__MAIN_TEXT__

Page 1

Daniel Goleman Peter Senge Børn vokser i dag op i en verden med sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de skal forholde sig til. Hvilke redskaber kan vi udstyre børnene med, så vi bedst muligt kan hjælpe dem på vej?

Triple Focus

I denne bog giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har brug for, hvis de skal kunne trives. Det drejer sig om et indre, et relationelt og et systemisk fokus, der samtidig skal ses som indbyrdes afhængige. De to forfattere viser, hvorfor netop disse kompetencer er nødvendige for at kunne navigere i en hastigt foranderlig verden med stadig flere distraktioner og mere og mere komplekse indbyrdes forbindelser. De beskriver, hvordan vi gennem en samtænkning af de tre perspektiver skaber nye veje for facilitering af læreprocesser for børn, unge og voksne med udgangspunkt i både den enkelte og fællesskabets potentialer. Bogen giver en række eksempler på skoler, der har inkorporeret de tre fokusser i klasserummet, ligesom den indeholder gode råd til, hvordan dette nye læringsperspektiv bedst indarbejdes i praksis. Målgruppen er undervisere, pædagoger og ledere på alle niveauer i uddannelsessystemet samt psykologer og andre, der arbejder med børn og unge og deres udvikling.

ISBN 978-87-7160-187-9

Varenr. 7462 ISBN 978-87-7160-187-9

9 788771 601879

En ny tilgang til uddannelse


Triple Focus_indmad.indd 14

06/11/15 13.15


Triple Focus En ny tilgang til uddannelse

Daniel Goleman & Peter Senge Oversat af Ida Højelse Svith

Triple Focus_indmad.indd 1

06/11/15 13.15


Daniel Goleman og Peter Senge Triple Focus En ny tilgang til uddannelse

1. udgave, 1. oplag, 2015 © 2015 Dafolo Forlag og forfatterne Originally published as: The Triple Focus: A New Approach to Education By Daniel Goleman and Peter Senge © 2014 More Than Sound Originally published by More Than Sound Oversat af Ida Højelse Svith efter The Triple Focus: A New Approach to Education Forlagsredaktør: Sophie Hill Omslagsdesign: Sisterbrandt Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk Varenr. 7462 ISBN 978-87-7160-187-9

Triple Focus_indmad.indd 2

06/11/15 13.15


Indhold Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Del 1. • En helt ny tilgang til uddannelse. . . . . . . . . . . . 15 Af Daniel Goleman

Del 2. • Fokus på os selv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Af Daniel Goleman

Del 3. • At spore sig ind på andre mennesker . . . . . . . 29 Af Daniel Goleman

Del 4. • Forståelse af verden som helhed: systemer og systemtænkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Af Peter Senge

Del 5. • Det potentielle partnerskab mellem SEL og systemuddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Af Peter Senge og Daniel Goleman

Noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Om forfatterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Triple Focus_indmad.indd 3

06/11/15 13.15


Triple Focus_indmad.indd 4

06/11/15 13.15


Forord Det er mig en stor glæde at skrive forordet til den danske udgave af denne lille bog. Siden Triple Focus udkom på engelsk i sommeren 2014, har vi i det, vi i opstartsfasen kalder ”The Global Collaboration for Emotional, Social and Systems Education”, undersøgt interessen for at føre bogens tre fokusområder: følelsesmæssig-, social- og systemintelligens sammen i et samlet uddannelsesperspektiv. Interessen for dette har været overvældende, og vi samarbejder nu med forandringsledere, innovative lærere, forskere, pædagogiske praktikere, uddannelseskonsulenter, forældre og skoleelever fra mange forskellige steder i verden. En vigtig ting, vi har lært, siden vi begyndte arbejdet med bogen, er, at mens det nemt kan opfattes som to helt forskellige retninger inden for pædagogik og læring – nemlig SEL (SocialEmotional Learning) og systemtænkning – der skal gifte sig med hinanden for, at vi alle kan blive både klogere og gladere, er forståelsen fra vores side en lidt anden: Den måde, jeg føler mig indadtil, påvirker den måde, jeg er sammen med andre på; det kan vi vist alle sammen genkende. Sådan er det også med de sociale rum, vi skaber i fællesskab – de påvirker den større helhed, vi alle indgår i. Det er ikke så mystisk, som det måske kan lyde: Vi mennesker er som bekendt hypersociale væsner, og vi bliver i udstrakt grad præget og formet af dem, vi omgås – vores forældre, søskende, lærere, klassekammerater, kollegaer, venner osv. På den måde kan vi sige, at der i det sociale rum er sammenhæng og indbyrdes forbundethed ud over det individuelle niveau. Hver af os eksisterer som et kontinuum, hvor vores indre følelsesmæssige landskab og de emotionelle strukturer i vores personlighed er i direkte udveksling med de mennesker, vi indgår i sociale relationer med: Hvis jeg skal til møde med dig, lige efter jeg har været sammen med en fantastisk gruppe mennesker, der virkelig inspirerer mig, bærer jeg noget af 5

Triple Focus_indmad.indd 5

06/11/15 13.15


den stemning videre i mødet med dig. Det samme gør sig ligeledes gældende, hvis jeg kommer fra en superstresset arbejdsdag, hvor jeg føler mig presset, overset og ikke synes, jeg har ydet nogen særlig god indsats, og mit selvværd derfor er i bund. Det sidste scenarie er desværre hverdagen for næsten hver fjerde person i Danmark, der føler sig stresset og udbrændt og kæmper med manglende mening og sammenhæng i dagligdagen. Det er her forståelsen for det større system bliver essentiel, for hvad er det for et samfund, vi har skabt for os selv, hvor de utilsigtede konsekvenser af den måde, vi har indrettet os på, gør mennesker syge og kede af det? I Danmark er vi kendt for at være blandt de lykkeligste folkeslag i verden. Og samtidig har vi en støt stigende selvmordsrate og er på verdensplan den fjerde største forbruger pr. indbygger af lykkepiller. Der er jo et eller andet i den ligning, der ikke rigtig går op. Og selvom der ikke findes en enkel løsning på sådan et paradoks, er vores forventning, at integrationen af følelsesmæssig-, social- og systemintelligens som udgangspunkt for, hvordan vi uddanner vores nye generation af borgere, er en rigtig god begyndelse i retningen af et sundere, mere menneskevenligt samfund for os alle sammen. Vi forestiller os, at skolen vil blive det sted, hvor vores børn lærer at blive et aktiv i den større helhed – det større system – de er en del af: i klasseværelset, familien, lokalsamfundet og i verden. At eleverne i vores skoler vokser op vel vidende, at de har en plads og hører til i fællesskabet. Fordi der i Triple Focus netop er tale om et kontinuum fra det indre landskab til det sociale landskab og videre ud til det større fælles landskab, er de samme redskaber og metoder anvendelige i alle tre domæner – det er som at zoome ind på det indre og personlige og ud via det relationelle til den større helhed. Over tid vil det samlede fokus være en proces hen imod større personlig, social og kollektiv integritet, og måske er det ligefrem essensen af, hvad ”dannelse” vil sige i vores tid? 6

