Page 1

PRAVNA UREDITEV GRADITVE Gradbeni zakon JOŽE PRESKAR, univ. dipl. inž. grad.


Zakonodaja nas usmerja, varuje in obvezuje!


VSEBINA

 Kratek zgodovinski pregled predpisov o graditvi  Graditev objektov  Predstavitev Gradbenega zakona (GZ) in nekaj primerjav z ZGO-1


Kratek zgodovinski pregled predpisov o graditvi  Stavbni red za vojvodino Kranjsko (25. oktobra 1875, Franc Jožef)

 Gradbeni zakon ( Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 16. junija 1931)  Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS št.: 42/73, 8/75, ,39/81)  Zakon o investicijski dokumentaciji (Uradni list SRS št.: 7/76)  Zakon o tehničnih inšpekcijah na področju industrije in gradbeništva (Uradni list SRS št.: 12/70)  Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 40/94 – odl. US, 69/94 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 59/96, 45/99, 42/00 – odl. US, 52/00 – ZGPro, 52/00 in 110/02 – ZGO-1 )

 Zakon o graditvi objektov neuradno prečiščeno besedilo (ZGO-1NPB10), 24.3.2015

 Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 - popravek)


Zadnje spremembe zakonodaje

ZGO-1

ZUreP ZUreP-2

GZ

ZUreP-1

ZAID

ZPNaÄ?rt


Zadnje spremembe ZGO

• Velja do konca leta 2002

ZGO

ZGO-1 • Velja od 1.1.2003 • Vsebuje 18 spr. in dop.

• Velja od 17.11.2017 • Uporablja se od 1. 6. 2018

GZ


Zakaj sprememba ZGO-1 v GZ ?

 ZGO-1 ni dosegal vseh zastavljenih ciljev.  ZGO-1 premalo varuje pravice vseh vpletenih (prevladuje interes graditve pred interesom ostalih udeležencev).  ZGO-1 vsebuje preobsežne in nejasne določbe.  ZGO-1 sistemske pripombe strokovnih krogov.  GZ zmanjšuje investicijska tveganja, povečuje pravno varnost.  GZ poenostavlja nekatere postopke.  GZ natančneje določa odgovornost.


Proces priprave in sprejema GZ Vladna izhodišča, 14. 11. 2013 1. javna obravnava, november 2015. 1. medresorsko usklajevanje in 2. javna obravnava, november 2016. 2. medresorsko usklajevanje, marec 2017. Vlada RS sprejme predlog maja 2017. Državni zbor sprejme zakon 20. 10. 2017. Zakon začne veljati 17. 11. 2017. Zakon se začne uporabljati 1. 6. 2018.


Graditev objektov in zakonodaja

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o varstvu okolja

Zakon o cestah

Gradbeni zakon

Zakon o ohranjanju narave

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o vodah Zakon o urejanju prostora


Kako se lotiti graditve?

GZ OPN

ZAID

DPN

ZVO

ZON

ZUreP-2

ZJN ZUP


GRADITEV OBJEKTOV

1.PREDINVESTICIJSKE ŠTUDIJE, STROKOVNE ZASNOVE 2. IZBOR LOKACIJA gospodarski, okoljevarstveni, družbeno kulturološki in urbanistični vidik Informacije o pogojih za izvajanje gradnje

3. IDEJNE REŠITVE (izbor optimalne rešitve) predodločba

4. PRIDOBIVANJE PROJEKTNIH POGOJEV (PVO, OVS , OVD) Mnenjedajalec izda projektne in druge pogoje v 15. dneh, izjema v 60 dneh-niso upravni akti

5. PROJEKTIRANJE, (PGD, PZI, PIZ) (revizija) k PGD pridobiti mnenja mnenjedajalcev-15 dni

6. GRADBENO DOVOLJENJE (pravnomočno, dokončno) pravnomočno, integralni postopek,

7. GRADNJA (izvedba, nadzor)

8. UPORABNO DOVOLJENJE 9. OBRATOVANJE (spremljanje vplivov na okolje, vzdrževanje) 10. ODSTRANITEV (PGD, GD, izvedba, nadzor), prijava

GZ, ZUreP-2, ZAID, ZVO, ZON, ZVKD, ZKZ, ZV, ZC, (ZGO, ZUreP, ZPNačrt), ZUP, državni in občinski prostorski akti

ZAKON O JAVNIH NAROČILIH, OBLIGACIJSKI ZAKONIK

JAVNA NAROČILA IN SKLEPANJE POGODB

stanovanjski, poslovni, družbeni, industrijski, kmetijski, prometni, energetski itd. objekti


Ključne novosti GZ  Zmanjševanje investicijskega tveganja in večja pravna varnost investicijske namere,  Manj dokumentacije za izdajo GD, krajši upravni postopki  Nove in širše definicije izrazov objekt  Širši obseg gradenj brez gradbenega dovoljenja  Opredelitev bistvenih zahtev  E. poslovanje

 Informacije in opcijska predodločba  Novosti v postopku izdaje GD - integracija postopkov  Uzakonitev prijave začetka gradnje  Opredeljena so dopustna odstopanja med gradnjo

