__MAIN_TEXT__

Page 1

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole er en forskningsbaseret grundbog om sund­ hedspædagogiske teorier, begreber og metoder samt disses anvendelse i det sundhedsfremmende arbej­ de med børn og unge i dagtilbud og skoler. Bogen tilbyder en teoretisk baggrundsviden, der bygger på nyeste forskning i sundhedspædagogik, og en handlingsorienteret viden, hvor der via eksempler fra praksis gives anbefalinger og ideer til det praktiske arbejde med sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Bogen bygger på forskning fra primært danske sammenhænge, men også udenlandske betragtninger inddrages. Bogen er redigeret af Venka Simovska, Ulla Pedersen, Jeanette Magne Jensen og Stig Broström, og kapitlerne er skrevet af: Stig Broström, Monica Carlsson, Ole Hen­ rik Hansen, Bjørn Holstein, Bente Jensen, Jeanette Magne Jensen, Anders Skriver Jensen, Anette Johansen, Børge Koch, Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin, Ulla Pedersen, Ove Steiner Rasmussen, Kirsten Rigbolt, Line Anne Roien, Anette Schultz og Venka Simovska.

PÆDAGOGIK OG SUNDHED Hvordan sikrer man, at sundhed, mad og motion knyttes sammen, og at de sundhedsmæssige tiltag desuden knyttes til det eksisterende pædagogiske arbejde? Hvordan får man det bedste ud af det læringspotentiale, der ligger i det sundhedspædagogiske arbejde? Bøgerne i serien Pædagogik og sundhed tager udgangspunkt i et positivt og bredt sundhedsbegreb, og de anlægger en demokratisk og holistisk tilgang til sundhedsfremme, hvor sundhed, kost og motion er uadskillelige. Hensigten er at give skolers, institutioners og professionshøjskolers sundhedsundervisning og sundheds­ pædagogik et kvalitativt løft. Serien indeholder både praktiske og teoretiske udgivelser og henvender sig således til både studerende og undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne, lærere, pædagoger, pædagogiske konsulenter og andre, der har interesse i sundhed og pædagogik.

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME I DAGTILBUD OG SKOLE

Sundhed, trivsel og læring hænger uløseligt sammen. Sundhed og trivsel danner grobund for børn og unges læring og psykosociale udvikling, og samtidig spiller uddannelse, læring og erhvervelse af kompetencer en vigtig rolle for sundhed og velvære gennem hele livet. Børn og unges sundhed og trivsel i hverdagen – og dermed også deres mulighed for at udvikle sig og lære – påvirkes af mange forskellige dimensioner, heri­ blandt samvær med andre børn og unge og med for eksempel pædagoger og lærere, sociale relationer og venskaber, leg og undervisning, succes og nederlag, de fysiske rammer og atmosfæren i institutionen og deraf udløste følelser. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på børn og unges sundhed og trivsel fra en tidlig alder for at skabe de bedste muligheder for sundhed og livskvalitet livet igennem.

VENKA SIMOVSKA, ULLA PEDERSEN, JEANETTE MAGNE JENSEN OG STIG BROSTRÖM (RED.)

PÆDAGOGIK OG SUNDHED

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME I DAGTILBUD OG SKOLE PRAKTISK GUIDE TIL EN HELHEDSORIENTERET INDSATS

ISBN 978-87-7281-917-4

Varenr. 7347

Omslag.indd 1

9 788772 819174

11/02/15 08.32


VENKA SIMOVSKA, ULLA PEDERSEN, JEANETTE MAGNE JENSEN OG STIG BROSTRÖM (RED.)

SUNDHEDS­PÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME I DAGTILBUD OG SKOLE PRAKTISK GUIDE TIL EN HELHEDSORIENTERET INDSATS

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 1

11/02/15 11.38


Stig Broström (red.), Monica Carlsson, Ole Henrik Hansen, Bjørn Holstein, Bente Jensen, Jeanette Magne Jensen (red.), Anders Skriver Jensen, Anette Johansen, Børge Koch, Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin, Ulla Pedersen (red.), Ove Steiner Rasmussen, Kirsten Rigbolt, Line Anne Roien, Anette Schultz og Venka Simovska (red.) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats 1. udgave, 1. oplag, 2015 © 2015 Dafolo Forlag og forfatterne Omslagsdesign: Louise Glargaard Perlmutter/Louises Design Forlagsredaktør: Mette Johnsen Elbeck Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 541-816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk

Varenr. 7347 ISBN 978-87-7281-917-4

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 2

11/02/15 11.38


Indhold Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kapitel 1 Helhedsorienteret sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Af Venka Simovska, Ulla Pedersen, Jeanette Magne Jensen og Stig Broström Del 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbuddet . . . . . . . . . . . . . . . 29 Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kapitel 2 Sundhedstilstand og sundhedsproblemer blandt børn i dagtilbud. . . . . . . 37 Af Anette Johansen Kapitel 3 Hvad sker der, når daginstitutionerne tænker ”forfra” i forbindelse med at styrke socialt udsatte børns læring og trivsel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Af Bente Jensen Kapitel 4 Reduktion af social ulighed i sundhed – dagtilbuddet som indsatsmiljø. . 61 Af Anette Schulz Kapitel 5 Udfordringer ved implementering af en sundhedsprofil i de pædagogiske rammer omkring det nul-treårige barn . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Af Ole Henrik Hansen Kapitel 6 En sundhedspædagogisk læreplan i dagtilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Af Stig Broström

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 3

11/02/15 11.38


Kapitel 7 Udvikling af handleplaner i relation til arbejdet med sårbare børn . . . . . . 89 Af Ulla Pedersen og Anette Schulz Kapitel 8 Udvikling af mental sundhed gennem interaktioner mellem børn og omsorgsgivere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Af Ole Henrik Hansen Kapitel 9 Det didaktiske fundament for sundhedspædagogisk arbejde. . . . . . . . . . . . 113 Af Anders Skriver Jensen Kapitel 10 Professionelle kompetencer hos pædagogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Af Ove Steiner Rasmussen Del 2 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Kapitel 11 Sundhedsproblemer blandt skolebørn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Af Bjørn Holstein Kapitel 12 At skabe handling og forandring – de (tvær)faglige synsvinkler i sundhedspædagogisk praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Af Venka Simovska Kapitel 13 Sundhed som tema på den pædagogiske dagsorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Af Ulla Pedersen og Anette Schulz Kapitel 14 Sundhedsfremme – fra politiske intentioner til didaktisk praksis i folkeskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Af Lone Lindegaard Nordin, Katrine Dahl Madsen og Venka Simovska

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 4

11/02/15 11.38


Kapitel 15 Udfordringer for samarbejde mellem lærere og pædagoger om sundhed i skolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Af Kirsten Rigbolt Kapitel 16 Seksualundervisning i skolen – rammer, praksis og udfordringer. . . . . . . . 193 Af Line Anne Roien Kapitel 17 Videndeling og netværk i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Af Anette Schulz og Ulla Pedersen Kapitel 18 Professionelle kompetencer i relation til sundhedsfremme i skolen. . . . . . 215 Af Monica Carlsson Kapitel 19 Hvordan sikrer vi en helhedsorienteret kommunal indsats i praksis?. . . . . 225 Af Børge Koch Om forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 5

