februari 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 43

Burgerlijke stand

le:-Q3 ~~ Geboortes 2 december: Siel, dochter van Katelijn Michielsen en Jozef Vinckx, Karel Boornstraat

Gazet van Hoogstraten 1892-1913 Op het einde van de 19de eeuw zijn er gelijktijdig een aantal factoren aanwezig die een verklaring kunnen geven voor het ontstaan, de groei en de bloei van de weekbladpers ook en vooral op het platteland. Haast elk dorp en elk belangrijk gehucht heeft in die tijd een lagere school met een of meerdere goed gevormde onderwijzers. Steeds meer kinderen volgen dit basisonderwijs en blijven ook langer naar school gaan. Het aantal mensen die goed kunnen lezen en schrijven groeit sterk. Ook het groeiende Vlaams bewustzijn, de opkomst van een Vlaamse literatuur en de ontwikkeling van het verenigingsleven zorgen in die tijd voor een gunstig leesklirnaat en ontwikkelen de belangstelling voor het maatschappelijk leven. Dagbladen waren voor veel mensen te duur en hun eerste succes bleef dikwijls beperkt tot de steden en bij de burgerij. De weekbladen veroverden het platteland en elke belangrijke gemeente of streek kreeg op korte termijn zijn eigen 'gazet'.

Louis Van Hoof Op zaterdag 13 augustus 1892 verscheen het eerste nummer van de Gazet van Hoogstraten, katholiek nieuws en aankondigingsbiad. In een omzendbrief had Louis Van Hoof, drukker-uitgever te Hoogstraten, het publiek vooraf bericht dat weldra een nieuweling de rangen van de katholieke weekbladpers in de Kempen zou komen aanvullen. Vanaf het begin werd gedrukt op een bladspiegel van 55x36,5 corn. Het eerste nummer telde vier bladzijden waarop de tekst over drie kolommen was ingedeeld. De abonnementsprijs voor een jaar bedroeg 4 fr. en voor 6 maanden 2,50 fr. Onder de titel 'Ons Streven' legde de uitgever de gedragslijn bloot die de Gazet van Hoogstraten zou volgen: 'Voor Godsdienst, Taal en Vaderland en... wij zullen met eene bijzondere voorzorg op de belangen onzer gemeente en op die van het kanton letten'. In de keten der regionale weekbladen uit de Kempen, gevormd door o.a. Turnhout, Herentals, Mol en Geel, was Gazet van Hoogstraten de ontbrekende schakel voor het noor-

29, Hoogstraten. 5 december: Stef, zoon van Gert Bevers en Veerle Geens, Beekakker 8, Meer. 6 december: Wouter, zoon van Walter Faes en Anita Geentjens, Terbeeksestraat 19, Meer. 8 december: Jolien, dochter van Marc Van Weereld en Suzanna Jansen, Mgr. Eestemansstr. 39, Meerle. 10 december: Veerle, dochter van Dirk Pleysier en Annie Peeters, Lod. de Konincklaan 339, Hoogstraten. 11 december: Anke, dochter van Eddy Hendrickx en Marian Jacobs, Burg. Glenissonstraat 21, Meerle. 18 december: Leen, dochter van Jozef Koyen en Anita Severijns, Spieringstraat 3, Meerle. 18 december: Ben, zoon van Frans Adriaensen en Catharina Snoeys, Venneweg 7, Meer. 18 december: Steven, zoon van Luc Van Ceulen en Greta Verhoeven, Hinnenboomstraat 44, Minderhout. 19 december: Jonas, zoon van Ludo Bevers en Annita Snoeys, Maxbrugdreef 25, Meer. 21 december: Susan, dochter van Luc Gijsbregts en Els Bastyns, Van Aertselaerstraat 31, Hoogstraten. 21 december: Sarah, dochter van Luc Aerts en Brigitte Boermans, Loenhoutseweg 38, Hoogstraten.

___

Huwelijken

6 december: Marcel Verhoeven, Beemden 25, Minderhout en Joanna Aerts, Baarle-Nassau (NL). Nieuw adres: Langenberg 1, Wortel. 13 december: Francis de Laat en Antonia Jacobs, Mariaveld 12, Minderhout. 20 december: Dirk Van Daele, Stationsstraat 124, Waasmunster en Maria Vlaminckx, Gelmelstraat 22, Hoogstraten. Nieuw adres: Stationsstraat 124, Waasmunster. den van de Kempen, het land van Hoogstraten en het omliggende. Men moet zich realiseren dat in die tijd dagbladen en tijdschriften in de landelijke gebieden nog zeer weinig afzet vonden, de radio nog geen gemeen goed was en de televisie nog onbekend, zodat de mensen voor informatie bijna uitsluitend op het plaatselijk weekblad waren aangewezen. Meteen is duidelijk welke belangrijke rol dergelijke informatiebron in die omstandigheden kon vervullen, voor welke verantwoordelijkheid de uitgever zich geplaatst zag nu hij, wellicht onbewust, door zijn krant zich in zekere zin een machtspositie verwierf, niet alleen tegenover zijn rnedeburgers, maar evenzeer

30 december: Anton Segers en Sandra Bruijns, Tinnenpotstraat 21 a, Hoogstraten. 31 december: Francis Vissenbergh en Lisette Punt, O.L. Vrouwstraat 2, Meerle.

FE 0,000iE7

O

1 december: Julia Segers, 75 jaar, weduwe van Adrianus Herrijgers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 2 december: Constant Van Boxel, 72 jaar, ongehuwd, Voort 9, Meerle. 4 december: Albert Dockx, 60 jaar, echtgenoot van Maria Tilburgs, Salm Salmstraat 24, Hoogstraten. 6 december: Angelina Boenders, 70 jaar, weduwe van Emiel Spanenburg, Jaak Aertslaan 7, Hoogstraten. 8 december: Jozef Lambrechts, 66 jaar, ongehuwd, Moerstraat 3, Hoogstraten. 10 december: Magdalena Cordenier, 78 jaar, weduwe van Carolus Vandenhende, Nieuw Dreef 25, Meerle. 13 december: Juul Noeyens, 69 jaar, echtgenoot van Mara Swaegers, St. Janstraat 7, Wortel. 18 december: Adriana Bax, 48 jaar, echtgenote van Francis Keustermans, Grote Plaats 15, Wortel. 25 december: Elisabeth Sprangers, 84 jaar, weduwe van AloĂŻs Borremans, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25 december: Maria van Luijt, 51 jaar, echtgenote van Albert Jochems, Vooraard 28, Minderhout. 31 december: Peiman Jafari Nassabian, 26 jaar, Oude Weg 20, Wortel.

De familie Frans Onincx en kinderen danken Dr. Van Caesbroeck, Paula Torfs, Nelly Geysmans en alle verpleegkundigen van de kunstnierafdeling van het AZ-ST.-JOZEF, alsook de huisdokter, taxi Haest, K.B.G.Minderhout, geburen, vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming betoond bij het overlijden van MEVROUW JULIA SIMONS.

ten overstaan van de plaatselijke overheid. De vier bladzijden kleine tekst werden gevuld met het belangrijkste buitenlands en binnenlands nieuws, maar ook algemene bijdragen over sociale, economische, religieuze en culturele onderwerpen. Het nieuws uit de omliggende gemeenten en vanuit het verenigingsleven kwam ook uitvoerig aan bod. Ontspanning kon men tenslotte vinden in een gevarieerd mengelwerk. Biezondere medewer kers uit eigen streek verhoogden ongetwijfeld de standing van de krant die praktisch in ieder gezin werd gelezen.•

(Bron: Liber Amicorum Jozef Lauwerys) 43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.