Page 1

UREDITEV MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA Danilo Malnar Klemen Simončič


SPLOŠNO Investitor

Projektant

Izvajalec

Inženir

ATELIER

Investicijska vrednost: 5,6 MIL september 2017-> Začetek raziskav november 2017 -> Začetek gradnje oktober 2018 -> Načrtovano dokončanje


OBSEG DEL HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OŽJEGA MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA • Infrastrukturni kolektor: • AB kineta dimenzije 2 x 3.3 x 270 m • Padavinska kanalizacija • Mešana kanalizacija • 2 vodovodni cevi • 2 kabelski polici za EE omrežje • 3 kabelske police za TK omrežje


OBSEG DEL HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OŽJEGA MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA • Priklop objektov: • Zajem obstoječe mešane kanalizacije • Priklop nove padavinske kanalizacije • Obnova vodovodnih priključkov • Izgradnja zemeljskih EE priključkov • Priklop treh ponudnikov TK storitev


OBSEG DEL HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OŽJEGA MESTNEGA JEDRA NOVEGA MESTA • Infrastruktura na Pugljevi ulici: • Klasična izvedba kanalizacije • Razbremenilnik za meteorno kanalizacijo • Obnova vodovoda • Izgradnja elektro omrežja • Izgradnja TK omrežij treh ponudnikov


OBSEG DEL UREDITEV MESTNEGA JEDRA Glavni trg • Tlakovanje javnih površin: • Tonalitne kocke 5000 m2 • Prani betoni 3800 m2 • Asfalt 600 m2 • Confalt 500 m2


OBSEG DEL UREDITEV MESTNEGA JEDRA Glavni trg • Ureditev odvodnjavanja javnih površin • Zamenjava javne razsvetljave • Zamenjava in dograditev urbane opreme • Postavitev podzemnih zbiralnikov

komunalnih odpadkov • Obnova zelenja • ...


UREDITEV GRADBIŠČA PROMETNA ZAPORA MESTNEGA JEDRA • 1. faza


UREDITEV GRADBIŠČA PROMETNA ZAPORA MESTNEGA JEDRA • 2. faza


UREDITEV GRADBIŠČA UREDITEV DOSTOPOV DO OBJEKTOV • Postopno zapiranje trga za motorni promet in ohranitev parkirišč • Ohranitev prehodnosti pločnikov v času gradnje podzemne infrastrukture • Fazno zapiranje pločnikov za izgradnjo hišnih priključkov • Zaščita pločnikov z začasno streho na najožjem delu • Ohranitev prečnih prehodov preko trga, dokler gradnja to dopušča UREDITEV DOSTOPOV NA GRADBIŠČE • Sprememba režima parkiranja na Rozmanovi ulici


UREDITEV GRADBIŠČA USKLAJEVANJE GRADBENIH DEL IN ARHEOLOŠKIH RAZISKAV


RAZISKAVE TERENA 1. FAZA GEOLOŠKIH RAZISKAV • Namen: • Geološko kartiranje tal • Določitev materialnih karakteristik tal • Izvedba: • 3 vrtine z jedrovanjem • Laboratorijske preiskave vzorcev


RAZISKAVE TERENA 1. FAZA GEOLOŠKIH RAZISKAV • Ugotovitve: • Dvoslojna tla + cestni nasip • Glina: φ=34° c=8kPa • Apnenec qc=66,8MPa • Nakloni izkopnih brežin


RAZISKAVE TERENA 2. FAZA GEOLOŠKIH RAZISKAV • Namen: • Določitev obsega izkopa v apnencu • Izvedba: • Georadarsko profiliranje tal


RAZISKAVE TERENA 2. FAZA GEOLOŠKIH RAZISKAV • Ugotovitve: • Hribinska podlaga je najplitvejša na južnem delu • Na južnem delu skoraj celoten izkop v apnencu • Hribinska podlaga je zelo razgibana


TEHNOLOGIJA IZVEDBE ZEMELJSKIH DEL TEHNOLOGIJE IZKOPA V HRIBINSKI PODLAGI

• Rezbijanje s kladivom • Rezkanje • Razstreljevanje


TEHNOLOGIJA IZVEDBE ZEMELJSKIH DEL IZBIRA TEHNOLOGIJE IZKOPA • Lastnosti temeljnih tal • Omejitev vpliva na sosednje

objekte • Gostota obstoječih inštalacij


SPREMLJANJE VPLIVOV NA SOSEDNJE OBJEKTE MERITVE VIBRACIJ PRI DELOVANJU REZKALNEGA STROJA • 4 lokacije merjenja • Oddaljenost od rezkalnega stroja 6 – 15 m • Meritve longitudinalnih valov • Meritve transverzalnih valov v dveh pravokotnih smereh


SPREMLJANJE VPLIVOV NA SOSEDNJE OBJEKTE MONITORING OKOLIŠKIH OBJEKTOV • Začetni pregled objektov in evidentiranje starih razpok • Opremljenje ključnih razpok za stabilnost objektov z zalivkami • Pregled objektov po koncu del in sanacija morebitnih poškodb


TEHNOLOGIJA IZVEDBE KOLEKTORJA IZVEDBA BETONSKE KINETE • Kontaktno betoniranje v spodnjem delu! • Polmontažni strop – omnia plošče • Uporaba mobilne mehanizacije, otežkočen dostop

• Raznolika geološka sestava (kamenina – glina)


TEHNOLOGIJA IZVEDBE KOLEKTORJA Vodonepropustna betonska konstrukcija: • • • •

Ni potrebe po popolnoma suhem prostoru Vodotesen beton Ustrezno dimenzionirana armatura Uporaba tesnilnih elementov na dilatacijskih (60m) in delovnih stikih (13-20m), iniciatorji razpok (ca 1,5hst)


TEHNOLOGIJA IZVEDBE TLAKOVANJA

Apnenčast sklad Apnenčast lomljenec

Tonalitne kocke

confalt

Pran beton

Tonalitne kocke asfalt


TEHNOLOGIJA IZVEDBE TLAKOVANJA – HODNIK ZA PEŠCE • Spodnji nosilni sloj AB plošča deb. 15 cm, dimenzioniranje na 100 kN osne obremenitve, C30/37 • Obrabni sloj prani beton, posebna receptura, odporen na obrabo, zmrzal, protidrsen, temperatura…, deb. 5 cm, in situ proizvodnja • Gradnja sveže na sveže • 3x3m polja


TEHNOLOGIJA IZVEDBE TLAKOVANJA – OSREDNJI DEL TLAKOVANJE S TONALITNIMI KOCKAMI Povozen od vodnjaka do mosta, Rozmanova - nepovozen • Izziv prenosa vzorcev iz projekta v naravo: - usločenost trga! • Izvedba stikov – fugiranje porozno epoksi malto, okoli kanalet cementna fuga, robnik – kanaleta TEK

Ustroj: - Tonalitne kocke 8/8 cm - Zemelsjko suh beton 5 cm - Drenažni asfalt PA 16 deb. 10 cm - Tampon 7 cm - Kamnita posteljica 45 cm - Temeljna tla – glina - Prilagajanje srednjeveškemu tlaku!


PROMETNA SHEMA PO OBNOVI


ZAKLJUČEK • Spremenjena prometna ureditev • Otežkočeno delo zaradi utesnjenosti • Prilagajanje izvedbe zaradi arheoloških odkritij (prilagoditev kolektorja in ostalih vodov) • Obstoječi komunalni vodi (neurejenost) • Pazljiva gradnja • Velika zainteresiranost javnosti


HVALA ZA POZORNOST

Profile for Damjan Alesnik

Predstavitev novo mesto glavni trg d malnar  

Predstavitev novo mesto glavni trg d malnar  

Advertisement