Reformátusok Lapja 2020/49. szám

Page 1

LXIV. ÉVFOLYAM,

49. SZÁM,

2020. DECEMBER 6.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

ÁRA: 400 FT

Előre kell tekintenünk 9 771419 856007

PROHÁSZKA ZOLTÁN IMMUNOLÓGUS VÉDŐOLTÁSRÓL ÉS EGYÉNI FELELŐSSÉGRŐL

20049| TARTALOM |

ELEINK FOHÁSZAI

Legyek bár beteges magamban, csak lehessek egészséges tebenned, én Megváltómban, és a te erőd az én erőtlenségemben tessék meg. Bár ugyan meghalni láttassam, csak te láttassál élni énbennem, hogy így minden tagom csak a te munkáidnak és indulataidnak lehessen eszköze. Tégy engemet, mint egy pecsétet a szívedre, és buzgó szerelmed maradjon énrajtam, hogy senkit tekívüled ne szerethessek.  MEDGYESY PÁL (1604–1663)

6

8

16

30

A Magyarországi Református Egyház hetilapja Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 1113 Budapest XI., Tas vezér u. 13. Honlap: www.reflap.hu. E-mail: szerk@reflap.hu, kiado@reflap.hu. Telefon: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között 06-30-396-8208. A lap megrendelhető és előfizethető a Kiadóhivatalban. Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11706016–20478269. Nemzetközi számlaszám: 117630621 490088600000000. IBAN nyomtatott forma: HU27 1176 3062 1490 0886 0000 0000. OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB. Felelős szerkesztő és kiadó: (felszerk@reflap.hu), T. Németh László (nemeth.laszlo@reflap.hu). Helyettes felelős szerkesztő: Farkas Zsuzsanna (farkas.zsuzsanna@reformatus.hu). Szerkesztőség (szerk@reflap.hu): Balogh-Zila Teodóra (balogh-zila.teodora@reflap.hu), Feke György (feke.gyorgy@reformatus.hu), Hegedűs Bence (hegedus.bence@reflap.hu), Hegedűs Márk (hegedus.mark@reflap.hu), Jezsoviczki Noémi (jezsoviczki.noemi@reflap.hu), Kiss Sándor (kiss.sandor@reflap.hu), Kocsis Julianna (kocsis.julianna@reflap.hu), Kun András Nándor (szerk@reflap.hu), Petrőczi Éva (petroczi.eva@reflap.hu). Tervezőszerkesztő: Rezessy Szabolcs. Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető. A beküldött kéziratokat szerkesztve közöljük, és nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni őket. A lap megvásárolható a Kiadóhivatalban, a gyülekezetekben és az újságárusoknál. Terjeszti a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, a Magyar Posta Zrt. ÜLK, a Magyar Lapterjesztő Zrt. INDEX 25 734, ISSN 1419-8568, HU-ISSN 0482-086 x. Címlapfotó: Somorjai Balázs

INTERJÚ • 6. A járványidőszak alatt is folyik a munka országszerte a református gyűjteményekben | Gáborjáni Szabó Botondot, az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökét kérdeztük REFORMÁTUS SZEMMEL • 7. Ne féljetek! | Bálint Klára vezércikke AKTUÁLIS • 8. „Felséges Isten, nagy nevedet áldom…” | Hetvenkét év után új énekeskönyve lesz a magyar reformátusoknak REFORMÁTUS ÉLET • 16. A remény postacíme: Üllői út 373. | Bemutatjuk a Tiszta Forrás Alapítvány hajléktalanmissziós munkáját PORTRÉ • 30. Öt kérdés – öt válasz | Ismerjék meg Barátné Hajdu Ágnest, a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség presbiterét

Tisztelt Olvasóink!

A Reformátusok Lapja Szerkesztősége és Kiadóhivatala elérhetőségei:

TELEFONSZÁMUNK:

hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között: 06-30-396-8208.

E-MAILJEINK:

szerk@reflap.hu (szerkesztőségi ügyekben), kiado@reflap.hu (előfizetési, terjesztési és példányszám-módosítási ügyekben). A személyes ügyfélszolgálatunk szünetel. 2020. december 6.

Reformátusok Lapja

3


| AZ IGE MELLETT |

XII. 6. VASÁRNAP Advent 2. vasárnapja

XII. 7. HÉTFŐ

XII. 8. KEDD

XII. 9. SZERDA

4

STEINBACH JÓZSEF

(9) „Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez…” (Zsid 6,1–12) A levél írója reméli, hogy címzettjei számára nem szükséges a keresztyén hit elemi tanításaihoz visszatérni, hiszen ismerik azokat. Ezek az elemi tanítások a Jézus Krisztusban egységes „épületté” álltak össze: aki hisz Jézus Krisztusban, az egyetlen főpap tökéletes áldozatában, az kegyelem alatt van, annak üdvössége van (5,9). Soha ne felejtsük el, hogy a hit alapelemei fontosak, mint az épületben az egyes téglák. De ezek önmagukban még nem jelentik magát az épületet, amely a lényeg, akárcsak hitünkben az örök üdvösség, amelyet Jézus Krisztus szerzett nekünk (1–2). A levél írója egészen nagy összefüggéseket lát, amikor a jóvátehetetlen bukást is megemlíti. Sokan megtehetik a Jézus Krisztushoz vezető utat, átmehetnek annak nagy lelki állomásain – olyanokká lesznek, mint akik az Úr világosságában járnak, és megízlelték az eljövendő világ erőit, az utolsó pillanatban mégis visszaesnek régi életükbe. A levél kulcsüzenet, hogy figyeljünk az élet végére: hűség mindhalálig vagy sem (13,7). A keresztyén máz végül lehullik ott, ahol nem történt valóságos megtérés (5–8). Jézus Krisztus az övéinek örök üdvösséget szerzett, amelyből engedelmes és hálás élet fakad. Rólunk Isten Igéjének jobb gondolata van, amely üdvösséges (9–12). Jób 27  164. dicséret (18) „…megragadjuk az előttünk levő reménységet.” (Zsid 6,13–20) Isten megígérte a megoldást, és erre esküvel is kötelezte magát (13). Önmagára esküdött, mert őnála nagyobb nincs (4Móz 23,19). Ez a két tény: Isten ígérete és esküje mindenre elégséges bizonyosság annak, aki hisz (18). Az ő ígéretei beteljesedtek (13–14). Az Ábrahámnak tett ígéret, hogy Isten megáldja őt, és utódait nagy néppé teszi, azért teljesedett be, hogy ebből a népből jöjjön el hozzánk a világ megváltója (1Móz 12,3). Isten elküldte egyszülött Fiát értünk. A zsidó áldozati kultusz rendje, kifejezései szerint Jézus Krisztus az egyetlen, tökéletes főpap, aki utat nyitott nekünk a szentek szentjébe, a kárpit mögé, az élő Isten felé (20). Azonban a ma embere számára ennél érthetőbb képeket is használ a levél írója. Az a reménység, amelyet Jézus Krisztus elhozott ebbe a világba, az „életünk hajójának szilárd horgonya a viharzó tengeren” (19). A Jézus Krisztusban közölt reménység: szilárd horgony és biztos kapaszkodó (18). A valódi hit jele a türelmes és bizonyossággal teli várakozás, a lehetetlen helyzetekben is (1Móz 14,22). Mi már a beteljesedett ígéretek gyermekei vagyunk, ezért különösen nagy bátorsággal tekintünk azokra az ígéretekre, amelyeknek a beteljesedését még várjuk (18). Jób 28  303. dicséret (1) „…Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja…” (Zsid 7,1–10) A levél írója a 110. zsoltár 4. versét magyarázza, amely szerint Isten új főpapságot hozott létre a Melkisédek rendje szerint, amely felette áll az ároni és a lévita papságnak. Amikor Ábrahám megmentette unokaöccsét, Lótot a környező királyok kezéből, hazamenet eléje sietett egy Melkisédek nevű király, Sálem királya. Megáldotta Ábrahámot, ő pedig tizedet adott neki (1; 1Móz 14,17–20). Melkisédek neve azt jelenti: az igazságosság királya. Sálem azt jelenti: a békesség országa (2). Melkisédek király és pap egyszerre, aki igazságot és békességet teremt. Nincs származása, sem elődje, sem utódja, sem napjának kezdete, sem életének vége nincs (3), mert az Írás sem a születéséről, sem a haláláról nem tudósít. A lévita papság Ábrahám által tizedet fizet neki, és áldást fogad el tőle. Tehát van a zsidó papi rendnél magasabb papi rend, a Melkisédek rendje szerinti. Jézus Krisztus a Melkisédek rendje szerinti főpap, aki örök üdvösséget szerzett övéinek (5,9), és ezzel minden áldozatot eltörölt. Áldozatos életet élhetünk az Úr dicsőségére, de áldozattal teli megoldást nem adhatunk másoknak, mert az Jézus Krisztusban már készen van. Jób 29  304. dicséret (25) „Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez…” (Zsid 7,11–28) Jézus Krisztus üdvösséget ajándékoz népének, vagyis örök, tökéletes engesztelést, bűnbocsánatot, mert ő örökkévaló főpap (16–17). Jézus Krisztus nem Lévi törzséből származott, hanem Júda törzséből, ezzel is jelezve, hogy ő másként főpap, mint a korábbiak. Olyan, aki egyszer s mindenkorra örök engesztelést szerzett népe számára, míg az ároni és a lévita papság újból és újból, sok-sok nemzedéken keresztül mutatta be engesztelő áldozatát önmagáért és a népért (23–24). Jézus Krisztus a Melkisédek rendje szerinti főpap, az egyetlen (15). Ő üdvösséget ajándékoz népének, vagyis örök életet, mert emberfeletti születése, halála, feltámadása által tökéletes megváltást szerzett nekünk (11). Ez az örök élet már ebben a világban elkezdődik számunkra (16). Jézus Krisztus üdvösséget ajándékoz népének, vagyis tisztaságot, szentséget,

Reformátusok Lapja 2020. december 6.


| AZ IGE MELLETT |

tökéletességet, hiszen Isten az ő tökéletességére tekint, amikor népére tekint. Ez a tökéletesség nem volt elérhető a lévita papság által, ószövetségi áldozatok által (11), noha azok jobb reménységet támasztottak Isten népe számára (19), mégis erőtlenek és haszontalanok voltak (18), mert újból és újból ismételni kellett azokat. Isten jobbat készített, tökéletes üdvösséget, amely a mi tökéletességünk forrása is, noha e testben soha nem leszünk azok (2Kor 5,6). Jób 30,1–15  305. dicséret (1) „…a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben…” (Zsid 8,1–5) Az eddig elmondottakból az a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus a mennyei világban (1) szól az érdekünkben az Istennél (7,25). A „legbefolyásosabb” emel szót értünk a leghatalmasabbnál. Ezt az üzenetet így értjük meg igazán: ha egy befolyásos valaki szól az érdekünkben a vezetőnek, akkor rendben lesz a dolog. Jézus Krisztus olyan főpap, aki az Isten királyi székének jobbjára ült a mennyei szentélyben, és ott könyörög értünk (7,22). Ez a mennyei világ örökkévaló, tökéletes hely, ahol jó lenni (Mt 17,4), ahol a legjobb lenni (Fil 1,23). Erre az a garancia, hogy ezt a szentélyt nem ember építette, hanem az Úr (2). A földi papok és főpapok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak (3–4). A szent sátor a mennyei szentély árnyéka (5). A főpapi szolgálat folyamatos áldozata a tökéletes krisztusi főpapi áldozat és közbenjáró könyörgés árnyéka. Csak árnyék, mert annak örök és tökéletes valósága a mennyben van. Itt csak homályosan látunk, ott majd színről színre (1Kor 13,12). Nincs ennél nagyobb örömhír, tényleg ez a lényeg: van út számunkra a mennybe. Jézus Krisztus örök üdvösséget szerzett nekünk (5,9) és folyamatosan könyörög értünk (7,25). Háza népe vagyunk az Istennek (Ef 2,19). Jób 30,16–31  306. dicséret (6) „…különb szövetségnek…” (Zsid 8,6–13) Isten Igéje megkülönböztet (Zsid 4,12), az Úr vitathatatlan látása szerint. Istennek pedig mindig igaza van. Amit ő különbnek és jobbnak mond, arra figyeljünk, ahhoz igazodjunk, arra építkezzünk, abba kapaszkodjunk, arra hagyatkozzunk, abban bízzunk, mert ami az Úr szerint különb, egyedül az ad megoldást, üdvösséget. Amit az Úr réginek, veszélyesnek mond, azt pedig kerüljük. Merjünk mi is megkülönböztetni, az Úr rendje szerint. Isten új szövetséget kötött népével, a Jézus Krisztusban (8). Ez a szövetség különb, jobb az előzőnél (6). Az Ószövetség külső parancsok által vezérelt kapcsolat volt, a büntetés terhe alatt, Isten gyarló népe folyamatosan megszegte (9). Az Úr azonban népe elméjébe és szívébe írta az ő ismeretét és örök, üdvözítő rendjének törvényét, miközben irgalommal eltörölte bűneiket. Isten cselekszik népéért, és ekkor számukra felragyog az Úr (10–13). Ahol Isten nem cselekszik, ott marad a gonoszság és a halál, ott csak külső parancsokkal lehet egy ideig visszatartani a gonoszt. Micsoda kegyelem, hogy nekünk a különb, a legkülönb rész jutott, mindenekfelett – az Úrban! Jób 31  313. dicséret (9) „…tökéletessé tenni…” (Zsid 9,1–14) Fontos-e nekünk manapság, hogy ne csak testben, hanem lélekben, lelkiismeretben is tiszták legyünk az Úr előtt, és majd egykor, a számadás során megállhassunk őelőtte (14)? Gyanítom, hogy a mai, jóléti világunkban az emberek többségének nem ez a fő problémája. Éppen ezért értékelendő, hogy men�nyit fáradt egy időben – vallási szertartásokon keresztül – az ember, hogy tisztává legyen. Ezt tette az Ószövetség népe is, hogy tisztán állhasson meg az Istene előtt (1–10). Ezek az igyekvések nem nyújtottak tökéletességet, valódi, lelkiismereti megnyugvást, nem nyújtottak megoldást, megváltást, valóságos tisztulást és üdvösséget (9). Ezért a mai ige azt hangsúlyozza, hogy noha Isten akarata és törvénye szerint ezeknek megvolt a maguk szerepe Jézus Krisztus eljöveteléig, de a továbbiakban nem kell ezeket részletezni (5). Az emberi akarat, igyekezet, erőlködés, tehetség, okosság, zsenialitás itt halálosan kevés. Ilyenkor nagyobbra van szükség, a legnagyobbra: Krisztusra! Itt, a tisztaság, a tökéletesség, a bocsánat, a megváltás, a számadás idején való megállás során csak az Isten hatalma és szeretete segíthet rajtunk (11–12). Nincs nagyobb örömhír ennél: Isten önmagát adta egyszülött Fiában, tulajdon vérét ontotta értünk, hogy megnyissa számunkra a mennyei szentélyt (8) egyszer s mindenkorra, és örök váltságot szerzett nekünk, tökéletesnek lát minket, a Krisztusért (12–14). Jób 32  314. dicséret

XII. 10. CSÜTÖRTÖK

XII. 11. PÉNTEK

XII. 12. SZOMBAT

2020. december 6.

Reformátusok Lapja

5


| INTERJÚ |

Mivel foglalkoznak azok a munkatársaik, akik kifejezetten a látogatók miatt dolgoznak, például a múzeumi teremőrök? Vannak feladatok, amelyek a napi munka során háttérbe szorulnak. Így most teremőreink egy plakátgyűjtemény sokezres tételeit dolgozzák fel, mások honlapot frissítenek, folyóiratokkal foglalkoznak. Református gyűjteményeink sehol sem bocsátottak el munkatársakat, mindenki kapott feladatot. Vannak különleges fejlesztések is, például a Debreceni Református Kollégium Múzeuma az egyházkerülettel közös pályázaton ötven rollert nyert, amelyeket vallási és kulturális értékeinket megtekintő csoportos városnézéseken használunk.

Becsüljük meg értékeinket! Fejlesztenek, digitalizálnak, munkatársaktól továbbra sem válnak meg a református gyűjteményekben, amelyeket a közönség HEGEDŰS nem látogathat – Budapesten, DebrecenMÁRK ben, Kecskeméten, Sárospatakon és Pápán is. A részletekről Gáborjáni Szabó Botondot, az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnökét, a Tiszántúli Egyházkerület gyűjteményi igazgatóját kérdeztük. Amikor idén nyitva lehettek a református múzeumok, mennyi érdeklődő volt? 2020-ban megtanultuk megbecsülni azt is, ha naponta néhány család nézte meg figyelmes és odaforduló érdeklődéssel kiállításainkat. Ugyanis ebben az évben összesen nem volt annyi látogatónk, mint 2019-ben a leggyengébbnek számító téli időszakban. Főleg a csoportok maradtak el, az osztálykirándulások. Ez országszerte így történt, pedig kiállításaink kreatív, vonzó, új eszközökkel is hatnak a látogatókra. A zárvatartás alatt milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani? Például Debrecenből, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárából most is lehet elektronikusan kölcsönözni online katalógusunkból. A kért műveket a könyvtáros az épület előtt, az utcán adja át az olvasónak. Kutatóinknak tanulmányokat, kisebb köteteket digitalizálunk is a kérések sorrendjében. Általában a levéltárak sem zártak be, azokat a kutatók szabályozott módon látogathatják. 6

Reformátusok Lapja 2020. december 6.

Online tartják a kapcsolatot a látogatókkal? Minden múzeum és könyvtár kísérletezik online jelenléttel, konferenciákkal, videóüzenetekkel, programokkal, kiállításokkal, Facebook-oldalakkal. Ezeket az eszközöket az egyházi gyűjtemények is használják, életjelet adnak magukról, de ha személyes találkozás nincs, az élmény csorbul, a hiányérzet megmarad. Épp zsinati cikluszárás van. Hogyan látja, a 2017-ben elfogadott gyűjteményi szabályrendelet mekkora változást hozott a gyülekezetekben? Fontos, hogy jogszabályban meghatároztuk, hogy mik a védendő értékeink, például a klenódiumok, templomi bútorok. Szomorú, hogy az 1980-as évekhez viszonyítva egyes kategóriákban közel húszszázalékos lehet a veszteség. Különösen az úrasztali terítők sínylették meg az elmúlt évtizedeket, hiszen ezeknek minden árt, a fény és a nedvesség is. A szabályrendelet leszögezi, milyen helyiség alkalmas a védett értékek tárolására, de a végrehajtás még számtalan helyen várat magára. Változás, hogy minden gyülekezetben ki kell jelölni egy gyűjteményi értékek megőrzéséért felelős személyt, sok helyen ez is elmaradt. Saját szememmel láttam, hogy van olyan gyülekezeti terem, amelyet 18. századi terítő díszít, farostlemezen rögzítve, ezzel is helyrehozhatatlan kárt okozva. A legfontosabb, hogy a jogszabály kimondja az elidegenítési tilalmat, azaz semmilyen körülmények között nem adható el egyházi gyűjteményi érték. Ha ez – például restaurálás érdekében – mégis elkerülhetetlen volna, mert az egyházközségnek erre nincsenek forrásai, akkor meghatározott egyházi jogi személyeknek van elővásárlási joguk. Ennek ellenére időnként fel-felbukkan aukciókon és magángyűjtőknél, de még állami múzeumban is, egy-egy református klenódium. Ha évszázadok múlva mi is el akarjuk mondani magunkról, hogy kik vagyunk és kik voltunk, ezeket az értékeket nekünk kell megőriznünk.  FOTÓ: REFLAP


| REFORMÁTUS SZEMMEL |

BÁLINT KLÁRA

Ne féljetek! A szerző maglódi lelkipásztor, mentálhigiénés szakember

E napokban – amikor e cikket írom – újból és újból összeszorult szívvel figyelem a híreket: mára mennyivel nőtt itthon a Covid-betegek száma, mennyien haltak meg nem csak idős, krónikus betegek. Sokkal rosszabb a helyzet, mint tavas�szal volt. A kórházak tele betegekkel, az orvosok, ápolók megfeszített erővel dolgoznak, kimondhatatlan – de újra ki kellene mondanunk, és ki kellene fejeznünk – nagy köszönet érte! Érzem magunkon, hogy félünk. Nehogy megbetegedjünk, nehogy meghaljunk mi magunk vagy a szeretteink. Amennyire tehetjük, vigyázunk: szájmaszkot hordunk, kezet mosunk, nem

„Az örömhír, hogy a félelmeink közepette sem hagyott minket magunkra Isten. Van nehézség, van fájdalom, van betegség, van járvány, de mindebben nem maradtunk egyedül.” megyünk nagy közösségekbe, vitaminokkal erősítjük immunrendszerünket. Közben – valljuk be: kicsit vagy nagyon – félünk. Pedig tudatosí­ ta­­nunk kell, hogy a szorongás, a félelem igencsak meggyengítheti az immunrendszert. Nem kívülről támad, hanem alattomosan: belülről. A gondolataink és a szívünk felől. Észre se ves�szük, hogy ijesztőbbnél ijesztőbb gondolatok cikáznak a fejünkben, és ettől újból és újból ös�szeszorul a szívünk. A biológiai szívünk és a lelki értelemben vett szívünk. Másodpercenként ebből az összeszorongott szívből viszi a véráram szerte az egész testünkbe, minden sejtünkhöz a gyászos üzenetet: baj van, félünk, szorongunk, ti is ezt tegyétek! És a hozzánk lojális sejtek engedelmeskednek: maguk is elkezdenek szűkölni, elkedvetlenülni, elerőtlenedni. Ha pedig a szorongás és testvérei: a keserűség, a harag, a megbocsátani nem tudás sokáig megüli, fekélyesíti a szívünket, annak sejtjeinkbe szétáradó hatása különféle betegségeket is előidézhet. Közeledik a karácsony. Istenem, milyen ünnepünk lesz? Találkozhatunk majd távolabbi családtagjainkkal? Megölelhetjük egymást? Megnyugodhat majd a szívünk egy templom csendjében? Így, karácsony tájt, e kérdésekre talán soha nem volt még ennyire aktuális felelet az angyalok üzenete: „Ne féljetek! Örömet hirdetek! Megtar-

tó született!” (Lk 2,10–11) Van okunk félni? Van. Mégse féljetek! Az örömhír, hogy a félelmeink közepette sem hagyott minket magunkra Isten. Van nehézség, fájdalom, betegség, járvány, de mindebben nem maradtunk egyedül. Az örömhír, hogy van Isten, aki minket jól ismer, hisz ő teremtett, és nagyon szeret. Annyira, hogy amikor látta, miként küszködünk félelmeink közepette, eljött hozzánk Jézus Krisztusban, hogy támaszunk, Megtartónk legyen, hogy mostantól betöltse az öröm a szívünket: „Immánuel! Velünk az Isten!” (Mt 1,23) Hogy min jár az eszünk, és mivel van teli a szívünk, ez mindenkinek a maga döntése és felelőssége. Tudatosan legyünk résen, figyeljük a gondolatainkat. Ha pedig jön a félelem, a harag, a düh, a szomorúság, bármi, ami negatív töltésű, csípjük fülön, és adjuk oda Istennek „ajándékul”. Ha százszor visszamásznak, akkor százszor adjuk oda – ez ám a munka! Ezután töltsük meg tudatosan a fejünket és a szívünket örömmel és hálaadással, mert a hálaadás újból és újból felemeli tekintetünket az örülnivalóra, és arra, akitől mindezt kapjuk: a minket szerető Istenre. Nagyszerű lehetőség hálaadással ébredni: köszönöm, Istenem, hogy élek, hogy egészséges vagyok, hogy vannak szeretteim, hogy van meleg otthonom és betevő falatom; köszönöm, hogy szeretsz; de jó, hogy vagy nekem! Aztán megpróbálni egész nap benne maradni ebben az ő szeretetében (Jn 15,9), hogy megmaradhasson bennünk az öröm és a hálaadás. Hogy át- és átjárhassa gondolatainkat és szívünket az öröm, a hálaadás és a bizalom, megtanulhatunk kívülről egy-egy bátorító, örömmel teli üzenetet a Bibliából, és sokszor mondogathatjuk magunkban, vagy hallgathatjuk, énekelhetjük erőt adó énekeinket. Fejünkön és szívünkön át- meg átsuhanó félelmeink közepette kérjük és hagyjuk, hogy otthonosan fészkelje be magát gondolatainkba és szívünkbe az angyali örömhír: „Ne féljetek! Örömet hirdetek! Megtartó született!”, hogy e bizonytalan időszakban számunkra megélhető valóssággá váljon, hogy „az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” ( Fil 4,7). 

2020. december 6.

Reformátusok Lapja

7


| AKTUÁLIS |

„Felséges Isten, nagy nevedet áldom…”

Egy évtized, harmincegy ember és megszámlálhatatlan munka­ HEGEDŰS BENCE óra kellett ahhoz, hogy hetvenkét év után új énekeskönyve legyen a magyar reformátusoknak. Liturgiánk e fontos segédeszköze az újak mellett régi, ismert énekek megújított dallamú és szövegű változatát is tartalmazza majd.

„Megújításra és az énekanyag frissítésére mindig szükség van.” (Vizi István)

A református énekeskönyv megújítása már jóval azelőtt téma volt egyházzenei körökben, hogy 2009-ben a balatonszárszói zsinat határozatot hozott volna erről, viszont a tényleges munka a zsinati döntés után kezdődött. Az énekeskönyv megújítását a kezdetben nyolctagú Énekeskönyvi Bizottság felügyelte, a munkát a Zsinati Egyházzenei Iroda munkatársai végezték külsős szakemberek bevonásával. Tíz év alatt készült el hatszázhatvanhét énekkel az új törzsanyag, amelyet a 2019-es szárszói zsinat jóvá is hagyott.

FOLYAMATOS MEGÚJULÁS – Csomasz Tóth Kálmán, az 1948-as énekeskönyv szerkesztője már 1964-ben megírta: ha egy énekeskönyv nem változik, akkor fokozatosan tetszhalott állapotba kerül. Így az a helyes, ha a szerkesztői munka folyamatos, megújuló vizsgálati, gondozói tevékenység, amely megjelenik egy-egy új kiadásban. 8

Reformátusok Lapja 2020. december 6.

Folyamatos munka, mert mindig lehet javítani, új énekeket találni, és mindig érdemes lefordítani máshol keletkezett énekeket is – véli Bódiss Tamás, a Magyarországi Református Egyház énekügyi előadója, a Zsinati Egyházzenei Iroda vezetője. Hasonlóan látja Vizi István lelkipásztor, a Dunamelléki Református Egyházkerület egyházzenei előadója is, aki szövegíróként vett részt az előkészítő munkálatokban. – Megújításra és az énekanyag frissítésére mindig szükség van – mutat rá, és hozzáteszi: meglátása szerint harminc év alatt szükségessé válik, hogy az énekeskönyv frissüljön és bővüljön. – Most több mint hetven év alatt értünk el idáig – mondja Vizi István. A folyamatos megújulást az új énekeskönyv szerkesztői is szem előtt tartották, mert bár hatszázhatvanhét éneket tartalmaz majd, a számozás 846-ig fut. – Minden fejezetben marad néhány üres hely, ahova később egy-két odavaló ének betehető, ha szükségessé válik a bővítés. Így nem függeléket


| AKTUÁLIS |

kell majd létrehozni, hanem a számozás érintetlenül hagyásával behelyezhetők az új énekek – magyarázza Bódiss Tamás.

VÁLTOZIK A SZERKEZET IS – A mostani énekeskönyvben a Heidelbergi Káté témái szerint van a beosztás, az újban az énekek funkcióját próbáltuk megkeresni, és szerepük szerint rendeztük el őket – mondja Bódiss Tamás. Három fő egység köré, ezeken belül is további fejezetek alá csoportosították a szerkesztők az anyagot. A Zsoltárok címet kapta az első rész, amelyben, akárcsak a régi énekeskönyvben, a százötven genfi zsoltár, majd ezt kiegészítve további zsoltárdicséretek kaptak helyet. A Dicséretek címet viseli a második rész, itt több mint háromszázötven ének található majd, az egyházi év tematikái szerint rendezve. A harmadik résznek a Bibliaköri énekek címet adták. – Az ide tartozó százegy ének elsősorban hétközi alkalmakon találhatja meg a helyét, de természetesen az istentiszteleti használat sem kizárt – véli Bódiss Tamás.

HIMNUSZ ÉS SZÓZAT További változás még a fekete énekeskönyvhöz képest, hogy a Himnusz a Szózattal együtt, megszámozva része lett a törzsanyagnak. – A határon túliak miatt is fontosnak tartottuk, hogy ezek ne különálló fejezetei legyenek a könyvnek. De a törzsanyag része lesz a Magyar ének is, amely a rendszerváltás utáni első református világtalálkozóra készült, és azóta a Kárpát-medencei magyar reformátusság összefogó éneke lett. Az énekeskönyvben közel hetven imádságból álló gyűjtemény is szerepel, amely lényegesen bővebb, mint az 1948as énekeskönyvben. A függelékben helyet kapnak még a református hitvallások, az istentiszteleti liturgiában használt szövegek. – Megtalálható lesz benne az istentiszteleti rend vázlata is, valamint egy huszonkét versszakos passióének is. Ez a hosszúsága miatt szerepel külön a számozott énekektől – magyarázza Bódiss Tamás.