 Poenostavljeni so postopki izdajanja uporabnih dovoljenj  Okrepljene so vloge udeležencev pri graditvi  Deljene so pristojnosti pri inšpekcijskem nadzoru  Opredeljeni so postopki legalizacije neskladnih in nedovoljenih gradenj  Pomembno je dobro poznavanje prehodnih določb GZ


GRADBENI ZAKON (GZ)

(Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 - popravek)  Prvi del: SPLOŠNE DOLOČBE (1. do 14.člen)  Drugi del: BISTVENE IN DRUGE ZAHTEVE (15. do 28.člen)  Tretji del: PROJEKTIRANJE (29. do 32. člen)  Četrti del: POSTOPKOVNI DEL (33. do 59. člen)  Peti del: IZVAJANJE GRADNJE ( 60. do 67. člen)

 Šesti del: UPORABNO DOVOLJENJE (68 do 76. člen)  Sedmi del: INŠPEKCIJSKI NADZOR (77. do 96. člen)  Osmi del: KAZENSKE DOLOČBE (97. do 105. člen)

 Deveti del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (106. do 126. člen)


Gradbeni zakon GZ Datum začetka uporabe

1. 6. 2018

Določbe 9. člena (elektronsko pošiljanje vlog), drugega odstavka 55. člena (sodelovanje javnosti pri integralnem postopku-javna objava), šestega odstavka 57. člena v delu, (javna objava GD v prostorskem informacijskem sistemu), in določbe 76. člena (evidentiranje objektov) se začnejo uporabljati 1. januarja 2021. Podzakonski akti (Uredbe, pravilniki) bodo sprejeti do 17. 4. 2018


Gradbeni zakon GZ GZ ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. GZ ne izključuje obveznosti spoštovanja drugih predpisov!

IZJEME: če je treba nemudoma izvesti nujne in začasne ukrepe za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode,

če gre za vojaško-inženirske objekte, zaklonišča ali druge zaščitne objekte med izrednim ali vojnim stanjem, če gre za graditev objektov v rudniškem prostoru,

Če gre za objekte, ki pomenijo agromelioracije ali kmetijskogozdarsko opremo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.


Namen GZ Varnost objektov, spoštovanje načela enakih možnosti,

Skladnost umeščanja objektov v prostor, arhitektura kot izraz kulture, evidentiranje,

Namen GZ je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, spodbujanje trajnostne gradnje

uporabnost, učinkovitost, kakovost objektov in njihova usklajenost z okoljem v njihovem celotnem življenjskem ciklu.


Uresničevanje namena

Pristojni organi in vsi udeleženci so dolžni izpolnjevati zahteve-uresničevati namen GZ

Projektiranje

Dovoljevanje

Gradnja

Uporaba

Vzdrževanje

Inšpekcijski nadzor


Pomen izrazov ZGO-1

GZ bistvene zahteve so gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite rabe; dokončanje gradnje je konec izvajanja del, ki zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev in minimalno komunalno oskrbo objekta;

drug gradbeni poseg je posledica gradbenih del, ki trajno spreminja podobo ali rabo prostora; gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta; sprememba namembnosti, vzdrževanje objekta (redno vzdrževanje, vzd. dela v javno korist)

gradnja je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spremembo namembnosti;

graditev objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta.

graditev objektov je projektiranje, dovoljevanje in gradnja

gradbeno dovoljenje je odločba, s katero prist. UO dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati;

gradbeno dovoljenje je odločba, s katero se investitorju dovoljuje gradnja;

uporabno dovoljenje je odločba, s katero UO, ki

uporabno dovoljenje je odločba, s katero se


Pomen izrazov ZGO-1

GZ minimalna komunalna oskrba objekta je oskrba, ki pri novo zgrajenih stanovanjskih stavbah obsega oskrbo s pitno vodo, oskrbo z energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne poti ali ceste,…….

soglasodajalec je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, za katerega je z zakonom določeno, da določa projektne pogoje in daje soglasja za graditev objektov;

mnenjedajalec je državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje…

soglasje je potrditev pristojnega soglasodajal., da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti;

mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika pristojnosti mnenjedajalca,


Pomen izrazov ZGO-1 nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna gradnja, nevarna gradnja

GZ nedovoljen objekt so nelegalen objekt, neskladen objekt in nevaren objekt; prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri; rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta začetek gradnje je začetek izvajanja gradbenih, obrtniških ali inštalacijskih del;

objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je s predpisi o varstvu okolja določeno, da je zanj presoja vplivov na okolje obvezna;

objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je treba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, izvesti presojo vplivov na okolje; presoja vplivov na okolje je postopek, ……., v katerem se proučijo vse zbrane informacije o vplivih posega na okolje ter na njihovi podlagi izda obrazložena odločitev, vključena v gradbeno dovoljenje, izdano v integralnem postopku;


