Page 1

capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:02 Página 1

Sí que es pot!


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:02 Página 2

Fes-te soci de l’AVV i segueixnos al Twitter i el Facebook del SANT ANDREU DE CAP A PEUS


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:02 Página 3

E DI TORI A L

La ILP, una altra fita dels moviments socials

L’

JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

acceptació a tràmit en el Congrés dels Diputats de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament és una fita dels moviments socials organitzats arreu de l’estat. La nostra associació va aportar-hi més de dues mil firmes del milió quatre-centes mil que es recolliren durant més de mig any. Unes firmes que posen de manifest la voluntat popular de canviar una llei injusta i trobar solucions dignes a la manca d’habitatge social, al mateix temps que posen en evidència un sistema hipotecari pervers que, com és massa habitual, perjudica a les classes menys afavorides. L’AVV de Sant Andreu de Palomar va esdevenir des del primer moment un punt d’informació i de recollida de dades de les persones i famílies que es trobessin en una situació que requerís el suport i assessorament de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca (PAH). Tanmateix aquesta important passa política a no garanteix, en absolut, que s’acceptin les demandes que s’inclouen en

edita: ASSoCIACIó DE VEïnS

DE SAnT AnDrEU DE PALomAr

president: gEníS PASCUAL I PorrET

vicepresidenta: gEmmA ArmEngoL I roSSELL

president d’honor: frAnCESC PorrET dipòsit legal: b-31 608-80

issn (versió paper): 2013-2832

issn (versió digital): 2013-2840

LA rEVISTA I L’AVV qUE L’EDITA no ES fAn

rESPonSAbLES DEL ConTIngUT DELS ArTICLES I LES

noTES SIgnADES PEr PArTICULArS I CoL·LECTIUS.

8

aquesta ILP: dació en pagament amb efecte retroactiu; paralització dels desallotjaments sempre que es tracti de la casa habitual i l’impagament es degui a motius aliens a la pròpia voluntat i la garantia d’un lloguer social per als executats, perquè tinguin dret a seguir residint en l’habitatge pagant un lloguer no superior al 30% dels seus ingressos mensuals per un període de 5 anys. Els dos partits majoritaris van acordar tramitar urgentment aquesta qüestió, però les seves contínues negatives a tractar el tema i les decisions preses en el passat no auguren uns grans resultats, de manera que cal seguir amb les mobilitzacions i la consciència clara que no s’ha arribat al final del camí, perquè encara en queda molt per recórrer. Com li queda camí als centres sanitaris programats per a Sant Andreu i que ja acumulen diversos anys de retards. Les informacions poc precises i els ritmes de construcció ens posen en estat d’alarma.

www. AVVSAnTAnDrEU.CAT - rEVISTACAPAPEUS@gmAIL.Com

*

C/ bALArI I joVAny, 14 - 08030 bArCELonA

)

93 345 96 98

fotomuntatge de portada: cristina pla grimaldos coordinació de redacció: DAVID royo

disseny i maquetació: ELmA VILA I CrISTInA gArDE

equip de redacció: mArTA roIg, xAVIEr oLIVErES, jorDI rAbASSA, PAU VInyES, gEorgInA rIfé,PErE mASSAnA, AnDrEU gIrALT, gEníS PASCUAL, DAVID royo,

nATàLIA rIVEro, IrEnE CAIxàS, borjA mAríA, joAnA ArIET, monTSE TArré, jorDI UrTàSUn, SErgI CorrAL, SErgI CAbEzA, PAU mADUELL, gEmmA ArmEngoL, jj.

AymErICH, óSCAr mALo, roSA PUrSALS, ALAIn gArrIDo, IrEnE gonzáLEz, àngELA foLgUEroLA, EDU SoLEr, orIoL AgULLó, DAnI gomEz, EDgAr CrISTòbAL,

xAVIEr ArAgALL, jAUmE PrATS, AnDrEA forCADA, CArLoS fAnECA, mErITxELL rIbAS, IrEnE EzqUErro, DAnI gómEz, ISrAEL PArADA I ESTEr bUEno. fotografia: xAVIEr DE LA CrUz, mAnUEL A. rAIgADA, joSé nAVArrETE,, AnDrEU CArrASCAL, DAVID royo. correcció: IrEnE CAIxàS, xAVIEr oLIVErES, rICArD rIPoLL, EVA CAbrErA, AnnA moyà, jorDI bALArT. publicitat: VErónICA gonzàLEz (93.3450576)

impressió: gráfICAS CAmPáS S.A

periodicitat: mEnSUAL, DE SETEmbrE A jULIoL (11EDICIonS L’Any)

distribució: A DomICILI PEr ALS SoCIS DE L’ASSoCIACIó DE VEïnS I VEïnES, ALS ComErçoS AnUnCIAnTS I A LES EnTITATS DE SAnT AnDrEU DE PALomAr


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:02 Página 4

FES-TE’N SOCI!

CADA VEGADA SOM MÉS!


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 5

ENTITATS

>grup de pintors de sant andreu

CUrSETS grATUïTS DE SArDAnES.

PInTUrA DE 10 A 13.30H. CADA PrImEr

rEPArTIr!www.fomEnTSArDAnISTA.En

>amics de la fabra i coats

>grup teatral antifaz. LoCAL DE

onze de setembre. moSTrA DE DISSAbTE DE mES no fESTIU.

C/ SAnT ADrIà, 20. LoCAL 12

TEL. 609 88 57 53. HorArI D'ATEnCIó:

DIjoUS, DE 17 A 19 H

>ateneu obrer de sant andreu. AbAT oDó, 71. 933112343 . DE 17 A 20H DE DLL A

Dj. www.ATEnEUSAnTAnDrEU.org

>orfeó l’eco de catalunya. AbAT

oDó, 71. 933112343. ORFEÓ: ASSAjoS DLL

I Dj DE 21 A 22.30H. CORAL PLANÇONS

(INFANTIL): ASSAjoS Dj DE 17.30 A 19H.

GRUP CULTURAL.

>centre d’estudis ignasi iglésias.

IgnASI IgLESIAS, 33. 933463990. Dm DE 17

T'EnSEnyEm A bALLAr, ComPTAr I

TITATSbCn.nET

SAnT PACIà. 932744501 (jESúS). DE 22.00

A 22.30H, DLL I DC.

www.gTAnTIfAz.orgT.

AnTIfAz@HoTmAIL.Com

APrEnDrE A bALLAr DAnSA CATALAnA, VInE!

>associació de dones pal·las-

atenea. CUbA, 2. CAn gUArDIoLA.

VULgUIn AConSEgUIr UnA SoCIETAT

méS jUSTA. 2nS I 4ArTS Dj DE mES A LES

>cordada, associació excursionista

C/ ArqUímEDES, 30 609 41 68 65.

935019801. VISITES ConCErTADES DE

i ecologista. CUbA 2. CAn gUArDIoLA.

19.30. SEnDErISmE I ACTIVITATS DE

mUnTAnyA gUIADES. TrUCA’nS I

23.15H. SECCIÓ INFANTIL (DE 4 A 16 ANYS):

SECrETArIA@CorDADA.org,

Dj DE 18.15 A 19.15H (PETITS) I DE 19.15 A

>country sant pacià-amics del

country-line dance. 696 58 36 74. Dm DE 20 A 21H o 21-22H I DmC DE 19-20H o 20-21H.

>coral capella gramalla.

PArròqUIA DE SAnT AnDrEU. ASSAjoS Dm 21.30H. Som UnA CorAL DE gEnT

T’InformArEm.

Dj DE 20 A 22H. ACTIVITATS DE mUnTAnyA, SorTIDES InfAnTILS, SEnDErISmE, bT,

>associació per la defensa de la

> et portem el sant andreu de cap a peus a casa.

ESPELEoLogIA. www.AEmUnTAnyA.CAT

gent gran (addeg). centre cÍvic de

>ateneu harmonia-federació

>orfeó la lira. CoroLEU, 15. DmC DE

sant andreu de palomar.

111. ACTIVITATS, TALLErS, rEforç DE LA

d’entitats cultural i de lleure de www.ATEnEUHArmonIA.bLogSPoT.Com

LES 4 CorDES.

>casal catòlic sant andreu. PonS I

>casa asil de sant andreu de

DIVEnDrES DE 17 A 22HrS. ACTIVITATS:

rEALITzAr DIfErEnTS TASqUES DE

VoLUnTArIAT.

>foment sardanista andreuenc. CAn gUArDIoLA, DILL DE 19 A 20.30 H

CAn gALTA CrEmAT, DC DE 19 A 20.30 H

ültimes novetats de natació i futbol

SERVEIS DE L’AVV

CUrSETS PEr gEnT grAn.

bUSqUEm PErSonES DISPoSADES A

27 .......

Noves estrenes

ESqUí, ALTA mUnTAnyA, foTogrAfIA,

mEmòrIA.

palomar. 93 345 35 29 (SUSAnnA).

24 .......

Actor del Crackovia

muntanya. monTSEC, 9. 933469604. Dm I

>casal d’avis bascònia. bASCònIA, 42.

bUSqUEm CAnTAIrES PEr rEforçAr

23 .......

La PAH força el Congrés a tramitar la ILP per la dació en pagament

>agrupació excursionista

sant andreu. grAn DE SAnT AnDrEU,

21 A 23H orfEoLALIrA@LyCoS.ES.

Can Fabra en centra una exposició

www.CorDADA.org.

joVE. SI T’AgrADA CAnTAr, T’ESPErEm.

