Page 1

åGç_çHç$RôO » Y»ç ×[ýGTö 34 [ý$K÷» Wý×» ×XÌ^]ÝÌ^çêEõ YÒEõç` Yçc÷O UEõç ""açŠç×c÷Eõ WýX×`×»'' YRÍôEõ, YRÍÆô¾çCEõõ_GãTö %çãYçXç» %‡û_» %\ öç¾-%×\öã^çG æYÒ»S Eõ»Eõ**

açŠç×c÷Eõ WýX×`×»

ff

[ý»Iø×S» ×X×»F (QöçEõã^çãG)

www : dhansiri.com e-mail : editor@dhansiri.com

34 [ý$K÷», 45-47 aeFîç

ff

×Tö×X[ý$K÷»ÝÌ^ç f 350.00 $RôOEõç A[ý$K÷»ÝÌ^ç f 120.00 $RôOEõç ]É_î YÒ×TöFãX f 003.00 $RôOEõç

6-20 X㾶‘ö», 2013 ff [ýÇWý[ýç»

vol. xxxIV :: no. 45-47 :: rni - 34005/80 :: wednesday - 6-20 NOV. 2013 :: golaghat :: : 282355

×[ý×`rô aç×c÷×TöîEõ, ×`lùç×[ýV TöUç Gã¾bEõ

Qö: Eõç_ÝYÒaçV åGçØ‘öç]Ý» åVc÷ç¾açX

åV»GgçC EÇõ»ç_m×»» ×X[ýçaÝ Qö: Eõç_ÝYÒaçV åGçØ‘öç] Ý» å^ç¾ç ×X`ç 11:30 ×]×X$RôOTö Y»ã_çEõ YÒç׊ c÷Ì^* åTöãFTö AãEõWýçã» ×`lùç×[ýV, açe[ýç×VEõ, Gã[ýbEõ TöUç aç×c÷Töî LGTöä$RôOç AEõ ×[ý×`rô %çaX %×WýEõç»Ý [ýî×Nþ %ç×$K÷_* ]ÊVÇ\öçbÝ TöUç ×[ý»_ [ýî×Nþ±¼ö» %×WýEõç»Ý Qö: åGçØ‘öç]Ý å^ç¾ç ×Eõ$KÇ÷×VX Wý×» %aÇØšö éc÷ %ç×$K÷_* ]ÊTÇöî» a]Ì^Tö åTöCg å^ç»c÷ç$RôO ×]$K÷X c÷×&Töç_Tö ×$Jô×Eõd açWýÝX %ç×$K÷_*×[ý×`rô aç×c÷×TöîEõ LX» ]ÊTÇöîTö %ç×L åV»GçCg %‡û_Tö G\öÝ» å`çEõ» $Kg÷ç Yã»* [ý»Ó¾ç[ýç]ÇS Gç¾g» B×Töc÷ç×aEõ ]ÇEõ×_]Ç»ÝÌ^ç æ$RôOç_Tö 1936 $JôXTö LX½ GÐc÷S Eõ»ç Qö: åGçØ‘öç]Ý åV»GgçC Eõ]_ VǾ»ç ] c÷ç×[ýVîç_Ì^ YÒ×Töœöç _GÂã» Y»ç

\Éöc÷OEgõY ×[ýˆùØ™ö åGç_çHç$RôOTö •Çõ_ H»Tö Zõç$RôO

å^ç¾ç 6 Xã[ý¶‘ö»» ×VXç Yɾç X [ýç×L $K÷Ì^$K÷×{$Jô ×]×X$RôOTö 5.5 å•õ_» \Éö×] Eõ+» åLçEõç»×S %XÇ \ ö[ý c÷Ì^* Ac÷O \Éö×]Eõ+» åLçEõç»×S» Zõ_Tö [ý§ãTöç H»» å[ý»Tö ZgõçÅ$RôO å]_ç %ç»Ó ]çXÇc÷» ]çLTö §¾ç-VǾçTö [ý§ãTöc÷O a»Ó aÇ»ç %çHç$RôO YÒçŠ åc÷ç¾ç» [ýçTö×» %ç×c÷äK$ ÷* [ýTö» Eõç^ïîç_Ì^» ] ãTö Ac÷O \Éö×]Eõ+» =dY×wø Øšö_ Eõç×[ýï%çe_e Yçc÷ç»»

L×QÍöTö %ç×$K÷_* 1962 $JôX» Y»ç 1996 $JôXê_ãEõ åTöãFãTö %UïXÝ×Tö ×[ý\öçG» %WýîçYXç,×[ý\ öçGÝÌ^ ]Ç»[[ýÝ %WýîçYEõ ×c÷$JôçãY Eõç^ïî×X[ýïçc÷ Eõ»ç» =Y×»C ] c÷ç×[ýVîç_Ì^ F×X» =YçWýîlù »ÖãY ×Xœöçã» ¥ç×Ì^±¼ö Yç_X Eõ×»×$K÷_*1954 $JôXTö åL.×[ý. Eõã_L» Y»ç ØoöçTöEõ %ç»Ó 1961 $JôXTö m¾çc÷ç$RôOÝ ×[ý`Ÿ ×[ýVîç_Ì^» Y»ç Qö: åGçØ‘öç]ÝãÌ^ ØoöçTöãEõçwø» ×QöGÐÝ _Ì^* "Eõç] çFîç ]׳V»,c÷OÌ^ç» =d Y×wø: Wý] ÞÌ^ ×V` %ç»Ó %ç×UïEõ YÒ\öç[ý' ×[ýbÌ^Tö Gã[ýbSç Eõ×» åGçØ‘öç] ÝãÌ^ Qökôã»$RôO ×QöGÐÝ _ç\ö Eõã»* å_çEõXÊTöî-åVCWýXÝ %WýîÌ^X» [ýçã[ý \öç»Tö J$ ô»Eõç»» açe•Êõ×TöEõ ]Ü—öç_Ì^» Y»ç å`c÷TöÝÌ^çêEõ åZõ_'×`ŸY _ç\ö Eõ»ç Qö: åGçØ‘öç]

×[ý` ×Eõ.×]. V Tö %ç»Ó 26.5 ×QöGÐÝ =wø» %ç»Ó 93.5 ×QöGÐÝ YÉ[ý» \Éö F‰ø %ç×$K÷_* YÒçÌ^ 6 æ$JôãEõ‰ø ] çX» Eõ+X åc÷ç¾ç Ac÷O \Éö×] Eõ+c÷O Yç$RôOEõçc÷O Y[ýïTö]ç_ç %ç»Ó [ý»çc÷O_ Yçc÷ç»]ç_ç» \Éö-Eõ+ å»Fç» \Éö-Eõ+ YÒ¾STöç YÒEõ$RôO Eõ×» TÇö×_ä$K÷ [ýÇ×_ ×[ýã`bpû aEõã_ ]Tö YÒEõç` Eõã»*

ÝãÌ^ =ä{×FTö ×[ýbÌ^» CY»ãTö Gã[ýbSç» [ýçã[ý c÷O×TöYÉã[[ýï \ öç»Tö $Jô»Eõç»» ]çX¾-a+V ×[ý\ öçG» åLîœö åZõ_'×`ŸãYç _ç\ö Eõ×»[ýê_ alù] éc÷×$K÷_* "éV×XEõ %a]'EõçEõTö» açe[ýç×VEõ ×c÷$ J ôçã[ý 15 [ý$ K ÷» åa¾ç %çG[ýä$RÍôç¾ç åGçØ‘öç]Ý åV»Ggç¾» Y»ç YÒEõç×`Tö "adzV»' Xç]» 3 ]c÷ÝÌ^ç %çã_ç$JôXÝ» a+çVEõ, "]×S¥ÝY' EõçEõTö» a+çVEõ »ÖãY ¥ç×Ì ^ ±¼ ö Yç_X Eõ»ç» =Y×»C ×[ý×\ö~ EõçEõTö %çã_ ç$JôXÝTö %ã_F TöUî GWýÇ» YÒ[ýµù ×_×F×$K÷_* %çEõç`[ýçSÝ»

Eõ×_EõTöçØšö åX`îãX_ _çc÷Oä[ýлݻ XTÇöX ]ÇFî _çc÷Oä[ýлÝÌ^çX ×X^Ç×Nþ \öç»Tö $Jô»Eõçã» ×Y. ¾çc÷O. »çãL³VÐ EÇõ]ç»Eõ %c÷ç ×Tö×X [ý$K÷»» Eõç»ãS \öç»Tö» åX`îãX_ _çc÷Oä[ýÐ»Ý Eõ×_EõTöç» ]ÇFî Qöçc÷Oã»kô» åLãXã»_ ×c÷$Jôçã[ý ×XãÌ^çG Eõ×»ä$K÷* c÷OÌ^ç» %çGãTö `ÒÝ »çãL³VÐ EÇõ]çã» EõSïç$RôOEõ $Jô»Eõç»» Yç[ý×_Eõ _çc÷Oä[ýлݻ Qöçc÷Oã»kô» »ÖãY %ç»Ó ×[ý×\ ö~ é`×lùEõ aeØšöç» Y»ç]`ï VçTöç ×c÷$Jôçã[ý Eõç^ïî ×X[[ýïçc÷ Eõ×»×$K÷_*

[ýʳVç[ýXÝ [ýØ—ö $Jôç[ýê_ ]ÇFî]Ü—öÝ GêG _‰øXTö ]ÇFî]Ü—öÝ Tö»ÓS GêGãÌ^ å^ç¾ç aŠçc÷Tö _‰øSTö UEõç a] Ì^Tö [ýÊ×$RôO$K÷ ×]=×LÌ^ç]Tö [ýʳVç¾XÝ [ýØ—ö Y×»V`ïX Eõã» %ç»Ó [ýÊ×$RôO$K÷ ×]=×LÌ^ç]» ×[ýbÌ^ç ×$RôO.×»$JôçïQö. [ýÀÇ$RôOXEõ %a]» ]çLÇ_Ý }]Xê_ ×X] Ü—öX ×VãÌ^* _‰øS» \öç»TöÝÌ^ YÒ[ýçaÝ XçG×»Eõ aEõ_Eõ åVFǾç[ýê_ AF×X `eEõ»Ý ae•Êõ×Tö» YÒV`ïXÝ %a] $Jô»Eõçã» _‰øSTö %XÇ×ØšöTö Eõ×»[ý* [ýÊ×$RôO$K÷ ×]=×LÌ^ç]» TöUî]ãTö Ac÷O [ýʳVç[ýXÝ [ýØ—öF×X ""×V $RôOçc÷O] Ë$Jô EõçEõTö''» ALX açe[ýç×VãEõ ×Tö[[ýTö» Y»ç %ç×X ×]=×LÌ^ç]Tö ×V×$K÷_ %ç»Ó A×TöÌ^ç ×[ýã`b Tö±¼öç[ýWýçãXã» Ac÷O ×]=×LÌ^ç]Tö ae»lùS Eõ»ç éc÷ä$K÷*