11/02/15 11.38


Indmad_SundhedspĂŚdagogik.indd 6

11/02/15 11.38


Indledning Denne bog er en forskningsbaseret grundbog om sundhedspædagogiske teorier, begreber og metoder samt disses anvendelse i det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge i dagtilbud og skoler. Bogen er primært baseret på materiale fra danske sammenhænge, men inddrager også udenlandske erfaringer. Som forfattere og redaktører er det vores håb, at bogen vil blive brugt som en praksisorienteret guide af alle, der ønsker at skabe en helhedsorienteret indsats i det sundhedspædagogiske og sundhedsfremmende arbejde med børn og unge i alderen 0-17 år. Bogen er relevant af flere grunde – her skal blot nævnes nogle få: • Det er vigtigt at sætte fokus på børn og unges sundhed og trivsel fra en tidlig alder for at skabe de bedste muligheder for sundhed og livskvalitet livet igennem. • Sundhed, trivsel og læring hænger uløseligt sammen. Sundhed og trivsel danner grobund for børn og unges læring og psykosociale udvikling, og samtidig spiller uddannelse, læring og erhvervelse af kompetencer en vigtig rolle for sundhed og velvære gennem hele livet. • Børn og unge tilbringer en stor del af hverdagen i enten dagtilbud eller skoler. Samvær med andre børn og unge og med for eksempel pædagoger og lærere, sociale relationer og venskaber, leg og undervisning, succes og nederlag, de fysiske rammer og atmosfæren i institutionen og deraf udløste følelser: Alt dette er dimensioner, der påvirker børn og unges sundhed og trivsel i hverdagen og dermed også deres mulighed for at udvikle sig og lære. Derudover er der en lovgivningsmæssig forpligtelse til at sætte sundhed og trivsel på dagsordenen i dagtilbud og skole. Kommunerne har siden 1. januar 2007, da kommunalreformen gjorde sundhedsfremme til prioriteret fokusområde i alle kommuner, haft ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis for alle kommunens borgere (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2010). I begyndelsen var kommunernes fokus især rettet mod det sundhedsfaglige område og forebyggelse, men der er sket en forandring, idet der i stigende grad efterspørges sundhedspædagogiske og sundhedsfremmende indsatser, som begynder i barndommen og fokuserer på udvikling af børn og unges ejerskab, motivation og sundhedsmæssige handlekompetencer. Dette afspejles også i den lovgivning, der regulerer dagtilbud og skoler: • Børnemiljølovens formål og bestemmelser er indskrevet i den nye Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, også kaldet Dagtilbudsloven. Her hedder det i § 7, at ”børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk

7

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 7

11/02/15 11.38


børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring” (Social-, Børne- og Integrationsministeriet, 2013). • Folkeskoleloven fastlægger sundhed som et obligatorisk emne for undervisningen (Undervisningsministeriet, 2013). Med skolereformens indførelse i august 2014 sættes der yderligere fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skolen: Eleverne skal bevæge sig mindst 45 minutter i løbet af skoledagen, og der skal sættes fokus på trivsel gennem for eksempel årlige trivselsmålinger. Reformen indebærer desuden præcisering og forenkling af Fælles Mål for alle fag og obligatoriske emner med virkning fra 2015. De reviderede Fælles Mål og de dertil knyttede kompetencebeskrivelser er udkommet medio 2014 (Undervisningsministeriet, 2014a, 2014b). Formuleringerne angående de mål og de vigtigste kompetencer i relation til sundhed, seksualitet og familiekundskab svarer stort set til dem, der kendes fra det gamle faghæfte 21 (Undervisningsministeriet, 2009). De nye mål ændrer ikke ved indholdet af emnet, men sætter fokus på elevernes læring og kompetencer. Bogen Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole lægger sig tæt op ad sundhedslovens, dagtilbudslovens og folkeskolelovens intentioner vedrørende en sundhedspædagogisk og sundhedsfremmende indsats for børn og unge i alderen 0-17 år. Bogen udfylder et hul i faglitteraturen angående operationalisering af sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skoler og giver læseren en teoretisk baggrundsviden, der bygger på nyeste forskning, samt en handlingsorienteret praksisviden. Grundlaget for bogen og dens hovedantagelser er, at: • sundhed og trivsel defineres ud fra en helhedsorienteret forståelsesramme, hvor sundhed ses i et bredt perspektiv, der inkluderer emner relateret til lighed, menneskerettigheder og social retfærdighed. • levevilkår og de ​​daglige rammer, hvor børnene bor, lærer og leger, anses i lige så høj grad for at være vigtige faktorer for sundhed og trivsel som individuel livsstil. • Educare, som defineres som enheden af omsorg, opdragelse og undervisning, positiv interaktion og undervisningsmetoder, der bygger på medbestemmelse og handling, anses for afgørende i sundhedspædagogik og sundhedsfremme i såvel skoler som børnehaver. • det væsentlige udbytte af sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skoler er, at børn og unge udvikler deres sundhedsmæssige handlekompetencer og bliver i stand til at reflektere kritisk over sundhed og sundhedsfrem-