Triple Focus_indmad.indd 6

06/11/15 13.15


De fem store fokuspunkter, som man ønsker at fremme i SEL1 er: selvbevidsthed, selvforståelse, selvkontrol, empati, sociale egenskaber og beslutningsdygtighed. Og de primære kvaliteter, man vil fremme i systemtænkning2, er: at lære at se de gensidigt forbundne strukturer og den indbyrdes afhængighed, at se og forstå flere perspektiver, at vide, hvordan ens indre mentale modeller former den måde, man oplever virkeligheden på, at udforske sammenhænge og opdage, hvordan følelser, hændelser og opførsel ændrer sig over tid. Som Daniel Goleman og Peter Senge pointerer gentagne gange i bogen, står dette ikke i modsætning til at lære at skrive og regne, tværtimod. Det er en indstilling, der fremmer glæden ved at lære, og den større ro indadtil og i det sociale liv skaber langt bedre plads til at lære og at kunne udvikles hensigtsmæssigt. Lige nu er det mere eller mindre tilfældigt, om disse egenskaber næres i skolen, men hvorfor skal vi lade os nøjes med det? Vi kan mene, hvad vi vil politisk, fagligt, samfundsmæssigt – men det er svært at argumentere imod fordelene ved evnen til at forstå og leve sig ind i, hvordan andre har det, ved at forstå, hvad der motiverer én selv og andre, at forstå noget om, hvorfor ”den anden” opfører sig, som han eller hun gør, eller at kunne beskrive en kompleks virkelighed og lære redskaber til at navigere i den med en forståelse af sig selv som aktiv deltager. Den gode nyhed er, at vi i Danmark har alle kort på hånden i forhold til at integrere begreber som værdighed, selvværd, ro, selvindsigt, sociale kompetencer, perspektivering og kritisk tænkning ind i vores uddannelsesvæsen – for de er der allerede. Den endnu bedre nyhed er, at der eksisterer en lang række velafprøvede og testede metoder, som vi nu har lettere adgang til, der ikke betyder en ekstra byrde for lærerne og skolesystemet, men som tilbyder en ændring i indstillingen til, hvad formålet med at uddanne børn er. Midt i al utrygheden og tumulten i verden har 1 For yderligere information se www.casel.org. 2 For yderligere information se www.watersfoundation.org.

7

Triple Focus_indmad.indd 7

06/11/15 13.15


vi pludselig muligheden for at blive foregangsland for, hvordan vi uddanner det 21. århundredes verdensborgere. Det gør vi ved at tilbyde dem muligheden for at lære sig selv at kende, at forstå hinanden bedre og ikke mindst at kunne navigere i de komplekse udfordringer, livet i vores tid byder på, med langt større ro, præcision og overblik. Mette Miriam Böll, erhvervsetolog og ph.d.

Kommentar til forordet Det er dejligt at se, at Triple Focus oversættes og udgives i Danmark, og at vi har fået mulighed for at tilføje et par ord til det forord, som vores nære kollega Mette Miriam Böll har skrevet. Som hun pointerer, har ideen om at integrere følelsesmæssig, social og systemisk læring i høj grad vakt genklang blandt uddannelsesinnovatorer i mange lande. Bevægelsen hen imod undervisning med større fokus på, hvordan vi udvikler os som mennesker, er gradvist ved at vinde indpas rundt om i verden i kraft af støtte fra en voksende videnskabelig videnspulje, som hjælper os med at forstå de dybereliggende forbindelser mellem kognitiv og emotionel udvikling og gradvist også den neurovidenskab, der ligger bag empati og medfølelse. Men der er også en anden dimension, der indtil videre har modtaget mindre bred opmærksom på uddannelsesområdet. Forståelsen af helheder og indbyrdes afhængighed er dybt indlejret i udviklingen af mange af de vigtigste videnskabelige discipliner gennem det seneste århundrede – fra kemi og kvantefysik til tekniske systemer, biologi og økologi. Vores formål med at skrive denne lille bog var at gøre det klart for undervisere og administratorer, at begge disse områder har udviklet sig i en sådan grad, at de langt bedre kan integreres i undervisningen – og at denne integration i høj grad kunne danne grundlag for læring i det 21. århundrede. 8

Triple Focus_indmad.indd 8

06/11/15 13.15


Selvom Danmark er et lille land, er det blevet et vigtigt foregangsland på det videnskabelige område, og i kraft af pionerarbejdet med ”empati-uddannelse”3 er det samme tilfældet på uddannelsesområdet i dag. Vi kan ikke forestille os noget bedre sted at engagere innovative ledere i de udfordringer, vi har ønsket at sætte fokus på i Triple Focus. Daniel Goleman og Peter Senge