LÉLEKKEL ÉS ÉRTELEMMEL

– Három szakaszra bontanám az előkészítés folyamatát. Az első tájékozódó szakasz volt, amelynek kezdetén – határon túli egy­ JAVÍTOTT SZÖVEG, háztestek képviselőivel kibőMODERNEBB DALLAM vülve – megalakult a Generális Konvent Énekeskönyvi BizottVizi István szerint több oka is lesága. A középső időszak meghet, amiért a szerkesztési munka határozója 2013-ban egy nemrészeként hozzá kell nyúlni egyzetközi konferencia volt, ahol azt egy ének szövegéhez. – Az egyik vizsgáltuk: hogyan illeszkedik a ilyen ok lehet, hogy egy régebmi énekeskönyvünk az európai bi szövegnek annyira archaikus egyházak hasonló gyűjteményei egyik-másik fordulata, hogy ma Vizi István egyik szövege az új énekeskönyvből közé. Megnéztük, hogyan oldotnem értik, és ezért kicsit igazíták meg a megújítást a hollandok tani kell rajta. Példaként a 342. és a svájciak, és hogy mit tanulhatunk az ő munkájukból. dicséret 3. versszakának két sorát hozza fel, amely a régi éneAz utolsó szakaszban született meg a Lélekkel és értelemmel keskönyvben így található meg: „Épen téríts hozzád engem, / című előkészítő kiadvány két füzete. Az első, az alapelveket tarMondván: Bűnöd megengedtem.” – Nyilván nem arról van szó, talmazó, harmincénekes példatár 2016-ban jelent meg, a 2018hogy engedélyt kapunk a bűn elkövetésére. Ha a megengedtem ban megjelent második kötetben kilencvenkét új ének kapott helyett az elengedtem szót használjuk, már nem félreérthető – helyet. A második kötet tízezer példányban készült, és csaknem mutat rá az egyházzenei előadó. száz gyülekezethez jutott el, akik azóta is tervszerűen használják Hasonlóan archaikus például az 501. dicséretünk 4. versszaka, istentiszteleteken, bibliaórákon és egyéb alkalmakon. amelyben eddig ezt énekeltük: „Ki ételt adtál alkalmas időben, / Bódiss Tamás elmondása szerint már az első előkészítő füMegruháztál mezítelenségünkben.” Mivel ma már más jelentézet után is számos visszajelzést kaptak. – Sok vélemény megse van a megruházásnak, így az új énekeskönyvben a felruházfogalmazódott, amelyek alapvetően két csoportra oszthatók. tál kifejezést használjuk majd. – Ami az énekeknél még fontos, Voltak, akik teljes megújulást szerettek volna, az énekeskönyv hogy a zenei hangsúlyok essenek egybe a szöveghangsúlyokkal, szimbolikus és gyakorlati feketesége, ódivatúsága helyett egy a dallam szinte „simuljon rá” a szövegre. Ezt hívjuk prozódiai igasokkal modernebb irányvonal mellett érveltek. A másik csoport zításnak – árulja el Vizi István, akinek végül négy szövegfordítása pedig pont az ellenkezőjét szerette volna, féltették az 1948-as és egy dallama került bele az új énekeskönyvbe. 2020. december 6.

Reformátusok Lapja

9


| AKTUÁLIS |

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a hamarosan megjelenő gyűjtemény egy-egy adventi énekét. A szöveg és a kotta mellé hangszeres kíséret is letölthető az egyhazzene.reformatus.hu oldalról.

10 Reformátusok Lapja

2020. december 6.


| AKTUÁLIS |

énekeskönyv értékeit, és hangsúlyozták, hogy még a mostanit sem ismerjük eléggé. Mindegyik visszajelzés fontos volt, lehetőséget adtak a megfontolásra és az átgondolásra. Végül az új énekeskönyv nyolcvan százalékban megtartja az előző énekanyagát, megközelítőleg ötven marad ki belőle, és kétszáz új kerül bele. – Sok közös énekünk lett az evangélikus és a baptista testvéreinkkel, mint ahogy a katolikusokkal is többet énekelhetünk ezentúl közösen – teszi hozzá.

– Amíg nincs meg a teljesen végleges, korrektúrázott anyag, addig nem akarjuk elérhetővé tenni az énekeskönyvet. De amint ezzel elkészülünk, elindulhat a széleskörű megismertetése, népszerűsítése.

FELKELTENI AZ ÉRDEKLŐDÉST

A Zsinati Egyházzenei Iroda vezetője elmondja, hogy az előkészítő füzetek célja többek között az is volt, hogy felkeltsék az érdeklődést az új énekeskönyv iránt. Bódiss Tamás szerint HAMAROSAN A NYOMDÁBAN a kiadvánnyal meg kell ismertetni a presbiterek és a lelkészek közösségeit, köreit, de az is fontos, hogy a kántorképzésben Az elmúlt tíz év alatt az új református énekeskönyv létrejöttén is mostantól ezt használják majd. – Arra számítunk, hogy az több mint harminc ember dolgozott, a munkafolyamat volénekeskönyv megjelenése után nagyobb igény támad majd taképpen a célegyenesben van. A tördelt, kottaképpel ellátott annak megismerésére. Ezért lesz törzsanyag az utolsó korrektúhasznos a világhálón elhelyezett rázási fázis alatt áll, és már csak törzs- és segédanyag, amely az apróságokkal – például előszóval énekekhez szolgál majd néhány – kell kiegészíteni, hogy utána a soros kommentárral, de felkerülnyomdai munka elkezdődhessen. nek hanganyagok is – főleg az új Bódiss Tamás szerint legkorábdallamokhoz, hogy azokat kön�ban 2021 tavaszán lehet majd nyebben megtanulhassák a gyükézbe venni a kiadványt, amelylekezetek. Számos éneknek van nek a színe még nem dőlt el. Elkórusfeldolgozása, tehát így is bemondása szerint nem zárható ki a vihető az istentiszteletre. Dolgofekete sem, de valószínűbb, hogy zunk azon, hogy ezek is elérhetők mély bordó, vagy ahhoz hasonló legyenek. Terveink között szerepel, színárnyalatot kap majd a borító. hogy a református iskolákban dol– Erről még nincs döntés, a targozó énektanárok továbbképzésen talom volt a fontosabb. Ellenben a ismerjék meg az új énekeskönyvet, formátumát már tudjuk: a szokehhez készül most az oktatási terv. ványoshoz képest keskenyített Az egyházi éneket a református alakú lesz, ehhez a mai európai közoktatási intézményekben tankiadványokat vettük mintául. Az tárgyként is tanítják, ez is fontos oldaltördelés is ehhez a váltolehetőség a megismertetésre – zathoz készült el. Ez a formátum A 416. dicséret egy régi-új karácsonyi ének, amelynek emeli ki az énekügyi előadó. több szempontból is előnyös: a betlehemi gyermeket mennyei királyként köszöntő könnyebben kezelhető, elfér egy ujjongó, fanfárokat idéző dallama nem kisebb szerző, kézben és akár a zsebben is, az NEM LEZÁRÁS mint Félix Mendelssohn szerzeménye. A szöveget oldal hosszúsága pedig megenBódiss Tamás szerint most egy Charles Wesley írta 1739-ben, magyarul Victor János gedi, hogy több tartalom kerüljön hosszú folyamat fontos állofordításában százhúsz évvel ezelőtt jelent meg. egy-egy oldalra, azaz több vers�másához érkezett az énekesszak is látszódik majd. Az új énekeskönyv könyvformáját kivitekönyv-szerkesztői munka, de mint ahogy már említette, ez lében, kinézetében, méretében, de árában is az utóbbi években nem végállomás. kiadott, legújabb fordítású Szentírás határozza meg. – Sok izgalmas eszmecsere, együttgondolkodás és vita van mögöttünk, de úgy vélem, ezek eredményeként sikerült elérni ONLINE ÉNEKESKÖNYV a kitűzött célt: olyan énekeskönyvet tehetünk le az asztalra, amelyre egyházunknak valóban szüksége van, és amely fonTöbb mint valószínű, hogy valamilyen formában az énekestos eszköze lehet a gyülekezeti éneklés, valamint az egyházkönyv hamarabb lesz elérhető online, mint ahogy a nyomtatott zenei élet megújulásának. Nagyon várom, hogy már ténylegeváltozat elkészülne. Bódiss Tamás szerint elképzelhető, hogy a sen elérhetővé váljon a könyv, és a járványhelyzet elmúltával reformatus.hu portálon kap majd aloldalt az énekeskönyv, de újból – de talán most már többet és jobban – énekelhessünk. az sem kizárt, hogy idővel bekerül a Magyarországi Református Egyház hivatalos mobiltelefon-alkalmazásába, a Bibliaappba.  FOTÓ: KALOCSAI RICHÁRD, SEBESTYÉN LÁSZLÓ 2020. december 6.

Reformátusok Lapja 11


| INTERJÚ |

Előre kell tekintenünk A maszkhasználat és a távolságtartás szabályai még a vakcina bevezetése után is sokáig velünk maradhatnak. Azonban ha fegyelmezetten viselkedünk és mindent megteszünk, hogy elkerüljük a fertőzés kockázatát, van rá esély, hogy tavasszal elmúlik a járvány. Prohászka Zoltán immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pozsonyi úti református gyülekezet presbitere jó és szükséges döntésnek tartja a templomi alkalmak felfüggesztését, mivel a koronavírus énekléssel, hangos beszéddel sokkal könnyebben terjed, ráadásul egy ember akár tíz napig is tünetmentesen hordozhatja a vírust.

12 Reformátusok Lapja

2020. december 6.


| INTERJÚ |

Amikor ez az interjú készül, ismét azt lehetett olvasni, hogy rekordot döntött a fertőzöttek száma. Ez bizony goromba vírus, mert mire az első tünetek megjelennek, addigra az, aki megfelelő óvintézkedések hiányában elkapta, már legalább három-négy embernek továbbadta a fertőzést. Bizonyára sokan ismerik azt a mesét, amikor egy perzsa bölcs feltalálta a sakkjátékot, és a sahnak átadta, az uralkodó meg akarta őt jutalmazni. A bölcs furfangosan azt kérte jutalmul, hogy annyi rizsszemet kapjon, amennyi a sakktáblán olyan módon elfér, hogy az első négyzetre egy szem kerül, a másodikra már kétszer annyi, és egyik négyzetről a másikra mindig duplázódnak a szemek. A sah először mosolyogva beleegyezett, hogy milyen jó, hogy a bölcs nem aranyat kér, hanem csak rizst, de amikor átgondolta, rájött, hogy nincs annyi rizs a földön, amennyit rá lehetne így tenni a táblára. Mivel hatvannégy négyzet van egy táblán, mire hatvannégyszer megduplázódik a rizs mennyisége, addigra a Föld tömegéhez hasonló mennyiségű lesz belőle. Tehát, tegyük fel, hogy egy ember két nap alatt csak két másik embert fertőz meg, akkor száz nap alatt ötvenszer duplázódik meg a fertőzöttek száma. A vakcina lehet az egyetlen megoldás? Nem a vakcina lesz a megoldás, hanem a távolságtartás és a kontaktusszámok minimalizálása. A legjobb esetben is év végére vagy jövő év elejére készül el az oltás, de akkor még nem lesz elérhető olyan mennyiségben, hogy mindenkinek jusson. Ezért egészen biztos, hogy tavaszig valamilyen mértékben fennmaradnak a korlátozások. A józan ész szerinti távolságtartással és maszkhasználattal pedig jóval tovább együtt kell élnünk majd. Tudom, mert én is elszenvedője vagyok, hogy ez bizony a gyülekezetek életét, a templomi szertartásokat és istentiszteleteket is hátrányosan fogja érinteni. De ha semmilyen védelem nem lenne, akkor már rég mindenki fertőzött volna. Miközben a legnagyobb ellenség a vírus mellett az oltásellenesség. Sokan a mellékhatásoktól félnek. Sem az oltásoknak, sem a gyógyszereknek, amelyek forgalomba kerülnek, nem lehet bizonyos szint fölött kritikus mellékhatása, mert akkor azonnal kivonják őket, illetve a gyógyszertörzskönyvet is rögtön visszavonják. A forgalomba hozatal után az első egy-két évben szigorúan ellenőrzik ezeket a készítményeket, jelenteni kell minden egyes további kezelési eseményt és mellékhatást, és azonnal kivonják a forgalomból azokat a gyógyszereket, amelyek mellékhatás szempontjából „rosszul teljesítenek”. Tehát a hatóság és a szabályozás is bennünket véd. A koronavírus elleni vakcina mellékhatásairól sajnos felnagyított híreket lehet olvasni a sajtóban. Ilyen megtévesztő hír lehet például az, amikor leállítanak egy klinikai próbát, mert bénulással járó szövődmény lépett fel, és ezt úgy közlik, hogy le kellett állítani a tesztet, mert rossz az oltóanyag. Ez így nem igaz. Ez csak azt jelenti, hogy felfüggesztik az új emberek bevonását a vizsgálatba addig, amíg a már bevont emberek esetében eltelik annyi idő a gyógyszerbe2020. december 6.

Reformátusok Lapja 13


| INTERJÚ |

adás után, hogy kiderülhessen, egyszeri, egyedi súlyos mellékhatásról van-e szó, vagy a gyógyszer valóban nagyobb arányban okoz súlyos mellékhatásokat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy rossz az oltóanyag, hanem azt, hogy a vizsgálatot végzők óvatosan járnak el. Időt veszítenek a hatékonyság igazolásban, de időt nyernek a biztonság oldalán azzal, hogy új embereket nem vonnak be.

órákon sokkal többen vesznek részt, mint a tantermi előadásokon. Könnyen el tudom képzelni, hogy a rendszeres istentisztelet-közvetítések az egyházban is új evangélizációs vagy ébredési lehetőséget nyitnak meg. Ha már át kell térni az online térbe, akkor ezt ki is lehet használni arra, hogy más csatornákon más csoportokat tudjunk megszólítani Isten Igéjével.

A vakcina mennyi időre tud majd védelmet nyújtani? Ez érdekes kérdés, mert a világon jelenleg is számos immunológus dolgozik, és próbálja megérteni, hogy mi az a védőválasz, amit ki kell váltani az oltott személy szervezetében, és ez men�nyi ideig tart. Arra már vannak vizsgálatok és tanulmányok, hogy a természetes fertőzés után is lecseng az immunválasz, és vannak olyan közölt esetek, hogy valaki újra megfertőződött ugyanazzal a típusú vírussal. Hogy az oltóanyagtól elvárhatunk-e tartós védettséget okozó hatást, azt ma nem lehet megmondani, ez nem is lehet cél, mert jelenleg olyan vírus elleni oltás, amely tartós védettséget ad, nagyon kevés van. Ráadásul ezek is mind vagy elölt teljes vírusokat vagy pedig legyengített vírusokat tartalmaznak, a koronavírusoltások közül pedig egyik sem lesz ilyen. Tehát az a valószínű forgatókönyv, hogy gyakran, félévente, évente, szezonálisan ismételt oltások lesznek, úgy, ahogy például az influenzaoltások esetében is.

Veszélyes hely a templom abból a szempontból, hogy az éneklés és a hangos beszéd során sokkal messzebbre jutnak el a vírus folyadékrészecskéi? Ilyen szempontól abszolút veszélyes hely a templom, és annak minősített veszélyes helyei azok a kis szobák, ahol nagyobb közösségek jönnek össze, például kóruspróbákon vagy bibliaórákon. Tavasszal, amikor még nagyobb figyelmet lehetett fordítani a kontaktkutatásra, születtek olyan tudományos dolgozatok, amelyekben fertőzési láncokat fejtettek vissza. Ezekből az látszott, hogy több olyan góc is volt, amelyeket templomi szertartásokhoz, evangélizációs alkalmakhoz, kóruspróbákhoz vagy akár labdarúgó-mérkőzésekhez lehetett kötni. Ezek külföldi esetek, amelyeket még molekuláris epidemiológiai kutatásokkal is alátámasztottak. Tehát azt nem lehet letagadni, hogy ahol intenzív, erőltetett beszéd, levegővétel vagy éneklés van, az kritikus helynek számít, mivel ez légúti úton terjedő vírus. A legnagyobb mértékben az orr- és garatnyálkahártyán szaporodik, és az ott leváló kis cseppecskékkel terjed. Ez a felelőssége most az egyháznak, a kormánynak és egyénileg mindenkinek, hogy minden lehetséges fertőzési szituációt el kell kerülni anélkül, hogy tudnánk, a vírus bennünk van-e vagy nincs. Mert jelenleg ott tartunk, hogy az egészségügyi rendszer a túlterheltsége miatt nem tud szokásos szintű ellátást nyújtani sem Magyarországon, sem külföldön, itthon ráadásul jelenleg kritikus a helyzet. Tehát arra kell gondolni, hogy életeket mentünk meg, ha a fertőzést meg tudjuk előzni azáltal, hogy nincs istentisztelet, vagy azáltal, hogy kijárási tilalom van éjszaka. Azoknak pedig, akik nem értenek egyet a templomi alkalmak felfüggesztésével, javaslom, hogy mérlegeljék a két dolgot: istentiszteleten való személyes részvétel vagy akár csak egyetlen megmentett élet.

Sokan már hatodik, hetedik hullámról beszélnek. Meddig lehet velünk ez a vírus? 2003-ban és 2012-ben is megjelentek már más koronavírus-fertőzések, amelyek rövid úton eltűntek, és nem okoztak újabb járványos megbetegedéseket. Ugyanakkor négy más típusú koronavírus, amely a közönséges náthát okozza, már hos�szú ideje jelen van. Azt még nem lehet megmondani, hogy ez a koronavírus melyik törzshöz lesz hasonló, megszelídül-e, mint a nátha kórokozója, és velünk marad, vagy eltűnik, mint a korábbi MERS és SARS vírusok. Sajnos a józan ész azt diktálja, hogy ami ekkora világjárványt okozott, az fenn fog maradni, és újabb hullámokat fog előidézni. Ezen a helyzeten nyilván javítani fog egy oltás, különösen ha az sokak számára hozzáférhető lesz, és nagyon sokan élni is fognak ezzel a lehetőséggel. De ezzel együtt a korlátozások hosszú távon is fennmaradhatnak. Korlátozásokat a református egyház is bevezetett. Ahogy tavas�szal, most ismét azt kérték a lelkipásztoroktól és a gyülekezetektől, hogy függesszék fel a templomi alkalmakat, ne találkozzanak személyesen. Ugyanakkor most is sokan hitbeli kérdésként értelmezik ezt az ügyet, és nem értenek egyet a döntéssel. A szüleimtől, nagyszüleimtől tudom, hogy a templomainkat már többször bezárták, és sem a gyülekezeteink, sem hitünk nem veszett el ezekben az időkben. Nincs értelme visszafelé nézni, most előre kell tekintenünk. Azt kell látni, hogyan tudjuk megállítani a járványt, és azt, hogy ezzel milyen lehetőségeket adott kezünkbe az Úr. Például az egyetemi oktatásban a virtuális 14 Reformátusok Lapja

2020. december 6.

Valószínűleg arra kell készülnünk, hogy karácsonykor sem lehetünk együtt személyesen istentiszteleti közösségben, de miben bízhatunk, mikor vehetünk részt úgy az alkalmakon, ahogy azt megszoktuk? Ez nagy részben a fegyelmezettségünkön múlik. Azon, hogy mi egyenként, a döntéseinkkel kézbe tudjuk-e venni a saját sorsunkat. Sokan a csodát várják a kormányzati intézkedésektől, de ennél sokkal fontosabb az az egyetlen dolog vagy lépés, amelyet az ember maga meg tud tenni, hogy elkerülje a kockázatot a megfertőződésre. Csak akkor van esélyünk arra, hogy tavaszra leálljon a járvány, ha a józan ész szabályait betartva fegyelmezetten fogunk viselkedni, beleértve azt is, hogy élünk az oltás lehetőségével, ha lesz ilyen.  BENCZE ZSÓFIA, FOTÓ: SOMORJAI BALÁZS


| CSENDES PERCEK |

KARSAY ESZTER

Vigyázz magadra! Így inti minden szülő a gyermekét, amikor útnak indítja. Most a legtöbbször így búcsúzunk egymástól mi is beszélgetéseink után, hogy jelét adjuk figyelmünknek, törődésünknek és szeretetünknek. Elsősorban testi épségünkre és egészségünkre gondolunk, hogy legyünk óvatosak a koronavírus-fertőzés miatt, a világjárvány idején. Amikor azonban a bibliában olvassuk az intést: vigyázzunk magunkra, akkor a lelki-szellemi egészségünkre, a hitünkre, Isten-kapcsolatunkra nézve kapunk figyelmeztetést. A vigyázással óvjuk magunkat a kísértésektől, a lelki és szellemi fertőzéstől. Járjunk figyelmesen és lássuk meg Isten akaratát a világban és a jelenségekben, vegyük észre a jeleket! Kísért sokakat a csüggedés, az elkeseredés, a kilátástalanság a bizonytalan helyzetben. A vigyázás azt a magatartást jelenti, ahogyan a pásztor őrzi a nyáját, ahogyan az anya vigyázza csecsemője álmát – ha elalszik is, mégis éberen van jelen, és gyermeke minden mozdulatára felfigyel –, vagy az ügyeletes munkatárs, orvos, aki készséggel indul a szolgálatba, amikor szólítják. Készenlétben állni, készen állni, minden jelre felfigyelni, amelyet Isten ad, így vigyázni magunkra, ez a tudatos Krisztus-követés. Vigyázzunk egymásra is! A vigyázás két iránya ös�szetartozik. Ha csak magával törődik az ember, akkor az önzés, a magába zárkózás és elszigetelődés veszélye fenyegeti. Az elmagányosodást a huszadik század leprájának nevezték. A mi századunk egyik legfőbb baja pedig a kiégés, a kiüresedés, megkeményedés és közöny lesz, ha sokáig ellenségeskedünk egymással. „Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen.” (Zsid 3,12) Terjesszük a szeretet, bizalom és reménység örömhírét. A blepó görög szó az Újszövetségben gyakran használatos. Alapjelentése: látni, de átvitt értelemben sokszor olvassuk intésként és figyelmeztetésként, hogy valamit lássunk meg, figyeljünk föl rá, fogjuk és értsük üzenetét, sőt, vigyázzunk és óvakodjunk a rossztól. A prófétákat azért nevezték régen látóknak, mert meghallották Isten szavát, és látták cselekedeteit. Az a baj, hogy mi, emberek nézünk, mégsem látunk. Isten nemcsak az embertől kéri, hogy lásson, ügyeljen és vigyázzon, hanem azt mondja Jézus a hegyi beszédben: mennyei Atyánk, aki titkon néz, látja adományainkat, hallja imádságunkat és megfizet nyilván. Adventünket ő vigyázza. 

IMÁDKOZZUNK!

Istenem, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, segíts meg, ne engedd, hogy… Annyiszor csak eddig terjed a hitünk, Uram. Kérni újra és újra, és közben eltelnek életek úgy, hogy soha nem volt miért hálát adni. Hiszem, hogy te ennél többet szántál az embernek. Hiszen minden teremtési nap után elhangzott: igen jó! Alkalmasnak teremtetted a világot arra, hogy mi, emberek boldoguljunk benne, mindent jónak láttál, és még önmagadat is adtad a világért! Nincs többé kifogás, amit bénultan ismételgethetünk, hogy miért nem megy ez vagy az. Ki tudná megmutatni ennek a világnak, hogy az élet csoda, ha nem mi? Ki tudná megmutatni, hogy élni jó, ha nem mi? Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, hatalmas Alkotó! Ámen.  HAJDÚ SZABOLCS KOPPÁNY

A HETI BIBLIAI RÉSZHEZ

Melkisédek rendje A Zsidókhoz írt levél 7–9. fejezetei az ószövetségi, leszármazáson és születési renden alapuló papság és főpapság küldetését veti össze Krisztus újszövetségi papi és főpapi, örökkévaló küldetésével, szolgálatával, amelyhez az egykori titokzatos király és pap, Melkisédek személyét, előképét veszi alapul. Krisztus testi értelemben nem Lévi és Áron leszármazottja, ezért nem kötik azok a törvények és keretek, amelyek Izráel papságát kötelezték. Bakok, bikák vérét, húsát áldozták Lévi fiai naponként az Úrnak saját bűnükért és a nép bűneiért. Krisztus „ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul” (Zsid 7,27). A legfőbb különbség az, hogy „a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, aki örökre tökéletes” (Zsid 7,28). „Melkisédek, Sálém királya, a magasságos Isten papja” (Zsid 7,1), az, akinek Ábrahám elismerése és hódolata jeleként tizedet adott (1Móz 14,18-20). „Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálém királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, mivel pedig hasonló az Isten Fiához, pap marad mindörökké.” (Zsid 7,2–3) E titokzatos, néhány vers erejéig felbukkanó patriarcha-korabeli ősi király és pap alakja az újszövetségi kort megelőző, azzal párhuzamos, Biblián kívüli apokaliptikus és vallásos irodalomban felmagasztalódott, egyre jelentősebbé vált. A Zsidókhoz írt levél is idézi a pap-királyról szóló Messiás-zsoltárt, amely szintén Melkisédekre hivatkozik: „Pap vagy te örökké, Melkisédek módján.” (Zsolt 110,4) A levél titokzatos szerzője a hit látásával felismerte, megvallotta a Melkisédek rendje szerint eljött „másik papot” (Zsid 7,15): Krisztust, akit az Úristen esküje tett örökkévalóvá.  PAP FERENC

2020. december 6.

Reformátusok Lapja 15


| REFORMÁTUS ÉLET |

Márkus Gábor feleségével 1992-ben alapította meg a Tiszta Forrás Alapítványt, amely a református hajléktalanmisszió BALOGH-ZILA fontos feladatait látja el Budapesten. A lelTEODÓRA készt arról kérdeztük, hová jutottak szűk harminc év alatt, illetve arról, hogyan sújtja az utcára kényszerülőket és a közöttük dolgozókat a koronavírus-járvány. Pestszentlőrincen, az Üllői út 373. szám kapuján léphetnek be a társadalom peremén élők a Tiszta Forrás Alapítványhoz. Ezekben a hónapokban plexifal mögül köszönő munkatárs, maszkok és kézfertőtlenítési lehetőség fogadja a belépőket. Az előtérből kis folyosó vezet az első tágas terembe, amely nappali melegedőként funkcionál. Ez a helyiség reggel nyolc és este hat óra között van nyitva, reggelit és ebédet is kap, aki itt megfordul. Ez idő alatt az alapítvány munkatársai mosási és mosdási lehetőséget, postai címet biztosítanak a hajléktalanoknak, és segítenek nekik ügyeik intézésben. Egy másik épületben helyezkedik el a hajléktalanszálló: az udvarból nyílnak a kisebb-nagyobb szobák, egyes részeken kü-

A remény postac

lön sütővel, hűtővel. Itt a nyári időszakban harmincöt, télen pedig negyvenhét hajléktalant tudnak elszállásolni, adja tudtunkra Márkus Gábor. – A szállón éjszakázóknak a szálláson túl szintén biztosítjuk a fentieket, de ami talán még fontosabb: szociális munkatársaink segítségével beszélgetéseket tudunk velük kezdeményezni, és igyekszünk bevonni őket evangéliumi közösségünkbe.

AKIT A FIÚ MEGSZABADÍT – Azoknak, akik szeretnének kikerülni ebből a nyomorúságos helyzetből, megpróbáljuk megadni azt a segítséget, amelyet mi is megtapasztaltunk, hogy egyedül Jézus Krisztus által lehet szabadulni – mondja a lelkipásztor, és két kedves igéjét idézi: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36); „…ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17b). Márkus Gábor szerint a hajléktalanság és az alkoholizmus szorosan összefügg, így a hajléktalan ember többszörösen is függő. Úgy látja, a társadalomban rendezettebben élők szeme előtt a következő kép jelenik meg, ha meghallják a hajléktalan kifejezést: piszkos, balhés és ittas. Pedig ahogyan nincs két egyforma átlagember, úgy két egyforma fedél nélküli sincs. Létezik ugyanis másik lehetőség is: van, aki kulturáltan felöltözve lakik a szállón, ha munkaképes, dolgozik, félreteszi a pénzét, megtakarít, megtanult józan életet élni és alkalmazkodni a szobatársaihoz. 16 Reformátusok Lapja

2020. december 6.


| REFORMÁTUS ÉLET |

– Mi mindenkit várunk evangéliumi közösségünkbe – mondja a lelkipásztor –, ahol hetente három-négy reggeli áhítatot tartunk a szállón lakóknak, illetve szerdánként egy anonim jellegű közösséget is, ahol az Ige mellett beszélgetünk velük. Próbáljuk elérni, hogy a függőségektől elinduljanak a szabadság, a szabadulás felé. Célunk, hogy elhiggyék: létezik a szabadulás. Ez a mi szolgálatunk.

ÉVENTE HÁROMEZREN Nem csupán a melegedő és a szálló falain belül akad feladata a Tiszta Forrás Alapítvány munkatársainak: az utcai szociális munka legalább ugyanannyira fontos tevékenységük, mint a benti szolgálat. Négy főállású személy gondozza a kerületben kint élő hajléktalanokat. Ők jól tudják, melyik fedél nélkülit hol találhatják meg, honnan hívhatják be a szállóra, hiszen ez fontos cél. Mint azt megtudjuk, komoly eredmény, hogy november elsejétől a hideg időszak végéig a már bentlévőkőn túl minden évben még tizenkét krízishelyzetben lévő személyt tud befogadni a szálló. Az intézményben tavaly összesen háromezer ember fordult meg, naponta száz adag egytálételt osztanak ki az

címe: Üllői út 373.

élelmiszerbank egyéb adományaival együtt. Ez a nagy szám nem csupán hajléktalanokból tevődik össze, figyelmeztet a lelkipásztor: egyre több olyan ember keresi fel az épületet, akinek ugyan van lakása, de a villanyt, gázt kikapcsolták, és nyomorban él. – Amikor elkezdtük 1992-ben, nyolc-tíz ember járt hozzánk. Ma több mint háromezren jönnek évente – mondja el Márkus Gábor.

NINCSENEK EGYEDÜL A lelkész és felesége magánszemélyként hozta létre az alapítványt, így az hivatalosan nem egyházi fenntartású, de azóta sok segítséget kaptak egyházi berkekből is: rengeteg ruha- és élelmiszer-adomány érkezik. A Zsinat 1997-ben fogadta el a Tiszta Forrás Alapítványt hajléktalanmissziós szolgálatként, amelynek kuratóriumában három főből kettő református lelkész. Az alapítványé mellett jelenleg csupán egyetlen másik hajléktalanszálló működik az országban a református egyház kötelékén belül, Mohácson. – Több helyen is indítottunk szolgálatot. Sokat dolgoztunk például a Kárpátalján lévő Csongoron, illetve Aradon és más erdélyi missziós közösségekben, velük a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Szintén jó viszonyt ápolunk a Magyar Kékkereszt Egyesülettel és Református Iszákosmentő Misszióval. 2020. december 6.

Reformátusok Lapja 17


| REFORMÁTUS ÉLET |

KOMOLY ELHÍVÁS Márkus Gábor úgy látja, a kilencvenes években könnyebb volt munkatársakat szerezni. Ahogyan fogalmaz, a hajléktalanság mára sokkal távolibb nyomorúságnak tűnik az embereknek, mint korábban, ez pedig érződik. Nem csupán a nincstelenek kapnak sok bántást, keserűséget, hanem a misszió munkatársai is. A lelkipásztor vallja: ehhez a szolgálathoz nagyon komoly elhívás szükséges. Pál apostol példáját idézi, akit rengeteget bántott a környezete, ő mégis mindig felállt, és folytatta szolgálatát, hiszen elhívása egyértelmű volt. Az intézmény alapítója szerint ilyen egyértelműnek kell lennie a hajléktalanokkal foglalkozók elhívásának is, hiszen másképpen nem lehet bírni ez a munkát. Emiatt is van, hogy az alapítványnál mindig szükség volt és van újabb szolgáló munkatársakra. Jelenleg egy főállású férfi munkaerőre lenne szükségük, illetve az önkéntesek közé is várnak jelentkezőket.

HOGY NE ESSENEK VISSZA A majdnem harminc éve működő alapítvány folyamatosan a megújuláson és a még hatékonyabb segítségnyújtáson dolgozik. Ebben az évben új ellátási formát szeretnének beépíteni a hajléktalanszálló életébe. Vannak olyan lakóik, akik lélekben és anyagiakban kinőtték az intézményt, közelebb állnak a nor-

„Lelkileg is készülünk: az a cél, hogy megmutassuk, a hajléktalannak is van lehetősége Isten Lelke segítségével meglelni a karácsony örömét és fantasztikumát: Jézus megszületett értünk.” mális társadalmi élethez, az ő visszailleszkedésüket igyekezne segíteni az új program. – Jól látjuk, hogy sokuk számára csak idő kérdése, mikor esnek vissza abba a nyomorúságos életbe, amelyet maguk mögött hagytak. Erre szeretnénk megoldást kínálni az új albérletprogram bevezetésével, amely itt, a szálló területén működne. Megpróbáljuk megjeleníteni az életükben a társadalom elvárásait, például kisebb lakbért kérünk tőlük – mondja a lelkipásztor. Mint kifejti, a hajléktalanság kialakulásában a legnagyobb szerepe a lelkületnek, a hozzáállásnak van, szabadulás pedig egyedül Krisztus által létezik.

BIZTATÓ PÉLDÁK – Sok ajándékot kapunk: amikor a lelkész látja Isten munkáját tönkrement emberek életében, akkor elered a könnye – mondja elcsukló hangon Márkus Gábor, és rögtön sorolja is a példákat. Hallunk olyanról, aki több mint húsz éve szabadult az alkoholizmus és a hajléktalanság terhe alól, azóta pedig megházasodott, és feleségével együtt gyülekezetben szolgál. Akad olyan is, aki főiskolát végzett, és verseket ír a hajléktalanság és az Isten szeretetének összekapcsolódásáról. – Min18 Reformátusok Lapja

2020. december 6.

dig öröm, ha valaki visszatér a normális életvitelbe – fogalmaz a lelkipásztor. Évente nyolc-tíz személy kerül ki így a szállóból. Vannak apróbb örömök is, ilyen például a közös karácsonyi készülődés. – A karácsonyt a legtöbb ember várja: öröm a gyülekezetben, a családokban, de a hajléktalanoknak a legnagyobb keserűséget jelenti. Nem véletlen, hogy ilyenkor van a legtöbb öngyilkosság is. Amikor azt látja valaki, hogy máshol van karácsonyfa, család, szeretet, ő meg az üres utcán szédeleg, az iszonyúan fáj neki– mondja a lelkész. Korábban ilyenkor még nagyobbra igyekeztek tárni a kaput: amennyi embert csak lehetett, beengedtek. A vezető szerint a karácsonyi közösségben így talán a hajléktalanok is tudnak abból a szeretetből meríteni, amelyet Jézus kínál. Tavaly, amikor arról beszélgetett hajléktalanokkal, hogyan készülnek az ünnepre, egyikük elmondta, a lánya tíz éve szóba se állt vele, mert súlyos alkoholista volt. A lány kiköltözött Angliába új életet kezdeni, de évekkel később megkereste az apját, és a szállóban érte utol. Amikor megtudta, hogy az négy éve nem iszik, hazajött érte, és kivitte magával Manchesterbe, hogy a karácsonyt és a szilvesztert ott töltsék el. A lelkész sze-


| REFORMÁTUS ÉLET |

MI IS SEGÍTHETÜNK

Mi is segíthetjük a Tiszta Forrás Alapítvány munkáját adónk egy százalékával vagy más anyagi, természetbeni támogatással. Az alapítvány adószáma: 19701761-1-43, számlaszáma: 11719001-20243067 (OTP).

rint már az is csoda, hogy a lány rátalált az apjára náluk: – Mi azon dolgozunk, hogy ilyen új utak indulhassanak el a hozzánk betérők életében. Isten pedig segít ebben. A jó példák persze nem mindennaposak, az állandó munkához mégis van segítség. Márkus Gábor a Filippiekhez írt levelet idézi: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13) Hangjából hallatszik: másként tényleg nem menne.

EDDIG ELKERÜLTE ŐKET A JÁRVÁNY Az ünnepi készülődésbe – mint mindenhol – itt is beleszól a járvány. A lelkész a csodák közé sorolja, hogy a koronavírus eddig elkerülte az intézményt, annak ellenére, hogy négy különböző kerületből fogadják a fedél nélkül élőket. Nagy segítség, hogy a fővárosi önkormányzat rendszeresen végez teszteket, többek között maszkokkal is igyekeznek támogatni a szállót. Az élelmiszerbanktól sok vitamindús gyümölcs érkezik, ez is erősíti a lakók ellenálló képességét. A kijárási tilalom a hajléktalanszállóra is érvényes. A korlátozó intézkedéseket mindenkinek nehéz megszokni, de Márkus Gábor szerint talán a hajléktalanoknak a legnehezebb: – Sokan szükségesnek érzik a szállót, hiszen legalább van hol aludniuk, de alkalmazkodni nehezen tudnak. A munkatársakra egyre nagyobb felelősség hárul, aggódnak. Az idősebb munkatársak közül néhányan már az első hullám idején kérték kimentésüket. Az is nehézséget jelent, hogy a hajléktalanok között a legtöbben nem félnek a járványtól, nem érdeklik őket az intézkedések. Következetes kérésekkel és határozott hozzáállással is néhány hétbe telt, míg az alapvető fegyelmet elérték közöttük. – Nem örülnek a szigorításnak, de egy idő után tudomásul veszik, megszokják. Jelenleg a százhúsz fős nappali melegedőben nyolc-tíz fő vehet részt egyszerre az étkezésben, ami lassítja a munkát, de eddig úgy tűnik, működőképes – fogalmaz a lelkész.

VAN LEHETŐSÉG A karácsonyra való testi-lelki készülődés mindennek ellenére idén sem maradhat el. A munkatársak a lakók segítségé-

vel díszítik majd a fát, ahogyan korábban is, hogyha érkeznek ajándékok, azokat kiosztják. Arra figyelnek, hogy karácsonykor finomabb ételekhez juttassák a náluk ünneplőket. – Lelkileg is készülünk: az a cél, hogy megmutassuk, a hajléktalannak is van lehetősége Isten Lelke segítségével meglelni a karácsony örömét és fantasztikumát: Jézus megszületett értünk. Ne higgyük, hogy ez mindennapi dolog, hiszen a hajléktalanok között van a legtöbb Istentől eltávolodott, őt gyalázó ember. Amikor közülük válik valaki hívővé, az különös ajándék. Mi ezt próbáljuk meg elősegíteni – mutat rá a vezető. Márkus Gábor úgy gondolja, manapság sokat hallani az emberi jogokról, ugyanakkor szerinte van egy jog, amely megelőzi ezt: az Istenhez való jog. – Jeremiás próféta könyvéből értettem meg, hogy mikor a próféta Jójákím királyt oktatja, apjára, Jósiásra emlékezteti: „Jogához segítette a nincstelent és szegényt…” (Jer 22,16) Egy ember azért válik hajléktalanná, mert az apja vagy az anyja, a családja, a környezete nem ismerteti meg vele az Istenhez való jogot. A lelkipásztor arra kéri a gyülekezeteket, imádkozzanak, hogy minél kevesebb ember kerüljön ilyen állapotba.

ADVENT MÁSKÉPP Márkus Gábor tapasztalatai szerint a hajléktalan emberek számára az engedelmesség nagyon nehezen megy. Sokan többek között ezért nem akarnak szállóba menni: be kell tartani a házirendet, tekintettel kell lenni másokra. – A vírus a mi munkánkat voltaképpen még segíti is: a hozzánk betérőknek meg kell tanulniuk, hogy a törvényeket igenis el kell fogadni. Nekik a szabadság azt jelenti, hogy akkor rúgok be, amikor akarok, akkor alázom meg a másikat, amikor akarom, hiszen engem is megaláznak. Most azonban fegyelmet és türelmet kell tanulni – mondja a lelkész. Hozzáteszi: advent a türelemre tanít meg, és erre nagy szükség van most az egész világon. – A karácsony hatalmas segítség abban, hogy azt mondhassuk egy-egy kilátástalanságban és megkötözöttségben élő hajléktalannak: Igenis, indulj el a remény útján! Van remény! 

„…a társadalomban rendezettebben élők szeme előtt a következő kép jelenik meg, ha meghallják a hajléktalan kifejezést: piszkos, balhés és ittas. Pedig ahogyan nincs két egyforma átlagember, úgy két egyforma fedél nélküli sincs.” 2020. december 6.

Reformátusok Lapja 19


| RE-KONSTRUKCIÓ |

Tények Karácsony közeledtével a modern ember (jelentsen ez a modernitás bármit is) zavarba ejtő viszonyba kerül a történeti tényekkel. Míg ugyanis az ünnep hihetetlen szívóssággal tartja magát, addig az már kevéssé mondható el, hogy az alaptörténettel – miszerint Jézus Krisztusban maga Isten jött az emberek közé – mindenki, akinek a karácsony amúgy fontos ünnep, azonosulni tud. Idővel tehát sajátos kettősség jött létre a keresztyén kultúrán belül, amely ilyenkor, karácsony táján szembeötlő. Megnőtt azoknak a száma, akik

„A keresztyének tehát teljes meggyőződéssel állíthatják azt, hogy Isten megjelenése Jézus Krisztusban nem a hit szüleménye, hanem ellenkezőleg: történelmi tény, amely megalapozza a hitet.” a karácsonyra készülnek még ugyan, az ünnepet megtartják, mégis úgy gondolkodnak, hogy Jézus Krisztus születésének története, legalábbis úgy, ahogyan arról a Biblia beszámol, történetileg nem igazolható. Magyarán azt, hogy Jézus Krisztusban Isten jött el a földre, nem lehet objektív történeti ténynek tekinteni. Ez úgymond hitkérdés. Ez a körülmény meglehetősen ingatag alapra helyezi a karácsonyi történet megítélését. Ha ugyanis a hit dönti el, hogy Jézus Krisztusban valóban Isten lett emberré, akkor a karácsonyi történet objektív tényszerűsége szertefoszlik. Látni kell tehát: az a kérdés, hogy tényleg Isten jött-e el Jézus Krisztusban, nem hitkérdés, hanem objektív történeti tény, és teljesen független attól, hogy erről az emberek mit gondolnak és mit hisznek. És ha senki sem hinne abban, hogy Jézus Krisztusban Isten jött el a földre, akkor már nem is lenne tényszerűen igaz, hogy így történt? A hit félreértése, ha az ember azt hiszi, hogy a hite ad érvényességet és történeti tényszerűséget Isten tettének. Miért van az akkor mégis, hogy a ma bevett normatív világkép annak a történeti ténynek az elfogadását, hogy Jézus Krisztusban Isten jelent meg, a hit tartományába utalja? Ma szinte magától értetődőnek tűnik az a tudományosnak tartott vélekedés, hogy Jézus Krisztusnak mint Isten Fiának az érkezése nem helyezhető el a történeti 20 Reformátusok Lapja

2020. december 6.

KÖNTÖS LÁSZLÓ

tényszerűségek rendszerében. Ez a szemléletmód azt állítja, hogy a történelem szereplője csakis az ember lehet, és ha Isten jelenlétét valós eseménynek tekintjük, akkor az szétfeszíti a történelmi tényszerűség kereteit. Ezért tehát – szól a ma általánosan elfogadottnak tűnő érvelés – Istent nem lehet a történelem valós szereplőjének tekinteni. Ekként Jézus Krisztus történetéről is csak annyit lehet mondani, hogy volt egy ember, akiről sokan úgy hitték és hiszik, hogy benne Isten jelent meg, de azt nem lehet mondani, hogy Isten megjelenése Jézus Krisztusban történeti tény. Sajnálatos módon annak perdöntő jelentőségét, hogy Jézus Krisztusnak mint Isten Fiának a megjelenését a történelemben történeti ténynek kell-e tekinteni avagy hitkérdésnek csupán, a keresztyének sem mindig értik. A tét ugyanis az, hogy ki érti félre a történelmet. A keresztyének, akik egy történelmi eseményben Istent látják a főszereplőnek, vagy azok, akik azt állítják, hogy a történelemben nincsen olyan esemény, amelyet Isten tettével lehetne azonosítani. A keresztyénségnek igenis azt kell állítania, hogy Isten Fiának az eljövetele történeti tény, amely teljességgel független attól, hogy ki mit tart lehetségesnek a történelemben. Különös módon az ügyeletes történelemér­ telmezés nem veszi észre, hogy miközben azt hiszi, objektív módon meg tudja határozni, mi tekinthető ténynek és mi nem, saját véleménye is hiten alapul. Azon a hamis hiten, hogy a világ Isten nélkül magyarázható. Ez a hit eleve kizár olyan látásmódot, amely Istent a történelem valóságos szereplőjének tekinthetné. A keresztyének tehát teljes meggyőződéssel állíthatják azt, hogy Isten megjelenése Jézus Krisztusban nem a hit szüleménye, hanem ellenkezőleg: történelmi tény, amely megalapozza a hitet. Azért lehet ezt állítani, mert az, hogy mi a tényszerű és mi nem az, attól függ, mely látásmódból indulunk ki. A helyzet az, hogy egy ma általánosan bevett hiedelem szerint a történelem tényszerűsége akkor tárható fel, ha a történelmet önmagában, Isten nélkül nézzük. Holott pont fordítva, a tény az, hogy Jézus Krisztus születésével egyszer s mindenkorra nyilvánvalóvá vált Isten objektív jelenvalósága a történelemben. Az Ige testté lett. 