933459495. ACTIVITATS, TALLErS I

14 .......

DLL. A Dj.DE 10 A 14 H., DLL. I DC. DE 16 A

>coral sant andreu. LoCAL DE SAnT

20.30H (mITjAnS I grAnS).

L’Ajuntament vol desallotjar-les

MONOGRÀFIC

933111038. A ToTES LES DonES qUE

>associació de puntaires. CEnTrE DE

PACIà. 933525313. ADULTS: Dj DE 21.45 A

11 .......

L’AVV estudia i explica el projecte i

SAnT PACIà. DV. DE 17.30 A 19.15H. SI

TEnS EnTrE 6 I 13 AnyS I VoLS

17H.

DImECrES, DE 17 A 19 H

9 .......

>esbart mare nostrum. LoCAL DE

A 20H.

CULTUrA PoPULAr DE SAnT AnDrEU

SUMARI 8 .......

gALLArzA, 58. 93 345 30 01. DE DImArTS A ESCACS, TACA (PInTUrA), bEnAVIngUTS

(ACTIVITATS CULTUrALS), TEnnIS TAULA,

Per una petita quota:

> t’oferim l’assessorament de les advocades lourdes

romeo i anna rafart. demana la visita concertada a la

secretaria de l’avv.

> et facilitem l’ajuda de l’arquitecta anna jiménez també

amb visita concertada.

> tindràs descomptes en cursets organitzats per l’avv: tai-

txi, ioga, dansa del ventre, labors i manualitats, ball

modern i jazz i dansa del ventre nadons.

> et proporcionem la mútua d’enterraments sinera. és una

mutualitat de previsió social, sense ànim de lucre, que

cobreix les despeses de l’enterrament dels memembres de

ESbArT mArAgALL.

la unitat familiar.

>la lirica de sant andreu

> podràs consultar el nostre arxiu documental.

LALIrICADESAnTAnDrEU@gmAIL.Com

> a més, l’avv és membre de l’assistència mutual jurÍdica.

639010087 I 605383212.

www.LALIrICADESAnTAnDrEU.CAT


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 6

QUÈ TENS, QUÈ VOLS?

Els socis i les sòcies poden enviar els seus anuncis classificats a la secretaria de l’Associació de Veïns per a ser publicats en el proper número abans de la data de tancament de la revista, el 20 de març.

FEINA

(Preparador físic s’ofereix per a

treballar a instal·lacions esportives,

neteja de la llar i per tenir cura de

persones grans. Carme. Tel. 93 345 86

en la preparació física d’arts marcials i

13 / 675 38 46 71.

més condició física o gent amb

(Senyora de Sant Andreu s’ofereix per

per ajudar esportistes que necessitin

problemes de sobrepès o de mobilitat.

628 45 66 96.

(Terapeuta titulada s’ofereix per

atenció a domicili, massatges,

recuperació funcional, pedicura i ajudes

puntuals a metges. Preu especial amb

targeta rosa. 607 23 96 30.

(Senyora de Sant Andreu s’ofereix per

acompanyar nens a l’escola als matins,

(Venc acció del Club natació Sant

Andreu. Preu: 900 €. Tel. 679 10 63 20. (Es lloguen 3 places de pàrquing al

Club natació Sant Andreu. Preu a

convenir. 93 311 26 75 / 677 73 30 98.

346 73 28.

(Es ven títol del Club natació Sant

persones grans. Tel. 648 08 12 51 / 93

Andreu. Preu a convenir. Tel. 93 311 26

(Senyora del barri s’ofereix per fer

75 / 677 73 30 98.

persones grans. Tel. 93 311 16 88 / 697

(Venc dos títols del Club natació Sant

feines de casa i per acompanyar

64 84 08.

(S’ofereix pintor per a cases, botigues,

escales, aparcaments. Preu econòmic.

galdric. Tel. 686 17 97 01.

(Veïna del barri s’ofereix per a tasques

per tenir cura de persones grans i per

de neteja i per cuidar persones grans.

C . N SANT ANDREU

fer feines de la llar i per fer companyia a

als migdies i a les tardes. roser. Tel.

695 53 58 41.

(m’ofereixo per a tasques de la llar,

treballar en hotels o en l’àmbit de

Andreu. Tel. 620 91 95 08.

(Venc títol del Club natació Sant

Andreu. Tel. 667 98 31 57.

(Venc acció del Club natació Sant

Andreu. 1.000 euros. 615 41 54 30. (Es venen dos títols del Cn Sant

Andreu. 900 euros negociables

Ana. 93 359 91 70.

l’hosteleria. Tel. 93 311 58 43. Cristina.

cadascun. Tel. 645 93 32 67.

(S’ofereix educadora infantil per a

(m’ofereixo per fer feines de la llar, fer

(Venc plaça de pàrquing al Club

col·legis i particulars. 679 19 86 54.

de cangur, tenir cura de persones grans

i fer-los companyia. 93 274 11 39 (trucar

natació Sant Andreu. Preu: 26.000

euros. Tel. 660 30 76 78.

(Veïna del barri amb formació fa

a partir de les 16 hores). maria del mar.

programes d’escriptura, informes i

(Senyora catalana sense càrregues

cura de persones grans. Preu: 10 euros / h. Tel. 93 274 03 09.

grans, portar la casa i cuidar nens i

nenes. 93 312 06 84; 666 09 6342. neus.

(Venc balancí quasi nou. 630136181.

(Estudiant de batxillerat fa classes

IMMOBILIARI

nova amb dues bombones. 125 euros.

classes d’informàtica, d’Internet i de

currículums. També s’ofereix per tenir

6

(Senyora del barri s’ofereix per a

particulars per a nens de primària i secundària. és del barri i bona

estudiant. 626 31 27 62 / 648 79 4344. (Auxiliar de clínica del barri ofereix

teràpia de quiromassatge a domicili a preus reduïts (hores convingudes).

Cristina. 627 24 12 94 (podeu deixar missatge al contestador).

familiars s’ofereix per cuidar persones

(Persona adulta i amb bones

referències del barri de Sant Andreu

busca habitació amb dret a cuina i bany.

(Venc títol del Cn Sant Andreu per

1.000 euros. Tomàs. Tel. 658 18 73 40.

DIVERSOS

(Venc una estufa de butà gairebé

Tel. 93 346 24 37 / 650 09 80 63.

(Venc cadira wC de persona gran quasi

Sr juan. Tel. 635 40 08 91

nova. 90 euros. 93 345 34 19.

(Es lloga plaça de pàrquing al carrer

(Urgeix vendre prestatgeria cromada

neopàtria / fabra i Puig. Preu: 95 euros.

Tel. 93 346 83 72 / 607 21 12

17.rsoleb33@gmail.com.

en forma d’arc i amb 4 prestatges de

cristall. De regal, s’ofereix una làmpada

del mateix joc. 607 23 96 30.


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 7

ELS VEÏNS ESCRIUEN

Els socis i les sòcies poden enviar les seves queixes o experiències al nostre correu electrònic (revistacapapeus@gmail.com) abans de la data de tancament de la revista, el 20 de març.

Ha mort Fèlix Olivé, gran divulgador de la història andreuenca Va ser col·laborador de la revista de l’Associació i era membre del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias

L’

1 de març proppassat a l’edat de 91 anys ens deixava fèlix olivé i Segura. nascut a la vila de gràcia però andreuenc d’adopció, olivé era historiador de formació autodidàctica. Col•laborador des dels seus primers números del Sant Andreu de Cap a Peus, on els seus excel•lents articles sobre els orígens mil·lenaris de Sant Andreu de Palomar ens alliçonaven de forma planera i entenedora. membre del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII), des d’on va organitzar visites guiades pel seu estimat poble durant diverses edicions de la festa major. També va col·laborar amb la seva ploma realitzant diversos articles de caire històric per a la revista del CEII finestrelles. gran coneixedor del nostre país sempre que va poder en feu gran divulgació. Segons jaume Seda, president del CEII:

“olivé tenia una visió de l’estudi de la història força obert i de reflexions força interessants”. Va esdevenir un conferenciant de gran renom. Per altra banda, olivé era un apassionat de tot allò que envoltava el món del ferrocarril. Tenia una gran maqueta instal·lada en el seu domicili, de la qual en solia fer visites guiades tot explicant la història del tren casa nostra. Ens ha deixat una ment sàvia i lúcida, però el seu mestratge ens és ben viu per aquells i per aquelles que vam tenir la gran sort de poder-lo escoltar i seguir en els seus recorreguts històrics. Des del Sant Andreu de Cap a Peus volem expressar el nostre més sentit condol a familiars i amics per tan preuada pèrdua. fins sempre, Sr. olivé.

D

Pau Vinyes i Roig

cap a peus | març

eixadesa municipal en la placa d’homenatge al grup d’arquitectes republicans del gATCPAC (grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània). Aquesta placa està ubicada als jardins de la Casa bloc i fa molt de temps que està deteriorada. Agrairiem al Districte/Ajuntament que reestablís una nova placa i vetllés per la seva conservació.

7


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 8

ERRAdA INFoRmAtIVA sobRE EL FutuR PARC LINEAL A sANt ANdREu dE PALomAR. NoVA EstACIó dE sANt ANdREu ComtAL, PRojECtE dEL PARC I REIVINdICACIoNs PENdENts. 27 d'abril a lles 19h. Auditori de Can fabra. Exposició al públic del projecte guanyador de la urbanittzació del Parc Lineal sobre la llosa ferroviària. Del 26 d'abril al 5 de maig al Centre Cultural de Can fabra.