Definicije objekta po GZ Stavba v javni rabi, stanovanjski objekt

Objekt z vplivi na okolje

objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih

Inženirski objekt v javni rabi

proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta; NedovoljenDrug gradbeni poseg

nelegalen, neskladen, nevaren objekt


Razvrstitev objektov ZGO-1

GZ

zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi;

zahteven objekt je objekt velikih dimenzij ali konstrukcijsko zahteven ali objekt, ki je namenjen zadrževanju večjega števila oseb v njem, in prostorsko zaznaven;

manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte;

manj zahteven objekt je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte;

nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt;

nezahteven objekt je objekt manjših dimenzij, konstrukcijsko nezahteven in prostorsko zaznaven;

enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje;

enostaven objekt je objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko enostaven in prostorsko manj zaznaven;

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2)

Podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih objektov, drugih gradbenih posegov in vzdrževalnih del ter njihovo razvrstitev predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

Uporablja se do uveljavitve predpisov na podlagi GZ Podaljšanje uporabe (glej 122. člen GZ in 302. člen ZUreP-2)

Rok je 5 mesecev od uveljavitve GZ (17. april 2018)

Na spletni strani MOP je objavljen osnutek Uredbe o razvrščanju objektov. Objekti se glede na namen uporabe razvrščajo v klasifikaciji vrst


Pogoji za začetek izvajanja gradnje in uporabe objektov ZGO1 Gradbeno dovoljenje Za gradnjo, rekonstrukcijo ,odstranitev, spremembo namembnosti objekta je potrebno pravnomočno ali dokončno gradbeno dovoljenje (GD)

Za gradnjo enostavnega objekta GD ni potrebno, nujna je skladnost s PA in predpisi

Uporabno dovoljenje je potrebno pred uporabo objekta za katerega je bilo izdano GD. Izjeme: enostaven, nezahteven objekt in enostanovanjska stavba; sprememba namembnosti iz stanovanjske v poslovno

GZ Gradbeno dovoljenje Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta : - je treba imeti pravnomočno GD in - začetek gradnje objekta prijaviti v skladu s 63. členom tega zakona. Spremembe namembnosti objekta ni treba prijaviti. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje. GD in prijava začetka gradnje nista pogoj za: - enostaven objekt, vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist, - začasen objekt in - izvrševanje izrečenega inšpekcijskega ukrepa. Uporabno dovoljenje Za začetek uporabe objekta za katerega je bilo izdano GD je potrebno pridobiti (UD) Izjema: nezahteven objekt


Pristojnost organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja (7. člen)

Upravna enota •Za izdajo dovoljenj po tem zakonu je pristojna upravna enota, na območjukatere je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja. •Zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni objekti

Ministrstvo •Za objekte državnega pomena: objekti splošnega družbenega pomena; objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve; objekti, ki so posebnega pomena za varnost države; objekti, ki so posebnega pomena za obrambo, za policijo, za zaščito, reševanje; energetski objekti; objekti kemične industrije; skladišča in rezervoarji; objekti prometne infrastrukture;…in objekte z vplivi na okolje, je pristojno ministrstvo, pristojno za gradbene zadeve.


Pristojnost organov za opravljanje inšpekcijskega nadzora (8 člen) Državni gradbeni inšpektor •Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, opravljajo državni gradbeni inšpektorji

Občinski (skupni) inšpektorji •Inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti občine opravljajo občinski inšpektorji ali inšpektorice ali skupni občinski inšpektorji.


Udeleženci pri graditvi objektov NADZORNIK

INVESTITOR Pridobi dokumentacijo, mnenja, dovoljenja, zakoličenje, evidentiranje objekta, pogodbe

Mora preventivno delovati in pravočasno preprečevati napake, redno spremljati gradnjo na gradbišču, skrbi za ustreznost vgrajenih materialov, ustavi gradnjo, …..

INŠPEKCIJA Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na gradnjo, za katero je predpisano GD, opravljajo državni gradbeni inšpektorji.

PROJEKTANT

IZVAJALEC

Pooblastilo po ZAID-u, odgovornost za celovitost in medsebojno usklajenost projekta, skladnost s predpisi in PA

Zavarovanje odgovornosti za škodo, zagotovi vodjo del, izvaja dela po predpisih in GD, varnost in zdravje pri delu, varstvo okolja, gradbeni dnevnik, dokazilo o zanesljivosti, …..


PROJEKTIRANJE (29. do 32. člen)

 Projektna dokumentacija je sistematični sestav načrtov, opisov, izračunov,…, izdelana po pravilih stroke, v slovenskem jeziku,… namenjena je pridobitvi predodločbe, pogojev in mnenj, gradbenega dovoljenja za objekt, prijavi začetka gradnje in izvedbi gradnje, pridobitvi uporabnega dovoljenja in uporabi objekta ter njegovemu evidentiranju.  Projektant mora izpolnjevati pogoje po ZAID  Projekte mora izdelati skladno s predpisi, s PA, zagotoviti kakovost, ekonomičnost ,… Vodja projekta koordinira delo na projektu.

 Podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj in za prijave po tem zakonu, predpiše minister (17. 4. 2018).  Pravila izdelave projektne dokumentacije, v soglasju z ministrom predpišeta ZAPS in IZS in objavita na svoji spletni strani.


