Page 1

UNEKADA[WEMGIGANTU NOVIGAZDA

Pa{teteu „^oki”pravi}e Rusi

str.5

NOVISAD*

SINDIKATOBRAZOVAWA PROZIVA

SU\EWEZA „KONTRAST”

Kosebogati nara~un nastavnika

Inspektoru svedoku pozlilo

str.9

str.7

^ETVRTAK4.APRIL2013.GODINE

GODINALXXI BROJ23755 CENA30DINARA * 0,50 EUR

Internet: www.dnevnik.rs * e-po{ta: redakcija@dnevnik.rs

PRVIPOTPREDSEDNIKVLADEVU^I]:SRBIJAUDRAMATI^NOTE[KOJSITUACIJI

Nalazimoseizme|u ~eki}ainakovwa RAZVOJNABANKA VOJVODINE

Ve}ina radnika }enaBiro Razvojna banka Vojvodine broji posledwe dane, a sva je prilikada}enajgorepro}izaposleni. Sada je ve} izvesno da }e RBVpreuzetibankaPo{tananska {tedionica, a ugovor o pomenutojtransakcijibi}epotpisanovihdana. Depoziti gra|ana sele se u Po{tansku {tedionicu, i osigurani i neosigurani, a ra~uni privrede–uFondzarazvojVojvodine. Gra|ani koji su klijentioveku}e}etakove}uponedeqakpreddrugi{alter. Najgore prolaze zaposleni: wih je, po podacima sa sajta NBS-a u RBV-u 545. Za sve }e ubudu}e biti nadle`na Nacio- nalna slu`ba za zapo{qavawe. Oti}i}esotpremninomod300 evra po godini sta`a ili u skladu s postoje}im zakonima, kakojezakogapogodnije. Dogovor o tim uslovima je postignut nedavno sa sinadikalnomorganizacijom. str.4

Srbija je u dramati~no te{koj situaciji, biramo izme|u dvete{kestvari-prihvatawa veoma lo{eg plana za Srbe na severu Kosova i odbijawa da potpi{emo bilo kakav sporazumsaEU,rekaojezaRTSprvi pottpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu~i}. Prvi potpredsednik Vlade ka`e da se nalazimo „izme|u ~eki}a i nakovwa„, ali poru~uje i da u narednih72do96~asovamoramo dadonesemoodluku. Posle osme runde pregovora u Briselu Aleksandar Vu~i} rekaoje biBeogradtrebaloda po{aqe do utorka odgovor da limo`edaprihvatinekestvari. Plan ponu|en u dijalogu je veoma lo{ za na{ narod, i nepostizawe sporazuma je veoma lo{ezana{uzemqu,istakaoje Vu~i}. Gostuju}i u Dnevniku RTS-a, Vu~i}jerekaodase Srbijanalaziudramati~note{kojsituaciji.„Akoodbijemoplanto}e zna~itizatvorenavrataSrbiji u svetu i mawe novca za na{ buyet„,smatraVu~i}. „Bilismooptu`ivaniodnekihqudi,anisuznalio~emuse pregovara„,naveojevicepremijer.Premawegovimre~ima,mora}emo da biramo izme|u dve stvari-prihvatawelo{egplana za Srbe na severu Kosova i odbijawa da potpi{emo bilo kakavsporazumsaEU.„Moramo poku{ati da dobijemo datum i da na|emo zajedni~ki jezik sa zapadnim silama, veliko je pitawedali}emouspetiivelikirizik„,poru~iojeVu~i}. str.3

str.4-5

Gra|animaodakcija NIS-a322dinara Nismopobegliiz du`ni~kekrize

Ekologija

str.6

NoviSaddobija stategijuozelewavawa Zaizmuqavawedela Jegri~ke190.000evra str.7

Psihoterapijaihemija polavekapobe|uju ~a{icu RadoturistiuSrbiju dolaze

Crna

str.8-9

Sudjo{vagaoKqajevi}u MarkoMi{kovi}u ku}nompritvoru

Kultura

str.11

Jubilejnovosadske Baletske{kole

Vojvodina

str.12-13

Wiveni`eodTise Parafnaizgradwu Sremskesigurneku}e

NoviSad

str.15-17

Drvosmrskalotri automobila Belireceptiizno}ne ambulante

SPORT AleksandarVu~i}:Ponu|eniplanlo{zanarod,bezsporazumalo{ezadr`avu

LA@NODEKLARISALIKINESKUROBU

NovomSaduhitnoprvog ~ovekapolicije vog ~oveka jedne od najva`nijih slu`bi,kojajezadu`enazabezbednost gra|ana i wihove imovine.Nemogu}ejedataslu`ba funkcioni{e na visini poverenog odgovornog zadatka a da nema osobu koja ima pun legitimitetdajevodi–poru~ioje Vu~evi}.

Ekonomija

Dru{tvo

GRADONA^ELNIKMILO[VU^EVI]UPOZORIO

Gradona~elnik Novog Sada Milo{ Vu~evi} zatra`io je od MUP-a da u {to kra}em roku imenuje na~elnika novosadske policije. Tako bi bio re{en problem koji traje ve} tri godine. – Nedopustivo je da drugi po veli~inigraduSrbijinemapr-

NASLOVI

Na mestu v. d. na~elnika Policijske uprave Novi Sad ve} tri godine je Stevan Krsti}. U nekoliko navrata imenovawe na~elnika obe}avao je i ministar unutra{wih poslova IvicaDa~i}.Posledwiputtoje19. martaobe}aoidirektorpolicijeMiloradVeqovi}. str.9

Zbogmalverzacijas carinom14uhap{enih Petorood14osumwi~enihza malverzacije s carinama, koji suju~eujutrouhap{eni,pro{le no}isupoku{alidauni{tedokumentacijuonezakonitomuvozurobe,po{tosuobave{tenio pokretawu istrage, saop{tilo jeTu`ila{tvozaorganizovani kriminal. Po navodima krivi~ne prijave, osumwi~eni su kao

~lanovi organizovane kriminalne grupe posledwu godinu dana sa~iwavawem dokumentacijesla`nimpodacimaovrsti robe koja se uvozi i wenim la`nimdeklarisawem,omogu}ili da se uvezena roba carini po ni`oj tarifi. Buyet Srbije o{te}en je oko dva miliona evra. str.8

\OKOVI]SPREMAN ZADEJVISKUP str.26

Prete`nosuvo isun~ano

Najvi{a temperatura12°S

PREKINUT VO[INNIZ

str.28


2

POLITIKA

~etvrtak 4. april 2013.

Da~i}:Idatumupitawu

ZAJEDNI^KASEDNICAODBORNIKALEPOSAVI]A, ZVE^ANA,KOSOVSKEMITROVICEIZUBINOGPOTOKA

Vratitipregovore uokriqeUN Skup{tine op{tina Leposavi},Zve~an,KosovskaMitrovicaiZubinPotoksunazajedni~koj sednici u Leposavi}u odlu~ile da formiraju odbor za pripremu akata o osnivawu skup{tine~etiriop{tineipodr`aledelegacijuBeogradakoja je pokazala odlu~nost, jedinstvo i nacionalnu odgovornost tokom osme runde dijaloga u Briselu. U odlukama se navodi da}eskup{tinabitiformirana uz vo|ewe ra~una o Ustavu Srbijeivoqigra|anaiskazanoj na referendumu iz februara 2012.godine. Odbornici ~etiri op{tine smatrajudajeodlu~nostdr`avnogvrhakodgra|anairukovodstva na severu Kosova i Metohije prihva}ena i pozdravqena kao neprihvatawe daqih ucena, poni`avawa i uslovqavawa od delame|unarodnezajednice.

Isti~e se da je u proteklom vremenu potvr|eno da je uloga Ujediwenihnacijanezamenqiva paseiztograzlogazahtevada se misija Euleks zameni misijomUNMIK,kaoidasepregovara~ki proces vrati u nadle`nost Saveta bezbednosti UN. „Smatramo celishodnim i preko potrebnim da se u srpskim sredinamanaKosovuiMetohijivratiruskikontingent,usastavu misije Kfora”, nagla{enojeuzakqu~cima. Odbornici ~etiri op{tine od me|unarodnih snaga bezbednostinaKosovuiMetohijio~ekujudaseuzdr`eodjednostranih poteza, kao i da blagovremenospre~esvakipoku{ajpri{tinskih vlasti da nasilnim akcijama ugroze mir i bezbednost na severu Kosova i Metohije i u drugim srpskim sredinama.

RazgovaraliPutiniNikoli} Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je ju~e telefonomspredsednikomSrbijeTomislavomNikoli}emoprodubqivawubilateralnesaradwe,saop{tenojenasajtupredsednikaRusije.Usaop{tewusenavodidasuPutiniNikoli}razgovarali o saradwi u oblasti energetike, finansija i transportnogsektora.Dvojicapredsednikadotaklisusei„aktuelnihme|unarodnihpitawa”,navodiseusaop{tewu.

Ko{tunica:Srbija odbacilaultimatumEU LiderDemokratskestrankeSrbijeVojislavKo{tunicaizjavio jeju~edajeva`noto{tojeSrbijaodbacilaultimatumEvropske unijedabude„sau~esnikurazbijawuzemqeistvarawunezavisnog Kosova”,iporu~iodajetozna~ajankorakzauspostavqawe„nacionalnogsamopo{tovawaidostojanstva”. „Prviputposle2008.godineEUje~uladaSrbijamo`edaka`e ’ne’ nedostojnim i poni`avaju}im ponudama. Zato je ovo zna~ajan korak za uspostavqawe preko potrebnog nacionalnog samopo{tovawaidostojanstva,kojejeuru{enonerazumnompolitikomdaEU nemaalternativu”,rekaojeKo{tunica,kakosenavodiusaop{tewuDSS-a.

Trajkovi}:Albanizacija Kosova Poslanica u kosovskom parlamentu Rada Trajkovi} izjavilajeju~edagra|anesrpskenacionalnosti s Kosova najvi{e pla{ito{toseuovomtrenutku,kakojerekla,sprovodi„albanizacijaKosova”. –NaprostoruKosovaiMetohijeradisealbanizacija,odnosnomnogosepovezujesAlbani-

jom,itojeono{topla{iSrbe – rekla je Rada Trajkovi} za RTV. Na pitawe da li me|u albanskimpoliti~arimapostojiose}aj kako bi trebalo da izgleda zajednica srpskih op{tina, RadaTrajkovi}jerekladaAlbancinisuzainteresovanizapitaweSrba.

–Iporedovihdugihsastanakakojesmo imalivi{eputa,mitrenutnonemamodogovor. Imamo jo{ neko vreme da do|emo do re{ewa i sakupimo utiske posle ovih dugihrazgovora–rekaojesrpskipremijer IvicaDa~i}poslecelodnevnihrazgovora delegacija Beograda i Pri{tine u Briselu. DodaojedajedelegacijaSrbijebilajedinstvenaadasurazgovoribilite{kii iscrpquju}i,nepotonunegopoonome{to sedobijaigubi. –Iakonijedo{lododogovora,postignutojemnogonanormalizacijiodnosaBeogradaiPri{tine–naveojepremijerDa~i}. Zbog ozbiqnosti situacije prvi potpredsednikVladeAleksandarVu~i}nudio

je ostavku, {to je premijer Da~i} odbio, javqaizve{ta~RTS-a. Na pitawe da li }e ovakav ishod osme rundedijalogabitismetwaSrbijidadobijedatumzaotpo~iwawepregovorasEU,

Jaz me|u stranama uzak, ali veoma dubok (Ketrin E{ton) Da~i} je rekao da datum nije najva`niji, alidajepostaodeoproblematedanakon ovakvogishodadijalogaSrbijate{komo`era~unatinadatum. Po wegovim re~ima, razgovori su bili veomate{ki,akadjere~opovi{enimtonovima,togauvekima.

–Mo`daihjeovogputabilone{tovi{ezbogtoga{tojeovajdanbionekakozacrtankaoposedwizapostizawedogovora –istakaojepremijer. Visoka predstavnica EU za bezbednost ispoqnupolitikuKetrinE{tonreklaje daje„nastolubilonekolikopredloga”,i navela da je „jaz me|u stranama uzak, ali veomadubok”. –Tojebioposledwiputdaseformalnosastajemo–reklajeE{tonova. Onajekazalaida}esedelegacijeBeogradaiPri{tine„konsultovatiskolegamausvojimprestonicama”. – Obavesti}e me u narednih nekoliko dana o odlukama. @elim im sre}an put i uspehudono{ewuodluka–reklajeE{tonova.

PREGOVARA^KITIMSRBIJEKODPREDSEDNIKATOMISLAVANIKOLI]A

Te{keodlukeudanima kojislede Pregovara~kitimSrbijeobavestio je ju~e predsednika Tomislava Nikoli}a o rezultatima osme briselske runde dijalogasPri{tinom SavetnikpredsednikaSrbije Marko \uri} izjavio je posle sastankadr`avnogvrhadasuse crneslutweomogu}emtokudijalogasPri{tinomobistinile idadr`avnorukovodstvounarednim danima o~ekuju veoma te{keodluke.Onje,posledvo~asovnog razgovora iza zatvorenih vrata, rekao da }e najvi{i dr`avni zvani~nici narednih dana detaqno obave{tavatijavnostonarednimpostupcimaSrbije. – Situacija je zaista te{ka, onako kako smo najavqivali pro{le nedeqe, i u narednim danima dr`avno rukovodstvo bi}e u prilici da donese izuzetno te{ke odluke i o tome razgovaradetaqnosjavno{}u– dodao je \uri}, koji je u prethodnim rundama dijaloga bio u pregovara~komtimu. Po wegovim re~ima, posledwa runda razgovora je svojom te`inom prevazi{la sva negativnao~ekivawa,imo`esere}idauovomtrenutkunemakompromisnogre{ewa,alidaBeograd ostaje ni{ta mawe re{en da se ka wemu ide, bez obzira na to koliko to bude te{ko, i akotobudemogu}e.

\uri} nije odgovarao na pitawa novinara okupqenih ispred zdaw a na And ri} ev om vencu. DelegacijaBeogradastiglaje kod predsednika Srbije pravo sa aerodroma, ne{to posle 12.30sati.Ju~era{wemsastanku prisustvovali su premijer

Srbije Ivica Da~i}, prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vu~i}, potpredsednica Vlade zadu`ena za evropske integracije Suzana Grubje{i}, ministar inostranih poslova Ivan Mrki},direktorKancelarijeza KiM Aleksandar Vulin i savetnik\uri}.

OsmarundadijalogauBriselu zavr{ena je bez dogovora, a {efica evropske diplomatije iposrednicaudijaloguKetrin E{tonsaop{tilajedajezawu politi~kidijalogzavr{enida odBeogradaiPri{tineo~ekuje dajeobavesteotome{tasuodlu~ili. D.Milivojevi}

AMBASADORBELGIJESPREDSEDNIKOMSKUP[TINEVOJVODINE

DapopustiiPri{tina

Ambasador Belgije u Srbiji Alen Kundicki rekao je ju~e u NovomSadudajestekaoutisak dauSrbijipostojijakavoqaza ure|ivawe odnosa Beograda i Pri{tine,idodaodao~ekujeda i druga strana bude kooperativna.Kundickijeistakaojeda jepro{ireweEvropskeunijena Balkanodobostranoginteresa, kaoidajestavBelgijedazadati kriterijumi za po~etak pregovoraSrbijesEUmorajudase ispune,aliidasuprotivnametawadodatnihzahteva.Ambasador Belgije je razgovarao s predsednikom Skup{tine Vojvodine I{tvanom Pastorom, koji je izrazio `aqewe {to

prekju~era{wipregovoridelegacija vlada Srbije i Kosova u Briselu nisu zavr{ili pozitivno. –Borave}iuBriselupro{le nedeqestekaosamutisakda}e preksino}ni sastanak imati druga~ijiepilogjerSrbijaula`enaporedabinapravilazna~ajan iskorak u normalizaciji odnosa Beograda i Pri{tine – rekaojePastor. PredsednikSkup{tineVojvodinejeoceniodajepropu{tawe {ansevelikigubitakjerpostoji opasnost da }e takav ishod dovestidopadarejtingaEvropske unije u Srbiji i destabilizacijeinvesticionihprilika.

TVIT CRTICA PosleBrisela –Brisel ^lan kabineta gradona~elnika NovogSadaMiodragMilo{evi}poziciju Srbije ju~e je prokomentarisao u jednoj, Pa{i}evoj re~enici: „Spasa namnema,propastine}emo„. ApotpredsednicaSPS-aDijanaVukomanovi} jo{ uvek je optimista: „Ishodpregovoranijeporazve}tajmbrejkume~ukojisenastavqa.Kadase za{itimo pikanterija iz politi~kog teatra...PosleBrisela–Brisel„.

E,mojprezimewa~e! Jeremi}ev pi-ar Nikola Jovanovi} ukazuje: „Ha{im Ta~i ka`e da svako re{ewemoradaproizlaziizUstava Kosova.^ovekpo{tujesvojustav,respekt„. Izve{ta~ RTS-a iz Brisela Du{an Gaji} mu odgovara: „Srpskom ustavu fali malo vi{e od na{eg po{tovawa„. Na Jovanovi}evu opasku: „Na primer?Samonemojdacitira{Da~i}ev tekstizNiN-a;)„,ukqu~ujeseidirek-

torForumazabezbednostidemokratijuMilanJovanovi}:„Biti‘doleko’ k’oVi,prezimewa~e,neli{avaobaveze obave{tenosti o kriti~kim raspravamaoUstavuiz2006.uzemqi„.

„Drina”bezfiltera SavetnikekspredsednikaSrbijeNeboj{aKrsti}obriselskimrazgovorima:„E{tonova:’Jazuzak,alidubok’...A na{jazpremaEU?Plitak,ali{irok?„ Krsti} pita s lajne: „Je l’ Kim JongUnpriznaoKiM?„,aliiocewu-

je: „Paradoksalno, najve}i dobitnici propasti pregovora su DSS i LDP„. Krsti}zakqu~uje:„Slikovito–oti{liuBriselkao’marlboro’,dasupostiglidogovorvratilibisekao’Cohiba’,ovakosevra}ajukao’drina’bez filtera.

(Ne)pristojnaponuda PoslanikLDP-aBojan\uri}prime}uje:„Samaryi}jeju~euTanjuguskoro eksplicitno ponudio platformu za

novu ’dr`avotvornu’ koaliciju sa SNS-om.Vide}emoodgovor„.

Nebeska(je)Srbija S druge strane, napredwak Vladimir \ukanovi} de{avawa u Briselu gleda kroz epsku vizuru: „Jedno sudbonosnoNEuBriselusvejepromenilo u Srbiji! Zemaqsko je za malena carstvo,aNebeskouvekidoveka!Sino} izabrasmo ovo drugo, te`e, ali ~asnije.NekanamGospodpomogne!” S.St.


politika PRVIPOTPREDSEDNIKVLADEALEKSANDARVU^I]OBRISELSKIMPREGOVORIMA

Nalazimoseizme|u ~eki}ainakovwa – Srbija je u dramati~no te{koj situaciji jer je prinu|ena dabiraizme|udvete{kestvari – prihvatawa veoma lo{eg plana za Srbe na severu KiM i odbijawa da potpi{e sporazum s Pri{tinom – rekao je sino} prvi potpredsednik Vlade SrbijeAleksandarVu~i}. On je gostuju}i u Dnevniku RTS-arekaodaBeograddoslede}egutorkamoradapo{aqeu Briselodgovoridaka`edali mo`e da prihvati odre|ene stvariiline. Powegovimre~ima,plankoji je Beogradu ponu|en je veoma

Moramopoku{ati dadobijemodatumida na|emozajedni~kijezik sazapadnimsilama, avelikojepitaweda li}eseutomeuspeti lo{zana{narod,inepostizawesporazumasPri{tinomveoma lo{e za na{u zemqu. On je rekaodabinepostizawesporazuma prakti~no zna~ilo zatvorenavrataSrbijiusvetuimawenovcazana{buyet. – Moramo poku{ati da dobijemo datum i da na|emo zajedni~kijeziksazapadnimsilama –rekaojeVu~i},iistakaodaje velikopitawedali}eseutomeuspetiidajetoistovremenovelikirizik. – To je cela pri~a i nema tu veliketajne–dodaojeVu~i},i ponovioda}emomoratidabiramoidaseopredelimoizme|u dve stvari, od kojih nijedna zaSrbijunijelaka. Prvi potpredsednik Vlade ka`e da se nalazimo „izme|u ~eki}ainakovwa”,aliporu~uje idaunarednih72do96~asova moramodadonesemoodluku. –[tagoddauradimo,svako od nas nosi}e te`ak teret – podvukaojeVu~i}. –Nismoi{lidasedodvoravamo bilo kome. I{li smo da predstavqamo na{ narod i zemqu – poru~io je Vu~i}, ali i dodaodajewihovposaoitoda

AleksandarVu~i}ju~eposlesastankadr`avnogvrha

ka`u {ta su posledice i prihvatawaiodbijawa. Vu~i} je dodao da zato smatra da svi kqu~ni politi~ki ~iniocitrebadasejedinstvenoizjasneobudu}nostiSrbije i da u naredna tri do ~etiri dana iza|u pred narod i ka`u: „Ovo je ne{to {to je mawe lo{e”.

slediceprihvatawaiodbijawa plana za re{ewe problema na Kosovu. –Nepadaminapametdaprodajemonarodurogzasve}u–rekaojeVu~i}. Govore}iotokupregovorau utorak, Vu~i} je iskazao razo~arewe veoma lo{im odnosom predstavnikaPri{tineprema

Nisampretioizborima Na pitawe o ponu|enoj ostavci, Vu~i} je odgovorio da je to u~inioutrenutkukadajebilojasnoda}ebitiponu|enpapir posistemu„uzmiiliostavi”,ili}etobitipro~itano,{toje stvarzakojujemislio„danijeferidanezaslu`ujepa`wu”. Vu~i}jedemantovaoipisawenekihmedijadajetokompregovorapretiopremijeruIviciDa~i}unovimizborima. –Nijednogtrenutkanisampretionikakvimizborima,nibilo~ime–preciziraojeVu~i}. Kako je naglasio, delegacija Srbijenijei{lanapregovoreu Brisel da se dodvorava bilo kome, nego da predstavqa svoj narodizemqu,alije,istovremeno, i zadatak dr`avnog vrha dagra|animaka`ekakvesupo-

beogradskojdelegacijiisituaciji u regionu, pa je „wihove predloge u pojedinim trenucimabilomu~noslu{ati”.Tosu bili,napomenuojeVu~i},poku{ajinipoda{tavawaiponi`avawaSrbijenasvakommestu,i

na to mo` et e sam o da se osmehnete. „Albanci su poku{ali da nam dr`e predavawe danerazumemorealnostikakve majice treba da nosimo i pritomsuseslu`iliuli~nim trikovima koje sam nau~io sa devetipogodina”,rekaojeVu~i}. Kako je ocenio, Pri{tina je napravila pet trik-balona, od kojihsusenadalida}e„pro}i” jedan,alisetonijedesiloinije pro{ao nijedan. Vu~i} smatradasusemnogiuSrbijikoji podr`avaju politiku kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija obradovali navodnim uvredama na wegov ra~un, ali na pregovorima„nijednogtrenutkanijebilo ru`nere~i”. – Tamo gde je bilo potrebno, Ta~iju je odgovoreno – rekao je Vu~i}. –Bilismooptu`ivaniodnekihqudi,adanisuznalio~emu se pregovara – ukazao je Vu~i}, obja{wavaju}idaje„kuhiwave} krenulaidapoku{avajudasvalekrivicunanekequde”.

Ta~i:Nadamseda}eBeograd prihvatitirealnost Kos ovs ki prem ijer Ha{ im Ta~iizjaviojeju~eda,nezavisnoodsada{wihte{ko}audijalogu Beograda i Pri{tine, proces ne mo`e biti progla{enokon~animilineuspelim, iizrazionaduda}e„Beograd prihvatiti realnost i samim tim i sporazum”. Isti~u}i da postojipunasaglasnoststavo-

vaKosovaiEvropskeunije,Ta~ijenakonferencijizanovinare, dan posle osme runde razgovora u Briselu koja je okon~ana bez dogovora o pitawunadle`nostizajednicesrpskihop{tina,rekaodajesrpskastranazatra`iladodatno vreme za konsultacije. On je ponovio da asocijacija op{ti-

na sa srpskom ve}inom treba da bude u saglasnosti s Ustavom i kosovskim zakonima, i da ne}e imati izvr{na niti zakonodavnaovla{}ewa.Pravni sistem i policija }e biti jedinstveninacelojteritorijiKosova,naglasiojeon,dodaju}ida}ebiti„rasformirane sve ileg aln e bezb edn os ne

stukture”.Ta~ijenajavioda}e biti stvoreni uslovi za odr`avawe izbora u tri, eventualno ~etiri op{tine na severu, koje }e org an iz ov at i i sprovoditiOEBS,napozivkosovskih institucija, i da }e posle toga biti formirana asocijacija op{tina sa srpskomve}inom.

REKLI SU Milivojevi}:Ukradena mijeposlani~kakartica

Stefanovi}:Na|ena, nijekori{}ena

Ru`i}:Mo`emo iorekonstrukciji

Poslanik DemokratskestrankeSr|anMilivojevi}izjaviojeda mujeju~eujednomtrenutkuskup{tinskogzasedawa ukradena poslani~ka kartica, koju mu je skup{tinska stru~na slu`ba potom vratila,zbog~egajeod predsednika parlamenta Neboj{e Stefanovi}azatra`iodaseutvrdi{taseta~no dogodilo.Milivojevi}jezatra`ioodrukovodstvaparlamentadamuseomogu}iuvid usnimakizskup{tinskesaledabiseutvrdilokojeuzeowegovuposlani~kukarticu. Milivojevi}jeupitaodalijetona~in„da se opozicija spre~i da govori u Skup{tini”.PoslaniciSNS-asunavelidajeposlanikDS-aprekr{ioPoslovnikjerjekarticuostavioujedinici,atrebalojedajeponesesasobom,kaoidapretpostavqajudaju jenekouzeodabiposlanikepodsetionatu obavezuilidasena{aliswim.

Predsednik parlamentaNeboj{aStefanovi} rekao je ju~e u Skup{tini da ga je generalna sekretarka Skup{tineJanaQubi~i} obavestila da je slu`ba prona{la Milivojevi}evu karticu, i najavio da }e se utvrditisveokolnostivezanezawennestanak. –Ne}udozvolitidabilokobudespre~en dagovoriuSkup{tini.Molimsveposlanikedaneuzimajutu|ekarticeidasvojekartice nose sa sobom. Apelujem na druge poslanike da dopuste da slu`ba uzima one kartice koje su ostavqene u jedinicama i vrate ih poslanicima – naveo je Stefanovi}. Onjesaop{tiodaMilivojevi}evakartica, od trenutka nestanka do momenta kada mujevra}ena,nijebilakori{}ena,atime nizloupotrebqena.

[ef poslani~ke grupeSPS-aBrankoRu`i}rekaojeju~edasu nakon 2. aprila stvoreniuslovidaseorekonstrukcijiVlade,kakojeinajaviopredsednik SNS-a, formalno razgovara. – U SPS-u svaki model rekonstrukcije Vlade premijera Da~i}ajestedobrodo{aoukoliko}epoboq{atiefikasnostwenograda–istakaojeRu`i}, dodaju}i da je po wegovom mi{qewu, vladadobroradilaidajeSPSnatemuwenerekonstrukcijeotvoren. On smatra da pitawe vanrednih parlamentarnihizborauvekmo`ebitiaktuelno idajeSPSspremannaizbore,alidajeva`nije utvrditi {ta je interes gra|ana i Srbije,odnosno{tasetimizborimadobija,dalibidonelidatumzapo~etakpregovora za ulazak u EU, nove investicije ili re{ewekosovskogproblema.

~etvrtak 4. april 2013.

3

ODR@ANAPREDIZBORNAKONVENCIJA PUPS-aUKOVINU

Penzijeredovne ive}e Predsednik Partije ujediwenih penzionera Srbije i potpredsednikVladeJovanKrkobabi} izjavio je da, dok je na toj funkciji, niko ne}e dovesti u pitawe socijalnu politiku Srbije, a penzije }e i daqe, kao prethodnih godina, biti redovne.OnjenapredizbornojkonvencijiPUPS-azalokalneizboreu Kovinu,odr`anojuprepunojbioskopskoj sali Doma kulture, kazao da je PUPS od 2008. godine ispuniosvakodatoobe}aweida je, kako je rekao, do posledweg slovaispo{tovanosveono{to pi{euprogramutestranke. –Dr`avusunampokrali,ali miutomposlunismou~estvovali, a sada }emo u~estvovati da bismovratiliono{tojepokradeno. Vratiti pro{lost ne mo`emo,alimo`emomnogoozbiqnije zakora~iti u budu}nost – rekaojeKrkobabi},dodaju}ida }e se kao potpredsednik Vlade potruditi da svi projekti koji stignu iz Kovina budu realizovanidokraja. Zamenik predsednika PUPS-a i predsednik poslani~kog kluba testrankeurepubli~komparlamentuMilanKrkobabi}kazaoje dauKovinuvi{eod1.800penzionera ima penziju mawu od 15.000 dinara. Pozivaju}i pri-

JovanKrkobabi}

sutnedanalokalnimizborimau nedequglasajuzatustranku,on je rekao da }e, ukoliko PUPS preuzmevlastutojop{tini,nivo najni`ih penzija biti podignutna20.000dinara. Predsednik Pokrajinskog odbora PUPS-a za Vojvodinu potpredsednik te stranke Miroslav [panovi} rekao je na konvencijidajetastrankauVojvodiniuvlastiu27op{tinaida verujeda}enakonnedeqeKovin bitii28.op{tinauPokrajiniu kojoj}ePUPSvr{itivlast. – ^ovek se u sedmoj godini opismeni,aPUPS}eusedmojgodinipostojawapreuzetivlastu Kovinu–rekaoje[panovi}.

VLADAVOJVODINESVOJUADMINISTRACIJU [AQENASTRU^NOUSAVR[AVAWE

^inovniciina kursuostresu Vlada Vojvodine utvrdila je programop{tegstru~nogusavr{avawa zaposlenih u pokrajinskim organima za ovu godinu. Vojvo|anskim ~inovnicima se nudi 20 kurseva, obuka i treninga koji }e biti pla}eni iz pokrajinskogbuyeta. Tako }e zaposleni mo}i da poha|ajukursevestranihjezika i jezika nacionalnih mawina, obu~ava}e se za izradu akata, pripremu,planiraweiizvr{ewe buyeta, u~i}e o javnim nabavkama i borbi protiv korupcije,oinstitucijamaEUipisawu projekata za evropske fondove...Bi}eimponu|eneiobuke o spre~avawu i za{titi od mobinga,ove{tinamajavnognastupa,komunicirawuire{avawu konflikata, timskom radu,

upravqawu vremenom, kao i treninzi „emocionalne pismenosti”iupravqawastresom. Vladina Slu`ba za upravqawe qudskim resursima }e realizovationeobukezakojebude bilonajvi{einteresovawa. Obuke }e se odr`avati u salamaPokrajinskevladeiSkup{tine,kaoiuvili„Vojvodina” u ^ortanovcima, u Centru za privredno-tehnolo{ki razvoj Vojvodine na Andrevqu i u „Edukativnom centru” u Novom Sadu. Predava~i}ebitistru~waci iz pojedinih oblasti, ali i zaposleni koji imaju znawe i vi{egodi{we iskustvo u radu, predvi|eno je odlukom Vlade Vojvodine. S.K.

@ivkovi}evastranka odnedeqe Nova stranka biv{eg premijera Srbije Zorana @ivkovi}a }e u nedequ,7.aprila,odr`atiosniva~kuskup{tinunakojoj}eusvojiti programska dokumenta i izabrati rukovodstvo. U saop{tewu Novestrankenavodisedajeprikupila10.000potpisagra|ana,kolikojeneophodnozaregistracijupoliti~keorganizacije. KandidatzapredsednikastrankejeZoran@ivkovi},azapotpredsednikeprofesorVladimirPavi}evi},MarkoVuja~i},OliveraJovi}iAlenaBukili},dokjeprofesorkapravaVesnaRaki}Vodineli}kandidatkiwazapredsednicusavetaNovestranke.

FunkcioneriDS-adobili „~ituqe”stranci Najvi{im funkcionerima Demokratskestrankenai-mejlovejestigla„~ituqa”stranci,upu}enasnepoznateinternet-adrese.PortparolkaDS-a Aleksandra Jerkov potvrdila jeTanjugudasuumrlicestigle nai-mejlovefunkcioneraDSa,alinemogudatvrdekostojiizateakcije.„Obave{tavamoosniva~e,~lanoveisimpatizere DS-a da }e u ponedeqak,6.maja,bitiodr`angodi{wi pomen na{oj dragoj i nikadpre`aqenojDS.Pomen}e bitiodr`an6.majauKrunskoj 69 u Beogradu”, navodi se u umrlicikojajeposlatafunkcionerima stranke, a koju su objavili pojedini mediji. Kao

o`alo{}eni,u~ituqisunavedeniliderdemokrataDragan \ilasi13odstoglasa~kogtelanateritorijiSrbije,uznapomenudatajbrojimatendencijuopadawa. –Prostoneznamkojibikomentarnatakone{tomogaoi biti.Svakokoseupustiutakvuvrstupoliti~kekomunikacijetrebalobidaimamakar dovoqno li~ne pristojnosti, aliipoliti~keodgovornosti, daimenomiprezimenomstane iza takve akcije – rekla je AleksandraJerkov. Ona je navela i da postoje stvari koje se u politici ne smejuraditi,adaslawe~ituqesvakakojestejednaodwih.


4

ekonomija

~etvrtak 4. april 2013.

DINAR NAKLACKALICI

RAZVOJNABANKAVOJVODINEBROJIPOSLEDWEDANE

Fiksni kursnije zanas Predsednica Izvr{nog odbora Banke Inteza Dragiwa \uri} ocenila je ju~e da bi u ovom trenutku re`im fiksnog kursa Srbiji doneo vi{e negativnih nego pozitivnih posledica. – Fiksni kurs podrazumeva odre|ene preduslove da bi bio sredworo~no odr`iv, a to su solidna fiskalna pozicija i razvijen izvozni sektor – izjavila je Dragiwa \uri} u intervjuu za nedeqnik „Novi magazin”. – U trenutnom ekonomskom kontekstu ove pretpostavke su te{ko ostvarive, tako da bi prelazak na re`im fiksnog kursa doneo vi{e negativnih nego pozitivnih posledica. Po wenim re~ima, u javnosti se o tome ve} du`e polemi{e i navode se argumenti po kojima bi fiksni kurs dinara doprineo br`em oporavku srpske privrede i stabilizaciji socijalnih prilika, ali je jasno da ne postoji idealno re{ewe, kao i da svima odgovara ve}a stabilnost doma}e valute. Dragiwa uri} je istakla i da je prethodnih {est meseci do stabilizacije kursa, odnosno ja~awa doma}e valute, do{lo iz nekoliko razloga koji su pove}ali ponudu deviza na tr`i{tu. Narodna banka Srbije ju~e je saop{tila da ne}e promeniti plivaju}i kurs dinara. U saop{tewu se navodi da }e NBS ipak prirediti skup stru~waka, ekonomista i bankara o prednostima i manama fluktuiraju}eg-plivaju}eg i fiksnog kursa. Guvernerka NBS-a Jorgovanka Tabakovi} je taj skup najavila na Poslovnom forumu na Kopaoniku, podstaknuta tamo{wom debatom o kursu i time {to je to i tema u medijima.

IzRVBve}inaradnikaidena Biro,jerjeiu[tedionicigu`va Od naredne sedmice Srbija }e imati jednu finansijsku instituciju mawe: gasi se Razvojna banka Vojvodine. Preuzima je banka Po{tananska {tedionica, a ugovor o pomenutoj transakciji bi}e potpisan ovih dana. Depoziti gra|ana sele se u Po{tansku {tedionicu, i osigurani i neosigurani, a ra~uni privrede – u Fond za razvoj Vojvodine. Gra|ani koji su klijenti ove ku}e }e tako ve} u ponedeqak pred drugi {alter. Najgore prolaze zaposleni: wih je, po podacima sa sajta NBS-a u RBV-u 545. Za sve }e ubudu}e biti nadle`na Nacionalna slu`ba za zapo{qavawe. Oti}i }e s otpremninom od 300 evra po godini sta`a ili u skladu s postoje}im zakonima, kako je za koga pogodnije. Dogovor o tim uslovima je postignut nedavno sa sinadikalnom organizacijom.

Da odahnemo mo`emo svi jer je dr`ava do sada potro{ila oko 500 miliona evra za spasavwe posrnulih banka. To je ba~en novac poreskih obveznika po{to se malo ko tu spasao. Nova Agrobanka i Razvojna banka Vojvodine su samo najsve`iji primeri. Gra|anima ~iji }e ra~uni od naredne sedmice osvanuti u [tedionici ostaje da se nadaju da }e to sve biti tehni~ki boqe organizovano nego kod Agrobanke te da }e biti mawe nervoze. [to se ti~e zaposlenih, za wih stvari ubudu}e ne}e biti nimalo ru`i~aste. Svi }e na Biro rada, a odatle }e nadle`ni pozvati potrebne kadrove kada se bude osnivao Razvojni fond Vojvodine. Zaposlenih je samo u Novom Sadu vi{e od tri stotine. Mnogo je tu iskusnih bankara, sposobnih slu`benika i menayera. Uprkos tome, po nezva-

HNB:Teslabankaradinormalno Osim RBV-a, u centru pa`we je i Tesla {tedna banka d. d. Radi u Zagrebu, a osnovana je srpskim kapitalom. Uprkos doma}im polemikama i strana~kim stavovima, wen rad je kompletno u nadle`nosti Hrvatske narodne banke. O tome {ta se sada tamo de{ava u HNB-u su za „Dnevnik” ju~e kratko objasnili da je Tesla {tedna banka d. d. registrovana u skladu sa zakonima i drugim propisima koji va`e za finansijske ku}e u Hrvatskoj. Tesla banka redovno izve{tava HNB o svom poslovawu i po{tuje regulatorne zahteve. Sve dok posluje u skladu sa zakonom, uspe{nost poslovawa banke i odluke u vezi s tim su u domenu odlu~ivawa deoni~ara banke. Regulatorni okvir bankarskog sistema Hrvatske ve} je uskla|en je s onim koji va`i u EU. Zato se, kada Hrvatska postane ~lan EU, regulatorni okvir za rad nijedne banke, pa ni „Tesle„, ne}e promeniti. Za prethodne dve godine Tesla banka je zabele`ila gubitak od gotov dva miliona evra.

EKONOMISTIUPOZORAVAJU

Srbijanijepobegla oddu`ni~kekrize – Opasnost od upadawa Srbije u du`ni~ku krizu nije otklowena nego je samo privremeno odlo`ena – ocenio je profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsi} u intervjuu za 100. broj mese~nika „Ekonometar”. – „Da bi se ta opasnost prevazi{la, neophodno je da se fiskalni deficit u 2014. godini smawi na oko dva odsto bruto doma}eg proizvoda, a da pri tom do|e do oporavka privrede i rasta dru{tvenog proizvoda od bar tri posto. Po wegovim re~ima, u ovoj godini zaustavqawe rasta javnog duga nije mogu}e jer }e deficit u najboqem slu~aju iznositi ~etiri odsto BDP-a, a rast dru-

{tvenog proizvoda od 1,5 do dva posto. – Na osnovu podataka za prva dva meseca procewujem da }e fiskalni deficit na nivou cele dr`ave u 2013. godini, ako se ni{ta ne preduzme, iznositi oko 4,5 odsto BDP-a – rekao je on. Arsi} je istakao da je smawewe fiskalnog deficita mogu}e samo preko u{teda u javnoj potro{wi, po{to ne treba pove}avati ukupno poresko optere}ewe. – Za to su potrebne reforme celog javnog sektora – otklawawe nesrazmere izme|u prihoda i rashoda Republike i lokalnih zajednica, sre|ivawe penzionog si-

stema, smawewe subvencija privredi, ali i vi{ka zaposlenih u javnom sektoru – rekao je on. Arsi} je naglasio da takve reforme punom snagom treba da se primene u narednoj godini, ali je napomenuo da za sada nema nagove{taja da se pripremaju. Na pitawe da li je u sada{wim uslovima po`eqno razdu`ivawe dela javnog duga za 430 miliona dolara, on je ocenio da se radi o dobrom potezu. – Takvom operacijom javni dug se ne smawuje nego se samo mewa wegova struktura. Pri tome je nesporno da se radi o dobrom potezu jer se wime skupqi dug zamewuje jeftinijim – zakqu~io je prof. Milojko Arsi}.

ni~nim informacija, u ovom trenutku Po{tanskoj {tedionici nisu potrebni novi radnici jer se i ona bori s vi{kom zaposlenih. Po podacima Narodne banke Srbije, u toj ku}i zaposleno je 1.917 radnika. Po tome je ona u vrhu u Srbiji. Kada je uga{ena Agrobanka, preuzela je 300 zaposlenih. O dokapitalizaciji RBV-a, preuzumawu i kona~nom ga{ewu pri~a se jo{ od oktobra pro{le godine. Ceo postupak trebalo je da se okon~a 1. januara 2013, ali banka raspolo`ena da je preu-

zme nije prona|ena. Zaposleni su krajem decembra protestovali, tra`e}i da svi pre|u u Razvojni fond Vojvodine, ali toj instituciji }e realno trebati mawe od sto radnika. Na`alost, zbog smawene kreditne aktivnosti i ostale banke u Srbiji smawuju broj zaposlenih. Po{tanska {tedionica je kompletno u dr`avnom vlasni{tvu. Ta~nije, 49,57 odsto ima PTT saobra}aj Srbije a 45,41 Republika Srbija. Po posledwim informacijama, Vlada Srbije }e ve} danas

odlu~ivati o predlogu da Po{tanska {tedionica preuzme depozite Razvojne banke Vojvodine. Ukoliko Vlada Srbije to odobri, o tome }e se odmah izja{wavati i Vlada Vojvodine, kao jedan od akcionara banke. Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman izjavio je za „Dnevnik” da predstavnici Pokrajine nisu u~estvovali u pregovorima o preuzimawu RBV-a, ve} da su taj p roces vodili predstavnici Republi~kog ministarstva finansija. D.Vujo{evi}


EKONOMIJA

5

~etvrtak 4. april 2013.

