Review 2017 Dico şi Ţigănaş

Page 1

2017 REVIEW


architecture and engineering

Calea Dorobanților 98-100, 400609, Cluj-Napoca www.dicositiganas.ro http://www.facebook.com/dicositiganas office@dicositiganas.ro

credite // credits redactor editorial // editorial writing design editorial // editorial design fotograf // photographer vizualizări 3D // 3D visualisations

drepturi de autor // copyright

Șerban Țigănaș Denisa Petruș | Adina Merloi Alexandra Bendea | Cosmin Dragomir Alexandru Zaharia | Robert Kadar | Răzvan Petriș ©2017 DicosiTiganas Acest material este supus drepturilor de autor. Toate lucrările prezentate în această broșură sunt proprietatea intelectuală a Dico și Țigănaș și nu pot fi imprimate sau reproduse parțial sau în întregime fără consimțământul explicit. This material is subjected to copyright. All works featured in this brochure are the intellectual property of Dico si Tiganas and can not be printed or reproduced partially or entirely without explicit consent.


Ediția REVIEW 2017 ne aduce, așa cum ne-am obișnuit, un rezumat a ceea ce am lucrat în anul care s-a încheiat. E modul în care împărțim experiențele cu toți cei care au participat la acestea și cu cei care doresc să afle ce însemnă un an de arhitectură și inginerie. Anul 2017 a fost pentru echipa Dico și Țigănaș un an aniversar. Au trecut 20 de ani de lucru împreună. Neam adus aminte de oamenii cu care am lucrat, de proiecte, de banii care au reprezentat munca noastră, de momentele cele mai importante și ne-am gândit și la viitor. Am mulțumit tuturor pentru încrederea în noi și pentru ceea ce au făcut pentru a reuși împreună. Sperăm ca în epoca BIM, în care tocmai am intrat, să nu mai fie nevoie de desene pe hârtie. Ne-am amintit de primul proiect, la Cluj, pentru Irene Plus, de locuințele sociale din 26 de orașe, făcute împreună cu partenerii britanici și de marile proiecte publice pe care am avut șansa să le realizăm în orașul nostru și în alte părți. Ne gândim la viitorul biroului și al proiectelor. Provocările continuă să se arate. Lucrăm la proiecte din Cluj, care ne bucură foarte mult pentru că sunt aproape de noi, la proiecte în alte locuri din țară și la proiecte în alte țări și chiar pe alte continente. Am învățat foarte mult în anul care a trecut. Ceea ce ne propunem pentru 2018 ține de a folosi cât mai bine ceea ce știm și mai ales faptul că suntem împreună, o echipă. REVIEW 2017 edition brings us, as we have been accustomed to, a summary of what we have done last year.It is the way we share experiences with everyone who has participated in and those who want to know what a year of architecture and engineering is all about. The year 2017 was for the Dico and Ţigănaş team an anniversary one. 20 years of work have been done together. We remembered the people we worked with, the projects, the money that represented our work, the most important moments, and we also thought about the future. I thanked everyone for their trust in us and for what they did to succeed together. We hope that in the BIM era, in which we have just entered, there will be no need for drawing on paper. We remembered the first project, in Cluj, for Irene Plus, social housing in 26 cities, made with the British partners and the public projects that we had the opportunity to do in our town and elsewhere. We think about the future of the office and the projects. Challenges continue to manifest. We are working on projects in Cluj, which we enjoy very much because we are close to us, to projects in other places in the country and to projects in other countries and even on other continents. I learned a lot in the past year. What we are aiming for 2018 is to make the best use of what we know and especially the fact that we are together, a team.

DicosiTiganas review 2017 | 3


06

16

36

18

CONSTRUIRE SCOALA School Construction

28

10

PARCARE AVRAM IANCU Avram Iancu Parking

48

20

STADION TÂRGU-JIU Târgu-Jiu Stadium

30

EXTINDERE SEDIU FIRMA Office Building Extention

EXTINDERE SALA POLIVALENTĂ Polyvalent Hall Extention

UNITATE MEDICALĂ SPECIALIZATĂ Specialized Medical Unit

40

PUD CONSTRUIRE APARTHOTEL Apart Hotel Masterplan

44

49

22

32

46

51

CENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Specialized Medical Unit

26

BIROURI iQUEST iQuest Offices

CLĂDIRE FUNCTIUNI MIXTE Mixed-Use Building

AMENAJARE INTERIOARA Interior Design

PROPUNERI PATINOAR Iceskating Ring Proposal

14

JUDECĂTORIE BECLEAN Beclean Law Court

STADION ION OBLEMENCO Ion Oblemenco Stadium

DE LONGHI 2 DeLonghi 2

AMENAJARE INTERIOARA Interior Design

12

34

EXTINDERE FABRICĂ DE PRODUCȚIE Production Factory Extention

AMENAJARE BIROURI Interior Design - Office Building

PUZ AIUDULUI Aiudului Masterplan

PROIECTE BIM PENTRU EXPORT BIM Projects for export

47

PUZ FLOREȘTI Floresti Masterplan


2

sport și relaxare//sports&leisure

4

industrial//industrial birouri//offices rezidențial//residential urbanism//master planning

1 4 4 5

instituțional//institutional design interior//interior design coordonare BIM pentru export/ BIM coordination for export

4 8

DicosiTiganas review 2017 | 5PARKING AVRAM IANCU // AVRAM IANCU PARKING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania instituțional // institutional concept // concept 10.100 mp // sqm

despre proiect // about the project Obiectul propus are un volum care s-a dezvoltat pentru pentru a adăposti o parcare supraetajată publică precum și spații de servicii. S-a avut în vedere cerințele celor două funcțiuni, dar și a regulamentului de urbanism pentru această zonă, cu privire la amplasarea în aliniament (front continuu), acoperirea calcanului existent, indici urbanistici și accese. The proposed object has a volume that has been developed to house a multi-storey public parking and service area. Given the demands of the two functions and the urbanistic regulations, this building meets every requirement, from the alignment, to covering the blind wall and all the indicators and accesses. DicosiTiganas review 2017 | 7DicosiTiganas review 2017 | 9CENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT // SPECIALIZED MEDICAL UNIT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania instituțional // institutional în construcție / under construction 2.800 mp // sqm

despre proiect // about the project

Obiectivul acestui proiect a fost de a transforma o clădire existentă dar neviabilă din zona centrală a Clujului într-o clădire funcțională, care să răspundă nevoilor actuale ale centrului. Deși clădirea existentă nu este monument istoric, valoarea sa ambientală, poziția în oraș și obiectivele de interes local cu care se învecinează au determinat o abordare sensibilă a proiectului. Am decis să păstrăm fațada existentă înspre stada Republicii și să dezvoltăm noua construcție în această coajă. Doua nivele de parcaj subteran automatizat asigură necesarul de locuri de parcare atât pentru utilizatorii clădirii cât și pentru cei care doresc să parcheze în apropierea centrului. Suprateran construcția se dezvoltă pe trei nivele de spații pentru cabinete medicale. The objective of this project was to transform an existing but unsustainable building in the central area of Cluj in a functional building that responds to the current needs of the city. Although the existing building is not a historical monument, it’s environmental value, the position it occupies in the city and the athmosphere suggested by the surrounding buildings caused a sensible approach to the project. We decided to keep the existing facade and develop new a construction in this shell. Two levels of underground automated parking provide the parking requirements for both building users and those who want to park near the city center. Above ground the construction consists of three levels of medical cabinets. DicosiTiganas review 2017 | 1 1JUDECĂTORIA BECLEAN // BECLEAN LAW COURT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Beclean, Romania birouri // offices în construcție / under construction 3.000 mp // sqm

despre proiect // about the project Judecatoria Beclean funcționează în acest moment într-o clădire revendicată de biserica Evanghelică, clădire improprie acestui program de arhitectură. Din acest motiv, s-a hotarât construcția unui nou sediu. Volumul, masiv la bază și translucid în partea superioară, oglindește dispunerea funcțiunilor: la nivelul inferior sălile de judecată, izolate și protejate, iar în partea superioară birourile magistraților, profitând de lumina naturală. Inălțimea clădirii este variabilă, imaginea generică fiind una de volum compact. Partea cea mai înaltă are în consolă ultimele 2 etaje, protejând accesul în subsol. Expresia plastică a fațadelor creează volume cu linii curate și simple, acuzând orizontalitatea. The Beclean Law Court is currently operating in a building claimed by the Evangelical Church, which is completely inappropriate for the architectural program that it houses. Thus, the theme for the new setting of The Beclean Law Court was born. The volume, that is massive at its basis and translucent on the upper side, talks about the reason (the idea) of displaying the functions: isolated and protected at the lower levels of the courtrooms, and at the upper floors there are the magistrates’ offices, which benefit from plenty of natural sunlight. The building height is variable and the overall picture is that of a benched volume. The highest volume comes out in console on the last two floors. A part of this console is meant to protect the access in the basement, in the inmate area, creating a protected space. The purpose of the plastic expression of the façade is to create volumes with clear, clean lines, emphasizing their horizontality. DicosiTiganas review 2017 | 1 3


22

D


CENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT // SPECIALIZED MEDICAL UNIT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania institutional // institutional finalizat // finished 3.730 mp // sqm

Cota ax = -4.20 m

despre proiect // about the project O familie de medici clujeni au devenit întreprinzători, realizând o clinică de oncologie, cu facilități pentru tratamentele de radio terapie. In proiect au participat activ cei doi frați (o arhitectă și un economist), alături de părinții lor medici. Echipa a realizat tema proiectului, conceptul arhitectural și coordonarea proiectului, adresându-se nouă pentru consultanță, proiectarea structurii și a instalațiilor. Foarte solicitant, complex și cu multe obstacole de depășit, proiectul a fost recent finalizat și clinica inaugurată, fiind un exemplu de succes care reflectă inițiativa privată din domeniul sănătății, susținută de fonduri nerambursabile disponibile pentru acest scop. Lecția interdisciplinarității este una importantă pe care o reținem din această experiență. A family of doctors from Cluj have became entrepreneurs, establishing an oncology clinic with facilities for radio therapy treatments. The two brothers ( one architect and one economist) actively participated in the project together with their parents. The team achieved the project theme, architectural concept and project coordination, addressing us for consulting, designing the structure and facilities. Very demanding, complex and with many obstacles to overcome, the project was recently completed and the clinic inaugurated. It is a success story that reflects the private health initiative, backed by non-reimbursable funds available for this purpose. From this experience, it is important to remember the lesson of interdisciplinarity. DicosiTiganas review 2017 | 1 5SCOALA GIMNAZIALA FLORESTI // SECONDARY SCHOOL IN FLORESTI amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania institutional // institutional în construcție / under construction 4455 mp // sqm

