Literacy og læringsmål i indskolingen

Page 1

Nina R. Kledal, læsekonsulent

I serien er tidligere udkommet L Æ R I N G

I

F O K U S

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, e og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb mentere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

trale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne ene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange teter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i ningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

envender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og edere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

CY OG ERA

T INGSMÅL R

L L I

O G

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L I T E R A C Y

og introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skoleninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god gisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. den første i serien Literacy og læring i fokus.

Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Y OG C A ER

T INGSMÅL R Æ

L

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.”

O G

L I T E R A C Y

LI

Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

L I T E R A C Y

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

“Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.”

I INDSKOLINGEN

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.) ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

nr. 7473

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.) ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323 Varenr. 7609

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.)

CY OG A R E M Æ

L

LI

T INGS ÅL R I INDSKOLINGEN


Michael Wahl Andersen, Helle Iben Bylander, Mette Vedsgaard Christensen, Kate Cowan, Kirsten Friis (red.), Susanne Karen Jacobsen, Gunter Kress, Trine Kjær Krogh, Peter Heller Lützen, Inger Maibom, James Nottingham, Ditte Marie Pagaard, Charlotte F. Reusch, Karoline Søgaard, Peter Weng og Dorte ØstergrenOlsen (red.) Literacy og læringsmål i indskolingen 1. udgave, 1. oplag, 2017 © 2017 Dafolo A/S og forfatterne Forlagsredaktion: Sophie Ellgaard Soneff Kapitel 2 er oversat fra engelsk af Ida Højelse Svith efter “From making meaning to meaning-making with writing: Reflecting on four-years-olds at play” Kapitel 8 er oversat fra engelsk af Ida Højelse Svith efter ”Placing Meaningful Communication at the Heart of Learning” Omslag: Studio Sabine Brandt Foto af Mette Vedsgaard Christensen på side 158: VIA UC Dafolos trykkeri er svanemærket. Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige.

Svanemærket trykkeri 50410816 Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej 22-24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 Fax 9843 1388 E-mail: forlag@dafolo.dk www.skoleportalen.dk – www.dafolo-online.dk – www.dafolo-tools.dk Varenr. 7609 ISBN 978-87-7160-332-3


INDHOLD Forord

5

Kapitel 1 Betydningsskabende og kommunikative processer – et must Af Kirsten Friis

7

Kapitel 2 Fra at skabe mening til betydningskabelse med skrivning – refleksioner over børns leg Af Gunther Kress og Kate Cowan

23

Kapitel 3 Innovation i dansk som vej til kompleks skrivning – erfaringer fra Hitte På-projektet 39 Af Peter Heller Lützen Kapitel 4 Matematisk literacy i en verden fuld af matematik – tanker om et begreb under udvikling i matematikundervisningen Af Michael Wahl Andersen og Peter Weng Kapitel 5 Læringsmål og literacy i indskolingens natur/teknologi-undervisning Af Ditte Marie Pagaard Kapitel 6 Billedbøger i den tidlige engelskundervisning – en vej til at arbejde med tidlig literacy og læringsmål i engelsk Af Susanne Karen Jacobsen og Karoline Søgaard Kapitel 7 Sprogforståelse er central i literacy Af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh Kapitel 8 Gør meningsfuld kommunikation til en central del af læringen Af James Nottingham

53

67

79

91

103

Kapitel 9 Dybdelæring gennem meningsfuld kommunikation og dynamiske læringsmål 115 Af Dorte Østergren-Olsen Kapitel 10 At opleve, samtale og skrive sig til literacy i indskolingen Af Inger Maibom og Mette Vedsgaard Christensen

131

Kapitel 11 D for deltagelse – en deltagelsens didaktik i indskolingen? Af Charlotte F. Reusch

143

Forfatterne bag kapitlerne

152

Stikord

159Forord Denne bog er anden bog i en serie om literacy og læringsmål i dagtilbud og skole. Serien Literacy og læring i fokus formidler og diskuterer forskning og praksisforslag knyttet til pædagogisk praksis. Denne bog har fokus på undervisning og læring i indskolingen, det vil sige i børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse. Idéerne i bogen kan dog også give inspiration til pædagogisk praksis i dagtilbud og på mellemtrinnet. Det har stor betydning, at eleverne kan inddrage og overføre deres literacyerfaringer fra en kontekst til en anden og dermed udvikle deres literacy i og på tværs af kontekster. Når elever lærer, trækker de på en mangfoldighed af modaliteter i forskellige medier. Eleverne må være både betydningsskabende, når de reciperer forskellige tekster, og når de producerer tekster i forskellige modaliteter, på utallige måder og på et hav af platforme. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre eleverne i deres læring, idet der i bogens kapitler sættes fokus på elevernes deltagelsesformer og deltagelsesmuligheder og på at tilrettelægge engagerende og udfordrende læringsmiljøer, hvor eleverne kan være betydningsskabende. De professionelle må have overblik over elevernes samlede læringsforløb. De må støtte eleverne i at se sammenhæng mellem det, de gør i undervisningen, og det, der er målet med læringen. I undervisningen med læringsmål er det vigtigt at anvende læringsmål dynamisk, så alle elever udfordres i deres læring i en undervisning, der har Fælles Mål som omdrejningspunkt. Vi håber således, at denne bog – og de andre bøger i serien – vil inspirere til udvikling af pædagogisk praksis i skolen på tværs af indsatsområder og fag(områder) – knyttet til læringsmål, så kursen sættes og holdes for elevernes literacyudvikling med plads til afstikkere og impulsive opdagelser. Med stor tak til de mange bidragydere ønsker vi jer en rigtig god literacylyst. Dorte Østergren-Olsen og Kirsten Friis København, juni 2017

5


Nina R. Kledal, læsekonsulent

I serien er tidligere udkommet L Æ R I N G

I

F O K U S

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, e og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb mentere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

trale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne ene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange teter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i ningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse.

envender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og edere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

L I T E R A C Y

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

CY OG ERA

T INGSMÅL R

L L I

O G

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L I T E R A C Y

og introducerer og diskuterer literacybegrebet i dagtilbud, børnehaveklasse og skoleninger. Literacybegrebet kobles med læringsmål, så der kan sættes kurs mod god gisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan til egen praksis, hvor børnene er aktive og meningsskabende i deres literacytilegnelse. den første i serien Literacy og læring i fokus.

Æ

I DAGTILBUD OG BØRNEHAVEKLASSE

L Æ R I N G

I

F O K U S

Denne bog introducerer og diskuterer literacybegrebet generelt og i forhold til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Literacybegrebet kobles med dynamiske læringsmål. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres. Her er eksempler på pædagogisk praksis, som kan inspirere til egen praksis i forskellige fag og på tværs af fag, idet der er fokus på, at eleverne er aktive og betydningsskabende i deres læring. Lærere og pædagoger opfordres i bogen til at iagttage, stilladsere og udfordre elevernes læring og læreprocesser gennem tydelige læringsintentioner.

Serien Literacy og læring i fokus stiller skarpt på literacy og læring i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, idet ambitionen er at udvikle et forskningsforankret literacybegreb og implementere dette i læringskontekster i forandring. Bøgerne i serien vil derfor forsøge at indkredse, afgrænse og udfolde literacybegrebet.

O G

L Æ R I N G

I

F O K U S

Y OG C A ER

T INGSMÅL R Æ

L

”Literacy og læringsmål i indskolingen er en fantastisk bog. Jeg er vild med den måde, forfatterne har taget blandt andet læringsmål fra Fælles Mål og gjort dem dannelsesværdige, samtidig med at der lægges vægt på at forstå elevernes personlige og sociale verden. Det er en bog, der inspirerer på hver eneste side med teori og ikke mindst konkrete og let håndgribelige praksiseksempler.”

O G

L I T E R A C Y

LI

Søren Eefsen, lektor i dansk ved Professionshøjskolen UCC

L I T E R A C Y

LITERACY OG LÆRINGSMÅL I INDSKOLINGEN

“Samlet set giver Literacy og læringsmål i indskolingen et inspirerende dynamisk billede af, hvordan man kan forstå literacy i indskolingen i disse år på en måde, der gør en klogere på de fleste fag i skolen, samtidig med at der bliver knyttet an til de spændinger, der er i den nuværende målforståelse.”

I INDSKOLINGEN

Det centrale i literacy er meningsskabende kommunikative processer – både via det talte og skrevne sprog, alene eller sammen med andre eller rettet mod formidling til andre. Der kan være få eller mange modaliteter i spil, så både tale, skreven tekst, visuelle billeder og film kan inddrages og interagere i det meningsfulde budskab. Literacy rummer læring og udvikling, refleksion og det at nyde æstetiske sproglige processer og være aktivt involveret i disse. Serien henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, dansk- og læringsvejledere, læsekonsulenter, talepædagoger og andre interesserede i såvel inkluderende pædagogisk praksis som specialtilbud.

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindeligt læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

På seriens hjemmeside www.dafolo.dk/literacyoglæring kan du finde yderligere inspiration i form af ekstramateriale, filmklip, links til videre læsning mm.

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.) ISBN 978-87-7160-175-6 ISBN 978-87-7160-175-6

9 788771 601756

nr. 7473

Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen (red.) ISBN 978-87-7160-332-3

ISBN 978-87-7160-332-3

9 788771 603323 Varenr. 7609

Kirsten Friis er faglig og pædagogisk konsulent i Nationalt Videncenter for Læsning. Hun er oprindelig læreruddannet og er herudover uddannet MA i specialpædagogik, PD i Læsningens Didaktik og tale-/hørespeciallærer. Kirsten er forfatter til en række bøger og artikler om skriftsprog og læseskrivevanskeligheder.

Dorte Østergren-Olsen er lektor på videreuddannelsen og videnmedarbejder i Forskningsenheden, UCC. Hun er uddannet cand.pæd. i didaktik mshp. dansk og har undervist mange år som dansklærer i folkeskolen. Dorte er lærebogsforfatter og har bidraget til flere fagbøger.