3 Se www.bornslivskundskab.dk.

9

Triple Focus_indmad.indd 9

06/11/15 13.15


Triple Focus_indmad.indd 10

06/11/15 13.15


Indledning Forestil dig følgende: Et barn under 18 år har aldrig kendt til en verden uden internet. Og i flere dele af verden har de fleste børn under ti år aldrig prøvet at undvære en håndholdt elektronisk enhed, de kan fokusere deres opmærksomhed på – mens de samtidig lukker folk omkring sig ude. I dag vokser børn op i en meget anderledes verden, som vil forandre sig mere og mere, i takt med at teknologien udvikler sig. Men forandringen vil ikke kun ske på det teknologiske område. Børnene vokser også op i en verden, som står over for sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de må være med til at sætte fokus på. Hvilke redskaber kan vi udstyre børnene med, så vi bedst muligt kan hjælpe dem på vej? I denne bog vil vi, Peter Senge, ekspert i organisatorisk læring og systemforståelse ved MIT og forfatter til bogen Den femte disciplin, og Daniel Goleman, forfatter til Følelsernes intelligens og stifter af bevægelsen for social og følelsesmæssig læring, undersøge de indre værktøjer, de unge vil få brug for, hvis de skal kunne bidrage til og trives i det nye miljø. Vi vil beskrive de altafgørende evner, der skal til for at kunne navigere i en verden, hvor alting foregår i et højt tempo, hvor der bliver flere og flere distraktioner, og hvor de personlige relationer er i fare for at forsvinde – med andre ord en verden, hvor de indbyrdes forbindelser mellem mennesker, objekter og selve jordkloden betyder mere end nogensinde før. Tænk på disse evner som et tredobbelt fokus: indre fokus, relationelt fokus og systemisk fokus. Daniel Goleman vil udforske det første, det indre fokus – fokus på os selv – på vores indre verden, det at føle, at vi har et formål i livet, og at kende vores egne dybeste ønsker, at forstå, hvorfor vi føler, som vi gør, og at vide, hvad vi skal stille op med disse følelser. Det indre fokus er selve nøglen til et meningsfuldt 11

Triple Focus_indmad.indd 11

06/11/15 13.15


liv, til at kunne koncentrere sig om den forhåndenværende opgave, ignorere distraktioner og håndtere forstyrrende følelser. Daniel Goleman vil også beskrive det andet fokus, vores evne til at spore os ind på andre mennesker, eller at føle empati, at være i stand til at forstå et andet menneskes virkelighed og se tingene fra vedkommendes perspektiv og ikke blot vores eget. Denne empati gør, at vi er i stand til at føle omsorg for andre og kan samarbejde med dem – to veje til effektive og tætte relationer. Peter Senge vil forklare det tredje fokus, det systemiske: at forstå verden som helhed og den måde, hvorpå systemerne interagerer med hinanden og skaber net af indbyrdes afhængighed i såvel familier og organisationer som i verden som helhed. Denne forståelse kræver systemtænkning og ikke blot den simple tankegang, at ”A er årsag til B”, og at ”der er et rigtigt svar”, som er fremherskende inden for traditionel undervisning. Peter har i flere år været en del af en voksende bevægelse af innovative virksomheder, der har ændret deres måde at opfatte og administrere kompleksitet på. I dag er han medlem af et netværk, som overfører metoderne og redskaberne til skoler, så eleverne bliver bedre til at forstå den verden, de lever i. Bogen er inddelt i sektioner, som undersøger, hvordan man inkorporerer det tredobbelte fokus i læringen. I første sektion vil Daniel beskæftige sig med, hvordan man underviser børn i at opøve et indre og et relationelt fokus. Han vil beskrive, hvordan de kan forbedre deres selvbevidsthed, selvledelse, empati og sociale færdigheder – og hvordan det vil have en gavnlig indflydelse på deres personlige udvikling og akademiske præstationer. Slutteligt vil han give en smagsprøve på, hvordan visse skoler allerede underviser eleverne i disse afgørende kompetencer. I næste sektion vil Peter undersøge den tredje færdighed, systemforståelse, hvor man analyserer dynamikken i, at når jeg gør dette, får det disse konsekvenser, og finder frem til, hvordan man kan bruge denne indsigt til at forbedre systemerne. Peter vil også give et indblik i det innovative arbejde med at finde ud af, 12

