Review 2020 Dico şi Ţigănaş

Page 1

2020 REVIEW


Calea Dorobanților 98-100, 400609, Cluj-Napoca www.dicositiganas.ro http://www.facebook.com/dicositiganas office@dicositiganas.ro

credite // credits redactor editorial// editorial writing design editorial// editorial design fotograf // photographer vizualizări 3D // 3D visualisations

drepturi de autor // copyright

Șerban Țigănaș Adina Merloi | Maria Buiga | Răzvan Nemțău Alexandra Bendea | Răzvan Nemțău Ciprian Onețiu | Alexandru Zaharia ©2020 DICOșiŢIGĂNAŞ Acest material este supus drepturilor de autor. Toate lucrările prezentate în această broșură sunt proprietatea intelectuală a DICO și ŢIGĂNAŞ și nu pot fi imprimate sau reproduse parțial sau în întregime fără consimțământul explicit. This material is subjected to copyright. All works featured in this brochure are the intellectual property of DICO și ŢIGĂNAŞ and can not be printed or reproduced partially or entirely without explicit consent.


Ediția REVIEW 2020 prezintă proiectele la care am lucrat de-a lungul anului. Această retrospectivă prezintă atât propuneri conceptuale, cât și lucrări aproape finalizate sau chiar date în folosință. Am lucrat la proiecte situate în Cluj, dar și la proiecte aflate în alte localități din țară, lucrări mai mici sau mai mari, toate la fel de importante pentru noi. Vrem să mulțumim celor care au lucrat împreună cu noi, celor care au avut încredere în noi și prietenilor care ne-au ajutat să realizăm împreună aceste proiecte. Provocările continuă să se arate, iar pentru 2021 ne propunem să folosim cât mai bine ceea ce am învățat de-a lungul anilor. The REVIEW 2020 edition reveals the projects we have worked on throughout the year. This retrospective presents conceptual proposals, as well as projects nearing completion or already in use. We have worked on projects situated Cluj and in other parts of the country, works of different sizes, all equally important to us. We want to thank those who have worked with us, those who have trusted us and the friends who have helped achieve the results presented in this booklet. The challenges continue to show up, and for 2021 we are aiming to put our acquired knowledge to its best use.

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 3


7

STADION NAŢIONAL DE RUBGY ARCUL DE TRIUMF, BUCUREŞTI NATIONAL RUGBY STADIUM ARCH OF TRIUMPH, BUCHAREST

9

15

PARCAJ AVRAM IANCU, CLUJ-NAPOCA AVRAM IANCU PARKING, CLUJ-NAPOCA

17

23

STADION, ORADEA STADIUM, ORADEA

24

SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, BRAȘOV MULTIFUNCTIONAL HALL, BRAȘOV

CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ, JUCU MULTIPURPOSE BUILDING, JUCU

PUZ + SF, PARKING BISTRITA MASTERPLAN + FS ,PARKING BISTRITA

11

SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, BISTRIȚA MULTIFUNCTIONAL HALL, BISTRIȚA

13

REFUNCŢIONALIZARE PT ÎNVĂŢĂMÂNT, CLUJ-NAPOCA RECONVERSION FOR EDUCATION, CLUJ-NAPOCA

19

BOSCH 201, CLUJ-NAPOCA BOSCH 201, CLUJ-NAPOCA

21

PUZ + SF, STADION BISTRIȚA MASTERPLAN + FS, BISTRIȚA STADIUM

25

PUZ MIHAI ROMANUL MASTERPLAN MIHAI ROMANUL

27

29

PUZ STADION, ORADEA MASTERPLAN STADIUM, ORADEA

CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLANT COMPREHENSIVE TRANSPLANT CENTER


4

sport și relaxare//sports&leisure industrial//industrial birouri//offices

1 1 2

altele//other

3

urbanism//master planning concurs//competition

1

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 5STADIONUL NAŢIONAL DE RUGBY ARCUL DE TRIUMF, BUCUREŞTI // NATIONAL RUGBY STADIUM ARCH OF TRIUMPH, BUCHAREST amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

București, România sport și relaxare // sport & leisure built //construit 21.852 mp // sqm

despre proiect // about the project Stadionul Național de Rugby de la Arcul de Trumf din București necesită o modernizare completă. Soluția propusă, răspunde multiplelor provocări ale contextului : limitările suprafeței disponibile, regularizarea unei intersecții importante cu majorarea spațiului public din proximitate, condiții de înălțime și configurare aferente unei zone protejate și condițiile infrastructurii edilitare de la fața locului. Am preluat direcția arhitecturală pornită de clădirea Comitetului Olimpic Român, organizând un mic hotel pentru sportivi spre stradă. Colțul needificabil dinspre biserica mănăstirii Cașin va fi translucid, alternând panourile materiale cu cele imateriale ale anvelopei generale.Imaginea exterioară este construită în planuri suprapuse, cu o modulare dezvoltată parametric. Spațiile pentru sportivi, oficiali, presă și public sunt dozate atent și separate, rezultatul fiind o alcătuire funcțională, un stadion urban coerent. The National Rugby Stadium in Bucharest, close to the Arch of Triumph, is in dire need of a complete modernization. The proposed solution is an answer to the multiple challenges of its context: the limited buildable surface available, the regularization of an important intersection with the increase of the public space, the constraints imposed on the height and configuration of the building given its placement in a protected area and the infrastructural conditions of the site. We assumed the architectural direction of the Romanian Olympic Committee’s building, organizing a small hotel to accommodate the athletes. The non-constructible corner towards the Cașin monastery will be translucent, alternating the material panels with the immaterial ones. The exterior image is assembled from protruding plans with parametric modulation. The spaces for athletes, officials, press and public are carefully sized and separated, thus resulting in a functional assembly, an urban, coherent stadium. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 7SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ BRAȘOV // MULTIFUNCTIONAL HALL BRAȘOV amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Brașov, România sport și relaxare // sport & leisure SF aprobat// FS approved 36.754 mp // sqm

despre proiect // about the project Următoarea investiție municipală de anvergură din Brașov va fi Sala Polivalentă. Terenul ales oferă posibilitatea unei operațiuni mai ample de regenerare urbană a unei foste zone industriale situate la ieșirea către Rîșnov, Făgăraș și spre centura ocolitoare din zona nordică a orașului. Amplasamentul unui fost stadion cu gradene pe val de pământ se va transforma într-un parc sportiv, de peste zece hectare, ce va putea acomoda și diferite activități culturale și de agrement, implicând în dezvoltare și terenurile adiacente. Sala se va amplasa pe un relief artificial care va crea un nivel inferior, dedicat multiplelor accese și conexiuni de care are nevoie, și unul superior, pentru public. Arhitectura este inspirată din topografia naturală a vecinătăților. Sala mare va avea două niveluri cu gradene suprapuse pentru un total de 10.000 de locuri, iar sala mică va dispune de o tribună cu 1.152 de locuri. Construcția ve beneficia de sisteme avansate pentru utilizarea energiilor regenerable și eficientizarea consumurilor. The next major public investment in the city if Brașov is going to be a Multifunctional Sports Hall. The chosen site offers the possibility of a major urban renewal which involves a former industrial site near the road exiting the city towards Râșnov and towards the city bypass road on the northern side. The site of a former stadium with stepped seating set in a natural hill is now being transformed in a sports themed park which can host an array of activities, whether leisurely, sportive or cultural. The adjacent sites are also being taken into consideration in the design with the singular aim of improving the spatial and functional qualities of the area. The Sports Hall sits on an artificially created hill, thus carefully mediating between the different categories of users and their dedicated access points. The architectural language takes cue from the natural landscape surrounding the development. The large hall can host up to 10.000 spectators on two levels of stepped rows of seating, while the training space can also welcome up to 1152 visitors. Advanced systems utilizing renewable energy and efficient consumption of resources are carefully integrated within the building. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 9SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ BISTRIȚA // MULTIFUNCTIONAL HALL BISTRIȚA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Bistrița, România sport și relaxare // sport & leisure în construcție // under construction 14.453 mp // sqm

despre proiect // about the project La Bistrița există intenția dezvoltării unui pol pentru activități sportive și de agrement. Partea de nord-vest a orașului se dovedește a fii zona ideală pentru acest tip de dezvoltare arhitecturală. Prima construcție din ansamblu este viitoarea Sală Polivalentă, pentru care am realizat conceptul prin studiul de fezabilitate aprobat. Ea va avea 2661 de locuri pentru spectatori în sala principală, o sală secundară pentru antrenamente și un hotel cu 30 de camere pentru sportivi, încorporat. Clădirea este compactă și utilizează formule spațiale raționale, optimizate, bazate pe o distribuție perimetrală a circulațiilor, pornind de la un acces general, având evacuări multiple. Utilizarea polivalentă va fi posibilă prin comprimarea primelor rânduri de gradene retractabile. Sala de anrenamente și încăperile secundare pot acomoda de asemenea o multitudine de utilizări, de la sesiuni de antrenamente sportive la conferințe. Clădirea este momentan în construcție. The city of Bistrița wishes to redefine itself as a nucleus for sports activities. The north-Western part of the city proved to be the ideal place for this type of development. The first building in the complex is going to be a Multifunctional Sports Hall, whose feasibility has already been studied and approved by the municipality. With a capacity of 2675 seats in the main hall, a secondary hall for training and 30 rooms for the accommodation of athletes, this building is planned to be the heart of the new sports complex. The building is compact and rationally optimized following the principle of a circumferential distribution of paths, starting from the main access point and diverging in an array of exit points. The multitude of activities which can be held in this hall is achieved through a series of design decisions, from the retractable rows of seating, accommodating the different sizes of sports fields, to the multitude of differently sized rooms prepared to accommodate sports clubs gatherings, training sessions or conferences. The building is currently under construction. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 11REFUNCŢIONALIZARE PT ÎNVĂŢĂMÂNT CLUJ-NAPOCA // RECONVERSION FOR EDUCATION CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România altele // other în construcție // under construction 9.300mp // sqm

despre proiect // about the project Prezența universităților clujene se consolidează în zona centrală. Prin achiziția Universității Tehnice a două construcții adiacente, fosta Casa de Modă și Banca Transilvania, se deschide posibilitatea extinderii spațiilor educaționale ale facultăților aflate deja pe strada George Barițiu și crearea unui ”hub” pentru cercetare, inovare și consolidarea relațieiv universității cu mediul de afaceri. Am realizat un studiu și documentația pentru lucrări de intervenție, cunoscută ca DALI, prin care am legat cele două clădiri ca imagine, făcând acum parte din familia politehnicii. Principalele inovații spațiale sunt salonul de expoziții care va funcționa în fosta sală de prezentare de modă de la parter și un centru de conferințe cu o sală mare supraînălțată și două săli secundare, foaiere și alte anexe, la ultimul etaj.Proiectul tehnic este finalizat și predat. The presence of Cluj’s universities is consolidating in the central area. The acquisition by the Technical University of two adjoining buildings, the former Fashion House and Transilvania Bank, opens the possibility of expanding the educational spaces of the college buildings already on George Bariţiu Street and of creating a „hub” for research and innovation, thus strenghtening the university’s relationship with the business environment. We have conducted a study and documentation for the interventions, known as DALI, by which we have linked the image of the two buildings, both part of the Polytechnic family. The main spacial innovations are the showroom that will function in the former fashion showroom on the ground floor and a conference hall with a large raised-ceiling and two side rooms, foyers and other annexes on the top floor. The tehnical project is now completed. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 13PARCAJ AVRAM IANCU, CLUJ-NAPOCA // AVRAM IANCU PARKING , CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, România altele // other în construcție // under construction 9.984 mp // sqm

despre proiect // about the project Conceptul arhitectural propus urmărește să realizeze o continuitate la nivel formal cu țesutul istoric existent, și totodată, făcând tranziția și legătura între tipologiile existente în zona studiată (locuire, servicii, activități comerciale). Astfel, obiectul propus are un volum care s-a dezvoltat pentru a adăposti o parcare supraetajată publică de 310 locuri, precum și spații de servicii, având în vedere cerințele celor două funcțiuni, precum și cerințele regulamentului de urbanism pentru UTR ZCP_C2 cu privire la amplasarea în aliniament (front continuu), acoperirea calcanului existent, indici urbanistici și accese. The proposed architectural concept aims to achieve a formal continuity with the existing historical tissue and, at the same time, transitions and links the typologies present in the studied area (housing, services, and commercial activities). The proposed object has a volume that has been developed to accommodate a public multi-storey parking with 310 parking places, office and commercial spaces, thus taking into account the requirements of the different functions as well as the urban planning requirements for the area (UTR ZCP_C2) regarding the alignment (continuous), the coverage of the blind wall of the neighbouring building, complying with urbanistic indexes and accesses. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 15CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ JUCU // MULTIPURPOSE BUILDING JUCU amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Blaj, Romania industrial // industrial in construcție // under construction 6.080 mp // sqm

despre proiect // about the project O nouă clădire multifuncțională a fost propusă în cadrul Fabricii de Producție Robert Bosch. Acest corp de clădire este legat de corpurile de clădire existente prin alei carosabile și pietonale, spații verzi și parcări. Sub formă dreptunghiulară vor fi incluse zone de birouri și laboratoare, dar și zone de depozitare și spații tehnice. A new multifunctional building was proposed within the production factory Robert Bosch. This new building will is linked with the other existing constructions through alleys, green areas and parking lots. Under the rectangular shape, there will be included workshop areas , offices and laboratories, but storage and technical spaces as well. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 17BOSCH ENGINEERING CENTER CLUJ-NAPOCA //BOSCH ENGINEERING CENTER CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania birouri // offices aprobat // approved 10.586 mp // sqm

despre proiect // about the project A doua etapă a dezvoltării Bosch Engineering Center Cluj va completa ansamblul dezvoltat pe terenul fostei fabrici de confecții Flacăra, din Cluj. Clădirea nouă, a primit codul Clj 201 și va închide frontul stradal permițând treceri generoase spre partea centrală a complexului, piața cu acces public. Cele două clădiri distincte vor fi conectate cu o dublă pasarelă, conectând atât etajele de birouri cât și terasele circulabile. Limbajul sobru și transparent se continuă în realizarea anvelopei noii construcții. Compoziția volumelor răspunde situației din spațiul public, cu rotiri și retrageri care diminuează masivitatea și augmentează dinamismul. Spațiul interior oferă, ca în cazul primei etape, posibilitatea amenajării de locuri adaptate noilor modalități inspirate de organizare a spațiilor de lucru. Noua clădire va fi o prezență contemporană elegantă și adaptată contextului urban în transformare, din zona pericentrală. Când luminile se aprind înăuntru, viața interioară din Bosch Engineering Center Cluj devine vizibilă și atractivă. The second stage of development for the Bosch Engineering Center Cluj will complete the ensemble developed on the site of the former Flacăra garment factory, in Cluj. The new building has received the code Clj 201 and will close the street front allowing generous passages to the central part of the complex, the square with public access. The two separate buildings will be connected by a double walkway, connecting both office floors and walkable terraces. The sober and transparent language continues in making the envelope of new construction. The composition of the volumes responds to the situation in the public domain, with rotations and withdrawals that diminish the massiveness and increase the dynamism. The interior space offers, as in the case of the first stage, the possibility of arranging places adapted to the new inspired ways of organizing workspaces. The new building will be an elegant contemporary presence and adapted to the changing urban context, in the pericentral area. When the lights come on inside, the inner life of the engineering center becomes visible and attractive.

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 19PUZ + SF STADION BISTRIȚA // PUZ + FS BISTRIȚA STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Bistrița, România urbanism // master planning concept // concept design 338.592 // sqm

despre proiect // about the project La Bistrița există intenția dezvoltării unui pol pentru activități sportive și de agrement. Partea de nord-vest a orașului se dovedește a fii cea mai ideală zona pentru acest tip de dezvoltare arhitecturală. Prima construcție din ansamblu este viitoarea sală polivalentă, urmata de stadion, pentru care am realizat conceptul prin studiul de fezabilitate aprobat. The city of Bistrița wishes to redefine itself as a nucleus for sports activities. The north-Western part of the city proved to be the ideal place for this type of development. The first building the complex is going to be a Multifunctional Sports Hall, followed by the stadium, whose feasibility has already been studied and approved by the municipality. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 21STADION, ORADEA // STADIUM, ORADEA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Oradea, România sport & relaxare // sport & leisure concept // concept design confidențial // confidential

despre proiect // about the project Oradea municipality wants to offer the city an integrated sports and leisure center. We were called to propose a solution that has in the center a new football stadium and to connect with the existing facilities, the sports high school and the university campus and with those under construction or proposed, the new multipurpose hall and the teaching swimming pool. The former zoo will be transformed into a park that will be extended to the north of the site. Municipalitatea din Oradea dorește să ofere orașului un pol sportiv și de agrement, integrat. Am fost chemați să propunem o soluție care să aibă în centru un nou stadion de fotbal și să se conecteze cu dotările existente, liceul sportiv și campusul universitar și cu cele în construcție sau propuse, noua sală polivalentă și bazinul didactic pentru înot. Fosta grădină zoologică se va transforma într-un parc care va fi extins în partea de nord a amplasamentului. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 23


PUZ + SF PARKING BISTRIȚA // PUZ + FS BISTRIȚA PARKING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România urbanism // master planning approved// aprobat 7.000 // sqm

despre proiect // about the project Construirea unui imobil cu destinația de parcare, în capătul parcelelor de pe strada Bistricioarei, dar cu deschidere spre Piața Petru Rareș se înscrie în studiile și proiectele anterioare ale zonei și poate să rezolve o problemă a parcajelor de pe latura estică a centrului istoric. În cadrul proiectului se studiază fluidizarea acceselor spre această parcare și modalitatea de integrare a noii clădiri în arhitectura destul de fragmentata a zonei. The construction of a building destined for vehicle parking, at the end of the plots on Bistricioarei street, but with an opening to Petru Rares Square, is part of the previous studies and projects of the area and can solve a parking problem on the eastern side of the historic center. the project studies the fluidization of the accesses to this parking lot and the way of integrating the new building in the rather fragmented architecture of the area.


PUZ MIHAI ROMANUL, CLUJ-NAPOCA //PUZ MIHAI ROMANUL, CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România urbanism // master planning approved // aprobat 15.271 mp // sqm

despre proiect // about the project Terenul studiat și mare parte din zona Mihai Românul sunt supuse acestui proces început cu ani în urmă, când proprietarii de terenuri arabile din zonă au început parcelări și construiri de locuințe individuale. De asemenea, dimensionarea și trasarea corectă a circulaților auto și pietonale, dar și lipsa zonelor verzi pentru relaxare și agrement, a unei stații pentru transportul în comun, crează și în prezent neajunsuri care trebuie remediate. Zona Mihai Românul este atractivă pentru investiții, întrucât dispune de o rezervă de teren încă neocupată de construcții și care se află în curs de urbanizare. Poziția pe care o ocupă în ansamblul localității, legăturile către zonele de interes, lipsa unor factori poluanți (zgomot, gălăgie, mirosuri), pretează arealul pentru realizarea de locuințe. The studied area and most of the Mihai Romanul land are subject to this process started years ago, when the owners of arable lands in the area started plots and constructions of individual houses. Also, the correct sizing and tracing of car and pedestrian traffic, but also the lack of green areas for relaxation and leisure, of a station for public transport, still create shortcomings that need to be remedied. The Mihai Romanul area is attractive for investments, as it has a land reserve not yet occupied by constructions and which is being developed. The position it occupies in the whole locality, the connections to the areas of interest, the lack of polluting factors (noise, noise, odors), the area is suitable for housing. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 25PUZ STADION, ORADEA //MASTERPLAN STADIUM, ORADEA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Oradea, România urbanism // master planning concept // concept design confidențial // confidential

despre proiect // about the project Zona propusă pentru studiul realizării polului sportiv și de agrement, Stadionul municipal Oradea este situat în apropierea Campusului Universității Oradea și a viitoarei Săli Polivalente. Amplasamentul va putea fi dezvoltat astfel încât să se realizeze conexiunile adecvate la infrastructura de mobilitate publică, astfel încât accesul să fie confortabil, fluid și echilibrat pentru toate relațiile, direcțiile și sensurile. The area proposed for the study of the sports and leisure pole, the Oradea Municipal Stadium is located near the Campus of the University of Oradea and the future Polyvalent Hall. The site can be developed so as to establish adequate connections to public mobility infrastructure, so that access is comfortable, fluid and balanced for all relationships, directions and meanings. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 27CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLANT CLUJ-NAPOCA// COMPREHENSIVE TRANSPLANT CENTER CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România concurs //competition concept // concept 21.525 mp // sqm

despre proiect // about the project Intersecția dintre diferite structuri urbane din apropierea site-ului nostru definește o parte importantă a proiectului pentru Centrul de Transplant, care este să ofere un răspuns contextului urban în care se află și să dea continuitate țesutului urban. Programul foarte complex și exigent determină o ocupare intensivă a terenului; strategia noastră duce la dezvoltarea unor niveluri extinse în secțiunea inferioară a clădirii, creând demisoluri, combinând o strategie de a aduce lumina naturală pe laturile libere și prin diferite luminatoare la nivelul solului. The junction between various urban structures in the proximity of our site defines an important part of the project for the Transplant Center, which is to give a response to the urban context in which it is placed and give continuity to the urban fabric. The very complex and demanding program determines an intensive occupation of the land; our strategy leads to the development of extensive levels in the lower section of the building, creating half basements, combining a strategy of bringing the natural light on free sides and by different skylights at the ground level. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 29CENTRU INTEGRAT DE TRANSPLANT CLUJ-NAPOCA// COMPREHENSIVE TRANSPLANT CENTER CLUJ-NAPOCA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, România altele //other concept // concept design 21.525 mp // sqm

despre proiect // about the project Plasați într-o poziție strategică, un punct de legătură pentru toate serviciile medicale din zonă, profităm de pantă și creăm intrări dedicate diferitelor categorii de utilizatori în diferite puncte ale perimetrului parcelei cu cea mai bună segregare impusă de funcționalitatea circuitelor. Placed in a strategic position, a connection point of all the medical services in the area, we take advantage of the slope and we create dedicated entrances of different categories of users at different points of the perimeter of the plot with best segregation imposed by the functional circuits. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 31


Martie 2020, World Architecture// March 2020, World Architecture

Publicaţii// Publicaţii

Martie 2020, Certificare BREEAM , CTPark Sibiu // March 2020, BREEAM Certification, CTPark Sibiu

Premiii // Awards Certificari

Iunie 2020, Construction and Civil Engineering // June 2020, Construction and Civil Engineering

Iunie 2020, Igloo// June 2020, Igloo


Octombrie 2020 Revista Construcţiilor// October 2020, Agenda Construcţiilor

Noiembrie 2020, Cele Mai Puternice 100 Firme de Arhitectură// November 2020, Most Powerful 100 Arhitecture Firms of the Year

Decembrie 2020, Revista Arhitectura// December 2020, Arhitectura Magazine

Decembrie 2020, NVJ - Cum să câștigi un concurs de arhitectură// December 2020, NVJ - How to win an architecture competition

Media// Media

Conferințe //Conferences

Anul acesta evenimentele, conferințele, apariții, publicații, s-au desfasurat in mediul virtual. Fiecare în parte a reprezentat o experiență nouă de care ne-am bucurat pe măsură și din care am învățat în același timp. This year, from exhibitions, conferences, coverage, publications took place online. Each one represented a new experience that we enjoyed and from which we have learned something. DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 33


ag e

23 37 13 6 7

to ta l

arc str hit uc ec tu ts ral en gin ee M rs EP en gin ee ad rs m ini str at ion

20//46

av er ag e

20 46

26//46

62


S-a alăturat 1 membru nou echipei, inginer . Bine ai venit: Liviu Cucler. One new member has joined our team, engineer Liviu Cucler.

Au plecat doi membrii ai echipei noastre Să ne vedem cu bine la o poveste, Gabriela Farkas și Bogdan Dragomir Two members of our team have left our office. Looking forward to catching up, Gabriela Farkas and Bogdan Dragomir

Noutăți echipa angajați / Changes in our team

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 35


SMART WORKING IN 2020 ...............................................................


........................................................ MEANS WORKING FROM HOME

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 37


mulțumim thank you


2020 REVIEW

DICO și ȚIGĂNAŞ review 2020 39