februari 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 82 FEBRUARI 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 H000STRATEN

-

Zwerver en schilder

U zegt?

r誰. U zegt?

Wiebe Reyinga


LUIM

lier§ 11J3D Het Slim Burokevz'

Educatieve archeologie Het Slim Buroke vzw

Vorige keer hadden wij het genoegen een kijkje te mogen nemen in het dagboek van Albert. Dat gaf niet enkel een genuanceerde kijk op onze bejaarde vriend, het was nog gemakkelijk ook. Zo hoefden wij tenminste niet naar 't Schoorbeek te rijden en later alles nog eens uit te tikken. Albert had zijn werk in zijn mooiste handschrift afgeleverd. DHM: En Albert, reacties gehad op uw schrijfsel? Albert Vorstenbosch: Toch wel, toch wel. En-

kele positieve maar ook enkele negatieve. DHM: Negatieve??? Albert Vorstenbosch: Och man, als ge uw nek

uitsteekt, hebt ge 't vlaggen, hé. Ik kreeg een brief zo van: Hebt gij niks anders te doen? Heel de dag wat met rare kameraden rondhangen, vieze boekskes lezen, naar de vrouwenvolksdans gaan kijken en met uw lui gat in de zetel gaan liggen? Ik denk wel dat daar wat jaloezie achter zit, hoor! Maar ik kreeg ook positieve reacties, dat moet ik zeggen. Mensen die zegden: Ge hebt gelijk Albert, heel de dag uw goesting doen, brede aandacht voor de media, aandacht voor het verenigingsleven... Vergeet niet dat ik bijna 65 ben, hé. Dat is niet echt oud maar jong is dat toch ook niet. DHM: Trek het u niet aan Albert. Zeg, ik hoor u regelmatig spreken van dat Most&More projekt. Maar concrete voorstellen zie ik weinig. Albert Vorstenbosch: Dat klopt, vriendje.

Maar ik werk eerst elk onderdeeltje uit en ik pas later alles als een puzzel in elkaar. Ik moet

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogsiraten

te!. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49,11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49

verantw, uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

2

natuurlijk wel voorzichtig zijn of de anderen zijn er weer mee weg, hé. Maar deze week heb ik toch weer verder gewerkt. Ik geloof dat het subprojekt educatieve archeologie op punt staat... DHM: Doiing!! Albert Vorstenbosch: Kijk, ik wil in

Most&More een totaalvisie etaleren met accenten. Recreatie moet nog op een bepaalde manier onderbouwd worden. Ook als de toerist zich buiten de zogenaamde recreatieagglomeraties begeeft (gewoon op straat dus), wil hij nog leefvreemde prikkels opdoen, het geurenpad en van die dingen. Restanten van leefgewoontes uit lang vervlogen tijden doen het goed bij de toerist. Denk maar aan klederdracht in Zeeland of Staphorst, garnaalvissers in Blankenberge, petanquespelers in de Provence, enzovoort. Ook Hoogstraten moet zich in een dergelijk anachronisme profileren. En die mogelijkheid hebben we zo voor het oprapen. Zegt de ene engelsman tegen de andere: Awel, where zijt ge on holiday geweest? Zegt de andere: There where the scholen nog niet gemengd zijn, you know. Zegt de eerste weer: Oh, you mean Highstreet, Most&More, Hoogstraten. Great! DHM: U bedoelt... Albert Vorstenbosch: ...dat ik alles in het werk zal stellen om Het Spijker en het Seminarie ongemengd te behouden, jazeker. Momenteel zijn zij de enige scholen in dit land, misschien zelfs in West-Europa waar jongens bij jongens zitten en meisjes bij meisjes. Pas op, opvoedkundig is dat misschien wel onverantwoord voor de betrokkenen, maar nu ze toch al zo ver achter staan zou ik zeggen: laten we dit maar als educatief archeologisch erfgoed bewaren. Ik heb daarvoor nog een aanvraag ingediend bij Coens, hij is nu wel Onderwijsminister af maar dat geeft niet want het is tenslotte toch het bisdom dat zulke zaken regelt. Die vonden het tenminste toch fijn dat er nog mensen waren die oude waarden wisten te waarderen. Ik heb er natuurlijk niet bijverteld dat het eigenlijk voor mijn Most&More projekt was, maar lâ...

Albert ziedt nog even verder als een puberale braniemaker. Even denken we dat hij het allemaal cynisch bedoelt maar dan: Albert Vorstenbosch: Het is toch mooi, hé,

als ge zo'n school ziet leeglopen met uitsluitend in donkerblauw geklede maagdekens. Als ge zoiets laat verloren gaan moeten ze dat binnen enkele jaren in Bokrijk terug opbouwen en in de vakantie vol figuranten zetten. Zoiets kân toch niet, hé? Met een beetje behoudsgezinde goede wil wordt Hoogstraten dagelijks gratis (!) bevolkt met een schat aan levend archeologisch erfgoed. DHM: Albert, het spijt me, maar ik kan niet anders dan u verdenken van opportunisme. In het belang van het welslagen van uw projekt, uw hoogheidswaanzin bijna, gaat u heelder massa's levenslang belasten met een scheve en eenzijdige opvoeding. Albert Vorstenbosch: En hoe kunt gij, onno-

zei schrijverke van De Hoogstraatse Maand, weten wat goed is? Er komt een dag dat geleerden uit de hele wereld zullen afzakken naar Hoogstraten om educatief-sociologisch onderzoek te verrichten en ze zullen mij bedanken voor het behoud van dit fossiele mensenwerk. Dan zullen ze zeggen: Mijnheer Vorstenbosch, elke stad heeft haar winkelcentrum, haar recreatiecentrum, haar industrie, haar processie. Maar een ongemengde school, neen, zelfs twee, dât is Hoogstraten. En dan krijg ik een ere-doctoraat en het eerste exemplaar van het magnum opus van professorantropoloog die-of-die: Goed Middelbaar Onderwijs, een vergeten methode. Mijn naam komt misschien in hetzelfde rijtje als die van Montessori, Fröbel, Frenet,... Dan wordt ook Most&More verheven tot... Defotograafen ik nemen met een gevoel van onmacht en medelijden afscheid van Albert. We besluiten om even langs te rijden bij Willy Vanfreyenhove in Wortel. Die heeft volgens ons de meeste autoriteit om Albert over te halen eens een goede dokter te raadplegen met ervaring in manisch-depressiviteit. Wil ly belooft ons het nodige te doen. Ook Lea Vorslenbosch belooft eens langs te rijden. Wanneer we in het redaktielokaal toekomen, lacht iedereen ons toe: En hoe was 't bij Albert? Wat wist hij nu weer? Tedju, tedju, diejen Albert! Tot overmaat van ramp blijkt mijn Macintosch het begeven te hebben. Met pijn en twijfel tik ik, haast even ratelend als Albert's uiteenzetting zelf, onze ontmoeting uit. Komt alles nog goed met Albert?•

De volgende MAAND verschijnt op woensdag 26 februari. Medewerkers opgelet, de tijd zal weer vlug gaan; kopij klaar op woensdag 12 februari en sport- en dorpsnieuws op de redactie op zondag 16 februari.


mon in de moond 'Liever bier dan eieren' Tijdens het interbellum, in de jaren twintig en dertig, leefde in Hoogstraten een zonderlinge man, een zwervende kunstschilder met de voor ons nogal vreemde naam Wiebe Reyinga. In heel wat Hoogstraatse huizen hangen vandaag nog steeds een flink aantal schilderijen van deze clochard maar blij kbaar weet niemand precies wie deze vreemde man uit het noorden was. We hoorden allerlei verhalen en mythen, maar na elk gesprek groeide het mysterie Wiebe Reyinga.

Een getuigenis In de lente van 1953 fietste Dpt. Jef Michielsen naar Henri Van Bergen, boer en vrijgezeI in de Moerstraat, want: 'Als er iemand iets van Wiebe wist, dan was het Henri'. Het interview verscheen in De Gelmelwacht, 2de jrg., nr. 4 op 1 mei 1953, blz. 6 en 7. Henri, hoe zijt ge eigenlijk met Wiebe in aanraking gekomen? Ik was op zekeren dag aan 't mest rijden en

daar zat daar een heer te schilderen. 't Was de boerderij van Bolckmans. Ik zei 'goeiendag' en daarmee uit. 't Stond er al ver op. Ik dacht: 'Pedomme, dat is nog maar schoon. Dat moet ne fijne zijn.' Zondags daarop kwam Mr. Segers (n.v.d.r.: Gustaaf Segers, de bekende Hoogstraatse schrijver), een goede vriend van me, een paar uurtjes klappen. Ik

dere hoek, zodat hij er de schuur bij had en een groot stuk van 't mijn. Ik maakte dan 's middags mijne pot gereed en ineens werd er geklopt. 't Was Wiebe. Hij vroeg of hij wat eten kon krijgen. Ik gaf hem een teloor petatten met een krib spek en daar goed wat vette saus over. Hij wou niet binnen komen, ging in de slootkant zitten en kuiste het bord schoon leeg. Hij bedankte me goed en was weg. 's Zondags daarop kwam Mr. Segers wederom en ik zei hem: 'Dat moet toch een arme mens zijn dieë Wiebe.' Toen vertelde hij me dat Wiebe daar op den Lindendijk (n.v.d.r.: oude naam voor de Lindendreef) bij Karel De Roover in het zomerhuisje woonde.

Aan lager wal Is hij daarna nog dikwijls geweest?

Ja zeker, want enkele dagen later kwam hij

Café en logement De Pelikaan in de Vrijheid, op de plaats van de huidige café Romna, was een regelniatige pleisterplaats van Wiebe.

vertelde het hem en zegde dat ik dacht dat het er ene van Brussel was. 't Was zo ne schone heer met ne pardesu aan en een grote viltenhoed op. 'Dat zal Wiebe zijn', zei Mr. Segers. Een paar dagen later ging ik mest breken en ploegen en hij zat er weer. Hij had ongeveer 't zelfde geschilderd maar nu van uit een an-

weer om eten vragen. Ik had toen juist pap gekookt met rijst. Ik deed er nog een lepel suiker bij en gaf hem die. Wiebe at het op en vroeg of ik soms geen schilderstukske moest hebben. 'Wat ziet ge graag', vroeg hij. Ik wist eerst niet goed wat zeggen maar zei dan toch op 't laatst: 'Een landschapke'. Hij kwam dan

LViehe Revinga

Het kan verkeren Neem nu Sini-Martens-Latem, een dorpje aan de Leie, ergens in OostVlaanderen. Het is nu bekend door de Latemse school, vooral schilders die actief waren op het einde van de 19de eeuw en het eerste kwart van deze eeuw, m.a.w. tijdgenoten van Wiebe Reyinga. Hoogst raten was en is bekend omwille van zijn gevangenis, zijn scholen en de aardbeien, maar niet omwille van zijn rijke traditie aan kunstenaars of schilders. Nochtans woonden en werkten hier ook veel kunstenaars: schilders, schrij vers, becldhouwers, musici, c.a... Niet zomaar eens een halve eeuw maar haast in alle eeuwen tot op de dag van vandaag. 1-leeft iemand al eens geprobeerd om te tellen hoeveel inwoners van deze gemeente het penseel of het mes hanteren? Het zijn er vele tientallen. Voor sommigen is het een echte hobby die men thuis in alle stilte koestert en ont\vikkelr. Anderen, met of zonder specifieke opleiding, beschouwen het als een soort nevenheroep en bij hen kan je ook wel een werkje kopen. Een enkeling beschouwt zijn kunstenaarschap als hoofdzaak en probeert te leven van de resultaten van Lijn talenten. Niettegenstaande al deze drukke artistieke activiteiten is Hoogsiraten nog steeds niet, beroemd als kunsteriaarsstad. Ook dc beroemde 'Meester(s) van Hoogstraten' en Wiebe Reyinga hebben daaraan niets kunnen veranderen. Een paar kunstenaars kregen wel een straatnaam en Alfred Ost zelfs een museum. Misschien lukt het ooit met het Insti1 uut voor Kreatieve Opvoeding en zijn galerij of dankzij de ijver van de vzw Artiko.


MAN IN DE MAAND daar zo gesteld was. Hoe het dan juist gegaan is, weet ik niet maar 's anderendaags was hij op het Gasthuis. Een paar dagen later is hij daar dan gestorven.

1937

Henri, weet ge iets over z 'n vroeger leven?

Ja, maar niet veel. Hij moet professor geweest zijn aan de universiteit van Utrecht. Hij geraakte zo wat aan lager wal en is toen hier op het kasteel beland als vagebond. Toen hij los kwam heeft hij zo een jaar of zes, zeven in dat huisje gewoond. Maar ze hebben me verteld dat de radio van Holland afgeroepen heeft dat Wiebe Reyinga op sterven lag. Dat is, denk ik, alles.

Echt waar of een mythe? ZESDE

KEMPISCH [ CONGRES

GEDENKALBUM ( I

Ofwel vertelde Henri Van Bergen het verhaal over Wiebe Reyinga zoals veel mensen in Hoogstraten dat toen kende, ofwel vertellen vandaag velen het verhaal van Henri Van Bergen op hun manier na. Wanneer je in Hoogstraten met mensen van zestig, zeventig jaar of ouder praat, krijg je haast altijd ongeveer hetzelfde verhaal over Wiebe te horen. Alleen sommige details zijn anders, maar ze twijfe-

len dan ook of ze het nog wel goed weten. Voor de meeste mensen was hij een Hollander. Nochtans klinkt zijn naam niet Hollands maar eerder Fries. Het is zeker geen Brabantse of Kempische naam. Men weet ook niet zeker of hij op het kasteel (gevangenis) van Hoogstraten had gezeten of in de kolonie voor landlopers te Wortel. Sommigen beweren dat het een man met een fijne opvoeding was, die zeker leraar aan een academie was geweest, een bekend kunstenaar, die door zijn verslaving aan de drank op de dooi was geraakt. Voor anderen was hij een gewone landloper, een zwerver die toevallig goed kon tekenen en schilderen, en daarmee wat geld probeerde te verdienen om zijn vele pintjes te kunnen betalen. Haast iedereen herinnert zich zijn vuile broek en lange jas en weet daarbij met grote zekerheid te vertellen dat het zijn enige kledingstukken waren want 'Wiebe droeg geen hemd of ondergoed'. Hij schilderde altijd in open lucht 'naar de natuur' en had steeds een grote paraplu bij die hem moest beschermen tegen de regen en tegen te felle zon. Omdat hij zo arm was, kon hij niet veel doek of verf kopen. Dat verklaart

Ter gelegenheid van het VIde Kempische Congres in 1937 te Hoogst raten kon men o.a. wer ken van Reyinga bekijken op een tentoonstelling in de con greszaal in de Vrije Gewestelij ke Vakschool. De onislagtekening van het gedenkalbum was van Alfred Ost.

af met de boerderij van Jef Vermeiren aan 't Withof. 't Was een schoon en ze stond me aan. 't Was toen juist in de fruittijd en ik heb hem toen nog ne 'muuk' peren meegegeven. Hoe zijt ge dan aan die verschillende schilderijen geraakt?

Ja, door den duur kwam hij af: 'Moet ge er geen kopen?' Hij had er een bij. 't Was de watermolen en ik kocht ze voor zo'n twintig frank. Daarna bracht hij er gedurig aan naar hier. Maar hij kwam nooit binnen. 't Was zo maar ne vuile vent. 'k Denk dat hij vol luizen zat en toen hij op ne keer z'n jas opentrok zag ik dat hij geen hemd aan had. Achter 'De Pint' had ik een wei van een paar hectaren, waar ik vijf beesten staan had. Wiebe vroeg me eens of ik niet graag had dat hij m'n beesten eens schilderde. Hij heeft dat dan gedaan ook en 't was schoon en ze waren het juist. Ik kocht het dan weer, maar ik was er toch niet helemaal gerust in en ik vroeg aan Mr. Segers of ze hun geld wel waard waren. Deze zegde dat ze schoon waren en dat ik ze voor niets gekocht had. Hij vertelde ook dat verschillende mensen zoals mijnheer Fransen, mijnheer Raes, dokter Bongaerts en notaris Vermeulen er ook kochten. Ik kreeg er zo een heel partij bij mekaar. Wel een stuk of vijftien. Ze hebben ten andere gestaan in de expositie van het Kempisch Kongres. Hoe is her dan verder met Wiebe afgelopen?

Wiebe werd ziek. Mr. Segers vertelde me dat. Ik ging er dan ook naar toe en nam een paar licht gekookte eieren mee met een lepeltje en wat zout. Ik kwam aan z'n prieeltje en het deurke stond open. De stank kwam me tegen. Wiebe zat in een vouwstoeltje met z'n kop in z'n handen. 'Hoe is 't Wiebe?', zei ik. 'Ja, mijnheer Van Bergen', zei hij. 'Ik ben ziek'. Ik gaf hem de eieren en hij moest ze niet hebben. Bier wei, maar dat had ik niet bij. Ik ben dan bij mijnheer Brosens gaan zeggen dat het

De wa/e,,no/en van Iloogstraten aan de Mark in de buurt van het Witlioj in dajureti (1e/lig.

Niet Wiebe of Wibe maar Wybe 'Het ligt ons nog vers in het geheugen', is toch maar erg betrekkelijk betrouwbaar. De mondelinge overlevering is een onnauwkeurige historische bron. Aan verschillende mensen vroegen wij wanneer Reyinga in Hoogstraten verbleef en wanneer hij gestorven zou zijn. Velen dachten dat hij hier toch wel een jaar of zeven had gewoond en dat hij vermoedelijk op het einde van dc jaren dertig was gestorven. Maar uit het archiefonderzoek blijkt nu dat Wybe Reyinga in de lente van 1926 naar het Toevluchtshuis in Hoogstraten werd gebracht en dat hij in mci 1927 werd vrijgelaten. Hij stierf in het Gasthuis op 13 december 1930, ruim 70 jaar oud. Wybe vertoefde dus nog geen volle vier jaar in Hoogst raten. Maar deze korte periode was voldoende om misschien een honderdtal schilderijen te maken waarvan nog steeds een groot aantal in Hoogstraten aanwezig zijn.

Wybe Reyinga was geboren in Groningen (Nl.) op 9 oktober 1860 als zoon van Tjerk en Ronkje Reyinga. Hij was gehuwd niet Jacoba van Velsen en had drie kinderen. Hij leefde gescheiden van zijn vrouw die in Nederland bleef toen Wybe naar Antwerpen trok. De kunstschilder woonde o.a. in de Dambruggestraat 158. Zijn zwerversbestaan, zijn drang naar alcohol en dc vele schulden hadden tot gevolg dat hij opgepakt werd en naar Hoogsiraten werd gebracht. Op 23 mei 1927 werd hij ingeschreven in de gemeente met als woonplaats: Vrijheid 106. Was dit het woonhuis van schrijver Gustaaf Segers in 1927? Later woonde hij in een prieeltje aan de Dreef (Lindendreef). Naar aanleiding van zijn overlijden publiceert Gazet van Hoogstraten op 20 december 1930 een artikel 'Wibe is dood'. De schrijver besluit zijn stukje met: 'Wie weet zal men in den tijd voor die ongekende en vergeten grootheid nog geen standbeeld oprichten?'


MAN IN DE MAAND

fluut slrale,1 in iie uz,irc,; vie,i vanuit

ciese gegevens! Niemand kende zijn geboortedatum of geboorteplaats, niemand wist iets over zijn vroeger leven, zijn ouders of familie, zijn adres in Nederland of zijn beroep. Voor iedereen was het een raadsel hoe en waarom hij hier opgepakt was als landloper en hoelang hij daar in Hoogstraten of Wortel had gezeten. Geen enkele van onze gesprekspartners kon juist vertellen in welk jaar Wiebe was gestorven, waar hij werd begraven en of zijn graf nog bestaat. Waarschijnlijk werd hij op de ongewijde grond van het kerkhof begraven want hij zou een protestant geweest zijn omdat hij uit het noorden kwam. Daarom doen wij langs deze weg een oproep aan alle mensen die eventueel nog feiten kennen uit het leven van Wiebe Reyinga. Schrijf ons een briefje of telefoneer eens. Samen met onze lezers proberen we alle geheimen en raadsels over het leven van Wiebe Reyinga op te lossen. Om het geheugen wat op te frissen, vroegen wij aan J05 Martens om een tekening te maken van Wiebe Reyinga. Deze afbeeldingen in dit blad kunnen u misschien helpen.

de 's Bosc/istraat.

waarom zijn meeste schilderijen maar 20 bij 30 cm of soms 30 bij 40 cm groot zijn. Enkele van zijn werken zijn veel groter, maar die werden dan ook in opdracht gemaakt en vooraf betaald. Reyinga was beleefd, wachtte aan de deur, kwam liefst niet binnen en keek meestal nors en droevig. Soms werd hij even kwaad als de schoolbengels hem plaagden. Zijn manier van doen was voor een aantal getuigen toch het bewijs van zijn goede komaf. Iemand vertelde ons dat Wiebe ooit de 'Prijs van Rome' had gekregen omdat de jury zijn werk zo degelijk vond. Veel Hoogstraatse bezitters van Reyinga's werk vragen zich dan ook af hoeveel hun schilderijen waard zijn.

tijd van toen'. We kennen niet alle eigenaars. Wie iets voelt voor zo een tentoonstelling kan best even zijn naam opgeven op het secretariaat van het Stedelijk Ostmuseum in het begijnhof of bij de conservator, Jan Mercelis.

Oproep Het besluit van onze rondvraag is: veel (dezelfde) verhaaltjes maar geen concrete, pre-

Wij danken graag Jos Martens voor zijn teken werk en de foto's van de schilderijen, Marcel Leunen voor het gebruik van de oude prentbriefkaarten, Mia Michielsen voor het lenen van het oude exemplaar van De Gel,nelwacht en natuurlijk ook de vertellers Richard Embrechts, Jos Bruurs, Jan Mercelis, e.a. De secretaris van het OCMW, Eddy Verhoeven, de stadsarchivaris, Annemie Pole en de heren directeurs van de Strafschool en de Kolonie danken we voor hun opzoek werk. •

Tentoonstelling We hebben geen nauwkeurige inventaris gemaakt, maar in Hoogstraten zijn er zeker een tiental families die samen meer dan vijftig werken bezitten van Wiebe Reyinga. Naar het schijnt zouden er een aantal werken verspreid zijn over gans het land en komt er snmç een te koop op een kunstveiling in Gent of Antwerpen. Deze werken zijn dan meestal afkomstig van oud-Hoogstratenaren. Wie eten of drinken gaf, verf of schildersdoek verkocht en zeker wie bier tapte, kreeg schilderwerken of ruilde zijn koopwaar voor het werk van Wiebe. De erfgenamen van deze mensen zijn nu de gelukkige bezitters van de schilderijen van Reyinga. Café en logement De Pelikaan (zie: Hoogstraten, fotoboek Marcel Leunen, blz. 29), op de plaats van de huidige café Ronija, was ecn vaste pleisterplaats van Reyinga. Het was bijna een soort distributiecentrum voor zijn werken en natuurlijk ook de plaats waar hij de nodige drank kon krijgen bij Juul Houttekier en Net Van der Pas. Wie het werk van Wiebe Reyinga ziet, zal merken dat het geen gewoon zondagsschilder was. Het ene is duidelijk beter dan het andere, maar dat werd misschien wel bepaald door de dorst en de honger, door de nood aan geld of door het geduld van de opdrachtgever. Volgens ons zou het zeker de moeite waard zijn om al dat Hoogstraats werk van Reyinga eens bijeen te brengen in een tentoonstelling. Deze tentoonstelling zou tevens een mooi beeld kunnen geven van Hoogstraten in 'die

De ingang van de Lindendreef aan de Gelmelstraat ter hoogte van de Strafschool (kasteel van Hoogstraten).

3 FEBRUARI NIET VERGETEN!


Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Toptechniek en een vakkundige service. De nieuwe generatie: ergonomie en veiligheid, eenvoudige bediening en onderhoud. Elektronische ontsteking, volautomatische STlHLQuickstop-kettingrem, anti-vibratiesysteem, eenvoudig regelbare kettingspanning, ergonomische vorm voor krachtbesparing. Rondom veUigheidsuitrusting voor veilig werken.

Nr. 1 in de wereld

TUINMACHINES J. STOFFELS.PAULUSSEN

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogsiraten (Minderhoul)

(03) 314 41 15

Uw mooiste woonidee is vlakbij

Rollekens 8 ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout


VANUIT HET STADHUIS oef Wie wil het Begijnhof kopen? Maandag 23 december 1991. Een twintigtal toehoorders en zes verslaggevers vullen de publieke tribune voor de laatste gemeenteraad van het jaar. De begroting '92 ligt ter stemming. Traditioneel is zulke begroting een ideale gelegenheid voor de oppositie om de discussie aan te gaan met het college en de meerderheidsfracties over het te voeren beleid, de waarden en de idealen, soms zelfs over de komma's en de punten. Maar Kerstmis is in aantocht en in de raadszaal heerst reeds een vredige sfeer. Het debat bli,'ft beperkt tot enkele ,ninzame opmerkingen en bedenkingen waarna de begroting '92 unaniem wordt goedgekeurd. Boeiender wordt evenwel de raadszitting wanneer plots vanuit het college de mogelijkheid naar voor geschoven wordt om het Begijnhof van Hoogstraten te koop aan te bieden en de vroeger gen 0men beslissing van erfpacht te laten varen. Uit de discussie blijkt duidelijk dat vooral de groep KVB aandringt op verkoop. Zoals ook vroeger reeds herhaaldelijk is gebleken heeft deze fraktie zich nooit kunnen verzoenen met het verlenen van een erfpacht aan Van Spaendonck. Na een korte onderbreking van de zitting wordt er gestemd. De burgemeester en zijn fraktie trekken aan het kortste eind. Zowel CVP als de beide oppositiepartijen D.E. en FB blijven bij hun vroegere beslissing: een erfpacht voor het Begijnhof. Het Begijnhof wordt (voorlopig?) niet te koop aangeboden. Het is precies één jaar geleden (27 dec. '90) dat er een principieel akkoord genomen werd om met Heerle's Hof een overeenkomst te bedin gen voor de restauratie en renovatie van het Begijnhof. Moet er weer een jaar overheen gaan vooraleer er een definitieve oplossing komt, of verhuist de kerststal volgend jaar van de kerk naar één van de krotten op het Begijnhof? Eigen kader eerst.

Plannen en goede voornemens voor het nieuwe jaar Samen met de begroting '92 wordt aan de raad ook het jaarverslag van het college en een meerjarig financieel beleidsplan voorgelegd. De begroting is vooraf reeds uitvoerig behandeld geweest in de commissie van financiën waardoor de discussie in de gemeenteraad gedeeltelijk overbodig geworden is. De commissie is immers samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende fracties in de raad. De beleidsnota bij de begroting is een werkstuk van de schepen van financiën waarin deze een aantal krachtiijnen uitzet voor het financiële beleid van de gemeente voor het volgende jaar maar ook voor de periode 1992 tot 1994. De oppositie heeft waardering voor het keurig werk van de financiële dienst van de gemeente en haar schepen die er dank zij het gebruik van de computer en de goede verantwoording van de cijfers een mooi werkstuk

Gewone dienst

t

//V ( (

Bingo! 7 miljoen neer voor onze gemeentekas. Nu eens kijken wat er in de deze voor het Begijnho.f zit.

van hebben gemaakt. Toch meent raadslid Verhuist dat men de betrouwbaarheid van een beleidsplan met een korrel zout moet nemen. 'Het zal steeds moeilijk blijven om de financiële toestand in de toekomst juist te bepalen.' Wij keken even mee in de schatkist.

Begroting '92 De gewone begroting heeft voor het eigen dienstjaar een overschot van 8,6 miljoen. Houdt men echter rekening met het overschot van de vorige jaren en met de overboekingen die men in de loop van 1992 voorziet, dan sluit de gewone begroting in 1992 met een overschot van iets meer dan 23 miljoen. De buitengewone dienst eindigt op een batig saldo van 3,1 miljoen.

Buitengewone dienst

Dienst voor Order

Ontvangsten:

422.638.408

169.553.537

36.181.368

Uitgaven:

399.541.271

166.387.262

36.181.368

+

23.097.137

+

3.166.275

0

garag olk VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten

Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


GEMEENTERAAD Voor de ontvangsten put men vooral uit een drietal bronnen, nI. het Gemeentefonds, de opcentiemen op de roerende voorheffing en de personenbelasting, en de dividenden. Het Gemeentefonds zal dit jaar goed zijn voor 56 miljoen frank. In 1990 bedroeg dit slechts 40 miljoen. Deze stijging heeft vooral te maken met de herziening van de verdeelsleutel. Tot 1990 werd er uitsluitend rekening gehouden met het aantal inwoners, de oppervlakte en met de waarde van 1 opcentiem personenbelasting en onroerende voorheffing. Vanaf 1991 werd het aantal criteria uitgebreid. Er wordt nu meer rekening gehouden met de fiscale draagkracht en de uitgavenstructuur van de gemeenten. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn goed voor 71,1 miii. Dit is 7,7 miljoen meer dan vorig jaar. Dit zou vooral te danken zijn aan de intense bouwaktiviteit binnen de gemeente en aan de inbreng van de bedrijven op de transportzone. Het dividend van Iveka brengt voor 1992 55,8 miljoen in de gemeentekas. Bij de uitgaven merken we dat vooral de personeelskosten en de schulduitgaven zwaar doorwegen. Samen zijn ze goed voor meer dan 650/0 van de gemeenteuitgaven. Hieronder geven we een tabel met de verdeling van de uitgaven. Men dient een onderscheid te maken tussen bruto- en nettocijfers. De nettocijfers geven ons het reële beeld van de kosten voor de gemeente zelf, na aftrek van terugbetalingen door de staat.

I'uIscI'r

wand- en vloertegels bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

Icfr'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

SuliQhQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! Netto

Bruto %

Abs

personeel . ................ ... 170.934.863. ......... 44,8 werking . .................. ... 69.889.689. ........ .18,3 overdracht . .............. ... 34.642.9&4 ........... 9,0 schuldeir ................. ... 106.066.35Q ......... 27,9

...............88.262.407 ...............61.613.189 ...............34.642.984 ...............93.873.921

.........31,7 .........22,1 .........12,4 .........33,8

278.392.501

100

Abs

381.533.886

100

Terugbetalingen door de staat personeel:

werking:

Geko's, onderwijzend personeel kleuter + lager onderwijs, IKO, bibliotheek:

82.672.456,— fr.

kleuter-, lager-, kunstonderwijs + bibliotheek:

8.276.500,— fr.

schulden:

Voor 1992 staan er ook weer een aantal serieuze projecten op het programma en hier hoort telkens een prijskaartje bij. Enkele van de voornaamste: - studie- en aanlegkosten riolering MeerselDreef: 25 milj. - oprichting van gebouwen (o.a. begin A.C.): 23 milj. - verfraaiing politiegebouwen: 5 milj. - inrichten containerpark: 2,5 miij. - aanleg infrastuctuur 'De Mosten': 2 miij. - plaatsing verkeersdrempels: 3 milj. - aankoop voertuigen voor de wegendienst: 4 milj. - aanleg Daiweg: 3 milj. - heraanleg 'Boompjes' Wortel: 3 milj.

12.192.429,— fr.

- verwerven gronden voor de aanleg van sportvelden: 5 miij. - enz. Om een duidelijker beeld te krijgen hoe een begroting verdeeld is over verschillende funkties en wat die verschillende funkties aan de gemeente kosten, maakte de financiële dienst een overzicht waarbij de kosten en de baten per inwoner berekend worden. Voor het eigen dienstjaar 1992 houdt de gemeente 543,— fr. per inwoner over. Bij de volkstelling in 1991 werden er 15.778 inwoners in Hoogstraten genoteerd. De funkties die de gemeente netto het meest kosten zijn: - afvalwater: 1.097 fr. per inwoner

- politie: 1.100 fr. per inwoner - primair onderwijs: 1.175 fr. per inwoner - sociale zekerheid en bijstand: 1.724 fr. per inwoner - algemene administratie: 3.092 fr. per inwoner - verkeer en wegen: 4.069 fr. per inwoner De funkties waaraan de gemeente financieel het meest overhoudt zijn: - handel en nijverheid: 3.230 fr. per inwoner - fondsen: 3.903 fr. per inwoner - belastingen: 9.565 fr. per inwoner In het slotwoord van zijn beleidsnota waarschuwt de schepen van financiën Staf Peer linck toch voor een overdreven optimisme. De balans is momenteel nog goed maar in de nabije toekomst zijn er enkele belangrijke investeringen gepland. 'Denken we maar aan het nieuw administratief centrum, de bibliotheek, de riolering van Meersel-Dreef, de aankoop van schoolgebouwen. Deze en andere investeringen zullen zwaar doorwegen op de schuldenlast van de gemeente. Ook de werkingskosten zullen beïnvloed worden door sommige investeringen: denken we maar aan de automatisering, het opstarten van het containerpark. Tenslotte zullen ook de personeelskosten stijgen...' En hij voegt er aan toe: 'Een voorzichtig beleid lijkt dan ook onontbeerlijk. Het is daarom dat de belastingen niet werden verlaagd.'

Het Begijnhof te koop? Op 27 december 1990 ging de gemeenteraad principieel akkoord om met de heer Van Spaendonck of de nv. Heerle's Hof Beheer een overeenkomst op te maken voor de restauratie en renovatie van het begijnhof van Hoogstraten. Hiermee leek dan eindelijk een oplossing gevonden om de reeds lang aansle-


GEMEENTERAAD pende lijdensweg van dit uniek monument te doen ophouden. Het mocht evenwel niet baten want bij de definitieve toewijzing bleven de twee meerderheidsfracties zich lijnrecht tegenover elkaar opstellen. CVP verdedigde het project van Heerle's Hof, KVB stak zijn sympathie voor de andere gegadigde, nI. de groep Stoops - Bresselaers - Borgmans niet onder stoelen of banken, en de oppositiegroep FB vond in geen van beide voorstellen een antwoord op haar vragen. Intussen is er weer een jaar verlopen. Het Begijnhof biedt eens te meer een troosteloze aanblik. Voor Schepen Verlinden kan verder uitstel niet meer. Het is al meer dan 10 jaar 'te laat', en nu hoog tijd om uit de politieke impasse te geraken. De raad moet nu maar eens de weg wijzen voor een degelijke overeenkomst, vindt de schepen. Er zijn momenteel 5 voorstellen. Een eerste voorstel is een combinatie Van Spaendonck - Borgmans. Zij hebben op 14 december een eerste gesprek gevoerd en het omvat volgende elementen: restauratie van de buitenzijde van de kerk, van de buitengevels van de huizen, van het Ostmuseum en van de begijnhofmuur. Zij zouden de schadeclaim van Van Hout - Schellekens overnemen en instaan voor één vierde van de kosten voor wegen en nutsvoorzieningen. De rest zou voor de gemeente zijn. Zij zouden met de overeenkomst het mede-eigenaarsrecht verwerven. Het grote voordeel van dit systeem is volgens schepen Verlinden de snelle uitvoering en de creatie van appartementen. Het nadeel is evenwel dat dit systeem niet gebaseerd is op erfpacht maar op verkoop. Voorstel twee is de gekende erfpacht aan de

heer Van Spaendonck. Op langere termijn blijft het patrimonium in handen van de gemeenschap en alle nutsvoorzieningen worden door de initiatiefnemer op zich genomen. Enkel de schadeclaim Van Hout - Schellekens blijft een probleem. Voorstel drie: restauratie door een erkende bouwmaatschappij volgens het BA 3-systeem. Na restauratie zouden de huizen verkocht worden als sociale woningen. Het grote probleem is wellicht de lange tijdsduur. Het vierde voorstel behelst een gedeeltelijke renovatie van het Begijnhof door de Nationale Landmaatschappij voor sociale woningen. Het gaat hier eveneens om een verkoop. Er is dan wel het probleem van de latere nzorg en het karakter van het Begijnhof en men verwacht dat er heel wat tijd overheen zal gaan vooraleer alle subsidies in orde zouden zijn. Tot slot, is er de mogelijkheid van een particuliere openbare verkoop via de notaris. Dit zou voor de gemeente een financiële zaak zijn, aldus schepen Verlinden, omdat men uit de verkoop toch een 25 miljoen zou kunnen putten. De gemeente moet dan evenwel instaan voor de wegaanleg en de nutsvoorzieningen. Het grote nadeel van dergelijk project is evenwel een kakafonie van een restauratie. Iedere eigenaar begint wellicht op een ander moment en het uitzicht zal waarschijnlijk erg verschillen. Tot zover de vijf voorstellen die door schepen Verlinden naar voor gebracht werden. Of ze allemaal reële mogelijkheden zijn dan wel wensen die voor werkelijkheid gehouden wor-

w

VAN HERCK SPORT j

den, is een andere vraag. Hij stelt evenwel aan de raad voor vandaag geen keuze te maken maar zich enkel uit te spreken over het behouden van de vroegere beslissing voor erfpacht dan wel over te gaan tot een verkoop. Burgemeester Van Aperen wijst er op dat er bij de hierboven vermelde voorstellen slechts één voor erfpacht bij is. 'En deze heeft nooit de sympathie van KVB gehad. Wij willen ons nu uitspreken voor erfpacht of verkoop. Zo is iedereen, en wellicht nog anderen, terug in de running.' Oppositielid Verhuist is erg ongelukkig met de manier waarop gans deze zaak nu wordt voorgebracht. Het dossier was bij de inzage zeer 'mistig'. Er was geen zicht op te krijgen, het bevatte enkel onduidelijke en onvolledige informatie. Enkel vandaag, de dag van de raadszitting, zaten er enkele teksten in het dossier, aldus raadslid Verhuist. Hij verwijt het college dat ze de raadsleden, zowel die van de meerderheid als van de oppositie, niet au serieux neemt. Hij stelt daarom voor dit dossier uit te stellen, bijkomende informatie te verstrekken en na twee weken opnieuw bijeen te komen enkel over dit thema dat dan door alle frakties mee kan uitgewerkt worden. Zo'n belangrijk dossier moet gedragen worden door een grote meerderheid in de raad. Schepen Verlinden bijt nogal scherp van zich af en is van mening dat er zelfs teveel informatie in het dossier aanwezig was. Hij verwijt Verhuist dat hij vorige maal de erfpacht voor Van Spaendonck gekelderd heeft hoewel er in de tweede raadszitting hierover wel degelijk rekening zou gehouden zijn met de opmerkingen van de oppositie. Het is nu kie-

uP'

* ,iz/bi'

1

4

14 071

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen

EIGEN SERVICE ATELIER!!!

oom

VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de Maand is:

Eric Scheijnen Sint-Lenaertseweg 54 2320 Hoogstraten

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :


GEMEENTERAAD zen voor verkoop of erfpacht. Verscheiden raadsleden van D.E. hebben vragen bij de consequenties voor Van Spaendonck wanneer er voor 'verkoop' gestemd zal worden. Na een korte onderbreking van 15 minuten, tijdens dewelke de verschillende frakties de zaak bespreken, volgt de stemming. CVP, D.E. en FB stemmen voor het behoud van de vroegere beslissing, nl. de erfpacht: KVB stemt voor de intrekking van de erfpacht en voor verkoop. Twaalf tegen negen: de erfpacht blijft behouden en de meerderheid verdeeld.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS

B.P.A. 013 'Groot Eyssel' De zaakvoerders van een schrijnwerkerij op Groot Eyssel te Meerle wensen de bestemming van hun gronden te wijzigen van landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar een ambachtelijk gebied. Hiermee kan het ontbreken van een bouw- en uitbatingsvergunning geregulariseerd worden. De commissie Ruimtelijke Ordening heeft gunstig advies gegeven bij twee ja stemmen, één stem tegen en drie onthoudingen. Deze zaak is jaren geleden opgestart in de ouderlijke boerderij en is de laatste jaren sterk vernieuwd en uitgebreid.

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

KN NiET zijN MET p EED ELEN NCHTEAF H !!

J

toont hij begrip voor de jonge zelfstandigen die in hun eigen dorp geen kans krijgen om zich op een wettelijke manier te vestigen. Als oplossing stelt hij voor om de procedure tot uitbreiding van de transportzone te stoppen zodat men kan afwegen of die 40 ha niet efficiënter kan gebruikt worden voor de eigen mensen in eigen dorp.

Verkeerslichten in de gemeente y/

Betere tijden voor de Ruimtelijke Ordening? Een eerste kritiek uit eigen rangen. Vandaag een k.m.o., morgen de landbouw?

Vooral raadslid Van Looy trekt fel van leer tegen deze politiek van 'doe maar aan, wij regelen het wel'. 'Dit kan principieel niet, en zeker niet als ge nog een beetje respect hebt voor open ruimten. In 1987 heeft de eigenaar een voorlopige exploitatiervergunning gekregen voor drie jaar met de mogelijkheid zich te verplaatsen. Dit heeft hij gewoon genegeerd zodat men nu reeds twee jaar zonder uitbatingsvergunning zit, en zelfs zonder bouwver gunning. Hij zit er al 15 jaar en heeft nooit gewild om zijn zaak te verplaatsen. Op deze manier doet ge de deur open voor honderden anderen. En daarbij komt dan nog dat men straks rekening moet gaan houden met de afstandszones die gelden bij een ambachtelijke zone. Deze politiek is nefast en men lost er niets mee op,' aldus raadslid Van Looy. Sche10

pen Pauwels vraagt begrip voor deze zelfstandige omdat er nu eenmaal geen ambachtelijke zone bestaat in Meerle. 'Men moet dus wel zo beginnen en in de landbouwzone doet men het minste kwaad. Het is een noodoplossing en we hopen dat er in de toekomst een ambachtelijke zone komt in Meerle.' Schepen Coenegrachts wijst er op dat er een oplossing op deze manier moest gevonden worden om geen faillissement te veroorzaken van een bloeiend bedrijf. Het mag blijven werken maar mag geen hinder veroorzaken aan de omliggende landbouw. Raadslid Aerts kan evenmin akkoord gaan met deze 'voorlopige oplossing' en zal eveneens tegenstemmen. Ook raadslid Verhuist is niet mais in zijn kritiek op deze politiek van aanmodderen en regelen achteraf. Daarnaast

Met 13 stemmen voor, twee tegen en 6 onthoudingen keurt de raad het voorstel van het college goed om op een 7-tal plaatsen langs de gewestwegen biflash-signalisatie te plaatsen. Dit zijn borden uitgerust met knipperlichten en een radarsysteem, waardoor naderend verkeer wordt gewaarschuwd. Deze signalisatie zal geplaatst worden op de volgende plaatsen: Meerdorp: Het Lak, Gestelsestraat, Terbeeksestraat Minderhoutdorp Gelmelstraat, Langenberg en Ulicotenseweg. De totale kostprijs bedraagt: 1.804.603 fr. Raadslid Van Looy wijst er het college op dat de Vlaamse Gemeenschap al verschillende van dergelijke installaties heeft laten wegnemen omdat er geen toelating voor gegeven werd vermits men aan het nut ervan twijfelt. Schepen Peerlinck geeft toe dat er geen toelating is van overheidswege maar hij maakt zich sterk dat men ze niet meer zal wegnemen eens ze geplaatst zijn. Raadslid Sprangers waarschuwt er voor dat men weldra door het grote aantal platen en borden het bos niet meer zal zien. Hoogstraten wordt binnenkort een flitsende gemeente. 'In Nederland, dat op gebied van verkeer toch zeker niet achter ligt op Vlaanderen, kent men dit systeem niet eens. We zouden beter dit geld gebruiken om gevaarlijke kruispunten veiliger in te richten. Met deze signalisatie kreëren we eerder een vals gevoel van veiligheid,' aldus raadslid Sprangers. •


U ZEGT?

Bent u technofoob, mevrouw, mijnheer?

Maar zal 'de gewone mens' er kaas van lusten? Als we het hem/haar eens vroegen? Hebt u te maken met 'de' computer? Durft u geld uit de muur halen? Kunt u uw video of ,nicrogolfoven programmeren?

Liliane Pemen: Een video programmeren?

Wie ambtshalve niet met toetsenborden of schermen te maken krijgt, dreigt stilaan te gaan lijden aan een gans nieuwe ziekte: technofobie. Naar schatting lijdt momenteel reeds (of is het nog?) 50% van de Belgen aan 'scherm vrees'. De ene toetst er lustig op los, beantwoordt tussen vraagjes en con verseert onbevan gen met zijn electronische partner. De andere daarentegen loopt in een boogie rond de bankautomaat als zou die zijn portefeuille uit zijn binnenzak plukken (de automaat moet toch érgens zijn geld vandaan!) of vreest binnengetrokken te worden door een mechanische hand om alzo ongewild in een prostitutienetwerk verzeild te geraken. Nochtans kunnen onze elektronische breinen met een minimum aan energie vele taken aan. Neem nu zo 'n eenvoudig toestel als de telefoon. Middels een cijferkombinatie kunt u spreken met eender wie ter wereld. Leuk toch? Maar wist u dat u met datzelfde toestel en met dezelfde toetsen ook al uw bankzaken kunt afhandelen. Graham Bell moest het horen! Frans Adriaensen (BAC-Hoogstraten): U

Frans Adriaensen: Toch geloof ik dat 80 0/o

moet wel een toestel hebben met druktoetsen, maar dat is bijna algemeen denk ik. En natuurlijk ook, in ons geval, bij de BAC een rekening. Toch zie ik dat het meestal slechts jongere mensen zijn die van het systeem willen gebruik maken. Praktisch gaat dat als volgt: u toetst het Multifoonnummer en toetst daarna uw rekeningnummer en geheim codenummer in. Dan vraagt een (gecomputeriseerde vrouwen-)stem u welke verrichting u wilt doen; Stand rekening? Overschrijving? Sparen?.., en u drukt daarbij het overeenkomende getal in. Dan volgt er weer een vraag, bijvoorbeeld: Overschrijving naar wie (nummer)? Welk bedrag? Waarom?.., en u drukt weerom de juiste toetsen in. Enzoverder. Mocht ii een fruit niiken wordt dat gecorri geerd of u kunt zelf alsnog annuleren.

van de mensen niet eens van het bestaan af weet. En ook wel wat schrik heeft voor het onbekende: technofoob, zoals u dat noemt. Maar het is natuurlijk onze taak om aan elke mens apart uit te leggen wat de mogelijkheden zijn.

Bij de trotse bezitter van een multifoonrekening probeerden wij het systeem uit (in het holst van de nacht) en inderdaad; onze 100 f,unk was elektronisch versast. Mèer moet dat niet zijn, hé.

Hoewel voor dit soort van bankverkeer een zekere toekomst is weggelegd, is de tussen oplossing, de 'selfbanking' ten kantore vandaag toch nog iets minder afschrikwekkend. Heel wat bankkan toren bieden, ook buiten openingstjd, de mogelijkheid aan de klant om zelf zijn verrichtingen te doen. Zo hoeft de klant niet met rode koontjes aan te horen dat hij weer maar eens in 't rood staat, bijvoorbeeld. In de beslotenheid van een eigen tokaaltje kan hij rustig 'spelen'; kan hij ongemoeid als een lafaard enkele duizenden van zijn s/Ja rboekje naar zijn zichtrekening ver sassen of een betaling uitstellen tot zijn pree gestort is. De meeste banken v'ijen eerlang tot deze tussen vorm overgaan.

Dat gaat, ja, geen probleem. Mijn microgolf, daar heb ik me nog niet op toegelegd maar dat zal ook wel gaan denk ik. Een bankkaart heb ik wel maar ik haal er geen geld mee uit de muur, nee dat doe ik niet. Och, ge hoort daar zo vanalles over. Ik ben daar toch niet zo gerust in. Louis Roos: Computers, dat is niet meer van mijnen tijd, hè. Ik ben bijna 60. En zo geld uit de muur halen dat is ook niets meer voor

mij. Dat sterretje op mijn telefoontoestel? Ik denk dat dat dient om binnenshuis te bellen. Ik heb daar wel eens op geduwd maar hij ging vrolijk verder. Volgende week verhuis ik naar de bejaardenwoningen en daar is alles elektrisch, tot de verwarming toe. Maar als ze dat allemaal eens goed uitleggen, dan zal dat wel gaan zeker. Ik heb daar gene schrik van. 11


STRAA TINTER VIEW

Tweewieler Racing Center

D.VERNEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen Nest Van Den Broeck: Ik heb thuis een computer en op het werk gebeurt het ook wel eens dat je er mee moet werken. Ik heb er zeker geen schrik van maar ik heb wel het gevoel dat ik er te weinig gebruik van maak. Ik ben nu les aan 't volgen om te Ieren bestanden te maken. Korte tekstjes en uitnodigingen voor de voetbal, ja dat gaat al wel. Een video programmeren of geld uit de muur halen geeft voor mij geen problemen al doe ik dat niet zo dikwijls.

Els Menens: 1h eik nooit inel een coinputer. Ik wéét zelfs niet of ik er schrik van heb. Ik denk van niet want geld uit de muur halen is geen enkel probleem. En een video programmeren kan ik toch ook.

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77 Ben Van Den Broeck (12 j.): Zo'n cornputerspelletje? Ik heb er nu zelfs een bij. Ik ga nooit van huis zonder. Ik heb er wel een stuk of vijf.

Peter: Met de computer thuis doe ik alleen 5,2

'

$iO

2

maar wat spelletjes. De video programmeren kan ik niet, dat moet onze Cris doen.

Michel Bout (66): Nïks ervaring met computers. Ik ben er te oud voor. In de familie zijn er wel; die van Topoplan bijvoorbeeld, dat is allemaal computer. Maar dat gaat mijn petje ver te boven, ik kan dat niet volgen.

"C \eZ 35 0 20

12


STRAA TINTER VIEW Emiel Nees: Bij ons op 't werk hebben ze computers maar ik moet daar niet mee werken. Ik sta hij de wasmachines (Friswit) en

J~"nK~- -10 dbviiv, ~ochtN je, ?, ord en lu akvde . 1

-.

('n L Srel

~

fm q"/, Wxkei & ekas

dat is nog niet zo computergestuurd. Mijn hankkaart heb ik ook niet laten veranderen cim geld uit de muur te kunnen halen, dat in-

teresseert me niet. Ik ben goed bij mijn bank, dus waarom zou ik?

Rudy Van Den Ouweland (Irene Sprangers): Op 't werk hebben ze wel een computer maar ik moet daar niet mee werken. Een videorecorder? Een microgolf? Heb ik ook -

3

3 FîB RJ4? T j tET

ETi1

Tom De Bruyne (optieker): Een computer écht nodig? Och, we hebben het vier jaar zonder gedaan, gewoon met een fichebak. Maar met de computer hebt ge toch meer mogelijkheden. Ge kunt een klantenfiche direkt terug

al niet. Dat is weinig, hè. Geld uit de muur? Nooit. Ge hebt pech hé man. Ik heb wel een bankcontact-kaart maar die gebruik ik enkel om mee te tanken. Als ik 's zondags met de motoclub ga toeren, naar de Walen bijvoorbeeld, dan zijn er te weinig stations open en dan gebruik ik die kaart, anders nooit. Nee,

h .v. b a. .

DE HOOGSTRAATSE PERS Loenhoutseweg 34 2323 Hoogstraten

tel. + fax: 03/314.55.04

computers en zo dat interesseert me niet. Ik zou niet eens weten wat ik ermee moet aanvangen.

Patrick Lambregts: Ik heb thuis een computer voor het opmaken van drukwerk (Graphic Design). Zonder computer is dat tegenwoordig niet meer doenbaar. Ik doe thuis de hele opmaak van een drukwerk en op een diskette geef ik dat aan de drukkerij. Daar hebben ze dezelfde programma's en kunnen ze het dan drukken. Als ge dat met de hand moet doen, dan is dat veel bewerkelijker en veel duurder. Zo'n computer is wel een serieuze investering maar het zijn vooral de programma's die zo snel verouderen, niet de computers zelf. In onze grafische opleiding kwam nog geen computer te pas, ik heb het pas daarna moeten leren.

vinden. Maar ge kunt ook mailings doen naar specifieke klanten: zonnebrillen of kontaktlenzen of zo. Of bijvoorbeeld alle brildragende meisjes tussen 16 en 20 jaar als er een specifiek produkt voor hen is. Aanvankelijk had ik er wel schrik voor. Het is een hele investering en als er iets mis gaat moet ik altijd terugvallen op iemand van de firma want ik ken daar helemaal niets van. Maar ik zou het nu toch niet meer kunnen missen.0


TENTOONSTELLING

Het plastische werk van L.P. Boon in Artiko

'En wat men erover zeggen zal, gaat me geen barst schelen' Voor elke Lezende Vlaming zijn 'De Kapellekensbaan', 'Zomer te Ter-Muren', 'Pieter Daens', 'De zwarte hand', of 'Het Geuzenboek' onmisbare bakens in het literaire landschap. En daar kun je moeiteloos nog andere titels uit het werk van Louis Paul Boon aan toevoegen. Des te verwonderlijker is het daarom dat deze Aalstenaar op diverse momenten in zijn leven aan interviewers verklaarde 'de ontspoorde schrijver' te zijn. Hij was naar eigen zeggen immers een 'schrijver die schilder wilde zijn', en die in zijn 'literaire werk tracht te schilderen'. Het plastische werk van Boon is echter steeds minder gunstig onthaald en minder bekend gebleven. Artiko haalt van 31 januari tot 16 februari een selektie van dit werk naar Hoogstraten. Een veertigtal schilderijen, tekeningen, kollages, lino's... aangevuld met een tiental Carboontjes die hij destijds voor de krant maakte. Daarmee krijgt de toeschouwer een redelijk overzicht van de diverse technieken en thema's die Boon tussen 1938 en '79 gebruikte.

'En wat men erover zeggen zal, gaat me geen barst schelen' Boon kombirieerde het tekenen en schrijven reeds van jongsafaan. 'Dat waren voor hem gewoonweg twee verschillende uitingen van eenzelfde kreativiteit. Wat hij schilderde of tekende volgt hetgeen hij schrijft. Dat is eigenlijk de grote lijn doorheen zijn plastische werk. Grof gezegd: wanneer hij moe was van het schrijven dan schilderde hij in feite zijn tekst...' Aldus Boons enige zoon Jo en schoondochter Lucienne, die zich reeds geruime tijd toeleggen op het inventariseren van het volledige werk van Louis Paul Boon. Als kind trok hij naar de Akademie van Aalst om er het pistoolschilderen te leren. Zijn vader was immers rijtuig- en later autoschilder, nadien gevelschilder. Boon zelf volgt twee jaar lang schildersklas. Uit brieven blijkt een sterke interesse in het werk van de expressionisten, maar ook voor Smits, Meunier, Laermans of Minne. In zijn latere leven volgde hij blijkbaar de evoluties in de plastische kunsten. Zo zullen er sporadisch min of meer herkenbare invloeden opduiken van o.m. dadaisme, surrealisme of pop art. In een interview uit '77 (twee jaar voor zijn dood) keek hij zelf terug op zijn begintijd als tekenaar en schilder. 'Toen ik werkte kon ik slechts af en toe schilderen. Maar met de mobilisatie ben ik veel beginnen tekenen: landschappen, soldaten en oorlogsvisioenen. En wanneer ik krijgsgevangen was, heb ik gevan-

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel 14

ten te maken bij die lino's. En op den duur waren die onderschriften al bladzijden lang. Zo is mijn eerste boek 2 mensen tussen muren' ontstaan. Als schilder ben ik dan ontspoord. Ik ben schrijver geworden'.

Ontspoord

7

Bijna 13 jaar na zijn dood is de figuur van Louis-Paul Boon nog steeds nadrukkelijk in de huiskamer van zijn zoon en schoondochter. genissen getekend in houtskool. Later ben ik begonnen met lino's te snijden en onder de invloed van Frans Masereel begon ik een verhaal in lino's te maken. Maar dat duurde erg lang. Dan ben ik begonnen met onderschrif-

autobanden *

De Feminateek leverde de inspiraile "oor heel wat geportretteerde vrouwenfiguren. Ook voor deze 'Anovchka'?

*

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05

Jo Boon: 'Maar altijd bleef er de liefde voor het potlood. Het werken met potlood, het tekenen. Op enkele jaren na, heeft mijn vader altijd wel iets gemaakt. Het grote probleem daarbij was dat hij telkens weer van nul moest vertrekken. Hij had er de hand niet meer van wanneer hij na een tijdlang schrijven weer eens begon te schilderen. Het is ook door die onderbrekingen dat er in feite geen echte evolutie door zijn plastisch werk te bespeuren is'. Boon beschouwde het plastisch werk echter niet zomaar als ondergeschikt aan het bekendere literaire werk. 'Het is geen illustratie van mijn boeken. Het is eigenlijk een overkoepeling. In mijn literair werk tracht ik te schilderen. Ook dat hebben ze nooit begrepen, dat ik in wat ik schrijf eigenlijk aan het schilderen ben'. Diezelfde idee beschreef hij zelf ook elders: 'Ik maakte lino's, houtskooltekeningen, schilderijen in olieverf, en ontdekte achteraf dat ik deze dingen makkelijker kon beschrijven. Zo raakte ik van mijn werkelijk doel afgeleid. En in mijn literaire werk maakte ik schilderijen met woorden'. Hij noemde zichzelf een ontspoorde schrijver die eigenlijk schilder wou zijn. Al relativeren Jo en Lucienne Boon dat enigszins 'omdat je nooit zeker wist wat je echt mocht geloven'. Met een stalen gezicht kon hij tegenover een interviewer om het even wat beweren... Tja, wat meende hij daarvan ... ?' De laatste vijftien jaren legde hij zich nog nadrukkelijker toe op zijn plastisch werk. Ooit, zo schreef hij, 'als mijn laatste boek zal geschreven zijn, ga ik me voorgoed aan plastisch werk zetten... En wat men erover zeggen zal gaat me geen barst schelen. Eenmaal moet ik toch de plaats terugvinden waar ik als schilder ontspoorde, en schrijver werd. En op deze plaats aangekomen wil ik me hervatten en alles in beeld brengen wat ik met woorden moest beschrijven'.

Verscheiden Tematisch is het werk erg verscheiden, al komt het in grote trekken overeen met de te-


TENTOONSTELLING ma's die hij literair uitwerkte. Universele idee毛n en gevoelens als de eenzaamheid en angst van de mens die verloren dreigt te gaan in de leegheid van het leven. De laatste jaren valt het duidelijker uiteen in twee blokken: straatjes, landschappen naast vrouw en erotiek. Daarin lijken de twee polen van zijn literaire werk weerspiegeld: enerzijds de kritische en sociaal-historische vizie op mens en maatschappij, anderzijds de uitdagende kracht van de liefde. De gebruikte technieken zijn eveneens uiteenlopend. Er zijn potlood- en houtskooltekeningen, ook de vaak verrassende Carboons (door Boon getekende cartoons die in de Vooruit verschenen waar hij lange tijd als journalist werkte en waar hij o.m. de Kunst & Geestesleven - pagina overnam van George Minne). Verder schilderde hij in olieverf of pastel. Af en toe maakte hij linosneden, vaak ook kollages. Merkwaardig zijn de 'Vlaamse ikonen' en de ruimteschilderijen. Meestal gaat het daarbij om getekende of geschilderde vrouwenfiguren beplakt met bloempjes, haar, stoffen, glas, juweeltjes of spiegeltjes. De nauwgezette onderzoekingen voor zijn romans leverden hem de nodige pikturale inspiratie, evenals autotochtjes door Vlaanderen. Daarnaast putte hij vaak uit zijn Feminateek, een grote verzameling pin-up foto's. Jo Boon: 'Dat is in vele gevallen heel duidelijk aanwijsbaar. Sommige elementen komen zelfs rechtstreeks uit zijn Feminateek. Bijna altijd zijn het speelse dingen, helemaal niet aanstootgevend of zo. Ik denk dat hij in het geheel van zijn werk maar hooguit een dertigtal erotische schilderijen of tekeningen maakte. Ik geloof niet echt dat hij daarmee wilde provoceren. Overigens vind je momenteel bij wijze van spreken op elke straathoek veel straffere zaken hoor...' Jo en Lucienne Boon hebben de handen vol aan het inventariseren van en informeren over het plastische en literaire werk van Louis Paul Boon. 'Het plastische werk is zeer verspreid in Vlaanderen en Nederland. Alles op het spoor komen, is onderhand een onmogelijke taak geworden. Af en toe doen we dan ook nog heuse ontdekkingen van werk waarvan we niet eens wisten dat het ooit bestaan heeft'. Tijdcns hct leven van Boon exposeerde hij regelmatig, nagenoeg altijd op verzoek van anderen. Na zijn dood in mei '79 zijn er vrij weinig exposities geweest. Artiko maakte voor 'Kijk, Louis Paul Boon' een selektie van 40 werken originele Carboon. Het bestrijkt de nagenoeg volledige periode van 1938 tot '79, en betreft uitsluitend werk dat in het bezit van de familie is gebleven: van Boons weduwe Jeanneke en van zijn zoon. Al bij al een unieke kans dus om kennis te maken met de gedrevenheid en bezieling van een al even unieke Vlaming. Dat diens werk nog steeds mensen aanspreekt, blijkt overigens o.m. uit het feit dat Stijn Coninx momenteel 'Pieter Daens' verfilmt met o.a. Jan Decleir. De tentoonstelling 'Kijk, Louis Paul Boon -

KOPJE VAN DE MAAND [wintig jaren lang stond een hechte vriendenploeg van (10) onderwijzers in de gemeentelijke jongensschool van Hoogstraten. Karel Versmissen was een van hen. Het was gedurende en vlak na de tweede wereldoorlog dat deze jonge mannen het roer overnamen in de Karel Boomstraat. 'De oorlog had de situatie grondig gewijzigd, er werden onderwijzers afgezet, anderen waren gesneuveld en weer een andere ging met pensioen. En zo werd een beroep gedaan op ons, pas afgestudeerden onder wie de sfeer bijzonder goed was, en dit kwam het naoorlogs onderwijs zeker ten goede!' Karel volgde in Mechelen de normaalschool en behaalde er zijn diploma in 1941. Van 1942 tot 1944 stond hij in Meersel-Dreef en van 1944 tot 1978 heeft hij in Hoogstraten steeds het derde of het vierde, soms allebei, gehad. Veel Hoogstraatse kereltjes Lijn Zfl klas gepasseerd. Maar veel mensen, ook buiten Hoogstraten, kennen Karel als de grote kracht achier de Koninklijke Lustige Wielrenners (K.L.W.H.) waarvan o.a. ons kopje E.S. (kijkt u 'voluit' bij de Van Herck sport-advertentie) ooit lid was. 'In de klas was het een stille en brave jongen', vertelt meester Versmissen, 'eigenlijk te braaf voor ne goeie coureur te worden', voegt ie er als kenner lachend aan toe. Al van in 1945 verslaat Karel voor het Nieuwsblad (had toen een andere naam) het sportgebeuren uit de regio, maar v么么r hij in '78 op pensioen ging, was daar nog het streeknieuws bij. Ons kopje volgde na de gemeenteschool les aan het V.I.T.O. en is sinds een drietal jaren zelfstandig schrijnwerker. Heel jong al was hij geboeid door het wielrennen, hij was zelfs een tijdje aangesloten bij de junioren van de K.L.W.H. Later hield hij zijn fysiek op peil bij de Hoogstraatse wielertoeristen en momenteel fietst hij met de 'Brechtse Stoempers' mee.

8

wprk' loopt van vrijdag 31 ja nuari tot zondag 16 februari in de IKOgalerij. Geopend tijdens de weekends van 10 tot 12 uur en van 14tot 18 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen na afspraak, tel. 314.75.54. Er is eveneens een katalogus met de tentoongestelde werken en een essay van Herwig Leus over de raakpunten

het pl.sfirh

Deze foto voert ons eindelijk nog eens naar Meer in het schooljaar 1961-1962 waar meester Herman Verboven het tweede studiejaar onder zijn hoede nam. Ons kersverse kopje stuurt vlug een kaartje met naam, adres en telefoon naar ons adres (D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten) en krijgt dan van Van Herck Sport een aankoopbon ter waarde van 500fr.

met het literaire werk.0 15


Arboretum Aan een geleide wandeling door de Hamameliscollectie van het Arboretum van Kalmthout kan men op zondag 9 februari om 14 uur deelnemen. De jaarlijkse Hamamelisfeesten worden die dag afgesloten met een klassiek concert. Voor de wandeling moet niet ingeschreven worden en reserveren voor het concert kan via tel.nr . 03-666.67.41. De opening van het nieuwe seizoen heeft plaats op zondag IS maart. L

I.O.K. Tijdens de buitengewone algemene vergadering gaf voorzitter R. Proost een overzicht van het gepresteerde werk in 1991 en wees hij op de klemtonen voor de werking gedurende dit jaar. Het voorbije jaar werd door de gemeenten beslist om de traditie van de interkommunale samenwerking in de Kempen de komende dertig jaar verder te zetten. De hogere overheid was akkoord om een nieuw industrieterrein aan te leggen in Turnhout en de uitbreiding van de transportzone in Hoogsiraten-Meer kreeg het groen licht. Het gescheiden inzamelen van het huisvuil werd een volwaardig project. Binnen de lOK ging de gemeenschappelijke dienst VGV van start en 29 gemeenteraden besloten actief te participeren aan de intercommunale politieschietstand. Ook in 1991 kon een verlenging bekomen worden van de Europese steunverlening voor onze regio zodat in de periode 1992-'93 opnieuw kan gerekend worden op een bedrag van 700 miljoen fr. Europese subsidies. Belangrijke beleidsbeslissingen waren: de oprichting van een interkommunaal grondfonds om een actief sociaal grond- en huisvestingsbeleid te voeren; de actieve samenwerking met de privĂŠsector voor het ophalen van het GFT-afval; de oprichting van een interkonimunale milieudienst en het besluit om de inspanningen op het vlak van onderwijs, vorming en cultuur te bundelen binnen een nieuwe structuur. Vooral op het vlak van de milieuzorg wil men in de toekomst de inspanningen nog gaan verhogen, o.a. door de bouw van een definitieve kompostinstallatie, het verbeteren van de

Proj ectencentrum Het Projectencentrum van Turnhout start nieuwe opleidingen en snelcursussen vanaf 3 februari. Er is ecn 'Vooroplciding administra tief medewerk(st)er' gedurende 13 lesweken en 3,5 lesdagen per week. Voor werkzoekenden met een grotere bagage aan kennis is er ook een 'Basisopleiding administratief medewerk(st)er' als vervolg op de vooropleiding. Aan bod komen: Frans, Engels, handelscorrespondentie, computer, dactylo, telefoneren, e.a. Nadien volgt een stage in een bedrijf. Daarnaast worden vanaf 3 februari acht snelcursussen georganiseerd: Frans, niveau 1 en 2; dactylo, niveau 1 en 2; computer, niveau 1 en 2 en Engels, niveau 1 en 2. Alle opleidingen en snelcursussen gaan door op verschillende plaatsen in Turnhout. De lessen worden gegeven tijdens de schooluren. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan men zich wenden tot: Projectcentrum, Kongoplein 2, 2300 Turnhout, tel. 014-43.93.10.1

[r1

Belastingen ophaling van het GFT-afval en de uitbouw van de milieudienst. Het project 'dienstenzones' moet na al het studiewerk concreet gaan worden. Dit kan en zal belangrijk zijn in het kader van de nieuwste Europese ontwikkelingen Lii.

Echtscheiding De KAV, KWB en KBG nodigen alle belangstellenden uit op een informatiebijeenkomst voor ouders met echtgescheiden kinderen. Deze vergadering gaat door op donderdag 13 februari om 19.30 uur in het vakantiehuis De Linde te Retie, Kasteelstraat 67. De initiatiefnemers zullen deze problematiek bekijken vanuit drie invalshoeken: psychologisch, juridisch en pastoraal. Een panel van drie deskundigen zal de vergadering begeleiden en antwoorden op mogelijke vragen. De tussenkomst in de onkosten bedraagt 50 fr. ter plaatse te betalen. Inschrijven kan tot 10 februari via tel.nrs. 014-40.33.I2/40.33.01/40.33.50.El

Eicker-Ik In het voorjaar start Eicker-Ik, centrum voor vorming, aktie en animatie, de Merodelei 41, 2300 Turnhout, met een aantal nieuwe cursussen. Enkele onderwerpen zijn: effectiviteitstraining voor volwassenen, politieke filosofie voor beginners, vrouwen in de middenleeftijd en ook taallessen Arabisch en Roemeens voor beginners. Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht via tel.nr . 0 14-5 1. 15 .65. LII

De provincieraad van Antwerpen stemde de volgende provinciebelastingen: 230 opcentiemen op de onroerende voorheffing gebaseerd op 2,5 07Ăł van het kadastraal inkomen en een algemene provinciebelasting ten laste van de gezinnen, alleenwonenden, de Vrije beroepen en de bedrijven. Deze algemene provinciebelasting komt in de plaats van de vroegere belastingen op de brom- en motorfietsen, honden en diverse vergunningen. De voorkeurrechthebbenden (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) en personen die het bestaansminimum trekken worden vrijgesteld van deze belasting. Informatie: tel.nr . 03.237.28.00, toestel 1329.11

Landbouw Dat het met de Vlaamse land- en tuinbouw niet goed gaat, is meer dan duidelijk volgens de Belgische Boerenbond. Vooral de grote onzekerheid omtrent de toekomst van de familiale land- en tuinbouwbedrijven baart de landbouwers en de Boerenbond zorgen. Deze onzekerheid wordt grotendeels veroorzaakt door de voorgestelde hervorming van het Europees beleid. De voorstellen van landbouwcommissaris Mac Sharry houden volgens de Boerenbond een aanzienlijke daling in van de landbouwinkomens en dit beleid zou Europa veel meer geld gaan kosten. De Boerenbond en Copa hebben een realiseerbaar en betaalbaar alternatief. Daarom wil men een grote informatiecampagne gaan starten onder het motto: Geen toekomst zonder landbouw, geen landbouw zonder toekomst.•

Nieuwjaarsreceptie op de Transporizone

De vereniging van Op- en overslagbedrijven Meer, de Vereniging van Grensexpediteurs Eb, de Douanenexpediteurs Wernhoul en het Expeditiecentrum Hazeldonk hadden Karel Van Miert, Europees Commissaris verantwoordelijk voor het transport, uitgenodigd ter gelegenheid van hun nieuwjaarsreceptie. De proble,nen van de toekomstige werkgelegenheid aan de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap zijn gekend. Van Miert wenste geen valse hoop te geven. Ondanks alles hief men toch het glas op de toekomst.


Lezers schrijven Stel u voor Ik kom u tegen, u komt mij tegen op Straat. Of in één van de vele winkels van Hoogstraten en omgeving. U knikt als groet, ik knik even terug. Er is niets noemenswaardigs gebeurd, hoogstens heb ik me verwonderd over de kleur van uw jas. Dan groeten u twee zeer donkere ogen, onder krullend zwart haar. Zelfde winkel, zelfde straat, zelfde decor. U knikt wat verward terug. Kijkt na vijf meter achterom, ziet witte loopschoenen, een bruine broek en sportjack of winterjas. De donkerhuidige medemens neemt margarine uit het rek, buigt zich over het overvolle diepvriesvak, neemt niets en gaat verder. Op straat ook. Onbewust hebt u de portemonnee meer vastgeknepen, hebt u gedacht: 'Als mijn dochter...', zag u donkere ogen en een mes blinken in een spannende film en dacht u aan de laatste overval op een bank, waarover u uitgebreid las in dagblad Z. Onbewust versnelde u de pas, verder van het gevaarlijke donkere subject. Onbewust dacht u aan welgemeende lessen op school: 'Bemin uw naaste als uzelf, zilverpapier voor de negers, waar ligt Haïti, en Tunesië. (Zijn daar Maria en Marc niet op vakantie geweest?) Wat ik hierboven beschreef is al eeuwen zo. Wat ik hierboven beschreef is wél geënt op onze tijd: vroeger hadden de mensen geen diepvriezers en vlug verkeer. Toen (nu) ook was er bv. de nieuwe leerling in de klas, die eerst grondig moest bewijzen dat hij erbij hoorde. En 'Wir haben es nicht gewusst', waarvan de echo nog bestaat. Vroeger waren er pogroms, achtervolgingen, heksenjachten. Nu ook nog. De brandstapels bevatten minder vlammen, geen uitslaande branden meer, maar stille verstikking. Wat dreef u tot het dichtknijpen van uw portemonnee? En tot de lichte huiver tussen uw schouderbladen? Tien procent van fusie-Hoogstraten stemde Vlaamse Blok. Waarom? Wat of wie vrezen wij? Voor wie willen zij de bokshandschoenen uit de kast halen? Hebben wij hier zoveel te maken met mensen van den vreemde? En kennen wij zoveel vrouwen die abortus pleegden, want daar is het Vlaams Blok ook tegen, in voor- en tegenspoed. En de kleine kriminaliteit waarvan zij spreken... Grissen sloebers met één oorbel of bivakmutsendragers echt driejaarlijk.s uw handtas weg, steken ze uw banden plat, stelen ze uw auto, stelen ze uw winkel leeg, rukken ze prille aanplantingen uit? Waarom willen 10 op 100 Hoogstratenaren zich op 24 november persé verenigen achter de harde hand? Géén tussenweg, mevrouw, mijnheer, wit is wit en zwart is zwart? Zegt u nu zelf eens: waarom stemde ui Vlaams Blok? Schrijf het ons. Verklaar u nader! Schrijf, indien u wilt, naar de redaktie van dit blad.

Ik, wij en de zagerij Het doet me werkelijk pijn deze brief aan u te moeten melden, beste Hoogstratenaren. We leven in een wereld waar dagelijks vele mensen elkaar kwetsen! Zolang het veraf is doet het je allemaal niet zo veel. Tot op de dag dat je er oog in oog mee komt te staan. Precies, dat overkwam ons ook. We kochten een stukje grond, bouwden er ons droomhuisje op en hebben er inmiddels nog vijf jaar hard aan gewerkt. We woonden in een rustige omgeving, vlak tegen de mooie Markvallei. Toen spelbreker Van Erck eraan dacht om hier een houtzagerij op te richten, werd het mooie stukje Markvallei achter ons huis, dat bestempeld wordt als 'waardevol agrarisch gebied', in één oogopslag vernield. Het mooie bos werd gekapt, de vallei werd volgestort (met wat?) en er werden machines geplaatst. Toen begonnen de problemen! In het begin geloofden we nog in een billijke samenwerking. We zijn nu reeds een paar jaar verder. Spijtig, van die samenwerking is nooit iets gekomen! Desondanks moet je ook weten dat de firma nooit enkele vorm van vergunning heeft gehad om daar dergelijke activiteiten uit te voeren (of toch? Heel even maar, helemaal in 't begin; maar wel ten onrechte.) Tot twee maal toe werd hem zelfs die desbetreffende vergunning geweigerd! Van Erck bleef maar investeren, zonder zich eerst degelijk af te vragen of hij de toelating ooit wel ging krijgen. Voor investeringen had hij dus blijkbaar wel geld! Stemt dit nu niet tot nadenken! En dan beweren sommigen nog dat wij van slechte wil zijn. We mogen ons recht toch nog wel opeisen zeker. Het gemeentebestuur meent zich aan de kant van Van Erck te moeten plaatsen. Sommige raadsleden vragen begrip voor de jonge onderneming, die al zoveel geïnvesteerd heeft, de werkgelegenheid, de vele inspanningen die de zaakvoerder (zogezegd) al geleverd heeft

om het ons wat draaglijker te maken. Het is niet mijn bedoeling hier een uiteenzetting te geven over de vele tactische zetten van mijnheer Van Erck om aan een vergunning te geraken, maar wordt het niet stilaan tijd dat men ook eens begrip toont voor de buurtbewoners, die dagelijks (zeg maar 10 uren per dag, 5 dagen per week + zaterdag voormiddag) geconfronteerd worden met een hels lawaai van machines en motorzagen. Zou u ze in uw tuin willen? (Volgens sommige bronnen zou zelfs Van Erck ZELF gezegd hebben dat hij dergelijke activiteiten ook niet in zijn eigen achtertuin zou willen hebben! Wat een logica!) Het is in de zomer gewoon niet te doen om buiten te zitten. Als je nog niet eens van je eigen tuin kan genieten, is dat niet erg! En wij hebben ook geïnvesteerd in ons huis en onze grond. En ik meen u erop te moeten wijzen, dat er vanwege Van Erck nooit enige vraag is gesteld, nooit enige samenwerking is geweest omtrent een oplossing (al wordt dat in sommige persartikels zo wel voorgesteld). Veel vage beloftes, dat wel. En op die oplossing wachten we trouwens al drie jaar! Wij hebben geen aarden wal of houten kist gevraagd, omdat we wisten dat het toch niets ging helpen. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? En dat het tegenwoordig de mode is van onze politieke partijen om met de slogan groen en milieu te werken. Wel, dat ze nu maar eens de handen uit de mouwen steken. Er is nog veel werk! Maar ja, onze geloofwaardigheid in deze materie is ook al ver zoek. Ik wil u alleen op deze manier eens duidelijk maken dat er in 't verleden grote fouten zijn gemaakt. We zijn diep geschokt over het beleid dat deze dingen juist moet voorkomen. We zijn ervan overtuigd dat de firma Van Erck nog wel een handje toegestoken krijgt om een propere lei in handen te krijgen. En wij, als kleine burger, zullen wegkwijnen, onder de grote puinhoop van wantoestanden. Onze stem zal niemand meer horen.... C. S, Zandstraat, Wortel

Pioniers van streektoerisme gehuldigd

De Streek VVV Noorderkempen werd in 1972 opgericht. Naar aanleiding van dit 20-jarig was er een feestelijke ontvangst op de maatschappelijke zetel, het stadhuis van Turnhout. De mannen van het eerste uur vertelden over cie pionierstijd van het toerisme en enkelen onder hen - Jean Pierre De Paepe, Theo Vanderhallen en »lip Declerck - werden gehz.i/digd voor hun inzet. V. 1. mi. T.: j. P. De Poepe, regio manager van de TFPA, Barend Kerkhof, bestuurslid van de Streek VVV en voorzitter VVV-Baarle-Herrog-Nassau, Theo Vanderhallen, voorzitter, Flip Dec/erck. eerste secretaris en nu ondervoorzilter en Jan Aeris, de huidige secretaris.

Rosette Servaes

17


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88. Dag Hoogstraten, Een nieuwe pen schrijft voortaan deze rubriek. Michel De Laet, die vier jaar lang het Hoogstraatse nieuws vergaarde, verhuist naar andere kolommen en heeft 'Hoogstraten' aan mij toevertrouwd. Toch zal hij niet helemaal verdwijnen van deze blad zijde. Het grote aanbod aan activiteiten in Hoogstraten-centrum verplicht ons af en toe de taken te verdelen. De initialen 'MDL' zullen dus hier of daar nog wel eens opduiken. Michel, bedankt voor het doorgeven van je documentatie en voor de beloofde samen werking.

(HB) Dus: voorzitters, secretarissen, directeurs, jeugdleiders, en al wie wel eens iets organiseert, kondig uw activiteiten aan vdér de 14e van de maand voordien via een briefje in de brievenbus van Lindendreef 21 of geef een telefoontje op nr. 314.11.88.

Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Tinello speelt toneel

Kunstkring Spijker presenteert in februari een klinkende naam. De Musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is immers niet de eerste de beste. Op donderdag 13 februari 1992 om 20 uur brengen zij in de Rabboenizaal van het Spijker de musical-revue 'Broadway-Baby'. Dit musical-gezelschap heeft al bewezen dat het kwaliteit brengt, met namen als 'My Fair Lady', 'Me and my Girl', 'Evita' en het grandioze spektakel 'Dear Fox', de in 1990 gecreëerde musical op basis van het Reinaertverhaal. Deze stukken zijn echter gemaakt voor de grote theaters. Om toch ook aan de behoefte van kleinere zalen te voldoen, werd dan 'Broadway-Baby' geboren, een stuk dat zelfs het best tot zijn recht komt in een kleinere ruimte. Deze musical-revue is wat je zou kunnen noemen 'The Best of...', want in feite is het een compilatie van de best bekende musicals. Behalve uit de reeds genoemde 'My Fair Lady' en 'Evita', brengen zij stukken uit 'West-Side Story', 'Annie', 'Hello Dolly', en nog meer oude bekenden. En om de sprankelende zang en dans extra luister bij te zetten, brengen zij een echt live-orkest mee. Voor de choreografie tekent Barrie Stevens, die o.a. reeds zijn sporen verdiende als choreograaf van ondermeer André van Duin, Robert Long en J05 Brink. Hij heeft ook een eigen dansschool in Amsterdam en is de laatste tijd steeds vaker op de televisie te zien. Kaarten voor dit gebeuren kosten 450 fr. en kunnen besteld worden op het telefoonnummer 314.55.36. El

De toneelgroep 'Tinello' is ontstaan uit een groepje jonge mensen die zich in hun gebuurte bezighielden met toneel en bestaat nu uit een 10-tal personen. Vorig jaar brachten zij hun eerste stuk op de planken, het blijspel 'Wie pakt de Poen?' Aangemoedigd door het succes en vanuit hun bezieling voor het 'betere toneel' zetten zij dit jaar een ernstiger stuk op de affiche: 'De nacht van Suzy Bernstein' van B. Fareil. De personages zijn een psychotherapeute en haar patiëntengroep, die op één nacht tijd moeten komen tot communicatie en bevrijding. U zit op het puntje van uw stoel en voelt zich beurtelings therapeut, patiënt, toeschouwer. Tinello hoopt hiermee een boeiend stuk te brengen 'waarin tedere, grappige en schrijnende momenten een spannende realiteit weergeven', zo vertelt ons het programma. De regie is in handen van Paul Ooms, lid van het Hofpoorttheater Elckerlyc te Turnhout. De nacht van Suzy Bernstein kan u zien op 7 en 8 februari, telkens om 20.00 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Kaarten zijn te verkrijgen bij M. Vervloet, Lod. de Konincklaan 349, tel. 3 14.34.36. Prijs in voorverkoop 120 fr., de avond zelf 150 fr.L1

Kwis JNM, dat is de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubeheer, organiseert op 1 februari om 19 uur een kwisavond. Hoofdonderwerp

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 0171546080 18

is - vanzelfsprekend - de NATUUR. Wie zijn kennis wil testen wordt verwacht in het Jan Spannenburgmuseum aan de Karel Boomstraat (in de vroegere gemeentcschool).Ll

Voordrachten voor ouders l-loogstraten is een scholencentruEn waar dagelijks meer dan 3000 leerlingen schoollopen. Maar dat wist u waarschijnlijk al. Maar al die leerlingen hebben meestal ook ouders. Welnu, al die ouders worden op school verwacht op dinsdag 25 februari: Ouders van kinderen in de lagere schoolleeftijd worden verwacht in het Klein Seminarie voor een voordracht met als thema 'Straffen en Belonen' door mevr. Huguette Damiaens, bekend medewerkster aan het BRT-programma 'Oogappel'. Aanvang 20 uur. Ouders van jeugdigen in het secundair Onderwijs worden diezelfde dag uitgenodigd in het VTI Spijker, waar de heer De Pauw, directeur van het P.M.S.-centrum Hoogstraten, zal praten over het probleem 'Zin of onzin van het P.M.S.'. Er is gelegenheid tot vragenstellen. Opgelet: deze avond begint om 19.30 uur. En hebt u kinderen in de Lagere én in de Hogere? Tja, dan hebt u een probleem: 6f uw jongste wordt voortaan niet meer gestraft, 6f uw oudste wil geen P.M.S.-vragenlijsten meer invullen. El

Wat moet ik nu geloven? vragen jongeren (en niet alleen jongeren) zich af als het over godsdienst gaat. Is godsdienst een folkloristische erfenis uit een ver verleden, ontmaskerd door de moderne wetenschappen? Voelt de mens zich enkel goed in het voetbalstadion, het pretpark, op de kermis? En wat dan met de ellende in onze wereld? De 'Decanale Werkgroep Vorming (DEWEVO)' die al verschillende jaren nauw samenwerkt met het Davidsfonds, heeft daarom een spreker uitgenodigd die nu eens niet over de hoofden van de jongeren heenpraat, maar integendeel rekening houdt met hun leefwereld en hun vragen. Marcel Verhelst is schrijver van verschillende boeken en staat als godsdienstleraar dagelijks tussen de jongeren. Zowel ouders als jeugdigen worden dus uitgenodigd op woensdag 12 februari te 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie rond het thema 'Ik wil wel geloven, maar... wat?' Toegang 100 fr., scholieren 50 fr.D

Computercursus Uit het succes van de vorige jaren is gebleken dat er nog steeds nood is aan een kleinschalige cursus 'Computer', zoals het Davidsfonds deze aanbiedt. Een nieuwe reeks van 10 lessen start op 15 februari en wordt gegeven door Anton Livens


HOOGSTRA TEN Krols Romain en Maria Braspenning (40x), Guy Mertens, Marie-Anne Oomen, Marc Van Balen, Josephus Van Bavel, Marina Arts, Frans Menens en Willy Van Sas (25x), Joseph Eelen, Guido Hendrickx, Jos Herrijgers, Noella Heylen, Karine Joosen, Tinne Joosen, Greet Mertens, Erna Van der Stuyft, Veroiiica Van Loock, Linda Van Opstal, Hendrik Van Schaeren, Peter Verboven, Willem Ver boven, Maria Vermeiren, May Vermeiren en Margaretha Voeten (lOx). Volgende mensen slaagden voor de cursus E.H.B.O.: Frans De Laat, Karine Lenaerts, Maria Schoenmaekers, Tinne Smouts en Marian Verschueren. Proficiat zouden we zo zeggen.El

25 jaar Hotelschool Spijker 1967-1992 De verdienste/ijke bloedgecers en EhBO-cursisten.

in de lokalen van VITO, Gravin Elizabethlaan, Hoogstraten, telkens op zaterdag van 9.30-11.30 uur.

Op het programma staan ondermeer MS Works, tekstverwerking en spreadsheet. Er wordt gewerkt op IBM compatible en voorkennis is niet vereist. Leden van het Davidsfonds betalen voor deze cursus 2000 fr., nietleden 3000 fr. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij: F. Verschueren, tel. 314.11.88. (Het aantal plaatsen is beperkt).L1

HobbytentoonsteHing KAV /KWB

helpen dan kan u daarover alle inlichtingen bekomen bij RenĂŠ Wouters, Gelmelstraat 45, Hoogstraten, tel. 314.59.10.L1

Hukligingen Volgende mensen hebben zich reeds verdienstelijk gemaakt als bloedgever en werden gehuldigd op de jaarlijkse bijeenkomst, die onlangs plaatsvond: Karel Rommens (60 giften), Herman Van Gils, Ludo Van Oerle, Ernest Van den Broek, Jozef Van den Bogerd,

Dc Hoogstraatse Hotelschool - nu 'Vrij Teclinisch Instituut Spijker' - viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Een goede reden dus om terug te blikken op de voorbije kwarteeuw: 1967: Hotelschool Spijker wordt opgericht in samenwerking met Horeca Noorderkempen. Men denkt daarbij vooral aan de toekomstige personeelsvoorziening bij de toeristische uitbouw van de Kempen. 1977: De grote expansie. Het leerlingenaantal groeit voortdurend. Er ontstaan verschillende afdelingen (HST, LSB, LST) en een 7e specialisatiejaar wordt in het vooruitzicht gesteld. 1980-1990: Bouwjaren. Achtereenvolgens worden het internaat en het oudste schoolgebouw gerenoveerd. Een nieuwbouw wordt gerealiseerd met 24 nieuwe klassen en een groot-

De Pax-zalen worden eens te meer omgetoverd in een grote tentoonstellingsruimte. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari zullen weer tientallen hobbyisten hun jongste verwezenlijkingen voor u uitstallen. Er zijn tevens demonstraties voorzien, en zaterdagavond kan u deelnemen aan een wedstrijd 'Rikken'. Inschrijven vanaf 19 uur, aanvang 20 uur. Zondagavond om 19 uur trekking van de tombola. U kan deze tentoonstelling bezoeken op zaterdag van 14.30 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 20

Rode Kruis Het Hoogsiraatse Rode Kruis heeft zopas de cijfers over 1991 bekendgemaakt; we pikken er enkele uit: - 4 bloedinzamelingen brachten 706 zakjes bloed op - 547 maal werd beroep gedaan op de uitleendienst (mensen die inmiddels genezen zijn en nog een voorwerp van het RK in hun bezit hebben, worden vriendelijk verzocht dit terug te bezorgen) - 51 maal kon men Rode Kruis-helpers tegen het lijf lope op diverse manifestaties - op de Mosten (juli/aug.) werden 447 verzorgingen genoteerd - en tot slot: de ziekenwagen reed 32800 km bijeen om 660 personen van of naar een ziekenhuis te vervoeren (een ziekenwagen belt u op nr. 314.59.10; 314.60.04 of 1911). Indrukwekkende getallen waaruit blijkt dat veel helpers nodig zijn. Wil u zelf actief mee-

totaahnterieur 19


HOOGSTRA TEN keuken. Sporthal 'Zevensprong' wordt opgericht. Louis Fransen creëert een monumentale keramiek, die een van de inkomhallen siert. 1990: De jaren '90 dienen zich aan als jaren van perfectionering en diversificatie. Zo kan men thans in de Hotelschool niet alleen terecht voor een opleiding 'Hotel' maar ook voor Toerisme, Brood- en banketbakkerij, Hotelmanagement, Traiteursopleiding en avondlessen. De reputatie van de Hotelschool reikt nu tot over de grenzen en er lopen al diverse uitwisselingsprojecten. Zo kan men nu spreken van een 'internationaal leerlingenpubliek'.

De feestelijkheden Op 24 januari werd het jubileumjaar feestelijk geopend en werd het jaarprogramma voorgesteld. Er wordt een gastronomische wedstrijd ingericht, de 'Trofee voor Streekgastronomie', die zich richt tot laatstejaarshotelstudenten uit gans Vlaanderen. opdracht: 'Koken met bier'. Finale op 2 mei. Het jubileumprogramma vermeldt verder nog een aantal activiteiten voor de eigen personeelsleden en voor de leerlingen. Het grote publiek is welkom op 24 en 25 april voor een gastronomisch banket en natuurlijk is er dan nog de jaarlijkse opendeurdag op zondag 3 mei. Wij houden u op de hoogte.LJ

20

Wordt de rijkswachtkazerne een Cultureel Centrum? Als het aan Jef Martens ligt alleszins wel. Hij noemt zich in de eerste plaats een 'Hoogstraats burger die bekommerd is om de cultuur van zijn stad' en heeft hierover een dossier samengesteld van niet minder dan 11 bladzijden, waarin hij onderzoekt wat de culturele noden van Hoogstraten zijn, in de breedste zin van het woord. Als directeur van het IKO is zijn kijk hierop natuurlijk iets breder dan die van u en mij. Wat wij hieruit onthouden is vooral het voorstel op blz. 6 van zijn werk, dat de titel meekreeg 'Mijn Nieuwjaarsbrief'. De Rijkswacht gaat namelijk bouwen aan de noordkant van de Vrijheid, zodat de huidige rijkswachtkazerne vrijkomt. Dit gebouw is eigendom van de stad Hoogstraten, evenals de achterliggende gronden tot aan de Burg. J. Van Aperenstraat. Maar voor deze gronden zou kortelings een verkavelingsaanvraag ingediend worden, dus een spoedige beslissing dringt zich op. Voor Jef Martens is het duidelijk dat Hoogstraten haar sinds 1985 herverkregen titel van 'Stad' niet 100% waard is, als er niet ook de infrastructuur van een stad te vinden is. Aan sportmogelijkheden (een onderdeel van cultuur, zoals JM duidelijk stelt) geen gebrek: voetbalvelden, sporthallen, tennisterreinen,

met de bijbehorende sportclubs, al dan niet gesponsord door het bedrijfsleven en/of de plaatselijke middenstand. Maar waar blijft de rest van de cultuur? Theater bijvoorbeeld? Hoe goed de plaatselijke culturele verenigingen het ook bedoelen, het blijft bij enkele gastoptredens, waarvoor onderdak moet gezocht worden in een van de scholen. Voor overige podiumkunsten moeten wij uitwijken naar Turnhout of Antwerpen. En namiddagvoorstellingen voor de scholen worden dan al snel te duur wegens de verplaatsingskosten of nemen te veel tijd in beslag. En dan zijn er nog de steeds toenemende vormende activiteiten: cursussen, voordrachten, vergaderingen, meetings. In dit tijdvak van steeds groeiende vrije tijd en een 50 + -generatie die even actief is als de doorsnee dertiger, zal er steeds meer vraag komen naar ruimte. Hoe ideaal zou het toch kunnen zijn als al deze activiteiten zouden gecentraliseerd worden in één speciaal daarvoor ingericht gebouw, en voorzien van al de nodige infrastructuur? En, last but not least, zou er voldoende ruimte kunnen geschapen worden voor allerlei tentoonstellingen, en deze liggen Jef Martens beroepshalve nauw aan het hart. Het gebouw is immers centraal gelegen, wat een vereiste is voor een goeddraaiende expositieruimte, die ook 'toevallige passanten' of toeristen wil aantrekken. Een Cultureel Centrum in Hoogstraten: ambitieuze droom of Het Project van de jaren


HOOGSTRA TEN '90? Misschien een onderwerp voor de volgende dorpsraad? Wie er meer wil weten, reacties kwijt wil of interessante sponsorvoorstellen heeft, richt zich best rechtstreeks tot Jef Martens, Lindendreef 15, Hoogstraten.LJ

Vlaanderen Vakantieland 1992 Onder deze titel verscheen zopas een nieuwe brochure die de toeristische mogelijkheden in de Vlaamse provincies in de kijker stelt. Het gaat hier wel om 'verblijfstoerisme', d.w.z. bezoeken mét (een of meer) overnachtingen. Is dat wellicht de reden dat het gebied ten noorden van Antwerpen één grote witte vlek is? En dat terwijl we elders in deze rubriek lezen dat er al sinds 1967 gewerkt wordt aan de 'Toeristische uitbouw van de Kempen'? Wij beschikken nochtans over een goed functionerende Dienst voor Toerisme die er de laatste jaren in slaagt steeds meer toeristen naar Hoogstraten te krijgen, ondermeer door deel te nemen aan toeristische beurzen in Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Utrecht. De cijfers voor 1991 liegen er niet om: 17.000 individuele bezoekers en 10.000 toeristen in groep, wat een verdubbeling betekent tegenover het jaar voordien! Samen dus 27.000 geregistreerde bezoekers. Tel daarbij nog een aantal mensen die - met of zonder gidsje in de hand op eigen houtje ronddwaalden, en je komt al snel tot een getal van meer dan 30.000 toeristen die onze stad met een bezoek vereerden. Daaruit ontstond reeds een samenwerking met de Hoogstraatse Horeca, getuige de mooie folder 'Hoogstraten, je kan er niet omheen', met uitgewerkte dagarrangementen voor groepen en horeca-info. Maar zoals de naam het zegt: steeds voor 1 dag... Een bezoek aan de Toeristische Dienst leert ons dat men zich bewust is van de nood aan overnachtingsmogelijkheden, en wat meer is: de mogelijkheden bestaan al! Zo heeft 'De Tram' terug enkele hotelkamers ter beschikking en, naar analogie met de formules 'Zimmer frei' en 'Bed and Breakfast', kan men nu ook in het Hoogstraatse een 'Kamer met Ontbijt' reserveren.

Maar het zijn er nog te weinig. Daarom doet de Dienst voor Toerisme een oproep aan mensen die nog een kamer op overschot hebben en onderdak willen verlenen aan toeristen. Geïnteresseerden mogen contact opnemen met de Dienst voor Toerisme waar men u alles kan vertellen over de voorwaarden en subsidiemogelijkheden en waar men u op weg helpt om een goede gastvrouw of gastheer te worden! U vindt deze dienst in de kelder van het Stadhuis, tel. 314.50.07. De folder 'Vlaanderen Vakantieland', waar overigens wél veel suggesties instaan voor kor te verblijven aan de kust, in Limburg en in de Vlaamse Ardennen, is te verkrijgen bij du Dienst voor Toerisme zelf of in uw postkoritoor. LII

Een jeep voor Paul Onze sportieve brandweerman en heteluuluballonvaarder Louis Vanluffelen is nooit vul legen om een stunt, zeker niet voor het goc de doel. Reeds enige tijd droomt Louis ervan om ooit het hoogterecord te breken voor het vliegen met een heteluchtballon zonder mand. Momenteel staat dit record op 989 meter. Het werd op 2maart1991 ergens in de Ardennen gevestigd. Dat kan en durf ik ook, dacht Louis en stilaan begon hij met de voorbereiding. Voor dit soort werk gebruikt men een kleinere ballon. De ballonvaarder hangt in een gordel onder die ballon en op zijn rug draagt hij de gasfles waarop de brander wordt gemonteerd. Na een drietal proefvluchten hoopt Louis toch wel minimum de 1.000 meter hoogte te halen. Zijn broer, priester Paul Vanluffelen, werkzaam in Argentinië, heeft een parochie die bijna zo groot is als België. Momenteel is Paul enkele maanden met verlof in Europa en hij liet aan Louis verstaan dat hij eigenlijk een jeep nodig heeft voor zijn werk in dat uitgestrekte gebied. Voor Louis is zijn vraag de aanleiding om binnen enkele weken zijn recordpoging te gaan ondernemen, niet in de Ardennen, maar hier in Hoogstraten. Met dit initiatief hoopt hij voldoende geld te kunnen verzamelen opdat zijn broer met een jeep kan

terugkeren naar Zuid-Amerika. Momenteel wacht Louis nog op de levering van een draagbaar set met hoogtemeter, snelheidsmeter bij het dalen en stijgen en een temperatuurmeter die de warmte binnen in de ballon kan meten. Als hij deze instrumenten heeft, kan de definitieve training beginnen. Natuurlijk hoopt hij voor het einde van de maand februari ook voldoende sponsors te vinden want zo een voertuig kost ongeveer een miljoen fr. Een gekend merk van jeepbouwers heeft reeds laten verstaan dat zij de jeep met een flinke korting willen leveren. Natuurlijk duimen wij voor Louis én Paul. We hopen dat de hoogterecordpoging mag lukken en zonder ongelukken zal verlopen én dat er voldoende mensen en bedrijven gevonden worden die deze stunt voor het goede doel willen verzilveren.0

Tentoonstelling

KIJK, LOUIS PAUL BOON een keuze uit zijn beeldend werk IKO-GALERIJ Dr. Versmissenstraat 6 Hoogstraten 1 t.e.m. 16 febr. elk weekend van 10 u. tot 18 u. inkom: 50 fr. Tijdens de week: enkel groepen (-20 p.) na afspraak. Scholen gratis. Andere groepen: 30 fr. p.p. Geleide bezoeken: + 500 fr. Inlichtingen: Toeristische dienst 03/3145007 IKO 03/3 147554 Jef Martens 03/3144321 21


HOOGSTRA TEN

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

Voetpad Lindendreef nog met voor morgen Een vergadering van de Lindendreefbewoners op het stadhuis is uitgelopen op een discussie met slechts 1 onderwerp: wie betaalt wat? Het was allemaal nochtans mooi begonnen: enkele bewoners vragen aan het gemeentebestuur een voetpad in de Lindendreef het schepencollege ziet dat wel zitten en oordeelt zelfs dat er dan meteen ook kan gedacht worden aan een volledige herinrichting van de Lindendreef, inclusief 'wegversmallers' en aanplantingen om een en ander ordelijk te laten verlopen wordt een 'L.T.A. ' aangeduid, dat is een Landschaps- en Tuinarchitecte, in de persoon van M. Tilburgs uit Meerle De bewoners van de Lindendreef worden dan door het schepencollege bijeengeroepen om de ontwerptekeningen van de L.T.A. te bekijken en te vernemen wat de plannen zijn. Maar nog vôôr de L.T.A. enige uitleg kan verschaffen, neemt één van de bewoners het woord. Slechts één vraag blijkt op vele tongen te branden: 'Hoeveel gaat het ons kosten?'. Als dan blijkt dat het ganse projekt volgens een eerste raming zo'n 8000 fr. per lopende meter zou kosten, waarvan 4000 fr./m door de eigenaars zelf, â rato van de breedte van hun perceel, geraken de gemoederen verhit. 'Waarom ligt heel Hoogstraten vol voetpaden en moeten wij voor ons voetpad zoveel afdokken?' is zowat de toon van de vragenstellers. Over plannen wordt niet meer gesproken. De architecte had nog willen vertellen dat ze met het 'rustiek karakter' van de dreef had rekening gehouden door het gebruik van kasseien voor de parkeerplaatsen, dat er dus wél nog parkeerplaatsen voorzien waren (in tegenstelling tot wat sommigen dachten), maar dan meestal evenwijdig aan de rijbaan en tussen de bomen (het voetpad was immers gepland achter de bomen), en dat het wildparkeren aan het Spijker zou ingetoomd worden door een ganse rij parkeerplaatsen aldaar. De snelheid van de auto's zou verminderen door de voorziene plantenbakken (een punt dat heel eventjes aan bod kwam en waarover de meerderheid van de aanwezigen het eens was), en zelfs aan het soort planten dat daarin zou komen was al gedacht: taxus, want die verdraagt goed de schaduw van de lindebomen... Maar dat alles hebben wij in een afzonderlijk gesprek moeten vernemen want, wij zegden het al, jw. Tilburgs kwam er niet meer aan te pas. Uiteindelijk zijn de partijen uit elkaar gegaan met de belofte van het schepencollege om een meer concrete kostenraming te maken, en om te onderzoeken of de bewoners inderdaad zoveel geld zullen moeten neertellen. Pas als dat kostenonderzoek gebeurd is wordt een nieuwe vergadering belegd, en beginnen we weer van voor af aan. Het voetpad is dus inderdaad nog niet voor morgen... El 22

50 juli Ijokier Vc'r,iitiiidi'r

Inspraak voor Dorpsraad? De Gemeenschapsraad gaf de fakkel door aan een dorpsraad, naar het model van de andere deelgemeenten. Op 15januari stak men de hoofden bij mekaar voor het opstellen van een prioriteitenlijst. Vooraf lichtte voorzitter Xavier Brosens kort de voorbije werking toe. 'Soms zinkt de moed toch wel wat in de schoenen', zo klonk het, 'wanneer men keer op keer vaststelt dat er voor heel wat dierbare zaken geen echte inspraakmogelijkheid geboden wordt. Het bleek vaak moeilijk om met de eigen bedenkingen door te dringen tot bij het bestuur. We voelen toch wel aan dat er geen enkele vertegenwoordiger van Hoogstraten in het kollege zit, daar waar Hoogstraten toch de grootste deelgemeente is qua bevolkingsaantal. Anderzijds moeten we ook toegeven dat de achterban, de bevolking weinig aktief was binnen de Gemeenschapsraad zodat een advies misschien wel eens van te weinig mensen afkomstig was. Hopelijk komt in dit alles een gunstige wijziging door de nieuwe manier van werken'. Vervolgens stelde hij de prioriteitenlijst van de Hoogstraatse dorpsraad ter diskussie voor aan de bijna 50 aanwezigen. Het lijstje: de jarenlange achterstelling en verwaarlozing van het begijnhof; de leefbaarheid en herinrichting van de Vrijheid; de plannen voor de nieuwbouw van het administratief Centrum palend aan stadhuis en

kerk; de noodzaak van een eigen zwembad in een scholencentrum als Hoogstraten, bij voorkeur centraal gelegen. Uit reakties van de aanwezigen blijkt vooral een zeer grote bekommernis voor de verkeersproblematiek welke de leefbaarheid ernstig in het gedrang brengt. De groeiende stroom van steeds sneller verkeer verhoogt de onveiligheid, veroorzaakt hinder enz. Werden o.m. aangekaart: Gelmelstraat, Loenhoutseweg, Gravin Elisabethlaan, Achtelsestraat, ontsluiting van de verkaveling H. Bloedstraat, K. Boomstraat. Herhaaldelijk benadrukt men dat een herinrichting van de Vrijheid niet los van de aansluitende wegen kan gezien worden. Een globale vizie dringt zich op. Verder werden nog vermeld: - de buurthinder vnl. verkeers- en lawaaihinder van de passanten veroorzaakt door het uitgaansleven in de omgeving van diskotheek Highstreet; - de papier- en glasbakken in de Gravin Elisabcthlaan, die minder op een stort zouden lijken indien ze vlak voor en na het weekend leeggehaald werden; - de eventuele noodzaak van een kultureel Centrum; - het ontbreken van een vizie inzake de ontwikkeling van de dorpskernen: is het opportuun om alsmaar meer en grotere verkavelingen aan de rand toe te staan? moet er geen halt komen aan de verderschrijnende verstedelijking? - het ontbreken van respons wanneer men via het meldingsblad reageert naar het gemeentebestuur; - de ongelukkige plaatsing van klokputjes op het industrieterrein wat voor fietsers wel eens problemen oplevert. Ook werd nadrukkelijk de vraag gesteld naar het engagement van het gemeentebestuur: in hoeverre heeft men zich verbonden om daadwerkelijk inspraak te bieden inzake de punten van de prioriteitenlijst? Het laatste deel van de avond voorzag in een toelichting van de Mostenmeerplannen door Danny Engels en Jan Martens. Deze benadrukten niet zelf projektontwikkelaars te zijn, wel leveranciers van ideeën. Hun uiteenzetting 'met een veranderd, niet verminderd of vermeerderd enthousiasme' (aldus Jan Martens) was opmerkelijk zakelijker dan bij een vorige hoorzitting, al bleven ze ook nu noodgedwongen weinig konkreet. De reakties achteraf gingen vrijwel alle in dezelfde richting: wat heeft de Hoogstratenaar erbij te winnen wanneer het kleinschalige, familiegerichte karakter van de Mosten wijkt voor een Mostenmeer dat op massatoerisme gericht is? Overigens mag worden gezegd dat stafmedewerker Van Pottelberge de diskussie dit keer op een korrekte wijze leidde. Eerherstel voor de Wakkere Burger dus (mdl).L1

En tot slot Vergeet u vooral niet... - op 19 februari uw groot huisvuil buiten te zetten - op 2 maart in de raadskelder van het Stadhuis uw 50 (*) gratis huisvuilzakken op te halen (* alleenstaanden 25) - vôôr 10 maart 1600 fr. (*) huisvuilbelasting te betalen d.m.v. het voorgedrukte formuliertje dat u onlangs in uw brievenbus vond (* alleenstaanden 800 fr.).N


è Veilig Nieuwjaar

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Die goeie, oude tijd... Waar zijn ze gebleven, die aloude volksgebruiken van weleer? Nu en dan steekt de nostalgie toch eventjes zijn horens op en wordt zo'n vergeten traditie toch nog even werkelijkheid! In de Cemeentestraat weet men daarmee om te gaan, want daar worden op regelmatige tijdstippen de bloemetjes letterlijk en figuurlijk buitengezet. Zomer, herfst, winter, lente, het jaargetijde speelt helemaal geen rol. Feestelijkheden, zoals huwelijken, laat men daar niet ongemerkt voorbijgaan en de meeste buurtbewoners worden en voelen er zich bij betrokken. Enkele jaren geleden werd overgegaan tot het installeren van een kerststal en Jac. Van den Bogerd was daar wel de voornaamste bezieler van. Samen met een stel trouwe helpers wordt die stal elk jaar terug opgebouwd en men is er terecht fier op.

Regelmatig kwamen er zich ook nieuwe inwoners melden in deze straat, alhoewel de beschikbare bouwgrond hoe langer hoe schaarser wordt. Een nieuwe inwoner meldde zich aan! Dat mocht men zo maar niet laten passeren, daar zou en daar moest een feestje rondgebouwd worden. Even de hoofden bij mekaar gestoken en het plan rijpte. Men ging de nieuwe bewoners op feestelijke wijze installeren. Rondom het huis werd alles netjes in orde gebracht en daarna trokken mannen en vrouwen in hun zondagse kleren van de jaren '30 op naar Bergen waar ze het gezin Herman en Hilde Van den Bogerd-Jacobs deden plaatsnemen in een voor hen gereserveerde huifkar. Met paard en kar, en onder luide tonen van de muziek, trok men dorpwaarts en dat er onderweg menig 'witteke' genuttigd werd zal niemand kwalijk nemen. Men wilde de oude traditie zo getrouw mogelijk nabootsen. Dus ... ! Oorspronkelijk bestond dit gebruik alleen maar bij een boerenverhuis, maar ja, een verhuis is een verhuis moet men in de Gemeentestraat gedacht hebben. Herman en Hilde zullen deze blijde intrede hun levenlang zeker niet vergeten! 13

Enkele jaren geleden nam KWB het initiatief om de jonge kinderen een veilige straatovergang te geven bij het nieuwjaarzingen. Elke zijstraat die uitgeeft op dc aartsgcvaarlijke drukke hoofdweg wordt degelijk afgeschermd duut eiikcle vel kLLI SIJL gadicr (jeugdigen en vi- lwass(,nen) die' zich gewetcnsvol van hun taak kwijten. Het toch zo drukke verkeer neemt die oudejaar5voormiddag ruim de tijd om Minderhoutdorp te passeren zonder sakkeren en lelijke grimassen. Een lovenswaardig initiatief dat in de toekomst zeker moet voortgezet worden. fl

Daar kwamen drie koningen

In naam van de buurtbewoners heette Harry Pauwels de nieuwe ingezetenen een hartelijk welkom.

méér dan waard woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog

iM •

6 januari, Driekoningen, en... zangertjes (degenen die zich voorbereiden op het vormsel) in de Straat! In vroegere jaren een vertrouwd beeld dat stilaan toch in onbruik geraakt is. Niet voor eigen profijt kwamen Melchior, Balthasar en Caspar met hunne ster! Wel gaat de opbrengst integraal naar een weeshuis voor 300 kinderen in Sri-Lanka.LIi

Tel

014-699002

ook op Zondag open 'S maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9 23


MINDERHOUT

JAM Jeugd-A nimatie-Minderhout Hoe dikwijls hoor je het wel niet uit de jongerenmonden: 'In Minderhout valt echt niets te beleven!' Bij nader toezien kun je dat nog beamen ook, want ons dorp heeft op gebied van ontspanning werkelijk weinig te bieden aan de opgroeienden. Wel telt men een paar jeugdbewegingen die ieder op hun terrein verdienstelijk werk leveren, maar voor diegenen die zich hierdoor niet aangetrokken voelen zijn er weinig aantrekkingspunten. Enkele MinderhoutGe jongeren willen niet langcr lijdzaam blijven toezien. Minderhout is een dorp met veel jeugd, een dorp met enorme mogelijkheden, vinden zij. Zij willen een dorp dat leeft, dat bruist en dat niet alleen opvalt door motorengeronk en snelheidsmaniak ken. Ze hebben besloten een VZW op te richten en ze hebben geweldige plannen in het achterhoofd, maar om die te verwezenlijken willen zij eerst een jeugdhuis oprichten alhier. Daar is nood aan. Een huis voor en door de jeugd waar men activiteiten wil organiseren van allerlei aard: optredens, Vrij podia, films, droppings, uitstappen (steden, theater, festivals), muzieklessen, fotoclub... Grootse plannen weliswaar, die misschien een beetje utopisch lijken, maar dat vinden deze wakkere jongeren geenszins. Verscheidene fondsen werden reeds gevonden, maar zeker nog niet genoeg om hun stoutste dromen te verwezenlijken, bijgevolg is alle financiële hulp welkom. In een onlangs gehouden enquête (139 formulieren) vonden 88 07o van de ondervraagden een jeugdhuis een goede zaak voor jong Minderhout, 85% vond een kans op slagen reëel. Men hoopte een optie te nemen op Café Withof in Minderhoutdorp maar dit project gaat niet door. Zoeken naar geld en huisvesting zal nog wel een tijd in beslag nemen. De jongeren willen wel duidelijk stellen, hoewel zij lid zijn van KSJ, dat dit initiatief volledig los staat van deze jeugdbeweging.LI1

Komkommertijd Jan Van Alphen en Linda Sambre, uitbaters van een tuindersbedrijf op de Achteraard, zijn er voor de derde keer op rij in geslaagd primeurkomkommers te leveren op de Centrale voor Glasgroenten in St.-Katelijne-Waver. 120 exemplaren stelden ze te koop waarvoor een prijs van 64 fr. per stuk neergeteld werd. Hun bedrijf, 9000 m 2 serres, is sinds enkele jaren overgeschakeld op de komkommerkweek en met succes overigens. Volgens de uitbaters komt bij deze activiteit wel iets minder werk kijken dan bij tomaten, alhoewel de vakkennis zonder twijfel onontbeerlijk is. Daarenboven moet steeds een temperatuur van 20 á 24 graden aangehouden worden en moet er steeds voldoende licht aanwezig zijn. Dat de komkommer aan een opmars bezig is, bewijzen wel de cijfers: vorig jaar werden er 14.600.000 stuks geveild hetgeen een stijging betekende van 15% met vorig jaar. Leve de komkommertijd! LII

Automatische betaling bij het Bestuur der Postchecks: domiciliëring, doorlopende opdracht...

24

De natuur! Weg ermee!

liet zo veel/e idrtli.che iulje na/uur dat door in-de-na/uur ue,I code im'nsen onherroepelijk voor de hakbijl is gegaan! De streek achter het 'Williof', een paradijs voor wandelaars en natuurminnaars, heeft heel wat van zijn charme verloren. Knotwi/gen, canadabomen en struikgewas langs deze landwegel, die het Withof verbond met de watermolen, werden onverbiddelijk weggezaagd. Ontsteltenis bij de buurtbewoners, verwondering bij de eigenaar die beweerde slechts enkele verrotte elementen te hebben verwijderd. Hopen maar dat het resterende canadabosje aan de Mark gespaard blijft van verdere menselijke vernielingspraktijken!

Promotie Op 27 december 1991 promoveerde iNG. JAN AER TS, leraar aan de Vrije Land- en Tuinbouwschool te Hoogstraten en Grootmeester- Voorzitter van de 'Ghesellen van de Aardbei', aan de Pacific University te Los Angeles (Californië, USA) lot DOCTOR IN DE TUINBOUWWETENSCHAPPEN. De titel van zijn proefschrift luidt: 'In vloed van virusziekten op de produktie, uitlopervorming en plantenproductie bij aardbeien'. Dit proefschrift (VIII + 201 blz.) is gebaseerd op onderzoek dat op het Proefbedrijf der Noorderkern pen werd uitgevoerd. Tijdens de periode 1963-1 983 was de auteur als onderzoeker werkzaam en hield op internationale con gressen 13 referaten over virusziekten bij aardbeien. Bij deze gelegenheid, een bekroning van veel onderzoekswerk, wensen wij Jan van harte proficiat!

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Wil verkopen niet afleen verzekarhigen ook de NAZO G vinden wij beang1jkH Kom vrijblijvend eens praten! Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

AîII"FV'.P


MINDERHOUT

Dorpsraad Een meer dan normale belangstelling voor de bijeenkomst van de dorpsraad in de cafetaria van het parochiecentrum. De grootste sinds de oprichting, negen jaar geleden, volgens voorzitter Gust Desmedt. Dan moesten er zonder twiifel belangrijke punten op de agenda genoteerd staan. Inderdaad, het 'Mostenmeer' was publiekstrekker nummer één, zonder meer!!

Prioriteiten Eddy Van Pottelberge, afgevaardigde van vzw 'De Wak kere Burger' opende de vergadering en hij legde nog eens duidelijk de wijze uit waarop de dorpsraden in de toekomst zullen gaan fungeren. Daarna werd overgegaan tot het inventariseren van de Minderhoutse knelpunten en welke prioriteiten moeten opgesteld worden. In de Minderhoutsestraat wordt met klem aangedrongen om de zwakkere weggebruikers een betere veiligheid te bieden, een snelheidscontrole is daar onbestaande en het 'Uitgezonderd Plaatselijk Verkeer' wordt fiagrant met de voeten getreden. Een lachertje zonder meer! Ook wordt deze straat momenteel, dat komt er dan nog bij, veel gebruikt als vluchtweg om de snelheidscontroles op de rijksweg te vermijden. Voor de inwoners en gebruikers van de Koestraat positief nieuws. Vanaf de rijksweg in het dorp aan het parochiecentrum wordt de weg hersteld met aan één zijde volledig parkeerverbod. De werken zijn reeds aanbesteed en met Pasen zou alles kant en klaar moeten zijn. (Eerst zien, want in het verleden zijn al zoveel beloftes gedaan!!) Ook het Dorpsplein is aanbesteed en men hoopt op 1 maart met de werken te kunnen starten, de doortocht door het dorp zou dan in één adem meegenomen worden en hier worden verkeersremmers voorzien. De rijksweg Hoogstraten-Meerle blijft een 'sukkeistraatje' zonder meer en dat zal nog lange tijd zo blijven. Wel zullen in de zeer nabije toekomst ludieke acties plaatsvinden gestimuleerd door de 'Verkeersraad' en 'Fietspad Nu' om de hogere instanties wakker te schudden. Er is geen geld wordt gemeld en zolang er gezwegen wordt... want slapende honden moet je toch niet wakker maken!! Een volgend probleem is de wateroverlast van de ontbrekende riolering aan de Hoge Weg! Bij regenweer stroomt het water naar de ingang van de Markwijk en met het afvalwater weet men ook geen blijf! Ook de Witherenweg, het zanderige gedeelte dat vertrekt aan de school, reeds vele jaren een hangijzer, zou in een fatsoenlijk kleedje gestoken worden, d.w.z. verharding van de weg en aanbrengen van verlichting. Of de inwoners van deze straat de belofte van de Schepen van Openbare Werken ernstig nemen is een andere vraag! Men heeft ze al zoveel wij sgemaakt! Er is ook dringend nood aan een verkeerspianning voor Minderhout! Niet in het wilde weg maatregelen nemen, wel een globaal plan opstellen en dan zien wat er kan gebeuren! Zoals je merkt het 'VERKEER' is stilaan de grootste vijand van onze hedendaagse samenleving geworden. Kranten, radio, TV, dorpsraden...! Men heeft er de mond overal van vol. De mens wil blijven leven, overleven! Dan moet er eendrachtig samengewerkt wor den.

Aan het bestuur nu om de prioriteiten te stellen en te overhandigen aan de informatieambtenaar, Leo Sprangers, de contactman tussen dorpsraden en stadsbestuur. [11

'De Mosten' of 'Mostenmeer' De heren D. Engels en J. Martens, geen projectontwikkelaars maar wel ideeënmakers (zo stelden ze zichzelf voor) vulden het tweede deel van de avond in de vorm van een hoorzitting met als thema het geruchtmakende 'MOSTENMEER'. Eerst werden de voor- en nadelen van de huidige 'De Mosten' tegenover mekaar afgewogen (grootste nadelen: 2 â 2,5 miljoen verlies voor de stadskas jaarlijks, de te beperkte openingstijd) en dan werden de kanonnen opgeladen. Het 'Mostenmeer' wordt 10-maal beter dan het huidige recreatiedomein! Een luxueus bungalowpark (iste fase: 250 â 300 bungalows, eventueel nog uitbreiden met 300 verblijven later), uitbreiding van ontspanningsmogelijkheden met doe-attracties voor jong en oud, een overdekt tropisch zwembad met waterpretpark en 25-meter bad (ook voor scholen, lessen, trainingen), sport-, cultuuren natuuranimatie, herwaardering en renovatie van het bestaand bos- en waterbestand, oog voor de noden van 50-plussers, inwoners van de fusiegemeente Hoogstraten een extra voordelige toegangsprijs, een economisch zeer belangrijk project voor de streek (150 jobs, waarvan de helft deeltijds) een veilige toegangsweg met fietspaden en alternatieve routes, extra voordelig voor de stadskas (men schat een 5 i 10 miljoen verblijfstaksen te innen en alles bijeen zou het een 20 miljoen kunnen opbrengen voor de stad).

Op het eerste gezicht een aanlokkelijk voorstel en de toehoorders waren ook eventjes onder de indruk bij het aanhoren van dit prestigieus project met uitzonderlijke voordelen. Eventjes maar, dan kwamen de tongen en de bedenkingen los: heeft de bevolking behoefte aan zo'n accommodatie, is er ergens een signaal losgekomen, het enige natuurgebied dat ons nog rest wordt ook afgenomen, wat gaat er met de vissers gebeuren, men heeft zolang aan de huidige 'De Mosten' gewerkt en het heeft een boel geld gekost aan de belastingbetaler, waarom moet dit zomaar ineens verdwijnen, als we nu zin hebben en het weer is mooi kunnen we zo naar het park rijden met de kinderen, later zullen we moeten reserveren en... niet binnen kunnen, als het er zal komen zal er zeker geen rekening gehouden worden met de plaatselijke bewoners, de poen telt dat is alles ... ! De ene vraag na de andere rolde richting ideeënmakers! Wie kan er iets garanderen? Niemand! Nog geen enkel onderzoek werd ingesteld: geen MER-rapport, geen kostenbestek, de haalbaarheid van dit project ... ! Dit beaamden Engels en Martens en daarover moest dan ook niet gediscussieerd worden! Volgens hen zou het een gemiste kans zijn voor de ontwikkeling van onze streek, een streek die moet gepromoot worden in binnenen buitenland, een streek die alsmaar meer bezocht wordt, een streek waar praktisch geen verblijfsgelegenheid bestaat. De sfeer onder de aanwezigen was alleszins voor het behoud van het huidige domein en zo'n luxe-realisatie kon hen wel gestolen worden. Wel mag gezegd worden dat het stadsbestuur hieromtrent nog geen enkele beslissing genomen heeft! Begijnhof, voetbalvelden, golfterrein en Mostenmeer! 'Wakkere Burger' waak!!!U

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 / 314.32.24 - Fax 03 / 314.11.24

a,.re aol.

F1

Lindenlaan 9, Beerse 014161 3537 Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

Hild en Andre Bols-Van Dijck

25


î

-

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Foto's kijken Geen nieuws, goed nieuws, zegt men wel eens. Best mogelijk, maar voor een dorpsjournalist is zoiets natuurlijk funest. Als daarbij dan nog een acuut gebrek aan inspiratie komt, is het hek uiteraard helemaal van de dam. Gelukkig werd ik de afgelopen maand overstelpt met binnengebrachte foto's - waarvan de betrokkenen hopen dat ze geplaatst worden en daarom beperk ik me deze keer tot een beetje commentaar bij die foto's. Weinig of geen artikels dus, want daar is trouwens geen plaats meer voor. Dat komt dus handig uit. Volgende keer krijgt u meer. Dat is beloofd. •

Als de dag van toen

Slisse, Cesar et les autres Toneelkring 't Heidebloempje sloot het winterseizoen in december af met drie succesvolle opvoeringen van de klassieker Slisse en Cesar. De zaal was op 't laatst te klein om de enthousiaste toneelliefhebbers allemaal een plaats te geven. Dal was de grote verdienste van de mensen op de foto, die zonder uitzondering een bijzonder gave prestatie weggaven.

Zo k wamen Gust Laurijssen en Julia Ver,neiren, Wilderstraat 2, uit de kerk op zaterdag 28 december. Vijftig jaar eerder stonden ze op dezelfde plaats. Een half eeuw deelden zij lief en leed en dat werd uiteraard gevierd met een verzorgde eucharistieviering en een gezellig jubileumfeest achteraf. Proficial Gust en Julia en nog vele gouden jaren.

BYOUTERIE

•' wr i011

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

Over duiven, mensen en prijzen Ondanks alle nieuwe rages, modes en trends blijft de duivensport vele mensen boeien. Deze geduidsport bij uitstek laat zich niet wegdrukken door de jachtige jaren negentig. 0p de foto ziet u de zeven kampioenen van hei samenspel Noordhoek, die op zaterdag 7 december in zaal Victoria gevierd werden. De namen en titels krijgt u d'r gratis bij: Kampioen oude Quievrain: Louis Schrijvers Kampioen jaarse Quievrain: Louis Schrijvers Kampioen jonge Quievrain: Francis Jansen Kampioen oude Roye: Peeters-Sels Kampioen jaarse Roye: Go vers- Van Aperen Kampioen jon ge Roye: Gino Verheyen Koning Kampioen: Louis Schrijvers Fusieprjs: oude: Louis Aerts jaarse: Louis Schrijvers jon ge: Renders- Vervoort

26

• Groot assortiment in fantasiejuwelen Ruime keus in lederen riemen en handtassen Exclusieve haarmode

• •

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.


MEER

De Boerenkapel blaast de eerste tien jaar af

Vrijdag 13 december was allesbehalve een ongeluksdag voor onze Boeren kapel. In tegendeel, zij vierde toen in het Brouwershuis haar 10-jarig bestaan, een periode waarin zij op vele plaatsen ambiance bracht met aanstekeljke gezelligheidsmuziek. Van de gelegenheid werd tevens geprofiteerd om een aantal mensen te huldigen voor hun jarenlange inzet. U herkent ze vooraan op de foto aan hun fionkerende medailles.

Een 'bloedige' avond

BEGRAFENISSEN

JORIS

Als naastenliefde ter sprake komt, mogen de bloedgevers zeker op de eerste rij gaan staan. Geheel belangeloos en onbaatzuchtig - zeldzame eigenschappen in 1992 - staan zij vier keer per jaar paraat om bloed te geven. De vrijwillige bloedgevers van Meer doen dat al 20 jaar lang en dat werd gevierd op vrijdag 13 december in zaal Victorie. Op de foto herkent u de bestuursleden Leo Sterkens, Rik Martens, Erik Janssens, Staf Laurjssen, Jack Martens en Jos van Gils. Uiteraard werden er ook een aantal verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Hier volgt het lijstje: 120 giften: Leo Sterkens 60 giften: Constant Brosens, Albert Meyvis en Alfons Stes 40 giften: Sebastiaan Pluym en Marcel Voet 25 giften: Guy Goetschalkx, Karel Jansen, Herman Janssens en Frans Van Bergen 10 giften: Jan Braspenning, Hilda Jacobs, Jozef Leuris, Ria Schalck en Marc Van Aperen en Herman Vriends. Erediploma wegens pensioengerechtigde leeftijd: Joannes Leemans.

Zo vader.., zo zoon

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Goed nieuws was er voor de Meerse zebravinkenliefhebbers Jaak en Swa Janssens. Zij slaagden er immers in om ieder van het verre leper de nationale titel mee te brengen. Zoon Swa behaalde de gouden medaille bij de zebravinken week '91 met een witte pop, terwijl vader Jaak de gouden plak veroverde bij de overige vogels, eveneens met een witte zebravink. Daarbij werden ook nog 7 ereprjzen behaald. Daarmee sluiten zij alweer een prachtseizoen af met nog een kampioen en een zilveren medaille op de Europese kampioenschappen voor siervogels te Tienen en twee kampioenen op Zebra '91. Dit is de grootste nationale show voor zebravinken die dit jaar voor het eerst werd georganiseerd te St.-Niklaas. Meer dan 500 zebravinken in diverse kleurslagen waren hier te bewonderen. Jaak en Swa hebben dus schitterend werk geleverd. Proficiat jongens, Meer is trots op jullie. 27


MEER

't Spiegeftje

Antiek

Curiosa

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en LondQg tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

Zoek het verschil. Wie is er vijftig en wie dertig? Zaterdag 14 december bracht zowel de 30- als de 50-jarigen van Meer bijeen. De dertigers bliezen verzameling in zaal Victoria en hielden daar een amuzant feestje. Op de andere foto kunnen zij vaststellen hoe ze er binnen twintig jaar zullen uitzien, want daarop poseren onze viiftigers, die in zaal De Eiken een iets kalinere omgang hadden. Ik zou zeggen: proficiat aan allen en doe zo voort.

Bloemensierkunst

CATFLEYA' POJ & May Van Huffeyvan Dyc eopaldstraat 60, 2330 Merksplas

Maak het uzetf gernakkeijk fax 014/6351.87 of bel 014/6345.16 en wij zetten de bbempjes voor u bdten

Lauryssen electronics ÂŁ

ÂŁ

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 28

CATTLEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon


-

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Zuiver water met een geurtje Onder deze titel verscheen in het decembernummer een stukje over het waterzuiveringsstation dat momenteel door Herdico gebouwd wordt. Herdico vraagt ons volgende rechtzetting op te nemen: 'De uitbreiding van onze exploitatie zal geen toename maar eerder een vermindering van eventuele hinder met zich meebrengen aangezien in onze aanvraag een verdubbeling van de capaciteit van onze biofilter is aangevraagd. Dank zij deze milieuvriendelijke techniek wordt de lucht gefilterd en worden de geurcomponenten via een biologisch proces geneutraliseerd. Wat het waterzuiveringsstation betreft, hebben we niet gekozen voor een rotatiezift - zoals werd vermeld - maar wel voor een ondergedompelde beluchting die geen lawaai noch hinder veroorzaakt. Eenzelfde methode wordt toegepast in de stations aan de E19 te Brecht, de grens te Meer en de nieuwe waterzuivering te Baarle-Hertog (aan de Ulicotenseweg). Bovendien laten wij ons in ons project begeleiden door Prof. Rispens van de Universiteit van Wageningen te Nederland, die op dat vlak een uitstekende reputatie geniet. In verband met de grondruil met de heer en mevrouw Visser - die overigens het dubbel kregen van wat zijzelf hebben afgestaan - willen wij er toch op wijzen dat wij een groot deel hiervan als bufferzone willen gebruiken en hierop groenbeplanting willen aanleggen. Op de rest van de grond voorzien wij de aanleg van een visvijver. De ondertussen gebouwde loods staat echter niet op deze grond. Uit dit alles mag blijken dat wij alles in het werk stellen om de door de overheid opgelegde verplichting om water te zuiveren, zo goed mogelijk uit te voeren en dat wij daarbij echt wel rekening houden met onze buren.' - getekend: J. Herrijgers. Waarvan akte. De toekomst zal moeten uitwijzen of rekening genoeg werd gehouden met de huren.L1

bezitters en tussenhandelaars strijken vette winsten op. De Wereldwinkels willen hier iets aan doen. De organisatie Wereidwinkel koopt in de Derde Wereld produkten aan waarvoor ze aan de boer of de arbeider een eerlijke prijs betaalt. Deze produkten worden in de Wereldwinkels aangeboden zonder grote winsten. Wereldwinkels hebben immers geen winstgevend doel en steunen op vrijwilligerswerk, waardoor de kosten beperkt zijn. Sedert jaren is er in Hoogstraten zo'n Wereldwinkel met een ruim aanbod van 'eerlijke' produkten uit de Derde Wereld. Hoewel Hoogstraten de funktie vervult van 'winkelcentrum', wil dat toch niet zeggen dat we voor alles naar de stad rijden. Dagelijkse boodschappen doen we heel wat dichter bij huis. Daarom heeft de Wereldwinkel in bijna elk dorp een 'wijkwinkel'. Geen echte winkel, maar een bevoorradingspunt dichter bij huis, voor de meest gebruikte produkten zoals koffie, honing, tonijn, konfituur, snoep, rietsuiker, cacao, kroepoek, ananas, lychees en witte en rode wijn. Alleen in Meerle kon je tot hiertoe niet terecht, maar dat gaat nu veranderen. Vanaf 1 februari is dit alles te koop in de 'wijkwinkel' bij Francine Antonissen in de Mgr. Eestermansstraat nr. 7 (naam en adres die mij bijzonder bekend in de oren klinken). Om kennis te maken met de wijkwinkel en met de wereldwinkelprodukten, is iedereen uitgenodigd om op zaterdag, 1 februari tussen 14 en 16 uur even langs te komen in de Mgr. Eestermansstraat. Een (h)eerlijke kop

wereidwinkelkoffie of een glaasje wijn staan er voor u klaar. Kom even langs, iedereen is welkom! (ik zal er ook zijn),IIIJ

Tips.... Als je in februari het huis nog eens uit wil zijn hier alvast een paar tips. * Op zaterdag 8 februari speelt de Chiro heel de dag komedie. 'Hoogspanning - Levensgevaarlijk!' - een modern blijspel in drie bedrijven wordt om 14 uur opgevoerd voor de kinderen en om 20 uur nogmaals voor de volwassenen, telkens in de parochiezaal. Inkom resp. 20 en 80 fr. * De KVLV organiseert op maandag 3 februari om 19.30 uur een gewestelijke bijeenkomst rond 'Bio-ethiek, Leven, Zedenkunde', meer bepaald een bespreking van de problematiek rond beginnend en eindigend leven. Spreker is Bert Defreijne, assistent van Prof. Schotsmans. De bijeenkomst heeft plaats in de parochiezaal in Minderhout (Koestraat). Leden betalen 100 fr., niet-leden 150 fr. * De KAV heeft op 18 februari om 19.30 uur een gespreksavond rond het thema 'Kultuur om en rond de woning'. Uiteraard ook in de parochiezaal. * Eveneens van K.A.V., de tweede reeks van 5 lessen 'Bloemschikken'. Op 26 februari, 11, 18 en 25 maart en op 1 april. Telkens om 19 uur in de parochiezaal. * De K.W.B. en K.A.V. samen organiseren op 11 februari een info-avond rond het thema 'Liever vrijer' - ouders en hun houding t.o.v. hedendaagse jeugd. Om 20 uur in de parochiezaal. Wie overal langsgaat, zal op het einde van fehrtiari heel wat wijzer 7hfl! Tot dan! •

Wereld-wijk-winkel De wereldwinkel is allicht velen onder u niet onbekend. Je koopt er een aantal produkten die we dagelijks gebruiken, maar die je toch niet in andere winkels tegenkomt. Waarom is dat zo? Als we in onze voorraadkast kijken, mFrk'n we dat veel dagelijks gebruikte produkten uit verre landen komen. Denken we maar aan koffie, thee, chocolade (cacao), tropische vruchten en specerijen en de vele grondstoffen zoals katoen, koper, tin en noem maar op. Meestal afkomstig uit arme landen, uit de Derde wereld waar ze gewonnen of geprodiiceeid wideii door boeren cn arbcidcrs. Helaas voor hen meestal tegen een hongerloontje waarvan ze nauwelijks kunnen overleven. Dank zij dit hongerloon echter worden er enorme winsten gemaakt op al die produkten. De boer krijgt haast niets, grootgrond-

1) De jaarlijkse feestavond van de ouderraad van de school 1e/de minder feestvierders (Jan de vorige jaren, maar feesten zelf deden ze minstens even hard. Op de feestavond werd afscheid gen amen van Frans Rombouts, die na 14 jaar lid te zijn geweest van de ouderraad, waarvan 12 jaar als voorzitter, op moest stappen omdat hij alleen nog maar grote kinderen heeft die niet meer op onze school gaan. Hij werd op de feestavond in de bloemetjes gezet. 29


MEERLE

De tentoonstelling van de K.A. V. 'Taiwan, Kunst en Kultuur' kende een grote toeloop. Vooral de zondag was het aanschuiven in de parochiezaal. De tentoonstelling werd met de nodige luister geopend door Burgemeester Van Aperen en door de ambassadeur van Taiwan, Dhr. Benjemin Lou. En zoals geweten is onze burgemeester voor dergelijke zaken de 'geknipte man'. Hier zien we hem terwijl hij knipt, geknipt wordt en geknipt is.

Wakkere Meerlese burgers Hoewel nog kort na de drukke feestdagen, mocht de algemene vergadering van de dorpsraad weer op een flinke belangstelling rekenen. Ga. 50 Meerlenaars wilden zo 'n dorpsraad nieuwe stijl wel eens meemaken, wat door het bestuur blijkbaar niet verwacht werd. Er moesten dan ook heel wat stoelen aangehaald worden en het zaaltje was goed gevuld.

Nieuwe aanpak en prioriteitenlijst Na de verwelkoming door voorzitter Christ Sterkens werd het woord gegeven aan Eddy Van Pottelberghe. Mr. Van Pottelberghe is stafmedewerker van de VZW De Wakkere Burger, organisatie die ijvert om de burger op alle vlakken beter te betrekken bij het beleid. Hij werd door het gemeentebestuur ter hulp geroepen om de werking van de dorpsraden 'op nieuwe wegen' te zetten. Er wordt vooral gestreefd naar een betere kommunikatie tussen dorpsraad en gemeentebestuur. In samenwerking met alle dorpsraden werd een nieuwe werkwijze uitgedokterd die door Mr. Van Pottelberghe aan de aanwezigen werd uitgelegd (en die reeds in ons vorig nummer geschetst werd). De aanwezigen hadden niet direkt kritiek of opmerkingen op deze werkwijze, zodat meteen kon begonnen worden met de lijst van opmerkingen en knelpunten. Wij geven ze u mee: - Vooraan in de rij en blijkbaar voor alle aanwezigen een belangrijk probleem is de staat van de weg naar Hoogstraten. Hoewel er nog steeds onenigheid blijkt onder de aanwezigen over de mogelijke oplossing, is iedereen het er gloeiend over eens dat er dringend een oplossing uit de bus moet komen. De politiek om de zaak zolang te laten aanslepen tot elke oplossing aanvaard wordt, lijkt vruchten af te werpen. 30

- het krakkemikkige openbaar vervoer van en naar Meerle. Misschien kan de 'belbus' hier soelaas brengen? - riolering op de Strijbeekseweg - de inrichting van een ambachtelijke zone in Meerle (aan de Langstraat wordt door schepen Pauwels geopperd). In woonzones gelegen ambachtelijke bedrijven hebben momenteel geen uitbreidingsmogelijkheden. Bij gebrek aan een zone moeten ze dus klein bijven of naar een andere gemeente verhuizen. - goedkope bouwzones, aan sociale tarieven, die het jonge mensen moet mogelijk maken hier te blijven wonen - aflijning van de parking voor de parochiezaal - riolering van de Dalweg - een straatverlichting tussen Heerle en het

dorpscentrum - een planning voor de aanleg van voetpaden - de plaatsing van de glas- en papiercontainers op het plein voor het gemeentehuis. Naast deze praktische vragen, die allemaal werk betekenen, bleek er ook veel nood aan informatie. Heel wat zaken die net zoals een aantal van voorgaande vragen, ook vorig jaar werden gesteld, zijn inmiddels in uitvoering, maar niemand weet blijkbaar hoe of wanneer. Zo vernemen de aanwezigen dat er weldra nieuwe zebrapaden komen aan de school, dat de ongelukkige vluchtheuvel op het kruispunt Lage Rooy en Ulicotenseweg aangekaart werd bij Bruggen en Wegen en dat de Kerkstraat rustig kan worden afgesloten tijdens de ker-

misdagen (mits goede afspraken in de dorpsraad zelf natuurlijk). Ook over de (aan elke dorp) beloofde turnzaal is er nieuws. Wegens geldgebrek heeft de gemeente hier een oplossing gezocht in samenwerking met de dekanale werken, die nog wel over fondsen zouden beschikken. Via het bouwfonds voor de vrije scholen zouden zij voor 70% subsidies krijgen. De overige 30% zouden door de gemeente gefinancierd worden onder de vorm van huur, ten bate van de Meerlese verenigingen. De gemeente heeft eveneens voor de grond gezorgd. Het stuk tussen de gemeenteschool en de schietstand van de St. Jorisgilde werd aan de dekanale werken in erfpacht gegeven voor de bouw van de turnzaal. Vanuit het gemeentebestuur (schepen Pauwels) werd aan de dorpsraad de mening gevraagd over het schrappen van het tracé van een alternatieve weg voor de Dorpsstraat, die

in vroegere tijden ooit gepland was. Deze weg zou beginnen aan de wissel en ergens voorbij het dorp op de Strijbeekseweg uitkomen en diende om de Dorpsstraat te ontlasten. Zo te zien verwachtte men toen nog grote verkeersstromen in Meerle. Het tracé zorgt er ondertussen wel voor dat een aantal aan het Dorp gelegen woningen geen toelating krijgen voor verbouwingen of uitbreidingen, zodat het gemeentebestuur het tracé graag definitief wil laten schrappen. Enkele met de zaak vertrouwde inwoners zeggen geen bezwaar te hebben tegen de schrapping, maar vermoeden dat deze eerder moet dienen om de gemeentegronden aan de wissel te verkavelen. Het gerucht gaat immers dat hier vraag naar is, gerucht dat ter plaatse door schepen Pauwels bevestigd wordt. Het bestuur van de dorpsraad wordt aangemaand eerst goed na te denken alvorens een advies te formuleren over de schrapping van het tracé.


MEERLE De ganse verlanglijst tan de aanwezige Meerlenaars gaat nu naar het stadsbestuur, dat in samenwerking met het bestuur van de dorpsraad (en van de raden van de andere dorpen) een werkprogramma zal opstellen. Via de informaticambtenaar van het stadsbestuur, Leo Sprangers, zal de dorpsraad op de hoogte worden gehouden. Maar ook elke inwoner van de gemeente kan bij hem terecht voor informatie, ongeacht of het een zaak is die op de prioriteitenlijst staat of niet.

Mosten: meer of minder? Na ccii korte pauze en ccii verfrissend drankje mochten de plannenmakers van het project 'Mostenmeer' de ring in. Vooraf werd het ontstaan en de huidige stand van de Mosten kort geschetst door Leo Sprangers. Van Eddy van Pottelberghe vernamen de aanwezigen dat het hier geen diskussie ten gronde betrof, eerder een gedachtenwisseling tussen de initiatiefnemers en de inwoners vaii Meerle. De aanwezige leden van het gemeentebestuur werden gevraagd zich niet in de zaak te mengen en goed te luisteren naar 'de mening van het volk'. Het eerste deden ze uitmuntend, het tweede zullen we later kunnen beoordelen. Jan Martens (Danny Engels was wegens OCMW-raad verhinderd) zette zijn beste beentje voor om het projekt uit de doeken te doen. Vooral de weldaden die door het projekt aan Hoogstraten en zijn inwoners ten deel zullen vallen werden breed uitgesmeerd en door een aan iedereen ter hand gesteld pamflet benadrukt. Helaas, een reeds vooraf met het nodige sceptiscisme gewapend gehoor was na afloop van zijn betoog geenszins onder de indruk en kwam met een spervuur van vragen en opmer kingen. Of een 25m bad wel voldoende is voor het schoolzwemmen?, of voor bosrekreatie (voor al wandelen) ook zal moeten betaald wor den?, of verenigingen die er nu hun faciliteiten hebben (o.a. vis- en petanqueclub) ook telkens langs de ingang zullen moeten passeren?, of er met een bezetting van 600 bungalows nog wel plaats zal zijn voor de Hoogstratenaar en hoeveel de lage toegangsprijs dan wel zal bedragen? Daarnaast waren er een heel aantal pertinente vragen die naar de kern van de zaak gingen. Wie gaat de zaak financieren? Is er een kosten/baten analyse? Een financieel plan? Waarom is er geen Milieu-effekten-rapport? Wie draait er op voor de nutsvoorzieningen? 600 bungalows en een tropisch zwembad hebben veel water nodig, hebben ook veel afvalwater dat weg moet. Wie zorgt voor riolering? Wie haalt het huisvuil op? Aan de voorgespiegelde winst voor de stadskas wordt eveneens hard getwijfeld. Daarbij wordt immers uitgegaan van de veronderstelling dat het stadsbestuur zelf een zwembad zou bouwen waarvoor ze 125 miljoen moet betalen en jaarlijks 10 miljoen exploitatieverlies moet bijpassen. Op zijn minst een voorbarige gevolgtrekking. De kosten voor de gevraagde infrastructuurwerken (o.a. toegangswegen) worden nergens verrekend en van de kost van de eerder aangehaalde voorzieningen wordt niet eens gesproken. Tenslotte wordt getwijfeld aan de rendabiliteit van het projekt zelf. Een Meerlenaar

Tussen 'prioriteitenlijst' en 'Moslenineer' in werd onderling een aardig woordje gewisseld. merkt immers op dat Centerparks in Rotterdam met jaarlijks 15 miljoen bezoekers niet uit de kosten komt. Op al deze vragen en opmerkingen komen bitter weinig antwoorden. De initiatiefnemers verschuilen zich vaak achter het argument dat een degelijke studie van het projekt slechts mogelijk wordt nadat ze van het gemeentebestuur een optie tot erfpacht voor 99 jaar bekomen. Al deze studies kosten immers veel geld (5 รก 6 miljoen), geld dat de initiatiefnemers nu niet kunnen en willen spenderen. Het staat het gemeentebestuur uiteraard Vrij de voorwaarden voor deze optie zelf te stellen. Daarin kunnen alle mogelijke vragen vermeld worden die de projectontwikkelaars moeten beantwoorden alvorens de erfpacht effectief kan verleend worden. De optie houdt echter ook in, dat wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt, de erfpacht ook definitief verleend wordt. Voor de aanwezige Meerlenaars hoeft het zover niet te komen. Zij kiezen onomwonden voor de huidige Mosten, wegens de eenvoud ervan, echt op maat van de mensen van de straat. Op grootschalige projekten zoals 'Mostenmeer' zitten ze niet te wachten en de slogan 'Morgen scheert men gratis' kennen ze al lang.

De nieuwe stijl De hele vergadering werd met vaste hand geleid door Eddy Van Pottelberghe. Iedereen kreeg de kans om zijn woordje te plaatsen, maar door snel in te grijpen kon telkens voorkomen worden dat de diskussies uit de hand liepen of uitdraaiden op een oeverloos wellesnietes. Geen chaotische toestanden ditmaal en ook met verwijten werd zuiniger omgesprongen. Ten slotte lossen die inderdaad niets op, iedereen trekt zich eerder terug op zijn eigen stellingen. Hoofdzaak is dat er gepraat wordt, dat de dingen op een fatsoenlijke manier aan het stadsbestuur ter kennis worden gebracht. Het woord en vooral de daad is nu aan hen. Argumenten van 'niet geweten' zijn uit den boze. Ook het bestuur van de dorpsraad heeft aan de prioriteitenlijst een leidraad voor hun werking volgend jaar. Opvolgen en informatie vragen is hun opdracht. Voor het bestuur van de dorpsraad worden overigens nog altijd kandidaten gezocht. Wie zich geroepen voelt geve zijn naam op aan voorzitter Christ Sterkens (tel. 315.07.01). Dorpsraden nieuwe stijl, er zit muziek in!l

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s CARROSSERIE

FORD STREVEN TWEEDEHANDSWAGENS NAAR PERFECTIE Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 31


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Van oud naar nieuw Het oudejaar is voorbij, het oude boek is uit, voorgoed dichtgeklapt. Die laatste dag hoorden we het oude deuntje van 'Het verken 'et vier voeten' een paar honderd keer door onze straten, soms afgewisseld met "k heb kou' billen, 'k zou wel een centje willen', 's avonds nog enkele tientallen hanzers. En klokke twaalf om middernacht hier en daar nog wat vuurwerk, knallers, omhoog vliegende kleurrijke sterren die ginds boven uiteen spatten en weer terug naar beneden dwarrelden. Binnenshuis worden kusjes uitgewisseld (maar dat hebben we niet overal kunnen zien) buitenshuis gevolgd door uitwisselingen van kusjes met 'beste wensen' tussen geburen, in sommige straten althans: het oude jaar zat er weer op, het nieuwe was begonnen. Zo zal het er in alle dorpen van onze streek wel ongeveer aan toe gegaan zijn. In het nieuwe jaar werd het zingen van deur tot deur voortgezet op 3januari in de vorm van het 'sterzingen' (tegen Driekoningen) door onze Vormelingen. Deze keer zongen ze voor een goed doel: ze zongen 18.601 fr. bij elkaar, dat ze schonken aan de kinderen van Haïti. Ei

Begrafenis Op zaterdag 4januari vond bij ons de begrafenis plaats van Peiman Jafari Nassabian. Hij woonde al een paar jaar in Wortel aan de Oude Weg 20. Wellicht de allereerste keer in de 800-jarige geschiedenis van Wortel, dat hier een Islamiet begraven werd. Wie was Peiman Nassabian? Voor velen van ons was hij een onbekende. Peiman werd geboren op 24 mei 1965 in Teheran, de hoofdstad van Iran, toen nog het land van de Sjah van Perzië. Bijna 13 jaar geleden, in februari 1979, nam de Ayatollah Komeiny de macht over in zijn land. De Sjah moest het land verlaten en Komeiny begon een terreurregime, dat jarenlang zou duren en dat aan duizenden het leven heeft gekost. Peiman was bijna veertien toen dit begon. Hij was met zijn familie zeker geen aanhanger van Komeiny. Toen hij twintig was wist hij dat ze hem zochten en dat zijn leven in gevaar was. Hij vluchtte met enkele kameraden uit Teheran. Ze bereikten de grens met Turkije, waar ze enkele tijd verbleven. Na nog veler lei omzwervingen kwamen ze terecht in ons landje, in het Klein Kasteeltje in Brussel. Na een langdurig onderzoek aldaar werd Peiman eindelijk als politiek vluchteling erkend, dus officieel als 'gast' aanvaard. Van Brussel uit werd hij daarna met 8 andere land- en lotgenoten toevertrouwd aan de goede zorgen van het O.C.M.W. van Hoogstraten. Daar was al een huis ingericht voor erkende politieke vluchtelingen. Toen ze daar eenmaal zaten, kregen ze bezoek van deken Fons Van Dijck, die kennis ging maken met de nieuwe inwoners van zijn parochie. Al waren ze dan door verschil van geloof eigenlijk geen echte parochianen, dan toch mensen in nood. Met Kerstmis 1987 mocht Peiman in de kerk van Hoogstraten een boodschap brengen van en voor 32

vrede. Is dat geen oecumene? Hij vond in Hoogstraten werk op de Kela en in Wortel een thuis. De laatste dag van 1991 overleed hij in het ziekenhuis van Turnhout. Na een sfeervolle gebedsdienst in de parochiezaal werd hij te ruste gelegd op ons kerkhof.

De K.W.B. (Kristelijke Werknemers Beweging) telde voor kort een record aantal van 242 leden, die maandelijks bezocht werden door een 25-tal wij kmeesters. Die wij kmeesters bezorgden het maandblad 'Raak + Raakske' bij hun leden en inden telkens 40 fr. lidmaatschapsbijdrage van elk lid. Ze bleven soms plakken voor een praatje en onderhielden zo een zeker contact met hun leden. Nu is de KWB niet alleen een plaatselijke vereniging, maar via het Verbond Turnhout is ze aangesloten bij de grote landelijke KWBorganisatie die 5 Vlaamse provincies omvat. Aan de top van de KWB was besloten om het maandblad RAAK van formaat te veranderen en tevens het jaarlijks lidgeld in te voeren, i.p.v. maandelijks lidgeld. Dit zou komen op 500 fr. voor heel het jaar '92, i.p.v. 11 x 40 = 440. De wijkmeesters kregen de opdracht om voor 15 november '91 het lidgeld voor '92 te ontvangen in één keer. In het algemeen is deze 'ingreep' nogal gelukt, maar onze KWB is er toch zo'n 30-tal leden mee kwijt geraakt, zodat ze het nieuwe jaar zijn begonnen met 210 leden. Nu is dit geen echte ramp: een boom die groeit maakt elk jaar nieuwe takjes, terwijl andere takjes afsterven. Daarbij: de kracht zit hem niet alleen in het aantal, maar ook in de kwaliteit. Deze bedenking was voor ons tevens een aanleiding om eens een kleine rondvraag te doen bij enkele andere verenigingen in ons dorp.

Nieuws uit de school

De K.A.V., zustervereniging van de KWB telt op het ogenblik 178 leden. Ze hebben 210 leden gehad, maar vorig jaar werd daar ook gevraagd het lidgeld voor een heel jaar ineens te betalen, en zo verloren ze ook enkele leden. De K.B.G., de gepensioneerden, hebben 155 leden, die zeer sterk aaneen hangen en veel aktiviteiten ontplooien. De K.V.L.V. of de boerinnenbond heeft 235 leden die echter niet allemaal aktief zijn als boerin. De B.G.J.G., bond van grote en jonge gezinnen, telt 162 aangesloten gezinnen. Het A.C.V., de 'vak' heeft 335 leden. De K.L.J., de jeugdvereniging heeft 120 leden, v.a. 6 jaar tot ± 25 jaar (12 man leiding in begrepen). Het Slot heeft tussen de 150 en 160 leden. De Landelijke Gilde heeft nog een 100-tal leden. V.N.A., de voetbalclub, telt 170 spelende, aktieve leden, in leeftijd variërend tussen 6 en 40 jaar. De schuttersvereniging St. Joris, 450 jaar oud, sinds '90 gehuisvest in de guld, heeft 35 leden. Dit is zeker de oudste van alle Wortelse verenigingen. Dan is er nog de Biegilde, toch ook al bijna 300 jaar oud waarvan 46 mensen lid zijn, al is er maar 1 die zelf bieën houdt. De missiekring heeft een 30 aktieve leden, die breien of naaien, en daarnaast nog een 30-tal medewerkers als het nodig is. De fanfare of brassband St. Jan heeft 24 spelende leden; daarnaast nog een drumband met 20 leden en ook nog 20 jongere leerlingen. De duivenbond heeft nog 20 leden (ze zijn ooit met 50 geweest). De biljartclub Nut en Vermaak telt 20 leden. Het St. Janskoor telt 23 leden. Naast al deze grotere en kleinere verenigingen hebben we nog 4 buurtverenigingen: Het Dorp, de Langenberg, De Beukbospoelklokvrienden en de Sint Janskring. We zijn zeker niet volledig met deze opsomming, maar u ziet waarin een klein dorp groot kan zijn. Ei De Oud-Strijdersvereniging hadden we bijna vergeten maar die is er ook nog en telt 33 pH iglevende leden. Ei

Op het speelpleintje van de school aan de Rooimans werden onder het kerstverlof nieuwe speeltuigen geïnstalleerd. Het is een realisatie van het oudercomité in samenwerking met de gemeente en de school ze/f.


WORTEL

Nieuws van de verenigingen Aktiviteiten van KVI.V. kookkursus op 6, 13, 20, 27 februari telkens om 19.30 uur; ledenvergadering op Ii februari om 13.30 uur met als thema 'Verdriet en troost'. Ook trekking van de Lourdesreis. Provinciale Agradag 25 februari om 13.30 uur. Nieuws van de toneelvereniging. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari zal de toneelvereniging 'Willen is kunnen' een opvoering ten beste geven van de komedie 'Vladimir'. Deze vinden plaats in de parochiezaal telkens om 20.00 uur. T]

Gilde patrimonium De St.-Jorisgilde is bijna twee jaar komfortabel gehuisvest in hun lokaal 'de guld'. Sportief gaat één en ander, mede hierdoor, ook de goede richting uit. En... de mannen van Hoofdman Karel Sijsmans ontvouwen reeds nieuwe plannen. Men wil nu aandacht schenken aan het behoud en de uitbreiding van het gildepatrimonium. Het beeld bovenop het St.-Jorisaltaar, het rechter zijaltaar in de parochiekerk, is duidelijk in minder goede staat. Dit altaar een geschenk van de gilde, dateert van 1641. Naar al oud gebruik werd dit altaar ook door de gilde onderhouden, en is zo, in 1768, reeds een eerste maal hersteld. Een eerste inspektie, enkele weken terug, was ontmoedigend. Het ganse beeld van St.-Joris met de draak zit vol met memel, en is op enkele plaatsen gebroken. Om verder onheil te voorkomen wil men eerst advies inwinnen bij enkele specialisten restaurateurs om dan te beslissen hoe dit beeld dan verder verval kan gevrijwaard worden. De gilde wil ook een nieuw vaandel laten ontwerpen. Men is nu in het bezit van een twee vaandels. Het oudste, uit 1859, is in zeer slechte staat en kan niet meer gerestaureerd worden. Het is een zijden vaandel waarop, in olieverf, St.-Joris en St-Jan Baptist zijn af gebeeld. De vlag die nu gebruikt wordt, is gemaakt naar een ontwerp van Cyril Oomen, destijds aktief schutter in de Wortelse gilde, en dateert van 1964. Voor het nieuwe vaandel zal Raf Huet een voorontwerp maken. Deze uit Wortel afkomstige kunstschilder is o.a. gespecialiseerd in glas in lood, een techniek die hem zeker zal helpen bij het ontwerpen van een nieuw vaandel. 17

Wandelciub Een voorbeeld van een 'dorpsgrensoverschrijdende' vereniging is wel de Wandelclub De Noorderkempen. Zeg nu zelf: een voorzitter uit Meer, een ondervoorzitter uit Hoogstraten, een penningmeester uit Meerle, en bestuurs- en andere wandelende leden uit zowat gans de fusie. De wandelaars gaan regelmatig op stap in gans Vlaanderen en soms nog verder. Maar enkele malen per jaar organiseren zij zelf een tocht. Zo mochten zij in september voor de 'Spilzakkentocht' 472 wandelaars noteren. De volgende 'eigen tocht' is hun '2e Wintertocht' op 9 februari, met vertrek en aankomst aan de parochiezaal te Wortel. U kan vertrekken tussen 8 en 15 uur en hebt de keuze tussen 8, 15 of 24km bewegwijzerde wandelpaden in het Belgisch-Nederlands grensgebied.

TJNI Lrn

A. Ruts-Versmissen Lodewijk de Ko nirickiaan 256 HO OG S T R AT E N Tel 031314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT!

IaIIcIE.,c tecn,som

De uitvinder van de lattenvering.

airig

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uitte rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug. De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo'n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 113 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. \Naterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen

Het parcours van 8 km is ook geschikt voor wandelwagens en invalidenwagens. De deelnameprijs bedraagt slechts 25 fr. en ter plaatse zijn dranken en versnaperingen verkrijgbaar aan democratische prijzen. ([IB)

Een sporthal!! De bouwwerken, in maart 11. gestart aan de gemeenteschool te Worteldorp, naderen hun voltooiing. Tijd dus, dachten wij, om te onderzoeken wat er gegroeid is achter de ijzeren omheining van de werf. En, onmiddellijk toegegeven, dit gebouw betekent een grote stap voorwaarts, vooral wat de sportfaciliteiten betreft, zowel voor de school als voor de plaatselijke sportievelingen. Maar niet alleen op sportief gebied is dit gebouw een waardevolle aanwinst: het is en blijft op de eerste plaats een deel van de school. Zo vinden we op de bovenverdieping drie klaslokalen: twee grote, die vanaf volgend schooljaar het derde en vierde leerjaar zullen herbergen, een klein lokaal voor de bijzondere leerkrachten (protestantse godsdienst, zedenleer ... ). Op de benedenverdieping is er een grote refter met een volledige keuken, die heel wat mogelijkheden biedt. De directie en het administratief personeel werden ook niet vergeten: voor hen zijn er twee ruime kantoren gemetseld. De sanitaire voorzieningen zijn uiteraard ook aanwezig: w.c.'s en douches. Zo komen we bij het gedeelte dat de meesten onder ons wel zal aanspreken: de sporthal/turnzaal. Wat de sporthal betreft: deze is ingericht zoals het hedentendage verwacht mag worden: een verende, groene, kunststoffen sportvloer, met daarop de afbakeningslijnen voor volley, unihoc, mini-handbal en mini-basket.

Kortom: de leerlingen van de basisschool gaan een sportieve toekomst tegemoet en inder daad... het werd tijd! Maar niet alleen de leerlingen, ook de Wortelse bevolking kan zich nu sportief gaan uitleven in hun sporthal. Melden we ook nog dat, in afwachting van de komst van de heren met het lint en de schaar, het reeds lang bestaande gebouw ook een grondige beurt krijgt. Tot slot: wie zijn nieuwsgierigheid nog maar amper kan bedwingen... toch nog even tanden bijten: de officiële opening gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in de maand mei...

Mr D.J.)U

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. 33


EdIiieef Beste Dreveniers, Het is niet mijn gewoonte mijn schrijfsels op een formele wijze te beginnen. Er gebeuren echter dingen waardoor zelfs ik genoodzaakt ben om het tegendraadse van mijn non-conformisme op te bergen en een iets meer emstige toon aan te nemen. Enkele weken geleden werd ons dorp opgeschrikt door een inbrakenreeks. Een angstpsychose was niet direct het gevolg. Er is meer nodg om een Drevenier uit zijn evenwicht te halen. Maar toch, menig dorpsgenoot voelde zich niet helemaal op zijn gemak. Het traditionele roddelcircuit boog zich over de zaak en poneerde enkele ongemeen interessante theorieën over de mogelijke daders en hun motieven. Het zijn buitenlanders!!!! En inderdaad, wie deze discriminerende ogende stelling onderzoekt, ontdekt al snel een kern van waarheid. Iemand die, net als ondergetekende, de nachtelijke paden durft bewandelen, weet van hun bestaan af. Wie zich in de Markweg verdekt opstelt ziet ze met een beetje geluk opduiken. Struise, blond gebaarde mannen met blauwe ogen, gehuld in zware maliënkolders en donkere mantels, gewapend met een zwaard en een hoorn blondschuimend bier. Geruisloos sturen zij hun snekken vanuit het noorden over de rechtgetrokken Mark tot aan de beemden achter Gust Verschueren. De ideale uitvalsbasis voor hun nachtelijke plundertochten. Inderdaad, de Vikings!! Ik moet toegeven dat in mijn stamcafé dit verhaal niet alleen door de sceptici op hoongelach werd onthaald. Maar mag ik er u op wijzen dat deze noordelijke volksstam onze gewesten eeuwen geleden al met hun bezoekjes vereerde. Hoogstraten heeft er een kasteel en een straat aan overgehouden. Aangezien de geschiedenis zich steeds herhaalt, stel ik voor dat we dit noordelijke spoor met de nodige aandacht blijven volgen. Een tweede theorie stelt dat we de daders dichter bij huis moeten zoeken. Onbekende elementen proberen ons d.m.v. terrorisme en banditisme met een chronisch gevoel van onveiligheid op te zadelen. Op die manier wordt Meersel-Dreef onleefbaar, verkaveling en riolering meteen overbodig. De vrijgekomen gelden zouden dan elders in Hoogstraten gebruikt kunnen worden. Een derde verklaring, die vooral in landelijke kringen opgang vindt, zou de ruilverkaveling zijn. Zoals geweten halen de boeren de ruilverkaveling voor al hun problemen als een deus ex machina aan. Alle gekheid op een stokje, iemand die echt aanwijsbare vermoedens koestert, gaat daar best mee naar de dichtstbijzijnde politie- of rijkswachtpost.

Krijt op tijd Biljartvereniging Krijt op tijd faxte bij monde van voorzitter Jan Van Bavel het volgende door. Op zaterdag 8 februari viert K.O.T. haar 50-jarig bestaan bij Den Bud. Oud-leden 34

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

en sympathisanten die langs officiële weg nog geen uitnodiging mochten ontvangen hebben, zijn bij deze hartelijk welkom. De avond wordt opgeluisterd door onze fanfare 'Voor eer en deugd' en zal bijgewoond worden door enkele V.l.P.'s (gemeentebestuur).Li

Goud van Oud Voor dc rest van Dreef misschien een beetje onopgemerkt gebleven, maar zeker het vermelden waard. Op 29 december waren Louis en Mii Vorsselmans-Mathijssen (Dreef 12) 50 jaar getrouwd. De aan het Moleneinde aangeboden koffietafel moet meer dan gezellig geweest zijn. Wij wensen Mit en Louis nog vele gelukkige jaren toe. Ei

Als de riolering er eenmaal ligt, zal er van waterschade geen sprake meer zijn.

den te nemen. Het stuk tussen de Nieuw Dreef en het klooster zelf zou, en dit onder streng voorbehoud, tegen mei (bedevaartsmaand) klaar moeten zijn. De dorpsraad zal via werkvergaderingen met de ondernemer en het schepencollege de uitvoering van de werken stap voor stap kunnen volgen.fl

Voetbal Voetbal een feest, ook in Meersel-Dreef!! Zaterdag 18januari; KLJ-Dreef geeft onder een stralende voetbalzon hun collega's van Meerle partij. Onder impuls van de vaak briljante middenvelder Frank Verheijden en de verrassend knap spelende Jø Van Boxel gaven onze KLJ-ers lange tijd de indruk te kunnen winnen.

Mostenmeer vervolg. De aan de hoorzitting gekoppelde enquête heeft niet voor verrassingen gezorgd. De ideeën die tijdens de hoorzitting al onder de mensen leefden zijn duidelijk in de enquêteresultaten terug te vinden. De Mosten is te klein voor zo een grootschalig project. Wij zijn tevreden met de Mosien zoals ze is. De gemeente blijft bij een eventuele mislukking met de brokken zitten, enz... Meersel-Dreef ziet het Mostenmeer niet echt zitten. Bijgevolg heeft de dorpsraad het gemeentebestuur negatief moeten adviseren. Verder vindt de dorpsraad het niet meer dan logisch dat het gemeentebestuur, ook zonder het Mostenproject, de nodige aandacht en wil moet kunnen opbrengen om de nu wel erg onveilige toegangswegen te verbeteren. IE

Even weg KLJ'ers bezig met iets waar ze meer kaas van gegeten hebben dan voetbal. Papierslag!

Ietwat defensief gestart nam Dreef na enkele minuten resoluut het initiatief. Oprukkende vleugelverdedigers, inschuivende libero's, beukende spitsen, een doldraaiend middenveld, eentijdsvoetbal, ... kortom; sambavoetbal van een nooit geziene soort. Nooit eerder beheerste een Dreefs elftal het spelletje zo tot in de finesse. Meerle schoof iets beter in. Hun verdedigers rukten iets sneller op. Hun spitsen beukten net iets harder en na een kwartier hadden ze het middenveld volledig in handen. Eindresultaat: Meerle 11 - Meersel-Dreef 6. Doelpunten: Verheijen F. (3x), Van Boxel (3x). Li

Riolering Na behandeling van het volledige aanbestedingsdossier zijn de werken toegewezen aan de Nederlandse ondernemer Schaapens uit Raamsdonksveer. Een precieze begindatum is nog niet bekend. Wel is het de bedoeling om hei kerkplein (laagste punt) eerst onder han-

Sinds enkele jaren al, krijg ik geregeld uitnodigingen toegestuurd van het Belgisch leger. Tot nu toe ben ik daar nooit op ingegaan. Zeg nu zelf, waar ben je mee bezig als je op elk voorstel ingaat. Dit jaar ben ik, louter uit nieuwsgierigheid, op hun invitatie ingegaan. Deze maand is het dan eindelijk zover. Ik moet binnen, bij den troep, onder de wapenen geroepen, als 'een pisser'. Naar het schijnt is het mijn plicht mijn vaderland te dienen door 9 maanden in Soest (Duitsland) te gaan liggen. Aangezien ons moeder altijd beweert dat liggen bij mij een aangeboren afwijking is, zal het allemaal wel meevallen. Maar toch, ik zal mijn stamkroeg minder zien. Het gezever over de riolering zal ik ook snel missen. Ik zal weinig thuis zijn en bijgevolg moeilijk bereikbaar (slik). Verenigingen en personen in het bezit van belangrijk dorpsnieuws kunnen terecht in mijn brievenbus. Nieuws dat moeilijk in een brievenbus te deponeren is, kan altijd binnengebracht worden bij Dré Oomen of Toon Verleye. Jongens die zich tijdens mijn afwezigheden met 'De Maand' gaan bezighouden. Een triumviraat dat deze rubriek gaat beheren. Wat gaat dat geven!!•


Streekeigen curiosa

Rolls Royce Sommige auto's hebben altijd tot de verbeelding gesproken, wagens waarbij je omkijkt als ze voorbijrijden. Een auto die sedert lang deze status heeft verworven is ongetwijfeld een Rolls Royce. Respectabele afmetingen, het indrukwekkend front met de gevleugelde engel en niet in het minst de prijs, bezorgen het merk een faam die tot op heden niet geë-

kanaal, het toch ook eerbiedwaardige Jaguar. Spoedig geraakte hij hier echter op uitgekeken want ondertussen had hij kennis gemaakt met de auto onder de auto's, de primus inter paris, de Rolls Royce. Gedurende 4 jaar trok Jan naar Engeland en ging hij in de leer bij Rolls Royce zelf waar hem de knepen van het vak geleerd werden.

Aan een Rolls werken is immers een vak apart waar uiterste zorg en handvervaardigde techniek hoog in het vaandel staan. Alle onderdelen worden op maat gemaakt, alle lagers, alle rnotordelen. Elektronische meetof regelapparatuur is uit den boze. Afstellen van een Rolls-motor gebeurt op gehoor, op gevoel, kortom zuiver op ervaring. Nu baat Jan dus een handel uit in Rolls en Bentley. Uitbaten, niet van achter een bureau, maar van in de werkplaats. Wanneer hij dat zou moeten laten is voor hem de aardigheid eraf. De activiteiten van Essex Cars bestaan uit de handel in oude (vanaf 1900) en nieuwe wagens, service en onderhoud en de restauratie van oude wagens. Rolls Royce's van 1950 zijn nog courant in het verkeer aanwezig. Niet dat een dergelijke wagen niet ver slijt, maar hij kan ten alle tijde hersteld wor den. De onderdelen worden op bestelling gemaakt in speciale bedrijven (in Engeland) die enkel onder licentie van RR mogen produceren. Ook de handelaars in RR en Bentley vallen onder controle van een RR-club in elk land, clie de betrouwbaarheid en de vakkennis van de inrichting nagaat. Het mag duidelijk zijn dat er van dergelijke garages niet te veel te vinden zijn. In Nederland slechts 2 en in België is Essex Cars de enige. Deze handel moet het dan ook niet hebben van reklame in dag- en weekbladen of van open-deur-dagen, het kliënteel is iets exclusiever. De faam van de garage circuleert in de kring van potentiële klanten die ver over de grenzen 'rijkt'. Oude Rolls Royce zijn moeilijk te vinden, zelfs wagens met heel veel werk aan. Een nieuwe kan u binnen twee maanden geleverd worden. De prijs? Die blijft zoals in de autoblaadjes 'niet medegedeeld', ook niet in De l-Ioogstraatse Maand. Voor kopers zal hij wel op de bestelbon vermeld staan, zodus weet waar je moet zijn. Dat het voor een doodgewone man moeilijk blijft om aan een Rolls te geraken is zeker, onmogelijk is het niet. Jan Raaykens bewijst het dagelijks.•

Een slalige Rol/s-Royce P/ianloni / eau 1927

venaard wordt. Een statig bewijs van rijkdom ook, want een Rolls rijden is pas echt rijk zijn. Van Rossum beschouwen we hier als de uitzondering die de regel moet bevestigen. Nu staat de Noorderkempen niet echt als een rijke streek bekend, toch geen geëtaleerde rijkdom. Het heet hier een landbouwstreek te zijn en landbouwers hebben het meer begrepen op het merk met de ster op de motorkap. Toch verschijnt daar plotseling tussen Meerle en Minderhout een garage, vroeger van doordeweekse Japanners, nu met 20 Rolls Royces en Bentley's voor de deur. Van een curiosum gesproken. De garage, Essex Cars, is eigendom van ene Jan Raaykens, een doodgewone man zoals ti en ik, afkomstig uit Baarle. Jan begon immers zoals zoveel jonge gasten van 17, 18 jaar als automecanien. Eerder toevallig in een garage van gewone Engelse wagens. Hoewel, toeval? Misschien, want van in het begin was hij aangetrokken door Engelse wagens, zij hebben voor hem een speciale charme die je in geen enkele andere wagen terugvindt. Vrij snel begon Jan Raaykens met zijn eigen garage, natuurlijk met een merk van over het

35


SPORT

_____

___ ____

lI - " L' !'l ___

_____

SPOR:T]

Sportlaureatenviering 1991 Door de stedelijke sportraad werden in de Rabboenizaal van het Spijkerinstituut de sporttoppers (sportman, sportvrouw, sportvereniging, trofee voor sportverdienste) van 1991 eens extra in de lovende woorden gezet. Opvallend is wel dat Minderhoutse mensen zomaar eventjes drie trofeeĂŤn in de wacht sleepten en dat 'De Paarden vrienden' ook veel Minderhouts bloed in de aderen heeft. Minderhout boven!

een 2de, 3-maal een 3de, 3-maal een 4de en 2-maal een Sde plaats. Het ACHTFAL LICHT blonk uit met 5-maal een Iste, 2-maal een 2de en 1-maal een 4de plaats. Het VIERTAL LICHT bleef niet ten achter en behaalde 4-maal een 3de plaats. De verkiezing tot sportploeg berust dus wel degelijk op een aantal knappe verrichtingen en zal zeker een stimulans betekenen voor al degenen die actief bij deze rijvereniging betrokken zijn!

Sportpioeg: 'De Paardenvrienden' uit Wortel Een viertal ploegen werden geselecteerd om aanspraak te kunnen maken op sportpioeg van het jaar, namelijk handboogmaatschappij 'De Nieuwe Olijftak', kruisboogmaatschappij 'De Verenigde Vrienden', gebuurtenvoetbalclub 'Vrede en Vrienschap', rijvereniging 'De Paardenvrienden'. Na heel wat gepalaber en geheime stemmingen werd deze laatste vereniging uitgekozen en mocht Alfons Pauwels uit Minderhout, in naam van de rijvereniging, de trofee in ontvangst nemen. Op een schoteltje werd dit eerbewijs hun niet gepresenteerd, integendeel, daar is veel noeste arbeid aan voorafgegaan door een heleboel sportieve paardenliefhebbers. Waardoor kregen zij licht op groen in de ogen van de Jury? 'De Paardenvrienden' kwamen naar buiten met de inrichting van een: gewestelijk ponytornooi, gewestelijke rally, clubkampioenschap, nationaal ruitertornooi van de LRV. Hun prestaties op sportgebied zijn ook niet van de minste! 48 prijzen op de gewestelijke indoors voor klasse zwaar, middel en licht. Deelname aan

'Toch knap van ons, doe hel maar eens na!' noelen de winnaars stellig gedacht hebben. V. 1. n. r. Diane Verheyen, Leo Verbaeten, Alfons Pauwels (De Pactrdenvrienden), Marcel Verbaeten.

8 gewestelijke tornooien plus het provinciaal en nationaal ruitertornooi. 14-maal een lste plaats. 10-maal een 2de plaats. 48-maal een 3de, 4de en Sde plaats. Het ACHTTAL ZWAAR A behaalde 2-maal de iste, 2-maal de 2de, 3-maal de 3de en 1-maal de 4de plaats. Plus daarbij nog een 3de plaats op het Provinciaal en een 2de plaats in het Nationaal tornooi. Het ACHTTAL ZWAAR B oogstte 1-maal

1

4V HERIJGERS Irdesleeweg 7, 2320 Hoogstrter, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

36

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOL BUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

Sportman: Leo Verbaeten Als zoon van een fervent en bekend schutter, Marcel Verbaeten, werd Leo geboren op 2 oktober 1956 te Minderhout. Het handboogschieten werd thuis met de paplepel ingegoten en op 14-jarige leeftijd, ter gelegenheid van een gezinsschieting op de Bondenkamp, hanteerde hij voor het eerst de boog. Slechts enkele jaren draaide hij mee, hing het tuig over de balk en trok de voetbalshoes aan om zich te laten gelden bij FC Boskant en de familie Van Bergen. Langzamerhand begon het schuttersbioed toch weer te kriebelen en vanaf 1984 trad hij terug op in competitie, zowel op gewestelijk als op nationaal vlak. Bij V.N.A.-Minderhout werd hij een vaste waarde in de eerste vijf- en zestallen. In 1985 behaalde hij een eerste kampioenstitel in de Noorderbond, in 1987 werd hij kampioen 3de categorie van de Noorderbond, in 1988 zag men hem terug als kampioen 2de categorie bij de Vlaamse liga, in 1989 behaalde hij titels, zoals koning bij V.N.A. en keizer van de Noorderbond en Kempense bond. 1991 mag toch wel een topjaar genoemd worden in zijn carrière: koning bij V.N.A., winnaar van de Bondenkamp Kempen-Essen met 97 punten op 100, nationaal kampioen in de 2de categorie bij de N.L.K.B.F.H.! Omwille van deze prachtige verrichtingen werd aan Leo terecht de titel verleend van Hoogstraats sportman van het jaar.


SPORT

Sportvrouw: Diane Verheyen

Fleur Massage:

Twee Nlinderhoutse dames streden voor deze felbegeerde titel, nI. wielrenster Inge Geerts en kruisboogschutster Diane Verheyen, lid van de Koninklijke St.-Jorisgilde Meerle.

Reeds op prille leeftijd zat het schieten bij haar in het bloed, maar dan op zeer amateuristische wijze, een schietkraam op de kermis fascineerde haar en de pijpjes schoot ze zonder verpinken, zoals de eerste de beste kwajongen, aan flarden. Zij huwde met Jan Gij sbrechts uit Meerle, aangesloten bij de St.Jorisgilde aldaar, en de stap om zelf het schiettuig te hanteren lag zo voor de hand. De eerste keer gebeurde het tijdens een verbroedering van de Meerlese gilde en Diane had de techniek vlug onder de knie. De toch relatief zware St.-Jansboog (16 kg) hanteren, vormde geen probleem en de pees opspannen, bleek ook geen onoverkomelijke hinderpaal. Een tiental jaren is ze reeds actief in de beweging en ze staat perfect haar mannetje. Door de collega's worden de schuttersvrouwen met respect behandeld en zeker niet als doetjes beschouwd. Diane moet kwa prestaties zeker niet onderdoen voor het sterke geslacht. Maar in de gilde zelf hebben ze weinig in de pap te brokken. Koningin worden bijvoorbeeld hoort er helemaal niet bij, dat is een duidelijke mannenklus, aan de schieting van de Hoge Gildenraad mag men niet deelnemen en tot deken aangesteld worden, hoort ook niet tot de mogelijkheden. Dan maar presteren! Regelmatig schiet ze 35 punten op 36! Doe maar na! Diane, woonachtig in de Venhoefweg te Minderhout, dankte haar titel tot sportvrouw aan haar regelmatige prestaties, ze werd tevens kampioen 1991 en ook winnaar van de algemene Rozenprijs categorie dames. Niet dat ze hiermee hoog van de toren blaast, maar de uitverkiezing vond ze toch een mooie gebeurtenis en mooi meegenomen!

• een leuk geschenk om te geven en te krijgen • een hygiënische, niet allergische spons • geeft een peeling en een massage tegelijk • te gebruiken met een weinig douche gel, waarmee men een massa schuim bekomt, daarna afspoelen met lauw water • neemt alle droge schilfertjes weg van de benen enz.

KADOTIP: VALENTIJN: - Fleurmassage - Juwelen - Make-up Meerdorp 72, 2321 Meer - Tel. 0313150598

Marcel Verbaeten behaalde 'Trofee voor Sportverdienste 1991 I)it jaar werd door de Sportraad voor de eerste keer in zijn bestaan een Trofee voor Sportverdienste toegekend. Wie hiervoor in aanmerking wilde komen moest terdege adelbrieven kunnen voorleggen en aan bepaalde criteria voldoen. Unaniem kwam Marcel Verbaeten, handboogkampioen

en promotor van deze sport, uit Minderhout als laureaat uit de bus. Ofschoon hij de laatste jaren heel wat gezondheidsperikelen kende, bleef en blijft hij zich nog altijd uiterst verdienstelijk opstellen tegenover het sportgebeuren. Sportraadvoorzitter Frans Snijers zwaaide de lof van de verdienstelijke laureaat en met reden.

Prestaties Hij is handboogschutter sinds 1956. Was

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN LOSBOUWWONING MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, MARKWIJK 10 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Goed gelegen woning met garage en tuin te Hoogstraten/Minderhout, Markwijk 10, groot 525 m 2 Ingedeeld als volgt: living, inkomhall, bureel, garage, keuken, berging, 3 slaapkamers, badkamer met WC en zolder. Kadastraal inkomen 30400. Eigendom is voorzien van distributie, telefoon en centrale verwarming met mazout (nieuwe ketel en brander). .

Bezichtiging: elke zaterdag van 2 tot 4 uur. Beschikbaar: 1 april 1992. ZITDAG: Definitief op maandag 3 februari 1992, om 17 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Hoogstraten/Minderhout. Alle inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

4-maal vice-nationaal kampioen bij de seniores en veteranen. Was 9-maal algemeen kampioen van de Noorderbond en 5-maal kampioen bij K.K.D.B. Was 2-maal lid van het vijftal dat nationaal kampioen werd. Was 4-maal medewinnaar van de beker van de Kempen. Was 6-maal medewinnaar van de beker van de Noorderbond. Was lid van het vijftal dat het nationaal record schoot en dit 6 jaar behield. Was 3-maal bij het nationaal team in het 5-landentornooi. Was lid van de nationale ploeg van 1971 tot '74 bij de seniores en in '88 en '89 bij de veteranen. Won in de loop der jaren ontelbare overwinningstrofeeën op kampioenschappen, ligawedstrijden en propagandaschietingen, plus een flink aantal rozenprijzen. Hij behaalde in 1975 het diploma van nationaal trainer. Geeft trainingen en cursussen in België en Nederland. Stond als trainer aan de wieg van handboogverenigingen in Turnhout, Poppel en Weelde. Hij gaf en geeft talrijke initiaties voor de jeugd tijdens schoolsportdagen. Is sinds 9 jaar de uitgever en opsteller van het 'Schuttersnieuws'. Is sinds het seizoen '75 sportleider van de zesdaagse van de grensschutters. Is sinds 1972 organisator van alle wedstrijden van de Noordervrienden. Is provinciaal afgevaardigd in de beheerraad van de Vlaamse liga sinds 1969. Stichter, secretaris, sportleider, schatbewaarder van de Noordervrienden sinds 1972. Administratief directeur van de arbitrageconimissie van de Liga sinds 1974. Was provinciaal technisch directeur van '76 tot '88, sindsdien provinciaal voorzitter. Is sinds 1987 voorzitter van de K.K.D.B.! Hierbij hebben we zeker nog bepaalde activiteiten en prestaties uit het oog verloren. Maar, en dit zul je zonder morren beamen, een staat van verdienste om driemaal 'U' met een grote hoofdletter, tegen te zeggen. Sportraadvoorzitter Frans Snijers huldigde zonder discussie de juiste man: MARCEL VERBAETEN!