Nadzornik  Investitor mora imenovati nadzornika pred izvedbo gradnje objekta za katerega je bilo izdano GD.  Vodja nadzora mora o morebitnih odstopanjih pri gradnji (ni GD, ni prijava pričetka gradnje, odstopanja od GD,…) takoj obvestiti investitorja in izvajalca ter ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpisati v gradbeni dnevnik.  Vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik. Z lastnoročnim podpisom gradbenega dnevnika potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.  Če investitor oziroma izvajalec kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ne odpravi, ta gradnjo ustavi oziroma prepreči nastanek škode in nepravilnosti sporoči pristojni inšpekciji.


Izvajalec (14.člen) Izvajalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:  imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti,

 imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas z najmanj enim delavcem , ki izpolnjuje pogoje za vodjo del - pooblaščeni inženir po ZAID ustrezne izobrazbe (visoka šola, prva stopnja, višješolska izob.,srednja izobrazba grad. smeri, mojster s področja gradbeništva reg. pri OZS, delovodja vpisan pri GZS,  Izvajalec je lahko ponudnik iz EU in Švice,  Naloge izvajalca so, da: zagotavlja kakovost, gradi po GD in predpisih, skrbi za varnost pri delu in vok ,…..


Bistvene in druge zahteve za objekte 15. do 28. člen

(1) Objekti morajo izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. (2) Bistvene zahteve za objekte so:

 1. mehanska odpornost in stabilnost,  2. varnost pred požarom,  3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,

 4. varnost pri uporabi,  5. zaščita pred hrupom,  6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,  7. univerzalna graditev in raba objektov,  8. trajnostna raba naravnih virov. (3) Druge zahteve so posebne funkcionalne, okoljske in druge lastnosti, ki jih morajo tudi izpolnjevati posamezne vrste objektov.


Postopkovne določbe Informacije o pogojih za izvajanje gradnje-ni upravni postopek Predodločba -zahtevni ali manj zahtevni objekt - stranka je investitor Pridobivanje projektnih in drugih pogojev (niso upravni akti) Projektiranje- PGD Pridobivanje mnenj pristojnih mnenjedajalcev Zahteva za izdajo GD (obrazec): projekti, mnenja, dokazilo o lastništvu Postopek izdaje gradbenega dovoljenja: ugotavljanje popolnosti vloge-15 dni, seznanitev stranskih udeležencev z začetkom postopka, ustna obravnava in ugotovitveni postopek, preverjanje pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja Rok za izdajo in vročitev odločbe: Dva meseca od popolne vloge , izjema tri mesece; Vročiti investitorju in strankam, seznaniti mnenjedajalce, inšpekcije


Informacije o pogojih za izvajanje gradnje Pristojni organi morajo investitorju pomagati in svetovati v zadevah, ki se nanašajo na:  upravne postopke, predpisane s tem zakonom, in dati osnovne informacije o postopkih, potrebnih za izvedbo nameravane gradnje,  informacije glede veljavnega prostorskega izvedbenega akta,  informacije o potrebnih mnenjih,

 dokumentaciji za pridobitev dovoljenj in druge osnovne podatke, potrebne za pripravo dokumentacije in pridobitev dovoljenj. Dajanje informacij in svetovanje  ni upravni postopek,  organi zanje odškodninsko ne odgovarjajo.


Predodločba  Investitor ima možnost pridobitve predodločbe glede skladnosti s prostorskimi akti in pravili zakona, ki urejajo urejanje prostora ter predpisi s področja mnenjedajalcev (Nemčija, Avstrija, Poljska Združeno kraljestvo) .  Pridobitev predodločbe ni pogoj za izdajo GD.  namen –pristojni UO za gradbene zadeve odloči glede izpolnjevanja pogojev za izdajo GD za posamezna vprašanja ali za celovito preveritev.  Zahteva vsebuje predpisane projekte. Izkazovanje lastništva ni potrebno.  Upravni postopek pri izdaji predodločbe – smiselno se uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo postopek izdaje GD  Taksa ( do uskladitve ZUT) 50 EUR manj zahtevni o. , 100 EUR zahtevni objekti)


Predodločba  Odločitve in pogoji iz pravnomočne predodločbe, s katero se ugodi zahtevi, so pri odločanju o izdaji GD zavezujoči.  Predodločba neha veljati, če v dveh letih od njene pravnomočnosti ni vložena popolna zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.  Predodločbe se razveljavijo s pravnomočnostjo GD ali če je zahteva za GD pravnomočno zavrnjena.  Več predodločb se razveljavi s posebno odločbo, ki se izda po pravnomočnosti GD in vroči imetnikom izdanih predodločb (investitor in drugi).

 Odprava predodločbe je možna na zahtevo občine ali države (povračilo celotne škode)


Pridobivanje projektnih in drugih pogojev  Investitor lahko pridobi pogoje za izdelavo dokumentacije.

 Mnenjedajalec jih določi v skladu s svojimi pristojnostmi.  Pridobitev projektnih in drugih pogojev je obvezna, če to določa poseben predpis.  Pridobitev projektnih in drugih pogojev pri mnenjedajalcih v roku 15 dni, izjemoma 60 dni.  Mnenjedajalec lahko na vlogo za PPP izda pozitivno mnenje, če je gradnja sprejemljiva ali negativno, če ni sprejemljiva.  Projektni in drugi pogoji niso upravni akti.


Pridobivanje mnenj Mnenjedajalec je državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila. Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Občina je mnenjedajalec (3. odstavek 31.člena) glede : 

skladnosti s PA in drugimi predpisi občine,

varovalnih pasov občinskih javnih cest in

minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir OOGJS.

Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 15 dneh od popolne zahteve (dopolnitev mora zahtevati v 10 dneh) lahko izda mnenje, da se ne strinja z nameravano gradnjo. Čas veljavnosti mnenja preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Izjema je, če je zahteva za izdajo GD zavrnjena. Za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj ni stroškov.


DIAGRAM UPRAVNEGA POSTOPKA PRIDOBIVANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA VLAGATELJ

ZAHTEVA (obrazec) PREIZKUS ZAHTEVE

NE

   

PODATKI O PARCELNI ŠTEVILKI IN K.O. ZEM. DOKAZILO O PRAVICI GRADITI NA TEJ PARCELI DVA IZVODA PGD MNENJA PRISTOJNIH MNENJEDAJALCEV

  

ČE O ISTI STVARI ŽE TEČE POSTOPEK. ČE JE VLAGATELJ LAHKO STRANKA ČE JE VLOGA POPOLNA

D A SKLEP O POPOLNI VLOGI (na z. vlag.)

SKLEP O ZAVRŽBI

DOPOLNIT. VLOGE 15 DNI

Vročanje vabila na ustno obravnavo

USTNA OBRAVNAVA

ODLOČBA

VROČANJE, OBVEŠČANJE

STRANKE V POSTOPKU

MNENJEDAJALCI, INŠPEKCIJE

ZBIRANJE POVRATNIC UGOT. PRAVNOM. DOKON.

ARHIV

SODELUJEJO: Investitor, stranski udeleženci, mnenjedajalci, izvedenci , proj. …  UVOD  IZREK  OBRAZLOŽITEV !!!!  POUK O PRAVNEM SREDSTVU


Postopek izdaje gradbenega dovoljenja Dejanje

čas (dni)

Časovni potek v dnevih

1

Zahteva za izdajo GD -projekti, lastništvo (mnenja-niso pogoj popolnosti vloge).

1

1

2

Preizkus zahteve (upravičenost vlagatelja, popolnost, ali teče postopek o i.z.)., Sklep o popolnosti vloge –na zahtevo investitorja

1

1

12-30

3

12- 30

Pridobiti mnenja mnenjedajalcev, izvedencev, če niso priložena zahtevi. 4

Vabilo na ustno obravnavo

17

5

Ustna obravnava in ugotovitveni postopek

1

6

Priprava odločbe in odločanje

5

7

Vročitev odločbe (investitor in stranski udeleženci)

17

8

Seznaniti z odločbo mnenjedajalce, inšpekcije

1

Ocenjeno število dni od vloge do vročitve (popolna vloga, 60-90 inštr. Rok =2-3mes.!)

17 1 5 17 1

52 -60


Skrajšani ugotovitveni postopek izdaje GD Izdaja GD se lahko vodi po skrajšanem ugotovitvenem postopku, če investitor zahtevi priloži: -

dokumentacijo za pridobitev GD s podpisano izjavo projektanta in vodje projekta, da so izpolnjene bistvene in drugi zahteve objekta;

-

dokazilo o vpisu stvarne pravice na zemljišču (lastništvu);

-

mnenja, iz katerih izhaja, da je nameravana gradnja v skladu s predpisi, izjema, če so mnenja dana k OPPN;

-

pisne izjave stranskih udeležencev, da se strinjajo z nameravano gradnjo;

-

dokazilo o plačanem nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, če je predpisana odmera;

-

dokazilo o plačanem komunalnem prispevku.


Integralni postopek izdaje GD

za objekte z vplivi na okolje (50.do 59. člen) Integralni postopek združuje postopek presoje vplivov na okolje (PVO) in izdaje gradbenega dovoljenja (GD)

GD združuje odločitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo GD in OVS  Za PVO se uporabljajo določbe GZ, predpisov, ki urejajo varstvo okolja, (ZVO, Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje) in ZON  Uredba določa posege v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna, posege v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če dosegajo ali presegajo predpisani prag. Določa tudi merila za določanje značilnosti posega, kraja posega in možnih vplivov na okolje.  GD je nično, če ni izdano v skladu z določbami tega poglavja ali ga je izdal stvarno nepristojen organ.


Integralni postopek izdaje GD  Zahteva za izdajo GD mora poleg PGD in dokazil o pravici graditi še (usklajeno) poročilo o vplivih na okolje.

 Pristojni UO pošlje zahtevo za GD mnenjedajalcem , da v 30. (izjema 45) dneh podajo mnenja in pogoje za gradnjo in uporabo objekta. Predvideni so ukrepi nadzora nad mnenjedajalcem ali mnenje izvedenca na strošek mnenjedajalca.  UO s predpisano metodologijo ugotavlja sprejemljivost gradnje. Če ugotovi, da je gradnja objekta neugodno ocenjena, o tem obvesti investitorja.  Investitor lahko najpozneje v 90 dneh sproži postopek prevlade javne koristi pri VRS.  do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi UO prekine integralni postopek izdaje GD.


Stranski udeleženci v integralnem postopku  lastnik nepremičnine in oseba s stalnim prebivališčem na vplivnem območju, prikazanem v poročilu o vplivih na okolje;  druga oseba, če izkaže pravne koristi;

 nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja ali ohranjanja narave, ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja ali ohranjanje narave, poseben status (lahko sproži upravni spor tudi če ni sodelovala v up.post.- 30 dni po objavi GD na spletni strani ) in  civilna iniciativa (podpisi 200 oseb, skupni predstavnik).


Sodelovanje javnosti v integralnem postopku  Pristojni UO v integralnem postopku zagotovi javni vpogled v zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja in dokumentacijo, ter omogoči dajanje mnenj in pripomb v roku 30 dni od dneva javne objave na spletnih straneh e-uprave.  Javna objava se mora izvesti v prostorskem informacijskem sistemu in z objavo na spletnih straneh e-uprave in vsebuje: - navedbo pristojnega UO, podatke investitorja, podatke iz zahteve za GD, kraj in čas vpogleda, način podajanja pripomb, - vabilo vsem stranskim udeležencem v postopku, da priglasijo svojo udeležbo, - podatke o sodelovanju države članice EU v primeru čezmejnih vplivov v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, in - možne odločitve ali osnutek odločitve, če ta obstaja.


Časovni potek integralnega postopka izdaje GD za objekte z vplivi na okolje Dejanje

čas (dni)

Časovni potek v dnevih

1

1

1

1

1

4 5 6 7 8 9 10

Zahteva za izdajo GD (projekti, lastništvo, poročilo o vplivih na okolje). Preizkus zahteve (upravičenost vlagatelja, popolnost, ali teče postopek o i.z.). Zaprosilo mnenjedajalcev za pisno mnenje o sprejemljivosti in drugih pogojih. Javna objava v PIS in na spletnih straneh e. uprava. Seznani stranske udeležence o začetku z osebno vročitvijo. Analiza mnenj in pogojev mnenjedajalcev. Analiza mnenj in pogojev stranskih udeležencev Analiza mnenj in pogojev javnosti Ugotovitev da je poseg sprejemljiv (lahko tudi ni) Vabilo na ustno obravnavo

11

Ustna obravnava

1

1

12

Priprava odločbe in odločanje

5-10

5-10

13

Vročitev odločbe (investitor in stranski udeleženci)

17

17

14

Seznaniti z odločbo mnenjedajalce, inšpekcije

1

1

15

Objava odločbe v programu PIS in e. uprava (15 dni po vročitvi investitorju)

1

Ocenjeno število dni od vloge do vročitve (popolna vloga, inštr. rok =5 mes.!)

129-149

2 3

30-45

30 17 5 5 5 1 17

30-45

30 17 5 5 5 1 17

1

129 - 149


Izvajanje gradnje (60. do 67. člen)

 obveznost zakoličenja objekta  obveznost izdelave dokumentacije za izvedbo gradnje  obveznost imenovanja nadzornika  prijava začetka gradnje  obveznosti vodje nadzora  ureditev in označitev gradbišča  dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja  sprememba gradbenega dovoljenja zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja


Prijava začetka gradnje (63. člen)

Investitor mora ( na predpisanem obrazcu)gradnjo prijaviti pristojnemu UO, ki je izdal GD 8 dni pred pričetkom gradnje. Prijavi se priložijo:  zapisnik o zakoličenju;  dokumentacija za izvedbo gradnje (Pravilnik o vsebini dokumentacije) vključno s podpisano izjavo projektanta in vodje projekta, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz 15. člena tega zakona;  pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega objekta: dokumentacija za odstranitev in načrt gospodarjenja z odpadki;  če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina, količino in opis načina uporabe te mineralne surovine;  če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine: posnetek dejanskega stanja in  če so bili v gradbenem dovoljenju zaradi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave določeni izravnalni ukrepi: mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, da so izpolnjeni pogoji za delovanje izravnalnih ukrepov.


Dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja (66.člen) (1) Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev (uporabnega?) gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da: - se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju, - je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi, - se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije zmanjšajo,

- ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, in je skladno s predpisi s področja mnenjedajalca, - so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja in - v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.


Uporabno dovoljenje (UD)  Investitor mora po dokončanju gradnje vložiti zahtevo za izdajo UD  Zahteva za izdajo UD - na obrazcu in priloge: izjave projektanta, nadzornika in izvajalca; projektno dokumentacijo, dokazilo o zanesljivosti objekta, program prvih meritev,…  postopek izdaje uporabnega dovoljenja za zahtevni objekt in objekt z vplivi na okolje se izda v posebnem ugotovitvenem postopku na podlagi opravljenega tehničnega pregleda.  Izjema zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti se priloži le izjava nadzornika o skladnosti z GD in izpolnitvi bistvenih zahtev  V postopku izdaje uporabnega dovoljenja je stranka le investitor.


Postopek izdaje UD -zahtevni objekt in objekt z vplivi na okolje Zahteva(obrazec)

Preizkus zahteve Sklep o imenovanju komisije za tehnični pregled Tehnični pregled Odločanje o zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja


INŠPEKCIJSKI NADZOR (77. do 105 .člen)

Vrstni red obravnave zadev (77.člen)  upoštevajo se stopnja javnega interesa,  faza izvajanja gradnje,  vrsta kršitve,  lastnosti in namen objekta. Pogoji za gradbenega inšpektorja (78.člen)  pogoji predpisov za javnega uslužbenca in inšpektorja ,  izobrazba-gradbenik ali arhitekt,  izkušnje pri graditvi. Inšpekcijski zavezanci (79.člen)

 investitor ali lastnik nepremičnine,  udeleženec pri graditvi,  pravni naslednik zavezanca,

 država, pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir.


INŠPEKCIJSKI UKREPI V zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev (80.člen) inšpektor odredi odpravo nepravilnosti ter določi rok za odpravo nepravilnosti in ustavi gradnjo, če se gradnja izvaja brez popolne prijave, brez predpisane dokumentacije, ni imenovan nadzornik ali ugotovi, da bo ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev.

V zvezi z vgrajevanjem gradbenih proizvodov (81.člen) -

prepove vgrajevanja gradbenih proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz predpisov.

V zvezi z nelegalnim objektom (82. člen) ustavitev, odstranitev, vzpostavitev prejšnjega stanja........ V zvezi z neskladnim objektom (83.člen) ustavitev, pridobitev dop. GD,.. V zvezi z neskladno uporabo objekta (84.člen) prepoved uporabe do izdaje UD oz. novega GD. V zvezi z nevarnim objektom (85.člen) ustavitev in zav. ali celo odstranitev. Odprava nepravilnosti (86. člen) odredi rok za odpravo.


Kazenske določbe Prekrški investitorja (98.člen)  Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa v razponu od 20.000 do 60.000 eurov, če kot investitor: -

naroči gradnjo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja,

-

ne prijavi začetka gradnje na predpisan način,

-

ne dogovori izvajanja storitev v pisni obliki,

-

ne poskrbi za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo,

-

ne poskrbi za načrt organizacije gradbišča, itd..

 od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.  od 2.500 eurov do 7.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika , državnega ali občin. org.


IX. del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 106. do 110.člen KONČANJE POSTOPKOV  Postopki, začeti pred začetkom uporabe GZ se končajo po ZGO-1.

 Inšpekcijski postopki in postopki izvršbe, začeti pred začetkom uporabe GZ se ustavijo po uradni dolžnosti.  Postopki izdaje OVS, začeti na podlagi ZVO pred začetkom uporabe GZ se končajo po ZVO-1. USKLADITEV PRISTOJNOSTI  Ministrstvo je do uskladitve Uredbe o organih v sestavi ministrstev s tem zakonom pristojno za vodenje integralnega postopka.  ARSO je pristojna za predhodni postopek in izdajanja predhodnih informacij v skladu s predpisom, ki ureja varstvo okolja. ARSO je obvezni mnenjedajalec v integralnem postopku za mnenja glede emisij v tla, vode, zrak, hrupa, svetlobnega onesnaževanja ter elektromagnetnega sevanja in ravnanja z odpadki.


IX. del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (106.do 110. člen) Če na dan začetka uporabe GZ občina nima občinske inšpekcije, opravljajo inšpekcijski nadzor gradbeni inšpektorji, vendar do 1. januarja 2020. USKLADITEV OBČINSKIH ODLOKOV Občinski odloki se uskladijo, v petih letih od uveljavitve GZ, do 17.11. 2022 DRUGE USKLADITVE Prehodno obdobje do 1. januarja 2021 za: elektronsko poslovanje,


IX. del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (111.do 112. člen) Uskladitev določb glede zaračunavanja upravnih taks (111. člen ) Do uskladitve predpisa, ki ureja upravne takse, se za izdajo predodločbe zaračuna upravna taksa v višini 50 eurov za manj zahtevne objekte in v višini 100 eurov za zahtevne objekte. Uskladitve z drugimi predpisi (112. člen ) Z dnem začetka uporabe tega zakona se ne glede na posebne predpise soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu.

Na primer: vodno soglasje (ZV), naravovarstveno soglasje (ZON),….


LEGALIZACIJA IZVEDENIH GRADENJ PRED UVELJAVITVIJO ZAKONA Legalizacija neskladnega objekta v okviru dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja po tem zakonu (113. člen) Če je bila gradnja z dopustnimi odstopanji iz 66. člena GZ izvedena pred uveljavitvijo tega zakona, se lahko vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Dokumentacija se lahko pripravi po ugodnejši varianti Z dnem dokončnosti UD objekt ni več nelegalen ali neskladen.


LEGALIZACIJA IZVEDENIH GRADENJ PRED UVELJAVITVIJO ZAKONA 2. Legalizacija neskladnega objekta zunaj okvirov dopustnih odstopanj

(114. do 116. člen) od gradbenega dovoljenja po tem zakonu, nelegalnega objekta ali neskladne uporabe objekta

 Zahteva za legalizacijo v petih letih od uveljavitve GZ, do 17. 11. 2022  Zahteva vsebuje: podatke vlagatelja, dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, dokazilo o pravici graditi, mnenja mnenjedajalcev, dokumentacijo za legalizacijo (115.člen).