despre proiect // about the project Localitatea Florești este cunoscută pentru anomaliile specifice dezvoltării sale în imediata proximitate a Clujului. Școala la care lucrăm trebuie să aducă un beneficiu locuitorilor, nemai obligându-i să călătorească până la Cluj pentru educația copiilor. Fiind un proiect public, a trebuit să urmăm o temă clasică, impusă de client, care, deși nu permite inovația și experimentul spațial, poate fi rezolvată corect. Am căutat lumina și calitatea aerului ca obiective principale ale proiectului, pe lângă ambianța spațială. Terenul în pantă nu e deloc ușor pentru un volum relativ mare și rigid ca dispoziție planimetrică. Anul 2017 a fost dedicat continuării lucrărilor de construire. Între timp am studiat modul în care vom finisa fațadele pentru a contribui la atmosfera adecvată educației primare. Floreşti is inhabited for the specific anomalies of its development in the immediate proximity of Cluj. The school we are working on has to bring a benefit to the inhabitants,not forcing them anymore to travel to Cluj for the children’s education. Being a public project, we had to follow a classical, client-imposed theme that, although it does not allow space innovation and experimentation, can be solved correctly. We sought light and air quality as the main objectives of the project, in addition to the space ambience. The slope terrain is not easy for a relatively large and rigid volume as a planimetric disposition. The year 2017 was dedicated to continuing construction work. 2017 was dedicated to continue the construction work. Meanwhile, we have studied the facades to contribute at the atmosphere that is appropriate for primary education. DicosiTiganas review 2017 | 1 7STADION MUNICIPAL TÂRGU-JIU // TÂRGU-JIU STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Târgu Jiu, Romania sport&relaxare // sport&leisure în construcție // under construction 38.500 mp // sqm

despre proiect / / about the project Noul stadion Pandurii din Tîrgu Jiu îl va înlocui pe cel precedent, oferind condiții deosebite de confort pentru utilizatorii săi (12 518 locuri) , publicul spectator, sportivi și oficiali, jurnaliști și cetățeni care folosesc zona de agrement de pe malul Jiului. Arena multifuncțională pentru fotbal și sporturi atletice va adopta o formulă de integrare în spațiul public care renunță la incinta împrejmuită și generează spații publice noi, ample, pentru promenadă și o bună relaționare cu orașul. The new Tirgu Jiu stadium will replace the old one, offering an outstanding comfort for its users (12 518 seats), audiences, athletes, officials and journalists. At the same time, the citizens will be able to use the recreational area on the banks of Jiu river side. This multipurpose arena for football and athletic sports will adopt a new formula of integration in the public space, disclaiming all the fenced enclosures and generating new extensive places for a better relationship with the city. DicosiTiganas review 2017 | 1 9STADION MUNICIPAL ION OBLEMENCO // ION OBLEMENCO STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Craiova, Romania sport&relaxare / sports&leisure în construcție / under construction 56.900 mp / sqm

despre proiect // about the project Soluția este generată de răspunsurile pe care le-am oferit mai multor cerințe simultane care țin de amplasarea în contextul dat, de funcționalitate și eficiența spațială, de căutarea unei structuri optime și a unei tehnologii de construire adecvate și de materialitate și dialogul vizual care se stabilește între privitori și obiectul construit. Au rezultat câteva componente ale ansamblului: o infrastructură de accesare și adaptare la teren, o întâlnire nuanțată cu pământul; marele inel de circulație, elevat; spațiile împachetate sub gradenele tribunelor, riguros ierarhizate și diferențiate pentru categoriile distincte de utilizatori; o arenă care face trecerea de la circularitatea anvelopei la rectangularitatea terenului cu gazon; o coroană de arce colosale care acoperă tribunele și susțin echipamentele necesare spectacolului sportiv. The solution is generated by the answers provided by more simultaneous requirements related to the location in context, functionality and space efficiency, as well as the search for an optimal structure and appropriate construction technology. The materiality and visual dialogue is established between the viewer and the object. This resulted in some components of the set: an infrastructure for access, adapted to the ground; a nuanced joint with the earth; the elevated pedestrian ring; spaces wrapped under the stands, rigorously ranked and differentiated for various categories of users; an arena that makes the transition from circularity of the envelope to the greensward squareness; a colossal crown of arches covers the stands and supports all the required DicosiTiganas review 2017 | 2 1BIROURI iQUEST // iQUEST OFFICES amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania birouri // offices în construcție // under construction 14.340 mp // sqm

despre proiect // about the project Cunoscuta firma de IT IQuest a decis să construiască propriile birouri, preluând amplasamentul fostei fabrici de confecții Flacăra, pentru care un investitor german prevăzuse în anii boom-ului imobiliar un grup de turnuri de birouri de peste 20 de etaje. Proiectul nostru transformă clădirea principală a fabricii și o extinde cu 2 aripi noi, în prima etapă. Întreg proiectul este dezvoltat în jurul unei axe de spații publice interioare, o gradină pentru pietoni care este oferită cartierului și tuturor celor care doresc să treacă pe aici. Proiectul este în dezvoltare și a doua etapă începe să se contureze în privința conceptului. A well known IT company decided to build their own offices, by taking over the site of the former garment factory ”Flame” for which a german investor planned during the real estate boom a group of office towers over 20 floors. Our project transforms the main building of the fabric and extend it with two new wings, in the first stage.The whole project is developed around an axis indoor public spaces, a garden for pedestrians, offered to the district and all those who want to go on here. The project is developing and the second stage is taking shape in what concerns the concept. DicosiTiganas review 2017 | 2 3DicosiTiganas review 2017 | 2 5EXTINDERE FABRICĂ DE PRODUCȚIE // PRODUCTION FACTORY EXTENTION amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial / industrial in constructie // under construction confidențial / confidential

