Page 1

Ideen om professionelle læringsfællesskaber er ved at blive udbredt i mange uddannelsessystemer rundt omkring i verden. Denne bog giver den første danske introduktion hertil og et bud på, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan bidrage til den daglige undervisningsudvikling. Bogen henvender sig både til praktiserende lærere, skoleledere, lærerstuderende og studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser, der interesserer sig for, hvordan man kan nytænke og videreudvikle det professionelle kollegiale undervisningssamarbejde internt på skolerne.

Gennem et analytisk perspektiv sætter serien fokus på, hvilke kriterier der er for god undervisning og udbytterige læringsmiljøer. Serien er: • Evidensbaseret: Hvad er der evidens for? Hvad ved vi, der sandsynligvis virker i undervisningen? • Professionsrettet: Hvad kan man gøre i praksis?

Undervisning og læring er målrettet alle aktører i og omkring folkeskolen og ungdomsuddannelserne (gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler). Serien henvender sig således til undervisere og studerende på grund-, efter- og videreuddannelse samt til lærere, pædagoger, konsulenter og ledere uanset skoleform. Udgivelserne i serien Undervisning og læring fagfællebedømmes efter kriterierne i den bibliometriske forskningsindikator. Læs mere om fagfællebedømmelsesudvalget på seriens hjemmeside dafolo.dk/undervisning.

ISBN 978-87-7281-720-0

Varenr. 7267

9 788772 817200

U n d e rv i s n i n g o g læ r i n g

Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas r.S. albrechtsen

Professionelle læringsfællesskaber

Undervisning og læring er en serie af udgivelser, der tematiserer forskellige dimensioner af og sammenhængen mellem undervisning og læring. Selvom vi ikke kan være sikre på, at læring automatisk følger med undervisning, så er undervisning læringens nødvendige intentionelle ramme. Der er således brug for undervisere, konsulenter, lærere, pædagoger og ledere med det nødvendige faglige, didaktiske og ledelsesmæssige overblik. Dette kræver et fokus på, hvordan vi kan synliggøre undervisnings- og læreprocesser. Synlig læring og undervisning er ifølge de førende læringsforskere John Hattie og Andreas Helmke den vigtigste faktor, når det kommer til en forbedring af elevpræstationer.

Underv isning og læ ring

Forventningerne og kravene til læreres professionalisme er stigende – ikke kun hvad angår den enkelte lærer, men i høj grad også hvad angår teamsamarbejde og andre former for professionelle fællesskaber. Spørgsmålet er, hvordan dette kan gribes an på den mest effektive måde. Hvordan kan man udvikle sig professionelt som lærer og deltage i et frugtbart samarbejde med sine kolleger med det hovedformål at forbedre sin undervisning og øge elevernes læringsudbytte? Et muligt svar herpå ligger i skolebaserede professionelle læringsfællesskaber.


Thomas R. S. Albrechtsen

Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling


Thomas R.S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling 1. udgave, 2. oplag, 2015 © 2013 Dafolo Forlag og forfatteren Serieredaktion: ph.d. Andreas Rasch-Christensen Forlagsredaktør: Karen Lise Søndergaard Brandt Manuskriptet er fagfællebedømt og pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator. Bedømmelsesudvalget består blandt andre af: ph.d. Rasmus Alenkær, ph.d. Camilla Brørup Dyssegaard, dr.pæd. Niels Egelund, ph.d. Preben Kirkegaard, ph.d. Christian Quvang, ph.d. Thomas R.S. Albrechtsen og ph.d. Finn Wiedemann. Læs mere om den videnskabelige redaktion, fagfællekorpset og vurderingsprocessen på www.dafolo.dk/undervisning. Omslagsdesign: Sisterbrandt Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 541-816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk – www.dafolo-online.dk Serie: Undervisning og læring ISSN 2246-3259-2015-7 Varenr. 7267 ISBN 978-87-7281-720-0


Indhold 1. Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oversigt over bogens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Hvad er et professionelt læringsfællesskab? . . . . . . . . . . . . . . . . De fem søjler i et professionelt læringsfællesskab . . . . . . . . . . . . . . . . . Nogle historiske nedslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 12 18 33

3. Læreren som undervisningsekspert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En model over læreres professionelle kompetencer . . . . . . . . . . . . . . . Læreres professionsviden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forskelle mellem novicer og eksperter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udvikling af ekspertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilegnelse af undervisningsekspertise gennem bevidst øvelse . . . . . . . Læreren som rutineret eller adaptiv ekspert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37 39 42 44 45 48 49 50

4. Professionel læring gennem praksisundersøgelser . . . . . . . . . . . Tre tilgange til professionel læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undersøgelsesbaseret professionel læring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . At dele det man bemærker i undervisningen med andre . . . . . . . . . . Praksisundersøgelser gennem værdsættende kollegiale samtaler . . . . Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 53 57 63 67 76

5. Undervisningsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Hundredvis af muligheder for undervisningsudvikling . . . . . . . . . . . 79 Forbedring af undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Forandring af undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Undervisningsdifferentiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Undervisningsudvikling – før, under og efter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5


6. Samarbejde og deprivatisering af undervisningspraksis . . . . . . 103 Samarbejdsdimensionen i professionelle læringsfællesskaber . . . . . . 105 Deprivatisering af undervisningspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Tillid som villigheden til at være sårbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 7. Ledelse af og i professionelle læringsfællesskaber . . . . . . . . . . Lærere som pædagogiske ledere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribueret ledelse og ansvarsfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skolens mikropolitik og professionelle læringsfællesskaber . . . . . . . Fem kritiske refleksioner over den pædagogiske ledelse i professionelle læringsfællesskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 126 133 137 144 146

Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6


1. Indledning Fokus på læreres undervisningssamarbejde er blevet forstærket i løbet af de seneste årtier gennem et øget pres på skolerne fra nye uddannelsesreformer, hvor forventningerne om, at der må brydes med den såkaldte ”privatpraktiserende lærer”, er blevet tydeligere. I praksis mødes lærerne på mange skoler således med hinanden i forskellige typer af team for at diskutere pædagogiske temaer eller andre sager. Det forholder sig dog stadig sådan, at lærerne det meste af tiden arbejder alene og har ansvaret for deres egen undervisning. Det er desuden fortsat en skoleorganisatorisk udfordring at beslutte, hvordan samarbejdet mellem lærere faktisk skal foregå, det vil sige, hvordan strukturen, formen og indholdet i samarbejdet bør se ud. I mange danske uddannelsesinstitutioner kæmper man således fortsat med at få løst det klassiske problem, der i sin korte form lyder: Hvordan kan vi som lærere bedst samarbejde med hinanden om at udvikle undervisningen? Formålet med denne bog er at give et bud på, hvordan man kan nytænke teamsamarbejdet mellem lærere gennem idéen om at skabe professionelle læringsfællesskaber, og hvordan denne idé vil kunne bidrage positivt til den daglige undervisningsudvikling. Hovedfokus i bogen er altså, hvordan skolebaserede lærerteam kan blive til professionelle læringsfællesskaber. Professionelle læringsfællesskaber kan forekomme på flere niveauer gående fra de små fagteam på en skole til bredere tværinstitutionelle og flerkulturelle netværk (Lieberman, 2000; Stoll & Louis, 2007). Denne bog vil dog alene beskæftige sig med det daglige skoleinterne samarbejde mellem lærere på teamniveau, og hvordan det vil kunne kvalificeres og effektiviseres i forhold til undervisningen. Det er mit håb, at idéen om professionelle læringsfællesskaber vil medføre, at man på skolerne forsøger at gribe teamorganiseringen anderledes an, end man hidtil har gjort, eller at man får sat andre ord på det, man allerede er i gang med at gøre. I begge tilfælde vil bogen kunne bidrage med aktuel forskningsbaseret viden, der vil kunne anvendes i planlægning og beslutninger om, hvordan man i et lærerkollegium vil samarbejde med hinanden om at udvikle undervisningen, så det bliver til gavn for elevernes læringsudbytte. Bogen bygger på den grundopfattelse, at arbejdet som lærer er mere end at levere en undervisning i et klasseværelse foran et antal elever. At være

7


professionel lærer i dag og gerne ville udvikle sin undervisning kræver et arbejde, der også ligger uden for klasseværelset og den direkte kontakt med eleverne. Udvikling af undervisningen kan bedst ske gennem fælles undersøgelser af den eksisterende praksis – især med inddragelse af ens nærmeste lærerkolleger (Hattie, 2013). Bogen er tænkt som en introduktion til emnet, det vil sige som et oplæg til videre diskussioner og egne eller fælles studier. Bogen er derfor mere et sted at begynde end et sted at slutte. Jeg har gjort et stort arbejde ud af at underbygge bogens argumenter med referencer til teori og forskning på området, ligesom jeg har indsat referencer til værker, hvor man kan finde yderligere information om de enkelte emner. For de læsere, som ønsker at fordybe sig yderligere i området, vil referencelisten bagest i bogen således være et sted, hvor man kan orientere sig og finde vej til relevant viden. Bogen retter sig primært mod praktiserende lærere i grundskolen, skoleledere, studerende på læreruddannelserne og pædagogiske efter- og videreuddannelser, hvor professionelt kollegialt samarbejde er et hovedtema. Indholdet i bogen vil desuden være relevant for lærere i andre uddannelsesinstitutioner end folkeskolen. Det gælder ikke mindst lærere på ungdomsuddannelserne, hvor problemstillinger omkring det kollegiale samarbejde om udvikling af undervisningen også spiller en stor rolle i hverdagen.

Oversigt over bogens opbygning Bogen er struktureret på den måde, at Kapitel 2 først vil give en kort gennemgang af, hvad der kendetegner skolebaserede professionelle læringsfællesskaber, og hvilke historiske rødder idéen har. De efterfølgende kapitler vil belyse de tre kernebegreber, som konceptet er sammensat af. Kapitel 3 vil således behandle spørgsmålet om lærerprofessionalisme. Kapitel 4 vil koncentrere sig om læreres professionelle læring. Kapitel 5 vil sammenkoble beskrivelserne af læreres professionalisme og læring ved at fremhæve nogle eksempler på, hvordan man kan udvikle sin undervisning sammen med sine kolleger. Kapitel 6 vil fortsætte med en nærmere redegørelse for det sociale element ved den professionelle læring og undervisningsudvikling i form af en gennemgang af forskellige måder at samarbejde med hinanden på, og hvad det kræver at bidrage til en deprivatisering af undervisningen. I kapitel 7 udvides perspektivet en smule til også at berøre nogle af de skoleorganisatoriske forhold, såsom hvordan man som lærer håndterer ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med etableringen af professionelle læringsfællesskaber, og hvordan man selv kan være aktivt bidragende til

8


den daglige ledelse. I dette kapitel vil nogle af de potentielt negative sider ved idéen også blive berørt. Hvert kapitel slutter med en række refleksionsspørgsmål, da bogen – ud over at informere læseren om temaet – også er tænkt som en arbejdsbog, hvor man sammen med andre kan diskutere egne erfaringer og forventninger til det at indgå som en aktiv deltager i et professionelt læringsfællesskab og derigennem udvikle sin undervisning.

9


10


Ideen om professionelle læringsfællesskaber er ved at blive udbredt i mange uddannelsessystemer rundt omkring i verden. Denne bog giver den første danske introduktion hertil og et bud på, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan bidrage til den daglige undervisningsudvikling. Bogen henvender sig både til praktiserende lærere, skoleledere, lærerstuderende og studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser, der interesserer sig for, hvordan man kan nytænke og videreudvikle det professionelle kollegiale undervisningssamarbejde internt på skolerne.

Gennem et analytisk perspektiv sætter serien fokus på, hvilke kriterier der er for god undervisning og udbytterige læringsmiljøer. Serien er: • Evidensbaseret: Hvad er der evidens for? Hvad ved vi, der sandsynligvis virker i undervisningen? • Professionsrettet: Hvad kan man gøre i praksis?

Undervisning og læring er målrettet alle aktører i og omkring folkeskolen og ungdomsuddannelserne (gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler). Serien henvender sig således til undervisere og studerende på grund-, efter- og videreuddannelse samt til lærere, pædagoger, konsulenter og ledere uanset skoleform. Udgivelserne i serien Undervisning og læring fagfællebedømmes efter kriterierne i den bibliometriske forskningsindikator. Læs mere om fagfællebedømmelsesudvalget på seriens hjemmeside dafolo.dk/undervisning.

ISBN 978-87-7281-720-0

Varenr. 7267

9 788772 817200

U n d e rv i s n i n g o g læ r i n g

Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas r.S. albrechtsen

Professionelle læringsfællesskaber

Undervisning og læring er en serie af udgivelser, der tematiserer forskellige dimensioner af og sammenhængen mellem undervisning og læring. Selvom vi ikke kan være sikre på, at læring automatisk følger med undervisning, så er undervisning læringens nødvendige intentionelle ramme. Der er således brug for undervisere, konsulenter, lærere, pædagoger og ledere med det nødvendige faglige, didaktiske og ledelsesmæssige overblik. Dette kræver et fokus på, hvordan vi kan synliggøre undervisnings- og læreprocesser. Synlig læring og undervisning er ifølge de førende læringsforskere John Hattie og Andreas Helmke den vigtigste faktor, når det kommer til en forbedring af elevpræstationer.

Underv isning og læ ring

Forventningerne og kravene til læreres professionalisme er stigende – ikke kun hvad angår den enkelte lærer, men i høj grad også hvad angår teamsamarbejde og andre former for professionelle fællesskaber. Spørgsmålet er, hvordan dette kan gribes an på den mest effektive måde. Hvordan kan man udvikle sig professionelt som lærer og deltage i et frugtbart samarbejde med sine kolleger med det hovedformål at forbedre sin undervisning og øge elevernes læringsudbytte? Et muligt svar herpå ligger i skolebaserede professionelle læringsfællesskaber.

Profile for Dafolo Forlag

Professionelle læringsfællesskaber  

Denne bog giver den første danske introduktion hertil og et bud på, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan bidrage til den daglige u...

Professionelle læringsfællesskaber  

Denne bog giver den første danske introduktion hertil og et bud på, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan bidrage til den daglige u...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded