Mobilitet 02 2019

Page 20

Taxi

Af: Poul Breil-Hansen ··· Foto: Nordjyllands Trafikselskab

Tre trin til hvordan kommuner sikrer taxidækning i landzoner

Grundlaget for taxidækning i hele Danmark afhænger først og fremmest af kommunernes vilje til at understøtte en lokal taxidækning.

20

Dansk PersonTransport


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.