La comissió del TAV de l'AVV estudia amb detall el projecte i vol presentar-lo als veïns

J

a fa una colla d'anys que estem pendents de les obres del tren d'alta velocitat (TAV). Va costar molt que comencessin les obres i ara les estem patint de ple. I ara, a sobre, el projecte a Sant Andreu sembla que ha enlentit el seu ritme. Esperem que no s'acabi aturant. mentre el ritme de les obres és incert hi ha tres equips d'arquitectes que porten un any i mig treballant amb el Pla Director del parc que ha d'anar sobre les lloses. El Pla Director és el document que ha de definir com serà aquest parc, com s'escriuran els projectes executius

Teatre i ‘patchwork’ solidaris

del parc. La comissió del TAV de l'AVV de St Andreu portem molt de temps analitzant el disseny d'aquest parc. En aquest moment creiem que ens toca explicar-ho a tots els veïns. Per això estem preparant una xerrada. Serà el proper dissabte 27 d'abril a les set de la tarda a l'auditori de la biblioteca de can fabra. A més durant 15 dies (del 26 d'abril al 5 de maig) hi haurà a la biblioteca una exposició sobre el projecte del parc. Esperem trobar-vos-hi a tots, no falteu!!

E

un cobrellit se sortejarà per destinar els diners al Rebost solidari d’Aliments

8

l Sant Pacià Teatre estrenarà al mes d'abril l'obre El Cobrellit. El seu protagonista no serà cap personatge humà, sinó un cobrellit fet amb la tècnica del patchwork, que consisteix en cosir peces de roba diferents i construir una mena de mosaic. El resultat final ha estat possible amb la feina d'un grup de dones del nostre barri, de Santa Coloma i La guineueta que es reuneixen els dimecres al Centre Cívic de Sant Andreu en un taller de patchwork. El cobrellit se sortejarà entre tots aquells que adquireixin unes butlletes que es vendran a diversos establiments del barri i a les parròquies de Sant Andreu, Sant Pacià, Sant josep manyanet, Crist rei, bon Pastor i Sant joan de mata. finalment, també es podran comprar números de la rifa al teatre de Sant Pacià els dies de la representació de l'obra El cobrellit: el 13, 14, 20, 21, 27 i 28 d'abril. Cada butlleta conté dos números -és a dir, dues possibilitats de guanyar- i el sorteig se celebrarà el proper 25 de maig

al Centre Cultural Can fabra com a colofó dels actes omplim entre tots el rebost.D'aquesta manera, tota la quantitat recaptada amb la venda dels números anirà destinada al rebost Solidari d'Aliments, l'organització andreunca dedicada a garantir menjar a

totes els veïns i veïnes. L'afortunat que guanyi el cobrellit només tindrà una condició: si mai l'obra es torna a representar, haurà de prestar la peça de roba per dur a terme la representació.

Alain Garrido


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 9

panoràmica de les cases del carrer del pont que vol desallotjar el districte. / joSé nAVArrETE

Les cases del carrer del Pont, en perill

D

> L’AVV reclama a l’Ajuntament que expliqui perquè desallotja les vivendes > Els edificis tenen gran valor de patrimoni històric

Les dues entitats, en l’esmentada instancia, apel·len al ric patrimoni que representa aquell entorn i a la inexistència d’un pla per decidir quin equipament hi haurà en aquell emplaçament per sol·licitar-los que no cometin cap “acció nociva” que en pugi malmetre la seva integritat i “no provocar que les cases restin deshabitades mentre no hi hagi un pla executor per a l’equipament que s’hi preveu”.

Després d’una campanya i recollida de firmes entre el veïnat, el Districte va acceptar reunir-se amb les implicades, que hi van assistir acompanyades del seu advocat i de representants de les associacions de veïns i veïnes de Sant

El regidor Raimon blasi no ha sabut explicar amb claredat els desnonaments Andreu de Palomar i nord. Les veïnes del carrer del Pont, actives participants de l’assemblea del poble, insistiren en el seu compromís amb les entitats que els donaven suport d’abandonar les cases tan bon punt hi hagués un pla per a la construcció de l’esperat equipament, que a data d’avui no està definit i la construcció del qual es podria allargar més de cinc anys. De la mateixa manera instaren al

regidor del Districte a que expliqués quina era la necessitat del desnonament immediat. raimon blasi, acompanyat de Laura martínez, directora dels Serveis jurídics de l’Ajuntament de barcelona s’enrocaren en l’obligatorietat de desallotjar qualsevol finca propietat de l’Ajuntament –argument rebatut per l’advocat de les veïnes, que apuntà que la llei els facultava però no els obligavai es limitaren a oferir la possibilitat que un assistent social els visités. Donada la manca d’habitatge públic a la ciutat de barcelona, la implicació de les veïnes en la vida social andreuenca i la necessitat de conservar el ric patrimoni (intern i extern) de les cases del carrer del Pont, considerem que la postura del Districte de Sant Andreu és del tot irresponsable i no ve a atendre cap de les demandes de les entitats.

Redacció

cap a peus | març

avant del coneixement que les autoritats pretenien desallotjar els habitants de la casa del carrer del Pont número 4, coneguda com la Casa d’oficial, l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i el Centre d’Estudis Ignasi Iglésias varen remetre una instancia al Districte de Sant Andreu en la que li exigien trobar una solució que permetés conservar el ric patrimoni que representa l’immoble fins que comencin a executar-se les obres per a l’equipament.

9


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 10

Els nous cursets de l’AVV!

- Pilates - ioga - Dansa del ventre - Tai-txí, - Ball modern - Patchwork - Labors i manualitats - Salsa i altres ritmes llatins.

Informació i inscripcions: Dr. Balari i Jovany, 14 93 345 96 98 Horari: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h www.avvsantandreu.cat info@avvsantandreu.cat


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 11

Una il.lusió de petites dimensions

a dalt, Kapi jip 2cv del 1955 i Kapi chiqui de 1956. a sota, junior 2a sèrie de 1956. a la dreta, biscuter 200 a/r de 1956. / T. P.

L’espai de josep bota acull una exposició de microcotxes de la dècada dels 50

Autonacional S.A. La seva peculiaritat era la manca de la marxa enrere, per aparcar-lo no hi havia més opció que espitxar-lo. Al 1958, Autonacional S.A va aturar-ne la seva producció, tot i que se’n van vendre els estocs durant més de tres anys.

L’escassetat, el racionament, l’estrapelo i la política autàrquica de la postguerra i els primers anys del franquisme van avivar l’enginy dels tallers per fer de la motocicleta un cotxe. Les motocicles que circulaven per la ciutat comtal ja no satisfeien totes les necessitats de transport. Així van nèixer els microcotxes, petits automòbils de baix cost que mantenien l’estructura de les motos.

L’aparició del SEAT 600 va aturar la febre dels microcotxes. El nou vehicle es va convertir en els primers automòbils de masses.

El biscuter va ser un dels microcotxes més conegut i més venut de l’Estat. Va ser obra de l’enginyer gabriel Voisin i fabricat per l’empresa catalana

L’espai josep bota recull exemplars de la fàbrica Kapi, de la marca David o junior i el famós biscuter. L’exposició, organitzada pel museu d'Història de barcelona i amb la colaboració del coleccionista Claudi roca, es podrà visitar fins al 15 de març. A més, s’organitzen visites guiades per endinsar-se en el naixement dels microcotxes.

tanit de Populana

cap a peus | març

L’

espai josep bota, situat al recinte fabra i Coats, acull l’exposició L’enginy de la postguerra. microcotxes de barcelona, una mostra del sector de l’automoció de la barcelona dels anys 50.

11


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 12

Les retallades en Educació i les seves conseqüències

E

La manifestació del passat 14 de febrer va ser un èxit l 14 de febrer passat, una munió de pares, mares, mestres i alumnes van omplir la plaça orfila per protestar pel que consideren que és un desmantellament de l’educació pública. Vestits de groc, el color que identifica els que clamen contra les retallades en educació, van cridar consignes contra la seu del districte, el regidor raimon blasi, i van dur la manifestació fins a les portes de la nova oficina d’Atenció Ciutadana, a la plaça de Can fabra, on van entregar un manifest en contra de les retallades pressupostàries.

La ‘marea groga’ va entregar el manifest del Consell Escolar contra les tisorades

12

Aquest podria ser el resum de la protesta, fet des d’un punt de vista un pèl distant, i sense donar gaire importància a un dels molts actes reivindicatius com aquest que cada setmana tenen lloc als carrers de barcelona. Ara bé, darrere d’aquesta normalitat amb què, per desgràcia, han caigut les protestes d’aquest tipus, hi ha tota una sèrie de testimonis amb les seves històries que ens obliguen a haver de fer un exercici d’aproximació a les realitats que es viuen al món de l’educació. Comencem amb la Sandra, professora de tecnologia de l’IES Doctor Puigvert, on hi treballa fent una substitució durant tot el curs. malgrat que fa uns quants anys que treballa al sector de l’educació, un cop se li acabi la substitució, a l’estiu, deixarà de cobrar. La seva situació actual, però, tampoc és gaire bona, ja que només treballa un terç de la jornada habitual d’un professor de secundària.

“Les retallades no només afecten l’educació, les famílies i la vida dels alumnes també queden afectades”, denuncia. A més, posa sobre la taula una problemàtica molt habitual en el sector: cada any hi ha més alumnes, però cada cop hi ha menys recursos. Un dels indicadors més palpables de la manca de recursos és el temps que es triga a substituir els mestres que agafen la baixa. La mercedes Peña té un fill que està estudiant al Doctor Puigvert per fer l’examen de selectivitat. El professor d’una de les assignatures troncals de la selectivitat va agafar la baixa a principi de curs, i els alumnes es van haver d’esperar dues setmanes perquè vingués un substitut. Al CEIP Eulàlia bota s’han trobat amb casos similars. El seu director, en jesús Díez, denuncia s’han hagut de suprimir classes de reforç perquè els professors que les feien ara han d’anar a les classes on no hi ha mestres. La situació encara s’agreuja més si es té en compte que els mestres tenen menys temps per preparar les classes, ja que les hores en què podien fer-ho ara s’han convertit en hores lectives, en què han d’estar fent classe. Però de la necessitat sorgeixen experiències posivites, tal com explica la presidenta de l’AmPA del CEIP La maquinista, l’Elisabet Ureña. Els pares de la seva escola, juntament amb els d’altres centres del bon Pastor o de baró de Viver, han creat el projecte ‘més educació’, que permet tant vetllar per l’estat de les instal•lacions de les escoles (l’escola La maquinista està allotjada en barracons), com desenvolupar activitats de cara als infants, com ara un grup de teatre que s’acaba de crear amb nens de les diverses escoles associades.

Nil Via

professors, pares i mares i alumnes es manifesten pels carrers de sant andreu en contra de les retallades en educació. / nil via


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 13

apunt | manifest del Consell Escolar | CONSELL ESCOLAR DISTRICTE ST.ANDREU Els membres del Consell Escolar del Dte. de Sant Andreu volem expressar el desacord i la indignació davant la situació educativa actual precedida de nombroses retallades econòmiques i per tant la de manca de recursos bàsics i necessaris per a educar als nostres infants, adolescents i joves (de 0 a 16 anys) Considerem que aquesta situació està afectant la qualitat de l'educació, el que suposa greus repercussions en la promoció educativa dels infants i joves.

4.Les repercussions de l'augment de ràtios professors/alumnes, fins al 20% d’ alumnes per aula segons el real Decret que comportarà una atenció menys individualitzada, i menys possibilitats de fer propostes més innovadores. 5.- retallades en els Serveis educatius, incidint en la disminució de recursos per a una educació de qualitat.

2. La retallada de personal en tots els centres públics que suposa una menor atenció a l’alumnat i una aturada de molts projectes d’innovació iniciats en molts centres.

Per tot l'exposat DEmAnEm a la Conselleria d'Educació que revisin aquestes decisions cabdals pel present i el futur d l'educació.

3. La manca de recursos cap els centres educatius que en el seu dia van haver d'assolir “grups/bolet” per tal de resoldre una situació de manca de planificació en l’oferta de places escolars al barri ( disminució d’hores de mestres especialistes ja que aquests grups exigeixen les mateixes que els altres: 3 h d’angles, 1.45 h d’educació física, 1.30 h de música i altres d’educació especial). Al Dte. de Sant Andreu hi ha 17 grups/bolets-

recordar finalment, que estan en joc la promoció educativa, la cohesió social i la igualtat de tots els nostres infants, en definitiva, els drets fonamentals com a infants i com a persones. Volem elevar aquest manifest al CEmb, al CE de Catalunya, al Consorci d'educació i al Departament d'educació . Desembre, 2012

cap a peus | març

Volem destacar especialment: 1. Les greus conseqüències que es deriven de les retallades en les substitucions a les escoles i centres públics: no nomenant personal substitut fins el quinzè dia lectiu, pagament del substitut únicament les hores lectives ( la qual cosa impedeix reunions de coordinació i reunions amb famílies imprescindibles i obligatòries en un centre).

és voluntat d'aquest Consell Escolar continuar treballant amb il·lusió per a cercar alternatives que permetin minorar les greus conseqüències, com pot ser establir taules de treball entre els professionals de l'educació per a donar a conèixer bones pràctiques ( socialització de llibres, menjadors amb carmanyola...). Però volem deixar constància que aquesta voluntat és insuficient si no va acompanyada d’ un suport econòmic real immediat per part de l'Administració competent.

13


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 14

La PAH avança en la lluita per exigir el dret un habitatge digne La pressió popular de més d’un milió de ciutadans forcen al Congrés a tramitar la quarta iniciativa legislativa popular de la democràcia espanyola


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 15

C

ANDREA FORCADA i IRENE EZQUERRO

rits incessants corejant a l’uníson “Si es pot” i un Partit Popular cedint a la pressió social i canviant de parer a l’últim moment. Així es resumeix la jornada que es va viure al Congrés dels Diputats, el passat 12 de febrer, i que va posar un punt i seguit als quatre anys de lluita de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca (PAH).

fins el moment previ a la votació, el PP havia anunciat que votarien “no” a la ILP perquè, d’una banda, estaven en desacord amb algunes de les mesures i, de l’altra, perquè la seva admissió a tràmit podia retardar la tramitació com a projecte de llei del reial decret aprovat pel govern central sobre els desnonaments, el passat novembre. Aquest posicionament va despertar el rebuig cap al PP d’una ciutadania enfurismada que veia com el vot d’un sol partit els estava a punt de negar la tramitació per a la demanda de mínims. Segons dades del

cap a peus | març

Els diputats de la Cambra baixa votaven, dimarts 12 de febrer, l’admissió a tràmit de la Iniciativa Legislativa Popular per a la dació en pagament retroactiu, la paralització dels desnonaments i la promoció del lloguer social. Un document que comptava amb l’aval de 1.402.854 signatures –moltes més del mínim exigit (500.000)-, que durant gairebé un any, s’han encarregat de recollir diverses plataformes socials (PAH, ConfAVC, Taula del Tercer Sector) juntament amb els sindicats CCoo i UgT i l’observatori DESC.

15


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 16

L’ A N D R E U

a dalt manifestacio per la dació en pagament el 16 de febrer i el matias agraint el suport de la gent des de casa seva / david royo i ramon fornell

16

Consell general del Poder judicial, publicades per El País, entre 2007 i el tercer trimestre de 2012, es van produir més de 400.000 execucions hipotecàries en el conjunt de l’Estat espanyol. Per comunitats autònomes, Andalusia (81.160), Catalunya (79.043) i el País Valencià (77.435) són les autonomies on més desnonaments s’han dut a terme. Així doncs, davant la notícia del PP i amb les dades a les mans, la PAH publicava a la seva pàgina web que “no admetre a tràmit la ILP significava un insult a la democràcia, un menyspreu a les persones afectades i als gairebé 1,5 milions de signatures que li donen suport. Votar en contra equivalia a declarar la guerra a les majories socials”.

pressió social als crits de “Si es pot” vers un Partit Popular que no tenia suficient amb més d’un milió de signatures recollides per donar suport a una demanda de mínims. A barcelona la protesta transcorria davant la seu del PP. Dins l’hemicicle, representants de la PAH, entre els quals hi havia l’Ada Colau, portaveu de la plataforma i cara visible del moviment, seguien l’escena des de la tribuna de convidats. Les xarxes socials bullien per exigir al govern de madrid que acceptés les demandes de mínims de la ILP. I en mig de tot aquell rebombori arribava, des de Calvià (mallorca), la trista notícia d’un matrimoni jubilat que s’havia suïcidat després de rebre una notificació de desnonament.

Aquell mateix 12 de febrer, al carrer, centenars de persones es congregaven davant les portes del Congrés intensificant la

La pressió ciutadana no podia ser més forta i clara i va sorgir l’efecte esperat. Passades les 6 de la tarda, va ser el portaveu


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 17

Catalunya és una de les comunitats on més desnonaments s’han fet: 79.043 en 5 anys

Per poder veure els primers resultats de la tramitació de la ILP però, haurem d’esperar unes setmanes més. I és que, abans d’aprovar el projecte de llei, el govern de rajoy vol conèixer el contingut de la sentència del Tribunal de la Unió Europea, que

s’espera que surti a mitjans de març, sobre la normativa espanyola de desnonaments per deutes hipotecaris aprovada el passat novembre. La raó? Evitar que el Parlament espanyol aprovi una llei i, just entrar en vigor, hagi de ser modificada per exigència de la justícia europea, segons publicava El País, el passat 2 de març. Des d’una perspectiva històrica, que es votés a favor de la ILP és un fet singular. I és que les iniciatives populars aprovades pel Congrés, al llarg dels anys de democràcia, es compten amb els dits d’una sola mà. fins aquell 12 de febrer, la cambra de representants només havia aprovat a tràmit dues iniciatives legislatives populars més. La primera, en 1996, referent a la reclamació de deutes comunitaris que va acabar comprès en la reforma de llei sobre la Propietat Horitzontal que ja es tramitava al Congrés. La segona ILP que el Ple prenia en consideració va ser al setembre de 2011 . Es tractava d’una proposició de llei sobre la televisió sense fronteres que s’havia registrat al 2009 amb mig milió de signatures, però finalment la tramitació va ser rebutjada. Dimarts dia 12, el Ple avalava dues iniciatives ciutadanes més. La que ens ocupa en aquest article, sobre la dació en pagament retroactiva, i una última per declarar la festa dels bous com a bé d’interès cultural. L’acceptació a tràmit de la ILP presentada per la PAH també es

cap a peus | març

dels populars, Alfonso Alonso, qui anunciava, en una breu compareixença, que finalment el seu grup parlamentari votaria a favor de la ILP. Així, dels 350 diputats que formen el Congres dels Diputats, 334 van votar-hi a favor, cap ho va fer en contra i només hi va haver una abstenció. La Iniciativa Legislativa Popular hipotecària s’admetia, finalment, a tràmit. Davant la noticia, Ada Colau assegurava en una entrevista al Cap a Peus que “ aquell dia vam reafirmar que allò que donava tothom per perdut, nosaltres, que no vam tirat la tovallola fins l’últim moment, ho vam aconseguir”. També admetia: “va ser una petita victòria però no resol el problema, perquè la situació és cada dia més dramàtica i, per tant, –confessava- satisfets no podem estar; tot i que és gratificant veure els fruits de les mobilitzacions d’aquests quatre anys”.