 Postopek odločanja poteka po določbah GZ, ki urejajo izdajo GD: odločba o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (rok plačila je 30 dni, sicer se zahteva za leg. zavrže)  Občina odmeri komunalni prispevek  Zahtevi za legalizacijo se ugodi, če: je objekt skladen s predpisi, je dokumentacijo podpisal pooblaščeni arhitekt ali inženir in podpisal izjavo o izpolnjevanju bistvenih in drugih zahtev, so pozitivna mnenja, je izkazana pravica graditi, je evidenca v katastru, je minimalna komunalna oprema in je bil plačan komunalni prispevek,  Odločba o zahtevi za legalizacijo se izda v 90 dneh od vložitve.  Legalizacija objekta ni mogoča za objekt, ki je zgrajen po 30. aprilu 2004, če gre za objekt z vplivi na okolje ali objekt, za katerega je obvezna presoja sprejemljiv..


LEGALIZACIJA IZVEDENIH GRADENJ PRED UVELJAVITVIJO ZAKONA 3. Objekti daljšega obstoja (117 člen)  Za objekt, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja pred 1.1.1998 ……….se lahko izda dovoljenje za objekt daljšega obstoja (izjema je nevaren objekt).  Zahtevi za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja se priložijo: dokazilo o daljšem obstoju objekta, dokazilo o pravici graditi, posnetek obstoječega stanja (tloris, prerez,…,površine), dokazilo o plačanem komunalnem prispevku,  V postopku izdaje GD se preverjajo zgornja dejstva, pred izdajo je treba plačati odškodnino za uzurpacijo in degradacijo prostora  Sodelujejo tudi stranski udeleženci  Dovoljenje za objekt daljšega obstoja velja pogojno, vpis v zemljiški kataster, in ga pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko razveljavi na zahtevo vlade ali občine (javni interes) brez odškodninske odgovornosti,  Ne glede na izdajo dovoljenja lastnik objekta (zunaj o. kom. o.)ni upravičen od občine zahtevati gradnje manjkajoče komunalne opr..


Domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1 (118.člen) Šteje se, da imajo objekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 197. in 198. člena ZGO-1 ali pogoje iz 124. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07), pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po tem zakonu, o čemer se na zahtevo stranke izda odločba. Pogoji 124. člena Zakona o … Pogoji 197.člena ZGO-1 -vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decem. 1967 in poslovni prostori v njih, -objekti gospodarske javne infrastrukture, ki so bili zgrajeni pred 25. junijem 1991, -vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja.

objekti gospodarske javne infrastrukture, ki so bili zgrajeni pred 25. junijem 1991 in ki z uporabno dovoljenje po tem dnem uveljavitve ZGO-1 niso zakonu za obrambno-zaščitne bili evidentirani, ko se eviden. objekte, če so z dnem vsi gradbeni inženirski objekti, uveljavitve tega zakona v ki so bili zgrajeni pred 31. uporabi in se jim namembnost decembrom 1967 in so v po 25. juniju 1991 ni uporabi z dnem uveljavitve spremenila. tega zakona, ko se zemljišča, Pogoji 198. člena ZGO-1

na predpisani način evidentirajo v zemljiškem katastru.


Vračanje vplačanih depozitov (119. člen)

 Za depozite, vplačane na podlagi 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93), je treba zahtevo za vračilo depozita vložiti najkasneje v dveh letih od začetka uporabe tega zakona (1.6.2020).


IX. del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE Pridobljene pravice izvajalcev, vodij del in gradbenih inšpektorjev (120.člen)  Izvajalci se morajo uskladiti z GZ 2 leti od začetka uporabe, do 1. 6. 2020  Odgovorni vodje del ali odgovorni vodje posameznih del, morajo podati vlogo z dokazili za vpis v imenik vodij do 1. 6. 2020, sicer izgubijo pridobljene pravice.  Osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije naj to uredijo do 1. 12. 2018 sicer jim pooblastilo za vodenje del miruje.

 Gradbeni inšpektorji, ki na dan začetka uporabe tega zakona izpolnjujejo pogoje po dosedanjih predpisih, nadaljujejo z delom kot gradbeni inšpektorji po določbah tega zakona.


IX. del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE Izvršilni predpisi (121.člen)  se izdajo v petih mesecih od uveljavitve tega zakona, do 17.4. 2018 Prenehanje veljavnosti in uporabe izvršilnih predpisov (122.člen)  Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje,…..  Pravilnik o projektni dokumentaciji ,

 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta,....... Podaljšanje veljavnosti izvršilnih predpisov (123. člen)  Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov,…….

 Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila,……. Podaljšanje uporabe izvršilnih predpisov (124. člen) Prenehanje veljavnosti in uporabe zakonov (125. člen) Začetek veljavnosti-17. 11. 2017 in uporabe zakona 1. 6. 2018 (126. čl.)


GRADITEV PO NOVI ZAKONODAJI OTOÄŒEC,13. 4. 2018

HVALA ZA POZORNOST.

Profile for Damjan Alesnik

Predstavitev gz dgit nm 13 4 2018 jpreskar  

Predstavitev gz dgit nm 13 4 2018 jpreskar  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded