muzike i igre, iz razloga {to sam bio duboko dirnut slo`eno{}u i virtuozno{}uovogdela.Jaodajempo~astidealuceremonijeven~awa bez usredsre|ivawa na odre|e-

na, Bila T. Yonsa, Tera Sarinena,SaburaTe{igavare.Kaoslobodniumetnikikoreograf,sara|ivao je sa mnogim poznatim plesnimkompanijama. l Ovo nije prvi put da radite koreografiju na muziku Stavinskog, a i drugi poznati kompozitori iz sveta klasi~ne muzike su vas inspirisali na rad. Da li za vas ima razlike u pristupu radu i kreirawu koreografije na poznatu muziku, koju publika dobro zna i do`ivqava na neki svoj na~in, ili je sve isto i kada

Beskorisnapore|ewaigra~kihtrupa I igra~ko i koreografsko iskustvo sticali ste u razli~itim sredinama, i u raznim trupama. Po ~emu se one razlikuju i treba li ih uop{te porediti? - Pore|ewa su beskorisna. Jedina korisna stvar koju treba u~initijesteizdvojitiononajboqeizsvakogiskustva,kompanije,izvo|a~asakojimstupimukontakt.Tojejedinina~indai daqerastemoisazrevamoupogledukoreografskograda.

„Zlo~inikaznu” re`ira AnaTomovi}

Frontmen benda Yej Kej

Popularni britanski bend „Yamirokvai” nastupi}e 30. junauKombankareni,{to}ebitiwegovdruginastupuBeogradu,atre}iuSrbiji. „Yamirokvai”,kakomnogika`u,„~ovekilibend,nebitnoje“, postoji ve} 21 godinu i najpoznatijijepredstavnikesidyez, soulifankpokreta.Usled~estog mewawa postavke i konstantne prisutnosti frontmena Yej Keja, „Yamirokvai” je uglavnom u javnosti tretiran kao wegov solo-projekat, navodiseusaop{tewuKombankarene,kojeprenosiTanjug. Osnovan 1992. godine, bend „Yamirokvai” se probio na svetsku pozornicu yez fank i esidyezscene,rameuzramesa velikanima pokreta poput „In-

Kaoiranijihgodina,jednaod predstava Beogradskog festivala igre, koji se otvara ve~erasuBeogradu,gostova}eu Novom Sadu, a ovog puta gleda}emo italijansku trupu “Ma|odanca”izFjorentina.18.aprila u Srpskom narodnom pozori{tu.Ovupredstavu~inetrikoreografije ra|ene na muziku Pergolezija, Vivaldija i Stravinskog,ukoreografijiFran~eska Ventriqe, Angelina Preqocaja, kao i Andonisa Fowadakisa, autora koreografije “Svadba”namuzikuStravinskog. AndonisFowadakis jeigra~ko obrazovawe,nakonGr~ke,nastavio usavr{avawem u Be`arovoj {koli u Lozani. Kao igra~, bio je anga`ovan u Baletu Morisa Be`ara, Baletu Opere u Lionu, kompanijiSaburaTe{igavare,i svojoj kompaniji “Apotosoma” kojujeosnovao2003. Tokomplesnekarijere,Fowadakis je imao priliku da se sretne sa koreografima poput Magi Maren, Jir`ija Kilijana, Vilijama Forsajta, Na~a Duata, MatsaEka,MorisaBe`ara,OhadaNaharina,FrederikaFlama-

U Jugoslovenskom dramskom pozori{tu po~ele su probe predstave„Zlo~inikazna”FjodoraMihajlovi~aDostojevskog; ure`ijiAneTomovi}.Gluma~ku ekipuovepredstave~ineNikola Rako~evi}, Qubomir Bandovi}, Milena @ivanovi}, Aleksandar Radoji~i}, Uro{ Jakovqevi}, Bogdan Dikli}, Dubravko Jovanovi} i Slobodan Te{i},kakonavodiJugoslovensko dramsko pozori{te. DramaturzisuOlgaDimitrijevi} i Filip Vujo{evi}, scenografjeQerkaHribar,akostimograf Miomirka Bailovi}. Scenskipokret}eraditiBojanaMi{i}. Premijerapredstaveo~ekuje se krajem maja na sceni Teatra „BojanStupica”. K.R.

ni vremenski period. Ja vidim svadbu kao istovremenu smrt i ro|ewe, ali iznad svega prelepo`ivotnookupqawe. l Koji su va{i osnovni principi u radu od kojih nikada ne odstupate? - Iskreni gest, intenzivnost nastupa, moja qubav i divqewe bogatstvuqudskihemocijaiodsustvusvihlimita. l Da li ih primewujete i u radionicama koje vodite? [ta `elite i {ta je najva`nije da nau~ite polaznike? - Te`im da u momentu kada prenosim informaciju, ona bude zasnovana na mom koreografskom istra`ivawu i iskustvu kako bi pomogao igra~ima da na|u prirodan na~in putem koga }e izvoditi najzahtevnije korake.Tikoracisenefokusiraju iskqu~ivo na virtuoznost ve}inaodre|ena,iskrenaemocionalnastawapovezanasapokretom. Nata{aPej~i}

VLADAVOJVODINE,KROZZAVODZAKULTURU,SPREMNADADODATNO PROFILI[ESVOJUPOLITIKU

Otvaraweprostora zasavremenukulturu

Shodno prvobitnoj nameri, Zavod za kulturu Vojvodine (ZKV) }e najverovatnije vrlo brzo postati Kulturni centar Vojvodine,arazlikanijesmou imenu,negoiuprelaskuiztakore}ibirokratskefunkcijeu operativnu, terensku – ovim slobodnim re~ima bi se mogao prepri~ati dogovor potpredsednika Vlade AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za kulturu i informisawe Slavi{e Gruji}a sa direktorom ZKV Vladimirom Kopiclom. Wih dvojica su se, prilikom ju~era{wegsastanka,dogovorilijo{ i to da se, pored brige o ba{tini i tradicionalnim kulturnim vrednostima kao {to su kwige, slike i sli~no, budu}iradorijenti{enaotvarawe prostorazasavremenukulturu i {to ve}u decentralizaciju wenihpotencijala. -ZavodzakulturuVojvodine mora da prikupqa informacije, istra`iva~ki deo ~ak mora dasepoja~a,alikqu~na}ebiti saradwa sa drugim zavodimaikulturnimcentrima,kako srpskimtakoionimnacionalnih zajedn ic a, na prom oc iji ideje vojvo|anske kulture, wenom etablirawu i na internacio n aln om niv ou – rek ao je Slavi{a Gruji}. – Protiv sam rog ob atn og izr az a “zav od”, treba nam {irina i vi{e me{awa u kulturne doga|aje koji

Foto:S.[u{wevi}

VE^ERASPREMIJERNOU„ARENISINEPLEKS” DOMA]IFILM„QUBAVDOLAZIKASNIJE”

Po~astidealu ceremonijeven~awa

Gruji} i Kopicl ispred Kowovi}evih crte`a u otvorenoj galeriji

su na nivou Vojvodine. Po tom pitawu,uBriselupublikustavqajunaprvomesto,alinepodilaze}i joj, nego je profili{u}i. Vladimir Kopicl je na ~elu ZKV nepuni mesec, ali golim okomjebiloprimetnodasetu doga|a ne{to novo. Prvo su promovisana nova izdawa Borisa Kova~a, usledio je protokol o saradwi sa Centrom za nove medije “Kuda.org” na programima razmene umetnika, a promovisanasuiinicijalnaistra`ivawakulturnihpotrebau Vojvodini, me|u kojima su na prvom mestu po pose}enosti

Arhivutrebadepo Upitan da prokomentari{e posetu Arhivu Vojvodine ~ija zgradaimainfrastrukturnihproblema,odnosno~iwenicuda nemani{taodnetakodavnoaktuelnepri~eonovojzgradi,potpredsednikVladeAPVojvodineipokrajinskisekretarzakulturuiinformisaweSlavi{aGruji}odgovoriojekakobisada, mimonestvarnihpri~a,izgradwabarcentralnogvojvo|anskog depoare{ilapitawemnogihinstitucijakojezatimvape.

istaknuti No} muzeja i Sterijinopozorje. -Razvojiperspektivaoveinstitucije je da bude va`na ili najva`nija u Vojvodini. Strate{ka pitawa, istra`iva~ki rad, edukacija, dokumentovawe rada usvimsavremenimformatima, izdava~ka delatnost koja ide predoga|aja,anezawima,promotivnaulogazaumetnikeiwihoveradove,nekesuodsmernicanatomputu–ka`eVladimir Kopicl. – Ne}emo da imamo 20 do 50 projekata godi{we, nego vi{eodtoga.Ho}emojednuili dve`ivekampaweaktivacijskog tipakoje}eilidazadovoqepotrebuilidare{eproblem. Aktuelna izlo`ba crte`a iz porodi~ne zaostav{tine MilanaKowovi}augaleriji“Most”, sastavnogdelaZavodazakulturu Vojvodine, poslu`ila je kao povodzajo{jednutemu:otvarawe galerije kao mesta gde }e qudi sa kulturnim potrebama nesamodadolaze,negoidase aktiviraju. I.B.


12

VOJVODINA

petak 5. april 2013.

ME\UNARODNISKUPPLANERANAPALI]U

SOMBORPOMA@ESPORTISTE

Klubovimanajvi{e novcaizgradskekase SOMBOR: Somborski majordomNemawaDeli}ju~ejeizvani~no „overio“ ugovore, kojima }esredstvimavaro{kogbuyeta Sombra pomo}i svoje najboqe sportisteisportskekolektive. Naime, nakon sprovedenog konkursa,nakojemsupravou~e{}a imalisvisportskikolektiviu ovom gradu, donesena je odluka kojim}eseperspektivnimsportistima, wihovim trenerima i klubovima pomo}i sredstvima varo{kekase,{tojeozvani~eno iju~era{wimpotpisivawemodgovaraju}ihugovora.Raspodeqeno je ukupno 23.988.000 dinara. Najve}ideosredstava,12,6miliona dinara, potpuno o~ekivano,su“povukli”sportskiklubovi na ime osnovnih tro{kova, doksuodmahizawih,pokoli~ini obezbe|enih sredstava, naknadatrenerimasa2,8miliona dinara. Za stipendije mladih sportistaizsomborskogbuyeta jeobezbe|eno840.000dinara,za sportskemanifestacije900.000 dinara, dok je 6.840.000 dinara nameweno za potrebe posebnih programaklubova. Potpisivawuugovorasasomborskim majordomom, izme|u ostalih, prisustvovali su i predstavnici bezdanskog Kajaka{kog kluba „Bezdan“ iz ~ijih redova je poteklo pet olimpij-

Za{titaneobnovqivih resursa SUBOTICA: Upravqawe otpadom i planirawa predela i ruralnih prostora su dve glavnetemenasedmom nau~nom skupu,pod nazivom “Planskainormativna za{tita prostora i `ivotne sredine”, koji je ju~e sve~ano otvoren u Subotici. Asocijacija planera Srbije je organizatortrodnevnogskupa. -Najvi{eradovajepristiglo izoblastiupravqawaotpadom, anaskupu}ebitiprezentovani radovi koji razmatraju trenutnusituacijuuoblastiizradei sprovo|ewa planske dokumentacije u Srbiji, kao i pravno okru`ewe, u kojem se ovi dokumentirade,naro~itoimaju}iu vidunajavqenuizmenuzakonske regulative, u oblasti prostornogplanirawai`ivotnesredine. Sedmu godinu zaredom skup seodr`avauSuboticiinaPali}u, a ovo je i godina jubileja 50godinaodZavodazaurbanizam iz Subotice i 120 godina Geografskog fakulteta u Begradu-rekaojekoordinaroskupaidekanGeografskogfakultetauBeogradudrDejanFilipovi}.

Rastu}i trend kori{}ewa predela i ruralnih prostora, kao okosnice turizma i privrednograzvojaSrbije,zahteva druga~iji, proaktivni pristup planirawu ovih prostora, u skladusaprincipimaodr`ivog razvoja i za{tite neobnovqivih resursa. U Ministarstvu prirodnihresursa,rudarstvai prostornog planirawa ka`u da je u toku izmena zakonske regulative u oblasti prostornog planirawa i `ivotne sredine. Magistar DraganDun~i}v.d.direktor Republi~ke agencije za prostorno planirawe je rekao da se nada da }e na skupu biti prikazano dosta dobrih primera, poput Regionalne deponije izSuboticeivi{eod130radova.Poreddoma}ihautora,svoja iskustvasaprisutnima}epodelitii ekspertiizAustrije,Holandije, Slovenije, Slova~ke, ^e{ke,Gr~ke,Francuske,Bugarske, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U proteklih {estskupovaprezentovanojei objavqeno 313radova,sapreko 3.000 stranica teksta, u {est zbornika. S.I.

Stipendija i najperspektivnijoj mladoj srpskoj karatistkiwi Jeleni Lekovi}

skih reprezentativaca Srbije na pro{logodi{wim OI u Londonu, ali su u ime klubova ugovore potpisale i takve sportske legende, kao {to je osvaja~ srebrne olimpijske medaqe u disciplinirvawaIvicaFrgi}. Prilikom potpisivawa ugovora, gradona~elnik Nemawa

Deli}je,podse}aju}ina~iwenicudajesomborskiSportski savezpresvegazbogpostignutih rez ult at a somb ors kih sportistapro{logodi{widobitnik glasovite „Spartakove nagrade“, obe}ao daqa ulagawa lok aln e sam ou p rav e u sport.

-Trudi}emo se da tokom ove godine obezbedimo dodatna ulagawa i u infrastrukturu, odnosnousportskeobjekte,po{tojesvimajasnodasuupravo sportisti najboqi reprezenti pravi ambasadori na{eg Grada.-obe}aojeDeli}. M.Miqenovi}

MANIFESTACIJA„POTISKOPROLE]E2013”UADI

ADA: Tradicion alna ekolo{ka manifestacija „Potisko prole}e2013„po~elajeuAdii traja}e do subote. U ime organizatoraidoma}inausaliPrve Mesne zajednice Ada u~esnikeizosamokolnihop{tinapozdravili su predsednik Izvr{nog odbora Ekolo{kog pokreta„Zelenoostrvo”idirektorkaPred{kolskeustanove„^ika JovaZmaj”Nata{aPopov,aprigodan program izveli su mali{ani iz PU „^ika Jova Zmaj” i Osnovne muzi~ke {kole „Bela Bartok”. Manifestacija„Potiskoprole}e”prire|enaje13.put,akoordinatorka i pokreta~ manifestacije Qiqana Vlanikolin izAde,potsetilajedajesvepo~elo posle u~e{}a A|ana na „Novosadskom prole}u”, istakav{i da se istrajava u aktivnostimanaekolo{komvaspitavawunajmla|ih.Uzanga`ovawa vaspita~a u pred{kolskim ustanovama i podr{ku roditeqa,bakaideka,sapunostrpqa-

Foto:M.Mitrovi}

Mali{aninegujubioba{te

Sa otvarawa „Potiskog prole}a”

waiqubavidecasuodseptembraanga`ovanaunegovawubio- ba{ta koje su prikazane na izlo`bi. Uru~ene su nagrade mali{animazanajuspe{nijecrte`e na temu bioba{te, a izlo`ba radova je uprili~ena u ga-

Nagradazanajboqu meteorolo{kiwu KIKINDA: Kikin|anka Ines Skoko, kao najboqa studentkiwa tre}e godine Fizi~kog fakultetaUniverzitetauBeogradu, smer meteorologija dobila je nagradu Svetske meteorolo{ke organizacije. Ova nagrada dodequje se jednom godi{we, povodom obele`avawa Svetskog meteor olo{kog dana, a svake dve godine nagra|uje se najboqi nau~ni rad. Ines ima prosek 9,35 koji je najboqi na Univerzitetu, a osvojila je i visokapriznawanabrojnimme|unarodnimtakmi~ewima. Predsednik kikindske op{tine Savo Dobrani} odr`ao jeovihdanaprijemzaInesSkoko,kojajeistipendistaOp{tineKikinda.Inessezahvalilai svomprofesorufizikeMarjanuKruni}uizkikindskeGimnazijeiistakladajeupravoprofesorKruni}zaslu`an{tose opredelilazastudije. -Nadodelinagradaupoznala sam direktora Republi~kog hi-

Ines Skoko

drometeorolo{kogzavoda,koji je istakao da bi voleo da se u budu}nosti zaposlim u ovoj ustanovi-reklajeInesSkoko. Nagrade su obezbe|ene iz Fonda „Borivoje Dobrilovi}”, nazvanom po velikom srpskom nau~niku, a ustanovqena je jo{ 1974.godine i dodequje se u svim zemqama gde je Borivoje Dobrilovi} radio kao ekspert Ujediwenihnacija. A.\.

leriji Biblioteke „Gabor Sarva{„. - Ponosna sam na „Potisko prole}e” i hiqade mali{ana koji su do sada ukqu~ili u aktivnosti, {to se ova manifestacija odr`ala i u`iva podr-

{ku,atako|ei{tojeprogram pro{irennaedukaciju`ena{iromVojvodinezaorganskuproizvodwu.Ono{tojezapohvalu daseusubotuuAdiorganizuje iprvapijacaorganskihitradicionalnih proizvoda. Razvila se ideja od dece do odraslih, upravo kao {to je i logi~an sled stvari u negovawu ekolo{ke svesti i organske proizvodwe hrane - ka`e profesor drBrankaLazi}. Na otvarawu „Potiskog prole}a” profesor dr Branka Lazi}odr`alajepredavaweoorganskoj proizvodwi hrane, a dr MirjanaVasi}obogatstvubiqnihvrsta.Predstavqenajekwiga „Evodija okru`ena biqnom zajendicom” profesorke dr DragiceViloti}izBeogradai Sre}ka [aki}a iz Mola, objavqeneuokvirunau~no-istra`iva~kogprojekta„[umskizasadi ufunkcijipove}awapo{umqenosti Srbije” u izdawu Institutaza{umartsvoizBeograda. M.Mitrovi}

PO^ELEPRIJAVEZABINFESTIVAL

Posetioce~ekajunove atrakcije TEMERIN:Deveti„Binfestival - temerinska pasuqijada”, ove godine bi}e organizovanaod6.do8.junanatemerinskom Va{ari{tu. Utvr|en je bog at prog ram prom oc ija ovevelikemanifestacije,poput Ravni~arskih igara, Etno sokaka i Slatke ulice, izlo`becve}aivina,atakmi~ari u Ravni~arskim igrama poku{a}e da odbrane svetske rekorde.Poredigarakao{tosu bacawe starog bicikla udaq, brzo preno{ewe pasuqa, brzo jed ew e porc ije pas uq a, nadvla~ ew e kon opc a, „Vojv o| anski kenguri” i „Panonski mornar i”, sprem aju se i nov e atrakcije. Posebna atrakcija bi} e star e trad ic io n aln e igre bo}awe i streli~arstvo, a odr`a}e se i me|unarodni turnir u jayentu, autenti~noj igri,~ijisuidejnitvorciTemerinci.„Etnosokak“i„Slatkaulica“sudeofestivala,na

kome se promovi{u kultura, umetnostitradicija. Uproteklihmesecdana“Bin festival” je predstavqen na SajmuturizmauBeograduiBudimpe{ti,auapriluimajunajavqenojeu~e{}enasajmovima turizma u Ni{u, Tuzli i Bawa Luci, poqoprivrednom sajmu u NovomSadu,prvomajskomurankunaPali}u,promocijeuBeogradu,SuboticiiZrewaninu. Prijaveza9.“Binfestival” supo~ele.Uplatapoekipinije semewalaiiznosi4.000dinara. Organizatori isti~u da }e brojekipabitiograni~en,pase pozivajutakmi~aridasvojemestozauzmunavreme.U~e{}esu ve} najavile ekipe iz Slovenije,Makedonije,Hrvatske,Bosne iHercegovine,Ma|arske,Ukrajine,RumunijeiRusije,{toovoj manifestacijidajeme|unarodnikarakter.Kontakttelefoni su021851100i063517276. M.Ml.

Vredni volonteri

URE\UJESEBUDU]IOMLADINSKICENTAR UAPATINU

Damladikorisno provodevreme

APATIN:NainicijativuKancelarijezamladeop{tineApatiniUdru`ewagra|anaMRAV, a uz svesrdnu podr{ku lokalne samouprave i predsednika op{tine mladi }e uskoro dobiti krajweneophodan,idugoo~ekivan prostor za okupqawe i korisno provo|ewe slobodnog vremena. Radovi na ure|ewu prostora se privode kraju , a sveakcijesuvolonterske. Omladinski centar, koji }e senalazitinaTrguoslobo|ewa 20/3, predstavqa}e prostor za okupqawe mladih, kreativno izra`avawe i promociju wihovog stvarala{tva, a bi}e omogu}en i pristup informacijama,opremiiuslugamarazli~itihvrsta. Sredstvazaure|eweprostora obezbedila je op{tina, a opremi}eseprojektnimidonatorskim sredstvima. Ovaj pro-

stor bi}e prilago|en i dostupanzapojedince,udru`ewa,organizacije,amaterskeineformalnegrupemladih. @elimo da ovaj prostor postanesinonimzajedni{tva,solidarnosti i me|usobnog uva`avawa - izjavio je koordinator Kancelarije za mlade op{tineApatinMilo{\eri}. Omladinskicentarzami{qen jekao:infopoint-ta~kasarazli~itim informativnim materijalima(bro{ure,leci,posteri…) i besplatnim pristupom internetu,kaoprostorzaindividualnosavetovawe,razli~ite doga|aje, promocije, tribine, radionice(edukativne,psihosocijalne, kreativne i radionice poslovnih ve{tina), izlo`be, performanse, humanitarne aktivnosti, ali i kao prostor za kreacijukulturnihiumetni~kih doga|aja. J.Prel~ec

VESTI Izlo`ba de~jihradova ZREWANIN: U Holu NarodnogmuzejaZrewanindanas}e,u 18 ~asova, biti otvorena izlo`ba de~jih radova “Odjeci – jedan dan u praistoriji”. Izlo`ba obuhvata izbor radova nastalih u radionicama koje su odr`aneod14.decembra2012. do31.januaraovegodine,tokom trajawa arheolo{ke izlo`be “Gospodariglinei`ita”MuzejaVojvodineizNovogSada.Ciq radionicabiojedadecaimladi, osnovno{kolskog i sredwo{kolskog uzrasta, steknu iskustvo u obavqawu svakodnevnih delatnosti u praistoriji kroz vajaweglinom,tkaweprostirki odkonopcanamalimrazbojima i modelovawe praistorijske ode}e,obu}einakita.

U radionicama je u~estvovalo ukupno 487 dece, nastavnika i pojedinaca. Materijal za rad obezbedio je zrewaninski muzej,atuma~iizlo`beiinstruktorke radionica bile su BiqanaDimki}iNevenaDujin-Grkovi}. Izlo`ba }e trajati do 25.aprila. @.B.

Slikeizravnice NOVIKNE@EVAC: Izlo`ba slika istaknutog slikara Save StojkovaizSomboraprire|uje seuNarodnojbiblioteci„BranislavNu{i}„uNovomKne`evcu do 14. aprila. Otvarawe izlo`be „Slike iz ravnice Save Stojkova”jedanasu19sati,uz prigodan kulturno-umetniki program, a posetiocima }e narednih 10 dana biti dostupna od7do18sati. M.Mr.


vojvodina PETICIJABIV[IH RADNIKASUBOTI^KOG „SEVERA”

Sudski tro{kovi umestopravde ^OKA: Potpisivawe peticije za ukidawe pravnog nasiqa nad 480 rad ni ka su bo ti~ kog „Severa” i wihovih porodica, sa zahtevom za pravi~no su|ewe i nadoknadu neispla}enih zarada, u toku je u ^oki i Subotici. Peticija se u ^oki potpisuje u sindikalnom povereni{tvu i kod biv{ih radnika „Severove” livnice u ^oki, a bi}e dostavqena pravosudnim organima, predsedniku Srbije, Vladi i za{titniku gra|ana Republike Srbije. - Peticija }e biti dostavqena svim nadle`nim koji odlu~uju o zahtevima radnika, a ako budemo primorani svoje pravo }emo potra`iti pred Evropskim sudom za qudska prava u Strazburu - izjavio je predsednik Izvr{nog odbora Udru`ewa gra|ana Subotice „Solidarnost” i inicijator peticije Vawa Dragovi}. Vi{e od deset godina oko 1.100 biv{ih radnika suboti~kog „Severa” pred sudom potra`uju zaostale zarade, iz perioda od 1997. do 2002. godine. Wima se ovih dana u velikom broju uru~uju sudska re{ewa, kojima im se tu`be odbijaju zbog zastarelosti potra `i va wa i isto vre me no obavezuju da plate sve sudske tro{kove, koji dosti`u iznose od vi{e desetina hiqada dinara. Dragovi} predo~ava da se presude temeqe na pogre{nom stavu da je privatizacija zavr{ena 9. februara 2005. godine, umesto 15. jula 2010, kada je datum okon~avawa privatizacije, {to zna~i da 480 radnika, kojima se ovo pravo uskra}uje, ima pravo na potra`ivawe svojih zaostalih primawa. M.Mitrovi}

petak 5. april 2013.

13

PROTESTOVALIBIV[IRADNICIPROPALIHZREWANINSKIHFIRMI

Ostajuibezposlaibezstruje

Biv{aradnica„[invoza”QiqanaVekecki

ZREWANIN: Preko stotinu biv{ih radnika vi{e zrewaninskih preduze}a protestovalo je ju~e u centru grada, izra`avaju}i nezadovoqstvo zbog te{ke ekonomske situacije u koju su zapali. Protestnom skupu, u organizaciji Nezavisnog sindikata javnih slu`bi Srbije i Nezavisnog udru`ewa nezaposlenih, pridru`ili su se i penzioneri. Protestantni su se okupili na platou kod “Vojvo|anske banke”, a zatim su, nose}i brojne transparente, pro{etali glavnom gradskom ulicom. Me|u wima je, izme|u ostalog, bilo nekada{wih radnika Fabrike lekova “Jugoremedija”, preduze}a “Minel Fepo”, “[invoza”, brodogradili{ta “Begej” i drugih. Potpredsednik Nezavisnog sindikata javnih slu`bi Srbije

Ranko Hrwaz kazao je novinarima da je aktuelna vlast pre jedanaest meseci obe}avala jedno, a na kraju od toga nije bilo ni{ta. - Svi su se zakliwali u socijalni dijalog i socijalnu pravdu, a mi od toga ne vidimo ni{ta, ni u Republici, ni u Zrewaninu. Jedna kategorija penzionera nema ni za vodu, a drugi se bogate. Radnici ne mogu da pre`ive, ne dobijaju redovno plate, svakodnevno im se preti otkazima. Biv{i zaposleni ne mogu da naplate svoja potra`ivawa na osnovu pravosna`nih sudskih presuda od firmi u kojima su radili a koje su oti{le u ste~aj. S druge strane, sudski izvr{iteqi im plene imovinu zbog dugova za struju i plin. Sve to je razlog za ovo okupqawe – rekao je Hr-

Protestpo~eonaplatou

waz. - Privreda se i daqe gura u propast. Samo pre nekoliko meseci ~etiri – pet zrewaninskih firmi je oti{lo u ste~aj i svi }ute, kao da je sve u najboqem redu – istakao je on i podsetio da se u Zrewaninu vodi 77 ste~ajnih postupaka u preduze}ima. Predstavnica udru`ewa koje okupqa radnike sa nenamirenim potra`ivawima Slavinka Despotov rekla je da je krajwe vreme da dr`ava, koja je sve druge obe{tetila, to u~ini i sa biv{im radnicima. - Tra`ili smo od lokalne samouprave da se radnicima koji imaju nenapla}ena potra`ivawa obustave iskqu~ewa struje zbog dugova, da nam se otpi{u kamate i ne napla}uju novi prikqu~ci. Jer, dugovi dr`ave prema nama su mnogo ve}i od na{i

Otacpetorodece`ivi odprimawasabiroa Te{ku sudbinu brojnih zrewaninskih radnika do`iveo je i @eqko Ota{evi} (49) iz Staji}eva. Dvadeset i sedam godina je radio u preduze}u “Minel Fepo”, a bez posla je ostao u novembru pro{le godine, kada je firma oti{la u ste~aj. - U doma}instvu `ivim sa suprugom, petoro dece i majkom. Sada `ivimo od primawa sa biroa i maj~ine penzije. Supruga ne radi, jer je uz decu koja su jo{ mala. Snalazimo se kako znamo i umemo – ispri~ao je Ota{evi}. dugova prema drugima. Nas iskqu~uju zbog 9.000 – 10.000 dinara, a na{a potra`ivawa su milionska – istakla je Slavinka Despotov. Me|u protestantima bila je i biv{a radnica “[invoza” Qiqana Vekecki koja je u ovom preduze}u provela 25 godina. Kada je 2007. u firmi otvoren ste~aj,

zajedno sa kolegama, na{la se na ulici. - Od tada sam na birou za nezaposlene. @ivimo od suprugove plate koja iznosi 20.000 dinara. U Zrewaninu nemamo gde drugo da radimo, jer su sve firme propale – kazala je Qiqana Vekecki. @.Balaban


14

monitor

petak 5. april 2013.

H o r o s k o p 5.april2013. OVAN 21.3-19.4.

@eqazaqubavnimkontaktimaje nagla{enija.Akosteuvezi,opusti}ete se uz partnera. Ako ste, pak, slobodni, nemojte propustiti ve~erwi izlazak, mogu}a su prijatna iznena|ewa.

BIK 20.4-20.5.

Smewujevamse`eqazaopu{tawemi`eqazaaktivno{}upa}ete se zato najboqe ose}ati u izlasku. Budite oprezniji u saobra}aju. Nemojte voziti ako ste konzumirali alkohol.

BLIZANCI 21.5-21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8-22.9.

Iz dana u dan vam se popravqa raspolo`ewe, iako vas prati prevelika dinamika. Mogu }e su nove qubavi, ali i ra|awe emocija premaosobiskojomgajiteprijateqski odnos. Iakosteupotpunostifokusirani na postizawe novih poslovnih rezultata,dru`ewesbliskimprijateqima ne}e izostati. Finansijskapozicijasepoboq{ava,posebno kroztrgovinu. Inicijativa i dobro raspolo`ewevasprate,aliupojedinimperiodimadanapojavqiva}eseiumerena melanholija. Ne dozvolite sebi dapokleknete,dru`itese,kre}ite se,bavitesesportom... Dobar je trenutak za poslovne investicije, ali i sklapawe novih poslovnihdogovora.Akoimateizvesna nov~ana potra`ivawa, krajwe je vreme da kontaktirate s du`nicima.

ZoranDelibos VAGA 23.9-23.10.

[KORPION 24.10-23.11.

STRELAC 24.11-21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Mewate raspolo`ewe jer ste optere}eni starim porodi~nim problemima. Poku{ajte da zadr`ite smirenostiprisebnost,uskoro}ete~utidobrevesti.Opusti}etese uzpartnera. U poslovima s inostranstvom prati}e vas sre}a, ali i povoqni finansijskidobici.Zra~itepozitivnomenergijompavamjeiokru`ewepovoqi.Mogu}enovesimpatije. Optere}uju vas finansije, ali je pozitivan trenutak da napravite potezekoje}estabilizovatimaterijalnu situaciju u du`em periodu. Uspeh u kreativnim i intelektualnimposlovima.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Odli~an je dan za organizovawe dru`ewa s prijateqima. Ako ste slobodni,buditeliberalniupozivawu gostiju, mogu}a su pozitivna iznena|ewa. Ne preterujte s hranom.

Promenqivogsteraspolo`ewai pomalo nestrpqivi. Poku{ajte da se opustite i da realno procenite kojipoteziiduvamauprilog.Tako|e,poslu{ajtepartnerovesugestije,kreativnesu. Iakoznateda}eposlovikojeste preuzeliuprethodnomperioduvrlo brzo pozitivno rezultirati, ose}atesepomaloprazno.Najvi{e vam prijaju izvesna usamqenost i laganamuzika.

TRI^-TRA^

De~koHaleBeri opetnasilan V REMENSKA

Martinez,HaleBeriiwena}erka NalastiglisuovihdanauLosAn|eles, a do~ekali su ih uvek spremni paparaci.Nakon{tosublicevinekoliko puta opalili, Martinez se iznervirao i nasrnuo na fotografe.Jednogodwihjeodgurnuo,oteo mu aparat i {utnuo ga nekoliko puta,amoralajedaihrazdvajaoskarovkali~no.FotografSilvanoFa~o najavio je da }e tu`iti francuskog glumca zbog nanetih povreda i o{te}ewaopreme.Martinezjesnagu pokazao i pro{log novembra, kada se potukao s biv{im de~kom Berijeve i ocem wene }erk e, manekenomGabrijelomObrijem.

PROGNOZA

VIC DANA

Toplije,ski{om

Vojvodina NoviSad

13

Subotica

11

Sombor

12

Kikinda

13

Vrbas

13

B.Palanka

13

Zreњanin

13

S.Mitrovica 15 Ruma

15

Panчevo

15

Vrшac

14

Evropa

NOVISAD:Toplije,aliuznovonaobla~eweski{om.Vetarumeren isto~niijugoisto~ni.Pritisakispodnormale.Minimalnatemperatura3stepena,amaksimalna13stepeni. VOJVODINA: Toplije, ali uz novo naobla~ewe s ki{om. U ju`nim predelima bi}e i kratkotrajnih sun~anih intervala. Vetar slab do umeren isto~ni i jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura2stepena,amaksimalna15stepeni. SRBIJA: Toplije,aliuznovonaobla~eweski{om.Ucentralnimi posebno ju`nim predelima bi}e i sun~anih perioda. Vetar slab do umeren isto~ni i jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura2stepena,amaksimalna20stepeni. PrognozazaSrbijuunarednimdanima: Usuboturelativnotoplo,osimnakrajwemseveru.Najugutoplijenegonaseveruza8–10stepeni.Unedequipo~etkomnarednesedmicesvugdehladnijespovremenom ki{om, a prete`no suvo samo na krajwem severu. Od sredine idu}esedmicepostepenotoplije.

Srbija Beograd

14

Kragujevac

16

K.Mitrovica 19 Niш

18

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Nepovoqno za svehroni~nebolesnike,posebnoonesasr~animproblemimaiarterijskomhipertenzijom.Popodnetegobemoguosetitiiastmati~ari. Mogu}i su uznemirenost, bolovi u mi{i}ima i glavoboqa. Preporu~ujeseumerenafizi~kaaktivnost,kaoidodatnapa`wau saobra}aju.

Madrid

10

Rim

16

London

7

Cirih

9

Berlin

3

Beч

7

Varшava

2

Kijev

10

Moskva

8

Oslo

6

St.Peterburg 2 Atina

22

Pariz

8

Minhen

8

Budimpeшta

12

Stokholm

6

IgraLalakarteukafani, kadutr~avakom{ijaPera: –Lalo,enotiseSosavaqau tvom`itusnotaro{em! –[ta,sunce jojweno?! Lalabesnobacikartenasto iistr~iizkafane. Nepro|epunovremena,kadeto wegaopetukafani: –Pero,{tomejedi{? Ta,nisuumom`itu!

SUDOKU

Upiшitejedanbroj od1do9upraznapoљa. Svakihorizontalni ivertikalnirediblok odpo9praznihpoљa (3h3)moradasadrжisve brojeveod1do9,kojise nesmejuponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

SAVA

Bezdan

337(49)

Slankamen

494(12)

JaшaTomiћ

Apatin

422(47)

Zemun

538(8)

Tendencijastagnacije

Senta

553(13)

Bogojevo

390(39)

Panчevo

530(6)

STARIBEGEJ

NoviBeчej

456(11)

Tendencijaporasta

Smederevo

604(0)

Titel

512(10)

NERA

Baч.Palanka 379(26) NoviSad

408(16)

Tendencijaporasta

Hetin

478(8)

TISA

208(8)

Tendencijastagnacije

N.Kneжevac

558(14) S.Mitrovica 668(18)

Tendencijaporasta

Beograd

Kusiћ

493(10)

210(26)

Reшeњe:

DUNAV


Novosadska

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

UTOLSTOJEVOJULUCI,GRADE]IZGRADU, URU[ILISUSEDNUKU]U

Sobasaizlazom nagradili{te -Onisunamdalinalogdaje ku}a opasna za stanovawe, ali mi jednostavno nemamo gde da odemo-navodiTipura. Investitor Dragan Spasojevi}ka`edajestupioukontakt sao{te}enomporodicomda}e se preko advokata dogovoriti

Foto:S.[u{wevi}

Gra|evinskiradovinasusednojparceliostavilisuku}uporodiceJosipaTipureuTolstojevoj 42 bez spoqa{weg zida, kojiseobru{ioprekju~euvremedokjeJosipovasuprugabila uku}i.Sre}om,nijebilopovre|enih, a ve} dva dana uku}ani imajuotvorenpogledizsobena kom{iluk.Sobajeneuslovnaza boravak, a materijalna {teta usledru{ewazidajevelika. Tipuraisti~edasupredesetak dana radnici gra|evinske firme„Metalno”po~eliru{ewesusedneku}e,kakobinatom mestusagradilinoviobjekat,i tadapo~iwuiprviproblemi. -Krenulisudaru{eku}u,nakon~egajeuna{emolukuzavr{ilagomila{utaicigala.Zamolio sam ih da uklone taj otpadizoluka,jervodane}emo}i da ode. Kada radnici nisu ni{tauradilipovodomtoga,sa sinom sam se popeo i o~istio oluk,alisamtadaprimetioda jeo{te}enlimidasevodasliva na zid. Tada smo morali po onako niskoj temperaturi da spavamosaotvorenimprozorima, jer se u ku}i nije moglo izdr`atiodvlage.Prekju~eje`enau{lausobudabine{touzelaikadjeizlazila,zidsesru{io.Svasre}adanijebilablizuzida-ka`eTipura. Gra|evinskainspekcijakojaje ju~eiza{lanaterenutvrdilaje dainvestitorimasvepotrebne dozvole za gradwu, ali i da je objekat u kojoj `ivi porodica Tipuraopasanzastanovawe.

Tipurinaku}anebezbedna zastanovawe

kako bi se sanirale posledice {tete. -Kadasedogovorimo,vrati}emoimziduprvobitnostawe, kako bi ova porodica mogla normalno da `ivi. Do ru{ewa je do{lo i zbog starosti ku}e, kojajegra|enaodnaboja-ka`e Spasojevi}za„Dnevnik”. G.^etnik

VU^EVI]UPOSETISTRAZBURU

Razgovorioprivredi iinvesticijama Gradona~elnikMilo{Vu~evi}, direktor „Zelenila” Milan Nov ak ov i} i dir ekt or „Zavoda za izgradwu grada” Gor an Vi{ wi} pos et il i su Strazburirazgovaralioprivrednoj saradwi s predstavnic im a komp an ija koje ~in e grupaciju„Konkvest”. Gradona~elnik Vu~evi} izjavio je da je ciq posete upoznavawe s kompanijama i sa-

gledavawe wihovog interesa da svoje delatnosti obavqaju uNovomSadu,tenakojina~in Grad mo`e da im pomogne u tome. On je dodao da je glavni zadatak ove gradske vlasti da obezbedi investicije kako bi se unap red il a priv red a i otvorilanovaradnamestaza Novosa|anekojisubezposla. J.Z.

UKRATKO Bezsaobra}aja nanadvo`waku Re`imsaobra}ajakodnadvo`waka na putu Novi Sad - Zrewanin bi}e privremeno izmewen od sutra u 13 sati. Nadvo`wak }e biti zatvoren za saobra}aj, a vozila iz pravca NovogSadakaZrewaninukreta}e se jednom saobra}ajom trakom uzograni~ewebrzineod60kilometara po ~asu. Vozila iz pravca Zrewanin -Noiv Sad preusmeravaju se na Ka}, Novosadskomulicomnastarika}ki put do autoputa E-75, a potom na iskqu~ewe sa autoputa za NoviSad. A.J.

Zatvarase klizali{te naSpensu LedenadvorananaSpensuzatvara se u subotu, a tog dana smene}ebitiod9.30do11,od 11.30do13iod16do17.30~asova.Posledwasmenaod18do 19.30bi}ebesplatna. B.M.

Pripremni pred{kolski program Roditeqi dece, koja su upisana u PU „Radosno detiw-

stvo”, a primili su poziv za upis na pripremni pred{kolskiprogramodGradskeuprave nisu u obavezi da obnavqaju upis za poha|awe programa pred polazak u {kolu. Ovo se odnosi na decu ro|enu od 1. marta 2007. do 29. februara 2008.godine. G.^.

Izboriutrimesne zajednice Izbori za ~lanove Saveta i Nadzornogodboraodr`a}eseu nedequod7do20~asovaumesnimzajednicama„Bo{koBuha”, „LimanIII„i„NikolaTesla-Telep”.MZ„Bo{koBuha”nalazise u Fru{kogorskoj ulici 8, MZ „Liman III„ u Ulici narodnog fronta 46, a prostorije MZ „NikolaTesla-Telep”suuUliciGeriKaroqa5. A.L.

Upoliciji bez{altera subotom [alter sale u policijskoj upravi na Bulevaru kraqa Petra Prvog 11 i Bulevaru oslobo|ewa 143 vi{e ne}e raditi subotom. [alteri }e raditi svakog radnog dana od 7 do 19 sati,saop{tavapolicija.

GRADSKOZELENILONIJEODGOVORNOZA[TETUURADNI^KOJULICI

Izvo|a~iradova nemarezadrve}e JKP „Gradsko zelenilo” nije odgovorno {to je u Radni~koj ulici 51, izme|u 2. i 3 aprila se sru{ilo stablo koprivi}a te{konekolikotonaio{tetilonekolikoparkiranihautomobila-izjaviojeju~eza„Dnevnik” Ivan No`ini}, savetnik direktora„Zelenila„. UprimeruRadni~keuliceNo`ini} nagla{ava da je u „Zelenilu”„ utvr|eno da je izvo|a~ radovaprilikomrekonsturcije ulice podsekao koren stabla kojijepao. - Ne be`imo od odgovornosti, ali nije bilo do sada ovakvihdoga|aja.Bilojedasegrane polome pa padnu na automobile.Tada smo pla}ali od{tetu. Na godi{wem nivou to je izos koji se kre}e od vi{e desetina do nekoliko stotina hiqada dinara. Ju~e smo obi{li Radni~kuulicuiustanovilida trebagraneodse}inadrve}ui to }emo u~initi u skorije vreme-ka`eNo`ini}. On predo~ava da je pre tri meseca „Zelenilo” bilo prinu|eno da zameni stara stabla du`BulevaraMihajlaPupinai posadi 70 mladih lipa, jer su usled rekonstrukcije te sao-

Foto:R.Hayi}

petak 5. april 2013.

hronika

Zdravodrvoostalobezkorenazbogrekonstrukcijeulice

bra}ajnice, stoletna stabla uni{tiliizvo|a~iradova.

Zabla`uolujusti`eod{teta No`ini}napomiwedapreduze}esnosiodgovornostzapaddrvetailigranauslu~ajuoluje,alisamoakojevetarja~inedo17 metarausekundiiakojestablozdravo.-Ukolikoseutakvim okolnostimastablosru{i,odgovornostjenanama-obja{avawa na{sagovornik.Onpodse}anatragi~andoga|ajodprenekoliko godina iz kampa „Egzita” kod Filozofskog fakulteta, kada je sna`na oluja otkinula granu topole koja je usmrtila devojku u kampu. Tada, kako ka`e „Zelenilo” nije bilo odgovorno, jer su olujniudarivetrabilidalekoja~iod17metarausekundi.

- Izvo|a~i radova su du`ni prilikomrekostrukcijeulicai trgovadapozavr{etkuradova ambijentvrateuprvobitnostawe,ilidanadoknade{tetu.Komisija sastavqena od na{ih predstavnika, osiguravaju}eg dru{tvaiizZIG-akojinadzire radove,utvrdi}evisinu{tete ikojeodgovoran{tojestablo palonaautomobile-nagla{ava No`ini}. OndodajedauRadni~kojulici nisu zavr{eni gra|evinski radovi i da tek kada zemqani

radovi budu sasvim zavr{eni, „Zelenilo” treba da hortikulturnoureditajpotes. No`ini} isti~e da je potrebno{toprepregledatilokacije u gradu gde je u proteklom periodu bilo raskopavawaizemqanihradova,kakobi se pregledao korenov sistem drve}a. -Taakcijabitrebaladapoteklesagradskognivoa,alibi ZIGmoraodaizdanalogzatonagla{avaNo`ini} ZorkaDeli}

PROJEKATMIRUJEDOREBALANSABUYETA

Ulicebezpolicajacanabiciklima Policajci na biciklima ipak senisupojavilinaulicamagradapo~etkomaprila,kao{toje to najavqivano prethodnih meseci. Ovaj projekat Policijske uprave (PU) u Novom Sadu nije za`iveo, a kako saznajemo, jo{ uvekseneznakada}eprvislu`benici na pedalama patroliratigradom. -Projekatukojembipolicijskislu`benicipatrolirali na biciklimanijejo{po~eo,jerse jo{ uvek nisu stekli uslovi za wegovurealizaciju. Bezobzira naokolnosti,novosadskaPolicijska uprava je spremna za sprovo|ewe ovakvog vida odr`avawa bezbednosti u gradu reklisuuPUNoviSad. SvojevremenojeSavetzajavni red i mir i bezbednost predlo`ioSkup{tinigradadasedoneseodlukaidaseobezbedinovac za opremawe 20 policajca, kako biseprojekatpokrenuo.Iakoje

ideja nai{la na odboravawe svih ~inilaca lokalnih vlasti, zasadostajesamonapapiru. - Grad podr`ava pojekat koji je pro{ao kroz Sevat za javni miriredibezbedost.Jedinije problem {to za wega nisu planirana sredstva u buyetu za 2013.godinu,pa}esetouraditirebalansom.Kadasetodesi, novac}ebitiusmerenzatunamenu - navela je predsednica SavetaBrankaBe`anov. Na~elnojeplaniranodabicikle koriste policajci koji obilaze{kole,dasekoristeupe{a~kimzonamaiparkovima,na kejui[tranduidrugimloakacijamagdesenekoristevozila. Savetjetadaprocenioda}ese uvo|ewem ovih patrola efikasnije ostvariti prisustvo policijeuparkovima,nakeju,grobqima, bulevarima i ulicama sa ure|enim biciklisti~kim stazama,ublizini{kolaiver-

Potrebnapomo} DanijeliKova~evi} DanijelaKova~evi}izIn|ijeve}trigodinejeubudnojkomi,ukojojsena{lanakonsepseprilikomporo|aja. Ova devetnaestogodi{wa majkamo`edagledaipokre}e {ake,alinikogneprepoznaje, kre}eseihranisamouzpomo} drugih, a bolnica u Slankamenu, u kojoj se trenutno nalazi, nije specijalizovana za ovaj tip bolesti. Problem je {to ne postoji nijedna ustanova u Srbiji koja bi Danijeli mogla pomo}i. Optimisti~ne vesti stigle su iz klinike u Nema~-

koj gde Danijeli daju dobre {ansedauspostavisvesnukomunikacijusaokolinom.Me|utim, za prvi krug le~ewa koji traje{estdoosamnedeqa,potrebno je izdvojiti najmawe 60.000evra. Stoga je upu}en apel za pomo}, kako bi dvogodi{wa Marijamogladadarasteuzmamu. Nov~ana pomo} Danijeli mo`e se uplatti na broj ra~una 220-2930000020979-08 na ime Kova~evi} Danijela kod ProkreditBankeA.D. A.L.

BeogradiVaqevoimajupatrolenabiciklima

skihobjekata.Ukolikobiprojekatza`iveo,prvebiciklisti~ke patrole obilazile bi Detelinaru,Starigrad,KlisuiLi-

mane,iNoviSadbi,poredBeogradaiVaqeva,biotre}igrad uSrbijisapolicajcimanabiciklima. A.Jerini}

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8do13 satipovremenoupojedinimulicamaTelepa i Qermontova ulica; od 8.30do13 satiPetefi[andoraodJo`efaAtiledo[arplaninske, Feje{ Klare od Petefi [andora do ]irila i Metodija, ]irila i Metodija 45-57 i 102114,AleksandraBeli}a;od9do 12 satiBolmanskaulica;od 11 do 13 ~asova Laze Kosti}a 1228. Petrovaradin: od 8 do 13 satiPavlaRisti}a,deonaseqa oko prodavnice i Puckaro{ od UlicePavlaRisti}akaVezircu; od8.30do11.30 ~asovaBukova~kido34-56i9-19,Bukova~kiput 6-60 i 7-77, Kraji{ka 22a-28a,

52ai67-69,MalaKaraga~a8,8a, 16ai22b.Veternik:od8.30do 10.30 satiKraqaAleksandra4066i45-69,VukaKarayi}a38-70i 37-75,Dobrovoqa~ka31-49i3044,@elezni~ka40-50i1-7,Kninska 20-120 i 41-135, Nova 2-24, Ive Lole Ribara 20-68 i 21-69, Mili}a Barjaktara, Ivana Senakovi}a2-8i1-7,RadivojaKora}a 2-6, Kraji{ka 2-12 i 1-5, Abayijska1i2,Ruzmarinova2,1-7,QuticeBogdana1-5,Velebitska1i 5,NovapremaFutogu2-10,Novosadska25i26,Nova24-34i319,RepublikeSrpske137,Kosovskedevojke2-4i1i7,ambulanta,obdani{teiDITpromet.


16

NOVOSADSKA HRONIKA

petak 5. april 2013.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

Izadava~ka ku}a „Laguna„ u saradwi s „Dnevnikom„ dariva}e ponedeqkom, sredom i petkom ~itaoce na{eg lista sa dve kwige. Dva ~itaoca, koja se prva jave na broj telefona 528-765 od 13 do 13.05 ~asova, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, dobi}e kwigu „^ovek koji je zaboravio sopstvenu `enu“ Yona O’Farela. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari „Laguna„, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e.

Mu`evi ~esto {to{ta zaborave – zaborave da im supruga tog jutra ima va`an sastanak, zaboravqaju da odu po ode}u u hemijsku ~istionicu, a poneki zaboravi ~ak i godi{wicu braka... Von je zaboravio da uop{te i ima `enu. Weno ime, wen lik, wihov zajedni~ki `ivot, sve {to mu je ikad rekla, sve {to je on rekao woj – sve je nestalo, tajanstveno izbrisano u jednom nesre}nom trenutku gubitka pam}ewa. Ali sada je ponovo upoznaje – i saznaje da se razvode. N. R.

Izlo`ba u KIC „Mladost” Izlo`ba likovnih stvaralca „Petar Tomi}” iz Ba~ke Palanke bi}e otvorena ve~eras u 19 sati, u Galeriji KIC „Mladost”, Ulica cara Lazara 42, Futog. U programu nastupa flautistkiwa Milica Stani}. Postavka se mo`e pogledati do kraja aprila, a ulaz je slobodan. A. J.

Film o opsadi Sarajeva Projekcija filma „Sarajevske ru`e” odr`a}e se danas u Omladinskom centru CK13, u 17.05 ~asova. Film govori o tome kako su zbivawa tokom opsade Sarajeva rekonstriusana na su|ewima pred Me|unarodnim krivi~nim sudom za biv{u Jugoslaviju. Pored gra|ana Sarajeva koji su pred sudom opisali patwe i stradawa kroz koje su pro{li, u filmu se pojavquju i me|unarodni svedoci, me|u kojima su i ratni izve{ta~i ~ije su reporta`e iz Sarajeva pod opsadom prikazane u sudnici. U filmu su kori{}eni snimci Audio-vizuelne slu`be Tribunala kao i arhivski snimci iz vremena opsade. J. Z.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.15), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30), „Pet legendi” (14), „Zvon~ica i tajna krila” (12.35, 13.30), „Jadnici” (17), „Falsifikator” (22.25), „OZ veliki i mo}ni” (15, 15.15, 17.30), „Vrati mi ime” (22.05),”Kruds 3D” (12, 13.15, 14, 16, 16.10, 18), „Yek ubica divova” (13.15, 15.30, 17.45, 17.50, 22), „Buntovnice” (20.15), „Doma}in” (18.05, 20.10), „21: Kona~no punoletan” (20), „Yi Aj Yo: Odmazda” (20.05, 22.30), „Stoker” (20.20, 22.20), „Slomqeni grad” (22.15), „Qubav dolazi kasnije” (20.30)

POZORI[TA SNP: Scena „Jovan \or|evi}”,opera „Nabuko” (19), Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Najavqeno ubistvo” (19.30) Novosadskopozori{te:„Krajnosti„ (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”, postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u sedam sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Sne`ana Todorovi} (devoj~ice) iz In|ije, DEVOJ^ICE: Vesna Gaji}, Azra Sadiku i Vesna Vla{ki iz Novog Sada, Emine Barjami iz Ka}a, Danijela Trebovac iz Bukovca i Tijana Stojanovi} iz In|ije, DE^AKE: Marija \oki} iz Novog Sada, Milena Kosijer iz Sremskih Karlovaca i Ivana Jak{i} iz Kraji{nika.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: Aleksandar Joce Mikovi} (1953) u 9.45 ~asova, Irena Andrije Draga{ (1939) u 10.30, Biqana Du{ana Josimovi} (1948) u 11.15 ~asova, Ivan Ivana Juri} (1935) u 12, Milenko Jovana Gavrilovi} (1936) u 12.45, Zoltan Nandora Prel (1970) u 13.30, Darinka Ilije Vukadinovi} (1923) u 14.15 i Mihajlo Branka \ura{inovi} (1949) u 15 ~asova. Na Uspenskom grobqu danas }e biti sahrwen Milorad Vase Peji} (1921) u 13 ~asova, a na novom grobqu u Petrovaradinu danas }e biti sahrawen Mladen Vojina @aki} (1930) u 15 ~asova. Na Centralnom grobqu u Futogu danas }e biti sahraweni Petar Petra Gvero (1951) u 13 ~asova i Anka Ondreja Male{ (1957) u 15 ~asova.

Akademci mogu, smeju, zahtevaju, zaslu`uju „Boloweze proces po~eo je u kuhiwama Evrope, a }ufta u menzi se raspala i ubijen je sistem ve~itog studirawa” – zaorio se ju~e u kampusu Novosadskog univerziteta glas radio-voditeqa Da{ka Milinovi}a. On i wegov kolega iz emisije „Uz budilnik sa Mla|om i Da{kom”, Mladen Urdarevi}, izveli su u`ivo emisiju u sklopu obele`avawa Dana studenata, a prikqu~io im se i Dejan ]irjakovi}, poznatiji kao Bo{ki} iz serijala “Dr`avni posao”. Doga|aj je organizovan pod parolom „Omladinci, kud ste po{li”, a podr{ku su dali Studentska unija Filozofskog fakulteta i Studentski kulturni centar. - Prethodnih godina ovaj datum se nije obele`avao na novosadskom Univerzitetu te smo se odlu~ili da organizujemo akciju kojom }emo skrenuti pa`wu studenata i pokazati im da se i oni pitaju za pojedine stvari i da moraju da reaguju - navela je ~lanica organizacionog tima sa Filozofskog fakulteta Katarina Vasiqevi}. – Ujedno, studenti su mogli osvojiti karte za koncerte u „Fabrici”, tako {to su na kreativan na~in odgovarali na temu “Ja sam student i ja mogu, zahtevam, moram ili zaslu`ujem”. Ovu studentsku aktivnost ispratio je i rektor UNS Miroslav Veskovi}, koji je poru~io akademcima da prostor kampusa iskoriste na pravi na~in, oplemewuju}i ga idejom, inicijativom i radom. - Svi zajedno treba da na|emo mehanizme i poka`emo da nam je stalo do Univerziteta i da poku{amo da pokrenemo neke

Foto: N. Stojanovi}

„^ovek koji je zaboravio sopstvenu `enu”

OBELE@EN DAN STUDENATA

Radio-emisijau`ivoizuniverzitetskogkampusa

stvari. Treba pokretati pitawa koja se ti~u zavr{etka studija, u~ewa pravih stvari i pronalaska posla, ali i kreirawa posla, a ne samo ~ekawa da ga dr`ava obezbedi, jer ona nema snage da re{ava probleme svakog pojedinca - naveo je Veskovi}. Pored ispisivawa parola, osvajawa ulaznica, ispijawa besplatne kafe i dru`ewa u kampusu, akademci su imali priliku i da porazgovaraju sa popularnim voditeqima o studentskim temama, ali na na~in svojstven wihovoj emisiji, koja obiluje humorom, finom ironijom i sarkazmom.

- Do{li smo jer su nas pozvali, a mi ne umemo da ka`emo „ne”, naro~ito ne ovim super studentima. @elim da oni pobede na narednim izborima i vode parlament boqe, kupe nove instrumente... - bio je {aqiv Da{ko Milinovi}. Dan studenata, 4. april, obele`ava se u znak se }a wa na ve li ke stu dent ske demonstracije protiv ja~awa fa{izma, koje su odr`ane 1936. godine u Beogradu. Tada je nastradao student prava @arko Marinovi}. A. Jerini}

POVODOM DANA NAPU[TENIH @IVOTIWA

Odgovorno vlasni{tvo smawuje broj lutalica Odgovorno vlasni{tvo osnov je re{ewa problema napu{tenih pasa i ma~aka, saop{teno je ju~e iz udru`ewa „Qudi za `ivotiwe”, povodom obele`avawa Svetskog dana napu{tenih `ivotiwa. Kako je navedeno, obavezno

TElEfONI

obele`avawe pasa i ma~aka mikro~ipom i spre~avawe razmno`avawa ne`eqenih potomaka utica}e na zna~ajno smawewe broja lutalica. - U Srbiji postoji dobar zakonski okvir za kona~no re{ewe

problema napu{tenih pasa i ma~aka, ali se propisi u ovoj oblasti gotovo i ne primewuju. Rezultati su slabi i gra|ani su opravdano nezadovoqni, s obzirom na to da se u to ula`e mnogo novca - re~eno je u Udru`ewu.

Ujedno, oni su apelovali na gra|ane da tra`e od lokalnih vlasti da preuzumu odgovornost, ali i da se kazne neodgovorni gra|ani koji ku}ne qubimce izbacuju na ulicu. A. J.

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 19991, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROF. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, i 6350-740


novosadska hronika

petak 5. april 2013.

17

INTERVJUPETKOM DIREKTORJAVNOGKOMUNALNOGPREDUZE]A„PUT”DARKORADI]

Od imenovawa novog direktora JKP „Put” Darka Radi}a pro{lo je oko devet meseci. Novidirektorjepopreuzimawu funkcije u firmi nai{ao naveomate{kostawe,zate~enidugpremadobavqa~imabio je700milionadinara.Tako|e, tujebioikreditkodRazvojne bankeVojvodine,kreditzaasfaltnubazuijedankratkoro~nikreditkojijebiovrlonepovoqan. -Zaproteklovremeuspeli smo da smawimo dugovawa i onasusadaispod400miliona dinara, ne ra~unaju}i one koji sunamadu`ni.Tonezbrajamu kompletnu sumu, jer }e od nekihfirmikojesuve}uste~aju biti veoma te{ko naplatiti potra`ivawa. Mi ne `elimo da pritiskamo na{e du`nike koji su nam du`ni oko sto do stoipedesetmilion adinara, jerznamodasusviuveomate{koj situaciji. [to se ti~e kredita kod Razvojne banke Vojvodine on je anuliran, {to

zna~i da vi{e ne postoji, i imamojo{svegadverateodpo desetmilionazaasfaltnubazu-ka`eRadi}za„Dnevnik”i dodajeda}eutokuovegodine „Put”bitibezkredita{toim otvaramogu}nostdakupujunove ma{ine, jer bez novih tehnologijanemogudabudukonkurentninatr`i{tu. l Kojijenajve}iproblem koji ste uo~ili u preduze}u ipostojilimogu}nostdase onre{i? -Prilikomdolaskaupreduze}e nisam znao koliko je „Put” veoma mo}na firma, da ima veoma veliki vozni park, ma{ine i vrlo stru~ne qude. Me|utim, zbog odre|enih razlogafimanijedobijalaposlove. Problem, kako kod nas, takoverovatnoikoddrugihjavnih preduze}a je vi{ak zaposlenih. Kako je nama osniva~ Grad, on mora i da re{i problem sa vi{kom radne snage. Kadabiotpustiliqudena{li bi se u velikom problemu, jer

Asfaltnabazazaautoput - Svake zime na{e preduze}e remontuje asfaltne baze, a ovegodineizdvojenjezna~ajannovaczatajposao.Mijediniu okru`ewuimamodveasfaltnebaze,jednuporeddruge,~ijusu kapaciteti80tonaposatu,odnosno180tonaposatu.Miiiznajmqujemona{euslugepasmotakopotpisaliugovorsafirmom „Energoprojekt” za proizvodwu asfalta koji se koristi zagradwuautoputa.Samimtim{toseonkoristizaautoput zna~i da je asfalt odgovaraju}eg kvaliteta. Pored toga, mi imamo i laboratoriju za ispitivawe asfalta u kojoj se kontroli{ekvalitet.

Foto:N.Stojanovi}

Zavaqaneputevepotrebno {estmilijardidinara

svi mi `ivimo od te plate i svi oni imaju porodice. Zato senadamda}eGradizna}inovacimogu}nostdaseovajproblemre{i.U„Putu”jetrenutno zaposleno 406 radnika, a realna cifra bi bila izme|u 250i300qudi,{tozavisiod intenzitetaposlova. l Kakvo je stawe putne mre`eugraduikojajeva{a procenakolikojenovcapotrebnodabisestawesaniralo? - Mislim da samo dve saobra}anice u gradu, na `alost, netrebadaserade,atosuBu-

levarEvropeiSomborskibulevar,doksusveostalezrele zarekonstrukciju.Upravozbog toga,pregodinuipodanaure|enjeEleboratostawuobjekata putne privrede, sa tada{wimcenama.Dabiseputevi na teritoriji grada doveli u „nulto stawe” potrebno je {estmilijardidinara. l [taJKP„Put”planirau ovoj gra|evinskoj sezoni i koji su to kapitalni poslovikoje}eteraditi? - Glavni posao je nastavak izgradwe Bulevara Evrope ~ime se teretni saobra}aj izba-

cujeizgrada.Kamioniuni{tavaju saobra}ajnice, jer nemaju kuda da idu i ovim potezom `elimo da re{imo taj problem. l Ukoliko Grad uspe da raskine ugovor sa „Borovicom”, da li }e „Put” konkurisati za posao na deonici BulevaraEvrope,odkanala doautoputa? -Vrlorado.Akosetodesi iakoseraspi{etenderzataj posao, mi }emo konkurisati. Jainsistiramnatomedasvakizaposleniuna{empreduze}u razmi{qa kao da smo privatna firma. Lepo je to {to nama Grad daje odre|ene poslove, ali mi moramo da se orijenti{emonatodabudemo konkurentni.Jer,samojepitawedanakada}edo}idoprivatizacijesvihjavnihpreduze}a i firma na to mora biti spremna. l O~igledno je da ulice koje se rekonstrui{u kroz nekoliko godina propadnu. Za{tojetotako? -Jednastvarje~iwenicada ranije nije postojala sinhronizacijauradujavnihpreduze}a. De{avalo se da se ulica asfaltira pa se za nekoliko meseci ponovo raskopava, a ~im se asfalt raskopa pa se ponovo krpi taj deo je veoma podl o` an prop ad aw u. Drug a stvar je, kao {to sam ve} rekao,teretnisaobra}aj.Gradi ulic e su kons trui s an e za 300.000stanovnika,aonsada, sa okolinom, ima dvostruko

vi{e `iteqa. Pove}an je broj vozila,alisukamioniveliki problem. l Va{e preduze}e je pre desetakgodinakrenulouakciji betonirawa autobuskih stajali{ta {to je dalo odli~ne rezultate, ali taj posaonijezavr{en. -Miimamoiresurseiznawedatajposaoodradimo,ali minismoupravqa~iinalogza takavposaomoramoda~ekamo odZavodazaizgradwugrada.

Redovneplate - Prose~na plata u prva dva meseca ove godine je 47.846 dinara i zaposleni je dobijaju redovno. Kada sam do{ao u preduze}e bilojemalihzaka{wewa,ali sadasti`emodazaradeispla}ujemonavremeipored toga {to pro{log leta nismoimaliposla. l Koliko vam zna~i to {tovamjeGrad,nanekina~in, dao prednost u vezi sa pojedinimposlovima? - Ja bih pre rekao da nam Gradnijene{todao,ve}namje vra}enoono{tonamjeoduzeto. To se odnosi na vra}awe raskopanih povr{ina u prvobitnostawe,jerjesasvimnormalnodaosniva~daposaopreduze}u koje je osnovano za to. To}enamveomapomo}iufinansijskojstabilizaciji. BojanMarkovi}


18

tv program

petak 5. april 2013.

06.00 07.30 09.00 09.00 10.00 11.00 13.30 15.30 16.00 17.00 18.00 18.25 20.00 20.30 22.00 00.30

Музички блок ВОА Свет животиња Цртани филм Вести Излог страсти Културни програм Војвођанске вести Реците, питајте Свет животиња Излог страсти Меридијанима Војвођанске вести Док. програм Војвођанске вести ВОА

Ксенија Јовановић

Све странци Серијалом емисија у којима ћемо прелиставати недељне дневнике странаца који бораве у Војводини, покушаћемо да сазнамо какви смо ми заиста. Запажања, искуства, необични, изненађујући, збуњујући догађаји и сусрети у току једне седмице, презентовани на питак, забаван начин, помоћи ће нам да стекнемо праву слику о себи и средини у којој живимо. Аутор је Ксенија Јовановић, а редитељ Весна Топалов. (РТВ 1, 19.00) 09.00 09.05 10.10 11.00 11.25 11.30 11.55 12.00 12.10 12.40 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.45 00.10 00.35 01.00

Државни посао Монсуно Палета Професионалци Правни саветник Здравље пре свега Име мог сокака Вести Образовни програм У Ковиљу има ковач Емисија (мађ) са српским титлом Вести Чари риболова Спортска Војводина Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Сучељавање Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Све странци ТВ Дневник Оперативци Марион Мазано Војвођански дневник Петказање Један на један Професионалци Све странци Концерт групе „Гарави сокак„

06.30 09.00 09.10 09.35 09.55 10.05 11.00 11.10 11.35 12.05 13.00 13.05 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.18 17.30 18.45 19.00 19.30

Новосадско јутро Вести Храна и вино Цртани филм Трас Клиника Вести Лична грешка Документарни програм Серија Вести Пут за Евонли Витраж Вреле гуме Вести Документарни програм Храна и вино Објектив (слов) Објектив (мађ) Закон улице Трас Новосадско поподне Реч за данас Објектив Пут за Евонли

06.00 Вести 06.05 Јутарњи програм 08.00 Јутарњи дневник 08.15 Јутарњи програм 09.00 Вести 09.05 Позориште у кући 09.38 Разгледница 10.05 Вести 10.09 Енциклопедија за радознале 10.40 Градске птице 11.07 Тито-црвено и црно 12.00 Дневник 12.15 Спорт плус 12.30 Појмовник раног хришћанства 13.35 Евронет 13.41 Циклус-Време злочина (Синиша Павић): Последњи чин, тв филм 14.46 Задња кућа Србија 15.15 Ово је Србија 16.00 Бољи живот 17.00 Дневник РТ Војводина 17.20 Шта радите, бре 17.45 Београдска хроника 18.25 Око 19.00 Слагалица 19.30 Дневник 20.05 Бољи живот 20.51 Тенис-Дејвис куп: САД- Србија 21.30 Тенис-Дејвис куп: САД- Србија, пренос 00.00 Дневник 00.15 Евронет 02.51 Позориште у кући 03.00 Вести (04.00,05.00) 02.51 Енциклопедија за радознале 03.54 Око 04.27 Разгледница 04.53 Тито-црвено и црно 05.47 Верски календар

10.24 10.53 11.25 11.55 12.30 13.02 14.00 14.21 14.36 14.49 15.07 15.24 15.49 16.16 16.38 17.36 18.08 18.45 19.10 19.32 19.40 19.46 20.00 20.30 21.01 22.00 22.30 23.34 00.26 01.29 02.25 03.20 05.30

Концерт за добро јутро Слагалица Верски календар Пустоловине Марка и Маје Пчелица Маја Ана Добрић Зујалица Необично о биљакам Арс практика Петар други Петровић Његош Научи ме да... Датум Мој љубимац Седница Народне Скупштине Републике Србије, пренос Програм зависи од трајања преноса Место за нас Скадарлија, док. програм Преци и потомци Николај Лугански свира шопена Метрополис Трезор Зујалица Необично о биљакам Арс практика Петар други Петровић Његош Научи ме да... Антисемитизам Градске птице Путокази вере Преваранти Трио свети Фудбал-Преглед Лиге Европе Пустоловине Марка и Маје Пчелица Маја Ана Добрић Датум Верски календар Странац у Србији Лов и риболов Преваранти Контекст Видик Тајне биљака Мадредеуш Трезор Фудбал-Преглед Лиге Европе Тенис-Дејвис куп: САД- Србија Лов и риболов

07.00 11.00 12.00 13.00 13.20 14.15 15.30 15.50 16.00 17.00

Добро јутро Фарма- уживо Све за љубав Први национални дневник Недељно поподне Тачно у подне Нежељене Национални дневник Фарма- уживо Прељубници

06.02 06.48 07.15 07.26 07.51 08.15 08.23 08.44 08.59 09.12 09.27 09.43 09.53 10.00

08.25 09.30 10.00 10.35 13.15 15.00 16.00 16.40 17.00 18.30 19.05 20.05 20.30 21.30 23.00 23.35 01.00 01.30

Доме, слатки доме Хоћу да знам Вести Велики брат ВИП (уживо) Ларин избор Посетиоци Вести Спортски преглед Велики брат ВИП (уживо) Вести Ларин избор Велики брат ВИП (уживо) Посетиоци Велики брат (дневни преглед) Вести Велики брат ВИП (уживо) Велики брат ВИП, без цензуре Филм: Ноћ и град

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.15 19.00 20.00 22.00 00.00

Цртани филм У рингу Филм: Без милости Сити вести Филм: Бразил Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Наследници Тјудорови Ескобар- господар зла Филм: Последњи џелат Филм: Поротник Филм: Саут централ

Ларита Шелби

Новак Ђоковић и Виктор Троицки

Тенис: Дејвис куп САД–Србија (РТС 1, 20.51)

ЦРТАНИ ФИЛМ

Монсуно (Хепи, 11.25) 05.00 08.00 09.15 09.30 09.40 10.00 10.40 11.25 12.10 12.50 13.40 13.55 14.00 15.40 15.55 16.00 17.30 17.55 18.30 18.50 20.00 21.10 22.10 23.20 01.00

Добро јутро, Србијо Сузе Босфора Телешоп Вилењаци у боји Метеор и моћни камиони Земља коња Покемони Монсуно Моћна чигра Моћни ренџери Телешоп Вести Моја Србија Телешоп Вести Сузе Босфора Насловна страна, квиз Телемастер Насловна страна, квиз Филм Голи живот Судбине Луда кућа Филм Филм

Саут централ После десет година проведених у затвору, Боби се враћа свакодневици Лос Анђелеса. Он жели да отвори врата свом новом животу, далеко од криминала. Ипак, прошлост га неће оставити на миру. Његов малолетни син је већ загазио у криминалне воде. Боби ће дати све од себе да спасе сина од несрећне будућности. Улоге: Бајрон Минс, Глен Пламер, Лекси Бигем, Ларита Шелби Режија: Стивен Милберн Андерсон (Пинк 2, 00.00)

Миломир Марић

Голи живот (Хепи, 20.00)

СЕРИЈА 07.50 08.20 08.45 10.00 10.30 11.20 11.40 12.30 12.40 13.10 13.35 14.00 15.10 16.40 17.10 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.15 22.40 23.10

Центар света Лов и природа Петказање Свјетионик (хрв) Додати живот годинама Здраво живо Нека песма каже Вести (мађ) Емисија на мађарским са српским титлом Фолдер култура Плави круг Концерт Кемала Монтена Добро вече Војводино (рус) Духовка (слов) Емисија (слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кроз Карпате, путописни серијал (слов) Добро вече, Војводино (слов) Бесни пси Спортска Војводина Здравље пре свега Палета

Пут за Евонли (Новосадска ТВ, 13.05) 20.20 20.30 22.00 22.30 23.40 00.10

Неон сити Документарни програм Објектив Клиника Закон улице Серија

09.30 Свет фудбала 10.00 Евролига: Каха Лаборал Монтепаски 11.30 Премијер лига, Магазин 12.00 АТП 12.30 ВТА Карлстон 1/8 Финала 15.30 Дејвис куп: Аргентина – Француска 21.30 Мото ГП Катар – Тренинг 2 Мото ГП 22.15 Мото ГП Катар – Тренинг 3 Мото 3 22.55 Мото ГП Катар – Тренинг 3 Мото 2

06.00 06.15 06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 21.15 23.00 00.00 00.15 02.00 02.05 03.00 04.00

Ексклузив Експлозив Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Несреће у ваздуху Тачно 1 ВИП Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Лото Како време пролази Вече са Иваном Ивановићем Певај брате Ноћни журнал Филм: Колумбов дан Срећне вести ВИП Несреће у ваздуху Љубав и казна

СЕРИЈА

Мала невеста (Пинк, 19.10) 18.30 19.10 20.00 20.45 21.15 23.00 23.30 02.00 03.00 05.00

Национални дневник Мала невеста Фарма- преглед дана Фарма - специјал Грандшоу Фарма специјал - истина или изазов Фарма журка Пабло Ескобар Филм: Мост змајева Филм: Приче уз логорску ватру

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00 Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Скарлетина видовчица, 21.00 Топ 10, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 01.00 Одељење за убиства

08.45 Тандем, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.50 Инфо Пулс, 21.10 Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40 Туристичке разгледнице, 00.00 Инфо Пулс, 00.35 Фокус, 01.00 Ски Јахорина

08.00 Образовни програм, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Пролог, 10.00 Преглед штампе, 10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти, 14.15 Забавни програм, 16.00 Акценти, 16.30 Писмо глава, 18.00 Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30 Акценти дана, 23.00 Прслук агеин

07.00 Аморе Латино, 08.00 Пролог, 09.00 Кухињица, 09.30 Модни магазин, 10.00 Биографије, 11.00 Изблиза, 11.30 Инвестиције, 12.00 Играмо се, 13.00 Отворени екран, 14.00 Јахтинг, кемпинг, травелинг, 14.55 Инфо, 15.30 ИТ Нетворк, 16.00 Аморе Латино, 16.55 Инфо, 17.30 Бибер, 18.00 Зоо пузле, 18.30 Кухињица, 18.55 Инфо, 19.30 Бибер, 20.15 Прес пресек, 21.15 Перископ, 22.00 Бибер, 22.30 Инфо, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: С. Митровица, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Срем арт, 21.15 Зоо хоби, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Пут вина, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


petak 5. april 2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

9

19

ДОБРИЦА ЋОСИЋ ИЗ ЗАГРЕБАЧКОГ УГЛА

Пише:Дарко Худелист 07.40 Спасавање оронулих грађевина 08.35 Шминкање са Клио 09.30 Богата млада,сиромашна млада 10.25 Четири венчања -Америка 11.20 Највећи губитник 12.15 НYИнк 13.10 Живети са 295кг 14.05 Твој стил у његовим рукама 15.00 Мали људи,велики свет 15.25 Краљ посластичара као кувар 16.20 Спасавање оронулих грађевина 17.15 Шминкање са Клио 18.10 Богата млада,сиромашна млада 19.05 Алесандрова кухиња 19.35 Стручњак за торте 20.00 Верујете ли у чуда? 20.55 Четири куће -Америка 21.50 Изазов у креативности 22.45 Необичан секс 23.40 Ургентни центар 00.40 Верујете ли у чуда? 01.40 Четири куће -Америка

08.00 Други светски рат у боји 09.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 10.00 Прича о науци 11.00 Прича о сателитима 12.00 Како је уметност створила свет 13.00 Заборављени начини исхране 14.00 Тајм тим година 15.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 16.00 Човекова историја 17.00 Ловци на митове 18.00 Заборављени начини исхране 19.00 Потрага за Александровим изгубљеним светом 20.00 Инуитска одисеја:Освајање Новог света 21.00 Фајт клаб.историја организованих борби 22.00 Хрватски владари 23.00 Други светски рат у боји 00.00 Тајм тим година 01.00 Ловци на митове

08.00ЗавераРозвел 09.30Кунгфусториофтаијипанда 11.00 Балтичкаолуја 13.15Женазаробљеназимом 16.00Америчкадивота 18.00Кугуарклуб 20.00КокоШанелиИгор Стравински 22.00Књигаоџунгли1 00.00Еротскифилм

Женазаробљена зимом Мајклјеастрономкојиверује у квантну космологију, тј. у постојање паралелних светова.Игромсудбинеупознаје се са мистериоз ном Керолајн,којасеприсваком њиховом сусрету чини другачијом. Улоге: Џули Гајет, Џеми Сајвс,БрајанКокс Режија:РичардЏобсон (Синеманија,13.15)

07.20 08.20 09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 00.20 01.20

РаселКроу

Господариратник: Другастранасвета Француска 1805. под водствомцараНаполеонаратује сВеликомБританијомнамору. Капетан британске краљевскеморнарицеЏекОбри закормиломратногједрењака води свој приватни рат с француском фрегатом, одлучандапоразинепријатеља. Улоге: Расел Кроу, Пол Бетани,БилиБојд,ЏејмсД Арси,ЛиИнглеби Режија:ПитерВир (ХРТ1,20.12) 07.00 09.59 10.54 11.08 12.00 12.38 13.23 14.33 15.05 15.55 16.45 17.50 18.14 18.51 19.10 19.30 20.12 22.28 23.15 23.52 01.25 02.50

07.02 07.32 07.54 08.19 08.45 09.10 09.57 10.41 12.09 13.22 14.49 15.10 16.00 16.33 17.17 18.00 18.40 19.01 19.33 20.00 21.01 22.07 22.38 23.11 00.40 01.41 02.23 03.04 03.37

ЏулиГајет

08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.50 13.45 14.45 15.40 16.10 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 00.45 01.40

Хоуп и Фејт Како сам упознао вашу мајку Приватна пракса Џордан Мелиса и Џои Лудница у Кливленду Брза италијанска кухиња Тело је доказ Џордан Затрпани ђубретом Пројекат „Модна писта„ Судије за стил Али Мекбил Хоуп и Фејт Како сам упознао вашу мајку Мелиса и Џои Лудница у Кливленду Очајне домаћице Џордан Пројекат „Модна писта„ Мајке плесача Приватна пракса Очајне домаћице Водичза стил Тима Гана Пројекат „Модна писта„

Ерика Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Видовњак Браћа и сестре Скандал Добра жена Пандури новајлије

Добро јутро,Хрватска Животнареци,док.серија Скица за портрет Преуреди па продај!5,док. серија Дневник 1 Пркосна љубав Др Оз 3,ток-шоу Друго мишљење Научна петица Краљ винограда Хрватска уживо Путем европских фондова Иза екрана Мањински мозаик Тема дана Дневник Господариратник:Друга странасвета,филм Кенедијеви Дневник 3 Филмски маратон:Словенка, филм Филмски маратон:Опседнута Сара,филм Мајкаушеснаестој,филм

Мала ТВ Шаолински пажеви Телетабиси Дедасвета Амика Школски сат Долина сунца Мајкаушеснаестој,филм Свингерс-Првих10година, снимакконцерта Опседнута Сара,филм Деграси Школски сат Регионални дневник Долина сунца Нови клинци с Беверли Хилса Бриљантин Музика,музика... Мала ТВ Свет чоколаде,док.серија Легенде:Лучијано Павароти, док.филм Даунтаун Еби Књига или живот Опера бокс Луис Пети дан,ток шоу Звездана врата Трачара Секс и град Ноћни музички програм

06.00Страх 08.00Човеккојегнијебило 10.00Брице 12.00Брице2:Поновоупослу 14.00Вештичијаљубав 16.00Великабелапревара 18.00Спашени! 20.00ПечАдамс 22.00Буђењемртвих 00.00Еротскифилм 01.00Еротскифилм

07.00 МомцисМадисона 08.00 Биографија-МетјуМеконахју 09.00 ГоспођицаМарпл:Кобни прсти 11.00 Екстремнокрупанплан 11.30 МомцисМадисона 13.30 Необичанпар:Поново заједно 15.00 КрамерпротивКрамера 17.00 Безмилости 18.30 Биографија-Холивудске љубавнице 19.30 ГоспођицаМарпл:Хотел Бертрам 21.30 Лимбо 23.30 Апостол 01.00 Животпијанице

08.50Кобра11 11.15Ексклузивтаблоид 11.35Ружаветрова 12.50СулејманВеличанствени 14.50Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Ружаветрова 20.00Љубавјенаселу,док. сапуница 21.10Удобру,злуикичу,док. серија 22.15Безвесла2,филм 00.05Збогомљубавниче,филм 01.55РТЛДанас

Безвесла2 Зак и Бен су најбољи пријатеља још од основне школе. Пријатељство су наставиликрозсредњушколукада јеБенупознаодевојкусвојих снова. И баш када је смогао снагедајојприђе,онасеодсели из кварта. Дванаест годинакасније,усвојимдвадесетима,БениЗакјошсуувек блискипријатељи,аБенније заборавио девојку која му је сломиласрце... Улоге:ОливерЏејмс,Кристофер Тарнер, Рик Јанг, МедсионРајли,ЏериРајс Режија:ЕлоројЕлкајем (РТЛ,22.15)

МедсионРајли

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55

Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Мегаградитељи Петабрзина Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Преживљавањеуаутомобилу Упозоренисте! Најстрашнијенасвету Полицајциназадатку Изарешетакаутуђојземљи Преживљавањеуаутомобилу

08.30 09.00 10.30 11.00 12.30 14.00 17.30 18.30 20.00 20.30 21.00 23.00 00.00

Стрељаштво Карлинг Аутомобилизам Бициклизам Сви спортови Бициклизам Најјачи човек Сви спортови Дрвосече Дрвосече Бокс Борилачки спорт Бициклизам

U tlakomjeru je spas Na pitawe je li ga smetalo {to se u to isto |ivawa izjasnio za vi{estrana~ki poredak. Uz vrijemeSANUpisaoMemorandum,onmijeodgoto,Memorandumjebraniopostoje}uJugoslaviju, vorio: dokjena{predlogbiozaradikalnepromeneunu–ZnaosamdaseradinaMemorandumu,alinitarreformisaneJugoslavije.Mismopredlagali samverovaousmelostAkademijedaidedokraja. „op{tejugoslovenski referendum” i hteli da Na{programtrebalojedabudekriti~niji. proverimo`elimoli,kaonarodi,da`ivimozaAurujnu1986.Memorandummuje(ipak)upropajednoiline.Akone,ondadasemirnorazi|emo. stioceoposao. Bilismo,dakle,{iriinapredniji,jasnosmopo– Memorandum je upao u moju akciju i razjurio staviliisrpskonacionalnopitawe–alinismo svekojesamnatomposluanga`ovao.Jer,kampasmatralidaJugoslavijutrebarasturitinegoda ware`imaprotivAkademijeicelokupnesrpske jetrebareferendumomproveriti. kriti~ke inteligencije, bila je toliko bespoNi ovaj mi put ]osi} nije propustio izraziti {tedna da su se moji prijateqi upla{ili od sasvojenegativnomi{qeweotzv.avnojskim(repuradwe. Da nije bilo Memoranduma, mi bismo to sigurnouradiliipubliciraliu„Novojreviji”. Slovencisusvojnacionalniprogramobjavili u57.broju„Noverevije”,uveqa~i1987,ali]osi}preokre}estvar.Naslovena~kiprogram,kojijeuSrbijiinekimdrugimdijelovimaJugoslavije do`ivqen kao „separatisti~ki”, odgovara sasvim druga~ijom inicijativom. Lansira posve druga~ijitipprogramskogdokumenta,koji}e,za razlikuod„uskogrudnog”slovena~kog,imati„{irokogrudni”, op}ejugoslavenski karakter. Bio je topledoajezaradikalnureformuop}egporetka Jugoslavije–predlognovogustavaSFRJ–kojije ]osi}jezamisliokaoskuprecepatadaserevidiraUstaviz1974.i,unekomnajpovoqnijemslu~aju,stvorinovajugoslavenskadr`avnazajednica. Ali, taj je dokument samo deklarativno bio univerzalnog (op}ejugoslavenskog) karaktera, dokjepostvarnomsadr`ajubioizrazitosrpsko vi|ewe budu}nosti Jugoslavije, s prepoznatqivim srpskim (to~nije, integralnosrpskim) pristupom. Kakomijeobjasnio,toje,uglavnom,bilawegovavlastitainicijativa,uznapomenudajeelaboraciju dokumenta ipak odlu~io povjeriti kompetentnim pravnicima i sociolozima Kosti ^avo{kom, Trivi In|i}u i Zoranu Avramovi}u. Iza SANUproizvela„boja`qiv”memorandum predloga su slu`beno stajala sva tri strukovna udru`ewa – pisaca, sociologa i filozofa – a bli~kim)granicamauJugoslaviji,kaodr`avnim. obrazlo`io ga je sam ]osi}, na vanrednoj skupZawegasutobile„ideolo{kegranice”.Rekaoje: {tiniUdru`ewakwi`evnika,uprepunojdvorani „Wih je Ustav iz 1974. u~inio dr`avnim, ali mi NarodnebibliotekeSrbije,27.o`ujka1988. ihnismopriznavalikaodr`avne.”WegovnepreZaintrigirala me simbolika tog datuma: 27. `aqenipoliti~kiidealbiojeiostaoUstaviz o`ujka1941.dogodiosevojnipu~ivelikenarod1963. – jer su republi~ke granice „administrane demonstracije u Beotivne, bezna~ajne”. No, graduprotivVladeCvetwegaje,ka`e,1974.zamikovi}–Ma~ek koja je dva jenio„birokratskinacio„Kao {to su Vojvodina i Kosovo danaprijetogapotpisala nalizam oligarhija, koje pokrajine u Srbiji, tako su Lika, protokol o pristupawu su zavladale JugoslaviKraqevine Jugoslavije jom”. Istra ili Dalmacija mogle ili Trojnom paktu. ]osi} mi trebale biti u Hrvatskoj. Ali Tito –Jaavnojskegranicene je odgovorio da je izbor priznajem – kategori~ki i Kar deq su ba{ hte li je din stve nu datumabiosvjesnaprovoje izjavio ]osi}. – To su Hrvatsku, a podeqenu Srbiju!” kacija. Kominternine i komuni– Namerno smo – rekao sti~ke granice. Kao {to mije–izabralidanpobusuVojvodinaiKosovoponezaslobodu! krajineuSrbiji,takosuiLika,IstrailiDalmaIna~e, to se dogodilo samo nekoliko mjeseci cijamogleilitrebalebitiuHrvatskoj.Alineko nakon Osme sjednice CK SKS-a, na kojoj je svu jeba{hteojedinstvenuHrvatsku,apodeqenuSrvlastuSrbijiprigrabioSlobodanMilo{evi}. biju! Po]osi}u,Milo{evi}usewegovainicijativa Namojepitawetkojetaj„netko”,odgovorioje: nijenimalosvidjela.Alinesamowemu.Neprija„Kardeq je o svakom detaqu pitao Tita, koji je teqski je do~ekana u oba CK – srpskom i savebdioinadnajsitnijimpojedinostima„. znom. A popquvali su je svi (re`imski) jugosla]osi}jegovoriosveti{e.Inakonotprilike venskimediji.„Politikaekspres”jeobjavilako~etvrt sata mojega gwavqewa (uglavnom, oko bamentarpodnaslovom„Govormr`weDobrice]onalnihdetaqa),prekipjelomuje.Rekaojedamuse si}a”ukojemjeonokvalificiran„militantnim zamutilouglavii`urnomoraizmjeritipritiantikomunistom”. sak.Ustanoviojedamusetlakdigao(odnosno,ja Napitaweu~emujebilabitnarazlikaizme|u sammugadigao,svojimcjepidla~ewem)ionsada MemorandumaSANUiz1986.iwegovogpredloga moraprile}i.Doktormujetakonaredio.Ajamoustavnihpromenaiz1988,odgovoriomije: gu oti}i. Protiv aparata, kao {to je bio tlako–Memorandumnijedovoqnojasno,ilinijeuopmjer, nisam mogao ni{ta. Tehnologija je bila na {te, zagovarao parlamentarnu demokratiju, a ja ]osi}evoj strani. I {to mi je drugo preostalo samsesasvojimsaradnicima,bezikakvogogranegodase,pokuwenalica,pokupim.

KwiguDarkaHudelista„MOJBEOGRADSKIDNEVNIK (SusretiirazgovorisDobricom]osi}em2006–2011„),uizdawuzagreba~kog „Profila”,mo`etenabavitiusvimboqimsrpskimkwi`arama Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{an Vlaovi} (480-6802).GlavniiodgovorniurednikAleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: Nada Vujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),Dejan Uro{evi} (ekonomija480-6859), Vlada @ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),Aleksandar Savanovi} (novosadskahronika,528-765,faks6621-831), Nina Popov-Briza (kultura480-6881),Svetlana Markovi} (vojvo|anskahronika480-6837), Vesna Savi} (svet480-6885),\or|e Pisarev (dru{tvo480-6815),Mi{ko Lazovi} (reporta`eifeqton480-6857), Branislav Puno{evac (sport480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), Ivana Vujanov (revijalnaizdawa480-6822),Slobodan [u{wevi} (foto480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), Nedeqka Klincov (tehni~kiurednici480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`baprodaje480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasnisektor480-68-68),Filip Gligorovi} (Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa:Politika[tamparijad.o.o. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


20

lov

petak 5. april 2013.

NIMALOVESELEPRILIKEUNOVOKNE@EVA^KOMLOVA^KOMUDRU@EWU„EMILTALIJAN”

U Lova~kom udru`ewu „Emil Talijan”uNovomKne`evcuneugodnaimu~nasituacijajo{nije razre{ena, ni dva i po meseca posle odr`avawa vanredne Skup{{tine, sazvane na inicijativuve}egrupenezadovoqnih lovaca.Onisusepobunilizbog finansijskog stawa, prilikama u lovi{tu i naru{enim me|uqudskimodnosima,tesuzahtevali smewivawe predsednika Andrije Ti{me i da se izvr{i izmena i dopuna Statuta LU „EmilTalijan”,aliutimnastojawima nisu uspeli jer za promene nije obezbe|ena podr{ka ve}inaod171~lanaUdru`ewa. Na vanrednoj Skup{tini prakti~noni{tanijerazja{wenood spornih pitawa, a izre~eno je mno{tvo optu`bi na ra~un upravqawaLU„EmilTalijan”i predsednika Ti{me, koji je na ovoj du`nosti ve} 16 godina. U me|uvremenu, od mu~nog vi{e~asovnog zasedawa, kriminalisti~ka policija PU Kikinda je protiv predsednika Ti{me podnela krivi~nu prijavu, zbog osnovasumwedajepo~iniotri krivi~na dela zloup otrebe ovla{}ewa u privredi i zloupotrebuslu`benogpolo`aja.

Foto:M.Mitrovi}

Lovcinezadovoqni,krivi~na prijavaprotivpredsednika

Sedi{te LU „Emil Talijan” u Novom Kne`evcu

Andrija Ti{ma

Premanavodimakrivi~neprijave,Ti{maseteretidajeuperiodu od 2010. do 31. decembra 2012. godine, protivpravno pribavioimovinskukoristzavi{e pravnihlicauiznosuodokomilion dinara, koja su anga`ovala lovcezalovnateritorijiLUu NovomKne`evcu.Tako|e,postojiosnovsumwedajeuistomperiodu, protivpravno pribavio koristzasebeodoko740.000di-

nara,tako{tojenakonodstrela krupnu divqa~ prodao za gotov novac, bez evidentirawa u poslovnekwigeUdru`ewa. Hteli smo o zbivawima u novokne`eva~komLUisumwamaiz krivi~neprijavedarazgovaramo sa prozvanim i osumwi~enim predsednikom, me|utim, Ti{ma doktrajeistragane`elidagovorizamedije.Ostajedasa~ekamo epilogkrivi~nogpostupka,{taje

odsvegaistinaiimalikrivi~ne odgovornosti,aprilikadasezava|eninovokne`eva~kilovcisuo~e bi}e na redovnoj izbornoj Skup{tiniUdru`ewa.Lovcii{~ekuju„velikospremawe”.Nezvani~nonajavqujesedaseodr`avaweizborneSkup{tinepriprema za po~etak maja, {to }e i biti prilikada~lanoviLU„EmilTalijan”sagledajustawesapouzdanimirelevantnimpodacima.

Iz grupe nezadovoqnih lovaca grupovo|a Jo`ef Va{tag sa lova~kimsta`omod38godinai ~lan Uprvanog odbora Jovan Stojkov-Soni,ukazujudajeneophodnodaseizvr{iizmenaStatutaLU„EmilTalijan”,kakobi se obezbedilo ravnopravna zastupqenost lovaca u Upravnom odboru.PremaStatutuUObroji13~lanova,lovcisuraspore|eni u isto toliko lovnih grupa,me|utim,ukazujunanelogi~nost da u sada{wem UO predstavnici iz tri lovne grupe imaju ve}inu u odnosu na ostalih10,{tojeneshvatqivo. - Ho}emo da sve lovne grupe budu adekvatno zastupqene u UO.Trebalobiizvr{itiizmene,dalovnegrupenebudumawe od10lovaca,nibrojnijeod20. Imamo grupe i sa tridesetak ~lanova,paizdvegrupeimamo potri~lanaUO.Sada{wave}inauUOjeprivatizovalaUdru`eweitojeono{tonamsmeta -ukazujeVa{tag. Nezadovoqnilovcikonstatujudajenovokne`eva~koUdru`ewenekadabilome|unajboqima uVojvodini,asadajeudubiozi ifinansijskiiupogledustawa divqa~i.Va{tag,Stojkovidru-

gi nezadovoqnici smatraju da senegazdujedoma}inski.Pored toga,ukazujudanisuopravdana o~ekivawa u pogledu smawewa tro{kova posle razdru`ivawa izranijegLU„Srnda}„,izkojeg su se osamostalila ~etiri udru`ewa u Novom Kne`evcu, SrpskomKrsturu,\aliiBanatskomAran|elovu. -Svaostalaudru`ewaizop{tine koja su bila u LU „Srnda}„ se razvijaju i imaju ulagawa,amismougubitku.Razdru`ivaweiz„Srnda}a”bilojeda bi navodno jeftinije poslovali,asadanassveko{tamnogo vi{enegodoksmoradilizajedno.Iskqu~ivananamjepaponovoprikqu~enastruja,ve}du`e vremeiskqu~ennamjetelefon, iskrslisuiproblemisavodomerom.Zareprezentacijusesadatro{ivi{enego{todobijamo za zakup lova~kog doma, za kojijemese~nakirija250evra. Ra~un nam je nedavno deblokiran i po zavr{nom ra~unu za pro{lugodinusmouplusu,apara nema. Ove zima izostalo je ~ak i tradicionalno februarskodru`ewelovaca-nezadovoqanjeStojkov. M.Mitrovi}

REAGOVAWANAIZJAVEPREDSEDNIKAISEKRETARALSV MARKOTICA:

Obmawuju lova~kujavnost Povodom navoda predsednika Lova~kog saveza Vojvodine Milana Pa`ina i sekretara Lova~kog saveza centralne Srbije Dragana Guberini}a o tome da Marko Tica, aktuelni predsednik Skup{tineLSS,nijeregularnoizabrandelegat,teda nije delegat mati~nog, titelskog udru`ewa ve} LUizKosjeri}a,„Dnevniku”susedopisomobratili@ivkoStani}Buca,predsednikLU„[quka” izTitela,kaoisamMarkoTica.

„Skup{tina je jednoglasno donela Odluku o ~lanarini u LSS: ~lanarina 300, za informisawe200,iosigurawelovaca,kojenijeobavezno 100{toukupnoiznosi600dinara,abezosigurawa500dinara. „Pomenuti lovni radnici, verovatno iz o~aja poku{avaju obmanom lova~ke javnosti da ospore kvorumilegitimitetdelegata.@elimdademantujemsvewihovenavode,jersambioiostaodelegat isvogmati~nogLU(ukomesam~lan37godinabezprekida)gdemijedelegatskimandatdo 2014.godine.Overenmijeipotpisanevidencionilisti}izaovuskup{tinu.^lansamiuLU’Kosjeri}’iwihovdelegat. Podnetesurazneineosnovane tu`beiprijaveprotivkolegalovnihradnika-entuzijastakojimaseblatilova~kaorganizacijaibespotrebnotro{eirasipajulova~kepare,alovcisavelikimte{ko}amasakupenovacza~lanarinu.Izra`avam`aqewe{toseskup{tininijeodazvao ve}i broj delegata (posebno iz Vojvodine) pa i nezadovoqni,daiznesusvojekritikenapravom mestudoprinesuzajedni~komboqitku”,naveoje Tica.

@IVKOSTANI],PREDSEDNIK LU„[qUKA”TITEL:

Ticajena{ delegat

Marko Tica

„Ve} du`i period Milan Pa`in, predsednik LSV,iDraganGuberini},sekretarLSCS,poku{avaju da sru{e Skup{tinu LSS i razbiju Lova~kisavezSrbije,kojiimatradicijudugu117 godina,zaradnekih~udnihinteresa,anelova~kih,jerjeogromnave}inalovacauSrbijidruga~ijeg mi{qewa. Tako su nakon veoma uspe{ne Skup{tine LSS, odr`ane u Beogradu 16. marta nakojojsurealnimikonstruktivnimdiskusijamausvajanisviizve{tajioraduifinansijskom poslovawuSavezaza2012.godinu,kaoiizmenei dopuneStatutaLSSpomeriizahtevulovacai LU {irom Srbije. Na tu skup{tinu sam pozvao svedelegate~lanoveLSS,wih238(posebnosve izVojvodine,kojimajenaju`erukovodstvoLSV preporu~ilo, da ne ka`em zabranilo da prisustvujusednici,{tojeSkup{tinaosudila)iraznim opstrukcijama nastojali da se va`na sednica neodr`i. Po{to je sednici bilo prisutno 130delegata,kojisuli~nopotpisaliprisustvo, azakvorumjetrebalo120,donetesuodgovaraju}e odluke sa konstatacijom da se poslovalo ekonomi~noi{tedqivojersuodre|enitro{kovivi{enegoprepolovqeniuodnosunaprethodniperiod.

„Marko Tica je na{ delegat u Skup{tini LSS odpretrigodinesamandatomod4godine.Kako jeustaromudru`ewudo{lodosporazumnepodelenadvanovaudru`ewa,mismosenaSkup{tini LU (prilikom razdvajawa) u dva nova pravna sledbenika sa kontinuitetom ~lanstva u LSS i LSV dogovorilidaMarkoTica,poznatiiafirmisanilovniradnik(dotada{wipredsednikLU ukontinuitetu20godina),ostanezajedni~kidelegatdokrajamandata2014.godine.Tojepotvr|eno i na ovogodi{woj Skup{tini LU, te mu je uredno overen i potpisan „evidencioni listi}”za Skup{tinu LSS u Beogradu 16.03.2013. Svepodatkeosporazumnomrazdru`ivawuikontinuitetu~lanstvauobaSaveza,sapotvr|enim mandatom Tice delegata u LSS po dobijenim obrascimaiinstrukcijamadostavilismouLSV kojijebiouobavezidaihsaobrascimaostalih podeqenihLUdostaviuBeograd.Proveromuslu`bi LSV sam dobio informaciju da je predsednikPa`inli~noodneozaBeograd15-takzahteva zajedno sa na{im, jo{ u maju ili po~etkom juna 2012.^emuteneistineiobmanalova~kejavnosti?”-naveojeStani}.

OBJA[WEWE

MartinovjedelegatSkup{tineLSS Lova~kisavezVojvodinedostavioje„Dnevniku” dopis: „Dana22.marta2013.ulistuDnevnik”na24. strani(Lov),objavqenajeizjavapredsednikaLova~kogsavezaVojvodineMilanaPa`inauvezisa odr`avawem Skup{tine Lova~kog saveza Srbije kojajeodr`ana16.martaovegodineuBeogradu.

Tomprilikomnenamernojena~iwenatehni~kagre{kakadajenavedenodaIvanMartinoviz I|o{anijedelegatSkup{tineLSS.Naknadnom proveromjeutvr|enodaIvanMartinovimaverifikovan mandat u Skup{tini LSS, te se ovim putem izviwavamo gospodinu Martinovu” -stojiudopisuLSV.

VELIKAAKCIJAKRAJBANATSKOGDESPOTOVCA

500stabala po{umiloutrinu Sve mawe remiza u ionako slabo po{umqenoj Vojvodini veliki je problem za opstanak divqa~i,pasunedavnouBanatskomDespotovcu,uzpomo}svojih pobratima iz Srema - Kr~edinaca,odlu~ilidaradnomak-

cijomusvomlovi{tudobijuvi{egodi{wu visoku remizu: sadili su jasen, vrbu i topolu, ukupno500stabala. Sadni materijal su im obezbedili i doneli prijateqi iz Kr~edina - Brane Tuveyi} i

Slobodan ^arki}, a u akciji su u~estvovali doma}i lovci i podmlatkari. Po{umqen je potes „[oze”, ina~e neplodna utrina, kraj nekada{we `elezni~kestaniceubliziniBanatskogDespotovca. D.Kn.


OGLASI l ^ITUQE Oti{la je prerano, ali }e zauvek ostati u na{im srcima.

petak 5. april 2013.

Posledwi pozdrav bratu

21

Posledwi pozdrav na{em

ZLATIBOR - izdajem komfornu ku}u u centru, sa 6 le`ajeva za Uskrs, povoqno, dogovor. Telefon: 063/8289944. 72201

AnkaMale{

MilenkuGavrilovi}u

Joji

Dragi na{ Mile, nikada te ne}emo zaboraviti.

O`alo{}eni: suprug Mile i }erke Milana i Milica. U NOVOM SADU izdajem name{tenu garsoweru, I sprat, CG, {iri centar, mo`e na du`i period. Telefon: 064/155-7510. 72183

Jovan i LazarPopovi} sa porodicama.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, na Centralnom grobqu (kod Arome) u Futogu, u 14.30 ~asova. 72313

Posledwi pozdrav bratu, stricu i ujaku.

dragom

TELEVIZOR malo kori{}en, kao nov, u savr{enom stawu, 35 evra, el. {poret o~uvan 30 evra. Mo`e dostava. Nakupcima ne prodajem. Telefon: 063/774-6129. 72223

Posledwi pozdrav snaji

Posledwi pozdrav dragoj snajki

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 72104 NEMATE NOVCA za novi name{taj? Uz pomo} na{ih stru~waka, osavremenite stari. Pozovite nas radi svoje „nove� kuhiwe, sobe, kupatila... Telefon 063/515-873. 72186

AnkiMale{

72320

72314

72304

SavkaKowarac.

^ETVOROGODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav dragoj

Milenku Gavrilovi}u Joji

72301

Posledwi pozdrav dragoj tetki

2009-2013.

od: porodica MilanaBatosa i Oqe i Milana[utulovi}a.

72287

~ikaMiloradu Peji}u ve~na slava. ZlatkoBa{i} sa porodicom.

AnkiMale{

GospiMajki}

DraganMati}

od: Jovana,Dragice, Tawe i Dragana.

72332

72316

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je napustio na{ dragi i voqeni otac

Posledwi pozdrav dragoj mami

Neka ti je ve~na slava.

Neka te u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav ja~a od vremena i zaborava. Tvoji: sin Mirko i supruga Radmila.

Posledwi pozdrav Inesinoj i Oliverovoj mami

Bratanac MileKova~evi} iz Australije sa sinovima. 72300

72303

S qubavqu i tugom `ive}e{ zauvek u na{im srcima. Po~ivaj u miru, neka te an|eli ~uvaju.

Dragoj babi

MiliciKrizbai Sahrana }e se obaviti u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Gospi MiliciKrizbai Sla|a i Biqa sa porodicama.

PetarGvero

posledwi pozdrav.

1951-2013. Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 13 ~asova, na Centralnom grobqu, u Futogu.

72305

GospaMajki}

Neka ti je ve~na slava. Zauvek }emo te pamtiti.

O`alo{}eni sinovi Miroslav i Aleksandar. Posledwi pozdrav

72321

Milenku Gavrilovi}u Joji

Sin Oliver i }erka Ines.

DragutinKqaji} sa porodicom.

]erka Dragica, zet Drago, unuci Suzana i OstojaDiki}.

72297

72298

POMEN Dana 9. 4. 2013. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi i voqeni

POTREBAN gra|evinski tehni~ar ili in`ewer sa iskustvom iz oblasti gra|evinske stolarije, sa poznavawem rada na ra~unaru. Telefoni: 897-207 065/55549-01. 72110

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33943, 063/84-85-495. 72029

Neka te an|eli ~uvaju. Osta}e{ zauvek u na{im srcima. Veka sa porodicom.

pravom

Posledwi pozdrav na{em dragom i velikom prijatequ

GospiMajki}

Posledwi pozdrav Bati od ujne Savete.

PRIRODNI PREPARAT protiv hemoroida - {uqeva ispitan u nadle`noj ustanovi i li~no proveren, eliminisan za 7dana. Deda Rado{. Telefoni: 064/240-5549, 037/490-797. 72294

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje tovne pili}e i prasi}e. Dostava na adresu. Povoqno. Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 71338

Aleksandar Mikovi}

O`alo{}eni: brat Mitar, sestre Joka,Stoja i Marija sa porodicama i bratanica Jovanka sa porodicom.

Velikom prijatequ, pu{karu i lovcu

72282

72302

NOV, 4.0 ukwi`en, odmah useqiv stan u Janka Veselinovi}a, 120m2 cena 700e/m2. Telefon: 060/02-01-000. 72308

PetarGvero

Tvoja sestra Bogica, zet Jole i sestri~ina MacaGavrilovi}.

Milan]eran

72264

Sa tugom u srcima obave{tavamo dragu rodbinu, kumove i prijateqe da je preminula na{a draga supruga, majka, baka i prabaka

GospaMajki}

1965-2013.

1932-2013.

od: Jovice,Milenka, Sne`anei Duwe Gavrilovi}.

Pomen }emo odr`ati u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Sve nam vi{e nedostaje{. Na{a qubav prema tebi osta}e ve~no. O`alo{}eni: sinovi Lazar i \or|e, supruga Judit, roditeqi Danica i Milenko.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 14 ~asova, na grobqu, u Ba~kom Jarku. Posledwi pozdrav, neka te an|eli ~uvaju. O`alo{}eni: suprug Milan, sin Dragomir i unuci Milan i Stanko.

72322

72285

72296


22

^ITUQE l POMENI

petak 5. april 2013.

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Posledwi stricu

pozdrav

dragom

Sa{a Gajin

Joji

Milenku Gavrilovi}u

od wegovog Bate.

Sale, vreme prolazi brzo, a zaborav nikad.

Uvek }e{ ostati u srcima: Bate, Ru`ice, Nevene, @eqka, Uro{a i Biqane.

od: Bate i Cece sa porodicama.

Tvoji kumovi: Kuzman Nedeqko i An|elka sa porodicom.

72266

72283

72284

Posledwi pozdrav dragoj tetka

JEDNOGODI[WI POMEN

1988 - 2013.

od: Ivane sa decom i Svetlane sa porodicom.

72267

pozdrav

dragom

Dani prolaze, uspomene ne blede, bol u srcu, tuga u du{i ne prestaje, uvek }e{ biti sa nama. Po~ivaj mirno i spokojno. Pomen dajemo u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, na Ka}kom grobqu. Tvoji: mama Desanka i tata Srboslav. pozdrav

na{em

Milenko Gavrilovi} Mile

od: kuma Zambe, Matilde i Vladimira Kojadinovi}a.

Uspomena na tebe `ive}e dok postojim.

72258

Posledwi pozdrav ujaku

72251

Sa{a Gajin Dolazak prole}a nas podse}a na tvoj odlazak. Postoji qubav i tuga koju vreme ne mo`e ubla`iti.

Posledwi pozdrav dragom prijatequ, ocu, tastu i dedi

Milenku Gavrilovi}u od Mi}e Avramovi}a i Mire Zrni}.

Tvoja tetka Du{ica sa porodicom. 72281

72279

Posledwi dragom

Joji Gavrilovi}u

Sestra Mirjana Beleslijin sa suprugom Miloradom, decom Slobodanom i Majom sa porodicama.

Aleksandar - Sa{a Gajin

Cici

Posledwi prijatequ

Posledwi pozdrav

Umro je moj jedini brat

Na{oj Daki,

72260

POMEN Navr{ava se 40 dana od smrti na{eg supruga i oca

Milenku Gavrilovi}u Joji Sa du`nim po{tovawem, porodice Gvozdenovi} i Stojanovi}.

Milenku Gavrilovi}u Joji

Lazaru Kuzman~evi}u

Porodica Lalo{evi}.

od porodice Dragi}.

72270

72226

Posledwi pozdrav Mininom tati

Posledwi pozdrav drugu i kumu

72261

Darinki Vukadinovi}

Miodraga Maletina

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Sa po{tovawem, za plemenitost i dobrotu koju si nam pru`ila, porodice: Vasiqevi}, ]ali} i Pi}uri}.

Pomen }e se odr`ati u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11 sati, na pravoslavnom grobqu, u Mo{orinu. O`alo{}ena porodica.

72255

72220

POMEN

Pet godina je pro{lo od kada si oti{ao. Zauvek }e{ `iveti u na{im srcima.

Daki Tvoj lik i tvoja dobrota, nesebi~na qubav i plemenitost kojom si nas okupqala zauvek }e ostati u na{im srcima.

Bogdan Gu{i}

Milenku Gavrilovi}u Joji

~ika Joji Kumovi Vlada i Lola sa porodicama.

72276

Danas se opra{tamo od

Joje Gavrilovi}a dobrog i plemenitog ~oveka i uvek pouzdanog prijateqa.

1936 - 2012.

od Tomi} Gradimira i Kozarov Paje.

Dana 6. 4. 2013. godine obele`i}emo godi{wi pomen i obi}i ve~nu ku}u oca, brata, dede, strica i ujaka.

Sestra Vinka, brat \uro, sestra An|a i sestra Olga sa porodicama i porodice Bogdanovi} i @ivkovi}.

O`alo{}ena porodica.

72250

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a voqena mama

Veronika Staki} - [ubow

Darinka Vukadinovi}

Sahrana }e se obaviti 5. 4. 2013. godine, u 15 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Vr{cu.

Majka Milijana, supruga Stana, }erke Aleksandra i Ogwanka i sestra Biqana sa porodicama.

72280

72253

1955 - 2013.

Milorad Todorovi}

72184

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Mladenu @aki}u

ro|. Bogdanovi} 1923 - 2013.

Dr Vlada Vi{kovi} sa porodicom.

O`alo{}eni: sin Igor, snaja Marija sa decom Mihajlom, Milicom i Markom, }erka Ivana, zet Aleksandar sa decom Andreom i Katarinom.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Pamti}emo tvoju plemenitost, dobrotu i nesebi~nu qubav koju si nam pru`ala. O`alo{}ene }erke Nada i Goranka.

72277

72268

72252

od porodice Kockarevi}.

72230


^ITUQE l POMENI Posledwi pozdrav velikom drugu i mom dugogodi{wem saradniku

Milenku Gavrilovi}u Joji

Povodom smrti moga dragog brata

POMEN

Posledwi pozdrav voqenom bratu

72237

jedinom

Danas, 5. aprila 2013. godine navr{ava se godina od kako nas je napustio na{ dragi i voqeni otac i deda

23

3 Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 3. aprila 2013. godine preminuo na{

Milenku Gavrilovi}u Joji

Prell Zoltana

od: Frawe, supruge Qubice i dece.

petak 5. april 2013.

danas, 5. 4. 2013. godine, u 13.30 ~asova, u prisustvu rodbine i prijateqa polo`i}emo urnu na Gradskom grobqu.

Sa tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni otac, suprug i deda

Bude Stipi}

od: brata To{e i snaje Du{ice.

Rana je do`ivotna, tuga i bol ve~ni.

O`alo{}eni brat Viktor sa porodicom.

Milenko Gavrilovi} Joja

72231

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i

]erka Qiqana i unuk Stefan.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Tvoja briga za nas bila je nemerqiva i za to ti hvala. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

72194

72204

Danas se navr{ava godina dana od kada nije vi{e sa nama na{ voqeni otac, deda i svekar

Aleksandar Mikovi} Bata

Milenku Gavrilovi}u Joji

Wegovi najmiliji: supruga Zlata, sin Branko i }erka Mirjana sa porodicama.

od porodice Stankovi}. 72229

72232

preminuo u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 5. 4. 2013. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Bude Stipi}

Posledwi pozdrav mom jedinom bratu

dipl. ekonomista 1935 - 2012. „al’ ima bi}a {to ih `ivot {aqe, i {to smo od wih u `ivotu daqe, to `ivqe `ive, to sjajnije sjaje”. S ponosom ~uvaju uspomenu na Tebe: sin Zoran, snaja Marijana i unuci Nemawa i Bojan. 72175

O`alo{}eni: sin Dejan, supruga Cica, snajka Danijela i unu~i}i.

Radoslava Maleti} U subotu, 6. 4. 2013. godine, u 10.30 ~asova, na grobqu u Veterniku obele`i}emo godi{wi pomen na{e drage mame i bake koja nam jako nedostaje.

Mojoj jedinoj qubavi, mom suprugu

Aleksandru Mikovi}u Bati od sestre Jelke.

]erke Severina i Svetlana sa porodicama. 72239

Pamti}emo tvoju plemenitost i dobrotu.

72241

72225

Aleksandru Mikovi}u Bati posledwe zbogom i hvala za lepe, zajedni~ke trenutke.

SE]AWE Godina je bila dve hiqade {esta, u prole}e rano, sreda, petog aprila: osam sati deset minuta te~e, kad iznenada iz `ivota nesta. Izdahnula je u samo tiho ve~e - od `alosnog miqa, primili je an|eli pod svoja okriqa!

Wegova supruga Cica Mikovi}. 72240

Aleksandar Mikovi}

U 92. godini preminuo je na{ otac, deda i pradeda

Posledwi pozdrav od prijateqa: Mo{e, Joce i Sla|e.

Marica ]uk

72243

POMEN

Milorad Peji} 1921 - 2013.

Mihwak \or|u

Sahrana je 5. 4. 2013. godine, u 13 ~asova, na Uspenskom grobqu, u Novom Sadu.

2000 - 2013. odr`a}e se 6. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu. Dragi sine, sve ove godine smo sa tatom tugovali i bolovali za tobom, sad sam ostala sama da tugujem i bolujem za Vama. Voli te mama. 72246

O`alo{}eni: wegova deca, unuci, praunuci, kao i ostala rodbina.

72233

Na ovom svetu sad we nema vi{e U `eqi da se odnekuda javi, Ponekad kao duga posle ki{e Kao tra~ak, wen mili lik pojavi. Al’ nikad vi{e ne}e da se vrati, Jer oti{la je zauvek, bez nade... Dane i no}i besane nam skrati I u se}awima trajnim ostade! Mirisna ru`a prole}na je bila I u srcima qubav rasplamsala, Mirisom svojim zanosnim opila I u wima dok `ivimo ostala. Sad je zauvek zemna tama skriva U ti{ini nemoj sama po~iva!

ro|. Mr|a

Osta}e zauvek u srcima: supruga Tomislava, }erke Pavline, sina Davora, sestara Zorke i Sofije, unuka Srboquba i Tomislava, zeta Konstantina, devera Neboj{e i mnogobrojne rodbine. 72041


24

sport

petak 5. april 2013.

POMO]KLADIONI^ARIMA NA[PREDLOG

ENGLESKAPREMIJERLIGA Subota Reding - Sautempton Nori~ - Svonsi Stouk - Aston Vila VBA - Arsenal Nedeqa Liverpul - Vest Hem Totenhem - Everton ^elsi - Sanderlend Wukasl - Fulam Kvins Park - Vigan (17.10) Ponedeqak Man~ester j. - Man. siti 1. Man~es. J. 30 25 2 3 2. Man~es. S. 30 18 8 4 3. Totenhem 31 17 6 8 30 16 7 7 4. ^elzi 30 15 8 7 5. Arsenal 30 13 12 5 6. Everton 7. Liverpul 31 13 9 9 31 13 5 13 8. VBA 9. Svon. Siti 31 10 10 11 30 10 9 11 10. Fulam 11. Vest Hem 30 10 6 14 12. Sautemp. 31 8 10 13 13. Stouk 31 7 13 11 14. Nori~ 31 7 13 11 15. Wukastl 31 9 6 16 16. Sanderl. 31 7 10 14 17. Vigan 30 8 6 16 18. Aston V. 31 7 9 15 19. Kvins P. 31 4 11 16 20. Reding 31 5 8 18

(13.45) (16) (16) (16) (14.30) (15.05) (16) (16) (21) 70:31 77 55:26 62 53:38 57 59:32 55 59:33 53 47:35 51 59:40 48 41:41 44 41:40 40 43:46 39 35:44 36 44:53 34 27:36 34 28:47 34 41:56 33 33:43 31 36:56 30 32:58 30 28:51 23 36:61 23

\avolilovegra|ane Vikend pred nama donosi nekoliko derbija u najja~im fudbalskim ligama Starog kontinenta. Na Ostrvu se sastaju dva Man~estera, JunajtediSiti.Bi}etoverovatno primopredajapehara,jerjete{koverovatida}e|avoliispustiti15bodovaprednostiu odnosu na gra|ane. Jesenas na Itihadu slavili su Vidi} i drugovi3:2. -Izanasjebolanporazupolufinalu FA kupa od ^elsija. Ipak, nem a mes ta tug ov aw u o~ekuje nas gradski derbi sa jo{ uvek aktuelnim {ampionomSitijem.CeoMan~esterje na nogama, bi}e ovo lepa prilikadasepobedomnadqutim rivalom, udari pe~at na putu do nove titule prvaka Engleske. Pobednika }e odlu~it i

ENGLESKA–^EMPION[IP Subota Hadersfild - Piterboro Notingem F. - Blekpul Derbi - Ipsvi~ ^arlton - Lids Brajton - Lester Hal - Midlzboro Kristal P. - Barnsli [efild V. - Blekburn Barnli - Birstol Bolton - Vulverhempton Birmingem - Milvol Vatford - Kardif (18.20) 1. Kardif 39 24 6 9 2. Hal 40 22 5 13 3. Votford 40 21 7 12 4. Kristal 40 18 11 11 5. Notingem 40 16 14 10 6. Brajton 40 15 16 9 40 17 8 15 7. Lester 40 15 12 13 8. Bolton 9. Midlzbro 40 17 4 19 40 14 12 14 10. Derbi 11. Birmingem 40 13 13 14 40 14 10 16 12. Lids 40 13 12 15 13. Barnli 40 13 12 15 14. ^arlton 38 14 9 15 15. Milvol 40 12 14 14 16. Blekpul 40 13 11 16 17. Ipsvi~ 18. Vulver 40 13 9 18 19. Blekburn 39 11 14 14 20. Barnsli 39 13 8 18 21. [efilf 39 13 8 18 22. Hadersf. 40 12 11 17 23. Piterboro 40 13 7 20 24. Bristol 40 11 7 22

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) 64:40 56:46 77:51 67:54 59:51 56:40 59:37 58:53 57:61 59:55 56:62 50:59 54:55 49:54 47:52 55:53 39:55 51:58 46:52 50:60 44:54 40:66 57:65 55:71

78 71 67 65 62 61 59 57 55 54 52 52 51 51 51 50 50 48 47 47 47 47 46 40

NEMA^KABUNDESLIGA Danas Hofenhajm - Fortuna Subota Borusija (D) - Augzburg Borusija (M) - Grojter F. Bajer - Volfsburg Verder - [alke Ajntraht - Bajern Hamburg - Frajburg Nedeqa Nirnberg - Majnc Hanover - [tutgart 1. Bajern 27 23 3 2. Borusija(D) 27 15 7 3. Bajer 27 14 6 4. [alke 27 12 6 5. Ajntraht 27 12 6 6. Majnc 27 10 9 7. Frajburg 27 10 9 8. Borus. (MG) 27 9 11 9. Hamburger 27 11 5 10. Hanover 27 11 4 11. Nirnberg 27 8 11 12. Volfsburg 27 8 8 13. [tutgart 27 9 5 14. Verder 27 8 7 15. Fortuna 27 7 8 16. Augsburg 27 5 9 17. Hofenhajm 27 5 5 18. Grojter F. 27 2 9

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30)

1 5 7 9 9 8 8 7 11 12 31 11 13 12 12 13 17 16

(15.30) (17.30) 78:13 72 62:32 52 50:35 48 46:43 42 42:39 42 34:30 39 35:33 39 35:37 38 32:43 38 49:46 37 :34 35 32:42 32 29:46 32 43:52 31 33:40 29 23:40 24 30:52 20 18:45 15

HRVATSKA Danas Zagreb - Dinamo (Z) Subota Slaven - Split Zadar - Istra Cibalija - Lokomotiva Rijeka - Osijek Nedeqa Inter - Hajduk (S) 1. Dinamo 25 17 4 2. Hajduk 25 12 7 3. Lokomot. 25 12 7 4. Rijeka 25 12 7 5. Split 25 12 5 6. Slaven 25 9 6 7. Istra 25 7 9 8. Osijek 25 6 12 9. Zadar 25 6 6 10. Cibalia 25 6 5 11. Inter 25 4 10 12. Zagreb 25 6 4

(18) (16) (16) (19) (19) 4 6 6 6 8 10 9 7 13 14 11 15

(19) 54:18 55 37:21 43 42:31 43 35:30 43 38:28 41 31:37 33 26:26 30 21:24 30 25:48 24 20:35 23 27:34 22 23:47 22

[PANIJA–PRIMERA

^elsi-Sanderlend1(1.35) Montpeqe-Valensijen1(1.55) Fejenord-Venlo3+(1.35) Napoli-\enova1(1.40) Valensija-Vaqadolid1(1.45) Ajntraht-Bajern2(1.60)

REALNO OLimpik(M)-Bordo1(1.80) Totenhem-Everton1(1.90) Tvente-Roda3+(1.60) Mons-Lirs1(1.60) Inter-Atalanta1(1.75) Sosijedad-Malaga1(1.75)

IZNENA\EWE Ren-Paprisen@ermen2(2.05) Man~esterjunajted-Man~estersiti1(2.05) Standard-Anderleht2(2.25) NEC-AZAlkmar4+(2.30) Fiorentina-Milan2(2.50) Hetafe-Atletiko(M)(2.10)

Danas Astra- Univerzitatea Bra{ov - ^elaul Turnu Severin - Vaslui (20.30) Subota Panduri - Pegtrolul Klu` - Dinamo Nedeqa Glorija - Rapid Steaua - Ja{i Ponedeqak Konkordija - Gaz Metan Vitorul - Otelul 1. Steaua 24 19 3 2 2. Astra 24 14 5 5 3. Panduri 24 13 5 6 4. Petrolul 24 11 9 4 5. Dinamo(B) 24 12 6 6 6. Vaslui 24 11 7 6 7. Klu` 24 9 9 6 8. Rapid 24 9 7 8 9. Bra{ov 24 8 7 9 10. Gaz Metan 24 7 7 10 11. Ocelul(-2) 24 7 8 9 12. Univerz. 24 6 7 11 13. Konkord. 24 6 7 11 14. ^elaul 24 6 6 12 15. Vitorul 24 4 11 9 16. Ja{i 24 6 4 14 17. Turnu Se. 24 3 8 13 18. Glorija 24 3 8 13

HOLANDIJA Danas (18) (18)

(18.30) (20.30) (18) (20.30) (18) (18) 56:19 60 47:22 47 36:30 44 33:20 42 37:26 42 35:24 40 39:27 36 24:23 34 30:34 31 26:34 28 27:31 27 21:36 25 21:37 25 29:42 24 28:37 23 23:33 22 21:33 17 18:43 17

(20) Subota

Vitese - Breda Cvole - RKC Tvente - Roda Viqem - PSV

(18.45) (19.45) (19.45) (20.45)

Nedeqa Utreht - Den Hag Groningen - Herenven NEC - AZ Alkmar Ajaks - Herakles 1. Ajaks 28 17 9 2. PSV Ajndho. 28 18 3 3. Vitese 28 17 6 4. Fejenord 28 17 5 5. Tvente 28 13 9 6. Utreht 28 14 6 7. Herenven 28 10 8 8. Den Hag 28 8 12 9. NEC 28 10 6 10. Herakles 28 8 10 11. Groningen 28 9 6 12. Breda 28 8 8 13. Valvajk 28 7 8 14. AZ Alkmar 28 7 8 15. Cvole 28 7 8 16. Roda 28 5 11 17. Venlo 28 5 7 18. Viqem II 28 3 8

2 7 5 6 6 8 10 8 12 10 13 12 13 13 13 12 16 17

(12.30) (14.30) (14.30) (14.30) 66:28 60 85:31 57 57:32 57 53:35 56 44:26 48 42:32 48 43:48 38 42:52 36 37:49 36 53:55 34 27:44 33 33:44 32 31:36 29 40:48 29 31:45 29 40:56 26 29:56 22 25:61 17

(17) (19) (14) (16) (16) (18.30) (16.30) (18.30) 41:17 47 32:20 38 35:15 35 35:24 34 28:20 32 30:30 28 19:22 28 30:22 27 25:20 26 23:25 26 27:30 25 22:26 25 24:30 24 16:33 20 15:39 11 17:46 9

Danas Amkar - Dinamo (M) Subota CSKA - Volga Rostov - Spartak (M) Lokomotiva - Terek Nedeqa Zenit - K. Sovjetov An`i - Alanija Kuban - Rubin Ponedeqak Mordovija - Krasnodar 1. CSKA 22 17 1 4 2. Zenit 22 13 5 4 3. An`i 22 12 6 4 4. Rubin 22 12 2 8 5. Kuban 22 11 4 7 6. Spartak 22 11 4 7 7. Dinamo 22 12 1 9 8. Krasnodar 22 10 4 8 9. Terek 22 10 3 9 10. Lokomot. 22 9 5 8 11. Amkar 22 6 5 11 12. Rostov 22 5 6 11 13. Volga 22 5 6 11 14. Krila Sovj. 22 4 5 13 15. Mordovija 22 4 3 15 16. Alanija 22 2 6 14

- Ako `elimo da ostanemo u trcizaLigu{ampionamoramo dasetrgnemo.Ne}ebitinimalolako,doma}injeusjajnojseriji, imaju veoma kvalitetnu ekip u koja igra u vrh uns koj formi-ka`eHavijerSaviola napada~Malage. U Nema~koj ekipa [alkea grabi ka vrhu sa `eqom da se ume{auborbuzatre}emesto. -UBremenidemopotriboda. Kak o prv ens tvo odm i~ e igramo sve boqe i sigurnije. Ne}e biti lako, doma}inu su bodoviprekopotrebnikakobi izbegao neizvesnu zavr{nicu prvenstva. I jesenas su nas prop is no nam u~ il i, ali sam uveren da }emo nastaviti niz koji imamo protiv wih - kazao je napada~ [alkea Yeferson Farfan. I.G.

ITALIJA–SERIJAA

ITALIJA–SERIJAB Danas Re|ina - Bari (20.45) Subota Livorno - Askoli (15) Bre{a - ]ezena (15) Vi}enca - Citadela (15) Empoli - Krotone (15) Specija - Groseto (15) Lan}iano - Juve Stabija (15) Modena - Pro Ver}eli (15) Novara - Sasuolo (15) Verona - Ternana (15) Ponedeqak Padova - Vareze (20.45) 1. Sasuolo 34 22 7 5 66:30 73 2. Verona 34 18 10 6 50:28 64 3. Livorno 34 18 10 6 61:41 64 4. Empoli 34 15 11 8 56:47 56 5. Vareze(-1) 34 14 10 10 46:42 51 6. Novara(-5) 34 15 8 11 58:35 48 7. Bre{a 34 10 16 8 44:38 46 8. J. Stabija 34 11 11 12 46:47 44 9. ]ezena 34 11 11 12 39:50 44 10. Ternana 34 10 13 11 29:30 43 11. Padova 34 10 12 12 34:39 42 12. Modena(-2)34 11 10 13 43:44 41 13. Lan}ano 34 9 14 11 39:48 41 14. Bari(-7) 34 12 11 11 42:35 40 15. Askoli(-1) 34 11 8 14 43:48 40 16. Specija 34 9 12 13 41:50 39 17. ]itadela 34 9 12 13 40:52 39 18. Krotone(-2)3411 8 14 32:45 39 19. Re|ina(-2) 34 9 13 12 36:44 38 20. Vi}enca 34 7 11 16 33:45 32 21. Pro Ver}eli34 7 7 20 30:54 28 22. Groseto(-6)34 6 11 17 36:52 23

(18) (20.45) (12.30) (15) (15) (15) (15) (20.45) (20.45) (20.45) 59:19 68 55:29 59 53:32 57 54:37 51 47:39 50 39:36 50 60:51 47 40:38 45 38:38 42 39:39 38 37:49 38 35:35 36 39:38 36 37:41 35 31:45 35 30:42 34 31:47 27 31:42 26 25:43 24 21:61 21

PORTUGAL

RUSIJA

MA\ARSKA Danas Ujpe{t - Kapo{var Pe~uj - \er ETO Subota Sombatheq - Ferencvaro{ Eger - MTK Lombard - Ke~kemet [iofok - Pak{ Nedeqa Honved - Debrecen Dio{|er - Videoton 1. \er ETO 20 14 5 1 2. MTK 20 11 5 4 3. Videoton 20 10 5 5 4. Ferencv. 20 9 7 4 5. Debrecin 20 10 2 8 6. Honved 20 8 4 8 7. Dio`|er 20 7 7 6 8. Pak{ 20 6 9 5 9. Halada{ 20 6 8 6 10. Kapo{var 20 7 5 8 11. Ujpe{t 20 6 7 7 12. Pe~uj MFK 20 6 7 7 13. Ke~k. TE 20 6 7 7 14. Lomard 20 5 5 10 15. Eger 20 2 5 13 16. [iofok 20 2 3 15

Fejenord - Venlo

nijanse, a verujem da ni uzbu|ewa ne}e mawkati kao ni golova-kazaojeRobinVanPersi napada~ Man~ester junajteda. U Italiji u `i`i je me~ u Firenciizme|uFiorentinei Milana, ali pa`qa qubiteqa fudb al a bi} e usmer en a na prestonicu Rim, gde }e bitku za grad voditi Roma i Lacio. Posledwatridueladobilisu nebesko-plavi. -Gradskiderbijeuvekinteresantan. Bodovi su potrebni inamaiLaciju.Posledwihnekolikoduelasmobilinavisini zadatka, nadam se da }emo uspeti i ovoga puta - kazao je napada~vu~iceErikLamela. Na Apeninima me~ izme|u Sos ijed ad a i Mal ag e je od ogromnog zna~aja oba rivala, pobedaotvaravrataEvrope.

Subota Juventus - Peskara Bolowa - Torino Nedeqa Fiorentina - Milan Katanija - Kaqari Udineze - Kjevo Sampdorija - Palermo Sijena - Parma Inter - Atalanta Napoli - \enova Ponedeqak Roma - Lacio 1. Juventus 30 21 5 4 2. Napoli 30 17 8 5 3. Milan 30 17 6 7 4. Fiorentina 30 15 6 9 5. Inter 30 15 5 10 6. Lacio 30 15 5 10 7. Roma 30 14 5 11 8. Katanija 30 13 6 11 9. Udineze 30 10 12 8 10. Parma 30 10 8 12 11. Kaqari 30 10 8 12 12. Sampd.(-1) 30 10 7 13 13. Bolowa 30 10 6 14 14. Torino(-1) 30 8 12 10 15. Kievo 30 10 5 15 16. Atalanta(-2)30 10 6 14 17. \enova 30 6 9 15 18. Siena(-6) 30 8 8 14 19. Palermo 30 4 12 14 20. Peskara 30 6 3 21

(15) (12) (14.30) (17) (11.30) (14) (16.30) (17) 40:17 52 40:21 44 35:25 42 29:19 38 37:24 37 40:33 37 31:26 37 39:29 34 24:33 33 27:24 32 26:35 23 21:28 21 22:34 21 19:41 17 22:42 15 19:40 12

Danas Maritimo - P. Fereira Subota Sporting - Moreirense Nedeqa Estoril - Nacional @il Visente - Akademika Rio Ave - V. Setubal Gimarae{ - Beira Mar Olhanense - Benfika Ponedeqak Porto - Braga 1. Benfika 24 20 4 0 2. Porto 24 18 6 0 3. Paso{ F. 24 12 9 3 4. Braga 24 13 4 7 5. Maritimo 24 8 9 7 6. Estoril 24 9 5 10 7. Madeira 24 8 7 9 8. Sporting 24 7 9 8 9. Rio Ave 24 8 6 10 10. Gimarae{ 24 8 6 10 11. Setubal 24 6 5 13 12. Akademika 24 4 9 11 13. Olhanense 24 4 9 11 14. Moreiren. 24 4 9 11 15. @il Visen. 24 4 7 13 16. Beira Mar 24 3 8 13

(21) (21.30) (17) (17) (18) (19) (21.15) (21) 66:15 64 55:11 60 35:22 45 52:34 43 28:36 33 35:32 32 36:39 31 26:29 30 27:36 30 27:40 30 27:47 23 28:39 21 24:35 21 23:37 21 24:44 19 26:43 17

BOSNAIHERCEGOVINA Subota GO[K - Sarajevo Olimpik - Vele` Gradina - Leotar ^elik - Travnik Radnik - Borac Rudar - [iroki Zriwski - Zvijezda Slavija - @eqezni~ar 1. @eqezn. 19 14 2 2. Sarajevo 19 12 4 3. Borac 19 10 4 4. Olimpik 19 9 6 5. [. Brijeg 19 9 4 6. Slavija 19 8 6 7. Zriwski 19 9 2 8. ^elik 19 7 6 9. Leotar 19 7 5 10. Radnik 19 6 6 11. Vele` 19 6 3 12. Rudar 19 6 3 13. Travnik 19 5 5 14. Zvijezda 19 5 4 15. GO[K 19 3 7 16. Gradina 19 0 5

Danas

Subota Sosijedad - Malaga Real (M) - Levante Deportivo - Saragosa Barselona - Majorka Nedeqa Selta - R. Vaqekano Osasuna - Espawol Hetafe - Atletiko (M) Valensija - Vaqadolid Ponedeqak Seviqa - Atletik (B) 1. Barselona 29 24 3 2 2. Real 29 19 5 5 3. Atlet. (M) 29 19 4 6 29 13 9 7 4. Real 29 13 8 8 5. Malaga 6. Valensija 29 13 7 9 7. Betis 29 13 5 11 29 12 7 10 8. Hetafe 29 13 2 14 9. Rajo 29 11 7 11 10. Levante 29 11 5 13 11. Seviqa 12. Espawol 29 9 9 11 13. Vaqadolid 29 9 8 12 14. Atletik(B) 29 10 5 14 29 8 7 14 15. Osasuna 29 7 7 15 16. Granada 17. Saragosa 29 7 6 16 18. Selta 29 6 6 17 29 6 6 17 19. Majorka 20. Deportivo 29 5 8 16

JajaTure(Siti)posti`egolnajednomodranijihme~evaman~esterskihgradskihrivala

SIGURNO

RUMUNIJA

Granada - Betis

3 3 5 4 6 5 8 6 7 7 10 10 9 10 9 14

(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) 28:12 44 35:13 40 28:15 34 23:16 33 29:17 31 17:14 30 17:24 29 22:19 27 20:22 26 20:21 24 27:29 21 22:26 21 15:30 20 21:26 19 13:27 16 13:39 5

(21) (16) (16) (20) (22) (12) (17) (19) (21) (22) 90:33 75 72:28 62 51:25 61 51:37 48 41:28 47 42:41 46 39:42 44 38:44 43 38:49 41 34:41 40 43:41 38 35:39 36 37:41 35 33:51 35 26:33 31 26:43 27 26:43 27 29:43 24 32:58 24 35:61 23

[PANIJA–SEGUNDA Subota Ponferadina - Las Palmas Barselona - Mirande{ El~e - Lugo Alkorkon - Rasing Nedeqa Herez - Herkules Gvadalahara - Kordoba Viqareal - Numansija Hirona - Mursija Almerija - Rekreativo Sabadeq - Hihon Kasteqon - Hueska 1. El~e 32 20 8 4 2. Alkorkon 32 17 5 10 3. Almerija 32 16 7 9 4. Viqareal 32 14 12 6 5. \irona 32 16 6 10 6. Las Palmas 32 14 9 9 7. Ponfer. 32 15 4 13 8. Kordoba 32 13 8 11 9. Barselona 32 13 7 12 10. Sporting 32 12 10 10 11. Lugo 32 13 7 12 12. Numansija 32 11 12 9 13. Rekreativo 32 13 5 14 14. Sabadeq 32 12 7 13 15. Kastiqa 32 11 5 16 16. Gvadalahara32 9 11 12 32 9 8 15 17. Mursija 18. Mirandes 32 8 10 14 19. Herkules 32 8 9 15 32 8 8 16 20. Hueska 32 8 8 16 21. Rasing 32 5 8 19 22. Kserez

(18) (18) (20) (21) (17) (17) (17) (17) (19) (20) (21) 43:18 68 45:39 56 55:39 55 44:29 54 55:41 54 52:44 51 46:43 49 42:38 47 66:58 46 45:39 46 35:37 46 39:35 45 40:47 44 43:49 43 52:52 38 35:40 38 33:41 35 24:40 34 34:44 33 32:42 32 27:43 32 25:54 23

FRANCUSKA Danas Olimpik (M) - Bordo Subota Ren - PS@ Nansi - Troa So{o - Aja~io Montpeqe - Valensijen Bastija - Brest Tuluz - Nica Nedeqa Sent Etjen - Evijan Rems - Olimpik (L) Lil - Lorijen 1. PS@ 30 18 7 2. Olimpik(M) 30 16 6 3. Olimpik(L) 30 15 8 4. Sent Etjen 30 13 11 5. Lil 30 13 10 6. Nica 30 13 9 7. Monpeqe 30 13 6 8. Lorien 30 11 11 9. Bordo 30 10 13 10. Ren 30 12 6 11. Tuluz 30 10 11 12. Valensijen 30 9 9 13. Bastija 30 10 6 14. Aja~io(-2) 30 8 11 15. Evian 30 7 10 16. Rems 30 7 10 17. So{o 30 8 7 18. Brest 30 8 5 19. Nansi 30 6 9 20. Troa 30 4 13

(20.30) (17) (20) (20) (20) (20) (20)

5 8 7 6 7 8 11 8 7 12 9 12 14 11 13 13 15 17 15 13

(14) (17) (21) 54:20 61 35:32 54 49:32 53 50:25 50 43:31 49 41:34 48 44:36 45 48:45 44 29:25 43 41:41 42 36:34 41 40:45 36 38:56 36 32:40 33 34:43 31 28:37 31 32:47 31 29:44 29 28:47 27 36:53 25

CRNAGORA Subota Lov}en - Mornar Sutjeska - Jedinstvo Budu}nost - Poetrovac ^elik - Zeta Rudar - Mogren Grbaq - Mladost 1. Sutjeska 23 16 3 2. Budu}nost 23 13 7 3. Rudar 23 12 4 4. ^elik 23 10 7 5. Grbaq 23 8 9 6. Petrovac 23 7 8 7. Mladost 23 6 9 8. Mogren(-1) 23 7 6 9. Zeta 23 6 8 10. Jedinstvo 23 5 7 11. Mornar 23 5 6 12. Lov}en 23 4 4

4 3 7 6 6 8 8 10 9 11 12 15

(15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) 33:16 51 43:23 46 28:22 40 27:19 37 19:9 33 25:29 29 24:28 27 19:22 26 25:31 26 20:30 22 20:34 21 20:40 16


sport ZVEZDIN TRENER VUKOI^I] PRIZNAJE

Partizan je bio borbeniji Trener Crvene zvezde Vlada Vukoi~i} smatra da je wegov tim zaslu`eno pora`en u derbijusaPartizanom.Partizanje predoko5.500gledalaca,velikom ve}inom navija~a Zvezde, pobedio 77:67, iako su crvenobeliposlemnogogodinava`ili za favorita. Razlog lo{eg rezultata svog tima Vlada Vukoi~i} vidi u nedovoqnoj anga`ovanostisvojihigra~a. -Prviutisakposleutakmice se ne odnosi samo na taktiku, negonajednuvrstuenergijekoja jepostojalado17:11zanas.Do tadajebilokakotreba,aonda mise~inidajena{timstaoda igra. Partizan je imao mnogo

vi{e borbenosti, i timske i individualne... Mislim da su svih 10 wihovih igra~a dali maksimum {to se ti~e borbenostiitr~awa.Tojeosnovi prvi uslov da se pri~a o ko{arci - rekao je trener Crvenezvezdeposleutakmice. Vukoi~i}jekazaoda}eanaliziratinedostatkeuigrisvog timai{tajeuticalonatakvo izdawe. -Procentizabacawaizatri poenasubiliniski.Tojeujednom delu zasluga Partizanove odbrane, ali mnogo vi{e na{e nedovoqne koncentracije. Sve ni~ije lopte su bile wihove dodaojeVukoi~i}.

NOVINAR GA\AO LOPTOM VUJO[EVI]A: UrednikportalaTelegrafAleksandarJovanovi}jeujednomtrenutkuloptom ga|aotreneraDu{kaVujo{evi}a. Posle nezapam}enog gafa Jovanovi} je shvatio {ta je uradio,putemmedijauputiojejavnoizviweweKo{arka{komklubuPartizan,Du{kuVujo{evi}uinavija~imaobakluba,aligorakukusjeostao.

Vujo{evi} na uvrede uzvratio osmesima Pobeda nad CrvenomzvezdomTelekom, u paklu Pionira (77:67), oraspolo`ila je trenera Partizana Du{ka Vujo{evi}a i donela osmeh na wegovolice.Takomunakonferencijizanovinareposleutakmiceni„hiqaduputa”doba~ena uvreda iz tunela nije omela koncentraciju. Samo se nasmejaoipo~eo. -Ovojebilajo{jednaunizu utakmica koje igraju Crvena zvezda i Partizan. Rekao sam damo`edasedogodidadobijemo,toseidogodilo. Strategcrno-belihukazaoje da wegov tim bio oslabqen ne igrawem kapitena Vladimira Lu~i}a, a da su crveno-beli imalipomo}bu~nepublike. - Nedostajao nam je Lu~i}. Zvezda je imala prednost na tribinama...Na{afinansijska situacija je takva da nas spre~ava da se ravnopravno takmi~imo,alimomcisupokazalikarakter - naveo je Vujo{evi} i poru~io: -Igra}esejo{.Bi}ejo{neizvesnih utakmica. ^estitam Crvenoj zvezdi za napravqen rezultat ove godine. Kada im se uzmeskalp,tojezna~ajanrezultat. Upitan da oceni igru centra @ofrijaLoverwaiwegovemogu}nosti,odgovoriojedaFrancuzmo`ejo{boqe. - On je posve}en ko{arci i spreman je da trenira i vi{e od ostalih. Ula`e maksimalan napor u sve {to radi i svaki trenerbigapo`eleouekipipodvukao je Vujo{evi} po`elev{irivalusvenajboqe.

Prilago|avam se u hodu pu.Vremenanema,jerSuperliga kratkotraje.Tekposleutakmicesaznaosamdaimamnajvi{e indeksnih poena - konstatovao jeMarkovi}. l Kakobisteviopisalitaj duel u kome je Vojvodina u svim elemntima igre nadvisilaU`i~ane.Uzto,va{tim jeodigraoodli~nouposledwedve~etvrtine,{todosadanijebioslu~aj.Kakotokomentari{ete? - Od po~etka smo uspeli da nametnemojakritamipodizali

NikolaMarkovi}

ga svih 40 minuta. Koristili smosvihdvanaestigra~aimislimdajetoobja{weweza{to smouistomritmuodigraliceluutakmicu.Imamove}ifond ko{arka{aitojedobro. l Da li ste uspeli da se prilagoditezahtevimauVojvodini? -Uklapamseiose}amsedosta dobro i komotno u igri. Uostalom, nemamo puno vremenadasesporouklapamoutim. Mogure}idasam„u{ao”uigru Vo{e,jersli~ana~ingajilismo iuFMP-u,odaklesamdo{aou NoviSad.Jednostavno,nijemi te{ko da na|em svoje mesto u ekipi,jertrudimsedauvekbudemnapozicijikojamipripada i na taj na~in maksimalno pomognemitimuisebi. l Uprvadvakolaostvarilisteistotolikopobeda.U subotuideteugostePartizanu.[tao~ekujete? - O crno - belima ne treba tro{iti re~i, jer wihov kvalitet je izuzetan. Ve} nekoliko godina su {ampioni na{e zemqeiredovnoigrajuuEvroligi. Upravo snaga rivala bi}e namidodatnimotiv.Bori}emo sedaodigramonajboqe{tomo`emo. Dobili su Crvenu zvezdu, koja ima trenutno najboqi tim, u derbiju, ali mi moramo samo pozitivno da razmi{qamo,pa{tabude-naglasiojeNikolaMarkovi}. M. Pavlovi}

NBA LIGA

Karmela ba{ krenulo Ko{arka{ Wujorka posle 50 poenauMajamiju,dankasnijezatrpaoiko{Atlantesa40pogodaka (95:82), u desetoj pobedi Niksaunizu.KarmeloEntonije ba{ podesio ni{anske sprave. Nakon {to je gotovo sam pobedio Majami, Melo je predvodio Wujork i do pobede u Atlanti

(95:82) upisav{i ~ak 40 poena, uzpetskokovaitriasistencije.Desetimtrijumfomunizui ukupno48.pobedomovesezone, sa~uvao je Wujork na drugom mestuIsto~nekonferencije. Rezultati: Atlanta - Wujork 82:95, Klivlend - Bruklin 95:113, Toronto - Va{ington

25

U DERBIJU SUPERLIGE PARTIZAN POBEDIO CRVENU ZVEZDU

S NIKOLOM MARKOVI]EM IGRA^EM VOJVODINE SRBIJAGAS

Pre deset dana u redove ko{arka{a Vojvodine Srbijagas stigao je, kao poja~awe, Nikola Markovi}izFMP-a.Ovajmomak igranapozicijikrilnogcentra iodigraojeprvedveutakmice uSuperligizacrveno-bele.U duelusaSlobodom(91:65)imao jenajvi{eindeksnihpoenaipo tomebiojeinajboqiaktersusreta. - Verujte da o tome uop{te nisam razmi{qao. U utakmici sampru`iosveodsebe,jermoramuhodudaseuklopimueki-

petak 5. april 2013.

88:78, [arlot - Filadelfija 88:83, Boston - Detroit 98:93, Milvoki-Minesota98:107,San Antonio-Orlando98:84,JutaDenver 96:113, Portland Memfis 76:94, Sakramento Hjuston 102:112, Golden Stejt WuOrleans98:88,LAKlipersFiniks126:101.

Slavqeko{arka{aPartizana

Crnogorski plejmejker NemawaGordi}jo{jednomjepredvodiosvojtimdopobedeuva`noj utakmici. Kao najva`niji faktor trijumfa istakao je dobru pripremu. -Dobrosmosespremili.Od prvogdoposledwegminutakontrolisali smo igru i zaslu`eno pobedili. ^estitam svojim saigra~ima kao i Crvenoj zvezdi- kratak je bio „me~ viner” posledweg u nizu ve~itih derbija. Bek Partizana Bogdan Bogdanovi} smatra da je pobeda nad

Crvenomzvezdomudrugomkolu Superlige veoma va`na za nastavaksezone. -Mislimda}enamovapobeda podi}i kvalitet, pogotovo na fajnal-foru ABA lige i u plej-ofu doma}eg takmi~ewa. Nadamseda}emozadr`atiovu prednost, da }emo savladati Zvezduinadoma}emterenukako bismo zadr`ali prednost predplej-of.Vrlova`napobeda za nas. Dobro smo u{li u utakmicu, nismo se upla{ili, ve} smo odigrali hrabro, iako smo proma{ili neke {uteve.

Jakojebitnodatimigradobro, napredujemoizutakmiceuutakmicu. Plej crno-belih Leo Vestermanka`edajetimskiduhodlu~iopobednika. -Ovojesjajnapobedazanas. Znali smo da mo`emo da savladamoZvezdu,dosadanismo uspevali, ali sada jesmo. Odigralismotimski,odli~nosmo spremilime~,borilismosei odigrali sjajnu utakmicu. Mislim da je presudio timski duh.Gordi}nasjenosiodopobede.


26

sport

petak 5. april 2013.

REPREZENTACIJA SRBIJE IZGUBILA OD AUSTRIJE U GRACU

U revan{u druga pri~a

Na{ireprezentativcina`rebu

DANAS PO^IWE ME^ DEJVIS KUPA: SAD–SRBIJA

\okovi} sa Iznerom na startu Duel teniskih reprezentacija Srbije i SAD u ~etvrtfinalu Svetske grupe Dejvis kupa otvori}eNovak\okovi}iYonIzner, odlu~eno je `rebom u Bojsiju. Nakon toga sledi duel Sema Kverija i Viktora Troickog,doksesutraudublusastajuNenadZimowi}iIlijaBozoqacsanajboqimdublom sveta,koji~ineblizanciBobiMajkBrajan. Posledwe dve singl partije zakazane su za nedequ.Igra}eKverii\okovi},teTroicki iIzner. SrbijaiSADprethodnosuigralemarta 2010.uBeogradu,kadajeSrbijaume~uprvogkolaslavilarezultatom3:2.Novak\okovi} tada je obezbedio tre}i poen pobedomnadIzneromupetsetova. -Svismozdravi,{tojenajva`nije.Imalismomnogotreninga,svakidanpotriputa–dvateniskapluskondiciju.Vrlojenaporno,amojjeutisakdana{iigra~itreniraju znatno vi{e od ameri~kih. Novak je broj jedan, on mora ozbiqno da radi i da odr`avasvojformu-izjaviojeObradovi}.

TURNIR U MONTEREJU

Ana izgubila od 123. na svetu Srpska teniserka Ana Ivanovi}izgubilajeod123. teniserke sveta Timee Babo{sa7:5,3:6,6:2udrugom kolu turnira u Montereju. Ana je u prvom kolu dobila me~ bez izgubqenog gema, ali je Ma|arica sada bila boqauborbidugojjedan~as i50minuta.Ivanovi}evaje uodlu~uju}emsetupovelasa 2:0, ali je zatim izgubila {est gemova u nizu. Timea Babo{,kojaima19godina,u ~etvrtfinalu }e igrati sa MonikomNikulesku,kojajeu tri seta eliminisala JaninuVikmajer.

^etvrtfinale SAD-Srbija Kanada-Italija Argentina-Francuska Kazahstan-^e{ka

Program Danas (21.30)YonIzner-Novak\okovi} SemKveri-ViktorTroicki Sutra (21)Bob/MajkBrajan-IlijaBozoqac/ NenadZimowi} Nedeqa (20)SemKveri-Novak\okovi} YonIzner-ViktorTroicki Obradovi} je zadovoqan i formom Troickog. - Viktor ima novi tim qudi oko sebe, nastavio je sa kontinuitetom treninga,

Nenad igra dubl, a trenira kao singl igra~.Bozoqactreniraznatnoozbiqnije negosvihprethodnihgodina,aznamgajo{ otkadjebiode~ak.TujeiKrajinovi},koji tako|edobroradi.Mojutisakjestedaoni gurajujedandrugoga-dodaojeselektor. Obradovi} ka`e da su svi teniseri silno motivisani da igraju za svoju zemqu. -NaDejviskupuimate~etiri-petdana treninga pre me~eva, {to je atipi~no za tenisjernaturnirimajeobi~nojedandan pauze,pame~.Tojestete{ko,aDejviskup se igra nekoliko puta godi{we, tako da niigra~inemajuprilikedasenaviknuna taj ritam. To je i mentalno naporno, ali na{timkrasemotivisanimomcikojisu odu{evqenidaigrajuzasvojuzemquikojiimajupobedni~kuenergiju. Najboqi teniser sveta Novak \okovi} rekao je da nijedan pojedina~ni uspeh ne mo`e da se meri sa igrawem za Srbiju i pobedama koje ostvaruje za nacionalni tim.

TURNIR U ^ARLSTONU

Jelena spasla dve me~ lopte Na zelenoj {qaci ^arlstona,JelenaJankovi}zabele`ilajeidrugute{ku,neizvesnu pobedu posle gubitka jednog seta. Jelenaseplasiralaeuosimu finalaposletrijumfanad19godi{womFrancuskiwomKarolinomGarsijom.Mladateniserkaplasiranana164.pozicijina VTAlistizadalajemnogomuka na{oj teniserki - 5:7, 7:6, 6:3. Ovajdueltrajaojedvasatai40 minuta. Jelena se u taj-brejku drugog seta uspe{no izborila sa dve me~ lopte za protivnicu i potom na iskustvo dovr{ila posao. Pre toga, Jelena je izbacila Amerikanku Melani Odin (21 godina, 86. VTA) tako|e u tri

seta - 6:4, 5:7, 6:4, a naredna protivnica u borbi za ~etvrtfinale bi}e joj kvalifikant-

kiwaYesikaPegula.Ova19-godi{wa Amerikanka je 148. na VTAlisti.

IZ SREMSKOMITROVA^KOG RADNI^KOG

Pustite nas da igramo fudbal FudbalskiklubRadni~ki iz Sremske Mitrovice za koji dan (15. april) obele`i}e 91 godinu postojawa. Radni~ki je, poput drugih klubova, imao uspone i padove, a od po~etka 2010. godine, dolaskom Gorana Mati}a na mesto predsednika kluba, do`ivqava pravu renesansu. -Te2010.novaklupskauprava sa~inila je projekat nazvan Srpska liga-grupa Vojvodina.Dve godine je pravqevqena ekipaipro{legodinesmou{li uSrpskuliguitotako{tosmo od prvog do posledweg kola u Vojvo|anskojligizapadbilina prvommestu.PoslejesewesezoneuSrpskojligiitre}egmesta shvatilismodaiPrvaligani-

Sa{aStojkovi}iGoranMati}

je nedosti`na.Me|utim, to nismo zacrtali kao obavezno pa smo se tako pona{ali u prela-

Sportski duh -Radni~kitradicion alnogajisportskiduhiferplej,izmirujeobavezenavremeipremaSavezuislu`benimlicima.Nije bilo incidenata na na{im utakmicama, niko od na{ih igra~a, slu`benih lica i publike nije pravio probleme.Na{u ekipu uglavnom~inemladiigra~iizaistaimjete{koobjasnitiza{toimzara|enonaterenunekooduzima-istakaojeMati}.

znomzimskomroku,pustilismo nekoliko iskusnih igra~a, a dovelinekolikomladihitalentovanih.Utre}emprole}nomkolu gostovalismovode}ojPadini,a pobedabinaslansiralanaprvo mesto.Nastupili smo veoma oslabqeni, bez Skorupana, Soviqa i Trebovca. I pored toga do{li smo u vo|stvo, da bi se nakon toga najbla`e re~eno sve urotilo protiv nas, preciznije delioci pravde su promenili

kriterijumjednostavanonamne dozvoqavaju}i da igramo. Da je sveovoistinagovorii~iwenicadasedoma}apublikasmejala nekim sudijskim odlukama.Doma}injepostigaogolu90.minutu,amismatramodanismokod delioca pravde imali isti tretman-ka`epredsednikklubaGoranMati}. Nawegovupri~unadovezaose potpresednik Radni~kog Sa{a Stojkovi}: -Posleutakmicenekifudbaleri Padine su se izviwavali na{em treneru Draganu Moji}u zbogtendecioznogsu|ewauwihovu korist.Smatramo da imamo pravo da pitamo vredi li takmi~iti se ako se prvak lige unapredzna.Podseti}udanasje isti sudija, po na{em mi{qewu, o{tetio jesenas u Starim Banovcima, pa se nadamo da }e nasodgovorniizSavezaza{titi od takvih sudija.Mi ne tra`imo nikakve povlastice nego samo da nas puste da igramo fudbal u jednakim uslovima kao{toihimajuna{irivalirekaojeStojkovi}. B. Rokni}

Rukometa{i Srbije poklekli su u gostima odAustrije(28:31),~ime su pretrpeli prvi porazukvalifikacijamazaodlazak na Evropsko prvenstvo koje}ese2014.godineodr`ati u Danskoj. Tako su orlovi izabrali te`i put do Danske. Da su kojim slu~ajem, slavili u Gracu i to isto uradili u Zrewaninu(nedeqau18.30~asova) {irom bi im bila otvorila vrataEvropskogprvenstva.. IzabraniciVeselinaVukovi}a ju~e oko podneva vratili su se ku}i i odmah se uputili u Zrewanin gde }e do~ekati revan{susretsAustrijomu“Kristalnoj dvorani”, koja prima 2.800gledalaca,aulaz}ebiti besplatan. Iz tabora orlova uveravaju da }e se za dva dana predstavitiuboqemsvetlu. -Imamoprilikudaserevan{iramoreprezentacijiAustrije ve} u nedequ. Pola`em sve nade u to i verujem da }e ovaj sastav u tome da uspe. Poraz svakako nije bio planiran, poremetilasunasiskqu~ewa,odbrana u posledwih 12 minuta, kao i su|ewe. Za pobedu nam je potrebnovi{eoddvaraspolo`ena igra~a, to nam je u ovom trenutkunajbitnije,kakobismo mirnisa~ekalijun-rekaojeselektorVeselinVukovi}. U austrijskom me~u jedan od retkoraspolo`enihna{ihigra~a i strelac 12 pogodaka bio je kapiten Momir Ili}, koji je po

dolsakunaaerodrom„NikolaTesla”kratkoprokomentarisao. - Prvih 45 minuta imali smo rezultatskuprednostisolidnu igru. Na`alost, ponavqaju se gre{kekojenamnisudozvolile da mirno privedemo utakmicu kraju.Ekipasejo{uvekuigrava, alijeevidentnodasmoboqiod Austrijanaca,{to}emomorati

MomirRni}

idapoka`emonaterenuzadva dana u Zrewaninu. Nadam se da }emo u revan{u biti mnogo boqi i da }emo i uz podr{ku na{ihnavija~auspetiutome.Nema mnogo tugovawa posle poraza,kaoniradostiposlepobede, tosamnau~iouKilu.Sadsusve na{e misli usmerene na me~ u nedequ-uveravaIli}. J. G.

DUPLI PRVOLIGA[KI PROGRAM U TEMERINU

@eqa zvana pobeda

Qubiteqi prvoliga{kog rukometa u Temerinu i okolini, ve~eras }e imati priliku da u`ivaju u duplom programu. Od 18~asova,zahuktaleTemerinke do~ekuju Srem, sa `eqom da upi{utre}uuzastopnupobedui nastave pohod ka gorwem delu karavana. - Posle me~a sa Vojvodinom, iako suo~eni sa kadrovskim problemima, uspeli smo, prili~nolako,dapobedimoPan~evo(30:20)iDolovo(24:20).Odbrana funkcioni{e dosta dobro, i to bi moglo da odnese prevagu u dvoboju sa Sremom. Popelismosena~etvrtupozicijuinemarazlogadanenastavimovo`wupobedni~kimkolo-

sekom – isti~e trener Milan Vje{tica. Posledama,dvasatakasnije, na scenu stupaju yentlemeni. Mladost TSK iz Ba~kog Jarka, bezpovre|enogMilanaOkukei imewaka Lisice, poku{a}e da iskoristi slabu formu Titel YonDiraipobedompove}abodovnisaldo. -Uopticajujejo{{estbodova,dvame~aigramopredsvojim navija~ima,gderetkogre{imo,a o~ekujempunpogodakprotivmlade ekipe Titela. Ne}e nas zavarati wihova serija od ~etiri uazstopnaporazaiodstarta}emoigratipunimgasom,beztrunke opu{tawa – jasan je kapiten NenadGruji~i}. M. Meni}anin


sport ZVEZDA SVE UBEDQIVIJA S NOVIM TRENEROM

Fudbaleri crveno-belih polako hvataju pobedni~ki ritam. SavladalisuRadni~ki(Kragujevac) i Hajduk na Marakani bez primqenog gola. Napredak u igri se vidi, razloga za zadovoqstvo ima novi trener Sa Pintu. - Raste samopouz dawe, {to nam je potrebno da bi bili jo{ ofanzivniji.Igra~iusvajajumoje ideje i primewuju ih na terenu.Loptamoradacirkuli{ejo{

br`e,uzsamojedan-dvadodirakonstatovaojePortugalac. Junak novog trijumfa bio je dvostruki strelac i asistent Abiol Dauda, zimsko poja~awe crveno-belih. -Sviuekipi`ivezagolove. Dauda je protiv Hajduka bio ubojit,sutra}etomo`dabiti opet on, ili mo`da Savi}evi} ili O`egovi}. Nisam zaboravio na Mudrinskog koji je u prethodnomperiodubioefikasan.Podrazumevasedasunapada~i zadu`eni za pogotke, ali svoj doprinos treba da daju i ostaliizveznogreda-objasnio jeSaPintu.

Nigerijac Dauda iskazao je zavidno golgetersko ume}e, najavio da bi mogao da bude zna~ajnopoja~awe. -Kakojevremeprolazilobilismosveboqi.Prvigolnamje doneo sigurnost, potpunu kontroluutakmice.Zadovoqansam svojom partijom, radujem se zbog prvih golova u Zvezdinom dresu i trudi}u se da dam jo{ ve}i doprinos u narednim susretima-najaviojeDauda.

Uveren je tamnoputi napada~ da mo`e da igra jo{ kvalitetnije. -Navikaosamsenanoviklub isaigra~e,leposeose}amuBeogradu. Zahvalio bih se navija~ima koji prave ludu atmosferu, uvek nas podr`avaju.Svaki novi me~ je {ansa za dokazivawe.Bitnojedapsoti`emgolove. Mislim da mogu jo{ boqe fizi~kidabudemspreman,ato }emiomogu}itiikvalitetnije igreukontinuitetu-istakaoje Dauda. Zvezda u nedequ gostuje u Smederevu. Z. Rangelov

HAJDUK PORA@EN NA MARAKANI

Mladi ipak polo`ili ispit Fudbaleri Hajduka glatko su izgubili na Marakani od Crvenezvezde(3:0).AkoseimapodatakdasuKuqanisusretpo~eli usastavukojineverujemda}e vi{eikadaigrati,sasamodvojicom igra~a ( kapiten Lazar Veselinovi} i Milo{ Cvetkovi} ) koji su po~eli prethodni susretprotivPartizana,jasno je bilo opredeqewe stru~nog {tabadaseekipasa~uvazaono {to sledi, a to je okr{aj sa SlobodomPointuKuli.Kakoje igrusvogtimanaMarakanivideo{efstru~nog{tabaHajdukaMilanMilanovi}? - Dali maksimum, {to je u ovom momentu najbitnije. Zvezdajestebilanadmo}nija,aliu prvom poluvremenu osim tog nesre}nog gola nakon kornera nisu nam ugrozili gol. Me|utim,udrugompoluvremenuinedostatak rutine kod ve}ine mladihigra~ajedo{aodoizra`aja,takodajeZvezdazaslu`enopobedila–prvajeocenaMilanovi}a. Osim krajweg rezultata ima ne{tova`nije{tojeprimetio strategHajduka. - Osim poraza desila nam se jo{jednalo{astvar:povredio nam se Cvetkovi} i sada mi je zaista `ao {to nismo imali mogu}nostdaiwegaodmorimo,

jer je Milutiniovi} dan ranije dobio virus – isti~e Milanovi}. Ima i dobrih stvari koje je Hajduku doneo susret na Marakani. -Dobrastvarje{tosumladi igra~isteklirutinu,igralisu protiv Zvezde na na{em najve}em stadionu i to je sigurno pluszawihioninapredujuukarijeri ovom utakmicom, a ono jo{va`nijejeto{tojedebitovao Grozdi} sa sedamnaest godina.Videlosedamujeoko{ezdesetog minuta malo ponestalo snage, ali i daqe se borio, tako da je u posledwem minutu i{aounapad–ka`eMilanovi}. Bilo kako bilo, Hajduk je na trinaestoj poziciji na tabeli sasamobodomvi{eodRadni~kog iz Kragujevca, koji je ispod crte.Dakle,borbazaopstanak idaqetraje! - Tako je ! Rizikovali smo, a vide}emo koliko }e nam se taj rizik isplatiti ve} protiv Slobode. Imamo jo{ dve utakmiceuovomciklusu:Slobodui Smederevoinadamseda}emo rezultiratikakotrebaida}e namsesavovajrizikistrategija koju smo primenili isplatiti – rekao je {ef stru~nog {taba Hajduka Milan Milanovi}. \. Bojani}

27

UZ PORAZ VOJVODINE OD OFK BEOGRAD

Nesmotrenost i teren odneli bodove Jedanlo{potez,mala nesmotrenost bili su dovoqni da fudbaleri Vojvodine izgube na Kara|or|u od OFK Beograda (0:1) i prekinu seriju nepobedivosti od 16 uzastopnih utakmica. Koban je po Novosa|ane {ut Grbi}akojiseizmigoqioizruku golmana Supi}a i zavr{io u mre`i.Obatimaodigralasuveoma disciplinovano, mnogo se tr~alo, pa i ne ~udi minimalni brojpogodaka,alisuromanti~ariuspelidauradeonozbog~ega sudo{liuNoviSad,daseosveteVo{izaporazuprvomsusretupolufinalaKupa. Uslovi za igru nisu bili na vrhunskom nivou, a poznato je da Vojv od in a svoju pol etn u igru,kojasezasnivanabrzini idobrimdodavawima,nemo`e da sprovede u delo po lo{em terenu. -Beogra|anisuseboqesna{li u ovim te{kim uslovima. Lo{e smo u{li u utakmicu i ni{tanamnijepolazilozarukom,trudili smo se, ali nije bil o rea l iz ac ije. OFK Beo grad ima kvalitet, to sam govorio i pre utakmice. Nismo bilidovoqnoagresivni,delimi~no i zbog lo{eg terena. Igralismougr~uinervozi,a kakonismoiskoristili{anse kojesmoimali,panikauna{oj igri postajala je jo{ ve}a. U svakom slu~aju, nismo igrali onakokakomo`emo,alidobro je da smo videli {ta mo`e OFKBeogradpredrevan{me~ polufinala Kupa – rekao je Vigwevi}.

Foto:F.Baki}

Dauda istisnuo Mudrinskog

petak 5. april 2013.

[u{waruduelusaodbranomOFKBeograd

TrenerVigwevi}po~eojeme~ u standardnoj formaciji, ali beznekolikostandardnihprvotimaca. Kapiten Novosa|ana i jedan od najboqih igra~a tima MiroslavVuli}evi}~uvanjena klupizbogtrinagomilana`uta kartona, kako bi se izbegao eventualni ~etvrti i neigrawe u slede}em me~u na gostovawu Partizanu.Tako|e,RadojaiKatainisupo~elime~,alisuipak moralinaterenudrugompoluvremenukadaje|avoodneo{a-

lu. ^ak ni brzonogi i uvek raspolo`eni Katai nije mogao ni{tapunodauradiunapaduida eventualno neku upotrebqivu loptu doturi do Oumarua koji seprakti~nonijevideonautakmici. -@elelismodasa~uvamoVuli}evi}a, ali sam zaista mislio da igra~i koji su dobili priliku da zaigraju to i zaslu`uju. Pomenuta trojka koja nije zapo~ela me~ svakako pripada prvoj jedanaestorici, a o~eki-

vaosamodonihkojisuihzamenili da }e boqe odraditi svoj posao. Vo{u ve} za vikend o~ekuje gostovawePartizanu,azatimi jo{jedansusretsaOFKBeogradomurevan{me~upolufinala Kupa. Crveno-beli navija~i se nadajudasuNovosa|ani,uprkos te{kom terenu u susretu s romanti~arima, sa~uvali ne{to magijezamo`daime~sezonena Karaburmi. M. Risti}

REAL LAKO POBEDIO GALATASARAJ

Muriwo hvali odbranu TrenerRealMadrida@oze Muriwoizjaviojedajedobra igrauodbranibilakqu~naza pobedunadGalatasarajem3:0 u prvom me~u ~etvrtfinala Lige {ampiona. Real je pobedio Galatasaraj sa 3:0 golovimaRonalda,BenzemeiIguaina. - Znamo da oni imaju dobar tim i fantasti~ne navija~e, alimismobilisjajniudefanzivi. S moje ta~ke gledi{te, boqi smo bili u odbrani nego u napadu. Mogli smo da damo jo{ koji gol, propustili smo neke {ansi, ali odbrambeno smo ih do tan~ina izanalizirali - rekao je Portugalac. Ukoliko damo gol u revan{u, oni moraju da postignu pet. Ipak,ufudbalusamvideotoliko neverovatnih stvari, vi{eni{tanemo`edameizneKUP PODRU^JA ZREWANIN

Novobe~ejci ispali

U prvom kolu Kupa podru~ja Fudbalskog saveza Zrewanin postignuti su slede}i rezultati: KIK IND A: OFK Kikinda Jed ins tvo (Nov i Be~ ej) 2:0, NOVIKOZARCI:Sloboda-Kozara (Banatsko Veliko Selo) 4:3 (1:1), SUTJESKA: Bile}anin - Zadrugar 2:1, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Jedinstvo (Ban ats ko Kar a| or| ev o) 0:3 (pf. Udrugomkolu,kojejenaprogramu 17. aprila u kojem su ukqu~eniipobedniciop{tinskogdela,sastajuse: BA[AID: Vojvodina - OFK Kikinda,BANATSKOKARA\OR\EVO: Jedinstvo - Napredak (^estereg),SUTJESKA:Radni~ki - Bile}anin (Se~aw), slobodnajeekipaSlobodeizNovihKozaraca.Po~etaksvihme~evajeu15.30~asova. M. S.

Iguainslavipogodak

nadi. U Istanbulu je uvek te{kogostovawe,oni}eseboriti-dodaojeMuriwo.

Fudb al er sred in e ter en a [abi Alonso rekao je da je ekipa `elela miran revan{

~etvrtfinalaLige{ampiona. - To je ono {to smo hteli, postiglismonekolikogolova,a nismo primili nijedan. Ovo }ebitivelikapobeda,naravno,akoiurevan{uodradimo posaokakobitrebalo.Dobro je i {to su golove postigla tri razli~ita napada~a - kazaojeAlonso{panskimmedijima. Strelac drugog gola Karim Benzemaistakaojedajecelaekipaodigralaodli~nuutakmicu. - Nije bilo lako, ali najva`nijastvarjedasmosviradili kao ekipa na terenu i mora}emodanastavimouistomritmu. Uvek je lepo kada je tako i kada se pobedi - zakqu~io je Benzema. Revan{ me~ ~etvrtfinala izme|u Galatasaraja i Reala igrase9.aprilauIstanbulu.


Sport

ARMSTRONG NE MO@E DA PLIVA! Me|unarodna pliva~ka organizacija (FINA) zabranila je Lensu Armstrongu da u~estvuje na pliva~kom mitingu u Ostinu. Do`ivotno suspendovani biciklista `eleo je da se oku{a u bazenu, ali to je demantovano. Direktor pliva~kog US Mastersa Rob Bu~er rekao je da je Armstrong odustao od u~e{}a, po{to je FINA imala primedbe.

SVETSKIKUP

PREMAPODACIMAKLUPSKOG^ASOPISA

Nemawa Mirosavqev {esti

Vidi}najuspe{niji uistorijiJunajteda ^iwenica je da je vrlo malo qudi svesno veli~ine kapitena Man~ester Junajteda Nemawe Vidi}a, a on je jo{ jednom u{ao u istoriju svog kluba. Nemawa je, prema podacima oficijelnog ~asopisa Man~ester ju naj te da, naj u spe {ni ji pojedinac u istoriji tog kluba po procentu pobeda. Srbin se nalazi na prvom mestu s procentom od 71,26, a u obzir su uzeti svi igra~i koji su odigrali minimum 60 me~eva. On je 261 put nosio dres Junajteda,a slavio je u 186 navrata. Kada ga nije bilo u timu, {to se desilo 155 puta, Man~ester je trijumfovao 98 puta, {to je oko 63 odsto. Koliko je Vidi} zna~ajan za igru svog tima, najboqe svedo~e podaci o primqenim golovima. Kada je bio u timu primqena su 183 gola, oko 0,7 po

Igra~i tukli policajce ^etvorica igra~a argentinskog Arsenala privedeni su jer su fizi~ki nasrnuli na pripadnike policije, posle me~a Kupa Libertadores sa brazilskim Atletiko Mineirom.Publika na stadionu u Belo Horizonteu imala je priliku da u`iva u fudbalskim bravurama na me~u Kopa Libertadores izme|u brazilskog Atletiko Mineira i argentinskog Arsenala (5:2), ali su igra~i kluba iz Sarandija bacili senku na lep sportski doga|aj. Naime, policija je saop{tila da su najmawe dvojica policijaca i jedan novinar zadobili lak{e povrede u tu~i nakon pobede Atletika. Fudbaleri argentinske ekipe su pesnicama udarali i {utirali policajce koji su poku{ali da za{tite sudije po zavr{etku utakmice na stadionu Independensija.Neki od tih igra~a udarali policajce koji su se branili {titovima i palicama. Policajci su u rukama imali pu{ke sa gumenim mecima, ali je zvani~nik lokalne policije Klaudija Romualdo rekla da na igra~e nije pucano. Policija je privela ~etvoricu igra~a zbog fizi~kog napada na policajce i oni }e najverovatnije krivi~no odgovarati za tu~u koju su izazvali.

me~u, a kada je bio odsutan odbrana je kapitulirala 173 puta, ili ti 1,11 primqenih pogodaka. Ali, to nije sve. Slede}i podatak deluje mo`da i najfascinatnije. Junajted nije primio gol na 133 susreta kada je Nemawa komandovao odbranom, {to je negde oko 51 odsto svih me~eva srpskog {topera. ^lan je i odbrane koja je u sezoni 2008/09 postavila rekord po broju me~eva bez primqenog gola (14 me~eva - 1311 minuta) u istoriji Premijer lige. Navija~i Man~estera ga prosto obo`avaju, mnogi ga, uz Rija Ferdinanda, smatraju najboqim {toperom u istoriju kluba s „Teatra snova”, ima i svoju pesmu, a nedavno ga je i legendarni ser Bobi ^arlton uvrstio u idelani tim svih vremena.

Nemawu Vidi}a (u skoku) u ponedeqak o~ekuje duel s gradskim rivalom Sitijem

JELENSUPERLIGA

Rankovi}priko~iovaqak SlobodaPoint-Partizan0:0 U@ICE: Stadion „Gradski”, gledalaca 8.000, sudija Gloyovi} (Vrbas). @uti kartoni: Rankovi}, Kne`evi}, Pejovi}, Gojkovi} (Sloboda), Miqkovi}, Ili} (Partizan). SLOBODA POINT: Rankovi} 8, Vasili} 6, Kne`evi} 6, Ran|elovi} 6 (Tavronov -), Pejovi} 6, Gojkovi} 6, Pilipovi} 6,

U prose~noj fudbalskoj predstavi Partizan je bio ne{to boqi ali je golman doma}ih Rankovi} bio izvanredan i zaustavqao sve udarce. Kako je i najavio pred seriju od tri utakmice za sedam dana trener Partizana Vermezovi} ponovo je rotirao igra~e. Ovoga puta od po~etka su se na te-

umesto da {utira poku{ao da asistira i prilika je propala. Ne{to kasnije ponovo kontra Partizana. Mitrovi} je dobio loptu, ali je {utirao, ali neprecizno. Novu {ansu imao je Mitrovi}, ali je wegov udarac dbranio Rankovi}. Partizan je dominirao, ali je slede}u priliku imao doma}in.

Duel Pilipovi}a (Sloboda) i Ili}a (Partizan)

Puri} 6 (Memedovi} -), Dijago 6, Lovri} 6, Boji} 6. PARTIZAN: Stojkovi} 7, Miqkovi} 6, Stankovi} 6, Ostoji} 6, Ivanov 6, Smiqani} 6, Bra{anac 7, Ili} 6 (Koji} 6), Luka 6 (Eliomar 6), [}epovi} 6 (Ninkovi} -), Mitrovi} 7.

renu na{li Miqkovi}, Ostoji} i [}epovi}. Sloboda je veoma ~vrsto po~ela me~. Poku{alo se kontrama na usamqenog Ran|elovi}a u napadu. U 8. minutu vi|ena je prva dobra akcija. Lopta je iskosa u visini peterca stigla do Bra{anca, koji je

Stojkovi} je kiksnuo kod jednog centar{uta, odbijenu loptu prihvatio je Pejovi}, ali i proma{io gol. U 27. minutu velika {ansa za Partizan. Bra{anac je na petercu dobio loptu, {utirao je ali je Rankovi} odbranio. Potom su poku{ali doma}i. Va-

1. Partizan 21 16 2. C. zvezda 21 14 3. Vojvodina 21 11 4. Jagodina 21 11 5. Rad 20 8 6. Sloboda 21 7 7. Radni~. (N)21 8 8. OFK Beo. 21 8 9. Javor 21 8 10. Spar. ZV 20 7 11. N. Pazar 21 5 12. BSK Bor~a 21 6 13. Hajduk 21 5 14. D. Srem 21 5 15. Radni~. (K)21 4 16. Smederevo21 1

3 2 8 3 7 9 6 4 3 6 8 4 5 5 7 6

2 5 2 7 5 5 7 9 10 7 8 11 11 11 10 14

55:13 51 43:26 44 24:13 41 22:17 36 23:15 31 23:24 30 21:28 30 22:24 28 29:23 27 27:23 27 21:27 23 21:44 22 23:28 20 16:27 20 18:29 19 9:36 9

sili} je poslao loptu na peterac, ali je Stojkovi} intervenisao ispred nekog od igra~a doma}ih. U nastavku Partizan je opet napao i ve} u 48. minutu imao {ansu. [utirao je Stankovi}, lopta je stigla do Ili}a koji je neprecizno {utirao sa 17 metara. Potom korner za crno-bele. Mitrovi} je {utirao glavom, a Rankovi} sjajno odbranio. Ne{to kasnije {ansa za Slobodu. Pilipovi} je poku{ao sa 14 metara, zamalo pored gola. U 52. minutu dobra akcija Mitrovi}a i [}epovi}a, ovaj drugi {utira, ali tik pored stative. Potom je Mitrovi} bio sam, ali je Rankovi} ponovo bio na mestu. U 72. minutu kolosalna prilika za doma}e. Pejovi} je driblinzima stigao sam ispred Stojkovi}a, {utirao, ali pravo u golmana crnobelih. I.Lazarevi}

Srpski strelac Nemawa Mirosavqev osvojio je {esto mesto vazdu{nom pu{kom na prvom ovogodi{wem Svetskom kupu u ^angvonu u Koreji. Olimpijac Novog Sada je u{ao u zavr{nicu kao osmi sa 622 kruga i uspeo je da se popne za dva stepenika. Imao je u 12 finalnih dijabola 121,5 krugova. U konkurenciji 51 strelca pobedio je Tao Vang (Kina), tre}eplasirani pre finala, sa 206,8 krugova, ispred Sergi Rihtera (Izrael) sa 205,6 krugova. Rihter je pre plej ofa bio peti. Tre}e mesto propalo je vode}em posle osnovnog dela (627,8) Ma|aru Peteru [idiju sa 182,2 kruga. U ga|awu MK pi{toqem, oba srpska strelca su bila blizu finala! Andrija Zlati} je zavr{io deseti sa 554 kruga, a Damir Mikec je bio 11 Pobedio je sedmoplasirani pre finala @i Vei Vang (Kina) sa 192,1 kruga ispred zemqaka Jia Jie Maija koji je imao 191,2 kruga. Drugog dana Svetskog kupa u ^angvonu, koji je okupio 300 strelaca iz 30 zemaqa, ga|a}e vazdu{nom pu{kom Ivana Maksimovi} i Andrea Arsovi} i MK pi{toqem Bobana Veli~kovi}, Zorana Arunovi} i Jasna [ekari}. Pre po~etka takmi~ewa uru~ena su priznawa najboqim strelcima sveta u 2012. olimpijskim {ampionima iz Londona Italijanu Nikoli Kamprianiu (pu{ka) i korejskoj takmi~arki pi{toqem Jang Mi Kim.

Zorana me|u kraqicama

U Koreji strelci su okru`eni velikiom pa`wom, pre po~etka takmi~ewa na prvom ovogodi{wem Svetskom kupu. Najboqi strelci imali su priliku da se dru`e, a jedna od najboqih strelkiwa pi{toqem Zorana Arunovi} iskoristila je priliku da se na sve~anosti pre po~etka takmi~ewa slika sa prelepim hostesama, koje su bile u kraqevskoj no{wi.


DRAGANMARKOVI]PALMA

Ugledajmo senanacije uokru`ewu

NOVISAD*

ADVOKATMILUTINOVI]:

REKERASTU

Odbranaod vodena412 kilometara

str.2

str.7

Radulovi}evi kontaktibili drugarski

PETAK5.APRIL2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23756 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

UZMAWEIVE]EPREPREKERESTITUCIJAISPRAVQAISTORIJSKENEPRAVDE

Vra}eno800zgrada,placevi i1.000hektaradedovine

INTERVJU

NASLOVI Politika

str.3

DSS: [ta se desilo s akcijama u Tesla banci

Ekonomija

str.4-5

Sindikalci pitaju {ta }e biti u RBV-u Socijalna korpa puna populizma

Dru{tvo

str.7

I pacijenti biraju lekove i pomagala

Crna

str.8-9

Novi Sad: Pregovara~i spre~ili tragediju Mladi}u i devojci pet decenija za ubistvo `ene

Kwiga

str.10

Ostvaruju se Pavi}eva proro~anstva

Vojvodina

str.12-13

Sombor: Klubovima najvi{e novca iz gradske kase Zrewanin: Protestovali biv{i radnici propalih firmi

NoviSad

Foto: R. Hayi}

Dr`ava je po~ela da vra}a ijmovinu otetu nakon Drugog svetskog rata. Do sada je naslednicima vra}eno oko 800 objekata, to jeste zgrada, stambenih i poslovnih prostora, kao i preko 70.000 kvadratnih metara neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta. Neki su natrag dobili i wive - preko 1.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta do{lo je u ruke starim vlasnicima. Za godinu dana, koliko se primewuje Zakon o restituciji, vra}eno je i preko 600 hektara {umskog zemqi{ta. Od zna~ajnijih objekata vra}enih vlasnicima u Vojvodini su: deo lokala u Tanuryi}evoj palati, Baletska {kola u Jevrskoj ulici, potom Visoka {kola strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a, vi{e lokala u Zmaj Jovinoj ulici. U Subotici je vra}eno petnaest objekata, u Pan~evu devetnaest, u Srbobranu dva, Somboru dva, Zrewaninu tri, u Senti jedan, Ba~kom Gradi{tu i Kikindi po jedan a u Sremskoj Mitrovici ~etiri. U Agenciji za restituciju napomiwu da su sve te zgrade u strogom centru pomenutih gradova i samim tim predstavqaju veliku vrednost. Agenciji je do sada podneto preko 15.000 zahteva za vra}awe imovine a tre}ina ih je stigla iz Vojvodine. str.4

str.9

Akademci mogu, smeju, zaslu`uju Darko Radi}: Za puteve potrebno {est milijardi

U novosadskoj Tanuryi}evoj palati deo lokala u rukama pravih vlasnika

NOVISAD:GRADESEBI,[TETEKOM[IJAMA

MIROSLAVVASIN,[EFPODS

Rupazjapiusobi

Predsednik vojvo|anskih demokrata Miroslav Vasin ocenio je da bi izostanak dogovora u pregovorima izme|u Beograda i Pri{tine mogao ozbiqnije ugroziti proces evrointegracija Srbije, kao i nove strane investicije u zemqi, ali i izazvati ve}e politi~ke turbulencije. Vasin je u intervjuu za „Dnevnik” kazao i da DS podr`ava napore aktuelne republi~ke vlasti da se u tom dijalogu prona|e re{ewe koje }e obezbediti za{titu dr`avnih interesa Srbije. str.3

Foto: S. [u{wevi}

Srbijazrela zanoveizbore

str.15-17

Zid ku}e Josipa Tipure u Tolstojevoj 42 uru{io se u sredu ujutru usled radova koji se odvijaju u kom{iluku. U vreme pada zida, u sobi se nalazila Tipurina `ena, ali je sre}on ostala nepovre|ena. Tipure upiru prstom u gra|evince na susednoj parceli da su prilikom ru{ewa stare ku}e {utom napunili wihov oluk koji je popustio od tereta, pa se voda slivala po zidu, dok nije na kraju i pao. Investitor Dragan Spasojevi} spreman je da Tipurama izgradi novi zid i navodi da je kom{ijska ku}a stradala jer je stara i izgra|ena od naboja. str.15

SPORT

POMO] KLADIONI^ARIMA str.24

Toplije, ski{om

Najvi{a temperatura15°S

\OKOVI]IIZNER OTVARAJUME^ str.26


2

POLITIKA

petak 5. april 2013.