17


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 18

el cas del matías ha estat un dels que més suport ha tingut a catalunya. gràcies a la pressió ciutadana, va aconseguir la condonació del deute / ramon fornell

18

mereix l’adjectiu de singular en tant que institucions com el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) haa reconegut l’esforç i dedicació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per defensar un dels drets fonamentals dels individus. Aquest Consell d’arquitectes proposarà a la PAH per al Premi Príncep d’Astúries, recolzant així la idea de El Colegio de Arquitectos de Cataluña (CoAC), la qual aprecia la preocupació de la PAH per la situació actual tan precària i per mantenir el dret a un habitatge digne i de qualitat.

La PAH ha aconseguit més de 1,4 milions de signatures a favor de la ILP per la dació en pagament

gràcies a aquesta plataforma –la PAH-, es van aconseguir més de 1,4 milions de signatures a favor de la ILP per la

dació en pagament. Així doncs, és molt important que l’esforç i l’empeny d’aquestes plataformes sigui recolzat tant pels ciutadans com per associacions i institucions. De fet, el suport a la causa seguia ben viu després de conèixerse la noticia de l’acceptació a tràmit de la ILP. I és que el dissabte d’aquella mateixa setmana, 200.000 barcelonins, juntament amb milers de ciutadans de 50 poblacions d’arreu de l’Estat, sortien una vegada més al carrer per defensar “ el dret a l’habitatge” i lluitar “contra el genocidi financer”. En definitiva, el fet que el Congrés donés llum verda a la ILP no posa un punt i final a la lluita pel dret fonamental a una vivenda digna; sinó més aviat un punt i seguit. I la veu de la PAH, Ada Colau, ho té ben clar: “mentre que al país europeu amb més habitatges buits acumulats hi hagi gent que es quedi al carrer endeutada, nosaltres seguirem lluitant fins aconseguir garantir del dret a l’habitatge digne”, assegurava al Cap a Peus. I és que no gaudir del dret constitucional a una vivenda digna i adequada és un factor de risc de cara a caure al forat de l’exclusió social.


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 19

Centrem la vista a Sant Andreu per valorar com va anar la recollida de signatures per la ILP creada per la PAH. Per tal que aquesta ILP en favor de la dació en pagament es fes efectiva i fos escoltada pel govern, es precisaven 500.000 signatures, i la nostra Associació de Veïns (AVV) amb la ajuda del veïnat, d’altres associacions, de punts d’informació i de xerrades, va aconseguir unes 1.500 signatures. Així doncs, un cop arribessin a les 500.000 a tot l’estat, ja no es necessitarien més per tal que el Congrés aprovés a tràmit aquesta iniciativa legislativa popular. I així es va dur a terme.

no obstant això, el procés de recollida de signatures a Sant Andreu no va ser del tot fàcil. Per tal de facilitar aquesta tasca, els encarregats van decidir que els punts d’informació es trobarien el més a prop possible del local de l’AVV, ja que així els interessats en signar la ILP ho podrien fer sense haver-se de desplaçar i els esforços es veurien minimitzats. A més, per tal d’aprofitar totes les ocasions possibles i aconseguir més signatures, es va decidir

que en dies assenyalats com Sant jordi i la diada, els punts d’informació s’establirien als indrets més concorreguts per tal de captar l’atenció dels vianants. Així doncs, gràcies a aquestes petites tàctiques i a l’interès dels veïns més amoïnats i implicats, s’ha pogut aconseguir el total de signatures necessàries per a que el Congrés escolti la crida d’un poble. Tanmateix, segons la montse Tarré, vocal de l’AVV i una de les encarregades de la recollida de signatures a Sant Andreu, el veïnat es trobava un tant dividit. Per un cantó, aquells que no van participar en la ILP ja que la dació en pagament i els desnonaments no els hi era un tema gaire proper i d’interès. I, per l’altre, aquells que, tot i no estar involucrats directament en desnonaments o circumstàncies similars, van decidir que era un assumpte força transcendental i d’interès social i que, per la seva rellevància, mereixia certa atenció. molts d’ells, a més, ja coneixien aquesta problemàtica amb anterioritat. D’aquesta manera, l’Associació de Veïns valora que amb la quantitat total de signatures aconseguida al barri de Sant Andreu de Palomar (1500), la implicació del veïnat ha estat mitjana.

cap a peus | març

sANt ANdREu dEL PALomAR PARtICIPA EN LA RECoLLIdA dE sIGNAtuREs

19


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 20

l’entrevista | Ada Colau | PORTAVEU DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH)

“Amb l’‘escrache’ els diputats s’informen de primera mà” Andrea Forcada

Activista social, filòsofa de formació i, a dia d’avui, una de les persones més sol·licitades pels mitjans de comunicació. Ada Colau és la cofundadora i actual portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i al CAP A PEUS l’hem entrevistada per conèixer en primera persona la visió de la popularment considerada l’heroïna dels hipotecats. com valores tot el procés de la pah per engegar la ilp? és un petit pas més –però important–, perquè encara no hem aconseguit el nostre gran objectiu; o sigui que no podem parlar de grans victòries fins que no aconseguim canviar la llei. Ara bé, en aquests quatre anys hem aconseguit petites grans victòries pel canvi: hem aturat gairebé 600 desnonaments; hem forçat els bancs a negociar centenars de dacions en pagament; hem proporcionat un espai de suport a milers de persones que no tenien cap esperança i amb tot això hem arribat a l’admissió a tràmit de la ILP. quan es va néixer la pah, esperàveu arribar tant lluny? quan comences una cosa no tens gaire temps d’imaginar-te fins on arribaràs. La comences perquè persegueixes uns objectius i els vols aconseguir. jo no havia participat mai en una mobilització tan àmplia i plural. és realment un honor i un privilegi. mai m’hagués imaginat que arribaríem fins aquí i, el que em fa més feliç és que encara no sabem fins on més podem arribar. Una de les coses més importants que ha fet la plataforma és trencar amb l’imaginari que “ja no hi ha res a fer”.

20

com va reaccionar davant el canvi de vot del pp sobre la ilp? Amb ambivalència. Per una banda, va ser satisfactori perque reafirmàvem allò que donava tothom per perdut. Ara bé, tampoc va ser una reacció entusiasta, en el sentit que va ser un petit pas i ara falta allò realment important: que s’aprovin les mesures de mínims i que no es desvirtuï la ILP al tràmit parlamentari. Per això ara ens hem de moure més i fer més pressió que mai. si el pp no arriba a canviar el vot, què hagués suposat? El mateix que ha suposat fins ara. La nostra lluita no és opcional, hi ha vides en joc, són mesures de mínims i és una qüestió de drets fonamentals. nosaltres ho defensem cada dia al carrer; aturem els desnonaments que hauria d’aturar l’Administració Pública; forcem als bancs a negociar dacions en pagament i lloguers socials i ho seguirem fent fins que el problema no es resolgui. quins són els pròxims passos de la pah? mantenir i augmentar les campanyes de desobediència civil que tenim en curs, és a dir, les accions per forçar les entitats financeres

a negociar cas a cas; la campanya per aturar els desnonaments quan no es pugui resoldre el cas per la via de negociació amb el banc. Augmentarem també la campanya d’obra social. Des d’aquesta campanya recolzem aquelles persones que necessiten un habitatge i no tenen alternativa i els obrim aquests edificis –a Catalunya ja n’hi ha sis. A més, tenim una nova campanya anomenada d’escrache, mitjançant la qual enviem una carta informativa als diputats demanant-los que vinguin a les nostres assemblees abans de prendre una decisió, perquè creiem que no es pot legislar sobre una qüestió en què hi ha vides literalment en joc sense conèixer de primera mà aquesta realitat. i si els diputats no responen a les cartes? Si els diputats no venen a conèixer la realitat social, aleshores la PAH portarà la realitat social allà on siguin i hi vagin els diputats. Amb això volem intentar que no puguin ignorar la realitat, quelcom que hauria de ser normal en un país democràtic. Però malauradament, estan més pendents de salvar la banca i els casos de corrupció que d’atendre les necessitats bàsiques de la població. què podem fer les associacions de veïns davant aquest panorama? Des de l’inici, el moviment veïnal ha col•laborat molt estretament amb la plataforma; per exemple, ha participat molt activament en la recollida de signatures per a la ILP. A partir d’ara, però, serà important que ens ajudeu a fer el seguiment de què passa amb els pisos desnonats. quina és la clau de l’èxit de la pah? D’una banda, tenir molt clar que perseguim objectius a curt, mig i llarg termini i, per tant, saber articular diferents nivells de lluita. D’altra banda, l’assessorament col·lectiu que la PAH ha dut a terme.


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 21

cap a tu | Recolzes la ILP de dació en pagament de la PAH? | PER EDGAR CRISTÓBAL Manel Masnou - Administratiu - 55 anys

Sonia Vizcaino - Comerciant - 36 anys Sí. Si els ciutadans hem de pagar

Sí, estic totalment d’acord amb la

perquè estem a l’atur o no tenim

la Plataforma d’Afectat per la

la lletra de la hipoteca i no podem

prou diners, com pretenen les

dació en pagament que proposa Hipoteca. El que no pot ser que

administracions i els bans que

és que tornis el pis al banc o a la

tenim? Estic totalment d’acord

amb el deute i sense casa... és

seguim pagant una casa que ni

amb la IL.

Angels Pons - Comerciant - 52 anys Sí, és clar que hi estic d’acord. Trobo que per solucionar el

caixa de torn i, a sobre, et quedis absurd i s’ha de canviar.

Alfonso Guijarro - Comerciant - 52 anys Sí, sí que recolzo la ILP que

proposala PAH. és una qüestió

problema de les hipoteques, el

de lògica i de sentit comú. El que

no impliquen obligar els inquilins

moment en que no pots pagar,

banc té moltes altres opcions que

a haver de deixar el pis. Per

exemple, pagant una mensualitat mínima.

Lourdes Sieso - Artesana - 45 anys

els banquers, es queden el pis i,

entreguis el pis al banc o a la

caixa d’estalvis i et quedis sense deute amb l’entitat.

Andreu Marques - Comerciant - 37 anys

Sí, hi estic molt d’acord però

penso que no és la única cosa

per tant, l’entitat la podrà vendre

que es pot fer. Tot i la proposta de

treuran benefici. Per això, el

és només una part de la solució

en moments de bonança i en

ciutadà si entrega les claus hauria

d’estar ja en paus amb la caixa d’estalvis.

la ILP, crec que el canvi legislatiu per aquest assumpte. n’hi ha

d’altres que es poden aplicar per

resoldre el problema.

cap a peus | març

Sí, la recolzo completament. Ells,

seria més lògic és que en el

21


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 22

gInA P orTILL o

Ep companys! Avui estem de festa perquè finalment l’Associació de de veïns ha aconseguit convèncer l’Ajuntament de la importància de mantenir el casc antic! Això suposa que s’han pogut salvar de les excavadores la majoria de les cases que haguessin anat a terra i que les famílies que patien per perdre casa seva s’hi podran quedar. És una bona notícia, oi? Fabret

Al llarg del temps però els carrers de Sant Andreu han anat canviant força. Fixa’t en aquestes dues fotografies i intenta respondre’t algunes preguntes: Veus algun cotxe a la foto de sota?

Mira a la foto de sota què hi havia aquí en el passat?

En la foto actual qui va pel mig del carrer?


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 23

El Perfil de... Blai Rodríguez

“Els nostres ídols són els nostres amics”

D

joAnA ArIET

actuava sobre els escenaris… La qüestió és no parar, “ser conscients del que vivim” i, sobretot, no posar pals al carro de la vida.Diu que ara, després d’uns anys, ha entès tots aquests processos i canvis que tan positivament valora. és una persona reflexiva, que es qüestiona i es planteja preguntes, encara que només ho faci en la mesura justa. Així és com ha tret “conclusions” i s’ha adonat que el que sempre ha volgut ha estat “comunicar i pujar a dalt d’un escenari i que et felicitin per la feina (ben) feta”. Però qui sap si d’aquí un parell d’anys ens sorprèn pintant quadres o fent maquetes d’escuradents, hi ha mil maneres d’expressar-se i comunicar-se. I mil tombants i camins a emprendre.

Darrere del rostre del crackovià Cesc freixes – entre d’altres personatgess’hi amaga en blai rodríguez. Té 28 anys i un bon bagatge vital: gràcies al seu caràcter inquiet i despert, col·lecciona experiències i coneixements que l’han portat a tenir una ideologia de vida amb denominació d’origen “viure i ser feliç”, sovint més conegut en swahili com “hakuna matata”. Viure el moment, escollir els camins amb que et topes, a l’estil dels llibres de “tria la teva pròpia aventura”, i anar avançant. Així és com pensa i viu, els seus actes són totalment coherents amb els seus ideals.

Però al marge d’aquesta vitalitat, potser allò que més el caracteritza és la relació tan estreta que manté amb els moviments socials. Als 16 anys, una notícia al diari va despertar el seu interès i el va empènyer a simpatitzar amb certs ideals i ideologies i a creure que “els nostres ídols són els nostres amics”.

Per això potser no és d’estranyar que mai no s’hagués plantejat ser actor, perquè un dia va decidir començar a viure el moment. fa uns anys va començar a estudiar Periodisme, després va venir Humanitats, més endavant va tocar el torn de Producció d’espectacles que el va permetre crear una companyia de Circ, fa menys temps la Interpretació… i pel mig d’aquest recorregut mil històries més: va treballar al SAT, tenia un grup de música,

Com gaudeix de Sant Andreu? justament amb aquestes iniciatives socials, anant a la calçotada de l’Harmonia i adonantse de la potència del poble i verificant que a Sant Andreu se’ns dóna molt bé això de la reivindicació pacífica i contundent. La unitat popular és un dels ingredients per a la seva felicitat particular i la defensa fermament.

sempre ha volgut comunicar i pujar a dalt d’un escenari

Actualment participa activament amb el Casal independentista de Sant Andreu “El noi baliarda” i amb les CUP i admira profundament la feina que fan moltes organitzacions, com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, i la implicació de totes aquestes persones que lluiten per una societat justa, igualitària, lliure.

joana Ariet Porta

cap a peus | març

es de fa relativament poc que ha aparegut el barri del Clot a la seva vida, on hi resideix actualment. Abans, però, vivia entre dos pobles, Sant Andreu i gràcia. Hi guarda vinculacions amb tots dos, però és al nostre, de poble, on aquestes són més profundes, les arrels sempre són les arrels. A gràcia hi “emigrava” cada dissabte per anar a l’esplai; Sant Andreu, en canvi, és on ha transcorregut la major part de la seva infància. L’institut, l’escola de música, els moviments socials… fan que encara avui hi tingui una relació molt estreta i emocional,no pot deixar passar massa dies sense deixar-s’hi caure.

23


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 24

cultura | teatre

Tragèdies andreuenques D’Èdip Rei a Arsènic i puntes de coixí

dEL 16 AL 24 dE FEbRER EL GRuP tEAtRAL ANtIFAz VA PREsENtAR EL mALENtès, d’ALbERt CAmus ALs LoCALs dE sANt PACIà.

Una mare (Carme fossas) i una filla (Eva maria fernández) regenten un hostal de muntanya. La filla vol fugir cap a terres assolellades, és per això que maten els viatjants que s’hi allotgen, així poden prendre’ls els diners. El fill (jesús manzano) que fa anys que va marxar de casa torna acompanyat de la dona que estima (marta Valls), per demostrar que ha resolt la seva vida i que vol ajudar-les. Però no troba les paraules adequades i es produeix un malentès. El criat (Pedro Calvo) fa veure que ni hi veu ni hi sent gaire... o potser no vol sentir els crits d’auxili d’aquells que li demanen? Així doncs, El malentès és com una tragèdia grega, però en època contemporània. De fet, es pot entendre com una revisió de l’Èdip rei de Sòfocles, amb un fill que vol ser reconegut sense haver de dir el seu nom, i és assassinat per mare i germana a causa d’un malentès. La foscor de la peça incomoda, però no ens ha d’estranyar, perquè va ser escrita l’any 1941 a la frança ocupada, i reflecteix el clima claustrofòbic que vivia l’autor. A mesura que l’acció va avançant cada vegada costa més respirar. és una obra dura de pair i és per això que tinc la sensació que no va acabar de convèncer entre el públic, tot i el bon treball d’actors i de la direcció (manuela bárcena). Potser, si en lloc d’una mare i d’una filla que maten hostes fossin un parell de velletes indefenses que servissin arsènic la resposta hagués estat més positiva.

Yes, we can? 24

Teatre pels descosits va estrenar mort d’un viatjant dins de la programació del fica’t al SAT! Arthur miller va escriure aquesta obra el 1949, tot i que molts dels aspectes que reflecteix encara són ben actuals. De fet, és una crítica als valors conservadors i a la fal·làcia del somni americà des del si d’una família aparentment modèlica. willy Loman és un venedor ambulant novaiorquès de seixanta anys que viu de falses esperances i il·lusions i de les míseres comissions que aconsegueix després d’haver fet un munt de quilòmetres. Es converteix en la imatge arquetípica de la inseguretat, de la capacitat que tenim els humans per enganyar-nos a nosaltres mateixos i mostra com els defectes i els vicis d’una generació passen a la següent, perpetuant-se en les picabaralles familiars. Pep Salvat va saber definir un willy Loman patètic i commovedor,

que alhora despertava compassió i irritació. ben acompanyat per glòria Prunés en el paper d’esposa soferta, que malgrat els patiments del seu marit encara l’estima. La resta d’elenc (Dolors roca, Carles Araguz, miguel López Calzada, joan Salamó, jaume ferrer, Vier Araguz, Albert fernández, marina bernat, josep fargars, Pau Costal, mar Peris, Sònia ruz, Eli mas i goretti boira) presentava un ampli ventall de registres. Toni navarro és el director d’aquest muntatge que promet. Les idees, amb una excel·lent escenografia, i els actors hi són, ara només li falta una mica més de rodatge per aconseguir una obra rodona.