NAFTNAINDUSTRIJASRBIJERE[ILADAPODELIDIVIDENDE

Gra|animaodakcija NIS-apo322dinara Oko tri miliona akcionara Naftne industrije Srbije dobi}e dividendu iz pro{logodi{weg profita kombanije. Gra|ani koji su od dr`ave dobili po pet akcija NIS-a, dobi}e dividendu vrednu 322,5 dinara. Naime, Odbor direktora NIS-a usvojio je ju~e predlog o raspodeli dobiti za pro{lu godinu, isplati dividendi i utvr|ivawu ukupnog iznosa neraspore|ene dobiti. NIS }e, po toj odluci, akcionarima na ime dividendi isplatiti 12,36 milijardi dinara, odnosno bruto 75,83 dinara po akciji. S obzirom na to da je dobit NIS-a u 2012. godini bila 49,46 milijardi dinara, predlogom odluke o kojem }e u junu odlu~ivati Skup{tina akcionara, predvi|eno je da na ime dividende bude ispla}eno 12,36 milijardi dinara, odnosno 75,83 dinara bruto po akciji, ka`u u NIS-u. Analiti~ar finansijskih tr`i{ta Nenad Gujani~i} obja{wava za „Dnevnik” da je re~ o bruto iznosu, na koji kompanija treba da plati porez na dividendu od 15 procenata. To zna~i da }e gra|anima na ra~une le}i

Dalekojehiqadarka

64,5 dinara po akciji, odnosno ukupno 322,5 dinara. – To je u ukupnoj sumi ubedqivo najve}a dividenda ikada ispla}ena na Beogradskoj berzi – ka`e Gujani~i}, i napomiwe da odluku Odbora direktora jo{

Berzadobroreagovala Na vest o isplati dividendi akcionarima NIS-a ju~e je pozitivno reagovala i Beogradska berza, odnosno investitori koji su mu dodatno podigli cenu. Vrednost akcija NIS-a tako su ponovo dostigle novi istorijski rekord: sada vrede 953 dinara. U jednom trenutku tokom ju~era{weg trgovawa cena jedne akcije popela se na ~ak 963 dinara. Najni`u ta~ku akcije ove kompanije dotakle su u septembru 2010, kad su ko{tale 442 dinara.

treba da potvrdi Skup{tina akcionra NIS-a, ali da je velika verovatno}a da }e se to desiti. – Procena je da }e akcionarima dobit biti ispla}ena u letwim mesecima – ka`e na{ sagovornik. O usvajawu odluke Skup{tine akcionara i danu isplate dividendi akcionari }e blagovremeno biti obave{teni, saop{tio je NIS. Skup{tina akcionara NIS-a bi}e odr`ana do kraja juna. Predsednik Odbora direktora NIS-a Vadim Jakovqev izjavio je da je kompanija, kako se navodi u saop{tewu, uspela da prona|e uravnote`eno

re{ewe. – Obezbe|uju}i svim akcionarima kompanije stabilan prihod, {to je danas krajwe va`no u periodu nestabilne ekonomske situacije, mi nastavqamo realizaciju usvojenog investicionog programa koji }e sigurno doprineti daqem pove}awu vrednosti kompanije – rekao je Jakovqev. Gujani~i} navodi da je NIS ovim potvrdio svoju praksu dobrog korporativnog upravqawa. – Kompanija je ovim gestom pokazala i po{tovawe prema svojim mawinskim akcionarima – ka`e Gujani~i}. Pravo na isplatu dividende ima}e svi akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan sastavqawa spiska akcionara koji imaju pravo na u~e{}e u petoj redovnoj sednici Skup{tine akcionara (deseti dan pre dana odr`avawa sednice). NIS ima oko tri miliona akcionara i akcijama te kompanije se trguje na Beogradskoj berzi. Ruska kompanija „Gaspromweft„ poseduje 56,15 odsto akcijskog kapitala NIS-a, 29,88 odsto je u vlasni{tvu dr`ave Srbije, a ostatak pripada gra|anima, zaposlenima, biv{im zaposlenima i drugim mawinskim akcionarima. Gra|anima je svojevremeno podeqeno oko 4,8 miliona mawinskih paketa akcija, ali je ne{to mawe od dva milion gra|ana u me|uvremenu prodalo svoje vlasni~ke udele. V.^vorkov

EPSPRODU@IOROKZAREPROGRAMSTARIHOBAVEZA

Dugzastrujure{itido25.aprila Upravni odbor „Elektroprivrede Srbije„ produ`io je do 25. aprila rok za sklapawe sporazuma o reprogramu starih dugova uz otpis kamate. Kako je saop{teno iz tog preduze}a, odluka o produ`ewu akcije „Bez kamate, na rate” doneta je zbog pove}awa interesovawa kupaca za izmirewe dugovawa za struju i stupawa na snagu Uredbe o energetski za{ti}enom kupcu. ^lanovi UO EPS-a odlu~ili su i da se broj rata za velike du`nike, posebno iz kategorije privreda i preduze}a u restrukturirawu, pove}a i do 48, zavisno od visine duga. Kupci koji su ve} zakqu~ili sporazum o reprogramu, a ispuwavaju uslove za pla}awe duga na ve}i broj rata, mogu se javiti lokalnoj distribuciji i potpisati aneks sporazuma.

Novina je i da }e kupci s kojima se vodi sudski postupak zbog duga mo}i da ga reprogramiraju uz poravnawe i pla}awe sudskih tro{kova. Du`nici koji `ele da potpi{u sporazum o reprogramu treba da se obrate lokalnoj elektrodistribuciji da bi se utvrdilo stawe duga i broj rata. Ovom odlukom nije promewen uslov da se moraju izmiriti i ra~uni za utro{enu elektri~nu energiju iz ove godine, kao ni odredba da se sporazum raskida ako kupac ne plati dve uzastopne rate. Kada istekne rok akcije, du`nicima koji ne potpi{u sporazum o reprogramu duga bi}e obustavqena isporuka struje. Ina~e, do 1. aprila sporazum o reprogramu uz otpis kamate potpisalo je 83.667 kupa-

NEKADA[WIGIGANTMESNEINDUSTRIJE DOBIONOVOGGAZDU

Rusi}epraviti pa{teteu„^oki”? Nekada{wi gigant mesne industrije i glavni oslonac razvoja op{tine ^oka, Industrija mesa „^oka”, u ~ijim pogonima trenutno nema proizvodwe, posle likvidacije i nekoliko neuspe{nih poku{aja pokretawa proizvodwe, po svemu sude}i dobija novog vlasnika. Direktor firme „Golija impeks plus segond” iz Vrbasa Branko Milo{evi}, koja je vlasnik ve}eg dela fabrike i preostali deo likvidirane IM „^oka” koristi u zakup, saop{tio je da su u ^oki 30. marta boravili predstavnici jednog investicionog fonda iz Rusije s namerom da preuzmu fabriku i pokrenu proizvodwu, kao i da je potpisan ugovor kojim Rusi postaju vlasnici ve}inskog dela fabrike. Ime investicionog fonda iz Rusije s kojim je ugovor potpisan po dogovoru s partnerima Milo{evi} jo{ nije u mogu}nosti da saop{ti dok se on ne ratifikuje i dostavi bankarska garancija da bi bio validan i zapo~ela wegova primena. Milo{evi} najavquje da je potpisanim ugovorom predvi|eno da Rusi kao ve}inski vlasnici preuzmu obavezu neispla}enih zarada i za po~etak zaposle 150 radnika, te da }e fabrika zapo~eti da radi 15. maja ove godine. Ugovorom je predvi|eno da Rusi, kao ve}inski vlasnici, u fabriku ulo`e 14 miliona evra koji bi se koristili za otkup dugovawa, investirawe u

opremu i mehanizaciju i za obrtna sredstva. U po~etku bi se proizvodile samo pa{tete u konzervama te`ine 200 grama koje bi se sve plasirale na rusko tr`i{te. Milo{evi} ka`e da predstavnici konzorcijuma tra`e da se fabrici vrati stari naziv Industrija mesa „^oka” i da svi proizvodi budu sa nekada{wim brendom „^oka”. Milo{evi} uverava da je u pitawu pouzdan partner koji dolasakom u ^oku `eli da pokrene proizvodwu u Industriji mesa u ~ijem krugu bi izgradili postrojewe za proizvodwu bioelektri~ne energije kori{}ewem konfiskata, ~ija snaga bi bila dva megavata. Obuhva}eno bi bilo i organizovawe proizvodwe s 2.000 kooperanata radi obezbe|ewa sirovina za proizvodwu, a za wihove potrebe planira se izgradwa silosa i fabrike sto~ne hrane. Prvi kontakti s predstavnicima investicionog fonda iz Rusije uspostavqeni su po~etkom marta ove godine, potom je stiglo pismo o namerama, a u subotu, kada je potpisan ugovor, nove gazde su obi{le fabriku i uverile se u to da su pogoni i oprema spremni za po~etak proizvodwe konzervi i mesnih prera|evina, da je hladwa~a kapaciteta 5.000 tona u funkciji, kao i farme u obli`wem Jazovu i nekoliko velikih prodajnih objekata koje su u vlasni{tvu fabrike. M.Mitrovi}

Turisti~kaponudaregiona

ca, od ukupno 601.136 du`nika, odnosno 13,92 odsto. Sporazum o reprogramu potpisalo je 76.044 do ma }in sta va, od 532.391 koliko ih je obave{te-

no, {to je 14,28 odsto, dok je u kategoriji „privreda” reprogram pot pi san sa 7.623 od 68.745 kupaca, odnosno 11,09 odsto.

Protekla dva dana u Novom Sadu je odr`ana Berza „Turisti~ke prizme” na kojoj je nastupilo stotinak turisti~kih kompanija iz osam zemaqa, kao i turoprerateri i oni koji se naslawaju na ovu privrednu granu. Berzu „Turisti~ke prizme„ otvorio je dr`avni sketretar Goran Petkovi}, koji je istakao da uspostavaqawe saradwe turisti~kih poslenika iz regiona otvara niz mogu}nosti za napredak i razvoj ove privredne grane. Direktor Turisti~ke or-

ganizacije Vojvodine Gvozden Perkovi} je ukazao da je oblast turizma sve zanimqivija investitorima, te da je za ve}i uspeh ove privredne grane neophodno i ve}e ulagawe. Tokom manifestacije odr`an je i okrugli sto na kojem se razgovaralo o koracima koji doprinose dolasku ve}eg broja turista, odr`an je i Upravni odbor Nacionalne asocijacije turisti~kih agencija JUTA, a sklopqeno je i niz poslova za narednu sezonu. D.Ml.

DNEVNIIZVE[TAJBEOGRADSKEBERZE Pet akcija s najve}im rastom

KURSNA LISTA NARODNE BANKE SRBIJE Zemqa

EMU

Valuta

evro

Va`iza

1

Kupovni zadevize

109,3969

Sredwi Prodajni Kupovni za za za devize efektivu efektivu 111,6295

114,1970

109,0620

9.950

49.750

12,50

4.950

24.750

AIK banka, Ni{

1,37

1.633

17.823.973

Pobeda holding, Petrovaradin

5,00

210

63.000

NIS, Novi Sad

4,50

953

19.452.690

Progres, Beograd

4,76

22

3.300

Imlek, Beograd

NIS, Novi Sad

4,50

-1,61

3.050

256.200

Soja protein, Be~ej

-1,30

757

323.348

Komercijalna banka, Beograd

0,81

1.620

38.880

Energoprojekt holding, Beograd

0,26

774

193.520

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

-1,61

490

321.440

Jubmes banka, Beograd

0,00

9.240

0,00

Galenika Fitofarmacija, Zemun

-1,64

3.120

365.040

89,3036

91,1261

93,2220

89,0302

Pet akcija s najve}im padom

Kanada

dolar

1

84,1580

85,8755

87,8506

83,9044

Danska

kruna

1

14,6751

14,9746

15,3190

14,6302

14,6688

14,9682

15,3125

14,6239

[vedska

kruna

1

13,1515

13,4199

13,7286

13,1112

[vajcarska

franak

1

89,8906

91,7251

93,8348

89,6154

V.Britanija

funta

1

128,8386

131,4680

134,4918

128,4442

dolar

1

85,4063

87,1493

89,1537

85,1449

Kurseviizovelisteprimewujuseod2.4.2013.godine

953 19.452.690

Promena

Cena

Promet

Politika, Beograd

-34,48

19

3.895

Lu~i} Prigrevica, Novi Sad

-33,24

500

195.000

Veterinarski zavod, Subotica

-7,80

461

66.845

Univerzal banka, Beograd

-3,88

769

5.385

Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-3,38

200

109.144

Promena

Cena

Promet

Vojvo|anskih top-pet akcija

SAD

BELEX 15 (584,40 0,74)

17,46

1

1

Promet

[ajka{ka {e}erana, @abaq

dolar

kruna

Cena

Fabrika {e}era, Crvenka

Australija

Norve{ka

Promena %

NIS, Novi Sad

4,50

Dijamant agrar, Zrewanin

-0,08

Soja protein, Be~ej Lu~i} Prigrevica, Novi Sad Razvojna banka Vojvodine, N. Sad

-1,30

953 19.452.690 2.400 757

489.600 323.348

-33,24

500

195.000

-3,38

200

109.144

Naziv kompanije

Promena %

Cena

Promet

Metalac, Gorwi Milanovac

0,00

2.390

47.800

Jedinstvo Sevojno, Sevojno

-2,49

4.151

145.265

Alfa plam, Vrawe

0,00

7.981

0,00

Veterinarski zavod, Subotica

-7,80

461

66.845

Tigar, Pirot

0,50

202

72.205

Sviiznosisudatiudinarima


6

~etvrtak 4. april 2013.

ekologija POQOPRIVREDNOMFAKULTETUPOVERENAIZRADASTRATE[KOGDOKUMENTA

POSLEUKIDAWAAGENCIJAIFONDA

Izmeneidopune ekolo{kihzakona Polovinom ovog meseca Ministarstvo energetike, razvoja i za{tite `ivotne sredine Vlade Srbije predstavi}e izmeneidopuneZakonaoza{titi `ivotnesredineiZakonaoza{titi prirode, kako bi se rad resornog ministarstva uskladio sa organizacionim promenamakojesunastalenakonukidawa pojedinih agencija iz oblasti za{tite `ivotne sredineiFondazaza{titu`ivotnesredine,aliizbogpromena u naknadama koje se pla}aju za za{titu`ivotnesredine. Srbija do kraja godine treba i da uskladi svoje zakonodavstvo iz oblasti ekologije sa brojnim direktivama EU . U oblasti uskla|ivawa zakonodavstva iz oblasti ekologije na{a dr`ava je daleko ispod zemaqauregionuizbogtogaje posao koji treba uraditi do kraja godine obiman i zahteva izradu akcionog plana, kako bi se{toprenapravilastrategija za{tite `ivotne sredine. Stubovi budu}e strategije morajubitizasnovaninaupotrebi novihtehnologija,pove}awunacionalnih ciqeva u tretmanu otpada,re{avawenajve}ihekolo{kih problema takozvanih “crnihta~aka”. Danas Srbija zaos taje u za{titi `ivotne sredine, a za postizawe EU standarda potrebnasuogromnasredstva,kojihtrenutnonemaineznaseni kada}eihbiti,bezpomo}iraznih raznih evropskih fondo-

va. Pored toga, gra|ani Srbije su jedni od najve}ih rasipnika energije po glavi stanovnika i pojediniciproizvodweuEvropi, {to znahteva izgradwu novih termoelektrana za koje opetnemanovca.Primenazelene gradwe i energetske efikanostijetekpo~ela,asawimaje trebalo krenuti jo{ pre nekolikogodina. Ekolo{ki problemi i neprilago|ena industrija u Srbiji posledica su vi{edecenijskog izostanka redovnog investirawausistemazaza{titu`ivotne sredine. Istovremeno, nije biloulagawaurevitalizacijui unapre|ewe tehnologija koje smawuju {tetne emisije. Predstavnik Kancelarije za evropske integracije Zoran Sreti} ocewujedabiSrbijuprilago|avawe standardima EU u za{titi `ivotne sredine u periodu od 2010. do 2030.godine trebalo da ko{ta 10,6 milijarde evra, {to je po 1.400 evra po glavi stanovnika. Za kapitalne tro{kove, odnosno infrastrukturu treba utro{iti 5,4 milijarde evra, za operativne tro{kove oko 4,6 milijarde evra, a za unapre|ewe administracije 536 miliona evra. On jepreciziraodasunajve}aulagawa,od5,5milijardievra,potrebna u oblasti tretmana otpadnih voda jer se u 90 odsto lokalnih samouprava kanalizacionavodaivodaizindustrijskihpostrojewanepre~i{}ava. Q.M.

POVODOMDANAPOKRAJINSKOGZAVODA ZAZA[TITUPRIRODE

Otvaraweizlo`be aboriyinskihumetnika Izlo`baaboriyinskihumetnika„Bogatstvoduha”otvarasedanas uPokrajinskomzavoduzaza{tituprirode,uokvirusve~anogobele`avawa1.aprila-danakadaje1966.godineZavodpo~eodaradi. Naotvarawu}egovoritidirektoricaZavodaBiqanaPawkovi}, ambasadorkaAustralijeuBeograduHelenaStudertiSlobodanPuzovi}izPokrajinskogsekretarijatazaurbanizam,graditeqstvoi za{titu`ivotnesredine.Otvaraweizlo`bezakazanojeza12~asova, a direktorica Pawkovi} }e u amfiteatru Zavoda govoriti natemu„Za{titaprirodeuAPVojvodini„,u11.30~asova. Zavodzaza{tituprirodenalaziseuNovomSadu,uRadni~koj ulici20a. J.Z.

GradNoviSadjepokrenuoizradustrate{kogdokumentakojitrebadaobuhvatisveurbane zeleneprostore,bezobzirana wihovukategorijuivlasni{tvo ipostanesvojevrstanvodi~lokalnim vlastima pri upravqawu i odr`avawu zelenom infrastrukturomgrada.Zaizradu strategije razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada zadu`en je Poqoprivredni fakultet, odnosno Katedra za hortikulturu i pejza`nu arhitekturu. Profesor Aleksandar Kurjakov sa Poqoprivrednog fakulteta predstavio je na nedavno odr`anoj manifestaciji „Novosadsko prole}e„ dokle se stiglo sa izradom ovog dokumenta, nagla{avaju} da on ima dugoro~nuperspektivu,tedasu se stru~waci ograni~ili na generalni urbnisti~ki plan, koji va`ido2031.godine. -Neophodnojeidentifikovatinedostatkeuplanirawu,projektovawuiodr`avawu.Tako|e, dodandanasNoviSadnemaizra|ene katastre zelenila. Wihovaizradabilajeaktivnatokom osamdesetih godina, ali je tad obuhva}ena samo odre|ena kategorija zelenila i sad je neophodnadodarakatastra-rekaojeKurjakov. Dodaojedasemorauspostaviti sistem zelenih prostora kroz povezivawe zelenila u gradu i stvarawe veze sa vangradskim zelenilom. Tako|e, strategija mora obuhvatiti i odgovor na klimatske promene.Kakojeobjasnio,projekcije su da }e u narednih 40 godina klima leti biti toplija i suvqa,azimi}ebitivi{epadavina,tesemorajuizabrativrstekoje}emo}idaserazvijajuuovakvojklimi.Premamonitoringu koji je sproveo Poqoprivredni fakultet, zakqu~enojedaCentar,Podbaraide-

Foto:B.Lu~i}

NoviSaddobijastrategiju ozelewavawa

Predvi|a se ure|ewe blokovskih povr{ina na Novoj Detelinari

lovi Limana 1 imaju dosta zelenila,alidasudeficitarni Novonaseqe,deloviprekokanalaDTD,KlisaiSlanabara, kaoirubnidelovinasremskoj strani.

vid u kont ejn er a, komp leks i gradskih ba{ta koje }e ure|ivati sami gra|ani, kao i fasadnivrtovi,vertikalnozeleniloizelenikrovovi.Kaoprimer dob re praks e nav eo je

Novonaseqe,deloviprekokanalaDTD,Klisai Slanabara,kaoirubnidelovinasremskojstrani, nemajudovoqnozelenila Strategija predvi|a ure|eweblokovskihpovr{inanaGrbavici, Novoj Detelinarui i u centralnom jezgru, kao i izgradwu zajedni~kih prostora i reorganizaciju onih koji nisu ure| en i, pop ut pret var aw a dvori{taupe{a~kezone.Kurjakov je predo~io da se mora uvesti i mobilno zelenilo u

[tutgart, gde se svaki metar kvadratni zelenog krova subvencionira, a u Danskoj se zeleni vrtovi besplanto navodwavaju.Premawegovimre~ima, odli~an potez bila bi reorganizacija industrijskih zona i izmenanamenanekihprostora, poput Trifkovi}evog trga ili Trgarepublike.

Novi Sad jedan je od prvih gradova koji je pristupio izradiovestrategije.Prewegato je u~inio Beograd, a taj dokumenta je usvojen 2011. godine. Iskustva u realizaciji po{umqavawa glavnog grada predstavio je in`ewer {umarstva izJKP„ZeleniloBeograd”Qubomir Popara navode}i da je proceweno da treba da se podigne oko 50.000 hektara novih {uma.Kakojeobjasnio,2011.godineposa|enojeoko90sadnica na potezu od U{}a do hotela „Jugoslavija”, a oko 50 hektara jeozeleweneounaju`emcentru grada. Lane je potpisan ugovor da se po{umi 32 hektara parkinga uglavnom na Novom Beo- gradu{tojeiu~iwenoumartu ovegodine. A.Jerini}

UOKVIRUIPAPROGRAMAPREKOGRANI^NESARADWESRBIJA-MA\ARSKA

ZaizmuqavawedelaJegri~ke kodSiriga190.000evra Deo korita reke Jergi~ke na teritoriji Siriga bi}e izmuqen, a ~i{}ewe }e doprineti poboq{awu protoka vode, wenom kvalitetu i o~uvawu biqnihi`ivotiwskihvrsta,saznalismonakonferencijizanovinareorganizovanojpovodomrealizacije projekta “Ekolo{ko upravqawe vodama u ravni~arskim predelima”. Taj projekat sprovodi se u okviru IPA programa prekograni~ne saradwe Ma|arska–Srbija,apartnerisu JVP“VodeVojvodine”,Vodoprivredno preduze}e “Ati-vizig” iz Segedina i Fond “Evropski poslovi”APVojvodine.Pore~i-

ma vr{ioca du`nosti direktora“VodeVojvodine”MirkaAyi}a,uizmuqavaweJergi~keulo`i}e se 190.000 evra, a bi}e o~i{}eno {est kilometara korita. -Zapreduze}ekojevodivodoprivreduodvelikogjezna~aja u~e{}e u ovom projektu. Ovo je tre}i projekat IPA programa za koje smo ostvarili 300.000 evra nepovratnih sredstava {to pokazuje da imamo znawa, snage i mogu}nosti da se suo~avamo sa problemima koji su pred vodoprivredomdanas-rekaoje Ayi}.

^isti}e se {est kilometara korita

Partneri iz Ma|arske o~isti}etrikilometrajednogod kanalauju`nomtokuTise. - Bi}e izmuqen deo glavnog kanaladu`inetrikilometra,a pre~i{}ewa,nakoniparalelno sa radovima radi}emo i monitoring kvaliteta vode i muqa. Krajwiciqnamjedapoboq{amo kvalitet vode kako bi ona mogladaposlu`iuraznesvrhe, a prvenstveno poqoprivrednicima za navodwavawe- rekao je zamenik tehni~kog direktora “Ati-viziga”izSegedinaKadar Mihalu. Direktor Fonda “Evropski poslovi”APVojvodinePredrag

Ninkovistakaojedajerealizacijaovogprojektadobarprimer i ostalim javnim i javno-komunalnimpreduze}imadaapliciraju za sredstva Evropske Unije. -Upravqawe vodenim resursimajeveomava`no,aosimtogasigurno}ebitinastavqenai rekonstrukcija lokalnih puteva, navodwavawe, a fokusira}emoseinaodbranuodpoplava. Mi smo pro{le godine realizovalijedanprojekat,sadpo~iwemo drugi, a sa sigurno{}u mogu re}i da }e i brojni drugi projekti biti implementirani kako ove tako i narednih godina-rekaojeNinkov. Po re~ima pomo}nika direktorazarazvojJVP“VodeVojvodine”imenaxeraprojektaJano{a Mi~keia reka Jergi~ka je odabranajerjestani{teretkih vrstabiqakai`ivotiwa,zbog ~ega je 2005. godina stavqena podza{titukaoparkprirode. -Vi{eod30godinasenijeizmuqivalazbog~egasemo`eo~ekivatida}edo}idodegradacije.Realizacijomprojekta,kojibi trebao da bude zavr{en sredinom2014.godine,poboq{a}ese kvalitet vode tako {to }e se ukloniti suvi{na vegetacija, o~uva}e se biodiverzitet i stvori}e se uslovi za odbranu od poplava. Ma|arska i Srbija }euokviruprojektarazvitizajedni~ki sistem za monitoring krozkoji}esekontrolisatikvalitetvode-objasniojeMi~kei. Za realizaciju projekta iz Fonda Evropske Unije obezbe|enojeoko600.000evra. N.Radman


dru[tvo KLUBLE^ENIHALKOHOLI^ARA

Psihoterapijaihemija polavekapobe|uju~a{icu Podaci Svetske zdravstvene organizacijigovoredauSrbiji decaod11do13godinapijudvostrukovi{ealkoholnihpi}aod svojih vr{waka u Evropi. Alkohol je veliki zdravstveni problemusvetu.Wegovazloup otreba jednako je opasna kao i cigarete i visok krvni pritisak. U svetu od zloup otrebe alkohola godi{weumre~etiriodstoqudi,gotovoistokaoiodcigarete, 4,5 odsto, ili od visokog krvnog pritiska, 4,8 odsto. U Srbijisegodi{wepostanovnikupotro{ioko11litaraalkohola,{tojesvrstavanavisoko ~etvrtomestouEvropi,ka`uu Zajedniciklubovale~enihalkoholi~ara u Srbiji. Ove godine obele`avasepolavekaodotvarawa prvog kluba le~enih alkoholi~ara u Srbiji 1963, dok je prviklubusvetuotvorenuEngleskoj1938.godine. Ule~ewualkoholizmaveoma va`nuulogu,osimterapijelekovima, ima psihoterapijski i soc io t er ap ijs ki tretm an u klubovimale~enihalkoholi~ara,konstatovanojenaplenumu Zajednice klubova le~enih alkoholi~ara, koji je ovih dana odr`anpodnazivom„Jaimoje telo”. –Alkoholizamjepravaneinfektivnaepidemija21.vekai kaotakavnanosiozbiqnu{tetu ne samo zdravqu obolelih ve} i dru{tvu u celini kroz tro{kove le~ewa, izgubqene radne dane, davawe novca, jer uprosekusrpskodoma}instvo tro{i{estodstosvogbuyeta na alkohol – ka`e predsednik ZajedniceprimarijusdrVojin Popovi}.–Usvetu,aliiuSrbiji, sve se vi{e primewuje sav rem en i pris tup ter ap iji

hem ijs kim sups tanc am a koje smawuje`equzaalkoholomiu kombinaciji sa psihoterapijskom podr{kom pove}ava se uspe{nost terapije pacijenata.

svakodnevni `ivot. Posle bolni~kog le~ewa, sledi faza produ`enogle~ewa,odnosnorehabilitaciona faza, koja traje bar godinu. Ta druga faza le~ewa je naro~itozna~ajnaisprovodise

Reklamirawealkoholnihpi}a Zabrana reklamirawa alkohola va`i u ve}ini zemaqa Evrope,paikodnas,aliproizvo|a~itogpi}auvekprona|u na~indaputemreklameprodruujavnost.Reklamajeito{to sepopularneli~nostislikajusbocomili~a{omuruci,{to daje negativnu sluku mladima koji se poistove}uju sa svojim idolima.Iakosetvrdidapivo„nijealkoholve}hrana”pase wegovo reklamirawe dozvoqava, statistika govori da je upravoonokrivozamnogaopijawa.Pivosenave~erwimzabavamapijenagajbepanije~udo{toseupojedinimzemqama Evropevodepolemikedaliitopi}estavitinalistuzabranereklamirawa. Le~ewe alkoholi~ara je dugotrajan proces, koji podrazumeva ne samo odvikavawe od svakodnevne preterane uporebe alkohola ve} i psihofizi~ki oporavak osobe, odnosno wenu socijalizaciju i ponovno ukqu~ewe u

uKlubule~enihalkoholi~ara. U Srbiji funkcioni{e 31 klub le~enih alkoholi~ara, a procewujesedabitrebalodaih ima mnogo vi{e, po{to je svetskioptimumjedanklubna10.000 stanovnika. J.Barbuzan

Kosebogatinara~un nastavnika Kada je pre bezmalo jedne decenijeuna{{kolskisistemuvedeno licencirawe nastavnika, propisanojedaprvulicencunastavniksti~epolagawemdr`avnogispita,adajezatimobnavqa svakihpetgodina.Jedanoduslovazatoobnavqawe,permanento stru~no usavr{avawe nastavnika, to jest zahtev da svaki nastavnik u toku pet godina mora dasakupi120bodovasaseminara, u posledwe vreme izaziva brojnanegodovawacehovskihorganizacija. Tako je Sindikat obrazovawa Srbije nedavno negodovao {to se zaposlenima u obrazovawu nudi vi{e od 1.000 seminarazastru~nousavr{avawe jer, po re~ima predsednika togsindikataBranislavaPavlovi}a, ve}ina tema na seminarimajeneva`nazaprosvetneradnike, ali istovremeno “ta oblastjepogodnotlezamalverzacije, pusto{ewe praznih nov~anikanastavnika,na~ijisera~un bogate predava~i seminara, me|u kojima su mnogi sada{wi ili biv{i radnici Ministarstvaprosvete,kaoizaposleniu dvaprosvetnazavoda”. – Zavod za unapre|ivawe obrazovawa i vaspitawa odlu~ujeotomekoji}eseminarbiti akreditovan, a onda isti ti kojiodlu~ujudr`eseminarepo Srbiji,{tojesukobinteresai zloupotrebaslu`benogpolo`aja–izjaviojeBranislavPavlovi}. – Prakti~no, me|u svim tim seminarima ima stotinak koji su stvarno korisni za nastavnike,doknaostaleiduzato {to moraju da sakupe bodove.Sdrugestrane,upraksisam seuverioiutodasunekiizvo-

U per io d u jan ua r–feb rua r 2013. god in e ostvar en o je 805.311no}ewa(jedanodstomawe u odn os u na isti per iod 2012),od~egasudoma}ituristi ostvarili 589.909 (jedan odsto mawe), {to ~ini 73 odsto od ukupnog broja ostvarenih no}ewa, a inostrani 215.402 (jedan posto vi{e) ili 27 odsto od ukupnog broja ostvarenih no}ewa. Mereno brojem ostvarenih no}ewa, doma}i gosti su najvi{e boravili u planinskim mestima (53 odsto) i bawama (24 odsto).Inostranigostinajvi{e su boravili u Beogradu (45 odsto), i na planinama (21 odsto), prenela je Turisti~ka organizacijaSrbije.

GIMNAZIJALCIUSKUP[TINIVOJVODINE

Kakodotolerancijeme|umladima Gimnazijalci iz Temerina, Ba~kogPetrovca,RuskogKrsturaiNovogSadaprisustvovali su ju~e u Skup{tini Vojvodine tribini„Pove}awetolerancije me|u mladima u Vojvodini”. U~enike je pozdravio potpredsednik Skup{tine Du{an Jakovqev, rekav{i da je najva`niji posaokojimseVladaVojvodine baviupravotolerancija: –Na`alost,tolerancijomseu dru{tvu~e{}ebavimodabismo

popravilisituaciju–kazaojeJakovqev. – Qudi se protiv netolerancije bore prezirom, a to nijeadekvatanodgovor.Najboqe re{ewejerazvojtolerancije. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Mu{kiwa-Hajnrih naglasila je da je ve}ina pritu`bi gra|ana koje stignu u tu institucija posledica netolerancije ra{irene u svim segmentima dru{tva,dokjepodsekretariz Sekretarijata za obrazovawe,

upravu i nacionalne zajednice Mato Groznica gimnazijalce upoznao s dosada{wim projektimaPokrajinskevlade. Kampawa }e se nastaviti u Zrewaninu i Subotici, a glavni promoteri su glumci humoristi~keemisije„Dr`avniposao”. Jedan od autora „Dr`avnog posla” Dejan ]irjakovi} gimnazijalcima je objasnio da mladi ~estopoku{avajudasedoka`uu

grupi biraju}i mr`wu prema drugima i druga~ijima, dok je Dimitrije Bawac naglasio da tolerancijamoradapostojida bidru{tvofunkcionisalo. –Nemogudashvatimkakoto mladi guraju nacionalizam u svojim{kolama.Bogatstvorazli~itostijenajboqe{toVojvodinaima,ato}eteshvatitikada po~nete da izlazite iz zemqe–rekaojeBawac. P.Klai}

VESTI Paso{3.600umesto 2.000dinara Uredbom Vlade Srbije izmewena je cena obrazacaputnihispravaiviza,kaoitro{kovi dostavqawa paso{a preko diplomatskog ili konzularnog predstavni{tva Srbije. Nakon{topro|eosamdanaodobjavqivawatogdokumentau“Slu`benomglasniku Srbije”, cena obrasca paso{a, diplomatskog i slu`benog paso{a iznosi}e 3.600dinara.Dosadajezaobrazacpaso{atrebalo2.000.Obazacputnoglistako{ta}e 345 dinara, vize 180, pograni~ne propusnice514dinara.Cenaobrascaulo{kauzpograni~nupropusnicuzapoqoprivrednike ko{ta}e 80 dinara. Tro{kovi

dostavqawa paso{a preko diplomatskog ili konzularnog predstavni{tva Srbije iznosi}e1.550dinaraakosenalazeuzemqamaEvrope,a1.700zaonakojasuunekojdrugojdr`avi. Q.M.

Protestportala„Bebac”, aliiizviweweporeznika Roditeqskiportal“Bebac”uputiojeprotestzbogodlukePoreskeupravedaodroditeqazahtevadaprikupebrojnudokumentaciju da bi ostvarili pravo na povra}aj PDV-a za opremu za bebe. Od roditeqa se zapovratakPDV-atra`efotokopijeizvodaizmati~nekwigero|enih,dokazaostarateqstvu,uverewaodr`avqanstvupodnosioca zahteva, dokaz o prebivali{tu pod-

7

SINDIKATOBRAZOVAWASRBIJEPROZIVAMINISTARSTVOPROSVETE

RadoturistiuSrbijudolaze BrojdolazakaturistauSrbijuufebruaru2013.godine,uodnosunafebruar2012,ve}ije20 posto,abrojno}ewa12,5posto. U februar u 2013, u odnosu na februar 2012, broj no}ewa doma}ihturistave}ije8,5posto, astranih25,7posto. PopodacimaRepubli~kogzavodazastatistiku,uperiodujanuar–februar2013.godineuRepublici Srbiji boravilo je ukupno 233.583turiste(dvapostovi{e uodnosunaistiperiod2012),od ~ega je doma}ih bilo 149.631 (+ tri posto), {to ~ini 64 odsto ukupnog broja gostiju, a inostranih83.952(+jedanposto),odnosno36odstoodukupnogbrojagostiju.

~etvrtak 4. april 2013.

nosioca zahteva, potvrda oba roditeqa o ukupnim prihodima za pro{lu godinu, fotokopijare{ewaoporezunaimovinupodnosioca zahteva, fiskalni ise~ci izdati od prodavca i wihove fotokopije, spisak brojeva fiskalnih ise~aka i fotokopija kartice s teku}im ra~unom i prve strane ugovorasbankom. Poreska uprava izvinila se zbog “sistemskegre{ke”po{tojeujednojodwenih filijaladeqenobrazackojisadr`iveliki broj dokumenata koje bi roditeqi trebalo dadostave.Sadaje,tvrdeuPoreskojupravi, postupak pojednostavqen i potrebno je da roditeqi osim jedinstvenog mati~nog brojazaocaimajku,dostavesamofiskalneise~keizdateodprodavcahraneiopremezabebe. Q.M.

|a~i seminara uzimali po 100.000dinarazadvadana. Ina~e, u Katalogu programa stalnog stru~nog usavr{avawa nastavnika, vaspita~a i stru~nih saradnika su 1.002 programa.OdtogasukomisijeZavoda za unapre|ivawe obrazovawa i vaspitawa odobrile 974, a Pedago{ki zavod Vojvodine 28. U zavisnosti od toga koliko traje,gdeseodr`ava,zakolikopolaznika je predvi|en i {ta polaznicidobijaju,jedanseminar po nastavniku ko{ta od 1.000 paido20.000dinara. Stru~no usavr{avawe trebalobidafinansiralokalnasamoupravakojojbi{kole,napo~etku svake {kolske godine, trebalo da dostave planove i programe stru~nog usavr{avawa zaposlenih da bi one mogle planirati novac za te namene. Na`alost, u praksi ~esto lokalnesamoupravezatenamene, iz objektivnih ili mawe objektivnihrazloga,neizdvojepare

pa se ili {kole snalaze, ako imajunekedodatneizvoreprihoda, ili nastavnici bodove sti~u o svom tro{ku ili ih ne sti~u. Istina,irokovizalicencirawesestalnopomerajutejo{ uveknijedannastavniknijeizgubiolicencuzbognedovoqnog broja bodova sa stru~nog usavr{avawa, ali se oni, bez obziranato,trudedapropisane bodove sakupe, dok se Sindikatzala`eza,kakoka`u,uvo|ewe reda u tom delu „navodnogostru~avawanastavnika”i tako{tobisepropisalamaksimalnarealnacenazapredava~e,{tobisepremapotrebama zaposlenih odredio mawi brojseminara,limitiralewihoveceneipropisalodaizvo|a~imorajubitikompetentni, alineizaposleniuMinistarstvu prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja, niti u prosvetnimzavodima. D.Deve~erski

ZA[TITNICAGRA\ANAUZREWANINU OIZVE[TAVAWUMEDIJA

Nacionalnemawine slu`ekaodekor „Ve}inamedijauSrbijirelativizuje napade na pripadnike nacionalnihmawina,prikazuju}iihkaobezazleneikaoposledicude~jihnesta{luka„,ocenilajeza{titnicagra|anauZrewaninu Draga-

na Radlova~ki-Grozdanovugodi{wem izve{taju za 2012. Bave}isepristupommedijaproblemima nacionalnih mawina, ona jeistakladasefizi~kinapadi napripadnikedrugihnaroda,i prebilokakvezvani~neistrage, progla{avaju za ne{to {to nije u~iweno iz nacionalisti~kih pobuda, nastoje}i da se na taj na~in stvori privid da se

vawa„, mi{qewe je za{titnice gra|ana izneto u godi{wem izve{taju. Kao primer takvog izve{tavawa, Dragana Radlova~ki-Grozdanovjenavelareporta`u televizije s nacionalnom frekvencijom,ukojojjeobjavqenodajeuselunateritoriji grada Zrewanina otkrivena bista jednog srpskog na-

u~nika i da jeuplanupodizawe bista i ostalih srpskih velikana.Me|utim,daqese,kao primervredanhvale,isti~eda jetonaseqenomestovi{enacionalno.

Negativnoosvetqewe? DraganaRadlova~ki-Grozdanovsmatradaseuve}inimedijaidaqeistrajavauprikazivawupripadnikanacionalnihmawinau{tonegativnijemsvetlu:„Tako,naprimer,akojeSrbinli{enslobodezbog{vercanarkotika,naslovunovinama biglasio’Uhap{enzbog{vercadroge’.Ali,daje,recimo,upitawupripadnikalbanskenacionalnemawine,naslovtekstabi bio ’Albanac uhap{en zbog {verca droge’. Isto tako, kada se izve{tavaomogu}nostiponovnoguvo|ewaviza,neka`eseda taopasnostpostojizbogtoga{togra|aniSrbijetra`epoliti~kiazil,ve}zbogtoga{toto~ineRomiiAlbanci,kaoda oninisuna{idr`avqani”. radioobi~nomkriminalu,ane oetni~kimotivisanom. „Tako|e,kadaseuizve{tajimamedijanavodidajenekasredina vi{enacionalna, sti~e se utisak da se to ~ini samo zato da bi se ispunila odre|ena forma. A, nacionalne mawine seidaqetretirajusamokaodekor kojeg se treba setiti u odre|enim prilikama, bez potrebedaseistaknedasuostavile nekitragusvimoblastima`ivotatedaioneimajuistorijui kulturuvrednupa`weipo{to-

„Onda se postavqa pitawe – ako je to selo vi{enacionalno, za{to bi se postavqale biste samo srpskih velikana? Nije vaqdadatanacionalnamawina kojatamo`iviisamanemaneke svoje velikane koji tako|e zaslu`uju bar jednu bistu? Ta pitawa nisu postavqena u toj reporta`i jer se verovatno smatralo da je dovoqno re}i da je ta sredina vi{enacionalna da bi se ispunila odre|ena forma„, zamera Dragana Radlova~ki-Grozdanov. @.Balaban


8

crna hronika

~etvrtak 4. april 2013.

PORODI^NATRAGEDIJAUVRANI]U,KODBEOGRADA

Otac,majkaisin na|enimrtvi

Troje ~lanova porodice Simi} iz Vrani}a kod Beograda na|enisumrtviju~eoko16~asovausvojojku}i.Sumwaseda jere~oubistvuisamobistvu.U ku}i su zate~eni mrtvi otac, majkaisin. Mu{karac je star 81 godinu, `ena je imala 78 godina, a wihovsin52godine,navedenojeu saop{{tewuMUP-a. Tela je u porodi~oj ku}i u UliciMilenkaJeli}a60prona{ao drugi sin Zoran, koji je iz Beograda, gde `ivi, do{ao da

obu|e roditeqe i brata. On je, nai{av{i na zakqu~anavrata, odmahposumwaodane{tonijeu redu.Razbiojestaklonavratima, a kada je u{ao u ku}u zatekaojebe`ivotnatelaroditeqa i brata. Odmah je pozvao policijuiHitkupomo}. ReporteriB-92slicamesta su javili da kom{ije ni{ta ~udnonisu~ule,kaoidasuposledwi put videli ove qude u ponedeqak.Spekuli{eseotome da su ubistva izvedena sekirom.

HAP[EWEUSTAROMSLANKAMENU

Osumwi~enzate{ko ubistvo`ene Pripadnici Policijske upraveuSremskojMitrovicili{ilisuslobodeiodredilizadr`avawedo48satizaS.P.(63) iz Starog Slankamena, zbog osnovane sumwe da je pre dva dana, zadao vi{e udaraca u teloiglavuZ.A.(46),odkojihje preminula. Kako je ju~e saop{tila Policijska uprava Sremska Mitrovica,krivi~nomdeluprethodi-

la je sva|a u ku}i preminule. Uvi|ajnalicumestaizvr{ioje de`urniistra`nisudijaVi{eg suda u Sremskoj Mitrovici, u prisustvu zamenika vi{eg javnogtu`iocaipolicije. Osumwi~eni }e u zakonskom roku,uzkrivi~nuprijavuzate{ko ubistvo biti priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici, navedeno jeusaop{tewu. (Tanjug)

ODBIJENA@ALBATU@ILA[TVAUPROCESU „JUGOSKANDIK”

GazdaJezdaostaje naslobodi ApelacionisuduBeograduje odbiokaoneosnovanu`albuTu`ila{tvapodnetuprotivodluke beogradskog Vi{eg suda o ukidawu pritvora Jezdimiru Vasiqevi}u, vlasniku propale {tedionice „Jugoskandik„, posle izre~ene presude kojom je osu|en na pet godina zatvora „zbogorganizovawapiramidalne {tedwe“ pre dvadeset godina.UApelacionomsuduka`uda jepotvr|enaodlukaVi{egsuda zbogtoga{tosupravilnoutvr|ene ~iwenice u vezi s ukidawem mere pritvora, koja je okrivqenom bila odre|ena radi obezbe|ewa wegovog prisustvaupostupku. – Po drugostepenoj odluci, Vi{isudje,imaju}iuvidudaje okrivqeni nepravosna`nom presudom osu|en na kaznu zatvorautrajawupetgodina,ada jebioupritvorudu`e,vi{egodina,pravilnozakqu~iodaradi nesmetanog krivi~nog postupkadaqezadr`avaweJezdi-

mira Vasiqevi}a u pritvoru nije nu`no – izjavila je za „Dnevnik“ portparolka ApelacionogsudaMirjanaPiqi}. Presudom Vi{eg suda u Beo- gradu,izre~enomkrajemfebruara, vlasnik propalog „Jugoskandika“ Jezimir Vasiqevi}, i biv{i direktor crnogorske Banke privatne privrede Miodrag Vukoti}, kome je su|eno u odsustvu,osu|enisuzakrivi~nodelozloupotrebe slu`benog polo`aja na po pet godina zatvora, dok su trojica Vasiqevi}evih biv{ih saradnika oslobo|enioptu`bi. Vi{etu`ila{tvouBeogradu jeulo`ilo`albunapresudu. Vasiqevi}ev„Jugoskandik“je oti{ao u ste~aj krajem marta 1993. godine, a u optu`nici je izneta procena da je propa{}u te {tedionice i istoimene kompanije, „{tedi{ama pri~iwena{tetaod oko 190miliona nema~kih maraka“. J. J.

CARINICII[PEDITERITERETESEDASUO[TETILIBUYETZADVAMILIONAEVRA

Zbogmalverzacijakineskom robom14uhap{enih Petorood14osumwi~enihza malverzacije s carinama, koji suju~eujutrouhap{eni,pro{le no}isupoku{alidauni{tedokumentacijuonezakonitomuvozurobe,po{tosuobave{tenio pokretawu istrage, saop{tilo je Tu`ila{tvo za organizovani kriminal, koje je po~elo saslu{aweprivedenih. Zbog neovla{}enog objavqivawa podataka o aktivnostima Tu`ila{tva i policije na tom predmetuinajaveda}ebitipokrenuta istraga, uni{tavawe

Upravacarina:Nismoiznena|eni Upravacarinasaop{tilajeju~edaprivo|ewe14osobaosumwi~enihdasuo{tetiledr`avuzaokodvamilionaevra,me|u kojima je sedam carinskih slu`benika, nije iznena|ewe za tu slu`bu. „Pomenutaakcijazacarinskuslu`bunijeiznena|ewe,ve}je naprotiv Uprava obezbedila neophodnu dokumentaciju na kojoj jeslu~ajizasnovan”,pi{eusaop{tewu.Dodajesedasecarina tokomvi{emese~neakcijemaksimalnoanga`ovaladapomogne pripadnicimaSlu`bezaborbuprotivorganizovanogkriminala,Slu`bezakriminalisti~ko-obave{tajneposloveiprikrivenogislednika,Upravikriminalisti~kepolicije,kaoiTu`ila{tvu za organizovani kriminal na razotkrivawu navedenih zloupotreba. „Upravicarinajekaoinstitucijiuinteresujedaseizslu`beudaqequdikojizloupotrebqavajupolo`ajnakojemsujer timeblateimesvihonihkojipo{tenoradesvojposao”,navodiseusaop{tewu.

dokazasupoku{aliDragicaL., Mirjana D., Igor F., Igor S. i Bo{koS.,navodiseusaop{tewu Tu`ila{tva. Oni su prilikomli{ewaslobodezate~eniu magacinu {pedicije „Global {ped”,alisuintervencijompolicije spre~eni u poku{aju da uni{tedokumentaciju. U Tu`ila{tvu za organizovanikriminalpo~elasusaslu{awasedamcarinskihslu`benika isedamvlasnikaizaposlenihu {pediterskim preduze}ima „Global {ped” i „Samba eksport-import”, protiv kojih je policija podnela krivi~nu prijavuzbognezakonitogpostupawa upriuvozuicariwewutekstilne robe proizvedene u Kini. Svima je odre|eno zadr`avawe

od48satiukomroku}ebitizavr{eno wihovo salu{awe i odlu~enoopokretawuistrage. Privedeni su carinski slu`beniciNikolaS.,DragicaL., BaneI.,MirjanaD.,JasminaM., VladimirP.iVladanP. Me|u privedenima su i vlasnici i zaposleni u {pediterskim preduze}ima „Global {ped” i „Samba eksport-import”:DejanS.,NenadM.,Igor S.,AidaB.,Du{koT.,Bo{koS. iIgorF. Po navodima krivi~ne prijave, osumwi~eni su kao ~lanovi organizovanekriminalnegrupe posledwu godinu dana, sa~iwavawem dokumentacije s la`nim podacima o vrsti robe koja se uvoziuSrbijuiwenimla`nim deklarisawem,omogu}ilidase uvezena roba carini po ni`oj tarifi. Izbegavawem pla}awa carinskih obaveza i PDV-a, na tajna~insuo{tetilibuyetSrbije, a uvoznicima pribavili imovinskukoristuukupnomiznosuodokodvamilionaevra. UradunatompredmetuTu`ila{tvozaorganizovanikriminaljesara|ivalosUpravomcarina, na osnovu ~ijih podataka jeutvr|enavisina{tetekojaje pri~iwena buyetu Republike Srbije,navodiseusaop{tewu. (Tanjug)

ISTRAGAOZLOUPOTREBAMAUPRIVATIZACIJI„SARTIDA”

Sudjo{vagaoKqajevi}u Vi{isuduBeogradunijejo{ pozvao na saslu{awe biv{eg predsednika beogradskog Trgovinskog suda Gorana Kqajevi}a povodom zahteva Tu`ila{tva za pro{irewe istrage protiv wega u vezi sa zloupotrebama kodprivatizacije„Sartida”jer utvr|uje svoju nadle`nost za postupawe. – Naime, Vi{i sud ispituje nadle`nost redovnog istra`nog odeqewa tog suda za postupawepozahtevuzapro{ireweistragekojijeprotivKqajevi}a podnelo Vi{e javno tu`ila{tvo i povodom toga treba da donese odluku – rekla je portparolka suda Du{ica Risti}.–ZbogtogaKqajevi}ujo{ nijeuru~enpozivzasaslu{awe. Zahtevom Vi{eg javnog tu`ila{tva za pro{irewe istrage od 27. marta zatra`eno je pro{irewe istrage samo protiv Kqajevi}a, a nekoliko dana ka-

GoranKqajevi}

snijeMUPjeTu`ila{tvuzaorganizovanikriminalpodneodopunu krivi~ne prijave protiv nekada{weg {efa kabineta ubijenog premijera Zorana \in|i}aNemaweKolesaraiKqajevi}azbogsumwedasuizvr{ili krivi~nodelozloupotrebeslu-

`benogpolo`ajauvezisprivatizacijom „Sartida” u toku 2002.i2003.godine. Kolesarjeusubotu,30.marta pritvoren nakon saslu{awa i protiv wega je Tu`ila{tvo za organizovani kriminal pokrenulo istragu, dok je Kqajevi} pu{tenbezsaslu{awadoodlukeVi{egsudaozahtevuzapro{ireweistrage. Pred nakada{wim Okru`nim sudom2005.godinepokrenutaje istraga zbog „Sartida” protiv Kqajevi}a,Du{anaMar~i}evai BranislavaIgwatovi}a.Dakle, u zavisnosti od odluke Vi{eg suda,istraguprotivKqajevi}a iostalihosumwi~enihmoglobi preuzeti Tu`ila{tvo za organizovani kriminal, a moglo bi je dobiti i redovno istra`no odeqeweVi{egsuda. Prvaspornastvaruprivatizaciji „Sartida” je {to je kompanija2003.godineprodatane-

posrednom pogodbom za 23 miliona evra ameri~kom „Ju-Es stilu”,doksudugoviod1,7milijarde dolara preneti na dr`avu. Kqajevi}jeoptu`enikaojedanodorganizatoragrupesudija, privrednika i advokata poznatekao„ste~ajnamafija„kojoj }e uskoro biti izre~ana prvostepena presuda u Specijalnom sudu u Beogradu. On je bio uhap{en2006.godine,asu|ewe toj grupi po~elo je u januaru 2007.godine. Kqajevi} je, me|utim, jednom ve} bio bezuspe{no osu|en na godinudanazatvora zbogoptu`bi u predmetu „Po{tanska {tedionica”, po{to je pro{le godine Apelacioni sud u Beogradu zbog apsolutne zastarelosti odbio optu`be protiv wega i sudije Trgovinskog suda Delinke \ur|evi}, koja je bila oslobo|ena. (Tanjug)

NOVASAZNAWALONDONSKOG„GARDIJANA”OBIV[EMKOMANDANTUVOJSKEREPUBLIKESRPSKE

RazotkrivenaenigmaskrivawaRatkaMladi}a? Ha{kioptu`enikRatkoMladi} uspe{no se skrivao godinama zahvaquju}i oslawawu na mali broj qudi ~iju je lojalnost,kakoju~epi{elondonski „Gardijan”, obezbe|ivao pretwama,i`ive}iusveve}ojizolaciji. Listka`edajepri~uodugodod i{ wem skriv aw u biv{ eg komandanta Vojske Republike Srpskesastavionaosnovurazgovora s Mladi}evim ro|acimaisudskihtranskripata,kao inavodasrpskihime|unarodnihistra`iteqa. U skrivawu su mu pomagali pripadnici srpske vojske, saradniciiporodica,azajedni~ki imeniteq wihove odanosti, tvrdilist,biojestrah. „Ti pomaga~i su ga smatrali srpskimherojom,a kadabiwihova lojalnost oslabila, dobijali bi poklon – fotografije svojedece,{tojebilajasnaporuka:akomogudabudunameti objektiva,mogudabuduinameti ne~eg drugog”, navodi „Gardijan”. Posle rata Mladi} je imao punu podr{ku Milo{evi}evog vojn og estab li{ ment a, pi{ e

list,isti~u}idajeujulu1997. godine oficir Milan Guw dobio neobi~an telefonski poziv da do|e u vojno odmarali{tenaRajcu,gdejezatekaodesetak mu{karaca me|u kojima jebioiMladi}. – Bio sam upla{en i zbuwen ovim tokom doga|aja – ispri~aojeonkasnijeHa{komtribunalu. Mesec dana potom, Mladi}evapratwase,opetusredno}i, prebacilauve}evojnoodmarali{te, u Stragarima kod Kragujevca. General\or|e]ur~in,stari porodi~ni prijateq, opisao je kako je izgledao tipi~an dan s Mladi}em tada. „Razgovarali smo, {et al i {um om, igral i {ah,karte,stonitenis.Ru~ali bismoiopeti{liu{etwu.” List navodi da je radi Mladi}eve za{tite formiran u Beogradu takozvani specijalni 30centarsdesettelohraniteqa. Mladi} je imao voza~a, kuvara,li~nogposlu`iteqa.Uto vremejeboravioiusvojojku}i uUliciBlagojaParovi}auBeogradu,pose}ivaorestoranei fudbalskeutakmice.

dodaju}i da je Mladi} kasnije bio vidno zabrinut za svoju bezbednost.„Biojeodlu~anda senepreda`iv”,ka`eon. Milo{evi}evi prijateqi u vojnojkomandisugazatimprebaciliuvojnubazuKr~markod Vaqevakojajebiladobroutvr|ena.Mladi}jepenzionisaniz vojskeumartu2002,auaprilu

nikJovo\ogo,kojijebiozadu`en za iznajmqivawe stanova naNovomBeogradu. –Nijeizlazionapoqe,donosili su mu hranu i novine, porodicanijesmeladagaposeti – ka`e Mladi}ev advokat Milo{[aqi}. @iveojeuUliciJurijaGagarina,nedalekoodRadovanaKa-

List navodi da je radi Mladi}eve za{tite formiran u Beogradu takozvani specijalni centar s deset telohraniteqa. Mladi} je imao voza~a, kuvara, li~nog poslu`iteqa RatkoMladi}

Izvanwegovogza{titnogbalona, me|utim, Srbija se brzo mewala, pi{e „Gardijan”. Milo{evi} je svrgnut s vlasti 2000.godine,aslede}egodine gajeuhapsilademokratskiizabrana vlada premijera Zorana \in|i}a, koji ga je i poslao u Hag.Hap{eweje{okiraloMladi}a, koji je iste no}i napustio svoj stan, pri~a ]ur~in,

je usvojen Zakon o saradwi s Ha{kim tribunalom. Generali su savetovali Mladi}u da napusti Kr~mar, {to je on prvo odbijao,alije1.junaoti{aou konvojuvojnihvozila.Tadapo~iwemawekomfornafazawegovog boravka u bekstvu. Mladi}evamre`apodr{kejeodjugos lov ens ke vojs ke spal a na {a~icustarihdrugovaizrata u Bosni, pi{e „Gardijan”. Jedanodwihjebiobiv{ipukov-

rayi}a,alijemogu}edasenisu sreli. Mladi} je bio disciplinovanizahtevanpremaqudima koji su brinuli o wemu. Ujutru bi pre fiskulture tra`io toplo mleko i med. Voleo jedawegovahranabudesve`a, kupqenaistogdana.Paziojena svoj izgled, brijao se svakog dana i govorio da „onako kako ~ovekizgledanadansmrti,tako }e izgledati i u zagrobnom `ivotu”.

Vodio je ra~una o zubima, svestantogadabiodlazakkod zubara ugrozio wegovu bezbednost. To su, kako navodi list, bil i par am et ri Mlad i} ev og `ivotadoubistvaZorana\in|i}a, nakon ~ega su usledila hap{ewa koja su naru{ila Milo{evi}evbezbednosniaparat ipretiladaugrozeMladi}evu mre`uza{titnika,zbog~egaje smawiobrojtelohraniteqa. Po nav od im a „Gard ijan a”, ima dokaza da je Mladi} u to vreme bio u podzemnim bunkerima u kasarni u Top~ideru, gdesudvavojnikaubijena2004. godinezato{tosu,kakotvrde wihovi roditeqi, videli Mladi}a. Do sled e} e god in e Ratko Mladi}sevratiouUlicuJurijaGagarina,aliudrugistan,a zatimjepreba~enuseloQuba kod Sremske Mitrovice, u vikendicu jednog od svojih pomaga~a. NijedozvolionisupruziBosiqkinisinuDarkudagaposete, ali mo`da ga je na kraju i odala porodi~na briga, pi{e „Gardijan”. (Tanjug)


crna hronika GRADONA^ELNIKNOVOGSADATRA@IHITNOIMENOVAWE^ELNIKAPOLICIJE

Gradona~elnik Novog Sada Milo{ Vu~evi} zatra`io je od MUP-a da u {to kra}em roku imenuje na~elnika novosadske policije i tako re{i problem kojitrajeve}trigodine. – Nedopustivo je da drugi po veli~inigraduSrbijinemaprvog ~oveka jedne od najva`nijih slu`bikojajezadu`enazabezbednost gra|ana i wihove imovine–poru~iojeVu~evi}.–Nemogu}ejedataslu`bafunkcioni{enavisiniodgovornogzadatkakojijojjepoveren,adanemaosobukojaimapunlegitimitetdajevodi.Bezbednostqudi jenaprvommestuusvakojdr`avi,ana{azajedni~kaobavezaje dabezbednostdr`imonanajvi{emnivou. Na mestu v. d. na~elnika Policijske uprave Novi Sad ve} tri godine je Stevan Krsti}, a tokom te tri godine nekoliko puta je najavqivano da }e u PU NoviSadbitiimenovanstalni na~elnik. Unekolikonavratatojeobe}avao i ministar unutra{wih poslovaIvicaDa~i},aposledwiputtoje19.martaobe}aoi direktor policije Milorad Veqovi}, koji je rekao da je imenovawe na~elnika u Novom Saduprakti~nopitawedana.

Foto:N.Stojanovi}

Vu~evi}:Nedopustivo~ekawe nana~elnikapolicije

NovosadskaPolicijskaupravajo{~eka{efa

Osim Stevana Krsti}a, koji figurirakaojedanodozbiqnijih kandidata, kao mogu}i na~elniciPUNoviSadpomiwu seimenajo{~etvoricepolicajaca koji bi mogla preuzeti tu funkciju.Me|utim,po{toseza mesto na~elnika policijske uprave ne raspisuju konkursi, niti podnose prijave kandidata, svako ime koje se pomene ostajeudomenunaga|awa.

Tako|e mo`e samo da se naga|a za{to je PU Novi Sad, kao druga policijska uprava u dr`avi, ve} tri godine bez stalnog na~elnika i kome odgovara takav status koji mo`e samo da {teti op{toj bezbednosnojsituacijinapodru~jukoji ona pokriva, {to se u posledwih nekoliko godina i manifestovalo kroz porast nasiqa i razbojni{tava na novosad-

Milo{Vu~evi}

skim ulicama. Bez obzira na `eqe lokalnih politi~kih i bezbednosnihstruktrura,novog na~elnika novosadske policije }e na predlog direktora MiloradaVeqovi}a,imenovati ministar Ivica Da~i}, kako je predvi|enoZakonomopoliciji, akoliko}eNoviSadjo{~ekati na takvu odluku, ostaje da se vidi. N.Perkovi}

PREKINUTOSASLU[AWESVEDOKANASU\EWUZATRAGEDIJUU„KONTRASTU”

Protivpo`arnominspektoru pozlilozavremesvedo~ewa –Nijemidobro–kazaojeju~e nakonpostavqawamnogobrojnih pitawa stranaka, inspektor za protivpo`arnu za{titu iz Odseka za nadzor objekata Zoran Jo{i}, u nastavku su|ewa zbog

ruve}osusretusasuvlasnikom „Kontrasta„ pred Novu godinu 2011. godine kada ga je, po svom iskazu, sa~ekao u automobilu predklubomdabigapitao,pozadatkupretpostavqenih,dali}e

Pre nego {to mu se pogora{lo zdravstveno stawe, ovog svedoka je odbrana optu`enih pitala za{to to nije pitao telefonom, ve} je dolazio da se vidi sa zakupcem lokala i {ta

Protivpo`arnakontrolalokalapremapotrebi

tragi~nog po`ara u novosadskom no}nom klubu „ Kontrast” pro{le godine 1. aprila, u kojem je `ivot izgubilo {estoro mladihqudi. Preno{tomujepozlilo,iznenada se nalaktio na govornicu i jedva ostao u stoje}em polo`aju, i to zahvaquju}i tome {to su muwevito prisko~ili najbli`i advokat i radnik obezbe|ewa. Ubrzo, a posle umivawa, taj svedok je izrazio `equ da nastavi svedo~ewe, alipredsednicave}asudijaZora Jamu{akov nije htela da rizikujeireklajedamujepotrebna lekarska pomo} te da }e se nakanadno odlu~iti o tome da li je potreban eventualno nastavak wegovog svedo~ewa, pri tomnaglasiv{idaono{toulazi u zapisnik obavezuje. Ina~e, Jo{i}senijeizja{wavoopo`a-

se u „Kontrastu„ slaviti do~ek. Onjekazaodajezadu`enposlom mahomuoblastiTitelaidamuje suvlasnik diskoteke Slavi{a Stani{i} odgovorio da ne}e te danijeulazioulokal.

biradiodajeovajrekaoda}e bitislavqa. – Kad je svedoku ovako lo{e, dalimo`etedazamislitikako je nama godinu dana? – kazao je roditeqjedneod`rtava.

Gra|evincinekontroli{u unutra{wostobjekta [efica Odseka gra|evinske inspekcije Marina Kurbatvinski objasnila je kako deluje ta slu`ba i koja su wena ovla{}ewa. – Gra|evinski inspektor kontroli{e izgradwu objekta, postojawe i po{tovawe dokumentacije, odnosno da li je objekat legalanidaliimaupotrebnudozvolu–kazalajeMarinaKurbatvinski.–Nemamoobavezukontroleuunutra{wostiobjekta bezprijavedasetamone{torad.Zasveradovejepotrebnoishodovaweodobrewa–re{ewakojimseodbravaizvo|ewaradova.VlasnikbitrebalodapodnesezahtevGradskojupravizaurbanizam.Potomnasonaizve{tavadajepodnetzahtevitonam jesignaldapratimosituaciju.

PoJo{i}evomizlaskuizvelike sale, optu`eni zakupci su seokrenulipremao{te}enima upubliciiglasnokazalidataj svedoknegovoriistinu,ustvrdiv{i da je on bio unutra prilikom pomenutog razgovora te da je u celom gradu ogla{avan do~ek,kojije,uzgred,biosubotom, kada se obavezno radi. U tomjepredsednicave}akategori~no zabranila kome{awe i energi~no zabranila razgovor bezwenogodobrewa. – Nije doru~kovao jutros – obrazlo`io je naredni svedok, pretpostavqeniovomisnpektoru, na~elnik Odeqewa za preventivnu za{titu u sektoru MUP-a za vanredne situacije u Novom Sadu Dragoslav Durkali}. OnjeobjasniodauOdsekuza nadzorobjektauizvr{ewumeraza{titeodpo`arapositematizacijitrabadaradi{est inspektora, ali da nedostaje jedan,tedaodwih,trojenerade u Novom Sadu ve} u Ba~koj Palanci, Vrbasu i Be~eju,tako da su zadu`eni za ceo Ju`noba~kihokrugs12op{tina,ali da im nekad poma`u, kad su u mogu}nosti, kolege iz drugih odseka. – Svaki inspektor zadu`i spisak „subjekta„, a ugostiteqskiobjektisekontroli{uprema potrebi – naveo je ovaj svedok.–Kadsura|enekontroleu „Kontrastu„, u martu 2008. godine i u aprilu 2010, u obe su imali iste konstatacije. Inspektori su naredili mere za evakuaciju,svetlazateslu~ajeve i ozna~avawe evakuacionog puta, nabavku dodatnih ru~nih aprata za ga{ewe po`ara. Vlasnikje,tako|e,trebalodanam poka`e projektnu dokumentacijuzaza{tituodpo`ara,kojase kod nas overava. Jer, kada se pribavi saglasnost, treba obaviti prijem objekta s aspekta za{tite od po`ara. Po va`e}im zakonima i pravilnicima, nismoimalinikavogosnovada zabranimo rad tog objekta. Ni sadanijenikakvomuredbomili pravilnikom definisano kolikoqudimo`enegdedau|euodnosunapovr{inuobjekta. M.Vuja~i}

~etvrtak 4. april 2013.

9

SINVLASNIKA„DELTE”ODJU^ESELEKTRONSKOM NARUKVICOM

MarkoMi{kovi} uku}nompritvoru

Specijalni sud u Beogradu prihvatio je predlog odbrane Marka Mi{kovi}a, jednog od trojice osumwi~enih u istrazi slu~aja „putarske firme“, da mu pritvor bude zamewen merom zabrane napu{tawa stana uzelektronskinadzor, aodluka jeju~eirealizovana. Kakoje„Dnevniku“potvr|eno u Upravi za izvr{ewe krivi~nih sankcija, Marko Mi{kovi} je od ju~e u re`imu takozvanog ku}nog pritvora. –Onjeju~epreba~enizpritvorske jedinice beogradskog Okru`nogzatvora naizvr{ewe merezabranenapu{tawastana uzprimenuelektronskognadzora – ka`e portparolka Uprave zaizvr{ewekrivi~nihsankcija ZoranaVu~i}evi}. Po wenim re~ima, „ni u jednom trenutku Marko Mi{kovi} fizi~kisamnijenapustiopritvorisvevremejeuingerencijiUprave“. –Slu`beniciUpravesuokrivqenog preuzeli u pritvorskoj jedinici, sproveli do wegovog stana i odmah postavili opremu za elektronski nadzor i „elektronsku narukvicu“– izjavila je Zorana Vu~i}evi} za „Dnevnik“. Kakosaznajemo,sudnijeprihvatiopredlogeodbrane –polag aw e jems tva za vlas nik a „Delt a hold ing a“ Mir os lav a Mi{ kov i} a, Mark ov og oca, osumwi~enog u istom istra`nom postupku, kao ni meru elektronskognadzorauodnosu na vlasnika „Nibens grupe“ Mila \ura{kovi}a i oni su ostali u pritvoru po sudskom

MarkoMi{kovi}

re{ewu kojim im je produ`en dojuna. Istra`ni organi sumwi~e Mi{kovi}e i \ura{kovi}a za krivi~nodelozloupotrebeslu`benog polo`aja i neosnovano izvla~ewe imovine iz ve}eg broja biv{ih dru{tvenih putarskihpreduze}aod2005.do 2008. godine, nakon {to su ih privatizovali preko \ura{kovi}evefirmePZP„Ni{“. Tu`ila{pvo je javno iznelo sumwe da je „izvla~wem imovineizputarskihpreduze}aMarku Mi{kovi}u pribavqena koristod17do19milionaevra, Milu \ura{kovi}u oko deset miliona evra, a kiparskoj kompaniji Miroslava Mi{kovi}a ‘Hemslejd‘ oko milion i po evra“. Okrivqeni su odbacili sve optu`be.. J.J.

VESTI Pritvorzbog silovawapastorke Kriminalisti~ka policija uhapsila je tridesetpetogodi{weg Novosa|anina pod sumwomdajepo~iniokrivi~nadela silovawa, nedozvoqenog dr`awa oru`ja i ekplozivnih materijainasiqauporodici. Osnovano se sumwa da je on pijan u no}i izme|u nedeqe i ponedeqkauku}isilovaosvoju sedamanestogodi{wupastorku. Tako|eseteretizaverbalno i fizi~ko nasiqe nad svojom suprugom kao i nad wenom }erkom. U wegovoj ku}i prona|eni su revolver, bomba i municija za oru`je razli~itog kalibra, saop{tila je novosadska Policijskauprava. Nakonju~era{wegsaslu{awa okrivqenog, de`urni istar`ni sudijaVi{egsudaTatjana\ura{kovi}odredilamujepritvor.

Obijali novosadskakola Odmahnakonpo~iwenihkra|a policija je uhvatila petoricu osumwi~enih kojima se pripisuje da su preksino} u NovomSaduobilipetautomobila i ukrali akumulatore i dvato~ka. Protiv Novosa|anina M. B. (1989) i Temerinaca Q. S. (1993),J.M.(1992),S.M.(1994) i L. J. (1993) slede krivi~ne prijavezavi{ete{kihkra|a,a o{te}enimasuvra}eniukradenipredmeti,navodiseuju~era{wemsaop{tewupolicije. M.V.

Provalaumagacin prodavnice PolicijauSentiodredilaje zadr`avawedo48sati^abiD. (1978) iz Sente zbog osnova sumwe da je u no}i izme|u 31. marta i 1. aprila ove godine provalioumagacinsamostalne trgovinskeradweuSentiizkojegjeodneokafu,cigaretei~okolade,pri~iniv{inatajna~in materijalnu {tetu ve}u od 150.000dinara. Osumwi~eni }e, uz krivi~nu prijavu koja ga tereti da je po~iniote{kukra|u,bitiprive-

denistra`nomsudijiOsnovnog sudauSubotici. Protiv ^abe D. policija je u martu ove godine ve} podnela trikrivi~neprijavezbogosnovasumwedajeprovaliouvi{e privatnih ku}a na teritoriji sen}anskeop{tine. M.Mr.

Proces [ari}evomklanu Napo~etkuobjediwenogsu|ewa svim pripadnicima narko klana Darka [ari}a, danas }e senaoptu`eni~kojklupiSpecijalnogsudauBeograduna}isvega 11 optu`enih, po{to je wih 16ubekstvu,adevetjepriznalokrivicu.Ovosu|ewekrenu}e ispo~etkaizprocesnihrazloga jerjesudodlu~iodaspojipostupakpo{estoptu`nicakojimaje obuhva}eno 39 optu`enih za {verc ukunpno 5.754 kilograma kokainaizUrugvaja,Argentinei BrazilauZapadnuEvropu. Odpodizawaprveoptu`nice u aprilu 2010. devetorica su osu|enanaosnovusporazumasa Tu`ila{tvom za organizovani kriminal prema kojima su priznalikrivicuza{verckokaina uzamenuzabla`ezatvorskekazne i oduzimawe imovine, a trojica optu`enih su odlu~ila dasara|ujustu`ila{tvomkao svedocisaradnici. Posledwaoptu`nicapodiguta jepro{lejeseni,awomjeobuhva}en i biznismen Rodoqub Radulovi}, zvani Mi{a Banana, zbog krijum~arewa 1.825 kilograma kokainaizArgentine. (Tanjug)

Na|ena automatskapu{ka U multieti~kom nasequ Bo{wa~kamahalausevernomdelu Kosovske Mitrovice sino} je prona|ena automatska pu{ka. Oru`jesuprona{ladeca,abilojesakrivenou{ibqupokraj putauuliciLujaBraja. Nalicemesta,iza{lisupripadnici kosovske policije koji sunapravilizapisnikodoga|ajuizaplenilioru`je.Oru`jeje, premaizgledu,odranijebilou tom`buwu,adecasugaprona{laslu~ajno,igraju}ifudbalu neposrednojblizini. (Tanjug)


10

~etvrtak 4. april 2013.

svet

ISTRAGAUITALIJIZBOGSVEVI[EOBOLELIHU^ESNIKAMIROVNIHMISIJA

Preko300vojnika umrloodtumora RIM: Tu`ila{tvo u Italiji pokrenulo je istragu zbog sve ve}egbrojavojnikaobolelihod raka posle u~e{}a u mirovnim misijama, ukqu~uju}i i Kosovo, gdejetokomNATObombardovawakori{}enosiroma{eniuranijum. Italijanskivojnicive}godinamabezus pe{nopoku{avajuda doka`uvezuizme|uwihovognaru{enogzdravqaiosiroma{enoguranijuma,prenosiRTS.Pora`avaju}ipodaciorastubrojaobolelihodrakauSrbiji,neminovnose,prime}ujeRTS,dovode u vezu sa upotrebom osiroma{enoguranijumatokomNATObombardovawa. Isto to poku{avaju da doka`uiitalijanskivojnici,kojisu bili u raznim me|unarodnim misijama, ukqu~uju}i i Kosovo. PremapodacimaUdru`ewa`rtava osiroma{enog uranijuma, preko 300 vojnika, koji su bili pripadnici NATO trupa, umrlo je od raznih vrsta tumora, dominantnolimfnih`lezda,dok jepreko3.600obolelo. Me|utim,pretpostavqaseda je broj obolelih znatno ve}i, jersebolestnejavqaodmah,au raznim mirovnim misijama, u

Pod lupom i NATO bombardovawe na Kosovu, gde je kori{}en osiroma{eni uranijum

BosniiHercegovini,naKosmetu,uIraku,Avganistanu,biloje preko70.000italijanskihvojnika. Italijanske vlasti uporno odbijaju da priznaju bilo kakvu odgovornost, negiraju}i vezu izme|uopakihbolestiiosiroma{enog uranijuma, ukqu~uju}i ianalize,~aktriparlamentarne komisije koje zbog krajwe opre~nih mi{qewa ~lanova nisudalenikakverezultate.

Me|utim,dvaposledwaslu~aja, smrt 31-godi{weg starijeg vodnika Erazma Savina, koji je bolovaoodraka,abiojeumisiji na Kosmetu, kao i peti slu~aj oboqewavojnikaodsmrtonosnog tumora u Riminiju, tako|e pripadnikamirovnihmisija,bilisu povoddazamenikjavnogtu`ioca DavidErkolanipokreneistragu protivnepoznatihosobazaubistvaiznehata,anaosnovu~lana

117vojnogkrivi~nogzakona.Toje 12. slu~aj pokretawa sudskog procesaobolelihvojnikaprotiv dr`ave,kojaih,kakotvrde,nije upozorila na opasnost i predu- zelapraveza{titnemere,poput ameri~kih vojnih vlasti, koje su pou~eneiskustvomizprvograta protiv Iraka, preduzele opse`ne mere za{tite za marince tokom bombardovawa Kosmeta 1999.godine.

ANALIZAIFIMES-aUO^IPREDSEDNI^KIHIZBORA

CrnaGoradubokopolarizovana PODGORICA: ^etiri dana uo~i predsedni~kih izbora u CrnojGori,Me|unarodniinstitutIFIMESuQubqanismatra daopozicijasapostoje}impersonalomnemo`edovestidopoliti~kih promena, jer je jedan wendeojo{ufunkcijiaktuelne vlasti, bez namere da napustitulagodnupoziciju.Iakoje Crna Gora zvani~no zapo~ela pregovoresaEUo~lanstvu,situacijautojdr`avijekompleksna, jer su brojni problemi gomilanigodinama,avlastje~esto ve{ta~ki uspostavqala stawe prividnog napretka, navodiseuanalizi. IFIMESukazujedajeuCrnoj GorisvevremenavlastiDPS, koja za koalicion e partnere imaSDPiodnedavnoBo{wa~ku strankuiLiberalnisavez.Sada{wi predsednik Filip Vujanovi}je,navodise,tokomsvoja dvadosada{wamandataulagao naporedabudepredsedniksvih gra|anaCrneGoreidajenaregionalnom i me|unarodnom nivou predstavqao dr`avu kao faktorstabilnostiuregionu.

Miodrag Leki}

De{avalosedajeusvomdelovawu odstupao od stavova svojepartije(DPS)iimaosvoje’solisti~ke’nastupe.Posebno jebionaklowenodr`avawudobrih odnosa sa Srbijom i sa srpskomzajednicomuCrnojGorisanameromdodatnogpoboq{awa odnosa. Na me|unarodnoj scenisvojimdelovawemVujanovi} nije nanosio {tetu Crnoj Gori”,navodiseuanaliziovog me|unarodnoginstituta. IFIMESo~ekujeda,ukoliko ponovobudeizabran,Vujanovi}

zamrzne svoje ~lanstvo u DPSu, povu~e se sa svih partijskih funkcijaiulo`idodatnenapore u tra`ewu neophodnog dru{tvenog konsenzusa o op{tim pitawima u politi~ki polarizovanom crnogorskom dru{tvu, jerjepotrebnoposti}ikonsenzusukolikodr`ava`elinapredak na putu ostvarivawa ~lanstvauevroatlantskimintegracijama. Zabiv{egdiplomatu,profesora Miodraga Leki}a se ka`e daje,premaocenamaanaliti~ara, kao i ve}ina opozicionih lidera „izrastao je iz miqea DPS-a”. “Radi se o iskusnom diplomati, koji je pored ministarskog mesta bio i ambasador u Italiji.Me|utim,osimugla|enihdiplomatskihmaniraLeki}u nedostaje partijskog politi~kogiskustva,posebnonaterenunaveoma„brutalnoj“ipolarizovanoj crnogorskoj politi~koj sceni”, navodi se u analiziIFIMES-a.Toneiskustvo Leki} je delimi~no amortizovao na proteklim parlamen-

tarnim izborima na kojima je predvodio opozicioni Demokratski front (DF), koji ipak nijeuspeodaobjedinisvuopoziciju. „Predsedni~ki kandidat Leki} predvodi jednu heterogenu politi~ku strukturu, koja jo{ uveknijedalajasneodgovorena pitawa suo~avawa sa pro{lo{}u”,isti~eseuanaliziidodajedaanaliti~arismatrajuda bi on postigao zapa`eniji izborni rezultat ukoliko ne bi imao podr{ke lidera Nove AndrijeAnadi}a,kojamuu“osnovi {teti, posebno kod bira~a iz mawinskihzajednica”. Polo`ajmawinskihzajednica nije sistemski re{en, pa je potrebno obezbediti mehanizme za za{titu mawinskih zajednicakakobisesa~uvaleodasimilacije.Kakoseukazuje,vi{egodi{wispordvevode}ecrkveSrpskepravoslavnecrkveikanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve potrebno je re{iti, jer to „otvoreno pitawe na du`i rok mo`e destabilizovatiCrnuGoru”.

UKRATKO ZastavaEUna zamku

Talibaniubili civile

PRAG: Zastava EU vijori se odju~enapredsedni~kojpalati uPragu,prviputodkadajeta zemqapristupilaEU2004.godine,~imejesimboli~nookon~anperiodpolitikebiv{eglidera zemqe i poznatog evroskeptika Vaclava Klausa. ZastavunaPra{komzamkusuzajednopodiglinovi~e{kipredsednik Milo{ Zeman i predsednik Evropske komisije @ozeManuelBarozo.Tokomceremonijepodizawazastaveorkestar ~e{ke vojske svirao je himne ^e{ke i EU, preneo je Rojters. Zeman, ovekove~eni eurofederalista koji je pro{log meseca i zvani~no stupio na du`nost, ovoj sve~anosti je posvetio ogromnu pa`wu, koja je ujednoijednaodwegovihprvih pojavqivawaujavnosti.^e{ka jepristupilabloku2004,zajednosajo{devetdrugihzemaqa, ali wen tada{wi predsednik Klausnijedozvoqavaodasezastava EU zavijori nad Hrad~anima. Ta zemqa je odbila da prihvati zajedni~ku valutu Unije-evro,a~inisedaidaqe nema promene u stavu ~e{kihvlastibudu}idaPragnije nagovestio kad bi to moglo dasedesi.

KABUL: U ju~era{woj vi{e~asovnojrazmenivatreizme|u policije i talibanskih naoru`anih napada~a na jedan sud i okolne zgrade u Fatahu, na zapadu Avganistana, ubijen je 21 civil i devet napada~a, saop{tio je {ef policije te provincijeAgaNorKemtos..Onje rekao da su napada~i napali zgradu suda i kancelariju dr`avnog tu`ioca u nameri da oslobode talibanske zatvorenikekojijetrebalodasepojave na sudu u provinciji Fatah, nemirnom podru~ju u blizini granice s Iranom, prenela je agencijaAP.

Kontrola naoru`awa WUJORK: Generalna skup{tina Ujediwenih nacija, koju ~ine 193 ~lanice, velikom ve}inomglasovausvojilajeprvi u istoriji globalni sporazum o kontroli konvencionalnog naoru`awa,kojibitrebaloda reguli{eme|unarodnutrgovinuoru`jem,odlakognaoru`awadotenkovairatnihbrodova, vrednu oko 70 milijardi evra. Za sporazum su glasale 154 ~lanice, tri su bile pro-

Mudriqudiu pregovorima ANKARA: Turska je ju~e saop{tila da je oformila konsultativnotelo„mudrihqudi” koje }e pomo}i u oblikovawu javnog mwewa kad je re~ o nedavno zapo~etim mirovnim pregovorimasakurdskimpobuwenicima. Ovainicijativajepokrenuta nakon {to je uhap{eni lider Kurdistanskeradni~kepartije (PKK)AbdulahOyalanpro{log meseca pozvao na primirje, a ju~esunaostrvonakojemseon nalazi u zatvoru otputovali prokurdski politi~ari po{to seo~ekujedaonzvani~nopozove svoje borce na povla~ewe, prenele su agencije. Me|u „mudrimqudima”sunovinari,akademici, privrednici i borci zaqudskaprava,kaoinekipopularni glumci i peva~i, navodi AFP. Zadatak te 63-~lane grupe je da informi{e qude {iromTurskeotekzapo~etom mirovnom procesu ~iji je ciq okon~awe 29-godi{we oru`ane borbe PKK-a za samoupravu u kojojjeubijenooko45.000qudi, prete`noKurda. Grupa„uglednihqudi~ijizajedni~kiteren~inedemokratijaislobode”trebalobidase danasprviputsastanesapremijerom Reyepom Tajipom Erdoganom, rekao je potpredsednikvladeBulentAriny.