å`b YÊœöçTö $JôçCEõ

%»ÓXç$Jô_» ×V[ýe L_×[ýVÇîTö YÒEõ” A×TöÌ^çC %×X¸JôÌ^TöçTö

2008 J$ ôX» åZõ[ýÓÐ ¾ç»Ý ]çc÷Tö YÒWýçX]XÐÝ Qö: ]Xã]çc÷X ×ae-A =ã¥çWýX Eõ»ç 300 å]Gç¾ç$RôO» ×V[ýe L_×[ýVÇîTö YÒEõ”Tö A×TöÌ^çC A$JôY»ç c÷O$RôOç XY×»_* å^ç¾ç 10 æ$Jô㊶‘ö»» ×VXç %»ÓXç$Jô_» ]ÇFî ]Ü—öÝ `ÒÝ X[ýç] $RÇôOEõÝãÌ^ %YÒØ™ÇöTö éc÷ åLç» ×V EõÌ^ å^ %ç×L Yç$Jgô $RôOç [ý$K÷ã» Ac÷O YÒEõ”c÷O Yç×»Yç×`ŸïEõTöç ]Ü—öç_Ì^» Y»ç åa=L aeãEõTö åYç¾ç Xçc÷O* Ac÷O %‡û_» [ýX Y»ç]`ïVçTöç Eõ×]×TöãÌ^ éa=L aeãEõTö ×X×VÌ^ç» Eõç»S éc÷ä$K÷ ×Tö×X _çF Y‡ûç` åc÷Lç» G$K÷ Ac÷O YÒEõ”» Eõç»ãS Eõ$RôOç ^ç[ý* ^ç» Y×»Sç]Tö a]GÐ %‡û_ãTö ×[ý»ÖY YÒ\öç[ý Y×»[ý* %Eõ_

Ac÷O ×V[ýe YÒEõ”c÷O Xc÷Ì^ %çX 25 $RôOç AãX YÒEõ” ×[ýGTö 5 $RôOç [ý$K÷» AãX å[ýç» Eõç»STö C_×] %çä$K÷* Eõç»S Ac÷O L_×[ýVÇîTö YÒ E õ”» Y»ç %çc÷»S Eõ»ç _ç\öTöêEõ å_çEõ$JôçX å[ý×$K÷ c÷[ý; Töçã»çY×» a]GÐ %‡û_ä$RôOçãTö Yç×»Yç×`ŸïEõ ×ØšöTöç¾Øšöç ×[ýXØ™ö åc÷ç¾ç» %ç`áøç %çä$K÷*

^×VC AX.Ac÷O$Jô.×Y.×$Jô. ×_×]ä$RôOQEõ Ac÷O YÒEõ” ×X]çïS» ¥ç×Ì^±¼ö ×V×$K÷_, åTöCgã_çãEõC =×$JôTö YÒTÇöîwø» ×V c÷OÌ^ç» [ýçã[ý åa=L aeãEõ$RôO %ç×X[ý Y»ç Xçc÷O [ý»e LãWý-]ãWý Eõç] Eõ×»[ýê_ éGä$K÷* %Xîc÷çãTö [ýÐ ¡ ùYÇ y » CY»\öçGTö $ J ôÝX $ J ô»Eõçã»

38,000 å]Gç¾ç$RôO» ×Tö[[ýTö» å]$RôOGË %‡û_Tö L_×[ýVÇîTö YÒEõ” %ç»Ó Dam (Fç_) ×X]ïçS Eõ×»ä$K÷* Ac÷O %‡û_ \öç»Tö aÝ]ç¾wøÞ ""c÷OÌ^ç_e $RôOçeYÇ'' ([ýСùYÇy» ×Tö[[ýTöÝÌ^ Xç])Tö ×Tö[[ýTö» ]ç_\Çö×]» Y»ç å[ýgEõçêc÷ Xç×] %c÷ç ØšöçXTö åLç»Vç» ×X¶ö‚çïX $Jô_çc÷Oä$K÷* A×TöÌ^ç %»ÓXç$Jô_» Ac÷O \Éö-\öçG» [ýСùYÇy» L_\ öçGTö %c÷ç 5 [ý$K÷»Tö $Jô»Eõç»Ý aeØšöç ×XYãEõçc÷O 600 å],¾ç. %ç»Ó AX.Ac÷O $ J ô.×Y.×$ J ô.åÌ ^ 2000 å].¾ç.-» VÇ$RôOç YÒEõ” ØšöçYX Eõ×»[ý Yçã» ^×Vãc÷ =Yã»çNþ åc÷Iøç» a]Çc÷ ^Ç×Nþ aeGTö \öçã[ý %çgTö»ç[ý Yçã»*


YÊœöç 2 - açŠç×c÷Eõ WýX×`×» ff 34 [ý$K÷» ff 45-47 aeFîç

a][ýçÌ^ %çã³Vç_X %ç»Ó å$RôEõÝÌ^ç_» %¾VçX

`ÒÝ %YÉ[[ýï [ý»Ó¾ç, åLîœö a][ýçÌ^ Eõ¶ö‚Þ

åGç_çHç$RôO ×L_çTö a][ýçÌ^ c÷O×Töaçc÷ %×TöêEõ YÇ»Sç* å]ç» c÷çTöTö %ç]ç» [ýÇ$RÍôÝ %çc÷O» AFX å[ýáø Yç$Jô [ýc÷Ý %çä$K÷* ×^FX 1925 $JôX» %çGãTö YÒ×Töœöç åc÷ç¾ç "åGç_çHç$RôO $RôOç=X å[ýáø æ$K÷ç$K÷çc÷O×$RôO' [ýÇ×_ ×_Fç %çä$K÷ %ç»Ó Töç» ]×c÷_ç aVaîç %ç×$K÷_ %ç]ç» [ýÇ$RÍôÝ%çc÷O `ÒÝ^ÇNþç Eõ]ã_`Ÿ»Ý [ý»Ó¾ç* Yç$Jô[ýÇEõ ×VÌ^ç» Töç×»F %ç×$K÷_ 01/04/1925 $JôX* Ac÷O å[ýáø» a+çVEõ %ç×$K÷_ å[ý×$RôOÌ^×X» YÒÌ^çTö G†çXçU $Jô×_c÷ç (G.N. CHALIHA)* åTö×TöÌ^çc÷O %ç]ç» [ýÇ$RÍôÝ%çãÌ^ ]çãc÷ Eõ_, Töçã]ç_ å[ý×$K÷ åYç¾ç WýãXã» VÇ` $RôOEõçêEõ Ac÷O å[ýáøTö L]ç »ç×F ×XL» VÇãÌ^çLX YÇy LX×YÒÌ^ ]ãc÷`Ÿ» [ý»Ó¾ç %ç»Ó Töç»çYÒaçV [ý»Ó¾çEõ m¾çc÷ç$RôOÝ %ç»Ó Eõ×_EõTöçTö %çc÷OX ØoöçTöEõ Y×$RÍô[ýê_ YãUç¾ç %ç]ç» Y×»Ì^ç_Tö AEõ [ýÇ»tÝ %çä$K÷* åTöãXêEõ åGç_çHç$RôOTö åTö×TöÌ^ç a[[ýïYÒU] 1921 $JôXTö ×L_ç EõeäGÐ$K÷ Eõ×]×$RôO GPöX c÷'_ åTö×TöÌ^ç YÒWýçX a+çVEõ ]»†Ý» YÒÌ^çTö GEÇõã_`Ÿ» c÷çL»ÝEõç %ç»Ó WýX\gö»ç_Ý åXçãGç»ç» YÒÌ^çTö c÷Ýã»`Ÿ» Vça (Fç$RôOXÝÌ^ç»)» ]ÇFî Eõç] éc÷×$K÷_ "]Çלö ×\ölùç'* ]c÷ç±Áç GçµùÝ» %×\öX[ý YgÇ×L aeGÐc÷ YÒä$Jôrôç» L×»Ì^ãTö Hã» Hã» YÒ×TöG»çEõÝ GÊ×c÷SÝEõ $Jô»Óê_ ×XÌ^ç $Jôç=_» A]Ç×Pö YÒ×Tö×VãX Ac÷O Ø‘ö»çL YÉLÝê_ [ýÇ×_ %çG [ýä$RÍôç¾ç* Hã» Hã» Ø‘ö»çL» æ$RôOãEõ_Ý ×F×X aeGÐc÷» Eõç] Tö ]ÇFî a+çVEõ %ç×$K÷_ æ$RôEõÝÌ^ç_» YÒÌ^çTö ]Ç×Nþã^çˆùç Wý¶ö‚ïã`Ÿ» [ý»Ó¾ç %ç»Ó åTöãFTöEõ ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_ yÔã] ×$JôXçTö_Ý» åEõ»EõS [ý»ç (WýÉXç), [ýã_ç»ç] [ý»ç (»×[ý»ç]), åEõ»EõS [ýQÍöç (]×X»ç]), Xç×_Ì^ç [ý»ç ([ý[ýçc÷O), »ÖãY`Ÿ» c÷çL»ÝEõç ([ýX]ç_Ý), a\öç»ç] [ý»ç (WýXÝ»ç]), YÉSîYÒ\öç c÷çL»ÝEõç (åEõVç»XçU), YÒaçVÝ `c÷OEõÝÌ^ç (åGç_çY), $Jô³VÐEõçÜ™ö `c÷OEõÝÌ^ç (×]Xçc÷O), \öçEõX `c÷OEõÝÌ^ç (mXçc÷O), Xç×_Ì^ç [ý»ç ([ý[ýÝ, ×c÷ã]`Ÿ»Ý åV[ýÝ (å^çGçX³V), »Iøçc÷O c÷çL»ÝEõç, å\ öãEõç_ç c÷çL»ÝEõç (WýXÝ»ç]), Eõ¢öÝ»ç] c÷çL»ÝEõç (FÇ]Ç×$Jô), a»Ó»ç] GêG (ad »ç]) %ç×V Eõ×» YÒçÌ^ VÇ` åV`YÒçS Eõ¶ö‚Þ Ac÷O "]Çלö ×\ ölùç' %çã³Vç_X» L×»Ì^ãTö %Eõ_ æ$RôEõÝÌ^ç_ å]ìLç» Y»çc÷O åTö×TöÌ^ç» $RôOEõç ]É_îã» [ý$K÷×» YÒçÌ^ $K÷-åc÷Lç» $RôOEõç GçµùÝLÝ» Ø‘ö»çL YgÇ×Lê_ (¾çQïöçê_) æYÒ»S Eõ×»×$K÷_ åTö×TöÌ^ç» Ac÷O YgÇ×L YÒçãV×`Eõ a+çVEõ TöîçG[ýÝ» åc÷]$Jô³VÐ [ý»Ó¾ç» L×»Ì^ãTö* G×TöãEõ $Jô]ÇêEõ Eõ[ýê_ G'å_Ac÷O a][ýçÌ^ YÒä$Jôrôçc÷O åTöãXêEõ ]çy æ$RôEõÝÌ^ç_ å]ìLç» Y»çc÷O åV`» Ø‘öçWýÝXTöç %çã³Vç_Xê_ %×»c÷Xç %çG [ý$RÍôçc÷O×$K÷_* å[ýçWýEõã»ç AãX a] [ýçÌ^ aÇ©¿ YÒä$Jôrôçã»c÷O %e` ×c÷$Jôçã[ý %ç×L æ$RôEõÝÌ^ç_ a][ýçÌ^ a×]×TöãÌ^ ]×c÷_ç aç¾_ÝEõ»S» Eõç»ãS [ýÌ^X %×\ö^çX, Yç×»Yç×`ŸïEõ %×\ö^çX ×c÷$Jôçã[ý %ç×_» Vñçç×TöTö [ýÊlùã»çYX, lÇùVÐ a‡ûÌ^» L×QÍöÌ^ãTö å[ýáø åa¾ç %çG[ýä$RÍôç¾ç» %×\öX[ý YÒä$Jôrôç é_ GçµùÝLÝ» YÒEÊõTö GÐç]î Ø‘ö»çL» ×V`Tö %çG [ýç×$RÍôä$K÷* GÐç]î %UïXÝ×Tö a][ýçÌ^» aÇØšö åXTÊö±¼öã» %ç×] [ýwïø]çX» ×[ý`ŸçÌ^X» %UïXÝ×TöEõ å]çEõç×[ý_ç Eõ×»[ý åXç¾çã»ç åTöãÜ™ö Ggç¾» WýX-a+VTö YÉLÝ[ýçVÝ [ýÊc÷d ]_ (Mall) å[ýçã» yÔ]çTö åFçY×X YÇ×Tö %ç]ç» GÐç]î %UïXÝ×Tö» ]É_ å\ö×$RôOä$RôOç \öç×Iø åY_ç[ýê_ %çGÐçaX éc÷ä$K÷* åaãÌ^ a]Ì^ UçãEõçãTöc÷O %ç×] EgõEõç_Tö $RôOIøç×_ [ýç×µù a][ýçÌ^ Yˆù×Töã» GÐç]î %UïXÝ×Tö aÇVÊ$RÍô Eõ»ç» YÒä$Jôrôç å_ç¾ç» a]Ì^ c÷'_* Yç$JôTö %a]ÝÌ^çc÷O Ggç¾» ×Tö×X %ç×_ $Jôç×» %ç×_Tö ×[ý`ŸçÌ^X» [ýµÇù "Wall-Mart' (C¾ç_ ]ç$RôOÛ) %ç×V [ý§ Lç×TöEõ åVçEõçX» Y»çãc÷ _çC åEõçã]ç»ç ×Eõ×X Fç[ý _Gç c÷'[ýêG* åaãÌ^ aLçG c÷'[ýê_ c÷'_%XîUç H»ãTö %ç_c÷Ý c÷'] c÷Eõ* Xc÷'å_... ""GçãÌ^ åGçc÷ç×_ ×G×_ã_ [ý» %çc÷O VǾçã»ãc÷ ×G×_ã_ H», c÷çTöTö LYç åY»ç é_ æ$Jôçã» åF×V ×Xã_-- ×G×»cg÷Tö ]ç×»ä$K÷ _»*'' - Töçc÷ç×X» [ýÇ$RÍôçã_çãEõ åEõç¾ç ZõEõ»çä$RôOç» Vã» %¾Øšöç c÷'[ýê_ å[ý×$K÷ ×VX Xç_ç×G[ý*

000

X ö š Ü ] ç å»

6-20 X㾶‘ö», 2013

Gç¾g» Xç] åQöç]L»ÝÌ^ç

åGç_çHç$ R ôO ×L_ç» m»ã^çGXÝÌ^ç å]ìLç» %Ü™öGïTö AFX GçCg, Xç] ^ç» åQöç] L»ÝÌ^ç* YÉã [[ýï Ac÷O Gç¾gTö %aeFî Fç_, åQöçe %ç»Ó CF G»ç %ç×$K÷_* åaãÌ^ GçCgFX» Xç] »ç×Fã_ åQöçeG»ÝÌ^ç* Töç» Y»ç %YÒ\ö† éc÷ åQöç]L»ÝÌ^ç c÷'_×c÷* $Jô»Eõç»Ý ×$JôPöç [ýc÷ÝTö åQöç]L»ÝÌ^ç %ç»Ó Eõ$K÷×_Ì^ç_ Gç¾gEõ é_ åQöç]L»ÝÌ^ç Eõ$K÷×_ Ì^ç_ éc÷ä$K÷* Ac÷O Gç¾» YÉã[ý EõçEõãQöçIøç XVÝ é[ý éGä$K÷* Y׸Jôã] Eõ$JÇô[ý»ÝÌ^ç ]ç×L=EÇõ×$K÷ %ç×_, =wøã» ]'c÷[ýµùç %ç×_ %ç»Ó V×lùS ×V`Tö $ K ÷çG_Ý åc÷¶‘öç LçX é[ý éG EõçEõãQöçIøç XVÝTö Y×»ä$K÷* $K÷çG_Ý åc÷¶‘öç LçX» Yç»Tö ×UÌ^ éc÷ Tö_ê_ $Jôç[ýê_ \öÌ^ _çãG* ×EõÌ^ãXç [ý» CF G$RÍôç* %çãc÷ç] »Lç» ×VXTö åV»Ggç¾» aÝ]ç %ç×$K÷_ YÉã[ý EõçEõãQöçIøç V_e, Y׸Jôã] å_ç¾çãQöçIø, Vç×[ýQÇö×[ý, V×»Ì^ç, V×lùãS $K÷çG_Ý åc÷¶‘öç V_e %ç»Ó $Jô×»Ì^ç ZÇõ$RôOç V_e %ç»Ó =wøã» [ý»êX [ýСùYÇy* Ac÷OFX åQöç]L»ÝÌ^ç Gç¾gTö YÒçÌ^ 60 H» ]çXÇc÷ %çä$K÷* aEõã_ç ]çXÇãc÷c÷O ac÷L a»_ %]ç×Ì^Eõ* YÒÌ^çTö [ýe`Ý [ý»ç, FÇãVì [ý»ç, åGç_çY [ý»ç, [ýGçc÷O [ý»ç %ç×VãEõ Wý×» [ýwïø] çX» `ÒÝ ×`£»ç] [ý»çê_ãEõ -Ac÷O aEõã_ å[ýçWýc÷Ì^ ×]$K÷ç EõUç EõçEõ EõÌ^ Eõ'[ý åXç¾çã»* YÒç^Ì ã[ýç» å_ çãEõc÷O aTöî» %Y_çY XEõã»* ]çXÇc÷×F×X ac÷L a»_ %] ç×Ì^Eõ åaãÌ^ Ac÷O Gç¾ê_ åEõçãXç %×Tö×U éc÷ %ç×c÷ã_ åTöãFTö aEõ_» %ç×TöUîTö ^ç[ýê_ãEõ ] X XEõã»* %çãc÷ç] »çL×[ýbÌ^ç EõXä$Jôe [ý»Yçy åGçcg÷çc÷O» %çLÇ Xç×Tö [ýÇ×_ %ç×LC åEõc÷OH»] çX ]çXÇc÷ Ac÷O Gç¾ãTö [ýça Eõ×» »çc÷OL» _GTö AEõ éc÷ \ öçCXç a[ýçc÷Tö %e` GÐc÷X Eõ×» aEõã_çã» _GãTö ×]_çYÒÝ×Töã» [ýça Eõ×»ä$ K ÷* Ac÷O [ý»Yçy åGçcg÷çc÷O» H»ãTö åTöãFTöaEõ_» EÇõ_ åV¾Töç åGgçaçc÷O H»Tö A$RôOç [ýçEõ$Jô» ×\öTö»Tö \ö»çc÷O åUç¾ç %çä$K÷* åac÷O EÇõ_ãV¾TöçEõ ] çH×[ý§» ×VXç Yç» $Jô»çc÷O ] m ]çãc÷ã» å\öçG ×VÌ^ç» ×XÌ^] $Jô×_ %ç×c÷ä$K÷* %çGãTö åGgçaçc÷O H»ãTöç åF»Ý H» %ç×$K÷_* YÒ[ýçV %çä$K÷ - åF»Ý H»ä$RôOç» åF» Y×$Jô YçXÝ Y×»ã_C EÇõ_ åV¾Töç UEõç [ýçEõ$Jôä$RôOç» CY»Tö YçXÝ Y»ç Xç×$K÷_* A×TöÌ^ç

H»ä$RôOç ×$RôOe YçãTöã» aç×Lã_* [ýwïø]çX [ý»Yçy åGgçc÷çc÷O H»» Ac÷OFX Gç¾Tö åEõc÷OH» ]çXãc÷ %çä$K÷* AH» EõçEõãQöçIøç å] ìLçTö %ç»Ó AH» ]§»çTö Øšöç^Ì Ý [ýç×a³Vç* [ý»Yçy åGgçc÷çc÷O H»» åc÷eQöçX FX ]§»ç Eõ]ç»Ggç¾» å]ç×c÷XÝ %çc÷O ã V=» H»Tö %çä$K÷ [ýÇ×_ åTöCgã_çãEõ EõÌ^* EõçEõãQöçIøçTö UEõç [ý»Yçy åGgçc÷çc÷O H»Tö »ÖY» %ç]YçTö, Töç]» %ç]YçTö, »ÖY» Eõ_c÷ %ç»Ó $JôEõ_eTö [ýî¾c÷ç» åc÷ç¾ç 108 R$ ôOç J$ ôç×EõG$K÷ç aLçc÷O åUç¾ç %çä$K÷* %TöÝLTö Ac÷O [ý»Yçy åGgçc÷çc÷O» H»ãTö ""[ýHçaÇ» [ýWý'' Xç$RôO» AFX YÇ×U %ç×$K÷_* åac÷O a]Ì^Tö åEõçãXç å_çãEõ åVçb Eõ×»ã_ Ac÷O ""[ýHçaÇ» [ýWý'' YÇ×UTö Wý×» `YTö Fçc÷O×$K÷_*

`ÒÝ ×[ýã»X PöçEÇõ» åVçbÝ LãX ^×V EõÌ^ - åTöCg ^×V åVçbÝ åTöãÜ™ö åTöCg» $JôEÇõ ZÇõ×$RôO[ý* Ac÷O EõUç Zõ×_Ì^çc÷O éG×$ K ÷_* [ýwï ø ]çX åac÷O F X [ý»Yçy åGgçc÷çc÷O» H»Tö Xçc÷O* ×Eõ$KÇ÷×VX %çGê_ãEõ [ý»Yçy åGgçc÷çc÷O [ýc÷ç Töç]Ç_Ý YÝ»ç FX %ç×$ K ÷_* %TöÝTöTö ×`lùçVÝlùç» ålùyTö Ac÷O Gç¾Tö åEõçãXç ×`lùçXÇœöçX Xç×$K÷_* ×Y$Jôê_ c÷OÌ^çTö AFX YÒçc÷Oã]»Ý •Ç õ _, %ç»Ó AFX c÷çc÷O • Ç õ _ YÒ×TöØšöç c÷'_* 1960 $JôXTö YÒ×TöØšöç åc÷ç¾ç m»ã^çGXÝÌ^ç c÷çc÷O • Ç õ _Tö Ac÷O Gg ç ¾» »çc÷OL» %¾VçX åEõçãXç[ýçc÷O Yçc÷×»ã_ åTöCgEõ YçãY $JÇô[ý* m»ã^çGXÝÌ^ç c÷çc÷O•Çõ_ YÒ×TöØšöç åc÷ç¾ç» ×Y$ J ôTö Ac÷O Gg ç ¾» [ý§ãTöç _'»ç æ$K÷ç¾ç_Ý ×`lùç _ç\ö Eõ×» A×TöÌ^ç Hã» Hã» A$RôOç [ýç TöãTöç×WýEõ å]×®ÏôEõ Yç$K÷ _'»ç æ$K÷ç¾ç_Ý [ýç×c÷» åc÷ç¾ç» _GãTö Ac÷O Ggç¾ã» `ÒÝ LGTö [ý»ç m»ã^çGXÝÌ^ç =¬JôTö» ]çWýî×]Eõ ×[ýVîç_Ì^» %¾a» YÒ ç Š %Wýîlù* `Ò Ý åGçYç_ [ý»ç ×`¾açG» ×L_ç ae]‰ø_» QöçEõTgöç» ×[ý\öçG» $JÇôYç×»ä°RôOãQö°RôO* `ÒÝ YÒ`çÜ™ö [ý»ç m»ã^çGXÝÌ^çã» ×`lùEõ éc÷ Uç×Eõ GçCgFX» åG컾 %lÇù| »ç×Fä$K÷* Töçã»Y×» åEõ³VÐÝÌ^ %ç»Ó »ç×LîEõ Eõ¶ö‚ï $ J ôç»Ý åEõc÷O[ýçLãXç %çä$K÷* YÒçÌ^ ]çXÇãc÷c÷O EÊõ×bLÝ×¾* EõçEõãQöçIøç XVÝ» EõçbTö L[ý_ç åVç¾ç» Xç]»

AFX QöçIø» YUç»Tö ACgã_ çEõ» åF×Tö» ]ç×$RôO* EõçEõãQöçIøç» [ýçãX aVçÌ^ WýçXã[ýç» QÇö[ýçc÷O ×VãÌ^* åaãÌ^ Y×»`Ò] %XÇ^çÌ^Ý åF×Tö» Zõ_ å\öçG Eõ×»[ýê_ XçYçÌ^* %TöÝLTö Y×°RôOe [ýçGçX Xçã]ã» AFX $Jôçc÷ [ýç×G$Jôç %ç×$K÷_* åac÷O [ýç×G$JôçTö ALX ]çXÇãc÷ ]c÷»Ý Eõç] Eõ×»×$K÷_ [ýçã[ý Ac÷O Ggç¾» YÉã[ý UEõç $JÇô[ýÇ×»ä$RôOç» Xç] ]c÷»Ý $JÇôEõ [ýÇ×_ LXçLçTö* EÊõ×rô-ae•Êõ×Tö» ålùyTö GçCgFX %çG[ý$RÍôç* YÒ×Tö [ý$K÷ã» åLPö ]çc÷Tö [ý» a[ýçc÷ Yç×Tö »ç×Töê_ \öç¾Xç Yç×Tö C$Jô»» GçCg a]Ç c ÷» »çc÷O L Eõ ×X] Ü—öX LXçc÷O »çc÷OL åa¾ç Eõ»ç» YÒUç %ç×LC $Jô×_ %çä$K÷* [ýä$K÷ã»EõTö VÇ$RôOç \öç¾Xç YçãTö* A$RôOç [ý»a[ýçc÷Tö %ç»Ó %çXä$RôOç %çãHçS ]çc÷» "X-$ J ôç=_' ×VÌ^ç» a]Ì^Tö* Xç]H»ä$RôOç [ý» QöçIø»; Xç]H»» a¶ö‚ÇFTö `ÒÝ $JÇôã»X [ý»çc÷O VçX ×VÌ^ç åTöç»S FãX Xç]H»ä$ R ôO ç » åaì³Vï ^ î [ý$RÍôçc÷O TÇö×_ä$K÷* GçCgFXTö Xç] Ý \öç¾»ÝÌ^çC %çä$K÷* Aa]Ì^Tö YÒÌ^çTö [ýGçc÷O [ý»ç» [ýç×_» \ öç¾Tö åGçä$RôOc÷O Xç]H» EgõYçc÷O TÇö×_ aÇGÐÝ[ýEõ TöLÛX GïLX Eõ»ç EõUç A×TöÌ^çC GçCg FX» ] çXÇc÷» ]ÇãF ]ÇãF* GçCgFX» YÉã[ý EõçEõãQöçIøç XVÝTö Y׉øTö Hç$RôO Xçã] A$RôOç Hç$RôO %ç×$K÷_* å^ç»c÷çR$ ôO ×L_ç» _GTö aeã^çGÝ EõçEõãQöçIøç V_eFX %ç×LC Øš ö çÌ ^ Ý åXçãc÷ç¾çTö »çc÷O L » å^ç»c÷ç$RôO å^ç¾ç [ýç %XîçXî [ýLç» %ç×V Eõ»çTö ^ãUrôö %aÇ×[ýWýç éc÷ %çä$K÷* $Jô»Eõç»» ×[ý\öçGÝÌ^ EõTÊöïYlùEõ LXçã_C åEõçãXç EõçS aç» ×X×VÌ^çTö »çc÷O L » ]çLTö %aÇ × [ýWýç» =Y×»C ×EõÌ ^ c÷O ] çX×VãX %¾ãc÷×_Tö éc÷ %çä$K÷ Töç» [ýçã[ý %aÜ™ Ç ö ×rôãÌ ^ åVFç ×Vä$ K ÷* Töçã»çY×» åGgçc÷çc÷O å]» %ç×_Tö $K÷çG_Ý åc÷¶‘öç LçX» CY»Tö AFX V_e XUEõçTö F×XEõ», ] çLÇEõÇ ×$K÷, QÇö×[ý^Ì ç_ %ç×V Gç¾» _ GTö %çc÷ ^çc÷» ^ãUrôö %aÇ×[ýWýç åc÷ç¾çTö »çc÷OãL VÇF YÒEõç` Eõã»* =ã`îTö =Vç»Töç, Eõ¶ö‚ï a+çVXçTö ]çX¾Töç %ç×V mS» [ýçã[ý Ac÷O Gç¾» »çc÷OL ag$Jôçc÷O YÒ`eaç» Yçy* 000


