Maig 2013 - Sant Andreu de Cap a Peus (núm. 583)

Page 3

capapeus-maig583_maquetación 1 21/05/2013 16:39 Página 3

E DI TORI A L

Estan desmantellant l’educació pública

D

jUNTA DE L’ASSoCiACió DE VEïNS

es de l’AVV de Sant Andreu de Palomar volem manifestar el nostre descontentament davant la manca de previsió del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) pel que fa al número de places escolars d’infantil-primària ofertades al barri de Sant Andreu. Ja fa molts anys que manquen places escolars a Sant Andreu. Des de l’AVV fa molt de temps que estem reclamant una nova escola per Sant Andreu. Això ho hem fet en diverses reunions que hem mantingut amb els representants del Districte, i també a través de la nostra revista Sant Andreu de Cap a Peus. També hem assistit a les reunions del Consell Escolar del Districte, on s’ha reclamat reiterades vegades la creació de noves places escolars. Les mesures que s’han pres per part del CEB (augment de classes a les escoles del nostre poble o augmentar el nombre d'alumnes per classe per poder fer encabir tots els alumnes) només són un nyap i comporten un deteriorament de la qualitat de l’educació. No estem d’acord que la solució siguin ni els bolets ni l’augment de ràtios. A més, cal tenir en compte que als pisos de Casernes hi vindran a viure nous veïns, segurament moltes parelles joves. Cal fer

edita: ASSoCiACió DE VEïNS

DE SANT ANDrEu DE PALomAr

president: gENíS PASCuAL i PorrET

vicepresidenta: gEmmA ArmENgoL i roSSELL president d’honor: frANCESC PorrET dipòsit legal: b-31 608-80

issn (versió paper): 2013-2832

issn (versió digital): 2013-2840

LA rEViSTA i L’AVV quE L’EDiTA No ES fAN

rESPoNSABLES DEL CoNTiNguT DELS ArTiCLES i LES NoTES SigNADES PEr PArTiCuLArS i CoL·LECTiuS.

8

equipaments abans que tots aquests nous veïns vinguin a viure a Sant Andreu i que tothom tingui plaça dins la seva zona de proximitat. De totes maneres, al districte de Sant Andreu hi ha escoles amb baixa demanda. Des de l’AVV defensem una bona despesa del diner públic i per això demanem que es prenguin les mesures adequades des del CEB perquè a les escoles que són invisibles per alguns pares, se’ls faci un bon pla que les faci més atractives. Aquesta qüestió també ha sigut denunciada repetides vegades al Consell Escolar del Districte. Per últim, des de l’AVV proposem que les preinscripcions de tots els centres sufragats amb fons públics es centralitzin en una oficina única i publicitat única i, per tant, deixin de ser els centres els que les recullin. Això facilitaria la possibilitat de repartir equitativament l’alumnat nouvingut, l’alumnat nascut aquí i el que tingui expedients disciplinaris oberts, sempre amb transport escolar garantit i tenint en compte la proximitat al centre. Cal també controlar que els padrons utilitzats en les preinscripcions siguin reals, així com que la possibilitat d’omplir les aules durant el curs per matrícula viva es compleixi en tots els centres.

www. AVVSANTANDrEu.CAT - rEViSTACAPAPEuS@gmAiL.Com

*

C/ BALAri i JoVANy, 14 - 08030 BArCELoNA

)

93 345 96 98

fotomuntatge de portada: cristina pla grimaldos coordinació de redacció: DAViD royo

disseny i maquetació: ELmA ViLA i CriSTiNA gArDE

equip de redacció: mArTA roig, xAViEr oLiVErES, JorDi rABASSA, PAu ViNyES, gEorgiNA rifé,PErE mASSANA, ANDrEu girALT, gENíS PASCuAL, DAViD royo,

NATàLiA riVEro, irENE CAixàS, BorJA mAríA, JoANA AriET, moNTSE TArré, JorDi urTàSuN, SErgi CorrAL, SErgi CABEzA, PAu mADuELL, gEmmA ArmENgoL, JJ.

AymEriCh, óSCAr mALo, roSA PurSALS, ALAiN gArriDo, irENE goNzáLEz, àNgELA foLguEroLA, EDu SoLEr, orioL AguLLó, DANi gomEz, EDgAr CriSTòBAL,

xAViEr ArAgALL, JAumE PrATS, ANDrEA forCADA, CArLoS fANECA, mEriTxELL riBAS, irENE EzquErro, DANi gómEz, iSrAEL PArADA i ESTEr BuENo. fotografia: xAViEr DE LA Cruz, mANuEL A. rAigADA, JoSé NAVArrETE,, ANDrEu CArrASCAL, DAViD royo. correcció: irENE CAixàS, xAViEr oLiVErES, riCArD riPoLL, EVA CABrErA, ANNA moyà, JorDi BALArT. publicitat: VEróNiCA goNzàLEz (93.3450576) impressió: gráfiCAS CAmPáS S.A

periodicitat: mENSuAL, DE SETEmBrE A JuLioL (11EDiCioNS L’ANy)

distribució: A DomiCiLi PEr ALS SoCiS DE L’ASSoCiACió DE VEïNS i VEïNES, ALS ComErçoS ANuNCiANTS i A LES ENTiTATS DE SANT ANDrEu DE PALomAr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.