Ban Ki-Mun

tiv,a23uzdr`ane,preneoje Rojters. Iran, Severna Koreja i Sirija blokirale su pro{le nedeqeuUjediwenimnacijama usvajawe prvog globalnog sporazuma o kontroli konvencionalnognaoru`awa,kojijetrebalodareguli{eme|unarodnu trgovinuoru`jem. Generalni sekretar UN Ban Ki-Munrekaojetadadaje„duboko razo~aran” {to nije do{lo do dogovora oko sporazuma,kojijetrebalodauvedeja~enacionalnekontrolenaizvozoru`ja.Iran,SirijaiSeverna Koreja su dva puta blokir al e usvajaw e spor az um a konsenzusom,nakraju10-dnevnih mu~nih razgovora u sedi{tu UN. Savez zemaqa iz celogsveta,posleovakvogishodarazgovora,odlu~iojedase obrati Generalnoj skup{tini UN na direktno usvajawe sporazuma,gdemo`ebitiusvojen dvotre}inskomve}inom.

PETASTRANASVETA

LI^NOSTI HARIS JORGIJADES Noviministarfinansijaprezadu`enogKipraHarisJorgijadesobe}aojeju~e,prilikom polagawa zakletve, da }e u~initi sve {to je potrebnodabifinansijskiproblemibilire{eni, a ekonomija Kipra po~ela da napreduje.”U~ini}emosve{tojeuna{ojmo}idajavne finansijedovedemoured,aekonomijuvratimonaputrasta”.

MIK FILPOT Britanac Mik Filpot progla{en je krivim zaubistvo{estorodece,od17kolikojeimao sapet`ena,akojejekoristiozadobijawesocijalne pomo}i. Zajedno sa sada{wom suprugomMajredijednimprijateqem,MikFilipot (56)jeumajupro{legodinepodmetnuopo`ar uporodi~nojku}iza{tajenameravaodaokrivibiv{uqubavnicu.

VLADIMIR PUTIN PredsednikRusijeVladimirPutinjedaoruskim zvani~nicima rok od tri meseca da zatvore svoje ra~une u bankama u inostranstvu ili }e dobiti otkaze. Prema uredbi, ruski zvani~nici moraju da podnesu prijave o svom imovinskomstawudo1.jula.PutinovportparolDmitriPeskovrekaojeda„ne}ebitinedodirqivih”.

MULTIMILIONERZAKOPAOBLAGODAIZVU^EQUDEIZKU]A

Zlatninov~i}i,dijamantiismaragdi ~ekajunajupornijegtraga~a SANTA FE: Ameri~ki multimilioner Forest Fen, stavio je svoje blago vredno nekoliko miliona dolara u kov~eg i zakopao.Nijepreciziraogde,ali je o tome obavestio medije i napisaopesmu. Blago je, prema re~ima pesme, zakopao pre tri godine i tonegdeubliziniSantaFea,u ameri~koj saveznoj dr`avi NoviMeksiko.Fenimarakbubrega, pa je zbog toga odlu~io da otvori lov na blago koje ostavqaunasle|e.Kov~egukomesu zlatni nov~i}i, dijamanti i smaragdi, zakopao je jer se nadaoda}etakosvojesugra|ane ohrabritidaistra`esvetoko sebeidase„odlepeodtelevizora„.

Forest Fen

„Izveditedetenapoqe,odvedite ga na pecawe, udaqite ga od kompjutera„, poru~io je 82godi{wiFenroditeqima. Dobiojegotovo7.500poruka, u kojima mu neki zahvaquju, a drugigapitajuzauputstvakako bi prona{li blago. Ina~e, tokomve}egdela`ivota,Forest jeisambiotraga~zablagom.U Santa Feu je sedamdesetih godinaotvoriogaleriju. „Velikideomenenalaziseu tom kov~egu sa blagom. Ose}ao samkakotone{toizlaziizmene dok sam ga zatvarao„, rekao je Fen, a pi{e „Hafington post„. Na Fejsbuku je pokrenuta stranica o tra`ewu Fenovog blaga.


kultura PREDSTAVNICIVLADEAPVOJVODINE POSETILIARHIVVOJVODINE

Koncertsagostima ibiv{im|acima

Lo{astrujaometasvakodnevnirad,jerpostoje}ainstalacija ne podr`ava rad i ukqu~ivawe novih digitalnih aparata, kojiobavqajuprenosmikrofilmovauelektronskioblik.Osim toga, ne mo`e da se ukqu~i ni rashladnisistem,apredvegodine je inspekcija rada utvrdilatakozvaneelektri~neta~keu kojimasestrujamorapoja~ati. Pored elektri~ne instalacije, trebalo bi da se re{i i sistemprotivpo`arneza{tite. K. R.

Na sceni “Jovan \or|evi}” Srpskog narodnog pozori{ta (SNP), u utorak 9. aprila Baletska{kolauNovomSaduprire|uje sve~ani koncert povodom 65 godina postojawa. Iako je ve} tradicija da Baletska {kola u Novom Sadu prire|uje svakegodinekoncertnavelikoj sceniSNP–a,ovegodine}ebiti ne{to druga~ije i sve~anije, sau~esnicimanesamoiznovosadske,ve}izsvetripostoje}e baletske{koleuzemqi. - Pored u~enika osnovne i sredwe Baletske {kole u NovomSadusasvatriodseka:za

KWI@EVNAPERIODIKA: „BEOGRADSKIKWI@EVNI^ASOPIS”

Spojpolitike iestrade

Koriceunovomruhu

MadajezbognedostatkasredstavaBK^ iza{aonasmawenom brojustrana,uwemusuobjavqeni vredni tekstovi doma}ih i stranih autora. U rubrici „Tuma~ewa„ objavqen je esej poznatog pripoveda~a i romanopisca Yulijana Barnsa, „Yory Orvel i jebeni slon„, kao i esej Laure Miler „Kosmi~ka mena`erija„. DrugideotekstaVitalija[entalinskog o stradawu i smrti poznatogruskogpesnikaNikolaja Gumiqova, pisanog na osnovu arhiva KGB-a, objavqen je u rubrici„@ivotipesnika”. A u rubrici „Beogradski svemir„AleksandarMilosavqevi},

u tekstu „Pred zidom„, pi{e o dana{woj kulturnoj politici u Srbijiina~emubiseonaubudu}nosti mogla zasnivati. On podse}a na ~iwenicu da u pro{loj predizbornoj kampawi nijedna stranka nije saop{tila svojprogramzaoblastkulture. -Kulturajeovde,naime,odavnomarginalizovana-navodiMilosavqevi}. -Lai~kom sve{}u i nestru~no{}u ona je svedena na potro{wu,luksuz,nazanimaciju malobrojnihkoji,ikaostvaraociikaokonzumenti,nepredstavqaju relevantno bira~ko telo. Kulturaje,dakle,postalanebitna. Svakako mawe va`na od estradeidrugihvidovazabave. Kultura je prepoznata kao dosadna. zato su wome mnogi prestalidasebaveipre{liusferu politike ili estrade, ili u sferu u kojoj se politika i estradaspajajuiprepli}u.Zato jeibuyetnamewenkulturisramotnomali-bezna~ajanisastanovi{taonihkojitajnovactrebadakoriste,aliionihkojita sredstva izdvajaju (“opredequju”, kako se to danas ka`e) - zakqu~ujeMilosavqevi}. U prole}nom BK^ objavqene su i nove pesme Stevana Tonti}a, Slobodana Zubanovi}a, Nenada Jovanovi}a, Jasmine Ne{kovi} i Petera Huhela, kao i pri~e Milenka Paji}a, Save Damjanova, Vesne Peri} i Vesne Kapor.Urubrici„Kwige„prikazani su novi naslovi doma}ih i stranihpisaca. Izdava~ “Beogradskog kwi`evnog ~asopisa” je Kwi`evno dru{tvo“Hiperboreja”. R. L.

la je ve}a. Ono {to eventualno mo`emodaka`emodajemogu}i problem,madatoinije,jesteda su |aci i roditeqi ponekad upla{eni pitawem {ta posle sredwe baletske {kole. Mogli bi re}i da deca posle sredwe baletske{kole,naravno,ukoliko imaju visok prosek, mogu da upi{u prakti~no bilo koji fakultet,presvegamislimnaFilozofski fakultet i wegove odsekezapedagogiju,psihologiju, i jezike. Podrazumeva se da ne mogu da upi{u Medicinski fakultetiPrirodno-matemati~ki,alidecabiseve}samau startu opredeqivala za takve {kole. Veoma je interesantno dase|acivrlo~estoopredequjukasnijezafrancuskijezik,jer jeubaletskoj{kolisvaterminologijanafrancuskomjeziku. Karte za koncert 9. aprila staju300dinaranabalkonui400 dinarauparteru. N. Pej~i}

U~enicespremnezagodi{winastup

PRODU@ENOTRAJAWEIZLO@BE„TEHNOLOGIJANARODU!”UMSUV

Zanimqivifilmivideo Projekat “Tehnologija narodu!(studijaslu~aja:filmivideouVojvodini)”GordaneNikoli} i Aleksandra Davi}a, koncipiran kao izlo`ba, bioskop, niz predavawa, prezentacija i razgovora kojim je omogu}en uvid u specifi~ne uslove proizvodweumedijufilma,videa itelevizijenaprimerimaodabranih filmskih i video produkcija, tehnike i arhivske dokumentacijeizrazlicitihistorijskihkontekstadana{wegregiona Vojvodine 20. i 21. veka, dobiojeprodu`envektrajawa,

Energi~namuzi~ka eklektikaiintriga

Foto:EXITFEST.ORG/B.Pedovi}

ji}, Brankica Vu~i}evi}, Bojan Radnovidrugi. U drugom delu koncerta nastupi}e u~enici Baletske {koleuNovomSadusodsekazasavremeniplesizanarodnuigru, kaoiu~enicisodsekazaklasi~anbalet,kojimajetoujednoi maturski koncert. U~enici odsekazaklasi~anbaletpredstavi}e se jedno~inkom baleta “Esmeralda”. - Mi u Baletskoj {koli u NovomSadunemamonekakvihproblemanisa|acima,nisadisciplinom. Razlozi toga su {to {kolanemapuno|akaikontroDesankaBe~eli}

APRILSKIMKONCERTIMAUBEOGRADUINOVOMSADU „VRUM”NAJAVQUJENOVIALBUM

„Vrum”naEgzitu

klasi~an balet, savremenu i za narodnu igru, u~estvova}e i u~enici beogradske baletske {kole “Lujo Davi~o” i u~enici pan~eva~kebaletske{kole“DimitrijeParli}”–najavqujenastavnica Baletske {kole u NovomSaduDesankaBe~eli}.-Tako|e, u prvom delu koncerta u~estvova}e i afirmisani umetnicikojisunekadbiliu~enici Baletske {kole u Novom Sadu,asadasusolistiSrpskog narodnogpozori{tailiNarodnogpozori{tauBeogradu.UpitawusuIgorPastor,JovicaBegojev,MilanRus,KatarinaKqa-

Foto:B.Lu~i}

Iz{tampeje nedavno iza{ao ovogodi{wi proletwi broj “Beogradskog kwi`evnog ~asopisa” (BK^), unekoliko i jubilarni – 30. po redu. Ovo izdawe obele`eno je i novim, „[kartovim„ dizajnomkorica.

11

BALETSKA[KOLA9.APRILANASCENISNP-aOBELE@AVA65GODINAPOSTOJAWA

Sporne elektri~neta~ke PotpredsednikVladeAPVojvodine i pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisaweSlavi{aGruji}ju~ejeposetio Arhiv Vojvodine u Novom Sadu, gde se, sa novopostavqenim direktorom Branimirom Andri}em i v. d. direktorom FondazakapitalnaulagawaAP Vojvodine Neboj{om Malenkovi}em,slo`iodajezadaqirad institucijekojapohrawujeosam hiqada metara arhivske gra|e, neophodno da se re{i problem elektri~nihinstalacija.

~etvrtak 4. april 2013.

Grupa“Vrum”odr`a}e12.aprilaubeogradskomKulturnomcentru“Grad”koncertnakome}epremijernoizvestineke od numera koje }e se pojaviti po~etkom letanawihovomnovomalbumu,ukqu~uju}iisingl“Autput”,~ijeseobjavqivawe o~ekuje u drugoj polovini aprila. U to vreme, 26. aprila, “Vrum” }e koncert odr`atiiuNovomSadu. Kako javqaju iz popularnog benda, jo{ energi~niji zvuk obojen savremenim elektro i sintpank motivima, uz Marka Grubi}aiLavaBratu{u,izve{}eTamara Koji} (glas), koja je ve} nastupala sa “Vrumom”,isasvimnovi~lanTamaraBijeli}(glasiklavijature).Izopravdanih, alepihrazloga,VawaVukoti}}enaredne godine biti posve}ena samo studijskomradusagrupom. Nakonkoncertapublikuo~ekujeeklekti~aniintrigantanDJ set,koji}epo~eti zajedni~kim nastupom “Vruma” i DJ duasakojim}egrupaubliskojbudu}nostisara|ivati,a~iji}eidentitetbiti sakrivendosamognastupa. Ina~e, “Vrum” je u februaru izbacio spotzasingl“Izlaz”. I. B.

javqaju iz Muzeja savremene umetnostiVojvodine. Prvobitno zami{qeno da traje do kraja marta, projekat “Tehnologija narodu!” }e zbog dobrog odziva publike, pogotovonabioskopskomdeluprograma, odnosno programu razgovora sa autorima, biti aktuelan jo{dvenedeqe. Izlo`ba je postavqena u galeriji “Meandar” na spratu, a projekcije, razgovori i predavawa se odr`avaju u kino sali MSUV. I. B.

GordanaNikoli}naotvarawuizlo`be

VELIKIBIOSKOPSKIHIT„UPOTRAZIZANEMOM”DOBI]ENASTAVAK „UPOTRAZIZADORI”

Povratakusjajnoanimirani podvodnisvet Velikibioskopskihit,crtanifilmiz2003.godine„Upotrazi za Nemom”, dobio je nastavak – “U potrazi za Dori”. Kadje~uvenaribicaDoriizjavila“samonastavidapliva{“ u Oskarom nagra|enom animiranomostvarewu,nijemoglani dazamisli{tajojsesprema(a ne bi ni mogla da zapamti). ElenDeyeneris,glasprijateqske ali zaboravne plave ribice, otkrila je detaqe o Dizni/ Piksarovom filmu “U potrazi za Dori” – potpuno novoj avanturikoja}euplivatiubioskope25.novembra2015. - Ovo sam ~ekala dugo, dugo, dugo,dugovremena-ka`eElen Deyeneris. - Nisam quta zbog toga.ZnamdasuqudiizPiksara bili zauzeti snimawem ’Pri~e o igra~kama 16’. Ali, vredelo je {to smo toliko ~ekali.Scenariojefantasti~an. Ima sve {to sam volela u prvom delu: veoma je emotivan, zabavaniononajva`nije–ima mnogovi{eDoriuwemu.

Doriufilmukojimje proslavqena

Rediteq i veteran u Piksaru,EndruStenton,vrati}epubliku u neverovatni podvodni svet koji je stvorio u prvom filmu. -NepostojiDoribezElen– rekaojeStenton.-Onajeosvojila srca publike {irom sveta – da ne spomiwem srca na{eg

tima u Piksaru. Ali nismo mogli da prestanemo da mislimo otomeza{tojeonabilasamau okeanuonogdanakadjeupoznalaMarlina.’UpotrazizaDori’ ona }e se ujediniti sa svojim voqenima i usput }e saznati zna~ajporodice. Prema Stentonovim re~ima, “UpotrazizaDori”jesme{ten godinudanaposlede{avawaiz prvogfilmaiuwemu}emoponovo videti Marlina, Nema i ekipu iz akvarijuma. Radwa je sme{tenanaobaliKalifornije, a u filmu }e se pojaviti i mnogi novi likovi, ukqu~uju}i nekolikowihkoji}eigrativelikuuloguuDorinom`ivotu. “U potrazi za Nemom” je dobioOskara2003.godinezanajboqianimiranifilm,abioje nominovan i u jo{ tri kategorije.Filmimapreko16milionafanovanaFejsbuku,aDori– sa 24 miliona fanova – predstavqanajvoqenijilikiznekog DiznijevogiliDizni/Piksarovogfilma. K. R.


12

VOJVODINA

~etvrtak 4. april 2013.

BIV[IRADNICI„JUGOREMEDIJE” OPTU@UJULOKALNUVLAST

USEVERNOMPOTISJUNEVOQEZBOGUNUTRA[WIHVODA

Wiveni`eodTise

Gradspre~ava reorganizacijufabrike kote`akposao,ipaksmouspeli da prikupimo 30 odsto potra`ivawazapodno{eweplanareorganizacije. Lokalna samouprava nam je u jednom trenutku pritekla u pomo} i omogu}ila dawenajavnapreduze}a,kojasu tako|e poverioci “Jugoremedije”, daju svoja punomo}ja predstavnicimaradnikakojipodnose plan reorganizacije – kazao jePecikoza. Ali,ondaje,kakotvrdiPecikoza, lokalna samouprava po~etkomnedeqenaredilajavnim preduze}imadasvojapunomo}ja povuku. -PrethodnavlastuSrbijije prividno podr`avala predu- zetni~ke napore radnika i malih akcionara “Jugoremedije”, dok je iza le|a na svaki na~in nastojaladaihugu{i.Sada{wa vlastsasvimotvorenootkazuje svojupodr{kuna{impoku{ajima da pokrenemo fabriku, otrgnemojeizste~ajaisa~uvamo radna mesta – podvukao je Pecikoza. @.B.

KAWI@A: Vodostaj Tise u Senti je 532 santimetara, umereniporastvodostajaseo~ekuje narednihpet-{estdana,neo~ekujeseda}epre}ikoturedovne odbrane od poplave od 600 santimetara, ali }e joj se pribli`iti.Tisaseve}navi{emesta

izlilaizkorita,poplaviladeo {ume i plavno podru~je izme|u nasipaikorita,pasestawenasiparedovnokontoli{e. U op{tinama severnog Potisja,ve}iproblempredstavqaju suvi{ne unutra{we vode, zbog obimnijihpadavina,pajepopla-

vqeno vi{e hiqada hektara na ni`imterenimaukawi{koj,novokne`eva~koj, ~okanskoj, sen}anskoj i a|anskoj op{tini. Zbog nepro~i{}enih kanala suvi{ne vode ugrozile su vi{e doma}instva u Srpskom Krsturu,aproblemaimajuidoma}in-

Foto:M.Mitrovi}

ZREWANIN: Predstavnik nekada{wih radnika a sada{wih poverilaca Fabrike lekova “Jugoremedija” Vladimir Pecikozaoptu`iojenakonferenciji za novinare lokalnu vlastuZrewaninudaspre~ava usvajawe plana reorganizacije koji podnosi deo biv{ih zaposlenihiakcion araovefarmaceutske kompanije. Pecikoza je precizirao da je Javno preduze}e “Direkcija za izgradwu i ure|ewe grada Zrewanina” povuklasvojepunomo}jedatowemuzapodno{eweplanareorganizacije. -GradZrewanin,wegovi~elnici i prvi qudi vladaju}e stranke,ovimsupotezomjasno pokazalidaimo~uvaweradnih mesta nije ni na kraj pameti. Uprkos ~iwenici da Zakon o ste~aju stavqa radnike u izrazito neravnopravan polo`aj u odnosu na druge poverioce i ote`ava im pristup reorganizaciji preduze}a, i da nam je zrewaninski Privredni sud na svakom koraku ote`avao i ona-

Kanalimaprotivsuvi{nevode

Gdesupare zaporodiqe ZREW AN IN: Odb orn i~k a grupa Lige socijaldemokrata VojvodineuSkup{tinigrada Zrewaninaponovojepredlokalnim parlamentom zahtevala da se zaposlenim porodiqama isplati 100 odsto li~nogdohotkadoksunaodr`avawutrudno}e,kaoidase nez ap os len im por od iq am a ispla}uje minimalna zarada dokdetenenapunigodinudana, rekla je na konferenciji za novinare odbornica LSV IldikoBo|o.Ali,kakojena-

vela,sada{wire`imkojivodi koalicija okupqena oko SNS i SPS nije usvojio ovaj predlog,{to~udijer,podse}aBo|o,gra|animaZrewanina vlast je obe}ala da }e buyetbitiisocijalniirazvojni. - Gde je tu socijalna i razvojna politika kada ~elnici gradanemajusluhazana{ubudu}nost i kada su odbili da ohrabre`enenamaterinstvo -upitalajeona. @.B.

stvauMalomrituuSenti. Uprvatrimesecaovegodine na podru~ju kawi{ke op{tine paloje245milimetarapadavina,{tojetriputavi{euodnosunaprosekzaposledwihdvadesetgodina,pri~emujeoko80 milimetara palo u prethodnih nedequ dana. Prema podacima rukovodioca ispostave Vodoprivrednogpreduze}aDTDSentaRudolfErdeg,odoko36.000 hektara pod vodoprivrednim sistemom u op{tini Kawi`a, oko10.000hektarajenaterenu ni`em od sada{weg vodostaja Tise. Sa tog podru~ja iz kawi{ko-adorjanskog rita, horgo{ko-martono{kogslivaisliva Starog Kere{a tri crpne stanice gotovo neprekidno suvi{nevodeprempumpavajuuTisu. U ataru kawi{ke op{tine pod vodom je oko 3.000 hektara, od toga je ve}i deo pa{waka i livada, a poplavqeno je oko 300 hektara obradivih povr{ina, vo}wakaivinograda.Erdegka`edaseradinauklawawupreprekakojesuuo~eneunekimkanalima. M.Mitrovi}

DANASUGRADSKOJKU]IUSREMSKOJMITROVICI

Pripremaizgradwe Sremskesigurneku}edobijaparaf SREMSKAMITROVICA:UGradskojku}i u Sremskoj Mitrovici danas }e biti potpisanoPismoonamerizaizgraduSremskesigurne ku}e u Sremskoj Mitrovici. Ovim ~inom prakti~no }e zapo~eti aktivnosti na pripremi izgradwe Sremske sigurne ku}e, koja}ebitilociranauSremskojMitrovici, a pokriva}e ceo Sremski okrug za preko 300.000stanovnika.Uobjektu,~iji}ekapacitet biti 25 `rtava nasiqa, bi}e sme{tane `ene iz Sremske Mitrovice, [ida, In|ije, Iriga,Rume,Pe}inacaiStarePazova.

Sremska sigurna ku}a bi}e vlasni{tvo grada,awome}erukovoditiCentarzasocijalniradSremskeMitrovice,usaradwi sa drugim okru`nim socijalnim centrima. Bi}e ovo peta sigurna ku}a na teritoriji Vojvodine,jerjeFondB92koordiniraoizgradwuobjekatauPan~evu,SomboruiZrewaninu. Sredstva za izgradwu bi}e osigurana kori{}ewem fondova oportuniteta, kojim, primenom instituta odlagawa krivi~nog gowewa, raspola`e Okru`no javno tu`ila{tvoSremskaMitrovica,kaoido-

nacijama kompanija i gra|ana Srbije i Vojvodine. PismoonemeramazaizgradwuSremska sig urn e ku} e potp is a} e grad on a~ eln ik Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi}, predsednik Osnovnog javnog tu`ila{tva Sremska Mitrovica Neboj{a Popovi}, predsednik UO Fonda B 92 Vetran Mati} i direktorka Centra za socijalni rad Sremska Mitrovica Sne`ana Stanisavqevi}. Q.Male{evi}

SUSRETIMA\ARSKEKULTUREUZAPADNOJBA^KOJ

„Petospreg”uKasini SOMBOR: Ovogodi{wa, ve} tradicionalna,kulturnamanifestacija Ma|ara iz Zapadne Ba~ke „Petospreg” (Ötösfogat) po~e}e 19. aprila, sve~anom priredbom u somborskoj Ma|ars koj Gra| ans koj kas in i. Kult urn o-umetn i~k a dru{ tva iz Bezdana, ^onopqe,Tele~ke, Svetozara Mileti}a i Sombora,bi}eorganizatorisvojevrsnog karavana, tokom kojeg }e publika videti kratke predstav e, nas tup e folk lorn ih grupaidrugeprograme.“Petospreg”seodr`avave}nekoliko decenija, a ime se mewa, u zavisnostiodbrojamestakoja u~estvuju u pripremi programa.Po{toihjeovegodinepet iimemanifestacijejeupodobqeno “brojnom stawu”. Manifestacijapo~iweuSomboru,u saliMa|arskegra|anskekasine, 19. aprila u 19,30 sati, {to je i vreme po~etka svih ostalih nastupa. “Petospreg” sedankasnije, 20.aprila seli u Tele~ku, u salu Ma|arskog

Ma|arskagra|anskakasina

kulturno-umetni~kog dru{tva „Petefi[andor”,a 21.aprila program }e biti predstavqenu ^onopqi, uorganizaciji Kult urn o-umetn i~k og dru{tva „Araw Jano{”. Bezdan-

sko KUD„Petefi[andor”bi}edoma}in 22.aprila,azavr{na prir edb a zak az an a je za 27.apriluSvetozaruMileti} u, u org an iz ac iji MKUD „NemetLaslo”. M.M}

Uskr{wiBUMuBe~eju BE^EJ: Aktivisi Be~ejskog udru`ewa mladih BUM tradicionalno u vreme uskr{wih praznika sprovodehumanitarneakcijepoimenu„Uskr{wi BUM“.Ovogaputa}esredstvaprikupqenaodzamene za farbana jaja biti usmerena u fond za operaciju wihovog nepokretnog vr{waka Petra Novkovi}a iz Ba~kog Petrovog Sela, kome predstoji druga operacija mati~nim }elijama u Austrijiinadada}epotomprohodati.

-Ofarbalismo350jajaipodelilismo300komada i prikupili 13.473 dinara. Preostalih 50 komada smo odneli {ti}enicima u Gerontolo{kom centru Be~ej. Drugi deo akcije realizova}emo4.i5majapredpravoslavniUskrs,kada}emoofarbatijo{vi{ejaja,kakobismoimaliza obepijace,rekaonamjepredsednikbe~ejskih„bumovaca“Aleksandar\eki}. V.J.

Videonadzornaraskrsnicama KIKINDA: Savet za bezbednostsaobra}ajadostaviojeOp{tinskomve}upredlogzaosam najfrkventnijih raskrsnica u Kikindinakojimabi,premawihovom mi{qewu, trebalo postaviti video nadzor. Prema re~imapomo}nikapredsednika op{tine za bezbednost Branislava ^olaka, video nadzor bi

trebalopostavitiinaulazeu grad, ali to iziskuje velika sredstva. - Na posledwem seminaru o bezbednostidatajepreporuka da se jo{ malo pri~eka sa postavqawem video nadzora jer je oprema dosta skupa, a potrebno je da ona bude izuzetnog kvaliteta kako bi snimci

bilivalidninasudu-rekaoje ^olak. Zasadajeostalodasepri~eka,apostojiipredlogdasena raskrsnicamapostaveprenosivevideokamerekakobisesmawili tro{kovi, a video nadzorombinatajna~inbilepokrivenesvekriti~neta~ke. A.\.


vojvodina

~etvrtak 4. april 2013.

13

SPORTSKIRIBOLOVCIKIVNINARIBOLOVA^KEORGANIZACIJE

Pecawenasuvom usredgrada ZREWANIN: SportskiribolovciizZrewanina,aliidrugih krajeva Vojvodine, nezadovoqni su radom ribolova~kih organizacija i onih koji upravqajuvodama.Dabiukazalina

|ih,kojisuizprotestapecali nasuvom. - Da bi se neko bavio pecawem,uobavezijedakupidozvolu za rekreativni ribolov, pa jetimeupu}ennaribolovneor-

akcije Bojan Novakovi} za{to susportskiribolovcikivni. Kako ka`e, upravqa~i voda tokoristeifavorizujutakva udru`ewa, {to stvara za~aranikruggdejeobi~anribolovac

Pecawe na gradskom trgu

mno{tvo problema, od zaga|ewavodadonemilosredneribokra|e,onisuodlu~ilidaistupe u javnosti, pa su nedavno na zrewaninskom Trgu Slobode odr`ali akciju pod nazivom “RevirS.O.S.”.Neobi~nirevir okupioje{ezdesetakribolovaca, me|u kojima i puno najmla-

ganizacije,kluboveiudru`ewa kojibitrebalodazastupajuintereseribolovaca.Na`alost, ribolova~ke organizacije postale su iskqu~ivo mesta za prodajudozvolaiciqimjesamoprofit,kojije~estoispred interesaiprava~lanova-obja{wava jedan od organizatora

pod obav ez om fin ans ir aw a svega,abezikakvihprava. -Nemapravadasebavisvojimhobijem,daimanaraspolagawuure|enuobaluinezaga|enuvoduukojoj`iveribe.Umestotoga,~estosesre}esaribokradicama i pribojava za sopstvenusigurnost.Doksevo-

dezaga|uju,ribevadeuzpomo} mre`a, napadaju strujom, plinom i drugim nedozvoqenim sredstvima, normalnog pecawa ima samo na ribolova~kim revirima – upozorava Novakovi} inajavqujenovereakcijeribolovaca i u drugim gradovima, da bi se ukazalo na java{luk i lo{e stawe u ribolovu, ribqemfonduinavodama. Kaoodgovornaovakvusitua- ciju, poja{wava Novakovi}, u Zrewaninu se rodila ideja o osnivawu“ReviraS.O.S.”nakome se, pomalo neobi~nim na~inompecawa,ukazujenaozbiqne probleme. Po wegovim re~ima, ovajrevirokupqaribolovcepo imenu i prezimenu, bez ribolovnihorganizacija. -Prostorkojiovajrevirzauzima jeste gradski trg, gde ribolovcipecajunasuvom. Na reviru nema ograni~ewa ulova i broja {tapova, kao ni kupovineribolovnedozvole. Usastavurevirajeedukativnicentarzanajmla|e,kojikroz igruu~eoo~uvawuvodai`ivog sveta u wima. Posebno ure|en prostorzawih~inilajesimboli~na mre`a vodotoka sa zaga|iva~ima, prekrivena i ogra|enamre`amaivr{kama.Tusudecanazabavanna~in,uzanimatora, dobijala osnovne informacije o za{titi prirode – veli Novakovi}. Prvi revir na Trgu Slobode, navodion,izazvaojepozitivne reakcije,aidejaotakvomna~inuprotestovawabrzosepronela i dru{tvenim mre`ama. Zato je odlu~eno da slede}i ovakavrevirbudeodr`anunekom drugomgradu. @.Balaban

NOVARUKOVODSTVAUMESNIMZAJEDNICAMAOP[TINE^OKA

Komunalniproblemi tra`ere{ewe Trenka,TiborNa|,\er|Veber, Tinde Guqa{, Daniel Radanov, Peter Juhas, ^aba Pinter, Karoq Guba, Hargita Veber Mesaro{,KalmanGubiiRobertMesaro{. U narednom ~etvorogodi{wem periodu predsednica \ember najavquje nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mre`e, izgradwom javne ~esme i rekultivacijom „Jera” dode~jegigrali{ta.

Foto:M.Mitrovi}

^OKA: U svih sedam mesnih zajednica na podru~ju ~okanske op{tine,posleodr`anihizbora u predvi|enom roku od 15 danakonstituis anisunoviSaveti,au~etiriMZu^oki,Padeju,SanaduiJazovusuostali dosada{wi predsednici SavetaMZ,ausvimmesnimzajednicama najavquju da }e glavna preokupacija bit i re{avawa komunalnih i drugih potreba i problema. U ^oki je za pred-

Padej: Za projekte o~ekuju i podr{ku op{tine

sednikaponovoizabranpenzioner Jo`ef Morajko, za wegovog zamenika poqoprivrednik Laslo Abraham, a ~lanovi su jo{TiborFaj,JulijanaBagdal, ViktorKi{Jovak,Du{anJuri{in, Jo`ef Vago, Edit Hudak, Zoltan[ili,Jo`efCara,SerenkaVuji},NoemiHorvat,MihaqTot,MaksimNovakoviBiqanaSinic. -Nastavqamosonim{tosmo zapo~eliuprethodnomperiodu. O~ekujemdaokon~amozapo~ete radovenaizgradwipre~ista~a otpadnih voda i zapo~nemo rekonstrukciji vodovoda - ka`e Jo`efMorajko. UPadejujeponovopredsednica Stana \ember, wen zamenik nastavnik u penziji Bogoqub Stevanov, a ~lanovi su Laslo

- Projekat za kanalizaciju imamo, uradi}e se i za pre~ista~,aodlokalnesamoupraveu ^okitra`i}emodaseuredeseoski putevi i kanalska mre`a, kojisuuwihovojnadle`nostiprecizira\ember. UOstoji}evujenovipredsednik diplomirani in`ewer poqoprivrede Josip ^e{qar, zamenicapredsednikajehemijski tehni~arMelinda[egan,a~lanovi Antonije Cicmil, Jolan Na|, Dragan Maluckov, Ro`a Poqak, Milan Vu~kovi}, DragutinPopov,MiodragGrbin,Slavica[turc,Du{anRiki},Gojko ArdalaiFerencTot. -Ciqnamjeda sezavr{iprsten za vodosnabdevawe, re{e problemiizno{ewasme}aideponije,tako|eisto~noggrobqa,

izradi projekat kanalizacije, urede atarski putevi i kanali za navodwavawe i odvodwavawe.^vr{}usaradwu}emouspostaviti sa na{im gra|anima u dijaspori,a`eqanamjeidau selo privu~emo investitore nagla{avapredsednik^e{qar. UCrnojBarijezapredsednicuizabranadirektorkaCentra zasocijalnirad^okaAleksdandra Rai~evi}, za zamenicu dosada{wa predsednica GabrijelaNeranxi},a~lanovisuAleksandar Bogdanovi}, Tibor Mesaro{ Ki{, Kornelija Bi~kei, Jano{ Mesaro{, Radovan Stojkov,AtilaNemetiDragana\uki}. USanadudu`nostpredsednika ponovo je poverena veterinarskomtehni~aruNeboj{iVuk~evi}u,zamenicapredsednikaje Ru`ica Stojanovi}, a ~lanovi Saveta@eqkoNiko~ev,Jagodica Popovi}, Radovan Savin, Ivana Popov, Petar Raci}, Andra{Zoradi\or|eKne`evi}. - Nemamo mesni samodoprinos,pa}emonastojatidasredstva za poboq{awe uslova `ivotauseluobezbedimoprojektima putem konkursa i iz op{tinskogbuyeta.Prioritetdajemo ure|ewu seoske deponije, kanalima za odvod atmosferskevode,betonirawutrotoara iure|ewugrobqa-ka`eNeboj{aVuk~evi} Najmawa MZ Vrbica opredeqivala se samo za jednu listu, sa koje je za predsednicu izabrana ^ila Nikoli}, zamenica jojjeKaticaBiroi~lanoviMarijaFeher,TiriTiboriGabor Sabo. Emil Na| ostao je predsednikSavetaMZJazovo,zawegovog zam en ik a izab ran je I{tvan [o{, a ~lan ov i su Klaudija Ba~o, ^aba Sokol i GaborBoro{. M.Mitrovi}

Za proveru samo 15 minuta

U„SOMBOLEDU”INSTALIRANURE\AJ ZAISPITIVAWESVE@EGMLEKA

Samokontrolom protiv aflatoksina SOMBOR: Somborskakompanija „Somboled“, koja proizvodi Dukat mleko u Srbiji, prva je,uzredovnekontroleuvelai sopstvenu kontrolu sirovog mleka na aflatoksin, kako bi potro{a~ima pru`ila dodatnu sigurnost u zdravstvenu ispravnost proizvoda. Instalirawem najsavremenijeg ure|aja za merewe nivoa aflatoksina, „Somboled“ je u mogu}nosti da kontroli{e nivo aflatoksina u sirovom mleku, pre ulaska u samprocesproizvodwe. -Odmah nakon pojave problemasaaflatoksinomuregionu, u na{ sistem samokontrole uveli smo najsavremeniji ure|aj za utvr|ivawe prisustva aflatoksina u sirovom mleku, kako bismo spre~ilidamlekosapovi{enim nivoom aflatoksina uop{te u|e u proces proizvodwe.Ovajure|ajmo`eurokuod samo 15 minuta da utvrdi prisustvo aflatoksina u sirovom mleku, tako da ovakav princip

samokontrole ne ometa proces proizvodwe - izjavio je Dejan Sopka, rukovodilac kontrole kvaliteta u kompaniji Somboled,kojaposlujeuokvirufrancuskegrupe„Lactalis“,vode}eg svetskog proizvo|a~a mle~nih proizvoda. Paralelno sa strogim merama kontrole i sistemom samokontrole, kompanija „Somboled“ preduzela je i odre|ene mere u ciqu re{avawa problema sa proizvodwom sirovog mleka na farmama. Pre svega, to je distribucija apsorbenata kojimaseafltoksiniputemmetabolizma izbacuju iz organizmamuznihkrava,odnosnoneutrali{e pojava aflatoksina u sirovom mleku. Pored toga, kompanija„Somboled“proizvo|a~imasirovogmlekasakojima sara|uje pru`a i stru~nu savetodavnu pomo}, kako bi zajedni~kim naporima zadr`ali visokkvalitetsirovogmleka. V.H.

AKCIJEZATIJANINOSRCE

Kutijazadobrovoqnepriloge APATIN: Postavqawem kutije za dobrovoqne nov~ane priloge ispred butika “Fantastik”, koji se nalazi u Robnojku}i, Kancelarija za mlade op{tine Apatin ukqu~ila se u humanitarnu akciju za pomo} osmogodi{woj Tijani Ogwanovi}izBeogradakojabolujeod restriktivnekardiomiopatije i potrebna joj je transplatacijasrca. Iz kut ije za dob rov oqn e nov~ane priloge na dinarski ra~un Tijane Ogwanovi}, koji

Tijana Ogwanovi}

je otvor en u Kom erc ijaln oj banci, do sada je upla}eno preko50.000dinara.Zbogsvakodnevnih tro{kova le~ewa, kao i visokih tro{kova same transplatacije, apeluje se na sve qude dobre voqe da i daqe podr`e ovu humanitarnu akciju. Din ars ki ra~ un: 2059011004816395-73 (Tijana Ogwanovi},RozeLuksemburg35, 11000Beograd)Deviznira~un: SWIFT: KOB BRSBG; IBAN: RS35205903101860366239 J.P.

Prilozikikindskihdemokrata KIKINDA: Demokratska stranka u Kikindi donela je odluku da se pridru`i akciji prikupqawapomo}izaoperacijutransplantacijasrcaosmogodi{wojTijaniOgwanovi}izBeograda, - Mi smo akciju zapo~eli li~nim prilozima, pa smo jutros zajedni~ki uplatili 30.000 dina-

ra.Zainteresovanipodatkeobroju`iro-ra~una za uplatu mogu preuzeti u Op{tinskom odboru Demokratske stranke, ili na broj telefona 401-000-rekaojenakonferencijizanovinare ~lan Izvr{nog odbora Op{tinskog odbora Neboj{aTepavac. A.\.

VESTI Formirana civilnaza{tita KIKINDA: U okviru civilne za{tite u Kikindi postoje dve vrste jedinica. Specijalizovane jedinice civilne za{tite koje formiraSektorzavanrednesituacijeionesuuSevernobanatskomokruguve}formiraneijedinice op{te namene na lokalnomnivou.Premare~imazamenika predsednika op{tine za vanrednesituacije Branislava^olaka,dokrajagodine}eikodnas bitiformiraneovejedinicejer jeizuzetnova`noimatiobu~ene qudeuvanrednimprilikama. -Svako mesto u na{oj op{tiniima}epojednujedinicusa10 pripadnika,auKikindi}ebiti formirane ~etiri rejonske jedinice. Na nivou okruga specijalizovanajedinicave}postojiiona ima 149 pripadnika. Ovih dana

po~iweobukaiopremawetejedinice. Wihov zadatak }e biti pomo}uvanrednimsituacijama, prilikom odbrane od poplava, spa{avawe iz ru{evina i protivpo`arna za{tita - rekao je ^olak. A.\.

od kojih desetak prvi put - rekaojeaktivistaOp{tinskeorganizacije Crvenog krsta u Be~ejuNevenAndri}. Naredna, od ukupno deset ovogodi{wih,akcijazakazanaje za15.maj. V.J.

KrvzaVMA

NovakuRadoni}u u~ast

BE^EJ: Umesto mobilne ekipePokrajinskogzavodazatransfuziju krvi, tre}u ovogodi{wu akciju dobrovoqnog davawakrviuBe~ejurealizovalaje ekipa Vojnomedicinske akademijeizBeograda. - Pokrajinski zavod ima dovoqno krvi na zalihi, pa su ustupiliterminekipiVMA.To nije poremetilo na{u akciju, {topotvr|ujuirezultati,koji su u okviru prethodne dve ovogodi{we akcije. Odazvalo se 166 sugra|ana, koliko ih je i pregledano, 164 ih je dalo krv,

MOL: Osnovna {kola „Novak Radoni}„ iz Mola prire|uje kulturno-umenti~kove~e„NovakuRadoni}uu~ast”sutra,u19 sati u Domu kulture u Molu. U programuu~estvujuprvakdrame Srpskog narodnog pozori{ta Miodrag Petrovi}, direktor Gradske biblioteke Novi Sad Dragan Koji}, novinar i publicista Jovan Tanuryi}, autor monografskih kwiga o Molu Ivan Tele~ki iz Novog Sada i ~lanovi KUD „Novak Radoni}„ izMola. M.Mr.


14

monitor

~etvrtak 4. april 2013.

H o r o s k o p 4. april 2013. OVAN 21.3-19.4.

Energija vam je pomalo nekontrolisana, pa vam i raspolo`ewe varira od napetosti do opu{tenosti. Finansijska situacija se popravqa, posebno u domenu privatnog posla.

BIK 20.4-20.5.

Dobrog ste raspolo`ewa i s nagla{enom potrebom da vreme provodite u porodi~nom krugu i s voqenom osobom, ali i poslovna situacija je dobra te ne propustite pozitivne {anse.

BLIZANCI 21.5- 21.6.

RAK 22.6-22.7.

LAV 23.7-22.8.

DEVICA 23.8- 22.9.

Jo{ uvek niste u najboqoj formi i pomalo ste konfuzni, naro~ito zbog prethodnih de{avawa koja su vas opteretila, ali se pojavquju nove ideje i smernice. Uskoro dobre vesti. Na poslovnom planu vas o~ekuju dobre vesti, posebno vezane za unapre|ewe statusa. Me|utim, najboqe se ose}ate u ku}noj atmosferi i u opu{tenoj komunikaciji s prijateqima. Raspolo`eni ste za komunikaciju s osobama iz okru`ewa na pozitivne teme. Smisao za humor }e biti posebno nagla{en. Poslovni kontakti s inostranstvom donose zna~ajnu dobit. Situacija na poslu nije previ{e stabilna, naprotiv, mogu}e su povremene tenzije. Me|utim, materijalna situacija se zna~ajnije popravqa pa ne propustite dogovore koji vam se nude.

Zoran Delibos VAGA 23.9- 23.10.

[KORPION 24.10- 23.11.

STRELAC 24.11- 21.12.

JARAC 22.12-20.1.

Nemojte nikako propu{tati nove neo~ekivane {anse na poslovnom planu! Pravi je trenutak da unapredite svoju karijeru. Qubavni `ivot se unapre|uje i pozitivno vas stimuli{e. Pomalo ste nestrpqivi. Poku{ajte da racionalnim razlozima ubedite svoje okru`ewe u neophodnost poslovnih promena. Vremenom }e va{e ideje doneti zna~ajnu materijalnu dobrobit. Promenqivog ste raspolo`ewa i pomalo napeti. Poku{ajte da se opustite uz poslove koji vam prijaju. Tako|e, vi{e se dru`ite s mladim ~lanovima va{e porodice. Oprez u saobra}aju!

VODOLIJA 21.1-19.2.

RIBE 20.2-20.3.

Dobro }ete se ose}ati u dru`ewu s prijateqima i na neobaveznim sedeqkama. Potreba za blisko{}u je nagla{enija i ako ste slobodni, mo`e izazvati neke neo~ekivane iskre.

Inicijative i energije vam ne nedostaje, ali ste pomalo zbuweni oko primarnih ciqeva. Doju~era{wi planovi vam vi{e ne deluju dovoqno atraktivni, niti previ{e realni. Pravi je trenutak da napravite jasne profesionalne iskorake i poslovnom okru`ewu ka`ete koje su va{e namere. Ako se bavite poslovima komunikacije i saobra}aja, finansijski dobitak.

TRI^-TRA^

V REMENSKA

Yeni ima savr{eno telo

Prete`no suvo i sun~ano

Vojvodina Novi Sad

11

Subotica

10

Sombor

10

Kikinda

12

Vrbas

11

B. Palanka

11

Zreњanin

11

S. Mitrovica 12 Ruma

12

Panчevo

12

Vrшac

11

Srbija Beograd

12

Kragujevac

13

K. Mitrovica 18 Niш

Bruklin Deker, 25-godi{wa manekenka anga`ovana za „Viktorija sikret” i supruga teniskog veterana Endija Rodika, nije potpuno zadovoqna sobom. Zajedno sa Yenifer Aniston glumila je u komediji „Just Go With It„. Od tada Bruklin ima „traume”. Upitana ~ije bi telo volela da pozajmi, ako bi tako ne{to bilo mogu}e, manekenka je u intervjuu za „Vumans helt” odgovorila: – Bez dileme, telo Yenifer Aniston! Videla sam je u bikiniju, na snimawu filma, i odu{evila sam se. Trebalo je da idemo zajedno na jogu, ali sam bila ~ak zapla{ena, jer sam videla kako izgleda.

PROGNOZA

16

VIC DANA

Evropa

NOVI SAD: Prete`no suvo uz sun~ane intervale. Vetar slab zapadni ili promenqiv. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarwa temperatura oko 1 stepen, a maksimalna dnevna 11 stepeni. VOJVODINA: Ujutru hladno uz prestanak padavina u svim krajevima. Tokom dana prete`no suvo uz delimi~no razila`ewe oblaka i sun~ane intervale. Vetar slab zapadni ili promenqiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 0, a maksimalna 12 stepeni. SRBIJA: Jutro hladno, prestanak padavina u svim krajevima. Tokom dana prete`no suvo uz delimi~no razila`ewe oblaka i sun~ane intervale. Vetar slab zapadni ili promenqiv. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 0, a maksimalna 18 stepeni. Prognoza za Srbiju u narednim danima: U petak malo toplije, ali uz novo naobla~ewe s ki{om. U subotu toplo, osim na krajwem severu. Na jugu toplije nego na severu za 6–10 stepeni. U nedequ i ponedeqak hladnije s ki{om, a prete`no suvo u ponedeqak na severu. Od utorka toplije. BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA: O~ekuje se blago poboq{awe, koje mo`e doprineti smawewu tegoba kod hroni~nih bolesnika i meteoropata. Izvestan oprez savetuje se osobama s labilnim nervnim sistemom. Mogu}i su poreme}aj sna, promenqivo raspolo`ewe i bolovi u mi{i}ima.

Madrid

14

Rim

18

London

6

Cirih

11

Berlin

4

Beч

7

Varшava

2

Kijev

7

Moskva

4

Oslo

6

St. Peterburg 5 Atina

21

Pariz

6

Minhen

10

Budimpeшta

8

Stokholm

6

Dva prijateqa piju u birtiji. – Za{to `muri{ dok pije{? – Rekao mi doktor da pi}e ne smem ni pogledati!

SUDOKU

Upiшite jedan broj od 1 do 9 u prazna poљa. Svaki horizontalni i vertikalni red i blok od po 9 praznih poљa (3h3) mora da sadrжi sve brojeve od 1 do 9, koji se ne smeju ponavљati.

VODOSTAњE TAMI[

Bezdan

288 (40)

Slankamen

482 (6)

Apatin

375 (39)

Zemun

530 (4)

Bogojevo

351 (33)

Panчevo

524 (4)

Smederevo

604 (2)

Baч. Palanka 353 (17) Novi Sad

392 (14)

Tendencija porasta i stagnacije

SAVA

N. Kneжevac

544 (8)

Tendencija porasta

Senta

540 (8)

STARI BEGEJ

Novi Beчej

445 (7)

Tendencija porasta i stagnacije

Titel

502 (8)

NERA

Jaшa Tomiћ

Hetin

470 (62)

TISA

200 (6)

Tendencija stagnacije

Tendencija stagnacije

S. Mitrovica 650 (22) Beograd

Kusiћ

483 (3)

184 (-12)

Reшeњe:

DUNAV


Novosadska ~etvrtak 4. april 2013.

hronika

Telefoni: 021 4806-834, 528-765, faks: 6621-831 e-mail: nshronika@dnevnik.rs

UDRU@EWA NEZADOVOQNA RASPODELOM BUYETA ZA SOCIJALNA DAVAWA

Foto:R.Hayi}

Prigovor na rezultate Konkursa za raspodelu novca iz buyeta Grada za realizaciju programa kojima se obezbe|uju posebni oblici socijalne za{titepodnelasu23udru`ewa, jernisubilazadovoqnakoli~inom novca koja im je dodeqena. Mnogaudru`ewapo`alilasuse da }e prestati sa pru`awem usluga korisnicima, jer novac kojisudobili,nemo`edapodmiriniwihovenajosnovnijepotrebenagodi{wemnivou. Novosadska organizacija Saveza invalida rada Vojvodine }e,posvemusude}i,nakon55godina rada, staviti katanac na bravuitakoostaviti3.500~lanova bez pomo}i u unapre|ewu samostalnog`ivota,savetodavnih terapija i socijalno edukativnihusluga.Kakoza„Dnevnik” ka`e predsednik Udru`ewa MilanIvi},rezultatikonkursasu zawihpora`avaju}i,jersaodobrenimnovcemne}emo}idapokrijuninajosnovnijepotrebe. - Dobili smo 650.000 dinara za12meseci,{tozna~idamese~no mo`emo da potro{imo 50.000dinara.Tojesumasakojom treba da pokrijemo zakup prostorijaiononajosnovnije.O projektima ne vredi ni razmi{qati-navodiIvi}.-Nerazu- mem kriterijume po kojima su dodeqivanasredstva,jersunekaudru`ewanepravednoimala prioritet. Ivi} dodaje i da su se obratili i nadle`nima, ali da su dobiliodgovordajeovegodine buyet bio mawi i da su sredstva raspore|ena najobjektvnijemogu}e. ^lan Gradskog ve}a za socijalnuza{tituibriguoporodici i deci Bela Kurina ka`e za na{listdajeovegodinezafinansirawe udru`ewa izdvojeno tri miliona dinara mawe nego prethodnegodine,anakonkursu jeu~estvovalo106udru`ewa. - Nismo mogli zadovoqiti sve zahteve. Pojedina udru`ewasuzasvojeprogrametra`ila po ~etiri ili pet miliona dinara,avelikideotognovca

PRO[LE NO]I U RADNI^KOJ ULICI

Drvo smrskalo tri automobila parkinzima–ka`esavetnikdirektora “Zelenila” za informisaweIvanNo`ini}. Prenekolikodanaistislu~aj sedogodiouTemerinskojulici kojajejenedavnotako|erekonstruisana,astablokojesesru{ilo isto je imalo o{te}ewe korenovog sistema stabla. Iz istog razloga „Gradsko zelenilo“ je nedavno na Bulevaru Mihajla Pupina, iskqu~ivo zbog bezbednosti gra|ana, moralo da ukloni i zameni 70 stabala lipe. „Gradsko zelenilo“ apeluje na izvo|a~e radova da prilikom rekonstrukcija novosadskihulicaitrgovamnogovi{e pa`weposveteo~uvawukorenovogsistemastabala,kakobise ovakvi nemili doga|aji predupredili. Q. Na.

Foto:F.Baki}

Uno}iizme|u2.i3.aprilau Radni~koj ulici broj 51 sru{ilo se ogromno stablo celtisa starog oko 70 godina i te{ko o{tetilo tri parkirana automobila. [teta je velika, a komisijajeju~eutvr|ivalarazlogepadastabla. -Ono{tojenesumwivojeda jekorenovsistemceltisaznatno o{te}en, pretpostavqamo prilikom rekonstrukcije Radni~keulice,pajetouticalona statiku drveta. Tako|e se zna da celtis, odnosno koprivi}, nijebiobolestan,auvremepadastablauNovomSadunijebilojakogvetrakojibiuticaona ru{ewe. Radni~koj ulici tek predstoji rekonstrukcija zelenih povr{ina posle zavr{etka svih planiranih radova na kolovozu, pe{a~kim stazama i

[TRAND ZATVOREN DO KRAJA MESECA

Gradi se fitnes centar i nova bina Gradskapla`a[trandjeod ju~e zatvorena zbog priprema za predstoje}u kupali{nu sezonu, a radovi }e trajati do 30.aprila.Na[trandu}ebiti izgra|en fitnes centar na otvorenom sa devet sprava za ve`bawe (na {picu), a na pod-

loguko{arka{kogterenabi}e postavqentartan.Nacentralnom platou bi}e postavqena nova,koncertnabina,asvezelene povr{ine bi}e ure|ene. Itoaletinapla`ibi}eobnovqeni. B. M.

samopolamilionadinara,{to je 4,7 odsto wihovog godi{weg buyeta. U razgovoru sa koordinatorkom Svrati{ta Daliborkom Batrnek Antoni} saznali smodaovasumamo`edapokrijetro{koveradaSvrati{taza samo20dana. - Pru`amo ozbiqnu socijalnu uslugu, a rad sa decom, koja su veomaosetqivazbogna~ina`ivota, podrazumeva anga`ovawe stru~waka,kojimorajubitipla}eni -ka`e Batrnek Antoni}.Imamo osam stru~nih qudi za kojesemorajupla}atidoprinosiiukolikoseneobezbedinovaconi}epastinateretdr`a-

Recikla`a zapo{qava Rome Nakonkursusuu~estvovalairazli~itasportskaudru`ewa kaoiudru`ewe„RisajklGrin„,kojejedobilomilionipodinara,abaviserecikla`om.Premare~imaBeleKurine,toudru`ewejekonkurisalokakobidobilonovaczakupovinuza{titneopremekojasekoristiprilikomsakupqawaotpadaizaposlilo 100 qudi. - Ciqna grupa projekta su individualni sakupqa~i otpada, Romi, koje }e to Udru`ewe zaposliti i tako ubla`itiwihovusocijalnuugro`enost.Uokviruprogramaoko 100Roma}ebitiedukovano,dobi}eopremuzasakupqaweotpada,anaovajna~inmo}i}edazaradezaosnovnepotrebe-obja{wavaKurina.

Otvorena izlo`ba slika Paje Jovanovi}a

Hitnoj pomo}i dva nova vozila

Izlo`ba „Paja Jovanovi} Slike Balkana” otvorena je sino} u galerijskom prostoru ZbirkezastraneumetnostiMuzejagrada.Prednekolikodesetina gra|ana izlo`bu su otvorili wen autor i vi{i ku{tos NarodnogmuzejauBeograduPetarPetrovi},direktoricaMuzeja grada Vesna Jovi~i}, direktorica Narodnog muzeja BojanaBori}Bre{kovi}ipomo}nik gradona~elnika za kulturu VawaVu~enovi}.

-Malojena{ihumetnikakoji susteklivelikuslavuza`ivota,kao{tojetouradioPajaJovanovi}.Izuzetanposvemu,uspeojedatada{wojEvropipribli`ikulturuiistorijuBalkana-izjavilajeBre{kovi}. Publici je predstavqeno 17 slika i crte`a ovog zna~ajnog srpskogslikara,awihovatematikavezanajezaistorijuifolklorbalkanskihprostorakojima je umetnik bio fasciniran. Izlo`batrajedo4.maja. A. L.

Nismomoglizadovoqiti svezahteve.Pojedina udru`ewasuzasvoje programetra`ilapo~etiri ilipetmilionadinara (BelaKurina) ve.Brojkorisnika,kojimaobezbe|ujemo obrok, higijenu, prvu medicinsku pomo} i pomo} oko {kolesepove}ao,abuyetnamje smawen. Onaisti~edasuzahvaquju}i donacijama obezbedili oko 75 odstosredstavazafunkcionisaweSvrati{taidasenadada }e preostalih 25 odsto dobiti odGrada,anaosnovuulo`enog prigovora. Kako smo saznali od Bele Kurine, komisija }e razmotritiprigovoreudru`ewa,aukolikozakqu~edajenekoudru`eweo{te}eno,ono}e dobitijo{novca.Me|utim,kako je novac ve} raspore|en, a zaprigovorenijeostaonidinar,Kurinaka`eda}emorati da uzmu deo novca od jednog udru`ewa da bi ga prebacili drugom,{to}e,kakoseo~ekuje, opet izazvati nezadovoqstvoinove`albe. Nata{a Radman Gojko ^etnik

VESTI O traumi i oporavku

Video umetnost Andersa Veberga

Psihopolisovo predavawe na temu„Traumaioporavak”bi}e odr`anove~erasu19.30~asova uKulturnomcentruNovogSada, Katoli~ka porta 5. Govori}e klini~kipsihologibra~niiporodi~nipsihoterapeutdrJelisaveta Sawa Rolovi} i psiholog i psihoterapeut dr Jelena [akoti}-Kurbalija. I. D.

Prezentacijavideoumetnosti {vedskog umetnika Andersa Veberga odr`a}e se ve~eras u 20 ~asova u Likovnom salonu KulturnogcentraNovogSada,Katoli~kaporta5.Oumetniku}egovoritiAndrejTi{ma. G. ^.

Projekcija filma u „Izbi” Foto:B.Lu~i}

}azazdravstvodrPetarNovakovi}. Prema re~ima portparolke ZavodadrSawaNenadi}Pokrajac,ovaustanovatrenutnoraspola`esa47sanitetskihvozila, koja pored urgentnih ekipa koriste i one koje obavqaju transportpacijenata. - Imaju}i u vidu da je sa radom po~ela i nova urgencija u Petrovaradinu, oboga}eni vozni park doprine}e kvalitetu usluga koje pru`a Zavod. Na{e urgentneekipeuprosekuutoku no}iimajuizme|u50i70izlazaka na teren, dok u toku dana intereni{u vi{e od 70 puta napomenula je dr Nenadi} Pokrajac. I. D.

Svrati{teo~ekujevi{epara

powihovimprojektimatrebao imjezaisplatehonorara,dok jemawideopotrebanzarealizaciju aktivnosti. Da smo im dali toliko, ne bi bilo novca zaostalaudru`ewa-obja{wava Kurina. On navodi da je gotovo 80 odsto odluka o raspodelinovcakomisijazastru~nu procenu donela jednoglasno. – Svi projekti su detaqno razmotreni, a u kompetentnost komisije ne treba sumwati – napomiwe ~lan Gradskog ve}a zasocijalnuza{titu. U nezavidnom polo`aju na{lo se i Svrati{te za decu ulice,jersuovegodinedobili

SINO] U MUZEJU GRADA

BR@E I BEZBEDNIJE DO PACIJENATA

Vozni park Zavoda za hitnu medicinskupomo}odju~ejebogatiji za dva nova, kompletno opremqena sanitetska vozila, za~ijujenabavkuGradizdvojio 10.300.000dinara.Novavozila raspola`usaEKGaparatom,defibrilatorom i potrebnom prate}omopremom. -Sigurna,brzaidobroopremqenasanitetskavozilasuveomava`anfaktorzaobavqawe posla ekipa Hitne slu`be, u spa{avawu`ivota.Veom amije drago {to }e ova vozila, uz stru~nostiznawemedicinskih ekipa, doprineti poboq{awu zdravstvene usluge koju pru`a Zavodzahitnumedicinskuslu`bu-rekaoje~lanGradskogve-

Foto:B.Lu~i}

Malo novca za mnogo problema

Projekcija filma “Putevima Tib or a Sek eq a” autor a StipanaMilodanovi}aiJosipa Filea bi}e odr`ana ve~erasu19~asovaukafegaleriji“Izba”,@elezni~kа 4.Film jesnimantokommartaiaprila 2005. godine u Ju`noj Americi. A. Va.

Promocija kwige Dragane Beleslijin Promocija kwige „Pisati daqe”, autorke Dragane Beleslijin,odr`a}eseve~erasu19~asovau^itaoniciGradskebiblioteke, Dunavska 1. Pored autora,govori}eRadmilaGiki}Petrovi}, Aleksandra \uri} Bosni}iZoran\eri}. G. ^.

Studentski radovi Otvarawe izlo`be studentskih radova „Urbanisti~ka studija otvorenih prostora Muzeja Vojvodine”odr`a}eseu19~asova u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35.Izlo`bajenastalakrozideju da se osmisli projekat kojim bi se stavila u funkciju zapu{tenalokacijaizme|uDunavske 35i37. G. ^.


16

~etvrtak 4. april 2013.

NOVOSADSKA HRONIKA

AKCIJA „DNEVNIKA” I „VULKAN IZDAVA[TVA”

„Odjeci pro{losti” na dar

Izdava~ka ku}a “Vulkanizdava{tvo” u saradwi s “Dnevnikom”u narednom period u dariva}e ~itaoce na{eg lista sa po dve kwige.Dva~itaoca,kojase prva jave danas od 13 do 13.05 ~asova na broj telefona 528765,adosadauovojakcijinisu bili dobitnici, bi}e darivani primerkom kwige “Odjeci pro{losti”SandreBraun uizdawu „Vulkan izdava{tva“. Dobitnici }e kwige preuz imati u kwi`ari“Vulkan”,ZmajJovina24.

Ela Baron je re{ena da po svakucenusa~uva`ivotkojije izgradila za sebe i svog autisti~nog sina Solija. Svesna da zbog toga izaziva sa`aqewe i zgra`avawe,Elasedr`ipodaqeodmalezajedniceukojoj`ivi.Me|utim,uwen`ivotulazi Dejvid Rejnvoter i mewa ga iz korena. Ipak, dok napetost rastezajednosaletwomvru}nom, no}punanasiqanatera}eihda preispitaju sve u {ta su verovali. A. Va.

Norve{ki guda~i u Karlovcima Uokvirusedmodnevneturneje po Srbiji, guda~ki orkestar iz Norve{ke Trondheim Junior Solistisodr`a}ekoncertsutra u 18.30 sati u sve~anoj sali Karl ov a~k e gimn az ije. Ork estar ~ini dvadesetak mladih talentovanih guda~a od 14 do 19 godina. Muzi~ari su regru-

tovani iz muzi~kih {kola iz centralneNorve{ke. Imalisu koncerteuPragu,Londonu,Kopenh ag en u i Tos kan i, {ir om Norve{ke, a u Srbiji, osim u Sremskim Karlovcima, nastupi}euZrewaninu,StarojPazoviiBeogradu. Z. Ml.

U KARLOVCIMA NA POMOLU RE[EWE PROBLEMA SA PSIMA LUTALICAMA

O napu{tenim qubimcima brinu}e agencija iz Vrbasa Direktorkarlova~kogJavnog komunalnogpreduze}a„Belilo” \or|eHorvatpotpisa}eupetak ugovor o saradwi sa Javnom agencijom za zoohigijenu i poqoprivredu(JAZIP)izVrbasa, naosnovukog}eprihvatili{tu za pse i ma~ke koje postoji u okviru ove agencije biti isporu~ivanipsilutaliceizSremskih Karlovaca. Ugovorom se predvi|aobavezaJKP„Belila” dohvataidopremapse,auJAZIP-u }e o wima daqe brinuti uzodgovaraju}unaknadu. - Nastoja}emo da se sa uklawawempasasakarlova~kihulicakreneve}od15.aprila-ka`eHorvat.-Zbogbojaznidane do|e do nemilih situacija, `elimo {to pre da po~nemo s ovim poslom, zato ne}emo ni ~ekati da bude okon~ana javna nabavka specijalnog vozila, nego}emozaprvovremeprilagoditi na{e vozilo za te svrhe. Reorganizova}emo radnu snagu u okviru preduze}a tako da ne}emozbogpro{irewaobimaposlazapo{qavatinoveradnike. Horvat napomiwe da }e „Belilo” nabaviti i ~ita~ ~ipova kakobiradnicimoglidaprovere da li pas ima vlasnika. Za ~ipovane ku~i}e gleda}e da obezbedeboksovezawihovo~u-

vawe do pronalaska vlasnika. PoHorvatovimre~ima,to~uvawepasadodolaskavlasnikabilo bi kratkotrajno, najdu`e 24 sata. - U Karlovcima je prisutan velikibrojpasalutalicazbog mno{tva vikendica u okolini, ~ijivlasnicisjeseni,poodlasku u stanove puste svoje qubimcenaulicu-ka`eHorvat.Na{aprocenajedasadanaulicama u Karlovcima ima oko stotinu pasa. Ra~unamo da }e na{i radnici biti efikasniji u hvatawu, jer poznaju teren i kretawa tih `ivotiwa, a s

drugestraneida}enasmawe ko{tati. Od2010.godinekadajenovosadska „^isto}a” prestala da hvatapseuKarlovcima,timese u ovom mestu niko nije bavio. Kako saznajemo od pomo}nika na~elnika Odeqewa za urbanizam, komunalne poslove i za{titu`ivotnesredineDu{ana Mamule, op{tina je 2009. godine „^isto}i” za uhva}ena 222 psa platila oko 800.000 dinara,anaredneoko290.000za109 lutalica.^akikadaekipe„^isto}e” ne uhvate nijednog ili svega nekoliko pasa, to je bio

izdatakzaop{tinu,jeranga`ovawe wihovog vozila i dolazak se napla}uje po satu. Ne malu sumukarlova~kaop{tinajemorala iz buyeta da izvoji i za pla}awe od{tete sugra|anima kojesuujelipsilutalice. - Prve tu`be na osnovu ujeda pasa po~ele su da sti`u 2009. godine - ka`e Mamula. - Imamo ukupno 33 takva predmeta, od kojihje27tu`bii{estpredlogazamirnore{ewespora.Do danasjeudevetpredmetadonetapresuda,aop{tinajenaime od{teteisplatila2,6miliona dinara. Z. Milosavqevi}

ZA KORISNIKE POST EKSPRES USLUGE PO[TE SRBIJE

SMS o preuzimawu po{iqke Korisnici post ekspres usluge Po{te Srbije,kojinisubiliuprilicidaodkurirapreuzmupo{iqku,odsada}eobave{teweomestuirokupreuzimawadobijatiSMSporukom.Novausluga,kojujeuvelo topreduze}e,besplatnajeizameni}edosada{wi izve{taj o prispe}u po{iqke. Po{ta je uvela i dodatnu uslugu, elek-

DANAS U GRADU BIOSKOPI Arena: „Madagaskar 3: Najtra`eniji u Eropi” (14.15), „Ledeno doba 4: Pomerawe kontinenata” (12.30), „Pet legendi” (14), „Zvon~ica i tajna krila” (12.35, 13.30), „Jadnici” (17), „Falsifikator” (20.30, 22.25), „OZ veliki i mo}ni” (15, 15.15, 17.30), „Vrati mi ime” (22.05),”Kruds 3D” (12, 13.15, 14, 16, 16.10, 18), „Yek ubica divova” (13.15, 15.30, 17.45, 17.50, 22), „Buntovnice” (20.15), „Doma}in” (18.05, 20.10), „21: Kona~no punoletan” (20), „Yi Aj Yo: Odmazda” (20.05, 22.30), „Stoker” (20.20, 22.20), „Slomqeni grad” (22.15)

POZORI[TA SNP: Scena „Pera Dobrinovi}”, drama „Yandrqiv mu`„ (19.30), Kamerna scena, drama, „Zdravo `ivote” (20.30) Pozori{temladih:mala sala „Uspavana lepotica” (18) Novosadskopozori{te:„Opera ultima” (19)

MUZEJI Muzej grada, Tvr|ava 4, 6433–145 i 6433–613 (9–17): stalna postavka „Petrovaradinska tvr|ava u pro{losti”, postavka Odeqewa za kulturnu istoriju MuzejVojvodine, Dunavska 35–37 (utorak - petak od 9 do 14 sati i od 18 do 22 ~asa, subota - nedeqa od 10 do 18 ~asova): stalna postavka „Sa~uvani tragovi materijalne i duhovne kulture Vojvodine od paleolita do sredine 20. veka” MuzejskiprostorPokrajinskogzavodazaza{tituprirode, Radni~ka 20a, 4896–302 i 4896-345 (8–16): stalna postavka „Vi{e od pola veka za{tite prirode u Vojvodini” Petrovaradinskatvr|ava, 6433–145 (9–17): podzemne vojne galerije

RO\ENI Unovosadskomporodili{tuodprekju~eu7satidoju~euisto vremerodilesu: DEVOJ^ICE:OliveraLe~i},NikolinaKova~evi}iIvanaKarapanyi}izNovogSadaiNadaJankovi}izVeternika, DE^AKE:NivesBivalski-Lozo,BojanaRai~evi},JelenaTrbojevi},SawaPanyi},Jovana\isaloviSvetlanaMitrovi}iz NovogSada,MarijanaStoj{i}izFutoga,VierkaSmi{ekovaiz Kulpina,SvetlanaArtukovizTemerinaiJasnaRaki}izZrewanina.

SAHRANE NaGradskomgrobquuNovomSadudanas}ebitisahraweni: MilanMilo{aKra{(1935)u9.45sati,SelimHajrudina[a}irovi}(1956)u10.30,RadmilaDu{anaTubi}(1957)u11.15,DimitrijeRadisavaIvanovi}(1953)u12,Ha{imAhmetaFetahi (1962)u12.45,Jago{SavatijaKova~evi}(1920)u13.30iZlata IvanaBrzi}(1926)u14.15sati. NaNovomgrob quuPetrovaradinubi}esahrawenaVeraJakovaNovakovi}(1934)u13sati.

TElEfONI

tronsku potvrdu o uru~ewu po{iqke na zahtevpo{iqaoca,kojajeorganizovanaza korisnike post ekspres usluge “Danas za sutra”. Ovom uslugom, koja se realizuje putem SMS-a i dodatno napla}uje, po{iqalac }e dobiti blagovremenu informaciju o uru~ewu po{iqke, a mo}i }e da bira rok

uru~ewa,pa}epo{iqkebitidostavqane naadresedo12ido19sati. IzPo{teka`uda}enoveuslugedoprineti pove}awu kvaliteta, pouzdanosti i procentauru~ewapo{iqaka.O~ekujuda}euspostavqawemneposrednijekomunikacijesakorisnicimaekspresservisabrojreklamacija svestinaminimum. N. R.

NOVOSADSKI VODI^

VA@NIJIBROJEVI Policija 192 Vatrogasci 193 Hitna pomo} 194 Ta~no vreme 195 Predaja telegrama 196 [lep - slu`ba AMSJ 987 Auto-moto savez Srbije 987 Informacije 988 i 0900098210 Toplana kol centar 0800 100-021 reklamacije 24 sata 4881-104, za potro{a~e 420-853 Vodovod i kanalizacija, centrala 488-33-33 prijava kvara vodovod 0800-333-021 prijava kvara kanalizacija 442-145 ^isto}a 6333-884 “Novi Sad - gas” 6413-135 i 6413-900 JKP “Stan” 0800 -300-330 Kol centar preduze}a „Put” 6313-599 Kol centar „Parking servisa” 4724-140 „Gradsko zelenilo” marketing i PR 4881-633 rasadnik 403-253 “Dimni~ar”, 6622-705, 6615-834 „Elektrodistribucija” centrala 48-21-222 planirana iskqu~ewa i prijava kvara 421-066 @elezni~ka stanica 443-200 Me|umesna autobuska stanica 444-022 Prigradska autobuska stanica 527-399 Gradsko saobra}ajno 527-796 Gradsko grobqe 518-078 i 518-111 Pogrebno, JKP “Lisje” 6624-102 Pogrebna ku}a „Konkordija” 452-233 Dru{tvo krematista “Ogaw” 422-288 Ger. cent. - pomo} i nega 450-266 lok. 204, 205 Prihvatna stanica 444-936 Prihvatili{te Futog 895-760/117 Dnevni centar za stara lica 4889-512 Info centar za osobe sa invaliditetom radnim danom (od 10-15) 021/447-040 ili sms 066/447-040 Komunalna inspekcija 4872-444 (centrala), 4872-403 i 4872-404 (dispe~erski centar) SOS telefon za pu{a~e u krizi - od 7 do 10 ~asova 4790-668

APOTEKE No}no de`urstvo: “Bulevar” - Bulevar M. Pupina 7 (od 20 do 7)

420-374

ZDRAVSTVENASlU@BA Dom zdravqa „Novi Sad”, kol centar 4879-000 Klini~ki centar 484-3484 No}no de`urstvo za decu u Zmaj Ogwena Vuka (subota i nedeqa) 6624-668 No}no de`urstvo za odrasle (Wego{eva 4) (subota i nedeqa i praznici) 6613-067 Vr{a~ka 28 4790-584 Klinika za ginekologiju i aku{erstvo 4899-222 De~ja bolnica 425-200 i 4880-444 Institut - Sremska Kamenica 4805-100

TAKSI Prevoz osoba ote`anog kretawa „Hendikeb” 432-005, 060/313-3103 Vojvo|ani - taksi 522-333 i 065-520-0-500 Pan-taksi 455-555 VIP - taksi 444-000, SMS 1088 Delta plus - taksi 422-244 Maksi Novosa|ani - taksi 19991, 451-111 Grand - taksi 443-100 Luks 30-00-00 MB - taksi 500-222 De`urni taksi 6350-350 Halo - taksi 444-9-44, SMS 069/444-444-9

POLIKLINIKA „PEKI]” Gr~ko{kolska3, tel:426-555,525-261, radnimdanomod8do20, subotomod8do14 RADIOLO[KI KABINET „DIJAGNOSTIKA CENTAR”, rendgen,ultrazvuk, mamografija, [afarikova13, tel:572-646,571-322 GINEKOLO[KA AKU[ERSKA ORDINACIJA, „PROf. DR DRA^A”, PetraDrap{ina50, radiod9do13 iod16do19sati tel:522-594i 063/746-1693 GINEKOLO[KOAKU[ERSKA ORDINACIJA „TODOROVI]”, Bul.oslobo|ewa48/I Tel:442-645,677-91-20

„KOMPAS” TOURISM&TRAVEL, Bul.M.Pupina15, tel:6611-299,6612-306, mail:kompas@eunet.rs

AUTO-SERVIS „ZORAN”, automehani~ar -autoelektri~ar, tehni~kipregled, Reqkovi}eva57, Petrovaradin, tel:6433-748 PREVOD DOO, NoviSad, Resavska3, svevrsteprevo|ewa, inostranepenzije, tel:6350-664,i 6350-740


NOVOSADSKA HRONIKA

~etvrtak 4. april 2013.

17

DE@URNIPEDIJATRISAMOPROCEWUJUHITNOSTSTAWA

Roditeqi su neprijatno iznena|eni kada su od pedijatra koji no}u de`ura u Zavodu za hitnu medicinsku pomo} dobili „beli” recept koji podrazumeva da se lek pla}a. Dok je no}no de`urstvo pedijatrije radilouokviruDomazdravqa prepisani lekovi se nisu pla}ali,teihjenovasituacijazatekla.

No}na pedijatrija se trenutnonalaziuVr{a~kojulici,uprostorijamaZavodaza hitnu medicinsku pomo}. Prema re~ima ~lana Gradskog ve}a za zdravstvo dr Petra Novakovi}a prostor je privremen, a Grad tra`i prigodan i stalan prostor zatudelatnost.Onka`eda jeutokuopremaweprostorija u Vr{a~koj, prema spisku neophodnihstvarizapedijatre koji de`uraju. PortparolkaHitnepomo}idrSawa Nenadi} Pokrajac ka`e da i utrenutnomprostoruno}na pedijatrijafunkcion i{enesmetano. Postoji ~ekaonica, ordinacija i prostorija za eventualne intervencije. Ona navodi da se u proseku, zavremede`urstva,pregleda 22 mali{ana, a da samo dvadotriodstoslu~aja{aqu daqe na tercijalni nivo zdravstvene za{tite, odnosnouDe~jubolnicu.

Foto:F.Baki}

Tra`isenovi prostor

- Da li na taj na~in `ele da smawe pritisak na no}no de`urstvo,neverujem,jernikone ideuno}nesatekodlekarazato {to to `eli, ve} zato {to mora-ispri~aonamjejedandeda koji je pre neki dan vodio

UKARLOVCIMA

Po~eoupisuprvirazred Upisdecero|eneizme|u1.marta2006.i1.marta2007.godineu prvirazredOsnovne{kole„23.oktobar”uSremskimKarlovcima po~eoje2.aprilaitrajedokrajameseca.Zaupisjepotrebnodoneti de~ji izvod iz mati~ne kwige ro|enih, potvrdu o zdravstvenom pregledu,uvereweopoha|awupripremnogpred{kolskogprogramai li~nukartujednogroditeqa.Ponedeqkom,sredomipetkomupisse obaqaod9do12satiukancelariji22kodsekretara,autorkom,sredomi~etvrtkomod15do17~asovausobi31kodpedagoga.Dodatne informacijemogusedobitinabrojtelefona021/881-639. Z.Ml.

unuka kod pedijatra za vreme de`urstva. Premare~imaovogNovosa|aninabilojeroditeqakojinisu mogli da priu{te svom detetu lek, iako se ne radi o visokoj nov~anoj nadoknadi, na`alost,

nekinisuumogu}nostidaplate prepisanmedikament. ^lanGradskogve}azazdravstvo dr Petar Novakovi} ka`e dajeupitawuzakonskairedovnaprocedurapremakojojfunkcioni{u sva lekarska de`urstva. -No}node`urstvojesamoza hitne slu~ajeve, a to podrazumevadaseneizdajurecepti.To je pregled da se proceni da li trebahitnaterapijailiakose proceni da dete mora biti hospitalizovanoondaseupu}ujeu De~ju bolnicu. Ukoliko nema razlogazaprijemubolnicudete se upu}uje da se javi svom izabranom lekaru na daqe pretrage-objasniojeNovakovi}. Ondodajedasu~estoroditeqi dovodili decu u no}no de`urstvokakobiizbeglidnevne gu`ve u ambulanti pedijatrije Domazdravqa. Naime, samo izabrani lekar mo`edapropi{eleknarecept koji je besplatan, odnosno u okviru obavezne zdravstvene za{tite dece. Zbog toga nisu moglidanastavesade`urstvimapedijatriizDomazdravqa. Problem je prepoznat 2007. godine kada je reformom zdravstvenog sistema predvi|eno postojawe izabranog lekara. Kada pedijatar zavr{i de`urstvo, onjesutradanslobodanipacijente ~iji je on izabrani lekar preuzimanekodrugi.Republi~ki Fond za zdravstveno osigurawe to nije prepoznao tako i pedijatri koji rade no}u nisu nagra|ivani,ve}ka`wavani. I.Dragi}

Foto:N.Stojanovi}

Belireceptizno}ne ambulante DVODNEVNISAJAMNAFTN-u

Studentibiraliposlove istru~nupraksu Studenti Novosadskog univerziteta ju~e su na Fakultetu tehni~kih nauka imali priliku daseinformi{uopotencijalnimposlovimaiposlodavcima, kao i o stru~nim praksama u okviru Sajma poslovnih mogu}nosti i stru~nih praksi „Konteh13„kojiseve}sedamgodina zaredomorganizujenanovosadskom FTN-u. Pored toga {to studentima pru`a priliku da se zaposle i izaberu stru~nu praksu, „Konteh” povezuje kompanijesdvebitneta~kezawihov razvoj - obrazovnim institucijamaistudentima,odnosno diplomcima kao kandidatima zaposao. - Tokom godina skupili smo 3.500 biografija, vi{e od 120 qudidobilojeposao,aoko400 wih mogu}nost usavr{avawa u nekojodkompanijau~esnica.Poredprezentacijakompanija,organizovali smo tribine i treningenakojimastudenteu~imo kakoda{toboqenapi{ubiografijeiuspe{noobaveintervju za posao - obja{wava koor-

SEDNICAKOMISIJEZAPREDSTAVKEIPREDLOGE

Zbogklizi{tavodovod jo{nesti`euBocke

Iako su obezbe|ena sredstva zaizraduGlavnogprojektasanacijeklizi{taiprojektaatmosferske kanalizacije sa nivelacijom saobra}ajnih povr{ina, stanovnici naseqa Bocke ipak }e ~ekati izgradwu vodovoda i kanalizacije,navedenojeju~ena sedninci Komisije za predstavke i predloge u Skup{tini grada.OdgovorjedobijenodZavoda za izradwu grada (ZIG) koji je obrazlo`iodasenaseqenalazi nanestabilnojpodloziida,dok senesteknubezbedosniuslovi, ne}e se re{avati komunalni problemi. Telep~ani i Adi~ani sa~eka}elep{evremekakobise uredile staze i ulice. Kako je navela Gradska uprava za komunalne poslove, Programom odr`avawaobjekataputneprivrede predvi|eno je nasipawe kolovoza tucanikom i presvla~ewe asfaltom,aizvo|a~radovajeJKP „Put”. Raskrsnica Novosadskog

puta i Ulice Qubena Karvlova dobi}e dva saobra}ajna znaka „biciklisti~kastaza”sadopunskim tablama dvosmernosti, a „Put” }e uskoro postaviti ovu signalizaciju. Ovu predstavku uputio je Sima Kisin iz Veternikakojije,tako|e,skrenuopa`wu na deponovawe trupaca i drvnegra|enajavnojpovr{iniu okolinifirme„Dolomiti”.Komunalnapolicijaizvestilajeda su po~etkom marta obi{li ovu lokacijuizakqu~enojedapomenutimaterijalnijenajavnojpovr{ini. Ipak, inspektor za za{titu`ivotnesredinenijemogao do kraja da ispita ovaj slu~aj, jer mu nije bilo omogu}eno dau|euobjekat,avlasniksena prvipozivnijeodazvao.Ukoliko naredni put ne bude mogao da obavi pregled, zatra`i}e asistencijupolicije. Ju~e je odr`ana i otvorena sednicaKomisijegdejeNata{a

Krstaji} uputila predlog „Urbanizmu”dase{toprenajavni uvid stavi urbanisti~ki plan zaFutog,konkretnozadeooko Ulice carice Milice. Stevo Periz sa Vezirca postavio je pitaweGradskomsaobra}ajnom preduze}uiUpravizasaoba}aj o stavqawu autobuske karte za ovonaseqeuzonuukojojjeiBukovac,kakoseonanebipla}ala 100,ve}50dinara.MilanLivada zatra`io je od „Novsadske toplane”daseuwegovojzgradi zapo~nesaugradwomkalorimetara, kako bi se pla}awe obavqalopopotro{wi. Sva pitawa i predstavke bi}e upu}ene nadle`nim organimaaodgovorseo~ekujeunaredne dve nedeqe. Do slede}e otvorenesedniceumaju,gra|ani se Komisiji mogu obratiti pismenim putem na adresu Skup{tine grada, Ulica @arka Zrewanina2. A.J.

dinatorkazaodnosesjavno{}u „Konteha”,MilicaJovi~i}. Sajamjepo~eoju~eitrajedanasdo17~asova,anahodnicima FTN-a rasporedili su se {tandovi preduze}a JKP „Informatika”, „Prozon - IT Solu{ns”, ATB „Sever Subotica”, Majkrosoft divelopment centarSrbija,„GrundfosSrbija”, „Hintek”, Fiat automobili Srbija.... Qiqana Peri{i} koja je zavr{ilaVisokutehni~ku{kolu, smerprimewenafotografija, ka`edajedo{ladavidikakvi poslovi se nude, ali da je primetiladasuuglavnomupitawu poslovi vezani za programiraweielektroniku. -Usvakomslu~aju,ovakvisajmovisukorisnijeripakmo`emo da na|emo informacije o inetrnet stranicama koje bi nambilekorisneilisavetekako da na|emo poslodavce. Mislimdaonajkoozbiqnotra`i posaoda}egaina}i,aonikoji ne`ele,uvek}ena}inekeizgovore-dodajeona. J.Z.