Triple Focus_indmad.indd 12

06/11/15 13.15


hvordan man underviser i systemforståelse i skolerne i dag, og hvad det kan fortælle os om børns medfødte systemintelligens. Vi ser nu, at disse evner helt naturligt kan fungere side om side, eftersom vi som mennesker altid har behov for at forstå os selv, andre og de større systemer, vi er en del af. I den sidste del vil Daniel og Peter derfor sammen beskrive områder med en vigtig synergi mellem social og følelsesmæssig læring og systemuddannelse. Disse to områder og de tilhørende netværk af undervisere har mestendels udviklet sig uafhængigt af hinanden, men kunne i fællesskab udgøre en kritisk masse i forhold til en lang række dybere forandringer, der har frustreret uddannelsesentreprenører i årevis. Når alle tre intelligenser honoreres, ser det ud til, at børn trives bedre. Denne type uddannelse vil ikke blot ruste børnene bedre til fremtiden, men kan også gennemføres allerede nu. En af grundene til, at vi skriver denne bog, er, at der i løbet af de sidste 20 år er sket store fremskridt på begge områder. Der findes gennemprøvede metoder, værktøjer, pædagogiske strategier og ressourcer, der kan hjælpe skolerne med at indvie eleverne i de to felter på en effektiv måde. Vi er begge ivrige fortalere for at udbrede dette yderligere, så flere og flere elever kan få gavn af det. Når vi besøger klasser på de mest fremsynede skoler, bliver vi kede af at tænke på, at ikke alle børn har muligheden for at få denne form for uddannelse. Når nu programmerne betyder så utrolig meget for både børnene, lærerne, forældrene og familierne, hvorfor er de så ikke til rådighed for alle elever? I takt med at flere forældre, undervisere og elever bringer den sociale og følelsesmæssige læring og systemtænkning ind i skolerne, vil vi også se gladere, roligere og mere modne elever, der har succes i livet og kan bidrage til livsvigtige samfundsmæssige forandringer. Daniel Goleman og Peter Senge

13

Triple Focus_indmad.indd 13

06/11/15 13.15


Daniel Goleman Peter Senge Børn vokser i dag op i en verden med sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de skal forholde sig til. Hvilke redskaber kan vi udstyre børnene med, så vi bedst muligt kan hjælpe dem på vej?

Triple Focus

I denne bog giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har brug for, hvis de skal kunne trives. Det drejer sig om et indre, et relationelt og et systemisk fokus, der samtidig skal ses som indbyrdes afhængige. De to forfattere viser, hvorfor netop disse kompetencer er nødvendige for at kunne navigere i en hastigt foranderlig verden med stadig flere distraktioner og mere og mere komplekse indbyrdes forbindelser. De beskriver, hvordan vi gennem en samtænkning af de tre perspektiver skaber nye veje for facilitering af læreprocesser for børn, unge og voksne med udgangspunkt i både den enkelte og fællesskabets potentialer. Bogen giver en række eksempler på skoler, der har inkorporeret de tre fokusser i klasserummet, ligesom den indeholder gode råd til, hvordan dette nye læringsperspektiv bedst indarbejdes i praksis. Målgruppen er undervisere, pædagoger og ledere på alle niveauer i uddannelsessystemet samt psykologer og andre, der arbejder med børn og unge og deres udvikling.

ISBN 978-87-7160-187-9

Varenr. 7462 ISBN 978-87-7160-187-9

9 788771 601879

En ny tilgang til uddannelse

Profile for Dafolo Forlag

Triple focus  

I denne bog giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har...

Triple focus  

I denne bog giver de to store kapaciteter Daniel Goleman og Peter Senge et bud på tre centrale færdigheder, som alle børn – og voksne – har...