I a continuació...

Les properes funcions del fica’t al SAT! seran a l’abril: el dia 4 la Companyia de Teatre naia estrenarà Indecents; el 5 Casual Company En la ardiente oscuridad i per acabar Dansa Hermínia Espejo i la Cia. rocaguinarda acabaran amb SAT! Passió. Canviant d’escenari, a l’Ateneu de Sant Andreu, La Companyia forat sense fons també està representant un Arthur miller del 2 al 10 de març: Tots eren fills meus. Aquesta obra, que segueix la línia de miller de crítica del somni americà, narra com una família americana intenta tornar a la normalitat després de la Segona guerra mundial, però la visita d’una antics veïns farà perillar un secret guardat des de fa temps. Si volem gaudir d’una comèdia hem d’arribar-nos fins al Centre Cívic per veure Un èxit total i-bla-


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 25

cap a peus | març

bla-bla, amb guió i direcció de marc López. Per celebrar els 15 anys de Clip Teatres han agafat un petit fragment de cada una de les obres de teatre que han representat i han creat aquest muntatge. Els productors de mel brooks és el fil conductor d’aquesta comèdia, “uns productors” organitzen un musical a broadway amb l’objectiu d’estafar una colla d’àvies per finançar la pitjor obra musical del món.

Irene Caixàs i Vicens

Una presentació literària verbívora. Les naixences latents

En un dia rúfol i davant d’un grup reduït d’assistents, el passat 28 de febrer a la biblioteca Ignasi Iglésias es va fer la presentació del llibre de ricard ripoll Les naixences latents. La presentació del llibre va anar a càrrec del també escriptor màrius Serra i de marc romera, editor de la breu Editorial. Va ser una trobada cordial i amable, i tot i que érem pocs, les bones vibracions dels assistents motivaven les explicacions dels lletraferits i feien agradable la trobada, malgrat que a l’exterior caigués una pluja ben descoratjadora. L’escriptura de ripoll a Les naixences latents es situa dins de la poesia en prosa que juga amb les potencialitats de la literatura i amb un atzar controlat, poesia anomenada oulipo. Aquest

moviment de taller de literatura potencial va néixer els anys 60 en ajuntar-se un grup d’escriptors, bàsicament poetes, amb un grup de matemàtics. L’objectiu era buscar i experimentar amb noves estructures formals literàries a partir de jugar amb les possibilitats i potencialitats de la llengua i de la literatura. màrius Serra va ser un excel·lent padrí literari i ens va delectar amb una classe magistral de literatura on el tema central va ser l’explicació de l’esmentada tècnica de l’oulipó, pràctica que ricard ripoll domina en la seva escriptura. La presentació va finalitzar amb la lectura del mateix ripoll d’algunes de les seves poesies. El llibre Les naixences latents es pot trobar a la biblioteca Ignasi Iglésias.

Ester bueno

25


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 26

Aquesta primavera, apunta’t als cursets de l’Associació de Veïns Inici d’inscripcions 18 de març. socis de l’AVV 50€. No socis de l’AVV: 60€

tAI-txI

realitzant moviments amb plena consciència, aprèn a harmonitzar cos, ment i esperit. Horaris: Dimecres, 17.30-19 h Del 3 d’abril al 19 de juny Dimarts, 1011.30 h Del 9 d’abril al 18 de juny

dANsA dEL VENtRE: tREbALL Amb ELEmENts (VEL, bAsto ,...) I CREACIo

IoGA

Per moure tot el cos, per estar més relaxats, per alleugerir els dolors i per concentrar-se millor. Horaris: Dilluns, 18-19.30 h / 19.30-21 h Del 8 d’abril a l’1 de juliol Dimarts, 19.30-21 h Del 9 d’abril al 18 de juny Dimecres, 18.30-20 h Del 3 d’abril al 19 de juny Dijous, 18-19.30 h Del l’11 d’abril al 20 de juny

Tens nocions bàsiques de dansa del ventre? Aprèn a improvisar i a ballar amb elements de creaciócom el vel o el bastó. http://irenedanzadelvientre.blogspot.com Horari: Dilluns, dANsA dEL VENtRE 17-18.30 h LAboRs I mANuALItAts Principiants i avançats de Del 8 d’abril a l’1 de juliol Per brodar cintes, fer richelieu, punt qualsevol edat poden ballar mallorquí, de palestrina i d’ombra, punt de aquesta dansa mil·lenària. creu...I tambépintura sobre tela, fusta i vidre. Horaris: Dilluns, 19-20.30 h Horari: Del 8 d’abril a l’1 de juliol Dimecres, 19Dilluns, 17.30-19.30 h 20.30 h Del 3 d’abril al 19 de juny Dimecres, Del 8 d’abril al 17 de juny 21-22.30 h Del 3 d’abril al 19 de juny Divendres, 18-20 h

PILAtEs

26

Tonificació muscular, correcció de postures, flexibilitat i treball de respiració. Horari: Dimecres, 20–21.30 h Del 3 d’abril al 19 de juny

sALsA I ALtREs RItmEs LLAtINs

Amb exercici, diversió i sabor, es viu millor. Horari: Dilluns, 20.30–22 h Del 8 d’abril a l’1 de juliol

PAtCHWoRK

Cada retall de roba és un tresor. retallant i cosint pedaços de colors, podreu dissenyar creacions originals i úniques. Horari: Dimecres, 17-19 h Del 3 d’abril al 19 de juny


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 27

esports | Futbol i natació

El Sant Andreu cau a la Copa del Rei de waterpolo

E

El guanyador va ser l’Atlètic barceloneta, que va derrotar el sabadell l Sant Andreu de waterpolo no va poder superar l’eliminatòria de quarts de final de la Copa del rei, celebrada els passats 15, 16 i 17 de febrer a les instal.lacions del Club natació Atlètic barceloneta, entitat que recollia el relleu de l’organització amb motiu del seu centenari. L’equip de Carlos bellón no va tenir sort en el sorteig, i va quedar emparellat amb el Terrassa, un dels equips més potents del campionat. malgrat plantar cara i tenir el partit molt igualat fins al descans, la victoria final va caure del cantó vallesà per 10-8 i els nostres van quedar eliminats. L’Atlètic-barceloneta va fer-se amb el trofeu en derrotar a la final el Sabadell. Pel què fa a la lliga, en les darreres jornades l’equip ha fet un empat a la Pere Serrat contra el Canoe de madrid i ha sortit derrotat de la piscina del Sabadell per 11-8, mentre que el Terrassa s’ha endut els punts de la Pere Serrat (6-15). Ara mateix l’equip s’allunya de les places de play-off,

però els enfrontaments de les pròximes jornades seran determinants per poder recuperar un lloc entre els vuit primers. Pel què fa a les noies, l’equip de jordi Timblau ha afrontat aquest mes la Copa de la reina (1,2 i 3 de març a Sant feliu de Llobregat), amb poca fortuna també en el sorteig de quarts de final, en què s’ha hagut d’enfrontar amb l’actual campió de lliga i copa i líder de la competició, el Sabadell que dirigeix l’andreuenc nani guiu, caient eliminat per 16-4. A la lliga, l’equip encadena una trajectòria irregular, amb una clara victoria contra el Sant feliu (9-20), una de més ajustada contra el Saragossa (9-8) i dues derrotes clares contra els primers classificats: mataró (14-1) i Sabadell (6-18). L’objectiu del Sant Andreu és lluitar fins el final per una de les primeres quatre places que donen dret a jugar el play-off.

jj Aymerich

L’

La uE sant Andreu és un dels equips amb millor resultats i, per això, té opcions d’entrar en play-off i manté viva les semifinals de la Copa RFEF equip de Piti belmonte es considera per tenir uns valors molt interioritzats: esforç, constància i paciència. Aquesta es la fòrmula correcte per avançar poc a poc, però sense baixar el ritme, cap a la zona de play-off. A la lliga, juntament amb l’Huracan, és l’equip que ha aconseguit sumar més punts en aquest any 2013.

està a un pas de la final. Les semifinals ja tenen noms i cognoms: Sant Andreu – Tenerife b i real zaragoza b – La Hoya Lorca fC. Per arribar fins aqui, el Sant Andreu va superar la darrera ronda contra el Peña Sport. A l’anada dels quarts de final va guanyar amb un clar 4-1 i a la tornada va perdre amb un ajustat 4-3.

Des del primer fins al sisè classificat hi ha molt poca diferència: 4 punts. L’Huracan Valencia Cf amb 56 (1è) i el CD Alcoyano amb 52 (6è). Els quadribarrats es troben sis punts per sota de l’Alcoyano, i només una posició per sota. Actualment, per tant, les primeres places estan molt disputades. fins ara, el registre del Sant Andreu és de 12 victòries, 10 empats i 7 derrotes.