| GONDOLATOK |

JEZSOVICZKI NOÉMI

Kacskaringós utakon

A szerző újságíró, a Reformátusok Lapja munkatársa

ILLUSZTRÁCIÓ: PIXABAY.COM

Egy vasárnap reggeli séta alkalmával elhagytam a kutya pórázát. Nem tudom, mennyi ideje kószálhattunk már nélküle, de egyszer csak láttam, hogy nincs az övtáskám és a kabátom között, ahová mindig be szoktam tuszkolni, amikor a házunkhoz közeli erdőt-mezőt járjuk. Menet közben több kutyás ismerőssel találkoztunk, ment a „bandázás”, vagyis az ebek lelkesen kergetőztek, mi pedig csevegtünk a szokásos témákról: ki mikor jött ki, mer-

ről jött éppen, kivel találkozott, és melyik irányba visz tovább az útja. A beszélgetésre figyeltem, közben meg fél szemmel a boldogan rohangáló négylábúakat lestem, mikor kell szükség esetén közbelépni, ha nagyon elragadná a hév az enyémet. Majd szétvált a csapat, és az erdős részre betérve már egészen nagy utat megtettünk az egyik kedves gazdatárssal és kutyájával, amikor észrevettem a hiányt. Elindultunk hát visszafelé az avar lepte ösvényeken, hátha meglátjuk a földön a pórázt. Közben azon gondolkodtam, hogy ha nem lesz meg, hogyan jutunk haza, hiszen egy viszonylag forgalmas részen kell majd visszabandukolni, és az én kamaszodó kutyagyerekem még nem szokta meg, hogy lakott területen csupán a szavaimmal „megkötve” jöjjön mellettem. Aztán eszembe jutott a legkézenfekvőbb megoldás. Hazatelefonáltam, és a férjem személyében hamarosan jött is a segítség a tartalék pórázzal. Ők elindultak az otthonunk felé, én pedig köröztem tovább a mezőn, hátha meglátom valahol az elveszettet. Persze minden lehetőség megfordult

a fejemben. Például, hogy amíg a pórázt már rég elveszítve, gyanútlanul sétáltam, valaki megtalálta azt, megörült a szép kék kötőféknek, és eltette. Vagy a jobbik eset: hazavitte, és keresi majd a tulajdonost a közösségi média helyi csoportjaiban. A legszerencsésebb az lenne, gondoltam, ha felakasztaná egy fára – ez szokás errefelé, néha látni elhagyott maszkokat, kesztyűket, sapkákat mint különös terméseket lógni az erdei növényzeten. Már majdnem feladtam a keresést, amikor egyszer csak megláttam a pórázt. Feltűnő helyen, egy bokron lógott. Igencsak megörültem, és gondolatban megköszöntem a becsületes megtalálónak, aki oda felakasztotta. Nem mintha olyan hatalmas értéke lenne annak a kétméternyi hevedernek, könnyen pótolható dolog, az ember mégis sokkal szebb színben látja ilyenkor a világot. Miért idéztem fel ezt a kis hétköznapi történetet? A tanulság miatt, amelyet utólag levontam belőle. Ugyanis amikor hazaérve ránéztem a telefonomra, észrevettem: a nagy keresésben megfeledkeztem arról, hogy be volt kapcsolva az az alkalmazás, amely méri, hogy a séta alkalmával mennyi idő alatt, hány kilométert tettünk meg. Az útvonalat is megmutatja egy kis térképen, ez nem utolsósorban eltévedés ellen hasznos – volt már rá példa, hogy az egyformának tűnő erdei ösvényeken segített megtalálni a helyes irányt hazafelé. Ez alkalommal szúette fa mintázata rajzolódott ki a képernyőn, keszekusza vonalak, az egyre tanácstalanabb bóklászás nyomai. Ahelyett, hogy módszeresen követtem volna visszafelé a kék vonalat, próbáltam az emlékezetemre hagyatkozni, de az egyre inkább megcsalt, és már ott is keresgéltem, ahol nem is jártunk előtte. Végül a kellemes reggeli kutyasétáltatás a duplájára, majdnem háromórás gyalogtúrává nőtt, és még az online istentiszteletet is lekéstem miatta. Vajon hányszor teszünk meg életünkben felesleges utakat nem túl értékes dolgok miatt? Hányszor fordul elő, hogy nem kérjük Isten segítségét, csak próbáljuk önerőből megoldani a fellépő gondokat? Pedig a kezünkben ott a megoldás: az Ige valós idejű, élő térképe, amellyel Isten megmutatja, merre járunk, és merre lenne jó mennünk, ha nem akarunk kacskaringós utakon kifáradva célba érni. Ő azt ígérte: „…megtanítalak, melyik úton kell járnod.” (Zsolt 32,8) Hajlandók vagyunk-e tanulni?  2020. december 6.

Reformátusok Lapja 21


| GYÜLEKEZETEINK |

FIZESSEN ELŐ

REFORMÁTUSOK LXIV. ÉVFOLYAM,

49. SZÁM,

2020. DECEMBER 6.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

hetilapunkra!

ÁRA: 400 FT

Előre kell tekintenünk 9 771419 856007

PROHÁSZKA ZOLTÁN IMMUNOLÓGUS VÉDŐOLTÁSRÓL ÉS EGYÉNI FELELŐSSÉGRŐL

20049

További információ: REFORMÁTUSOK LAPJA KIADÓHIVATALA 06-1-217-6809

1113 Budapest, Tas vezér u. 13.

kiado@reflap.hu

A HÉT KÉPE

Ünnepi díszkivilágítás Debrecen belvárosában november 29-én, advent első vasárnapján.  FORRÁS: CZEGLÉDI ZSOLT/MTI

Isten szeretete átölelte Kevés hálásabb és boldogabb idős életet ismerek, mint amilyen az övé. Pedig lehet, hogy ő is fáradt, morgós öregas�szony lenne a maga nyolcvan évével, ha huszonhárom évvel ezelőtt meg nem ismeri Jézust élete Megváltójaként. Azóta gyermeki hálával és örömmel éli napjait, és bizonyos az üdvössége felől. Vallásos vidéki családban nőtt fel, nehéz gyermekkora volt. Ápolónőképzőbe járt, férjhez ment, élte Isten nélküli életét. A hivatása Budapestre szólította. Házassága – férje tragikus halálával – öt év után véget ért. Egyedül nevelte kislányát. Nagy ritkán elment a templomba is, ha nagy mélységben volt, imádkozott, és azt hitte, hogy így minden rendben van. Leánya pedagógus lett, átmenetileg vidékre került, és az ottani, ébredésben lévő gyülekezetben talált lelki otthonra. Olyan közösség tagja lett, ahol sokan megtértek már, Jézust követték. Azonnal rájött, hogy nekik olyan kincsük van, ami neki még nincs. Kicsit furcsállta is, hogy olyan természetesen imádkoznak, életük minden dolgáról beszélgetnek, és nagyon szeretik Jézust. Hamarosan ő is élő hitet nyert közöttük. Amikor lejárt vidéki küldetése, visszatért Budapestre. Édesanyja igen különösnek találta, hogy leánya itt is bibliaórákra, imaórákra jár, de nem szólt neki. Nem tudta, hogy a háta mögött elhatározták, hogy őt is Jézushoz vezetik. Elsegítették egy csendeshétre, ami ellen eleinte tiltakozott, de amikor már ott volt, átélte, hogy Isten szeretete egyre jobban átöleli. A hét harmadik napján beszélgetést kért a hét vezetőjétől, majd letette bűneit Jézus lábaihoz. Így jellemezte az ezután következő időket: „Teljesen megváltozott az életem, az én Uram, Jézus Krisztus teljesen átformált.” Ami addig fontos volt számára, jelentéktelenné vált. Boldogan épült be a gyülekezet közösségébe. Minden alkalmat megragadott, hogy mind jobban megismerje Jézust. A munkahelyén is változás következett be. Csordultig volt a szíve Jézus szabadító szeretetével és Isten kegyelmével. Ápolói munkája során bizonyságot tett a betegeknek is. Majd súlyos betegség miatt nyugdíjba kellett mennie. De felgyógyult betegségéből. Közben már leánya is férjhez ment, három unokája született. Gyülekezetében – kicsi termete ellenére – „oszlopos tagja” lett a gyermekmegőrző szolgálatnak. Az első gyermekek, akikre vigyázott, amíg szüleik a templomban voltak az istentiszteleten, ma már felnőtt ifjak. Lassan ők lesznek anyukák, apukák. Ha találkoznak vele, olyan szeretettel veszik körül, mint a pótmamájukat. Hálás örömmel vallja: „Milyen öregségem lenne, ha meg nem ismerem Jézust?! Így pedig minden napom ajándék ővele.”  VÉGH TAMÁS


| SZEMLE |

Árnyak a pergő időben A Rát Mátyás-díjas művelődéstörténészt, a Protestáns Újságírók Szövetségének (Prúsz) tagját, Ozsváth Sándort lapunk olvasóinak nem kell bemutatni, hisz jótollúságát már a Reformátusok Lapja hasábjain is megmutatta. Ez évben két új tárcakötettel örvendeztette meg közönségét – a Pergő időben és a Trianon árnyai című munkák hiteles korrajzai mindennapjainknak, általuk tükröt tart társadalmunk elé - és személyesen elénk.

Ozsváth Sándor: Pergő időben. Két Hollós Kiadó, Budapest, 2020. Ozsváth Sándor: Trianon árnyai. Uropath Kiadó, Debrecen, 2020.

A címek – főképp úgy, hogy 2020-at írunk, olyan esztendőt, amelyben mindenkinek kijutott a kisebb-nagyobb megpróbáltatásokból – igen beszédesek. Az összegyűjtött, 2000 és 2019 között született írások máig aktuálisak, megfontolandók. A Trianon árnyai – amelyet maga a szerző ajánl mindenkinek, akinek fáj Trianon, de leginkább a fiataloknak, hogy tisztábban lássanak majd „múltat s jövendőt” – és a Pergő időben nem csupán szépirodalmi művek, hanem történelemórák ajánlott olvasmányai is lehetnek. Hisz a tárcákban felidéződnek nagy magyarjaink, mint Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály és Tamási Áron, bebarangoljuk a Kárpát-medencét, régi-új kifejezésekkel, művelődéstörténetünk nagy jelképeivel ismerkedünk meg, miközben minden írásában érezhetjük azt, amit szívügyének tekint a szerző: a szép magyar beszédünk feletti őrködést. Novotny Zoltán, a Prúsz volt elnöke tanári, nyelvművelői és művelődéstörténészi munkásságát méltatva mondta róla: a határainkon belüli és kívüli média anya-

nyelvének és artikulációjának gyógyítója. A kötetekben szereplő írások azt is jól érzékeltetik: érti a fiatalabb korosztályt. Írásaiban is oktat, miközben reflektál a körülötte lévő, az ő nemzedékét sokkalta érzékenyebben érintő értékválságra, mindezt úgy, hogy azt még a kevesebb küzdelemben edzett ifjak is tanulsággal olvassák. „Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés” (Péld 6,23) – tanító célzatúak is tehát sorai, nem véletlenül vallja: „magam maradtam tanárnak”. S mindezt igazán nem nevezhetjük hetvenkedésnek tőle. A volt tanítványoknak, miközben olvassák tárcáit, fülükben csengenek anekdotái, amelyeket okulásképp, példaképp mesélt – még mielőtt gondolatai kötetekben láttak volna napvilágot. Vitéz Ferenc Ozsváth Sándorról írva Krúdy-szólamú írásokra utal történetmondása, visszatérő figurái okán. Eddig megjelent köteteinek (Látjátok, feleim…, Mik vagyunk?, Por és hamu, Az Idő ölén) köszönhetően Atyánkfia személye ma már elválaszthatatlanul egybeforrt Ozsváth Sándor nevével (aki maga is tiszteletbeli székely). Kicsit alteregóvá is vált: messziről jött székely úr, aki olykor megrökönyödve, olykor mosolyogva tekint a világra, visszaréved a múltra, ámul a jelenen, és féltőn néz a jövő felé. Ozsváth Sándor Atyánkfia-történeteiben jó érzékkel vegyíti a humort és a kellő komolyságot. A két új kötetben azonban még többet tudhatunk meg magáról a szerzőről, családjáról, arról a kijelölt útról, amelyről ő maga így ír: „…kegyes volt hozzám az Úr! Kézen fogva vezetett a kijelölt pályán, ha botlottam, felsegített, ha lankadtam, erősített, ha meg csüggedtem, bátorított.” (Kijelölt úton)  HARMATI EDINA 2020. december 6.

Reformátusok Lapja 23


| EGYHÁZI ÉLET |

Advent zárt ajtók mögött Ez évben rendhagyó adventi kalendáriummal szeretné egyházunk segíteni a bezárkózott világ karácsonyi készülődését. A kitáruló, virtuális ablakok mögött rövid történetek várják a járvány miatt jelenleg magányosan, vagy csak nagyon szűk körben élő és mozgó olvasókat. Rövid animációs filmekkel és néhány bekezdéses olvasnivalóval készül egyházunk november 29. és december 24. között a reformatus.hu Facebook-oldalára minden reggel hét órakor érkező rendhagyó, digitális adventi kalendáriumában. A kommunikációs kezdeményezéssel az a célja a református egyháznak, hogy támogassa az emberek karácsonyra hangolódását. – Az idei ünnepünk nagyon más lesz, mint eddig bármelyik korábbi. Be kell zárkóznunk, el kell bújnunk – sokszor még a szeretteink, barátaink, kollégáink elől is. Szeretnénk segíteni az olvasóinknak abban, hogy felismerjék: nincsenek egyedül. Ebben a rendkívüli időszakban is közösségbe várjuk őket – még ha furcsa, digitális közösségbe is. Fedezzük föl együtt, hogy a karácsony, Jézus születésének az ünnepe ilyen módon is lehet különleges és szép ­– mondta el a kampányról Fekete Zsuzsa, az egyház kommunikációs vezetője. A naponta jelentkező videókat Szabó-Nyulász Melinda animációsfilm-rendező készíti, a rövid blogposztokat pedig Bella Violetta és Bella Péter református lelkipásztorok írják. Szabó-Nyulász Melinda ma már szinte állandó résztvevője a református egyház kommunikációs kampányainak, filmjeivel, grafikai munkáival több adó-egyszázalékos, valamint a tavalyi karácsonyi kampányt is támogatta már. Bella Péter a Győrújbarát-Ménfőcsanaki Református Missziói Egyházközséget vezeti, Bella Violetta pedig a győrszemerei gyülekezetben és a Győri Egyetemi Lelkészségen szolgál. Az elmúlt kilenc évben közösségeket, templomot és gyülekezeti házat is építettek.

Bella Violetta

Átvirrasztott, szülészeten töltött éjszaka olvastam először Vuhan városáról és valami ott induló, rejtélyes vírusról a legegzotikusabb apróbetűs hírek között. Másnap megszületett Sebestyén fiunk. Azóta valami nagyon furcsa párhuzamban zajlik az 24 Reformátusok Lapja

2020. december 6.

életem és a világ nagy átalakulása. Egyetlen változás sem csak színtiszta jó vagy színtiszta rossz. El kellett gyászolnom egyedüli önmagam, akinek a lelkészi szolgálat mellett még voltak hobbijai, mert jöttek a mondókák, énekek és etetések. A világnak pedig el kell gyászolnia azt az önmagát, amikor még minden félelemérzet nélkül jártunk társaságba és öleltük meg egymást. (…) Bármilyen furcsa, évek óta nem volt olyan ünnep, amely nem elsősorban a szolgálatról és a mások ünnepéről szólt volna, ezért nagyon készülök az első olyan adventre és karácsonyra, amelyet hármasban töltünk. Abban reménykedem, az, hogy Isten kizökkentett bennünket a szokásos kerékvágásból, utat nyithat mélyebben kapcsolódni őhozzá és önmagunkhoz. Egyszerűbb, őszintébb ünnepre.

Bella Péter

Furcsa, kontrasztos év nekem az idei. Rengeteg megszokott utat zárt le a járvány, de megszületetett a fiam, és ez új világot nyitott meg. Elkészült kilencéves, frissen plántált gyülekezetünkben a templom és közösségi ház, csak éppen használni nem tudtuk arra, amire már évek óta vágytunk – helyette támaszpont lett és virtuális menedékhely. Új utakat és módokat kellett találni a találkozásra, a gyülekezeti életre, használva technikát és kreativitást, de a szolgálat közben lecsupaszodott arra, hogy lehetőség legyen meghallani az örök Igét. Ebben a különös, kiszámíthatatlan évben elképzelni sem tudom, milyen lesz az advent és a karácsony. Reménységem, hogy minden nehézség ellenére a lényeghez kanyarodunk vissza a próbák között – ebben próbálom meglátni a feladataimat, és hozzátenni azt, ami kikristályosodott. Ezekben a rövid meditációkban is ezt szeretném megtenni: saját felismeréseimet és bizonytalanságaimat közel engedni a Szentírás üzenetéhez és a győztes Jézus Krisztushoz.  REFORMATUS.HU, ILLUSZTRÁCIÓ: SZABÓ-NYULÁSZ MELINDA


| KITEKINTŐ |

Vérüket adják Krisztusért FEKE GYÖRGY

Vörösbe öltözött Budapest Duna-parti látképe november 25-én: a turisták, filmesek és fotósok által is kedvelt, 1987 óta világörökségi védettséget élvező partszakasz díszkivilágítását azért módosították egy estére, hogy az a hitük miatt meggyilkolt és üldözött keresztyénekre emlékeztessen. A kezdeményezéshez négy történelmi egyház templomai, köztük református gyülekezetek is csatlakoztak.

Nem alaptalanul mondják, hogy a keresztyénség a legüldözöttebb vallás: világszerte kétszázhatvanmillió testvérünket üldözik vagy elnyomják hitük miatt. Tavaly összesen kilencezer-négyszáznyolcvannyolc keresztyén templomot és egyházi épületet támadtak meg világszerte. Háromezer-hétszáztizenegy embert vettek őrizetbe, tartóztattak le, börtönöztek be vagy ítéltek el, kétezer-kilencszáznyolcvanhárom embert pedig megöltek Krisztusba vetett hitéért vagy azzal összefüggésben – derül ki az Open Doors szervezet jelentéséből. A vallása miatt üldözött öt emberből négy keresztyén, annak ellenére is, hogy az egyes vallások aránya sokkal kiegyenlítettebb a világ lakosságát tekintve – erre világít rá szó szerint az ACN (Aid to the Church in Need) nevű nemzetközi katolikus segélyszervezet akciója. 2015 óta hirdetnek meg vörös szerdákat (Red Wednesday): vértanúságot jelképező vörös színű fényfestésükkel felhívják az emberek figyelmét „korunk egyik legjelentősebb emberjogi válságára, amely naponta tucatnyi ártatlan ember életét követeli”. A kezdeményezéshez azóta több, többnyire európai ország csatlakozott, mint például Ausztria, Csehország, Szlovákia, Írország, Portugália, Hollandia, Anglia, Németország, Olaszország, Lengyelország. Az egyik leglátványosabb fényfestés a római Colosseumé, ahol az első század keresztyén vértanúi adták életüket Krisztusba vetett hitükért. – Ha néhányan megkérdezik, miért vörös a templomunk, már volt eredménye – indokolta Illés Dávid esperes kérdésünkre, hogy miért tartotta fontosnak, hogy gyülekezete is megemlékezzen a vörös szerdáról. A Budai Református Egy-

házközség presbitériuma egyhangúlag ajánlotta fel a Duna-parton álló templomukat az akcióhoz. A közösség korábban meghallgatta szíriai élménybeszámolónkat, és támogatta a Magyar Református Szeretetszolgálat szíriai vasárnapi iskolák finanszírozására hirdetett adománygyűjtését is. A budai reformátusokat a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkársága kereste meg. A 2016-ban létrejött kormányzati szerv mostanáig több mint százezer üldözésnek kitett embernek segített megmaradni a szülőföldjén vagy visszatérni az otthonába, egyebek mellett libanoni és szíriai testvéregyházaink programjait, valamint a Hegyi-Karabahból nemrég elmenekült örményeket is támogatta. Tavaly novemberben, a keresztyénüldözésről szóló nemzetközi budapesti konferenciájuk idején csatlakoztak először a vörös szerdához, akkor a Lánchidat világították meg a vértanúk színével. Céljuk a figyelemfelhívás és a megemlékezés – nyilatkozta Azbej Tristan államtitkár. Idén kibővítették a köztéri alkotások számát, valamint négy keresztyén felekezet egy-egy közösségét is megszólították: a Szilágyi Dezső téri református templom, a budavári evangélikus templom, a Belvárosi Nagyboldogasszony (római katolikus) Főplébánia és az Istenszülő Elhunyta (ortodox) Székesegyház mellett a fővárosban az Erzsébet hidat, a Gellérthegy oldalában álló Szent Gellért-szobrot és a Széllkapu parkrész installációit világították meg vörös fénnyel. A figyelemfelkeltő akcióhoz csatlakoztak vidéken is, például a Kecskeméti Református Egyházközség.  REFORMATUS.HU, FOTÓ: KALOCSAI RICHÁRD 2020. december 6.

Reformátusok Lapja 25


| MOZAIK |

Ismét lehet jelölni a Dizseri-díjra

 KÉSZÍTETTE: NAGY ANDRÁS

A Németajkú Egyházközség Protestáns Fóruma és a Bethesda Gyermekkórház kezdeményezésére a Magyarországi Református Egyház Zsinata közösen a Dunamelléki Református Egyházkerülettel 2004. november 10-én a Zs-37/2004-es döntésével úgy határozott, hogy a Bethesda Gyermekkórház 2003 januárjában elhunyt főigazgatója emlékére Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat hoz létre. A díj célja, hogy minden év januárjában, Dizseri Tamás halála évfordulójának havában, elismerésben részesítsen egy olyan személyiséget, aki a Bethesda-kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálja a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét. A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZEMPONTJAI: 1. Dizseri Tamás-díjra felterjeszthető az a személy, aki a szeretetszolgálat bármelyik ágában önfeláldozó, többéves munkájával vagy életművével kiemelkedő szolgálatot végez vagy végzett; 2. vagy aki példamutató emberi, hitbeli magatartásával a diakóniai szemlélet, a másokon való közvetlen segítés igényének felkeltésével környezetében támogató szolgálatot hozott létre vagy valósít meg; 3. vagy aki a szükséget szenvedők bármely csoportjában (betegek, idősek, fogyatéko­ sok, szenvedélybetegek, hajléktalanok, sze­ gé­nyek) végzett hűséges, önfeláldozó munkájával kimagaslik. 4. A díj megosztva több személynek is odaítélhető. A díjra felterjeszthet bármely gyülekezet, egyházmegye, egyházkerület vagy ezek diakóniai, egészségügyi intézménye. A felterjesztéseket és azok részletes indoklását a Bethesda Kórház Alapítvány kuratóriumához kell eljuttatni legkésőbb 2020. december 11. péntekig (postára adás legutolsó időpontja). Az alapítvány postacíme: 1142 Budapest, Bethesda utca 3–5. (Bencze János). Elektronikus elérhetősége: alapitvany@bethesda.hu. 26 Reformátusok Lapja

2020. december 6.

Babits Mihály Ádventi köd című költeményéből idézünk öt sort. Vízszintes: 1. Az idézet első része (E, Z, T, P, T). 13. Teremtő. 14. Nagy finn állóvíz. 15. Sport Club, röviden. 16. Vonatkozó névmás. 17. Alaktalan. 18. … hatalmas harmadik (Gárdonyi, két szó). 19. Antonov felségjele. 21. Juhszállás. 23. Kettőzve: a vizek városa. 24. Biliárdfajta. 25. Kén, ittrium és jód vegyjele. 27. Dohányzási eszköz, névelővel. 29. Megjelenteté. 30. Muzsika. 32. Durva posztó. 33. Konyhakerti növény. 34. Annyi mint, röviden. 35. Olasz település a Tirrén-tenger partján. 37. Lehetőség. 40. Bit betűi keverve. 41. A zsidó nép közel hatvan évig volt itt fogságban. 43. Eladás kezdete! 45. Geometriai. 47. India és Pakisztán leghosszabb folyója. 49. Hosszmérték, röviden. 51. Gyakorító képző. 52. Trotil. 54. Martin Andersen …, dán író. 55. Vízparti bokros, fás terület. 57. Én. 59. Piros, németül. 60. Versenykutya. 61. Gyermeki köszönés. 62. Északi férfinév. 64. Ókori egyiptomi napisten. 65. Orosz repülőgépgyár névbetűi (MIG). 66. Pályaudvari terület. 68. Taszít. 70. Oda-vissza: falatozna. 71. Ízületi sérülés, luxáció. 72. Véraláfutás. Függőleges: 1. József Attila költeménye. 2. Létezik. 3. Megkapó részlet! 4. Testrész. 5. Erkölcstan. 6. Állóvíz. 7. … Basinger, Oscar-díjas amerikai színésznő. 8. Várpalotával egyesült. 9. Japán egykori fővárosa. 10. Tarifa egynemű betűi. 11. Antal Imre. 12. Medencés sportlétesítmény. 17. Negyven rablóval emlegetik (két szó). 18. Palota egynemű betűi. 20. Kisragadozó. 22. Csopak központja! 24. Vasútmodell-márka. 25. Az idézet második része (Á, R, O, T). 26. Meghitt. 28. Hinta-…, játékos mondatszó. 29. Illatszer. 31. Bécsi tojás! 33. Kínai út. 36. Takarmány. 38. A Star Trek filmek egyik humanoid faja. 39. Folyóágy. 42. Majdnem matt! 44. Dél-egyiptomi város. 46. Fafajta. 48. Ismeretlen névbetűi. 50. Az idézet harmadik része. 53. Ex-sakkvilágbajnok (Mihail). 56. Foggal őröl. 57. Kassai születésű író, költő, újságíró (Sándor). 58. Svéd kikötőváros. 61. Oscar-díjas amerikai színész (Gregory). 63. A Naprendszer lakott bolygója. 66. Ritka női név. 67. Oxigén és mangán vegyjele. 69. Kevlár fele! 71. A zenei alaphangsor 4. és 2. hangja. 72. Tök kétharmada! 73. Németh Attila. 74. Fordított kettős betű. Az előző lapszám rejtvényének megfejtése: Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom.


| GYERMEKEKNEK |

C

H E B

G A

F

I MIKLYA ZSOLT

D

Adventi találósok Párosítsátok össze a találós kérdéseket a hozzájuk tartozó képekkel!

1. Füled be ne zárd előtte,

szívedet is nyisd ki, így értheted meg igazán, s terem százszor annyi.

2. Sok utazó előtt

megnyílt kapuszája, de egy szegény család előtt ott maradt bezárva.

3. Napkeleti bölcsek

indultak nyomában, míg egy másik, fényesebb aludt a pólyában.

4. Füstje édes illatként

száll az ég felé. Bölcsek hozták messziről kis Jézus elé.

5. – Áldott vagy az asszonyok közt – mondta a nagynéni –, áldott méhednek gyümölcse. Más ugyanígy érti?

6. – Magasztalja őt a lelkem – válaszolt az asszony –, lelkem örvendez előtte: Isten a Megtartóm.

7. Ácsmester volt. Isten fiát

is annak nevelte. Csak sejtette, hogy Istennek más vele a terve.

8. Messziről jött vándorok ajándékot hoztak, és egy kisbaba előtt együtt leborultak.

9. Bűnös úton hátraarc –

Pál apostol tudta jól. Szívem legyen Istené – az ember így válaszol.

Megfejtés: 1 – A: Isten Igéje; 2 – G: a betlehemi vendégfogadó; 3 – C: a betlehemi csillag; 4 – E: tömjén; 5 – I: Erzsébet; 6 – H: Mária; 7 – F: József; 8 – B: a napkeleti bölcsek; 9 – D: megtérés. 2020. december 6.

Reformátusok Lapja 27


| EGYHÁZI ÉLET |

HALOTTAINK

Lipták Pál, az újfehértói gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora november 6-án, nyolcvannégy éves korában hazatért teremtő Urához. A teológia után azonnal Újfehértóra került, 1961 júliusában kezdte meg munkáját. Negyvennyolc éven át aktívan dolgozott a városban élőkért, évekig egyedül szolgálta a gyülekezetet, járta a településhez tartozó tanyavilágot és Érpatakot. 2009-ben vonult nyugdíjba, de még azután is részt vett egyházi és városi rendezvényeken, Újfehértó város díszpolgára volt. Nyugdíjas éveit is aktív szolgálattal töltötte, segítve ezzel a gyülekezet életét. Temetéséről családja későbbi időpontban intézkedik. Szűcs József, a tisztabereki gyülekezet egykori lelkipásztora, volt zsinati tag november 23án, életének nyolcvanötödik évében megtért Megváltójához. Búcsúztatása december 3-án 13 órától lesz a tisztabereki temetőben. Pál Csaba nyugalmazott lelkipásztor életének hatvannegyedik esztendejében, november 19-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 10-én 14 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozójából. „Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él...” (Jn 11,25) LELTÁROZÁS A KÁLVIN KIADÓBAN A Kálvin Kiadó éves leltározása 2021. január 4-től 15-ig tart. Ez idő alatt az árusítás és az utánvételes csomagok küldése szünetel a Budapest XI., Bocskai út 35. és a Budapest XIV., Abonyi u. 21. szám alatti boltokban. Az árusítás az Abonyi utcai könyvesboltban 2021. január 7-én, a Bocskai úti boltban 2021. január 18-án kezdődik.

50 éve ha­rang­ön­tés Őrbottyánban

GOM­BOS MIK­LÓS

Arany­ko­szo­rús ha­rang­ön­tő mes­ter

Kiváló magyar szakemberek ál­ tal készített, külföldön is elismert magyar termékeket gyártunk a harangokkal kapcsolatos bármely munkában.

Referencia: www.ha­rangontes.hu Levélcím: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 134. Pf. 10. Telefon: (00-36) 06-28-360-170 Mobil: +36-30-9489-575, +36-30-7288-161 E-mail: gombosmi@harangontes.hu info@harangontode.hu

28 Reformátusok Lapja

2020. december 6.