despre proiect // about the project Acest proiect urmărește extinderea fabricii de componente pentru indrustria de electronice automotive, existentă de câțiva ani la Jucu. În această etapă se propune extinderea ansamblului cu mai multe corpuri de clădire, precum hale de producție, centru logistic, clădire tehnică și casa poartă. This projects seeks the extention of the manufacture of electronic components for the automotive industry, which already exists for a few years now in Jucu. At this stage, it was proposed the expansion of the whole assembly with a few more buildings, such as production hall, logistic center, technical building and the gatehouse. DicosiTiganas review 2017 | 2 7EXTINDERE SEDIU FIRMA MAVI PROD // OFFICE BUILDING EXTENTION MAVI PROD amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Reghin, Romania industrial // industrial in constructie // under construction 1.530mp // 1.530sqm

despre proiect // about the project Acest proiect vine ca o extindere a clădirii existente de birouri cu parter comercial a companiei MAVI Prod. Beneficiarul dorește o identitate nouă, anvelopantă a fost prima cerință, iar extinderea corpului de birouri cu parterul comercial existent, să se definească prin originalitate și funcționalitate. Au fost propuse mai multe concepte funcționale ale spațiului precum și o mobilare aferentă. This project is about the extension of an existing office building with a commercial ground floor of MAVIProd company. The client wants a new identity, the envelope was the primary objective, and the extension of the office building floor to be defined by originality and functionality.Several functional concepts of office space have been developed. DicosiTiganas review 2017 | 2 9DE LONGHI 2 // DE LONGHI 2 amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial / industrial în construcție / under construction confidențial / confidential

despre proiect // about the project Ne place arhitectura industrială pentru că e exigentă, precisă și se adresează oamenilor angajați în cultura companiilor din care fac parte. De Longhi își consolidează producția la Cluj. Pentru că ceea ce fac ei este design italian și construcțiile încearcă să ofere o linie elegantă, proprie. Deși sunt vis a vis de Bosch, în parcul industrial de la Jucu, de lângă Cluj, construcțiile fabricii De Longhi au o cu totul altă aparență și organizare. Este a doua extindere a fabricii de electrocasnice care sperăm să se dezvolte în continuare. We like industrial architecture because it is demanding, precise and addresses to people employed in the corporate culture they belong. De Longhi strengthens its production in Cluj. Because what they do is Italian design,the construction as well attempts to provide an elegant lines of its own. Although across from Bosch, in the industrial park in Jucu, near Cluj, De Longhi factory buildings have a completely different appearance and organization. It is the second extension of the appliances factory which we hope to develop further. DicosiTiganas review 2017 | 3 1CENTRU CERCETARE // RESEARCH CENTER & OFFICE BUILDING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania industrial / industrial autorizat / building permission confidențial / confidential

despre proiect // about the project Pe amplasamentul fostei fabrici Flacăra din Cluj dezvoltăm în continuare etapele care urmează. După ce am studiat o combinație de birouri și locuințe, faza a doua s-a concretizt în direcția unui nou centru de cercetare și dezvoltare, adică o clădire de birouri avansată. Ștacheta a fost fixată foarte sus de Click Factory, noul nume al primei clădiri, deja ocupate în cea mai mare măsură de firme de IT. Construcția a fost autorizată și continuăm să lucrăm la detalii. Va fi sobră, elegantă și organizată după noua filosofie Inspiring Working Spaces, IWC, care presupune flexibilitate și spații neconvenționale. Va fi o prezență cu propria identitate, compatibilă cu celelalte construcții care alcătuiesc deja sau vor face parte din acestă dezvoltare. Avem convingerea că ansamblul care crește pe acest teren va fi, cel puțin pentru un timp, cel mai atractiv loc pentru a lucra în orașul nostru. On the site of the former Flacăra factory in Cluj, we continue to develop the next steps. After studying a combination of offices and dwellings, the second phase turned to a new research and development center, an advanced office building. The tag was set very high above Click Factory, the new name of the first building, already occupied by IT firms. The construction has been authorized and we continue to work on the details. It will be sober, elegant and organized after the new Inspiring Working Spaces philosophy, IWC, which implies flexibility and unconventional spaces. It will be a presence with its own identity, compatible with the other constructions that already make or will be part of this development. We are convinced that the ensemble that grows on this land will be, at least for a time, the most attractive place to work in our city. DicosiTiganas review 2017 | 3 3AMENAJARE BIROURI // INTERIOR DESIGN OFFICE BUILDING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial / industrial finalizat / finished 4590 mp / sqm

despre proiect // about the project O nouă clădire multifuncțională a fost propusă în cadrul Fabricii de Producție Robert Bosch. Acest corp de clădire va fi legat de corpurile de clădire existente prin alei carosabile și pietonale, spații verzi și parcări. Sub forma dreptunghiulară vor fi incluse zone de ateliere și laboratoare dar și zone de depozitare sau spații tehnice. A new multifunctional building was proposed within the production factory Robert Bosch. This new building will be linked with the other existing constructions through alleys, green areas and parking lots. Under the rectangular shape, there will be included workshop areas and laboratories, but storage and technical spaces as well. DicosiTiganas review 2017 | 3 5EXTINDERE CAPACITATE SALA POLIVALENTĂ // POLYVALENT HALL EXTENTION amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania sport & relaxare / sport & leisure finalizat / finished - mp / sqm