Paragovo iPopovica bezvode Stanovnici Popovice i Paragova danas ne}e imati vode zbog planiranih radova novosadske„Elektrodistribucije”. Vode ne}e biti od 8 do 13 ~asova. J.Z.

Iskqu~ewa struje Novi Sad: od 8 do 13 sati povremeno u pojedinim ulicama Telepa i Qermontova ulica;od8do9.30 satiRadni~ka 31, 35a, 18-24, 41, 43 i 43a, Maksima Gorkog, Stevana Musi}a12-20,„Naftagas”,„Mlinpek”, Med ic in a rad a, SPO, SDS;od 10 do 11.30 satiTrg carice Milice 10 i 1A, Dimitrija Tucovi}a 2, 2A i 4, MaksimaGorkog1,4-4di19a,Alberta Tome 4-6A, @elezni~ka 39-41, @elezni~ki dom, picerija„Karibik”,stadion,Vojvo|anskih brigada 12-16 i 9-17, Stra` il ovk sa 1-17, Mil et a Jak{i}a 3-13 i Radni~ki univerzitet;od11.30do13 sati Do`a\er|a22-32.Petrovaradin:od8do13 satiPavlaRisti}a, deo naseqa oko prodavniceideonaseqaPuckaro{od Ulice Pavla Risti}a ka Vezircu. Sremska Kamenica: od 8.30do12.30 satiuliceSlavujeva, Poto~arska, Plandi{te, Fru{kogorski put od Mo{ine viledoLova~kogdoma,Lova~ka i Mirna. Rakovac: od 8 do 13 sati Beo~inski put od raskrsnicezaRakovacdoDumbovai Dumbovo. Beo~in: od 8 do 13 satideonaseqaodUliceheroja Pinkija ka Rakovcu. Veternik:od11do13 satiIsidore Sekuli}1-39i4-38,Cetiwska 23-33 i 22-24, Fru{kogorska 33-41 i 44-56, Radni~ka 32-82i39-55,Ulica19.maja21 i22,Partizanska33-57i28-50 i Avalska 12-34 i 21-45. Svilo{:od9do12 satiFru{kogorska73i60kaLe`imiru.Kisa~:od9do12 satiVojvo|anska 176-204 i 167-179, firme PD „Irmovo” i „Institut za hmeq-Ba~kiPetrovac”.


18

LEKAR

~etvrtak 4. april 2013.

KAKO ^UVAMO ZDRAVQE

Prevencija gasi bolest Prole}no ~i{}ewe organizma Blagodeti prole}a su brojne i gotovo da nema ~oveka koji se ne raduje tom godi{wem dobu. Ovo je pravo vreme kad treba vi{e misliti na svoje telo i zdravqe.Bez obzira na vreme, po|ite napoqe, udahnite prole}e i izbacite te{ki zimski zaga|eni vazduh. Radite ve`be istezawa. Prema kineskoj tradicionalnoj medicini, tetive i mi{i}i su ti kojima u prole}e treba posvetiti pa`wu. Odmarajte se, ako ose}ate potrebu za odmorom i snom, ~ak i ako vam se ~ini da je to previ{e. Obratite pa`wu na mogu}u pojavu alergije, koja mo`e

Qudi koji su iza sebe ostavili 40. ro|endan trebali bi bar jednom mese~no da izmere krvni pritisak, a jednom u {est meseci vaqalo bi da odu kod stomatologa i zaka`u o~ni pregled. Jednom u toku godine se preporu~uje da kardiolog uradi EKG srca, a nije na odmet proveriti stawe crvenih

uspe{no le~ewe, zahteva da se posle 40. godine `ivota `ena podvrgne pregledu grudi kod interniste-onkologa, a pored toga da redovno, gotovo svakodnevno sama kontroli{e svoje grudi. Oni koji iza sebe imaju dug sta` proveden uz duvanski dim trebalo bi da u odre|enom vremenskom roku snime

koje su zagazile u zrelije godine, odnosno koje su na pragu 40. godine `ivota. Naravno, s preventivnim, sistematskim pregledima vaqa po~eti od mladosti, a s porastom godina pove}ava se u~estalost, ali i vrsta pregleda. - Naspram ovih saznawa i prakse dobro razvijenih i or-

i belih krvnih zrnaca, odnosno, uraditi laboratorijski pregled krvne slike. Mu{karci bi trebalo jednom godi{we da urade osnovne pretrage prostate, a `ene da urade osnovni ginekolo{ki pregled. Rak dojke, koji je sve u~estaliji kod `ena, da bi se na vreme otkrio i tako obezbedilo

plu}a. Za one qude koji imaju vi{e udru`enih faktora rizika, a posebno nasledne ~inioce za pojedine bolesti, preporu~uju se dodatne kontrole i sistematski pregledi. Ovo je kalendar preventivnih pregleda koji se preporu~uje od strane Svetske zdravstvene organizacije za osobe

ganizovanih sistemastkih pregleda koje imaju mnoge razvijene zemqe, kod nas ovakva vrsta pregleda prili~no je zanemarena - ka`e dr Slavica Sekuli}. - Kod lekara se i daqe naj~e{}e dolazi samo kad ne{to zaboli, a i tada od lekara naj~e{}e se tra`i da propi{e lek koji }e {to pre da nas

da se o~ekuje u ovo doba godine. Kujawe, ka{aq, suzewe o~iju koji sepojave ~im iza|ete u prirodu nisu simptomi prehlade, ve} polenske alergije. Zaobi|ite {e}er u ve}im koli~inama, alkohol tako|e. Dodajte sok limuna u pi}a i salate. I jedite zeleni{. Pijace su bogate mladim povr}em i vo}em. Do~ekajte svaki zeleni novitet, a onda s qubavqu spremite salate, supe i jela. Kopriva, spana}, blitva, list masla~ka, sremu{, mladi luk, keq, zelena salata – nemaju kalorije, ali imaju vlakna, hlorofil, vitamine i minerale.

Ko jede ribu, produ`ava `ivot Ve}e konzumirawe ribe bi moglo da produ`i `ivot qudi, pokazali su rezultati analize koju je sprovela grupa istra`iva~a s univerziteta Harvard i univerziteta u ameri~koj saveznoj dr`avi Va{ington. Analiza, zapravo, ukazuje na pozitivno dejstvo po `ivotni vek qudi nezasi}enih masnih kiselina - omega 3 sadr`anih u ribi, kao {to je losos. Istra`iva~i su do{li do tog zakqu~ka obaviv{i analizu statisti~kih podataka prikupqenih tokom 16 godina, a koji se odnose na oko 2.700 odraslih osoba u SAD starosti od 65 godina pa na vi{e. Konstatovano je da osobe stare 65 godina pa navi{e sa najve}im nivoom omega-3 u krvi `ive u proseku dve godine i dva meseca du`e od onih sa najni`im nivoom tih masnih kiselina. Postoji mogu}nost i da, kako procewuju nau~nici koji su sproveli analizu, te masne kiseline smawe opasnost od smrtnosti svih uzroka kod tih qudi i do 27 odsto i za 35 odsto kada je ona posledica kardiovaskularnih oboqewa.

[ta je osteoporoza Osteoporoza je bolest kostiju koje postaju porozne i krte i lako se lome.

Bolest shvatiti ozbiqno? Prelom kosti, kao najozbiqnija posledica osteoporoze, ~est je uzrok bolesti i smrtnosti. Ukqe{tewe nerava prelom ki~menog pr{qana dovode do jakog bola u le|ima, deformacije ki~me i gubitka visine. Prelom kuka j najozbiqnija posledica osteoporoze i u roku od godinu

dana od preloma, kod ~ak 20 odsto obolelih zavr{i se srtnim ishodom.U ve}ini slu~ajeva ostaje trajni invaliditet i nesposobnost za svakodnevne aktivnosti.

Uzroci osteoporoze Smawena koli~ina estrogena nakon ulaska u menopauzu Lo{a ishrana Nedovoqna fizi~ka aktivnost Nasledna sklonost Pu{ewe Prekomerni unos alkohola

Dugotrajno le~ewe kortikosteroidima

Prevencija Dovoqan unos kalcijuma i vitamina D Fizi~ka aktivnost Umereno izlagawe suncu (leti do 10 i posle 16 ~asova) i dr.

Ko bi trebalo da izvr{i merewe gustine kostiju? 1. Da li imate neki od slede}ih ~inilaca rizika? Rana menopauze pre 45. godi. ili izostanak menstruacije vi{e od godinu dana Da Ne Le~ewe glukokortikoidima du`e od tri meseca Da Ne Mala telesna te`ina (mawe od 60 kg) Da Ne Prelom kuka pri mawoj povredi u u`oj porodici Da Ne Bilo koja bolest koju prati mala gustina kosti Da Ne 2. Imali ste ve} prelom usled maweg pada ili povrede? Da Ne 3. Rendgenskim snimawem ki~me vam je potvr|en prelom ki~menog pr{qena ili postoji sumwa na smawewe ko{tane gustine? Da Ne 4. Uo~avate da vam se smawila telesna visina sa godinama, ili ste se zgrbili? Da Ne Ako odgovorite na bilo koje od slede}ih pitawa POTVRTNO, bilo bi dobro da obavite merewe gustine kostiju.

ALERGIJE NA POLEN, PRA[INU, GRIWE, @IVOTIWSKE DLAKE

Kijawe, nos curi, suze o~i... Dolaskom prole}a za ve}inu nas po~iwe najlep{e godi{we doba, a za alergi~ne na polen po~etak tegoba. Posebno ovog prole}a na na{im prostorima suo~i}emo se sa alergijama jakog intenziteta, a najnoviji podaci govore da se svake godine za 25% uve}ava broj obolelih od alergijskog rinitisa. Polen biqaka je jedan od najzna~ajnijih alergena iz prirode koji se nalazi u vazduhu.

SVAKI PETI ALERGI^AN Polenova zrna kod svake pete osobe izaziva alergijsku reakciju pra}enu tegobama.

SIMPTOMI ALERGIJSKOG RINITISA Bez obzira da li je re~ o alergijama na polen, pra{inu, griwe ili `ivotiwske dlake tegobe alergijskog rinitisa su iste: - Svrab, curewe iz nosa, kijawe, - O~i suze, ote~eni i crveni kapci, - Peckawe, grebawe u grlu [ta sve niste probali da olak{ate sebi muke? Pacijenti su u nedoumici da li alergijski rinitis treba le~iti a wihova naj~e{}e postavqena pitawa su: [ta primeniti i koji su ne`eqeni efekti

medikamenata? Koliko dugo smem da koristim i da li smeju da ih koriste deca, trudnice?

KIJAWE PA ASTMA Svakako da alergijski rinitis treba le~iti jer dugotrajne i vi{egodi{we tegobe mogu da uzrokuju oboqewa kao {to su astma, upala sinusa, pojava polipa u nosu, kowuktivitisa. S druge strane op{te je poznato da dugotrajna upotreba antialergijskih lekova ima svoje ne`eqene efekte (pospanost, navika, o{te}ewe sluzoko`e nosa...), a posebno treba biti oprezan i konsultovati sa lekarom za mogu}nost wihove primene kod dece i u toku trudno}e.

ZA[TITITE SE NA VREME

Da li se osteoporoza le~i Ne, ali promena `ivotnih na vi ka i pra vil na te ra pi ja omo gu }u ju oba vqa we sva ko dnevnih aktivnsoti i kvalitetan `ivot.

oslobodi boqke. Na`alost, me|u gra|anima se vrlo ~esto mo`e ~uti konstatacija da je boqe ne i}i kod lekara dok ne{to ne zaboli, jer pregled mo`e otkriti ko zna {ta sve. Preventivni pregledi najboqi su put da se na vreme, u ranoj fazi otkriju bolesti koje , pored velikog napretka medicine, odnose najve}i broj qudskih `ivota. Ve}ina masovnih nezaraznih bolesti, u koje spadaju kardiovaskularhne, maligne , dijabetes, hroni~na plu}na oboqewa, mentalne bolesti, povrede...mogu se spre~iti ili wihov nastanak odlo`iti za kasnije `ivotno doba. Ali, i pored ovog saznawa, od ovih bolesti danas umire najve}i broj qudi. - Ako se upore|ujemo sa razvijenim svetom, po ne~emu smo sli~ni, a to je da su najve}i zdravstveni problemi i kod nas i u svetu masovne nezarazne bolesti - ka`e na{a sagovornica - Neke od ovih bolesti predstavqaju vode}i uzrok smrti stanovni{tva Vojovodine. Od svih umrlih 57 odsto umre od bolesti srca i krvnih sudova, 20 odsto od tumora i 4 od povreda. Rizici za nastanak ovih oboqewa u velikoj meri su uslovqeni savremenkim na~inom `ivota koji podrazumevaju pove}an unos hrane, sedantarni na~in `ivota, pasivan odmor, a to dovodi do gojaznosti, pove}awa masti i {e}era u krvi. Neki rizici, kao {to je zloupotreba alkohola i pu{ewe uslovqeni su kulturolo{ki, obi~ajima i tradiciji. Va`no je ista}i da ako jedna osoba ima dva ili vi{e faktora rizika wihova udru`enost vi{estruiko pove}ava rizik nastajawa neke od ovih bolesti. J. Barbuzan

200 doza = 30 dana za{tite

U svetu se u posledwe vreme kao efikasna i bezbedna za{tita od alergija od strane lekara alergologa preporu~uje upotreba prirodne pra{kaste celuloze. U{mrknuta pra{kasta celuloza obla`e sluzoko`u nosa formiraju}i za{titni film nepropusnu barijeru za alergene (polen, pra{ina, griwe, `ivotiwske dlake). Na taj na~in spre~ava pojavu neprijatnih simptoma, a ukoliko su simptomi ve} prisutni brzo ih ubla`ava. Za razliku od drugih antialergijskih lekova ne izaziva pospanost, naviku, ne o{te}uje sluzoko`u nosa pa se prah celuloze mo`e koristiti bezbedno tokom cele sezone alergija. Zato je naro~ito pogodan za upotrebu kod dece uzrasta ve} od 18 meseci, trudnica, doiqa sportista i odraslih osoba. Dr Mirjana Mi{i}


TV PROGRAM

МаријаБото

06.00 07.30 09.00 09.00 10.00 11.00 13.30 15.30 16.00 17.00 18.00 18.25 20.00 20.30 22.00 00.30

Музички блок ВОА Свет животиња Цртани филм Вести Излог страсти Културни програм Војвођанске вести Панорама Свет животиња Излог страсти Меридијанима Војвођанске вести Културни програм Војвођанске вести ВОА

СЕРИЈА

Беснипси Нешто озбиљно не штима у Рају, када се затекнеш са гомилом новца, килограмом кокаина и једним лешом, а све што желиш да сачуваш је...сопствениживот. Улоге: Макс Бизли, Филип Гленистер, Џон Сим, Марк Ворен, Бен Чаплин, МаријаБото Режија:ЕјдријанШерголд (РТВ1,23.00)

15.05 16.00 16.25 16.50 17.00 17.20 17.50 18.55 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.35 23.00 23.50 00.10 00.35 01.25 02.30 02.55 03.20

Добро јутро,Војводино Државни посао Монсуно Вести Палета Вести Професионалци Двоугао Име мог сокака Вести Под истим кровом Центар света Додати живот годинама Вести Еко Плави круг Вести за особе са оштећеним слухом Оперативци Здравље пре свега Здраво живо Временска прогноза ТВ Дневник Један на један Разгледнице Државни посао Фолдер култура ТВ Дневник Оперативци Сучељавање Војвођански дневник Један на један Бесни пси Професионалци (слов) Фолдер култура Сучељавање Концерт Плави круг Жиопис Центар света

06.40 07.05 07.30 07.55 08.50 09.50 10.45 11.50 12.30 12.40 13.10 14.00 15.00 15.10 16.40 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.30 22.25 22.50 23.15 00.05

Повратак на село Живопис Вреди знати Концерт године Грување Грување уживо Музички програм Емисија (мађ) Вести (мађ) Украјинска панорама Гламур тужур Концерт године Потрошачкирепортер Добро вече,Војводино (рум) ТВ Магазин (рус) ТВ Дневник (хрв) ТВ Дневник (слов) ТВ Дневник (рус) ТВ Дневник (рум) ТВ Дневник (ром) ТВ Дневник (мађ) Спортске вести (мађ) Емисија украјинске музике Добро вече,Војводино (рус) Смрт на рајском острву Фолдер култура Плави круг Палета ТВ Продаја

06.30 09.00 09.05 10.00 10.10 11.00 11.05 11.50 11.55 12.00 12.10 12.35 13.00 14.00 14.05 14.30 15.00

ФУДБАЛ:ЛИГАЕВРОПЕ

Челси–Рубин (РТС1,21.00) 06.00 06.05 08.00 09.00 09.07 09.41 09.55 10.00 10.32 11.05 11.10 12.00 12.15 12.30 12.39 13.30 15.10 15.59

06.30 09.00 09.05 09.35 10.00 10.05 11.00 11.10 11.35 12.05 13.00 13.10 14.05 15.00 15.10 15.35 16.00 16.15 16.30 17.18

Новосадско јутро Вести Храна и вино Цртани филм Трас Клиника Вести Велики одмор ИЦТ плус Серија Вести Пут за Евонли Ленија Р Вести Документарни програм Храна и вино Објектив (слов) Објектив (мађ) Закон улице Трас

Личнагрешка Аутор:ЛазарКуртеш (НовосадскаТВ,21.00) 17.30 18.30 19.00 19.30 20.20 20.30 21.00 21.25 22.00 22.30 23.20 00.10

Новосадско поподне Сигуран квадрат Објектив Пут за Евонли Неон сити Витраж Лична грешка Документарни програм Објектив Клиника Закон улице Серија

09.30 Евролига,Магазин 10.15 Најбоља утакмица Премијер лиге 12.00 ВТА Карлстон 14.00 Одбојка Серија А1плеј оф 1/4Финале 16.00 АТП 17.00 Мото ГП Катар –Тренинг 1 Мото 3 17.55 Мото ГП Катар –Тренинг 1 Мото 2 18.55 Мото ГП Катар –Тренинг 1 Мото ГП 20.45 Евролига:Олимпијакос – Кимки 23.00 Мото ГП Катар –Тренинг 2 Мото 2 23.30 ВТА Карлстон 1/8Финала 01.00 ВТА Карлстон 1/8Финала

07.00 Уз кафу, 07.30 Бели лук у папричица, 08.30 Цртани филм, 09.00 Одељење за убиства, 10.00 Шоу - Парови, 11.00 Кућа 7 жена, 12.00Под сјајем звезда,14.00Живети свој живот,16.00Освета,17.00Дрецун,18.00Одељење за убиства,19.00Објектив,20.00Фолк шоу,22.00Објектив,22.30Ток шоу,00.00Објектив,00.30Фолк шоу 07.00 Аморе Латино, 08.00 У нашем атару, 09.00Кухињица,09.30Зоо пузле,10.00Фарма, 11.00Поглед,12.00ИТ Нетворк,12.30Инвестиције,13.00Отворени екран,14.00Биографије,14.55Инфо,16.00Аморе Латино,16.55Инфо,17.30Бибер,18.00Здравље је лек,18.30Кухињица,18.55 Инфо,19.30Бибер,20.15Отворени екран,21.15Модни магазин,22.00Бибер,22.30Инфо,23.00Филм,00.30Бибер,01.00Ноћни програм

16.47 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.02 20.50 21.00 22.58 23.10 23.14 00.05 00.20

06.40 08.10 09.00 09.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.55 16.00 17.00 18.05 18.25 19.00 19.20 20.25 21.30 23.20 00.15

Вести Јутарњи програм Јутарњи дневник Вести Позориште у кући Гастрономад Вести Сасвим природно Моја лепа Србија Вести Тито-црвено и црно Дневник Спорт плус Појмовник раног хришћанства До усијања Циклус-Време злочина (Синиша Павић):Последњи чин,тв филм Ово је Србија Првипутсоцемнајутрење, ТВфилм Гастрономад Дневник РТ Војводина Шта радите,бре Београдска хроника Око магазин Слагалица Дневник Бољи живот Фудбал-Лига Европе Фудбал-Лига Европе:ЧелсиРубин,пренос Фудбал-Лига Европе Вести Триста тринаеста Дневник До усијања

Кад лишће пада Дођи на вечеру Тачно 9 Одбачена Љубав и казна Несреће у ваздуху Тачно 1 ВИП Како време пролази Срећне вести Дођи на вечеру Одбачена Ексклузив Експлозив Вести Љубав и казна Како време пролази Филм:Универзални војник Галилео Ноћни журнал

АлиВокер

Универзални војник Улоге:Жан-КлодванДам, Долф Лундгрен, Али Вокер,ЕдО‘Рос Режија:Роланд Емерих (Прва,21.30)

06.02 06.52 07.09 07.15 07.27 07.52 08.16 08.24 08.53 09.02 09.55 10.12 10.18 10.28 10.56 11.26 11.55

Концерт за добро јутро Слагалица Датум Верски календар Пустоловине Марка и Маје Пчелица Маја Ана Добрић Вита студентис Великани Балкански ратови Споменички досије Београда Датум Верски календар Траг у простору ЕвропаиСрби У свету Вече Стравинског

Саша Александер

Последња успаванка Бивши плаћени убица, након што се недавно повукао изпосладабиуживаоуживоту,борисесадосадомкоју је пензионисање донело и морадаизабереизмеђудве ствари: Да се заувек одсече од света или да коначно отвори своје срце свету ван његовеконтроле. Улоге:ТомСајзмор, Саша Александер, Спраг Грејдн, БилСмајтрович Режија:ЏефриГудман (РТС2, 21.56)

16.38 17.05 18.03 18.29 18.52 19.16 19.23 19.29 20.00 20.30 21.00 21.56 23.36 00.07 01.04

Беокулт Трезор Вита студентис Великани Балкански ратови Датум Верски календар ТВ лица...као сав нормалан свет Прециипотомци Преваранти Концерт групе ‘’Леб и сол‘’ Пустоловине Марка и Маје Пчелица Маја Ана Добрић Датум Верски календар Место за нас Метрополис Преваранти Последња успаванка,филм Бунт Гитар арт фестивал Трезор

07.00 11.00 12.00 13.00 13.20 14.15 15.30 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 00.00 01.00 02.00

Добро јутро Фарма-уживо Курсаџије Први национални дневник Фарма -уживо Тачно у подне Нежељене Национални дневник Фарма-уживо Прељубници Национални дневник Мала невеста Фарма-преглед дана Необјављене приче Све за љубав Фарма-уживо Прељубници Пабло Ескобар Фарма -уживо

12.30 13.00 14.00 14.29 14.38 15.34 15.40 15.52

08.15 Бање Србије, 08.45 Топ шоп, 09.00 Ауто шоп,09.10Туристичке,09.25Тандем,09.30Фокус,10.00Мозаик,12.00Кухињица,12.45Туристичке,13.05Фокус,13.40Топ шоп,14.00Мозаик,16.00Фокус,16.25Тандем, 16.40Стварност живота,17.40Вести,19.59Мозаик,20.00Фокус,21.05Веб џанк,21.30НК Коктел,23.15Фокус,23.40Туристичке,00.00Вести,00.30Ауто шоп,00.40Бање Србије 12.00Срем на длану:Инђија,13.00Џубокс,14.30 Ловци на змајеве,15.00Доктор Ху,15.45Кухињица, 16.15 Док. програм, 17.00 Новости 1, 17.15 Срем на длану:Пећинци,18.10Између редова,19.00Новости 2,19.30Ловци на змајеве,20.00Доктор Ху,20.45Без тамбуре нема песме,22.00Новости 3,22.30 Шоу програм:Парови,23.30Између редова,00.15Глас Америке

~etvrtak 4. april 2013.

09.30 10.00 10.35 12.00 13.05 15.00 16.00 16.40 17.00 18.30 19.05 20.05 20.30 21.30 23.00 23.35 01.00

Хоћу да знам Вести Велики брат ВИП (уживо) Ларин избор ВечолобратВИП(уживо) Посетиоци Вести Спортски преглед Велики брат ВИП (уживо) Вести Ларин избор Велики брат ВИП (уживо) Посетиоци Велики брат (дневни преглед) Вести Велики брат ВИП (уживо) Велики брат ВИП,без цензуре

09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 15.45 16.30 17.30 18.15 19.00 20.00 22.00 00.00 01.45

Пинк таргет Филм:Романтичари Сити вести Филм:Духови са Марса Породични обрачун Собарица са Менхетна Маријана и Скарлет Гром у рају Наследници Тјудорови Ескобар-господар зла Филм:Без милости Филм:Бразил Филм:Клуб генија Тријумф љубави

Бразил Семрадикаослужбенику министарствудржавекојасе гушиубирократији.Државом харагрупакојa сеупорнобори против тиранске власти. Један од главних активиста је Хари Татл, за чије хапшењевластиздајенаређење... Улоге: Роберт де Ниро, Џонатан Прајс, Ким Грајст, ЈанХолм Режија:ТериГилијем (Пинк2,22.00)

РобертдеНиро

19

Земљакоња Добродошли у невереватно место звано Хорсленд, у свет авантуре, у детињство четирипријатељаињихових предивнихкоња.Хорслендје прави дом за четири млада јахача која се такмиче у скоковима, за две размажене сестрекојезаједнодолазеда вежбају,такмичесеалиида уче једна од друге све оно штосеукоњичкомсветуможенаучити. (Хепи,10.00) 05.00 08.00 09.15 09.30 09.40 10.00 10.40 11.25 12.50 13.40 13.55 14.00 14.55 15.10 15.55 16.00 17.30 17.55 18.30 20.00 21.45 22.55 01.00 03.00

Добро јутро,Србијо Сузе Босфора Телешоп Вилењациубоји Метеоримоћникамиони Земљакоња Покемони Монсуно Моћни ренџери Телешоп Вести МојаСрбија Телешоп Чађавамехана Вести Сузе Босфора Насловнастрана Телемастер Филм Голи живот Луда кућа Филм Филм Филм

Radio Novi Sad PRO­GRAM­NA­SRP­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­87.7,­99.3,­99.6MHz­i­SR­1269­KHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­MA­\AR­SKOM­JE­ZI­KU:­ UKT­90.5,­92.5­i­100.3­MHz­(00,00-24,00) PRO­GRAM­NA­OSTA­LIM­JE­ZI­CI­MA­-­ SLO­VA^­KOM,­RU­MUN­SKOM,­ RU­SIN­SKOM,­ROM­SKOM,­BU­WE­VA^­KOM­I­MA­KE­DON­SKOM­JE­ZI­KU­ UKT­100­i­107,1­MHz­(00,00-24,00) 09.00 Преглед штампе, 09.30 Актуелно, 10.00 Преглед штампе,10.30Икс арт,12.15Екстреми, 14.15 Арт бизнис, 15.20 Волеј, 16.00 Акценти, 16.30 Квиз, 18.00 Акценти, 18.15 Наш град, 19.00 Актуелно, 19.20 Пролог, 19.30ТВ изложба,20.05Презент,21.00О свему помало са...,23.00Ко пре њему две,00.15Комерцијални програм. 08.00 Банат данас, 09.00 Господин муфљуз, 09.30Опстанак,10.00Филм,11.30Храна и вино,12.00Немогућа магија,13.00Квиз,14.30Земља наде,15.30Док.програм,16.00Пријатељи и супарници,17.00Под сунцем,17.50Вести за глувонеме,18.00Банат данас,19.00Мозаик дана,19.30 Храна и вино,20.00Пријатељи и супарници,21.00Артикулисање,22.00Мозаик дана,22.30Макс Кју,23.15Квиз,00.15Под сунцем


20

~etvrtak 4. april 2013.

IZBOR IZ SATELITSKOG PROGRAMA

FEQTON

8

ДОБРИЦА ЋОСИЋ ИЗ ЗАГРЕБАЧКОГ УГЛА

Пише:Дарко Худелист 07.40 Спасавање оронулих грађевина 08.35 Шминкање са Клио 09.30 Богата млада,сиромашна млада 10.25 Четири венчања -Америка 11.20 Највећи губитник 12.15 Стручњак за торте 12.45 Краљица слаткиша 13.10 Најбољи амерички кувар 14.05 Карсонов свет 15.00 Мали људи,велики свет 15.25 Краљ посластичара као кувар 16.20 Спасавање оронулих грађевина 17.15 Шминкање са Клио 18.10 Богата млада,сиромашна млада 19.05 Алесандрова кухиња 19.35 Стручњак за торте 20.00 Салон „Последња прилика„ 20.55 Живети са 295кг 21.50 Дијагноза:Жив или мртав 22.45 Необичан секс 23.40 Ургентни центар 00.40 Салон „Последња прилика„ 01.40 Живети са 295кг

08.00 Други светски рат у боји 09.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 10.00 Бити Мухамед Али 11.00 Мухамед и Лери 12.00 Како је уметност створила свет 13.00 Заборављени начини исхране 14.00 Тајм тим година 15.00 Скривена блага афричке, аустралијске и индијске уметности 16.00 Човекова историја 17.00 Ловци на митове 18.00 Заборављени начини исхране 19.00 Прича о сателитима 20.00 Прича о науци 21.00 Истина о Јурију Гагарину 22.00 Хрватски владари 23.00 Други светски рат у боји 00.00 Тајм тим година 01.00 Ловци на митове

08.00ЗавераРозвел 09.30Кунгфусториофтаијипанда 11.00 ЖанделаФонтен 13.15Дуел 16.00Балтичкаолуја 18.00ЖивотисмртПитера Селерса 20.00Кугуарклуб 22.00 Америчкадивота 00.00Еротскифилм 01.00Еротскифилм

07.00 Добро јутро,Хрватска 10.00 Лебен ауф дем Флусс 5,док. серија 10.45 Скица за портрет 11.10 Преуреди па продај!5,док. серија 12.00 Дневник 1 12.37 Пркосна љубав 13.22 Др Оз 3,ток-шоу 14.33 Тренутак спознаје 15.05 Позитивно 15.55 Краљ винограда 16.45 Хрватска уживо 17.52 Слатко лудило 1,док.серија 18.20 Пуна кућа Рафтера 19.10 Тема дана 19.30 Дневник 20.20 Рукомет(М),квалификацијеза ЕП:Мађарска-Хрватска, пренос 22.05 Паралеле 22.40 Дневник 3 23.17 Џонсови,филм 00.50 Слоновске приче,филм 02.22 Ловци на натприродно

АмберХерд

Џонсови КадсечетвoрочланапородицаЏонсдоселиураскошну кућу у идиличном америчком предграђу,топривучевелику пажњукомшија.Сасвимразумљиво,јерјеглавапородице Стив пристојни и невероватно љубазан мушкарац, његовасупругаКејтјепривлачнаи према свима изузетно пријатељскирасположена,ањихова већ одрасла деца су млади људи какви се само могу пожелети... Улоге: Дејвид Духовни, ДемиМур,АмберХерд,Бен Холингсворт,ГериКол Режија:ДерикБорте (ХРТ1,23.17)

Кугуарклуб По завршеном колеџу, СпенсиХоган,сеналазена животнојраскрсници.Посао кодгрозногадвокатазабракоразводне парнице им се чини незамислив, а ни на љубавном пољу нису срећнеруке. Улоге: Џо Монтења, Феј Данавеј, Џејсон Џурман, ВоренКоул Режија:КристоферДеди (Синеманија,20.00)

07.55 08.20 08.45 09.10 10.00 10.45 12.20 13.08 14.48 15.10 16.00 16.35 17.25 18.15 18.45 19.05 19.35 20.05 21.00 22.55 23.20 23.41

ФејДанавеј

07.50 08.15 08.45 09.10 10.00 10.50 11.20 11.45 11.55 12.50 13.45 14.45 15.40 16.10 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 00.45

Управљање Вајлдом Прва петорка Како сам упознао вашу мајку Приватна пракса Џордан Мелиса и Џои Не веруј комсиници из стана 23 Брза италијанска кухиња Једном давно Секс и град Затрпани ђубретом Пројекат „Модна писта„ Судије за стил Али Мекбил Хоуп и Фејт Како сам упознао вашу мајку Мелиса и Џои Лудница у Кливленду Очајне домаћице Џордан Тело је доказ Џордан Приватна пракса Очајне домаћице Затрпани ђубретом

Телетабиси Децасвета Амника Школски сат Долина сунца Слоновске приче,филм Другиформат Џек,филм Деграси Школски сат Регионални дневник Долина сунца У потрази за Марком Полом, док.серија Глобално село Цртани филм Мала ТВ Свет чоколаде,док.серија Топ гир 14,док.серија Фудбал,Европска лига:Челси -Рубин,пренос Фудбал,Европска лига сажеци Увек је сунчано у Филаделфији Ловци на натприродно

06.00Апартман 08.00Божићнаприча 10.00Песничкаправда 12.00Острвогусара 14.00Великајеза 16.00Човеккојегнијебило 18.00Брице 20.00Брице2:Поновоупослу 22.00Страх 00.00Еротскифилм 01.05Еротскифилм

07.00 МомцисМадисона 08.00 Биографија-Холивудске љубавнице 08.45 ГоспођицаМарпл:Лешу библиотеци 11.30 МомцисМадисона 13.30 Братскаљубав 15.00 Подстанарка 17.00 Шеснаестсвећица 18.30 Биографија-МетјуМеконахју 19.30 ГоспођицаМарпл:Кобни прсти 21.30 КрамерпротивКрамера 23.30 Безмилости 01.00 Необичанпар:Поново заједно

Srpskaelitau„Mraku”

СЕРИЈА

Монк (Универзал,19.20) 07.20 08.20 09.20 10.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 01.20

Ерика Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Плаве крви Краљевски болесници Убиства у Мидсамеру Пандури новајлије Монк Видовњак Филм:Оги Роуз Филм:Хладна фузија Пандури новајлије

08.15Вирусатек 08.45Кобра11 11.10Ексклузивтаблоид 11.30Ружаветрова 12.45Небоиземља 13.50СулејманВеличанствени 14.50Кобра11 16.55РТЛ5до5 17.10Галилео 18.05Ексклузивтаблоид 18.30РТЛДанас 19.10Ружаветрова 20.00СулејманВеличанствени 21.00Небоиземља 22.30ЦСИЊујорк 00.20Менталист 02.00Астрошоу

СЕРИЈА

ЦСИ:Њујорк Агент Итан Грол пронађен јеисподБруклинскогмостас ковертом у којој су фотографијемртветинејџеркеМери. СидпроналазиконтактносочивоуИтановојкоси,којуискористи Адам да пронађе ДНК који припада Бојду Хекману... Улоге: Гери Синис, Села Вард, Кармин Ђовиназо, ХилХарпер,ЕдиХил (РТЛ,22.30)

СелаВард

07.15 08.10 09.05 09.55 10.50 11.15 11.40 12.35 13.30 14.25 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.55

Америчкичопери Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какотораде? Какосеправи? Мегаградитељи Аутомобили Трговциаутомобилима Америчкичопери Разоткривањемитова Прљавипослови Опасанлов Преживљавање Какосеправи? Страственириболовци Злочиначкеимперије Гангстерскикод Далибистепреживели? Отмицаиспасавање Страственириболовци

\08.30Стрељаштво 09.00 Карлинг 10.45 Бициклизам 11.45 Билијар 13.00 Сви спортови 14.30 Бициклизам 17.30 Билијар 19.00 Карлинг 21.00 Борилачки спорт 22.00 Борилачки спорт 23.00 Покер 00.00 Бициклизам

]osi}a s Memorandumom SANU povezuju tri liHrvatekaosaveznike.Smatralisuihtitoibitnestvari. stimaikukavicama.Mi,Srbi,pak,bilismofruPrvo,onjeproistekaoiziste{kolemi{qewa striranineravnopravnimpolo`ajemuJugoslavikojoj pripada i sam Dobrica. Ideologija Memoji, posebno razbijawem Srbije na tri dela, ja~arandumaSANUuosnovije]osi}eva–aliuzneke wemdr`avnostiautonomnihpokrajinakojesupo razlike.Kakomijeupravo4.travwa2007.ispriUstavuiz1974.imalepravonavetoudono{ewu ~ao,]osi}jesvihonihmjesecikadsepripremao svihodluka. i pisao Memorandum radio na jednoj svojoj vlaSrpskiislovena~kiopozicionarisastajalisu stitojina~icisrpskognacionalnogprograma,kose nekoliko puta i na nekoliko mjesta, a najraja je u isti mah bila i „progresivnija” (]osi}ev zgla{enijisusretbioje15.studenoga1985.ugoizraz)aliiradikalnija(unacionalnomsmislu). stionici „Mrak” na periferiji Qubqane. ]osi} Drugo,]osi}jebiojedanodtrisrpskaakademikakojisupovremenopozivaninasastankeKomisijezapripremuMemorandumada,kaoqudiod neupitnogdru{tvenogautoritetau~ijuobjektivnost ne treba a priori sumwati, izlo`e svoje idejeiprijedlogekakobidokumentukona~nici trebaoizgledati.Preostaladvojicabilisufilozof-praksisovacQubomirTadi}inekada{wi pravni savjetnik Edvarda Kardeqa (Dejan Medakovi}migajeopisaokao„ustavopiscabr.1na{e epohe”)profesorJovan\or|evi}. I tre}e, kad je zavr{na radna verzija Memoranduma bila gotova, po jedan od 20 primjeraka dokumenta dobili su, osim ~lanova Komisije, i tzv.povremenikonsultanti–]osi},Tadi}iJovan \or|evi} – ~iji je zadatak sad bio da taj tekst pa`qivo prostudiraju pa se s wim slo`e ili predlo`e svoje vlastite amandmane. Jedan primerakjeostaouArhivuSANU. MihailoMarkovi}mijeotkriodajeglavna]osi}eva primjedba bila da tekst Memoranduma trebapo~etipoliti~kim,ane(kakojepredlo`enoinakrajuostalo)ekonomskimdijelom(autor Kosta Mihailovi}). Na kraju je bru{ewe radne verzijenaprasnoprekinutokadjetekstsenzacionalnoosvanuo(24.i25.rujna1986)nastranicama „Ve~erwih novosti”. Wegove je dijelove, uz Qubqanaboq{evicimaneveruje svojekriti~ke(zapravoosu|uju}e)komentare,objavio novinar tog lista, i zet \or|evi}a, Aleksandar\ukanovi}.Biojetotada,bezpremca,najtvrdidajetobio„programskiskup”(policijaga ve}i politi~ki skandal u Jugoslaviji. Iz Akadejetajnosnimala).USANUsetadve}navelikoramijinihjekrugovaekspresnombrzinomlansirana dilonabudu}emmemorandumu.Sasrpskestrane, tezadajeMemorandumnetkoukrao. u „Mraku„ su sudjelovali ]osi}, Markovi} i TaMenijeKostaMihailovi}pri~aodajeprovala di},apregovorisuzavr{ilikobnimneuspjehom. (vjerojatnije)izvr{enaprekorecenzenta\or|eNi nakon osam sati burne razmjene mi{qewa, vi}a,aliuznapomenudapostojedvijerazli~ite slovena~kiisrpskikriti~kiintelektualcinisu varijantetepri~e.Poprvoj,\ukanovi}jeslu~ajse uspjeli slo`iti prakti~ki ni o ~emu. Jedini no na{ao primjerak Meopipqivrezultatwihova moranduma u stanu svojedijalogabilojetu`nosugatastaiondagasamoi- o~avawesa~iwenicomda „Slovencisubili1985.naro~ito nicijativno, ne pitaju}i nezadovoqni,smatraju}idawihovu je mnogo vi{e onoga {to nikoga,odniouredakciju. ih sudbinski razdvaja od Po drugoj verziji, sam je ekonomijueksploati{unerazvijene elemenata koji bi ih u jugoslovenskerepublike.Uop{te \or|evi} Memorandum bli`ojilidaqojbudu}nopokazao nekolicini is- nisuvideliHrvatekaosaveznike, sti eventualno mogli taknutihjavnihipoliti~zbli`avati. jersuihsmatralititoistima kihosobauSrbijiiJugoNo ipak, razlaz nije iku k a v i c a m a-rekaoje]osi} slaviji, nakon ~ega se on biodokrajapotpun.^aki pojaviou„Novostima”. u takvoj turobnoj atmosTokom razgovora ]osi} se najprije osvrnuo na feri, dvije su nacionalne elite smogle toliko svojeopozicijskodjelovaweuSrbijiiJugoslavisnageidobrevoqedasesporazumijubaremojedjipo~etkomdrugepoloviceosamdesetih,kadjesa nojstvari:akove}ne}emo}ipoliti~kinastupaslovena~kim kriti~kim intelektualcima vodio tizajedno(kaonekavrstaproture`imske,antiambiciozne pregovore o stvarawu srpsko-slovetitovskekoalicije),i}i}enaformulirawesvona~ke opozicijske platforme protiv titoisti~jihzasebnih,ekskluzivnihnacionalnihprograma, kogporetka.]osi}jeimaointegralisti~ke,tj.jupa }e odvojeno, sopstvenim snagama, poku{ati goslavenskepretenzije,isebevidiokaovo|ucjeudariti na temeqe vladaju}eg sistema. Pao je i lokupnejugoslavenskeopozicije(tonijeizri~ito dogovordaseobanacionalnaprogramaobjavqeu rekao,aliznamdajebilotako).Biojenepopra„Novojreviji„,glasiluslovena~kekriti~keintevqiviJugoslaven,~akikadsesmrtnorazo~arao ligencije.Srbisunatuopcijubiliprimoranii u Jugoslaviju. Slovenci su razmi{qali skroz jer,po]osi}u,uBeogradunisuimaligdeobjavidruga~ije–izrazitonacionalno.Alisuijednii tisvojprogram(eventualnou„Kwi`evnimnovidrugibiliprotivtitoizma. nama”, ali uz stanovite rizike). Da sro~i jedan –Slovencisu–rekaomije]osi}–najvi{einkoliko-toliko jasno artikuliran srpski naciosistirali na borbi protiv boq{evizma. A bili nalniprogram,Dobricajepo~eookupqatiautore suinezadovoqnieksploatacijomsvojeekonomije („najsposobnije qude srpske inteligencije”, kako odstranenerazvijenihrepublika.Tadnisuvidejezapisaousvomdnevniku).

KwiguDarkaHudelista„MOJBEOGRADSKIDNEVNIK (SusretiirazgovorisDobricom]osi}em2006–2011„),uizdawuzagreba~kog „Profila”,mo`etenabavitiusvimboqimsrpskimkwi`arama Prvibroj SlobodneVojvodine"{tampanjekaoorganPokrajinskognarodnooslobodila~kogodborazaVojvodinu " 15.novembra1942.uilegalnoj{tamparijiuNovomSadu. Od1.januara1953. SlobodnaVojvodina"izlazipodimenom Dnevnik”. " " Prviurednik-narodniherojSVETOZARMARKOVI]TOZApogubqenodokupatora9.februara1943. Izdava~„DnevnikVojvodinapresd.o.o.”,21000NoviSad,Bulevaroslobo|ewa81.Telefaksredakcije021/423-761. Elektronskapo{tare­dak­ci­ja@dnev­nik.rs, Internet:www.dnevnik.rs. GeneralnidirektorDu{anVlaovi} (480-6802).GlavniiodgovorniurednikAleksandar\ivuqskij (480-6813). Ure|ujeredakcijskikolegijum: NadaVujovi} (zamenikglavnogiodgovornogurednika,unutra{wapolitika480-6858), MiroslavStaji}(pomo}nikglavnogiodgovornogurednika,nedeqnibroj480-6888),DejanUro{evi}(ekonomija480-6859), Vlada@ivkovi} (desk,no}niurednik480-6819),AleksandarSavanovi}(novosadskahronika,528-765,faks6621-831), NinaPopov-Briza (kultura480-6881),SvetlanaMarkovi} (vojvo|anskahronika480-6837), VesnaSavi} (svet480-6885),\or|ePisarev (dru{tvo480-6815),Mi{koLazovi}(reporta`eifeqton480-6857), BranislavPuno{evac(sport480-6830), JovanRadosavqevi} (Internetslu`ba480-6883), IvanaVujanov(revijalnaizdawa480-6822),Slobodan[u{wevi} (foto480-6884), BrankoVu~ini} (tehni~kapriprema480-6897,525-862), NedeqkaKlincov(tehni~kiurednici480-6820), ZlatkoAmbri{ak (Slu`baprodaje480-6850), SvetozarKaranovi} (Oglasnisektor480-68-68),FilipGligorovi}(Sektorinformatike480-6808), Malioglasi021/480-68-40.BesplatnimalioglasizaOglasnenovine021/472-60-60. Rukopisiifotografijesenevra}aju. Cenaprimerka30dinara,subotominedeqom35dinara. Mese~napretplatazana{uzemqu940,zatrimeseca2.820,za{estmeseci5.640dinara(+ptttro{kovi). [tampa:Politika[tamparijad.o.o. @irora~uni:AIKbanka105-31196-46;Rajfajzenbanka265201031000329276

Dnevnik"jeodlikovanOrdenombratstvaijedinstvasazlatnimvencem " iOrdenomradasazlatnimvencem


OGLASI

~etvrtak 4. april 2013.

21


22

~etvrtak 4. april 2013.

OGLASI l ^ITUQE IZDAJEM garsoweru 20m2 superkomfornu Maksima Gorkog - Spens. Telefon: 063/344-711. 71885

ZLATIBOR - u`i centar, apartman, 4 + 1 povoqno za vikend, 1. Maj, Uskrs. Telefoni: 462-605, 064/4455653. 72125 ZLATIBOR - izdajem komfornu ku}u u centru sa 6 le`ajeva za Uskrs, povoqno, dogovor. Telefon: 063/8289944. 72201

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon: 021/6399-305. 72122 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za odgovarawe, kontrolni, pismeni, maturu. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon: 021/6399-305. 72123

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon: 021/6399-305. 72124

IZDAJEM trosoban name{ten stan, Novo naseqe. Telefon 063/588-604. 72198 IZDAJEM name{tenu garso we ru na No vom na se qu (kod robne ku}e). Soba, kuhi wa, pred so bqe, ku pa ti lo, dva le`aja, dva gardero be ra. Te le fon 063/80744-25. 71772 IZDAJEM nov, dvosoban prazan stan, 51m2 na du`e, blizu osnovna, tehni~ka {kola, gimnazija, dva obdani{ta, parking mesto. Telefoni: 523-304, 063/1949660. 72090 IZDAJEM jednoiposoban stan na Novom nasequ, poluname{ten, komforan, na tre}em spratu. Telefon: 064/146-3083. 72105 U NOVOM SADU izdajem name{tenu garsoweru, I sprat, CG, {iri centar, mo`e na du`i period. Telefon 064/155-7510. 72183

SAJAM, okolina „ABC” centra, odmah useqiv ukwi`en noviji 1.0 stan od 26m2, cena 27.000. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15001 LIMAN, odli~an ukwi`en klasi~an 1.0 stan, cena 32.000. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15002 PRO DA JEM jed no so ban stan, 42m2, u Gunduli}evoj uli ci, 5. sprat, pot pu no re no vi ran i od mah use qiv. Bez posrednika. Zvati na te le fon 063/506800. 71858

NOVA DETELINARA, ukwi`en jednoiposoban stan na prvom spratu po ceni od 35.000. Telefon 6366-952, www.bomil.rs. 15003 CENTAR, okolina Ribqe pijace i Dunavskog parka, zgrada na prelepom mestu, stan od 42m2 na III spratu sa liftom, cena 40.000. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15004 CENTAR, ukwi`en noviji jednoiposoban stan od 50m2, cena 46.500. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15005 LI MAN, 2.0 stan kod „Merkatora”, od 53m2 prodaje se po ceni 42.200. Tele fon 636-8429, www.bomil.rs. 15006 [IRI CENTAR, odli~an ukwi`en noviji dvosoban stan od 45m2, cena 40.000. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15007 @. STANICA, klasi~an dvosoban stan od 51m2, cena 41.000. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15008 SAJAM, Mi~urinova ulica, odli~an noviji ukwi`en dvosoban stan od 46m2, cena 47.500. Telefon 6366952, www.bomil.rs. 15009

@ELEZNI^KA STANICA, klasi~an 2.5 stan od 67m2 na I spratu, odli~no stawe, renovirano kupatilo, cena 62.200. Telefon 636-6952, www.bomil.rs. 15010 LIMAN, N. fronta, odli~an 3.0 stan od 80m2, lako preuredqiv u 3.5 po ceni od 70.000. Telefon 6366-952, www.bomil.rs. 15011 CENTAR, Ul. Mike Anti}a, salonski stan od 75m2, cena 71.000. Telefon 636-8429, www.bomil.rs. 15012 NOVO NASEQE, u zgradi od fasadne cigle, odli~an kompletno renoviran klasi~an 3.0 stan na II spratu, prelepo okru`ewe-zelenilo, ce na 61.800. Te le fon 636-6952, www.bomil.rs. 15013

POMEN

4. 4. 1983 - 4. 4. 2013. PRODAJEM stan ili mewam za mawi 96m2, Ulica Du{ana Danilovi}a 7, 1. sprat, odli~an raspored, Novo naseqe, vlasnik. Telefon 063/101-1481. 71976

PRODAJEM ku}u u Sremskoj Kamenici (izuzetna lokacija) ili mewam za dvosoban stan u Novom Sadu i doplatu. Telefon 060-766-8810. 72118 FRU[KA GORA - Staro selo, placevi: 1700, 3400, 5100, 6800m2, 8 km od grada, put, struja, izvor na placu. Telefon: 069/18-26726. 72098 PRODAJEM vikendicu na 1.700m2 placa pod vo}wakom, kompletna infrastruktura, tvrda gradwa, ukwi`eno. Potez: Mala Testera. Telefon: 060/766-8810. 72119

IZDAJEM uli~ni lokal Maksima Gorkog 15m2. Telefon: 063/344-711. 72191

Posledwi prijatequ

pozdrav

dragom

Pavle Raji} Pajica

Jovici

Tata, `ivi{ ve~no u mom srcu.

od prije Zore i porodice Suboti}.

Tvoja }erka Aleksandra. 72211

72214

Posledwi pozdrav voqenom suprugu, ocu, dedi i tastu

Posledwi pozdrav

Jovici \akonovi}u od: supruge Qubice, }erke Jasmine, unuka Jovana, i zeta Radoslava.

Mladenu @aki}u

U bolu i tuzi, sa nevericom se opra{tamo od tebe. Neka ti je ve~na slava i za sve ti hvala. Sahrana je 4. 4. 2013. godine, u Vrbasu, u 14 ~asova.

od porodice Kova~evi}.

72215

72212

Posledwi pozdrav

PUNTO benzin-gas star 20 meseci u garanciji pre{ao 29.000km. Cena 5.000 eura. Telefon 063/503-710. 72168

Vera Novakovi} BAGAT, druge {iva}e ma{ine popravqam, brzo, kvalitetno, jeftino, vr{im prodaju {iva}ih ma{ina, industrijskih pegli, Cvijanovi}, Ul. jevrejska br. 23. Telefoni: 021/421-452, 064/131-2135. 70419 VODOINSTALATER pru`a sve usluge u delatnosti: odgu{ewa odmah, vr{imo emajlirawe kada, lajsne oko kade. I van grada. Telefoni: 063/7509499, 065/5610864, 021/6394167. 72104 MOLERSKA RADWA - najpovoqnije radimo demit fasade sa skelom, molerske radove, adaptacije. Iskusni majstori, odmah slobodni. Telefoni: 063/518346, 021/882-133. 72161 NEMATE novca za novi name{taj? Uz pomo} na{ih stru~waka, osavremenite stari. Pozovite nas radi svoje „nove” kuhiwe, sobe, kupatila... Telefon 063/515-873. 72186

Najmilijoj majci i najdra`oj baki.

Dimitriju Ivanovi}u

Suza sre}e, suza tuge za ceo `ivot od wenih najmilijih. od Lanterne.

Sahrana je 4. 4. 2013. godine, u 13 ~asova, na grobqu Tranyament.

72221

72216

Posledwi pozdrav svome dragom bratu

Dimitriju Ivanovi}u od brata @ika Ivanovi}a sa porodicom. 72217

Posledwi pozdrav na{em dragom prijatequ

VINO iz na{ih vinograda: portugizer, klaret, rajnski rizling, kaberne soviwon. Cena od 150 dinara. Petrovaradin. Telefon 066/401613. 71345

Dimitriju POTREBAN gra|evinski tehni~ar ili in`ewer sa iskustvom iz oblasti gra|evinske stolarije, sa poznavawem rada na ra~unaru. Telefoni: 897-207, 065/55549-01. 72110

Hejzi i Dule.

72218


^ITUQE l POMENI Sa tugom obve{tavamo rodbinu i prijateqe da je preminuo na{ dragi suprug, otac i deda

Posledwi pozdrav

~etvrtak 4. april 2013.

Posledwi pozdrav

23

1 Sa tugom i bolom javqamo svim ro|acima, prijateqima i poznanicima da nam je u 87. godini preminula na{a draga i voqena

Mladen @aki}

Milevi Daki}

1930 - 2013. Sahrana je 5. 4. 2013. godine, u 15 ~asova, na grobqu Tranyament, u Petrovaradinu. O`alo{}eni: supruga \ur|ija, sinovi Vojislav i Miodrag, unuci Mladen i Branislav, snaje Vesna i Gordana.

1952 - 2013.

Mladenu @aki}u Posledwi pozdrav od kumova Starovi}a.

72202

S tugom se opra{tamo od dragog ~ika Mla|e.

Posledwi pozdrav @ikinom bratu

od: Maje, Voje i Filipa.

Sahrana je danas, 4. 4. 2013. godine, u 14.15 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu. O`alo{}ena porodica.

72171

^ETRDESETODNEVNI POMEN

Miladinka Jovi}

obele`i}emo u petak, 5. 4. 2013. godine, u 11 ~asova, na Pravoslavnom grobqu, u Sremskoj Kamenici. Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: supruga Irena, sin Milo{, }erka Milica sa porodicom.

Godine prolaze, a tuga i se}awe ostaju. Sa qubavqu i po{tovawem se se}a }erka Mara sa porodicom. 72147

Sa `aqewem objavqujemo da je na{ voqeni otac i suprug preminuo 30. 3. 2013. godine, u 69. godini.

72187

72173

SE]AWE

2003 - 2013.

Dimitrije Ivanovi}

Zlata Brzi}

od zaposlenih u firmi Greenet NS i Greenet PLUS.

72203

Posledwi pozdrav

Jeleni Roganovi}

Posledwi sestri

pozdrav

dragoj

Posledwi pozdrav po`rtvovanoj i plemenitoj majci, ta{ti, baki i prabaki

Nikoli Dragi{i}u Zlati Brzi}

Zlati Brzi}

Sestra Branka.

Ve~no zahvalni: Qiqana, Rade, Zoran, Jadranka, Jovan i Uro{ Mihajlovi}.

72170

72189

72188

Posledwi pozdrav na{em bratu i prijatequ

Posledwi pozdrav dragoj i plemenitoj majci

Posledwi pozdrav na{oj dragoj i voqenoj prabaki

Dimitriju Ivanovi}u Dimu

Zlati

Zlati

Porodica Galetin.

72208

Posledwi pozdrav zaovi i tetki

Dimitriju Ivanovi}u

Mom~ilo Suba{i} Neka mu je ve~an pomen.

Miko Joksovi} sa porodicom.

Supruga Qubica, sin Jugoslav i }erka Sawa.

72206

Posledwi pozdrav

Dragi na{ Dimo, neka te an|eli ~uvaju i uvek }emo te se sa ponosom se}ati. Ranko Babovi} i Ugqe{a Grgur sa porodicama.

72185

Pro{lo je ~etrdeset tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi

Zlati Brzi} Po~ivaj u miru.

72181

72191

Napustila nas je i oti{la na ve~ni po~inak na{a draga i mila

3

Weni praunuci Jovan i Uro{.

od: Vesne, Laze, Tamare i Vuka.

72190

Posledwi sestri

pozdrav

dragoj

Danas, ~etvrtog aprila 2013. godine navr{ava se 40 dana bez na{eg dragog i voqenog

Snaja Zora Libri} i porodica Risti}. 72205

Posledwi dragom

Dimi

pozdrav

na{em

S po{tovawem i qubavqu ~uvamo uspomenu na tebe. Ranko Babovi} sa porodicom.

72207

Posledwi pozdrav dragoj tetki

Dimitriju Ivanovi}u

Milica Kne`evi}

Lazar Popovi} Lazara Popovi}a Bate

Tvoji: brat Dragan, snaja Maja, bratanice Jelena i Bojana, zetovi Vlada i Nemawa sa decom.

Dok `ivimo bi}e ve~no voqen, spomiwan i nezaboravqen.

72176

72108

Supruga Verica i tvoji najmiliji.

Osta}e ve~ni bol u na{im srcima i ponos {to smo te imali. ]erka Mirjana i zet Jovan.

Zlati od porodica Libri} i Obradovi}.

72182

72192

Sa velikom tugom obave{tavamo rodbinu i prijateqe da je na{ voqeni otac, deda i pradeda

Dana 2. 4. 2013. godine tiho i zauvek napustio nas je na{ jedini otac, deda i pradeda

Jago{ Kova~evi}

Jago{ Kova~evi}

Ostaju se}awa na zajedni~ke proslave i dru`ewa, koja ne mogu izbledeti.

Zlati Brzi} Porodice Libri} i Uj~i}.

72209

S tugom i po{tovawem, prijateqi: Bogi, Slobo, \oko, Vesko, Vlado ^, [eki, Zele, Gajto, Sini{a, Boro S, Gigo, Bjelica Z.

72195

1920 - 2013. preminuo 2. 4. 2013. godine, u 93. godini. Sahrana }e se obaviti 4. 4. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

1920 - 2013. Sahrana }e se obaviti 4. 4. 2013. godine, u 13.30 ~asova, na Gradskom grobqu, u Novom Sadu.

O`alo{}eni: sin @elimir, snaja Branka, unuci Awa, Rado{ i Nik{a i praunuka Srna.

O`alo{}eni: }erka Vladislava, unuk Aleksandar, unuka Na|a, snaja Ana i praunuke Eva i Kiara.

72178

72177


24

sport

~etvrtak 4. april 2013.

GEARD AJETOVI] U SUBOTU BRANI EVROPSKU TITULU

^ETVRTFINALE KUPA SRBIJE

Uvod za svetsku krunu Novosa|ani misle nalnimringovimaidospeodo prvog ciqa. Rival }e mu biti nat ur al izov an i Franc uz al`irskog porekla Abdel Hakim Bergal, a borba je predvi|ena da traje 12 rundi i po~e}e u 20.45~asova. Spreman je Ajetovi}, koji je skinuo kilograme i ovih dana

tedo}inasvojeijedva~ekam tajokr{aj.Hakimjevi{qiod meneipravijefajter,stalno ide napored i tra`i borbu. Ima}eje,aliube|ensamda}u sve okrenuti na svoju stranu. Poznato je da posedujem jedan odnajboqihdekunganasvetui damekrasitehnika.Me|utim,

Ulaznice Ulaz nic e za sub otw i boks ers ki spekt akl su u prodaji.Ulaznatribineje 500,azapater800dinara. Mogu se kupiti na blagajni Spens a i bil et arn ic am a Gigsstiksa.

Geard Ajetovi}

OvajBeo~inacosvojiogajeu oktobru pro{le godine i do{lo je vreme da ga potvrdi. Odlu~io je popularni Geja da to uradi u Novom Sadu, jer u ovom gradu i Beo~inu ima i imaojemnogeobo`avaoce.Trnovito se probijao profesio-

ostaje mu da, sa svojim trenerom Stevanom Pa{}anom, radiopu{taju}etreninge.Spremao se skoro dva meseca u BK Novi Sad, ali bio je i na sparinguuHrvatskoj. -Jo{sammalozategnut,ali tojeidobro.Sve}edosubo-

odtehni~aralakosepreobrazimufajtera.Nimojiudarci nis u lag an i. Vel ik i mot iv predstavqa}e mi moji navija~i i o~ekujem da tribine budu dobro popuwene. Jednostavno, `elim da pojas i daqe ostane u mom vlasni{tvu, a to zna~i da}upobediti.Posletogajuri{a}unasvetskutitulu–rekao je Ajetovi}. - Odavno sam se zarekao da }u evropsku titulu braniti u Novom Sadu i to ~inim, jer ovo je moj grad isto toliko koliko i Beo~in. Boksujem pod srpskom zastavom i himnom, jer Srbija je moja zemqa – naglasio je Ajetovi}. Pre glavne borbe odr`a}e se ~etiri uvodne, tako|e u profesionalnoj konkurenciji, a program }e po~eti u 19 ~asova. M. Pavlovi}a

na Kru{evac

Nakon obavqenog `reba ~etvrtfinala Kupa Srbije, ju~e su odre|eniiterminii satnica predstoje}ih duela. U utorak,9.aprila,rukometa{i Crvenke}eugostitiekipuKolubare. Dan kasnije u sredu, igraju se preostale tri ~etvrtfinalneutakmice. Rukometa{iVojvodineputujuuKru{evac,gdeih~ekatre}e ovosezonsko odmeravawe snagas~arapanima. - Imamo velike ambicije i ukupu.Ciqjedaseplasiramo nazavr{niturniripoku{amo da napadnemo trofej. Napredak smo dobili dva puta u prvenstvu,{tonemorani{ta dazna~i.Kru{evqanisuuNovom Sadu pokazali da kada igraju motivisano predstavqaju sve samo ne rivala za potcewivawe.Tako}ebitiiu narednm duelu. U svaki me~ ulazesilnomotivisaniiborbeni.Kru{evqaniigrajudosta brzo forsiraju}i igru preko krila,Spasi}aiZubi}a,tusu pivot Mihajlovi} i golman ]u}uz koji ovog prole}a brani u zavidnoj formi. Ne}e biti ni malo lako. Moji igra~i su fokusirani na ovaj me~. Imamo nedequ dana da se maksimalno spremimo. - kazao je {ef stru~nog {taba VojvodineMomirRni}. I. Grubor

Foto:F.Baki}

Vel ik a sal a SPC „Vojvodina“bi}eusubotupopri{teistinskog bokserskog okr{aja prof es io n al ac a. Na{ ratnik ringa Geard Ajetovi} brani}eevropski{ampionski pojasusupersredwojkategorijiuVBOverziji.

Sa duela Vojodina – Napredak: Vladislav Veselinov

ODIGRANO KOLO NBA LIGE

Entonijevih 50 ko{eva Niksi (skor 47-26) savladali su aktuelne {ampione na wihovom terenu u no}i izme|u utorkaisredesa102:90iostvarili devetu uzastopnu pobedu. Do pobede ih je predvodio

KarmeloEntonisa50poena,od ~egajepogodiosedamtrojkiiz 10poku{aja. -Ose}aosamsesjajnouMajamiju. Ponekad po~nete odli~no me~,aondaunastvakuposustanete, ali ovoga puta nije bilo

Karmelo Entoni (7)

Kingsi se sele u Sijetl Sijetljebezko{arka{kogklubajo{od2008.godine,kadasu seSoniksipreseliliuOklahomu. KrisHansen,menayerHeyinvestiocionogfondaiStivBalmer,izvr{nidirektorMajkrosofta,dogovorilisudakupeve}inskiudeouKingsimaodbra}eMalufzacenuod341milion dolara,alidogovortrebadapotvrdiliga. Hansen je pozvao navija~e da u {to ve}em broju rezervi{u ulaznice za slede}u sezonu, kako bi pokazali ligi kolika je podr{ka za povratak ko{arke Sijetl. Vlasnici Kingsa }e se sastatijo{jednomusredu,kada}erazmatritipotencijalnu kontra-ponudu kojom bi ostavili “kraqeve” u glavnom gradu Kalifornije.

tako-rekaojeKarmeloEntoni nakon{tojetre}iputukarijeripostigao50poena. UdresuNiksaistaklisusei YejArSmitsa14pogodaka,dok je Rejmond Felton upisao 10 poena uz devet asistencija. To je bila tre}a pobeda Wujorka nad Majamijem (skor 58-16) ove sezone. Kod Hita, u ~ijem sastvau zbog lak{ih povreda nije bilo Lebrona Yejmsa, Dvejna Vejda i Marija ^almersa, najefikasnijijebioKrisBo{sa23poena. MajkMilerdodaoje18,RejAlen 16, a Noris Kol 14 za aktulene {ampioneNBAlige,kojisutako prekinuli niz od 17 pobeda na doma}emterenu. Lejkersi su pobedili Dalas (101:81) i izjedna~ili se sa Jutomnaosmommestuuborbiza plasmanuplej-ofZapadnekonferencije.KobiBrajantostvarioje23poena,uz11skokovai 11asistencija,{tojewegov19. „tripl dabl” u karijeri. Svesrdnu pomo} u 39. pobedi ove sezone pru`io mu je Dvajt Hauard sa 24 poena i 12 uhva}enih lopti. Duelu„Stejlpscentru”osta}eupam}enipoceremonijikoja je odr`ana na poluvremenu me~asaDalasom,kadasuLejkersi povukli su dres sa brojem 34 kojije nosio wihov biv{i ko{arka{ [akil O’Nil. Kod Dalasa Kris Kejmanpostigaoje14poena. Rezultati: Majami - Wujork 90:102, LA Lejkers - Dalas 101:81, Va{ington - ^ikago 90:86

Vlada formirala specijalne ekipe Vlada Republike Srbije krenula je u ozbiqnu borbuprotivnasiqanasportskimpriredbama. Akcionitimformiraojespecijalizovaneekipe koje}eurokuodnedequdanapripremitipredlogemeraizoblastipravosu|a,delatnostipolicijeibezbednosnihslu`bi,obrazovneisocijalnepolitikeimedija. AkcionitimVladeSrbije}edo15.maja,ponalogupremijeraIviceDa~i}a,sa~initistrategijuidetaqniakcioniplanzasuzbijawenasiqana sportskim priredbama. Portparol MinistarstvaomladineisportaBorjanPopovi}rekaoje da je osnivawe Akcionog tima „prvi konkretan korak nakon posledwe sednice Saveta za borbu protivnasiqausportu”.OnjepodsetiodajeministarkasportaAlisaMari}napro{lojsedni-

ciSavetapredlo`iladaseformirajuposebna tu`ila{tva koja bi procesuirala sportske izgrednike. -Tajpredlogjenai{aonarazumevaweiuticao dapremijerDa~i}predlo`iformiraweoperativnog tela koje }e sa~iwavati dvadesetak ~lanovaizsvihrelevantnihdr`avnihinstitucija, sportskiradniciipredstavniciklubova,dokje iz Ministarstva omladine i sporta delegiran pomo}nik ministra za sport Dragan Atanasov rekaojePopovi}. OnjedodaodajeMari}evapredlo`enomidejom`eleladaseideususretproblemu,uskladu sa nadle`nostima, odnosno preventivnom i edukativnom ulogom koje ministrastvo omladine i sportaima.


sport

~etvrtak 4. april 2013.

25

OP[TINSKA LIGA [ID

Kontrama do pobede Omladinac (M) - Sin|eli} 0:3 (0:3) QUBA: Igrali{te Jedinstva, gledalaca 50, sudija Stanivukovi} (Erdevik).Strelci:T.Mileti}u4.i31.iUgqe{i}u15.minutu.@utikarton: Ahmetovi}(Omladinac). OMLADINAC: Ga{i} 6, Milo{ev6,Bukor6(Latin~i}),I. Luka~6,Wilican6,Gwatovi}6, Valentik6,Bo`in6,B.Luka~6, Si~6,Ahmetovi}6. SIN\ELI]: Jak{i}7,Savi} 7, Gubi} 7 (Todorovi} 7), Drenovac 7, Geordini 7, Vudrak 7, Damjanovi} 7, T.Mileti} 8, Ugqe{i}7,V.Mileti}7(^oli} 7),[arac7(Mar~eti}7). Iako, je doma}in, napadao svih90minuta,liderizGibarca~ekaojesvakugre{kudoma}e odbrane,ido{aodouberdqive pobede. Doma}inima ostaju samo se}ana na propu{tene {anse.

OFK Biki} - Jednota 1:2 (0:1) [ID: Stadion 12.april, gledalaca100,sudijaSofti}(Ba~inci). Strelci: Dobri} u 50. ZaOFKBiki},aRukavinau46. i90.minutuzaJednotu. OFK BIKI]: Mrvaqevi}, Dujakovi}, Vu~kovi} (Poznanovi}),Solakovi},Basrak,Kotarli}, Tesli}, Starovlah, Bodo (Kova~evi}),Dupaq,Dobri}. JEDNOTA: Trnini}, Farka{, Rukavina, Opojevli}, Jovanovi}, Kotarli}, I{tuk, \ur|evi} (Hr~ek), Jovi~ili} (Hr~ek), Danguzov,Kol{waj. D. Hnatko

OFK Ba~inci - Borac 7:0 (1:0) BA^INCI: StadionOFKBa~inaca, gledalaca 100, sudija Horvat (Morovi}).Strelci: Bla`anovi} u 2, Teof ilovi} u 47, Milovanovi} u 49, Yuwa u 65,Mili}u71.(izpenala),Cuper u 79.i ^avi} u 86. minutu. @utikarton:Peji}(Borac). OFK BA^INCI: Barjaktarevi} -, Milovanovi} 7, Mili} 7, Maro{i~evi} 7, Kalini} 7 (Junuzovi}7),Ili}7,Yuwa8,Bla`anovi} 7, Trbi} 6 (Cuper 7), ^avi} 8, Teof ilovi} 7 (Meni}anin). BORAC: \uri} 5, Peji} 5, D. Filipovi} 5, I. Filipovi} 5, Savi} 5, Simi} 5, Trivi} 5, [arkanovi} 5, Stankovi} 5, Stoj{i}6,Prodanovi}5. Da su doma}i strelci igrali samomaloozbiqnije,mre`a\u-

DRUGA JU@NOBANATSKA LIGA – ISTOK Borac(VS)–Hajduk2:0,Hajdu~ica– Vinogradar1:0,Kara{(K)–Partizan (U)usredu,Dunav–Potporaw3:3,Kara{(J)-Jedinstvo4:1,Budu}nost(A) - Borac (VG) 2:0, Ratar –Vitorul 3:2, [evac–Crvenazvezda1:1. 1.Budu}.(A)17 13 3 1 50:13 42 2.C.zvezda 17 10 5 2 40:7 35 3.Borac(VS)17 10 5 2 28:13 35 4.Vinogr. 17 10 2 5 34:14 32 5.Hajdu~ica 17 9 2 6 36:20 29 6.Borac(VG)17 8 3 6 35:25 27 7.Ratar 17 8 1 8 27:28 25 8.Kara{(J) 17 7 3 7 23:33 24 9.Jedinstvo17 7 2 8 26:19 23 10.[evac 17 5 5 7 20:26 20 11.Partiz.(U)16 5 4 7 27:37 18 12.Kara{(K) 16 5 3 8 19:34 18 13.Hajduk 17 4 3 10 18:37 15 14.Vitorul 17 3 4 10 17:34 13 15.Dunav 17 3 3 11 26:64 12 16.Potporaw 17 2 4 11 18:40 10

ri}azatreslabisesigurnojo{ desetakputa. M. Radivoj{i}

Jedinstvo (M) - OFK Bingula 3:2 (1:2) MOROVI]: Stadion Jedinstva, gledalaca 150, sudija Softi} (Ba~inci).Strelci: Jawatovi}u39,Kalabau61.iVucowau79.zaJedinstvo,aKramaru27.iStambolijau30.minutuzaOFKBingulu.@utikartoni: M. Boji}, A. Boji} (Jedinstvo). JEDINSTVO: Luki},Vucowa, Savi},A.Boji},Anati}uk,Grbatini}, We`i}, Kalaba, Jawatovi}(M.Boji}),[ibali},Jovi}. OFK BINGULA: Pani}, Ruman, Pali}, Kora}, Kramar, Horvat, Pla~kovi} (Farka{), Fradi~evi},Stambolija,N.Raji}([evi}),J.Raji}. Igralo se borbeno. Svakom rivalupripalojepopoluvreme, alidoma}inslavio. D. Seni}

Bratstvo - Grani~ar 0:3 (0:1) SOT: Igrali{te Bratstva, gledalaca 200, sudija Durakovi}([id).Strelci:N.Timaracu 40, Star~evi} u 60. i Boban Cvijanovi} u 69. minutu. @uti kartoni: N. Timarac, Vukovi} (Grani~ar). BRATSTVO: Vitman6,Ceti} 7, Dobri} 6 (Vlaisavqevi} 5), Majher6,Simi}7,[inka7,Pavlovi}6,Milanovi}5,Avramovi} 5, Varga 5, Bogdanovi} 5 ( Koh5). GRANI^AR: Bogdan Cvijanovi} 7, Vukovi} 6, Kova~evi} 6, D.Jovi}6,BobanCvijanovi}6, Z. Jovi} 6 (Jovi~i} 6), Star~evi}7,Maru{i}7,Remi}7(Stevi}7),N.Timarac7(S.Juro{evi}6),Milankovi}7. Povelikojki{iijakomvetru gosti su se boqe sna{li i zaslu`enopobedili.Idoma}ini suimalisvojeprilike,alinisu imalisre}e. I. Kubik

Omladinac (B) - Sremac 1:1 (1:0) BATROVCI: Igrali{te Omladinca,gledalaca25,sudijaKrtini}([id).Strelci:Mom~ilovi} u 24. za Omladinac, a R.Ostoji}u82.minutuzaSremac. @uti kartoni:Radosavqevi},Slavujevi}(Omladinac). OMLADINAC: Pavlovi} 8, Radosavqevi} 8, Ga~i} 7, Mom~ilovi} 6 (Vejnovi} 6), Darko

QUBA: Omladinac (M) - Sin|eli} 0:3,SOT:Bratstvo-Grani~ar0:3,BIKI]DO:OFKBiki}-Jednota1:2,BATROVCI:Omladinac-Sremac1:1,KUKUJEVCI: Fru{kogorac - Jedinstvo (Q)1:1,BA^INCI:OFKBa~inci-Borac 7:0, MOROVI]: Jedinstvo - OFK Bingula3:2. 1.Sin|eli} 15 14 1 0 60:12 43 2.OFKBiki}15 11 1 3 53:8 34 3.Fru{kog. 15 10 4 1 37:13 34 4.OFKBa~i. 14 11 0 4 41:12 33 5.Omlad.(M)15 8 1 6 24:24 25 6.Omlad.(B) 15 7 3 5 22:27 24 7.OFKBing. 15 7 1 7 26:25 22 8.Jedin.(Q) 15 6 3 6 24:30 21 9.Grani~ar 15 6 2 7 31:29 20 10.Jedin.(M) 15 5 1 9 18:28 16 11.Jednota 15 3 3 9 14:42 12 12.Borac 15 3 2 10 10:39 11 13.Sremac 15 1 2 12 13:40 5 14.Bratstvo 14 0 2 13 16:58 2

Pani} 8, Bukarica 9, Sari} 8, Mijatovi} 8, Stanivukovi} 8, Radi}8,DejanPani}7. SREMAC: J.Mitrovi}8,Novak7,Rajakovac6,Ugrinovi}7, N. Mitrovi} 8, R. Ostoji} 7, [arac6,B.Ostoji}7,Budimir 8,Radosavqevi}8,Breki}7. GostiizBerkasovaiznenadili sufavorizovanedoma}ine.Ufini{ume~aimalisuiprilikeda do|uidopobede. G. Pavlovi}

Fru{kogorac - Jedinstvo (Q) 1:1 (1:0) KUKUJEVCI: Igrali{te Fru{kogorac, gledalaca 50, sudija Pendo (Erdevik).Strelci: Vuk{i}u43.zaFru{kogorac,a Ruman u 68. minutu (iz penala) za Jedinstvo. @uti kartoni: Bjeli}, ^aji} (Fru{kogorac), Ruman,Mr|anovi}(Jedinstvo). FRU[KOGORAC: ^aji} 9, Vajagi} 7, Iliba{i} 8, Marti} 8, Bjeli} 7, Jovanovi} 7 (Radivoj{i} 7), Rado{evi} 8, Boli} 8, Zec 7, Vuku{i} 8 (Golubovi} 7),Galija{8(Leki}7). JEDINSTVO: Mrkowi} 7, Mr|anovi}7,[ili7,Toman7, Petkovi} 8, ^ali} 7, Ruman 8, Rami} 7, Tadi} 7, Cigankov 7 (Puno{, Radivojevi}), Cvetkovi}8(Nikoli}). Na jakom vetru vi|en je doba fudbal.Doma}isupoveliprekoVuk{i}a.Onjeprecizno{utiraos20metara,doksugosti postigli gol iz penala. Predhodnojebiosru{enRuman. D. Karan

OP[TINSKA LIGA STARA PAZOVA – IN\IJA

Kr~edinci boqi ^ortanovci - Fru{kogorac 1:2 (0:0) ^ORTANOVCI: Igrali{te ^ortanovaca, gledalaca 50, sudija Radi} (In|ija).Strelci: Stani{qevi} u 85. za ^ortanovce,a[u{au54.i90.minugtu za Fru{kogorac. @uti karton: Trtica(Fru{kogorac). ^ORTANOVCI: Radusin 6, Dimi} 6, Tica 6, Pilipovi} 7, Arsi}7(Kosijer),Marjanovi}6 (P.Subotin),Joki}6,Cveji}6, Stani{qevi} 7, Stamenkovi} 7,Mir~evski6. FRU [KO GO RAC: Vu~i} 7, ^ortan7,Livaja7,S.Petkovi} 7,Lipov~an8,Pejakovi}8,Todorovi} 8, [u{a 9, Savi} 8, Trtica8,Obradovi}8(M.Jak{i}).

Dru Gordon u Sasariju Biv{i ko{arka{ Partizana Dru Gordonizvani~nojepostaonovi~lanitalijanskogDinamoSasarija.Gordonjenapustioredovecrno-belihpredpo~etakko{arka{keSuperlige,usledneispla}enihzarada. Amerikanacjedo{aouredovesrpskog{ampiona pred po~etak teku}e sezone i na 25 me~eva u regionalnojABAligibele`ioprose~no9.5poena i 7.5 skokova, dok je na 10 utakmica u Evroligi imaogotovoidenti~anu~inak.

Dru Gordon

^ORTANOVCI: ^ortanovci-Fru{kogorac 1:2, SURDUK: Borac-Borac (J) 1:3, MARADIK: Sloga-Radni~ki 2 (odlo`eno).PoletizNovihKarlovacabio jeslobodan. 1.Radn.2 11 8 2 1 37:10 26 2.Fru{kog. 12 6 4 2 24:17 22 3.^ortanovci 12 6 2 4 32:19 20 4.Borac(J) 12 6 1 5 19:16 19 5.Borac(S) 12 5 1 6 34:39 16 6.Polet 11 3 1 7 12:20 10 7.Jedin.2 10 2 2 6 14:34 8 8.Sloga 10 2 1 7 13:30 7 Kr~edincisubiliborbenijii iskoristili su dve velike {anse,izaslu`enonosebodove.

Zajedni~ki snimak reprezentativaca Srbije u Liwanu

SVETSKI KUP ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Srbiji sedam medaqa Svetski stonoteniskiKupzaosobesainvaliditetom, odr`an u italijanskom Liwanu, doneo je mnogo radosti na{imtakmi~arima. Upojedina~nimnadmetawima osvojene su tri medaqe. Borislava Peri} Rankovi} je u finalnu savladala [ve|anku IngelLundbak3:2iosvojilazlatnu medaqu.Nada Mati} je osvojilabronzanu,aMitarPaliku}a uklasiT-5srebrnu.Ufinaluje izgubio (3:1) od olimpijskog {ampiona,Norve`aninaTomija

Urhaunga. Zapa`eni su bili i Zorica Popadi} i Goran Perli}, koji su se plasirali u ~etvrtfinale na Svetskom kupu, nakojemjeu~estvovalo250takmi~araiz30dr`ava. Stonoteniseri i stonoteniserkepotvrdilisuiuekipnom delu takmi~ewa. Osvojili su jo{~etirimedaqe,aponovosu bilizapa`enitakmi~arinovosadskogklubaSpin.UklasiT4-5 Borislava Peri} Rankovi} i NadaMati}osvojilesusrebrenumedaqu.Beogra|ankaZorica Popadi}igralajeuekipisaNe-

micom Sandrom Mikaja{ek i osvojilabronzanumedaqu. Mitar Paliku}a, Miroslav Homa i Ilija \ura{inovi} u finalu su pora`eni (1:3) od norve{ko-nema~kekombinacije Urhaung-Didion. Srebrena medaqajeosvojenabezigra~kepomo}i selektora Zlatka Keslera, {to je veliko iznena|ewe. Mu{ka reprezentacija Srbije u klasiT-2stiglajedobronzanog trofeja,{tojedosadanajve}i uspeh Gorana Perli}a i VladanaPetkovi}a. S. Savi}

OP[TINSKA LIGA RUMA–IRIG, PRVI RAZRED

Raspolo`eni ^esti} Sremac - Fru{kogorac 5:1 (3:0) DOBRINCI: Igrali{te Sremca, gledalaca 70, sudija Kati} (Ruma).Strelci: D.^esti}u19.i45,A.Radovacu41, @.Radojevu46.iA.Radojevu48. zaSremac,aBjeqacu51.minutu zaFru{kogorac.@utikartoni: M. Dupor, Z. A{}eri}, Pavlovi} (Sremac), Bjeqac (Fru{kogorac). SREMAC: Jankovi} 7, P. Radovac 7 (Vukajlovi} 8), M. Dupor6,Z.A{}eri}7,Gagi}7(M. Radovac 7), Miri} 8, R. A{}eri}7,A.Radojev7,D.^esti}9, A.Radovac8,@.Radojev8(Maleti}8). FRU[KOGORAC: M. Jovanovi} 5 (Kne`evi} 6), Novi~i} 5, Vein5,Miokovi}6,Obrenovi} 6,Bjeqac7,Pavlovi}7,@.Jovanovi} 6, Baji} 6, Radvaw 6, Popovi}6. Doma}isuostvariliubedqivupobedu,madasugostiigrali dobro, ali nisu iskoristili svoje{anse. Dragan^esti}jebioizuzetno raspolo`en. Svoje golove postigaojeizslobodnihudaraca. Prvi sa 25, a drugi sa 30 metara. V. Vukomanovi}

Fru{ka gora - OFK Kraqevci 4:1 (2:1) RUMA: Igrali{teFru{kegore, gledalaca 100, sudija Stupar (Ruma).Strelci: An|eli} u 4,Radi}u22.i79.i\oki}u78. zaFru{kugoru,a^vorkovu34. minutu za OFK Kraqevce.@uti kartoni: ^vorkov, Spasojevi} (OFKKraqevci). FRU[KA GORA: Gojkovi} 7, \api}7,Bo`i}7(Gradi}7),\oki} 8, Jovi} 7, Grubje{i} 6, Cveti}anin7,Trni}7,An|eli} 7(Damwanovi}),Radi}8(Bome{tar),Jawi}6. OFK KRAQEVCI: Joki} 6, Tutu{6,Dragutinovi}6,Spasojevi} 6, Viloti} 7 (Lazi} ), Tomi} 7 (Lon~ar), Pavlovi} 6 (Poznan), Stepanovi} 6, Gaji} 6,Milovanovi}6,^vorkov7. Obu}ari su ostvarili o~ekivanu pobedu. Treba pomenuti efektne golove Radi}a u 22. i \oki}a. Bili su precizni s 20 metara.VolejTrni}as16metarauzdrmaojepre~ku.

Istiigra~slaboje{utiraos bele ta~ke, pa je golman Joki} wegovudaracodbranio. D. ^u~in

Napredak - Mladost (B) 3:1 (2:0)

@ARKOVAC: Igrali{te Napretka, gledalaca 100, sudija Horvat (Irig). Strelci: Vu~eti}u30.(izpenala),A.Mudri} u40.iMilanBuza{u65.zaNapredak,a A. Qubinkovi} u 67. minutu za Mladost. @uti kartoni: D. Mudri}, Sekuli}, S. Vi{wi} (Napredak), R. Qubinkovi}(Mladost). NAPREDAK: Krni}7,Vu~eti} 7,Devrwa7,Ili}8(A.Mudri} 7), Sekuli} 7 (N. Miqkovi} 7), Vujinovi}7,S.Vi{wi}7,Milan Buza{8,D.Mudri}7,M.Bo`i} 7,N.Vi{wi}8(N.Bo`i}7). MLADOST: Veji} 7, R. Qubinkovi} 6, N. Ko{uti} 6, M. Bo`i~kovi} 6, D. Ko{uti} 6, Bo`i}6(A.Qubinkovi}7),Simi} 7, Aleksi} 6, D. Qubinkovi}6,Radovi}7,Vojnovi}6. MilanBuza{jepostigaoveomalepgol.Uhvatiojevolejs15 metara, a golman Veji}, se nije nipomakao. N. Miqkovi}

Borac (K) - PSK Putinci 1:3 (0:2) KLENAK: Igrali{te Borca, gledalaca 100, sudija Stojkovi} (Dobrinci).Strelci: Kula~in u 67.zaBorac,aMiqkovi}u2,Gligori}u10.iVukoti}u63.minutuzaPSKPutince.@utikartoni: Tomi}, M. Milenkovi} (Borac),Miqkovi}(PSKPutinci). BORAC: MilanVasi}–(R.Mati}6),B.Milenkovi}6,Tomi}7, Nur~i}5(M.Milenkovi}6),Kula~in 7, Milo{ Vasi} 7, V. Mati}6,Niki}5(Ne{kovi}6),Jovanovi}5,M.Mati}5,Jovi}6. PSK PUTINCI: Stankovi}7, Muji}5(Graovac6),Radi{i}7, Alimpi} 8, Se~anski 7, Mitrovi} 7 (Brkovi} ), Miqkovi} 8, Simonovi} 7, Gligori} 8, Mudri}8,Vukoti}8(Deni}). Putin~ani su brzo poveli, a na ruku im je i{la i povreda golmana doma}ih Milana Vasi}a,padoma}ininisuimalisnagedapreokrenurezultat. T. Stani{i}

VOGAW:Sloga-Kru{edol0:4,KLENAK:Borac-PSKPutinci1:3,DOBRINCI: Sremac - Fru{kogorac 5:1, RUMA: Fru{kagora-OFKKraqevc4:1,@ARKOVAC:Napredak-Mladost(B)3:1. 1.Fr.gora 10 9 1 0 34:7 28 2.Napredak 10 6 1 3 14:12 19 3.PSKPutin. 10 5 3 2 13:5 18 4.Kru{edol 10 4 1 5 16:13 13 5.Sremac(D) 10 4 1 5 14:18 13 6.Fru{kog. 10 3 3 4 12:18 12 7.Borac(K) 10 3 2 5 13:17 11 8.Sloga(V) 10 3 1 6 13:18 10 9.Mlad.(B) 10 2 3 5 9:14 9 10.Kraqevci 10 3 0 9 6:22 9

Sloga (V) - Kru{edol 0:4 (0:1) VOGAW: Igrali{te Sloge, gledalaca 100, sudija Graovac (Ruma).Strelci:Vukojevi}u42. i53.iStan~i}u75.i79.minutu.@utikartoni:Radivojevi}, Stanoj~ev (Sloga), Rado{evi} (Kru{edol). SLO GA: Ma~ak, Stanoj~ev (Mijat ov i}), ^ub ril o (Stevi}), Pupovac, Nenadi}, Krsti}, Radivojevi}, @egarac, Drag i~ ev i}, Sol ar ev i}, Kuzmanovi}. KRU[EDOL: Pardovicki, Rado{evi} (Stan~i}), @ivi} (Qepoja),Belanovi},\oki},Lisovac, Vukojevi}, Radulovi} (Bizumi}), \or|ievski, Doroslova~ki,Jovanovi}. Raspolo`eni gosti razbili su doma}ine jo{ u prvom delu.Ulazak Stan~i}a samo je dotukaoslabuodbranudoma}ih.


26

sport

~etvrtak 4. april 2013.

PARTIZANGOSTUJESLOBODI

Pobedazamir FudbaleriPartizanagostujuuU`icuekipi Slobode. Bi}e to drugo gostovawe crno –belihuposledwa~etiridana. Beogra|anisuu{liuserijute{kih me~eva, a {lag na tortu bi}eunedequkadacrno–beli do~ekujuVojvodinu.Zbogtogasu bodovi neophodni Partizanu, ekipi koja ima sve {anse da i {esti put uzastopno osvoji tituluprvaka. - O~ek uje nas te` ak me~, Sloboda se ovih godina pokazala kao neugodan protivnik.

[ef struke Beogra|ana jo{ preme~asaHajdukomnajavioje da}erotiratiigra~ezbogzgusnutog rasporeda. To iziskuje dilemudali}eseusastavuod po~etkana}italentovaniNikolaNinkovi}. - Ne}e – odgovorio je VladimirVermezovi}.-Jo{nijevremezawega,a~imbudestavi}emogaustartnupostavu.Imamo naraspolagawu21igra~aipred me~}emoodlu~itiko}ebitiu sastavu. Jesenasjebilo5:0zaBeogra|ane.

Na{iteniseriusrpskojcrkviuBojsiju

NOVAK\OKOVI]UO^IDEJVISKUPME^ASAD–SRBIJA

IgrawezaSrbijunemacenu Najboqi teniser sveta Novak \okovi} rekaojedanijedanpojedina~niuspehnemo`e da se meri sa igrawem za Srbijuipobedamakojeostvarujezanacionalnitim. -SrbijajeosvojilaDejviskup 2010.godineitojejednoodnajlep{ihtrenutakaumojojkarijeri.Osvojio sam Vimbldon, do{ao do prvog mesta na ATP li-

sti, ali ni{ta ne mo`e da se merisapobedamakojedonosi{ svojoj zemqi. Poku{a}emo da o`ivimo uspomene, koje smo imaliufinaluprotivFrancuske-rekaoje\okovi}nakonferencijizamedije. On je dodao da zna kakvi ga uslovi o~ekuju u Bojsiju gde }e Srbijaod5.do7.aprilagostovati Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama u ~etvrtfinalu Dej-

viskupaidajemaksimalnomotivisan da reprezentaciji donesepobedu. - SAD su najuspe{nija zemqa uDejviskupu,imajudugutradiciju u tenisu i dosta dobrih igra~a.KveriiIznersulideri tima,atusuibra}aBrajan,najboqi dubl na svatu ikada. Veomasujaki,izabralisuuslovei nadmorskuvisinuzakojemisle damo`edaimpomogne.Igrali

Iznero~ekujeiznena|ewe Ameri~kiteniserYonIznerverujedamo`e daiznenadiNovaka\okovi}aume~uDejviskupauBojsiju.IznerjeNovakapobediopro{legodineuIndijanVelsu,alijeizgubiopreostala dvame|usobnaokr{aja. -Ne`elimdamudamprevi{eritma,boqeje danijanemamritamuigri,negodagaobojica imamo.Poku{a}udasepobirnemzato,znamda jetokqu~nozame~sa\okovi}em-rekaoje27godi{wiIzner.-SemKveriijasmopobe|ivaliNovakaranijeiiza}i}emonaterenveruju}idatomo`emodaponovimo.

Kverije\okovi}asavladaopro{legodineu Parizu,alijeizgubioostalihpetduelasanajboqimteniseromsveta.Iznerjeimaoproblemasapovredom,aovesezoneimaskor7-7. -Dejviskupizvla~iononajboqeizmene.Ne igratesamozasebe,ve}izasvojuzemqu.Zdrav sam, tu nema problema, ali jednostavno ne igramba{najboqeovesezone.Takotoponekad ide,alipoku{avamdazadr`impozitivnoraspolo`ewa.Znamdakadasekockicesklope,averujemdaho}e,da}ubitite`akprotivniksvima-ka`eIzner.

smouovakvimuslovima,znamo {ta nas o~ekuje. Maksimalno smomotivisanidaigramoina{ojzemqidonesemopobedu-poru~ioje\okovi}. Srpski teniser, ipak, upozorava da je Dejvis kup timsko takmi~ewe. -Ovdenijere~omojimme~evimaprotivIzneraiKverija, jer ovo je timsko takmi~ewe. Uspeh kolektiva je prioritet, ~akakoidobijemtadvame~a, to ne}e biti dovoqno da pro|emo, jer su nam potrebna tri poena-rekaoje\okovi}. Prvi teniser sveta se nada da}eonisaigra~iimatipodr{kunavija~a,presvihSrbakojiuvelikombroju`iveu^ikagu i okolini, ju~e su na{i teniseri posetili pravoslavnu crkvu uBojsiju.. @reb za parove ~etvrtfinalnogduelaizme|uSADiSrbijebi}eodr`anu~etvrtakod 12 sati po lokalnom vremenu u nekada{wojglavnoj`elezni~koj staniciuBojsiju.

NikolaNinkovi}iVladimirVermezovi}

Skenirali smo ih i ostavili su utisak ozbiqne ekipe. Pobedili smo ih jesenas, ali ni tadanijebilolako.Radiseo iskusnimigra~imakojesaklupe odli~no vodi Qubi{a Stamenkovi}. On ima svoj na~in rada, koji o~igledno donosi rezultate. Posebnu pa`wu posveti}emoRan|elovi}uiTijagu.Ipak,igra}emosvojuigrui nadati se da }emo nastaviti pobedonosniniz,prekinutremijemuKuli–rekaojetrener crno–belihVladimirVermezovi}.

- Taj me~ je sada iza nas. Ne verujem da }e on uticati na fudbalere Slobode kao uostalominanas.Novesuokolnosti takodanesmemodaseopustimoninasekund. VladimirVermezovi}jenajaviodabiigra~ikadarmogaoda uti~e na formaciju u kojoj }e crno–belinastupiti. -Ukojemgodsistemudaistr~imo to }e biti vidqivo samo kodpo~etnogudarca.Akoigramo sa petoricom ofanzivnih veznihnemo`esere}idaneigramonapada~ki. I.Lazarevi}

TURNIRUMONTEREJU KARAYI]REAGOVAONAPROZIVKE

Jovanapobedila iDu{evinu JovanaJak{i}jenaturniruu Montereju ve} napravila velikiuspeh.Nakonbriqantihpartijakojejepru`ilaukvalifikacijamaiprviputukarijeriseplasiralauglavni`rebVTAturnira,Jovananijeposustala.Onajeu prvomkolu,nakonvelikeborbe, savladalaRuskiwuVeruDu{evinu-4:6,7:6,7:6.

JovanaJak{i}

Jovanaovesezoneigraveoma dobro, ali je u Meksiku zabele`ila rezultat koji }e zauvekpamtiti. - Posle me~a sa Du{evinom ne mogu da se setim ni jednog drugog, ovaj je za mene zaista poseban-reklajemladasrpska teniserka. - Od po~etka 2013. nanizala sam dosta dobrih

rezultata, pobeda i veoma sam zadovoqna postignutim, a naro~ito ovim uspehom na VTA turniru u Montereju. Posledwi rezultati doprineli su da mi poraste samopouzdawe i daju mi snage da se trudim da nastavimda{toboqeigramunastavku sezone - rekla je Jak{i}eva. Jovana, koja trenutno na VTA listizauzima356.mesto,`eli dauovojsezonizabele`ivelikinapredak. -@eqamijedaseplasiram me|u 150 najboqih na VTA listidokrajaovegodineida igram kvalifikacije grend slem takmi~ewa - jasno otrkiva planove 19-godi{wa teniserka. Ona ka`e da je svesna da je ovotekpo~etakuwenojprofesionalnoj karijeri i da mora jo{mnogodanapreduje. - Moram jo{ mnogo da radim na svim elementima, jer stvarno imam prostora za napredak u svemu. Sada to stvarno ne znam da ka`em jer ovim turniriom se mnogo toga mewa, ali }u naravno igrati turnire ja~ih kategorija, a verovatno i jo{ neki VTA turnir - zakqu~ila je Jak{i}eva. JovanaJak{i}}eseudrugom koluturnirauMonterejusastati sa jo{ jednom Ruskiwom, Marijom Kirilenko, koja je tre}ifavoritzaosvajawetrofeja.

Terzi}bez kredibiliteta

Anaekspres Najboqasrpskateniserkana startu turnira u Montereju (Meksiko)je savladala Ruskiwu Martu Sirotkinu bez izgubqenoggema–6:0,6:0.Ivanovi}eva nijeizgubilanijedangemname~uiakojeimalasamo38%uba~enog prvog servisa. Malo poznata Ruskiwa imala je jednu brejk loptu, a Ana je napravila {est brejkova iz sedam prilika. Naredna rivalka Ivanovi}evoj u Montereju bi}e 123. na svetuMa|aricaTimeaBabo{. TRKAUITALIJI

Borisavqevi}51. Milo{ Borisavqevi} jedini je zavr{io veoma te{ku trku (VelikanagradaPalodiRe|ioto)uNegraruuItaliji.Onjezauzeo51.mestood74voza~akoji su zavr{ila trku. Startovalo je 200 biciklista iz 34 selekcija.Ovatrkajejednaodnajja~ih u sezoni za voza~e do 23 godine. Nikola Kozomara (OBK Beograd),JovanZekavicaiStefan Stefanovi} (Borac, ^a~ak)suodustali. Pobedio je Kaleb Juan (Australija),kojijestazuodblizu160kmpre{aoza3:53,25~asova.

Biv{ipredsednikFSS,sada prvi ~ovek OFK Beograda, Zvezdan Terzi} pre nekoliko dana pismom je obavestio ve}inu klubova i regiona o aktuelnom stawuunajpopularnijemsportu. Zapropadawefudbalanaovim prostorima oput`io je Tomislava Karayi}a, wegovu dugogodi{wu neuspe{nu vladavinu u Savezu,anatapetusena{aoi selektorSini{aMihajlovi}. Prvi ~ovek srpskog fudbala TomislavKarayi},u`eqiinameridaneulaziupolemikuve}ihrazmera,poslu`ioseoprobanimreceptomiprekozvani~nog sajta FSS ponudio je neke odgovore. - Podsetio bih sve da je pre mesec dana odr`ana Redovna sednica Skup{tine FS Srbije. Nawojsmo,kaoiuvek,razgova-

raliosvimtemama-otvoreno i analiti~ki. Toj sednici nije prisustvovao ~lan Skup{tine Zvezdan Terzi} kao predstavnik OFK Beograda. Samim tim, propustio je mogu}nost, da na zatoadekvatnommestu,otvori itemuokojojdanasgovori-konstatovaojeKarayi}. Slediidodatnoobja{wewe. -Nijeignorisawe,alinesmatramdasamdu`andadanas,kadajeonizodre|enihrazlogato odlu~io, odgovaram na wegova mi{qewa. Uz to, smatram da kao predsednik FSS ne treba da ulazim u polemiku sa ~ovekom koji je sudski procesuiran zbog navodnih malverzacija u fudbalu. Samim tim, i wegov kredibilitet je svakako doveden u pitawe- zavr{io je Karayi}. Z.R.

\uki}odletauValensiji Srpski fudbalski trener Miroslav \uki} preuze}e Valensiju od naredne sezone. \uki} trenutno sa velikim uspehom predvodi Vaqadolid i nalaziseveomablizuopstankau Primeri. Kako saznajemo, nekada{wi selektor na{e zemqe i trener Partizana ima usmeni dogovor sa sportskim direktorom ’slepihmi{eva’koji}epostativalidan kada se {panskom klubu odobrikreditkojusuzatra`ili.\uki}bisetakouValensiju vratio posle 10 godina jer je u

perioduod1997.do2003.savelikimuspehomigraozaklubsa Mestaqe.


sport

~etvrtak 4. april 2013.

27

JELENSUPERLIGASRBIJE

Ure`ijiDaude Crvenazvezda-Hajduk3:0(1:0)

Petr^eh(^elsi)ovesezonebraniodli~no

DANASPRVI^ETVRTFINALNIME^EVILIGEEVROPE

RubinuLondonu Engelzi u u ~etvrtfinalu Lige {ampiona nemaju vi{e ni jedan klub, ali su zato najbrojniji u Ligi Evrope, me|u osam najboqih su tri tima s Ostrva (^elsi, Totenhem, Wukasl). Svakako da ^elsi ima najve}i rejting, mnogi su uvereni da }e ba{ plavci osvojiti pehar drugog po rangu evropskog klupskog takmi~ewa. ^elsi je do ~etvrtfinala do{ao posle mnogo muka u me~evima sa Spartom i Steauom,a ni ve~eras ne}e imati lak posao s ruskim Rubinom.Dobra forma i naro~ito pobeda u me~u sa Man~ester junajtedom su argumenti za optimizam Londonaca. - Najva`nije je da igramo dobro- ka`e menayer ^elsija Ra-

Danas ^elsi – Rubin Totenhem – Bazel Fenerbah~e – Lacio Benfika – Wukasl

(21.05) (20.45) (21.05) (21.05)

fa Benitez. – Istina, imamo problema u odbrani, povre|eni su Kejhil i E{li Kol, a Ba nema pravo nastupa, ali }emo se ve} sna}i. Jako je bitno da osvojimo trofeje i u FA i u Ligi Evrope. Drugi engleski tim Totenhem do~ekuje ekipu Bazela, koja je svojevrsno iznena|ewe dosada{weg dela takmi~ewa. - Uspeli smo da elimini{emo Inter, {to je nam je ulilo dodatno samopouzdawe – ka`e trener Totenhema Andre Viqa{

Boa{. – Svi smo uvereni da }emo prebroditi i novu prepreku i da }emo se na}i u zavr{nici Ligi Evrope. Najte`i posao u ~etvrtfinalu ima Wukasl, gostuje Benfiki u Lisabonu. - Ni do sada nas `reb nije mazio – ka`e trener Wukasla Alan Per|u. – Dobro je da se revan{ igra na na{em stadionu. Mislim da su {anse podjednake, ako uspemo da postignemo gol u gostiama bi}emo blizu plasmana u naredni krug. U Istanbulu se sastaju Fenerbah~e i Lacio. - Fener ima sjajnu ekipu, iskusnu, ima}emo vrlo te`ak zadatak, ali se nadam uspehu– optimista je trener Lacija Vladimir Petkovi}, {vajcarski stru~wak, srpskog porekla. G.K.

Mesidesetdanavanterena? Najboqi igra~ planete zbog povrede zadwe lo`e mogao bi da propusti revan{ me~ ~etvrtfinala Lige {ampiona, ali i utakmice u Primeri. Lionel Mesi se ubrzo posle gola za Barselonu na me~u protiv Pari sen @ermena u ~etvrtfinalu Lige {ampiona (2:2) po`alio na bol u desnoj nozi, a zatim je na poluvremenu napustio teren i vi{e se nije vra}ao u igru. Povreda zadwe lo`e najboqeg fudbalera dana{wice iznenadila je i zabrinula ne samo ~elnike katalonskog kluba, ve} i navija~e, budu}i da je retko imao zdravstvanih problema u karijeri. Prve prognoze govore da bi Mesi mogao da pauzira deset dana, {to zna~i da ne}e mo}i da pomogne svom timu u revan{ me~u na Nou Kampu slede}e srede. - Zaista bi bio veliki gubitak za tim ako Mesi ne bude u stawu da zaigra u Barseloni u revan{u protiv Pari sen @ermena, jer on je najboqi igra~ sveta. Ipak, mi imamo Fabregasa i druge opcije u igri, tako da }emo prona}i re{ewe ako bude bilo potrebno - izjavio je \ordi Roura, pomo}ni trener Barselone posle povrede Mesija.

Gra|evinari boqi Rad-DowiSrem2:0(1:0)

Mesi }e pro}i detaqne lekarske preglede u Barseloni nakon kojih }e vrlo brzo biti poznato kolika mu pauza predstoji. I dok je jo{ uvek otvoreno pitawe Mesijevog nastupa u revan{ me~u u sredu, sigurno je da na wemu ne}e nastupati Havijer Maske-

rano. On je na utakmici u Parizu zaradio povredu ukr{tenih predwih ligamenata kolena i van terena bi}e oko mesec i po dana. Maskerano, bez obzira na tu povredu, ne bi imao pravo nastupa u sredu na Nou Kampu, zbog `utih kartona.

BAJERNSIGURNOMIGROMPOBEDIOJUVENTUS

Bavarciodradilivelikiposao Bajern je u prvom me~u ~etvrtfinala uradio veliki posao na svom terenu - savladao je Juventus sa 2:0 i Italijanima pred revan{ me~ u Torinu 10. aprila zadao nemogu}u misiju. Brzi pogodaka Davida Alabe, u 23 sekundi potpuno je {okirao Juve, koji se nakon toga nije oporavio. - Suo~ili smo se sa zaista velikim timom. Nemamo za ~im sa `alimo, jer je Bajern u potpunosti zaslu`io pobedu i imao je prilike da postigne jo{ golova. Alaba nam je dao brzi gol, ja nisam stigao ni da reagujem, jer me je poslao na drugu stranu. Jednostavno, nemamo {ta mnogo da ka`emo, Bajern je bio mnogo boqi tim- rekao je posle po-

BEOGRAD: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 6.712, sudija: Nedeqkovi} (Jagodina). Strelci: Dauda u 13. i 49. i Lazovi} u 55. minutu. @uti karton: Jevtovi} (Hajduk). CRVENA ZVEZDA: Bajkovi} 6, Ve{ovi} 7, Miki} 7, Spaji} 6 (Maksimovi}), Mladenovi} 7, Garido 7, Milija{ 7 (Mijailovi}), Kadu 6, Lazovi} 7, Milunovi} 7, Dauda 8 (Asamoa). HAJDUK: Bra} 6, Cvetkovi} 6, Crnoglavac 6, Vukovi} 5, Grozdi} 6, Varga 5 (Sekuli} 6), Cavri} 6 (Ki{), Tabi 6 (Rusmir), Jevtovi} 5, To{i} 5, L. Veselinovi} 6. Zvezda je pod vo|stvom novog trenera Sa Pintua vezala i drugu pobedu. Posle Kragujev~ana savladani su i Kuqani, ubedqivo u veoma dobroj partiji. Re`iser trijumfa bio je nadahnuti Abiol Dauda, dvostruki strelac i asistent. Hajduk je u nedequ zaustavio Partizan, ali je na Marakanu zbog povreda i umora stigao sa prakti~no rezervnim sastavom. To je i te kako olak{alo put Zvezdi do nova tri boda. Do ma }in je u pr vom de lu imao potpunu terensku dominaciju. Prvu organizovaniju akciju Zvezda je pretvorila u pogodak. Milija{ je u 13. minutu izveo korner, sa desetak metara, odli~no je reagovao Dauda koji je precizno ga|ao glavom i pogodio. Gosti su bili borbeni ali podmla|eni sastav Hajduka delovao je potpuno bezopasno po mre`u Bajkovi}a. Uostalom, za 45

raza \anlui|i Bufon, golman Juventusa. I Andre Pirlo priznao je da su ih Bavarci u potpunosti nadigrali. - ^estitam Bajernu, jer su bili daleko boqi od nas. O~ekuje nas sada revan{ me~ pred na{om publikom i mi }emo u~initi sve da u Torinu poni{timo prednost Bavaraca. Bilo je izuzetno te{ko igrati posle saznawa da protivnik ve} u prvom minutu vodi sa 1:0, ali je Bajern bio boqi od nas i tokom ostalih 89 minuta. Bilo nam je veoma te{ko da igramo na{u igru istakao je Pirlo. Arjen Roben ka`e da je tim nau~io lekciju u osmini fina-

la, kada je od Arsenala izgubio 0:2 kod ku}e, pa u revan{u morao da juri visoki zaostatak. Holan|anin isti~e da se nakon toga trgao ceo tim. - Bili smo samouvereni i zaista smo odigrali dobro. Pogodak na startu nam je mnogo pomogao, jer smo nakon toga u potpunosti kontrolisali igru, pove}ali vo|stvo i zaslu`eno trijumfovali. Sve vreme igralo se na visokom nivou, tempo je bio `estok, ali smo izdr`ali. U{ao sam u igru u 16. minutu iznenada, nisam imao vremena ni da se zagrejem, ali sam se sna{ao, iako sam imao mnogo posla. - rekao je Arjen Roben.

BEOGRAD: Stadion Rada, gledalaca 500, sudija Maru{i} (Kraqevo), strelci: \ur|evi} u 22. i ]irkovi} u 86. minutu. @uti kartoni: ]irkovi}, Vitas, Milo{evi} (Rad), Damwanovi} (Dowi Srem). RAD: Kqaji} 6, ]irkovi} 7, Vitas 6, Adamovi} 6, \ur|evi} 7 (Mihajlovi} -), Pr{o 6 (Sanojevi} 6), Vukovi} 6 (Damwanovi} 6), Raspopovi} 6, Perovi} 7, Milo{evi} 6, Lekovi} 6. DOWI SREM: Deli} 6, Josimov 5, Vukobrat 5, Bukorac 5 (Jankovi} 6), Zec 6, Laki}-Pe{i} 6, Kruni} 5, ^orda{i} 6, Damwanovi} 5, Laki~evi} 6 (Luki} -), Miladinovi} 5 ([kori} 6). Gra|evinari su bili boqi rival ve}im delom me~a i zaslu`eno su pobedili, imali su na po~etku me~a inicijativu `elev{i da {to pre postignu gol. Ve} u 4. minutu \ur|evi} je bio u {ansi. [utirao je glavom sa osam metara tik pored stative. Gosti su pretili iz kontri i umalo ih jedna takva nije dovela u vo|stvo. Dominacija se doma}inu isplatila u 22. minutu. \ur|evi} je odbijenu loptu posle {uta ]irkovi}a sproveo u mre`u. Ne{to kasnije sa distance je poku{ao Vitas, ali malo iznad gola. Solo akciju potom je imao \ur|evi}, ali je {utirao pored gola. U 44. minutu doma}i su tra`ili penal, ali start Kruni}a nad \ur|evi}em sudija Maru{i} ocenio kao dozvoqen. Poluvreme je zavr{en {ansom gostiju ali je Kqaji} bio na mestu. Drugo poluvreme je po~eo {ansom Rada. Perovi} se izborio za jednu loptu, ali i {utirao pored gola, iskosa sa {est metara. Usledio je napad Doweg Srema, [kori} je izbio sam ispred Kqaji}a, ali se spetqao i prilika je propala. U 58. minutu \ur|evi} je bio neprecizan. U 72. minutu gosti su, ~ini se, o{te}eni. [kori} je faulizan u {esnaestercu, ali se arbitar Maru{i} nije oglasio. U 85. minutu sve je bilo gotovo. Posle slobodnog udarca ]irkovi} je bio najvi{i u skoku i glavom pogodio mre`u. I.Lazarevi}

RadostfudbaleraCrvenezvezdeposlevode}eggolaDaude

minuta nisu uputili ni jedan direktni udarac ka wegovom golu. Drugi deo susreta bio je mnogo zanimqiviji. Nigerijac Dauda u 49. minutu potvrdio golgetersko ume}e. Efektno je zahvatio loptu posle asistencije Mladenovi}a i prakti~no pitawe pobednika je ve} tada bilo re{eno. Gosti u daleko boqe delovali u drugom poluvremenu, mogli su preko Cavri}a i Veselinovi}a da smawe vo|stvo, ali je na visini zadatka bio Bajkovi}.

Veliki plus za Zvezdu je i bu|ewe Darka Lazovi}a, Zaigrao je na levoj strani, bio veoma raspolo`en za igru, a iskoristio je i asistenciju Daude da se upi{e u listu strelaca. Aplauze je jo{ jednom pobrao Nigerijac Dauda koji je u 58. minutu topovskim {utem uzdrmao pre~ku. Zvezda je podigla nivo igre, protiv oslabqenog Hajduka zaslu`eno je i ubedqivo stigla do novih bodova. Z.Rangelov

Goluboviublatu Radni~ki(N)-SpartakZlatiborvoda2:0(0:0) NI[:Stadion na ^airu, gledalaca: 3.000. Sudija: Bogdanovi} (Kraqevo).Strelci: Pej~i} u 55, Aleksandar Jovanovi} u 70 .minutu. @uti kartoni: Stamenkovi} (Radni~ki), Antoni} i Brati} (Spartak). RADNI^KI:Kesi} -, Stamenkovi} 7, M. Petrovi} 7, @ivkovi} 8, \or|evi} 7 (od 83. Dragi}evi}-), Pej~i} 7, Kolarevi} 7, A. Jovanovi} 7,Stefanovi} 6, (od 69. M.Jovanovi} -), Qubinkovi} 6 (od 80. Bini}-), [kuleti} 7. SPARTAK ZLATIBOR VODA: Aleksi} 6, Kova~evi} 6, Brati} 6,^ovi} 6 (od 78.Milivojev -), Despotovi} 6(od 64.Vojvodi} 6), Novakovi} 6, [arac 6, Antoni} 6 (od 60. Noskovi} 6), Pu{kari} 7, Popara 7, Adamovi} 6. Po~etak susreta na ^airu, po hladnom vremenu i na dosta te{kom terenu natopqenom vodom,protekao je u dugom odmeravawu snaga na sredini terena, a prvi poku{aj da se ugroze gosti zabele`en je tek u 15.minutu kada je centarfor doma}ih [kuleti} {utirao sa oko 25 metara, ali je lopta oti{la kraj gola. To kao da je bio signal da doma}i krenu ozbiqnije prema golu Aleksi}a. Najboqu priliku ni{ki fudbaleri imali su pred sam kraj prvog poluvremena. Posle veoma dobre akcije na sredini terena Pej~i} je odli~no ubacio loptu pred gol Spartaka. U naletu je bio kapiten Stamenkovi} i kada se o~ekivalo da }e uspeti da {utira i ugrozi golmana Aleksi}a, iskusnom fudbaleri lopta je pre{la preko noge.

Navija~i zajedno Na ju`noj strani stadiona na ^airu, pomalo neo~ekivano i neobi~no, zajedno su bili navija~i Spartaka i Radni~kog. Sa istog mesta i jedni do drugih Meraklije i pristalice plavih golubova Marinci bodrili su svoje ekipe. U nastavku Ni{lije su krenule ambicioznije i ve} u prvih nekoliko minuta nagovestili boqu igru. Takv a igra urodila je plodom ve} u 55.minutu. Slobodan udarac sa leve strane odli~no je izveo Kolarevi}, a Bratislav Pej~i} se lukavo pri{uwao golu Spartaka i sa nekoliko metara zatresao mre`u. Gosti su se otvorili i poku{ali da preuzmu igru. Igralo se nekoliko minuta pred golom doma}ih, ali je posle toga opet sve bilo u znaku fudbalera Radni~kog. Znala~ki su ~uvali vo|stvo, a onda ga evro pogotkom i pove}ali. Aleksandar Jovanovi} je nadmudrio svoje ~uvare u 70 minutu na desnoj strani, u{ao par metara u kazneni prostor Spartaka i plasirao u drugi, suprotan ugao Aleksi}a. U 73.minutu sudija je dosudio jedanaesterac, ali je ni{ki centarfor potvrdio da igra~ nad kojim je na~iwen penal ne treba da uzvodi najstro`u kaznu. Slabo je {utirao i Aleksi} je uspeo da odbrani wegov udarac sa bele ta~ke. S.@.

KUPNATERITORIJIFSGNOVISAD

Kameni~anii Stepanov~aniufinalu U polufinalnim me~evima kupa na teritoriji Gradskog fudbalskog saveza Novog Sada postignuti su slede}i rezultati SREMSKA KAMENICA: Fru{kogorac - Veternik 5:0 BEGE^: Metalac - Omladinac 0:1. Finalni me~ je na programu 17. aprila. G.K.


Sport

TEVESKA@WENSA250SATIDRU[TVENOGRADA Napada~Man~esterSitijaKarlosTeveska`wenjesa250satidru{tvenogkorisnogradazbogtoga{tojevoziobezregularnedozvoleiosigurawa.Tevesujeistovremenoizre~enazabranavo`weod{estmeseci,a mora}edaplatiinov~anukaznuod1.500dolara.

JELENSUPERLIGASRBIJE

JELENSUPERLIGA–21.KOLO

Romanti~ari prekinuliVo{inniz

0:1(0:0) 2:0(1:0) 2:0(0:0) 2:0(0:0) 1:1(0:1) 0:1(0:0) 3:0(1:0)

Danas U@ICE:SlobodaPoint-Partizan 1.Partizan 20 16 2.Crvenazvezda 21 14 3.Vojvodina 21 11 4.Jagodina 21 11 5.Rad 20 8 6.Radni~ki(N) 21 8 7.SlobodaPoint 20 7 8.OFKBeograd 21 8 9.Javor 21 8 10.SpartakZV 20 7 11.NoviPazar 21 5 12.BSKBor~a 21 6 13.Hajduk 21 5 14.DowiSrem 21 5 15.Radni~ki1923 21 4 16.Smederevo 21 1

Vojvodina-OFKBeograd0:1(0:0) NOVI SAD: Stadion„Kara|or|e”,gledalaca: 4.000, sudija: Spasi} (Surdulica). Strelac: Grbi} u 53. minutu. @utikartoni:Trajkovi},Poletanovi}, A|uru, Smiqani}, Joki}, Katai (Vojvodina), Luka~, Petkovi}, Ga{i}, Trivunovi}, Grbi}, Nikoli}, Batioha (OFK Beograd). VOJVODINA: Supi} 5, Trajkovi}8,Alivodi}7,[u{war6 (Kosovi}), Vrawe{ 6 (Katai), Oumaru 6, Poletanovi} 6, A|uru 7 (Radoja), Smiqani} 6, Pavlovi}6,Joki}7. OFK BEOGRAD: Luka~ 6, Petkovi} 7, Ga{i} 5, Trivunovi}6,Golubovi}6,Grbi}7(^avri}), Tufegyi} 5 (Pavlovi}), Nikoli}6,Zdjelar6,Ivanovi} 6(Batioh a). Fudbaleri Vojvodine pora`eni su minimalcem od OFK Beograda i tako prekinuli niz od 16 me~eva bez poraza. Ni{tanijepolazilozanogomNovosa|animaibledapartijanijemoglani{tadrugodadonese osimgubitka,potencijalnobitnihbodova. Trener Vojvodine Neboj{a Vigwevi} utakmicu je zapo~eo bez standardnih Vuli}evi}a (~uvaogazbogopasnostidadobije`utikartonkojibimuonemogu}io da nastupi na me~u s Partizanom u sled}em kolu), Kataija i Radoje i tokom me~a ose}alo se odsustvo najpre kapitenaVuli}evi}a. Posle uvodnog isptivawa snaga, prvi su zapretili gosti kontranapadomi{utemGrbi}a prekogolaSupi}a.Poku{avali su Smiqani} i Alivodi} kombinacijama po desnoj strani, alisusesvinaleticrveno-belih zavr{avali u ranoj fazi. PrvuprilikuzaVojvodinuimao jeVrawe{,alijewegovudarac glavom posle, naba~ene lopte Pavlovi}a, bio za malo neprecizan. Imala je Vojvodina inicijativu i mnogo vi{e dr`ala loptuusvomposedu,alijeOFK Beogradigraodisiplinovanoi koristiote`akterendaugu{i

NOVISAD:Vojvodina-OFKBeograd BEOGRAD:Rad-DowiSrem KRAGUJEVAC:Radni~ki1923-Smederevo NI[:Radni~ki-SpartakZV NOVIPAZAR:NoviPazar-BSKBor~a IVAWICA:Javor-Jagodina BEOGRAD:Crvenazvezda-Hajduk

2 2 8 3 7 6 8 4 3 6 8 4 5 5 7 6

2 5 2 7 5 7 5 9 10 7 8 11 11 11 10 14

(Arenasport1,16) 55:13 50 43:26 44 24:13 41 22:17 36 23:15 31 21:28 30 23:24 29 22:24 28 29:23 27 27:23 27 21:27 23 21:44 22 23:28 20 16:27 20 18:29 19 9:36 9

Uslede}emkolu(6/7.aprila)sastajuse-BEOGRAD:Partizan-Vojvodina,OFKBeograd-Javor,PE]INCI:DowiSrem-NoviPazar,SUBOTICA: Spartak ZV - Radni~ki 1923, KULA: Hajduk - Sloboda Point, BOR^A: BSK Bor~a-Radni~ki(N),SMEDEREVO:Smederevo-Crvenazvezda,JAGODINA: Jagodina-Rad.

Te{kapovreda TonijaKrosa

MarkoPoletanovi}uduelusromanti~arima

napade doma}ih. Tek {to se igra rasplamsala u nastavku, gosti su poveli. Akcija nije mnogo obe}avala, lopta (prekrivena blatom) je nekako do{ladoGrbi}anaivicikaznenogprostora,aonuputiomlak {utkagolukojije~uvarumre`eSupi}upro{aokrozrukei zavr{ioumre`i.Primqengol {okiraojesveigra~edoma}ih, pa su ve} u slede}em minutu mogli da prime i drugi pogo-

NAV IJ A^ I VOJV OD IN E PRIK QU^ IL I SE AKCIJI ZA TIJANU OGWANOVI]: Na me~u sa OFKBeogradom,navija~kagrupa„Firma”istaklaje banersabrojem`irora~unazaprikupqawenovca zaoperacijumaleTijaneOgwanovi}kojabitrebalo da otputuje u SAD na operaciju transplatacije srca.Takosusenavija~icrveno-belihprikqu~ili akcijikojajeovihdanajednaodglavnihtemaipomo}TijaniOgwanovi}sti`esasvihstrana. Ju~e su na{i ko{arka{ki reprezentativci Milo{Teodosi}iNenadKrtsi}kojinastupajuzaruskiCSKAorganizovalisaigra~eiskupili100.000 dolara. Za CSKA natupaju i Zoran Erceg i VladimirMicov. Za odlazak na operaciju prikupqeno je 450.000, potrebnojejo{50.000,azapostoperativniperiod najverovatnijeoko210.000dolara. Jo{ ranije, prvi reket sveta Novak \okovi} tako|ejepomogaoovojplemenitojakciji.M.R.

dak. Izveli su gosti korner, Supi}jeponovoveomanespretnointervenisao,alijeloptusa gollinijiispucaoJoki}. Napad Vo{e bio je dosta jalov.Oumarujebiostriktno~uvaniodse~enodigre,anijebilo jo{ raspolo`enih pojedinacaunavali.Doma}isesvekartebacilinanapad,{tojeostavqalo prostora za kontre romanti~arima. Nemogu}nost Vo{edau~inine{tovi{eunapa-

du,aliikonstantnoizle`avawegostuju}ihigra~apoterenu, podiglisutemeperaturunaterenui~arkenisuizostale. Do kraja, vi|ena je utakmica siroma{na igrom i {ansama. Gosti su koristili svaku priliku da ukradu na vremenu, a zbog simulirawa i ko{kawa u 81. minutu sudija se razmahao kartonima i stavio ta~ku na veoma slabu predstavu obeju ekipa. M.Risti}

ToniKrosodigraojesamo14 minutaduela ~etvrfinalaLige {ampionaprotivJuventusa.On jezbogpovredenapustioteren, a detaqni pregledi potvrdili su da je re~ o problemima sa mi{i}em primica~em desne

noge. Bajern je saop{tio da je povreda nema~kog reprezentativcate`anego{tojeizgledalo u prvi mah.Kros bi, prema re~ima lekara bavarskog tima, mogao da odsustvuje sa terena {estdoosamnedeqa.

Dnevnik 4.april 2013.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you