8

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 8

11/02/15 11.38


me som baggrund for at skabe positive forandringer i forhold til både deres egen og andres sundhed og trivsel. Bogens primære målgruppe er bachelorstuderende på pædagog- og læreruddannelserne, men en studerende på for eksempel ernæring- og sundhedsuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, fysio- og ergoterapeutuddannelserne kan også finde inspiration til deres daglige arbejde i bogen, ligesom den har relevans i forbindelse med efter- og videreuddannelse relateret til arbejdet med børn og unge. Bogen kan desuden anvendes som inspiration af fagprofessionelle, der er beskæftiget i dagtilbud og skoler, i forhold til at tilrettelægge en pædagogisk og didaktisk praksis, der sigter mod elevdeltagelse og udvikling af handlekompetencer i relation til sundhed. Bogen indledes med et kapitel om nøglebegreber i sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Dette kapitel giver en teoretisk baggrund for at forstå og forholde sig til de følgende 18 kapitler. Disse kapitler er opdelt i to afsnit med hver ni kapitler. Kapitlerne i første afsnit, ”Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud”, handler om sundhed og sundhedsfremme i dagtilbud, mens kapitlerne i det andet afsnit, ”Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i skolen”, er koncentreret om dette arbejde i skolen. Hvert afsnit indledes med en introduktion, hvor redaktørgruppen giver en kort præsentation af samtlige kapitler og redegør for den røde tråd, der binder dem sammen. Herefter følger kapitlerne, som på hver sin vis fremstiller og diskuterer en række væsentlige emner i relation til sundhed og sundhedsfremme; nogle forskningsbaserede, andre baserede på udviklingsprojekter og på praksiserfaring. Selv om de 18 kapitler er delt mellem de to afsnit om henholdsvis dagtilbud og skole, er det væsentligt at gøre opmærksom på, at flere af kapitlerne inddrager eksempler fra begge områder. Selv hvor et kapitel udelukkende beskæftiger sig med enten dagtilbud eller skoler, kan den udledte viden også være relevant for det andet område. Det er også værd at bemærke, at trods den formelle opdeling af bogen i to afsnit argumenteres der gennem hele bogen dels for vigtigheden af samarbejde mellem dagtilbud og skoler, dels for den sundheds- og trivselsmæssige betydning af børns overgange imellem disse to typer af institutioner. For at understrege dette budskab beskæftiger bogens sidste kapitel sig med spørgsmålet: “Hvordan sikrer vi en helhedsorienteret kommunal indsats i praksis?” Bogen er blevet til i et samarbejde mellem redaktørgruppen og forfatterne til de enkelte kapitler. Alle forfatterne er faglige eksperter inden for deres område, og bogens kombination af viden fra forskning og praksis har skabt en videndeling og

9

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 9

11/02/15 11.38


generering af ny viden. Alle kapitler har gennemgået peer-review i redaktørgruppen og flere revisionsrunder, inden det endelige resultat er blevet accepteret til udgivelse. Redaktørgruppen vil gerne sende en stor tak til forfatterne for deltagelse i dette frugtbare samarbejde. Denne bog er praktisk orienteret, men formålet med den er ikke at præsentere en manual eller en skridt-for-skridt-anvisning til sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Formålet er i stedet at tegne et nuanceret kort, der viser et landskab over sundhedspædagogiske og sundhedsfremmende nedslag, sådan som redaktionen og forfatterne ser det i netop det valgte øjeblik og i den særlige kontekst, som dagtilbud og skoler i Danmark udgør. Håbet er, at bogen vil inspirere til nye, indsigtsfulde og kritiske spørgsmål og føre til overvejelser og dialog blandt studerende, lærere, pædagoger og andre professionelle, herunder forskere, med én fælles interesse: børn og unges sundhed, trivsel, læring og udvikling. Venka Simovska, Ulla Pedersen, Jeanette Magne Jensen og Stig Broström København, august 2014

Referencer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2010): Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13/07/2010. København: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Social-, Børne- og Integrationsministeriet (2013): Dagtilbudsloven, LBK nr. 1240 af 29/10/2013. København: Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Sundhedsstyrelsen (2011): Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. København: Sundhedsstyrelsen. Undervisningsministeriet (2009): Fælles Mål 2009. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. København: Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet (2013): Folkeskoleloven, LBK nr. 521 af 27/05/2013. København: Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet (2014a): Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Forenklede Fælles Mål. København: Undervisningsministeriet. Set den 09.08.14 på: http://ffm.emu.dk/sundheds-og-seksualundervisning-ogfamiliekundskab. Undervisningsministeriet (2014b): Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. København: Undervisningsministeriet. Hentet via: http://ffm.emu.dk/sites/default/files/unv_laeseplan_for_emnet_sundheds-_ og_seksualundervisning_og_familiekundskab.pdf.

10

Indmad_Sundhedspædagogik.indd 10

11/02/15 11.38


Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole er en forskningsbaseret grundbog om sund­ hedspædagogiske teorier, begreber og metoder samt disses anvendelse i det sundhedsfremmende arbej­ de med børn og unge i dagtilbud og skoler. Bogen tilbyder en teoretisk baggrundsviden, der bygger på nyeste forskning i sundhedspædagogik, og en handlingsorienteret viden, hvor der via eksempler fra praksis gives anbefalinger og ideer til det praktiske arbejde med sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Bogen bygger på forskning fra primært danske sammenhænge, men også udenlandske betragtninger inddrages. Bogen er redigeret af Venka Simovska, Ulla Pedersen, Jeanette Magne Jensen og Stig Broström, og kapitlerne er skrevet af: Stig Broström, Monica Carlsson, Ole Hen­ rik Hansen, Bjørn Holstein, Bente Jensen, Jeanette Magne Jensen, Anders Skriver Jensen, Anette Johansen, Børge Koch, Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin, Ulla Pedersen, Ove Steiner Rasmussen, Kirsten Rigbolt, Line Anne Roien, Anette Schultz og Venka Simovska.

PÆDAGOGIK OG SUNDHED Hvordan sikrer man, at sundhed, mad og motion knyttes sammen, og at de sundhedsmæssige tiltag desuden knyttes til det eksisterende pædagogiske arbejde? Hvordan får man det bedste ud af det læringspotentiale, der ligger i det sundhedspædagogiske arbejde? Bøgerne i serien Pædagogik og sundhed tager udgangspunkt i et positivt og bredt sundhedsbegreb, og de anlægger en demokratisk og holistisk tilgang til sundhedsfremme, hvor sundhed, kost og motion er uadskillelige. Hensigten er at give skolers, institutioners og professionshøjskolers sundhedsundervisning og sundheds­ pædagogik et kvalitativt løft. Serien indeholder både praktiske og teoretiske udgivelser og henvender sig således til både studerende og undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne, lærere, pædagoger, pædagogiske konsulenter og andre, der har interesse i sundhed og pædagogik.

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME I DAGTILBUD OG SKOLE

Sundhed, trivsel og læring hænger uløseligt sammen. Sundhed og trivsel danner grobund for børn og unges læring og psykosociale udvikling, og samtidig spiller uddannelse, læring og erhvervelse af kompetencer en vigtig rolle for sundhed og velvære gennem hele livet. Børn og unges sundhed og trivsel i hverdagen – og dermed også deres mulighed for at udvikle sig og lære – påvirkes af mange forskellige dimensioner, heri­ blandt samvær med andre børn og unge og med for eksempel pædagoger og lærere, sociale relationer og venskaber, leg og undervisning, succes og nederlag, de fysiske rammer og atmosfæren i institutionen og deraf udløste følelser. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på børn og unges sundhed og trivsel fra en tidlig alder for at skabe de bedste muligheder for sundhed og livskvalitet livet igennem.

VENKA SIMOVSKA, ULLA PEDERSEN, JEANETTE MAGNE JENSEN OG STIG BROSTRÖM (RED.)

PÆDAGOGIK OG SUNDHED

SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG SUNDHEDSFREMME I DAGTILBUD OG SKOLE PRAKTISK GUIDE TIL EN HELHEDSORIENTERET INDSATS

ISBN 978-87-7281-917-4

Varenr. 7347

Omslag.indd 1

9 788772 819174

11/02/15 08.32

Profile for Dafolo Forlag

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole  

Denne bog er en forskningsbaseret grundbog om sundhedspædagogiske teorier, begreber og metoder samt disses anvendelse i det sundhedsfremmend...

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole  

Denne bog er en forskningsbaseret grundbog om sundhedspædagogiske teorier, begreber og metoder samt disses anvendelse i det sundhedsfremmend...