Busmagasinet 06 2018

Page 30

Turistbussen

Udspil fra Danske Busvognmænd skal sætte stopper for social dumping og unfair konkurrence Danske Busvognmænd ønsker lige vilkår for danske og udenlandske busvirksomheder ved kørsel i Danmark. Foreningen har derfor udarbejdet et løsningsforslag til transportordførerne i Folketinget. Af: Britt Wittrup Foto: Adobe Stock

Lave lønninger og ingen momsbetaling De seneste års massive stigning i antallet af udenlandske busser har skærpet konkurrencen på incomingkørslen hovedsageligt i København og Nordsjælland. Når konkurrencen foregår på så ulige og ulovlige vilkår, som tilfældet er her, så er det kun et spørgsmål om tid, før incomingkørslen i Danmark udelukkende køres af udenlandske busser. De udenlandske chauffører aflønnes på et niveau, der maksimalt udgør 2/3 af en dansk chaufførs løn, som ifølge lovgivningen skal følge de landsdækkende overenskomster på området. Derudover “glemmer” de udenlandske chauffører og arbejdsgivere typisk den lovpligtige registrering i RUT-registeret, der overvåger udstationering af arbejdere. Oveni dette betaler de udenlandske busvognmænd heller ikke den lovpligtige, danske moms af kørslen i Danmark. Ved en af kontrollerne i København i sommers var der 21 ud af 22 kontrollerede udenlandske busser, der ikke kunne fremvise en momsregistrering, og kun 25 % af chaufførerne var registreret i RUT-registeret. Der konkurreres dermed på både ulige og ulovlige vilkår til skade for de danske busvognmænd og deres medarbejdere. Mange andre EU-lande har indført mindstelønsregler eller andre restriktioner for udenlandske busser.

30 Danske Busvognmænd

Det er ikke kun i Danmark, at virksomheder og medarbejdere oplever presset fra udenlandske virksomheder, som dumper både løn og priser på kørsel. Når man ser på de andre medlemslande i EU, er der i 18 lande indført forskellige begrænsninger på kørsel med udenlandske busser. Langt de fleste lande har indført regler om mindsteløn og derudover forskellige krav til dokumentation og administration. ”At så mange andre EU-lande har lavet deres egne nationale regler og indført mindsteløn fortæller os, at problemet er voksende i hele EU. Men det siger også, at det er muligt og tydeligvis helt almindeligt at løse de her udfordringer på nationalt plan. Derfor ser vi heller ikke nogen hindringer for, at vi også i Danmark indfører nationale regler, især nu hvor nye fælles EU-regler på området risikerer at blive diskuteret ihjel i Bruxelles,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. Danske Busvognmænd fremlægger løsningsforslag Som det fremgik af forrige udgave af Busmagasinet, så vil arbejdet med den nye vejpakke i EU trække ud. Men de danske busvognmænd kan ikke blive ved med at vente på, at EU på et tidspunkt vedtager en ny vejpakke,

som muligvis kan afhjælpe de udfordringer, de er oppe imod. Følge repræsentativ overenskomst I Danske Busvognmænds udspil lægges der op til at både danske og udenlandske busvirksomheder skal følge en repræsentativ, dansk kollektiv overenskomst ved kørsel i Danmark, ligesom der foreslås udenlandske busvirksomheder en dokumentationspligt, så det ved en kontrol kan påvises, om de overholder gældende dansk lovgivning. ”Det er tydeligt at den danske busbranche er hårdt presset. De danske busvognmænd mister kørsel til de udenlandske operatører, og det betyder naturligvis, at også chaufførerne er i fare for at miste deres job. Vi håber og tror på, at de danske politikere tager problemet alvorligt. De bør hurtigst muligt implementere de nødvendige lovændringer og ikke gemme sig bag en mulig fremtidig EU-løsning. Kun på den måde kan vi komme den sociale dumping til livs og undgå de store, negative konsekvenser, der følger med. Samtidig med den krævede lovændring er det nødvendigt med en øget kontrol på området, så vi kan sikre os, at de udenlandske busvirksomheder overholder lovgivningen,” udtaler Michael Nielsen og fortsætter: Vi mener det her alvorligt og vil kæmpe med næb og klør for at sikre vores medlemmers overlevelse.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.