Review 2019 Dico și Țigănaș

Page 1

2019 REVIEW


Calea Dorobanților 98-100, 400609, Cluj-Napoca www.dicositiganas.ro http://www.facebook.com/dicositiganas office@dicositiganas.ro

credite // credits redactor editorial// editorial writing design editorial// editorial design fotograf // photographer vizualizări 3D // 3D visualisations

drepturi de autor // copyright

Șerban Țigănaș Adina Merloi | Sandra Rotărescu | Maria Buiga Alexandra Bendea Alexandru Zaharia | Ciprian Onețiu ©2019 DICOșiŢIGĂNAŞ Acest material este supus drepturilor de autor. Toate lucrările prezentate în această broșură sunt proprietatea intelectuală a DICO și ŢIGĂNAŞ și nu pot fi imprimate sau reproduse parțial sau în întregime fără consimțământul explicit. This material is subjected to copyright. All works featured in this brochure are the intellectual property of DICO și ŢIGĂNAŞ and can not be printed or reproduced partially or entirely without explicit consent.


Ediția REVIEW 2019 prezintă proiectele la care am lucrat de-a lungul anului. Această retrospectivă prezintă atât propuneri conceptuale, cât și lucrări aproape finalizate sau chiar date în folosință. Am lucrat la proiecte situate în Cluj, dar și la proiecte aflate în alte localități din țară, lucrări mai mici sau mai mari, toate la fel de importante pentru noi. Vrem să mulțumim celor care au lucrat împreună cu noi, celor care au avut încredere în noi și prietenilor care ne-au ajutat să realizăm împreună aceste proiecte. Provocările continuă să se arate, iar pentru 2020 ne propunem să folosim cât mai bine ceea ce am învățat de-a lungul anilor. The REVIEW 2019 edition reveals the projects we have worked on throughout the year. This retrospective presents conceptual proposals, as well as projects nearing completion or already in use. We have worked on projects situated Cluj and in other parts of the country, works of different sizes, all equally important to us. We want to thank those who have worked with us, those who have trusted us and the friends who have helped achieve the results presented in this booklet. The challenges continue to show up, and for 2020 we are aiming to put our acquired knowledge to its best use.

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 3


7

STADION NAŢIONAL DE RUBGY ARCUL DE TRIUMF, BUCUREŞTI NATIONAL RUGBY STADIUM ARCH OF TRIUMPH, BUCHAREST

9

SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, BRAȘOV MULTIFUNCTIONAL HALL, BRAȘOV

11

SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, BISTRIȚA MULTIFUNCTIONAL HALL, BISTRIȚA

13

REFUNCŢIONALIZARE PT ÎNVĂŢĂMÂNT, CLUJ-NAPOCA RECONVERSION FOR EDUCATION, CLUJ-NAPOCA

21

BOSCH ELECTRONICE AUTOMOTIVE , JUCU BOSCH AUTOMOTIVE ELECTRONIC, JUCU

15

PARCAJ AVRAM IANCU, CLUJ-NAPOCA AVRAM IANCU PARKING, CLUJ-NAPOCA

17

CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ, BLAJ MULTIPURPOSE BUILDING, BLAJ

19

BOSCH ENGINERRING CENTER, CLUJ-NAPOCA BOSCH ENGINEERING CENTER, CLUJ-NAPOCA

23

STADION, TÂRGU JIU STADIUM, TÂRGU JIU

25

CENTRU DE AFACERI ADVANCITY, CLUJ-NAPOCA ADVANCITY BUSINESS CENTER, CLUJ-NAPOCA

27

SPITALUL MONZA-ARES, CLUJ-NAPOCA MONZA-ARES HOSPITAL, CLUJ-NAPOCA

31

PUZ, BISTRIȚA MASTERPLAN, BISTRIȚA

32

PROIECTE BIM PENTRU EXPORT BIM PROJECTS FOR EXPORT

29

CTPARK, SIBIU CTPARK, SIBIU


4

sport și relaxare//sports&leisure 3

industrial//industrial

2

birouri//offices

3

altele//other urbanism//master planning export//export

1 1

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 5STADION NAŢIONAL DE RUGBY ARCUL DE TRIUMF BUCUREŞTI // NATIONAL RUGBY STADIUM ARCH OF TRIUMPH BUCHAREST amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

București, România sport și relaxare // sport & leisure în construcție // under construction confidențial // confidential

despre proiect // about the project Stadionul Național de Rugby de la Arcul de Trumf din București necesită o modernizare completă. Soluția propusă, răspunde multiplelor provocări ale contextului : limitările suprafeței disponibile, regularizarea unei intersecții importante cu majorarea spațiului public din proximitate, condiții de înălțime și configurare aferente unei zone protejate și condițiile infrastructurii edilitare de la fața locului. Am preluat direcția arhitecturală pornită de clădirea Comitetului Olimpic Român, organizând un mic hotel pentru sportivi spre stradă. Colțul needificabil dinspre biserica mănăstirii Cașin va fi translucid, alternând panourile materiale cu cele imateriale ale anvelopei generale.Imaginea exterioară este construită în planuri suprapuse, cu o modulare dezvoltată parametric. Spațiile pentru sportivi, oficiali, presă și public sunt dozate atent și separate, rezultatul fiind o alcătuire funcțională, un stadion urban coerent. The National Rugby Stadium in Bucharest, close to the Arch of Triumph, is in dire need of a complete modernization. The proposed solution is an answer to the multiple challenges of its context: the limited buildable surface available, the regularization of an important intersection with the increase of the public space, the constraints imposed on the height and configuration of the building given its placement in a protected area and the infrastructural conditions of the site. We assumed the architectural direction of the Romanian Olympic Committee’s building, organizing a small hotel to accommodate the athletes. The non-constructible corner towards the Cașin monastery will be translucent, alternating the material panels with the immaterial ones. The exterior image is assembled from protruding plans with parametric modulation. The spaces for athletes, officials, press and public are carefully sized and separated, thus resulting in a functional assembly, an urban, coherent stadium. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 7SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ BRAȘOV // MULTIFUNCTIONAL HALL BRAȘOV amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Brașov, România sport și relaxare // sport & leisure SF aprobat// FS approved confidențial // confidential

despre proiect // about the project Următoarea investiție municipală de anvergură din Brașov va fi Sala Polivalentă. Terenul ales oferă posibilitatea unei operațiuni mai ample de regenerare urbană a unei foste zone industriale situate la ieșirea către Rîșnov, Făgăraș și spre centura ocolitoare din zona nordică a orașului. Amplasamentul unui fost stadion cu gradene pe val de pământ se va transforma într-un parc sportiv, de peste zece hectare, ce va putea acomoda și diferite activități culturale și de agrement, implicând în dezvoltare și terenurile adiacente. Sala se va amplasa pe un relief artificial care va crea un nivel inferior, dedicat multiplelor accese și conexiuni de care are nevoie, și unul superior, pentru public. Arhitectura este inspirată din topografia naturală a vecinătăților. Sala mare va avea două niveluri cu gradene suprapuse pentru un total de 10.000 de locuri, iar sala mică va dispune de o tribună cu 1.152 de locuri. Construcția ve beneficia de sisteme avansate pentru utilizarea energiilor regenerable și eficientizarea consumurilor. The next major public investment in the city if Brașov is going to be a Multifunctional Sports Hall. The chosen site offers the possibility of a major urban renewal which involves a former industrial site near the road exiting the city towards Râșnov and towards the city bypass road on the northern side. The site of a former stadium with stepped seating set in a natural hill is now being transformed in a sports themed park which can host an array of activities, whether leisurely, sportive or cultural. The adjacent sites are also being taken into consideration in the design with the singular aim of improving the spatial and functional qualities of the area. The Sports Hall sits on an artificially created hill, thus carefully mediating between the different categories of users and their dedicated access points. The architectural language takes cue from the natural landscape surrounding the development. The large hall can host up to 10.000 spectators on two levels of stepped rows of seating, while the training space can also welcome up to 1152 visitors. Advanced systems utilizing renewable energy and efficient consumption of resources are carefully integrated within the building. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 9SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ BISTRIȚA // MULTIFUNCTIONAL HALL BISTRIȚA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Bistrița, România sport și relaxare // sport & leisure SF aprobat// FS approved confidențial // confidential

despre proiect // about the project La Bistrița există intenția dezvoltării unui pol pentru activități sportive și de agrement. Partea de nord-vest a orașului se dovedește a fii zona ideală pentru acest tip de dezvoltare arhitecturală. Prima construcție din ansamblu este viitoarea Sală Polivalentă, pentru care am realizat conceptul prin studiul de fezabilitate aprobat. Ea va avea 2675 de locuri pentru spectatori în sala principală, o sală secundară pentru antrenamente și un hotel cu 30 de camere pentru sportivi, încorporat. Clădirea este compactă și utilizează formule spațiale raționale, optimizate, bazate pe o distribuție perimetrală a circulațiilor, pornind de la un acces general, având evacuări multiple. Utilizarea polivalentă va fi posibilă prin comprimarea primelor rânduri de gradene retractabile și conectarea sălii principale cu sala de antrenamente, pentru diferite scenarii. În prezent, contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat. The city of Bistrița wishes to redefine itself as a nucleus for sports activities. The north-Western part of the city proved to be the ideal place for this type of development. The first building in the complex is going to be a Multifunctional Sports Hall, whose feasibility has already been studied and approved by the municipality. With a capacity of 2675 seats in the main hall, a secondary hall for training and 30 rooms for the accommodation of athletes, this building is planned to be the heart of the new sports complex. The building is compact and rationally optimized following the principle of a circumferential distribution of paths, starting from the main access point and diverging in an array of exit points. The multitude of activities which can be held in this hall is achieved through a series of design decisions, from the retractable rows of seating, accommodating the different sizes of sports fields, to the efficient spatial distribution which, upon request, allows the large and small halls to be linked together by the simple removal of a specially designed wall. At the moment, the contac for the design and build was signed. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 11REFUNCŢIONALIZARE PT ÎNVĂŢĂMÂNT CLUJ-NAPOCA // RECONVERSION FOR EDUCATION CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România altele // other SF aprobat // FS approved 9300mp // sqm

despre proiect // about the project Clujul universităților se consolidează în zona centrală. Achiziția Universității Tehnice a două construcții adiacente, fosta Casă de Modă și Banca Transilvania, deschide posibilitatea extinderii spațiilor educaționale ale facultăților aflate deja pe strada George Barițiu și crearea unui ”hub” pentru cercetare, inovare și consolidarea relației universității cu mediul de afaceri. Am realizat un studiu și documentația pentru lucrări de intervenție, cunoscută ca DALI, prin care am legat cele două clădiri ca imagine, acestea făcând acum parte din familia politehnicii. Principalele inovații spațiale sunt salonul de expoziții care va funcționa în fosta sală de prezentare de modă de la parter și un centru de conferințe cu o sală mare supraînălțată și două săli secundare, foaiere și alte anexe, la ultimul etaj. Proiectul tehnic este finalizat și predat. The presence of Cluj’s universities is consolidating in the central area. The acquisition by the Technical University of two adjoining buildings, the former Fashion House and Transilvania Bank, opens the possibility of expanding the educational spaces of the college buildings already on George Bariţiu Street and of creating a „hub” for research and innovation, thus strenghtening the university’s relationship with the business environment. We have conducted a study and documentation for the interventions, known as DALI, by which we have linked the image of the two buildings, both part of the Polytechnic family. The main spacial innovations are the showroom that will function in the former fashion showroom on the ground floor and a conference hall with a large raised-ceiling and two side rooms, foyers and other annexes on the top floor. The tehnical project is now completed. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 13PARCAJ AVRAM IANCU, CLUJ-NAPOCA // AVRAM IANCU PARKING , CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, România altele // other concept // concept 9.984 mp // sqm

despre proiect // about the project Conceptul arhitectural propus urmărește să realizeze o continuitate la nivel formal cu țesutul istoric existent, și totodată, făcând tranziția și legătura între tipologiile existente în zona studiată (locuire, servicii, activități comerciale). Astfel, obiectul propus are un volum care s-a dezvoltat pentru a adăposti o parcare supraetajată publică de 310 locuri, precum și spații de servicii, având în vedere cerințele celor două funcțiuni, precum și cerințele regulamentului de urbanism pentru UTR ZCP_C2 cu privire la amplasarea în aliniament (front continuu), acoperirea calcanului existent, indici urbanistici și accese. The proposed architectural concept aims to achieve a formal continuity with the existing historical tissue and, at the same time, transitions and links the typologies present in the studied area (housing, services, and commercial activities). The proposed object has a volume that has been developed to accommodate a public multi-storey parking with 310 parking places, office and commercial spaces, thus taking into account the requirements of the different functions as well as the urban planning requirements for the area (UTR ZCP_C2) regarding the alignment (continuous), the coverage of the blind wall of the neighbouring building, complying with urbanistic indexes, and accesses. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 15


250

-

330


CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ BLAJ // MULTIPURPOSE BUILDING BLAJ amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Blaj, Romania industrial // industrial construit // built 6.080 mp // sqm

despre proiect // about the project O nouă clădire multifuncțională a fost propusă în cadrul Fabricii de Producție Robert Bosch. Acest corp de clădire este legat de corpurile de clădire existente prin alei carosabile și pietonale, spații verzi și parcări. Sub formă dreptunghiulară vor fi incluse zone de birouri și laboratoare, dar și zone de depozitare și spații tehnice. A new multifunctional building was proposed within the production factory Robert Bosch. This new building will is linked with the other existing constructions through alleys, green areas and parking lots. Under the rectangular shape, there will be included workshop areas , offices and laboratories, but storage and technical spaces as well. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 17BOSCH ENGINEERING CENTER CLUJ-NAPOCA // BOSCH ENGINEERING CENTER CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania birouri // offices în construcție // under construction confidențial // confidential

despre proiect // about the project Pe amplasamentul fostei fabrici Flacăra din Cluj-Napoca dezvoltăm, în continuare, etapele care urmează. După ce am studiat o combinație de birouri și locuințe, faza a doua s-a concretizat în direcția unui nou centru de cercetare și dezvoltare, adică o clădire de birouri avansată. Ștacheta a fost fixată foarte sus de Binarium, noul nume al primei clădiri, deja ocupate în cea mai mare măsură de firme de IT. Construcția este în șantier și continuăm să lucrăm la detalii. Va fi sobră, elegantă și organizată după noua filosofie a principiilor de muncă animate, care presupune flexibilitate și spații neconvenționale. Va fi o prezență cu propria identitate, compatibilă cu celelalte construcții care alcătuiesc deja sau vor face parte din acestă dezvoltare. Avem convingerea că ansamblul care crește pe acest teren va fi, cel puțin pentru un timp, cel mai atractiv loc pentru a lucra în orașul nostru. Proiectarea și managementul de proiect a fost realizat de Bosch Real Estate în colaborare cu biroul de proiectare DICO și ȚIGĂNAȘ. On the site of the former Flacăra factory in Cluj, we continue to develop the next steps. After studying a combination of offices and dwellings, the second phase turned to a new research and development center, an advanced office building. The tag was set very high above Binarium, the new name of the first building, already occupied by IT firms. The building is under construction and we continue to work on the details. It will be sober, elegant and organized after the new Inspiring Working Conditions philosophy, IWC, which implies flexibility and unconventional spaces. It will be a presence with its own identity, compatible with the other constructions that already make or will be part of this development. We are convinced that the ensemble that grows on this land will be, at least for a time, the most attractive place to work in our city. The Design and Project management was accomplished by Bosch Real Estate in cooperation with DICO și ȚIGĂNAȘ birou de proiectare. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 19BOSCH ELECTRONICE AUTOMOTIVE , JUCU // BOSCH AUTOMOTIVE ELECTRONIC, JUCU amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, România industrial // industrial construit // built confidențial // confidential

despre proiect // about the project Acest proiect urmărește extinderea fabricii de componente pentru industria de electronice automotive, existentă de câțiva ani la Jucu. În această etapă se propune extinderea ansamblului cu mai multe corpuri de clădire, precum hale de producție, centru logistic, clădire tehnică și casa-poartă. Proiectarea și managementul de proiect a fost realizat de Bosch Real Estate în colaborare cu biroul de proiectare DICO și ȚIGĂNAȘ. This project seeks the extension of the manufacture of electronic components for the automotive industry, which already exists for a few years now in Jucu. At this stage, it was proposed the expansion of the whole assembly with a few more buildings, such as production hall, logistic center, technical building and the gatehouse. The Design and Project management was accomplished by Bosch Real Estate in cooperation with DICO și ȚIGĂNAȘ birou de proiectare. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 21STADION, TÂRGU JIU //STADIUM, TÂRGU JIU amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Târgu Jiu, România sport & relaxare // sport & leisure construit //built 37.500 mp // sqm

despre proiect // about the project Noul stadion din Târgu Jiu, cu o capacitate de 12.500 de locuri, oferă condiții deosebite de confort pentru utilizatorii săi, publicul spectator, sportivi și oficiali, jurnaliști. De asemenea cetățenii pot folosi zona de agrement de pe malul Jiului. Arena multifuncțională pentru fotbal și sporturi atletice a adoptat o formulă de integrare în spațiul public care renunță la incinta împrejmuită și generează spații publice noi, ample, pentru promenadă și o bună relaționare cu orașul. The new Târgu Jiu stadium, having 12.500 seats, offers now an outstanding comfort for its use users, audiences, athletes, officials, and journalists. At the same time, the citizens can use the recreational area on the banks of the Jiu river. This multipurpose arena for football and athletic sports has adopted a new formula of integration in the public space, disclaiming all the fenced enclosures and generating new extensive places for a better relationship with the city. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 23CENTRU DE AFACERI ADVANCITY, CLUJ-NAPOCA // ADVANCITY BUSINESS CENTER, CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România birouri // offices construit //built 8.913 mp // sqm

despre proiect // about the project Operațiunea de regenerare urbană a incintei fostei fabrici de confecții, Flacăra, a continuat cu a doua fază, Advancity. Este o clădire de birouri articulată cu fosta clădire a fabricii transformată, dată în funcționare de peste un an și jumătate. Legătura dintre cele două etape este evidentă și intenționată, dar în același timp am realizat o identitate nouă pentru această clădire. Fațada are propria materialitate și vibrație obținută din alternarea casetelor pline și a tâmplăriei. Câteva ”citate” ceramice mărturisesc legătura genetică cu Binarium, clădire adiacentă și generatoare a întregului ansamblu. La nivelul acoperișului legătura dintre cele două clădiri este și mai evidentă, prin copertina care continuă linia fermă a marii console a ultimului etaj care privește spre oraș. Planul este simplu și clar, cu toate serviciile dispuse alungit în zona de cuplare și circulații, oferind opțiuni multiple de compartimentare, mobilare și utilizare ocupanților. The urban regeneration operation of the former garment factory, Flacăra, has been continued with the second phase, Advancity. It is an office building articulated with the transformed former factory, which is functioning for over a year and a half. The link between the two stages is obvious and intentional, but, at the same time, we have created a new identity for this building. Certain ceramic „quotes” testify to the genetic link with Binarium, the adjacent construction and also the starting point for the whole assembly. At the level of the roof, the connection between the two buildings is even more obvious, through the canopy that continues the firm line of the large cantilever of the last floor facing the city. The plan is simple and clear, with all the services layed out in an elongated manner in the coupling and traffic area, thus offering multiple options for subdivision, furniture display, and occupant use. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 25SPITALUL MONZA-ARES, CLUJ-NAPOCA // MONZA ARES HOSPITAL, CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // birouri status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România birouri// offices construit // built 2.036 mp // sqm

despre proiect // about the project O construcție de la sfârșitul secolului al 19-lea, deposedată de o parte din terenul său pentru a se construi Casa de Cultură a Studenților în anii 60, fostă policlinică studențească pe vremea comunismului, este transformată în clinică. La exterior se păstrează imaginea de odinioară, cu valoare ambientală, în timp ce spre curtea interioară și pe zona interioară a acoperișului construcția a devenit contemporană. Lipsa spațiului a condus către folosirea subteranului pentru a plasa echipamentele necesare și pentru a introduce un sistem de parcare automat pentru 16 autovehicule, primul robot de acest tip din ClujNapoca. Spațiile interioare se împart în două zone mari, cea pentru intervenții și cea pentru consultații și tratament. A 19th-century building, stripped of a part of its land to build the Student’s House of Culture in the ‘60s, a former student polyclinic during communism, is turned into a clinic. On the outside, the ambient value of the former image is preserved, whereas the inner courtyard have been upgraded to a contemporary look. The lack of space led to the use of the underground to place the necessary equipment and to introduce an automated parking system for 16 vehicles, the first of its kind in Cluj-Napoca. Internal spaces are divided into two large areas, one for interventions and one for consultations and treatment. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 27CTPARK, SIBIU // CTPARK, SIBIU amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Sibiu, România industrial // industrial în construcție // under construction 13.600 mp // sqm

despre proiect // about the project În zona industrială din proximitatea aeroportului din Sibiu am dezvoltat proiectul unui centru logistic. Clădirea monobloc este modulată rațional și urmărește principiile unui astfel de ansamblu în care perfecțiunea organizării interne este definitorie pentru derularea operațiunilor de depozitare și transfer de bunuri. In the industrial area near Sibiu Airport we have developed the project of a logistics center. The monobloc building is rationally modulated and follows the principles of such an assembly, where the perfection of internal organization is defining for carrying out warehousing and transfer operations. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 29


PUZ ,BISTRIŢA // MASTERPLAN, BISTRIŢA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Bistriţa, România urbanism//master planning concept // concept 282.268 mp // sqm

despre proiect // about the project La Bistrița investițiile în dotări sportive ale Consiliului Județean se întâlnesc cu cele ale Consiliului Local al municipiului pentru constituirea unui pol sportiv complex. Alături de pârtiile de schi, aerodromul sportiv și de agrement și noua Sală multifuncțională de sport în construirea căreia suntem în continuare implicați, se conturează un stadion de fotbal, o bază de antrenamente de atletism și pentru alte sporturi în aer liber. Toate vor fi integrate într-un parc care face tranziția între dotările urbane și peisajul colinar din limita sud – estică a localității. Lucrăm la Planul Urbanistic Zonal care le cuprinde pe toate. Sports facilities investments of the County Council in Bistrita meet those of the Local Council of the municipality for the establishment of a complex sports pole. Next to the ski slopes, the sports and leisure aerodrome and the construction of the new Multifunctional Sports Hall in which we are still involved, there is a football stadium, a training ground for athletics and other outdoor sports. All will be integrated in a park that makes the transition between urban amenities and the landscape from the south-eastern limit of the town. We are working on the masterplan which includes them all.


PROIECTE PENTRU EXPORT // PROJECTS FOR EXPORT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Croația baza date // data center in diferite faze // in different stages variabil // various

despre proiect // about the project În urma unor colaborări reușite cu firme care au investit sau lucrat pentru proiecte industriale în România am intrat în colaborări internaționale. Proiectele pentru care am lucrat în cadrul unor echipe complexe fac parte din ultima generație de construcții dezvoltate în BIM. Am creat în biroul nostru o echipă specializată în coordonarea și dezvoltarea proiectelor BIM, modelarea complexă care include toate specialitățile. Rezultatul este o foarte bună posibilitate de a acorda în mediul digital toate elementele construcției și a evita erorile de coordonare sau de cuantificare a necesarului de materiale, sisteme și echipamente. Colaborarea prin internet funcționează foarte bine, iar proiectele realizate sunt deja pe patru continente diferite. Clauzele de confidențialitate ale contractelor nu ne permit să dăm detalii și să ilustrăm aceste proiecte, dar segmentul acesta de activitate și lucrările realizate ne confirmă că viitorul va aparține abordărilor în BIM și că, pentru noi, acesta a început deja din 2014. Following successful collaborations with companies that have invested or worked for industrial projects in Romania, we have entered into international collaborations. The projects for which we have worked in complex teams are part of the latest generation of buildings developed in BIM. We have created a team specializing in working in ILS, complex modelling that includes all specialties. The result is a very good possibility to give all the elements of construction in the digital environment and to avoid errors of coordination or quantification of materials, systems and equipment needs. Collaboration through internet works very well and the projects are already on four different continents. The confidentiality clauses of the contracts do not allow us to offer details or to illustrate these projects, but this segment of work and our work confirm that the future will belong to the ILO approaches and that it has already started for us since 2014. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 31


Ianuarie 2019, Igloo // Ianuarie 2019, Igloo

Septembrie 2019, Proiectarea profilului viitorului arhitect// September 2019, Designing the profile of furure arhitect

Publicaţii// Publicaţii

Mai 2019, Igloo // May 2019 Igloo

Septembrie 2019, Proiectarea profilului viitorului arhitect// September 2019, Designing the profile of furure arhitect

Mai 2019, Eme Outlook// May 2019 Eme Outlook

Octombrie 2019, Catalog EU Mies Award // October 2019, EU Mies Award Catalogue


Octombrie 2019, Detail // October 2019, Detail

Octombrie 2019, Zeppelin// October 2019, Zeppelin

Octombrie 2019, Agenda Construcţiilor// October 2019, Agenda Construcţiilor

Noiembrie 2019, IBC Focus // November 2019, IBC Focus

Octombrie 2019, 100 Arhitects of the year// October 2019, 100 Arhitects of the year

Octombrie 2019, Future Shapers// October 2019, Future Shapers

Noiembrie 2019, Catalog BATRA // November 2019, BATRA Catalogue

Media// Media Anul acesta s-au derulat multe evenimente, de la expoziții la conferințe, de la apariții la publicații, fiecare în parte a reprezentat o experiență nouă de care ne-am bucurat pe măsură și din care am învățat în același timp. This year, many events took place, from exhibitions to conferences, from coverage to publications, each one represented a new experience that we enjoyed and from which we have learned something. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 33


Expoziții / Exhibitions

Bienala națională de arhitectură 2019 // National Architecture Bienalle2019


Ianuarie 2019, Nominalizare la premiile Mies Award // January 2019, Award nomination Mies van der Rohe

Martie 2019, premiul BREEAM // March 2019, BREEAM Award

Mai 2019, premiul Euro Constructii Awards // May 2019, Euro Constructii Award

Octombrie 2019, 100 Arhitects of the year// October 2019, 100 Arhitects of the year Award

Septembrie 2019, premiul AGIR // September 2019, AGIR Award

Noiembrie 2019, Nominalizare BATRA // November 2019, Award nomination BATRA

Premiii // Awards

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 35


ag e

24 36 12 6 8

to ta l

arc str hit uc ec tu ts ral en gin ee M rs EP en gin ee ad rs m ini str at ion

21//48

av er ag e

22 48

27//48

62


Unul dintre arhitecţii stagiari al firmei, care și-a completat perioada de stagiu anul acesta, a trecut examenul pentru dreptul de semnătură. Felicitări, Denisa Petruș! One of the trainee architects of the company, who has completed the internship this year, has been admitted at the right of signature exam. Congratulations, Denisa Petruș!

Noii membrii ai echipei DTP. S-au alăturat 3 membrii noi echipei, arhitecți şi office manager . Bine ați venit: Alexandru Trofin, Csete Kinga Zsuzsanna și Silvia Alexandrescu. Three new members have joined our team, architects and office manager: Alexandru Trofin, Csete Kinga Zsuzsanna and Silvia Alexandrescu.

Noutăți echipa angajați / Changes in our team

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 37DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 39


mulțumim thank you


2019 REVIEW

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2019 41