NEBOJ[ASTEFANOVI]

Strankedase izjasneoKosovu –SNSzahtevaodsvihpoliti~kih ~inilaca da donesu jedinstvenu politi~ku odluku o Kosovu – saop{tio je ju~e na konferenciji za novinare u Skup{tini Srbije predsednik parlamenta i potpredsednik SNS-a Neboj{a Stefanovi}, u prisustvu parlamentaraca iz poslani~kogklubatestranke. Onjeporu~iodanapredwaci podr`avaju sve predstavnike dr`avnog vrha u iznala`ewu najboqeg mogu}eg re{ewa za kosovskopitawe,aposebnoprvogpotpredsednikaVladeilidera SNS-a Aleksandra Vu~i}a. Ovo„nijetrenutakzasticawe jeftinih politi~kih poena” niti za “politi~ko prepucavawe”okobirselskihpregovora. S.St.

\ilas: Vlastneka nepereruke Preds edn ik Dem ok rats ke stranke Dragan \ilas zatra`iojeju~eodvladaju}ekoalicije da poka`e odgovornost i gra|animaka`eistinuida„ne pererukeodpregovorakojisu Srbijudoveliunepovoqnupoziciju”. \ilas je na konferenciji za medije poru~io dr`avnom vrhu da, ako nema hrabrosti da preuzme odgovornost, do|uuparl amentika`uistinu„kakvagoddaje”. –Umestodaprednasiza|us re{ewima i jasnim stavovima, premijer }uti, potpredsednik Vladekuka,apredsednikdr`ave se krije iza telefonskih razgovorasPutinom–rekaoje \ilas.

SNS: Onjenajve}a kukavica Srps ka nap redn a strank a ocenilajedaliderDS-aDragan \ilas „sramno koristi te{kusituac ijuukojojseSrbija na{la da bi sakupio koji jeftinpoliti~kipoen”,inazvala ga „najve}om kukavicom koja pos toji na pol it i~k oj scen i Srbije”. „Srpskanaprednastrankaje u`asnuta posledwim izjavama Dragana \ilasa, koji je, zajedno sa svojom Dem ok rats kom strankom,najve}a{teto~inau Srbiji”.

SRPSKIPREMIJERJU^EUPARIZU

Da~i}:Dijalogvi{e nemao~emudasevodi – Srb ija nem a nijedn og iskrenog prijateqa na Zapadu, ne onog koji bi bio na na{oj strani,negoonogkojibiimao vi{erazumevawazana{estavove o najva`wim pitawima kojamu~eregionBalkana–ocenio je ju~e u Parizu premijer SrbijeIvicaDa~i}poslerazgovora sa francuskim premijerom @an Mark Eroom. – To Srbiju dovodi u situac iju da se nalazi u `ivom pesku, `ivom blatu, i da svake godine tonemosvedubqejernemana~ina da ono za {ta se zala`emo dopre do svesti onih koji danasodlu~ujuoEvropskijuniji i nekim najva`nijim procesimauEvropi. Onjeistakaodajenai{aona „veliko razumevawe” francuskog premijera, koga je upoznao

INTERVJU

s tokom dijaloga Beograda i Pri{tine u Briselu, u koji je Beogradmnogoulo`io. – Taj dijalog je nama vezan i s pitawem evropskih integracija – rekao je Da~i}, uz napomenudaSrbijanijeu~estvovalaupregovorima„ve}jedinou na~inu kako da ukine svoje institucijeiSrbesaseveraKosovaubaciukosovskisistem”. – Govorilo se da }e oni nama pon ud it i {ir ok u auton om iju zaSrbeunutarKosova,odtoga nemani{ta,isadaimamorok do utorka da se izajsnimo o tom predlogu. On smatra da dijalognemao~emudasevodi jer Pri{tina ne}e da pomeri svojestavove. –Francuskipremijerjeobe}aoda}eseFrancuskazalo`itizatodaSrbija{topredo-

bije datum, da oni apsolutno podr`avaju Srbiju i stoje iza Sporazumaostrate{kompartnerstvuizainteresovanisuza todasvetopreto~imourealnu politiku – rekao je Da~i}. Powegovimre~ima,tozna~ida Srbijaimanekurukuzakojumo`edaseuhvatiiiza|eiz`ivogpeska,atojejedinomogu}e u strate{kom partnerstvu s Francuskom. Da~i} je napomenuo da premijer Srbije sedam godina nije bio u Francuskoj, dok predsednik Francuske od 2001. godine nije bio u Srbiji. OnjeistakaodaSrbijuiFrancuskuve`etradicionalnoprijateqstvo,alijeono,nawegovu `alosti`alost~itaveSrbije, u proteklih nekoliko decenija vi{e bilo u uybenicima iz istorijenegourealnosti.

Ivica Da~i} i @an-Mark Ero

DRAGANMARKOVI]PALMA,LIDERJEDINSTVENESRBIJE,OKOSOVUIEVROPI

Ugledajmosenanacijeuokru`ewu Lider JS-a Dragan Markovi}Palmaizjaviojeza„Dnevnik”dapodr`avapozivSNS-a na jedinstvo stranaka u odluci o Kosovu koji je stigao u vremenu koje je prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i}nazvao„96satiizme|u~eki}ainakovwa”. –Postojijedinstvodr`avnog vrha,alimorabitiostvareni nacionalni konsenzus, ~iji deo trebadabuduistrankekojesu uopoziciji,jerjeovonacionalno pitawe. Ugledajmo se na sve dr`aveinacijeuokru`ewukojesuoovakvimpitawimajedinstvene, i samo nas u istoriji pratinejedinstvo.Zatonamse sve ovo i de{avalo posledwe tri decenije – ka`e Markovi}, koji je sat pred ovaj razgovor, kako otkriva, telefonom razgovarao s premijerom Ivicom Da~i}em koji je u zvani~noj posetiParizu. l Da li je premijer optimista kada je u pitawu daqi sled de{avawa? – Da ne postoji optimizam u `ivotu, ne treba ni{ta da raditeve}daidetei~uvatekoze

iovce.Moratedabudeteoptimistausvemu{toradite. l Mo`ete li otkriti {ta vam je rekao?

–Patodadr`avnivrhmora doutorkadausaglasiono{to od srps ke del eg ac ije tra` i visoka predstavnica EU Ketrin E{ton, i mislim da do tadatrebadasedonesepravo re{ ew e. Mor am o da imam o stavotomeho}emoliiline}emo.Svedosada{tosugovorilidane}emo,nakrajujebilo zavr{eno bez na{e saglasnosti. l Pred posledwu rundu govorilo se da je novi dan i nakon 2. aprila, ali izgleda da je taj datum veoma uticao na na{u delegaciju? –Problemjeutome{toAlbancinepopu{tajuitra`ise daSrbijapopusti,idaSrbija dasveono{totra`eme|unarodnazajednicaiAlbanci,ali miimamoiUstavkojimorada sepo{tujeine{to{tonasvezuje, Rezoluciju 1244 SB UN. Mislim da }e dr`avni vrh da napravi dobro i pravo re{ewe. l [ta je vama do sada najvi{e zasmetalo u pregovara~kom procesu i posledwoj briselskoj rundi?

–Zasmetalomije{toseodu`ilo, {to Evropa uvek tra`i ne{tonovo,amislimdamivi{e nemamo vremena da ~ekamo. Treba ili da zavr{imo s dogovorom ili da ka`emo ne. Vi{e sam za to da se prihvati, i da dobijemodatumzapo~etakpregovora s EU, i da Srbija vrlo brzopostane~lanUnije,dabi-

Vi{esamzatodase prihvatidogovori dadobijemodatumza po~etakpregovorasEU smo{tovi{estranihinvestitoradoveliuzemqu.Bezstranihinvesticijanemanovihradnihmesta. l Dakle, vi ste da se prihvati ono {to nudi Ketrin E{ton? –Ne,jasamzaono{toodlu~idr`avnivrh. l Koja je, po vama, trenutna opasnost otvorena s posledwom rundom? – Gore stawe na Kosovu i Metohijinepostojiposledwih

godina.Iukolikobisepostigao taj dogovor, siguran sam danebibilogore.Akoni{ta drugo, da se vi{e ne ubijaju Srbi, da se ne ru{e srpska grobqa, da se vrate oni koji `eletamoda`ive,dapostoji po{tovaweSrbaodve}inskih Albanaca, da postoji bezbednost,itojeonoza{tasemi zala`emo. l Koje su to stranke koje bi trebalo da se odazovu pozivu na jedinstvo o Kosovu? – To ne mogu da licitiram, ali trebalo bi sve partije, i da na stolu budu argumenti i ~iwenice, a ne politi~ki poe- ni. l Da li je potrebno taj konsenzus zatra`iti u samom parlamentu? –Nijeva`nodajeuparlamentu, Vladi ili kod predsednika dr`ave,jeruSrbijipartijevode lideri, svi ostali ~lanovi podr`avaju to {to oni ka`u. Kod nas je dosta stranaka, a praksajepokazaladafuncioneri i ~lanstvo slu{aju ono {to ka`epredsednik. D.Milivojevi}


politika INTERVJU

MIROSLAVVASIN,POKRAJINSKISEKRETARZAPRIVREDUI[EFPODS

Srbijajezrela zanoveizbore Po kra jin ski se kre tar za privredu i predsednik vojvo|anskih demokrata Miroslav Vasin ocenio je da bi izostanak dogovora u pregovorima izme|u Beograda i Pri{tine mogao ozbiqnije ugroziti proces evro in te gra ci ja Sr bi je, kao i nove strane investicije u zemqi, ali i izazvati ve}e politi~ke turbulencije u zemqi. Vasin je u intervjuu za „Dnevnik” kazao i da DS podr`a va na po re ak tu el ne re pu bli~ke vlasti da se u tom dijalogu prona|e re{ewe koje }e obezbediti za{titu dr`avnih interesa Srbije. – DS ~vrsto veruje u to da je na{e mesto u EU, iako smo u prethodnim godinama i sami imali vi{e sudara na tom putu i u okviru na{e dr`ave i u me|unarodnoj zajdnici – kazao je on. Dodao je da demokrate ipak ne}e kritikovati poteze aktuelne Vlade jer znaju „koliko je to te`ak proces i osetqivo pitawe„. – U interesu je svih, bez obzira na strana~ku pripadnost, da se taj problem re{i tako da se za{tite interesi Srbije – kazao je Vasin. l Kako bi se odlagawe datuma za pregovre s EU odrazilo na razvoj APV, s obzirom na to da bi to zna~ilo i daqu nemogu}nost kori{}ewa evropskih fondova namewenih za regionalni razvoj? – Vojvodina je Evropa u malom i wome Srbija treba da se ponosi, upravo zbog evropskih vred-

sredna {teta negativnog ishoda tih pregovora. l Koliko su, me|utim, ba{ pitawe Kosova i aktuelni dijalog u tom pogledu, a ne problemi u privredi, prelomni kad je re~ o mogu}nosti vanrednih parlamentranih izbora u Srbiji?

Na`alost,umandatuprethodnevlade, kojujevodioDS,napravqenesuozbiqnegre{ke kojesuproizveleposledicepoVojvodinu – Mislim da je Srbija zrela za izbore, pre svega ako se gleda ekonomska situacija, ali i nesporazumi u vladaju}oj koaliciji. O tome ipak ne odlu~uje DS ve} aktuelna ve}ina. A o~igledno je da ta wihova odluka o izborima zavisi prvenstveno od

[iraautonomijaVojvodine interesjeSrbije l Da li vojvo|anske demokrate podr`avaju inicijative za ustavne promene, jer i sami konstatujete da postoje}a autonomija Pokrajine zavisi iskqu~ivo od ve}inske voqe u republi~kom parlamentu? – Na{ stav je da mora da se ispo{tuje autonomija Vojvodine koju garantuje va`e}i Ustav Srbije. Ali, na{a `eqa je i da ustav omogu}i i {iru autonomiju jer smatramo da bi to bilo korisnije i za Republiku Srbiju. I ako se otvori pitawe ustavnih reformi, DS }e se svakako zalagati za {iri okvir vojvo|anske autonomije, ali bez obele`ja dr`avnosti. nosti koje se ovde neguju kroz multikulturnost, su`ivot i toleranciju. U Pokrajini je i vi{e od 45 odsto svih stranih investicija u zemqi i apsolutni interes Vojvodine je da se proces integracija ubrza. Vojvodina ima ambiciju i da bude nosilac evropske pri~e u Srbiji. Pla{im se, me|utim, da bi zastoj na evropskom putu umawio i interes stranih investitora da ovde ula`u i onemogu}io pristup zna~ajnijim evropskim fondovima, {to bi bila nepo-

pak, one koje su ve} dokazane, kao {to je slu~aj s ATP „Vojvodina„ u Novom Sadu. Neistina je da je borba protiv korupcije po~ela dolaskom ove vlade, ona je intenzivno vo|ena u prethodne ~etiri godine, kada su uhap{eni neki od najve}ih kriminalaca u ovoj zemqi i kad je dr`avi vra-

aktuelnih kosovskih pregovora, a uveren sam i u to da }e eventualni izostanak dogovora o tom pitawu ubrzati izbore. l Me|utim, va{i politi~ki protivnici iz SNS-a poku {a va ju da iz dej stvu ju i prevremene pokrajinske izbore? – Ne mogu se tra`iti prevremeni izbori u Vojvodini zbog nekih pretpostavqenih afera, dok se istovremeno toleri{u stvarne afere na nivou republi~ke administracije, ili,

}ena ogromna imovina tih kriminalaca. l Da li prevremeni republi~ki izbori DS-u zapravo ne odgovaraju, kako zbog unutar{wih pregrupisavwa i osipawa ~lanstva, tako i zbog afera koje se otvaraju, poput slu~aja RBV-a, ali i zbog finansijskih problema i blokade strana~kog ra~una? – Nama izbori odgvoraju i zato {to su na{e unutra{we turbulencije zavr{ene i zato {to smo pokazali da smo odgovorni i otvoreni da pri~amo i o gre{akama na{ih funckionera, pa makar oni bili i na najvi{im strana~ki pozicijama. Ne znam nijednu drugu stranku koja je u stawu da to u~ini nakon izbornog neuspeha. l Koliko su slu~aj RBV-a, kao i problemi oko kredita koji je stranka podigla u toj banci, ugrozili rejting DS-a u Vojvodini? – Mi smo u prethodna dva izborna ciklusa potvrdili ve}insku poziciju DS-a u Pokrajini, a gra|ani su nam ukazali poverewe upravo zbog toga jer vlast u Vojvodini nije imala ni ti jed nu afe ru. Me |u tim, taktika na{ih politi~kih protivnika jeste da u javnosti kreiraju sasvim druga~iju sliku i oni od RBV-a prave slu~aj samo zarad politi~kog obra~una s nama. To najboqe potvr|uju wi-

hova ekspresna saop{tewa nakon pritvarawa troje biv{ih direktora te banke kojom tra`e ostavku Vlade APV-a, iako je RBV tad objavio da nisu ta~ni navodi i sumwe zbog kojih su oni pritvoreni. Dakle, „presudu„ su doneli politi~ki. Kad je re~ o kreditu, mi smo ga, kao i sve druge stranke, podigli za finansirawe izborne kampawe, ra~unaju}i na garantovane prihode iz buyeta Srbije, zbog ~ega uop{te nije ni sporno pitawe wegovog vra}awa. l Za{to je DS kredit uzeo ba{ od RBV-a? – Procenili smo da tako najbr`e mo`emo podi}i kredit, kao komitenti te banke, ali i da mo`emo obezbediti wegovo vra}awe. A to }emo uskoro i dokazati. l [ta u takvim okolnostima aktuelna pokrajinska vlast mo`e u~initi u ovom mandatu po pitawu funkcionisawa autonomije, koje je otvoreno odlukom USS-a o osporavawu dela nadle`nosti, ali i zbog nere{avawa pitawa finansirawa i eventualnog preispitivawa va`e}eg Statuta APV? – Osnovno opredeqewe demokrata u Vojvodini bi}e da preuzmemo vode}u ulogu u za{titi interesa AP Vojvodine. I beskompromisno }emo se boriti za ostvarivawe autonomije u okviru va`e}eg Ustava Srbije, kao i za o~uvawe vojvo|anskih vrednosti, su`ivota i bogatstva razli~itosti. Na`alost, u mandatu prethodne vlade, koju je vodio DS, napravqene su ozbiqne gre{ke koje su proizvele posledice po Vojvodinu. Jer, da je ta vlada donosila odgovaraju}e odluke, APV sad ne bi bila u polo`aju da jo{ uvek ne mo`e da realizuje veliki broj nadle`nosti koje nam pripadaju po va`e}em Ustavu, niti bismo imali probleme vezane za prihode i imovinu Pokrajine, a koji se ovih dana mogu videti u funkcionisawu Novosadskog sajma i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, ali i na nizu drugih primera. l Koliko su za DS zna~ajni predstoje}i lokalni izbori u Kovinu? – Na izborima u Kovinu ne smeju se ponoviti scene koje smo imali na nedavnim dopunskim pokrajinskim izborima u Srbobranu, a koji su se pretvorili u partijske ratove. @eqa nam je da taj izborni dan pro|e bez konflikata i o~ekujemo da }emo ostvariti odli~an rezultat na nivou ugleda koji DS u toj op{tini ve} ima, te o~uvati svoje bira~e u Kovinu i poja~ati svoj uticaj u toj op{tini. B.D.Savi}

REKLI SU

Kirbi:Srbijada prigrabipriliku

Pribi}evi}:Za neuspehodgovornaiEU

Radun:Ta~ipreti iliblefira

Ambasador SAD u Srbiji Majkl Kirbi izjavio je ju~e da je pitawe dijaloga Beograda i Pri{tine veoma va`no i da ~vrsto veruje u to da Srbija treba da „prigrabi priliku” i bori se za dobijawe datuma za po~etak pregovora za ulazak u EU. – Po povratku delegacije Srbije iz Brisela i daqe se mnogo govori o dijalogu Beograda i Pri{tine – rekao je Kirbi u Bujanovcu, gde je u~estvovao u radu okruglog stola „Dijalogom protiv stereotipa – svi smo isti”. Ameri~ki ambasador smatra da je pitawe pregovora veoma va`no i da ~vrsto veruje da Srbija treba da „prigrabi” ovu priliku i bori se za ulazak u EU, jer mora da dobije ono mesto koje joj pripada i gde `ivi – a to je Evropa”. Kirbi je dodao da je veliki deo Evrope o kojoj se govori u dana{we vreme upravo EU.

Nekada{wi ambasador Srbije u Nema~koj Ogwen Pribi}evi} ocenio je da EU snosi odgovornost za nepostizawe dogovora u posledwoj rundi dijaloga Beograda i Pri{tine, kao i da je Srbiji u Briselu ponu|eno mawe od onoga {to je tra`ila. – EU i sama u posledwe vreme trpi velike neuspehe, i tim pre, trebalo bi da je zainteresovana za to da se to pitawe, koje se vodi pod wenim okriqem – re{i – rekao je Pribi}evi}, i dodao da EU s druge strane ima SAD, koje se mogu pohvaliti uspesima u svojoj spoqnoj diplomatiji, poput Dejtonskog sporazuma, Iraka, Avganistana. – U ponu|enom dokumentu nije bilo ni re~i o tome kako }e se re{iti dva kqu~na pitawa – pravosu|a i policije, a ne treba zaboraviti da ovaj prostor nije ni Italija, ni Austrija, ve} je re~ o Balkanu, gde je pitawe bezbednosti veoma va`no.

Izjava kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija da nepostizawe sporazuma s Beogradom mo`e dovesti do pogor{awa sada{we situacije bez sumwe je prete}a poruka Pri{tine, upozoravaju vojni i politi~ki analiti~ari za Tanjug. Tako analiti~ar Branko Radun ka`e da ne sumwa da je re~ o pretwi Srbiji, „kako Ta~ija, tako i onih koji stoje iza wega u me|unarodnoj zajednici”. On isti~e da Ta~ijeva izjava jeste gotovo direktna pretwa Srbiji i kosovskim Srbima, ali ukazuje i na to da to mo`e biti i blef u funkciji pritiska na Srbiju. – Mo`e biti blef, ali i realna pretwa ako dobiju zeleno svetlo za neku vrstu agresije na Srbe. Za sada to deluje kao blef, ali je velika odgovornost na{ih vlasti kako }e na to reagovati – ocenio je Radun u izjavi Tanjugu.

petak 5. april 2013.

3

NOVAPITAWADSS-aVLADIVOJVODINE

[tasedesilo sakcijama uTeslabanci? [ta se desilo s akcijama Vlade Vojvodine u Tesla banci u Hrvatskoj, koje su pre dve godine bile 76 odsto, a sada su 29 procenata, novo je pitawe koje DSS javno postavqa predsedniku Pokrajinske vlade Bojanu Pajti}u. Naime, portparol Pokrajinskog odbora DSSa Mileno Jovanov rekao je ju~e na konferenciji za novinare u Novom Sadu da ta stranka ponovo pita koliko novca je ulo-

sajta vojvo|anske vlade od 4. jula 2011, kada je u Zagrebu odr`ana prva sednica Glavne skup{tine akcionara Tesla banke, i citirao Pajti}eve re~i: „Vlada Vojvodine je vlasnik 76 odsto akcija i na taj na~in u~estvuje u istorijskom poduhvatu koji podsti~e saradwu Srbije i Hrvatske”. – Kako je to Pokrajina za nepune dve godine sa 76 odsto akcija do{la na 29 odsto? [ta se

TemazaSkup{tinuVojvodine – Videli smo {ta se desilo s Razvojnom bankom, a vide}emo {ta }e biti s Tesla bankom – kazao je Jovanov. On je najavio da }e poslanici DSS-a na sednici Skup{tine Vojvodine u slede}u sredu tra`iti dopunu dnevnog reda s predlogom zakqu~aka da se Pokrajinska vlada obave`e na to da odgovori parlamentu {ta se desilo s tom bankom. `eno u Tesla banku i ko je od toga imao koristi, ali i da postavqa nova pitawa, nakon {to je pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman nedavno izjavio da Vojvodina u toj banci ima 29 odsto udela. – Ali, po zvani~nom sajtu Vlade Vojvodine, 4. jula 2011. godine, predsednik Vlade Bojan Pajti} i tada{wa direktorka Fonda za razvoj Vojvodine Sne`ana Repac rekli su da Pokrajina raspola`e sa 76 odsto kapitala – rekao je Jovanov. On je novinarima podelio od{tampanu stranicu – vest sa

desilo s akcijama? – zapitao je Jovanov. Komentari{u}i nedavnu izjavu pokrajinskog sekretara za finansije da „o Tesla banci odlu~uje politika”, portparol PO DSS-a je tako|e zapitao „kako je mogu}e da je sudbina i ove banke politi~ko pitawe”, i ocenio da ono nije politi~ko ve} da je to „pitawe izve{taja i bilansa banke”. Po wegovim re~ima, predsednik Vlade Pajti} je „nazivao ove doga|aje istorijskim, a sada }uti”, „sakrio se i {aqe druge da odgovaraju” na pitawa DSS-a. S.K.

PREDIZBORNAKAMPAWAUKOVINU

Dinki}obe}ava prosperitet

Predsednik Ujediwenih regiona Srbije Mla|an Dinki} izjavio je preksino} u Kovinu da }e biti sre}an ako Kovin, zahvaquju}i budu}em investirawu u privredu i poqoprivredu, postane op{tina prosperiteta poput Kragujevca, Zaje~ara, Loznice i drugih u kojima je URS na vlasti. Na zavr{noj predizbornoj konvenciji koalicije „Sava Krsti} – Pokret za preporod –

URS” uo~i lokalnih izbora u Kovinu, koji }e biti odr`ani u nedequ, 7. aprila, Dinki} je predstavio gra|anima te op{tine vi{e uspe{nih predsednika op{tina ili gradona~elnika iz Srbije, predstavnika URS-a koji su znatno doprineli privla~ewu investicija, otvarawu novih radnih mesta i poboq{awu uslova `ivota u Loznici, Zaje~aru, Ra~i, Boqevcu, Kragujevcu i drugim op{tinama.

„Dveri”zovunaprotest usubotu Pokret „Dveri” poziva gra|ane na protest „Ovako vi{e ne mo`e” koji u subotu, 6. aprila, na beogradskom Trgu Republike po~iwe u 13 sati, saop{teno je ju~e na konferenciji za novinare tog pokreta u Novom Sadu. – Za svakog Srbina dileme nema: Kosovo je iznad EU. A to

po ka zu ju i sva is tra `i va wa javnog mwewa: kada god se posta vi lo pi ta we Ko so vo ili EU, gra|ani Srbije su se u apsolutnoj ve}ini izjasnili za Kosovo i Metohiju – rekao je Marko Tesli} iz rukovodstva „Dveri”. S.K.

Policijaistra`ujepretwe Kostre{uiStoj{i}u Zameniku predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojanu Kostre{u i potpredsedniku stranke \or|u Stoj{i}u upu}ene su pretwe smr}u, o kojima je obave{tena policija u Zrewaninu i Novom Sadu, saop{tio je LSV. Kostre{u je u Zrewaninu poru~eno da }e „dobiti metak u ~elo”, dok je nepoznati mu{karac u sredu na Glavnom odboru stranke u Novom Sadu uputio jasne pretwe Stoj{i}u. Stoj{i} je novinarima u parlamentu rekao da je Kostre{ovim roditeqima stiglo pismo u kojem pi{e da }e „wihov sin dobiti metak u ~elo”, i dodao da je „neki anonimni ~ovek kontaktirao Glavni odbor LSV-a s porukom da Stoj{i} treba da ostane kod ku}e”.

– Najnovije pretwe su, kao i druge koje redovno sti`u na adresu LSV-a, prijavqene policiji – dodao je Stoj{i}, i naglasio da se nada da }e policija adekvatno reagovati. – Policija je ju~e povodom pretwi obavila uvi|aj u E~ki – izjavila je Tanjugu portparolka Policijske uprave u Zrewaninu Valerija ^awi ne navode}i detaqe u vezi s tim doga|ajem. – Izve{taj je dostavqen Osnovnom javnom tu`ila{tvu u Zrewaninu. Saop{tewem za javnost i osudom pretwi upu}enih funkcioneru LSV-a Kostre{u, ro|enom u Zrewaninu, oglasio se i Gradski odbor Srpske napredne stranke u Zrewaninu, uz poruku da „u Srbiji svako ima pravo na sopstveno mi{qewe i izra`avawe”.


4

petak 5. april 2013.

ekonomija UZMAWEIVE]EPREPREKERESTITUCIJAISPRAVQAISTORIJSKENEPRAVDE

Vra}eno800zgrada,placevi i1.000hektaradedovine SINDIKALCIPITAJU [TA]ESEDESITIURBV-u

Rastenervozazbog para,imovine... Kako se bli`i kraj Razvojnoj banci Vojvodine, tako raste i nervoza. Posle jednog odlagawa, odluka o prestanku postojawa te finansijske ku}e i prenosu dela kapitala na banku primaoca trebalo bi da bude doneta danas na sednici Vlade Srbije. Ve} danima se zna da je preuzima banka Po{tanska {tedionica, odnosno da je to gotova stvar. Depoziti su obezbe|eni, sto miliona osiguranih i gotovo isto toliko neosiguranih. Isto se ne mo`e re}i za zaposlene u banci: za wih je izvesno da je s rukovodstvom postignut dogovor o socijalnom programu. Za tu namenu ve} je obezbe|eno 350 miliona dinara, a svi zaposleni dobi}e 300 evra po godini sta`a ili zakonski minimum, ako je to za wih povoqnije. Dogovor je postignut u ponedeqak. Ali, izgleda da je ostalo jo{ dosta pitawa koja mu~e jo{ uvek zaposlene u RBV-u. Javnosti se ju~e obratio Sindikat „Virtus” sa spiskom zahteva. Oni, izme|u ostalog, `ele dokaze o upla}enom novcu za socijalni program, spisak zaposlenih koji }e

pre}i u Razvojno fond Vojvodine odnosno ostati u RBV-u u ste~aju, osnov po kojem se od wih tra`i da se opredele za naknadu o neiskori{}enom godi{wem odmoru. Na spisku zahteva je i zapisnik o vo|ewu pregovora s ku}om koja preuzima banku, zatim finansijski izve{taj o poslovawu RBV-a za 2012. i presek za prvo tromese~je ove godine. Tu je i zahtev za procenu imovine koja se prebacuje u Fond koji }e se formirati i pitawe {ta se s wom planira. S obzirom na to da se o~ekuje da Po{tanska {tedionica preuzme RBV tokom vikenda, izgleda da }e veliki deo tih pitawa ostati ste~janom upravniku. Od naredne sedmice vi{e te{ko}a }e imati deponenti koji treba da se jave novoj banci, ali o tom – potom. U Po{tanskoj {tedionci ka`u da treba sa~ekati da se ceo postupka zvani~no obavi, ali i da }e ovoga puta sve biti br`e i jednostavnije nego kada su im preba~eni depoziti Agrobanke. Imaju iskustva, a {irom Vojvodine 24 poslovne jedinice u gradovima i svim ve}im mestima. D.V.

Od kada je u Srbiji po~ela restitucija, wenim gra|anima vra}eno je oko 800 objekata, to jeste zgrada, stambenih i poslovnih prostora, kao i vi{e od 70.000 kvadratnih metara neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta. Neki su natrag dobili i wive – vi{e od 1.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta je do{lo u ruke starim vlasnicima. Za godinu dana, koliko se primewuje Zakon o restituciji, vra}eno je i vi{e od 600 hektara {umskog zemqi{ta. Ina~e, Agenciji za restituciju do sada je podneto vi{e od 15.000 zahteva za vra}awe imovine a tre}ina ih je stigla iz Vojvodine. Kako je „Dnevniku” re~eno u Agenciji, podru~noj jedinici Novi Sad, koja pokriva celu teritoriju Vojvodine, podneto je vi{e od 5.000 zahteva. Nakon vi{e od 2.500 zakazanih i odr`anih rasprava, doneto je gotovo 3.000 prvostepenih odluka. Najvi{e objekata do sada je vra}eno starim vlasnicima u Beogradu, u ~emu predwa~e op{tine Stari grad i Vra~ar, prva s oko 200, druga s oko 140 realizovanih zahteva. U Vojvodini predwa~i Novi Sad, gde su vra}ena 73 obejkata (stanovi i poslovni prostori). U vrhu spiska gradova i op{tina u kojima je sprovedena restitucija, kada je o objektima re~, su i Ni{, Pan~evo, Savski venac... Gradskog gra|evinskog zemqi{ta je najvi{e vra}eno u ^ajetini –vi{e od 18.000 kvadratnih metara, a od vojvo|anskih mesta na tom spisku su Novi Sad s vi{e od 17.000 vra}e-

nih kvadrata i Be~ej s oko 1.300. U svakom slu~aju, Agencija za restituciju ima pune ruke posla a mese~no donosi oko 200 re{ewa. Problem joj prave nere{eni imovinskopravni odnosi, lo{a evidencija nepokretnosti, neure|en katastar... Pomenimo da

zahteve za vra}awe imovine gra|ani mogu podneti do marta 2014. godine. Ako budu pristizali ovim tempom, u Agenciji za restituciji veruju da }e ih do tog roka biti 35.000. Za sada se vra}a imovina u naturi, a obe{te}ewe u novcu, za koje je dr-

LokaliuTanuryi}evojpalati, Baletska{kola... Od zna~ajnijih objekata vra}enih pravim vlasnicima u Vojvodini su: deo lokala u Tanuryi}evoj palati, Baletska {kola u Jevrskoj ulici, potom Visoka {kola strukovnih studija za obrazovawe vaspita~a, vi{e lokala u Zmaj Jovinoj ulici. U Subotici je vra}eno 15 objekata, u Pan~evu 19, u Srbobranu i Somboru po dva, Zrewaninu tri, u Senti, Ba~kom Gradi{tu i Kikindi po jedan, dok su u Sremskoj Mitrovici ~etiri objekta dospela pravim vlasnicima. U Agenciji za restituciju napomiwu da su sve te zgrade u strogom centru pomenutih gradova i samim tim predstavqaju veliku vrednost.

`ava predvidela dve milijarde evra, bi}e mogu}e tek od 2015. godine. One koji potra`uju poqoprivredno zemqi{te, a takvih je najvi{e u Vojvodini, zanima da li }e biti omogu}ena supstitucija, to jest zamenska restitucija jer postoje wive na kojima su izgra|eni va`ni objekti ili zbog drugih razloga ne mogu biti vra}ene starim gazdama. U Agenciji za restituciju obja{wavaju da zakonodavac za sada nije predvideo klasi~nu supstituciju, ali ju je fakti~ki uveo na mala vrata zakonskom odredbom da se vra}a zemqi{te iz komasacione mase. Za sada se potra`uje vi{e od 20.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta. Restitucija ispravqa vi{edecenijske nepravde, ali de{ava se i da oni koji su kona~no do~ekali dedovinu, imaju problema i nakon wenog vra}awa. Recimo, lane su naslednici Tanuryi}eve palate u Novom Sadu, wih 11, dobili re{ewe za povra}aj nekoliko nacionalizovanih lokla, ali, kako je pre nekoliko dana izjavio jedan od wih, sada me|u naslednicima ne postoji saglasnost o tome {ta da rade s imovinom koja im je vra}ena. Naime, u naredne tri godine zakupcima ne mogu biti pove}avane zakupnine koje je odredio gradski poslovni prostor, a one su, vele naslednici, ispod tr`i{ne vrednosti Oni, ina~e, o~ekuju da }e im uskoro biti vra}en i prostor biv{eg bioskopa koji je u unutra{wosti poznate novosadske palate. S.Glu{~evi}


EKONOMIJA

5

petak 5. april 2013.

EKONOMIJU ^EKAJU TE[KI DANI AKO EVROINTEGRACIJE STANU

Privreda ide u Evropu ili u tamni vilajet – Nepostizawe dogovora u dijalogu izme|u Beograda i Pri{tine, odnosno obustavqawe evrointegrativnih tokova zemqe, dovelo bi do dramati~nih posledica po ekonomiju i `ivotni standard gra|ana – tvrdi saradnik Instituta za tr`i{na istra`ivawa Sa{a \ogovi}. On je ocenio da bi, u slu~aju da se ne postigne sporazum, Srbija bila stavqena u poziciju „vagona na slepom koloseku, i u{la bi u neizvesnu politi~ku i ekonomsku sudbinu”. Takva situacija, smatra on, dovela bi do pada poverewa stranih investitora, porastao bi rizik poslovawa na tr`i{tu i pao kreditni rejting zemqe, {to bi poskupelo daqe zadu`ivawe koje je zemqi trenutno neophodno, i sve to bi, kako ka`e, „pribli`ilo Srbiju gr~koj krizi u punom kapacitetu”. – Tako|e postoji mogu}nost da postoje}i investitori u dr`avne hartije od vrednosti naprave postepeni otklon, {to bi uticalo na smaweni priliv deviza u zemqu i naglo slabqewe dinara, a posledi~no i na rast cena i daqe erodirawe kupovne mo}i gra|ana – naveo je \ogovi}. On je istakao da bi, imaju}i u vidu postoje}u ekonomsku situaciju u zemqi, negativne posledice nepostizawa dogovora bile sigurne, ali da se ne mo`e znati u kojem obimu. \ogovi} je naglasio i da je do takvog stawa ekonomije dovela „neodgovorna ekonomska poli-

A mo`da i ni{ta – Srpska privreda ne gubi gotovo ni{ta zbog neuspelih pregovora u Briselu – ka`e za „Dnevnik” ekonomista Miroslav Prokopijevi}. – Taj uticaj je minoran. To nije vi{e ona ista pri~a kao kada je bilo pro{irewe Unije 2004. godine i neuspeh pregovora ne}e negativno uticati ni na privla~ewe investitora. Hrvatska, na primer, u posledwe dve godine, otkako se sigurno znalo da }e postati ~lanica, nije nikoga privukla. Ne pije vi{e vode privla~ewe ulaga~a na pri~u o ~lanstvu ili nekom drugom statusu. To vi{e nikoga u Evropi ne zanima. Dajte, napravite ambijent koji }e stvoriti ulaga~ima uslove za normlan rad pa }e do}i bez obzira u kakvom ste statusu u odnosu na EU – poru~uje Prokopijevi}.

tika prethodnih godina – neosmi{qena privatizacija, slabqewe proizvodnih i izvoznih performansi, kao i ‘narkomanska zavisnost’ od inostranih izvora finansirawa zbog nereformisanog javnog sektora”. Kako je naveo, nova Vlada je u prvim mesecima napravila odre|ene pozitivne pomake kroz „pro~e{qavawe” parafiskalnih nameta, poo{travawe fiskalne discipline, obustavqawe pla}awa naknade za konverziju prava kori{}ewa gra|evinskog zemqi{ta u pravo svojine, re{avawe imovinskopravnih sporova na Koridoru 11. \ogovi} je ocenio da bi mnogi od tih pozitivnih signala mogli biti neutralisani i da bi zemqa mogla u}i u „tamni vilajet” ako budu obustavqene evropske integracije. Predsednik Asocijacije malih i sredwih preduze}a Milan Kne`evi} jo{ ranije je za „Dnevnik” upozorio na to da }e se zbog eventualnog nedobijawe datuma i zastoja evrointegracija pove}ati rizik investirawa, inostrane investicije }e i daqe padati, a mi }emo ostati nestabilna zemqa, ne samo za strane ulaga~e ve} i za nas sa me. Po to nu }e mo u anarhiju strana~kih interesa, oligarha i apsolutista, izbegavaju}i osnovni postulat ure|enog dru{tva a to je da wime vladaju institucije a ne pojedinci. – Kosovo je muka za sve, ali moramo razmi{qati {ta sa zemqom – rekao je Kne`evi}.

„DENJUB FUDS GRUPA” BI USKORO MOGLA PROMENITI VLASNIKA

„Salford” ve} pet godina prodaje mlekare – Prodaja „Imleka„ je otvorena, ali je o toj temi nezahvalno govoriti dok postupak ne bude u zavr{noj fazi – izjavila je ju~e direktorka korporativnih poslova „Denjub fuds grupe„, u okviru koje posluje „Imlek„, Svetlana Glumac. Investicioni fond „Salford„, koji je osniva~ DFG-a, u Srbiji je prisutan od 2003. godine i „negde je pri kraju, pri izlasku” s tr`i{ta Srbije, kazala je ona, istakav{i da }e se „Salford„ sve dok posluje u Srbiji, truditi da {to vi{e ula`e u na{u zemqu. – Jedino {to mi `elimo je zadovoqstvo potro{a~a, koje se i potvr|uje kroz to {to smo lider na tr`i{tu Srbije, a i u regionu – naglasila je Svetlana Glumac. Ona je podsetila na to da u okviru DFG-a, osim „Imleka„,

posluju jo{ tri kompanije na teritoriji Srbije, kao i da je od 2003. kada je ta grupa kupila „Imlek„, u wega godi{we u proseku ulagala deset miliona evra. – Zahvaquju}i tim ulagawima, „Imlekova„ fabrika u Padinskoj Skeli je „od stawa u kojem smo je zatekli”, postala lider na Balkanu i trenutno je najboqa i najopremqenija fabrika na tom podru~ju – kazala je Svetlana Glumac novinarima prilikom obilaska te fabrike. Ona je naglasila da se u toj fabrici po{tuju najvi{i standardi kontrole sirovine, uz najsavremenije ma{ine, {to garantuje kvalitet asortimana koji obuhvata ~ak 120 vrsta mle~nih proizvoda – kiselomle~ne, vo}ne jogurte, pudinge... Ona je na kraju podsetila na to

da kompanija „Imlek„ ove godine obele`ava 60 godina uspe{nog poslovawa. „Salford„ je, da podsetimo, jo{ 2008. godine najavio da }e

do kraja te sezone prodati mlekare, ali ih je svetska ekonomska kriza preduhitrila te od prodaje nije bilo ni{ta. E. Dn.

STANDARD MO@E DA POPRAVI SAMO VE]A PROIZVODWA

Socijalna korpa puna populizma – Socijalna korpa mo`e samo delimi~no ubla`iti ekstremno nepovoqnu situaciju pada kupovne mo}i i `ivotnog standarda – ocenio je ekspert u Privrednoj komori Srbije Vojislav Stankovi}. – @ivotni standard stanovni{ta u Srbiji mo`e se pove}ati samo rastom bruto doma}eg proizvoda, {to bi doprinelo ve}oj zaposlenosti i primawima stanovni{tva. On je podsetio na to da je pro{le godine prose~nom doma}instvu na raspolagawu bilo 51.604 dinara, {to je malo i skromno, pri ~emu je za tro{kove hrane i pi}a odlazilo 42,9 odsto. Ministarstvo spoqne i unutra{we trgovine iniciralo je dobrovoqnu akciju prodaje osnovnih namirnica i sredstava za ku}nu i li~nu higijenu u okviru socijalne korpe, u proseku jeftinijih deset odsto od uobi~ajenih cena tih proizvoda u maloprodaji.

Prose~na potro{a~ke korpa u januaru ove godine vredela je 64.449 dinara i za weno pokri}e bila je potrebna 1,64 prose~na zarada od 39.197 dinara. U odnosu na januar 2012. godine, prose~na potro{a~ka korpa bila je skupqa 15,19 posto. Stankovi} je napomenuo da su na svetskom tr`i{tu cene hrane pale oko 15 procenata i da u Srbiji treba o~ekivati stabilne cene. U Institutu za tr`i{na istra`ivawa ocewuju da je uvo|ewe socijalne korpe populisti~ki potez jer samo na kratak rok daje privid ne{to boqe kupovne mo}i stanovni{tva, ali ne re{ava problem niskog `ivotnog standarda. Socijalna korpa uistinu obezbe|uje potro{a~ima da neke osnovne namirnice kupe po ni`im cenama, ali se time ne re{ava problem niskog standarda ve} mu se samo daju „ve{ta~ka plu}a”.

MLA\AN DINKI]

Rusija daje 500 miliona Ministar finansija Mla|an Dinki} izjavio je da je Rusija ponudila Srbiji 500 miliona dolara zajma za podr{ku buyetu. Kredit se daje na deset godina, uz dve godine po~eka, s fiksnom kamatom od 3,5 posto. Dinki} je rekao da }e se Vlada Srbije odmah izjasniti o ponudi Rusije i da }e sporazum o zajmu biti potpisan 9. aprila u Moskvi. Ministar je najavio da }e se tokom posete Moskvi razgovarati i o bescarinskom prometu automobila izme|u dve zemqe. – Postoje {anse da se sporazum o tom pitawu postigne. U Rusiji se gradi jedna fabrika „Fijata„, ali sa sasvim druga~ijim programom. Oni }e raditi ‘krajslerove’ yipove. O~ekujemo da razgovaramo o mogu}em utvr|ivawu kvote za bescarinski promet – dodaje Dinki}. On je kazao i da ne postoji plan da se Srbija u skorije vreme zadu`i novom emisijom evroobveznica.

– Ideja je da se do kraja aprila vrati polovina duga Londonskom klubu, dok }e se ostatak duga toj instituciji izmiriti u drugoj polovini godine – naveo je Dinki}. Ministar finansija je rekao da idu}eg vikenda sti`u sirovine u smederevsku @elezaru i da }e ovog meseca biti upaqena prva visoka pe} u `elezari, ~ime }e, u tom privrednom gigantu, biti obnovqena proizvodwa.

DNEVNI IZVE[TAJ BEOGRADSKE BERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`i za

1

Kupovni za devize

109,6604

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 111,8984

114,4721

109,3247

Australija

dolar

1

89,3364

91,1596

93,2563

89,0629

Kanada

dolar

1

84,1858

85,9039

87,8797

83,9281

Danska

kruna

1

14,7111

15,0113

15,3566

14,6660

Norve{ka

kruna

1

14,6666

14,9659

15,3101

14,6217

[vedska

kruna

1

13,1096

13,3771

13,6848

13,0694

[vajcarska

franak

1

90,2629

92,1050

94,2234

89,9866

V. Britanija

funta

1

129,1338

131,7692

134,7999

128,7385

dolar

1

85,4452

87,1890

89,1943

85,1837

Kursevi iz ove liste primewuju se od 2. 4. 2013. godine

Cena

Promet

Go{a monta`a, Velika Plana

20,02

2.944

7.293.448

Milan Blagojevi}, Smederevo

20,00

480

52.800

@itoprodukt, Kragujevac

16,67

AMS Osigurawe, Beograd

5,74

Komercijalna banka, Beograd

3,70

Pet akcija s najve}im padom

14.000 41.762.000 350

8.760

1.680 13.776.546

Promena

Cena

Promet

Ba~kau restrukturirawu, Sivac

-14,29

60

1.200

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-11,50

177

89.957

Ming kova~nica, Ni{

-9,66

290

1.450

Univerzal banka, Beograd

-8,19

706

3.530

Jabuka, Pan~evo

-8,00

920

127.880

Promena

Cena

Promet

Vojvo|anskih top-pet akcija

SAD

Promena %

NIS, Novi Sad

1,05

Dijamant agrar, Zrewanin

0,00

Soja protein, Be~ej

-2,11

963 10.192.073 2.400 741

518.400 276.804

Neoplanta, Novi Sad

0,00

436

209.130

Lu~i} Prigrevica, Novi Sad

0,00

500

162.500

BELEX 15 (585,51 0,19) Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

AIK banka, Ni{

-0,18

1.630

61.318.618

NIS, Novi Sad

1,05

963

10.192.073

Imlek, Beograd

-1,64

3.000

30.000

Soja protein, Be~ej

-2,11

741

276.804

Komercijalna banka, Beograd

3,70

1.680

13.776.546

Energoprojekt holding, Beograd

-1,16

765

261.000

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

1,02

495

7.977.381

Jubmes banka, Beograd

0,00

9.240

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

-4,23

2.988

119.500

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.390

0,00

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

0,00

4.151

124.530

Alfa plam, Vrawe

-4,77

7.600

509.200

Veterinarski zavod, Subotica

-0,22

460

46.000

Tigar, Pirot

-0,99

200

20.000

Svi iznosi su dati u dinarima


6

svet

petak 5. april 2013.

UKRATKO

PJONGJANGPRETINAPADOMMAWIMNUKLEARNIMORU@JEMNASAD

Ameri~kiprotivraketni {tituPacifiku PJONGJANG: Severna Koreja saop{tila da je wenim oru`anim snagama odobreno da napadnu Sjediwene Ameri~ke Dr`ave „mawim, lak{im i raznovrsnim„ nuklearnim oru`jem. Iz Va{ingtona saop{teno da }e za{tita regiona biti poja~ana razme{tawem protivraketnog sistema na ostrvo Guam u Pacifiku.Nemilosrdne operacije„ severnokorejskih snaga „kona~no su ispitane i odobrene„, navodi se u saop{tewu vlasti Pjongjanga, koje je prenela Korejska centralna novinska agencija. Rat mo`e po~eti „danas ili sutra„, dodaje se u saop{tewu. Vojska Severne Koreje navela je da ima dozvolu za neutralisawe ameri~ke „agresije„ pomo}u „mo}nih, prakti~nih vojnih sredstava odupirawa„ koje ukqu~uju atomsko oru`je.Pentagon je najavio da }e na ostrvo Guam, ameri~ku teritoriju u Tihom okeanu, razmestiti sistem za odbranu od raketnih napada kako bi se poja~ala regionalna za{tita od mogu}eg nuklearnog napada. Ameri~ki sekretar za odbranu ^ak Hejgel rekao je da Va{ington ~ini sve, a sli~nu izjavu je ju~e dao dr`avni sekretar SAD Yon Keri. „Neki od poteza koje su oni (Severnokorejci) povukli u posledwih nekoliko sedmica predstavqaju vrlo jasnu opasnost i pretwu interesima sasvim sigurno na{ih saveznika, po~ev od Ju`ne Koreje i Japana, i direktnu pretwu SAD u vezi sa na{om bazom na Guamu, Havajima i sa zapadnom obalom Ame-

Ju`na Koreja se priprema za odbranu

rike”, rekao je Hejgel. Ministarstvo odbrane Ju`ne Koreje saop{tilo je da je wena vojska spremna da se izbori sa svakom provokacijom Severne Koreje, rekao je novinarima zamenik ministra odbrane Vi Jong Sub. Uprkos ratobornoj retorici Pjongjanga, analiti~ari ne o~ekuju nuklearni napad Severne Koreje i ukazuju da vlasti te zemqe znaju da bi takav potez bio saomubila~ki za ~itavu tu zemqu. Eksperti za atomsko oru`je smatraju da Pjongjang jo{ nema mogu}nost da lansira nuklearne bojeve glave. Me|utim, ostali nuklearni kapaciteti te zemqe nisu sa-

svim poznati, rekao je jedan visoki zvni~nik vlade u Seulu, ali naveo da bi u slu~aju nuklearnog napada na glavni grad Ju`ne Koreje ili neko drugo mesto, radioaktivna pra{ina ugrozila i napada~a - Pjongjang. Zato taj neimenovani zvani~nik smatra da atomski napad nije verovatan. Kineski analiti~ari, me|utim, ne iskqu~uju mogu}nost da Severna Koreja zaista krene u rat sa Amerikom, pre svega zbog neiskustva wenog lidera Kim Yong Una. U ovom trenutku Kim je nepredvidiv i opasan, rekao je politikolog Kim Heng Kju, koji veruje da bi severnokorejski

lider zbog mladosti i neiskustva mogao da krene u avanturu kako bi svom narodu pokazao koliko je veliki. Zato je kineska armija podigla borbenu gotovost i trenutno se prave planovi za hitno reagovawe zbog izuzetno visokih tenzija i mogu}nosti da do|e do ratnih sukoba na Korejskom poluostrvu, prenela je agencija DPA. Evropska unija poziva Pjongjang da prestane sa podizawem napetosti i da stupi u dijalog s me|unarodnom zajednicom. Visoka predstavnica EU za spoqnu politiku i bezbednost Ketrin E{ton `ali zbog saop{tewa Pjongjanga da }e ponovo otvoriti nuklearni reaktor Jongbjon iz koga dobija plutonijum potreban za svoj nuklearni program. Generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Kimun „duboko je zabrinut porastom tenzija na Korejskom poluostrvu, {to je izazvano negativnom, zapaqivom retorikom Severne Koreje„. Ban Kimun je razo~aran zbog odluke Severne Koreje da radnicima iz Ju`ne Koreje zabrani da u|u u zajedni~ku industrijsku zonu Kesong. Kako je ju~e javila novinska agencija Sinhua, svim kompanijama je nalo`eno da do 10. aprila napuste Kesong. Ta industrijska zona je na teritoriji Severne Koreje i simbol je me|ukorejske saradwe uprkos vi{egodi{wem pogor{avawu odnosa. Fabrike u Kesongu pokre}u ju`nokorejski kapital i znawe, a posao obavqaju severnokorejski radnici.

ME\UNARODNIKONZORCIJUMISTRA@IVA^KIHNOVINARAPOKRENUO

Gr~kiof{orra~unipodistragomvlade ATINA: Preko 100 gr~kih of{or ra~una na}i }e se pod istragom vlasti u toj zemqi, nakon {to je jedna me|unarodna novinska grupacija objavila informacije o preko 122.000 ra~una koji se nalaze u poreskim rajevima, saop{tila je gr~ka vlada. Zvani~nik gr~kog ministarstva finansija, Haris Teokaris, potvrdio je Frans presu navode koje je izneo za gr~ki dnevnik „Ta Nea„, prenosi Frans pres. Ovu istragu je pokrenuo va{ingtonski Me|unarodni konzorcijum istra`iva~kih novinara (ICIJ). Istraga pod nazivom „Tajnost na prodaju: Unutar globalnog lavirinta of-{or novca”, prati navodnu

ume{anost zvani~nika, wihovih porodica i saradnika u Francuskoj, Azerbejyanu, Rusiji, Kanadi, Pakistanu, Filipinima, Tajlandu, Mongoliji i drugim zemqama. U Gr~koj, samo ~etiri od 107 of{or ra~una, koji su u vlasni{tvu gr~kih dr`avqana na Britanskim Devi~anskim Ostrvima i drugim poreskim uto~i{tima, zavedeno je u vladine poreske kwige. Neki ra~uni su povezani sa dr`avnom kupovinom oru`ja, dok su na primer dva kori{}ena za kupovinu jahte „Kristina O”, koja se nekada nalazila u vlasni{tvu legendarnog gr~kog tajkuna Aritotela Onazisa, navodi „Ta Nea”.

SusretPutinai Obame MOSKVA: Predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Barak Obama odr`a}e razgovore na marginama samita G8 koji }e se odr`ati krajem juna u Severnoj Irskoj, rekao je savetnik ruskog predsednika Jurij U{akov za Itar-Tass. On je dodao da su u toku pripreme kako bi sastanak protekao {to sadr`ajnije.

Neredina Zapadnojobali TEL AVIV, HEBRON: Desetine Palestinaca bacalo je ju~e kamenice na izraelske vojnike i palilo automobilske gume u Hebronu, na Zapadnoj obali, uo~i sahrane jednog palestinskog zatvorenika koji je umro u utorak u izraelskom zatvoru od karcinoma. U me|uvremenu su u Tulkarmu sahrawena i dva palestinska mladi}a koje su izraelski vojnici ubili preksino}, kada su tokom protesta zbog smrti tog zatvorenika napali vojni punkt. Izraelska vojska o~ekivala je nerede tokom ~itavog dana, a palestinski predsednik Mahmud Abas osudio je Izrael da je izazvao eskalaciju napetosti na Zapadnoj obali u posledwa dva dana. U saop{tewu iz svog kabineta Abas je naveo da Palestinska uprava ne mo`e da }uti suo~ena s doga|ajima na Zapadnoj obali i da je „izraelska vlada odgovorna za posledice tih incidenata koji }e naneti {tetu ameri~kim naporima da se obnove pregovori”.

Fotografije razqutile kancelarku BERLIN: Fotografije sa odmora nema~ke kancelarke Angele Merkel, koje su osvanule u mnogim medijima, nastale su bez wenog znawa i objavqene bez wene saglasnosti, rekao je zamenik portparola nema~ke vlade Georg [trajter. ‘’To su sve fotografije koje su nastale, fotografisawem iz nekog skrovi{ta’’, rekao je [trajter, a mediji prenose da je Merkelova quta zbog tih fotografija, odnosno, da nije time odu{evqena.

Pregovori oprogramu „Pa`qivo }emo ispitati do ka ze ob ja vqe ne od stra ne ICIJ i poku{a}emo da ih iskoristimo u najboqoj mogu}oj meri”, izjavio je Teokaris za taj dnevnik.

Vlasnici gr~kih of{or ra~una o~igledno su izvr{ni direktori preduze}a i brodovlasnici, ali tako|e i gra|ani sredwe klase sa siroma{nijeg severa zemqe, dodaje „Ta Nea”.

„Mislimo da mogu da otvore dana{we pregovore jednom frazom - da prihvataju pravo Irana, pre svega pravo na oboga}ivawe”, rekao je Yalili u govoru na Univerzitetu u Almatiju, u Kazahstanu, pred po~etak pregovora. „Nadamo se da u Almatiju oni ne}e ponoviti gorko iskustvo kroz koje su pro{li tokom 34 godine na{e revolucije i da }e ovog prole}a doneti ispravnu odluku”, dodao je Yalili, mi-

TEHERAN: Iran }e insistirati na priznawu svojih prava na oboga}ivawe uranijuma u ovonedeqnim pregovorima sa svetskim mo}nicima o svom nuklearnom programu, izjavio je ju~e glavni iranski pregovara~ Saed Yalili.

Teheran

sle}i na islamsku revoluciju iz 1979. kojom je zba~en iranski {ah. „Ono {to na{a zemqa o~ekuje je da SAD koriguju svoje pona{awe, ne samo na re~ima i oni }e danas u Almatiju biti na jo{ jednom testu”, rekao je Yalili. „Oni koji do|u na pregovore treba da do|u sa logikom, a ne sa pretwama”, dodao je on. Iran i zemqe, poznate kao P5+1 - pet stalnih ~lanica Saveta bezbednosti Ujediwenih nacija i Nema~ka - po~iwu u danas svoju petu rundu pregovora za posledwe dve godine..

Abramovi~ doneopismo MOSKVA, LONDON: Ruski milijarder Roman Abramovi~ je „misteriozna” osoba koja je donela pokajni~ko pismo preminulog tajkuna Borisa Berezovskog predsedniku Vladimiru Putinu. Londonski „Telegraf” prenosi re~i vi{e neimenovanih izvora koji su ruskom listu „Vedomosti” potvrdili da je Berezovski dao Abramovi~u pismo da ga li~no odnese Putinu. Berezovski je u tom pismu, kako navode mediji, napisao da `eli da se vrati ku}i i da je tra`io „opro{taj za svoje gre{ke”. Ukoliko se poka`e da je ta~na informacija da je Abramovi~ odneo pismo Putinu, to }e biti ogroman preokret budu}i da su dvojica milijardera vodila sudsku parnicu, vrednu nekoliko miliona funti, koju je na kraju Berezovski izgubio.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI BARAKOBAMA U znak solidarnosti sa dr`avnim slu`benicima, ~ija }e primawa biti smawena zbog smawewa buyeta, ameri~ki predsednik Barak Obama se odri~e pet posto svoje plate. Pet odsto godi{we predsedni~ke plate od 400.000 dolara iznosi 20.000 dolara, a novac }e biti vra}en u dr`avnu blagajnu. Plata predsednika, kao i ~lanova Kongresa, odre|ena je zakonom i ne mo`e da se mewa.

YEJKOBLU Ameri~ki ministar finansija Yejkob Lu razgovarao je s generalnom direktorkom MMF Kristinom Lagard o „perspektivama svetske ekonomije, posebno o razvoju situacije u Evropi „, izjavio je portparol ministarstva finansija SAD.. Yejkob Lu }e se 8. aprila u Briselu sastati s predsednikom Evropskog saveta Hermanom van Rompejem i drugim zvani~nicima EU.

BA[ARELASAD Sirija {aqe pripadnike neregularnih milicija na obuku za gerilsku borbu u tajnoj bazi u Iranu kako bi oja~ala svoje oru`ane snage Taj diskretni program naziva se i javnom tajnom u nekim oblastima lojalnim predsedniku Sirije Ba{aru El - Asadu, koji poku{ava da slomi pobunu protiv vladavine wegove porodice. Iz sirijskih bezbednosnih snaga demantovao je da Sirija {aqe borce u Iran.

I {panska princeza Kristina osumwi~ena za korupciju MADRID: U zamahu borbe protiv korupcije koji je zahvatio Evropu na listi onih koji su osumwi~eni za utaju poreza ili sakrivawe imovine na{la se k}erka {panskog kraqa, doskora{wi ministar buyeta u vladi Francuske, a ruski predsednik Vladimir Putin je upozorio dr`avne funkcionere da zatvore bankarske ra~une u inostranstvu. [panska princeza Kristina osumwi~ena je da je koristila polo`aj za sticawe koristi. Bi}e saslu{ana u okviru istrage protiv svog supruga, nekada{weg kapitena {panske rukometne reprezentacije, osumwi~enog da je prisvojio oko pet miliona evra iz dr`avnih fondova. Gra|ani [panije ne pokazuju iznena|ewe i ka`u da princeza treba da odgovara ako je uradila ne{to lo{e. U Francuskoj, donedavni ministar za buyet @erar Kajzak priznao je da ve} 20 godina dr`i novac na ra~unima u [vajcarskoj i Singapuru, {to su tvrdili mediji a on uporno negirao.

Princeza Kristina

Francuski predsednik Fransoa Oland nije krio bes zbog takvog pona{awa Kajzaka. „On je izdao najvi{e institucije Francuske - {efa dr`ave, vladu, parlament i Francuze. To je {okantno, jer zna~i odsustvo svakog morala. Zato donosim odluku, izme|u ostalog, o `estokoj borbi protiv sukoba javnog i privatnog interesa i o obavezi prijavqivawa i kontrole imovine ~lanova parlamenta i ministara”, rekao je Oland. Da razo~arawe bude ve}e, re~ je o ~oveku koji se proslavio vode}i borbu protiv izbegavawa poreza, a ~ija su meta bili upravo Francuzi koji dr`e novac van zemqe. Kajzaku preti vi{egodi{wa zatvorska ali i nov~ana kazna od 375.000 evra. Ruskim ministrima i drugim zvani~nicima preti smena ako ne poslu{aju naredbu predsednika Vladimira Putina da zatvore ra~une u bankama van Rusije i prijave imovinu. Procewuje se da je samo pro{le godine iz Rusije nezakonito izneto 50 milijardi dolara, {to je u centar pa`we do{lo s bankarskom krizom na Kipru.


dru[tvo

I pacijenti biraju lekove i pomagala Predstavniciudru`ewapacijenata skre}u pa`wu Republi~kom fondu za zdravstvenoosigurawenatodacenalekova i medicinskih pomagala nesmeuvekdabudepresudna, pogovotoukolikoidena{tetukvalitetale~ewa.Onio~ekujuda}eFondna}ina~inada tenderske komisije, u primeni novog Zakona o javnim nabavkama,uzmuuobzirwihove specifi~ne potrebe. Taj zakonstupiojenasnagu1.aprila. Kako navode u Udru`ewu pacijenata sa stomom, wihov `ivotjenezamislivbezkesa idiskova,panijesvejednokojegsuonikvaliteta.IuUdru`ewu dijabeti~ara i Udru`ewu bubre`nih bolesika smatraju da kod izbora lekova i pomagala mora biti presudan kvalitet. –U~esnicinajavnimtenderima uvek nude ni`e cene jer seradiovelikimkoli~inama – izjavio je predsednik Save-

zabubre`nihinvalidaSrbije NikolaGruber.–Praksauzemqamauokru`ewupotvrdila je da se u jakoj konkurenciji mogu ostvariti u{tede ~ak i do20i30odsto.Oko4.000pacijenata koji su u redovnom programudijalizeuna{ojzemqi sada se suo~ava s ponudom proizvoda vrlo razli~itog kvaliteta pa u{teda ne smedabudenara~unkvaliteta. Komentari{u}i zahteve udru`ewapacijenata,uRFZOupodse}ajunatodasuodlu~ili da wihove predstavnike ubudu}eukqu~euradkomisija itenderakojesprovodiFond dabizajednoswimare{avaliprobleme.Udru`ewapacijenata bi}e ukqu~ena u komisijezanabavkelekovaipomagala,izradupravilnikaomedicinsko-tehni~kimpomagalimaiostandardimazadijalizu, kao i u komisiju za retke bolesti. J. B.

petak 5. april 2013.

7

REKE U VOJVODINI LAGANO RASTU

Odbrana od poplave na 412 kilometara vodotoka JVP „Vode Vojvodine” obznanile su ju~e da odbranu od poplava sprovode na ukupno 412 kilometara odbrambene linije na podru~ju Vojvodine, dok se bele`iblagrastvodostaja.Mere vanredne odbrane sprovode senablizu25kilometaraito na {est kilometara Save kod Klenka i Hrtkovaca, na brani „Veliko Sredi{te” na Markova~kompotokuinaZlatici,od Kikindskog kanala do dr`avne granice. Mereredovneodbraneodpoplava na snazi su na 387 kilometaranapojedinimdeonicama

Dunava,Save,Tise,Tami{a,Nere,zatim,naStaromBegejuina kanaluBegej,vodotokuNadelai crpnojstaniciIvanovo. Vanrednaodbranaodpoplava podrazumeva da se stawe odbrambenihnasipaiobjekataneprekidno prati te da se otklawaju o{te}ewa, saop{tili su iz„VodaVojvodine„. Osim toga, na dunavskim nasipima kod Kovina registrovanojepedesetakrupakojesunapravile lisice. Takva o{te}ewanasipa,koja,na`alost,nisu retkost, mogu znatno ugroziti bezbednost brawenog podru~ja

^i{}ewe kanala u kawi{koj op{tini Op{tinski{tabzavanrednesituacijeuKawi`idoneojeju~eodlukuoprogla{avawuvanrednesituacijenateritorijikawi{ke op{tine zbog visokog nivoa podzemnih i povr{inskih voda,kaoivisokogvodostajaTise.Popreporuci[taba,gra|animabitrebalodao~istekanaleipropusteispredsvojihku}adabisepredupredileposlediceo~ekivanogporastanivoa voda.Poqoprivrednicimajepreporu~enodavodusasvojihwivausmeredonajbli`ihodvodnihkanala. M. Mr.

Zatvarawelisi~jihrupa

jerukrajwemslu~ajumogudovestidoprolomanasipaiproboja vode. Tokom pro{le nedeqe radnici „Voda Vojvodine„ zatvorili su dvadesetak takvih rupa, a ukoliko vremenske prilikedozvole,ostatakbitreba-

lo da bude saniran u narednih desetak dana. Rupe, koje su {irokeod50do80cm,adubokei do pet metara, zatvaraju se ugradwom bentonita (specijalnavrstagline)podpritiskom. P. Klai}

ONLAJN PRIPREMA ZA MALU MATURU

Kompjuter zadu`en za besplatne privatne ~asove JU^E POSLE PODNE DVE DETONACIJE U OKOLINI BEOGRADA, NOVOG SADA I ZREWANINA

Vojni avioni probili zvu~ni zid Vojni avion Mig-21 probio je ju~e u okolini Beograda zvu~ni zidoko16.20~asovaposle~ega se ~ula jaka detonacija, potvrdilajeSawaVuksanovi}@ugi} iz Sektora za vanredne situacijaBeograda. Detonacija se ~ula ~ak do Zrewanina i izazvala je uznemirewegra|ana. Oko 17,35 ~asova jo{ jedan avion vazduhoplovstva Vojske Srbijejeprobiozvu~nizidovoga puta u rejonu Zrewanina, pa sedetonacija~ulaiupojedinim delovimaNovogSada..

Kako „Dnevnik” saznaje u Ministarstvuodbrane,upitawuje bila tehni~ka proba vazduhoplovnogtipaMig21izvedenau zonirezervisanojzaizvr{avawetakvihproba. Probijawe zvu~nog zida nastajekadaavionletibr`eod zvuka (1227,6 kilometara na ~asnanivoumora).Detonacija, odnosno zvuk koji nastaje posledicajenaglogzgu{wavawa i razre|ivawa vazduha na mestu gde avion dostigne brzinuzvuka. M. B.

Zbirkezadatakazapripremu zavr{nog ispita na kraju osnovnog {kolovawa odavno supredmalimmaturantimai doksesazadacimauwimanekinosesamostalno,ponekim proc en am a, svak om tre} em osmaku potrebna je dodatna pomo}.Wusuroditeqiranije morali da pla}aju, a od pro{le godine mogu je dobiti i besplatno, i to posredstvom kompjutera. Naime, nastavnik informatike iz Ni{a Sa{a Popovi} kreirao je pro{le godine sajt „U~i slobodno„ – www.ucislobodno.com – i klipove s 330 zadataka iz matematike postavio na „Jutjub„. U junu pro{le godine to je bio najgledaniji obrazovni portal u Srbiji, na kojem se za malu maturu besplatno pripremalo

~ak 10.000 osmaka. Ove godine „U~i slobodno akademija” nudi na„Jutjubu„ibesplatnepripremezazavr{niispitizsrpskog jezika i korisnika je sve vi{e. Sa{a Popovi} je u me|uvremenu,s tutorijalomukojemobja{wava kako snima „Jutjub„ klipove iz matematike, pobedio na konkursuuAmerici. Taj na~in pripremawa, po wegovim re~ima, osmacima je veoma prijem~iv jer je na sajtu kojioni radoi~estokoriste,a istovremeno ima efekat individualnog ~asa, na kojem svako napreduje u skladu sa svojim mogu}nostima, u~i kad `eli i tempomkoji`eli,mo`edasevra}a naono{tonije dovoqnosavladao,akorisnicimajenaraspolagawuipodr{kanastavnika. Od ove godine mali maturanti mo gu bespl atno da se

pripremajuzazavr{niispiti putem sajta www.mala-mat ura.com, na kojem mogu, dok prelaze lekciju i testove, istovremeno slati pitawazadelovekoji suim ostalinejasni, a odgovore }e u kratkom roku dobijati od profesora Sredwe {kole za informacionetehnologije,kojajezajedno s Visokom {kolom strukovnih studija za informacionetehnologijeikompanijom „LINK group„ realizovala taj projekat. Dovoqno je da se u~enik registruje na sajt i mo`e da bira oblasti iz srpskog i matematike. Gradivo je zanimqivo obra|eno, uz ilustracije i video-materijale, a na kraju svake oblasti je test kojim se proverava znawe. Uskoro }e |aci na tom sajtu mo}i da zakazuju i onlajn kon-

sultacije s profesorima, a u maju}eimbitinaraspolagawu isimulacijazavr{nogispita. – Od kada je pre mesec i po dana ovaj sajt po~eo da radi, posetilo ga je vi{e od 30.000 korisnika,avi{eod4.700jeregistrovano i aktivno se onlajn priprema za malu maturu – obja{wava profesor srpskog jezika u Sredwoj {koli za informacione tehnologije Aleksandra Prokopijevi}. –Zanimqivojedasenalekcijama iz srpskog jezika osmaci zadr`avaju ~e{}e nego {to re{avajuzadatkeizmatematike. Najpopularnije su fonetika i morfologija, dok im u matematici pa`wu najvi{e okupiraju brojevi i operacije s wima. Od pojedina~nih pitawa i dilema, naj~e{}e ih mu~e glasovne promene. D. Deve~erski

INICIRANO DONO[EWE ZAKONA O REZERVISANIM ZANIMAWIMA

Na dr`avnoj „listi” sudije, lekari, u~iteqi Dr`avabitrebalodaodredi posebneuslovezaobavqaweodre|enihprofesija:pravnih,medicinskihiprosvetnih,inicijativa je Konferencije dr`avnih pravnihfakulteta,odr`ane15. i 16. marta, na Dr`avnom univerzitetu u Novom Pazaru. Predlogjedasetomorau~initiposebnimzakonomorezervisanimzanimawima{toje,ka`e za„Dnevnik”dekanPravnogfakulteta Univerziteta u Novom Saduprof.drRankoKe~a,pro{lenedeqeprihvatioiRektorskisavetKonferencijeuniverzitetaSrbije,apredlogjepodr`aoiministarprosvete,nauke itehnolo{kograzvojaprof.dr @arkoObradovi}.

–Osnovnaidejateinicijative, prisutne jo{ od 2003. godine,jedapodignenivokvaliteta studirawazaprofesijekojese obavqajuudr`avnimslu`bama, odnosnoustanovama:pravo,medicinu, obrazovawe i vaspitawe,bezbednost.Tojeneophodno zbogizuzetnovelikogzna~ajaza `ivot gra|ana i funkcionisawenekihvitalnihslu`bi–ka`edekanKe~a. On osporava prigovore, koji susemogli~utipresvegasprivatnih fakulteta /univerziteta,otomedasetimefavorizujudr`avnifakulteti. –Tonestoji.Prvo,dr`avaje kao poslodavac sasvim slobodnadaodre|ujeusloveiposebne

Nema diskriminacije –Podvla~imponovodanijeidejadasestvoriodnosneravnopravnostiidiskriminacijeizme|udr`avnihiprivatnihfakulteta,negodasepodigneop{tinivoobrazovawapomenutih profesija.Naravno,dr`avamorastvoritiuslovedafakulteti~ijijeonaosniva~funkcioni{uikadatonijekowukturno. Privatnifakultetimogukadgodpo`eleodustatiododre|enedelatnosti.[taondauraditi?Ko}enamobrazovatiu~iteqa,lekara,pravnika?Tosusvebilirazlozikojisuuticalina todaKonferencijadr`avnihpravnihfakultetadonesepomenutezakqu~kekojejepodr`aoiRektorskisavetKONUS-a–ka`edekanKe~a.

RankoKe~a,dekanPravnogfakultetauNovomSadu

kriterijume za prijem kadrova koji }e obavqati te funkcije u oblasti pravosu|a u naj{irem zna~ewu.Dr`avaimasasvimlegitimno pravo da odredi uslove,agra|aniimajusasvimlegitimnupotrebudasetefunkcijeobavqajukvalitetnijeiboqe –nagla{avaKe~a,iukazujenato da to nije usmereno ni protiv privatnih fakulteta ni u prilogwima,negojejednostavnoinspirisanoidejompodizawakvalitetaobrazovawauovimoblastima. – Podse}am, tako|e, na todajeskupuslovakojejetre-

balo ispuniti u akreditacionompostupkuutvr|enkaominimumuslovapatakome|upojedinim fakultetima imamo veoma velikerazlikeunastavnimplanovimaiprogramima. Na primer, na nekim dr`avnim pravnim fakultetima, fond ~asova iz Obligacionog pravaje~etirinedeqnoplusve`be i tako puna dva semestra, dok ima i akreditovanih privatnih fakulteta gde je isti predmet jednosemestralni i studentigaslu{ajusamodva~asanedeqno.Ke~apotvr|ujedaje

to slu~aj u nizu predmeta i disciplina i konstatuje da se onda,normalno,name}epitaweda litakavobimnastave,takvavrsta obrazovawa daje potreban kvalitetdaseuspe{noradina veoma odgovornim mestima u okvirima pravosu|a i dr`avne uprave. Isto va`i i za lekare iliu~iteqekojimasepoverava obrazovawe i vaspitawe dece odnajmla|eguzrasta... – Evidentno je da se dilema dr`avniiliprivatnifakultetiitaidejadiskriminacijepostavqa samo na liniji prema dr`avnom sektoru – isti~e dekanPravnogfakultetaUNS-a.– Ali, na{e iskustvo s Pravnog fakulteta u Novom Sadu je da privatni poslodavci u svoje firmeveomaretkoprimajuone koji su zavr{ili privatne fakultete te da je `eqa da se „prodre„ s tim fakultetima usmerena prema dr`avnoj slu`bijersesmatrada}esevremenom, u praksi, ste}i potrebna znawa, ali kad se ~ovek ve} zaposlio,aneprethodno. Ke~a decidirano tvrdi da je neta~an eventualni prigovor o tome da je inicijativa dr`avnih pravnih fakulteta usmerenakafavorizovawuwihsamih, i tu tvrdwu potkrepquje time

dajeiustrukturiveomazna~ajnogprivatnoguniverziteta,kakav je “Megatrend„, podr`ana pomenuta inicijativa. Procewujedasu„verovatnoionido{lidosaznawadatavrstapristupa u krajwim i dugoro~nim sagledavawima mo`e stvarati ozbiqanproblemisasvimkompromitovatiobrazovawe”. – Zato su i oni su podr`ali inicijativu o potrebi dono{ewazakonaorezervisanimzanimawima i da se u tim kqu~nim profesijama zahteva znatno ve}i stepen kvaliteta obrazovawa, naravno, kada se dr`ava pojavquje kao poslodavac. S druge strane, dolazimo u priliku da, de fakto, razli~iti kriterijumi i sli~no, stvaraju i u ozbiqnoj meri ugro`avaju interesena{ihstudenata,koji potro{eogromnuenergijudabi sekvalitetnoobrazovali,aondado|uusituacijudasena|uu nepovoqnijem polo`aju u nekoj konkurenciji sa studentima onihfakultetagdeselakodolazidoocena.Mimoramo{tititiinteresena{ihstudenata zato{tojetoprviulazuprofesiju: smer, du`ina studirawa i prose~na ocena – isti~e na{sagovornik. V. ^eki}


8

crna hronika

petak 5. april 2013.

RASTENASIQEUPORODICIUKOJEMIPO^INIOCIODUUSMRT

Pobijusvojenajbli`e paodmahpresudesebi U porodi~noj ku}i u Vrani}u kod Beograda prekju~e posle podne prona|ena je mrtva tro~lana porodica – otac, majka i sin. Sumwa se da je sin Dragan S.(52)ubiosvogoca(81)imajku(78),apotomizvr{iosamou- bistvo. Po podacima MUP-a Srbije, pro{le godine izvr{eno je 51 porodi~noubistvoite{koubistvo, u kojima je stradalo 57 osoba, od kojih samo jedna nije bila ~lan porodice. U deset slu~ajeva ubice su posle zlo~inapresudileisebi.Pro{legodineuSrbijijepo~iweno40porodi~nih ubistava, a usmr}ene su 43 osobe, od kojih dve nisu bile ~lanovi porodica. ^etvorica ubica po~inila su samoubistvo. Izgodineugodinurastebroj najdrasti~nijihoblikanasiqau porodici. Stru~waci tvrde da je to posledica vi{egodi{we nema{tineiborbezagoluegzistenciju mnogih gra|ana koji “pucaju”.Uzto,porodica,kojaje u prethodnim decenijama bila kamentemeqacmentalnogzdravqa svakog pojedinca, prestala je da ima tu ulogu jer je i sama

Suboti~kaku}aukojojselanedogodilaporodi~natragedija

razorena i uni{tena nema{tinomigolimpre`ivqavawem. Psihoterapeut Zoran Milivojevi}obja{wavadaute{kim vremenimavladaekonomskipesimizam i qudi ne vide perspektivu pa tra`e uto~i{te u

Koodgovarazbogpogre{neprocene? KoordinatorkaSavetovali{tazaborbuprotivnasiqauporodiciVesnaStanojevi}konstatujedadecasve~e{}eubijaju roditeqe,kaoidajetrenddasepsihi~kiobolelipu{tajuna ku}nole~ewe. –Mo`dabiimoglidafunkcioni{unaodgovaraju}imterapijama,aliwihovemajkese`aledane}edauzimajulekove.Ne znasekoprocewujedalijenekibolesnikdovoqnozdravdanapustizatvorskubolnicuiodeku}inavikend.Idalijeikada ikoodgovaraozbogpogre{neprocenekadatajpo~iniubistvo– pitaseVesnaStanojevi}.

porodi~nomkrugu,aondakadai tu ne{to nije u redu, to do`ivqavaju katastrofi~no, strasno,itovodiutragediju. Uporodi~nimtragedijamanasilnici su naj~e{}e mu{karci, neretko bahati i bu~ni u dru{tvu, koji vole da skre}u pa`wunasebejertimeprikrivajukomplekse,nesigurnostiunutra{weprobleme. @rtvesu`eneideca,alii ostareli roditeqi koji su previ{e popustqivi prema svojoj deci,pa~akikadaonaimajunekoliko decenija. Mnogi qudi su silom prilika prinu|eni na to dado`ivotno`ivesroditeqimajersuostalibezposlaimogu}nostidadonovogdo|u.Psihijatar i psihoterapeut Zoran \uri}, koji svakokog dana na

Klinici za neuropsihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarevi}” u Beogradu radi s osobama koje pate od ozbiqnih psihijatrijskihbolesti,isti~eda“ludilo” koje vodi u porodi~no nasiqe nijetoupsihijatrijskomsmislu tere~ive}ukolokvijalnom. –Umojuordinacijusvakogdanadolazequdiu{estojdeceniji`ivotakojisupotpunoo~ajni jer nemaju posao, a imaju svega nekolikogodinadopenzije–kazaojedr\uri}.–Oninemajuod ~egadahraneporodicuiodmene naj~e{}e tra`e da ih po{aqem u invalidsku penziju. Na`alost, o~aj nije dovoqan “uslov” za tu vrstu penzije. Te osobe nisu lude u psihijatrijskomzna~ewutere~i,alisuim vi{egodi{wa briga i nerviraweuvelikojmeriistawilinerveiozbiqnoporemetilifunkcionisawe, razdra`qivi su i “pucaju” zbog svake sitnice, imaju ~ir i visok pritisak pa imlekaripi{uuputzapsihijatra. Ja bih re{io sve wihove probleme kada bih mogao da ih zaposlim. Uprkosvelikombrojuzlo~ina kojepo~ineonikojisui{lina psihijatrijsko le~ewe, Zoran Milivojevi} tvrdi da je glavni povod porodi~nim tragedijama ipak qubomora. Ona je posebno karakteristi~nazaubistvakojasupra}enasamoubistvomjer seradioosvetiodba~enogmu{karca koji ne prihvata da je odba~en i koji ne vidi budu}nost. – Posebno zabriwava to {to u posledwe vreme takvi mu{karciusmrteizajedni~kodete ili decu – isti~e Milivojevi}. Q.M.

[ESTORKAIZBEOGRADATERETISEZARAZBOJNI[TVAIDROGU

Paliposlepqa~kepo{tenaVo`dovcu Efikasnom akcijom beogradske policije, posle po~iwenog razbojni{tva u po{ti u beo- gradskojop{tiniVo`dovacli{eno je slobode {est osoba zbog postojawa osnova sumwe da su po~inile vi{e krivi~nih delarazbojni{tva,neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga i te{ke kra|e. Kako je saop{teno ju~e iz MUP-a, li{eni su slobode Milo{ F. (19), Marko S. (21), ZoranN.(22),MarioK.(25),Gojko \.(21)iMarkoZ.(22),sviizBeograda.

Postoje osnovi sumwe da su Milo{F.iMarkoS.uutorak,3. februara, uz pretwu plasti~nim pi{toqem i no`em, iz po{te na Vo`dovcu oduzeli oko 1.500.000 dinara. Sumwa se da su ih do po{te u iznajmqenom automobiludovezliosumwi~eni MarioK.iGojko\.,kojisuposle po~iwenog krivi~nog dela voziloostaviliublizinipo{te. Upopodnevnimsatimapoautomobilisudo{liosumwi~eniZoran N. i Mario K., koji su ubrzo nakon{tosupreuzeliautoli{enislobode,augepekuautomobilaprona|enoje1.500.000dinara,

garderoba, fantomke, plasti~ni pi{toqino`. Postoje osnovi sumwe i da su osumwi~eni tokom februa- ra i marta ove godine po~inilivi{ekrivi~nihdelarazbojni{tva u po{tama, prodavnicama i trafikama na teritoriji Beograda. Sumwa se da su Zoran N. i Mario K. krajem mart a ove god in e po~ in il i krivi~no delo razbojni{tva u po{ti na ^ukarici, iz koje su uz pretwu plasti~nim pi{toqem oduzeli vi{e od 200.000 dinara, dok su Marko S. i Milo{F.osumwi~enidasupo~i-

nili razbojni{tvo na benzinskojpumpiuZemunu. Tako|e, postoje osnovi sumwe dasuMarkoZ.iMilo{F.po~etkommartauStarojPazovipo~inilite{kukra|uujednojprodavnici,doksesumwadajeMarkoS. krajemfebruarapo~iniorazbojni{tvoutraficiuZemunu. Prilikom pretresa stanova, kod Zorana N. je prona|ena marihuana,dokjekodMarkaS.prona|enkokain.Osumwi~eni}e,uz krivi~nu prijavu, biti privedeni de`urnom istra`nom sudiji Vi{egsudauBeogradu,navedeno jeusaop{tewu. (Tanjug)

DRAMANANOVOSADSKOMLIMANUSRE]NOOKON^ANA

Foto:B.Lu~i}

Pregovara~ispre~ilitragediju

Nakondvo~asovnedramenakrovuzgrade u ulici Jo`efa Mar~oka 1 u Novom Sadu, policijskipregovara~iivatrogasciuspeli sudaubedeM.M.(1969)dasi|eskrova,nakon~egajekolimaHitnepomo}isproveden ubolnicu. Naime,ovaj~etrdesetrogodi{wakjeoko 13~asovakrozprozorstanaukojem`ivis majkom,iza{aonakrovzgrade,skinuosego dopojasaiseonavrhzgrade.Desetakminuta kasnije, na poziv wegove majke, na lice mestasustiglipolicija,vatrogasciiHit-

napomo}.Policijskipregovara~isupolako uspostavqali kontakt s wim, da bi nakon polu~asovnih pregovora pri{li ~oveku na sveganekolikometara.Prvosuuspelidaga nagovoredaobu~ejaknukojusumudodali,a nakon45minutasuuspelidagaprihvatei uvukuuzgradu. Kako smo nezvani~no saznali, on se s majkom u ovu zgradu doselio jesenas iz Apatina,akom{ijesugaopisalekaomirnog i povu~enog. Po re~ima stanara, nekoliko sati pre nego {to se popeo na krov

zgrade, bio je u prodavnici u prizemqu i ni~imnijepokazivaodabimogaopoku{atisamoubistvo. Navodno su wegovi psihi~ki problemi uzrokovani te{kom `ivotnom sudbinom, jersumuuratutokomdevedesetihgodina poginulatribrata. Ina~e,uistojzgradiseprenekolikogodina dogodilo samoubistvo, kada je jedan mladi} sko~io s terase stana na {estom spratu. N.P.

NI[TAODPROCESA„ACATOMI]PROTIV BORISATADI]A”

Generalova tu`bazastarela

AcoTomi}

–PrviosnovnisuduBeograduodbioje,zbognastupawaapsolutne zastarelosti, optu`ni predlog protiv biv{eg predsednika Srbije Borisa Tadi}a kojijeprotivwegapodneonekada{wina~elnikUpravebezbednostiVojskeJugoslavijeAcoTomi}zbognezakonitogpenzionisawa – izjavila je ju~e portparolkasudaIvanaRami}. Onajepreciziraladajeoptu`ni predlog podnet 13. marta ovegodine,adajesudutvrdio da je apsolutna zastarelost u tom slu~aju nastupila 26. marta. Tomi}jeprivatnutu`buprotiv Tadi}a podneo 2004. jer ga je 2003, tokom akcije „Sabqa„, kao ministar odbrane, Tadi} protivzakonitoibezovla{}e-

BorisTadi}

wa penzionisao i tako omogu}io civilnim vlastima da ga uhapse i dr`e u pritvoru. Istra`nisudija,kojijeuprethodnompostupkutrebalodasaslu{aoptu`nogisvedoke,tonije ~inio zbog Tadi}evog imunitetakaopredsednikadr`ave. Nakon odlaska s funkcije i vi{e poku{aja uru~ivawa sudskogpoziva,Tadi}se25.janua- raovegodineodazvaoidaoiskazistra`nomsudiji,anovinarima je rekao da nije po~inio nikakvu gre{ku i da bi ponovo penzionisaoTomi}a. Potuma~ewuTomi}evogadvokata Gorana Petronijevi}a, ukaz o penzionisawu mogao je doneti samo predsednik tada{we dr`avne zajednice Srbije iCrneGore. (Tanjug)

VESTI Pesnicomuglavu Novosa|anki Novosadskakriminalisti~ka policijaodredilajemeruzadr`avawame{taninuM.P.(1994) zbogsumwedaje,zajednospetnaestogodi{wakom iz vrbaske op{tineijo{dvojicomzasada nepoznatih izgredanika, pretio no`em jednoj Novosa|anki, udariojerukomuglavuizatim joj oteo novac, mobilni telefonili~neisprave. Osumwi~eni M. P. bi}e, uz krivi~nu prijavu za razbojni{tvo, priveden istra`nom sudijiVi{egsudauNovomSadu,a protiv maloletnika sledi krivi~na prijava u redovnom postupku. Intenzivno se traga za ostalim izvr{iocima tog krivi~nog dela, saop{tila je ju~e novosadskaPolicijskauprava.

Pritisci nasvedoka PolicijauVrbasuuhapsilaje me{taninaS.S.(1993)podsumwomdajeizvr{iokrivi~nadelaometawaispre~avawadokazivawa,ugro`avawasigurnosti i uni{tewa i o{te}ewa tu|e stvari.Onseteretidajepresreo sugra|anina, `rtvu krivi~nog dela protivpravnog li{ewa slobode, i pretio mu da bigaprimoraonatodasvedo~iuwegovukorist. Kasnije tog dana pretio je i wegovom ocu i dvojici bra}e, kojisumuuzvratilipretwe.Tako|e,osumwi~enomsepripisuje da je komadom betona o{tetio automobil te porodice, koji je bioparkiranispredku}e. S.S.}e,uzkrivi~nuprijavu, bitidovedenistra`nomsudijiOsnovnogsudauNovomSadu nasaslu{awe,aprotivostale ~etvorice u~esnika bi}e podnetekrivi~neprijaveuredovnom pos tupk u zbog osnov an e sumwe da su izvr{ili krivi~no delo ugro`avawa sigurnosti,navodiseusaop{tewuPU uNovomSadu. M.V.

Pritvor za20provala Pripadnici Policijske uprave u Zrewaninu li{ili su slobode i odredili meru zadr`a-

vawaS.@.(21),S.I.(22)iM.S. (22), svi iz Zrewanina, zbog sumwedasupo~inilivi{ekrivi~nihdelate{kekra|e. Oniseteretedasuoddecembra2012.dosredinemartaove godinepo~inilivi{eoddvadesetprovalanapodru~juZrewanina. Provaqivali su u ku}e, radwe, ugostiteqske objekte i kralinovacitehni~keure|aje. Osumwi~enisuuzkrivi~nuprijavuprivedeniistra`nomsudiji Osnovnog suda u Zrewaninu, koji im je nakon saslu{awa odrediopritvor. @.B.

Osumwi~en zasilovawe Ni{ka policija identifikovalajeiprivelaMilanaS.(22) iz sela Batu{inac zbog sumwe dajesilovaodvadesetdvogodi{wu devojku pored Ni{ave, saop{teno je ju~e iz Policijske upraveutomgradu. Sumwa se da je Milan S. devojkusilovaoutri~asaizapono}i u neosvetqenom delu grada tako {to ju je presreo, onesvestio,azatimisilovao,navode u policiji. Intenzivnom pretragom terena i anga`ovawem policije, Milan S. je u kratkomrokuprona|enili{en slobode. (Tanjug)

Poku{aj ubistvano`em Pripadnici {aba~ke kriminalisti~kepolicijeli{ilisu slobodeiodredilimeruzadr`avawa do 48 sati Draganu P. (26)iz[apcazbogsumwedaje izvr{io krivi~no delo ubistva u poku{aju. Kako se navodiusaop{tewu{aba~kepolicije, Dragan P. se sumwi~i da je prekju~e oko 18.30 sati u Ulic i Avd e Kar ab eg ov i} a o{trim predmetom vi{e puta ubo u grudi i le|a vlasnika frizerskog salona. Povre|enom su u {aba~koj op{toj bolnicikonstatovanete{ketelesnepovrede. Poistekumerezadr`avawa, osumwi~eni }e, u zakonskom rokuiuzkrivi~nuprijavu,biti priv ed en u daq u nadl e`nost istra`nom sudiji Vi{egsudau[apcu,navodiseu saop{tewu. (Tanjug)


crna hronika

Svedokiwa demantovalapolicajce Predkrivi~nimve}emVi{eg sudauNovomSadu,kojempredsedava sudija Svetlana Tomi}Joki}, ju~e je nastavqeno su|eweRadosavuVuja~i}u(58),biv{em zameniku generalnog direktora„Srbijagasa„, kojijeoptu`en za izazivawe saobra}ajnenesre}eukojojjepregotovo tri godine u novosadskom vikend-nasequ„Kamewar”poginuo biciklistaMilanLutovac(15). Naju~era{wemro~i{tupred sudomsusvojeiskazedalisui svedoci Mira A~ i wen suprug drAleksandarMilovan~ev,koji suutrenutkunesre}ebiliuvoziluizaRadosavaVuja~i}a,kao i ve{taci koji su predstavili svoje nalaze o toj saobra}ajnoj nesre}i. SvedokiwaMiraA~jenegirala navode policajaca iz patrolekojajestiglanalicemesta, koji su u svojim iskazima naveli da im je po dolasku na lice mestaupravoMilovan~evsaop{tiodajevoziloRadosavaVuja~i}a s lica mesta pomerila wegovasuprugaMira.Onajeod sudazatra`ilasuo~ewewe,wenogsuprugaipolicajacakojisu izneli takvu tvrdwu, rekav{i da jeste nakon nesre}e ulazila u Vuja~i}ev automobil, ali samodabipokupilatorbicuitelefone koje je Vuja~i} tra`io damudonese. Weno svedo~ewe je,uz opomene za pona{awe,u nekoliko navrata prekidala sudijaSvetlana Tomi}-Joki},da bi joj na kraju izrekla i nov~anu kaznu od 100.000 dinara zbog vre|awa sudausudniciivanwe. Iskaz Mire A~je pred sudom potvrdio i wen suprugdrAleksandar Milovan~ev, koji je rekao da nije ta~no da je policaj-

cima, koji su do{li na uvi|aj, rekao da je wegova `ena pomerila Vuja~i}ev „audi„. Milovan~ev je rekao da je ~uo da je neko pomerao Vuja~i}ev automobil s lica mesta i da pretpostavqa da je to uradio neko od gostiju sa svadbe iz restorana kod kojeg se desila nesre}a jer je,kako je naveo,~uo neke qude kako se bune {to ne mogu da isparkiraju svoja kola po{to im smeta Vuja~i}ev automobil koji je ostao na putu. Osimtoga,onjerekaoidaje poku{avaodareanimirade~aka sve do dolaska Hitne pomo}i, ali da de~ak vi{e nije davao znake`ivota. Sudski saobra}ajni ve{tak I{tvan Bodol je, izme|u ostalog,rekaodatokomve{ta~ewa nijeprona{aotrag kojibiukazivaonatodajevoza~„audija“ pre kontakta s biciklom smawiobrzinu. O okolnostima samog izlaska na uvi|aj i stawa zate~enog na licu mesta, pred sudom je ju~e svedo~ila i Qubinka ^eman,istra`ni sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,kao i istra`ni sudija Vi{eg suda Miroslav Alimpi}. Optu`nica Vuja~i}a tereti daje,voze}i„audiA-4“brzinom od83kilometranasat,svi{e od1,9promilaalkoholaukrvi, udario u bicikl koji je vozio Milan Lutovac, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Nastavak su|ewe je zakazan za 22. maj, kada bi pred sudom trebalo da se pojavi Vuja~i}eva supruga, kojoj je sudsko ve}e odobrilo da svedo~i u postupku koje se vodi protiv wenog mu`a. N.Perkovi}

9

UNOVOSADSKOMVI[EMSUDUPRESU\ENOZAZLO^INNATELEPU

Mladi}uidevojcipet decenijazaubistvo`ene Sudskove}eVi{egsudauNovom Sadu, kojem je predsedava sudija Zdenka Staki}, osudilo jeju~eMilo{aNikoli}a(32)na 30 godina zatvora, a Doroteu Buterer (26) na 20 godina zbog te{kog ubistva Vere Lovri} (1948)kojesuizvr{iliumartu pro{le godine u novosadskom nasequTelep. U obrazlo`ewu presude, sudija Staki} je navela da je tokom postupka nesumwivo utvr|eno da su wih dvoje po~inili delote{kogubistvakojeimje optu`nicom stavqeno na teret,kaoidajenavisinuodre|ene kazne uticala svirepost koju su pokazali u izvr{ewu dela. Naime,Milo{Nikoli}iDoroteaButerersuuno}iizme|u12.i13.martapro{legodine,uve~erwimsatima,u{liu ku}uVereLovri}uSuboti~koj uliciuNovomSadusnamerom dajeopqa~kajujersu~ulidaje

Skinulii zlatnenavlake svilice Svirepost u izvr{ewu ovog ubistva posebno je nagla{ena u ~iwenici da su `eni uz pomo} nekog oru|a skinuli s vilice zlatne navlake. Ve{ta~ewem nastalih rana utvr|eno je da je VeraLovri}utomtrenutku jo{uvekbila`iva.

Foto:F.Baki}

PROCESRADOSAVUVUJA^I]UZAUDES NANOVOSADSKOMKAMEWARU

petak 5. april 2013.

UbijenaVeraLovri}

Ku}aukojojsedogodiozlo~in

nedavnoprodalaku}uidaima dostanovcakodsebe. Kako se navodi u optu`nici, nesre}nu `enu su zatekli na spavawu i kada se probudila i po~eladavi~e,Milo{Nikoli} jujeudarionekolikoputadrvenomnogarompoglaviitelu.Dorotea je zatim uhvatila `enu i sru{ilajenakrevet,nakon~ega je Milo{ nastavio da je udara. Me|utim, po{to se `ena borila,Milo{jojjesdvano`a,koja je na{ao u ku}i, zadao ukupno petuboda,odkojihjedanulicei ~etiri u le|a. Po{to je `ena i daqe davala znake `ivota, oni su joj lice prekrili jastukom i ~ekalidaizdahne.Kadasuvidelidavi{enepru`anikakavot-

por, izvr{ili su premeta~inu ku}eizkojesuizneli200evra, 2.500dinara,ne{tozlatnognakita,tamburice,gusleitrilitrealkoholnihpi}a. Nakon toga su pobegli s lica mestauku}uMilo{aNikoli}a, dabikasnijeoti{likodMilo{eve rodbine u Pivnice, kod Ba~kePalanke,gdesuuhap{eni 15.martapro{legodine. Tokomsu|ewa,obojeosu|enih nisu formalno priznali izvr{ewe dela koje im je stavqeno nateret,alijesuopisivalidoga|aje iz kobne no}i. Iako je DoroteatvrdiladajesveradilaizstrahaodMilo{a,skojim je bila u vezi, sud je procenio da ona ne samo da nije u~inila

ni{tadaspre~iubistvove}je uwemuaktivnou~estvovala. Osim toga, kako je re~eno u obrazlo`ewu presude, ona je ve}sutradani{launekenovosadske zlatare gde je prodala zlato odneto iz ku}e ubijene `ene,{togovoridajebilasvesnasvojihpostupaka. Sudsko ve}e je tako|e delimi~no uva`ilo neura~unqivost po~inilaca,jersubilipoddejstvomalkoholaidroge,alineu bitnojmeri,po{toseizwihovih postupaka i izjava pred sudomvididasusezaupaduku}u VereLovri}pripremaliiimalijasnunamerudajeopqa~kaju, od~eganisuodustalinikadaih jeonaugledala. N.Perkovi}

PO^ELOSU\EWEBIZNISMENURODOQUBURADULOVI]U –MI[IBANANIZA[VERCKOKAINA PRIJAVAPROTIVKIKIN\ANINA

Gozbanaprevaru PolicijauKikindipodnelajekrivi~nuprijavuprotivNedeqkaZ.(1982)izKikinde,zbogosnovasumwedajepo~inioprevaruna{tetuNarodnogpozori{tauKikindi.Onjesvojimpotpisomnara~unu,zautro{enuhranuipi}eujednomugostiteqskom lokaluuKikindi,stavionateretNarodnogpozori{ta,adaza tonijeimaoovla{}ewe,kaoipravopotpisa,saop{tenojeizPu Kikinda. M.Mr.

NAGRANI^NOMPRELAZUGRADINA

Zaplewena „libanska klopka” Carinici su na grani~nom prelazu Gradina u autobusu bugarskih registracija zaplenili spravu poznatu pod nazivom „libanska klopka” koju koriste kriminalci i falsifikatori platnih kartica za podizawa novcasbankomata. „Libanska klopka” je bila u prtqagu bugarskog dr`avqaninaNikol~eP.,{tojepregledom prtqaga otkrio carinski slu`benikZoranStojanovi},re~enojeju~eTanjuguutojcarinskoj ispostavi. [ef Car ins ke isp os tav e Gradina Vladimir Stojanovi} izjavio je Tanjugu da je re~ o kompletnom mehanizmu za nelegalno podizawe novca s bankomataidajeprotivvlasnika

ure|aja podenta krivi~na prijava. – Oprema se sastoji od plasti~nih proreza za ubacivawe kartica,zatimelektronskogdela koji sadr`i ~ita~ kartica i prakti~no„krade”podatkesoriginalnihkartica–naveojeon. Stojanovi} je objasnio i da taj ure|aj sadr`i i takozvane skinere koji su deo mehanizma zakra|unovcasbankomata.Kako je kazao, re~ je o krivi~nom delu koje spada u visokotehnolo{kikriminalpajeceoslu~aj u daqu proceduru preuzela policijaPirotskapolicijajepre nekoliko godina razbila vi{e grupaizBugarskekojesusebavile tom vrstom visokotehnolo{kogkriminala.

Advokat:Radulovi}evikontakti sDa~i}embilidrugarski

Advokat biznismena RodoqubaRadulovi}aVelisavMilutinovi} ju~e je kategori~no odbacio spekulacije o „kriminalnopoliti~kim“ primesama,wegovogklijentaspremijeromSrbije Ivicom Da~i}em, isti~u}i da ni{ta od toga nema veze s istinom. U izjavi za medije ispred zgrade Specijalnog suda je, advokatMilutinovi}jejekazaoadasu„u pitawu su prijateqski i drugarski odnosi, kakve je Radulovi}imao s mnogim politi~arima. -Zamolio sam Tu`ila{tvo da se prekine ta kampawa uvezis prislu{kivanimrazgovorima i preslu{avawem130diskovasa snimcimaRadulovi}evih razgovorasvelikimbrojemqudi.To ne govorim zato {to tamo ima kompromituju}ih materijala za bilo koga, ve} zato {to kao pravnik po{tujem Ustav.Ne postoji ustavninizakonski osnov da se obelodani sadr`aj prislu{kivanih razgovora,nitida se, posle isteka {est meseci, tako prikuqeni materijali koriste u procesnom smislu, pa stoga o~ekujem pozitivan odgovor – rekao je advokat Milutinovi}. – Rodoqub Radulovi} je biznismenkojijeuposledwihtrideset godina, kao ugledan pri-

vrednik, imaoposloveuAmerici, [vajcarskoj, Ujediwenim Arapskim Emiratima, Rusiji, Francuskoj, Italiji, Crnoj Gori, a osnovna delatnost u biznisumujebilabrodarstvo.To }u i dokazati – kazao je pred Specijalnimsudomwegovadvokat Velisav Milutinovi},negiraju}i bilo kakvu vezu Radulovi}a s doga|ajima obuhva}enim najnovijom optu`nicom protiv odbeglog Pqevqaka Darka [ari}a,ukojojjejedanodokrivqenih. Nakon {to je ju~e pro~itana optu`nica protiv ukupno trinaestorookrivqenih,ukojojse na osmom mestu na{ao i Radoqub Radulovi}, u {iroj javnostipoznatponadimkuMi{aBanana,braniocisuocenilidaje „zasnovana na neproverqivim pri~ama“. – Tu`ilac proizvoqno i neta~no predstavqa ~iwenice – rekao je advokat Milutinovi}, i najavio da }e u narednih mesecdanadostavitisuduspisak dokaznih predloga odbrane Radulovi}a,komese,ina~e,sudiu odsustvu. Optu`nicateretiokrivqene Darka [ari}a, Gorana Sokovi}ai@eqkaVujanovi}a,dasusa sada pokojnim Draganom Dudi}em, krajem 2008. i po~etkom 2009.godine„organizovalikri-

RodoqubRadulovi}

jum~areweoko1,8tonekokaina“ izJu`neAmerikeuEvropu,ada je droga od voda Argentine do pu~inekodGibraltarskogmoreuza, prokrijum~arena brodom ‘Verti’ koji je bio u vlasni{tvu Rodoquba Radulovi}a i imao legalno ugovoren prevoz soje iz Argentine, ali je transportsojebiougovorenkaokamufla`a, po nalogu [ari}a i Dudi}a“.Optu`badaqenavodi da su „u vodama Gibralatara, NNpripadnici[ari}evegrupe preuzeli kokain i odvezli ga ribarskim~amcem“.

Mnogo primedaba je odbrana iznela povodom optu`nice, a ve}ina advokata je tra`ila da im se dostave dokazi. Advokat Vladimir Gaji} je rekao da je „optu`nica iskonstruisana na pretpostavkama,adokaznabaza svih~iwenicajeupri~iode{avawima u Argentini, ~ija je osnovnaosobinadaje neproverqiva“. Advokat Velisav Milutinovi} je, osporavaju}i sve optu`be koje se odnose na wegovog brawenika, naglasio da Rodoqub Radulovi} nije kriv i da navodinisuta~ni. –Radulovi}je spreman da se odazove sudskom pozivu kada odbrana uspe da demontira te neta~nosti dokazima koje }emo dostaviti. Jedino je ta~no to dasunekewegovefirmeimale u vlasni{tvu brodove ‘Verti’ i ‘Golden’. Radulovi} nije upravqao tim brodovima, ve} su za wih bile nadle`ne brokerske ~arter-kompanije koje su odre|ivale rute.I to }emo dokazati tokom postupka – kazao jeMilutinovi}. Odbrana}e,dodaojeadvokat, „pru`iti dokaze o brodarskim i drugim poslovima kojima se Radulovi} bavio u posledwih tridestgodinaidokaza}ekako jestakaoimovinu“. J. J.

EPILOGNELEGALNETRGOVINEORGANIMAUPRI[TINSKOJKLICI„MEDIKUS”

Jo{jedanpriznaokrivicu

Jedanoddevetorooptu`enihzanelegalnutrgovinuorganimauslu~ajuklinike„Medikus„naKosovuizjasnioseju~ekrivimza nelegalnumedicinskuaktivnost. Klinika „Medikus„, koja je zatvorena 2008.godine,kadajepo~elaistraga,pomenuta je i u izve{taju Dika Martina o u~e{}u pripadnika Oslobodila~ke vojske Kosova u trgovini organima otetih Srba i drugih zarobqenika tokom sukoba 1999.godine.

DritonJiqta,komesesudizanelegalnu trgovinububrezima,izjasniosekrivimpo optu`nici koja ga tereti za zloupotrebu slu`benedu`nostiiautoritetainelegalnumedicinskuaktivnost. - Obave{ten sam koje su posledice mog izja{najvawaikojukaznu}udobiti-rekao jeJiqtapredsudomuPri{tini. Tu`ila{tvo je optu`ilo sedam kosovskihAlbanacaidvojicustranacazatrgovinu qudima, organizovani kriminal i neza-

konitu medicinsku aktivnost u klinici „Medikus„ubliziniPri{tine,pi{e„Balkaninsajt.” Premaoptu`nici,natojklinicije2008. godine izvr{eno 30 nelegalnih transplantacija bubrega. Siroma{niqudiizTurske,Rusije,MoldavijeiKazahstanasunavodnonavo|enida do|uuklinikula`nimobe}awemda}eprimitido15.000evrazasvojeorgane. (Tanjug)


10

KWIGA

petak 5. april 2013.

IZLEGATAMILORADAPAVI]AUBEOGRADU

Ostvarujeliseproro~anstvo gra|aninasveta Od smrti Milorada Pavi}a (1929-2009)dodanas,iza{loje 56 izdawa wegovih kwiga. Od toga 48 izdawa je u inostranstvu,asvega7jedoma}ih.Prevodi razli~itih naslova objavqeni su u: Americi, Rusiji, Francuskoj,Kini,Ju`nojKoreji, Meksiku, Mongoliji, Bugarskoj, Gr~koj,Slova~koj,Gruziji,Azerbejyanu, Albaniji, Crnoj Gori, Turskoj, ^e{koj, Litvaniji, saop{tavaju iz Legata Milorada Pavi}auBeogradu.Odprevoda svakako treba ista}i nedavno kineskoponovqenoizdawe“Hazarskogre~nika”,kojetrenutno do`ivqavaogromanuspehme|u ~itaocima ove mnogoqudne zemqe. Zato je {angajski izdava~ otkupiopravazajo{petPavi}evihkwiga. Kuriozitet predstavqaju dve Pavi}eve kwige prevedene na albanski – “Hazarski re~nik” i zbirka “Stra{ne qubavne pri~e”. Naime, albanski jezik je jedini evropski jezik na koji do sada“Hazarskire~nik”nijebio preveden. Iz Legata podse}aju da je, do sada u svetu iza{lo preko 300 prevoda Pavi}evih kwigana36jezika,{tobezmalo predstavqa malo kulturno ministarstvoinostranihposlova. Albanski izdava~ “Onufri” je objavio luksuzno tvrdo izdawe “Hazara”, dokjeprevodilacdruge kwige, “Stra{nih qubavnih pri~a”NikolaSudarmnogou~inio na promociji srpske kwi`evnostiuAlbaniji.Obekwige su imale sve~anu promociju na nedavnomSajmukwigauTirani. Izvedenesui~etiripozori{ne predstave po Pavi}evim testovima ili adaptacijama: u Rusiji, Rumuniji, Republici Srpskoj i mega-spektakl u Poqskoj. U Srbiji je izvedena samo radio-drama,“Krevetzatroje”, ure`ijiMilanaJeli}aiadaptaciji Vladimira B. Popovi}a. Nesumwivo,Pavi}evaslavakoja se sa Zapada preselila u Rusiju,sadaposthumnoidenaDaleki istok, u Kinu, Indoneziju, Mongoliju, Ju`nu Koreju, a o~ekujeseuskoroivijetnamskoizdawe“Hazarskogre~nika”.

TOP-LISTA

Najtra`enijinaslovi ukwi`ari„Kairos” 1.„Veprovosrce”,DragoKekanovi}-SKZ 2.„Sagmajsterovaistraga”,Bo{koKrsti} -„Kairos” 3.„Sjajuokuzvezde”,QiqanaHabjanovi} -\urovi}-„Globosino” 4.„Sivivuk”,S.Dansten;Y.Vilijams -„Admiralbuks” 5.„Srpskageopoliti~kaparadigma”, Qubi{aDespotovi}-„Kairos” 6.„Bu|eweEvrope”,DarkoGavrilovi} -„Kairos” 7.„Angelosagapis”,TamaraDespotovi} -]ur~i}-„Kairos” 8.„Velikirat”,AleksandarGatalica -„MonoiMawana” 9. „Obna`enapredtobom”,SilvijaDej -„^arobnakwiga” 10.„Sabraniroboti”,IsakAsimov -„^arobnakwiga”

UZPETOGODI[WICUZAVODAZAKULTURU VOJVO\ANSKIHRUMUNA

Srpsko-rumunsko kapitalnoizdawe

USrbijije,kao{toseimo`e pretpostaviti, situacija znatno druga~ija. Ve} dve godine u Zavodu za uybenike ne mogu da iza|u ~etiri Pavi}eve kwige. One su potpuno spremne za {tampu, opremqene pogovorima,alijeneizvesnokadaidali }e iza}i. Nosilac autorskih pravanaPavi}evekwige,wegovasupruga,kwi`evnicaJasmina Mihajlovi}imajo{odjuna2011. potpisanihsedamugovorasaZavodom,alijeodtogaiza{aosamo yepni “Hazarski re~nik” tokom pro{logodi{weg Sajma kwigauBeogradu.IakojeLegat Milorada Pavi}a na Dor}olu, ~ijijeosniva~Skup{tinagrada Beograda jo{ pro{log septembra otvoren za javnost tokom “Danaevropskeba{tine”,info spomen-plo~ajo{nijepostavqena iako su odavno sve administrativne procedure i dozvole odstraneGradadobijene.

RuskivajarGrigorijPotocki, autor Pavi}evog spomenika u centruMoskve,obra}aosegraduBeogradusmolbomdaosvom tro{ku postavi spomen-plo~u, kojabibilareplikamoskovskog spomenika,alinijedobionikakav odgovor od nadle`nih. Tako|e, ambasada Azerbejyana je predlagala da skulptor Natigu Alijev, autor ta{majdanskog spomenika, postavi plo~u, ali bezuspeha. Malopomalo,kaodaseostvarujePavi}evoliterarnoproro~anstvoda}ebitipisacsvih drugih naroda, sem srpskog naroda,kojemjepripadaoina~ijem je jeziku stvarao, upozoravajuizwegovoglegata. PovodomMe|unarodnogdana pozori{ta, Teatar Jana Kohanovskog u gradu Opole (Poqska)nedavnojedodelionagradu “Zlatna maska” za performansgodinepredstavi„Hazar-

skire~nik.Decasnova“,ra|enoj prema istoimenom romanu Milorada Pavi}a. Nagrada je pripala re`iseru Pavelu Pasiniju i scenografkiwi SuzaniSrebrnoj.Ina~e,uSrbijije jedina pozori{na adaptacija ovog planetarno poznatog romanaMiloradaPavi}aizvedena u re`iji Toma`a Pandura i wegove internacionalne trupe,svega~etiriputa.Usvetu, pak,adaptacija„Hazarskogre~nika“ igrana je od Wujorka do Moskve. MiloradPavi}jero|enuBeogradu, gde je proveo ve}i deo `ivota, a u srpskom glavnom gradu je i sahrawen. Wegova kwi`eva slava i za `ivota je bila vi{e planetarna nego lokalna. Mo`da je tako i boqe, bar za budu}nost kwiga jednog od najve}ih pisaca srpskog jezika. R. L.

U izdawu Zavoda za kulturu vojvo|anskih Rumuna upravo je iza{aoiz{tampenovisrpskorumunskire~nik.Grupastalnih saradnikaZavoda,ukojojseporedjezi~kihstru~wakanalazei istaknutiprevodiociinovinari, posle vi{e od pola veka priredila je novo kapitalno leksikografskodelonameweno korisnicimasvihprofesija.

IZBANATSKOGKULTURNOGCENTRA

Pozivnakwi`evni konkurs Povodom “Prole}a Sime Cuci}a”, memorijalne kulturne manifestacije koju organizuje {esti put, Banatski kulturni centarizNovogMilo{evaraspisaojetradicionalnikwi`evni konkurs. Tra`i se najboqa kwiga iz oblasti nauke o kwi`evnostizadecu(istorija,teorijailikritikakwi`evnosti zadecu)koja}edobitinagradu “Sima Cuci}”, a darodavac je Banatskikulturnicentar. Prema propozicijama , mogu dakonkuri{uautoriodnsnonaslovi objavqeni na srpskom je-

zikutokom2012/13godine.Konkurs je otvoren do 10. maja ove godine,akwiguu~etiriprimerka treba poslati na adresu Banatskog kulturnog centra u NovomMilo{evu,ul.JNA35. @iri u sastavu Tihomir Petrovi}(predsednik),PredragJa{ovi}iRadovanVlahovi}dodeli}enagradukojanosiimeSime Cuci}a, rodona~elnika kwi`evnekritikekwi`evnostizadecu kodSrba.Priznawe}ebitiuru~enotokom[estog“Prole}aSime Cuci}a”, koje }e se odr`ati krajemmajauNovomBe~eju. R. L.

Naokohiqadustranasa~iwen jeizborodgotovo50.000pojmova, sintagmi i stru~nih izraza iz svih oblasti, od ekonomije, finansija, politike, prirodnih i dru{tvenih nauka do tehnike, kulture, umetnosti i religije. Prvisrpsko-rumunskire~nikna ovim prostorima objavio je dr RaduFlora1952.godine.Kasnije je, 1970.godine „Libertatea” u Pan~evu,{tampalasrpskohrvatsko-rumunski re~nik autora iz Rumunije Dorina Gamuleskua i Mirka @ivkovi}a koji je, me|utim,odavnoprevazi|en. Osnivawem Zavoda za kulturuvojvo|anskihRumunastvore-

ni su uslovi za institucionalni rad u oblasti istra`ivawa jezika i o~uvawa kulturnih tekovinarumunskemawine.Zato kratkovrememalobrojnaekipa radnikaZavoda,predvo|enanovinaremipublicistomKostom Ro{uom, realizovala je pedesetakraznihnau~nihprojekata. Poredpomenutogre~nika,objavilaje~etrdesetakdrugihstudija~ijisuautoriakademicii eksperti iz Srbije, Rumunije, Hrvatske, Crne Gore i ostalih susednihdr`ava. Novi srpskorumunskire~nik je efikasno i prakti~no leks i k o g r a f s k o {tivo nameweno {irojjavnosti.U re~niksuukqu~ene odrednice izabranepresvega na osnovu u~estalosti u svakodnevnoj komunikaciji. Uvr{tene su re~ikojepripadaju savremenom re~ni~kom fondu, ali i pojmovi koji se re|e susre}u u svakodnevnoj komunikaciji, a koji su senametnuliuprocesu komunikacija izme|u srpskihirumunskihstru~waka. Sobziromnatodajere~nik nam ew en op{ toj upot reb i, autori su pri tuma~ewu zna~ewa odrednica nastojali da budu{tojasnijipastogaponekad dajuiopisnaobja{wewa.Uslu~ajubiqakai`ivotiwanavode se i nau~ni nazivi na latinskomjeziku.Odrednicesudate abecednim redom sa gramati~kim naznakama. Na preporuku Zavodaautoriovogkapitalnog dela prihvatili su se obaveze da pripreme i rumunsko- srpskuverzijure~nika. P. Tomi}

BA[TINA

Manesrpskog javnog`ivota Humoristi~ko-satiri~ni list “Starmladi”, izlazio je u NovomSadu1907–1911,1.i16. umesecu,alisprekidima.Vlasnikiizdava~bio jeM.Krstono{i},aodgovorniurednikPetar Krstono{i}. [tampan je u [tampariji d. d. „Branika“, u [tampariji U~iteqskog D. D. „Nato{evi}“iuSrpskoj{tamparijidr Sv.Mileti}a.List je donosio humoristi~ko-satiri~netekstove,prozneiustihovima,ukojimajevrloo{trorazotkrivao mane tada{weg srpskogjavnog`ivotaivodio borbu s radikalima, liberalima i demokratama,auskladusatim jeibogatoilustrovan. D. G.

Причекојесеједу И док пола света пати за књигама које ће чаробним штапићем скинути сало са њиховихстомакаиопајатипаучинуспатика,другаполовинауживакњигамакојесе једу.Не,нисуупитањукулинарскечаролијепознатих,нитидијететскисавети–књигекојесеједусууправото:колачииторте уобликукњига,сфигурицамаглавнихликоваистраницамаисписанимшлагом. Међународни Фестивал јестивих књига одржавасеширомсветајошод2000.године,аускојевезанзаДаншале,1.април. Ипак, пропозиције нису толико строге, па сенекифестивали,каоштојепредстојећи у америчком граду Бафало, одржавају и читаведвенедељекасније.ПоредАмериканаца, који подједнако воле слаткише и хумор,уовомфестивалууживајуистановнициАустралије,Бразила,Индије,Итали-

је,Јапана,Луксембурга,Мексика,Марока, Холандије,РусијеиХонгКонга. Фестивал јестивих књига првобитно је био посвећен књизи „Психологија укуса“, француског гастронома Жан-Антелма Брила-Саварина, духовите књиге о гастрономији која је инспирисала Џудит ХофбергиБеатрисКоронданаправефестивал – гастрономску изложбу, на којем ће једини експонати бити слаткиши направљени по ликовима и радњи омиљенихимдела. Идејасебрзораширилаширомсвета,а омиљена узречица учесника је да је ово приликада„поједусвојеречиубуквалном смислу“. УСједињенимАмеричкимДржавамаовајфестивалвезујесезатрадиционалну Националну недељу библиотека, а ове године мото су речи сер Френсиса

 E [ O ] T Бејкона:„Некекњиге N E

треба пробати, друге треба прогутати, а самореткетребасажвакатиисварити“. Сваке године представљају се различите такмичарске категорије, међу којима је „Најнејестивија књига“ општи фаворит.Фестивалсеорганизујеуформи изложбе, судије су обично познати кувари, а такмиче се у три групе: аматери, професионалци и млади. Све фотографије постављају се на сајт www.books2eat.com,апослерегистрацијеможетеисамиизабратисвојефаворите.Учесници фестивала широм света на крају своја дела обично поклањају деци, у добротворнесврхе. I. Vujanov


kultura

petak 5. april 2013.

11

INTERVJU ANDONISFOWADAKIS,KOREOGRAF„SVADBE”,GOSTUJU]EPREDSTAVEBEOGRADSKOG FESTIVALAIGREUNOVOMSADU

Pre`ivqavawe usamqenostisdrugima Doma}ifilm“Qubavdolazi kasnije”,scenaristeirediteqa HayiAleksandra\urovi}a,premijerno }e biti prikazan ve~eras, u 20.30 ~asova, u novosadskom bioskopu “Arena sinepleks”,nakon~ega}esepublici predstavitiekipaovogfilma. Uulogamasu:MilicaStefanovi},Andrej[epetkovski,Goran Jevti}, Qubinka Klari}, Aleksandar \urica, Jadranka SeleciTanasijeUzunovi}.Scenograf je Andrea Mileti}, kostimograf Jelena \or|evi}, monta`er je rediteq \urovi}, snimateqzvukaNovicaJankov, a dizajner zvuka i kompozitor jeSa{aMirosavqevi}. Uovojqubavnojdramiseprepli}utripri~e~ijiakteripoku{avaju da, tokom jedne no}i,

re{e svoje emotivne probleme inere{enevezeizpro{losti. Svako od likova pre`ivqava svojuusamqenostsadrugima. Film je snimqen tokom sedamno}iujulu,nalokacijamau Beogradu. Ovo je debitantski igrani film Hayi Aleksandra \urovi}a, koji je diplomirao televizijskure`iju2010.naAkademiji umetnosti u Beogradu, gde je asistentod2011.Autorjekratkih igranih filmova “Tuga” (2009)i“Nakon{tojepetaozapojao”(2010)kaoinekolikodokumentarnihfilmova.Radioje kao asistent re`ije na serijama „Greh wene majke“, „Miris ki{enaBalkanu“ifilmovima „Parada“, „Zveriwak“ i „Kad svanedan“. K.R.

POPULARNIBENDGOSTUJE30.JUNAUKOMBANKARENI

„Yamirokvai”tre}iput uSrbiji

kognito” i „Brend wu heviz”, ali daleko ih prevazilaze}i u popularnosti.I posle vi{e od dve decenije, Yej Kej i ekipa “verni su sopstvenom izrazu pro{aranimfankom,elektroi popdeonicama.Kombinacijalepr{avogglasaibezbrojotka~enih{e{irasamuzikomkojazovenaples,pru`ilaimjekarijerupunuhitsinglova,kao{to su „Cosmic Girl„, „Love Fool„, „LittleL„,„SpaceCowboy“,„Deeper Underground“...”Bend je tokom karijere prodao preko 25 miliona albuma, a pobrao je i brojne nagrade, ukqu~uju}i pet MTV priznawa i “Gremi”.Pre dve godine “Yamirokvai” je nastupionafestivalu„Egzit”;na kojem je promovisan wihov posledwialbum.K.R.

Iz predstave „Svadba” italijanske trupe „Ma|odanca”

se radi o muzici savremenih kompozitora? -Razlikupronalazimou~iwenicidajemuzikaklasi~nihkompozitoradotaklapublikumnogo putatakodaoniose}ajupovezanost ne samo sa muzikom, ve} i saemocijomkojujetamuzikaranijeizazvala.Nijelakoposti}i dapublikaosetii~ujemuzikuna nov, ubedqiv i uzbudqiv na~in. Sigurno je da koreografi imaju ve}u slobodu kada kreiraju na muziku savremenih kompozitora. l Kako biste na{oj publici najavili predstavu “Svadba”? S kakvim koreografskim idejama ste ovo delo zamislili na sceni? -Mojaverzija“Svadbe”zasniva se, iznad svega, na me|usobnom odnosu muzike i igre, iz razloga {to sam bio duboko dirnut slo`eno{}u i virtuozno{}uovogdela.Jaodajempo~astidealuceremonijeven~awa bez usredsre|ivawa na odre|e-

na, Bila T. Yonsa, Tera Sarinena,SaburaTe{igavare.Kaoslobodniumetnikikoreograf,sara|ivao je sa mnogim poznatim plesnimkompanijama. l Ovo nije prvi put da radite koreografiju na muziku Stavinskog, a i drugi poznati kompozitori iz sveta klasi~ne muzike su vas inspirisali na rad. Da li za vas ima razlike u pristupu radu i kreirawu koreografije na poznatu muziku, koju publika dobro zna i do`ivqava na neki svoj na~in, ili je sve isto i kada

Beskorisnapore|ewaigra~kihtrupa I igra~ko i koreografsko iskustvo sticali ste u razli~itim sredinama, i u raznim trupama. Po ~emu se one razlikuju i treba li ih uop{te porediti? - Pore|ewa su beskorisna. Jedina korisna stvar koju treba u~initijesteizdvojitiononajboqeizsvakogiskustva,kompanije,izvo|a~asakojimstupimukontakt.Tojejedinina~indai daqerastemoisazrevamoupogledukoreografskograda.

„Zlo~inikaznu” re`ira AnaTomovi}

Frontmen benda Yej Kej

Popularni britanski bend „Yamirokvai” nastupi}e 30. junauKombankareni,{to}ebitiwegovdruginastupuBeogradu,atre}iuSrbiji. „Yamirokvai”,kakomnogika`u,„~ovekilibend,nebitnoje“, postoji ve} 21 godinu i najpoznatijijepredstavnikesidyez, soulifankpokreta.Usled~estog mewawa postavke i konstantne prisutnosti frontmena Yej Keja, „Yamirokvai” je uglavnom u javnosti tretiran kao wegov solo-projekat, navodiseusaop{tewuKombankarene,kojeprenosiTanjug. Osnovan 1992. godine, bend „Yamirokvai” se probio na svetsku pozornicu yez fank i esidyezscene,rameuzramesa velikanima pokreta poput „In-

Kaoiranijihgodina,jednaod predstava Beogradskog festivala igre, koji se otvara ve~erasuBeogradu,gostova}eu Novom Sadu, a ovog puta gleda}emo italijansku trupu “Ma|odanca”izFjorentina.18.aprila u Srpskom narodnom pozori{tu.Ovupredstavu~inetrikoreografije ra|ene na muziku Pergolezija, Vivaldija i Stravinskog,ukoreografijiFran~eska Ventriqe, Angelina Preqocaja, kao i Andonisa Fowadakisa, autora koreografije “Svadba”namuzikuStravinskog. AndonisFowadakis jeigra~ko obrazovawe,nakonGr~ke,nastavio usavr{avawem u Be`arovoj {koli u Lozani. Kao igra~, bio je anga`ovan u Baletu Morisa Be`ara, Baletu Opere u Lionu, kompanijiSaburaTe{igavare,i svojoj kompaniji “Apotosoma” kojujeosnovao2003. Tokomplesnekarijere,Fowadakis je imao priliku da se sretne sa koreografima poput Magi Maren, Jir`ija Kilijana, Vilijama Forsajta, Na~a Duata, MatsaEka,MorisaBe`ara,OhadaNaharina,FrederikaFlama-

U Jugoslovenskom dramskom pozori{tu po~ele su probe predstave„Zlo~inikazna”FjodoraMihajlovi~aDostojevskog; ure`ijiAneTomovi}.Gluma~ku ekipuovepredstave~ineNikola Rako~evi}, Qubomir Bandovi}, Milena @ivanovi}, Aleksandar Radoji~i}, Uro{ Jakovqevi}, Bogdan Dikli}, Dubravko Jovanovi} i Slobodan Te{i},kakonavodiJugoslovensko dramsko pozori{te. DramaturzisuOlgaDimitrijevi} i Filip Vujo{evi}, scenografjeQerkaHribar,akostimograf Miomirka Bailovi}. Scenskipokret}eraditiBojanaMi{i}. Premijerapredstaveo~ekuje se krajem maja na sceni Teatra „BojanStupica”. K.R.

ni vremenski period. Ja vidim svadbu kao istovremenu smrt i ro|ewe, ali iznad svega prelepo`ivotnookupqawe. l Koji su va{i osnovni principi u radu od kojih nikada ne odstupate? - Iskreni gest, intenzivnost nastupa, moja qubav i divqewe bogatstvuqudskihemocijaiodsustvusvihlimita. l Da li ih primewujete i u radionicama koje vodite? [ta `elite i {ta je najva`nije da nau~ite polaznike? - Te`im da u momentu kada prenosim informaciju, ona bude zasnovana na mom koreografskom istra`ivawu i iskustvu kako bi pomogao igra~ima da na|u prirodan na~in putem koga }e izvoditi najzahtevnije korake.Tikoracisenefokusiraju iskqu~ivo na virtuoznost ve}inaodre|ena,iskrenaemocionalnastawapovezanasapokretom. Nata{aPej~i}

VLADAVOJVODINE,KROZZAVODZAKULTURU,SPREMNADADODATNO PROFILI[ESVOJUPOLITIKU

Otvaraweprostora zasavremenukulturu

Shodno prvobitnoj nameri, Zavod za kulturu Vojvodine (ZKV) }e najverovatnije vrlo brzo postati Kulturni centar Vojvodine,arazlikanijesmou imenu,negoiuprelaskuiztakore}ibirokratskefunkcijeu operativnu, terensku – ovim slobodnim re~ima bi se mogao prepri~ati dogovor potpredsednika Vlade AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za kulturu i informisawe Slavi{e Gruji}a sa direktorom ZKV Vladimirom Kopiclom. Wih dvojica su se, prilikom ju~era{wegsastanka,dogovorilijo{ i to da se, pored brige o ba{tini i tradicionalnim kulturnim vrednostima kao {to su kwige, slike i sli~no, budu}iradorijenti{enaotvarawe prostorazasavremenukulturu i {to ve}u decentralizaciju wenihpotencijala. -ZavodzakulturuVojvodine mora da prikupqa informacije, istra`iva~ki deo ~ak mora dasepoja~a,alikqu~na}ebiti saradwa sa drugim zavodimaikulturnimcentrima,kako srpskimtakoionimnacionalnih zajedn ic a, na prom oc iji ideje vojvo|anske kulture, wenom etablirawu i na internacio n aln om niv ou – rek ao je Slavi{a Gruji}. – Protiv sam rog ob atn og izr az a “zav od”, treba nam {irina i vi{e me{awa u kulturne doga|aje koji

Foto:S.[u{wevi}

VE^ERASPREMIJERNOU„ARENISINEPLEKS” DOMA]IFILM„QUBAVDOLAZIKASNIJE”

Po~astidealu ceremonijeven~awa

Gruji} i Kopicl ispred Kowovi}evih crte`a u otvorenoj galeriji

su na nivou Vojvodine. Po tom pitawu,uBriselupublikustavqajunaprvomesto,alinepodilaze}i joj, nego je profili{u}i. Vladimir Kopicl je na ~elu ZKV nepuni mesec, ali golim okomjebiloprimetnodasetu doga|a ne{to novo. Prvo su promovisana nova izdawa Borisa Kova~a, usledio je protokol o saradwi sa Centrom za nove medije “Kuda.org” na programima razmene umetnika, a promovisanasuiinicijalnaistra`ivawakulturnihpotrebau Vojvodini, me|u kojima su na prvom mestu po pose}enosti

Arhivutrebadepo Upitan da prokomentari{e posetu Arhivu Vojvodine ~ija zgradaimainfrastrukturnihproblema,odnosno~iwenicuda nemani{taodnetakodavnoaktuelnepri~eonovojzgradi,potpredsednikVladeAPVojvodineipokrajinskisekretarzakulturuiinformisaweSlavi{aGruji}odgovoriojekakobisada, mimonestvarnihpri~a,izgradwabarcentralnogvojvo|anskog depoare{ilapitawemnogihinstitucijakojezatimvape.

istaknuti No} muzeja i Sterijinopozorje. -Razvojiperspektivaoveinstitucije je da bude va`na ili najva`nija u Vojvodini. Strate{ka pitawa, istra`iva~ki rad, edukacija, dokumentovawe rada usvimsavremenimformatima, izdava~ka delatnost koja ide predoga|aja,anezawima,promotivnaulogazaumetnikeiwihoveradove,nekesuodsmernicanatomputu–ka`eVladimir Kopicl. – Ne}emo da imamo 20 do 50 projekata godi{we, nego vi{eodtoga.Ho}emojednuili dve`ivekampaweaktivacijskog tipakoje}eilidazadovoqepotrebuilidare{eproblem. Aktuelna izlo`ba crte`a iz porodi~ne zaostav{tine MilanaKowovi}augaleriji“Most”, sastavnogdelaZavodazakulturu Vojvodine, poslu`ila je kao povodzajo{jednutemu:otvarawe galerije kao mesta gde }e qudi sa kulturnim potrebama nesamodadolaze,negoidase aktiviraju. I.B.


12

VOJVODINA

petak 5. april 2013.

ME\UNARODNISKUPPLANERANAPALI]U

SOMBORPOMA@ESPORTISTE

Klubovimanajvi{e novcaizgradskekase SOMBOR: Somborski majordomNemawaDeli}ju~ejeizvani~no „overio“ ugovore, kojima }esredstvimavaro{kogbuyeta Sombra pomo}i svoje najboqe sportisteisportskekolektive. Naime, nakon sprovedenog konkursa,nakojemsupravou~e{}a imalisvisportskikolektiviu ovom gradu, donesena je odluka kojim}eseperspektivnimsportistima, wihovim trenerima i klubovima pomo}i sredstvima varo{kekase,{tojeozvani~eno iju~era{wimpotpisivawemodgovaraju}ihugovora.Raspodeqeno je ukupno 23.988.000 dinara. Najve}ideosredstava,12,6miliona dinara, potpuno o~ekivano,su“povukli”sportskiklubovi na ime osnovnih tro{kova, doksuodmahizawih,pokoli~ini obezbe|enih sredstava, naknadatrenerimasa2,8miliona dinara. Za stipendije mladih sportistaizsomborskogbuyeta jeobezbe|eno840.000dinara,za sportskemanifestacije900.000 dinara, dok je 6.840.000 dinara nameweno za potrebe posebnih programaklubova. Potpisivawuugovorasasomborskim majordomom, izme|u ostalih, prisustvovali su i predstavnici bezdanskog Kajaka{kog kluba „Bezdan“ iz ~ijih redova je poteklo pet olimpij-

Za{titaneobnovqivih resursa SUBOTICA: Upravqawe otpadom i planirawa predela i ruralnih prostora su dve glavnetemenasedmom nau~nom skupu,pod nazivom “Planskainormativna za{tita prostora i `ivotne sredine”, koji je ju~e sve~ano otvoren u Subotici. Asocijacija planera Srbije je organizatortrodnevnogskupa. -Najvi{eradovajepristiglo izoblastiupravqawaotpadom, anaskupu}ebitiprezentovani radovi koji razmatraju trenutnusituacijuuoblastiizradei sprovo|ewa planske dokumentacije u Srbiji, kao i pravno okru`ewe, u kojem se ovi dokumentirade,naro~itoimaju}iu vidunajavqenuizmenuzakonske regulative, u oblasti prostornogplanirawai`ivotnesredine. Sedmu godinu zaredom skup seodr`avauSuboticiinaPali}u, a ovo je i godina jubileja 50godinaodZavodazaurbanizam iz Subotice i 120 godina Geografskog fakulteta u Begradu-rekaojekoordinaroskupaidekanGeografskogfakultetauBeogradudrDejanFilipovi}.

Rastu}i trend kori{}ewa predela i ruralnih prostora, kao okosnice turizma i privrednograzvojaSrbije,zahteva druga~iji, proaktivni pristup planirawu ovih prostora, u skladusaprincipimaodr`ivog razvoja i za{tite neobnovqivih resursa. U Ministarstvu prirodnihresursa,rudarstvai prostornog planirawa ka`u da je u toku izmena zakonske regulative u oblasti prostornog planirawa i `ivotne sredine. Magistar DraganDun~i}v.d.direktor Republi~ke agencije za prostorno planirawe je rekao da se nada da }e na skupu biti prikazano dosta dobrih primera, poput Regionalne deponije izSuboticeivi{eod130radova.Poreddoma}ihautora,svoja iskustvasaprisutnima}epodelitii ekspertiizAustrije,Holandije, Slovenije, Slova~ke, ^e{ke,Gr~ke,Francuske,Bugarske, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U proteklih {estskupovaprezentovanojei objavqeno 313radova,sapreko 3.000 stranica teksta, u {est zbornika. S.I.

Stipendija i najperspektivnijoj mladoj srpskoj karatistkiwi Jeleni Lekovi}

skih reprezentativaca Srbije na pro{logodi{wim OI u Londonu, ali su u ime klubova ugovore potpisale i takve sportske legende, kao {to je osvaja~ srebrne olimpijske medaqe u disciplinirvawaIvicaFrgi}. Prilikom potpisivawa ugovora, gradona~elnik Nemawa

Deli}je,podse}aju}ina~iwenicudajesomborskiSportski savezpresvegazbogpostignutih rez ult at a somb ors kih sportistapro{logodi{widobitnik glasovite „Spartakove nagrade“, obe}ao daqa ulagawa lok aln e sam ou p rav e u sport.

-Trudi}emo se da tokom ove godine obezbedimo dodatna ulagawa i u infrastrukturu, odnosnousportskeobjekte,po{tojesvimajasnodasuupravo sportisti najboqi reprezenti pravi ambasadori na{eg Grada.-obe}aojeDeli}. M.Miqenovi}

MANIFESTACIJA„POTISKOPROLE]E2013”UADI

ADA: Tradicion alna ekolo{ka manifestacija „Potisko prole}e2013„po~elajeuAdii traja}e do subote. U ime organizatoraidoma}inausaliPrve Mesne zajednice Ada u~esnikeizosamokolnihop{tinapozdravili su predsednik Izvr{nog odbora Ekolo{kog pokreta„Zelenoostrvo”idirektorkaPred{kolskeustanove„^ika JovaZmaj”Nata{aPopov,aprigodan program izveli su mali{ani iz PU „^ika Jova Zmaj” i Osnovne muzi~ke {kole „Bela Bartok”. Manifestacija„Potiskoprole}e”prire|enaje13.put,akoordinatorka i pokreta~ manifestacije Qiqana Vlanikolin izAde,potsetilajedajesvepo~elo posle u~e{}a A|ana na „Novosadskom prole}u”, istakav{i da se istrajava u aktivnostimanaekolo{komvaspitavawunajmla|ih.Uzanga`ovawa vaspita~a u pred{kolskim ustanovama i podr{ku roditeqa,bakaideka,sapunostrpqa-

Foto:M.Mitrovi}

Mali{aninegujubioba{te

Sa otvarawa „Potiskog prole}a”

waiqubavidecasuodseptembraanga`ovanaunegovawubio- ba{ta koje su prikazane na izlo`bi. Uru~ene su nagrade mali{animazanajuspe{nijecrte`e na temu bioba{te, a izlo`ba radova je uprili~ena u ga-

Nagradazanajboqu meteorolo{kiwu KIKINDA: Kikin|anka Ines Skoko, kao najboqa studentkiwa tre}e godine Fizi~kog fakultetaUniverzitetauBeogradu, smer meteorologija dobila je nagradu Svetske meteorolo{ke organizacije. Ova nagrada dodequje se jednom godi{we, povodom obele`avawa Svetskog meteor olo{kog dana, a svake dve godine nagra|uje se najboqi nau~ni rad. Ines ima prosek 9,35 koji je najboqi na Univerzitetu, a osvojila je i visokapriznawanabrojnimme|unarodnimtakmi~ewima. Predsednik kikindske op{tine Savo Dobrani} odr`ao jeovihdanaprijemzaInesSkoko,kojajeistipendistaOp{tineKikinda.Inessezahvalilai svomprofesorufizikeMarjanuKruni}uizkikindskeGimnazijeiistakladajeupravoprofesorKruni}zaslu`an{tose opredelilazastudije. -Nadodelinagradaupoznala sam direktora Republi~kog hi-

Ines Skoko

drometeorolo{kogzavoda,koji je istakao da bi voleo da se u budu}nosti zaposlim u ovoj ustanovi-reklajeInesSkoko. Nagrade su obezbe|ene iz Fonda „Borivoje Dobrilovi}”, nazvanom po velikom srpskom nau~niku, a ustanovqena je jo{ 1974.godine i dodequje se u svim zemqama gde je Borivoje Dobrilovi} radio kao ekspert Ujediwenihnacija. A.\.

leriji Biblioteke „Gabor Sarva{„. - Ponosna sam na „Potisko prole}e” i hiqade mali{ana koji su do sada ukqu~ili u aktivnosti, {to se ova manifestacija odr`ala i u`iva podr-

{ku,atako|ei{tojeprogram pro{irennaedukaciju`ena{iromVojvodinezaorganskuproizvodwu.Ono{tojezapohvalu daseusubotuuAdiorganizuje iprvapijacaorganskihitradicionalnih proizvoda. Razvila se ideja od dece do odraslih, upravo kao {to je i logi~an sled stvari u negovawu ekolo{ke svesti i organske proizvodwe hrane - ka`e profesor drBrankaLazi}. Na otvarawu „Potiskog prole}a” profesor dr Branka Lazi}odr`alajepredavaweoorganskoj proizvodwi hrane, a dr MirjanaVasi}obogatstvubiqnihvrsta.Predstavqenajekwiga „Evodija okru`ena biqnom zajendicom” profesorke dr DragiceViloti}izBeogradai Sre}ka [aki}a iz Mola, objavqeneuokvirunau~no-istra`iva~kogprojekta„[umskizasadi ufunkcijipove}awapo{umqenosti Srbije” u izdawu Institutaza{umartsvoizBeograda. M.Mitrovi}

PO^ELEPRIJAVEZABINFESTIVAL

Posetioce~ekajunove atrakcije TEMERIN:Deveti„Binfestival - temerinska pasuqijada”, ove godine bi}e organizovanaod6.do8.junanatemerinskom Va{ari{tu. Utvr|en je bog at prog ram prom oc ija ovevelikemanifestacije,poput Ravni~arskih igara, Etno sokaka i Slatke ulice, izlo`becve}aivina,atakmi~ari u Ravni~arskim igrama poku{a}e da odbrane svetske rekorde.Poredigarakao{tosu bacawe starog bicikla udaq, brzo preno{ewe pasuqa, brzo jed ew e porc ije pas uq a, nadvla~ ew e kon opc a, „Vojv o| anski kenguri” i „Panonski mornar i”, sprem aju se i nov e atrakcije. Posebna atrakcija bi} e star e trad ic io n aln e igre bo}awe i streli~arstvo, a odr`a}e se i me|unarodni turnir u jayentu, autenti~noj igri,~ijisuidejnitvorciTemerinci.„Etnosokak“i„Slatkaulica“sudeofestivala,na

kome se promovi{u kultura, umetnostitradicija. Uproteklihmesecdana“Bin festival” je predstavqen na SajmuturizmauBeograduiBudimpe{ti,auapriluimajunajavqenojeu~e{}enasajmovima turizma u Ni{u, Tuzli i Bawa Luci, poqoprivrednom sajmu u NovomSadu,prvomajskomurankunaPali}u,promocijeuBeogradu,SuboticiiZrewaninu. Prijaveza9.“Binfestival” supo~ele.Uplatapoekipinije semewalaiiznosi4.000dinara. Organizatori isti~u da }e brojekipabitiograni~en,pase pozivajutakmi~aridasvojemestozauzmunavreme.U~e{}esu ve} najavile ekipe iz Slovenije,Makedonije,Hrvatske,Bosne iHercegovine,Ma|arske,Ukrajine,RumunijeiRusije,{toovoj manifestacijidajeme|unarodnikarakter.Kontakttelefoni su021851100i063517276. M.Ml.

Vredni volonteri

URE\UJESEBUDU]IOMLADINSKICENTAR UAPATINU

Damladikorisno provodevreme

APATIN:NainicijativuKancelarijezamladeop{tineApatiniUdru`ewagra|anaMRAV, a uz svesrdnu podr{ku lokalne samouprave i predsednika op{tine mladi }e uskoro dobiti krajweneophodan,idugoo~ekivan prostor za okupqawe i korisno provo|ewe slobodnog vremena. Radovi na ure|ewu prostora se privode kraju , a sveakcijesuvolonterske. Omladinski centar, koji }e senalazitinaTrguoslobo|ewa 20/3, predstavqa}e prostor za okupqawe mladih, kreativno izra`avawe i promociju wihovog stvarala{tva, a bi}e omogu}en i pristup informacijama,opremiiuslugamarazli~itihvrsta. Sredstvazaure|eweprostora obezbedila je op{tina, a opremi}eseprojektnimidonatorskim sredstvima. Ovaj pro-

stor bi}e prilago|en i dostupanzapojedince,udru`ewa,organizacije,amaterskeineformalnegrupemladih. @elimo da ovaj prostor postanesinonimzajedni{tva,solidarnosti i me|usobnog uva`avawa - izjavio je koordinator Kancelarije za mlade op{tineApatinMilo{\eri}. Omladinskicentarzami{qen jekao:infopoint-ta~kasarazli~itim informativnim materijalima(bro{ure,leci,posteri…) i besplatnim pristupom internetu,kaoprostorzaindividualnosavetovawe,razli~ite doga|aje, promocije, tribine, radionice(edukativne,psihosocijalne, kreativne i radionice poslovnih ve{tina), izlo`be, performanse, humanitarne aktivnosti, ali i kao prostor za kreacijukulturnihiumetni~kih doga|aja. J.Prel~ec

VESTI Izlo`ba de~jihradova ZREWANIN: U Holu NarodnogmuzejaZrewanindanas}e,u 18 ~asova, biti otvorena izlo`ba de~jih radova “Odjeci – jedan dan u praistoriji”. Izlo`ba obuhvata izbor radova nastalih u radionicama koje su odr`aneod14.decembra2012. do31.januaraovegodine,tokom trajawa arheolo{ke izlo`be “Gospodariglinei`ita”MuzejaVojvodineizNovogSada.Ciq radionicabiojedadecaimladi, osnovno{kolskog i sredwo{kolskog uzrasta, steknu iskustvo u obavqawu svakodnevnih delatnosti u praistoriji kroz vajaweglinom,tkaweprostirki odkonopcanamalimrazbojima i modelovawe praistorijske ode}e,obu}einakita.

U radionicama je u~estvovalo ukupno 487 dece, nastavnika i pojedinaca. Materijal za rad obezbedio je zrewaninski muzej,atuma~iizlo`beiinstruktorke radionica bile su BiqanaDimki}iNevenaDujin-Grkovi}. Izlo`ba }e trajati do 25.aprila. @.B.

Slikeizravnice NOVIKNE@EVAC: Izlo`ba slika istaknutog slikara Save StojkovaizSomboraprire|uje seuNarodnojbiblioteci„BranislavNu{i}„uNovomKne`evcu do 14. aprila. Otvarawe izlo`be „Slike iz ravnice Save Stojkova”jedanasu19sati,uz prigodan kulturno-umetniki program, a posetiocima }e narednih 10 dana biti dostupna od7do18sati. M.Mr.


vojvodina PETICIJABIV[IH RADNIKASUBOTI^KOG „SEVERA”

Sudski tro{kovi umestopravde ^OKA: Potpisivawe peticije za ukidawe pravnog nasiqa nad 480 rad ni ka su bo ti~ kog „Severa” i wihovih porodica, sa zahtevom za pravi~no su|ewe i nadoknadu neispla}enih zarada, u toku je u ^oki i Subotici. Peticija se u ^oki potpisuje u sindikalnom povereni{tvu i kod biv{ih radnika „Severove” livnice u ^oki, a bi}e dostavqena pravosudnim organima, predsedniku Srbije, Vladi i za{titniku gra|ana Republike Srbije. - Peticija }e biti dostavqena svim nadle`nim koji odlu~uju o zahtevima radnika, a ako budemo primorani svoje pravo }emo potra`iti pred Evropskim sudom za qudska prava u Strazburu - izjavio je predsednik Izvr{nog odbora Udru`ewa gra|ana Subotice „Solidarnost” i inicijator peticije Vawa Dragovi}. Vi{e od deset godina oko 1.100 biv{ih radnika suboti~kog „Severa” pred sudom potra`uju zaostale zarade, iz perioda od 1997. do 2002. godine. Wima se ovih dana u velikom broju uru~uju sudska re{ewa, kojima im se tu`be odbijaju zbog zastarelosti potra `i va wa i isto vre me no obavezuju da plate sve sudske tro{kove, koji dosti`u iznose od vi{e desetina hiqada dinara. Dragovi} predo~ava da se presude temeqe na pogre{nom stavu da je privatizacija zavr{ena 9. februara 2005. godine, umesto 15. jula 2010, kada je datum okon~avawa privatizacije, {to zna~i da 480 radnika, kojima se ovo pravo uskra}uje, ima pravo na potra`ivawe svojih zaostalih primawa. M.Mitrovi}

petak 5. april 2013.

13

PROTESTOVALIBIV[IRADNICIPROPALIHZREWANINSKIHFIRMI

Ostajuibezposlaibezstruje

Biv{aradnica„[invoza”QiqanaVekecki

ZREWANIN: Preko stotinu biv{ih radnika vi{e zrewaninskih preduze}a protestovalo je ju~e u centru grada, izra`avaju}i nezadovoqstvo zbog te{ke ekonomske situacije u koju su zapali. Protestnom skupu, u organizaciji Nezavisnog sindikata javnih slu`bi Srbije i Nezavisnog udru`ewa nezaposlenih, pridru`ili su se i penzioneri. Protestantni su se okupili na platou kod “Vojvo|anske banke”, a zatim su, nose}i brojne transparente, pro{etali glavnom gradskom ulicom. Me|u wima je, izme|u ostalog, bilo nekada{wih radnika Fabrike lekova “Jugoremedija”, preduze}a “Minel Fepo”, “[invoza”, brodogradili{ta “Begej” i drugih. Potpredsednik Nezavisnog sindikata javnih slu`bi Srbije

Ranko Hrwaz kazao je novinarima da je aktuelna vlast pre jedanaest meseci obe}avala jedno, a na kraju od toga nije bilo ni{ta. - Svi su se zakliwali u socijalni dijalog i socijalnu pravdu, a mi od toga ne vidimo ni{ta, ni u Republici, ni u Zrewaninu. Jedna kategorija penzionera nema ni za vodu, a drugi se bogate. Radnici ne mogu da pre`ive, ne dobijaju redovno plate, svakodnevno im se preti otkazima. Biv{i zaposleni ne mogu da naplate svoja potra`ivawa na osnovu pravosna`nih sudskih presuda od firmi u kojima su radili a koje su oti{le u ste~aj. S druge strane, sudski izvr{iteqi im plene imovinu zbog dugova za struju i plin. Sve to je razlog za ovo okupqawe – rekao je Hr-

Protestpo~eonaplatou

waz. - Privreda se i daqe gura u propast. Samo pre nekoliko meseci ~etiri – pet zrewaninskih firmi je oti{lo u ste~aj i svi }ute, kao da je sve u najboqem redu – istakao je on i podsetio da se u Zrewaninu vodi 77 ste~ajnih postupaka u preduze}ima. Predstavnica udru`ewa koje okupqa radnike sa nenamirenim potra`ivawima Slavinka Despotov rekla je da je krajwe vreme da dr`ava, koja je sve druge obe{tetila, to u~ini i sa biv{im radnicima. - Tra`ili smo od lokalne samouprave da se radnicima koji imaju nenapla}ena potra`ivawa obustave iskqu~ewa struje zbog dugova, da nam se otpi{u kamate i ne napla}uju novi prikqu~ci. Jer, dugovi dr`ave prema nama su mnogo ve}i od na{i

Otacpetorodece`ivi odprimawasabiroa Te{ku sudbinu brojnih zrewaninskih radnika do`iveo je i @eqko Ota{evi} (49) iz Staji}eva. Dvadeset i sedam godina je radio u preduze}u “Minel Fepo”, a bez posla je ostao u novembru pro{le godine, kada je firma oti{la u ste~aj. - U doma}instvu `ivim sa suprugom, petoro dece i majkom. Sada `ivimo od primawa sa biroa i maj~ine penzije. Supruga ne radi, jer je uz decu koja su jo{ mala. Snalazimo se kako znamo i umemo – ispri~ao je Ota{evi}. dugova prema drugima. Nas iskqu~uju zbog 9.000 – 10.000 dinara, a na{a potra`ivawa su milionska – istakla je Slavinka Despotov. Me|u protestantima bila je i biv{a radnica “[invoza” Qiqana Vekecki koja je u ovom preduze}u provela 25 godina. Kada je 2007. u firmi otvoren ste~aj,

zajedno sa kolegama, na{la se na ulici. - Od tada sam na birou za nezaposlene. @ivimo od suprugove plate koja iznosi 20.000 dinara. U Zrewaninu nemamo gde drugo da radimo, jer su sve firme propale – kazala je Qiqana Vekecki. @.Balaban


14

monitor

petak 5. april 2013.

H o r o s k o p 5.april2013. OVAN 21.3-19.4.

@eqazaqubavnimkontaktimaje nagla{enija.Akosteuvezi,opusti}ete se uz partnera. Ako ste, pak, slobodni, nemojte propustiti ve~erwi izlazak, mogu}a su prijatna iznena|ewa.

BIK 20.4-20.5.

Smewujevamse`eqazaopu{tawemi`eqazaaktivno{}upa}ete se zato najboqe ose}ati u izlasku. Budite oprezniji u saobra}aju. Nemojte voziti ako ste konzumirali alkohol.

BLIZANCI 21.5-21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8-22.9.

Iz dana u dan vam se popravqa raspolo`ewe, iako vas prati prevelika dinamika. Mogu }e su nove qubavi, ali i ra|awe emocija premaosobiskojomgajiteprijateqski odnos. Iakosteupotpunostifokusirani na postizawe novih poslovnih rezultata,dru`ewesbliskimprijateqima ne}e izostati. Finansijskapozicijasepoboq{ava,posebno kroztrgovinu. Inicijativa i dobro raspolo`ewevasprate,aliupojedinimperiodimadanapojavqiva}eseiumerena melanholija. Ne dozvolite sebi dapokleknete,dru`itese,kre}ite se,bavitesesportom... Dobar je trenutak za poslovne investicije, ali i sklapawe novih poslovnihdogovora.Akoimateizvesna nov~ana potra`ivawa, krajwe je vreme da kontaktirate s du`nicima.

ZoranDelibos VAGA 23.9-23.10.

[KORPION 24.10-23.11.

STRELAC 24.11-21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Mewate raspolo`ewe jer ste optere}eni starim porodi~nim problemima. Poku{ajte da zadr`ite smirenostiprisebnost,uskoro}ete~utidobrevesti.Opusti}etese uzpartnera. U poslovima s inostranstvom prati}e vas sre}a, ali i povoqni finansijskidobici.Zra~itepozitivnomenergijompavamjeiokru`ewepovoqi.Mogu}enovesimpatije. Optere}uju vas finansije, ali je pozitivan trenutak da napravite potezekoje}estabilizovatimaterijalnu situaciju u du`em periodu. Uspeh u kreativnim i intelektualnimposlovima.

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Odli~an je dan za organizovawe dru`ewa s prijateqima. Ako ste slobodni,buditeliberalniupozivawu gostiju, mogu}a su pozitivna iznena|ewa. Ne preterujte s hranom.

Promenqivogsteraspolo`ewai pomalo nestrpqivi. Poku{ajte da se opustite i da realno procenite kojipoteziiduvamauprilog.Tako|e,poslu{ajtepartnerovesugestije,kreativnesu. Iakoznateda}eposlovikojeste preuzeliuprethodnomperioduvrlo brzo pozitivno rezultirati, ose}atesepomaloprazno.Najvi{e vam prijaju izvesna usamqenost i laganamuzika.

TRI^-TRA^

De~koHaleBeri opetnasilan V REMENSKA

Martinez,HaleBeriiwena}erka NalastiglisuovihdanauLosAn|eles, a do~ekali su ih uvek spremni paparaci.Nakon{tosublicevinekoliko puta opalili, Martinez se iznervirao i nasrnuo na fotografe.Jednogodwihjeodgurnuo,oteo mu aparat i {utnuo ga nekoliko puta,amoralajedaihrazdvajaoskarovkali~no.FotografSilvanoFa~o najavio je da }e tu`iti francuskog glumca zbog nanetih povreda i o{te}ewaopreme.Martinezjesnagu pokazao i pro{log novembra, kada se potukao s biv{im de~kom Berijeve i ocem wene }erk e, manekenomGabrijelomObrijem.

PROGNOZA

VIC DANA

Toplije,ski{om

Vojvodina NoviSad

13

Subotica

11

Sombor

12

Kikinda

13

Vrbas

13

B.Palanka

13

Zreњanin

13

S.Mitrovica 15 Ruma

15

Panчevo

15

Vrшac

14

Evropa

NOVISAD:Toplije,aliuznovonaobla~eweski{om.Vetarumeren isto~niijugoisto~ni.Pritisakispodnormale.Minimalnatemperatura3stepena,amaksimalna13stepeni. VOJVODINA: Toplije, ali uz novo naobla~ewe s ki{om. U ju`nim predelima bi}e i kratkotrajnih sun~anih intervala. Vetar slab do umeren isto~ni i jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura2stepena,amaksimalna15stepeni. SRBIJA: Toplije,aliuznovonaobla~eweski{om.Ucentralnimi posebno ju`nim predelima bi}e i sun~anih perioda. Vetar slab do umeren isto~ni i jugoisto~ni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura2stepena,amaksimalna20stepeni. PrognozazaSrbijuunarednimdanima: Usuboturelativnotoplo,osimnakrajwemseveru.Najugutoplijenegonaseveruza8–10stepeni.Unedequipo~etkomnarednesedmicesvugdehladnijespovremenom ki{om, a prete`no suvo samo na krajwem severu. Od sredine idu}esedmicepostepenotoplije.

Srbija Beograd

14

Kragujevac

16

K.Mitrovica 19 Niш

18

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA ZA SRBIJU: Nepovoqno za svehroni~nebolesnike,posebnoonesasr~animproblemimaiarterijskomhipertenzijom.Popodnetegobemoguosetitiiastmati~ari. Mogu}i su uznemirenost, bolovi u mi{i}ima i glavoboqa. Preporu~ujeseumerenafizi~kaaktivnost,kaoidodatnapa`wau saobra}aju.

Madrid

10

Rim

16

London

7

Cirih

9

Berlin

3

Beч

7

Varшava

2

Kijev

10

Moskva

8

Oslo

6

St.Peterburg 2 Atina

22

Pariz

8

Minhen

8

Budimpeшta

12

Stokholm

6

IgraLalakarteukafani, kadutr~avakom{ijaPera: –Lalo,enotiseSosavaqau tvom`itusnotaro{em! –[ta,sunce jojweno?! Lalabesnobacikartenasto iistr~iizkafane. Nepro|epunovremena,kadeto wegaopetukafani: –Pero,{tomejedi{? Ta,nisuumom`itu!

SUDOKU

Upiшitejedanbroj od1do9upraznapoљa. Svakihorizontalni ivertikalnirediblok odpo9praznihpoљa (3h3)moradasadrжisve brojeveod1do9,kojise nesmejuponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

SAVA

Bezdan

337(49)

Slankamen

494(12)

JaшaTomiћ

Apatin

422(47)

Zemun

538(8)

Tendencijastagnacije

Senta

553(13)

Bogojevo

390(39)

Panчevo

530(6)

STARIBEGEJ

NoviBeчej

456(11)

Tendencijaporasta

Smederevo

604(0)

Titel

512(10)

NERA

Baч.Palanka 379(26) NoviSad

408(16)

Tendencijaporasta

Hetin

478(8)

TISA

208(8)

Tendencijastagnacije

N.Kneжevac

558(14) S.Mitrovica 668(18)

Tendencijaporasta

Beograd

Kusiћ

493(10)

210(26)

Reшeњe:

DUNAV


Novosadska

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

UTOLSTOJEVOJULUCI,GRADE]IZGRADU, URU[ILISUSEDNUKU]U

Sobasaizlazom nagradili{te -Onisunamdalinalogdaje ku}a opasna za stanovawe, ali mi jednostavno nemamo gde da odemo-navodiTipura. Investitor Dragan Spasojevi}ka`edajestupioukontakt sao{te}enomporodicomda}e se preko advokata dogovoriti

Foto:S.[u{wevi}

Gra|evinskiradovinasusednojparceliostavilisuku}uporodiceJosipaTipureuTolstojevoj 42 bez spoqa{weg zida, kojiseobru{ioprekju~euvremedokjeJosipovasuprugabila uku}i.Sre}om,nijebilopovre|enih, a ve} dva dana uku}ani imajuotvorenpogledizsobena kom{iluk.Sobajeneuslovnaza boravak, a materijalna {teta usledru{ewazidajevelika. Tipuraisti~edasupredesetak dana radnici gra|evinske firme„Metalno”po~eliru{ewesusedneku}e,kakobinatom mestusagradilinoviobjekat,i tadapo~iwuiprviproblemi. -Krenulisudaru{eku}u,nakon~egajeuna{emolukuzavr{ilagomila{utaicigala.Zamolio sam ih da uklone taj otpadizoluka,jervodane}emo}i da ode. Kada radnici nisu ni{tauradilipovodomtoga,sa sinom sam se popeo i o~istio oluk,alisamtadaprimetioda jeo{te}enlimidasevodasliva na zid. Tada smo morali po onako niskoj temperaturi da spavamosaotvorenimprozorima, jer se u ku}i nije moglo izdr`atiodvlage.Prekju~eje`enau{lausobudabine{touzelaikadjeizlazila,zidsesru{io.Svasre}adanijebilablizuzida-ka`eTipura. Gra|evinskainspekcijakojaje ju~eiza{lanaterenutvrdilaje dainvestitorimasvepotrebne dozvole za gradwu, ali i da je objekat u kojoj `ivi porodica Tipuraopasanzastanovawe.

Tipurinaku}anebezbedna zastanovawe

kako bi se sanirale posledice {tete. -Kadasedogovorimo,vrati}emoimziduprvobitnostawe, kako bi ova porodica mogla normalno da `ivi. Do ru{ewa je do{lo i zbog starosti ku}e, kojajegra|enaodnaboja-ka`e Spasojevi}za„Dnevnik”. G.^etnik

VU^EVI]UPOSETISTRAZBURU

Razgovorioprivredi iinvesticijama Gradona~elnikMilo{Vu~evi}, direktor „Zelenila” Milan Nov ak ov i} i dir ekt or „Zavoda za izgradwu grada” Gor an Vi{ wi} pos et il i su Strazburirazgovaralioprivrednoj saradwi s predstavnic im a komp an ija koje ~in e grupaciju„Konkvest”. Gradona~elnik Vu~evi} izjavio je da je ciq posete upoznavawe s kompanijama i sa-

gledavawe wihovog interesa da svoje delatnosti obavqaju uNovomSadu,tenakojina~in Grad mo`e da im pomogne u tome. On je dodao da je glavni zadatak ove gradske vlasti da obezbedi investicije kako bi se unap red il a priv red a i otvorilanovaradnamestaza Novosa|anekojisubezposla. J.Z.

UKRATKO Bezsaobra}aja nanadvo`waku Re`imsaobra}ajakodnadvo`waka na putu Novi Sad - Zrewanin bi}e privremeno izmewen od sutra u 13 sati. Nadvo`wak }e biti zatvoren za saobra}aj, a vozila iz pravca NovogSadakaZrewaninukreta}e se jednom saobra}ajom trakom uzograni~ewebrzineod60kilometara po ~asu. Vozila iz pravca Zrewanin -Noiv Sad preusmeravaju se na Ka}, Novosadskomulicomnastarika}ki put do autoputa E-75, a potom na iskqu~ewe sa autoputa za NoviSad. A.J.

Zatvarase klizali{te naSpensu LedenadvorananaSpensuzatvara se u subotu, a tog dana smene}ebitiod9.30do11,od 11.30do13iod16do17.30~asova.Posledwasmenaod18do 19.30bi}ebesplatna. B.M.

Pripremni pred{kolski program Roditeqi dece, koja su upisana u PU „Radosno detiw-

stvo”, a primili su poziv za upis na pripremni pred{kolskiprogramodGradskeuprave nisu u obavezi da obnavqaju upis za poha|awe programa pred polazak u {kolu. Ovo se odnosi na decu ro|enu od 1. marta 2007. do 29. februara 2008.godine. G.^.

Izboriutrimesne zajednice Izbori za ~lanove Saveta i Nadzornogodboraodr`a}eseu nedequod7do20~asovaumesnimzajednicama„Bo{koBuha”, „LimanIII„i„NikolaTesla-Telep”.MZ„Bo{koBuha”nalazise u Fru{kogorskoj ulici 8, MZ „Liman III„ u Ulici narodnog fronta 46, a prostorije MZ „NikolaTesla-Telep”suuUliciGeriKaroqa5. A.L.

Upoliciji bez{altera subotom [alter sale u policijskoj upravi na Bulevaru kraqa Petra Prvog 11 i Bulevaru oslobo|ewa 143 vi{e ne}e raditi subotom. [alteri }e raditi svakog radnog dana od 7 do 19 sati,saop{tavapolicija.

GRADSKOZELENILONIJEODGOVORNOZA[TETUURADNI^KOJULICI

Izvo|a~iradova nemarezadrve}e JKP „Gradsko zelenilo” nije odgovorno {to je u Radni~koj ulici 51, izme|u 2. i 3 aprila se sru{ilo stablo koprivi}a te{konekolikotonaio{tetilonekolikoparkiranihautomobila-izjaviojeju~eza„Dnevnik” Ivan No`ini}, savetnik direktora„Zelenila„. UprimeruRadni~keuliceNo`ini} nagla{ava da je u „Zelenilu”„ utvr|eno da je izvo|a~ radovaprilikomrekonsturcije ulice podsekao koren stabla kojijepao. - Ne be`imo od odgovornosti, ali nije bilo do sada ovakvihdoga|aja.Bilojedasegrane polome pa padnu na automobile.Tada smo pla}ali od{tetu. Na godi{wem nivou to je izos koji se kre}e od vi{e desetina do nekoliko stotina hiqada dinara. Ju~e smo obi{li Radni~kuulicuiustanovilida trebagraneodse}inadrve}ui to }emo u~initi u skorije vreme-ka`eNo`ini}. On predo~ava da je pre tri meseca „Zelenilo” bilo prinu|eno da zameni stara stabla du`BulevaraMihajlaPupinai posadi 70 mladih lipa, jer su usled rekonstrukcije te sao-

Foto:R.Hayi}

petak 5. april 2013.

hronika

Zdravodrvoostalobezkorenazbogrekonstrukcijeulice

bra}ajnice, stoletna stabla uni{tiliizvo|a~iradova.

Zabla`uolujusti`eod{teta No`ini}napomiwedapreduze}esnosiodgovornostzapaddrvetailigranauslu~ajuoluje,alisamoakojevetarja~inedo17 metarausekundiiakojestablozdravo.-Ukolikoseutakvim okolnostimastablosru{i,odgovornostjenanama-obja{avawa na{sagovornik.Onpodse}anatragi~andoga|ajodprenekoliko godina iz kampa „Egzita” kod Filozofskog fakulteta, kada je sna`na oluja otkinula granu topole koja je usmrtila devojku u kampu. Tada, kako ka`e „Zelenilo” nije bilo odgovorno, jer su olujniudarivetrabilidalekoja~iod17metarausekundi.

- Izvo|a~i radova su du`ni prilikomrekostrukcijeulicai trgovadapozavr{etkuradova ambijentvrateuprvobitnostawe,ilidanadoknade{tetu.Komisija sastavqena od na{ih predstavnika, osiguravaju}eg dru{tvaiizZIG-akojinadzire radove,utvrdi}evisinu{tete ikojeodgovoran{tojestablo palonaautomobile-nagla{ava No`ini}. OndodajedauRadni~kojulici nisu zavr{eni gra|evinski radovi i da tek kada zemqani

radovi budu sasvim zavr{eni, „Zelenilo” treba da hortikulturnoureditajpotes. No`ini} isti~e da je potrebno{toprepregledatilokacije u gradu gde je u proteklom periodu bilo raskopavawaizemqanihradova,kakobi se pregledao korenov sistem drve}a. -Taakcijabitrebaladapoteklesagradskognivoa,alibi ZIGmoraodaizdanalogzatonagla{avaNo`ini} ZorkaDeli}

PROJEKATMIRUJEDOREBALANSABUYETA

Ulicebezpolicajacanabiciklima Policajci na biciklima ipak senisupojavilinaulicamagradapo~etkomaprila,kao{toje to najavqivano prethodnih meseci. Ovaj projekat Policijske uprave (PU) u Novom Sadu nije za`iveo, a kako saznajemo, jo{ uvekseneznakada}eprvislu`benici na pedalama patroliratigradom. -Projekatukojembipolicijskislu`benicipatrolirali na biciklimanijejo{po~eo,jerse jo{ uvek nisu stekli uslovi za wegovurealizaciju. Bezobzira naokolnosti,novosadskaPolicijska uprava je spremna za sprovo|ewe ovakvog vida odr`avawa bezbednosti u gradu reklisuuPUNoviSad. SvojevremenojeSavetzajavni red i mir i bezbednost predlo`ioSkup{tinigradadasedoneseodlukaidaseobezbedinovac za opremawe 20 policajca, kako biseprojekatpokrenuo.Iakoje

ideja nai{la na odboravawe svih ~inilaca lokalnih vlasti, zasadostajesamonapapiru. - Grad podr`ava pojekat koji je pro{ao kroz Sevat za javni miriredibezbedost.Jedinije problem {to za wega nisu planirana sredstva u buyetu za 2013.godinu,pa}esetouraditirebalansom.Kadasetodesi, novac}ebitiusmerenzatunamenu - navela je predsednica SavetaBrankaBe`anov. Na~elnojeplaniranodabicikle koriste policajci koji obilaze{kole,dasekoristeupe{a~kimzonamaiparkovima,na kejui[tranduidrugimloakacijamagdesenekoristevozila. Savetjetadaprocenioda}ese uvo|ewem ovih patrola efikasnije ostvariti prisustvo policijeuparkovima,nakeju,grobqima, bulevarima i ulicama sa ure|enim biciklisti~kim stazama,ublizini{kolaiver-

Potrebnapomo} DanijeliKova~evi} DanijelaKova~evi}izIn|ijeve}trigodinejeubudnojkomi,ukojojsena{lanakonsepseprilikomporo|aja. Ova devetnaestogodi{wa majkamo`edagledaipokre}e {ake,alinikogneprepoznaje, kre}eseihranisamouzpomo} drugih, a bolnica u Slankamenu, u kojoj se trenutno nalazi, nije specijalizovana za ovaj tip bolesti. Problem je {to ne postoji nijedna ustanova u Srbiji koja bi Danijeli mogla pomo}i. Optimisti~ne vesti stigle su iz klinike u Nema~-

koj gde Danijeli daju dobre {ansedauspostavisvesnukomunikacijusaokolinom.Me|utim, za prvi krug le~ewa koji traje{estdoosamnedeqa,potrebno je izdvojiti najmawe 60.000evra. Stoga je upu}en apel za pomo}, kako bi dvogodi{wa Marijamogladadarasteuzmamu. Nov~ana pomo} Danijeli mo`e se uplatti na broj ra~una 220-2930000020979-08 na ime Kova~evi} Danijela kod ProkreditBankeA.D. A.L.

BeogradiVaqevoimajupatrolenabiciklima

skihobjekata.Ukolikobiprojekatza`iveo,prvebiciklisti~ke patrole obilazile bi Detelinaru,Starigrad,KlisuiLi-

mane,iNoviSadbi,poredBeogradaiVaqeva,biotre}igrad uSrbijisapolicajcimanabiciklima. A.Jerini}

Iskqu~ewastruje NoviSad:od8do13 satipovremenoupojedinimulicamaTelepa i Qermontova ulica; od 8.30do13 satiPetefi[andoraodJo`efaAtiledo[arplaninske, Feje{ Klare od Petefi [andora do ]irila i Metodija, ]irila i Metodija 45-57 i 102114,AleksandraBeli}a;od9do 12 satiBolmanskaulica;od 11 do 13 ~asova Laze Kosti}a 1228. Petrovaradin: od 8 do 13 satiPavlaRisti}a,deonaseqa oko prodavnice i Puckaro{ od UlicePavlaRisti}akaVezircu; od8.30do11.30 ~asovaBukova~kido34-56i9-19,Bukova~kiput 6-60 i 7-77, Kraji{ka 22a-28a,

52ai67-69,MalaKaraga~a8,8a, 16ai22b.Veternik:od8.30do 10.30 satiKraqaAleksandra4066i45-69,VukaKarayi}a38-70i 37-75,Dobrovoqa~ka31-49i3044,@elezni~ka40-50i1-7,Kninska 20-120 i 41-135, Nova 2-24, Ive Lole Ribara 20-68 i 21-69, Mili}a Barjaktara, Ivana Senakovi}a2-8i1-7,RadivojaKora}a 2-6, Kraji{ka 2-12 i 1-5, Abayijska1i2,Ruzmarinova2,1-7,QuticeBogdana1-5,Velebitska1i 5,NovapremaFutogu2-10,Novosadska25i26,Nova24-34i319,RepublikeSrpske137,Kosovskedevojke2-4i1i7,ambulanta,obdani{teiDITpromet.


16

NOVOSADSKA HRONIKA

petak 5. april 2013.

„DNEVNIK” I „LAGUNA” POKLAWAJU

Izadava~ka ku}a „Laguna„ u saradwi s „Dnevnikom„ dariva}e ponedeqkom, sredom i petkom ~itaoce na{eg lista sa dve kwige. Dva ~itaoca, koja se prva jave na broj telefona 528-765 od 13 do 13.05 ~asova, a do sada nisu dobijali kwige u ovoj akciji, dobi}e kwigu „^ovek koji je zaboravio sopstvenu `enu“ Yona O’Farela. Dobitnici }e kwige preuzimati u kwi`ari „Laguna„, u Ulici kraqa Aleksandra 3, gde mogu na}i i ostala izdawa ove izdava~ke ku}e.

Mu`evi ~esto {to{ta zaborave – zaborave da im supruga tog jutra ima va`an sastanak, zaboravqaju da odu po ode}u u hemijsku ~istionicu, a poneki zaboravi ~ak i godi{wicu braka... Von je zaboravio da uop{te i ima `enu. Weno ime, wen lik, wihov zajedni~ki `ivot, sve {to mu je ikad rekla, sve {to je on rekao woj – sve je nestalo, tajanstveno izbrisano u jednom nesre}nom trenutku gubitka pam}ewa. Ali sada je ponovo upoznaje – i saznaje da se razvode. N. R.

Izlo`ba u KIC „Mladost” Izlo`ba likovnih stvaralca „Petar Tomi}” iz Ba~ke Palanke bi}e otvorena ve~eras u 19 sati, u Galeriji KIC „Mladost”, Ulica cara Lazara 42, Futog. U programu nastupa flautistkiwa Milica Stani}. Postavka se mo`e pogledati do kraja aprila, a ulaz je slobodan. A. J.

Film o opsadi Sarajeva Projekcija filma „Sarajevske ru`e” odr`a}e se danas u Omladinskom centru CK13, u 17.05 ~asova. Film govori o tome kako su zbivawa tokom opsade Sarajeva rekonstriusana na su|ewima pred Me|unarodnim krivi~nim sudom za biv{u Jugoslaviju. Pored gra|ana Sarajeva koji su pred sudom opisali patwe i stradawa kroz koje su pro{li, u filmu se pojavquju i me|unarodni svedoci, me|u kojima su i ratni izve{ta~i ~ije su reporta`e iz Sarajeva pod opsadom prikazane u sudnici. U filmu su kori{}eni snimci Audio-vizuelne slu`be Tribunala kao i arhivski snimci iz vremena opsade. J. Z.

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.15), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30), „Pet legendi” (14), „Zvon~ica i tajna krila” (12.35, 13.30), „Jadnici” (17), „Falsifikator” (22.25), „OZ veliki i mo}ni” (15, 15.15, 17.30), „Vrati mi ime” (22.05),”Kruds 3D” (12, 13.15, 14, 16, 16.10, 18), „Yek ubica divova” (13.15, 15.30, 17.45, 17.50, 22), „Buntovnice” (20.15), „Doma}in” (18.05, 20.10), „21: Kona~no punoletan” (20), „Yi Aj Yo: Odmazda” (20.05, 22.30), „Stoker” (20.20, 22.20), „Slomqeni grad” (22.15), „Qubav dolazi kasnije” (20.30)

POZORI[TA SNP: Scena „Jovan \or|evi}”,opera „Nabuko” (19), Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Najavqeno ubistvo” (19.30) Novosadskopozori{te:„Krajnosti„ (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”, postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije

RO\ENI U novosadskom porodili{tu od prekju~e u sedam sati do ju~e u isto vreme rodile su: BLIZANCE: Sne`ana Todorovi} (devoj~ice) iz In|ije, DEVOJ^ICE: Vesna Gaji}, Azra Sadiku i Vesna Vla{ki iz Novog Sada, Emine Barjami iz Ka}a, Danijela Trebovac iz Bukovca i Tijana Stojanovi} iz In|ije, DE^AKE: Marija \oki} iz Novog Sada, Milena Kosijer iz Sremskih Karlovaca i Ivana Jak{i} iz Kraji{nika.

SAHRANE Na Gradskom grobqu danas }e biti sahraweni: Aleksandar Joce Mikovi} (1953) u 9.45 ~asova, Irena Andrije Draga{ (1939) u 10.30, Biqana Du{ana Josimovi} (1948) u 11.15 ~asova, Ivan Ivana Juri} (1935) u 12, Milenko Jovana Gavrilovi} (1936) u 12.45, Zoltan Nandora Prel (1970) u 13.30, Darinka Ilije Vukadinovi} (1923) u 14.15 i Mihajlo Branka \ura{inovi} (1949) u 15 ~asova. Na Uspenskom grobqu danas }e biti sahrwen Milorad Vase Peji} (1921) u 13 ~asova, a na novom grobqu u Petrovaradinu danas }e biti sahrawen Mladen Vojina @aki} (1930) u 15 ~asova. Na Centralnom grobqu u Futogu danas }e biti sahraweni Petar Petra Gvero (1951) u 13 ~asova i Anka Ondreja Male{ (1957) u 15 ~asova.

Akademci mogu, smeju, zahtevaju, zaslu`uju „Boloweze proces po~eo je u kuhiwama Evrope, a }ufta u menzi se raspala i ubijen je sistem ve~itog studirawa” – zaorio se ju~e u kampusu Novosadskog univerziteta glas radio-voditeqa Da{ka Milinovi}a. On i wegov kolega iz emisije „Uz budilnik sa Mla|om i Da{kom”, Mladen Urdarevi}, izveli su u`ivo emisiju u sklopu obele`avawa Dana studenata, a prikqu~io im se i Dejan ]irjakovi}, poznatiji kao Bo{ki} iz serijala “Dr`avni posao”. Doga|aj je organizovan pod parolom „Omladinci, kud ste po{li”, a podr{ku su dali Studentska unija Filozofskog fakulteta i Studentski kulturni centar. - Prethodnih godina ovaj datum se nije obele`avao na novosadskom Univerzitetu te smo se odlu~ili da organizujemo akciju kojom }emo skrenuti pa`wu studenata i pokazati im da se i oni pitaju za pojedine stvari i da moraju da reaguju - navela je ~lanica organizacionog tima sa Filozofskog fakulteta Katarina Vasiqevi}. – Ujedno, studenti su mogli osvojiti karte za koncerte u „Fabrici”, tako {to su na kreativan na~in odgovarali na temu “Ja sam student i ja mogu, zahtevam, moram ili zaslu`ujem”. Ovu studentsku aktivnost ispratio je i rektor UNS Miroslav Veskovi}, koji je poru~io akademcima da prostor kampusa iskoriste na pravi na~in, oplemewuju}i ga idejom, inicijativom i radom. - Svi zajedno treba da na|emo mehanizme i poka`emo da nam je stalo do Univerziteta i da poku{amo da pokrenemo neke

Foto: N. Stojanovi}

„^ovek koji je zaboravio sopstvenu `enu”

OBELE@EN DAN STUDENATA

Radio-emisijau`ivoizuniverzitetskogkampusa

stvari. Treba pokretati pitawa koja se ti~u zavr{etka studija, u~ewa pravih stvari i pronalaska posla, ali i kreirawa posla, a ne samo ~ekawa da ga dr`ava obezbedi, jer ona nema snage da re{ava probleme svakog pojedinca - naveo je Veskovi}. Pored ispisivawa parola, osvajawa ulaznica, ispijawa besplatne kafe i dru`ewa u kampusu, akademci su imali priliku i da porazgovaraju sa popularnim voditeqima o studentskim temama, ali na na~in svojstven wihovoj emisiji, koja obiluje humorom, finom ironijom i sarkazmom.

- Do{li smo jer su nas pozvali, a mi ne umemo da ka`emo „ne”, naro~ito ne ovim super studentima. @elim da oni pobede na narednim izborima i vode parlament boqe, kupe nove instrumente... - bio je {aqiv Da{ko Milinovi}. Dan studenata, 4. april, obele`ava se u znak se }a wa na ve li ke stu dent ske demonstracije protiv ja~awa fa{izma, koje su odr`ane 1936. godine u Beogradu. Tada je nastradao student prava @arko Marinovi}. A. Jerini}

POVODOM DANA NAPU[TENIH @IVOTIWA

Odgovorno vlasni{tvo smawuje broj lutalica Odgovorno vlasni{tvo osnov je re{ewa problema napu{tenih pasa i ma~aka, saop{teno je ju~e iz udru`ewa „Qudi za `ivotiwe”, povodom obele`avawa Svetskog dana napu{tenih `ivotiwa. Kako je navedeno, obavezno

TElEfONI

obele`avawe pasa i ma~aka mikro~ipom i spre~avawe razmno`avawa ne`eqenih potomaka utica}e na zna~ajno smawewe broja lutalica. - U Srbiji postoji dobar zakonski okvir za kona~no re{ewe

problema napu{tenih pasa i ma~aka, ali se propisi u ovoj oblasti gotovo i ne primewuju. Rezultati su slabi i gra|ani su opravdano nezadovoqni, s obzirom na to da se u to ula`e mnogo novca - re~eno je u Udru`ewu.

Ujedno, oni su apelovali na gra|ane da tra`e od lokalnih vlasti da preuzumu odgovornost, ali i da se kazne neodgovorni gra|ani koji ku}ne qubimce izbacuju na ulicu. A. J.

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 19991, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska 3, tel: 426-555, 525-261, radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen, ultrazvuk, mamografija, [afarikova 13, tel: 572-646, 571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROF. DR DRA^A”, Petra Drap{ina 50, radi od 9 do 13 i od 16 do 19 sati tel: 522-594 i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul. oslobo|ewa 48/I Tel: 442-645, 677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul. M. Pupina 15, tel: 6611-299, 6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar - autoelektri~ar, tehni~ki pregled, Reqkovi}eva 57, Petrovaradin, tel: 6433-748 PREVOD DOO, Novi Sad, Resavska 3, sve vrste prevo|ewa, inostrane penzije, tel: 6350-664, i 6350-740


novosadska hronika

petak 5. april 2013.

17

INTERVJUPETKOM DIREKTORJAVNOGKOMUNALNOGPREDUZE]A„PUT”DARKORADI]

Od imenovawa novog direktora JKP „Put” Darka Radi}a pro{lo je oko devet meseci. Novidirektorjepopreuzimawu funkcije u firmi nai{ao naveomate{kostawe,zate~enidugpremadobavqa~imabio je700milionadinara.Tako|e, tujebioikreditkodRazvojne bankeVojvodine,kreditzaasfaltnubazuijedankratkoro~nikreditkojijebiovrlonepovoqan. -Zaproteklovremeuspeli smo da smawimo dugovawa i onasusadaispod400miliona dinara, ne ra~unaju}i one koji sunamadu`ni.Tonezbrajamu kompletnu sumu, jer }e od nekihfirmikojesuve}uste~aju biti veoma te{ko naplatiti potra`ivawa. Mi ne `elimo da pritiskamo na{e du`nike koji su nam du`ni oko sto do stoipedesetmilion adinara, jerznamodasusviuveomate{koj situaciji. [to se ti~e kredita kod Razvojne banke Vojvodine on je anuliran, {to

zna~i da vi{e ne postoji, i imamojo{svegadverateodpo desetmilionazaasfaltnubazu-ka`eRadi}za„Dnevnik”i dodajeda}eutokuovegodine „Put”bitibezkredita{toim otvaramogu}nostdakupujunove ma{ine, jer bez novih tehnologijanemogudabudukonkurentninatr`i{tu. l Kojijenajve}iproblem koji ste uo~ili u preduze}u ipostojilimogu}nostdase onre{i? -Prilikomdolaskaupreduze}e nisam znao koliko je „Put” veoma mo}na firma, da ima veoma veliki vozni park, ma{ine i vrlo stru~ne qude. Me|utim, zbog odre|enih razlogafimanijedobijalaposlove. Problem, kako kod nas, takoverovatnoikoddrugihjavnih preduze}a je vi{ak zaposlenih. Kako je nama osniva~ Grad, on mora i da re{i problem sa vi{kom radne snage. Kadabiotpustiliqudena{li bi se u velikom problemu, jer

Asfaltnabazazaautoput - Svake zime na{e preduze}e remontuje asfaltne baze, a ovegodineizdvojenjezna~ajannovaczatajposao.Mijediniu okru`ewuimamodveasfaltnebaze,jednuporeddruge,~ijusu kapaciteti80tonaposatu,odnosno180tonaposatu.Miiiznajmqujemona{euslugepasmotakopotpisaliugovorsafirmom „Energoprojekt” za proizvodwu asfalta koji se koristi zagradwuautoputa.Samimtim{toseonkoristizaautoput zna~i da je asfalt odgovaraju}eg kvaliteta. Pored toga, mi imamo i laboratoriju za ispitivawe asfalta u kojoj se kontroli{ekvalitet.

Foto:N.Stojanovi}

Zavaqaneputevepotrebno {estmilijardidinara

svi mi `ivimo od te plate i svi oni imaju porodice. Zato senadamda}eGradizna}inovacimogu}nostdaseovajproblemre{i.U„Putu”jetrenutno zaposleno 406 radnika, a realna cifra bi bila izme|u 250i300qudi,{tozavisiod intenzitetaposlova. l Kakvo je stawe putne mre`eugraduikojajeva{a procenakolikojenovcapotrebnodabisestawesaniralo? - Mislim da samo dve saobra}anice u gradu, na `alost, netrebadaserade,atosuBu-

levarEvropeiSomborskibulevar,doksusveostalezrele zarekonstrukciju.Upravozbog toga,pregodinuipodanaure|enjeEleboratostawuobjekata putne privrede, sa tada{wimcenama.Dabiseputevi na teritoriji grada doveli u „nulto stawe” potrebno je {estmilijardidinara. l [taJKP„Put”planirau ovoj gra|evinskoj sezoni i koji su to kapitalni poslovikoje}eteraditi? - Glavni posao je nastavak izgradwe Bulevara Evrope ~ime se teretni saobra}aj izba-

cujeizgrada.Kamioniuni{tavaju saobra}ajnice, jer nemaju kuda da idu i ovim potezom `elimo da re{imo taj problem. l Ukoliko Grad uspe da raskine ugovor sa „Borovicom”, da li }e „Put” konkurisati za posao na deonici BulevaraEvrope,odkanala doautoputa? -Vrlorado.Akosetodesi iakoseraspi{etenderzataj posao, mi }emo konkurisati. Jainsistiramnatomedasvakizaposleniuna{empreduze}u razmi{qa kao da smo privatna firma. Lepo je to {to nama Grad daje odre|ene poslove, ali mi moramo da se orijenti{emonatodabudemo konkurentni.Jer,samojepitawedanakada}edo}idoprivatizacijesvihjavnihpreduze}a i firma na to mora biti spremna. l O~igledno je da ulice koje se rekonstrui{u kroz nekoliko godina propadnu. Za{tojetotako? -Jednastvarje~iwenicada ranije nije postojala sinhronizacijauradujavnihpreduze}a. De{avalo se da se ulica asfaltira pa se za nekoliko meseci ponovo raskopava, a ~im se asfalt raskopa pa se ponovo krpi taj deo je veoma podl o` an prop ad aw u. Drug a stvar je, kao {to sam ve} rekao,teretnisaobra}aj.Gradi ulic e su kons trui s an e za 300.000stanovnika,aonsada, sa okolinom, ima dvostruko

vi{e `iteqa. Pove}an je broj vozila,alisukamioniveliki problem. l Va{e preduze}e je pre desetakgodinakrenulouakciji betonirawa autobuskih stajali{ta {to je dalo odli~ne rezultate, ali taj posaonijezavr{en. -Miimamoiresurseiznawedatajposaoodradimo,ali minismoupravqa~iinalogza takavposaomoramoda~ekamo odZavodazaizgradwugrada.

Redovneplate - Prose~na plata u prva dva meseca ove godine je 47.846 dinara i zaposleni je dobijaju redovno. Kada sam do{ao u preduze}e bilojemalihzaka{wewa,ali sadasti`emodazaradeispla}ujemonavremeipored toga {to pro{log leta nismoimaliposla. l Koliko vam zna~i to {tovamjeGrad,nanekina~in, dao prednost u vezi sa pojedinimposlovima? - Ja bih pre rekao da nam Gradnijene{todao,ve}namje vra}enoono{tonamjeoduzeto. To se odnosi na vra}awe raskopanih povr{ina u prvobitnostawe,jerjesasvimnormalnodaosniva~daposaopreduze}u koje je osnovano za to. To}enamveomapomo}iufinansijskojstabilizaciji. BojanMarkovi}


18

tv program

petak 5. april 2013.

06.00 07.30 09.00 09.00 10.00 11.00 13.30 15.30 16.00 17.00 18.00 18.25 20.00 20.30 22.00 00.30

Музички блок ВОА Свет животиња Цртани филм Вести Излог страсти Културни програм Војвођанске вести Реците, питајте Свет животиња Излог страсти Меридијанима Војвођанске вести Док. програм Војвођанске вести ВОА

Ксенија Јовановић

Све странци Серијалом емисија у којима ћемо прелиставати недељне дневнике странаца који бораве у Војводини, покушаћемо да сазнамо какви смо ми заиста. Запажања, искуства, необични, изненађујући, збуњујући догађаји и сусрети у току једне седмице, презентовани на питак, забаван начин, помоћи ће нам да стекнемо праву слику о себи и средини у којој живимо. Аутор је Ксенија Јовановић, а редитељ Весна Топалов. (РТВ 1, 19.00) 09.00 09.05 10.10 11.00 11.25 11.30 11.55 12.00 12.10 12.40 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.45 00.10 00.35 01.00

Државни посао Монсуно Палета Професионалци Правни саветник Здравље пре свега Име мог сокака Вести Образовни програм У Ковиљу има ковач Емисија (мађ) са српским титлом Вести Чари риболова Спортска Војводина Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Сучељавање Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Све странци ТВ Дневник Оперативци Марион Мазано Војвођански дневник Петказање Један на један Професионалци Све странци Концерт групе „Гарави сокак„

06.30 09.00 09.10 09.35 09.55 10.05 11.00 11.10 11.35 12.05 13.00 13.05 14.05 14.30 15.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.18 17.30 18.45 19.00 19.30

Новосадско јутро Вести Храна и вино Цртани филм Трас Клиника Вести Лична грешка Документарни програм Серија Вести Пут за Евонли Витраж Вреле гуме Вести Документарни програм Храна и вино Објектив (слов) Објектив (мађ) Закон улице Трас Новосадско поподне Реч за данас Објектив Пут за Евонли

06.00 Вести 06.05 Јутарњи програм 08.00 Јутарњи дневник 08.15 Јутарњи програм 09.00 Вести 09.05 Позориште у кући 09.38 Разгледница 10.05 Вести 10.09 Енциклопедија за радознале 10.40 Градске птице 11.07 Тито-црвено и црно 12.00 Дневник 12.15 Спорт плус 12.30 Појмовник раног хришћанства 13.35 Евронет 13.41 Циклус-Време злочина (Синиша Павић): Последњи чин, тв филм 14.46 Задња кућа Србија 15.15 Ово је Србија 16.00 Бољи живот 17.00 Дневник РТ Војводина 17.20 Шта радите, бре 17.45 Београдска хроника 18.25 Око 19.00 Слагалица 19.30 Дневник 20.05 Бољи живот 20.51 Тенис-Дејвис куп: САД- Србија 21.30 Тенис-Дејвис куп: САД- Србија, пренос 00.00 Дневник 00.15 Евронет 02.51 Позориште у кући 03.00 Вести (04.00,05.00) 02.51 Енциклопедија за радознале 03.54 Око 04.27 Разгледница 04.53 Тито-црвено и црно 05.47 Верски календар

10.24 10.53 11.25 11.55 12.30 13.02 14.00 14.21 14.36 14.49 15.07 15.24 15.49 16.16 16.38 17.36 18.08 18.45 19.10 19.32 19.40 19.46 20.00 20.30 21.01 22.00 22.30 23.34 00.26 01.29 02.25 03.20 05.30

Концерт за добро јутро Слагалица Верски календар Пустоловине Марка и Маје Пчелица Маја Ана Добрић Зујалица Необично о биљакам Арс практика Петар други Петровић Његош Научи ме да... Датум Мој љубимац Седница Народне Скупштине Републике Србије, пренос Програм зависи од трајања преноса Место за нас Скадарлија, док. програм Преци и потомци Николај Лугански свира шопена Метрополис Трезор Зујалица Необично о биљакам Арс практика Петар други Петровић Његош Научи ме да... Антисемитизам Градске птице Путокази вере Преваранти Трио свети Фудбал-Преглед Лиге Европе Пустоловине Марка и Маје Пчелица Маја Ана Добрић Датум Верски календар Странац у Србији Лов и риболов Преваранти Контекст Видик Тајне биљака Мадредеуш Трезор Фудбал-Преглед Лиге Европе Тенис-Дејвис куп: САД- Србија Лов и риболов

07.00 11.00 12.00 13.00 13.20 14.15 15.30 15.50 16.00 17.00

Добро јутро Фарма- уживо Све за љубав Први национални дневник Недељно поподне Тачно у подне Нежељене Национални дневник Фарма- уживо Прељубници

06.02 06.48 07.15 07.26 07.51 08.15 08.23 08.44 08.59 09.12 09.27 09.43 09.53 10.00

08.25 09.30 10.00 10.35 13.15 15.00 16.00 16.40 17.00 18.30 19.05 20.05 20.30 21.30 23.00 23.35 01.00 01.30

Доме, слатки доме Хоћу да знам Вести Велики брат ВИП (уживо) Ларин избор Посетиоци Вести Спортски преглед Велики брат ВИП (уживо) Вести Ларин избор Велики брат ВИП (уживо) Посетиоци Велики брат (дневни преглед) Вести Велики брат ВИП (уживо) Велики брат ВИП, без цензуре Филм: Ноћ и град

08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.15 19.00 20.00 22.00 00.00

Цртани филм У рингу Филм: Без милости Сити вести Филм: Бразил Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Наследници Тјудорови Ескобар- господар зла Филм: Последњи џелат Филм: Поротник Филм: Саут централ

Ларита Шелби

Новак Ђоковић и Виктор Троицки

Тенис: Дејвис куп САД–Србија (РТС 1, 20.51)

ЦРТАНИ ФИЛМ

Монсуно (Хепи, 11.25) 05.00 08.00 09.15 09.30 09.40 10.00 10.40 11.25 12.10 12.50 13.40 13.55 14.00 15.40 15.55 16.00 17.30 17.55 18.30 18.50 20.00 21.10 22.10 23.20 01.00

Добро јутро, Србијо Сузе Босфора Телешоп Вилењаци у боји Метеор и моћни камиони Земља коња Покемони Монсуно Моћна чигра Моћни ренџери Телешоп Вести Моја Србија Телешоп Вести Сузе Босфора Насловна страна, квиз Телемастер Насловна страна, квиз Филм Голи живот Судбине Луда кућа Филм Филм

Саут централ После десет година проведених у затвору, Боби се враћа свакодневици Лос Анђелеса. Он жели да отвори врата свом новом животу, далеко од криминала. Ипак, прошлост га неће оставити на миру. Његов малолетни син је већ загазио у криминалне воде. Боби ће дати све од себе да спасе сина од несрећне будућности. Улоге: Бајрон Минс, Глен Пламер, Лекси Бигем, Ларита Шелби Режија: Стивен Милберн Андерсон (Пинк 2, 00.00)

Миломир Марић

Голи живот (Хепи, 20.00)

СЕРИЈА 07.50 08.20 08.45 10.00 10.30 11.20 11.40 12.30 12.40 13.10 13.35 14.00 15.10 16.40 17.10 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.15 22.40 23.10

Центар света Лов и природа Петказање Свјетионик (хрв) Додати живот годинама Здраво живо Нека песма каже Вести (мађ) Емисија на мађарским са српским титлом Фолдер култура Плави круг Концерт Кемала Монтена Добро вече Војводино (рус) Духовка (слов) Емисија (слов) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Кроз Карпате, путописни серијал (слов) Добро вече, Војводино (слов) Бесни пси Спортска Војводина Здравље пре свега Палета

Пут за Евонли (Новосадска ТВ, 13.05) 20.20 20.30 22.00 22.30 23.40 00.10

Неон сити Документарни програм Објектив Клиника Закон улице Серија

09.30 Свет фудбала 10.00 Евролига: Каха Лаборал Монтепаски 11.30 Премијер лига, Магазин 12.00 АТП 12.30 ВТА Карлстон 1/8 Финала 15.30 Дејвис куп: Аргентина – Француска 21.30 Мото ГП Катар – Тренинг 2 Мото ГП 22.15 Мото ГП Катар – Тренинг 3 Мото 3 22.55 Мото ГП Катар – Тренинг 3 Мото 2

06.00 06.15 06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.10 20.20 21.15 23.00 00.00 00.15 02.00 02.05 03.00 04.00

Ексклузив Експлозив Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Несреће у ваздуху Тачно 1 ВИП Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Лото Како време пролази Вече са Иваном Ивановићем Певај брате Ноћни журнал Филм: Колумбов дан Срећне вести ВИП Несреће у ваздуху Љубав и казна

СЕРИЈА

Мала невеста (Пинк, 19.10) 18.30 19.10 20.00 20.45 21.15 23.00 23.30 02.00 03.00 05.00

Национални дневник Мала невеста Фарма- преглед дана Фарма - специјал Грандшоу Фарма специјал - истина или изазов Фарма журка Пабло Ескобар Филм: Мост змајева Филм: Приче уз логорску ватру

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00)

04.00 Филмски програм, 07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Године пролазе, 10.00 Шоу - Парови, 14.00 Ветар у леђа, 16.00 Љубав на продају, 17.00 У међувремену, 18.00 Године пролазе, 19.00 Објектив, 19.30 Цртани филм, 20.00 Скарлетина видовчица, 21.00 Топ 10, 22.00 Објектив, 22.30 Жива ватра, 00.00 Објектив, 01.00 Одељење за убиства

08.45 Тандем, 08.55 Ски Јахорина, 09.25 Фокус, 12.50 Туристичке разгледнице, 13.00 ФАМ, 13.45 Топ шоп, 16.00 Веб џанк, 16.30 Фокус, 17.00 Ски Јахорина, 17.40 Инфо Пулс, 20.00 Фокус, 20.50 Инфо Пулс, 21.10 Туристичке разгледнице, 21.30 Инфо клуб, 22.15 НС Индекс, 22.30 Бање Србије, 23.00 Фокус, 23.40 Туристичке разгледнице, 00.00 Инфо Пулс, 00.35 Фокус, 01.00 Ски Јахорина

08.00 Образовни програм, 09.00 Преглед штампе, 09.30 Пролог, 10.00 Преглед штампе, 10.25 Док. филм, 12.00 Акценти, 12.15 Филм, 14.00 Акценти, 14.15 Забавни програм, 16.00 Акценти, 16.30 Писмо глава, 18.00 Акценти, 18.15 Серијски филм, 20.00 Образовни програм, 21.00 Здравље, 22.30 Акценти дана, 23.00 Прслук агеин

07.00 Аморе Латино, 08.00 Пролог, 09.00 Кухињица, 09.30 Модни магазин, 10.00 Биографије, 11.00 Изблиза, 11.30 Инвестиције, 12.00 Играмо се, 13.00 Отворени екран, 14.00 Јахтинг, кемпинг, травелинг, 14.55 Инфо, 15.30 ИТ Нетворк, 16.00 Аморе Латино, 16.55 Инфо, 17.30 Бибер, 18.00 Зоо пузле, 18.30 Кухињица, 18.55 Инфо, 19.30 Бибер, 20.15 Прес пресек, 21.15 Перископ, 22.00 Бибер, 22.30 Инфо, 23.00 Филм, 00.30 Бибер, 01.00 Ноћни програм

12.00 Срем на длану: Пећинци, 13.00 Џубокс, 14.30 Ловци на змајеве, 15.00 Доктор Ху, 15.45 Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану: С. Митровица, 18.10 Између редова, 19.00 Новости 2, 19.30 Ловци на змајеве, 20.00 Доктор Ху, 20.45 Срем арт, 21.15 Зоо хоби, 22.00 Новости 3, 22.30 Шоу програм: Парови, 23.30 Између редова, 00.15 Глас Америке

08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30 Опстанак, 10.00 Филм, 11.30 Храна и вино, 12.00 Пут вина, 13.00 Квиз, 14.30 Земља наде, 15.30 Док. програм, 16.00 Пријатељи и супарници, 17.00 Под сунцем, 17.50 Вести за глувонеме, 18.00 Банат данас, 19.00 Мозаик дана, 19.30 Храна и вино, 20.00 Пријатељи и супарници, 21.00 Везер, 22.00 Мозаик дана, 22.30 Макс Кју, 23.15 Квиз, 00.15 Под сунцем


petak 5. april 2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

9

19

ДОБРИЦА ЋОСИЋ ИЗ ЗАГРЕБАЧКОГ УГЛА

Пише:Дарко Худелист 07.40 Спасавање оронулих грађевина 08.35 Шминкање са Клио 09.30 Богата млада,сиромашна млада 10.25 Четири венчања -Америка 11.20 Највећи губитник 12.15 НYИнк 13.10 Живети са 295кг 14.05 Твој стил у његовим рукама 15.00 Мали људи,велики свет 15.25 Краљ посластичара као кувар 16.20 Спасавање оронулих грађевина 17.15 Шминкање са Клио 18.10 Богата млада,сиромашна млада 19.05 Алесандрова кухиња 19.35 Стручњак за торте 20.00 Верујете ли у чуда? 20.55 Четири куће -Америка 21.50 Изазов у креативности 22.45 Необичан секс 23.40 Ургентни центар 00.40 Верујете ли у чуда? 01.40 Четири куће -Америка

08.00 Други светски рат у боји 09.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 10.00 Прича о науци 11.00 Прича о сателитима 12.00 Како је уметност створила свет 13.00 Заборављени начини исхране 14.00 Тајм тим година 15.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 16.00 Човекова историја 17.00 Ловци на митове 18.00 Заборављени начини исхране 19.00 Потрага за Александровим изгубљеним светом 20.00 Инуитска одисеја:Освајање Новог света 21.00 Фајт клаб.историја организованих борби 22.00 Хрватски владари 23.00 Други светски рат у боји 00.00 Тајм тим година 01.00 Ловци на митове

08.00ЗавераРозвел 09.30Кунгфусториофтаијипанда 11.00 Балтичкаолуја 13.15Женазаробљеназимом 16.00Америчкадивота 18.00Кугуарклуб 20.00КокоШанелиИгор Стравински 22.00Књигаоџунгли1 00.00Еротскифилм

Женазаробљена зимом Мајклјеастрономкојиверује у квантну космологију, тј. у постојање паралелних светова.Игромсудбинеупознаје се са мистериоз ном Керолајн,којасеприсваком њиховом сусрету чини другачијом. Улоге: Џули Гајет, Џеми Сајвс,БрајанКокс Режија:РичардЏобсон (Синеманија,13.15)

07.20 08.20 09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 00.20 01.20

РаселКроу

Господариратник: Другастранасвета Француска 1805. под водствомцараНаполеонаратује сВеликомБританијомнамору. Капетан британске краљевскеморнарицеЏекОбри закормиломратногједрењака води свој приватни рат с француском фрегатом, одлучандапоразинепријатеља. Улоге: Расел Кроу, Пол Бетани,БилиБојд,ЏејмсД Арси,ЛиИнглеби Режија:ПитерВир (ХРТ1,20.12) 07.00 09.59 10.54 11.08 12.00 12.38 13.23 14.33 15.05 15.55 16.45 17.50 18.14 18.51 19.10 19.30 20.12 22.28 23.15 23.52 01.25 02.50

07.02 07.32 07.54 08.19 08.45 09.10 09.57 10.41 12.09 13.22 14.49 15.10 16.00 16.33 17.17 18.00 18.40 19.01 19.33 20.00 21.01 22.07 22.38 23.11 00.40 01.41 02.23 03.04 03.37

ЏулиГајет

08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.50 13.45 14.45 15.40 16.10 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 00.45 01.40

Хоуп и Фејт Како сам упознао вашу мајку Приватна пракса Џордан Мелиса и Џои Лудница у Кливленду Брза италијанска кухиња Тело је доказ Џордан Затрпани ђубретом Пројекат „Модна писта„ Судије за стил Али Мекбил Хоуп и Фејт Како сам упознао вашу мајку Мелиса и Џои Лудница у Кливленду Очајне домаћице Џордан Пројекат „Модна писта„ Мајке плесача Приватна пракса Очајне домаћице Водичза стил Тима Гана Пројекат „Модна писта„

Ерика Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Видовњак Браћа и сестре Скандал Добра жена Пандури новајлије

Добро јутро,Хрватска Животнареци,док.серија Скица за портрет Преуреди па продај!5,док. серија Дневник 1 Пркосна љубав Др Оз 3,ток-шоу Друго мишљење Научна петица Краљ винограда Хрватска уживо Путем европских фондова Иза екрана Мањински мозаик Тема дана Дневник Господариратник:Друга странасвета,филм Кенедијеви Дневник 3 Филмски маратон:Словенка, филм Филмски маратон:Опседнута Сара,филм Мајкаушеснаестој,филм

Мала ТВ Шаолински пажеви Телетабиси Дедасвета Амика Школски сат Долина сунца Мајкаушеснаестој,филм Свингерс-Првих10година, снимакконцерта Опседнута Сара,филм Деграси Школски сат Регионални дневник Долина сунца Нови клинци с Беверли Хилса Бриљантин Музика,музика... Мала ТВ Свет чоколаде,док.серија Легенде:Лучијано Павароти, док.филм Даунтаун Еби Књига или живот Опера бокс Луис Пети дан,ток шоу Звездана врата Трачара Секс и град Ноћни музички програм

06.00Страх 08.00Човеккојегнијебило 10.00Брице 12.00Брице2:Поновоупослу 14.00Вештичијаљубав 16.00Великабелапревара 18.00Спашени! 20.00ПечАдамс 22.00Буђењемртвих 00.00Еротскифилм 01.00Еротскифилм

07.00 МомцисМадисона 08.00 Биографија-МетјуМеконахју 09.00 ГоспођицаМарпл:Кобни прсти 11.00 Екстремнокрупанплан 11.30 МомцисМадисона 13.30 Необичанпар:Поново заједно 15.00 КрамерпротивКрамера 17.00 Безмилости 18.30 Биографија-Холивудске љубавнице 19.30 ГоспођицаМарпл:Хотел Бертрам 21.30 Лимбо 23.30 Апостол 01.00 Животпијанице

08.50Кобра11 11.15Ексклузивтаблоид 11.35Ружаветрова 12.50СулејманВеличанствени 14.50Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Ружаветрова 20.00Љубавјенаселу,док. сапуница 21.10Удобру,злуикичу,док. серија 22.15Безвесла2,филм 00.05Збогомљубавниче,филм 01.55РТЛДанас

Безвесла2 Зак и Бен су најбољи пријатеља још од основне школе. Пријатељство су наставиликрозсредњушколукада јеБенупознаодевојкусвојих снова. И баш када је смогао снагедајојприђе,онасеодсели из кварта. Дванаест годинакасније,усвојимдвадесетима,БениЗакјошсуувек блискипријатељи,аБенније заборавио девојку која му је сломиласрце... Улоге:ОливерЏејмс,Кристофер Тарнер, Рик Јанг, МедсионРајли,ЏериРајс Режија:ЕлоројЕлкајем (РТЛ,22.15)

МедсионРајли

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55

Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Мегаградитељи Петабрзина Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Преживљавањеуаутомобилу Упозоренисте! Најстрашнијенасвету Полицајциназадатку Изарешетакаутуђојземљи Преживљавањеуаутомобилу

08.30 09.00 10.30 11.00 12.30 14.00 17.30 18.30 20.00 20.30 21.00 23.00 00.00

Стрељаштво Карлинг Аутомобилизам Бициклизам Сви спортови Бициклизам Најјачи човек Сви спортови Дрвосече Дрвосече Бокс Борилачки спорт Бициклизам

U tlakomjeru je spas Na pitawe je li ga smetalo {to se u to isto |ivawa izjasnio za vi{estrana~ki poredak. Uz vrijemeSANUpisaoMemorandum,onmijeodgoto,Memorandumjebraniopostoje}uJugoslaviju, vorio: dokjena{predlogbiozaradikalnepromeneunu–ZnaosamdaseradinaMemorandumu,alinitarreformisaneJugoslavije.Mismopredlagali samverovaousmelostAkademijedaidedokraja. „op{tejugoslovenski referendum” i hteli da Na{programtrebalojedabudekriti~niji. proverimo`elimoli,kaonarodi,da`ivimozaAurujnu1986.Memorandummuje(ipak)upropajednoiline.Akone,ondadasemirnorazi|emo. stioceoposao. Bilismo,dakle,{iriinapredniji,jasnosmopo– Memorandum je upao u moju akciju i razjurio staviliisrpskonacionalnopitawe–alinismo svekojesamnatomposluanga`ovao.Jer,kampasmatralidaJugoslavijutrebarasturitinegoda ware`imaprotivAkademijeicelokupnesrpske jetrebareferendumomproveriti. kriti~ke inteligencije, bila je toliko bespoNi ovaj mi put ]osi} nije propustio izraziti {tedna da su se moji prijateqi upla{ili od sasvojenegativnomi{qeweotzv.avnojskim(repuradwe. Da nije bilo Memoranduma, mi bismo to sigurnouradiliipubliciraliu„Novojreviji”. Slovencisusvojnacionalniprogramobjavili u57.broju„Noverevije”,uveqa~i1987,ali]osi}preokre}estvar.Naslovena~kiprogram,kojijeuSrbijiinekimdrugimdijelovimaJugoslavije do`ivqen kao „separatisti~ki”, odgovara sasvim druga~ijom inicijativom. Lansira posve druga~ijitipprogramskogdokumenta,koji}e,za razlikuod„uskogrudnog”slovena~kog,imati„{irokogrudni”, op}ejugoslavenski karakter. Bio je topledoajezaradikalnureformuop}egporetka Jugoslavije–predlognovogustavaSFRJ–kojije ]osi}jezamisliokaoskuprecepatadaserevidiraUstaviz1974.i,unekomnajpovoqnijemslu~aju,stvorinovajugoslavenskadr`avnazajednica. Ali, taj je dokument samo deklarativno bio univerzalnog (op}ejugoslavenskog) karaktera, dokjepostvarnomsadr`ajubioizrazitosrpsko vi|ewe budu}nosti Jugoslavije, s prepoznatqivim srpskim (to~nije, integralnosrpskim) pristupom. Kakomijeobjasnio,toje,uglavnom,bilawegovavlastitainicijativa,uznapomenudajeelaboraciju dokumenta ipak odlu~io povjeriti kompetentnim pravnicima i sociolozima Kosti ^avo{kom, Trivi In|i}u i Zoranu Avramovi}u. Iza SANUproizvela„boja`qiv”memorandum predloga su slu`beno stajala sva tri strukovna udru`ewa – pisaca, sociologa i filozofa – a bli~kim)granicamauJugoslaviji,kaodr`avnim. obrazlo`io ga je sam ]osi}, na vanrednoj skupZawegasutobile„ideolo{kegranice”.Rekaoje: {tiniUdru`ewakwi`evnika,uprepunojdvorani „Wih je Ustav iz 1974. u~inio dr`avnim, ali mi NarodnebibliotekeSrbije,27.o`ujka1988. ihnismopriznavalikaodr`avne.”WegovnepreZaintrigirala me simbolika tog datuma: 27. `aqenipoliti~kiidealbiojeiostaoUstaviz o`ujka1941.dogodiosevojnipu~ivelikenarod1963. – jer su republi~ke granice „administrane demonstracije u Beotivne, bezna~ajne”. No, graduprotivVladeCvetwegaje,ka`e,1974.zamikovi}–Ma~ek koja je dva jenio„birokratskinacio„Kao {to su Vojvodina i Kosovo danaprijetogapotpisala nalizam oligarhija, koje pokrajine u Srbiji, tako su Lika, protokol o pristupawu su zavladale JugoslaviKraqevine Jugoslavije jom”. Istra ili Dalmacija mogle ili Trojnom paktu. ]osi} mi trebale biti u Hrvatskoj. Ali Tito –Jaavnojskegranicene je odgovorio da je izbor priznajem – kategori~ki i Kar deq su ba{ hte li je din stve nu datumabiosvjesnaprovoje izjavio ]osi}. – To su Hrvatsku, a podeqenu Srbiju!” kacija. Kominternine i komuni– Namerno smo – rekao sti~ke granice. Kao {to mije–izabralidanpobusuVojvodinaiKosovoponezaslobodu! krajineuSrbiji,takosuiLika,IstrailiDalmaIna~e, to se dogodilo samo nekoliko mjeseci cijamogleilitrebalebitiuHrvatskoj.Alineko nakon Osme sjednice CK SKS-a, na kojoj je svu jeba{hteojedinstvenuHrvatsku,apodeqenuSrvlastuSrbijiprigrabioSlobodanMilo{evi}. biju! Po]osi}u,Milo{evi}usewegovainicijativa Namojepitawetkojetaj„netko”,odgovorioje: nijenimalosvidjela.Alinesamowemu.Neprija„Kardeq je o svakom detaqu pitao Tita, koji je teqski je do~ekana u oba CK – srpskom i savebdioinadnajsitnijimpojedinostima„. znom. A popquvali su je svi (re`imski) jugosla]osi}jegovoriosveti{e.Inakonotprilike venskimediji.„Politikaekspres”jeobjavilako~etvrt sata mojega gwavqewa (uglavnom, oko bamentarpodnaslovom„Govormr`weDobrice]onalnihdetaqa),prekipjelomuje.Rekaojedamuse si}a”ukojemjeonokvalificiran„militantnim zamutilouglavii`urnomoraizmjeritipritiantikomunistom”. sak.Ustanoviojedamusetlakdigao(odnosno,ja Napitaweu~emujebilabitnarazlikaizme|u sammugadigao,svojimcjepidla~ewem)ionsada MemorandumaSANUiz1986.iwegovogpredloga moraprile}i.Doktormujetakonaredio.Ajamoustavnihpromenaiz1988,odgovoriomije: gu oti}i. Protiv aparata, kao {to je bio tlako–Memorandumnijedovoqnojasno,ilinijeuopmjer, nisam mogao ni{ta. Tehnologija je bila na {te, zagovarao parlamentarnu demokratiju, a ja ]osi}evoj strani. I {to mi je drugo preostalo samsesasvojimsaradnicima,bezikakvogogranegodase,pokuwenalica,pokupim.

KwiguDarkaHudelista„MOJBEOGRADSKIDNEVNIK (SusretiirazgovorisDobricom]osi}em2006–2011„),uizdawuzagreba~kog „Profila”,mo`etenabavitiusvimboqimsrpskimkwi`arama Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{an Vlaovi} (480-6802).GlavniiodgovorniurednikAleksandar \ivuqskij (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: Nada Vujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), Miroslav Staji} (pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),Dejan Uro{evi} (ekonomija480-6859), Vlada @ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),Aleksandar Savanovi} (novosadskahronika,528-765,faks6621-831), Nina Popov-Briza (kultura480-6881),Svetlana Markovi} (vojvo|anskahronika480-6837), Vesna Savi} (svet480-6885),\or|e Pisarev (dru{tvo480-6815),Mi{ko Lazovi} (reporta`eifeqton480-6857), Branislav Puno{evac (sport480-6830), Jovan Radosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), Ivana Vujanov (revijalnaizdawa480-6822),Slobodan [u{wevi} (foto480-6884), Branko Vu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), Nedeqka Klincov (tehni~kiurednici480-6820), Zlatko Ambri{ak (Slu`baprodaje480-6850), Svetozar Karanovi} (Oglasnisektor480-68-68),Filip Gligorovi} (Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa:Politika[tamparijad.o.o. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik" je odlikovan Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem " i Ordenom rada sa zlatnim vencem


20

lov

petak 5. april 2013.

NIMALOVESELEPRILIKEUNOVOKNE@EVA^KOMLOVA^KOMUDRU@EWU„EMILTALIJAN”

U Lova~kom udru`ewu „Emil Talijan”uNovomKne`evcuneugodnaimu~nasituacijajo{nije razre{ena, ni dva i po meseca posle odr`avawa vanredne Skup{{tine, sazvane na inicijativuve}egrupenezadovoqnih lovaca.Onisusepobunilizbog finansijskog stawa, prilikama u lovi{tu i naru{enim me|uqudskimodnosima,tesuzahtevali smewivawe predsednika Andrije Ti{me i da se izvr{i izmena i dopuna Statuta LU „EmilTalijan”,aliutimnastojawima nisu uspeli jer za promene nije obezbe|ena podr{ka ve}inaod171~lanaUdru`ewa. Na vanrednoj Skup{tini prakti~noni{tanijerazja{wenood spornih pitawa, a izre~eno je mno{tvo optu`bi na ra~un upravqawaLU„EmilTalijan”i predsednika Ti{me, koji je na ovoj du`nosti ve} 16 godina. U me|uvremenu, od mu~nog vi{e~asovnog zasedawa, kriminalisti~ka policija PU Kikinda je protiv predsednika Ti{me podnela krivi~nu prijavu, zbog osnovasumwedajepo~iniotri krivi~na dela zloup otrebe ovla{}ewa u privredi i zloupotrebuslu`benogpolo`aja.

Foto:M.Mitrovi}

Lovcinezadovoqni,krivi~na prijavaprotivpredsednika

Sedi{te LU „Emil Talijan” u Novom Kne`evcu

Andrija Ti{ma

Premanavodimakrivi~neprijave,Ti{maseteretidajeuperiodu od 2010. do 31. decembra 2012. godine, protivpravno pribavioimovinskukoristzavi{e pravnihlicauiznosuodokomilion dinara, koja su anga`ovala lovcezalovnateritorijiLUu NovomKne`evcu.Tako|e,postojiosnovsumwedajeuistomperiodu, protivpravno pribavio koristzasebeodoko740.000di-

nara,tako{tojenakonodstrela krupnu divqa~ prodao za gotov novac, bez evidentirawa u poslovnekwigeUdru`ewa. Hteli smo o zbivawima u novokne`eva~komLUisumwamaiz krivi~neprijavedarazgovaramo sa prozvanim i osumwi~enim predsednikom, me|utim, Ti{ma doktrajeistragane`elidagovorizamedije.Ostajedasa~ekamo epilogkrivi~nogpostupka,{taje

odsvegaistinaiimalikrivi~ne odgovornosti,aprilikadasezava|eninovokne`eva~kilovcisuo~e bi}e na redovnoj izbornoj Skup{tiniUdru`ewa.Lovcii{~ekuju„velikospremawe”.Nezvani~nonajavqujesedaseodr`avaweizborneSkup{tinepriprema za po~etak maja, {to }e i biti prilikada~lanoviLU„EmilTalijan”sagledajustawesapouzdanimirelevantnimpodacima.

Iz grupe nezadovoqnih lovaca grupovo|a Jo`ef Va{tag sa lova~kimsta`omod38godinai ~lan Uprvanog odbora Jovan Stojkov-Soni,ukazujudajeneophodnodaseizvr{iizmenaStatutaLU„EmilTalijan”,kakobi se obezbedilo ravnopravna zastupqenost lovaca u Upravnom odboru.PremaStatutuUObroji13~lanova,lovcisuraspore|eni u isto toliko lovnih grupa,me|utim,ukazujunanelogi~nost da u sada{wem UO predstavnici iz tri lovne grupe imaju ve}inu u odnosu na ostalih10,{tojeneshvatqivo. - Ho}emo da sve lovne grupe budu adekvatno zastupqene u UO.Trebalobiizvr{itiizmene,dalovnegrupenebudumawe od10lovaca,nibrojnijeod20. Imamo grupe i sa tridesetak ~lanova,paizdvegrupeimamo potri~lanaUO.Sada{wave}inauUOjeprivatizovalaUdru`eweitojeono{tonamsmeta -ukazujeVa{tag. Nezadovoqnilovcikonstatujudajenovokne`eva~koUdru`ewenekadabilome|unajboqima uVojvodini,asadajeudubiozi ifinansijskiiupogledustawa divqa~i.Va{tag,Stojkovidru-

gi nezadovoqnici smatraju da senegazdujedoma}inski.Pored toga,ukazujudanisuopravdana o~ekivawa u pogledu smawewa tro{kova posle razdru`ivawa izranijegLU„Srnda}„,izkojeg su se osamostalila ~etiri udru`ewa u Novom Kne`evcu, SrpskomKrsturu,\aliiBanatskomAran|elovu. -Svaostalaudru`ewaizop{tine koja su bila u LU „Srnda}„ se razvijaju i imaju ulagawa,amismougubitku.Razdru`ivaweiz„Srnda}a”bilojeda bi navodno jeftinije poslovali,asadanassveko{tamnogo vi{enegodoksmoradilizajedno.Iskqu~ivananamjepaponovoprikqu~enastruja,ve}du`e vremeiskqu~ennamjetelefon, iskrslisuiproblemisavodomerom.Zareprezentacijusesadatro{ivi{enego{todobijamo za zakup lova~kog doma, za kojijemese~nakirija250evra. Ra~un nam je nedavno deblokiran i po zavr{nom ra~unu za pro{lugodinusmouplusu,apara nema. Ove zima izostalo je ~ak i tradicionalno februarskodru`ewelovaca-nezadovoqanjeStojkov. M.Mitrovi}

REAGOVAWANAIZJAVEPREDSEDNIKAISEKRETARALSV MARKOTICA:

Obmawuju lova~kujavnost Povodom navoda predsednika Lova~kog saveza Vojvodine Milana Pa`ina i sekretara Lova~kog saveza centralne Srbije Dragana Guberini}a o tome da Marko Tica, aktuelni predsednik Skup{tineLSS,nijeregularnoizabrandelegat,teda nije delegat mati~nog, titelskog udru`ewa ve} LUizKosjeri}a,„Dnevniku”susedopisomobratili@ivkoStani}Buca,predsednikLU„[quka” izTitela,kaoisamMarkoTica.

„Skup{tina je jednoglasno donela Odluku o ~lanarini u LSS: ~lanarina 300, za informisawe200,iosigurawelovaca,kojenijeobavezno 100{toukupnoiznosi600dinara,abezosigurawa500dinara. „Pomenuti lovni radnici, verovatno iz o~aja poku{avaju obmanom lova~ke javnosti da ospore kvorumilegitimitetdelegata.@elimdademantujemsvewihovenavode,jersambioiostaodelegat isvogmati~nogLU(ukomesam~lan37godinabezprekida)gdemijedelegatskimandatdo 2014.godine.Overenmijeipotpisanevidencionilisti}izaovuskup{tinu.^lansamiuLU’Kosjeri}’iwihovdelegat. Podnetesurazneineosnovane tu`beiprijaveprotivkolegalovnihradnika-entuzijastakojimaseblatilova~kaorganizacijaibespotrebnotro{eirasipajulova~kepare,alovcisavelikimte{ko}amasakupenovacza~lanarinu.Izra`avam`aqewe{toseskup{tininijeodazvao ve}i broj delegata (posebno iz Vojvodine) pa i nezadovoqni,daiznesusvojekritikenapravom mestudoprinesuzajedni~komboqitku”,naveoje Tica.

@IVKOSTANI],PREDSEDNIK LU„[qUKA”TITEL:

Ticajena{ delegat

Marko Tica

„Ve} du`i period Milan Pa`in, predsednik LSV,iDraganGuberini},sekretarLSCS,poku{avaju da sru{e Skup{tinu LSS i razbiju Lova~kisavezSrbije,kojiimatradicijudugu117 godina,zaradnekih~udnihinteresa,anelova~kih,jerjeogromnave}inalovacauSrbijidruga~ijeg mi{qewa. Tako su nakon veoma uspe{ne Skup{tine LSS, odr`ane u Beogradu 16. marta nakojojsurealnimikonstruktivnimdiskusijamausvajanisviizve{tajioraduifinansijskom poslovawuSavezaza2012.godinu,kaoiizmenei dopuneStatutaLSSpomeriizahtevulovacai LU {irom Srbije. Na tu skup{tinu sam pozvao svedelegate~lanoveLSS,wih238(posebnosve izVojvodine,kojimajenaju`erukovodstvoLSV preporu~ilo, da ne ka`em zabranilo da prisustvujusednici,{tojeSkup{tinaosudila)iraznim opstrukcijama nastojali da se va`na sednica neodr`i. Po{to je sednici bilo prisutno 130delegata,kojisuli~nopotpisaliprisustvo, azakvorumjetrebalo120,donetesuodgovaraju}e odluke sa konstatacijom da se poslovalo ekonomi~noi{tedqivojersuodre|enitro{kovivi{enegoprepolovqeniuodnosunaprethodniperiod.

„Marko Tica je na{ delegat u Skup{tini LSS odpretrigodinesamandatomod4godine.Kako jeustaromudru`ewudo{lodosporazumnepodelenadvanovaudru`ewa,mismosenaSkup{tini LU (prilikom razdvajawa) u dva nova pravna sledbenika sa kontinuitetom ~lanstva u LSS i LSV dogovorilidaMarkoTica,poznatiiafirmisanilovniradnik(dotada{wipredsednikLU ukontinuitetu20godina),ostanezajedni~kidelegatdokrajamandata2014.godine.Tojepotvr|eno i na ovogodi{woj Skup{tini LU, te mu je uredno overen i potpisan „evidencioni listi}”za Skup{tinu LSS u Beogradu 16.03.2013. Svepodatkeosporazumnomrazdru`ivawuikontinuitetu~lanstvauobaSaveza,sapotvr|enim mandatom Tice delegata u LSS po dobijenim obrascimaiinstrukcijamadostavilismouLSV kojijebiouobavezidaihsaobrascimaostalih podeqenihLUdostaviuBeograd.Proveromuslu`bi LSV sam dobio informaciju da je predsednikPa`inli~noodneozaBeograd15-takzahteva zajedno sa na{im, jo{ u maju ili po~etkom juna 2012.^emuteneistineiobmanalova~kejavnosti?”-naveojeStani}.

OBJA[WEWE

MartinovjedelegatSkup{tineLSS Lova~kisavezVojvodinedostavioje„Dnevniku” dopis: „Dana22.marta2013.ulistuDnevnik”na24. strani(Lov),objavqenajeizjavapredsednikaLova~kogsavezaVojvodineMilanaPa`inauvezisa odr`avawem Skup{tine Lova~kog saveza Srbije kojajeodr`ana16.martaovegodineuBeogradu.

Tomprilikomnenamernojena~iwenatehni~kagre{kakadajenavedenodaIvanMartinoviz I|o{anijedelegatSkup{tineLSS.Naknadnom proveromjeutvr|enodaIvanMartinovimaverifikovan mandat u Skup{tini LSS, te se ovim putem izviwavamo gospodinu Martinovu” -stojiudopisuLSV.

VELIKAAKCIJAKRAJBANATSKOGDESPOTOVCA

500stabala po{umiloutrinu Sve mawe remiza u ionako slabo po{umqenoj Vojvodini veliki je problem za opstanak divqa~i,pasunedavnouBanatskomDespotovcu,uzpomo}svojih pobratima iz Srema - Kr~edinaca,odlu~ilidaradnomak-

cijomusvomlovi{tudobijuvi{egodi{wu visoku remizu: sadili su jasen, vrbu i topolu, ukupno500stabala. Sadni materijal su im obezbedili i doneli prijateqi iz Kr~edina - Brane Tuveyi} i

Slobodan ^arki}, a u akciji su u~estvovali doma}i lovci i podmlatkari. Po{umqen je potes „[oze”, ina~e neplodna utrina, kraj nekada{we `elezni~kestaniceubliziniBanatskogDespotovca. D.Kn.


OGLASI l ^ITUQE Oti{la je prerano, ali }e zauvek ostati u na{im srcima.

petak 5. april 2013.

Posledwi pozdrav bratu

21

Posledwi pozdrav na{em

ZLATIBOR - izdajem komfornu ku}u u centru, sa 6 le`ajeva za Uskrs, povoqno, dogovor. Telefon: 063/8289944. 72201

AnkaMale{

MilenkuGavrilovi}u

Joji

Dragi na{ Mile, nikada te ne}emo zaboraviti.

O`alo{}eni: suprug Mile i }erke Milana i Milica. U NOVOM SADU izdajem name{tenu garsoweru, I sprat, CG, {iri centar, mo`e na du`i period. Telefon: 064/155-7510. 72183

Jovan i LazarPopovi} sa porodicama.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, na Centralnom grobqu (kod Arome) u Futogu, u 14.30 ~asova. 72313

Posledwi pozdrav bratu, stricu i ujaku.

dragom

TELEVIZOR malo kori{}en, kao nov, u savr{enom stawu, 35 evra, el. {poret o~uvan 30 evra. Mo`e dostava. Nakupcima ne prodajem. Telefon: 063/774-6129. 72223

Posledwi pozdrav snaji

Posledwi pozdrav dragoj snajki

VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 72104 NEMATE NOVCA za novi name{taj? Uz pomo} na{ih stru~waka, osavremenite stari. Pozovite nas radi svoje „nove� kuhiwe, sobe, kupatila... Telefon 063/515-873. 72186

AnkiMale{

72320

72314

72304

SavkaKowarac.

^ETVOROGODI[WI POMEN

Posledwi pozdrav dragoj

Milenku Gavrilovi}u Joji

72301

Posledwi pozdrav dragoj tetki

2009-2013.

od: porodica MilanaBatosa i Oqe i Milana[utulovi}a.

72287

~ikaMiloradu Peji}u ve~na slava. ZlatkoBa{i} sa porodicom.

AnkiMale{

GospiMajki}

DraganMati}

od: Jovana,Dragice, Tawe i Dragana.

72332

72316

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da nas je napustio na{ dragi i voqeni otac

Posledwi pozdrav dragoj mami

Neka ti je ve~na slava.

Neka te u ti{ini ve~nog mira prati na{a qubav ja~a od vremena i zaborava. Tvoji: sin Mirko i supruga Radmila.

Posledwi pozdrav Inesinoj i Oliverovoj mami

Bratanac MileKova~evi} iz Australije sa sinovima. 72300

72303

S qubavqu i tugom `ive}e{ zauvek u na{im srcima. Po~ivaj u miru, neka te an|eli ~uvaju.

Dragoj babi

MiliciKrizbai Sahrana }e se obaviti u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Gospi MiliciKrizbai Sla|a i Biqa sa porodicama.

PetarGvero

posledwi pozdrav.

1951-2013. Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 13 ~asova, na Centralnom grobqu, u Futogu.

72305

GospaMajki}

Neka ti je ve~na slava. Zauvek }emo te pamtiti.

O`alo{}eni sinovi Miroslav i Aleksandar. Posledwi pozdrav

72321

Milenku Gavrilovi}u Joji

Sin Oliver i }erka Ines.

DragutinKqaji} sa porodicom.

]erka Dragica, zet Drago, unuci Suzana i OstojaDiki}.

72297

72298

POMEN Dana 9. 4. 2013. godine navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama na{ dragi i voqeni

POTREBAN gra|evinski tehni~ar ili in`ewer sa iskustvom iz oblasti gra|evinske stolarije, sa poznavawem rada na ra~unaru. Telefoni: 897-207 065/55549-01. 72110

KUPUJEM staro gvo`|e, ve{ ma{ine, {porete, stare automobile za otpad, karoserije, ~istim podrume, tavane, odnosim {ut. Telefoni: 6618-846, 064/95-33943, 063/84-85-495. 72029

Neka te an|eli ~uvaju. Osta}e{ zauvek u na{im srcima. Veka sa porodicom.

pravom

Posledwi pozdrav na{em dragom i velikom prijatequ

GospiMajki}

Posledwi pozdrav Bati od ujne Savete.

PRIRODNI PREPARAT protiv hemoroida - {uqeva ispitan u nadle`noj ustanovi i li~no proveren, eliminisan za 7dana. Deda Rado{. Telefoni: 064/240-5549, 037/490-797. 72294

FARMA iz Stepanovi}eva prodaje tovne pili}e i prasi}e. Dostava na adresu. Povoqno. Telefoni: 021/717-058, 063/521-559, 063/539-051. 71338

Aleksandar Mikovi}

O`alo{}eni: brat Mitar, sestre Joka,Stoja i Marija sa porodicama i bratanica Jovanka sa porodicom.

Velikom prijatequ, pu{karu i lovcu

72282

72302

NOV, 4.0 ukwi`en, odmah useqiv stan u Janka Veselinovi}a, 120m2 cena 700e/m2. Telefon: 060/02-01-000. 72308

PetarGvero

Tvoja sestra Bogica, zet Jole i sestri~ina MacaGavrilovi}.

Milan]eran

72264

Sa tugom u srcima obave{tavamo dragu rodbinu, kumove i prijateqe da je preminula na{a draga supruga, majka, baka i prabaka

GospaMajki}

1965-2013.

1932-2013.

od: Jovice,Milenka, Sne`anei Duwe Gavrilovi}.

Pomen }emo odr`ati u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Sve nam vi{e nedostaje{. Na{a qubav prema tebi osta}e ve~no. O`alo{}eni: sinovi Lazar i \or|e, supruga Judit, roditeqi Danica i Milenko.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 14 ~asova, na grobqu, u Ba~kom Jarku. Posledwi pozdrav, neka te an|eli ~uvaju. O`alo{}eni: suprug Milan, sin Dragomir i unuci Milan i Stanko.

72322

72285

72296


22

^ITUQE l POMENI

petak 5. april 2013.

Posledwi pozdrav dragom ujaku

Posledwi stricu

pozdrav

dragom

Sa{a Gajin

Joji

Milenku Gavrilovi}u

od wegovog Bate.

Sale, vreme prolazi brzo, a zaborav nikad.

Uvek }e{ ostati u srcima: Bate, Ru`ice, Nevene, @eqka, Uro{a i Biqane.

od: Bate i Cece sa porodicama.

Tvoji kumovi: Kuzman Nedeqko i An|elka sa porodicom.

72266

72283

72284

Posledwi pozdrav dragoj tetka

JEDNOGODI[WI POMEN

1988 - 2013.

od: Ivane sa decom i Svetlane sa porodicom.

72267

pozdrav

dragom

Dani prolaze, uspomene ne blede, bol u srcu, tuga u du{i ne prestaje, uvek }e{ biti sa nama. Po~ivaj mirno i spokojno. Pomen dajemo u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, na Ka}kom grobqu. Tvoji: mama Desanka i tata Srboslav. pozdrav

na{em

Milenko Gavrilovi} Mile

od: kuma Zambe, Matilde i Vladimira Kojadinovi}a.

Uspomena na tebe `ive}e dok postojim.

72258

Posledwi pozdrav ujaku

72251

Sa{a Gajin Dolazak prole}a nas podse}a na tvoj odlazak. Postoji qubav i tuga koju vreme ne mo`e ubla`iti.

Posledwi pozdrav dragom prijatequ, ocu, tastu i dedi

Milenku Gavrilovi}u od Mi}e Avramovi}a i Mire Zrni}.

Tvoja tetka Du{ica sa porodicom. 72281

72279

Posledwi dragom

Joji Gavrilovi}u

Sestra Mirjana Beleslijin sa suprugom Miloradom, decom Slobodanom i Majom sa porodicama.

Aleksandar - Sa{a Gajin

Cici

Posledwi prijatequ

Posledwi pozdrav

Umro je moj jedini brat

Na{oj Daki,

72260

POMEN Navr{ava se 40 dana od smrti na{eg supruga i oca

Milenku Gavrilovi}u Joji Sa du`nim po{tovawem, porodice Gvozdenovi} i Stojanovi}.

Milenku Gavrilovi}u Joji

Lazaru Kuzman~evi}u

Porodica Lalo{evi}.

od porodice Dragi}.

72270

72226

Posledwi pozdrav Mininom tati

Posledwi pozdrav drugu i kumu

72261

Darinki Vukadinovi}

Miodraga Maletina

Posledwi pozdrav na{oj dragoj

Sa po{tovawem, za plemenitost i dobrotu koju si nam pru`ila, porodice: Vasiqevi}, ]ali} i Pi}uri}.

Pomen }e se odr`ati u subotu, 6. 4. 2013. godine, u 11 sati, na pravoslavnom grobqu, u Mo{orinu. O`alo{}ena porodica.

72255

72220

POMEN

Pet godina je pro{lo od kada si oti{ao. Zauvek }e{ `iveti u na{im srcima.

Daki Tvoj lik i tvoja dobrota, nesebi~na qubav i plemenitost kojom si nas okupqala zauvek }e ostati u na{im srcima.

Bogdan Gu{i}

Milenku Gavrilovi}u Joji

~ika Joji Kumovi Vlada i Lola sa porodicama.

72276

Danas se opra{tamo od

Joje Gavrilovi}a dobrog i plemenitog ~oveka i uvek pouzdanog prijateqa.

1936 - 2012.

od Tomi} Gradimira i Kozarov Paje.

Dana 6. 4. 2013. godine obele`i}emo godi{wi pomen i obi}i ve~nu ku}u oca, brata, dede, strica i ujaka.

Sestra Vinka, brat \uro, sestra An|a i sestra Olga sa porodicama i porodice Bogdanovi} i @ivkovi}.

O`alo{}ena porodica.

72250

Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a

Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminula na{a voqena mama

Veronika Staki} - [ubow

Darinka Vukadinovi}

Sahrana }e se obaviti 5. 4. 2013. godine, u 15 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Vr{cu.

Majka Milijana, supruga Stana, }erke Aleksandra i Ogwanka i sestra Biqana sa porodicama.

72280

72253

1955 - 2013.

Milorad Todorovi}

72184

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Mladenu @aki}u

ro|. Bogdanovi} 1923 - 2013.

Dr Vlada Vi{kovi} sa porodicom.

O`alo{}eni: sin Igor, snaja Marija sa decom Mihajlom, Milicom i Markom, }erka Ivana, zet Aleksandar sa decom Andreom i Katarinom.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Pamti}emo tvoju plemenitost, dobrotu i nesebi~nu qubav koju si nam pru`ala. O`alo{}ene }erke Nada i Goranka.

72277

72268

72252

od porodice Kockarevi}.

72230


^ITUQE l POMENI Posledwi pozdrav velikom drugu i mom dugogodi{wem saradniku

Milenku Gavrilovi}u Joji

Povodom smrti moga dragog brata

POMEN

Posledwi pozdrav voqenom bratu

72237

jedinom

Danas, 5. aprila 2013. godine navr{ava se godina od kako nas je napustio na{ dragi i voqeni otac i deda

23

3 Sa tugom i bolom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je 3. aprila 2013. godine preminuo na{

Milenku Gavrilovi}u Joji

Prell Zoltana

od: Frawe, supruge Qubice i dece.

petak 5. april 2013.

danas, 5. 4. 2013. godine, u 13.30 ~asova, u prisustvu rodbine i prijateqa polo`i}emo urnu na Gradskom grobqu.

Sa tu`nim srcem obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni otac, suprug i deda

Bude Stipi}

od: brata To{e i snaje Du{ice.

Rana je do`ivotna, tuga i bol ve~ni.

O`alo{}eni brat Viktor sa porodicom.

Milenko Gavrilovi} Joja

72231

Posledwi pozdrav dragom zetu i te~i

]erka Qiqana i unuk Stefan.

Sahrana je danas, 5. 4. 2013. godine, u 12.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. Tvoja briga za nas bila je nemerqiva i za to ti hvala. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima.

72194

72204

Danas se navr{ava godina dana od kada nije vi{e sa nama na{ voqeni otac, deda i svekar

Aleksandar Mikovi} Bata

Milenku Gavrilovi}u Joji

Wegovi najmiliji: supruga Zlata, sin Branko i }erka Mirjana sa porodicama.

od porodice Stankovi}. 72229

72232

preminuo u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 5. 4. 2013. godine, u 9.45 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

Bude Stipi}

Posledwi pozdrav mom jedinom bratu

dipl. ekonomista 1935 - 2012. „al’ ima bi}a {to ih `ivot {aqe, i {to smo od wih u `ivotu daqe, to `ivqe `ive, to sjajnije sjaje”. S ponosom ~uvaju uspomenu na Tebe: sin Zoran, snaja Marijana i unuci Nemawa i Bojan. 72175

O`alo{}eni: sin Dejan, supruga Cica, snajka Danijela i unu~i}i.

Radoslava Maleti} U subotu, 6. 4. 2013. godine, u 10.30 ~asova, na grobqu u Veterniku obele`i}emo godi{wi pomen na{e drage mame i bake koja nam jako nedostaje.

Mojoj jedinoj qubavi, mom suprugu

Aleksandru Mikovi}u Bati od sestre Jelke.

]erke Severina i Svetlana sa porodicama. 72239

Pamti}emo tvoju plemenitost i dobrotu.

72241

72225

Aleksandru Mikovi}u Bati posledwe zbogom i hvala za lepe, zajedni~ke trenutke.

SE]AWE Godina je bila dve hiqade {esta, u prole}e rano, sreda, petog aprila: osam sati deset minuta te~e, kad iznenada iz `ivota nesta. Izdahnula je u samo tiho ve~e - od `alosnog miqa, primili je an|eli pod svoja okriqa!

Wegova supruga Cica Mikovi}. 72240

Aleksandar Mikovi}

U 92. godini preminuo je na{ otac, deda i pradeda

Posledwi pozdrav od prijateqa: Mo{e, Joce i Sla|e.

Marica ]uk

72243

POMEN

Milorad Peji} 1921 - 2013.

Mihwak \or|u

Sahrana je 5. 4. 2013. godine, u 13 ~asova, na Uspenskom grobqu, u Novom Sadu.

2000 - 2013. odr`a}e se 6. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, na Gradskom grobqu. Dragi sine, sve ove godine smo sa tatom tugovali i bolovali za tobom, sad sam ostala sama da tugujem i bolujem za Vama. Voli te mama. 72246

O`alo{}eni: wegova deca, unuci, praunuci, kao i ostala rodbina.

72233

Na ovom svetu sad we nema vi{e U `eqi da se odnekuda javi, Ponekad kao duga posle ki{e Kao tra~ak, wen mili lik pojavi. Al’ nikad vi{e ne}e da se vrati, Jer oti{la je zauvek, bez nade... Dane i no}i besane nam skrati I u se}awima trajnim ostade! Mirisna ru`a prole}na je bila I u srcima qubav rasplamsala, Mirisom svojim zanosnim opila I u wima dok `ivimo ostala. Sad je zauvek zemna tama skriva U ti{ini nemoj sama po~iva!

ro|. Mr|a

Osta}e zauvek u srcima: supruga Tomislava, }erke Pavline, sina Davora, sestara Zorke i Sofije, unuka Srboquba i Tomislava, zeta Konstantina, devera Neboj{e i mnogobrojne rodbine. 72041


24

sport

petak 5. april 2013.

