DHF - Aarhus / Randers medlemsblad 1 - 2021

Page 1

Leder dansk handicap forbund

AARHUS / RANDERS

Generalforsamling udskydes s. 6 · Til kamp s. 7 · Mange søgte hjælp s. 14 CORONAEN HAR ÆNDRET VORES LIV - ALLE VORE ARRANGEMENTER ER MED FORBEHOLD

Nr. 1 · februar 2021 · 20. Blad årgang 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 1


Leder

Traditioner re over traditioner. Tag nu fx julekort, som jeg nægter at bytte ud med mails, SMS eller opringninger. Der er nu ikke noget som at komme hjem og opdage, at der ligger kuverter og venter på at blive åbnet. I år har man haft tid til at skrive julekort. Af de 37 kort, vi i vores husstand på to personer sendte af sted, fik vi knap 10 tilbage. Synd, hvis gode traditioner går tabt. Julekortet er jo ofte den sidste rest af kontakt, der er mellem gamle venner og fjernere slægtninge.

Coronaen har tvunget os til at tage tingene mere med ro, end vi plejer. Vi har mest set de personer, vi omgås med til dagligt, og man tænker, at det frigiver meget tid til det, man i det daglige ikke får taget sig sammen til, som fx at rydde op i skuffer og skabe. Sådan startede perioden da også, men efterhånden som corona-stilheden varer længere og længere, har jeg fundet ud af noget nyt omkring mig selv. Jeg er gået meget ned i tempo – alt kan jo bare blive ordnet i morgen.

Ikke mindst blandt vores medlemmer har mange været nødt til at reducere sociale kontakter til et absolut minimum og har så meget desto mere helt sikkert haft glæde af en uventet fysisk hilsen gennem brevsprækken. Forhåbentlig får vi alle snart glæde af vaccinerne, så tempoet og relationerne i vores dagligdag kan skrues op igen. Mange af os ser frem til en hverdag med mere indhold. Helle Szydlowski, formand

Jeg har talt med flere om det, og mange giver udtryk for at have oplevet det samme. I skrivende stund er julepynt og juletræ stadig fremme, og det får mig til at fundeBlad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 3


Forsidefoto Aarhuspigen eller Vaagnende Kvinde i Rådhusparken fylder 100 år, fotograf Lars P. Jacobsen Vaagnende Kvinde er en skulptur i bronze udført af billedhuggeren Kai Nielsen (1882-1924) i 1920 med en oprindelig placering foran Aarhus Stadion fra 1921, hvor den fik følgeskab af fem andre skulpturer. Skulpturen var en gave fra Københavns Scala direktør, Frede Skaarup, til Aarhus by. En ung, frodig og attraktiv kvindeskikkelse, der just er ved at kæmpe sig vej ud af

søvnen, men kan tillige symbolisere den unge pige, der er ved at modnes til kvinde. Mis Harriet Wiegandt stod model til fremstillingen. Under krigen var den nær gået til grunde, men blev dog reddet, og i 1948 fik den en ny placering i Rådhusparken på plænen foran det store vindue i Rådhushallen. Kilde: Wikipedia

Kalender MARTS

Tirsdag den 2. marts Webinar om Nationalpark Mols Bjerge Lørdag den 20. marts Dansk Handicapdag Lørdag den 27. marts DSAT U Generalforsamling

APRIL

Søndag den 18. april Deadline lokalafdelingsbladet

AUGUST

Den 13.-15. august Projekt Udeliv, Træf i Pindstrup Søndag den 29. august Generalforsamling Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 5


Generalforsamling - i Dansk Handicap Forbund, Aarhus/Randers Afdeling Normalt holder vi generalforsamling i foråret, men grundet corona har vi fået lov at flytte den til efter sommerferien og håber på, vi til den tid kan mødes fysisk. Hvis ikke, vil vi igen overveje at holde den online. Indkomne forslag sendes til formand Helle på hsz@mail.dk (Bemærk NY mailadresse) eller via post til Helle Szydlowski, Bymosevej 5, 8210 Aarhus V. Vi starter med kaffebord og runder af med spisning. Vi opfordrer dig til at deltage i generalforsamlingen søndag den 29. august. Det er her, du kan • Høre, hvad bestyrelsesarbejdet omhandler • give din mening til kende • komme med ønsker til fremtidige aktiviteter • melde dig til en arbejdsgruppe • stille op til bestyrelsen eller • ”bare” have en hyggelig dag med os andre i lokalafdelingen. Vi i bestyrelsen glæder os til at møde dig, og i næste blad kommer en egentlig invitation med alle aktuelle info.Følg også med på hjemmesiden. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Helle Szydlowski Formand for Aarhus/Randers Afdeling 6 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 1


Til kamp

for den gode frivillighed

Over årene har frivillighed ændret sig. Flere engagerer sig i enkeltsager og færre søger de traditionelle foreningsstrukturer. Samtidig tester det etablerede system, hvad frivillighed er og kan bruges til. Siden 1925 har Dansk Handicap Forbunds arbejde baseret sig på frivillighed, og derfor er der grund til, at vi proaktivt forholder os til frivillighedsspørgsmålet. Det gør vi bl.a. med vores reviderede frivillighedspolitik. Forbundets arbejde har baseret sig på frivillighed siden begyndelsen i 1925. Behandlingssystemet og det sociale system kan hjælpe et langt stykke af vejen, men når det kommer til spørgsmål om at leve med sin funktionsnedsættelse og skabe sig et netværk, hvor man kan trække på erfaringen fra andre i samme livssituation, så kan frivilligheden noget særligt. Vi møder hinanden, fordi vi har lyst, og vi møder mennesker, som vi kan spejle os i og hente værdifuld viden fra, som man kun kan have, når man selv har en funktionsnedsættelse. Frivilligheden er under udvikling og er i højere grad i dag drevet af konkrete enkeltsager eller fælles interesser om fx at lave et konkret arrangement. Uanset hvilken form frivilligheden antager, så er det vigtigt, at den er drevet af motivation og lyst. Derfor skal den være forankret hos og være styret af de frivillige selv.

DHF er ikke i tvivl om, hvad vi skal med frivillighed, og vi ved, hvad der er god og dårlig frivillighed. Samtidig ønsker vi, at flere melder sig under fanerne og går frivilligt ind i arbejdet for et liv med lige muligheder. Med en strukturændring ved seneste kongres er det nu nemmere at involvere sig i en sag, man brænder for, uden nødvendigvis at skulle engagere sig som bestyrelsesmedlem, formand eller kasserer i en lokalafdeling. Ud over udvikling af frivilligheden, så ønsker vi fortsat politisk fokus på, hvad frivilligheden kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til. Derfor har forbundets udvalg revideret DHFs frivillighedspolitik. Politikken, der er et syv siders katalog, indeholder både definitioner af god frivillighed samt en række illustrative eksempler på frivilligformer. Politikken kan bruges i debatten af alle, som har lyst til at diskutere rammer og udviklingsperspektiver for frivilligheden, og kan læses på forbundets hjemmeside. https://danskhandicapforbund.dk/files/8516/0571/1339/DHF_Frivillighedspolitik_-_2020.pdf

Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 7


Mols Bjerge

nu på nettet

Kalø set fra bålhytte- og shelterplads ved Danmarks Jægerforbund. Fotograf: Steen Asbjørn Andreassen Tirsdag den 2. marts kl 19 – 21 indbydes du til webinar med John Simoni, guide og naturvejleder m.m. om naturen og kulturen i Nationalpark Mols Bjerge. Tilmelding senest 22. februar til Solveig på sol1920@gmail.com, hvorefter alle tilmeldte får tilsendt link og vejledning. Vi er netop ved at finde datoer for sommerens/efterårets busture med Nationalparkbussen, se nærmere i næste blad, kontakt Solveig på sol1920@gmail.com, hvis du er interesseret - og følg med på vores hjemmeside: dhf-aarhus.dk

John Simoni, chauffør, guide og naturvejleder m.m. i sit pædagogiske hjørne ved foden af Agri Bavnehøj med deltagere fra forrige sommers ”Mystik og Viden” (Montebellos Vennekreds). Fotograf: Solveig Hansen

Mols Bjerge er et fantastisk istidslandskab, der rummer en unik historie. Fotograf: Steen Asbjørn Andreassen Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 9


Handicapdage Tekst: Solveig Hansen Fotos: Claus Bjarne Christensen og Solveig Hansen

Service- og firmahunde havde deres egen fest hos Langhøj i 2018. Da Danmark var inddelt i amter, samledes bestyrelserne fra lokalafdelingerne og repræsentanter fra specialkredsene jævnligt i deres respektive amtsbestyrelser, og hvert forår var der fest og kamptaler på dagsordenen.

SF’eren Kirsten Normann Andersen, der bl.a. er handicapordfører, som gæstetaler. Pouel Thomsen fra Langhøj orienterede om firmaet og præsenterede nogle af de nyeste løsninger. En skøn buffet og dagens taler blev nydt af ca. 60 deltagere.

Med den ”nye” landestruktur opdelte Dansk Handicap Forbund sig naturligvis også i regioner. Samarbejdet i disse regioner har ikke været lige let at ”lande” i alle regioner, men det er de fleste år lykkedes at invitere til Dansk Handicapdag og holde nogle hyggelige kamp-fester over hele landet. I 2018 stod Aarhus/Randers-afdelingen for dagen i Region Midtjylland. Vores afdelingskasserer Lars Jacobsen fik en fin aftale i stand med bilombygningsfirmaet Langhøj i Viby, vi havde daværende hovedkasserer Erna Christensen som hovedtaler og

I Region Sjælland fejrede næsten 125 medlemmer i 2018 dagen med fanemarch og to-retters menu i Herlufmagle. Her var Claus Bjarne Christensen fra Bygge- og TrafikPolitisk Udvalg hovedtaler. Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 11


Handicapdage Sidste år blev de planlagte Handicapdage aflyst grundet corona, og ved redaktionens afslutning er det uvist, om dagen i år markeres og i hvilken form. Dagen er den lørdag, der ligger tættest på forårsjævndøgn, i år 20. marts. Forårsjævndøgn er det døgn, hvor dag og nat

er lige lange, og symbolikken er, at vi alle er lige. Historisk har forbundet haft en lang række slogans for dagen, alle med et afsæt i kampen for ligebehandling, kompensation og med handicappolitiske budskaber.

Tema 2021: Tid til oprydning efter kommunalreformen! Alt for længe har vi kæmpet med tillidskrise mellem borgere og myndighed, mangel på viden i de enkelte kommuner, afspecialisering, hjemtagninger og problemer med, at økonomien er altafgørende for, hvilken hjælp, man kan komme i betragtning til. Vi har ikke brug for flere lappeløsninger, og vi har ikke brug for mere dokumentation. Borgernes retssikkerhed sejler, og der er behov for større, strukturelle løsninger, hvis vi som land tager ambitioner om ligestilling og kompensation alvorligt. En væsentlig del af problemerne peger tilbage til kommunalreformen fra 2007, hvor kommunen fik det fulde myndigheds- og finasieringsansvar. I den proces skete der en problematisk afvikling af specialviden, og økonomi blev det centrale fokus for kommunerne. Vi tror på, at kommunerne skal have både vidensmæssig og finansiel hjælp til at løse opgaven, og det kræver større, strukturelle ændringer. Lad 2021 blive året, hvor vi for alvor får ryddet op i de problemer, som blev skabt med reformen. Med venlig hilsen Susanne Olsen, landsformand Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 13


Mange

søgte hjælp i 2020

- I 2020 vendte COVID-19 op og ned på alting, og mens samfundet lukkede ned, så blev det for rådgivere og bisiddere alligevel et travlt år. Presset på handicapområdet står klart. Sådan indledte Afdelingschef for politik, jura og rådgivning, Jeppe Kerckhoffs sit tilbageblik på 2020, og fortsatte: - Rådgivningsarbejdet giver os megen værdifuld viden, som bringes i spil i vores politiske arbejde for at indfri forbundets mål om et liv med lige muligheder. Rådgivningsarbejdet og de frivillige bisidderes indsats er en direkte hjælp til det enkelte medlem, men fungerer samtidig som dokumentation på den virkelighed, som medlemmerne oplever. Hvis systemet afviser, at der sker negative praksisglidninger eller tab af rettigheder, så har vi en solid mulighed for at modbevise det. Et specielt år Når vi tænker tilbage på året 2020, vil vi med stor sandsynlighed tænke på det som et meget surrealistisk år, hvor der blev vendt op og ned på alting: samfundet lukkede ned, og aktivitetsniveauet blev sat i stå. Vi ved, at mange gennem isolationen har oplevet et markant afsavn og en følelse af ensomhed. Det blev bekræftet i Danske Handicaporgansationers undersøgelse om covid-situationen, hvor 40 procent havde oplevet følelsen af ensomhed un14 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 1

der nedlukningen. Hertil kom bekymringer for smitten, da mange naturligvis er særligt udsatte, og hvad det ville betyde, når den almindelige hjælp blev suspenderet i foråret. Højt aktivitetsniveau trods nedlukning Vores rådgivere arbejder i forvejen hjemmefra, så her var omstillingen ikke så stor. Til gengæld var det noget nyt, at vi hver dag måtte forholde os til de mange udmeldinger, der blev sendt ud – alt sammen noget, som kunne have relevans for medlemmerne. Derfor var de vigtige at forholde sig til. Under forårsperioden så vi en del spørgsmål relateret til corona-situationen, men billedet blev hurtigt præget af, at det offentlige system lukkede op for almindelig sagsbehandling; mange steder gennem nye online værktøjer. Derfor har vi faktisk oplevet et år, hvor vi har behandlet lige så mange af de kendte sager, som vi plejer.


Mange

søgte hjælp i 2020

Tæller vi antallet af telefon- og onlinehenvendelser sammen, så har vores tre socialrådgivere og 43 frivillige bisiddere håndteret mere end 2000 henvendelser i løbet af året.

sager, BPA kommer efter med 88 sager, og sager om hjælpemidler kommer derefter med 55, der var 43 sager om merudgiftsdækning, mens hjemmepleje kom med i statistikken med 25 sager.

Det udmøntede sig i 520 unikke enkeltsager hos rådgivningen, mens bisidderne har leveret 600 frivilligtimer fordelt på 175 enkeltmedlemmer. Det betyder, at bisidderaktiviteten på grund af nedlukningen er faldet knap 30 procent sammenlignet med 2019. Tilbage står dog, at det fortsat er en imponerende indsats fra vores frivillige. Tak for det!

Vi kan se, at 73 procent af sagerne er relateret til serviceloven og tilgrænsende områder, mens beskæftigelsesområdet udgør 12 procent af henvendelserne. På begge områder oplever vi fortsat, at vi kan flytte noget i en stor mængde sager. Der, hvor vi kender afgørelsen, ligger vores succesrate på 2/3 af sagerne, hvor vi får et ændret resultat.

Biler og BPA fylder mest Når vi kigger på de sagsområder, medlemmerne henvender sig med, så er der en række områder, der fylder markant mere end andre.

Vi glæder os til, at 2021 forhåbentligt bringer os ud af coronaens skygge, og vi ser frem til at bruge al vores – og jeres – viden til fortsat at kæmpe for et liv med lige muligheder for medlemmerne.

Støtte til køb af bil ligger i top med 102

Redigeret og forkortet af Solveig Hansen

Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 15


Projektstart

Tekst Solveig Hansen · Fotos Steen Asbjørn Andreassen Med midler fra Lokalpuljen ville vi i Lokalafdeling Aarhus/Randers sidste sommer invitere på Projekt Udeliv og med størst muligt hensyn til deltagernes forudsætninger byde på både primitiv overnatning, sanke- og oplevelsesture i Nationalpark Mols Bjerge. Sidstnævnte i liftbus under overskrifterne: Landskabsturen ”Fra Neanderthaler til Nationalpark!”, Herregårdsturen ”Arsenik, herskab og tjenestefolk” og ”Helgenæs – en natur i bevægelse!” – Wellness for kryb og kravl!

stykker, og trods ihærdige forsøg herpå, lod den sig ikke reparere. Eftermiddagens program blev derfor ændret til hjemmebagte boller og the/kaffe i mødelokalet på Rønde Bibliotek, mens John Simoni berettede om istider, gletscher-dannelser, dødishuller og krydrede med anekdoter fra dronningens besøg ved indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge – og ønsket om snarligt gensyn.

Corona forpurrede de første planer, men vi fik heldigvis forlænget perioden for at bruge puljemidlerne. Den første tur rundt i Mols Bjerge blev skubbet til fredag den 23. oktober. Men skæbnen ville noget andet. Samme morgen gik liften på Nationalparkbussen i Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 17


Genlyd

i aarhus

Af Solveig Hansen

hverken har telefon eller internet, men hvor GENLYD-teamet står for at oprette opslag og formidle kontakt. Du er velkommen til at ringe til fællesskabsformidler Louise på tlf. 41 87 36 87.

Vil du være kreativ, spille brædtspil, gå tur, drikke kaffe, dyrke naturen, motion… - og mangler du nogen at gøre det sammen med, kan du oprette en profil på siden GENLYD, søge bredt eller specifikt og gå på opdagelse i de andres opslag. Det er en slags opslagstavle for hele Aarhus, hvor man kan søge og undersøge basis for venskaber og fælles aktiviteter. Internettet gør det nemt og bekvemt, men der er også eksempler på borgere, der

18 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 1

Økonomi og regler Det er kommunen, der står bag GENLYD. Det skal være nemt at blive en del af et fællesskab, og GENLYD skal gerne gøre Aarhus til en mere inviterende by. Det er gratis at oprette en profil og oprette opslag, og der er næsten frit slag – dog skal fokus være på det sociale i aktiviteter. Og er det en aktivitet, der koster penge, kan du søge op til 5.000,- fra GENLYD-puljen, der har ansøgningsfrist fire gange i året. Over 2000 borgere er aktive på GENLYD, men der er god plads til flere. https://genlydaarhus.dk/


Banko Af Solveig Hansen

I ugerne op til jul indbød Dansk Handicap Forbund både til virtuelt forsamlingshus og julebanko. Det kunne de gøre for midler tildelt via Danske Handicaporganisationers indsats mod ensomhed: ’En hverdag med stærke fællesskaber’. Baggrunden for indsatsen er, at COVID-19 har isoleret mange mennesker, også blandt vores medlemmer. Den 8. december, en tirsdag aften, under overskriften VI MÅ IKKE GLEMME HISTORIEN kunne man opleve vores landsformand, Susanne Olsen og lederen af Danmarks Forsorgsmuseum, Sarah Smed i samtale om den danske handicappolitiske historie.

Bingo Lidt flere deltog ugen før juleaften i onlinebanko. Vi, der tilmeldte os, fik tilsendt et link og kunne helt gratis downloade så mange plader, vi ønskede. Der blev spillet to runder med først én række, så to rækker og til sidst fuld plade. Jeg markerede de to runder på forskellig vis på pladerne og seks medspillere blev de heldige vindere af sponserede specialøl, vin og godter. De to hovedgevinster var desuden toppet op med et par gavekort. Afdelingschef for politik, jura og rådgivning, Jeppe Kerckhoffs og Landsformand Susanne Olsen var de hyggelige værter,

Der var undervejs mulighed for at stille spørgsmål og byde ind i debatten, når de to diskuterede, hvordan menneskesynet på mennesker med handicap har udviklet sig fra institutions- til inklusionstanke. Samtalen blev modereret af journalist på Kristeligt Dagblad, Mathias Sonne Mencke, der spurgte: - Hvad kan vi lære af historien? - er menneskesynet på vej tilbage til tidligere tiders forståelse, og hvad betyder det? 49 deltog og optagelse fra debatten kan du se på forbundets facebookgruppe: DHF–Dansk Handicap Forbund. Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 19


Banko Selv om vi ikke fik taletid, med mindre vi havde vundet, var det hyggeligt at vinke til de øvrige deltagere og sludre lidt på ”chatten”, og selv om der ikke var sidegevinster (!), blev jeg lovet en kop kaffe, næste gang jeg kommer til Næstved.

mens projektansvarlige i forbundet, Claus Jensen og Katrine Ibsen Larsen styrede teknikken bistået af et selskab, jeg har glemt navnet på. De første numre blev læst op af social- og indenrigsminister Astrid Krag, der dog måtte forlade skærmen, inden nogen fik ”bingo” – og det hedder det så IKKE, fik hun at vide, før hun ønskede os fortsat fornøjelig aften, glædelig jul og godt nytår.

Gode ideer Lokalafdelinger og specialkredse har via samme pulje mulighed for at lave medlemsarrangementer online. Fx banko, foredrag, fællessang, musik, politisk debat m.v. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og vi kan få tilskud via puljen og teknisk rådgivning, hvis det behøves. Har du gode ideer til den type arrangementer, så kontakt en fra bestyrelsen, se oversigt bagest i bladet.

Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 21


Online

psykoterapi

Fordelene ved online psykoterapi er nemme at få øje på, ikke mindst hvad angår tilgængelighed. Alligevel er mange mennesker forbeholdne overfor formen. Forskning viser dog god effekt. Tekst: Berit Mus Christensen Er psykoterapi som videokonsultation lige så godt som face-to-face konsultation? Ja, et kig på forskningen viser overordnet signifikant effekt af særligt internetbaseret, kognitiv adfærdsterapi (iCBT) ved de hyppigst forekommende psykiske lidelser som panikangst, generaliseret angst og mild til moderat depression. Sammenligner man iCBT med traditionel, kognitiv adfærdsterapi (BBT), ses lignende effekter for de to settings. Til min egen, indledningsvise overraskelse, stemmer min personlige erfaring som

psykolog overens med forskningen. Selv mere komplicerede processer og øvelser kan lade sig gøre over video, hvis begge parter er indstillede på det. Og det er nyttig viden i en corona-tid, hvor frygt og angst fylder hos mange mennesker og af samme grund ikke ønsker fysisk konsultation. Om end enkelte problemstillinger kræver direkte kontakt, kan langt de fleste hjælpes lige så effektivt virtuelt som live.

Praktiske tip til video-konsultation Den største problemkilde er dårlig internetforbindelse, så sørg for at dette er i orden. Det kan hjælpe, at du placerer dig tæt på router e.l. Sørg for at afprøve forbindelsen inden samtalen. Har tjenesten adgang til dit kamera og mikrofon? Sørg for, at din PC/tablet/mobiltelefon/app er helt opdateret. Det har både betydning for drift og sikkerhed Brug en sikker tjeneste. Selv med begge parters skriftlige samtykke er fx Skype, WhatsApp og Facetime ikke lovlige til personfølsom kommunikation (GDPR) Online psykoterapi er bragt første gang i RYK! nr. 1.2021

22 · DHF Aarhus/Randers · 2021 · Blad 1


Bestyrelsen

DHFS LOKALAFDELING 2020

Formand Helle Szydlowski

Bymosevej 5 8210 Aarhus V

Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07 hsz@mail.dk

Næstformand Ole Storm

Kildeagervej 43 8361 Hasselager

Tlf. 21 26 90 61 ole@stormit.dk

Sonnesgade 14. 1. sal 8000 Aarhus C

Tlf. 20 84 07 52 lpj@stofanet.dk

Kasserer Lars Jacobsen

Bestyrelsesmedlemmer Marie-Louise Hahn

Myrholmsvej 31 8260 Viby J

Helle Birkmose Nielsen

Jernaldervænget 31 8220 Brabrand

Tlf. 61 60 97 27 hahnviby@gmail.com Tlf. 27 12 54 58 hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter Flemming Thorbek

Lergravvænget 34 8380 Trige

Solveig Hansen

Engvej 9 8560 Kolind

Tlf. 86 23 01 86 flemmingansoe@gmail.com Tlf. 41 17 29 45 sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk Medlemsbladet Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling. Redaktør: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Helle Szydlowski. Næste nummer af bladet udkommer ca. i uge 21. Materiale sendes til Solveig Hansen senest 18. april. Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

Blad 1 · 2021 · DHF Aarhus/Randers · 23


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.