Elhunyt Váradi Sándorné Váradi Sándorné, az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője a járvány okozta súlyos betegség következtében, életének ötvenötödik évében november 22-én elhunyt. Az alábbiakban szolgatársai búcsúzásából idézünk. 1965. december 20-án Nyíregyházán született. Első diplomáját 1988-ban szerezte földrajz–orosz szakos általános iskolai tanárként. A másodikat 2001ben mint német nyelvtanár. 2007-ben közoktatásvezetői és pedagógus-szakvizsgát tett. 2005 és 2012 között az újfehértói Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény vezetője, 2012 szeptemberétől pedig az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője. 2010-től az Újfehértói Református Egyházközség hűséges presbitere, nőszövetségi tag, gyermekek számára rendezett kézműves-foglalkozások és nyári táborok szervezője, megvalósítója. Istentől kapott elhívását így fogalmazta meg szakmai életútjában: „Nem véletlenül vagy ezen a földön. Minden, amit Isten teremt, betölt valamilyen szükséget, megoldás valamilyen problémára. (…) Ne úgy érj életed végére, hogy nem fedezted fel és nem töltötted be azt, amire Isten elhívott.” Nagy álma vált valóra, amikor 2012 szeptemberében megkezdte működését a református fenntartású általános iskola. Megalapításában és működésében teljes emberként vett részt, összetartó közösséggé formált nevelőtestület alakult a kezei alatt. Az iskola megmaradásáért, a gyermekek előmeneteléért, az iskola elismerésének folyamatosságáért, az oktatási színvonal mind jobb emeléséért áldozatvállalással, önmagát és kollégáit folyamatosan szakmailag továbbképezve küzdött. Napi kapcsolatban állt a tagóvodával, látogatta a rendezvényeket, figyelemmel kísérte a gyermekek iskolaérettségét, beiskolázásuk alkalmassági folyamatát. Fontosnak tartotta a két intézményi egység, az óvoda és az iskola egymásra épülését. Kiemelkedő szakmai munkája és magas szintű hitbeli és erkölcsi szolgálatai jó hírnevet szereztek az intézménynek és az egyházközségnek mind Újfehértón, mind pedig az egész országban. Váradi Sándorné Varga Erika búcsúztatása november 27-én volt az újfehértói temető ravatalozójából.  REFORMATUS.HU ÁLLÁS

A Tiszta Forrás Alapítvány utcai gondozó szolgálata pályázatot hirdet utcai szociális munkás munkakör betöltésére. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra. Ellátandó terület: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre. Munkarend: két műszak (délelőtt, délután). Bérezés: közalkalmazotti bértábla szerinti bér, szociális ágazati bérpótlék, veszélyességi pótlék, cafeteria. A munkakör betöltésének feltételei: felsőfokú végzettség (vagy közeli megszerzése), büntetlen előélet (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány). A munkakör betöltésénél előnyt jelent: felsőfokú szociális diploma, B kategóriás jogosítvány, gépjárművezetői gyakorlat, hajléktalanellátásban szerzett szakmai tapasztalat, elhivatottság, tanulásra való nyitottság. A pályázatnak tartalmaznia kell: fényképes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, végzettséget igazoló dokumentumokat. Jelentkezés módja: tisztaforrasa@gmail.com.


| IN MEMORIAM |

In memoriam Szűcs Ferenc Búcsú a tanítótól

Szűcs Ferenctől december 5-én délelőtt 11 órakor vesznek búcsút az Őrszentmiklósi temetőben (Őrbottyán). A szertartást a járványügyi előírások betartása mellett, szűk családi körben tartják, online közvetítéssel, amelyet a reformatus. hu főoldalán élőben követhetnek. Életéről hálaadó istentisztelet keretében később fognak megemlékezni. Az elhunyt végakaratának megfelelően a koszorúmegváltás rászoruló teológushallgatók támogatását szolgálja. Letéti számlaszám: (IBAN: HU11) 107013796929913150200009 (Szűcs Tamás).

Életének 79. évében, november 23-án hajnalban Teremtő ura hazahívta Szűcs Ferenc református lelkészt, professzor emeritust, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi rektorát. Szűcs Ferenc 1942-ban született Őrszentmiklóson (a mai Őrbottyánban). Középiskolai tanulmányait Vácon végezte el, majd a Budapesti Református Theologiai Akadémián tanult 1960 és 1965 között, a második lelkészképesítő vizsgát kitűnő eredménnyel teljesítette 1966-ban. Fóton segédlelkészként, Érdligeten és Pomá­ zon helyettes lelkészként szolgált évekig, majd 1974-től több mint egy évtizeden át a PomázCsobánkai Református Társegyházközség megválasztott lelkipásztora volt. Ezzel párhuzamosan öt éven át volt a budapesti református teológusok spirituálisa. 1980-tól megbízott előadóként tanított a teológián, 1986 óta vezette a Rendszeres Teológiai Tanszéket, 1986 és 1988 között dékán volt, 2004-ben pedig rektorhelyettese, majd 2008-ig rektora lett a Károli Gáspár Református Egyetemnek. 1985-ben szerzett teológiai doktorátust Az imago Dei értelmezése a Barth-i és a Barth utáni teológiában címmel. 1999-ben kapott egyetemi tanári kinevezést. Ösztöndíjas volt az Edinburgh-i Egyetem teológiai fakultásán, a Princeton

Theological Seminary-ben, kutatott a Berni Egyetemen. Számos külföldi intézmény vendégprofesszora volt, itthon református lelkipásztorok generációit tanította rendszeres teológiára. A jó tanító módszerével nem vizsgáztatni akarta hallgatóit, hanem orientálni, elirányítani művekhez, megfontolásokhoz, és ezzel a mindenkori teológiai gondolkodás, habitus világába vezette be őket – méltatta őt egykori tanítványa, Bogárdi Szabó István püspök 2016-ban, Kálvin olvasása közben című könyve bemutatóján. Tizenkét éven át volt a Dunamelléki Református Egyházkerület katechetikai előadója, hos�szú időn keresztül a Doktorok Kollégiumának előbb főtitkára, alelnöke, majd elnöke. 1992 és ‚'96 között, valamint a 2003-tól kezdődő ciklusban a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottságát vezette. Bábáskodott a Budapesti Református Egyetemi Gyülekezet létrejötténél, és ott volt a balatonszárszói református értelmiségi konferenciák újraindításánál is a ‚'90-es években, valamint rendszeres előadója volt a Théma Egyesület tanulmányi napjainak. Előbb a Károli Hittudományi Karát, majd az egész egyetem Doktori Tanácsát vezette, aktívan kivette a részét a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága, majd az énekeskönyv előkészítésével is megbízott Liturgiai és Himnológiai Bizottság munkájából. Szakértőként a rendszerváltás után segítette a tankönyvkiadást, az ezredfordulón pedig az etika tantárgy bevezetését. Kurátora volt a Protestáns Missziói és Tanulmányi Intézetnek, valamint vezetőségi tagja az International Reformed Theological Institute-nek. Dogmatikai, etikai témájú tankönyvei, tanulmány- és igehirdetés-kötetei mellett rengeteg tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelvű szakfolyóiratokban, kiadványokban, írásai megjelentek a Confessióban és a Reformátusok Lapjában, amelynek teológiai konzultánsa is volt. A hit nem valamiféle misztikus, megfoghatatlan dolog, hanem élő, személyes kapcsolat, amelyből imádság, imádat, kérés és bizalom fakad – vallotta életében, és a 2017 adventjén lapunknak adott interjúban. Munkásságát Károli Gáspár-díjjal ismerték el 2001-ben, 2003-ban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet honoris causa doktori címmel tüntette ki.  FORRÁS: REFORMATUS.HU 2020. december 6.

Reformátusok Lapja 29


| PORTRÉ |

Öt kérdés – öt válasz Életüket, munkájukat, szabad óráikat szentelik oda Istennek, a református egyháznak és gyülekezetüknek – rovatunkban hétről hétre lelkipásztorokat, gondnokokat és presbitereket mutatunk be. Ezúttal Barátné Hajdu Ágnest, a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség presbiterét kérdeztük.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének professzora, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Számos további magyar és külföldi tudományos testület munkájában vesz részt. 2020-ban Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott.

1

Hogyan jelent meg életében a hit? Református családban születtem Hódmezővásárhelyen. Felmenőim között több presbiter és gondnok is volt. Az én hitre nevelésem egyik meghatározó alakja az anyai nagyapám, aki az Úr szeretetében élve mindig rábízta magát. Sokszor csak egyetlen vigaszként, de egyben a legnagyobb erőként is ez a hit maradt meg számára a kitelepítés, az üldöztetés és száműzetés éveiben. Mindig sok szeretettel, de következetesen tanított Isten Igéjére, az imádságokra, hitvallásokra. Rengeteget tanulhattam a kitartásról, a küzdelemről, a városhoz való kötődésről. A hit – talán nyugodtan mondhatom – születésemtől fogva jelen van az életemben, meghatározza életfelfogásomat.

2

Milyennek látja Szeged-Petőfitelepen a gyü­le­kezeti életet? A gyülekezetünk a négy szegedi egyházközség közül a legkisebb, de hatalmas szórványterületekkel bír. 2011-ben Czirokné Botár Éva lelkipásztor vette át a gyülekezetünk vezetését. A lelkiekben erős gyülekezet lélekszámában is fejlődni kezdett, megjelentek a fiatalok, elindult az énekkar, tovább növekedett a Kékkereszt-csoport, a hittantanítás és a heti alkalmak száma gyarapo30 Reformátusok Lapja

2020. december 6.

dott, nyári táborokat és kirándulásokat szerveztünk, hatalmas felújítási munkálatok kezdődtek. Azóta is minden évben építkezünk, szépítjük környezetünket, de eközben hitünk erősítése áll a középpontban. 2019 augusztusától hozzánk került Gyatyel Péter lelkipásztor, aki erős hitével, áldozatos munkájával, szelíd alázatával segíti gyülekezetünket. A pandémia idején lelkészeink elindították az online igehirdetéseket.

3

Presbiterként milyen feladatokat lát el a gyü­lekezetben? Közel huszonöt éve vagyok itt presbiter. Hűséggel és felelősséggel tartozom az egyházközségemnek. Igyekszem igaz szívvel szolgálni, mindenből kivenni a részem, a sövényültetéstől a szeretetvendégségen át a gyülekezetépítésig. A hit mellett a vallás gyakorlása azt is jelenti, hogy van egy közösség, ahova tartozol, akiket szolgálnod kell. Presbiterként erre törekszem.

4

Az ELTE tanszékvezető egyetemi professzora, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. A munkájában hogyan jelenik meg a hit? Nagyon szép utat jelölt ki számomra az Úr, kiváló kollégákkal dolgozhatom együtt az egyetemen és az egyesületben is. A könyvtárosi hivatásban, az oktatásban és az egyesületi munkában is van szolgálat. Alapkérdésnek tartom a hitvallás gyakorlását a mindennapi munkámban: „aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást…” (Róm 12,7)

5

Van kedvenc bibliai igéje, és ha igen, miért éppen az? Sok fontos és kedves igém van, de talán a legszeretettebb – még az esküvőnkön is ezt kaptuk – az Ézs 58,11: „Az Úr vezet majd szüntelen.” Ez az ige hitet és biztonságot adott a jobb és rosszabb időkben is. Éreztem, hogy számíthatunk az Úristen pásztorolására, szüntelen vezetésére. Megtanultam: bármi történik, ne essünk kétségbe, mert van egy biztos pont a világunkban.  SZIRÁK SÁRA


13. SZÁM,

2020. MÁRCIUS 29.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

LXIV. ÉVFOLYAM,

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.”

(Pál levele a galatákhoz 6,2)

14. SZÁM,

2020. ÁPRILIS 5.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

LAPJA

2020. MÁJUS 3.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

LXIV. ÉVFOLYAM,

21. SZÁM,

2020. MÁJUS 24.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

Mosoly az arcmaszk mögött

Parkolj és remélj! P+R PARKOLÓBAN TARTOTT ISTENTISZTELETET A BUDAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

9 771419 856007

OTTHON MARADNAK, DE ÖSSZETARTANAK AZ ÚJPALOTAI REFORMÁTUSOK

18. SZÁM,

9 771419 856007

9 771419 856007

9 771419 856007

Online istentisztelet élő közösség

LXIV. ÉVFOLYAM,

A BALATONARÁCSI TEMPLOMBAN MEGHITTSÉG ÉS FERTŐTLENÍTŐSZAG FOGADJA A GYÜLEKEZETET

20021

20018

20014

20013

LXIV. ÉVFOLYAM,

11. SZÁM,

2020. MÁRCIUS 15.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

LXIV. ÉVFOLYAM, 32. SZÁM,

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

LXIV. ÉVFOLYAM,

Lelki táplálék az Igével élőknek

„Fontos pillanat a nemzeti ünnep”

5. SZÁM,

2020. FEBRUÁR 2.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

LXIV. ÉVFOLYAM,

7. SZÁM,

Képtelenek elhagyni Jézust MILLIÓK SZENVEDNEK KRISZTUSÉRT, MÉGIS TERJED AZ EVANGÉLIUM

2020. FEBRUÁR 16.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

ÁRA: 400 FT

Se harang, se harag HÉDERFÁJÁN A LEÉGETT ROMOK FÖLÖTT IS ISTENHEZ KIÁLTOTTAK

20007

20005

20032

20011

9 771419 856007

LITERÁTY ZOLTÁN: A MAI PRÉDIKÁTOROKNAK SZEMBE KELL NÉZNIÜK KORUNK SAJÁTOSSÁGAIVAL

9 771419 856007

9 771419 856007

9 771419 856007

MAGYAR SZÓ, PETŐFI-SZOBOR, KOKÁRDA – MÁRCIUS 15. HORVÁTORSZÁGBAN

2020. AUGUSZTUS 9.

LAPJA

LAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK REFORMÁTUSOK REFORMÁTUSOK REFORMÁTUSOK

LAPJA

LXIV. ÉVFOLYAM,

LAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK REFORMÁTUSOK REFORMÁTUSOK REFORMÁTUSOK

LAPJA

Fizessen elő hetilapunkra!

Ha 2020. december 31-ig egyéves előfizetést vásárol, 10 százalék kedvezménnyel – 18 720 forintért – érkezik házhoz a Reformátusok Lapja. Éves előfizetőinket hamarosan levélben értesítjük a jövő évi előfizetésekről. További információ: Reformátusok Lapja Kiadóhivatala 06-1-217-6809

1113 Budapest, Tas vezér u. 13.

kiado@reflap.hu

MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Reformátusok Lapja című hetilapot ….......……… példányban egy évre.

A megrendelőlapot kérjük a következő címre eljuttatni: Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, 1113 Budapest, Tas vezér u. 13. Tel./fax: 06-1-217-6259, 06-1-217-8386 Elektronikus megrendelés: kiado@reflap.hu NÉV:

......................................................................................... CÍM:

........................................................................................................................................................................................... ALÁÍRÁS:

.........................................................................................Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.