6-20 X㾶‘ö», 2013

açŠç×c÷Eõ WýX×`×» ff 34 [ý$K÷» ff 45-47 aeFîç - YÊœöç 3

»Ób %ç»Ó Xç»Ý» ×\öTö»Tö åEõçX æ`Òœö - c÷OÌ^çEõ é_ ^ÇãG ^ÇãG ×[ý×\ ö~ a]çL» ]çLTö XçXçX ] Tö[ýçV åVFç ^çÌ^* åEõãXçã¾ Xç»Ý TöUç ]çEõEõ YÒçWýçXî ×Vä$K÷* =Yçaî LXEõ Ø—öÝ %çEõçã» Eõ”Xç Eõ×»ä$K÷* ×c÷³VÇ» aXçTöX Wý]ïTö YÇ»Ób %ç»Ó YÒ E Ê õ ×Tö» ×\öTö»Tö åEõçX æ`Òœö, TöçEõ é_ XçXçX [ýçVçXÇ[ýçV* ×[ýpûçX» Wýç»SçTö YÇ»Ób %ç»Ó ×Töã»çTöç ALX %çXLX» Y×»YÉ»Eõ* VÇãÌ^ç _G c÷'å_ãc÷ XTÇöX aÊ×rô c÷'[ý Yçã»* Ø—öÝEõ åV¾Töç» Eõ”Xç Eõ»ç» a]Ì^Tö åTöCgEõ XTÇöX aÊ×rô» [ýçã[ý YÇ»Ób» YÒãÌ^çLX Xçc÷*O åTöã¾gc÷O a[[ýï `×Nþ]çX* åTöCg» c÷O¬K÷çãTö XTÇöX aÊ×rô c÷'[ý Yçã»* AãX Wýç»Sç [ýç ×[ý`Ÿça åYçbS Eõ»ç c÷Ì^* Lݾ LGTöTö Ø™öXîYçÌ^Ý YÒçSÝ a]Éc÷» ] çLTö åYç¾ç_Ýã[ýç» ]çEõ» %ç`ÒÌ^Tö, ]çEõ» [ýÇEÇõ» GçFÝ» Fçc÷O QöçIø» c÷Ì ^ * YÒ U ã] ]çEõEõ ×$Jô×X YçÌ^* Töç» ×Y$JôTöãc÷ YÊ×U¾Ý åVãF* ] çXÇc÷» ålùyãTöç ×`£ã¾ ×Tö×X] çc÷Tö YÒU] ]çEõEõ ×$Jô×X YçÌ^* ]çEõ» åEõç_ç» Y»ç %çãX é_ G'å_ ×$JôAÕ×» Eõçã³V* Ø™öXYçX Eõ×»[ý» a]Ì^Tö ] çEõEõ ×[ý$Jôçã»* YÒ×TöLX ] çXÇãc÷ LݾX» %ç×V Ø™ö»Tö ]çG» _GTö ×X×[ýQÍö ac÷$Jô^ïî %XÇ\ö¾ Eõã» %ç»Ó a]GÐ LݾXãTöc÷O åTöCgEõ åTöãX %çã[ýãG %çYÀÇTö Eõ×» »çãF* ]çTÊö %ç»Ó ×YTÊö» åEõçX æ`Òrô ? YÇ»Ób %ç»Ó ×Töã»çTöç» ]çLTö åEõçX å[ý×$K÷ lù]Töç`ç_Ý c÷OTöîç×V ×$JôÜ™öç %ç×L» Xc÷Ì^* YÊ×U¾Ý» [ý§ LXãGçœöÝ ]çTÊö YÒWýçX* ] çXÇc÷» %ç×V %¾ØšöçTö å^×TöÌ^ç åTöCgã_çãEõ LçEõYç×Tö [ýça Eõ×»×$K÷_, åac÷O a]Ì^Tö %ç] ç» »çIø_Ý-EõçL_Ý G»Ó» åYç¾ç_Ý» Vã» %ç×V ] çXÇc÷» Y×»$JôÌ^ %ç×$K÷_ ] çEõ»* AG»çEõÝ ×Töã»çTöç» [ýçã[ý ALX ×X×Vrô YÇ»Ób» Wýç»Sç ×Y$Jô» ^ÇGTö å^×TöÌ^ç ^ç^ç[ý»Ý LݾX TöîçG Eõ×» EÊõ×b Eõç^ïã» LݾX Wýç»S» Wýç»Sç» aÊ×rô c÷'_ åTö×TöÌ^ç»* Ac÷ç_ ×X×Vrô YÇ»Ób-×Töã»çTöçc÷O AãEõ_ãG [ýça Eõ×» aÜ™öçX =dYçVX» Wýç»Sç» ×Y$JôTö Y×»Ì^ç_» Wýç»Sç» =dY×wø c÷'_* aç]Ü™ö ^ÇG» é[ý×`rô

Qöçf `ÒÝ[ýda åGçYç_ åGçØ‘öç]Ý c÷'_ å`çbS* YÇ»Óãb ] çTö[[ý» éc÷ ×Töã»çTöç» CY»Tö YÒ ç WýçXî ×[ýØ™ ö ç» Eõ×»ã_* LXãGçœöÝ» YÒWýçXLãX %çX» Y»ç Eõç×$RÍô %ç×X å\öçG Eõ»ç» ×XÌ^] c÷'_* _çãc÷ _çãc÷ Lç×] Vç»» aÊ × rô c÷'_* Töç» ×Y$JôTö »Lç* aç]Ü™ö ^ÇGTö Xç»Ý éc÷ Y×»_ å\öçG» aç] GÐÝ* »Lçc÷O ×XL» c÷O¬K÷çTö AEõç×WýEõ ×Töã»çTöç» Yç×S GÐ c ÷S Eõ×»ã_* »Lç» å\öçG» [ýçã[ý åc÷ã»]Tö [ý§ ×Töã»çTöç Uç×Eõ[ý _Gç åc÷ç¾ç» ×XÌ^] YÒ¾wïøX c÷'_* ×Töã»çTöç» CY»Tö åc÷ç¾ç AãX %Töîç$ J ôç»» Y»ç »lùç Eõ×»[ýê_ ×[ý×\ ö~ =YçÌ^ %¾_¶‘öX Eõ»ç éc÷ä$K÷* ]çTÊöEõ åV¾Ý »ÖãY YÉLç Eõ»ç» Wýç»Sç» ×[ý_ÇŠ c÷'[ýê_ [ý§ Wý]ï × [ý`Ÿ ç aTö ×VÌ^ç åc÷ç¾ç Xçc÷O* %µùEõç» ^ÇGTö ×Töã»çTöç» å^×TöÌ^ç ×X»çYwøç Xçc÷OEõÝÌ^ç c÷'_ åTö×TöÌ^ç Xç»ÝãÌ^ [ýç×c÷»ê_ C_çã_c÷O ×XL» ]ÇF, `»Ý» $Rôç×Eõ »ç×F×$K÷_* æ$K÷ç¾ç_ ÝEõ a»Ó Eõç_ãTö, YÇ×¹YTöç åc÷ç¾ç» _ãG _ãG ×[ýÌ^ç ×VÌ^ç éc÷×$K÷_* [ý§ LXãGçœöÝ» Xç»ÝãÌ^ VñçTöTö, ]ÇFTö Eõ'_ç »e aç×X ]ÇFFX %çY$JÇô Eõ×» é_×$K÷_* \öç»Tö[ýbï» [ý§ %e`Tö æ$ K ÷ç¾ç_Ý» ×[ýÌ^ç ×VX» åYçc÷»Tö a+~ Eõ»çC aö¾ Xç×$K÷_* ×[ýÌ^ç» Y»ç Eõc÷OXçEõ [ý_YÉ[[ýïEõ %Yaç»S Eõ»ç» [ý§ =Vçc÷»S %çä$K÷* %ç×L» a\öî a]çLTö %¾ã`î åTöãX AEõ Y×»ã[ý` Eõ×] %ç×c÷ã$K* [ýwïø]çX %ç]ç» åV`Tö Xç»Ý-YÇ»Ób» a] çãXc÷O Ø‘öçWýÝXTöç* %ç×L» ×[ý`ŸTö [ý§ åV`Tö c÷O$K÷_ç×]Eõ =GÐYÜšöÝ aEõã_ ×Töã»çTöç» CY»Tö XçXç ×XãbWýçpûç» aÊ × rô Eõ×»ä$K÷* æ$K÷ç¾ç_ÝãÌ^ Y$RÍôç •Çõ_ L_çc÷O ×Vä$K÷, ×Töã»çTöç H»» Y»ç [ýç×c÷»ê_ G'å_ å[ýçFïçã» %ç[ýÊTö éc÷ ^ç[ý _çãG* H»» [ýç×c÷»ê_ éG [ýî¾açÌ^ Eõ»ç, c÷ç$RôO[ýLç» Eõ»ç ålùyTö XçXçX

[ýçWýç %çã»çY Eõ»ç éc÷ä$K÷* AãXã[ýç» %‡û_Tö [ýwïø]çX AEõ %ãHç×bTö Eõ'_ç %çc÷OX $Jô×_ %çä$K÷* c÷O AãEõ[ýçã» %£ˆù EõUç å^ åV` AFX, a] çL AFX, H» AFX \öç_ êEõ G$RÍô ×V[ýê_ c÷'å_ A$RôOç \öç_ Y×»ã[ý` _ç×G[ý* AãX Y×»ã[ý` %ç$ J ô_ãTö ×Töã»çTöçc÷O ã c÷ aÊ × rô Eõ×»[ý Yçã»* ×`£ã¾ ×^ãc÷TÇö LX½» ×Y$K÷ãTö ]çEõãEõ ×X×[ýQÍö\öçã¾ _G YçÌ^, åaãÌ^ ]çãEõ ×XL» _'»ç-æ$K÷ç¾ç_Ý» GçTö aEõã_ç aL mS» aÊ×rô Eõ×»[ý Yçã»* [ýwïø]çX %ç]ç» a]çLFX VÉXÞÅ×Töã» \ö×» Y×»ä$K÷* H» AFX» ×Töã»çTöç G»çEõÝãÌ^ c÷OÌ^çEõ ×X»ç]Ì^ Eõ×»[ý Yçã»* %ç]ç» ]çLTö å\öçG» [ýçã[ý YÒ×Töã^ç×GTöç» aÊ×rô c÷Ì^* AHã» AFX ×[ý_çaÝ GçQÍöÝ ×Eõ×Xã_ %çX Hã»C AFX ×Eõ×X[ý ×[ý$Jôçã»* VÉXÞÅ×Tö Eõ×» c÷'å_C WýX åGçä$RôOç¾çTö =×PöY×» _çãG* å\öçG-×[ý_ça» YÒ×Töã^ç×GTöçc÷O \öç»Tö[ýbïTö VÉXÞÅ×Tö» [ýîçYEõTöç» YÒWýçX Eõç»S* ×Töã»çTöçaEõã_ ^×V c÷OÌ^çEõ å»çWý Eõ×»[ýê_ æ$Jôrôç Eõã» [ýç å\öçG» YÒ×Töã^ç×GTöç» Y»ç %çgTö»Tö UçãEõ åTöãÜ™ö %ç]ç» åV`Tö VÉXÞÅ×Tö Eõ×][ý Yçã»* YÊ×U¾Ý» [ý§ %‡û_Tö [ý§ Lç×Tö, LXãGçœöÝ» ]çLTö ^ÇãG ^ÇãG ]ãV ]çXÇc÷Eõ XçXçX VÇã\öÛçG å\öçGçc÷Oä$K÷* AãX [ý§ LXãGçœöÝ» ×Töã»çTöçaEõ_ %ç×LEõç×_ a†[ýˆù éc÷ ] V» ×[ý»Óãˆù %×\ö^çX $Jô_çc÷O aZõ_ éc÷ä$K÷* %ç]ç» C$Jô»ã» XGçã_‰ø, ]×XYÇ » %ç×V %‡û_» ×Töã»çTöç aEõã_ AãX %×\ö^çX $Jô_çc÷Oä$K÷* YÇ»Ób %ç»Ó ×Töã»çTöç» ×\öTö»Tö åEõçX æ`Òœö TöçEõ é_ XçXç ×[ý[ýçV* Wýã]ï ç X½çV [ý§ãTö <`Ÿ » Eõ YÇ»Ób c÷'[ýc÷O _ç×G[ý [ýÇ×_ \ öçã¾* ×Töã»çTöçc÷O ×XãL \öçã¾ å^ YÇ»ÓbTöêEõ åTöCgã_çEõ A$RôOç å]ì×_Eõ Ø‘ö\öç¾» [ýçã[ýc÷O æ`Òœö å^ åTöCgã_çãEõãc÷ Vc÷ ]çc÷ Vc÷ ×VX G\öÛWýç»S Eõ×» åEgõ$JÇô¾ç» LX½ ×V[ý Yçã»*

åTöãXã[ýç» EõUç» [ýçã[ýc÷O ] çTÊöEõ é_ AEõ ]WýÇ» %çã[ýG ]c÷ç [ýÝ» AãEõçLX» ] çLãTöç UçãEõ* Xç»ÝEõ [ý` Eõ×» »ç×F[ý» [ýçã[ý XçXçX ×XÌ^]» aÊ×rô Eõ»ç éc÷ä$K÷* Ø‘öç]ÝTöêEõ Xç»Ý» æ`Òœö a+V AãEõç Xçc÷O å[ýç_ç EõUçbçã» c÷^ÌO çãEõ [ýÇLçc÷O åX×Eõ å^ %ad J$ ô×»y» YÇ»Óãb ]V Fçc÷O %ç×c÷ ×Töã»çTöç» CY»Tö XçXç \ öçã¾ %Töîç$Jôç» Eõ×»[ý %ç»Ó ×Töã»çTöçc÷O ×X×[ýï[ýçãV TöçEõ ac÷î Eõ×» ^ç[ý ? YÇ » Ób %ç»Ó Ø— ö Ý, Y×Tö %ç»Ó Y±ó ö Ý =\öãÌ ^ Y»&ã» c÷O L X ×aLX» YÒ×Tö Y×»YÉ»Eõ* aÇãÌ^ç ac÷ã^ç×GTöçã» Eõç] Eõ×»ã_ ãc÷ LݾXTö aZõ_Töç _ç\ö Eõ»ç ^çÌ ^ * VÇ ã Ì ^ ç ×]×_ Uç×Eõ[ýê_ c÷'å_ c÷OLX» YÒ×Tö ×aLX» Uç×Eõ[ý _ç×G[ý G\ öÝ» æYÒ]* c÷OLãX ×aLXEõ ac÷î Eõ×»[ý _ç×G[ý* Wý] ï» Wýç»Sç a]Éãc÷ AãXã[ýç» mSãEõ ]çXÇc÷» ]çLTö aÊ×rô Eõ×»[ýê_ æ$Jôrôç Eõã»* ]çXÇc÷ %Eõã_ LÝÌ^çc÷O Uç×Eõ[ýê_ %aÇ×[ýWýç YçÌ^* YÇ»Óãbc÷O c÷CEõ [ýç Xç»ÝãÌ^c÷O c÷CEõ %Eõã_ LݾX ×X[ýïçc÷ Eõ»çTö XçXç %aÇ×[ýWýç %çä$K÷* ] çTöã[ýç_, EõUç-[ýTö»ç Yç×Tö XçUç×Eõã_ ]çXÇãc÷ %Eõã_ Uç×Eõ ×[ý»×Nþ YçÌ^* [ý§ãTö ×Töã»çTöç VÇ[ýï_ [ýçã[ý %Eõã_ Uç×Eõ[ý åXç¾çã» [ýÇ × _ \ öçã¾ ^×VC c÷O ag$Jôç Xc÷Ì^* c÷O YÇ»Ób åEõ³VÐÝEõ a]çL» =$ J ôç×űÁEõç* ×Töã»çTöçEõ EõTÊöÛ±¼ö YÒãÌ^çãGã» V]X Eõ×» »Fç» AEõ [ýî¾Øšöç* ]XØ™ ö ç×ű¼ ö Eõ ×V`» Y»ç Xç»Ý åEõç]_ ]X»,

%çã[ý×GEõ* EõäPöç»Töç ×XV`ïXTö YÇ»ÓbTöêEõ ×Y$Jô Y×» UEõç [ýçã[ý ^LjùãlùyTö %TöÝTöTö Xç»ÝEõ ×XãÌ^çG Eõ»ç Xêc÷×$ K ÷_* ×VãX ×VãX `çaX Eõç^ïTö Xç»Ý» YÒ×TöY×wø a]GÐ YÊ×U¾ÝãTö [ýç×$RÍô éGä$K÷* [ý§ Gã¾bãEõ Eõ'[ý ×[ý$Jôçã» å^ ^×V \ öç»TöÝÌ^ aeaãV ×Töã»çTöç» [ýçã[ý AEõ TÊöTöÝÌ^çe` ae»lùS Eõã», åTöãÜ™ö \öç»Tö[ýbïTö YÒ W ýçX ]Ü— ö ÝC ×Töã»çTöçc÷O c÷'[ý* a]GÐ YÊ×U¾ÝãTö `çaEõ ×c÷$Jôçã[ý ×Töã»çTöç aZõ_ éc÷ä$K÷* ]çTÊöYÉLEõ aEõ_Eõ VçאöEõ YÇ»Ób YÒWýçX a] çãL [ý§ ålùyãTö m»Ó±¼ö ×V[ý ×X×[ý$Jôçã» ^×VC ]çTÊöãÌ^ å^ãXêEõ aÊ×rô UçãEõ ]çãX aEõã_çã» c÷ÖVÌ^ Eõ+]çX Eõ×» »ç×F[ý åTöãXêEõ [ý§Tö» %Ü™ö»Tö ]çTÊö» YÒ×Tö %GçWý \ ö×NþC Uç×Eõ[ý* ]çTÊö» YÉLçC Uç×Eõ[ý* 000

X㾶‘ ö » ]çc÷ » ×VX-×V¾a 3 X㾶‘ö» : $JôçC»ç a]çL» YÒ×Töœöç ×V¾a* 5 X㾶‘ö» 6 X㾶‘ö» 14 X㾶‘ö» 17 X㾶‘ö» 19-25 X㾶‘ö» 23 X㾶‘ö» 24 X㾶‘ö»

: aÇWýçEõ¢ö ×V¾a* : VÇã^ïçG YÒ`]X ×V¾a* : ×`£ ×V¾a / ×[ý`Ÿ ]WýÇã]c÷ ×V¾a* : »çrÑôÝÌ^ æYÒ$K÷ ×V¾a* : åEõì]Ý AEõTöç aŠçc÷* : »çrÑôÝÌ^ %çc÷OX åa¾ç ×V¾a* : _ç×$JôTö ×V¾a

c÷OÌ^çEÇõ[ý %ç×_


SAPTAHIK DHANSIRI :: vol. xxxIV :: nO. 43/44 :: wednesday, 23/30 OCT., 2013 golaghat :: ph. (03774) 282355 :: CIRCULATION - 2100. POSTAL nO.

åGç_çH$RôO» ]»IøÝ %‡û_» Y] `ÒÝ aÇ㻳VÐåF×V XçU »çLEÇõ]ç»*

$ J Ç ô §e]Ç e Ø‘ ö Gï ã V¾» (FÊf1497-1539) »çL±¼ö Eõç_ Tö ]»†Ý %‡û_ aÇ-aeG×PöTö Eõ×» %çãc÷ç] »çLî» %WýÝXê_ %çãX * c÷OÌ^ç» YÉã[[ýï Ac÷O %‡û_ Eõ$K÷ç»Ý »Lç» %WýÝXTö %ç×$K÷_* YÒU] ãTö Eõ$K÷ç»Ý »LçEõ %çãc÷ç] »Lç» %WýÝXê_ %ç×X[ýê_ ^çCgãTö XçXç ×[ýY^ïîÌ^» a¶ö‚ÇFÝX c÷'[ý _Gç éc÷×$K÷_ * %¾ã`bTö Eõ$K÷ç»ÝEõ [ýã_ åXç¾ç×» åEõì`ã_ã» [ý`ê_ %ç×X[ýê_ æ$Jôrôç Eõã» * Ac÷O LXç »Lç» a]Ì^ãTö EõXä$Jôe [ý»Yçy åGgçc÷çc÷O» c÷TÇö¾çc÷O »SãEõì`_ YÒãÌ^çG Eõ×» Eõ$K÷ç»ÝEõ H$RÇôO¾çc÷O Ac÷O %‡û_ %çãc÷ç] »çLî» %WýÝXê_ %çãX * åTöCg» æ$JôrôçãTö Yç$K÷Tö ]»†Ý» éaãTö åV»Ggç ¾ê_ãEõ %çãc÷ç] »çLî» Tö_ê_ %çãX * ]»†Ý %‡û_Tö `çaX» aÇ×[ýWýç» %ãUï [ýÇ$RÍôçãGgçc÷çc÷O éZõV» ALXEõ ]»†ÝãFç¾ç åGgçc÷çc÷O Yç×Tö XGç %ç»Ó Eõ$ K ÷ç»Ý aEõ_» _GTö aÇ-a+Eïõ »lùç Eõ×» $Jô×_[ýê_ Vç×TöÌ^_ÝÌ^ç `çaXEõwïøç ×c÷$Jôçã[ý ×XãÌ^çG Eõã»* ac÷Eõç»Ý ×c÷$Jôçã[ý EõEõÝ_ç» å_ì×c÷Töî [ý»PöçEÇõ» éZõV» Y»ç ]»†ÝãFç¾ç [ý»Ó¾çEõ %ç×X×$ K ÷_* XGç aEõ_» _ GTö $Jôwïø]ãTö å^çGçã^çG »lùç Eõ×»[ýê_ »Lçc÷O ×H_çWý»ÝÌ^ç XGç Eõ$RôOEõÝ ×XãÌ^çG Eõ×» aÝ]çÜ™öTö »ç×F×$K÷_ %ç»Ó XGç[ýç$RôO ØšöçYX Eõ×» `çaX $Jô_çc÷O×$K÷_* Ac÷O éZõVãEõ ×H_çWý»ÝÌ^ç XGçZÇõEõX [ýÇ×_ açWýç»XãTö LXç éG×$K÷_* ]»†Ý %‡û_Tö `çaX» aÇ×[ýWýç» %ãUï [ýÇ$RÍôçãGgçc÷çc÷O éZõV» ALXEõ ]»†ÝãFç¾ç åGgçc÷çc÷O Yç×Tö XGç %ç»Ó Eõ$ K ÷ç»Ý aEõ_» _GTö aÇ-a+Eïõ »lùç Eõ×» $Jô×_[ýê_ Vç×TöÌ^_ÝÌ^ç `çaXEõwïøç ×c÷$Jôçã[ý ×XãÌ^çG Eõã»* ac÷Eõç»Ý ×c÷$Jôçã[ý EõEõÝ_ç» å_ì×c÷Töî [ý»PöçEÇõ» éZõV» Y»ç ]»†ÝãFç¾ç [ý»Ó¾çEõ %ç×X×$ K ÷_* XGç aEõ_» _ GTö $Jôwïø]ãTö å^çGçã^çG »lùç Eõ×»[ýê_ »Lçc÷O ×H_çWý»ÝÌ^ç XGç Eõ$RôOEõÝ ×XãÌ^çG Eõ×» aÝ]çÜ™öTö »ç×F×$K÷_ %ç»Ó XGç[ýç$RôO ØšöçYX Eõ×» `çaX $Jô_çc÷O×$K÷_* Ac÷O éZõVEõ ×H_çWýç»Ý» XGç ZÇõEõX [ýÇ×_ açWýç»SãTö Lç×X×$K÷_*

]»†Ý» V×lùS Y׸Jô] %‡û_ [ý$K÷ç %ç»Ó éVÌ^çe VÇ$RôOç \ öçGTö \öçG Eõ×» VÇLX »çLãFç¾ç» %WýÝXTö ×VãÌ ^ * %¾ã`î %ç‡û×_Eõ `çaX Eõwøçï ×c÷$Jôçã[ý ]»†ÝãFç¾ç åGgçc÷çc÷OEõ ×Vc÷ç [ý$K÷ç %ç»Ó éVÌ^çe» `çaEõ »çLãFç¾ç VÇLãX $Jô_çc÷O×$K÷_* Yç$K÷ê_ WýX`ÒÝ aÝ]ç Eõ×» CY» éVÌ^çe, Xç] éVÌ^çe %ç»Ó ]çL éVÌ^çe [ýÇ×_ ×Tö × X »çLãFç¾ç» YV aÊ × rô Eõ×»ã_* Yç$K÷ê_ ]»†Ý» V×lùS YɾTö ]yÔe %ç»Ó ×H_çWýç»ÝTö VÇc÷O »çLãFç¾ç ×XãÌ^çG Eõã»* =ä{Fã^çGî å^ CY» êVÌ^†ÝÌ^ç »çLãFç¾çc÷O éaXî [ýç×c÷XÝ é_ %×Tö VlùTöçã» `»çc÷O H ç$ R ôO » ^ɈùTö _ç×$JôTö [ý»ZÇõEõXEõ ac÷çÌ^ Eõ×»×$K÷_* $KÇ÷-æ$K÷e-Zõç [ýç YÒTöçY ×aec÷ (1603-1641) Ø‘öGãï V¾» ×VX» Y»ç ]»†Ý %‡û_Tö åFã_ åFã_ GçCg ×[ý_çEõ Yç×Tö×$K÷_* Ac÷O ålùyTö å]ç]çc÷O Töç]Ç_Ý [ý»[ý»Ó¾ç» ×[ýã`b \É ö ×]Eõç %ç×$K÷_* åac÷OVã» åGç_çHç$RôO» =Y×»C XGgç¾» GgçC ×[ý_ çãEõç å]ç]çc÷O Töç]Ç_ÝãÌ^ aeGPöX Eõ×»×$K÷_* EõçEõãQöçIøç F‰øç, ×[ý×\ö~ åQöçe, LçX-LÇ×» F‰øçc÷O a]GÐ [ý$K÷ç, »c÷$Rô_ç %ç×V %‡û_ ×[ý_çEõ åF×Tö =Yã^çGÝ Eõ»ç AEõ =ä{FXÝÌ^ ×V` %ç×$K÷_* åEõç$Jô»Lç X»Xç»çÌ^S» ×VXTö åaç³V» åGgçc÷çc÷O åEõçJ$ ô»çLîTö Uç×Eõ[ý _Gç c÷CgãTö YÒTöçY×aec÷ Ø‘öGïãV¾Eõ åEõç$Jô×[ýc÷ç»Tö WýÇ] Wýçã]ã» VÉGïç YÉLç YTöç» EõUç Eõ'_Tö åEõç$Jô×[ýc÷ç»ê_ ]»†ÝÌ^ç_ F×XEõ» YPöçc÷O ]ÊX½Ì^ ]É×wïø aLç» åEõì`_ ×`×Eõ %ç×c÷[ýê_ ×V \ ö×$RôOÌ^çYç»çTö YÉLç Yç×Tö[ýê_ ×VãÌ^* åTö×TöÌ^ç» Y»çãc÷ %a] Tö åEõc÷O[ýç×VX Wý×» VÉGïçYÉLç YTöç» ×XÌ^] c÷'_ %ç»Ó Ac÷O YÉLç» ¥ç×Ì^±¼öTö %ç×$K÷_ å_ ì×c÷Töî [ý»Ó¾ç» éZõV» YÉ[[ýïYÇ»Ób ^ãpû`Ÿ»* »çLãEõçb» WýãXã» Ac÷O YÉLç %$JôÛXç Eõ»ç éc÷×$K÷_* »çãL`Ÿ» ×aec÷ (1751-1769) Ø‘öGãï V¾» ×VXTö EõÝ×wïø $Jô³VÐ [ý»[ý»Ó¾ç» ×XãVï`Tö

PMG -

A×VXÝÌ^ç é`×lùEõ Eõ]ï`ç_ç a+~

%GÐSÝ åØ‘ö¬K÷çãa¾Ý aeØšöç %Ü™ö»eG $Jô'»ç» åaìLXîTö åGç_çHç$Rô»O YVÇ]×S LçTöÝ^Ì ×[ýVîç_Ì^Tö å^ç¾ç 9 Xã¾=‘ö»Tö K$ ÷çy$K÷çyÝ» ]çLTö %a]ÝÌ^ç, c÷Oe»çLÝ \öçbçpûçX, açWýç»S pûçX» AEõ é`×lùEõ Eõ]ï`ç_ç a+~ éc÷ ^çÌ^* YÒWýçX ×`lù×Ì^yÝ ] ç]Ç `c÷OEõÝÌ^ç, åLîœö ±`lùEõ ]ÇXÝX $Jô³VÐ `c÷OEõÝÌ^çc÷O %çgTö Wý»ç Eõ]ï`ç_çFX» ]ÇFî a]_ [ýî×Nþ»ÖãY %Ü™ö»eG $Jô'»ç» a\öçY×Tö ]»†ÝãÌ^×V c÷ç×[ý Eõç×$RôO ]×XYÇ» %×LTö Vwøc÷O QöOã¥çWýXÝ-aç]»×S %XÇœöçXTö Eõ]ï`ç_ç» m»Ó±¼ö%çyÔ]S Eõç»Ý ]çX éaXî åFVç[ý» YÒãÌ^çLXÝÌ^Töç a+EïõTö [ýÇLçc÷O EõÌ^* ×[ýVîç_Ì^» a\öçY×Tö [ýçã[ý ^Ljù Eõ×»[ýê_ ^ç[ý _Gç Xã³V`Ÿ» `c÷OEõÝÌ^çc÷O aç]»×S %XÇœöçXTö [ýNþ[ýî Qöç×Iø Wýã»* éc÷×$K÷_* c÷ç×[ý %ç»Ó _Töç Eõç×$RôO ^Ljùê_ ^ç[ýê_ [ýç$RôO =×_Ì^ç[ý _Gç åc÷ç¾ç [ýçã[ý Ac÷O ^LjùEõ _Töç Eõ$RôOç »S å[ýçã_* Ac÷O ^çyç» a] Ì^ãTö »çãL`Ÿ» ×aec÷c÷O éVäGÐçeTö c÷çã_ç¾ç åGçagçXÝ» UçX Xçã] AEõ åGç_çHç$RôO» åEõçä$RôOçc÷çm×» %ç‡û×_Eõ GÐç]î ×[ýEõç` VÉGïç ]׳V» YÒ×Töœöç Eõã»* ]‡û» QöOãVîçGTö å^ç¾ç 10 Xã¾=‘ö»Tö åEõçä$RôOçc÷çm×» YÒçU×] = ä { F ã ^ ç G î å ^ Eõ ×[ýVîç_Ì^Tö `»Ý» $Jô$JôÛç×[ýV, \öç» QöOãwøç_Eõ, Yçtç åF_Çê¾ ]»†ÝãFç¾ç åGgçc÷çc÷O-åÌ^ $Jô³VÐEõçÜ™ö TöYX `c÷OEõÝÌ^ç» Øö‚Ê×Tö$Jôç»S %XÇœöçX a+~ éc÷ ^çÌ^* å^ç¾ç ×aec÷Eõ WýXEÇ õçQÍö ]ç×» EõçS ZÇõR$ ôÇ ¾O çc÷O 2 %ãkôç[ý»Tö VÇ[ýÊwïø» %çyÔ]STö ]ÊTÇöî åc÷ç¾ç yÔÝQÍöçãäYÒ]Ý %†lùTö Eõ×»×$K÷_ ^çãTö åTöCg ^ǾEõ TöYX (×[ý$RÇôO) `c÷OEõÝÌ^ç» YÒ×TöEÊõ×TöTö Øö‚Ê×Tö TöYïS Eõã» ×¥TöÝÌ^[ýç» »Lç åc÷ç¾ç» [ýçã[ý Y×»Ì^ç_[ýGï» _GãTö ×`F Wý]ï» éc÷ a»¾×Ld ×ae, ×[ý`ç_×Ld %XÇYã^çGÝ c÷Ì^* %çãEõì %a] ×ae, c÷O$K÷_ç] Wý]ï» éc÷ å]ì_çXç %çŒÇ_ ]Ç×$K÷[ýÇ_ c÷Eõ, FÊrôçX FX [ý×Ê R$ ôK$O ÷ c÷rO ô c÷×O ‰ø^Ì ç åEõç+çXÝãÌ^ Wý]ï» éc÷ YÉSïEõçÜ™ö `c÷OEõÝÌ^ç %ç»Ó »çc÷OãL* c÷OÌ^ç» Yç$K÷ãTö EÊõbÕ å_ç¾ç» Yç$K÷Tö ×YÌ^×_ ZÇõEõX» GÝTöç YçPö Eõã» %×LTö Vwøc÷O* ×`lùEõ aÇã»S `c÷OEõÝÌ^ç» åXTÊö±¼öTö [ýÊ×$RôO$K÷» ×[ý»Óãˆù aeGÐç] a\öçY×Tö±¼öTö åc÷ç¾ç »çL§¾ç Øö‚Ê×Tö$Jôç»S a\öçTö å`çEõ YÒØ™öç¾ Tö %e` GÐc÷X Eõ×» ]»†ÝãFç¾ç %ç»Ó H$RôOXçTö L×QÍöTö VÇ[ýÊïwøEõ EõäPöç» `ç×aØ™ö YÒVçX» Vç[ýÝTö åGgçc÷çãÌ^ %ç³Vç]çX» æ$Jô_Ç_ç» YÒØ™öç¾ GÐc÷S» Yç$K÷Tö %Ü™ö»eG $Jô'»ç» a\öçY×Tö %×LTö Vwø, åL_Tö %çLÝ[ýX Eõç»ç[ýça Fç×$RôO[ý »çrÑôÝÌ^ YÇ»•õç»YÒçŠ åGç-Yç_Eõ åVã¾`Ÿ» XçU, ]Ç×L[ýÇ» _Gç éc÷×$K÷_* 000 »c÷]çX, Øö‚»×SEõç QöOãX½ç$JôEõ Qöçf %×LTö [ý»Ó¾ç YÒ]ÇãFî \ öçã_ãEõc÷OG»çEõÝãÌ^ [ýNþ[ýî »çãF*

YÒÌ^çTö TöYX `c÷OEõÝÌ^ç» Øö‚Ê×Tö$Jôç»S %XÇœöçX

×[ý×`rô aç×c÷×TöîEõ, ×`lùç×[ýV

å^çãG×VC åTöCg » Eõ×UEõç ×XÌ^×]Tö \öçã[ý YÒ$Jôç» éc÷×$K÷_* "%Y»çãLÌ ^ ' Xçã]ã» `Ÿ × c÷V EÇõ`_ åEgõç¾»» LݾX ×\ö×wøEõ AFX =ä{Fã^çGî =YXîça» =Y×»C å`c÷TöÝÌ^çêEõ YÒEõç` åYç¾ç åGçØ‘öç]Ý» åEõc÷OFX ] çX =YXîça c÷'_-"TgÇöc÷ LÇc÷O', "]ãX ]ãX ×]ã_', "åXFç×Ü™ ö Eõc÷OXç', "%LÇÛX» m×»» \ö×$RôO] ç',"[ýã³V é`_aÉTöç aÉTöe',"a»Ó åTöãIø×$Jô» ZÇõ_',"åXãH»Ý $Jô»çc÷O» $Jôç×_', "åLçX» _G» Tö»ç', "åa³VÇ×» %ç×_» WýÉ×_', "%' å] ç» %a]ÝÌ^ç %çc÷'O ,"Y²¿Gµùç',"Xç] å]ç» åV»GçCg ' %ç×V» Xç] =ä{Fã^çGî* "" åV¾VçaÝ Qöç׳ae åQö]Ëä$Jô_''Xçã]ã» åV¾VçaÝ XÊTöî ×[ýb^Ì Eõ Gã[ýbSç YÇ×U YÒEõç` Eõ»ç Qö: åGçØ‘öç]Ý» %çUï aç]ç×LEõ ×[ýbÌ^Eõ GÐÜšö» ×\öTö»Tö "c÷O׳V»ç GçµùÝ %ç»Ó a]çL[ýçV', "%UïXÝ×Tö YÒ ã ¾×`Eõç', "=~Ì ^ S %ç»Ó Y×»Eõ”Xç' %ç×V =ä{FXÝÌ^*

2011 $JôXTö"%a] _çc÷Oä[ýÐ»Ý A¾çQïö' YÒçŠ %ç»Ó "c÷O=Xçc÷Oä$RôOQö »çc÷R$O ôçO J$ ôÛ A$Jô'×$Jôã^Ì J$ ôX'-» åZõ_'×`ŸY YÒçŠ åGçØ‘öç]ÝãÌ^ ×`£ =Yã^çGÝ ""%a] %ç»Ó %a]ÝÌ^ç'' Xç]» GÐÜšö »$JôXç Eõ»ç» =Y×»C X$RôOaÉ^ïî ZõSÝ `]ïç» LݾX» CY»Tö "åXYUî' Xç]» AFX =YXîça,] c÷ç±ÁçGçµùÝ» LݾX ×\ö×wøEõ "å] ç» Ø‘öY %ç»Ó [ýçØ™ö¾',CLçYç×_ Eõ é_ "Gçµù[ýïî'"[ýã³V ]çTö»]' %ç×VãEõ Wý×» ×[ý×\ö~ GÐÜšö »$JôXç Eõ×» %a]ÝÌ^ç aç×c÷Töîê_ ×[ýã`b [ý»Iø×S %çG[ý$RÍôçc÷O éGä$K÷* 77 [ý$K÷» [ýÌ^aÝÌ^ç Ac÷O ×`lùç×[ýV G»çEõÝ» ]ÊTÇöî» [ýçTö×» ×[ýÌ^×Y Y»ç» _ãG _ãG åV»GçCg, EÇõ»ç_ m×», Xç×»Eõ_m×» %ç»Ó a]GÐ %‡û_» ×[ý×\ö~ %XÇœöçX-YÒ×TöœöçX %ç»Ó mS]Ç„ù %aeFî [ýî×Nþ åTöCg» [ýçaGÊc÷Tö %ç×c÷ å`b `Òˆùç pûçYX Eõã»* aç×c÷×TöîEõ G»çEõÝ» [ýça\ö[ýXTö G”Eõç» YÒZÇõ{ $Jô³VÐ [ý»ç, a]çLEõ]Þ %TÇö_ åGçØ‘öç]

Ý, åGç_çHç$RôO æYÒ$K÷ zõç[ý» _ GãTö YÒp ûçX åa¾ç a]çL» Qö0 ×$Jô. AX. `c÷OEõÝÌ^ç, %a] aç×c÷Töî a×X½_XÝ» »ç×LîEõ =Y a\öçY×Tö å»Lç=_ Eõ×»], YÒçãV×`EÊõTö ×[ýVîç_Ì^ %×\ö\ öç[ýEõ ]‡û» a+çVEõ »çãLX YÉLç»Ý, ×L_ç aç×c÷Töî a\ öç» %×LTö $Jô³VÐ Vwø, åV»GçCg açe[ýç×VEõ aÜšöç» éc÷ ×[ý×$Jôy \ öÉ bS Eõ×_Töç, åV»GçCg æYÒK$ ÷zõç[ý» c÷O³VÇ\ÉöbS ]c÷Ü™ö, åGç_çHç$RôO ×L_ç EõeäGÐ$K÷, å_×FEõç a]çã»çc÷, Xç×»Eõ_m×» [ýî¾açÌ^Ý aÜšöç, EÇõ»ç_m×» [ýî¾açÌ^Ý aÜšöç, %a] [ýÐç¡ùS a]çL, AX.A$Jô.c÷O=.%çc÷O, ^Ǿ EõeäGÐ$K÷, åY‡ûXç» aÜšöç, Eõ×[ý a×X½_X, EÊõbEõ ]Ç×Nþ %ç×V %Wýï`Töç×WýEõ [ýî×Nþ, %XÇØšöçXYÒ×TöØšöçX =Y×ØšöTö éc÷ å`b `Òµùç pûçYX %XÇØšöçXTö %e`GÐc÷X Eõã»*

WýX×`×» Xîça a×]×Tö» éc÷ åGç_çHç$RôOô açŠç×c÷Eõ WýX×`×» $K÷Yç`ç_Tö `ÒÝ]TöÝ YÉSî [ý»Ó¾ç» ¥ç»ç ]Ç×VÐTö C YÒEõç×`Tö a+çVEõ f `ÒÝ%YÉ[[ýï EÇõ]ç» [ý»Ó¾ç, ac÷-a+çVEõ `ÒÝ]TöÝ ]׳V»ç [ý»Ó¾ç XçU*


13 11 20  
13 11 20  
Advertisement