Page 1

Kan Ved

Søløve Diplom

Tør Kan Ved

Delfin Diplom

Tør Kan Ved Tør Pr. Kan Ved Tør

n

s k S jl u n i o e

Sejler Diplom 1 Sejler Diplom 2

Prøvet Kan Ved Tør Prøvet Kan Ved Tør

layout: kreativ zone

Tømm e jolle n for v Svømm and. e Få joll m me en til d redn at ligg ingsve e stille Binde st. råbån i v i n døjet dskno – b og o og få Nævn ttetals den ti e nav nene l at se k n o b . på ho jle ige Hvad ldkam n. jollen merat s udst e yr hed rne og Hvad der. klubb instru ens si ktøren kkerh /træn Hvad e dsreg eren. simple l e r er. sejlert Forbli e rmer ve rol betyd ig og er. vente Kæntr på ins e jolle truktø n med ren/tr Rigge vilje o ænere g rejs jollen n i kri e den til. tiske s igen. Binde ituatio dobbe ner. lt halv Forårs stik, fl klargø agkno re sin b og p jolle ( Udpeg ælest p ik. e vind olere/ ens re slibe j Aflæs t o n lle, ro ing. e hav r og s nens værd) vindm Hvad . åler. jollen s udst yr bru Hvord ges ti an jol l. lens s ikkerh Hvad edsud de gru styr v ndlæg edlige Hvad gende holde udvid s ø v s. e ede s jsregle e j r er. Grund ler-ter lægge mer b etyde nde o r. m vin Hvord d og v an ma ejr. n plac erer s Hvord ig i jo an ma llen. n hold er sig Spørg e, hvi i form s der til at s e r ejle. n Sejle oget, en he m a n l bane ikke f orstår (kryds Stagve . , nde o s l ø r og læ g bom n s). Trimm me på e jolle komm n korr ando. ekt på Lægg e til p k r y ds, slø å læ-s r og læ iden a Placer ns (sk f e sig e n bro. øde). rigtigt i jolle Altid, n. om m an er på sty Altid, rbord om m eller b an er agbor luv el Hvord d hals ler læ an en . e. god s ejlerm Hvem adpak der er ke ser ungdo ud. Hvad msled der er er i kl den re ubben Altid a tte på . klædn t hjæl pe sin ing, n e kam år ma Følge n sejle merat instru ktøren er. r. s/træ Sidde n på ess erens ingen instru kser. At del og sej tage i le. en en kel ka Starte psejla til tide ds. n. Sejle i et af græns et om Sejle råde u efter tickler den k ollisio s . Lægg n. e til v ed en bro ud Fortæ en hjæ lle, hv ilken lp. manø Lave m v re han and o /hun ver bo har tæ Give p rd- m nkt si anøvr ositiv g at la e feedb . ve. ack. Flagen e ved en sta Hvord rtproc an en edure . regnb y Kapse ge ser jladsre ud på glerne afstan Simpl s d. 2 . del, e kølb afsnit ådster A. mer. Hvem der ta ger de Hvad n end de 5 g elige beslut runde ning i lemen Gå es jollen singen ter er. . rundt Svømm på sin jolle. e ind under Vende jollen , men , men s gast s den en gå er kæ Sejle r foran båden ntret. maste alene . n. Beslut te, hv or tea mets At sej græns le et s er går tævne mht. v At sej i klub indsty le stæ ben. rke. vne i e At sej n and le køl e n klub båd. . At væ re ror smand med e Skille n ny s sin jol ejler s le ad om ga o Hæng g sam st. e korr l e d en ige ekt i e n . n jolle Svømm . e 300 meter Fortæ i en s lle om vømm søkort ehal. Give e e t for s n deta i t områd ljeret b e. eskrive Lappe lse (m en spi ed ord ler me ) af en Forkla d tape perfek re ma . kk t vend nedta ing og gning eren hans bomni rolle u både ng. som r nder s Forske o piler-s rsman llen o e d t, bom g anv og ga endel Hvor d ning o st. ighed g et er g e n på f odt at o rskelli Hvad ligge ge typ strøm på en er. er tov s t a r t l værk. inje. Hvad en rum mer o Hvord g en s an tic kralde klers r er. funge Hvord r e an ma r. n besk Hvord ytter sine k an ma næ. n trim mer s Hvem in joll forma e und nden er for i klub Hvad skellig ben e vedko e forh r. mmen old. des kl Hvad asseo makk rganis eren l aver i ation Hvad er. de en godt s k elte m amarb a ejde k Fortæ nøvre lle om ræver r. . sine b Fortæ edste lle om sejlero sine v plevel At del ærste ser til tage i oplev sine k elser fysisk amme til sine At del trænin rater. tage i kamm g i se jlklub vinter e rater. ben. trænin Sejle g. baglæ ns me llem t Trimm o bøje e en j r. olle ti l forsk Se str ellige øm og forhol tage h d. Uden ø j d e for de hjælp n. fra vo ksne r Lægg e til e igge t n luv il, søs bro (d ætte o Bomm r ive) g rigg e, ude e jolle n at s af. pilere Blive n klap enige per. om en Lege ” strate gi for konge sejlad ns eft sen. Vende erfølg er” — jollen også m til luv Ligge efter ed spi stille v en kæ ler. ntring ed et . Gå i la mærk e i 20 nd ve d en s sekun der. trand Arbejd u e god den h t sam j ælp. men. Bruge et kom pas. Sejle 2 min utter læns, Klubb uden ens re spilere gler fo n klap r sejla Simpe per. ds ude l først ehjæl n inst p. ruktør Hvord / træ an ma ner. n find e r den Hvad lokale en lay vejrud line e r sigt, o . Hvad g hvilk man s en bet kal gø ydning re, hv Hvilke i s den h n bety m a n får e ar. dning n rum Tage t den re m rapez er på lative kroge læns. vind h n på, Stå i t a r . m rapez ens m uden an hæ at hol Svømm nger i d e med armen e und er en hænd e. Sejle e j olle o rne. i hård g tage e luft. n pers Sejle on me med l d ud. ukked e øjne At sej , men le 1-p s mak erson s keren jolle. At væ dirige re på rer. somm ercam At sej p elle le spil r som ersejla merse ds me At stå jlads. d på hæ s v ærdet nder i o ppe. At sty trapez re, me en. ns ma n står At sej le hol i trape dsejla z. ds/ma At væ tchrac re køl e. bådsg ast.

Navn:

Sæl Diplom an

Dip l

len

2-personers jolle D

Diplomsejlerskolen sejlersk m o o

Dansk Sejlunion Sejler Diplom 3 Prøvet

Diplom plakat sæl til sejler3 (2 persons jolle)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you