37


SPORT

L4-I L'kiI

kl

HVV start met winst Na dc winterstop zijn bij de meeste ploegen de batterijen weer opgeladen. Anderzijds worden de schorsingen die aan het einde van de heenronde vallen, bij elkaar geteld en wie pech heeft moet drie tot vier spelers missen. Berchem was zo'n pechploeg en -lVV miste enkele Melis. Door het feit dat Ilaardemans met een knieletsel uit de winterstop kwam en de griep ook in de HVV-rangen sloop, kwam ook HVV gehandicapt aan de aftrap. Wel recupereerde trainer Andrews Tielens en Verschueren, zodat HVV op de Thijsakker voor de volle pot kon spelen. Berchem hield de deur goed gesloten, doch moest vlak voor het einde van de eerste helft een HVV-aanval stoppen met een hands in de 16-meterzone. Marco Van Dijnsen scoorde met een onhoudbare knal vanop de stip en omdat het tweede HVV-doelpunt niet wilde vallen, bleef Berchem tot aan het eindsignaal in de match. Met wedstrijden tegen kop en staart in het vooruitzicht (op Lyra en thuis tegen Beerschot) kan het klassement weer alle kanten uit, doch HVV kan zonder stress de rest van de kompetitie afwerken en dat heeft ook weer zijn voordelen. De Lyra-klip werd door de Rooikens met gunstig gevolg omzeild en eindelijk werd nog eens getoond dat men toch kon scoren. Eindstand 0-2! Bij het lezen van dit artikel is ook de match tegen Beerschot gespeeld. HVV zal zijn huid duur verkopen. Reken maar! Wedstrijden Vrijdag 31 januari: 20.00 uur: Reserven - Heultje Zondag 2 februari: 15.00 uur: Heultje - Hoogstraten VV Zaterdag 8 februari: 15.00 uur: Kapellen - Reserven 20.00 uur: Hoogstraten VV - Kapellen Vrijdag 14 februari: 20.00 uur: Reserven - Tienen Zondag 16 februari: 15.00 uur: Tienen - Hoogstraten VV Zaterdag 29 februari: 15.00 uur: Aarschot - Reserven 20.00 uur: Hoogstraten VV - Aarschot.0

K.F.C. Meerle Het eerste elftal blijft verrassende uitslagen behalen. Na de overwinning tegen Loenhout trok men met gewettigde hoop naar leider St.Lenaerts. In een sterke eerste helft kwam Meerle na een mooi opgezette aanval langs Pauwels op 0-1. Na de rust zocht en kreeg de thuisploeg de gelijkmaker op het bord. Iedereen dacht aan buitenspel, behalve de man in het zwart. Het bleef verder spannend tot aan het eindsignaal. De leiders op eigen veld in bedwang houden, dat wil toch wat zeggen! Net voor nieuwjaar moest de verplaatsing naar Loenhout nog afgewerkt worden. De eerste helft was gelijkopgaand en er werd gerust met een 0-0 stand. Na de koffie kreeg

38

[)k

SPOR: TI

'-

Loenhout een penalty, die echter door doelman Vannuffelen gepakt werd. De thuisploeg kwam kort daarna toch op 1-0, maar Meerle kreeg eveneens een penalty die door Hendrickx niet gemist werd. Beide ploegen zochten naar het winnende doelpunt, dat er binnen de reglementaire 90 minuten niet kwam. Iedereen leek reeds tevreden met een gelijkspel toen Loenhout in de toegevoegde tijd nog scoorde. De punten bleven bij rood-wit en de ontgoocheling bij Meerle was groot. Op 5 januari speelde Meerle een oefenwedstrijd tegen gebuur Meer, die met 4-2 gewonnen werd. Sterke bezoekers in de eerste helft openden de stand, maar Meerle kwam snel langszij. Beide elftallen draaiden goed en scoorden elk nog ĂŠĂŠnmaal voor de rust. In de tweede helft bleef er van het goede spel van Meer niet veel meer over en Meerle nam de touwtjes stevig in handen. Nog tweemaal scoren bracht de 4-2 op het bord. Een goede oefening en hoop op een goede herneming van de kompetitie. Die kwam er met de avondmatch tegen Dosko. Een dikke rnit over het terrein van Dos-

gens de leeftijdsgroep in de B-reeks thuishoorde. Blijkbaar was dit een goede leerschool, want dit jaar staat deze ploeg aan de kop en ligt een kampioenstitel binnen het bereik. Net voor de vakantie werd immers gewonnen van Meer dat toen op 1 puntje stond. Meer kwam voor de rust op voorsprong maar dat mocht de geestdrift niet temperen. Na de rust zagen we een ander Meerle en een grote schare enthousiaste toeschouwers zagen eerst een enig mooie gelijkmaker en konden later juichen met de winnende treffer. Dolle vreugde op en rond het veld. Meerle staat nu 3 punten los. Het is nog oppassen geblazen tegen St.-Lenaerts, maar de titel wenkt. Voor trainer Jan en voor gans K.F.C. Meerle zou dit een eerste kampioenstitel in de jeugdreeksen betekenen. Iedereen duimt dan ook voor dit kranig ploeg!!! Wedstrijden voor het eerste elftal in februari: 2 febr.: Meerle - Poppel 15 uur 9 febr.: Zandhoven - Meerle 15 uur 16 febr.: Meerle - Halle IS uur 23 febr.: Meerie- St.-Lenaerts 15 uurU

V;

Meerks hoop op een titel: VInr. -onder: Steven Daems, Kristof Van Aert, Dirk Dufraing, Tom Sneyers, Stijn Koyen en Mark Oomen. boven: Mark De Graaf, Dirk Godrie, Kurt Jacobs, Stefan Vermonden, Ben Jacobs, Jasper Dirckx. Jos Dufraing, afgevaardigde en Jan Go vers, trainer.

ko en weinig toeschouwers. Dosko viel wel aan maar werkte niet af. Meerle deed dat wel en liep langs Van Dun en Hendrickx (2x) uit tot 0-3. De thuisploeg kon alleen de eer nog redden. Na de wedstrijd trokken spelers, partners en enkele supporters naar Antwerpen voor een avondje (en nachtje) uit. Dat het huishouden van K.F.C. Meerle goed draait, werd bewezen door het aantal kaarters dat zich aanmeldde voor de eerste avond van de kaart-driedaagse. Tussen 72 andere 'Rikkers' werd Herman Mertens (Dreef) de winnaar van de eerste rit. De uitslagen van volgende ritten in volgen nummer.

nTP;T

Preminiemen B Naast ons eerste elftal richten wij graag even de kijker op onze Preminiemen B. Het elftal van trainer Jan Govers kende vorig seizoen alleen maar zware nederlagen en eindigde laatste. Dit kwam omdat het elftal toen moest aantreden in de A-reeks, daar waar het vol-

LASERSHOW - HOOGSTRATEN


SPORT

Minderhout VV: dringend het roer omgooien Na een knappe reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag is MVV een nieuwe reeks begonnen, maar ditmaal in negatieve zin! Hopen maar op een vlugge kentering zodat het klassement in de tweede ronde toch iets positiever mag gekleurd worden voor MVV! De thuiswedstrijd tegen Mariaburg liep uit op een sisser en de daaropvolgende Partij in Mariaburg eindigde zelfs op 4-1 nederlaag. Wel mocht groenwit verzachtende omstandigheden inroepen daar het met een serieus gehandicapt geheel de kamp moest aanvatten, niet minder dan vijf titularissen ontbraken op het appel en dat is voor geen enkele club een sinecure. MVV nam wel een goede start en leidde in de eerste helft zelfs met 0-1, nadat Jacq. Koyen een penalty omzette na fout op Dirk Adriaensen. De tweede 45 minuten verloor men het noorden en na vijf minuten incasseerde de

Minderhoutse portier twee doelpunten. Men drong nog even aan, de thuisploeg liet niet meer begaan en bezegelde het Minderhoutse lot met nog twee goals. Op Horendonk leverden de gasten een behoorlijke eerste helft af, maar de kroon op het werk ontbrak. In de tweede 45 minuten nam de thuisploeg het heft in handen en na twee missertjes in de bezoekende verdediging, afgestraft met evenveel doelpunten, kon MVV weer in de nederlaag berusten. Leider Gooreind kwam op bezoek! Met twee doelpunten in de eerste helft toonden de bezoekers zich hun eerste plaats waardig. MVV deed zijn best, kon niet scoren en verloor met 0-2, hetgeen resulteerde in een vierde opeenvolgende nederlaag! Wedstrijden Zondag 2 februari: 15.00 uur: Minderhout VV - Wortel Zondag 9 februari: 15.00 uur: Heibos - Minderhout VV Zondag 16 februari: 15.00 uur: Minderhout VV - SK Beerse Zondag 23 februari: 15.00 uur: Minderhout VV - Meer FC.

Geimers zorgen voor stunts Nadat de eerste herenploeg in de laatste wedstrijd van de heenronde leider AntoniusZoersel in eigen huis gingen verslaan met 0-3, is geen enkele ploeg meer veilig. Op 19/1 versloegen zij, ditmaal thuis, de nieuwe leider Mol weerom met droge 3-0 cijfers. Met setstanden als 15-6, 15-12 en 15-9 is er geen sprake van geluk. Deze ploeg is meer dan de evenknie van de beste ploegen uit de reeks. Het begin van het seizoen was nog onwennig en daardoor staan onze jongens slechts halfweg, maar het peil doet nu reeds veel hopen voor de rest van het seizoen en voor het volgende seizoen als deze ploeg bijeen blijft. Ondertussen zijn onze jongste meisjes (tot 12 jaar) zich kampioen aan het spelen, staan onze jongens en meisjes miniemen op een tweede plaats in hun reeks. Voor de jeugdbeker zijn onze jongens tot 16 jaar reeds zeker van een finaleplaats terwijl onze meisjes tot 18 jaar de heenwedstrijd van de halve finale wonnen met 3-1. In alle andere jeugdreeksen zijn ondertussen de halve finales bereikt door onze ploegen. In de competitie leiden onze dames 4 en heren 4 afgetekend terwijl onze heren 3 de leidersplaats moeten delen met twee andere ploegen. Begin januari wonnen zij tegen de

leiders met 3-0. Een verderzetting op deze manier doet een prachtseizoen vermoeden, een ideale aanloop naar ons 25-jarig bestaan van volgend jaar. Wedstrijden voor februari: 15/2: 14.45 uur: Heren 4 Malle 5 Dames 3 Malle 2 16.30 uur: Dames 2 Rijkevoc 3 Dames 4 Smash 4 18.30 uur: Heren 3 Malle 2 Dames 1 Smash 20.30 uur: Heren 2 Meerhout 16/2: 18.00 uur: Heren 1 Breendonk 29/2: 14.45 uur: Heren 4 Wevok 5 Dames 3 Vosselaar 2 16.30 uur: Dames 2 Wevok 3 Dames 4 Turnhout 2 18.30 uur: Heren 3 Turnhout 2 Dames 1 Olen 20.30 uur: Heren 2 Mechelen 1/3: 18.00 uur: Heren 1 Westmalle.• -

-

W

03-314.55.04

dc mciond F.C. Meer wil... maar mogelijkheden beperkt De winterstop is voorbij en om de conditie op peil te houden heeft het eerste elftal ervan geprofiteerd om enkele vriendenwedstrijden te betwisten. Er werd behoorlijk goed gespeeld en doelpunten werden er ook gescoord. Hopen maar dat de resultaten in 1992 ietwat gunstiger zullen uitvallen. Men doet zijn best en betere tijden zullen nog wel eens aanbreken voor het Meerse voetbal. De jeugdelftallen werkten reeds een paar competitiewedstrijden af met succes! Wedstrijden Zondag 2 februari: 15.00 uur: FC Meer - Gooreind Zondag 9 februari: 15.00 uur: OL. Essen - FC Meer Zondag 16 februari: 15.00 uur: FC Meer - Wortel Zondag 23 februari: 15.00 uur: Minderhout VV - FC Meer.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V.N.A. Wortel De blauw-witten namen op schitterende wijze revanche voor de nederlaag tegen S.K. Beerse. Na de beste wedstrijd van het seizoen won de thuisploeg op spektakulaire wijze met 6-2. Tegen de mindere goden Kaart en Achterbroek werd wel verdiend gewonnen, maar het ging niet zo gemakkelijk als het puntenverschil in de rangschikking zou doen veronderstellen. Het is geweten dat alle elftallen zich tegen een kopploeg dubbel plooien. Zo zijn de wedstrijden van de maand februari met verplaatsingen naar Minderhout en Meer zeer belangrijk. Als de jongeren van Rik Nuyts deze wedstrijden tot een goed einde brengen, zijn ze gewapend om vooraan in de rangschikking mee te draaien. De wedstrijden: Zondag 2 februari: 15.00 uur: Minderhout - VNA

..

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Zondag 9 februari: 15.00 uur: VNA - Mariaburg Zondag 16 februari: 15.00 uur: Meer - VNA Zondag 23 februari: 15.00 uur: St. Job - VNA• 39


SPORT

Helderziende Prof. Violet Willem - M.J. Roeykens Heeft u duistere punten over uw toekomst, gezondheid, enz. Schrijf met foto aan Prof. Violet, bekend door pers en T.V.

Afwerking in de Nederlandse taal. Prijs: 2000 Fr-B Prof. Violet, Quartier St-Barnabe F-83690 Sillans la Cascade (France) Tel. vanuit België 00-33.94.04.69.46

De kampioenen van de Noordervlucht

Quiévrain Roye

- oude : Frans Schrauwen - jonge en jaarse : Marcel Stoffels - oude : Jan Jansen -jaarse : Jan Govers - jon ge : Harry Jansen

Algemeen kampioen 1991: HARRY JANSEN Winnaars van de tiendaagse: Corneel Leemans en Marcel Stoffels.

Kampioenen en trofeeën!

Het nieuwe jaar in met de Hoogstraatse Reddersci ub Om het jaar goed in te zetten heeft de Hoogstraatse Reddersciub enkele bijzondere aktiviteiten op stapel staan. Het begint reeds op 14 februari; dan organiseren zij een Rescue-Party (redders-fuif) in discotheek Highstreet. Deze fuif wordt georganiseerd voor de aankoop van een reddingsboot in samenwerking met Sport City. De volgende aktiviteit zal dan de deelname worden aan de Watersportdag van Studio Briis.el en Bloso. Op zaterdag 30 mei trekt men met de geïnteresseerde leden naar Knokke-Heist om er dccl te nemen an de gratis watersport-aktiviteiten en om er de redding op de zee te verzorgen in samenwerking met de VVW-afdeling van Heist. Op zondag 31 mei is er dan de triathlon van de Stichting Triathlon Zundert op de Mosten waar men de Hoogstraatse Reddersclub aan het werk zal kunnen zien. Verder zullen de redders van de HRC ook instaan voor de veiligheid op de Mosten tijdens de zomermaanden. Op zondag 2 augustus wordt dan ook de tweede 'Dag van de Redders' georganiseerd in de Mosten met ook dit jaar weer vele attrakties. Voorts zijn er de wekelijkse trainingen in het zwembad van Beerse waar men zich kan bekwamen in het reddeiid zwemmen. Zij die lid wensen te worden kunnen zich opgeven bij Patrick Lambregts (314.68.34).0

Louis Schrijvers koning-kampioen bij De Arkduif Minderhout Kampioenendag en -viering! Een grote dag voor de Arkduif-vrienden. Met velen waren ze afgezakt naar het parochiecentrum want daar werden de trofeeën uitgereikt aan de verdienstelijke kampioenen die hier een bekroning vonden voor een heel jaar lang geduldig he7ig iijn mpt hun ge"leugelde piepers. De uitslag Louis Schrijvers: kampioen 2de + 3de eerst

getekende oude duiven Quiévrain; kampioen 2de + 3de eerst gctckcnde jaarse duiven Quiévram; algemeen kampioen lste + 2de + 3de eerst getekende jaarse duiven Roye. Smans-Sprangers: kampioen lste getekende oude duiven Quièvrain. Peeters Gebroeders: kampioen Iste geteken de jaarse duiven Quiévrain; algemeen kampioen lste + 2de + 3de eerst getekende oude duiven Roye. Francis Jansen: algemeen kampioen lste + 2de + 3de eerst getekende jonge duiven Quiévram. Verheyen Gino: algemeen kampioen iste + 2de + 3de eerst getekende jonge duiven Roye. Koning-kampioen: Quiévrain + Roye: LOUIS SCHRIJVERS 10-daagse: oude + jonge: Geets Gino en

Francis Jansen. Boven v.l.n.r.: Gebr. Peeters, Gino Geets, Stan Smans, Frans Sprangers. Onder v. 1. n. T.: Gust Schrijvers (Lage Weg), Francis Jansen, Gust Schrijvers (Minderhoutsestraat, speelt met de duiven van vader Louis).

40

Grote prijskamp: oude duiven Smans-

Sprangers; jaarse duiven: Louis Schrijvers; jonge duiven: Gust Schrijvers (Lage Weg).0


SPORT

Hoogstraatse Zaalvoetbal Competitie Rangschikking: 1. Alma ...... ... ... . ...... ...... 2. Blauw-Zwart ............... 3. De Zwaluw ................. 4. Icarus ........................ 5. Gemeentekrediet .......... 6. Van Herck.................. 7. Middenstampers........... 8. Gelmelsoc................... 9. Papillon ..................... 10. A.F. Meer .................. 11. Lepe Hoek ................. 12. De Swart ....... . ........ .... 13. Sportivo ..................... 14. Bankunie....................

16 14 16 13 15 12 16 10 15 10 15 8 15 6 16 6 15 6 16 4 15 3 15 3 15 3 16 l

1 1 29 3 - 26 3 - 24 4222 4 1 21 4 3 19 6 3 15 8 2 14 8 1 13 102 10 10 2 8 11 1 7 12 - 6 15 - 2

2de periode: 1. Alma ......... .................. ... 6 6 - 2. De Zwaluw ...................... 6 5 1 3. Middenstampers ............... 6 4 1 1 4. Blauw-Zwart.................... 6 4 2 5. Papillon ....... ... ........ . ....... 6426. Van Herck ...................... 6 4 2 7. Gelmelsoc ....................... 6 3 2 1 8. Gemeentekrediet............... 6 3 2 1 9. Icarus. . ........................... 6 3 3 10. De Swart ........................ 6 2 4 11. A.F. Meer .................... ... 6 1 512. Bankunie ........................ 6 1 S 13. Lepe Hoek ... . .................. 6- 5 1 14. Sportivo.......................... 6 - 6 Winnaar Iste periode: Blauw-Zwart.0

12 10 9 8 8 8 7 7 6 4 2 2 1 -

St.-Jorisgilde

Winterkompetitie op zes meter De St. -Jorisgilden van de verschillende Hoogst raatse kerkdorpen, aangevuld met Loenhout en Castelré organiseren tijdens de wintermaanden een indoor kompetitie op zes meter. Deze wedstrijden, oorspronkelijk misschien ondergeschikt aan de zomerkompetitie (op 61 meter), winnen steeds aan belang. Een bewijs hiervan zijn het groeiend aantal deelnemers, gemiddeld zo 'n 150 schutters per wedstrijd. Een tussenstand.

Uitslagen Atletiek Vereniging Noorderkempen Brasschaat 9/11/91: Carine Jochems: 4e senioren dames. Zandhoven 16/11/91: Eddy Jochems: 5e senioren heren. Carine Jochems: 8e senioren dames. Hoboken 23/11/91: Jan Hendrickx: 4e senioren heren. Toon De Backer: 20e senioren heren. Eddy Hendrickx: 28e senioren heren. Guido Everaert: lie veteranen heren. Bram Everaert: le scholieren heren. Roei Everaert: 2e miniemen jongens. Stabroek 30/11/91: Steven Vermeiren: 3e miniemen jongens. Michael Crauweis: 4e kadetten jongens. Peter Crauwels: 9e scholieren jongens. Eddy Jochems: 2e senioren heren. Toon De Backer: 15e senioren heren. Burcht 7/12/91: Eddy Jochems: 5e senioren heren. Kalmthout 14/12/91: Roei Everaert: 4e miniemen jongens. Sis Matthé: 7e miniemen jongens. Jim Hoefnagels: le kadetten jongens. Bram Everaert: le scholieren jongens. Guido Everaert: 5e veteranen heren. Jan Hendrickx: le senioren heren. Eddy Jochems: 3e senioren heren. Deurne 21/12/91: Toon De Backer: 16e senioren heren. Nieuwkerken-Waas 29/12/91: (stratenloop) Toon De Backer: 34e senioren heren. Marc Vermeiren: 57e senioren heren.I

Er wordt geschoten met kleine, zogenaamde zoen worden betwist te Minderhout op 1 en kolfbogen. Het is de bedoeling om, na tien 2 februari en te Hoogstraten op 15 en 16 feschoten, zo dicht mogelijk het max. van 100 bruari. punten te benaderen. Op zondag 23 februari wordt het seizoen afgesloten met een zestalschieting te MinDit is echter niet zo eenvoudig. Tot op heden, na vijf van de zeven te betwisten wedstrijden derhout.0 wisten slechts twee schutters dit maximum der punten te behalen. Marcel Verschueren van Meerle behaalde het maximum te Casteiré en Een terugblik eindigde daar uiteraard op de eerste plaats voor Jan Gijsbrechts (Meerle) en Alfons van Hasselt (Loenhout) elk met 99 punten. In Loenhout behaalde Jan Gijsbrechts de eerste plaats. Hij behaalde daar 99 punten net zoals Gery Dockx (Meer) en Staf Bleys (Wor tel). In Meer en in Wortel ging de eerste plaats respectievelijk naar Alfons Van Hasselt (Loenhout) en naar Adri Vermeiren (Meerle). Zij behaalden de eerste plaats met 98 puntcn op 100. In de, tot nu, laatst betwiste wedstrijd, te Meerle bleven de eerste plaatsen in eigen huis Jan Roeien lukte daar 100 op 100 en Marcel Vcrschucrcn was er tweede met één punt min der. Na vijf schietingen ziet de individuele rangschikking er als volgt uit: Van Hasselt Alfons Loenhout 393 Gijshregts lan Meerle 191 Verschueren Marcel Meerle 393 Dockx Gery Meer 391 Vermeiren Adri Meerle 390 Roeien Jan Meerle 390 Veiiiieijeii Jef Loeiiliout 388 Gijsbregts Emiel Terwijl de schutters van de St. -Jorisgilden de win terkompetitie afwerken, werden de kampiMeerle 388 oenen van de 'grote kruisboog' onder de eretekens bedolven. Deze prijsuitreiking had plaats Brosens August Heerle 388 te Loenhout. Op de foto van links naar rechts: Frans Horsten (Wortel) kampioen in de BEr wordt ook een rangschikking per gilde opcategorie. Jan Verschueren hoofdman van Meerle, Diane Verheyen (Meerle) kampioen bij gemaakt. Meerle staat hier op de eerste plaats de dames. Jef Van Opstal hoofdman van Meer, samen met Meerle op de eerste plaats als met 2443 punten voor Loenhout dat tot nu gilde. Willy Van Hasselt, algemeen kampioen in de Ere-categorie. Frans Van Hasselt hoofd2423 behaalde. Verder volgen Minderhout, man van Loenhout en Jan Rombouts Koning van Meer die de trofee in ontvangst neemt voor Meer, Wortel, Castelré en Hoogstraten. Jef Servaes kampioen in de A-afdeling. De laatste kompetitiewedstrijden van het sei-

41


SPORT

Vlamingen op de 'loop' in de USA De New York-marathon of 'the Ainerican Dream' van LEO EN LYDIE VAN HERCK-HENDRICKX uit Hoogstraten. (Reeds gedeeltelijk verschenen in een vorig nummer van DHM!)

Ongetwijfeld heeft iedere jogger het wél eens érgens in zijn achterhoofd. Een marathon, dat wil ik ooit aankunnen! Niet voor iedereen is dit weggelegd. Maandenlang moet je leven op dit evenement afgestemd worden. Als je daar toe bereid bent, en je wil de 'onvergetelijke' kick van je leven, dan trek je naar New York hiervoor!! De Amerikaanse grootstad is dan ook elk jaar dé internationale ontmoetingsplaats van die 'gelukkigen', die de euforische weldadige loopsfeer opsnuiven willen. Meer dan 80 nationaliteiten verschenen aan de start van die populaire happening. Vanuit België vertrokken een 60-tal gegadigden, waaronder het sportieve Hoogstratense echtpaar, Leo en Lydie Van Herck-Hendrickx. Leo en Lydie, uitbaters van een drukbezochte sportzaak aan de Vrijheid 127 te Hoogstraten, waren al lang gefascineerd door de bijzondere magie van de New York-marathon. Eens dat die 'marathonmicrobe' zich in je lichaam heeft genesteld, raak je die 'betovering' nooit meer kwijt, zo wordt gezegd! Hoe zou de Van Herck-combinatie dit klaarspeten? Wie Lydie en Leo beter kent, weet dat met hun gezonde bruisende sportinstelling alles mogelijk is, desnoods met vallen en opstaan! Hun omnisportief leventje, met o.a. activiteiten in tennis, voetbal, fietsen enz. én uiteraard joggen, is een uitstekende startbasis, maar toch...! Hoe vaak zag men hen dan ook 'puffend worstelend' in het unieke natuurkader van de Hoogstraatse Markrivier: Lydie aan de lopende band ongenadig mokerslagen aan het asfalt uitdelend; Leo, zijn imposante reuzenbody torsend als een getergde Flandrien. Bij een ontmoeting konden ze onmogelijk het trefwoord 'New York' uit hun gespreksstof bannen. Niets kon hen nog tegenhouden. Met hun klauwend leeuwekarakter vlogen Lydie en Leo op naar New York. De wereidstad New York, met als blikvanger o.a. het vrijheidsbeeld, de EmpireStatebuilding, Brooklyn, de bruggen over Long Island, the Bronx en Central Park, verkeert één weekend in het jaar volledig in de ban van het heilige lopersvuur. Voorafgaand aan dé Marathon is er de inleidende Vredesloop (Breakfast-run), waarbij alle deelnemers, gegroepeerd per land, in hun eigen taal door de organisatoren verwelkomd worden. Deze manifestatie, met haar niet te schatten ambiance, is de 'first-of-all'-oppepper voor alle atleten, een 30.000 in totaal (méér geïnteresseerden moeten geweigerd worden!). In die kleurrijke omkadering met méér dan 2 miljoen toeschouwers, vonden Lydie en Leo samen met enige tientallen andere Vlamingen, de ideale voedingsbodem tot hun prachtexploot. Leo Van Herck: Ondanks rug- en gewrichtsbandperikelen in het voorjaar was zijn conditie perfect. Hij stond nochtans met trillende benen van opwinding op de Verrazanobridge bij de start. Gelukkig kon hij zich in zijn onmiddellijke omgeving bezig houden met massage- en bandageactiviteiten, een noodzaak voor velen waarin hij zelf beroepshalve heel wat ervaring heeft opgedaan. De solidariteit onder elkaar viel hierbij erg op. 42

Haast overal waren assistentiehanden teveel. Zodoende kon hij voldoende 'relax' aan het grote avontuur beginnen. Onderweg genoot hij met volle teugen van de omgeving. Vooral het aangezicht van de First Avenue, tussen de wolkenkrabbers, in de richting van de Willisbridge, is hem bijzonder bijgebleven. Deze straat, naar die brug toe, lijkt op het eerste gezicht slechts 500m lang, maar in werkelijkheid mag men die afstand met tien vermenigvuldigen. Ook de intrede in Central Park aan de aankomst, was gewoon indrukwekkend, niet in woorden omzetbaar! De Organisatie was af. In de marathon zelf heeft hij gelukkig niet zoveel problemen ondervonden. Dit was te danken aan zijn timing en zeifdiscipline, want ondanks de euforie, moet je toch het hoofd koel houden. Dit laatste gebeurde ook letterlijk! Met zijn twee verkwikkende hoofdsponsjes onder de zweetband, kwam hij relatief fris over de finish. Het was wel iets onvergetelijks, maar nog een tweede apotheose volgde 's maandags na de wedstrijd. In de 'Daily Sport News' prijkte een foto van de atletenmassa bij het vertrek. En wie kwam er overduidelijk zichtbaar op voor? Leo Van Herck, als Vlaming in de kijker, natuurlijk toch! Lydie Van Herck-Hendrickx: Haar voorbereiding op de wedstrijd werd grotendeels bepaald door een praktijkgericht schema van Leo. Er werd daarbij veel aandacht aan wedstrijdritme geschonken, zodat ze zich in allerlei stratenlopen goed heeft kunnen klaarstomen. In New York heeft de sfeer op de Breakfastrun haar vooral geïmponeerd. Nooit zal ze het 'gedonder' van de atletenshoes op de Verrazanobrug kunnen vergeten. Enorm was het enthousiasme, zowel vanwege de toeschouwers als deelnemers. Het publiek schreeuwde hen gewoon naar de eindmeet toe. Onderweg werd heel wat sociale communicatie onderhouden met collega's. Niets is beter als men een minder moment doormaakt. Terloops denkt ze terug aan de conversatie met een Nederlandse deelnemer onderweg. Na minutenlang Engels geconverseerd te hebben, viel hun nikkel dat ze beiden dezelfde moedertaal spraken. De doortocht aan de aankomst in Central Park was voor haar persoonlijk hét tafereel. In complete extase, stak ze haar armen in de lucht, als was zij de grote overwinnaar. Geef toe, zo moet eigenlijk iedereen zich voelen als men

dergelijke prestatie neerzet. Je moet maar eens het boek van de Nederlandse TV-presentator Fred Oster lezen over de New York-marathon, dan weet je precies wat zij bedoelt... Voor Lydie en Leo was deelnemen, stemming proeven en aankomen, duidelijk het voornaamste. Hun respectieve tijden over deze marathon: Leo: 4u6min., Lydie: 5u27min. Niet onaardig als amateur-debutant. petje af!! De enige echte New Yorkse-marathon vormde voor de Hoogstraatse combinatie dus een supergebeurtenis als Vlaming in de wereld. Er zijn wellicht lezers, die door dit relaas te lezen, eveneens de kriebels krijgen. Inderdaad, zelfs als laatst aangekomene, word je op identieke wijze verwelkomd als de eerste topatleet! In een vorige uitgave van deze loopwedstrijd liepen reeds Vlamingen mee in het T-shirt van de VIW-vereniging (VIW = VLAMINGEN IN DE WERELD. Deie vereniging is over de hele wereld vertegenwoordigd en heeft als doel: Vlaamse emigranten begeleiden, de Vlaamse cultuur en het toerisme propageren in het buitenland, de contacten tussen Vlamingen en andere volkeren en culturen verbeteren, bevorderen ... !) Komt er misschien ooit een VIW-delegatie van Vlamingen uit de hele wereld aan de start bij het Vrij heidsbeeld? Wie hierin geïnteresseerd is, mag Marc Terreur, Leemstraat 29, 2320 Hoogstraten, tel. 314.78.84, alvast een seintje geven. (Marc Terreur)

Ongevallen Zaterdag 14 dcc. '91 reed Jack Jansen, Heerleseweg ib, Meer rond middernacht tegen een verlichtingspaal aan de Meerseweg. Er was zware schade. Donderdag 19dec. om 14,45 uur botste aan het kruispunt Meerseweg en Rooi te Meer de auto bestuurd door Louisa Verheyen, Dreefweg 5, Meer, met de lichte bestelwagen bestuurd door Marinus Jaspers uit Breda. Er was lichte schade. Aan de Desmedtstraat te Minderhout botste op dinsdag 24 dec. om 21.40 uur de auto bestuurd door Ene Thielemans (34j), Burg. Jespersstraat 17, Meerie met de auto bestuurd door Sigmond Szatmani Szabo, Blauwbossen 11, Minderhout. Ene Thielemans werd hierbij licht gekwetst evenals de 6-jarige lbolya Szatmani-Szabo die in de tweede auto zat. Er was zware schade. Vrijdag 3jan. '92 reed de bromfietser Dave Hendrickx (16j), Pastorijstraat 5, Wor tel om 23.15 uur tegen de duiker aan de Eekhofstraat 78 te Rijkevorsel. Hij werd hier bij zwaar gekwetst. Zondag 5jan. om 13,15 uur botste aan het kruispunt Gravin Elisabetlaan en Vrijheid de auto bestuurd door Maria Adriaensen, Maxburgdreef 80, Wuustwezel met de auto bestuurd door Adriaan Maas uit Ulicoten. De 23-jarige inzittende eveneens uit Ulicoten, werd licht gekwetst. Aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en Loenhoutseweg botste zondag 12 jan. om middernacht de auto bestuurd door Johan Cools uit Lommel met de auto bestuurd door Jozef Govaerts, l-Ioogstraatsebaan 84, Baarle-Nassau. Er was zware schade. Zondag 12jan. om 1 uur reed Gert Brosens, Hoogeind 74/C tegen een boom aan de Stnijbeekseweg. Er was lichte schade.


Burgerlijke stand

le:-Q3 ~~ Geboortes 2 december: Siel, dochter van Katelijn Michielsen en Jozef Vinckx, Karel Boornstraat

Gazet van Hoogstraten 1892-1913 Op het einde van de 19de eeuw zijn er gelijktijdig een aantal factoren aanwezig die een verklaring kunnen geven voor het ontstaan, de groei en de bloei van de weekbladpers ook en vooral op het platteland. Haast elk dorp en elk belangrijk gehucht heeft in die tijd een lagere school met een of meerdere goed gevormde onderwijzers. Steeds meer kinderen volgen dit basisonderwijs en blijven ook langer naar school gaan. Het aantal mensen die goed kunnen lezen en schrijven groeit sterk. Ook het groeiende Vlaams bewustzijn, de opkomst van een Vlaamse literatuur en de ontwikkeling van het verenigingsleven zorgen in die tijd voor een gunstig leesklirnaat en ontwikkelen de belangstelling voor het maatschappelijk leven. Dagbladen waren voor veel mensen te duur en hun eerste succes bleef dikwijls beperkt tot de steden en bij de burgerij. De weekbladen veroverden het platteland en elke belangrijke gemeente of streek kreeg op korte termijn zijn eigen 'gazet'.

Louis Van Hoof Op zaterdag 13 augustus 1892 verscheen het eerste nummer van de Gazet van Hoogstraten, katholiek nieuws en aankondigingsbiad. In een omzendbrief had Louis Van Hoof, drukker-uitgever te Hoogstraten, het publiek vooraf bericht dat weldra een nieuweling de rangen van de katholieke weekbladpers in de Kempen zou komen aanvullen. Vanaf het begin werd gedrukt op een bladspiegel van 55x36,5 corn. Het eerste nummer telde vier bladzijden waarop de tekst over drie kolommen was ingedeeld. De abonnementsprijs voor een jaar bedroeg 4 fr. en voor 6 maanden 2,50 fr. Onder de titel 'Ons Streven' legde de uitgever de gedragslijn bloot die de Gazet van Hoogstraten zou volgen: 'Voor Godsdienst, Taal en Vaderland en... wij zullen met eene bijzondere voorzorg op de belangen onzer gemeente en op die van het kanton letten'. In de keten der regionale weekbladen uit de Kempen, gevormd door o.a. Turnhout, Herentals, Mol en Geel, was Gazet van Hoogstraten de ontbrekende schakel voor het noor-

29, Hoogstraten. 5 december: Stef, zoon van Gert Bevers en Veerle Geens, Beekakker 8, Meer. 6 december: Wouter, zoon van Walter Faes en Anita Geentjens, Terbeeksestraat 19, Meer. 8 december: Jolien, dochter van Marc Van Weereld en Suzanna Jansen, Mgr. Eestemansstr. 39, Meerle. 10 december: Veerle, dochter van Dirk Pleysier en Annie Peeters, Lod. de Konincklaan 339, Hoogstraten. 11 december: Anke, dochter van Eddy Hendrickx en Marian Jacobs, Burg. Glenissonstraat 21, Meerle. 18 december: Leen, dochter van Jozef Koyen en Anita Severijns, Spieringstraat 3, Meerle. 18 december: Ben, zoon van Frans Adriaensen en Catharina Snoeys, Venneweg 7, Meer. 18 december: Steven, zoon van Luc Van Ceulen en Greta Verhoeven, Hinnenboomstraat 44, Minderhout. 19 december: Jonas, zoon van Ludo Bevers en Annita Snoeys, Maxbrugdreef 25, Meer. 21 december: Susan, dochter van Luc Gijsbregts en Els Bastyns, Van Aertselaerstraat 31, Hoogstraten. 21 december: Sarah, dochter van Luc Aerts en Brigitte Boermans, Loenhoutseweg 38, Hoogstraten.

___

Huwelijken

6 december: Marcel Verhoeven, Beemden 25, Minderhout en Joanna Aerts, Baarle-Nassau (NL). Nieuw adres: Langenberg 1, Wortel. 13 december: Francis de Laat en Antonia Jacobs, Mariaveld 12, Minderhout. 20 december: Dirk Van Daele, Stationsstraat 124, Waasmunster en Maria Vlaminckx, Gelmelstraat 22, Hoogstraten. Nieuw adres: Stationsstraat 124, Waasmunster. den van de Kempen, het land van Hoogstraten en het omliggende. Men moet zich realiseren dat in die tijd dagbladen en tijdschriften in de landelijke gebieden nog zeer weinig afzet vonden, de radio nog geen gemeen goed was en de televisie nog onbekend, zodat de mensen voor informatie bijna uitsluitend op het plaatselijk weekblad waren aangewezen. Meteen is duidelijk welke belangrijke rol dergelijke informatiebron in die omstandigheden kon vervullen, voor welke verantwoordelijkheid de uitgever zich geplaatst zag nu hij, wellicht onbewust, door zijn krant zich in zekere zin een machtspositie verwierf, niet alleen tegenover zijn rnedeburgers, maar evenzeer

30 december: Anton Segers en Sandra Bruijns, Tinnenpotstraat 21 a, Hoogstraten. 31 december: Francis Vissenbergh en Lisette Punt, O.L. Vrouwstraat 2, Meerle.

FE 0,000iE7

O

1 december: Julia Segers, 75 jaar, weduwe van Adrianus Herrijgers, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 2 december: Constant Van Boxel, 72 jaar, ongehuwd, Voort 9, Meerle. 4 december: Albert Dockx, 60 jaar, echtgenoot van Maria Tilburgs, Salm Salmstraat 24, Hoogstraten. 6 december: Angelina Boenders, 70 jaar, weduwe van Emiel Spanenburg, Jaak Aertslaan 7, Hoogstraten. 8 december: Jozef Lambrechts, 66 jaar, ongehuwd, Moerstraat 3, Hoogstraten. 10 december: Magdalena Cordenier, 78 jaar, weduwe van Carolus Vandenhende, Nieuw Dreef 25, Meerle. 13 december: Juul Noeyens, 69 jaar, echtgenoot van Mara Swaegers, St. Janstraat 7, Wortel. 18 december: Adriana Bax, 48 jaar, echtgenote van Francis Keustermans, Grote Plaats 15, Wortel. 25 december: Elisabeth Sprangers, 84 jaar, weduwe van AloĂŻs Borremans, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 25 december: Maria van Luijt, 51 jaar, echtgenote van Albert Jochems, Vooraard 28, Minderhout. 31 december: Peiman Jafari Nassabian, 26 jaar, Oude Weg 20, Wortel.

De familie Frans Onincx en kinderen danken Dr. Van Caesbroeck, Paula Torfs, Nelly Geysmans en alle verpleegkundigen van de kunstnierafdeling van het AZ-ST.-JOZEF, alsook de huisdokter, taxi Haest, K.B.G.Minderhout, geburen, vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming betoond bij het overlijden van MEVROUW JULIA SIMONS.

ten overstaan van de plaatselijke overheid. De vier bladzijden kleine tekst werden gevuld met het belangrijkste buitenlands en binnenlands nieuws, maar ook algemene bijdragen over sociale, economische, religieuze en culturele onderwerpen. Het nieuws uit de omliggende gemeenten en vanuit het verenigingsleven kwam ook uitvoerig aan bod. Ontspanning kon men tenslotte vinden in een gevarieerd mengelwerk. Biezondere medewer kers uit eigen streek verhoogden ongetwijfeld de standing van de krant die praktisch in ieder gezin werd gelezen.•

(Bron: Liber Amicorum Jozef Lauwerys) 43


RIJDEN*##

IS PLEZANT, .

Rijden is plezant, telefoneren niet! Alvorens over te gaan tot de orde van de dag, wil ik even langs deze weg mijn gal spuwen, en dit in verband met het telefoonverkeer vandaag de dag, met grote firma's en vooral met ministeries of andere openbare lichamen. Gesteld dat U met een probleem zit waarvan de beknopte verwoording toch al vlug een tien â vijftiental zinnen van gemiddelde lengte in beslag neemt, wat met de steeds verderschrijdende complexiteit van onze huidige samenleving van staal, beton en cafeïnevrije koffie beslist niet uitzonderlijk is, en U wilt hierover telefonisch advies of opheldering vragen bij een bevoegd ambtenaar.

101

GM —

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer Eerst moet U erop rekenen dat men tenminste een halve minuut de telefoon laat rinkelen alvorens men opneemt. U heeft ondertussen al gecheckt of U niet juist in zo'n koffiepauze zit, die doorgaans van 9.30 uur tot 11.15 uur in de voormiddag en van 14.14 uur tot 15.45 uur in de namiddag duurt, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Enfin, er wordt dan toch eindelijk opgenomen. Reeds wijs geworden door eerdere ervaringen begint U niet direct met heel uw verhaal van wal te steken, want de telefoniste is er enkel om U door te verbinden, wat zij dan ook zegt: 'Meneer, ik verbind U door'. Dan krijgt U voor het eerst, maar zeer zeker niet voor het laatst, een tot zijn rudimentairste tonen herleid kremmegelaskarretjesarrangement van één of ander pentatonisch thema te horen, dat uw oor blijft teisteren gedurende de volgende twee minuten. (Ik moet dan altijd aan de film 'Close encounters of the third kind' denken. Lezers die hier andere ervarin

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF 44

gen mee hebben kunnen mij steeds daarover schrijven). Ook aan die marteling komt tenslotte een einde, de muziek valt stil en U wordt verbonden met een zg. open lijn waardoor U allerlei vreemde kantoorgeluiden en stemmen hoort, dikwijls in een afgrijselijk dialect waarvan U dacht dat het al lang uitgestorven was. Zo hoorde ik vorige week een vrouwenstem zeggen: 'Het droide nog wel mor onze Gommaar was eral afgesproengen', waarna ik mij de godganse dag verder, als ingenieur, het hoofd heb liggen breken over de intrigerende vraag wat er dan nog wel zou kunnen blijven droien nadat Gommaar erafgesprongen was. Eindelijk krijgt U dan een ambtenaar aan de lijn waartegen U voor het eerst uw probleem uiteenzet - waarop U uiteraard, via het kremmegelaskarretje doorgeschakeld wordt - om via Gommaar of 'ons Markske' - uiteindelijk bij een mevrouw terecht te komen die terzake wel bevoegd doch toevallig afwezig, enz. enz. enz. en dit wel een kwartier aan een stuk. Opmerkenswaardig daarbij is een licht schaamtegevoel dat ons overvalt wanneer wij vier of vijfmaal na mekaar eenzelfde verhaal in krek dezelfde bewoordingen moeten vertellen. Waar komt dat, antropologisch gezien, vandaan? Is het omdat wij door die herhaling, waardoor we elke keer iets van de oorspronkelijke motivatie verliezen, ineens het gevoel krijgen dat wij onszelf 'naspelen'? Verder onderzoek dringt zich op. Dit onderzoek zou er misschien toe kunnen leiden dat het

4

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

zegd vind ik dat allemaal zeer vermoeiend en oninteressant. Ik heb echter nog wel 1 bizar autoberichtje liggen dat mij mateloos boeit. Het komt uit een Indiase krant en luidt als volgt: Een jongeman, Dan Jaimunm die nu 42 jaar oud is, heeft zich, uit boosheid, reeds 22 jaar opgesloten in zijn kamer. De ouders van Dan Jaimun vroegen met tranen in de ogen aan de lezers van het blad Daily News, om met ideeën aan te komen, waarmee ze hun zoon zouden kunnen overtuigen zijn kleine slaapkamer te verlaten. Hij leeft daar met een lamp, een radio en een toilet. Dan Jaimun laat alleen zijn jongere zuster binnen. Maaltijden worden voor de deur gezet. De langdurige boosheid van Dan begon in 1959 toen zijn ouders weigerden voor hem een auto te kopen. Tot volgende maand! W. Vanfraeyenhoven (Ir.)

N.V. GARAGE VAN USSEL

IIDLYH GARAGE HOGA B.V.BIIA L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 steeds maar opnieuw gedwongen herhalen in dezelfde bewoordingen van een eenvoudig verhaal en dit gedurende uren aan een stuk een efficiënte foltering blijkt te zijn die elke weerstand van zelfs de sterkste persoonlijkheid in een mum van tijd weet te breken als een aansteker, want lucifers worden vandaag de dag niet meer zoveel gebruikt. Over tot de orde van de dag nu: de automobiel. Eerlijk gezegd reikt het automobielgebeuren mij tot aan de lippen, met al die publiciteit rond het salon te Brussel. U heeft het wellicht allemaal reeds gelezen: de Febiacstudie en de Greenpeace-reactie, Prins Albert die een groot autokenner blijkt te zijn, getuige de alerte vragen die hij stelde tijdens zijn rondgang door het salon, enz. Heel eerlijk ge-

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


MUZIEK tot de top van de Hollandse scene, al dient de verovering van België nog te beginnen. Het komende festivalseizoen zal daar ongetwijfeld wat aan doen, maar vooraleer het zover is, kan je het trio aan het werk zien in Cahier de Brouillon. Op 29 februari komen er barsten in je ruit (en dat kan maar een keer om de vier jaar!) De toegangsprijs voor beide optredens bedraagt 200 fr. Mark Sprangers (03/314 3264) kan je nog meer vertellen over de beide optredens en ook over het optreden van de Duitse top-hardcoregroep Gingo the Lunch. Zij zijn te gast in Hoogstraten op 22 maart. El

Nonkel Ney

Fusieswing Cahier 41e Brouillon Op 8 februari is het Britse trio Thee 1-leadcoats te gast in Cahier de Brouillon aan de Hoogstraatse vrijheid. Dit trio werd opgericht door de kleurrijke duivel-doet-al Billy Childish (letterlijk vertaald: Billy Kinderlijk) en Bruce Brand, die beide ooit deel uitmaakten van o.a. de legendarische psychedalische kultgroep The Pop Rivets, Thee Mighty Caesars en The Len Bright Combo. Johnny Johnson (The Cannibals en The Vibes) vervolledigt de groep. Thee Headcoats brengen snelle, vettige en geoliede sixties R & B, af en toe neigend naar rockabilly die ze meebrachten uit hun vroegere carriere bij de geciteerde bands. Drie eipees staan op hun palmares: 'Headcoats Down!', 'The Earl of Suave' en 'The Kids are All Square'. Een energieke live-set, die volledig gedragen wordt door de gekheid van Billy Childish, bezorgde Thee Headcoats, ook in ons land, een geweldige podiumreputatie. The Headcoats is een niet te missen act, waarvan Lux Interior en Poison Ivy van The Cramps ooit verklaarden: 'Thee Headcoats is onze favoriete groep. We kochten hun albums in Hollywood en het zijn momenteel de enige waar we naar luisteren.' Op zaterdag 8 februari davert Hoogstraten weer op haar grondvesten en maakt de Kempen opnieuw een uniek clubconcert mee. Op Schrikkeldag 29 februari komt de Amsterdamse gitaargroep Spo-Dee-O-Dee naar de Hoogstraatse Cahier de Brouillon Zanger/gitarist Ross Curry, drummer Jan Hoitman en bassist Ralph Brink werden in een mum van tijd een van Nederlands meestbesproken en vooral veelbelovende bands. Hun harde groepsgeluid moest al diverse vergelijkingen doorstaan met The Black Crowes, Living Colour en Faith No More, maar dat horen de heren zelf liever niet zijzelf houden het op een stijl die alle mogelijkheden inhoudt die liggen tussen Otis Redding en Led Zeppelin. Eind 1991 zag hun debuut CD 'Goin' Walkabout' het levenslicht, met Fatal Flowers-lid Richard Janssen als producer. De plaat kreeg tot op heden alleen maar lovende kritieken. Ook op het podium behoort Spoo-Dee-O-Dee

Nonkel Ney is één van die vaste waarden in de grensstreek. De afgelopen jaren trad hij, samen met zijn R & B Band, op in alle mogelijke cafés in de streek en stond hij zowat op alle regionale festival- en kermispodia. Een keer per jaar zet de groep de Wortelse Parochiezaal op stelten. De zesde editie gaat door op 22 februari. In het voorprogramma staat FuH House ('t zal daar wel volle bak zijn zeker?). En daarna is het tijd voor Nonkel Ney en zijn vernieuwde R & B-Band. U maakt op 22 februari kennis met de nieuwe drummer Giel De Wijs en de nieuwe gitarist Dirk De Ruyse. Vanaf 20 uur gaan de deuren van de Wortelse parochiezaal open en als u 150 fr. te voorschijn tovert, dan mag u nog binnen ook. Meer informatie en voor kaarten, bel je 'Nonkel' Ney Michiels op 03/314 65 03. El

Unpiugged ieuodclub de Mussenakker uit Meer gaat er weer tegen aan met het organiseren van optredens.

De afgelopen maanden passeerden weer regelmatig topgroepen door de Meerse Donckstraat. Zaterdag 1 februari komt La Fille D'Ernest. Meer informatie hierover vind je in de vorige Maand. En voor 15 februari wist de Mussenakker Derek and The Dirt te strikken. Derek and The Dirt zijn geen onbekenden in de Hoogstraatse omgeving. Afgelopen zomer mochten ze Rock Spiraal afsluiten en een jaar eerder sloten ze Akkerpop af na internationale grootheden als Nick Lowe en Urban Dance Squad. De Mussenakker behoort tot de 16 geselecteerde clubs om Derek and The Dirt unplugged (akoestisch dus) te ontvangen. Eigenlijk was dit aanbod niet echt een verrassing. Tijdens Akkerpop '90 kreeg Derek and The Did het volledige vertrouwen van de Mussenakker als afsluiter na gerenommeerde artiesten als Nick Lowe en Urban Dance Squad. Eerder moest de Mussenakker het aanbod van een dubbeloptreden van Derek en The Wolfbanes afwijzen, bij gebrek aan een geschikte zaal in het Hoogstraatse. Op 15 februari laten Dirk Dhaenens (zeg maar Derek), Pim Wolf, Jan de Vos en Martin Alleman hun versterkers thuis. Geen electrisch gitaargeweld dus, maar wel een rustig onderonsje, waarin de stemharmonie meer tot zijn recht zal komen. Naast de nummers uit hun twee lp's waaronder het fantastische Oh By The Way, staan er ook nog een aantal covers op het programma, waaronder 'Back in the USSR', 'The Letter' en 'Video Killed the Radiostar'. Ook een zestal nieuwe nummers kan je horen op zaterdag 15 februari. Wees maar zeker dat de Mussenakker te klein zal zijn! El Nog steeds gebeurt het dat berichten te laat toekomen en zodanig niet opgenomen kunnen worden in Fusieswing. Voor de maarteditie, moet uw informatie binnen zijn voor 7 februari. Toesturen aan: Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Meer of bellen op: 031315 8129. •

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278 45


Op stap ïn...

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Café - feestzaal

Woensdag en donderdag gesloten

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

vzw Mussenakker Meer

-,

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Geopend; vrijdagavond vanaf 20(50 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

DE.

ÇLLM LL Gemelstraat

14116

Tel: 0313 14.83 .11

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 februari: HOBBYTENTOONSTELLING van KAV en KWB in het parochiecentrum Pax van 14.30 tot 20 uur en KAARTAVOND-RIKKEN om 20 uur. KWIS-avond, ingericht door JNM om 19 uur in het J. Spannenburgmuseum (oude gemeenteschool). Zondag 2 februari: HOBBYTENTOONSTELLING van KAV en KWB in het parochiecentrum Pax van 10 tot 20 uur. Woensdag 5 februari: VOLKSDANSEN, ingericht door KVLV, 13.30 uur in de Fax. Donderdag 6 februari: LOURDESVERGADERING van de KVLV en INFOVERGADERING over 'Moe zijn is gezond!?' in de Pax om 14 uur.

BROUWERSHUIS HOOGSTRATEN

Het cafe vom jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03/314 32 64 Ook op woensdag.

1

i taverne G1melstraat 7 21

HOOGSTRATEN Tel.03/314 7748

al

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS 46

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

REStAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEM1NAR1E

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/3 14.32.45 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. Vrijdag 7 februari: JOKKEN en SLAGEN HALEN van de Wielertoeristen in de zaal Pax om 19.30 uur. TONEEL 'De Nacht van S. Bernstein', door Toneelgroep Tinello, om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Zaterdag 8 februari: TONEEL 'De Nacht van S. Bernstein', door Tinello om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Optreden THEEHEADCOATS (Engeland) in Cahier de Brouillon. Zondag 9 februari: TOERISTISCHE IDEEEN-NAMIDDAG van Vakantiegenoegens in de Pax om 14 uur. Dinsdag 11 februari: VOLKSDANSEN, ingericht door KVLV-jongeren om 20 uur in de Fax. Woensdag 12 februari: IK WIL WEL GELOVEN, MAAR... WAT? door Marcel Verhelst in het Seminarie-auditorium om 20 uur, ingericht door DEWEVO en Davidsfonds.

Donderdag 13 februari: MUSICAL-REVUE 'Broadway-Baby' door het Kon. Ballet van Vlaanderen in de Rabboenizaal-Spijker om 20 uur, georg. door de Kunstkring Spijker. Zaterdag 15 februari: COMPUTERCURSUS van het Davidsfonds van 9.30 tot 11.30 uur in het VITO (eerste les). De cursus omvat 10 lessen. Vlug inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt; bij François Verschueren, Lindendreef 21, Hoogstraten. (Tel. 03/314.11.88) Dinsdag 12 februari: VOLKSDANSEN, ingericht door KVLV-jongeren om 20 uur in de Fax. Woensdag 19 februari: ophaling GROOT HUISVUIL. Dinsdag 25 februari: Prov. AGRADAG van de KVLV in Malle van 9.30 tot 16 uur. INFO-avond voor ouders over 'Straffen en belonen', dr. H. Damiaens (tv-medewerker Oogappel) om 20 uur in het Seminarie. INFO-avond voor ouders over 'Zin of onzin van het PMS', door PMS-directeur De Pauw, om 19.30 uur in het VTI-Spijker. Donderdag 27 februari: BEZINNINGSDAG van de KVLV van 10 tot 15.30 uur in de abdij 'Koningshoeve' te Tilburg. Vrijdag 28 februari: JOKKEN en SLAGEN HALEN van de fanfare Ste. Cecilia in het eigen lokaal om 19.30 uur. Zaterdag 29 februari: KARNAVAL van fanfare St. Cecilia met uitstap en verkleed bal in eigen lokaal. Optreden SPO-DEE-O-DEE (Amsterdamse gitaargroep) in Cahier de Brouillon. TENTOONSTELLING 'PLASTISCH WERK VAN LOUIS PAUL BOON' Van vrijdag 31januari t/m zondag 16 februari in de IKO-Galerij, Dr. Versmissenstraat 7; Open tijdens de weekends, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur; Tijdens de week groepen na afspraak. Telefoneren naar 03/314.75.54 of 03/314.50.07.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY

GORRENS-VERVOORT

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel

Tel. (03) 314 53 28

WORTEL Zaterdag 1 februari: opvoering van VLADIMIR door toneelgroep Willen Is Kunnen, om 20 uur in de parochiezaal.


1

1

KALENDER Zondag 2 februari: opvoering van VLADIMIR door toneelgroep Willen Is Kunnen, om 20 uur in de parochiezaal. Donderdag 6 februari: KOKEN met KVLV om 19.30 uur in de parochiezaal (ook op 6, 13, 20 en 27 februari). Dinsdag 11 februari: ledenvergadering van KVLV met info over 'Verdriet en Troost'; ook trekking Lourdesreis, in de parochiezaal om 13.30 uur. Zaterdag 22 februari: optreden NONKEL NEY met voorprogramma FULL HOUSE, ingericht door het Slot in de parochiezaal.

MEERLE Zaterdag 1 februari: kennismaking met de NIEUWE WERELDWINKEL-WIJKWINKEL bij Francine Anthonissen, Mgr. Eestermansstr. 7. Iedereen is uitgenodigd op de koffie van 14 tot 16 uur. Zaterdag 8 februari: toneelopvoering van HOOGSPANNING-LEVENSGEVAARLIJK (modern blijspel) door de Chiro, om 14 uur voor de kinderen, om 20 uur voor de volwassenen, in de parochiezaal. Dinsdag 11 februari: info-avond over LIEVER VRIJER (opvoeding hedendaagse jeugd), ingericht door KWB-KAV, om 20 uur in de parochiezaal. Dinsdag 18 februari: gespreksavond over KULTUUR OM EN ROND DE WONING, ingericht door KAV om 19.30 uur in de parochiezaal. Woensdag 26 februari: BLOEMSCHIKKEN om 19 uur in de parochiezaal, ingericht door KAV. (ut - rcauraril

DE GRENS Sirijheek 16 Tel .31 S910 7 aniili Nederland 09-3233!

vzw 'HET SLOT' Wortels Jongeren café zonder pretentie /

.

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u

-

TEL

Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30

MINDERHOUT Zaterdag 1 februari: JOKPRIJSKAMP in het PC om 19.30 uur, ingericht door De Arkduif. RIJLESSEN in het PC, om 9 uur, ingericht door KWB. Maandag 3 februari: HANDWERKEN van 13 tot 16 uur ingericht door KVLV. Gewestel. bijeenkomst van KVLV over BIOETHIEK, LEVEN, ZEDENKUNDE om 19.30 uur in PC.

Dinsdag 4 februari: gewestvergadering van AGRA: LAND- EN TUINBOUW, EEN KWETSBARE SECTOR', om 13.30 uur in het PC. VOLLEY-BAL in de sporthal van het Spijker van 21 tot 22.30 uur, ingericht door KVLV (wekelijks op 11, 18 en 25 februari). Donderdag 6 februari: YOGA in het PC van 19.30 tot 20.30 uur, ingericht door KVLV (ook op 13 en 20 februari). Zaterdag 8 februari: RIJLESSEN van KWB, om 9 uur in het PC. Dinsdag 11 februari: DANSEN in het PC, van 13 tot 15.30 uur, ingericht door KVLV (ook op 18 en 25 februari). Woensdag 12 februari: KOOKLESSEN 'Rondom peulvruchten'; groep 1 van 13 tot 16 uur, groep 2 van 19 tot 22 uur, ingericht door KVLV. Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

FRITUUR - EETHUIS

hn1ijztui /,

arici9 183 us1rateu

031314 66 65 (ugt & Liliauc Zaterdag 29 februari: KAARTAVOND Brassband Ste.-Rosalia vanaf 19 uur in de ZVKV voor een versneden varken en na elke ronde ook rondeprijzen.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 8 februari: Viering 50-JARIG BESTAAN van biljartclub Krijt op Tijd bij Den Bud. Maandag 10 februari: Tuinmateriaal voor BLOEMSCHIKKEN, ingericht door KVLV. Dinsdag 11 februari: KOKEN, gerechten met bier, ingericht door KAV. Zaterdag 17 februari: Jong KVLVvergadering. Vrijdag 28 februari: TEERFEEST KLJ. CARNAVALSOPTOCHT voor de kinderen.

Café

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. Zaterdag 15 februari: K.AARTPRIJSKAMP ten voordele van de fietsclub in het KBG-huis; begin om 19.30 uur. Zondag 16 februari: INDOOR voor pony's in de Blauwbossen, ingericht door LRV. Woensdag 19 februari: KOOKLESSEN groep 1 van 13 tot 16 uur, groep 2 van 19 tot 22 uur, ingericht door KVLV. Zaterdag 22 februari: TEERFEEST van De Arkduif in het PC. KARNAVAL van de basisschool. Dinsdag 24 februari: HANDWERKEN in het PC van 13 tot 16 uur, ingericht door KVLV. Zaterdag 29 februari: VLAAIENVERKOOP van de oudervereniging.

MEER Zaterdag 1 februari: Optreden van LA FILLE D'ERNEST in de Mussenakker. Donderdag 13 februari: KWB-KOOKLES voor mannen om 19 uur in de parochiezaal. Vrijdag 14 februari: KAARTAVOND KFC Meer-jeugd vanaf 19 uur in de kantine. Zaterdag 15 februari: Optreden van DEREK AND THE DIRT (akoestisch) in de Mussenakker. Dinsdag 18 februari: Ophaling GROOT HUISVUIL. Woensdag 19 februari: JKAV naar de Warande voor De Nieuwe Snaar. Donderdag 20 februari: KWB-KOOKLES voor mannen om 19 uur in de parochiezaal. Donderdag 27 februari: KWB-KOOKLES voor mannen om 19 uur in de parochiezaal.

discobar

1f. Mh

,

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Goedkoop mailen! Met de speciale voorkeurtarieven van de post natuurlijk! Inlichtingen op uw postkantoor of bij de Gewestelijke Commerciële dienst:

03/234.06. 10, toestel: 130, 131, 132, 133, 158.

Kwafiteit hoeft

niet duur te zijn

GRAPHIC DESIGN Patrick Larnbregts 03 / 314 68 34

Reklame en drukwerk 47


v --

•iiiiii Ongevallen Brandweer 314.42.43

)z

.

Het Belgische Rode Kruis

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

RIJKSWACHT: 314.50.08

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN

-

-

CONTAINERDIENST

-

HUISDOKTERS

~

VAN SPAANDONK

JOS SERVAES

Van zaterdag 8 uur tot maandag 8 uur. Meerdorp 79

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek

k7Z14ç

UoeJ,st

Koekhoven 5 Rijke vorsel -

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 031314.34.37

M

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Meerle tel: 031315.79.50 00

Indoor tennis squash

&

Wde"

snooker Tennisclub vzw

VRIJHEID

4chrelsestraat 72

2320 Hoogstraten

T!. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

luivii en klein P

A

/

7n BART VORSSELMANS 14

2322

M:nclerhoui

Vrijheid 251 2320 Hoogstraten

Dreef 34A, Meerle, tel. 315.87.15. 8 en 9 februari: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, te!. 314.57.84. 15 en 16 februari: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. 22 en 23 februari: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.81.21. 29 februari en 1 maart: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

Achtelsestr. 1

TeL 03/315 75 26

1-let Hoogst raats Balloon Team

Te1.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF

Van 31 januari tot 7 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24 Van 7 tot 14 februari: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66 Zaterdagvoormiddag 8 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68 Van 14 tot 21 februari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 45. Tel. 315.73.75 Van 21 tot 28 februari: APOTHEEK

GEERTS, Kerkdreef 20, St. JozefRijkevorsel. Tel. 312.12.20 Zaterdagvoormiddag 22 februari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68 Van 28 februari tot 6 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75

1 en 2 februari: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar. Tel. 014/61.58.50 8 en 9 februari: K. WITHOFS, Leopoldstraat 56, Merksplas. Tel. 014/63.47.48 15 en 16 februari: S. ACKAERT, Lindenlaan 72, Beerse, tel. 014/61.22.03. 22 en 23 februari: L. BASTIAENS, Gr. Elizabethlaan 4, Hoogstraten, tel. 314.66.16. 29 februari en 1 maart: C. BROSENS, Koestraat 14, Minderhout, tel. 314.76.44.

03 / 314,32,39

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en aHe deelgemeenten.

48

-

W APOTHEKERS

Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur.

03/3 14.76.8 1 -

1 en 2 februari: DR. D. VERMANDER,

TANDARTSEN

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

Huwelijken Bak

centrale verwarming sanitair

VEEVOEDER S MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

' AUIOVERHUUR Si Lenaariseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

-

NOORDERKEMPEN

e

SNACK- en PIZZABAR

ï svje E

Open: Dagelijks 1000-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Tel: 031314.38.11 Gelmeistraat 2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel

Tel. 03/314.73.00

LOON- EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Mlnderhout Tel. 03115.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.