El proper més serà clau per veure fins a on arriba el Sant Andreu. Si segueix apropant-se a l’ascens, si es manté a la zona mitja-alta o bé si perd pistonada. Pel que fa a la Copa rfEf, l’objectiu és molt clar: superar la darrera eliminatòria i donar el màxim a la final. fem costat a l’equip i donem-li força ara i sempre!

A la Copa rfEf, l’equip està registrant uns bons resultats i

jordi urtasun Cortés

cap a peus | març

Segueix la línia ascendent

27


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 28

EN CONTE

S

tres i tres i tres fan nou

om davant de la prestatgeria quarta del segon passadís començant a comptar des de les caixes. Ell i jo ens mirem el tercer pis de producte, començant a comptar des dels peus. Primer pis, sacs de cebes i patates, producte de la terra. Imprescindibles, ja ens acotxarem. Segon pis, ja no ho recordo. La fugacitat de la compra fugaç. La lleugeresa de les decisions. Tercer nivell, a l’alçada dels ulls, i per això ens hi trobem. Les foteses, les inutilitats, la redundància feta llaminadura, ben presentada i embolicada ben vistosa, com un arc del cel. xocolatines. La bossa de mig quilo. blanca, negra, amb llet, amb avellanes, caramel, galeta. xocolatetes de totes les mides disfressadetes de ballarines, de prínceps i d’unes quantes coses més. Segona unitat a tres amb cinquanta. I ell que em veu decidit i em pregunta que si la bossa val tres amb cinquanta. I jo que intueixo que s’està gestant un conflicte. mai me n’he sortit massa bé de donar explicacions breus i concises. Trobo que em falta precisió. La claredat del moment i l’encert del clau clavant-se a la paret. no, bon home. Veu? Si en compra dues, la segona li costarà tres amb cinquanta. I ell que d’acord, que són tres amb

LA REFLEXIO

E

La conversa fa un gir. que per quins set sous jo vull que se’n quedi dues. jo no vull res, amic meu. és vostè que em pregunta el preu de la bossa de desitjos i jo miro de respondre tan bé com puc. Però no és fàcil. Per la mateixa complexitat de l’oferta i per la tossuderia del contrincant, dic per mi mateix. L’home, mans a les butxaques, amb aire d’anar a comprar molt de tant en tant, poques ganes de trencar-se el cap i una obstinació inusual pels tres amb cinquanta, torna a l’atac. m’ensumo que vol fer tractes. Però té l’oratòria tan àgil com la lectura de preus. no se’n surt. Voldria que compréssim dos sacs de perdicions de cacau entre els dos. Potser fins i tot es veu en cor de demanar-me que jo pagui la primera i deixi que ell pagui la segona. Però no té temps d’articular-ho. L’he vist venir. I ara no em ve de gust entrar en un jardí sobre comptes, igualtat i justícia. Així és que giro cua i adéu-siau que se m’espatllaran els congelats.

Andreu Giralt

El bufó de la cort

com treure ferro a mentre uns ideen astutament i nosaltres, que ens ntre el pagès que baixava de l’hort cies, els altres, la l’assumpte amb aquestes ocurrèn ns que passi, hi aba tot i fins at ualit l’act de tem assaben que hem descobert. Hi majoria, compartim amb orgull el vendre per t ciuta a cap feia n qua er, prim ha un món. El doble, o triple, fins que ha dies que ho rebem per partida de i ple prou ó sarr el amb ava sem pàgina i esperem els seus productes, torn la broma perd tota singularitat. Pas allí s’hi coïa. El seu que del t rma info ben c , amaga un verí molt retru novetats. Aquest tràfic d’humor, però fer mereixedor va el , obvi da ban ra d’alt ent, und, l’opi. En altres desconeixem perillós: la letargia, el son prof ser l’últim de nim sinò a com t” l’hor de ar de l’expressió “baix s, la magnitud dels fets circumstàncies o en altres èpoque que ells aqu , ons seg Els cia. en arribar a saber una notí voltant ens haurien fet que diàriament assolen al nostre contrastar a l’instant la per ns mitja un i mil de osem no hauríem permès ni disp reaccionar amb més contundència. a la llarga de unto preg em , una ni s re’n perd no i informació ls i desraons que ja són la meitat de les xoriçades, escàndo ànyer a pert ent, mom De . dors eixe l’engreixen cada dia. què serem mer part de la nostra història i que que ara enc s, tent exis als soci qualsevol de les xarxes hauria d’anar renyit per Desdramatitzar la crua realitat no comuns, t’obre les més xats als ts tina des ais esp in ns per canviar-la; tot és sigu res amb invertir esforços i conviccio uït. Els acudits, grat mor d’hu t stan con i dos una portes a litzar la nostra energia, i qüestió de triar cap on volem foca a són men tota de es mof i res catu optat per jugar a fer muntatges, cari ara per ara tinc la impressió que hem la ir Ten te. dub s sen s, riure som gran diferència entre enginyoses i arrenquen de bufons i divertir la cort. Hi ha una sa i tergiversar-ho pas que el sar cop de t acita i «fer humor de tot» cap «prendre’ns les coses amb humor», en sap. Però, om toth no t, virtu una és ent ra disconformitat. còmicam com a màxim estendard de la nost sembla. com iós grac i ic bon tan és tot no malauradament,

Per xavier oliveres

28

cinquanta. faig l’esforç de fer-me entendre, em passo al seu idioma, al seu accent, al seu to, al seu gest i li esquitxo que no, no, que n’has d’agafar dues. La primera, sis. I la segona, la segooona, tres amb cinquanta!


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 29

LA MÉTEO

L’observador meteorològic de sergi Corral buela febrer ha estat dominat per la variabilitat, s’ha succeït el pas de baixes pressions amb períodes anticiclònics més curts, per tant hem tingut una mica de tot, des de temporals de nord fins a llevantades, l’últim dia de mes. L’episodi més destacat ha estat el del 22 i 23 de febrer, que va portar neu per unes hores a Sant Andreu, i fins a 15cm a les parts més altes de Collserola, tot acompanyat de les temperatures més baixes del present hivern. Ha resultat ser més fred que gener, amb una mitjana de temperatura inferior a la normal, i amb un registre de pluja gairebé calcat, amb poc més de 30mm i forces dies de precipitació.

LA XARXA DE MOTS

Variable meteorològica

Valor observat

dia

tª màxima absoluta tª mínima absoluta tª mitjana mensual Pressió màxima Pressió mínima mitjana de Pressió Precipitació total Precipitació màxima (24h)

20,7ºC 1,4ºC 9,81ºC 1026,3hPa 997,5hPa 1012,16hPa 30,4mm 14,8mm

1 23 4 23 23

*Les mitjanes de tª, Pressió i Precipitació total no tenen valor diari

www.meteoclimatic.com www.meteosantandreu.blogspot.com www.lanostrameteo.com

Per Pere massana

cap a peus | març

HorITzonTALS. 1. Plorar per no res. 2. Est. Embarcació llarga i estreta propulsada per rems. burro, ruc. 3. gran ciutat brasilera,

una de les més poblades del món. Teatre Comarcal de Tarragona.

VErTICALS. 1. El pèl de la parpella. 2. Cinquanta romà. Hormona

vegetal. 3. optar a una plaça de funcionari. 4. Descansi en pau. El

metall de l’avarícia. Est. 5. Paravent de metall, fusta o vidre (al rev.)

4. Treu aire dels pulmons sorollosament. Element de Símbol Pu,

6. Comportament sospitós aplicat especialment a les gates. Símbol

discussió. fer patir fam a algú. 6. Tracta amb un nitrat. zero. Punt

poètica. 8. quantitat a pagar periòdicament en un club o associació.

força perillós. Vocal. 5. Proposició admesa per tothom que no admet

de contacte (al rev.) 7. Sabàtic, natural o nou (al rev.) ninot que es posa als conreus per espantar els ocells. 8. riu suís. obligats a

tenir relacions amb el metge.

de l’Americi. 7. La cabana dels esquimals. Tipus de composicó

olimpique de Lyon. 9. Vocals. Priva de la respiració fins a la mort.

10. Euskadi. Un evacuant per a la xantal (al rev.) 11. Lloc soterrat

ple de fòssils i minerals. 12. rostidor de pollastres. L’edat de cadascú. 13. nora musical. Terminació verbal. La primera.

29

solucions horitzontals. 1. ploramiquejar. 2. e. piragua. ase. 3. sao paulo. tct. 4. tus. plutoni. a. 5. axioma. afamar. 6. nitra. o. exen. 7. yna. madoganya. 8. aare. malalts. verticals. 1. pestanya. 2. l. auxina. 3. opositar. 4. rip. or. e. 5. arapmam. 6. maula. am. 7. iglú. oda. 8. quota. ol. 9. ua. ofega. 10. e. tnaxal. 11. jaciment. 12. ast. anys. 13. re. ar. a.


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 30

Verònica González Publicitat a la revista ‘De cap a peus’

93. 345 05 76 vgllaveria@gmail.com


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 31


capapeus-MARÇ581_Maquetación 1 13/03/13 2:03 Página 32

Març 2013 - Sant Andreu de Cap a Peus (núm 581)  

PAH, ILP desnonaments, Ada Colau, retallades educació, cases carrer pont perill, perfil Blai Rodríguez

Març 2013 - Sant Andreu de Cap a Peus (núm 581)  

PAH, ILP desnonaments, Ada Colau, retallades educació, cases carrer pont perill, perfil Blai Rodríguez

Advertisement