__MAIN_TEXT__

Page 1

ULLA LAU HYLDGÅRD

Nær værsøvelser med børn

I de fleste børns hverdag tages der ikke nok hensyn til, at nervesystemet har brug for hvile og beroligende stimuli for at kunne lagre læring og fremme barnets kontakt til sig selv. Uro i klassen eller i børnegruppen og børns manglende kontakt til sig selv er to af de største udfordringer i forhold til at skabe trivsel og et godt læringsmiljø i skoler og dagtilbud. Det er disse udfordringer, denne bog ønsker at påvirke i en positiv retning. Pædagogen eller læreren kan godt irettesætte og kalde på opmærksomhed og koncentration fra børnene, men mere væsentligt kan det være at tilegne sig metoder, der indefra lærer børnene at være opmærksomme og træner deres koncentrationsevne. Bogen tilbyder nærværsøvelser, der tager udgangspunkt i sange komponeret til børn. Sangene findes på den medfølgende cd. Der beskrives tre øvelser til hver sang med faldende aktivitetsniveau. Inden hver øvelse beskrives det, hvilket materiale der skal bruges, og hvor meget tid øvelsen kræver. Målgruppen er alle, der arbejder med børn i alderen 3-10 år.

MUSIK-CD VEDLAGT Ulla Lau Hyldgård har et mangeårigt virke bag sig som selvstændig musikterapeut og -pædagog. Hun afholder kurser, foredrag og workshops inden for rytmik og mindfulness. Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/nærvær, hvor du kan ISBN 978-87-7160-378-1 finde supplerende materiale til arbejdet med bogen.

ISBN 978-87-7160-378-1

Varenr. 7634

9 788771 603781

Nærværsøvelser med børn 30 øvelser der fremmer empati og selvomsorg


Ulla Lau Hyldgård

Nærværsøvelser med børn 30 øvelser der fremmer empati og selvomsorg


Ulla Lau Hyldgård Nærværsøvelser med børn 30 øvelser der fremmer empati og selvomsorg

1. udgave, 1. oplag, 2016 © 2016 Dafolo Forlag og forfatteren Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard Soneff Omslagsdesign: Studio Sabine Brandt Omslagsfoto samt foto side 12 og 20: Colorbox Fotos side 29, 36, 42, 50 og 82: Ulla Lau Hyldgård Fotos side 84: Hanne Lisa Sampson Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk - www.dafolo-online.dk www.dafolo-tools.dk Varenr. 7634 ISBN 978-87-7160-378-1


Indhold Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kapitel 1 Vigtigheden af følelseskundskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kapitel 2 Musikken i kroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kapitel 3 Nærværende tilstedeværelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kapitel 4 Det legende, musikalske nærvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kapitel 5 Etiske og praktiske aspekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kapitel 6 Øvelser til sangene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Afrunding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangene på den medfølgende cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om forfatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 83 85 86


Indledning Kære læser Det, at du lige nu sidder med denne bog i hånden, betyder, at du har et ønske om at gøre en forskel for børn, hvad enten det er dine egne eller i professionelt regi. På forhånd tak for det. At hjælpe børn til større selvaccept, mere indre ro og en større forståelse og empati over for andre bliver mere og mere nødvendigt. Derfor er det så godt, at vi bliver flere og flere, der interesserer os for det. Baggrunden for bogen er min kontakt til en familie, hvor datteren blev syg. Pigen ville gerne høre en sang, jeg havde sunget som afrunding på de rytmiksessioner, jeg havde haft med hende i hendes børnehave. Moren fik mig derfor til at synge sangen ind på sin telefon. Da hun senere fortalte mig, at hendes datter havde hørt sangen om og om igen, mens hun lå syg, fik jeg tanken, at det kunne være, jeg skulle prøve at udgive sangen, hvis den kunne komme andre børn til gavn på lignende vis. Sangene, der hører med til denne bog, blev efterfølgende komponeret i fællesskab med min gode veninde og sangskriver Hanne Lisa Sampson. Sangenes sigte er at fremme børns empati og selvomsorg. Der kan lyttes til sangene hvor som helst og når som helst. Øvelserne til sangene kan bruges i daginstitutioner, i skoler, i SFO’er samt af forældre hjemme i stuen eller ved sengetid. Øvelserne skal bruges på en etisk forsvarlig måde og er ikke gode i alle sammenhænge og på alle tidspunkter. Det er derfor vigtigt, at du læser om de etiske aspekter i kapitel 5, inden du går i gang. Skolen og den digitale tid, børn af i dag vokser op i, stiller store krav til præstation og hurtighed. Skoledagen er forlænget, og børnene testes mere og mere. Skønt tid til bevægelse er kommet på skemaet, er det langtfra alle steder, at tid til stille fordybelse og indadvendt opmærksomhed er det. I daginstitutioner kan der være et højt støjniveau, og ofte prioriteres det heller ikke her tilstræk-

5


keligt at skabe stunder, hvor opmærksomheden kan synke indad. Heldigvis ses der en stigende interesse for området. Også i fritiden, hvor skærmtid for mange børn fylder mere og mere, skal vi tage hensyn til, at børnene kan have brug for at lave aktiviteter, der har en mere beroligede effekt på nervesystemet. Eksempelvis viser nogle undersøgelser, at computerspil med et højt tempo kan forøge stresshormonerne i kroppen og påvirke nervesystemet i en uhensigtsmæssig retning (Skøt 2008). Det er derfor vigtigt indimellem at orientere sig om, hvad børn bruger deres skærmtid til. Skærmtid kan selvfølgelig også være konstruktiv, enten fordi den opbygger noget socialt mellem børn, stimulerer læring eller bare er afslappende og beroligende, som en god film kan være det. Det er imidlertid vigtigt at prioritere afslapning på anden vis også, så børnene lærer at kunne slappe af og finde ro uden en skærm. Jeg anser det for meget væsentligt i forhold til at opøve evnen til selvregulering og selvomsorg, og her kommer denne bogs øvelser og de tilknyttede sange ind i billedet som en mulighed. I de fleste børns hverdag tages der således ikke nok hensyn til, at nervesystemet har brug for hvile og beroligende stimuli for at kunne lagre læring og fremme barnets kontakt til sig selv. Imidlertid er det ifølge biofysiker og psykolog Peter Levine (1997, 2010) – og vel også ifølge almindelig menneskelig fornuft – netop mennesker med kontakt til sig selv, der kommer bedst igennem livet, med de udfordringer et levet liv nu engang vil byde på. Kontakt til os selv kan også beskrives som en oplevelse af at være centreret eller at have fat i os selv indefra, evnen til at turde mærke, hvad der sker indeni, og evnen til at mærke efter, hvad det er, vi har brug for. Kontakten til os selv skærper dermed naturligt evnen til at yde selvomsorg, og jo mere den funderes, desto bedre kan vi selv i kaotiske situationer forblive centrerede og ”inde i os selv” i modsætning til ”ude af os selv” (Sælebakke 2015). Det gælder også for de voksne, der arbejder med børn. Hvis vi kan bibeholde cirka 60 procent af opmærksomheden i vores egen krop i omsorgsjobs med børn, så forvalter vi de 40 procent, vi retter

6


udad, mere hensigtsmæssigt og ikke mindst med meget mere nærvær og tilstedeværelse. Chancerne for at blive udbrændte og trætte af at arbejde formindskes betydeligt, hvis pædagoger og lærere selv anvender simple nærværs- og opmærksomhedsøvelser i deres arbejde (Sælebakke 2015). Ifølge Jon Kabat-Zinn, der startede mindfulness-bølgen, er der en stigende tendens til, at børns sociale og følelsesmæssige kompetencer forringes (KabatZinn 2013). Børn synes at være mere udfordrede med hensyn til at regulere eget følelsesliv og udvise tolerance og forståelse over for andre. Dette synspunkt understøttes af psykolog Susan Hart, der samtidig understreger, at denne tendens også afspejles i det stigende antal diagnoser (Hart 2009). Pædagogen eller læreren kan godt irettesætte og kalde på opmærksomhed og koncentration fra børnene, hvilket måske ofte kan synes på sin plads, men mere væsentligt kan det være at tilegne sig metoder, der indefra lærer børnene at være opmærksomme og træner deres koncentrationsevne. Nærværsøvelser er netop en effektiv metode til at opøve evnen til selvregulering, og det er derfor på tide, at vi – både i dagtilbud og skole – begynder at prioritere tid til nærværsøvelser på den ene eller den anden måde. En undersøgelse i en børnehave viste eksempelvis betydelig effekt af nærværsøvelser efter blot kort tid. Fireårige udviste betydeligt mere empati og venlighed over for hinanden ved at praktisere øvelser i lighed med de i bogen her beskrevne (Erickson 2015). Det er imidlertid vigtigt at understrege, at en forudsætning for succes med bogens øvelser er, at den, der instruerer i dem, selv har interesse for og også meget gerne har gjort sig erfaringer med nærværsøvelser og indadvendt opmærksomhed. Dels er det vigtigt i selve formidlingen af øvelserne, at de italesættes og instrueres med en rolig stemme og en balanceret sindstilstand. Dels er det en fordel i forhold til at favne de oplevelser og reaktioner, der kan være på øvelserne. Øvelserne tager langt hen ad vejen afsæt i min egen praksis og erfaringer som musikpædagog og -terapeut. Enkelte øvelser er modificeringer af øvelser,

7


jeg har lært at kende i mine uddannelser. Refleksionsøvelserne med talestav har jeg delvist kendskab til fra den indianske tradition og delvist fra en svensk uddannelse i nærværsøvelser for børn (se mere om øvelser med talestav side 43-46). For samtlige øvelser gælder, at de er målrettet en oplevelse af at være til stede i nuet. Det kan være via leg, via sanserne, via massage, via kreative udtryk, via fælles refleksion og via indadvendt opmærksomhed. Ifølge skolereformen skal børn bevæge sig 45 minutter dagligt. En stopdans, en idrætstime, en tur i skoven eller en rundboldkamp er rigtig gode bevægelsestiltag inden brug af øvelserne. Øvelserne vil på sigt være gavnlige i forhold til at dæmpe uro og fremme empati mellem børnene. Jeg skriver ”på sigt”, fordi det er nødvendigt med tålmodighed. Det tager tid at tillade sig selv at lukke øjnene og være med sig selv, hvis man hele sit institutionsliv har været vant til at være orienteret udadtil. Det kan ikke forceres, og du skal ikke forvente store resultater efter nogle få ganges inddragelse af øvelserne. Ligesom det kræver en indsats, når vi voksne skal ændre en uhensigtsmæssig vane, tager det også tid at få skabt et rum, hvor børnene begynder at forstå og mærke værdien af øvelserne. Det kan gå hurtigt, men gør det ikke nødvendigvis. Det kan derfor kræve ihærdighed. Har du en meget urolig klasse eller børnegruppe, så start med de øvelser, der er mere aktive og baseret på samtale, og vent lidt med dem, hvor øjnene lukkes, og opmærksomheden vendes indad. Det kan også være en rigtig god idé med en meget urolig børnegruppe at starte med små, men jævnlige 1-2 minutters opmærksomhedsøvelser, som beskrives senere i bogen (se side 32-33). Det skal dog siges, at jeg også i ret urolige klasser har kunnet få børnene til at lægge sig på gulvet – for sig selv et sted – uden at røre nogen andre (hvilket lige kan kræve lidt ”fordelingspædagogik” og øje for, hvem der måske gelinde skal guides i hver sin retning i lokalet) og så faktisk finde ro i 3-5 minutters tid. Jeg tror, at mange børn længes efter hvilestunder i hverdagen, og selv om nogle børn lige skal over en barriere med overhovedet at turde lukke øjnene, ligge

8


stille og være opmærksom indadtil, kan det være nogle af dem, der ender med at sætte mest pris på det. Empatifremmende undervisning burde måske i højere grad være et lovkrav, når man ser på de aktuelle udfordringer i dagens Danmark og verden generelt. Det kan med lidt ekstra god vilje læses ind i skolereformens mål om, at alle børn skal have lige vilkår trods deres sociale baggrund. Øvelserne kan bidrage til indfrielsen af dette mål ved at fremme den selvomsorg og det selvværd, der skal til, for at de børn, der oplever en større grad af svigt i hjemmet, kan finde styrke til at rejse sig fra den sociale arv. Det er nemlig – i min optik – ikke et realiserbart mål ved lektiecaféer alene. Uro i klassen eller i børnegruppen og børns manglende kontakt til sig selv eller manglende evne til at regulere sig selv er efter min mening de to største udfordringer i forhold til at skabe trivsel og et godt læringsmiljø. Det er disse faktorer, jeg håber at kunne påvirke i en positiv retning med denne bog og de tilknyttede sange. Bogen her tilbyder som nævnt nærværsøvelser, der tager udgangspunkt i sange, som er komponeret til børn. Sangene bærer ikke en stor fortælling og heller ikke et omkvæd. Det er sange, som tager udgangspunkt i én enkelt ting, såsom åndedrættet, hjerteslaget, efterårsbladene, der falder, eller noget andet helt simpelt. Sangene er indspillet med professionelle musikere, der omkranser teksterne med smukke melodiske soloer og giver dem en så fin indpakning, at de er svære ikke at tage imod. Kapitel 1 omhandler vigtigheden af at blive uddannet følelsesmæssigt. Hvis vi skal uddanne samfundsborgere, er det vigtigt, at vi uddanner dem både medmenneskeligt og intellektuelt, da menneskelige værdier som tolerance, respekt og medfølelse er væsentlige komponenter i det sunde samfund. Kapitel 2 omhandler samspillet mellem musik, krop, følelser og hjerne. Hvordan påvirker musikken vores fysik, følelser og hjerne, og hvad er det vigtigt at være opmærksom på i den forbindelse?

9


Kapitel 3 handler om den nærværende tilstedeværelse eller mindfulness, som det også kan kaldes. Hvad vil det sige at være fuldt til stede med vores opmærksomhed i det, vi laver, og hvorfor er det vigtigt? Kapitel 4 handler om musik og nærvær. Hvordan kan musikken bidrage til nærværsøvelserne, og hvorfor kan det netop være godt at kombinere musik og nærværsøvelser? Kapitel 5 er en introduktion til brug af øvelserne med fokus på de etiske og praktiske aspekter. Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi går i gang med at bruge øvelserne? Er der nogle væsentlige overvejelser, vi skal gøre os først? I kapitel 6 inddeles sangene og øvelserne i seks overordnede temaer: • Forbundethed med naturen • Selvomsorg • Hjertet • Hengivelse og overgivelse • Å ndedrættet • Det stille vidne/observation. Der beskrives tre øvelser til hver sang med faldende aktivitetsniveau, således at den første øvelse til hver sang er den mest aktive, og den tredje øvelse den mest stille. Inden hver øvelse beskrives det, hvilket materiale der skal bruges, og hvor meget tid øvelsen kræver.

Til bogen hører også hjemmesiden www.dafolo.dk/nærvær, hvor du kan finde supplerende materiale til arbejdet med bogen.

10


En stor tak til Hanne Lisa Sampson for et meget berigende og dybt klingende samarbejde. Jeg vil også gerne takke musikerne for usædvanligt engagement og nærvær i indspilningsprocessen. Tak til Emil Hess på saxofon, Jonathan Slattoo på cello, Mads Granum på klaver, Ian Brodersen på bas, Kenneth Faber på trommer/percussion og Lise Høy Laursen, Signe Lindstrøm, Hanne Lisa Sampson og Eva Louise Rønnevig for smukke sangstemmer. God fornøjelse!

11


ULLA LAU HYLDGÅRD

Nær værsøvelser med børn

I de fleste børns hverdag tages der ikke nok hensyn til, at nervesystemet har brug for hvile og beroligende stimuli for at kunne lagre læring og fremme barnets kontakt til sig selv. Uro i klassen eller i børnegruppen og børns manglende kontakt til sig selv er to af de største udfordringer i forhold til at skabe trivsel og et godt læringsmiljø i skoler og dagtilbud. Det er disse udfordringer, denne bog ønsker at påvirke i en positiv retning. Pædagogen eller læreren kan godt irettesætte og kalde på opmærksomhed og koncentration fra børnene, men mere væsentligt kan det være at tilegne sig metoder, der indefra lærer børnene at være opmærksomme og træner deres koncentrationsevne. Bogen tilbyder nærværsøvelser, der tager udgangspunkt i sange komponeret til børn. Sangene findes på den medfølgende cd. Der beskrives tre øvelser til hver sang med faldende aktivitetsniveau. Inden hver øvelse beskrives det, hvilket materiale der skal bruges, og hvor meget tid øvelsen kræver. Målgruppen er alle, der arbejder med børn i alderen 3-10 år.

MUSIK-CD VEDLAGT Ulla Lau Hyldgård har et mangeårigt virke bag sig som selvstændig musikterapeut og -pædagog. Hun afholder kurser, foredrag og workshops inden for rytmik og mindfulness. Til bogen hører hjemmesiden www.dafolo.dk/nærvær, hvor du kan ISBN 978-87-7160-378-1 finde supplerende materiale til arbejdet med bogen.

ISBN 978-87-7160-378-1

Varenr. 7634

9 788771 603781

Nærværsøvelser med børn 30 øvelser der fremmer empati og selvomsorg

Profile for Dafolo Forlag

Nærværsøvelser med børn  

Bogen tilbyder nærværsøvelser, der tager udgangspunkt i sange komponeret til børn. Sangene findes på den medfølgende cd. Der beskrives tre ø...

Nærværsøvelser med børn  

Bogen tilbyder nærværsøvelser, der tager udgangspunkt i sange komponeret til børn. Sangene findes på den medfølgende cd. Der beskrives tre ø...