despre proiect // about the project La un an după inaugurare am fost chemați de Federația Română de Baschet să încercăm să adaptăm Sala Polivalentă la cerințele FIBA Europe, pentru a candida la organizarea unei grupe finale de FIBA Eurobasket 2017. Am adăugat circa 2.500 de locuri suplimentare în gradene demontabile în proximitatea terenului și am creat o tribună media aproape de un centru media amplificat, profitând de spațiul de sub tribuna estică. Experții FIBA Europe au apreciat sala, iar delegația României la competiția ținută la Munchen pentru desemnarea orașelor câștigătoare s-a întors cu contractul pentru 2017. One year after the inauguration, we were called by the Romanian Basketball Federation to try to adapt all the requirements of FIBA Europe to the Polyvalent Hall, in order to organize a group run by FIBA Eurobasket 2017 . There were added about 2,500 additional seats on demountable stands in the proximity of the field and it was created a media tribune near an enhanced media center, taking advantage of the space under the eastern tribune. FIBA Europe experts have appreciated the hall and the Romanian delegation at the competition held in Munich returned among the winning cities with a contract for 2017. DicosiTiganas review 2017 | 3 7AMENAJARE INTERIOARĂ // INTERIOR DESIGN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania design interior / interior design executie / undergoing 6500mp / 6500sqm

despre proiect // about the project Tendința reamenajării spațiilor pentru birouri se extinde la tot mai multe companii reprezentative pentru sectorul R&D din Cluj. Ceea ce a făcut ca proiectul să fie deosebit este consultarea celor care folosesc birourile. Acest proces nu a fost unul deloc ușor pentru că multele idei primite nu au fost neapărat compatibile sau convergente. Ne-au dat totuși direcții pe care am putut face propuneri și prin mai multe iterații spațiile s-au conturat având calități ambientale și economice în același timp. Aportul de zone neconvenționale, de locuri informale face ca amenajarea să fie atractivă. Așteptăm cu emoție reacția celor care le vor folosi. Trend of office space rearrangement is expanding to more and more companies representative of the R & D sector in Cluj. What made the project special is the consultation of those who use the office. This process was not at all easy because the many ideas received were not necessarily compatible or convergent. They have, however, given us directions that we have been able to make, and through several iterations the spaces have been shaped with environmental and economic qualities at the same time. The contribution of unconventional areas, informal places makes the arrangement attractive. We look forward to the reaction of those who will use them. DicosiTiganas review 2017 | 3 9DicosiTiganas review 2017 | 4 1AMENAJARE INTERIOARĂ CLICK FACTORY // INTERIOR DESIGN CLICK FACTORY amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania design interior / interior design executie / undergoing 807mp / 807sqm

despre proiect // about the project După finalizarea și mult așteptata dare în folosință a clădirii reutilizate și extinse a Click Factory, a venit vremea unor amenajări exterioare pentru o parte dintre utilizatori. Spațiile de birouri amenajate de noi poartă amprenta spiritului întregii construcții, riguroase și inovante în același timp. Am folosit accente în spațiile de primire și cele destinate discuțiilor și momentelor de relaxare. Elementele care personalizează amenajarea sunt cu predilecție aparatele de iluminat personalizate și designul tavanelor fonoabsorbante. Va fi un loc de muncă penrtru perioada în care, sub ochii lor, la doar câțiva metri, pe același amplasament se va ridica noua construcție în care se vor muta cei care lucrează în prezent în amenajarea pe care tocmai am finalizat-o. After completion and long-awaited use of the re-used and expanded building of the Click Factory, the time has come for outdoor fittings for some users.Our office spaces are imprinted with the spirit of the entire construction, rigorous and innovative at the same time.I used accents in reception areas and those for discussions and relaxing moments. The elements that customize the arrangement are especially custom lighting fixtures and the design of the sound absorbing ceilings. It will be a job for the period when, under their eyes, just a few meters away, the new building will be built on the same site in which those who are currently working in the arrangement that we have just finished will move. DicosiTiganas review 2017 | 4 3PUZ AIUDULUI // AIUDULUI MASTERPLAN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania urbanism // urban planning concept // concept 6034 mp // sqm

despre about proiect the / /project Provocarea principală în elaborarea celei mai bune soluții architectural urbanistice posibile, pentru tema de proiectare dată, a fost depășirea dificultăților generate de un teren cu suprafață nergulată, marcat de elemente antropice și naturale, care trebuie să se supună rigorilor regulamentului de urbanism. Totodată soluția trebuie să fie viabilă din punct de vedere economic, oferind eficiență și calitate ansamblului. Soluția identificată, propune valorificarea poziției terenului amplasat la intersecția a două străzi și amplasează într-un mod rațional, 34 de locuințe semicolective de două tipuri, cu regim redus de înălțime. The main challenge in developing the best possible urban-architectural solutions for the design theme was to overcome all the difficulties arising from an irregular surface land, marked by anthropogenic and natural elements, land that must abide the rules of urbanism. At the same time, the solution should be economically viable, offering efficiency and quality. The identified solution proposes valuing the land, located at the crossroad of two streets. The proposal places in a rational way two 34 semicolective housing units of two types, with a reduced height. DicosiTiganas review 2017 | 4 5


PUZ FLORESTI // FLOREȘTI MASTERPLAN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Floresti, Romania comerț & servicii // retail & services aprobat HCL // local council’s approval 55.450mp // 55.450sqm

despre proiect // about the project O cunoscută afacere cu panificație și carne de pasăre din comuna Florești, adiacentă Clujului, a decis să se relocheze în mediul rural, la distanță de zonele aglomerate. Terenul disponibilizat a fost studiat pentru a deveni un ansamblu de locuințe situat în extremitatea estică a comunei, deci în cea mai favorabilă poziție față de Cluj. Dispunând de un teren cu proporții generoase, ansamblul de locuințe colective propus se distinge față de celelalte proiecte din Florești care au ocupat foste terenuri agricole cu proporții nefavorabile. În cazul nostru am putut propune spații ierarhizate, partere dedicate parcărilor, însorire favorabilă și densități optime. Cele mai solicitante au fost studiile de trafic și conectarea la drumul național, cunoscut ca deosebit de aglomerat, impunânduse rezolvări cu intersecții semaforizate. Planul urbanistic a fost aprobat și studiul va continua pentru a detalia construcțiile și aproba lucrările de execuție. A well-known bakery and poultry business in Floresti commune, adjacent to Cluj, decided to relocate to rural areas, away from crowded areas. The redundant land was studied to become a housing estate located in the eastern extremity of the commune, thus in the most favorable position towards Cluj. With a generous land area, the proposed collective housing group is distinguished from other Floresti projects that occupied former agricultural land of unfavorable proportions. In our case we could propose hierarchical spaces, parking lots, favorable sunshine and optimum densities. The most demanding were the traffic studies and the connection to the national road, known as a particularly crowded, requiring resolving with traffic lights. The urban plan was approved and the study will continue to detail the construction and approve the construction work.


PUD CONSTRUIRE APARTHOTEL // APART HOTEL MASTERPLAN amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania comerț & servicii // retail & services aprobat HCL // local council’s approval 1.312 mp // sqm

despre proiect // about the project Proiectul urbanistic vizeaza reglementarea construirii unui hotel de apartamente, cu 8 unitati de cazare si functiuni aferente. Amplasamentul localizat intr-o arie pericentrala a municipiului, aflata intr-un amplu proces de restructurare si densificare, este ideal pentru functiunea aleasa.Forma neregulata a parcelei, amplasarea chiar pe limita a doua unitati teritoriale de referinta, tesutul urban existent, dorintele beneficiarului, dar si asteptarile vecinilor si mai ales regulamentul de urbanism au contribuit impreuna la desavarsirea si asezarea volumetriei pe sit. The urbanization project aims at regulating the construction of an apartment hotel with 8 accommodation units and related functions. The location is in the neighborhood of the city, in an extensive restructuring and densification process, is ideal for the chosen function. The irregular shape of the plot, the location of just two territorial units of reference, the existence of urban tissues, the desire of the beneficiary, but also the expectations of the neighbors and, moreover, the regulation of urbanism, together contributed to the completion and the placement of volumetry on the site. DicosiTiganas review 2017 | 4 7


U N E R E

P R O P U N E R E

U N E R

N E R E

E I L

U

T I L

U

U T

T I L

I L CORPURI CORPURI ILUMINAT ILUMINAT

T A

I Z

A

I Z

I Z A

A FANTANA FANTANA / STATUIE / STATUIE /UMBRELA /UMBRELA /BRAD CRACIUN /BRAD CRACIUN

I Z

E

P

R

E

P

R

R E

E P

P PATINUAR PATINUAR IARNA IARNA /PROMENADA /PROMENADA VARA VARA

R

A

A R

R C

C -

V A

V A

R

C

V A R

A

R

C

V A

R

KURTOSKURTOS

A

GRADENE GRADENE / LOC JOACA / LOC JOACA

R

R

I A

N

T

I A

N

T

I A

I A N

N

PISTA PISTA BICICLETE BICICLETE

HINTA HINTA /BALANSOAR /BALANSOAR CAFE CAFE

s t r . G e o r g e C o s b u c

s t r . G e o r g e C o s b u c

A

I I

A

I I

T A

T A I

I

P R O P U N E R

P R O P U N E R

E

U

T

I L I Z A

E

U

T

I L I Z A

HINTI HINTI /BALANSOARE /BALANSOARE

suprafata totala: 8792mp patinoar: 1650mp structuri: 620mp suprafata totala: 8792mp patinoar: 1650mp structuri: 620mp

suprafata totala: 8792mp patinoar: 645mp structuri: 200mp suprafata totala: 8792mp patinoar: 645mp structuri: 200mp

PROMENADA PROMENADA R

E

R

E e n t e ei n t e i p ll aI inudl e I pn ed ne dp e n d S p l a Si u

CAFE CAFE /BILETE/BILETE PATINUAR PATINUAR PATINUAR PATINUAR IARNAIARNA / TERENURI / TERENURI VARA VARA P

A

R

C

V A

P

A

R

C

V A

MASINARII MASINARII GHEATA GHEATA R

I A

N

T

A

R

I A

N

T

A

PAVILION PAVILION

GRADENE GRADENE LEMN LEMN PISTA PISTA BICICLETE BICICLETE

s t r . G e o r g e C o s b u c

s t r . G e o r g e C o s b u c

I V

I V

RECREERE RECREERE

C o s b u c

GRADENE GRADENE LOCJOS STAT JOS LOC STAT

G e o r g e

i e n t e i e d I nn dd ee pn et n S p l a i uSl p Il na di ue l p e

s t r .

u i u i u l u l o n o n d i a d i S t

P R O P U a S t a a e e l e e A l A

i i l u l u n u n u i o i o a d a d S t S t a a e e e e A l A l

P R O P U C o s b u c

i i l u l u n u n u i o i o a d a d S t S t a e e A l

O P G e o r g e

CAFE

s t r . G e o r g e C o s b u c

s t r . G e o r g e

suprafata totala: 8792mp patinoar: 1430mp structuri: 870mp suprafata totala: 8792mp C o s b u c

P R O P U N E R E U T I L I Z A R E

patinoar: 1430mp structuri: 870mp

P A R C V A R I A N T A I I I

P R O P U N E R E U T I L I Z A R E P A R C V A R I A N T A I I I

t en i d e n t e i n e e p d e n d l eI n u p S p l a i u Sl pI lnadi e

PISTA PISTA BICICLETE BICICLETE

INCHIRIERI INCHIRIERI PATINE PATINE

KURTOSKURTOS

LOC DE LOC DE JOACA JOACA

PATINUAR PATINUAR IARNA IARNA /SKATE &/SKATE ROLE & ROLE VARA VARA PLATFORMA PLATFORMA LEMN LEMN

STRUCTURA STRUCTURA RAMPA SKATE RAMPA SKATE CAFE CAFE

FANTANA FANTANA

PLATFORMA PLATFORMA LEMN LEMN

ZONA ZONA BANCI BANCI

PISTA PISTA BICICLETE BICICLETE

PLATFORMA PLATFORMA LEMN LEMN

PATINUAR PATINUAR IARNA IARNA /LOC JOACA /LOC JOACA VARA VARA

PASAJ PASAJ SUSPENDAT SUSPENDAT

CAFE

PAVILIOANE PAVILIOANE SUB PASAJ SUB PASAJ

FANTANIFANTANI

FASII FASII SPATII VERZI SPATII VERZI

BANCI BANCI

HAMACEALA HAMACEALA

t en i d e n t e i n e e p d e n d l eI n u p S p l a i u Sl pI lnadi e

a e e A l

i i l u l u n u n u i o i o a d a d S t S t a e e A l

R

BANCI BANCI SUB COPACI SUB COPACI

a e e A l

P suprafata totala: 8792mp patinoar: 1310mp structuri suspendate: 790mp suprafata totala: 8792mp patinoar: 1310mp structuri suspendate: 790mp s t r .


PROPUNERI PATINOAR // ICE-SKATING RING PROPOSAL amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania spatii publice // public spaces propunere // proposal 8.792mp // 8.792sqm

despre proiect // about the project Pe la mijlocul anului a apărut în rândul colegilor care sunt membri în comisia de urbanism de la primăria orașului o îngrijorare referitoare la intenția de a construi un patinoar artificial pe lacul din parcul central. Ajunși la convingerea că amplasarea unor echipamente grele și voluminoase și mai ales realizarea de pontoane flotante pe lac este prea invazivă, am propus mai multe soluții dezvoltate de câțiva colegi din birou. Acestea au fost demonstrații că terenul disponibil de lângă stadion și parcul de joacă pentru copii pot fi amenajate favorabil și pot primi mult așteptatul patinoar. Soluțiile noastre au fost oferite primarului și arhitectului șef în speranța că se va organiza un concurs pentru reconfigurarea parcului. Din păcate proiectul a fost atribuit direct firmei care a realizat și propunerea de pe lac. In the middle of the year, among colleagues who are members of the urban planning committee in town hall, a concern was expressed about the intention of building an artificial platform on the lake in the central park. Convinced that the location can get heavy and bulky equipment and especially the floating pontoon on the lake is too invasive,we proposed several solutions developed by a few colleagues in the office. These were demonstrations that the available playground near the stadium and the children’s playground can be favorable arranged and can embrace the long-awaited skating rink. Our solutions were offered to the mayor and to the architect in the hope that he will organize a contest for reconfiguration of the park. Unfortunately, the project was directly attributed to the company that made its proposal on the lake. DicosiTiganas review 2017 | 4 9Ordine cronologica // Chronological order:

2014-2016 Scandinavian Region Modular Datacenters 14000mp * 2 2015-2016 South America Modular Datacenter 2000mp 2016-2017 USA, Colorado Datacenter 1500mp 2017-2018 Middle East Modular Datacenters 2800mp + 2000mp 2017-2018 USA, California Datacenter 6000mp 2017-2018 South Africa Modular Datacenter 500mp 2017-2019 Central Europe Datacenter 8000mp 2017-2019 Central Europe Datacenter 8000mp

PROIECTE PENTRU EXPORT // PROJECTS FOR EXPORT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

international / international baza date // data center in diferite faze // in diferent stages variabil // various

despre proiect // about the project In urma unor colaborări reușite cu firme care au investit sau lucrat pentru proiecte industriale în România, am intrat în colaborări internaționale. Proiectele pentru care am lucrat în cadrul unor echipe complexe fac parte din ultima generație de construcții dezvoltate în BIM. Am creat în biroul nostru o echipă specializată în coordonarea și dezvoltarea proiectelor BIM, modelarea complexă care include toate specialitățile. Rezultatul este o foarte bună posibilitate de a acorda în mediul digital toate elementele construcției și a evita erorile de coordonare sau de cuantificare a necesarului de materiale, sisteme și echipamente. Colaborarea prin internet funcționează foarte bine, iar proiectele realizate sunt deja pe patru continente diferite. Clauzele de confidențialitate ale contractelor nu ne permit să dăm detalii și să ilustrăm aceste proiecte, dar segmentul acesta de activitate și lucrările realizate ne confirmă că viitorul va aparține abordărilor în BIM și că pentru noi acesta a început deja din 2014. Following successful collaborations with companies that have invested or worked for industrial projects in Romania, we have entered into international collaborations. The projects for which we have worked in complex teams are part of the latest generation of buildings developed in BIM. We have created a team specializing in working in ILS, complex modeling that includes all specialties. The result is a very good possibility to give all the elements of construction in the digital environment and to avoid errors of coordination or quantification of materials, systems and equipment needs. Collaboration through internet works very well and the projects are already on four different continents. The confidentiality clauses of the contracts do not allow us to detail and illustrate these projects, but this segment of work and our work confirm that the future will belong to the ILO approaches and that it has already started for us since 2014. DicosiTiganas review 2017 | 5 1


Expoziții / Exhibitions


Green Building Project 2017 //Romania Green Building Council

Certificat energetic Cladire clasa A //Certificate for A class Building

Nominalizare Arhitectura Dotarilor Comunitare si de Productie Batra 2017 //BATRA 2017 Nominalization for industrial Buildings Award

Premiul BATRA pentru articole arhitectura //BATRA 2017 Award for Architecture article-writting Certificate / Certificates

Premii/ Awards

DicosiTiganas review 2017 | 5 3


Aniversarea de 20 de ani Stadion Cluj Arena/ 20years anniversary Cluj Arena Stadium


Conferinta Seoul / Seoul Conference

DicosiTiganas review 2017 | 5 5


Č˜i petrecerea de Crăciun! 4 Champions, Sala polivalenta Cluj / And the Christmas party! 4 Champions, Multifunctional Sports Hall Cluj


161 total colegi angajați

> 1 000 000 mp construiți

700 total ani lucrați

220 000 mp in faza de proiectare și execuție

320 total proiecte

1 700 000 mp proiectați

340 000 mp planșe tipărite

460 km rola hârtie

DicosiTiganas review 2017 | 5 7


Martie 2017 | March 2017

Aprilie 2017 | April 2017

Iunie 2017 | June 2017

Cluj Arena apare in Atlasul Arhitecturii Contemporane Fundația Mies van der Rohe Barcelona a publicat Atlasul Arhitecturii Contemporane, cuprinzând proiecte finalizate între 1988-2015 pentru premiul Uniunii Europene pentru arhitectura contemporana - Mies van der Rohe. La categoria Sport găsiți proiectul nostru, Cluj Arena, care a fost nominalizat in anul 2013.

Interviu cu Șerban Țigănaș la TVR Anul acesta, Campionatul European de Gimnastică a fost găzduit de Sala Polivalentă Cluj-Napoca. Odată cu acest eveniment important, Arhitectul Șerban Țigănaș a fost invitat la un interviu la televiziunea națională, TVR, unde a discutat despre acest proiect al firmei si alte inițiative similare.

Mai 2017 | May 2017

October 2017 | Octombrie 2017

Interviu cu Șerban Țigănaș, in revista Zeppelin Ultimul număr al revistei Zeppelin, nr. 145 martie-aprilie cuprinde și un interviu cu Șerban Țigănaș despre profesia de arhitect, piața construcțiilor și proiecte ambițioase.

Aprilie 2017 | April 2017 Articol cu Șerban Țigănaș, in revista Arena Construcțiilor Un nou articol despre calitatea în construcții in revista Arena Construcțiilor cu Șerban Țigănaș.

Arena Construcțiilor publică un nou articol despre piața construcțiilor Șerban Țigănaș este invitat din nou pentru a discuta evoluția pieții construcțiilor, despre provocările si dificultațile curente.

Nominalizați la Bienala de Arhitectură Transilvania ediția 2017 Cantina Bosch Rexroth de la Blaj nominalizată la premiul pentru Arhitectura Dotărilor Comunitare si de Producție. Pe lângă cele 8 categorii de concurs, şi la ediţia aceasta, ca şi la ediţia precedentă, a fost premiat şi cel mai bun articol cu şi despre arhitecţi/arhitectură. Premiul i-a revenit lui Şerban Ţigănaş, pentru o serie de articole publicate in 2016-2017.


Decembrie 2017 | December 2017 Click Factory declarată cladirea verde a anului 2017 Green Building Council Romania a ales proiectul fabricii renovate de la Flacăra, Cluj-Napoca, actuala Click Factory ca fiind cel mai eficient proiect verde al anului 2017, categoria clădiri de peste 500mp.

Media / Media Ne pregătim încet să încheiem anul, organizând ca și în anul precedent o petrecere pentru cei mari, dar și pentru cei mici, punând totodata la cale planuri pentru viitor. We are slowly getting closer to the end of the year, by organizing a party for the big ones but as well for the youngsters, while making future plans.

Anul acesta s-au derulat multe evenimente, de la expoziții la conferințe, de la apariții la publicații, fiecare în parte a reprezentat o experiență noua de care ne-am bucurat pe măsură și din care am învățat în același timp. This year, many events took place, from exhibitions to conferences, from coverage to publications, each one represented a new experience that we enjoyed and from which we have learned something. DicosiTiganas review 2017 | 5 9


ag e

26 37 13 6 11

to ta l

ar ch str ite uc ct tu s ra le ng ine er M s EP en gin ee rs ad m ini str at ion

25/52

av er ag e

22 52

27/52

61


Stagiarii aprobați la examenul pentru drept de semnatură Toți arhitecții stagiari ai firmei care și-au completat perioada de stagiu anul acesta au trecut examenul pentru dreptul de semnătura. Felicitări: Ruxandra Grigoraș, Adina Merloi, Carla Simut, Robert Kadar, Razvan Petriș, Oana Manciulea, Oana Mureșan și Andreea Văduvescu! Interns admitted to the right of signature exam. Congratulations! Ruxandra Grigoraș, Adina Merloi, Carla Simut, Robert Kadar, Razvan Petriș, Oana Manciulea, Oana Mureșan și Andreea Văduvescu!

Noii membrii ai echipei DTP S-au alăturat 6membrii noi echipei, arhitecți și ingineri. Bine ați venit: Alexandru Zaharia, Marcel Crișan, Endre Kodori, Denisa Petruș, Eduard Bucșa, Corina Birsan și Răzvan Gheorghe. Six new members have joined our team, architects and engineers: Alexandru Zaharia, Marcel Crișan, Endre Kodori, Denisa Petruș, Eduard Bucșa, Corina Birsan și Răzvan Gheorghe.

Noutati echipa angajati / Changes in our team

DicosiTiganas review 2017 | 6 1mulțumim thank you


2017 REVIEW