POMO]KLADIONI^ARIMA NA[PREDLOG

ENGLESKAPREMIJERLIGA Subota Reding - Sautempton Nori~ - Svonsi Stouk - Aston Vila VBA - Arsenal Nedeqa Liverpul - Vest Hem Totenhem - Everton ^elsi - Sanderlend Wukasl - Fulam Kvins Park - Vigan (17.10) Ponedeqak Man~ester j. - Man. siti 1. Man~es. J. 30 25 2 3 2. Man~es. S. 30 18 8 4 3. Totenhem 31 17 6 8 30 16 7 7 4. ^elzi 30 15 8 7 5. Arsenal 30 13 12 5 6. Everton 7. Liverpul 31 13 9 9 31 13 5 13 8. VBA 9. Svon. Siti 31 10 10 11 30 10 9 11 10. Fulam 11. Vest Hem 30 10 6 14 12. Sautemp. 31 8 10 13 13. Stouk 31 7 13 11 14. Nori~ 31 7 13 11 15. Wukastl 31 9 6 16 16. Sanderl. 31 7 10 14 17. Vigan 30 8 6 16 18. Aston V. 31 7 9 15 19. Kvins P. 31 4 11 16 20. Reding 31 5 8 18

(13.45) (16) (16) (16) (14.30) (15.05) (16) (16) (21) 70:31 77 55:26 62 53:38 57 59:32 55 59:33 53 47:35 51 59:40 48 41:41 44 41:40 40 43:46 39 35:44 36 44:53 34 27:36 34 28:47 34 41:56 33 33:43 31 36:56 30 32:58 30 28:51 23 36:61 23

\avolilovegra|ane Vikend pred nama donosi nekoliko derbija u najja~im fudbalskim ligama Starog kontinenta. Na Ostrvu se sastaju dva Man~estera, JunajtediSiti.Bi}etoverovatno primopredajapehara,jerjete{koverovatida}e|avoliispustiti15bodovaprednostiu odnosu na gra|ane. Jesenas na Itihadu slavili su Vidi} i drugovi3:2. -Izanasjebolanporazupolufinalu FA kupa od ^elsija. Ipak, nem a mes ta tug ov aw u o~ekuje nas gradski derbi sa jo{ uvek aktuelnim {ampionomSitijem.CeoMan~esterje na nogama, bi}e ovo lepa prilikadasepobedomnadqutim rivalom, udari pe~at na putu do nove titule prvaka Engleske. Pobednika }e odlu~it i

ENGLESKA–^EMPION[IP Subota Hadersfild - Piterboro Notingem F. - Blekpul Derbi - Ipsvi~ ^arlton - Lids Brajton - Lester Hal - Midlzboro Kristal P. - Barnsli [efild V. - Blekburn Barnli - Birstol Bolton - Vulverhempton Birmingem - Milvol Vatford - Kardif (18.20) 1. Kardif 39 24 6 9 2. Hal 40 22 5 13 3. Votford 40 21 7 12 4. Kristal 40 18 11 11 5. Notingem 40 16 14 10 6. Brajton 40 15 16 9 40 17 8 15 7. Lester 40 15 12 13 8. Bolton 9. Midlzbro 40 17 4 19 40 14 12 14 10. Derbi 11. Birmingem 40 13 13 14 40 14 10 16 12. Lids 40 13 12 15 13. Barnli 40 13 12 15 14. ^arlton 38 14 9 15 15. Milvol 40 12 14 14 16. Blekpul 40 13 11 16 17. Ipsvi~ 18. Vulver 40 13 9 18 19. Blekburn 39 11 14 14 20. Barnsli 39 13 8 18 21. [efilf 39 13 8 18 22. Hadersf. 40 12 11 17 23. Piterboro 40 13 7 20 24. Bristol 40 11 7 22

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) 64:40 56:46 77:51 67:54 59:51 56:40 59:37 58:53 57:61 59:55 56:62 50:59 54:55 49:54 47:52 55:53 39:55 51:58 46:52 50:60 44:54 40:66 57:65 55:71

78 71 67 65 62 61 59 57 55 54 52 52 51 51 51 50 50 48 47 47 47 47 46 40

NEMA^KABUNDESLIGA Danas Hofenhajm - Fortuna Subota Borusija (D) - Augzburg Borusija (M) - Grojter F. Bajer - Volfsburg Verder - [alke Ajntraht - Bajern Hamburg - Frajburg Nedeqa Nirnberg - Majnc Hanover - [tutgart 1. Bajern 27 23 3 2. Borusija(D) 27 15 7 3. Bajer 27 14 6 4. [alke 27 12 6 5. Ajntraht 27 12 6 6. Majnc 27 10 9 7. Frajburg 27 10 9 8. Borus. (MG) 27 9 11 9. Hamburger 27 11 5 10. Hanover 27 11 4 11. Nirnberg 27 8 11 12. Volfsburg 27 8 8 13. [tutgart 27 9 5 14. Verder 27 8 7 15. Fortuna 27 7 8 16. Augsburg 27 5 9 17. Hofenhajm 27 5 5 18. Grojter F. 27 2 9

(20.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (18.30)

1 5 7 9 9 8 8 7 11 12 31 11 13 12 12 13 17 16

(15.30) (17.30) 78:13 72 62:32 52 50:35 48 46:43 42 42:39 42 34:30 39 35:33 39 35:37 38 32:43 38 49:46 37 :34 35 32:42 32 29:46 32 43:52 31 33:40 29 23:40 24 30:52 20 18:45 15

HRVATSKA Danas Zagreb - Dinamo (Z) Subota Slaven - Split Zadar - Istra Cibalija - Lokomotiva Rijeka - Osijek Nedeqa Inter - Hajduk (S) 1. Dinamo 25 17 4 2. Hajduk 25 12 7 3. Lokomot. 25 12 7 4. Rijeka 25 12 7 5. Split 25 12 5 6. Slaven 25 9 6 7. Istra 25 7 9 8. Osijek 25 6 12 9. Zadar 25 6 6 10. Cibalia 25 6 5 11. Inter 25 4 10 12. Zagreb 25 6 4

(18) (16) (16) (19) (19) 4 6 6 6 8 10 9 7 13 14 11 15

(19) 54:18 55 37:21 43 42:31 43 35:30 43 38:28 41 31:37 33 26:26 30 21:24 30 25:48 24 20:35 23 27:34 22 23:47 22

[PANIJA–PRIMERA

^elsi-Sanderlend1(1.35) Montpeqe-Valensijen1(1.55) Fejenord-Venlo3+(1.35) Napoli-\enova1(1.40) Valensija-Vaqadolid1(1.45) Ajntraht-Bajern2(1.60)

REALNO OLimpik(M)-Bordo1(1.80) Totenhem-Everton1(1.90) Tvente-Roda3+(1.60) Mons-Lirs1(1.60) Inter-Atalanta1(1.75) Sosijedad-Malaga1(1.75)

IZNENA\EWE Ren-Paprisen@ermen2(2.05) Man~esterjunajted-Man~estersiti1(2.05) Standard-Anderleht2(2.25) NEC-AZAlkmar4+(2.30) Fiorentina-Milan2(2.50) Hetafe-Atletiko(M)(2.10)

Danas Astra- Univerzitatea Bra{ov - ^elaul Turnu Severin - Vaslui (20.30) Subota Panduri - Pegtrolul Klu` - Dinamo Nedeqa Glorija - Rapid Steaua - Ja{i Ponedeqak Konkordija - Gaz Metan Vitorul - Otelul 1. Steaua 24 19 3 2 2. Astra 24 14 5 5 3. Panduri 24 13 5 6 4. Petrolul 24 11 9 4 5. Dinamo(B) 24 12 6 6 6. Vaslui 24 11 7 6 7. Klu` 24 9 9 6 8. Rapid 24 9 7 8 9. Bra{ov 24 8 7 9 10. Gaz Metan 24 7 7 10 11. Ocelul(-2) 24 7 8 9 12. Univerz. 24 6 7 11 13. Konkord. 24 6 7 11 14. ^elaul 24 6 6 12 15. Vitorul 24 4 11 9 16. Ja{i 24 6 4 14 17. Turnu Se. 24 3 8 13 18. Glorija 24 3 8 13

HOLANDIJA Danas (18) (18)

(18.30) (20.30) (18) (20.30) (18) (18) 56:19 60 47:22 47 36:30 44 33:20 42 37:26 42 35:24 40 39:27 36 24:23 34 30:34 31 26:34 28 27:31 27 21:36 25 21:37 25 29:42 24 28:37 23 23:33 22 21:33 17 18:43 17

(20) Subota

Vitese - Breda Cvole - RKC Tvente - Roda Viqem - PSV

(18.45) (19.45) (19.45) (20.45)

Nedeqa Utreht - Den Hag Groningen - Herenven NEC - AZ Alkmar Ajaks - Herakles 1. Ajaks 28 17 9 2. PSV Ajndho. 28 18 3 3. Vitese 28 17 6 4. Fejenord 28 17 5 5. Tvente 28 13 9 6. Utreht 28 14 6 7. Herenven 28 10 8 8. Den Hag 28 8 12 9. NEC 28 10 6 10. Herakles 28 8 10 11. Groningen 28 9 6 12. Breda 28 8 8 13. Valvajk 28 7 8 14. AZ Alkmar 28 7 8 15. Cvole 28 7 8 16. Roda 28 5 11 17. Venlo 28 5 7 18. Viqem II 28 3 8

2 7 5 6 6 8 10 8 12 10 13 12 13 13 13 12 16 17

(12.30) (14.30) (14.30) (14.30) 66:28 60 85:31 57 57:32 57 53:35 56 44:26 48 42:32 48 43:48 38 42:52 36 37:49 36 53:55 34 27:44 33 33:44 32 31:36 29 40:48 29 31:45 29 40:56 26 29:56 22 25:61 17

(17) (19) (14) (16) (16) (18.30) (16.30) (18.30) 41:17 47 32:20 38 35:15 35 35:24 34 28:20 32 30:30 28 19:22 28 30:22 27 25:20 26 23:25 26 27:30 25 22:26 25 24:30 24 16:33 20 15:39 11 17:46 9

Danas Amkar - Dinamo (M) Subota CSKA - Volga Rostov - Spartak (M) Lokomotiva - Terek Nedeqa Zenit - K. Sovjetov An`i - Alanija Kuban - Rubin Ponedeqak Mordovija - Krasnodar 1. CSKA 22 17 1 4 2. Zenit 22 13 5 4 3. An`i 22 12 6 4 4. Rubin 22 12 2 8 5. Kuban 22 11 4 7 6. Spartak 22 11 4 7 7. Dinamo 22 12 1 9 8. Krasnodar 22 10 4 8 9. Terek 22 10 3 9 10. Lokomot. 22 9 5 8 11. Amkar 22 6 5 11 12. Rostov 22 5 6 11 13. Volga 22 5 6 11 14. Krila Sovj. 22 4 5 13 15. Mordovija 22 4 3 15 16. Alanija 22 2 6 14

- Ako `elimo da ostanemo u trcizaLigu{ampionamoramo dasetrgnemo.Ne}ebitinimalolako,doma}injeusjajnojseriji, imaju veoma kvalitetnu ekip u koja igra u vrh uns koj formi-ka`eHavijerSaviola napada~Malage. U Nema~koj ekipa [alkea grabi ka vrhu sa `eqom da se ume{auborbuzatre}emesto. -UBremenidemopotriboda. Kak o prv ens tvo odm i~ e igramo sve boqe i sigurnije. Ne}e biti lako, doma}inu su bodoviprekopotrebnikakobi izbegao neizvesnu zavr{nicu prvenstva. I jesenas su nas prop is no nam u~ il i, ali sam uveren da }emo nastaviti niz koji imamo protiv wih - kazao je napada~ [alkea Yeferson Farfan. I.G.

ITALIJA–SERIJAA

ITALIJA–SERIJAB Danas Re|ina - Bari (20.45) Subota Livorno - Askoli (15) Bre{a - ]ezena (15) Vi}enca - Citadela (15) Empoli - Krotone (15) Specija - Groseto (15) Lan}iano - Juve Stabija (15) Modena - Pro Ver}eli (15) Novara - Sasuolo (15) Verona - Ternana (15) Ponedeqak Padova - Vareze (20.45) 1. Sasuolo 34 22 7 5 66:30 73 2. Verona 34 18 10 6 50:28 64 3. Livorno 34 18 10 6 61:41 64 4. Empoli 34 15 11 8 56:47 56 5. Vareze(-1) 34 14 10 10 46:42 51 6. Novara(-5) 34 15 8 11 58:35 48 7. Bre{a 34 10 16 8 44:38 46 8. J. Stabija 34 11 11 12 46:47 44 9. ]ezena 34 11 11 12 39:50 44 10. Ternana 34 10 13 11 29:30 43 11. Padova 34 10 12 12 34:39 42 12. Modena(-2)34 11 10 13 43:44 41 13. Lan}ano 34 9 14 11 39:48 41 14. Bari(-7) 34 12 11 11 42:35 40 15. Askoli(-1) 34 11 8 14 43:48 40 16. Specija 34 9 12 13 41:50 39 17. ]itadela 34 9 12 13 40:52 39 18. Krotone(-2)3411 8 14 32:45 39 19. Re|ina(-2) 34 9 13 12 36:44 38 20. Vi}enca 34 7 11 16 33:45 32 21. Pro Ver}eli34 7 7 20 30:54 28 22. Groseto(-6)34 6 11 17 36:52 23

(18) (20.45) (12.30) (15) (15) (15) (15) (20.45) (20.45) (20.45) 59:19 68 55:29 59 53:32 57 54:37 51 47:39 50 39:36 50 60:51 47 40:38 45 38:38 42 39:39 38 37:49 38 35:35 36 39:38 36 37:41 35 31:45 35 30:42 34 31:47 27 31:42 26 25:43 24 21:61 21

PORTUGAL

RUSIJA

MA\ARSKA Danas Ujpe{t - Kapo{var Pe~uj - \er ETO Subota Sombatheq - Ferencvaro{ Eger - MTK Lombard - Ke~kemet [iofok - Pak{ Nedeqa Honved - Debrecen Dio{|er - Videoton 1. \er ETO 20 14 5 1 2. MTK 20 11 5 4 3. Videoton 20 10 5 5 4. Ferencv. 20 9 7 4 5. Debrecin 20 10 2 8 6. Honved 20 8 4 8 7. Dio`|er 20 7 7 6 8. Pak{ 20 6 9 5 9. Halada{ 20 6 8 6 10. Kapo{var 20 7 5 8 11. Ujpe{t 20 6 7 7 12. Pe~uj MFK 20 6 7 7 13. Ke~k. TE 20 6 7 7 14. Lomard 20 5 5 10 15. Eger 20 2 5 13 16. [iofok 20 2 3 15

Fejenord - Venlo

nijanse, a verujem da ni uzbu|ewa ne}e mawkati kao ni golova-kazaojeRobinVanPersi napada~ Man~ester junajteda. U Italiji u `i`i je me~ u Firenciizme|uFiorentinei Milana, ali pa`qa qubiteqa fudb al a bi} e usmer en a na prestonicu Rim, gde }e bitku za grad voditi Roma i Lacio. Posledwatridueladobilisu nebesko-plavi. -Gradskiderbijeuvekinteresantan. Bodovi su potrebni inamaiLaciju.Posledwihnekolikoduelasmobilinavisini zadatka, nadam se da }emo uspeti i ovoga puta - kazao je napada~vu~iceErikLamela. Na Apeninima me~ izme|u Sos ijed ad a i Mal ag e je od ogromnog zna~aja oba rivala, pobedaotvaravrataEvrope.

Subota Juventus - Peskara Bolowa - Torino Nedeqa Fiorentina - Milan Katanija - Kaqari Udineze - Kjevo Sampdorija - Palermo Sijena - Parma Inter - Atalanta Napoli - \enova Ponedeqak Roma - Lacio 1. Juventus 30 21 5 4 2. Napoli 30 17 8 5 3. Milan 30 17 6 7 4. Fiorentina 30 15 6 9 5. Inter 30 15 5 10 6. Lacio 30 15 5 10 7. Roma 30 14 5 11 8. Katanija 30 13 6 11 9. Udineze 30 10 12 8 10. Parma 30 10 8 12 11. Kaqari 30 10 8 12 12. Sampd.(-1) 30 10 7 13 13. Bolowa 30 10 6 14 14. Torino(-1) 30 8 12 10 15. Kievo 30 10 5 15 16. Atalanta(-2)30 10 6 14 17. \enova 30 6 9 15 18. Siena(-6) 30 8 8 14 19. Palermo 30 4 12 14 20. Peskara 30 6 3 21

(15) (12) (14.30) (17) (11.30) (14) (16.30) (17) 40:17 52 40:21 44 35:25 42 29:19 38 37:24 37 40:33 37 31:26 37 39:29 34 24:33 33 27:24 32 26:35 23 21:28 21 22:34 21 19:41 17 22:42 15 19:40 12

Danas Maritimo - P. Fereira Subota Sporting - Moreirense Nedeqa Estoril - Nacional @il Visente - Akademika Rio Ave - V. Setubal Gimarae{ - Beira Mar Olhanense - Benfika Ponedeqak Porto - Braga 1. Benfika 24 20 4 0 2. Porto 24 18 6 0 3. Paso{ F. 24 12 9 3 4. Braga 24 13 4 7 5. Maritimo 24 8 9 7 6. Estoril 24 9 5 10 7. Madeira 24 8 7 9 8. Sporting 24 7 9 8 9. Rio Ave 24 8 6 10 10. Gimarae{ 24 8 6 10 11. Setubal 24 6 5 13 12. Akademika 24 4 9 11 13. Olhanense 24 4 9 11 14. Moreiren. 24 4 9 11 15. @il Visen. 24 4 7 13 16. Beira Mar 24 3 8 13

(21) (21.30) (17) (17) (18) (19) (21.15) (21) 66:15 64 55:11 60 35:22 45 52:34 43 28:36 33 35:32 32 36:39 31 26:29 30 27:36 30 27:40 30 27:47 23 28:39 21 24:35 21 23:37 21 24:44 19 26:43 17

BOSNAIHERCEGOVINA Subota GO[K - Sarajevo Olimpik - Vele` Gradina - Leotar ^elik - Travnik Radnik - Borac Rudar - [iroki Zriwski - Zvijezda Slavija - @eqezni~ar 1. @eqezn. 19 14 2 2. Sarajevo 19 12 4 3. Borac 19 10 4 4. Olimpik 19 9 6 5. [. Brijeg 19 9 4 6. Slavija 19 8 6 7. Zriwski 19 9 2 8. ^elik 19 7 6 9. Leotar 19 7 5 10. Radnik 19 6 6 11. Vele` 19 6 3 12. Rudar 19 6 3 13. Travnik 19 5 5 14. Zvijezda 19 5 4 15. GO[K 19 3 7 16. Gradina 19 0 5

Danas

Subota Sosijedad - Malaga Real (M) - Levante Deportivo - Saragosa Barselona - Majorka Nedeqa Selta - R. Vaqekano Osasuna - Espawol Hetafe - Atletiko (M) Valensija - Vaqadolid Ponedeqak Seviqa - Atletik (B) 1. Barselona 29 24 3 2 2. Real 29 19 5 5 3. Atlet. (M) 29 19 4 6 29 13 9 7 4. Real 29 13 8 8 5. Malaga 6. Valensija 29 13 7 9 7. Betis 29 13 5 11 29 12 7 10 8. Hetafe 29 13 2 14 9. Rajo 29 11 7 11 10. Levante 29 11 5 13 11. Seviqa 12. Espawol 29 9 9 11 13. Vaqadolid 29 9 8 12 14. Atletik(B) 29 10 5 14 29 8 7 14 15. Osasuna 29 7 7 15 16. Granada 17. Saragosa 29 7 6 16 18. Selta 29 6 6 17 29 6 6 17 19. Majorka 20. Deportivo 29 5 8 16

JajaTure(Siti)posti`egolnajednomodranijihme~evaman~esterskihgradskihrivala

SIGURNO

RUMUNIJA

Granada - Betis

3 3 5 4 6 5 8 6 7 7 10 10 9 10 9 14

(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) 28:12 44 35:13 40 28:15 34 23:16 33 29:17 31 17:14 30 17:24 29 22:19 27 20:22 26 20:21 24 27:29 21 22:26 21 15:30 20 21:26 19 13:27 16 13:39 5

(21) (16) (16) (20) (22) (12) (17) (19) (21) (22) 90:33 75 72:28 62 51:25 61 51:37 48 41:28 47 42:41 46 39:42 44 38:44 43 38:49 41 34:41 40 43:41 38 35:39 36 37:41 35 33:51 35 26:33 31 26:43 27 26:43 27 29:43 24 32:58 24 35:61 23

[PANIJA–SEGUNDA Subota Ponferadina - Las Palmas Barselona - Mirande{ El~e - Lugo Alkorkon - Rasing Nedeqa Herez - Herkules Gvadalahara - Kordoba Viqareal - Numansija Hirona - Mursija Almerija - Rekreativo Sabadeq - Hihon Kasteqon - Hueska 1. El~e 32 20 8 4 2. Alkorkon 32 17 5 10 3. Almerija 32 16 7 9 4. Viqareal 32 14 12 6 5. \irona 32 16 6 10 6. Las Palmas 32 14 9 9 7. Ponfer. 32 15 4 13 8. Kordoba 32 13 8 11 9. Barselona 32 13 7 12 10. Sporting 32 12 10 10 11. Lugo 32 13 7 12 12. Numansija 32 11 12 9 13. Rekreativo 32 13 5 14 14. Sabadeq 32 12 7 13 15. Kastiqa 32 11 5 16 16. Gvadalahara32 9 11 12 32 9 8 15 17. Mursija 18. Mirandes 32 8 10 14 19. Herkules 32 8 9 15 32 8 8 16 20. Hueska 32 8 8 16 21. Rasing 32 5 8 19 22. Kserez

(18) (18) (20) (21) (17) (17) (17) (17) (19) (20) (21) 43:18 68 45:39 56 55:39 55 44:29 54 55:41 54 52:44 51 46:43 49 42:38 47 66:58 46 45:39 46 35:37 46 39:35 45 40:47 44 43:49 43 52:52 38 35:40 38 33:41 35 24:40 34 34:44 33 32:42 32 27:43 32 25:54 23

FRANCUSKA Danas Olimpik (M) - Bordo Subota Ren - PS@ Nansi - Troa So{o - Aja~io Montpeqe - Valensijen Bastija - Brest Tuluz - Nica Nedeqa Sent Etjen - Evijan Rems - Olimpik (L) Lil - Lorijen 1. PS@ 30 18 7 2. Olimpik(M) 30 16 6 3. Olimpik(L) 30 15 8 4. Sent Etjen 30 13 11 5. Lil 30 13 10 6. Nica 30 13 9 7. Monpeqe 30 13 6 8. Lorien 30 11 11 9. Bordo 30 10 13 10. Ren 30 12 6 11. Tuluz 30 10 11 12. Valensijen 30 9 9 13. Bastija 30 10 6 14. Aja~io(-2) 30 8 11 15. Evian 30 7 10 16. Rems 30 7 10 17. So{o 30 8 7 18. Brest 30 8 5 19. Nansi 30 6 9 20. Troa 30 4 13

(20.30) (17) (20) (20) (20) (20) (20)

5 8 7 6 7 8 11 8 7 12 9 12 14 11 13 13 15 17 15 13

(14) (17) (21) 54:20 61 35:32 54 49:32 53 50:25 50 43:31 49 41:34 48 44:36 45 48:45 44 29:25 43 41:41 42 36:34 41 40:45 36 38:56 36 32:40 33 34:43 31 28:37 31 32:47 31 29:44 29 28:47 27 36:53 25

CRNAGORA Subota Lov}en - Mornar Sutjeska - Jedinstvo Budu}nost - Poetrovac ^elik - Zeta Rudar - Mogren Grbaq - Mladost 1. Sutjeska 23 16 3 2. Budu}nost 23 13 7 3. Rudar 23 12 4 4. ^elik 23 10 7 5. Grbaq 23 8 9 6. Petrovac 23 7 8 7. Mladost 23 6 9 8. Mogren(-1) 23 7 6 9. Zeta 23 6 8 10. Jedinstvo 23 5 7 11. Mornar 23 5 6 12. Lov}en 23 4 4

4 3 7 6 6 8 8 10 9 11 12 15

(15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) (15.30) 33:16 51 43:23 46 28:22 40 27:19 37 19:9 33 25:29 29 24:28 27 19:22 26 25:31 26 20:30 22 20:34 21 20:40 16


sport ZVEZDIN TRENER VUKOI^I] PRIZNAJE

Partizan je bio borbeniji Trener Crvene zvezde Vlada Vukoi~i} smatra da je wegov tim zaslu`eno pora`en u derbijusaPartizanom.Partizanje predoko5.500gledalaca,velikom ve}inom navija~a Zvezde, pobedio 77:67, iako su crvenobeliposlemnogogodinava`ili za favorita. Razlog lo{eg rezultata svog tima Vlada Vukoi~i} vidi u nedovoqnoj anga`ovanostisvojihigra~a. -Prviutisakposleutakmice se ne odnosi samo na taktiku, negonajednuvrstuenergijekoja jepostojalado17:11zanas.Do tadajebilokakotreba,aonda mise~inidajena{timstaoda igra. Partizan je imao mnogo

vi{e borbenosti, i timske i individualne... Mislim da su svih 10 wihovih igra~a dali maksimum {to se ti~e borbenostiitr~awa.Tojeosnovi prvi uslov da se pri~a o ko{arci - rekao je trener Crvenezvezdeposleutakmice. Vukoi~i}jekazaoda}eanaliziratinedostatkeuigrisvog timai{tajeuticalonatakvo izdawe. -Procentizabacawaizatri poenasubiliniski.Tojeujednom delu zasluga Partizanove odbrane, ali mnogo vi{e na{e nedovoqne koncentracije. Sve ni~ije lopte su bile wihove dodaojeVukoi~i}.

NOVINAR GA\AO LOPTOM VUJO[EVI]A: UrednikportalaTelegrafAleksandarJovanovi}jeujednomtrenutkuloptom ga|aotreneraDu{kaVujo{evi}a. Posle nezapam}enog gafa Jovanovi} je shvatio {ta je uradio,putemmedijauputiojejavnoizviweweKo{arka{komklubuPartizan,Du{kuVujo{evi}uinavija~imaobakluba,aligorakukusjeostao.

Vujo{evi} na uvrede uzvratio osmesima Pobeda nad CrvenomzvezdomTelekom, u paklu Pionira (77:67), oraspolo`ila je trenera Partizana Du{ka Vujo{evi}a i donela osmeh na wegovolice.Takomunakonferencijizanovinareposleutakmiceni„hiqaduputa”doba~ena uvreda iz tunela nije omela koncentraciju. Samo se nasmejaoipo~eo. -Ovojebilajo{jednaunizu utakmica koje igraju Crvena zvezda i Partizan. Rekao sam damo`edasedogodidadobijemo,toseidogodilo. Strategcrno-belihukazaoje da wegov tim bio oslabqen ne igrawem kapitena Vladimira Lu~i}a, a da su crveno-beli imalipomo}bu~nepublike. - Nedostajao nam je Lu~i}. Zvezda je imala prednost na tribinama...Na{afinansijska situacija je takva da nas spre~ava da se ravnopravno takmi~imo,alimomcisupokazalikarakter - naveo je Vujo{evi} i poru~io: -Igra}esejo{.Bi}ejo{neizvesnih utakmica. ^estitam Crvenoj zvezdi za napravqen rezultat ove godine. Kada im se uzmeskalp,tojezna~ajanrezultat. Upitan da oceni igru centra @ofrijaLoverwaiwegovemogu}nosti,odgovoriojedaFrancuzmo`ejo{boqe. - On je posve}en ko{arci i spreman je da trenira i vi{e od ostalih. Ula`e maksimalan napor u sve {to radi i svaki trenerbigapo`eleouekipipodvukao je Vujo{evi} po`elev{irivalusvenajboqe.

Prilago|avam se u hodu pu.Vremenanema,jerSuperliga kratkotraje.Tekposleutakmicesaznaosamdaimamnajvi{e indeksnih poena - konstatovao jeMarkovi}. l Kakobisteviopisalitaj duel u kome je Vojvodina u svim elemntima igre nadvisilaU`i~ane.Uzto,va{tim jeodigraoodli~nouposledwedve~etvrtine,{todosadanijebioslu~aj.Kakotokomentari{ete? - Od po~etka smo uspeli da nametnemojakritamipodizali

NikolaMarkovi}

ga svih 40 minuta. Koristili smosvihdvanaestigra~aimislimdajetoobja{weweza{to smouistomritmuodigraliceluutakmicu.Imamove}ifond ko{arka{aitojedobro. l Da li ste uspeli da se prilagoditezahtevimauVojvodini? -Uklapamseiose}amsedosta dobro i komotno u igri. Uostalom, nemamo puno vremenadasesporouklapamoutim. Mogure}idasam„u{ao”uigru Vo{e,jersli~ana~ingajilismo iuFMP-u,odaklesamdo{aou NoviSad.Jednostavno,nijemi te{ko da na|em svoje mesto u ekipi,jertrudimsedauvekbudemnapozicijikojamipripada i na taj na~in maksimalno pomognemitimuisebi. l Uprvadvakolaostvarilisteistotolikopobeda.U subotuideteugostePartizanu.[tao~ekujete? - O crno - belima ne treba tro{iti re~i, jer wihov kvalitet je izuzetan. Ve} nekoliko godina su {ampioni na{e zemqeiredovnoigrajuuEvroligi. Upravo snaga rivala bi}e namidodatnimotiv.Bori}emo sedaodigramonajboqe{tomo`emo. Dobili su Crvenu zvezdu, koja ima trenutno najboqi tim, u derbiju, ali mi moramo samo pozitivno da razmi{qamo,pa{tabude-naglasiojeNikolaMarkovi}. M. Pavlovi}

NBA LIGA

Karmela ba{ krenulo Ko{arka{ Wujorka posle 50 poenauMajamiju,dankasnijezatrpaoiko{Atlantesa40pogodaka (95:82), u desetoj pobedi Niksaunizu.KarmeloEntonije ba{ podesio ni{anske sprave. Nakon {to je gotovo sam pobedio Majami, Melo je predvodio Wujork i do pobede u Atlanti

(95:82) upisav{i ~ak 40 poena, uzpetskokovaitriasistencije.Desetimtrijumfomunizui ukupno48.pobedomovesezone, sa~uvao je Wujork na drugom mestuIsto~nekonferencije. Rezultati: Atlanta - Wujork 82:95, Klivlend - Bruklin 95:113, Toronto - Va{ington

25

U DERBIJU SUPERLIGE PARTIZAN POBEDIO CRVENU ZVEZDU

S NIKOLOM MARKOVI]EM IGRA^EM VOJVODINE SRBIJAGAS

Pre deset dana u redove ko{arka{a Vojvodine Srbijagas stigao je, kao poja~awe, Nikola Markovi}izFMP-a.Ovajmomak igranapozicijikrilnogcentra iodigraojeprvedveutakmice uSuperligizacrveno-bele.U duelusaSlobodom(91:65)imao jenajvi{eindeksnihpoenaipo tomebiojeinajboqiaktersusreta. - Verujte da o tome uop{te nisam razmi{qao. U utakmici sampru`iosveodsebe,jermoramuhodudaseuklopimueki-

petak 5. april 2013.

88:78, [arlot - Filadelfija 88:83, Boston - Detroit 98:93, Milvoki-Minesota98:107,San Antonio-Orlando98:84,JutaDenver 96:113, Portland Memfis 76:94, Sakramento Hjuston 102:112, Golden Stejt WuOrleans98:88,LAKlipersFiniks126:101.

Slavqeko{arka{aPartizana

Crnogorski plejmejker NemawaGordi}jo{jednomjepredvodiosvojtimdopobedeuva`noj utakmici. Kao najva`niji faktor trijumfa istakao je dobru pripremu. -Dobrosmosespremili.Od prvogdoposledwegminutakontrolisali smo igru i zaslu`eno pobedili. ^estitam svojim saigra~ima kao i Crvenoj zvezdi- kratak je bio „me~ viner” posledweg u nizu ve~itih derbija. Bek Partizana Bogdan Bogdanovi} smatra da je pobeda nad

Crvenomzvezdomudrugomkolu Superlige veoma va`na za nastavaksezone. -Mislimda}enamovapobeda podi}i kvalitet, pogotovo na fajnal-foru ABA lige i u plej-ofu doma}eg takmi~ewa. Nadamseda}emozadr`atiovu prednost, da }emo savladati Zvezduinadoma}emterenukako bismo zadr`ali prednost predplej-of.Vrlova`napobeda za nas. Dobro smo u{li u utakmicu, nismo se upla{ili, ve} smo odigrali hrabro, iako smo proma{ili neke {uteve.

Jakojebitnodatimigradobro, napredujemoizutakmiceuutakmicu. Plej crno-belih Leo Vestermanka`edajetimskiduhodlu~iopobednika. -Ovojesjajnapobedazanas. Znali smo da mo`emo da savladamoZvezdu,dosadanismo uspevali, ali sada jesmo. Odigralismotimski,odli~nosmo spremilime~,borilismosei odigrali sjajnu utakmicu. Mislim da je presudio timski duh.Gordi}nasjenosiodopobede.


26

sport

petak 5. april 2013.

REPREZENTACIJA SRBIJE IZGUBILA OD AUSTRIJE U GRACU

U revan{u druga pri~a

Na{ireprezentativcina`rebu

DANAS PO^IWE ME^ DEJVIS KUPA: SAD–SRBIJA

\okovi} sa Iznerom na startu Duel teniskih reprezentacija Srbije i SAD u ~etvrtfinalu Svetske grupe Dejvis kupa otvori}eNovak\okovi}iYonIzner, odlu~eno je `rebom u Bojsiju. Nakon toga sledi duel Sema Kverija i Viktora Troickog,doksesutraudublusastajuNenadZimowi}iIlijaBozoqacsanajboqimdublom sveta,koji~ineblizanciBobiMajkBrajan. Posledwe dve singl partije zakazane su za nedequ.Igra}eKverii\okovi},teTroicki iIzner. SrbijaiSADprethodnosuigralemarta 2010.uBeogradu,kadajeSrbijaume~uprvogkolaslavilarezultatom3:2.Novak\okovi} tada je obezbedio tre}i poen pobedomnadIzneromupetsetova. -Svismozdravi,{tojenajva`nije.Imalismomnogotreninga,svakidanpotriputa–dvateniskapluskondiciju.Vrlojenaporno,amojjeutisakdana{iigra~itreniraju znatno vi{e od ameri~kih. Novak je broj jedan, on mora ozbiqno da radi i da odr`avasvojformu-izjaviojeObradovi}.

TURNIR U MONTEREJU

Ana izgubila od 123. na svetu Srpska teniserka Ana Ivanovi}izgubilajeod123. teniserke sveta Timee Babo{sa7:5,3:6,6:2udrugom kolu turnira u Montereju. Ana je u prvom kolu dobila me~ bez izgubqenog gema, ali je Ma|arica sada bila boqauborbidugojjedan~as i50minuta.Ivanovi}evaje uodlu~uju}emsetupovelasa 2:0, ali je zatim izgubila {est gemova u nizu. Timea Babo{,kojaima19godina,u ~etvrtfinalu }e igrati sa MonikomNikulesku,kojajeu tri seta eliminisala JaninuVikmajer.

^etvrtfinale SAD-Srbija Kanada-Italija Argentina-Francuska Kazahstan-^e{ka

Program Danas (21.30)YonIzner-Novak\okovi} SemKveri-ViktorTroicki Sutra (21)Bob/MajkBrajan-IlijaBozoqac/ NenadZimowi} Nedeqa (20)SemKveri-Novak\okovi} YonIzner-ViktorTroicki Obradovi} je zadovoqan i formom Troickog. - Viktor ima novi tim qudi oko sebe, nastavio je sa kontinuitetom treninga,

Nenad igra dubl, a trenira kao singl igra~.Bozoqactreniraznatnoozbiqnije negosvihprethodnihgodina,aznamgajo{ otkadjebiode~ak.TujeiKrajinovi},koji tako|edobroradi.Mojutisakjestedaoni gurajujedandrugoga-dodaojeselektor. Obradovi} ka`e da su svi teniseri silno motivisani da igraju za svoju zemqu. -NaDejviskupuimate~etiri-petdana treninga pre me~eva, {to je atipi~no za tenisjernaturnirimajeobi~nojedandan pauze,pame~.Tojestete{ko,aDejviskup se igra nekoliko puta godi{we, tako da niigra~inemajuprilikedasenaviknuna taj ritam. To je i mentalno naporno, ali na{timkrasemotivisanimomcikojisu odu{evqenidaigrajuzasvojuzemquikojiimajupobedni~kuenergiju. Najboqi teniser sveta Novak \okovi} rekao je da nijedan pojedina~ni uspeh ne mo`e da se meri sa igrawem za Srbiju i pobedama koje ostvaruje za nacionalni tim.

TURNIR U ^ARLSTONU

Jelena spasla dve me~ lopte Na zelenoj {qaci ^arlstona,JelenaJankovi}zabele`ilajeidrugute{ku,neizvesnu pobedu posle gubitka jednog seta. Jelenaseplasiralaeuosimu finalaposletrijumfanad19godi{womFrancuskiwomKarolinomGarsijom.Mladateniserkaplasiranana164.pozicijina VTAlistizadalajemnogomuka na{oj teniserki - 5:7, 7:6, 6:3. Ovajdueltrajaojedvasatai40 minuta. Jelena se u taj-brejku drugog seta uspe{no izborila sa dve me~ lopte za protivnicu i potom na iskustvo dovr{ila posao. Pre toga, Jelena je izbacila Amerikanku Melani Odin (21 godina, 86. VTA) tako|e u tri

seta - 6:4, 5:7, 6:4, a naredna protivnica u borbi za ~etvrtfinale bi}e joj kvalifikant-

kiwaYesikaPegula.Ova19-godi{wa Amerikanka je 148. na VTAlisti.

IZ SREMSKOMITROVA^KOG RADNI^KOG

Pustite nas da igramo fudbal FudbalskiklubRadni~ki iz Sremske Mitrovice za koji dan (15. april) obele`i}e 91 godinu postojawa. Radni~ki je, poput drugih klubova, imao uspone i padove, a od po~etka 2010. godine, dolaskom Gorana Mati}a na mesto predsednika kluba, do`ivqava pravu renesansu. -Te2010.novaklupskauprava sa~inila je projekat nazvan Srpska liga-grupa Vojvodina.Dve godine je pravqevqena ekipaipro{legodinesmou{li uSrpskuliguitotako{tosmo od prvog do posledweg kola u Vojvo|anskojligizapadbilina prvommestu.PoslejesewesezoneuSrpskojligiitre}egmesta shvatilismodaiPrvaligani-

Sa{aStojkovi}iGoranMati}

je nedosti`na.Me|utim, to nismo zacrtali kao obavezno pa smo se tako pona{ali u prela-

Sportski duh -Radni~kitradicion alnogajisportskiduhiferplej,izmirujeobavezenavremeipremaSavezuislu`benimlicima.Nije bilo incidenata na na{im utakmicama, niko od na{ih igra~a, slu`benih lica i publike nije pravio probleme.Na{u ekipu uglavnom~inemladiigra~iizaistaimjete{koobjasnitiza{toimzara|enonaterenunekooduzima-istakaojeMati}.

znomzimskomroku,pustilismo nekoliko iskusnih igra~a, a dovelinekolikomladihitalentovanih.Utre}emprole}nomkolu gostovalismovode}ojPadini,a pobedabinaslansiralanaprvo mesto.Nastupili smo veoma oslabqeni, bez Skorupana, Soviqa i Trebovca. I pored toga do{li smo u vo|stvo, da bi se nakon toga najbla`e re~eno sve urotilo protiv nas, preciznije delioci pravde su promenili

kriterijumjednostavanonamne dozvoqavaju}i da igramo. Da je sveovoistinagovorii~iwenicadasedoma}apublikasmejala nekim sudijskim odlukama.Doma}injepostigaogolu90.minutu,amismatramodanismokod delioca pravde imali isti tretman-ka`epredsednikklubaGoranMati}. Nawegovupri~unadovezaose potpresednik Radni~kog Sa{a Stojkovi}: -Posleutakmicenekifudbaleri Padine su se izviwavali na{em treneru Draganu Moji}u zbogtendecioznogsu|ewauwihovu korist.Smatramo da imamo pravo da pitamo vredi li takmi~iti se ako se prvak lige unapredzna.Podseti}udanasje isti sudija, po na{em mi{qewu, o{tetio jesenas u Starim Banovcima, pa se nadamo da }e nasodgovorniizSavezaza{titi od takvih sudija.Mi ne tra`imo nikakve povlastice nego samo da nas puste da igramo fudbal u jednakim uslovima kao{toihimajuna{irivalirekaojeStojkovi}. B. Rokni}

Rukometa{i Srbije poklekli su u gostima odAustrije(28:31),~ime su pretrpeli prvi porazukvalifikacijamazaodlazak na Evropsko prvenstvo koje}ese2014.godineodr`ati u Danskoj. Tako su orlovi izabrali te`i put do Danske. Da su kojim slu~ajem, slavili u Gracu i to isto uradili u Zrewaninu(nedeqau18.30~asova) {irom bi im bila otvorila vrataEvropskogprvenstva.. IzabraniciVeselinaVukovi}a ju~e oko podneva vratili su se ku}i i odmah se uputili u Zrewanin gde }e do~ekati revan{susretsAustrijomu“Kristalnoj dvorani”, koja prima 2.800gledalaca,aulaz}ebiti besplatan. Iz tabora orlova uveravaju da }e se za dva dana predstavitiuboqemsvetlu. -Imamoprilikudaserevan{iramoreprezentacijiAustrije ve} u nedequ. Pola`em sve nade u to i verujem da }e ovaj sastav u tome da uspe. Poraz svakako nije bio planiran, poremetilasunasiskqu~ewa,odbrana u posledwih 12 minuta, kao i su|ewe. Za pobedu nam je potrebnovi{eoddvaraspolo`ena igra~a, to nam je u ovom trenutkunajbitnije,kakobismo mirnisa~ekalijun-rekaojeselektorVeselinVukovi}. U austrijskom me~u jedan od retkoraspolo`enihna{ihigra~a i strelac 12 pogodaka bio je kapiten Momir Ili}, koji je po

dolsakunaaerodrom„NikolaTesla”kratkoprokomentarisao. - Prvih 45 minuta imali smo rezultatskuprednostisolidnu igru. Na`alost, ponavqaju se gre{kekojenamnisudozvolile da mirno privedemo utakmicu kraju.Ekipasejo{uvekuigrava, alijeevidentnodasmoboqiod Austrijanaca,{to}emomorati

MomirRni}

idapoka`emonaterenuzadva dana u Zrewaninu. Nadam se da }emo u revan{u biti mnogo boqi i da }emo i uz podr{ku na{ihnavija~auspetiutome.Nema mnogo tugovawa posle poraza,kaoniradostiposlepobede, tosamnau~iouKilu.Sadsusve na{e misli usmerene na me~ u nedequ-uveravaIli}. J. G.

DUPLI PRVOLIGA[KI PROGRAM U TEMERINU

@eqa zvana pobeda

Qubiteqi prvoliga{kog rukometa u Temerinu i okolini, ve~eras }e imati priliku da u`ivaju u duplom programu. Od 18~asova,zahuktaleTemerinke do~ekuju Srem, sa `eqom da upi{utre}uuzastopnupobedui nastave pohod ka gorwem delu karavana. - Posle me~a sa Vojvodinom, iako suo~eni sa kadrovskim problemima, uspeli smo, prili~nolako,dapobedimoPan~evo(30:20)iDolovo(24:20).Odbrana funkcioni{e dosta dobro, i to bi moglo da odnese prevagu u dvoboju sa Sremom. Popelismosena~etvrtupozicijuinemarazlogadanenastavimovo`wupobedni~kimkolo-

sekom – isti~e trener Milan Vje{tica. Posledama,dvasatakasnije, na scenu stupaju yentlemeni. Mladost TSK iz Ba~kog Jarka, bezpovre|enogMilanaOkukei imewaka Lisice, poku{a}e da iskoristi slabu formu Titel YonDiraipobedompove}abodovnisaldo. -Uopticajujejo{{estbodova,dvame~aigramopredsvojim navija~ima,gderetkogre{imo,a o~ekujempunpogodakprotivmlade ekipe Titela. Ne}e nas zavarati wihova serija od ~etiri uazstopnaporazaiodstarta}emoigratipunimgasom,beztrunke opu{tawa – jasan je kapiten NenadGruji~i}. M. Meni}anin


sport ZVEZDA SVE UBEDQIVIJA S NOVIM TRENEROM

Fudbaleri crveno-belih polako hvataju pobedni~ki ritam. SavladalisuRadni~ki(Kragujevac) i Hajduk na Marakani bez primqenog gola. Napredak u igri se vidi, razloga za zadovoqstvo ima novi trener Sa Pintu. - Raste samopouz dawe, {to nam je potrebno da bi bili jo{ ofanzivniji.Igra~iusvajajumoje ideje i primewuju ih na terenu.Loptamoradacirkuli{ejo{

br`e,uzsamojedan-dvadodirakonstatovaojePortugalac. Junak novog trijumfa bio je dvostruki strelac i asistent Abiol Dauda, zimsko poja~awe crveno-belih. -Sviuekipi`ivezagolove. Dauda je protiv Hajduka bio ubojit,sutra}etomo`dabiti opet on, ili mo`da Savi}evi} ili O`egovi}. Nisam zaboravio na Mudrinskog koji je u prethodnomperiodubioefikasan.Podrazumevasedasunapada~i zadu`eni za pogotke, ali svoj doprinos treba da daju i ostaliizveznogreda-objasnio jeSaPintu.

Nigerijac Dauda iskazao je zavidno golgetersko ume}e, najavio da bi mogao da bude zna~ajnopoja~awe. -Kakojevremeprolazilobilismosveboqi.Prvigolnamje doneo sigurnost, potpunu kontroluutakmice.Zadovoqansam svojom partijom, radujem se zbog prvih golova u Zvezdinom dresu i trudi}u se da dam jo{ ve}i doprinos u narednim susretima-najaviojeDauda.

Uveren je tamnoputi napada~ da mo`e da igra jo{ kvalitetnije. -Navikaosamsenanoviklub isaigra~e,leposeose}amuBeogradu. Zahvalio bih se navija~ima koji prave ludu atmosferu, uvek nas podr`avaju.Svaki novi me~ je {ansa za dokazivawe.Bitnojedapsoti`emgolove. Mislim da mogu jo{ boqe fizi~kidabudemspreman,ato }emiomogu}itiikvalitetnije igreukontinuitetu-istakaoje Dauda. Zvezda u nedequ gostuje u Smederevu. Z. Rangelov

HAJDUK PORA@EN NA MARAKANI

Mladi ipak polo`ili ispit Fudbaleri Hajduka glatko su izgubili na Marakani od Crvenezvezde(3:0).AkoseimapodatakdasuKuqanisusretpo~eli usastavukojineverujemda}e vi{eikadaigrati,sasamodvojicom igra~a ( kapiten Lazar Veselinovi} i Milo{ Cvetkovi} ) koji su po~eli prethodni susretprotivPartizana,jasno je bilo opredeqewe stru~nog {tabadaseekipasa~uvazaono {to sledi, a to je okr{aj sa SlobodomPointuKuli.Kakoje igrusvogtimanaMarakanivideo{efstru~nog{tabaHajdukaMilanMilanovi}? - Dali maksimum, {to je u ovom momentu najbitnije. Zvezdajestebilanadmo}nija,aliu prvom poluvremenu osim tog nesre}nog gola nakon kornera nisu nam ugrozili gol. Me|utim,udrugompoluvremenuinedostatak rutine kod ve}ine mladihigra~ajedo{aodoizra`aja,takodajeZvezdazaslu`enopobedila–prvajeocenaMilanovi}a. Osim krajweg rezultata ima ne{tova`nije{tojeprimetio strategHajduka. - Osim poraza desila nam se jo{jednalo{astvar:povredio nam se Cvetkovi} i sada mi je zaista `ao {to nismo imali mogu}nostdaiwegaodmorimo,

jer je Milutiniovi} dan ranije dobio virus – isti~e Milanovi}. Ima i dobrih stvari koje je Hajduku doneo susret na Marakani. -Dobrastvarje{tosumladi igra~isteklirutinu,igralisu protiv Zvezde na na{em najve}em stadionu i to je sigurno pluszawihioninapredujuukarijeri ovom utakmicom, a ono jo{va`nijejeto{tojedebitovao Grozdi} sa sedamnaest godina.Videlosedamujeoko{ezdesetog minuta malo ponestalo snage, ali i daqe se borio, tako da je u posledwem minutu i{aounapad–ka`eMilanovi}. Bilo kako bilo, Hajduk je na trinaestoj poziciji na tabeli sasamobodomvi{eodRadni~kog iz Kragujevca, koji je ispod crte.Dakle,borbazaopstanak idaqetraje! - Tako je ! Rizikovali smo, a vide}emo koliko }e nam se taj rizik isplatiti ve} protiv Slobode. Imamo jo{ dve utakmiceuovomciklusu:Slobodui Smederevoinadamseda}emo rezultiratikakotrebaida}e namsesavovajrizikistrategija koju smo primenili isplatiti – rekao je {ef stru~nog {taba Hajduka Milan Milanovi}. \. Bojani}

27

UZ PORAZ VOJVODINE OD OFK BEOGRAD

Nesmotrenost i teren odneli bodove Jedanlo{potez,mala nesmotrenost bili su dovoqni da fudbaleri Vojvodine izgube na Kara|or|u od OFK Beograda (0:1) i prekinu seriju nepobedivosti od 16 uzastopnih utakmica. Koban je po Novosa|ane {ut Grbi}akojiseizmigoqioizruku golmana Supi}a i zavr{io u mre`i.Obatimaodigralasuveoma disciplinovano, mnogo se tr~alo, pa i ne ~udi minimalni brojpogodaka,alisuromanti~ariuspelidauradeonozbog~ega sudo{liuNoviSad,daseosveteVo{izaporazuprvomsusretupolufinalaKupa. Uslovi za igru nisu bili na vrhunskom nivou, a poznato je da Vojv od in a svoju pol etn u igru,kojasezasnivanabrzini idobrimdodavawima,nemo`e da sprovede u delo po lo{em terenu. -Beogra|anisuseboqesna{li u ovim te{kim uslovima. Lo{e smo u{li u utakmicu i ni{tanamnijepolazilozarukom,trudili smo se, ali nije bil o rea l iz ac ije. OFK Beo grad ima kvalitet, to sam govorio i pre utakmice. Nismo bilidovoqnoagresivni,delimi~no i zbog lo{eg terena. Igralismougr~uinervozi,a kakonismoiskoristili{anse kojesmoimali,panikauna{oj igri postajala je jo{ ve}a. U svakom slu~aju, nismo igrali onakokakomo`emo,alidobro je da smo videli {ta mo`e OFKBeogradpredrevan{me~ polufinala Kupa – rekao je Vigwevi}.

Foto:F.Baki}

Dauda istisnuo Mudrinskog

petak 5. april 2013.

[u{waruduelusaodbranomOFKBeograd

TrenerVigwevi}po~eojeme~ u standardnoj formaciji, ali beznekolikostandardnihprvotimaca. Kapiten Novosa|ana i jedan od najboqih igra~a tima MiroslavVuli}evi}~uvanjena klupizbogtrinagomilana`uta kartona, kako bi se izbegao eventualni ~etvrti i neigrawe u slede}em me~u na gostovawu Partizanu.Tako|e,RadojaiKatainisupo~elime~,alisuipak moralinaterenudrugompoluvremenukadaje|avoodneo{a-

lu. ^ak ni brzonogi i uvek raspolo`eni Katai nije mogao ni{tapunodauradiunapaduida eventualno neku upotrebqivu loptu doturi do Oumarua koji seprakti~nonijevideonautakmici. -@elelismodasa~uvamoVuli}evi}a, ali sam zaista mislio da igra~i koji su dobili priliku da zaigraju to i zaslu`uju. Pomenuta trojka koja nije zapo~ela me~ svakako pripada prvoj jedanaestorici, a o~eki-

vaosamodonihkojisuihzamenili da }e boqe odraditi svoj posao. Vo{u ve} za vikend o~ekuje gostovawePartizanu,azatimi jo{jedansusretsaOFKBeogradomurevan{me~upolufinala Kupa. Crveno-beli navija~i se nadajudasuNovosa|ani,uprkos te{kom terenu u susretu s romanti~arima, sa~uvali ne{to magijezamo`daime~sezonena Karaburmi. M. Risti}

REAL LAKO POBEDIO GALATASARAJ

Muriwo hvali odbranu TrenerRealMadrida@oze Muriwoizjaviojedajedobra igrauodbranibilakqu~naza pobedunadGalatasarajem3:0 u prvom me~u ~etvrtfinala Lige {ampiona. Real je pobedio Galatasaraj sa 3:0 golovimaRonalda,BenzemeiIguaina. - Znamo da oni imaju dobar tim i fantasti~ne navija~e, alimismobilisjajniudefanzivi. S moje ta~ke gledi{te, boqi smo bili u odbrani nego u napadu. Mogli smo da damo jo{ koji gol, propustili smo neke {ansi, ali odbrambeno smo ih do tan~ina izanalizirali - rekao je Portugalac. Ukoliko damo gol u revan{u, oni moraju da postignu pet. Ipak,ufudbalusamvideotoliko neverovatnih stvari, vi{eni{tanemo`edameizneKUP PODRU^JA ZREWANIN

Novobe~ejci ispali

U prvom kolu Kupa podru~ja Fudbalskog saveza Zrewanin postignuti su slede}i rezultati: KIK IND A: OFK Kikinda Jed ins tvo (Nov i Be~ ej) 2:0, NOVIKOZARCI:Sloboda-Kozara (Banatsko Veliko Selo) 4:3 (1:1), SUTJESKA: Bile}anin - Zadrugar 2:1, SRPSKA CRWA: Budu}nost - Jedinstvo (Ban ats ko Kar a| or| ev o) 0:3 (pf. Udrugomkolu,kojejenaprogramu 17. aprila u kojem su ukqu~eniipobedniciop{tinskogdela,sastajuse: BA[AID: Vojvodina - OFK Kikinda,BANATSKOKARA\OR\EVO: Jedinstvo - Napredak (^estereg),SUTJESKA:Radni~ki - Bile}anin (Se~aw), slobodnajeekipaSlobodeizNovihKozaraca.Po~etaksvihme~evajeu15.30~asova. M. S.

Iguainslavipogodak

nadi. U Istanbulu je uvek te{kogostovawe,oni}eseboriti-dodaojeMuriwo.

Fudb al er sred in e ter en a [abi Alonso rekao je da je ekipa `elela miran revan{

~etvrtfinalaLige{ampiona. - To je ono {to smo hteli, postiglismonekolikogolova,a nismo primili nijedan. Ovo }ebitivelikapobeda,naravno,akoiurevan{uodradimo posaokakobitrebalo.Dobro je i {to su golove postigla tri razli~ita napada~a - kazaojeAlonso{panskimmedijima. Strelac drugog gola Karim Benzemaistakaojedajecelaekipaodigralaodli~nuutakmicu. - Nije bilo lako, ali najva`nijastvarjedasmosviradili kao ekipa na terenu i mora}emodanastavimouistomritmu. Uvek je lepo kada je tako i kada se pobedi - zakqu~io je Benzema. Revan{ me~ ~etvrtfinala izme|u Galatasaraja i Reala igrase9.aprilauIstanbulu.


Sport

ARMSTRONG NE MO@E DA PLIVA! Me|unarodna pliva~ka organizacija (FINA) zabranila je Lensu Armstrongu da u~estvuje na pliva~kom mitingu u Ostinu. Do`ivotno suspendovani biciklista `eleo je da se oku{a u bazenu, ali to je demantovano. Direktor pliva~kog US Mastersa Rob Bu~er rekao je da je Armstrong odustao od u~e{}a, po{to je FINA imala primedbe.

SVETSKIKUP

PREMAPODACIMAKLUPSKOG^ASOPISA

Nemawa Mirosavqev {esti

Vidi}najuspe{niji uistorijiJunajteda ^iwenica je da je vrlo malo qudi svesno veli~ine kapitena Man~ester Junajteda Nemawe Vidi}a, a on je jo{ jednom u{ao u istoriju svog kluba. Nemawa je, prema podacima oficijelnog ~asopisa Man~ester ju naj te da, naj u spe {ni ji pojedinac u istoriji tog kluba po procentu pobeda. Srbin se nalazi na prvom mestu s procentom od 71,26, a u obzir su uzeti svi igra~i koji su odigrali minimum 60 me~eva. On je 261 put nosio dres Junajteda,a slavio je u 186 navrata. Kada ga nije bilo u timu, {to se desilo 155 puta, Man~ester je trijumfovao 98 puta, {to je oko 63 odsto. Koliko je Vidi} zna~ajan za igru svog tima, najboqe svedo~e podaci o primqenim golovima. Kada je bio u timu primqena su 183 gola, oko 0,7 po

Igra~i tukli policajce ^etvorica igra~a argentinskog Arsenala privedeni su jer su fizi~ki nasrnuli na pripadnike policije, posle me~a Kupa Libertadores sa brazilskim Atletiko Mineirom.Publika na stadionu u Belo Horizonteu imala je priliku da u`iva u fudbalskim bravurama na me~u Kopa Libertadores izme|u brazilskog Atletiko Mineira i argentinskog Arsenala (5:2), ali su igra~i kluba iz Sarandija bacili senku na lep sportski doga|aj. Naime, policija je saop{tila da su najmawe dvojica policijaca i jedan novinar zadobili lak{e povrede u tu~i nakon pobede Atletika. Fudbaleri argentinske ekipe su pesnicama udarali i {utirali policajce koji su poku{ali da za{tite sudije po zavr{etku utakmice na stadionu Independensija.Neki od tih igra~a udarali policajce koji su se branili {titovima i palicama. Policajci su u rukama imali pu{ke sa gumenim mecima, ali je zvani~nik lokalne policije Klaudija Romualdo rekla da na igra~e nije pucano. Policija je privela ~etvoricu igra~a zbog fizi~kog napada na policajce i oni }e najverovatnije krivi~no odgovarati za tu~u koju su izazvali.

me~u, a kada je bio odsutan odbrana je kapitulirala 173 puta, ili ti 1,11 primqenih pogodaka. Ali, to nije sve. Slede}i podatak deluje mo`da i najfascinatnije. Junajted nije primio gol na 133 susreta kada je Nemawa komandovao odbranom, {to je negde oko 51 odsto svih me~eva srpskog {topera. ^lan je i odbrane koja je u sezoni 2008/09 postavila rekord po broju me~eva bez primqenog gola (14 me~eva - 1311 minuta) u istoriji Premijer lige. Navija~i Man~estera ga prosto obo`avaju, mnogi ga, uz Rija Ferdinanda, smatraju najboqim {toperom u istoriju kluba s „Teatra snova”, ima i svoju pesmu, a nedavno ga je i legendarni ser Bobi ^arlton uvrstio u idelani tim svih vremena.

Nemawu Vidi}a (u skoku) u ponedeqak o~ekuje duel s gradskim rivalom Sitijem

JELENSUPERLIGA

Rankovi}priko~iovaqak SlobodaPoint-Partizan0:0 U@ICE: Stadion „Gradski”, gledalaca 8.000, sudija Gloyovi} (Vrbas). @uti kartoni: Rankovi}, Kne`evi}, Pejovi}, Gojkovi} (Sloboda), Miqkovi}, Ili} (Partizan). SLOBODA POINT: Rankovi} 8, Vasili} 6, Kne`evi} 6, Ran|elovi} 6 (Tavronov -), Pejovi} 6, Gojkovi} 6, Pilipovi} 6,

U prose~noj fudbalskoj predstavi Partizan je bio ne{to boqi ali je golman doma}ih Rankovi} bio izvanredan i zaustavqao sve udarce. Kako je i najavio pred seriju od tri utakmice za sedam dana trener Partizana Vermezovi} ponovo je rotirao igra~e. Ovoga puta od po~etka su se na te-

umesto da {utira poku{ao da asistira i prilika je propala. Ne{to kasnije ponovo kontra Partizana. Mitrovi} je dobio loptu, ali je {utirao, ali neprecizno. Novu {ansu imao je Mitrovi}, ali je wegov udarac dbranio Rankovi}. Partizan je dominirao, ali je slede}u priliku imao doma}in.

Duel Pilipovi}a (Sloboda) i Ili}a (Partizan)

Puri} 6 (Memedovi} -), Dijago 6, Lovri} 6, Boji} 6. PARTIZAN: Stojkovi} 7, Miqkovi} 6, Stankovi} 6, Ostoji} 6, Ivanov 6, Smiqani} 6, Bra{anac 7, Ili} 6 (Koji} 6), Luka 6 (Eliomar 6), [}epovi} 6 (Ninkovi} -), Mitrovi} 7.

renu na{li Miqkovi}, Ostoji} i [}epovi}. Sloboda je veoma ~vrsto po~ela me~. Poku{alo se kontrama na usamqenog Ran|elovi}a u napadu. U 8. minutu vi|ena je prva dobra akcija. Lopta je iskosa u visini peterca stigla do Bra{anca, koji je

Stojkovi} je kiksnuo kod jednog centar{uta, odbijenu loptu prihvatio je Pejovi}, ali i proma{io gol. U 27. minutu velika {ansa za Partizan. Bra{anac je na petercu dobio loptu, {utirao je ali je Rankovi} odbranio. Potom su poku{ali doma}i. Va-

1. Partizan 21 16 2. C. zvezda 21 14 3. Vojvodina 21 11 4. Jagodina 21 11 5. Rad 20 8 6. Sloboda 21 7 7. Radni~. (N)21 8 8. OFK Beo. 21 8 9. Javor 21 8 10. Spar. ZV 20 7 11. N. Pazar 21 5 12. BSK Bor~a 21 6 13. Hajduk 21 5 14. D. Srem 21 5 15. Radni~. (K)21 4 16. Smederevo21 1

3 2 8 3 7 9 6 4 3 6 8 4 5 5 7 6

2 5 2 7 5 5 7 9 10 7 8 11 11 11 10 14

55:13 51 43:26 44 24:13 41 22:17 36 23:15 31 23:24 30 21:28 30 22:24 28 29:23 27 27:23 27 21:27 23 21:44 22 23:28 20 16:27 20 18:29 19 9:36 9

sili} je poslao loptu na peterac, ali je Stojkovi} intervenisao ispred nekog od igra~a doma}ih. U nastavku Partizan je opet napao i ve} u 48. minutu imao {ansu. [utirao je Stankovi}, lopta je stigla do Ili}a koji je neprecizno {utirao sa 17 metara. Potom korner za crno-bele. Mitrovi} je {utirao glavom, a Rankovi} sjajno odbranio. Ne{to kasnije {ansa za Slobodu. Pilipovi} je poku{ao sa 14 metara, zamalo pored gola. U 52. minutu dobra akcija Mitrovi}a i [}epovi}a, ovaj drugi {utira, ali tik pored stative. Potom je Mitrovi} bio sam, ali je Rankovi} ponovo bio na mestu. U 72. minutu kolosalna prilika za doma}e. Pejovi} je driblinzima stigao sam ispred Stojkovi}a, {utirao, ali pravo u golmana crnobelih. I.Lazarevi}

Srpski strelac Nemawa Mirosavqev osvojio je {esto mesto vazdu{nom pu{kom na prvom ovogodi{wem Svetskom kupu u ^angvonu u Koreji. Olimpijac Novog Sada je u{ao u zavr{nicu kao osmi sa 622 kruga i uspeo je da se popne za dva stepenika. Imao je u 12 finalnih dijabola 121,5 krugova. U konkurenciji 51 strelca pobedio je Tao Vang (Kina), tre}eplasirani pre finala, sa 206,8 krugova, ispred Sergi Rihtera (Izrael) sa 205,6 krugova. Rihter je pre plej ofa bio peti. Tre}e mesto propalo je vode}em posle osnovnog dela (627,8) Ma|aru Peteru [idiju sa 182,2 kruga. U ga|awu MK pi{toqem, oba srpska strelca su bila blizu finala! Andrija Zlati} je zavr{io deseti sa 554 kruga, a Damir Mikec je bio 11 Pobedio je sedmoplasirani pre finala @i Vei Vang (Kina) sa 192,1 kruga ispred zemqaka Jia Jie Maija koji je imao 191,2 kruga. Drugog dana Svetskog kupa u ^angvonu, koji je okupio 300 strelaca iz 30 zemaqa, ga|a}e vazdu{nom pu{kom Ivana Maksimovi} i Andrea Arsovi} i MK pi{toqem Bobana Veli~kovi}, Zorana Arunovi} i Jasna [ekari}. Pre po~etka takmi~ewa uru~ena su priznawa najboqim strelcima sveta u 2012. olimpijskim {ampionima iz Londona Italijanu Nikoli Kamprianiu (pu{ka) i korejskoj takmi~arki pi{toqem Jang Mi Kim.

Zorana me|u kraqicama

U Koreji strelci su okru`eni velikiom pa`wom, pre po~etka takmi~ewa na prvom ovogodi{wem Svetskom kupu. Najboqi strelci imali su priliku da se dru`e, a jedna od najboqih strelkiwa pi{toqem Zorana Arunovi} iskoristila je priliku da se na sve~anosti pre po~etka takmi~ewa slika sa prelepim hostesama, koje su bile u kraqevskoj no{wi.

Dnevnik 5.april 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 5.april 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement